Skip to main content

Full text of "Yahudilik - Masonluk - Dönmelik"

See other formats


NECtPFAZO. K1SAKUREK 

Y\lll'[)il.iK - M.ISOM.IIi 

I)&\mei.Ik 


NEClP FAZ1L KJSAKORE K 

Y.VUI'lliliK - MlSOM.UK 
INKmiiJk YAHUDILiK S1RR1 


1 -51YON H AKIMLERININ 
PROTOKOLLERi 


a-Giri^ 

Yahudi cmcHcrimn ytizii, icseHl ve ate?;: btr ve^ika 
if&desiyle i 006 yjlifia kadai m&fhul fcatdi. 1906 Agustosunda, 
1 .ondnt’cia (Eritig A4iizcum) kiiiuphani^sintli; birdenbire ele hit 
k itap gcc^ci. Bn kiiaji {KiigxVi i$itute hftyiik ■ is/> afeyfismiigi- 
tun siyasf itnLfinfan) ismini la^iyordu vc Rm^A 

Nolfafl - }9Q5) isimli Kujifa l?jr 
eseriri meydana qktwasi takip enl Bu ki Lap. 1919’da frigilte- 
Leyij fevritmi^ ve (Sportiavud) rnaiba^inda (Siyatt Hakimle- 
rinin Proiokalien) adiyie labedilini&tkEser, Londra gazEtelc- 
fine akseiti vc ingiliz basinuula Fminalar leopard Ingiliz di- 
linde yayrnilntutiaya banyan cser. dcrhal Almaiicayn nevriidi 
ic tier tarafL sirayctc ballad i- Tlfotise btlyiiyiip (Time) gibi ga¬ 
ze tderc dii^ijnee, birdcnbirc vC iJiiilGn, scii deratedictate ^n- 
ynn bir 3$ olcJu: Kserin tek ntishaiim bde cldc euneye iitikart 


9 


bnWiWt - ,1 AhiU - 

talmadi. Bumtan swro gerek Fransa ve gcrefc Amerlkadi bir 
takim aldski ok!uy%a du asiinda tScrj Nilns) ndli Rus pro-fc* 
sbriine mfedilen estfnn txiriirj izieri, harikuiader gizii [cjekkUl- 
kr larafmdan yokcdiltneye faligiJdi ve bundu bjrdereceyt ka* 
dar muvfiffak nhmdu 

^Serj Nilusjun eserimn lemcti, IS97‘de (Bidkk lopJa- 
iian (Siyon CeniLyetlerijrLm gizli karnrlan. programEan ve 
luadds miincW hedcfkrindca iharertir Burnt \on alarafc (Re je 
LarmbcknJ tsimli bir Fransis: c2e ge0mp kreOme etmi$, bur.- 
d,m da GcEirraJ Sami Sabil Karaman (Siyon dtuftrieritan Pro- 
foioUrn} ismiylc. 134 salitfc Turkic bit tstllmc viicuda gc- 
tinni$tir. Fatal I943'dc intisar edra bu Turkic nuslia da befc- 
tenen kfcsi ynpnnfiiidtm onadau sUinmiftir. 

ftetice ^idiir kf, IHr millet ve mcmlektl birlik ve huiiin* 
tu£imu gtte gtbi i^fcii ifin vivcji gidi kuvretkri inmmak; onhi 
n ister IsimkiteHiffttk ktcr isiialtDdinnfytitk, Takai mutiaka 
kurmav ariarijfe icvhis timet ye rub ^EuniiKla nftft a ve isti* 
ki nahhckrini f;ir kiirrii'k hakim]ndim bu Prulokollcr birinri 
derecedt kij mrl w rbemmiyelledir, 

ilerkle, biilLtn carariylc vc Tumdmfit rica linden Ittiliai 
ve Temkki biiyhfclcrtnc kcuJar L&im fojm her itirtfl mensuplariy- 
le vc mGj um luirtylc ortaysi d&kecegimlf: in^anluk ve bd- 
yak garp kupiialjzm&imH bagli Yahudi tesitkrinc bifltmg*; 
olrnak uzerc, l$c bu (ProiokeilJleTdeti giriyotutf, 

Sk yfllruz diktat edin: Milletler neiclcrirnden vundu- 
yot, hangisinir vc ruh mcftezlcxiiideit ek ge^rihyor vc iias.il 
canhazhsne hayvanhu i hnltne geliriliyor, $u llnda gfrdugunU? 
vc gureceginiz ProlbktiHcr. uauimfyetlc birlik vc bLirunluk dfl- 
Viwiisdaki her mil I die Up didin bundnri Tlirk miiktirtc ait his- 
sekri bizzai ^ikarubilirsiniz ama bu hiwelcri deride leker ic. 
Iter ortaya dbitiilfruui tniJitcaksmiz. Vc bir tk hakacinksimz ki 
Tiinzimauan ben tiyavi. idjii. jpimak ktisidt. edcbl. harsi sa- 
halarda butr mkilapct diye laruiilan tahramanlairian ^oei 1 


Yahmiifii Strtv 

lurmen hepst i>tc bu yizli tuwetlenn Iubelli veya habersiz 
kiiklalarindan bajka bir jey 


b - i Ktijc Lumbekfl.idcn Birkay 
Vc Protokolkr 

Pftrtokorimn sayia yirrakkhrttU btilur Bunkr bir ia- 
bitname £>lma\t;in ziyade doxslcr ve dtifiturEar mahiyetindDdir. 
Bunfann niikUiliiiin vtya mUellifkriiitn Indium kaygdan, ke- 
im miicadele hJtz.ufllUlim? gdrilndii|ili vakil, avtdnridan beri ta- 
kip ediEcn hcdeOcri vc CiJian hikiiniyetini clde ctmek t^in sc* 
rerinsoo plfirum yarmitkid dro hal i ride takrir emcktir 


(Roje Lumbdtnk gore: 

"Yahudikf i^rln kuwetten bs|ku hak yojttur hUrriyet 
mezhebi hrLstlyantartn dinint de huktimerini tk aarsnuftir. Al- 
tm. isriilo^ullannin elindcdir, onl nr bu nltin siayeaiiide. dc- 
mokratliS^mj^ devlcikrde hilfedmetlere kumartda eden bainna 
ve bu yoklan eftira hakim olmu^lanbr, 

Mi'jjn localan, gbslcri ve propa^.'ftdalan tcHip ctkn 
Vahudiler tarafindan Idire edilmckicdir 

- Hriitiyah kaviiiiler bir gun grlctek 6yk saralacakLir' 
(hr ki t Ijiziiii liukiuiiyetlmkde £kin$uiuul bii 1 hukumet isteje- 
cekleniir, 

EsrililoguJEnrmjn yoEunu bulup k^kutKa£t hususi harp- 
kr ve eihnn harbi bu tukimivcli igabukL^iiracaktir, Yahudi 
• ■ kTasisi Ein*ny ui dcvleder liberalizmmirt ytnn] [ulaeak r or- 
lada onLonn dirtinden foiika din kalmay vraklrr 


ID 


M 


Y&hadriil AftfP ui !.;i ft. i.ww Afc 

Yuhpdi Skmi gflcttnU gft.slemick ijan, Avrupa Luvjmlt- 
riivEcn birini kail vc (lercir)le karkutarak esirJi|i alim;i cilncab- 
tn Scrmoye uzerinc Oflftik vcj^r kdyinafc, devlet isltkni^nn 
yapmak, (Jaik) icdriuiii uhiilksuLo^timiak, hrisiiyanhri nihii* 
ycl yikaenk ve bunca zatTumhmtan beri bcklencn goal gujucnk- 
tir, 

Yahudiferin kralt. yani tmsiiz kadain timsati, bUMliti 
alcrri ii/crinde hQktlmran aJauakuf" 


Pratofcancnfcri 1,-ikwii milium lh (jzii budur, Bunin rui 
rnuhielif fAsillanm suzjnek, nidiiiilerinj IbnuiT oljin dhtlr vai- 
fc-il Aftn mtikayese ve yirtnJ acne bntt yazilnu^ obti fcJlgjllnrda 
adi pepen olu$ ve oloylarai btiyllk harp ipndc vc ondart bcri 
ne rcukkyc kadar gcr^ekk^nuf aklugunu ictkik amok favda- 
li olur. 

tflc {Siyon Hakimkrbwn ProCofcjtf Gn)nden crn can rdm 
link tolar 

iValitkol rdnu 

"’Binm nanriyemrrin luuv^ffjtfyen jdyle olitrt GtvsciiEcn 
Ektklard^Tm.Eayatbsuiu jtercgHiee. ba^ta dlcre gcccr fiinlril 
halksn kw Luvvei] bir gun Nk kalamaz vt y^nl Utkin; 

liberal i rma ilc zayrflaraq clan «kj ikiidsnn, ycrim alir, 

Zaiuarn mifcila all in kuvYcii, literal hlikUmetkr ikiiilannin 
yrnni aim 1511 r. 4 a'nm hilkllm siirdUgfl xanfenlv gc^li, HUniycl 
fikri gep^kiejemcj^ilnkiJ nnu hiy kimse ijtm birtHfdylc kiillnnR- 
I IjII.m: birmdckkt-fik Jsendiiii titisrc etmesiite niUwmtlee truck 
bu muhtariyeun bir henzflmcrf bnlims gtlmMlnc ycter. Hemcn ;iy ■ 
kmhkj.ir ba^Ear ve dc-vlclleri yiprutttn vc kuwCflerim kemiren i^rr 
nnu didtjmcfcre donmckie gecikmeSL 


rakmtihkXirri 

DevJdi isicr kerali gergmhkleri ifindc yipfansm. inter \ 
knvp^Jan yLiEtlndcn dL£ dUgmnnLann key fine bnyun e^iin. a sunk 
• iiciin yok oJmii^ tlemeklir: 0* hiriin iyln ^anitada kcklik cfcirck 
m, i aniiuiiiyle dirtiiEtle Inilun.m 'jertHayc., uni, balnuundk i;m L»- 
i l: ■ IsLcinex S4iritaca|i bifkurtidu^ td*-. i v=s.i g.Lbi jprtrunilr 

Avarn bi rtw it f ve beabodigini her frrsniti gosient Avain 
luirnyeli tie .Jir alrrj^ i-nu, balballigill SHI kemsi oiirt aiuin r jyc 
V'cvirmcklc gccikmcz. 

1 Etimynte ixrrtilvjr IuicIiiemi/ igki kulliiiimak hakki da ven- 
len, 511 • •ikiylii surhoij* janipla wraern olmus hiiyv;inl:ini bakmnsl.. 
IhiMiyun tasvLiiilcr sert iykilerlc ahinnkla^nuslandir. Gentfliklcn 
ktink dcnJenfc; ve iergir evtrrinde coBuslatimir (ilgreimenler, 
Ei[/inen;iler, niilrebbtyekrj ve I*f tiwafta adamianniir,, hrtsiiyauia- 
rin c.-kiite yerLennde hIe VJml.isirrMe Inntfirtdan kari^lljUVAft vefa- 
bfiltrric aptajlaihnlinifiknlir Bu miinuacbeik. hristiyanlann. ni 
yeirk Eakhl eiitkleit. (talon kadinkrr> dcdigiiriiz unsuilwinn/.i da 
I lunlara ckiemdiyim. 


E^irulamiz kuvvet vc nynilif. PoJiukwUi yalura kuwci, tide; 
I.[evki Oibrntannii fo'k jfereken tulncflc gixlenn^ fair tun vet mu- 
/.,rVr ni.'iinhr, B^|b.mickik] taci yem hir kuwetin amillerine Up- 
[jrinak iMcmtyen hukumctkr i^in ^iikict hir prcnsjp.lnk ve ny J tur 
v.inJc iihnalidir. Bu fenatik. lyiUyp dojiuravak btncilc vasmcdti \'r 
ifeie hu vctwhlcdirki^ bio makswiimixl ujafUrabilccck hif inr n«- 
i.i 1 y-iituin. Iiiyanet iwiiimle btn.zilJin 1111 riuljyix; hfle bu yoldan gti- 
mrk.lt onlara boyun cgdimick vc kuweei ele aimak mtlmktJn ulir 
eiik'io.^ 

HMim kupacggiimz njcvlet^ tm vesvi^re elc ge^'in^ s 1 nil arm- 
-1 ' 'i,n ij fiici^bn yerinc. halki kddlkclriirie itiutc xcrEayan (teioTfil 
knivmak : s -m d-iha SE g; 6 Ec ^arpar Ve fab! dolia t,'Ok t^C yvayun 


12 


1^ YtiftmJM - Mmnirlirt ■ O&tmrftk 

Slilm ccii]an vicrcblltr- AdulciJc timber iaiailnw bir >iddcl, bir 
dcvlfltin en biSytlk kiivvendir. Bujidan btElrtl silent kavy^mak i^Ln 
^idticl VC riya pnQgniritiiM Multk killirtanu,' bifciim yfiJnia, menfaa- 
limn, tkgil, v^ifcmi^dir. 


Huniyet muiavai. uSiuvvcr keltnxfenife halkin online ilk 
atari biz alduk, O vaknien ben her taraftan tni oJuiyn iakjimt| _su- 
wiMiy 1 papa^iinEorin rekraf cclcgflkUgi bnj sdwlcr yjilmz ye yalruz 
dOnyaiufi dinjigim ve bnLcJeri ivjirmfl buisbLi-i i n<bin masun oJan 
feidin tiercels, bttnfyetbii yiLmaya yvwngbr. Kendilemu icfcj sa- 
mo a^mlar bu kelittielerin mamlunm faifcetknmiiler; bu 
LefcsnwJ-inn birbinne »ykin o4<Juguttu lahmai.i tyttiik dlm»ligim H 
htlmyeiin y*r bukrtuidigini, iubknn kanunlamui ukici bagJt olan 
nlal, mfye ve zckBlardaki forkhui btsutai rahinim fccndki yamgigi' 
m gbrcmedilerj 


PryinkpL i^en... 

Flizmeic Hyadaiten dcracesEne gtmr unuim arasukiift so-e- 
ct#mEZ idansnlCT, nwmlefcci id*resinc haziriamnif kimreScrohra- 

v. L ikiir Bu efemliler, v'^ubluklanndiui ben butUn ahan. i^lcoini 

Idure [lokuLSinttan yeilguriliriFj. bilgin ve^ofc zekJ iMUpvirtciimjzin 
vc usernuilanititzirt dkrtndc koLa.ylik.Lu birer nyunenk hajine gck* 
cekleedJr. Hep bilindnu: ki P bixim upzuntanitt, idnrc bakirmndan 
S&tkli bilsiferi siysst pUbimiztlan. larihin iKrilbeleriakn. diktat 
!c ttjci biilun Dbybnn wifelcJKnfcisnden Hnsli- 

vi. iFar larihien aiming Wtaraf mu-a[fal*nn nmcli kismin kila mi- 
cdiiunwJcj-dc.cidiii litfbirnciiccyt ula^umuiyan rwzarf bii Teamil- 
\r. uyur, gidwter. l$ic bun-dan dalayidir lit, biz, anltiru gUvenrikyk. 
Bimkaltm birntUddcl dahu cBtaqainlcr, oyaJurusirihr vey;L 

i.iki cglencclcriiii atturuk bink* tLjha yasaimkr Kerulilcrine ilham 
ctngimiz t'in) kanunlwmi. fiaJUfiyrJcrine inansifi’a.' Biz bu m<ik- 


S-Tr'i 

sailadir ki, buinimtic v&sitt$iyte P oilifin bu kmtunJa,ni iiuuiflanm 
.iurmsdani antifiyomz. Hristiyanbnn mydin sinifi, bubilgikrk gai 
rurlamcsk vc iijunturimizni onJari istedigi isrik&meie ybncltmek 
i "bn yuvditi hu ilimlen latbik edecekiir 

B« sflrknmiii ermefeiz sanmaymn (IDirvinizm), ] M*rk- 
<ntm) vs (Nife^m) ik sa|!^sgimiz b.-L^anlxn baJisnizr. Bu lema- 
■.uliln ffldunictl ic^m. hi( de|ilsc t«K me^hul bultttamaJjdjT, 

Proiuhul 3 T den„. 

BugUn sice anik hcztefftyakljmnii^ aldu^unnmi ibyby^bi- 

Ijnni. Bin?: dnlu ynJuiiiJ/ kaJdi; SumnimizJ lemail «kn yt- 

L‘ut. dairesjm knfsaunik. uiotdif Bu tbisre LipandJ ffii, bdiun Av^ 
mpi devlrlJetl bif mcngerc ipne alirirnij olacaktir 

Mcsnitiyn icraziiininaLtiM ohnnsi redbiuyecekiiri ?bnku 
\»t. Dfiun kulutui. yjuii bajmdiglaleri, tiuniwdan birsu^a bir so hi 
cfkrtk hozjjuk, Hrlitsytuilar leradleriiiln dojinj nJmajdigjm biliyor 
vc faloit kdcEcrnl er ge^ denklsscce^Lni urnuyidajd!. Hidbuki 
iKi^mdakjlef, bir Jftlrii budutaliklar y ipflfl vt kendifcnni onb-m 
kivtmlsuz ikiidanrut kapnran balk miimtwtUcn laiafctidim hina- 
11 1 e-Liiltiitcr BunlfkT, ikbdan saraybrcSa Kiklth stsn tCEWC medj un- 
durlar ve artik hajkla lcmasa geiEnciJuklcrincfcn: ummla uyujup ik- 
inLir mevlciinc gilzdEkcnlcrc kaj^c kuwellcticmiycKriw. 

Idiii-c dlzgiiikftol e]]erin(3e luiiirilaruTi uyanck ktivveii lie 
i, ilkm kdrkuwai hirimtesirimiza]iuKlJi; lurbinridcn aynlmi) vc 
tucrs iiti kuwel bUtiia ebemmiyeiim kaybelmi^lir, 

Bu aynhi hnsiiyanlan jfcgnekiiz bit kdf fcadai iklidamz 
Iut hale pcnnm^iT, 

Him nluilui. ikTidiir mevkiini fem kullivinnya scvkclnwk 
irin, odilann bbfbn libetullik temtiyhllcrini istfttUSk do^fu irki^i 
Liiiirciek bCliLIn kuwclleri biTbrnnc kiir-,,i iinluk. 

iiafcfnil H la-jrmWH U*p<iu«i«Mm(»rtiiBi il-HH H- 


u 


15 

YahmMik - WdMM - D&attft 


fafeuf/ifr* Sfriq 


<.iLUm vtTrfigifMZ Ransus UttilSlin.] hntqH^yiFiE?- 
Onwn hazirUiiimiuindiki strtur Ijajtc mcfhul drgMir, fUnkt] oba?- 
[ii^ a$ii£i bi/un csenmizdir, 

O vnkillcn ben hnlks, dhun i^tn hmjrUiru&tn dduyumuz 
-brail kiunruhn mihnsbii kralm Ichinc dsuV + bj/jden bile vju- 
gefniesi ifift hjtfadaai halajfa di^Qriiynnj?. 

5imdiii halde milleskr arasi bir kuvvel otarak rnivQnUi; 
pinkiJ, bir dev|;i tn7« taaimiL aderken obiir dcvlcilcr 
ederier. 

Shim idikifllimizi kuldylayiirnEi :y;y, hrisniynn (CftViJiileri 
min. kuvvcLe bdyLin£jjjer r jmif ve halnJar i afTelme! vc fukar cin-iyci- 
Icrc gtayumar ulniaEart. htfmyrie kary uu^yEeimemclm, dJ«<- 
li bir dikui&riki |uldcti ftink bir din kurbam btLu vnJn rli oJma- 
lanufcr, 

BugUn 1 1 it>ve k illerin yolsu/1 uklun tintode sabiHi vc ukh.urt- 
isidlly fllun bi,i juLuntor, bu yotauzkgnn hinde biri if in yirmi kndui 
kellcswi u^ururlwrdi. 

Wttik kitlekfirin bu itiEiaiUju, hu aykinligs. aym dugra g.6- 
ninen ohur oLiybr kar^accicfa ruud trail edtlcbilir? 

Bu tuhaflik fdyte tiah cdilchdir b, o dikatodcF -bajvcb!- 
kr- a>anl an mwUBiyk haiku altun alia funu dedirrirtrn (R^er <m- 
liir fitndE decide jvarar vcriytida;ren bu. halkin mulluluf.unu. milled 
ler ariKi kanJegligi, dflyam^mnyi w berkes i^in e^ii hui uhii sajja 
mfc rf irtdir) 

SOphesiz bu buirigtn sneak bisrirn ttuktini vc irariemiz ,ih in¬ 
ula gcrfekkjccrjji union saytenmer Ve boyldlkfe .tin; mj' 5 jji 
malifcum, sufsu z gasmen haik. her hofuna gktcni yqm- 

bilcce^ine in.’vnu; bu ^artl*r ifinde haJk her tflritl dcwanilib^i \ iJtAr 
vc bar iiilinnl.i her dtlzimtbtlik yaranr. 

(I IiLniycil MQdKigasmiyellcriiii berkudretcjict kuvvc- 
ic hafia AIIliUii vc tnbiala karji mCU. L inietcye k^btmr Ijtc bunun 
(findir Id, bu, 1 ^ bftjau gelinec. avami yahuju hayvmlar baiine ge- 
liren bu anrti lii^ailardan^ikann abv.i^i? Bu bayv^mlann, txr ku- 


jm iliiyddefa uykuya vanlsklaJi tnr hakikiUliE l^lc 0 vakil nnlan 
■ me ire vurmak knlay nlur, fakat kajm doymadikfa da uyum.iz vc 
..dun di>|i4ifrk'i. 

Pn^tokul 4 'dcn.^ 

Her CMBhunyes iudu ruriu dis-reltr ^mr Ilk devre ^a 
nla v.ilji-i eden bir V urOn von.ai:hklan ifindc i:r.,er Ikinaa anai 
.'i ii tlcj^uran {demasjnjO ijevrcitnlir; bunun ptjfimlcn unibditt galif, 
i nkiui kunurtt, aftk vc dntuyEHiylemcsAI bn iNCibdat defiil. Bu f&ltb’ 
di 1 girl i bir le^ekkUl terafu n I un yupLUr. 

Bu tc^ckkiik ;i>n ayn ajonlnr adrcsile mi-ibene cn 

dfc$c AMlrr. Ajan dc^Oimi i*c yjJiuz: iaiil id dc^d, Mirekti hiz- 
irietlefi indkaStSandiriTtak kiilfeiindcn kurtancagi ififl kirfjdlT- 

Odninniiyen bir kuvvch kin devirefrihr? Iyte bizjm kuwe- 
lEFin - i-iytc bir kuvveiur. Thy masonJugun Vurilcsl mLik^ajIunnn^j 
||i 'li mckten buskn bit J<■;-■ 1 Brlrr. Givb kiLwclin Jiarekcl pLimm 

lijnr.s .1 -i i-ik yerink balk hif bir zarnan ugrentiriiyeeekctr. 

ElUrriyet, kavijulcrin dirli^inj bozniaknnn; dcvlet tfinde 
/-vi ii uim b-irafckibtbnli. eger. iriAfcvkJiigi vc nvujunltigu iui» 
nlcn bilkai karvntanmn teddcuigi rainavai ftknru btr tartifi brm- 
kjrnk, AJ]jJta vc lideiimguLCanmn karde^Iigpric innnmnk esu^um 
•, .11 '.tiyriL- BBylc b I r nil m n c III. Mk kerd^i 11 i rulvm'i e kiircsinin ve ■ 
:es ■ 1 111 !•" [t-rkedtr ve AJhih ik kismei HiJytt 0:111 knsuirak ruharii v**- 
buninm imn aitimln kuj.u ^ibi scssiz ya^ar. gidenSi 

l>te bu sebepbedir k', imuni yLkrrulmi/. h.ill.t u&hryet vc ruh 
! 1 ■’ 1 - 1 isjjilenni bnstiyanlann kafawntU-n aokup fikarmaini^buniamt 
■-> fiik lic-jp vc irioddi rncnbiillrn kaymami/ pcrekluHr. Hrbiriyan, 
id n -Hl'uiihniiuvdLl^Ifnneyf vt inceleincye vukil Innikmumak ifin„ 
Mill 111 '-,iiLityi Vc LillijcI lc ugin^imiiuin/ gcreklir. Iluyleliklc bUlLln 
milk (Ji 1 kt:ndi inenfuiilbrini uranuyn kayulaE uklar vc herbiri ken- 

... pc^ioe. dil^erek. dn^miinkmm fnrkrLrmyecsklcrdir. 

1 . i-1, my clin hmbyan cemrye dcrinc trii a h UBkkri dagttrp ylkab .,1 


16 


17 MWjJTrt Sirri 


: sic\i igtn tanayiin lopFaViiin ^ilcaraca.^.] hiitun Mt^eilcr Mumyicik- 
fin elirule ka]m i yamk hcpsi tepektttasyori i .■, gisheek. yam kiL'.aliin- 
iiiiim girccektir, 

IVosoktd 5’rien... 

Hiretwanlann umumi hir inifakj bin tor zantsui ifin yolu- 
mLi.-iLm alikoyabdirdi f.ikcil bizhu tchlikc bnLinde a^iktu dtgjLiz: 
^iinkil milann fculbkrinln d^nmliklcnne tkilinii} siyraltk lohuinttmj 
•sflkUp wmaliin mUmkUii olimiyacakbr, Bu, liiistiyuiilnnn fenji vc 
mini Jiesaplanni yirrni awTtkin ben i^cdi^knii dim vc iriil kinlerle 
k j(^ljj3irdjk. Vfc l^ie hu vebcpkdirkL hii^bir hilkumcl hi-ftor tarn ■ 
ism raicdci urnsmayaeakEm bizim atayhicnizdc anlagmayi. 

tend] inerifaaii nc uypm buLmayappfctiT- twtVWB»%HL Size 

cbrnitnjyei vem>ck Ijuamdte. HukumeLlrr tozim itfimkkniz 
LtlnirtksisEin hi^bir OJitn&mn yopamazlar. (Pci me reges icg- 
rtiiitU -KrilLlii J ViL^iCLi.'iiyi■ foilkfim surericn PeyniinilwrlerLitifZ tiize. 
haitil bilrtln kiircyt idnrc tmtk Dzeit Atlihin b-m sc^rnis obu|unu 
voylcdilec. AILiih tow: bu meseteyi ba$arabilceek hit dehi ^erniej- 
Un faisrm tajafta tor ilctul olszydj bdiimte dHii^toUrdi. Fatal dag- 
daii .'c'.en baidakitu kot,«iiazdi Jdwe matmemiifl lidiLin L-i;k;sri 
nictora ba^lidin o mcjttsr da idnmdur. BilgNerimu uiraftrKi&n led 
vin edileri iktisat ilmt Wtjc nlttnm jnhSncdefeermi ptHpicrcli pet 
aldu. 

Sermayenm. serbest olahiLmesf rfin, vannyli vt licareti in- 
hi-sarattina almost laumdin ijte fioft toretm. ddnyaiun hcriaraurt- 
d4 gcf^lcslfjmck Uk!* fiJdugti di tmduf. Bu ^rbcwHk wnsyke- 
Icre iiyast kttrveli veiecek. h-dk. ona boyun ejteccLiir. 

JCanwmmieda kavunleri liarlbc sdrmc-klcn j.iyadc utahian 
iccrti cimek de|er kjiKnnuz’nkur Ktt&n Ihtirnihin ymrjjinmekian- 
‘M kcitdi men foal mi I jw gdlt idare -elniej. itoeiir • !.a:aklir. • 

mn. i fijqrlerin! d rp nlAriJuirti dc^i^imick LuiliUi rcn kkdTlC kKfl dj 
h,i Fasdel wfiL HdktfniiclijniTin en bdyuk dtvosi. etkin lenkide 


yiffnEmak, aJ 15kanh^int kaybettiniiek ve fikrin huvvcrtoi 

fuydasia bo]flgal yjii-i^imna y^nelEiiiciilir. 

KavLmiler. npki iertter i-ibi. -.iE/lI t-, Mitaederler. gtiiiku an- 
l.tt tftiam yiJilia gdrdntk-jiine bakatlar ve hzryaEd) teitijia 

eden vaidler jfer^etk^li lakdude. incdeme zahtheiiisc rudpren 
taJaniriar, 


IVotokul 7 f deix„ 

B 3 cr mutrafefe! kai^urndj, biK kfifa iuana|actsaret r^kcek 
iiK'inkketc, t-’rayukin tanfindan haqi iUb cttirebdectk tordurom- 
da iHiIunmarnrz li/tm<i;r. ^er bu bcwTtrjUlir da hi 7 ^ mubalc* 
kie ye-JiteniirlerM anian umumi tor hart* ■ftfikknKk zarajrda ka- 
bnz_ 

PuliiiLidu muvafl'tikiyetin en cmin yoJu te^ebbdaJcrLn j.pz- 
lili^indcdir. Bit diptnmutsn sfizil^ CVzdne uymamalLdir, 

Dodnmuni iatersenii, ngbza alimmya de^me^ bazt isdsna- 
M>r bertaniff baton bus umyk bi/Jc bo|Jidir. 


PraEokoi N'den„. 

Rejimmdz. muhnnirfer, necrtibeli kdmin^iFiasIsr. idmrcdkr. 
■ lijdnmaEtu, InibHii buutisi rnekiepJerdc hums! ve yliksek icrbiye 
il ■ liiiyjrLa!imi 5 obcaknr. Bu acbmlar soaynl 

iLayaim bfltitoi mceltkknm. siyasi harf ve keiirndepden rrrtirtkkep 
l*t ddi dgrenccekkr. ttttm bbutuMi buuin |bJilikkrii3i we cn m- 
* i^clilcrim ixruyncjiklafdif. 

I'raMkid 9'deiL. L 

Bi-firti hakim iyetemiz ba^Jsytncik I ibcr^ULcn n (.Mmyei, mLl- 
uliuwetl nakaraiffli tekiip edceek tltgiELi: fekai ayni keli- 


ti/ftridiffi - Mtwtmhii D&mttM 


Yiifrtrililil; Sittt 


meleti, nkiiltadJcrine inca i idtuck: “hilrriyei 3iakki i milsEvii vaati- 
fc&i, uhuvvei iilfciiiiii” diyeccglz. Bogayi bnym/Jamidari vakaiiya* 

ta£iZ, 

E'mlnkol lO’ditn... 

Miikumcl clarbcsLrti i nd iidigimiz zamaii hsllw sbylc diyett- 
g y/r, “H^r^y ferva gidiyonclu, herkcs dayanairileaegiiMieti fazLa i,kii- 
mfigt'kb. fsrjnqjJann]7[n Stbcbi nl jyideriyomz. Milliyctkri, hud\M- 
1,1 IK |:nm faildanm Qftadan kaldmyoniz.L " 

P™-tukuI i i ’den,,, 

bu polinkayi ni^in Scad ve Jcavramak imkfjni ver- 
aKkswin. my in i'-bam etmi:j(jk? Da|mik soydnsLarrmiKin dugmdan 
dug my a cri^miy&'cgi urotica gizlice varruasi ifin tte£ili mi ^ Bu 
[Kj-liliku bizdn l l: i.■:1 1 UMSOnluk knnirnLirimi/a. KMncl vazifesi gdr- 
md^tOr, Bh ic$kElai gizlidiT- omin gaiyeterinden pbc bile dnsc- 
im^Ei^E-UiLr; onlar, karck^rinin piizScriui boyantafc icin, Socaiann 
adamlanm birind .sunf mitli kaliraman diye gdSEmni^leidU’. 

Pmtokul 12 ’dro>» 

jjasma ka^i mialsuiittiz, $u otaeafcnn DagHmak, /chirlr- 
mck t pgryalamaJ:, lezaElaria pint muck,,. BujpUrtfcU tuasin fayda- 
sixdn; insafsizdir, yalsiieifbr ve pel: gokkrn orcuri ttcyc yaradi^mi 
ita biEmcz- Biy. utbim. sintina tper vurucak. ajfetna da kuvvacli tail 
ijiim Lnikitca^is. Basdropj tjbijj aseilei lukkinda da bbyte davram- 
ejji”iviimkil caci risalc vc kitaplnuii h[kigmtunrta liedtf olmakto 
dftvsmi cdktek idiysek. hasimn djUtidcn kunulnuis oJmaktan ric ;m- 
Inm^ clabiimtik? GazctcEcj-sjin^uTyu^Lindeu, bugdn bize pabaltya 
rnal oEan yzyim devEe!iilli 2 igifi bir jLcim kajmajji hfllint: geiiffCC^ 
glZ- 


Bltsui i^-tn Ycr^i ihdus edec^ iz. GtottC veya uiMte kun- 
csikterdan kcfalcl istcycccgiz.. BbylctiklehUkfrmietiirriE b&simn hii 
i.iim]anna ksw^j koruiimuj olftcakln. Fi-rsai cJujiLikye agarpara, ue- 
yjtliitl L^Etip cdeocg.iy:. 

Parti gaKcielerinin para kaybmdan milEees^ir ohmyacakiLi- 
ti i[rj^™(Sur ama b[y. untan rkinci .s^ldin^ltiTinda kapalaca|i'i. Para 

cx-siasina fajpilmaksizjn hi^ kiuise hiLkumetimiiiri liivuSitilik . 

nw knrxdunmyatakiir. birgazeteyi kuparrnnk ir. in, i-fkau sc- 
licbaiz vc. deli Biz Iieyec:uiii du^ilnnu^ olmak, liabsme nEacakUf. Rs- 
a: MdrEiRciakln r i^inclc bizden oinnlann da bu]unaca|mn dukkidins’ 
A -cekedm: fakar bnnlar^idece bidnt dtgi^nnek iateriigimiz nok- 
klIiiIj! biicnmcckcckJerdtK Btzina uydumia rauliafcfct iigiincii pti- 
iki giLtseetdir, Higde*t3se birgasetemiz, biains fikirLenmizle caban 
i.tb;uia jlie olacakiir- 

Haannbnnmz, by dilzmc mukialefeli hirmllttcfik ^aiinedt 
ckEerdir. Iki yesii grizentmiz olacakur. Arisu>kraji. r cumhuriyciigi, 
ii nkiki, h:iii;i Eins^ist; fukus, jiipbtsiic. bu tqckktilbvgr olduJsjf^ 
guuicteleriniiz. Hint iEStit pibi, vii/jer dli diicaklardir. BueLleroe- 
niiyclin di'^imini 1 emc 1Scnitiret’ek vc ctkan,, bb:c uyglin isLikz- 
rncEc ybncItKeklendir Qiinitii fazla hcyecarsli insanlar mubakkak 
I . bitivctlcrini kaybctterEcr Vc i-erLki! 11 * kulayUkia kapilirhix. 

Protokol 13’den... 

Yak in bir geSccek^, ^uiai! vc htT tiaxStS spor yanpnalan Crk- 
lil edecegiz. liu il^iler, fikiritri, miitadek zorunda ka!aca|]miz 
11 -.- .clelemden uzakln^EaraCaktir. £r=s;xni.i: bizzal k*ndi kakilzriylc 
.■■■■iiriim-k itiijkanlij5jiii yava^ yavi^ kaybcdcruk s-rnmndu lie]? bir 
i :; iAi!;i JuziiTi f'|j:iflt::iniizk fccirsd^mayn ba^ljyftCflklftrdLn dinkd 
m w s'ii? istikSnicikr verediler bizden ba^ka kirtrsiele: oEmiyacak^ 
ur. 


20 


2! 
Pirilokul I4"dtn_. 

HliiUn JibUr tnar^tan baftaliyatagizi ri|er bu umd« Haiti*- 
tiniii tliraiKlef dcigunura, bu btr gefi?dewt#( olflcok vs bi- 

isin tlileklcrrrnirc crtgd drunk sbyte duisun vrbai.li vc Lyi aisicmli 

biiilln havinikH er-gcf kazanaefigiridim jflphc dmiyiui Musn Dini 
liakkmd.iki vanclmimis thnleyenlere ibrei ulnciUotr; bttylchkle tic 
a tUnin, btilUn leriuyevi kuvvecinin cidcnd^r fcuibolik gen^gini 
ifatic cimi^ utmiiigiz, Her fir&attCL, bizLiti i^biq rcjimimijdc gefmi- 
§in rcjimterim mukuyesc wfcn ymlar nejftsdecegi^, 

ProlofcoJ 17 T den... 

Ajnuljmmtt. yaks** sasyeleLerelen oldugu kodv ifigi ia- 
bak;d«nt riiriisup diriikb nitre mcmurlair iinmudbri;; yflyjcc tatei. 
kiiap^i, iyp, unban, hizmebfi v£ sLtfrodcn almncjilriiLrdir. 

Priilukd 2Tdca*. 

Zamwm cn bUyUk kuwtti olan nJtm dimiMWir. Istedigi’ 
miz kadar alltra tki gOn ipnfe yiunJigimrz yerkideii ^tkebi Lilia. 

PrDiakot 2J’den„ 

YaboJilcitn krth, httSai ve he it $ehvetin es*ri oJnwnaitdir; 
Karaktcrtnin hi$bii Uua.fi, hayvjim tneyrttarm ndtAtuia tahJikkUm 
slrocsine mcyilan veimerndidir, Fikri. bc^ri fadiyenu tit pis ve 
cn hnyvjwiT nlidkrmc witiran ^hvn L akli rctdekder v r j'.Priijiefci 
vuifub Uitfiimlc JtldiLnkU fair lesir yapar 

Duvutl'uii mliurttmidari gdenvc bcscriyclin dnynrmgi i>l;ui 
fcavmini ifodndc icmsil eden cihangir hlLkumdnj-, ^uvkjerini leda 
cinicyc mtcbufdur. 

Bi/mi t!,U ’ tilildbf ir-iJiL ktiiiursn? bir-'NvBJia’thklibrit" (ilma- 

Mk 


l * ba^hahamin 
MEZAR1 BA^INDA 

Gizli Prowled, bu son vcsjb ilc iiihayoiknnielticdii. 
If ir hah.initri, bir hahamba^inm mezarcndn MijHcdijti muufcUn 
ibtiTci titan bu vcsifca r Yahtidi vs Mason ruliuium sndifc biray’ 

UUMdll, 

I La hum (Riiy^hoi'ii) seneiindc, Pr^g'da, Ilftliam- 

I'i.im iSmncon Ben Ytbud^Jnm mcsmn bi^indn bir nuiok sby- 

Bu nuikun memini veriyonu,: 


"Btr. ! rib! h&kiinEcfi, A31abm bi?x yinicmgL liuoya hakims- 
■. ciint itii^ru kBy^ rtiJitnizt£rakkjyi vt hfisUyanLnra karjj knzar- 
'< ■ irm r. /akdcn gbzden Utejt, hci ytb uiM-de bsr, ^ura 

i- .i -,i••■ ktpbwmiyi iUyiit tdinmi^zdir 

Bu vine. LHjumirmbtcrcni (Simeon Ben Yebutla)rtin meza* 
ii biiymiln [uplnrmni bhkr, g«gcn asrm biv.i liedcliwize yjikluglinJi- 
Mrm v-’ <iu:i ulusni.imuin qak yakin oldugunu iftihai ilc icinin ede- 
lllSltl/, 

ALftn her mman mukSvcmet edikmez bit kudrcitir. Hep 
uyk i.,tl;tt akiif. Murchusts eiletin fcu[|»xti|( ftlnn. non sahip olnn> 
hi Ipt) tn r.iyiUli bir miinivfti iriiteat ve Oddu nuiihnjnii taiunlan 

21 


22 


ibfiwJitit ■ Motfwhd- ■ Qjjbmclfh 

imrendireccktin Altinla mti&akil vicdanlar salm sdinir, kLyiucUcnn 
bcddleri, bdLLbi mah&ullcfin rayi^eri ieshit oSunur; .LkiedccckEcri 
(cmin edilmek acfetiylc, dcvlecEerc saluikldiiri edilir.. 

Ba^lica hankaJaF, tnitiin dilnyanm bornal un, blittin hiikii- 
rneDlcrin knidileri bugtlfci ilimizdfi ibuSu/iuyor. 

BtiyUk kuwctlcrdcn bm ■ 'a bassrKfjr. Basun, istcnJIcn her 
hinigi bir I’kri ick- ;-.i ede udu nihayet Jojbii ifsiij pibi babul cKirii. 

Tiyatrolar da buna benzer hszmrtler tbriir. t [cr carafta mat- 
bunt vc siyairoiar bmm dirdFliflcrrmize muiavaal ederter. 

Demoktat rejimi durmadati ovrnek Eurctiyle. hrLsliyaniarj 
^iyatsl paitiienc uysracak, ini! It binlikkrini yokedecek, aralanna ib- 
fak Onlur nihay&t &c it. kaijicaklar vc daima mtiitehit wt 

davamizii-sadsk ylar. bantautii/jn kanumma boy mi ck'CL-ekbrltir. 

Hristiyanlann gtanir vc harnrJkalkrim islisroaredcrck bsirp- 
[cr SUTukliyfCcgij, oUbf birfairltHni bu*|;iy.kyarak bmrnkilere ycr 
afacaklardir, 

Topji^a sahip olmak daima nil biz vc ktidret do^urmu^lur. 
feiiuist adaJci vc mdsavat n«nnift buyuk gifdiklcrt punjalayacagiS!. 
Bu pH^tadigimiz lopmMnn candsn: ditcyccck akm kbyJdkr. a? 
stwira jjletmt; liusabmu. borclajiacaklar \c seniiayelcmnizh essri 
ulacaklandir, Btlyiik maS ikftnckr sahibs drnak sirast bizc gefccck 
vti topinya olinak bizje skiidar mevkiini [emin edecukirt. 

Piyasada altsmn yerine ktigiE [wayi gey inn eye yab^ahm. 
AHi ru kssslanffiiZB yekliMcn sbtiRi, kagida kiymet vcitcek cJl: in: .■ 
Gigesgoniza gbre blltiin hayata hakim otacagsz demektin 

lyimsBcte kctldini vcCd ifindC gEkjtnrcrcJ; balk inilntUnna^i 
muktutSirhini$cIcr vardir; iii&iiit rtv’inin ssuule-iini gepfekle^breteb 
degi&tkliklcn anialnrcil' vazife&iyks. kavimterin amssna salcfsraca- 
giL-L, AStiiiSiL vc niijdahEir.e yoIiylc. ei gec hriatiyan scnnaycdarlan 
yikscak ofcm proioicryayi kazaaacagis. i^ikn 1 nlyalgnndn bib 
^inumiyecekltii itcrecleii vadedcct|ia, Fakat biriaraflSm dazamri 
hiicctlETtfi fiyaclanrsi ytlkscitmtk fiitmtiyle dalui WSyLtkfaydalnnc- 
ttiin cdcccgiz. 


Ifi 


Yehuflillk Sim 


Bu suiuslc. hnsuyaidfuin btzzai kcndilcrinc yapUiacagimEZ 
ilililnJJeri huzirlftyBCfl^tz bu HiSi I Silt: ri 3 i Kcm.ttctenrti bizdev^iiL!- 

I Cg(Z. 

istihKdlaninizIai bik-LunFanmizia papazian evvck-c cuHiuc, 

• i mi n da igreng bir hStc getirece^iz; dinienni dc l> knibsr guliin^ vc 

1 ..ilLr ij^rcTi^ bir iyliga s(;kactiiisi!. ^Itlnkii biiim litrjiilliA;, ibade- 

• . . ilki baghliyimsz, onlaira UstunUi^Umiizii, ruhisnmszjr iis- 

tiii)li,L£«nu isp-ii cticccfccir 

Bbiiici themmiycili saMara adamEanmiat yerie^tinni^ bu' 
liimiyoriHt Muscvl olnnyunUrit :ivukAt vc rli>k(nr LeatiiFikiEie fali^a- 
ii Avukallar hiStEln esraia vakil'u;Jai. Doklorlar, bii cvc girditcr 
m. -m ik onlaro e^'in smlii^lan vc viedanaarjn gildiicUtcri nlurhr, 
Fsikol biibassatedrisan isSismai edelim; boyldiklc bisse fay* 

I ill ,il n . ikirkri nc.s-rttn'ii^ vc dinsUgbn] ijitcdi^snii?. ku]iu;i ddk- 

■ 1111- ; - oluniz. 

]i>Jci btzimkiJeixicr hcrijaigi biri. adfileLin jten^csinc dtk?- 
ii' !. tv.'tlJ>sb[lLgiRa :.LiLi yanbinu ko^tUim. Vc CnUi hSkiltllcrin 
In. 1 /;:i kertdimiz hAkim oEniamiza inctzarciv- elinden kuctarabiEc- 
: k:u.isir ^ahi[ hufaEjm. 

I irisriyflnlann risagnir vc mublcris HiikumdiirUn stisc by- 
■ 1 1 1111is .1 r;ii!. Bef fok da (irfulftri vatdiT Biz fitginlikSaji 

in ililcdjgj tier^eyi tsdarik edebilmekrine elvccwck j?ac;syi lemin 
'i v. vc ijijylelikle yisbirEanni elimize aJacagja. 

I i kokJerisiii 7 -i.il hristiyan tmlariyle evjenmelcnnc mani ol 
. m s-jikmaUm: fOnkii bi?. kiv.liLr vsisKsisiyb cn fcapnb mahrillt- 

■ liLrUth laJcccgiz. 

Ks.-Lii uuizin musevi oiimyanEaria cvlcrtmclcn dc bizc da- 
‘ ■ i sjrttall >ilmiyacaklir. Qi 3 nku yuhndi bir atutmrt i^ocufclan bi 
mu In 11 11 \! iy:i n kadsnlanutn. dinlc rinin USUI vc amctinc bEiglil ik - 

i .■ ■■; ikluj: n,m fierbe*[ izdivaf fikiini yayalsm. 

Mnl i.ikkar vc rnazlLcrn israilo^uUan nsiflaitlan beri ikcidaiu 
■•" .*■*!«■ v<il (uymagst fali^Hlitr. Artik bedefe ennefc iazcredirlex. 
Hi ui Mi a id Li 11 lutiiiyaidaim EkiisadNiayalliiuiiii kcmlrotleri al- 


25 
Yahmtiift - Matwflid ■ DAwntid 

!»» aEmiij siyasci ve fizerindc bUyUk tesiffcf geeHereccfc hSe 
fdmifknUTi 

Onctden muayy-tn w£ null up bir &nda t’lmnyauLann bQtiin 
wndkmu ytkup tnze chi ekeck ilUEifti kcparagiz. f,-iinku A!3a- 
htii. kivmiw v«dj, twyklildfr yera* gctifilmi} olacafciu. 


26 


3 - GizU KUWETiN 23 MADDELlK 
1 $ HtiLASASI! 

J- Genf ntn tiled . ilihi'k-it in iclkinlcrlc tfsail etmclL. 

2- Ajfc NyiSlfti yikmaii,,, Herfccs zevkinde vc&ifiiMrt- 
• l.i liLif olmjili... 

3- liwmiani. tUflm vc ayiplariylc hukmetmelL. 

4- Sanan d&f&meli; bilhassa ekbiyaii muvichten vt 
yHievi mikamdo fcvirmdL.. 

5 Mukaddcwjiu saygiyi tahrip eimcii.. Muhtenciti iia- 
■i..n uisanlara rewict isnui etmdi, ukidcCcri kOkiindcn. baJUi 
f.imah... 

h- I i.idsiz. ht-sups)?. bir (liiks) vc ba^dbriddrikii mode 
in u ,nl aJercic, ^jlpjnca isrnft dcsteklcmcIL,. 

K-iLiMiklann gfeilnQ avama mahsus e^lenccJcie., 
■ iiukur ••! u.il.r spor iniicjdfiletenttt ba£jam.ik 

* Mufrrt iwariye ve vtstcmli ^iipheri] ikleik tttzU bu- 
I tmhimolt. jnAbi cumkyi tomtit, vacd vc hnana yet birak- 

III IITIiltl 


27 
Yuhvdiltk ■ Mawnfai - tJfinmttiK 


YahuJUSt .f.rrt 


9- AfyonJu zehirEer, Titr si-avi uyustumcti maddder, :■;■ 
kiler ve miikeyyet'at vasjiasiyle ruhlan ve uiiviyeli kemirmcti. 

10 - Her Ein bsr hognutsuzluk dogummh. dsiimi ^ikaye- 

[13 yo] apmali Vt Similar Krasina kin Vc itirnatsizlik sok- 

mall... 

U- Serve* ve iiLifua sahipEerini apt vci^tler albnda cz- 
dirmeli, onlan borca vc tflasa isliruklenieli, serveitarinden fec- 
rit etnielk '■'e avamt yiiksefc simfin yerirti altnayu dognl Sicvkc- 
derek (AIttn Buzagi} mczhcbini kumialt... 

12- j^ileri smiiiatip antaruEi (grevjlerle zchtrienieli, 
msnzumcsiTii durdurmali, (ajiar^i)yi kdrijkEeriieli„ 

13 - Yiik'sck tabakuyi,. agEifi tabakaya karijs datEiiT bii 
cmniyetsizlik ve LevEihhug iclndi- yajaimah.., 

14- Sanayiyeyav;^ yavEt^ ziraali w&dirmeli, niiivazenc 
kii|)ilnnm kapamali, Licaret [spektilasyorijii ybrrcltmdi... 

15- Kir taknii sayma nmriygi)er ve usopyaELu - teadede- 
rek siiruyu lahiikkuku imfcSnsiz seraplar pentode gezdimidL. 

16- Hayat pahalihjmii rnhtemadTtabrik ttmcli vcamf- 
'.1 r arasmda refah tezadini milting [iiikyiislELracikarmn.lt... 

17- BcyhulmileE VikaJar pikamnakran btr Sn J3vi£ oE- 
mamali; silahlanma vc itimatsizEifc yan$mi kuwetleitdintldi. 

18 - Milletlcrin tahsil ve terbiyesi bakmttndan, onlan 
ktikHerindjCii aynacak ve kaynaksiz birakftcafc Sicf tcdbirc 
hajybmiali,,. 


19- Mcr-;nj tiiikfimet 5ddllerini yaltniz lifla vc cdcbi- 

■ iii.i birnkarak multak isiijjdada zeniLn haztrlamalL,,, 

20- SiyaSi biihnui anlanm kollayanik imivazencyi al¬ 
ii i odtcl Hctiheflen EhmaS tEmemelt... 

21- Vakimde her iHtlii k.raJileri kestirerek (pansier 

■ i' ELLiiraialL; vc IkLisisdi (kriz) rmkroplanni itina ile beslcycrck 
viiiiti vc zhra[ (kfjk)i:Jn sahlan&ttmali ve altunu mabdul eElcr- 

■ 1ft i.dirijc) ctmek yoluyla mevhum ve izaft itiliar muvazcnc&i- 

ni gtfkertmdL. 

22- MLihirri ikckLii* makainJarjiu i$gti! edcnlcri, aldak 
tfeciye yarasi olanlarm dice do^nj kaydirmali vc bu adam- 

I in 1 si Ian vasitaslylc hakim olmali . .. 

23- Hukfimctlcriru bacncn anda blilmujiLt Incap cdici, 
i- imiiji cEcui, LStirpp, achk ve adaliCErtizJik tmi-dnklarntj eidc 

II ile; vc g.CT§ek himayu bahis mcvzuu olmafcsizin onlann 
ii/cridcpullanacak biiELin menfi cereyanlart (surcti h;ik}perde- 
:dvle himayeeimdi,.. 


(ftiiyiik Oe fiit Dergixi, 
4 Ekim 1946 - 13 Arattk 1946 
Sayi; 49 t $Q t $!S 2 vtSS) 


29 BEYNELMILEL YAMUDi 


1 - YAHUD1L1K KAKKINDA 

tSJR A£IK OTURUM 

(ft&mzan bapnsmmw iktnd gum „ Neap Fanf m 
t • th t utfuritfuki . Gul Yf hamtttfh kokidan icindr hfiyuL 
1 ' j * ind s . , ■ . Bahytnin arka tommda muinefen i bir kameriy*. ,, 

1 bn'aft wriw$\kiaria kaph afttn i jjrnij Jtammyffmii *mj- 
«rr for/ 1 frnfdfA ww kummdu.bukocatmit bir yu 
■ j.i hik Musa Masamn da Oriasmdo, vittc ep a$agi 40 amiim 
i if Hip gibi hir }ry\ biiyMk bir va:o... Bu kup, fekrr ye- 
’ - di:.ti ■: degil dc. §ektrlt ytkattmaya mahsus hir havu.: 

Sfasamn eirqfimk l haw ve beya: hoyah ishudelrr- 
b i mwmuj iS b-ji... Btmfnrdiin tom H i mxfhur zat: \ Qrd 
fifim, mitharrir, fdjj/; vc&atfv... 

ip I mamaniya £(JyJr; d&di: 

I* fiLiyuk Dogu"mm IseEiien hemen butiin fikirkad- 
'"iivli ^'ph ii i i^mde olmasa bile belEi tai^h bir scviycbakiEntn- 
i In i H i ( 111k I i hUmierkar bulurvdu C urn uz. bir grap- kendi kendi- 
mv I m .ii.iy.j “dmtj buLunuyor. H.il Allard ir. 13 yuc vuzundcn 

II 


Yhhtliiifit - Atd$Qlfluk - fjjirinliri'j'it 

toplaywnadjginuz fiuytik Dogu Aksiricniyasim iju anda turn- 
verelim! 

LMfeleriyie nae^hur bir (Ord. Prof,) ^iJyJe kai^ihk ver- 
dc 

- Biz sana Bayrann ziyaretiregetdik, Hemcrt bizi isti h- 
dama kalkigman do^ru mu ya?.. Hem dc. Btiyiik Dofu kadro- 
sundan olidim veya oltnayalim; acaba bize utawtft atial tCvcih 
ediimesini:, etv-ajjlfmmizui nc^nnc vc isimlcjimizin gosierii 
mesinc razi dacak miyiz? 

Nee ip FjlzlI: 

Malfitn, malum, uHtarf, dedu mesctelentlcn cbedi Hra- 
riJigin, nefw; mUhlci vermenin. uznr tedarik etmenin mutltti- 
mizdeki, bcylik formllEleri malilm... Ama lCKfen ^u ha Lin i^in< 
den bir £n £ikahm,,, Tscttiul belli eCmek istemiycn, hi£ oLmaz- 
ya isimsiz ularak fikirfcrtni gizIemesinL. 

Aym (Ord. Prof.) dedi kb 

- Yahu, buguEl baynunl Ya ziyancEler devam ederse?.. 
Dm ha bimz evvel bir yjgtn snsaa gelip gitli. 

Nectp F-Tt3r.il, ycirvcgi zamamnin geidigim. ziyarei- 
lerin ftglctfen semra ba$EiyaMece|iEn], o zamana kadar da her 
feytn konu^uLubiEecegiiti sftyledi., Nihayet Akadcnik konug- 
ma tchlifi kabul olundu. Fakai Afcademyarun hu ilk kpSam^j- 
na inahsus olmak tlpjsns. herkesirt serbestye fikir yurQtcbilmt- 
sinr lemin i-gfcn tsimicrin hirer harfle gbsteriimesific ve isimli 
konusmiilrtnn bundiui .sonraki foplantiULra talik edilroesine fca- 
rar veritdi. Konujmaya dShil d&cakiftr dcmiilki mc^hurlaran 
kfldrosu ^ckJinde U ki$i olarnk aynldi. 

Tanhpi D- AuLdi: 

- Bahsimiz nc olacafc? 

Nccip Fazil: 

- Aman. nc iyi citiniz de Em suali ortaya siz atiinizl 
Tam da dim ve ihiisasmiz tgtnde bir mevzu teklif edtyorum, 
BeyndmitcE Yahudi Tussejesim konu§alitn! 


