Skip to main content

Full text of "Shiromani Vyakhya Ac No 88"

See other formats


ాంురానరా రారా నాయానా గారా నడారా రాం 


న 
జ . (7 'దాలా్తానననా 


. యం ఆలో న మో న. మూ 


యయము యుల లాలా 


న నను లతా లలల తననన. నో న నా బున [నదర గయ త రయం ము నం! తం ట్రం 
ట్‌ ళ్‌ ఎయమ న లగ! శం స ఖా సళుర్తున శా, అం 


“రొద్‌ ద్చి త్రయారే నో 
కాత సయ 
సలు 9 టసళ్ళు అరం శ నానృళాయె రకత 
న్‌ నైవరియ మనకి షన ఇ సం 
9 కన్య శక ర్రెల€వ్లా (డూ యయా 

టి కప్ప ఉతా కృశంయ్‌ శ్రెశ శృుశక్చ 

ల య. మ చా 


[కచ చత 32 తఃస్పె్కళ€లి క్యుశ్వ 
, సవ్యషష శ ఫ్రై 

వ. గ వ | 
రని 
ప్‌ యు కయవి, 
పస్తు వం ర్మ నం తన, 


9 వళకమాత్మ పస 
(౫) సం తశ 9 య అ 
| రకర న త్వ్యళాక్యర్త య. 
. టా ఆ వ శల! 
ర న. న 1 
త 
ఇత్రోస చంయి షై శ్చర్షా 
“సం శత్రుక్చి కృతా సదయు వ 
వ సవాయి తన్నా వాఫి, 
ఈ హ్‌ (మీ రారాల తతి 


సం నచర్చిశ్య శ్ర కాసే నన 


పో కిస్స జ్‌ ని కరత సం యన్హన్చేస ఇత్తి షం 

సత్తకూరో వన సశ 
కోవ్ప దష సం య ల. 


రతన వ. 
అహాక కన | 
07సు ఇ తొనవాం రము . 


ళు మ న్‌ 


కాడానా త గ 

౯ సా కసత థూ సృృళ్శివ 
వష గను మన వస్టిన్త న 


శృరేద్టూ చధళ్వశ్రా తాని ఎల ఇంతే తలి బంజ్రో నక్త | న్‌ కక 

త స్విషత 


స్ట 
జ్యో 


ఈ మాశల్యా | ఎ శ్వ నాన షక కతసకలలా త లాళ్తం తాలు సరో 


| వ ౧ఎ్రు లం శ్రాళిభ కం. | 

ర (సా ఈడు ౩ ఛా దన్నారు కం పు త ల త్తావరుసుతైన స్త్‌ | 
శ్రా కంద్ర షసన టా క్యక్తుశథ్వం రసన్‌షూ శ్రుకా స య స్తతల భయా లగా కృళ్య్వంశ్వూ!| 
[(ఎయార్తు తిషా కంయన్త జ యమ తి గ య ల షశ్రంనూ సంకరం కా ఆకు ఖి తాం 
సంతి ౩రుంంం న పసత4స్కుత? *ప్పుణప నా వపసంంయ రృత్హు హాసం ్రత్తన్గా వంసంగత్రక్రకశళయతత్సా,. 
| వ వ. సరసుల న న మం ను గ 
ఈష ౦౨ వంచన తత్తు పసం ద్ర అ యెన్ని మం శశ్రంషపుక శుభాల హో 

| సస వ క న ర ప | సుకు అనాస 


న. 
న్‌్‌ 


|| సం న్య యో ప ప్ర ళం చంతునరయో షమాచ శ్రషసూంంక పకటం... 
మ్‌ నం ! ఆ త మ. కతి సొత్తా ౧౫ 

| సస్య ఇన పచవతోతు 'శృత్ర్యంి శ్సుక్తమి ల్వీనృ శృహకిజ! 
| సళుం శ్ర తా న! భు కా క ఛా 
| పరుల త సుతయులు తకం త వన వ ళు స 

| నర ట్‌ న్‌ 49 శూ 


/| య శహుానకజతుతు 
| వవూదేవిషంల4 న్డళ్ల న 

న / /.! 

5 వ్సడల్త మంప్ప శస్యతం౨3ఆయ-ంసప్రుమూరాస్యల ఏిచ్రూ య కాప వామ క్టత్త ఘనాల షో త్తలజ్య్యూర్రం। | 
నాం. సంగా “సు లతరో చూ న వరం రాక వలో న్‌ 
| సన్నూ సం చత ౩వ కచిపైడ పుంత 
| తృదద్రమ నాదము ౩ న్యాకుసం చ చనతంల న్‌ నే? ర నా. 
న 

(ఎడ యదకతా షిష్పషస్పవడం శం తళా చజ్యాచీ కయ ం 
వ స షత నచ్చి తా జ్యా స చప తఅనాక్రడ త కక శ్రానషెత్త్సుక ఊవకతయా త్రసస వ్వాష్సద 


బ్‌ త్రకా 3౮ [ 
| నూ ధం భా వికంహోన శ్ర గ్‌! 
య కనా న న య మ. 


లే న తళ యళ శషతావషేకూా | ౮ 
కూ ఈ కిజ-ర అన్నే 
స ఎమెచ్తనం శన న్స వెపు కృచ్నతా్కే క్క వ 
(|. నా త నిత శం శశా “ఇ దా కానస్తస త్వాతికతత్ర న్‌ రో ల ఆట కా తుగి షళ్రు త్స ఉత చళతు . 
1 యళత ధ్వ హల తగి కృలశ్చితా శశ్రకళ్యకా కాశ, తనా త్ర రి క్ర్యాళ 
శస వో క తపా 6 టా. య వ చక ఉయృజాస కంద్రుదూ కాస వినా ఆ కసషాతు జ్యాశత్వ్యసకిత్త 
యనా 


రుత్నా చర్‌ | 

ధ్సుళ్రు నొ శచ్పే ఈం ర శ ఈూతా స్వ సంభ త్రిత్రమి తాసశం . 
యుద్సక తత వృష జరనవుతీత్ర న. ర్రుత్యకంస్రడు ఆయూర్టక్క్యదు త్త శా తాగ 
త్రఫయానా చం కాళ సాతి త్స మని రత్త యా ఇఉతన్గా షష ఇష్షగా కృష్టతాన్ని, 


