Skip to main content

Full text of "Anadolu İmam Hatip Liseleri Mesleki Uygulama Yönergesi 10/11/2021"

See other formats


T.C. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 

Sayı : E-52532194-199-36623005 10.11.2021 
Konu : 2021-2022 Mesleki Uygulama Yönergesi 


DAĞITIM YERLERİNE 


İlgi: a) 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu. 
b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği. 
c) Anadolu İmam Hatip Liseleri Meslek Dersleri Öğretim Programları. 
d) Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Mesleki Yeterlilikleri Belgesi. 
e) Anadolu İmam Hatip Liseleri Vizyon Belgesi. 


Anadolu imam hatip liseleri, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 32. maddesinde “Per 
mesleğe hem yükseköğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim kurumları” olarak tanımlanır. 
Bu amaç doğrultusunda öğrencilerimiz, akademik bilgi ve becerilerin yanında Temel İslâm Bilimlerine 
ait kavramları ve kaynakları tanıyarak dinimizin inanç, ibadet, ahlâk ve sosyal hayatla ilgili prensiplerini 
ana hatlarıyla öğrenme, yorumlama becerisinin yanı sıra Hitabet ve Mesleki Uygulama, Kur'an-ı Kerim 
ve Fıkıh dersleri aracılığı ile din hizmetleri uygulama becerisi de kazanmaktadır. Bu doğrultuda, 
öğrencilerimize hem akademik hem de mesleki alanlarda nitelikli eğitim vermek okullarda görev yapan 
yönetici ve öğretmenlerimizin temel görevidir. Özellikle, öğrencilerin mesleki uygulama becerilerinin 
kazandırılması, İlgi (a) başta olmak üzere gerek Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği gerekse İHL Meslek 
Dersleri Öğretim Programlarının kazanımları açısından okul müdürlerinin ve İHL Meslek Dersleri 
öğretmenlerinin sorumluluğunda bulunmaktadır. 

Genel Müdürlüğümüzce, Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerinin bu okullarla ilgili mevzuata 
uygun olarak mesleki yeterliliklerini geliştirmek; mesleki bilgi ve becerilerinin toplumun beklentilerine 
cevap verecek düzeyde olması için onlara müezzinlik, imam- hatiplik, vaizlik, vaizelik, Kur'an kursu 
öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik deneyimler kazandırmak, özgüvenlerini 
geliştirmek, mesleki motivasyonlarını ve sosyal sorumluluk duygularını artırmak, yeteneklerini 
keşfetmelerini ve geliştirmelerini sağlamak, öğrendikleri teorik bilgileri uygulayarak zayıf yönlerini 
iyileştirme firsatı vermek amacıyla "Mesleki Uygulama Yönergesi" hazırlanmış ve ilişikte 
gönderilmiştir. 

Mesleki Uygulama Yönergesi'nin ilinizdeki Anadolu imam hatip liseleri okul müdürlüklerine 
duyurulması; çalışmaların planlama, uygulama, izleme ve değerlendirmelerinin ilgili mevzuatına göre 
ekte yer alan yönerge çerçevesinde Müdürlüğünüz din öğretimi birimi tarafından etkin ve nitelikli bir 
şekilde yürütülmesi hususunda gereğini önemle rica ederim. 


Dr. Nazif YILMAZ 


Bakan a. 
Genel Müdür 
Ek: 
Mesleki Uygulama Kılavuzu (9 sayfa) 
Dağıtım: 
B Planı 
Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. 
Adres : Belge Doğrulama Adresi : https://vvvvvv.turkiye.gov.tr/meb-ebys 
Bilgi için: Hale KARABULUT 
Telefon No : Unvan : Milli Eğitim Uzman Hİ məliyi 
E-Posta: İnternet Adresi: Faks: izm HR 


