Skip to main content

Full text of "Alla Tagalanyň Inderen Kitaplaryna Iman Etmek Muhammet Ibn Salyh Al Useýmin [ PDF + DOCX]"

See other formats


IsIamHouse econ —_ 1436 


Alla tagalanyn inderen kitaplaryna 
iman etmek 


SL oly 


< Türkmençe - LS JI > 
w 


Yazyjy: Seyh Muhammet ibn Salyh Al-Useýmin 
5———. 


COCR 


Terjimeçi: Ebu Huzeyfa Türkmen 
Gözden geçiren: Halid Ebu Enes Türkmen 


USA inis pl iay 
İLİN əl əl a cda 

Alla tagalanyn inderen kitaplaryna iman etmek səl oz 


Alla tagalanyn inderen kitaplaryna iman etmek 
L 


Alla tagala, bütin adamlara hüjjet bolar yaly we amal edyänlerin 
dogry yolda bolmaklary üçin, öz ilçilerine kitap inderendigine, iman 
getiryäris. 

Alla tagala her bir ilçisine kitap inderendigine, iman getiryäris. Bu 
barada Alla tagala şeyle diyyár: 


DA as DİŞ Otel 12 A CA, G 22 dizi S sde 
OY lA sal 
“Takyk, Biz pygamberlerimizi asgar deliller bilen iberdik we 
ynsanlaryn adalaty saklamaklary úcin (pygamberler) bilen birlikde 


kitap we (adalat) terezisini iberdik” (Hadid:25). 


Atlaryny bilen kitaplarymyz sulardyr: 

Tówrat: Bu kitap, Alla tagala tarapyndan Musa -aleyhissalama- 
inderilendir, we bu Benu ysrayyl kowmuna inderilen kitaplaryn in 
beyigidir: 

Mu ef ULI zə DA & KEİ TA UA 36 
EE ödla] Aves AE AN a a ZA O ace PE Í SA, 


“Takyk, Biz içinde dogry yol (görkezyän ayatlar) we nur bolan 
Tövvraty inderdik. (Alla) boyun bolan pygamberler yahudylara onun 
(Tövvrat) bilen höküm edyardiler. Allanyn kitabyny goramak 
(vvezipesi) berlendigi üçin özlerinin Perwerdigárine (boyun bolan) 
rabbanylar (takvvalar) vve alymlar hem (onun bilen höküm edyardiler). 
Olaryn (hemmesi) onun (Töwratyn hak kitapdygyna) sayatdylar” 
(Mäide:44). 


Injil: Töwraty tassyklayjy we tamamlayjy edip, Alla tagalanyn Isa - 
aleyhissalama- inderen kitabydyr: 


IsIamHouse «com 


Alla tagalanyn inderen kitaplaryna iman etmek 


. “rt 


Es CBG AN e 855 re 


A£ alal O AA 
“Biz ona (Isa) özünden Onki, Töwraty tassyklayjy, takwalara dogry 
vol we öwüt-nesihat edip, icinde dogry yol we nur bolan Injili berdik” 
(Mäide:46). 


> z Š N “ə 
0 cule A sili əz 2 280 


“we men size (Musanyn dininde) haram edilen käbir zatlary halal 
etmek üçin geldim” (Ali-Ymran:50). 


Zebur: Alla tagalanyn Dawud -aleyhissalama- iberen kitabydyr. 

Suhuf: Ibrahim we Musa —aleyhissalama- inen sahypalardyr. 

Kuran-u Kerim: Alla tagala tarapyndan, pygamberlerin sony 
bolan Muhammert -sallallahu eleyhi we selleme- inderilen kitapdyr. 


46 2 / “ aid w u. 20 8 mz 
OA): ö su İİ ERE SAG LA CEG LN SAS ¿JLS Sle 


“(Kuran) dogry yoly (hidayaty) gorkezyan we dogry (hak) bilen 
egri yoly (batyly) biri-birinden tapawutlandyryandyr” (Bakara:185). 


We yene-de ol 
er. e > 5 = N < or “Z” a Zur tev ne 
NE :ölləll ache Ets EA ə 2355 əl La ¿JS Sls 


“(Kuran) ózúnden önki kitaplary tassyklayjy we olaryn üstünden 
höküm edip, gursap alandyr” (Mäide:48). 


Alla tagala Kurandan önki inen kitaplaryn hökümini, Kuranyn üsti 
bilen öwrendir. Megerem, ony oyun edijilerin guymenjesinden we 
üytgedijilerin serinden gorandyr. 