ఎ సస్సుషోం టి నొడై తాాళకంచు తీపదళ్యా దల ధ త్తఎంత్త్వు ్గ 
ఈ'్రుశక నదర సుకం త సత్త యాత్ప్రళో ఇఠతూసషా, 
ర వప్పట్తడా = గూ వేదచ్నాకనా త త కసే న్స్‌ న, 
శ చూ నే భర. తనో 09 షట వం దిత్త్రో క్త లం న త్త దం నం | 


న తపుచృ్చత్తిస్తశ్ర ళ్‌ ఓ 
ఖ్‌ టా నాగ అక అపాటికే శదకం నత! 
చం ర రిల రంసం ననా శపాతెడా శాఇా అకక త్‌ 
్త అకుకల కా త్రకాడే షా నడక చ3 నం , 
ర్‌ ఎ 0 న్‌ ల 

ఎని నకం (రు గాతారాకాశ తయ పసం రకల సత్త కత ఛే తళా నం 


మ క మ. రే త్ను టం. వకూ జాడు కుతుచ్నషదా శం స్త త? త్రన్తూచ ఇ హ్‌ మే కత్వంశ్న్య | టు ర వహ్హా ఇ శ కశక అ కా త్తం క్ష. కం ఈ శ్రీశ నా నః కళ్యళ్య ఇతి | 
ల్‌. నైన ప ళో య. ట్ర సం ననన కష్టము క చం కస 
| అళంతశెచ్యుతం ఈశా ఈం బండూ త్రూ కం త్తక్వతె సస శప త్తు ల న. త ! 
/ వ తయాననయ యాం కరెల ఇను కుర ౧వోవకంత తృీజరం త్రశ49 సన్స్‌ వెం వ ఖ్‌ మో ను క్త . 
ఈ కట వా య. రల ష్ర పే న. వ. పస్సతాన్నో నర ॥ 
1 నా స్‌ వ ౬ ర వ కర షా కం నర నెం శతం కు కనతో ల 
| (చెచుగ్‌ సనగత సస శ్వళ వా ఉకృ్పత్తె తపుకృళో అశ తలవాఆం వా తఖతావ్‌ శైవలోతాగ . 
జ తత్యశం ౩ తి లము క త కక తర రహాం ల స వు చు కాయారు తనాస క్రణ దం నంచు పత 
| ర ళా దత క జ్వశ సంగా ఇతతో్సత్‌ 21 ల. టం షి తవ జ్య? రసాల్ని క్క కృుయన్బేర త్వం బాసుము త్రి ళం శె కభళళం ఫ్‌. 
15 టా! ర త్రత క్వఫాా ర్స ర్తస్పంలల్హోల సనస గ శాస యో చేన్‌ చందాల ళ్ళ య. న్త్‌చె వే శ వష ను పం సీం తుం౭ళ్ళర 
చన? కెగతల్తు రం న వై సడతుకు మాం శ్రైరు పతడరం: యు ఘందా కున్న శ్‌ త్తి య. వ. || 
ఏ పరి అకదాచాస జజ టాపు ఈ 9 త్రి (6 వా ఆకన్య ళు ర ౨ త్రకళళ తావచ్చాడ్యం। స్ట క ఆక్‌ ల శ 
| తపా. ఛాంతద యో న శ తళా య నె తంన్న్న తపాశ్రత్రైడ వస పసి ళు 


| క శానత త చాత వె+ తర ౭8 ప తం చాంద్‌ ర ్ల 
రు ఈఈ షల వో శ్వచ్వానె త్రడుకు మాత్ర హత చ్‌ | 
స యూత్‌ మళ్తే త్తం క్రమం ౧ ను సుషయక్‌ స్తరి రత్త ర్త [0 త "బద వినా ఈ స్‌ చస య. మామా ఇకకుర్రషు | 

గ్చ్యావకాయళకు! .. | 
| ఉత్తాషిస్తుక ఫ్ర పా కృష కచ్చిర్మ్యృత్త్యమకం 9 పజ్టపుతినా వశ రిశు కడు శు దూ సార మళ శభ 
శషనానా. | ఉితనాహా ధని తీంపలా 9 ౩ = ప్రయ ర శక చవర సుతా న. నొ శశస్యా॥ 
సూాగాందాా వ్‌ పంల దళం శ్రల్షే చరం తళ? ఈా౭పనకు త €చాప్‌ 8 శతు శ్ర చ యుశల్తు స్త ఆడీ ఫ్ర ప హో, 

| నర్మ ౯ ౯౩ ఈ కళా రల ఫర తం కతు కయదంళటట దతం బడిన షళ్యనొ ల ఇందకడ | 

| య్‌ (సే అంప గక ఇ తప్పు ర్‌ శుత్ర చస్తూకా్వాశ క స్ప చ వ్యదిశసండా చి దయ ఇవాల ల వ్య భో ఖ 
లేల న 
'తెళాస్త షక వకంళాళ్నమి తుర్రు కయ ఇతితుత్రుకకు శశనచత్ర( కం తశా న సం. ప్రదుళ్యాశ కం 
|రిళళ తళ చ నాన స్మా సం శతి డ్వవు చను త్ర సుళ్ళు రకు సస్య తె పాశలషం చ తండసు ఛి పర్తురని రై 
దన గర్యరింి అ కనశత్తుక పకళకత్వా ఇతసతికడం భూ శ ర జ ల న. దా. 
న. | శ్రళా ళ్‌ కత€త లాతొం శవ చూపను చక వెం తానశచతు చడం మారం ళథతిఉంవా తంలతనా ఇం తళా ర జ్యాళ ప్ష్య్లో, | 


కరింని చస ఓ ఏ యో లో త్ర చఘుల త వ్‌ యస షా శూవస దస * గత క భం నే ౦ సై శ్వ ₹శ్రైార 9 శశ తతచ వళ 


రం శష న్న చై చస ప్రయో ౧ ళా అకా జ్మాంసా త్రయైగ క యన్తెింగని గం ర్ల దృళ్ళ ్‌ 
మా స వ త్రచమ లేడూ క న్నన తఈఠకళణహవాతి న్పా | ఢఠఅత తల్‌ మే సా. వ. శ త్తస*గతి 
9 తం థఫత? య. షశృత్తుకా. స్త్‌ వసస షష షళ్యరుకా య యినా బిశక ఇ. స 1 
త పామా- సా టా త్రున్చ / హజ్‌ క శు అక్ర = " తి ల్‌ కా గ [ 
శయం తా న్‌ కఇషుసనళా శు వుత్నాకా శాదడతకం౨శక్కత*%తు తనంతఈళా శ్సన్సా! 
తనల సపా సృశతయోాలాన్పైళంా తాశ్రం ర శ్చియూయాం శ కి ఇ ద్రున్య త్తి వి గ్రతస్వుళం కత్రి న 


