Skip to main content

Full text of "11 skeptikko"

See other formats


SKEPTIKKO Toimiiko homeopatia? 
Okkultistista kemiaa 
Randi Suomessa 


Numero 11 


kevät 1991 

2 


SKEPTIKKO 11, kevät 1991 


Skepsiksen hallitus: Nils Mustelin (puheenjohtaja), Pekka 
Roponen (Skeptikon päätoimittaja, varapuheenjohtaja), Lauri 
Gröhn (sihteeri), Markku Javanainen (varainhoitaja), Ilkka 
Tuomi. 


Tieteellinen neuvottelukunta: dosentti S. Albert Kivinen 
(puheenjohtaja), professori Nils Edelman, apulaisprofessori 
Kari Enqvist, amanuenssi Harry Halen, professori Pertti 
Hemänus, dosentti Raimo Keskinen, professori Kirsti La¬ 
gerspetz, professori Raimo Lehti, professori Anto Leikola, 
LKT Matti A. Miettinen, professori Ilkka Niiniluoto, do¬ 
sentti Heikki Oja, professori Heikki Räisänen, professori 
Anssi Saura, ohjelmajohtaja, FL Tytti Sutela, professori 
Raimo Tuomela, professori Yrjö Vasari, professori Johan 
von Wright ja dosentti Risto Vuorinen. 


Jäsenasioista, lehtitilauksista ja muista yhdistyksen toimintaan 
liittyvistä kysymyksistä pyydetään neuvottelemaan sihteerin 
kanssa, puh. 90-538677 tai postitse: 

Lauri Gröhn 
Ojahaanpolku 8 B 17 
01600 Vantaa 


SKEPTIKKO-lehden toimitus: päätoimittaja Pekka Ropo¬ 
nen, muut toimitusneuvoston jäsenet: Matti Virtanen ja Nils 
Mustelin. 

Päätoimittaja, puh. 914-533201, postiosoite: 

Pekka Roponen 
Parikkaankatu 39 A 
05820 Hyvinkää 


ISSN 0786-2571 SKEPTIKKO 1 1, kevät 1991 


3 


Sisällys 


4 "Vaihtoehtolääketiede" - vaihtoehtoja mille? 
Pekka Roponen 

7 Homeopatia tieteen puntarissa, Veijo Saano 

14 Teosofeja ja atomeja, Gustaf Mattsson 
20 Lehdistökatsaus keväältä 1991 

Tommi Savolainen, Matti Virtanen 
28 Keskustelua 

32 Tulevia tapahtumia 

Randi taas Suomessa 
Euroopan skeptikoiden kokous 
Ennustuksia 
Ruotsintipat 
Jäsenkysely 

Kansi: Jussi Parikka 


{Short English abstract at the end of each article) 


Kaikki tässä iehdessä juikaistut kirjoitukset ovat kir¬ 
joittajien omia mieiipiteitä, eivätkä edusta toimituksen, 
Skepsiksen tai CSICOPin viraiiista kantaa. 4 


SKEPTIKKO 1 1, kevät 1991 


"Vaihtoehtolääketiede" - vaihtoehtoja mille? 

Pekka Roponen 


Juuri ennen näiden rivien kirjoittamista tv-uutiset kertoivat pie¬ 
nen lapsen kuolleen turhaan siksi, että hänen vanhempansa et¬ 
sivät apua sokeritautiin mieluummin "vaihtoehtolääketieteestä" 
kuin insuliinista. Ilkeämielisesti voisi huomauttaa, että siinä ta¬ 
pauksessa oli tarjottu vaihtoehtoa itse elämälle. 

Lienee kuitenkin myös niin, että "koululääketiede" aiheuttaa 
huomattavasti enemmän kuolemantapauksia kuin vaihtoehtoilu. 
Itse termi "vaihtoehtolääketiede" on muotoiltu hyvin markkina- 
henkisesti. Se sisältää positiivisen arvolatauksen (parempi vaih¬ 
toehto?), mutta puhuu kuitenkin tieteen nimissä. 

Olen itse kiintynyt Juntusen ja Mehtosen analyysiin, jonka 
mukaan lääketiedettä ei oikeastaan ole olemassakaan. On 
vain kokemusperäistä lääkintätaitoa, jota kehitetään sovelta¬ 
malla erityistieteiden metodeja. Parempi olisikin puhua "vaihto- 
ehtolääkintätaidosta" tai vaikkapa vain vaihtoehtoilusta. 

Lääketieteen arvostelu ei missään nimessä ole aiheetonta, 
vaikka sen kaikki viat eivät olekaan lääkäreiden tunnetun ah¬ 
neuden ja laiskuuden syytä. "Lääkäristä" on ainakin virallisessa 
terveyskeskuksessa tullut sosiaalietuuksia jakava virkamiesport- 
sari, joka kirjoittaa kansalle reseptejä pikavauhdilla. Arvelisin 
omaan kokemukseeni perustuvalla mutu-menetelmällä, että ter¬ 
veyskeskuksissa kirjoitetuista lääkkeistä kolmasosa on aiheelli¬ 
sia, kolmasosa turhia ja kolmasosa haitallisia. Luojan kiitos, et¬ 
tä potilaat jättävät usein lääkkeensä syömättä! 

Valta ja raha kiinnostavat lääketieteilijöitä (ja -taiteilijoita) 
siinä kuin muitakin ihmisiä. Samalla psykosomaattisen lääketie¬ 
teen kehittäminen on laiminlyöty, mistä esimerkiksi voin mai¬ 
nita oman keppihevosen! hypnoterapian mahdollisuudet ruu¬ 
miillisten sairauksien hoidossa. Saadakseen valtaa ja rahaa SKEPTIKKO 1 1, kevät 1991 


5 


omiin käsiinsä psykoanalyytikot iamaannuttivat psykiatrian ke¬ 
hityksen maassamme suunniiieen Brezhnevin kauden ajaksi. 
Lääketieteeiiistä tutkimusta jopa väitöskirjoja myöten ovat oh¬ 
janneet piiieritehtaiiijoiden intressit. Esimerkiksi voisi mainita 
kotimaisen ja uikomaisen iääketehtaan yhteiskampanjan koko 
kansan saamiseksi riippuvaiseksi bentsodiatsepiinista, joka pa¬ 
rantaa paniikkihäiriö-nimistä vaivaa. Lääkärin peiko on usein 
viisauden aiku. 

Vastapuoien ieiriä valottaa esimerkiksi Der Spiegeiin juttu 
(1.4.1991), jossa käsiteiiään saksaiaista syöpävaihtoehtoiiua. 
Kaiiiita "bioiogisia" hoitoja antavat yksityiskiinikat tarjoavat 
kuoiemansairaiiie potiiaiile sitä, mitä tavanomaisissa sairaa¬ 
loissa ei kohtuuhintaan oie saatavissa: tukea, rohkaisua, inhi- 
miiiistä iämpöäja myötäeiämistä. Ja jotakin on näidenkin täh¬ 
tien aila voitu todeiia keksiä: misteiiuute näyttää vaikuttavan 
immuunijärjesteimään, joskaan sitä ei oikein vielä osata käyttää. 

Tieteellinen ajattelu on uusi ilmiö lääkintätaidon historiassa. 
Ei pidä ihmetellä, kun monet virallisen lääkinnän hoitomenetel¬ 
mät osoittautuvatkin silkaksi huijaukseksi. Esimerkiksi koneel¬ 
lisen fysikaalisen hoidon tukemiseksi on meilläkin syydetty mil¬ 
joonia ellei miljardeja markkoja yksityisille hoitolaitoksille. Toi¬ 
nen esimerkki on psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapia, josta 
ei ole koskaan todettu varmuudella olevan muuta kuin haittaa, 
mutta jota opetetaan ja tuetaan suurilla määrillä julkista rahaa. 

Fysikaalisen hoidon "vaihtoehdot", kiropraktiikka ja napra- 
patia tuntuvat käytännön lääkärin kokemusten perusteella hou- 
kuttelevilta, joskin tarpeelliset kontrolloidut kokeet niidet te¬ 
hosta ymmärtääkseni puuttuvat. 

Äskettäin julkaistussa tutkimuksessaan Eysenckja Grossarth- 
Maticek kuvaavat kognitiivisen psykoterapian suotuisaa vaiku¬ 
tusta syövän ennusteeseen. Samassa tutkimuksessa psykoana¬ 
lyysin todettiin lisäävän kuolleisuutta kontrolliryhmään verrat¬ 
tuna. Allekirjoittaneella ei ole pienintäkään epäilystä siitä, 
että vähitellen alkaa uuden psykosomaattisen lääkinnän aika¬ 
kausi. Lääkäreiltä on nimittäin päässyt pahasti unohtumaan se 6 


SKEPTIKKO 1 1, kevät 1991 


yksinkertainen totuus, että mieien iiikkeet vaikuttavat ratkai¬ 
sevasti kehon toimintaan. Se antaa vaihtoehtoiiun bisnesmie- 
hiiie mahdoiiisuuden hyödyntää meidän tyhmyyttämme kaupai- 
iisesti, vaikka he käyttävätkin savuverhonaan "viraiiisen" iääke- 
tieteen omaksumaa piiierinheittäjän rooiia jakaessaan vitamii¬ 
neja, yrttejä sekä vesijohtovedestä voimistettuja homeopaatti¬ 
sia iääkkeitä. 

Viraiiisen iääkintätaidon oiisi aika puhdistaa itsensä piiie- 
rikaupan korruptiosta sekä rahan ja vaiian tavoitteiusta, auk¬ 
toriteettiuskosta puhumattakaan. Viimeksimainittu koskee eri¬ 
tyisesti omaa aiaani, psykiatriaa. Tapanani on oiiut selittää 
sairaanhoito-opistossa, että psykiatria on niin ahdistavaa työtä, 
että sen tekijät pakenevat sokeaan auktoriteettiuskoon. Katu¬ 
misen merkkejä on kuitenkin jo näkyvissä. 

Iääkintätaidon ydin on terve, terävä kuin kirurgin veitsi. 
Nyt tarvitsemme Semmelvveissin perillisiä opettamaan käsien- 
pesun taitoa. Toivottavasti olemme ehtineet sen verran aikuis¬ 
tua, ettemme kohtele heitä yhtä tylysti kuin oppi-isäänsä. 


Alternative to what? 
by Pekka Roponen 

So-called alternative medicine was in the spotlight recently, after the 
death of a six-year old diabetic boy in the hands of a Kuhne-therapist 
in northern Finland. In that case the alternative offered by the 
therapist was alternative to life itself. There must be something wrong 
with conventional medicine, when so many people voluntarily choose 
dangerous treatments. SKEPTIKKO 1 1, kevät 1991 


7 


Homeopatia tieteen puntarissa 


Meta-anaiyysi 107 kontoroiloidusta hoitotutkimuksesta 


Veijo Saano 


Homeopatian mukaan sairausoireita aiheuttavalla aineella voi¬ 
daan parantaa sairaus. Hoito on sitä tehokkaampaa, mitä lai¬ 
meampana ja vähemmän ainetta annetaan. Diagnoosi tehdään 
kyselemällä, ja hoito valitaan oireiden sekä mm. potilaan mie¬ 
lihalujen, temperamentin ja unien mukaan. Homeopatialla väi¬ 
tetään voitavan parantaa kaikki sairaudet. 

