Skip to main content

7
UPLOADS


Show sorted alphabetically

More right-solid

SHOW DETAILS
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Video
movies

eye 20

favorite 0

comment 0

adam  and havva  first man  & woman exile to earth 
Topic: exile adam & havva
Community Video
movies

eye 16

favorite 0

comment 0

پیدا شدم  پیدای ناپیدا شدم
Topic: شجریان و تمرین با بچه های ملل- پیدا شدم
Community Video
movies

eye 33

favorite 0

comment 0

جاده زندگیroad of life
Topic: جاده زندگی
Community Video
movies

eye 39

favorite 0

comment 0

flight story-قصه پرواز
Topic: شهیدان
Community Video
movies

eye 66

favorite 0

comment 1

اولین مرد و زن  نمونه انسانی از مخلوقات خداوند در بهشت و در پی اجرایی شدن قضای الهی  با فریب و ترک اولی آدم به هبوط در زمین تنزل می یابند و بنی آدمیان  با دو تفکر هابیلی و قابیلی زایش  پیدا می کنند و دست آخر پس از سرکشی دنیا و دنیا طلبان است که مهدی  عج  و مسیح  عج  دو منجی آخر...
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topic: تبعید آدم و حواء و اجرایی شدن سنن الهی و...
Community Video
movies

eye 27

favorite 0

comment 0

به دنبال معصومیت کودکی  واکسن معنوی ویروس ها و  زره ایمن  و نماز با خلوص نیت و از طریق علم اعداد حروف  رهنمون می شویم به :«منظریه سند دو هزار و بیست=(2020) * همان گونه که برای سلامتی تن   آدمی غذا ضروری است ، مسلماً برای سلامتی روح آدمی نیز به غذاهایی معنوی نیازمندیم که مهمترین...
Topic: به دنبلا معصومیت کودکی - واکسن معنوی ویروس ها
Community Video
movies

eye 40

favorite 0

comment 0

روزی همه در دست همه و از خدا 
Topic: روزی رسانی در طبیعت انسان هست