Kep Adresi : meb(2hs01 .kep.tr 
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. https://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden bb57-2668-3c69-a6aa-c9ec kodu ile teyit edilebilir. 
DİN ÖĞRETİMİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 


ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ 
MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ 
2021-2022 ÖĞRETİM YILI 


Ankara, Kasım 2021 


1/9 


A) GİRİŞ 

Anadolu imam hatip liseleri, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 32. maddesinde “hem mesleğe 
hem yükseköğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim kurumları” olarak tanımlanır. Bu 
doğrultuda, öğrencilerimize hem akademik hem de mesleki alanlarda nitelikli eğitim vermek bu okullarda görev 
yapan yönetici ve öğretmenlerimizin temel görevidir. Öğrencilerin mesleki uygulama becerilerinin 
kazandırılması aşağıdaki maddeler açısından okul müdürlerinin ve İHL Meslek Dersleri öğretmenlerinin 


sorumluluğundadır. Buna göre; 


1. İmam Hatip Liselerinin Misyonu ve Vizyonu Açısından 

Öğrencilerin mesleki gelişimleri açısından edinmeleri gereken bilgi, beceri, tutum ve değerlerin yer 
aldığı Anadolu İmam Hatip Liseleri Mesleki Din Öğretiminin Vizyonu; İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak 
esaslarını içselleştiren; Hz. Muhammed'i (s.a.v.) model alan, araştıran, sorgulayan ve edindiği bilgiler ışığında 
problemlere çözüm üretebilen, dünya ahiret dengesini kurabilen, İslam'ın temel kaynaklarını tanıyan, 
ibadetlerle ilgili uygulama becerisine sahip olan, din hizmetleri uygulama becerisi kazanan, toplumu din 
konusunda aydınlatan ve onların dini bilgilerle ilgili ihtiyaçlarına cevap verebilen bireyler yetiştirmektir" 
şeklinde belirlenmiştir. Anadolu imam hatip liselerinde öğrencilerin mesleki gelişimleri açısından edinmeleri 
gereken bilgi, beceri, tutum ve değerler için “Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Mesleki Yeterlilikleri ” belgesi 


hazırlanmıştır. 


2. Öğretim Programları ve Kazanımları Açısından 
Anadolu imam hatip liselerinde, öğrencilere mesleki yeterliliklerin Hitabet ve Mesleki Uygulama, 

Kur'an-ı Kerim ve Fıkıh dersi başta olmak üzere diğer meslek dersleriyle de ilişkilendirerek kazandırılması 
okulların temel görevidir. Anadolu imam hatip liselerinde verilen mesleki eğitim çerçevesinde öğrencilerimiz, 
Temel İslam Bilimlerine ait kavramları ve kaynakları tanıyarak dinimizin inanç, ibadet, ahlâk ve sosyal hayatla 
ilgili prensiplerini ana hatlarıyla öğrenme ve yorumlama becerisi kazanmaktadır. Hitabet ve Mesleki 
Uygulama dersi ile mesleki bilgi, beceri ve yeterlilikleri geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle dersin öğretim 
programında yer alan; 

- Hitabet ilkelerine uygun hutbe hazırlar ve sunar, 

- Hitabet ilkelerine uygun vaaz hazırlar ve sunar, 

- Çeşitli merasimlere uygun dua yapar, 

- o Çeşitli merasimlere uygun konuşmalar hazırlar ve sunar, 

- Cami içi ve dışı din hizmetlerini uygular, 
kazanımlarının edinilmesinde öğretmenlerin mesleki uygulamalarda gerekli bilgi ve becerileri öğreterek onlara 
rehberlik yapması zorunludur. Kur'an-ı Kerim dersinin genel amaçlarına göre öğrencilerin “gerek mesleki 
hayatında gerekse kişisel hayatında etkin bir biçimde kullanabileceği bazı süre ve ayetleri kurallarına uygun 
olarak ezberleyip okuması” ve Fıkıh dersinin amaçları içerisinde yer alan “ibadetlerin yapılışları ile ilgili 
hükümleri açıklaması ve ibadetleri uygulaması ” da program gereği öğretmenin görev ve sorumluluğunda olup 


ancak onun rehberliğinde, teşvik ve gayreti ile mümkündür. 