Teorioita homeopatian vaikutusmekanismeista on vaikea us¬ 
koa: Homeopatian periaatteiden mukaan elohopea olisi hyvä 
lääke täristyshalvaukseen eli Parkinsonin tautiin, koska eloho- 
peamyrkytyksessäkin ilmenee vapinaa. Homeopatian kannalta 
olisi yhdentekevä se tosiasia, että Parkinsonin tauti ei aiheudu 
elohopean puutteesta. Entä pitkälle viety laimentaminen, jota 
homeopaatit kutsuvat potensoinniksi? Eikö tämän menetelmän 
uskottavuutta vähennä se yleisesti tunnettu seikka, että Kos¬ 
kenkorvan vodka vaikuttaa voimallisemmin kuin mieto viini? 

Homeopatiaa on puolustettu mm. vertaamalla sitä rokotuk¬ 
siin ja allergian siedätyshoitoon, joissa pienillä annoksilla haital¬ 
lista ainetta ärsytetään elimistön vastustuskykyä voimakkaam¬ 
maksi. Vertaus kuitenkin ontuu, koska homeopatiassa ei yleensä 
anneta hoidoksi taudin aiheuttajaa kuten esimerkiksi siitepölyä 
allergiaan. Sellainenkin homeopatian muoto, isopatia, on kyllä 
olemassa, mutta sitä käytetään harvoin. 8 


SKEPTIKKO 1 1, kevät 1991 


Lääketieteilijöiden epilyistä huolimatta homeopatian kan¬ 
nattajat väittävät hoitonsa aktivoivan elimistön paranemisvoi- 
mat. Sehän kuulostaa miellyttävän luonnolliselta ja ajan hen¬ 
keen sopivalta. Homeopatian kannattajat jopa uskovat, että pa¬ 
raneminen on mahdollista mistä taudista tahansa - jos potilas 
ei parane, vika on hänen paranemiskyvyssään, ei suinkaan ho¬ 
meopaattisessa hoidossa. 

Homeopatian vaikutusmekanismeja käsittelevät teoriat voi¬ 
vat olla uskomattomia, mutta niistä ei kai tarvitse välittää jos 
menetelmästä on hyötyä, jopa ilman haittoja. Mutta onko hoi¬ 
totehosta näyttöä - ovatko potilaat parantuneet homeopaatti¬ 
sella hoidolla paremmin kuin lumelääkkeellä eli plasebolla? 


Raportit kertovat: Homeopatia parantaa! 

Toisin kuin rekisteröitävän lääkkeen, homeopaattisen valmisteen 
saa kauppaan ilman näyttöjä tehosta. Siksi valmistajien ei ole 
pakko tehdä tai teettää hoitotutkimuksia. 

Aiheesta kiinnostuneita on kuitenkin ollut niin paljon, et¬ 
tä epidemiologiryhmä Limburgin yliopistossa Hollannissa pys¬ 
tyi tekemään ns. meta-analyysin 107 tutkimuksesta, joissa oli 
selvitelty homeopatian tehoa. Tulos julkaistiin tänä keväänä 
British Medical Journal -lehdessä (Kleijnen J. et. ai.: Clinical 
triais of homeopathy. Br. Med. J 302:316-323, 1991). 

14:ssä analyysiin kuuluneessa tutkimuksessa selvitettiin klas¬ 
sisen homeopatian tehoa, eli potilaille annettiin vain yhtä ho¬ 
meopaattista valmistetta. Noin puolessa tutkimuksista samaa 
hoitoa tai hoitojen yhdistelmää oli annettu ryhmälle potilaita, 
joilla oli vertailukelpoinen diagnoosi. Homeopaattisten valmis¬ 
teiden yhdistelmiä käytettiin 26 tutkimuksessa, isopatiaa yh¬ 
deksässä. 

Tutkijat arvioivat analysoimiensa tutkimusten laatua us- 
kottavuuspisteytyksellä. Pisteitä toivat yksityiskohtainen po¬ 
tilaiden ja heidän tutiensa ja diagnosointimenetelmien kuvaus, 
samoin potilaiden suuri määrä, hoitoryhmiin (homeopatia vai 
lume) jaon puolueettomuus satunnaistusmenetelmällä, hoidon 
tarkka kuvasus, sokkoutus, hoitotuloksen mittausmentelmän 
asiallisuus ja tulosten tarkka kuvaus. SKEPTIKKO 1 1, kevät 1991 


9 


Johtopäätös voitiin tehdä 105:stä tutkimuksesta: niistä 
81:ssä homeopaattinen hoito oii oiiut tehokasta ja vain 24:ssä 
se jäi piasebon veroiseksi. Huonoimmin tehdyissä tuktimuksissa 
homeopatian teho näytti voimakkaamaita kuin hyvin tehdyissä, 
mutta myös 16:sta uskottavuudeitaan parhasta tutkimuksesta 
15 viittasi homeopatian tehoavuuteen. 


Vai parantaako sittenkään? 

Meta-anaiyysinsä Pohdintaosassa tutkijat esittävä monia va¬ 
rauksia, jotka vaiaisevat hoitotehon tutkimisen hankaiuuksia. 
Tutkimusten suuri määrä ei yksin riitä, vaan iaatu ratkaisee tu¬ 
loksen oikeeiiisuuden. Edellä mainittu uskottavuuden arviointi 
tuotti pettymyksen: "Useimmat kokeet vaikuttivat hyvin huo- 
noiaatuisiita - - kaiken kaikkiaan tutkimusten metodoioginen 
taso oii pettymys." (Most triais seemed to be of very iow quaiity 
- - overaii the methodoiogical quaiity was disappointing.) 

Moni tietää, miten suuresti potiiaan omaan arvioon iääkehoi- 
don hyvyydestä vaikuttavat ennakko-odotukset, hoitavan lääkä¬ 
rin vakuutteiut yms. tekijät. Myös tutkija on aitis toiveiiieen. 
Esimerkiksi eiäinkokeet ovat viime aikoihin saakka oileet sok- 
kouttamattomia, ja niissä on usein todettu, miten tutkija huo¬ 
maamattaan ohjaa koe-eiäinten ja jopa soluviljelmien reaktioita 
ennakkoasenteidensa mukaan. 

ihmisilie tehdyissä hoitokokeissa sekä tutkijan että hoidetta¬ 
van sokkoutus on tuiosten iuotettavuuden kannaita ratkaisevan 
tärkeää. Kuitenkin vain 31 homeopatiatutkimuksessa iumeiääke 
oii iimoitettu seliaiseksi, ettei potiias tai tutkija voinut hoitoti- 
lanteesa erottaa sitä homeopaattisesta tuotteesta. Yhdessäkään 
tutkimuksessa sokkoutuksen pitävyyttä ei oiiut varmistettu. 


Monia kysymyksiä, vähän vastauksia 

Homeopatian uskottavuuden kannaita kyseenaiaista on myös 
tuotteiden laatu. Mitenkän ei voida varmistaa, miilaisesta 
raaka-aineesta homeopaattinen, pitkäiie iaimennettu tuote on 
tehty. Mitattavaa määrää alkuperäisainetta, jonka mukaan 10 


SKEPTIKKO 1 1, kevät 1991 


tuote potilaalle valitaan, ei homeopaattisessa lääkkeessä yleensä 
ole. Kuka tietää, onko laimennuksen yhteydessä vaaditut ravis¬ 
telut tehty oikein? Eihän aikaavieviä laimennusvaiheita vain ole 
hypätty yli? Ovatko eri valmistajien tuotteet samanveroisia? 

Puolueetonta laatukontrollia on mahdoton järjestää. Tie¬ 
dossa on kuitenkin ainakin yksi homeopaattisten tunteiden val¬ 
mistaja, joka on myöntänyt panneensa myyntipakkauksiin suo¬ 
raan pelkkää apuainetta, tavallisimmin alkoholiliuosta. 

Jos homeopaattinen tuote laimennetaan ideologisten valmis- 
tussääntöjen mukaisesti, onko raaka-aine valittu oikein? Moni 
aine aiheuttaa yliannoksina esim. vilunväreitä. Jos potilaalla 
on keuhkokuume vilunväreineen, mistä raaka-aineesta tehty lai¬ 
mennos olisi oikea? Onko kaikkien raaka-aineiden liika-annosten 
aiheuttamat oireet luotettavasti osoitettu, ja ilmenevätkö ne kai¬ 
killa samanlaisina? Entä eri laimennosten sopivuus eri tilantei¬ 
siin? Näyttöjä laimennosten mahdollisten vaikutusten eroista 
ei ole. 

Homeopaattista tuotetta on mahdoton valita järkiperäisesti; 
on joko noudatettava jonkin auktoriteetin kirjoittamia sääntöjä 
tai omaa vaistoaan. Homeopatian käytännön kirjavuudesta ja 
sen koulukuntien erimielisyyksistä päätellen monia strategioita 
käytetään. 


Publication bias: hyvät uutiset ensin 

Mutta entä jos hoito kuitenkin tehoaa? Eikö Kleijnenin ja 
kumppaneiden analyysin lopputulos ole kiistaton: 81 myönteis¬ 
tä ja 24 kielteistä raporttia? 

Vastaus on kielteinen. Lopputulos ei ole kiistaton, koska kai¬ 
kessa (lääke)tieteellisessä julkaisutoiminnassa on yhtenä harha- 
tekijänä ns. publication bias: kiinnostavat tulokset eli "uutiset" 
julkaistaan mieluiten, kun taas vanhaa tietoa varmentavat tu¬ 
lokset jäävät helposti julkaisematta. Jos esimerkiksi lääkehoito 
osoittautuu tehottomaksi, tutkimus saatetaan tuomita nollatut¬ 
kimukseksi. Silloin se jää kokonan julkaisematta tai pääsee vain 
suppeasti leviävään lehteen. 

Oma vaikutelmani lääkeainetutkijana on, että lääkkeiden si¬ 
vuvaikutuksista kertovia tuloksia on vaikea saada julkisuuteen SKEPTIKKO 1 1, kevät 1991 


11 


- tämä ei kuitenkaan päde vakaviin haittoihin, joilla on tietysti 
suuri uutisarvo. TIeteelllnenkIn lehdistö on taipuvainen suosi¬ 
maan sensaatioita. Uutinen parantavasta vaikutuksesta on aina 
kiinnostava, ja uutinen homeopatian tehosta olisi kiistaton sen¬ 
saatio. Kaiken lisäksi homeopatiaraporteille on tarjolla omia 
julkaisufoorumeita, jotka suosivat hyviä uutisia "vaihtoehdois¬ 
ta" eivätkä ole turhan kriittisiä tutkimusten laadusta. 

Esimerkkinä epäilysten oikeutuksesta kirjoittajat kertovat 
Ranskan sosiaaliministeriön teettämästä tutkimuk¬ 

sesta, jossa homeopaatit sekä lääketieteilijät selvittivät yhdessä 
homeopaattisen hoidon vaikutusta vatsaleikkauksen jälkeiseen 
suolilamaukseen. Monissa aiemmissa, pienehköissä tutkimuk¬ 
sissa homeopatia oli näyttänyt nopeuttavan suolen toiminnan 
palautumista. Asiaan haluttiin saada selvyys tekemällä riittä¬ 
vän perusteellinen holtokoe: mukana oli neljä 150 potilaan ryh¬ 
mää, joista kaksi sai homeopaattista hoitoa, yksi plaseboaja yksi 
el mitään. Tulos oli, että ryhmien toipumisessa ei havaittu eroa. 

Homeopatian tehoa on toki aiemminkin tutkittu perusteelli¬ 
sesti: Philadelphiassa Yhdysvalloissa perustettiin 1848 korkea¬ 
koulu, jonka tehtävänä oli löytää todisteita homeopatian te¬ 
hosta. Noin sadan vuoden toiminnan jälkeen keulu lopetti ho¬ 
meopatian tutkimisen, koska tehoa ei löytynyt. 


