Skip to main content

Full text of "En Liden Bog om alle hande Siugdom, som Mennisken mangfoldeligen kand vederfares, formedelst voris Første forelders syndfald wdi Paradis, som er Aarsagen, at wi wndfanges i siud oc fodis Syndige Mennisker till denne verden, LI. Psalm, Imod saadanne Siugdom oc Skrøbelighed, som Synden fører met sig, Dog vill Gud att Mennisken skall bruge Mennisklige Medel oc Raad imod saadanne suare Fristelser oc Siugdom, paa det at Mennisken skall icke forderffues eller omkomes i saadan suare Siugdom, Hansz Christenszen Bartsker"

See other formats


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) 
Early European Books, Copyright© 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) omaik §anto&iu$om/fom Ulm* 

triffen røanafotøeftgen tant> QtUtfatté/ formen 
fcelft mié fiftfte/ for etøeré fønt>f«(D / n>t>i }>a* 
raDté/fom cr darfagcn/ at tvi nmftfatiøréf 
fiuD/ oc fottø 6t)ti0i3c SRcnmftar tM tamt 
øcrtøti/ L^pfa(m/3moo faaDatttie gm^ 
Dom wSCrødføfcei/ fomét)nt>ett fører met 
ftg/SoøtoidCBuo att SRenmflføiffaU bruge 
SKerMif Itøe Sftefcel et ^<>at> / imofc faai>atirtc 
fuare grtfMfer oc etitøfcom / paa tw/ 
at SRerniiffcrt ffall ttfe forfcerfl* 

♦ ueé etter omfomeétfaatxm 
x fuare ©ugtm 

k"' ^ fi s > * 

<V>^> * Hit 

c« 35orøer i 9tøe, 
2?tt(aué degener* 

<4KHO M. Æ>. XCVl I Jil ■ 3 I S* ©uberørt et 2B$tommen£? te* 
røntelfe CXI. ff<Am at fiente @ut» 
« m SulWomm SKefcferttøljet oe 
at mt i)<mé SStft et enftoet til tet 
emgeftff. 

©ut> ftger (motf prop&ete n S««* 
mtamtteMix.Sap.€n ttn$$Kofjfefeg 

fe|im®#em. 

€n etarcf ftoffe (tø tcf e aff fm 

tomme. 

"Mm (juo fom Wf ftoffe feg lj<mt 
SXofe ter" aff at fjant røet øe fientec 
m?a<»f<eger^errenfomgiør35mm* 

fcmtøijet/tetoefteffettta^et « faa* 
tamtefcagermtøjtøer^erreit. 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) 1 

i 

fin 

ty A< SJtano / 3«»b e<cf<tt ti« ®feS*Mrig/ 
©annwrrfrt 9tt(j«s SHaaD / gnSfer i<8 
ebrtUatffeWV SSartffcr oc 55er«r (Kw/ 

$rct> cc Cm£tfft8«nt^£)«la«tgprt>/ni<t 
alle timelig« 'SSclfarO cc 55<n«> 
6tpe(f« / 2(men. 
I ACOB SEEFELT TIL W1SS* 

272? /G, <DAHMJ<KCKl$ Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) Nb 
<£rfor Wil t<$ nu 35efmffu<? oc 

UmeQMtWQtn ^ot)e Sftet>e(ot%*at>/ 

imoo aU< (janD (StugDom / fra #offuet oc mer r tiU tføDer* 
tic / CWf nm|*e n fiU jpieip oc £røjt / Di func at &c£o(De i Deria 
©unD§eD / mef 900 onDermffening oc XerDom / oc Di ©iuge 
at §ielpe rttt Derie <5ttnD§eD/ formeDe(|i goDe XegDome fton* 
f)cr / oc goPe oellgterningcr oc 3>av termg. 

£>c Di foiti £er effter toiflc f£icf e ftg tTiftedgen / Di fant> 
mef ØtiDf? §ielp nwD gaa mange ©iugDomoc#arlig()eD/ 
Øencca ©crijfitcr / at Det cr Det frefie ttianD giøre f anD / at 
rnanD føfgcr Den rette <5anDe »iffe oc trøge ^Ocp/ fom Di an* 
Dcre Der fcaff tier »ett »anDcrt oc gangen for off/ lige faa ftuUe 
*i 1 cifferfølge Di ©amle Dcrtø Xcre / oc icf e ftojfc flg nogen 
a/f fin egen $?act* 

Q5eDenDi6 # Der alie at i »iffe tage tit( £acf c/ oc fTittefø 
gen l efe oc forfiaa / oc tage for goD / om Det icf e f unDe fans 
faa oefl / fom Di Der ere naffn runDtge / for Dertø »cfl talen* 
(jcD/ for Di / §wt> fom cr ffreffuit i ancre ^ungmaaf / Det ia* 
Der icfe faa oeH/naar nogen røDfettcr/Det paaenDanDen 
maal / icfe aliene Denne XiDen Q5og oc anDcr flere (»Der mø* 
gtf anDer icDie naar Di f afes paa Der i$ egen maak 

£)tn atter #øtcf?c oc alDcr CDcectigfle ®uD / fom fiaffc 
tier ©fafff £immei oc 3orD / met fm^?geife93epr$M 
Delfe/ fom er mangfolDciigen oc røfcetencf eugen / (>a(f< 
uer ©ud toD aff fin egen (fore 9?aaDe / ®oD§eD / oc $aDer* 
f/ge 93>irm(jertig§eD f*a&t affing/ oc affe Creatur /CSRen* 
fiifrentianptfe/goDe oc ©*ffn/oc t)afftier tonDerligen tø 
gaffuet Dennom mef mangfolDigc fcanD Grafit oc C9?ccfig§eD 
fom m nm i mange maaDc ^larligen feeocfienDe/fom 

#ugø 1 Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) > u — % 

In 
% ( 

Pi 
iWftt 

m 

nyn 

lå 
tul« 

M #ugo oflf&efcrijfuer oc ftger* .£ bu Ctøenntøe g>ff goD acf 
paa/fecoc|?øn/om Dcrer nogw Qteawtill/ fem icfe er 
ftafffCD?rnni|Jatna<i(nr^/f?p{fføaffn oc goDe/ feer Du 
fittflimc(en/©olcn/3JJanen oc voriernere / Da ftencr Di 
Dig /i Der at Di begafFuer Dig met Dm mD #(oeD t tfl iiffuet/ 
ccgiøralleSQrterocalt paa ^crDcn 3ructfommefrgen/at 
Di fanD riene Dig/ at 6rugeimoD afle §anDc ©iugcom/alle 
fficr (£lemenfer*r frereD ttU at ticne Dig i Din<ciDgDomoc 
£5retfcfig§cD/ oc mangfolDigc ©iugcomy ingen ring er 
faa flim/tUcr faa ringe regnet / eder aetenDe*/ af Detfø 
rnaa oc fanD inDførc COcenmfiEen nptfeoc gaf n / <§aa fyajf* 
uer nu ©up fl^afff iegDom aff ^orDen / oc mangfclDige 
Srucfrj i men Den tfife oc forf?anDige foracfyer Dennrm icfe/ 
førDiafiegDoms £cn(?er er tf Deler oe<5føner enDanDcr 
^onfler er / fom »i feer oc Ijaffuer Dagligen trempel paa/ 
nu feer manD »efl / ar f?eer Delt faa / af en CD?ef?er eller ftorø 
pener / tøtffiier CSiug/ i (>uaD £onfi r}anD er en CEfteffer. 
»Di / Da fanD farne (jaw$/ icfe §ielpe r)annem/ ftU f>an$ 
©untøeD i gien / men maa alt føge efter iegDome ftonftcr/ 
atDifomDct^affueroer}off/motte Deromme fcielp oc£røf? 
imoDalte i}anDe øiugDomc* 

£)er nu ©uD (jarjDe ffcréf CDcennttfen reiferDige oc fro** 
tue / oc effter fin egen betteDc/ oc faa jammerligen fpnDct / oe 
forfaa frg/imoD fln Pierre #(£rrc@uD cc fraøer /oc Der 
for »i maa alfc DieDfcrDcligen ipineo/ frrmeDelft Den one 
9?afur i fom SDfenmften er met føD fifl Denne »crDen / ocfaa 
at Derie forflanD er formørefet met Denne freduøfieD/ forti 
er tt)for(?anDig§eD / jbr Di at COfannifccne røllie er forgiflfag/ 
oc&egajfuef met onDe ^anefer oc onD&egiertøtøeD rtUDet/ 
fom ©uD er wnoD/ ocfaa er 3)ecnm(rcne lifffyn faifcn < 

3 «j forjw i! 
4' 

fotfttøé$ttifrAM$fltmim§Mt tøtø fcrtianDclte vM 
«Hf hun^etugfcom/ mD ttU £)øDcn/kuilcfe tiD oc frnnD 
©jfcr au*e faiwn »rutttcrligc / £)og »ill ©HD/at 101 (tulle 
fyelpce / oc f» clfe »or l iff o* Xcffuct/ cc n>Di røre ©wgDom/ 
ir uge Sttcnmlelige QJlcDd oc OvaaO t fiDe / paa Det / ot xci 
ttfeffcuUejVefic^uD/octøiufe ficlffurr Hulle t>erc 2forfa* 
øen tid »orie egen ©faDc pc forDeruelje/ oc cfjFfr r W at (Trea* 
luren er mangfotøcligcn / oc De rie ftraffter ere mange / fom 
rre Ctøenniften SBuiffcrljgt. £)erfor paa Det at 2D?cnni|*en 
fanD fere mange (janDc£reaturee£rafft oc Ctøact/ oc Der 
formeDelfi CDccnmfecn fanD De&olDc jtn iiff t ^unD&cD oc 
foelpee fraa fuare ©lugDom* 

derfor er Denne liDen Q5og Q5cfcrcffuen oc Qlntegnef / 
løft Ijwltfcn ftnDie (Trcafur<nce égenj*a& oc Straffer/ 
oc faa ornaterne* mangfolDigMi 4DoDer oc ^rafft / 
fom groer paa ^orDen / fom ©uD Ijaffucr giffuct i Dennom/ 
t ill dftenmfeene Styttc ot ®affn / Denne uDcn SSog oc man* 
ge ffere / fom Di ©ammcle fcaffuer røDDragcn / aff Di t>ife De* 
rte 33ogcr / fom Di fjaffuer effter lat / aff enD f unømaal / oc i 
enD anDen / Den menige manD ttU fcefle* 

,©er er mange fom irnDer|]aar ftg / at ville fcruge £eg* 
tome Son(?er/ oc ere Dog intet forfaarne eller jbrføgt Der 
toDt /ottefe eller Di utDe/ eller fienDer 0)icnmf£cne @iug* 
Dom / er aff IjieD cUcr Slotø Ttaturi aff taar eller t?oD natur/ 
e nb Dog mange løber faa Drifteligen tid / oc giffuer Derte leg* 
Dom WD / oc oidc icf c om Det er SOJenm j?en tiU nptte oc goDc 
eller e< / icf e »iDc De c Uer om Det er gaturen met eller imoD/ 
tog (leer Det *>ell wnDcrt iDen/at £)octor Oømpf Ipcf e f anD 
øiømpe ftH af finDe ref paa / enD Dog af £anD t>cD itfe ficlff* 
tier (wor aff Det f orner cfler oc 3(arfagcn Der tiD / oc Der aff m 

N 

m 

air, 
K/fPM 

rønr/ 

pr/ 

&#/ 
tinwn/ 

:man< 

d/M ^ftfftter mtfgfe Wftj w UtømUfmn (øøen §ajfu<r 
f>nt 93«n / fcanD fanD D05 icf < Miffut faftønDtøc. 

;D«K |taQ §ucr »»De / al Di fom w £olD< af Ttøtur/ 
tønnommaamanDgiffw røarme *røDom/oc D< fom at 
affi?tfo!ftatur/D<nnom maa«u øiffirt ftoloc icø/D<«c 
maa alU »iD* / øiffwr Du ton irøoom / fom cr ajf b«0 
9?*wr / oc fatøntwliøDennom / fom lcø*r i fuarc øiuøDom 
Da cr ta Ugt fom Du uøøtrilDlil ilD/iuø<maaD<<rD«e< 
uirtftulD/fomfaøt tf* 

i fom fcøtr »W fuare |# De ©tøøfcom / twnom 
trrø ^pø^anD/ fom crwttfcrrt/ 

fom D« |iø ^ r / oc anl)<< f a «& an / 
øanDfftnjKfcltøm ffcr/oc forgår i - itnet/ 
r/Mg Cm U iii\?kltmmttt! 

ih 

iSMSSt ^affacr ftøfft UiU <£UmtMt/ t>m 

jrø^^ørfif er UD / Den antim otfrit / ten triDic cr vantij 
(XsS^Den #icrDc er2>orDcn/øc Deraf er aHeSDfennif« 
rene Gature / oc alle Qfrcature / alle #ruct / alt tf t fem paa 
%ortitn cr 1 1 lucten oc i <23ancct cr Der affføD oc gtorD / ti< t 
fom Der tror icf c »Den en Clement fom er ilDen/ Da ftmDe Der 
tncee gr oc for I; <xt>e oc GrpnDe / ror Der icf e tødler t>Den luv 
fen clltr C^anD aliene / Da Mefftic alle #ruct (orDer f ucDc aff 
ofucrfloDige n?ct>f£e/tt>or ocfaa ^roen allemfletn <£tø 
ment / Da f unoc formcDclji $ulD oc tørtøeD ingen tmg groe/ 
fom fcucr maa fee om Sinteren / naar bet er me gu ftofor/ 
oc om ©ommcren/naar Det er for^tcDf oc tore. ^Derfor 
gaffuer ©uD gtørDt Di tuf. Elementer / Den ene t c xtit fom er 
31D / Den anDen £ttctige fom er lmt<n/ Den 2riDic $olD 
fom er SGanD / Den #icrDe tør fom er jorDen / oc Det §af ucr 
@uD faa giorD / at tIDenø £ctt>e / met 9&mDcn$ ftulDoc jor> 
Den&forhcD/oc metlitctcne Q^eDfre onDerttDen ligneeftg 
oc 2"empercrie tilfamen / oc af Den £empercringe/ 
eller t ilfammen $9?engclfe/ Der af Wtff lier alle #nict / oc Del 
fom fructfommcltøc er / føti oc fbrmertf* 

Scener Det faa /at en aff Elementerne fanger ofuer* 
fcaanDoc^crrcDom/femer ilD/D« for&renDcr tfructtn. 3 
lige maaDe / om Det er en $?enmf£e / eller en kreatur / eller 
§uaD fruct Det roere tanti/ fom §uer fanD |ec ocmerefe/ 
naar Det er en fyetti oc en tør ©ommer / lige faa (reer Det om 
Sinteren / fom (wr maa fc< / naar £h(D oc tfrofi tager of * 

23 wcr* 
w uttfaanU/tam&mcmb fée (jucraUe ttøg fer uifnie /fem 
£af tier vctii Ipflige w Oeiltge til at fre om dommeren / men 
tcore li afle frøe røoOe/ alle uge tørre /alle Itgeftoloe eller 
93arrøe/eeere0i i Oerie rene feabning tillige temperer«/ 
Oa groer Oiocforrøere*/ forø 0urøaatfee*>0i €D?ap t»0/0<« 
er tsaren r}uercf rit forfotø eller foruoOt / foruarrø elle r for* 
tør* 3 lige røaaOe figer tf g ot faa cm Ci)?ennifeen / naar li 
tiif. Elementer Orageroffuerenei fcannem/ faa at fcanOer 
ftf e fort oio/icf e betler forfuertøe/ for£ieO/oc tefr r)eller fbrcør/ 
»a er $?enm|fcen tounO « »e(ti(pafTe/ oc farer t>el/men 
fcafftier r)anO mere tfcane natttr aff £#t>e eller fiicrigbeO/eller 
£u(0/ etter oe tørr)rO/ Oet fanO itfe oefcnoerltge feaOe" nogen/ 
faa ttt forø Oftenntfeen Mff tieren doet forfolo/ Oamaat Oti 
giffue r)annerø noget »arrøpt/forø f ano |te Ipe fannent at for 
Orpjftie f ulOen met i er Ijano ocfaa en doet forfetfO / la motm 
øtffue fcannerø Oet forø tanl f ølne / c< r)ie Ipe (jannerø. 3)?en 
fager fufo / r)# Oe / tørr)eO eller ftwigr)eO faa offuer maaOe tie 
tfg I at Oet fager etter fan&r offuerfaanO i C^enmffcen / faa 
at Oet enefororiffucr Oet anOet/Oa fanO fcanOitfefcielpee/ 
men Oet er ,&øt>$ tegen. 

gtefsr (jaffuer @5u0 fleafff irgcom / cm faa (teer/ 
Jf en Støenniffce Wtffuer forljteO/ at Mi maat giffue r)annem 
raalOe XegOom/oe li forø felOeere/ giffue Oennero halt 
*egOorø/oeOifom ere fuettge/gtffue Oerø tørre Xegecm/ 
c< Oi forø ere førre/gtffue Oem fuefigeXegcem/fcuorleOia 
tu fono fienoe Oet / Oet wl ieg Oig met Oei fortelte røn* 
Oeruife* 

£tiørf ctø t>« (Taft i imbt cm rø SJfctø 
rotoer ©mø. hm CC 

I 

Si 

fit 

>f 
pi; pi 
Min 

hitri Ml 
■M t i Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) »/Mai ftt/mm im / foa 9* 

bet fad / at en COtømifre et €5iug aff offucrffoDigt 
$<tte/oe cr fuctig/ba cr §aiw ©iugDem aff cffcrflooige 
QMob / oc ba cr fcane »anD røb/ cpcft oc røf (ar/ oc (Sane »pute 
cr flor/fTet oc fnar/oe tbifcand for§offuit føler tømb^c? 
ccpme/§ciM<&pøu<<rføt)Oitpnt>/ om morgen ^affWr 
tøano mere t3ingDøm cnD paa ctt ancen tib / pc faa cr hanD 

£DcencrS9?enni|£en©iug aff t?cet>e oc tøi£cb/t>a c* 
§ati6 Sfrinb DC^D oc £jwb/oc (wne pule cr liben/ fT« 
cc (har / oc om ftalffme SJccttøag cr £ano o^iu^cr / enb mil 
paa bagen / ctlcr nogen anocn cid / rjun* Tunge oc S)atø cr 
før/oc hånt) Tørficr megu/oc £uat> §anb £)ricfer/ bel 
tøffer (janb ae wreSMcleoc 3fttter/ vM £an* £)rømm< 
omgaatø fcanb met Dcf fom r øot cr« 

<£r $ccnni(cen éiug aff offuerfTobtgc £utb eller oc 
tTuctigljcb/ ba cr Ijane 90anb #uib oc 3>cf / oc han« 
9>u(d cr iaangfom oc f?er / oc §anb føler megen ©tugcom 
em mit>;enaf? tio / oc funb cr Wcg t Qtnfterit / oc §anb brøm* 
mer om 3}anb oc "JBaabe ting / oc (janb f anb vcQ foffuc/ oc 
£anb Tørf?er libct / oc §anb fcaffucr megen epøttc < 
SRuriDen* 

£r CØccnnifccn ©lug affoffuerfTobføeftufbecTør* 
$<*b / ba cr fcane <23anb #uib oc 2pno / fcane <pute rr liren 
cc iaangfem / oc banb er ©ort i Hnfi(t/ oc&anø ©jugbom 
cr flørrc om Qttebbagcn enb om batten / oc ganb omgaaeø 
mtt Støbelige fromme. 

%mUW ftøft titttotfflmifitné 5?« Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) ro* 

9?u (afFuttffø (agWaff jjtiilcfcn Sftamr CStømriftøt 
Mffuer fiug aff / cm Def cr aff §#De eller aff fttilD / aff tfuc 
cig&eD eller aff tørjjeDr* 

9?u vil leg faJe/ljuorleDfe DufanD &ent>een<5unDf 
$fl<tmm i oc (jiiaD 9?«wr fcanD fcaffucr i fig* 

£r Det faa/ ar Øftenmffene Q5loD cr mefl 93arm oc mcf 
#uct ig(jcD/ d« er SOccnmtfen i pftrg oc ©laD met løfJige fana; 
©c SOtfcr/^anD croc milD/oc &andtoanD&affueren@uU 
#ar ffur / oc cr til maaDe føcf/ §an* 2(nf?ct cr vcH fcicf ef meD 
goDe tfarffue / oc (janD fcaffuer goDc <3cDcr. #affucr 
fcanD §#Dc oc tør§eD mere enD £ulD oc tFucttgfjeD / Da er 
(janD £afifø* oc 23reD / mm Den SQreDc cr Dvmge oc 
fnarligenfcrgaar/oc fcliffuer forte /oc (janD cr SSfiaDige i 
fm ©mp oc Jjanoel / ^anD cr Skager oc iiDen i [in i iff / oc 
(>an$ <#anD cr ftøøD oc £jmD / ocfaa §aff ucr (janD cn fiDen 
pul$ i |Tcf oc (har / oc §anD cr milD effuer aU fin gc& / faa 
at (janD giflfiier faa rncg« vort / at (janD Det Der effter fortn;* 
Der / oc (janD er alf iD røeD en £ø/?ige oc Støn £D?oDf ♦ 

C£?en (jaffuer C^enm^en/mere $uc«g(jeD oc £ulD/ 
enD §d#e eller tør(jeD / Da er (jans 93anD ni maaDe §utD / oc 
fil maaDe n;tf / oc {janD cr »g »Di 2(njtcf <tler nttiD / fianD 
luper icfefruttit^aacr/ men Def er øutt c«er vlacftf /cc 
tjans fpute er flor oc laanajorø/ oc §anD er wU ttl maaDe 
tooxen/ oc foffucr gierne/ oc (janD (jaffuer megen tfucng* 
§cD oc tøpøtte t SftnnDen / oc er icf e megit milD eller tfrcm/ 
men §anD (jaffuer mere aff £ufDoc 3rør(jeD/cnDtot?ecc 
t}uctig(jeDf /oc gierne er (janD forgfulD/oc rcDf ccfrøctcr 
jig / ocJuaD onf (janD giør / Det giør (janD lønlige/ (jane Htx* 
fiaer eo« etter S3ron / nmfyn* feer noget onf / Da leer 

fcanfc §onb åerne i §m røano er r}ust> oc til tnactot Zy& oc fjmt>/ 
oc§anfcr)affiier mange onDc£ancfcr.. 

JpuotUW mani) fcwt> ftcttfce e» 

©unt> Qførøiifrc* 

9?u ^affurr iea, faa,t> / jjuarleore t fttiUe f icno e en øunfc 
C9?enm|*io 9?amr / om fwinD er <5tmo oc ocU »I 9>aftc / c(* 
ler §anD er fuigoc (troocltae / er Ctøennifieen* tfarffne §uity 
oc rot) i Unfictit formenøif ruet røl>e / oc er icf < ffrtø/ ftøe forti 
r)ant> funoe t>ere rejfen i 2(nfTcrir/oøa, rtfe&ellcrformeøif 
mager /oc ide fcellcr fclcg om $?tmoen/oc faaat<pulfcn 
JTaaer icf c forfnarf eller jorlaangfom/ oc §ane 93ano er 
tef e forr)uit> / icf e {jeller for røo / eller for roet eller rønD / Det 
fccmererVr en <5unD $?cnmf*e/ $?en er CtøennifEcn al* 
f ii> mager/o« fommer aff jlør (jette oc a jf offuerflooige før* 
§eo / men cr CDfcnnilftn off tic rftooige fieD / t>ct fommcr aff 
offuerfooige £tilt> oc offuerjToorgc toetj*e/ oc Den 3)?en* 
iii|?e maa frøcre (tg for cn fcafligc ^D^»€0?fn fcafftrcr CERcn* 
tiisen <pme i lijfiw / oc (janD font) nøffne oplucfc fine ppm 
for føjfn / fcee fcerøoer t ilfommenotø fatteno* <5or / lit 
fait oc mer d e i om r)ano #»en ftoar fiiHc t r)ane (joffiw / bu 
tfart ocmcrcfc/om Pen tftaturlige tocolte oc 93loo er for* 
fuaanoen / W maar t>cll gijfiic aet oaa / om gane £>en er* 
megtt ffore i r)an$ #offm'f/cc rinDer oc mm megtf /rei 
tørker offuerfTooigc mcoffe/ iuctcr S5?enwf*en$ 2tanoe 
ilfcc/ oc Der er icf c aff fine fenot / oa er océ affoenvrene 
*5fanef / ©om rommer aff Stønntftate Ctøaffue. 

Om t>e gfre 42>ffuerff e £ctnntiot>er t 

» irj 
li* ®ttU<t&tMMb\>ti>t/at UUMiiii* SøtfMkeltw 
mct>er iCOccnnÆcn/rcraffatte limmoocr i mmiftm 
fcaffuer&crieoerclfe/fom et fymmi fyette/ Itftuwn 
oc 9?prcn. tycrnen gtffucr atte i mtmccc r forftønfc / fbrt>$ 
te fem fwt oc fanø er i #iernen/ ^lercergiffuer oc for* 
iwrnif r alle itmmoDer met £tft>e / oc g»ør &talen leffuew 
oie/ieffuercngifuer atte iimmoDer ttrte narwrlfge Q3foo 
oc weW i aff alt Det røanD briefer / fom li rager fif frem* 

9?ircn er en f>cgønt>c!fe oc iTcmprrc ringe / oc Den fectø 
femmer affatte *immot>cr i97»ren/oc i ligrmaafce/ ren 
5?jmr fra en manb ti! en .Outnoe / oc fra en *Ouint>e fil en 
mani / oc forcerer i oce f?eoe/ oer afftfructen f ommcr. 

Om £tcrtirø oc £*fftøt 

janten, ni, 

©om Der nu fcriffuie om / at @tit> §affuer {taft #offc 
Vtb janten fiercf oc faft offucr £icrncn / for o* in. fmt et 
lam oc SJccnniffcne liffoc leffwt flaar megn Der otø/paa let 
at S)ietnen lef e M af (Tag gatten etter ftøcen/ etter anorc 
faapane rolpefe funDe fnariigen f omme til Qøit / etter tan* 
ttemaate faa (tate oe fot Derffme/ ®ut fcaffuer eefaa frøn* 
ge 93ccnc oc limmooergioro paa $?enm/feno legemme/ 
raaoe flore oc fmaa / Def orc Derfor / at le (Hulle tate ®lew 
miteneiif alfamen/eemmefmaa/ fom erei firmernr oc 
neerne/fomlaoer fiøtøpe/ oc ere pcquemtM at mU c< 
(age til mer* ° 

SOfuno. 

^ c » Ctøcnniffrne Cøcuno etter S)ah / %trw 

røn Pen ene øaar Stønniftn* 2Kat>oe#iu magen/ ;> 

gennem 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) %tttii 

tøm. 
tø i tot 

•tø 

i:|.pni« 

iupi 
gennem Den anDcn gaar Qttctmifttm kanter ct luet tit 
-lungen / forDi af lungen ere lige fom en SSelle eller 9>uficiy 
Der forcerer ce gtffuer #ier«t tntaalbluctfomvnlLan' 
Hen røDDrpffuer §Æocn aflf #alfcn/paa famrøc §t»U er en i og 
fom gaar op oc til/cfffer fom manD Drager fmc 3anD<r/ 
t>eer oclucf til fig/oclucferfig til igen /naar manD fager 
©pjfe oc grifle til ftg / oe lucf er flg op / naar manD laDer 
fine 2tanDc/paa Det /af ©ienmleen N itfe quognc/oco 
fuimrae eller ftidV. 

Om SKa^tt / 

&cff e fcalf Du w'Dc / af 03?aff uen er faa / af §utr 
fanD forDøffue oc forfere ©pifen / lige fom Def f unDe BiuDt 
Der »Di / etter oe fom en ftocf / Der fpDer oc pcrcDcr CDfaD o< 
©pife / faa er oe $?a ffuen en tienere fil af Per e re alle Itm* 
moDer Derio Øpife / Den trecfec §affuer (mn aff griffen/ oc 
Den fcaffue r fcun aff ftmuu 

Om £emmot>mtc 

©cercf fomme iimmoDer i CDfanmjfcn ttt £#De/o* 
fommc ere f aalDe oe tfucfigc / Diffe ere fyxbc / fom er #ier* 
fet / 4 effueren / f løDcf oe COrøfen. Støercf affe Diffe ere SøU 
U i fom ere 93cen oe %nbw>i / afle 4immoDcr i Sftenmfeen 
fom itfe øaffucr 3MoD i (tg /De ere af ^olD^afwr/fom 
er ^affuen / ^fnDuotooe Q3(eren/ oc alle De fom haffue# 
93(oDi f?g/ Deere re aff ftatur / fom er ieffueren / oc 
*>< anDreiemmo^r fom Hfuer 25IpD i Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) $mkt>té SKetituflfett fb( ftiåt at 

Dtrøw (tø 

3?a(ur / b?u »il tea, tak om/fciiorlcDw $R<am1tm M 

£#0f. 

£>ef er ittcd^ * Q3ctrr / at SDfctimtøH »arcr (?$/ <tf 
§anD icfe »or Der (oiU8/ enD at &anc Htffucr / cc la* 

J>rr (is tydpc* 

IDm fom fin ©unD§e^euar*w(/oeri ftaf »Ducføe 
(Tg en dammer eller SSonmnø trnoD €ønDen / c< oplutfc 
2)mDtierne/naarpei er recn ^tørCSccrociucf/csva« 
figforflemonoOiøaoc ©tønet Dcjoefle (janD fanD/forDi 
ce fom Mijfucr øiuge off (Tern © eancf / Dennorø er icfc »cl 
Gt§tclpe/jwDi&ciionDe©tancf cc imt^at tnD i S9?cn* 

cciil«fl*£<rimioDfr» 

efffertiDenøiciliøfcco* 

£>m ©omnieren ftøl matit) icf* trug* negre 
Crpife / eller ga$ »©riet / QJcfønDcrlføe Di fom ere §tf De aff 
gature / i»Di -Oeropri / oc om 93mferen ma« memo »el for 
rere rj<ttc2>rar »aa fin ©pife/formeDelf? Den^ulD/fom 
Sinteren før itiet / oe faa maa memv vd oaDe / Dog M 
manD »el »are (Ig for £ulø effter 23aDen / oc icf c (nOer frø? 
tf Dc eller briefe effcer oaoem fy/dl 
'Kl* i im 
lift/tø' 

cricfcrd tf - ir« 

CMt n t>M CDfaf tib tn^a mani) ci-uge bf Øfriff / fem icf < 
<rc forhttc cUcr forfold / forbi at ctOcn cr icf f Da fnten fer* 
§t#DclUrforfaalD. 

#uat>SKmtitffcti erSaac« 

2to>. ir//. 

#ct fom CDtøwiffc n cr <#aan w b/ bet bc femntf r fait* 
mm bcfi/forDi at Det figie/ at tooncforuanDler Gaturen/ 
tør fom cn nwnD fcaff dc giow ffor 3reciD / oc Df r effter for* 
Itfrc Dc onDc ©pi|c oc onD ^)rpcf / oc tulle flDcn gaa IcDtg 
tor effter / oc <*oc oc Qrift od aff Det ocfic/ Da oliffucr 
$ano ©mg/ fferDi&anb følger ide fcano gamNe f^bttaaw/ 
3 «gf maaDe om cn Støenmlfc er opDragcn met onD ©pifc/ 
occraftiDionDflancf ocfTem luet oc 3iøg/ rommer fjant 
Ilt goD ©pifc p( til goD iua i Da Miff ur r fcanD (lug* 

Om fm@p<fev xiu. 

&ait fait bu vibf / at bu Mt atøb brugt bf pf fif 
ft I fom f r beff at fortøffue i CDfage n/ bf m pult Du førfl #t>e/ 
oc flDcn De jporDe ©pife/ at Di itfelealfør&inDrc Di *SiøD* 
©piff / om Tfaf urtn »ittc Drpffue Den tit ©fod / CtøanD |Eaf 
toarc flg / at fcanD icf c <*bc r offuf r (In løfl/e i §cffc r briefer/ 
i faa maaDf at Dfti før fif m ac tant trerc forDoffuerit oc foté 
U rDi / ocfaa f*al fcanD icf c gaa (ja (lige / rfffrr §anD fcaflfacr 
<*bf / paa Df t / at 2)?affucn (Sal icf e miflf fammf ©pifc / oc 
MmanD icf eff rar foffue efffer £anD fcaffuer <*Dct/ QJfctl 
naarmanD »il ligge flg til føffiicn / ba M manD førfi legge 
flg paa fin f øørc fiPc / paa tf t ai &tcrtct (tal icf f trøcf f 1 cl* 
ler auc*qe$afFDcn offuc rtf oftge #Df n oc griffen/ forbi af 
fyc rtf t ligger mtjl i ^injltr tøet. 

€ Cm Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) 
■ 

å 3É •i I 
OmStøwlaocti. 

4)u ffc»lt oc t>iDe/at »Di 3aare laDen ligger frø* 
|«b / naar manD bruger Det i rette tiD/ om nogen |aflfucr tef 
betøoff/ Det Mt Du faa for|1iaa/at OXennifVens XcromoDcr 
c re Xunge oc <&mrt / oe fcanD er $t#D offuer fjant ganDfJe 
XiflF / oc (jane 23anD er DiøD oe 3*ptf t / oc Ijane putø flaacr 
foart oc fnarf/oc er |?or / oc (janD fcaffuer ont t (jane fbtgoffv. 
Uit oc gw ijannem lut / (£r Det faa at dttcnmfecn er 9)?«*' 
ger / oc £aftucr ttf e laDen re^off / Da er Det tøannem flatø 
lig/oc,Dtbn|fucr©aige Drra|f/$?cn Det feer oc forfare* 
wii at pafjVfige Oftagcr Éfolcf fcajfuer Det meftc Q3IoD r 
3rcne mere cnDtfcDe tfotcf fom erc jlifDf ommen / SDfanD 
ffa( oc merefe / om 3Reriniftat bbfftKr fi ercf aff laDen eller 
rt/Dcr effkr fluf hanD (fitfe ftg/COfanD Mufe XaDcrir 
93ng £)rcng etler 93arn/Di fom ere tmDcr )r«2faf i&t 
ingen Øammel / fom er aff 9?atur gammel oe ©tug i 
foret Dt faffutr kU megen QMoD / et §efler er toaan Der 
til/ |utlefe Di fcaffw befcoff til Dens Itfftit l CDcen om 
fcanD peer atlaDe (tg 4aDe/ oc cr 93aan Der tiU/ c* 
fcaffucr megen ^MoD / oc fcaffucr Der f?orltgen ferne> 
Den/ <5aa maa manD vel laDe $anncm./ CtøanD ffcaj 
tefe iaDe / naar Ztom tr fbr|tceD / mange CStteti* 
ntfte ©uaocr megtt Der aff fbrminDftø ^loDtt i 3aDc« 
nc « Wiffuer ©iuge. 

Om ett SJfcirøtøe VotUt 

©mgaffonDtcpif^ - Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) -ur 17* 

£>tofaa (reer /at en Ctøtnntø mttt ©mg aff cnbt 
torene ©pifc/ fom(janD (jaffuer ta&m til fø/ cflcr ccfa<t 
§anD fcaffucr megen fTitit i CDcagen / oc faa ar fcane CSfiaffu* 
<r for f ølmt / tø f ant> ou faa f cnoc oc forfare / §ano fcaff wc t 
Ingen regering etter ;lø(l ul SD?ao/oc fcanD er meinfig ifoc 
tøfrcoe / lige fomtøano oittc brpbt fiø/fom oe mereøen 
ffeer/aiDigiffuer tøwøpifeoffuen fra oennem »gen/o< 
cr i iif ml / oennetn M manD tyelpc mco en htp&t 
atWfanOorpoebenoffuer^oDigelTiinioc Støftr aff $fta* 
øen/ etter oc giffuc fcannem gitter Purgaee fom tø fi& 
»ør / ©aa Wiffucr §ant> ©uno oc til "Paffe igen* 

©ijreeffterfcrcffneømgcom ftal manoffy/ gfftcrW 
*f attc&onoe ©mgDom oc fenger/ faa at den ene éfug* 
GRcnniffr er oen anoeno forgift / tøfor ff al 01 fom fiercf e oc 
©unoeereiefe tomme itøanD tø ©toge/ CERenfø frådens 
nem / oe fra oen f?eo fom <5iugoomcn er / paa Det at SSJcetw 
mflten f*af tefe Niffue fbrgiffucn aff Oen onoe iuct/øefa« 
»nofanger oen ene ®?cnmf*e aff oen anbem 

<€>ct figte ocfaa / at oiffe effterfcreffne fiugoomcr fen* 
ger oc Ufmitur Ctøenmflen / fom er / øaarelfe / paa Q3en< 
93lt>ormc / OiøDe fipm / fTeme onoc faar / fbrgtffngc 
De / tFattcn&c ©ott / #of?c PoDagel / Der aff Wiffucr Støcw 
mjten* 3lantø forgiffttge / fom giør lucten 93reen / §uilrf t 
tølmmm ino&ragcr i [tg / oc Wiffucr tø aff intøiortf* 
1$* 

Om alfc fcottDe ©tilkomme font 

Støennifeen fanD paafomme* 

5? u ftfl teg Dtø nogtt »nDerutfe I fcuorleDfe Du i Dm f?ug* 
Dom (talt fadt Dig i DefpnDerlige fiDcr/ Du (talt cc faa mertf */ 
af Di fom ©unDe ere/oc t»<l fifpaffe/ ftal «cf< f age nogen 
3)rpcf eller iegDom/ »Den Di fornerømer nogen fmgDomi 
Xiffutr / fwDi De ereaff en <£lemenf t>tU Sempereret / ©iff* 
tier ou en &i# & <£egDom / faa formerer IjieDen fig i Ijannem/ 
o( Niffuer (luger Der aff / giffucr Du fcannem oc t aalDf leg* 
Dom i Da Wiff uer fcanD ftrfølnif* SSilt ou giffue nogen funb 
2)cenmfce nogen / Da gtør Det t 2D?ai eller t £>cfo&rf 
oc 9?ouemt>rt/fbrDi Da er ttDen §uercfen for§#D eller for^ 
f aalD / £r en C&enmfte ©mg om Sinteren / Da (Salt Du om 
Sporgenen tciligen giffue §annem ^Drptf / Da f anD (janD U* 
Ure vare flg fra WD enD om batten /£r l)anDftugcrø 
©ommeren / Da (fcaltu giffue (jaimcm <©røcf om 3ffte* 
lien / <f |#Den fanD iefe gjøre §annerø IfcaDe om £)age n / 
rønaarjjanD fager ,©r»cfen/Da (ral IjanD fluertfentfDc 
eller £)røcfeførenD £anD fcaffuer &affot©toelgangocDet 
øp&olDer / ®aar §anD itf e f ti ©toel effter Denne førjte Drpcf / 
faa gtff ftømiem mere aff Det famme / eder giff ^annem en 
flor ^r»cf§itfD3)anD/ Det WøJener oc toegner barmen 
oe 2i)?affiien / Der effter (lait Du vart Dig for offuerftoDtg* 
flDenw£)ricfen/-£><faacmfaaer at en CD?enm(¥e (jaft* 
uer laDet fine Hare flaa / er Det i ©emmer / Da (ral [>anD o; 
faa warc flg for offtterfloDige fyfåe i oe Der fom fcanD fiDDer/ 
Der (ralt Du flrøe wmx grene eller Dvofcr / oe (talt Du offucr* 
(lenefegulmtnKtPanD/^r Det pDt timeren /Da (?alt Du 

tå 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) 
I tø/ty 
Miwntø vin i 

w/W 1 afaittutm 
frø p alf«** 
dø fcet big for ftuit> / ber cffccr ittaar bu ben er/W* Ætøg h* 
bc Zxrm i om ganb fuff «cr matfc oc fiortf e ♦ 

5)en fem (øger gitter/ ganb M fofue berøaaom 
natten / CD?cn gtf uio bi ganncm 1 SGtn / eller i anDcn eing/ 
ega Mmanoitf c (of tiener paa/£>rft bu gtfue cn CDfrn* 
mfeeen^røtf/fbmgflfuerfln ©mgbom af gtfbe/gan* 
nem gtf toirupium &iol4ciurn/<£r ©mgbommen af f ulb/ 
faa |?ak bu gif ue ganncm o. ,£>age / huer Dag » j. e PfulD 
£>;<me( <Qtarcficum mce tf). <Sfieofu{D 9Q«rnt 93ant>/ for* 
bt bet QS/ø&ncr/S&gner oc fanD beo fceOre gaa ei(©eoef/ 
fca|&aleugrfueganncnt@uecariu»n Olofatcunt/ber efter 
ftub ganncm en ©ammclj?an*/mce cnOmwin ©ura* 
tni ZraUcum oc bragane/ af guer lige røegtt / oc gtf baw 
nem bet a( briefe/ bee florcfer 9)?afuen/ fornemmet 
ganb nogen rom me dna, / geder bef &moer gannerø i l if urt/ 
^aaeagcn&nbce&leDe octøø&e t famme £>ønfe fobe/oc 
leg hannem bee røarm paa ^iffuil / eller anben fltorro 
£tønb. 

Om rø 952mntffe t>ttte gierne 

gaa«I@(oel/ 

S3nbcretbcneøcfiø COfcnmtfen/ ae ganb wtfe gaa fil 
øeoel / naar ganb gaf bc eogen nogen -£>r pet ni fig / oc bee 
^nioer ganncm i itfute / cc mat ganb wflc gierne toere bet 
aute / bog fanb gano icfe / oaM bu fette en 33abe onber/ 
fom faa feal oerebio / £a$ popd / font oefaa falbio £atof?/ 

wbuebe Ætø/fiubbce nffanwien/oc lab ben ©mge flow 

£ 4 *<* 
i// 5 Ib 41 
i i I I 20# 

tw paa/feftcfrtioen tøifer een <Siug( tttfgft tftttt &ti&mi 
ea jtaitftjøiffiic fcannem ©rana« £Me/4)iaDragan(fil 
eller lactucferi nv. t <?Mcf c / Det f ølner oc lefler førficn* 

£>et ftcer ocljfaa t>el / at ORcnmltøi (jaf uer ingen tøfl 
(il #&en oe Drtcfrn / o< »nDerttøen fcejjoloer IrøDcm i lif uet/ 
ce itfe f ane (>af ue fut re tte genge / §af uer fcanD ftyrrf e eefc 
tnactø / faa gif §<>nnem enD engang /at (janfe fanD g«a (ti 
peel/ #?en m tfeer octøaa/at <n$ttmnW gaar altfor* 
megie til ftoel / faa at fcanD gioer tef e <*M / faa gif §annerø 
(^lectuana / fem fanD fiprtf e §annem / fem er / ©uecarum 
OCofaceum/ etter ^laroeen 3Ma(fe/ etter £)tøm«rgartten/ 
Det (Beer oefcfaa x>t\ / at mane Mtffucr ntegit ftug efter crpÆ 
cc <purgr ring / Da mottgu gif ue fcannem foton C8ant> / fem 
tr t>t>t foDen ®mmi Uirabuum etter $?aftør7 ce gif §an* 
nemSwearumDtofaceum/ etter OJofarum nouettam/ee 
gtør gannem en <pi«f?rr af Diofen/ etter af raget SSrøfc 
paa en nfi meo # Ditf e / leg §annem Ut of uer fin iif/ ecfaa 
mettuetucefamme raget / tyttfo i tfoiefe/ce legge fcan* 
nem of uer iif urt flroggen paa en imee n Æfetx/ i lige mm 
fce paa >)>uuler em 

©tifcmtøett femmer Sfternifflfett futøtø 

øtoefgang paa / oe fcicf* paa 
efter fleref 4Drwf w. 
xx. 

Wncmibm femmer Ctøennifltøt m< m ff«# 
^urgering etter #rpcf. " 

tsaren CD?mmftc (jafiw oftterfcWge e<efg«ng/ 
W er farligt e< en £øt>| tegen / $ant> M faa nielpeø il 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) 
Ti, 

£ag en ©ammel 5>øf?c / en fibel $?a}1icf / oc' g«# Ijatme m 
ben foDfdler øpubt at ^Dnrfc / fem jamme ipøne oc £9?a* 
fticf cr ooben t>« oc giør en itnben ftlebe S&irm / oc legge 
^annem paa i iffuir/ ©c gtff ^annem ©uaarum Dvoftueuni 
om Det er a ff §ÆDe / eller giff frmnem ^Dtamargarefen eller 
£)i4ftøtiim/ oc fmør fcannem meb *)ialt. 

Om krampe fcuor aff Deit fom* 

krampe femmer tib oc offte paa ©lenmie« eff* 
fer £>rpcf/fom erocganbfre/ #arltg oc £)øbelig / mett 
bu flab øare fyanmm for Æulb / oe fett« fcane føo* 
cer »bi 33arm ^OjnD/fem er n>bt foben ipepelen fem 
er optagen mer roD/ ee fmør £annem met £)»alt ©alue/ 
fanøer ^noøfelgang/faa giff §annem ©ticcarum 
factum merenlipm5)?apiff / eUer rDwrctPnicuro om bet 
rraff fciebr, 

£)ct (reer »el ttmtortiben/atCtøenntøen eiiffHcrfaa 
ftug aff tn brøcf eller effter en brocf / af r)anb tøiffiier macte* 
(00/ øefaa fanb Det flee aff formegen ©totigang / oc aff 
onbluct oe flanet / oefaa formcbclft ben rørelfe/fom brn 
tf en oe legemen fører meb ftø / /per fer Halt Du gtffug 
gannem »arm 3}ant>af bntfe/ev erfale fwnnemat gaa I 
$uftc frem / oe tilbage / op oe neber/ at fcanb fane H* 
røøpe oe freuegne flg /paa befat ganb fanb gaatil ffeel/ 
Tommer bet faa/ at §anb gaar førmegtt til fioel /faa giff 
gannem tit bløbe crg£ at <t?e / oc ben fobt aff gammel £ø' 
twr / ber ppi £ancel oc Carbtmum/ feoen cr/ pc faa gtff 1U 

$mtm Slmmwun/ *Uer ©utfer Ofojtørøti/ tø 

ir got. 

« Rommer no^en ctt gtuøtwti 

&m tioørn femmer nogen (Tor (gtugfompaa/effei 
Kiffticr megtt ft ug / Da ftølt Du fvffur goD aet paa / om flug* 
tomen fomrwr eller er affoffuerfloDige QMoD/ eller aff arø 
feen tt>cD#e/(£r pet aff QMoD /ta er§ano £tønDrøDt/ec 
f*a irerne paa jenterne oe Armene/ ©laar 3rene fcari 
oe fafi / faa f^afcti taDe gannem tuet »et førfie / før enD mac* 
(en oe ftprtf e forgaar ftannem / men er fcanD megtt fhrø oe 
firøfclrg t oet førfte/ oe toiugDomme n falDer fcaart paa £an* 
nem / oe fcano 2rer ere fmaa / ta gi ff £annem fnar t en lin te 
$>urgertng/om$an ranDforDrage Den/ot om ganofuig* 
tomfanowreaff offuerfloDtge eeoen oe^Driefen/^affuef 
F- m irgøen ftug 1 1. eller uj. Dage / faa ar £ano flortf e er ban* 
nem forgangen /Da fralt Du ingen IfgDcmgiffuefcannem/ 
forci Den Naturlig* ftrafft er forfrenef it / (£r ftugDoromen 
øc tytfren megit flor / faa at CERenn.fSen tørflcr megtt / Da ef 
itfebeDreenD^og&anD er /for Di Det følner/oc ftyrcfer 
fcen fuet?g^cDo 9?atur / manD maa oefaa »cl øiffue (jannem 
©rdnatc (£Hr ae terDe / manD maa itfe giffue £annr m fbr* 
meg« mao / fbrci gaturen fanD Det itte lice <0tr fertøffur/ 
SJ{en alfemmefi naar fiugcomen varer ftacfit/ Det (talt Du 
faa Deromme/ om $#Den er f?or/oe(jano øanD fcruanDler 
f?g/cc Det tfcomlrefutncfer paa grunDen / C8?en øilfmg< 
fcommen lenge oare / or £<*Den er tef e fior / oe ftugtommen 
forlenøer pg/efcuaD Den |Iuge fcaflfoer tøf ni/Det »erefta 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) 
•mim øm 

'ø/Ø ^anb eller <£m/DttM manbgiffue ti gøtømitør/ntcii 
bog Itbet / at bi fanD oct fbrføge/ fornemmer §anb at bet 
ftyrcfer fccrønem/faa giff kannem mere /men formmmcr 
£an ftugoom / faa latt fcanncm mt(?e Det* . 

©en fem fcaffuer faafoc 

ØtUgC. XJT/U 

£w en CSttcnnifte fcaffucr folde Snige i tm f?unb/ 
cHer faa lengc fotøe Siugc rtflcr tøanncm / Da (talt Du buer* 
tfcngiffucljannem at ædc ttler&rtcfe/itfe beder førenb 
Itøttcnforgaarfcannem/røen tøttfuer fcanD meg«ffIug/oc 
Del »arc r (enge / faa at Den etugc frpeter flg faare / faa gtff 
funncm en (iDet fom £anb §affucr Jøfi (ti 

Om Sftetimffen er tef r t>el ttf 

tfø/cr nogen ©tugbom cc f anb ttf c fuctr / oc reDbte fo* 
en ©tugDom / ba pal manb gi jfue £anncm (ctfcrDtgc ©ptfry 
(bmer< <cobbcn buefe $00/ oc b(øDe (£gc blommer /c( 
€ti Ctøocflf cKcr @uppe giorD aflrøin oc <*g / £anb (tal »are 
ftg for ftcrtf <23m / oc for baDt / oc for trfp|t§cD / oc for off* 
uerflobige funger oc3"ørft/ bog #De tcfemegti/ men cfj* 
fer fin 9?aturlrge i øfi / tf oc n fcanD bf r offucr / faa gtør bet 
©tngbem/-Ocfaa|*al(>anbt>ar< (Tg for Det CD?aD / font €r 
met SSarmc oc fctf&c $prtcrtifreb/befønDcr!>g for peberet 
#uiMøg / £uør af bcr rommer j?or offuerfloDigc b<w/ <£t 
§an$ røanb røb / oc §ane 2rer cre florc oc fultf orntnert/ 
faa maa manb (abc bamum / bog maabedge / at bf 1 ferbren* 
bc oc rorene 93lob f anb f omme robaff 3rcro% 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) 
*4* 

ni|f eno SDanO f anD #oruanDeli& 

Oet mi 3^&cif oé 3)ricf er / Oet fomer altfammen i 
©liffu«!/ cc bliffucr a{( Der roDt forrøftuit lige fom Dm 
S)i aD oc <Spif«r / fom føDie i en <po«c eller @r»Dc paa tIDen/ 
toDaflf famme Øpife tager 3)?affuen faa meøiC fcmtømOe 
nøteiig cr (il fjinoio føoc/fcuaO ftcen effuer er /Oet gaar 
it>Dt en £arm fem gaar t CDfaffuen / feer ofjr tager 
alle Oi anDre £arme tene feefcoff / ©iDcn fenOtø eller 
Owtianclie Det eftucrolcffue cnDrat en anDcn STarmc / oc 
naar ©oifen cc ^>icf en er éJorterD cc fcrOøjfucrt i COcaff* 
wen/faa tager leffueren £)ricfcn til ftg mef en ©utfD/ 
(tg? fom en <5egilj]cen tager tern ti! fig / oc prat fem £>lcrV 
en femmer i leffueren / faa tfcruanclcr eet f!g/ oc Hiff* 
lier til 35!cD / oc faa ocljolDer ieffuercn Oet bcfte QMcD/ 
©rrax w»Daff ieffuercn gaar en flor 2tre / oc naar 0«e 
tommer et Itoct fra lejfueren/øaa oder [19 famme^lre 
toDi ij.Oielc/Den ene 2tre gaar mO/cc Decler fifl* mange 
2trer / fom gaar til alle iemmoOer fomcr i fficnmfttn/ oc 
fører Dennem Oerto føDe oc &nOer£olOingc / foret at tylm* 
tilkend itff oc er t Wø&tf* £$m anDen 2lre gaar rer 
oc faa n>0 meD/ Der rcDaff fager Xtmgen een €Tfum aff 
SSIoDet til |tg / cc ©allen tager Det £<eee QMoD / Der efftcr 
fammcler Oet ftg t>Di Oe 2trer fom gaar til 5?»rcn cc ftla* 
rer Og cer/ Oer aff femmer SOanOrt 93nna/ £)er efftcr 
foruaneeler Oet fig 1 oe fmna 3rcr lige fem en fuab mO i 
tøftrtøy* nieren fcaffwr f; ting / fom (røcfcr Støren Ni tm 

M te 
i kW 

IKMfW triff'« i?* 

tnfatmmr £>< nm Støren bliffmt fait/ faa gaar De fatrø 
tne i|. ttngfrafcuer anDre formeDelfi SRanDen« fuar£eD/oc 
faa iøhcr røanDit fra CEKenmffc en / Der effter irpcf er |amm* 
i), tmgifi 3?'tfrm ftlpmmm igen / oaa Det at 95anDet f^af 
tef e fiec$e iøbe fra OHcnntftøt/ ;£)en trrcn.^eb gaar aft ten 
ene £arme i Den arrten jaa lenge tu §un forlader S0*cr-* 
ntfftn* 

•£uør(crø Du ffaft ficttDc $5? etimffmé 

<^4ll Dt. JTJTf /. 

45m Du wlt Defee re frenDe $?enmf*ene <&anD/ Da M< 
fcu mer tf e om Det er fiDet c Der megt / eller cc maDeltgt / om 
Det er fermegrt / eOer fcrbDet / £*r Det fer wc g»t / Det (teer m* 
DeritDen aff toragDom / at 9?uruten Drpffuer oc gift uer oft* 
iterfloDige mepfte et #ucttgfieD aff ftg/efler oc en ©unD 
SSttenmlrc <e?er oe briefer ofuerfloDefigcn/oc g.ør liDett 
Htbebe/ Derfor fanD Den offuerfTcDigfceDj ttcrøe uf efor* 
tiøffuie i Der jbr £affuer Di fmaaQ5ørn megen tretffe at D« 
briefer megtt/ oc giørc (iDen 2troeDc/£Her Det femmer 
eff (SiugDomen t Støren / oc t ienDen / at De fanD tefe fcol* 
De 93anDet / Du (talt ec meref e om ^QanDet er liDet/ Det fora* 
mer onDcrttDcn Der aff/ at en »SRrnmfft 2(£Der oc briefer 
ferliDet j o;.£affuer (toer 3trbciD / Der aff Dhffuer §anD|#D/ 
,£>c onDertieen femmer Det aff ojfuerfToDige <SueD / *nDer«» 
tiDen aff offuerftøDige ©fodgang / ferDt Den lo in f »D oe mt* 
git gaar til ficel/ Den liaffuer liDet / derfor meref / 
naar $)?ennifBen er tøtua, / oe -Dritf er megit / ee gaar icf * 
megit til ©toel / oc uf e jetter © u# Der / oe icfe »er fcirø 
Der aff ©teen / Det er ganDfVe eno tegn / forti Det Detøcer / 
&t Timm tr fa« ©wg / at £un fanD ttfe Droffuo 

iliic 
t# 
n 

Stønbet fra CtøcnnrøeH/ icfc&caer fcano t»cf fortabe fanb/ 
<Uer cc faa Det bfinDr r faa flor fcafce/ al bet Q3loD pc fuctrø^ct> 
i flRmmftM er fbrtørcnD eller jbrfumbct* 

£r 93anMr tef e forme gie / oc i'cf c §eller forlibet / Det tø 
f^D^r at gaturen er wll temperere t» 
Nf 

ton 

ii 

tfj 
Ar. 

Æd 
| 9?aar t>u tn(t Slttamme Vttinm 

cUer <#anb» 
£>ct 93anb f*aft bu »nrfange mbiij* ©lafle/bei ene 
om CØ?iDtenat / Det anDe( orltge om Sporgenen / paa Det al 
Den Det M fcefirc / maa t>jbc (juorfcDio »anDet er ftid et / naat 
betgaar fra Ci)cenmf*en/£n part 93anD gaar iutter oc 
Sftar fra Sftenmffcen / oc tøff tier Der effr er wflar / oc en pare 
oliffuer rpcf t / Der jbr om borgenen følt bu frcfee 93anDef/ 
faafanDDuDeøDeDrertnDeSDicnrnftcna Gature / forW ae 
£)?ennjf*end Statur er f?ercfer t>bi føffn/enb naar CS)?en* 
mfeen Strbeibcr / naar en CDfrnmftc »aager megtt nb oc off* 
le/DeraffWifuer gaturen ©utg. £>u feaft toe ©taften 
reen / o; fette Den Der / fom Der er (juercf en forlab eller for* 
folDt/paabet at Det M icfc foruanolte enthen aff fe#Dcn 
eUcraff&iID. 
9 SJiatft ffaf tefe føre Vantet me$it 

cm» xxyiiL 

• 


N9 
4Du Mf icfc fTaa Q3anDit aff en ©laff oe i een anben 
€Waff / paa Det at SSanDet (Bat tef e foruanDte (tg oc bltffue 
»nar meb <©rum oc anDet faabanne \3Jwcf er / |om Det ftg 
Dcraff foruanDelcranD/ oefaa fltøl S&wDet tcre ret teb tit* 
tøet / paa Det at 33#er oe iucten (eal 0 c f omme Der til oc 

for* 


«fll 

Mi« 

•i 


Bi 


1 » i k 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) hm 

illitQH 

åtfof tø tø 27* 

foruanblcbct /ocfaa for tør M intet fafbe t>H / ecfaa ffaft 
bu itfe (abc 'XJanbef »arm* / forbi tør aff tøifftier bet røb 
cc fjiceb frampt bet tror tiiførne t fm forboffuen / oc bcr offmt 
tøiffuer §anb ^bragen fom Der 6efec ffcal / $fttn er bet fornød 
ben/bamaamanb enb iibct <2)armc bet emob ilben /eller 
1 93arm 93anb / oc tør (Hal icf c »ere mere 9Qanb t ©la fe n 
fnbfom^anbfatørpaarnitb/^uab (jetter hanb (atør litøc 
ettc r mea,it / »aa tøf af manb fan oc ftenbc om 33antøf er \U 
tøf eller roeg« fem 8<w fa $?enm(*em 

»bi luttfarffueocfføn&tfb. 

5)« tfaff merefe om røanbe f er Oløo etter #uib/ £øcf 
etter 2:pnD / etter iuambie / £r 93anbet &øb / eller 
SBftar / bet &etptør atOJ?enmfi?en er <Swa, af 
oc røebffc oc §ceb Statur / oc bet er af Q3lob / forbi fcttfbm 
gtør93anbefftøb/oc fucf iø^ceb gtør <2?anbcn £»cf /©s 
SSanbet $uib oc Zpno 1 ba er ©tenmtfen 93e af Sulb o< 
lørr)eb* 9?awr / forbi at £ulben gtør bet #wb/ lige fom bu 
maaf fee om Sinteren naar bet tfrpfer / oc Mffuer til €nee 
et2?*/<2:r93;mbef Olob oc £pnb/ bet tommer aff # tf oe 
oe tør 9?atur/(£r <#anbct fiuto oc ^øcf/ba erCOferø 
ntf^<n <2tø af Æolb t»cb|Sc oc $Mi$tt> / £r $?cnnifi:cn$ 
S3anb fcucrcf en fortpno etter fortptf / icfe fccller forrøb etteit 
forr)wb/ bet oetpber en øtinb Sftenmfee* ©?ercf bette/ 
af føanbef tøeffuer »nbertiben Oiøb i flor ©wgborn / fom 
tt »bi Codca / oc i tfmoenbc / oc bet tøtpber bog ingen t)c*br/ 
w ba flaar »pulfcn langfom / oc fcanb Z ørjler itf * / p<M" ti i Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) tier tc?< mqm fcttc/pu fau pcfaa mertfe t>tn føtø aff 
£}aitfct/ecgiffue vdaa^aaomixt fipncfcr eller Imaget 
tioi/ fipncfcr eet t>nt>crtit>cu/ pet femmer af CDScnmffcit 
ceoer fipruf i note epiff / cr o« icfc fra / pc Wanbtt fimefer 
aiiio/ Det bc^cr pen f?pre »et>f*e pc tf ucttøfcep i COcc nn- (ten/ 
pc at ^loect dømmer t fcannem / pc fanger fnart c« følt* 
fc:wa,e / eilcr en anfcen (Swgppm* 

Om Sftetitiifjfetté ©attD at tø(c 

om fctiaD QSiicfor pc pcftepen Der 
om tafea r\mp# 

XXX 
Qttu fait pti merefe/ at <2tøge <£m6 røanp tt 
I totfø at pt m tfucttøe oc »ctffcenpe afftftamrcn/ pc 
tfDfrPc^ncfertiD occffte/cc fcetSQanp er megrt/ efter 
yp. Zar cre ^tcDere 9?afur / pa M pcw Stolt* pere f£øn/ 
oc fiaffue cn (9uul #arffiic/©ammef tfefeft* Stonfc M 
rerc fjuip pc 2"ønp/ foret at Pure SpIDc/ppø fcliffutrpe* 
riø StonD ec faa pc! Dvød pc <2>rø& / foret at atten pc 
efen fbruanfeter ocfra COicnm'flcne 90anD / ferpt accr 
S J cntii^n r/aftc ep;fc / cc briefer fcfcc £>røtf / ca ctø 
ffurr £ane <2iano ce$ Otøter / 2B£ccr fcanfcSofre epife/ 
pc -Oncfcr ftclDc 40rpcf fem cr <2tonp/ea Hiffuernand 
O? ^nc ^utD / »paf f vs>ai>t eller afffior %tb< it>c ctler aff W 
De/ pltffurr lancet ces DiøDer / £)cfra aff effuei flphg* 
|*fcf y fem cr em eemntcren / atter pc briefer cn $?cn* 
r.ft-c formeg« / Da tøfjuer, fjane93anpraa pc ipfbrtøffoetø 
ge / ec rrøar ffitøimføi cr fra €mø aff hamren / ca f <mø 
nwnp jefe pcifcncc (jane ©itgrom. 

Om 
ti 1 1 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) »Nb ukruk 
jii/ifw 

cttv tf tf 19* 

Om t>et #atit> fom er Jjtøfc 

9DW SBanocf ftønfe tøf fom ter taatt ftet>* x>W oc off* 
lien \>a* Z>anoet fiøme fom en bys eUer er. jpmtel toef fue/ 
pet féeer tmDernPen / naar Det $ædc fom ftDDer om 9?»ren 
fltDct fmeffce/oc af Dcf tørres /oc Da tøaffucr Oftenniffcen 
De$minDre93anD/oc SColoc @iua,te£<tt>c/oc Det bctpcer 
£D?cnni£cn cn <3iua,Dom/ af fcanD forgaar ©c forfumDcr/ 
ocfaa feaffuer $0?enm|*cn f?ocr S3reen fcttfDe offucr all ftn 
iiff / oc alf Det CGanD fom a,aar fra CSftcnmff en / t>a -O&en* 
frarcr fla, Den $#d(kD/oc Den #uDf effuen paaSSanDit/ 
naar Det Ijaffucr fianDct cn lioel te -mnb / faa laocr ocf ftg 
fee / fommcr Det fra icnDen / Da -Obcnbarer frø Den Sav* 
£cD i SQanDef Jtra; ocf gaar fra (jannom. 

Om SJiflim'ftoré QPanD ^affnet: 

cn SJanD t?arffuc* 

XXXII. 

Wribttttom naar $Rwnifttn$ 93nne etter OfrmtJ 
(jaffucr cn 93anD #arffue oc Spnbt / oc wiDertiDcn ^offucr 
rcf cn møref tfarffuc oc cr 3"pcf / rnDerttfen cr Det £ucr<» 
efen forfpcf cUcr jbrtpnD/ ci £etlcr tylørå i cr <2)anDet føcr<> 
ff cn fortpnt) f fermøref eflcr for vanfcrta, / ocf beløber cn goa 
9?atur i dttenniften/ $)Jcn cr tylenniptm <2)anD roegtf 
vandrig/ Dcf fommcr twDertiDen Der aff/ at 9J?ennif*en 
rtDer oc briefer formeg* / faa af jamren fanD Det tefe 
forDragc/ettøcUer fartøffue/SKen fommcr Def aff^mg* 
tom / Da betegner Det / at Qtenniftcn §affucr cn ©i'im 
øc Icffiicr/ oc for ©msfonrø itylD fanD leffucrcn/ 1 13 Hk :\ 

w& i« 
<)hj i* 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) ■ kl l|j 

1! 50* ^o. 

icfe Hmm eller fortere bet £ntfe fVaftø formcbeff? 9?a* 
lur<ne øiugDom / oc t>rr a jf rommer en ^ma^om oe spin* 
ttrti^jtørrfnDe/ocjbrarfreiDer ønDcruDen Den »naturlige 
fcÆDe paa fis i fom er rclDc ©u:ge / Ctøen ligger OftennifSfefi 
i en jtugDom / oc fcane <2tøhD er #uiD / oc fcaffuer en SGanb 
f»rffue / Det betpter en lang eiugDom aflf &ult> / <£r Det co 
faa at Qfttnmpm ©tugtom fcruanDelcrocwnDer jtgtii 
fwfcebrtng / oc fcatw 93anD er icfe mørcf eller S^unfie paa 
tonDcn i ©tøflen / Det betpber af gftaimftcn falDcr i ©mg* 
tom tgten/ forbi at ten tf uctig&eb oe røetfte bliffutt fcofltøan* 
nem/ fom fUmUe gaa 95ort fra fcannem meb S&anDcnø 
røørc%D/ Det ftaar wl (il at crfrpffø/attøvatøffifcai 
languar entøe ©lugDorø* 

Om t>m ^tifce fritte etør 

^jano. xxx m. 

rønbertrtw gaar kantet fra gtønnrøfti entøn Otø& 
eller #uid / ®uui eller 35lcg / oe Det bliffucr Spnb naar Del 
tommer i ®l<#t/oc MDerttDen er Det £»tf oe bliffucr fpnD/ 
©aar 93anDct tønb fra Sfynniften / oe tøf iler tefc mørcf/ 
oc flugDomcit <r f?or oe mea.it t»Di en <5iuge / Det fcetpDer en 
l*trg emgDom/faa at emgecmen foruanDclcr ftø oe ti 
emco 9?atur/ faa at røanD Den icf c f lenDcr eder ntertfe fanD 
førenD emgDom (jaftuer cnDe/Dcr fom lancet bliffucr 
møre* / øc Du |eer / at SCftørtf §cDcn ftimtf er ncDer i 0?aw 
fcet i faa mottu wbr / at gaturen oc ©wgbommen friter 
cm*o §ucr anbrc / ewett til CunDfteD eller £)øDen / eller cc 
fcer imellem* tø \ 

to 

m 

tøt 

% Om 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) ?ft«K« 
Om Ut Vatto fbm&affuer eettfott 

tf-arffnc. xx xiiu. 

#affucr Sfrintief cn øorf ^farffiir oc er Zpti /Del 
Utptct £øb<n/oc atøcrmcff om Dci crt>t>icn©mg?om/ 
»Den Dci fommcr tcf c af? SMeren / men femmer Det icf c ajf 
SStørc n i Da fcaffuer £an 99c oc pine for i itffuct / cc Da 
fcaffiier Di Ø)?cnnif?er ingen kccoc/tmDcrtiDen DeiøDcr De*/ 
ae 9?afuren,rcnfta/oc Dnfuer ©iiigDommcn aff Ctøcrø 
fliden / oc aHcrmcfi / om 3)?cnmfl!en §afucr fcaffo tøj, gan* 
gc £aalD< toiuge/ ct Da M 2)anDci twe rwgu oc 

£r 23anDer effuctt fore oc wiDcr Zpnb/ oc £affucr 
£)?enni|f en cn <5iuge / oc giør ftanncro fcane #offtw 
Da (Hvil emgDom foruanDclc pg formeDcl|i SSfoDm »Daff 
ttfefem 

Om tørt Qftmfc fom cr £utø o* 

Utur. *xxr. 

£r SSanDei #uiD / lutter oc Sitør fem anDen tm 
SQanD / Det DcmDcr en(owgfrom i Chilien / oc Da fcaffucr 
SCftenntlfen ©tiigtomcnifåinpreftDe/oc faa Derprer Del 
Den n>foitøffuelig§eD/ oc cn føatø 9?ctur i tiftenmfem/ 
C0?en cr 93anD« $wD / oc offwn ©oriacftge oc tfmncnDc/ 
Det betegner cn SSatrcrfb« / SÉen cr COanDei $)mc oc tpnD/ 
Dci Deregner tpaffenDcfo« / øaa fm oc93anDci vereffre 
ncnDc oc ©ort / (£r oc faa 93anDct S)mt> cc 2>nDt / Dci U* 
fegncr cn ©uigfcom i Unom/tr oc faa^frinDci #uiDoc 
£ pnD / cc iicger om paa twiDcn fom ©antf orne / eder am 

£ D« 1< ■> I 

i il ■ Bre ftma forne/ bet &ete$ner (SittøDom i 93ftfren7 ti at 
CDfann.ffrn fano itfc fcotoc ftnS&wO/CDfan cr^anDenf 
§mD oc TønD »to en <cwgt)om / Dcc betegner en lan§ 
<3tuøDom aflf £utt> / <Oc S&imtøm maa tfr? <t* 

£>ro tøt #atii> fom er 35(<& 

£n 23anb fom f atøt* Qsfegfarffue Q3anb / cKcr q5fa<* 
tVarftwefom icfcer ret <oort/Det fommcr »nSertiDen / a< 
2)?ain!|?en føffuer ftolDc ©luge (juer iriDie £)aa, / Det fom 
femmer aff « aff gøør /SO?« £u(Dcn er i *iffuit/ 
oc ()icDM er tpouortfø toDaff (»ffmt/ SD?cn fwøDcr Der 
©toetøang/Da litøi Wantiit x>m liDel/fort{ji at røanDet 
formtnDjfa* wtr@toelgang / fotbi at SSanDet føfgcr <5tocl* 
8™g/ $?cn Der fom 1>ano ftaffuericfc faa(Dc©iugc/Da 
fcaffuer han (loer fym t ftg / |uor aff meDfrcn oc #uctfg&e& 
oljflFufrfortrrOf/^anDci blifiifr ocfaa »mDcrfiDcn 
farffmtwDafiiutiQtn* ©mgbom/oc »nDcrtiDcn peer De« 
aff £offmt $foD / Der toDflpDer Det forfuIcDe oebfec / bet« 
palt Du faa fifnDc/93ant>i* er offucn paa met Sfumoc 
tjmeiuge (jaffuer pinen oc ©mgbom i S3enf?ere»De/ 
pen femmer Det af ieffueren/ la er kanoen 9?ftfg* 
grffmt oc £øcf / oc Dm ©mgc fcaffner pmen i fiøprc 
e»f/ »nDertiDcn Wiffuer Det oc »gførffuct / Det fem* 
mcroDaff ©iitgDom i barmen / Det f*aftu faa fienDe / Da 
tr Stfenmfrm om (In 9?aff*e/oe oet rr aff orme fom 
<r i lifftitt/oe Da er C&cenmften 2foiccttø / oc Di otDDer 
mmm i ifiirt/ pc §m røantø tr »flår oc 0(od/ 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) tf omnier twecaff megen etoctøaitø/fca et fan* S?an* 

icte mrgit / oc »nDcriiDen ceipoer Det cn Qfyfø i Den ftor« 
Star me / Det er fom ©ptfen gaar igennem fra OJicnn i tfc n/ 
fcettc ftiltfju faa bcf icnDc / at for QSplDen Ian roant> tefe 
gaa (il otcel oc forlaDc/SJnDertiDcn Detpoer Det Q?lcg* 
furffuet 93anD £>øoen / oc »nDertiDen icf c / (ral CDieiw 
titlen Miffue »cD i iffuit / Da (lal 93anDct roere iutwy 
C9?«i oftnen paa tcflar / M ()anD oc £>øø/ Da er hana 
ranD (iDel oc ringe / oc forfører itfc eUer forlutterer ftg* 

Om Det $atit> fom er til at fee Iføc 

fom en fip / etter Der Drifjuer 
tout font ftf* 
xxx ru. 

&<t COanD fom ftøwo / ttge fom Der »or en Søfoferfe 
</ (tgc |bm ftpen Der Drtffuer onDer J?immclcn/ naarcti 
£D?enmf*c ligger t en ©itigDom / Det octpDcr onDcrtiDcrt 
Xiffuit/om en øofftter/oc Dog er rocD fin oeDf/ftnDoc 
©an& / oc foffaer føDeligcn oe Jaet / men foffucr banD »ro* 
(igen / oe er aff ftnDige / oc £an Drager hane 2lunfr fa|iigc 
ntet megen $)?øpeec 2troetDe til ftg/Det er g)øH tegen/ 
faffucr kanoen en #arffuc effter ^feerne / oc er 2>cf/ 
cc Der ftnDtø at legge megen fanD paa bonDen eller paa gr urt 
fcen/DctoctpDerfiien/crDcf oe faaDan/at Der ligger tntcD 
fanD paa oonDen / Det oeipDer en ©mge fom £a(Die (Tolica/ 
fom er en ©lugDom i Den neDerfle 2~armr / Der er ocfaa t>n* 
DcrtiDcn en 23ou*cnr}eD/Det fanDt Du ocficnDe af Den rct> 
ffenr}eDt forrjaanDe er. <£r Det aff f?een / Da er Der ingen f?oer 
IXeiffemng/ men naar r)anD (aDer fin 93anD / Da fyaff* 
M (}«nD }>ine / »nDertiDen Da er §an* <#anD tFarffwi 

£ ti efftrr li VVJ Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) < 2 3 

Si I ■ 1 34* 

cfftcr ifyerttc tvtaff ©fodgang / $?c« D<t cr <*8antot (iDcl 
p» wftir i (£r S3anDet 951eg / oc haffucr ffarff ue effwr (r^ 
rn / o< (Mjfueroffucn m S^feg $»rfftie/oc Det fom ftporr 
i lunere er fom jtøjf / Det DetpDer cn 95øJD i ifffkij tf 
»nbmio<n ^htterjbtt. 

Omt>et©ufe2tøtit>, xxxvui 

<£n Q^jnb fom MDie 93rma ^Krina/f r ftaflft Wge fom 
tn ®uul £tøe/ 0}?fti er Der megen |Siim ojfucnpaa/Det 
freu^cr Det /at COtøintfftn er ©mg i £&r»|iet / oc OJfen^ 
wffrø« £iff fbnart* aff ^rfirtr/ £r <33anDet 2"pnD oc 
finner / Det oemDer ©ingDorn i CDrøicn/fcatfucr Det ocm* 
gen fhim/oc ^OanUci cr megtf /Det DefpDer at §an erD<* 
(loppet i liffint / oc f anD icfc gaa tit ©toet / Det fcet j>Der oc 
faa cn ©mg leffucre / men er Det faaDan Ifrcf et i før|ic 
øpn&c'fc i en ©lugDom / Da oemfcer Det en laang ©mgDeme 
^)v>ge/ ^Derfor naar manD frtxter fer Den SD?cnn;f*e/ at 
^nD »nDertiDen mtfler [in ©mD oc tøanfc / (£r oc fcane 
c ^}.mDDtøD/oc^ffucren ©uul tfarffue/oc er gtftrcfrn 
foripnDctFerfortpcr* /Det DctpDer en ©nnD SSttenmtfe / (£r 
93inDet OtøD/ oc tefe forhDen i en ©itigDcm / Det ergoD/ 
2)?en er 93anDet fiDel / oc Den Scatur fom ©tørne i 93afM 
Dit fom en |tp / oc Det er ©ort / Det er £5øDeligt / (£r Waw 
Det 3tø> fom S5fcD/Dcf er 4)øMføe/»a DcfynDcrJjgc om 
lungen er ©ort / oc Di ere for&rcnDt i #alffen oc SftimDty 
crSSanDetOCøD/oc crliDel i en SQaftcrfotttge CDfrnmfte/ 
Det er 3)øMige^er Det faa /at en Ottcnnilfe fcafFucr flor 
^eDefom^olDeoaige/er93anDet Zpti/cc §aftucr off* 
M«? cn 3?Mtø tparffiic/ o; ftyDer oc ©Hømrøcr Det »Di 

ltg< i 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) *W9 
#tt|tt ftt/tø nrtoia 
torden friø* (tøe fom &ruDnc i^uebtP orne / dci frqfar en 3>Mtø< (lug* 
Dom/ fom icfc ranD&icfpi** 

Den (Tircfd paa SLtønDcf. 

tfir* Stttg |*alffu mercfe oDf røanfcet offtteniwia <£tø 
cfelcn/ (juaD Dit Der t>Dt Mf fcc oc mcrtfc/Da figcr Deø 
^giDiue om Denne £trtf el/ fom tønner offucn paa Wanutj 
tt Den93rcDf oc 2>cf /oc fjaffucr cn93anD#arffuc/Dei 
fcef pDer cn <5iua,Dom føg i £>o jf ueDef / a jf StilD oc 'ÉSct fte/ 
<£r£anDocOtøD oc£øcf/Def freføDcrSfø o< ipinc i for* 
©off urt aff offiierftoDige S5loD / (£r Circf elcn oc faa DiøD oc 
liDel/Def&cfpDcr en oc pine i Den^ørcftfDe i J?offuii 
flff føDc oc førfccD i tt §«nD ocfaa (wiD oc IIDel / Da c r §an$ 
pnc i COmffre fljDe aff^ulo oc £ør§cD/&affuer oc ^ircf^ 
len cn QMea, tfa* ffue oc <5ort / Det fcef pDer cn Slrancf jjeD o* 
©tøgDom t #iernen / oc af manD maa afflD frptfc for Qø' 
Den / foriianDler fta, Den QSIegc ftarffue oc Den ©orte $arff<< 
ue i cn OCøDløff #arfue/faa mtwu »iDe af C^cnm^cri 
fane ieffur/Qtøffucr oc Den Oiøoc oc løft #arffue fer* 
ManMrt i en ©orf/øaa er Def faare af frocre for£}øcrn/ 
SMiffuer oc (Tircf efen ©røn fom en@5rcff oM cn «5iua,e/ 
faa er Def af tefrpefe/af Sttcnmffrn mptfer fin S&cD oc ftnD/ 
£r Der en Q3o&el eller ^Meflfe offucn i SSanDcf / lige fom t en 
reen Q9anD / oc laDer l $t faa / oc IcFe (hart foraaar / ttt U* 
ipDcrrnlanø (?møt om/ ocfaa cn ottijDomj It-nDrn/øc 
onD r# Der i liflru« oc en <Smg i>ffuiDf / £r ter cc en liDel 
Gf nm paa éircf clcn / eller i £ iref den forø fmaa forne / Det 

£ li) hyt htyUt feen $ieb i 5>ffuePu etter {Srpff/'dtø m tftotø 
aff iungen/fom foraarfager (tg aff #offuePet / @r ffo* 
pen affilingen /i>a er SSftenmffcn 0£?<c 1 Q&nffer 6>nPe/ 
gr floPen til Q3rpf?en/Pa er SEftenmflen for 1 ^3rp< 
f?en / .£>6ent>arer frø en C9?aferte offuen paa c 2}anpet 
lige fom en <5pinpef»eff / fcet peteøncr <bllia,fcpffl I Q^r^flcn 

Om fcett @eum paa ©attøan 

bratte »egne megttefumpa« 23ant>et/Me< Utptt* 
tn ©lugppmtsarpfut /oc en &i<rt> ieffuer/ oe en 93reef 
paa gaturen /ér oe ffummen lige fom ©affran frafff/ 
l>a tøtp&er pec ©utefote / @eer Pu % fom prr tror »oer 
1 ©laffen/ Pet oetpDer ©lugfcom 1 ienfeen eller Støren/ 
©c Pa lueter SQanPen/ot fcannem er 93rt om 9?aff(en/ 
f ommer Pet aff I effueren / Pa paffer gtontø itf * / $?C« 
JanD fcaffiter om 1 #øgre ©jiPr* 

Om M S&tlaxc Støtik 

Cr gfonfef SQflar/faa at ber fiftør megen fmgtfl 
t>W/-Obenfrarer fig Pet offuen i S3anPet/t>et ret»t>er m 
jpwgrom om q^rpfien / Støen er Pet mit i %)anM / oc 
ftwncf er icf e til ©runPe eller SSonpe / Der retpper en n>eepfe< 
cm 0)?afuen / men er Per nePen pa« ©rurioen / oc 
^ano« er tføp* / pei pemper m ewøcom i 
r*n> 

Om 1 mm 
Stawi 
Kat* _ - 57* 

hej ffarffiic. 