AeywlmiM Yuht/eit 


T Kisakunek meseleyi Lekspaic) coin! 

N-FrK,- Ba^ikbiinc! fScmavi diikrdery vc [urchin cn ka- 
i mlik dcvirlerinden her! geLmi$ bir Yabudtlik meselest var. 
>■' . Ii:i mi Jim i^in TncvcuiEur. Dcnwk ks, JieyiieEmikJ vc akm- 
11 1 m' ! i!... Muayyen bir irk iri] h ermayyen bir din cut, muayyen 
i kn mnyasi mi, nc bc.Liiiti.gi bygLine kadar sarih fiz^iJcric 
ili isi ^ckilda (dL'iermiue) odilmcmig, hlldilLlandiriEaniamts olaca 
' i lipik) kaJabaiigm. larih bo-yunca din. iman. milici. irk gibi 
mihnikLaiq ba^Li ve biriik, bUEunEiik ifadesine millk bilyiik 
i h inlet ieiiick. yikici. fozikii. Lqten zayiflatiti vc giiriltucu bir 
' Miliibi oldniju tczl^>k cskidir. Bn vaziyettc.bu ins an nevi- 
inn daha do^rusn hftrici lopjuluk ifadesinderj uzak, fakai ken- 
I 1 ms In VC gizii pEinda $ok toplu ber lip ziimrcsinin. Yahudi- 
1 1 tli :dtinda r tajM. tqii i uni. nl h i, filcri* siyast, ikLisadl jaitla- 
iiin E.ntui^malc ve oni;m isgbm bir mLigaheda ?e^iiie bag- 
1 ■■ ik... lslz niesdemiziEi vazedili^i . 

I) • Yahudclik dcyircc, hem sabil ve munyycri bir ka- 
■ I ’ Etai ifincfc irk vAkjasini.hciri de bu kavmin hisnn gibi 
. hhii vc riiuayycn bir din halhii bir arada bujuyerusi, 

iN.F.K Oylc gibi duruyor ama, tEc.|itf Ben bu sahada- 
i i mu, Iikir vc mu^diedckr yertne geldikten sonra binden- 
. . itaya dSkecegim. ^iinsli aiz k bizc Yahudi lerin la rib ini en 
i ii I ml farts luiJasa ediniz Jutfcri,.. 

li - Haznei-i Ibrahim’den itibstFcn malum gel f^... Yakup 
■ Ym:,ul Peygamberler... Filistirtdc tavatttm,., Goclcr... Misir 
I '■ llamna ycrle?nne^ TiRribCn vc lahmincti ME35Ltan ewelki 
i i- v;■ v..i 13’Linen asir, Hazrei-s Musa.,,, Masirdan ^iki^ vc 
ini n s.inn''da link Beygamber 1, eilbiharttsi... 

i ’’akai Ikj IliikFmLcr btzim dsn! mcnkuhliimiza gd- 
.. lariEii kanaatlcrine gtinede£il,-. 


32 YaktutifiK ■ Masmltik - Dimnwfii 

L - Gnlnnn tfii ih gorii^iinri dc takip ericlim, 

]> ■■ Onlara gd/e Yahudilerun siyasi tarihi Mikilim twel 
12’iid stSEFda vc Hazret-i Musa T dan safira bo$lar,., Bu p|lur- 
da iamt! Qgullan go^ehc labile ler haJindcdm Nazarlarmda 
"Arz-i Mev'ut’Mse (isncretd ibrahlm zamannuJaii beci Ldealdir. 
O fjglarda "Aiz-i Kenan 11 ! ?;aj>ta girijerck ilk mevcudiyeiferi- 
ni gosDerijIer, l-akai muvaEfak oJamazkir. Kali bilk ini, kilh 
mahkiim vaziyette, garpi$ma(ar ve fcarstlJcli isyanlor tfintJe, 
MiUHtJVl evvcJki ll'inci asandsi Hazrct-i Pavut'un rehberlLgiy- 
le kunulu^a crerier. Mtsirdan sortra Filial in eiaraii hirer. Dnha 
sonca Davu<1 Peygamber'in oglu Hanel-i Suleyman. israil 
ogjullunmn iaiikial ve hegemonyasmi azaml haddtnc ^ ifcanr. 
MiMtoi ewe) lO'uucu asurda vine zaaf, fbsat vc rcccrfdi ba$- 
lar, Bu defii Misirlilar Fd Latin t istjll vc "Mabcd-i Suleyman "i 
yugma ederlej 9'unco AsjhJu uim tefcssLttm. ilc Lye btiliinu^. 
Dint tevlnd ve icjudhi akittclerin lerki ve pulpcrcsilcrle kay- 
ciELjriUL.., i lyas Pcygambcr'in bo^una niucadeleleri... israil 
ogMlIan ncbitcrlyie kiiLle arasirtda daimT ihtilaf,,, Yah U da vc 
Isratl,., KargihJiii, bilnicycn bc$u£malar. r . Kndiis lier tfcfatfji- 
±\ Uihrip edilerefc ddsn ele ge^er, Mibitian ewel S’im j eusit.,, 
Asurlaim hakir 11 [yet <kvri... Yahudi tnkfigj.,. MiSutIei Asur ara* 
si polilikutar... Blbil't ilk tehuir.,.. Bu arada, daima Rtsul Hai- 
rct-i Musa'n in geriatinc bagh bazi "Fjihiyu-yi Beni Ismil"... 
Milatlan ewd 6"rm asirdq Bahtina&ar &[ii£si ve Bjibit'e ifcin 
ci teheir.,, Feci B3bit cg&ncti gkm.,. Milatian ewel L"jnc-i 
AsmJa Roma boyundiimgu,,, Roma'ya hulO-l vu i^inde iiyasi 
nilfuz reminL Antk millet ve kavim butiinMigiinij bn dah;i 
gfrslereinLyccck olan YsbudBigin ilk iften feth icscbbusu bu- 
dtir. bu batdeEi (^ipemin)Lin Sen^Uoda aci yei ^iklyelleri... 

kerken I laarcl-i ktL,. BueLIii YaliLEdi sahelarifiin ve pac¬ 
ta htikuinerteriiiin Ronia'yit Uhaki... Mil-idin ilk asnnin bagla- 
nftdfl (Serte 19) Ratnada YahudileFc km^j zccrl tedbirler,,, 
Hazrei-s lsa T mn, havarileri af^stnda^Yndii) J^tniLi y^budi tart’ 


tttryliclMittfl I'u.i'ufjj 

im i.in ihanecc ugnmmsj.. Onlani gbn: Haznet-i ixa'uiri. tii'ts: 

• i . Ybdajnin ^amitha geralmesi ve l-lak Peygjambcr'irt uru- 

■ it Pavkis (Sen Pul) meseEcsi... i^a dimnim YaliiLdiLer eljylc 
11; ■ i ■ < 11 lay a ba^ladigi lahrtf... !lcr tansl'lu bi^liyan Yahndi 

i , i i:, i in I an, isynnlnrp. tctbpkii vesaiie... 2‘nci asudn, Afrika 

■ . \ cnubi Avmpa istikamciiiHie Yahud hulOllcri... 5'inti asrt 
kmlar iPiilriyarka)^.., 5’iiu;i asirda Bilans Impaiatorhigutmii 

■ i Linuniyle Yahudilcrin biitiin L^tima'i faaliyetlcrden rden’i... 

1 i i iisifda f3ixan?i aleminde Yidiudlitre kar$i ^idcletJeuen 1m- 

l lLu i isklmiyete tar^i Yahud Her.. MunfifitJar. snika^i- 

n 7’rrci asirda Hazret-r Omtr’den gtirdiikJleri 

.. l lokukT tahdil r hu^u.sE elbise vesaire... Bima mg- 

ii ii lan ve gererk adalci... twinly ispsmyu, islSm ordu 

; ir.iljndan ^^ptcditince hemen o islikaTnetle Yahudi ahi- 
nn;j gacbttidan ve cenubutK Ian bulOl— Fransa ki’allan- 
ur i.iliiiiiilcrc koydugu agir vgryrier ve inrd kHrtrJan... ! l T in- 
i iimnIli lYisnsadan fidi LartS... I I lnci asnn &onunda ingillerc- 
ve Qrtda toplam?,,. I I’inci jt&mda Atmanyada Yahu- 
1 ■ i k ■ yhi nc il k rtiim ayi^ler.. .12' nc i A.suda i si Sin H nl i feEeri- 
n.iM kunni ve lediiifieri.,, (Miip OgiLs-t) tarafnidfin topyekiin 

• p- ■iinni.lan... Bu aEirdu milyonluk kEitnbahklflr halinde Po- 

yeiie^indcri... I Elm yerd< '‘Yalmdi fatsti^ adi altindfL 
ii-.( IfncicsL... liutLiLi knir^ Avmpa krtlkn fcmtfiiickni 

.in. (edbirier lahipkr.., L3'(mui a.Mi.la Papa Tuttcu (Ho* 

. . ii biiriin YalsudiLcje kar^i, ariime hizmeEJerfridea} mem- 
in -i isiiyor.. S’iuci (Luil fniteiliec k^r^i redbjf anyor. (Sai> 

i .. lsc Ivli i^i kbkiiiuSea kaldniyor. ingLllteredc dc Yahudi 

l t.Li i iTLimayi^ler,., Almonya b(Es.bdfuu Es^km,, (TalmtiO 
h.v.Li (tinlink iizecie ber tarafia Yahurii kitaplmnnui yakiEmasi... 
l ' mu i» iisir sonu: Mc^hur (Kabul) isimli cserin Yalmdilerce 
l il mi ilitn^i... rinei (Lidvand) IngilteEcden biitiln Yafiudilfi- 
i • Liytir. I'akfli rrnjvaffak ulinniyor. E4'LiiicLL asirda. tier ru- 
.n.i Viiliudilcre Ifurgi ufaJcicfek musaadder... Hulul ve nufu/. 


34 


35 
ftV.iiifjJ. L - - Diitmthk 


BemrlmUtl UfahuiA 


bagbyor Franco. Aliiuinya, isvipe, iualyavc MaromiBiida Ya- 
hurt! aleytarF nihnftyigler... Yahudiler hcmcn her yerdc iJcti&v 
den hakim vc m Live n yiinlciML, 1360 yihtidii huhnsjmn kur- 
lulu§ fidyesini ttdcycbilmck if in (MemsSfi) biimli Yohudi ban’ 
kert mbracajii eden bit | -reni. Yahudilcre bsifoli nntiyaj vlt- 
meyi kabuJ «fiyctr vc resmen %S0 fak lasdik ediyor t-Tuiieii 
lsnn sonlannda yinc Yahudilcre kaigi lyakLirum dunya... Is- 
panyadagiddetli tedbuier^ 14'unaiasuiLi, Fransi? Inkilnbina 
fcadiar yiimriiifcic kaSan katb taid, Fraregdtn adbruh karan... 
iS'incj asm japanyaya dimentcre rngizisyon .. Onbcginet sslt 
jtjfllanada (MV2) t-;|>,inyarijiri topyekt'm kuvujug... Ispanyol 
Yahuditcrinin duftru r l Urkiycye siEmmalan: Adiiliir deiitei sa- 
hili, Bursa, I Minn.' vc hmnbtil 'n yerte^inddri— iJcrkeu Amc- 
rikamn ke$fi Lirerine brafa atm,., I6'«ci .utnki kpanyal 
AnterikaimJ. Yahudi nkutimn online gcfrntk u/cre girfdetli 
emiricr.^ Portcku Yduiditcrimn kuMu^u "Ytni Jjruiiyaciiar 1 
isimli -tabift vc taktige dikkji- fesat ccmiyrtL. Harni ll'den 
giv-lict kupanktri iniliv.'lan- 16'nci asn omliin,.. Qinnmli 
Deviciinde tam YaKutSi parmagi... Kahns hri fclbi <*< vc bu niii- 
rwscbetle (ITUk db N.iiifflS) oian (Yasef Nassij, siyniikmiinriin 
ilk rehberL, Ay ns iisurda mnhteiif klisedevtdEcriiiiiri Yiimtliler 
rtleyliinde (.Kmiiynrw Pi kins - Hristiyarilik EttifakU almn etme- 
tei— YahudiJenn. hudefa da AmcrikaMfi Bittfilyodim Utrdi,.. 
I7nd asirda Ccnup Amcrikadan Sima I Amenkastna allay 
bf... ingiltcrtdc (KnimveDin korodugu hir YahutlL Ktilulll... 
5cnc I666._ Guya Yahudilrrle anla^maiuairbgi yumxlen 
MusHunanl($i kalwl &den (Sabaiay Scvj)„. Yahudiler Viyniia- 
dan kovuiurken, Ingjiteiudc borea (spekU!B*y0n)unun mucidi 
olan (Salanmn Medina )mn iinvammi l.lyik 

’rtlci asar bn^turind-« Ynhudilcrin Rusyaya ' itnickicn rncn£- 
dilmekri... IS'iiid tauttlfl Yaliudiiik vine her yerdc irakip vc 
nefret mcvaiu, i'akal tn^ilccncde nijflri vc tcslr mihrakidit. Mi- 
hay et Fiansii Inkiliibi vc bunda fnuazzam Yalunji hiticsi... 


ii (iti rt e Hukuku Bcynntinmesi M . mc^hur Ycihiidi 

' li. ndolxonklaji tnilHiemdir. Frans w InktUibiyie benibcr 
' i i iadaysihiidilereiey ventic vc Du^buK dld'bitmc hnkki boh- 
y iltitynr. Anik Fransada bimlen “Fraitsia vataiwta^" ,, 
I'l'mit u nsjr YahudiEsk, Ingiltcnrdcn sonra Fmmayi 

dii kihcEnujiif, Btfli UrtU Mulcbtrin MecUsl Pimae { 1806 ) 

i ; in AEmanyada da aym terakkilcr Avrupadan. lam £0 
ii - wreck olan. Amcnka isiiidniciindc Yahudi muhsccieti,,, 

i « -11 tin bazi miicadelelcir]. . l''akiU 19'uncLJ asirda bet 
i'ir Ynliudi saferi veber tar.iftii vuiandfi^Eik v&aimyc naili- 
i Imiilieredc (1874) dk Y;i]hil1i KfL/ji 1 : (DLsj-aeEiy,. {Karl 
I iik', i vi- ktinUnizim... Suiiin hnnlara kar^i baxi aksdlflmci- 
P- * v ■ A Ilium (iLnti-scmn)ti;rcmn i‘ DiujicE} ^chrintk: kongrr Scn.., 
.. "Yahudi Fraflsa” isimli ga/j=le,„ CBaron tira- 

ii i "I kurnkn u Yahiidi Mu^icnslckclcitimne Birtigi" isimli 
i« > iiiii I Ice ycte ifindcci hiikirti vc ndflz Y'aJuidiJik... 1S95’ 

>i i ll iindindan "Yahudt Devlcii” isimli kitabin rse=ri... 
i ' I-mv renin (BaJ) |chnnd<t tli l.StyonisE) kongrcsi^. 
■h'mh i ,imt TCnidycdt Me^miiyei vc Yabudipayi,„ Ru® Ihti- 
1 raliudi payi™ Almanyn ve MmmEandn komunimia 
I i' ii 'ki YnhudiJer,,, Sadecti Yabudi liaklanm gO^etmi fVoi 
• ■ mu ilmk-M... Londrada Jciinjlun Ficyrclmilct Yahudi mu- 
1 1 .ii rii-i ii' .kiU'iii (Hiocm)... Nihnyet (Hitler) ve (MusolEni) re- 
|imlm vc begfin— 

iiilt tin. Sakdirkiir hir 

N I .K — ] Jarikui5de hulJSisi! 5imtli hn lerkibi larih gd- 

i Iik li ':d^iindc nihai icrktbc knvu^iuralim! i^Lc bn nuk 

i-Hi. .. yeri!. r , 

i Sent diriiyomz. 

N 1 h Yulnidi; [arilline ku^bukijr hir gdz atmea belli 
•!■ In" i-il 1 1, f i (->-kmirw huyuk Icvhiil iliivasmi gtttrtfft pcygqm- 

37 


36 

t'oJsidilil - - D&tmki 


8e vmr-bntiti Ycfmtb 
herlenn. clrafincb Ee^eMutl elns^ o peytsmiberlenr de irk *e 
kiivj-m kayn^t vazifesitti gorima^ Ixralt ngulkin h-nnli kavmii^ 
hc-m ruiiL hem de irki cstihjtl^in^ii dngnu bainhn$ka bir Tar- 
hklir. Ojk- hir itflhalc hi, omliui vmn nr YtthudJ u |K^jm- 
herlrrrk - n, nede o pevgambcrler ValiinJiilcudlr. Yahudi, tari- 
lihi kiirnnUk dehtojnut-.. sat u- 1ml Is tar havim dern- 

LtrdcT jy-icideki biiypk 1st id at I lii menfi kiitbu hidiiidtn evveti 
kcmil peyRJinibcrferijw Dmnct rlinckk Lye biiyliuli ve pil^ide bw 
f nli hfili-Eiiii brack le^lirdi vc bndari sicwni da t3 vi vi ineiill ruhim 

kiivniiyctfni lenisile ve irhi >Utl .yeltyth wicy** IwjlmJi. Yani 

ini menfi ruLda, kendi itwctrrel irhi i<;imk' vum bii kiiviin do- 
gurdu, $u haldc Yehudi. kendi murtrrft kuvmi i^indu-, nwnH 
isitd.irliiriiuii kavirdni dugurni iij ve jivtcinli-jjirditu menft rtt- 
kiui iH-.-dUerjni mevdans g?iiri!ii.y vi* huYtecr kendi ilk nrmiticn 
Myntmey ve hejidi&ine vabanci tuiEnny, ruhn y* riniddtsiyle 
mustakitlcpnij bir fert tc rumrv hokiJmlkJir. t*le hu fen ve 
juitin- imhtkaU. kencii kavim bututdiiRiimi hifbirxmiui qrta- 
y H *; i kin liiad-aa* ftrlkri :ira^indaki lynljrt jxkiinfk kavim; 53- 
dec® havminc ltdisiselliK* niliki da muimrn lir mnhep ifadt- 
*1 vdimiy: ve msanlik turihindr, cvvdt ItHtfl lie dinlni rut- 
mekte j$e b^ljiyprak, rsih! vr mi Hi hiiEun uibdetJcri yikmai/a 
Nvemur fair rol uynamiytir. Yahudiyi. her yeyden evvcl IkijIb Ea- 
iimuik vc ynjj 33k mnyJsindrn. pcvtfairibfrin. 1 r inrii-n, niibet iddia 
eltifti riinmln ImkfkaLtmfcn tru'd ederek, nritriuMI bir ruh ve 
kuvini vftlf iast bilnick l&zim. 

0u s&deiden sonifi hiiytik hit iiUtkti vr kryfe an mi/r* 
raki dngdit. (T). (Oh (Bh (0, (&h (Gh (Z) (Yh {£} w (N)dm 
itkirri utiihzlifer, hep hmfeit thhuyu uninmk isitrgibt hrrrkrb 
ier t 

Roma k'jyonlarinjn tmunden vah^i bir wu pbi kacip 
riuuyumn her Larafuia yaviliclikijn vcuvra lri|r*lu millet wdyoi- 


.. ■ "i|i i*uii ve ferdi mdtei ma.sk«i'irv!n ah mil gepnif »i- «i- 

' in mv (iriu bik: gull pla n da kendlsmi hiUdm ve butitn ia- 
• 111 1 1;■ i mahktlin kilmauin miuuum plan] ifindc hatrkvt el* 
ntbia ^ .i-.iiavi para vc nth on karanlik kulbu nrffitir. Illne, 
'Mill, i niiLliVt'l Fm-flmllMirta, <,if ima» VC ilikiuLi, Irk krli- 

"Mil I iiIim ic- iitu iiwana rlufmandtr. Her yerrie vc lier [kiyi, 
I,- .. nirtl j tkiii, ijoiucli ve ^uriilucudur, <Tiivesi dc, k- mil 

\ . ih hmiianltarlu^aiHi tit'^ri safakl, tercdili vc llitlkarui Berl¬ 
in i h l- ii i iijji !i I ih Yah ud i liuiidan Eharcttirl Brie gejlntc, Tutir i - 
n li'-'i i tier duvruni^muzda t> vardir. 


N.lvK Kdnii rdsel'cye. ictimaiyal ve mhiyat gti/iiiw 
i'ir ikolim,. Uitad konujiun! 

C MflhaTctlc ywpuliin hul^Si tmylt diJ^MiidiiniL'if- 
ili it k.iLul pe■ i fi hukym irme3 me day jlIj... Kisakurcl:' in ivon i» - 
iil.j-n hw pOrc utrihi hullUa yygun duntyor a mu. bu tardii Ins* 

I i . i jt inc o i^tihraj, jiiullakaiafuri gfirOnmOyor. 

N.KK !lmi r daiitu ojdugu gihi mellGv hale gelirme 
■ ,di ,,ii,' i Mini, bu ritii,iL’tna gore hakhdir, Fakal ben o isiih- 
i... i ,.i<k Efirihl bulfisdcinn ■gikanniij degilim ki„ UrnumT, eski 
. n.r ha km it km clbcitc kt. pesixi bir isiitira^, lari lu ImSftsmJan 

.. birdenbire bui^a gegml$: ncticcyi ba^a olip isp.it i scuiru- 

v li I jukan i iy:ii!ivc nicsdclcri gibLi^in{devdopinnn)iiit luaf'i 
hill .illtmi nlmi^tnr. Buynnm Uitadtm. HZ dt (syS-ytilOjik i veri* 
lr pc mne Yahudiyi sintdandina! 

T ^inn.Li bir letkiktc gbrd^Qmc gdre, Yahudlknn 
i> nicsjekkr, iirccajiifc. banJcjedlk. haiikanlik. aktdJr- 

ini avukadtk, nkikBnrluk, ftmhamilik. gaicteoliiitr. 

N.b.K Ya cn scvmcdi|i mc^d;3eT? 

t - O^Hik vt asAdtik— 


3B 


39 
Yahudilik - Masonhtk - Dtfnmelik 

N.F.K ■ Eii ktifiik hir <1 jJckat belli eder kS, Yahudi, d&- 
ima [u(e]leitfe, biiyiik ^cbirterck kiirnelenrai^iir, Gyle bir kic■ 
rrtcteniis kk o ^ehldwin dayanagi olan slf istihsal sdhalan ve e 
sahaten dolduran btlyUk kUtkiim millt ve ruhi nasiblile higbir 
ifgjsi yokn.tr. 

T - Eve(, dqama (transit) yollan uzfirindeki fcasabaJar- 
ij:t Vymelftftcn we slf istihsal, aci emefc. ve bcdcist faaliyet sa- 
halanna kbk alamayan Yahudi, bu hnliyle tam bir ilrm ic$hise 
nttViai lentil edcbsiir. 

KJSAKOrEK - Ah. i> karfitr guzcf ve saijjajti 

bir taliitl lablasu kurtiyorsumix kt, onttaii sonra lerlclpien ni- 
£in kaftigm, kmrii kgndine gden huktnu n^in reddelligin an- 
laytliratE bir §ey oEuynr. Sarteee ihliyar kiire uzcrinde Yahmliyi, 
bar inline .smligi mjltetigrin faaliyet kadrosn i$[ii<k meslck 
mestek ayirmak bile belli eder ki s y. buyuk millctlerin, aim to¬ 
nne batnitt, na.sihmc rav.i vc (ifcdcn irwnmun, buviik vermis- 
tahsil kulEelrri t^lnde yer iilmnz, Sadecc yer jilmanuik $nyle 
dursun. o kuElelcrln kcndi clnsi i^inde ^ikardigt ve seniertlen- 
dlrilrriusinr. Edftre ertilnvp.-iinj eline levdi eltigr (ip u rj uvs) sunfi 
i^-inde pusu kurar; ve aym miiletm {burjuvajLrn da ItLnrie ula- 
rjik, bufuii millei emeginin. EdihsiU ve istihlak bQnyetfidm fist- 
yait m^rkezlerine yerlc^ir. Estili etmeiJen hiikiim ve iiEifuzunu 
yCiL’iitur, fck kelimeyEe ymi sdiuurQr. 

T- Buraya kndar dogru amu. sbmitrdiiEij nereden bel¬ 
ls? Acaba omi bu hS3e scvkoden, fcersdi ficrT yapia, kavmi tic- 
ha vc isudadj dcgtl midtr? Bilyk yapryor, yimkd bajjka dir id 
yapmaya diliyetli degildir diyemez miytz? 

(K giitdii, L atilth..) 

I, - Yok, ustad; ewdfi bdyle bir mazereie, srken ve ru- 
lien yabiinei oldu^n bCinyclcrin dima^ sirsjfl i^infl-garip onu ip- 
tal cdercesinc kcndisini kaim kaEmuss vc buna ragmen Yahu- 
di bcnltgini mubafnza eLmesi miisaadc etmez: sonra cIh 


Bepiebnilci Yatudi 

mlnki tarih hulSsassmlaki menfi rolii. isin bir bcfnye Kanueti 
■ 'i bcJli ba^li bir kast oldugunu gb&Ecrir, 

N.KK ■ Yapusn sevgili hukukgurauzL. Eger onada 
m.l/Lar bir biinyt z&rurclinden ba^ka bir ^ey olmasuyds, YhIiu- 
in hnrfmijie sizdigi Sier millet Lcindc eiiyip esmicsi, has-:j- 
kinru o ibilEete tha! ctnKsi vc {sp^ryiu mlkroplardan dabn sa£- 
un bdtilnltiguna faass.upla ruuliafaza ctmeme^i Inzim dcgLE 
iniyd]? 

T - Ken YalviLfliyi nutdafaa etmiyorum ki, hana Ixiylc 
. ■ ■■• icnesiniz... Maksadtm dm! vc nyazi i>lm«k ve kaba lc?his- 
Irrilen kagimnaktir. 

N.F.K - GwzcJ t giizc! r UstndL, Endi^cndc huklisin 1 Bi- 
. i ilaima btiylece fresda ki, isbatlamiuz kat’i nisun... 

T - SiiC h pfinizc busbutiin y^iayacuk bir tesbil ScvhftSi 
daha lakdim edeyim: DLine kadar Berlin (site)sinde. mc;s!ek.“ 
Irn; ;/ans Yahndi nLs-bcii ?uydii: Dokt&riamt avukatla- 

iii ( .^50 h si h aklbrlerin % L2 T si Yahudt... Halbuki Yaliudi nufu- 

.% yanmi, Berlin ndlusiLnun ise % fjemek Yahudi 

, snliaswia birc4S, avukatlikta bine 50, nktCrliifcit bine 12. 
. naniann [isttirdc.., Wisbeti biitiin Alminyaya (je^inii edo 
irn Mubarrirleiin % 101, ^vrjkatiaort % 27’si, doktorlann % 
i■ ■ i. r.kidrlerin % S1 Yaliudi...O balde, yu/de vanmntsbeti- 
in bdirUigi (x 2) iissilne gore, niishanirJik ve gaKctedlikte 
Uh. iivukalbkta 54, doktorlukta 92, aktfiriiikte 16 mssli ycrij- 
■ 4 ediyorlar. 

N.F.K - Crstad kaidi kffldisini hapt^cEjyorj 

T Diinyamr, her sahada, cn biiyuk kafalanmn Yitiu- 
; plnusmi nasi! izati ed&xgiz? 

%.F.K Sayar raisiniz ^unlanl 

(T hir Ss) dii§slndu ve sewm B, O, C vi Y nin y&rdwUa- 
. ii i 1 .':.' itjge mgydanti gelirdi. Herkesin bir rtitskfa&t saydt- 
i;i * iwn J ,’rv g&tt: iiiittyutiin er\ huyiik rupUs ftfStfttlftt'i, iwult'li 


40 


41 


I'jfii'ilVi'i ■ Miiuir:l\rk ■ Ihw gi'l 

ha sahtida Yahudi efarak gfmm&xm. Nazariur hnyrale Nrbi 
rirte hu nut ft mtarkoi K. <dch$et fanwmi k(8Tt£thdt-.) 

iN.KK Evct* kiiruv l Sara BcrnarJ gilti bir satin? arti^- 
ihnJit. iVaj-ner) gibi bir b^tuk imi. tmnnark) yibi bir devkt 
ihIhiiiiniii ikihi Ysdiudl ul»c;t£mi Lutimhi dtcme^ Ama trtiyf?.* 
Uoyje uhiMtii, tne^hur bir Yaluiill ifilreiiiiru nlnn “Bit- inilkttr 
bilyuk uJum ya bir mclmlir, va hlr YahtidJdir™ hikmtMlnie 
lEiomnimn/j RereklirniciL Zita YuHudi hkzal aynldigt w ih:i< 
ikct itlifti Peygambcrkn miijfema uEar.ik. £leS*, mhhalti. talitti, 
Hilhbci tfMMfccc idiiirilisM f.iid.ih <u 1 1 u>> uk kiltalardaij hie Ik 
ritli yrtLylifcmcmi^Lr, Yahlldi (follilSI hairrte bir y:y til- 

mflkla hentbcr, dunyamn ait* ve uKi kabtuntim^Ei h^inr p- 
kamamtg ve durnia iddelivn bcKgunru Qliiiustur. Bui un bit 
suyd^imuYabDiU buriiklmric dfkkul nteecte uhirsannrgui-iu-- 
s<in(j a hi n^'lerindt; (Ihinie-nus). (Sokrat), (Platan), (^cfcpirh 
I Kuril k i f pfitc), (Rclhnvcn), t I(ofkm), 1 Mlkel Anj) T £ No p»Lyr>i t ) p 

i I'a^lLiri ^ap-iEida kahrainitniiAr hu tnmnadi|i hjr inrafa-; pelt :s- 
talixnaajyk £ugu btjzguneu. mnil hifici vt itkal knrlcticidtiv lik 
c^Lstii Yahudi "yi hjelur £ammi ahliiiik 

ii unun Jioiidi ^ burned wlcn fi^kirtLigi bu garip n nut- 
nui dtlulan. aslintla mibk lmlumi■ la i«rsint rnkilap viiirdi- 
tJi mujflesna istidadtn vc>a bn lErrlu iii^tidcni Kabul edehi- 

Yahudiyi, Icrsmt: durmui^ bir iviidal Kabul cduirc, bn dr- 
bal.tr iiih Lii.i hi^de hayrct termer ve Ynbudilik lehiruk vc.%iku 
inkll ctruez. 

l! - Ku iwklu mUhini GcnfcJtfeii Ydhntli 4di.il.i- 
tmtn Iticpai {ctefctist>tjf. Bn muhtqcmtcrt bile... (Ayr^tamdiui 
m^Litliga MatiJi yty, b^inde hi^bif tukik& y&$unayan kur 
bwK bir tzafilik dtinyim de s<wi imith,ir ^Icti o!an Alom Ixsm- 
t>.v i dir ll-reud} ciiukaddcsal Itts^mi \-c ruhi TcmcHen bcfh.tva 
clmcychaVU <.5aTtojp m&inh^UI sLadcce nakb fQIbnfUiau 
tenfii bir deha... Majkx vc tin.i ha^b komitnisi afe«iiywrcutan 


ttonehnUri ftjAwdi 

in 1 1 11111 i Ann!vie Frai>C«)munkir vc mOstcbzi.. RfU'ii hotlbin 
■ t frvkraa 1 .- Nc Mimlcri. ftc ki£ifleri arasmd.t tPksior) bir 

l^t ViII 

N.KK Tamum.. Her kelimesini smrj cdcbiliritn Ni- 

in , thin I tier arnsEfidO ^ckspdf) Vcya (Dcmrc) gibi.bQyilk v-e 
. i : i. Inr sjiMt jfok?.. Urdjmit i^i niicii sat texc sikiL nicnf) lu¬ 
ll i r. h-jicciFilak dilileu vc 1 ber iln Earaflarmdm yik.iJt|i, ytiya 
i i■ iilitnnituji biim ceJikn aklldir, 

< i Fakat Yaitudl. kemtli geni^ kuUcsiylc, avamiyle hi^ 
.1 mu 11-ryiii ve mLVccmt btricka gbsterme?. Sasksc (pra*lk). 
nuiibind, Iws-abi bir .’ii^tkgbilui; t> kadar... 

M'K - Onuii ana dmeUfkidellcrt dc btoySddif. 

i ini ii miHcrml orayjcibgj. muctncdi aravif. omni plnu cn 
iii ii (i in i zuiniitamdCn. IJu djt bir flaribedir vt mil kiitle ha- 
hi,L. m avrtbk IfadcKidli. Ytik^tk Yoliudi {elil)t Yahudi lm hi- 
* i|i ■ imc/L iiirtc wkuhln^u mtJkiin veyadiiiiyunm anlc|tcktii> 

i i.. lump eder, (Rcrgstmj veya (Fraud) veyu (Proust) ite 

I, ii .ih kai; Yahudt tmUihiliriz? Adcui Yahudi, asltrsclnn, iMin- 
| ;i ,■ iLindcki mUtcrretkr Lstidadindan kopmu^ vc yanuili 
i«tin I h ihn, t ! ; gi-mp bir Kllwn ifadwine bhfittmiii^, aumptfi 
( , imasi ^tmdi nrun lirart ve iktisadl cqjhesint cle aLs- 
I'un 1 S^ir, nujhtocm profciiwiinf 

U- Elen her ^cyin bu enphede hallcdiJcbilecc^F^ kani- 
i mi Mrnuk: pan mtEhumunu vc hu izafi kiymcitu niHncvni.- 

i .. YiIIiiilSi kiitlnr bilriu duyan, sewn isi^bir hmek ycikiur, 

... I hi uinilim, ln//jit iiurkLin^ bir Yahudi oJiin (Kui I M isrks.) 

iliiyi izalieimirjtir, (Karl Marks) gibi kapitalmnu dll^MUiiU ve 
l Liiittim/m.nmn bnbtisi bir insanda leudJi oden ^udur ki h o. Yu- 
JmkIkiui, kcndi nei'siiii: kni^i di bcuguncu ve yiktu btiryxsirt- 
.L-1> - n paiiai, btr (imcktir. Yahudil i|i icfrih vc te^hir eden vc 
i ' pccden ycrc baliran yine bir Yahudi olmu^tur. Ikus^di ot 
, vie bSkSm ^iidtir. Fariyi anjayin. dewktleyen, bcslcycn^ 
Mini kiymct usiu kiymet koundinin vc fcrtkiie cennyittlcri vc 

4J 


Yftlfwltlii, - Mawtiiitk fMtmitlii; 

devltiiluri oTiLi c&h cdcn Yahudidii Krcdi, fail, kefiil 1, homa, 
heponiEinn kaciidtr Bunlarsa, rtuui vc hdl hafcimmdan hitkim 
oilman patayn blikbdl tilfiisii tie tahiJdcihti in»de*ini rrmsil 
tido' SermayCy t d.thhamc halisw getcren vc eziei kapitnlijjTm- 
vi kumn ve scrnra da aym mucssc'ieyi fcomimisikituliJip el- 
ttrcn (inland ir tliLiki'ui sahie nr2>ii lalep dalaveraKi vc xn 
luk i^Lnin cfkiin-t liarbtye&i Yahudidtr. 

f.r - ]^rc f znonmal hn Qujrta bilyiiltukleri para kudrelmin, 
mh! de^rlcnr Vc nuibievi mikyyidclcift galip hale i.clfrwsi 
kssdryle dc. yajadiklim milicUcn mhen vc bedenen /.rafa u|- 
fatnuk. ^utimiz vc tradestz keyf vc Void add [mi[dt]iLi kib 
raak, birinci (qMttsrtdfc Stttilr keyf verici zehirtedh icai t 
idfirejsiilwal vc is.iihl;sJv gcbokcleri anurlcrindcrdir, Million de 
aym y ri . 

O - 1'evhid ikidcsini ilk defn yeryUziine gciinni} ol- 
rnakJa hijbiirk/ieri Ynhudi, asil tctidi tkruni putu dan fwrayi 
vc onun rnsf,vcim cit iyi sezip kendirn lasfivc sdczck tiljw jjer- 
$ck imivafthidtcre, mill] vc irirf hiiiiiuluk temsil cdcn caniiala* 
ra dti$mani1ir. 

N.F.K Bona Oylc gcliyor ki r beyefcndilcr, bu ijsliip 
ifiiide Yahudi htihsini birkaf e^fliV hir kiiaba sigtiimiak dahi 
rniimJcLm diurnal, tiyk bcdthi (doninejler iiatrindc bn fikir b- 
timzacr yajKifc ki k Yahudi McwIcm u/criTKteki gmu^nnit/ij bir 
ilk lemek baftanuiyai i afi deiccodt knweifi oldu, Nciicr ijn- 
dur Yahudi, analuii larihinden vc dz Pcygnmbcrteritie ihiinct 
dcvmsindcn sonra Roma Icjyonlnrmiii bnUndcn vali^i blr sii/il 
fiibi kac^ip ddiiyiuim her tarafina yayitdikEan tapLu mil- 
lei sedyesini Ecrkcdip gizlt vc ferttt miltei maskestriin aliina 
girmLs vc raatirf bir hifif i&IObdc gizli pLinda kendbini KUim 
vc bilcLkn Ecisanligt mahkum kdniamfi rrniasaam plain 
InirckCE clmi^ir Vasitas; pyra vc ruhun karanlik kntbn mlmn 
ncJ^lir. Dine, mil lei vc mjJliycl melhuiiiuitii. s5firnjiri vc itika- 
ilui, Etik kelirticylc nthn vc ulvi insuna lELi^iruindir Her yerde vc 


i . nlti kiymeti yikki, ciiziicii vc ^iluimnalur. Gllycsi de. 

■ ii i= L.iilIl iiflparaUyrLuguffii bc^cfi scfaler, lcrcddi vc thiikjL- 
>iii r-;u. L iinde kumakitr. Btr miltef i^indc umiaossip Yahtidt 
> l i .Hindita $ait olmamakla beraber, ncfsini nuihafoz-L vc Yu 
ini 'i .i Earitma ^uirnj rnmk’ik bir leap k.yn>cuctediT- ISsra Y'ahu- 

.. ve iindf kiu^iiincSa kaJcft^i Ktmstn, mskropkw gibi 

ki •.•■.jiie ^akiimcyi bilir, 

I - Sir de bi/dc, Tiirkiyede Ynhudiyi gozden gcy’irc- 
Siml 

M - Bu bahisle sbi ve hiikiim benundif. Yahudi lek lii- 
ml vc 'rnrklcnie vc islImi>ciEin agu^unda buEdu. Bui 

«,uh cn Li mi zjimanda igfmLtc ichrini doktii vc Tan/J- 
mull,mi mlKtrcn Jjiiiiin isulialc vc ink .11 flptnrrmije h/jcrmdc mU- 

■ .Mn. fsiimyn vc hiizincyclam dleJu/.liei, rn tski zaninnliw- 

i-i .k i nmmessiti: Ml>;i Kapsali vc Yasei' NassL„ Yase/Mai-si, 
s i ii btr sefer ■ftmeok kadarmifuz ka/amli. Fakai Turn- 
n. i i.i k.wLir yjihi3.li hm udece i^Linmlcn kemirmek vc buna 

.. milkt vc dc vfei bciumlupimU 2 £ imenfaaati icabi} k-ut* 

i ■■ nick yohimla p.iiti vc galiba htuia dn meeburoldti. I ;l| ai 
1 ■ hi,. I'mpayalizmn vckapitalizmasmmbizitam memberr^ime 
did H 1 1 iJuiziniLit iltvirsinde. kaJcyt iruk IcSlim t^i yirtc Yahti- 
iliyi duHiu. Memlckcte M^onlugiL vc kcramopohiJik fiiirtcn- 
m 11 i ii]. Mali vc iktiitadi hayat Lmizu pcno.n cni, "Dhyun-ti 
1 .rnnc'yi bu h.'pislianc g^diyptn cdMiyle gcibcpmi/e 

i [lull, Bu dev renin kahramanhin, Sigmund Sphzcr, Da- 
■ i H'-ai Mayor, Ydiriskcl Sasor, David MoElio'lardar, Ontlari 
n mi ti Mc^rutiyti gdir vc bu bJuckei jjadcue Yahudi sevk vc 

uliii . dayatur. Bti-jia, Yahudida'i daba Yahudi Donmdcr 

iruluiiixiak iiictc, snminda o kockuii^ mlit/am vc inkira/ fi|i> 
uui'i/i ->vuTii h Yahudidh. Bir Turk Hlikiimdari ve Islam Halifc- 
mu i 1 1 i iy. ctSen hcyetin ba^inda Kanrsu'run builtnni sM, 

hi ill i In nf ve i id. i 11 tin TUrk bin I k tli i Lii I Uzcrirtde^i Cuha kkn 
i .. bUnUn dijnyaya dan vc ihlAE cEinek dle^ili miclir 1 ? 


44 


45 
fahuJiftk - . DArmthi 

Mc^mtiyeii laldp cxknn dpvtitlc ise Yahudi en buyikk. 
fkoip&Jsumi oymuuig vt Islimniycic kisi>i mvnrir (Lav-on) kon- 
fcrunsimu knits Eujdannda kai^ilikli birnnUujmn saglarnstk su- 
retaytc unit ytnrte geiirm^tir. Hahamb^i Hayim Naum’un 
ulare eiitgi hn variyet, Bliyuk Dogu'nur L l W SO devresin- 
dc inceden iriceye cahliledUmistir. Bugusi ise YnhudL. rwdUfc- 
tisiidt vc L^timat gnycsinc tamaniiyle emnck yolimd&dir. 

N.l' K — Bu bahsi by kadarii kc.sdim;. Ynbudiyi mahal- 
li plan Jan ^iyaiic umutni vt be^eri plinda ve tlmi vuk tide de 
aiahm; vc ^imdilik Yahudilik haidundtikt by ilk wisurlan, ik- 
ndc vc \.uK ilalu genii bir latilil ve icrlubc mettar aland: sak- 
layip V. i Hui^rrunn/a nihaytt vcrrlira. 

tfflyitk Dnftu D^rgiyi, 
1 & Nudum mi* $ttyt: 7 } 


46 


2 - MaDDELER HAUNDE 

YAHUDIliK 

l- YitbndiScnn cn scvditlen cTtejdekicT. tiietultk. han- 
* ■ dtk hwik*aWc, aktatfufc. avukmlik, dotooctufc, mtiharnrfik, 
i' let tlillk l^fi scwmcdsklcri mcslcklci de vc aster- 

•ii l .iLal brail ictiubeitindcp south bti soil l%it rnahallt 
ildi .A dcj’bsmipir, Bugiin 2iraatte cn jayrellj memlekel brail 
1 InjT; it "iht. dUnyu ardulan igintfc de, nidus, vc kentmiyet ni$- 
I- line u it eti pbuk vc harekclli mthi israil’dedir. 

I brad tltgi ve gttze ggMfnflKu impununrliigu ignite 
."i i li ilaiirm (SiiclknJc, (Mctropo()lcrdc htsyiik. seturk-rde 
• uCkflmi^lir Su yilziine yak in mhaluiki yisyiyan ttiliLhir 
ibi vaIiikIi Jibe mdifcpe yiini fcoyc yidda^Jtk^a a/.alir vc btis- 
NiUin Liyhoiur Zka triyde ger^ek millet vitnlir, 

V Yalnwii. biiytik sehirkidc, o jehirierin dnyanagi otan 
'i i 11 1 1 .i.| sahalan vc o sahalim tlnldiri.in hnyuk yiginEann 
mini % e m ibi nanibiylc arasinda bi^ bir ilgi ktinnatatfin yulntzi 

.. i'H dev^tnneye memurdLir. Daima kiyFiict (inmsJO yob 

. kav^igtndft nturtirt vc tiUsusi zdiH.siyln, luynicl 

mil* klr.l ibiiliyt lindc oyJc Ecrtlplcr kurtu ki, is in aci cmek 

.. vc hedava rtimci UirnJmT da kendbinc dev- 

... hi tii 

l llitiyjj kiJTt tizxninde yabtnifyi, hjtmntnc JUKkgi 
«HM tJrnn l ialrycl kadnssu i^indc medek mevkk 


47 

YahittfilH - MutnniMt fl-kwir/U 

belli edcr kt, o buyuk miitetlenn. k.in ve icre bacmif nasi bine 
mi vc f ilreindcQ mes’ut ytgailm i^irak yci aJirmk $0ylc dur- 
sun, onlay Hi (binjtiva) simflan .1 hum ml,a pojcu kuranik, rap- 
yfk.in millet eme|intn, mi lit isnh--.il vc isuiilM bunyfciiun, 
haystu 11 kerke£l crime yciic^ir belli eimcdcn ituikum ve 
nilfuzunu yliriitfir ve tUrlll maskclcr flliinctfi sbrnUrddULiiiMi 
mUcracsde^tirin Bi)ylc yaparkcn dc i^-indc fkiliyet gbsttidigi 
iitiJEl bimyelcrin isfidat vc kcndi kendiitf 1 p dine dchisim 
ipliil dnickien ba^fca, gayc goaeime/. vc hu nuidat |^por)lu mik- 
roplcir gibt kendi biinycsini himr i^inde lulrtiftyi vc her tch- 
likeVc kurjE korunmayi bcccnr 

5 - Yahuditerin niifus v I c 1 ;■ i ycrlcnJc hatamiyctini 
ncnelerc kadar ula^tirdigina ah cn eaciJi misal Almianyadir. 
Dtitk: kadar Berlin (stotj&ddc yoJiixli nbbeti suydu. Doklor- 
tarm %4S l i, avufcatS-ann %50Yi, aktorfcriii <£l2‘st yzhudL 
Huibufcj yahudi; Alman nQfatunun % yaiimi. Bctitn riufusu- 
nun l u Dernsk Bedin'ck yahaj.li, uhahei sahasinda hire 
48, avukallikTa tame 50, akHSritikic bn1 2 , Aluiiuilann ti^iun- 
dc~. Nisbeti biiliin Almuny.n'yfi Tc^anil edenurk goniriiz ki 
rmilnimricrin %lE'k avukadarm %27’si, doktprlann %46'st 
yuhiadidir. O haldc yiizdc ynnm nisbccimn bclmrifii (X 2) ils- 
Sline gore. muhamrlikre 3b, jmikulliJUn 14, iiokVortukta 91 
anbli yer i^ga! ediyorlar. AEmnnyu pjihi bir irurmlckcric bu kud- 
ret vc hirtkimiyef farki bd^dbndtirileCkJilT vc bu licjmki, lark- 
land en lUlLimi clan molt Cakat duhil degddif 

6 - Dunyamn hetnen her sahad.i en NtyUk fcafsdan, bu 
eirar vc hakitafle irL'Jjilik dusuumi trfcian dn$jnEi^ur, £Sar 
Bcrrur) gibi cyi geimeini§ btr artist. (Vagner) gibi bar musiki 
ddiSsi, 1 BiiriUfk) gibi bit puhcik.i ICkAsl vc A Iman ic iihadinm 
kahramani bile yahudi dims*, du^iimtin frerisim... Even 
fjirt-rEs) urvanlt hsiis Alman asalt hi linen vc Alman milii men- 

48 


Brp ttMkl 

1 Lderini kncumii ydlujula cn buyuk escrlcri venur^ dan btr 
■ aim dome ^ ksn {ii^ »na kduj yabudi oldugu nabH cdiJmt^ 
hi. Vc bu gef^ckn ilunyart-j pek az fcimscye malunuiiu 

7- Mc^hur btr yiibudinin sazO: “Bir Tnillcllc buyiJk 
nl.nii y» bir mcli’/dir ya bir yahudi..." Ijkc bir inlnasi ohnik- 
Ili iKM.il-.rj bu htkmeic inonmarnu icap ctmez. Zira ynhbdi. 
hr//ju aynfdijii vt ihaiwl et!i£j Pcygambcricri mbsteiiiia azi/. 

II 1 1 1 ill |]. r: id mi. iiiii^hcl tvr sadece LEisanli^a faydoii 1 rl bliyllk 
1 ilatcutlin Inv biniii yeii^tirememi^tir. Yahudi dchilii huyrctc 
•|iiy:ni bir ^cy otmafcja beraber, dunyairin Ath w mlvi 
I •i.ii.irinm tcviyesbie ^ikamimij ve daiim {dcfeitft) b^gun- 

III -liruj^an 1 Bunin bu saydigimiz yahudi buyJkjcrmi: dikkal 
•'ihxck olunHuius gOrttelrntbs ki, ifknudc (Hcinoms), (Sok- 
fai - (Ha Ion), (^ckspir). (KanO, (Gbic), (Etcihoven), (Roden). 
iM.i t An;), jMsi|xtlyon), (Pasitir) c^pmiia kahramanlaf 
h’diifiiiiMEig] bir larjf.i; pek it isiuniasiylc bOKgunco, 
mu. * 1 irwi vc ideal kdrlcliadir Biz esasen yaJnnliyi his,b. 

.tin.iFi ,i)umk fnryeimcmi^ oldugumirza gore, wum kendi n; 
uuvr--indc.il, hfkjtdijlL bu garip vc marazl dchaJun, asluiiJa 
m 1 Itl. bnlumipdii icrsinc jrttedip tKirdi|t nniisitsna isiidjidin 
. 1 bu hiilU Eirjiinelcn kabul cdebiliriz. Yuhudiyi. icr^inc 
1 1 in Hi; bir irnnki kabu] edince, bu dchahir ina&na litv sic Iwy- 
. wit-/, vc yutvudilik Iclmide vesika te$kil dmoz, 

« • EJiec\:ek(cn yuhudi deligyarmin hepsi tdafetis()tif Bn 
1111 I 11 nil-ii bill- 1 Ayn^fayn)dar iosaniiga kalacak i^cy, 
link- bk btr liakikuir y^unflym korkune izafiltk diiiiy-uu tie 
iC’il n .ll:;ii oLin atom bombasidcr. iFrsyd) imik.'itldci-Yi 
I., -.in 1 vr njhl icrucllcn bertuiva etmeye bako. ^arlo), fcisan- 
lii*m salcic acikU gliliincunii gbstcren bir dehiL. Marks vc 
- ■, • jli komunist Aniycuiculi)?! maiuni... AnatoJ I’T.m 1 - muu 
i n- ve tmmtr.hzin, Pmn bedbin vc jevksir.,. He Slbnkii ne 


■J9 


fcfAji.iil'jl . AfiQvvttat - 

k^dkn Bfumda (Pastor) jgibi bur tip vb... Ni^in yahudilcr 

.u iL I ^i’>- -311 r I VCVJI IXu.-: L . -ii-:, hiyiii: vg uh i Kfc bn fllif 

ynk? OuLinfl if 1 glkd Satkec Ail: iraenfi laofiyle tcpcljukl.ik 
cdilen ve her in Lwafljuindtin ytfultp. gflya larnflaniuEiui bina 
cdilcn nSviMit. 

1 - l '-il 11 yaliudL kcndi gcjii^ kulJcsiyle, ivmniyle In; 
dtr milsECKnu ve mliecmcl liar JtekS.giSsteintKi Sudfccc < 1 >i.uifcj. 
mnddcci, lit'snbf bit a;ikgozlilk; o kadur... 

1(3 - Omni ortii cjuclkSctiiellef i de bbyledir fibikU 
mifccrreE urayicihfti, mlicorredi arayif, onun ynlntjc cn ilcn 
(dill yMaiire-HiuiSc.,, Bu da bir ganbedir veaglt kill Eg bo^indan 
aynhk ifadecidir. VuLsek yahndi (elit)i yahudifcn: lump ci- 
roez; H^inc wkttldugtl miltctin veya dunyamn enEclIcklud- 
Icfiise hilap ctki (Eingron) veya (.Frayd) veytt <Rru4l> ilc 
Alkali kin; yahudi b»M)i$iriz? Add* yahudi, uAtudao. iijjflfr- 
dcn vc itpudcki rmiiunrcilci iuidadindaji koprmif vc yamah 
boby:j halinde gimp bir buiun sfadc^mc bu running acaiplcr 
paniromtyi... 

] I - §imdi unun liotri vc ikrisadj ccphesini dc id Ann 
A Jennie: jwLrn rndliurmjiui vc bu izasi fciy ratlin mafievnilanni 
yahudi kiiibt bill’ll, hiy birftmtk yu-ktur, Omin butiiraljm, hi/- 
ml kuikun; bir yalmdi ohm (Karl Marks) gibi knpiialixmH 
dLifmain vh kumilitiZTiuiniri bnbaai bu insruidn locdh cdcu 
gudur ki. 0 ynfliudinm. kendl nefsme fcat^i d:t bozguncu ve 
yifcici vc kendi nefsiui inuharu zoriayacj btinyesimten cn pnr- 
Liik bir timeklir, Vahmliligi te^rrN vc tefhireticn vc ami ycrtlcn 
ycro bnllnm ytnc her yahudi oimuftur. tktLtadi 'Jlyuyte hLiknm 
fudur Pirayi .n day an. dcsrekleycti. bcskyeiL ona kiynwi ds- 
tU kiymci kaj^ndirm vc fmlcrle cemiyetleri ve devleden urn 
cssr cilcu yahmlniir Kredi. faiz. kefaiet. bora twp onliwur 


Bryu-ImM IMi 

In mil hi Kmil.irsa, mzLZr vc hil trakrmrrKlan liikim oilman 
ji.i j . 1 1 nkbol »jlyu$ii ilc lahAkuTTi iradcxuii icoisilcikf- Scr- 
iim vi ilalilnimc l'in) fiaiini’ gcliicn vc aid kapiliilmiuyi 
1 i»».m —nr.1 Ja .aym miiessescyi konuiiiijrm.iyii ininip etiucii 
> 11 "■ i Vfmdcn dc komiinizmjnyi fikinlc yjkmi yinc onlar,. 

.. ilitv* "arz-O ta|eb H dalavciisi vc j(ofcculuk ifinin bur* 

. 1 ■ ynfiudt. 

I.' A normal bn cupln hnyuttilklcn pimi kndicELnir 
■■I'll 1 I 1 ■ k-iL- vc manevT mlicyyidlcrc gal ip hale i‘dinc?ii kas- 
ip j. J. v ^idikkm milletleri mhcn vc bcitervn zmifd ugrat- 
. ;.uiiFMDt ve iradesii, keyf vc kiitiJ ikkE mUptdi'it kihnak. 

E.'iMcridir, Biililn keyf veru:i zeliirtcriii kvi. id.ire. is- 
• iliul- ve ^bekclcn enntdcriridcdtr Milnen ilc .tym 

¥V • 

t J - Tcvhid akidrsini ilk defi yrryilvilnc getirmif ol- 
in.d la hibiiricntn yahdtfi, «d kcndi derunl puiu dan parayi 
1 i/a cun cn iyi se?.ip kctidmi ta_sftyc edoc n. abn 14 .cn; ck 
nnc Aludkrc, ittilTr ve irti butunhik temtil eden biitiin top* 
lull l I.im dLiKmandu - . 