స ను + 
ఆహడూా ₹ా అకూడ గ్రుత్నర్ర కా శ్యవాత్యకా చాం వా కనా ఖా- ఆన్నిరై తతత్రుళ్షూుత తశ్చత్టన్యతాచ్య్యకా సనా తతో 


ద్క 


పు పనత్నకె శనా ర్త్యకా శుదూ ఈచార్యకంంి కసూ శం చత కాచ్ళ కాశ ఈూసుస్య రి 
న షస 


| ప్రమోకిత్ర 
ర్‌ సళంషశ యూార్రుయోయి కాంయా౭6ందు క్సత;కా శృ రు ఆజ్నాకె రకయి 


న్‌ 


స్రురైళి తపు ఉన్రూ కంచ కజుంమూాలాతి!,. 

వాల త ల కకంంను ,్‌తుత్సరత్రా శ. 

ఎర్యం స హుర్చూర రండ లూ శ జరా 3 కం త్తమ || 
చం జి ఎగంగా ౨ శేషవి3షణందునుఠ్న ళు తశరుశచాళా, 
న్‌! 2చూ పతిత జ్య €ళకబాన్సెయగస వశష యూరు తృతకా శ జూ జాన, 
ఈ ఎతశొ శన యూ సం న్నాంళ చసాంతొాద్వ 1|| 
షి న మోంటోకశ్వముపెడవంళ | 

ల య వ అం ఆ్యాయస షం ండూత్రంత్రు మ చ్చికం జత్తో ప 


తం శ చళ్లు న నే 


గ 
ను తనఎుతగడా శృత్నో ము తిత? 


క్షం ఈజూ రే క్రం క్ర 
ఇత కా అదన ఏమందో య తనవతుశా హా | 


ణు | 
పశ తత్రదం ళకా శు తృదుప ము లి వశ్రణరతకం గళ 


చృంశ్వన౨ త్ర ఆన్బానొ లాం శ్రముదవిళ 
మె .- కతా శ్వ త్రరసనసంగ తి జ్వాప త్రైంతఫవ్యకం ఉూత్రుర్తక్యకు త 
క్ర జసన శూడగ్యం త్రత్రళస్తూకిసాళత మనని €సనా విత నా చ్యం 


లం యేం య 
న శ్రుసనాం త్ర థ నో గ్ని 

టే 

పఆుష్మశి జ | 
శయ | 

వ 
న. వృ ఊళ ళచ్లే జె 
త త్తు వ లగ సెం లచ త్రి 
కలి 
రం తళా దృ జూల 

/ స శ౩ంతతునె గ్ర కో 

స నం మ. కవఆశత ఏనా ృక్షాశ్య మై న. స్వ్రమెెళ / 
సయ చాఘకృతా తు ేశంతర వాతం ర 29 క కళ్ళ తనో తేద ప గ 
టి ప్‌. తచ్వ్యత నం న లుత్తం ళా వే అకాడ్రర్తా వ, నే ఇక ఇదో రు చభక్పతుకంసనిడ మం 
[తమల మెడ ద సు కశ హైకతంద్ర ల! 

మ. 


ప 

| పడా వెంచిచవచ్న చ్క్‌శప్ప్రటు శ్ర సొర్య ఉళ తావత్‌ సృమ్నెనం వళ్ళుకుడ వు త్రి క 1 
ఫొ య. నక తథాన్‌ళఎశ్లంయా ళా చంన్రబాళ్ళ త్రం న 'సంం శ్ర య. నో! 
| కంళ్ళీత్‌ స చృంశ్ర్‌ జ్యూ చుడ వ తిక త్రత్రూ శి సశ వ మాం ర టిత తాగ 


జే నాల మ ఎక శ్ర 
బట య ర. 
గసళినూడ డం న చ్పతర్తరు వంస్పత్వ 

36 సాం లా 
శ్ర 
(సెప్పి త తకడు స ౦, వ్యళొత్తస్సత లవ తతర శనగలు చం ఉద్చిద్రంకృడడ్తూ క్ష 
"| ఆ కుసన్తోన కతన న ం శై ఈళం తళశాశ్నకా రిల హా ళ జ్హాఫ్కా వే. 

| న్‌్‌ ర్న త కు సం నక త్రూ మిత్ర సి. 

. 'శసదఓగనో తళ క 09 చా ఒకా కనాళి తత ళ 6ంద్తొక్‌సు తనక్యం 

(సంర రు కూల ఇభర్వెలా నన చ రి 

1. ఫ్రా ఉనన” శ కవు భంతయా శుక త్వైజా ఈ 
ఈ కాంళరియత్ర 9౨ ర్‌ం రం ళ్‌ దష్మెస్యయత గా 


ల్‌ 
టో 
య్‌ 
రి శాన గుచి చ్చి రని త చ్యరై విదం త జా శనం 

. మెం ఈూశసు చెవి ంయయు సపూాకశ్రాం ల ం న క 
| తగ్గో ఉ మ్యాఖిచ భఖ ఎక అళ నో పౌస విరు తనత కలన ల 
| హా మస్తు ఢీ ఖుక్య త్ర్య్రం కృత్ర షణ సైలప పాం ఇస్తా 
| దం కాలి తల శ్రుత్రుత ఏడ్త (త్త సఎం వ యాః వ్‌ నాజీ స త్తు నా 
| పుషాాంక స న మైగ్సు న. తచశీక్స. మ. నే 


క త్వెళసమో వో త ళ్‌ వ ళ 
థై వ శ ర మ రు? యై శన చే ౦ గత . (త్ర 
గ 2 చూస తండ 3 జం త శప తంట వ 
మ స ష మనకూ స నం సృ లల వ 

| ఫ్ర స్ట 
ంత్రశాాలిాశక రి సశసనానన క స రెం సళ తాన్షపవా పను తాప ఏషష్యళ్త చ ఛా య్య యాన సళ 
రల వృస్ప్యృప తద్రష్కుతా శర్మ య శృ అనా త టు. జ్‌ ఫ్రితత్రసశ్క ఈవై వో | 
ఈ ంావపన డు ( స స కూల 
వ ము 
చేగ 


స ర స సేం + రతి చకట్యక్యో 
| ఉంచ ర ప్పషల తస శే నః గసుహూడస్రూ మూ సు ఐ (ఇతి ఆ ఆఆ 
అలీ అలో ్‌ వి | వ న్‌్‌ తీ న్న లు శారు భరియెన్‌ కత్రసక్సు ని ళా స్ట్‌ ఇర్రే తనయం త్యం క ళల శ క ఇని వప సం అజ నషి 
స్యాం గ ( .. నంత త శక రా త్రాఎ ఆదా -ంతూ య. న తాం టి. సనఆ క 
|; (మొ స చేయవు కచ సాళం శేచనం మే గక కే ల్‌ ర్న న్యక్ముచా న. 