Homeopatia tulee, usko pois! 

Suomessa homeopatiaa ei vielä laajalti tunneta, mutta hyvin 
suunniteltu maihinnousu näyttää olevan aluillaan. Homeopaat¬ 
tisia valmisteita on rekisteröity lääkkeenomaisiksi tuotteiksi ly¬ 
hyessä ajassa yli 400. Lääkkeenomaisiksi tuotteiksi luokitelluilta 
aineilta ei vaadita näyttöä hoitotehosta, vaan jonkinlainen osoi¬ 
tus vaarattomuudesta riittää. Homeopaattiset valmisteet tulki¬ 
taan haitattomiksi, jos ne sisältävät vaikuttavaksi väitettyä ai¬ 
netta alle miljoonasosan (esimerkiksi 1 mg litrassa). Sen jälkeen 
myyntiluvan saa helposti. 

Myös homeopaattien koulutus on alkanut Suomessa. Eri¬ 
laiset "vaihtoehtoterapiolhin" keskittyneet yksityiset laitokset 
järjestävät kursseja alasta kilnostunellle. Vaihtoehtoheltoja on 12 


SKEPTIKKO 1 1, kevät 1991 


markkinoitu tehokkaasti, ja moni suomaiainen käyttää ennes¬ 
täänkin ns. iuonnoniääkkeitä itsekseen parantuviin pikkuvaivoi- 
hin sekä iääketieteeiiisen hoidon iisänä - homeopaattisten tuot¬ 
teiden kuiuttajia iöytynee näistä kansaiaispiireistä. Suomessa ei 
oie juuri iainkaan puhdasoppisia vaihtoehtohoidon kannattajia, 
vaan samat ryhmät suosivat monia eri hoitoja. Niinpä myös ho¬ 
meopatian suosio näyttää turvatuita. 


Tehotonta rahankulua ja medikalisaatiota 

Homeopaattisiiia vaimisteiiia ei oie edes teoriassa suuria haitta¬ 
vaikutuksia, koska ne ovat yieensä hyvin iaimeita. Samasta syys¬ 
tä niiiiä ei voi saada aikaan myöskään äkiiiisiä parantavia vai¬ 
kutuksia: homeopatiassa opetetaankin, että sen vaikutusmeka¬ 
nismi on elimistön oman puolustusmekanismin herättely. Väli¬ 
töntä apua vaativiin vaarallisiin sairaustilanteisiin homeopatiaa 
ei uskoisi tarjottavan. Mutta elämä on täynnä kroonisia vaivoja, 
jotka luovat mahdollisuudet markkinoille. 

Hollantilaisen tutkijaryhmän analyysi ei puuttunut homeo¬ 
patian diagnoosimenetelmiin, joista löytynee kyseisen ideologian 
suurin valtti: potilaat haastatellaan perin pohjin, heidän tun¬ 
temuksistaan ollaan kiinnostuneita ja heidän uskomuksensa hy¬ 
väksytään, olivatpa ne kuinka epätieteellisiä tahansa. Monet 
potilaat saavat suurta lohtua voidessaan purkaa huoliaan tera¬ 
peutille omilla termeillään ja saadessaan vaivoilleen nimen. Sa¬ 
malla kuitenkin vaivat selitetään sairauksiksi, jotka pitäisi hoi¬ 
taa erikoisvalmisteilla. Ongelmien todelliset syyt hämärretään. 
Tätä voi kutsua medikalisaatioksi - samalla termillä voi tiivis¬ 
tää "virallisen" terveydenhuollon taipumukset sotkeutua ihmis¬ 
ten arkielämään. "Vaihtoehtoisten" hoitojen yhteyteen kriitti¬ 
nen termi sopii yhtä hyvin, vaikkei sitä niissä piireissä tieten¬ 
kään haluttaisi kuulla. 

Voi ennakoida, että hollantilaisen meta-analyysin tulosta 
käytetään vielä usein Suomessakin homeopatian markkinoin¬ 
nissa. Pohdintaosan varaukset ja johtopäätös voivat jäädä vä¬ 
hemmälle huomiolle. Hollantilaistutkijoiden johtopäätökseen SKEPTIKKO 1 1, kevät 1991 


13 


voi nimittäin farmakoiogina yhtyä: tarvitaan lisää tutkimuk¬ 
sia, paremmin tehtyjä ja iaajempia. Voisi iisätä, että tutkimus¬ 
ten rahoittamisveivoite kuuiuu niiiie, jotka saavat rahat tuottei¬ 
den myynnistä. Ja miksei homeopatiaan voisi soveltaa samaa 
järjestelmää kuin lääkkeisiinkin: myyntilupa annetaan vain, jos 
uskottavat näytöt hoidon tehosta on saatu. Se olisi kuluttajan, 
potilaan etujen mukaista. 

Kaikki toivomme haitatonta, mutta tehoavaa hoitoa, jollai¬ 
seksi homeopatian kannattajat hoitoaan väittävät. Tehoavaksi 
homeopatiaa ei kuitenkaan vielä ole todistettu. Kokemuksen 
hyväksi osoittaman säännön mukaan jokaista hoitotapaa on vii¬ 
sainta pitää tehottomana siihen asti kunnes toisin on todistettu. 


Homeopathy under the microscope 
by Veijo Saano 

Proponents of homeopathy sometimes claim that their medication can cure 
ali illnesses. Homeopaths also claim that there is ample Scientific 
evidence to back their claims. The author discusses a meta-analysis of 
clinical trials in homeopathy that was published recently in the British 
Medical Journal. On close examination a shadow of doubt falls even on 
homepathy's best evidence. 14 


SKEPTIKKO 1 1, kevät 1991 


Teosofeja ja atomeja 

Gustaf Mattsson 


Eräänä kauniina kesäpäivänä 1895 teki ryhmä Teosofisen seu¬ 
ran Euroopan osaston jäseniä keiio viiden teen ja iitapalan vä- 
liiiä käveiyretken Hampsteadin nummen suuntaan seuran pää¬ 
majasta, joka tuoiloin sijaitsi Avenue Roadin varreiia Lontoossa. 
Ryhmään kuuiuivat rouva Besant, herrat Leadbeater, Sinnett, 
Keightiey, Jinarajadasa sekä eräitä muita. Matkan taittuessa 
verkkaisesti herra Sinnett puhui kemiasta ja aikuaineista. Hän 
ihmetteii siinä kuikiessaan, eikö okkuitistisin keinoin oiisi mah- 
doliista päästä seiviiie atomien todeiiisesta koostumuksesta. 

Seurue saapui vihdoin syrjäiseiie joentörmäiie Finchiey Roa¬ 
din varreiia, ja kuinka sattuikaan, rouva Annie Besant ja herra 
C.W. Leadbeater päättivät kokeiiia. Teosofit istuutuivat joen¬ 
törmäiie, ja kaksi viimeksi mainittua ryhtyi katsomaan avaruu¬ 
teen, käyttäen hyväkseen myös okkuitistista suurennuskykyään. 

Pian moiemmat näkivätkin ihmeeilisiä asioita, kuten hehku¬ 
via, tuiisia, toisiinsa kietoutuneita pieniä käärmeitä, ketjuuntu¬ 
neita kolmioita, munanmuotoisia kappaieita sekä muita, keskei- 
tä naruiia kuristettua iimapaiioa muistuttavia kappaieita - ai¬ 
van ilmeisesti typen, hapen ja vedyn atomeja. 

Nämä havainnot juikaistiin samana vuonna teosofien ieh- 
den Luciferin marraskuun numerossa otsikolia "Okkuitistista ke¬ 
miaa". Jatkotutkimukset iaiminiyötiin kuitenkin, ja kuiui 12 
vuotta. Vuonna 1907 sattuivat rouva Besant ja herra Leadbea¬ 
ter olemaan Munchenissä eräässä kokouksessa, ja pohtiessaan 
teosofien tulevaa toimintaa he päättivät jatkaa kemiaiiista sei- 
vänäköään. He muuttivat yhdessä rouva ja neiti Brightin, reuva 
V. Hookin ja hänen poikansa, rouva Russakin, herra Jinaraja- 
dasan ja eräiden muiden kanssa VVeisser Hirschiin Dresdenin iä- 
heiie saadakseen tehdä tutkimuksiaan rauhassa, ja he omistivat SKEPTIKKO 1 1, kevät 1991 


15 


siellä neljän viikon aikana päivittäin kolme iltapäivän tuntia ok¬ 
kultistiselle havainnoinnille. 

He työskentelivät ulkosalla, paitsi sateen sattuessa, ja eräs 
herra Hecker piirsi suurella lahjakkuudella luonnollisiin mitta¬ 
suhteisiin sen mitä selvänäkijät kuvailivat. Herra Jinarajadasa 
piti huolta tutkimusten tieteellisyydestä, esittäen usein kysy¬ 
myksiä sekä keskustellen asian teoreettisesta puolesta. Sillä ta¬ 
valla havainnoitiin, tulkittiin ja piirrettiin monien eri alkuainei¬ 
den atomeja. Jotta olisi päästy käsiksi myös harvinaisempiin 
aineisiin, joista edes sir William Crookes ei ollut pystynyt toi¬ 
mittamaan näytteitä, päättivät he ryhtyä käymään Dresdenin 
mineraalinäyttelyssä. Siellä istuivat sitten herra Leadbeater ja 
herra Jinarajadasa päivästä toiseen tuijottaen ja piirtäen. 

Eräänä päivänä näyttely oli suljettu. Herra Leadbeater 
istuutui harmistuneena penkille näyttelyrakennuksen ulkopuo¬ 
lelle, mutta ilahtui keksittyään, että tästäkin tilanteesta selvi¬ 
tään. Hän ei ilmeisesti kuitenkaan halunnut irtaantua ruumiis¬ 
taan ja tunkeutua siten suljettuun museoon, koska se olisi voinut 
vilkkaalla paikalla aiheuttaa hankaluuksia. Hän huomasi kui¬ 
tenkin voivansa joidenkin okkultistisien toimenpiteiden jälkeen 
nähdä ns. kaukosalamalinjaa pitkin sisälle mineraalinäyttelyyn, 
sen vitriineihin, niissä oleviin näytteisiin ja niiden molekyyleihin 
ja atomeihin. On ehkä turha mainita, että tämän ilahduttavan 
havainnon jälkeen herra Leadbeater ei enää koskaan käynyt fyy¬ 
sisessä hahmossaan Dresdenin kokoelmaa katsomassa. 

Yleensä rouva Besant ja herra Leadbeater työskentelivät hie¬ 
man eri tavoin. Edellinen piti enemmän atomien pilkkomisesta 
ja niiden pääosien laskemisesta, kun taas jälkimmäisellä oli ta¬ 
pana laskea vielä pienemmät osaset, ns. alkuatomit. Leadbea¬ 
ter vei myös mukaansa joitakin palasia mainitusta mineraali- 
näyttelystä, jauhoi ne ja antoi rouva Besantille jatkokäsittelyä 
varten. Myöhemmin nämä kaksi saivat Taorminassa radium- 
näytteen katseltavakseen. Herra Leadbeater on sittemmin jat¬ 
kanut siellä tutkimuksiaan yksin, kun taas rouva Besant on jäl¬ 
leen Intiassa ja herra Jinarajadasa Amerikassa. 