2/9 


3. Milli Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Açısından 

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 9 (5)”te “Anadolu imam hatip 
liselerinde eğitim ve öğretim yılı süresince; imamlık, hatiplik, vaizlik, müezzinlik, Kur'an kursu öğreticiliği ve 
benzeri mesleki uygulamaya yönelik eğitimler ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürütülür” maddesiyle 
okulların mesleki uygulamalarda gerekli faaliyetleri yerine getirmesi istenmiştir. 

Aynı Yönetmeliğin Madde 86 (6)”da “Anadolu imam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri gerek 
ders saatleri içerisinde, gerekse ders saatleri dışında olmak üzere öğrencilerin mesleki becerilerinin 
geliştirilmesi için çevreyle ilişki kurmalarına rehberlik ederek mesleki uygulamalarının verimli olması yönünde 
çalışmalar yapar ve faaliyetlere katılır. Yapılan çalışma ve faaliyetlerin raporunu hazırlar” sorumluluğu 
verilmiştir. “Hazırlanan raporlar il milli eğitim müdürlüğünce birleştirilerek ders yılı sonunda ilgili Genel 
Müdürlüğe gönderilir” denilerek İl Milli Eğitim Müdürlüklerince gerekli takibin yapılması istenmiştir. 

Yine aynı Yönetmelik Madde 78 (7)”de okul müdürlerinden “Anadolu imam-hatip lisesi müdürleri, 
okuldaki eğitim, öğretimle ve işleyişle ilgili olarak okulun çevreyle ilişki kurmasını sağlamak amacıyla mesleki 
konularda uygulamaya yönelik faaliyetlerde meslek dersleri öğretmenlerinin sorumluluğunda sosyal etkinlikler 
çerçevesinde hutbe, vaaz ve benzeri programlar düzenler ve bu konularda müftülük, il veya ilçe milli eğitim 
müdürlükleri, yükseköğretim kurumları ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar” ifadesiyle bütün bu 
süreçleri koordine etmesi istenmiştir. 

Sonuç olarak, öğrencilerimizin din hizmetlerinin temelinde olan ve insanları iyiye, doğruya ve güzele 
yönlendirip Allah'ın emirlerini, tavsiyelerini öğreten ve öğütleyen, örnek davranışları ile topluma önder ve öncü 
olan kişiler olmalarının gereği olarak yerine getirecekleri mesleki uygulamaları Yönerge” de belirtildiği şekilde 
uygularken onların mesleki temsiliyete uygun söz ve güzel davranışlar kazanmalarına da dikkat edilmesi, il-ilçe 


müftülükleri ile irtibatlı olarak gerekli çalışmaların okullarımız tarafından titizlikle yürütülmesi gerekir. 


B) AMAÇ 

Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerinin bu okullarla ilgili mevzuata uygun olarak mesleki yeterliliklerini 
geliştirmek; mesleki bilgi ve becerilerinin toplumun beklentilerine cevap verecek düzeyde olması için onlara 
müezzinlik, imam-hatiplik, vaizlik, vaizelik, Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesine 
yönelik deneyimler kazandırmak, özgüvenlerini geliştirmek, mesleki motivasyonlarını ve sosyal sorumluluk 
duygularını artırmak, yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini sağlamak, öğrendikleri teorik bilgileri 


uygulayarak zayıf yönlerini iyileştirme fırsatı vermek. 


C) KAPSAM 
Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerinin mesleki, sosyal ve kültürel yeterliliklerini geliştirmek amacıyla 


gerçekleştirilen “Mesleki Uygulama Yönergesi” usul ve esaslarını kapsar. 