Alla tagala bu barada şeyle diyyâr: 


= 


anal od A Oy ez AĞ 


ey py 
53 
° 


IsIamHouse «com 


Alla tagalanyn inderen kitaplaryna iman etmek wW 3 (3 


“Takyk, Zikiri (Kurany) Biz inderdik we onun goragcylary-da, 
elbetde, Bizdiris!” (Hyjr:9). 


Cünki ol (Kuran) bútin yaradylanlara hüjjet bolup, kyyamata cenli 
galjakdyr. 

Emma Kurandan önki inen kitaplar belli bir wagta cenli bolup, 
ondan sonky gelyän kitap. onun hökümini üytgedip we onda 
üytgesmelerin bolanlygyny beyan edijidir. Olaryn goragda 
bolmadyklygy sebäpli, olarda ütgetmeklik, artdyrmaklyk we 
kemeltmeklik yaly zatlar bolup gecdi. 

Bu barada Alla tagala su asakdaky ayatlarda seyle diyyár: 


Ga 


Tee sill EN LAS GA SG asd 
“Kabir yahudylar (kâbir) sözlerin (manysyny) yerinden 
ütgedyarler” (Nisa:46). 


— í 3 “üə a > 45 4 ye ə 2 “ or “7 33 oe BoR Èk Z 
ES a AEI as de A 2426 2 a AS Guill Me e 
55 .. 2 Z Al 3 < a a P orr > 5 2er- Ç ° 2: > 7 a 

qv:0 yö İl 0 523 İZ ver ex Ú — Jee ALS 


“Oz elleri bilen kitap yazyp, som hem ony az-owlak pula satmak 
ücin: «Bu Alladan gelen (zat)» diyyánlere hayp bolsun! Oz elleri bilen 
yazandyklary sebâpli, olara hayp bolsun! Olara gazanan zatlary üçin 
hem hayp bolsun!” (Bakara:79). 


skh A A A e TE lll ÍA GS 
pla VI ri 5225 
“Sen (olara) ayt: «Onda Musanyn ynsanlara nur we dogry yol 
hökmünde getiren kitabyny (Töwraty) kim inderdi?! Siz ony (bölek) 
kagyzlar (görnüsinde) saklap, (bähbidinize yarayan kábir ayatlary) 


görkezip, (Muhammet hakdaky) köp ayatlary bolsa yasyryarsynyz” 
(Engam:91). 


IsIamHouse «com 

Alla tagalanyn inderen kitaplaryna iman etmek 


TEA A EN ç, ¿2 2223 E, A S A ZZ, Sb G56 


ye 
a fal 


7 ə” 222 Úl = = 5 aie > z3 A 5 
ú @ Ars ANA as Al ee AG Bl ve ələ 
09 el! 5150 EErEE 7 EN Rİ a 


QV - AV səlis JI “Al 


“Takyk, olardan (ahli-kitapdan) kitapda (yazylan) bolmasa hem, 
sizin kitapda (yazylandyr) öytmeginiz üçin kitaby (okayan mahallary) 
dillerini aynadyp (käbir sözleri üytgedip okayan) bir topar bardyr. 
Olaryn (okayan zatlary) Alla tarapyndan bolmasa hem: «Bu Alla 
tarapyndandyr» diyyarler. Olar bilip dursalar hem, Alla hakda (toslap) 
yalan sözleyarler. Alla tarapyndan özüne kitap, hikmet vve 
pygamberlik berlen hiç bir adamyn ynsanlara (yúzlenip): cAlladan 
başga maña hem gul boluñ!» diymegi múmkin daldir” (Ali- 
Ymran:78,79). 


z z 2 
z Us sio za) Ls 24 13 İİ ŞASİYE 
-3>% 


01 :o4l oJ! CA EE ORF 


“Ey, ahli-kitap! Sizin kitapda (Tówratda we Injilde) gizlan 
zatlarynyzyn köpüsini size beyan edyän ilcimiz (Muhammet) geldi” 
(Maide:15). 


vi :öxlall “23225 MA a UNE = pill Ade Já! NG 


“Kasam bolsun! «Takyk, Alla Meryem ogly (Isa) Mesihin (hut) 
özüdir» diyenler kapyrdyrlar” (Mäide:17). 


“ 


(Bu makala Şeyh Muhammet ibn Salyh Al-Useyminiñ “Ahli sünnet 
we jemagatyn ynaniy” atly kitabyndan alnan bir parçadyr). 


KK K 


IstamHouse ecom 


ISIAMHOUSE econ