N Nclicc gudur: Vahudi uiahuE lai ihinclcn ve bz !| 'cy- 
1 iTine iharici devrcsiruJcn sonni Konns lejiyimkioi m 

.. vah^i bir sElrU gibl ka;ip Huitynnm her rnmfina yayil- 

1'I ■ m 'mm lop I it millel scciyesiri rurkcxltp gizli vc: fonli mil- 
1 um kisinin alliua girmi^ ve asatiri bir hint djiSObiyic gizli 
1 ■! MM I, kendisini Siakim ve biitiin iiihacdt^i muhkdin kilmamn 

.. .Mtu plcLEH ifEitde hareket elrni.ftir, V:isiI:lm para ve nihun 

i ii.uiiik kuibu olan nefstir. Dine, imlkl ve milllyti nief- 

' ... saf jiflsn vc bikada. ick kehitiiey'le mha vc ulvi in- 

4 .in. 1 tl^nandir. Ktt ycrtc ve hci payidar fciymeli yikici. 
■i» 11 vc qjruEikaidiir Gaycsi iic. Icmli kanh jmparaior* 


50 


51 


Yafiitafflik - Masunlitt ■ Diistmtlik lugunu lie^erc sefaleE. teneddi vc ihitkann gcrisiude kurmaktir. 
Sir millet tjindc mulaasip yafoudi dti^manJigs gart alnaaniaklii 
bciafccr nefsini muhafaza ve yahudiyi tanrtna ^uuru muriate 
hir icap kiymetiiKkdir yahudi, kuwei vc iiade kur^jsin- 
da kafdt|] zaman, mikropter gibi kesesine ^ekilmcyi bilir. 

15 - Bir de bizde, 'rtirkiye'cJe yahudiyi gbtdcrt gu$ire- 
Um: Yohudi tefc 10 [of ve sjgmag] Tiiiklendc ve islamiyeltn 
ajjugunda buldu. Size stgmdi, faka t en ktsa zam&nda lyimizc 
zchnni dciklii vc Tanzimattan ilibaren biitLin jssiiiate vq in- 
kdaptermir/ lizerinde mdessir o!du. Saraya vc hazmeyc iam 
niifuzun, on cski zamunlurda iki miimcssili: Mo$a Kapsali ve 
Yascf NassL. Yasef Kasai, devlene bir selcr aytimcuk kadar 
fiLtfuK ku^nidi. Taka! TUnrrmEJUi kadar yaJiudi, bszi sadficq 
kimizdcn kcmimnck vc buna ragmen ve roiUqi ve tltvlet 
bLitiinEugiiinLize (menfaali Scobs) kasd&ntamck yotunda glut 
Vi; gjliba buna dn mecbirr oldu. Fakat Garp em pertyaliznia vc 
kapicafizmasuiir bizi tam camber igine aldi^i Tanzimal dcv- 
resinde knlqyi i^inden roslim insi vine yahudiye Mcm- 

Ickcie MiLsonlugu vc kozmopoliilik fikirleri o soktu, Mai; ve 
iktisadi hayaUffitfl perigan etli, "Duyun-U LFmumiyc"yi bir 
Eittpishanc gardiyam cdasiyle g&bqgim iae yerie^lirdk Bu dcv- 
rernin katifamanlari, (Sigmund Spitzer), (David Ben Mayor), 
(Yehcskcl Sasson), (David MoJtwJlanjir. Oridan soma 
rutlyet geiir vc bu haickei sadecc yahudi scvk ve idarcsinc 
dayamr. Ba^ta yahudtden dahd yahudi dtiniilder buiunmak 
uzere (Salem). (Maze 3 yah). (Farad). (tzak Frera) ve liepsinin 
bntinde (K&rasu) buiunmak Itzcrc. sonuuda o korkung iti- 
Eiizam ve inkiraz tuginmizi acan yahudidir. Bir TIM; liiikiim- 
dari ve idani l-hlifesirte hal'i leblig cdtn Eieyetin ha^mda 
(Karasu:)nun bailunmasi yabudi hmg ve laktiginin Tilcic biKiin- 
tugli Lizcnndcki tahakkukunu resuien bdciin dlinyaya ilan ve 
iblagelinek degil midir? 


Styntimiftf Yahudi 

Me^iuLiyeii lakip wlen deviidc t&e yaliudi en buytik 
d i ■ 1 11■. ;■ nriEi oynLuyu^ ve tslamiydc kaf^s tavnni (U'jzatn kon- 

.. fcutis araLnnda kai^dikh bir aida^ma saJjJamak 

mii-ir,; iani yerinc gctirmi^l ir. H ahasitb;^ (Hayim Kausuijur 
111 ;ii■■ eiiijji bu vaziyet Bijylkfc Dogu’nusi 194$ - 50 devresin- 
i mi den inceyerablil cditmi^lir. Bugiin i&tyahudl malt, ik- 
11 ..uli vk- gayesine tamamiylc emii$ dunnpdadu 

{{Siiyiik Dug id Dergisi, 
SOcak t96S,Sayi:25} 


52 
53 
iffwarUmi'W 


3 ■ YAlEUDi KA1U, MARKS'IN 

KAI KMIYLE YAHUDI 

Burjuvji cemsyeti, tendi :9m miitcmauliyen Yalhuiliyi 
nityUimn f&fttmakia vc yaraittiaifctadir. Yihudi dininan icmeli 
ii'iltiida ne idi? Arncli egoismi. 

Yuljudinin tot taitnciiagi, n lialdc. hnkikuuc. binjok ih- 
tlyayljuin fok iunncitaftdjr. Rcfali yalcrini I^Ul4i ilfdii kanunu 
bir nicvzu haline getiren bir. ^ofc [anneal tL Arneti ihliyaf ego- 
isnii Mui’iiiVa a^Liiyciinin prcmibidiav Vc bu Bifalla, Burjuva. 
ccntiyefi Aiynsi tiati [arnarriiyte zanundjii iiibaien 

meyduna ^ikar. Proitk ilsiyac vc egoism t:Lnnss„ paNulir. 

Pant, Ticni Isrnif in b&kan£ tannsickr Omni aiiundc 
tw^jka bif her tann timiramaz. Para inaruii bfJtfln Irabama 
bcryufi cgiJjr it vc (inlan mat bafine gainr, Pam her scyin umu- 
niidc^crtdir. Bu sebqncn dotayi o buiOrt rikmi kendi degerin- 
den uynfcloslirmifLi^ insanJm alernini nldugu gibi, tabiati da, 
Para, ins-iiaidni] aynJim irtMinin nvilityetidir vc bit yjtbiinqi ma- 
hiyci 01m htHkmeder ve (Lipmir. 

Yahtidilenn [qnnsi asiiie^mi^lir ve alemirt lannsi ob 

mu^ur, Police: i|te Yahudilciin hakiki lunrtst hudur! Onun 

S;HrUiM tlicvhum po! ti^dir. 

Husiiii miiJkiyct ve pnntmn 3alEae1.n1 ife labials hiikme- 
dilebikeegi fakri dsn in fiiScn- algaJm&idir ki. bu, Yahuds dinin- 

S4 


I u vtiiiiiur Fakaiorada anc&t enuhayyikdc mcvcntiur- Bu 
.,nh Hi, •mas MiinzLT. her mahlukun. nuduki bnlddann. ha- 

• ■'ii u-ikinn. [oprakiaki nctaikmn miinciyeie t aEbedilmc 

.. it iiiii until edilunez bir^y oldnguam sdylilyor MahlOk- 

l>u illhm ntinslidir 

Y.ihiidi dirnndc, mileer-ret bdf ^ck title thhil bill Lilian, te- 
fi 1 annii, lurihi. ken-da hedefi olnmk nazari mhiirt alinan 

II nii ' 'iiir.ii ermck fdtri gei^ck vc$uurli] gtirflJtiUr, pan ddft- 
IM 1 1 jlrtidir, liana erkikle kMm irasinduki mUimscbetlcr 

1 ill* lur ticarct mevzmi ofuriar! Kaditi bir tmfk mevziiu hab- 
iw irrhr, 

'v.ihbudinin mevhnm vc hayoll tttMlIyefi lUccarm, para 
lil.iiiiunn imitiycndk Yahudmin itmckir vc sebepuz kanunu 
1 . I 1 c sebepiii/ ahlakEilak ve hukiikuji, Mtf fomwl 

• mi Miti JtuT kankatilrtidur. 

Bu raids do insfrrtin ulvi suiiLi^tl, kumtbs stiitkidUr. Yahu- 
iij . nliri, Jiaucr'in Tntmud r dii vadigam b:bi*s amelt 
villi! cgoiitn menu ve bu iternde hAkim okin ksminlar 

mnriuiHiMCkSt 

tfvvuA Do$u Dcr%m> 


Btpatimiid Yahudi 


4 -YAHUDI plam 

Eft ileri Yahudi emdlckiildfcnndcM SttyiLiri (Teodor 
ItendL mc^hur rt Bir Yahudi HtikiUncCi" LsimJi etermin 
523 'uiwu saybmnda diyor to: ’’Bia gerfek bir milktiz. Eger 
Jii^crsark. iKicSaici bir i$fi s?mft. shliiiU partisanm gcdikli zabrt- 
Icri olurui. Eger yukseiirsek, puranm kiynrt! dc buimSe be- 
nibci yiiksdir.'* 

Hcxhiutgi bir if^ayi bile menrautina vc Biya&ctinc gore 
nyjiiiiiyjp laydra butursjs ikriye atiur kenditine mm gelirtitk 
iiff tur nmiJl i$e de veimiym ynhudL b« kftrkurtg if^wiic be* 
^-iiyeic. iscer isiemez kendisirii hiiiuiyeyt inecbiM nidugima 
dair bir iujem verniekicdiir; Bizi dii^inn sciii/ siz. z:trar ederat- 
nn- TMm i^iimat vahdetiruz.c k«r$i bir atlflFi nUinik icai eitifi- 
miz komUnizmnyi bcsler, birlik ve mimizencriifcl yok ederiz! 
Hgerbtzi yukseltetek ohirsamz. bUlim ikiiimdi kiymetlcrin na- 
zima oEan para haysiyeti de biumle beraber ytik&elfni; slur vc 
bu sayede si; faydahmmt^ bulumirumuz! 

Yahudi (Heizl)in (HCasin&ki mini budttt O. dfemek 
laitr lti T yahudi. zshLrcJe hlkim Ttiilltdcrm ^altdanwini emen 
bir kcncdir bu Irene kopanlip all I scat ■ d«a:ia damar bucun ta¬ 
rn in fcjybcderr, muhafaza cditeecJc duma da ku) inagmi yihu- 
di yesc bile damardi Lam^cij alit 


illunllin 1896 Eartiunde Oftaya ainga be lexilt arkafim- 
hl i ydiudi pllni ito cwd nofclayi ihtiv&odcr 

1 - Diirtyada yahudi olrrman vc Yahulih^c nl tema- 
■ iii. < hoJeytfl brniin hufcibncilcri devitrnck..- 

2 - Filktindc bir hukuma birmak... 

Iluguji ikinci middesiyte gecjeklejTTitj bLihnuui Ydhu- 
*[i jil.iiuniii arm g&yesi sudeec birinci muddenm ^crpevelcdigt 

■ ir.Inn ihard oUip, bhiirii. Yahudiirin ne k attar Liza fji^i oldu- 

.. gbsienfin Y£ kar Vc Zaran giz.Eice tided i p uAmu^hl bir 

■ liikkiim orncgi Imlindc muhafaza edikn gtislermetik bir penc¬ 

il nr oyimundun hii^kn bir $ey de^iidir.. Yahuriimu esaata Jisln 
i i nl.imiyiicagi vt benimsemiyecc^i Filiilin HUkuracEt, gcr- 
1 , 1 1 irn, her Utrlii bikklrhgi yapan gizli bir trdsbbt «ula kmem- 
dh.tl H fCfc .i^TTbidigi, sadece bscsindc eizli tan liven wliclfiw- 
^ . EiiiiEKi gdfdulii, iiigiit ve iiafrtmklj hit ikait thane mo- 

|r Iejii kn ftureHif. FtEstan hitkimcii. aym wm-ndii beytketmi- 
I' i v;tbLwii]i^in buuifc vc aizli tumnay hcyctlcrinin onuude hir 
11 ■ m depict) vnrifnsl gdicbslir. 

Amcriknnni iskcndcriyc Ba^kojiwlosu (A. Corm...} bir 
. .mijirtljtr E'llisitin meselcsi konujulurken jdyic dcm^ii: 

■“YaluiElu Pili&tinde^ kendi ba^jndlEiki HJiflnri yer vc 
i ''i ntii imkemcLini parpdara ayartr!" 

t’hkul. bu hukiimetin i>; manasi dedigmiiz gitu oJuUt ii, 

.. mm bir Yahudi citbasile ynpilmrsj- hir korkultiga bCEiyeic- 

i ilir vr* hdylcn Yahudi!i|in beynelniilcl vasfindart hkjbir qey 
t.iyk‘imek myelimk ohTuidti]Ji.a. h^illai niyclim p&jekyc- 
hilinek lyie ea iyi- vasna darak bu hiMmeii tufdwjfujiu vc 
* 'irdurdu^unu ifadc edebitinz, 

Y.iIiueIi tarihi. dcvamli bir ^09 larihtdir Bu gk,\ baza 
I■ 1 Lin fi ikbni dc^L§iiiTiicsi gibi devamli mcnfaat tchewuck- 
i iisl' i-nwe ikgiycu 1 lik hava fiahaianni hedcf Eumr. Yahudi ivin 
'iuh vc uni lei isLitr.in amcak merfaar istikrurtnmi daimai 1^ rn - 


% 

Ytihwtiifa ■ ^(ljxjmu'jiJi iTPiVimf/i'j 

didit. O, to k,i niq ) ’iaim.yJii.CS dcciintcyeock vc yihlmava- 
cukur, 

Bn&sJca mriktlenn hayai vaputtai haimndi&ca Yahtiwli- 
ttinki Jtaruya oruraww 

JipwJi dc town iinuikri Amc-tiLi lizcrmdc diigimileiv- 
mis bulunuyon 1920 suJjirmdftbtf yahudi niuhimu jyifcca ha¬ 
ter 

— “Ilugiinku yjilmdilik, ftiKiii, Amcrtkan yalimlUiKiiJir 
YAhtidilfjfcM 1 tolUh uki imfkclkri hjnp hopnn iriphvedddi 

vc Ajnirikiifa lUdrfqlUudu." 

Buma Cifum lbutoic gore soyknen tu so* tldiu i Ci- 
hun Ifaftniideji sonm htifstouhL ii■.jnai jtie Amcrikihkiki 
hulidirnu UurniTuk denxdajtlfc btwiytyc gmc syaflayan w 
Ameriknlmm m canhir&g Siui^ul >, "hitiTiyEi" jskm-Lm fay- 
dahmaii Yahudi ddiivt. bendisini o Jiyordan kovacafc ve 
cck oJan intlli si-iem UdiliJ winder! to pur* ipiii emtolir. h.ik.ii 
urcyriLtr nmlyankr loid'un hukdruuw i^art,. rut ii hanffcciirr 
iStinyjLmn drdhiitlii ^rkun jjaifcc dagni banked edei hsr 
pfan. unit'-rmitlik, hni voH* Amenkaya du getaddir Fakai o 
gfluc fciKtiu yalmdi pi im jCJki me jjltn lijiJbuicr djjqimcLuk ve 
nefv mulinlu^ini nc phi dunya VJUEjyclfcrtadcn tokliyecc*- 
tir"2 Ana niial htidur. 

Milyanlei toidii Ktraeak ohjtrsaruz, nisi toy iKijjbrit? 
hcrhangt bir hriatiyana "Yd-mdi KLnidir J<> hv.: snidiijhinu^ 
iiiHiLin bcinen }Li ccvalii .iliniim/: "tamill kiiEliillJ, " Fiik.tr 
(ml, bu proiw.wiKfen.m yafvudikr Lar.LlLridj.ri y.i|jikliL inr Ya- 
lodilertn hristiyantan Oyk btr knrmat bcslcmckk ithain etiiji- 
ni s4jyttryor we boylcce yah-to dinirm pneriicn se\ 
bir yahudi iraudafaiisi batiriLle YitfwdiJcrCt iddia cdddubiii 
kaydcdiyur. YohudiLenn Itrtttiyanianlj hiy de toytc 

hir my el aiinadijji balder, ktn JiJerin r din! bir ifrira aJlytida vus- 
tertp rii.irhiinluUjJTm utmim: nk^mdciir. Inuit bu nokUyi, 
yrjrti Yitbuddige din bnkimmdim jiji i^ui bcslenmesi rrokbwini 

5$ 
Hr iwcfr.ii i'W touvtfl 

v<n su brittutaun Yahudi ncfostmi dindesi to esa- 
mi bailwniik Uliyor. 

Yatotirknn rddia.s.rnt gore, nefftlr"^ ^ 

vardir 

] - Yahudi ilinEFK kmv duyubm vcluffl!er „ 

Ii,tinui1 Itcfrct. . 

ford buttlardan twrincinini ycrsit bulandt.^tra* ikirtni- 
vc Ltiha zjVBLfc k^uiHTi sebdu ciD|uiviU rubl ve nil kw 
kava tsiumt etmet is%of: ve Yahudi msek&m hmi wbep- 
(ci bi.eh boy A MI nfw « diva, ol Ju*u nU 

ilen vc sOiliyof. _ 

Suptreili ki, YaJludi nl^elpi kendi'-rrn b^i 

ruhilfl. EnpyCkOn ilKPldiija k^i § 1 # mm ' ,MllUt 

hflti VC jstikbftliyk anlayabilmck tlavaiidrr 

I'iiirvdi LMi* ti^ish 

J9 Aguatet Wfl. }iayt:24} 


S ( J 


S - (FORD)UN KITABFNDA 
VAHE]»i 


b- Tufili Kulrunc]] Yahudi 

Amcritali miEyanfcr (Forcing Oban 

iiutftmden uxirai yinizn^ "BcnwTmnri Yahudi 1 ' i&imli pa. 
ktymdli bir cseri vwJt Fewd. bu e^mndr. T.uib Boyimci 
hull 'yi teikik cdcr ve hufcftml«e vanr 

YahmJi, ikj bin scncdeji ben hagka rridarm kerwlisjne 
duydugu ncTcct liLssmi ajdamifc, fstk.-ii olnir ukln YaJiu- 

diyi -Lijluyiiinaiii^Eanjjj'. 

Sovyci ftusyada BoJ$cvft|jgjn Eemrlim jUiuni - ,Jhf. Hi 
unci 1 iliiiii Harbinds AI man feJfikerindeii mc-MiJ btilunoji 
ydur. liiyiHccede isc r;jm barJlinya hakim/ inciu-h, 
nllun kuvvciiylc her jeyc htikmedcr rilmu* ve dhfinila arruli- 
anarfri, rcfcubei, huauremtlufc ve mbva/mc-st/ljk hilimui 
dun« mLHelJcri birtWriie karji ki^nfmoJt fomtiyensii iJ.ifr -i 
mfcsiH 

Nclicc: 

YjIiskU, tiuEmri tinny ada tin wftatftr 

Vihinii, hi* dimya btlmcsiidii. 

Y ahu<&, Itmmtyrt^c p<fc i*tf olmwwi* ra£rncn + dQnya 
nth (jtMun LqrrialUaruia!xihjp^ij 


fftynrimiltt Jtlhurfi 

Yahudr 'inifliMH tc huLiitoeisii ya^nJiib h«kle Jkwtmfc 
liKiil loprafr tm npctri iceiijbesidEb hii£ bu millewi ulajam*- 
digi btr irk vc tavim yckpeLTriigi arzaief. 

Yahixli, bamcn her rrKinlefccJin tajiunlanna, peftle ai- 
kAMndJit li^kjmda 

ViilnntL biujK-.a veaiitgiamk benreti knllnur; vc pay*v ■ 
n dimBummindan teyndimlcl Kiybk jpffffert tniinr NHUn i* 

litem ini, simsiki. clintlc imm 

Ynhutll, yidmu. dftl? ve Lerteiici vUcul e&tiymiiliinndiin 
Eicfmi Siler Uiylecc her ^eyi zekfl ve kuniLiv.Uk mnnivetftsiyle 

foalkimekldti ddluwm .sewtear 

Y.ilmtli. ^srnkliktan u^alsga kadar. nwwiftiiklyei but* 
nraakkuiTil lekci le kcrr Ve litflemli $d£ilrie lirmanmayi ihltttl Ct- 
mu ve gt]mibirl& kii (filk bA^m « ^aman SJevi phi ye lip (?=- 
$en hitsi muv.ije.A ivelleiics Ji£ifi,i dupiux- 

Yahixii, nihjyct para v^miasiyle butiin diinyayi btrbtn 
ne i*. tc/ii tfadekr™ begar, hjfbir verJc h^hn iamam S j>ti 
)-avalmar vc hi* vn^tb, kendi Fnadtfi vc rtv;uwvl tsiuin^ ijir 
Si-ii n.jiral iLdlann. 

* 

ValburUlik kJiiiunUin, bir para ariKitilir:i!ty;iM rrtcydutM 
yflimiiMH I him, huplin VC dnirrUt, Yehudi, vsibiiiu ibiim Scfii- 
teiinc sc(x3p Liliu.ik punt kaa^mmi^tiL 

O, kcndi EopniklnneiLla oluruiken, UitikAr yefmmiuiJi, 
Meiidckflt uipnililari herkese laksim etiilmi^ii. Zen gin bir 
rttftrt (cjjcWiijHJ imkil^u^i. ^ahsi yor^mlukta 1 'uiyailarini ka^ 
z.inmsl.m. Linniiii E^er, onlirm Mfcmneii, Ftltalimk tlevarn 
crnii} ifakydu YahiHiiftift itusMti isayatLi yilk^lmcs«*e a*Ea 
unkin jukiu . 

Bit Yaliudi . hiqhtr valciiL digier bir Yabudukn miRin 

oldiiWl 

6J 


60 


V^thudi kEUiumi. pbiincilariii tiegm yapiirke'n. YnhudU 
ye ta^fca hakJar verir. 3ir kanun on;i, g-unu cnurdcn 

"Bir yabannyn ihTstax yapetil Lrslnj Fakal keiidi einsi- 
nc„ aslaL" 


Yahmliter t bagka itwinlekcdere yayitamk. ot-Asrfa ken- 
di knnunEsnni liAtbik edcrck, hDrfok asular r hu mcmieteellerin 
fcanunJaniiiri yasak crtlklcri 5 cyferi hife $aymi^rdir. 

Esni.iL yalxmcikriri Yahudijeic hizincl ctmcJcrinrTt eieiklI 
ruiiinki m olaotgjro, inoftdeh inceyc, tcskik ctmijLir. 

Fpr Ynhiidi, agi. vcyahtit fc|$ir otsaydj, belki dikip 
iizerirte bdytc ynytEmsyacakk Fakal luccar ddugu igih. i^j 
(jull, flunyuthin roeskijn ycrturine sevkettrti^ir. 

Asuiarca c'.'vel Ynluriiler. gindc idiler, Dali a IS 4Tdb 
(Seo Tomas Wa geker fshrikast a^Eaitii. Brexilyada herrte 
birk-L^- koy me van F.kcn. onkr vjtrd], 

Onkirm rierefcre tatkr ginnis olduklanm, CCscorgi- 
ya)d:i tlugan ilk bcyjiz focugun. "isak Mimis". Ynhudi olma- 
s! ispnt edci. 

Onlar, bUiiin ctonya yiteiind yayiJiu^rndir- Her tamfa 
ajankin bulunur. 

On I arm iktisnd^n yvkid iiicE^Tine. birdie, ctiima yeni sj- 
L’nrci gckdlcri kilinalan yuFdim Oder. 

Hcrbangi bit- ycde vl- gjuniin birinde. tirarci jettlEcn- 
nin kolaylitjit^ini vcya xori^rjgaiu gdrilp dc r Imjhii yaparu 
ara^tjjgtiik -okirsak, an wnumia. birYahudi ismifc kur^irv, 
krediJcr. kendileriylc ticket yapUkkn Yahudi 
nlmiyanian muhveimefc; i^in verilitr. 

bir SdeLleri *te L hakim oktukkin sermayderi. kat'iy- 
yen Yahudi tesiriei hEsseEEirmeyen isimler alrtnda gdatermck- 
ridir: “Anonim ^n-Ezeiler" gibii, 

62 


AcyrlthtrlM foJWi 


YaJindi, ycgftne ve eneski beynelmilcJ kapitaJisttir; fa 
kin 0, buiiu hildirmez. 

Ktruiisinc ater oUrak, ?ok ycnde, Yahudi olmiynninn 
kull&nir. 

Eomtrun kegfine donya. Yahudinifi ikii$;iidi Lslidfldma 
mute^ekkiitUr. Berlin, kflxi-s. Ixnsdra, Frankfurt vc llurn- 
mii^'dA bors» r Yahudf lesifinin hjikiraiyati .r mdndu'. ingilv.-- 
vc bankasi, Hollands Yahudilcri sayaamde kurulnui^ur. Anisj- 
icrdnm ve Hamburg barikalari te$ekkii]JeFEiii Yahudi lesinme 
Eiicdyumdurlar, 

QnJar neityc ginwler. tlcswcr hayatimn diigum noksasi 
ds onkrkL bentber gider. 

Onlsir ispnnyi-nJa altmm n kulbiojldigi 

yer, ispodya id.:, ihriksr yaplrklan i^in, orjdaii koguklutur "k- 
panya. YshtKtiien kogduktan sonrfl. ikarer tkidiilugiimi kay- 
bcll i licrtcr. 

Y&hijdLtertft, kao kandc^ligintfe ve iiiani|[a baibiriEie 
Imi^Ii buliinarak, Avitrpa u/erinds- yayilmalfin. ir^bir irkm vc- 
ya (cipliLJlLig'Liii aiiuvaffsik darrt^digE beynelinilcl b:r b53 ;LlmEj- 
tir, 

0[itir r hfij ycriJc nlcvcui idiler ^'e her yerdr yalmi ilk- 
balianda bahrisrcti Onl^r. cemiyei hayabum .siiiir Nlstemiii-.- 
b:i'['U idiler. Ysibudilcriiii Avrupadi olmaiU niiimkiin i>|im ^y- 
ieri hUkilmcUcrtfcrt Elalie iyi bilmcLeri, muli;unrlc- 

nn Ei^iui dikJcattoi oelbelriii^b. 

Onbr, geliieek ^eylcri kafiycile bdiyorlardE. 

OnEsr, polirikii rntirutsebeilerini nws'Eil luLkiimci iwkun 
lantHtn-n tlaiu lyi biliyorlardt. Bu baberleri cemiyclfcn cemr- 
yetr. mCmkkeuen ifteniJekcfe mekEupla Ti^iyurkmh ESi’iy le- 
likJu oelar. bilmeyciek, ikii^-ivdl habertenn tic tcmelini kui mug 


63 YstlMlazi - Wtttmiy . {ttinarfd 

okhiiar. Ifdphem Li. bti h^ber vermc tuEincii. onlarm tluik-in 
i^tn L btzim Lihmin vc taaavvur cds'intytsec^iiniz bir krymeti 
h.ii/xli. O haburiere iiimar edilrtKdijji; rAirwi da, bijylc once- 
den bir $eye vakif aJmunin bdygk ftiyduliui vanfc, Bit zorLuJt, 
otttnnn tbnua arm citiklcn, memltkeL ami habcrciEeri timfcr 
lunroi ynidim eitL 

Vahudi, devto SLttanni sfulnuiktu ve ona gdre vazjycl vc 
hu-refcet ttsbxrindc* biiiiin bir ddinJu 


b - Atrriwinva'da Yshudi 

Aiman miHctinin i( btinyc haumhg], Yuhudi ic.smne 
bajlimn-. Bu geifcgi. idriitc files j fcfccn zibfolcr. nsulardaubc- 
ri Hitmidtieydi. Njhayet Na2i?ftifi dovrine dog™, bu H fi frari 
Atmutyudagbrnteycn knlnuidi. Uvea, her ittfu nan Alnuwi mil' 
ir-imin fcansa^ine gbre,ihflll, uynq, inktlfip, Mm Yfihudihi- 

Icsuiin kriwwm&iivdisi olmufur Ddnyanm lumen her yc- 

node tie ayni $cy degil iiiiilir? 

AJmnnyada Yahudiye msMlir ve mdJtcd gfafle baJciltr- 
d ] - Yahiidi tse Abranynrfa efcndi olmak itfedi Haibuki Ccr- 
ineii v * Yahudi , ifci vetam m irk ten ml ediyortantl ve kayn&§- 
m alarum Mia Lmkln ygktu, 

ba*bi memlcJceikrde Yohudi, Mkn fcsnpr ve Jaivvt- 
lini rahitaz crijJxncdHU kefMunmak iriilikp-ifte dufme- 
tkn juidcdcf. FaLaj Afanyidt, lu-yMunmayii ^ 


ttfymflmijrf hl-fiWi 

.'irtce i| ba^kaU^-t Ydnwb, bu mfliu tebe^ert dotoyi Mmm 
rrullcdndBi busboiiin oefres cm ve bums notices! ntarak da 
liifind Cihan Hirtiimfc. Yahudi tain aHmdalu mendekciler. 
Ahnaxtlam kany ndViH Idhsi gteLcnflilu-- Binaecakylt. a in 
in ili i, bugiin Qldujjhi p.ibi. hntiiiii iiuitiilOhLi Almfiftys. htkat jt.i- 
ithi, nc $u veyu bu devitf. .Mtidete YdiudHik oldu. 

Alnwiyodn o jwnwilar HhfvckJUetc Yahudi 1 1 i.ivve> 
ve iSandsbcrg,) ifiSir uliyordu Maliye nazin, Yahudi [Sddf- 
fetj, muavini dc Yahmli (BanwtfdllJdL YsAkkS (Frill) vc 
iMax-coheRi tsc habeitef htJiusii jcfiydilcr. Hajp lev'attm iy. 
Yahudi iWumwjKJn el aw temdi olundu. Sanailar dirctdord. 
Y-i birii (KesicnbtreiL.* tkfiuu netareri, Yahudi doto 
hagen) vc (HirscOin elimkiffli 

Dahu yiizlcrec vc yu/lertc Yahudi.. Her tiileiIl n»Mn 
mnlLakJoic bir Yahudinin elindeydi, 

Berlin niiidilfii, Ynhudi (Iimsnjdi. Dab.i biifok 
mliMrn mdritfccdo iyiii ^'v-- l'i‘ 'fcii Yahudi {Baycm), ^iirutyil 
Ynhudi (Brente) iduir cdlydndn. 


Yahudi usin. ilk Harpic Alrrumyadj. daha bn talhada 
.icrundsi- Sahki oflbt.cweliiHi kji'iydlc haairLminiHlanli 
Hacptc Aim an YahiKlikri, Alnigit volanpcnwi defilkr 
di. Bu haJ, Alinap diifmiRl di|tf millcdcn: chemmiyctli pH 
tuininmemi^ rLe, Yiihudinm otettlu^r merutekese k:u>i ^uda- 
V.-uin tn hsJdkJolmrtdtfinn izalieiter. Uu scbcplc tarn mdnewer 
Atnym mnhurrirltri, bir Yahmllnin, hangi mUlcrin vjimninda 
bulimy bulunsiun, bulundu^i valani savcbileceftlnl 
kiiT'iyelk mUmkiin fiiwmeiJilcf 

Buiiin hu yukumla ^.tnicjikn idriraJardan sonra. ^ r ah^- 
dlilerm ihtiiaiskt bir metY «ide ttfttfen imtaruiiz gbtliniiyar 
Oniar olmasayd^ thiilil ralmardi 
« 


lirHiidifH - Hittrmlui ■ Dmtmrhl 

Harbin b^Ni'iiisiyle yijrack ve orduyu veri least mad- 
ddtff AJmaryadii, Ydtudi elino j: ^ lL Bu. ccwirAlmanJwn m- 
nuidini HiftTL BuiLUl Vjuanpcn'cr rqflctfer gfljj, Airman millet! 

i'-d.iV, 11 1 1 J t vc iitirajT i(jde etii^ini prklia ■bilty^rdti. 
Kaj/jcr Ixiyun cgmcye kitmr vcrmi^ll lz.rm«p umurai_ l..ljnu- 
mi i/impton bumf bebeyen Yafiudjier giiii^x gogalawk m- 
rcjiicye tojiali. Mil Me bimrrvlu ejyala™ ihiikart nfr.it ivitifcj, 

h >rp ^iriiclJf i indc ve mhfiyej iane rjjcriride bile tizaiif 
ajiiyiJH YdiutEiEct uityd'aiia.ciliN. Knpj&sjyle nm;vtui oJan dm 
mttikltlfin, fnhnlilikl.'i letrar nscydanu i*tL;m-tL 

iiienr. on-uUn kaftjvciriL Hvp liitalcri, Yahwfi tfhil«w 
*lbwk Htl 

[ICikiimcb lipyad maditctmii,. herte.sm faydutinji otu- 
mk, mibiavi Eabtimi i^in ugm^yunu 4 a, pas.™ oJan Her vxvl. 
tamcaii olarat. tick cdebijiyordi.i 

Yahudilcr. cjyu fijwbnni L if rmsli amirdilir. Burwn 
Uzflrine fcpcrt bir pans sdi 1 toakruHi ukmuyu Isi^fadL Saftln- 
nsin, iliiilcira sefct-p nlttn sliijy.il c , .y;i ve rmiEK-cjneye, InLictiuirt- 
5 s fiat ta m^fa mji Hfoirhsih olnuiyurdii, ^kiyoicr. rtnnli*- 
to - hail* fjfilJcbr duyuldb AlcIQ&ui ccza had 

nr- 1111 i-rc It -.iiii cdlldi, Im k:iS j^ljirfoik Jitfhasjnii ge^inc*, KMiruk vc 
ynnsiorl, k.if^ilitli Hariik V^IdmU uEdukJort nieydjjia ^jklJ 
lli^biT ntiict alr-n.ii' [ifclu, BirAlnun taors yaLibqxsk ol- 
sa, vnsjtn, miller, riiMfe, hiyanei sesteri sjTiib tthnbygf, ja- 
maTiilarhopftnliyw ve mu. hcik^t yeieoeh tutor coa veiili- 
yoi-. bflylcee cezn hirsi AJtiwilar ib.jrmck ijitmln edilip Ynhu, 
di sejhest btnifcijjyordu. 

^xngin 1 ahudl, null kuwcii uyKinit. iieiniyene Jiufc- 
dii;i yen VC nilfu;: nuku^im j^iiin ulafrjiytirdti. Yit f-Jtir Yiihu 
Ji'- 3 0 4n tuilt atiLSinclj sisTemtj icijsirini icniyii memurdu. 


Bfytirlmiifl 

Zengin Yahttdk anarfbi dcgitdii O. htr-tkfitw ylftpbiSir, 
f.ak.it fakir Yafiutlinib artnr^ckri ba^ka Hr yardimosi yoltuu. 
rill Ijjic J'jcngin ve fakir lwrral>c rejtrier f-^rr fakir Yahudtnin 
yaptijj ana^jniii iieiicei,! iyi tfi-l Lir&J <J, ren^iuin ytuiinda yer 
■ In WyvafDik cslunmfla ihe. re«(im Yahu*linin fai)fibilL-i;^ 
yeni sihalar dJc e^lUvr! uf nl^r Tam vsinkt. 

Ounyamti Iwkifci kapitlivikri ve ^nJumculen Yahudi- 
Icnlji Bu noktatla Almanlrmii knnasti joyle iiah cdikHStr; 

'■Her liirlll ihiiiai. YaJtudi kuwellennw va V iirtltfrtc M ‘ 
jLk^uttiiit ifiHiwiilif Scsysliii. skmtifcrm ve ■jert?c>c fikifltler 
partderi. yalnt/ Yahudi kuvvrrlcnme antvtlaruuiv butr iledt* 
ridir." 


Atmanlanrt gozlcf*, hirdkrh.t5d.rx- a^ilcls 
"YahudilLk. rfllnyaniii en iyt oigmiire edOml? kuvveii- 
dir iDnlar.^ifylc birbidik vlkmdn gesinii^krdirkj, nereye pit- 
sclci, icngiJt ve>Ti fakir, birtrukrirw r^J-ijjlu 

Bu biilijiin kuvvei vasiudan: Kupitnl. mallxiuE ve pno- 
pu^mHlaelrr. 

Bu Yafiudi Hiii£in iskincsk jay am dikkai turmttda. 

orf.Muze tdilmt-inr EAiikfl Paris bifinei moteali. jimdi 
U^Lincd dcrtccyx 

Ilk Hurpleii cv-vcl birUK'i 4eW:ede ll>crkc/ Ijtwku. 

iktiKi Nevyfjrk tdi. BugQn nu-rkffz ttevyort-- 


Ymhudi. ikn bir mcoikkefte. en deri dour tuwote- 
rifw sab ip daimyAcugi ipn. buivu ba^ta miltwler meydana ge- 
iinr. Ynhudi kmllumr. Oime tadar YahntUnin TlIdsu Ingilisde- 
VffkmiUHt - Majtwlvi, - Htfrt/itrlik 

rinkiytii. Bugiin ona, Amerikan fiblanni da Have 

edeb-J I ij-siiiiy:. 


Yirtiudrtcr, hiebdrvakit, Ui^ka milLederlc marten btrL^:>- 
msditeivCnlar frepsi. b&pii ba$m, bit birNktirier veclaima h ay- 
k kaLacak!a«Irr. Ej|erbirmjjlc[. Vatiudinin^d^ma ncdcetcri- 
in ve memJckfitin malt vaziycti imirindcki (esirterini yofc 
clSurc. o iinuin Y:ihudj. o iinitteElc nuicaddeyc girijir. 

O, isicrse hai p, isnerac sulk yapnr 


Vahudi. itlmyanm huba kaynagi oldugti in, <^>k rfcfit- 
kr, tnsEinliUin kamuiElerinL kendisininki irnt^ eibi, einifji p. 
yar. 

V:ihlidiriin vine EsitkClni-L'lEcri Lotldra ve Ncvyork’ladir. 

O. Almanyaya of an Mm umitiulitiin sanma, Is^bi iniltei- 
i eri isiismirkoyulacakiu-, 

BirLc^ik lYcvldler, ijablri i LifctariyDe, her irka va- 

dedan bir lecrube tart&sutir. (jilnur birindc oyun sahnesi deei- 
^rbilir: fafciiE Yulmdi, astrjar vc anirfar geese ck htp aym kn!a- 
cakur. 


C - Atnt i rikft , tla YEihifdi 

Anwrikadn YalHidilcrm Earihi Kristoi' KdiOfiib tie ba^- 
lar. ? AgustiK t.492Mc mOOO'feti fazta Yaluidu ispunyadan 
koguttobr. Ertesi >’imu Rebimh, tanya ilogm (Lorlenucyts b^- 
Lndi. Yamnda. pek oik Yalmdi vynk. Fakf* btiniar ispsuiy^ism 
kii^anlar degildi, EilyUk ka$ifin pl^m. fok twelden a£fkgSz 
YaliLidilcd, wdstfrajj ve yeni i^iismar saisasinu do^ru yok 
cikfviiyri sevkcEmi^i- AdeEa bu kesE ™ 

YaBudilcr oldu K^^ifin, ilk mii^iedclertni bildiien mckELibu 
bir yahiidiyc hifap cdiywdu. i-|:ikikac(c VC liif dc bwpti birga- 
ye sahilii otmab>i 3 .m, insanLiga dunyanm ysuisnai ka/juidiran 

Iwa kc^f Yahud i Lt saye-s inde okbi KpUrnh ik i>:t Ya 

hudi tni^^irbuiunuyonlu. Kofobitbun (Astronomi) nJeticd ve 
deniz hariliiliih YahudilEr nftafmdaii yapilm^Ci Ainerika kt^- 
Fedilir fce^fedilincz, Eopra|n iljtayak basin ^aJus. (Euis tic Far- 
n») isimli tilv Yahudidir. TLihirm ilk detn kc#dcn de bu Ya- 

budidir. 

cvvel dc lEpanya surHymn YattudiS^r icair (^i- 

yordM; 

{ValurLctaJda, yiikt.“k bir (decar oian (.Luis dc Riititagcl) 
itc onfcin akimbasE KriU haziiiedan; ve onun ajkada^i (Juan 
CotMtso)... 

ijvnlaa-. kmli^e (isa^lki)ya saray li'ikzinesitiEfl nc ^(iiis 
oltfulumi aniamtar. ve onu. olmaslanm seyah?t iqin tdiin 
vgi-mcgt razi ediaoeye kariar fatujlitar: Kolomb’im Hindistan 
mkcevtiericflisi kolcdec^irK: eau, inandusdiEar. 

Kolomb iic berater. tithminen, $u bc^ Yulmdi bafLiuu- 

ycunJu; KilWrM AlWnIki -{k.rtmrlil 


J-Tendlmaa (Luii de Fanes)™ 

2 - Pansiinriiia cMliii’uj.., 

3- DoktorfBBfimjlj,,. 

4 - (ACorio de let Cnitc|„ 

5 - (Gabriel Sanchez),., 

Bajkngjfta. YahyiJikr Amenkjyu 50 k jey v&kdcn bir 
V« nfonsk gurdiiter GUneyAmeritpya vc bdh&u Brrjtlyaya 
gfii uniiyi bu^ladiliir, Bfc^ilyjlj]flsrij Hollands t si at iiki.ikj 

Ua BtrxUyaJs Yahudikr gi^etmeL fir- 

m bildiler^c bugUnlru (Ncvyodcjun yeti oian Holtundii mlh- 
Icmlekelcrine gcldlJcE HalJimdi vjilisj (Peter), bu p^sen 
rcn.‘m»Liii fllmsidu v c YnhiHltfeir. or&fim (criecEwctarini ciiuej- 
u. r-aliai YahthiLEcr. cvveJtleii [ecfbir atmiftr, Hullunda ilcttiet 
jirketlcrinm dtrekttiicri, ofllsrm kabulii Lptn firkctkte htese 
isijrjk t^Uyuit kapiiaitcr vcubkleriru sdyJtdiW. Bunun u iei me 
YahudUer and* Jcaldilar. Fatal htikumrt 4«re!enii* fimek 
tuyiifc Escairt yapmikiJH frerKdElitsler- Burntti ndkesi ola- 

rjk ctiilni, di$ itiijieik medial olnuya ha^ liUr V p iytc btn va- 
yed^Avrapa ileolnn wfci immn&chcMcTindcn dokyi, mi»-mn 
bit vnajyei al dd ar. Bit da Ysihudi btiEu^lanndatt fairiydi, Bir is* 
(Ikflmene yapiian yjuitk, digur isrifcfimetit* anlnru niuviiiTiiki 
yer gtsfiriyordu, 

H§er Yahitdiyt, yeni dbisus sacmak yasafc cdilmi} iw, o, 
oki ctbue •w. I$te bu. e»kt dbise ticaredriin NqIui^ici oh 
npt(tur. 

Yahmfiler, damn. cvfcsyi yeni yjpmat tevenrde4trbx 

Bu^iirv Mkakku-imi/d .1 leskami LSituigsuuz. c^i pyderi, 
**•&■ kagit kuTfun parplnn vt pfiyavni toptayan t^it iJer. u 
Y.iliudilerin lorunlsimlir Ortltir kt. pn^uvradan kiymeftS c^yji 
yapninsini bsiirler, 

VnJl (Pbier StuyocMiil), b|iii%*rak, YahudiJcri, (New- 
yorkju Anverikaom bidnti Emi.uu yapm-idar: i^in, iettir etmis* 
lir. 

n 


&rynrtrniifl 

AirttdkA Ditiialindr Yahudilcr NevyorkYan (Filodclfi' 
yojyn ksfmi^arsa da. Ltfc fussnui jjenf. tNevyorkto dbnmrtjj- 

lenllri 

OnUru bisleri, sankt 1™ ^ehrin, kcndileri i?irt btr ikarci 
ccnoets oldugmu sbyLtani^ri, Ncticede de bbyte fdc^Ll^v* 
ynikX Arrunfcittun birinri tkrecedc (Kztret mcikcn ddu Elw- 
pinn btiEim Aracrikanui MniaU vc ihracali qodan idare cddir 
$thrin cajjlvi ve topragj yihudiknttde. Ev uhiplcrinin ime- 
tndr, Y;iEhh1e olmiyan bir ume, hUHlircn uwdiif edilir. Hit *cr 
vc( ve kuvvcLm hif dwrrnariait yElltsrlJiwiinder memnunv^lwrt 
ynhudi mulmnirkrinm, Birl^ik Dcvlclter ve (Nevyork) ifin. 
[Yoiil FHiatin) diyc ba£trEnalanna hnyret Btlilmemdsdir. 

Birluyilt Devtedfirin YtiJusih nUfiuu 75 seiw: i^lnde. 
MJ&QD den 5.000 OOD’a ^lfcti . 

IhlELkn Btritanya ec .iHDO.CC'O Yslswdi 

v*r&r. 

\ ic( InfUtoede ^ok feku VahsKlilei budunsaydi. ofitas 
Y i>k fen a hnKkeilcfc mamj, kidncaklardi. Bd^ili bir Inplilr. 
her daJcikA, tmlmn at^Woe harekdc ba.>lanabiiopeEini sbylc- 
1111 vtii I nkni bu hjittke L, /eri^isi Yehtidikens kar^t olunux 
C^Ulnkil, rndiyc- vt ^erek (wUtik.udn t onhsr hSkimdir Hu 
niuvntrakiycie «bep olarak. Jlcyndmilfl] Ydvudilcrm han: 
ketters ^us-Teriliyor, 

buHllcre ilc Bule^ik Drvkilct arasutdoks Yahwdi nltfu- 
nttam uyt ^ckj pet buyiiktik. Fatii Beynelroad Yahtnfi l»* 
ariennin kuwcUer^te, bo pci biijuk oM iays ferksnm h^- 
bn .jllktLM (tltrkfldigi go-te ^arpnr. 

B\itfinJfW9 yth titbit mV,' diinywJ*!45 mitywi Yabu 

dt vurdir. 

|J^r| Y^in^tOTi) ziiffltmmitiL Afftcritadn 4.000 YliIhmII 
vnidi. Bunlur c-Sfiaftilar. Ekseriyeilc Ameritu tara&an idil. 1 
Huyim Sidartusn). kttn^ik bir winaneljt, blWJti sficvetile mUi 
lemiekdcTc yiudtm esii, Fidtat mi™, h^iwiyctkriiti hifbsr ^ 


7 ! 

k* feifettMuHec EJ i^ligmc ve h>£bci fhrimurir 

Jcr Kullimlacni; e?ya rneydana ^eiumcililirf Vainut ve yafcm 
haa tjyj ifa licaret yapulxE. 

Tk^ocL Yahudi fjsiv-uncesiylc, parmJ4f. 

l^ur;! k;b«nF53riya. ap(al dilfilntelei- lEurjjiwiliifrutt. 

! *!'- rtcs- g^ilenn vaziyejim isliih elinck jr/ti'<tirirhi isc 

tfe. lufhu itiiikul hItilIp Yshudlnjn dcalnr k:L/j(rin’iisj eksillmez, 
]lu, nnt m knbiiiyetskligl dep dc itead dUjUrHdffiiiin iwtkc- 
tidlc 

Yahudi rikrine gore ticurcltc tnsnnliir *|i|, ai^ak ve 
yiilruj- p,™ ve egyn dD^daBr. 

Kcndiiiitie. kidhsjz, diyertlcic kaj^i da: "HunuJii uc^m 
rtwviifu vatdir" diye ccvap verir. 

(Ntvyftkjim Yahudi Kfrwrntm title bunu. hnyk itifa 
cdtricr. 

HWi snsaniar, (Nfcvyprfcjf.nfci bkk Yitailfete aLTriten. 
mLm ha hale fciaenia de. YrinJSer oldujmiu hilmcvkt. 

flu. muUak smette twySc ilen, AmvnkMb tmfckjyle lci- 
kikaiti bulunan ba kimse. Birte|ik Dcvtafenfe YAtiudiknu 
jtuicluiddR lvdiaretfecv r gene fcendi utlnn. fcr.Hli cjoKlifcftKtal 
lEeldjgini tapir erfebdir. BunwrJa bcrnbcr me hnkurec cdm vc 
ric dc hakaici gbrerk, bunds bir btltaizlik veys ifufmtycteizlik 
hlttl ^dtiruzler pinkii, 1,1 lies ret imcv^un btlyle onireder.” 

IJ^k. daiirm fnh^igj yerin hir^n clcrwlwi qtiungirM 
inanmifiir. 

V.ihHbdu L512 fair TcEakct dayc bnknuiz, Q. j tfr)JL , 

Jirindiin fiknyel cimez, FaJut yuI*Jmege pili 5 tr Muiyetuii 

BtMim bonlsj, %ahstn fafci&trfk olursa, kiyrmnlidir fa- 
kiu Iplmal mikradae insaro pek ?ok di^Jndumjr 

Scfslei dofunn kiian^ ^ekiilcriiii dc^iituTnek 
**ktu rtliltniu gpfaMipk Yohudp. ntUVaJlak iyetifiin ye- 
fttijli-j'mdcn tKi3£ vocbihz. Likin cciiHi, lit/aficiitdsri veyi 


IfrynHrnW r-ahutdt 

'-.i ifCtiddrM wottk^c eltigi. tikjbir iwun gfirtiJme- 

mtjlir- . 

Oinn hu Kill. Kkyle i^irniai leaden tdlii hainisk 

msimiyeiaahk mydaiM m buoditi ^bebi 

:n veya bu ifcJbL mak VihudinM ir^a licartt oywniandfr, 

j^tlertn lehinr yupiliuriilt lekliften. ooa. bir fulfaokn- 
mjn uJdi£i punm jlUsmantrai veimesi kadaf, gufot'i ve spdcn 
^ijriJniSr. 

Aittenku Ynbudisb ketiiliuini wlbiinar eUiiHiez. Boyle 
l^nUltilriie Kj^btliUii isitsrw ediyt'i- demekitF. 

Y:d]iidi UiEcscydi AmcnkalL olabdirdi. i L akn?, is.fc'inuj.lis. 
Onuft niuEhi^, sorvdlnin ana verdigi rahatnzltk hisai vc Ai^l- 
Eikadfl tuiun luklanik vcnlrri kararisr. oiiun hakikalle. Amed’ 
Lays ve Anicfikal Fya ueak d f—*nltlMfe 
G«^ ha Y*hudi ¥&yk di yor. 

"Buiiai tut, An «mka icbAM Yehudi ik Yihudi ftlan Im 
America] id it. Amcrita* Yaliudj. kcndjuidainu cciuielle W' 
ty-jk oltm lAmerikaU ndunQ) eynat’ 

(Gbetiol her Amcjikali «cri degiliiir. O, Y^hLwlilcuH 
kendi itbtdSi mccrmsaiandir hakfc oelar. #ktlt ie(nk 
edilebileoek bir jdtittk. Icendi kenditerlrw bif birtik vtemla 
Uelirm^lcndir. 

Y«hudiledn Afncrikatb wmiyci fn^nusyonlan. tU- 
gcr luemlekeilr ideli.intlcn faJlsr bii’ fark gOaSeJincj:. bsEjbii oeb* 
re tnhi fflmwliklJLn lutUl YEihudiler, bubMetine yikm olmnyi 
terdh wkHfl Hu biwuaiyutlcri hllcri Kdtidir. 

Tiyo.iro. mcVLudiyatom Yabudiye bor^liwlm. 
Qyonculukp bild licaresi, dyanuya ait her nr varwi. hep 
Yshudi clindcthr GU/cl 'jnaUiuin ve hatla iSimlcnn de 
Linlsnn chiwit Hu bizc* bogunun butiin ^ahne tscrlcnndc 
nmjriufr .tnuir pmpa^sEHJa bedenerini izah edebLlir 

KflJcm emfiLvtmktuiiin ve ipktt tmsbn. buyiik me^Mi- 
hibtf. jyaLkftbt cndaKtrtsj, kadim ve ededder i^in hei 9 ^ [t 1 u 72 


71 

taAmfrM - • rj.lnasrivl 

c *- v ’ tsl - mnas-ik i AJetferi fedfttftl. MVUcevher EIlMjtJi. . eilkoJIU jij| :■ 
Icr iumrcti, fin reitik, _ RutHn bunt mi. Biriefik Amerikadn Ya 
HiidiJei li ikirnrlir. 

AnuTikiL miller], kcmii murmui h^in^te litarcE >Mp.nihi 
nri ckscny*nJe Ythudifcr cridugnnu KUnhite hayrete d^erdi 
t^ilcir. Amerik.iTi ismink IrtiyUk kiyrneitEii taniamilc kjvmyj; 
bUmqJtnjtr. Yabanci bu bnwKb rAmcrita ucvrt M r]cci 3 . y ■ 
hirt (Amcrila veki futeii} tayahul bunUo baftcr jjtmlrr il 
iimia fiiMCTilnii} birbUroya gurixek polr defa, gommi^ jtjre. 
Ammitad!* pck az t-Mini* blr Yiihudj ,lr Eri/.i y E ^ 

^ AiflpCftkji lisan nwirkGiiiirvin knzandjgi jflref vc hUr- 
Tllf(l 1 ;L|1[ wifctndir. 30 ysiliul 40 irk, Anicnkali ruoble, iJca- 

rel Itokiki .. ricuti metotlonna ^aliEei 

gttzile MtLlmaanii hif 

•Scrtclcitkil beri Alntilll4f tla. r> ,nettles iithanlimii, il- 
maftca komi&n Yahwh taditerinc hakarak, kmdilcn haktm- 
da «XM £i>rc X.JIUOI bc^crndcfuiikai hmi diret* ijikiycH h j tf . 
3er, 

^Huth Lilmiyanimf. cldc (iiJ ^muya, bind; bLrk£i viww 
da yclimic^j mulaedi] dcplenltf 

Rif ^ l|ll| di Sfin cn mlHilm sey. knpmomftiUnileki idn 
inm iT il Yakut! i allTVasidjr Bu i.w. Yuhllid] idimyjLn bir tnSEUlir, 
en ,witt dilyttneetfi <dur 

Amciika Birt^ik DevfetkniMfc. Yahodi ziraM'n b®j 
k*. nc L-je 'sc bepsiwk nuivajM olmt^ur, 

Yahoifi icmaalme gwt:, him man, Yahudi krttAttn 
™3|Ul ttJebikcek inr ij. drgiJtlU [vir bunun i^irtdcr fci. opiim, 
iTirjuiE'.- In hevesi yokniT 

Sill ve bayyan yetiftirmc i^irnlc dimity Hitiya^ aldugu 
iflfl, o muviiffjilt (,>Jyr, 

Elirlt^ik Dculctfcrin rmthldri fcumdanitda, Yaliiidi u- 
nuir ^aljMnjhin EccruE* cdiitli i>n <fc, neiicc daiina TrmvafTaki- 
yetwiJili gOiKfdL 


74 
£2f! wirh' .iff f 

Banian banu, Yahudimrt eiraaiicki bilgiiFFiligwie Hum 
IctmJsMh banian ise. uroniu ihtiklnn imkiiBii oldu&unu 
jittylcmi^lodir Bn sahuda bcckikai y*pm ^linnl&r de. Ynhudi- 
nui hi^bir vakil koyltl olmjtyjitafti ™ omm Her vakit Vc Her 
yenli" t'jLcar oldugu nettccsine varm^Lrrclir. i’ukin Eicanrl de 
VahlKinJc mk .11 five deg.il, rufuii vielLt&dll. Onuu tek ^iyCM. 
kitbn imlktkre ve but* ttsdeJenrK stert ve gwiuten et/Iiye 
hikim oimnknf. 


d- KeUfe 

bvid'a gbic Yahuil; rtilfu/u, ^ekspir) gibi bir fluhinin 

^«rLcriitdcki Iww fctsimbn kaUtinnwya kadar gitmiftw H«ej 
lullUpkwieEenieiL wicmcdiLLcn cwrlcf de yolc edEfriitiftii. 


(gpfcajgo Tribyim) piatelewrim 19 Hazirni mnlik 
sayimiida, ttfc sBhtfitdn ilk aftitunwidfl mulumv (Klnp- 
twXIan gelen blr telgraF haberi iflti$ar etil: 

- ‘Tn^ia, Yahutllkrl duajayn liakim oLihuvij n^vlctidf- 
ynrl H«r hanj;i bir ttjlni. Ini plan ipn hir ilftiii! 