D) DAYANAK 
- 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 


3/79 


- o Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 
- — Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 

- Anadolu İmam Hatip Liseleri Meslek Dersleri Öğretim Programları, 

- Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrenci Mesleki Yeterlilikleri Belgesi, 

- o 2023 Eğitim Vizyonu, 

- — Anadolu İmam Hatip Liseleri Vizyon Belgesi, 


E) GENEL İLKELER 


1. 


Mesleki Uygulama Yönergesi öğrencilerin bireysel farklılıkları ve yeterlilikleri göz önünde 
bulundurularak yürütülür. 
Mesleki uygulamaların gerekliliği konusunda öğrencilerin motive edilmesi ve bu alanda okullarımızda 


görünürlük ve teşvik çalışmalarının yapılması sağlanır. 

Mesleki uygulama çalışmalarının bu yönergede belirtilen esaslara uygun olarak bir program dahilinde 


yürütülmesi gerekir. 

4. İlİlçe Müftülükleri ile işbirliği yapılarak, cami, Kur'an kursu ve mescitlerin kullanımı sağlanır. 

5. Mesleki Uyulama Yönergesi kapsamında her öğrencinin en az bir faaliyete katılımı sağlanır. 

6. Her sınıf seviyesinde ve tüm meslek dersi öğretmenlerinin katılımı ve işbirliği ile yürütülür. 

7. Mesleki uygulamaların planlanmasında ve gerçekleştirilmesinde Hitabet ve Mesleki Uygulama, 
Kur'an-ı Kerim ve Fıkıh dersi başta olmak üzere AİHL meslek dersleri öğretim programlarının amaç 
ve kazanımları bütüncül olarak ele alınır. 

8. Okul dışı yapılacak çalışmalarda veli muvafakati alınır. 

9. Mesleki uygulamalarda planlama, gerekli olurların alınması, uygulama, izleme ve değerlendirme 
yapılması ilgili kurumların mevzuatına uygun olarak yapılır. 

F) UYGULAMA ESASLARI 

1. Uygulamada aşağıdaki alanlar esas alınır. 
- Müezzinlik 
-  Jmam-Hatiplik 
- Vaizlik “Vaizelik 
- o Kur'an Kursu Öğreticiliği 

2. Bir müdür yardımcısı mesleki uygulamalardan sorumlu olarak görevlendirilir. Öğrencilerin mesleki 
uygulamaları ile ilgili tüm çalışmaları planlamak ve koordine etmek için görevli müdür yardımcısının 
başkanlığında İHL Meslek Dersleri zümre başkanı/koordinatörü başta olmak üzere en az iki meslek 
dersleri öğretmeninden oluşan “Mesleki Uygulama Komisyonu” kurulur. 

3. Her yılın Kasım ayı içinde imam hatip liseleri okul müdürleri ve il/ilçe müftülüğü arasında “Mesleki 
Uygulamalar Hazırlık Toplantısı” yapılır. Toplantıda mesleki uygulama alanları, uygulama yapılacak 
cami, Kur'an kursu ve diğer kurumlar, uygulama programı ve diğer hususlar belirlenir. 

4. Müftülüklerden mesleki çalışmaları koordine etmek üzere bir personelin görevlendirilmesi talep edilir. 


4/9 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


Mesleki uygulama çalışmaları Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yapılır. 

Mesleki Uygulamalar, 9. sınıf düzeyinde Temel Dini Bilgiler ve Kur”an-ı Kerim, 10. sınıf düzeyinde 
Fıkıh ve Kur'an-ı Kerim, 11. sınıf düzeyinde ise Hitabet ve Mesleki Uygulama, 12. sınıf düzeyinde ise 


Kur'an-ı Kerim dersi konu ve kazanımları ile ilişkilendirilerek işlenir. 