Nfy 6eer manD noget i <2Qanb / fem er lige fom SSlob/ 

filer SSanDet (jaffner en »D tfarffue/Det forumer fr<* 
4 effueren / oe Da er S3foDet $lar/ oe Den <5iuge fcaffuer ont 
« fcøgre fuDe / f ommer Det oe aff Støren / Da er »Den pa* 
©runDen / oe i mut oe ©tinrf er røegit / CEften femmer cec 
aff 2(Deren i Otyggen / Da er 33foDet megit oe $lar / oe &anD 
§af/iier $)me oc §5<* i Oiøggen oe i ienDen* 

Om @a«t> < VmW, 

XLIII, 

-£>m rnanD feer fom ©anDltggenDfe i 93anD paa grurø 
Den / Det Detegner ©teen røbt Peeren / eller i lenDen / £t 
fcet 1 Støren / Da er ©anDen #inD / oe naar manD Zxø* 
(fer Det imellom pingerne/ Da er Det £orDt/ce Det <v$anD 
er$?ilef farffiirt oe SBWar/ SLmDertiDen f ommer Det aff 
effuerflobige §#De oe £ør$eD / otfaa om en SEftenml** 
|affuer tagen (Barpe £)rief oe legDom ril ftg/fomfuJiD* 
fcaffue Q3røD liffuitpaa&annem/ eller oe fcanD funDe r>aff^ 
tie cmgengelfe met »Ownofblef / eder anDen ting at KanD 
funDe |affue tøøf ienDen/ Da er SOanDet QSløDt naar manD 
ganDelerDet i $inDerne/$JanD Kat oe fpørge Den ©luge 
aDf / om £anD fcaffiier fartgti Det aff .OutnDer elles 
afjf iegDom/eCerom Det er femmen aff IjieDe. 

Om to #a«Dfom@fummer/dtør a 
WrunWMtu xliji i. Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) i f 

i 
3 S* 

@eer manD i SfrmDet føcf <r fom £fy / Det M »nDei* 
ttotn aff Defucrmg oe SSoQcfIkDi Støren /oc Da&affuer 
5fttøimf?cn oric odi fin åfrrtøoflfutf / oc faa fommcr bet t>n* 
DcriiDtn affono gtøft oc lørtøcD/cc aff Den ganffcc iiffut* 
6>iugDøm oc / oc cr COtcnniftm itfc goD at§iclpc / mm 
fcanDfcajfucr ord £;<e*c i fom §annrm DrenDcr effucr aO fin 
-tiff / 0J<«rt er Der |maa forur i S&nDct f cflcr offmtmaabt 
fmaa Qftattrit (om Slloe/Det femmer tiUfin). ting i x>n* 
fcertiDrn aff flot / o( af »Pine oc i iiffuit/ -Oc er <#arø 
Dit roftør / lige fom een .OumDie Der er tfructfommclig / oc 
5$<rr en ^urnøøn cOer Rafter /£re De forne eller jiø* 
tfer Oiødc / Da cr Det en Søn / Støcn er Di 99tegc eller §ui* 
De i Da cr Det en pateer / oc Da er 93anDit £lar / oc £un er 
altto fom Rnti oille (opø oc br pDe (Tø / oc gftttyø Q3rpf?c tøiff* 
uer tøaarD*/ oc gmDiø 3rer flaar fnari o; 3J?angefelD<* 
(igen« 

Drøpuffetté ^atur øc Samer* 

ftrafft* Jr^r. 

lyta tril jeg noget ocfcrtffue oc antegne / fcuorleD« tttanb 
fanD ficnoe ^ulfeno Stafft oc 9?atnr »Di eneunDCDfan* 
mfsc i oc faa i>Dt en <5iug $?e»mfl:e / for Det førfie / naar 
Du oilt føle paa pulfen / Da fralttu Det g:øre paa Den Sfonflcr. 
2frmc/forDiat perten ligger emoD Den SGinflerøiDe/ Du 
(Salt met Din SRinflcr fcaanD tage factcligen paa Den <©iugtø 
2trm / paa Det at £an icf e (tal forferDe ftg / oefaa fer Den fag/ 
at pulfen |Vat Icf e foranDre eller frr (fyuDc fig / oefaa (talt Du 
met Din £>øgrc §aanD / oc met alle Dme tfent fingre regrip« 
Pulfen/oc g'fiw aot> aet paa/om puffen flaar langfcm 

eQer 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) t Itu* tøj/tø 

»tø* 
mtlia cc 
y/M dir riter fttarf/ $aaff rtfer fa«/ ffaef* rtfe* fang* ©tø/g« 

I aang 3r c ftafl fcu gribe paa mel tfem fingr e / o( en f iaef cl 
mtt fj. #<ngre/en ©nar 3« / fom fnarj farer op oc nebcr/ 
cn laanajom euVr (ten 2trc fom fTaar langfom / en flor 3lr</ 
fom fiøDer$aareemob fingeren mtmctj om cnutcifem 
bufanD npfrucfølc. 

2(t fa(< t>tt»erc cm tmlfem 

3)ette ft 3f c bu vte / af CD?anbeno »prr fon faffiir r f * m 
re putøcno£luint)cn6 perlon/ oc De Ctfnge fcaffuer |Iøw 
re 2(rerenbbi@am(e/ocom ©ommeren flaar 3rer me* 
gu §uf?rgcr oc ©uarer* enb om ^tnicren. Støercf bi fom 
<re£#5*ocfuecige aff9?a«tr/be fcaffuer flore/ (aangcoc 
fuare putø / oc bi fom ere aff 5tolb Natur oc Zøt i bi %ap 
urr laanajbmec fmaj pule/£r nu gRenmfren aff £ erc« 
oc tør 9?amr / ba er pulfen IrDel oc fnar / Often er fcano aff 
&eio oc t?u«tøe 9?a«ir/ ba er pulfen faangfom/ libcfoe 
fort / ben gtasc gtør pulfen fuar / fucngfccb g ør f?or pul*/ 
&ør§eb gtør liben pule / fulb 9'ør (aangfom pule* 

Om puffen ocfjuortc&té SKenntjlfm 

fCal »erc iiffuiu *Lri/. 

J&u ftatt mercf e oc giffur gob ocf paa / om CDfcnm'freil 
ttftrto eller Ctøage r / eller SD?ebelmaabe/Sr ®?enn»^ii 
ffevt 1 Da (Sule bu (age f aarf paa 3lten /formtbctp # et ix 
|rb fam^u onbrritben itfe vel føle 3ren. CDtfcn er CLhen* 
n-ften 3J?ag<r/Da ffahu gribe faciel-gen paa Q(ren / foriN 
at&angaffutrj&itirøuføb v°a 3Ucn 1 paa bel al manO li ■ i i il f ■ 

føti$tfotfytm%m/$ft<n en #M>etøtaDe tiftmiM 
(om er §uerefen fer $<tb eller for $?ager / §annem ftalw 
lage maaDefigen paa 2irm mctgoD tferfianD/PcnaarDit 
fcaffuer faa fagDt Dine fingre paa pulfen dier Qiten/tia 
ftaU Du icf c rage tøm aff igen/ fpr enD puffen tøaffuer flagen 
#t»nDreD*gang / tmDer Dine tfmgre / forDi at 3aren er »n* 
DertiDen towg t fcegynDelfen / oc buffuer Dpgfierc? paa Det 
©if?e / ec Det er en goD tegn / at gaturen ftørcf er frø / men 
er 3aren i pcgønDeffen jlercf / oc forminDfter ftg flag fra 
flag /Det er en onD tegen /forot af ©lugDommen fanger 
cfuer^aanD/ oe Gaturen oc SKcnniHeno icftuti oc iiff 
fortrend » 

fymkUé mattt fant> §øfe paa IfinU 

fen cm CØ?enm#en er »eD maa/ 
eUer tøanD er t5mg> 
XLV in. 

4Defte Haft Du meref e / at manD f anD mercf e Det t puf* 
jen Den matt oc Den «$mg&om/fom cri^iertct / forDter 
#iertet (?ercf / Da er oc pulfen fiertf / er oc piercet @iug/ 
Da er pc puffem 

•£mat>rø fiør 'Pulfj betaer. 

9?u £aff uer »eg figD JtøerfeDi* manD M met fine (fin* 
flere oc ^aanD begribe pulfen oc^arem 9?ut>il legfig* 
luaD^uerpuie^Dcr. 

_ ggtønt* ffger/ (£r puffen far oe (TercT i en eunfc 
3J?cmuf*e/Det bctpitr en <5unD Støenmfee i tyertet / pc 
m m trølp Sftenroiv* ocgiaD i Swrø/ c< iemmrrneerc 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) 1% 

•tøitrw tø tøj« 

jfttøif* 

f«/ (»M (Urt/f 
pø** 4 1| 

tøDer mrentøcD / ont> §aoe o< tDiugoem t alU icinmoetr/ 
oc flor 'vOtf o( pine om ^rpfien oc cm #tercet» 

gnltoeipufe paa en ©mit) C$enn»|*cl>(tøper en Stotø 
Statur oc en ©wg dttennijte / oc <»< &aanD/or|uint>cr pa<* 
Xiffuet / oe ^affucr en forgfultø fcicrte / £r øcfaa 3aren U* 
ten i en ©mø SK enmffce / oet er ©nt> ©uige / o; SUfommefi 
om 3)?<nn»flen ^affuer en ©wg #ierte, oc pulfen formm* 
fTer fig Da^ fra Dag/fortn eet fcexøper at &ane leffutt forgaar,? 
oe aloen ©mgbom wll foroerf u* fcannem. 

Cm puffen flaar fttart. L h 

©laar puffen fnart paa en ©uno COcennt f*e oe er (føl/ 
fcetoetooer en fcrto oe tør9?«tur/occn §afiige Sftenmfte/ 
Dog forgaar wreoen fnart/ £r pulfen §afitg oe (hare ten 
(Slug Ottennilfe/oe (jaffuer #cennt|*cn megit £e*t>e/rel 
oetøoer voen £uiflM <n <S»»8&°ro » SSrpftcn oe t 
J?icrtcn» 

Om puffen (TaarJtøancjfom. 

£n iaangfom pute/oot en ©uno $tøenn^e/oen>* 
rer en ftolo oe før^atur / ocfaa at Stfenroflcn fcaffuer itf e/ 
røegtf t>et>!*e t ftø / $?en er pulfen QMøD oe ffor / ret eeiocc* 
en&olo oc SRoo 9?atur t SERenwf*en / onoerttoen 2$<$it 
nuno at pufften er (?or / oe naar mane tager eller føle* 
#er ttn / «©a tøjfuer ren Q5cri* oc tforfuuinoer 

§ i) ecc* 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) 4** 

H tt S3tøD/ber UtpUt at Den $tt;ti$t* i Qfttmifttmt 
forfuunOcn / ci al tøjnø £effuitoc itff falDa aff / lige (om Dr 
t>^r ere ©mge i lungen /oe jom Di Der ere forfer fruit c( aff 
øffuerfloDtge £e**e er førtørret / tmDertiDetf er »puffen flor/ 
øc Der effterfiDel igen /oevnDertiDen (aangfom/ ønDerttDen 
fhart, Det betpDrr j( gaturen haffucr mange frif}dfirr oc an* 
feciingeafF mange fconDe (Siuge/font manD ligner »eDDett 
93jnDt#føDrøeUerrj>affuit§uor rtfr« Qføffrr Det xto* 
sff en ianD ot t m anoen ianD* 

Om puffen* dag/øc r)uab fc>u tør 

arøertfeocfrrfarefanD* 

gftmfnu t>ef £u«D leg Wgnu figewl om puffen / part- 
tøf af Du fanD Miffue oeflanDig naar Du griber eller tager 
ftøa Puffen met tøj. tfinger/ fTaar pulfen i alle inf. fingre/ 
Det oemoer goi oe ergoo/CD?en flaar *pulfefiicfet)oen »n* 
ler di if. fingre »eD Den ©mgte r}aanD/ Der er tefeont/ 
SOJen fTaar pmfen icfe naar3Renni(renfjanDwDij. eller 
tn. Jingtt breDt fra 2talfroa.en oc icfe naroeDfjaanDen / 
Sbx maatgti wDe/ af Det betpDer enDen oe tyimmfim* 
^DøD/forDi af hamren oe flftennifTfnb mact fanDttfcV 
jorDere etter fomme Pulfén* eiag fra (jiertef* 

Om pulfm foxminmé clfer 

formere / Lu ir, 

StøercFompulfén former« eOerformmrftie/ etter om 
£Wen i Del førøer I.Dd oe ringe / oc formerer ftg Dag fra- 
tag « bu jFuer|?pr/D« b«po<r at S^omHtew Srafftfor' 

tøcri* 43* fominbfth i et tøtømf Ur* 
oliffuer )o mere ec mere <5iug/ oc Influer f;#f*/ bet er 
r©øOe tegen / SScbrer bet fig oc mtt §anncm / at ()anb f ane 
*>et foff uc oc tlprdw / oc gaorn fbrmtnt ffcr ftg / oc pulfeu 
flaarfacteocføbclige/ bet er en 900 tegen til £anofunbl;Æc/ 
Ojcercf ocfaa naar puffen oliffucr tiben / at ru font r \>fiut 
føle ocn ec fTaar batftgc oc fprmgcnbc eller fcoppcnbc/ fa« 
maat Du wbe / at -Oøocn er fcart abt. 

5laar 'puffen Mflfuer borte o< 

for jumber/ ^^5, 

iD^ew M ou w'bf / aff offuerflobtge fatc efffer w 
€>iugdom/at >pu(fcn tit oe offte forfumbcr/ at manb itf c 
fanb mercfe/ent CØtøtnifcen er tilnea,« til -liftuct eller til 
£tøoen/ bet figio fom tri fer bagfigcn 1 fbrfarcr.fctfb / af 
SDf cnnifrene Uffmt er flacf it / men ronjfen er faang / totto oc 
oreeb / forbi at CDfrnmfteno icffutt fortid bog fra bag / meif 
fonften ipDfprebio oc formerer flg / €D?en ben er itf e mb nu 
funben/ ber fanb §iclpc CØcenmfTcn for benne timelige £øb/ 
ep (jetter ftn fanb »ben @ud alene* ^Oerfor flgio bet mel 
faaorb/at bi tfolcf fom 3<tK ere bøcr førrc/ enb bi |ont 
Støagre ere. 

Oet ffgto faa t en ffaref / at manb (rulle gtffue benne m 
Ititnbrr at ct'oc oc briefe / enb bt font magre ere / manb (tud* 
8 »fu< bennem tom at briefe / oc 01 (tuUe treQe oc 2trtcibe/ 
atotfunbegtmbenncmORagre/gRen legtcncfcr od /al 
fcnne >0ep ec DCecept fTaf itf c ocl bcfalbe bennim. 

iii fiftr* I ' v I 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) te 4 

V* 4 ! 

44* 

Støertr: Dette /at atfee>iug?ømme tcmmtt affcffatt* 
ffoDigbcD / fom rr mcfi aff # De n oc ^Drufcn / Derfor cr maaf 
Dfgoø'ialuug/forDiDct fcolDcr QftenniØtcn »Dl <s5unt£fDt/ 
2lUc (©mgoom fom fommcr aff offucrftoDtøc funger oc 
:£ør|t/cr»<rreenD Di fom rommer aff offuerfloDige csDett 
cc ^Oncfcn/mcrcf oDi alle (aangttarenDie <5wgcom cr onf/ 
ae mano giffucr De (»igc fortie« at #Dc oc briefe / forDi D< 
foroerrfuj© ocr aff* Oftere* Dette /t>Di aGe foIDcfiuge/oc 
t)0t alU ftugc/er alle DløDc ©< fucttge fpife goD/mercf »cU/ fcuo 
fom eil tage fil (tg cn^rtcf fiUcgDorø/fcanDM cilfvrnc 
foriiegne §4tiø liff mef ©irup eller anDcn Drøcf / fa« gaar 
Det Deø facter |tn gang/mercf afmanDMtnøcn IcgDom 
gsffitc fom fane giørc 'Btccføanø i nogen futgDom/forpj 
t^afuren cr for fmgcc fuage / |tm f anD tef c faafc cflcr for* 
Dragt: Den / CDccrcf om cn OJcennifitc oot ©lugDomnrøflc* 
fin oeeD oc ftnDf / fcaffuer r)an merc naar fcanD (øf uce 
(tit) toaagcr/Det cr ,§øDeI/gt/ oc cr Dcf ocorc naarfcanfc 
Mftør fbffmt/Da Døer fcanD ttfc/ SDtot om Ctøcnmfaft 
bfcffucriaangfom Ctøager / Da &liffiter £an ecfaa langjbm 
8& igen / »oroer IjanD fnarf Cflcagcr / faa bliffuer §anD oc 
fnarf fdtø / mercf Dette af Den fom #Dcr »Den føjt / Def giør 
G5iugDom / ferot af Gaturen cr fuag / oc t anD Det icfc faafc/ 
foror<MedlerferDoffue* 

Ctøercf oDaff jbrfarenfreD / af mgen Qftmific cr fa« 
ttåødler fcaffuer »erif/Der fimDe jtgctfanDfeD/at Denne 
S0?cnm(ic |af £)ø eller leffue aff lenhe ftugDom / men ert 
(lug s 2)?cnn;(rc er ringe forfømpt/octligc maaDe leffelfg« 
£ oivm i mercf oel / Den .Ouartana/ fom er aff f u(D / Den et 
Tangiom at forDriffue »Di øepeanort CDfaanet / 0)?en om 
Omnieren cr Def ntøgt f?gi af fot-Cnffue / Den fem femmer aff 
ItfDe/Oenfergaarawne op? femmeren /Den folDc (tugc 

fom ...... "^ttUrøU «l' M 1 1 Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) 40 

fbm femmer ftucr tri'oie Dag/naar Dm cr atf §eb CO?afcft'e/tøi 
cr Om om ©orncren farlig oc ni« frøet / men om Sinteren 
forgaar cm rmge/oc cr »cl at Jwfpc / mertf Dette »el / »il ctt 
funo C9?cnm|cc bruge megen légDom/ Det berømmer fannem 
i'cf c »cl /men bujfuer fmg Der aff. Otfercf Dette / naar <23<cr 
celueten fcaffuer icf c fm rette fetefom 3ar«/faaat93uv 
ccr.cn cr »arm / oc D« regner megit/oc ©ommeren er f aalD 
oc »oD / Der effter føfgcr gierne DøDcIige SmgDom / Sftercf 
§uaDftugDom Cittenmflcn »aa femmer i ©eotembri D3?aa* 
net / oc om SØintcrcn/Dc bliffucr lenge»arcnDiø/oc er at 
eefrtwe oc rcDie / men »Di CSføi; tit) »arer De icf c lengc/men 
cr lette* -Om en .OuinDe cr mjltgc bfejfuen fructfamelig / Da 
flMl §un icf c tage nogen iegDøm/ icf c (jetter rmoDrjun ftaf 
fhare føtt §»nDie fofler / fcrot i Det forfie cr frue ten forfuag oc 
ffcrø&cligey lige fom Du maat feeoaa cnttørtfDcrfclomperi*/ 
juar fuarligc o< ringe ben ranb fdrDerff me aff en liDm jrof?/ 
men naar De bliffucr gammel / faa falDcr Der aff. 

SDfcrcf §uab icgDom etter £)ricf fbm Ottennipen tager 
om ©ommercn / Det cr got at Det gaar effuen fra 3ftm' 
mjtm/ocomSSintcrcnncDcnfra Ottenmfrcn/naar tiDeti 
cr alt(jo §rtb / eller alffco £olt> / Da er Det icf c got at tage (cg* 
Doms Drpcf /icf c fcefler at laDe jtg3arelaDc/atte»anDo< 
©toefgang jern cr fort/betøDer oc betegner tøben / oc alle 
faalo <5u#D betegner tanguarmDie jtugDom/ ocifamme 
©iuøDom/£)øDcn. 

9?aar CDfenmjtm ftteoer cffier fcanD r)affuer foffuit/ tin 
trølDer at £an #Dcr oc Dricf cr formegit/er Det icf c faa aff off* 
uerfføDigc <xt>en oc Dricf cn/Da (talt Du giffttc £anncm en »ur* 
Øf ring/forfuinDcr nogen oc faiDcr a|f Dag fra Dag / oc forgaaf 
pc fwmifiDfftø Pffrø all fm i i jf / W PetøDcr tøttn* 1 K m 

'•S 
4*< 

gr ut tf e>uigt>øm øoi en $R<nrit</tt i$t U>U på* 
4tnUwoUi?afotto\ffiut Den fiwe ten lifcel {omringer er/ 
ai matiD ufe føler efler atter De(« 

3Ue øiugtiomme fom rommer aff flor 3rpeiø / naa* 
€D?ennt|fen forlader al 2(rpelce oe fcutler fig/ faa førgaap 
ømgfcomen $annem/men §uab ojfenniften ertraantiU/ 
r aar fatio luicr aff &ane øaane / £aa Hiffuer §anp 
©wg. 

£roeunøoto2fdrø< reener megit/tør aff femme* 
faatøe (Snige /oe ©tueromen fom varer (enge* 

iitøtr nogen 'Ctørnmjtc i en ©wgtiom øe ©u#fcet 
øffuer an |tn iiff / naar øet §affuer x>wi f;g til [oroetrmø/ 
Der er en gob tegen til l.ffuif. 

QKen (Suttter SRcnmftmift »ten alenemfte gan# 
#offii«yjbei er;$øc* regen. 

(£rbet faa/åt en SOJenmf e ©i?<*ber t>bt en ©tngtem/ 
øc$anb Miffuer jo ©luger oe duger/ te« er ont/terjør 
(ral manb betage Junncm ©u#Den /ellere forcerffuer tef 
£annem/øt førfenger fcannem £ane <5iugtom/ é feer bel 
faa /at C9?enmf*en faffuer taget nogen iegoome *Drøtf 
etter 'Purgering til/tg/oe fcan ter efter fanger krampe/ 
Gtoelgang / ørt er J&øto tegem 

i'ggerø)?enniftenleng ©mg oe fanger ©føefgarg/ 

eller fcanofcaarfalberfcannem aff fn £offmt/fcet øeinter 
£)øDen. 

£r Støenmfeen ©tog øbi £»en aff Ctøegen tttfttj 
£annem er tetgot/at manb bereter £annrmeii33aDtjrni 
£an fanD øel ©utft>< aff/ ot g»jfue hannem Æfar ^imal 
*Ontfe/teiergpi>. tøtø 47* 

Hm fom fcaffuer otit i £offucMt. 

th* ÆtfomfcafFucr^offutiSSc* & ftaffucrCtøegcn wt* 

tn ceDfce et frdtøe / Denne m cr Ofticlcf fratelig / jeg cr fcun 
WgJ i) f m gofc fom cr ©fagre / o; Di Cørcnmtfer goD |om c r aft t ør 
* N Statur / otti Dt fcaffucr tef c flor £<*t>e. 
i #jffucr Oftenniftcn ont oc QL?Of 1 #offiteDce / cc feber 

£3lobt »aaer cDajf 9?cfcn clUr SLtønDt/ Da Miftiicr £ait 
tounDot M'Paffe. 

#affucr en CDtcnmfte t lang titD§affDtfc*Dc Wegner/ 
cc (>anD for Drpff uer Dem / Det cr Itabrtigt oc far ugr. 

£>aflfucr éftenmltcn Ctoclgang / oc Der cJierCpief 
oc orpDer ftg / faa forgaar ret hanncm. 

#oflcr nogen $?enn»|tc/ fom §affucr røatterfotty 
fttøf tøterortf, 

nt/tu{tf QMiffiicr nogen Sttenn (le ©a«rrt effer <>QunDtf fem 

(rfiKt to fcaffucr sSatterfbt / Det tøDer ftg itf e lettedg l SO?en 
ei« t w « -©øDcltg. 

£f*S ^ ©tuge Der aff / Da ffcal bt tefe Bruge Det / bcr rre mange 
fom laDcr |lg labc / oc tmbe vel at Dt ^efuimme Der o fif / tog 
laDer Di Dennem laDe / £uilcf et er tele nptul gt / men ciib oé 
ffaDebør« »4f Om ©ugfcorø, -L/a; Satijfil .ligger en Ctøenntfrc »Dt nogen €?ttigbom / cc £anb for* 

fcfør icfe meg« t 2(n jtctcf / tef c fc-cder tøftinr foruancclcl 
fil ©mgDom / Det er en øoD (egen ni Jiffim, 0 £r I Vi 

4 ■ rifl 
4 $♦ 

Cr 6« fa« at fcanoforuanDferfig ttteajf/faatfifcafiø 
tføfe &llffuer fptø / oc #pene fiunrf er tyof inb i ^offucU«/ 
eller tøiffticr §ofl £tyef/oc (jano ørerne fcliffuer Sfaafoe/ 
ce 2(nf?cfef €5orf eller ©røn / oc §affuer møen ©foeføang/ 
o< fcaflfuer icf e twgif toent 'SBaaaen / Da røo«&u t»føe at m 
cr£)øtø fegcn. 

øf rer Da ocfaa af $tøiniftøtt #ørn rmDer oc mt e i 
naar fSanD feer paa (mfef / eller §anD rifler / (Uf r ocfaa ganø 
$pen flaar o&cii / naar §an foffucr en ftøno / oc £^ene Miff* 
uer ©orff&nncnDiø/oc^pene&rønefalDer nctxr/oc &aff>« 
«er ingen ©fofføema, §«fft / Dcf er £)øDe fegen. 

Sføercf omDen©iti$e ligger mere paa tøøøw @uDc/ 
øiD paaSSinflrellDc* 

&(t er gøD f råen / ae §anD [Trecfcr JpenDer/ 2(rme7 
#øDDer oc 33rene fra ftg / oc fager De m fil (Tg føem 

<£r Def ocfaa af Den ftttge ligger fig paa fm ^offiirt/cc' 
plecr u t i$< af giøre i ©HnD&eD i Def er &m fcgem 

Om fceti @møc fUtm met 

£enDernc; z-r. 

%gtf CØ?ennifren i en <5njgDotn / oc §ant> tøDDer itiee 
(tue StenDer filfammcrt faa af Di ©nttferér oc f?ecr mtf 
eennom / Det er Døt>$ fegen / eller £ant> fclifftier Zfffmtye* 

(£r fcanD StflrftnDig / oc ©ftermef ^enDernc/Dcf« 

£r 0)?enni|ten (lug oc fanger en 93ulb f Otyggen / forø 
ir fort eller grøn/oc Der romer mt ef aff Deti/Def er DøDi fegn* 

gigger Sp&nmftø »Di en futgDom/oc |afFuer en 35øl& 
irtbuørffo/eacr er 3tf|mDig/ellcr |affuer flor <2tø l fin §c# 
røf/griføoc lager fcano røegif paatfn #effutt/ eller paa I 

i 6i la 

n 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) Kftiiftr 
'kim 
*ttH# 1 fiiif# 
tø/tf 4* 

aeggeit/ctlcr i fine 9fc|c|oU<r/dtø pa« gtøtøe SWcDrø 
pc Pil giØK Der noget af met tynDernc / Cfl cr £)øD5 
ttgen. 

<£r$?enn#en©iiigoc ar ffaefcaantøt /oc93r»f?m 
gaar Ijapigc op oc neDcr/octercn teflen/at§anD()afiief 
tøine ee ont i 93r»fkn oc om fltenet / oc Dtt er £)øi>$ te 
gen / oc Det cr cn tegen / 2U SDfrnnitøn i farømc ©lUgDont 

<£r Det faa at »rtrit er $aafD font »Dgaar af |an* 
fe/ jetter oc &anDcr#ecf oc Stang i J9alfen/oc£>»gc« 
efter SanDcn / Det er £>ødj tegen* 

brager ocfaaenSOcenmfrciflneiughmi (U»?M»* 
til feg fcucr tf en forlangfom etter for|ap>øe / oet er en goD KU 
gen tiUlifwt* . . _ . 

<#Di atte <SiugDomm< cetegner (<*tt ©uc*D (?acf< 

^lugDom* 

Olefer en Ctøcnnifce »tø fin emgDom/ oc Møer itii 

flrat / men ligger faa fceDen t jrr. farofulD Dage / fa« at ftug* 

tomen e» fceller $#Kn formtnrflEio/ oc £annem iptf» al 

Den 93i;lD oc Oteifcmng i liffuit »il fcriianDclc fig ftl »aacr 

ccMoetiten95»lM. . 
2iae^p!Deoc0vctffeningfbmfaa Utøtibis mDiicrtiei 

5D?enm|*cn / Di ere DcDrc at fciclpc forø f orner »Di røinfire fa 
De / enD Di fom f ommer t>Di fcøgrr fuDc. 

fanger nogen en StylD »Di lifuif oc »erDer rollen til 
»ocroc SKatem/ Det er ntegit farliger tlifwt enD »Den 

2røc Sfctferfot fom fommcr af fltfDc / oc om »an* 
Det er OJød oc liDcl/ ocftugDom^affHcr lengc»arct/Dcter 
<©øDe tegen, • ^ kv 3ffff <5øffn røanD foffucr om gatten / et metft fmltt 
et 7?a(urf ;grr <no oen nwno fbtfurr om ta$< n. 

-Ofr cr cn ono legen / at en tiftenmfte tant tete foffuc 
prf? ii om&omen l forot at bet et at tefeme / at hanf faf^ 
l>rn0i.irmocWnfufr2tff(TnD^ ' 

t&wr en ©cenn^e til ©toef / oc €D?awiVn er tefr for* 
tpn* /ep^Uet f»riøef /Det oetpeer at CKatmUm haffucr 

m n et oet fom $aat neten fra gftfltnfltøi fem <£anb 
^rm< / cOf r oet fom man* taft* aff barmen / m 
tt ono t.gf n . CDeen er te t eort oc lucter oc tømcf er / ret 
<r -Wxl.'øt / ocfonorr Ifgcn om C« oarer lena,e ♦ 

rr itf c ou ftøe n btiffaet Det enten ®tøn eller eort / NC 
tt g)øto frøen / oc i lige maaOe om oet [i øntf en 

£>ro S?Jeti»<fiPeit er e*uø i Sutiam 

cUrrom^r»|?cn» /.-ry/. 
^flJftWljitll eiwø i proffen /oc fcaffuer fcofcoc 

f?\, ,J ? ***** r ^mc/oa laDeroet tøfttrlp* 
o^ 0f irr cr ©røn eller ©ort / tkt et ®øoeUat. 

BW#8^* **' rran8t M SU tit fa ; 'Mk 

iSSRcnoc 
flfttflW 

!« _ op / elle r $anD faoer ftg 3arf 
laU l oc Det Miffuer itf e mtfDcr eller factcr met fiannrm / Det 
beiym ctt s ^plt) i iungen / font vil doIdc f »eer oc 
Sftatenc* 

9feø<tt tCijett <*t mattt) fcwfc f tcnt>c i 

nogen maaDe cm flfitnmfim Un Ufint 
eller aD>? / naar Dem femmer 
nøgen ©mgbom paa. 
Li i Ih 

7?aar nogen SSttcnntfee fanger en blegne t»W 3nftct/ 
øc 9>uifen flaar icf e / øc han* ffcDic oc altjc haf ucr ten 
93m(lrc§aanDpaa95rp|1en/&amaa ott eicc at gan Døer 
tøflen rr» *)age. 

•Om Den <5mge ipiuefcr oc Stfoer f?eWe oc megttf 
9?<r en / oc fanger en ^ort Qtfcgne paa fin $nce / Da Dør 
Dl mendgen Den -OttenDc Dag. . 

CD? en femmer (TugDomcn fornem paa met en ©uqp 
« ftano fanger en blegne paa #al(fen / Di Dø memttgen Den 
inoie Dag aff (amme bugtern / om (jan £ør(Ut megu Der 
©wgfcomcn Q}egpn(i#. 

fanger gfcnntfeenrn ^feg^e paa (Tn CQinfirefcanty 
rrQXegncn <5ort/ (tant Døer fammcDag/em &anD ^aff* 
lier foricrDt tøe épjfe fammc Dag / Det er ©pife forne* 
Q3ereD meP »;etc-e ynet om &anD (jaffuer oegierit Det fammc 
*ag§anD Weffvr »ug. 

tfangrr en <5iug Sflenntøe en fort Stegne /batter 
fcanD om anoen Dagen/ om 6anD fammeførpe Dagfcajtue* 
iajffow om fjertet* .» I J gonger Den (Snige en paa føg Støtftø 3tø 
tttefltFmger/ eller er Den^leg/«g;ør (jannem uf eS&s/ 
(janD Døør paa Den 6* fag i faa ftempe (cm <£tfoelgangen O 
lommen §a«nem paa met tøiugoomcn. 

fanger CDfrnmffcn en Qtøgne paa §ane mit faapa« 
røm jtcr #oo / Di pør memlig ten ftf. £>ag om ©mgrcmen 
er fcannerø paa f ommen aff nogen fremmeDe&tf Der etter 
©opø. 

4>m #?enmi*ene ftegle tøfftier ©owe eller Qtfrg* 
«tler ®røne/ oc §anD fanger en OløD »gne i fin førhoffc 
uu / b>nD tør meenfig pen ,$ag / faa frempt fem fainme 
©nigDom er fcannempaa femmen mef DangbeD / jbuftøi 

ee 25(<*ffen. 1 

Oranger Den enige en Q3fegne paa Somme! finger/ 
oe Stlør megie rer b>n Neff ©mg / De DøømeinligenDen 
MP" <©ag / om fcanD i eet førflc (jaffner (aDet røegU 
93anDf* 

jt fanger ren ©mg en 25legn* Dag fin røinfir* £rcy 
iNH Døør Den flf-<©ag, 

tfanger een ©rnge en stegne forø en £>efielnøD p«a 
fin £pe / een Døer Den anPen 3)aø / cm |an §aflmer fofftiil 
meg« Der ©wgDom f aam paa §annem. 

fanger Den ©nige en £mD QStegne paa fiano#øør< 
§aanD/^«n Dør Den tit)« 3)«g/cm fornDfraffDe wfeløftnf 
WiaPDer §anD Neff ©i% 

fanger Den enige en Q3!egne Dag fin #øgre #rr lige 
lom Den tror *renD/Den Døer inPen vi;. £>age/ em (jan 
WJfø t ftg megtf / Der ©mgtomen fcegpnire mel hannem* 

fanger nogen ©mg ^lenmftt en Q3!fgne vnDe r f inD* 
I ren faa (tør forø en 95øne / Den £)øør Den lij. Dag / om faa 

*r/ a! 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) i, tøf« ©m2fare£at>rø, LXliil ©aa Iharc fem $?<miiir<tt Wiffticr ftu^ / 6« I*aI mane 
w« (On tøtø fmc 3are f&w / »w icf c i dm ©iioe font §an fcaffticr 

•Xtø / paa Dcf af ©maoommen (tal icf c Drage Der efter* 
trQjtø i?affuer fcan ocfaa gaffet <SmøDommen lenøe / o« 

i j^I tnoic§u »d labe §<mncm i Den famme toiDe fom fcan fcaftier 
^ emgoommmmW* 

i iMa ©Iiffiifr.cn ©amme I Ctøenm'ltc ©iua, / tid (taft bu icf e 

™ fat>c fcanne m fore nb IjanD gaf ue r ÆD« ot £)rucf en. 
/ fe SMfffiicr f n CD?e nmfltc ©mg aff laocn / Da ftalt 6« wfc 

S! tø* tø / W- p « ^cpdrr af $9?enm|ten feaffwer icf c 

"P £>m 2t«re labcn følt bu me rcf c tøj. £tøa, fom cr for# 

. . fiøocn/^>f(^r|?fomCO?fnm|tfnfrtt)aan(i(3(arclal)fn/ 

r 1 ' <Ucr om fcan cr for »nø eller forhamme I / eller 2(arfen$ t i& 

cr for cUer for 5tu(D / ocfaa om $)?aanen cr icfe 
(pr« f QtUt(U 

jjiiff W" (£r CØfc nntøen air forme*,« ©ammel oc ©mg / tia tøt 

mnti icf c titie fywnem / »Den (>ane 23anDer DtøD/ oefcan* 
øjtøn (putøftaar»elocf?ercfef* 

■jftAjtø ér fiDcn for&itf & / fom cr t #øj?e $?aane< / Da ftølr Dir 

tefe la&c / icfctøeller naar en $?cnni|*ecr ©møaffojfucr* 
p Ht floiiM &\tixti oc §<*De* 

'm\# CO?en fanD CSWcnniftert iefe ornere 3tørtotøi / b<r 

ufin* føle Du laDe (jannem paa en f aalD |ieD / fom er »cl ftrøtø mel 
<r W ©reff oc Otofe r / o* »el ocflcncf tf meD 3tønD / paa Det at £tf * 
, tø tim fanD icr'e øførr ganncm ftø tt. 

f/K ■ 54« 

CDfati M t'tfc taaU naar t><t et ganfcfee føaff / fem tt 
øm Sinteren t fior ftuio / forOi at Det onfce QMop Hiffucr Oa 
1 3arcn / pc fcet gorc løM>e r terf / c< irt-aft 3arrm 

-Ocfaa (Jv»tt lu icte iaoe naar CDfaancn er Ulel fertø at 
SSRmmfem er øa <c>iug / oc jtøffitrr liPel QMoD / lige |om Ut 
erm« ^aftnen oc <5iøen/ øen forfuinper naar Qttaanen 
cr liDen / oc formerer ftg tgrn mel Q)?aancn. 

-Ocfaa i lige maaøe mere? /naar QSIoøei £affuerf?an' 
Dm en tirlang/er C« DiøDce 5>cf /oc f »Der icf e tnrgif 
røanpoffuer/Dctpeiøocrcn £#ppccniør Jtatm t ®im* 
tiløen /Pen fHabu icfc ittegit laDe/fenbi hano fjaffucr itfe 
megtf 33foo. 

5?aar QSfoort | a ffwr (TanDc n en fMang oe er Støb / o< 
$cr er irfe forringe / ep Ijclfcr formegtt 9&»no paa / ief e beU 

(er meget irumeOerjTaaepaa/ o« beipter en goi>9?aiwrøc 
cn ©unp Støenmfto 

@r Q?io&eorf / iHer faapanne fi&it (cm taUei reer 
Q3(aa e Uer ®røn / Pet er onc 95fop / oc oetpoer ftoloc 
ec/Pero (tale øtt »e( (ape/oc gtffue oennem at briefe af 
9?»lcf en oc gonancer / form pet reengiør Q?loPet. 

^ffur»"C0?eniu(S!en5>ineoc Cl eet fotr^fliiccer/ tem 
ftaltlju laoe #ofFttt 3aaren paa ^cmcl finger. 

®iør (janncm r)an* ganrøc #cfjutt <%tt / pa featt tu 
tale fcanncm mit i fo^cffuecif. 

£r (>ano QQee t dønningen eller i £>ene / faa ftalt lu 
lapetøirmemi Staren pøg^rcn. 

4T>en(cm 3"anDgtarD/ eller fanøen eller #offmrfTp& 
6^ r l (tønø laPe Pen 3rr tnter Utingen« 

£r fjcDcr (jaffuer rnCfter.mfec CEtf ifltr ^tneiXtnv 
3<n eller i CDctfern / ten (talt lu kit øen 2tare i tywftet 
5aanp wc ø fiøcl Jwa,cr* £> { n Hh* 9* 

£)en fom §affuer en £rang %*ntt oc fcaffuer mi 
99rpfien/&anD |*al laDe fin CtøeDian t S&npreQtrm/Det 
(jielper »d / cc oetømDerltge om De fcaffuer ont 23(oD, 

©en fom er nogen 3<w affbrøtt i 

£,ffu« f LXK 

4Den fbm er f(ø» y*n i liffuit / eller i anDre maaDe er 
tøeffuen eller rommen i -ii^fuif aff §og$ efler feoD/Ditage 
3lpo(iolitfen / en liDel ©egelfteen / o< flienroD/ ftøD Det fmaa 
ce menge Det tilfammen »Di QO^flcr »tf^/oc leggeDetpa« 
©aarit/Det »DDrager ^ernen. 

Sen fom er (lagen i (tn #offuft. 

LXVI, 

gr Det faa/af nogen er (Tagen i f?« $øfFw c met øuerD/ 
M( / knippel / eller fciiaD fem^rlf? Det oere fanD/ oc #off* 
neDen giør fcannem ganDfee 2tø / lige fom fcanD «>tlt»c mtfic 
fin ©inD / eller fcaff m mi|T Den / oc #offtieDen er $e iffen/ 
cnDog at ^offueDeterfcid/oc ingen QSeenDer »Dierfrrø«/ 
Den f*aft Dit laDe #offuit 2(aren / at Det flagen MoD f anD for* 
uanDle ftg / oe fange luet cc f omme tort / Der effter giør £an* 
nem en gafler paa Den (leD fom (janD er (Tagen /£agoc 
f?øD popek ee §uiDe 5lf» / oc fluD Det tilfammen / oc tag Der 
til en liDel tfrtDt at Det ofijfuer & <*D / oe (eg paa f?eDen fom 
Det er Dieifen / fciefper Det itf e / faa frier en fcufl paa / ©aa 
fanD Du forfare Det/on Q3eenen |affuer nogen fraDe/ om 
Den er i fønDer eder i cf e / ©aa mattjju &#le §annem fom Der 
fereffHitcrom^pffuitfaar* 

# Om 
ir i n|ii i ii|ii l ii 
14 Om StøMtøe ©aarfom i atifc f omme 

paa fonDcrltgc £e mrøofcer* 

LXVU. 

(£r oct faa/af ^icrncn/ Slimet/ Xcffuc w 
m i (Uit t>c jmaa £armc oliffucr faarif / ut cr ^øDclrøf/ 
£9?cn Miffutr m f?or £armc faar a>rt> eller 0>?ag<n / @a« 
UQtn fnuafUcft rraa oc fpc tøn fammen mee / oc r efter 
6<?ic (jatmem (VviOcn m<t gop 'StønP toatøe / pc øoi>c 'XtønP 

Om WfttL Lxvin. 

(£r fce* faa rn C9?enntøe fcaffuer cnont>#tøfcfCfcrcit 
^ifli! / (llsr en onD faar t\Ux QBulff / cc«e ftø(t ou fa* (jan* 
ole / *2:r oaar c n Cp& oc fnc ffurr / faa ac tet f ant> trtøert <£fg* 
tøm fommi i Pen/ faa fag <&alu< 2(pof?oftcon / oc fttiør 
€5aajtn ccr tmt / oc faa, f *Muw / oc f?øo Pen fmaa/ oc f?rø& 
fct pulutr i øaaren / oc rit »elle f?itf i ©aaren Pet tpbcfi 
fcti fan« i faa øfør (gntianm <©aaren n>iit> / af rø*np fanP 
fommclcaoomocr^ 

Om m Støre Srtffucr ©dåret, 

LX IX. 

Pc* faa at en %m Wiffucr fønbcr§o^c« paaeii 
SPcennréc / oc &tøiw faa fceffttøc / ae ^(otci vil icf c (aPc ffø 
fiiHe / ©aa faa, viIdc harpen / oc ffecr forø i Ityffucr / oc Ira 
paa 3arcn/ faa Pce^otw, Omt>( xii.zwtiLxx, 

93et>er 

iøffuen 

jomfruen 

5)ecten 

©tenfrutfen 
93anDmano*ii @oot* 
£>nfctc 
£>nt>u 

COiMet. 

©oot* 

søweef* 

@oM. 
S9?tt>oef# €ti aot> ©alue, lx xi 

yem/ ZaB Hih ^ ^øtnoiit / ij. loo Jtøtnfttyf 
®t«ftft< 1 fyatpit 1 £erpentm aff {juer en §a(ff-too/ 
tette Mtonfetfepaailoen/cctøoe Ut \mtUi$ (aangfomaf 
Det tefe for&renoer / faa tøø.ta aff/ ee naar eet er vel fotoet/ 
faa rørMr»McnNffioDS07a^x/occn Xoo Dtøgelfe/oc 
rør oet faa (enge / eno til Det Wiffner f aatø / ftoen tf Ite oet »el 
r mellom cine fcenoer/ «t t>et fano tøiffu* feø fom Ut 
95*r» 

Drofttøfoeetøøe. lxxh 

&ttu maa §uer »ioe/at oen forte (Tofera fofrer £lm* 
unit 1 oi fom §øffuer oen ©nrøoom/ oe (tal &ruge Denne fyi* 
fe / fom er vn& førø/ oc anorc fule fom cr i ^onoet/ 

# ij fom 
?;3 > ■ fom er aff §<tte ?7a«ir eller $u«i$i Dem &&U Du cttt mt 
tytUt eller S)utøtø&/ Du f^aff @5ofe frøD/#are UøOf 
anter oc fiøD/oc alf Def fom [topper £iffuef/oc {jan 
(?al Dricfr SSfancf <&mi / oc tf De tø* S3røD / fom er ©unier 
oe ftaDanne Q3røD» .Ocfaa l*alf Du pruge Denne C9?eDel/ 
2tø cn £oD ^nrton/ ocen ioo #uiD Otøgelfe/ en XoD 
SSeffuergctl/Difle u;. fipftr Mf Du (wDePDiffercf røitø 
eller i gameH £U / oc Dricf^ Der rwar ©wgDorømen fegpn* 
D«r mer jjannc m i £Her oc fluD malfcn fr ø faa lenge af fraff* 
fen er BoDcn a ff Dcf / oc gtff Matine m Def ar £)rift / faa paf 
Gant) pift ftrte #mgrei £«(ffen eller cn @offe<JeDer/at 
fanD fanD Q5røDefig/oc loft Den (foleram toDaff £iffuei 
cc Stigen / -Oc te ^ olef fom jjaffaer Denne ©wgDom er in* 
gen <5pifc fceDrc enD tmge rwøre ^ønflT/ fom met ^erer t>ef 
ocreDf er / oc mef (£ngefe(jr oc (03 foDen/ 3 l/gc røaaDe i arø* 
fiøDoc faa; ocreDfc 

<Ocfaa møflgti tn'De at Den @tugfcom Ætuawam'e §aff* 
lier §mDid *>Dfpn;ng aff oreen 93(cD / aff Oftela neonen / na* 
ar Den ontewecncXucf afrøoDefgaar ni lerret/ Da for* 
fører &un Den ??af uruge SSarmc fil §icrfcf/oc faa fonter 
i»er onDernDen aff en onD $?affuc / faa ae Materien er Der 
»DifororcnDf/ fom (jaffuer (engenden Der x>ti/ Denfatnmt 
2hnee etter ©fancf ajfCtøagcn/gaarocfaa opfilfoerfif/ 
ce forfarer Det goDe 95loDf om fjfertef/oe Denne famme (Tug< 
Dom t orner alOcrmeft pa« Di etagre tfouf/oc mere om 
dommeren enD om Sinteren / oe f ommer mef! paa Ofterø 
mm effrer nogen ©wgDom / Denne £>Mtt<m« fanD Du 
fienDcf De|fc<5iugDomer. 

t?or Dee førfie / naar €>iugDommen cp§effucr ftg i 
5Kenni*cn/tø er gant StørtD$feø/w noa,ei fWmengie m 
V 
ud 

tø 
tf 

tin 

ri 

Bi 

Den tot 
n 
k 
u 

k 

6,1 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) at ffit|f 
irøttt« Kur*' mit ©røn tfarffue / oc er £pnt i fltø jiclff/ oc naar ©wa* 
tommen oegønDcr / Da fcaffuer fjanD icf c fccfønDerl/ae mcaen 
Sfrilt/ oc s§tøimftai bfiffwer met Dcf førjte^lea/ ocfcliff' 
lier 95leafarffuit t Qtnpcctt/oc Gane iippcr Mtffuer SMatf it/ 
fcennc f?al mant faa &te(oc/éiff fcannem em ©ommeren 
Dm ©«r* ©trup met Storm 93ant/forø er »Di foccn C0?a* 
fttcf t&&c tø roter / oc Stater / oc tet frø / oc fammc OÉøeer. 
(talt ou føuct i ftertf * tf Dicf e / oc tttenø* ter fif en Deel ©tt' 
tf er / £tg< faa M* tit ecreD* ten ©ortip / fom o« (talt gtfftt* 
ten etug* fajtentce om£crtienfit/oc©?rupenMttu 
gtfftt* fcannem Storm. SSKen fommcr©iuaDemmcncm 
Støtfewn /Da pealt Du øtffu* ten ©iuge £ximelflmpte)c 
roef øen Storm* forne Stont / oc rag Der nlttt litef ftemrta/ 
ter fput en litel filfammen / oc giftet Den ©tog* cmetm De* 
*r Storm / men naar tu feer / at COtøf erføt icT* t>il gaa fra 
ten ©iuge / Da giør fcannem en ^urgation / fom er oDi fo> 
ten tfiola <prtmarum ©ene anme £pitr)ime Sufcutc/ 
SS)?ercf */ tfcncfoU frøø/ (at Det lenøe foDe tilfammen / ftten 
fattet ffa« *n naff /omO)?oraenen faa ftlarc tema aff/ 
oc tag ©ntf er ter tit / ocfaa faa, aff ten gulner Der fil iapi' 
tw lafuli / giff tet Den ©luge om borgen tfaftentio / øtør 
fcet fit oc offer / at ten ©iuac ( anD Wiffue renfef aff fin om* 
flottet / C0f?m er $?*nmtøn aff en ©lug eUer weøelig* 
tftaftir oc Compfcrion i ftø ftøff / &«n& tø« icf* npfte Der* 
i* / faa (tal* t« ^urgere fcanncm met Æfoprunfe la?at tuia 
formenaef mef ten ^uliier Upiti* Xafutt/ ter aff øiff ten 
©mgc ttfe mere ent i jUot/oc mercf førent ©itiaoomcn 
leapnter met ten@iuae/maamantaifwe^annemO)?erf 
*ritafnm/cner Oiu&eam ^rofifcafam m*i Storm »ant/ 
**f f * *r ten WttMt ieøDom til tw famm* ©nia,tom / oc 

S) iij *rti* 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) 
6o, 

tt lit fwføffl/ct'tføtba ten <Stu^ ftt<iM f « gcSaffé / ntdfib 
tø t><l fmøric (»ane Dtya eller §an* 3tp$b«n mer Pen ©aU 
M%ncy>n dier $?arctarort/ eller mrr Uu<t #lfc/ eller 
m(tmWmo/(U<t mefPrn ©øfornrrøriøemp formen* 
g't mer furner iapiPie iafufc 

Om eaar oc ef at>e l Æøfftøte 

LXXHb 

Mfljln fanger mange fcanPr ©aar ør ^ate 
MePcr/faaar^offwr <£anPrn DnPerriDcn Mifuer InPfTa * 
gen efor nePerjTagcn i ftkmm / pc i faa maaPeMiffuci? 
jnanama)^nni^i)^Æ)øp/of wiPcrriPen tøiffuerto 
tf f <tim i $?en oliftier fløflfafr £anPen igennem flagen/ 
Ma mercf cm Per <r nogen ©maa q?ren ttøtt tt>Pi / rem 
fccgmotøfD wtføfr eder øpfagr mrr ^cfien* 
SJ^^Wfiw^ft ^Pr/fiDrn Mr&u ligge m 
gwjTOø Prr offuer/^affuerPn itfcpen/faalfggerri 
x<mf}Mr>nut>Urwbi/fcm rr dDct offurr fmurPmer reen 
tficie / paa Per ar manp f anP Pee *ePre p< let rclrgerc rage cm 
o|T to,*« paa Pen ttilit Pag / ter efff er merrf pcI om ftutmn 
<*\wtt/paatotamhnvx>itit / om t>u maar Ifggc gør 
SSvSLfi? tø" fprmcDflfl ønw (jaarP§cP pc PlnPclfe/ 
cucro ucr gierne n ©wg oc fbrfuage i fa / faa af tørn* 
Wm maa m. 0)?crcf naar lu 1/gger Per M faaren «e n/ 

S » 1 fr" 1 ^ ^m»d offuermceCXeeri 
m / Per er gop ril alle ©aar/ fbrPi Per gif tier Øfarrrføi or 

M oefaa Kage £aarer aff Zmli om ftrma ©aa< 
rir/ pa« t>er ar øer icf r tø r fcanwm i ©aarir/ irfr Her V Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) t tttt / t«m rMrtrø« 
wiJøttø '/urt SM fbr&mbre bi'g / oc naar bet nu oegtmber at §<t\a faa for&mb 
ret ftm be t jtg Q5ør / CSJten er ftierncn øaarit / t>et (Kolt Du 
faa fienoc / Den ©iugf mtflcr fin flnD oc fam? / »c §an& £pc* 
ne bliffncr Otøf* / oc (janb giffiicr igen Ijuab §an <rter / oc 
§an f anb tef * gaa til ©(od / oc &ano £ung jfuer Bort/ 
oc fcanb griber megit effter fin J^offuu roet fln&aanb/ o< 
rijfuerforpmbtngenaff* 

Om m S52<mtfffe bliftutt&miu 

i xxn n, 

£mCtøennifct>aar megit faar fttforne t>biftn#offr 
Uit / ba (tal §ano t>are ftg for ftøtf £>r pcf / oc aloe rme ft for 
SOiin/ oc for£utt/for 42wn&foJcf/oc for rofcen/ ec for 
megen fnaefenoc talen oc megen ©øffn/«t fcanb icfemi' 
flerftnfinb/groc 0)?enni|?en meget <5tug /ba gifffcan* 
nem en f?øbt^øne/0$anbelrøoce/ eller pegte £We/bcp 
tflFter iif. 3)ag« rr forgangen eller *. £)age/fogiff&an3 
nem gobe ©pif* / fom &anb fcaflfiier lop til / om fcanb §affuc* 
icfc megen §#b<#off ftg. 

Cm w faar ^tøtwmegtt. £ 

,£>m en <Saar QSløer megit/ faa fcrenb en tFitfct/oe 
fom bet puluerocriøaarit/ocfaa fag bet affitøuelfe aff 
pergament / fom *t <Pcrf arøenter affffaffucr / bet legge bee 
offuer/«Cx faatag^nm'oWaar/oc giørbet ttl met <eg< 
^uibe oc leg oef Der offtier/ »il Det icfe, fcielpe/ faa tag 
fliu'b Dtøgelfe / £>rage ^Sfobt / oc ©ortfc SSoni 
æio / oc c&lcef?icn / tettc (t øb oc gtør en JMaper bcr aff mer 
^øe§wN/P<(<øbcrpffwrt 3 
tf 2/ 

gn 2tøDcn/ £ag 2tø*ament/ o* ttødP QSfoDen aff 
©aaren met Din finger / oc t røtf faa Det QOufurr Der 1 / oc 
tøD Det faa tøffi« fMe uj. 4Dage førenD Du føfer Der op/ t>or<» 
Der nogen faarit 1 (In i?off«rt/ oc faarw gifluer megen $>?a* 
ferie oc fTot) ajf frø / Da trøcf Det op met en &mm\> cOer rit 
33(ø* flup / at Det ouftuer itfc ocjlanDcn 1 Jaarcn oc 
roDneiv 

Om t>eti9?|tøc ^ufoer* Lxxvh 

gn 3f øb Q^ultirr at oercDe I fom (tøffer aøc&anbe ©a* 
ar oc / naar De cre rem øioroc aff Det »rene 25foD / Du 
maat Det »Den attc fare or uge f ©aar / oc pal Du tage @ore 
Sbom »ID oc S3foDftecn aff §ucr cn XeD / ©recfio £Seg / «)'♦ 
4 oD / CStøjffocF §urD ftøgelfe aff §uer §atf anDen * oD / Dra* 
ge 93foD en ioD/pøD Det tilfmmn/ oc gtør en J>u(uc* 
Der affr 

Om Sfpoffoftcf <m ©afoe at cjtøm 

LX XV IL 

3tem / 2ag eort 53<*g oc ©rec? ifN 93<*g / aff §uct 
cn^unD/tagØalfrant ©crapm 2lrmcmaci 3poponarij7 
aUe tfge mcgit/en«£oD/93or »/. *oD/£trtfc jjalffanDen 
$>uno 1 Det rom til§ooe i en ,§ege( etter ipanDe / oc laD Det en 
lioet fmDe/Der efffcr f«gC&?af?itf/DJøgeiref?øDDet fmaa/ 
oc S'amptcctcr <£icf oc terpentin afføucr en XoD/ Det fora 
aaefantrøcnfi^o&eien^De/octom Det »gennem 5UeDcn 
paa en faalDSQanD/Dcr effter tag Det »DafrøanDen/oc 
dtc Det emeaem Dine §enDer moD tlDen met fyit at Det tøfl* 
ucrenliDelSm % 

pkft n 

tø Om t>ctt ^a(ue Stpoftoforum* 

LX XV 111, 

S&tmt ©afue t^fcriffucr off Den S9?cf?er ^(tt^etttt«/ 
et SlalDie Den 2(pojiolorum/ Denne <5a!uc £#ler afle €5aar/ 
cc fortårer Det onDc &>øb i <5aaren / Du f*alt ta$c ©reef ifÉ« 
Q5eø oc y&o? i #arppe oc 2(rrøcmacutn aff §uer »ij. £oD/ 
•Opopcnarte fio& cem l aff §uer en fcalft <ioD / £>olprt/ 
TOrocf / 93<uenclle/ aff fcuer en jjalflf ioD/ j6«'e Qtøni 
tttee aff §ucr en XoD / ©lotte !)♦ *oD / £>ifle ©urmni pfaff Dit 
fiuDeien fttrDcel/ wtj. XoD ffercte tfDicfe at De fanb^fø* 
ti* i Der efftcr fom Det ^o; oc Q5eø oc S)atpp$ nlfammen/ 
oc laD Def factcligen fluDe / at Det itf e fcrfcreeiDcr / cc Dvør Del 
liD c<; offte cm / naar Du »tit bruge Det / faa (mør paa fluDe/ 
oc leø$ paa famt / faa fortårer Det Det onDe f iøD« 

3teni / £aa, ©enecf et / S3etoniea / ©mørøn / £>yen* 
lunge / Rebende "XBunDf rub / Q33aftme(?er / forment itø 
oc S5euencUen / aff^ucr en §alff fø/Øntte Det i £tøn eller 
I ©ammcl^a/øtff Den eiuge^fften/ borgen ocStøeb* 
t>aa/§ueraana n'f» (Sfjcfu(D/oe forrinDt øaaren fem Del 
fiø 3?ør / mcf gobe '2Bunbfatøe / plafler oc 3Barm 93onb/ 
oc anDct fem Det ftg 93ør / oc Der fotn Du ^affuer fcf e Det / fa« 
giffue6annfnilJ3ettel Xi3»nDDrpcfen/o( leøen SMbtiff 
paa ©aarit. LXXX. é4* 

9>tint> 2tønt>/ éåMtj, ©amcfcJ/ Jernfinger/ SBmfcr* 
grøj / oifle3>rfer (løb nlfamnwi/pc faø tøj* Piwo CDfow 
©mør / pc puD Dcf aflc fammen oc ftfftcs>e / pc rør tø t>c( / af 
$raffftnaf oprfmt.fanwtt mcnøtø ftlfammen/perefffcis 
fpe Det igcnm m en De/ fil Denne Zoatue mø en £afff <ptm& 
| uiD ^irppe / oc t>u/» 4.eD 933p? / (jufø QCBsrocf / CD?prr£c/ 
@re (fttø £>øø oe SØfafWjr / af fctier en leD / fføD Det fma* 
pc ftcfc Det /ret forn f sifammen/ fenne toalwc ^alcr atf* 
©aar oc $t#nåt$ 

€rt2Btmi> eafue, lxxxi. 

£n Q33unD ©atøc/ fag en ^mDfiim / pc ©a(e Den 
ganDffe w(/cc ©iuD DcntrjfnSéanD/Pc fag ^FrDrn De* 
aff/ fem Def f en £5øflfc/ ©aa fag en #<i't>f #øtir pc en 
€tøeflf7 re ©uiDe Dem t>Dm ©aff / pc fftimme pc Def De 
pffaert aft7©aa fag ©afwe/OiuDen pc(£&cn fpm ligger 
paa >rDcn/ pc Oftafyrfe/ ^unDfiwgc/fløD Piffe SBner: 
filfammcn/oc tøc Dcnncm reenfcgen igennem cn$lcfce/pc 
itiMg< cenne Åeff ftl Denne forferejfne tfceDf / pc rør Det 
»el titfmmcn røDi en £)egcf caer en 9>ant* / pc (al) Del 
»el ©mD* (j(|amiwn / pc Dtør Def wf / penne ©atø< 
§tflcr w& 

toaaer. lxxxu. 
S«w / £ag' ftarftramrce DioD / 2(lan$ DioDf / et 
lag ter fcll^Xie pc ©mør /pc |?øD pef»eDiiffamrøfn»ef| 
SD?orfer y pc Srøcf tef igennem en £feDc / ©a« fc>m 
KKrørwnfcøtø/ Dce er øpDwa3ae|aanfcfaar, 

gi* 8 

ti 6«! Mi 

% 
n 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) Nm 
dtté tttøW 5M tf?*' 

€n Støtøtt gBimtø Cafac 

L XX XI II. 

£ag foptkn/ lø& I ©røne Diofen/ f?øD Det i m 
forter / oc Zrøå Det 4>cff igennem en $UDe / (ag (il 
■Oeflet /£>tøoc ©mør/w ©iuD Der tilfammen / oc- fom 
tet i en SBøfte/ Her met <Smør ©aaren naar Dct&c&of 
øipri^. 

©c« fom £a(fttt crJWoflK ørø 

LXXXIIf'/, 

$?<mge Ctøennifter rr #alflen faa frogit paa/atø* 
fanDicfe Derfor tafc/ icfcgeQcr DcgoDer ealee / Dennom M 
manD 25r»Dc Ouncen op paa/oe legge(>anncmcnny<* 
fmetlom ScnDerne / Der effier (rate du ligge fcannemfcan* 
(føbDer paa Ban* uJDcrc / oc tage met Dine #enDer §an* 
#øffuit/oc feøpe Den fafi cmoD føleren /eaa lengctil 
åafffmtøffucr ret/ Der efter emør fcanncm jrø^iall 
éalue« 

Om Æoffuit Vad oc Stø* 

5)en fom #affuer pint oc Stø i #offucDet / £an& 
#al (age fluiDløg oc gummen / oc fløDe Det tilfammen / oc 
jgmDe Det tilfammen t SOfin W / oc trocTc Det igennem 
tn SUcDc / oc ©mørie ftn #effnit Der met Qijftm u 
Øtførgen. €ti 2(rtt>eit Lxxxvh 
3 4 3«m 
— å ■ 

66* 

Oiøsevm i oc fuiD Drøwm vd i v&mD / w (§oc Dm tyffwt 
tot mtt* 

€ti2fot>ett. 

nin$ cc / Zmpswt btt titfammm/ cc [mør Din 

€tt mttwi for <Sf or "pine t ^offtteMf, 

%t(m i Zc\$ fyemen affen ©cør / cc røcn^e Den m<l 
<Olk/ci (rø D« om Din 7?<*fc§ollcr o; for 

a £aa ftommrtl* blommer < X«D / Der m« 
t&o* om #off«fc. 

3ftm / WæUt frø oc a? Di'c?< / f?øb D« f ilfammrø/ 
cc gfø Da? afctt 9>tø/fcr / oc foner for i j?cffi«Dcf» 

€tt 9tøt>em 

3«m/ Stø eauii* / DCøsdfc / <p*for/ C0?^rre cc 
vxwtti f|«D dci vcU i rtDitfc / Der mcc ©mør tin 
#offi«Di* 

ftoffmu (g rt 
I Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4°copy2| ti €tt 2lnt>cm 

(gtil tit> £ort<moor/oc fraø om Dt^é opffloffwotf 
tøennem 9tøf<n / oc fofcol* nog« om M p cr 

€tt 2tøt>ett. 
©tør m gro* aff W<r/ *i * 8* N -MF' 

©ett fom fttt £offuit $ift alt® 

Lxxxr u< 

tø 3«m / i c( *** m ^ <n ^ u</ 

{m tM ro« 9tøm -Otø I $>*M m tom me 

Ur m/oc frtøot fen cm omS)offuit/KM*tDmtoffM 

tør 1 faa Wc* ccn oc WnW om tøcn. 

kr li« Sor tøm fom ffdfftø* eutøMfe i $ ø# 

H(P«» LXXXVlll. 

y<mt 2>a <Pol<<e/ oc ftøt> tern / oc (Tub bcm t 
93anD i itj. <U<r Mf* flttnbcr / oc £>rttfc fcf faaSltørrø/ 
jbm Du tø altø SBarmifl lioc f anof. W 3«m / 3£i>f 6>i*m*r / oc (Ta* 3««« pw Wi 

Q5«neff«cn w£P^nr<eWum/æm (aWMcrHiiwøic/ 
faa £03 <n ltt)<( £orn <£cf rø tøtfjrt / oc cn OføC (foralk/ tø 
25* ? om om bart ftafff e< #uo / oc fint* Slcjfutt t WtiD/ 
tø l«aa< paa #offuti oc ^ulftm 

3 <S c t$4 

£>m fom gaffurr Qaatttft tUtt &t ab i fin flcffutø/ 
§anb ftai tot fin SQoffmtt mtt ^rrntmin/^aa tøifftt<r 
§anD tid »paftc / cc t>< £>wk fem cr i #aaw£)røf 
tør aff* 

gorfccm fom fjaffueromf £tyett/rø 

6pD@a(iif. LX xx ix, 
ym iZa$ tn S)<m<&aibe/<n$)Mt Øatø/ecm 

rotiø Der fifi/ot mrnge tø tilommen Un Sebber pott/ naat 
t»M (føg« t>rø Ml eøffen / $a emør p«k £»<ne 

3wn/ iTaøSBfofortt et fiøbUnnommaftemwAj 

Stem/S^ bromen aff #u<tt< Q3røt>/cc wfctøi 
»<u mrt Otørtfc £>c ff/ oc giør tø aff en pafTrr / w Irg 5« 
gia £p< n om 9?a«m/tø fortøffwr tonOtøffcnmøfra 
£W7 tø famtrø er ocfaa«I^>mnt«q5r^|l/romrc#r 
Jtøffncr cH<r ^eltø/tø giø« m}Maf?rr tø øffwlrøg* i £pm QStpmn at tic (Sall 
icf e mere ©rce. 
xci i. 

ytmi £a3 95toD «ff en #laa,ermue/oc Dtycf auV 
ftaaer »D/ ecflritø faa Wil cer tctø tøen/ ©aaarø 
crcntfewere* 

€tt Slttfett. 

ym i Ztø 93lot> aff en Støt fem pl<|>rif at 
pe i 93an&en 7 oc tao, faa #aarcn røb mer Otø 

ceren / cc flrpø Wtbm i ©ttcen føen / ©<w ® r *# 

t>er ingen #aaeK 

® en fom & affuer en £t)c offuer (in 

ytmi Za*. iii* Xobttcenflcnntøfl/ enicc Xritn 
SOant)/ cc en *ct> Ztummt/ t>e«e ftøD fmaa cc menø* 
feet trffammen / cc Srptfc cci igennem en Oveen £)«ø/ 
fem af let« t#»ene» 

©Bt t>u Mft* Støtte oc Støre 

#jcn. xc mi. 

Za&Hiråmtntct&aU/ £empcrc« t<t tmt£Lttin* 
U Oftcltf / cer aff trippe i #penc» €ti tmtøer til Hem fom fcafftter 
en 

cxr< te •V 7 04 

ii$c rw 9»( / 1>( r rfffcr ta$ (£alrøK / tø |?øb frøaa / tø r fftcr. 
r*g røitøjtøn/ Ctøørrfe/ 5Wor/(ia<mfai(aff§«cr/tf«< 
faKDUfiø^ilpufurr/eda fog m ®la$ rørt Wiinj ec 
forø Drttr puluc r tø nrti / tøfe n»«c rt( tim #>p«t. 

©en foro ^affwer m £ut> pcw £tøem 

DCtttr -Orff / qsrørct £><fl7 Jtøtøg £ « % 
mrønQfcctø aff (jnc*/ cc m<ti& tø mWm et fim 
«mø / Irø tø caa £ty<n cciw 

Q5e»nfe oc flue <n «tøi93anb/#rttfctø<i& 
cc ofte / tø forcriffucr tø cnU S&fpp fra £f enerø 

<£n ^ufuer fom er ttiegtt go* til Øøen/ 

forø rrørøp rø«<j &ru« i fin ©pifc, 

XCF11L 

!^/£a^<iKfof frøø 0. ÆturøfAi / eufrafH fTf# 

forDrtfftic tw^u&paajw 

Jog en SBcffuf rgc tfc / cc fltør tt n mit i føntør / tø 
W fwtor ta Q5c ffuerøtØ< / tet cc nw tø *c ( røcPcrø 
wgøf tmc §<ntø nw fltøn / ret Uørøc vti£pw. 

2« 1« »I« HOL % 

i 

H 

»i 7** 

^trmDen Wn fom ^ricfø / ten (fart Du ManDr mtt 
tfenefoU i eller brcnD \8anD af ^o!c« /oc tøøD en SUuD 
Der i / cc Irasc paa Dine £»pcn naar Du gaar aff Q5aDf. 

§or Summe oc SKørcfc gfyett* c /» 

ADcn fom&ajfuer COtørcfe £gen/fjanD f<?afi§oef?ne 
£gcnc&rpnemetaquauK/cUcr anDcn goD2fretiDuun/OÉ 
laocnliDel lagene Der aff. 

4Dcn fom (jaffucr en i?t;e / etter er foitimen neget cffi< 
Mer pfMen / fag tfenefoU 93anD / DCuDc SQanD / Otofmarirt 
93anD / ©f eefuorf 23anD oc DCofen <23anD/ aff Difle 93anD 
(talt Du (age lige tnegtt aff buer / oc mengc Det (tlfammen / 
a naar Det er faa nlfammen HanDf/ faa ftaU Du Dutte eit 
^inDen SftuD Der wDi/ oc ligge Denoffuer £>gene/ Del 
tyclper* 

iTag De QSlaa $ornc bommer / fom groer i tforn/ 
ter aff orenD 93anD / De( er goD (il faare £gen» 

£affucr $5?mtifffctt om t øre fufce/ 

ellerii<ffueren.cv//A 
#anD (tal laDc Den 3arc i Dtyggen emoD icnDcn* 7U 

&m fbm fcaffuer ont i UnUn et Stnee (Sfyffuctt 
etter $<u< <5fatt/ etter tFøDcr / Den M Du iaDe tmDer 
gncf etten paatfØ*wne» 

&i fem ^affwrr ©tc^c etter 3efc< / De ftal iaDie i tføD* 
terne oeD Den uDcl faa / etter paa Den |?ore £aa* 

Dm mange ^atiDe ©iuøfcøm/ fom SJ2ett# 

mffcen f anD paafomc fra #offuit oe til ifører / §uor 
affDi femmer / oc §uaD De P afDie/ ec (juorlcDie matte 
Dennem t nogen maaDe (»efpc fanD/Deto»l 
teg Sloneligen Q3efcri jfue pc 3tp 
tegne / oc oegpnDe førft 
paa #of ueDit* 
cv, 

#or (Saarelfc i $)off ueDet Matt fiuDe QC>opcl i 9SanD/ 
« tfcoc Din ipoffiiic Der mef / Det fcrDnffuer øaarclftn 
«ff ^offuit. 

^etteer goDtil (SforffucDe £>offueDer/2ag 3ton$ 
3?oD/ ecfluD Den toDi (teret ^imtf&icfc/ec frie Det igen* 
nem en SftuD / oc tag wtj. i oD Der aff/ oc tag en fcalff 9>unD 
©uin pjtcr / en loD .Qutfgfølff / menge Det oelnlfammen/ 
faa fag Der til ij 1. 1 oD 2}iinf?een / Det rør »el f ilfammen / oe 
©møre ^offucDet Der met* 

40et er oc goD / at Du toer #ojf«cfcef i ^iflfe / tag rcfTpct 
. ^alcf ij. f>unm / oc 2(uripigment ij. XoD / Det fralt Du fiuDe 
»Di oi/. »punD S3anD tilhobe / |?icf en tfcDer Der i / gaar Del 
roffue eUcr j)aar aff / faa fette Det aff ileen / oc (tie 
ret igennem en £lcDe/ oc laD Det fettio oc tkmj met Det t\a* 

UH v 
7%* 

reocrecTu:Mtbut§o*#off«cDettttef ten93ab/faa faftw 
tøonDc £>aar tro. 

£>er effcer <5mør §annem ntcf ©atøen / fttrn mottu 
fagcJ>nmng/©upn pfier oc©aaffcøfier/afif fcueroirt; 
-ioD/Ovør bet nlfammen/oc €>mør #offtieDet Dtrmet/ 
Detgiffucr megit J?aar» 

§or mattge 6iu^om i £ofltøt 

SDfennifren fanger mane« <5mgDommet#offiiitfor* 
ttieDclfi anl»r< <5iugDom/ fom De anDr* lemmerne fører 
met fig/ fom er COJagen/ eefaa føler fcanD mere <pme oc 99« 
en ud mere enD anOen/ »nDerttDen oDuortts / fom fanD 
fomme »Daff <5fag/tNDen oc etøDen / ctfaa aff »tø 
iiørtt* øiugDom oe ^nouortw <5iugDom / fom er ajf 
offuerfloDrge Q3foD/ offucrfloDtge £ulD oc »eDfce/ocon* 
ccrtiDenaffoffucrfloDfgefcceDe oc £ørt)eD/<2:rDct affofl* 
iierfTobige 25loD / Da er #offuit oe ftitrnen §<tD / oc £off* 
tieDet fuar/oc 2tareni2:»nt>mgen ficre/oc fcanoDSegece 
©pøtte i CDiunDen er ©ØDt/ oc fcano SDanD er DSøooc 
Zpti i QÉf Det aff £tfDc oc £ørfceD / Da 3"ørpcr |an me* 
gtt/oc fan itfc <5offue/oc (niaDljan briefer/ Det tøtfi* 
bannem at oere W / (jane S3anD er OvøD o; tpnD / £om> 
mer <5wgDommcn af £tito oc SBeDffte 3arfag / D<t 
føler lianD <p»icn Dag 4>rcn i ftoffueDet / oc fcanD er 
VSAafi 2tnjlcrtt/ce§aM}>«toflaar iaangfam/oc £an& 
2"ørj?cr icfen li&ec. . . . 