HritKinp bir tejim. 0 rr|innn asfi °iyesi vc hedeB lie 
Yahikdinin »li nuk»Kti wruinda lab™ libana aykm CukHif 
vudir 1 -je, ayner ford 'urn bif edmlesH 

_ ‘'Yahudin. iki lurlu ^U$tr; Ya dmrudan dofcfUJ » p irF ‘ 
llmkrt yikrrtak, yabut UMlnde kendi kflvipi hak trtlivni i il kur- 
nuik 1^11 yen] n^imkrr t«dl ctilKkn. IdglllljFPflnSn u Amiri- 
UmEtliirirli EeHtikleritH? yuiv. YciluiHI fiaHyrllcrlnb H*im l ^'klmi 
U]*rv ktIlti ruhiar daima, Yalmdl koklerkidenrHr, Mullakfl 
Lavnmak l&iiilttltr kk Yahuili, kendl nthnasd* me k*i«Ji»iihi^ 
M muvxlt olmaran her Hukuioet siilroiiiidcrt fiffwl f*kr-' 

7S 
ftsWiia MobnAtl 


Vuir iTfiSiyunj gazettL'isnsn 23 Aj’-liikj* 1920 LanhJi sa- 
Y Hindu, "DUnya fallkar isrrnyk- bir toitmukalc £ikb. ■Stiyli; 
tlemyrtnlu; 

■ "V.ilutdi torcketh yeni bir ddiije liMlmLydine 
nsa liikmlrvtrlkr!" 

Giueir tin hilkmii vcudiJtier win™, bur rrti^ij goriiLrne, 
mil bir kfalUfc. yator toykuvjyle ton&m In- 

ijittcrc vc Adleriti Y.lhudHenru riratn cdlW, onjar j^in ‘Vt- 
fcklr uuanlu/ re mill] an'andenn mutadiLrjUr ttenirmryjo- 

ten" huLniuim YQdyon&L 

F itft!. hu iddiayaksr^ diyor ki: 

'Hi! (Jofiru ukuydi j] C iyi nlur<ltir Belhr bn. binde on 
Ynliudlmn ^ilsvmii nuxiptir." 

v.ilnnh nwliamrierto mcv^mbi. InuiiiiHiK, hctfcesl (ek- 

ztp e<Lcr ler 

- f, ltcp«J yanfij. hepsf ynlant Huynh rehim, ifito... Kin 
uywNifJiii.it i^Ln Yahudi dtqaii.-tn3an ktriltridw lentp cdiJm 
irmafS.ii' 

Bakm Fort; to mahkjc kit|i u diyor. 

- Kcnnlilcrme, Yaliudi scriyc re iakiijinj ispi cxlince 
cfc modal » S iUn iJrgjfr.Oamu derici lii: "FcjtJUfil Bir iin «pn 
iitJhiimitnnii'in dogro okfugumi hM cddimt hiinipbn km- 
ri ' ir 'd 111 i-nirtcEL- liuntkJeyctt Yahudifton, dllyminLum m ahvet- 
nKk ^ hUfcdniHi kuvvciinin tofinn y^malc iskmclcri 

hr W nur Bu tokikatc kar* tl Yithudj otowyan totlti 
^unfari loyHycccfctir: “Evcf amn btttkr ira*U hu yerm Yahu. 
dUcndti-, lii^.j alfikadar eunrz. Ameren YahudikrL hbffcrrr *a- 
*f- b<J > lr d^Linmakt’- Eger yuhtot oknayMi Yatodmin ru- 
M vjiiyeijnc rlalra derin ternas toete.1; oh]t*j, mevcin obn yh 
kici (Junya Fuurtetimi] nufLmmun bt/.irn mendehtomm de 


A# UPWihniJn TiiJiwit 

. ; rsi!=mi vc mu Blare ftko rutiLum diriliicj Yifiixiilei tddu- 
■lutu lesto cdeiuUr 

Fold dcwim rdiyor 

- Bait Yahodilex vc Yahmfi olmayanlar, lain iddUodi- 
im liardsdin hikikalcn mevcul oldogunu itiraf cdeiler. Mc^e- 
l:i {Christian Sclent MonilH) yakin zamunda nuc* I' 
kuvdaki bir b(^fnaklil49lnde |ifyk diyon "Ohji ba^Jwt bir Isim 
vcrilse de, Yahudi lehliltUKinin mcfvcui olmBdi^im irt!yl«twk h 
icTiLitds bir y»M*fbr On* Ya/sAymmria) kimtimn ab- 
rc. i.Geec Kurk'.r-u, isrni rerUse daha iyi olw. ZanunHI i^we- 
-jjTden an-bynm i^TO gi/li beyndmild bu ityasi ir^kkuiUr 
jncvo^iyciL afddrdir Buna Yu>i yyam k Udumfinx tium ge- 
len msanlik tknn. bir uyfcbctu toLmuyof'” 


DQnyadn^.Ilk■ Yitbudi nfifilBindius ^ok. Yilsuili tllln- 

y« nufiaiu nazariycaiylc ulikali qIjui ^oyicr. "Siyoii Uswllflri 
PrenokoUori" diyc Eumlnai 24 vestkada up&uur. 

Qnlar, Aviupda dikkiii celbctlUo: 

in^ienedc. hir fininaya ^bep oliiuinr. 

Buiu mdknbiE Dcvirticrk. toderitamet Nt 01 

ci*dc etrifcr. 

Bn vesiluyi Anwrikw Adlij-e« 25 kcho evvd mnayo- 
neyc tnbi tunu. 

BroiokoHcr lircrindcki Yehudi tcsirini utakln^irMik bi 
[&, orran. ddnyeunn vindiyu kadftr gdrmedigi hir hiikimiyci 
pfopsmim ifiiKk napLadigirtl yufhriiz. 

0u pmtttolknii Yfthwlfitoden gLkitfi inklf etliUe Liahi. 
pnxokollcr to mttno akdm nbot ederlel. 


76 


77 

iirifrioi/ri WflJtnSjkiA - DAtYHitlti 

Prenokciltortle her inwaii certyetbi l vc hukamtiijii mah 
vcimck vc htufutitit ber gteli li^ii-unw! ^klirde htr tjunpi rttb 
funi mcydaiu {jrtirmet hctle/i vajtlir. 

B£jy!r bit plilna^ n-c- h^kiavi brr sniif ve nc tie uniu^istEci 
rocyditrui kuydriUrlcr. 


Hcref’uii iju hnriktUMc ijicc hdkin4iiic bsUtuin: 

— ik OnLirffl ihllerfiukr du^iirmtiJilderi hurrlvct ni/jm- 
bnitlli Myrik kuileitfp, -nitwn bay^pljqjnw w fctrwiilenEiC 
J3! in'Ki bir ilfi luilioc pidmdrridcr, SfFhcsti imilbrhihi he 
ilrB ^udur; DM, Iktisadi iimviifeeiKyi, tlyirai ahtngjnl. ev h* 
*»■««. kuliM ™hdcl bdirlrti bufun litum rotniu’alirmi yik- 
nui.'!. Vahutlii hit tkfsim ba^bj ifnSi h-rrsm mibtm 

ki. fflllltl butuii 111'] hisjerini kaybcTmr yrihimtlfldadEI 11 

Diinyuta, W JinEJtllicMl U/criiute hn,bir tqiik. | m lILs bir 
ArtfjlahSakstm tikin t-Q nlun bu sbjcEeri k^Ur. Yahmli ve Tfcbn. 
dbit RKvsnndi, tog™ ve pu^d dcgilthr Dencbilir ki, Rrt, 
kwdiuca bir lalil i lc liavaiun h*i kisacak rcikibiyle tNirun Ygliu- 
di diivnami, bbiiJn ifytfzilnEl ihnln ederefc, l&ds eimi^ir, 


Son pmuikiElLcrdcki bam inOsicsna yerlcrdcaa bu^kn ye- 
jtifu; uk farkmt ffctom tatm ,, liika^jjeJiir"dur, 

Mescta tonnei Pmtrkottki *oy5e dentijnr. 

"Millcttnctl kiymclJi hiuutjyetleri. ramus ve simlmr- 
yci, styaselic L ’n hivvisrli dU$nunuJfln UM kilkx magluhiyeu 
siWJfclcr." 

Sanra: 

lUkHOMtnnn a&aJci ImmbdM-mdc niunprvrx liibfcfca- 
mi7in -isalai kumldu, Her yerde cai evvei tipura asiilcli» orfa- 


v:i yin- 0«?6rule lervetin bulnmlMv.il ycuii jiriiHokiaanir* ic* 
j riel duvjuijui bliimLlir." 

Sonra: 

”BiiP tintilcri yUJudmveytf tneebur «K-tij|iz. Bu Jffi 
nyin fjtydjiLi oLmayacnktut £Unrt ujmt zumuitln bu netinnta 
, Lfs^kliSin vc tHtyvaneiliftin mahvoMufunu (ddu aierck kiy- 
mctlj hiyia matkldcjirtin nyatluin* da L^icrc 

inarp fakialeti fl§[isiyiiruk. Ontan alkol jevkme iili^Urantk: e^yu 
u-idc cimc ItflyrwkJftMm da, yavai^ mahvatocegitYaijn' 
Ja iiLk,ithuL.irt memlfkca dtsma j-imisk J^m tcdbif ulawpf-" 

Y^iudi di^na^M Lur safatctAr btk son bq. 'Th* j^tndc 
bijnlmn ynumazdi. 

r .ikiii E^Ofi Hrm-.-.tti.denbcri Britanyn mUffcskdc IhiIu- 
fiiui kojsyiUsr bu qkrut cn jlz. 14 *tm <wd b^lam^ a\du^ 
rtu ispat rtayciL 

14'UnriL pmuik. iiila lAmniinIc meydurw vikflfl nah 

■ Hu binm vc iiikuhsizliietn * iiidflflan nrnsnubiki farktra. 
bram anEjM muk ibil. jiiksek ir'Mtan varliktara ^dufaru^ vc 
iwi<-jthi h^yviwii ruhlaii gxusuikiiytjr OnLari tdkik edeftlfir, hi', - 
kr ^cyi miccdcn pjicmediklen i^in, hi^if i kqFcdcmc,- 
U-r. Ijit liumdH bin. rabiniLn tHinymyi s«vk w ortra hakim til- 
mak ii;>n yamatcj, girtJuyor." 

* 

Rml’uii Amciik.iyi esas luflawk varti^i nclicc; 

Bir v*nva| htr yokmu^l iiu temiyetin (emd duvatlfl- 
mu mubv^rmek yiryunc vinnu. yupedur nritsirdsi bngk.i 
fakifleri yaymak ve ya v »> yava^ r 'h>[v|iirnaya" ji-Ut^yi ajekmek 
r!najj_. ijae AnwraU kmaa$ hiyan kisa bir ramim arfinda 
bliyiilc degi$iklik c&, « t di Yihudklcr l>uiun bankn vc 15 harekei 
Ecrinim ge^iil-er. 

TO 


7S 
Yafutdilik ■ bUifynM - DflnMclri 

l^iplumak rikii ctiiniyctin dU$mamdir. Onu midivedsn 
O. yapma rikrmdcn sanra ikinci cforecede gelmelEOir. 

Bir insLin, yjrfiut bur simf irism. tcplama flbinc fopilin- 
ca eem iycl bagtari gev^ex. fiteulEtr. 

Supunt; kmi LtF dunyamn hikik-i niimartan, san&tkSrtan. 
YahudilCr de^Udir.. 

Bu yahudi fikirieri if in Teca\r[fz hedefleri, ydkuck nick- 
Eeplfcndir, 

Kbytttniin, yapieinm ogulEisrt vcyu tofurilan. dsgaJma 
fetsefeiiric magi up olimi$li,irdkr. 

Geti-y lalcbc. mancvl £arties{j;.mc kendini k apt my or. 
Omm kaynikJanm've m'inalanru unlaqttdigl Tcfktn deisleri. 
dim ccKbediyor. 

Gen^-li'k, inki^af vadeden ct^kunlukfur. Sagtom bit a- 
ke£e tnKv jl ediScKik oJah fcnmali genflik kuwcUndca Ix^itil- 
mnM r , l$te ha itisckktil yol^ittlii genfljlk, fandine hits. iJc ku- 
mlan tapuia dttjjiJynr. Baztlan olgun yagianmlft, fok g©f. tefc- 
e^lt dagim haycn tcmdiiie dtincbilburiar. Fakai aiienin ■ bircr- 
kegin bir Mdutm birbirierinss ve focuklanna .indakmi- yalmz 
LL]iii>-t.-Li degil, aym zamandn ^hsl kara.kte.rm vc ald&ki lekfi- 
mLlLun. tenidi oLdu.^unij da uzmi zuinan wnutuyorlar. 

Hh. biitta fcai^i neyapdim? 

CoktaHii! 

Bli tesMfcriri LayiuLklanru ve kai-ckicrlerhn isimleriyk 
sSyliydlm! 

liikbctcr, Angki-Sakson mu yoksa Yihudi luhuna mi 
rraytellLklerirti bjlmdiJcr. Ynm, yapicil.ira mi. yahut yiktojb- 
m mi l5bi oldiiktanm bilmclidiricr. 

Y;ihudi icnirEnr. km^i cai iyi. panzehtr tahsiMe dan geng- 
likw uk gnjurunu uyimdimiakur. 

Bflhatartmiz Ancdo-Safcsorv ke]i crisindandifEai'. 

Kadannitu kEilrLir kiivvcti meveut clan onSaj, yjpjct 
idilcr. Onlar, nu dcnlcrini ve nede Allahlarmi Yahudicfcn nldi- 


&cyr\rimiltl 3 j? Li Jill 

i.: i^ie bdylc hir nka, boy It babalann fofcuklanrcii kiiliuriliz, 
cmisra lisam dlmyads topJatna sabasintUn ha$kn bdyiik bir ^cy 
■iisiemi£rtii$. her nicmJekettcn k*vulnau& bir millet gtidl 
BiirdaF, bjjffi dbnyimm nas.il cdmtoi ianm geMilini sdy 
iLLyodar. 

Hiir Ftkirler, yliksck: rnektqj^ tahsil odiirr- f r ak^t Yahu- 
tliyemi olan gdslcrilitielidir Cfuliai]im;< bu arfcm sulanm vl: 
■p m; : ,iini ogr^nmelkliilcf. 

Onalik aydjnlamyofl 
Yatwni:] irkm usuhj anli^ildi? 

Q, fok basic! 

Evvdi millet mekieptcrinirt “diiiiyotil^tinJiiiast” ifiie> 
luyor, Bu kclimt, Yahudiniaidii Onuri h^efuic hi/mst edcr 
Yiikick mckteplcri YahudtE^irmek- 
BunEanti iiepsi. Yaiiuds baSimtim Cazyiki ile tavsiye 
liklcri IjbctaUsiiiktiir. 

0 organiwisyonlanntla. kiiiscdi:. UnivsTsicelecde iiji. 
itiani^i vc ccmiyel Jiay'auiu bcxidw. 

Tecavii3i tfdilai kapitsdilltk Yalludi olmiyim kapicali=it- 

liktir. 

Tfecavus ertilcn din r hrlstiyaniakbr. 

M:.hvtt!id rtnkide tfibi tj Ian eemiyct hayati du, bizim- 

kidir. 


Foid'uu bu haiikullxJe lerktbme ildve edileoek lek im- 
^ur, fizeisi fizgisme- aynt tafciik ve maflevmyi Tdrk Cumiyet 
ve Eaiiliine tathik utmek aiahmetinskn ibaieJtir r 

(Btiy&k Dafiu 

V) Tcnmuz t 949 - 26 Afam* i W0 
S<iyt:?L 22 . 24 , 25 \ TORKTAmumJE 

VAHUDl 


I - OS MAN LI TOfttAKLARINDA 

VA 1 IUDJ 

..Stilt- 132 ft... Sii]1iui Ortswi. riHtTiiiyi iEapielTtgt vnki«, 
"i'i! MiiNSvi eemnsiti '■ hrm /aptindan sonm 

bUitin dhjil i ^chri Lie dc, bilihoic Muse viler §ehrc av- 

■■.■limber vc bir imikkfel s«ira 4 clvu ydiirlcnk :dkin digor 
MuMivilti -dc, Burot'ya gdmqlaiiif. Otti-uun ur>Lti 
P/rta. Gchbotuyu raptettigi vifcii, »>nu.u \\a M«*vi ocmaols 
(mlrrm^Hir. Sullifi MufJl. Ankara')' 1 uhljgi vakil, onuLi. cski vc 
1(1011;, Edime'yi a]di|3 vaki! fit orada. lnJiyuJ: bir Miistvi 
Hflimi fexjJdu, 

■Cjcicl l--tiin3c.de, gerck Irak) .mum d Lficr tdiirlerindc 
imiMrnat MLuwvUer mwhielif devieilcrin g^r- 

rnli^enliF Bir Musevi tnrihfi o /ntnnnki vn/Jycti §u surctlc 
IxiVir cdiytjri 

■TUrklrfin gcliji, bir ■iiHukiiiii ikjci^mcsi dc^al* onlsr 
. Y.: inula It i \ t0n bir vaziyttkn dejnjrtiesi idi. Yahudder zulraci- 
ten niafa, £S*renfift humvete kavu^rrmijlJilTit. Yahudibr. 
liirLSur yalrn/ gaiip ve (jpprnlin cfcmlilcri naxanyte de£L 
ktniJi iltrLlrrtj k yakmltgt o4juii| '> kanJc- nujiiyb bakmifhtt- 


83 Waxiui, 1 !^ ■ {Kj/wirlii, 

dir. Bilihukabcle I lirkkr iJnhi, Hri3i[iyrsnJ,T,rui kuutlilermc vc 
dinlciinc kaqiohui busumciini bikrck, Yahudilwc nmtiabbei 
(!) bagtom^kotlir 7'ufkltrtii Yjiluidilere jlLma( ve cmniyctlcri 
vafdi. 9ilnk« ontorda (Ynhudilcrde} Yshudri Ligi tsJirtliyetc 
ydlcl9$tiran(E) sunnrt. oiuf, ibadeihancJerdtki sudc]ik £ib[ 
ndceltirirt »KvaiT oUtugimu gorml^lcHlir,” 

1416 da 5eyh Bcdreddin’m igtimai inkilSbina ijiirtik 
ifc isiamiyeti Kabul atlert Torlafc Kcmal aduidaki Musevj, 
Mjnisidi iclt. B-u. r; fcaman Manisada bir Musevj cemaati o3- 
d uk m 1-1 dftlalcr cdcr. 

c'ridli Il.in Jvldimet i.'icmbuln (eUienikEen sonra, harp 
■csiiaskfida tilwlerin buakiiklm bc$luk ve jikiKnui Ejilyitk bir 
tannin ^hri total mcsi yUjuilnden istanbulun ntf fusu azai- 
m W M CQk iflrai-ycrtur sahibi (Am Faiili, yiiksek sEyasj 
goitigii Llcii2iisjiKa yenl pctyinihum emniyriti uastirlariA acn- 
uiiik^iErrneyi du^tinfitck: Anadoiumm pck gofc ycEterinde 
ytfftim KnnffljUen vc YahudiJeri tslanburia da*c! cftnig vc 
\xa\ ahvaldt dc iorfa O&iralsjda Anadoludan ej icn 

YiLliuditcr araswda. Bai:u. Tlfc. Anmlp. SJiaop Yahixtitari vat- 
dir fci, yehlrlfrinin isimlenrte ieqj'tfcn isEanbuUto ibadethancler 
inp dmi^Bidir. Bundan. b^fea. jturla Istanbul a geilriten 
YalniJLlcrLii in-ju cirifcicrt ib&kjihaneye 'SuiEunlerin iheidet^ 
bajiesi" Adi vcriimi$ti.r 

I W2 yiljnda ispauya kraJi Katolik (Fariinimd) v* <$i 
fi^alieE) zamafiinda l^pnnyA YaJiudilcrinin mcmlcketlen 
fskitriltnaii cmri vcrilmiijll. Birkag AStfdan bcri omda y-erl-c^- 
m balumtn vc dinlebnc her zatnaft sjittik kiiiiKik Esleypn 
Yahudilcrin hirkismi inetnlckcti icrkede^L 1-ninyj, IngilECrc. 
Fetamcnk, hdya vc Tiirfc.iycyc gitiiLi^lcidir j.^kri delay isiyle 
Up-nnyadarv aynlmaik i^emeyenkr., ztfiircn Katoiik din ini 
kabul elm^lcrK de ziniutn YahudEigt muhaiaza ediyorhwdi, 
^Lindan tagfca, ’’Itiseii” Porleklz YiUiudilcriue dc dtbfk edil- 
niigiir, 

84 


V'rJi'i T{rrH;wnfr Vi/irhiit 

Yd t&yi -Fecaat hiirtkitindcn (i^kistiec, dkHlr- 
mefc) t: lhclii i Yahudi!cr f -si^innk oUnik kanbulu ^mi^lerdi. 
Hutadfl kgJanMrdun ba^ka Sdfmik, Izmir, iskaideiiycyt ^den 
iIl olmu^tu. Bu ^vaHtlaniifU vsiyiyeti. iKinci Abdilthamid'in 
hfamnila liir siyasT (dw do|mmi^Hif. Bu |?1 jjilti tatbik 
kabiliyetim Ankimak i^in, Tciikiye Habarnba^isi (Mb^c 
|j3.vi)yi senesnain Ni^an aysmla saraya davd vc huzu- 
nrn;s Kabul cEniiijtii. 

Abdidhamid. iliifatcaji ionrA tfatombajiyA soy 
Icmi^Eir: 

‘-YatiLidilcrin, rotitiieUf (ncmliiketlefde tav.yikJcrc: 
niAm?. kaldikkmnj ve pek 90k Tti^ilttrin dc sL^Lctak arairuik i^in 
niemlck-eiiirtL-: st'ldiklerii]] biiiiycirum- Qciclt K.u-'iya dan.> gc-rck 

nn;niL'ki;lJeidcn ijikar Yahudikn mtimlefcaime labul 
cimeve mzi olurum. Maksadun bu gibi Yahudilcri .^aiki 
Anadeluda yerk^tirmek ve bu iiunzilc ycrli Yuhudikft^ 
bfisaber DpidiincU orduya ba|li ybubib kisitik bit kuvvet 
hawrlamiLklir. 5nycl ka^cr vc lurva, (Jca^cr. yencii vc turva yerif 
iiiiyen ytfnekler) hususunda bir cngcl varta, by mi omdan 
kaWirmak vj: Yahiadt dirtsntu ahkfimirat gbit yeiuek pi^mimk 
[■gin htiausi tenibut aldinnm. Buna ne derstnini?. lEabamba^i 
Efendir 1 

l-Lilumlw^t. Yaliudt cejmaEifli a.skcrlik hiimediie idbal 
ctnwk latfuota bulusidugu i?in, padi^ba tt^kkur uikitk. 
vak-ayi Liathamhanenin Ruliant MtcHsiftc bildirc«iini soy- 
k:rnr.^lir» 


Bn yam, Istanbul UniveratesEftln cski vc meghur 
YabivLli psrofesdrlcrinden (Avnm Galajililyc ait... Ba&md.;i da 
HakiM konttjmaklun JbrJtffwyrnrr." rjtmntb bir v^i/c 
vafdir. Alcmde liigbir ^cy. bu yazidaki monfi rahu vc gkli fcss- 


65 


JiritufiiM - I#firamfi 4 . iiJM 

U ' *“«** '«h vc if*dc ecfemar... Bmrci v* ftinci 

kls,m ^ afeltfajl, Tdrtdcte konjl talBlndftfei $fr| v* ,gv, 
mciodiimn (nukenkwcl btr mmiirncsj ve Yabudi palitikttinu, 
enfes bif amcjMir. Duma bumda himayc gflcdfflkleri, saadcfe 
huratln nail Cktukfan ve bumyi fcndilermc hakikj far v*t*n 
hMtUtri unnnl. Bu aruda, dineis £ahben MGaHimaal.tti 
kabul tfnn$far yoKwdi'nin hikiycai d c pt * ndnidarttm OcUr> 
eft JtJama fielirwe o> button ba$n bir ^mser... Bu fcuimdL 
Iktnci AbdlUhamitrc <Iiiif. ins zonuiiti kadar liiJitx?di:£.irwi^ 
hmrilmllkte bir vcsikfl dnha cldc cdiver v c bu Knc ]n nb faiyilk 
btr haa cldugumi idmkc ycfa bir ftmt fcaaanyona Bizuu 
Yahudi pmfe*artkl nnkliylc sabii oEuyor Id. ifcqwi Abdul, 
bwiaid. ikvrmiu h*htrot*fun gfya fccnEfisiiiti vc Yiifaidilerc 
Etinua jibsiemiek polmkasi nhimia snraya fjtjtnp. Yahudi 
muJinciltfin $*rk Anaduluuma Jttfcftmfcaderi ye ond*0nfa 
farmer™ dc kabul cdilruclcfj tiustmmda fardaB™ y^sm 
Yahudi ter de. uhtrdt Icvkaiddc buyiil bir ibrmj cseri icIAkki 
etmeye nwdiui faituilnn, fatal tnfcftACe ash yauiijmiyaeflJi;., 
bn fai Ecthli , mtanede b.iMt ctawjgc mectour ofayorEar ifaj. 
btdci Abdiilhamiti tn jtAyrsJ. faille bir [enjjite fai mawm ^ 
hipner Wtiurlonm nwmklKiin at snglam mmiakiuiindii turta 
ifine Hlniak vc htiyJcte ontarm biijAJk jchirienicti CLbiycsi W 
mini olruikair NiJiayci. Ynhudi dcMsmi yrainiekic btKc (dt 
m “ ali; veren AbdUllinfnid ih ined-ifinj de yine far Yahudiden 
dgreninty ulnyoir; bu bliplik Jnsarun ni^in Ynfiudi Entitominji 
ugrcidigmj jinliyoitrj 

fBuvuk Dofu Drrgtii r 

27 Araftt 1967. Sayi:24l 


2-YAHUDI HULtLU 

Tnrihimj^ inhitai devn b^kmpnnda Urfirmiiw iJfli- 
■.en ^iirtiUkii dr$ icsirlerdcn ha^Uuaiu. Yahudi failftfadtli 

"Taht-i alibshuitwn edni jwyesi kteT-i Kaywr vc 
i ncMuum fa! nuik-i likc^kY'diyc h»«a ba|l^ 
dj^j Ban dum-isuim KndSanna larihic Nr mrdi (oruLtnciti^ 
bn runirEa faiabeden Kanum Julian SulcymMi. fwirndji ck- 
^idir ti. kcskoca inifiaramilLfibi »lk defa Yahudi bulu- 

Itlne btezat kcoJia apk bwakmtfrnr. 

Kanunrnm ofiu S=.n Scliin -to, intom tkvn-miu cn 
vfl-r.th ruB.iterit msydsma $ik*Tan ilk Yahudi bir 

^c.vccyc tmWkm NumMmi Sultan Satayda yahudi tmfvai 
bu KiLdm FJendi ilc facial Tifrk (cmltji^rwle Yahudi i»trmin 
ax biiyiik ccddi. pin vc ilsliuli <Am Ynscf Nruii tie, i#* bu Klu 
j in SL1 i tL1(l! viiKLiasiyJedir ki, isM YhHikII nuftmi pJAmn-in bll- 
Liin c^Lanm. lihiycsini vc. icm yti-llurmi \Mt mewkifa* koy- 
muylur 

Y ;tK ;[ ^asi enjsiizi&ycin ytkUfiden Jsjumyadwi t-i' v n> 
Tfatoyc’yc stimuli) bir Yaliudi... lapubyoki .ids Yiiafl Mi- 
kcfL. kianbub buyilk^e far gctiidl vc Kufa)calts vetir- 
knuc far suni ta^avr fndmfai ukgiifdi 1 lumen Murubifass 
SiiUan vastt^iyle -h> ?viman Sius Jiclun htllUi yeh/adedk- 
KaniudTyc ifiiiMbui yolunu bukto 

& 


Ji&xdilsk . AtorirHU'hl. . Wfft) 

lxi dk fcfdjbtinj, tunim Yuutfi ^evirmek d- 

mu H« Yusuf NSsL.. Nssj :le Nisi ansndufci fprk da 
Faiithdn olMwy.mlann bn ismi, anp^a, *‘tvb n kcLin^min nis- 
l)cl triMiyta biten bir isim iiuimibth iltUntali vurdir, 

I ilii- kjii iycuruJc YahitrlFlik pliiiirtin. tn^ufi lul miriju 
Mlnmr Si nun lutdiir biaytik Sue ilk niinuirj, derhjtl ksiyiianasi 
l r>thn h'agra ^lyiitnenrfe^rtdirm bir banka uh^ej vederlul mall 
VC iJaiwdJ sahaya hakim oWu. YW. Kmuni gibi bir padL^ 
rui vLinjp, Aviupacb Yafiiadteh; cdilcn ^ulumlcte kmp ha- 
P*’¥* bif tchdjti Goman yaochmuya Ladar muvalfakiir. Kmu- 
ni Iju liimu VC btihns^ her nahia jcitid vcitncyi b&Cfl 
Yahmltdcfl t> kukr hc^LanJi fci, kendofoti "lYcnk Bcyi^Iu” i$- 
mim tain 

And: Yasif. KiHdiyadald ychtade Selim'e ^Diuriifecek 
ubu *0.000 Duka iillinijrtc. 30.000 ntcnihL inUcevhcritriti mu- 
EemetligiEnfcn; Fmnstdan alflcajb ’iTcn^ kmljra hltsW 
Kantin1'<fcn Uivsiye vccnnii dinayji k;id;ir, 3rcr turlci iiimad ve 

IIuJlM.J MlltlplU 

Itcle Kamuij'nin vcfubnclan we San Schmin '■inhftif - 
Mi-i CHmanf ultima gtfjtpndetl senra Yasci' Nasi, saraytn ve 
KuWva'ii vciirJcmrtn diniagjndj gjtli bn k.mir ve iratle racr- 
kcciltdcn ba^kj bir jey dcgiMir Oyle ki ( Sokullu gjfai vezb 1 - 
Jen, BxJOttli* li*Dum(D knumA Turkiytyc lucm cde> 
eefc Yaliudtterio Eif ara miiddciJt hei lUrlti vo^i ve kdJJfen 
imjHf lululnwlun yolunda hiikiim bile jilm^ur, 

I Itiskby ifi&cirfi^iEiin Ynliudikre tohsik olunrrtasi da. f K - 
tanfauB Kndi'n irw^hur fair linki EMiye kqtxjl cu m Den hakla> 
nUevLrtJculinu^tur. 

J^iliun idqre nickanizniaiiriji hakim bulunan imitue^cm 
Sokiillv, Yosel Nasi'nln tfTtficujcn. fcifkn It a; bir hususQ sa- 
la^lun mudahjlc gJkrnewJi Pakat i; bu kmiurn- Yahudiyc ia- 
fllluk sdintc San Scfim, Tcvce-ti] NiFfuKyiriu Sultan ^i£,u suyu 
itiOTtwliEK hemai mudahalri-c hajcird, Mneli Yastf bi Tate- 


Tmrt JWihiuvIir r^LuA 

i.\c gfiti u w UJttfc etde cililt payansiz araii ve ayncn Nakff. 
NitkMt ve Kikltid adabrimn dUfcal^ Sokvtiunun liar q»k ntY 
m iedbirnc iag$nrtt mlhui Yahudiye in-'cih ed-iWi- 

TicaiKM. fianayi. gilmrOk ve iltizam i^ierL Sun Sclain 
ikviindc bk^lon bmp Yaiiudilcrin eiine 0 ^mntilar vine 
ilk defu olaiak Tiitk pjLrjiAjm .lIl use eden uyunlar mcifcflkllt 
Mxcrirde Iqyrnct def^ikUkl rrl. giili krai Yascfin emir ve ira- 
de-sile Yahmjiterin c-cridir Cii/U krai Yiisef. Likresine vciilco 
Nakje atbsindan M^lumj.nl,tn It^aeat derecede kuAlahligi- 
(u ilenw gotiprdu Koca SnkulLLi, buna da mini olamOcH Mi- 
mIse bir rrt^Eik j yrctiyb nvrinkkciin ber if buopfw Yaliu- 
.iLirri ytrte^tircn Yasef. Lchi^anla Ibridjft at^irdaki lulmu- 
tmu luanetini ifilw allma almag4 ic^Wmettn; veC'nni m 1 t 
Niitdan her saw Inn K‘i ' f arap kimlwla jfctimwl i^m 
Serifs dti Hu iiifaftan da, piyaMiya -l kml ve 

Isnbik ak^e” aOrdWrvip t’evk-t umliyesini snremult. ve ill nln 
fiyniirti yiibcltmck Ifibiyesini ihmjil ebniyOKlu- Snknl- 
lunurt bu husiwfa □IcJif;i lislbirkr .Lfieal! kisa bit 1 nilitUkl Lc.'>ilL' 
nt gbstciehildi. 

Ij^uncii Murad ^mjnmda yrnc "Ittzil vc t irkik ak\c r ' 
S'u-^nt iIJi yuii i ■! u 

Ysthuddcnn ydLsck tlevla ve Tibi i^ijuwt 

^Etunnisa uicrmdc ik rmtaizans tildtirueii tenrlen oluydnlu 
Hafituladc bir Dt^u ukoJiylc, Kirolcnii ve Hazar denia vc 
,\lidcrnifc, KiuUenu: wmsindu lurnl *fmafc tnranni veron vc 
ItancL te^ebbiisr Liiri^cfE SwkLiULinun IvayLik hainlcsi. lurriwn 
kai^isrnq dikilcn Ywbmli enpti yiiiilndcn suy.i tH^LlverJi 

["j£vrin iniispcl bilrik -11 ..I.. cili.mdn till) ■ i. '.',, ;m, 

Tetri toplulugu ujchiiiuiiM H0MCTO1 ve (flibik nievkiinc ... 

utsaydi, belli tarilim -veyrini dcgi^irebLlete|i mUtlha^aya Ifl- 
yit obm Savcyi kaisaU I4mvnsnk San Sdim ranfiudart neb 
relic rcddcdiMh /tu Pad^^iu Ya^erui wtfcUiiiyle VcnetSitidcr 
ve Kibns Lucrtfie Iwrtkci dffKjfi icmifi ediyordu - 

fafimtrtrk ■ Mwtinfal Itottutfrlii- 

Goriiyoir&umpz: k>. Ganp nlcnnnin - L n biiviit fen, ikli-sut 
vc pbfttikd muvaffafeiyeifertndci 1 bin ■=!i;--l tubul vt rcra citik- 
k:ti Siivcyjj tCamlU harijca&tru 1 LiHfc ctmivCtiilc mill eninne cm 
bag lmicssir,YahudiILklirf (Ju incdiilin ipo^lanm Pc^cvf, Saha- 
i Hi I i h Ixi3- t N-eELiyiuul vuk-tizn, Sokollti gsbi cserilende bulabdim- 
niz, 

AvLUiuryj in i] ); mm mu. saiiiy ve Mulluya cerKlerdim 

hcdiyc v-,: ni-.i md mpl.. YumI 'u ctifldcrmcyt h^liynr. 

Imn!i11 Sokuliit hay ret vl nefredui ipintle kiltyordu. 

Obiir mrcifum 3,'in Sdiui. Yaseftn kuk Iasi vmdycisndc- 
ki NuruMnu Sullziun oyuneajb sifaliyle her nn agzmu 
titan tjarapbir ytiztirirdien dim; i dm “Kavi mLi keyy i bn huhanna 
iitup:drt" >: si:i>r:ik ^ckikte nuLkemmet bir Yehudi cscjtl ha]me 

Buyko; ba^lgyiin vc l’ELik cemijftfUrH, i^unden yiye yi- 
yc Tanzinat gUnkrinc kadar hturp vc pertgan sUriinduren Yn- 
hudi huiblu. TanzimaUan son gdrtlcre ktdar da igerden vc (k^ 
km Vi iMitjril m k, Avrupfl hayranh^a, ktest Vc tkeisids kiiJdijk 
can aElinnaLk gctiitcrindc analanmizi aglutmayi ilnnal buynr- 
rrm-f mgi tr, 


90 


3 - YAHUDi VATANi 

Birind defe objak lukribcn IS94 senes ine dogni or- 
tava garip bir RJcif atlldl. Biinda, butim dtmya Ydhttftikri gibi' 
Tdrisiyc yahudiJeriaai dc dilkadiir eden birdfrvn vakil, 

Bu tafc;e nbre. Bngebi tan Aittebe fcadar iimidsr eden 
Dick vc Firal lachirEeri arasirwlaki dli bes bn; iki yUz mil 
murabbiJindaki anuj Osman]i Htiktimeiinden satin nlmisLtfk: 
imar olunacak. Rtisya vt RflEUiinyii’cb r.uluin ve Spence allin- 
da yji^iyan Yahudil.tr bitraysi naklotunftrak bii Yahudi vajam 
kurutocakhr. 

Ylne o cssuncirt. meghur Yehudi wngjflterindai (Tte^tld) 
taralmcfun da biiftft berraar bir tegebta&e girigtlmigti, Gsnumli 
h Likin neime mDracaat olunomk 1 -ilkiin civnrmdn buyiik bir 
nrazi smt m nhnuLuk; dilnycinin her tandiFLdon panekende hir 
baldc stsrpilmt^ vc bilhastis Kiif.ya vc Unmanya'du miicuz 
krddikkn mezalim d^layisiylc peri^an hate geimi^ otan 
Yahndiler bnraya yerlegliritecekicrdir. 

Bu le^ebbus, bilmdi^.i y.LhL, iJlu 3iakan Abdulhamld 
i lScin eniiL-i clmnsiyJc viltnipgim 

Bir mtliJilci s£Kira H Siyonisf cemiyeUTK mensu|i bir 
heyeT.TmblusghT.Tba ederek. vati vc kutnandan RecepPagayn 
tnttiacaai chi. Vtlaydin bombn^ ara/issui imar edurek ornya 
Yahudi muhaciderinin iskani i?tn vati ik muzfikcrey? 

93 kftIUJftfbi DArtmtltit 

fclclir. kectp Papaya carip pcldigj *fin„ mc^dcyi 
Babriliye bildbdi. Dr£n lerniftan da ara*mm vc jklimin tnbl- 
nEim Eelkifc j c in Trubli^guiibn bir Yahudl |i eycE j gddi. 

Trablnft VC ttHnifi bk cevap wnicdeM. beyti. tetibkatuu brttrdi, 
Vergil leri raptira nrizzmn, aianyj zuiaic fcabitiyerli gmwmi^ 
tetrli. Bunun Uterine, bu m&dcde aUmette rwrcicclerndU. 

Sulcaia Humid ffifait cdiicrck Ser&rikli&i Affilini fch*- 

kbnc hupscdiJdi^ bRtn iopfu bmJtaji Rwum 

Bc>- vc husiisi lubiMiginc de. doktor Alif Bey uyin edilmqlcr- 
di. \fe her ikUt de Sultau I IfiniM’in kcndilerinc nnkleiii^i ban 
mUhnii inesdden fcjfrwfcinlcr. 

AtjJ- Bey ui iicsiafi arasrn4a r V^budilcrc mt muham btr 
tLkrii jmii.iiL,!;jn. Bti fiki.ulji, IfjgJhcrr VuhucJjJcriJideH ball 
seden Sulian Hamid. sont Tlfekiye Yultuditermc mULil citii 

mij vc sozlcn tttyJcm^ur 

- BttdcH Jijcr milleilcr gihi, Musevdetirt de %\>M 
cmcllcn viirdir. Qnlnr chi Yafn ve Kudus cihcijcrim- yerh 
n.K?k, kendikrinc hir msefcua icglrf ciivids faziywlar Bti ifl/jb- 
ie Knii mwM ctEiler. Viyana da pkun iNpy* fmyp Pro») 
ga/.elcMJiin sermuhamri, bir yaliudiytli AJrm bn arfunnlt, 
LiltLln 'iiduhlilcr. Kt udjinti muruhbis o2;Lr.ik bama y^| 

rajnu i-Lixtti Yafa vc Kudu* hstvnJisuhfe buyuk by araia sami *1- 
mul tMtd&c Buna muVnhll de, dcvlchn biiitin Ixu^lanm 

. . . . .. vol.'lli( l-t. DLiM.ml.uiii. Ciiv:! Ictj.i bJr 

fifcir dejfciU. Sayct bir -jin olupda fefrAmct bu botylan Easliyr 
CtVtticfaf, (itvlffifl nuljyni ecnc-bi nmnialvt; altliaa giirr vc 

bu Li,,. maumJJjili WlyflJt . tehlike *k%. t PfefcDJl, 

<Mm, Vz ben cle pJImlanriii eri£d olncu ha 7 j Ecfclifler d«- 
i-ncvan cmm. Likin bti e»nda ft adam otdik.. AAmmim da 
inkaj^p /uhur eii, t> tic oylcoc kaJdi.’ 

Anf Bey. Kudos de mcnfaatkrj olnn devlctlerin bu tje 
tom ftliip Ijlnuyueuk lijnm vnniyur... SiiMan tic giiletcJ; 

etvap t-ettyoj- 


JiLji Tfaikiralt 

■_ Xuv^cn, bcf^eyi y.ip.u Yahudilci: dc benicn o 

.la bdr hUMmet [eftkil edecek driller yn?.. Bw, bir mu'kiKl- 

hutc okcukti- Ewcia ycrkpiteklcr, Ortte imzr wtecukkr. 
fser tarafiaft btf yahudi odbeikfdc miUi mevcwby^ilerini 
utiida teksrif eyliyeccklei- Glitrisn tsirinde dc hdbLHiwtlcrini 
\m ediversccldcnlJ,., Malflin-ya, r ‘g»y c ’' bir^y vat- 

dit Bugiin tki^lansr. bin jenedc iLtnal edilrr... Buftu kt^itr- 
iiijtim ic in nmJanna cny.'d oldLiirL 


lian^iFft geteB bu SWotwsE oreyinma. bir mOthte 
Tilik Yuhudilcri atHm $/* Belki de P MUittwi yirmi 
a-sir evvt-l tarihe kanban bir hUk&SKfta, ywiden haysl bul- 
rna&uiia ihtinvd vcirntJiier.- 

MukAckJcmtundi liirfclenn rnflkftddcfabfldgQ uVirrtuk 
I'.icmcdiJcr. Slntti, mudnklyei kkmsini devimick i^in 0Q& 
turi ffltrrvcvverterLIfW yardint eitllei- MciRiftyetiti dilfii 
■nndunndn SclIrtlcYr tcjekilil *den Ulibwl ve Tertkti 
(.’L'fiiiycU erkiiiiifiin • iiienuiip ftiduklun- MjLStjn loculaiinda if 

rtnubmna mti34wck gtiiicrdilcf, 

132? { l9]I>iciKunde Isvi^rts’imi Bui ^chrinde Krtima 
l-lIch Siyt>ni .1 kaogr&inin r^rii Mftsyd ( Wkurtb irai 
nuiukEu. IMJIbn dDnyn millei vc liukQIneil-ciiiiin yahudiktr 
I l«i fi»termi.y ftktukluti cmnp>v;i^;Jliklcn bahvediiirkci). bib 
hassa *bnlen aoyfcpp^ti: 

ku^'dfiki nm\evikr lukkinda newt gfirfllcji nwa< 
li m vc iEivK. Mboden efttK uhainmillfeKst bir ruddeye Kelmek- 
tedir. Rt>[ii.i(iya'daki flwscviSeri twliin feukuk’U wyiasiyr vf 
niedeniycilerindcn mahfunj birnkLycriar. l>L^,eE bazi nwtn* 
hkerlcrdc. Mute vile re kof^i bir Idum ‘■■tkiir-i bfitib bes- 
iKltyaf. MuwHitCR ksff I loiiki bii nctirl YcgAnc 

t.rq litim ii Turkryc > 'dcdii... Bir js^tt olup da ahvaliaiilde bir 


rakMtUlk - M(U\ T 

Mlfl h cscri gtiruEecck olurtn, bunun TUrfciye rwycsindc 
otwa^uia jiiphc yolctur." 

Tiirkiyt VahudileFi p torihiegftya (Siyonkm) ccrcym- 
Unadm umamiyle Lrjrafc ya^iyodardi. Haiui JyWiwin ^0 
cciryamn ekytrinde huliunanlar bik vndi. kblhuki Siynust- ? 

Tuitiyc, ikltsuwi nolcaMndan asjrlarcw klutul cdU* 
rn, ^ t[ ■ hii i iibr.ii jsciigtnEiglinc iiuiiik, sijjin bu tut^ 

inctnleJ(:c-.( H tarigtcn gdccefc vc nitfS bir unsur (tjhll pdcccfc 
mulicidrJdJt muhi^Eir, Tiljkiyc agin. mdecsk muu: viler kadar 
faydati litiiiurolmnnj," diyc bojEnyoriirdL 

(kwlaft -sonra, (Lo«n kLjp bog£ty«nfc bugiinc btdar b-szj, 
rahljL aM&kta vc ikliutto fusil fccmiidjfcjcri ma^ni... 

kamini Sultan Suleyman‘m dcvnmljuii Lupistm 

.L^uek bii da\Tar>i^ oLtnik ilk def-a \ aJiutiderc kollniini upruii, 

0|lti Sen Selim‘e fair Yahudi Jan aiarik (Nurubfimt Sultan) 

Ydiudiligi simyim Mur wtkmjisi vc (Yascf Nniii) imrifcEiy- 
lc yuliutlLkfi TBit jkiknxidiyjmnii hilliirn luJmiLij. nihayei bu 
-JUnyu ^tpmdaki fciad Ikti ulu Ttirk'e ihatiei yohcrtt «rb«(. 

******* vt Yahudjltk Tuifcui. ^uk hlAma kj^i suikas, 
tim McfOfttya Intiiaiii vc Lacan Kcmfcransina icuriylt ytri¬ 
ne pci nmiiyir. Onwi AMuikimicJ Hindan kopairuiiJidi£] Ya- 
lurch Yuttlu vc dcvleiinin mnnurjui iseoiiathdir (filJlm hirti- 
£iuin (ttgiim nokmimH kmk yibi vc JUsnyji vmn\ 

igiiulc idjtnt ciligi ttmkcc v.nuniyk imparaioflugurur gci^tkle^ 
tifiuc yolutida yavH$ yttvnj [krkmefc.. 

&jva. topyckiOn Ulim vc Turidi^iin bttyiile mesek- 

* 1 

(Sityiift Oitftii Deryifi, 

Muvtx Soyt: 1 > 
4 ~ VAHUDl DAVASI 

{Hirtfta DfiAVa Harbin,fan iw iki tent cwt( /jVJ'frtltifl 
I Bat) jtitrtnd? ioptamm Sq&tist brnttmtiMk Rcix (Wfkinf 
ttirgfsndan wri&m| rMftukutfi mOtktj hir fHiffayi teiimesi UU- 
nt&Stne terturotr ftftiSft r akdim fiityom: tier l&nan W H*r 
kanda herherngt bif Ahnte! Emtn Ytf/miifi'iB HilfibumUm uyrtl 
ediinmtyt't itk jfctfdtar Ynimcli emeilvrim tfittBmn vr hit c^r ko- 
dar mt/wifkt‘iimizcie inti^er ttiniyen fw iwtktm bin: &U ktmt, 
heir bttfiilnkii ptrifar ve rtkalnr mviyemuien m&ialda rthh 
ceA nhmti Yahudiiik. ona swinri i*a$h ofarot Mutonhu w 
her fkismt per^ittU fekilde D&mxtik fMmmu imw ruhitm 
ifeo edet \rt Mtfndiyei MMitntkw brn Yahndiltrin Jw 
memSektUr nrhirien faydnlantmik Imtkei ettikienm vr .'. rr, 1 
Lendi mtttjdttlieri itfn Hengi cfftvytWhtn korukledikkrint ir 
fttmt&hrnii fiflutcrir. htihnf£ikrrttm bu^iinr kadar Siyofttetk 
rin iimd gelip gittiklerini vc MW thudyuriidffllri ini m 
lamuk itfiytth hu mtku ibfiim- ieiime m&indtutduHitok incite- 
ssr j \ ! t mtkrn ntd^i d&irfc bu Jevrirt hffliekmi mttkn ■ 

yes* nun' } 

Ruvrcii.i YflJiudilej- hflUkirKU reva fciriilen zuiiiml^ vc 
[tisafbr, gunden gUnc bina daHa bdiainmiihi ajmiktxlir Ho. 
matiyn hbkiJnidi. RommnjTldikl YuKiidJlcrin hLrmsycsi innk- 
km>la bJW.I iMu.Llieidtl'CL't ra^nVCrt. oilljii I Luitiin viyitE vc mcitr- 
tii haklatindan inahmm bimkiyor P^sr bu^yfc merflldteHc, y >K;t.iM Mit.iriniai 1 ■ /j.'ir'.Wf'i'jJ. 

YahinJiikn; kn^i LmIejI flkirlcr Jjcsfcniyur. »ii*cn cn clirmmt- 
tiir hidisc nturuscbeilylc Y&hudilrre aci nefretter uh.ir 
Biridk iirturfirnra C!£?) Turkiyedcdit Bir gun dup 
dn halrmradc wdah can gfcfltoeefc oluisa Niritin TOrtiye 
ycsinde olacagi juphesistdlr. Ytllann &yx>i inkilftpJAn uxcrinc 
tfcu-.i mcmlckctlerdoki din liJinteglorimli* bjtfket fcavimicrm 
tfHzlJflj butunduklan halt ve nicnfimiere rtmJ olabiJm&knfir. 
Kikat yahLwtitere tahpdikn atari tnklmu cickJryciiatkn 
y^lmi Turfcryedc cmin ojunahiitr Zatcn TiarfcJn, otofcn bffi 
Yahuchler frakkuida comcrt da Vrancm^l ardi f. Kim vcide btw 
hakaret maadiyfo befctliitgi vc hnkktmizdu TlktiU HJrid ^ufbm- 
Icr Mva gtirUhlilfLl bir l,.‘ i. .inode, Turk valeifli, kpanyailiui 
kuvuEan Ynhirdilcr icm to pij^inak almuytu. Y-i h^rKW * & 
man Turk jitafii|H wsdifint w cflaHtijj&Oe nssiJ girvcndj- 
icrsc }inidi ik dyk gflvatijwtir Vafcia bu virnlirnhi UbMye. 
<k de Siycmtemtt iileyhmde bir Cikir eereyum pcyda oilman rj 
degiEdir. left (ilk buzj fcdtli vc ynn(i$ gbrU$leri ncti- 

ccsi olim to luurkei unm iniatkt ei jaranez. YJn hu hatdud, 
bir lakim bald niuhokemdrr ve ewisstz briplt nkn docrraij; vr 
-tifhEhlakl^dif I '.ik-At bir pin yeltvlt k ki„ hjkikid rflcyttiina fdta- 
cult, vc o Miai.iii Sjyonizim torcietiri in hem Yalmddcr, hem de 
Tuiklcr t V in nc btiyUic to nimcl oldugu nnliqililcafctlr. Tflrkj- 
ye iktixat nokiwtndu iisirlurtB ihmaJ edilmifllr Turtiyc bu 
giffl her ramandan faiJn difondon getodt muhyicirlcrc muh 
■a^tir. Tulkijr tfits jrcrax Yah udder kadar tadaLalJi ve feytto 
1 1 muhacirler iasowur QlurutuiAt Turkic "'Kanurwi EsufK 
hiidm guhsl enmiyeciTniz fcfJn Him hirkcfalcutr Osmanli dev- 

fetiniin inn.layici ,j*p{puriiKfjui Filisrin imhasuidu kendimi- 

is hir yiiiT icir.LQltjjie b^igli cmcJJer ve tuatwui'lHr baknkkk. 
kendi akthcUnurt fditiyTcmnkine rapTetm]? huhJ(UI>Wu 2 L Gu- 
ya. FsiLctm i Oviianii do^idifljfl vuevetundan Lcifutrmaya vt 
niu-Makil hir YaHudi hQkAmeii irijk.il elmeye iddin 

tdEnicr. burnt, ya kupkan hir celiaiex, yuhui kocuimn bir bi- 


TjIrJt yinrfMrrdr Y'ikmfr 

v inct saikasiyrc mayldyndar, Evci; gflya JhaStOn lietld'vc py- 

Kiimiz, FUiiftCbn aahasindn mtistakU bii Yahudi hitkijnicii kur^ 

III ,1 ! kmc baJiiji]]^'!-Bu IIWMla halki inandwrniik »fin^ r a- 

Imdt Dofeiar (JIcjIm!) iwafindAn kalcrnc altnan "Yahudi Hii- 
i liiTicii" istruli cseri drts sUrviyortpr Ei'scrdeki imh vc huyalf 
fttmuiyc ve miltnlflaJitf. bixim turakci funumim diyc 
jli'i^lcriliy^r (Kerirel'f bu eseri kaknie aldigi zanmn Siyonii- 
ceuiiiui w demek cddufuiiii hfrtxn licrncn biUniyindu. B'u zai, 
Y^uudilBc nurvclc'tnin, dunyamn hEttiingi bir kixpsmfc bir 
yriliikdi InJkdnani lentil cdihvenucldf hnHcdikbileec^int 53ni- 
vtirdu. Ayni smi, SiyoriLKiJeric mtiniuiebctegindikkn vc harefcc- 
liirtj£ln mah ayediii derinden (JerilK k uvradiklLui .Linrn milfitu- 
i.iL bir yahudj hUtiJmeii tejkiJ ctmek davasim hirdaha agziru 
■Imadt 

Siyom^nm. Fd&ta bbLgc.hindc, YaJnMhlcr i(,m un- L unii 
h.ikknn leminuii Eilimdii biT ii^inttk icdarikinden ha^ka bir 
•rncl bdirnnet Lhfck.it erfftim; hr/, miistakil Yulunli lilJkutnc- 
titvlen ifegti, sialanmuin top*a|rrwtirt(n brrsijmiik aiahibi o|- 
niakLan bah 5 ctliy<>iw 1 Oyk to ii|mak: ki, omda Yahudi sif»- 
iiyk ya^ayahitclini: vthj^brr mime armrnz kiilnuksirm tnilla 
iui vc v;LsifliirimiJU nwutotoca edebileJim.,. 

&ir,. ycui vc lilir Tiirkiyvdc, niiili vc^mh^ r.nuiiyettmi- 
r ir. kefaJetini buUiyciur. Bu ketalel. Tdrtciycnin iriii- 

ETCsdtrindotn lliyw. Brain Oimanli M4J3rnctito«i isie» 
nek SMttndj okiv^unuu to ycy vanu. a dr. Yahaidilerin kn- 
yitsisc vc gaiisix alnrak Osm.inli ilibtyeTinc ginnclcn ve Yaltu- 
di milkiine inahMiv rrtefi vc deter fc^cvewi i^iiufe fcaMnn 
husuauitda inkiu veriimesidir Hizim cmelini/. mnuiur ve 
kudrcain) bir Turk VBteni ^indc mureffch ve irwful Yahudi- 
!rr aliok omuJ vurebiirndciif. 

f jj it v nI- Dvfri lytrgiit, 
/ Haziran ?QSL Sap: 58) fnii TifrthiMdt Yahitrft 


5- AMJliLHAMID VE YAHUDJ 

^WUUvaniStt'i kiii-ultnrek, fUriitmdc., bthibnuft vecn. 
jicJIcmtcl; isicrv'cn herccneynturi ito plammLi kim bulunursa bn- 
Iuit5un a urka ptniwrii dainus “yaiiu<li“yi aranuk far tmd ir.Ab- 
dattwnito in en buytifc rfcymanr, nc omeni* nc moifarf, jk in- 
gjlu. Me dc milli kok alibi^ni kjybeimcyc bagiayaa yim iy- 
dm Tuikki nirrncsiy-dj. O r ntm fpzJ] [>l inch hm diigmam sade- 
cc Yahudt 

'i ith ui)i tun AfxtiiLhnrnicI "ilcJi idi|i vcrrmaJigi ve ujna ne 
yiiwicn {Ismail tiaerintfc dltytiumek ve sebep am- 

m:Lk yctwdlr. 3in Stalin cevahun hizzni yjJiijdj, yjilujcJifiiin ti¬ 
pi vc geciycri verir. YnJiudmini rie ttldugumj bilen* oieuji eve q[* 
dugufiu bild«, ojiup Abdiilhanijd'e my in dUflirun QEtJtcgunu da 
bilk. 