Mesleki uygulama programına katılan öğrencilerle bilgilendirme toplantıları yapılır. Bu kapsamda; 
öğrencilerin mesleğe ilgilerini arttırabilmek için il/ilçe müftüsü, vaiz/vaizeler, imam-hatipler, Kur'an 
kursu öğreticileri, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetleri alanlarında mesleğe hazırlık seminerleri 
verilir. 

Öğrencilere Kur'an tilaveti, imamlık, müezzinlik, hutbe ve vaaz alanları ile ilgili geleneksel ve kabul 
gören uygulama örnekleri sunulur. 


Her okulda imkânlar ölçüsünde Tasavvuf Musikisi koroları kurulmasına özen gösterilir. 


, Uygulamalarda mesleki yeterliliğe sahip gönüllü öğrencilere öncelik verilerek başlanır. 


. İl ve 12. sınıf öğrencilerinin mesleki uygulama programına katılımı ve en az bir görevde yer alması 


sağlanır. 9 ve 10. Sınıf öğrencilerinin meslek dersleri kazanım düzeyleri dikkate alınarak mesleki 
uygulamalara katılımları teşvik edilir. 
Öğrencilerin mesleki uygulama alanları, görev yerleri, rehber öğretmenleri ve görev tanımları önceden 


belirlenerek ilan edilir. 


Mesleki uygulamaya katılan her bir öğrenci, bir imam-hatip veya Kur'an kursu öğreticisi ile 
irtibatlandırılır ve bu görevlilerin öğrenciye rehberlik yapması veya okula davet edilerek öğrencilere 
sunum yapması sağlanır. 

Öğrencilerin, görev yapacağı cami/Kur”an kursu/kurumun ilgili personeli ile en az 1 gün önceden 
iletişime geçmesi sağlanır ve din görevlilerinin rehberliğinden de destek alınır. Gerekirse uygulamalar 


öncesinde din görevlileri tarafından öğrencilere tatbikat yaptırılır. 


Mesleki uygulama becerisi yeterli olan ve imamlık- müezzinlik uygulaması için seçilen öğrenciler ile 

cami görevlilerinin gözetiminde ikindi, akşam ve yatsı başta olmak üzere uygun olan vakit namazlarında 

bir hafta süreyle (7 gün) imamlık-müezzinlik uygulaması yapılır. 

Kız öğrencilere yönelik kadın meslek dersleri öğretmeni rehberliğinde yatılı kız Kur'an kursları, köy ve 
mahalle camileri, Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş Kur'an kursları vb. kurumlarda uygulama çalışmaları 
gerçekleştirilir. 

Hafızlık, Hutbe, Kur'an ve Ezan Okuma Yarışmalarında dereceye girmiş öğrencilerin merkezi 
camilerde ve dini merasimlerde görev yapmalarına öncelik verilir. 

Fatiha suresi ve diğer namaz surelerinin üzerinde dikkatle durulmalıdır. Bu sureleri uygulamaya 
katılacak öğrencilerin Cuma namazında okuyabilecek kadar mahreç ve tecvit kurallarına göre 
okuyabilmeleri sağlanmalıdır. 

Öğrencilerin yaz tatillerinde kendilerine yakın cami ve yaz Kur'an kurslarında görev almalarına yönelik 
müftülüklerle işbirliğine gidilir. 

Mesleki uygulamaya katılan öğrencilerle meslek dersleri öğretmenleri ve ilgili kurum personeli 
rehberliğinde huzur evleri, hastaneler vb. kurumlar ziyaret edilir. Bu kapsamda Kur'an-ı Kerim 


öğrenmek isteyenlere yardımcı olunur. 
5/9 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


Okul müdürleri ve/veya görevli müdür yardımcıları/rehber meslek dersi öğretmenleri imkân dâhilinde 

müftülüklerin aylık personel toplantılarına katılarak mesleki uygulama süreçleri ile ilgili bilgilendirme 
ve değerlendirmelerde bulunur. 

