Skip to main content

Full text of "ERIC ED402743: Peace Corps/Zambia PST 1995 Special Lessons. Nyanja."

See other formats


DOCUMENT RESUME ED 402 743 FL 024 292 TITLE 

INSTITUTION 
PUB DATE 
NOTE 

PUB TYPE 
LANGUAGE Peace Corps/Zambia PST 1995 Special Lessons. 
Nyanja . 

Peace Corps (Zambia) . 

95 

91p 

Guides “ Classroom Use - Teaching Guides (For 
Teacher) (052) 

English; Chinyanja EDRS PRICE 
DESCRIPTORS IDENTIFIERS MF0I/PC04 Plus Postage. 

African Languages; *Chinyanja; Conversational 
Language Courses; *Daily Living Skills; Dialogs 
(Language); Disease Control; Foreign Countries; 
’'Grammar; ’'Interpersonal Commur icat ion; Introductory 
Courses; Language Usage; Meetings; Rural Areas; 
''Sanitation; Second Language Instruction; Second 
Language Learning; Tenses (Grammar) ; Uncommonly 
Taught Languages; Vocabulary Development; Voluntary 
Agencies; Volunteer Training 
Peace Corps; ’'Zambia ABSTRACT 

This guide is designed for language teachers training 
Peace Corps* vo lunteers in Nyanja for service in Zambia, and focuses 
on daily communication skills in that context. It consists of a 
language "survival kit" of useful phrases and vocabulary, conjugation 
of the verb "to be," the Zambia national anthem, extensive notes on 
verb tenses and int errogat i ves , and trainer and trainee materials for 
nine lessons at beginner and intermediate levels. Each lesson targets 
a specific competency. Trainer and trainee lesson outlines include a 
text or dialogue, vocabulary list, grammar and usage notes, and 
exercises to reinforce learning; the trainer version suggests some 
procedures. Targeted competencies include: conducting a meeting in a 
rural setting; explaining the purpose of latrines; locating a well; 
explaining maintenance of a well; explaining to mothers how to 
prepare ORS; discussing waterborne diseases and their causes; giving 
advice on waterborne-disease treatment and prevention; identifying 
steps in pit latrine construction; and explaining good sustainable 
health practices, especially to women. (MSE) Vc Vc Vc Vc Vr Vc Vc Vc * Vc Vc Vr Vr Vc * * Vr Vr Vr V? V: Vr Vc V: * V: Vr Vr 

Reproductions supplied by 
from the 

Vc Vr V: Vr Vr Vr Vr V: Vr Vr Vr V: Vr Vr Vr Vr Vr Vr Vr V: Vr Vr Vr Vr Vr Vr Vr Vr Vr Vr Vc Vr Vr V: Vr Vr V: Vc Vr Vr Vr Vc Vr Vc Vr Vc Vr Vr Vr Vr Vr Vr Vc Vr Vc Vc Vr Vc Vr Vc Vc Vr Vr Vr Vc 

EDRS are the best that can be made 
original document. * 

Vr Vr Vc Vr Vr Vc Vr Vr Vr Vr Vr Vr Vr Vr Vc Vr Vr Vr Vr Vr Vr Vr Vc Vc Vr V; Vr Vr Vr Vr Vr Vr Vc Vr Vc Vc Vr Vr Vr Vr 
PEACE CORPS/ZAMBIA 
PST 1995 SPECIAL LESSONS 

NYANJA ■ [ i',in' V; t i ' - .V •r VV »'t >: ’t' ( f i V 1 ,l : VA' 

i ‘,'1 t < f '<■' t. ■' BEST COPY AVAILABLE TABLE OF CONTENT S 

1 . SURVIVAL KIT 

2. THE VERB 'KUKHALA' (TO BE) 

3 . NOUN AGREEMENT 
4 . NATIONAL ANTHEM 

5 . TENSES 

6. INTERROGATIVES 

7. TECHNICAL COMPETENCIES (1-7) 
(TRAINER/TRAINEE COPIES) 3 SURVIVAL KIT (Remember, this Language does not have the same 
structure as English, Therefore il you need 
clarification consult your Trainer) Hello 

How are you 

How are you ( plural or respect) 
How are you Mother: 

How are you father ? 

Welcome 

My name is 

What is her his name!’ 

I came/ come *rom America 
I am American 
Where in America’ 

State of.... 

What job/ work will you do? 

I will do the job of 
I want hot water 
I want cold water 
I want food 
I want to sleep 
1 want to go to 
1 want a spoon 
I want a plate 
1 want a cup 
I want a lamp/ candle 
Give me soap 
Give me a m tchbox 
Give me water to drink 
Where is the toilet? 

I am feeling cold/ hot 
I feel sick 
I feel pain 
I am tired 

TRAVELLING 

Where is the bus/ taxi going 
Where is the bus that goes to 
How far? 

How much to... 

When is it leaving? Bwanji? 
l li bwanji? 

Muli bwanji? 

Muli bwanji Mai? 

Muli bwanji Tate? 

Likani 

Dzina langa ndine.... 

Dzina lake ndi... 

Ndinacokera ku America 
Ndine waku America 
Kuti ku America? 

Dela la... 

Mudzagw ira nchito yanji? 
Ndidza gwira nchito ya. 

Ndifuna madzi akupya 
Ndifuna madzi ozizira 
Ndifuna cakudya 
Ndifuna kugona 
Ndifuna kupita ku... 

Ndifuna sapuni 
Ndifuna mbale 
Ndifuna kapu 
Ndifuna nyale/ khendulo 
Ndipatseko sopo 
Ndipatseko bokor lamachisa 
Ndipatseko madzi akumwa 
kodi cimbudzi cili kuti? 
Ndimvera mphepo/kupya 
Ndimvera kudwala 
Ndibvera kupweteka 
Ndalema kodi basi/taksi ipita kuti? 
kodi basi yaku...ilikuti? 
kodi ndi kutali bwanji? 
kodi ndi zingati ku...? 

Ipita liti? 4 

1 Where will you alight’ 

1 w ill alight at.... 

Give me change 

MARKET 

I want to buy fruits 
1 want to buy oranges 
l want to buy bananas 
1 want to buy pineapples 
I don't want this 
l don't want two 
I want one Lidzatsiklla pati ? 
Ndidzatsikila pa.. 
Ndipatseni cenji Ndituna kugula zipatse 

- Ndituna kugula malalanje 

- Ndituna kugula nthoci 

- Ndituna kugula zinanadzi 

- Sinifuna ici 

- Sindifuna ziwiri 
Ndituna cimodzi GETTING SOMEONE'S ATTENTION 1 am sorry 
Excuse me 

Can you help me please? Pepani 

Ndikululukileni 

Munganithandizeko? FXPI AIMING YOUR SITUATION 

I don’t speak Nyanja well/ much 
But 1 am trying to learn 
I speak Nyanja a little but 
I am learning. 

I am sorry. 1 don't understand 
I can understand if only 
you can speak slowly Sindilankhula bwino cinyanja 
Koma ndiyesa kuphunzira 
Ndilankhula cinyanja pang'ono 
pang'ono koma ndiphunzira 
Pepani sindimvera 
Ndingamvere ngati mulankula 
pang'ono pang'ono. H FI. PING YOURSELF UNDERSTANDING Please repeat /I beg your pardon 
Did you say... 

Would you speak more slowly 
How do you say... 

How do vou write that? -Pepani bwelezamponi 
-kodi munakamba... 
-Nlungalankhuleko pangono pangon 

-Mukamba bwanji 
-Mulemba bwanji ico? CHECKING WHAT YOU SAID 

Did I say that correctly? 

Did you understand me? 

Please correct me if I say 
something wrong. 

Did I pronounce it correctly - Kodi ndinakamba bwino cija? 
Kodi munandimvetsa? 
Nluzindlkonza ngati ndakamba 
molakwa. 

Kodi ndinanena bwino? 1 No 


* 


lai ai 


Yes 


- 


Inde 


News 


- 


Nkhani 


Father Mother - 


Tate - Mai 


Man woman 


Mwamuna- mkazi 


I hank you 


- 


Zikomo 


Name 


- 


Dzina 


Sister 


- 


Mlongo 


Brother 


- 


Mlongo 


Who 


- 


Ndani 


Work 


- 


Nchito 


Buy (vi 


- 


Gula 


Sorry 


- 


Pepa 


r .\cuse 


- 


kukhululuka 


Help ( n ) 


- 


Thandizo 


Help tv) 


- 


Kuthandiza 


To please 


- 


Kondweletsa 


Able 


- 


Khoza 


Speak 


- 


Lankhula 


Say 


- 


Nena 


But 


- 


Koma 


Try 


- 


Yesa 


Little 


- 


Pang’ono 


Much 


- 


Zambiri 


Learn 


- 


Phunzira 


Slowly 


- 


Pang'ono pang'ono 


Again 


- 


Bwerezanso 


More 


- 


Ina 


Write 


- 


Lemba 


Stranger 


- 


Mlendo 


Correct 


- 


Konza 


Not 


- 


Si 


But not 


- 


koma osati 


Often 


- 


Kambiri 


Quickly 


- 


Mwam’sanga 


Nicely 


- 


Bwino bwino 


Fast - 


- 


Msanga 


Whv 


- 


Cifukwa 


Maybe/ Perhaps 


-Kapena 


To drink 


- 


Kumwa 


later 


- 


Bwino lake 


Drink 


- 


Imwa 


Water 


- 


NL :i 


Food 


- 


Cakudya I 6 * 1 

1 


Cold 


kuzizira 


1 


hot 


kupv a 


m 


To sleep i\ i 


kugona 
(a; 


Pita 


ft 


Spcxm 


Sapuni 


■r 


Plate 


Mbale 


* 


Soap 


Sopo 


ft 


Lamp 


Nvaie 
Matchbox - 


Bokosi la mac hisa 
Drinking water 


Madzi akumwa 


I 


iii\e me 


Ndipatse 
Toilet 


Cimbuzi 


• 


1 am reeling 


Ndimvera 


ft 


Hungry t hunger i 


Njala 
Sickness 


Matenda 


a 


Excuse me - 


Ndikululukireni 


1 


Pain 


kuwawa 
Thirst 


Ludzu 


i 


Tired 


kutopa/ kulema 


f 


How many much 


Ndi angati Ndi zingaii 
Leave 


Coka 
Alight 


Tsikiia 


■ 


Get on 


kwela 
Lruits 


Zipatso 


A 


Children 


Ana 


V 


House 


Nyurnba 
To cook 


kuphika 


ft 


To bath 


kusamba 


■ 


To rest 


kupumula 
Want 


Tuna 


ft 


1 don't want- 


Sindiluna 


■ 


Where/ 


kuti: 


1 

1 

1 


To have 


Ndiri ndi 


1 

1 
4- V 
Ine 


Ndiri/Ndine 


Ndinali 


Ndidzakhala 


Ivve 


Uli 


UnaJi 


Udzakhala 


Uvu 


Ali 


Anali 


Adzakhala 


Ife 


Tin 


Tunali 


Tudzakhala 


Inu 


Muli 


Munali 


M udzakhala 


Awa 


Wali 


Wan ali 


Wadzakhala s IMAM TIMTAMANDE ZAMBIA Imani, timtamande Zambia, 
Dziko la cimwemwe ndi umodzi. 
Ife tinamenyera ufulu, 
Tinapata ufuluwu: 

Umodzi ndi mphamvu. 

Africa ndiye Mayi wathu. 
Dzanja la Mbuye lamdalitsa. 
Tiyeni tonse tigwirizane. 

Ndife abale m'dziko: 

Umodzi ndi mphamvu. 

Dziko limodzi. mtundu umodzi. 

Ndi cilakolako cathutu. 

Ulemu ndi mtendere m’dziko 
Monga nkwazi m'mwamba: 
Umodzi ndi mphamvu. 

Timtamande Mlungu, Mlungu wathu, 
Adalitse Zambia. Zambia Zambia. 
Omasuka pansi pa ndembela yathu 
Zambia timtamande: 

Umodzi ndi mphamvu. BEST COPY AVAILABLE NY ANT A TENSES ' 1. STATE 

0 PRESENT STATE Commoaly expressed by state verbs such as kukhala; (to be) 
kukhala; (to live,) kukhala ndi; (to have,) kumvera; (to feel.) 

Affirmative Negative \diri bwino - I am fme 
Ndine odwala- I am ill Sindiri bwino 
Sindine odwala Ukhala mu Kabwe; You live in Kabwe 
All ndi nvumba ; He /she has a house 
Timvera njaia; We feel hungry' 

Cili bwino; It is good /alright 
Ndi covvola; It is rotten 
Zili bwino; They are alright 
Ndi zofewa; They are soft Sukhaia mu Kabwe 
Alibe nvumba 
Sitimvera njaia 
Sicili bwino 
Sianvola 
Siziii bwino 
Sizofew r a a) • Is the state obtaining at this moment [NOW) 

b) • Is the state always’, started in the past and still exists [ALWAYS] li) PAST STATE Affirmative Negative form a J 
b) Ndinali bwino /odwala; I was well/ ill 
Unali kukhala mu Kabwe; You lived in Kabwe 
Anali ndi nyumba; He /she had a house 
Munaii kumvera tnphepo; You were feeling cold 
C;naii bwino; It was alright 
Zinali ndi madenga; They had roofs Sindinali bwino /odw ala 
Sunali kukhala mu Kabwe 
Sanali ndi nyumba 
Simunali kumvera mphepo 
Sicinali bwino 
Zinahbe madenga • VVas the state during / at a certain penod in the past 

• VVas always the state m the past. in) FUTURE STATE Affirmative form Negative form Ndidzakhala bwino/ olemera; I shall be ainght/nch 
Udzakhala mu Kabwe; You will live in Kabwe 
Adzakhala ndi nyumba; He/ she will have a house 
Tidzamvera ludzu; We shall feel thirsty Sindidzakhala bwino/olemera 
Sudzakhala mu Kabwe 
Sadzakhala ndi nyumba 
Sitidzamvera ludzu 1 li 
Cidzakhala kuipa; It will be bod Sicidz.ikhala kuipa Zidzakhala zodabwitsa; Thev will be surprising Sizid/akhaia zodabw itsa 

• will be the state dunng/ at a certain penod in the future 

• will alwavs be the state tn the future : SOMETHING YOU DO NOW 

Affirmative form 
pp - root - a 

\dithandiza ; i help 
Lvenda ; You walk/ go 
Abwela ; He/ she comes 
Tiotha ; We warm ourselves 
Mumvera ; You listen 
Apenya ; Thev see 
Cipita; It goes 
Zicita ; Thev do Negative form 
Si - pp - root - a 

Smdithandiza 

Suvenda 

Sabwela 

Sitiotha 

Simumvera 

Siapenva 

Sicipita 

Siztcita a ) • Expresses DO NOW'' (at this moment/ occasion) PRESENT SIMPLE 
e g. Ndithandiza tsopano ; I help now/ at this moment 

b) • Implies DOING IT NOW (continuously now) PRESENT CONTINUOUS 
e g. Uyenda ; You are walking (continuously now) 

