Skip to main content
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Reviewed
Creator
Community Texts
- M. A. Fatah
texts

eye 197

favorite 0

comment 0

Pelengkap tulisan "Ramadan, Bulan Kemurahan Hati dan Baca Al-Quran"
Topics: Ramadan, Puasa, Zakat, Sedekah, kemurahan hati
Community Texts
- Jalalaud Din Al-Mahali / M. A. Fatah
texts

eye 155

favorite 0

comment 0

Tafsir Jalalain atas surat Al-'Adiyat, Al-Qari'ah dan At-Takatsur.
Topics: tafsir, jalalain, mufashshal, quran, qur'an
Community Texts
- Imamain Al-Jalalain / M. A. Fatah
texts

eye 209

favorite 0

comment 0

Imam Jalalud Din Al-Mahali memulainya dengan menafsirkan surat Al-Kahfi, terus berlanjut hingga selesai surat An-Nas. Sesudah itu, dia mengulanginya dari permulaan Mushhaf, dan ketika sampai kepada ayat ke26 surat Al-Baqarah, dia meninggal (pada tahun 864 H.) . Kemudian, Imam Jalalud Din As-Suyuthi ( kelahiran tahun 849 H.) memperbaiki penafsirannya atas surat Al-Baqarah tersebut pada tahun 870 (atau saat usianya 21 tahun), serta melengkapinya dari permulaan hingga akhir surat Al-Isra`.
Topics: Jalalain, Tafsir, Quran, Qur'an, Mahalli, Suyuthi
Community Texts
- Jalalud Din Al-Mahali / M. A. Fatah
texts

eye 238

favorite 0

comment 0

Tafsir Jalalain atas surat Al-'Ashr, Al-Humazah, Al-Fil dan Quraisy
Topics: tafsir, jalalain, mufashshal, quran, qur'an
Community Texts
- Muhammad Amin Asy-Syinqithi / M. A. Fatah
texts

eye 131

favorite 0

comment 0

Penjelasan surat Al-Fatihah, kecuali ayat ke 6 yang tidak dijelaskan oleh penyusun, tetapi kami ( penj. ) lengkapi dengan  meringkasnya dari Tafsīr Al-Fakhr Ar-Rāziy, 1/17 serta 258-260, dan kami tambahkan beberapa ayat.
Topics: fatihah, tafsir, syinqithi, quran, bil quran, qur'an bil qur'an
Community Texts
- M. A. Fatah
texts

eye 219

favorite 0

comment 0

Pelengkap tulisan "Ramadan, Bulan Kemurahan Hati Dan Baca Al-Quran" 
Topics: Ramadan, Puasa
Community Texts
texts

eye 69

favorite 0

comment 0

Medan dan sifat perjalanan para Abrar dalam mencapai kedekatan dengan Allah dan membebaskan diri dari nafsu ammarah
Topics: abrar, suluk, tarekat, tasawuf, nafsu, ammarah, lawwamah
Community Texts
- M. A. Fatah
texts

eye 201

favorite 0

comment 0

bagian ke terakhir dari "Ramadan, Bulan Kemurahan Hati dan Baca Al-Quran"
Topics: Quran. Qur'an, Tilawah, Tadarus, Ramadan
Community Texts
- Jalalud Din Al-Mahali / M. A. Fatah
texts

eye 197

favorite 0

comment 0

Tafsir Jalalain atas surat Al-'Alaq, Al-Qadar, Al-Bayyinah dan Az-Zalzalah
Topics: tafsir, jalalain, mufashshal, quran, qur'an
Community Texts
- Muhammad Amin Asy-Syinqithi / M. A. Fatah
texts