Ctøen er Det aff £ulD oc tørfjeb/DafcafFucr&anont i 
»enfier ffrc i £>ojfmt/oc &an* £ojfmt er £olD/oc j^an* vanD 
er ftwD oc f lar/oc puffen jTaar langfcm oc er liDel/ce fcanD (?aff 
f $ tj «erpn< ih ^ Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) 74* 

fcnDerh'ø oe ficfflbm Qtømmt / femmer ©tuøbom aff Mob/ 
tiAftMtmhbtit&nnemSlciffuitZiitm oaa £cmeffinøer/ 
ec fitiørie^n« ftoffitit met Diofcn -Ode oc spepelion timote 
rnenøtt / OK« fiøøe r 03? enmf*en ©mg/ Da ftah&u uf e fmø* 
r/cftan*J)øjfiJtt/icfr$cUrr øtffuc fymnm nogen {cgDom/ 
fom r*anD for^inDre §ane ©iua&cm / $?erei: Det / cm $flm* 
niftøi ©n# Der / Da flafc Du icf< &aDe §annem / fcf e foc (jan* 
^offtnf/forDiartFfoDDen fbrmrrie Der aff /^affuer £$?en* 
nifren inøcn føbe oc fluøDom fem er af 93(eD/ faa gfør 
(jannem Denne ©»rup, 

£aø (fafta tfrficfen en £oD / CSfanne/ tfæfa I Zmw 
rmDen ørprwiorum/ aff (jttcr ij, £oD/ ocfuiD DccnjDii;. 
9>nnDf S&?nD/oc fue Def igennem en ^aare^tuø/^aø 
ot r eiJ t>nj. -CoD ©ucfer / oc ftuD Der aff en ©prup / oc fiic 
Det oe øiflp Den ©ma/orn CD?orgen tfafienDr / oc om Qlffccn 
naar (wnD øaar fil mø at ©effuc / fruer øanø itf. ©tV 
ffaf£> roet mj» ©feffulD 93anD at Dri'cf efem er C&arm øtorD 
af Dfrtfe / Der effter øs jf tymncm Denne <pufuer / STaø reen 
£3ar£arum en £> utntin/gftifa en galff&twum met »arm 
SCtøii/ |aaøaar§anD ttl©tocl* 

bommer ©møDcmmen aff $u«D oc £ør§eD / efler aff 
(ktoe / faa øtør jiannem Denne ©erup* 

toaa fag ©ene / ©teenroD/ 'prunorum/ SamarinDi*/ 
tptol* / aff gtter ij* £ob / Diefrar&aren fy .Cmntm / StfniU 
£alf? anDen iot> / fuiD Det tuTammen i % 9>unD ^?anD / faa 
tenøe af Den triDtcDecl crfctfttn eller inDfoDen / 3>øef Det 
løennem en £)uø / faø Der ni en liDef penning/ oe ©mD Det 
anDen øanø /øtff Den ©iuøe Der aff fiucrøanø ni. (freDfulD/ 
men^©feDf«(Dgaarm»nD, 

<9cr. /(ii gongs! id 7* 

3)e r e jffer øiff fymnem Di fe 'piHcr / De (brtrøffwr c*a< 
©amU øiugDomroe fom ø)?enni|¥en Ijaf ucr i J>f uif, 

:£ag 2ll<K / OKafutf / af fjuer en (jalf *oD / (Znfxbth 
en £l\iintin / temperere Det met SOfalprtc -Orff eller roet 
9&m/ oc giør piller Der aff faa ffore foro certer / Der aff gtf 
Dm ©wge fif* om 2D?orgen / oc nj. oro 3f jcn / Der cfffcr 
giør Denne <pu(uer / foro ftyrcf er alle iemrooDer ni Oftagcti 
#of ucDen* 

©aa Cand £ngefer aff (juer i'j* * eD / CortanDer 
9?ilefcn en .Ouintm/jløD Det tilfaromen/oc fag ter ni en 
|aiff Stinet <5ucfer / roengc eet tilfamroen/gif (jannem 
2tf te n oc Oftorgcn faa flor fem en Q33atøøD / £af uer fcanD 
iwg'f tøceDe t #offwt / faa gfør Qanncm Denne ^tøfler / ter 
effter fag -Ouf fog en fcaanDfulD / oc hDcn DCofen SSanD/ oc 
*Omnoe Q)?elcf / Der met fmør $ana ftbffuit* 

bommer éiugDoromen aff SUilD / faa giør fcanncm 
Denne luD/fag 93rin utf» loD/ øirmonton (Snctan aff 
fcuenj. ioD/ iaucr&er en £oD/ ftø£» Det fmaa/ocfTuDDef 
roet ^un oc toe §annem ftn^ofrntDermct/octøøDecrt 
SileDe t famroe (uD / oc binet om £>of acDef. 

@if otfaa goD aet paa / oro 93eenni|*en er oeffeppcf t' 
fif uct / Da fcietp ^annero vel roet Det fnarif?c / oc gtf fcanrom 
aff De fifler 2tra&ier / Der aff fager franD »ij. eller \}. i Ut* 
fe f?aft Du oc mere? e / at Du Halt ingen i egDcm oruge erogen 
paa j>fuctcllcr£if rcDi@rogDommcn Der roet* 

£ag -Ofen aff 'Portulaca / oc froør Den fwgen paffuef 
Der mef / oc frefønDcrltge #or£of uiD / Det fertrpf uer <S.ug* 
Domroen aff i?offueDef> 

fanger nogen $?enm(*r ont i £>of ueDcf af fa!D / f ø* 
Den eller ©fog / oc (j anD (tøf uer jtf e roegif Nød tvDaf Ti<v 

8, ti) f<n/ i 7é* 

fm i faa er tf t dtitUfi aD manD latcr fcanncm #offutf 

SStørcf Off|c <£lcctuarta / Æiamarøartton / 9>uriø/ 
^)iant§oø / Dette forfar #offuccet oc ten a,anr(*e liff mc» 
git/om^uigDommcncraff £ulD oc treMee/ men er ftug* 
tom aflf fcdtte / Da maathn øtffuc fcamit m c uccarum Ovcfa* 
ccum cUer -JDragantum. 

Om cn SRmtrfffe Mffticr 9 jfpn < ai 

£>m faa er at en Ctøcnmjte troper ftti t>ecD oc fmD *>Di 
cn ©ma,Dom / eller efter enømgoomeneforuanolingoc 
foranDrina^DetfomrøertmDcrtiDcnafFen SSulD oc DicifTf« 
ntna, i ftoffuit / oc »nDerttDen aff of ucrfToDtøc §<rl>e / oc aff 
enonD2lanDeøcfTtmlucf fom Mtfrucr oefloppif i fjanncm/ 
£rDetaffen93plD/Dcf MtDu faa mcrcfeocfienDe/Daer. 
§anø <£anD SStøg oc £»>nD/ oc føler altiDt ftorfcrtbe / oe 
|anø2lnftct oc fcanø ©pøn er ©røn/ oe feer ©rtffeltø* 
om fom fom n>or 3ffftnDta,/£rDct affDenonDeoc rorene 
3tønDc oc"<5tancf / Da er (janø 2)anD fcuertfen for§uiD eller 
forrønDt/cc faa fcaffuer r}an itfe faafior£<*De/tefef?eUer 
faa flor 2fffTnDfø&eD/ Dennem (?a!t Du faa (Mefpe/£ea,Den 
©iuøe i <n SPJørcf ftuft oc dammer / fom (jan fanD oere 
t ©tilfcceD / oc Der fom icf e frliffucr mea,tt <5nacfet etter 
lalee met fcannem / paa Det af fcanD f£a( icf e Wiffue 2(ff* 
fmDta/Der effier (ag tfDicfe oc <5alt/ rocnge Det ftifanp 
men / Der met »rie oc toe £>enDeine oc $øDernc met/ vel ne* 
Den onDer #øDeren oc inDen i jenterne / £r Det ocfaa / at 
£anD cr forbunDcn eller ^eftoppet i 1 »ffucf / faa De reDe fcan* 
hm Denne £fi|icr/ £03 ^opcl oc <2tøe(?en røDcr/#ø(p 

fro/ 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) mtt 

tø« ■ 

mø tø 9 ø. ■ 77* 

frø/ tfenegr<ttum oe en liDel <5aft/ tit fattfyu &\fie 
i mi* <punDt 90anD / oe fiie bet igennem en $luD / tag ter ni 
en UDel £>onmg oe 55om £>lie / øtff {jannem Det t i ijfuet met 
en €ltpeer. 

<£ller wg en letferDføe ^urgering entr)en piller eller 
&røtf / w trug flirt gitter/ #uilefet er øantftc 9?ot* 
lelige, 

£)u maat oefaa tage en ftane/fteer Den op aD Otyggen/ 
(eg t>cn paa »fftieDet / Dog oel offuer fbrgoffiicMr* 

©mfomea«t>tcfe eoffw* c 

£ag $?annefop frø cc fcuiD 93u(me frø*/ f?øb Det 
fnua/oc menge Det tilommen røet ggefcmDeocOuinDc 
S)3Mef / Der met oeflrøg oe fmørie Den ©tugio #offutt / far* 
£offuit / ørerne oe 9M<§oaer oc i £»nDinger / oefaa maa* 
Du tage Mmefrø i/. XoD/ oc jføD røet go& Wn/ oe fmør Den 
ei»ge met i #orr>ffu«7#rer/ 1 Støfe fom forfereffitiit paar* 

Om Deti ©øffuetrte ©iua&ønn 

c/x 

Ctøere? om en øt'ttg fanger en ©tøgbem fomfalDed 
ben øoffuenDe <5wgDom Det er go« / C&entøiffuer&anD 
2lff(tnDtg toDt famme eøffuenDc toiugtom/ faa Døø* 
§anD* 

<£r Sttennipen »el Xiffuft/ faaflaa (janoaaretfer* 

£offwt fem ftalDi* (tørn 3are/ Du mott oefaa txlgiflue &an* 

nem SDtønDel C9?oe|T at briefe eller 93pg9tfanD/ct ligge 

fcannem i en dammer etter ©teD fom Det er&iaff ocbe> 

firøD met OSøDe w/er/ Det er gott oe wU. 

&enn? 
7& 

®cn (SoffuenDe ©toge fommcr gerne aff £u(D c< a jf 
wtbftt røfl ®amU J-olcf / Denne ©iugDom ffcalt Du faa ftrn^ 
De oc mercf e / faa De føler aftiD flor §<tDe / forti Det fommer 
fra en Q3#D tsuø/ft / fom §anD fcajfuer raø t #offueDct/ 
^na^iiOer^Ifgoeipef /§4nD laDcr fom (jan fofjfuer 
a jf €3/ugrom oc beDrøffuclfc i #ojfueDcf / D03 foffuer fcanD 
uf c* / oc naar nogen taler ni frannem / Da tier §anD/ oc Der 
fom fy.n tøuarcr eller amtiorDer / Da rører fcanD fla, / oc to 
t er J>jfueDen alf Sengen / oc til føDercn / eUer itnoD fint 
Søm/ Dennem f^alt Du faa fciefpe / ®iør fcannem 9?øfen oc 
9>nif?en met IjuiD ©raffani oc Pepoer/manDMginDe/ 
tone oc toe 5jane (jenDer oe tføDcr met ©alt oc Storme 
tf tuet'? / oc (jotøe i iffnit ofcen tnet fficf piller / oe anDcn let* 
frrDtøc ^urgering / faa at Den oliffner aliiD toeD en femmetø 
Qt ©toelgang oe id e frffopptø* 

C9?anD (¥al ligge §annem t en høflige dammer eller 
(Stojfue / oc fnaef c megit met Ijannem / at manD t anD for* 
§mDre§annem<5ø|fucn/oc Der fom tymDfanD feefigorø 
6cr oc Der / #affiier IjanD icf e megen onD £ctte / Da mattfcti 
»ell gtørc £anncm en ©uctooaD / Der formeDelp Den $uc' 
iig§cDocDenonDe2(nDe/Dcn fTeme Dvøg oc ©tanef fano 
forgaa/manD fi\il oc toe ()an$ #ojfutt met SJanD fem er 
»Di foDen (TommeOe /4D«D/ Wen oc Oratorier/ Du !tu(t 
giffue §nnncm Den (£lectuarium eUer ^latrjorpenon eller 
£)iagalangc eUer piirie / Der fom Der er Deflem met. 

£r fjane <$jnD røD oc (jan* *pul<s fnar/ faa mafffjtt 
»i&eat (jan* ©wgDcm er aff £æDc / Derfor ffaftfiugiffuer 
£annem $olDe i rgtom / fom er (£lcatiarium Otofaccunt/ 
c!ler<5uccarum tfiotari:m/Q?aDencrpannem røegit goD/ 
manDfVall icfeQ5(øDe fane ^offtmiéaDt eller vfcen3?aD 
Miet StønD / fettfy Det ferfcmerer eueDen* £>cn 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) MII UK i !onl! jet) 
/tanutih 

ir/«* 7pé 

&m fom floffueDen giøtaUib Wa/bt tdtf ^Otfen 
«ff OStiDcr cn a^c £aUe fulD / cc mena,e Det mel honning cc 
(Salt/ et fmørc fin ^offuit Der mef* 

,Om OJJenmflfene #offutt laDer rneøtt ilDe / Da yør en 
luD aff ^iinrancf er 2tøe/ Der vDi ©niD Monica/ ter 
mettoeDin ftojfwr* 

£)n f*alt oc tage 3loe oc Dvofen -Olie cc tfDicf c / De fif* 
Ovør vel tilfammen/ Denne ealue forDriffuer afle SCrt i 

Sag <£com fom (tøser i 3orDen/oc tee Dinftojfuu 
Der mci. 

.Om Ctøenntøens #©ffwf 31'ør altiDrøtf/Da Hm* 
Den (TMerat^offuit/Det Halt D» faa lere ae ficnDe/Den 
©tugt* (jan* #acn ere 35øw / oc &an fanD icf * <Soff uc / oc 
øtDer tef e fcet eolene ©fin oc ©lam* / oc fcane #rer <5»* 
fer megit #øpt / tviltfju fjtclpe fcannem / faa menge ceDief* 
oc OCofen -Olie etter tfiol -Clie tilfammen / Der »De en 
SSIcDe i / oc oinDt fcannem om §ane ftoffuit / oc naar 
tf en tøiffucr tør / faa 95løDt Den SUuD i Det famme igen / Del 
giør faa lenge til fianD fritfluer til Mfe/ etter tag ^ope* 
lionoc temperere Det metQlofen -Olie /oc ©mør Der fom 
Du (jaffucr pinen /Du matt ocfaa tfcoe Din #offtiit i gieD 
SStøeltf. 

Sot tøt gaKcttøc eott 

er. 

,©en tfattenDe (Sot t rommer aff S?u(D oc effuerft eDfø* 
tveDftc i #iernen / Der aff Hiffuer De 2lare fleme oc tf ule aff 
Den ojfuerfloDig&eD fom er i ^ternen / fom f anD itf e frrrwc li ''3,1 
&<St 

til nmn cfler immeut i Derfor Uiffmt yiamm to 
toøffmt oc fortornrt / oc aff forrørnclfcn tøiffucr SSftcnnifrcrt 
jjaof tøen/ oc tystøn fprDrtffurr oc fetia&t SlulDcn/ oc 
Den »code oc #uc«'økeD/@aa ffaar CP?cnm£en op iøen/ 
oc fanger €5røD oc @anfc føen/ De«cmofw oiDe/ at Derø 
itc-e>Hiøborø rommer onDerciDen aff anDre eiugDorø font 
*r aff alle iuctenDtø 2foDe/onDDtøø oc ©eanef oc anDc< 
©aaDanne ©fim&eD/ forø fa« gaar inD t $fømcn» 

bommer tfaucnDe (Snige aff ^jernene ©wøDorø/ 
Da forørøer Der megen frae oc <5fum fori SSJciinbcnnaar 
§anD fafDer / SØfcn fommer eiugDcmmcn aff CEHagen/ 
Daepjcroc33r»DerfymD fig/ fommer Den aff herren/ 
Da 'Pepiffer fanD f?g/ een f*al Du faa (»efpc/ Det ftgtø at 
mat Ctøtnm'ffen forfie gangfalDcr/ Da føfc Dn fTaa 2ren 
paa £annem i gtufcfenffro bttwlf/oc gtff fønnerøfammc 
25foD at Dritfc mer en fetøD tfø/ocDCf^o>f*aUoeremj. 
•OmiKme* 

eaer oc naar CDtømitøn falDcr / faa fiaa en §uno 
»fy'el/ m ©afDen aff Den oc giff (iannerø Den at Dritf c* 

<£rDe(en35arnfbrø tigger paa SttoDercne oc 
tier / Da (Ja« Du icfe giffue Ijanncrø nogen aff Diffe for* 
ferrffne £egDom. 

#e forø Denne ©lugDorørøc fcaffuer / De N wf c oruøe 
3Ufp|t§eD / fcrDf Dei forer mee fig (tør HaDe« 

Jfrmrøe* ©lugDorørøcn aff Otøagen / forø gfff §am 
«f rø Dei £anD ©pier / een onD frøag / oc *ariM i net oc fTirø 
^ancføior|annerøftaDe» 

#wc er en goD legDorø / £aøen før SScffucrgeu* /oc 
U'rDeniil^uiucr/ Der »I fag 2tn«røorøen/ ocfaarøeg« 
rOraacPtoD/Deføiorrrt^liier/naarperer itu faapuiw 

rifcrif 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) 'S* 'mb ■opfang l »5 rifcr it tilfammm / faa ajfffcanntm &utt Da$ m §alff 
cm met 93itn eller §uor nut t>u »jlf * 

<£U<t tag mjwo<ef«r Dm op ab Ofytøm/ot fag 
i tfiuttm aflf Dm / oc SSinDt Dm i m £ø<H 95!aD / SSrmDf 
tøn i m np itfre $rpD< tiu* 9>ufuer / o< $fftai6fttø< al 
fcricf < i mtt 93arm 9M/ (jidptf D<t fcanntm itfr faa fnart/ 
faa øifF&amifm Df t liøcucf. 

,£wfaa mø«&u Ø»ff«< l«««mi £rø»6#» »W 2***« 
fbtti <rt>Di foDm ^ciicra«« / 8»tf §<inn<m <n §alff -Ouirø 
fin at Drict<» , . - . 

&mfømDra8<r<p<om'<:XoDom fm #a(|f/ Dm taDtir 

6tmicf<#alt>c. ■ - / 

<£r D« m £fanD Dff&affHrr tømme ©ma,Dom/§Ati 

la#m W#im*/ocetør<Dm»d (il Jtøliicr/ccStyKe- 

Dftforfamm*<5røaDøm* 

gr t»c( o( m £>uinD< / Da fa# §un m SHpntol 

Sov De« etøøpopeffie/ Støttlflw 

øaanDtf&øW c xl 

%popk?n (om SalDt* Dm ©(ag »pepdfU / fem f om 
mtt aff offnrrfioDta* »<Dft / o< aff offiKrfloDiøc 9QferfT^ 
t>tnlwæt>mK®rititnifyict<xfty)im<t luffurr forcerne 
prt oc &øM i Dog Urer D<t i £itintø rnaaD* / cm mc Døcit 
fnart dier flray / forti Dm tt tefe at fcitlpe / Dm anDm t anD 
rmffue irffue / Dog (laar fcanD til at |iclpe / faa (taft Du f im# 
De Det / forDi at Støennifren Nif uer (jafiiøe £)ØD t>Di m ftDe/ 
Dennera (taft Du faa (jielpe/taDe fcanné for Det før|?e i #ojf ut( 
3kmitx fføøtomm aff ^loD/fea øiff &ann« Scraaelfrn mee *5 

w- J €1* 

<£iin l tiet fom et wtii feeen zseffmr&ttt / <5atøfV cc %w 
tør / §er aff giffiien en *Ouinfm. 

Støercf ocfaa/ cm <5nia,&omen er aff effuermaace f?ot 
wofl*/oc aff £u(t>/ eller aff offucrfToota/ £t>en oc£)n* 
tfen/ oa ftaf D« øiffue (janncm en £lumtin <£fu(a met »arm 
SOiin/fotbi tiet fororiffucr tim vntit wct$e oc<5wa,com 
aff Qftcnrnftm* 

<£tter cc Dtaøe S)mit aff #øffnet>cf I oc gtør hatmm 
tn gaflet aff ©(nip cc Q5efftiera,eUe met fortie * wtf «/ leg 
t>cf23arm paa §an$ #offuif/manD Mccfaaoen enige 
©mørie mef §#t>e ©afuc/ fom er Xauer £>ne/ £>ialf/ 
©aftne (Ucr mef SD?areiafon ©afuc /manual ocgiffue 
»)annem SSarme ©pift / fem cr f tfrco mcD r/ éngc fer/ 
©aføa / <ZufoUn i tiet met f?aH (jane ©pife rereiWf 

§or ©tø. c^://, 

3<$fen f emmer tmtøtitøi aff $ntø / cc mtimiten aff 
#af?ia,[ieD oc tforiørnclfe/oc cffuerfTo&ige <xtm ct&w 
den/cc faa aff QBfyfrftco / oc vnoerfiDcn af 3arcr cr for* 
tørjfiiii aff Xaocn/ faa af Den 9?dfnrfia,e Ijtf oc oc QSarmc cr 
fra £>iwcf / berfor af tie ete groe f iffammcn / af Di fanti ide 
femme fif lemmetiev / t>cr aff Wiffucr ti £o(t>c oc $wer* 

ii$e (om tiu feer i en ptU fom et bmt mit i / £watt tiu 
laDcri ocn/Dcfgaar ide rcf igennem tort/ ©aa keettiet 
ivDi 3aren fom cr forf?oppif/De ion ide vntifan&e ben <£an» 
me clfer 3*ijcftst}^ Der fom iijfnei cr vtii/tienne pul faa 
/ «r ocf offuerfToDføe fTem S&foD/faa faD staren i 

Stønner Htm i em pinen et i ham #øpr* ©ibc/ 
f r P'"™ * Wwprc eiW/faa (aOe fcanncm i i™ 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) 1% føl PI (araé 
($MfJ 8 3' 

&cfcrovicuiaou/atDua,tjfuer §amtcm£eragelfe ert 
£atff.Oiiinfin i 35aDcn met 93arm 93im / ter er foDDen 
fee ffufrgcU / OtuDer oc <5alwc» 

(£r o< $flcnm$<n #<*Dt / faa <« Det er aft offucrfTotfge 
etten oc £)ritfen f ommen / Da gtff (jannem 3ve frarfcarum/ 
fa 9«ff fcanncm oet 2lltfamcn i ^arm 93<m/ naar&anD 
øaaricfemcgif til<8toel 

<£r oc Støcnnifftn aftager oeemg/fca gif garniern 
efecfuarium / ginner / (TonDiticmm / oc (aD fomiem itf e 
au Der efter icfe fceller briefe /eaerglff^n^em5»n«^ ,, 
oram/3lejranDinam/ cHer ,©famargaritcn / ce tealue 
fcanncm met £)ialt <5aluc / etø r met £>lle QSeneDktø:/ eller 
tuet Cftearciatrn / een fbm er goo til ®icht i Det (Jah Du mtc/ 
at aUe ©icljfafjFtiøe CKennifTer er øantj^e timenet / at giøre 
iøjftøe / renlige oc @laDe / oc De jiaar »cl fil at fcielpc. 

€ti «at> for StlTc ®t#t (Mt 

Du faa Q5ereDe* cjt///. 

£aa£ne&erocen$)rfcfom£alDtø ftongene §ierfeoc 
,©u jic / ©iuD Det ttlfammen 1 93»n / oe g»ør en 33aD »Di eti 
£ar/oc fcefcena, Den »el ombring /at farmen fanDief c 
f omme Der »Dt / oc laD aff Den <#»in »aa 5c ettene / Tom 
goteren er foDDen »Di at £anD fan (©KtfDe/giør Det fa« 
»liffuer(jan©unDf 

£>cn ewøe P?a( oc »arcftgfor <2Dr>røcD/forDiDei 
forDcrffucr XemmoDcrnct 9)?enm|ten. 

.Oefaa (talt Du giørc en goD ealuc fer (fydjf* Sag 
©øuenpom/DCuDcr/<5aluie 23laDer/oc Di ffore -loDDe* 
rfcr $5/aDer/aff (nier en #aanDfu(D/iaucrDcr»iMcD/ 

i iij £<w §4. 

Canncf t# 1* I t*M fføo mfummm / øe raø øer tit 
©mør /øct flcc tøenncm cn #aarMiø/etrørc ter røet 
entoø iløcm 

3 liøem<*aøeøt'øren £)røcf for@Mcljf» 
2*aø SS>?irr§€fi font er fmaa ftøøt oc <pitmerifertf/ 
SViø øer (ti SXuøcr/ ipoleie/ ©altrie/oc £fpen Q3arcf/ 
fcer aff øtør cn £>røcf / øc&otocr øen <5iuøc Den£)røcf 
#o(f ftø / cc icf c @pi;cr øen tøen / øa Wtffwcr |anø 
Øitnk 

^ % maaøe møtt§u *3crcøc cn øcø 93at> for 

®ic$r* 

£aø &øøe twec aff offticrffe ørene aoc SKøøe $?ønre* 
©c #ammcrfTaø/ øer aff øtøre cn 25aø oøi cn $ar/ ©c ^ 
øe øer meu 

3)ti mo« pc Møe cn faøfulø ©uøød / cc cn fafcfufø 
©afi/ ^35aD øiø øer ntet iif» eller mi ©ronøc/ øtt Htfl^ 
ttcrtfl^afl*. 

CJRanøe forti Miffiier 3ffftnøtøe »ti cn (Siuøoom/oc 
Miffuer Iføc øeø ©allcnDe tToltf i alle røiltf or / §u tftf et fom 
rommer ønøernøen aff ønøc©pifc oc &røcfe/oc aff off* 
ucrfioDføe £>røef oc ©rertf SQiin/oc ©øifefom crøerco 
mef §<vpc 2>rter / fbm cr øcfønøcrltøe #tttt>løø / <petøer. 

3)e fem cre tøøf aff ©allcnøc #tmør oc anDre ©aloe 
<£rcarør /oc font afcer at) efMiøe DCøøcr oc 3>«er/ oc 
93ftmø <2tør cc l ti« / tforførnclfc / øfftieitfoøtøc eorø oc 
^røfftielfc/oconøtøccffe, 

£r Det aff effticrffoøtøe qsfoø / øa cr øt atøø Xøfliøey 
teer /oc^Otutter aff øanøftc #terrc/e»er cr ^loDeMøe* 

m s* 

rtø lift for ferene i t>a er U onocriioen oc w&mitøt 
©orrigfulo oc ocDrøfftiefce* 

bommer oci aff i^<tt>c etter £ør§<*t> l t>a tøiffuer. 
&e lencltøe fortørnet oc orcoe / ©frirøcrocOaar an* 
t>rc tf oicf ♦ 

bommer Ut aff Sulo oc S'ørtfcn/ca <5ørgcr oea^ 
ffø i fjuer pr cre/oc tforfertw foroetfomoiitfeftølfce/oi 
#pfer oc ©retter / oc t>i\ alfio wrc i Ctøørcf e flcUcr / etter. 
Mager ocm flor tomage oc3r&ett>< uU/oc fcaffuer en øoD 
menina, af / oi ottte faa Pomme i himmelen / ©omme 
oeørcwr twiø gofc / oc mener at oi fcaffucr meaji »noet 
fynDerne/ oc mtener af oi Pant) icfe bruge oennem eet fil 
goDc/ 9Qn0crti0cn©alcrt»c^crom en £ocf etter #anc/ 
rønOerfiocntøitte&igtøiiøefom 3?unt>e/oc wfccitfcanccf 
cnDt>icrc jpuncc/ Mpcrficenmcinfroiafpifjafucr ingen 
#oftøtø 

©tffe (latt t>tt fart forøroe tt( fcietø* 

£r b<i aff |?or ©iugoom oc £røffuelfe/ oc t>er aff 
ttiijtoeco/fmo oc ©am? /Da Mc tmaltiD fcaffuefcannem 
Der fom er ©icojSaff oc £øfiiø£co/oc loffue fcannemtfer* 
fina / oc ©pife r)anncm mel rmøe C£Kat>/ fom er #øn|l< 
£tøo/ rørige QSucfc fiøo/ tferfre afc / fliitfee 23røo/ 
©iffuer ott fymntm røn/ oa Manoe oen met røanet/ 
4>c faa (talt ou 93abc fcannem oc føre i ©el(¥ao / mel 
iOuinoer / oc i ^uinoe <5elf*aff / ae ti Pano fortage 
feannem |ans røret* oc tfortørnelfe / oc Zfttøtoi&MI 
,0c lad fcanncm fen 3are n>eo §ano lioel tøa/ eet ei €tt $o*2<$m for SfffltttWgB^ 

cxr. 

Ztø SOtyratøto ØRiftf rtnf/ fletøiu tnti ©anDofi $iw 
Un i aff^ucr \\\* £> mmm I (fannel / 9?c(tfen/ 2(foee #ole/ 
©pica £ajt# ii$n(a/ VSarttam / SrnttcU frøø/ éort 
<Sfaffoni«i/aff &ucr faa meaie fom en£lMnnn/(fapilW 
93cneri*/£acaitfen frøe/ af §ncr ij* £luintm/ f?øD Del 
eiffammen/ ocftuD Det mcnj»jpunD 93anD/odaDDenm' 
Die pare ftuDeinD/ocftie Det iøennem en #aarDuø/ocfaa 
Dcrtil»|^unD@ucrcr/o((im) Det mct Surferen anDen 
gang / oc laD De ( oell inD ftuDe / oc gtff Den <5wae ter aff iu*f» 
fOuimin / røef SSarm 4)mu 

<£il Dcffe icf e§telpe / oc Den @iita,e fcaffuer meflie tøoD/ 
faa jTaa 3&eren mcitfjane for§otjwt / tomater tøf ocaff 
offueffro&fgecD / faa giff Ijannem Q5p^ £ton& / font lacrtfc 
oc QBcpbreDe er oDt©oDen/ocøtffi)anncmDcn£lecuta' 
rmm^iaboraajnaeum/Det retngtør S5(oD/ Dnftøltocfaa 
ftøge §annem fmaa <p(af?cr paa #oflFucD*f/førcnD manD 
renfer iiffuit / manD feal oc roe t)an$ j?off utl met i uD / Der 
bommene S3(omcn oe 3fTert)are er foDen \>tu ftaffucr 
§anDitifgrt^oei^o|fme/ faafmørfcanncm ruet ÅufTløo, 
ocmet Diofcn £>(ie / oe mi ^OutnDe Skelet iilfammen 
menøff* 

Settfemfjaffuer ÉuttMfci 

StterdP De«e/Den fom (jaffucr eaøatø £©ffui</t>ei 
fanD Dm faa fwtDe/fjanD&aaner cc95cfwmertiD/§an* 

nem & 

fon 
uir 

W, 
mit 

i ftp 

flfir 

uf« 

89 Ulli 
:nHaltc(|ii 
Ml Ijl 

ti, S* nem rødte at yttm fø&er mxm^mmifyxi^tA 

Øiøre <2tø/oc fcanD tøcftø/af Der ercalfiDmpøcmfcanø 
&øen fom ftyffnc Der for / Den |?al faa §ic(pc* / fcanD (tal ««' 
gen fierof føin £)rtcf e/t>Dcn Den er »el DlanDet røet StfanD/ 
cm banD £>ricfcr en fiDcn/£aø 3loeif. -loD/ SBlafn'tf en 
.Guintin / rom Det filfammen / cc øiff gannem alfiD faa flet 
fom »frøner / oc øiff £annem Denne effterfcreffnc gkttmtU 
«m/ 5)iamarøariten/cUer <pim* eller &»ant(joo / forDf 
M ftyrcf er floffuit oc Ctøaøcn / cc ftalf Du aluD øiffue fjan^ 
nem rmae ©pife at tf De / ot »arc (iø om 2lfffen befpnDerfø 
aen for meaen tfDcn oc #ricfcn/ Du ISalt <* fmørcfjan* 
hoftuit met #talt <5a(uc / eller SommeHc blomme« 

8or§(ot> i £offuet>ct C XVII. 

ftoffuif tfloD fommer tmDeriiDen aff 4>ffuerffoDtøe 
ficeDe /faller oc aff cffucrflcDiøe SulDt/oc rnDcrUtcn aff 
offuerffoDtøe ceDen cc £>ritfcn / oc tmDertiDen aff offucrjlc* 
Diae tocDpe i ^offuif / fcanncm |ea(t Du faa |ielpe / flaa 2(De< 
ren paa ftaanD / oc fmør (jan* floffuit for met Qtøoben oc 
OSofcn £>\\t I Ctøcn er Det aff SulD/ Da (talt Du icf c late fcan* 
nem / Ctøen Du date fmøre §ane£cffuifttieaaucrcue<* 
2)iaU <5a(ue / eller met Rommede .Olie/ femmer Det oc 
aff offucrfloDiøe ffnatt* / Da alf Du toare Diø for meøen 
ÅwT oc tf Den / ocDu pate taøe <pct>cr / eentp/ Bartram/ 
«ff 6uer en XoD / flØD Det t%t>e / Der aff taø en Itrch Dm 
£&unD/ oc fcolDc Det op emoD Din ^ane/Det førrer Dm £cff* 
uif / faa forøaar <$<t oc ^inc aff ftcffwDet* 

<£r Det oc aff f?or emøtcm/Da er SKcniwftc n Qttaøer/ 
foøiff &anncm Æwpcnfr eøer Syanttu/cOir Det 9» uer Mt aff /(om er fatfiuit cm ^offucbene ©møfcorø/ 
tot flørcf er Ctøaøcn / oc ftrafff iøe øiør ^offucD« / Du dale 
fcf c 93aDe §annerø / ep #ellcr i§oc §an* #offuif / forDi af 
tfloDen forment f?ø Der aff/Def cr'øoK af Du faøcr§uiD 
3* øøelfe ftorne i Dm $?unDf / £aø Diøøelfe / 2>mt*n / oe 
Størrfcc / oc 6renD D*f paa ©(øcnDe J $oll / oc (aD Den CRøø 
gaa inf »Di 9tø fen oc 3)?unDf / ®iør (janncrø oc Difle 9>fø 
fer / £aø Størr&e »/♦ .Qm'nfin / £anDarø4>le&arø qutrø 
nrt / ^3i(f|bn DCoD/ #unD|£unøe aff §ucr tuf. .Ouinftn/ 
fløD Dcf frøaa / oc røcnøe Def met j?emnø/ øtør piller Der aff 
faa (tore forø erfcr/ oc øiff Den <5uiøe/naar IjanD øaar 
fif <5er?ø» 

C XV l IL 

9?aar 9?#fen 93føt>cr/ Dcf tfecr t>cl »nDerfiDen i c« 
©møDorø/af©møDorøt>i(fbru«nDe(e flø/ec Der Hak lu 
tøuøe irøoD »Den Dcf S&løDcr forlenøe/oc QttoDcfforfø&cr 
§amicm/ af (janDf Dcf iefe faafe fanD/ £annerø f*afff§u 
faa (wlpc. 

- 2aø en fyanvfulb sSfoDørter / oc §elf §«nne rø Dem 
for ?tofen/ forøer Def aff^offucDcf/ Da (jaffucr |anD<Jtø 
«c oc 2tø i tFor^offrø'f / orø 95løcn f orørøer Der fra / §a jf* 
jer §anD røøen s* / oc ej) er <5iuø / oc 93føDer §a tftøe/ 
forøer Det af #øffucDef / faa (Taa lanuem en 2tørepaa 
^aanD/forørøerDef fra leffueren/Da §affuer (janD onf i 
#Øøre ©nDe / faa fcatf Du (aDe §annerø paa ftøpte ftaanD/ 
Forømer Det aff røren / Da (jaffucr £anD onf i $enf?r< 
OJiDe/ faa fab£annerø i Winfttt fiaanv* #cf er ocøoff/ 
•rø (jan icf e letter / eller er røeøif SofDf / af mm JoD §an* 

nem fa {g* mut (i 
t ftitt tii 

mø mm tø t*m Sttebflf om tftatten ojfucr/ bu Mt tag* 
fcalff part <*tøcfc oc (jalff part 93anD/ DetM«&u93lØD« 
fiamtem i tf or&offuit mct / oc §ane 9?tffc joller / £ag titt 
mct Din £>aanD/oc leg &an* SERccfet i £olD 95anD/<2Bil< 
Du oc Stille QSloD met en ringcO)?øøe/i fcuor Det er pa« 
Støennijrcne lifjr/ eaa rag SSiernen aff ftcntr<* /oc jiøD 
Det fmaa/oc mengc Del mct tfge §uiDe / ®iemmc Det faa 
(enge fom du »ilt / fcuor Du ligger Det paa/ Da (Mer Det 23loD/ 
Den fom SSloDet løber ganDltc faare »Daff 9?tf|cn / Da fait 
Du tage en Oicm aff en #tort / oc binDe&anoarmc&aart 
met røcD efulDercn oc tydmi oc tag Den <pcDicfc / cUcr 
Drt fom er tnDcn t tyorttacren / oc giør en Diøg »nDer 
fen paa Den Der 23løDer / oc fhef en Deel i ?>?<*fén / faa fulle* 
Det / Det icf e (»clpe / faa tao, en flor 9?øfcftaUe / oc falD< 
Den meD 23eg / fom er giorD 25løDt i en £ott/ oc laD fcanncm 
imtt Der titt* 

£)en eiugDom fom 3)?tnn#cn fanger i 9?<sfcn / Den 
f ommer offucrfloDige #Iod aff £off ucDcn / Den Mt Du faa 
fcnDe/Der groer Siød i 2?<efc kutteren /faa at(janDicf< 
f anD Drage »tfrit Der igennem / fcanncm (talt Du faa fomm< 
m hielp/ er £ano tfttffe flor oc røD/ <5aa flaa #offu« 
Sårer/ oc tag Zør (gntian/ct flicr Den lige fomenhDd 
Zav etter ©piUe / oc Den (licf §annem i Ttøfen / oc laD Dett 
jtDDe 1 9Wcn om Watttn/ Det renfér 5tefen/Dcr efff er brug 
Dene ©rønc @alue Der til/£ag #fen eUer <5ap aff frcluorf 
tø. loD/epecteø ©uffii h *oD/CØcafii)r/2Biro<f aff fcucr en 
ioD / bomolie en <£unD / ftøD til <pulucr / oc mct ge idfautf 
røcn/ocfuiD tomtM*fW*«U*ii tø (Øjner Denfule 


9 o* 

Siøb oc \<x\& @*aft!|V / oc f anbt bu tage bet røreene 
t>& ma en £angc naar bet er føff/ oc ft'cr* bet aff oc fmørie 
ffeben met bet jwibc ©atøc fom faa giørio* 

3rc m tag ouj* £ob 23(ittit / 0)?af?ict7 Otøgcffe / 
gtøbe / aff §ucr tf« £ob / gfør ber aff en furner/ (ab Drr paa 
OCofen S3anb oc gobe cebitf e / aff §urr n|» 4 ob / faa ftøb oc 
wrie bet i en CO?orter / £ag ber ttl en <pjmt><Otø / Otør bet 
»elltilfammen/ocfem Det i en ^øf[e/bei fanbtiifrruee 
naar &e§off giøriø« 

£)en fbm er ilbe fffafff 1 2(nflc< oc t 9tøfcn / bet £efer oc 
SXccngtør benne <5a(ue« 

<£r tftefen intwrti* facit oc Xiufcr i(be/ cm faa cr ae 
en CO?<nnif?jø 9?afc cr inDuorne faar/oe Xitctcr t(De / ta 
§tnte paa Qfpotecf er ^cralegobfon ia^tiuum / oc firøg bet 
i 9?efen/beflje,er. 

£>en fom 9?effe jollerne ifbe Xuctcr /ftanb faget*« 
møg / oc temperere bet met atticf c / oc fip bet igennem cn 
£Iud/ oc f?røg fcanncm beti^tøfe ^eUernc tHetcntfcbcjr 
(jHcrbaøn;« etter »ilgange* 

Om@aare(fe, c^^r, 

£n ©a(ue for Saarelfe/ tag ftf« 4 ob €5uogef/ f?øb ben 
»clfmaa/tag ber (tf en #alff fiwnbt ©uin 3f?er/mcnge 
bet tilfammen / bet <5mør paa lifftiet fom &aat(lfm er* 

3 .igcmaabetagftebicfe ^rter/oc fmb txtiWatib/ 
oc naar bu x>Ht gaa < Q3ab / oc (jaffucr »el fmurb big / faa to< 
beg met femme røanb fom bu cfi <S<mr/ oc itfc fbm bu 
*|? §icO. ■Oc £>c faa mo«§u jage £>xctt Storø oc plante Ovccty 
cfler SSlaber / o< 3fier / Det« ftøD lilfammen ce ("mør Cia, eer 
mti font tot cfi <©aar* 

<£Her tag ©ur&ep/ocfmør<5aare!fen fcer mel naar 
Du Sdatw / faa <5uetw Dit fee *ntx 95fot> Dtv 

©eti fom Sfttmfcctt 2mutitø<. 

C XXI. 

®<n fom fcaffuer en ifoe £u<ren&t*CtøuttD/t>«fom> 
merwitwitøen aften onb røe&lte/fom Santøtorben eller 
fcøDerfulDafF/ecfaaaffSanb/ foin er formulftct ce orm 
<W oc ttt inC»uorcte (juele/ C$en er Del itfe tøtmm 
o erpnefer eller toer #?unben icfe itøe/naar »ener vel 
W oe renfee a fif alle <Stym ce emftobtøjjefc 

bommer Det aff en enb Støftø/ W *«<w »3< 
well. f 

flommer Dee affXurt^"/^ tø«« 1 « ont * iU(C 
»obaff^We ^ellerne / naar §an Xu tf er $?nnben tf« 

4>m bel er ajf Senber /Da Mi bu ioebemmei<5alf 
ce 'abicfo, . . _ . 

Stier (ag fy *ob 2lHun / « tø» * 06 ^""'S ; a! 
lunen fmaa / røenøe bei lilfammen / ce Santøcrben 

Der mel fom fcanb (ja faer onf» 

Oføn femmer Det aff Størøn/ fc H««« 1 
mee bi eplben gitter / bennem MiDugiffue&amKm&uer 

^"éller gtff fcanwm m £>umtto <£fu(a mel 9Barm 
røitn/ e>< ajør (jairmem benne <puluer /Za* epifefonimen/ 
^ngefer / VM m / jetter / OKaref femmen « øaff ran/ l * 1 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) E ! 
■ i 61* 

3ff §w <n lob i oc( fmaa <iffa mmen / oc (at |annem 
nøm ta i §m $)?ao oc ©pifc /pet jbrfcriffucr ønoiucf 

pc <5fancf» 

£r oct ocfaa aff lungen /faa Xucrcr §an* Qfofcc )o 
faa itee <ff t er CD?arøo (om for SSftaatøo / oc Da (>affiicr £anl 
en £)p(tu lungen* 

,©cn 5>mc fotn ententerne femmer rntertiten aff 
offucrfToDtsc txDftc / oc Da rr ødtt€ti Ipoffurn eller OCciflen/ 
Der til faø Bartram oc iufrpnc OioD / oc tjrøge tei imeUom 
denterne/ ter effier lacc (jannem 2(aren onter £un> 
gen« 

(£n anfcen ledfcom fif S'anb / ©armen Ofeb 
tc fiøD Den / tag ocr fil en (it>d ©mør / ocr met^e f ilfam* 
mcnSSarm/ oc §o(( tw »$?unbcn/ bef »»DDraaereiua* 
tommen* 

.ftaffuer bu <Crm i Peniser / <2aa faa, benne lea/ 
bom* S"a3@penferønen.€tttinfm/(.XoDjponnm3/ bel 
menøe filfiimmen / oc fii-93 bef i denterne* 

røntxrciDcn fommer ^inen i Sanbformcbcffiflufb 
oc forføttinøe /©aa Mfm faa,e95renb^aff wtifcetun 
eflcr 1 cn anDen eteen #e*,cf/oc (»ase eet oaa kanoen/ 
fomOH^ffuer^inetoW* 

^cemfaaOCofcrcaer'JBmaaoe C&nbruer ctferqser/ 
lal> cenmm lørrie 1 eolen/ber efter 5 ør cnj>«mer 

tø * 

Etttl' IdKCtttÉII jer *r*2* 91* 

Der «ff / cc Ifø m Zttib fem øtøft Dia <2tø / oc Sfottø* 
wn OtøflVoc ØøD 25ariram i .^Hn/ oc&olt paa famme 
ficD t OftiinDcn alDer fttfDcjt bu fanDtaalccea/naarDct 
er £otD faa ©peD t>Di / oc t*a mere Storm i janten / De« 
toDDrager røcDftem 

gn 3foDen / £aa 98i(Dc 5>cpcU oc ftuD Dennom i tfDi* 
tfe/o< faa Dem faa<#armi StømDen/tftaar Dcf Wiffucr 
^aalD / fa« taa 93armcr ta<n / oc faa jrcm i« 

£>tt maal ocfaa laDe i^offurt 2(aren/Dct et oc ao«/ 
rraaDcmørieSBittøa/aff WWi&m oaa Den famme 
©»De fom ou fcaflfucr om i £cnDcrnc* 

£r pine :£cnDcr ©or« oc ©limiae / ©«a tøø 
nina / oc faa ttifgic 23»a / wenge tilfarømen / oc f<a Det » 
m<n i cc (aD Det (aanafom s&rcnDe / ©iDen lea M < Støn/ 
Der mce tor« ocaniDe£enDcrnemet /oc ®ummerne/om 
Din ©ane fiincfer oc iucferilDc/ ©aa faa QfancUDartf/ 
9?ilefrrUc £iifo3tøØ$/to Mf du fløDe fmaa otfom 
Det i 93«n/D<r »Di foe 2)?unDcn oc £cnDer DJeene /ge 
Din £enD ©orfe /©aa faa Den OCoD icnrtleo/ oc jftraoe. 
Dcf orene af / Der met an«** £enDcrnc fift oc efffe/ fa« 
Dliffuer Di ftuiDe / -©er fom S'enDaiorDene 25tøDe / faa féffc 
»ler oaa $int)b«n / etter f *a 3fM*" w w ® ,ul > * m 
i ©amme I S3iin / oc faa Den faa £>ieD i $?unDcn/ fa« 
fwmtøWfcrf?a^n«i. 

Om ©tuejfcorøett i ^twejet?. 

cxx////. 

Otøfer £unøen/oe $<cnni|ecn ^affiier inaen ftuaDom/ 
tf, per Kaøet i noaen fiuaDom oc icte geder |affucr fior tø 
Dr/faa af &*nnc Dcroic iføDonv fa« tøø ©alarmomamm/ S in L 'Ål? 94* 

i}e*er / (Sngefcr / £>ufføg/ epargfaf oc Stcpum/ 
oifje^rter fiuD 1 9^anD t>eU tilhobe /faa tag Dette 93anD i 
ton CtøunD / oc laD Det t>cll cmgaai CDcunDcn/ SEKen »ar* 
tyg »el at Du tcf e ©tuncf e r noget af Det i liftuit I &ttu for* 
Unf ucr cc ©iugDom t ipoffucD« / oc Alener a jf hunøen/ 
ocfaa jfcatt ou laDe fcanncm 3aren »noer £ungcm 

©røfle etter $terte(erfømøp$eff> 

uer |?ø CSRange @fcDc. 

CXXK 

.©røfl* eller Sftcrtclcr grcermcinlfgen»Di#afflVn 
oc anDerftcD t lif utf / ctler §uor oc felter Dennem paa $?cn< 
niflfen i Oa j*alt§u ©røørie Dem tuet ©teen éafne/ Det 
DøDer Dcnncm/ Der efter feaft Dugiøre ljufl paa Den f?cD 
fem De ftDDer oc »DefN Dcnncm /^iDcn jealt Du fctfleDfi 
fem Det ftgfcør* 

SOicrtf ocfaa om Det er en »nDgrøDe /£uifcfe fettefige 
t anD for uanDfe ftg til en 35finD Sfrtf fff / oc faa frem t fanD 
fcnge ofuer^aanD til at forDerfue s6?ennt(ten/ fomfiDoc 
off« er ércD / Die »erre / (Suifcf e fem f »Der løfe »nDer fruDen 
ocnaar nogen griocr eller føler paa Dcm/DafTømo Det lige 
fom Di fføbe (øfe / oc »iger fra en f?eD til cn anDen / oc De ere 
ganDtfe farlige at omgaaiemef/ cm De rrgonDcr atQBcjre/ 
oc at frite fiø paa en éenne paa £>aif[en t sbrøflit eller arø 
DenfteD/fcuorDetcegønDermct nogen jetten eller Ove# 
ning / Det er §øtelige at fcefrocte / at Der fanD ffee f?ore 
efe af /Dog fanD Du Dem met f?crfiiDpcrtfage§iiDenof' 
uen af / oc fee »el fil / at Du icf e ramer paa nogen 2(Der / oc 
lag faa Den fttertel eller grøDe »D/ flDen leg <pia|ier Der paa/ 

oc cc fyU tw font anbtf ©aar oc ©face / et Ut fem du r]aff* 
tor Dvampt en 21arr / oc <5aaren Q5løDcr rwgit / faa brug 
Denne 0JieDel/2ag 3)?prrlje/ OJøgclfe oc 2liramcnt aft 
£ucr en loo / De«e |sø j tilommen 1 en .Xccn pulucr / Der aff 
fomenliDen t <5>aarit/oer effxtr h-enDeentfilDtoclrgDcr 
paa ocll v&arm / oc binDc Den vcll tett til / la o Det fwDc t uf. 
■cUtrr mi. ;£Mgc/fauløfcDetaff/oc fortønDt D« |om anDr* 
©aar oc ©faDc. 

gør giugt>om i ørerne. 

cxxr 1. 

CD^rnntftrn finger mange rjaanDe ©lugDom i #rett/ 
»nDertiDcn pppio Der 93ptoet#ren/oc »noertitcn jViuDcu 
cn ting for £reholl c n / fad af C&ennilten fane Køre, oc »n< 
DertiDcn er Der £>rme i £rcn/ tmDcrtiDen (gufler Det for 
ørerne / lige forti Det rinøif 1 £<rcn / eUcr pantet 1 ©tran* 
pen / ocfaa femmer famme tomgrom »nDcrtiDeii aff rn on& 
0?age / onDerttDen aff J?icrncn / »nDcrtiDcn aff £<tDe / oc 
tmDertiDcn aff £iilD. 

£r t>et aff £icrncn / oc aff oc aff #offucDet / 04 
$a jfucr famme ©icnmfee altiD <2tø oc pine 1 §ane Qlnftcr/ 
cc ørerne ere alcto Oiøøe / Den (talt 0« faa rwclpe / ftuo po* 
pcl oc fag #iolc -Olie Der titl / Der aff gtør en <piaf?rr oc leg 
paa £Jren/<£Urr Du tnaa tage <0|cn aff tyiffføg / oc .Ouin* 
De CØcclff / Oiofen -Olie i et OJofen Q&wD / Det tmngc ttf* 
fammen/oc giør Der aff en plaffer mci ^om 9L>uio , Del 
fcg paa £>ren» 

v£r oet aff $ufD faa tag Denne ^laf?er fem faa f>creDee/ 
£aø cn QtøPløg oc fcueloe Det mDcrflc tøriptøff, lac Der 

9? cD< •i øbt føn #eflW Sftøbbe* iOWc / fef ben paa ©foenbe &uU/ oc 
f?eø o« f ilfamen / oe £røcf Det igennem en $(uD i £>ren» 

-Ocfaa moKfjtt frruøe Denne XeøDom for Dem fom f anb 
»el (jøre / £aø 93eper Derio <*ø/ oe rrøcf e føemtem en SUub/ 
laø Der ritt Ofen «ff J&dføoiuon / oc fob i #rem 

€tt Støtw for t>rø fom trfc f atife fcørc, 

£aø £uftføø$ Ofe/ 93om 4>ue A'Oeflaff føø/.£> wtø 
De CS>?e(ef / i aD Det wTammemen ©laf|7raøG;nøeferDer 
HU / Der aff laD (jannem i ^rem 

Om Ørot retfer aff ©(a, 

£aø en S&irm Q3røb faa f?or fom en |ålff neffue / |?eg 
Den / taø Der nu* $imfø / menøe nl§o&e oc leø p<ia £ren» 

©en fom Støfcer røoer ntøaff Ørett. 

3tem / £aø SDtørfce / #uib Otøøelfe / fløD Det tf fam# 
men/taø en (jDef&un Der mVerøcf Det igennem en SUuD/ 
laD (jannem fcuerøanø t'/» Droger Der ajf i $tm> 

©e fom fcaffuer Orme i #rem 

r©en fom (>a jfuer -Orme i #rene / Den faøe <per|tcf (øø 
eller Q3arcfif met attatørte / fom Det t £ren faa Døer Di; 

gaer taø en SSelfmaøenbe £Mc /gfør Den røarm emoD 
ilben/oe teø §annem Den paa ^ren/oe fab §annem fibbe fode 
Der mel / faa %&er Orme i g Nen effter Den Dtøø, 

^aar SJicmtfffetté fiSwrttc 6uf<r, 
cxxru. 5« 1 L Hit % Wlmniltm pm ©uflVr / Det tommer mMbtn 
«f flor 33lcfl o; @torm/ o; offuerfToDtge ©km luet o* 
<5tancf / oc megen ocDlre fom er t J?ofucDcf/ocofiicr* 
floDige §<*De / oc of uerfloDige £ulD / oc af of nerfloDiø&eD 
i CEKagcn/Da (taft Du gifue ^nnem piller / fem er gicrD 
aff Qlloc oc SJfaflitf / attiD om SØJorgen oc om 2lf ten / r Ue* 
gif fcanncm en -Qittnnn (£fu(a mec#unigformcngit»Df 
^arm SLhm/oc hanD (tal icfctf&c megit om 2tt7ienen/ 
icfe (Kiler £)ricfe megit* -Ocfaa M jvinotcefm )>ffwc 
twt énttan / l auerber oc <pulc|?cn fcafuer* 

<£r Det af JOtft* / Da gif tøannem en glectuarium De 
€>ucco OCofarnm |aa meglt fom cnioD/oeltgefaamegtt 
©fafanmc femij* (tierfue toeøer* 

Oe gtør hannem en gafler af #ufltøg oc af 9?af* 
ft&rt ; fom er {tørt ttlfammen / oc ©møre (?an» $)offuit 
roet popd m éalue oe tpiol Ode t ilfammen mengtc. 

bommer Det af 93loD/ Da føler fcanD 9>inc ccS&eDa* 
gc »Di forfofuit / Da mo«§u laDe fcanncm #ofmt 3iaren 
paa£omel<Jmger» 

Om Sipperne oc ^anttøforixit, 

CKXVl IL 

J®cm fom Itpocrne ocfliøDomS'cnDcrnecte Otøfen 
©c fprucf en/De M tage Vbud £alle/£>arpfc/©aaif/ 3>fler 
eller flommer af @ief / terpentin/ 93or / #iortc 2aue/ 
af fcuer uge megtt / Det menge ttlfammen / Der mtt fmør*. 
£ippcn/(£r Den megit retfen/ faa ffaa 21arcn wiDcr (ungen* 

€n $tit>M for %&btiø& 

£ag ^Wunen £oD/ luning tj. Xop / ntfjW Del tit* 
tømmen / Der met frcflrog oc SanDgiorDcnc mtu 

9? tf <0«l Om tin *M Mfcrø W oc 35 wf. 

CXXlJk 

QBmila føføt* paa £)an £c #ugen / gm'fef en font tw 
DerriDen tøiffiier forlang / w fcenger neDer paa £tmgen / fa« 
ar^enmfeenfanDufewtt rak / gr Der aff offnerfloDtge 
»5 / Da er fligen OvøD/ fang oc ftor/oc De 2(arcr n>D< 
.CDfanmifeneforfcofftitr cre ffore/ Derfor f?atø§ti (aDe \m 
nem fcranr Saren etter Zam paa #anDr» 

bommer Der aff anDre @iugDom / faa giff fcanncm en 
efief«(D 93anD fom er 93arm gtorD/ ar fcan fanD |o!D< 
t SOfanDen ij;. gange om <§agem 

<Sr Det aff offnerffoDige £ufD etter §tcDc etter røcfcfee/ 
faa &rug Denne legDom / £ag Grngefer / Øeoer/ 23arrram/ 
©mftborr / <Salarmon<a<um / aff fjuer en (jalff X oD / f?øDe 
Der ritt en ©wtøitfg ^utøer / oc fwD Der i <&iin / fjer aff rag 
en ©f tefuto 1 SKnnocn oc roe unDcn Der mer nrr oc offre/ 
faa«5pørr Der »D/rag faa mere igen/ øcfaamort&ii laDe 
§anncm2(arcn »nocr lungen* 

93nDerriDen peer Der faa at Der groer SftøD i ©rru&en/ 
fcer ffcer ocfaay ar Der groer $tø& Dag £enDen iftalftmf 
oc foifynDrer £D?enn$en faa £arr/ar §an fanD iefe Drage 
fin3<mDe/Dcr$frøDftalrD»f*rre mer en £ange/o< friere 
DerafffomDerf?g95ør. 

Om ten 35fKt> fom f orner i £arff<tt 

©qmnariaer en 93#Dt>Di ©rru&en/fom mei'nfigen 
W* »ntø Smige OiøDerne t e«cfgen i emiren/ oe 

groer f, førrø 
mctcfftf øj ©ufo s>9« 

ørott tmtøtibtn mtmi 5>alffért/* tmbmftat t>t»en pa« 
#alf|en / ten foro gro<r tøtøi i ©trti&cn / tim tx grøttig/ 
forDi D<n 3> mpcr cc iu tf <r fil at gftcnniffrn f anb itf c fcra* 
ø« fin 2(anoc / $?ant»ff:aH (atøgannan tønfcer £una,fti/ 
f anD fcc tø ft« / faa flaa ^offuif QCarc n / fcrr^fffcr &< r<D 
tøntK^laffcr/iTaø -Otte/ $Øt>e StctU/ ffcrwerrtfm/ 
off fciw <n #aant>ftøb/ fl^D Drt/faø ter til tn ©tøfufo 
#omnø / m ©f iffulo ©mør / |tut> t»ct tilfammcn / oc fonte 
fcanrøm tee Tktm cm #alfim m« *n tø 8«* 
Stor, 

Ot affltøatmem Dcttttc 3røtf derfor, 

C XX XI. 

iTaø iacfrtø ru XeD / oc q^crfiec 5CDitie<r / aff 
fotttij. 4oD / pøo nfien oc ftuD tet faa ftlfammtn i (ti 
Jicroinø <punt> røanD/tef cr wtj. XoW <©rtcf tet /tet 
#f (<r c< tfør&riffucr #offc / tet <r tef < øott at, ©øfftw mv 
øit om caøm / Du f*aft Itggr §anmm røarrøe fctiøe caa 
fane #offw*t / ot ©mør< |atm<m mtt £)ia(t ©alt« 
om ©trutetn 

Dm £of?e tø ere syiatrøfofotøe, 

CXXX1L 

»ntertfteti aff Ipoffttrt« fbmjfafter mter aff #offuctet/ 
fømiwr tet fra #ferncn/faa$afFu<r fcanoontiSBimlre 
©iite / o< tet fianc ©cøt NI rr fem ©f um / 1 cmrr Det fr« 
irffurwfi/faa §aflf«er§an& omi#øøtt ©tøD/fømrwis 
tø *ff Sitørøn/ éii *r©pø«rø £pnD/ccøaartcMF i: 1, 1 o! in 

ti 
10 0* 

gtøtfutitøt l%t fem Stan* / fonw btt aff QSrpffcn /t* 
gjar tøf* rotgc fra €D?c nmffrm 

^ainmifraltott faa §<dpc7<£r prt aff offurrfTøWg* 
$5(ot>/ faa lab §amtem/twn tefr paa p«i fit* fomfcano 
fcafftur ønt i / b< r cffirr gtff fcamtrm OftanMiwlcf / øc W 
nc cfftcrfcrcffn* £>røcf / £ag got 0% m g>imPt / røano 
§alfant>en <Puno/ ( 2l3cl(i< <2Bmfc r/ iacri*/ tfigrr/ aff fcutr- 
WO. £ocv,S>raganf ru i ob/fiub tø tilfamr n/ gift hannr m Da 
at4Dncf</Dumaatø<faa gtffw &anrøro<S>iaoragam»ro 
eller «*)iap<mPiom 

€ti StøDett @t>rtip for £o|? c 

£ag ^ui'n&r <n ^>ttnDr r / Udtridtn t>. £ot> / gaviUi 
^fttcne/^iol/^opcr/^u^Drr £imw/aff §u<r?r«< 
fetrfcalff lob/ COtøon«/ Støannrrop frø/«lacfrt&/ <£ta' 
cragant / rren Qtyg / aff huer »♦ .Qmnnm 

£>ett< (tofttøtt JtuDr t>ci ^>unD røano / faa e«'e tø 
gennem t n ftacroug / tø aff giff Drn enige iij. ftitffutb 
3ffMi oc €0?org<n <#arm at £)rtcf</ wfmørc ftanncm 
jn<t fenne eatøe / 2ag tf tol / emør / <pop<lion / Ctøufirf* 
lagincm/ <Pftta øc€>ialt / bet mengc tilfarømen/ c< fmør fl' 
Dtn w 93rpffen fer ro« / pc leg §anm m «i Pltøi Svfcpc ter 

PffUttV 

atitw for etuøfom i <&tt)ftit t 

Jt ag ifirfc røtø i 9>op<ltøatø / #ørr* frøe / tf ene* 
jjttcfom/ tfiger/ af §uer tj. XoD/ f?øt> fmaa/ ftuD Mi 
£JanD / pc tag or r til tf iøl / fmør eller 4>«e / g ør tø aff m 
paffer pc (cg paa 5$rpf?cn/ pc tø fem &a«p fcaffner jtøsc* nm 
niti 
tn 

ri 
ffji am 

M/l 
tøf tv« Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) Nm tørt 
|n5Éi 
rørt |MM 10 1# (£r &tømfø? ©amcl oc (ja fruer ingen FtfDe/ pc foøwr 
megit »D/Da ffalttjju giffue fjanncm Denne" (gfccutariunv 
fom ^a(Wø £)iapcrruon/ tag Bartram/ » (♦ Xo$>/ cn £lmm 
tin ©pitfe 9?arDuø / £annc( / 2(nni6 / tTrncfoi fro / ©<uii# 
nant / aff&ucr t>j- .Ouftift'n / (tøD Det oc fiuD Det mc t #orø 
mng/ oc giff Den ©iuge 2(fFtenoc CDcorgcnfaamcgitfom 
en93alnøD er flor /Det fcrDriffuer ©MiøDomeiQ5n;fkn/ 
i giften / oc i icnDcn / De tte er oc goD (br ©tern / for #offe/ 
cc (br aue wbft( fom er aff Sidt* 9?amr / Dette er alfammen 
øot for Dcnnom fom ^affiier ftugtom i i effuern oc -lungen* 

Sftercf Dette / Den fom toffiier en 35plD InDuorti*/ fcanD 
#eficr mc gtt / oc føler (tynger i Den ©amme (?eDt fom Qtyb 
Den er / £r.'93pfDcn t lungen / Da&affuer (janD pimni 
93mf?re ©»De / oc er £>ang 3(anDif / £r 95»(Den I ieffut* 
ren / Da er pinen toDi ftøgre ©uDe / €EH ercf De«e / 2lQe De 
fom fcaffuer mDuor(i$95plDe/De &af|iicrf?or#tfDewme* 
øen $3ro» 

Om U fom epfer «(ot> t>t»aff SRutø 

Den« cx xxi il 

(£r Det faa at en CD?enm(te ©pier 93foD / oc fomer wn 
DernDen aff offuer fioDige 9WoD / Det fcait Du faa f ienDe / £r 
§an fiifDrorørøcn met megen ^3loD / port mef e 2tarer / met 
røDtøeD/ oeanDet faaDannc ^i(cf or / ocfaa f orner Dcttw 
Dert iDcn aff $?agen / Da føler r)anD pinen for »Di Q5rp(?«7 
<£r Det aff Xungen/Da Offuer ^anD pinen mDiSQcnfire 
©iiDe / Denne ©mgDom f ommer ocfaa t>ct aff (?øD / falD oc 
anDenfaaDanne&Jefor/ocfaa fanD faaDannc ©lUøDom 
t mm< aff megen jfor ro&en w ^emøøelfe« h 

'•s 
14 

i — ■ ■ ØJ 10 2* 

ftalf DU faa tøelpc/Di ffalforUareftgfbweDe/ 
cc for longe tfaficn / for fnur ot $?uf*c Spifc oc £ofl/ oc 
for ©nar 2lrt>ciDc/Du (tohoc laDcDcn@jugepaa#aanD 
paa Den (amme fioc fom ftonD fyaffmt lugtrmcn toDi / oc 
øiffut nonnem Denne <Bprup. 

£ag Ovooc Ifteen / 93clua 2(rmeni / tag eiio «fF<5ufc 
fJccn / DiøDc forelle / oc £utDc CDJpnter / ©otto* / @um* 
mt / .©iattagant/ <2Bc pfcrcDc/ tfemfinger/ SQilbe 93icf cry 
JXofc^ia</)>opflcn/©farl«cnfro(ø/ <©umotf acaeicn/ 
.©rogc <SloD / Oftunia / 2lcf crraDt / aff &ucr i), lob i btttt 
fiuo t>Di Øiccn S&mD/tag Der (iUuty.^unt> <5ticfer/oc 
giør en ©ørup/ Dette gift Den øiugc tij* ^feffulD mel 
•U3cpDrc0c@op eller £>cff7Dct fcefer alle 93(oDfloD / £uaD 
£cller Det er offuen dier neDen / at Det gaar fra CD?enntften/ 
;Oer er cnD nu en 3nfen Xegfcom gontfte goD emeb pomme 
©iugDom/2'aøIL*cpl>rcDcoc 93ilDc ftarDcn/ 93unran* 
tf er / ftøo Det / trørf Den ^apt Der toD / oc giff funncm aff 
Det ot^Oncfe mctOCecn 9JonD/ fcaffuer oc jamme 3?recr 
ingen IBcrfce i ftg / faa ftuD Det i Oiecn 3?anD / oe ft)e ret 
igennem cn #aarDug/ tag <Sutfcr Der tilloc gtørDcttif 
tn ©prup. 

«©cttc cr oc en goD ^ uluer j fom Du maat røtfe i ^pife/ 
2og Q3ilDe 93icter/ 2(cacic Qtølanfitc / aff (mer ij. £ium* 
tin i temperere Det met Oiecn <33anD/ oc giff ^annetn 
flt ^Dritf u 

OmSnaitiiitrtt ^pøtttr etter €ptør 

93oer» cxx&uii. ®tn fom ©pøtter toocr/ Den Mf bu fånt&tonuiø 
rtøm -OiaperoDion / etter ;DtøDragawum i cQtr cDia< 

Om t>ctt ©tuøfcom Vfyfié. 

cxxxr. 

er en øiuøbom fom ganbfte forum $X<n* 
Aifern , (om rommer aff 3tøQen§eo oc CKoDne (fe toDi iurø 
øen / £uif tf c mejlcn Deel er ,£)øDeligt / oc De< er oc Sttueligt/ 
at en Deel fanD fciefpce / Det er at Dcfrpcte/ om Den (5wge: 
ieffuer toDi SBfpf^cD / oc Der til! mct&aflfucr (tor ft#De/ 
oc fcan* ©pøtte oc 3anDc @mntferifDc / ,©e«c fanttø 
ocCføcrtfe/afDc&affiicraltiDflor onD offucrfToDige £<eDe/ 
oc De ^ørffer al«D mcgit / oc De forfuinDeroc fbrmtnDfffe 
(ag fra Dag / oe Derte #øen ©tuncfer Døpt tnD i #offucDet/ 
ocDi #o;]er megit/ot fcaffuer megtt on(røen(lre©iD< 
oeom trøflen* 

#er met (taft Du fy'cfpe fcannem/ Du (toft giffuc fiamtem 
^papentctcn etter .©taDragantum/ oc faa giff jjarnicm 
Denne -©rpcf / 3"ag *2)anD en ftcrDmgfc 'Pum/ lacrtø/ 
2inni<j/øc£fpfn/c\ ftuD Det tilfammen/oc fif c bet tgerø 
nem en #aarDug / tag en punft Surfer Der til / oc ftuD Def 
faa an ten gang at Det Miffucr cnøprup/ ocgijf^annem 
Der aff 2(fftenoc borgen at£)ritfe. 

9?ogcn piller for famme ©mgDont/ ^ag Q3ofu$/ 
2tø?cDam/aff §uer uij< .Oumtin / #ucDc Stlp/ COftrrtøe/ 
(ToreCle/ flarteeftaff/ SSIoD(?een/ aff fcucr v»<Quintin/ 
(^ummi aff 3rabt(um / U(W aff huer oif* rOuintm/ 
R>orgelen frøø |?ød Dette fmaa tril pulucr/oc mengeDef 

.0 tuet '(»4$ 

tott tøtøtite £efl7fceraff ojør i/torfaa (tore fem crt 
SBønc/øtff Den 6iubc Der aff rni®iunD<na*l>olDC/Dcf 
atør&uerDaaiitf.øanøe* 

€tt 2tøt>en for ©wøfcom oc r&eD t 

-lungen* cxxxvl 

iTaø 3unt&e £♦ OCuft«^*" *>♦ «^ob/ fpepden frøø Hj* 
£L\tintm / ftreorøe »♦ ioD / CapiUi Sfrnatø /> 99irga ^ 
j?orie/2ltferoD aff §ucr JjSxtøfal Ucttøten ty* £oD/ 
ftuD DeftoDt f.|* >pHnD9!3anD/cc £aD Den.riDic DeefftuDe 
inD / cc fft Det igennem en #aarDua, / oc tag ty. <punt> <&u* 
tfcr Der til /ccfluD Det cnD nu engang/ oc bcrcD cn (oprup 
ter aff/ Dette fpalt Du giffucfjannem om borgenen oc cm 
Stfftenen mer ftj. (^DfuiDSSanD* 

COfarcf ocfaa om oc (jafftier |Tcr TWHi Da røo«§u giff* 
lic (janncm S0?clcf at Dricte / oc Du Mt imrc gsffue §annem/ 
fom §anD fanD gaa ti. fioc. effrer / fbrDi Der aff forfuinDcr o; 
forum Qttmmftm / oc Der aff Døer Dc/ Der fom Di fanD icf t 
gaa til <S3toel /<&aa gtør fcanncm en <PiUeaff£)umngoc 
£5a(f / ftoflcr §anD oc rørgtt oc <r SSlcDet onD / Da (ralt Du 
JTaa iarcn paa #aanD cUcr paa Qtrmen / Dt maa vel t?Dt 
<3uinføDer / «mge (jønff / tmgt larøf løDet / $aarf iøDef / oc 
Q3ucf e fiøDet f. i/, ity* »f.twj* Dage ©arøel SSrøD er oc goD/ 
iMMtWiinftcil (janD£)rtcfe* 

£>m@ttiøt>om i £tørtet cxxxm 

(TarDtaca / Der er en ©wgDom i fyttttt / oc Pomer wt# 
fcerttøen aff offuerfforføe onD i?ce&c/oc tmDcrtiDen »Den 
^vtDe/oc onDcrtiDcn ©u#DerDeganDflcmcg.t/(£rDctaff 
øffucrfTcDigc onD £>v?De/ oc aff offucrfloDig* C&foD / Da 
tøD (janncm paa Wijtø #aanD/ oc frøør Jarniem met <pø* pettonen ©a(u< /ocmt ok xø ju øiff fanmm Denne 
<£lectuarmm fom er ©uccarut^ofaceum/ etter Sofarum 
ttfouellam / etter £)iaroDf n 3idff/ w f^afr ccfaa ^ffuc han* 
nem rma,e ©ptfe / oc Det fom got er / oc WcDc nanncm De n* 
nc pia\Ur/ Za$ DCofcr / ©fartae / 3W P; tilforn/ 
SOcøntljc/fløD Det oc (Tut* DetvDi IKofcn *Olic / «»c Icø W » 
©luge Det paa $?af uen* 

<£r Det aff o|fuer^oDf3e^u(D/faflgijf^mieml>etmc 
f}u(ucr / fom fiaar fcreffuen for t Den gapitul j om Den 9> 
ne oe QføDaflc i £offucDe< / etter .©fomargariton/ eUer gijf 
fymnem Dennr IrøDom /taa, £ane</ Kubeben/ feltten/ 
2Hocfrtr<*/oc Den QScenaflf tyorten* fjerte /afftjucrert 
JQ,uintin i "Perler en (jafff .Owntin/ piffemcn en fcaljf 
3Bec$t / (?øD oet fmaa / oc taø Der tit t# loDgoD ©ucf er/ 
Det fiprcf er alle iemmoDer / £r Det oefaa renten aff offuer* 
floDiøe ©ueD / faa fortag fcannem ©utfDen / forDi §an tøift* 
tter Der aff formcgit ftiaa, oe ©mg. 

Om twi@fotcjc @ut<jccffer©utøtø 

©iugc. cxxxrui. 
^en©trinDfiidjter en ©uta,Dom/cc ftafDtø €Xfttø> 
fucfct / De COcennijeer fom fcaffucr Denne ©lugDøm / De r3aff> 
tier atøD Xøfi til tf Den / oe De fanD tcr'e mettf ø af nogen mad 
dier ©pife / naar De tøaffuer tf Dir/ faa ©pier De Det op igen/ 
lige fom en #unD/oe De (i)Der ftrar (tor funger/ Denne 
©mgDom rommer tmDcrttDen aflf offuerfloDiøe ftulD / oc 
t>a£ørf?cr Dem icfe megtt/^enfomerDetajf#tfDe/Da 
pfiffucrfcanøS'imgefør/ octøanDtørffer megit/Det f orner 
oeunDertiDen at »arme forterer Den ©pife t liffuit/Pomer 
©wgDom aff £ulD / Da gijf (janncm Denne gfcctuart* 
tim Åiaealamenttim/ etter £>iaprafjUim/ etter g^rtcr 
goneiwm / tomt ©wgDømen aff £>rirov Da Mf du død« 

C i} £>tmø tté* 

-Ormene l %t forn icg tø (jer <f W< M i Den Capi«<f 

ccum/ eller euccarum #io(acetim/ eller ^jaroDon 
tø«* / ocfaa gtff &an**m etirc eoifc ar a*r • 

ot fom fcaffucr trfe S^ft tt( S5?a<^ 

CX XX IX. 

<£>m $tcnnf|fcn fcaf ucr itfe {øj? fil tf Den oc £)ti$<nf 
#in'lcfef »nDcMDen fanO fommc af ofuerfToD!gc<6iug' 
DomtOftagen/oc af allefcaanDe |bm cr cffer toiugDom/ 
»nDcrfiDen af of ttcrfloDigc cvDcn oc £)ricf en/ ocfaa af of> 
uerfloDjgc £ulD/ofticrfioDtgc £tfce cflcr €?maDam oc 
før£eD/faaf?alf Du gifue^anncmSuccarumOiofaceum/ 
fer §t'dpcr for Dm 3"øif ct> t Cfliagen / oc gifucr megen 
5fraf t / eller gif Ijannem £>iaroton Zbbau* / borner Det 
af £ulD/ faa gif fyatmem ^Oiacifonifon eller gmsiber 
(T onD/mm / Def er 4Hu^oc / eller ©røn Grngefcr / eller 
©iagafangang/ eller .©iamargarif on / oc gtør Ijannem 
Denne <piafier paa Skagen / 2"ag C9?t>mc oc S5aget33røD 
oc Dtojcr/oc fmDDcf i&im/oc leg (jamtem Dcf oaaQtfa* 
gen /oc gtør {jannem Denne Slccmarmrø/ fag (£wtan/ 
5#?irr(je / £)icf Dam / i?o(o« / af fjuer »ii»Xluinrtn/ ©pi* 
canarDi*/ CDfcaafprfcr/ ^oOcic/ iauerfcer/ jpeferftlie ijr* 
4>iwin /ftuDDcfrøefi^mng at Def Hifuer en eiccfua* 
rmm/gtf Den ©fug« aften oc Ctøorgen faa f?or|bmen 
v?øt>/*ø|icr Banncmicfc af tfDe/oc»illc<Spicoc35rpDe 
(Ig /oa fag gaffen frøc/ ©mb Def t>Di SSanDoc gif (jan* 
nem af £)ricfc atøo en gob £>rpcf /faa ©pier han / Der 
cffer gf §anncm <Sf«(aro / <Sr D« aff offncrfloD/gc eiijm kr te. n;c;fjaafcf 3 (uåW 73 
I 

„tf fon/f" 10 7* 

< CDtogen / Da giff fcannem en .Oumf/n Der aff Mf 93tfn/ 
Der effter giør fcannem Denne ©alatø / £ag Mønter / <2> 
nel/ <Pe&er/ Dette f?øD cilfammcn/ fag fer ni goDefearpc 
tf Dicfe / Denne (Salat ftal §anD oruge ni (In <5pife/ oe 910«: 
(jannem Denne paf?er/fom er goD for ©pien oe ©fodgang/ 
JTag (Men / <23ilDe fenanafeø ^lomer/ DCofer / $Ra* 
flir/ ©fpnfer/ Oti'flit SSrøD/ f?øD Det filfammen/menge 
Det met tf Diefe / oe leg Det £torm paa aftagen / (£r Det aff 
SGarme faa giff &annem£aalD 93ant> at^ritfe/^ngeti 
$føcr er peDre cnD ©eDefer at nytte tfafienDtø, 

SOV £fcfc CXU 

£>en fotti #icfe §affuer/ fcutfeFen forø forumer aff Da#» 
lige offuerffoDigjjeD/oc tfultøeD i $?agen/ borner Det aff 
offuerfToDige funger / faa af ~03?agen er XeDig/ oc&affuer 
ftfetfDt i fang ftD eller 4>ucfen/eDer (janD fcaffuer tagen 
£)n;cf t:l fy fom (jan fjaffjtcr gangit megit til (Stoel effter/ 
Denne føft Du faa (jiefpe / tomD (jannem en ©ammel $)ø* 
tit 1 tag Der til en t}alff &tttnfm (Tanel o* COfaflnr / oe giff 
rjannem Den foot atgtri&e 1 ot at tf De @u:n tføDeV oe iui* 
fer 93iin <»f £>nefe/ r}affuer l)an ingen #tfDe/ faa giff 
fynmm&iamatQcirUm eller 40iac«onieon eDer tjerffc <£n* 
gefer/§affuer§anf?or §tfDe/faa giff §annem ©ueearum 
OCofaceum eDer <5uecarnm SSiolaceum eDer Qiatotøciw 
tum 1 (£r Det aff offiterfloDige tf Den oc ^)rief en / (Her aff en 
»reen CDJaffue / Da gior ^annem ©pienDtø / æ gijf §anneffl 
«f«D ©eDefer af <* De / oe ftge fjannem at (jan f*al 0)?aaDe<> 
fig tf De oe briefe / CDfercf Defite af aDe #1 cf e forgaar / naae 
SØtøwtffltøi pliffwcr (jaf?e(ige forferDef / perfor ital itionfc ftge 

£> Hj tom I Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) 31 

3É f og* 

tøm cferferDeltøc ftttø / at ti fanD #orferDte ce tfcfr 

2(po(Tema er en 93»ID oc 35otfcnr)cD »W SKagen/ oc 
f orner onDcrnDen aff ##Dc/ oc Da er hane ^Tungt alfiD (ør/ 
pc (jan tørjfer mca/e/oc ^an føler cc£afiucr megen §#De/ 
£annem (talt Dn laPc paa #øpre £aanD / or gtff uc fannc m 
GftanDclmclcf at £)ritfe/oc fmørc ^annemocr fom£ani> 
|affucr fih$ oc 93« met DJofcn OUeoetfiotø-Onc/oc 
giørfymnem Denne <p(af?er/2aø SXofcn <Xkito oc £>fcn 
ajf latucf cn / 35orgefen / 93orn?ort / (tøe megit aff §ucr »♦ 
»Outntm / mutere Det tfffammen mer tpwl £>tic / Det (eg 
fcanncm Warmyact 03?agen met 33omu!D/ cr Det aff SUilD/ 
faafag'PopcIcnocjjør jVøø/ tTenrgrtfcum/fuiD Det tiffa* 
men / oc tag Der ti( <bwn ^ficr oc ømør / menge Det tilfa* 
men / (eg fcannem Det ©arm paa iiffuit / oc (møre gannrm 
met £)fa(t ©alue oc (Tårnede -Clie/rjaffucr fcanDftyrtfe 
fcer til / Da moti&u øtffur fcannem en ©piDrøcf at Dritfe* 

©rø fom gatiger 33fot> affi ©tefømiø. 