Yahutk, wk ciimtcyfe. duns .mU dini, millj vc fikri btr- 
iik *Jm« tic van* tra Eif 3if^dzmcyc. hu/maya, birap tEmc^ 

yc mm* tw/sruiKu, fe^itipiHir. £neur»yatadt bcBfof- 

Ij bir fuh jvtiefylc miisukil bir millci tagkil edememig vc bfl- 
rurt ilUnyn niilletieri Hjinc yayilmi* alnn kllvmlfliA Icrt fen 
mcnfaimm kummn, butmti iyiu dc bu nidniantc Jtargi gclceek 
lieefc^l Mlldniiigd pajvtklnmfl njliindedir 

YohudUtta t/iiSi ve tespiti mevzuumuxun rit^niJa bir 
kcyfiyet oliwda, cUvamisan gttmOlU va im tyiisdc yatiu 
tlinm nsEsi bim bu vtrfspi yufJnnefcte ve ik^iutEari dofruya 
/■Mi kutbjto dbnAhamrnM tlan yitrl bir HUflmten si- 
yasl jyitmii, ferdi ve ranhi probJemtm {tMtHebr en muJiim 
tmunu leyki! (MirteLcrdtr 

9t 


Ispanyxbri kovuMukLm sonra Enemlckcf. ni/c jftnen, 
Muhtcgtti; SuScynuni iKiifmniSnin bsrcmLrti? obiiui. wads 
hag. pdKdc makiiamra yiiktfdMt ve ilk igoUnsk iYawsf Navi min 
■ afainda kendi tavmmi hlkim fed mayn bsfcan YAhudi. durak- 
luma ve nl^oJmik lurid sebcpleri nmindu «i siii- 

■i. fatal en twirl L n»[ii oynmn^. biJ^ok fizli vc Kfik nmcssc- 
scsiyle iereddimiv.c ynriiiim cltnig ve nibuyci AbdillhtnnTd'iin 
utinda din! ve milli en kuwciii WrliV tenisildcim 
i(in biitikfi tficii ve oluftca ham nscluduyEa tsttu ydiinup ^ig- 
natj. sonimh da muvsfjAi. olmu^tiiL 

Onuii i^mdw li L cmteni Byanbmndafi Mitlui Pa^a dc 
rktSipne. tngilct pckttiU’imditn moskof ihlirnsLui/u kadar, 
perde arkastnd 4 m Slid, adrUcU. guducu ve tiirdklksyick damia 
YjhudkHTi 

O. knh inp-i] Icic Iwi^vckili (Lord Btkwsfiliti) isirnli 
(Dizrae! L^tiui gahsulde narkfin. kfiti Almiuv biriiginirt kumeu- 
’iuTiifk dugimiFii (13wrniirk)tn ImviyeHride yarim kan olnmk 
hep sabnskdir vc a annum meTfdekctiiHi7.dc basil blrGnkw 
hanken tipjihkis. daktiir ii^^ina vc M.imMI Kllld'H.indekJ 
“listsTl kadti hcpayni toldedu’. 

Yabudirun mUnluair vc iniitwH. kcndUmink^kn 
b.i^s. her buiijb; dUiirun dlmakuiki c-zcii vc cbedi memun- 
yitirii sur wian jmlj v:dirri ki, >er>ruzi™e partryi eelifHi ve ka|’i 
Eiilizmayi icad edett kcndivi. vernra. bu kapitali^mn yabonci 
dicHk teiakitclTncye bn^lawncn cma katfi knmUnuninyi t-c-j. 
foden yinc kendisi. riklio wmm komunwm.i Rittyn'da btflik 
cnanzaj^i bclirtlnCc lm tleffl »m fikicde ve siyLwetic icpclc- 
ruck sstcyeF}! ertc bn legen yine keadus itijr Yahudi LapiUiJii/Min 

sim wk n fiai ikri yrt hahivLc ui^eKfemfilt imkuimzulif mlla, kfr 
mLinizmayi, ‘K.ul M irUlm ^Emntta, oeu cn buyu-. Iikn d.u 
tsesini vie™ (*pindiiliU;> ccmytmi da (Hnnn EktgDOtikm hQ- 
viycliixk Eeghb dmek ko4aydli. Butdonn iken dc r bat 
hmdt vahudllewJai. fefiiHAfrfc JHhhM tHwrtit 

Bin. cn bijyiik yahudi tcjJi fcafiiiaEisi dii£eni r lam bub- 
nui vr illcutemine ircJdjjj zanum dnltn illeiti bir ddiiya gflrik. 
yyte yitmayu, bey tree bcgeii niumlon albisi etmcgc bn |<ar, 

t'bLlril cEe btihfeft vc ttlt=i.i l&dik vr fatal hnijta ymk 

W*pic e<lc«k yikti^iljgi yikmiya taytlkr T bu antdii [i^iiricU bir 
yubudi (Frayd} jss irmri njhunu ti'itcrrtc iuanjiuyacak, 

bagliuwiJiyxafc: ^ctitdq rd Elites tiw. 

I§» yah“di mmurbii,. Hirwvm yapueim abuii bojsa 
da, rnlJtflCTtk £jyden. millctlcn ve «cdann bcF ttirtQ fikir vc 
ituyjju ItidiUcnni bozrnakiir, 

I^ic bu yahudi, ydcc mUiHiiurui vc UJu Tikri Ahduthii- 
mwl'iji kitrgistmi kcmli.sini jJCbtcrmiyerek puwyji yn.[- 

mi| ve ta gnu dl3|£WJneeyie ktidir herjeyi, AbdLLthamkTm 
mtfliuiiiti.li VC tevetWU sever salJMt da daliiJ. istismnrcimlftfc 
Yahudilerin mijcsstwEcfirkicri bakwftiiin. Evct. bjlirwn 
vc Wlinmeymlcnylc sail [ahrip,i fuller yitfiudi scvlc vc idare- 
m alimda bu mireascsilErdtr 

OnEann ba^inda maurtltik, ilocundik, keEitiopgfuilafc., 
Bali Wpcrynlkmasnim turtit ^wiliklnn, kftft Vdnlrw BmiIi- 
J«t™ ccrcyanlaji, mfeift icmayLitPcft. n m katlfin so£utma 
p$ikulujtoi. iiELlak bozuculugu, mb pUrcUtDcWUgU vc daha riC’ 
ler vc lider vnrdir Salttc kikdapliur uribrtn esen. ruhE vc jfcfr 
^adi ihnl:ill£j unliinn J, vded-t slfunandir. 

Fjcnrnizin ba^mda AbdUlhimitn <- mifuh-;iJ)jh!.ir -hiIi 
* iyei" olwifc gosiermiy w an Mum Tj"v*ym ; if i kapj bi- 
nfcmifyacafH bife &f m qu m. Lfi«, AfoduEharrud'in lahviyeiiiv 
dcki dsmlft vc scuifligi mcyd.uia ptaiancfi miruh 
AbuJliJlmmid yiitaurdiyi Iviuun lariliT vc mbl {mtsyon-riinmiri* 
ycOiylc uflrtJU, Uffu.di, man ^crrtndcn sakinmak ifin bci^cyi 
ynpli; ve OUlatdsn bir^juim (Dottier Matko P^q mEudi) dz 
sjimymejq kiymeilaidinciigi hdtk, tnrlik isEarak koeukik yn[»- 
maijjnnfi nuliii ha- icdbira Whhh k.nl.u jildt. 

HcF^rytkn ewet. yahudb server vc ruftliurmn muh*' 


TaH r**ir)(*k f-W. 

hlhltndin ibarct VC kaidcjlik y4fuu.i dbnda din v£ milliyct 
yikiosi bir tc$ckkjUJ glnn dUnya ^pindoki mastmlitk ocafiim. 
TflrfcryciiSi Iwndiyse sOnddrecd? derecede SLkt bii i^kd'T n(:- 
i.nlh MiKontu^un isla™ jiizilylc IdJfiirdcn ha$kit hir gey ntmn- 
dipi hnkkindn fetva ^ikartu vc rjiu bbiiin mcmlckete dinauEjk 
ocakiartnn ha^i oiamk Ijinitti Miuuifn Re^ii, Aii Fuji Pillar- 
d^n bajl.-.yAuJf^ Mi-h-ad Pa^a_ Sifusl. Mimik Kcmal gibt ytihu- 
di p<t>j ■.l r .iiiiiqsiyic kahranianlitpicplerin, htuttsiyk ilk 
mjucHi PBd^ab ag-abcysi Sulian Mnrad'in misoli. luxiau bu 
ociipji ail kiymct hdkniUiHEn irtii^alihas dicfitkleiifii ya^aiiygr 
ve Tdrk vnlaninro bcklcdiji ^erpsk kahmnuTnlar udinn tytm 
li i |.ieniylc duldumyordu, 

VjilniJiicr, TUdciye'de null, EiOj i ve ikLisadi suhnbuda 
vn-rulnicv. ^fkilck mhi plani. fAidiyoUcrinc irjcmin ynpmi^ Al 1 -- 
dulhimid'e lief ccreyan vc h;u -keliedebiyabwbn. viva- 
-CS VC clarvomlzinc Lada) Ix.-iJer vc pcls^liliitcn^ hi arXlik 
w.iktan agtga. mOEhif bir nyau taamuu Kcndilcnnc 

FdiMm'Ek bir yutd isieimye fcjulitf varddar, 

E'iihum Pa^a'mn haiLtalJirmdjm bwhscdelim; 

"Sultan HamM'In (nufllytiiWik) esaitndan .. 

obn sljruMl! Slyonisitlik incM-lirtlmU: pak IwrijE surdlc toiifiur 
i-iniiid. Eturkiyc’dt bir ytihmJii uirdu tets etmek oredun twrl 
Mtnnttt Ikminin buyiik (pi? rlrr i nd rn hirijdi. Siyodisllrr l»u 

vusul ipn bir ba; ddr fwlijHrjcptijletlfd* tU^KirlB- 
4v trmulTA njlansinid arrii. Hrr iSrlisindaSulum HamuL Luj 
yenl tuidlic vc TcStkkuliJH i;i.ik^it ve ni'UrcStniUn ^’(’h-'SC dll' 
|enk b|j gedftinni^i- Bir srnbk Iflnntmt'r Avnstnnit imtHtvi- 
jerinden ve siyonisHtrin crkAnimlan bir ?jit gelriin tcrcunuin 
Munir Prrjiiyi Rdrcrck, KklduMC Idr MliKld yurdu mil- 

iumdc Bledk Bu murncual iljnilUlkr numina kra cdlllyoi ve 
i-.in tm|Hi 3 iJa meshm bankcrlerdcrt iiBii^ild'l buhinuycrt-du Ta> 
k*ln r%j 3 V ^uydd: Fd^tiudc. Iiukunicnn irst «ltfl^i Idr rii4 

>MwM$ - . Q&rmr)rt 

hrtlelf nuiiwvl kftyleri Irvlm- erfttetfk, Imkiluir! wnttr cdcn,e lw 
kovki rli- |>hirti honekri lie liulunucukli, VK iiialih-lfcnrlilyyt- 
den bn kujrlcrc grkee k i>Uri yjhijdikT. DfvlelH Aliyc'nln h*v»* 
Fii-ft Wf niitamalura lain cla&ddardl. Buna MUkabil huhuiracEc 
Duyum-kt \ utumiyc mrtclciidlt hizmrl u 1 [cstaLim mv, fdfvrk’ 
Ici’inf iff Imritrii tfln (alulrl ve muEfbcf Icmijifll da vcrikhct^ini 
sujrkmltfiL 

Ciera* bu Viysttfllj ftmwinill fabsan h-aii QUfga rhetn- 
Eniiri Duvijiihi 1 titumijeii- niutrallik l<-L-li-ftc-ki rid- 

dijncl h«6fbi>ie tnaclcvi / 4 it-i ar/citib. Sir Cumjise- 

tilihligindAn Hfinklr 0 muscviyi kubul elti. VivuMlIl sl- 
ynnfrl riuvckyi tplsiluiiylr Hulun RtimldV I/ah eili. 

hbi Sultan llam-ld bunds btrtalnni milnurlat y^i'dik 
3'UUtin buliii estMn MuLinul-i Mull i ffIkt iintivui^k fl)l- 
« jin i rmlargi stmin almamaydi: ti(T wtw hJlisc tt aym ‘ ; kn 
ffiiiftjiScbfiliy'Jc furlu InrIn ulMimlar ^ikiynr, hukum?tf dunui 
hapvi 1 i nluVundu. Buna hlr tie yuliifdl ihi-mIl^E ilavr eEmck 
Hunkarui Iw-una gllmrdi- Vijraftaif Hr nclkr fldt 

dcmiurdi pnemkhdine dimdu.'' 

Jiajkaiip Tninm i ! a^inm comsir vc anlayi^wz, bir Bade 
vessEhl bir giJkrLk^le onlnM e|S i mesejcnin i^yilEtknli ay-ikliLynlun: 

Y;J]Udikr. bggikrt tlMugU gibt ViliMmi hep herubcr iira- 
ya gfrp diiu-*: vc mtbitJikd millet oLurnlc ya^miak 5^in dcgil. yi- 
nc her i. t.lLl .hpimi} vc \.ci iwxifin k-nuru emmeyt rocmiir 
fcukrxdujhi halde gbMcinKdsfc bii ViLan diyc isirywiai vf ura- 
simbif hii~>.i £iHi kul lamp ddnytemcn nu/ik ycundc i-^Ml < Ic- 
cekk-ii l • tpiiJba^iyk cihnn eiyasetjflc n-slrcimeyi hc^npliyrir- 
UrtU, 

ifkn buntkHt somaki pekaz kitmc Eifafitidad bilirten tui- 
kikaii futtui Li. Yahufliln. Ku(fii$c mnLabil Duyunu Umurm- 
ye bon.limni nilmck wkli linden bsglut Sulianmgahstnu rhLwz- 
zam Ini' vervei rakditmitt- lia/ir dtkikkinm bildinni^ln v< sn 
£dVabt idini>Linb: 

102 


{ii ,i £ Jprihiiuk 

Ddnyunm btktun tkvlctleri i!yn£vmB gtia buiijn 
luki lmhlrirri kucagima ma*, aaffl, siyomutik ndmo KudOstui 
liic iw^asi bde wincjn. 

Yahudiyc. bu g^zte haLan Ulu llakaai'i haJ iraicn 
Mjttra Sdoniksebir yahudWn fc^kurw hjipsedcccklcr; vc da- 
Iul hit/in i. cmfl tmll'ini In Id ire n heyetin i^inc nu^hur bir yuhU‘ 
tCiyi katiicakhifiltr. 


fttiySkDotti Deqini. 
21’ tiyfa! im* Sup: !> 


10J 


IkiiKi Boliim 

MASON LUK 
ANA I1ATIARIYLA 
MASOMLUK 


l -AVRUPALI {;i)7,UYI E 
MASONLUK 


fftrfur Ltilu)nun m fctintafMrt)n-pbt" 

ftfiuh Kifn3iutdiif\ 


Baida lufuJiivisrwJnJi btri 230 yiilik txuihi igiink. 
gizit vc Syuikn l k MiWMiluk, bs$ta KaJciiii: kiJ^ui 

i.'! mat ^niyk: bo^ofc kuweih th^nunhr edirnni^ tsc de (Mi>- 
zailk, (Va^Lnelon), i Benjamin Fnnkknk tngiiieic Kraii Yc 
dinci tBdvwl) gibi ^ut Unlu vc biiEfrtli wyekri de kendinefc- 
kctnlmi^tir. 

Birbtri pc^L ?.n l [rilldynh HdiqlLcrm SMSIigl bu rniitilt! 

kc, bugtin Avnipa kmumm birvok bc^gcIcrirMk oklbkv : > xilifc 
hir iLuruim dLi^iiiti^. kuvi-i:Hfii Icjiylwuntdi^i memlelcgili.-rilc 
isc. ketii swirtui dun blr uijitiiijLik nSziylc bsJalnfl lair kurul 
1 1 :iI itli: gefmijtir. Buna In^ltcre Lnitifesi Ik lilli ((Hi- 

vckudu Prcm l*» iqjtililm tlyeferifKJgfl ttHhA- 

Unm jpzJcmemi^iedirtcr, 
fc.Wn'rl - WjllJK-M - 

Birte%ik Amenfc^'d,*! Minuhl.nr Cemiycti, bu memlc- 
kurultm mucsscselcrin cti &kiiL vc iMiyiiffl hjiEiiHtetiir. 
Yerij[ini| American cfkeklerihin (yflm eKn&ukiiden yukan) her 
iTn Lkhinden btri (ki mi milytMurlnn iwh edcr) masomtur. 
Uunlar. Mason Ccrniyeii idcflJkrlni yELriiimefcteu. bti ceniiye- 
im rMisn umdclori da» uhEUt ve knrdeqlifc kSidcJerme taagli- 
hk gfcsrcnwfltffin, gidi fauJiyct v C &yinfcrc tnt.lwwfcfart vc 
uzun bw t l.m i>m miresstieye fiye oljn.iki.in. 

MlyLik bit hsiz. vt tesclli duym.iJf!.v IuLlt 

Son on yil ifiiuk AnKtii.i’djli mavonLinn jay*si cn 
bit nut von artlflLJ, boylchkk bu ITiicisc&cnm bu 
mcttLiE&cuclu jjye sayvmm ffci k.uini IxiEmu^ur. 

"I%i.ki hur vc tan ycTkili rrui-.> nl.ir" adi allmdak] Amc- 
nfcfln moscnkn. nrczhcplcmii "allcgori ■ yilni kissuian hmz" 
CMliuuduyurimahSak kttidelflri Om*bie kujtiJjm^ vc{s4mboJ- 
IcjJl- Eemrii tdilrdf) hir mczliep vryj tdrikai plfirnk vasifliin- 
tlirrmiktadirlar Bn mczhep "Ulu bir variik" meveudiyciine 
manun Eierfcesc MiMbnum iiyder* BlhILs? iiyeter sayi- 
*« dcncbUecek fcadar ^oklur Fukal hnsiwm mosonlimn he- 
men hemes! hepsi protest juthr. h mdililcryak at.. 

Bu mezhep 17. iwm omdannj dufru, ingUtere’tk bu- 
yuk tJlWriCf m^aatFUin gitgldc italrrtayi faafinnas Ye (fiieim ■ 
«iz Ta$ ve Rirvaf Unc^nmn Ebageimiz dcnilmesi bu 
iKiknn intdiklori bcrfgodc irinliolmakrEndau onii- 

tudior) biOT KOsyal le^ekkul ha-5 he gelmdaiylc ortsya gikmtj 
lir f,’ok ^e^nrhiden. flejeftkure Eay vc duv.ir i^isi GlmayaiUann 
il l kjihuliinc 1717‘dc I mdtJi'iiiii ta^Jica diki <du- 

v,ir i loncaai birfftyik “Jngiliwr Uiiybk Umcaui" ads nlimda 
nuwon R-^ekkutunil nKydumt perirmi^lc-ndir 

Y-ilittr ve yilJjwr Hinm dm knvgalarmdari sonni birfok 
IngbEi/ viUiunlii^], Hjpajn v c dc^n»/ m^utt vsuatalmm -per- 
y.ri. (foeyc ve teswiye Jleu ahUUk knkklcdnc mei,Ttcd ituKtsu; 
ederrk kurulmtcj bir rT^jlit-t-e iniL ;.i|>etmelnie btijoii; btrajsek 

m 


AM ttmtarTfU Mniim.'kE- 

li buluyoflanlL llundan naifaii kntay (dntit|iu. bglii?Jtr wiik 
11 ; eye eisaeSer bcu’ieii tc n i ustm cciniyeli tamyt! , r]iir' J i KaKt- 
lil; kituenin baskiMtHl \\ Hzlrolm* AvnipaltFar, betnen bu cc- 
iniyclc in-tiwip ediyorUML- (BUyUk Fifectettk), i'Vulltr) h iMd 
/.me) gibi jahaiyclJer de bunLtmn LirasmdAydj. 

Tukai Miiun liu si'iliretSi ^Lhstyetlerin bjitilmasiylc cc- 
miyeit imKui (Hiiatukrasi) hnviui ve ivcaip ktyaieE, ve ii^a- 
tabofcn h.ilki ki^kuLindinmya Ijandni'da ma- 

von jgc^ii ruiNilm tejlwiyin:. teimyettn dine ayknri bazi lu- 
iwnbn. Kaolik iiliitsanc n^ikun meydan okumli (ck- 
lihde lefitr olunuyonJv, Bu hureketltr hju Orsikinci (We* 
nunii fciu tialtfe kizdinoiyu 1^72 ytlmdi mMonlugu, "bu 
nuksMsenm njycii km dm ifi£ma ktu>i bbyle n»cy- 

ikn .ffeumazlanji'" sti/Jenyli ulciien su^kndinSa ve aTaroz es- 
li, Kalutik mcmlekctiejdeki rnn.sevn cemlyctlcn ^ok kc(t IsnE- 
kin hiicLnvtunii u^r:iyaitik knputildi. Biigtin teci/s KsEolitlcmi 
masn'm oliraij bulunntnlumi i r;ijisncn f kilbc, hu isneifJtel.'K \ ■' 

|E h:i^]iui«i^-iarii bed tnkindigl ictiLtciliei E.nvn dcgi.ytirmeiiiiyiii 
Mason diEii aymbrinc knEilan neya festolflc kHiiesinin gdn.di 
^liurmaemirlennt aykin Jicrhangi bir mason, inasotilusk ita- 
alc yemin ttkn bii kafulik. kendlli^mden JtanoJik kdiinindoi 
fdanrj cEiiuiEadir 

Amcrika ’y j 1730 ydlari dvannda sdmifTfKTler iath 
fjhdan geuriimii dan m.i.niink. ^kimlc^ik" umdesini kewli 
i« ^iir edinini -7 e|niiLk.la r orada ycrle^mi^ loidrctls Airwritali- 
(ardatt binjok iar;if(;ij cdimntkta giifluk ^ekmedj- ^imku fev- 
rcierindc nufuzlu dun bn kimnder "qJliUcvc ic(wrclc 5 .lik'" i mu 
sjv-ue ve uliuvvetj ii-rcn^ipEerfmi yhymuk ve (ti.ii:Ee!jiiriiii.’li hii 
snsunidji fey tnczhcpEOn fuydftlenahilKckkrini udnmijluttli 
C^elicede, Amefikjl’tlakt Mu son ccmSyeli idet^bir valnnscvet- 
Eer tucckfiEi incikezi Jialtni al*J.i E Eutlfi, Amcriknn uinthi yazar- 
ijniuiMi tiKtiliui. “BiMiofi Cay Ziyafti" ufiyic nwruf tanhi Inr 
h&discye kablan buetJdenli Amod^blinn {Boston) jchnmle 


109 r*rtntfiWt . Dtimufc 

{Si. Andreys} Inreasi ulli bii mason cemiyeti mcnsuptan oi- 
tluktanm ilm sOrdU 

Amcrika jsltfclfll Haiti iiragcnda fVci^iriyiunK Ma&ortJu- 
ljuii pycsiiiin “lasanbnu ^ujdtEc irtjebiLrric'Jtrii'ie h tzmei c(- 
nwk dd&m sAykyerek aslcarkn wtfo mason rJcmekfejn 
kurmwjtur IS32'dtrc sanra, imsonluk siyasi bcoli^mi feiybet- 
^ vc twgi»imkii i^ina.ii haJtru devam eltiitneyc uncrn vcr- 
ni,l S ,fr ® u miuEn onun j^Hfmcsmi IiusIrimi ^(Ihnv^nr 
l^ii i de Amertka ly l hihi lijj^IgdijiL aurtinr. eenuyeiiEi 
200.000 tiyesi vardi J lirb mnatinda yhsEdcn fiirta aakeri Ma- 
tffll iJi.frtcjit kuruidu. | L AXl yiJjti.i Vanpcayd kailai niyc siLyL*ii 
SOOOWc ^ikniiyfi, (Cote Vqtngionytin txxjluyip Truimiva 

vartncaya Incta mason comiycii 13 tanc ..hum uyt 

ELaydcimiftir 

Mramluk lefkitatinui temcli H Mavi l^mV' denilwi 
mikKikllf (Ingilterel dmifftcir. AmerikiAb Wylc lemd, yini 

loiKa’Iar eyiilcE gni]j)annn gore fctii%ilmu$Eur vc her 
BylUclEcki Jckusi bir "L'lu lin^Jcnn” timiEYndan id;ye atmur. 
Uytkfc. dereederrne g«m; payefervwirir vc hmlnryn(tslCBy- 
y;d vc) a lYoffcj fcolgckrimn fyfefcrae v t fcukuk i yetfci vc fca- 
“W«l« gore tevcih edilu'. Rlikat, n-iasnnM ^yuileri EHcr TK 
kprdm tazla dtUkbefL kiyafealeri fazto $atnfoE]i, bazi Itollann 
j'tcEkn had denxede mod™ yeemi^ fee de H Mirada pncwcmLir 
kc-ndiierijiLn dddj, dindiir, iiisaniyetin emrtrulc kimseter ol- 
duMarmi itcri staerier, Mflksnikri baktmmdao kcndilcrinin 
' k.iiii.ifuT fFK^sjpIcrinl mii^ihjde edea’i maiden onren- 
ntek, bOyklkle sectye uLObcti sapiyanfc iyi h r; S rtsar_ iyi 
* V!irf oliruOi i.vlcyen kjmseEcr sa yiln'WiJU'i tddn-stn' 

dadirlar. 

Amenikan m&ftflliik tefkiXIdu aym ymJcfi tafrlaypp ay- 
rvi yrrds tittup tkt Enrafli bir mcjrfiven gibidii Miimn nlniaJt 
Mn. Ilk trasamak ^iraklik dovresidir. Bxjmdan, rutuonlanii fo- 
junun dalui ileriyc cri^cm*dikJcfi u^Uncii txwanmfeji vanJ jt, 


^fld HaifafTyitt 

ihumii liiyeriiT^isiiiuj [.nrernlilj slliilcfw) her mertebcsirw 
rrifniek isieiiLwe, ya(lskD^). yiJiul dti (Ynfk) kollanUfl intiwk|) 
i-dilmesi gerekir. (Isko^) mezhebi veya Sysninde bir iiyc JO 
veya derece yukseLcbllir. Her baiftmatla kcndiatnc 
icvcih ctJiicn thjr imv*n vardLr. 

Butdardan buulan joykdir Hurcr<i Sdicyman, Kr*l 
{Cynis-KcylttoKV), {Cone Vafingion), Sulum ^ . Her rnene- 
Ik. aUakL bit Ix^annitt tiiJBalidir. Hu rourtebeye criyslTilmek 
i^in, bir ndjiytii lemsili birmemsirnde rol nJmasi ISzimdir y?.. 
nlcnxc, erifilehilccek cei yiiJuck mewibeikdir. J3. dercce. an 
cat Yiiksdc Kcmneyv yani mezhebm o kalunti jdare beyeli w- 
nfimijn teveih edditoflir. 

(YtxkJ itwLth&utic bar tiye «Kai 10 derccc iktiiy«bt- 
tiL Bo demder fltanaaJan tk deftfl. airokui fle imdir. Bvn- 
lar. MJHmJ l^i-si. F-fika Osta, isnlil Ayiici Adamh, Ba^! fsd^im, 
(iyre> Kmli I E.ram, Maltm Malia $bvalyelea Templar $b¥c^ 
yesi (ki khy Ayinin 33, derertnific. tckiibOl cd£r>g4tM hnvun- 
larilan ibulfCUlt 

NU-scnJu^ufl, gflliJr^ o nbhellc (dwmarik) ayinleri 
vafdir. Ilk iner^ifihk-n sonra why. bkfuncu dtreceak bw 0 «IhI 
mawn. y*rn T«rk^ dkyimiyle (Dbvstci UaiasiJ oinukc«hr. 
UifhinLo dcrtcc t l.iciijddci {Hiram) - tAbif) hiksyesj itzcrmc 
kmulmu^ur IJevrinin cn mia duvareiw flian bn zai, dcviin 
hukijmdJlri (lyrt) knili (Hiram) irtinFiiidan meijhur mSUKdlnih 
yapilmasm-i yardim i^in Havict-i Silleyman u gjjnderilniiyri 
Masori ef’iMesinc gdut. mabed utfMU Mura erdigi 53 wrn (Hi¬ 
ram) ■ 'i IfcKTiln ii • ne mabedin tpnc pomulrnfigtlir H{uiuti)in 
bikii)e^nikn tlWOT^: hif i'J:slcrve udabl kJSKfiJifikajmAlt- 
radiriar 

33‘UnCil (krwenxi riertsimi sadtdir. Bu dctwcyi jiIh- 
nn bir yUjcUk i.ikjlir Gtfcn yil. I v.i imv^in bu meflebetye enjf- 
mtjti. Bunlann amsjnda (Font) olomobil ktimpanyasi IcLtrc 
Ileyeci It'.mest Brik) 6c buhNiuyaitix Medslmden Yatmi&irl - Mowtlid ■ pAmmttik 

h'wa (Jink), "YerydtDiiun cn yiiVwk vict [sSytsinc*" enjlip- 
m »tfylci!TU$iir. 

Amenta taumvunluk lcffcllAttnn eanevini 16 bin la- 
ne rtjfllr (Mavi Ltmca) te.sfcil eimdacdir Dciccesi nc oEttrsa oi- 
nui, her mason bir £Mavi tancnjya buglidir, Belli bafli Wifln 
rmtliyeiler bumlrirda yer uJir. (Mifjgnn) cyflJctimn flxltsliig- 
11'ii i hiiks-Mi heJJcukbn dome hiri m;iwin cciniyctJeri iiycsi bn- 
Jufimjtkindirtftr. Btflgenin belli Nqji fAkinlcri (imvj fonca) 
mileJavirni-dtr£«. (Mavi Loncakian ba$ka ayw bdfged* don 
nu.wjfi ic^ektiifu d.iEu vatfir MasofUaf htrtwrieRyJc dggtfufc*. 

lafl, jlihapliktan >K^Januiai Ef fuyjtindji btrtwfcrkri mufat 
haain jrayiltr mas^ilajuMlifi bin, “££« (Lefcing- 
(fTm-Jn pun Lin buinde mwonJuk buderv bae taStovmc, biitLin 
favall ycri itoldntulmayflcok bjr tx^lulda Icor^i fcju^iya tsjer- 
dr." (kerttiftir. 

Npriec dural: vcrikeck hukum MauanEugun, insanlik 
vb knrdcglik gjbi aslinda rnEHwek vc niuaicc?. mtfhumJnri 
]ieicEe tcbrspcfc yidiudi kapiitdiimuisin.i fcomyan ve cirfi yahri- 
di menfnjitcrini mruiun, din vc mtlliyci vahtfecUsini btHueu 
vc cifibnn yerioegepnek Lsbeyici Iw mikusuc gJduiudur. 


fHUyitk Doga Orr^m. 
IJ Amiri 22} 


2 - TARlHt NtlkW. 

V£ MliVAFFAKiYETLEJtl 

Masoaiuk. (Hiiyilk Dogukwn. ilk «yilartnd*n beri 
liicrindc l«tj mcidelttiicn lurisdir. Bu davanin «f yd- 

pjttu, strianni, pet girifi mi-rnareim i£nk i^in k&apJik £ajM-s 
bdyflk tahlil ve lerkiji odwilefine itatya? vardir. 

Gcrilemc lithhtmi^dcn aanra iamhlat inrihmii/.LEL beli¬ 
es itiLhasifi olnn vc ri/.ti Ynlmulrlifc ^altaniilifLLft $crcf meim tci 
sjLyaii bn korfcLinv mtteH-suiflyi t-n inahrem mflklJLIrinRn kLidn- 
hummok* mwkuddtSinlLna HnflJi ve fikir haysiyei inc mat Ik her 
Turk itjin sadeee Nt bwy dcjll. UuHH boyunci bir ^k W Lse 
ve inkilabin yUnJfw nLifiui vc ycni bLr tbinyji gdriijlljic vu- 
iid bakunuxlan iIli ba^Ii bavtna bir yoldur 

$imdi, i^imire YahudL bululiinu ecsicrrn yanJanmU- 
iiij.n sonra. Mason niiln? ve miirallilcjyelierini kisfli vc taH.i 
bir bob halitidc tiikdim edditn; 

Masonlir|un, dimya ^pjnda iMmiza gcyiiji ve Avm- 
pa cmpcT>tdiitmctiiiii At diyc ko$tn±? olrci ^'.ihudi 

kapitalinnasuii InChlcntck i \. 111 IbjyijJ: Asy;i bbtdrrii ii/i-nndc 
hikiiniyct tcHisinc jvtildigi dfivaf, IS'inei nSiidif. 

Ingilizler, Hlndiuana ycrie^ii ywItsiTKE, jrk.ilarmdw 
masoniuEti da oraya yeflcflrmii^kr, yihui ycjle^mcaini kolay^ 
fijtirmijlarvc mahalll Hind Raea ve ftcidcrmc en bilynk $t- 
ref ve dstiitvEift payc*i aWak loeaSiniu. i tclkin 

eim^icrdij Bu lowliua, giTcn Hirdlikiin ferd fttrftvftnvle 


hjfriiJi'i'.'J. tifaumltik ■ 

nail ohfukliu i mrnrualkrtie htiyiik olmuejiur Btfylcce. Iierhon* 
;ii bif meirhkfccrin iii.irccilen ve 1*^3 an mevkirndcki $dmiiw- 
la or kbk Vc teimiytll ivnjtfii Ttpkf bcr rfinJyoru 

j-ft'i ruhf t irct ulema JiliiMfi ve mcmi-up- oJcbiJ.m rnillsi ba£i- 
rir zli tiir /ilk[ widen h.diode Ea rmayj baflavtil fertile^. 

iu inillcl M!(mIlLldmni tiihnp*c to vji&itj dryc kulLmiirsu: iir- 
dif. Bu grtli uhnp fulrnm ijJtii de “Hiiinyci, musavil, adakE. 
icmlli. if l: .1 mUl. j taniycl" mask&feh diindzi gtctaimi^tir, 

Hiftdi^JUU [jkihed, yanrn tsl-ilaie maJik ButiicriUn, 
Algnmuan, lr,ui vc nduyet guya tum mibhiJ ahfbi QsmanJi 
En i (i :nvi 1 -. ■! lu'j ■: i ■ la ivil] llaiEe ceneyan eimlfl i.r. 

1 ft ina vc t c J'uncu asiriandik, YahudL kapitiijmnpsinm 
IKilm nicvkimdcki Mast mlupun jTtihv^n eEnifinda fnlj$nntI ki*.- 
ln.-a devlL-iJcr, Ini'iline. I ; mnsn vc JtaJyadu 

iJu .ii-u liif .l.i MiLsoiiluilun ick piyewi ibyle l>iil:\:-.i etlil( 

hi Lir 

IHtytJk Asya bElEtlntlnii mm bit isti&mar sttfiiut linlinc 
petuwk, Inimi rtifirn her engeli oiradan kaJdijmak; vc islflm 
lupklluk. hlftafc y.iliniycl Ve i^EiklaJini kdJeiirateFt kllZUtlilk. 

i$C L-11 buy«L hedef aim OimanL iinpamlnrluyun-,1.1 
tuiytik bii In/ venlcti, ImpurjEufELiLiun, yabanri un^urEint ve 
Ecurlne ntsbcicn u^il jLi liitiLfii mtckcz: clan SelaiiiL vc |.-- 
mir, hirer hwEuI ocafh niajat ln:rtiiirjeriJi ve tt?kil.il3 t inflirii' ii 
IH54 Kuwn scfcri. Tijfkiye> j p Avnipalilik gz)TO vc hu 
kuniyeliru hcnOx arsian pjy» .iLuul depeceyt cikaimiwiif bti- 
lun.m VC hif her mectigc iLl| -erdtieiKYiea vahfi vc kafcj Mo*. 
kof jysuftin pettfoinden iiuitanp. 3dtf vc irifi!) Betti AvnipEi 
diinrctmim etindc iddanc vc aiifiime samuitnek vc uSdurmcl 
H,;n lertiptcnmkli bir e rttprrvalizmj pbnindin Jvrylu bn vcy 
dcfiMlr, ^iikiiitTdrkiyEnEn iCEiffliina ko§anlisrkiinsc. 
TUfkJciin Uura olcmazdi, 

Kim in -^cferiiiiilcii siNiia. Incilic. Frans-m vc lluLviin Mu- 
snnhitF. T'Urkiyc’de Ieh;i mcvOTimcLi birbmylc yiirtpt 

134 


Aim ftwlitt/yhr HUftPitUkl. 

• ■i-ynl'.hi’jj. BflkfVazifc, inMei, licr EitrlLI biinmrc hiimicE. vel- 
iS.in hlirnyeli. IbcjcnycE, mjaniyer pihi. yalabKl flahitLi^c Fite- 

murkukla tjbiricr. odevib Fnuncwci ucijtEvcn twv^KM sif; vc 
r ji.\i luifaLumi zupt ve fedidmcye kill itokJi, 

3 lemen heruen bulijFi oktnyalyilan atn-"n J(IC 

i ii jrler bcsJe.ven Ee^rkkuIlLtin. buet i duarrun 7j.nr»iJiliELi.> vc 
/-atncftinlmi; bCyiifclcn. bo Afjpilik hilcfim kurtum oIk.iIl 
kaita/ eoij|Riften imaulaniii. Rimluifi araiimlit <la, $in»EkT. 

‘ ■ Jimk KcmaJicj gibi. iloide ve bilks^j Ntavofiiaiia bLtsTJs- 
•lE.Jcri VC Ljhtamini eoSEcrilnlcie iSMIValt,ik oldukiin EifTIC-k 
Icr vaFiiir, 

Gtjfelk ve Jialts Tujk ycr^ligifPi- b4llkkn bu luk •.'<■ utlar bir 
■■Lijl api^ijE gaktciilmce ve bu iii^n I nr 11 bi urr ki1inuii.ni ollia 
\ip yem nscvfciirK dLi^iiriilrmi^ kurtwmJur ti]du£u j ’-i.lv ve intoai 
ii ki. hiikikai Lein linkik^il jjlhi a/m bit uiiycnin yn-lu 

4>)ttcuknr. 

ly'uncu iisnn. karayn vunrn^ ve ^i|jnb Mr bnlin . -ilii 
ledr, «ii|3r. tlLiflyudiiti I^Cjinbul tnlclleklUcItcr vc Avru- 

|m JutyunJnri nlcminin gafld dcrctcui, cfsancvldir. Masortlu 
: '.iri ctLifuz dcrecesme bitkin ki. III dcl'u uliifak bu Tdik l'.vJi 
iabt "StaSife-j ruyu jemm” Stilinri Mural: fcetjdujnden noiint- 
ki ftuuzzam ve nvuhit^em tk-vkl u-i-.i AbduUutnudin 
idcfl, nusondur? 

AbduElumid> muazzjiu ve muhlc^cm -.lev lei icisi dc- 
y mm laky sun, cvTidki iBdyiik Do/ii it.inl ni hil nlef ^uk- 
:ijr r ve to ^uji bu Eoeeiigi biiaraf ve rakb-t earth, elbciic per 
fwkyttidak 

lylc bu Abdufhanjid ydiyiedcr 3 sr. Tttr\ VJJrminda ill 
tlcb ma-uaiiuga Jan “Dur!" Hilsrii joiivebni}, mavixiluijLtn ve 
vtihte AvrupalilLk gayrairin hiflr^n vc tuliki ill. dcla 

bu p.idj^h LmfindAn kavranmi^ Vc nelkcdo AlxlUttiamid, bir 
lUtsun (fikaitma ImgHli d.in (Ir'nune111 .l-.’Viinir 1 1 Mci-uiEiycl 
luicrlcri tanfiiKbn dt^IMJlmU^ ve liulcLik yUMk yb/ yairui ve 

115 

KlfcwilFji - A/u ij.iUihJ - HtfHWitfJiJ, 


tjni.imi-y k r jSi'.r be lirih uyfkimiaeiiiiia ik jpcne twin Here Sv.ir-j i 
kohilcfflTintir. Boylore AbduJh.iliii I sirf .t‘ : rn rntfitultlcd VC 
kai> (ICikUlmeMnsJcji ijreneit :iil ve ytlmujpUigj yuaiindcii 
MjMiiihujn vc Miisonkigun inliknm Luc^S^li otrmi^ ve Llstdlk 

b.Ilk lull, Ciiiimiindrti uxifti btk bu IcvkuLlde devlci adiuiu- 

m ilLinyn filccnc [nun leraimkn Eflwerceck lie recede bnryfll mik- 
y^Eurini tlilc [:i$[rmi£tir_ 

FiikJH ndioede musaflfer nlan. Abdtilhnttiid degH, Ms- 
wmtmdir Zim nniar. eflfalfiift tier kckfiriindt, lie tinsicn olursa 
oluin. tabribc memur bultmclukliui iiutl M vc manevi bunyc 
tanumiiklamu fesada verip Ihiila^ ve ibnl.ik putLifmclac vc 
bu biikuixl^iil bunyderm uaf vc tr;jriUiniu siaLimar eEmtfiUe 
buytifc vua.ukjm.lirbr Ayna sanaEkariiLtttJu 1 ki> Itlihu veTcrak- 
Li ktnmtcLJlf ii nrasindoki bu fok tcunj.. beJn ve geffek ideal 
imlu.iL i lurk ^Ktiktanni kcntlilcrirtc h i \ic HiTeryk Veya ettrr- 
iiicycrek, bircr kukia giba sevk ve nl.m: etmislcrdlir. 

!■ vci, dtycbilirim kr. b igunc kucliii n biduan otuafc ha- 
fmm fiden bcr hMUicde, lahakkuk ctmiycn Hiya iiilttuaria- 
niula, nkluk Milojil.'inrula, illm priaiarthklwinda, mufcaddcsal 
■-uiljivtlemida,, hrCF IutJu jstkfnaiallk I'liidf ycpaita!gizJi unit. 
ptiF^aSayKi M&onUrkiui. 


S- YT BLZDF MASOVLI K 

MuMjnJu.L'a an ill ymmiadl. Initial ve Terakka Cenii- 
yetinin tain ve tnr Mason twr vc mSessoi oldujtumi ki 
sua bdinmljtik Evct. Mcjmliyclin alaniylc berdhet Mason 
Ink, Tiiric fikir ve iduc imrfc£?Jetini hir vub isliJd till verdi, 
Sirede iminevvei y.iiim** airiHulciii. Mawnlnfu l-u o<iJc 1 h K&yr 

halindc mclkiirele^Eiren likiiler yayilmnyo bug Lull Aftem l>U 
tun Kiyarf. ikiisjihli luiml hntyunumtmi ve mirtmimiyctlerliiii 
zi Mason dmayupmiu nctalcnrcr ^cig^ldi.. §u it. i ivlltiri v: 
propaganda {jcfcline dikkjUl edclun: 

1 — jftaallcic ve 1'ianvi gibi. 2 £Ei|rin VC fcuwtEb Garp 
defrokrasyaliiri Maum atmayui buiumet crkiji i mt;M vc hjHi- 

dye EncmufLu. ifii fa kiir^j biJbiSJM tbVfafltyptljir, .iflli- 

m kEymc[ vcfmiywlatrm> 

2 -Tiirk vaEalu ^irtJc Ttiifc olmay.ui ujiiiurtiifm ejinuJe- 
ki Mason locdiwmi TOrklc^irmck. Titrinyenin b^lica sehl 
met yolliLruidLiii bifiynnijE 

GirtlUJyiif ki. 1‘nrk cinmyan un^urlar elin*U- i ; v b.^la- 
y.truk TiickLujjij luhrip diiaekicn ba;ku gfiyesi otmayan Mu- 
90fi|uk. artik itcahal tr Tcjnkkij devimdc kafusirui bir de TUtii- 
Eiiik [cvliLtitm Kliwak kiul.LT ^aalindc Ucnye giifiwkSMlir! 

ItiLhat^hiu knkk gibi uiare eden ^irli ktivvta om her 
Kirin ueniuE >e ru-hlc ^ertf yulbnmda optiay? Jurui ctmedi KishuMik ■ MiwmtoX- DtftimtflK 

Estanbtifda frirsll $Ora koran Mftsottluk. Szaljginu kubni eiijgi 
\k\y.\ EtciJu^iIpn. bi nflc n 33 detect terfi ve icUfi (f)ettirdi. Btfy- 
ierc Masonlu^utt cn Lij-U kudernesi olan S^'imcli dereceyc 
krmlmak $cid'ini ka/anankn id ink Carmiyciiu Ljcfcri Taial 
Bey <.Pitp), umumi kaiibi Millicit SiikrLi ve onkinn yanifca^tKii- 
dada Kfirasu ve Dnvid Kohen Hfcndiler (!) va«Ji. 

Butun bu teniplerde ha^ica rol sahibi, Mistr Mason HI 
^uinLsii iza&mdan Sakakinidir. Artik Missrcta, Mjiin kozmopo- 
liltt^ttnnck ve niustcmlekel^timtek r$ini sora erdirmis d;m 
Masonluk. onidaki gene l kunnayt vasita^yle Turk annvntan 
hiitiinuTie de cl atmaya bii^Iiyotf 4 tL: bu Misir fiSi ^ura.sjdar ki, 
Mi-sirit Prerts Aziz 1 lilsnii Pa^tyt, yiiksck scIShiyeiEtfrle, jsian- 

bultla da bir nil .. ... fflcmiii eEmi^tfc Bn Prens, Mc:;- 

mtiyerm Ticmcn arkasiiidan istanbula gcinug, gcEar gelmez: dr 
l:.-lin«5de bii siivari iirkast kumrmtfnnEigina layin edilnujiirM! 
Biraisoma. istaribuldakt i^kilaiJa itaha yjilanttnn aln- 
fcadar nlmasi i?tn rte Selimiyr kt^liasirxlnki Vuncii fuka ku- 
ni:tndanl mj 111 a nnklolyndti! 3 3 Vat:in su: kasd i n i bi r dc siikeri dit- 
bc vc sdahiyclJc teykl cEtlren §u hale bakin'l! 

i$te, ordurum iginii niastinhipin yaycii^i ve bira Balkan 
barciini kaybcuiivn. brdu rgindelu inejhtu siyasei hasfaJigi,. 
bbturc saikjyleonadttdLt! Q devink Ttlik ordusuaida, dayh rtt- 
>v alay Ji| n hir i ikim. nuwum cahiiller mlkECivna, kendilcrt- 
ne, miinevver gftzilc boknn gtn£ /ubiikrdon £o|u, Mason Eo- 
calanrtj yxzilwiijhirdir. TehliteeyE scaer gibi cil^n vc bu gjdistn 
<am hr miisfcmlekclc^i lj£ iiidi^imkn basj'ka bir ^cy olmadLih- 
i]i totaretleti tam muhid.il unaurlara MJte tadarlciymct vcien 
olniuyordu, Bn muhatif vaturuievi’r ims-Hrlararasmdo, o /ama- 
i]jn geng zabidcrinden rnorhuni Kazjm Kambekird? vandi. 

NihaycE 3 l Malt hiUjiRCSaslin bfulLnlma^ylc belabor. Et- 
lilisit 'Icrakld Ihteri TalSl Bcyc Mjlsordiikca nihal bir adin 
daEiu a(! in Id i v$ bo khe lu^ kb^cyc oturtuldu: tlsciKl-L jbg&n,.. 
Vc kocn vatan. bciscy* i iknvn namuslu vc iffcili, t’akai uni 


j^/io HuilaxtyLi MAwriut. 

bii l)oii vecabil adfim clan bu bedhabt .sHdr'wum veya Lbtad- 
i foam devrirtdto btiytik izmihlnJ ve inkisamim idrak etii. 

Hirinci Diinyis Harbiini <k>£cnin m: Iscplcr, biiyijk 
dT vc siyasT rekabctler. biib]:ine zid ber kusbiylc Tin k biitiin- 
liigiircddjrtuin oJmakta multcfikEi 

Bu sEdfa^a, nidulekfi! igndcki. Yahudi. Hrmsni. Rum 
ckalliyeileri dahitdi. Binacn^lcyb Maaonlueiin artik sLinE- 
kicsi-t venneye buskiyan dilva&i* l^irkiycyi cihan bldircst Igi- 
m bir an cvv*l an .y taaviyesini teniiisden b^ka bir ^siy ola- 
ntazdi. Bu g5yc dc surade cEdecdildi. Guya tek scESnist yolu- 
nuiv.iL l'-ii:c Avrupalda^makti!, Mastjn3a?makre gostcren tidyLik 
gaip demokrasyakin, ilk Ntkitui am gc^ip dc Almanyayi hak- 
fayacsilarmi anlar an1a.mai. nc kcrudi jiaflaTinda harfcc gir mc- 
mizi. nc dc kfllmamiTi i^LediSuT. Bizi adem ccbrcn Ab 

maularia itcil.iK.t siirdiJler. Tarili goswrcCctiir kr. bn Jiazsk ka- 
™.f liuiida api^ip kaimaktnsi l»§ka bir.^ey lwccremiycn Liithat 
ve Tcrakki, AJirtan blokuna, mukabii uoifui ilntak i^iegint 
taxmen girmi^ de^ildir. dnUmtlzdc agiJfrn mezbaita yoluna 
Korla iLiriJklcndiki sonra ss:i ni^in kcmlileriile iinrfid i-Eli ; *!i*iiy. 
Slbamiylc garp ileEiiokL-asyfilart liimfmdan cczalandmlrtuk 3? - 
itndik. 

tfu nniice giiyty Labiiiydi ve onu iJibi i nrk)lei ve 
gilenn kiilttlEsuz^ dunya gdru^unden Eualirum bcyinleri 
kcsliicmcifdi, Zim asiridt Enhitat [aribimiy. vl- jaij) icscdcniye- 
tirin linkkEuuzda vtndigi idam vc lastiyn kbimn, Birinci Dilit- 
yaHaibirtde, ka salt an ve kaybeden kim oIut^j o]sun k bu gayc’ 
yi itfjh&iiL edecck vaziyeclcr vc iuikanku' alemini ck gegirmij 
bulunuyerdu, Ve mason Ink, gaip dlinyasmm. Asyanin lifUa 
yjmmakiii devnm eden son ktiEiildi ohm Turkiyeya [n.sf[yc ei- 
mck igin kuSlaiidjg] biddrUcb vnsnEakmiati inicitk bir lancsiydi. 
i^in gaEabetinc b:ik:mz kE, ayiu gatp dtinyaimu3 n kozutm cv 
voSli iLym jinrp dliiiyasESc psyJ^maya mccbur bu unsur dan 
Almanya. mccbLU'en o dil-nyaya ail IllIcIcji bizc iffa eder ve 


Yahwiiilit ■ Meiontuk - tNSwnrfik 

Efiya kalkmmanmi istcrken» Lslartbula Alman Masanlwmdan 
mdrekkcp birheyct goiutemu^ bu hcyel va&iu&iyte bizs Lttsfa- 
tana -jlmy* O inason gkliyor. Eue masr>u geEiyor. 

faiiai mahvunszi k^>'«= cduien mUcened Masonluk nihu errsfili- 
|a hakim ulmykia clcvam edsyorfu 

N'jtckim irmiiireke yilianrida Ustacbj azamli^ f tits 
n’evfik ge^trilm^ vc IccaJAfitaki Jnihal^itan kupi dnjan edtraek 
ingi!^ Masonluguna “Buytbudarrdni^iri 

MLkerctd Masonluk ifm rf^vjt daimn ick vc sabil kaE- 

rFn^lir: 

Miis.lii]njtn vc Tiirfc btiEiinkj^iiniiriLin kttkflnc kibnt slu- 
yu dtifemekl.. 
4 TtJKKO) mason lari ve ** 

Masonluk. ifi-nuze, Tilitayetk, Tiirk niahfil- 

Icri a^iLmadan cwd. do|njdiJtn tlDgruya ecncbt malifdteri va- 
mtasiyle gimu^ir. Lxncbt cnaEtfillcri, ilJt defa t Scijimk vc ls- 

Iftnbula 

Scli'mik; gcr^ek TiirE. burligjne ve mukarktceaUna 
kat^t yaptEan suikaslltirm rrre^'um idar* vc lcrtiba* kukri-, 
lia^jirtE/j nc gclmi^sc Sdanik yoliyEo Bu t 

H[Wyn bir tClklk mevzOudur. 

SelSnikti.:, Ixr^ o-n scncbi Mason enalifili vanraj... En 
ileri gdcnlcri. ispaoya, Yunan vc [talya mahritlcri... 

Selflnikler sor>ra Izmir vc Bcyjul. vUcudumuzun, ayim 
3]iiknif:-l;.«Ln ycs1ft$mftsine mtisali zayif nahiycleiindtrt... is-iiin- 
SHiSa gclincc. o. her Urtfiyk s^ik ve her cieu insaji vc zbimc- 
yi banndwwi bir BabtE SHemi... 

liiki Mcdiye Nazufcirmtlafl me^tiur dGnme Cavil Bey. 
Scliinikui i-npatiya inahrtliiK mcnstifflu 

Asli Yahndi olan Cavil Beyin. ifcpanyii yoiiylc i^mizc 
yimn Yahudllepcten soiua donELp doEasftjmk bpaiiya ttnihfilinc 
infisap crtii-.indeta hitancie dikkal buyurutil 

ElTttLatcikrdan Talct p^L, Ctmi! faya, CanboEat Bey. 
R;ihini Bey, MilELnl £ukrik Bcyde Itdyg maEifitinc mensup... 
Bt^igi Sctaiiikie- bdLlanan itlihat^iligin lopy-ckun hir 
Ycihttdfhk - fApf&nhik - 

Mason oywneayi aldu^uL ban lemiz, fakat her ijeytlen baber- 
*b. icliJiH&fihirm da, far) rm varrftfilmadiifi Nla^m eliylc nyran- 
Ian kahmilims vc arzuiatian tsiikameAe ySndfilni;^ hirer fcttk- 
le oilduStEiiii crbiibiuca mtil&mdiJT'. 

Ulib*t£il?i.nn buyiikJetmi Mcstuiiyctten ewei ‘^m-a 
ag&h edeiT me^hyr Y;ihudi Ktuasudur. 

■"Sing ag&h cdcfi’" tebdrine eEs dikksu cddimL Jeyiani 
biritirtkai a^iyle-uycturwinn bu lahir, MasoaiLuk miiayebznta- 
■L-iliin fcjLr^JSBn d n itnhal^L iflcdyomtann iandesiz ve jahsiyetsi): 
hatinS re gUzet if$a eder! E$:i ubir wc vazife, ayncri MasonEa- 
rmdir. KarasiEcLi, litihatcilann MecJitsfide Sellnik mebusu... 