O • Can express DO EVERYDAY (daily practice: HABIT) PRESENT SIMPLE 
eg Abwela masiku onse; He /she comes everyday 

d) * Can express immediate future of todav SHORTLY/ ABOUT TO 

e g. Tiotha tsopano ; We shall warm oursleves shortly / We are about to warm ourselv es 

3. SOMETHING YOU ARE DOING AT THIS MOMENT Affirmative form 
pp * infinitive Negative form 
Si * pp - infinitive Ndikuthandiza; I am helping 
Ukuyenda ; You are walking 
Akubwela ; He/ she is coming 
Tikuotha ; We are warming ourselves 
Mukumvera ; You are listening 
Akupenya ; They are seeing 
Cikupita ; It is going 
Zikucita ; They are doing Sndikuthandiza 
ikuvenda 
Sakubwela 
Sitikuotha 
Stmukumvera 
Sakupenx a 
Sicikupit.' 
Sizikucitu 
a ) ♦ Not used with words of instant action e.g Mwalila ; die 

b) ♦ Expresses ACTION IN PROCESS /TAKING PLACE this moment! PRESENT CONTINUOUS 

c) • Expresses ACTION IN THE PROCESS NOW /TAKING PLACE NOW but not necesanlv 

this moment, e.g. Tikukonzekeia may esc; We are preparing for exams (not necessarily 
preparing at the time this sentence is uttered. It could be this week, this month, etc. 

d) • Can also be expressed in the following forms: to be in present * infinitive 

e g uli kumvera ; You are listening pp * root a e.g. Apenya; He is seeing/ watching 
N,B. See (2b) above. 2 12 SOMETHING YOU DC HABITUALLY PRESENT HABIT 


Affirmative form 
pp * ma + root + a 

Ndimathandizu . I customary help 
l ma\ enda ; 'tou usuallv walk/ go 
Timaotha ; W e always warm ourselves 
Mumarmera >oucustomarv listen 
\mapema , The\ usuallv ^ee 
Cimapita : It usualK goes 
/imatica Thev alwas^ do 

V\ ith prepositions 

kumakhala kuli , There always is 
Pamakhala pah ; Thereiom always is 
Mumakhala mull ; There nn) always is Negative form 

si + pp ■+■ ma + root + a 

Sind imathandira 

Sumavenda 

Sitimaotha 

Simumamvera 

Samapenva 

Sicimapita 

Sizimacita Kumakhala kulibe 
Pamakhala pahbe 
mumakhala mulibe A SOMETHING YOU HAVE IUST/ALREADY DONE TODAY - PRESENT Affirmative form 

pp - a * root - a Negative form 

Si - pp - a root * a \dathandiza ; I have just /already helped 
Wavenda ; You haye just/ already walked 
Abwela ; He/ she has just/ already come 
Taotha ; We have just/ already wanned ourselves 
Mwamvera ; You have just/ already heard 
Aona ; They have just/already seen 
Capita ; It has just/ already gone 
Zacita ; They have just/ already done Sindinathandize 

Sunayende 

Sanabwele 

Sitmaothe 

Simunamvere 

Sanaone 

S mapite 

Sizinaci^e a ) • Can express continuity of state e.g. Ife takalamba ; We are old 
bi « Is used with ngati to express if a conditional clause or when a time clause 
e.g. ngati mwafika..., If you amve / when you arrive (referring to the future) 

O * Can express purpose when used with mwina e.g Bweletsam zakudva mwina tadwala: 
Bnng some food least /in case we are ill. 
d) « Is used to ask and answer questions at present A: Kodi capita? ; Has it gone 7 

B: l\ai, sicinaptte.; No it has not gone (vet). \B. The negative form means HAVE NOT YET 

e.g. Zacita * ; They have done - Sizinacite They have not done (vet) b. DID RECENTLY TOD AY/ A LONG TIME AGO 

Affirmative form (pp - na - root - a) Negative form (si - pp - root - Ndinathandiza ; I recently helped (today) I helped yesterday 
Lnavenda You recently walked/ You walked yesterday 
Anabwela ; He she recently came/ He/ she came yesterday 
Tmaotha ; Ue recently w armed / We warmed yesterday Sindinathandize 

Sunayende 

Sanabwere 

Sitinaothe 3 jcST COPY AW- 1 '. A n LE 13 Munjmu'n , >ou recentlx listened *> ou lisiered x esterdav Simunumvere 

Anaona They recentlx fhev saw xesteraax Sanaone < .napita It recently went It .vent x es terdax Sicmapite 

Zinacita The\ recentlx did Thex did xesterdax Sizinacite 

a ■ • Exposes w hat \ ou did a short time ago awhile ago/ this morning/ at 1000 houre LOD AN 
RE CENT P \ST TOD \ How e\ er the inter jtion is different from ihe one tor P AST 
SIMPLE 

thand iza Recent past) 

\dm.i 

MlHA- 

It ha nd iza ‘Past Simple) 

b * Expresses w hat \ou did esterdax a long time ago- two dax s ago/ even todax . PAST SIMPLE. Fo 
the correct intonation see n a) above 

WAS DOING IN THE T AST Affirmative form 
pp - ma * root - a Neg ti ve form 
Si - p - root - a Ndimathandiza ; l was helping/ 1 used to help 
Lmavenda ; You were walking/ You used to walk 
Amabwela ; He/ she was coming/ He/ she used to come 
Timaotha ; We were warming / used to warm ourselves 
Mumamvera ; You were listening/ used to listen 
A maona ; They were seeing/ used to see 
Cimapita ; It was going/ used to go 
Zimacita ; They were doing/ used to do Sindimathandiza 

Sumayenda 

Samabwela 

Sitimaotha 

Simumarrvtra 

Samaona 

Sicimapita 

Sizimacita ji • Descnbes something that was going on continuously during a certain period in the past. PAST 
CONTINUOUS) . \t mawa monse; all morning/ dzuwa lonse; all dav / masana ; in the afternoon 
usiku onse; all night long / sabata lonse; all week/ caka conse ; all xear long 

e g. Mumamvera cilimba usiku onse; You were listening to the radio all night dong;. 

b) • Descnbes something that was a H ABIT in the past. lUSED TO DO) 

e g Amabwela kundicezela; He/ she used to visit me. 

NB This meaning can also be expressed bx these forms. - 1. To be in past - infinitive ^ Munaii kumvera cilimba; You were listening 

to the radio. Neg. Simunali kumvera , N ou were not listening. .. JEST COPY AVAIL AFLE 

4 11 1 pp - nka - root - a ^ Ankaona mtsinje; Thev used to see/ watch the river 

They were seeing the river. \eg Sankaorta mtsinje. Thev didn t use to watch/ see the mer HAD (ALREADY) DONE SOMETHING IN THE PAST (PAST PERFECT) Affirmative form 

pp + nali ... pp + ta + root * a Negative form 

Si ^ pp > nali pp + ta «* root + a \dmali nditathandiza ; I had helped 
Lnali utavenda : You had walked /gone 
Anali atabwela ; He/she had come 
Tinah titaotha . We had warmed ourselves 
Ntunali mutamvera ; You had listened/ heard 
Anali ataona ; Thev had seen/ watched 
Cinali citapita ; I had gone 
Zinali i itacita ; Thev had done Sindinali nditathandiza 
Sunalt utavenda 
Sanali atabwela 
Sitmah titaotha 
Simunali mutamvera 
Sanali ataona 
Sicmali citapita 
Sizmali ntacita a ) • Describes something that had happened before another did in the past, 
e.g. Pamene munafika, ndinali nditakonzekela. 

When \ ou arrived, I had already prepared mvself. b) • The construction above can also be expressed bv to be past - present perfect, 
e.g. Tinali tapita musanabwere ; We had left before you came. 

NB. Another negative form is possible but this gives the meaning : HAY ING NOT YET 1X)\F 
pp - nah ... pp sana -r root * e 

Ndinali ndisanathandize ; I had not vet helped. 

L nali usanabwele ; You had not yet come. 

Anali asanavende ; Thev had not yet walked/ gone 
Tinaii tisanaothe ; We had not yet warmed ourselves. 

Munali musanamvere ; You had not yet listened /heard. 

Anali asanaone : They had not yet seen. 

Cinali cisanapite ; It had not yet gone. 

Zinali zisanacite ; They had not yet done. 9. WILL DO SOMETHING (NOW/TOMORROW OR ANY OTHER DAY 
THEREAFTER - FUTURE SIMPLE. 

Affirmative form Negative form 

pp «■ dza root a si - pp - dza - root * a Ndidzathandiza ; I will help (now or lateri 
Ldzavenda ; You will walk 
Adzabwela ; He/ she will come 
Tidzaotha ; We shall warm ourselves 
Mudzamvera ; You will listen/ hear 
Adzaona ; They will see 
Cidzapita ; It will go 
Zidzacita ; They will do Sindizathandiza 

Sudzavenda 

Sadzabwela 

Sitidzaotha 

Simudzamvera 

Sadzaona 

Sicidzapita 

Sizidzacita 
^EST COPY AVAILABLE • I 'escribes something that will happen NOW or LATER in FUTURE. 10. WILL DO SOMETHING FROM NOW ONWARDS Affirmative form 

pp - 21 * root - a 

Ndizithandiza ; i shall help trom now onwards 
L/i\ enda ; You will walk rrom now onwards 
Azibwela He ' She w ill come from now onwards 
Fmotha ; We shall warm ourselves from now' onwards 
Muzimvera ; You w ill listen from now onwards 
\ziona ; They will see from now unwards 
Cizipita ; It will go from now onwards 
Zizicita : Thev will do from now onwards Negative form 

si - pp - 21 - root ~ a 

Sind izithand 12a 
Suzi\ enda 
Sazibwela 
Sitiziotha 
SimuziiTivera 
Saziona 
Stcizipi ta 
Sizizicita • describes something that will be a HABBIT from now onwards ( in future ) and can be used with 
expressions like nthawi zonse/nthawi lli vonse ; always/ now onwards . 

11. WILL BE DOING SOMETHING IN FUTURE Affirmative form 
pp- zika - root - a 

Ndizikathandiza ; I shall be helping 
Lzikavenda ; You will be walking 
Azikabwela ; He/ She will be coming 
fizikaotha ; We shall be warming 
Muzikamvera ; You will be listening 
Akizaona ; They will be seeing 
Cizikapita ; It will be going 
Zizikacita ; They will be doing Negative form 
si = pp - root = a 

Sindikat handiza 
Suzikayenda 
Sazikabwela 
Si tizikaotha 
Simuzikamvera 
Sazikaona 
Sicizikapi ta 
Sizizikacita a ) • describes something that will be going on at a certain MOMENT in future, 
b) • describes something that will become a HABBIT in FUTURE. 

12. WILL DO SHORTLY FROM NOW/ABOUT TO DO NOW 

Affirmative form Negative form 

pptroot+e si + pp + root «- a 

Nditandize I shall help( shortly ) I am about to help Sindithandiza 

Lvende ; You will walk shortly / You are about to walk Suver.da 

Abwele ; He / she will come shortJy / He/she is about to come Sabwela 

T lothe ; VVe shall warm shortly / we are about to warm Sitiot ha 

Mumvere ; You will listen shortly /you are about to listen Simumvera 

Aone ; They will see shortly/ they are about to see Saona 

Cipite ; It will go shortly /it is about to go Sicipita 

Zicite; Thev will do shortly/ thev are about to do Sizicita :ST COPY AVAILABLE a ) • describes something that is about to happen or that will happen SHORTLY FROM NOW 

\B. For the negative lorm, even the future simple can be used. e.g. Simudzaotha; You won t warm. 

b) • has a special intonation or else it would have a different meaning. 

13 . WILL HAVE DONE (IN FUTURE) 

AtfinnAtive form 

pp - d/a - khala > to bo 

Ndidzakhala nditathandi/a . 1 shal have helped 
Ldzakhala utavenda , > ou vs ill ha\ e walked gone 
Tidzakhala titaotha We shall have warmed 
Adzakhala atabwela; He. she will have come 
Mudzakhala mutamvera Vou will have listened 
Adzakhala ataona , Thev will have seen 
C'idzakhala citapita ; It will have gone 
Zidzakhaia zitacita ; Thev will have done. 

Two negative forms 

a i pp - dza - khala pp - ta * root - a 

Sindidzakhala nditathandiza ; I shall not have helped 
Sudzakhala utavenda : You will not have walked /gone 
Sadzakhala atabwela ; He/ she willnot have come 
Sitidzakhala titaotha ; We shall not have warmed ourselves 
Simudzakhala mutamvera ; You willnot have listened 
Sadzakhala ataona ; Thev will not have seen 
Sicidzakhala citapita ; It will not have gone 
Stzidzakhala zitapita ; They will not have done 

b) pp - dza - khala pp - sana - root - a 

Ndidzakhala ndisanathandiza ; I shall not have helped vet 
Ldzakhala usanavende ; You will have not walked yet 
Adzakhala asanabwele; He/ she will not have come vet 
Tidzakhala tisanaothe ; We shall not have warmed ourselves yet 
Mudzakhala musanamvere ; You will not have listened yet 
Adzakhala asanaone ; They wiil not have seen yet 
Cidzakhala cisanapite; It willnot have gone yet 
Zidzakhala zisanacite ; They will not have done vet. 

NB. See YET in 8 above. 

• describes something that will have happened before another thing in future. FUTURE 
PERFECT. 

e g. Mukabwela, tidzakhala titagula mowa wambin ; When vou come, we shall have 
bought a lot of beer. NB. K A expresses WHEN 

• This construction can also be expressed by ’to be ’ + 'present perfect* 

e.g. Ldzakhala wasamba tisanafike; You will have bathed before we arrive. ST COPY AVAILABLE IV 
14 . STILL a> "STILL/’NOW (PRESENT) 

pp + kali... inHnitive/state verb (adjective) 

\dikah kuthandiza I am still helping 
Ukali kuyenda ; You are still walking 
Akali kubwela ; He/ she is still coming 

Tikali kuotha ; We are still warming ourselves MOT LIKELY 

Mukali kumversa , You are still listening 
Cikali kupita ; It is still going 
Zikali kucita ; They are still doing 

• describes something that is still being done NOW (PRESENT) 
b> ' STILL "IN THE PAST 

pp * nali ^ pp * kali i- infinitive/ state verbs (adjective) 

Ndinali ndikali kuthandiza/ odwala ; l was still helping the sick 
Unaii ukali kuyenda/odwala ; You were still walking/ ill 
Anali akali kubwela/ odwala ; He/ she was still coming/ ill 
Tinali tikali kuotha /odwala ; We were still warming/ ill 
Munali mukali kumvera/ odwala ; You were still listening / ill 
Anali akali kuona/ odwala ; They were still seeing /ill 
Cmali akali kupita/ cod waia ; It was still going/ ill 
Zmali zikali kuata/zodwala ; They were still doing/ ill 

• describes something that was STILL being done in the PAST, 
c) " STILL "IN THE FUTURE 

pp * dza * khala... pp ^ kali .. . infinitive /state verb (Adjective) 

Ndidzakhala ndikali kuthandiza /olemera ; I shall still be helping / rich 
Udzakhala ukali kuyenda /olemera ; You will still be walking/ nch 
Ad za khala akali kubwela/ olemera ; He/ she will still be coming/ nch 
Tidzakhala tikali kuotha/ olemera ; We shall still be warming / nch 
Mudzakhala mukali kumvera/ olemera ; You will still be listening/ nch 
Adzakhala akali kuona/ olemera ; They will still be seeing/ nch 
Cidzakhala akali kupita/ cowola ; It will still be going/ rotten 
Zidzakhala zikali kuata/zowola ; They will still be doing rotten 

• describes something that will STILL be done in FLTURE- 
NB STILL onlv operates in possihve sentences. 