ప న ఈ తి జా తతానకళ 
|| శృపంకశ్రత జయాంలడగ్రాపుణ శ్వకము ఈ పం శళూరడుయా ఎశ్ర్రూషూళక్ర ॥ 

అస్త సల కజ్షావా చకా ళం్రరైప్యూ లక వా రసన్రేలశ్ర నా. 
మ త్రలతూహా ఈ కళై ఉచ కాత వాత శీనసా సదాక్సై శ వె (స్వంపిష కావ! 
ఫ్ర తు వఅళృళచాన అతన్‌ దీ తనన హౌ ర్ర గారని మ్స వాన హడనతు ఎంత ను. 
వనజా ధథ€లయా కక శ్రవ్రఎ న. స్తో థా స్పృచన్న క్రృవమెో కందరు జి జత చయ 
జ్ఞా కకాంంంసంతుజణా యం నక్క్‌సాతెసంస్రైపరన్ను. . 


4 తుచ ప్రాస చనం శి తక శా చస చతు కకక య ర్క్బాడ తత 
రేరాం త్రచూ శసమంయి? గ్రేం కక పేయాకె 
త్రత్సెద్వుల 


| ధకుకీ ఇశ్రచస షి గం అ కంతనక న 
టి య ఇ-ష్పెళరు కృతనక్యసన తత్రూాళయ సం నైపిన్తు 

్న ్లొ కశ న్స త్ప్పం సషపదతకినత దే త కల 
న 

| లో వ్‌ జ. చ్చి ల్తిళ్వ క కాలా శ 

చనల తనా షం తశ ఎల గ్‌ మనం శయన న! 
'త్రంత్యవం తనక ఇతరుల యాంతి యస తతా 
|(తశాశ్యర్తారిననే తెర కం పడుతు త్వత షి భట తం సనాళ 
| శశాశళ ఖు తెక త్‌ ల్‌ షల షె 

| వూడితగా ఏమై చే ష్‌ గ్య కళాతన య ససశక్త స తం సత్త చత్తూ 
కాం త్రయెం సతత త శ్రం న త్నైకశ్తు తష వతు 
మంట నశ తం అమా త్తమ్రూ క 

(6 

స ఇస్తం ఎలక 
(పచ తెంళా అ ళా జాం ఎంస్యేయు దు క 
'ససటుబ జృత్తు త్వమి మ చి శ్వరషివది కం శ్వ తనా శనీ ఫ్‌; 
వా త్నకు శవితశానృత్స్తి ఆం షిళి సాంత్రహగై మ్‌ 

స తం న త చ ల 
ఆవ కసల్నేలేషు ఈ 9షయోా%ఇఖొా ఈజీ 

త్తే౨ 


తూద్తాపప్రళిష్ట్రకడు షరి శ్వ ఇ్భాష స్య క స అన్నవస్నళత్నకా షైషా శ౮ా గ్య న 
త్త చ్ప్రం చ న్‌ త్‌ చ్చి శ్రా ష్‌ వ 'సం సషతంత్రు , | 
సే. 1 నం స్శ ౩ ౩ తా వృహ్హ్హాత్పలస్యయ్యా తేరంయాం ర్ల |! 
కా ఫై న స రనుశూండస్వడ వ కత షంమాంళో వకళ్న్యుస నై నూక న షో త శ్రళు. కచ 1. 
(౬ ల బెం స్త ప్రమ స చేస స నట కష న9 తా తన్రుస, గ్‌ సం ప్రత్త పకక తస్యా వ బై! 
ర రయం హాలో 2 వ ల నో మ న క న ల భం హే సో 
| ట్రా 0 ల ్యూ న నం కృ న. న రేడీ న. ష్య 1 న ననా | 

సచదు తృళూతొన క యాగ జ 

| జంక దక నో తుంచి చా 
హరం డం క డఊిషచిత్వ 3 డ్రాసేషచా న వ ఈ ఇ తృక్యుతాక ఇచ్ని రం. న్న 
॥ మన సనన సకజా5ష్‌ త కడేని కూర పు వ త్వర సన్‌ను ప 
| వం రాము వెళష వ్య తమ్‌ ఈ ఇం కషి క్కు శయ వయః సంక్య తూ 
స టాపు నల కందరు సంతత సాం క తం 
పన న జనన కఠ త్సృయొా స కం చా కానడ అఎతుసచవశాతదుత్తా 
య. ర్పి తె మన నం. 


వ. 
లర 


| వృవళరడ్మశృత్కడా 1. స్రెట్తూ చై జాషుత త్తసా స్స తుసకం శు స్ట చసత 
గ లస రరడుా ఆర్య న్‌ స. 


న 
ఫే 3 నా ఇన్‌ త్శిత్రె ఠర్యృస్తచ షపత్తు, 
తత్నం డం-స దుర శాషళచసతర8చ న న. | (” 

ః స 


పళవకృయా? గన్‌ పం కి పృర్రంర్హషె న్య కహా సంనవాక 

అశనవడ సీను పాశ ఈశ ౩ చకా ఈ కహా (ముర శత్వ్రకచా! 

ఈశచశకూరా 9 పైసా కం న పశ్షకృష్యతా ఉహా4 | 
కు తరత నిశి ధూ + త యరయ లా ముస నంద అతజస పళ తస చృశసా టా ల తక శకానా ద 
| (౪ నివెశన జ తొన శమం ఉా న. తెర ౨ళమి ఇప కకం రరనాన త్పత్ళని షకుషు త ఇంసాత్త। 
॥ ర వై చం ఎం ప కత్తిమ్నడ నత ల ఎం చృషా సదా యూడయురదై చార వ. కూలత్ర్రపు ప. కా! 
మ్‌ మట ను తా బతరాస యిం చచ వ! గాకు చట్టుత్తైత బత్తుల ని తృణ సలా ళ వ. 
| (నూన ం! వన? వడ ల య౧గుళి వా చి సు. న “ | లం స్‌ య గ పరస జా వ్యరి శ్చ్రుయా షు “పం 


న! 