Masonlu^u, dogrutljui dofraya THirfc lucahri haliadc 
miLhlegrriiiL-kCi Lsicyen harekei:. iJkctefa, lamdan 85 yal kadat 
cvvcA ba^lnriuj, faJcsii kma birdcvrcyi takibcr sdnmtl^Ek 

Bu hareketiri bft^mda, jflihftt^ilLtfiii Sadij/cmiiartrutan 
Sait Uolrm pafanm bubnsi Halim P^:l vurdir, 

Tiirtt (!) MasonlijAurum iqjkili i^ui .ikind tc^cbbiis, zir- 
\ik Masonlugtm hiikircildu^n ve yiigane Mason dtfipTuini mil- 
liyclfi padj^h IkintH AbdCiLh&Eiisdin lasbyc etlibltj'h Mesjuli.- 
yct devrindedir. Bu is ifir, rmjiehits&ts -sifatiyle Misirdsn 5a- 
kakini, Bel^ifcjtdan Kontd'A]viye]]fi vecn kisn KUnar- 

da ie$kjl3t H ‘B Dyuk Ma^nk" dcra:csiitc btdar ratnamlanin^tir 
Pte^inden, hmtr, Konyu. Adana. Bunu. $am. Bey nit vc ftayct 
tabsi olarak Selfmik’Le f,ubcfcr r ,, Bu, gfiya niiJI[ie$tirtlnii^ m:i- 
S(j(llui;un Turk localan ^ilniadau, bissix evvd belinti| imiz gi- 
bi. intt5aflar ectitbi oluyefdu. Bu ansihfiJltrc gb 

pen lurklcr, Tanzimattan be: i gttyledir: 

Kcrml, Tanzmml devri nuziriwnTiin, hi!' 
biiiisa Hsuidyc crksininin ijogu, Maarif Nazin Munif l^a; ve, 
vc, vc, jsiuapla kaydeddim. Turk Padijahi ve isiam Haiifijsi 
Sultrm Muon,,, 

Vitbnci ve Mason lesiri aJimtbki liirlwi? veTcrakki pro 
pagandasimn Abdlithaiiiidc y.n obr?!; M^^ruiiyetyi ve hLk f:- 


A/tCt t!a!trj. r ryfu MumnSai; 

. irli bir jibiittindisi. bu mciaufcblik ^ahsiti, koskoca is- 

lam ve Turk buiunlii^nfln rehsi u>ov)jimfc, bi^n ve hill!i> 
Mason olmasma nc buyuraldri 

E^ei bi^lki bip dcETce ih]i3 i^tiopb safluisi. ittihaf^tiann 
IJcyhiili'Jiann Musa Karim EFendiniji ire. Yubwdi Kaiasu'nun 
clini b|K-n btf masoii cduipudurH! 

Bunlarara^inda eski vekillertfen Tekudaiii mebusu Ce- 
r.ni. ireIms Rasim Fed: 3i'Unctl ddn^DedcFt... Mebus Bdib 
Serva vc bofctor i-'ikpcf'e de "ilstad-i ii^am" riiib&^i vcrilmi?-,, 

I i m devresinde;, tstinbulda, 2ft fcadar maihfil sayiltyor. 
BuTUrk(l) mubrdlei inin i^o-ulli icIll i nQzakere Bransircn,,, 

Malsfii ha^tan: Doktor Salim Ahrnct, ]lli!;ai!ieddiri Ah- 
rnct, avukal !srn:iil ftaiip. Bahiiyeli Yusuf Ziya .. 

MahfiMenieji birinin ismi k, Oimhufiyetyildizi H dtr l bn- 
IIu kaycletniedeil gC^ilfifilCZ. 

"Moti" m^hfUiEiiti Ustadi da. Doktoi. I’rrvl'cser, saon 
QrdbiaiyUs Pratesdr, bugiin 6a Isnuibu! Vabsi vc Bctaiiye 
l-Ja^tni F:iliimkL]i Efi-Eifn.,. 

Daha kimlrr, rutlcr, nc ritlar. 

Temyiz azasmdan A? i z, me^h i ir Avukat Sadcdd in Peri:. 
cski id live biiyiiJdcriiiiJen Salni Ramiz, me^huriinrin mf^hufu 
aivukat SatEi Riza... 

“Inkilap M-iihrdi" i*;ijn]i bajka bir Masemluk ^erpived 
igjride de, bEr siisu dokfor, profesbr vr^iio.-: 

Me^hur Ctvju AbdUmfeim. Ojvjratck M, Kernel... 

Muludif mahfiUere naensup (ilnrhm, anealt bildiSimiz 
kiidariyte sayrnakfa ckvttm eddTm: 

Or. Fuitr Sijreyya Rasa, nvekat Ziya. 19 T uru;u dereceye 
kadar (^ikanlan (CumNurtytt) gazetesi kumeusu Yunu.*; Nndi, 
OrdinajyUs Profesbr Mntftafa Tui^, avukit tela I L>er- 
vi^. ccz^ci Muntafa LIkEtm, eski Sn'toeiler Koiniseri Saim, i?e- 
lediyc Balkan! ij^i moaviEii Hamii, eski vali Muliktdin l isELin- 
day, esfci va.li inu,ivmi b'arh. Kalip^ide Sahri, Eniin Suit,, 


frrl'iJihfrJ'M .j?u_' h^ ■ iii'.k ■ iMnmi-Iii 

! toktediikLa, aVLtkatlikla, [utg.irhkl-'s, teinkaciJLkta, bin 
bir wibest mcslcktc isim vc ^ahstyet saltibi Yahudt. Ruin, Itr- 
dtcrti v<* " , Loviinten ,< kiKfcn ckscrisi. Mason oEdg-n t'ibi, >;ivril- 
rtiij d^Etielefin hcinefi h cgi:-. i Mason dur. 

LJokior isntni I Kenan. cikL snii&rc^iu litrdjn Bay Abidin, 
j^Seimclei MUdiinllBahaeddin, EEtii Masofitardan... 

Bu. yiindclcr ueisi bithsi, ht^b-ir kiymet htlkuiij kiaymn- 
L-ii, faLtL (Buyiik DoJu)mm eski sayilannda kiymel hiikmtT- 
nii apa^ik fcrfevcledi|jiniz esasa ba^hyarak. "MajnkL-i 
gejirilmb; 'Btiyiik Os$ad”Jim in evyeSjndcn 
Lxri saymak flumijle kapatalim; 

1. Tal5H l^a {Sitdnazasnt), 

2 . Rua Ttvfik (Fdazof), 

3. Bcsim Omer Pii^a (Dok(or). 

4. Serves Yessai iNoter). 

5 . EJoklor I : ikr«r[ (Mrbos), 

fs. EdipScivet (MebtiN), 

7. M. Kemal (Dr. Operator), 

6. Musaal'.! Fiakki (Fen Fakiittesi Eski Detent). 

L J. Muhiddm Osman (Emlak Bankasi Mud nab. 

l§fc. Hristiyanlann “lafcdis" keLinresLylc bcliiuiklerfi Eta- 
I:j darak, MasonJanr ^'siua agSJi eLtnuk" ntfimsinrh 
"Takdis" ettikl-cri Turk varanpcrvcrtertfEl a da mcvctiLlariinn 
kim bilirka^ia ktiflylc sayafeiktiginoiz. bu muhicrem atvattui 
Vt kimbil ir, hentir iciili i.Hjitc muvafTak olamadigimiz da ha 
hfing! MjLiurilitr var ba^iimzda?.. 

Hey. T'ilrfc gerki, sen bu Utinyayj kirtiknn idaie eLTi&i- 
ni ^aEZ]ytfniU.n7 


(Bayfik Dp&u Dtr&Lsi. 
4 Kastm f949, $ayi: 4) 

5-Tl)RKiYE]>E MASON TESKlLATl 

Turk BbyHkMasrakunii da certain Ma^ntlaniKliL aWu- 
yu gibi. birrcis.birinci namr. tkinci na/ir. hatfp vo tec ip nnvan- 
L unsurinrvantir, (SunLndar, ilk iigimfi Arabia binubirk- '"i:!n■ 
var-i ScISso ■ O.f Mur'” dentr. Berime birden i$e "Envur-i EJam- 
ti& :. Bcjf Nur" Lsmi vtnlir. TabiHcnn. aslinth Aropfit olmasulii 
pek merakluhrlar. Zina bu telimctcraj, btr tslilah ncftk^i altnv 
da dafra tiufuziu ws tesErli ulaeap /ihniyciini gtfdcrlor. 

"EnVJir-] ScCfeC : Of Nor'" Ltdmj : ;nruin Ucr uctauniruU, 
irtares&llik esasu gibi bin darner vardir. Bu, kii^Ltk ve uflari Lki 
barer fefeiften ibnreiltr Agntnr hawrall nil fekiflcri die- 
rindc fii^trlar vc onlnra Tna&a iizenirde tempo tutirlar. Kendi- 
lcrirui. ^ikifltn kiitaytal^uk, yinc Arapfa hir [£iE]srfi;’ i Ai:hab- 

i Malntkn : fiahipEcri” dnbi denir. MUzateteye girerken, 

imizikere e»t:i$mda. jaganntlerde weaair merasim ^jinvimndn 
diii-ma fckifkrin tempo tusnigti duyulof. 

Mii^Lknim ba^lamals Oatcm iktn, kili jn iriiscllnh Ki^pi- 
ei Karcli^.emiralmadan rceiiye kimseyi birakniiaz. Hergdrn, 
ilk i^olarak paiolayt s&ykr. Phrola her alts ayda bir de^i^ir. 
li[[tal,un srilr/Jialss/. gelepilCr inJtiin, nnibfii[i;n: rlln dwROn 
bimlar, niluytl hi^bir mahfile gkicmcK oLuf, zaten panolayr da 
bdmerJer. 


134 


125 


Yaht^Htif; Alatnntuit ■ 

Tbpianti :ur,-u;indn yiitk'itk dtreceli biri gcluree BityUk 
k'slad 'Big Kili^l" dive baginr vc mdEragj vutmayn ba^Lar, 
Mssonbnn otu/.inklin ye r| trim dnuruk-. dikJerneiirnc siipicui- 
mi§. me^gekliritft kihftor vardu-. "Bc$ Kihg:" iiid;L$i duyulur 
rittyulmar hcirccn kfijnyaen yakm bc$ itu^ yerttrimten fir- 
layip kili$Uui atirlnr vc her [3k ijeklEnde Jstfi^ilikk olarak bava- 
Ujs bir^aE] yapjji. yliksok dcicte! i masonumm by alfinddn 
gopmcstRi tsmin eritrtcr, O saruda fekiflerde mrihur lempoJa- 
rim iuimakiadir. i>ayei gden jriyaitt^i dereec tnbnundaii 30 
dam Ustflcwe kibf sayisi 9‘a cikar. 

TSiLyni: Ostarim Merke/.i IsErinhuLdUi 1 .. Ailkarada, fcurafr 
da, Snn.iaun.da, izrntrde, Adanada, iVkiiii^adn vc daha bii^ol 
yetdu rnaruE' mahflllci v&rtkr. Artkarndati nmllfU pek kalahn- 
Isk. irruf.. Bn rnalifiliirt iumi -neg&rEp, hazink- Cumhuriyet 
Mahfiti'ctif Bn nmhfilin iistadi 1933 sir&lnnnda Devlci ^tina- 
si Miil.kiyc Dsiircsi Rmt Bay Ati Ri*a kti. Kerim Gdto/m dn 
l>ir mfthfilm iktadi uiduk'.ujiu gg^cn yaztnit/da ksydcHni^lik, 

Masoidiii antsindt son denicu tt:iyrc: ve ibrci.:; ^ayan bii 
dn StgOrtSi Et^kil.iii tilt 1 . Her mawr. parauin iyi ^rfipniua ait 
mUtyasJa h ay da yamu lira veitrekbu sigort jya dfth it olur. Ffcra 
miHalliivliv'LT: loplaFiir ve ;>yn bir fitsilcJg bckler. GdlsLin hirin- 
■dn nuisojiki/dari biri blilncc \m para topyukun n3i.ur. yabanci 
bn susa-i rliyl l- ijliinun chilli p ■(iiriiiiir vc "kfendiyc hum um 
vault. aJimz, niakhuz liizumsuzdurr hiiabiyfc hintkiltr vc gjdi- 
lir. Masodann says] bimteri g^ligintc vcblnm vakalannm pck 
ia/l’i olrmyacagm] dii^unuick gerektiginc gore bts sigortanin 
iiu my[h^ bir laavUn afade tciigini antamak ISam,-, Bit \y ., 
(933 siraUirmda DR- Peril isiml 1 bir zm tdan; ediyomu^... 

MaStmlugun vatanimiza latii hu-lulli Mo^Uliyctk; ber;t- 
bertftr, tstanbula derMl akin -ctEip ilk tc^kilaEi kumnLv, alcEQ- 
suJ Seliinik we Munjt-'tiir “yarTtnrdio 3Ek Bijyiik Magrak, T^tt. 
Mhhm ^iikriJ, Ccrrval, Oirbolai ve QivirlcrLn hittimeiiylc ku- 
tukfu. 

126 


,^i 7 jT Hmlnriyfji Mir/KrihA 

Ltk [c^ckknl oden mahfiller; 

Mtiliibhati-t Hliiriyct^ Vcfa. JJatfadc, Ittihat vcTcrakkinm 
□er^ek l.Jn^.Ekm, Osmanli Uhnweti vc Rt-/.t«isEya Rizoi-rs* 
KiemslitEisyon Veritas kimla maihfiLEer— 

Me^wH-TjulSE Pa^abcmen Biayitk Q sm makamma ?iki- 
verdi, p.ertsi malum... 

Cu mliurEy^Li^n yom’iL Istanbuldaki mftbfiUer. 

Murat. Vcfa, Metal, Mubibbarm (-[iaririyeL, jnkllSp. 
Gen^lik. Sebal, Gomlimiyer Yildtzi, Cte Kanleg, Aydin, Kea¬ 
ne. Istanbul. Veda«. Sclumet. Rtvey. Riuut Dory an. 

AmiaTiya,-, 

te^-kilSt vc mcrasinii iizcfindc kisaca btl^s vetip. 
stMenili bit ^nkifiie tittliil ve Letkikini isiikbSle talik ettigimw 
Tiirkiyette m;i«enLLik saaiiyecinin cn cuJenisan levhalanndan 
biri olarak Vcfa Mahfiline tiiL niar^i U&dim ffiEcSiiH: 

Ttniyii R-aistcnntfcn mc^bur Bay Fuat Jduir^!., Ko- 
manci Budhan Clabii, avukat Hagim Ktfel vc ffi^hur riyazlyc- 
Li Serktii MihaE, 1924 imbltrinde bu MahfiJde ? ali 5 jyoriardt. 
bic mno.Enu bir iiujna: 

Gmutojijdtr. xtiSwtiiir yin# jrUmitr-u “lYfidtr 
lhp!anih$imi 2 flitlb&titt imvan>. Vcjiid ir. 

,Vn?- fajyfli Gt$i MiViimm m,r$ek dr JcT-ntrflf. 

Biittjfiginiii bfdbrifitf urnt-m Vtfadir. 

r'6-i'ryijJ.: Orfu Der$i.tK 
ij Kasim i949 i S&yi'$) VEStKALARLA 

MASONLUK 


i _ masoniajGun h; yuzl'j 


a - Mawnkik, Mullak AUahsnlik Derrick tir! 

"Malon dokmm. violan hum\tti dtjioda ttraiwur 0J1 
kmc/ Bu ikkUiii. Mjuailuktx cfirie knrtf-i ■dii^rmnitlL tel km 
«ter Jjia duv v umLui hurriyetine muhaJiftir " 

i\im m - Sffwm Mwiwtvi /flflJ -Ciii i. th. Iftti > 


ntUncvvcr iiis&n.. haul Eiifcj»t iJmiiii a/it ik iltiJu 
ui bii kin^r. nc iiniu/'.lore. ne dc ilahl tuilrclc maiuijilir 
llumycL, .ikil, icrukki; bnkiki mssmligst yCgSim; ynl, intfifriz 
I At if."' 

WffifMl BP( JlTHT 'in flcr Got kyinfu/Kiiifi. 

‘tjfcyc, tmuun AllaklJ galcboidii. ALtah.i h.irp vc rtcl- 
ret; icrrmlan mi kt|u £abi tklnxk Ba lizimdiT, tcroUti bun- 
dadir! 1 ’ 

TflW Msum MvnMr. 

iLii Fwyei Mflttww* Jw^ajMitiiian 


129 
Ttikmtitit MtiXfr.'itMfc j OAimelik 

"AlkhiHElik. ddnya kjihmniJHtaniim v E U^criyelin cri 
$jtiilr UnvunluiiiiidLin biridir. Hi£feir fdscfe vc higbirdint nw./ 
hep. bf^riyde, Allahtixhga fciyss ttlilecck birhakiXau bagi* 
lamadiljir - ,. V.ir d.tunLn^ fai bn saflarcla papjtfm lerakkquy 
ver rrjii-i.ihiiUcf!.. Am n*ljh ctmek maltsadiyle semavan unia- 
lojitarfii, in ■Mini divtuncrck ALIjEii mmtapilaf var dlsujiLirL'' 

j£n y&j*k rtubdi for Matvtt: Aniit Brwnt 

IXmyaJj ]w sjey, miki mibud wok s^ibi devran ve ocr- 
yut c(mckt:dir.. Allah kdimest hbffcur $cy ifak etmez. Dun- 

ya,:.^ ..mniii Ii I rucvcuikeii. tamtam. Allah noni ia>! 

yan-ycni bjr muamcnA tlfivtime iQtumyofaut" 

F !r Dt/WM-, LrC^fiin. /90f ,th,4A,.. 

"IJrtUln'Hiyulim kf, hi t din dtfymcHrya! Localanitniidn 
Nlllin giiyrclk.n flfttneuerck, diniii her t™h(ir teilEn] mi- 

im afexikr 

Brtfoft Km?£rtfr -Maya i'itS „ 

Bi/ aiuk Ali.ihi liuyjt olardk tanjmjiy>K:ii£i2.? 

Bi 2 bfcr pvc yaraftijt; o gaye Allah degjl, msanhiiirr 

1 fe^ik-i Amin ipmTflfl - JMJL, 

Ffer feittr vtcdUJ hiUfTiyclini Cftttjik LinrLa lakvuyr 

«Sosc^iiT, Rcscriyciin hifcikt Kktfniini ohm hihtLn dinlerk bill- 
■oxdlud nuihjichr akcc^ii* Britim asiiiar imrktodmM bu 
dinlcr, milleiict vc <alL kutteknnm ara/ani apptjttt t^gliz^f 
vc icn prrruktflimu^Jji gunim bjrjudc dixtltrin kcfcrvlcri ols- 
cal; fnbuejik |j,i/.Lrlayj.lim! Bbylece dinlcr iave.sindc 

idkin edilen Mltl Uikaibr vc ruhiinilcnn btilGn diinyacU imha* 
sma mu vm fl ,ifc fllactifti/J" 

^Wthr - Mii iiw _ wi2 iiv.. m . 


I*feiflu2urfo Mtiwuhrk 

"HLfbir •mwkniELle.H hakikai yokiui Ikr hakikui inunm 
lci-i uljJnirtdcn tiogjar, t^fc bu tiakikau miihatai ctmckU^imiz 
W/i Huht. §dylc ii: Egei hakitalst Allah BfaUJcccfc hit 
•li|i da yen? irmi? otsaydi itisanm binii i ■ izifcii ona it.ioi ct- 
nicmck. anti bfcfkes gibi tendi inc nm4vi .uWehndt deiil- 
iwniib mDstlebrt btr retetbu gibt kctuvpttiaAr I-l/ imcJ t. Duisszlii, 
Mcthcbiinctiit giiicllip, ^TikluSit vc cnssi buiHlAodtr-'’ 

/hm /flurf j. fjBJ. ri MS 

Bejcf labialrn vc aMlfcm kinunlaNKi ilibl yaniim ol- 
mayan bir kitwdle butur" 

kfrvtiii Aht'vf* Buhftri, No. SI. th. 3^,- 

[>b iWfikiyic ttkabet ede^ek Inrabl.ii: yjmimainiicl 
tarpdlr" 

tfrtWWWJ, 191 /... 

"DiTudadara ve matredJwc utilip ^fltn'ick ltnfi de^iUHr. 
Asd maisadttiuz dini imlui dmcktir" 

Bcyntlmikt tipnftrt, fWKLth W?~ 

“O in ofeytundc mdeadek, dini devl^tan ayudikiaa ve 
hu->u2i] btr kl-irc halini do^urdokwi wnra hJlIcdilccefclir. 

Atfii wt. Mom *frrwau 1 », fltU, ikW- 

“Misoti muwllesi. dmin yenrai loo. mlbelk™ yenni 
tt niicalrtir '"’ 

Sjniforftaiw. JfflO, ^ W- 


Ve nihayet IS?? de dunyn MaWhlinmm itIsjI ulwi {Al¬ 
bert Pay kiwi fournundcii sottru miuji yeHar firikJled {l.cnmjh 
Maion Vbksei McclisinJu d in'M nJia. Kiiyn IlMKIfli ISW h mn n-S- fabmhM - Hotattfa! - th.mrhi 

mini liaja^api i>!:inik ssfirmi? rr n»miii ollHtn fu ciitnkvi > 4 ^ 
dinnqtir: 

"Bundim ciitniutan c.vyeI \m Imiti iblis in yUziinc itikU- 

rikuflz!" 

tBuyuk Doftu Drrgia, 
25 K-JJrftr 1949, W 7) 


h - Mamlnk, Murick Oiiirak 

Dtvlci vo MINT Hlrlik Suikulttl^tlifti Di-mc-ktii 

LL Dcv[c(e htzmct ctlen memurlar diiivm klaHudygun 
rtLi'.rr,:injd]i'. Zifa, dcvlcl h ils i miyf! i dtfwlcn ilaha milHcbillir M 

A«irto 190). }(,.&,! . 

"Hftkfimdi u-yka] nicn, ^nhuiyci ter. yn Mason btrinler- 
Icrdcn olmjli. yuliul clu Ihi vazifeJculm mtihrum kaEtnali In 


"Ejz linnifl mebiu ss^iininc ijok durmmjyd vcrtyuraif:* 
I InJbukt mcbtmliu linn kuvvcti hniv. dcgildir. Asil bunlunn nr- 
k.windj bul mints mcnimtif nrajiufo nitnm ^.iyolerujin y,iyjt 
uiiijfii ioabeder 

lain MMM. t&V 3 . 1 & j 4 fl_ 

133 


I *.'- ttsil^ls M&£?■+{ul 

"Butiin I'.ni niiJcf.sesciej lubimiyle masonlarm dtn- 

decKr." 

/turimWf tiers f rate rfr titntut? Orient - itiUft 


■‘17S9 Ltikil ibsm fintfjsym ^mdi dc Sonya- 

him* mktlabim WirtunaWn. Mrarfiltu if^iiertc mfljpBrclt 
^li^maJidur. MawimJAriJji mttnevrer kuvvcl vc yoidinm kab(- 
Eiyel, i^ilerdc is*. Wiyilk kemiyct ve iriilm vasilasi vanJir ki. 
fiunliim birie^mesiti i^iimai ihiitfili dojunir" 

^wn), i 9 QJ, jI. ifrl . 


"MasonJann vc i^iJenn inilhwJi vikrud buidubjui mjis- 
ra, hi/, magluji □Imtuc btr onhi le^kil ptlcccgu !," 1 

frtiiAsei BtyaeimUci Konftrann, jW0 4 , 

" Sr5 .t.--■:■ c 1 1. 1 ;. Qyclci’iiti haEktan Setpcfirr. F&kzl MiSOnlu- 

j'A viten, ami lulkun dcjE.ikhr,'" 

Atxta, IW. s*. i'W„ 


'‘Masoflluk i-ionsn Cumhuriyclinin kJafc kuvvcii 
dir. Ortlar Masonlanfi diJcttiklerini yaptiwkladiflor." 

Want Ga&*&eye*tat - Mtnrent M&. 


dim. .viyaiij vc harei ktuiun yokrur ki 4 Mastm 
konvcntleri tamfindmi uumm ctEitmi^ otih^in. 

Numi Hulk l}nrYfmtrn fftitfmi sh 9%, 


133 


Vfj.iaUifk 


VteaJilil - totmmrtii 

Mctnki azanun 140 lonui. Frcuiudan yayilan mm»n 
nubcdlflridk B inlcrut vut ando$ bu localara gelip lends hay»- 
Si m«$ctakrmi mOzdccrt cdcrtcr vc cirttda hjsnrtwuui fikirleri 
rimcicJchIc ve siyasi konurclcrtk mUtlufau KfcrJer. Vc boyk 
£2 clkJn umumiye h&mlainr vc nmhnlmia icsir eder ve netj- 
inlr porlBiiKiilc bkim urzumu&i iflbj i iln flu mtoonlugun 
tubiyraidir vc damotnitik tcjimlcr tie dairru btiyk olmaMir" 

titffth fcnm KmrvftaL, JAfW. ih, 4} 2_ 


BjhaUmn hOniyeti hi^ dc btiim L^imize ve gayertttzr 
jtItuct." 


Mrj/tU A»»f Bitunf i SWJ. ih. 224 


H ^ucu|(lar dcvlei Laraiimlnn Tnvsiyc cdilen bir program 
mudbircc rahwl dtirilindnlir <\ -i.^kliitLm cvlerinife tahsil ci- 
lirmck until edetiEer dnJii hEMmtt Utfufindan mvniye edilen 
munllimlm kultoimatidif.’' 

to. Jj-rt i' Aftrxjj Location Ktwtjrrrji 


"Cki^ItgieicaJmafc, MsonlLiftiti ilk hcdcfleriufcadfc 
IbliyaiJan ve ge^ginlm bn laraia birakmud Gn^lerk ve hai- 
tJk ^ocuklttria mE^gull u]um«!" 

Htrtoif Vent* il h> ■ ■ TafftnOtnantfl'-, 


“Ilk iruptwlar ln^bir roman unululmiit (Vrcufctijri icl- 
kmlerden fcinuutfiiyEe Mss edcmk icrbiye ctmelkltr!” 

MfiVW H^yMf^utdrn 


134 


"bisafiEik namirui jvktr nihunu mahvcdinizl .Msioonlu 
:!un JdeaJi ordutEa dimplml niahvcunck ve damn ordu ycrirte 
imlis kuwcElcnni ikarntc eimckiir." 

A-ftji llupil!mtuiea(Stmtoi'ftiuf .. 

1 - Karbye pcraicti Fnakamiitii mu dak it sivj] bir laiin 
^nrilmesL.. 

2 - Ordu KufddUmtn livil bit atafcarrai h£bt tltnttai. 

5 - Kt^pOk idytler de duhil oidugu taide her nukkil 
tayinA hsebiye n yam taraftndafi yuslmw- Muvtwxjrioit’s 
kumandanlaHJiin bv Huvlesu iswtece bir mEigavir ulAtiylc din- 
lecunest— 

4 - Zahtcati diuhltinfk siIeiIj urkadagli|] nihuiHJ iildlir- 

mdi va zabit ... iinltyji/mi IiI^vimJcitJc alel&tle vjujin 

tlu^ sevijiiesinc indimiclh., 

5-Siyasi ccmjydlcr e Jiliisup emielt. imihabqiJt i^tltuk 

elrttck, ne-sriysit yjipnuik gibs m^kere yn.ptLart mcmnurlyeUeri 
lagvctmdi... Zabilwnm evlcnmck ispm Lzus aJm^ikin vc dim 
incnfinKk askenn t.ntlunmjaj, ».si.er JuyuEileriixJe Ihcntun 
j ipshnasi ya^ut ojiJrndidLr" 

/*J i> fA'Jt J in^isiffr arjrnbltA fe ftinusi 

Puftlf Ofrmi, 
2 Arahk W9. Snryr; SJ 05 

* - Masoohik, Mu (ink Yahudilik 

MOtSHfCsklir! 

"Yahudmx hi?birmasun Jocasi yaktur, Ynhudi hnVTnla- 
rtfkJa ttifbir nic4kp merem dc|ildif. Omda. mrarttldnla o|. 
Jugu jibi yjJnu iCmbolltr vafdir. i$te btmdin dalaytdir ki. 
tsnei mabtdr In rim ijhu bir reiiindikimmlEr, Vc by ■scbebfe- 
dtf ki, nasflnlw oramda biJjruk mOstaidi YahudiJcr bulm- 
maktadir." 

Aac£tr,fflOff. Mtf 

"Yitln idilpi f.aycl iyi wladikrkl.mfihvciim't jfincii iyi 
vdstttL mtuouluktnclLr. Mason tanhi tte L tipkt Yohudltorirtti gi- 
bi, dUiiyimm ■ .umluytimt dayantei tc^bin kflsut %ndifc mev- 
ctidiyccc biiglrdir Kurtbnn scmbatu (bc| kd^c li) l^vudun yi]- 
rfrei iMuftii jjjihi, kciKhtcri de* Salomon imbedmi vikudii l-.c- 
ticcnCcrm nune^i cvladbn uydtrbr Diger dm re uiiHctferir 
ititiiU tfflqrif vc triikir cdtn mas^dut, Y.ihihfiligm tefcwuk 
vt muv^fskiyctinc jol a^maktadm Yahudilcr difccr milktfc' 
(iii yfiyclthdcn is.li/a.3; fllnds bu'iin dtlttyaiLi guii( rrnky.ii- 
tn mcvki . Ijn mwjnlu^ girrp orada rrutmi mcvkiicri dc 
gcifiTTniijlcrdir. Mason! uk YahudiJef ipm siyasi, iftkmd vc bar- 
si dqvnlsrmin tehfltfankuna btiytik bir vasrta olitmjtur,." 


MfJllfentofftr Maxoilut 

Ilk muxmUnJ* Yahudi yoksa da, Ofi^ekiiinci Aaintan 

- ■ lira Yahudukr luaumluga gkmeye VC taiada rrUJtrtcma mcv- 
e te gci,irme£c snuvjffak olrtitt^iatiJir. Bmulhi bytun dun 
v.kIa Yahudikrcn «a)ik vc palatum mason binderies ^ iIa- 
liylc iocalAra Yalmdi tnhnnn idfcin erfip. ma*ontn£n r.ru.h ga- 
vclcii i^in alrt fnihaz cims.^erdtr 

Bir Ingikix edibi, rn&sonluk we Yofiniilik msindnki 
ni UmiMrbetJ tcbpcIlLir etiiniick maksadik: 

ejii'F bit' Yahudi dejPiilw nvuImJcksk 

ki. ‘isin'i bir Ymbudidir" ejem^tir. 

(Hol^ingcr] isminde ViyaniiUbir rruibkcine rcini imc. bu 
fikri mutfetmyane bir uirclte^dyU: teTtUcdiyor 

“Viyumub yua masoti irasirKl-i rnnh.ikliak yiic.tk.i Vm 

hudi vadir " 

CJUl tjDmctr) crtiisonlugyn dimyadakl UUHjU Vc teMTH/- 
dkimir bu u-^kk ytdc laiJi miktania YahuiJii clenwnlanmn 
mc<ivudiycu™im steri tektt|mi soy[i^m Ntefcim nw -on |E_ 
KE^ttrt i dc bunii crvxbcr. "aJdjnnnjyot^" diyc tnukabeledc bu- 
InMWftur. 

M\hivsf tmtrUir - Ha, ZWH 


M.Lvsnln .^1 dtiLr yiipiLan tcticiidcrrirn jml.vjiUycirki. ber 
mason lo&suiKb,ayni Mirwnda gi?ii YohiKti tc^ktlitaia luen- 
tup, mntlnki birfcaf fual £* niifuriu Y-ihudi vanltr 

liunbnn v&zifesi nnuiitelif local mm ^UymiLantti lev^ 
hid vr buidartn l■a^^cametlcfLni YahyditcrirT umumi jjaye!c*mc 
Inn/tm eunckdir. 

Eiimitan da an!a.TflE)W 3cL» mavonliik >ad(« bir kletdlT, 
vc rrut-vrinhikUn daha yuksek re dahs gtrli bir tc^kilStm, yam 
Yiihudinin KimtcEfiiidir, Daha do^rusn. in.’iMnilnk. haLiki vc 
Vtihudilik ■ flarum-tii; 


iru^iiHTi bar otjaiiiii.asynniicii. sadcvc iyi icnvii cdilmernii bit 
bolurJur 

CBciiy'-imin Cvnicti istminde tncghm iniiilii Uevlct Ada¬ 
na :: 

'TXJnyjjyi kltire cdc-i^ler, stfibtrdie ikn.l.u inevIsilerifliJe 
hukumran cttonLu dc&il. kuEiskm arkassnda bulitfunJanJi;'*" 
dcmiflt 

3 S? c > An Fnijisa KraEi Mapokon da; 

"K^iHiJTrii7t Ald&nuyjiLttti Dunya nuthttm ic^ltclailw 
lAriUmdan Jd:ms cdiimektcdk'' dcmedi mi 1 .’ 

(Alyuns. Universal lyacEh) ve (United Qrdrc) Benebe- 
nl mcrfrezi I'lza&tndMi Aimvi m/in Vfchndi (Vaitci Raicnnr) 
dcanL^irki: 

Ydtdi|cnnl traynn u^yiie devki .-xLum Avnrpanpi 
mutaddeniiim idsic ve.kewJiterftKi hdef BPferter. Kjimnlii vc 
Sim' i i hiyaui yfait t tv tteimlju atari ha yrcl venci ttSil - ■ 

Emu vtbq'lrri hur.'Hia izoih tdilemt* " 

MulUdlf rULn »F:if aEbnda bulurimufanna ragmen, Y.ihn- 
dijef arasirwli pjfc esli jajui^rdanJitnT'fcri daima tnahtcjn kar- 
dcgllk iqjkileli mcvcirddur, UutiLut dittma olbjr|ij$jy|c piltjtr- 
Eai. Bute$UUim bctSuridiLk Lin mortEdteilcfin i^iLrnsl Eiayafin.i 
vc iihif&iiM luirteii S ’nk. bLiyiikiur. /.yen bu Isgtilqidir fcj. bu 
EEin dtinytmn YiiUatlilcrini sLtn , tb,T'l:iri.i bnglayip kuweili vc 
n;una&lup bu fckte gelirdi Znin.aaiiT.izin dunya siysseimc 
usucN!iif bu nevien kuwetli te^kilat mcrkci/a, Parkis aliin (AI- 
y»rt?i ("nawcrwl isradit} ve iiKrkczi Ncvyiwkib bulunjn Berw- 
berii c<trtuyt: udii 

(AJyuns Isracliljki ba$i oUfl raeghtif Franait siyaset 
arianu ve $ak hUfuztii Ejjrrjitsn (Adolf U^c ftranntft l&CO fa 
AEynfmn fctt^ad rnrJ.t-immdr s5y]edi|j ntiEiikki dcini^ir bi: 

"Bi/.tm yarutEHilk b«.lciJ;irzjniv. initial, ne Fnmrzdir. nr 
Instil, 1 fte hvi^it VC nc tie Aimnnyadir, Siiilecc y.'Jiudidif vc 
cih m iUmiiUljr. Ydiudi jd'-.ili dQny4i/q ttoldurmalwiir j$irm/ 


Vriibaleitn Mitiwat: 


i rtiyiililur. mufcvhkslir vr orun muvaffakiytfi [HuhakkAktLr. 
Israel tanfindan dUnyiya fierilen flg. Bflnden gOnc geni^le- 
Mi.iiedif. Mutaddc* kiiapiunrmzul miijdelen lAhaUnk <^c- 
, ,-klu. Ito firsanan istifidc cmwrmU Hzimdff- Wgbir (ej’dcn 
karkmmiz y^tbtur, Biaidn dQftya Rtrvetmin isratlin ofiullxirmfi 

mUEk oliea^l fun uwk degiSdir." 

M^c«higuil gayesi Yaliudil^Jn edb^mtkn tofywi 
LU.F Byruri IVlUOKUi KrJ Sttbmoodui; 0. laradin rpMumi cn 

bilyljk sahWdit Mwanlann adctknrun ckwmi SUbedi Sfl^ 
k-yiTundan nl.ntm^r, KcUmder va IpKiJcrinin ck^risi 

Yahudi dilttiden . 

Ki&laV Korptlr.t rr - 

Yshudi K^bilin i?mdc mustaky iWtocnl « 
yonu buioci mrvki i SJ al ametwir, 1343 d= NcvymMt, l«.s 

cdiirnii.--kvnipjvc jjrtupefc totlooilMlii lemsil tdilm^ bu- 
k'tm de Amcrikada cn kuweCI Y^dnidi tc^tdandir (Einsictn) 

tiuufindtut lemsil Klilen Lotidm [ocmison ?ak 

vlik faaltyct E®ienni^tiT 

Tribunate l9i-i — No. fit 

*D(tay«5a hig bir ^oydea k»rkn»yan ve tn^up &*«■ 
1M 11 jjnk 3 n oSmsyun bit mipcryaUima vntw. o fa btzpm mln- 

naiimodir. , . 

Adim adun. saglsm batvelcric vc hi?bit nwh-nlcftle 

[1W UZ talmadaii kendi hedefimije itetliy 

(ftentbenifr tirrmup Ma,wdf/k Ickou faa$t,nJtw 
Viyana hahumL 7, P- L httjes - i 


tHtiyiik Degu 
tfiAwhk 194^. ^eth ' tty cf (>., MutLtJi &eyne 3 nii]clci!ik 

ve Kozra<i|>r>LiUik[ir! 

,J i[«ihfu 3 muitEt t.srjn, gbze ..rz sckiidc olarak, 

dtmQfcnrt bif cihan eumhunyeni kunnafclir. Bu cumhuriyetfri 
h-Liiun. cins vc mezJiep5flri f Masmljuk mihvcn ctr^iinda 
loptamaklir.'* 

S774 BiyumutnifM ., 

"Mssen!tifr]fl gaycsL bunckin yanm asirevvel de suy- 
tedE^im gihi. ttemokrai t?iir dCinyjt cumhuriyeti Ledsidir Burta 
giiri! dc Mason iiiihiieiiiid^i kozmopuliitik cHtslir," 

Amiable. Birina Beynebntltl fa/ngn-. 


"Gun ^.eliyor" Qnscktziitei Asirvc !7&> tanhini l>ij- 
ffliycn rmlttilcr. dm ve saLtanul ^aglcifjiii kupnrmraMardir O 
gun, iicak de_^iJdir! Omi milEelJensr vc ulkdcre beyndnit(cl 
Mason fcartk^ljgj bva^^ay^cakUT, 1 ' 

Franicliri. Bu/m-r ff/ryntimiirl Koriftr-r, 


‘ Iledenmi/ tliij.siz ve Aitnhy]?. Ijir hdkflintii vfouda gc- 
Eimrcklfr. 1 ' 

Wriwr lityneimiltl k,>n\<r£. Pa/ii, 


(■•H} 


Yttitahvia MflwnhA 


“Hcdtfimiz tlinsuz vu Allahsi?; her Lkinyacutuhuiiyc- 
n kurmaktir,' 1 ' 

/jtiMcs HtytlrSmiiel Kof- JjgfT. Fffrj>, PJflQ,. 

HL ]769'dan irtbitren Biiyiik Fnansii Fittlalmdc ortaya 
iLilian, hiiniyct, rniisavgi, uhuvvei mefhijmtan bizim rnalirniJi- 
. 1 1 c. UberalizftiariEn miivEdfakiyeti vc en geru£ suredc yayii- 
m;»M r yine bjzirti e&erirnizdir. NEffikim UlsraJizmpdpTi sonra 
i^riaya aulan veceiTiiyei diizcaiini herbal elmck igin birbirinc 
Y.ii sdikamcEte ytlriJycn spEr ^EkEr va eenuyct mezfwjjjlcri, tie, 
fccza bixim cscriitiisL.. Ptizltivizma. umafliMHa. rasyortaiizmiu 
iiLisiiiralijiina. delenfiinfema, scpLisizma ve tosysJivrnii hep biz- 
. :..:n dog-tLii. Daima yent pncnsipkr tests etmek. Masnr 
ailak bulJak tialu gertimnek ve nclkctcrini hif umittsamamak, 
bbc',' ^iimminator) namiytc manif Mason tarikatinm kunECLisu 
4»l:tii (Adam West iinvptjin tniriflir. Ksyonfitsizliberalizm# her 
ijcyden evud liiimyeie kavupink kin ilmi v.'LMia etmi^tir. li¬ 
me kbriikMne hEirmcf nclicette Iriilil Ltikas scklsni alam^eir. 
tlim her katlirdir diye ona htldulsra bEr kjymet vcn3me- 
: telarm«$li, Biitun rfynyamn e^rsin ve hakikaiJn mucize 
;matikirJan ilmin tlinde tasavmircdiliyotidu. Buda bizim esc- 
riinszdir/ N 

A Ltftrrf Rtti$iaH, jJi. 57J... 

"Bu ytl hi; 1 TiErkiye Me^rLkt Azam Lpc.isi, Panama 
[jocasi, CtontJoras ve Lcfiidan Buyiik Ujc-ilariyle aramizdni 
kiu^iiikli lendimt anla^matanna vnindik. Gave, bcyndmild hs- 
tfcfc (jlE^nuktir. Bbylece, 59 BuyElk MiSli Mason le^ekkilEw iLc 
rabrta lesis edni-; tnilLmuyom/." 

M ,; i j'JC-j Azat/t fCmwtnU ! 92 K ■? <'■ 


Ml 
Kaftju£i4 - 1/dnWat* - CMmurfr* 

"Beyr-Imitel Mason pctJ^rosyofui KayabilrcefSnijx 

Akvam Crmiyctiiic yiirdim mviJye ctieriz.” 

fi'lV'.iJ.t Lae9. .t h. 306.. 


"Be$cm can idem lI ihliy >, I anni taunin * r icmin c6c- 
wt yeganr tcfAitll Masonluiatir. MaxwtaJt bcyncimllel 
yUk hii hwtkti ic^kii edecd*.,.' 1 

Mefftii 4,-jaw fomtttvi, ton, sh -HO.. 

"Bu humrta, pratil okn jnfiliz biiadcricnko v.udirn 
isttydbn 1 lspanyd ve biradcHer At tcrah milliyeite™ 
koraklETilli luricLsiiiU Bit etc clinilBttc olarlari nilnya fcoyil- 
iim! Biiyiccr bcynclmiltl Miron Ink idea] ini vOcuttn ■xsinni;. 
ot unit!" 

Hftut Llfta Kotfrrnli. 

Btl nn . bsrc- hulunati Amci fkan vc fsp:iny£?l vtsair 
mcmliikciJeidcH gelcn biffldcricr bilmeJdaMer ki, Rrtwsti 
Ms^jriti Azuinhjbmi yandim if in mUniann odaccgunii! hakte 
Na tonjrt mevaxJiyctiniiiLe dcrnnkruiiurL vc btjtfivt- 
un lerakkisi if m feu }cyi yqpi}\rfU£ ” 

MtfttLi j,;vjfn KtnhriHi. WH.xh 4JS . 


2 ♦ MASON 

GtZLt KitAMNDAN 

I l H m 1 urihindf iiilllttcglr vc sgn dcmc rrmbr™ Micron 
(dllmtlniinvNiKtefi -d-crlod i|^i mU bu luerasim, hakiknlle gMl 
nljnh li.t litiliiM d^vlctltrc vr huk□ 11:cClcrt hUklfltifffl Mason - 
Linn, ^k»Ujh bile kliika!ui)b j^tidurtet^ >» KiUSt w sd*w 
ttTtrtj olnuk ifin ne ptlunf KTtiptelT b&yvurdiiklanm gfe- 
Scrir l-akaJ lm BMrasimdcJi.i iilisnjikhk ifuitcMlir bukip dc on- 
lan iniiliiiiu^'iniiinck vl- i:<mnl.Li.i a^ir iftim.n 15 lei ci'plietvrlm 
a^jmsaninya Italltinak pn hu>skk Kalfl clllf. Guycmix, Masotitti- 
gun tier tephcaijSe atdirthUlaii^t kfia, nraun iHiyctii larefl i 
rUidjcl wnmn vi pislunf Untfbniil da IhnuJi edttnci- 
dikj 


(fiiiyi'd Poftt 

IJArahi tm.^t: !tt 


/Jyafet: MihfUkrin isrncde iki [kin ve ^Urn^iii 
mesi lairunUnneb. yani Amlik vc Hniinwi ayUmun. 2Vma 
giintcrindc awfeder [oiiplcmeai. Mastmlaru victim beri tt- 
ayei edilen bf adeak 

Bu ayaMi; $ctii|ni malflm birtid^m mentiim dm' 
firxio hii TKsvi flyin nuhiyecindedir Her yil hif filmnz«t birdc- 
vc-ciinif^i kumm ileUKJiaHidiUT. ^Inn ziynici, loplucm yemefc 
vcnmc-k vu'.-.ilesiyfc MasiiciliiT kiill<isinin tm apyj gel&rok. 


142 


143 
JaftniM - tX&Mmha BAnmrM 

fertten uraMildnlci uhuvvet VC Utimimiyett kuwcLErildtrmcyc 
yard mi «kf. 

ZjyaFd. bcliifca^ii mauun d icnciinde vcrikcck uiursi 
Oita, "rtiiaml iiyjfo*" deruf. Bu yirtLar riisu ulalri luplmiikmi 
y&&dkfcntK de "alcJade ycmci" 1 irOnasiAa ( Ajabl bmi v«i- 
Lel Nir^riii i fia; kiniif K-i ii i, remhfditrd^ vcnlsi Mes- 
nfc-t A/uni'm iitsMisj; miLsaiJt.siylf fri^ka yrerJerdc <k: veriEcb!' 
br- Eger kiyLi bir iruhdtlr vcri-lccdc alin&a, topEnnEi vc miifc3- 
[cnidtrin liA.srubn gomlup ijiiibricnicsi iyin |'rfbli hcj trf. 
bir dour. 

N r i^ml /lyafctlcfde *‘biradeHer tank alJknctbniii Ub- 
k.ibiliria fvbhlclin lasiarlltyii mii.-.una iikithji swr gahisJai 
mnfnklBiim yjnlanada buturcdumdur. 

Icrtip : BiradttHer, a* ndi <eklitiJc otunuliiu Snyilan 
9otsa. nalin j^mdefci b^K&aya biricif man Alto iKw wflfa 

Mass miiLwves kismi 5 .rta. iiylun da sjnxba cdecdt 
.wtlcilde inn/jm ethiir. fruyilb k.aviiin, di^widn vc Inm or- 
tasinda.(Humt Sciframn ustUyiyeJtlialesiisludUc Illy olrog&a 
her "hirjdcf 11 jyin birpydc f&niir RarckaJdinn sirwi rreuntB- 
zamotmak lyiii, urttmun Uzenne bcryciin boyi nuvi vcya ter- 
nuzj bir yi£|i ^trilir. 

1 il.ibbis 1 i Sofia cfyaftj. b.Ljiiifi ha^n hmii'.i Esibirler vc 
JStllldllarlu uni In Sutra tirtlLsil. mtljplir JPc^kifd -urn'.ik denir. 
Tnhik,. tiff mill; fcagik, train-, yalri, kamiadir. Thyagu rnoy ismi 
vt:iilir. Surahi, vonk fcuiM, nip. 151 k. yildiz.. Ektncfc ham 
lajin: m hafif, frarafi. wn bnvttirr, fin be beyw kum,.. lymek 
friJint »tc> ctlflck deiicr. 


Tamil nilcr : Ziynfci biiglnnEicindabiricBy kuylilc me- 
ms inula 1 unin, LLhlii, mnsayu eEnwJeki nurtmklji vun.tr ve 


'yijjj.iieitieye bu^liyur:igiv!" dei Bir ikt mciUKtrn $eklmden 
;onm (bint, loplari (bantuklun) clnldump nntlamnlan iy«i hi- 
radalcnc ilnnrda biilumn Herfce^ v^ntlsiu (pmiabjUmj) sanltp 
U?jHifiU doldww ve sxraya k rayur 

Mivaft^ itJ ucurutt olianm irobasa tnemur rukhalc: 
lapcrlanm vcnrfrr 

$imnl suturiuiufj] Wlttln wplteddUwiJlyp suniyn tom- 

nm^turl 

Ccnup siilununda rJj dnlrjuruLmu^, stnitMiin^ir! 
Cstat fiuikabek eder: 

- Kiyani cdmiz. biTadericf! Kiliyiar cJde tinnk ibliim 
vaziycu aJuturl 

Ai mill sofranm dij yiigbi iwennule qtiiran baiOn bini- 
derjer Li 11 ,1 p. saucakliir 1 {jictkirtcriJ so) ciniiir.liLirirtii koyduk- 
Uit Bonn uu) elLfrindeki loplan ,vag cherlne a3ul.ii. SoE tEEtfi- 
ni de ni/am vajayeEwdc luA.nl 
Qai.u lid.ip c4rr 

H 1 nukfler! Teklif cbcctyiiin remcrmiki Os¬ 

man rye jerelinedir! Dikknt NnuJcH^ diet stilSha! SiJffli- 
kr yukirn! 

BllEltn Eoplar bir jndu vc Elcpbember .Judat hizaSimiyr- 

kM. 

QjUff: 

BLrindlpef! Mid.ilii: irn mctbuixrmu l'. -l .Llucniii'.. 
ikinci ale^! Mcbywui Heycttrtc, Mc^rutiyet rnUciwicse)®™!- 
Oyilrtal .iCi 1 .;.! I'lltkiycnin r^au, ■jcrcf vc saarltrind 


(Cllfli VliL^m IjlMnaCjufracSiiidcn. liakrr-JtigLmis fau 
mrrasim WI4 yUma ail (drSisK^na pure buK«ne ail dtgi^li&gk 
padl^ih serine- Cumhilr ESajImm, Mebusan Hr.i i-li icrinc Mil- 
kLvekElkri yLLindc dcEi^lIrmi'k; ucuncii alc^r nil }«lwii i*C ti3- 
d uf;ii ] ;i3.i i yi'i'inde tmuikmak l&x.un<bn] 


144 


U5 

YahwtiUSJ: Mtisoith iA Dcr/mrlit. 


Toplttf l)[c§ cdildikccn {hiinlattar dikildikitn) sossra.. bti- 
I Lin si lili Inr. ytrieiind hir anda va^'odilmeli vc tck bin ies 
kanraiidir 

UsTflt: 

- Mojlcri (tHEsklan} sa| dinsze afijj iwESm vejjrijit! 
5onm mc^Seri sessdzoe yerlerine birikiniz. i^artt vc alkt^ar 
i^iri bana rlbi otdJliJz! 

(Bundan sonira nebel, ikinci. fl^iineiu dtirdimcti v-c I k- 
yind I c me rim ter? ^dincklcctEr ikinci kmenifi Tiirkijr? -Vlawn 
Viiksiik ^urasina vc MasonluK karitF^jlibnnjt Hillir. Ufumdi 
EC-aikc-P^nt Gstad-t Aliam,. flflesi ve maEifcJine; dwrduncd 1.L-miinni 
cniihfclhi ycni nzaSina, befEnci i^mciini ise ycr yikrindc nrevcuL 
btituii majonlamJ 

f|£T r-iyri.1; D&$u Dcrchi, 

14 $ubaf mo. Sayt: M 


146 


3 - MASON Simi 
ETRAflNDA 3 VbSiK A 

{Vcsikakir, TurltfH Mmrmkinnm. eiimize gefifdigimti, 
■■ if.rjj MaHifhktnr meihsus $izti tolmttt kifabinditfiiitr:) 


n- MasoTP KariEinu i Me:j, . O. (Mc^rik-i azam-i Gs- 
nian'i uiin 2 C J Eylltl 1323 rarihli celsesinde tafVizcylcdiJfi ss^S- 
hiyc-tc istingden ciryci-i Mil. D&. tirjfi utkin liumm Chilian ig 
liuISyilia-j kanuniyc E Klnun-u sariE 1325 fcarihimJeOs ..(is- 
Ead-i Azarn)c 0 nibindoniiiH[jil;ci±iIm^ ve 1 Mart !326wLhin- 
ilfn ilibareii mevki-i kroy-i viiy'i isfcamir cyfcmi^ir. 

(Ebak) Ka, , 
Oiruan Taial 

Matl>u niidiatannm bilamimi mebni Franstixa metit-: 
;i.sJisane: tarn amen mwlabik dlmiik Elicit m-diiM-i liutifliftlwlic- 
MbTuikiye Me$. . (Me^nk-i Aitanllbfcj. 

Heytt-j Mi. DL smin II Haziran 1339/1923 tarihindc 
mUn'akit «lsesindc ytmdcn tato’i 

K5., 

Ali Refik 


147 


h -Yemii!: Bata, wrvdi otunocak FAfftinuMriuk sirbnm 
fukifci (hi rrtiiMjftdikfl ha^Lasy^i vcusul vr fcavaidme nwvjffii 
obi ok it'-ekkiiJ dmtj vt hi nkthfildcn jp.jvti rnabslde cfys ei- 
iH^ccciStrrw, s^eCcginw, nMiavenelkriFK fcrj^a- 

caiimn* ihNyn^Lan /.imanjndo jcetldilcfitic yuilim edtccgime, 
onLuciii. vt Mowinlugun nuibr^si n,"in ieap edttvc luiyinnu 
Iftln eyliyecc^iine; bipurlcrc muavenei. jwrkclc kur^i idituiic 
1‘Lttrckct. ttUenlc vc VAtamma fotnldtriilc *dcce$.true ve twysi- 
ye t-i neimw muhllfftza tyliyeceliric, TlWtljrt Mcgrik-i Aza- 
mimn Lniiiit-n csaslske ve citjBiHBjr-i uihiiiniiyciiJiiit vc berii 
kiiHmesine kabul eden ifH muhEcrcm nuthfilin fii^iium iiu-.ui 
siyed 11 ic n iiyft cc|cccjm]t, S. . K.’rmi vc $u tnuihffliem Miwaft 
cemiyelmin hu/unmdn ve kendi .srzu vt ittiJciflfc r couch vc 
k'Jn'.d-E huICbi vc ifltiUnuyciie yeniiti ctlrr ve vikJtnnkTv cltMv 
fflcklrni. Jcinirjnhdc liuffcylccrLcktcis tic iilmeyt icttlh etkee- 
gjjni bejmn ciitrfim . 

i - 1 mlEhjjn Niasofliira mnhsu'L gjzl* tolirTUU kilsibui 
don, nmpicdiluc mabntt imlihan nua] ve ccvaplimiuu gemi 
vc tjununi: 

■ MaAHFI FIltHUFlDZ? 

Ulradorttr Oyte bitiricr 

- Midori kimdir? 

Mummi, Imk iLii vc adSkli. Jierscyc ivreili eden, b;'nrt 

l ikij li’i vc .1'. jin.i Iii.ilc-u-; liuTivfck-i.ii'ii iH-|:.|ii! hill .. Imbi- 

fiau vc HiiiilcJli otmalarj finite fakir ve /.siij-ininlii dosi.u olan. 
iyi :ihMlk Si4bibi hiir adamdir. 

- Ma-iufiiuk ncdir? 

- Moujnliik. bq E ciii'ettc iadtJoin kunilmnvi *r uhuwt- 
lin ycfkfHWI fnikiitlinni Ezkjp eden bit flinCvicvcdi! 

- ILut-vEan nedir? 

- Karjlltkk mtispnafu, nctmn vc gayr ncfjicrirt icnvi- 
ri; vc turn vkUwj humyrti... 


IVlAoM Mnvmtul 

- Haitfcei (EasHurbn nedir? 

- Hulun nsfiiikkrtk'-.ivt tibut ediko hmftSt dUMUrLxn, 
1‘iiimyia. huhjlv ji vr iihuwenk 

- Bu .his'iittan. liurdupfu fciw e$ai lie fcuvvetienrftrmcJc 
■ DUHAvip qlmiLE (lit? 