IS. BEFORE YOU DO SOMETHING pp - sana root * e 

Ndisanathandize ; Before I help 
Lsanavende; Before you walk / go 
Asanabwela ; Before he /she comes 
Tisanaothe ; Before we warm 
Musanamvere ; Before vou listen 
Asanaone Before Ihev see 
Ci sana pi te , Before if goes 
Zisanacite ; Before thev do 

\B j: Fhe notion of BEFORE is expressed bv SAN A vs hich suggests something NEC A EI\ E. 

e.g. Asanabwele. tikonzekele phvsando; Before thev come, vse should organise a pam 
b) Phis meaning is also expressed bv a different form: 

e.g. Mukahbe kupita, tati timusazikeni; Before v ou go. w<- thought \s e should sax b\ e. 

lb. IMAGINE WHAT WILLHAPPEN NOW Affirmative form 

Ngati + pp + root ♦ a Negative form 
Si + pp + root ♦ e Ngati ndathandiza ; If I help,... 

Ngati wavenda ; If vou walk / go... 
Ngati abwela ; If he/ she comes... 

Ngati taotha ; If we warm ourselves... 
Ngati mwamvera ; If vou listen... 
Ngati aona ; If they see.. 

Ngati capita ; If it goes. ... 

Ngati zacita ; If they do Ngati sindinathandize 
Ngati sunavende 
Ngati sanabwele 
Ngati sitinaothe 
Ngati simunaimere 
Ngati sanaone 
Ngati sicinapite 
Ngati sizmacite • describes what we imagine IS LIKELY to happen \OVV/l\ FUTURE. 

e.g. Ngati ndathandiza, adzakondwela kwambin; If I help, they will be verv happv PROBABLE ) NB a) In place of dza the mark for will, one would also use nga...e (can). 

e.g. Ngati ndathandiza angakondwele kwambin; If I helped they can be very happv 

b) The same conditional clause can be expressed bv other patterns namely KLT1/ k.ATI 

1. Kuti ndithandize ; If 1 help Kuti - pp - root - e 

2. Ukati ubwele ; If vou come pp - kah - pp - root - e 17. IMAGINE WHAT WOULD HAPPEN NOW Affirmative form 

Kuti + pp + na + root + a Negative form 

Kuti + si + pp + root + e Kuti ninathandiza ; If I helped 
Kuti unavenda ; If you walked / went 
Kuti anabwela ; 1 he/ she came 
Kuti tinaotha ; If we warmed ourselves 
Kuti munamvera ; If you listened 
Kuti unaona ; If thev saw 
Kuti cinapita ; If it went 
Kuti zinacita ; If they did Kuti sindinathandize 
Kuti sunavende 
Kuti sanabwele 
Kuti sitinaothe 
Kuti simunamvere 
Kuti sanaone 

Kuti sicinapite 
Kuti sizmacite • describes what we imagine is NOT LIKELY to happen NOW/1N FUTURE (IMPROBABLE) 
Kuti munamveraUsopano/kutsogolo) mukanakhumudwa; If you heard (NOW / FUTURE) vou 
would be disappointed (NOW/ FUTURE). 9 

JEST COPY AVAILABLE IS 
NB The same conditional clause can be expressed by other patterns namely NGAT1/-TA 

a) N-gati ndinathandiza, ndikanakondwela tsopano; If 1 helped, I would be happv 
now. 

b) Utavenda (tsopano / kutsogolo), tingakwive (tsopano/ kusongolo); If vou left (NOW 
i FLTLRE); we would be angTv (NOW / FLTLRE). 

18 . IMAGINE WHAT WOULD HAVE HAPPENED pp - kana * root ♦ a ... pp - kana * root - a 

\dikanathandiza : If I had helped 
Lkanayenda , If vou had walked/ gone 
Akanabwela ; If he/ she had come 
fikanaotha ; If we had warmed ourselves 
Mukanamvera ; If you had listened 
Akanaona ; If they had seen 
Cikanapita ; If it had gone 
Zikanacita ; if they had done 

e g. Mukanamvera (KALE/ TSOPANO) mukan 
obeved (A WHILE AGO/ IN THE PAST) , \ * 
THE PAST) Si - pp - kana - root - a 

Sindikanathandiza 

Sukanavenda 

Sakanabwela 

Sitikanaotha 

Simukanamvera 

Sakanaona 

Sicikanapita 

Sizikanacita 

ewa mabvuto (KALE /TSOPANO); If you had 
x would have prevented trouble (AWHILE AGO / IN • describes what we imagine WOULD HA 1 : HAPPENED in the PAST up to NOW 
(IMPOSSIBLE) \B The same conditional clause can be expressed by - 

a ) KLTI/ NGAT1 as in 17 above (with same verb patterns) 

b) Kuti pp - nali...pp ^ root -*■ a: Kuti ndinali nditathandiza ; If l had helped /Had 
I helped... 

e g. Kuti tinali titakonzekela, akanakhala bwino; If we had prepared ourselves, 
it would have been alright 

The conditional structures are expressed by NGAT1/ KLTI / -KAT1/ KAN A. 

19. KULI/PALI /MULI 

a) PRESENT: Kuli ...ku (There is/ are at } Pali pa(there is/ are on) 

Muli. ..mu (There is / are ....in) * prepositions. 

Kuli phwando ku sukuiu; There is a party at school 

Pali msonkhano pa bwalo la mpila ; There is a meeting on the football pitch. 

Muli ukwati mu calici ; There is a wedding in church. 

neg. kuiibe/ mulibe/ paiibe 

b) PAST: Kunali .... ku (There was/ were... at) Panali... pa (There was/ were... on) 

Munali mu (There was/ were. ..in) - prepositions Kunali phwando ku sukuiu ; There was a party at school. 

Panali msonkano pa bwalo la mpira; There was a meeting on the football pitch. 5T COPY AVAILABLE 10 
Munali ukwati mu cahci; There was a wedding in church, 
neg. kunahbe/ panalibe munalibe c) FUTURE kudzakhala (kuli)....ku -There will be.. ..at) Padzakhala «pali).... (There will 

...on^ Mudzakhala (mull) .. mu There will be. ..in) Khudzakhala <ku!n phwando ku sukulu; There will be a partv al school 
Padzakhala pall/ msonkhano pa bwalo la mpira; There will be a meeting at 

the football pitch. 

Mudzakhala (mull) cikwati mu cahci; There will be a weeding in church, 
neg kudzakhala kuhbe / palibe muhbe 

20 . DO SOMETHING FOR SOMEONE/FOR SOMETHING Affirmative form Negative form \dikubweletsela nkhuku mawa; I am bnrigin \. ou a chiken 
\chito ugwinra ndalama; You work for money 
Agwmra anzake nchito; He/ she works for friends 
Tidzaguhra amai mankhwala; We shall buy mediane for Sindikubweletsel a... 

Sugwirira 

Sagwinra 

mother Sitidzagulira.... Kusambikila / kukoazekela; kuphikila 21. MOTION TOWARDS/FROM Affirmative form Negative form Munali kuthamangila galimoto ; You were running for the car Simur.ju kuthamangila ... 
Adzacokela ku munda ; They will come from the garden Sadzacokela ku munda 22. BEFORE HAND (-LATU) 
Affirmative form Negative form \didzadyelatu popita ; 1 will eat before I go 

Lpitiletu ku cimbudzi usanadye; Go to the toilet before you eat Sindidzadvelatu.. 
L’sapitiletu.. . 23. DO SOMETHING TERRIBLE TO SOMEONE Affirmative form Negative form Lnandiphela mwana ; You killed my child 
Munamubela njinga ; You stole his/ her bicy cle 
Tisamubvutile mlongo ; We should not bother his / her brother 

24. REASON FOR DOING A THING (BECAUSE OFJ 

Affirmative form Sunandiohele 
Simunar ’.bele... Negative form Abela njala ; They steal because of hunger 

Mum menvela kusamvera ; You beat him because of not obeying 

Tim manira kukana ; We deny him because of his disobedience Sabela njala 
Simum menvela 
Sitim manira... rc-y AVAILABLE 11 21 25, WITH WHICH ( KO)/ON WHICH (PQ)/1N WHICH (-M0) Mh jndo wophelako nvalugwe ; A spear with which to kill a Leopard 
Mpando wokhalapo ; A chair for sitting on 
Bwato lowolokela mo; A boat in which to cross. 

26, HOW - THE MANNER IN WHICH (M’MENE/NllRA^MO) 

Ivi ndi njira mop he la nsomba This is manner/ way in which to kill hsh 
Onam m mene/ umo ah mi la kuno. See how they cultivate here. 

Ndivo njira ana a ku hi a mo , This is the way / manner in which children grow INTERROGATIVE FUNSO (QUESTION) MAFUNSO (QUESTIONS) 

Hu* interrogative sentence is used to ask a question. In most cases, a declarative sentence mav become 
interrogative one b\ placing a question mark (?) at the end. 

e g. M nvamata akugwira nchito. (The voung man is working ) 

\1 nvamata akugwira nchito? (Is the voung man working'' 

KODI placed at the beginning ot a statement, indicates that a question has been posed. Here are some 
K pes ot questions but please take note ot: 

a i lormal questions with KODI 

b) informal questions without KODI 

c) possible word order 

d) the use of \Dl copula 

1. KODI ... NDANI? (sing.) / KODI ... NPANI? (plural) WHO? 

SING. Kodi wapatsa ndani?/ kodi ndi ndam wapatsa? 

Wapatsa ndam?/ Ndi ndam wapatsa’ 

Who have vou given? 

r LURAL/HON. Kodi mwaitana andam? / Kodi ndi andam mwaitana? 

Mwaitana andai? / Ndi andam mwaitana? 

Who have you invited / called? 

NB. For people s roles, ranks, professions Kodi Peter ndi ndani? 

Peter ndi ndam? Ndi m phunzitsi (He is a teacher) Who is Peter 7 

Kodi Peter ndi(and ) Charles ndi andam? Peter ndi (and) Charles ndi andam? 

Who are Peter and Charles 7 

NDAM /ANDAM 

i ) May be used as either direct object or indirect object. 

D O. Kodi wapatsa ndam? / Kodi wapatsa andam? Who have vou given ' 

1.0. Kodi unagwmra ndani nchito?/ Kodi unagwmra andam nchito? 

Who did you do the job/ work for? 

u) Can be used with demonstratives. 

SING. Kodi uvu ndam? Kodi ndi ndam uvu? Ndi ndam uvu 7 
Who is this one? 

PLU/HON Kodi awa ndi andani? Kodi ndi andam awa? 

Awa ndi andam? Ndi andani awa 

\B. awa a plural demonstrative can be used with the singular ndam 
e g. Ndani awa? Awa ndam? = Who are these/ones? iii h usea with kukhala copula 

es; KakIi ndiw e nd am 
Kdiu e nd am' 

V\ ho are x ou ' 

Ndine lohn ■ ophunzira \ 

I am lohn a student 

Ki 'I -I < ! \\P K P M ■ ■ T ! V K UPf to be * name/ profession/ national 
kodi ndi w e w akuti 7 
\diwe vvakuti? 

W here are \ ou from? i place country 

\dine v\aku California/ 

I am come from Cahtorma. 

. iM WP W_H_VT VVHR I i i kodi . ..cum ' w hat ' 

• kodi anakamba curn? kodi ndi ciam anakamba 7 

\nakamba ciani? \di ciam anakamba? 

What did he she thex ^ax : 

* kukhala to be ndi cum 7 What .. be with? What......hax e? 

kodi uh ndi ciam? Kodi ndi ciani uli naco? 

Lit ndi ciani 7 \di ciam uh naco 7 
W hat are x ou with' » hat do x ou have? 

Other uses of C tarn ' 

* kodi ndi ciam....?/ \di ciam? 

1. What is it? What is the matter? 

2 . What ...with? Kodi unam menya nd; ciam 7 Kodi ndi ciam unam menva naco 
Lnam menva ndi cum? \di ciam unam menva naco 1 

What did you hit him with? 

3. Of w hat? Kodi anata ndi ciam? Kodi ndi ciam anata 
naco? Anata ndi ciam? \di cum anata naco 7 

What did he/she/thex die of? What x\as the cause of their death 7 

• Kodi .. ndi kuciani/kwa ciam? What is it?/ What is it for? 

Kodi ...ndi kwaciam? What is that place? Kodi ..ndi mwaciam? 

Kodi ndi pa ciam? On which dav 7 What place is this? VVhat is this place used tor? 
Kodi ..ndi muciani I mwaciam? What is that place?(ini used for 

NB Ciam takes other noun agreement to mean what.... used for 7 Khasu ndi laciam 7 
VVhat is a hoe used for’ 

Zipatso ndi zaaani? What are fruits for? \yumba ndi yaaani 7 VVhat is a house for 7 

ann can be used in place of aciam to mean what for khasu ndilann? Cinsimbi ndi canp' 
Mhoci ndi zanji? kodi. ,-tla/ -eia.. ciani? What. ..for 7 PURPOSE. 1 AIM Ukazi ndi wantC 

Kodi wabwelela ciam? kodi ndi ciam wabwelela? 

Wabwelela ciani? \di ciani wabwelela? 

What have vou come lor 7 

\B. a^ such suggestions can be ambiguous. 

Kodi mwjm menvela ciani? Kodi ndi ciani mwam menyela 7 
Ambiguity 1 VVhat is the purpose of beating him? 

2. What have vou beaten him with? ?TCO p Y AVAILABLE 14 
b) Lingo - lotaru also expresses purpose/ aim. 

kodi abwela ndi lingo lotani? Kondi ndi lingo lotani abwelela? 
Abwela ndi lingo lotani. 

\di lingo lotani abwelela nalo? 

What is his/ her/ their purpose/ aim for coming’ m Kodi...h (stem) 

-ti agrees with noun classes. 

Kodi tipna npra iri? kodi ndi niira iti tipita’ 

1 1 pita njira iti? Ndi njira iti ti pita ? 