11 ఈ 
''సువుతాషసనాసక్కెళ వ. లాతాలో 


తా్య్తచువ్పు శ్తృవ్రల డు ౨ పనా $ అ శ్రే క 

॥ స్తం  ఇర్మార్కు.వివన్నయ తష్ప్రయన్నంర తక్క షజా క ౩5 త ల 
గ కా ర |. ర కు ర సహన న స్‌ వ నా 
ల శ స్‌ వెన ప క అవోన్లోన్తం సగ ప్రషా ప్‌ . | 

స తంట శతా వషతు ళం న మ్య క! చల | 

| ప్‌ోం చఘ్మే శీ రస చు ళ్‌ మ్క్‌్త్ర్వ్యం ం చె వ సటల యం యగో కాల లం షా, నో ్‌ స ఆఅ అ ఇ్షో స 

జే వతి క్త  తొసహేతాత కంత కనక సం ణు*ి [ రన దాగా ఇం త్ర సం కస నన 

1 మంి సజల: షెతనొ షశ్రమ్వాి్యవ్మ్యు మ్తలుం త్త తళ శక ళు ఆాకళకజస్తంళ స్టే గయా ళం కళ 4 

గతం న. మంచ 

''ణఎ9 రృదిసడి వెష్టేఖ్రైక, నో 


శే 
శ మ. రో | 
ఎు౦ంఆుం సరి శ గా! ఇ | వ. 
య ము కి క్‌ మం సశస్వు పై |. 

పదత స్నవ క సన పే న భర. 
(స చేతనా వసుక సూ. లలు ప్రో మొ గ డా! జనం య.శళతాం న! ఇర్టై చి ॥| 
ప్రశ ల మయషం రి రన జ్బసుం మేం సం ఎంషావగా ద్రాం సం త ర్ట క్‌ వస్నన | 

ఎమ్మ తోస స సన్స్‌ జ 1. శుతయా యు లతా యాణాయ ఈ నెట్‌ ఈర |. 

వ ఫే €కం ల్వి స్వాం ఆఎంష్టకశ్ర సళ లుం కృంమో? ప... నాం. 
సాకు 


. 0 శ ని ల 
గ్‌ఆ స్య న ళ్‌: ల గద్పతానష న్న క ఉష సల ల. అనీ గంరాచతెకింి,. 


క్నాభకఆజయుక కలక నా యుకే కళా కక ప్రాం ఇల్లము మరిత బడంస్తకల ర్రిచ్సొజ్ప సం బం సలల ల తే న్‌ 
జయ. [ప సళ ల మూ కురు తన్‌ వశ చ మ నా €త్తూ యవ్రైతమూ మైతంచ తళ న [ త పల శ్రణ ఆభ] న. వష 
| తచశ సు ఛో పషళుడవా ఏత జార త్తషతగు మరుని శ్రస్రాత్వర్‌ ఉక్పెడు మ" శ పెస్మ3 ౬ వి తికృళ్నతవ అడు శానడ్శశం తూ, 
శతా శత లా యొాంగ్షా శ్రషెచైడ న్‌ తృ తేర్కికుక్న షెంశ్రూంళచా చ్చీ కళ శ్వ ౧ శృష్ణ్ర్వ్రదు ౧ శ్రుతాన్సూ యోస గన ర | 

అపో చనా న ర మ్‌! వ్‌ ఘు డి. స్ట్‌ పహ మతి వునతశు హౌవి ప్‌ వ ను ౧ తనమా! చక |. 
| + కడు సదొోళాదికళాప వ. ఎనిఈోూ అచ బత్తయ భవి లం నాయనా లకర! 


వ్‌ 

వృతా క 
| తి. కాళు శీ దజైనెసయు కూ వ్‌ యా క్య తజ న! న. యని త్తే నెప్పి శత న సడ ష్య ర్త తన్ను నా). 
రన ర న నం. 
స షైడక పసు చస స్కా క్‌ విచ్చు హతం దా నాలక రట ల చ్‌త్తు తృతికశ్రు న్నర న్‌ య. యం శ ర్రమం ఆ గ్‌ ా ఇ గ్‌ (క్రి క ౩రశ్రిసన్నికం 
ం. ఏ వాననప్తో వమ హ్‌ క ల ఆ టో సంచ వచ్సత్తిహా అస వసవాస నలొతా త్త ల 
'తమాంచ డా త్తే ర ఇ వ య్‌ 76 మిఛ్రు తీ తు ఇం చం జను హు తా షెశపి తుళు నంగా త్తఆ గ. 
న్న త శశర షే | కసనిైు "కై ళ్‌ కృామివ్తాన ౨6 నే రస యత్తు ౩ ఫస 7” వవషయి తాజా వ్యళ్యున్షు య 
| వరళ్పుశతు తో తున తత్తైాడ త ఇళయ శనం న నన య. కత్తాతే, 
. కర స 1 ఈద ఆన షస అవస చ్భోచ్చ్ట ప. చంక స బై ససొపసు? లే యా. 
లుం ల నా చా యం న వ. ల్‌ తళ తళ్టు వగా జన్‌ 
| ్ట్ర్‌ క. తోం చాయా జా చన లకీ త్‌ వాక్య, కటు ఇ చే యై ఈడ ఈళ్చ్ర ఈన మాలి కో సతాస సం 


_ ఖ్రథక ౯ శ్ర] ఉత్తం. య. 
(5 ప్రై ళతం త్తం వళపొన క్షు కం అన మ టతళూ ఛదా కక్య ప ఉవనా ఆశి స్ట చ షట కళణగెత 


| నసయురొచడతషకకా తాం ఉండూ. షయం టైం హమాహట్ర [| ; భరి కత తి ఇమా "ఆ తావవషె న త్సుక్కకం కశ =బ టం శశవి ఇచేషుత్రుత తప్పా 
గుం త్త చె స్తాన శ్య వి రర ్‌పా వవసంయం కా స్యరచు డ్య శ్ర సం.్చం కా త్తు బు 


క స్యశళన్య 1. 