- Ewt k (Uyuiifma ve yardirnhsTna emst He fciivvttlen- 
dinnek mbmaup oiu r 

MiuamM vHj.ife-sj ncdir7 

- M:i sou bqrjElerictiHc k^r^L oIilji yAidim vAKilbiifidcn 

boejkn, M^ontLL^un lio.kti' nmu^c mjiisnE.lin yciitic judIhim] 
t^m ikiKikMr ■ lJ.iTnk b^anbk topdiiEuklwntH 

unm mcneldcri ihEimarn ve ihlai i!c itvctlcyip onLan ^ulbcw 
vAfitobfl.i nclueicmftniHrk vc cldc ctlikil hlsnlcn elriLt 
mak,, Mourn. t%itmax, tuH, Siumyctp, aadik. chut, gUAHKtf, 
bAifl fikirlctdcft uiok. hot vc hakifctfiin jalip t^cltncfi i^in hef 
ludv fcd^Jirl# yaftniya Kmi olrruSidu 

- Sifiii Maun. cikiui’LLinmj nefffllen onbyahjlinm' 1, 

- Cdfiyt ve imuUonJlGcfiyc vt arnoi yaptlir. I 

- iJimun manJsi nadir’ 

'Boim tevd: L-dilcn cirtin fn$ eimcJatup,c tiofejiciiiiiii 
kocEilnut^ini n:iL-ihaJcj'im;3 l ’dcmc35tEr. Tiw psnnJiAttmte, 
nncisnvilik, dugmluk \x kurdc^ljk ifade eder. 

N'lfin buluiidtiguniiz dcTtccticki MttSimlai '‘lems", 

ve ’■'mUiwllKi djirbe-' 1 i^iniic vt jtlkigjartlun liqt 3 acEe- 
dint kullmurtur? 

*- CLinkik (3]4in ptk cski EAmanlardatibcn nctrti.i Eimhi- 
yeci vardfli Eski nmriilcr tgm bildcat,hnyrkt ve fem mantUanm 
n.vle cdcrdi. EWim Hitnse miiziyt, hMt vc islikbalc i^ucmt 

- muvcIiEcsi bizim hmuni qatestmizdif'' 

I - (,^‘ujiku (3) (tn 1 1) vaM« dofar 0$ ve Lh; cavi- 
yedcfi mtvd jh j gclmai hakinwndan, mmellcK. hotaJcuofc a*- 
B vc tptbdd |ekddtr. En buyuk mesafekri iUpmckte I nrilam kh- 
ipn tk hcjcti hil^nttn nAsImindan hirini ic^kal tdcr. 


I4K 


34^ 


SnTihwJjM - Maxotiiirt {Ifia/fuHk 

- Nc scbcpten kendmigi Mnsonlufa kubul euirtlhuz? 

- Ctinkii zul metier t^qiiddydini! Nbr vc i^jfc isfiyortium! 

ya?adi|iiKH£ ecmiycl ancak yan mcdcnidir. EMSfhnki- 

katler. lienUa k«if buluilaiia taphdir. BfltU ftkirLeF vc cehafei, 
bu cemiyeli daliiilete gflEuruyor. Kuvvef hnkkn galebe ediyur. 
OySc kanaal cttim vc cEmckleydim Id, nut ve hakikat, tmcak 
tecriibeh ve sefkiri inkudtann fabgmfl saha&i oJan Miiscm 
iVTahfiilerjnde mevicui ve isUfcrarbdiit; 

- Katiyi olunroaya gddiginiz Mah. . bnahfelkj 
dugunuz zanjfin gbzScriFifz neden bagnydi? 

- l^rkEfin nura gefniek dctnek dEuei and mcraidcftiiiirt 
mdnasmi tuidirmek i^Ln... 

- GiiiJcriniz bii^liyk0i3 size mahfdde i» yapular? 

- I X' sual sojdular vc Of seyahaL yapttrdilan 

■ Bti i^yahatlur nc mana ifade ctkr? 

- Bun lar be?ef hayiLtinm fiitdkye ydkscicn (if dcrceeiii- 
ni vcyaidim taEdesinin flit Eemkkitei-iui gtolenr. Aym winnT]- 
da., hafcikali fc^fctmek s^iniji deviiml] birfnlismayu hiiJJi ol 
uuiunu ve sebum mukSfal getirdigini ifadeeder, 

- GdzJerinizJi] bagi fozdlduflj zamaii ugtan size dogru 
^'cvrilmij metier nc mfina beJjitiyqridu? 

- ButiIhi, haym ucya namttsum Eehdit EillmdabulundiiT 
Ki-man Ma . (Mason)lonn bent fcnruy&caJLlanni jinJatiyor- 

( 3 u. Aym ?jurmjida USalihtirlcrbnc sndakatue jhmaJ vsya vazifc- 
mi ycrine gmirmektc gpv$ek]ik pbstcrccck nlun&m, tmnSar- 
dati herbinnin Maspnluk cemtyeii ve iammlan adsna hana 
ka^fi hirer imikiimci otacakliuim thtarediyordu. 

- Mulilelif vesilcSerJe kulhiubginnz kiliflitrin, molik 
LsklnkJnn hirer rtsmv. rnftnasi var midtrY 

- ikr mSnakn vardir, EvvcJS, E7SE) Earibinden ev- 
vd l "mi.lsavai r " meEbiiniuna delStei ediyorlurili. Filbak Jka 
bu tarihre kilif ta^rnnuk hukki, yalmz, asitzaddcrie bazt 
yiiksek rusbc as-babma mahsusta. Her mason biraderi, 


dogumu ve iflimm mevkii balamindan nc hil ve nuTic- 
imdc btiluimrsa bbiunsvrt malifcLde ki([<( ra^imak h.akkjm 
Imtz ■D3du|imdao n bu kcyfiyei, by l tin insanlarm miSsavt 
okiuk kin tiLi s^arct mahiyetindeydi, ikinri man ay a gdi ri¬ 
ce, ktli£. ms an in hak ve adaien mudafaa i^in afacaSi ci- 
hadm feiriz.1 bsr i^nretidlr. Bir Mason, berkesttn iciyade, 
yabma v C Imksszhga kis^i durakii^ ylarak mGcadele eE- 
me!idir. Mticadclcsi de daiini* uiertte siiahtarla oLmali- 
dir. Kth^ men sll&Hann esJci ornctjtdir. 

- AJeiiT laalibijne l^]lwF»cLu|unuz zarnttn, iisLUnt dirtrzi 
koydu^unu^. giiiiVentn mimasi netbr. ? 

- Gdnye. sihhat ve Uiikiimet timsalidir. 

-TaktigtmizonLiik ne gibi bir i$in [inwalklirV 

- ]-ikri ve bederti b:=r [UrtQ i^c aiamcnir. 

- Mahlelin genial ve mrunLugu nodir? 

- U-/.LmJn^u, ^arkcaij garba, gcn^liji dc ccnuptan ^iTim- 
Je do|nfdur. 

- Bu isiikjttnei ve bnudar ne gbsicrir:' 

Mtisyjiliigtim iictn^ilinul oldu|Ufiu ve bir gdn gclip 

bthllu iKMcrt crmiycli ihata edeeegim goslerm 

- NitjLii ^Tk. maJifilicrin asii kismmi (tjki] ediyor? 

- Zim E$k garfftart do^u. Nwiun haktkl istikametini 

bulmak if in oraya vfjneimelnfir. 

_ Higin yeiit intisap eden brrsticrier hep fimaide mevki 

alutar? 

ert az i^ikii oEr£n|.u if in bu mevki. ycni iiitisap 
eden bimderlere h icikik r leicbbii ve udisil W&mm ihlarcdef 
Sarkra bulunan i^kEs mdscJlcs ve [findeki giiot n* ith- 

dc eder? 

- Ru fflllsellcfl, insitnlan jts-dinlasaji ve ber gdn biraz da- 
ha jiydmlatsjcak oLmi dim vc kenisin al&metidir. Afik bit gbz, 
ke^fertiei hususiyeil taUuk vc tefahbustan ibsW olan hikmeii 
bclirtir- Qrra.sindo bir gbz buiunan mUscUiw i^areLi. pek 131 
Yvfraitifik . Mos-wivk - DfamtUR 


cski Eamanbrrn rnytisuluelijr ZLfii Him luikimleriyk Golfci 
mbbitmleri l^ndan kiiSkinilina^iLr. 

Mabedin jiiriji yakmindaki suninlar ncdir? 

-Bunbr lEihzmli Siikyinitri mMtedifliri iii^asL zisinnsLir:,- 
dsi i;symc(li ai-ctleri ve ucier lediyc]erinc ltwibsus, mad&nlcri 
sakEamak i^in jiapjlnus Ewn^larl ve it^Ecr: bo$ ikL SLtumdur. I5- 
filer, ucreElcrini bu iiitiinlann yarundrt aliHard]. 

- Suiun Eja^lrklanmn iizerindc huiunari y;in n^ihm$ mu 
ycmi^lcri fioatra neyt lemsiJ eder? 

- fetal litisusi surclEc ycrieglirilmi^ birtakim hifcrelcre 
uiksLm edilmi§ olaii bu yenii^ler, ii/inii birbirinc intizam vc 
kanlesUk penginiyle yl: umyeT atrcnkli olarak bag It bukin.-in 
MiisonLuk ailesini ECJIVUJ] CtlCi 

N'i^in faaliyet ycrinize mahFcl ismi verilmi$Eir'. 4 

• Bu Bin 1 Uts Oita Miamian LsfiifirKlan an'.dne 
yoEiytc Lmikul ttirijllf. Onlfil. iri$:i edihuekk: dj:m bir binamu 
Cfvjmnda initritLeriii loplamriasifla roahinjs ixdljbatli we mali- 
I'uz ye?c mahfel ismini verirJcTdi. 

- Ma;;on!i]£a iinsedu kabut cdildiniz.? 

■ Adtl vc k 3 mii bir M&b., frnahfel)dc... 

- Bir m^ibfdin ^klil v-ekSmiLolmfiHi i^iai itc Ijtzimdii? 

Bir mahrelirt ;idi] vc fcwrrsil ollinas] oiur 'uytL:r , 'int 

sevk, idnre ve “ycdi"!Min ikrna! eEpniitb Srb.imdiT 

rant kneEa bailor vc oira kfu^ti-i ruFmyctlciidtri- 

rii? 

i^imizc remza oJantk uglc vrikEi ba^lar ve urm, Liece 
yarist nihayGEtemtirtriz 

Nipn? 

- Bu until, uiiizaimn yvlksek btr tirnsulidir, Q$|ic vstkli. 
yikludurm gercprk saJlt brt$ldtr. dtine^rt "s^fiil-iir-reV't £C^ 
ITES! bitkinnrldan. bit in. srliniin ai az <$cgi£ikliktere rniLiuz 
ohm naaiidir. Muayyen lUtune isc ba^lamak t^iti bu -Itu beklc- 
ni'- k fcajj «fcr, 0|!i* vakfi ba^laiitlun oudun s^nriiki I Tnci 


\S 2 


Vtfiksilaria Mnwnhih 


:;aaiin [lihaycEiri® kadar devam cdiJLr ki. bu. Manofllann. vak 
rifi yansim f.iyiia]! kysunlarii ve net's isdahuia hasretmyleri ki- 
zumuna i^acrctlir Rcmd s-iaiLeriaiiic. esk 1 tfmanlarm on belli- 
ba.fk itik reset ve fctfat tumcuJaiindaii “ 2 erdu.^"Lin MetlBTifi- 
den aknrrujtir, Kendtsi. muriLleriiii dtile vokii tabul ve is¬ 
le; ri lakip udcu bir ziyafeMen sorira gece yanst tette edenli. 

- Siz bir mutiiedi olarek neye pUL^iyDrsumiz.' 

- Ham ia^L yontmaya... 

- B undan rc nrurai etLiymrumu/? 

- Manual Lrguta iptiddi bllgisiiu etdc clnick ve kattlii bif 
tttasonun guscl 511’. it I an m tide tiriiek i^iji Evefsjmt kenui clifi- 
ritnEe istsih etmeyt muEat ediyomm. 

- Mnbfelde ne viipiIiJ-? 

-* Orad-i zulnse, hiiqdAta ve hautorj k;u>L liDticadeie 
edilir On+ila. Imk, adalet vc akil lebctl nlunur. Ealq mason kL- 
iaplan Ihhlil sbylcce iFadt ad^Eterdii "MaJifdieidt: SavileE^' 
niAbei. kbiuJiikEcic dczintkn irt^iedilir." 

- Ni^m masonlar remzt bir lisan vc beii Lemsil Mizlit- 
riyle. Eikirbcynn ederjer? 

- Bit. eskl birycmin meradmirim railiunti Lakkdcn Jc 
varr, dkr. Bir tie. tiiittal ve reinz; fikie, akda ve hayult 
hep bir antda kiiap ctlipi is'in, [iiynclirtc iilndts d^ia fieri n vc 
canll surdte nck^eirnt^ ftlur. 

- Kiii; yajkndftsiniz? 

yasindn. (Masurilar, hayal tia^liingECi «ilarak ma- 
scuilugfi pirdikJcn lari hi. kabliJ ctlerEer,^ 

- l.. ! eri:iiiii.d rteniftert aiusititz'. 1 

- B. Suntrumdan... 

- Rind ve arzumJZ. Iicdi r'? 

Bir aOn il^ri fru^iUar atanina kabul eJilnKk ;cnebri! 
kirzanniak... 

Dii&t Persist, 
! 95 O t S*\vJ 0 l MASON LfSTELERI 


l - SELAME'J VlAWti-i 

GiZLi KlTABINDAN 

Mslwte Jam 329Masomw i^mini gi>- 
riiyoraunuz. Bunlar l9S2’dc knlLiplcTinc yapiiaii mc^iur Ixis- 
kiilda eld* kiUpl-nr v£ VfcHStalar iini.nniJj iii£yciiI btr 

esinfcn aJimm^ir 

1933 ytEmriJiki Mason fiiiitiycrine usr bu tetaptaki [isle,. 
dbciCte ki, aranm ft gLinkii vassfkinna terripJenmjtfti. Ni- 
ickim o gLinkii deni/ sulHyj Rifat MLifii, bugEinkti mcb'us vc 
jntirj! kifftt'lLr. O gurtkii doklCircuk vie iks^ntyik Falicet- 

nft Kerim de, bugtinktf Cutf. Frot vc Istanbul Vaiisi. mc^hur 
Fabrcirin Kerim Gbkfty'dir,, O glinku ikriaad rinkEOru Nurol- 
lah lisai jsc ondan souraki Siimerbonk Umim? MiklLiiu. daha 
saiiRifci Davjet Bakam ve bugunku jncnkiip) NuralJah Essd 
Slimcr... 

A 

AbcSiiLhultm Faifc —Avukat 

Abdiitkadij - MShetidh? 

AdOtO Aran - Sigprtm r 


SS -5 
rirWJhJi Dt'irrrfit 

Ahmcr R ; kian - SjmrfXafcarru 
All Nihal - (Tcrf I r tj)^ ■ Erffbiyat Prpf.} 
AfiRuaSttkl Dollar 
AJcasnwi / - fivzft - £i h Mdm) 
Ahmci Sndifc - fiat thin 
Avm MulI iil'n -- V.h. Otirntiof 
Ayer Emin Doksot 
Ahmet HjJmi Tiitwir 
Ahmet Selim Tilccar 
AAoLm Kermcfilt Oakftw 
Ahmet Vati? Tikxa/ 

B 

BaJlacllin I ,utii \\irnah , Pwf 

Behar^deb^ - Tua-m 
Bidltif j^itlur Tih'ftlt 

Bthar DnnycJ Tuwar 
Debar Rafael - Tmunvy miaJuru 
BcHar VUali TSa ar 
Senator Ezak - DoJtim 
BcneziEyo Men? Tumjr 
Berehj YjLkup - Dokfvr 
Bintian AhmeJ - Dents mltcnti 


C 

Cemil Sewn Frlxeft Mmtfitmi - Hfuhowir 

C 

Ctprui Yascf Tin nn 

D 

Dt^irtfsrnciyjiri | |«c^ Titccnr 
Duhirii Nsumt Titt mr 

m 


■MitJiin Liifftfft 

E 

iiiljp Zcfci ~ Tifccvr 

t-irern BehfM - UrJVrf Gnz Mtiiffuimsi 
Bkiwi> IJhwni - Attdbif 
Ermii ibrnJuin - Ttlccar 

I ,.ii MubliS - Bayiat tnildtir w 

Nisim Tiiccar 
E'iki-niia Pnwyarin - Ttk cw 
Ethem i’lkn - Mtiiuwhf mudikH 

F 

hjhrcTUn Kerim Gtikny Vait Oul 
RatniE- £>jj kekiim 
Pahfi Ahmet - Dr. f*mf, 

F.ifuk thnet -Triltmtiy $iriien 
Kuni —Hiebust?) 

Fuzuli - Ttit'ct,r 

G 

Ciaiip lirtLiti - tf.Gtihp Arttt/t MuirT 

GaJap tGmdi 
H 

H&bip Moiz - Com Tir twi 
] litei Melunet - Mcbus £7) 

U.ikkJ I fayri - Gor doktOiV 
Ihtlil Ibrahim - Emekii flhdmp 
ttjihl Ibrahim - itthi.tfirhmlo memur 
Hasan Ihsao - Tifctar 

II ay Jar Salih • Tw’ttir 

HrJu Tevfjk - (Etti Ptyz i Aif Miduriil 

- hdctiiy&iZi* 

lluscym Btsim - MualUm 

157 


YakmlSti), - Mdituiiuk Onnnirfik 

Eltiscyin E-lntt - fran Seftir/rffiancsi 
Hyiscyin Hiisntl - 

Htisc.ynl Ken,An - {Doku W r $ifli Frated Hasratteni 

Bapickimi)* 

Ktlseyjn Rafik - Di<: doktom 
E Jamil Ahmet ■ ■ Doklor 
FT.iEiit ibi v d3ii]ii -> Potior 
fb^ui Huyn.iliah iv--v\:{cdiiF 
HilmJ Ahmci - Komisyonat 
I fitmi Mchmcl Batfar Muduru 
Uol^ayii Sadcititi - Miihmdh 

NnlkJ M US I a fa -■ Miihtrnriiy- (TT.F,, Umim ntiiciiirii- 

Profesdr)* 

HLisnLl Osman - Muhendia 

t 

ibruhim Kernel -Doklor 

tbraJiim Nccmi - (Miihairir-Oif Kummu 

Esfu itjcims)* 

ibnLhim Nusrfit - Memur 
l.iir-nn Abidin - Baytar ntadur 
&B4fl Hi!ms - Dokior 
i small JLikks - ftf ufeiti$ 
ismsii l Knbnnci - Tiicctif 
izak Miirjmi - Tuccar 
Jhsan Hssan Tiicair 
jpekei Kenan - T(7co?r 

K 

Kamia^ Metimci - Tilccar 
Kerim - Miik&tditt 
KtktjOgLu Diyaniiincli -AvftJfcflf 
Ksjftalak Z. Nabi - Dakior 


.irfu j-j-.vi Limit'd 

M 

Mchmei All Doklor 
Mchmd Odal - MQh&tdis 

Me! 1 )met Nccati - Drrrii Subavi 
Mnsrafe Ahmet Tu n si 5 ■ Mitfaufihil 
MuHis Recite - (Zirant^if 
Moiz Sen fan na - Tucctir 

N 

N’ecdel fckrem - Eczan 
N'uaneiEiji Tahsin ~ TatiUyi twdiirii 
Nejat Mol La - (Exki 4 Baukasi Mudfiril)* 

Niluu Riza - (?) 

Ntya/ri Mtijtiik - \Dt'. Prof,)* 

Nizamettin A1 2 - (fkiisat Dr, Mukarrir)* 

Nurullah Ata - : (Ata$-Miuillin^Miihanlr) 

NnmlkiJi E$ai - {Sftnterbank fj ki vekili 

Vc Stimerbank Unuiot MiidiiiHf* 
NurcLtin MdllUOt $efer $ir. Mud Urn 
Nusrcl Hanitii - TUcctir 
Nu^fel itudiim -Memir 
Nusrct Mnhzir“(7) 

NiLzmi Zcki - Tiiccar 
Nihat Riztf - Tikeur 
Kuri Fe ll mi - Doklor 

0 

Osman Mithat - Doktor 
Osman ^evki - Titccar 
Osman Tjniur - (?) 

6 

(inner R w-.i - (DQfirui'MiiImn-ir-E&ki mcbiisi* 158 


159 


JiLWjJrJt- liftumhut - DrtriHitfilrt 

Ontcr Cetil - tkliSiM Ckiklcru 

l* 

IVncv Ala - Diftfekimi 

U 

R i'ii 111 / {Kurikmiinji) *■ 

Suicyyu- \DrMtdtmrir: 

Hid at MUfil - (Atnriiit- i?ie&us}* 

Repii Fiilt - Bamtsri 
RuJu Vumii - Di$ Hekmn 
RcfiL Tevfik - Demz SnlKtyt 
Rllitl Ali - Ofttoir 


s 

Sjklcliini - Mutandis 

-S,i i ni Hi isnu Exki Qtark Lsirgemt Hm t 

S.i i i Fnits 1. jet be {nddftril 

Serai Sami - A tktri dollar 

Scimcl FluE - Diniz Suhryt 

vSiui f'Jii, - Htfktiki’a 

Suleymm Sum - MnhffldlJ 


$ 

^ul-ti.11'lfizun - fDr. Mfisckf Bafhttomi}* 
T 

Afm^Eolktes - Bunk/ Mliifurii 
Itvfrk RikiS ^£)tm‘Suhayi 

V 

Vamf Aluncl - Tirettn- 
Vc4i»E Faik - T&CCar 


Which Litieirn 

5fcdal Ntxlmi - Ukitai DttJL-Sfufuirnr £Uj frlutfuuii 
ttns.m hfuduri -Kapi A *Mt tlft/tkIII f* 

z 

Ziyci CcmU profesor 

Ustede o gLln, dun ve Ixi^dr, ^ahsiyct belincn tipkri, 
keire hfindc vc s-imniki iahuyelicriylfl gL»sierdik. Bun I a 1 . 1 m 
25 fcspda; Vc tflcundc pfote£Qf[rr r jncb'iwlwi vckUJfi, uritmn 
ntfSdGrkr. hastane bsthckimlefi, mdcteji miMUflcfi, mall mu 
essest sahib ve nimludcn. mcyhtir muharnriicr vc varFaEiuutoj 
vardir, Muksct ?o;lhi dcniz iubayii oEcnak lucre hf Juwf da as ■ 
kcr,-. MulNUnllflij I, mcfhui din dusmnm Nurull h Alcu,. th- 
iclik din doau '.lhsiLisi ftmn Rizj Dbgnil da litfcum is'mdo.. 
(Utu?) gedticsimn bllitnUnd simikleycn $eyM!) NincUm. mi mi 
d i icr Anam da lhiI.i i d.in . Yurts ina yakin kiwitt d£iimielcrdcn 
miJrckkeb clan hn liircnin mc$hur -jabsiycltcr kiitmnubki 
tJofimden muruF Fcy/m Ali mitessesesi cski mUdiJitl Iht'/.i 
TcvHk,esid BaiskaM Muditru Ncjai Mojln. csit nieb'u- m: 
dil kuruimi mu ttx'jhim Scorn □ilmcndir 

Grrairi!, fcid ferd, lililii muannisEi vgaspckr: l|%trtkki 
niuharrirlcrdfo bilhs^M s»l Kro^yuSkrtle nwiif VbdaS JScdun 
T6t [kcnndc di uniaEkicj Urvaiye cdtfriz. 

BunEar unuimlii ila ddulen raziletli $uhsiycttrijlt niaru- 
furnuz ulaii liii k,i>, tkikn>T vc isiml.in ii^tL’di.' 

tiomm-j vc Lsimkrini prcivgjp zorayta n^re sriccbLii olmi.i> Ivu 
iLiEimaktuin dcm vc cscf duyctu£wrnuzii bcLirtcrdk m hi diivnyn 
ffireUttc 

Material ni rriLr'jlf reken iddia^L ^udur 

MMonlii:^ pnlkikayij tJc£j}dcr O, bir uhvrv- 

vci. k >r(Je$|flL nut, irtspala^nu vc kulimlcrLmc nti- 

Kidif- 


m 


i til faAuJMU .«4fe ^i - fkwwM 

Unin ]Mi hemen iMydm ^fends. ek gi?Ji 

fcilapun. nac^'hw-1 d'-umc rnufurrar, difci ve mch'us. (brail im 
Necmfnm uftniiim ayncn, krbmcsi kdimcs-ine afabrri: 

J ' Mjtstinluk. iluum cemiyelinLn ilzatiii irfubim tcmin 
gayeatyte Icsis. cdilrin:- bir miiL'Miaedir. Bp bOjOk ve Iteniffh 
ihhI mwcs!if-;cyi uudoer tin hayi cemijdjgibigtkmek. fnk ki 
so bir gtirtigiilr tlayr ve tiiwaiitta, yahm mtitckabil rcsantli ve 
(cavilnc mHti'.ilIrk nl.m mesaimu, niicafc nsil gaye ve makini 
din fllrafiijda UfJTTftTVUx cuiwlwek fcr'ilcr (tcfcmiul) olmak 
iizcic ickikki iilunohdir" Sahtfs It - Saur 8 ifd 16, 

Bttykc huyr vc luusciiey i i-iuLcex: bir maste olarafc kul- 

landiklar.I ini «■ I- 11 Ji.iiip, yine pcpdi de oJsa. belirlmckrcii 

gen kilmiyor 

M - IS iiwi i^irl buiutLu vc uiiadjm jcmast ulttEIrdn bii- 

din Avrupa bind nuihjrcni u/riindc otumrak toteon infibki 
muimiXH be fcdai itiiAnjafavi, Ma&dvtiuk. bu nutaenc -i 3 r-> vc- 
rwek umn mile aiqi vtrecek bu lu i hrtw ^etlindc kendini 
pirsicTTnivti!' Kwuimi Vusijuisn rmWcwcr feoda] le^kiLiiin 
KvdiMden ^nua Avrupanm her iiLEi/mda ycni bar cemijifl 
mlivaicnesi vucui bulrntiflu- ftp mP^Taecm tafia huktirndor 
olirtak iizere armn cmiftndfl, enplmimi^ zadegan vc ruhban *i- 
mfinm hakimiydi v* lialkin bu mUmtnz sinifr ve iabi- 
rycti cstfinn m line nil n Ik Xjdegfin uzun miiqiHtddejIe cldc 
etEikJcri imiijrjidwri chten kiiyiriitumiik iy’in milballah kuvvcE, 
ruhtan aynl rnnkmitli lifldim ve iniHldj siliifotnn data mbhtin 
olmuk liMice: inimcvi ve niheni kudreti dleiinde tuiLiyurtanli- 
liimi n ' i <i-.-I hulk kmin.min liukkim mtubfan txlcbrlccch ye- 
g’ine [qdkiil. bip juva -pritii till HunLifin elinde hr^ aLmz.'k') 
biTar para ve bu j? H tra layu-smde cldc cJilmij baa hukuk var- 
di. Htnfeye bengeyen u uk maziyc ail bifcayc ve meftktbcrer- 

den 5 arfm.iJ.ifi,i. M ... lu^tjn dk rrwMt Ic^kkdlu ohm Inpii- 

icicde Krbe) unielc ve lnujuva itrLifi tp rnuessefeye jAinimi 
bir ^k ile finnis >:imlden slofran bu ycni gune^yavat yavaf 

m 


linn i fiiilifi i 

A^TUpimn her tnafina yarilnjjy.i baflaimi idl -.uufLi- 

rm i*hammdlij son baiifiiic vndi^i tamin. biUuuu Fnutu'da 
M, louEannin f&aiiyeli dc rmiihtij bir kAynAfma ^dtlini *1- 
mipivebppunajtikbKlihrbirbakil aitii ki.irkanh, fiiLst yuL- 
sdi yhtUU in pi^inlrligj en faal ocak Mavon l(ic:iJan i.rii." Sa< 
hft H. 11 ve 12 

Bu ibderie, Masbnlu;gun t n.'iyj tuili ulurulii iiir 

ihcilAL le^dektitii. kcndblnc burjtivu vnut'i ad mo hareket ettigi 
ntfaiim kmdui^n bir uklih ic^klhln nldugu ilinif inIiIi y«r mu, 
cdilmyyior mu? Bir ken: bung knbul citclim: pcijinden ivnin 
iiangt pnsnsiplere hizmec enigini ih|mi kolay... Bu -.dwdj umm 
iddiii ctlipi hik ve mdlellirn: diiiJerElklc cm btiyuJu vc en kohn 
rrualtc ^udur O, bttcumJc ihtilW ve [aklibicrin Vahudi eiinden 
■, ikL^ndaki hfkirKM ef nturji;. klfy irtu-u. i5h n^ciKS.id 
lahtinif i-erady tab rTwiumtirm rcinhudailllf if-i 15 k ir '■'? vic- 
dan hiiniycii yaJiasi alimda, yalnu ve yd mi milB birlikied 
puve gjbiywim men;.-dye 

Zdun yikn hitSyoi kadae uruli oJjfl, Usrclik. faydall 
veya IjjhIibit, uzalddik^a urjiulan bu holwi" bu. 4-.l,i ^disi 
fiknyM ve tefsir yaj»n;nLiti tad to: hn^nlayi yalwcuk VRih- 
l;m knriu^iinndd.i iktilii fdficpi/. 

(iliiy'Uk tk/ fiisi. 

H Sayt: 2 jt 


16) 
I- 115ME$MJK MASON 

Einyjfia -uUmtmn vt aluloiylc gilriiJjmizLm cn nic^hur 
I E;S mason birwJciine(') ail isim vc h,ii viyciEcr: 

A 

Ali Sjjtli ikjynt vt Miu Ifj \ninrVt - lit i 

Attnxl $ 4 lfcrM tiiniCf — /£rmiJ Vi^r Prafttor -itt i 
Ahmei Kasim AduaJ — f(tetter - Prvfadr -fat J 
Alaf iyifla^iin ffCsli ftet.an - Daj gwj j 
All ItlJUT tDrS'irt $Qr&n fteiflrrimlrn 
AbdiiHiillik Kej'idii (Utki ftelmi kf Hu$kan • Jj rfcm'r 
i'ftu/ Qurynn i 

Abidin. Daver - tituhnrnr - fa / 

Arif Filicm - (At £■. fteiri - Vmn AfaJ^Tfr - J3 fitmrl 
Ahmel Enun Yalman - (Malum gazeteci. d&twtr '' 

i/rrrrrj 

Abmcl SaPih K^nir (MeadePtS'in Miiafiyan -JJ tin r 

Mc-fitts ■izjT.'N - We at Muftfifi) 

Ali KeniLj] Son ay - (Emekli Gtn?n>! fa. Jl 

B 

Burtian RtS^c - (Mvhirnir . Exti mebnx ■ Tani^/fin 
Bahri iSktU:; (Afmdrresin eiki ihtutsi Kalettt 
Esti airbus - la/nujjft 

Bethel 1J t f Hotter Estiva} i 32 iler'eca - Ttitufiftt l 
Bdroir Burak {Me$futr alaar - hf) 


C 

Cclal Bay nr - l&tt} rna.um) 

Ccinil iptkyi - fSirtvnscuri ■ bfi/w}e Norm} 

Cevai Mcmtluh A liar - (Mvarifat Miizil Mtwlmmt 
i ‘muft Yildizil 

CelaJ Tiifk j;i: [r.l| - tgiki Mein™ &$lt HMitn - &.P Hay- 
• ryf I IHvatu Uyeit - Cenup YiS/Jai) 

Ceval AtvI-JiMiniii YLK"iin - f Edi Jrmyi: ifcgfami . Af 
t/ftrite - Crmtp Yihfutj 

Ctmi I Scon < )i i jji in (Ogrctmen F >'fafea - Jjt Do eat 
Cemtp YtUittl 

CeM Kcnm Incc^iayr- {Pwfe\or Ctnup Ytidml 
Ccvai Abfaj* - (Esh means - CHP Sitf)h}5rtcrifidtn - 
Crttup Yifdiul 


I) 

DanyctAkM - (EM BsJm Twrhiyrsi UM- - Murad} 
Ditova I :i jin 11 rf-'vJW Ankara kijfiyr Murad) 

£ 

MpSefverTDr • (Mtfhtir i§ adamt /nattbul} 
(■iknrnn Tok - iPakinr - dervri - httiirititl) 
L’jnvej-Ziya KjiraL (Prpfesi.ir - th-kuti YBfaehf) 

¥ 

S ihrcOin Kcnm Gdk^y - (Esb Jxmnhui Virkri- EjE 
Bilim; — £jt: Qrd. Prvf Murad Mu fifth l 

l u ^1 fiulUhi Dcmudli ^ \Mefhta Pviittka attorn - £j 

Id Mr.jt'rki Atom Ay dirt} 

I'ulih Kilki Ainy (MaiHm garden - Aytfitu 

Feridun Piltri UU^iinsal - (Exkt meiiui Mttffuu 
Pi til i In adaitrt -Awlm} 

i ; tul AJnli - (EsJri Midtyc Btdtern Avdm} Mtiiitii Lixtcffri 


Fannie Nafiz Qamhbd - (Eski tigreimcn u* fair - Ay- 

dm) 

Faiik Rrjyit On :lT - (Eski Maarifri - Yiltfiz) 

FazJ t Gulc'f - (Eski Vali Istanbul) 


Hamza Osman [irkim - (Eski Me Azu - Muhibbant D\ir- 

riyel J 

]laluk ^arnan - (Eski D.P. Bakani - Muhihham tiur- 

riyet) 

Hadi. Tan - (Eski Adair r Bakamhgi Miisiefun—Mufiih- 
bain Hurriyei.) 

Mils nil Yitm-an. {Eski Mebus - Muhihbant HErriyet) 
H:iSan Ali Yiicel - ihii'sisur MunrifYekiH - 14 derecf 
- Mithibbam ffftrriyet) 

Halim Alyctf (Basm Yayin Utmtm Muditrii - Eski 
Mehus — htuhihbant Hiirriyct) 

Hadis Hiisman - (Eski DJ*. Bakcttn - Mtthibbam Hur- 

riyei) 

HflSan Siik^L - (Eski Bafvektilerden - 33 dftvre - 
Mvhibbatu HSrriyet) 

llulustt KtfyrtKil - (Eski Mehus - Btfgi) 

Hflluk $thsnvnro|lu - (Tarikqi - Yaznr - istanimi) 
Hiiicn A[]J' Kuyticak - (Ptcfit&vr-33 detrre -Hiigfy 

I 

Ibrahim Ntcmi - (Turk Dil Kurwnti hafhrmdnn 
Muimrir - Ddtitne - Deceit} 

E. Galip Alcan (Akivr — Ogrclrncn - kiecat) 

Ibrahim Hoyi - (Gazette j - Mohfii Genet Seheteri - 

Necat) 


K 

fcazjm !"'u3J‘i i Duru (Multarnr P.oiirikia - Utter) 
Kfiflial Salih SeE - (Guzeied - Ifu/t Sirtett Safuhi iff- 

ksr) 

Kemal O^yobati (Eski tnebus Otker) 

Kl.:ti I-II Gistd L-y - (Eski ft is bus - Cttmiuirfwften Jj-.iji'j LS- 
ki UitmmT Kdtihi - Utter) 

JG'iv.mi Ta^lscnt - (Yap* vr Kt -w/,- RankaSi Patronu - Ol- 

ter) 

Kazun 6zalp - (TJBM.M. eski Hasknm — Emi'idi 
General - Utter} 

Kikum j$rn&il Giirtun. - (Doktnr vt- Qrd. Frofestir - Ot¬ 
ter) 

L 

Liitfi Kirdur - (Eski Isumlml Vatisi - Eski Bafcm - 
dereCt Eiful Daryuti) 

M 

I’vl.itliLsC Gcnaal Kunlay - (Star it RonmnCi - Zaful)) 
Mithat Penmen - {Miizisyen Biigi) 

Mishal SmluJliih l^ardur - ('/f iL-innn - fif sat but) 

Mckfci Hikmet Gdenbcy (Avuka? - Eski Ham Rem - 
Istanbul) 

MiiSimud Celitleddin - (Eski mehus ~ fstanbul) 

M Kcmal Ote - (Dr lr Prof. -33 dc^a- - Mepiki 
Akim • ■ Pertik Lt^<w) 

Mi 111 ill iiyadatm- Kurur.ulardan - Ztthai) 

Mckki Sail (Gaseteci - Eski Mebus - Z.huit) 

MithiU Pefict- (Gaseteei - Eski Mr frits Zu.hu') 
Mnammer ^avugoilu - (Eski poUtikai i - Zuhed) 
Muhin in Lkninrtag - (Eski Istonlwi Victim - 7-tdiat) 
Medeni Btrk - (Eski Bakmt Zuhal) 
It. 6 


167 


fjlii—iVnf ■ thtfiKrhk 

Muojila Zcreii — (E.ih fj wp pofifika ad am\ - Zuhat} 
Mcsul Ocmil Tbl iMUsisyenvtbeafekAr Zuhai) 

N 

Nccip All — Cfjlj 0flP - fWHdf 

Afflftfcfmf.r/ wyWfTUKfr# - Oilartfr^Lximt 

NlIKIIM Top^iiqfita - f/jr dtlo™ - dfrfamfrf) 

Niu]ir NVuti - (C'rtin)iittiytfl Gazmcd Pa^yazan — 0:- 

h&dtf) 

Nuihjii MenerrtCTHriopkt - {Eiki Dij ftfirn Bakani - 
Os^tmkf) 

NimtI Eah Ala - (Mr^hut Mweiikid - l.tftinkvj) 

NkiI Kfizrn Akw> - (MittLsyen Ofwa Madura 
Ditjftif} 

0 

OwHin Krtfwu - {Dp EoUtikapm - [)Mme - Gi intf) 
Kuvrakagb (h.dt Baton - Giincf) 
t>sriidii NrHitiigiy . (Yqymtvi Sahibi - htanbuf} 

Osman fcvki Cip&dtg - t&*i Adatei Batom - Istan¬ 
bul) 

O 

Omer ftu» D&fm) (Muharrlr - Sfodr is Mm 
miitefiskklri ■ Smldmti} 

R 

Rallltii Human - (Dr. lt Praftspr-33 iirrrre - Murad) 
Rcif.il EVcIycF - {Dr Vr Pntfex&r- JJ farcer - Murad) 
Rqii Cjtltp - (Esid Mutitif Vtktlt - Muityri) 

Rujcn Bptf (jr.iytlm • (Efahijatfi ■ Eski mebtu - 
Murad) 


jbm Idttfkrl 

Rcfel fielcfl - (Emckli General - Murad} 

Rauf Otui iMil (Eski p&iitikfiat - Murad) 

Rc^al hfuri (Rtunaita-httmbut) 

Kecai Elf inkr - (Dvitlnr (jenri• it Cumtmri ,■ i v. r J ■;]j fr 
Bajtabiht -Da$U§) 


S 

Stiki Yireah- (EskiBator - Zuhaii 
Sciim YaUjUn - (Eski Mtfhuf - Zuhafj 
Siffd Antaii - (Eski Munrtf Wtiti - 2aha() 

Sadi Run I ■■ (Avukat Zjttial) 

Sc) i m S:lrpci (Basin Yayai /Mi' Utttttm M wtilrii Es- 

ki Difyierl Batumi - 2uJud) 

Samel Agatiglti - (Eski Balm - ZuEnll 
Sdurti Amman — {Eiti Bakun - Zuhai) 

SadtkGi/ ft df Mcbv\ f'limuk MEsiaft&iii /ahat) 
Selim K.i;*11n Emfif- (Gain j'i.' -Efki Mrbus y j ihal) 
Sim YireaLt Melius ft tin*) 

SliCeymaii LtiJiird - (£ski Muhmttis - fitiffutkan - 

W3 

Su3i Bolnyir (Toprak Mahsatferi Of\& Eski Gtnel 
Mitdiim - Ganhiya) 

Si mm Kdilc « (Gmticti - fslatibid} 


$ 

^iifcrit I liicim (Dr. - Sridmtt Mohfih) 

^ukrii Knya - (Eski fciffrfi Bakam - Ji r ferret 

Zukal) 

Yahtitfitik ■ Mi 7 .-r.irii'll,!' - l}&wirfri 


T 

Tevfik REt^iy Aras - (Eski Dt$i$tri Btikam -33 
- Zuhat) 

Tevtik Amir - {Eski 1$ ve Palitite Attami-33 dance - 
Saturn) 

Tcivfft Kamil Kypcrkr- (Eskt&fir-Istanbul) 

V 

Vildan A^ir Sava^ir - (Eski Bcden Terbiyest Umunt 

Mudant - Ylikseitj) 

Y 

Yavcr Aiajnjjf! - {Dehor - Citmittuiyei Ytkhzt) 

Y;ili up Kstdri - (Romana - Erki Sc fir - Curnhwiyei 

Yihtizi) 

Yusuf Ziyu t ini^ •■ (Betniceri veisodium-Cttmhmiyet 
Yildm) 

V^vubz Abadan - (Frofcsdr - BHgi) 

L 

7jiY\ Riia Spoid - (Esti Futhoku - Efki Tficcar - Es- 
kl hlrhwi - Bityi) 

Zeki Eralnman (Eski Mehta - 

ZtkKui Vfelibc$c (Etki Melba - 33 derecc - Bitgi) 

(Bayak Dn$u Dergai. 
13 Arahk M 7 . Sayi: #) 


170 


3 * ANKARA UYANl§ LOCAS1 MASONLAR1 

No - Adl n soyadi - Mci!r£{: 

1.-6 McsmrKip — (Httkukqu) 

E8 Sennet Erin! - (Emekii Memnr) 

22 Rifat Ayaydm -- (Entekfi) 

22 Hcfkman Cteman Ali - {'!■ Z. B. Mudrinij 
27 Tufcfc?i NttetWI Kemai - \t$ Bank In$aui MudQru) 

JO Tingifc Ziihtu - (Vakifier Bank U. Md. trim.) 

6> B-irgi §cbap - (Ytiksrk Modeii Muhefndvib 
66 Benefit ili-san Ruhi - (Fold Mnden ve San. A,$.) 

74 M-agaT Fcvte - (Emckli) 

75 Bclun jiseL - (TapU'Kadasffo U. Md.) 

S3 Tj^ci Rc^at - {Avtfkat) 

86 Kara HUseyih ■ f&ayinduhk Bale Yiiksei. Fen Hey.) 
52 Ta§er N'cjiit - (Avitkdt} 
yj Yum Hay si - (1 reacts Miihendlsi) 

98 Barfly Alnrwr - (Ank. Betediye Has.. Has. 

\futehm$ts J 

102 Guiiin Sami (AnL Tip F NFivioji KBtugi 

Profesoru) 


fahiutfj J - JHflWitil - mu wrid 

106 AydtO Urju OfnCf -l Sii/rterboni jVfjr/najf'liv fr/l J 
114 Tuygfin Htlfci “ (Sarftftf Tttbib) 

120 Kutkun itmnil ] Likk i ■ (Ank Bet. Slight }$. Md. 
Mm vitn) 

t26 ^aJiin Muhip - {, j Ori Halt Semcbgt Md,) 

130 Ciifcur Mujaffcr ■ f£t w Haiti U. MHd&ru£iH 
132 ^erinKf Abidin * (Avukm) 

135 Zajfn Scmtb - (MSI f. Arafiumti mboratua rj J 
143 Bungu Salat - (flukuk^u) 

143 £agan Fcrdi (Y, ItlfOOl Muhepdiji) 

N4 frj-Lim; Alim - {Y. in pint Muhendlsi) 

151 Kitmraj m'\ - (Fitbaak Miqaviri) 

152 Kpyufcanlcan Snbih * (t. Kredi Bankmi In j. Md. 
Mmvini) 

153 Takoz Nurctim - (Ant Ifiiaidi vr Tiarn ft, A* 

Prtfl 

156 Turay Hilrnti -1 VrtJLu-i Sir Mtikendiiit 
15fi Gcray Hltmct - ($eker $lrketi Ttfiif Heytti fteiii) 
159 Aiycd KSiuin - {Tiirkiye Prffotfcri Md. Mnaviui) 
!60 Nahum Bernard • (Kot; §irkeli Atrium) 

161 Nahtim Gaston (Dogtm Sigdrta Ant, U. Vk.) 

163 Titnydl Hatil - (DSi, Multan fur m td. Mv.) 

164 Agi* izzcttin - (DSl. U Md. Whit Mpr.) 

365 RefioStfu Elfin ■ (Axuiat) 

16 ? Gurrtfn Miiitat * (TCX, MwiAabe Hay. tjznxum 

168 Taitan Faiui - (}' Murakabt Heyrti) 

169 Kutkam Tunui - Mait Tip Fat Dr.) 

170 Aitoglu Faztl - (Aid Tkwn %v Stuwyi odast Sud 
Mudiiiii) 

ill Barta* Ekicm - (Etnekli M&d.) 

175 Berkiin Gcsni - (Atntitrk Li.sesi Turkic Qgr,} 

176 Yuccl Sureyya * (fai Sigortolart Sagltk Sandtjf 
Miitlufti) 


ktiww tftiflm 

i 71 Ay Asrt >■ (Uktgttmm It, Sivtf Havacihi DatPtsi) 

17ft TingJrjek Aiilln - (Orta Doga Sri. ve JTr, If. Id 
Mwft,) 

1 S3 Magdcnli Zeki - (Tb Yapoftt vc TifrikA$: Um. Md. I 

185 Yunus Owi - (Dr. EnrtMi) 

186 Kadt - :iij t kfendiyar Eku - {Aitk. Ziraui Ft Zirat 
KimyiiPrvfJ 

IS7 EVcnaiiU FlZli ■ (MilU E£bim Bukardi^l Mdfittipi 
\U lianoghiMehmci (TIiaxar) 

]*>2 Sural ^rafcttm - (EmcUi) 

194 Gallmidi Nimm - (AnaftWlalur Modern Mefrufdt 

Ud § .) 

195 Ki'iylii Kuzfm - (.Arti, Zimat Fat, Pro/,) 

196 Nabucn Gabriyel * OJtM.M Yew btnost in$. Ts 
font rMith.) 

[98 Attan Fcthi - (TC. Merkt: Bank Md. Karuht) 

201 Guncuoflu Orhan ilkjYtndirtik Bubur. Fwlari 
Fen ft Atuu) 

2;lOArtunTirr?ut (MTA &u Kmw$tri) 

2 11 Ruacan Asim - tAvitkiitf 

>14 M(-k;ui Elttuui - (Mitkttir Miihrtidhi) 

. 15 Giikdag CthtiT - f^V^r Sr, Ankara) 

ILn pcliit Abduiinur - (Fiwih PTI'fktf Md ) 

2k8 T.iihan Tayfiar ■ (Ant fir. vc Tieari tfm. Afc Ft of i 

SiOGwnl Emin -MviutrtK 

222 Duncan ilrean - (Y. Mdhritdix) 

22 5 A vim Kcnkai - (Mcrstn ftefinenn fnfmtt firin' 
Mubcndtxt) 

216 Akaslnn R], r ,i -) Talrp Hitroxu sahibs t 

227 Ulay ?uiriJ ■ (T. \fakifltir Bemkaft U, Muhasrhe 
MlidQtul 

228 IJistH Muslulii - (Ufa-i Hat L Vr !n$. £>:. Fen t,\, 
leer Vyesi) 
*72 


173 
tqhtuhiii - fWnirwfit 


•WeifcVT Ujirlrti 


239 Qt^poghj M. All - { Bayrndtrltk bk itgi 7>4n 1 1 

ntKfWfrSfi) 

230 Even Salih Ztkl (Baf Sat D. Yet w L hnmtiit 

Amiri\ 

23] UJudnijinri Njiilti ■ (§ckcr §. Ziraal Srtvtsi} 

23 2 Headek FcricJuii ■ (Avuka?) 

233 Din^knl Mu&tnfr ■ (Flfklrik Miihcndim) 

235 Koknnr Seser ■ {Auk Tip. Fak. Dr.} 

238 UgurUt Melih - {fitiyitidirhk Bah. D. Ye, Vc L D 

R.t Y. Munar) 

24 ] Bjb»ugEu Sunjtwr ■ (Etiintnk 
142 Bcrckclpglu Vec-iln - tReisarr.) 

243 EDenn Huhltun (TC Yuisfk Murekaltc Hry) 

244 Tay^] Mtnimmef ■ (FTT Bn f Mufeiup) 

145 Atalay Halil fTJ. Febrikelan A $. Mah : Mtth. 

kfikfiiru) 

247 AJiifAm FiihJr ■ (Harldy r Bak. Tic.D. Md.} 
I4S GUritan llulltsl - fFRMM. Yein /njuofj Konfrul 

Mtih-) 

249 B Lt Ncctlct ■ tUliqiirme fctkrmtigi Miifiiviti) 

253 Karacn Avm - (DSf, titan fjicr Derm t tiujlumi) 

252 Parttif Fikicl ■ {Bet Has; Dahiliyc Afjjr] 

254 Timuk YlAsel - (Ant, BeL Ml Debon*) 

255 GUI AhmcL. (Aiwt, Bckdiyc Dokfunt} 

257 Tunevy Zafer ■ {Merkrt Bank. Muh Mil Mm.} 

259 GUjuI Adnaa ■ (ipp Sigpriatart Hasitihaftrii ikirt- 
dyc Ml 

260 Daglt Afl'an ' (D$f. Baraj tar D. HUtofik 
Atakinetcr B. htiik.) 

361 EwHjrajwk Behj^: - fTC Yak. MurekaBt Itcy. 

Mulcfmsnsi) 

262 (^HipiCjo^ln Papin - {DX. Yot Kopfutrr Fen 
Ifcyeti) 263 Kcvmcn Naztf - fAnk Hi kiflta Bunk. Htibcrieptte 
Ln Md) 

264 Tboosaa Tannkut - (DSt, 3, $b. mtlfc} 

267 Mehmel Kuiuoj -(Beymdtihi Bnhintsgt Td-.nv- 


(tiuyuk Dogu Dergtsi. 

IGOcctk !968.Seyi 24) 


17* 
175 
Osflndl Biiltim 

DON MELIK 

i noNMiamiN komanj 

Mil.leli 17 . .isif t>riiibn.. r nvjSyti, l^mir V.syi- 

larmdan tu^liyanik, Filistm,. YucianEsJan, $ Email Afi ika vc Cc* 
ttubi Avnipa aohdlcrini tlalsalimdiiimi,|ji,.. Rivjycl yenjefct-cn 
WlirfJtq.: 

- l/niii ' fen MtiLh turemi^- 

Haber, billi.L’A.i Yahudiki irasmcta falbljimwr Hn»l| 
yanlwr 14111 at yU7iimlck[ fabictijiik ihtiimlini kaydcder wc vs- 
dccc bit ayt ^wunMifcert, MOditmular, lull damn giizellifeiyk: 
bail iUjji t*i hAdiwyi cn tlifitk meraka bile defer/ Miyrniyts- 
lar, timber. lick ir.tatibuiu ba^in bajj fhEiuraa Lofern.ikEadir 
dense yen,- Owrintlfi a liti^tltir dtdtkoJu eerryan eLmir, hif hA- 
dise ki, liu; i$iri nthunu btlyuklcrinden htiibei nlmnj MlLilUmnn 
... YiillULli iniiMleJcrinc gidciL'k. Mkaicl Mi¬ 
nd sokiukJan Im ifpntyi kit afeizdiin sfiiylUyorlar: 

Hcee-al rm geldi, ^ifit mi gddi? 

5 « "Me;Mill" kclimcsi iizcrimfe bir piiirga dural imt Mr- 
$iti ilc Mesiln, lluarii lEilmden fair kclanodir, AH.'hrn ;.iE kilcli 
|i. IdMbHJklcnkn latifiyc ctllfi arfani minn/in.i. Mnhumcf 
Tevtai'Tfl. urtttimS ularti: blalLar. peygsmbnfer ve Umin itahi 
mah fycOc faaiiyei sahibi clmuj tahrarnanEar hakkinda bu be- 
lime kull. nilif Ikryk <AnrA.ii benbet. 'Mesirin tin ik *vt! 
ve husrni mAn i i v,i idu Bu minayu gore- “SO’$ih Isni -id 
lunriii. jrani Y/iiwirkn Luitannal ipji Allah nuafmdjri gi>ndc- 


179 

Yahaitiiit M,-hywttui, {ffit/nirhk 


iil.M.'t’Si bir sflri ptygamher *.*e kurtimeidir. .^CipEkcSi?. iti, kuflir- 
den bjr $cy olmiynn In; K«u«r. Yaluiditeipe inkadf bir 
csasti H.ikiv*!!. lArygamberEer Feygan berine lud«r devarri 
imI^H VS kusnh zjinian ve mckanl L-fiml: N.ik P^y^nnibcr a Inn 
Haznci-i isiYya cEn bn ism in wnlmcsi, hekliycnleri laKifmdan 
kuj’.jrj'.., telSkki cdildipi iruidi:. ]■'::[■ iL Yehudi Lcr, [I:iZrt[-i 
iw'yi gercck L 'Mcsih“ kabul clnjcdskEcri Ecm bu mcfhumurb 
Eut y j 11 e ri n ds can tand in. 1 1 in kurmnciyi, Hswe[-j lua'ya, onelan 
sonrn jzeilcn ve biimijn zn-macila biiEun melanin ebedl I’tyjjLmi- 
ticrr oliiil Karmritilur KLitf^WastnU, EluLCj AEI;ih ScvpilidniFi 
timmc!inden vcsoyicndjin otok Nbcr verdigi M-ebdi’ye ia,|- 
men datrria befclemigler ve bunin Ini muifak bakikaiJeri yiilan 
idfikki ehTtidcrdir, Zatcn hcrdevrin ! treat ve imksn fcoll ayrci- 
si plan Yahmli. rtf a cla birkcndi hemdnEtcrini dobrndirmnkcirm 
ydkijimcntL; vs binjok devi; vc nliihulil-c vp bir i^ok deFa YlIui- 
dilerin j^jndcn "Mi;sih" .jliiiak Ktdiasinda kslpiizanlar unv 
iniijiii. Yahitdilerin bn ’‘Mcsib" jdeaii, hirsscian valanlanm 

kiLyheili k“e n Si-ttJlm busbiilun ;L/ni]^l tr. Z:ra bir kurt;ij]ciy:i iliE j- 

yn^li^ri nrtrnis vc ken-diterinc btybedilmi^ vutanlnriyle dcvle;- 
L-Lsrtn L iadc cdocek kflhramart, ycglne icsclli olarak coriiinniis- 
(iir H:Lyall:‘fin.l-::ki itydunr,.i naki-^ara gore, bu "Mc&ih" sadt; 
pcygamber cjliciaScEa kalmiyacak, hizkunidarJijip 4:i ntfsinde 
Eoptayacalc vc k-iar^^cigi myazz-aro Yahudt dcvlcbylv bfltOn 
diinyiiyii ve msiitibjlh hiiikmcuncyi hiJeosktir 

tsfc, 17 asnn onuSnniiLfii birdenbiicc jmiinieh r'l^kit-jn 
vn her i!ii i,-.f! cjiikibiii bu EiaLier, a aurm slyasT, min 

iklJsiidf ^chresinc gore Yuluitlilcrin bir kunarjcsya Plan ihrt- 
ya^inmiiii pek bUyiik mikyiLScaatrujfetnr ^ps^erir. i lenten biitiwi 
Avnipa. (Jin bakmaindan biiyuk bir manevt buhnrn yas^yoj dci. 
Prolcslp nlik hanekeLmi lxsyuk mezhep miltadeleleri Luktp cl- 
mt$ ve bu nfiL Avmjiayi iiLisbiilLui (uknWnt sokmu^Eu I tig I Up* 
rale (Krtjjnve]j inkil&b^ Carbm yafa-d^i bnSirana aynca-deli] 
mahiyetmdcvcli, llususiyk <Eiieiziiyoji) maJitj£itia!edflin 

m 


DSifBfdlftiit fti/ttkJ r.'j 

kprkpr^ ^uiuiTtlen. VahudikTi kdlLe holindebir innb^ lukihine 

maruz birafcmaijui. ttsieltk. Ptilann ]ienicct her ycrrEen ve bu 
unitia bsi^iica ispanyad.au edwen sitrtUijp giktinlrniikm. biiicik 
&ig,ui 4 tg[ Tunrkiyedp lminuljn gibi h^diseler, 17, a,sir prtjwiua 
katbs birikmkj teslrieriylc, Yabudilcrc hem buyaJ? "Mesili’le 
rini biitihiiJLin 1it’klt;liy\Tr. lieau dc hit "Mtsill"m ‘l'itrki.y&1p /.Et- 
buruim getektiriyondu. 