CXLI I. '' 

•v- 

&$M<rfa er en ©mgDommet SumDigeStofgang 
fom WoDet følger mel / §utfcf ef fom femer tmDcrtjDen af 
barmen /oc wiDcrtiDenafUcffiicren/ <£r Det af Xcffuc 
ren / Da haffiier §an ont i #øgre ftDe / oc Den er »el at tytU 
pc/er Det aff CDtøgrn/ Da (jaffucr £an ont om 9?afflcn/ er Det 
t fmaa £arme / faa er kannem oc faa om 9?afflen / oe 
tøf er £)øDcligt for tøf* jftrøiltøet* tyfø/ for De fan* 

fnar* 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) 
h 

r optø •øø* "l/tf 16 pé. 

farlige Q3*'øj?e oc forDer ffuie / (jafftter £att ct 'rørt * 9?aff* 
len / Da er Det i De (Tore arme / oc §anD f?aar til af §icfpe / 
eefaa (talt Du »iDe/at Du f*a(t icf e flra? met Det førf?e førtr# 
ue QMoDet / paa Det al Den onDe COtateria fanD fommc 
toDaff barmen / oc Du Mf førfi giøre barmen SXccne. 

£aa#io(eti/Q3run9?eaen/ (TaflafifMa oc 2"ama* 
rinDcn / aff §ucr i|* loD/ fluD Det i tj. "PunDrcen 93anD/ JaO 
Den criDic Deel tnDfiuDe/ oc ff|'c eet igennem en ipaarDug/ tag 
en §alff 9>unD©ucfer Der til /ocfwD Det anDen gang uge 
fomen<Sprup/Dercffter tage DCebarDarum/cc CO^irr^a/ 
SSoIani (Titrini aff ljuer j. ,Owmin/ |?øD Det i en fmaa jput* 
ucr/Dcr effier giff fcannemen .Oumtin met tif. frieffufD 
»arm 93anD/ 4)enne ©ørup giff £anncm 2(fften oc $?or* 
gm/cUergiff&annemgicDwaUeoc^øgS&inD fom er fo* 
Den met #«nmg / Det fcder barmen oc ©aantf 

€tt3(titøit£røtøm. 
£ag £ørre frø oc ©ref* £00/ aff (juer en ioD/ flub 
Det met ttt ;» 9>unD DCeen S3an / oc laD §a(ff parten mDftuDe/ 
fag fyunina, Der til / oc fiHD Det anDen gang / oc giff Den flw 
ge ty gange om £)agcn / fcuergang iij. fr »effulD / Det Reeler 
barmen* 

#affuer SDtenntøen #<*t>e/Da giflf §annem tøffe frø* 
(£lectuaria tilhobe fom er Diffe/£)tacoDton 3t£anacia oe 
SD?/c$fefe om borgen oc 2tfften faa flor fem en fåalnøD. 

én anDen/ ©iffgannc øuccaru OCofaceum en quintin/ 
oc fag .©rageMoD/DJoDdftcn oc ^(oDf?en/CDf afucie/aff £ucr 
cn §alff qutntitt/ftøo oc menge Det met Dlofe nfucf er/oc giff DS 
ftuge Det met DCøfenuanD / eller 4>fe n Der aff faa f?or fom en 
SBafnøD / oe fetf e £ano føDer i en SRanD / fom er »Di foDen 
øalf oe ZtMt / ferfi Det fcc \t r alle fToDf* Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) I 
s 

3É 
110* 

€ti 35afc til farørøe ©tttøfcøm* 

CXLllb 

£aa, Dfofer / Q33fi5rft>cr / ©aUcn / .Outfbcr / £H< 
aff ©ranaten/ 93ilDc £arDcn / flommer aff SUpcfcr/ 
©p# ^PDtpprt /,3)fmnclcFcn / CWpcfen Q3arcfen Der aff 
fipre ^5ortro« / Dette fTuD c ilfammen 1 $ecn &anD / pc feftc 
Om <oiuøe Der i / Det giør tiD 01 pfftc* 

€« 2tøt>ctt 

£04 tFrrtJ,£>fW pc (TuDc Den i Oiecn <8ant>/pcft/< 
$JanDee rørt #untø/pc giff fjannem 2ljffcn pc $?prgcn 
pc pm SOfyDDagen faa flor fem en Wattwb 

€tt 2(nt>ctt 

:£aø £luu COfJcfdT / pc ,£>fen aff CDtynter / ciff^iiet* c« 
§afff »punDi / 4Drirf Det aff !)♦ gange / Det forfcolDcr Den floD/ 
pefhMDigegiør barmen. 

3aø QBcpprcDe/ Oiofer/ Dtøgcffe / £anef/ 3J?Prø< 
tni) / SOcafty / ^prmentiOen / 3)rage 93fpD / ©allen/ 
99i!De @5ranate* 931pmcn / aff fcuer en X^umtin / ftøD Del 
fmaa/£aø ©uefer Der tia/PcnpucDetiDin<5pife/G:r 
^lugDomen aff Xeffueren/pe Ctøenntfte (jaffucr ftprtfc/ 
faa fTaa 3(aren paa Den #øgrc 2lrm. €n 55aD for 35(ot>flot> oc e*øtøatt3» årer 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) 

Wr 

$or aUt $lctb i iiffuir en 93aD af UttUUt tit/ Tøfl 
IXeen 9&»n& / CDfofpelcn / Oiofcr / 2Bc p&refcer / ggctørcf/ 
?33ucf is Q5a« / $?pntc / SSrunctlen / DioDc Ifiien / Iporfe« 
Q5crcf en / ©umatf ©ucrDdcn/ 93ortf en/ iotworf/ ©ro* 
nafce SMomcn/ ftamfarDe / Cyanen QSfomen / Wiltit 
©ranatie bornen aff (jucr iif. 4oD / (tarp tf Ditf c r. 9>unD/ 
f od Det tilommen/ oc ftut>c t>ct faa Icngc at Det Hiffurr 
tpdt i oc fettc Den ©iuøc titr x>tii / oc MøD en Sluti ccr i / oc 
©uø&e Dm <5iuge om fin iiff / ^effcffalocrc Di eiua,i« 
©pife / tit ©fuflc tf De fiegte #øne oc 3)ucr / oc aUe tfuctø 
ge ©ptfc / fom er til utit met €p#f ommen / £ancl oc mel 
^affran oc 9?eltfcn/ Du maae oc gtjfue^nnemiimjeit 
mef tf&icfe foDcn/oc ^ger^ønff pegtmeUiDel^fomer 
9?p oc \5Bnø« / Di fair briefe rren ^5anD / fom er »Di foD* 
Den d>?<Jpi)f / Stører Dc( aft fbrtrnge at$SloDctøc©rcclrf 
gang føfgiø aD/oc at Du »itt (lide tet/faaiag en©amcl 
©ort #øne/oc ftuD Den faa (enge t>Dicn (cre@rpDe/ at 
Mene falDer fra ftiøDcr / oc ftøD fra 93ccnt / tiet &iøti tf all 
Dm praje tf De / firajr piller erocløangcn fø« 

2'agen£MecØcr<o/ ocfWcrDeni' $o ftøefer /oc fa$ 

Jtternen met Deri* fluflfDcr «ff / * fP (o ^ Wrn tø« »el 
tonpr 9?p 2>r/oc DinD Den <£Mc rilfammcn/ oc leg De« 
imoD tlocn / oc laDDen flegee faa (enge af Styren er intDru* 
cfen tgMcn/ Denne €Wc IMrfcu foritfrr/Deraffforgaai 
©roclgang. 9> Ur 

h 
l II s? :1b 
!I2< 

£aø 3C«n SSanD o* tag ©tøenDe jlott/ D« fføef hm 
Drni i). eller ©tunDer/naar Det er ftøtft faa støren 
@(ø«itø tø<n / Der roDt (taft Du floge aH* fan* ©pif* e§ua& 
Det er / feffe (taft bu <*De / fra fbrgaar ømøfcome n / ct f and 
Der formeDelfi onDgaa Den £)øDeWge ©møDom/ CØ?crcf Dci* 
1 1 1 om 03?enmf* en er til neget ril ,£)ø£>en / Da er e alle Xcg^ 
Dom forgefFute. 

»DenSSloD, CXLF. 

®a fom Ijaffuer megen ©toelgang / oc Der følger itø 
gen 95(cD met naar^pifen er forDerffuit/ Dentalt du faa 
f omme til §»efp» 

£ag £afTje / tfrffclen/ ^amarmbu / CDWrafcolani gi* 
trim i pcUprtii/ af §uer en £oD/ £c&uf») falffanDen gpunt/ 
pøD oet oe fiuD Det lilfammeniuj. <punD9&mDmet@ue* 
taro/øiørenøprupoegfff^annemm« flieffulD §uer rag/ 
met HU #eflfu(D 93anb fom er ^arm gtorD / faa lenge ni 
Den on&e Materie forgaar fymmm / Der efftcr gtff (jannem 
aff Den leøoom fom forfereffuit (?aar om ©toefgang oc 
23foDgang aff §uil(f e Du riff« 

Skeret naar 53(oD« fhHer ftg/oc Derefter tømmer 
©foeføanø / »arer Det (enge/ Da f anD ingen tyelpe fcannem/ 
forDi at fcano £*rme er |aa forloDenoefbr^ajfuit/ Derfor 
maaganDDøø* 

Om t>m @ui$fcøm fom forøer paa 9te 

Derfie £arme* cxlvl 

%t fertfftic om Den neDerpe Zatmb Wor/fom gaar 

wDen tø ! Ojff fif tip 

*timti>/Må<tmtttto<ntent>1t<tfcmttii$ en 23plD/ 
faa er Den DCetfTctt / oe CD^cnmftrn §a jf ucr flor pint Der af/ 
cc»nDcrtiDenfomcrDetaffDcn#arme ©tf en font trøefer 
barmen filfamen / at ©pife n f anD tfff §affue fin 9?«tuw 
lige genge / »nDcrtiDcn forne r tf f Der aff/ at Sftaturc n Dlifp 
m r for tør »Di £armc n / ce fanD ttf e r}affuc fme genge* 

£r Det aff en 29ølD oc Otøffenmg/ Det f^alc Du fa« 
wterefe oc fenDc/§anD<rDveifTcn/oc fcanDfcaffucr faa flor 
9>ine / at Ban fanD møen roo fange §ucrcfcn Watt eller 
.©aa/SOien flager »Den aff laDclfc/&anncmftal«&ufa* 
f omme til (jielp / £ag ^opelen / Ctøaalurtc / S3aren £1«' 
tien / fmD Det t en £>wartcr <#anD / tag Der til en #aonD* 
fulD £foe / oe fi je Dei igennem en SlcDe / oe fag « i oD 25om 
,£>lie Der tiH/oc en liDcl £)ialt ©aluc/oc ^rugDet mctcti 
(Triflier t Itftuiti oe ©mørie fcannftn mff Dvofcn 
dlfrmff£)ialf©auie* |vg ' r £ 

<£r Det faa ©iugDomen er fommen aff flulD/faa <%m 
ttmt £egDom / £ag ©amel 95om -Olie / oe ©amel fmør/ 
luning/ tfDitf c oe ©alt/ lige megif aff ljuer iiij* *oD / tntw 
at Det fammen/oe fuiDDet lilfamen at Det fcliffHcr (øcf / of 
laDDcttcntfaD oc paa enrølDcn $luD/oelcg|anncmDef 
faa røarm paa Itffutt fom §anD r}affu<r ^inen / |annem 
tfytntr oc faa »el en røanD 2?aD/ Der fom er »Di foDen 

^en'goD plaffer / £ag ©alute / Mønter/ DtøDer/ f?øD 
Det tilfammen / oc ftøD Det i 95om .Olie / oe leg fcannem Del 
røarm paa .Itffuie/fanD |an icfe gaa til©toel/Dagiør 
fcanncm Difle Mer aff ©alt oe Roning ocaff©cPC/oc 
trøtit banncm Den i *»ffuit/ ctør gtff fcannem <£lcctua< 
finm aff er ©ucco DCofarum en §alff ioD/ oe fe*i mg« 
' g> ij ©rajja* 

II 1 1 I M I I I Ml | I 

14 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) li 4* 

efoffantøi fbm iij* fatffyQtkt/Utmtntf titfcmm e< 
QiffMn&iu&tnttiii'faffiitotWMm S&mo/gaar (nrøD 
itf e t>cr aff ritt" ©roe! / faa (ag oc gif (jannerø oer mer efor* 
r&e/ forti (jano.er Dic»fen/ar Xcgoorørøen fano itfegaa 
§tøoi$ gang/oc gtfucr §anncm daoe om oer Nt ffurr |off 
§amu m / røcn faa maarrjtø £w1cr* fcannem mer oe famnw 
(Piller fom forfcrcfmr flaar« 

Om wWlmnW fafimtV#i2i1fMt 

C XLV II. 

#aftter nogen |om i Xifmr/oafcaftter fcanootferc* 
gen/fcanD er £ungferofø oc C9?acretøg/oc §ano fcafucr 
pne 1 1 iffurt alle t>cgne / oc fbrgaar oc bU ffwrr nocl/cc fcano 
foler £tø i 0}?i(«n / oc §anD fanger otfaa £olt>e eiugc fom 
$ato$ Hm*/ ocnnem Mr on faa $efpe/ £ag en oecf 
SJano / oc pen ntøioc oeel Støn / oc fru* oi ro ftffatntticn en 
lang m i Derre førflt §cocr Crøulfarø / oc* »M fmo ^cfcr oc 
(Popeler / oc gif øen (røge COfcnnifre om (bo / faa maa |anD 
&piH faa rag SBilDc Stømrcr/oc fmo ocmtrøano/ oc 
«r icf i oc r 93anD faa 93arm / faa røorr§« oc &pit / Dette 
Mt 0« faa lengc fruge fiO Deg flungrcr. 

®mt morren rø/De ar flaaloe ©wge tømmer af 
mange fiaanDe epifé/ mat ©pifen er mangfoteige/ Da gf* 
rer t>e ©u/goorøe / oc en tf olDe <5iuge fom f alow gp&tme' 
ra/ forø forøer aff gleDe/ eller af oeDrøfueffe/ eOer af 
SVuIo/etter af SSarrø StøaD/£r oerfaaar§ano53at>eH 
Vtfarrø Q3at> / faa SSarer per icf on en nar oc Dag / er Der af 

*^™K l * /dfar forøen/Da crDcrgor Dcnfom 
crafwIoKarør* 

£>c* I MM er en anDen ftaalDe ©tøae rent Mie futt iDa; 
cc paa ^Danftc o( £pt>l* / Den fule floJDe / Dm rør pø dD aff 
#i*«eiiaennem2lDernc formcDdf) ønD25IoD* 

<£n2foDen$aa!De@iuøefemflaaie jPum'Da 3nfer* 
petaia / Det femmer røDaff 2tøeren Miffurr Decli I nf. fom 
<r t Dm tOatfw flolDe ©i uae / c< f en Dm SttDfc Daa 
tt ©iuø</ oc I Dm .Guarranen/ Derfor caa <« $«eforo 
SalDi* ftaffctøori / Dm 2>ne ©iuD «>D< flanet rømt / oc 
øtff Den &iu& al Dricf e l ct for Daatøe &wto e <Siuøe / fag 
aurinenocfløDDen t>eU/oc a*ff DenOiuae Den^OeffeUe* 

Orø Sftaøetté pittc oc ©cfc 

C XLV l IL 

&m noøm |affurr 9>inc ec90«<9>iaÉmdbr<6» 
Dm / faa laa gOopctctt oc gpicfc / ø< .Ctøtictepet / flennma 
ce ^ømeell / menae Del lilfammen/ giør Der aff m fpiafier/ 
oc røarme Den plaffer / cc fes Den paa Den fleD fom Det &t 

fcannemSQtf* ' - 

9*aar Din S5?aøe er forf øfnet / faa m Støn« oc to w 
eller (løD Dem øanDfec »eO/iag Der tdliMøøt £)øDelcc 
Afør en gafler Der aff / oc leg paa CSRaaen / Der efftcr flute 
Støaotørter i aoD røiin/Den #e|?cDtt.fanDoerommc/c; 
©rtcf Der aff* i 

£aø en OioD fom &»(Dis 3tmn/ccfuiDc DmtOlecn 

99anD/oc briefe Der affomOJferamOTenDe/Detfeitf 

&m m& CtøunD er jbr f ølnei / faa <aø forrent) {«* 
w |WrmD!P<r*r/menøe De« mel etfitfe/ stør Der afrm il 1 ' 

1 1 Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) mm fMaffer cflcr ®$ 1 tø bet paa CDfage COJunbrn / Ctøcn ef 
$Xa$tn forf øf net af grunD/Da ftali Du forter c engefuer 
tfaflenD« / er $?ag< €9?uttt> forf øln«/ faa c*Di £ngcfcr # 
fer S0?aatti&» 

(picctortø cr en ©røgtorø/faa ar Ctøagen reiflér af cff< 
tier floDigficD t 9?atur/ ter for tag en &rptf font Du røaat fad 
fccrcDc/ £ag ©tccrDclen oe <pcecr til Dfø < røflrøi røanty 3 
lige røaaDe mat Du frcrcDe goD Zuluer (il Støagen/ faa. CDfuf* 
caf/ 9?elcfen/ Ctøufcat 25lorøcn / OTu^c^/ Chefer / gcDcfer/ 
<£arDerøon/tfcncfcu*frøø/ 2lnnuyeplca 9?arW*/aff §ucr 
lige megit/faa OScpar&arurø lige faa megit forø r»et anDef afle 
farøen »eijer/ 2lløc Spaficu lige faa røegit fem OCebarcaru/ 
ftøDrilfarøen/ec røenge røet 93wta forDrifucr flegma* 

©iuD 9?alle OtoDer t gamel $U/ cc naat Det £>U er cerf 
foren / Da laD røcre £U paa / cc Def tab »el ftuDe / flDen graf 
tiet i forcen / ce laD Det flaa iij* 9?at ter oc Uf* Dage t ^crDcn/ 
fagDctfaaaf ^orDcn igence briefe Deraff/ DetgiørgcD 
fioelgang/oc forDrifucr forgift /ccaHcfcaanDe^iugDcrn 
af$tøimfrcm 

£)en forø uf e fanb bcfalte fin epife t ftg / faa tag Q5c 
f erøta / oe f?uD Den i garøel SStin/ Det (talt Du nptte i fer Dage/ 
eller tag <$(tonka en Del / £>onig iij. Del røet 93iin / oc gtør 
Deraf en glectuariurø/ ocgif Den£9?cnrøfee§ucrDag Der 
af en fføtfe #af?enDi$ at <xbc / Der efter gif fcanncrøen 
liDel gQarrø <#anD at briefe. <£ilf Du Det faa / at Du tefe 
©pier / faa tag DtoucrcDicfe oc Ovouc fr øø cc COfaften / fem 
Det i CD?efcf / Der af giør en f age/oc laD Den tørric / ce crug 
Den naar fcefjof giøri*. ??aar Du £af ucr <pinc twDcr Dine 
Xf oecn/faa tag 95ctonica/oc ftuD Det i gieDrøelef oe ^uin> 
ijicr / Jet trug / faa plif «r Det ccDre ♦ £)cn forø røcrer en 

£tønD* tø 

w 
m a 

M 
ty 
an 

tf m 0* Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) 
217* 

SQanDf alff i lifiuitj Den rage «30ox/ SW<W c« ©umfmofc oé 
-Olie / 6« S'^nu Qjpr inum er »Di foDen / oc fmørie Jto, »et! 
Der mer cmoD $)?aøcn / Den fom ^affucir 93<e oc $m< n om 
5?afflcn / fcanD øiøre Q3om -Olie fccDc / oc laDc Dem i 9?aff<» 
len Der §c^cfl banb fanD laalc. 

Om De Q3rct>e føl>er fom groer t Sftrø* 

mften. cx Liz. 
&t 93reDffcDDcr frm Styrer i SMcnnrøene 95ua / »i(< 
Du fwDrnffae oc &øte tern / faa raø en hugorm / fom oc 
S?altø6 en ©(ana,/ fom fcaffuer Derie »cfen oc ^a^mug ner 
£of[ pufe / oc f*ccr #offiitt oc &alcn uj* fingre 25reD aff / oc 
f a ji tnDuottcn feort / Den meDcific f?t;cf faD »c! jtuDc / faa f*atl 
een fmgc Dricf c foDcn / faa <5pi*r £atib Q5rctfoDerne toDaff 
liffutyM« M §an cwge c meDcnDcr romer nogen »o / Der 
e per M §an rage piller fom tef c cre megte jlcrtf e» 

©cm fom fcaffuer @po(e Orme t 

iiifuiu cl. 

Iwfoxiii ratøte <5»olorme/oc grocr o; 2ff(ee i iifiuiti 
tetu jMi D» faa mercf c / fcaflfucr jjanD om om 9?affiiclcn oc 
i £armcn* / oc Armene gaar wtaff StøunDen »nDcrrtDcn/ 
oc »nDcrciDcn ncDcn »D cfcuaD flage De ere/ Da fjiclp Den ftuge 
i faaDanne SBiltfcr/^ag prenD#iorf§ornenfja!ffioD/ 
en§affF4oDealr/oc ftuD Det mer mMeepDtftønD/cc 
§4 &anncm Del etb ae -©ricf e / faa £>ø Du 

2*ag en cuge Q3(omme oc en iiDcl SxriDe'/ oc ni). flNeffufb 
f?eref crDicf e / Der øtff Den <5iuge tfaff cnDte ar £)rt'cf e / Dee 
gtør #f. Ctøorgen/ faa Døer De / Der efffer giff fjanncm ij* 
gluintin gfntø / Der t>riffwcr <5rcen / oc pe DøDc .Orme fra 
$?enmi?en» 

ug« 

€it SftiDcn ©r^cf* 

fobcn 93anø met #untø c lier ©ticf er / tø ojrø 
Atten tf. e U( r »j. gange naar t>u c f? #a pence / at Du fattt) t*r 
W« ørøcfne øem/øcr eflfier Mt øti briefe Ctøaaførtc £cø/ 
Etønjiert ©apt/ ^erfø £rme Stolper ©ap / tør «ff 
tøwfce alle. 

3)cn fom fcaffuer £rucf en forgøfft / $anø #ncf e off 
rn gflclinnfe Oftclrti ii/. Sitør / naar SJJJaancn tf 2?p 
øeQ33ø;er* 

Z>cti femmerne trtfoegaattf ewl 

pc fano icfr* ci/. 

SDtøifrfftcn ffxftd at £ant> t>ifoeøcfa,aa«(^føef/øc 
lt«ar §an& Det førføgcr/øafanøfcan uf c /tøf ømmer »ip 
tøtiDcnafFetercr icgoom/øc t>ntøtifccit at Ctøenrolren 
gaffurr Q3foDt iiflfirav 

.Ocfaa øm fcan §affuør tagen £egrcm / Tøm Me gfør« 
©toeføana, /©c §an er tøeffuentføfoøer ejfter / øc fcaffucr 
Itf c SQarct / øa gtør øanncm en Q5ao / fem 00« er fønen 
Poptim i øc taø en tfaøfufo 5tlø øc g>opde / øc fuiDe øet \\U 
f ammen / øc tag <5mør Øer ttl / øc fom Det i en <pøfe / øc jet* 
le Den ©toge t enQ3aD paajpofen/øefgtør tut/ øer effte* 
forøre $annem met 3)iaft ©afwe øc met Cmør / øc flaa 
Qlaren wiocr (Sncfelcn paa føøcr* 

3t øtørcpitør fom g$t ©tøf føattø. 
Stø </♦ iO«mtin $?irr{e / #iwp tøgeffe ø< 2foir<* hm ti affljucr en Æutncin / Ctøarcf co øaffratt aff &uer rit §afff 
.Ouinun |;oD fcct f tlfamtticn / oc ftuOUf mct&onma/øiff 
fcannemoetmbiiiffiM. 

Sao, Q3ea, oc Diøacffe/ * tø paa©(øenbe|SM/oc 
fcf tc tig fer oftucr paa cn ©rod met en /pol fom t>ct fig tør/ 
at røgen fan triffuc ncten ni fcg* 

€ti Støtw. 

£aa, ^onnina, oc COM* /aff §uer iif. Xob etter 
©fiefuft/ocatfF&anncmmct cn €§riftørf£iffiifC» 

Om §tøe Støtter at forDrtffac* 

CL li t 

#ia,93(ea,nena,raaerncbcnt liffuit 1 oc pppio memtø 
øen aff cffucrfloDtgc QMot/ecta fealttfcu (Taa Saren tw 
rer eller neten <£ntf elen/ £re rt noftgen »oroen oc er fmaa/ 
ba gtør 93om ,01te SSarm weOilben/faa toppe en Sif ub 
terooi /oc leg paa blegnerne / oct gtør fi0/0e< fyelpcr, 
<£r te flore fom en 9?øt> oc roener roegtt / faa (ag en ©loerø 
Dc 3ern / oc prente Dem aff i ©rimten / ter effeer |clc te tn 
met .Olie / fom er gtorb a ff flommer oc orenb ter aff. 

€tiant>m for 8tø Støtter. 

<Tag Xutrer luning/ saucf £aUc/orfnutt(#uib 
Oiøgcff* / j?øt tet ttlfamen / oc font tet ter røarm paa* 

ii ■ CSftercf i/* S'ing / giør en #oll »Duerfiø paa Zamtnl 
ec foritarmc Den i faa gaar Den '•SreenfjeD *Daf Xif »ir / oc 
faa (aDf r Det | tg (jcle i / er Det faa af De erc lange / oc De gaflr* 
wcr lange røDer / Da |*alt Dw uf e (jelc Dem/ forDi Den fom ^ 
ler Dem /Den ^DøDer Di. 

Qrr oe i iifluit / oc fonter uf un liDef fif fmt / Da Q3im 
en eraa om Dennem /oc Drag Dem od faa lange at DtifanD 
SBrenDe Den Keene af /Derefter &ele Dem met furner aff 
#»iD DiøgeffeocmeD a$£>ti<. 

£>m frett ©tore ^arme fom Æafcfé 

8)?a/?Darme» cliui. 

ttfaar barmen gaar oD af Xiffuic/ Da |*atø(jiifaae 
95ucf e iTaffe/ QSIimt ©leDe / 3genf*afler j ^loDfieenao* 
Mfleen / £)rage S&foD / af §«er cn ioD / mengc Det tilfam* 
men / oe fmøre paa Zaxmm / rag en liDel ^uluer af #iort 
#orn fom er 25renD oe fom Det Gag inD / £r Den faa Oietfen 
M £armen f anD tef e gaa inD igen/ faa fag ^uiDtøg en t}a!f 
fpunD / oc ftuDe Den i en @r»Dc / oe fag en fterDing <23anD/ 
ce fetfe Dee onDer Den <5mgc / af Jcmmc oe barmen f anD 
Forne til tarmenen/ oe giøre Den 93føce oc ©mtDige/ af Du 
jnogen maaDc f anD inDf orne Den / oc Der fom Du »ilt gaa f iQ 
jpfoef /oc Zarmtn gifuer |Tg oD igen /Da fraltDutrøefc 
m inD igen met Dine fingre at Den gaaricfeoD igen /Der 

'MV* 9 ^ ulue r a $ ^ r<nb ® im< % a((<J ^wtø w 

5vfa|?i; / firpg Det Der paa farmen/ fom Den er gangen oD» 

©cn fom fcaffuer ont paa Jfeffwrrø, Ilt* 

ieffueren&ltffuer mmibm&hwff oc m 
DertiDen af $u(D / £r Det af De/ faa er Wantot 3{øD ce 
£pnD/ bane £unge er tør/øc §anD 2ørf?er mrgtt /oc 
Qafuer'Xtø i £)øpre©iDeømi$rptfen» 

0)?en er Del af ftulD / Da føler §anD ingen ##t>e / icfc 
§efler £ørf?er &annem / £r Del af #Æfee / faa gif §amiem 
£>rifa;ram iif. BfiefulD met Uf* HeefulD ^arm SGanD/ 
t>etgiørt©ex£)age/ oc tymnem i #øgre 3rm etter 
#aanD / om Det er aff ©tugDom / faa flaa 2laren ireD t>en 
fit>e(fwger/otfmørekannemmet $icl<x &Ue oc <popefø 
tim ©atøe / (jetter fag ttufltøg delfin), <5f leffulD / Oiofen 
•23anD mf. ©f eefulD / en XXuintin (fampfcer / Der x>oi Q5fø< 
De en ftleDe/ ocleg faa wDt paa Din #øa,re (SiD*/ Der fem 
t« §afuer<pinen» 

€« Sføtøt @t)rup tf(£<ffbam 

&ot ©tøgbom i *ef iteren fem er aff #<* fce / tage £n* 
Diuien / leffuerWomen / ©anDelen / ©piea 5?arWe/ (eaff 
aff eipenDen/ftmtfope/ £>torte £urtge af guerff. £oD/ 
©pitanarttø;en fcaff loD/jwD Det nlfamenmetz* pmt 
StønD, 

£ag ©anDeflen/ ftau aff eipen&en/@pr'canarDi*/ 
aff §uer i)> £ot> / f?øt> Det tilfammen / tag lige faa megtt ©u* 
tf er Der titt/oe gif Den fuigeDer aff §uer $?orge en qutwm* 

£rDetocaf$uto/faa Q5aDe §annemmei 3>rt(rfcm 
ere fyæoc aff 9?afur/ ot gtf j>annem2)eraptgram en *oD 
røet <£arm ^iin/Der efter iii* 4Dagegif §anmm 2tøream 

& i) zap 1 

■i 3* il 

il« 3 ll'li i £2« 

SHeranbrutm til fcucr ttb en £Xuintin / bcr efter ftaa Støren 
neben »et gncf elen paa #øgr< tfob/ bet (tølper f cr 
Di <Siugbom font er t ieffueren o<C0?i(tcn o<£cnbcn/o< 
fmøre (jannem mef iauer £)Ut l gaffurr fcanb en 93ølb i ffc 
ben / bet f anb Du faa forfar* / <£r fcanb rejfen i #øgre 
a &af uer ftor fttfbc / Da gtør (wnnrni benne plaffer/ ^3 
#iirb*mecl en ipunb/menge o« mef #iof 4>«*/ocfmør 
ot leg o« ben <5mge paa 25plbcn oc DCaflVntna / bet tocgner 
w Nøbener 25plben. 

<£n Sltitw ^(aftcr* 

£aø(rnc&erett§alff<punb/f?ø& bem/oc fwb bctm 
TOn/Icg bet bcr paa /o« fciefper forafl Die»flenmg/(£r 
Q3plbcn VStpfcn i bet f anb bu faa f /enbc/ om ber gaar ooer 
fra(jamiem/ba giff (janncm benne £)rpcf eller <Sprup/ 
£ag $?aaltirtcr / ftwttt Zun& r / gnbtøføt / peberne« 
Sfternen / flub bcr i 93anb / rag <5«tfcr bcr til / oc giør bec 
aff en ©prop/ giff ben ©iwge at briefe 2lfftcnen cc 
Sporgenen. 

(£n $rte fom ftalbto fttort e £ungc / ben ftub (enge i 
SBanb / gtff bet ben at briefe ber (Tn Xeffucr er aff offuer* 
flobige j?#br ©uige/fløb ©aluie oc ctbc ben ^aflenbe/ 
bet $orfcrf*er Xcffueren/Sner tag Qwifyitot f?øb/ oc 
fag ber trfl ben £>eflf etter ©ap af ^ennefott/oegiffben 
<5iuge bet at briefe / CWurt er / 3?arbti6/ @5attic a/ men* 
ge bet tilfammen oc briefe bet / bet giør 23fob i i eflFucren 
^r^Ocfaa tag fyorte £unge / ben jlub i 95(antf 9Btøi» Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) 
mim 
øm 

Vil &tn ®uul <5iuge fommer »ttimibtnaft fiatt/tt 
tmDcrttDcn aff £ulD / ocfaa onDerfiDen aff ©toefgang/ on* 
DertiDcn aff ©pien / »nDe rf iDcn af forgift / eller Der aff 
at en ©atlenD £unD / etter anDen SSiDDcr CBtømfff e n/ eller 
aff en off uerffoDig&cD* © aU * / <u<r a ff cn fwwtørø wW cn 
<SiugDotm . r 

bommer Det aff fytot i Da giff (jannem Denne forføre 
U$cm i £ag fyntlope/ gnDiuten/ Xeuer 93lomen/ #tor* 
le £unge/ af §uer en #aanDfiilD/ jtøD iatrtø ttf« XcW 
gfpen&een j. loD / ftuDe Det met iiityurib S&mD / fag Der 
f i! <5utfer / cc giff Den <5iugc en goD £rotf om borgenen 
ccomCSWDDagen* 

ftorømer eiiigDomen aff megen <Sp»|en eueretcel' 
gang/ ©aa fag*<5uccarum Diofaceum »iij* *oD/ oc en 
i oD fløtt glpenfceen met 93anD / oc gtff Den ©iuge« 

(£n 2lnDen goD It gDom for Den ©amme legDom / fag 
en gWe / Den ©raff Def inDcrfte toDaff / oc folDe Den mel nn 
93or/ec (leg Den »el »eDilDen/ faa (enge at Dig tytfteai 
S3ojcen er emelfet i Skelen /Der af gtff Den enige «j* 

Øftorgewm ^, • 

bommer OugDom aff SulDen / Da gifffcannenaeg' 
Dom / £ag -Ofen aff <£Me / ®?aalurte 4>fl7 oe Q£3«n / af 
filter en ^unD / menge Det f ilfammen / oc giff Den øiuge om 
Sporgen/ $ceDDagen/ oc afftencn en goD gttp* i Det 

bommer Den oe aff en ©iugDomcfftcrDen©»tienDe 
Dag / Det er got / fbrDi af Gaturen Driffucr Dccfra jtg oD» 

bommer Def ocfaa Der aff/ af #?enn(f*en er jbrg#ien/ 
faa giff (jannem £>iagencianam efler JTeragdfc/ men Det 

.O ttj toty (t ii4* 

(tøjtttati t'cfr oXit |bm jbrgtffurø erc7c<Mtt§u95tø&* 
jjannrmenliDelpaa leffucren. 

Om Sfttføtté &h\$om. cl vm k 

e»fen tatoit mittn / oc figgcr »Di 93mflrr ©iiDr / o* 
tøiffuer »nDerftDen fiug aff offucrfloDigc ÆufD / etter aff off* 
ucrfloDige £c*De / oc Det romer ocfaa »cl af Den Daglige folD< 
enige/ etter £crtianen/ etter aff Den .Ouartanen/ vtfttttv 
ten blifftteratølfcn (>crD oc reiffer/oc »nDrrttDe n Miff ucr Den 
foøD aff offuerfloDtge »eD|*e/oc naar nogen grl&cr efffer Den/ 
Da forfirinDer Den emcttom&enDcrne/ men er $?(tøn feorD/ 
fcaforftiinDcncfe. 

<£r ©ittgfromen aff fulD/ faa fag en ^unD ^jrtmettie/ 
Der er foDcn aff £>unmg oc ceDicf e / Der giff Den enige §tier 
borgen oc Zfftm iij, frieffulD met uf, fftcffulD »arm 93anD 
rtaar Det er forcerif / faa giff Ijannem 3>era»igra en i oD mer 
ShrmStøncmanDen £>agen/(jaffuer fcanD Da ftyrcfe/ 
faa giør fcanne en »anD S3aD / fom er »Di foDen Dag oc Watt/ 
Der effcer fmør £anné* met £>ia!<eafue/oc g'ør (janne Denne 
9>!a j?er / tag en Deel ©alt oc -Orcmøg / aff §uer en <PunD/ 
9^cper $ i od / Det JttiD »Di fiercf e tfDtcfe / Det feg fcanne paa 
OiDen/ men er emgDomen aff ^De/ faa fag emør/tfiole 
4Mie/oc^oren £>»roc;Otaltealue/Dcf menge fil/amen 
l»gemcgitaff(mer/oc fmør Den enige Der mef/Der rfffer 
giff §annem en XoD aff Den Slectuario Dtofcn eittfcr/mem 
ge oer »di faa megitefaffame fom i). Q^gforne er fware/ 
gitr ^annent Det »Di »arm CBn'n/ Der effter (aD ftanne leffuer 
4aren paa »mfirr 3rm c Her »enflre #oD ncDen gntf elrm 

er filten reffen / oc fcaffncr emgDomen lenge »aref/ 

faa W/få 
tø 6^« 

:iu en id ir faa er £ant> icfe od at §iclpc / £)en fom OTten a,tør 
|ant> rage 3epprcDc / oc f?ø5e Dem octt mctflertfc aft>id:c/ 
pc Dr irfe om borgenen tfafte nDi*. 

,©en fom fliren er reffen paa / De f?øDe n# flc met §c& 
»iin/ oc Dncf c o« Det futt>c fl §anD f anD taalc/ ocfaa f?øD ]>o* 
teie met <5alt oc les paa $?ilten/Det ftaftt§u WDc at alle ^cDc 
linø flt^r W«n flaDc / oc cr $R\ltm icf c ?7p«c!ia,c» 

€>m t @<tt3t>om paa Ityrett. 

CI /X 

tttpren rlif ftitr tmDertiben ® itta, af f $)&U / oc tmDerv 
liben aflf offucrfloDføc SMoo/oconberttDen aff£ulDc/£r 
©iua^omen aff^rtDe oc ^ør^cD / Da cr &anø SttanD DvøD 
oc t ønD / oc føler flor §<eDe / faa fEafr tfcu fmøric £annem mel 
(fiole -Olie / oc met <popolionen ©alue / Der effcer gi jf (røn* 
Mm&pfacram(npun1)7)Lfftmce$Ror&,<n met «)'♦ (ticf* 
fiilo 93arm 99anD / Der effter giff §annem glcciuarium De 
©uceo OCofarum faa megit fom li). S5øgrornc SBcper/ 

affanie lige faa met ^arm 9Qiin / Der effter lab fcanntm 
wDen <£ncf den paa tfoDcn / C9?en er bet aff $ulb / faa fmø' 
refcannemmet iDialf®aliic/oc93aDc §annem i enSBaD/ 
fom er oDi foDcn (len CDtymer oc £)uficn/ Der effter fla« 
2(arenpaa j-øbercnneben(£ncfelcn/ Det er gaat fbr ftug* 
Dom i sbenen oc icnDcn / Dti fiaU fmøre §annem met ^utD 
Roning paa lenDen/oc wic oc gnlbe §ane lemmer Der met/ 
ocfaa giør $annrm Denne plaffer/ £ag tfencfotl/ Ctøertf c/ 
4Dannen kernen/ gngefer/ ©picanar^/9)?aalur<er/ 
0?øa.clfc / $?af?ir / fføb Def oc ftuD Det obi Q3tin / oc leg £am» 
nem Dei paa ienben/ oer øiør $tønøcfmDe» 

Si 
1 
116. 2f t-Øcriffit* om Jgtøf mejtøiK. f 

gor &ttn i 93(«reti fem Æafoté 

#or <5«en i 95lcwn/ #ut!cf c |bm oc tmoertiocn #wr 
i XenDctt/ <£r 0« @iiatiien^n/Da feaffiicr Den ©iugc 
om i løggen /fcaffucr gant) ©teen i Støren /cafcafjiicic 
£an om for i imU / oc Uno icf c »cl lai>c fin rønc / oc fcef 
f ommer »nocrttDcn aff ##t>e / oc tmocrt iDcn aff £ult> / g* 
fcct affatte/ faa crrønocnftøb/oc Der cr megittingtfl 
i rønfcet forø cet funoe »cre noget grut>/ eller anocf faa* 
Kant fem jtnocepaa donten eeftge fom©ant>/<£r fcet aff 
£ulo / faa cr rønoet ftuio oc røonifgc oc alle ©ancfor* 
ncr ligger paa ©runccn/Often cr oetaff £tft>r/ ca øiff 
fianncm 3)iaprume 3fftcn oc CØforgcn |ucr gang cn £co/ 
røetitf.©fieffulbrørm rønD/ecmct itj* (WefjiiloX)^ 
facram / Der effter giff fcanncm cn Xot> oc ©ucco DJefarum 
metfaamegtt ©Pafibnim fom tti» fltarff »cier metrørm 
røn /Der effter SSafce (janncm t cn rønt>95at>/femcr 
»W foocn CSftafurrer / røc oc ©mønoort / Støcrcf c oenne 
£(cctuarium/fom cr ^ufumtm/cen ©ten af btpte mef 
^iin 3ff<en oc Sporgen /tør aff cn^ob at taget røn / < 
tønne røiin feall fuiM 'Pcrfittc / lige fem Den glecfuarmrø 

<£n ^uluer for ©teen / ^Tag ttfifcf cn/ ©alrga/ Bien* 
oreef cr / iotflocf frø / Upi$ ©pongiu* / aff £ucr i), X^uim 
fin / (iøD Del til ipulucr / tør til tage faa mange SBelfre £icr* 
ncr / o< faa inegn ©ucf cr / tør aff øiff een ©iua,« 3fjf cn oc 
Sporgenen &a?ff4o& £n ftnK 

ø 

ler/eef 
nt/frø 

tm ty 

&n,fu 

in i|. 
Jjfertff 

tøj* 

{•fen 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) i Erétafcb 
tø/ top et? up* 

U( / Det fif met er bet røf (ar/ Denne (taft bu faa ftefpe/^ag eti 
5>urU)4>^md<oqu!fl»ckum/Dcraff3t|f ^anncm »{♦ feicf* 
fbfo ien oc Bergen mcD hj. <5freftilD 93arm ^anO* 

1£r ^Oatterfpt af ftitø / Da g»f (Sanncm ljucr Dag iptø 
Ur / o« gif banncm o* om ADagen finer fa« flor fbm en 
W/fomDujMt&ereDeaf t>i»|. £oo 3<oe/oc en 4oD SOca* 
fiitf / Der efter g ør bemntm en ^ueDcoaD af Soflen / Dag 
©e9?«t/ oc alf ftomngte fterfe / at (jan faitt »el <S>tiÆDc/ 
Jer efter DcreDfcannem Denne vfnjuer/ tag ij* )>unD »anD/ 
en 'Punotøatt / fwDe Det filfåmcn at Det Dlifuer tønD / Del 
fom&annemtitfuit* 

Tag 5?eøe DCoDcr / peterfetgetwort eller Otobf / tf e* 
nefoU 3faD / ulf huer en JipaanDfulD / Det ftuDe toDi fcalf arø 
Den jterDmg pmiD Q3rtn / Der efter ftte Det igennem en Rio 
De / 0; tag Der td JQumng / oc ftuDe Det anDen gang / Der aff 
g»f ISannem 2(f ten oe CDforgcn Den <£tuge en goD ^r^cf i 
S&aoen / faa tøf uer tøanD *CUnD oc ©u#oer/ borner «>9a^ 
(erfott af ^m/Jaatag4>;rifacramen punD/Der aftgff 
Den Øiugé Hj. <bf lefftrfD om 21fften oc om borgen mee 
COarm COanD / Der efjfier gtff (rønnern om SRorgen oc om 
2lfften i). -Omntm QUotmtt o. ioD^ieDmelct / Det g ør 
tit / Der efter g;ør gannon en 55aD af We / ^opcl oc t) ijm 
(e £»rter / oc DereD ^annem en £{tfti<r / 2"ag <popr Uc/ CDcak 
urte / Jiof #rter aftner en #anbfulD / ftuDe Det 1 tj. <pmD 
<2)anD / oc fue Det igennem en £(uD / fag ^ueDcflpe Der fitø 
ioD lueterfaft/ oc en ioD Ovofenfap / Den gif Den ©mge t 
iiffrtt mflen'Vfufiier/ftDen gif §anncm e^icfanarDieen 
fcalf ioD / oc Oief>aroar«m en £!umtin foDen oD: 11). 9>unD 
feieDemcltf/D<fa»ft ^nnemfiD2tf«n PP$?ergen, 

St i} SM &u m«ai ccfa* uU lait tymtm i 2(arett pat tm 
S)øm 2rm/ tø tt tø oefi e af tm ©mge t>arer pa for me> 
aen £>rpcf / gennem fem iiffuiu« Otøfien paa/ cc er 
flor /-Ocoen fom r}afuer SBafferfoff/ §an fage 3alane 
DCoD/oc (?øt> t>cn »ctt/oe £røtf £>fentøaff/ccmcnac 
tø mef ftonina/oc briefe tø §u<r tog <n£a<pan fult)/ 
naarCtøaaneneriWatø/P" #otyrfcr/oc (faffue 
ten »tøffe q3arcf aff/octø im'fwjfe faa flor fom en £a/ 
oc tøa* tø < COtøcf &cttrr i oc icf e i mere ent> en <©røcf / 
tø giff Den ©iwøe Jaftenoio om CCRorgeticn fil/ae* 

<£r QBatfcrfoff aff ^ulWeQKrirfor/fa« fagener« 
fom £a(Mø 3)ag ot ^aff/tøi flufciSCnn/faa fagot c« 
$rec fom fa(t>tø 3£mefrfø/ fwoc cem 1* i«;, etob røano faa 
lenge al De fy tøfc et mt>fot>en / tø giff fen ©«»g< «* 
cfe / faa fager Xtffuif pg f Ofammen/ o< §ant> Wiff ucr øuno/ 
tø famme giff fcanrtem t SBafcen tø &arrøiff fcanofano 
f aafc tø / effter ^Satøi tfalf Du <SDritfc §anncm ^arm utl/ 
flffcattofanpocU^oHdtfCf 

9?aar nogen §affucr oc }>tø< t ©ifcen / etter ocfaa 
noaen (jaffuer (longer i ©jtøt/ Di tage #um*rjgcc gtett 
SøMcf / oc ocle tø f tlfamen / tø (møre paa en Xtnoen SUuty 
oe lea jjanncm tø paa Ofcff&encm 

€tt Sfotøtt for 6tyttø( i ©tøetn 

£ag <23ant> Ctøonfer / oc ligge oem ii U -©age i SSanty 
øc &ri# e tø for ©iug&om i ©itøV oc Det <S»øm> lige f«» m 

51 
Md/i eunpi 

PM : 

tf to 

feiSii 
taft 

Hu •HH 
oennt c 7 PftQfÉ 

fflSrøii 
P 

tølJJOlE •00 |an wor forgijfucn / wg We« flåter I oc CBtønwr 
ner oc ftueDc $?eel i Der affgtør iij. flager \ oc aU Den tty. 
Oftorgen tfaficnDe / (juer borgen cn» 

9?aar bu fanger QOmr cc SOtf i ©fltøti eller i Cøtogen/ 
faa tag ^opclcn / £ppen / oc SBi'ncfricfc / ^wn»d * 
meet / menge KWÉ« / e( & iø * <tl VW** a ff / wc 
leg W ton f° m 1,11 §*ff m pnr * 

■ §or@aarclfe, clxw. 

J)afTuerSO?cnmficcn megen ©aarelfe paa iijTuct/D« 
fommertmDertiDcnaffofftierfToDige 95loD/oc Da <r©aa* 
relf* Otø>/ ecjaa fnart fom (janD^tøcr Det/ Da »per 
©aardfen/ Derfor ftal (jan laDe fln3are jTaa/Derefrter 
giør fiannem Denne ©ørup* 

£ag £>fen aff Slan* / 4>fcn aff Oratorier / mut 
lilfammcn/oc tøc Det igennem en SluD/ tage Der tMou«*l 
cc gtjf Den©itige en goD^rpcf om^fffen oc borgen/ 
Det giør tiD/Der efftet giør Ijannem Denne ©aliie/ pg 
(Ferie ©uincificr fom crQ33faltet eng>unD/@ttage!fmaci 
fiøD m. XoD/menge Det tilfammen/oe fmøre Ijannem Der 
met/Der efter giør Ijannem en 23aD/ tag en ftcrDing Deel 
Støn / Det er t# loD » / w). XoD ©aUictm ftøn / Det 
fiuDc tilfammen / oc fmøre fcannem i 25aDen Der mu 

2>certf Den #uiD* ©a(ue fomgiørtøaff Slintf/for* 
Drpffucr ade rørecnltøcD / fommanD t a "^ aa ^ m ^T 
SOrcfli oc motigu tage Oiouen Otøjfc / Det fløD ud/ 
oc trøcf 4>fen t>eU af Den igennem en SIcDe / oc naar Dit 
øaar t>Dt <SaDct/ faa fe« Dig paa en »en tf / oc fmør Dig met 
Sennc OtcMtfe -Oeffojfuer att Din iiff/outDufanD»ctt Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) nu 

Soreprtalffceurøc, CL xi! ir, 

£)cn <3peDalf]fe ftuge fomr paa#?cnmff!en fbrmeDefft 
mangt hanoe 2lar}agcr/ tmDer ttPen aft onD fleft lue t/ fen. er 
2Ur fuge ntl mange t5mg£>cwe/ 3 ttge maarc afjf onD Prpcf / 
fom r oPDen COun oc anDet faaDanne / eller en $tørn er 0 øD 
aff <épeDal|*e forelore/eller Dtifftier cpfofferu met cnD meler*/ 
(Øer au tmffetFlelt /pc|u« naar en ,OumDe Uf nier tl!e* 
ømguarø met en ©peoalfee manD / £uaD £un Per aff frefem* 
mer / Det Dhffner €?petalfr.\ @* en ^peDalflee / Det tfalt DU 
faa frenDe / (jan« ^penbrpne falPer aff £ane #pcn trorDer 
©ule (jane ftrube tøiffuer £eee/cc (jant fcaftuer #mD<r tw 
l»er fin Sungc/ oc »mellom .Tommelfingeren cc ipcgefinge* 
ren for jumDer (jans jliøD / oe naar ISan lacer fin 3are flaa/ 
bloDCf (iaar en tiPlang/ Da fanD pu |ce danner i Hobet/ fa* 
per Du øale cer paa / faa forgaar Ve cc cfiffuer tiU StfanD/ 
oefaa^affuer[>anDt(5eoconf>e fTemme lutwtøtfi 2U.Pcr/ 
Denne M«(?u faa (yeipc/ Qfag ii). pmnD aft Piff! £rter v?m* 
flere / Det ftuDr en (tDc l / tag Der t»U liDei kr ua er; Der aft giør 
en ^rprup / Den gtff ISannem at gmd r cm OLKorgentn cc 
cm 2tjftenen en gc>D ^rpef / Det giør tit cc fenge / Der efter 
iag£»«fmet)n £p.;ifc/ fen* QSonacun ^tøtrr/!)Mipfr 
cium/aff Ijuer t). XcD/ fmD Det met in. ytm&^ar.D/oc 
lac en pimp mDfiuDe / De* fi?e fgenne tt> iti fiaattvg/ rette 
Det met Den €prtip »impertc/ ce rr> tputiD € ueeare Der 
11U / Der effter 95aDe ()annem met Q&mftcrtc oe Xajrattuø 
2lcuto / cc mee en £rte Tom f alcie eiaOwfaf Der effter ^iff 
§anncm 2)fraruffmam en lob met^arm^nn/oe gør 
fcanncm Denne €>a(ue/£ag cn >punt <&utt t>j. punt 6*0* 
gel jmaa \mti <n £oi> ©al fpen e<een / j mt Der trtfammen/ 

(mør* i 

galtii »to gi 

piffrt 

Må 11 ■Nm f-ntcr dto 

«ff*tføl 

fallit! 
tfttAltø 

IflKttt w/M KV 

rriffw. 
iiiti/fi^'l fmøtt famtto i QSaDen bet røct/Def gi'ør tiW Der efter fitiø* 
re fyanntm m<t Denne ©alue / £ag en punt reen $((t / tit j* 
Ioq touage 1/ fløb Der fmaa / oc menge Det tilfamen oc frnor« 
(jannem Der met / Du laDe Ijanncm fette hopper / ct (at> fyan* 
nem aftiD briefe 3fan£ !)?oeD / oc t^cicfeti 35fomer #rtcr/ 
oc af ©arøanDer o< Sftmfieri / forti Det fteengiør $SfoDc( 
pc fccelerøaarelfcn* 

tforgpft er af ##be 9?amr / ocfaa af ftaafD 9?amr 
t>nt>ert iDr n gtffute D?t i t^pif^ / oc »nDertiDcn i ,©rp<£/(£r 
(porgpf ten af fccroe 9?atur/ Da er C5J?cnntf?ene S&mDrøD/ 
oc SOamifrr oc Jrcr ilDc / oc groer ganDftc faaer / cc regerer 
i fuarligei-iifuif / »nDcrtiDen blif ucr IjanD §eDf tmDertiDcrt 
$o(D / Den f?a(t Du faa §ie(pc* £ag 90anD / ,£>He oc ©alf/ 
DeirtuDeiilfamert/Deegiff^annemnieattae briefe at (jan 
fanD ©pt> oc orpDc (tg/ 6iclper Det icf e/ Da gif (janne £>efen 
«f Ztyomt roDer ij. (Sae^aae fu!D met lige faa megit Sfrjn/ 
|aa ftaU (janD <Spi)e / Der efter gtf (jannem Sfielcf oc (mør 
a( / Def frtiiDtger oca oc tinDer / er (janD oefloppet i liff' 
Urt / oc (jaf uer icf e ©fodgang/ Da gif fcannem en Xluintiti 
gfultf met SQarm ^iin/tmDerftDen faa gaar &an$ 3Tunge 
to / oc fcanD er COcactløe / oc en part ligger fom Di t>orc DøDe 
etter fof ucDe / oc (jane £unge er tør/ (jannem f*alf Du gtfftie 
ftuumelcf /fomermDtfoDDenen uDel Pfitlium/ Der efter 
Q5aDefunnem i en ©uccoc <£aD / oc naar fcanD fonter ttø 
aff SueD / er forgiften £olD / Da mofffcu gif uc fjannem en 
»Ouirmn £eragelfe met SDarrn SSiin/fom er t>Di foDen 55c* 
Mergel oceafuie/Det er gco for all førgift/ SMifuer fcanis 

oc m& te mcoit <Støa/cf MpK» *«<3< n * 2tøt«tfg</ D** 

u' 6ljn e 3orer ere fmaa / oc fcanD rifler megit / to maa (jan | a ■» i 

5)øø/ frøfl Stønmfecn fcaffucr fangit i fig/ vi w 
M u Det tonhtm øoD a( £an ©pifer Der efffer / <£r Det aff 
»<*D< / Da øtff fcannem <£le ctuarta / fom er Oiofen ©utf er/ 
cir : &MNQWim etter ÆiaroDon 2tøoatie / er Det afp 

£u!d / ©aa dtff§atincm (©iamargariton etter prie etter g 

Dmfcrø fom<r^<t>affett©aUetø »■* 

#unD» cLxy i. . - ^ 

£r Ctøenm'Hen Q5t« aff en ©attcnD #unD / etter aff en tøf tø 

2tøDe tt tfor^pffngc kreatur / er ©aarct ftecf / faa tag en tø i 

(tarp Snpff etter en 2(nDcn >{?rument fom t>er er ptcf ee mfr 
til i oc (teer ©aaren faa t>iiD / at Den fan »ett 93(øDc / cc fe* 

fe hopper Der paa / at De f anD roDDrage Det onDe / Der effter ^ 

tag OiinDen aff en 93roD faa per fom ^a«ric er / oc (lict Den tag, 

i T)<tu 98armc Q5cm £>tic / oc 95rcnD Den mere fom Du m h 

6cfi t anD / Der effter giør en piaflcr aff en £ge ljuiDe / Den % tø 

(eg Der paa / o< taD Den ligge Der paa Den £riDicDag / Der efg ^ 

cer giør £annem Denne Ølaficr Der paa / £ag SQor en fcalff hfa 

?PunD / Q3om £lie oc #iorte £atte / aff ljuer en i oD / Det k k t 

©melte paa ilDen tilfammcn / Der til tag en £oD DJøgelfe fom ti ^ 
er fmaa fløs / Du maat ocfaa giffue §annem en £luiMin 

cragetfe met 93im / fom er vDi foDen Q3cucrgcflc oe ©al' ^ (w 

w 1 SSitt ©aaren tef e giffue Den rette Ctøateric fra fifl / Da tøj^ 

fag OCecn / oc f>utDe aff€gcn / Det øiør tilfammcn /oc P(ltl% 

tigge Det i &aarit/ ©aa g'ffuer Den Naturlige Materie aff ^ 

ftg / Denne 9>u(ucr Mt D« oc flrøe i tit o; offte / tag ^ j mm tø** 
lilfflitin" 11 '! #uio tXø^rffirV COcirr&e/ 3ltoc/ ,©ragcefoD wSKajlitf / 
ftøo o« jmaa oc inengc tiifamiwny oc Drug (om logo cr / oc 
fom Dett^aarit* 

Om aqiw Wt«. cl xv ih 

iTag De 3£oc He Diofen SSlaDcr / fom icf c eno nu fcaff* 
Mer mifi ocrts røg / oc icf e £etler ere forblegc / en lob ©aU 
Mir '£»aOcr/ S9orafT/ oc -Cyctungc QMotfcr/ Dtømarnt 
QMommtr affatter rn ^afff loD / Or Jpntoe 3fteø Q5tomcr/ 
liitcutn 93auc Hf. ioD / Oftclliffa / or »Jnfrr f nopper aff De 
ftorr Citrmaten rllrr 3øDcr £bk / De Q5rune 3?etomc Q3lo* 
Prr aff (nier tf« loD / OJJufcate SMome / Oftufcaf aff fctur rn 
iQumun / Caroemom / £ut>c&eaff §uer rn (jalff .Ouintin/ 
t>en£oele§woc<5anDcl/Den < $ellwcfenDi& ©ule ^anocl 
trtfeaff jjuer rn r}alff iotv 

^#ftøDrc~enfigcn / oc tagger fitt en 6eføn0erffø goo 
QJrrnomm / fom rr otll Dtftcllcrit aff rrt goo toforfalfreDe 
Senen ^Qtm oc rectificcrt rr / rn fcalff OSaaDe/ fom Der 
»Dntt'f. loo aff or fiore (fubrorn toelifmaa §acfec/ccaff 
ftmOief orne oefl rem giorD / Dette bmt oeO tett t\U mct S5lc* 
for oc irer / fioen fen c« paa en 33arm ftcD en £>ag eOer 
£5e;/ faa ftje oet gennem cnftwD/octagDi£at>cfreDcic 
fra / oc fag Oc forfcreffnc 3>recr / naar Oe ere fmaa §acf eDc 
eller ftøo / faa fom Orm Ocr tid / oc (aO Oet faa ftaa en nolang 
§eOen faa lenge til oet bliffucr rectiftceref 95»n oc toger 
frafftenaloerietiflfeg/ <Saa flige OetenO engang igennem 
øcmenge93øfam3mbracc fmaa ftøo/eller »rcen Berlin 
formenge met oenne £rafft <£anD/oe formenge (jer »Dt 
ttieg« (Urr fiDct effter fom Du wlt §affue flig ^anD Srafftt* 

© geoc 

At ccpatfetfrcitrbet #wt foranDre€5iuaDmefom §aff» 
tier (In »Dfprpngaff £olDe $?ateric oefumtgetFucne&cD/ 
ter er benne <#anD goD «fl / DcfpnDcrlige fcrua,to Denne »anD 
for mcenføjføcD / ©uagljeD oc faaDannc ©uiøDomcn flere; 
M (iprcf er friemen fyertet Memoriam etter #uf omelfc nf 
Detforuarmer ben folDe flimiae$fta$e faflenbe imtet/bu 
(fart fmørie Zynbm$e I Støfe&ollernc oc 9?atf e fcer meu 

mm Q3ruae ritt at ^cfpveti^c trøt'poma 

2tmora IXøgfarlmay ( Pe(lc!c»i#ø)Toe anDet faata* 
nf O^afeni/ fom ftaf gtffue gott Oiøg fitl at 
SØcDerquotøc- £>icrnen/ £>icrtct oc 
Jpoffwfc cLxyiiL 

®<k Det 9øtc(|e / tag en flMuctvntø* Men SOanWrø 
(PunD/ iatienDclen ^5!of?*r cHcr QMømtr ftf* £>aantfulD/ 
»Dføj? feDc ^elcf en / »D'øjl £ancf&arc£ aff (juer en £oD/ otti 
SMuetenDtø @anDe(tr# IjalffanDcn loD / O^ufeat* 
tøome en fcaljf lob / »e (før ret OiofenfclaDer en #aanfu(o/ 
5$en$oø etter 3|Te £>ulcw / ©toracie (Ealamite af fcuer en 
ioD / Difle ftøD »el fmaa / Dette laD »cl tøoDie »Di OSofenuanty 
Anpart tager Der titt en (wlff Ouarter 9)?afucrfte ctlcr eit 
anDen a,oD tfernen 93nn fom er »cl flere?/ en ioD^renD 
93mi/ fom Dette alt Øamtnj cc kb Det (laa en Qftcmet/ tint 
Det ttff met en Q3!efe oe £cDcr / at Det &efto(Dcr lutten §c(Tfta/ 
»c frt f c Det entfD (bien / Der efter Di(?itt ere bet tgennc en ^daU 
neum Ctøaria/ eCto i anDre maaDc aff taøca fom Det frø tøe/ 
øc naar DcnncS3anD er faa tagen faa »itt fom Det tiene fanD/ 
faa fom Der »Dt ^pfam øe 2(mf>ra aff §uer en §alff autntin 
minDer etter mere / oe rør Det »el ttlfmen/ faa fcaffucr lu en 
wtytøi&tø ttant> fom er f raffftø e< 8^ < 6« or * r ttiS I 0 
MM 

t 

fÉÉI 

nr/M .::.:!;r 

; «titr/0et 70 kWftlfc 

bfcrnfcu 

ti« 
i« mm jaKff*; ge ben* <£n part fe (f er tin vant »bi folen efffer at De« er fad 
DeftiUcret oc fil rette met ^bpfeme / paa Det at Det fanD tage 
trancen lier wDa ff/ fom mani) mctnligcn pieøer af giørc mee 
faarane »anD/fom enD nu giør met alle »anD manD brcnDcr* 

Om 9fafemiant> at brentø, CLXtx. 

SDilt&u brenDe en fiertf oc f raftttge DtofcnuanD/ fom ftat 
fcaffuc en Itøn røg ocfmag/faa tage »elluctcnDie ferfrefeDe 
9?tlcf en / Canel / Den »tUuctcnDie ©ummt / ftøD Def »el oc 
menge t(t iblant 3cofcrc/Dcr aff brenDe »anD fom t<t fig bør* 

CrtfWnefraffttd^an^ lxx 

^tem lag Den »cUuctcnDiøtt>DuolDeS9?c»bfomen.lfli* 
£onualm naar De ere i Derle fulDfomene borner oc bfofier/ 
oc er i Derte tf ørffe oc fultf omen Otøg oc fcerltge iwtti fcer aff 
f antftu DitfiUere oe giøre en |*øn <#anD i faa maaDe / tag en 
goD føcaluerfi/eller en anDé goD ftercf 93nn/ fom ttt ftlfam« 
oc laD Def wi bløDie i en S5alneo COcartø/ oc icf e i Dt gerøeme 
SKofcn&ptfer etter brenb&tclm/Der aff fomer tngc goD »anD ej> 
Ditf tllen* fanD/Det te (talt Du gtøre met en factmoDigc ilD / Den 
»anD maa brugte til mangetøaanbc feil oc brecf boDe inDuor* 
W oe »Duortio/Dct gtffucr f&ennilte ftn mele oe maal ige Den 
Dctfiaffucr mitf/oc f iener Dem »el fom forfutnDer oe 2lmecftge 
DorDer/DemH5alt^uatffur<n|eieffuIDaffDent>anDatDntfr/ 
Denne »anD er oc goD for forgtfff/oc ftyrcf er fctert et oc §ierne/ 
oe forDerer Den fortabte oeforlaaren ftnD igen oc giør Det rer* 

<£nanuntvajfti$ Vatto. lxxl 

3 lige maaDe mottfcu oe|aa inDfet te alle tøaanDc $ttw 
Momer oe blotfcr/for Det førfie er laucnDelbfotfer/epicanar 
Du* i £utDe oc blaa <£<t omen / Det t tlfamen inDfet at f anD faa 
formrrf te »nDer huer anDre/oe ftDen DitfiUcrie fmucf t reentø 
gen aff fom Det pi bør mef »iDcr »ilcf or fom oc Der til tyr* 


138* 

<£n Sibcl ®nbmif firing / §uotkbi$ 

&uer SWetitriffe ftott flttf e oc l^otoc 

i or pi* Cøfaanefrcr om Zar.it/ at banD 
fanD oe&oloe ftn&ff o< Uffmt 
i ©unotøew* 
czjtjt//. 

.©en C9?ef?erariftotefcø QSrfcriffurr cg / at ioi i ten 
COfaanef^anttariomaaveUfaoe »orc 2tarerfTaa om t»cf 
<rfornøoenpaa£omc(fina,er/ eller mellem STomel finnet 
oc pegefinger / cc fcu (£a(t icfe tage nogc n røro £5røcf / ce t 
rr ptirgertna, font Driffiicr CSftafcnen igennem C$?enni|¥en» 
£)er ©criffuis om af oen^arnfom&uft"uertJøt>it>enne- 
CØ?aancoc / e r aff £o(D 9?amrr. 

2(!«eenna figer/ at ddi #ornmg er Det G?unt§efcaf 
lat>* fine 3larer fiaa / Dog maa r)ano iefe tage 3iørt> £)rpc? / 
Du ffalr (Xlecftiartum tage/ om ^arnfomtføDioifaitmte 
SØ?aanef er -^øoførffffø oc 3rm. 

pfofemeuø figer/ at manD maa t>etl laoc fine 3arer 
fiaa / »Di afta« t j aftaanct / Often ttf e tage Ovøro 4Drøtf/ 
$?en at S3aoc 93arm Q5ao / een er ©uno* 

Æ):n Q3am fom tføDte i oenne Qftaana Miffuer fmn 
oe mange tfoitf frotter oen / oc fcano Wijfaer ydn* 
affrigc* 

2luer ro/ø figer / at i 3pril er atøerfc eft at fate fine Zart 
gaa/oc at tafce fe«e£opp?r/for oef25fot> tim llemljuooc 
&*ØD / oc Det er icf e gaaf af ^aoe meg!. . 

«©m Q5arn fom i Dentf^onrtetføD*/ ^ ^B|Tv^^%/ 
ttianD maa oet laoe leffuer 3.ircn, 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) %pøcra«e fi^er / atiC^apCOfaønef ergoD2torefa* 
fen'trtt SKiWan / oc Du fta'e ict'c laDe »Det løse me gie / Du 
maac ocfaa t>ctl eage Oiørt rpcf / oc Det cr 9?øucfigt ai fci W 
re ^oloc øpife / Dcg tefe fbrmegtt £eiD / Ctøalpnw tre goDe 
at 9?i;tte/Den S3arni Denne 0)?anet ertføo/ tcnWiffucr 
S*e (Dig / reen »cljtnDige oc ,£>tmoDige ftcUcr ptnu'g* 

tøaftrnu« ftger/at røDi^unioericfcnoget goD atlaDe 
fine 2tare fTaa / Du følt icf e §etfcr tf ajle (enge / Du (talt Da 
<*De 3vaa tffcf*/ font er alle tvegne føDuaanfigcn / Ctøen 
$3arm £11 cr icf e @unD naar Det er alf §o l^icD / Du (Saft ftp 
&ffh/ oc icf c tage OCørtrptf / Den QSarn fem tf øDi* i Den* 
ne Jeanet er ©fiemptfulD i ftn oro oc tale / er oc 
Oicen* 

£>iof;oribc$ jlgcr / 2(i manb i Denne $?anet ^uKo M 
tef e megit eoffue / oc ingen 2locr tøDe / oe ruarc ftø for ftelD 
oc J?ÆDc £5pife / o; faa for megen S3aDt oc for ^ft;l%D/ 
oc briefe aff ealuic/ ©amanDer / DtuDer / Ztmtøl 
oc <é:ppe. 

iptofemcua ftger/ at t Den CDJanet Støgufht* / cr iefe 
gøb af (aDe ftne 2larer fTaa /Du (taft £«H*rtfDr£oel7 
<cf c tøfler ^aDcftg for #<Wf/ Du fSalt pruge topifef oiw 
men /oc Den S&arn t Denne Støonct tf fc!#ter enfolDige 

Sjculapme ftacr/3t t Denne Jeanet eepfemo« er mo 
gie eunb at laDe fmc %uttflaa i Den 53arn fom tføeat 
Dame $)?onct/ Wiflfuer nuaDvlgc t alting/ oc type* en 
reiferoia<CØ?<«iu(te. 

3Suc fT^ r / ?l : i tørne #?at»ft &C*ta er Dr( for 
ftmD§c5 ae I »De fine 3 »rer (Taa / Q?aDc« er w t <w ©roity 

6 ! <1 nogen Dtørfcr j>cf / &en 23arn i Ctøaanet er tf øt> / fan> 
ger (ti tonptte £ungc / oc f anD t>el tale* 

OCafi$ (Tgcr / at i Den SKon« 9?ouembri/ om Ut ttfot* 
nøben i Da mottfcu taDc Dm 3arc (Taa / oc 0)Mef er <eunD 
at #Dc/ forot at Det formerer 95ioDet/oc giørSDfcnnifecti 
flnDig/Du (taft tefe tage .©rocf/^n^arn fom tføDM 
Denne $ionct/ QSliffiicr en ©farp <£fpttcr/oc tn9D»w 
5trf?* 

ggiDiue ftger / 1 Den Ozonet £)ccemori om Det er for* 
nøDen / Da mottfjtt laDe Dine 2(are fTaa / at QMoDct fan gtff* 
ue ftg fra ftoffucDct / oc 9?øttc ©pife fom er »elfogtt mel 
0}<bcr / oc tf ee Støufcat / oc lu ftatt icf e tage nogen .©røcf/ 
i£)cn 95arn fom er #øD i Denne Ozonet outfuer en retferDige 
C0?ennij?e / oc fcliffuer »elDige 

£ui>r Sftrømffe« ffaf f>ofo< fttt geffutt i 

etro%tn clxxui. 

fttt fcgpnbtft en li&en S5og/ fcuor Støenmften (fa! Xcff * 
ae t øunD(jeD/ oc §uor |an (bigotte fin i egcn.me met leg' 
Dom t @unD&eD / eet refenffuer ofT Swicenna om ©unDljcD 
oc afr^rølbeligfjcD i CD<enm£ene iegemme / fcuorJeoie mcmD 
M ftaa Den emoD met goDe Dvaao oc XcgDem / fom fcer ftti* 
Diefcefcreffuen/fom Qtmccnna fer9&(cfor fremfettcr/fem 
en €5unD iijf tilfør/ fom er/ maaoelige 2trbctDoc Q3emøpel<« 
fe met SSRenmffeno £iff / goD fiuile oe rolrgfceD / goDe <6tmD« 
©pife oc -©roet* / goD jeicr'clfgljeD met føffh oc toaagen / ten 
tofte poeter poloer ret fom §ano M/t>en frcfjolDer fmiiffi 
@une§cD/ poloer £an rem icfe fom £an flal / Da femmer 
SOcenmftcn t for ©mgfccm / oc fanger ir øj] oc fcretf cttgfceD i 
4»ff»«/c( fatøn eiBgcorøt &a Mlcn 

I « 

JJirl 

^! C 
"»Siri 

ih 

mk 

fe* 
%h 

to 3 14** 

£)ef fatltme SSeferiffuer cff gtøtørt« i (inQ3oø cm 
mange $aant>e ©iugbom/fom ODfrnniften fanD tilfafte 
|<Uer »eoerfarie / mef ^ufe menij laaD er 3meo,nef o( 
^rfcreffum« 

£uorfel>té SK^ttififett ff a( fcofoe fig 1 ftti 

£3ef«ain«, / 2trfeeipe / oc 2lnt>en S5emøpdfe/ 
føreno §an tf ?>er elle r briefer 
nogef, cLXXim. 

fytftttm Støenn/tfe fin -iiff oc iegommet ©um%t> 
foljofoe wll /fcanD M omSftøra^nforOtomDicfemeeii 
2lr&eiDe eller SScuegne (tg/ f»U faa (enge af t>en 0>?a«rte/ 
fpmførttrtøocforDoffuit er /fem ieucren / Stoeren fcaffacr 
togen fsll fig/af totma* rttntgie /at gaturen fane bm* 
tos til anore<5pife af tmtfange/^ftgemaaoeffal 
»tøen flticfc fig emoD Den an&en 03?aatøt> om 3fffcn (tgc 
fom om Ctøorøen fagf er/3f §an icfc93emøfer eller for* 
frencfer £cgomif/3)?en (teer i>cf faa/ta (Tal (janDftutfe 
f?g ncgt'f/oc <sd* CDfaafcefige /CD?aat>elige 2WeiDocQ9e' 
møøelfe er irgomif en (SunofjeD/ forDt oef cpuetf er 9?a<» 
mrlige Charme oc £#De/ £>en QtrNiD oc offuermaaDe 
^emøpelfc fom er SBnafurlfge / per giør 4>ff«rfIo*tøe 
røcDpe oe #ucftgfte&acmmerne/fom bamler fig £>ag 
fra 4D*ø/ oe rer aff femmer emgeommen / fer for <t 
Støaaocttøe 93eueøclfe eller Oiørelfe go&/ cef foron;ffuer 
Den onDe 93eDfre/oc {tyrcfer iimmoDeme / oc Der aff te 
tommer iføemtt fin reffe Sxafft oc euncfceD/ cerfcr 
figcr 3utctnna / ??aar ieøomtf Mifjwr icf e jjeloenttø 
%ftaaUli$tb i &a falcer Pen i en <5iuge/ fom Sat* 
t><$ 2féfbta / eaa af iegemif tofomiwr megen i4** 

©nb rørMN / Mr aff £ egomet Mf tter S'upgferWg oc lem* 
røerne Oiugc / 0( blif uer bt\ øf utc Dctie $fcunrl;gc ftraf (/ 
2tucrroi& fcnfuer ©f om Den <rf ictcljg^D fom dftcnmfretl 
fM bruge met fifl 2trbetDr oc ønDct faucanne / |om f ano flfa* 
te $?enmfiEen paa |in lif oc ietfutt / oc figer / 9?aar en 
øfønml* e of uermaaDc 2lrbciDcr at t)anD <S i ÆDer pc 2tan< 
Dcr<ouarlige/oc Qlarcr retfer oc bufuerf'orc /Da MtDti 
laoe affat :MctDe/paa Det at legomtt (VuUtcret<cmg4 
tom / 9?aar nogen t>iU brgpnDc faaDanne 3rbeiDe Der ^anO 
fanD^uÆDe af / Da f*all r)an førfi laDe fig renfeaf Den 
©nDeoeDfi*/ ocfaa M^nD tørre ©utfDen af frø/ Det e* 
©unD» 

Om t>cn Slrbctøe oc Q3euc<jctttffe 

(om (Veer efter SOfaaltiD* 

CLXXV, 

£5cn OKøtK cc 2lrbeiDc f^ennifeen Bruger efter 
P^aaltiD førcnD ©pifen bhfuer forDofiHt/DctbeJcnffuer 
2Umanfort Dcn£apittelcm maaDeuge ^euegmfc a j<ger 
fta/Ht mgm manD fial alt formeg« røtøøyt jlg efter 
C£tcaa(uD/ førenD ^pifm (jafuer latt ftg tiU ^runDen t 
C0?agen/ forDt Der fom Itfuif cr (irunDfor 2Da>aurD/Da 
f anDDen oell efter QtfaaltiD Wjf ue Xl'unD t ni cet <cf e g.ø' 
ti& efter fom jbrfcrefuit f?aar/ derfor jette 2fucrrot$ iU 
ftyefer frem fcuorfor at Det faa er /2tt Den ene er Den 2trbei& 
oc Q3euegmg efter $?aalttD a*ør Det faa / Qlt iimmoDct nc 
lager tillftg Den rcforDof uit (ppifc/ Der øf onDcruDcn fom« 
mer ftor <©iugtom. 

&en2lnb<n<i?tugDomcr/ 3t@ptfcn gaar nifbrfcrrt 
*c tpforDøf ru fra $?enro£en / oc f emner &anncm tiU nDen 

from fflflp 

jf/ty 
bi(! 

$11 proft m /Da Nit) 
ufoen* rogn tfite 

intfff urt 
ty tø fj 

/fiflet«" 1 145; 

frcwmt et fbrfttafcfø CDeercf ter«/ «t afle ^pife fom 
OJienmf^en ono fanger n?tUe §affuc OvoligtøeD / jbrDt aff 
megen SlrbeiD / s 35euegening eller Ovørclfe gaar Oj?aJertm 
toforDoffuerit fra SJJenmffen. 