Which route are we taking? 

Cingwe ati? Citi cingwe? Which fibre’ 

Zipatso ziti? Ziti zipatso? Which fruits? 

Munthuuti? L'timunthu? Which person? 
ku cahci ku ti ? / kuti ku calici? At which church? 

im Kodi. ..otani (stem) Which ....are/kind? 

otam agrees with noun classes. 

Kodi mwaona njoka votani? Kodi ndi njoka votani mwaona? Mwaona njoka yotam? 
Ndi njoka yotam mwaona? 

What ktnd of snake have you seen 7 

Cimbudzi cotaru? Cotani cimbudzi? Which toilet? 

Zingwe zotani? Zotam zingwe? Which fibres? 

Lalanje lotani? Lotam lalanje? Which orange 7 

-otanj is also used for possessive whose for impersonal things. 

Ubweya uvu ndi wanvama votani? Which animal s hair is this i whose hair is this 

> KODI BWANJI? HOW? 

Kodi mull bwanji? Kodi wabwela bwanji? 

Mull bwanji? Wabwela bwanji? 

How are you? How have vou come? 

4. KODI LIT1 WHEN? 

Mostly used to ask for dav of the week, month, year. 

Kodi ndi liti? Kodi ndi liti adzapita? 

Adzapita lih? \di liti adzapita’ 

Vhen will he/ she / they go? 

However, for the TIME of the clock (nthawi) Bwanji and Yanji are used. 

Kodi nthawi ili bwanji’ kodi ndi nthawi vanji/bwanji? 

Nthawi ili bwanji’ Ndi nthawi bwanji/ vanji? 

What time is it? 

Kodi upita nthawi vanji? Kodi ndi nthawi vanji upita? 

Upita nthawi yanji? Ndi nthawi vanji upita? 

What time are you leaving’ 15 2d Liti? When? fsiku hti 7 On which dav 7 l olemba t Monday > pa Ciwtli i On Tuesday ) 

Mulungu uti/ wann/ wotam 7 ■ Which week? 

Mulungu watha < last week) ; Mulungu wa mawa (Next week) 

Sabata I iti / lanji/ lotani? ; Which week? 

Sabatha latha (Last week; ; Sabata la mawa i\e\t wek) 

Pa Mu) Mwezi uti? ' wanp? ' wotani? (In which monthC 
Mwezi watha i Last month) , pa/ mu Febuluwale ; In February ) 

Mu nvengo iti?/ vanji?/\ otam? (In which season 7 ) 

Mu dzin|a (in the rainv season) 

Mu Citsano catha / ca mawa. (Last / nme\t w inter) 

KOD1 ...CIFUKWA ClANI/CANJI/NINJl/COTANl? 

kodi .. .mulandu wann/ wotani? What reason 7 Whv 7 
kodi ndi cifukwa ciani/ canjw ninji/ / cotam wabwelela? 

Wabwela afukwa aam / canp/ ninji / cotam? 

\di afukwa aani/canji / ninyi / cotam wabwelela? 

What is vour reason for coming? Why have vou come? 

\B in Kodi wabwelela afukwa aam?' Cifukwa is optional 

kodi mupitila mulandu wanji?/ wotam? 

Mupitila mulandu wanp/ wotani? 

\di mulandu wanji/ wotam mupitila? 

What is the matter/ reason for vour going? Why are you going 7 
However, \anga ndi ciani?/ Ndi aam nanga? is Why not 7 

KODI - NGATI (STEM) HOW MANY 7 / HOW MUCH? 

. .ngati agrees with noun classes. 

kodi anthu ndi angati? Kodi ndi angati anthu? Anthu ndi angati? Ndi angati anthu 7 
How many people are there? 

Kodi ndi zingatif ndalama) cola ici 

Kodi cola in ndi zingati ? Cola in ndi zingati? \di zingati cola ici’ 

How much (money) is this bag? 

Manvumba ndiyai 6 ati? \di yangati manvumba 7 ; How manv houses 7 
Mitengo ingati? Zingati nthoci 7 ; How manv trees? How manv or much bananas’ 

\B. Pa angati? would mean on which dav 7 

MWACITSANZO? FOR EXAMPLE/INSTANCE? 

A. \din ndi mabvuto ambin , I have so many problems. 

B Mwacitsanzo? 

A: Ndinbe ndalama, ndafela maveso : 1 don t have any monev, I have failed mv exams 

Other expressions 

a) Kodi pp «• ngapatse atsano/ zitsaruo? 16 2b Kodi mungapatse zitsanzo? Can you give examples? Potsaru zitsanzo. (Give examples! 

Patsa citsanzo. (Give an example) 

b) Kodi ungapatse citsanzo ca cikho? 

Lngapatse citsanzo ca cikho?; Can vou give an example or a trophv ? f sport: 

Kodi tingapatse zitsanzo za nvama zamthengo 7 
Can vou give examples or wild animals? 

KODI KUT1? WHERE to, at, from? 

KOD1....PATI/POTI? WHERE on, at from? 

KODI....MUT1? WHERE in, from? 

i ) Kodi ...kuti? where to, at, from? 

Kodi mupita kuti? Kodi ndi kuti mupita? 

Mupita kuti? Ndi kuti mupita? 

Where are you going to? 

Tipita ku phwando ; We are going to a party 

n) Kodi.... pati/ poti where on, at, from? 

Kodi acokela poti? Kodi ndi pati acokela? 

Acokela poti? Ndi pati acokela? 

Where has he come from ? (out of which door/ hole) 

Acokela pa zenera; They have come out through the window. 

n i) Kodi muti? where in, from? 

Kodi hlowa muti? Kodi ndi muti tilowa? 

Tilowa muti? Ndi muti tiiowa? 

What (where) are we going in? What are we entering? 

Mulowa mu calia. You are going into the church. 

NB. a ) KUTI, PATI, MUTI, can be emphasized by ndi copula preceding 
them in an indefinite sense. 

Kuti? Kodi ndi kuti? ; Where is it'to/at)? 

Pati? Kodi ndi pati? ; Where is it(on)? 

Muti ? Kodi ndi muti? where is it (in)? 

However, when a noun or pronoun occurs, the respective tense of the verb, 
kukhala (to be) is used. 

Kodi Peter ali kuti/ pati/ muti? 

Kodi ali kuti/ pati/ muti Peter? 

Ali kuti /pati/ muti Peter? 

Peter ali kuh/ pati/ muti? 

Where to/on/m is Peter? 

NOT Kodi Peter ndi kuti / pati / muti? 

BUT Kodi ndi kuti/ pad/ muti Peter ali? 

Ndi kuti /pati /muti Peter all? 

Where is Peter at/ on/ in? ; Ndi here is it 
NYANJA 

TRAINER'S BOOK 

LESSON NO. 1 

level: novice 

TOPIC: SOCIAL INTERACTION 

COMPETENCY: TO BE ABI E TO CONDUCT A MELTING 

IN RURAL SETTING 

WARM UP: HAVE YOU CONDUCTED A MEETING 

BEFORE/ WHAT WAS THE OCCASION. 

I MOTIVATION 

SCENARIO: Greg is conducting his first meeting in his 

village. 

1. Trainees listen to the text. 

Azimai ndi azibambo, ndi abale onse. muli bwanjU 
Dzina langa ndine Greg, ndine waku America. 

Ndine wodzipeleka mu Peace Corps. 

Nabwera muno m’mudzi kuti inu ndi ine tigwirizane, 
tigwire nchito pamodzi mu zinthu zonse, 
zingatithandize kuti tikhale a moyo, monga madzi, 
zimbudzi ndi zitsime. kasungidwe kamitsinje ndi zina 
zotero. 

Pa nthawi ino ndifuna mundiuzeko mabvuto amene 
muli nawo muno m'mudzi, ndiponso tiwone 
zimene tingacite. Zikomo kwambiri. 

I I EXPLOITATION 

VOCABULARY : Words on addressing meetings 

GRAMMAR : To be tense 

FUNCTION : Conducting a meeting 2b 
VOCABULARY ligw iri/ane 
Bvuto 

< rUlU 

kusonkhana 

Musonkhano 

Bv\.alo 

Cidziwitso 

Cenjezo 

ku kumbutsa 

GRAMMAR a) Write, read and explain. 

i) ine ndine waku America, ndine wa Peace Corps. 
Ndinaii ku kabwe kumene noinaphunzira cinyanja. 

ii) Uyu ndi Mabvuto. wa mu Zambia wa kuchipata. 
ndi Singanga wa m'kulu mu Chipaia ca ku katete. 

b) FILL IN THE BLANkS WITH THE CORRECT TENSE 
OF 'TO BE'. 

A: Ine--- waku America. 

B: Anyamata ndi atsikana kuno. 

C Josh m'nyumba yayikulu. 

Q Josh ndi ine mu mphala. 

E. Cherie. Chris ndi Joe — ku Chipata. 

F. Peter, Ron- ndi Dan kuti? 

(«. Albert iwe mutii’ bweretsa khasu. 

FUNCTION a) Write, read and explain the dialogue. 

A: Mwana, udziwa, kudzakhala msonkhano lelo. 

B: Nanga wadziwa bwanji? 

A: kunali cidzivvitso dzulo eni amudzi ndiwo 

ananena. 2i) R: Ndani adzucititsa msonkhano umencwu? 

A: kwamveka kuti kudzabwera waku America. 

B: Tiyeni tikonzekere kapena adzabwera. 

b) Ask trainees to read and dramatize it. 

I I I PRACT1C K 

1. Trainees to address a meeting in their respective 
\ illage. 

1. Constructoloeue 

Trainer asks trainees to make a dialogue in pairs. 

i. Trainees to translate the following sentences into 
Nyanja. 

A Peace Corp Volunteer will come to teach you 
how to build U.I.P. latrines and how to maintain 
wells. 

Wodzipeleka mu Peace Corp adzabwera 
kudzamuphunzitsani za ka mangidwe ka 
zimbudzi ndi kasungidwe ka zitsime. 

Ladies and gentlemen, brothers and sisters. I am 
here today, to find out w hat problems you are 
facing in this village. 

Azimai ndi azibambo ndi abale onse. lelo ndiri 
muno m'mudzi, kuti mundiuze mabvuto amene 
muli nawo. 

1 V TASK 

Trainees should find out from their homestay families the 
best time to hold meetings in their villages. 
NYANJA TRAINEE'S BOOK LESSON NO. 1 
LEVEL: 

TOPIC: 

COMPETENCY: novice: 

SOCIAL INTERACTION 

TO BE ABLE TO CONDUCT A MEETING 

IN RURAL SETTING I MOTIVATION 

SCENARIO: Greg is conduc ting his first meeting in his 

v iilage. 1. TEXT Azimai ndi azibambo, ndi abale onse, muli bwanji? 
Dzina langa ndine Greg, ndine waku America. 

Ndine wodzipeleka mu Peace Corps. 

Nabwera muno m'mudzi kuti inu ndi ine tigwirizane, 
tigwire nchito pamodzi mu zinthu zonse, 
zingatithandize kuti tikhale a moyo, monga madzi, 
zimbudzi ndi zitsime. kasungidwe kamitsinje ndi zina 
zotero. 

Pa nthawi ino ndifuna mundiuzeko mabvuto amene 
muli nawo muno m'mudzi, ndiponso tivvone 
zimene tingacite. Zikomo kwambiri. 

I I EXPLOITATION 

VOCABULARY : Words on addressing meetings 

GRAMMAR To be tense 

FUNCTION Conducting a meeting 3 i 1 

1 

1 

1 


1 . 


VOCABULARY 


1 

1 

1 

1 
I'igwirizane - I et us tome together unite 

Bvuto - A problem 

Oulu - A group 

kusonkhana - 1 o assemble 

Musonkhano - A meeting 

Bwalo - Traditional courtsession council 

Cidziwitso - Announcement 

Cenjezo - To warn 

ku kumbutsa - To remind 


1 


) 


GRAMMAR 


HILL IN THE BLANKS WITH THE CORRECT TENSE OF TO BE'. 


1 

1 

1 
A: Ine waku America 

B: Anyamata ndi atsikana — kuno 

C josh-- m'nyumba yayikulu 

IY Josh ndi ine mu mphala 

L Cherie, Chris ndi Joe — ku Chipata 

H. Peter, Roy ndi Dan kuti? 

Cl Albert iwe muti? bweretsa khasu 


I 


3. 


FUNCTION 


■ 
Role play. 


1 


1 1 I PTACTICE 


1 

| 


1 . 


You are asked to address a meeting in your village, 
being the first meeting, prepare your topic and present 
it to the class. 


1 


2 


Make a dialogue in pairs and present it to the other group. 


1 

1 


i. 


Translate the following sentences in Nyanja. A Peace Corps 
Volunteer will come to teach you how to build. U.l.P. latrines 
and how to maintain wells. 


1 

1 
A Ask each trainee to talk about the kind of latrine that 
he found in a place visited. TASK Ask trainees to go to a shanty compound and introduce 
themselves and explain the purpose of having a latrine. ladies and gentlemen, brothers and sisters. I am here 
today, to find out what problems you are facing in this 
\ illage. 

TASK I ind out from sour homestay families the best time to hold 
meetings in their villages. NYAN.JA TRAINCR'S BOOK LCSSON NO. i 
L.CVCL,: 

TOPIC: 

COMPETENCY: NOVICE 

WATER AND SANITATION 
TO Bl-i ABI C TO EXPLAIN THE 
PURPOSE O: LATRINES. I MOTIVATION 

SCENARIO: Volunteer Buek is explaining the purpose 

ol latrines in Chipata. 1. TLX I 

Ndieinthu caeikulu kukhala ndi zimbudzi zabwino 
dfukwa ziticingiliza matenda. Zimbudzi zili zosiyana 
siyana. Kuli zokhalapo ndi zonjuta. Muno mu Chipata 
zimbudzi zofunika ndi zonjuta. Pomanga zimbudzi 
zotere muyenera kusankha malo ali kutali ndi citsime 
oa madzi. Ndiponso eimbudzi ciyenera kukhala pansi, 
eitsime pa mwamba, kuti ngati mvula ikugwa madzi 
azipita kueimbudzi. Ngati muli ndi eimbudzi. 
matenda akhala amaehepekela chifukwa muli ndi 
kotayira dothi. 

1. Trainer reads and explains the text. 

T CllL I'llRAL NOTTS i) Kambiri zimbudzi amangila kumbuyo kwa 
manvumba. 

ii) Pamwambo siehololedwa kugwilitsa nehito 
eimbudzi eimodzi ndi apongozi. 

iii) Popita kueimbudzi timanena mau ozungulika. 3j ST rr.p y AVAILABLE l raincr reads the text in the Motivation once more and 
asks the following global comprehensiion questions:- 

a) kodi ndi ciani tikhalila ndi zimbudzi? 

b) kodi cimbudzi cifunika kukhala kuti’ 

1 1 liXPl.Ol TATION VOCABU1ARY: Words related to latrines. 