ప. యత్ర చంసనా కాయం ఐల ఇన వసనే 

మచ నసంయణళి ాశతైూక దృతకుంత్పుతనా 44 స్తం ఎింకై చ దోష 

3 పసల భ్‌ కాచ్తుక భక మయషుమో తొన షవొాకనుజ్కృతం అ ప ఆ అయం 9 వాపా న్‌ 

మన డుం త కృంయుసం వ. ఆళు న ప్‌ మ. క్షా మ. గా తక 

క. కషచత వి వఫై 750 3ు శ్రాకాంశకాయెన్క లం ట్ట ్సూ చా వాత ఈ వయు చతు కృ క కం న 

క్‌ మం కన స క్త ప్త. ళ్‌ రా ర. శయశతుస్పు క! వ్‌ 

పత చతిదళ*ి కాల కతి ఈత చి శు కు తద సశ ష నా. ఆత్రశ్య నృనన్షర చృక్మాకసుకృత సాం జృకళత్రు లి 

ఆకూ వ పద్యాల! దణ స్రళద్యదాళు కా త్రచసనంశతశర్తు కూ ర్త వ్‌ భం య దు షాంలచోా సస యైాద్తా. శక తస దక ళృతక్ష 

న. రా. య. య్పి త్‌ ర వచచ లా 
ల. లో చఈఎ౨ం తా 2చఆ తిత్రుస+చస 


త్త ూళ 
స్త య షం వా రఈరనస చ మన్నకవి ళు శాన త్తెంతా . 
కం “బా న వ! చ్తాన్నష్ను తొంయాల (6 ళ్‌ గన “కళ రంచ్య-య బతచేల సై క్యతాశిత్నో హా 
య. సన న. నతు ద రన రు | 
గృపనే తజ గ కతా నటచ్చిద కశూపే అస సా సంలు అ ఇిత్యుటో కనా 
రయం ప! న ఉృమా ౧న్గా. సన వాం ల ఈప్వం ప! నా కచ స్టట్టమ తకురంం ఆత్త 
పనై తదా ఎవరు త్వసడూాశా తక ర్మ త్యయక స్త లస కు 
హ్య వశం 0 క  ౨ొవళొ 


వ... 


1 గహంచనిఇ అంగాస ౨౪ తంలగదిశి సమ పృల్చ్ర ఇకదర్రపంచ్యన్య నూ రన శాస ళళ్టావా కళ 

(పమ్మేళ శేషం కొచం స్ట తపాల త్ర్రస్స ఉనాసన చాపం శె ఉతృకృళ్శుశ్యడముా కసంశుకు సొ వచం డం ఎక్రీలలై €ళల్త || 
| ఒజటాకా ఆఅకనాసరెగమాా జస్తు తంఉస్క్పగ తనాశత ననే ను లట మ స య 
| కా భూ ళా చక మ. గకైశన సెద్టాపనా పస్‌ స్‌ జాం ఆొచ్యశదు కవు హాసభళ్యణానవోయుం! 
తస టట న గక ల ర. 
| (సుక కనన ల యాన్‌ రూ జుర్రి రకం బాం క భ్రచు చాగమ్యుకరూ భక్‌ కృకు గో మాళ. 
| హల నల న ప్రొ సట న లర్యనలతేంం యో 2౬34 అయ్య. తొంకకశు శాతూడ హ్‌ దోవ న్‌ | 
''సదూచశ ంంనోాా చం తని, తన త్వని సేత ను నో త్తు స్ప్రవాంకనా కిన శళకా అఆ షత్తజ్రాళళా నాగి ఓ | 
| న న ఇస పనన నడా స తన శు తాని వ! 
తళ పలి ను ఆ శ్రేశ్రద్రచూ దతియ మె € శ్రశ్రూాకగా క తొ దనఫానత లా కుడా ళంళ, 
నా ఇం తరు న ం తన్‌ చన ఉస్యాడన తాన 2 తి నైక్కి ఉని తవ్వ పౌత్ర ళా ౨ 4 రన తపనే పచచయల్నం 
న ంటూ షరా తానై నే 1. న. నా పీ వు అ న్నలచు శూ కమా. 
(కాపయ అరధ షి ర ఓ ము నారలో౨వళ్తూ చర్చల రిక సా వసం తపనగా వాచత కాళతరా | 
,. రం ర తు రక స్టన్‌ త్త వ. ఇం ౧౨౧౪ల శణాళ కళం శ్ర చక షణ శ్ర షం సవ్యం సెక సల్లా మ్య సన్నూ 
(సస తరసన శ షర ఎసరు సన పుదాళు మ్‌ ద ఇర్గ పందిత్తాన శ కళా శ సు కెళలితకశ్చరు తసనాషపాాగాదిత్వ 
(మమ పన న న ను. 
| 'షకళ్యతా జస్తెల్‌ సస౭ రళాస తామకంఉనా వళ తో చకా ళ-6 శ్యపతఆతీర కత్రా యచర కక జహా 

జ 
శయలా వ్‌ స మా 


న హ్‌ నరాంచొన పంపన క్వడశ్చ్యక్క కృత తనాసన స్యయంత్యనకదుషత్రుర కక 
ణం (6 నళ చారు సాంచే వె పస లతను పే శనం త వ్ర మ కతతా హు కైక 
ఎ కన్నం వాన ప్పి 9 ఉస్పుత్వ స చా చాతక శరా తశ కతెంయా రయి థా వష వేగ యన్సెన కె ఎత+౩ఈ! 
చక ? తు త్రికుకరఖా ఉక? స్యాన్‌త త శ్రుచతశ్యత ) సో ష్వింయస్త వా ల హా ఆలా వ మేత్తయ | ( 
నాసి '్ధ ఎన న్‌ శీ ర దస్ర్యవ్య క్తి క్మితా తా విషయాత్రా నం నం. రదాలా నా గ్‌ 
క రు క శకనాజ్క ఇన కక జషెస్‌ జళచూాకి తువింత్మా 1 పలు చనద కృత స్‌ 

సు సవన కళ న ై రుయా సీర 


లస ఇం వాస్తు ప్రం త యన్సబ శంరా యె 
మే నత్త శుక శత మ. య. జై 
యావ్రక శ్రదాకసేశ తావత స. 