2?}aae fetter enD nu en anfen fag cm Den forfcreffnt 
(JDølt'uinge oe SSeuegmffecc figer/SSJccinligcn effter CDtfaatø 
11D Mt Du mer* i Dioo oe @nt£cD / oc icf e nwgit Qsemøp* 
fig / fort&i at megen <#fiilI(5eD oe 95emø»elfe fcrlater e»M 
fen »Daff iiffuit/ førenD £anD Wiffuer forDøffirtt 1 Skagen/ 
Derfor Den fom fcaffuer Ingen 9?øD Der aff at 2trbeiDe eOeit 
Q^emøpe (tg efter C9?aaltiD/Da g;øre fcanD ftnQlrbeiDe/ 
Dog ligeuel t Det tførfie CEftaaDeligen oe faete / pc emce ftg ent 
fin Itff met en breD 95elt*/ Dog er Det got em faa er at OJierø 
wften (tal fo arbeiDe oe Q3emøpe ftg^f rer tf een oc Dricf en/ 
«tl)anD ramer maaDe/paa Det at<cpifcn tant faetdfge« 
fatte til! (SrunDe I Skagen /oe i lige maaDe naar CSfterø 
mfeen otU ligge ftg UH ©øffn/ 3 lige maaDe naar en $Cew 
mflfe 2lr&eiDer til |anD <5ittf Der / Da pal fcanD laDe aff / pa« 
Det at legomit bliffuer icf c for øiug / forDi Det giører lege«* 
ttietøiugocefrøpelig. 

#uor SKctttttffctt (!a( ^oft>c ftg met ftti 

#Den oe ^ricf en. cixxn. 

&t fom »Di 3£Dcn oe frieren »il foMDefln lifft 
€utiDbeD/faa at &an* <5»ife fommer fownrmtjlgete oc 
(Vomme / Der om taler 2tuicenna oe ftger / Den fom ftn *»ff 
tøtU be&olD* t ©unD&cD / Den M tef e *?e nogen øpife off* 
uer fcane løft / »Den faa er / at Ctflagc n oe l c mwoDerre ere 
førcnD »el ^urgeret oc 0?eeniget aff aH onDc 'JQet f*e oc 

X fim* *44* 

®iimfyti/<x rjanb feer aarfagen/fcuerfbr at Ut ttfåi 
gaar/ ar manD rager Den Styrene <5ptfe paa Den forfød 
wrDe / tf uk rørene ©pife / Der er en 93funD ting* 

9?aar Oftenmfecn fcaffucr Xøfi «a OJ?al>/ Da fealrb» 
firår ocrcDc Der /Der fom ftøefmørociøp ril tf Den forfar 
(janttfiti / Da giffuer Der aftage n mege n ef aDe oc ^errrew/ 
forDi Dm offiicrfiøDige funger fager rill ftg Den onDe ocDpc/ 
øc forDcrffncr tal fira jff oc *øff / fottii tim tf Den efftcr l øfl 
gtffuer øjfennifren ingen mart / faa fom Det £anD tf De r nue 
i øjl / ingen <5pife |*al were faa goD cflcr ftofWig I at $?en* 
fiifcen M tf De fra metr a jf/ eller offucr fin i øfi / $?en mef 
tøfl featl fjanD afflaDe/oc icfe forlaDc fln $^8* merojf* 
ncrfTøDigljeD/ forDi af Der er ,£>ø&efigc gerrømger* 

<5aa lerer 2(uieenna/ar n>t ftaU f?aa op ocgaafra 
fcorDer / om wi enD pønr fcaffDe i ø(i cifl ar tf £e mere oc 4jDri> 
ilf/ £r Der faa /at en SftennifS* føtøer f!g offucrfToDjge 
mer tf Den oc ,©rief en / e< tøille gierne forDøffuc Der / o< fanD 
fcf e foffue Derfor / r)anD feall ligge fTg paa Den f?eD / forø Def 
er icfe fbrfaafr/ei? tøUer for røarm/oc om anDen Dagerr 
fltøl §anD flur Htkitie/ oc briefe en liDel SQiin Den fem 
er vk luiut ! oc om anDen Dagen Der effrer feal{janDlaDe 
fin3areflaa* 

2((manfor Xerer en anDen iegDom oc fcger / om 
niftfen fcaffucr offuerfToDelgen fpiDcf ftg mer CSRaDcc^tt/ 
øc Der ^affner icfe faer ftg ril ©rnnDen i 03?agen / Da rag oc 
fiicf Dine fingre / eller en øingfe Der a jf m ©oeff i #alflen/ 
faaf orner Der ^erfør* 

3)ennc famme {erDom gtffuer ocfaa ©alient« oc 
føcr/om $f"cnrol*fn fanD icfe forDøffuc Den eptfe fom 

j)an i Z 
<(SRtfl iBKOffe'Ø 

jtn 8 
Oml 

AMI 

• tø 

Sknrt 

tøf <K 

-0« 

bftft> 
h 

Hm 3? ^4 i;im 
I* 

feM ja «4f* 

fcafueHagen fttt |tg / Da maa §anD føfg* Den X<W forti 
^uicenna irtrer* 

;£eue (fcatøgu mcrcf ^ / af Søfagr* #ofcf /Der fem De 
.tfber mere om g)a&m cnt)t|* gange / Da gijfuer Def éfoDe/ 
øften af <tU i)* ganae omdagen Det gw/iier flor ftrafff/ 
£)?en #atte tfelct* er oet formegit i ij* QRaaktotr / 3egf 
mener tete Dem (bm giør* faglige jtor« StrfeeiDe oe irelf 
Dom* 

2tøicenna gtffuer oflf Denne lam at fcuer tøbtugt 
©pife efter (in af f / ocfaa efter fin ^omple^ion / Den OJ?e» 
Jancofieo D€ opife forø ere tfucttge oe tef e #<*fce / Den G: o* 
lericno ffcrt bruge Den tepife/ forø er #ucfige oe ÆefDe <SrpM 
fe/ Den ©anaumeo fiener De <5pife fem ere ffuettge cc 
aff $e(o gature / Den #(egma<Ko tyt en epife aff 
SUarm 7?a;ure* 

røanø (Sal i famrøe 2tDer (ticf e ftg mef <&pif< 
oc £r»tf CLxxvii. 

j>uab forø er i Dewj. 2jDer omkarte Ctøtnnføefføc 
5? i fure 93cquerøl#e af #De/ Der om tnHieg neget 2tø> 
<egne oc Q5e|eriffue, 

£>m Sinteren fæener 3fienntffcen »ed greffueepfc 
fe af ÆDe/ fom er £>fthø*i ©uine £iøD/95ucfe £iøD/ 
Q3otfef>/ ( 95oilmg / Def er SGnge £per ) #aarf jøD/ ©am* 
mel #ønflVoi-faaDanne mere. 

X)m øomeren fiener Den epife fbm er grofføeD imoD/ 
jbm er aff maaDelige £o!D ^afur / fem er Salget ee £>r< 
StiøD/roDf $Xat) ttjD fiener »ell geDc ^empereDe epife/ 
Dog maaDelige / orfagen er Def fe / for Def megif fom iegeme* 
fcaffuer f afct tiH jtg om røgeren* 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) 3 ©eptemtøi etter Støcmonet (taft Du oc {otDe t>tg 
©parfomelig / fom f^d^ • / <*&<n * »©nctcn/ oc &rugc 
D* <3ptf«r / fom <r af 33arm 9?atur* 

©alicnue oc Qtøiccnna ftgcr / at ingen f anD fette nogen 
enwiffc maaoe eller OCegel for om fin <Spife / Dog fruer M 
fruge jmcøpife rfftcr Den jtyrcfc fcannem ergtfucnt9?a<« 
turlige^armeoc^cWe/ (teer Det fa« /at <©pifcn of ucr* 
timoer Den Naturlige #<eoe/ Da forDerf uie Xegomit af Den 
93« ne Q3IoJ> fom Der af gr oer/oc Der af f orner &olDe ©m* 
ge / Derfor gifuer 2(utecnna tilftenDe Der fom §<mD jTger/tnll 
dDfanmtf en fe nge £ef ue i <SunD§eD / Da (?al §an (jofDe alle 
cinøtmaaDe met tf Den oc frieren /faa at Den t^afurffge 
#tf oc maa Wiff ue i jjmoie rette 93crclfe / oe icte forDempie/ 
Din (opife ffcalicfe fere af for #tft>e$rter/icfe (jetter f*att 
Din<5pjje bereDts met £>tffce 2>rter /paaDctatDet ftaf tete 
tetcnDe Den Naturlige £tfi>e/ocfor&rcnDe Q3(oDet / fom er 
met ptUr / (£ngef<r / £uittøg oe faaDanne mere* 

(£r @p*fen alt&o #tfDt met megen ^anD/Da gtør 
§un onD QMoD / (£r épifen oe af flem 3tøø§eD / Da ©ø* 
Der (jun legomif / Den fom # øer Den megtt fom er éuampe/ 
9>epcrung / £r <5pifen oc af ringe t^atur / Da gif uer Det 
i egernet ingen ©tprtf e / <£r ©pifen oe alt&o #eD / fom er 
tFcD?iø&/ Det'fuømmcrofuen i CD?agen ofuer Di anDre 
<5pife / ©p ^pif<n for føD/ Da flopper Den / ér Den forfad/ 
Da gif uer Det legemet f*aDc/(£*r Den ferfuur/ Da giør §un 
CERennifcen fmrt ©amme!/ ,©ette Mtifcu »iDe/ at aU< 
Dife ©pife fom forferef mt ffaar / er ide en goD tttt &f uene 
©unD§«D / nmDtagen Den ©ure / ,©ife <5p«fe gif uer étfp 
utt <5un%D / fom er SQngc #aar fcøD / 33nge gcDe t iøD/ 
J 93nge ftalfwefiøD/røngc £>ø«ff/ 2øøcr&øn*/£apu' 

wr/ hitart 
kaøft 
"snitte 

tøj 
WfM 

tyl/tf 

Ina 

tøj** 

Matjjri 

tøf« 

tutti 
tørt«; 

01, »47* 

® k m l cc $Ht fom er tiDtøe / oc faffw flommer i / font 

% ta&ie i Qaffmt / oc i fer (i?e øiø'erc / bløDc Otø / alle Imaa f«** 
(c / SBclpagct JQucDc ^røDt / Det fom cr itf c ah£o ftp oc 

Wt$« gcfe formelt ©ammel / 90D ©ammcl S3iin Der er iutter / 

i N W $lar oc OC em / Den M«(ju niende met SfrmD / »Di ^int e* 

fwtiil ren (taltt&tt icf e ^Dricfc SolD <5}im / men Den (tall »erc en 

tø offrø: ((Ddt <Qarm / fom («aa gtørie met ©løenDe ©teu\ 

»fft« £>en fom ftaffiier ont t Sfiaøtn aff tf#Dc ©pifc / De« 

Støb tfalt Dn faa forDri jfuc / Du tøf t effter Dine epife tf De maaDe* 

iftjtøtl lid perer oe £>fi / fcaffucr <5pifen »erit alt jvrmegit <5aft/ 

»MM Der emoD tfDe »el foDen (£Me / tf or Det triDie a,anø / tøltt&u 

1 Mi mer cf e Den ffccTeliafjcD met Din eptfe / fom fanD *>ere iqc* 
M mit25equemmelia,» 

Aftrjbl 4>m C9?orgen / naar CD?cnmfiÉm ftoar aff fin ©eng/ 

i t&é Da tøl (janD tmDleiDe eder leDig giørc jTa, aff #aanDe ting 

ltt l (emu eller qseuegelfc aff fin Xiff/ fom er/at fcanD tøl gaa till f?oel/ 

(t oc reen giøre ftg / oc met cp&røDcn »Daff SSrøfien / oc »Daff 

A/top 9?tffen/ otfaa reen giøre fine ^erne/oc £!oeoc$cmmc 
* ro »«et en <£lcpljatttie 25ceni& flaam / Der effter faa ifco 

.L m Dine fteaDcr i SolD 93anD om øommeren / oc ornater 

2 roet 93arm 93anD / Der effter N ^n gTODe fine & cnDc* 
S met en øroff ue SleDe / Dernefl tøl |anD gaa i Siercf en oc 
1 i S ^effuc oc £acfe ©uD Den ^rre@e&aot / Der effter tøl 
ffi ^no^i^DXuctpaaq5ierge/oc anDre faaDannefieDer/ 

3 |ane W tøl t*rc (*øne oc t>ett ^et / Der effter tølt 
v f 5 øpifcn »ere oercD / oe naar $tømf {ten er Naturlige £un< 
J^J are/Dalral&anDicfefbrfømme mm* tfrarfettefigtitt 

^^[rcfe^nu en anDen ^tfige 0Ce«el/at SOcennijen 

0£ tal altiD fytu DC rmeif?c <^ifé frr tø«mi pc De agff« i4& 

®pijt i £DtøatøD/<fct*r Du DejroflFw ©pjfe førrf? / or ti 
rmgee jfter/ faa flpDer De ringe topij'e efeuen cfturr De grotf^ 
wc <£?pife /oe fa pteer Der onD forcønen <ffter/ .C^ef ød/ 
Øiroi fåøD/ QStøttf tfg/SQnge #øner/ ^nge tfogler/ 
rller øtcgifrøD / ere De ringe ©ptfr* 

Qimmm fottytet i at efter flor Uths t'D cc 3k møøelfc 
fom OJfonnitfen g'ører/ £al £an icfe tf De $if? / fbrDt at 
Stfte giør fTtm^cD i Ctøagen / 3 Itge maaDe ftger §artD / tø 
fom gerne oiflc #?e $iøD/ Dennem er Det »efl 6eJ)off/ at 
tilaoer oeris 2tøre flaa / om De tefe giøre (for Qtrbeice. 

<gn anDen DCegel/Def fom manDiefe £olDer ereDijfe/ 
3«9en ting er mere 93funD / enD mange 3?aanDe ©pif« 
at Æ5e / mange fcanDe flag £)rpcF att £>ritfe fif en SDfaafc 
ItD / oe at giøre 3)?aalfiD fenge / manD ftal icf e att en <£pi' 
fepaa en anDen fem fanD oere tøafff ferferDtoe fortoffurt 
t COJagen / fom mangen CDfanD g*ør / De etter oe briefer/ 
ter effrer gaar De fjrDen ftf rette CSftaaftiD tH Q5orDt / cc ctttt 
igen / oc mænger Ben $er|*e @p;(e fifl Den anDer ocførffc 
fepife / førenD fctin bltff uer g.wt fte forfoffutc. ,£ei for ftger 
3tntcenna / Det er mere peaDe at en er <PutD afjF offtierfTottg* 
<t m enD aff frieren fortet af £)ricfen laDer flg fnar* 
^orrørfuefra Ctøennsfan enD Bpifen/£w (?a!f itfr <rt>* 
^sfl!e eller raa Søfetcf Det ene paaDef anDet/ jbrDiDeraff 
øroer <éptDatft 

&et<^-øo fom mef fin Rip Miffutr Q?agef/ Dhffner 
førre tforDoffuef enD tef S5røD/fom erreengtorDaffilfp* 
en/ctlfr oc #ueDe Q3røD/ £)erfor £affuer dunten ett 
fiinDere Sftage enD fln #erre/,£cfaa>aft Dmtfe littfte 
Køgen raai/« iffr (Jellereffter e<or 2trtøD oc SSfrope/ 

naar øø« 1 gerne 1 ml«' 
in ontr 

Mtii Njtrn 
ijtøti 
lim, tf#M 1/fMu min 

ferøilf M/Kil 
j/ji#f«{ Mat* CDtøaen fulb aff £<wfom efom ØOmmeteri/ 
Da (talt Du #De uDet / oc gaa fiDct Der cft'fcr / cc tfitf Der eff' 
ter cn anDen <£pife/Det er oc 35eDre/ at mant>#DcrltDet 
oc tit / enD altrjo megit oc ftelDen / forDi Der aff fanger CEftaa 
øen flor if)<xix c< onD £u*t>e/.£>c aøe De fom wUieffu* 
øerne n>Di tjMDIfciff / Di fanger gerne ^clCetoiug* 

2Kte <5pife fom er øffnerfloDige haltet fwDerffuer 
CDfagen oe 93?cnnjf<!ene Øictø/ oc moti&u wfce/airmg< 
©p»fe§ajfucr ingen mact. 

3uicenna ftger/ £)en fom briefer COitø f?ra)f eff* 
ter3)?aaffiD/Def fbrDoffuer @pifen/oc fører Det met ftø 
i De anDre -lemmoDer / oc gtør flor ©iugtom / aff ftop 
»erfce i CDtøgen / Der aff fommer *>C?a«erfofc oc anDere 
©iug^me / ,£>en fom tøgger fin ©pife wfl / Da forterne o* 
førtøffutoøtt Dte oeDre« 

Cm VanU at ©rttfe, 

3ngen $?anD Hatt tfajtenDe/ etter effter (tor £<e>« 
©ricfe £olD SQanD/ icte felter effter flor £re(Dom2tr* 
fceiD / Q3euegmng / id e §<Ucr effter SSaDt eller Q33f>|*' 
fceDe gerninger / oc ingen manD (£al briefe SlolD røanfr 
om batten /fom Di peger at gwe Der (jaflFuer £)ruefe» 
S3un om ^agen / forDt Det megit fbrfjmDrcr Den Naturlige 
frrDøffumge* 

<£r 2"ørften faa offttermaaDe <?for / Da fag Mø 
røanDtDin CCRnnD/ oc t§oe CtøtmOen rer met /pc fpøf« 
Det t>D igen/er nogen faa Ijf D effter ncgen 3(rbctDe/at JanD ja 
ftal Oritfc / Da M 6an førfc tf id < varm S&wD/oi Der effter ti Hl 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) 
Uf 

Saatb ®<n fom ran forfofftte (TorS'ørft/Def e* 

éttn&£eD/forDt att <&øftu<n forDrpffuer £ør[tc n/ ct iefter- 
len $Ratm< fom g;ør £ørften/ Det gør (far jtaDeat briefe 
tnc$.t $aa(D S&mD/£ør|ierO)?enni|ttn faaremegit/Da 
cDricr* §an tefe flrax cfff<r CQtøaltiD/ $?en cn liDel ter 
effter / naar øøifen fcafftier fa« ftg neDer i 93?agen* 

Orø Støn at ZM. C LX XIX. 

>gen5?olD3)tanD M£>rufe 2tø'ntfaftenDt$/itfe 
{cflet effter flcr SBeuegelfe ilfer 2U&eiDe / forDt af Det a 
tyernen jtaDeJjgt/ cc len fom fcaffucr cnémg £effiw7 
De n £>nct e §intc tefe t>Den «Del / oc menge Den met 93anD. 

QUmanforftger/ at effter £<*De <5pife / oc effter at 
Stømtt'jtøi £aff ner giorl fin COcalttD / f^af icf e f?ra; briefe 
93iin / ®?en en ItDel Der effter/ naar ©pifen fcaffncr. 
face ftg* 

Zuktnna flger / at atle $?enn#e r fanb tef e alle trt'cFe 
tn* megit 93«n / forDt tvbt femme Ctøcnniftere Skager 
;Decli* Den Støn tiU£o(eram Ovu&eam/eHer Den Dhjfucr 
fcruanDnt toDi ©ure alidel Derfor Mf Dugtørefcm2fø 
manfor figer /Den fom £)ricfer faa megit *>D»n/ at §an 
tøcfiø at Det ftaQ wre fjannem <£faDeug/§anD fittfc fin 
tfwger i fin £>al(f/af |an fanDgiffne Denrøtintgen/oe 
fanD Det icfe pe/ia f*att fcanD briefe megit 93anD/faa 
forfaDer Det Ijannan / Der effter ffaU £anD gaa t en 2?aD / cc 
ftDcn ftgae fig tiU at ©effue. 

2lu5cenna figer / .£)rucf cnfltøB er en enb ting / forDt £un 
forunder £omple;rteti/oc førf renefer alle ^enmtfens ft* 
m iemmooer cc ieffwt/oe fører fcannerø j?or@niøDcm 

paa 'jRcnm 

te #tf 
før »ttt 
<r#m Njaffut 
: orDi 

3uw 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) tø utal (Mi /døm/« 

j/IWC / fom er ^ofcagcl i jenter t>z tTøtier / fonter §mfccra« 
tiU at DCtflc cc $>ibbere / oc fører en tøafiige £)øb paa 0}<cn* 
tilforn / oc SLtøfløcf er Den iiawU&t te i i iffuif/ cc a/ør 
CD^cnnif^cn (gammel o; øraa/met aner c ente fileter/ 
font Buer wte f ant / fom tpi ( ted »erre ) bobe feer oc #ørcr/ 
fccrforftuflcCOccnntfiernforuarefig befpntcrlrøe for offucr* 
flfotiøe^Drucfenpar. • 

autcenna jigcr/ at bet er megit øaat/ af Ctøcnniftcn 
briefer flø .©rucfen engang i §ucr $?aanet / cc fiøer 
2tørfigrn ter fifl/ at ret le« ø?ør Oftennifan* Slrafft/ oc 
øiør o<U fojfuentis/ oc forterer $D?ennutcn$ 23anb fra 
£anncm/oc g>ør at Ctøenmftot fane ihII ^! tfbe/^ctt* 
tr alt [ammen legemet <5unt 1 teø er tet icf e ret / uf e ^Ber 
fjfi oc wffe / af mant toti §uer CCtfaanete ftuiie briefe (Tø 
ffult / forti ter f unte femme ter af / at en øXenmftr f un* 
te^rptcjtø/ocoeraffbljffuerørt oc fange 'popdft/cUe* 
fIaø€>mgc/eUer en anten øiuge/fom fanD femme aff 
£)riicfcnftak 

£9?cn ten fom t»iU briefe fTg tfufø «ff / £<ml> 
©ritfe icf e megu ^ml/ icf e fceller cete megit €0« / £)eti 
fom fcaffuer en |icrcf gierne / §anb bJiffticr tef e fnart £)ru< 
tf en / forti at fyernen tager tifl fig ten onte £>eb|re / fom 
filger op affSØcagem 

Qtuicenna figer/ at ben forHent Sfrmøør 3)?cnruf£cn 
megit fnarere 3)rucfen/ ent ten mformenøet/ forti ten 
for anbring giør tet / at fcim g aar fnarer igennem. 

Æ>eftemott§Mfite/ at 93iin cr engot iegtcmnUe' 
jgemit/faafrempt fom manb bruger ten maattligen ee tef c 
briefer ben ftaftige. Al 
i. ■ 
I II l'l 1 1 1 l'l I Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) Huktnm ftget/af Sty Wlln tf fcMfø/*6*ntytr 
»funD i iegcmit / oc Den giør Q5«a^D/ oc forf rencf er -leff* 
Mcrcnmegtt/Detgtøricfe Den ©ammet COiin/ Derfor for* 
tiåre [tg fjuer fom mact øaalrgger for Den 9$ SSrnn 

Smcenna flgcr / Den fom tiU £titi< SJfof? / (janD feal 
t>are ftg at Den er icfi for <5uur / ep &cu*er for øøfc / ce ten 
Jorn cr lutter oc Slar oc fmagcr*en* / * r f° r flg<' 3™°/ a < 
goD mDførcr i CSRcnntfCrn megen <5unD§cD / Den font 
Jfentfer Den maaDcugen røet forftønDigfceD et ©utøiug&eD/ 
lige faa menget / frrD* §un giør Den frcDrøffucDe ^terte lø* 
firg ocgtaD /ocgiør tegemtt naturttg* f)al>/ oc fbrDrøffacr 
Den on&e De toDaf $?agcn oc Den onDc »cDfte / oc for* 
turcfer Det faa / at Opifen wH forDoffwø / <x reen gtør Ceti 
fuare (Tolerant / oc gtør ©unD QMoD* 

£)uo fom Der briefer 93iinR>fHcfrffgen etter offucr* 
ffaDeftgen/ Da ffcrer £tw SDfanmfftno ifffm legomme tftor 
#*Dc / ocjorDerffuer COfenniffene i^offtuf/ oe afle fine Um* 
inoDer/oc giør onD tocDfte/ocoeDrøjfuer Den frimoDig^cD" 
cc affc C9?enm(frn$ gtcrmmgcr/fom 2føiccnnaf?ger/Den 
93»in fom mfcefr/creltge 3>ricf io / Dliffucr tiU tf Dtcf e t C9?a* 
gen/oe forDerffuer 3tøercn t øj?agen/oc Deraf rommer 
©icifct / ø< giør at Dm tforDoffueDc topife forne r i barerne/ 
Der aff fommer krampe / >poD«tt i Ammerne /forDi at 
SQtin gaar fgennem aflr iemmoDer / derfor er goD &mi 
*n (tor ^^t?om/ naar manD rOrttfer Den fom (wnncm 
*ør/ oe fom fagt er /Da ©feDcr $un SD?<nm#en/oegiør 
fyinncm oeauem/ Den Jorn Den briefer offuermaaDe/Deti 
er røn en jvrgtft/oe paafører fflmnittm megen 93retf Øarn c 
ni i« 8 
Pli 

*«« 

to 
«etw 
hjtM 

tø« 
M 
tal* fertil« 
tø|r> 
røørto 

?mmt vft« 
•tf (tø 
Sffercf ^uof til 90»i <r boDe bf ©amfr o< 90«y 4to 
§cfi oc ?>7øttigc/Det føer off 3uerroi*/,©cn fom giffucje 
2tørn<£iin eller #U at briefe /Det er lige (cmDuitggcr. 
tiD ttl ilo / Det Q5r»Dcr ucrie #offuit / oc giør onD ftato 
fttt Dcrie Naturlige oc forctrffucr Deri* SinD/ 

$J?cn met <#ngc tfoltf er Det goc/ oc rommer »cU off> 
tier ene / om De £)ricf e en aftaaMfg met røanD for* 
«Kf$ef& 

j©e @amte farmercr 9B*i Stoewtøc £<*be/om 
te briefer Den faa megtt (bm Di *cH fcrDrage f anD / Derfor 
figcr Manna i at Den CKøDc ©ammel ^«n/cr©aml< 
tfolcf beDrc oc ©unDcr at £>rtcf e cnD Den 99lancfe/ftrDi 
tien DvøDe 93«n tuingcr^SanDct fra CPccnmÉen / oc forme* 
rer Deri* 5?amrligc SSarme oc #<*De / Dit fait t>arc Dig for 
tftp Q5lancf 93«n/ »nDcrtagen Det De briefer effter SM* 
liDt / aaar nogen toDi «aDt / Da maa De effter 95aD 3>ict< 
90«ri / $?en m maa icfe briefe eøD SO*i/ Dette maatthu 
»iDe / at SOiin er goD / om Du briefer Den maaDcligen / D<t 
beuarer Den OJcenniitcn for etugDom i Skagen / i QtaDerer 
oc eennerne / oc De tf olcf fom er aff SolD 5?amr f anl > for* 
Drage mere 90«" / enD De fom er aff T)M Watur / De font) 
ide forDrage faa megit/ otfaa mottfiu »iDe/ at wudm 
Sold ioDi Deri<$ £>rucfenfeab bruger aDfetlltge UMcror/ 
huer effter fin Complerton / fem i faa maaoe meinltgen 
*ecr/£>c fom ereeanguinei / De leer oc Xøbber fliDoc 
i een 9?aN%D fommcr aff #tcrncn / ,©< £cfcrfei 
lalermegit/oclaDerfigfnart fortørne aff en ringcttrg/c< 
tant bcf orne grcDer/Di tf legmatici fojfuer gerne oc fronter i 1. I I i' I Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) 


i?4* 

gem M* drømme fom forfarcr/^Dc CDtøameltø førgcr 
pc ©remmer |ig / oc gratøcr for tow ©pnDcr* 

Om&tfia* cl xxx, 

©øffuen oc 93aagen §o(Der S0?ennt (ten gane&ff 
< ©unfrjjccD/ fom 2lutcenna oc 2tlma»fcr bcfcriflfucr t Den 
iTapitrcf om ©øffn oc om Skagen /ocflger atroaaDcligc 
©øjfn er megit tounD for OXcmiifEen/oc giffiier SStfcn* 
nifeen en fntfo ©mD/oc reen gtør §ane iefifntf/ oc gtør 
§annem goD forDøffuelfc / oc ft øret* cr Den nacitritge Stra jfi i 
ØRenm'ftørø Araerne/ oc giffucr Naturlige j">tfDc/ éct 
fammeføerocfaaSluiccnna oc Hmrroi* / at Den 
reret* éøffn giffnerDe ©arnle tfolrf goD tførDøjfumge/ 
cc giffucr goD »eofcc rtfl iiffmt / men offuerfToDtge <>Oaagen 
forterer -legemet /oc Den unaturlige éøffh fenørrer mc* 
gftlea^mit/øcgiør Den gammel /oc fører Ifgemtt mcgii 
©n& £u!D paa / oc alDcrmcf? De fom cre $<?De #otcf / rerfor 
(tal (jiirr vare jtg for offuerfloDføe <6øffn / ocfaa for offuer* 
fføDige93aagen/forDi Det forDerffuer -legemet oc fortørrer 
Den/oc føDer Den DCøSe kolera / 1 De dftagrctfoltf aÆcr* 
im|l / CDfaaDcbg 6ø(fn §o(Dcr CSftenmf&n toDf ftor £5imD< 

/ naar Den (teer oDi rette f id / fom er naar maDcn fcafa 
tier fa« ftg fitt grttnDetCOcagen/fetter ©pifen ftgicfefaa 
fnan (tU grunDe/ Da feaftt&u gaa en (iDcl oiunD/ oc ligge Deg 
ftoen tid ©øffn / &ettc mottfyu wDc/ at C9?iDDagee <5øffn 
rr meget <2)funD / »Den Det maa »ere doet oc ^ort» 

^)etreflger 3(mcenna/^ang øøftn om Dagen fører 
megen <8iugi>om met ftg / oc giffucr Xegemif onD v><lftc/ 
pc giør cnD tfarffuc oc onD føD/ oc fer aff MDe r $?tltcn/ oc 

gtør M 
Mik 

tf*iK 
jjfi6ø| 

-alk; 

pt m, 
»(ten fbf 
Stauft 

(tøfl Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) nørrøw lafbroffit* 

f 

r gtør £ea,emit frag / oc stør all etten / oc fføDtr tn fcU 
tt <Siuge/ ©alicnue figcr/ £>cn fcøffn fem firajr (teer 
efter O^aafttD g!ør #o|fueDet fuar t>Dcn Dfll er gantfee 

Qluiccnna ftger/tftaar røanD \>iU ligge føfrfieøffti 
om taften / Da M«§u førft ligge &'8 P«<» W» ^øore 6iD<< 
ter efter en for« tiDt (talt Du liga* &'8 P** ^ n rømfirc fiDC 
atDuranDfoftie* , ^, ■> 

&tt er megit npt fcfigt oc goDt / af Du KanD foffue pa« 
Din 95ug/ Det er goDtiU ©pifen affferDoftic/oc fcoIDir en 
!)?awrli8«forDøffucIfrocP<n5?amHje< ftette fcojTCtøcn* 
nitten* irgemmeoc formerer Den/ CCKen at ligge t>Dflrae$t 
paa fut DCps oc foftte er ffcaDeligt / fbrDi Der af f emmer flor 
©mgDom/ fom er tMenDc toott oc euimelfc ©mgc/ 
2"øcf 10 Ptøcnrøften at Der %3<r enTtngift paa §ane Xiff/cx 
frptfer runnem faa (jarc at r)anD f ano icfc tale / oc icfc tyk 
ler t anD'rørc flø / pa * afl ^»»^m fa« f* <cf c (Tg / at 
fjanD ©offucr / af t)anD Itgge r f?ø voi £øøre met fin 
Mit / enD met fmc 2lnDre XemmoDer / oc tecf c ftø SLJarw 
tiUafJSanicfe DliffuerSolD/Dcter oc gaat fiU forDøftielfe/ 
£)etfc maaf Du fiDe/at Det cr en93funD fing/ataflcrø 
luften feffuer i ©olen / Dog cr Dcf megit »erre at feftin 
QJcaancltm / om faa cr af Støaancn Itinncr mD aD en StfinD* 
ne/fortoCtaenna figcr af Ctøaanefin gfør fn Gwnmftt 
at Bart maa epøc 25foD oDaff en onD rcDftc / fom Sycaancn 
fører met ftg / Der fcriftiie om / at Der fom $tøawn ftmne* 
paa en faar CtøennifWa Q3are #uD/Da crDet.©ØDcligCA 
,£>cr (talt Du ftø tcligen tjaftic opftøn paa / at De femmer 
icfc for nogen obene ^tnDuer at ligge / fom 9)?aancn fan^ 
|tmnepa(»Dcrøfom©aa«fcre^ ^ Om OfPterfbWjr €*ptfe. 

CLXXXI. 

Mama flø er / Den fbm fin ©unt §cD »cfl t>ifle ceua* 3bs 

re / SOant) ftal paa en liD ctlcr mere £otøc fin ir gerne i effs* il lit 

ttcrtf oDiøtøeo / oc (>anD f^afl oruøc ^urøerinø / 2larelaDen/ piw: 

©pij £>pcf / oc fin SQanD at laDe oc itf c florfcolDc ftø / ocfa« iromf 

af rcnjé fig met <5u#Z> / faa ftøer 2Umanfcr / al ie&mit taler 

tøiffucr ktferDrge aff 3arctøt>cn / naar wi feer atO)?cn* Jrø<rø 

niffcen er fulDfom fulDfommen / oc er oc CDfcnmflmø w U 

ffarffuc er DtøD / oc $?ennif*cn er et offuer alt fin iiff/ irt 

Da (talt du laDe 'Staren {Taa / pc forfere maaDeliøcn / cc mel lÉrecfi 

£3aD ftatt Du »Dlocfc ©uc«>en /oc fem faøt er met ©pif niicfya 

£>j>cf / oc met ,QuinDc lcø§ ten Ker §effuen stnHtøi 

2(tøianfor -tører fjuorlcDie $?enmften fTaf §olDe fil fifø« 

i iff i 3Seentfg£et> / oe at møen mano pr^tf ecfcolDe fin iiffui* tyk 
offucrftoDiøfccD (jeff fiø / ben (In <EanD poloer fcoff ftø off* 

«er ftn tiD/ Der aff femmer £oliea oc ©leen oe anDrc ©mø* ^ \ 

Domme / <©en fom for(jctøcr fin ©toeløanø / Der »Daff fo* grød 
mer onD »<*r / oc Den ©iuøDom 2£enafmue / Der aff tilfør* 
ne er om fcreffuil / oe Den enbe (Tofcra / oc onD iøf? oc i at* 

(jeD/ derfor ftaH inøen COcanD fcrfcolDe Den onDe $ m 

naat Den »lU t>D / Derfor er fremfart noøen fpreø fom faa er tø n 

øiorD / Den øanrøe (tele aff. ©alerrø / Dt ©creff tili £on* bJ, 

øen aff (£r?ø<UanDt/ <£r Det faa/at Du vtlt i ©unD£cD oeuare o 

toø / Da Mt Du (tone røiin / ©laf op efter StøaafoD / oc | ( ^ 
S^cDDaøee føflfo / »are Diø for ffor ©orø/cc ftp weDc oe fer* 

lørnelfc/ Du ftalt icf e ferfcolDe S3anD c Ker Støer / oc icf e §cf^ b, tai 

ler turnøc Din 93aø porte forfart/ Offuer Du icf e Setteren 11 
|off Diø / Der Diø fanD øiffue en frif moD / faa laD en lemeliøc 

^ife Din Rector o^artpfervere met fri/raoD* \ \ 

•Cm Il r tfflndfft 
n tøjlet r/fd# 
tø OmWbt cl xx xu 

2(uicenna fløer/ ben fom wfl §affuc cn <5unD i tf / Dew 
(toti fcfc fnart *$aDe cffccr §anD(jaffiierfanøtf flg$?aDf/ 
men naar <Sp*fen er forDøflfuit t CDfaøen o; i l effucren / Det 
cr om Sporgenen / cDcr mft paa efftcr SQftDDagen / £>er om 
taler oc 2tøcrrotetbcn £api«el om SSaDen/ om Dennem 
fom cr met onD otf uerfloDigfccD befucm oc fcclcffct / oc De fom 
Deri* ftoffuto cre faa forfioppcDe/ at Den offuerfloDiøljeD; 
i Derte liffUn icf e Drøffuie Der »b met nogen <5u#D i elle* 
i ø&cr oc fornanDler (tg fra cn l cDmoD tilt cn anDen / Dem cr 
Ut icf c gaat i at De DaDcr paa en #ulD 93ug / forDt af ©plfe 
er en& Da wforDoffuit / faa Deler |un (tg i itmmoDernc / Der 
flff fommer ©wgDorn. ] 

©alfcmiø ftger I * / f ørml) Wn ^ 
tt remget formcDelfl ©toclgang oc <2)anD laDen / oc Den on* 
Deurer »Dlatt/cUer* Deler fcunjtgianelimmerneoff* 
ueraafinliff i 93aben/fbrDi aff&aDen Wiffuer ®?arcricn 
fMtoar*ilifiuit/at manD fanD met f?or 9?øDf omme Del 
fr« SDcennifrcn / #ti fralt oc |ui(e oc Dioo Drg eff ter flor 
tøiDt naar manD wH 33aDe* 

awcenna o; ftafw* ftgcr/Den f oni wtt •** 3 m t 
fianD gaa i ^aD effter CtøaaltiD / oc Miffue Der lengc i / Der 
m rereSfrfic paa at §anDfanb t>eO eif<*Dc/&an 4Dricf< 
fefe førenD &an 3™* » ^/Da 6uatfer (janD t>eU/Den 
jbm o«a t>erc Småøer / §an& 93aDe tfaffcnDi*/ oc Wiffue 
(enge Der i I oc »iU (jan& »ere #ri j / faa <*De £anD en ritt* 
øc fyift førenD &ant> øaar i 93ab / jbm er $?m(k #ønfl* 
epDt/DaWi(ftter^n^w»» 3uf£<nnafø<r/tøn fom Q3aD< iøiTttM tn%m\><tø 
fet 93aD/ Dem 93acc Ulct oc ringe / faa eegoføer £anen 
©unD £iff / Derfor øf al manD vare fig for offucrfloDigc £ce< 
fce 93aDen / itfe f^afr Du Miff ur lenge t 23aDcn / fe; to cifte i 
forheDcr oc forf rencf cr legrmit mcgit# 

£)e«e ffau Du oc ttiDe / at møen manD maa &ti<ft ne* 
gen ftolo&rpcf i93aDen/icfc tødler firår effter Q^aDcn/ 
»Ofrfor ftger 2luiccnna/at Den#ut> fbmrrooncfocrfom 
©ucDcn »Dfommer/Dcr aff gaar Den £u(D i -lemmerne/ 
cc forDcrffucr orrie Slraffr/ ^ngen manD (tal flray effter 
Qfetøt éptfe noa<n 0)?aDt fom er Q3c ret met £<*De 
fer / fort)t Der aff femmer Den ^orgcligc <5iuge / Æu (taft 
oc noget fciDDe paa / naar Du fommer aff 35aoen forene lu 
etter /paa Det ae liffuif fanD Wiffue noget &»a(o/ce»ar* 
fig for groffue Øpife / £>u (Wt uf e firår effter 9?aDen gaa 
t>Di£tør oelufft/ paa Det at Dinliffoc Din #offuiticfe 
btfiQc btiffutr forfinet / oc naar Du gaar rD/Da ftattlu 
jføfle oc flaa ^aalD&inD paa Dig /£)t Den fom fcaffucr 
SlelD* <5iuge flfall icf c S5aDe/ £)en fom (aDer £'fe f olD oanD 
paa (tg naar $an gaar tt>Dafr*Q3aPcn/ fom 3uiccnna ftger/ 
Der aff fommer tuf. 2"ing/ jQet førfie er / at Det f olDe t>anD 
forDrpfjtier Den f?ore ##De / fom -Itffuic fcaffucr t>r»tfarget t 
Q5aDcn/faa at liffuit fanD femme igentitt tøinDio 9?atur* 
fig&eD* oc Den 9?aturfrge £<*t>e / £)et 3nDct er / at Det f?pw 
cferXiffuitifm^rafft/^et^riDie/^enne fetD* røanD 
Drtffuer Den Naturlige #<*De t Xiffuit igenfemertjfgan* 
gen / £)cn pierer er/ at Den øu<?D fom fcaflFwr ffuct 
fig op oc&cgpntie om fyertet/oc er icfe enD nu orf ommen 
a(tfammen/Dett)DDrpffuerDet^o(De93anD effter ^aDcf/ 

fem »il !SaDc/&anD gaa f*rfttt>Di£afojfurn/ al 

|an P 
(Ret i 
(mb lit 

Ku 
(#//« 

l/tfftf 

fotyt! 
*tpaai: i mm hå/M §an fanD tøiffue (anojbm 9Barm/ø<&anD'|eaflicef førjTt 
tet'on IiDce 95cmøpe flø / )o lanøfomcre jo QJcDre/atfcan 
icf e i Det før (fe forfcteDer tøj/ ocfaa (tal fcan icf e inegn €5na* 
tf e oc £"ale/ oc naar 6an totitf Der/Da f^wil (janD flaa tyatm 
SQanD paa [tg / oc Der efter en anDen Dog icfc faa Storm 
jbm Det førfie / oc naar fcanD gaar røDaff S&aDen / Da ftaU 
£an (bffue en lifcU ©tunD / oc Der effter <*De» 

93Di S5aD fwDce mange |f øne DøgDer oc fromme / font 
Stmcenna oc 3lmanfor ^efereffuir (jaffuer / for tee tf ørfle/ 
Da 93løD giør oc foruegncr 93aD Den ©tuge iiff / oc per a jf 
©oner #uDen flg / oc gtffucr etitfDcn aff ffø tgennem fire* i 
Def>uUerne/faa at een wecn&eD/fom&affucrforfamfitfta 
Uijfuii/olijfuer foruantfif oc oori Drcffuen metDenonDe 
£tør/fom jbrmcDclfi familie SB»W fcliffuer Xøfmt ntfaff 
itffiiir/oe formerer Støenrnfeend ©øffn/ oc formmt^c* 
Den onDe x>M< i Xtffutt / Det. forDrtffucr ocfaa jpinen i *iff* 
u it / oc fiaapper Den ftyDenDte lijf/ oc formilDer Den 0)?øøe* 
fomficD / oc gør Xø|i ttU <*Den oc Stod en / Ctøcn »nDcrtø 
Den giør 95aD $cenni|*en ftøDe/forifci at fcaDt Det ager CKen< 
ntfeens Itff aU fcinDte £rafft/oc paafører^icrtctoffucr* 
floDigc flceDc / faa af $icnnif*en t ptfi* at ftiertet DrcnDer/ 
cegiørCtøcnniftenopjligen/oc fører #?ennif*en onD t>*D# 
(*epaa«iDt»a#øDcm 

Om Sfylffcetré 

£>m Stycrlt$cDe gtemmger/ at nogen fanD &ruge Dem 
lilDerte ©unD(jcD/af Det fomDfomme$$cnm|*ennlgoD< 
cc fromme /fom Wenna lerer oc flgcr/ naar Det ^ Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) maaocltøc/ Da tt \>tt U&nut en flor eunb&cD / 3 W 

tn-tat^ ftgcr Otaft* naar Det ftcrr maaDcligc/ Da gtørDel #F 

0)?cnni|tcne legeme letferDigc / fom førenD toor £ungfcr<« H 

pige i oc CETCennilten fanger en ©laD ot tfrij €D?ocD / oc for* nnjfl 

øtc mmer oreDtøif / oc renfer #ofucDct / oc ti fem een* lille« 

fu3 eUer ©mb / oc giør CDtenmftcn -©riflig / oc forDrif «e» < 

ten SØWancoliam oc Den ©iugDom fom Der af romer / oc iføtø 

»DDrif uer Den onDe fiancf oe onDe 9?atur / fom rommer aff tø/t, 

manto fi?Dt / fom er opfligen i #iernen oe fyerte / oc giør ii§m 

Den tforrotwcDe oc Den JorDerff ueDe 9?ørc goDt / oc alt Del <p , 

fom f orner aff 2tngtf! oc toorg / Det ocfaa forDrif tier Det / ot fm 
faa Den onDe SDfaterie / fom er tofagc tifl <pine oc 2tø 

»Di Di ^?4tnrirge XemmoDer/ øaaDanne maaDcltgf - fharr ^ 

93fyl*fjeD$ leeg forDrif aer Dife /orfcreffne ©iugtøttime* ml 

aftefameru tø tø, 

%ti«nm ftger / Den fom Det gtør / oe øfuer ftg De* «fM 

paa offuer fin ntaaDc oc effne / Det férmørtf er §ane #oen/ ty p 
oc giør toiiinDeffe oc pim i £of ucDct / fteer Det maaPelige/ 

t>a bet ommer fjonncm aKe Di jte £ing tiU goDe / <5omm< nt^t 

ØRenmfftr ere aff ganDlte &o!D 9?atur / faa at Deriø 2?a* uiifrtø 

fur er faa $ofD/ at Der fan ingen ftructf omme fra Den* Jf tø cm/ 

nem / oc gtør $Jenmf!cn Q33føj?ige tifl #ben oc 4>trf en/ utø ffli 

93nDertiDen fJeer Der faaDanne leg / mef W ø^cD* lang« 31 

^rfømmdfe / Der af hamren Wiffuer ofucrfloDige for* n<tø 

mebeif? CØcanDene ftfo/ Der aff ferfarøfer ftg onD ^ 
i tiftmmfcm lif oc onD luet oc onD ©tanef / fom er 

megtt tforgifige / fom fliger utt ftiauti oc i i?offiieDe gJ 

HO £ierrwn / Der af f ommer flor ©f aD* / oc paa Pet ftfk ^1 Il li*' '3 li* nefocfc n mfe J HM i<5n 

gtøben/ ber aff ft^cr 3uiccnna/ 9?aar CØtønDe tflafur 
tøiftuer fcoft fcanncm cffucr ftn Ifoy Da bliffucr Det titl cn 
^orgifft i bane lift* / derfor Di fom faaDanne 'XGfpffe gier* 
mng<r §jf7ucr fornøDen/ De maaQSrugc Det mflaDcligcn 
fiU Dcne 1 1 fis rcenfclfe oc <Sunt>()cD. 

2luicenna 95efcfiffticr ojTDen fa« onDleafr oc »npp 
ligbcD Denne famme gierningcr* "^mctfomfccD inDførcr mec 
fig7 « Og** / « W giffuer 2tøeren (tor jørDerffuelig fafcc/ 
ocgtøraUcQSloD flem oc SSrccn/oc $?cnnifren6J?enDce 
93(litlc/faa at De riflc oc tøffte/oc forDcrffacr Støtotøai 
formørcfcr£pene/oc &cwger Stømriftai* *cgemm* alle 
ftnc #?att øc $rafft / oc Q3rpDer Støtnntftøtø l iff / oc giø* 
jhart ©ammei/ oc paa|iø««r Støcnniltcn onD SulD i ftn i# 
Mrt/ocfcrøtfiier*rgcmit (In 9~?atur(ige Storme /øc©ø* 
2>er Den Iltfattig* ftrafft < $?enntøenø irfftøl/ oc førcis 
Støcnniden £)øDcn paa / oc aOc SS>?arffi« i 2(arenc oc 95c* 
«icnc ferDcrftuer oc t iegemtt/ oc fører C&?cnmf*en ÆolDc 
©iuge paa/ Ætitartanen oc anDre &øMføt ©iugDom* 

mc / derfor »arc (tg (juer f<w P aa tt ØS cr f° r M«* 
nc Smeltelige gerning/ fotn cr "Stfpfe&eD / faa frempt (janD 
»ilt>c^e(occneunDiitf oc<n©unoetc(/ foroi Der Rriff-* 
utø om/at ingen ©pnDcr f ommcr flere $?enmftcr till (jclff* 
iieDccnDforæfo^eN _ _ 

Qdmanfor figer / at afle Coleriei / oc attc Støagrt Xm 
re #oftf /oc Dem fom £tycne f?aar£ppt inDi#pflfocDct/ 
øc Di fom icf c fcaffucr i øf? tiH etten oc ^Dricf cn / oc cr tpnD 
øffticr ftn iiftiie / oc er ©iug i 3Dcrnc / oc "wflfuer en 
©mg Oføtf «e / «©i ftoll ©ieiDcn &rugc faaDanne gier* 

m "- Xii SS?<» l6U 

Ctøeti Di $?cmiiff?e font ere f?ercf lifueDe/oc&afuc* 
Ocøt>c tfarffue / pc ere Olue oc Xoen paa liffuit megen 
#aar of uer all itf »fc / Dem f*aDer faaDannc gterninser 
icfe fa« megit fom anDr* Øfrmtør / $3?m t §uor fiercf e Di 
f anD rccre / ftamer De icf e maat>e / Ha rommer Di i flor f*rø> 
MføgtD oc fare offwer Drrte øanDlte l iff. 

Øaliemis/ gpicuritie oc Otoffe fcefcrif «cr of i Den 
pitul om (£cfefta& / om faaDannc gerninger / oc fTgcr / 3n< 
øen manD ftall øfue j?g i faaDannc gerning paa enfulD 
23tiø / naar (jan ^ff» cr 0( 3>ucfen/ oc icfe (jetter 
naar jjanD femmer af 95aDf / icfe (jetler naar (jan §af tier 
gtf uct igen eller ©piiD / icf e fcetlcr Den t»?a« fom IjanD fcaff* 
nertefejiafo ro oc §uile/ icfe {jetter naar manD fcaf uer laD 
finHmflaa/ifa (jetter naar manD §afuer vtritvbifiot 
Sftjøpc oc 2(r&eiD/ forDt atteoiffe gerninger forfr encf er oc 
#orfuacfer$^nif*cnøiif /oc forDerfucr 9?afuren/irø 
gen manD M orugc faaDannc gierninger paa en le&ig etter, 
hungrig £tf / forDi Det 3)øDer Den metføDDe Stfamr/ SD?en 
ømC&sonatø Mc er De« ocf? faaDannc gerninger ae øfue/ 
fwDi Da er topifen forDoffuie i Skagen/ oc omsorgen/ 
©m$frDaffcn mat<Qpifm r}affucr faDi ftg tiU ©runD i 
SDJagcn/ ocfaa flab Du førj? reen giørc Diø formcDelft @ eocl^ 
gang / oc Din "vOanD af laDc / oc ftøen føf uc Der efter / faa* 
Danne (eeg jtyrcfer SftenmUcn oc formerer §ane £rafe/ 
4>cfaa flitt fjwDicfe oeDrpfuc faaDannc gierningcr/ »Den 
Den (lore forDerer Ijannem Der ud / faa ae Dec icfe (leer 
affjorplktfyt l ierJia^eD / oc icfe (jetter af nogen uenige om* 
gcng# etfcr OCørelfe / af Ijwfctc Den ofucrfToDigfteDe 9?a* 
mrieø,fue!fe Der af fanD formerie ocforDerieiirøfyfi* mi ai 5)1 

teternr 

mw, 

m<fanl 

ab 

IA* 
f&ftri t 

( Wh Huktmci Qtørffii* offen tøffe OC^ficl / at 3ttgm 
mant) feall &ruge faaDanne 333f>l*&eDø leeg i anDre maaDe/ 
C nD om rcccc 9?af ur f tfffc^cr o< t>l>frcffucr / eGere fører faa* 

1M « Danne gterntnger SWennrøen jtor SSretf oe ©f aDe paa fcottf 
fiU itflf oe ©eel/£)erfor Uiffuc en$)?anDforftgpelfen 
, SOfanD / oc ief e for en ringe iøfl eller en .OuinDte »tlie ae 

ftøtø efterfølg* / oe Der of tier fortape GoDe iif oc ©eel/ £>er paa 

tør/) pulle i £encf*/ fbmlaDcreDer finDe £agc;9?atfimarø 

P rnfl ge jteljbmme ©ell* ak 

mtøty &en fom gtf uer op tgen / Der om taler Juicen«« / af 
ibpli D« <r not teltgt oc ©af nligf at 0)?enm|Sen ©pijer $ gang • 
witø/Ji fcuer COfaanet / paa Der / af IjanD tt>DDrpf ue Den onDe fum* 
éffltftn ineO)?arerieoc»eD^eaffX>ffu^ 
tacurcn/s #øpocrafe 0 ftger / af ©pien er en flor ©unt§eD / een 
t>ef oruøer fom Det ftg 6ør* Sllmanfor |?ger / af eet (Stal (?ee/ 
naar OKennifeen (jaf uer flDet ftg©atfp(met/t?orDiDe* 
fom CD?ennt(een ©pier af en mm o< leDige *»f / Da om* 
mer Det $?ennif*en megtt (jaart oc met flor Zrtoibt 1 vtw* 
en M ©pife / Da f£at &a« # £>e mange fcaanDe ©pife / at Den 
ene fanD fcielp* mef Den anDen / faa at Ijan f anD Deø le f teligc* 

t*2 <«>e / $?en W fa (enge at funger oe iøjlen forDerer &ar* 
«€2 nem Der tit / £en ©pife fom fcanD Der efter Jtaa fortire/ 
52 ffaO oer* <£*ge £<*»ff/ ^ / Jempererft 
"SJ Støn / oe aae haanD* ringe ©pife / fom laDer (Tg tøteltgen 
fdrterto / ee efft er ©pien maa fcanD gaa »Di en 23aD / oc t€4* 

Waftr&tøinføtn wUøpij/Da MfcanDfilførnefccK 
3(r&eiDe/ oc SSeuegnc oc £5cmøie f?d / cc De r cfffcr om $EtDo 
nat Itatt&anD toppe, 

SØtercf Dette/ 9?aar nogen t>ifl ©>pe/ DaflfaU|ant> 
fcinDe fint ppm tiU / oc (igge oflfucr fttic #pen ni* fmaa $lu* 
fceat beuare S-pen met/ eller £o!t Det met Dine #cnDer for 
tine $pcn / at Den QfrpDth giør Dine $pen ingen fltaDe / Der 
tffttt s&inbt en Dlmgc Q3c|ec om DnUiff/Dumaatmegrt 
fccmøpc Dig met alle §aatti* gterninger /Det giør tetteuge 
©pøen / C&cen flitøeb icfe / -Om ©ommer er ren rette tijD 
at tøpij »Di / ^>u j*afr o« rfaa effcer øppen wc tin $)f unD 
oc Din 2(nliDt met (tDicf c oc 93anD filfammen mengit / at Det 
fan forDriffue pinen af #offu<Dct / Der efiffer f*a!t Du lenge 
£uiic Dig/ oc Der cjfter (Eaftt§u fare Dig/ at Du briefer 
ttfe SØanDf* 

StfanD ffall icfe tit ©>p/icfe§efler fenne ftg Der tifl 
mere enD fornøDen er eller fcefcofFgtørie/paaDctatSfta* 
gen fad icfe Der aff forDcrffuie/SJ?cn giør Du Pette mer 
tnaaPeoe crDcntligc |bmDetftgfcør/Da b( boltet cu cn funb 
W/ fom 2luiccnna oc QKmanfcr figcr/ at ©ppen er SSRerø 
mfeene iiff en f?or@unD£cD/forDi DetOicengfør ocDierø 
fer Skagen / oc giør goD forPøffuingc / oc trtførcr Den 
tJiegma oc Colcram / oc forminDffer Den <pine i liftmt / oc 
i ^offucDet/ocg#crgoDflunocforflarer^>cne/oe for* 
tøifpicr Den t>føft aff aftagen oc Den (Totøram / fom fcafiiict 
forucnD etagen /oc forDriffucr Det Den onDe ©tancf fom 
trPt Hørener oc i Støren /ocfaa forDrpffiier Det^peDaf^ 
de oc tforfuimctfe/ tfaUenDe eiuge oc ©icfct* $?cnDcn 
offucrmaaDc ©p»rn forrørrcr oc2"prcfeneriiffuitoffuer^ 
fHaaDemegit/o^forDcrffucr ^agen af Den tøftW etug/ 4 
. (SM 
talt 

3« 
jtai6 

ra am 
% 

b/Q 

for ond . 
ter S 
tømt 

Nb | 

foht 

§ t HaUt Qryfttn i lungen / oc fottØtSem HaM i %*p* 
ficn / Der aff rommer cn toiugfcom fom ^alt>i© ftemerr&ot* 
fca/SBiU Du bruge epøen faa ,£>røtf SJielcf o« Støn tifam* 
men /faa ©pier Du> 

Om $ot> 2tut at ecriffwe, 

CLXXXK 

«Om <%<zt oc luet ftøcr Otøfto/ at iuam ter fotw 
SDccnmøen feall qsoe/Den feall toere Xø^i3< / luffugcoc 
CXcen / oc tef e »erc fcrmengtt mef onD totantf oc Q33eDfte. 

3uicenna figcr / at cn 93recn SCtør pc iu$t oc anDre 
fTttti etancf oc onD Dløg gsør Ctøenrnfccne legeme (tor fiw 
tie / S)unbttirøffw$(l<nnifttM StøoDt oc ©mD/ oc for^ 
Derffucr aflc icgemene Naturlige 9!3eD|te* 

Hwmna figer / at Den onDe iwfy / oc Det 9DanD fom 
om ©ommeren OCcgncr/ giører Støennifeen ©limfceDoc 
ffufD&eD i l#w7 ter tmoD erSGun cn goD legtom / Den 
cr goD for onD luc^t / £>cfaa frrcnD Det hegner etter 
t«Doger» 

£ngoD lerDomforonb^tfr oc ludjt fpmer9?oftc* 
lige / Q5rug oDt Pine ©pifc goDe <x?>icf c / Det Deuarer did 
for onD ludjtoc for Dogen / oc -©ricf S5øguanD/ eller reeri 
futter SOanD ttlforne / forPi alle drager #oltf / fom er aff 
fjeot natur/ IraO £>rttf c f olD <£anD/ Pog maaDelige/ MJ p» 
criffuerfloreiugfoni^lmanforpefcrirTuercff/ at SKen* 
mfrene Rolige oc garner |*att oere Der font Der er goD luet/ 
at 3Xcnmfeene legeme fanD peuari* »Di <5unc&eMueten 
m icf < oere fortøD/ tef c fcetler jbrfceDt /oc ©ulff toti J)ufc« 

Pi ftimtf M itf < wt meøi^M« tø <«<r ww/k icf c fceu<* r 1 
1 ■ 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) i; li* 9< S 

3É 
166* 

for rør/N tw »rø* NT« »rcn?coafffiø/ 
SOtøi jjorDcn oc©ulucn M wrc tør/cct>e(Damitocftø 
ict / Da ouffucr SDtøintøcn Dc$ lenøcr ©unD / *>eD £ufe oc 
garner ftøU icfe roere noøen onD(5<ancf ociucty/erDel 
ictc tam« / Da ffatf Du altiD øiørc Der øoD 3Jøø «W SOcduc* 
lenDc $rter/ af Dm onD* ©tancf fanD oortuiøe/ 9?aar 
tnanD forumrer nogen onD iixt / dier er allrcDe for §aanDe/ 
Da fjMt Du ronfie uit / at Dm fanD Uifius i tounrfcetv §uil* 
tf et |*ec M formcDelft 2(arelaDen / oc DCørDrpcf / at Du fan 
focf e Dm Cofcram t>Daff #?aøcn m«f ©pi/en / <©u (talt ftp 
atleDiøpife fom (jetter meøif/ eller ocøiørvecftt/ocicfe 
fccmøpe Dig twt megen 2troc(Df / CPfen om ©otftcren øanD* 
tfe lioel/ 5)u ftølf icfe alfiD (jolDe Dinliff mettocfulD/Du 
maat oc t>cl fcruøe <Sprup/fom fanD recnøiøre Din iifoc 
ftyrcfe Den / 2BDi ©ommeren ftalf Du Diø§o(DemaaDcfø 
gen met <tf>m oc .©ricf en / oc §olDe Diø i fityøe oe i 3{oliø§eD/ 
oc Det fom ftofø er (taft ou briefe / oc Du Mt 25rpte Diø 
jmDcrtiDcn / Det er Diø en ©unD&eDf* 

S3oi ftøfic CEftaancf eller i Or pfc mort et manøe r}aw 
oe 93tfr oc i uet (juilcf e er freDrc at »are f?ø jbr / enD paa en 
anDen tiD / oe ty *Uin$ fom fører $?cnmf*cn t>rcen§eD paa/ 
,Ocfaa ftal manD »are |Tø for 93f pf?§eDe leeø / oe icf e Dricf < 
f olD 93*nD / oc icf e (talt Du (jetter faDe 93anD paa Din #off* 
uit / tefe (jeflcr (talt Du fojfue paa £ciDe ffcDcr / oc icf e deller, 
om CØcfDDaøcit / tu (talt oc vare Diø for |?or S0#U om itø 
Dagen / oc Din j>ffutf for f?or £u(Deom CtøiDicnatf/ at i nrø 
Deler tijD ftulDen icf c reørioer Diø /Du (talt icf rette meøen 
gVucf fom er Otøa oc er @roe famme ti|D 1 £)u (fait icf e|e(' 
fer S&aDe met mef emme 23«nD/ oc DU (talf briefe <#i|n 
ftanprwffttønDtoøicfe formcøif, 

Cm to«/, fa 

Omni 
fvpfen 
Mtjj 
% Ni 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 
Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) 167* 

4>m ¥3iMtt<n mottjju »tfl UthiUlKfaMMlu 
vc U o;d« / £r ^rbctDcn ce Dm ^»emøpc Ifc ici'e (ler cUcr roe* 
gtt / Da Mt Du ttf re maaDf (igen« 

ftjr £ajfuer Duen liDcl røntørttifhmg/ tøuorleDi* Du 
fealt fcolDe oi (tide Dig t De w)» 2i5er om 3Uw» 

£n ting mercf /fom er DeDre oc offuer QaaraUtitø 
Dom/ 3na.cn ting er DeDre enD CtøaaDelføfceDi^wing/Dct 
mm Du oiDe / at Der Døer flere aff ojfucr jloDja,&cD / enD aff 
©ucrDet / fom )>au!u6 (teer* 

Om 2M(uctetit>té pufoer at 35eret>r/ 

fom manD Dcuarcr »Di fmaa filtf c »punge / oj 

£3<*rer paa fig/oc fcaffucr iWani 

jfteDer/ i Sftftø « anDcrfieD* 
clxxxvl 

£>m Di SGclfmagenDi* ting fom ftyrcfer #ie«w 
pierce o< alle inDuortfe 2lanDcr/ forø giffucrDem Sraffe 
te ©tørefe* _ , 

tfor Dee Sørfle I paa 3peiccf er Den ©ule 90cfr$* 
genDc ©anDct £o!t eller £ra? / i)< ^Xmmin / £araDio elle* 
aloe* Zta Offuer oc enfonDcrlig goDDiøg/fcalffanDeti 
,Ouintin/aff Den 3£Dcltg purpur tfarffuc/ oc 2*rr« 
SKofcn q5laDer/Di fmaa røclrpgenDc QSafmcn matetoe 
Støt fom er t>ell optørret /iaucnDcl 95fof?er/C9?aioran/ 
OCo6marin / Srufe/ SSalfom eller fonter aff (jucr en 
•Ouintin/ Sftløfi Cannelbaref / C^ufcat blomme / aff 
fcuer en fialjf 4>mtm/ efønc »Dløfl 9?clcfen/ (førDc* 
mom/ Den gemeine ^orianDer/ Di ©orte CorianDcr aff 
6uer en £iifolm/## føder pøDt fmaa tilfammen/ot 

5> m m Der ritt it* tot Unbanum i m er en øort oe fcp føumt 
rot t fyotaScti / oc laDer flg^anDk itge (bm <5Qoj? / pi bliff* 
Mfr funDen roange flags /tag Det reentfie fom intet fanDe* 
hjoj «p bettcr fnen / fom Der f ommis i at Den flfall tøepe roegit/ 
lag Der" af £oD 95en$oøe eller 2ffe Stilets forø er oc en 
# Del <2Mn;genDe ©urøtro en i od / ©toracis Calarøiftf er 
cc en <?)fl ©ummten fcalffioD/giørSOtørtcrcnocftøoer 
en liDel vQarm mef en goo SSefrpgenDe OCofen 23anD / eller 
XaitenDden Q&uiD/Der »Di gtørDtfte ®umtro WDe roet 
Den £}afme jtøDer i Den SSarroe forter/ till faa lenge at Dl 
Dliffuer fiH maaDe btøtøe/ faa roenge Di anDre 93rter Der t>Di/ 
ccforar&eiDe Det {aa (enge ttfl DetMtffuer ttl en SUorop eller 
Qep I Det Mt du Da wtt forar&eiDe roet Dine #enDer / fa* 
lenge at Det ert>ell tUfmmtn rotteret /©aamoro>ifage 
23pfam oe 3ro&ra/oc Det jrait Duoelroeatfociforrocnge 
foDiftofenSÉhnD eller £auenDel93anD/ocmenge Detwli 
tilfamroen / faa (jaffiier Du en f?øtt <#elrpgenDe SStfamfnap 
eller Pomuro 2lm6ra/fom DumaatrooDauYonDeforgDff* 
lige'Stør/onDeetancf oc tforgpfftfge onDe £ufft/©ffø 
onDiufft Mtffuer fbranDrct oc foruanDutaff faaDannegeD 
Otøg / oc Den goDe Ovøg jbrbeDrer oc jtørcf er ftiertet / tyer* 
røn oc De Itpge 2(anDer feliffuer troDerligen Der a jf ffyref tu 

CttShtøtt Sføti'poitutmStmbraeUer 

^)ef|ero^nap at Druge om finter tuDf / 
Sføar Det er onDtforgøfftigc 
<23a>r oc iuffe* 

c LX XXV IL 

tForDet£ør(ie/£ag&ett ©orte ©umroilanbatiuni 
p>mfa«$alDtø ftøaStpotetfcren/ $5toratie £aj<ww#cr oc naor <ag^3o 
mk 

k M>4 »5 fem fagt> er / en (Bumrni / aff ^uer en let / 9?elcfeit / £<m* 
tielaff §urr (jalffaneen «lot> / SØftifcaf/fcn ©ufe QSelrijgerø 
fccøanoel £r<* / Diøt>c cpførree SXofen 23laocr/t>cnliH< 
CSafilica SQrt/ ©nle Stgfiein aff (nier en(jalfrøuiniin/ 
flpefer f?øt> alle (ammen til&ofce i en 93arm $?orier/ 
naar Det er t>ell esUfammrn røre mel iauenccl/ etter gots 
SXofcn^ano/ae oei Ntffuer t>ctt ©iemmel rørt) /faafiøfc 
tet »ett i en 93arm potter mer en ljiet> ©føDer af? ^ern/ 
faa af cer femmer cefl iManftf fcuer ani>re/<Saa fag een 
Q3pfam cc Zmbta fom er »el fiigtoro mef OCofen røant> / fa« 
<«g<$omulD/btøDOfftwioejIaacrrom/ ©ifcen t>int> Del 
iwGfåtiiMfyfiiKttotm f*øn iepge SXøgfcmtøff* 
«er i lang ficgoc mceen gop fmag, 

9iu vill teø e« 95titø< oc £ørt Sti* ' 

Deruifning 95efcriff«e oc 2tøfegne cm Ctøen* 
mm ©pife/ cc fojr cei tfør(?e/ 
4>m 95røoi(* 

c LX xxv in. 

^>meffcerbi/acQ3røbeeer cee ^pperffeccefømffe/ 
<Sort>et t ant> icf e t>cre »een QSrøc / Derfor loitt (eg for Del 
tførrtc een menige tfotcf oc 2l(mue tiU 9?ptfc@affn cetø 
f?e SSefcrtffuc oc Antegne om Ofønmfrciic ©pife / a< manU 
l«inl»|olDe(inXtffieunl»|eM. ^ 

,0c for t>ef#ør|tc at w(e cm 95røt>ef* 
qsrøD wcaff fcucce Wiffuer Der tf oclfie cef?e QSrøo/ 
cccerMiffucr mange (jaance 23røD cagic aff/fom ncffm* 
fafl S5røt> mc< arøeUige naffne/ |ort> «røc/4 Øpø^reD 


aufammen/,3)er tiU met orugi* JpucDc tilt mangen døn 
CO?ojt ooDe f itt ©ammet« oc «v8ngc / tog (igeuet er #uecc 
&røt> Det rtftcffte oc v$t$tl Derfor DcgpnDcr jeg W P** 
JpueDe^røDoc ftger ae #u#Dc&røD ^tff «cr got» ^ioD / oc 
got> Sfrturugc 93arme i itffuit oc #<ertct / fom Den Otfcpcr 
3a j li tører oc ftger / a( #erf*c 9ty 93agct 95røD en £)ag 
eller t&o ©arøfe/ fom er otti oereDt oe liDct ©aftef er ganDpec 
<5unD/ Dette moufcu »ibe/ai 93arm 93røD/fom*r førft 
tagen toDaff onen er icfe øunD at <*oe» 

%ui«nn& figer/ ae Q3røD er iefe SDccnniffcenø 
t>?amre^em/forDiDetgiør£ørf?ige/oc fuømmcr off* 
«en i Skagen formcDciji fcinDi* wtl?« oc tFuctig&cD / 
metter Dctformegit* 

CØJercf Dc«e/ af tee 93røb ferierer oe forDoffuer [Tg 
(aangfom / oc gør 5>me i Xiffmt / oc Det røaat Du wD* / at 
alle fooen $5rø$ flopper Xeueren / oe ^r^Der ©teen i 

£)et35røb fom tøiffuer Q5agef aff M&imU ®R«U 
Detgiffuer iiffté flor dftatt/CD?enDet ftuncfer longfcmf 
SO?agcntil(BrunDc/ oc gaar nøWge gennem* 

#et gemein 2Umuce 25røD/fom er mange 8ty »Di/ 
Der giffuer icfun liDcf ©tprefe oc $?act /oc faDer ftø for«* 
Doffuefnarugcn/oc Det $MoD fom DerWiffueraff/§aff«er 
ingen ftrafft eller lioen/CSften Xutter $lar<5cmclsSrøD 
fuinger ^ugen tilfammen ocOp&fcfcri95ugcn/ Derfor er 
goDt OSog&røDt ©unDcr/ enD ©ammet §orD ^ucDc&røD 
fom flopper liffuie/ C9?en Q3pg&røD giffuerOftcnnifrcnel' 
ler liffuit icfe megen mact/fert§r Det er aff £otD ttfatur/ 
©c Wtftt iiffuitopoc g:ør <2tøt>er/ ce memJigen gtør Det 

£armc Xarme ©icfy / Derfor er ret flucDe 95røD Det @øt>etf / font 
tr ret ocrcDet / oc er UDet toaltet / ®?cn $ogfcrøi> er maaccø 
ftøc forkuer mant>» 

£>c effttrDi icg fcaffuer nutatø iHitQJrøD/faatilltcs 
nuecriffueorøSiøDetocftge/at&øD er ten DejTc epift 
effuer aHe/oe gijfuer legemet Srafft/oc giffuer SiøDoc 
ftyrtfe offuer atte@ptfe/Den fom atøft tfDer SiøD/ |ano 
ftaU tittlate ftø laDe/ forDi at allefltøD giffucr £«*Dt/ £>er 
for er Det Dem icfe goD fom fcaftwr £o(De e»uge / oc tete tyU 
ler Dem fom (jaffuer megen Støb oc er fulfcr* ommen / oc all« 
©amle £iøD / oc aOe e/uge £tøcg Deri« ftøD / oc all Det 
.Oueg fom Drager Derto$iøD/critfc 3)?cnmftene9?atur 
oequem at <*De/ Det flÉall »ere 93ng £iøD fom fEaU ser* 
gjeennijten nyttige oc ©afjfhKge / £>cfaa f anD manD numg* 
folDelfgenoereDe^føD effter fom C9?enni(*en«£øficr/mantJ 
foer Det 1 93anD/Det f?egtf /Det oereDio met <peocrocmef 
2lnDrt93rtcr/ocfaatfbio Det met ealfen/ eller manDrt* 
fter Det /forDi Det riflet $iøD øiffucr flor ftrafftocmette* 
liDet / oc forDoffucr ftgiaangfom / oc er De tfolcf ©tmDe fom 
Q3(oDer megit / o( Du (talt ingen anDen <5pife <xu Der oaa/ 
Du Mf icfetøUer briefe røegit Der paa/oc Det flegte $iøD 
aiffuer goDt ^raft/oc Det forDoffuer fig laangfomvDten 
etercf SKaffuc / oc Det f*aU icf c oert formeg« #flD / er Del 
for $ <?D / Da gtør Det #?agcn o(ø|?fge/ oc ftuncf er faangfom 
tin grunDe i #?aacn/S>en fom tfDcrffcsDflføD/Dagiør- 

Det ftanncm ont l ttffM / * Sfff»» *>0 *Mf* ' l< £ • 

<p ii| mit/ 
li 

171* 

mft/uc ftøet £oferam/oc forcoffucr fna«/ ,©crjbt 
|iaf< sti itf e cwe megtf Der af / forDi Def fuømcr ojfuen i 

&øofomerfoDenircen93AnD forDøffucr (tø fnarifl/ 
iftøD (bDentncf'Pe&cr oc £*naefcr/eHcr mef anltt gobc 90r* 
cer / Da er fcef Dee ocDre at ceoc / <©cnnc ©pife er røcøif fun* 
fccre af cctit om QSiwcren/ enD nogen anDen fiD/ Def ffprcf er 
tncgif -ttffui« / oc Droffuer om cnDe toDaff barmen/ 
cc formerer hamren n>Df C0?anoo IPerfon/ocgiffuctgob 
53fo&/ oc fiørcf er iiffutf ocDre enD nogen anDen <5pife/ men 
om toommcren giør faaDanne ©pifc Skagen t>føf?tø< / oc 
§eoer formegif / oc føDer [lien toDi 93tørcn, 

Sftøo foooen i 23anD oc met ceDicf e foton / er ftolo 9?a* 
t ur / oc tørrer megtt / 003 for^^flTucir Def Coferam / oc Den 
onoe s&Iod/ Denne ©pife er Dem øoDe fom§affucr£tøD| 
4epere» 

C XC 

9?u tnflc toi fate om fule $&b efffer Den fctfe fem 
tei$ fcriffuer/ af Mane atle Rutene er ingen <5unDcrc $iøD/ 
*nDtftfDc2)nøe#ønff/oc Det tøaffucr mange goDe£tyg* 
Der i ftg fifl af£empcrereDc (Fompfeyion/ #ømTe foDf er 
©unD Den fom er ©peDaljle / oc Def er en flor icgDom* 

C0?ercf Deffe / at flønflc SftøD ftyrcfcr #icrnen megtf/ 
dc harper 3}jtcnmf*en/oc gtør C9?ennifSen jtarp|mDig/ oc 
fermerer SSfobif/ .Ocfaa fifler ;Dcf Wiftefcn fomføfø 
I>cr fraternen* 

&ifaa maai§« wDe / af QiapUM SttøD er ©unDre cnt> 
^off e &øo/ ©ernej? £otf e £iøD Di fom ga(cr/ocfaa ©am* 

te #ørø Mi; 
s« 

aftør o te 
»tø i 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) fltfÉ Dit [iti(ct# fe #ør# ft'øb / oc firgM ftønfT ere ® untø / $>ttu mm 
Du »ibe / at Iwrm oc Di trinoc £inøt|?e aff #anen gtffucr 
fiorftraffe. 

3øer ^ønffftiøb cr en <5unb Støt) for alle SBilbfrrafr 
afffule/ocer93nber(iøe9?atur/ fom ftafte ftøer / 2tøøcf 
^øn(f^øDpriffuenoDaffCO?a9cnaUconD toeblte octfuø 
f ia&eb / oc øiffuer liffuit Srafft. 

3uerroi«cc3tøft<>ft3cr/£urttll -©ur jRM crtfbcl 
Stiøb / #uo bet tfbcr / fcanb oe rommer flarpe ^antfc oc 
©mb oc en Støcmor tam, 

,©ette #?crg/ ar 3)ue Stiøb eraff #tcb?ftafur/oc 
øiffuer onbc Q5(ob oc føber ftolbc ©iuøe. 

Otøjtoftøer at SQnøe-Sucfliøbftyrtfcr ten ^afttrftV 
øe fttfbe / oc Øamtnei &ut $tøb er bem gob / fom fjaffuer 
tfallcnbcfoft oc ©tuøbom / £xfaa fem fom fcaffuer ©ic§t/ 
oc bem fom fcafr uer riflen oc Wfrerinøe / STti bet famme es 
ocfaa'BaciJanbeaen Q5<*r øobc/ ©alut# oc£itelofc/og 
jtøb bet tiljammen < en forter/ oc trøefe eller røric bet tøerø 
nem en 8(ebe / fmøre 3arcn ber raet. 

^tem ©noler $tøb er af &ebre ftatur/oc forbcre« 
OftennitfentiU ben ^aturltøe øterninø / oc 90affanc 8m 
oc ©prene $iøb / oc bt fule fom # Der ^acfømbeitør / b* 
w©unbcoc øiffuer øoD25(obfc L . 

£>ctte maat bu wbe/at 2tnte ftiøb oc alle fulem* f løb/ 
fomftaffucr bcri* rxerelfe t Søen oc paa SQonbct / be øtff* 
iter iiffutf onb røcbfcc oc (Tor bc/oc er tef e Xcøemit funb/ 
Derfor tpcfiørøtø raabeltøt al *ere/at manb ivper bet fem 
flfør$?cnmf?cn (tab*. 

CXCI. 

■ - • ii§t 
s* 1 i« ■ 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) 
174* 

Xtge Totti 3ucrroi* oc Oiafte ftger / b« ct C8ng gfeb 

tManf atle 93ngc .OuÆgbcf bef?e/oc fcaffufrmgcn 
onotfao i jtg/oc giør ingen onb Q^lobf /Støcn Di fom giør 
flor Slrbetbc/ bennom t&iencr bcf tcfe/ £am £iøb er t>b< 
<3anb§eb groffue 9?amr/ $?en 95ucfe £iøb oc rørige 
Stye ftiøD B'ffutr flor 5D?acf/bctfe cr bcf rønge .Ouca* 
toDDercr £ijfi«f ©unM. 