Tällainen on lyhykäisesti tarina uuden tutkimusalan, teoso- 
fisen eli okkultistisen kemian synnystä. Alan tulokset on nyt¬ 
temmin koottu suureen teokseen, jossa on lukuisia kuvia, jajoka 16 


SKEPTIKKO 1 1, kevät 1991 


muodostaa uuden saksankielisen teosofisenkirjasarjan ensimmäi¬ 
sen osan. 

Miltä sitten näyttävät atomit Besantin ja Leadbeaterin mu¬ 
kaan? Oi, sanalla sanoen: ihastuttavilta. Kulta-atomi on kuin 
pääsiäismuna, jossa on kaksi vyötä manteleista. Hiiliatomi muis¬ 
tuttaa lasikulhojen asetelmaa, jossa jokaisesta kulhosta nousee 
kolme sikaria. Titaanin atomi näyttää Maltan ritarikunnan ris¬ 
tiltä, johon on painettu 16 sikaria, keskelle biljardipallo ja päi¬ 
hin kahdeksan pientä kuulaa. Rauta-atomi koostuu kymmenes¬ 
tä samankeskisesti asetellusta sylinterimäisestä kuoresta, joista 
jokainen pitää sisällään kolme sikaria, joiden päällä leijailee kaksi 
rei'itettyä suppiloa. Litiumatomi on kuin litteä kakku, jonka 
päällä seisoo okariina, jota tukee alhaalta kahdeksan mantelin- 
puolikasta, joista jokaisessa on sikari. Alkuaine neonin atomi on 
kuusikulmainen, ja sen keskellä on näkyvissä jako viiteen toisi¬ 
aan sivuavaan tetraedriin (hyvin suosittu teosofinen kuvio), ja 
jokaisessa kulmassa on kaksi pikkuleipää ja sikari. 

Selostukseni kuulostaa ehkä rahvaanomaiselta, mutta vakuu¬ 
tan - kuvien kopioiden puuttuessa - että kaikki näyttää juuri 
siltä kuin kuvailin. 

Tämän jälkeen kirjoittajat yrittävät saada näkemyksilleen ja 
piirustuksilleen tieteellistä luotettavuutta seuraavanlaisilla las¬ 
kelmilla. Heidän vetyatominsa sisältää 18 pientä, jakamatonta 
alkuatomia. Kun sitten jokaisesta tutkitusta atomista jaetaan 
herra Leadbeaterin laskemien ja herra Jinarajadasan kirjaamien 
alkuatomien määrä 18:lla, päästään lukuihin joiden pitäisi vas¬ 
tata tieteen atomipainoja (vedyn paino on yksi). Ja sehän täs¬ 
mää hämmästyttävän hyvin. 

Nykyaikaiseen kemiaan perehtynyt voi tehdä okkultistisen 
kemian opiskelussa tekemistään havainnoista sen päätelmän - 
ellei hän ole alkanut sokeasti uskoa oppimaansa -, että kyseessä 
on mitä surkein humpuuki, vaikka ehkä tahaton - siitä en ha¬ 
lua lähteä väittelemään. Kovin omituista on esimerkiksi se, että 
ensin puhutaan laveasti radiumatomeista ja niiden osien harvi¬ 
naislaatuisesta liikkuvuudesta - mikä seikka oli kaikkien tiedossa 
1907 -, ei esimerkiksi kaliumatomien radioaktiivisuudesta mai¬ 
nita mitään. Mutta sen ilmiön tiede havaitsikin vasta vuoden 
1907 jälkeen... Ylipäänsäkään nämä selvänäköisyyteen vihkiy¬ 
tyneet eivät ole saaneet selville paljoa sen lisäksi, mitä kemian SKEPTIKKO 1 1, kevät 1991 


17 


oppikirjat kertoivat vuonna 1907 - atomien muotoja ja sisintä 
lukuun ottamatta tietenkin. Heidän avuilaan olemme nyt kui¬ 
tenkin saaneet koko kemian vaimiiksi. Paijonkaan ei jää enää 
puuttumaan aikuaineita koskevasta lopuiiisesta totuudesta. Ku¬ 
kapa oiisi uskonut, että olemme näin iäheilä viisautta? 

Tässä teoksessa esiteliään myös teosofeiiie pyhää seitseniu- 
kua, aikuaineiden seitsemän oiomuodon kautta. Ne ovat aiem¬ 
min tuntemamme koime oiomuotoa ja niiden iisäksi neijä etee¬ 
ristä. Tähän seikkaan rouva Besant onkin puuttunut ainakin 
yhdessä aikaisemmassa kirjassaan. Hän näkee seitsemäisen ii- 
menemismuotoja kaikkiaila iuonnossa, muun muassa "spektrin 
seitsemässä värissä". Jokainen pieni fyysikko kuitenkin tietää, 
että spektrissä on iukematon määrä värejä, ja seitsemään ias- 
keminen on vain muistisääntö. Yhtä hyvin voitaisiin spektristä 
rajata viisi tai yksitoista tai koimeviidettä eriiaista väriä. Koo- 
miiiista on myös, että transkendentaaiisesti armoitettu rouva 
Besant pitäytyy spektriä tarkasteilessaan vain siihen vaivaiseen 
kaistaieeseen, joka voidaan nähdä tavaiiisin siimin, kun tieteel¬ 
listen laitteiden apusiimiilä voidaan nähdä hyvin pitkälle sen 
molemmille puolin. Mutta aineen olomuodoista puhuttaessa so¬ 
piikin nyt ottaa apuun peräti neljä uutta, joiden joukossa muu¬ 
ten on tieteessäkin spekuloitu ultrakaasu. Mutta neljästä uu¬ 
desta on kyllä kieltäydyttävä, varsinkin kun niiden olemassao¬ 
loa ei tue mikään muu kuin ikivanhasta astrologisesta virhelas¬ 
kelmasta (Aurinko -i- Kuu -i- viisi planeettaa) putkahtanut py¬ 
hä seitsenluku. 

Nojaa, tästähän voisi kirjoittaa ja kiistellä laajemmin kuin 
mitä Argus-lehden palstat antavan myöten. Ja jos nyt saan 
kaikki teosofit kimppuuni, minun on pyydettävä virkavapautta. 
He nimittäin kirjoittavat aina paljon, paljon... 

Teosofian eettinen sisältö ja historiallinen perusta ovat aina 
tehneet minuun vaikutuksen. Mutta "okkultistinen luonnon¬ 
tiede", erityisesti kemia, vaikuttaa teosofien harrastamana vä¬ 
hemmän kunnioitusta herättävältä. Se antaa pikemminkin epä¬ 
luotettavan, mutta samalla tyhmänylpeän ja lörpöttelevän vai¬ 
kutelman. Rouva Besant ja herra Leadbeater voisivat kerralla 
korjata syvällisen oppinsa maineen, jos he suorittaisivat selvä- 
näköisyydellään yhdenkin kvalitatiivisen kemiallisen analyysin. 18 


SKEPTIKKO 1 1, kevät 1991 


Minä haluan sekoittaa litiumkioridia, kultabromidia ja ammo- 
niumjodidia, näyttää pulverin heille ja kysyä: Mitä atomeja 
näette? Jos he sitten vastaavat, tunnin, kuukauden tai vuo¬ 
den kuluttua: siinä on litiumia, kultaa, typpeä, vetyä, klooria, 
bromia ja jodia - niin silloin minä lankean kaikkien maailman 
kemistien kanssa polvilleni valmiina palvomaan heitä. 

Tiedän vallan hyvin, miten teosofit vastaavat pyyntööni: ok¬ 
kultistinen tutkimus ei vajoa tuollaisten "yksinkertaisten todis¬ 
tusten" tasolle, vaan skeptikoiden tehtävä on nousta vihkiyty¬ 
neiden tasolle ja kouluttaa itsensä näkemän ja uskomaan. Mikäs 
siinä, mutta miksi sitten pitää levittää suurelle yleisölle tällaisia 
kuvitettuja latteuksia, jotka eivät sen enempää opeta, vakuuta 
kuin houkuttelekaan? Olen havaitsevinani pahan ristiriidan tä¬ 
män naurettavan torikaupan ja sen ylvään syrjään vetäytymisen 
välillä, jota teosofit osoittavat tieteen pyytäessä heiltä edes pie¬ 
nen pientä todistetta. 


(Argus 1910) 


Teosophistis and Atoms 
by Gustaf Mattsson (1873-1914) 

Leading members of the Teosophical Society pioneered at the turn of the 
century a field of knowledge that they called "occult chemistry". By 
way of clairvoyance they claimed to have seen the inner atomic structure 
of most known elements. Gustaf Mattsson was a chemist and a leading 
journalist in Helsinki at that time, and followed the developments in 
occult Sciences with a skeptical eye. The article was originally 
published in Mattsson's journal Argus in 1910, and was translated for 
Skeptikko (from Swedish to Finnish) by Matti Virtanen. SKEPTIKKO 1 1, kevät 1991 


19 


Gustaf Mattsson (1873-1914) aloitti lyhyen, mutta värikkään 
elämänuransa kemistinä ja toimi mm. Tekniilisen korkeakoulun 
kemian lehtorina sekä vt. professorina. Hänen laajat ja mo¬ 
nipuoliset tietonsa sekä harvinainen kirjailinen lahjakkuutensa 
saivat hänet kuitenkin antautumaan yhä enemmän journalis¬ 
tiikan vaitaan. Vuonna 1907 hän perusti muutamien ystäviensä 
kanssa Argus-kulttuuriiehden ja 1911 hänestä tuli uuden Dagens 
Tidning -nimisen pääkaupunkilehden päätoimittaja. Mattsson 
kuoii 41-vuotiaana tuberkuloosin - ja luuitavasti myös iiian suu¬ 
ren työtaakan - murtamana. 

Mattssonin kuoieman jäikeen Hoiger Schildts Föriag jul¬ 
kaisi laajan valikoiman hänen kirjoituksiaan, joista kuuluisim¬ 
mat ovat Dagens Tidningissa aiunpehn juikaistut i dag -nimiset 
pakinat. Kustantaja on ystävällisesti antanut Skeptikolle lu¬ 

van julkaista Mattssonin 1910 kirjoittaman, mutta vielä tänään¬ 
kin hämmästyttävän ajankohtaisen artikkelin "Teosofer ooh ato- 
mer", jonka on suomentanut Matti Virtanen. 

Jos joku Skeptikon lukija omistaa artikkeiissa mainitun ok¬ 
kultistista kemiaa käsitteievän kirjan ja toimittaa meiile kopiot 
siinä oievista atomien kuvista, juikaisemme ne iiomieiin seuraa- 
vassa numerossa. 

N. M. 20 


SKEPTIKKO 1 1, kevät 1991 


Lehdistökatsaus keväältä 1991 


Tommi Savolainen, Matti Virtanen 


Sanomalehtien ilmoitustoimisto Sitä on seurannut yiiiuonnolii- 
siksi väitettyjä iimiöitäja Skepsis-yhdistystä käsitteievää iehti- 
kirjoitteiua tämän kevään ajan. Aikuvuoden kirjoitteiua hai- 
litsi kaksi aihetta: Steiner-kouiujen valtionavustukset mahdoi- 
listavan iain säätäminen eduskunnassa, ja scientologien "persoo- 
naiiisuustestien" iisääntyvä kaupailinen käyttö työhönotossa. 

Steiner-keskustelua referoitiin jo viime Skeptikossa, ja sii- 
lä saisi taas helposti vuorattua kokonaisen iehden. Säästämme 
lukijoita, ja aloitamme U-Man Finland -nimisestä yrityksestä, 
jonka käyttämä kysymyssarja sai runsaasti juikisuutta tänä ke¬ 
väänä. 