Mir [flfciip b;U]l itikiUkinn. gSibi kcffetmckTe bif UPVI 
usiil L-ibi siintdi*] b:tzt esrarii rafcam detaleileri Amp^adaki 
Ebcccl hpsabma beuzer bir pyunla. Tavrai'm bfizi ciimloLunn- 
den !64S uidhtni ^jkcinmj^ vcYahudi kurtancisimn bu Ptrihle 
zuhuredcce^tui irUJin eliirmi^li. ^Kabaliiit) Lnuii veriEen vc ku- 
iMivbadarui l»a i^airt v^ <lclisiciil^rLrtrlc■ ■ uprn kupitsastua 
benriyen bk tnektebin bu ^cktidEc Eesbit ccurii tanh. cam da J 
minicn yijkielcti vp her carafbi yankiLar l?\ mudu;sts' Mcsdh £.eS- 
diE" ^Lpiiginin seineaine tcsadEif c4cr. 

Sene J648... Ezmicde Sabatay Sevi ismimle vir 27 ya- 
^prsd.i bir Yabudi “Mcjjih'ii^i'ni :!Gip cEiiii-!;(ii. 

iifte.. dLinyamn en y.artp maccralunndan birini gefEedLk - 
tcu scsnr^i. Fid inic Ssu-uyind;! MiisUi maci edilecck.^) ve .Me li¬ 
med urn ini LikmacakF!) olau bu Yahyett. ismint bis de Aziz 
mini scfac manasiyju cklpyip. Tuik ve Milsltiniikn biinyesi ii;i- 
ne. YabudiSiklPii d&hu uykm E’izli bir njh ve mesduep sahibi 
olfurak i:irecpk vc DdnmeEagin ba^c vc tobuimi pEacaklir, 

Tdtkkiye goal, Yahudilcrin bekkxligi l, Mesih" Rliatiii- 
cEc hUkUmmu placakbr ve kcmlisine KudilsYl mcrkcz oluizik 
eKfecekicr. Bu bakamdan.P devirde FiJisiin vc KudLi!>7i Leinds 
bnlundLunn Osmanta EinpaiatorluJ;Li r liuyait kurtancinin icoci- 
lbii Lein en milnasip zemlndir 

iijic Lzjniil- flcnv vc i^ikgoz huhamin kylLindifii .^ut- 
lark, i^in garibi nakrada ki. yahsiz Yahudilcrden dcgil, 
[Irittiyon mistiklcr iErjtsinrta da Miladi I6fi6 yibnda tlUnyaya 
bir Mesilr gefecegi k ul;Ulr vandl i^u Mrih. Yahtidt kiilliuleri ■ 


LSI VWrjAtJ'i i' J .ifijnihn/iil ■ D&nnifiil 


ru ei (esbii tifihfcn ^julort: IS yil foribydi. O zjrruiiljr bu 

bmfe, K^iuLiktcnkri fad* IYiJta.eanlaj5a meiLun memleke^ 
len niesguS ecfiyordu. Halta Lfi^ltrf gibi hn ntotifckettc fby- 
It hir mssal uydumkiHiij.Ni 

hkojyji Jqyii I > I: u^kk Jell [alien pelcn ruIiiI h r Nlo 
yana^m^,.. Bu cLsanc daniutm^uun keLyontnnnda hiLtotlnr vc 
yclkcnfcr ipekienm i.y. [ifttiiu i uylolwr ibrjriE diljji i ktsnu^iiyor 
vt Jfmikrin bayraklun utiUnde H kjniTin on Jki kabileir" di- 
ye hir ciirnSe jrazili hulniiuyormu^.. 

BaftC iliSalJaL iwde bdxil dmfcnn i^indtn fikrmkh ku|- 
tnaz, fiak rihn dim de (cycbriui eder. Nirctim JMnum ve 
rnckjin: rn^hitL buhirmiak ^artivLc. hafc Dim vr ttikidi bar 
fiitrf buriyei icmsil edm "SU-hdi" fikn etnlinda nice hiiil te 
t'dli iehaplnnna dUslildbgd,. Ittfniiyef LLu-iSiioin dc blcdcri be- 
ri luiydEHigi mLs,illentai<3ir Nc gwipur kt„ Ykhudilain “Mt- 
»ili"i befcledigi bn tjenftfroetle, MiliriUnwi halfcm IsUlmi intr- 
likldnlen mahmin vc jicifil hir labnkasim di “McliJr nipi ^uhu- 
nuui ait bfr clsane inragiil eimeye ha$bnii$t]. Mitsui'trn Ima- 
iLtye kasabasind i Abdullah immli hir kbit ^eytu. geny uglti 
Jjfiyli Mehmrd’i "Mchdi" dive ortiya almigu. trrjfmfl bunler 
ce gaftl tapbym bu genf. Rj$Le Tanhi'ne gOre ]0T7 lanhw 
itsaduf rtmckk lam Sab.is.iy schum dcvrc^nc duy- 

mckledir. Bu jen^, Miivliirnan fcvlcri [arafindjti huyti fciin 
asked Jedbirierle- clc j^inlebilmij; ve yinc gruip bir irviduf 
nlarak, Snb.ifay Kevi tttUn;ifi£inin gflyn Islam din in i kabul cl- 
si^i iurnda Fxfime Snrayuui gchrilcrek, DOnttlncti Me limed in 
bnsuranda, nuLhul Yahudi Mtbi3UrtiBH]i|i kabul etmi} gdrtlnLLr- 
ken. tMia Mchdi'hk dl vjiiiusdun Vit/gC^mi^ir. 


4 


^2 


DtitmthfliH Kifmnt 

Sjbauy Sevi. 1626 Tcmtnur jyinui 7’net jumi, h 
(Tiir’Lk’ tipMiyn'd^n gcSme hu Yahn4i itt^ulaifcn dunyaya 
jprEdi. Balfjtsi, Tdukkr anuMiwSn "K«n Meme^“ takabiyk ma- 
! i! i J.ii) Moftichii} Sevv'dir. Munlcifinv, Izrht'c Mean‘dan 
(iclip ycsJc^mitiir. Murdchay, rnni^ct v:mijsi oSardk tvtielH 
i cl I l iik sanra bit Ingiliv i it jireHumcMndc simsar ob 

rut. yuliffimjiir, oUvmdnn iki.ss, cu.mci grille daMtltljin 
KaEclr, en ku^kkrt siinn Sabalay, bilylc inmdiiE i^lerc k;ii>i alA- 
ka gLtatermer^, ku^uklUguiMJen fieri ndin=jm rikirieretrtfov 
da inc.ru.1 olrrtflyi ve idiapfarLa du>Up kalknuiyt adc( cdiiumv 
dwl eseikri lelkik zcvkiivk pefc i|niye giuni^inr. (^o- 
cukUnmn bu tnftaktm flnliyeimycn ^iksi, uihayet onw ha- 
ham afaiak ydi^mcaine bon v%irtii| SillMJay'l Isak d’AI- 
bft asimlt lur fubarrui lalebc olprak tollrn cimi.ytir. Talehc.Hini 
Yah ud t maMlIiiriylc adamakdli bcj-lryen hob am. mtlsldkbcl 
Muihlik iddiadiscnm nniinc. bn Wtfiayi besleyici bdii.ui vnsita 
vr Inikfinlari scmii^tsr Bu hiunstn hj]li;i -.,.i (Kabtul) tiifikall- 
nin, t^nrl vc atlederi ejtriirli bit ^-lultle It'Csir etnw; mct-odLl, 
Snl'ui^v Hfin bajlitucjina btr bti^irw rpLitnU oynarm^m 

/kmk Subalay. b.iytrn kitaptan *> irni.u hir ictkik ddi-,i 
hafsndedir. Ay^i iaj>rj|D vc ^fcaJitefbci atfininc bosmairuikta. 
dnnya itc uljkJifiz bu cCsa^ ddumnde ya^imidciailir. Oisbc> 
yajiylc emsefct? yaSa amsinda. tekha^Uia, !l« ys'ydfO cl Cttfli 
fekmii} lus inziva vcinfsnil Wemtndc biisilr siiren Sabatay. mi- 
yo^sudnn Ftfuim etnifma uzfflaya. 1'ikifLctirii di^ariya do^- 
ni sjm! ifiiinya, mulsiunc lejiis Vt cirafindfl hir ELi3el.>_- ludk.ri: 
lcyR.il dtniEyc: hajUims^iir. 

Ayricti fLyazct ve hedeni s'tfe,. Sflbelay. YahudOciifi 
iiH gimleri JjHrida .Ji! Dniif luiuyor. gLtyti rtchiiiii iiistiye k^in 
fer ledinre bipnruypr. ink utk yikLuiL>sif ve kendianenwksd- 
iic j .(! i tbi [suEnyct vermeyt ^atiyi^rrdsi. 

Orum, mhl bunye hnkun i nb.m KfcitJ bit advn olmasi 
ibsmul] Je viydsr Hak ve muilsk nehi ve resuHere mukaiHl. 


in 


fnhitrfHii MaiiiitSid -Dnmiwlit 

djjflyanm her ituahiklaki 1 11 nuirfuiriet-entc sable pcygLuribcr!' r 
tie fciEtSLiFHJ.il |}uri:i y> ipc, Iili .,ak usu ’^htefcan, belki lie Siiminii 
dtanik rulUm: ui.imiJr-; bir IHh IkUfJasi dtarak Jsabuj ctmcklf 
hirta kmfl> Jtnlir, 14 li iwvi tub h.htji.inrwta tarici mtwpunc ve 
trmamlftfa miluj LabiUyet truii bityyfc mikynsta listunlwgitotl 
gostcren mBalicit uhtbf?- Nittkim Sabotty Scvtnn $oeuk.- 
luklan hcri •■!»; -it. .j: h r„.■■■briii.Ti ifdjsrv.nytii. ..iMifi ruhi 

ilSclkr kadmunda imihiicmc edilmesira ^nkurid 
iflinnl ndltii'mJjT 

A ilcsi, Sal^Hay' j pek y^ta cvlendiML Fatal iiv»- 
yerr l-lz-m- S;ib.'i.iy 1-insuMlan uzak >ayatmf vc bdfci dc kendi- 
sine kikir fltlimd ail hi ill 1>rr relief miLnasi wermek i^in bny- 
tfifipifia tAdmdad Uziifc yu$amiglir 

Ailrtli mun H til: kanurin ail bti tavn, giilisl bir pc- 
bcbc. ktu mfhEiiii hcqliUwuKtLgE >cbdw lufctti; Somjtrni tnxm- 
II Vc Sab, Hus 'i jkniE i eld i CvleinJirtlL FakaE yine mym i- IcCe±!. 
<!c;jiy haliitm. ctnifint kemrti nielcjtii|me<!) luantinymls i^-bn 
MUFElir, jitrdir tui ikmcE m Iiv.^ia dn bckftrctini Lomdu vc knri- 
Sinn et iilnnedL 

Hcdbtkk i ilciidi; goraeegEtm ijibi. bu giirip imsnk,, £ck- 
jCAcici Yalmilwk bir miidilel ■■unrii coin I mentis hir jctvvct vc 
knritrv hiTM $e&] Hide iixctli edetek; vc Saha lay Sevr. bntm 
dli^kuTilLipiindc, Rus wrayindaJcj muazHmi eavuk fcameskitn 
mqlitJi hoittcu (ft,pialin)a bile jjeycedclit 

Sibuy Sevr h-tyli gikwl htrychrc ,r=|[jwfs, ulduk(a 7c- 
« n if-vJc ftbi Shi (vie mJitli diiiiariiuicleTwii pek 

derm iricbki drat}, nynca v.n rayfemdt Kaaatitida da nubia 
oWnjiu ififl nr Lilian huyljJcmefc; nwrifeiine ermijli Bilfci*$a 

J'an deli lew mnlnuji pirJi HlflmellCT ve l^ajttlcr lef^PCilii’Uldc 

pet ilen gdmmli, 

i^tc: bn mcenunen tcMricirfen birka^-i: 

'Ilf.kiln Ml kill lulu-, nicvsinii fLcldtl" IllE-iiliilik: hii 

muhinc i Tcvmi ciliittffiiLni k'ani fi'.iLiimtin muTcbcr bir libi'isiS 

D^ufwJj'jfr.n iH'ciEoiftti 

hcvattpui siisre adeEjendinm.^ ve bun dun SI 4 mJ-uniiLL flkar- 
miytL yti mlwmin mfiruft-ji ^ciydLi k 1 “Suhtiiay Sevi' keltmcle- 
riirltn dc ayrn llfiiiba gore EuE£lfl 

Aynct tbnmT Ikanuldb T.uliiv.i nuhsitt iilJlJaciLui 
'Kydif'' ntinasjna e«ten kcLimcyin he-iabi eIa > trtc KI4 r ten ihs- 
reai,.. 

Vine Yahudtlenn bir diiwEtikU. “Sevdlijim bn etytirn 
■ndirmokuder'" ctimlesinm Ibrani rllilmckr rm-tni (Dmikc tlodc 
UsVi> kdi Sci. bu E^umJedtit (ikMk> krJtmcat mfciut yojiyle 
Turn rmiPLastrw dag^Jiyw ve cumlcnin J-Lmondiii kdtmc 
vi j kfilimesjyte kimfttiiliUTit bundan Tarnmn Sabanuy Sevi'yc 
hfurcihSi Siiikmii fitanJ irj'i&idu. 

164S seaesant Jciidai vazjyd Ulylccc dcv.tm cm Snlui- 
lay. MTiifirm birijibi gttrQnmek i^'iii bet ■,.«> i v:i|hii:lsihii 
iu£mtti 1 i«ti« 7. kendisini Liini, ruhK niyas-E vc in,-Lima ten ihum/- 
mm dflvn vc eddi^ ttulindc, Yaliudiicrin betledi^i ”Mc«Ul w 
ular.ik lakdim eimekusy Efckiniyardu I ,4 n c wi r ; ■ ,ili-1 > he- 
mll^ahcdeci kr mizaci oldujftu t^in hifhn Lmaili kn^imuydr, 
tlffi'tdcki iddiimnin bLnUnlctkLk vc lelchhLS ccphcsini ikmal r|- 
mi > buiunuyon vc yuvas yava.x chranun icptiinc 

s-liii i:\ii koymak Be i n Fireiil kukluyorduv 

Nihaycl S64S scncsi pelip puy. Ktfkung sctic,, /tn* 
Yithudiiittte befctenen r, VTeith"tn zuhmru fu>u Ini vote finite 
viki olAcakti Tdafcki vp bekicyi* umurnl oWugu Sabiiay 
dalu fa/ia >uibr=deinic^di. 

Safcvitjv fctodfcme cn kitli %e cn mahnem olafihwa. Jli- 
L.LSjni a?;u Daru^i|i Efli^nlaJ ziten hirmu; kunytiiuunif ktUn 
nan. ’ Medh ismi mi>sSesEMi. SAtumy’in Swr %ryinc iwnmii 
knracicTdi 

Kdrai vcriJdi vc Sabaiay Scvi'nin "Mcsih 'liji ilab 
olqndy. 

timir’dc miUhigbii firtma. Byum kniir YnlnuJUeribu 
luhcidcn iLltat buLtafc ptduLiir EJerkcns "Mcsili"m zuSiunum 


J H-1 


1«5 

VakiMfilA - iiAimaeUk 

hekledigi halite, kijn.se bekJcncn iMncrmn Sabiittiy Sevi ol- 
iinik Ihnimii] tn i luibul edumiyonlu. Ihltyar huhamlnr, ^ociLk]u- 
flundan beri i <m hkl. n 22 ya^nrt.ikl muhicm ve ypn mtxmin 
gEnfjji bijylc bn idtf»;vii fin tdiamiiHjI crmcJe Uiidaduhla degil- 
di, Nktcfcim o ijmjii imw'iin Imlunitagti] boJunan (JosefEs- 
kapfl} tsimli Yahudi, bo iddiayi duyunca kvpicrc btruit ve her 
^ydenewd S.’ihauiy Sevi'yi naftilmllt yotu gerimiek ixtedi 

Hu i$ if In (Jc yukinlnnndan bin. < nun-eiti. Fricii SiLtsLtay 

Scvi oraJr Muva7cneli einneli son hadklioi hil.. 

MivLhale gtfkfllwi kefuJi kjruummq Iwljyelc ve ow»0 "Mc- 

tibjlc davrtetti. Alllfc Sntatay'tn Eallii yuta 
vece|i kaiMxiii "1 .fbldlterin ikm ^clcntcri :irrL£ind.'i i. .in.n m v Jc 
yerii^Ei. BttiLln Ynhudj bilyiifclcTi, llimleri, hahamliin- mpdiuidj 
vc Siibitfjy'in HiHJmiJ hnk eimi§ lur iasim aldiigumln njit'.ik 
ediJtli Sabnlay Scvi bdyle btr knmmi YaJmcUkr tarafindin ksj- 
l->> Itolay icra edikmiyccejim bilmcfcte berabci amk knrdi 
oa EiiuhiEindc .irttibft irwnmivliit inuhiEUTi balnmiyacj 
Jliikinein ve kinirtWii ;iyrtkuiay,i k.-'i r.-u" ^ errfs 

Sene 

Saluluy :■ wL iifc defa • I mk Iznurden qik]| r|ii| 3 ,ru is- 
tirvbula geldi iviijribulda. (Abraham V^mi) isirtili tiir bshtJOU 
ravigclili. Bo .idjui EEfuui.lan kandirmik irKTOnttcb lie: lurlii 
vjhtck'jjlakun ve nund nkfcnktn imunar euncLtcrt lu^httan 
hir Tipi:, Bu iip 5 ipbfKay h i gorbp onunlii rizsnas cdcrclmcz, he- 
men bu 1nev7.nn adarthakilh isfiwiuir eimek sevdnsiun dUjjlD. 
nSabdidy Sevi'yt;, kcwlisintfc miivmr v‘uk cski bij muEedcn ve 
bu rewrote SabiU.iy'm bminin gcyEi^inden bafceiii. SidMny 
sevineiitafen fitdiracnk gibt oLJu vc iicrhaJ haj voiluiVc Kltm 

^ylcdi -Abraham Vafina) h-izrst kendisi in dump 
chyle kaaldLl[yi suhie VEsikayi Mihrt-e kunnnctyn Hindu Bit 
vc?iikLi, “WcmihiIm Suleyman r m I’eDiiri" isiirth 'bLr kicajjti vc 
itiFulc Snhatfuy Scvi i dinlt hir kuii.i. ujmiiji geleeeqirii.len bah- 
■C'diijyofdij. 


nuMi/ft/ftn fSiwnam 

thi vcsikaryi ybkfids bir fiyai^wHn jlmnkb SLinaiay Sc- 
vi fllilfmiycif mu.yokiu inn I mi Hahtcfcdrdim itahn usinbir ledip- 
[r. dldaiiyur muydu? Zira biEiaf Sabouv. vc-.ai. .jui ira iahtefeigini 
biisetle. huirada kutldcn oittti dvliyaotfinf Jiqdnertfc biiflbii- 
tim sahJekii bif nestigk IviajiI'mIIu baiiuriA. mannv; gotunebi- 
lirdL Widdm. b« 15(^1, uydunoiAm iriymJc uydknmayE knbul 
edectin fttydn.lMdj|i pek kiwi ?.;ini.indri K tli olilu. Walmi kata]! 
siyesiiwli: Sabatay Scvi 'nln ?i)lircii twiiin I Junbultli yajriltli vc 
etrafi bocamui ber bm'libr hatkasiyle fevijjdl,. Izmir iulum 
tt^i.m S»b*iy Scvi h-T,kkiMLl.iki bmojimi timnlml Imhunkiti- 
fia dj bcldirdifj vc keriddtirrna mukabil vc tcUcme 

davci elligi spin, Ejpimu.ni nliihili yjlniv aj t Jafiuka lY.ilklJUll 
jb.utl kuliyordis, BirliinifUin ImyranLin ^o^ntirkcn, biriarsifhm 
■li aleyhitideki tertipfcnn ulF nmkiLli rtuleysir olninya ba^lauli 
gam giki'ii Sabafjy Scvt, liliirtbudu da bar Ve «■ : .! 1 .i[<srt aytna 
ya hafkfedj. Gnu busbiittin inuwil vc rniisum bn 7 nnihh limndi 
NiIhjei Saliiijy, (jjfljmcii dizobdi^ ^nslisA koe^kbnwj bif 
Truth h otaruk Sdlnik (elnini so^H Kcndihiju, isuaitgi gibi k.-i - 
bu] eiliiree^i vc ortnJim nifmcvi bir hwruip h iliruie memlekcliii 
tier iurniiriii in. i^Jir cdEbilcvegi bir merkcK tihmk SelinLkitn 
iLscurUt yaklu Dagnt Selin ik -^hnni boj'r.ifJi. 

SelamkEe kcndi'i.ini tyi kjU| 4 ad[br SdinLk tttikiRin, 
bu takim jf*yu remz ve E^rei oy-unbiwa hnyli meraki vardi. 
Bub-il iHidari Sabauy Scvi ’nin ^bfireli. kcndisindencwelSc 
KLiiip: iilii'/inisbulunifyunlu. 

Silhfiliiy, i/mi r vc I Mnlibaida rriucu .■ knklluf muarni:!^ 
v-e akv«ian>el!cTden e&urdi lecrdbeJcr edindigi ifm. ScEini^e 
yeris ve (jolt ilfliyalh bir npolaral xyak baiii liu ynzden az /j- 
mun i^'iikJe bylun SclSn::l. V.duiLJilerinsn emniycl itimadjni 
Lvcnmli. O ksdar ku evimlr mtiiufij bduutlof 1 Aiitigin Yhhn 
di. kenclivme kwm venneye kadai giiti. Sahatny hukizid i nl 
dt. fsikal ruva hi; eJ sdoniycTTk mnhiit ve meEckiyci 
till mm oyruuiufcia ckv.uu efii 


187 
MwtfUituS. GAnmelti 

Sabitiuy Scvi. Sclaniktc, ^crctine vertlcn bix zrytifcllc 
^dytc tied i 

" ■ Ben hiy (twkrttiuycdc^iiri! Zira T<vntt j Lc cv[«nmt^ 
bdunuyurum 1 ' - 

Ve tHir-nJjis Mcmhlik tuhsiue fceiKlistrtm belt- 

knen kurtanci oEdupumi ima ctli 

ScISimV. fiftthkmlaai., fw pn/u Lara gens adamw klifur 

tiydjkbri ffulnuiden behycle duflukr Defhil trtmn akytlETb’ 
dc k-pIandlhiT VC kendiuni ulurnk kiHTkLJtrrqiyB vai rliljf $abj- 
lay'tn cm mdytail vc iiiumil Mdugu Stlanil: imihitirvdc. jin 
hamldi ai^UtSmeli rn keikin olonk zuhur ctmtcti... 

Buitun Liiertne Salulay Scvi, Selanigi dtf ariasa-nda bl* 
raknrik Alinn'yfl Eiitti, Undo da itiiimaniacii, ymc Izmir'c vc 
orailuit Jjdiinbiii. 1 ! ikintRl, Izmir, Isitmtail. Sda ni k Atiim, Izmir 
ve J’irniil.Hiklim ii m i hu jteyalwt doiic&L. ttcridt dunywim cn 
b&kyDk vc korkunf mMiinJiklnf nesUne TQhumIuk cdccek altui 
btr kiM Kiirrv Yidtudi, luy,iiiiiin .tt: suyahjit dnurami bu ^ekdilk 

Bn lleffl I Mi'll I mid i bir lulik hikuyesi uyd’Jfilu Glblc^ 
biilik buttunii girmoe IjsraiJ i^uJIannui kiululu^ £am ^almm 
i.if.jin- s.ii • ii.f, .Scvi nciJiric mensu|j uiLmlann hail dtevam 
etlen Bfunneltrindeki bajik rem/inm bu inasaJikm kaldipi 54 Vy- 
Icrur, 

Yahudifigin ve. Yahudilcrin uh-immuJ edemedigi kaiar 
n Khifl Ydfindi, Isumhilda vine hahamtann laktbinc uSt.hS:. 
Arlcia her upiadi^i yeriic hdbarrifrii Sabraay Sevi, kopek lt- 
fin bqaiir^if&kiaj viziyciinr dufu^cdi]. Bir tiirifl ddedigi hu- 
tun lavrijimiyan Sabalay. I6S9 r^ribuvdc Lumrc, batattt*) 
ynwu ikvrKld Uy Mine rnuddcllf, silik ve haiekeni/. bitbaii- 
nen ViiEBirub k.lWj vc Eii '-iiC kaDvnaya Beklcyi^i 1648 

rle liiyi'ir ewi vcmnycii Mcsihlik djhwsuii 1666 Linhmc tniik 
cuncsiniLk.il derm- tfcliyordij Zirs ilk Is'zmhul scyalunifiJc 
kcndisicK imni knqritjgmifa Mcsddik v&ikasr te-dfirik cilcii ha- 

tfifi 


iL 3 jT.lr.Mr^/i!.-?IPJ Riifliilfti 

1 1 urn (Abraham Vafitii). /dull lurihinin. Hi isliy-mluivu da to- 
but cdUims ajan \ 666 oklu.guni: dcriye simnEigiLV 

1663 tc Sitotay -Sevi, yen i hu eynbat nlrp;tr i lata fill - 
dart saiVtuiitiaya ba^Iar. Mtiihifl dctiile ttdlAItal Stiteecj'l mer- 
Jccz Kudus obca|« v;m fimdkkii o yeti jErtimcvi vc uJiiirvab> 
rnn metlcelifti eimesi 13ztnhJit. 

Satutay Scvi'nin btrka^ yak in nv;n:»ibryle Inndiii ge- 
m: bcynnkisilriEfti geJdi^i atran f hndenbue ym hit plan, 
yatanci Mesih'in aldmi ^clivcrdi Dcgru LskrrulL'hjcye ve 
msni-in Kabire’vc Lriuriek kanniu ■-CtcIj. 

Scbcpbuyub ve pelt eazibdidir. K.ihimdc. .idmi ve iu- 
brniu rmcsdcfl haber alcSi^i iR ifad loixf ivimli r^k 

rllin babasi birtiami vardn Musliisminl i: lui :id:im ,i 
fVuiaif Qetcbi) dhrrEcr, Din masked nlimrlnki huml’elav Iviyh 
hr, gaLpusn veesrar aiemirHicn htiber vericii.!! falci sr tmistiki 
hfiliamkm Imuayc eUmcklen hn^Eamr biitik'irj (.hniJiyJI brtjiar. 

Sabatny, d3val:irin Utliakkukrt ve irthtullarm uvtanmisM 
yoluiKtiidlumfibirirtcitdiloyriadipij'iiJ, hilhnssn i.i VliIjii* 

<Ji scciycsi yu/Undcn ^ictictle inaruii^i pftruyu dft^u pupaycl- 
ken dumcn kirdt 

KiLhitHie muvaffakiyei— 

GuzeE bkfiihre, [estrli bir ici. mnnchnCi bn cd-i -..ihslhi 
yulana MesLh. stnofin gontimu fethetmekte /oritik fckmcdt. 
FaLn i-nra/tn taitammidunU eznierndt Kjin Me^ibhk bahum 
(xu >Ti3niz muphem bir ctm uvnyle vc 

bftyleer dileiiigi kAtfaf kredi icitun lackunn v«di- Bu 

dayaiiAk naidusni cldc oicr csmcic dc Muirtlau Kudu-, c 
li. 

Kudus q terihlcnk bc^rri scl;i!ct vc dityklinKJfiUn mcr- 
kerl. MutueEiF lazyikler, bilhasM Prfwiyj idiciri vuiilndcn 
Kti Jii>. 'c buniemt; Yabndi akmlikia.. Km in:. Vilhl Jrtciini y:ir- 
dim htin esnda (misyoncrjici ^rkanlifi^: hmlmd^i ['Salamon 
N'mvmti) ismili birisi, copltuligi puraJan iuly.ih Em Elrisllynn 

Ilf 9 

fuJu/ilifit - Mm/ittiuj OtJmtfUl 

gUKliylc ytyerck., orn nail otmiik ifin tatelik dihini degijtir- 

m*fl Yaliudilifc, Kudi» inuhnirnfc. Ihanri, sc fain. wlltr. bii- 

liin bcJ.il.in (Juriflde loplimiv vaZiyrHc.., 

Sabaity. Muir ddmifu. Kudus u i$c boyte bit marujua 
ipruic MJu; vc rruUfauii mfc&gr he kadnr is i saint tatk^ 
in vtBit hcj:r,iai btaSch kidtnnmqyi ihmiil cUucdi l anir, .Imjh- 
buE, Scljimk vc Ainu, tctjiiibcicji kendLsinc lairm I'bin tiers I c 
ri vendr^r if in. isumbm ayyultii Ktifldi iHLihilnuk. gjtyci 

ihsiy^Lil i tarckncaij biTdcnbuB kemibmin bcklcncn McHhob 
tluyiu itldiJiitm tirmyu Qinudi. O^yct sofa w nuUiftinsip bitlui- 
hnm rimiylc vc muliLh, bir zMiit ediiiylc KudUs Hu mUtwnik 
uminan ynltrrini jttyafet etil, Gufcitkn tabaka hulklii toimsim 
itedem; vc kciidj Litrid|/anc njii, KudifS Yithudilermiri "Isle dcr- 
dlmi«dcvn olaeak adorn budutT' drycregi bile gemdi 
Nib.ivri Unli, llrtiumi ala^ >vk^k|j 

5 -Sc Ljcnlirni/c devi ofacai iltkun buJuf" ScfaJcttnu- 
n dtotetin, bite feuti oian pcmyi buhm. famnizc bakunF 
Vc Sihatay Sevi'yi, Kudus Yahudiiciinin lam salJihi- 
yd 1 1 milmrival > <■ munfrhau tayin ciiiiei; vc luiknascbctmi hn- 
her ah itUni'i K ikhfcreli alliti babjuii iRzfad Jtx-cl Cckbi). mum 
di$eJ - (Yusuf ^dtbijyc gOntferdiJcc Snbauiy, kendisinc aLlfu^, 
$dhrcT. purvi vc iliiuiit leeuin etlecck olm bu VMlfedcri baltliw 
l i men KudUs cernaalinin vekili vc me I usu siNda- 
nm inkinnrnk KsliJrcyi boyladt, Zahmcisrzce oradnki Yahudi 
ti.ifiltilugurvil.iiri vc sqnraf (/osef)itai. pat rnilhim Nr para kopar- 
di- Knhircdc Ilk bulunduju siralarda Mcsihlik meulfliniki 
(Ju-.cfk: lii^hir Mi 15 afmamig; oian Sahara*, bu defa hcybcEc- 
ri allm dob atarnk Kiihire'den aynitrtxfi (mtslilt) bikayclej 
menaklisi bankers "fOylcdcdr 

YakLrufa csfci kiiapIiTin trahsctt]|] Mraii gdcccJctirl 
KimNltr bclb dc o r <min prndkJcn yurUtiii gortncl uihIciue 
ulajjiui bulundiJL'iuaujt bin olacalciir!!" 


Ddnmrii^in Riramm 

lloyk^T gwiiil btfyfleflsfl, ysknci Mcuh vc iahic kur- 
[anti, dun luboviiuri fettf-iiriiluyrctfcn •.d.ifalt Ka- 

hirc uiuklatiiubti i ilutdi gklL 

Arttk b«ko!i M&thligmc cnandurnak »fin b<J((tri mal- 
rJi salflbInr Vc [nrulI.Lrla dorummi^tr. 

Bundjm wnra sable Mefiii yalancj dava&mdn kcndisini 
afcre cii|rircn buslitii milessLr Dliiriik, yeni l.ur uuicc- 

riiMRtd nltbr. S:rlv,ilJLy’jn Mesib h (ik maccmsinini vc YaKudi kc- 
L.riycjiinin cn uiaiircm gikteren bu izdlvn^ mMelUip 

su>n ikii’i ir ntlikiiyn ^iyjLnt]n 

Jinhiit^y, Kndiii ite Kutiiic am^irwb gkllp gcbrtucn, far- 
kjnda ohiiiiksirjiiJiJdi.'icEcrin kendisinc bw.irljulijji harikublde 

bir rtnsada k.iryil^mnk brsutini k^fam^itlu. 

O HRLlarcb lia-kina 'run l.ivum.i ychnndcu K.ihltrsc 
k;tdnf muUu> tue haber ditgalaam^E]; 

Uviinia ^dirmde, i^ok gujcl vc hrfifmcfrep bu 
Yahudi km fOylc bir iddiji- sahjbidir 

Ben VAhudalerin kurmncui Mesih ilc cvtectctcjiro! 
Bunn mcmururci! Bu vaiifeyi bana j*aipicn cmrctlilcf! KuHa- 
nctrHEi zeveesi Eilacngi m!" 

Snbncay if in, L ikJ- ini, ken di kendisuH rtisibk ;■ k-n 
kendJ kendisme doj-bm vc i;eJcn bbyte birJddiayi rerfr klcyiri 
nu^krcii hI; il 1.1 lniyiik tail lirsJit olabjlir' rniytii? Bu kistm ki\ ilm 
olncalt vc knrfiauiD gelirilip lakdim edilen Mesih'lik Icshiii- 
riiri vervevcsi iyirtc y:irip ycdejivetccckb. Za|en Miliin $uyv:ti 
ilc bunun ifm tfcgil miydi? Igle §imdi barfiscJcr, erndiru I en 
di kcndutnc haiidiyafdtf. 

Bu Yahudi kijurun bmi &ara. u Kzl «i yo^Utindayken 
atucuiU vc babosmi Pubnyadaki bir kanyiklik stoMi'Kia kjy- 
bclmiltir, Humin yjcnac Jiruaiysmlar uiraiiniSju lurOJyif ftli- 

Icrs*. Urminuifn vmlmib genv failik fa|niin ksubtr KjioIiL 
tumjyc v C ii l iyia!c,;i allmda ytl^liriLmiyiit. iMiSUl) vc (bilCE I 
bir rntf-Acn ^rtriptir. 

I9i 


m 

hrt«u'iJr* - Wuwifliiil ■ f>jVnwJ(l 

flu fci7„ gufsun hinndc, niBfu-tirdwi k j^jpcivarciaki Ya- 
hudt meqj^r£uuigtoUeniy(jr Htr eeruwc mUn&ue&eciyle maw- 
i £ ; ii sedan Yahudtlcr, or;w);- nmndii yuliu^ dor vc bcyrcz bir 
i-'Onnilck, fevkalMe ^li/.cL btr JttKin du!A|mAkln oldugivui gtrriJ- 
yorior. Huyim ve deh^cib buktyiyorliir. Knata, kirn clduiunu, 

111.■ .■ ;irlil;i;.i bcyle Etc atari ijjjm -■> uiiyK [hi 

Cevap vcriyor 

6cn Yahudiyitn! 1 h*<>l■ ny jI i yi rrt 1 (Niiyir) tsimti bir 
holianun Liitynn. Baburin liklurdiiler. HvtoUyvtLiur tarafunian 
ka^tnitiim vctnunisitni fciipjiildmi Goer Jc yin balMmin rutm 
gtlttek bcru mun&unhn kayirdt vc hurayn gctirfir 

Ve yan ddf S3riL babas filth, kcrttiudfli torta manastir- 
daj] kjfjramk Twaarli^agciittfiKini kpalcimcjc i$m, gSmkgi- 
<n panJiyor, goftstinii apynr. s'lr^iphf: hale gjd^for. v^hayrei- 
le ugiJim gbrjett. vucudundnki bazi iim.ik MfiHfii gfegtcxiyor. 

Yahuditer, bii screen v rruir njri kmit ynhmtanna fcandi- 
litr, inuj yiiMluittm uJiji Ynhudi ccnunui iidtriu hirrkiiyts eimeye 
b^lpulilar, Bir mikkfct soma du. S.’inVyi. Amsicitlam fcfidndc 
frtdimrfujunu tigrcruJtfckri Linte^i S.Lmuel'in yjuuna gouijcr- 
dflct. 

S 5 riL ban bit $ehinlc, tiem ilc vmraiAjkn gictigi Frank- 
lial ve LiVumj, jefeirterimSe gayel fdarti ve hailfmc^f bu 
hayat suidu. Zcki vc j;ua:] oldu£u lgfa P ctnifindA, kaJaholik bir 
li.ivfaiilar ausnresi toplomakla -iC/.c diijin. di. Sari. bulundLliju 
yertte, haul ditna hislerk kanjjk bir ^.divci vc 1 'uliti^ atenii kur- 
rtinl.cn iiudunli. 

Bu mulik, guif KT^cij S ii li ;i ijty Scvi'rin liid-ia ve rmicc- 
cjwi Sflrft'nin kula^ina ula^li. I|lc lain iatedi^i. yulunu gtlzlc" 
Ih'i ail im!- Sabwlny Stvi'nin vadeciijij istiktoU ve .tizettigi 
ftp. man/ vc rmihieris Yuhtrrfii kizcrttit ^wJetinj kniTijjjjtiirtt 
Hemtfi mihundu ju him ^oreklcndi: Getty 1 Yahudj Mcahin k»' 
n I .Kfimak... forhyl iaraJtm vmli limyiEen Saba- 


flJkkmrftfm Inwn 

lay i ( 1 * uZiikto/i ley m! vc Jvartj ee/betmek iyin. gaipien aldifti 
Etabcr ve emit yalamni uydimhi 

Gtlya, lityarki. kcud isikc bif rtui ^bjiiiiiinij^tfj. flu met, 
\b(Ji da meydiuiit yikucitk ulnrt SubutHy Suvi‘dcn bnkwHnii 
ve $.by]e tkinisi ll 

"-Sen dt AU-ih tnfrilindnn cmw son uain7^L'fin’ Gj| Sn- 
bauy'i but vc emu nla evlefi! Mesili in Jtarui ol!’" 

Efsancleii daimn ve her tkv iiflc radyo imevceleti Min- 
ile yayaii ve her [ur.il. ulujiiran litsan mtzacL bu muoli. bu 
(On Akdeui/ kiyibiniui yiyd Ve kerkun^ ibjkiI kendbi pfut 
uydumlflHif but man Sj'tbuiflty Scvi'rtwt kubgini bulmalta fs- 
cikiTirdj. dcrM buna acUniili *evk ve emdim kam^iladi 
Safe) lattiria attun Ihlc Ji^j yibt bii liplir ve irayjp ilu twinesn 
(Jj|j birhajiitcdir ^jcki, nintrtfl h i. .ill. koliyca inarm \‘c Ill-Ill 
dinr ve feendi kcncfijcini her bukttiKbn kuwedendiru mukem 
mel bir 31ei_._ 

Sab,nuy. mu Inert:, ki/i iciV it ciniek ilzeic. gerilcnlen, 
uym emir vc Jiabcri kendist dc .iIlIi^i vc Pbtenyuli kisdai evlwi- 
meyc davei edildi^i huheriui ynydi, ArTtk ikl mccnun 
kiuifiiildj olanifc, iFi.uri bir rrtrsnfcftin biter ucurtduru gulp t)t.i 
radc bi/binni genjekle^tinynfLim BiSykce Heist de. sanfci; d.ib.i 
cwd gnru'^n^, ve heryeyt SLUialta^lBfnLj nm 

Flitkriftt, bubittnin hnltm niuetrc ^iptrudj gbsleren bu kariku- 
lidelik iibdesi yayiynelufdi. Ayn ayn idduEunyle dalma gtwi- 
lete indi, ijjtizi. HuyriK ve Kih|±ir girTunmden mitnilqjn ol i 
hti tki cjp, boykxc birhinnt. birbinnden umkra, biibinm hcmip 
gbrnwini^ ve Urttmimuj olninnitt nmzerrti uliutda kemlilecine 
iniileka-bil bir muciite ic.sin cldc cdiyorlardi, 

Bu harikullkie ruur*k iHikuida, bllyuk mSnevi budisek i 
bile im bir ifitifimar mahiycli vermcktc nets dan Ynhuciilik 
seciycsinm cn mnKrcm fi 7 giiim huluyuryz. 

Sabtiluy, HdamlMnndun bttini. u j-amnn 22 y^lnrtttdu 
bulunun glizel SSd’yi ulip ^etiimek Ifczeic Livurriu vehnne 

193 


392 
RdfcrffJM Afoi<iflfci4 - DAniwliSt 

gomfeirfi Sajii ihii^amJn K ahirey-; icltli vc orala Sabotay Sc- 
vi vt- ptnuiUuJcn laraJnxlau hjinretle tlT|iLindc Iki yalaun j 
\\m (Mmzcdin evkfmidcn, Mmnn HKftUr slbrt h^mi 
jiji i Rafael JasefjiEi cvun> lartnunlandi. Bu evik rrwjjiziiini 
merarimle evbmliter ve gctdegc giidifer- llfthi nanueikrin 
birl^nicbrini kernlr cvinfr lemm edebdJdj|i ipn, Yahutli w 
rjif, kumt takip gttkleic u^jicieIe Ic^diir mefl^un ve mes’tu i>u- 
limmyoidu... 0ap&Dujju Oti%w^ 
t6 $Mbw 1951 JO Mila mi 
Saji: 4H, 50*5/, Si. S4> 
(Buraya kndtir hUnm mhuriu ffamiumt: Suhaiay 
Stut'nm hayai hlhfrtii. fiuyiit Dofct dtrgisimn kapafittua 
u tebrbiyle wruta kalmtj, Nasp Ftuil daha ji--nnth btr 
tirwerfe i&hfttc aidigt. aiU^tdaki lerk&r yazwia trw\?u\u 
ti'itnumln/niflir ) 


IM 


2 .. DONMEdk 

IXtomdigw ba^i, "Mciih'lik kklusindaki Sabamy 
Sevi: Aziz Mtfcirtvet Efentii. Tarili^c rtNejfvur.. 

Bdiir^ye ytilqmifr vt atfrla ptinuu yunimwiy^ kfiyul- 
inu^ui Yndiijclslcrc huiut «tiyor wt Milan Ulim nifcubi dtincta, 
vm 1 h«lIj]iI :■ h Ihjici bdruu^luk !>Urilk|uynrdu, 

Arlik Udimctic ihtkLii lierckeLlcti biibirini lukip edi- 
ynr: A jtix MdimeL Hfcndi'niu 1«v,iytf.siyl oradiilu YntlutliU-i 

k. ifllc kill He IsLimlyeti kabul cdiyunJu 

lidlmc Mahoinbftjisi (Angiroilo KuIkiO tell? k^Enky 
di ftu buiiiii csmaac ihtkJacitecefc. yuliudiliirn cn ksiv 

velli Fiiert:e/leraM±cn bin sotriip £iikctkti 

1! ilium {Kofwnl gizlice hoifdkic $c$lL Sehrin a yak tn 
ktcmndm bonlanm pan kuwesiylc clde «Il t&mUr. An* 
Mdiind Jifendi’nLn ikiLmct cltipi evin ddfanciclii bekie$iyut 

l , iiifk Ar.ii. Mediant EfrmJi isakagn cikmnz, pe^inc fnkili- 
yorlur 

- Gcldi mi? 

Diye “fcibik megitr ile atuy cJiynrlarcli Bu hallcnleii 
ujiMti Mefrrrvdt Aziz K^crndj. nvu^uuk: akvak Sdanij’fc giiii 
Yanindb Suyuibitttkfi (Vaiii|i <,Vkbn dc vanli 

Sdlnik itki birfciiini yiliutliJei Mctinwt A. iz Efcmii 
jc uyamk Mlisliiman ofduJzir Dijjcr klMW r-c mu'.luin III nl ** 
bu yishuditcitc ^Iddetli blr miicJikicye Millianimi. - Ihrnu-hi 


(Mat fhi 


Bu m lu: trie iki sene ittrdi! Bu Mctefxcn delay i An/ 
Mcshnwl Recruit Aclrty itrik -^hilmde Olgiin LaksLne n^lolbl- 
Ji, (in lc.o.1 r ujiruJe mU'iEthnan Arnavuiinr. Beptfi dc karaanlLk 
ynptyoiifldi. 

Aids Me limn ! knell bu kak ipjide sikildi Nih,i- 
yet yedi nenc muit.ii srnicshido ftkiil. 

Hn/i Uirilii rknyetkre npiaitm Aiia Mcbm<c( Efendi 
miiiddmarilik Its imwcvJ.li$tFt mllhim csasLonni bkle^iirm^cir. 
MuscviHfiin etlui olnn (, 10 ) crura dukti ildve ederdw 

Aziz Mchmcf Elir rntinin tilftilcrinje gdre; ami hiihayu 
hiirmel edilav-k, kim&cnm huyniimi Iciwik-diSmeyredi, zina n-.- 
JemLitusyficrk;, fcoiii'jtiiiuii ki?»rk, kamina koiii gbzk 

haiaJlmaj.TiL.Ti. tLiiuji, igM vc vtiocdcti iftinnp edilrcck, HaifM- 
zan aymdzoriK- imiliwak, Iisctn gidNceck. zcfciE veriktefc we 
cemaatiA du^ilnlmm: reiuTukkak >' .Uiiiin kilmacak r buna im- 
tnn oIjtuj.'..i Cun'Ll. >C HayTafn naimzlan kal’iyen 
Jfrak + bl liter ff&stedilcrck ayn bjr mr^artiga giwntilerEk mev- 
lili akutulacak, ccmiulTail gaymiyle evlrnatneyeerk. oona- 
niln esmn yjyp-i rttepu licunqE yapstni.iya-.'nL 

Namus. mode n mcv/.utmh?; nlmidik^ taEnk ^iddetle yosok... 


Aziz Mdimcf I iciiilmin vcfjitindan sonra kabiluj^i, ka- 
yurtitrmicri Yakiiji C 4 '^Jclrj clirnlimla [optunomk Sdlnik’tc ayn 
bir etmnai hnlimJc ystpditar, Fatoat SelSjiik'teki dijjScr Ynhurli- 
[cr, (DijrSfneJcr) artriii vcnhUch bn zfiihrcyi Missl unutH Ilk klS- 
vesi allmda Y^iutliliklc itham vc her tjmsji ccikula rttilende- 
le ediyurlardi. 

B(i mUeatJcl'fiiCT bikini yrrntpbc-j hznelik bir Ifis/m lz- 
rrsEi'c lucre! einlef Selintk'ie la^yu? tunclik btr central kal- 


niuls Bunhmn kadmlan K-scUltfC [dftuwneye) w*i ifcfccc ri- 
ayd ediy-uriafdi. 

EikfLLeri ise, btitdn vakil nmn.i/Jibnm (ehrmert biiyiik 
Liiritilmndekihycrisr.btiylecc m.^Snrci nlnr ur;ntrnlji ddnmc- 
Icr nkyftkafcki fena tdflkkjlen nnodiui kaJdirmaya ^ali^iytir- 
I >i. Haiti iflcrincte KiltlEri, RuEJlL. NnkfjE phi koyu inlhEiR 
manlann sSUik tilduklar innUsn Intiaap utlunter bile vanli. 

Yakup Qclcbinin riya^cf cll^i idanr Mcdisi miltiim bir 
kiiinj vcnnijEj: 

Kiibllc halkindmi big bin labile hnriciiiiJcn kicmeluic 
cvknmiyecekii! Bu karara da b:i(l«-a iki dij^lhicc ^bcbl.Vd 
vermi^i. Biri + Azij; Mduiwrt Efcrvcljrun (Labile hulkmin hari- 
ciitdc kabn yabancilarla ihiil&t oluniruyncak) diye tavsiyesi: 
ikmcisi (Jc (Trial) nWMlesL, Yabancilaiia evlcwccck dan bu 
vtfat ettigi takdiide <irniii miraMn» y^i 1 uKilai hj 13- 
nrsk edend; boylece irwll-ir bdunecckti 


Sabik Mesihin bo suredc LMginvle v-c(;it ctEne$i. TLirk- 
]er [kerimfe hi; bir t^ir husule gclinncmi^ii, I EeiISH birYatiu- 
dlnin McsihliX rddtaEiiu kaiki§ritti:.m.i du pek o kmSai fozla 
etucirnniyet vcriimeini^ci. 

Aziz Mchmd Bfcndi baidihi :,.iluc nirLlflUlsiuinlur tz.mir 
v ijeanburda kffirwleneiek nilc nUr p 1n7-1ln.n1 hiihlciiiU, t;'l ;it 
anlnrmdd tnJUbis bir vahdet bdiltiti (tWpmelik) '.ujihm kur- 
duljir, ve timeii YaJiud]]iiriJeii ayn, mlUiukil ve JulUli oriluiwi 
bcmmsenrrvr'/ ^etiliie tw/nha^kj ve yi.ik ddia Kiuarli bir yahu- 
dilik oca^i t^ctmcsini MeMSfubycf yiilwna katkr itutflljTdqlp:. 


* 


t'ahuihhi .1 - Dhnftttiii 

Mc^rul ivd biwtkcii jsc Doftmeliigifi zaferi. uldu Bu lu 
nckclk, lutfa Dorunelik Masoniuk vc YnhitibrA of etc ilav- 
ranch vc LfcinCL Abdulliarnkf in kcdll Ciieu dud vc 

imlli tuck biftigini, .thUiMni. an'racsiiii ^ntilnx: h.imtctrne 
girs^L ItTihii VC TcrakkiJCLtcrin kucuk a^ligi mc*4itff Mibyc 
N'rcr.in C"jvii L Divjiu-i (E^rp Reisi vc kuaniuidin Rcinn Pa^a, 
salitc Tiirkeuluk occcy.tmrun flnlade Edip gibl Dbn- 

rrvr tijiier nncydmn cklduidiL [sosyeie huyaci) y.itiLi.si .'ilurniii 
^i$ti iJlnhm Vc Mtlnirikin kunJitdu, -lyni Sdhtcllk "FidetuyaM 
Cedk1c M yc H.fc u^ihridi vc ItEii tfcikJuYiij lalujiti indlrihlitfitl- 
dcui sonra icpcUkEok giden niilli ahiak hiiyilk jchWcnk’ him 
bird it time Iwliaidc bwgdEie fcadar gcUti;. 

U'k.iildwf'diikj huiuisl cneiarlikljrmii k.itljr nmvliiiintn- 
Lann vc i Urklcnn UjUCSlda, aym huvjyctl Sa^iyorak him biT ay< 
nick kiiiysjji yapiyan LXjnmelei. tk-Juri v* jiuv^ luyaiuu 
kiktrri d ir.ii, Ttld’u ^-lirUtme pyesini hi^ bir dcvmfc iIhim3 
cUncdiicJ 1 \c fctiijj jfotc clcvirierm cereyinlajani utiMtiar ct- 
ineyj btldilcr. 


(Biiyuk Dflfci l}er$tsi, 
Ha-iitm i'OiVJ $ijy> 2i 


t0NBEK3LER 


3 I I K I 11 Mm b ■■■■■ i ii i mi m nrni ■ mn '■ i ■ 

J'brirui DnUtm YAJ HJDlLiK 


-rs-ii 6 - 


I-YAIIUDIUKSIRRI 
I -Si YON lEAKtMLKRINJN 
PROTOKOLLERt.—. 


3* B 'f Ji IF JJ LL | _ j , _ - 1 . . ■_■ A m m. ■-■■■•■ m m - ■ - — J _ i. — - 1 Ji - la ■, ■ I J ■ HITT HI 9"? irH+ , *‘ 

b >| R->j^ E -,icnlielen)dEn Bcrka^* Site ve PrtfoMkr 

% BA^HAHAMJN MEZAR! BAffNPA, ..— 

V GtaJ KUW&TtN 23 MADDELlK 
1$ H&ASAfi-----J IIBEVNEMMILEL YAHUDI 

I ■ YAHt JDll -IK 1 IaKKJNDA BJR A^tK (>Tl MUM .3I 

2- MADDELER HALiNDE YAHUDtUK....47 

3- YAHUDl KARL MARKS'IN KALEMl YUL ..54 

4- YAHtJDl PI ANT—..... 

5- iFORPjUN KJTABINDA YAHUDt... . j60 

b-AliTtatyyadJi Yahudi—„ ..... mrrr .-&* 

[■ AriKiikjih Yahudi--- —..—.69 

d- Naire- -—---—.,-..75 


LILTLFRK TARJHtNPE VAHtTTli 

I - OS MA NU TOPRA KLARI NDA YAI11 J11 . H -1 


m 
rr.-rrnii-fcfU i'S ' i i |■ ■ ■ *-+-*■aLLIJJ 


■ iiirniiFiiliiiirrrliriei i H n r ► l-H 


1 - YAJILfDl HULCLU,..., 

3- YAHUDi VAT AN] 

4 - YAHUDl oAVASl..—................. 

5 ABDOLHAMtfi VI YAHUDJ.. 


.87 

tji 

LlliUJIItllllJ 1 

_98 


Ilona Bolum MASONLUK 


1- ANA HATI.AKIYLA MASONU K 

li * AV RUI>ALI GO/.U Y! ,E MASON I iJ K.„ 107 

2- TARlHL NtlRJZ VB MUVAFFAKlYl li I Rl.. 113 

3. VE BiZDE MAqnMfljF-:-- . rrt —U7 

4- TLiRK(S> MASONLARIVEL... _12* 

5- TURK1YEDK MASON KiLATT,_. 125 

II-VESlKALAHLA MASONLL'K 

UMASONLUtitJN K YOZt).....,..129 

ii-Masonluk, Mm BA A Untuck Deincklir!. 

b-Masonluk. MlilMk Qlnrak Dcvltt ve Mill! 

Birift SurtUi^ilifM Dcihckliri.... . 

c-Mssonlui. Muiluk YAudiljJt Mutsitveudirl-,-136 

d-Q;MLril:tk BcynclrmEckli& vt K*'jjrKipoliili3trir!^.,l’tO 

2- MASON GtZU KiTABlNDAN... 143 

3- MASON SiKEit B.t'KARNDAI VESlKA. 

IU- MASON iJSTffll-Ri 

I - 5IELAMI-T MAHlliJ G'tTU K1TAFHNI3AN.....IS5 

2- 115 ME5HUR MASON™ ___.161 

3- ANKARA U YANIS IOCAS1 MASONLARI.17 E 


..-. J ■ •-*. rB ■ 


-Pri-f-f-f--*—1- !-*”*■ 


,.L79 


SJ^uncQ RrilLirn IX>N MELIK 
1-DONMEJ JGi'N ROMANI.. 

2 dOnmei Ik.....