OCajTø figer/ at bet 93nge £afffuc Sfrøb cr iiffucn 
©unb / forbi bet §affucr ingen ^rccnrjcb i pø / £>f< StiøD 
fcaffucr i ftg f?or $rafff / oc gtffncr fptf 93Iob / oc f ien<r »ctt 
jem giør 3r f>e iDc / oc bi fom giørc ringe oc Utd 3r fccibf bent 
crbctSGjunbocicfegob* 

røoi tøam alfe røito&rab/er $aa Siøb bcf SBfunbijic/ 
bt t giffticr onb 25lob / oc offtierflobigc t>ebf*e i iiffuiu 

OJ?cn jpiørie Sfrøb fom cr røng/bet fcaffuer megen 
rtnDcn^?aiuroc^rafft/ococttarcrCØ?cnni(?cn fbr $aalo* 
©iuge/fom 2(lpcrwe ftger/af ©amme! #iorfc ffiøbcr 
ganbffc Ciftelancofica / oc cr oc fa« Stink 

#are Sttøb cr røfunber / men #iernen cr ©unb / fbr 
® tefcf i §uab S&lcf or bcf er aff* 

5>inDftiin5foø&er©imt> for aøc ©pcba(f*e/bcn fom 
fane inbuoflgtør ttQ jpuhier/oc 7?p«er en £>mwm ctlcr 
fj. bcf er g*ac ben fom icf e f anb {abe fm 93anb. 

SDcerct beffe l af aOe S3ng Sftøb cr Sunbere enb ©a* 
mel Sfoøb oc før $iøb/Æ)ef fom er icfcfwmegifiFtfb/cr 
fcebrc enb bcf offucrfTobige $ctot $iøb / ben fom fcaflfitcr icf t 
Xø(l itfl #bcn/r}anb tfbe £tøb aff ©afflén/ bcf fcalt fa« 
øtørie* 

(Talt t>u krefcc @a(ffcm 

C AT C / /. (10 

gø 

»tø tø 
iffwfot 

nt. I Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) 175* 

ym Sag OScene SD?ant>clficrne / ftøb ten t>eH fntaa/ 
tn lob i ©ucfer en fcalff <lot>/ gtigcfcrtf. «Outnctn / fløu 
tøf vtil fmaa / cag tor uU øoDe rttøtfe / Der aff gi'ør cn øafj* 
fen/£>cfaa <5mn tf tøD 9Me oc Rattime /fcøff iierf (Tø vel!/ 
pc giffucr flor tfrafff/ oc er aff ®roffucd)t«tcrfe/ ( ©ec 
^unDrfl paa ©»men er oee er tjøuoer oc $><rnt / af giør < 
cn ©røn ©aiflen aff <Peferfllic / oc aff SOtynfer / oe en Deel 
#uit>iøg oc en liDef <5alf /oc fag goce&rfer/oc gtøren 
fpuluer eller ^uD&cr aff aHe§ont>e goce $Or«r ocgooc <xbi* 
< / #er aff giør en goo øalffen / ocfaa ntaaf t>u faa fcerø 
re en <5a!flcn / £ag ©pipf ommen / ©utf er oc # oicf e / en 
ccclftutbløg* 

j?iernenaff£lucgif er afftfolo 9?aftir/<*fcer man& 
ben/oa giør oen 90løf?ige/oc ftaocr CD?agcn/oc oenoci 
tøuge t>il! / #an& <cbt Den for anerc <5pifc» 

ftoffuif tf iøo aff £lucgif er ©roffue <3ur|?anfien / oe 
giffuer f?or tfrafff oc f)<tbt / mano (tal! tef e tffce oef / naar 
Koener tf o(o/t>er aff fonter fio tfotøc ©iugc/ oc 2arm 
©icijf /oc ftørcfer QMoocf oc fororer C^anoffenø^afur; 
ieffucren er aff #ct>f 9?afur / oe er S ucfige oc tf ølnc* 

m Srøftrø er icfe affgoD tfrafff/ ocfaa forfcøffuie Un 
(angfomoc giør oho 33lotv , - 

$?agcn er goo oc mef fer megif* Styren gtør onD Q3fol»/ 
oc forooffuer i$t gierne /oc giffuer legemet ingen $?acf/ 
Ctøagcn af tf De forooff uer ftg icfe gierne / oc t>en er aff tf elD 
9?af ur / oc giør ono SSloo / oc giffucr ;Xiffuif ingen tf raff ti 
Dentale eller ftompe giørOSIoooe 23fflirøer#føgen oe 
popper røegif / tføoerne giør ono Q5loD / oc oi fremmer føfc 
oer ere ©unoerc ertt) ti StøøfWjfcfr . 

3 *rø Om ntatt^e ^ont>c Siffe, CXClll. 

Oiaftf fe«er cn Wn £api«el frem om mangt flag© 
ffilfc oc føer / 3)e tfil* fom øribee \ OtinDcnDe eller løbenDC 
fltønD / oc jjAtitot §affuer en (leen ørunD / oc tfifte (jaffucr 
3fferflommcr i ftø/ or fifN (mer effierfinartcrttfefor 
pore / itf c fcdler for fmaa / ocfaa li fom icf < ere |br|Timiøe/ 
ttfe (jeller fom ere fnare i Deris £oo / ocfaa Di fom ^affucr m* 
øf n fjertf ftøø eller <5maø / itf e tødler Di fom fnarliøc raaD* - 
tier nqtf De tornet aff SSanDct / di ere @unDc / oc li fom * 
§a jf tier tefe #(omcr eller g>f?<r i fiø / De ere icf e <SunDc / gi »P 
grunDen fant>iø</ Da er tpifftn Dce funDcre/ forDt De 2lr&eiDcr wr 
fcem rrcnltøcr paa Den §orDe ørunD cnD paa <n fTimiøe* 

3) wc M< Du mertf e / ae #if*e ere t olDe ?>?arur / oc er W 
fucfiøc / oc bUffuer lanøfommeliøc forDoff uit i Småøen / oi 
tøiff uer lenøe Der i / oc øtør f ørfl oc røfunD Q5!oD / oc oeøncr K(J 0 ft 
øenøer oc cr 93funD / men Den fom (jaft ue r en §#D $?affue/ 6Ji/fi 
oc cr aff (h*d natur / oc Den fom tøaffuer forme ør n røD Q:ole<* MM 
ram / Den fiielper S'i (* e oell / Doø øiffuer (jun iiffuit møen tø « Il 
øoD flraffi tø tø 

tfrrf?* øiffucr Xiffuif »cD£e / oc formerer CDtønDø l 
nafur/ oc ftiDer Xarmrøtci&e oc alle fotoe (TuøDom/ Den fom 
J?cD$e <?Dcr tpjfee/^ane Xiflf Wiffuer |Timiøe/oc Der aff oorDer 3?«« 
iweøen fmøfcom/oc facilt 8>ft er meørt røfunD/fort§i Dei (jaff* irif. i 
uer meøc jtym i jiø/o; (iøøer (enøc i $?aøé oc øtør (tor lørftV cnD ai 

2uerroie fige r/$erft <5aal«t er <5unDere enD tør 3 

/ Di ere oc éunDere mci ædic? e oc mee 93reer i 93un< tøfa 
etter 9QjnD 6ereD «r / oc flafl oere ©aftrt / Da ere De ©unDe* jMfe 
re oc ere letfeliøer at forDøffue / OJ?anD 6aøer cUer |?eøer . tnit. 
S>mwm wtl p&Dtrfiten i <n }>anDe etter rDcøell roDi pg (r forø* tøf/ KJ »lp 177J 

*&er tføb fom er 3<t (fe Da erc De ©unbe / Dttuiem fom &aff* 
lier (Urcf e øftaffuer erc fleece t^iffc ©unDe / menD Di »ill faa 
(angforlie affCWagou 2Wc #1* fom cre ferfec / oe Dliffuce 
tf Det »arm formerer Sftennifcene i #|? / ocfaa ftratøcr fom 
*3£tf AffffpfcnDc <8anD/ftyrcfer mes« Støennitørø itff« 

OltlSJiltfcfc C XC 21 IL 

Qttllummføtt/aWptUtv&tlii $?clcf tdPe: t?eO 
fequemmer Ctøenmffen* etmcfccpclfcr Itff / forDt Detøtfl* 
tier hffuit nogen fulD ©c »eDfSc 1 men Doø jjtffitcr 
mit^raft/ fomfcaffner Den forierenDiø <©iuøDom/ ccfa<* 
5>em fom ftaft'uer fnarc #ofte / oe Dem fom fcaffucr fiiart w?eJ> 
at laDe fin SfrmD / oc Det S)Mcf (taU »erc aff funD iOutf 0/ 
øctaø oer tid en uDel #unnig etter ©utfer/ eller m liDcl 
©alf /Det fortager Støclcf en* 93funD§eD/tmn Det er Den* 
ncmftaDeltøe fom fcaffucr £oloc ©wø/ men ©atten &m 
Det at Det fan icfc f*aDc $faøcn/ mt» «i t>ct forcøffuei: 

{>ce oeDre* _ „ f 

£)etie jtøtø oefaa/at CDWcf er Dennem ©wire fom 
<re ®iaørc oe tempererer Derie Q3lob oe formerer CEfianD* 
tRamr/oe er Dennem fom §affuer en ©luøflofl* 
uiu ftafte fiøer / at Det ftaDer Dt SPicnmtfer / fom feaff m<ic 
cnDaff tarme ©icfcfc ' m 

2luieenna fiøer/ Zt 3)?tlcf er Dennem (tåbelig fom 
fiaffuer onDe tcnDer / oc Dennem fom (jaffuer ©idjt ot onD 
»eD|rc/oc flrajf efffer O^ltf er Det icfc at .©ricfcStøn/ 
»nDtagen hanD <*Dcr førrc en anDen ©pifc Der paa» £>cfw 
ftacr 3uiccna/Dc |bm erD er melet oe Dricf er meltf Dé (tal icf e 
taøe noøe anDc fpife / fwnD mclcf é fca (fuer fa« pø m ørunte ■ ■ Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) E3 172* 

i StøtørøV # P>ttl <*Der $?elcf / N tcfe ©cffuefcet 
jua / oc tcfc fceller SSemøpe efler ZrUiU Der paa / af QfttU 
cfen fe all icfc r øri* i €0?ae<ti / #u Mt itf e <*De noøen fcon* 
De$i|* paa OJrøcf / fcrDi Der aff rommer ©peDalfe/ ccer 
CPceicf manøfoiotøe efffer fom iOirøtøif er fUtcTcf* 

2tøicenna oc 2tuerrote faer / « <0«infc SOWcf er C« 
fcejte Cftelcf / £>erne fi <^fc(© #f eltf / Æcrncfl ©tø Sttelcfy 
t>ec CDfrltf er aff en fønD arfi§inDi*©upf?annen/$?cn 
tfaar OJMcf er af ©roffner a« / oc foruanDfe r flø ftfl 
£>f? i Oftaøen/ Der effier en 4Hutt SOWtf t»rt 3UerøroiieJic/ 
ocer ftiMiw t^ulO aff ©mør forafleSDMcf /oeøiffuer 
iegemtf fior^rafff/ .Ocfaa er DJcelcf ©amle ^olcf /fom 
cre aff 9?aftir / ©unDere enD ^Origc #ofcf / fortet Det 
øijftier $am(e tfoJcf wD|*c/oc tager bort Derie Zøttyty 
turnet npr« Pef mef ^onniøfcmforfereffuft f?aar/ eller 
mef ©ucfer / eøer mel ©alf / faa øiør Def øoDfcrDøff* 

3wcenna frøer/©? iør COfalcf øtør9Sføf?i'3)faøen/ 
cc er onD af forDojfue / £)cfaa maaf Du viet/ at gffel« 
€DW er Dennem ©rmDe / fom (enge (jafftier »erif ©mø*/ 
ce Æterne CD?elcf fom en øloenDe 3' rn er flødjf t>Dt / er øoD 
for Den Ovøoe $lot> / oc fiprcf er ieueren / Den fom er inDuor* 
cio faar / fcanD briefe Den SD?elcf / Def er |annem øoff / oc* 
faa nuafDti»rDe/af©mør er CKagen (?aDelfø/cc$rei* 
cf er Oføøen meøtf / oc øiør Den højlige / #orDi Den friøer 
cp 1 Sftaø* no CKnnD / Den fom efter megen ©mør/ Da øiør 
tot $X\$m ©tomøe/ pc fmør er Sraffnøef tføD&cDaff 
#ue ©maalk 3 

em* 

krerto EEMvt. 
te 

tyl* fac< j Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) tø MfHf! !51u vid 3<a ^a(e om 0(1 

C X cv. 

Zukmm W fin QSoa. ^Tafcr om o« faet/ <>' efrr> 
fa 9?p -Oflc er« aff £olD / oc 93ot* ftai ur oc (tor Srafjw 
t>c ©amle £>f?e er aff £ør oc frcvD t>7a?ur aff ©aU oc cren* 
Dcri£icrfct/#en|bm er tef* forgammcfl/ictc (jeller for 
cm it ©unDrø/ Den fom er tjtøD/oc er maaDetøe 
©a(tecDener25cf?# _ 

3o $er (fcer en £>ff er / oc SQfaffci / De* ©unDer oc D* 
ter er ocn / &aknu$ føer / at manD ffa« tfDe S9?aaDeha,e 
£>ji/ Den fom etter frrrøcstt £)$ I Den fanøer ©fien t 
kloren / fom oc Støtcenna ft^er / manD maa »elt otte £>|t/ 
naar SD?aa(«o er aforD/ oc manD t>iO icfe mere cm/ Dog 
maaDeltøc met <perer for cn 30D ©mag / Der af fanger ane 
©pif* en 30D ©mag/ ocfaa forDoffiter ©oifen ftø Deø 

^uicemiafTacr/Denfom^Kcr-Cp/Da Mer fjano 
SO^øcn fcnaD &ellcr Den ©ammel eller ftp/ ©alt« tue« 
<&f<M I om §anDtfDcr megttDer aff, ^'m- 

Dvafa |Tøer/ftaar manD effter StøaattiDt tfDerlif* 
£>fi / t>ec fiprtf er $?affu* SEunDem 

CmX* exevh 

DtafafløcriDcnCapitrtl om 28£g/ g aff 
ffrr (*< a& baffuer flor ftraffi / oc Di er« aff ttrtD ftatur/ 
CDccn i?«iDcn aff £a<« er aff ftatur / w er ftøwa / oc 
fcorDatforDoffi«/ ocafuer|oo«(oD» ■ 
■ P Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) fgo, 

U% I men Di gtffucr onD vtb$<, \&ø 

3utcenna (igcr / at mcinhgcn aUt <x$ formerer CQfanDI W 

lettur / cc ftøer §anb/ at éløDetfg foDen t SGanD ere jffflfloi 

€>unocre en De £aarDc / forDi De laDer Dem rmgc forDøffue/ (55« fit 

øegiifuer goD95loD* grunt>/: 

vstegte #g er icf e ©tinbe / CDfan fiegee Di n>D< #<*b(/ u / gø> 
Da giffuer De |ior ^rafft / oc forDoff uer icf c »etU 

53føDe tf g er goDc nU Dem fom (jaffuer saioboefcoff/ 
ccDenfomfinlegemforgaar oe forfutnDer/ccfaa Den fom 

er ##(T/ oc for alle §aarb§cD i <Struoen oc lungen oc £m 

fuar anorect. ^ 

#orb # g foDen t # Dtef < ere goDc for ©tolgang / oc M( m 

itarer Xifurt / fbm 2twcenna fjger, t(r L 

©ofe g <r QSftinDc / oc ^ff uer møen 30b ©mag / oc ^ 

$tør $?agen 2Jlø|iige oc flimige / 93rpt»cr manD Dem op m, ? r " 
naar Dt ere 9?p giorDc / Da ere De fufDe oe intet tompt 1 Den* 

mm / oc De ere ocfaa goDc/ om manD #Der Dem 25tøDe/na<i* ull 

~ to Stad 

Støtcenna oc 2(ucrroi$ ftger / at ManD* alle tfruce ctt 
#tger oe 6e|f< / oc <£>nrtf r / tf iger ere aff j?#D 9?atur / oc j fI £ ' 
renfer Ctøagen / oc giør S5ugen fTet oe tør / 9?p tfrger oc / 
tfer tø følDer oc tumger iifftiit / oc Deri* ftraftt er ringe oc tø2 
æt goD / oc gtør onD *>cDtø. 

3*ørre ^iger g'ffncr -liffuet ©tor Strafft/ oe giffuer 
ge&c SCWme ec jo^dc/cc fcmDie <©pgD er mcg/ftfDcloe 
^0/S9Jen Di a'eriee^iger/ITger^Hieenna De gtfurronD 

»D/ ^ fom< i 51* 

...... &(oD / a Den fom #ber for mange ajf Dem i Da tiiffutr r}an& 

™ ©aar met ©aarelfe/ftløe oc <crafr/ Der «U met fanøer 
m £an mange imiff / ocfaa o&ner tpj^cn Den forfloppeDc Up 
: f ' ucre oc $cilic / oc er Styren goD oc Støren / oc renfer Dem 
f*5 offaU omfloDig&cD / oc giør 93e»cn rom for epifen / om o« 
l'Pp ^ cr otm ^ r oj?aa(tiD / at Di fommer neDcr i CDtogenø 
B r »no / $?en Verfer tfiger ere $?agen icfe goDc eller ©urø 
w « É &e / men 01 £ørre / fom 2iiicenna Ogcr, 

*m om SWntør, cxcrui. 

x tapi ^ m 9T)j n ^ r e<J ^ r 2(m'cenna oc ftger / ae tmDer alte 
£5intør / Da er De #tiiDe aiDerDejie / oc Di fom (jaffuer en 
w « f p nD j^ u{) / 5| fortoffutt mej? / oc Di fom er for 93ngc / Df 
roDner mejl i fom OSafte flger / *0<faa er Di eøoe ^mDriv 
Dcmag/i f t tø re ^ af ur / 0( r 0 p y oc fecuegner hffuit / oc giør 
røb tot Xtffutt D / oc formerer Den 9?a iur SSflanDS gierning / D< 
tmm røintør fom er tptio featftf Di gaar (etfeligcn igennem / cc 
\Wm fctøfer icfe mere op / men Di ©ure kinoer £cDcr icfe / trDen 
Di plttfucrtoDeførfi mDi SSaalD S3anD/occtt>er manDDem 
for eføaatøD / Da lefler Di Den onDe £cet>c / $?en Di 95iDDcr 
<%mfoxr er aff ftolD 9?amr / oc flopper iiffuit oc SSug floD/ 
oc forDriffuer Den OvøDe £elcram. 
t åM SJmter ar attcDen fammeDagDe Dliffuer q3rø«f?pr* 
L ffi^/i tf er Xiffmt / oc tøtffer Xtffuit op/ 93intør op&cngDc iij. ede« 

fcaffuer flor CØcacf oc ftrafft / oc flprcf er iiffuti / De maat* 
oc SttigcSGintørcreeunDcflcøc gtør ingen efaDc/cc 
K (om ere Grøften aff 93inr<wr/Di ere goDeurøen* 
' ,> niffene Z«m<( tyw * Støren/ cc gfuer øoD f iw> i-BU 

3føf<*nna ftøcr I at 2B#c røntør to #eoe cc 

tiqt i oc fbrfcøffuer ceU/ oc to cre gooe tiU i cffticrcn oc ^in* jfrX 

Eva- maat t>u <xto ton ©amme ®<*q N fciiflfue r 93røtt / W fi 9)» 

faueancr XtfT««* / 2W< cr ^Støren ©f acelføc / oc* gp* 

faa ^cf fftrøntør. km 

Om £6fc cxcix. m \ 

®t &H gbtt er en Tempereret* tfruetø / cc to JE 

© ur* (£fcfe cre flaaloe cc £ørrc / cc ftyrcf cr Ummttotm m 
naarcierc95efuerc mrc flor #<*oc/oc fUwcFcri?tørfctcc 
ipt^men / <®efom cr* aff goo ©mag /ocøtørono Stør/ 

jaa fom 2fot'ccnna (tør / w w ton anocn cc x>vi ton Zttoit c 

forcøffwna,r. tam 

£>et -OcfTetler ©ap aff (Støe / eller gtøe 3J?of? / &uem ^ 

fcct briefer / Da flprcfrr tøf CD?aa,cn / naar §anD fcAffucr n/ # 

megen ont> fiKto i oc fcaffwer ncffue Sfrafff oc ©iprtf c «H ^ 

cd fcrooffnc* tø 

,©en fom t>ifl øerne ctte £Me / 6<mt> Wtffuer or gterne K y ( | 

©mø t alle §ane £ar mc / t»ett fom gierne »itt tf cc <£&lc/ [ ( ^ ? 

(jano fteU fluncf c 4>efen / W tmiaace £61c etter ci øferne ^ 

for £olo* ©toge / 3)i £p(c fom i\to fmaøcr / tt cre øanrøe <ir oen i 
on&c / oc ø uer £if fuet Koel SD?acf / aff £tøc tøffucr mange 
^onoe topife dereD / cc f^aO W Da gførtø reene cocc »pence 
incen / oc fttcre cenncm i fiptt cr / oc ©tøc< ton i £>li< cflcr 

dato li fane oc flnto oc |tcgc certnem« \\ 

Om perm c c I ^ 

5>crcr fom cre SBmaa eller SBnoføe ti cr aff Zøt na* j 

f«r / $?*n oc fem cre £tøec oc maaoc / N cre £cmpcrerfi lj4f ; 

roci m tnet KDef CGetfre/ 3He )>tf rer flopper i tc er goDe fbr Zøtty 
fom Xafta figer / <£Der du per« r førene ©pifen / Da »egner 
t>t SSugen/ pc DCcnfcr grogen / men tf Der Du Dcmcfftcr 
©pifen/ Da (topper Dt/oc forkmDrerat^tfper fanD itfe 
fowme jVa ©pi|en oe i ^offucDct/ £r QOcrcr &orDe/Da 
(?altDu(iegcDcm Dog icfe formrgtt. 

Zuuctma ftger/ at perer flprcfcr 3)?agen Den fom 
idjf/ M rø« (r °<nnem / fom for er fagt / oc Di jbrcøfftirr #o|U oc 
wte Coleram* Rfyuit føl* 'tf Mm!tøi .OutfDcr poDc ©øt>e oc ©ure err affgroffuc<5utø 

- (tomten/ .Outf Der oc ftn $olDc 9?atur ftprcf er 03?agcn / ot 
W/l 1 " 1 gtffucr goD ipfi tiQ tf Den oc -£)r idtcn 1 oc §of ttr i iftuit ttlfatf 
^Wj m<n / £oer Du Den for *Spif<«i / fom manD g»ør »cd *pcrcr/ 
to (lopper De / oc rffter ©pifen Da tøffnc r Df Stigen* 

aucrroid ftger / at Dcne ©mager goD tiU Den £tfDc/ 
\mp oc ftyrtfer gaturen naar manD tf Der Dem flrgte / w <rc go* 
AtøØ De fbr .©rucfenfap/ Dt øure giør 95røocn / oc f?ørtfcr 
tto tøf Skagen / oc løj! tiH tf &cn / oc fbr&mDrer Den onDe ZanW 
$ ( t! ^ At Den icfe opfliger t ^offueDet / oc giør goD $JoDt* Om perftfem CC ih 

rperftfert er ftolo oc #uctige / oc gtør onD »eDfte t iiff* 
UiU 3utccnna ftger / at De tiDtge oc maaDe 'Pcrftcf c er 
gen ©unD/uc gtør tiU tfDen/manD ftolljx>r©pifcn 
tf De Dennem oc itfc effter. 

OUfie ftger / £nDog at De ere Ctøagcn goDe / Da er Der 
ItacticH groffue ©pif« / oc di fom tfecr Der roegttaff / Dt 

2U W# KtDfl 
tier t« Hiffner sierne 3(ff(TnWac / « tøtø ®tttø$ tf < $ 

Om £rc$ar. CC777, 

3Vr erc £umDe ©age Speger / fom er #m'De oc 
©orte / a faa jnarf fom Dt cre ^iDiøe oc SDfaacn / Da cre Dt * ^ 
$oioe aff 3?atur/ec fTøff«r onD §#De fom er af (Tolera/ 
e>c lø/'ner Q3ugen / oc fea&rr 3)?age CD?utiDcn/ Di QMtfg* 
Sfréfcn ere tounDerc cnD Dt ©or« / Dt flere er Dt aacr&c pr* g 

OmSRtffpctøl, CC/777, 

4De 25føoe tftølfoefen forttr^ffuer <Tofcram / ocfaa rre ^ 

fci goDe at bruge cflTrer CPfaafnD / (ige fem nøDDer. m i< 

fterffeber er ftclD oc tFuctrgc/ oc løfntt S5ugen/ oc wm 

kølner oc ©tødfer tolerant* Sla|lamen cr ocfaa goD eflp» M 

ser OføatøDr, W« 

Mi) 

tftøbrr er e §<*be oc tørre / oc De for&ø ff ilte fuardgen oc «ti 1 n 

#<iDcr 03? Jgen / oc (øfner 33ttgcn» tø 

tprrfee StøDer er COfagcn <2}funDy oc Dt fom <tber man* nføn 

ge Der af / Di fanger ®\cf>t i X ungen / ?)?ØDrr oc #iger er* & 
goDe at De imoD éjørgpjft oc 1 pinact tgJjeD* 

#i(Tcl 9?øDer gtffuer i iffmt flor ftrafit / oc forDøffiter 
jtø langfom / oc g?ør 23<er i barmen* 

3pocrae flger / at 9?øDer formerer ^ternen / oc ftoff* 

ucDet gør 33<s Der aff. Qluaama figer / Den fom #Drr flrg* w| 

« ??øi>f r met <PcD?r / Da maac- r Det Dm H?oppenmg cb f UM frtl/ ( i/Nti 
ffCdrtii 

årté, i uyftcf $ ftoffueoet / at tin Mtit ftycenbte. got ©ammet #ojT* 
# oc tftøDfrerne met Roning / ocfaa rcnfcr Det tømme £&rp* 
ficn / Di crc ocfaa goDc ntt Xcffucrcn / oc giør li), tins fem 
t>erD cr at loftuc / Dci g»ffucr l ttt'utt en lofrhgc øet|?e / oc ob* 
nerDcnfor|toppcDe<iert>er/oc forDriffuer tin ejfiierfloDi* 

DmSJianMcr- Uri 

©oDe$?anDclcr temperer« met #<moc fcaffuer m 
Ktil 9?atur, 

3uerroie ftger / at 3)f anbel gtør en goD gierne oc got> 
€5apt / oc Dem got> fom cr 35emøtet aff <}Bagen oc <Brot><* 
ring / 3)u fealt fommc fatte« reen af Dem / oc <rtc Dem 
met ©ucf er oc JOueDebrøo effter atte <Spi fe. 

OtajTø figcr/ alene giør §un Struben #cer/ men fcun 
forDøffuer tog (angfom / oc ligger Iciiget COtogen / øc er got> 
for onD fiati i Wwtit 1 tin fom atter etter briefer D«K 
met ©ucf er / Da formerer Det CSRanD* 5?af ur* 

3uiecmia figer /at Det obner SSanPene gang t 93tø 
ren / øc er Sflagre tfoltf megit goD/ oc er goD for ten £>ØbC* 
lige krampe / at fmørie Oi0a.cn Der met / Det beuarer SØ 1 ?«!* 
mfeen naar §anD bhffuer gammel/ at &anD emørtfjw 
OCøg Der met / at |anD icf e bliftuer t rogit* 

Omfiatucfai CC^/A 

iatueaeraff ÆaaføSJarør oc goD/ oc øiffiicr htit 
$rafft enD anDre &rtcr / iatuefe »eDcn eller anterleDie bc* 
reD/ er bcDrc oc <5unDerc/ oc gijfuer X:jfun beDrc $rafft/ oc 
Auo fom tfber Den met / ^ giffucr #if nmftm føffn/ 
' 3a ij 
■ lamcfer cre cc gooe for mmm i \m&okn faffw 
fbrerenD i ftoffueoee/ocfaa cre iatutfer gooe forfcenonoe 
^D</ocforØC<i(f«wn3/o(e<faDflr fa lewltgcn forDøff* 
ue / oc ton fom (toer lat ucf er mce ^btcfr / een giffucr fcim 
goo tøjl tiQ afcen / oc cr ton ørt for ocn ®n(ejo« / oc for en 
Scoifcn iungc* 

3)e gtøe aff ©ranaccn/tfi>er mant>t>em #af?cnt>iø 
met 93ant> eller soen SQano/ t>a iøftat ci Rørpen / cc 
forørpffner Colcram / oc grøirør SKenntfecn *øf? (il aften* 

Simeenna ftger / at granat <£&lc §aff ucr octo lige opg*> 
&cr/§un pejjofoer ©pifen tifl §inøie rette forooffumge/oc 
forfrnører ton onoc lu« oc Qtanøc/atøen øriffurricfe i 
$)6ffmtot. 

ftaffø figcr/ at ti øure ©ranace (£pfc Zdtfmm 
Q3rp^m / oc føfner icfftiercn oc Ctøagen / oc fbroriffucr 
(Tolerant/ oc £aa(ø* ©rnøc/ oc ocuarcr SQ?enm(*en for 
©pie«* 

2torøtø figcr / af afle DCøocr oc 93«er aff 9?amr cr 
tiinttøt m #?c(ancolnte wWtl »øen Im&tt t; £>jrc 
£t«ngc* 

■ Om Æeett. cax. 

ftoctl cr fiato oc S'ørre / oc føøcr $?cland&onfren fuv 
figljcø / oc cr goø for 3>ucf enftak 

$aft*f?ger/ Æ>en fom tf Der mange SfocH/fcanø fce* 
øcfaa mange f?ore drømme / oc §tin (øflfner *i#wi/ oc 
giør 6f rnpen oc SSroftøi |<cr« 

»Oripa* gen/of 93« ktffvttø I Næn 
frppcr tifanå /tørt* tS7 

♦Crioaflue (tør/ Den fem gaffurr ©idjr/ fcanD føH 
a(«D <vdc ftoeiU 

Om SJMtcm 6 C a; 

CDtalfrr cr* £ofoe oc $u<ti& tfofur oct>*atier93rø 
gen/oc er Dem 30D* fom §affwrr £)øDMDcoconD##ec 

Om 35ecto C 6 -X7, 

93ce« cr faa ner c« ttfatur Itø fom GRatøn/ tmfo 
lagen ar fcun er (iDct mere fiatit oc #»ciia*r < tønDi* 

Om Kofftter* C C xih 

Ettern ©criffuer 2(urrrote oc tø«/ 3(1 OJouer cr 
aff #a:t>i oc #u<tcr 9?amr/oc øtør i Skagen /c; 
DrøflFuer Det or aff barmen / oc cr Styren 300 oc ©ictyen/ 
oejaa formaner Dc<$?anDe ^atur* 

Om «ftøm ccx//// 

QSøncrer^empereric/fttfD oc ffucftae/oc i itfucf 
gtør Det rommetinac oc tww/oc 6tttoicl|c<i?offiitt/tcti 
lom tf Der megen Q5øne / fcanD fanger mange <5ucfe/ oc 
cr icf c octt «a CtøoeD / Ctøcn fcaffucr en <5tiar OKccD / 60a 
fcriffucr ©otønuo / at Di gtffiic * d ol > ^teo / o< aoD tfrrttg' 
§cD i iiffm j Derfor maa f?ercf c ©unDc #c!cf octt <t*t Dem 
naar Di cre foDcn / S9fen Den fom aser Dem mer # c / Da 
ffopoer Di Dennem i Xtffutf / afcer Dn Dem oc arønne / De $øt 
Di raa tfuetfø&DD i #?aøen/ <* i Swmen gtør Di ont vau 

2tø iff 13 8* tøff 

OmVUfr ccxmi ml 

i| er tempereret t>Den £<*De ecfaa »Den StulD / ce fcr** ø mi 
ger liflfii« fammen / cc gtffuer iiffwt gcD £raff t / o< gaa« 
icf e gtenie igennem Storøen / ot er icf e goD 1 farmen 

fraDcr mani) Den t>efi i SD?eltf/ Da jbrmerer Ijun 

£?lo*t. . r f 

Dm €r*<r, C cxv. p«ø/ 

grter ere goDe naar manb ftuDer Dem uU mtt $o* j m g 

te £>Ue eller $ieft / eller met D £iøD fem er 93ng / oe ^ m 
lage Der t»H en liDel ^alme 93laDer / faa er Det en éunD 

©pifc / men @oDt eller top aDe er megit <o«nDerr, mm £>m£erffett cc^/ { 3faae faler om )>r ffc oe jtger / at manD |f al renfe Den' 
«iem »el aff Derie / oc ftDen tot Dennem reene i 'SJanD/ 
naar Det er (tf eD / faa flaa reen 93anD Der paa / ec (aD Det 
fiuoc till Dt Niffuer tøef e / fiDen fTaa Der paa Sfteltf / eller 
anDet {juao Du vilt/£>cfaa ftger 3faac / at Denne øpific Ifr fom e 
røaat Du be om Cflførgen/ oefønDerltge naar Det er i en |fr kJ 
tiD / fort^i oet lefler Rørpen/ oc forDrpffuer Den fOøbe* Wt\ 
lige SBiøl^ 

Om ©uampe etør 'peperltø^ 

c c jr f / /. 

#er fade om <Suamen / eller 6uaD røanb t>itt iteffne 4 
tw/ ©uarømrø/ Merling eUer #?>rtf en/ eller fcuorleDie f 

Den tm neffwfe fanb / tøffe ©tiamme gijfuer onb fcetflfe / 2w£ 
cenna ftger/ at Di fører $?ennif\fen forg eller Drøffuelfe paa/ 
ec forDoffuer tele / Derfor raaDcr Di tpiflfc/ af manDfeatt 
li,; *p Dennem. 

mZ Om&mmtl ccxviu. 

&tt jtgio at manD ranD t>ctl giøre rcDaff ttemme fl <it 
jjob foDen rer / o< tage Der tifl øperaguo / Det rtDer manD til* 
fammen / eller fcuer for ftg ftelffuer / Du giør oc DercDt Denne 
„ SQrter mel OftanDel Ctøiclff / eUer tnef goD #<*D øD fom 
m *l feDuaanlig er / Denne <&pife er goD for Dem fom fwaffuer (tu* 
w <Aji g C ^?prer / oc ©tuge klarer/ oc mange mener at Det er t>fff 
tø«& rj)?anDe(mcfcf Di fom @iuge er/ ocfaa Di tounDe / ocfaa 
H mener manD Den CD?cfcf fom DereDea mel fterueflen Sier^ 
tier / eller <p§eDen er Det Dejie Der nll* Mb 
hik IN 

føtrinP CCX1X, #11 fanboc berebe en gob (Tonfect eller #rteaff WtU 
ler fom ereStøge/tagij. fjaanDfulD<)>epelen/cn(jalfF fyemb' 
ful** oc ^peterftlie / fluD Det (ilfammen fem manD er vaan at 
øiøre met OJ?anDel Ctøieftf /Denne S^oejTergoDtiUrøatv 
øeøiugDotm 

Om StCborn etter £t)tøcb(cfter. 

ccxjr. 

£efaa fanD manD oerebe CKoff aff 2N(wn S3(cm* 
mer / fom et megit goD ctO ^offueDei/ fem (toti DereDce 

met 190, 

mer Tyå CDMcf fom »enligt ar/ Denne SDfo« <t goD rfflattt 
Drni|om ere I53a«crfudj»af* 

C C X X l 

4Dttie tfttøer Mr t>u £oe r£u eller ua gange i Støn/ 
tee er megit goo / Du Ml ftuDe gcmmtUc i 23anD / cc toc 
t^øDDerne Deri /Det ftyrcfer j?offueDer megtt/oc beuarcr. 
iegemet wi en Sløn itøgDom / £0?ercf wfaa øm Dm #off* 
lut at toti {smt £ ien.De 3)ag (talt Du (or Dm #offutr tf. gan* 
ge / eller eftter fom COtenmtfen er oon at giøre/ Du jtall rage 
tn iiM (ud lom tete er for jtercf / Der f Di (talt Du ftuDe €om* 
tmlle blommer / oc ilaDen aff isene/ Detbjw ul|ammcn 
øf ftuDe i luDen / Der met roe #offueDer éJatfenDfc / ftaffuer 
Du oc i»nD fiaar / oe en <©iug gierne / fom rir ffcecr / Da er 
Det beore / at manD toer J>ffueDer roet <2)arm SOanD fom 
er oDt flagen tf. cvg / eder ftuD t røanD <£ommclle eder <5e* 
ne fom forfcreffmt fiaar / Ctøen reen 93anD er reDer Der tifl/ 
øcSfrmD fom ØløenDe ytn er fTøctoDt/DetSSanDftyw 
ef er JOoffueDct megtt / oc £pene oc <5iøncn / Du jtalt oc ep 
Stt totn fcoloe Din #offuit 2)«rm MQ» 

Dm mattejefofofeje oc twejrø €*pffc, 

cc xx-ii. 

(£Der C^enm^en mere enD gaturen (jaffueroc£off/ 
Da fbrf rencf e r Det gaturen / oe CEttrnm fim f anD uf e renfTø 
eller reen gtørt* aff peeren y Der om taler SDZarat / oc fetter 
enlignelfeforomentoccf /fom oliffuer følt fulDaff mange 
fconDc ting / oc eet begønDer ar gtffue pg Øt> cc trøt me / faa 
jnaaaUc^en^rø|?e/3 dgemaaDe er Der Km<i$fta* 

gen itmmc 

M 
(tø/6 

gftfol 

^nDerttg 
gange ai 
bit fa ti tot 

6nw/ 3* tand 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 
Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 
Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) hit /Kl 
ICC bit 9# H 1 tpt* 

$cn naar Den er o jfuerfToDigc fulD aff alfe fyanU ^pifc / Da 
fanD Aftagen icf c fortoffue Det / men maa Det laDe »forloft* 
tut fra f 13 all Di anerc l tmmoDer/oc Da er Det ftaDrltgt/ naar 
i einmoDerne rjaff uer »nDfangenpct toforfcoffueDe épife aff 
©Jageri/ SOfan naar Du nøtier ^pjfen maaDcugen/ Da fanD 
Skagen forDoffue Det / oe laDer Det tete fra ftø / førcnD Det er 
forDojfuit / -Ocfaa fanger §ucr ierømcDt Der aff fin ret« 
føDe / øf aJt Du ocfaa otDe Den rette maaDe paa # Den oe Drt> 
efen / Da mat Du anfee 03?enmitc m ^aane/ oe (maD fcan$ 
SQtlcf or er ntet XrelDom / 2troetD oc anDen (eiltgljcD / oe U* 
fonDerltge fem £uer er von tia/C9ien @alcmttfTger/i§u 
gange at ceDc om -Oagen Det er Naturlige / om SÉfiiDDagen 
pfalt Du #De maaDeligen / oc'faa om afftenen / «>Dcn $Rw 
nifeen er anDerlcDie oaam 

goremtc. ccjcxiih 

#or@nuctag£erram ©ingulatam oc iutum 3r* 
menum / Det fmDi* fcojf 3potecf eren / Det menge met iXoje« 
^anDce&rKfeDet. 

©auenue ftger at Denne famme £)rpce er goD for 
©nue/ oc for ftaaljcD i 93rø|lct oc titt øtru&cn / i ug< 
maaDe for £rang&cD i trøflen. 

Set) fom er btftowtt 

CCXXI1I1. 

Ofcaft* ftger / pmlcf en CD?enmfee faa £aart er oeffoppty 

atnanDfanDicfea^«^^ ()ilt ^ ttnl, ^ a,ta B < <n 
tia'Den Qflifler tag popeft / oc fiuD Dennem /oc t>ric Dennati 
igennem en ${eD* / tage Der tiU bomolie / Det laD'r t u 1 m 

55 0 ftcren/ 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) tpl* 

ftø M / oc rom faa t &ffuit fom Det ftg før / Du Mt i&t UU 
tiet vtre forbarm/De« f*all tef un »ereliDetbarm/lafF* 
ti<r Du ingen popcl/Da maat Du tag< Otog&io« aftlXcø 
S9}cd / etter 95pgfoD / Det M< t>u w igfimm cn 
tø /oc bruge fom fagDav 

q[BiU en StøanD etter XiufoDc Det ief e gtø« oc er reeDr/ 
1>a fag« ffguj. etter tuf.pitør naarDtwUegaatiøecng/ 
t>iforuegnfrocgiør£iffucnl<Dige/oc foruarer ©tømtøen 
for ^aalDe <gwgc / ja for ©tugDom oe for onD vtWc fom 
eroer i nniffcn / 3).ffe *PtOcr fralt Du faa oereDe / £ag 
3(oe en Ouintin / fom er #er(c oc goD / Wlptthe fom reen 
tr en &umfm / ?. Ouinttn Dfcu&aroara/ <Saffran faa me* 
git fom ih <5rarff S&icr / Der affgiør piller naar Du &affc 
uer gt'orD Det pufuer / oe foDen m« en ftDel tøiin / oc mat Du 
lager Dem / Da (talt Du briefe en goD 4Dr ptf QOrtn Der paa 
D$ffe famme Pitter / maat Du ocfaa tage om Sporgen / oc 
£>rttfe Der paa en goD 3>øcf gteDtoalU/fomer "vSarro 
giorD/ oe Den 4Dag Du tager famme Qtptfi M Duicfe 
gaa »D aff #ujit/mcn gaa oc "Spaderet #ufif/oc»are 
paa ©toefg mg / oe tfare (Tg for megen -©rttf en / oc 9?ptte 
tfa&e #ønfléftøDifoD(/cc atøe itfon (tøet om Dagen /om 
onoen Dagen (Ulf Du tage ©fomaticum etter (Foiifortati* 
uum / etter anDre SQrter fom fmager oel / oc tn goDe i 
gen / er §anD Da »ett titt paffe / Da maa §anD ©pacere / os 
§anD fta! femme ftn ftaar/ oc (aDe ftg t laa of uer all ftn &ff/ 
Det ftger CEJcVffue / Den fom mcmligcn femmer ftn i^offutf/ 
Det ftyrtfer (jans <S:cf}t / oc o&ner Sue^e^cller / fom Drtff* 
uer Den onDc Dtøg t e n;?tfgftcD fran £cffueDet / oc Det mr.U 
ger £iernen/ oe ftørct\f£ [vannem alle fine éinDe, mar»& 
maaoefjoerejjter ^ ?;?&mD engang etter ih g<w8< 

$iaane* SDfaaneDet/ toa (igie Det /at $<tøt tfottf tt &u<Ufa% 
wegit <©unfcere enD ^SanDbaD. 

Om Orø forø ^eraøelfe ^affaer 

met ftg» ccxxr. 
(Sffter forø De »ife taler o; feriffuer cm ^eragelfen / D« 
sr^eragetø n>Dt aQe<SiugtommeDen beffeOvemetiumoe: 
iegtom. Diabtt QTfofee ftgcr / af mani) Ml tage ten mel 
fWfTioi/ ocfaa ftger 2tøerroi6/at tøuilcfen OJcenwfre fom 
rr itfe gantfee <bunD/6anD (ral ufetage^eragelfen/ er 
§au ocl'aa formelt <btug"/Da fltøll £anD icf e tage ten/ men er 
Bf t faa meObelmaDe / faa at (janD er tef e gant fte <5unD / icfc 
§etler ganofte fmg / i§a maafcanD rage Dtn / ocfaa er £Ren* 
titlen en 'pMegmamue / Det er Di fom fcaffucr megen »tcifc 
dier fuctightD / t Uer er OftelancolKtis/ Det er Dt , fom fcaffues 
megen tør|cD c: fule / Dt maa t alle Derte ©itigDome bruge 
£eragelfe / fbrDt Det tiener »el Dem fom er< fuctige / men ec 
SSJJennt feen en ©angumeuo/ Det er goD 3MoD cc aff § tf D na* 
tut / eller Det er (Tolerieus / Det er aff $<*D oc tør natur / Dem 
er ieragelfen tete funD / »Den faa i»aar at £anD f unDe fnar« 
fchffue Den qwD igen* 3tmbefor i #rer / fcuorletis røanD (tal 
fcruge Xeragelfen/ manD flal tage Den om morgen ttligen/ oc 
fajie Der paa toet 4>tie fiunDer om Dagen/oe Du fcalt icre or w 
øe mere paa en tiD enD en (KtifrøtMttin/øc Du ftatt icf e bru* 
ge Den ttD/»tt n ^uer tienDe Dag en gang/ er oc3J?ennif*é fcfc 
»aan Der til at f oge Den / Da tage fcanD Den engang i &ucr #» 
CftaaneDer/ oe De rnejl engang i f uer CDtøanet/ faa fanD ban 
frliffue *on Der cif at fcanD maa tage Den »ten fare/oc naar tø 
Den er Kolt / Da er beDre at tage Den enD t en fctfD tit/ meref 
fcuorleDie Du M tage Den 3rew,i!etafle éutøtommer/ 
£r $?rnmtøn ©1113 i »»»en / Da tø tø< 'ten £Jrt Melitta / Det t>« fat*/ « £<rao,elfe mef/ Den 
ADrptf fiprtfer fliernen/ocforDrpffuerDen tforølemmelfe 
SSort / o; ftyrcf er SKennifleno <5inD / oc frcuarcr for $?a* 
øens ffcrtc / oc onDc Stør oc ftøg / oc jlørtf er piercer / Den 
font t>»Ue tage Dm for Itff- uercne ©iuøDont / 6anD fttiDe 
©ptca 9?arDi* i £JanD/oc taøe Det faa till ftø/$?cner 
£cffueren forfcorD / fa« taø W 2p p fT<* < u * r wet 
93epe&reDc <23anD» 

QtmbcforofStøerroiejTøcr/ at £eraa,elfecr cn £rone 
offiter alk leflom i cm manD 6rua,er Den fom manD ftatt> 
Da f>o(Der Dm $fenmf*cn (c nøe i <5unDfjeD / ot forlenøcr 
gtøcnrojtø« ^cffuK / oc foruarcr fjannem for tforøpfft / Dit 
M< tage Dm met øoo 93arm 93im / faa fører Aftnen Zv 
ragdfmtitl fjertet met^nDio^rafft/ oc tttt afle icmmo> 
Der PcDrc enD SGanD eller anDcn £)røtf. 

S$iK tfttttpiU tC323efcnffueoc2(m 

tc$m yi$tttliQt SJiaterte om mange fcottfcc 

2)anD at 35rcnDe/|uorleDfe manD Det bruge (talt 
ttH 03ienni|*en6£5unD(jeD/ fom ftnDce 
ttiangcfolDeliøcn SSefcrcffuen 
t CEftanøc 9?øa,er, 
cc-W/. 

gør Det gtfrfte / om 5?ofe 

<#anD. 

Otofen SOanD er en fiDel ftetDoc meøitS'ør/ecttDt 
©iuøe a,ot>e fom er Qtøtccttøc røDafT ^BnaturdgefttfDe/ 
DemftøftDiiPcjirpøeoc toctftofen^anD/Dct jtyrtfer dc* 

ti* DØ 

Wflft 
MM" Sotb^l 
unift Sitøt cc fotknaa ria #icrte / oc er øoD for jtøe n$c / oc Den fem fut ^offurt 
cr §(0 oc øiør / oc frcfpnbcrliøcn Dem fom §a fruer OtøDc 
$t;en/Det cr Dem oc øoD fom gaffticr eh #<*t> i effuere/ oc et 
Det goD at døje paaipulfcn/oc Uøøc paa £ønDtnøen / Det 
øtør øoD OSoliø&eD fin ©øffn/Sroøer Du Der nO $?anue 
(Owfii/oc tempererer Det tiffammen/ Da er Der øaat for 
2(mcciiøftcD/ocf?iUcrDcn ffoD ©tocløanø / oc kølner in 
ueren oclSfaøen/oc er Dem mcøit øobfonKSpicrQSloD/ 
SKofen 9&mD Æ)ruef en QCfffcn oc Storøen fualer oc flopper 
Den Det bøtter meøtt« 

Om m2t«t)cti ^ofmCattk 

ccxxru. 

4De DCorer fom ©roer paa ^affrorn / Det 93anD fom 
oer^5renDJ6afferpeDre^afur/oc er Dem øoD fom er aff 
$olD -totur / Dem ocfaa fom Ctøaøen er fbrfømft / Dem fl*a 
manD øiflfue Dee at ^rtcfe/ocafleweUiøDomfomeraff 
SSulo/ Der er Det øoDttilf. 

Om @w6(ome #attt>t 

CCXXV III. 

eneMomme <£anD fom ©roer i flom / cr øoD for a(fc 
^nbuortfc ©luøDom / fom rommer aff SQanDactføe fje* De/ 
oefpnDerltøen ttfl Xcffucrcn naar Den erfulD aff Støatur* 
liøc Det er ocfaa øoD at Mødc en £(cDc Der ioc (iøøc 
paa ieffueren Den fom ttftffcn Wøttu Om £utt> gate SatM 

55 p # #uio S)uib iftti COanb er gob ctO $pm at fabe m £>rooe tf« 
efler hi* ocr t ormpe / cc tee £penc bcr mct i oc fcgge en f(uD 
tor paa Dppptc oc tøøtt i fammc S&mb l bet brager Ijatøe oc 
CXø&^baff#&cnc/atbutfegiøre9[tø/oc giør en ftønSlrø 
ftct twar bu toer big far mct / bet tt be m got fom ae 3mcctn 
ge / oc fcaff ucr megen §a:5c om Qtcrtcf oc ieffuercn / Det tt 
Bctnoc jcwt|om^«ffucr megen enb oel/fVc/ec Mfoincr 
tømgcerii#tertetaff onb£#bCf 

Dm33laa£itøt% cca-x^: 

SSlaa £tlte93anb cr gob for aOc Solbc ©mgc t §utfcf en 
be< oerc f anb / ret cr ocfaa gob at orttf c for bet Diøbe &anb 
øc (Swgoom i ieffucren / (SuJcfotr oc £armegtctøt / for 
SXommeling t itfuu/oc $wben t Itffmt/lMtyUt&Mnt 
mtU ®mj Srcjfuity ©aareffcy fom fafbfe/ 5?oB roe 
fatiø<rc» 

Dmt>e£ttørforø ©roen fortie« 

<5precf tiikit bc fom ©roer i S'orne/ bet SSanb er gob 
for jpjefe fom er om JOiertet/oc fertuang occnfafiggrbi 
QSrpjicn / bet er tern oc geb fem fcaffucr ^Qattafctt / oc jern 
lungen raabner oc Éoicer paa/jern fcaffuer fuarc 2mbebr utl 
Det g;ør grøften rom / oc bcm fem gaffiicr fcrwen i Itptitnf 
oc renfer 9?»ren / bel er cc gob tmob Sftcnmftcne løft / oc 
ben fom ?rø;ter for cit@mgoom/ oc bi fom ^afftier Ovø^ 
be Regner om berrø £>»cn/ oc g>ør en ^føn 2fr|tct/ 
Det er oc gee for $&mU øott / oc ben fom <lemmo* 

Dern* ere Umm k £$amfø|e/ tyato €>møwy 

ccvrø (i 

^»rme / < 
tftt « 

fiffutfi 
k jijinl 2) 
tønet 

ituur 

teotti I titøjj, dc wit iimmUtnt tit nu«/ oc tntittSUn mt %<\m 
S&ta:. 

»tø« Om £t(te gottttdlKm 

'•tøfl* CCXXXll. 

rw/iZ ^Étttfl £omiaflumi 93a»D er goD tom fomfcaffuer cttt 

ttnhi fforgiffi / c ™ ncm l* aU eu P'^ 3*ff"< £onuafliimi 
1 <&anD i ^?^fcn at IjanD i anD ??»fc / oc gt|f §annem Det a! 
tøfcfc/ il>g< maaDe/om en forgiffttge (Treatur/ eller oe 
.Orme / eller en £oerrop øaarcr eller flicTcr nogen / etter < 
anDre maaDer f>emøper nogen /faa gifffcanncmaffDenn* 
mHk 93anD i tit er oc goD for forgpfft / tit er oc gob Dennem fom 
Mtf i affucr ont i Dens £>øen / bcf ørt* £lare oc Oieene/ 
/ ® oc førtfer #terncn oc tyertet / oc Den ftrafft Det (tyrtf eis - 
tør&i SPcenmften / oc er Dem goD fom fjaffuer tf allcnDe eott / oc 
; % w{ faa Dem fom fe i;ctcr (tg for ©pcoarøe / oc Dem fom ^affuar 
(agD $?aalen / Mt o« *>« P J « 

% Om Siotø £atrtt 

CCXXXll l. 

SOanbaff tftole 35foj?cr oc&rt er/ oc pipetten SSferrø 
røtøÉ 11 «?en oc SQrtcr/ Det er goD at Drtcfc for Den Hti ftolDe ftugc/ 
øjif /ftp oc Det laDer tefe Q5ugen Defioppee eller Dfififue (jaarD / tf iott 
, ym \8anD fuflfuer roa« fom Dvofen 95anb / »nDtagcn Det w(& 
mnim m g&u$tuf oc icf e f?opper/Det er goD at ligge paa Det fom er 
#$1* oetenD / tf io(e SØ.mD er Dem goD fom ere 3fffmDtge / fom 
ptø fujfuer nuø t> er ie |mD aff onD ftanef/ fmag oc Ovøg/Du Mf 
n iløor en ImDen fUti i fm< oanD, ot legge tin paa ijanfi brpft 

Detfatm lp s* 

btt fhmmc (agD paa ctut Det forfcriffuerDcmiem /oc Støj 
ncr J?icrtct9?aturligen / oc -teftrr Rørpen/ ec er 90b 1 |aar 
£pen fom fa^D er /0<t er goDtiU Dem fom (jaffuer fyerte 
flanger / forDi Det ftølner / oc giftucr Den ganDtf* &ff 

Om t>t ©u(e gtofer, 

ccArjrxy///. 

&et @5ule tftole 93<mD er Dem goD fom §affuer en 
©aar etter Oieflcn #alff/ Det ftyrtfer ct ftraffttger *ejfue* 
ren oc ??orcn/ Det er oc goD titlDen©iugc gierne (om er 
£olD / Det foruermer oc ftyrtf er CDienmfcene ©inD oc 
mortam oe goD $RoDt/ oc Det forfarer oc forluttercr Det onDc 
35loD/ oc foruarrøer 0)?arffuen i 33ene/ Det fcrDrpffutr 
alle $olDc ©toge / Det er oc got> for ©idjt / oc fot «pooe(pe/ 
oc Den fom £ungen Wiffuer lam paa oc f anD tefe tale / Di 
f?att ^Dntfc Denne 93anD/oc Di fomaff Denne ©tiigDom 
plJjfuerlampaaDcnenetoiDc/Dtfeutteémøne oc feefirp* 
ge f?g Dertnet /oc Den fom fin #cnDer3vtficr/ Di fir »ge Det 
paa ^enDerne/SKen (jsnD fiall Detitfc£)rtcfc/Dét$øl' 
ner inDuorno Stenet / oc giør 2MoDet i øflsgc / oc er goD fer 
alle ©mitte oc fletter i 2ln jutet |uaD jetter Det er aff (jtfDc 
eller £ulD/cc giør 2(nflcici #mD oc £(ar/Q?!øDen&luD 
Der toDt oc binti om Dm #offuit / Det »DDragcr alle SLtø ajf 
Dm $efrif / oc giør t>ell tooflfuenDi** 

Om S^ommclcfe eder Cf* 

tøommen WantiU (O c xx sy. i 

kW/ 
ictfuc 

IM 

tø* 
I(fl3ifl Si 

N/6 
Ppen< 

tal« (lirrf ©øtøom* 
199* 

©øB{ommcC3anb/3ar' ante Q3fat>er forn groe r i Hatt 
cc grarfner/ Den (om (jaifuer DentøtfOe ftcIDetoiuge/Dcn 
flrøgc met Denne 'vitønD/ #cjf »cDet/ honningen / tforfjeff* 
ueDcf / pulfen/ fennerne t>eD #cnDerne» tforen^tfDe 
£ eff uerc en <pia(?er / £ag Denne SQanD / 93flemccl / # w& * 
aff tf 9 / gsør §cr aff en plaffer / oc feg Den |aa f olD paa Den 
IjtfDe iejfuere / Dette (amme er goD fer ©ulcfott/ cent« 
SGanD 4)ncf om COfargen en (»cd / Det Driffuer tt?&aff $D?a* 
gen/ toDajf leueren alle tt>naturlig§cD/ Denne 9&mD fem 
sarenDtø aff^taf anDer blommer/ er goD for Di DvøDc <plet* 
ler 1 2lnjutit fom ere aff *)a oe / forti Det Drager alle £ tf De til 
(tg/ oc gtør J?ttiD £)uD/ Det ©ueler oc itfter #icrtet ftraff* 
teiige / oc kølner alle #tf De &clD* ©iuge i StøcnmfSen 
Slraffteligcm 

£>m %iUv ©perm Santo 

ccxxxri. 

Otttter ©poren SBanb ergoD for©aarc(fe/o< Otøtø 
§eo t $»ene / ocfaa for De DtøDe fletter t 3nftcf / manD (taU 
fcløoe en imDen SSlitD Der wDt / oc ligge offuer #tycnc oc 3n* 
ftet / Det forDriffuer aDe Dvøoe aff 3n(tctet oc $pcn / oc grøif 
^oene ^lare/oe foruarer Det for fc5aarclfe/oe Det ergoD 
for aUe vcmgPom i liffiffl / for £arm (&djt/ <£trcn / ocfaa 
Dennem fom fan icf e DefcolDe Dcne epifc Hf Denncm* 

Om ^Dei>brcDe Satik 

CCXXXVII* 

98anb aff æ^ebrcOr / oc aff Dcn^rtetfemSSlaPe 
eller fom falDi* tf em finger / Dette ^)rirf met SQarrø 9D»n 
øm$?orgcnD<t iefftr/oc forDriffuer fctf Den om^r^en/ 

£c Del I 
11 fccrerecaoDarlté^pAa §<SH <S<*ar ec ISaDe/SBep&rete 
90 jnD er øoD for oroclganø / naar Der er (ti fcereDt mer Qir* 
memlte 95otø* / oc mer Den 3£Dcl ©rim 2lmctiftø$ at 
&ndt Der / Der (Mer Den floDr/Di ©piffe Q33ep&reDc ere 
øoue nu <Saar/om Di roer øaarer Der mer/ Der SXenfer 
pe^fer* 

Om Ojrc ^uttge Q3ant>* 

ccxxxyiiL 

4^eruna,e S&inb er ^ot? liO Ure r^mtne/ fbm Ovopm^ 
fin 'XfonD er aoD rtil / oe for mt i ^offtteDee* 

Om35orøfTtrø 3Mommer#ati& 

CC XXX IX. 

qsorafftmQ&tomen^anD ergoDi aUe maate tit Den 
€5iua,t>om/føm M<marin93anD erfloDrtU/ o; oefønDer* 
lW®uktoc aUe^offuirftoDr* 

Om £mt> Utofter Vartøt 

C CX L. 

imDen S3(of?er S3anD er 30D rtll Di 03^1-« font §affuer 
ØWenDe @ore / Dem Mr Du giffue Det at briefe / Der fjteU 
per Dem /Det er oc goDtill Demfom£tcrretrtjtøoc|tidff* 
lier t oc for ©ricn/ocfaa er Der 30b nll #enDer oc^øDer 
fomerc forfrosne /fertfci Det Draa/r tfroflen r>D/ Der er go* 
liU atttømgDom fom er rommen aff $u(D. Om ©ure Sfmfer 

C C X L I. lC-7 Nifei# 2 0!« 

£5urc 3mfcr SQano er øoD ittioD atfe ftf De / o< aflc §#4 
De ©m^om / tøuaD ^Qrr 5« cr inDuortte ellrr vi norne / oc 
kølner »cl! Den §a:De t ftoffueDei / oc leffucren oc aUe -lem* 
moDcr paa iiffuit / DcfonDerliac ^ntoni) <piaøe o* 

ipe|tlJCRJ?C, 

Om ^attpaDc $attø. 

9?a«ftøDc 93anD Søtøer oc forDriffucratfe(tøDe»D* 
uortte oc inDuornetiiffuit/ocfonDcrlrøe fcceDe^øiDeto 
I clcr fotn De cre / oc anDre fr<tDc 3tcff[cmna,c / Du Mi WøD< 
<n f (ud Der »Di oc frsd c P aa / p * P aa ^Pcffmf / forfat Det 
ticwHatøna,* 

Om £torte Zntøt $4t$t* 

CC X LUL 

ftictu Zuw 23anD er §<*D oc JTør/oc tt$at\W 
gøD tifl C9ftuen/»nDcriiDen Miffucr CDiilfcn i SQ?enmfmi 
faa §aarD jbm en ©fien oc knepper / faa at manD fan ftin^ 
Garfiøen §ørcDci nøc font manD&røDf fmaa fponc i fønDcr/ 
t>rr cnioD ftalf Du Drug« DetrøanDi ?L&a&/tttfytlv(t 
Di9Wt(fd/øen/D«^rDDcr©r«nfniicnDrnoc i Støren/ 
Det er øoD for tforfcrDelfc oc for tfor ftrcctdtøc drømme/ 
jbm rommer aff Den £>nD|ta& fom er i $?tlicn / 3 liøc maa* 
fce/aff 2*unajerDia,&eD oe ©orøfulD&eD fcuilcf en rommer 
fra Viltert / oc aff CØWancolien / ®u ftalt menøc Dennø 
93anD met 93i(Dt ©effuen&om 9DanD »eD (jalff par* 
tm i fon&i af Di ere fcoDe flol>e jor piltene ©u#om* 
£c i/ .Om 
i Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) Om £t#øø ®<wrt& 

CCXLIIJl. 

ftufltøg 98anb følncr ganD(*< megit ^mt fyfat man& 
briefer Den / eller g»or <pia|?er Der a jf / Den fom (tgger i m 
tø® Mto <5iugc/§ano 4>tcf<Dcnmctrcen < 23anD/Dei 
kølmr ftanncrø inDtiortt'*/oc faa paa fccWeSSplcegtorDi 
paflcr oifc oc paa lag&/ Det famme kø paa Uffuf rcn/#i# 
iøg er «g< mur <peocr/ bog er Det mcatf Noloer i ftg 
fuiff / men tø er< icf < alle øoDe for gKcmriftai a*3)r$cf c. 

Om ©fettfcrøfer Qantt. 

ccxiy. 

øtem&recfer SQanD er gel) for ten® teen i'Q3tøren/ 
benne ">Or t ©ten&recf er er goD for ^anert 3nt øntj ilD/ Den* 
ne&rcte 33!aDcr erc 1 Deri* ligneifc fom en Dvofe / oefcaffuer 
paa fine 93faDcr / longe Dvøoe ffiltfen / oc offucn paa fptøc* 
ne §aff«er Denne 93« ocfaa ftnaa 93!a>er* 

9>opel 93an& er Stctø oc $iic itge / oc mere tfucrtge cnD 
S?oto / oc er 300 fttt ae foruegne afle|orDe t mg fom er £#D / 
fortet Def tfricrcr oc mtfitt »ell 6oDc mDuorne oc »Duornø/ 
Det er oc goD for Dem fom icf e fanD <5ojfue / oc (br £aa(D< 
^wgc / oc faa I* a(t Du Dine S&eene Der met (oe. Om SStuotcé Vafåt 

CCXLVII. flrttø 
KjbrlKi 
fir®* 

. £ km 
Mi 
fjri/i <$tfoQ 

ftllllfM M r 

i lo}* 

93;føb 93anb er f?tf b oc tør t ben 3nbc n ®rab / oc er 
gob for -Orm i £>aar/oc (aber #aar@raat rette (io/cc 
jSprcfer S5r»j?en oc DenftolDcSOtøgc/oceraoDfcr^Orm/ 
oc forbroffucr <5* 2fotonfc ilb/ oc brpDcr øtcen / oc cr 90b 
for ©icfct / oc Denne <£r te fororpffuer alle tforepff tia,c £>r* 
tnc / om manb fmocr bet / 0; rcftcncf cr £>ufu ccr mct / ttU 
cfcr bu bctte/ i(M forbrpffuer bet ©ulcfott/ bet er go« for 
Den OveifTcnmg paa ieffucren oc Viltert/ fen fom rOrid? cr 
SSpfob 93*110 o&ncr ^anbgangcru 

Om £imel6ratit> 35(omett $ant>, 

CCXLVlll 

tymmetøranbt »mmen <2)anb cr a,cb for alle mb* 
tiortie SSølbe oc DCctfTnina / i Kg« maatø for »buoru$ / Den 
fom bet briefer / eder manb tøøber en ftlub ber wti/ oc leaser 

ben^opbertpaaOCeifenm^/for^dPff^"^ ^ w 
Dre enb beftc SSanb ar briefe /bel er aaatforftmbenb* 
£tyenfom lenge fjaffuer »er«/ lab en £)ro&c af benne 
93anb t £tyme / Dette røanb er oc 90b for atle&onbc QSrect 
oc ©mabom fom femmer affffot) i (juilcf er maabe bet »ere 
fanb/manb maa bet briefe / manbfanb ocemørwfiø 
•nbuortfc ber ma l bet er aff ftaalb oc tør 9?atwr» 

Om 3crl)6cr $attt>t 

£Vt røanb aff >rb&er forbr »ffuer bi tffecf « i ppm 
tc Sfoftrt proppen i #t)ene / eller laa,b ber paa met en SUc* 
te Uarm g?orb oc frføb i famme^anb^ab per bet er 
aff ha* eller £o[be ©iua'/o'fa ^ (amme 9&wJ/ » 

£c ii) ■ 
* 2 0 4* 

fom taarer oc rmbcr / forflarcr r}un ©tcfyen / otti tee 
ericfcforfengc£atft/Dct lamme S&mD forDrpffuer ©oc* 

blegne r 1 2tn futei/om Di erc te? c alt for mcgic ©amle/ 
fcer met coe fammc blegner / £ag en Slorff glorD af Dvij$/ 

Der i om »Di maae 3 ort,t W 0< (wge * * n ^ 0,p ^ ,{,t) <r / 
fetic en ran far Der vnixr fom t>en 'Vant fan Drpppc t>Di/ 
Det 9Qanl> famie riijammen / oc DtpiQere Det igennem en 3Mp 
#ie!m fom Dvofen 93anD / fag rer ttU en liDel 33rcnDt»n/ Det 
er 300 etQ jbrfercffneSQifetor oc brecf / i lige maaDe ere ^orD' 
bete gooe for Dem fom £affucr SOreen ont> ©ueD rjoff fig oc 
mDuortts (wdc/oc tclSer Den SBnaturlige Zøtfi/ oc forDnjf* 
lier (5teen/ oc gtffuer SRcnmffcn goD 2MoD naar manb Drfe 
tf er Den met 93un / eller nøttcr ren met fin <3pife/ Da er ten 
Ovjaa goD/Den fom r}afuer en onD SØ?ubD/ ocen Q3|>ft)< 
J$a!ft"en oc &truf>en/Dcn flfott tee SSftunDen Der met / oc 
gorgelge ret t ftafffen / oc Dem CEftunDcn i ucter ilDe paa / De 
feat toe CEftunDcn ttO oc offte Der met/ oc Dt fem ligger oc f anD 
trfe tale/ Dennem Mt Du |1r|>ge Det t 5?^fen/faa 9?pfcr oc 
9>ruf?er §an oc Hiffucr DeDre/Dct eroc gaat til#offtritoc 
#iertcf/fbrt§tDcfgfffucr for tfraffe* 

Om SRufe 4Src <Satit>t, 

ccz. 

CDtuflcrcn £re i 2tønD er goD at indefor Dem fom 
frit faer SDiagre / forfmnDer oc forgaar paa Itffmt/ oe er goD 
for £arm ©icfct / ©trimmen oc Q3loDfpi/en / ocfaa er 
Drf gaat for alle tffedjtcr tmDcr $pcn Dem fom toer ftg 
Der met /oc oem fom (jaffuer onD om Gaflen /oc &øDcr 
fOrmcntiijfwt* 2« KU tf*' 

®u(e/b£f 
te/ ■Støt! Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) tos* II«* tø 'Kø ty l 0/ w«" Cm ^affe #rttø Q3attt>, 

C C£ /. 

S'altefrub <£flnb er bem øob ae 4Dricfe / fom ?Wen 
fib oc offrc QMobcr paa/ocfaa er oef gaaf for bet Dtøbcoc 
#uibe © ioeføanø / ocfaa for 35ugffob / oc for <Siecm 

Om ©tnnfcetøom #ant>t 

CCI//. 

epfnodootnw 93anb er fjtfb oc 5Tør / forDoffucr 
ftttt »Di Støren ben onbe ^arcrie/ocfaai9?pren/c<bi 
gføigc 33øtoe/oc forbriffucr alle (jtfoe/ o( erøob for Den 
®u(efo« / oc »bbnffuer alle Oleiflemnø/ om bu £)ricf er Dee 
i ^SaDen / f anb bu icfc pf f omme «23anD«7 faa fag S&nrN n/ 
oc jtub benncm i Wn / oe brief bem i 35aben. 

Om9?<t>ttfc£<mt>. cc&z/A 

Oiebtcfe 9Banb er 30b for bem DfcifTenbc ©<een/cc 
£)øber be -Orme i iiffwt oc eeføiiDerlia, i ^aøen / oc 0,10* 
&Vimtii$iotføw ^anbet »baff Støren / oc forbnffues 
©♦ amomj ©iuabom / bet øtør bi fmaa OieDicfe. 

Om SJfcrrefctcfø $attø» 

CCL////. 

CDJerrebicf ee <2tønb er 30b for ben DJciflfenbe e«en/oe 
fad for tfecn i ftørcn/Denne »anb foben oc jibcn libet »arme* 
oc Drutf i fafienbtøoc Mb bet en fibel (mnb fcoff fø/ber efter- 
1 føg ■ fag en I & ' £>tø I fT»cf ten i #a»T?n/ 
faa ivofpter t>u ten forsorgen #uetig&et>ce onoc t>cD(te. oe 
e>en <2)an&afF«ge ©alle/ lom fommer »caft cm SaalD* 

Om 333i(t>c eatøtc ©atitt, 

SQilfc* ©afufc SCtøno er got> for tø (tynger fom f omme* 
om purret aflf on& QMoD / ocfaa er Det fem gots fem batfiur 
f uartige tFalDen oe ©Jagen fU? / ocfaa lem fom er éaarel 
tnfttorne / t>et otftrtf uer ^loocu 

øalute oe <poØe» 33ant> ^Druefen tpafienfefc / Dei 
mffogtør #e(?e /tø Sitarer 3tøftøcf/tyl renfer t>en@ule 
<3uige / ot er goofor ©aaretfe oeCfurffuey oefor <pmti 
iemmoCerne/ otformmlsfEer^tolfToO/ t>e«e 93an& feben 
mee QSeffuergelle / oe £)ruef en ir* Sporgen ffaflen&te/ fbr^ 
uarmer alle $?enmtøe t^arwr / oe fortenger pen 9?atur* 
Jige ieffufc 

Om Æotmtte' 2?attt>^ 

ccl r i. 

Sometle 93ant> er oe £ør / oe er gairt>f*e 9?at ur* 
lige t»U Stfennfeens 9?atur/ oe er gob emoo aKc 0)?øpcfom* 
§ecfom$)?enmffrnpaa fommer /oe føefftfør gfør icge* 
met/oe forfcrijfuer 95«ni>ie/oe renfer £oTt>eøiugenaar 
roano 93aoer / oe (smør løggen Der m<u 

Om $>er|if(e Vm*. ccl v n om fomitto MWIN twni »tø 
»toft! Ir2* » : 0 2 O 7, 

^rftlK^Sanb^^retcrni^m øe feriffuerevm 
*>l)/ oc renjcr <Uffueren/oc £!Clper eem DtH fom ide fano 
laOC ftnSOano* 

Om 2Mettam ciUv Valman 99attt>, 

CcLfJJI. 

<£afcrtance CC?anb er goo naar en C9>?enm|*e føffuer 
53aDi / as §anD Da »uger en imøen ftlue / oc Hofter een i 
fammc 9Bar*c7 oe »ga,cr een oftuer fine £pen/ eet g;øt %>yu 
ne £!arc / oe rorertijiier een Diøa, et ^ctti aff^øene/ al een 
feattc oc 4)amp tc£e fane gtøre $øenc nogen jtact i ocfaa er 
famme 93ani« goD paa -brier ©c ligtorne paa lage tuet ert 
£lue/ eet Ki r ocfaa eet jom er flagen ot erøeecn paa 
OJiemwtem 

;£)<n fom bet briefer #a|ienoe om CD?orgcn førcnø 
{jane gaar »et SBcrrit oc iuffien / ea er eet goe for een $w 
PdJge p^elenije/ onee imt octførgffft* 

Om SSetøtticti Qaxtøt 

CC LI X, 

<33cf omen SOano er goe al tfytic for atte ©tøørøttmfc 
t floffiieøcf / fem er aff fcc* oe forne« / ou f*alt frløt*. en 5Uut> 
c?r mei / oe øinec om ftoffneeci / eet forerpff iier }>men / oc 
pj ftctf fom fommer tftoffueee«/ ocfaa forfiner eet een 
fctfce lejfuere oc Otfagen / eet fceicr oc ©aOenee £)tmeeb«i/ 
Sov one OOane foruarmer een fbrf ølnei fcoffuit oc C&agcn/ 
©?ør en piajler aff 53laar me« <$ctomc røanc/ oc kg paa 
£i>en / paa botfuit oc paa £ønomgcn/ cc giør eet førff 
Qiarmoc leg paa, „_ >2! 
I 10 

Om DffuerruDe 'XtøttH 

CC L X 

£>ffuerrut>e 93anD er fcatø oc £ør / cc tt &>t> for Dm 
JSrang 2UnDe forti rommer af flufo / oc titl en forfolnce 
93? iffuc / oc jwtcrer Det oen tolerant »Di CDfaøc« oc Tar* 
tnm/oc forDrøffucrOrmet^aacn/ec^roDcr ©leen < 
Støren / o; er 90D for tForøpfff* 

Om Senerfod Vattøt 

C C LX I. 

tfenecfoel er r)<tf>t oc Tørrer wB7 tfetiecfoell 
93mo er aoD af ^>ricfc^a|KnOcforaU<opl<fcnoceiU3^ 
tomme $ liffuif oc om ^rofien / oc recn ajør COtaøen / Det* 
te jamme 93.mD met @fectuorDt$3anoocDieen£onmø 
twnøet octt tilfammcn / naar Det er QLtørm atfr / oc flrpge 
eet om Ørenen / l>et forflarer ©icfjten / 1 om Warm $ene* 
forU SSanot #ern/ Det £>øE>cr Orme t $crn / tfeneef oel 
&.mDer 0,00 titiden /oc tiU Den forfiopoeoe Skilte /oc 
renfer Uff net i oc Driffttcr 93anDet toDajf Støren / naar eti 
©lange gaar toDaff Ijane fcitole eCer r*D*/Da tfDerfcatttt 
^enecfoctt 

Om Øtytøe ^anl>e* 

CC LX 1 1. 

2(lr>rne6 flommer røanD er goD r oc er #eD oc %MI 
tet renfer ieffueren/oe a/ør 3nftctci (*øn/ oc forDriffueC 
tø $?ajTelcrt %n(\<M fom er forøen <»ff ©olene fcrpnDcj 

oco tf* 0 (tø 

mi 

Ktflf Hf) K 

wrNn. £5 
«ff6u 

Mat 
cc cr o« f<* Doffuitwcf paatttatfen/naarMtanS 
fetøocr <n l tuD l«r i oc ligger paa/ 6« ^iclpcr oc for ©pccaltø 
oc Det foro^ffucr »cU ©pifcn 1 9J?a8 { m 

Om t>et#mtt> fom^rcntrtéaffotSStøa 

Atomer fom ©roer t hornet* 

«(aa £orn< flommer røanb forbriffuer Den #u* 
©c flue fom ®raac r offutr eiøncn / oc %\& £lar ©nm/ 
et l)i #»cn fom cr< $*oc / S&wffwcr efene oc 8°*< 
Der aff* . 

Om SJtøeratt #atiW. 

tøtwm ®mi w bet ftøtfer W«™« 
tncatt/oc forDr»ftuer etecn/oc om onDe$?atericn>Daft 
Sffuit / pc øtør #ienm!*cn Som t 95r»|icn/ oc foruar* 
mer Dem 

OmSrottefferffcCatflk 

C C L 1 tf . 

^ru«c^cr(Tc90ant)^fcf»ff«^ auicenna /atbctcr 
«ff St^/oc er tør *\c* i 
SanoVa $HC& Den met 8°<> »if^/*ff.M 
Sn fw!/ Det fcuarcr ©cainjtcn at fcane fcaar 
eilffue ©raa / oc Den fom HøDar fin ^offiijl ter roet / Da tø 
uarer Det #aarit/ at Det wfc falDtraft ©M Om 
Om 3f*P $antø, 

CC LX? Il Om Kclk Kam. 

ccLxrui. Om 2cbcftodt Vmbt 

CCL XIX. li 

Om S5tøt) Zityl ©atto ø i 

ccLxri, jtuttø 

tø » 1 

CD?ep ^tficl SQanD Det ftørtf er/ forfaørr oc Bort ^pff^ ^øft 
Iter alle Q3recreliø(jeD t CDfcnnifCm / jbm er i -ieffuercn / i 
£una,en/t£!Dfy(tcno£<anDr*inDuortie ftrantffceD oc breef/ 
c r Dtt ccfUa 90D tid Di S&øm fom |affuc r ftøna,er ec froDfe 3fop 9&mb er Demiem a,ob fom er £r<ma, i 93rpf?it / oc 
er §ort Uftopptt met #tf($cD/ #of?e oc anDre faaDanne « ^ 
(Sma^crnrne / fom gtør €D?c nmftm 1 meart fowøc I Det er oc ' 
megtfgoD for alle ©lugtomfiuffgert/jtøpi Dctforuarmer 
oc oeDerqueger Den fom Det ^)r$cf er om ØRorgen $af?enDis 
Det er Dem goD fom jjaffuer fuare^lanDrccfjt/oc en *Sma, 
-lunge fom fagt cr / oc Di (bm icfe tant nrt^ofiC Den ente 
0)?4eeric/Dcf ooner Dennem fom er M<WcttiiflFtitf/oc $m 
forDnjfuer wDaff liff uit Den onDe forgpffttøe <SueD* »sat ?>?ette Q&mD er gob at briefe for STarme ®td}t oc fot * 
9>tnc t i tf nit / Det fororiffuer oc <Stccn / oc (>«aD emgDowt ® 
fomfommeraffftulD, ec fctttJ, ftffutM røfl 
£o&cftøc?eaQ3an&cr got> tiUbemfonifjaffucr P»ne 
COcrcf t »ftuif / oc ben fom #oft"ticcec er kuffen P?« / c" 
(tur Møo< en XmDen £iuo Der tv A t / oc fegge yaa £offiictof/ 
fcec er oc goD for Dem /fom fcaft'uer ftønge ! €5tt>en ocom 
Q3?øjien/cct fortnffuer Det/oc gjør 2(nfU(ef f*øn Oc fom 
loer figoer metvDaff alle onoe 3vøor>co/ t>ei er Svigen got>/ 
cctwerocgoD forøfcen* 

cclxx. 