Keskusteiun testin pätevyydestä avasi Heisingin Sanomissa 
25. tammikuuta pettynyt työnhakija, joka hyiättiin U-Man- 
testifirman iausunnon perusteeiia. Kun hakija oii pyytänyt tar¬ 
kempaa seivitystä arvion perusteista, "testori vastasi, että testin 
luotettavuus kärsii tarkemmasta erittelystä". Kirjoitusta kom¬ 
mentoivat Riitta Autiosaari Suomen Psykoiogiiiitosta (30.1.) se¬ 
kä opiskeiijat Hannes Ikäheimo (6.2. ja 19.2.) ja Jaana Pirkka¬ 
lainen (2.3.). He kaikki oiivat sitä mieitä, ettei U-Manin käyttä¬ 
mä dianeetiikkatesti mittaa työeiämässä seiviytymistä. Psyko- 
logiiiitto sai taas hyvän tilaisuuden vaatia Suomeen psykoiogi- 
lakia, joka estäisi muita kuin kouiutettuja psykologeja tekemäs¬ 
tä rahaa persoonallisuustesteillä. Opiskelijat kehottivat myös 
psykoiogeja menemään itseensä ja miettimään, ovatko testit yli¬ 
päänsä tarpeen työhönotossa. 

iitaiehden (18.2.) mukaan U-Man iähtee siitä, että työnha¬ 
kija yrittää rekrytointitilanteessa pettää työnantajaa ja esiintyä SKEPTIKKO 1 1, kevät 1991 


21 


parempana kuin onkaan. Testi paijastaa sitten hakijan "todeiii- 
sen" minän ja karsii pois yhteistyökyvyttömät hakijat. Yrityk¬ 
sen edustaja Riitta Raiio viittasi tähän vastineessaan 12.2. Hei- 
singin Sanomissa: Hän kehui, että testi antaa "varmaa tietoa 
tietoisen tai tiedostamattoman persoonallisuusnaamion takaa". 
Persoonallisuustestejä tekevät konsuittiyritykset kiistävät Rai¬ 
lon väitteet ehdottomasti, mutta U-Man Finiandin toimitusjoh¬ 
taja Tapio Ahokas juiistaa, että psykoiogit ovat jäävejä arvoste¬ 
lemaan scientologien testiä: "On ymmärrettävää, että psykoio- 
giset testausyritykset ovat huoiissaan tulevaisuuden tuotoistaan 
ja käyttävät kaikkia mahdoiiisia keinoja päästäkseen eroon vah¬ 
vasta ja iaajentuvasta kiipaiiijasta." 

Yiioppiiasiehti (20.2.) keskittyy kuvailemaan scientologiaus- 
kontoa, jonka L. Ron Hubbard kehitti 50-luvulla dianetiikka - 
"tieteensä" pohjalta. Jutussa on käytetty asiantuntijana uskon- 
totieteilijä Harri Peltolaa, joka kertoo scientologian todellisten 
juurien olevan USA:ssajo 1870-luvulla versoneissa New Thought 
-liikkeissä. "Uusi Ajatus oli suunnillen se, että koska täydelli¬ 
nen Jumala on luonut ihmisen, on ihmisenkin oltava täydellinen. 
Puutteen täytyy olla harhaa, ja mieli on oikaistava, jotta asiat 
palaisivat alkuperäiseen jumalalliseen tilaansa. Peltola kertoo 
myös kokemuksiaan scientologien opintopiiristä: "Meininki oli 
vähän sellainen, että jos oli jostakin asiasta eri mieltä, se tar¬ 
koitti ettei ymmärtänyt asiaa." 

Scientologiakeskustelun laannuttua sanomalehdissä tarjosi 
huhtikuun Hymy-lehti oman raporttinsa aiheesta. Lehti haas- 
tatteli U-Manin toimitusjohtajaa, firman entistä työntekijää ja 
Psykologiliiton toiminnanjohtajaa, ja esitteli jo tutuiksi tulleet 
asiat: U-Manin testi on täsmälleen sama kuin dianetiikkakes- 
kuksissa käytettävä persoonallisuustesti, eikä sillä voi saada mi¬ 
tään oleellista tietoa ihmisen kyvyistä selviytyä työssään. Kou¬ 
volan kaupunki on kuitenkin käyttänyt U-Man-testiä esimiesta- 
son työntekijöitä valittaessa, ja kaupungin henkilöstöpäällikkö 
on jopa kiitellyt testiä siitä, että "haastatteluun käytetty aika 
on oleellisesti lyhentynyt". 
22 


SKEPTIKKO 1 1, kevät 1991 


Ilta-Sanomat kertoi 3. toukokuuta, että Espoon kaupunki 
on testauttanut U-Manilla kaupunkisuunnitteluviraston päälli¬ 
kön virkaa hakeneita. Kaupunginjohtaja Pekka Löyttyniemi sa¬ 
noi lehdelle, että hänen mielestään kysymykset "eivät olleet ar¬ 
veluttavia". Onkohan tapaus tulkittava niin, että Espoo havlt- 
telee Itselleen huuhaa-palkintoa nyt kun Vantaallekin on sellai¬ 
nen myönnetty. 

Scientologiasta kiinnostuneille melkein pakollista luettavaa 
on Time-lehden laaja reportaasi, joka julkaistiin kansikuvajut- 
tuna 6. toukokuuta. Toimittaja Richard Behar penkoi sciento- 
logien tekosia puolisen vuotta, ja tulos on Pulitzer-tason jour¬ 
nalismia. Ilta-Sanomat julkaisi siitä lyhennelmän 1. kesäkuuta. 
Jos suomalaisesta keskustelusta on saanut sellaisen käsityksen, 
että scientologien puuha on harmitonta harrastelua, niin se on 
nolo juttu. Timen reportaasi oli otsikoitu: "Ahneuden ja val¬ 
lan kukoistava kultti." 


Ihmeellisiä parantumisia 

Ihmeparaneminen on aina ajankohtainen aihe. Avussa 
2/1991 esitellään Matti A. Miettisen viimevuotisesta väitöskir¬ 
jasta tehty kansanpainos "Sinä paranet - nyt!" Miettinen tois¬ 
taa Avussa havaintonsa, jonka mukaan Niilo Ylivainion kokouk¬ 
sissa ei ole kukaan todistettavasti parantunut elimellisestä sai¬ 
raudesta. Kipinä-lehti on puolestaan haastatellut toimittaja 
Kaj Aaltoa, joka on kirjoittanut ihmeparantamisesta teoksen 
"Nouse ja käy". Aallon mielestä tuntuu epäilyttävältä, ettei¬ 
kö yhtään ihmeparanemista löytyisi. Hänen järkeilynsä mukaan 
on mahdollista, että todellisuudessa yliluonnollinen paranemi¬ 
nen voidaan selittää luonnollisesti. 

Kevään paras juttu ihmeparantamisesta löytyy Terveys 2000 
-lehdestä (3/1991), joka myös on haastatellut Matti A. Miettis¬ 
tä. Otsikko on asiallisen toteava: "Ihmeparantumisille on luon¬ 
nollinen selitys". Miettinen hakee selitystä parantajien suosiolle 
todennäköisyydestä: "Kaikista tapauksista valtaosa sopii tavan¬ 
omaiseen, ihmeettömään, keskimääräiseen. Yhtä todennäköistä 
kuitenkin on, että kaikessa on poikkeustapauksia. - - Uskovai¬ 
selle voi lottovoittokin olla vastaus hänen rukouksiinsa." SKEPTIKKO 1 1, kevät 1991 


23 


Paraviihteen veteraani Oskar Reponen kirjoittaa tammikuun 
Se-lehdessä haltioituneesti helsinkiläisestä käsilläparantajasta 
Marja-Leena Ahosta: "Olen etsinyt parantajaa, joho koululää¬ 
ketiede uskoisi ja jonka toiminnasta tiedemiehinä olisi myöntei¬ 
nen käsitys. Nyt löysin sellaisen." Reposen mukaan lääkärit ovat 
ihmetelleet Aho kykyjä. Lokakuussa 1989 Aho perusti oman 
hoitolan, jonne on kuulemma ajanvarauksia vuodeksi eteenpäin. 

Aho sanoo luovuttavansa parantamisvaiheessa potilaalle 
omaa "elämänenergiaansa" käsiensä kautta. Jos potilaalla on 
riittävä vastaanottokyky, hän voi periaatteessa parantua mistä 
tahansa sairaudesta, kuten diabeteksesta, epilepsiasta, syövästä 
ja sappikivistä. Aho toivoo itse, että hänen kykyjään tutkittai¬ 
siin tieteellisesti. Toivottavasti hänen toivomuksensa toteutuu. 

Aamulehdessä kerrottiin 20.1. viitasaarelaisesta kansanpa¬ 
rantajasta Urpo Pollarista, joka hoitaa pääasiassa selkävaivoja 
ja muita särkyjä painelemalla ja "verettömällä kuppauksella". 
Huomiota herättää maininta, että hänen sormistaan lähtee "säh¬ 
köiskuja". Vielä hurjempi sähkömies löytyy Kiinasta Sichuanin 
(Setsuanin) maakunnasta (Hymy 2/1991). Tämän Lin Juajun- 
gin väitetään pystyvän vastaanottamaan kivutta 650 voltin säh¬ 
köiskuja, sytyttämään lamppuja käyttäen ruumistaan virtaläh¬ 
teenä, ja jopa paistamaan munia ja kaloja kämmenellään. 

Sähköisiä ihmisiä on toki ollut ennenkin, ja ilmiölle on an¬ 
nettu nimi: Tiedon rajamailla-teoksessa (s.254) puhutaan "kor- 
keajänniteoireyhtymästä", ja sen sanotaan olevan sukua "psy- 
kokineettisille voimille". Hymyn juttua lukiessa tulee mieleen 
suomalaiseen tukkilaisperinteeseen kuuluva tarina mahtavasta 
Tarvaisen isännästä. Hän sairastui ennen kuolemaansa niin kor¬ 
keaan kuumeeseen, että piiat paistoivat hänen vatsansa päällä 
räiskäleitä. Onko siis Suomessakin elänyt korkeajänniteoireyh- 
tymää potevia ihmisiä - vai kerrotaanko Kiinassakin samanlai¬ 
sia kansantarinoita kuin meillä? 

Se-lehti esittelee nykyhetken tunnetuimman suomalaisen ih- 
meparantajan Seppo Juntusen. Kirjoittaja Harry Sarpamo on 
yrittänyt saada parantuneita kertomaan kokemuksistaan leh¬ 
delle, mutta kukaan ei ole suostunut antamaan nimeään ja ku¬ 
vaansa julkisuuteen. Sarpamo ihmettelee: "Pelätäänkö kuka¬ 
ties, että luvalla sanoen riivaajahenki valtaa uudestaan ruumiin, 
jos erehtyy puhumaan väärälle ihmiselle?" 24 


SKEPTIKKO 1 1, kevät 1991 


Tässä voisi jo mukaiiia Veikko Lavia: Jokainen ihmeparan- 
taja on jutun arvoinen. Lapin Kansa kirjoittaa (9.3.) Terttu 
Oksasesta, joka on sekä henkiparantaja että maaiausmeedio. 
Hänen erikoisaiaansa on kaukoparannus: hän kirjoittaa avun¬ 
tarvitsijan nimen, osoitteen ja sairauden mustaan (sic) kirjaan, 
jota hän pitää rukoiliessaan käsiensä väiissä. 