GRAMMAR: 


You must "Uyencia/Ufunika". 


FUNCTION: 


explaining the purpose of Latrines. 1. VOCABULARY 

a! Trainer writes, reads and explains the vocabulary. 

Cimbudzi 

matenda 

nyumba yaikulu 

matuvi 

kukhala 

mikozo 

kumamata/kunjuta 

kunya/kupambuka 

kukodza 

kuphangula/kutulula 

mthengo 

L GRAMMAR 

a) The use of "you must" i.e. "uyenera/ufunika" 

Uvenera kugwilitsa nchito cimbudzi nthawi ili 
yonse. 

You must always use the toilet. JEST COPY AVAILABLE 36 
iUunika kusamba m'manja nthawi ili yonse, 
ngati wagwilitsa nt hito cimbudzi. 

You must always wash your hands after using 
the toilet. 

b) Trainer asks trainees to pick words from the 
board and form their ow n sentences using 
uvenera and ufunika. 

.4. FUNCTION 

a) Write read and explain the dialogue. 

PATRICK : Boi, ndiona kuti ndicabwino 

kupambukila mthengo kapena mu 
mtsinje cifukwa zimbudzi zima 
bweletsa nchenche, Zomwe 
zimabweletsa matenda panyumba. 

DHAN Mwana. cimbudzi ndi cinthu cacikulu 

kwambiri cifukwa cimacepetsa 
matenda. Nanga ngati wanyela mu 
mtsinje ndipo uli odwala, sudziwa 
kuti aja adzasamba kapena kutapa 
madzi angatenge matenda? 

b) Ask trainees to read through the dialogue and 

dramtize it. 

1 1 1 PRACTICE 

1. Ask trainees to make a list of different types of 

latrines 

e.g. i) Latrine with toner 

ii) Ventilated improved pit ( \ ip) latrine 

iii) Water seal/ pour latrine 

v i) Raised platform pit latrine 

1. Ask trainees to list some of the diseases that can be 

transmitted if a latrine is not used. 3 / NY AN | A TRAINEE'S BOOK 

LESSON NO. 2 

LEVEL: NOVICE 

TOPIC: WATER AND SANITATION 

COMPETENCY: TO BE ABLE TO EXPIAIN THE 

PURPOSE OF LATRINES. 

I MOTIVATION 

SCENARIO: Volunteer Burk is explaining the purpose 

of latrines in Chipata. 

1. TEXT 

Ndicinthu racikulu kukhala ndi zimbudzi zabwino 
cifukwa ziticingiliza matenda. Zimbudzi zili zosiyana 
sivana. Kuli zokhalapo ndi zonjuta. Muno mu Chipata 
zimbudzi zofunika ndi zonjuta. Pomanga zimbudzi 
zotere muyenera kusankha malo ali kutali ndi citsime 
ca madzi. Ndiponso cimbudzi ciyenera kukhala pansi. 
citsime pa mwamba, kuti ngati mvula ikugwa madzi 
azipita kucimbudzi. Ngati muli ndi cimbudzi, 
matenda amachepekela chifukwa muli ndi 
kotayira dothi. 

1. CULTURAL NOTES 

i) Kambiri zimbudzi amangila kumbuyo kwa 
manyumba. 

Most of the lime latrines are built behind houses. 

ii) Pamwambo sichololedwa ku 7 ,wilitsa nchito 
cimbudzi cimodzi ndi apongozi. 

It is against our culture to share toilets with 
in laws. 

iii) Popita kucimbudzi timanena mau ozungulika. 

If you want to use the toilet you don't say it 
directly, instead use euphemism language. 36 VOCABUIARY: Words related to latrines, GRAMMAR: You must "Uyenela/lJfunika". 

1 UNCTION: Ixplaining the purpose of latrines. 1 


1. VOCABULARY 


Cimbudzi 


toilet 


1 


matenda 


diseases 
nyumba yaikulu - 


toilet 
matuvi 


feaces 


1 


kukhala 


to sit 
mikozo 


urine 


■ 


kumamata/kunjuta- 


to squat 


1 


kunya/kupambuka- 


to defecate 
kukodza 


to urinate 
kuphangula 


to pass diarrhea 
mthengo 


in the bush 
2. GRAMMAR 
1 


a) The use of "you must" i.e. "uyenera/ufunika" 


1 


Uyenera kugwilitsa nchito cimbudzi nthawi ili 
vonse. 
1 


You must always use the toilet. 


■ 


Ufunika kusamba m'manja nthawi ili yonse. 


1 


ngati wagwilitsa nchito cimbudzi. 

You must always wash your hands alter using 


1 


the toilet. 
1 


,^7 COPY AVAILABLE 
1 
3 ^ 
b) form your own sentences using uvenera and 
ufunika. S. H'NCTION a) Dialogue 

b) Read and dramatise the dialogue. 

I 1 1 PRACTICE 

1 . Make a list of different types latrines. 

1. Make a list of diseases that can be transmitted if a 
latrine is not used. 

i. T alk about the kind of latrine that you visited. I V TASK Co to a shanty compound and introduce yourself and 
explain the purpose of having a latrine. ,T COPY AVAILABLE NYANJA TRAINER'S BOOK 

LESSON 3: TECHNICAL COMPETENCY 

LEVEL: NOVICE 

TOPIC: WATER/SANITATION 

COMPETENCY: TO BE ABU: TO LOCATE A WELL i. MOTIVATION 

SCENARIO: I wo men from two different villages meet. 

One asks for information about a well from 
the other. 1. Dialogue . 

Dalit so 
Masauso Dalitso 

Masauso 

Dalitso Masauso 

Dalitso Muli bwanji? 

Ndiri bwino. Ndabwela kufunsako m'mene 
m'mangila zitsime. Tifuna kumanga 
cimodzi m'mudzi mwathu. 

Ndi nkhani yabwino iyo. Coyamba 
ndikupeza malo yoyenera. 

Caciwili? 

Citsime ciyenera kukhala pafupi ndi mseu 
kuti galimoto izibweletsa sementi, njelwa 
ndi zina zotere. 

Kalanga ine! zofunika zaculuka! 

Inde. Cacikulu cina ndikuona kuti citsime 
cili pamtunda mapazi 50 kutali ndi t imbudzi 
kapena citsime ca ng'ombe. Trainer reads and explains the dialogue in Motivation using 
gestures. CULTURAL NO LLS Traditionally, wells were usually sited on the hanks of a 
river (down the slope) and so running water collected into 
the wells making the water a health hazard especially that 
water was rarely or never boiled for drinking. 1 u II EXPLOITATION 


VOCABULARY: Words and expressions related to 
locating a well 

(■RAM MAR: Ordinal numbers to desc ribe a sequenc e 

I I NCHON : Seeking advice on how to locate/ place a wel 1. VOCABULARY 

a) Trainer reads the dialogue of Motivation, makes 
extensions from it and then writes new words, 
explains and practices them. kusankha/kufuna malo oyenera 

Kulambula malo pom la citsime 

Kupima ukulu wa civ e 

Kumangila pafupi/patali 

Pamtunda 

Munsi 

Kuyenera 

Njelwa 

Simenti 

Mitunda 

Phazi/mapazi 

Ndipocina ndi ici 

Cinacacikulu 

Cinansocacikulu 

Poyamba/coyamba 

Caciwili 

Cacitatu 

Cacinai 

Cacisanu 

Cotsatila 

Cotsilizila/potsilizila > 42 
b) Trainer reads the dialogue once again and asks the 
following global comprehension questions:- 

1 . Pomanga citsime, ndi ciani coyam ba cifunika? 

2. Citsime amanga mapazi angati kutali ndi 
cimbudzi? GRAMMAR 

Trainer writes, reads and explains the use of ordinal numbers to 
describe a sequence. 

Povamba funani malo yabwino. Caciwiri lambulani pa malo. 
Cacitatu pimani ukulu wa citsime. Cacikulu ndi kuona kuti 
citsime cili pamtunda, kutali ndicimbudzi. .•5 FUNCTION 

Trainer writes, reads and explains the dialogue. 

A. Tiwaone wawa. 

H. Yeo wawa. Kodi malo yomangapo citisime 
yayenera kukhala yotani? 

A. Yayenera kukhala kutali ndi madzi a mvula. 

B. Cabwino. Nanga ndi ciani cina cacikulu? 

A. Sicabwino kumanga citisime pa malo yamyala. 

B. Zikomo kwambiri. 

b) Seeking advice on how to locate/place a well. 

Ill PRACTICE 
Role play 

a) Trainer asks trainees to make a dialogue in pairs. One 
is seeking advice from another on how to l«x ate a well. 

b) Trainer asks trainees to arrange the following process 
in sequence using appropriate ordinal 
numbers/expressions. 

Cotsani dothi ndi fosholo. 

Pimani ukulu wa citsime. Kumbani ndi khasu/piki. 
lambulani pa malo mwasankha. TASK Trainer asks trainees to go and ask technical 
experts for a sequence on how to construct 
a well. NYANJA TRAINEE'S BOOK 

LESSON 3: TECHNICAL COMPETENCY 

LEVEL: NOVICE 

TOPIC: WATER/SANITATION 

COMPETENCY: TO BE ABLE TO LOCATE A WELL I. MOTIVATION 

SCENARIO: Two men f rom two different villages meet. 

One asks for information about a well from 
the other. Dialogue . 

Dalitso 

Masauso Dalitso 

Masauso 

Dalitso Masauso 

Dalitso Muli bwanji? 

Ndiri bwino. Ndabwela kufunsako m'mene 
m'mangila zitsime. Tifuna kumanga 
cimodzi m'mudzi mwathu. 

Ndi nkhani ya bwino iyo. Coyamba 
ndikupeza malo yoyenera. 

Caeiwili? 

Citsime ciyenera kukhala pafupi ndi mseu 
kuti galimoto izibweletsa sementi. njelwa 
ndi zina zotere. 

Kalanga ine! zofunika zaculuka! 

Inde. Cacikulu cina ndikuona kuti citsime 
t ili pamtunda mapazi 50 kutali ndi cimbud/i 
kapena citsime ca ng'ombe. CULTURAL NOTES Kale anali kumangira zitsime m'mbali mwa m'tsinje kotelo 
kuti madzi yakumtunda ya mvula yanali kugwela mu 
zitsime zomwe izi. Madzi otele sanali yabwino ku anthu 
ndiponso sanah kuyaphikako konse asanamwe. 
Traditionally, wells were usually sited on the hanks of a 
river (down the slope) and so running water collected into 
the wells waking the water a health hazard especially that 
water was rarely or never boiled for drinking. 
1 II EXPLOITATION VOCABULARY: Words and expressions related to 
locating a well 

GRAMMAR: Ordinal numbers to describe a sequence 

EUNCTION : Seeking ads ice on how to locate place a wel 1. VOCABULARY Kusankha/ kufuna malo oyenera 

Kulambula malo pomangila citsime - 

kupima ukulu wa citsimc 

kumangila pal tpi/patali 

Pamtunda 

Munsi 

Kuyenera 

Njelwa 

Simenti 

Mitunda 

Phazl/mapazi To select/look for a 
suitable place. 

To clear the ares for 
building a well. 

To measure the size 
of a well. 

To build near/far away. 
Up the stop 
below/down the slope 
to be suitable 
bricks 
Cement 

Miles/kilometre 
Pace/ paces. Ndipo cina ndi ici. Another important thing is this 
Cina cacikulu; Another important thing. 

Cinanso cacikulu; One other important thing is. 2. GRAMMAR The following expressions (ordinal numbers) are used to 
describe a sequence. 

Poyamba/coyamba - first 

Cadwili - second 

Cacitatu - third 

2 4b 

Cacinai 

Cacisanu 

Cotsatila 

Cinacacikulu 

Cinansocacikulu 

Ndipo cina ndi ici 

Cotsilizila/ potsilizila FUNCTION fourth 

fifth 

next 

another important thing 
one other important thing is 
another important tning is 
finally/last Seeking advic e on how to lcxate place a well. I I I PRACTICE 
Role play 

a) Make a dialogue in pairs. One should seek advic e from 
another on how to locate a well. (Describing a 
technical sequence). 

b) Arrange the following process in sequence using 
appropriate ordinal numbers/expressions. 

Cotsani dothi ndi fosholo. 

Pimani ukulu wa citsime. 
lambulani pa malo mwasankha. I V TASK 

Ask a technical expert for a sequence on how to construct 
a well. 

V RATH YOURSELF 

1 can seek advice on how to lex ate a well. 

Yes 

Not yet. 


4 / NYANJA TRAINER'S BOOK LHSSON 4: 
LEVEL: 

TOPIC: 

COMPETENCY: TECHNICAL COMPETENCY 

INTERMEDIATE 

WATER/SANITATION 

TO BE ABLE TO EXPIAIN HOW TO 

MAINTAIN A WELL. WARM UP A PICTURE OE A WELL WITH A 

WOMAN SWEEPING THE 
SURROUNDING. I. MOTIVATION 

SCENARIO: Shawn explains lo Kathumba people on how to 
maintain a well. I . Trainees listen to the dialogue. Shawn 

A mwakathumba 
Shawn A mwakathumba 
Shawn A mwakathumba Shawn Muli bwanji kuno anzanga? 

Till bwino. Fikani. 

Inde anzanga. lelo nabwera 
kuti tiphunzitsane pa 
zakasungidwe ka zitsime. 
Muyenera kuyendera zitsime 
masiku onse. 

Cifukwa ndi ciani? 

Cifukwa ngati zitsime zayamba 
kupanga ming'alu dziwani kuti 
zilipafupi kuonongeka, 
ndiponso ndicosayesa kuponda 
pothela pa citsime cimene cilibe 
eibvundikilo cifukwa 
ungathilemo dothi kapenanso 
kugweramo. 

Zikomo kwambiri 
potidziwitsako zonse izi ndipo 
tidzadzlwitsako onse am'mudzi 
kuti tizisunga bwino zitsime. 

Cabwino tsalani bwino. L Trainer reads and explains the dialogue in Motivation using 
gestures. 

1. VOCABULARY 

a I Trainer reads the dialogue of Motivation, makes 
extensions from it and then writes new words, 
explains and practices them. 

Citsime 

M'gomo/cibekete 

Kukumba 

Kutunga 

Kuguza 

Madzi 

Kugamuka 

M'ng'alu 

Citsekero/cibv undikiro 

Cithini 

Nthambo 

Kusenza 

Kutula 

b) 1 ainer reads the dialogue in Motivation once more 
and then asks the following global comprehension 
questions. 4 <j i 

a) Shawn anawauza ciani? 

b) kodi amwakathumba anakondwera ndi mau a 
Shawn? 

2. (iRAMMAR 

Trainer w rites, reads and explains A. Citsime it i caoneka monga cingagamuke. 

B. Zibekete izi zioneka ngati zadooka. 

C Nthambo iyi iwoneka ngati yafupika. 