Mesleki uygulama programına katılan öğrencilere başarı belgesi, rehber meslek dersleri öğretmenleri 
ve müftülük personeline ise katılım belgesi verilir, İmkân dâhilinde öğrenciler ödüllendirilir. 

Haziran ayında Anadolu imam hatip liseleri okul müdürleri ve ilçe/il müftülüğü “Mesleki Uygulamaları 


Değerlendirme Toplantısı” yapılır. Toplantıya öğrencilerin mesleki uygulama yaptıkları cami, kurs ve 
kurumların görevlileri ile öğrencilere rehberlikte bulunan meslek dersleri öğretmenleri katılır. 


Mesleki Uygulamaları Değerlendirme Toplantısı'nda; programa katılan öğrenci ve öğretmen sayıları, 
yürütülen faaliyetler, öğrencilerin başarı düzeyleri, görülen eksiklikler ve bir sonraki yıl yapılması 
öngörülen çalışmalar müzakere edilir. Toplantı raporlarının özeti okul idareleri tarafından ilçe/il milli 
eğitim müdürlükleri din öğretimi birimlerine gönderilir. 

İl milli eğitim müdürlüklerindeki ilgili şube müdürü tarafından birleştirilen ve özetlenen “Mesleki 
Uygulama Değerlendirme Raporları” Haziran ayı sonuna kadar Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne 


resmi yazı ile gönderilir. 

R Şa ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MESLEKİ 
UYGULAMA ÇİZELGESİ 
1 Mesleki Uygulama Rehber 
Uuuuunin , 1 Müftülük/Kuru 
Adı ve Soyadı Görev Yeri Görevi Tarihi (| Meslek Dersi Di 
Öğretmeni : 
Personeli 
Mesleki Uygulama Komisyonu Üyeleri 


Okul Müdürü MESLEKİ UYGULAMA ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU 


(Bu form, öğrenciye rehberlik eden meslek dersleri öğretmeni ve/veya görev yapılan cami/Kur'an 
kursu/kurum personeli tarafından doldurulacak ve koordinatör müdürü yardımcısına teslim edilecektir.) 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Sınıfı ve Numarası 

Uygulama Yeri 

Görevi 

Tarih 

Değerlendirenin Adı 

Soyadı, Görevi ve İmzası 
DEĞERLENDİRME KONULARI Çok iyi İyi Orta 

Kur'an-ı Kerimi doğru ve düzgün okuma 

(Tecvid ve Meharic-i Huruf, Makam, Ses ve Seda) Geliştirilmeli 

(Arapça ifadeleri, duaları, ayet ve hadisleri gerekirse 
ezbere mahreç ve telaffuza dikkat ederek doğru ve düzgün 
okuma 

Bilimsel hazırlık ve konuya hâkimiyet, 

Türkçeyi vurgulama ve tonlama, diksiyon ve telaffuz, 
duraklama ve akıcılık vb. doğru, güzel, yerinde ve etkili 
kullanabilme 

Kendine güven, minber ve kürsü hâkimiyeti, medeni cesaret 

Dış görünümü ve beden dilini jest, mimik, göz teması 
vb. doğru, yerinde ve etkili kullanabilme 

Zamanı etkili kullanma 

Namazlarda ta”dili erkana dikkat etme 

Görevini benimseme ve öğrenmeye açık olma 

Etkili iletişim kurabilme 

Öğrenci İle İlgili Genel Değerlendirme ve Diğer Görüşler 


MESLEKİ UYGULAMA PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU 

GERÇEKLEŞTİRİLEN 
UYGULAMALAR 

ÖZGÜN ÇALIŞMA 
VE PROJELER 

BİR SONRAKİ YIL 
YAPILMASI 
ÖNGÖRÜLEN 
ÇALIŞMALAR 

UYGULAMADA 
GÖRÜLEN 
EKSİKLİKLER 
TEKLİF VE 
ÖNERİLER