Vanha tuttu Matthevv Manning näyttää käyneen Turun puo¬ 
lessa esitteiemässä taitojaan (Turun Ylioppilasiehti 10/1991). 
Lehti kertoo, että kun Manning käsitteii erästä seikävaivaista 
naista, "tuntui yieisöön saakka kova kuumuus". Jäileen suur- 
jänniteoireyhtymä? 

Sangen kiintoisaita vaikuttaa Aamuiehden 11.3. haastatte¬ 
lema irakilaissyntyinen, Nokialla asustava fysioterapeutti Nebil 
al-Marayati. Hän on yhdistänyt kiinalaisen "lääketieteen" ja fy¬ 
sioterapian omaksi luonnonmenetelmäkseen acuphysioksi. Me¬ 
netelmän teoreettinen perusta kuulostaa jotenkin tutulta: "Ih¬ 
misellä on 12 energiakanavaa, jotka kiertävät ruumista päästä 
jalkoihin. Jos ihmisen energia ei ole tasapainossa, siitä seuraa 
ärsykkeitä ja sitten tauti." 


Mustelin tv-tähtenä 

Maalis-huhtikuussa Sitan haaviin jäi yhdeksän leikettä, 
joissa Skepsis-yhdistys mainittiin nimeltä. Yliluonnollisia asioita 
käsitteleviä juttuja oli kaiken kaikkiaan kuutisenkymmentä. 

Helsingin Sanomissa ilmestyneet jutut ihmeistä (30.3.) ja 
Nostradamuksesta (16.4.) saivat ehkä laajimman lukijakunnan. 
Nostradamus on ollut taas suosiossa, ilmeisesti siksi, että Mirja 
Pyykkö käsitteli hänen ennustuksiaan televisio-ohjelmassa 9. 
maaliskuuta. Tekniikka ja talous -lehti huomasi sentään (24.4.), 
että Nostradamuksen ennustus Neuvostoliiton hajoamisesta on 
mennyt pieleen: "Suuren profeetan ennustustarkkuuden heik¬ 
koutta kiittävät paitsi Skepsis-seura, myös kaikki karhun naa¬ 
pureiksi asettuneet." (Toim. huom.: Skepsis ei ota kantaa sii¬ 
hen, onko Nostradamuksen kyvyttömyys kiittämisen vai moit¬ 
timisen arvoinen asia.) SKEPTIKKO 1 1, kevät 1991 


25 


Maasäteilystä on kinasteltu Jyväskylän päälehdessä Keski¬ 
suomalaisessa. Pentti Ruusanen on samoilla linjoilla kuin en¬ 
tinen kansanedustaja-varpumies Mauno Pohjonen: maasäteily 
kelpaa selitykseksi mitä erilaisimpiin sairauksiin (21.3.). Ruus- 
asen kirjoitukseen vastannut Kari Saari Äänekoskelta kertoo 
(4.4.) puolestaan Oulun yliopiston tutkimuksista, joissa maa- 
säteilyä ei löytynyt. Saari mainitsee myös Skepsiksen 10 000 
markan palkkion ja kehottaa Ruusalaa yrittämään. Se on oi¬ 
kein: kaikki maakuntien kyvyt esiin! 

Skepsiksen puheenjohtajan Nils Mustelmin esiintyminen te¬ 
levisiossa Mirja Pyykön edellä mainitussa huuhaa-ohjelmassa on 
kirvoittanut kommentteja. Pohjolan Työ (14.3) kehuu Muste- 
---ia viehättäväksi ja selväsanaiseksi: "määrätietoisesti ja var¬ 
masti hän kumosi kaiken yliluonnollisen Nostradamuksen en¬ 
nustuksista horoskooppeihin asti." Kalevan televisiokolumnisti 
Hilppa Kontiainen sen sijaan on huomattavasti varautuneempi, 
vaikka myöntääkin aina arvostaneensa Mustelinia. Hänen mie¬ 
lestään asetelma oli kovin epätasainen, kun studioon oli saatu 
vain nuoria astrologian harrastajia: "Vanha herra veti jo kätte¬ 
lyssä pitemmän korren." 

Länsi-Savon yleisönosastoon on kirjoittanut Uri Gellerin ih- 
mekykyihin uskova Pekka Mäkinen. Hän vetoaa Lontoon yli¬ 
opiston fysiikan professorin John Hastedin tutkimuksiin, jotka 
todistavat Gellerin kyvyt aidoiksi... Hän ei ilmeisesti tiedä, että 
Hastedin Geller-kokeissa ei ollut läsnä ammattitaikuria (Gelle¬ 
rin itsensä lisäksi). 

Kaksi lehteä on julkaissut Nils Mustelinin haastattelun. Ou¬ 
lulainen Liitto-lehti on saanut 8.3. juttuunsa varsin pessimisti¬ 
sen sävyn: Mustelin pitää pseudotieteiden suosiota uhkaavana 
ja huoiestuttavana ilmiönä. Toukokuun Hymyn haastattelu on 
viihteellisempi ja kevyempi. Siinä esitellään sporalogiaa. Skep¬ 
siksen toimintaa ja James Randin tempauksia. Lopuksi Hymy 
yhtyy Skepsiksen haasteeseen ja lupaa maksaa omasta puoles¬ 
taan toiset 10 000 markkaa henkilölle, joka osoittaa valvotuissa 
olosuhteissa yliluonnollisia kykyjä. 26 


SKEPTIKKO 1 1, kevät 1991 


New Age -ilmiö sai runsaasti palstatilaa lehdissä maaliskuun 
alussa, kun Helsingissä pidettiin nuoriso- ja uususkontoja käsi¬ 
tellyt seminaari. (Muun muassa Kotimaa 8.3., Kristityn Vas¬ 
tuu 21.3., Keskipohjanmaa 29.3., Rauhan tervehdys 3.4.). Lä¬ 
hetysteologi Timo Vaskio Kirkon lähetystyön keskuksesta toteaa 
haastattelussa, ettei kirkko ole meillä vielä riittävästi reagoinut 
New Age -liikkeen haasteeseen. Lähetyskeskus harkitseekin pal¬ 
velevan puhelimen perustamista, jotta ihmiset voisivat tarpeen 
vaatiessa saada tietoa uususkonnoista ja kirkon suhtautumisesta 
niihin. (Missä viipyy Skepsiksen palveleva puhelin!) 

Pohjolan Työ (12.4.), Kouvolan Sanomat (13.4.) ja Viikko- 
Eteenpäin (12.4.) ovat julkaisseet toimittaja Paula Saukon kat¬ 
sauksen New Ageen. Saukko on tutkinut kirjakauppa Erä Novan 
hyllyjä ja haastatellut Harri Heinoa, joka arvelee ihmisten pet¬ 
tyneen tieteen, tekniikan ja perinteisen politiikan kykyyn rat¬ 
kaista ongelmia. 

Länsiväylä (27.2.), Ylä-Kainuu (5.3.) ja Insinöörikunta 
(3/1991) ovat haastatelleet Transsendentaalisen meditaation 
kouluttajaa Juhani Heikkistä, joka on perehdyttänyt TM:n 
saloihin yli 4 000 suomalaista. Hänen sanomansa kuuluu näin: 
Vain kaksi 15-20 minuutin meditointijaksoa päivässä, ja unen¬ 
tarve vähenee, stressi poistuu, sydänviat, kasvaimet ja psyykki¬ 
set sairaudet häviävät, oppimiskyky ja luovuus kehittyvät. Jos 
ette usko, niin miettikää tätä: Itse paavikin on suositellut me- 
ditointia. 

Jos joku ei jaksa mietiskellä omin voimin, hänelle on tarjolla 
"aivokone", jota Kauneus ja Terveys -lehden (3/1991) toimit¬ 
taja on käynyt kokeilemassa Osho-meditaatioklubilla Helsingis¬ 
sä. Laite lähettää pulputtavaa ääntä ja punaisia valonvälähdyk- 
siä, jotka täyttävät aivojen pintakerroksen: Ajatuksille ei yk¬ 
sinkertaisesti jää tilaa. "Laitteen valmistajat mainostavat, et¬ 
tä tunti laitteen antamaa rentoutushoitoa vastaa Hawaijin lo¬ 
maa. "Aivokone on kuulemma suurta muotia Yhdysvalloissa, 
jossa suihkuseurapiirit viettävät vapaahetkiään "mielen jump¬ 
pasaleissa", istuen nojatuolissaan aivokone korvilla ja silmillä. 
Ja tietysti tässäkin mentelmässä käyttäjä älykkyys, muisti, luo¬ 
vuus ja itseluottamus paranevat. 

Lopuksi Patrick Le Louarnin välittämiä tietoja Ranskasta 
(Etelä-Suomen Sanomat 2.4.): Kymmenen miljoonaa ihmistä SKEPTIKKO 1 1 , kevät 1991 


27 


käyttää säännöllisesti ennustajien palveluksia. Suosituin neuvo¬ 
nantaja on astrologi, seuraavana yleistietäjä, sitten kädestäen- 
nustaja ja numerologi. Vähiten luotetaan korteista povaajaan 
(ranskalaista rasismia käytännössä?). Ennustusbisneksen liike¬ 
vaihdoksi on arvioitu 21 miljardia frangia (epäilyttävää; yli 2 
000 per asiakas), ja taloudellinen lama on tietysti tuonut alalle 
lisää toimintaa, jopa ruuhkaa ennustajien vastaanotoille. Vakio¬ 
asiakkaita ovat kuulemma arvostetut poliitikot ja liikemiehet, ja 
astrologi on mukana päättämässä työhönotosta mo nessa kun¬ 
niallisessa firmassa. Miten meille käy, kun Eurooppa yhdentyy? 


Press Review 

During the past spring, ali printed material on the paranormal and 
pseudosciences has been under close scrutiny at professional press clippings 
agency in Helsinki. They collected raore than a hundred articles and 
letters published by the Finnish press during the first four raonths of 
1991. Most widely discussed topics were the use of scientologists ' 
personality tests in sorting out job applicants, the influence of 
anthroposophical philosophy in Steiner-schools and fringe medicine in 
general. Miracle-healers also got a lot of press, both good and bad. 28 


SKEPTIKKO 1 1, kevät 1991 


Keskustelua 


Tarvainen vastaa Mustelinille 

Nils Mustelinin kirjoituksessa Astrologia, taikausko ja moraali 
(Skeptikko 10, 1991) on parisenkymmentä kohtaa, jotka vaati¬ 
sivat oikaisuja ja selvennyksiä. Toimituksen myöntämän tilan 
puitteissa keskityn yhden asian käsittelyyn: Mustelin kirjoit¬ 
taa tohtoreita Geoffrey Dean, Miohel Gauquelin ja Hans J. Ey- 
senck tarkoittaen tutkijoista, "jotka ovat osoittaneet astrologis¬ 
ten väitteiden olevan perättömiä" (sivu 10). Totuus on kuiten¬ 
kin aivan toisenlainen; lause perustuu omavaltaiseen tulkintaan 
ja asiayhteydestä irroitettujen sitaattien käyttöön, kuten seu- 
raavasta ilmenee. 