9>teicn SQano er gob <tll £fcti oc tttt alle pnacrig&ety 
om Du iJggcr fret Der paa / 0« er oc goD for een ftolce øiuge/ 
eller £ulo fom (Wenniftcn ^affueri JQoffueDetcc^erne/ 
miar manD (tager oet rer paa / oc forumer oet i #ern> 

Om SKtn^cC $anfc 

OJmgeflen $Qan?> er got) «a genert* Q3rccfeligt>D/ 
ftuab flage eet er tfcuff / fcuaD (eder oet er afltørw/ eller aff 
kuiDene wfoge/ca ferluucrer eet oc forf larer ^genen o< 
g«ør Dennom ftm / o» oef er ocfaa got> tiU alle spmacugtjec/ 
WvS^iipoffueDcf* 

Om (flirter ^trtl>t^®))^oc^raflTt/ 

fom er ma<»gfoloige/oer afoiU 
jeg 2tntcgne» 

CC LX XII, mel 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) 212# 

met tot t™* tøf wmik/ e( $ mm M mtt 

naar Det Ijafucr |oDcn/oc naar Dctcr»eafoDcn/faa|eatt 
Du f\< 93mcn af i en rcen ©laf/ pc lucf c Den »el t«c tiU / |aa 
«t Det bcnolDcrfraffti^offlg/ Der efter tag enD cn gana 
goD <#un oc ffaa paa Den foton grnefccr/ocfuiDDemDer 
met lige forti Du tiljbrne fcafucr giorD/ocføgcDcnreenaff 
fammc SBacJjanDclcn 23#r i en ®laf / Der efter (c ege fatrø 
mc r paa cn flcl / oc lab Dem tørrer tt>Dt £tør oc luft/ 
cc naar t>e cre tørre / faa fom Dem i en Q5øflc eller Øfeerø 
crucfc/oeflaa af fammc <2)iin paa QStfrcn i *ff« etter tyr« 
£9?orgcn cn liDel aff faffic SGiin/oc aff Den førfic 93iin Dricf 
om morge tiligcn / oc aff Den anDe 93iin Dricf om 2tffté naat 
lu »ilt gaa tit feng / Denne ^lin er goD fbr pine oc fiugDcm i 
#offueDet/for fiugDom i &itrt et/ for fiugDom t CEttagc oc for* 
gift /oc for alle inDuortie flugterne fom er »DeftnDiblanDI 
©Jcnrolten/ ocfaa foe ^aOenDefot (/ for ©ic^t/ for Den fom er. 
©iug i liffurt aff fumler /oc anDrc OCciffcnwg fem cre 
StøenmUcn fraDcligf* <©ettc maa nu faa toere neefevaa Den* 
netiD /men Der fcriffntø mangfelDcligcn om ^BacfymDclen 
Qtøty ocfaa fcriffuis §er om / at manD f?aK fiøDc Den fmaa/ 
oc « t? Uh om morgen met bløcc ceg / Det beuarer XcmoDcr* 
e fer aDe&onDc fiugDom / ocfaa fbr ^pcDatffe fiugc / oc for* 
uegncr alle 2(arer rc ©enner/oc Di cre goDe at tf De om mor* 
gen faflenDtø for forgiftige SStfr oc onD luet oc ftøncf ♦ 

Om SRultoi Vattø. cclxxul 

£9fuf*cnrøanbergoDfor Di OJøDc petter 1 2Cnftc(€f/ 
pc g;ør 2lnftctci £uiD/ oc Den fom DføDer cn £fuD Der i oc lig* 
ger paa pulfen / Det er megit aoD for Dem fom icf c f anD feff* 
w i oc Det (ormilDcr #offuit kncn/ tø Bi tøf* 

tatøit buttet Mg ty tot' 
irfffnijtei 

kujons XII ' #1 Om ©renfmaeé $atrt>t 

©rrnfUiøee 9Ban& <r øot> fer Dem fom <r< ftua,< i 
fenen / oc baflfiwr OJcagcn *pmc ocr tw/ocfaa rr Det gaat for 

■Orme i 95ua«i / * * <tn f om 6*^' S:arm ® lcilU 

Om Sruce ® orfceé Cattfct 

CCLXXV. 

£ruce røorDc* SSanD tf tøm fom Xeffucreti c* 
DetenD paa teDaff q[Bnafurlt d < fø/ Denncni Wmx*> 
giffuc Det at £>ricfe/Dct er oc 30D for alle <£<*oe£met 
itfuit / oc Det forDriffuer £rmc i iiffu«* 

Om ^anD aff (Efferøe £cff. 

<&»ft aff Xoff Mt Du faa oereDe / SJ* jCWj 

me løff oc M oenncm mtt ma<l oc t(t OP. . 
qW/ Der mettoe Di DiøDc fletter oc anDre blegner De« 

KmToTw fem Det Sncfer Da r^ MbnM 

MM> om flierten oc om QMccn/ W ScUrcc wttoe 

fcrotw 29enc oc renfer t>tH Di onoe Dro&er, 

Om 6Miorttf BatM 

ef eettertee tfanD er 300 for ^me / Dei ijfr tmm 
Ium oc Slarc/ oc fcorttager Den $«D offucr £pcn oc 
i £pen / ocfaa Di anDrc lemmoDer, ^ 
Om Tficrcttøutø * Van*. W 

~QLLxxyui. ■ \0\ 

^fTcrcn&flrceøQDanD c r goo uU aflc formørcf efee £tøn/ $^/| 
ce W |om er c <Saare Dennem f»t>rcfcr oct cerw \løn / et g# 

ucr tim otm jlpn igen / w linbercr alle vdtugcomroc t boff* fljtøtøj 

ueocc oc i Q3rpf?en / o: obncr lungen / oc erpftMcr aGc 0 vr* jføtøg |i 

8l>}ft fra $)J<nmflen oc ;£}øt>cr -Orme* m 

eaftife <£an& oc spclletc £)rutfcn #of?cnt!te om ^ m 
borgenen /Det milcgtør $ojfcn / ut rem gør 3» p.acf/ 
oc er goo for tim ©ule ^ott / ot i hge maaoc for t: furff uc 
oc ftløbe i IcmmoDernc/ oef formmtffrr £>lotf ct,< ret hm* 

itie 33ano foden met ^cffuergellc nøtte oet / t *p £Kc*geti g$ 

t?a|ieritø ^rtefe tee / tin {fcruarmer olie oienmfedige ftgtø 

9?afiir / oc (orlenger ben 9?aftiriige icflfmt mc t en goi> re* tfar^ai/ 

giment oc regering , (Salme Sfrmfc er Dem goD {om ^affuer føfø 

en onD lejfuere fom roUner / bi M fritte Dtnr-i 9frm6/ %qq 

oef er Dem oc goo fom (affiier lago maden / fem drøbelen mito 

t\Ut §ugen er fitøen paa Tungen/ «flr r ten {cm itmmeter tøffa 
eller QS«n ere lamme / dis r & empen oc £rcm / ocfaa er 

tiet Dem aøD fom 17-enoernr oc Ximmofccrne r$er paa / mut £ 
twnp loer oc Smører ocm Der mef. 

Om SKaatørtc Sattft 

Ni« i 
gRaiMtWcmbttwbfQrWutttfalt fom er aff £o(D 
Watuv i at manD Gruber Den for SERøpefomfccD/ fom er COtø 
lancohen i for tfattenocfott/ for Den ©iuøe om fcorDe oeflcp* 
mna, i filten /for ©ooforme ncDeni iiffuit/for cn &olD 
gftvige/ for «5iuaDom i ftoffuct fom f orner aff fagene on* 
>eDiøa,/ fenne 'vGanD er oegooiøaar/ fortfci c« tørrer/ 
sjftaalørtc QftmD cr §ab o< tør fom fago er/ §un fbruarmer 
C^aøcn fom cr forfølnct at ^anofanopc^oioctopifcn^off 
ftg/oc a( Del fanD forDøjfuio/oc Det &ør cna,oD2lanDc/ 
Det Drpjfuer oc -Ormen aff S^agc« / oc cen onDc oceffe aff 
iiffuet / oc Di fom &»ff u cr ©tety i #offten / oc Dem fom Dec 
briefer tiD / Da eiør Det Dem $pf*c / oc forDrpffucr ©ufert 
i#cm oc i ftoffnct oc £cnDMÆ. 

Om ©cftett 2£tøtm 

©ctDen 93anD fom ©roer itøanD&ør /erøoDjbratte 
©tøgDomme i ieffucren / a rcen fliør Det iunøett oc (tør* 
cf cr Den / oc ferDriffuer Den onDe Qamv / oc SBaterfuctø o* 
©ulcfott / o; forDriffuer ©teen frafftcligen toDaff Støren/ 
oc cr goD for ettigDom oc <pincn ( itffuet / oc forfører filt* 
ncn / Det er Denncm oc gaat fom cr Otøflcn om ftafflcn / oc 
Driffiicr røanDetfraftg. 

Om 5?wtittti QOrt c ttanfeftmføtø 

fiø t>D paa ^orDcn* 

CCLXXXIL 

^unfin^ritD93anDcrcn(iDe( ^D/ttien w& Z*V 
Det cr aod naar cn icmmrt etter cn «ccn (tørrer etter m 

(gt crooo <ttioD (toer firibt e V** $ftennwn$ iifff Da Mf Du £)r icf € 
Ut oeua,«eDetDcrøa<i/Deteroea,oDtia Den jbrfølnet £cffc 
liere / oc fbr QSJaierfbft / Det §clcr barmen mDuorfa/eft* 
ler nualrtD oc æ fen Dei fbrtiegner Den fcaarDe SD?ag< / oc cr 
goo for Dm £)aajia,e $<AK<OMQtt\m manDblenDcrDcJ 
roet $ialur(e 93*nD* 

CCLXXXI1L 

(£cf enfoues 9&»nD er goD ciU De m fom §affner Di Otøbe 
QMcgncr i 2tnftc(ee/Di Hutle foe Dennem Der toDiDcfgtør 
£>uDen #uiD / oc D« forDrpffaer oc ©tocleana i iiff* 

£>m Orpptcf 2tøtti>t 

CCLXXXlIlh 

^ppicf SQanD er aoD (il Dem fom §affurr ©rim / Di Der 
»DDrifjwr øfeen oc renfer barmen oc Støren* 

Om SJit)tite Oantt. 

ccixxxr. 

©?øm(je SSanD er oc S*«*/ oc er geD ritt Den ©m> 
8< leffueroe lunge /oc Den fom er g)ampi$t oc SCcDftig* 
om fin 35rpf? oc 3}fcrie / oefaa er Det øoD fom fanD icfe for^ 
fcoffuc Derie ©pife / oc fom er <5uige i barmen. 

Ompopat 'ptattm Van*. 

GCLXXXy L 

£opm «popcn glatten SGanb cr gob pebc (il manb oc rOtifntc 
«l £>ntf c. 

Om 3W<tt etter 93øtøie Statik 

cclxxxv u- 

Q5i(fcn SQanb er goD for Dem fom f anD le? e »deoffue/ 
røanD ffraf gtørc en ^tøfler Der aff/ oc Itøøc fcanncm D« paa 
fin #oflfucc oc Zpntm&n / faa berømmer §anD ^awrliflc 
©øffiicnoc Ovoc* 

Om35ftøe SMo^er©^. 

CCLXXXVlll. 

93øncofctfc røanD er gob for De 3rre / &uD oc &tfe off* 
aer ftønen/ naar manD Drppoer Det i £tycne/ Da laDer Det in* 
am 6uD groc Der off uer/oc Der fom Der er noa,é brr (f i $pmé 
Da M *» tøm* W Der met fUcr <$reppc n 

Om £orø S^t)ttte ®<mtø# 

S?orn$tøi<crøanbeT gob for aHe 4>rmejtytd/tt 
* forboffuer ade tforgpfft/ N» ^ r ' rf f r Dcnn i ^T* 

fonbcrliae ftolbc emgc fom Satøe i>arrana / Det er o* 
art) for eprtalfr / ocfaa er t><i goD jfer Di fletter fom <Ouw 
lefolcf orr* orner fctf&øtnt / oc Den fom Dnppcr Det i £ern/ 
Da Døber bet Orme < $mi Dm fom briefer bet faficnbio/ Da 
tenrer bet alle mnaturligc t>cbf*e i <*wøi oc foruarmer Den 
forMncbe Stye / bet førcf er JSfagcn oc ©intim, . nm 
1 

'Ml 11$. 

Om Slurttiett $mftø» 

CC X c, 

3urincn 93anb Mc ou faa UuUl 93recr oc 
SXø&cr i j» t>cel / oc £nttan en t>cef/ t>ct M* t>u fføa,e 1 93iin o* 
^.igc / bcr af Q3rcnD røanty ktt 2)ano -©ritf tfaflcnbc/ 
5« btmnt Qftmniftm lenge for €>iua,bom / Det forbriffuer 
fcen 03?.»fcrie/fom QSulbe oc førtefer fcaffucr Dcrio n>D* 
fprong oc oc8ø»DcJfc arf / oc renfer Den forjTirtiebe oc forfød 
nebc 0)?4gc/oc SSrøber ©teen i Styren / oc forbriffuer 
0)Ween& (wbtøeD oc Xeffuercn / oc renfer <£ oferam / oc for* 
Dri)ffacr Siotoe ©-fuge / oc forbriffuer o« tforcf ene* oc onbe 
5Sloo /oc Der forflarcr oc OJtørtfe £fcn/ocera,obemob 
«ttc forajffa'ge Qfreaturc* ti&éu 

Om Ctitøutøi ©awtø, 

CC XC I. 

(gnbføfeft <&aift Haft ou faa cerebe/ftøbbemtemoe 
øiør 93anD bcr aff/bet cr gob titt ieffueren/COiiuencc 
O^igcn/ocroDncroci/ocfororiffucr Den forrobnebe #uc* 
itø&rD onbc 2Bcbfl*/oc ocn £)aøl?3e StofDe ©iuoeoc: 
©alefotr/ Det otøer 9?pren oc £efi?cr alle wbt alle 9Giltfor» 

Om Sltøntø Qatite 

CCATC//. 

3l(anbe* S3anb fltafe ou faa ocrebe / £ao, 3BmiM 3&m 
w oOfop/^uenocl/tfcncfoel DSober/ q^uencacfrø/ 
Swlifltf |r*/ aff §ucr tøe mqit i |tøb W tiikmm / oc tim 

CCC Køl (torp' 3tt 
(Smit SI 
(Aftal 5 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) 
M i tfbicfe iij t £«øc/bcr aff øførrøahb/beterøobfor 
ben onbe QSrpjt oc Di tørre »fie/ om W £)ritfer Det i i?. 
£>aøe /men |ajfucr fjanb onttfui £>otTutt/ ba ØfoUljanD 
tefe *Dncfe b«/ men (janb røfl« 310« en Rafter ter aff/ 
oc leøøe offucn \>m Q3rpflrrt / Denne 9Ganb maatyu (Irøøc 
paa De onbe fletter /paa tfJedjtcr/ oc paa Den fTpbcnb* 
feorjf / Det forDrpjfucr 0« alle (ammen* 

CCXCill. 

OvubeSDanb/Saøcc ftøb Dtube 23(aber/ oc orente 
£tønb Der aff / £>rtcf e fcuer £>ag ter aff / bet forf larer wU 
Dm iløn / cc laber bu bet 1 Dm* £»cn / ba forflarer eet tøm/ 
recnøtør oc følner/bet forDriffucr ©alneftunbe ^it>toc 
forøoffttøc £rca (urie / 0)?anD røaa vcll frruøc bet paa 
nø£> j »c øne jor Scraøclfc / oc cr Dem Defønbcrliøe 90b / forti 
£afF«cr Icnøc »ertt Srancf cliø oc enb nu cr, 

CCJTC////. 

Wc (Salme røanb cr øob for l effuerene fcortfjeb/ o< 
Mere aflc øaar oobe tty oc ©amlc ljuat> fleb bet er / oc m 
rer qsiob/.Ouartanen/ oc forbrttfuer SaalDc oc ©icfcti 
icmmooewie oc'Pebaøel* 

x Om 95eu<wtte $<mtt. 

CCXGV. 

<33cuenetl< SSanb (talt bu øf øre aff Støbe* « t**]"* n 

2 2 0« 

tiøgrtt »naturlig Øtøøtønv w fccrCtøacr l^urreitø CD <tcw 
øc / o( icøcmcne DfCfc cx #uctig()tt>/ o( f;t>rcfcr SDfagtn/ 
»c^i-nc-cr^tteti/tct førcfcr T)i<tnmi itftuam ivty 
ren cc >2}?!(ten / Dette 9Ltant> fotw mct Q3iuc rgcQc / £)ntf * 

Om 3?rørt>tttrø 'Zfcwk 

Q5en<tøct<n Støno Q5r<nft aff DCøCrrn^ / t>« r<nfcr 
åfrgma/ ocførDøffuer t>ctt/ cc for Harmer Den forfølncf 
^affuc/occrgoDtiQicfFucrenøctitl fiurttt for la onDc 
Der om i £uor tt>Daff Qi>^ir øma femmer / Det §<*(cr ©aar/ 
I3r»fice / 23plD*/ cc $?alum $?omium / w fcrlwwt 
#iernen» 

Om S??arutøcti Vattøt 

ecxern. 

CDføru&ten 93ant> Du faa fecreDe/øtøDDeiDeH 
©c Q3renD 93anD Der off/ Det fiprcfer CD?aøcn/ om tit 
briefer Det #af?enDt$/ ecf ftyrtfer 95rpffrn/ ieffttcren/ 
lungen / Støtten / Tfyren oc VSlccun / De« forfcriffuer Den 
Oieifj*nuigi£enDen/cc forfpf?cr COfcnmften tnDuortiø ø; 
t>D»crtrø. 

Om ©ure ©atttø, 

ecxevm. 

Sure SQanD met cttt'tf e forDriffucr Det 0\øDe ce hent 
SGanD / oc |<w>e 23øfoc inDcn oc »Den / ottøa jbrDriffuer Dc< 
$MfølDefcmejrajF£<t:De* 

.Om W/c 2e 
kmen 
triflier frrffi/K 
p/% 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) ?%n|| cc xc ix. 

^ccnWaUmWommetWantføUt øaar moencf 
ttøcn / oc fcruOne S»cene/ oc alle §aanDc <Saarclfe / o« fbr*» 
criffuer <piefter i 3nflct oem fom toer fld mer / oc i \t& 
maaoe anoerfleo.. 

Om ^ormattttø Vatto. 

» I WWjl CCC 

rw|or9tiaÉ 
Iftp&i S'ormcntiHe 23ant> fom brcnWa aff ftofcerne cc 9S(a' 
tierne mrt blommer /om oet .©rtcfcr.ir* .©aac/pcefpr* 
fcriffuer t>cf 3tøt>e/ t>et SSIancf e oc ret 25rune <£ano/ oc Den 
s&rønoe aspene / oc forløfter CJtøenniften i mange ©iua/ 
oorn / oc forf larcr SKenm (*ene ercfjt / oc forcriffucr oaaji' 
ae ftoloc ©inae om oee £>rtcfte t titf* £)aøc/ oec tom 
t refff / oc /Mel oc t>rø|Tc oc ©icfct / oee ftyref er fflv 
gen / ^rpgen/ leffueren/ COScficn/ Ttyren oc ocri* for* 
k/SM* fiopptøae / oc forlpfier Otfenmfccn, 

#* : Owt>et©attt)foin t>nppcraff£utv 

fioffem ccc/. 9ftm* fom tofci #tai)«'o £rppper t>D aff 2Bm* 
fiocfennaarw oefnit>ce/t>cr (jenøc en ©tøfl wicer fom er 
fenae oc fuc ff uer offuen tifl/aff Denne t>ant> fom Du faa fane 
*ef omc/oer aff orpppe enorobe i £tø f rfge n>e* mfen varnv 
fa* af r^r/iw forf larer fiønc fom forcer ffuet er aff tøoc tø 2 2 2* 
rit» t>bi Denne 53anD / * »*t> oc off« &ef?rjrøer fin fteffmf Ni; 
mci / da bf i ftøn lang £>aar / røm nm bu Det ftifiilfø 
rer/faaeroaoee frcDre* 

Om 9?cWtfc Støtttt, 

c c c / /. 

OCeDfcfe 23anD Mt bu ocrcDc ooDe aff <%bttm< ct 
Oderne tilfcobe/ Denne røanD £)ritf gaflenDe/cctrcen* 
fer den onDc CDiaffue/ Det portf er ieffucren/ COS ilten/ #icr<* 
let oc9?prcn/ Det gterOJiaaen alle efttctiøjjeDoc ontc*cD* 
£e /cc Det forDrpft uer Den ^Berømclfe t liftuit / Det £eta 
botcmbmiifict oDuortie -Orrøe/Dci ferDrjffrer Dt ontø 
flette/ oc Det er goD for ©ulefotf* 

Om gøttettiem Q3ani>fc 

CCC///, 

©øuenfcorø røanb giør røanD aff QSfaDern* oc 93lottV» 
iwr / Det er goD jbr Den ©irtjt / oc for alle flagø £#De» 

Om fce SføttfnMføe $rttté 

.iOpaDer oc Svraffr* 
ecc 11 IL 

røbi Denne effter|crefrnc93oø fifle tot* tafe cm Derør* 
fer i Det førfiet^røinDcuggcD/ Derfor foør trt orø/£uorfbr 
Der ©roerfaa mange jjaanDe rørter paa %cttim i (ffmtit 
a< ^otbm er icfe »Den en t^atur oc en cnfcføgc Clement/ 
^erfuartefaatia/atrørtcr ©roer tefe aff 5orDeno cn* 
fp|Di$§# / fort&i Det 3orD forø tot feer octøger paa / forø f?o* 

rc£rrø re Zxcw oe mangfolbt'ge <£wr ©roer ntoii Det er førmen* 
5« wøajf otj. £teroenter/fom <r ^ID/^r/ 9l)anD oc 
rcen ^orD/oc Den tilfamen mengelfe tv faa mangchirDe/ 
Der aff fanger ^rter mang? fcaanDe matt / otfaa ©roer Der 
mangans* ^rter aff forcen* 

9?u er en 2lnDen epørfmaal / ljuorfor tHneffner en 
3orDij?e 2>te/ Den ene &<*D 9?«cur / Den anten iuffug 
Natur / Den 2*iDt* SQanDene Natur/ Den tfierDe fortene 
Natur/ enDog at Di alle ©roer »Daff De iitf* nlfamen mengc* 
De Elementer / Der til ftge* / at &uer ung neffnie efter Deri* 
Natur / oe ^roprietet oe <£genj*a& / |omDerie mefie fortne 
rftngeer »Du 

(*nDog at nu alle >rDertge ting ere aff Dt tøf. glemen* 
ler / Dog er Den ene fctf Der enD Den anDen / cc txt f alter n>i 
§<*D f»?af ur / oe Den ene tfucuger enD Den anDen / Det falDe* 
mi 93anDen* Natur / oc fomme cre ganfcpe lett oe føDf / Det 
f afler tot i ujftiger Natur / oe Det fom er fuar oe f alD oc fa(* 
Der neDer / Det t altøs >rDene Natur« 

q33t feer »el at alle kreatur /£reer/S3rter/eten< 
oc all >r&«rige ung Det (jaffuer ^orDen allermefi/Nu maal 
Du ftge / forfor ere fomme g»ermnger £#De eller ftMi&i 
#ercrttfuari*faa/3kuor»ellDi anDre foroeneffnePe ting 
jaffuer mifle aff >rDen effter Deno fiorfceD/Dog jaffuer 
fruer oeftmDerltg aff en anDen Clement mere effter Den 
frraff t / forDt en <Pe6er $orn effter fin jtørelfe jaffuer mere 
aff Den Clement 3«> / enDmange pore ting&affuer aff 
Den* Natur eller 93anDf» 

-Ocfaa eager Dt £ingifie Deri* Srafff er aff Den fortn K 
cieDom / fom tymiwline t rafff a«ffuer Dir »M» 

tf f Nccfc 
en Sinken* 

,£>m c« 93« n>or ^cD i fin ^rafff / oc en anben SofD/ 
ce ben ene ©øD / Den anten ©mir eller bitter i oc ljuer U* 
fpnDerlig £mgifi n« rer (tg aff fTn lige / tet føDe aff Det føDe/ 
ce Det fure aff Det fure/ &uor i anD Da «?t>aff en fcaanDe 3or& 
n>Di en ©aarD faa mange 93rte groe a føDe ftg aff ^orDcn^ 
,iOer antuorDee paa / at SØrterne ere mangfolDige flage art 
fom groer aff en 3orD formeDelfi etiernernie mangefolDige 
Slrafft paa himmelen /forbi fcuor formjeller art i Denne 
3orDifee oc forgengelige ting fcaffuer te ri* Sfrafft toDaff 
Otiernernepaa himmelen /oceffarDi De ro'f. Elementer 
ere nu t ilfammen menget »Di ^orDen / fom årterne ©roer 
»Daff / fom førr er fagt / faa fager fjuer ©tierne Deri* 
Slrafft afr dementen fom Di §affueralDermcft fce&off /oe 
naar årterne ere ©ØDe/ faa tager Di Derie <SøDe aff De 
iiii dementer (juercfen mere eller minDere / enb Di (jaffue 
fce&off / Dog Di &aff ue rnefl aff JorDen tiU Derie føDe / om Di 
tre iberte egen twelfe / derfor naar manb fag« Dem 
tubaff forben /Da tørrie Di øff SCtøberit/ enDog ligeueU 
at lufften er »et ^orDen fom røtøoer / fom er ocfaa formen* 
get aff Di iiif* Elementer /Dog fjaffner fcunDetfrrliDel/ at 
årterne ere icfe oenøøet Der met. 

£cfaa mottøu fpørie om De ftraffter fom årterne 
ftaffuer/ .Om Df&affuer Dem aff Di formengeDe mf» (£le* 
menterne i £)er flgte 3?e» fifl/ Di (jaffuer Den ftraff* 
aff <ofiemerniø rønDerlia* forrøirtf inge o< ftrafft* ger/W 

iJJoffuf 
fmmtt 

tal (cm 

«n n jj. 
ittm 

6d)nfu 

tøftf 
iluDjot 

onoD/f 
te 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) Sulfit" 

ff é/mut lf 
mfiiM 
li?* CCCK ZtøntyumSatøtoSSRdutt o; rr en ganbffe 93t«e* 
utøniM 93« / oe er #fenro[ten øob oc nyttige / fom gOtowmiie !> 
Mfe 8« /ben fem briefer ^fenaff benne 90?</fa <r bet øolj 
to« jbi for marts* ©møbomme / ben fom briefer fcannem / fcorø 
mm« lti "»enge Det met <£«n / bet er oe øob for £rme i Wutl cc 
ånS f*r<n fatw>*eltffwn oeSMte/ocfaa for emøbcm 
t ^offuebet fom Nbie 3lp#/ om noøen frpeter fo* 
famme eiuøbom/ oc bet er <n øob' leøbom for ben fom 
fiaffiter mi« melen/ bet brpffuer <x<Ormen nrtafrøern/ 
ten fom benne -Ocff/M fordrer 6« berie S pen / oc e* 
Støaøen aob/ forbi bet ftyrtf er bem/ oefaa ©pifen »* % 
øen/naar be føer SOJatenc met £>lie oc ©rnørfmlttT 
?er mef/ba fceuarer bet $?<nmfl*n for lopper/ ftmtcferi 
©cWuerfomfimberfm 251«* met miutu/to (tiere* 
Wff cfc fanener eller q5reffue/fonime fommerbee 

JjjJ jimlnaS 

toMjMtø w * øvj a(urt førø srafft / cc ben ene er ben 2foben 
crøob / forbi ben før (i roeøner 00* / ocfaa fcftøpcr bet 
»*?S eD?enn!^enbenbet§arTuer6e§off/ben anben |ra|t $aff' 
** S uer hun affaroffikD »bi £efen / o< ben førfie Srafr er af 
» tf t)*be ot ««ter§eb / fortet Malurt er tø* i ben førfie 

ferabe / oe m i ben anben ©rab» 

fif ij pfouw 

i pteHMk* (Tger af Du ftalt famle 4Di'(Di#øf?en/oe 
ftatt Zmt Det/ Det Q3r»Dcr <5tecnt Støren /oc crgaD 
fer i>cfc/oc for tørt reppen naar Du iudjeer Der ttQ eller 
fpøger D<rr / e Her ftuDcr c< ,©ntf er Det/ Det ffprcf er ftiernm 
oc Stagen / ot forDriffuer mDaff l iffurt Det onDe £tør / oc 
Det er goD foDen i 93anD for <St een / Denne rørt er ftø tfene* 
f oe( / oenne rørt metter / ob fortcrer een ©amle tFuctrg(jeD 
cc t>cDf*e t Ottagen oc i i iflfuit/ oc gtør »ell tooffuenDc/ men 
fcruger Du Dette offte/Da trender Det Din <5icty ot ftøn/ 
SKen Det giffuer 2tmme meøtt $?elcf om §un fluDcr Det met 
foDoc rOtfåat Dct> 

COJcrtfe er aff l?tfD oc tør 9?atur fom ptauatim figer/ 
atfcoDe DiøDer oc 99(aDer cre goDetiO £egDom/Dt§affucr 
li'Del QSlaber breDerc cnD perfide 35faDer/ oc ere mangc&a w 
De art/ en part ©roer paa SSIergc/en part t COcarcfen/ 
©omme i gaarDe / fomme t røanD / Denne rørt forDriffuer 
Den <£fefen oc rø#r i Xsffutf / oc o&ner Den fom er ocftoppit 
i llffuet/ Derfor gtør Det <SucD/ De fom ©roer t@aarDcDt 
|atjuer en goD fmag/men Det fltoiw Qofiu&<tTW fører 
MenDefott/ Den fom 6ercrDi|TeDvøDDer om fin^alff/ Da 
fororiffuer Det 3"attD»tf. 

© ilienue ftger at Denne rørt er goD at ÆDe met i iw 
tfer/3>nDtefrø<rgoD for 2Bafter|ctf / Det (jeeper £effue* 
ren oc foruarmer Den oc reimgcr Den / oc Det Ifrøc forDrtfl* 
tier <5t een n>Da# Støren / ;£)en fom oinDer Dette #røc paa 
Støren met Q3lattcf røiin/ Det forDriffuer ©teen wt 
røanDen / Dtnne rørt oc S)inti$ tprøe g«ør Støimcn ftattf 

fortet te* 9j 
MM nt^r« 
erc langt 

ftjt/flf, Wncntø 
#6a luntet Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) CD I Ififofl krfrtf 

*øøt 

L for^tt)«forbmTB^^cD/f:iaforri»^r SDtøcfet (Id tf 
forbmDerie oe anDre oe&enDige ^eDfiÉe ^ffccr Den WtyP Om £o(urtc- cccvui artjlotogta Det er #o(urt oc fcaffucr mange fcaanD 
£rafft/fom fen riDtøfcJM** ftger/oc ere mange 
2trt 5>Uirt</fbmt»ie lange/ lomme £rmDe/ oc en part 
fem SGiinbcer / Mane fem er fcoDe §an w £un / ocrie flåter 
[mager wlt oc fjaffuer en ftarp forucgening i Skagen / Den* 
ne <&te er tiDel / oe toDaffen roe groer mange (nlcfen fom 
ere tange / oe i Derie S5Ioj?er er en DvøD £uD jft* 

#tin renfer alle onDc (mitte afjf#offueoci ocfaa ©aa* 
relfc/oc gtffucr ØJJenmfan en goD tparffue/ oc Den fom 
fcaffuer ont t £>rrn / IjanD trippe Den £>eflf t £>crn GlenD mec 
Roning /Det Harper #ørclfen / oe renfer Den Unaturlige 
Q33eofEe / oc pcuarer for fcoUenfieD oc flot / Det er oc gott for 
tfaHcnDefotc/oc renfer Q3rt>|?en/ ocfaa Drager Denne 93rte 
torne wtaff Ctøenniftenø £iøD / o; er Det go« for tforgpff* 
uge kreatur Derie ^orgtffttgfteD/ -frdurte pudler met 
honning »Di en ©aar/ Drijfuer Det onDe ocWe^iØD 
ctff éaaret. 

Om ^mtølffø' c cc ix. 

#uiDtøgere§<*Dcoc£ørre!fm ftrafft/cc De ere go* 
De for tfolD #org»fft/ Derfor ftger manD / at #wDløg er 
SStmDeno £eragrlfe/ oe fcun er etaten feaDelig oc Den 
ganDfte liff Den fom ceDer megtt Der aff/ Den fom gtw 
røApreDoiomDerDenpaa^ulfen weD (janD(eD/Det tortta* 

til W 

■ é ger Tanttøtf / foDcn ^uiWøa fan*** &9fa *< dtør #ff> 
uif SSløD / oc ftørcf er Den tforDøffumge i SSfoa*« / oc font* 
rer onD oc onD trecfre i CSføaen / mm 3taa< #mD* 
tøg$iørønDi#offu<Mi 

Om 3ort> €Mc efør Cttappefem 

C C CX 

3oro g&I* ener tfarffne 93m/oc fatø'a faa/ foriBI 
tenne SQrtfanD tfffutflftømlfUntiiff cntfarffue/naar 
<n SDtøinitø tiffowc fcaffucr toiD frø ' ^ al> * / w froørci 
tø m« Dtfle 93rter/ oc «otD (tg Ker efffer met Storm 9&»nD/ 
cc om anDcn <©agen ocfaa / Det rctngtør Xiffuef niegtf (Føn 
oc oliffuer Deiltøe oc £utD / men Den førff e £>aa / Da Miffuer 
iemoDerne noget wftøntføcrc aff @atutn fomDeercfrøur* 
be met /men om anDen ^)agen tøiffuerDinoactrcnc/cm 
rien^riDie^aa&lijfuerDipeDre/tDen <FierDe ^3 lutrer 
oc ^(aar/oc faa er Denne 9Grt goD (tU at §<k *©ctar mee t 
2?tffen oci^cm* 

Om 9frt«& CLCxi. 

2(mfum Sfcil&te 2(nte / oe ^aOtø oc Dtomilfe tfcnefoef/ 
forDi De ^affuer ^31«De3rfomtFencfoe(/tt>nDtagen at De ere 
<n liDel oreDer / oc Denne 93rti6 frøe fceDer oc %ny$ 1 Denn* 
9>t er |cd t QinDte ftrafff oc tør / oc manD f alfer Det ©øDe 
#enefocfefommen/Dctmi(Dcroc forterer oc er goDforDel 
93<*r t liffuit / oc for Det fom er tofcrDoffucDc / ocfaa er Det 
goDtia#ern*i?Mcti9&tfD oc forDnfner etecn/DetforDe* 

rer (I, 1 føl tø 7 

tmfw Ht$5Sfå1bW tcf popper itffuU/ oc ofcncr forfad 
pete ?7prcr / oc Drpffwcr fforgpfff røDaffiiffucf* 

DrøSMwt. LLLxih 

2(«fiettKfta^flniø«ifob/oc6cur^D oc £ør S>?a* 
(ur /oeer DemgoDfom&affuer offuerfToDigc uenøfcet [om 
tv ©iugocr aff/ tee Jtgie ten fom fonter tee om 95enen oc 
gaartermcf/fcantWucricfc freff* 

Om $<me(eti felter £tcri(t>. 

ccexm. 

3m'pl<y ^aOte bruden/ oc paa en anten (let malfcn/ 
ccfalusocfaa Crifolacanna /oc tcf M^.^^ 
mc( »te WW<* rci Ci^e fom l»wor<oftucr(rr#l» rørt 
Stør d / mange £oge tern mef Støt) eller Soel / oc £ ere aff 
lolo arf /oc erc &ick*/« øfincr iiffuic Ittel^ring 
Det toolter feinteo fuctig&et/ ten Der f orner tet t en np i«W 
cc fcf ter tet i forcen faa tppt at preoernc ere j*iul« / ta Wifp 
wer Der frøer aff ti »»tier* 

CCCXIII I, 

%t ea tf ^opelen /oc er mateftgen tø* / oc fcaffue* 
fiafruer le narc mlcfcn / oc ter ganger mange wtaff røterne/ 
fanDforueane oe for^tnDre Di flor* 5?ie«e(er / font SMfc 
^røjfe/atDiieManD^roefiørre oc giør fcnnorti lido,* 
Cftaen/ at mano ranD cbnc Dem/ er t>t aff Den Tiawi 
SStoott i faa (jiefper Del / 9?aar ij. iemmoDer (jaffuer tmen 
etter |^Dfigimo£)^ucr<jfiJ)rf / Darr pcpfUCtrøoD 11U mel 
€>*afe 3ltø for tøn jpine fcuaD §<Her Del er i&neenctkr. 
anDre jleD* 

9?a*r De« (TuDer oe N 3>ief er SfønDec/Der renfe r XifjF* 
uti aff alle itøe iuecenDie ofucrfioDi^cD fom erUiffurtt 
Q5foDef / Denne tf røe met 2tøn w .Olie £)rcef en er goD for 

2(tirtaila Smurte &afoiø SflfaflTef en ^rrn/ Derfor at !)in* 
Dte^MaDer cr Jige fh^annc fom Skuffe -øerne/ oc fcrcDer 
pø mD paa 3 oro * n / oc Mfa* £Hof?er / oe er $ol& 
oe tfucttøe n>bt fin $r&fp /ccjjaftueratleDi ^rafter fom 
CEttaaltwen fcaffuer / oc Di font fjafjf uer tfallenDe ©iuge / te 
briefe aff Dtffc 93rter «C §a nD 9>ru|ier eller tfyfer / ter er 
meert goD, 

Om Setomca, cccxvu 

S5efom<a&ifoi$^etomeøcer(jtfDcc SVr font IJMa* 
< eartuo figer / De SSfaDer ere goDe uli XegDom fcwaD t)eller ti 
ere (grønne eder £ørre/ot fcaffuer mange £rafft/naar 
Dn foucer Dem met S^aalurt Da ereDigoDeforøwaDom 
foDi#offuei>ef» % 6orome 
røtarw 
uer fma 
wjffw 
fomjotr Ml/Kl 

bom 

tofo Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) mi 

m m\ itu 

2lejranDcr før/ *cn fom rtte etter Stitiatmnt 
90« tfafJcnDuj i Da (rarpcr Det fwncn pc freuarc r #penc for 
eaarelfe otfortFormørcfdrf/otøsør^pfrK flare/Dcnnc 
93«føacr^rolofolcf cff(cr/o(fløcr ai Det §affucr mac« 
fforc ^agcr naar De c« pefucr er fom De* fig tør* 

Om^afttøfcm cccxru. 

Qtofiføum føllie Q5afWif e / Det fcaffucr en cttef fmag/ 
©emme mener Penne SOrtc (jafler £)racpm§ca cQer écr* 
pewarw eUcr £ptøonna/ pc er 2" umPe flags/ Pen ene fcaffi* 
uer fmaa Placer / pc Pen anDcn fipre Q?(aPer / effrer Pen 
n>tff fom CQtywcr QSIaPer / Penne 93rt er £<?dpc iør / pc 
fom fpmmc ftger at Pe( fcaffticr man at fer rage #ugcr me pc 
Oangcr/pc Pen SDtfenniffe fpm Drager Pet paa ftø/2(fejr* 
anPer flgcr ae Penne øroer i Di [?eDer fpm tpføDDc 2?ørn 
MffuerpegrajfHce. 

Om£t#fø cccxvuu 

#tifftøø tt aff $p(D 9?arur/pc er øpD ntt Den toPe <£cff< 
liere/pcDcnfpmmctfliDmcrcfer Denne kreere ftatut/M 
fløer«fDcn2(ffucnDcr*pufcnpc £prDen/ Derfor ^fawer 
manD Dennem paa #Hfc/øpmme figer at DenntSQrte fcaff* 
uer Den ari / at ftggcr manD Den i en ørppc tiQ mange fipefer 
SftøD / Da giør Pee aff mange fipefer en flpcte / pe er #ufftøø 
øoD at (røge paa en £tf D ftiertell eHcr £)røffe« 

Om $<mi 9ctør. ccejsr/jsr. 

m 
■ 232* 

%%to eKcr Q5frta fa«tt> 93etc/ oc er £umDefTags/ 
Den ene §ajfuer ©røn* fitictfcn / Den anoen OiøCe fulctctt oc 
<rj?ørr*ocbeDre/fommet)affuerf?ore 95lat>cr forø Q33c^ 
fcreae/meriDiiarigeereDi Dc|ie/Dtfle Wtut er* $fttmu 
maaDe ftofifc $u««ge / naar Du fager pttttfiUt Der nU / oa 
cre Di <aunDe at Æoc/oe ere23løf>e ce (aDcr flg wfl £aa* 
ge o( fbrDefftif* *><U naar Du giør Det faa reen oc £0* 
ger Dette* 

Om ffatmwttc. ecc xx. 

(Tarøomjlla fatte <£arømeae / oc Di ere uj> ©toge/ Dm 
<nc&affucri>jDc^fomrøer/Den anDcn @5ut«/Den 2"rb 
Die -purpur #ar jfue/oc ei4jtfD oc £ør/jbrø ©auenu* tøjer/ 
cc Ugnce n>eD Ovcfer/Dcne &raffter Det forDrtffuer£atf* 
£8pioc oc ^)rø|]er / Dt gtør Dcnncrø 33te?e oc SDtocnDe / oc 
ftyrtfcrDctamøDerforøtøaffuer mange 3aarcr/cc fciet* 
per De forforengDc oc foraroetDeDe lerømoDer nll toti* fraff* 
igen / førDt Derte jjfc&i Itgme meD Cføcnniffene §<rt)</ oc (tyr* 
cftr kernen /oc fromager afr*i>fFueDet Den onDe CDfate* 
rtc / oc er goD for ©uUfoft / oc for @tugDom i £enDen> 

Om ffipotrø etter 

CCCXXI, 

(Tepe f afDfe Xøg / oc §aff uer Den ?J?amr / at §un ooner 
r< genge i XcmmøDern* ocibffmt /oc opWefer oc Drage* 
SStoDit tfa £øfucD?r< Der af Dhffuer ^offuetet OSøD oc 
fltfuer geDe #arffue / om Di ere scf e foton eller f?egtc / D4 
øtffueimeiiDel^øDe/metinaar Deere $egtf/Da gtffucr Di 

tycf tø W a 

ccDurf 

It/Støn 

Mk 

«/tou 
takt ti 

%<t 

Wtnn lp«t> Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) PIS« id fifl" tyå tfuttføfccb / to^ gløjr tt cni> 0?>fob oc $U#fegtt < #fftøf/ 
twfor (VaDer Det $)cenmffcene «&mp oc $wnu#t/ ot flprdfcr 
0)caøcn/i^!|tucrXofltitt CuCatc / oc cbntt ten acfyerfle 
2tare/fcm™iDiepaa latmc v£morrpit>c e / cc for Dir er tttt 
^8fp|%D / Det <>3anD er gøfcfor 6*fl?tJ$ ftttitf e 5HDI cm 
fcutoeriéaaru Ofr met /clier gafler cer øjf oc lig* 
øer paa^ 

Om Sbcdmtt elfer £tcf;cr* 

CCCX XII. 

(Ttccr f afDf6 ^tc^er cfler ot Q?ocftrc?e/ oc jaff ur r fma* 
QMabcr / oc ©rot r Itøc fom Qrønc oc HM er eller *infer/ 
ccDtcreS'oeflage/Otøceof #uiDc'/oc rr iangajfnge oc 
©pi&/ oc er WDe oc fommc S"atntnc/ 0« fem mane €>aae* 
t ©aarDe eller i ågeren / De gtffuer oetre tføfe eni> Di SBifc 
fce/ CD?en Di &ilDc cre fceDre oc ^el>er« / et (arer ftg betre 
fotbøffuc I ot foruegncr kraftigere c nt ti fen* (caaie / tc( 
<r aff 9?atur #ctf> ot 2"ør / ot giffiier DeDrc #øte ent Q?ø* 
fic/betcrøoDtilUungcn/fortfci Det g'ør ten tfuaige/ oc 
fcen Det tf Der / Dcngiør t>ct got> tfarffue / 1« er oc øoD tiO 
Diøgotf / oc Det £>efT er goD for £enDr# at <smøric £e ntw 
gtorDcnmct* 

Om eutlmtt cccxxui 

(Tctiboma f alDfe©feeuoort/ec er ffft) oc før fom <pfaffa* 
ritte ftger/Dct renfer #offueDet oc jtyrcf er ftøncn / ^ftrorue 
ftøer at Det er fualcrø oricr/forDi Der fom en fiatf en ^uolte 
QSnge fm^oentoD met en^aaef/(1raxlwitfrben©afrø 
OKl <5uolc De Wojter aff Denne SSrt / oc (-øger Den oaa 

©g ij Den 
Den SOnate $9* I fa F<w t>rn / fen aff Dent« y 

go5 1 £tøcn / Det forbtiffw Det #uiDmaa( eller f)\fc i pyv K 

CCC XXI J 1 1. fløi 

forDcn£tuartamcm 

Om ©utti Ørtcr. ' 

©ufo rørte er §cto cc Zm / De DtøDer ere cjoDe ftXC \j&M 

l<$om 1 fciin fcaffucr Denne ftrafft / at Det vtgntt cc flan« Iptø 

cf en giør / oe tager tiU jrø / oc tiener t>cll ttH Den ncDerffc tørøj 

2tarc / fom faiotd emorroiDe« / naar Di ere OCciffcn / entoø 3m««^ 

fciSiffuer møen #(oDt# tør% 

CCCAMTf/. 

3ørt> £6lc er tefe allefammett en* / Difie tfructyere ff é 

ff!^t?<rfiø< / form dc giffucr tt)for6ø^ uclføe »cDtfe oc fuaiøføto Jj tøf* 

i 3arcr / Der aff rommer flor otuøtom / Doø iføciiefl ftaff* tø* tø 

lier o« Denne &pa,D i fta, / naar manD §o(Der en 3me«fge tø/ltø 

£D?ennif*e Det for fin 9c*atfe i Da t ømmer Den tiH f?ø fulffueif JJ 5« ) 

feen oc ocøønDcr at tale / Det !c^cr oc CKenmøerø 3"ør / 'P fy ( 

w S5»aDerne ere goDc Dem en ©aflenD #unD §aff tie r ht u m 

Om Æottørtti* Krørø, <£ovoMXty\6Mbi6$onmn$i$8rcMfø< er en Urt 
fom fcaff uer mange 95lat>er paa en fiilcf en / oe er fom V&ffø 
bef e flatter / oc fuio ajf joller/ Derfor £eDcr De oe paa iarine 
5>erforafa/ oe paa értbftt 2>pencon / oc paa £)anfee 
SSftard: tommel/ oc §affuer Den 5?atur/ ar Den fiørcfer 
.fticreer oe lejfueren / renfer 9?pren / oc^cler Q3plDe oe be* 
firøDerfigc De flore oe ærene 3?eiffemnge/ oc (efter tforgpff* 
tm i ocfaa htoi$ Denne ^rrer / & flane SSrre* 

Om ©Affratt cccxxviih 

(Trocue §d£<r ©affran/oc er en t>efl fmagenDe 93« oe 
tøtnDte blommer IjcDer oc (Trocoe / oc er af 9?atur maaDe* 
Ugen §<*D oe ør/ oc (jaffuer :Rrajfr oe 0J?«cf ud at ftyrtf e/ 
Derfor er Der goD rit! Skagens ©iugDcm oe tiU SSftcnmftcnø 
2lmccrrgfjeD / fbm fceDer paa Xartnc <5pncopi$ / ocfaa er Det 
gob for OløDe £tyen Der fbm fommer aff Q5loD eller aff £o* 
lera / Du ftafr giøre Den S)<zb i en $icl etter QSeefen / oc f?ø* 
De Den faa rifl <puuier / oc menge Der ^utøer mer #<?be fpaD 
efler foDr / oc megner oe gtør i iffuee QSløD oe fluntf en / Der 
er ocfaa goD for Den ©mgbom fom er før er fagr / du fNt 
icf e giffue De tfofcf Der / fom ere fjtfDe oc 3"ørre aff 5?atur/ 
fomerCoferrew/fwDiDer gtør Dennem roløflrge oc §eDer 
Dem / men §uo Der will tøuge riU fin £tyen / Di |M STcmpe* 
rere Der furner mer <*ge §uiDe ocQ3om93(D/oc(tggeDet 
pffuer £tyene naar Du \ ?gger Dig* 

bommer Du ©affran i S3ifo/ Den Der afrørtefe* 
Wtffuer ^bruef en oc leer megir faa ar $anD,t>eD icf e fielff r)rø 
orfor/<5aa ftyrcfer (Saffran (jane#ierre/oc giør %<xa> 
nem gtøD ø; fyfuøe faa megir oc faa ffwr / at §anD maa *øø i QttU I TtW ©affran c r gob fifl ZMltW / oc fotv Ui 

ttnr y&tpVfyto / £un før o* e*een ivD mt <£antyf+ £<tø 

Om Korucffettgumrbtta, 

^ucuy6ffafa(b<$^orui(|cnclIrr®rf(ffar/c( er rttaa* 
fccl/gcn f -ao tJuctigc* 

Xi|i* ftger oe $røe fom er t $orutflcn crrgoDe ftO 

{rgtem/icfe raac men t>cf (*aU fluDie / trf er gofcforcen ^ 

ffoi »toppeDc ieffuere / oc for M inDtiorfi* i emmocerne oc Mtø £ 

QtylDc frm cr i Q3rj>f<rrt oc ce ant>rc i emmoccr / 9?aar Hi wmt 5 

fmDer oc Moruiffrn eller flrger orm / oc gift lier een ©iug< Mtø 

at aot 1 9?aar mane rager ^oririffcn i $)<p oc rn ©aDaC NØw 

©ucf er oc f orner t<t i <£}ani> / faa cr bef en got> ^ørup fer Øfftø/n 

fcen fom ligger t cn ^»ugcem / mat mano (Tueer 01 åoruif tiffwm 

fen moi cm 93ano fem ci giffucr een ©iiige af briefe / pet te 3) 

inefpcr ieffueren om een cr ocfenD / Storutffen orcbcr (jtnfcis M 3& 

flommer toD om 9?a«cn / oc oc utfer r)tnclø cerc i møref c/ ilpitiw 

rtaar oagen gaar op faa rager r}un J?inDi6 blommer tilfa* tidfå 
roen igen met en fortræf af bef Hiftier£ør oc^rucfyen 
falsen 

CltlÆøelX CCC XXX, h 

Stod fcaffucr en OvøD ftøcfrn oc <23rebc Qføber/ ti \% t 

tøffuer ocfaa Otøfe naar bi 5?fiffucr igennem ffrcflen/ & 

SJrfer cre icfe gebe tføbc/ men øiørSptf *$iob/ tr<<^ 

»c Wefer lijfuct op oc giør megen pn< / £oel er oc mam; 

£ørrc/ Zøm i Den fom v>\U ret Støefl / U n (itøfl flw Un for* 
fieS&mDaff fom c<ifi'. f ,i o^jiuDcr met /©tDin ftog Den 
mef<Jtf&&iøDocanDetgoDtu?3!ji/Da Wijffuer #jnDtøtJø< 
le bcDrc / £>un giøc £ ungen 2"or oc qw £5offuenDi$) 
ocbeuarer 0}?cnm|fen for ,£rucfcnfl?as>/o< %m en reen 

©olfequium falDie Dttngel/ tenn^ blomme* 
f attis -©tonifla / Dt Q3ret>er Dem op emoD ©olene opgang/ 
Denne <£rt er £olD oc #ucffgefomPateariu*flgcr/Den 
fomfiøDeroetfSerDrt /DacrDetgoD mOD tforgpfft/oc for 
Di e^ar fom crQ3iDf ajftforgpfFuge kreatur naar Du Iig^ 
ger Det paaeaant/ Denne -DefTergoD for Den forfloppeDc 
ieffuere oc CDWtc om Den #or jtoppening rommer aff &#Dc/ 
Denne COrtc ©roer 3erne pa* Det^orDtfomtreDce&aarc 
røeD SBepc/ oc naffuer en ganDffc §orD |Wcfen/cc Deri* 
Q3fommer (jaffuer en ^tyfarffue/ ©ulDfarffue fom Den 
tfDcl* <5t«n >c|am gaffucr* 

Cmntøumf afDiø bommen /oc er SQrters #røe 
wSørwWfUi SSrafft fom ^latcariu* ftøcr/ Denne 0>rt 
fcaffuer lm& Q3laDere @maa fcoff fcucr anDre fom 
tfennccfoel eaer 2lnni* SSIaDcr / oc tynDi* blommer 
ere^sfarffurt etter @ulr/ Det ene Um SEarcfener fø* 
imh / Den anDet f Mi$ epiøfewcn / ^eperf omen De certc ttt SSr#tø#* cnD ti ©ulc/oeaff tfømrfbrDrifFuerDet 
£tør i iiffiiit / oc giør (Tuncf en / oc ff ørcfcr for Den forDøft* 
lunge tttø&Raøai/ c< forDriffncr oc #alfiorjmD* 

Om Sfurtøcti, 

cccjt-u:///. 

(Tenraarea fodfe 2tørm eller gtyallt / et fyUt paa 
latin $<Uma / forDi ttt er mttft V&itw i fom jpiar carws 
føcr i ttt tt gao oc £ør / oc er Støn* fTag*/ Den ene 8aU 
(tø Den flore 2lurin / oc (jaffwer 95tøDcr lige fom Uf* ©pi&c/ 
oc cr oc£ufoDe fTaøø/forDi Den ene fcaffucr en ©mil fiilcf cn/ 
oc Hen anDcn cn ©røn / Kog cr Diffe 93rter cn fage / oc f afc 
tø oc fmaa 2(«rm/oc §affnrr Placer fom OtøDcr/ eccr 
ganDfec 95i«er faf? mere enDødjamcnie/ Der emwiliwi 
talt §er efff cr / oc ti §affuer DtøDaffrtgc klemmer lige fom 
cn Slronc Der ide cr fulDf omen* 

£)cnne 93rc ©roer fif? toDi SSRtij Støcnct for <S. <£w 
tant §uer aff Difjc 93rrcr cr|tfDc l oc2'ørre/occr 
megit titrer naar di ere nøligen cpfageny oi renfer &aatty 
li (»doer oen jorfloooeDe Xeffnere oc giftene §orc|eo oc 
©ØDer Ætmeilijfuititu fait fuioc De*i£wn/cc (agt 
eutfer Der iill/cc ©ritfe Dce/Dei (jiclper leffuercn oc 
SDtøfcn fom før erfagD* 

£agtfencfocl Ovoo/^open ftob/ Petersen OtcD/ 
oetnuDeiaunn-Ceff/toøencfer ocr Ml/tweftje igen* 
nem en reer? flleDe / Dej giff Den or &ricf c fem ^affne ftuge 
iemntoDcr / fom ©icfcf / i ente Otøv Dem fom fjaffiicr 4>r* 
wmiffwgiff Dennem £eff mcfJ?onntø/ Denne ^rter* 

tføDe* CXøDer ttt GeDre naar Di crcformengeDe met nogen ^<tø* 
fceD/ocbaffucrDen fimr at Det Drager tilfamen/ Derfor 
naar mane jløfcr Di OvøDcr oc DinDer Dem paa øaane / faa 
§eler Det / £aø Den (oap aff Dl flor 3urin ftøDcr na^r Del 
cr a ffttocfy i formen^ Det mce &ofen CQanD / oc Dr pppc Det 
i Di tpcf c oc mørcf c £tycn / faa Miffiicr Dt SUare / Den SDr« 
foDen 1 9Q»n oc £>rucrcn om Stjftenen/giør kefftige €;ueD/ 
Du maat ide briefe formeg« / paa Det at Det icfc f ull giøre 
Dig Din 3?rpftc for lør / Det er megit fceDrc at briefe Det om 
Sinteren enD om ©ommeren / foret at £c*Den cr Da for 
f?or/oc tøaffitcr Det Den art / Den fom ftuDcr Detmct&øD 
fom er fcoggen i fmaa ftytfer / Da Wiffuer aff mange jiptf er 
cn / (Ige fom Der figi* om #u(T(øg. 

Om ©tetam, cccxxxmr, 

^ietamii* Mie Æ>iptam etter perf rut /oe er vcS 
tef enD / oc er goD for hugorme ftyng oc alle- forgpffngc (Tre* 
otur/ ocfaa for tporgpfft fom $ienmf¥cn &affuer £)rucf en/ 
Den fom ftøDcr oc (igger Den paa nogen (baat/ oc tr øerer 
Denne rørtie4>cfF igennem met <£tm/ ocfaa met CORpncc 
OfffmcngitDcrtitt/ocfigie Det /at naar en §iort fcaffuer 
førfl ooenoaret Denne Stfrt i Det at naar en (jiort bliffuer 
(Høtt/ Da torter oc ni)er fcanD fig met fine <Saar i farnrne 
93r«r / oc jjanD etter Det / faa f ommer 5>i jlen toDaff £tøn* 
De oc <5aar / Derfor Der Det oc fciort wD» 

Om popefen, cccxxxr. 

C9fa(uaSMte < popene/øc (jaffaer en jtøft Qtøfer/ 
fom er noget ianga jfffge / oc oøffucr ftg a(«D mot 6ol< v$ 
4 •TO 
i 14 a< 

•Crøana l *M SMtørø M rei ep / Denne Wtt ii 
SfoJP oc # uctige oc obncr 4ifftit(» 

Om £utøe ©erntip* 

cccxxxy 1. 

(gma fatbte Sennep 1 Der er en 93« / oe fcaffuer 93fa* 
fcer U$i fom Di anDre €>enip / oc er meoci maaDe ^tt> oc (ør/ 
Derfor pianrer manD Dem t ©aarDe / oc naar manD formene 
øer Denne 93re met 95cDer/Da meffer Det ginDf* SCulDoe 
»eDfr*/Æ)iffe SSrter cre £uinDe (Tage / Den titrer ftftfø 
©ctiep / 0; Di anDre fom ©aai* i ©aarDe f atøfe @aa 
nip/ tatøaait er / £oger manD »ell førenDDenMiffue* 
CERoen* 

<£DcrDuDcnneQ3rta(ene/Da QSemøper oe 93efuercr 
tø Die $offtøi/men (FaDcnfanDDu hm$< (jinDe Der meD/ 
at Du menger Det met latteren etter QSeDer/ Denne SDre* 
§iefper at forDoffue (bpife 1 Smogen/ CCRcn De S&lDe <5enep 
l>ri|fuerérenentt)Da|f53lÆren/oe forforDrcr Di naturftøe 
gicrmnøer/ foret Dee ftyrcfer Di naturlige iemmoDcr / Del 
%w Denne attermefl* 

Om ©faffometi, 

gflecortw fa(Di$ ©faffoni oe er iTw'nDefTago/ Den 
ene £utb / Den anDen ©ort / Den (Sorte er oeDre oe $?ectt> 
øereenDOen fttuDe / Den fom »itt famfe Der / |anD (eaU bt* 
reoc fig titforne oe afDe #uitøøa, oc briefe ftcrcf c vSiin / 
paj Dee /ar Der (tatt iefe giøre fcannemfraDe/ Der^affuer 
SWer fom Den Sfrre 3(fe;anDria/ oc (omme f ifler eet pi nn 

fcjjfuff Bf; M« 
l( tit« 

oc fore ; 
mrtittø 

KU/SI AøenDne 

tø tapp 
Mb Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) 1 &4t< 

røufutø ^rub/fctftfor at naar nog<n (frøet Wfe^uluc* 
paa Det <Spi|jning fom QCBIffuc eller #unDe tfDer/ fa« 
rOøør Di, 

£)cn ©ort S5faffom fcaffuer en tj>cf ©fifcfcn / oc 
§affuer paa flg <5ortc 2(arer / oc fiitøcnen cr tmDcrfiDcn 
[Purpur #arfftie/ paa en |ioc paa fiiltf en cr en tingpa« 
fom cn 4og/ Denne 93« ©roer gierne i £ørrc fiefer i 
©ammcle DioDncDe Q)?ure/oc naar Du Drager Dvctcren 
trD/ Da ere Di Mc inDen i / oc lige fom <6pinDcfo?efi i Det £wm 
le / oc Det er (turp paa jungen oc DiDDcr paa £ ungen / Den* 
tic 23rt £)un er ftc*D oc Tør/ Denne SSrte føøncr fcoDc fma« 
oc flore Sftatcrie faa toctotgc / at Det f anD crD oc lage 
SliøD aff / oc fjaffuer Den 9?atur af Den fanD fbranDrc iege* 
mee wDaff^nDiejeicfelfena enanDen fccDre 93ng (eør ^eD/ 
pet tiener icfe at gtffue nogen £>uinDcr eller SDrggelige 
mcnD/$?en!fy>jfuenocf afgiffue ftcrefe mcnD fom fcaff> 
ucr megen DloD/Dct fltitf er ftø oejt at manD tager Det in Cflcar* 
lio enD nogen anDen tiD / oc n>Di 2ugufto / oc alDcrmcfi naar 
Støenmftcn er iøfiige oc ©laD / af manD tager Det naar Del 
tt faa oereD / £)u (talt fiuDc Det mef atticfe / faa forfager Del 
Den <5iugDom i #ern / oc f?»rcf er Den <Siugc førelle naar 
Pu Dnpper Der aff i #crn/oc naar manDfoer CDcunDen< 
famme tf Dicfe / Da forfager Det StcnDrtf / Det fortager oc Ittt 
©mgDom CEttclancoHam/ naar en 9)?cnni|re taler mefftø 
fielffuer hemmelige ting/ ocfaa er Det megif goD for Den 
8 aUenDefoff fom ftalDie £pi(cpfta, 

40en £uiDc øfaffome er faa fricf et i fine QMaDcr fom 
li eorfe/t>nDtagenDif)affuer^uiDe^Derer paa Deri* fifl' 
cf en / oc Deri* OSøDcr er uge fom Di ftuiDe ^opcQ DvøDer / oe 
rr megif DeDre enD Di ©orte / oc Di ©roer gerne paa <£i<W fil Km 2 4 i* 

$D?anD famler gicrn« Derte DloDer mav manb føjter jtcrn 
©c anbct faaDarme /Da Dragts Uf op oc førrie /DiffeSXøDer 
tu fiffer paa lungen / men icf c megu Di Drager ©pø« en 
t,£I ftg /£r Det faa af Di feiCDer formcgtf paa lungen /Da 
fajl Dennem bort / Den #uiD ©rajforoe er fceDcrc ec tørrer 
t nD Den toorite* 

£>en fom mcnger Diffe OtøDer tWant Det fomCEtfuuff 
#Dcr/DaDøerDinaarDicw>cr Der aff/Diffe OvoDer ere icte 
t rofa|? af bruge / for De fører paa CDtfennitfen ,©øDe(jge 
krampe /f orner Dti Denne <putøer i SRcnntflfø 9?#fe/Da 
5?oier (janD/Dcr aff (jaffucr Det Denne naffn at Det ratøfc 
tftpffrwtc / Den fom crugrr Den maaDe (igen/ Den ftørper Den 
oc flyeder fjane f»øn / Den fom orwger Den offuermaaDe / Da 
rrDcfen^orgifff for $?cnm|*en/ <Suinc/ ttunDeflønff 
fomÆoerDeOJJennifVere^arn fom (jaffuer npffe oc tagen 
Diffc OioDer t\U jTg / De Døø Der aff» 

Om §mticcfoett, 

CCCXXXV HL 

Smitutm f a(bio tfencf ot( / oc er ttDi fin ftraff t tjetof oc 
tør fom piafeartne ftger / oc en be(jenDigc ©u&fianfien etter 
verelfe / oc [uffucr Den 9?awr af (jtm Driflmcr ©feen »D 
^lef^OanDcrifaeri^anDef/Denne^Qrfie^rø oc £>inDid 
OCøDer / ^laDer oc -Oefen Der af/ er goDtitt legDom/c* 
Dette (ta( famlie i CKai/fiD/Den fiuD fom er om Deno røDer/ er 
øoD fia Den forftopptDe Ir jfucre oc til Ritten om Den fpuDiø 
i \Qiin /oc er ocfaa goD for ©foefgang /oe for ©tien om 
Diffe ©iugDomme f orner affftutø / men romer Det af |# De 
etter afftfucfiø&cD/ DaMf DufpuDc tfenetfoel StonD fom 

førre frø* 

m 

toflffl 
«»• 

tør« go 

octøJ« 
5UHf(i tør bi 
*Wtøt »»ton 
førre er rørt) met SQun/ccgsjfuefcannemDefat tfDcnge 
fom anDre foton 93rter / Det er ocfaa get> for Den ferbencftn* 
Dc tf etU oc 33recf cligfccD / Det fortager oc Den i XiflruU/ 
Det fiprctcr oc Den forDøffhing tt>Di CS^agen / Det farømc giør 
oc'puluerenfomgiørie aff tfeneroel tfrøø/Den OcjT aff 
Difie 93rter er goD titt De forrøørcf eDe £pcn oc for Dcrie ftø* 

" <n ^lepnDerjigernaar ©langen effter QSmreren gaar 
nrtaff Derie Mier /Da *Dcr Di tfcncfoef/ o< wrier Deri« 
ityene Der em'oD / faa Niffuer Di ftlare igen / ocfaa er Denne 
<£rtc goD for tf orgpfftige €reaturie Q3iDt / Det fortager oc* 
faa 3Bemme!fe i StøfOi oc Den opfoDen 95rt>nDc i ftalflen 
oc DøDer Di Orme / Dit |*alt foruarme Denne -OefT i en pien 
tf (.tfee eller anDen ^erDfar / Det ffcatl Der n>Di foruarie oe op* 
fccngto i £. £>age /naar manD Drippcr aff Dette i #pcn / Da 
øtør Det Di Sftørtfe £pene £larc* 

Om^tie. cccxxxix, 

<Søne (aDer Dennem icfe t>etl forDøjfc robt SKagen/ 
naar Di ere ©rørte /Da fcaffuer Di megen offucrfaDtg&eb 
fomlNateariue|tger/Dietør^ocDi^løDiPe ere Dt ocj]< 
fom ere icfe Orme mi fom Ulm** tøn* ©urguito* 
woDeterSorneOrme/ naar Du foger QSøne/ oe rører 
Dem intet paa ^IDen / icfe &eller »er eUer toeffter at Den* 
nem / Da %fer Di aOermeji op / De ptaUer aff 99*ncr ltt|er 
werfopenDfierneneaer Ctøcdcm 

7?aar nogen giør en plaffer Der aff / oc ligger Den pa« 
tn ffcD jbm $aarif er affraget / Da foruarer Det Dcn peD al 
ter ©roer icfe ^aar paa /at «De 25ønc DetflW £j«n 

mm Wl 144* 

ftate/tøm %>ønt <£anD cr goD M W tluottit) 
nc «cf# 

Om Æortt cccxl, 

$rumentum fattie #orn / oc er mange fcaanDe / fom tt 
#ucDe oc DCogoc QMenDforn / encog (jaftucr tø «!♦ tn Oli* 
miuDclig Natur/ at Di gtffuer Cl)(cnn«ften DcDretføoecnD 
nogen anDr n .Horn Der er for Den (igneljte ffpID fom Di £aff* 
tier in« $ccnnif*cne 9?aturr/cct Q3røD jbm De r f ommcr 
aff Det CD?ecl Tom CEftaatce aflf hornet/ Det fortager Den 
ftarpljcD i 95r»f?cn oc lungen / oc naar manD ftuDcr Det mjt 
•Olie / Da S&IøDer oc forurgner Det Den Q!tølD tort £>ie rff t i 
dftenmfren / oc naar nogen tygger Det oc (igger paa Saarrt 
fomenØallenDftunDkaffuerbitt/Da (jeler Det /oet fmaa 
OJceel fom (tyflFuer t Oftøllen naar fom Der CSftaafuv Det f?øff 
crgoDfor DcnSSIoDgangl hffutt/ Dog ligemfl forDoffue* 
f?g oeDre £>ueDc SSrøD fnar en Oiog SSrøD / oc Det Q33fi^ 
let Q5røD flopper leffueren minDer enD Det fom ©icfyct er/ 
forDI Det <5^tet felter ftgfafl/ccDctfomcr&ftctctfiun* 
cf er mere paa grunte i Sttage ce føger ilffuene porte DcDre/ 
W fom toer fig met Di $lt> / Dem tager Det mrgit weenfccD aff«. 

Om £mffe. ecc XLh 

$5ergeree faføø #eerffr/oe De ere £uinDe efagd/ 
Den ene er ©emem / oe faUie paa iatmt CEfolium / oc 
Den (jaflfuer iangaffngc SfclaDcr oc er @Meafftigc / De« 
anDen er lefe faa mrgtt Femern oc fafDie m latmt 
5>aujcum/ paa Zptfte røcnnfø / oe ere en lig/ oc ere 
fom tn følue/ oc Der tre mange førnc »Di / oc 

erfø #1 tø 

Jaffaer: OiøDder < 
tø/« i 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) »eretfe un WamUøt gtmi&M faa at U icf < 3fotø<r/ fofr 
fuli* cBcr forgaar, 

€>m33tffem ccc xl i ni 

3ufquiamuefawo95ilfen/oc er megtf Æcfo 9?atur / 
ce&tnDio^røøcrgoD nll mange -IcgDom/Dcn fem fføDcf 
53t(fen Maoer/ oc ligger Dennem paa £pnt>in$<n »eD^crn/ 
laQWM$ftenm1tcn t>cCI ©offucnDie / #mDte frø er oc 
ganDlte ^raffnøe f iØ af g»ørc SDccnmfe en ©offucnD« / Der* 
for (juaD £orn manD SMenDer ter mef cc flrøer jwfule/ 
naar Di tfoer Der af / Da foffucr Di faa fcaarf / af manD fanO 
gri&e Dcmmef#enDerne/Du (ralf irfe giffue nogen ©?en* 
niffeDetfetfrøøaf tfoe/jbrci Def DøDer/ oc fører r)anncm 
ten (Siuøsom paa / faa af §an ©(emmer alnng / re ©eff* 
urrfteDjc/ (jwfefen ©iuøDom fallie paa iatme iitørtfaf 
Den .Olie fom gtørie aff Denne 93r<ie OefTer goD for 3"ent> 
KO<t fom er af (jette QDifcf or / oc faa for Qteffening / cc for 
«tle<5møt>om fom crafffjÆDe* 

Om3fop. C CC xl k 

3fopue føDer ^fcp / oc er i ftatwt £#D oc Zøt / fom 
JMafeariuo ftger / #moie flommer oc ^JaDcr ere np«ig< 
till iegoom oc tef e DiøDerem 

-éen fom fulter Denne 93rft$ 4>cfT/oc oeflrpgerfTn 
2tnftclje Der mef/ Def gifucr en goDDtøg/ÆuftafffiiiDe 
3fbp oc tfjgen fi(fammen/oc£)hppc Det £?anDi$ern/ 
Det fromager $>inc oc <X><t i £ern/ oc mange antre 3)»gDf r 
lom i>cf&affuerifiø» tbjjafi flMr/b 

aftør 

jOtt (C 

giØrDer 
! fem (rf Støn 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) r kW** Omftmtcfcm LLLxlvu 

latMa hcccr latiicfe/ oc er 0^it5t>clinaatr i §infcf$ 
£)pa/0er ibfam anDrc ^ncr / oc gtør goDQSloD / §tnt>te frø 
<r øoD/ forti Det gtør t&offuenote/ cc er goDfor Dc(#øf 
Q3pi0e naar Di tførfi beøpnDtø / §ut(cfcn ftill eller ,£pur jcm 
fclifftier forgtffucn aff nogen forepffttgc >>3orm eller 
©lange /oc han # oer iatucfrr/ fa Dliffuer §anD fnj PC 
irpafor tporgptfi. 

Om £i(tcn CCC XLV ih 

liti\tmtM$iili<{cttr »ed DcfenD/oc ^affurr fføne 
#triDc ^Blommer mce <5er 93toocr / oc mct 1 farnrne Sfclom' 
mer flaar ©mil 9?c(tf en met @5ule knopper / Difte itltcr 
cre §*t>e oc tfuctiacr 9?atur/fom<plateanue ftger / o< er 
goDc Der dO/at £un 95(øD giør oc foruegncr alle Q3pfDc oc 
gtør Dem Sføaen / Det forDrtffuer Cfongcr / oc er goDfor D< 
ffarpe Torne / lide OiøDDer giør ftønc ^Cnjicfet naar nogen 
loer ftg Der mef/oc forDnjfuer Dvuncf en(jeD/&un er oc goD for 
Dem fom Ijaffuer Q3renD fis mct bxb <2)anD om famme r ød* 
Der fluote mct DCofen / Det er en goD legDom oc for Dem 
fom er (tungen eller biDDen aff en #orgpfifuge kreatur* 

Om ten Sttøtttrø. 

CCC XLV 111. 

SttanDragora f aOfc en Alrune / ø( er gftfe oe Tøf / oc 
groer 1 De ianDe moD <Sofene opgjnay oc tøncie rocer ratotø 
eaDro, baftucr en $?enmtøe frtf tifc / fem 3iwenna 

3 i tør/ 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) Wm Råer i at De crc guixtøt flage/ Kan oc #un/ Den h c mt fcaff* 
wrQ5!aDcre lige fom 93ctea S&laDere / Ottcn #nn §affurr 
SBlaDerc fom 4atticfen QSIaDcr/wnDtagcn at 2Uritnctt 23la* 
D<r er noget Ifarpere. 

£)t Qtør : n fom førp funDeDifTcOtØDerocctteDeraff/ 
Der aff £>øDc mange / $?cn en pari Niffucr ^olpermec 
©mør / £onnfø oc met ©pifen / Denne SGrte rer ftø* 
ne <£tød |om fmager »eH / oc falOie <£rDDappele eller 3orD* 
tbdi/ StøenDer er anDre 3orDcWe/om (jwlcfe tilforne er 
©cfjrcft'mt 

ADenne 2tfrune DtoD oc Ijinbtø CSarn oc fsinbit QSlaDe* 
oc fcinDtø #ruci er en goD l egDom / oc (jaffucr Denne £raffl 
at Det Drager tilfammen/9?aar Du vtluf en ©mg Qfiw 
niffe frall ©ojfue/ faatag 3({runen 5>ufuer oc menge Det 
met jCLuinU CKieCef / oc met Det #uiDe off cn ag / oc giør 
Der aff en plaffer/ Den (eg fjannem paa tforljoffueDct oc »cD 
$crn/ oc Det famme Drtige for onf i ^offucDet fom er aff 
$afø/ tag Denne 93rtte SSIaDcr oc ftøD Dem oc legge pa« 
puffen røeD^crm 

Alrunen -Ode giør manD fom ejfttrføfger / tag Alrune 
Q3laDer oc (løD Dem »el frøaa/ oc menge Dem »el met 35omo* 
lie/oc jtuDe Det »el tilfam"en/cc trøef c Det ftDen igennem en 
fleDe/faa Ijaffuer Du Alrunen £>fie/Den gtør @off»cnDie/o< 
fbrDri jfuer (TugDo oc roercf i #offucDet/ocfaa forDriffuer Del 
(jtfDcn fom f orner aff folDe (luge naar manD fmører foifcoff* 
ueoe£ oc pulfm øcD £>crn oc tpnDingcn/ocfaa fluD Difje røDer 
rø in/ocgtffDemfom (tal f^rrtø XeDmoDcr aff / faa føler 
§anomgm , PineforoffuerfToDfgeSøffn/omDu ligger aff 
Dijfc røcer 1 93im / Da gtør Di 9Ånn;|?<n fmtt gtruårn/ oc 
Den fom notter Dennom ttD / Da fang* r §an Den rørenDc ftug* 
Dom, fom fM$ paa {atffc tyøJtøJM* " -Cm km 
ert^i 
tøfl 

ifct/i 
fuAe 
SrnJ 

aer/i 

Størl 
|a<r 

Uer mi 

te 

joj[an 
fim fc 
M OK j n 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) 1« I WWW' 1 4p f; Om^ntm p cccxlix> 

Støenta foto Mynte i oc Ijaffuer en DCøMflif^n/ 
&og »nbcrtiben ere b» ®rørte/biOftp*tc fom ©roer » SSanb/ 
^>e ere OvøDafttigc bobe paa fnlctcn oc taberne / benne vrt 
crt§inbid£rafftr;a:i> oc£ør/fom patranue jtger/ en> 
fcog er* bi inarcf SKonter bcbre enb bi QJ?j>n«fi@fl«rt</ 
£>}cen bi Øaarb Sttpntcr ere bcbre lifl legcom mb bivStlbe/ 
fcijTe 91>tcr ^affurr ben art / at bi giør flimdrr« oc l i mn*)* 
øc oc jbruegner bet fipffueoe fcaarbc l emmober oc giffuer 
5*rafft forineSelfl ben gobe Diøg/ ben fin OTmtiu^ut 
HH 1 oc Xcnbegterbenc m. i&< &imU oc bi 93løber / fcanb 
fwbe Center i tfbicf'e oc t£oc Ctøunben bcr met / oc ©nibc 
JTcnbgiorbcne bcr met / bcr efffrr met £ørre SSJtynte SBfa* 
Ijcr/O^pntcrfbbcni^iincacr^anb er gob for ben for* 
foppebc ieucre oc Stølte om bet erafF£olbtfuctig§eb$/ 
9?aar bu giffuer nogen en 3)rbtf imob tFcrgofft/bagiff 
fonncm ben met COipnte -OefT eller røanbt / &en fom 
briefer 23»in fom er foben met Center oc Ctøontcn y>ul* 
lier met i^tXcfc tager ttU ftg / bet ftyrcfer fjano C^age/ 
Sinter (Safjrucr ben art / ber fom nogen panter bennem 
feofTanbre^rter/befpnberlige^opoea/ba laber bet im 
am (tåbelige kreatur fange CWao/ iigger bu #?»ntcr < 
Q)?elcf / ba blijf uer bet icf c citt £>$i ben fom briefer ffiyn* 
U £>c|Tmet tf bitfe / bet fortager »bgang* 

Om ^fiutttifåt. C CCL, 

CC^arruBm f a'bie epgempntt eller TBpuefrig / oc f afbt* 
cc i iatm <prafl!um/cc fcaffucr røbe »ber trinb effter ben 
fhef fontf?cller/bi fom icf e brenber/oc bi ere tuinbeflage/ben 
<ne #uib / oc ben anben (Sort/ ben §uibi$ blabere er< 
lige fom bi trore offuerfiencf it met Ctøcltf / ben eorte 
cr^rwi/ocfcaffutr icf« faabann* epetter paa MiW 


r 

\ *\ 


t 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) 

m i i £Mcr ere§c*Dc oc ST#iW / oc (jaffucr 2(nDrc Sraft / forti 
ptMearm |igcr / Det giør gengcrne i £aJf[en$(are / umit 
ger grøften/ ocergoD/forDen Otøfemng t rag 3Deren/ 
fom fallie £morrciDe$ / om t>u Det ocrcDcr (om Ut fig 

&ør.- 

Om 9tartot& 

CC CL/. 