eye 88

favorite 0

comment 0

Tulisan ini bukan bagian dari buku Adhwāul Bayān. Kami ( penj. ) mengutipnya dari buku Al-Mawshū’atul Fiqhiyyah : Al-Isti’ādzzah Li Qirāatil Qurān, 4/6 dan seterusnya, dan—untuk i’rabnya—At-Tibyān Fī I’rāb Al-Qurān (penerbit : Bait Al-Afkar Ad-Dauliyyah) 11. Penjelasan terkait isti’adzah disampaikan pada beberapa tempat oleh penyusun, yaitu sewaktu menjelaskan firman-Nya —Al-A’raf 199-200, An-Nahl 98, Al-Mu`minun 96-98, Gafir 27.
Topics: Tafsir, Quran, Bil Quran, Qur'an, Bil Qur'an
Community Texts
- Al-‘Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Syinqithi / penj : M. A. Fatah
texts

eye 1

favorite 0

comment 0

Kami memilih menerjemahkan buku ini (dan buku-buku lainnya berkenaan dengan Al-Quran) untuk membantu mencapai—apa yang oleh Al-Gazali diterangkan sebagai— A’mālul Bāthin Fīt Tilāwah . [1] Sehingga, maksud kami mempelajari penjelasan ayat-ayat Al-Quran bukan hanya agar dapat menghadirkan hati dan menerjemahkan tiap-tiap ayat Al-Quran yang kami baca, serta meluaskan pemahaman atasnya dan mengira-ngira maksud perkataan-Nya yang ditujukan kepada kami di dalamnya. Lebih dari itu—semoga...
Topics: Tafsir, Syinqithi, Adhwa` Al-Bayan, Quran, Qur'an, Bil Quran, Bil Qur'an
Community Texts
- M. A. Fatah
texts

eye 27

favorite 0

comment 0

Bagian Pertama terjemahan   Kitābu Asrārish Shawm  dalam  buku  Mau’izhatul Mu`minīn karya Syaikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi (w.  1332 H / 1914 M.) yang merupakan ringkasannya dari buku  I h yā -nya Imam Al-Gazali untuk bahan pengajaran bagi orang-orang awam. Kami, menerjemahkannya dan menambahinya beberapa penjelasan mengenai Fiqh yang kami terjemahkan dari buku  Al-Mawsū’atul Fiqhiyyah ( sebuah ensiklopedi tema-tema fiqhiyah empat madzhab Ahlus Sunnah yang dikeluarkan oleh...
Topics: Puasa, Pengajaran, Fiqih, Pengantar
Community Texts
- Jalalud Din Al-Mahali / M. A. Fatah
texts

eye 182

favorite 0

comment 0

Meskipun sederhana, namun tafsir ini cukup bagi mereka yang hendak memulai mengi'rab Al-Quran.
Topics: tafsir, jalalain, mufashal, dhuha, quran, qur'an, i'rab, suyuthi, mahali, jalaluddin
Community Texts
- Muhammad Amin Asy-Syinqithi / M. A. Fatah
texts

eye 108

favorite 0

comment 0

Sebagai ‘ulama` Malikiyah, penyusun tidak memasukkan basmalah sebagai ayat pertama dari surat Al-Fatihah, karena kesimpulan yang dikenal luas di kalangan mereka bahwa basmalah bukan ayat Al-Quran, kecuali di dalam surat An-Naml, sebagai bagian dari salah satu ayatnya. Oleh karena itu di dalam bukunya, dia tidak menjelaskan mengenainya. Penyusun juga tidak menjelaskan basmalah yang menjadi bagian dari surat An-Naml ayat 30. Sehingga kami ( penj. ) mengambil penjelasannya dari buku-buku yang...
Topics: basmalah, tafsir, Quran, bil Quran, Qur'an, bil Qur'an, syinqithi
Community Texts
- M. A. Fatah
texts

eye 161

favorite 0

comment 0

Mengenai batasan pengetahuan agama yang diperlukan oleh murīd pada perjalanannya menuju Tuhannya Yang Maha Benar, Syaikh Al-Khani menulis : “Anda harus mengetahui fikih bersuci, berwudhu, menghilangkan najis, rukun-rukun shalat, dan sebagainya, yang tidak bisa tidak harus anda ketahui. Begitu juga pengetahuan mengenai keyakinan, Tuhan yang wajib ada, sifat-sifat-Nya yang qadim dan wajib (akli) bagi-Nya, yang mustahil dan yang boleh bagi-Nya.”
Topics: tasawuf, tarekat, suluk, abrar
Community Texts
- Jalalud Din Al-Mahali / M. A. Fatah
texts