1) Sivulla 10 Mustelin kirjoittaa erääseen tiivistelmään vii¬ 
taten, että "Geoffrey Deanin ainutlaatuisen laajoihin tietoihin 
perustuva johtopäätös on siis astrologian kannalta varsin ma¬ 
sentava:...". Tosiasiassa Dean ei mainitussa tiivistelmässään tee 
yhteenvetoa laajoista tiedoistaan, vaan tarkastelee tutkimuksia 
erään laskennallisen korrelaatiokertoimen valossa, joka on kehi¬ 
tetty tulosten käyttökelpoisuuden vertailuun. Deanin useissa 
kirjoituksissa (viimeksi The Astrologioal Journal, Sept./Oct. 
1990) todetaan varauksetta, että tutkimustulokset ovat usein ol¬ 
leet tilastollisesti erittäin merkittäviä, mutta eivät käytännölli¬ 
sesti hyödyllisiä astrologisen kartan (mekaanisen) tulkinnan kan¬ 
nalta. Olen kuullut Deaniltä suoraan hänen Suomen vierailunsa 
aikana, mikä hänen laajoihin tietoihin perustuva johtopäätök¬ 
sensä on: "tutkimustulokset näyttävät hyviltä astrologian kan¬ 
nalta". 

2) Sivulla 9 Mustelin esittää sitaatin Miohel Gauquelinin 
johto- päätöksenä tutkimustuloksistaan. Tosiasiassa sitaatti löy¬ 
tyy vuonna 1967julkaistun noin 200-sivuisen kirjan The Comic SKEPTIKKO 1 1, kevät 1991 


29 


Clocks sivuilta 84-85. Lausunto ei ollut edes vuonna 1967 yh¬ 
teenveto hänen siihen asti tekemistään tutkimuksista, vaan his¬ 
toriallisen katsauksen lopuksi esitetty arvio astrologiasta koh¬ 
taloita ennustavana menetelmänä. Kuten jo kirjan alaotsikosta 
"From Astrology to a Modern Science" voi odottaa, Gauquelin 
esittää kyseisen lausunnon jälkeen useita tutkimustuloksia, jotka 
kertovat Auringon, Kuun ja planeettojen vaikutuksista luontoon 
ja ihmiseen. 

Mustelin kirjoittaa Gauquelinin Mars-tutkimuksista, että 
muiden tutkijoiden tulokset ovat olleet ristiriitaisia. Tämä on 
harhaanjohtavasti sanottu. Mars-ilmiön merkittävyys on nime¬ 
nomaan siinä, että monet tutkijat, myös eräät skeptikot, ovat 
tarkistaneet Gauquelinin metodiikan ja vahvistaneet ilmiön ole¬ 
massaolon useissa tutkimuksissa. Yhdysvaltojen skeptikot ovat 
ns. Zeienin testillä varmentaneet ilmiön. Kurtz, Zeien ja Abell 
ovat tehneet tutkimuksen, joka heidän mielestään ei tukenut 
Mars-ilmiötä, mutta Michel ja Francoise Gauquelinin sekä Göt- 
tingenin yliopiston psykologian professorin Suitbert Ertelin ana¬ 
lyysien mukaan heidänkin aineistonsa tukee Mars-ilmiötä. 

Kyseinen Mars-ilmiö (huippu-urheilijoiden syntymähetkellä 
Mars on tavallista useammin lähellä askendenttia, itäistä hori¬ 
sonttia, tai lähellä MC:tä, etelässä) on vain yksi Gauquelinien 
tutkimus- tuloksista. Merkittävää on se, että he vastaavalla ta¬ 
valla ovat löytäneet esimerkiksi yhteyden Jupiterin ja poliitik¬ 
kojen, Saturnuksen ja tiedemiesten välillä. Vastaavasti he ovat 
teksti- analyysilla löytäneet luonteenpiirteiden ja planeettojen 
välisiä vastaavaisuuksia, jotka ovat olleet keskeisiä astrologiassa 
yli kaksituhatta vuotta. 

3) Sivulla 8 esitetään Flans Eysenckin ja David Niasin joh¬ 
topäätös heidän kirjassaan Astrology: Science or Superstition. 
Mustelin kirjoittaa: "käytyään läpi suuren määrän sekä omia 
että muiden tutkimuksia, Eysenck ja Nias esittävät seuraavan 
johtopäätöksen", jota seuraa astrologian täysin tyrmäävä johto¬ 
päätös. Tämä johtopäätös ei kuitenkaan löydy kirjan viimeises¬ 
tä luvusta "Verdict and Prospect", vaan 140 sivua aiemmin lu¬ 
vun "Personal Destinies" (henkilökohtaiset kohtalot) johtopää¬ 
töksenä. Kirjan viimeisessä luvussa Eysenck ja Nias esittävät 
seuraavia yhteenvetoja: "Jos kysymys kuuluu 'ovatko astrologi¬ 
set väitteet tosia', vastaus on kylläja ei, mutta enimmäkseen ei". 30 


SKEPTIKKO 1 1, kevät 1991 


"Kaiken kaikkiaan vastauksena kysymykseen 'toimiiko astrolo¬ 
gia' yhdymme Deanin ja muiden yhteenvetoon: syntyy sellainen 
kuva, että astrologia toimii, mutta harvoin sillä tavalla tai siinä 
laajuudessa kuin vältetään." 

Viime vuonna julkaistuissa muistelmissaan (Rebel with a 
Cause, W.H. Allen, 1990) psykologian professori Eysenck ker¬ 
too, kuinka hän alkoi lukea Michel Gauquellnin tutkimuksia 
varmana siitä, että hän löytäisi niistä metodisia ja tilastotie- 
teeilisiä virheitä. Hän kuitenkin totesi Gauquelinin tutkimuk¬ 
set huolellisesti tehdyiksi. Perehtyessään tarkemmin tutkimuk¬ 
siin ja tehdessään vaimonsa kanssa uusia asiaan liittyviä tutki¬ 
muksia, Gauquelinien löydökset vain vahvistuivat. Muistelmis¬ 
saan Eysenck sanoo, että henkilökohtaisesti hän kyllä olisi on¬ 
nellisempi, jos planeetoilla ei olisi vaikutuksia ihmiseen, mutta 
tosiasiat ovat tosiasioita. 

Tilastollisissa tutkimuksissa astrologiset vaikutukset näky¬ 
vät pieninä, ja vain osa astrologisesta perimätiedosta on tois¬ 
taiseksi tutkimuksissa saanut vahvistusta. Todellisuudessakin 
vaikutukset ovat varmasti vähäisiä, jos niitä verrataan moniin 
harhakäsityksiin astrologiasta kohtaloiden ennustamismenetel- 
mänä. Toisaalta Ihmisluonnetta el voida kuin pinnallisesti tut¬ 
kia kvantitatiivisilla tilastotieteellisillä menetelmillä. Siten sille, 
joka haluaa tietää tarkemman totuuden astrologiasta, el ole 
muuta tietä kuin astrologisten karttojen tulkinnan opiskelu. 

Lukija, joka haluaa lisää tietoa tilastollisista tutkimuksista 
ja astrologian tietolähteistä, voi pyytää astrologisen tietopaketin 
Suomen Astrologinen Seura ry:ltä (PL 90, 00131 Helsinki). Toi¬ 
sin kuin Mustelin kirjoittaa, astrologia ei perinteisesti ole ollut 
salatiede eikä ole sellainen nykyisinkään. Astrologisen seuran 
tilaisuuksiin, kuukausiesitelmiin ja kesäseminaariin, ovat kaikki 
ei-jäsenetkin tervetulleita; tilaisuuksista saa tietoa puhelinvas¬ 
taajasta (90 - 537 435). 

Kyösti Tarvainen, dosentti 

Suomen Astrologinen Seura ry:n puheenjohtaja SKEPTIKKO 1 1. kevät 1991 


31 


Mustelin vastaa Tarvaiselle 

Tarvaisen vastineen etsikkona voisi oiia "Miten vaiikoida tutki- 
mustuleksia siten, että saadaan tukea ennaita postuieiduiie op- 
pijärjesteimälie". Gauqueiinin kiistanaiaiseiie Mars-ilmiölie an¬ 
netaan suurta painoa, mutta nimen omaan hänen täysin murs¬ 
kaava kritiikkinsä perinteisen astroiogian opeista sivuutetaan sa- 
noiiia "vain esa astroiogisesta perimätiedosta on toistaiseksi tut¬ 
kimuksissa saanut vahvistusta". 

Varsinkin Deanin ja Eysenckin hyvin vaiaisevat seivityk- 
set niistä kognitiivisista prosesseista, jotka näennäisesti saavat 
astrelogian "teimimaan", jäävät kokonaan vaiiie huomiota - ii- 
meisesti siksi, että Tarvaisen suositteiema kuningastie astroio- 
giaan perustuu siihen, ettei opiskeiija tiedosta oman tiedonhan¬ 
kintansa vaiikoivaa iuonnetta. 

Astroiogian okkuitistista iuonnetta on korostanut mm. am- 
mattiastroiogi Sven Stenberg, ja Tarvainen en itsekin myöntä¬ 
nyt, että nykyastreiogian formulointiin on vaikuttanut yksi vuo¬ 
sisatamme okkuitistisimmista iiikkeistä: teosofia. (Siitä enem¬ 
män tämän iehden artikkeiissa Teosofit ja atomit.) 

N. M. 


Ilmoitus Skepsiksen jäsenille ja Skeptikon tilaajille: 

Tämän numeron mukana teille on lähetetty jäsenmaksu- eli 
tilausmaksulomakkeet, joilla voitte maksaa vuoden 1991 maksunne 
Postipankkiin, Skepsiksen tilille no. 6371 513. Jäsenmaksu on 75 
markkaa, samoin tilausmaksu. Alle 20-vuotiaiden jäsenmaksu on 30 
markkaa. 

Huomatkaapa, että Skeptikko-lehti on jäsenetu, eli se ei maksa jäsenille 
mitään. Viime vuonna maksuolomake oli sen verran epäselvä, että aika 
moni maksoi molemmat. Hallitus on päättänyt, että heidän jäsenmaksunsa 
myös vuodelta 1991 on suoritettu. Jos lehtesi mukana ei ole 
maksulomaketta, voit olla huoleti: hoidit asian jo viime vuonna. 32 


SKEPTIKKO 1 1, kevät 1991 


Tulevia tapahtumia 


Randi taas Suomessa 

Yhdysvaltalainen taikuri, kirjailija ja puhujamestari James 
Randi vierailee tässä kuussa Suomessa. Hän osallistuu Hel¬ 
singissä pidettävään kansainväliseen terveyskasvatusalan konfe¬ 
renssiin, ja esiintyy vierailunsa aikana kaksi kertaa myös Skep¬ 
siksen luentotilaisuudessa. Luennon aihe on: 

"The Search for Miracles" 

Luentoa voi tulla kuulemaan joko maanantaina 17. kesä¬ 
kuuta tai tiistaina 18. kesäkuuta 1991 kello 18-20 Helsingin yli¬ 
opiston Porthanian luentosaliin P II, Hallituskatu 11-13. Skep¬ 
siksen jäsenet pääsevät tämän tai viime vuoden jäsenmaksukui¬ 
tilla ilmaiseksi, muilta peritään kulujen kattamiseksi 20 markan 
pääsymaksu. 


Euroopan skeptikoiden kokous 

Kuten jo Skeptikon viime numerossa mainittiin, Euroopan skep¬ 
tikot kokoontuvat 4.-5. lokakuuta 1991 yhteiseen kokouk¬ 
seen Amsterdamiin, joka sijaitsee Euroopan Yhteisössä, tar¬ 
kemmin sanottuna Hollannissa. Kokouksessa käsitellään mm. 
taikavarpu- ja maasäteilytutkimuksia, vaihtoehtolääkinnän ase¬ 
maa eri maiden lainsäädännössä ja muita hyvin käytännönlä¬ 
heisiä teemoja. 