Q I habwa lapacitsime monga lathyoka 

,-S FUNCTION 

Trainer writes, reads and explains the dialogue. 

A. Iwe m’nzanga tiye ku citsime. 

B. Kuli ciani? 

A. Tikaone ngati ndipobvundikira ndiponso ngati 
mumbali mulibe ndele. 

B. Ndele ndi ciani? 

A. Ndele ndi zija zimela m’mbali mwa citsime, 
zobiriwira. Ngati munthu wapondapo amatelcra 
kapena kugwa. 

B. I sopano ngati tazipeza tidzacita ciani? 

A. Tidzazicotsa ndi kubvundikira pa citsime kuti 
anthu azitunga bwino madzi. 

B. Ndi nzelu yabwino iyo tiye tipite. 

I 1 1 PRACTICE 

a) One trainee to ask another trainee how they 
maintain the wells in Katete. 

b) Ask trainees to construct their own sentences using 
the expression "KUONEKA NGATI/ KUONEKA MONGA. O Trainees to find out from their host families how to 
construct and maintain a well in their village. Trainees to find out from their host families how they 
construct and maintain the wells in their villages. NYANJA TRAINEE’S BOOK LESSON 4: 
LEVEL: 

TOPIC: 

COMPETENCY: TECHNICAL COMPETENCY 

INTERMEDIATE 

WATER/SANITATION 

TO BE ABLE TO EXPLAIN IIOW TO 

MAINTAIN A WELL. I. MOTIVATION 

SCENARIO: Shawn explains to Kathumba people on how to 
maintain a well. 1. DIALOGUE Shawn 

A mwakathumba 
Shawn A mwakathumba 
Shawn A mwakathumba Shawn Muli bwanji kuno an/anga? 

Tili bwino. Fikani. 

Inde anzanga, lelo nabwera 
kuti tiphunzitsane pa 
zakasungidwe ka zitsime. 
Muyenera kuyendera zitsime 
masiku onse. 

Cifukw r a ndi ciani? 

Cifukwa ngati zitsime zayamba 
kupanga ming'alu dziwani kuti 
zilipafupi kuonongeka. 
ndiponso ndicosayesa kuponda 
pothela pacitsime cimene cilibe 
cibvundikilo cifukwa 
ungathilemo dothi kapenanso 
kugwerairo. 

Zikomo kwambiri 
potidziwitsako zonse izi ndipo 
tidzadziwitsako onse am'mudzi 
kuti tizisunga bwino zitsime. 

Cabwino tsalani bwino. 1 52 cui.tlrai. notes a) Kale amuna ndiwo amakumba zitsime, koma lelo 
akazinso amakumba zitsime. 

Sometime back only men used to sink wells but 
nowadays even women do j. 

b) Kutunga madzi ku eitsime ndi nchito ya akazi pokhapo 
ngati mwamuna sanakwatire. 

Drawing water from the .stream or wells is only 
a woman's job. unless a man is a bachelor. II EXPLOITATION VOCABUIARY: Words and expressions related to 
the well 

(iRAMMAR: Kuoneka Ngati/Monga (To look like) 

FUNCTION : Explaining how to maintain a well. 1. VOCABULARY 

Citsime 

M 'gomo/ cibekete 

Kukumba 

Kutunga 

Kuguza 

Madzi 

Kugamuka 

M’ng'alu 

Citsekero/cibvundikiro- 

Cithini 

Nthambo 

Kusenza 

Kutula a well 

water container 
to dig 

to draw water 
to pull 
water 

to fall apart 
a crack 
cover /lid 
a tin 
a rope 

to carry on the head 
to remove from head 5 j 
GRAMMAR A. Citsime ici caoneka monga cingagamuke. 

This well looks as if it will collapse. 

B. Zibekete izi zioncka ngati zadooka. 

V hese bucket looks as if they have holes. 

(. Nthambo iyi iwoneka ngati yafupika 
This rope looks as if it is short 
U Thabwa la pacitsime monga la thyoka. 

The planks for the well looks as if it is broken. 4 FUNCTION 

explaining how to maintain a well. 

1 1 l PRACTICE 

a) Ask another trainee on how they maintain the wells in 
Katete. 

b) Construct their own sentences using the expression 
' K.UONEKA NGATI/ KUONEKA MONGA 

(0 Make a dialogue in pairs on good maintenance of a 
well. 

I V TASK 

Find out from your host families how' they construct and 
maintain the wells in their villages. 

V SELF EVALUATION 

I can explain how to maintain a well. 

Yes 

Not yet 54 NYANJA 

TRAINER'S BOOK LESSON 5: 
LEVEL: 

TOPIC: 

COMPETENCY: TECHNICAL COMPETENCY 

INTERMEDIATE 

HEALTH 

TO BE ABLE TO EXPLAIN TO MOTHERS 
HOW TO PREPARE ORS. ! . MOTIVATION 

SCENARIO: Volunteer Ruth arrives in Chiparamba and 
explains to mothers how to prepare ORS. 

1. Trainees listen to the dialogue. Ruth 

Women 

Ruth Women 

Ruth Women Muli bwanji nonse? 

Tili bwino. 

Lelo tidzaphunzila kapangidwe ka madzi 
amoyo. Madzi amoyo ndi mankhwala 
obwezela madzi ndi mphamvu mthupi 
ngati munthu atulula. Muyenera 
kukonzekela mcele, shuga. sapuni. mphika, 
madzi ndi moto. 

Kodi madzi a moyo apanga bwanji? 
Gadutsani madzi pa moto. Tengani liia 
imodzi ya madzi wogadutsa. lkani 
masapuni anai akulu ashuga ndi sapuni 
imodi ikulu ya mcele. Vundulani bwino. 
Akazizila madzi mungathe kupatsa odwala 
kuti amwe . 

Zikomo kwambiri. 2. Trainer reads and explains the dialogue using gestures. 
T CULTURAL NOTES a) In villages some people do not boil water for 
drinking. 
[1 EXPLOITATION VOCABULARY: Words and expressions related to 
preparation of ORS. 

GRAMMAR: Imperatives + locatives (Revision) 

FUNCTION : explaining how to prepare ORS. 1. VOCABULARY 

Trainer explains the dialogue of the Motivation and makes 
extensions from it. writes new words, reads, explains and 
practices. 

Kupanga 

kutulula 

kukonzekela 

kugadutsa 

kuvundula 

kuzizila 

kupatsa 

kumwa 

mankhwala 

mphamvu 

moto 

odwala 

GLOBAL COMPREHENSION QUESTIONS 

a I Trainer reads the dialogue in Motivation once more and asks 
the following global comprehension questions. 

Kodi madzi amoyo ndi mankwala aciani? 

Chulani zinthu zofunika po panga madzi amoyo? I 56 

GRAMMAR IMPERATIVES (Revision) i) Trainer writes the following sentences on the board, reads 
and explains them to revise strong and polite commands. Strong Command 

1 . Bweletsa madzi 
1 . Ikani mcele 
T Vundula shunga 
4. Mwani mankhwala Polite Command 

Bweletsako madzi 
ikankoni Ticele 
vundulako shuga 
mwaniko mankhwala. b) Trainer writes infinitives on the flash cards and gives 
trainees to form commands. LOCATIVES ( Revision ) 

i) Ikani shuga mu madzi. 

ii) Ika madzi pa chitofu. 

iii) Gadutsani madzi pa moto. 

iv) Ndidzapita kuchipatala. 

c) Trainer asks trainees to form their own sentences 
using the locatives mu, pa, and ku. EUNCTION a) T rainer writes this dialogue, reads, explains and makes 
extensions. 

A. Bwanji m’nzanga? 

B. Pang’ono. 

A. Ndl ciani cikubvuta? 

B. M’mimba mwandipweteka. Ndikutulula kwambiri. 
Tsopano ndifuna kupita kwa sing’ang’a acimunthu. 

A. Ivai m’nzanga, gadutsa madzi pa moto, usakanize 
mcele ndi shuga. Akazizila umwe. Udzakhala bw ino. 

B. Zikomo kwabiri, 

b) Trainees to write a dialogue on the preparation of ORS. 4 5 V 
I I l PRACTICE 

a) Fill in the blanks with either an imperative/command 
or kx ative. 

1. mcele ndi shuga (kubweletsa) 

2. Ika m'phika rhitofu 

C Ika madzi -m’phika 

4. lita imodzi ya madzi (kutenga) 

5. — (kuika) madzi moto. 

ii. Trainees to list what is needed to prepare ORS 
l V TASK 

Trainer asks trainees to go to a shanty compound, introduce 
themselves and talk to people about the importance of ORS. 4 5 b 
NYANJA TRAINEE'S BOOK LESSON 5: 
LEVEL: 

TOPIC: 

COMPETENCY: TECHNICAL COMPETENCY 

INTERMEDIATE 

HEALTH 

TO BE ABLE TO EXPLAIN TO MOTHERS 
HOW TO PREPARE ORS. I. MOTIVATION 

SCENARIO: Volunteer Ruth arrives in Chiparamba and 
explains to mothers how to prepare ORS. 1. DIALOGUE . 

Ruth 

Women 

Ruth Women 

Ruth Women Muli bwanji nonse? 

Tili bwino. 

Lelo tidzaphunzila kapangidwe ka madzi 
amoyo. Madzi amoyo ndi mankhwala 
obwezela madzi ndi mphamvu mthupi 
ngati munthu atulula. Muyenera 
kukonzekela mcele, shuga. sapuni, mphika, 
madzi ndi moto. 

Kodi madzi a moyo apanga bwanji? 
Gadutsani madzi pa moto. Tengani lita 
imodzi ya madzi wogadutsa. Ikani 
masapuni anai akulu ashuga ndi sapuni 
imodi ikulu ya mcele. Vundulani bwino. 
Akazizila madzi mungathe kupatsa odwala 
kuti amwe . 

Zikomo kwambiri. 1. CULTURAL NOTES a) M’midzi anthhu ena samagadutsa madzi 
yakumwa. 

In villages some people do not boil water for 

drinking. II EXPLOITATION VOCABULARY: Words and expressions related to 
preparation of ORS. 

(IRANI MAR: Imperatives + Uxatives (Revision) 

FUNCTION : Explaining how to prepare ORS. 1. VOCABULARY 

kupanga 

kutuiula 

kukonzekela 

kugadutsa 

kuvundula 

kuzizila 

kupatsa 

kumwa 

mankhwala 

mphamvu 

moto 

odvvala 

2 . GRAMMAR to make 
diarrhoea 
to prepare 
to boil 
to stir 
to be cold 
to give 
to drink 
medicine 
power 
fire 

a sick person IMPERATIVES (Revision) i) When you drop 'ku' from an infinitive it becomes a strong 
command. ii) When you add 'ko' to a strong command it becomes a polite 
command. Infinitive Strong Command Polite Command Kubweletsa 
(to bring) 
Kusakaniza 
(to mLx) Bweletsa madz.i 
(bring water) 
Sakanlzani 
(mix) Bweletsako madzi 
(Please bring water) 
Sakanlzankoni 
( please mLx) lit* 2 
Strong Command 


Polite Command 


Bweletsa madzi 
(bring water) 
Ika mcele 
(put some salt) 
Vundula shuga 
(stir the sugar) 


Bweletsani Madzi 
(please bring water) 
Ikako mcele 
(please put some salt) 
vundulako shuga 
Please stir the sugar) 


Second Person plural 
1) 


Bweletsani madzi 
-bring some water 


Bwe let san koni madzi 
-please bring some water 


ii) 


Ikani mcele 
- put some salt 


Ikankoni mcele 
-please put some salt 


iii) 


Vundulani shuga 
-stir the sugar 


Vundulankoni shuga 
-please stir the sugar 


iv) 


Sakaniza mcele ndi 
shuga 

-mix salt and sugar 


Sakanizankoni mcele 
ndi shuga 

-please mix salt and sugar 


RULE: drop the 'i* in 'm' and add koni e.g. 


Vundula + ni = Vundulani 
(stir) 


Vundulan + nkoni = Vundulankoni 
(Please stir) b) Trainees to make commands from infinitives on the Hash cards. LOCATIVES ( Revision ) 

i) Ikani shuga mu madzi. 
put sugar in the water 

ii) Ika madzi pachitofu. 
put wafer on the stove 

iii) Gadutsani madzi pa moto. 
Boil water on. the fire 

iv) Ndidzaplta ku chi pa tala. 

I will go fo Chipata Form sentences using the locatives mu, pa, and ku. 
FUNCTION Preparation of ORS. 

I I 1 PRACTICE 

a) Fill in the blanks with either an imperative/ command 
or locative. 

1. — mcele ndi shuga (kubweletsa) 

1 . Ika m'phika chitofu 

3. Ika madzi m'phika 

4. - lita imodzi ya madzi (kutenga) 

5. (kuika) madzi moto. 

IV TASK 

Go to a shanty compound, introduce yourself and talk to 
people about the importance of ORS. 4 62 
NYANJA LESSON 6: 

LEVEL: 

TOPIC: TRAINER’S BOOK 

TECHNICAL COMPETENCY 
INTERMEDIATE 

WATER/SANITATION AND HEALTH 
EDUCATION COMPETENCY: TO BE ABLE TO TALK ABOUT THE 

WATERBORNE DISEASES AND THEIR 
CAUSES IN ZAMBIA. I. MOTIVATION 

SCENARIO: Two volunteers, Ruth, who has worked in Zambia 
for a year and Dean, who is just starting this 
\ear, discuss some waterborne diseases. 

1. Trainees listen to the dialogue. Ruth 

Dean 

Ruth 

Dean 

Ruth 

Dean 

Ruth Dean Ruth 

Dean Bwanji Dean? 

Pangono, Ruth. Nditulula kwambiri. 
Bwinotu. Angakhale matenda oopsya. 
Mwina unamwa madzi adothi. 

Ooh inde! Ndinamwa madzi amu m'tsinje 
ku maliro dzulo. 

Madzi otele amakhala ndi tizilombo tambili 
tomwe timafalitsa matenda osiyanasiyana. 
Ehe, monga kutulula. Tandikumbutsako 
kodi matenda yena ndi yotani? 

Pali akolela, adisentili ndi ataifodi, 
matenda omwe amabwela ngati munthu 
amwa madzi osawiritsa. 

Cabwino. Ndipo likodzo limabwela ngati 
munthu asamba mu m'tsinje m'mene 
odwala matendawa anakodzela. 

Ndi umbuli woter° tifunlka kugonjetsa. 
Wanenetsa. Trainer reads and explains the dialogue using gestures. 3. CULTURAL NOTES Villagers would deal quite adequately with typhoid, 
fever dysentry and bilharzia using traditional medice 
but they would not cope with a cholera epidemic. 

1 83 
II EXPLOITATION VOCABULARY: Names of common waterborne diseases, 
their causes and related expressions. 

GRAMMAR: Kubwela ngati (caused when) and otere 

(such). 