eye 167

favorite 0

comment 0

Tafsir Jalalain atas surat Al-Ma'un, Al-Kautsar dan Al-Kafirun
Topics: tafsir, jalalain, mufashshal, quran, qur'an
Community Texts
- M.A. Fatah
texts

eye 213

favorite 0

comment 0

Tujuh tahapan perjalanan ke hadirat Tuhan, terbagi dua : Perjalanan para Abrar (tiga tahap pertama) dan perjalanan para Muqarrabun (empat tahap berikutnya). Tulisan ini merupakan versi ringkasannya dari perjalanan para Abrar.
Topics: tarekat, suluk, tasawuf, sufi, salik, murid, mursyid
Community Texts
- Jalalud Din Al-Mahalli / M. A. Fatah
texts

eye 179

favorite 0

comment 0

Tafsir Jalalain atas surat Al-Ikhlash, Al-Falaq dan An-Nas
Topics: tafsir, jalalain, mufashshal, quran, qur'an
Community Texts
- Jalalud Din Al-Mahali / M. A. Fatah
texts

eye 222

favorite 0

comment 0

Tafsir Jalalain atas surat An-Nashr dan Al-Lahab
Topics: tafsir, jalalain, mufashshal, quran, qur'an
Community Texts
texts

eye 190

favorite 0

comment 0

Di dalamnya dijelaskan mengenai : ● Tadarus Di Bulan Ramadan—meliputi tadarus di dalam shalat malam Ramadan, berjamaah shalat malam Ramadan, kadar bacaan Al-Quran di dalam shalat sunat malam, dan dua macam jihad nafs di bulan Ramadan yang menjadi pemberi syafaat kelak pada hari kiamat. ● Kemurahan Hati, yaitu meluaskan pemberian dan memperbanyaknya ( الجُودُ هو سَعَةُ العَطَاءِ وكثرته —baik itu memperluas dan memperbanyak sesuatu yang diberikannya,...
Topics: Ramadan, baca Quran, Al-Quran, murah hati
Community Texts
texts

eye 255

favorite 0

comment 0

Tulisan mengenai Ramadan, Zakat, Puasa dan Adab Baca Al-Quran untuk panduan mengisi hari-hari Ramadan.
Topics: Ramadan, Zakat, Puasa, Tadarus, Tilawah, Quran, Qur'an
Community Texts
- Jalalud Din Al-Mahali / M. A. Fatah
texts

eye 334

favorite 0

comment 0

Terjemahan Tafsir Jalalain atas Al-Fatihah dan Qishar Mufashshal : Wadh Dhuha, Alam Nasyrah dan Wat Tin
Topics: Jalalain, Mahali, Suyuthi, Tafsir, Quran, Qur'an, Fatihah, Mufashshal, Dhuha, Nasyrah, Tin
Community Texts
- Al-‘Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Syinqithi / penj. : M. A. Fatah
texts

eye 115

favorite 0

comment 0

Kami memilih menerjemahkan buku ini (dan buku-buku lainnya berkenaan dengan Al-Quran) untuk membantu mencapai—apa yang oleh Al-Gazali diterangkan sebagai— A’mālul Bāthin Fīt Tilāwah . [1] Sehingga, maksud kami mempelajari penjelasan ayat-ayat Al-Quran bukan hanya agar dapat menghadirkan hati dan menerjemahkan tiap-tiap ayat Al-Quran yang kami baca, serta meluaskan pemahaman atasnya dan mengira-ngira maksud perkataan-Nya yang ditujukan kepada kami di dalamnya. Lebih dari itu—semoga...
Topics: Tafsir, Syinqithi, Muhammad Amin, Quran, Qur'an, Bil Quran, Bayan