Esitelmöitsijöiden ilmoittautumisaika on jo päättynyt, mutta 
paikalle kannattaa lähteä myös kuuntelijaksi. Kyselyt kannattaa 
osoittaa suoraan järjestäjälle, joka on Alankomaiden Skepsis- 
säätiö. Kontaktihenkilö on Dr. J.W. Nienhuys, Dommelsevveg 
IA, VA VVaaIre, The Netherlands. SKEPTIKKO 1 1, kevät 1991 


33 


Kokous pidetään Park-hotellin Rembrant-huoneessa. Ho¬ 
telli sijaitsee lähellä Amsterdamin keskustaa ja kuuluisaa Rijks- 
museumia. Konferenssimaksu on 75 guldenia eli noin 150 mark¬ 
kaa. Majoitus Park-hotellissa maksaa 187 guldenia vuorokau¬ 
delta yhden- ja 248 guldenia kahden hengen huoneissa. .Amster¬ 
damissa on kuulemma halvempiakin majoitusmahdollisuuksia, 
mutta niistä pitää ottaa selkoa itse. 


Ennustuksia 

Maankuulu taikavarpumies Esko Jalkanen lähestyi huhtikuun 
alussa Skepsis-yhdistyksen puheenjohtajaa Nils Mustelinia ystä¬ 
vällisellä kirjeellä, jossa korjattiin Mustelinin puheita siitä, et¬ 
tei tapahtumia voi tietää ennalta. Sanasta miestä — Jalkanen 
pani itsensä reilusti likoon ja esitti oman lyhyen aikavälin maa¬ 
ilmanpoliittisen ennustuksensa: 

Jalkasen mukaan huhtikuun puolivälin tienoilla piti Irakissa 
syttyä ydinsota, jossa Saddam Husseinin piti ampua ohjuksilla 
sekä Israeliin että Yhdysvaltain tukikohtiin varsin tuhoisin seu¬ 
rauksin: Israel vastaa tusinalla atomipommilla. 

Jalkanen varautui kirjeessään viisaasti myös siihen, että en¬ 
nustus ei toteudu: Jos mitään ei tapahdu, on näkemykseni "vain 
yksi huuhaa-ennustus", hän kirjoitti. Tässä tapauksessa skep¬ 
tikkokin voi olla vilpittömästi iloinen siitä, että ennustus ei to¬ 
teutunut. 

Osa nykyajan astrologeista väittää kiven kovaan, että heidän 
alansa on kehittynyt osaksi psykologiaa ja jättänyt taakseen 
muinaisen ennustusten aikakauden. Onneksi eivät kaikki: Sven 
Stenberg, yksi Suomen tunnetuimpia ammattiastrologeja, on su¬ 
vainnut antaa Tele-lehteen haastattelun, jossa hän ilmoittaa nä¬ 
kevänsä tulevaisuuteen. 

Miksi ihmeessä Tele-lehteen? No tietysti siksi, että Stenberg 
palvelee nyt horoskooppeineen 9700-palvelunumerossa. Nume¬ 
rosta saa kuulla nauhoitettuja viikkohoroskooppeja, jotka ovat 
"ammattityötä", kuten Stenberg itse sanoo. 34 


SKEPTIKKO 1 1 , kevät 1991 


Ja lopuksi se ennustus: Stenberg kertoo Tele-lehden luki¬ 
joille, että Suomi devalvoi heinäkuussa. Tarkkailkaa markan 
arvoa. 


Ruotsintipat 

Käsiini sattui ystävän työpaikalla kiertänyt ihmelääkkeen re¬ 
septi. "Ruotsintipat, saksaksi Schvvedenbitter, Schvvedentrop- 
fen, Schvvedenkrauter." 

Resepti ei ollut mikään tavanomainen yrittien sekoitusohje, 
vaan siihen liittyi peräti seitsemän tiuhaan präntätyn liuskan 
mittainen todistajanlausunto lääkkeen tehokkuudesta. Kysees¬ 
sä on tarinoiden mukaan todellinen ihmelääke, joka parantaa 
paitsi syövän ja sydäntaudit, myös "kaikki arvet", ja mikä pa¬ 
rasta: "Juopunut saadaan silmänräpäyksessä selviämään kah¬ 
della ruokalusikallisella tippoja." 

Vaihtoehtolääkinnän nöyryyden kiteytymä löytyy tippojen 
käyttöoppaan viimeiseltä sivulta: "Voidan oikeutetusti sanoa, 
että on tuskin sairautta, jota ruotsintipat eivät paranna. Kai¬ 
kissa tapauksissa ne ovat kaiken hoidon perusta." 

Sekoitukseen on pantava seuraavat aineet: "10g aloetta, 
jonka sijasta voidaan käyttää koiruohoa; 5g myrraa; 0,2g sa- 
framia; 10g sennanlehtiä; 10g luonnon-kamferia; 10g raparpe- 
rinjuurta; 10g sitverinjuurta; 10g mannaa; 10g 'Theriak ve- 
nezian'; 5g kurhoa; 10g karhunputken juurta." Ruotsintipat saa¬ 
daan näistä aineksista seuraavasti: "Yrtit pannaan kahden lit¬ 
ran pulloon, johon lisätään 1,5 litraa 38-40 -prosenttista vilja- 
tai hedelmäviinaa (sic). Annetaan seistä 14 päivää auringossa 
tai muussa muuten lämpimässä. Ravistetaan päivittäin, ennen 
suodattamista pienempiin pulloihin ja ennen jokaista käyttöä. 
Loppu neste voi olla rajattoman ajan yrttien seassa. Pullot sul¬ 
jetaan hyvin ja säilytetään viileässä. Tipat säilyvät käyttökel¬ 
poisina monta vuotta ja tulevat ajan mittaan aina vain tehok¬ 
kaammiksi." 


M.V. SKEPTIKKO 1 1 , kevät 1991 


35 


Jäsenkysely 

Skepsis ry täyttää ensi keväänä viisi vuotta, ja sen kunniaksi yh¬ 
distys tekee pienen tutkimuksen omistajäsenistään. Pyydämme 
vastauksia aiia oieviin kysymyksiin paitsi jäseniitä, myös skepti¬ 
kon tiiaajiitaja muiita iukijoiita, jotta osaisimme kehittää tätä 
iehteä oikeaan suuntaan. 

Vastauksistanne iaaditaan yhteenveto, joka juikaistaan ensi syk¬ 
syn Skeptikossa. Jokaisen vastaajan kanta vaikuttaa siten yh¬ 
distyksen tuievaan toimintaan. 

Ensin kysymme henkiiötietojasi, joita ei tietenkään juikaista. 
Jos kuitenkin peikäät tietosuojasi puoiesta, äiä anna nimeäsi, 
vaan vastaa suoraan kysymyksiin. 

Nimi 

Osoite kotiin 

puheiin 

Ammatti 

Osoite töihin 

puheiin 

fax 

Oien Skepsiksen jäsen | | 

Oien Skeptikon tiiaaja |_| 

Oien vakituinen iukija j_| 

Oien satunnainen iukija j_| 

36 


SKEPTIKKO 1 1, kevät 1991 


1) Milloin ja miksi liityit Skepsiksen jäseneksi? Jos et ole liit¬ 
tynyt, miksi et? 

2) Onko yhdistyksen toiminta vastannut odotuksiasi? Jos oi, 
miksi ei? 


3) Oletko osallistunut yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin? 

4) Mihin asioihin yhdistyksen pitäisi mielestäsi keskittää enem¬ 
män huomiota? 

5) Minkälaisia tilaisuuksia toivoisit yhdistyksen järjestävän tu¬ 
levaisuudessa? 

6) Ketä tai keitä haluaisit kuulla Skepsiksen luennoitsijavie- 
raina? 

7) Mitä mieltä olet Skeptikko-lehdestä? Miten sitä pitäisi mie¬ 
lestäsi kehittää? 

8) Yhdistys kaipaa jatkuvasti vapaaehtoistyövoimaa. Olisitko 
itse valmis osallistumaan käytännön töihin? Mihin? 

9) Pitäisikö yhdistyksen mielestäsi esiintyä julkisuudessa entis¬ 
tä tiukemmin ns. huuhaa-ilmiöitä vastaan, vai pitäisikö esiin¬ 
tyä suvaitsevaisemmin? 

10) Ketä henkilöä, laitosta tai yritystä ehdottaisit vuoden 1991 
huuhaa-palkinnon saajaksi? 

Kiitos vastauksistasi. Jos tila ei riitä, käytä erillistä paperia. 

Vastaukset pyydämme lähettämään yhdistyksen sihteerille Lauri 
Gröhnille, osoite: Ojahaanpolku 8 B 17, 01600 Vantaa. SKEPTIKKO 1 1, kevät 1991 


37 


Jos haluat liittyä Skepsiksen jäseneksi, lähetä allaoleva lomake 
täytettynä Skepsiksen sihteerille: Lauri Gröhn, Ojahaanpolku 8 
B 17, 01600 Vantaa. 


Jäsenanomus 

Nimi 

Ammatti ja oppiarvo 

Lähiosoite 

Postitoimipaikka 

Puhelin 

Työpaikka 

Lähiosoite 

Postitoimipaikka 

Puhelin 

Kokemus Skepsiksen toimialaan liittyvistä asioista, mahdolliset 
aihetta sivuavat julkaisut, jäsenyys muissa tieteellisissä yhdis¬ 
tyksissä, erityiset mielenkiinnon kohteet (käytä tarvittaessa eril¬ 
listä paperia): 


Hyväksyn Skepsis-yhdistyksen säännöissä määritellyt tarkoituk¬ 
sen ja toimintaperiaatteet (kts. lehden takakansi) ja haluan liit¬ 
tyä yhdistyksen jäseneksi. 

Päiväys 

Allekirjoitus 

Skepsis on 1987 perustettu suomalaisten skeptikkojen yhdistys. Skep¬ 
siksen toimintaperiaatteet ovat samantapaiset kuin yhdysvaltalaisen 
CSICOPin (Committee for the Scientific Investigation of Claims of 
the Paranormai), mutta se toimii täysin itsenäisesti vaikkakin yhteis¬ 
työssä CSICOPin ja muiden vastaavien järjestöjen kanssa. 

Yhdistyksen säännöissä mainitaan Skepsiksen tarkoituksesta ja pe¬ 
riaatteista seuraavaa: 

Yhdistyksen tarkoitus on: 

- Edistää paranormaaleja ilmiöitä koskevien väitteiden objektiivista 
ja puolueetonta tieteellistä tutkimusta, ottamatta näiden väittei¬ 
den paikkansapitävyyteen kantaa apriorisin, tutkimusta edeltävin 
perustein. 

- Ylläpitää tällaisesta tutkimuksesta kiinnostuneiden ihmisten ver¬ 
kostoa sekä pitää yhteyttä vastaavanlaisiin yhteisöihin kotimaassa 
ja ulkomailla. 

- Julkaista paranormaaleja ilmiöitä koskevia väitteitä tutkivia artik¬ 
keleja ja kirjoja sekä laatia tällaisia väitteitä sisältävien julkaisujen 
bibliografioita. 

- Järjestää alaan liittyviä kokouksia ja konferensseja sekä harjoittaa 
valistus- ja tiedotustoimintaa. 

Yhdistys on poliittisesti, aatteellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. 

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä anomuksesta yhdistyksen jäseneksi 
yksityishenkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka hyväksyvät edellä 
mainitut yhdistyksen periaatteet.