1 UNCTION : Discussing waterborne diseases and 

'•'eir causes. 1. VOCABULARY 

Trainer explains the dialogue of the Motivation and makes 
extensions from it, writes new words, reads, explains and 
practices. 

Kolela(Cizuulu) 

kutulula 

taifodi 

likodzo 

disentili 

kuopsya 

Kufalitsa 

kugadutsa madzi 

kuwiritsa madzi 

Kuphika madzi. 

kupewa 

kucingiliza 

Kuteteza 

Madzi ogadutsa/owiritsa/ophika 

Tizilombo 

Kuyenera 

Kufunika 

osiyanasiyana 

kuitona 
1 

1 

1 


a) Trainer reads the dialogue in Motivation once more and asks 

the following global comprehension questions. 


1 


~ 


Kodi ndi bvuto lanji lipezeka mu madzi amu m’tsime? 
Kodi matenda akolela, ataifodi ndi adisentili amabwela 
ngati munthu watani ? 


1 


2. GRAMMAR 


1 


i) Trainer writes the following sentences on the board, reads 
and explains them. 


1 


a) 


KUBWE1A NGATI (WHEN) 


■ 

1 
i) Nlalungo amabwela ngati munthu alumiwa na 

udzudzu. 


1 
ii) Cizuulu cimabwela ngati munthu amwa madzi 
osagadutsa. 


m 
iii) Kutulula kumabwela ngati munthu adya zauve. 


i 
agr. + mabwela ngati munthu 


i 


b) 


-otere' (such) 


i 
i) Nyumba ilibe mazenera. (Nvumba) votere 

siyifunika. 


i 

■ 
ii) Zakudvazili ndi uve. Zakudva zotere ndizoipa. 

iii) Cimanga ndicowola. (Cimanga) cotere sicabwino. 

iv ) Ndi malo audzudzu. ( Malo) wotere ndi ooDsva. 

v) Kutulula kwanvanva. (Kutulula) kotere kumapha. 


i 

i 

i 
NB. Noun agreement of -’otere'. 


i 

i 

i 
6d pip 

3. FUNCTION 

a) Trainer write, reads and explains this dialogue. 

A. Nkwabwino? 

B. Ai m’nzanga. Mung'ono wanga ali mu cipatala. 
Anapita kukawedza nsomba sabata latha. 
Anabwela odwala m'mimba r:.wakamwazi. 
Atulula magazi. 

A. Pepa m'nzanga. Kodi uwo simatenda ocokela ku 
madzi? 

B. Inde kumwa madzi osagadutsa. 

A. Osada nkhawa. Malinga alandila thandizo ku 
cipatala. 

B. Zikomo. Ndamvt ra kuti Petulo ali ndi likodzo. 
Akodza magazi. 

A. Caipa. 

Ill PRACTICE 

1. Trainer asks trainees to construct sentences using 

a) Kubwela ngati (2 sentences) 

b) -Otere (2 sentences) 

2. Trainer asks trainees to make a dialogue, one 
pretending that he/she is suffering from a waterborne 
disease and the other sympathises and gives advice. 

V TASK 

Trainer asks trainees to meet people around and find out 
how much they know about common waterborne diseases 
and their causes. 4 fit) 
nyanja 

T^AINIiK'S BOOK U-SSON fv 

LEVEL: 

TOPIC: technical competency 
intermediate 

WATER/SANITATION AND HEAITII 
EDUCATION CON1PRTENCY: l. TO RE ABLE TO TALK ABOUT THE 
WATERBORNE DISEASES AND THEIR 
CAUSES IN ZAMBIA. I. MOTIVATION 

SCENARIO: Two volunteers. Ruth, who has worked in Zambia 
for a >ear and Dean, who is just starting this 
year, disc uss some waterborne diseases. DIALOGUE Ruth 

Dean 

Ruth 

Dean 

Ruth 

Dean 

Ruth 

Dean 

Ruth 

Dean Bwanji Dean’ 

Pangono. Ruth. Nditulula kwambiri. 
Bwinotu. Angakhale matenda oopsva. 
Mwina unamwa madzi adothi. 

Ooh inde! Ndinamwa madzi amu m'tsinje 
ku malirodzulo. 

Madzi otele amakhala ndi tizilombo tambili 
tomwe timafalitsa matenda osivanasivana. 
Ehe, monga kutulula. Tandikumbutsako 
kodi matenda vena ndi votani? 

Pali akolela. adisentili ndi ataifodi. 
matenda omwe amabwela ngati munthu 
amwa madzi osawiritsa. 

Cabwino. Ndipo likodzo limabwela ngati 
munthu asamba mu m'tsinje m'mene 
odwala matendawa anakodzela. 

Ndi umbuli wotere tifunika kugonjetsa. 
Wanenetsa. CULTURAI NOTES Ku mudzi anthu angathe kucilitsa matenda ataifodi 
disentili ndi likodzo ndi mankhwala aciboi, koma 
sangakwanitse konse kurilitsa kolela. 

Villagers would deal quite adequately with typhoid, 
lever, dysentry and bilharzia using traditional medico 
but they would not cope with a cholera epidemic. 

II EXPLOITATION VOCABlJL\RY: Names of common waterborne diseases, 
their causes and related expressions. 

GRAMMAR: Kubwela ngati (caused when) and otere 

(such). 

FUNCTION : Discussing waterborne diseases and 

their causes. 1. VOCABULARY kolela (Cizuulu) 

kutulula 

taifodi 

likodzo 

disentili 

kuopsya 

Kufalitsa 

kugadutsa madzi 

kuwiritsa madzi 

Kuphika madzi 

kupewa/kucingiliza 

Matenda 

Madzi ogadutsa 

Tizilombo 

Kuyenera 

Kufunika 

osiyanasiyana Cholera 
diahrroea 
typhoid fever 
bilharzia 
dysentry 
deadly/dangerous 
to spread 
to boil water 
to boil water 
to boil water 
to prevent 
diseases 
boiled water 
germs 

to be necessary/ appropriate 
to be required 
various/different kinds 6 o 
I to innate 

viaiungo - malaria fever 

Matenda am madzi - water borne diseases. 

2. ('.RAM MAR a) A(,RI. MARVVl.lA Nt.All Ml NTlir 

it Malungo amabwela ngati munthu alumiwa na 
ud/udzu. 

Maid rid fever is caused by mosquito bites. 
iit C.izuulu cimabwela ngati munthu amwa madzi 
osagadutsa. 

Cholera is caused w hen a person drinks unboiled 
water. 

iiit kutulula kumabwela ngati munihu adya zau\we. 
Diahrroea is caused by eating dirtv food. b) Noun agreement of -mere’ (such) 

it Nyumba ilibe mazenera. (Nyumba) yotere 
siyifunika. 

The house has no w indows. Such ta house) is not 

good. 

ii) Zakudya zili ndi uve. Zakudya zotere ndi zoina. 

The food is dirty. Such (food) is not good. 
iiit Cimanga ndi cowola. (Omanga) cotere sieabwino. 

The maize is rotten. Such (maize) is not good. 

iv ) Ndi malo audzudzu. ( Malo) wotere ndi oopsya. 

The area is infested with mosquitoes. Such (an area ) 
is dangerous. 

v) kutulula kwanyanya. (Kutulula) kotere kumapha. 
Diarrhoea is getting worse. Such (diarrhoea) kills.. S. R NCI ION Discussing water-borne diseases. 
PRACTICE l I I 1 . Trainees to construct sentences using 

a) kubwela ngati (2 sentences) 

b) -Otere (2 sentences) 

2. Trainees to make a dialogue, one pretending that 
he/she is suffering from a waterborne disease and the 
other sympathises and gives advice. 

V TASK 

T rainees to meet people around and find out how much they 
know about common waterborne diseases and their causes. 

V I SELI- EVALUATION 

I can talk about common waterborne diseases and 
their causes. 

Yes 

Not vet Vi‘ 4 
NYANJA 

TRAINER'S BOOK LESSON 7: 

LEVEL: 

TOPIC: TECHNICAL COMPETENCY 
INTERMEDIATE 
WATERBORNE DISEASES COMPETENCY: TO BE ABLE TO GIVE ADVICE ON THE 

PREVENTIVE MEASURES \ND 
TREATMENT OF WATERBORNE DISEASES. I. MOTIVATION 

SCENARIO: Dean explains to Chimwemwe of Mwani, 

preventive measures and treatment of waterborne diseases. 

1. Trainees listen to the dialogue. Dean : 

Chimwemwe 

IOean 

Chimwemwe Dean 

Chimwemwe 

Dean Chimwemwe Bwanji acikulile? 

Pang'ono ndimvera mmimba kutsina. 

Kodi unadya ciani dzulo? 

Sindinadyeciliconse dzulo, koma 
ndinamwa madzi kwambiri. 

Kodi madzi amene unamwa anali 

ophikidwa kapena iyai? 

lyai sanall ophikidwa. 

lnde, madzi akumwa ayenera kuphikidwa 

nthawi zonse cifukwa ngati simuteio 

mudzayamba kudwala matenda monga kolela. 

likodzo ndi m'mimba mwa kamwazi. 

Kodi! iyai ndithu ndamvetsa kwambiri ndipo 
sindidzayesanso kumwa madzi yosaphika 
( ifukwa angandipatse matenda. 2. Trainer reads and explains the dialogue using gestures. 

3. CULTURAL NOTES Most people in villages do not boil water for drinking. 1 7 / 

II EXPLOITATION VOCABUIARY: Words and expressions related to water 
and waterborne diseases. 

GRAMMAR: Ngati + negative + pp + telo 

Ngati + pp + telo 

H 'NOTION : Discussing waterborne diseases. 1. VOCABULARY 

Trainer explains the dialogue of the Motivation and makes 
extensions from it. writes new words, reads, explains and 
practices. 

Kolela(Cizuulu) 

pang'ono 

kutsina 

likodzo 

kumvera 

kapena 

kuno 

kwathu 

kudziwa 

kuyenera 

kutelo 

kuyamba 

mmimba mwa kamwa/i 

kuyesa 

kupatsa l 72 
a) Trainer reads the dialogue in Motivation once more 

and asks the following global comprehension questions. 

i Ndi ciani ciwawa Chimwemwe? 

ii Kodi anadya ciani dzulo? 

iii kodi anamwa madzi? 

2. GRAMMAR 

Trainer writes the following sentences on the board, 
reads explains and makes extensions. 

a ) Ngati + negative + pp + telo 
Ngati + pp + telo 

i) Ndiziphika madzi akumwa ngati nditelo ndidzakhala wa 
umoyo. 

ii) Uzisesa pa citsime ngati sutelo mudzagwela dothi. 

iii) Azimwa madzi ophika ngati satelo adzadwala. 

iv) Tizilima pacitsime ngati titelo padzakhala pa udongo. 

3. FUNCTION 

a) Trainer write, on the board the dialogue, reads, 
explains and makes extensions. 

A. Upita kuti Manase? 

B. Kukatunga madzi ku mtsinje 

A. Ku mtsinje! ndiye kuti mulibe zitsime m’mudzi 
mwanu? 

B. lyai mulibe. 

A. Koma ndibwino kuti muzimwa madzi a m'citsime asati amu 
mtsinje cifukwa mAdzi a mu mtsinje ali ndi tizilombo. 

1 1 1 PRACTICE 

a) Trainer asks trainees to make a dialogue on 
how to prevent waterborne diseases. 

b) Trainer tells trainees to list down names of 
waterborne diseases. 3 7a 
c) Trainer tells trainees to make sentences of their own 
using NGAT1 -TF.LO TASK 

Trainer asks trainees to find out from their host families if 
they always boil drinking water. 
TRAINEE’S BOOK LESSON 7: 

LEVEL: 

TOPIC: TECHNICAL COMPETENCY 
INTERMEDIATE 
WATERBORNE DISEASES COMPETENCY: TO BE ABLE TO GIVE ADVICE ON THE 

PREVENTIVE MEASURES AND 
TREATMENT OF WATERBORNE DISEASES. I. MOTIVATION 

SCENARIO: Dean explains to Chimwemwe of Mwami. 

preventive measures and treatment of waterborne 
diseases. 1. DIALOGUE 

Dean : 

Chimwemwe 

Dean 

Chimwemwe 

Dean 

Chimwemwe 

Dean Chimwemwe Bw'anji acikulile? 

Pang'ono ndimvera mmimba kutsina. 

Kodi unadya ciani dzulo? 

Sindinadye ciliconse dzulo, koma 
ndinamwa madzi kwambiri. 

Kodi madzi amene unamwaanali 
ophikidwa kapena iyai? 
lyai sanali ophikidwa. 

Inde. madzi akumw'a ayenera kuphikidwa 
nthaw i zonse cifukwa ngati simutelo 
mudzayamba kudwala matenda monga kolela, 
likodzo ndi m’mimba mwa kamwazi. 

Kodi! iyai ndithu ndamvetsa kwambiri ndipo 
sindidzayesanso kutnwa madzi yosaphika 
cifukwa angandipatse matenda. CULTURAL NOTES Anthu ambiri m'midzi sakumwa madzi ophika 
Most people in villages do not boil wafer tor drinking. II EXPLOITATION VOCABUIARY: Words and expressions related to water 
and waterborne diseases. 

GRAMMAR: Ngati * negative +■ pp + telo 

Ngati - pp + telo 

UNCTION : Discussing waterborne diseases. 1. VOCABULARY kolela(Cizuulu) 

pang'ono 

kutsina 

likodzo 

kumvera 

kapena 

kuno 

kwathu 

kudziwa 

kuyenera 

kutelo 

kuyamba 

mmimba mwa kamwazi 

kuyesa 

kupatsa Cholera 
not so well 
to ache 
Bilhazia 
to feel 
may be 
here 
at home 
to know 
must 
like that 
to begin 
dysentry 

try 

to give ; 7 b 

GRAMMAR 

RUIT 

a ) Ngati - negative - pp - telo 
Ngati * pp - telo 

i) Ndiziphiku madzi akumwa ngati nditelo ndidzakhala wa 
umoyo. 

I will be boiling drinking water, if I do so. / will be 

healthy. 

ii) Uzisesa pa citsime ngati sutelo mudzagwela dothi. 

You should sweep the surrounding of the well, if you 
don 't do that dirt will fall in. 

iii) Azimwa madzi ophika ngati satelo adzadwala. 

He should drink boiled water, if he does not do 
so. he will fall ill. 

iv » Tizilima pacitsime ngati titelo padzakhala pa udongo. 

We should clean the surrounding of the w ell, if we do so. 
it will be clean. 

T FUNCTION 

Discussing waterborne diseases. 


7 V 
I l [ PRACTICE a) Make a dialogue in pairs on how to prevent 
waterborne diseases. 

b) List down names of waterborne diseases. 