చా ళన స గ్ర మషంర్న రా శా వ ప్ప చం 
స కరయవా 3 జ 
రన్న! రమా శా కరగ యొపత మం 
వం భారక్వునం ష్‌ స్తత కొ ఆలి నిసా స్ర్రగచా 
ఇస ల్లా ంచస రాదు కంచం నిత జనం చ 
చూ ధ్లవలోో 9తిఅళభత్రుకులం యు చె. 
వస న రచకతుతిషపొో క రత్రూకశచ్చీకళయాాతె 
స్స? అయాకంి క్రతు 6జా త్యం తాకచ్చెష 

ఎ ఎతడాశవె దదలుతంవొకమైోగకి వగ పాదాశరాదాజ్యక్కువి శీ ప్ర వంఆ క్షీ కవల! (ళ్ళ 


| సరతయై కేసస్పంవననవిశి షం చళ శతృ శ తూ కంత్తుంయా తస్నకా కృష్వెలశడ్పప ఇం దాషితి కాశ్సుంళూ సూర్కడ నాని ల్వ్యడళత్యాత్‌ | 
“సం సచ్వడు కసాకయొా 

మ సంచళకత్రా గం రయాతా శాలిడ్న్యాో... ఇ సృత్వ తాత తిక్కతాతి 
క్స్న్నా తసత్యల్సక్షసా! | 


| 'న్యంచమికి శ్రశ్శత్రు త్యంయస్వే ని శళ ౬లకత్తూ త్రజ్త తు నయం చఇ్చార్కైన్మ శి కచ శ్రశ్వన్వయం అకా విం శ్ర్య్వం 
బల భయ నటల న 
9 శత్తుపనాప్కెకి వ తనామయుా ఎ స్త తశచ్శ శ్చ్యాపే జగ్‌ ఆ శ్యత్తినా ఖొికఇ త్యత్వకన్నిత్పిక్తవావత షిదత్తిితతా[మి 


' 'కషృతరుచనమి ౨ క్రత్రక్వూ వపు ౨వస్ను డా కు మెనిక త్ర కృత్వె య శఈ్రత్రాంకనాంయూంచల డి త్ర నస్‌ దం కాజ కాందకై వ్ర కుంచాల, 
1 సెశ 4 మతపర చక క్రణణ్నన స. కదశూకఈఠతెశాత టం. షి ఖభ్చీక్య6కి తరగా వడ పస్టాన్న్‌ంచ్కు దా శ్రకతలాతనాా దవ, 
|. కశక ధా కలు శాకశగాలలయాతళనవితంయాతజాకళచెపషక3ం్దినవనంె క్యూ స్‌ య న. 
| శని యూంం స ేత్తి రో. 

| (3 “దక నామా కుత ౨ చకాక్యలా కనాను ను ఆళశచంచ్న పు తట తా నవ్యశంత్తనవాజరా తృయానంనళ్ళం, 
(కక్క త్‌ * యి తలల చ్యాయు కా శ్రీశ క్యూ ్కే శతస్న తత ెశయత్తుడ్యః ల శతళ్న్నకా తు గ న్నక తత్త వ [| 
| (ల మ తక్కృభొ ళకలం ఎపశ్షత్సనూకా ఇత్తి 'షెలాం శశ జ్వాల సం అం క్యడ ఎ సంలయింి యాద శస్పాష, 


 'అతంకెశక స నూదయలం ౧ గనభాం 8 కరక షో మెం ఆత=్వుఆఇె9 త వై కాచు త్తం 

లే 4 దం ఉక యే 


(చళ్తుననలా పై ర్వండూన్నం తజ యాకృడడ్యూడశలం సు €పూం తజ తోడి పై కా తు సల తుతవదా వ్యు 
ఈల 
(అ దాని లత 1 నూ కంలశ్ర్య గ స్మ్యంన  ఆమ్మడకు *ంి కనిప కశం ఆ ్రశాచ 


1షయ్‌ షత్యయ కత్వోదిచుతూా వృళ్తు కప ళానూ శ కం తకడవచ్నిర్కవె క ౧ న్హా బ్ర ళూక త్రం చజ్రాళ్సృ క్య్రదంస్త వకు కొతా, | 
తత్ర ఎతంప తష్తాద శా చు జాలి శన్సిసు వస్తిన షా యొ ద్రం దం యం. క ఆాంపిలా పెం త్రు శూ తట ళటం న 11. 


సళతికత్‌ మజన్హ జీనాస్య చూడు వో రశ త యుత్యుం ది న్నర జక త్ర్వార్త తష కతాషయయ లా డాశ షం య్‌ 
ర్ష్వేండ విజ్తిషనరాల్న). 


.. న మొ త్‌ ళా న. ౧. 
పే తచ్యత్త తాన్‌ జూన ళన షా తదపి రి తకం క్నశిశా శ్‌ శతి దనూన్కుష్పని కష్తనదతశత్రనృేతా! 


/ 
న 
(స్ట 


ఇద్రానాఖు 
న్‌ 


.త్పిధా య.యెట్రా జ ఆమెల్గండం.5 కబిక్క 


౧. (య త్తెశరతచృరతకు నయ క రయకర్తక్షనింయుతం కచెయా ౯ సనన సాలా తతత్పశాకం + పుతనత్తవ ౧౨౭బహాంత్యవా, 


వచ్చీ ల. 


త్చిమళ 


శతా 
| పతాదిళ్య్వకా వోచి క్పూచ్యకవళ చవర్తత్తాను శయ నా మవచంళ్లా ౯ నృత్తషృశ్తారళ న సత్త 1| 
|| వెయనళాన కమి త్రస్వచ్చాప  . నో నళ త్యపా మాజా కికశ=ష్‌ రృకవతకు శవేన వనన ఉకవాప్తి ప ష్యంయా క శ్రా 
న. కవు మ వ ఇక వర్త ఎత్తుకు యవిక్వయకతాననాడ వదద దృతి తెతలడగైం న జ! 
| యమదుళ్త త్ర భా య ర్‌షయయ శ శేస్వషె తు కక కశమ ప కా జగ షత్వచ్చల్యే ఉవనా వషష్పయి పెద వ్యాపి 
సు ౨ ఉనాంప్కెడా యగజ్య రతర తాన వ శం తమ లద డనవి ఇ వ్య షసయాక్యా చఅచాన్సి . 
|. పెశత సృ్రష్నరగడ్యంణవక్రరచుంన్య్య ల్ల సవశాన పేస్‌ న మ. నరం చంపు 2 ప శ9ియ్యా సేత త ఎకచ్యుప్ని పశ కృ్యక్యూవ ఇసెప్కి| 
వావ త్త సతినం వష న్‌ పరయ శతం త్త చాన న యల సత్యమా ౨ తేన స వప ము రక్క్సా్క్క్‌ఇ చను నళ తియ ఈళళవైచ్నూ. 
/ | స్కసొ రేక తొన్పస్‌ ఆ గ్ర లీ మం. ద్య ప ళ్‌ ఉం? నీ శాప తర న య 
(|. శమయ త్యన మ తహకక్తు కేం యన్న కే చవ శ్‌ శ్రీంషృర్త త్న కన్య ద తీ కాన ష్‌్స్రళ ను యిస్తభససక కశ్రశ్షన్నేత్ర న వివ్యడ 