9?arDtt$ ermegtt £øroc Ittdjter ftgc fom (Ei'preflicn 
DCøg / fom prøartøø ftgrr / oc fcaf uer ftørpe klarer / oc 
©roer 1 De n. XanDe / fom er tooi 3nDta oc »Di ©øricn / Df 
fom cre af jnDfen cre mange (jonDe j*øne fTag/ oc mangfof* 
Dchgenaf atong/S^cnDctaf øørten cr Det fccflc/naar 
ttianD (joleer Det (enge i $?itnDen/Da giør Det 2" ungen j£"ør/ 
CØJen feinDte 95fommcr peuarce ganDl^e oett for Derte goDe 
Oiøg f?t;tøf 

93r«er ere De oc £ørre / oc er goD for 2(mec* 
tig§c& fom f alDi9 ©incopie/ oc er oc goD titt en trang 95n;{?/ 
oc fifl ^iertenø ©iugDorø fom fatøi'e CarDiaca / naar manD 
©moer Det t^anef/oc fager toucf er oer tiU/oe giør Der 
af en opnm/for #irrnen$ ©mgDom iucfer nianDDcr 
11U / Det er ocfaa a#D for tf/oD i £>of uccet / fom f alDi* 31 ett* 
ma/oc for £u!D i $?agen/oc for ont t barmen fom cr 
f ommen af $olD tfuctig|eD/ oc for Den forfioopeD* Xeffttere 
oc $JWte gtf iiee af Difje <£rt<r naar Di erc ocH fbDen / Du 
f anD oc giøre en gODcle toalue af famme 2>icr / lige fom 
manD giør £>iic af Di SSrter forø før er fagf. 

3)ennc farørøe <5aluc etter -Ode er goD for ©icfcf / oc 
for Den OSørenDc ©fwgDorø / oc for Den tfaaaiDc eo« / Den 

m a 

m 

tier cØi Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) ki, nuurt em/M 
fllf 251* 

ene 5tatlt6 i(pople)f ia / Den anDcn <£pilcpfta / ** c< 
før Den ©icljtiøenncrncfom (jrtDcr ^(rtcirca / oc for den 
©idjt i $øD*rnc oc QScnene 1 fom faflDie <poDagra / oc for 
5Pcnberme©icftefomfall>wC^raara/ naar manD ©al* 
lier eller ©mørcr i emmoDernc Der mce. 

Otti Rtxftt.CCCLll. 

9?ajuir<mm falli« fterffe / oc er i fln£rafft£c*Doc 
Zøtjot forterer Den fule tfuctig&eD oct>cD|eeUiffuct/oc 
oeuarer SDcennifecn* #aar/ ae Det icfe falDer aff / naar 
mane bruger Dennem t Derte £rpcf / oe fmører ftg Der met/ 
Da er Det goD for S3»IDe oc £)røfe / fom er fticrteler / oc an* 
Drcneffuclfc/naarDumengcr oee mee ©alt oe honning/ 
©a'a er oee ocfaa goD for Den fortcrenDe @i ugDom / fom f al* 
fcie paa i atine 3gnie Jtøffcw/ oc manl> falDer Det Hee fyU 
fcfce tpare / oc Det recngiør Xungen / oc er goD for £rang oc 
fuar 2tanDeDredjt fom faOte 2(fma/Det §#Der #}agcn oe 
Xeffuercn/occrgoDtia®iiltcnfom er leflen /Dog er Dee 
tmDertiDen CØcagen ftaDeli a / ocfaa formerer Denne 93rt Den 
Naturlige gtcrnmgeUcrn?»refuigc/ Det er oe goD for #or* 

Om Sftummcltfett, 

tfanufar CØcummelcf e eøer QLatanUt Di fcaffucr <%w 
DeQ3laDerfomf?»Dcroffucn paa 93anDct/ oc faOie €>ø* 
flommer /oc Dure £uuiDe flage /©uleoc £utDc/Dt 3iø* 
Der aff Diffe 9Qrter fom tommer aff DetianDt^nDta/De 
§affuer mej? lige Den famme^rafft/ fom Den 90rtcr<KXoD Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) 
.% SKrune fcaffucr / tøffe rørtrr* tKsMM tf Zuitée flage fem 
tt oc @ort/oc Den S)utot DtoD rf f?crcf cre enbeen 
^ortr/Dcrie blommer cre&olDe oc grttéfigc/ oc DCø&cr* 
tit rre got e f-0 mange (jaanDc ting / naar fe jåa een tee font 
tøt ftg bør/faa fem for Di fwctigc ©jugeom fem faJDie CJDfar* 
pfcca/Det er De røoe »pletter onDcr Otnftetøtef/ De gsør »el foff« 
Mene** / oc fortager #ojfutt røeref om eet er aff^olDe fager 
f omen / faa forf renefer §anD #effueDet Der met / oc fraDer 
Den naturlige mire? mge / naar manD tager Den met en ©p* 
rup fom er giorD aflf SØfanncfco frø fapoe etter ^eflf. 

Om9?at>ett,.cccLz/u 

9?igctfafalDieD?abe/oc fjafftier DJøDe bommer /o* 
©roer iWanD ^ornit / oc fcafruer fmaa 95faDcr / oe en Xang 
fWefen fom er ©røn oe Dtøcij / oc §affuer en SXøD Cfclojtcr 
eOer blomme / oc i femme ftcDcr Sort/ DcnncSQrteri 
§inoie £rafft r)cDt oe £ør/oc forDriffucr DctSStfrocDci 
Staffhtog t lifftnt / oc portfager een S5fcge farffue/eef lian* 
tf er oc Q5IØD g?ør Pen ^ort>c SgplD oc Duifjenmg em lu ttw 
gererer Det met ctt>tcfe/oc toe CDfunDen Der met /Det for* 
triffuer £cnDt>tf / oc faa flger De fom 933eff«er SBHen / ar 
l tt gtør røanD eller jftcDen recn. 

Om 5e(t)t trommer tftø 

SØJarcf dommeren ♦ 

CCC LV, 

.Cculue^orci^afrfffeeeampi fafiiø tfelDtøomen/ 
øcfaa tymroelfToteU / Dific ^lemficr ©roer gerne tecD 

<£ep* 0* (tafit 
ty »6 
rrlootti 
ens nu 

%<# 

udtør 

fefa / 

tint; jet 
M 

! bj« 

«r/(i i Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) 2? 4* 

#DermanD/oc graff uer Dem n>D oc g»ffurr touin al <W 
6c Rommer ijaffiier en #øp jiilcfen / oc fcaffucr jmaa Pia' 
Der / pc cre maaDcltg &#D oc £ør» 

Om¥>\)$. CCCLF7. 

ftorbeum ©erjie eUer93pg/^3^W8#w«tf« 
faa goD 3ftecl fbm anDrc ftornc Det manD 3)caf<r* 

2tøtcenna figer /'at Ovog fortie er aflfDen art fom 
er aff / oc ftger a( $og giør <2tør i liffmt fom S5pg giør/ 
Dog røDt anDre ting cre De rolige / <£nDog at $03 Slorti 
er laangfom wDi ftn ?l<xw$ l Dog f ommer Det mere opc* 
cnamet^ucDencnDmet SSpggen/ 23pgfornc ere t Dens 
SSrafft £o(D oe £ør / oc retniger oca / 0)?en Det gijfucr 
aer tføDe enb #ua:oe ftern/CØcen Q5i;guanD forDøffuet 
»ea oeDre enD bornen i fig fidftw /<£nm fuctyerDvog* 
f ovn <£*mb mere enD 93pgforne / oc 6oDe 93anD giør op> 
p|# fen / C9?en manD tf mDer ingen <#anD Der er ©iuge 
0)iennifEeroeDreenDQ5pguanDfomPalDie^ifma paa U* 
tine / for Det giør De £ørre i emmoDer fucfigc / oc U (ter o< 
euaaler tøDen i CD?cnrofcen / oc giffner Dem igen Den for* 
laaren SSraflt/ oc giør Dem ©aare ftrafftige / oc Q5pgmccl 
eruaeo t>cll tmDeritDen tiU piaficr / Dog ligeud giør 
wanD Støagen efaDe / Det *>ott>er Den &#/ tø MF* 
tier t ffg* 

Om'pctereto CCCLVih 

feocilmrø Setter rercilie / Denne 3?rt er aff (in 
fur p&afp &*& * 2* / N -piawar A» jtger / oc De c«* i?* 

^m'nbeflage i fom tt SSitø oc Xmmt / tt Tamme: I ctfrr 
Di fom manD planter/ De tfciener brfl tiU £cgrom/oc haff* 
»er Denne ftrafft / at Det fanD fbrDøffuc Stenen i Støren 
tnct 93anDet / oc boDe 93rtcr tuet Derte Dioder ere gofce fer 
totten i oc £uo fom tføer tøffe prter i fine ©pifc / Da ftpr^ 
tfer De foroøffmngc / oc for tager Den 'itør i iiflfuit/ ^cter* 
| ide ^affiter mange aff Dt ^rajfter fom <£ppe fcaffucr / oc er 
(jueranDrclig paa feicfelfc /tmDtagen at Ipetcrcilice fliltfen 
oc fine 95laocrc er breDere enD £ppe eller SPJercf e er / 1 Iw 
fmneffme De 3ontm, 

Om SRamtcf op Qfrffc 

CCC LV II I. 

^paucr fatte £D?an/oc er £o(D oc gør /fom JM» 
fearme jlgcr / oc er £wnDe flag / Den ene #mD / Den 
anDen ©ort / Den ftuioe er SlolD oc Zøt / oc fuctcr 
mere enD Den ©orte / #mDie #rø er goD roM U gfcom/ 
ocg»jfuer4!)effoc^ø%Dt mange tingi(t/oc giffuer #uc* 
tigjjcD t mange ©iugDom / manD g?ør en plaffer aff CSKan* 
frø /ocaff,Quinoc Chefer' oc aff éggeftmoe/oc ligge ten 
paa puffen tocD $>ern / Det er goD oc Ijielpcr for en Q5plD paa 
5?mcpccn / oc er Det famme goD for offucrfToDfge Pc paa 
leffueren/£agcrmanDferflreOCofen4>He tiU CDfannrfrø 
Det er bebre tiU ^oe DCeiffenmg oc QjølDe / for De De Q5yU 
De ocfor Di £ ør re oc prange Qjrøjfc gtør Qyapapaua/ 
Deteren^lectuartumgiørD af CDJanfrø/ oc aff iacfrtø/ 
oc aff tøummi 3rabicum oc ^raøanten / Dette aflejammen 
tempereret oc menget tilfammcn. »t/tø tf" 1 
'fy i 

Dmpføtttøt. CCC lix. 

$<oni<\fotoi$$ionic/bitt< i Uti* Q3fatW noget fig 
tø ©cijaf omen / oe ibland bennem cr £an o: §tm / ben |un 
(jafucr^rew tabere /ben rørt gtfuer oc fører af \wt 
Ovøocr mange lange £&labere/ccflaa ret op/ oc ere SXøb* 
naarbc<Springcr tobibct før|ie/oc Wiffuer efter (jaanD 
jofengcr jo ©rønner /oc bobc(janoc fcun |afucr |uer en 
Dvøo blomme mee mange 33rcbc placer / oc QSreDer enO 
SKofen 33labcr / oc bc 3Mommer f ommer tonter en tiltøctjc 
@f ml efler Z«X e / l»gc fom ^øWommen / oe famme forte* 
cf e fcreber jig tt>b i inj. D«(e oe laber atommen tt>b / oc ten 
(fortccfecUcrørrol neper (tg neber emob fulcfenen/ ber 
efter rommer en anben # orteef e i ^tornen ben er langaf* 
lige /oc ber f ©roer ©ort tf tø/ bet (emner af øort&eb/ 
naar bet $tø er maa/ba orner bet Jorbecf fTø fleiff fem 
tfrøen er mbi / oc tfrøen fatocr ber n?b / oc ben er Dføb m* 
fcen 1 1 £)tn #an af tøffe rørter fcaf ucr en Dtob fo por fom 
en finger / CDfan ben #un beler §inbio OCober oc (jtnbis 
flilctcn i mange bete* 

#enncrørferi§mbt$&raftEce& oc Zøt fom 
Uariue figer / oc §af uer benne Zrt/ at bet reengtør hffmtt 
oc er goo for ben étitgbom i #øbcr ocQSene fom er )>oba* 
gel/&mbietfrøcrgob for tfallcnbe eott fom &#ber pa« 
Xattne £p»(cpfla* 

3faacben3øbefTger/,©cn fom gtør e« 0?øg ncbcti 
op ntøaf benne rør«* §rø / ben er gob fer be Scid rer f aU 
$i& ^)emonta«7 oeforbem fom fcafuer tfaDenbe Criuge/ 
tønnc rørtfc tfriict rDrMcfen oc tagen fil |ig roet Dvofeti 
3)onm'g er be famme ffolcf offucrmaatie goty feen fom ®tb 
tfer Romt/ oet er geD for t>i3anDcrener<5pøgclfcr 
fom (3off ucr ^onf-Oumfcr tt>tø CQtønDi ngnelfc/fom 

&tnm #rø flprcf er ocfaa SOfagen / fln Støber crc go* 
i>e for ©iifcfotc fom f aforø ^crericia / oc of>ner t>en $or j]ep* 
pei>e lejfuer fom faloi* 4>ptmfafto Aparte, 

^ennc^rto^ofoDenoc^rttcrcn faa ftor jbm en 
CD?ant>cl bierne mc< 2Bm reengiør 93?e nnifeen / oc for* 
fcrpffuer oen 4>fT»erflotøg§co oc onoc ©tantf aff 

Om CCC lx, 

9>omim fafttø * øg / oc er oc £ør / oc fø&cr enbe 
fceofte oc tfuccføfjcD / fom fattte paa iatint Cofcra / oc cre 
StønDe flage/ &itøeoc£ammc/t>i < 2}itøc crc tore ent> 
W £amme / mm fct oefttarer oc oemøpcr ^offiieDci/ oc giør 
ent>e drømme /oc ©aarer £ent>ernc oc ©anen/ gutU 
tf en (Trearør fom <*t>er <£øg / Det mere flg £>;cc eller faar / 
tot fttøD poloer fin fmag c jfcer iøg i Det minDjie tilage/ 
fcf er CO^dgcn Haoeltgc/oc gtør opMefingc/ oc eronDaf 
fbmøjfuc/ derfor naar mano t>iU #oc tøf/ t>a maaf ou 
ftuoc tøf f tf* 93flno / tøf orpffuer ©cene n nrtajf Q5l<vrr»/ 
9i fertører Ottenm fren$ ipff. 

Om 33org<((ett cccLXh 

^or(ulacafaflt6Q3orgcfc/&tfpr<6rr Dcrie (WcFrti tøfr 
paa t$ortøn/oc (jaffucr tpefe 95laDcr fafl (tøe fom SQnge 
^uflN / oc (jtnoie -Cefler goo / oc er i fcintø* ftrafft fti«rg/ 
ocertøn ssiopgang ganpjje ewoo/oc (?aar ganrøc imoi> tlf« 

mm trikin al 
^pcdfcrfui 

j! KfftBilt ***** tøn fuctig&eo i liffuit Den (Tolera / tttaar Du <tfw alt formtf 
gir af Denne SOrte/ Da gtør §un Dig en offuer Dme 
ne/Dee er goD for offucrj^oUigc ##t>e i CEftagen oe i i euer e n; 
men Det betager Den løft t\U atm oc ^ennifeene frcgerlig* 
|cD / men Den ene er £*D oe Tør 9?amr/ Den (jicfocr ni faa* 
towne Q??enni|ee(ig løft / Diflc ere mange rifl £ari$* 

DropoKetøem cccLxih 

(poflegium ipolei er liDd oe fmagcr lige mcD 3|bp / oc tt 
»Di fin ftrafft £tf D oc Tør / oe forDriffuer Q33reen§eD tort/ 
oc fcaffuer Den mact oe art i f?g/ ar Det rager Der fifl ftg oe fow 
Drpffuer Der* 

Ompfrftøm cccLxiih 

Pfimumrøre&affucrflntfrø rige fom ^ølmrtfrø/ 
©c er tf uef ige oe ^aalD / fom parearius flgcr i oe er goD i 
£tfDc øiugDom/ Du ISale førfl ftrafo Din .Tunge mer en 
59?unDftycfc fom Der (tg t>ør/©iDen ftølt DufonDcDcn« 
SOrrere frø n>Di en linDcn £luD/cc DløDcDett>eUi$aal& 
£tønD oe ©npDc oe roe Tungen / ©anen oc TenDern* De* 
roer / oc fcoiDc Denne frø onDer Tungen for Tørf?/cc De tør* 
rc hofte / oe for Di inDuorris lemmere ©iugDcmmc / oe for 
eiugDom i liffuir / Tag ^fiUium oe (egge Der en riDlang i 
SSanD / Der effrer (aD SSanDct af / oe giff Den jpfflium Den 
©iugemer £olDS3anD» 

Om SXufcr, CCCLXim 

ftuta fatte DtøD</oc er fart) oc Tør fom 9>larrariu# 
Jtgcr/fjinDie WaDer oe frø tf cnprrcligrill IrgDø/Drnprr^øD« 1^ Dige tfucrigijeD fom foto #(cøm« / oc renigcr #ierncn i Jf 

jXiitør fooen r 2?iin er oc goD c<rr ritt / oc goD for ^attcnDe ®*i 

Øo« / naar du rager Der f tU Den iputøcr aff penicn Slor* m M l( 
nc i naar Dine $pcnc tøiffucr formørcf cdc af offuerflfoDig* 
§cd aff Cøiagene ,©amp oc Suaigfotb fom opfltøcr i #off* 

ueDer a(f $?agcn / faa (eg OtuDer i en ftanDe mer CDf ojt / oc tø* 

9?p«e Der / etter (ag Støn fom OiuDcr ere ©oDen »Di/ W 

oc ^euergette* mi 

3)en fom fine Simmer giøre *ot aff Raften etter aff wk\ 
anoen fage / be giøre OiuDer De i en 9>anDe etter £)egctt/ 

oc oinDe Dennem Der paa / naar en fcD er <5aare etter mcgtl |?oiw 

OCeiffen / De« toere ftg 2(rm etter Q3ecn / De rage OCtiDer fom Mm 

teel er f?ø« / oc meegc Dennem mer ^falrer <5mor / oc leg* jqyirf 

øe Der Der paa Den ffcD / firpgen paa en £(uD fem er toel SøU ot/fa 

net i £ofD røanD/ faa rager f Tg Dm Otoflhinge neDer o; bMff* la tø 
uer porre/ etter ocfaa Der toDfommer paa ftuDen i fma« 

SBfegner / oc Der aff forgaar 'Pinen / £)e fom fcaffncr Støre foto 

£>pcn oc <Saare / De rage tfomen fom cr |?øDr fmaa / oc Dtø tøm 

re Den mer OiuDen -Oeff / giør <Som \Qlo »Di Der / oc leggc JSL 

ter effuer $pcne / £>ee famme er otfaa goD for De ^gene %m ' 

fom OSinDer oc £aarer / oc er OiuDe -OeffgoD ar briefe for « m i 

^orgpffr/ Denfem Niffucr %>ict aff en tforgpffrigc £rca* I 

tur i etter aff en (MenD #unD / De fiør* %nt< fmaa / oc f. m \: 

leggc Der paa <5aarir / OtuDer forDr pffiur Den etancf oc ^ Z 

Oiøg aff #mDløg oc anDre i øg / oc Qiff uc r i øf! ritt # Den/ ku 
tt Slrr ffngcr oc øprcfer CDcagen / oc er m\ttn goW / oc De* 
for&puDcr Den Ctøcnmftriige løj? ot #ufiig(jeD. 

Om SXctttfc, cccLxv. 

3tap§a* føl ty K 

t.i M/«l(f 

ton i føl 
afutttøl 

in 1 l/M Dtapfcanue fattig DteDicfe/ ®recfcr falDer tøfl* 
Ovøfecr OCaWicm / -JOemocrttue pger / Dm fem ftne ftenDcr 
3Bricr oc ©mDcr met ii^b« oc maaDe DfrDitf cre #rø/ §anD 
maa rage oc grtfcc paa ©langer oc (janDIc met Dainem »Den 
©faDe/DJeoitfc giør glpenoecn £iu'D/ oc Den ^orøpffl 
fom cr i ©pijen er (jun cmoD / &<n fom rtDer CXcDitfe Dio* 
Der / oc :£ør tef c frpete noget* hugorm etter ©lange / £)i 
@rccfcr@crifucr at Dccrc^HinDc flag 'vOrfcr fom §afl^ 
ucr cn art / Den ene fadt* Oiaphanuø / om #mlcf en tot ritt* 
nu tale / £)en 3nt>en OCaDiy / Det er faa megtt fom en OCoD/ 
fomoc&olDeratteneDcn 9?afnDtoD/for fcinDte DtøDcr er* 
f?oreoc longe /-Ofuen paa Q?r«:t>e/ oc5?eDen fptfft/ Dee 
fltøtt tngen Z encf e at C^erreDitfe DCoD er faa (jtcD / at Der er 
ingen 3voD faa §ieD / CWen De ©rctfer foranDre De tf* t>?<tff* 
rte / fom forfdjref uen flaar / oc fatter DveDtcf e OtaDicem / oc 
Den itim Diap§anum /^uorleDie Det er nu / Da raaaft^u 
diDc / at DteDtcf c er toDt ftn Straf t §ieD oc tfucngc / oc gtør. 
C8tfri£tfiitt/mcn (jtøDfe #rø jbrDrifuer Wmit/ttm 
fomgiøren *piaf?er af DieDtcfe/ oc legger Den paa en 
paa CtøenmÆenø itff/fom er flagen/ faa forDrtfuer Def 
2(rren / OtcDfcf e 3f ler oc tføDcr £>rmc 1 $?enmftcne liff/ 
oc g'ør #øf ucDet (*aDe £cnDen oc 2)?agen / fcuo fom <£Der 
Den^rC^admD/Dag'ørlun Det faa /at ©pifen ©uøm* 
mer trDt 0)<agen /oc (jafucr tngen £ui(e/ #Jcn Den fom 
etter Den efter $?aalttD/ Den gtør Det fcansitf 3tø#/oc 
©pifen©ittncferneDer» 

CCCLXFl, ■ iVyl 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) 

l6u 

%apaMi&3icffM/ccbm ( £tttnfiNmie8clt) oc fu<* 
lige I oc giffucr megen r / toten mant> tetiarcr tet naar 
mane foger Dem/ øerfor naar tø ftuter tern/tø (taft Du flaa 
tet førffe SQano port fom t»« fmtw «>W / <©c feten OfoffueP 
»{øter itfrwt / oc giør ten rom. 

Om 95t>fe. CCCLXVlh 

Ofofum er Dtyø/ oc r}irrt»te $om/95fateroc#atøter 
«ge fom qjpa / * « »W ftn Ærafft 93arm oc £ør/ tog off* 
iiergaar §mM» £ør§cD gtnté 93ariti / Doø «r §un megte 
SSarmcr enb gurten/ or naar tøf?iitertenmct$?anpef 
Støelcf/faa jbrppffucr tet ved /.Støtn tfoger tø ten mef 
SQanD/oa£umgcrten {ifftrit/oc formerer ten ffuctiy 
jrt ten$?cnni(renøe«£øf?, 

Om£ufeQ3rt* ccetxyiii 

&tapfyfagmMi$luf< 93rt/occren©ort ftorne/ 
fom en 93ogti<*oe £ornc / pog mutter/ oc paa ten 53erg l m 
*ano ffnteø mange / oe er aff 9?at ur §tf t> ot Zøt / o< Q3ren* 
ter/oc er ftarp paa £ungcn/oc tet Æøter iufe/ manb 
fager tet i Shunten /for&t tet teager ten jiicttg£eo »paff 
Støimtenfra ^ternen oc£enterne fom tenne firø'tagcr mec 
tfpitfe / oet fortsroffuer gtntea / oe reengtør denterne oc 
©anen fra ono Q5(oD / o< antee «23§umf*§eo / 9?aar nogeti 
j?øter tenne tfrøe m Zuluer / oc totter tet i en Støio / tø 
ramte aa< te iufr paa#?enm#cn er m famme »/oc 
sDøerterfiofl; 8 

pr 
il« 
tø* 

Mlilli tom / oi /#/• 
titfå ittø 
wow 
lift 

hu« 
65a]rifr«d« Fatftø ©tenfcretfc/ u tt tntiMrørevø? 
©roer toDt ©anDtgc ^orD oc flrtctioc fcinDie 5}atur er tøD 
cc £ør/naarmanD tager Denne 93rtte 0SøDert$3nn/Da 
fcrpDer Ore ©teen i Støren /DiffcDSøDer ercocfaagoD for 
©iugDomocf}inet.lenDctt/naar DuftøDcr Dct/oc t&ageit 
fcctfiUDiaicnSføDag. 

Omeatwte, CCUxx. 

©aluia ©alrne er §<*D oc £ør / fem <p(ate«riua figer/ 
fcmDteSlaDerecregoDctill £cgDorø/Dterc £uinDc flage/ 
forø cr ^itø oc S'arø / Di 93i(*e Derf o roDcr trug« »0 U & 
tom i oc tt £arøme Derio SlaDcrc / De Zammc forDerer oc 
giffuer £rafft/oc Der forø DifmDer DerøiS3un/DacreD< 
goDcfor©icfct/ecforDentFaaenDe @ott fom 6<*Dcr <£yi* 
Icrøfta/^eSrcDeføDcr tf Der gierne <5atuie/naar Der cr 
Dtuocfoi^olT^afmccUcr ptaiKct/Da tf Der Di Dcrø iefe/ 
w f atli* Den ^Urt paa latin* 3rø&ro(ta ^Dcorura* 

CCC LX X U 

eamaafa!oiøCO?u|T@ncuc(/cacr CO^ftf« eæeucuV 
fcerfor af Det Æ)øDer $?ufc / Denne 93rci^ SlaDere cre (taff^ 
ic forø Xriic SlaDcr / oc Det cr forgofftigc o; £)øDelige / forø* 
røe mener at Det er tapetten SQrf/Det cr int§ct / Derfor tt 
Den 93rt falft / Der er oc en anDen ^rf c Det cr goD oc fmager 
D«a / oc cr wDt fin $raff< fceD oc Zøv i Det ocf ager Den Diøg 
aff 0)?«nDen/ oc Den Det tf Der/Da gtør Det Qanncrø frarpflefc* 
tfge / oc cr goD for ©tHefoff/oc renfger Støren/Dette føn en 
fparøenD/&«crø Jbrø Dem wnc fcengcr effuer jin Dør/ Da gaar 
J 

3É ,1 <m$ee tf(WfF«'3< £)piir eUer ?r<amr foD / $tøn for^ 
finerer Dett# 

Cwettwpe. CCCLXxn. 

6>map:* ©ennep/ £>ttmt rørt <r £#D oeS'ør/oÉ 
føtnncm (her Dcntfloo fom talto*$l($ma/cc hmUé>3ie>$ 
SSortenftuerDeforgoftige -Orme/&e{ler af ftmDre Dtøg 
ffi>cr De forgpf tige <Orme tore / oe er< £wnDe flage/ fom er 
£WD oe £am / iOt CEilDe gtør onD #»et ig(jeD iitffuH / D* 
STamme er goDe tid mange &«anDeting/|inDte93laDeroe 
SXøDer ere ^ptteuge/naar Du fiuDer tennem/ ciO af att/ 
li OCenfer Snficfctet/ oe SD?if*er Det mretw 23foDiSSJ?en' 
miren /£n ^lajler Der affgiorD oorttagerDenSBrrenfieD 
oc Q3otlen£eD. 

;£erfcnfufo om /at Den fom Det briefer fuer £0?or* 
gen^ajienDia/Det forflarer Oftenmfeen* fornuft/ gjtøti 
Der er trøflen lef e goD / Det formerer oe manD* "ESertf • 

Om Jfynfafce jetter #fJrfrø, 

©emen #nt er imfaD etfer fiøtfrø / Denne tf rø er aff 
Den 9?amr / ae Det er mere ftgt at mere tfticrtg oe Zøt / toa 
røarmt Den tførfle ©raD / føm Srafft er uge meD tfeno* 
WawmSxtfi bomolie/ honning /93anD titfammm jo* 
Den biøut cc foruegneraHe£<w>e^pit>e oe Øveifenwg ntø 
uorrieoct>Duor<f6. 

£n papa* af Xinoc epere met tfiger ftøbt tilforn* 
men /eet forDroftuer Di #mD* Segner / oe $?ørefneD i 2 

jgrtnl 
tøtrl 

i 

to/j« 
Slår 

mi» i 

É/g 

f 5 

te, 

Uth 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) ns 

tøjten 
I tf «i M ■ tø 1644 

®tn fom (In 9?<*|* oc frntøffuif tø* ^floppet <r/ 
*( fcanD fanD icfc £>raøc fm 3anDe cncr^tørtømnmt 
9?<?fcn / fcanD fCaa SSrmDc hørfrø pa* ©focnD* &>U / o; 
laDc Dm Ovoe 9 a A mD i 9?<efcn / jor ftojfc occnfcrcefcftri 
SSr »jlen npitt im mct Roning f ilfamm fløW/cm Storøen/ 

OmStalfcr. cccLxxuih 

'■Qttka W<U< i 93rfer rrr ity flaøe / Dm m taU 
li$ Qøti Stoller l tin antin / Der 9Mcr / oc cr fmaa oc 
esrcnccr røe øtc fcaart mere mD De øcmcin t^aOrr/ Dm £rfc 
DicerDiøemeine 9?efler» 

^Dijfc baller crc i Deri* ftrafft fct'eD oc £ør / Deø Dcrte 
&tø (jaffuer icfc faa meøen §#Dc/Dcn fom cr orcnD affWaU 
kt l |«nD flrøøc bomolie paa De 23(cønfMoDi $?aif / naar 
9Mcr cre fma« / D« 9Mfc Dmi i Din SfoeU/ oc i Din* 

3moD mange onDe nlfommcnDie ©tuøfcøm om ©cm* 
Micrcn / om røn wrn for grøft / 1 aø <Me tfrø oc 25crø* 
olie / ©uin 2?fier f?øD Det Mfammen/ tit mee ©møre #en* 
fcer/ tf øDDcrocitfuef. 

ftaa jpunDciDr f?øb betler met ©af* oc tcøøe paa / tit 
fomme cr øoD paa onDe Q5i;IDc / ©aarelfe oc 25leøner i Set 
DmOtøffminøpaaTOm/faø 9?allc Q5laDcr/f?øb Dem 
roet fornode oc 93iin / # D tit / #?cn Di DvøDer aff Di f?or< 
faller cre aderocfl Der «u7 Qfflc fiotti QtylDc for ue øner oc 
?»øDer batter naar De ftøwe mel Derie -Oeff oe liøøfe 
paa# Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) £)u (tak ftuDe tftatfer ti?Di 2?srø 93«*«* / * e»ff«< fcfl« 

Tom fcaffuer onD i Q3rpfien / Det rcimgrr Qdrpftat / oc t»D* tf 0 

Drijfuer Dm onDe røeDffce/fluD De fma« 9?alfer i QSiintf bitfe/ kW 

Den ceDi / oc Drief e goteren vOarm ^Cffcen oc Otfcrgen / Det 0| 

er oc goD for Den onDe ^uciiø^cD 1 0)?<ia,cn / fom 0)?enm(£en $ctt 

fanger aff XBmaaee Srmt/ ©c onD tpucttø&eD oc ane« føirø 

faaDanne* jrrw 

4Deit fom 2"rang i trøflen I oc §aff uer fuar Støn* ørmo 
Drecfct / Den ftuDc deller i Støn / eller Di deller fom er op* 

øraffuen emeflom oegge toor $rueDag / Dette £)ricf 2tjffen i ^ren 

oc borgen #af?cnDtø Sførm. £)et jamme er goD for foloe 9 

#ofie / £o(De lunge / oc Dem fom fcaffuer onD i iiffui« tø o 

&ritf Ttøfle £>ejTmet røiin / Der er o< goD, m , 

Om 2fimtc #w*r. S 

heroen« ^ffernefcart etfe* 3em< <$rt / er £uinDe kgtø 

flag / oc Den ene fcaffucr ©ufe blommer / Den anDcn Q5(aa Mk 

bornen / oc fcaffaer ooDe er ftrafft/ £)cn fom fcaffucr ©u* tøm 
(cfott/ §an& briefe Den mef Wim/ ^ffer&arD er §ceDoc 
£ør aff Jlatw 1 Den fom ^affucr en onD ©aar/ §anD ftøDe 
fcen oc (eøge Der paa / Den fom tøaffuer onD i CDcunDen / (jan& 

ftuDe Den t 93»n / oc toe 93? unDen Der met / Den (bm ftøDc* r 

Den / oc leaser Den paa €5aartf / Det Ijtclcr / Den fom Der tfDc* m [ 
eller ^Dncfer tmt&im/ Den fanD mgen fcrø^fftrgc (frea* 
lur ftaDe* 

£>en fom fin ^oflfm't gtør <23tf / Den Køge Den XuD / o* 
f oe ftoffiicD« per mef / oc 910* en $rami Der af? paa #eff* 

ticDct / totøo 2>IFern!?arD met røiin / Den -©ri* %ff«n h S* 

borgen røarm for #ope pc £>mp i 83r$ en, J;* V ®mt -Cxff gpU <8atmi$Rmk<n/ Def forbriffucr 
a!løaarelf<t$)?unDcn/ oc fbrDrøffucr Den 'XBalgeringc/ 
cc Den 33anD fom 4>ptø&cr i #alften. -Om CSftorgen Denne 
•£>e|T Drutfen met 99»m forDrrffuCr tforgofft / ^jérnfcarD / 
SSetonte i ©f ørfftoDfcf en SQrt all lige megtt / Det ftøD alle* 
fammen fmaa/ oc Det 4Dnef fteDje aff met 93anD/ Det er goD 
for onDe farmer/ CEfttlff / I emercn / lunge / S)itttt / oe for 
enonDftDc/ocfaaforDenfom §affucr ©feen / g>jcrn^ar# 
cee 93rter mef gammel 2>|tcr JtøD / jbrDrøffuer onDe 33p(D< 
i ^ren/ S)f|ern§art er goD for alle ftuge met anDre legDcm* 

^erbena {jaffucr f lene oc fmaa 3MaDcre oe en (jerD $\U 
cf en/oc groer t tørre fieDcr/ oc er §<*D oe Zør / oe er €raa* 
mcnD oe fiffer fte t>eD nptfelige / Det wiDc De »eU fom §aff* 
lier mDi fengiel merit / men faaDannc frrDorgene #cmmcfø 
øefingfanDicfeobcnbarie alle manDf* 

.©en fom Denne 2)rfc ftuDer i 93in oe briefer Der ajf/ 
t>a gtøDer Det SJtenmffcene ftierfc/oc Den fom fager Det< 
gRunDen/ oe ©urgclcr Det t #a(jfen/ Da fager Det aUe irren* 
&cDwD aflrøalffcm 

Orogtotø, ccckxxvi 

Stofa taUi$ jf fofe l Denne 33« mef fine Q5laDer/ 931* 
»rør oe frø er alle af en9?amr/forDtDeereatlcSlolDeoe 
fwefige / enDog at nogen ftger / af De ere 9L?arm / Det er iå c 
<SanD/if» 3(ar fanD Di noffue »ere goDe/ Derfor fagter 
Zar tferfte tfiolc ere iij. flage / ftuiDc / <5orte oc ©ule / Df 
cre alle iij. lige goDe fifl iegDom / De #uiDe tFiol PalDer mano 
Onolcfenenippen^lomen/eorfe^rffue ^iole faflii 

iwaianncrøaccinia* ^ 

Il i\ rD» 167* 

£)u tag f>\iibe #iofe met tt #uft>* ^tommer u 
ipgge mim $?unot / oc leggepa« Den ©aar* fom £5<ø> 

cx33i(ɧu giør « tfiol © w / &<* * flwt« K : f 

i93anD/oc£rpcfDet »cH igennem en flleDc/tag eutfe* 
Der ciU / faa tøiffitcr De* gwo ^jt(§tt giøre ©prno til! ©øffn / Da ere De ®røne 

btfi Der tiU i De nne Sørup ftyrcf er Itffmf / oc giør Dem frø jf™ 

for Den §<«>e/ fom $olDe ©mge Dcnnom paafør / tfiole (** 

♦Ofte giør Du lige fa« / ,©u frnD tpiofc i -01« / fom jj« 

§affuer ontt fin j?offu« «ff (WDe ©iuge/ Den @mør« M* 

fin tfor&offuct Der met/ *e toco poDe #rtrn< oc i £»n* # r 

Dingerne* k®" 
#io(e -Ofte fcaffucr tøntftmtr/af Den Støfnero* £ 

©uaalcr / oc giør cFuatge / oc giør l iffuit fTuncf en oc fntø tø/* 1 
Dtø* / £>en fom Det fouDer i 93anD / oc t$oer ftnc tføtscr Der * 

toDi / oc fin #or(joffuit / Det gtffucr Den forø ligger t en §#D. £k 

©wgDom fiorftrafft. §é\ 

^urfcf en Q3arn eKer anDen CD?cnnifre Der fcaffucr 8<*U db« 

(cnDefott i Da fløD giole met 93anD / oc lat Den Det iDrtcf e» ijcffmi 

£)rr fom nogen jttie #>pen ere £#De ajf S5oOen§eD oc Nttafec 

€5aarelfc / De fiøDe tfiole ftooer met OJtyrre oc ©affran/ top« 
oc &mDcpaa£>gcncn om gatten / 4£cn fom^affuer sbplDe gf ja/ir 
i fin £offmt / De fløDc QSlaDer met iponnig oc ©u« % faafit 
fltøcf e oc iegge Der paa / 0)?et Det famme forDriff uer Du 9?ø ( jo 

QtylDe fom nougen er »orDen/Det ^ie(er oc vctl tJerflfe <5aar/ ^ ; 
Sr Din £)Wte Oteiffen / faa tag tfrole 3? oD / fiuDe Den i alU 
tf e / Det ^ricf 2lffeen oc borgen 93arm / oc giør en <pta* % 
fier Der aff / oc (egge paa C^iften 99arm / £)ct famme leg 
paa >JenDer oc ^ øDer fom &a jfncr 3>oDatt aff §<?De / tftaae r w f 

Q5ørn HKTk mim 
fcifch 

MK Up » ri* øiø 

pH *4$ 

Q3ørn i^ofler oc nfe fanD &<flcr Krage Derte 2anDe/ oc 
IpoffueDcf er peff oppet / faa tag tfjou* 3ioD oc Stfrter / jtøD 
Det met S&mD/ laD Dent briefe rc< vQarm / tfaar Dm tot* 
De er Dtaffen / ©aa tag jfrcle DioDer oc ©laDcr / ftøD Dem 
metftonntg oc ceDicfe/tømøre Dig Dermef* 

&tn fom (ja flfucr Den før* ©idjt i ftne ©ene oc De ere 
£)arme / De (løfte t?ioU hofter / oc -iDricf e Dennem met 
tffticf e / 3)cn fom er ©mg i lungen etter % lenDen / Di ftøfte 
tfiole ftofter cficr ©tommer oc ©laDer / oc ftut>« Det i to 
Den 33anD / oc Dritf e Det Qlfffen oc borgen <£arm / Den 
fom fine #crne ©ufcr / 9>ifcer eHer ©junger / oe Det Stlop^ 
per (janncm i floffueDct / Di ftafl laDc tftoa £>lie i ørerne/ 
oc ©mørie £ønDingcrne oc flojfucDet Der met* 

£>en fom (jaffuer megen IjceDcoc ©uagfjeD i fleffue* 
Det / li ©mørie $ orfcoff ueDet oc 2"ønDinge mef Den famme 
.Olie / 3)en ftn £<ff«er er for fcieD/fymD ligge De famme 
£>Ut Der \>aa/oc fmørie ftg Der met/ 3)en fom fcaffue* 
©pollorme eller anDre X>rm< t Xiffui« / Di briefe Denne 
4Mie oc ©mørie ftn Siaffle oc ©ug Der met / £)cn fom fin 
jboffitti Wiffuer ilDe fTagen eller fløDt/cller oct faaDanne 
maaDe fanger florc (StøDe / at $off uef £>anDen oliffucr 9?* 
Der flagen i ^oflfueDef / faa røitt flagen inD eller ncoer ©ø* 
eet /at jungen fcaffuer ingen #?act / oc &anD fonD icf e tale/ 
faa fiuDe fcannem tfiole <£rter at fcanD Det briefer , 0 førre 
to oeDre Det (tee fanD/^r ©aarcnpaaDcn#øgre<buDe 
paa floffueDet/ faa legge fcannem Diflfe SOrter fløDt met 
CQiin oaa Den rømflrc ©iDe paa floffucDct / eefca paa Den 
SQmftrc tfoD/ <£r eaarit paa Den SGinfirc ©itDe/ faa 
omD bannem Det paa #øgrc ©iDe/oc paa £øgre<W 
faa fanger fcanfrn^tfletøm ... ^ ,;* I 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) 
16 $4. 

&cti fbm fin ftcffuit er t<t5 oc ©tog / oc f anD uf e wf 
Soffue/fcanD rage ¥)A<xm aff/oc fmøre #offueDefmee 
gm 4>ue/ faa Miffuer §an eunD/ fam()U icfc gaa fiu" 
©forti/ faa ftu&€ tfiofe mcf &tøDie Q3(aDe t >?onraø / tc( 
nøtte om 3f fen mat Du gaar ftO ©eng røarm / £)cn fom 
plegcr af (jaffuc f?or flrrcf (wDe/fcanDfageøutfcrtfjoa 
§uor faa flor fbm en <33clfe e SBalnøD n>Dt ftofD SGanD/ fø* 
renb£<tt>cn romer paa (jannem /af npffc tfiolcifTn $)?aD 
eller DricrY/ Dce gtør goD 9510D / Dcf freferpffuer mange* 

Om Ctrøefm cccl xxv ih 

gtøa&er f alli* gngefer / oc er fatf> < ten a«Den®rat>/ 
øc før i Den førfie ©race ftger Zuicinna. 

^rtgefer er fctf D i een 3*riDie ©race / tf uefføe i De n før* 
f?e©raDe feriffucr ^fatcanuø* >Dre #uiDcre oc 9tyer 
<£ngcfer er / Deø fceDre er Set / oc De* flarper fmag (iaffuer 
Det paa lungen/ men naar gngefcr Ntffucr if. cDcr uf; 2tør 
©ammef/ faa forucrrcr&unftg oc tøjffucr ,£>rmcf?ungef/ 
men leggcr (£ngefer iblanDt QC>e&«r / Da f anD £>?me icte ftø 
tfefcef i (aang tuD/Def røolDcr Den 3"ør§eD fom ^eteren 
§affucr i fig / S)un fager Den tfucfigfaD fra gnacfer oe 

$)a jfuer Du tf mnrr t Dme £f en / faa fpggc £ngefer oc 
fegge paa £øenc*ogc eller f?r»g Der paa/eiuD gngeferi 
fn^rpDcmct^iøD/DaHiffuer fttøDef 93(øD/(jaffucr Du 
fofoc #of?c/ eller 5?ulD i <$rpf?ef om ^terfef/faa 4Dncf 
*arm 3$ ren oc borgen / fom er toDi fbDen <£nacfcr/ 
^rgcnec definer, 55 ' ' 

guutør ^ngefer groeriDef £ant>3noia/øcfc OSoDet 

fom $9 

10 

m 

m 

i 

«f/*j 

fia Den 
fuimm 

find« 
ffltnmti 
éoni 

Ni 
Ni 

Støn 
«&n 
%\ 
fa Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) nik, 

tø K 91)8 

fciti 270* 

fbm rot faflergngcjVr/cre Den SQrfcra DtøDer / oc te er* 
£uinDe flage £ngef«r 93ilDe oc £amme / Mi fom ^affuer 
megen onD^tfrtoDiftn iiff/ ijanD jeall tage <£ngefcr o( 
bommen / oc ftøOc Det oc fmDc 1 90un / oc Det (l'aB (janD D?t< 
cf e 2lfften oc SDcorgen / oc Den fom te? c fcaffuer 9ttøn/ ^atit> 
tage goD #(1 / Dette forDøffuer oc fptfen »01 SOtøge n. 

;Den fom tf Der (£ngcfcr #a jienDc / Det fiprctcr $?at> 
nifcene £ancf er / Det forDøffuer »el t $cagen fom er forf 0!* 
net / etfaa i effueren / ot Z ømt Den $uw$cD j £>fcrnen/ 
#gcne oc Skagen* 

£ag £ngefer <puDcr / oc fom Det t tf igcr / oc j?egc Dem 
Dermet/octf&eDcmfaa^armecm 2lfften/Det er oc 300 
tid Dcmforoermegrt2tme«ige/.fom tpeft* at De »ille S5c* 
tøimmc / oc faa Dem fom Det f (emmer om .ftiertet / ffoU f>ru* 
gcSndeferputøcr/Sfoimmen <pu!uer efftcr fin gtøtarofi 
paa eløD ^røD firø& / Det er goD / £ag fcal jf anDen .Ouin* 
im£ngeferpuluer/^i>tntm ©utfer^ menge Det itC* 
fammen / Det Drugc Aftenen oc borgenen / Det fprDriffner 
afle onD tfucttøljeD oc ® Jimig&eD roo aff Sftagen / oc roDaff 
^armen^ 

£>m borgen tfajlenDie tag gngefer i Din $cunD / oc 
ftuntfeDcntfucttgljeDneDerfom Der i OftimDen forfarølie/ 
ftDen Der efter <*D gngefcr/Det giør Cøcagen©affn/cc 
^Dct grøften/ Det roDDrplfucr Den »eDfee/oc at Du fano 
»ell j^offc roD Den onDe SSRaterie* ®iør 95røD w>Dtgo& 
SQarm #11 eHer 1 99»n/ ftDen ftrøD ^nyfer <pu!uer/Der 
ceDe om borgenen naar Du e{? ffaftcn&fe / Det gtør en goD 
£9?agc/oc naturlige goD 6ueD/oc forflarer OJcenrnftend 
^ene/ocforDriffueroen $uettg&cD fra £»en/oc gipc* «*1 ■■■BT 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) 


2 71* 

TRpucgttfået tit cm gtørømrti #af?enDi*/De* for* 
Harmer Den ftolDe 03?agc/Dct bløt> giørocfbrcoffucr/oc 
røDDriffuer Den ©pife / fom er icfe cm taften forDoff tier* 

#tiiD <Peoer etter *øng "Peoer er goD Der fom ingen 
gngefer er ttU U&om / forDifcer fTger ^faac / Ccnilantt* 
m«$/£afo/ &?acer /gngefer Doper / #ieDer/ tørrer 
alt Det fom $D?enmf*cn øiør jitøDe i Skagen / Det roere oc af 
<£He/ ipercr eOer ane re ^ruce/forn nogen fttnDe 
Artet / ©a« figer 2tiwenna feeimDe£anone» 

Om @et>efa\ CCCLXXFUL 

geDuariumcr geDefer/oc er en 93rt fom SSoter oc 
©roer i Di lanDe emoD éolene -Opgang/ #uo* Denne $x* 
tero SXoDer ©roer De DCoDer/fom n>i falDcr geDefcr/ U 
©roer ocfaa i ^(aden/ toDi r» 2(ar øcjjoiDcr gcDefer (tø 
ftrafft/DengcDeferfcm&atTueren ©uul #arffue/Den et 
fcejl/ocDenfomcr ft'arp oe Q3i«er paa jungen /oe §uor 
£ngefcr er goD till / Der er ©eDefer oe goD ttU / Sn er goD for 
£tør i liffnif / oc for 2arm ©ictø oc (Ipnge* 

<§en ©alfe fom manD giør aff Denne furner / Den er 
goD for 2(mettig£cD / oe for ©uimmelfe / fom §eoer paa 
fine ©pncopio/oc gtffucr løfl t\U £Dcn / oe fiprcf et lifiuitf 
ocfaa er Der goD for bogorme ftyng/#Dcrf oppe /ocanDrc 
onDe Orme oe tforgpfft er goD. 

©eDefcr fom er icfe jiilD aff §ucu*cr/fom er Xong oc 
£>nD/ oc ©farp i £}?unDen met engoD©mag/©iger 
£onf?a wimify©cDcfer foDen oc tftøttet er goD for Jorgpfft/ 
oe Den fom en ©tange tøaffuer f?ungcn/t)anD«;ggeDetoc 
f egge Der pa« / cDen fom fin $?wnD iu«<r i(De / §anD tpgge 

aUtO 3#fl 
tilfil 

wr Den 
pie 
uetectx 
fecjamr •C Wil na.ir 
Spol 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) *7 røm/uf* ! 8 ttf/tf*W K/fif 272« 

^Wb^rteffri ^unben/^Denfomdm Sførgtn tfaf?enDc 
fiuncTrr ^eDeftr / Det £)øDer <boclormf / oc |iprtf er $?erø 
niPfcin? tøinb / cc ^tørrer Den oet fre tt>eD ftienicn / (Siger 
SSftacer / Den {m tf Der tit ©rtrfer/ Da giør Det fcannem Xø* 
fuge / oc florerer 9)?age n 1 fcuaD jetter Dei er ©ammel efler 
9?p ©lugfcom/ <£>eDc fer foDen i 93un oc £)rucf en/ forDrifir* 
ucr Den £>ofie fom er aff ftufD / oc ©iugDom i Ctøagen / oc 
^nDuotlen (om er aff £ufD etter onD Stør / 4)cn fom rømt 
eller #U lufter toDaff CSKunDen oc £>alffen/ Den er Del goD/ 
©eDefer cpggec (enge i CDfunDen / oc ftDen fmncf en/ fcrDrift* 
Mer Den (Stand aff iøg toDaff SjjunDen Dobe Dvøbe oc 
#uiDløg/ ac <*De geDefer #aftcnDio cr Dennem goD fom fcaff* 
tierceDetOSaa ©ptfc/ etter #aarDe/ocfaa effter StøaafoD/ 
De famme er Det ocfaa goD fom 9tyuøen jjaffuer atit Oiaa oc 
#aarDe©pife!$)?aøcm 

Om@ucfcr* C CC 1 xxix. 

gucf ara ratti* gucferc / oc er aff ??afur 93arm o; fuø 
f tge fom <piafeariU6 flgcr / ^)en #uiDe @ucf er er lofffiger 
oc pebre / oc er kolber / oc goD ntt sar pfim oc ipine/ 
oc gtør Den Xmt 93rpfi tfucfige/ oc ftyefer Rørpen/ 
§ucm fom (In #offuit gtør aff £<?be <5wgee 2larfage/ 
oc witt fm iiff frijfolDe for forfioopmgc / Den rage guffer 
c; Socen røanD mec Sidt / oc menge Dcc rtlfammen oc 
briefe Det* 

Surfer foruegncr iiffuef/ oc Drpffuer røanber/ oc 
Øiør -opMrffrnmø i liffuit / DefonDcrf/ge Den S)wti< ©uerer/ 
nair manD ceoer Den liD/Da er fcunfengegob/^affucrbii 
^poforme i Dm S3ug/ Da legge emf er om 2lffi<nfn 1 Støn 27/ 1 li 

I. 

I, fl 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) tf btcfc / lab tin \<m M w» borgenen / <*bc tit Saftmbtø 
øm Storøen«! / oc Safit tit paa «a 29?ibbage / fa« £)ø<r 
,£>rmert/<Sucf er føber -lungen &ebrc enb nogen anben ting/ 
naar lungen fcaffuer ^tegner / ©aarelfe eller 95»lb« / ba 
ftub ©ticfer well i C9Wtf / bet 'Støt i* ØH titUffim 
oc toraen* ^ 

2tøe §aanti <3ucfcr ocfønberligcn ben (Sorte fobm 
cc &rugt / er gob fur toiugbom i lenben / ^atterfott / @u> 
Ufo« / ©iugbomt 9tyren/oc for ben forfioppinge i leff* 
tieren / oc i Otøltcn/ oc o&ner SBanbgaang/ oc (tyrtfer 
Gaturen* 

€n gafler aff ©ucfer ®?ell met 9Bim / eller <*øe 
#mbetilfammcn£cmpcre*it/oc lagb paa en 23ccn elle* 
2trm / fom er i fønber / eller Abe f?øb eller flagen / eller but 
liffcr troppet nptte ©tttfer Oiofartmt/ ©ucfer fobeni 
WiÆbitf c / aU tit offtc / tit forbriffucr 93f pfefceb* 

Orø tte^euQOant* tf(latyKcf(føc ©iu# 

bomme* ccclxxx. 

Stemmer efter t tit ftbflc t>ttl ieg ocfcfjriffue oc %nt<& 
m nogre bpDer oc &rafft om bet brenbe93anb/§uabbcf 
f anb t nogen maabc wbrettc / »aar bet tøiff ucr rett til oerebl 
jbm bet ffg tør / ba fører tit m?git nptte oc ©affn met 
fom &cr efter følger / §uab geder titg)ti£w cUcr bet oitff* 
iterfmurb toben paa* 

tfor bet førfie/ ben fom (In maafe fcaffucr lagb/ bennem 
(ealtljugiffuetoamic 9Ganb/ eller laucnbel SBanb/elle* 
Qlpenolab 93anfc 

$or giertene pine oc gijf ben ftugc 95oraftert »anb/ 
gftclliflicn etter Ojetwngc 3fcnb at tOncf c. ,11 mit 0\& fom gaffucr 9>in< oc 90« f fymtm ft&U 

øc'ESolgcttiocc'XtønD. 

^il Uwcttn rptyd/ ^orttør ti 

Zmfa 2tøho. 

STill £o(tx ©fuge 9>cpctøi røano / Otttør / SJfowr/ 
9>cperlmge6 dkr afflotf (é S&tøk 

fforom t ttoffueo«/ (Satair/ Q3rfom'r/ SDtørran/ 
iaurnDrl / tfrnrfod/ 3l£orn QMommrr 93ant>. 

£il$gcn#ff<rnftørt ^r«r / Ovioocr ©porer Otofrr/ 
^cnncfod / OCuocr / Åflewroft oc tøluort 93anK 

2!ia 3n|lcfyrc lilir (ToniiaUmm / SSønr Q3fof?rr/ 
3iofen93ano. 

#or offurrftoWgc ©tøtøanø / 33rp&rrt>r / ^grlcff oc 
#mwief&rrDrr 93ano» 

#or <p<flikM} amfrr v*nt> 1 95ucf amfrr t>anb/ £tøfa* 
wr$ / SBafmawe / brunette / 'JBif ictpor«* t>anb for CKctp 
«ma, #ot>jiocf 93ant>/9?a«|?at>r/S&i(fcni oc ftufltøa. 

#or CKplKn .ftrmmrlfSr ©lofei>, ipiorcw gtørøc/ 
SSonrlma, f rnttø / £amartcf 1 93ant>. 

#or 2Ba«rrfott 3f itf re SBifor Ænoffferf r 93ano. 

^oreKftiiicnDm/0ifDicfc/4Diftc ©piffr 
Irrer / g^rfcrfld^ / ©wnfcrrcf r / ©pinoritømra SBafcrte 
irøSpargrnSEaifrr* 

,Cm (Forhalen« & 
.CrøiDriiif.glrmrtifrr* *• 
tfwrlrtw pu M< firncr om SDtamføotø ©iw* 

S^m ;/ flow #5 Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) f 275* 
m 
ftwUbit Mt ftMt titnU tiftmmfttM TtaM. 4. 

Z)ucrU 013 bu (taft fi<no< cn ounD $Rcnm|tt« 5« 

ÅmOnu|»o)fuerjT< Icmmoocr* tf# 

X)m fyantn oc j^offuit ^anom. 7* 

4>m to ih ©<«3< i SJfenmflvn* $?imt> oc $a(ff» 9, 
.Om CØfaøcn* tporuircfinge* 

fiuotUbte QRctmiftm IM féitft cc rtøtre f?g, v* 

in 

I2# #wat> $tømfftøt ti ^aacn wtv 
£>m CO^nniffrns ©pifk 
,Om2(ardat>M» 

.Om SJfenmffrn fant> wotkt ©tog ajf onfcr ©pif<r» 
21(1* fyontx Silicon, (talt fen fip o< ftp, 
.Om §ont>e ©ma,t>om fom CStønmffrn fan* pa« 

17* 

i$> 

20. 
21. 
22* 
2 ? . 
24* 

3* 
2<5. 

27« 
28. 
2p. 

-Om fommft 
,Om Pitfrr* 

-Om COfcnm'Pm wH€ gerne gaa rifl ©fod, 
*>3nDf rtiDf n femmer CD?enmf*en ftiare fy£ < paa, 
,Om krampe &uor aff Dt tømmer* 
,Om nogen fommer en ©uigcem paa# 
.Om $otøe ©wge femmer nøøen paa. 
.Omaftenniflenertcfeiøell (il 5)v»|Tf. 
.Omt>en9?a.urfom eriSD?enniffrnø 95an& 
#uorle&i$Dii ffafcficnDr CD?enm|2ene QSano. 
ilm bu \>itt 2lnamme SSrinen eller 2}anD» 
C9?ant> itafl irfe 93tf re 93an&ee meøif om. 
.Onorleoie tycmM jtafl roere fticfer 1 fin tfarff nu 
£>m $Rmn$m 'XJanD at tale om* 
Om Ut SSano fom er tf M tø 

0» 

.Om 
•Offl 

o« 

Om 
Om 
Om 
Om 
Oir 

■Ofl 
Om flnal 
Om 
Om 
Om 
Om 
tøm 
Cw 
h 
h> 
Om 
Om 

Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) 4- 

7. II 
Di 
I 

■Cnft. 5. 10. 
i 

tø 
tø 

f tf 17& 

»Offl QRimiftmt O&mO ^affurr m S&mOfarffu* 

^>m Om StøiDc 93rfnc ctlcr <23an0. 

»Om Den 2>*„ D f om ^ a ^ U{r cn @ ort $M(f m . 

»Om Om 93an0f*», <r #ufo oc ^u« (r# 
•OmOm^anofom c» QMdtø, 
»Om Om SfcmO fom (Tøm* fom m ftp. 
»Om Om g)uI*3}anD, 
»Om om (Tircf d paa 9Qan0m» 
.Om om @fum paa 93anO<t* 
»Om Om QaSffare&inO* 
»Om Om røano fom (>a jfucr m S5fo0 tfarffuo 
»Om Orr cr <5anO i ^SJanDer- 
»Om Oct 93 ano fom ©rummer oc er SBrcen* 
»Om puffene 9?amr o< <5enncr$ Straffe* 
-Cm 'Pulfen af tak wOere om. 
.Om puffen oc §uør Stfenmften (M røcre liffw'f. 3*» 
33* 
34* 
35* 
3^ 
37. 
38* 

39* 
40* 
41* 
4^ 
43* 
44* 

45« 

4<£« 

47* #uor(eOieOu f*a( #øfe paa pulfen omStøemufeencrveD 

3J?acf eUcrøiua;. 
5?uaoenllorpute6c«>0cr* 
#uaO m liOc! pul* QSeføOer. 
»Om puffen flaar tonare. 
,Om pulfen flaar iaarrøfom* 
.Om puffen* fTag (juaO Ou ocr afFmcrcf c fanO. 
.Om puffen tformerøefier formmOfftø. 
ttfaar pulfen tøitfueroortc oc forfuinOcr. 
»Cm 3arfaamufl øiuaOommcm 
»Cm ©u<w. 

£>en fom fcaffucr om t #offucOee. 
»Cm ©tuaOom. 

»Cm Ocn ©iuøc (tør mef £mOew» 49« 

49* 
•jo, 

5*. 

53' 
54* 

5* 
je» 

?7* 
58* 

»Cm 
Ét mm ■ 177* 

v®m&øffum* tfi* 
•Om $?<nniffr n tt fltto, i lungen f aer Q3rpfT* oi* 
9?oa,<n frøm at manD f pnbr fanD i nøgfli n^ct/cm $9?crø ©wa,t>om paa* 
•Dm 3tørclatøn 

.Cm twtmii fom «• ticøcn 3tfn affBrw i* i iffufc. 

,Om«m fbmcrflflgcn i fm Jpøffwt, 

«Om paa &ftønDrrliø< ifrømptøf 

tfiflcl p< anbf n faaDanm flapr* 
,Omrn2(ar<Wifucr ©aarfo 
•Omtxjrij* 

£>m ©aar oc ftafc t #ejfurt>tf, 
£>m en Ctøtnm'IttMiffwr ea«nr# 
£>m m ©aar tøøtw mrflto. 
<£>m een ftø&r puiw* 
•Cm^pof!o(icum@a(ur afgføre« 
.Om cc« ^alue 2tpo|?olorum* 
£n3Bimo,©r9tf. 

<£n anem 93uno* ©atof* 

£n anom Mi alle fjaanDc $<tftt €>M* 

CnantMSBiint^atøf* 

&><n fom Jpatflen er f rc$tf. 

«Cm #ofuit irrrcfoi 

.Om ncijrc atifcrr £otif?er iill i^offiifDrf* 

«^>(mfom^ofurt>ef8tøraI«D 

f « mm m (affiicr ewnt# ifføfltøtø *7. 

70* 
7U 
?u 

7Z* 
74* 
71* 
7*4 
77* 
7S* 
79* 
60* 

8u 
82. 

84* 

85. 
86* 

87. 
88« 

fes 01 % 

64, 

1 fy 

fy 

70, 

0 
74, 

7?' 
76 

77' 
7* 
7> ty 

tø 

tø $or Mmtttlt fom §affuer out i £fø<nr» 
3BiUDugiøre$lar<$a,«t, 99* 

fOm fom fcaffucr m fyi «>ffu<r fm tøun<» 93* 

f>ultw aU D<m fom §affucr pa« $ø<tu» 95. 
£)c (om §aff ucr en #uD paa 9^ 
$orCi}?ørtfeoc£timnK$am» 
<£n <pu(u*r itu* ^8<« N c« waat f>m< i Din ©pift* ps. 
2tt forDriffue Hen ftuD paa Pffnt* *** 
2(t Du f anD &f (jolDe en «,oD ©tetø. 
tfor ^umm< oc SDtørcfe £tøen» 
#or en ftuD ojfiicr ©tønen. 
#or ©aare £tøene. ; _ _ 

#affwer Qfenmftøi om 1 #øa,r<|lbe/<u"er i UWHft 
£>m mange <5iua,Domme fom ØJtømifren rag 
paafomme fra #offueDet o< trtl tfoDerne / tf- gwiIwNi 
manb Dennem fcielperanD* 
#or mange ©iwgDom i ^offuctJ<f» 
,Om SKwnfpøi Ntøfcf Zfifrntiy i en futtftm* 
#enfomranDicfe©offue» 
£>m Den ©offuenDe ©urøDom. 
.OmDentfallenDeøo«. _ v 

(For Dm flag / <pope(jte/ Otørelfe « ©aanDi* 

4r . _ 

<£n q3aD for aflt ©i'cfy M fa« fcirebefc 

,Cm afffintøø&efo 
EnaoD leabom jbr aflfjinbt$eb* 
&enfom&affuer©uinDeifetWUl(> 

§***<o*i#offtieDtf» 17; K>0# 

103* 
104« 105* 

107* 
108« 

no* 
ni# 
ia* 
113* 
114* 

it6* 
\\7* 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) 4 &m fem ttfrtfen UøUt paa* 

Sot øiugoom t 9?#fen> 

^or <&aart\ft* „ 

^)cn fom$?unt>en (u«e* HU paa* 

£>m Din Z<n* <r o< 98** 

£>m <&iu$om i Zun&n* 

£>m 5i fiwclcr øc rrøffe fom mangt f?ttø cp^fftjte 

#or ©macømi^ren. 

9?aar#?<nmfi!*n$ ^rer^ufftf* 

,*>m&pp<rnt k £tnoøiort)cm 

£m\ Din #ug §af «tr feill oc QSrecf (tøjto* 

£>m Den 23ptt> fom f orne rttyilflcm 

©ijf (jannem Denne fcrøtf for 33pio i ^af/fen* 

^>m^o[?t t>e tre mangfolo/ge* 

£>m ti fom fpptr 35Ioo moaff CDtønDen. 

<Om $?tnnif*en <5pø«er cdtr ©pier nwr« 

4>m fen ømgpomjtøjt** 

#or ©iugfeom w toi §et> i lungen* 

<bm ©wøoom i S)ie r uu 

«Om &en <5uinofucty eller ©mngftugt* 

,Om Dennem fom (jaffuer tefr iøp tiKCD^aN 

-Om oennem fom ^affiier #icft* 

OtøflVr SOtcnnif^cne dftaffiie. 

Æ)<n fom ganger £MoD aff i (Sfoefgang* 

£n S5ao t©r fammt ©mgrom* 

£n Q3ao for ^foofToD oc eioeløang* 

#affuerSD?enmf*r n megen øeoefgang. 

.Cm een flugccm {om remmer paa neoerftt S'arm* 

£>m tn ^tmttø fcajfwr <2tø i iiffnifc uo« 

121* 
122* 

123. 
124* 

I2f* 
I2tf* 

U7* 
128* 
I2p* 
130* 
131* 
132« 

»33* 
i34» 
13^ 
136* 

»37* 
138. 
13?* 
140* 
141* 
142* 

*43« 
144* 

146. 
147* 

•Cm 118. 

111, 

Bl« 

h i2y. 

U7. 
12S. 
Ity 
IjC. 
Ijl, 

9* 

tø 
134, 

tø 

140. 
14b 

tju 

i44< 

tø 

tit> & 

0* 
ti* 2S0* 

4>m tøtodrøe 'Pitø w 14$. 

£>m t>< QSKDcføowr fom ^roer f Sførnittøtn hp» 

fom {jaffiitr topolorrw 1 l iffuifc i ?0 « 

,©<n fom ^ilcr gierne øaa tiU <5rod oc f anO ftffc ijn 

2(t giørc piller fom $:ør (gtoeføanø* 151^ 

.Om ftøc %At&M at forDrpflfiK* 153, 

,Cm len ©tore iTarm fom falbifl ©?af?oarrøfc 154* 

,Cm fem fom (jaffiic r onr paa i cjfwcrrm 15*. 

£n «neen <5prup t\U Uffmun* 156* 

gor len @ate @føg& 157* 

Om CØWttn* @Hi8Dom* 158, 

.OmSiuøoompaa 9tyrat* i^p«, 

^or Qte en 1 Q5la:rrn fom faflte #afmf (?«»t* itfo* 

£>m Dm fom fcaffuer C33af«rfbtø i6u 

^or©m9oomi©(0cm i6z, 

ffor ©aardffc itfj* 

ffor©p<oa(|*<<5itiaoom, 164« 

$or ^orgifff* tø, 

,Cm orn fom rr QMM aff en ®aU<nb #unfc 166 

X)m 3qua 9Di»* i<*7« 
,Om <n fton vctørønMø 93anp at ottto* 

3lt Olofcn 93anD at ^rentx* itfp, 

fton ftrafftrøatiD* 170« 

@n anton ftrafft SQank 17U 

S)w>rU Di* CDfrøntfan M ffctf < o< §o(Dr (tø 17^ 

fiuot gRcnniftøi ItaH §o(D< fln *'ff < ©nnD(je&» 175« 

#uorlcDi* Ctøcnniftøi ftaff fcolDr ftø i [in befittmfr 174. 

£>m Den 2brbat> fom ft«r effter SftaaftiD. 175* 
#uor CDfcnniffcn fCaO §o(D< fla ro« i^Ocn ot Dritf <n. 176* 

-Om Oc roj» £wr cro 3a»f. »77« 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) I ■ I OmS&moaf 5)rid»6 

Om&maf&ritfc, 

Om@offu«i. 

Om offucrfiopføføpiff * 

Om33at>f» 

Om:$fy(%t>U«a,* 

Om €5ptern 

Om a,oo iucfet at fcrtffuc om* 

Om wflucKnDtø pulw at bente* 

(in antien $5tøn pcmum 2tm&ra af r<fo 

£n ruffhfng om ©ftnniffc 110 ©pifc« 

2tø$4feomall<Sliø&» 

5?u t>jU røf tale om #og<l ^tøD* 

9?n wll «?t laf* om SBiltørab oc ^røgtftf* 

tOm&alftmatbetebe* 

Om£9?ana,e§aancftFife* 

.Cm gføfcf« 

Orø 0|?* 

Orø 

Om 

Om 2Bitøtør» 
Om <£bie. 
Om p<m*v 
Om £tii<*t>er* 
Om <pcrftcFm» 
Om $rcf<tn 
Om CQfyppctøb 
Om 9?øD<r. 
OmSftanodetn 
Omtøucfrn« 
Orø@ranar£fø* i78* 

iSo* 
I8i* 

182* 
183* 

184* 

185. 
186» 

I87» 
188« 
189* 

lpU 

lp?* 
Iptf* 
IP7* 
ips* 
Ipp« 

1004 

201« 
202« 
20J« 
204« 
205, 

106* 
207, 

208* 1 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) 
IS li 

tf* ^m^oeø, iQfr 

£>m SDtolKtt* 210* 

*» .£>rø 93«Dr* 2iu 

,Om atoffum 212* 

1S2* 4>mSBøn<» 2x3« 

1S3. [ £>m Oipp* 214* 

,Om (ituv* 2i?. 

&m tyrf[6 2i£. 

£>m <5uamp< dfcr <p<p<rtøiøc« 217* 

,Cm #omm<l. 2is# 

.Omftdtør, 2i<* 

£>m Wpm dier 23fof?rr« 220, 

,Om mansfolixlia* « mrgcn ©pif<* 222* 

.OméntK* 223* 

Qmfom(tWop\>(U 224« 
,£>rti £<rag<lf<ne <©pt> Tom ton fcaffuer tttef ftø 22* 
4>mman9<r)aant><93aiio af ^rcnUc / e; fertwførfc 

omCtofcnuantu 226* 

19 gnanbcnDvofcnuanc. 227, 

# ^ment&lomrrortSQank 228* 

l?3t #m$uite »StønN 22^ 

£>tti 93laa «r 93antu 230. 

* M ' .£>in De ittør forti ©ro*r i Støriw« 231. 

m .OmlilK Conuatutim 232* 

;A #ttit?iol<£tøn&. *33* 

M * *OmM@tifetM<r» 2 34* 

^ ^>mO)iomnicJcf<<D<r©^lonim<nQ3«nN 23* 

J °f' .£rn3Srtw©porøi 93an^ 23^ 

.Orø ^pfettor £tønb. 237* '•4* 

By, 

Od* 
1:7. 

& 

I". 
■ A 

1> å I Om QSo^flfirti Q5(ommm <23anfc 
OmlinD hoffer 2)ank 
Om@ur< 2tmfrr 93ank 
Om 9?<uf&w< S&inD. 
Om #for« £un$< røank 
Om 93«nfc 
Om €5twn&r«f c Stønfc 
Om popd 2tønt>, 
Om 95ifo«e S3ant>* 

Om 3wt>tør StønD* 

Om Sttufr^Krøank 

Om^apt^rw^an^ 

Om @ptøM&om93ank 

Om DfcWcftSQank 

Om$?ørrtft>kf<* 93ank 

Om<#i(D<6atøfe<2tønt># 

OmfømmttfeStønk 

Om <Parflli<£tønk 

Om S&jfc «an etter q^torian røank 

Om %tøonfe 93an^ 

Omoffuer OtøDr Statik 

Om#rtwcføl£tønk 

Om #ø(t*93<ink 

Om oi Q3tøa ^lomtrø* 93ant> fem aww i for«. 

Om^«franS3att&* 

OmS3ron<før(T<2toiitv 

Om 2>|bp <23am\ 
Om?tøfr<£ant>» 23<3# 

240* 

2-4U 

242« 
243* 

»44* 
24?. 

24<5» 

247* 
24^ 

250* 
251* 
252 » 

254» 

2?tf* 

257* 
2?8* 

25^ 

2«5o, 

2tfl# 
262* 
2^J# 

2^4« 

266* 
267, 
268* 

Om 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) 
284* 

•OmjPoUpcrøanD. 270* 

.OmCEftiiffrn&arik 275* 

£>m®nnfw$<6 c £atto* 274* 

«£m £ruc<tt>or&<8 90ati&* 275. 

&m røano aff gftøticfff » 27^ 

,Om©f<tø>orKe c £an&. 277* 

•Cm2>rtcr§artxe93an^ 27$* 

4>m ©atøfc SSane. 27p» 

,Om C9?aatørtt SSank 280* 

.Om (Satwi^anfc isn 
£>m Suntinrnt 93anb fom tøffer frø t>& p<w Jortf* 232* 

,£>m <£tf rn Xoff SGane. 283* 

•Om gpptcf SOano. 284* 

»OmSOtynff ^tøno. 28* 

•Om popen <piawn 93an&» 28<5* 

4!)m ^5rtf<ti93anN 2S7* 

£>m Q3ø«c Q3lof!f r ^ank 288* 

OmanouiKni^ank 

iCm2t(anW93anl>. 2p2, 

4>rø Dtøfe93an& 293* 

•Otti 99f iienctlc SCtønk &s* 

■6m33atft>icffn93ank 2 ^ 

*6m ^tørrutøfn^ank *P7» 2« Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1 5 1 9 4° (LN 493 4° copy 2) 
& 2S5» 

4>m gaffen 55fomrwr SfønN 

,£>m Zormt Mitte SSaitø. 

£>m ttn 93anD font Dripprr aff SBmffcjfrm 

£>m &øw<nbom 93ank 

,6m Solurt* 

•Om^or Drik /£«2pp<k 
£>m limit* 
£>m 3MitøD» 

•Om SSafmtfm* 
,£>rø ^uufltøg* 
£>mV5ttitr/Vdttm* 

£>m<£ppoafn (0<r£% 

£>m s$røf tw« cfler $c$r& 

•Cm <gf*ctø>ort. 

.Om #imd £un3</£tøcgfof|a* 

*Omeiwi95rt<*v 

£>m%otl><£bU> 

•OmSlonmgce&rcnfc 

,£>m(5affraru 300* 
30U 
302* 

3°4* 
30* 

306* 
307* 
308« 
3op* 
310« 
3«. 
312* 

3»4* 
31* 
316* 

3»7» 
3»8« 
315?* 
310« 
321« 
322* 
323* 
324* 

32tf, 

3*7. 
J28« 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) X$6* 

OmÆorfU 

Om bommen* 
,001 3urtncn» 
Om&tcføm* 

Om ©ennep« 

Om©faffotwn* 

Om#<n«fol/#<m'cutøfc 

OmQ5ønfc 

Om $orm 

Om rørflfc. 

Om Øirøccfr* 

Om ftømituk* 

Om QMlfcn* 

Om^fop, 

Om lamdfe* 

Om lilicr* 

Om Den Q((rumu 

Om Center* 

Om <%intfri&l®RMri>nm* 

Om 9?art>i** 

OmStafpr« 

Om $9?umm<l«f <♦ 

OmDtøfcm _ i ^ 

Om #dt> gtømnm / SW«r* ^WWttW, 

Om 

Om ipwrfllfc. 
OmCDtønfoptfr*« 
Om (jMontøu ty 33U 
332. 

335« 
334« 
335« 
33*« 
337* 
338« 
33* 

34«« 
341* 

34*. 

343* 
344' 
34* 
34^ 
347* 
348. 
34?« 
35o« 
35t# 

353« 
354« 

355-. 
35«*« 
357* 

378« V; I #111 Otcfcttf t fbm ti UUtte Otø&tøm* 
,Cm Stør. 

£>m &utnto<tttt* 

,C>mSDfo#©ncud# 
,£)m <5«wirp* 
4>tn hørfrø iinfaOr* 

,Om#iøff» 
«Omgng(f<r» 
»Om. <5«>rf<r» 
,£>m ©ucfcr« 

fem $?cnro|*<n f ant> paaf omrnt i mangt mmtt* $6n 

3*3* 

3*4* 
36?. 

366. 

3*7* 
368* 
3*9* 
370. 

37i* 
37** 
373* 
374* 
375* 
37*. 
377* 
379* 
379* ■ 

1 FINIS. 


Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2) 
Early European Books, Copyright © 2009 ProQuest LLC. 

Images reproduced by courtesy of the Royal Library, Copenhagen. 

Hielmst. 1519 4° (LN 493 4° copy 2)