( ) Make sentences of your own using NGATI - TELO 
V TASK 

Trainees to find out from their host families if they always 
boil drinking water. 4 7fc> MYAN.JA LESSON 8: 

LEVEL: 

TOPIC: TRAINER'S BOOK 

TECHNICAL COMPETENCY 
I NT HR MIDI ATI: 
SANITATION COMPETENCY: TO BE ABLE TO IDENTIFY THE 

NECESSARY STEPS IN THE 
CONSTRUCTION OF PIT LATRINES. I . MOTIVATION 

SCENARIO: A villager. Chingaipe approaches Volunteer 

Robert to brief him on the necessary steps in the 
construction of a pit latrine. 

1. Trainees listen to the dialogue. Chingaipe 

Robert Chingaipe 

Robert Chingaipe 

Robert 

Chingaipe Pepani wawa. Ndifunseko. Kodi 
ndingatani pomanga cimbudzi? 

Ico ndicapafupi. Coyamba uyenera 
kusankha malo abwino. Utatelo. pima utali 
ndi ufupi wa cimbudzi. 

Nanga zinanso ndi zotani? 
l.'yenela kukhokhomera zikhomo 
m'mangondya anai ndi kumanga bvcino 
pamwamba kuti zipupa zisagwe pokumba. 
Utamanga. kumba mpaka dzenje litalike. 
Ndi eiani ndingaike pamwamba pa dzenjelo 
Ika mitengo. Potsilizila manga kanyumba 
ndi kuika denga. 

Zikomo kwambili tsala bwino. 1 . Trainer reads and explains the dialogue using 
gestures. 

C CULTURAL. NOTES 1. Most rural residents are without proper toilets 
and instead go into the bush. 

1 . In villages, toilets are normally built behind the 
house. II L.XPLOIT ATION VOCABULARY: Words and expression rcaited to latrines. 
GRAMMAR: Use of 'after' pp + ta +■ root + a 

FUNCTION : Construction of latrines. 1. VOCABULARY 

Trainer explains the dialogue of the Motivation and makes 
extensions from it. writes new words, reads, explains and 
practices. 

kufunsa 

kufotokoza 

kumanga 

Capafupi 

Kusankha 

Malo 

kacitidwe 

Kukhokhomera 

Zikhomo 

Kugwa 

Potsilizila 

Denga 

Kukonza 

b) Trainer reads the dialogue in Motivation once more and asks 
the following global comprehension questions. 

Kodi Chingaipe anali kufuna ciani? 

Chulani zofunika kutsatila pomanga zimbudzi. 

1 . GRAMMAR 

a) The use of "after" 

Rule: pp + a + root + a 

i) Ungathe kumanga cimbudzi utaoeza malo abwino. 60 
ii) Anaik. dentta au..- angazipupa. 

iii) Titakumba dzenje. tiyenera kuika mitengo pamwamba. 
iv » Munabweletsa mitengo atatha kumanga cimbudzi. 

.5. FUNCTION 

ai Trainer write, reads and explains this dialogue. 

A. Bwanji m’nzanga Shawn’ 

15. Nkhasako. 

A. Ine ndaganiza kuti ndimange cimbudzi. Kodi 
ndingatani kuti nditero’ 

15. Coyamba uyenela kupeza zitsulo zogwilitsa 
nchito monga wilibala. piki, khasu nthambo. 
fosholo, sando ndi zina zotere. 

A. Nanga ndikapezazitsulozi ndidzatani? 

B. Kumba dzenje. ndipo umange kanyumba. ndi 
kuika denga pamwamba. 

hi Trainer asks trainees to read and dramatise the 
dialogue. 

1 I 1 PRACTICE 

1. Trainer asks trainees to construct sentences using 
”ta" (alter) 

1 . Trainer asks trainees to list down all the necessary 
steps in the construction of pit latrines. 

•5. Trainer asks trainees to make a short dialogue in pairs. 

V TASK 

Trainer asks trainees to go to nearby shanty compounds 
and explain to people the necessary steps in the construction 
of pit latrines. 
NYANJA TRAINEE’S BOOK LESSON 8: 

LEVEL: 

TOPIC: TECHNICAL COMPETENCY 

INTERMEDIATE 

SANITATION COMPETENCY: TO BE ABLE TO IDENTIFY THE 

NECESSARY STEPS IN THE 
CONSTRUCTION OF PIT LATRINES. 

I. MOTIVATION 

SCENARIO: A villager. Chingaipe approaches Volunteer 

Robert to brief him on the necessary steps in the 
construction of a pit latrine. 1. DIALOGUE. 


Chingaipe : 


Pepani wawa. Ndifunseko. Kodi 
ndingatani pomanga cimbudzi? 


Robert : 


Ico ndicapafupi. Coyamba uyenera 
kusankha malo abwino. Utatelo, pima utali 
ndi ufupl wa cimbudzi. 


Chingaipe : 


Nanga zinanso ndi zotani? 


Robert : 


Uyenela kukhokhomera zikhomo 
m'mangondya anai ndi kumanga bwino 
pamwamba kuti zipupa zisagwe pokumba. 
Utamanga. kumba mpaka dzenje litalike. 


Chingaipe : 


Ndi ciani ndingaike pamwamba pa 


dzenjelo? 


Robert : 


Ika mitengo. Potsilizila manga kanyumba 
ndi kuika denga. 


Chingaipe : 


Zikomo kwambili tsala bwino. CULTURAL NOTES 

1. Anthu ambiri m'midzi alibe zimbudzi zabwino 
koma amapita mthengo kukadzithandiza. 

Most rural residents are without proper toilets 
and instead go into the bush. 82 1 I 

I 

I I. M'midzi zimbudzi amamangila kurnbuvo kwa 

manyumba. 

In villages, toilets are normally built behind the 
a house. 

II EXPLOITATION 

VOCABULARY: Words and expression related to latrines. 
GRAMMAR: Use of 'after' pp ta - root * a 

FUNCTION : Construction of latrines. 1. VOCABULARY 

Kufunsa 
Kufotokoza 
ku manga 
Capafupi 
Kusankha 
Malo 

Kacitidwe 
kukhokhomera 
Zikhomo 
Kugwa 
Potsilizila 
Denga 
Kukonza 

2. GRAMMAR 
a) The use of "after" 

Rule: pp + a + root + a 

i) Ungathe kumanga cimbudzi utapeza malo abwino. 

You can build the toilet after Hading a good beer. 

ii) Anaika denga atatsillza kumanga zipupa. 

They put the roof after completing building the walls. 
iiil Tltakumba dzenje, tiyenera kuika mitengo pamwamba. to ask 
to explain 
to build 

something easy 
to choose 
place 

how to be done 
to nail ' hammer 
pegs 
to fall 

at last/finally 
root 
to clear 83 
Jigging (he pit, we mus. put the pt .. it i Munabweletsa mitengo atatha kumanga cimbudzi. 

I'hey brought the poles utter they hud completed 
building the lutrine. 

T FUNCTION 

Dialogue. 

1 ! i PR AC TIC L: 

i. Trainees to < onstruct sentences using 
"tiV i after) 

Trainees to list down all the necessary steps in the 
construction of pit latrines. 

.1 Trainees to make a short dialogue in pairs. 

V TASK 

Trainees to go to nearby shanty compounds and explain to 
people the necessary steps in the construction of pit latrines. 


84 
NYANJA TRAINER'S BOOK LESSON 9: 

LEVEL : 

TOPIC: TECHNICAL COMPETENCY 
INTERMEDIATE 
SANITATION AND HEALTH 
EDUCATION COMPETENCY: TO BE ABLE TO EXPLAIN GOOD 

SUSTAINABLE HEALTH ACTIVITIES 
TO WOMEN ESPECIALLY. I. MOTIVATION 

SCENARIO: A health worker addresses the village women on 
sustainable good health activities. 1. T rainees listen to the dialogue. Health Worker 

Women Folk 

Health Worker 

Women Folk 
Health Worker Women Folk 
Health Worker Women Folk Tiwaone azimai nonse. Akumpando 
Cacikulu ndubwela kuti tikambilane 
pa zofunika Kucita inu azimai 
poteteza matenda. 

Kodi ndi zinthu zotani tiyenera 
kutsaCra? 

Coyamba, pezani njira zopewelamo 
matenda oopsya. 

Kodi izi ndi njira zotar.i? 

Izi ndi njira monga kusesa m’nyumba 
kuti mukhale mwaukhondo, 
kulambula ndi kukhwapa udzu pa 
bwalo pocingiliza malungo ndi kusamba 
m’manja musanayambe kudya. kapena 
mukacoka ku cimbudzi. 

Yayi izo zamveka. Kungakhale cina? 

Inde comaliza ndi kuyanganitsitsa nthaw 
zonse kuti njirazi zithandiza kulimbitsa 
umoyo wabwino mu mabanja mwanu. 
Cabwino wawa. Trainer reads and explains the dialogue using 
gestures. I 8b CULTURAL NOTLS 1. Most village women are willing enough to learn 
about the hygienic way of living but there are 
some old women who are totally oposed to 
this. 

11 LXPLOITATION VOCABULARY : Words and expression related to activities that 
sustain good community/family health. 

GRAMMAR : NDI CABW1NO + (INF) (It's good. ) SICABWINO 
*■ (INF) (It's not good..) 

FIUNCTION : Discussing activities that promote good family 
health. 1. VOCABULARY 

a) Trainer explains the dialogue of Motivation, makes 
extensions, writes new words on the board, explains 
and practices. 

Ulemu 

Kukambilana 

K uyenera/ ku fun i ka 

Kuteteza/kucingilitsa/ kupewa 

Kutsatira 

Kupeza 

Oopsya 

Kusesa 

Ukhondo 

Kulambula 

Kukhwapa 

Udzudzu 

Kuyang'anitsitsa 

Kulimbikitsa 

b) Trainer reads the dialogue in Motivation once again 
and asks the following global comprehension 
questions:- } 86 

i) kodi akambilana ciani? 

ii) Patsani citsanzo ca njira zolimbikitsa umoyo 
wabwino. 2. GRAMMAR 

Trainer writes the following sentences on the board. 

reads and uses them to explain NDI CABW1NO (It's 

gotxl) SICABWINO (It's not good). 

i) Ndi coyenera kusesa m'nyumba kawilikawili. 

ii i Sicabwino kudya cosasamba m'manja. 

iiii Kucingiliza banja ku matenda ndi kofunika 
kwambiri. 

iv ) Kumwa madzi osaphika sicoyenera. 

FUNCTION 

Trainer writes, reads and explains this dialogue. 

A. Timverane azimai nonse. Kodi taphunzila zotuni 
pa tsiku la lelo? 

B. Kuti pali zinthu tiyenera kucita kuti tikhale ndi 
umoyo wabwino. 

A. Tachulanizofunika. 

B. Cacikulu ndikutsatira njira zogonjetselamo 
matenda. Ici cidzalimbitsa umoyo wabwino 
m'mabanja mwathu. 

b) Discussing activities that promote good family health. 1 I 1 PRACTICE 

1. Trainer asks trainees to make a dialogue in which the> 
discuss activities that promote good health. 

2. Translate the following speech into Nyania:- 

Attention Ladies. We've met here to discuss activities 
that promote good family health. Here are some of 
them. 

(Timverane azimai. Takumana pano kuti tikambilane 
pa zlmene tingacite pokhala ndi umoyo wabwino mu 
mabanga. Zina mwa izi ndi izi). 


87 
V TASK Trainer asks trainees to visit some shanty compounds and 
find out what people do to sustain healths living. 4 Hb 
N't AN I A TRAINEE'S BOOK LESSON <): 

LEVEL: 

TOPIC: TECHNICAL COMPETENCY 
INTERMEDIATE 
SANITATION AND HEALTH 
EDUCATION COMPETENCY: TO BE ABLE TO EXPLAIN GOOD 

SUSTAINABLE HEALTH ACTIVITIES 
TO WOMEN ESPECIALLY. I. MOTIVATION 

SCENARIO: A health worker addresses the village women on 
sustainable good health activities. 1. DIALOGUE Health Worker 

Women Folk 

Health Worker 

Women Folk 
Health Worker Women Folk 
Health Worker Women Folk Tiwaone azimai nonse. Akumpando. 
Cacikulu ndabwela kuti tikambilane 
pa zofunika kucita inu azimai 
poteteza matenda. 

Kodi ndi zinthu zotani tiyenera 
kutsatira? 

Coyamba, pezani njira zopewelamo 
matenda oopsya. 

Kodi izi ndi njira zotani? 

Izi ndi njira monga kusesa m’nyumba 
kuti mukhale mwaukhondo, 
kulambula ndi kukhwapa udzu pa 
bwalo pocingiliza malungo ndi kusamba 
m’manja musanayambe kudya, kapena 
mukacoka ku cimbudzi. 

Yayi izo zamveka. Kungakhale cina? 

Inde romaliza ndi kuyanganitsitsa nthawi 
zonse kuti njirazi zithandiza kulimbitsa 
umoyo wabwino mu mabanja mwanu. 
Cabwino wav. .. 1 


Oil TI iR Al NOTES 1. Azimai ambili mu midzi ndiodzipeleka 

kuphunzila za umovo wamakono wa udongo 
koma kuli ena acikulile amene safuna kutsatila 
konse. 

Most village women are willing enough to learn 
about the hygienic way of living but there are 
some old women who are totally oposed to 
this. 

II EXPLOITATION VOCABULARY : Words and expression related to activities that 
sustain good community/family health. 

GRAMMAR : NDI CABWINO + (INF) (It’s good..) SICABWINO 
+ (INF) (It's not good..) 

FIUNCTION : Discussing activities that promote good family 
health. VOCABULARY 

honourable 
to discuss 

to be appropriate necessa 
to prevent 
to follow carefully 
to find 

deadly/dangerous 
to sweep 
cleaniliness 
to clear 
to slash grass 
mosquitoes 
to assess/examine 
to sustain 5)0 Ulemu 

Kukambilana 

K.uyenera/kufunika 

Kuteteza/kucingiliza/ kupewa 

Kutsatira 

Kupeza 

Oopsya 

Kusesa 

Ukhondo 

Kulambula 

Kukhwapa 

IJdzudzu 

Kuyang'anitsitsa 

Kulimbikitsa 
2. (, RAM MAR 

MM CABWINO i It's good... ) SICABWINO (U's not g<x)d...). 

i) Ndi coyenera kusesa m'nyumba kawilikawili. 

It's necessary to often sweep the house. 
iii Sicabwino kudya cosasamba m'manja. 

It's is not good to eat without washing one's hands. 

iii i Kudngiliza banja ku matenda ndi kofunika kwambiri. 

Protecting the family from diseases is eery necessary . 

iv i kumwa madzi osaphika sicoyenera. 

Drinking unboiled water is not appropriate, not good. 

T FUNCTION 

Discussing activities that promote good family 
health. Ill PRACTICE 

1. Make a dialogue in which you discuss activ ities that 
promote good health. 

1. t ranslate the following speech into Nyanja:- 

Attention Ladies. We've met here to discuss activities 
that promote good family health. Here are some of 
them. V TASK 

Trainees to visit some shanty < ompounds and find out what 
people do to sustain healths 1 iv mg. •i 91