| | కతల స మ. న వ టై సెల ప మలా 4గపత్కకృళ్ళుతా కషంద్షకాం ది తశా చరా వార్చ అన్న, 
| మరవ మా9ి వదత 2. శపతరర్చేడాయా అక 9 షక్కతంయా కూదుడ క్వ్శ తంల య తప య తన్వళవై చబ్చళ్సుషా తగ. 
| | తొకత్వైనసతి సళ తాం మషంను నో క యస్తంట శ్రర స్య భగ వ్వా కస 9 వరవర రం నాళ ంకృయకత్యవ! | 
| | శన న చసన జాను వ్ర వంక క. మంతం తా కు చయం క్ష సుతా నిన తో ల సత నదంషదం, | 
1. న న ఖనన శ్రస్యప్రామాచికస్త్రంసై శప్రదానపుకాళా.. 
|. యు నవతి తాాయయె కకత కసత న మోత్త లన నషయు శక్రం స 9 ఇయ. తపన ౨ స సన శాచచవక కుల ష్రాహార, 
| న్న శా మం తళ టో తాం తం విస్త యింతి సస్కి యాచన స్కై పష పూ ఇె శస్తేయ్వ్‌ కృనంయో' | 
1. చు క్త న్ను. న్‌ న చ్తంఆడ త్ర వ నో య. సే షెం తూ తవాఆఅ యేక క జ. ఈ స వదన స్మృతి యడ సత్య ళం త్త 1 
|| కన్యా మ ఎశలక ళా సనా సంషయడూా కారస్కైడ క న్మెంయ్య్నై శ షా ప్ర వేషాత ఏర్చి న్‌ తళా చే 
౧వ 


''యోాంళతుస కనా [0 
| కఠతమణ కయన్‌ మాకు 


శళవ వత్నరూ మ శ్రు 


| స్రాషత = శ్రసంు త 9 యాన షు వ్రిషూ కృషాాస్పుత్య[్యు మత నూచ్కం్రత్ర 

న ల నా ర న 

| వ్యకుకాసెన్‌ఆ తా వశత 2 త్ర ఇంక్షనసకూాం గ, ర | 

(గ పెత్వకగాశసన ప శ్రగక్సు తరగ్యం రు సు వ్యిర వేతన శేషక్కడా ఆన్ని ము థళస్తాలం తత్యయు శు కలచత్రంవృదళృడా క దాకా 
| యన్ఫెయలతా భై మె కళత్ర దసైకషలతొన శంక శక సాంష్నిషం శ్రువాఎచ వపా టకా షక లకూ గాచ్చి 

| 'కణ్యాషూ తరాశషేకజానపెరు కా కళకత్తునా చం ఈాతింరుంక్రుజ్యూ పశ తత్రకాత్తుకనూా కుకు స్త్ర అద్య యాాముశనంయెంగాతిడ. 

|| ఎంప్పికహా కషం న పకంంగ్వద్తుం పనా తలు శద వా చచనోా 


త్కీ 


కుకా రంగా నర్తపకగా నన లం లయ క స్మ ధం జో స్కంగు కసి ఆ శ్రా శాన్లూకారి్ళతూ చేయ వ్యార్తైయల్నెంట స్కృ్వ్రయా| || 
శఘపవుతాక సషనామెస్టు య ఢం ఇవవ కనా వ చయం చ్వాస్కై దక్క ళ్హేశ సక ఉమ మతా క ళా ఇతనాషెకాచ శాక్యుష్ట ర! 
త్య మం సా కు ష్నెకళ త నంతా నై 

తస్ర 6లచు సేన కన త పళ 


శం త చెడ ౩వ డెతం జస పెదు కార కచ కేవ చసర్వట్స శి శక్యా కుసనాంరికశ,9= ఆతృకళగవ్వ 


 కష్పకుతావచ్చేకనా వ్యూద్షా శస్పి”. 


వళ సవాస్తమ్రైట్యంసత్వ త్రక్య శ్ర రాస్నషయాన్న రసం ₹ ఫశు కు చూంచక శానాతీ కక్షళుచనితడా మెదావ చ్య్యనవ తత తారక చా క+ శ్ర్యాం వ్మచ్య్వాకి 
ర రనరునతంైతం అ శ్రకుదం చేదం రసల క ంక్యం దత సుతు చతస తూ క్ర ంచంయకా టు న. 


మంయెన్య్యడ యా పయ క్వుథా కగాంకంంా.. శాండ్రా ముప నడ వృర్కతుకాకకత్వసశభప్తై కతా, 
య స ల్‌ య ౪ శ్రుత శాశే ఇతో గూక్తృస | 
త్వవకాస్తాం కడాన్కుషూాజాయు కజా విత్తవ్రుకు || 
గళ్టసమా శత అ ఇ స త్ర మూయ్రేననా రంతద త్వాషత్తాన ఇకాతకు స్పకు, 


'ఈునొ కాచు ఏం ఫి ఫక్యు చప్పషడచన్నిళ్కనవ్రుకి కఠశ్రా కళకు ర శజణంచత్చారా = త్రిక శయ అళయాు క కం (1. 
షప ళు క్నృయశ్వ్‌ కను న. మం తా ఎ.వ్రన కృ వక్మాం న కస్ళం వో స్పృసస 9 ₹ా శ్రద్యత్రైకయాంపికనంంం షైరజాచ్చర్వంసో | 


| తరత్వయో స్తూ చకా క కుశ్ర్రి.శ్రుషక్కు సుతతొా ౨ త అకనాసేధ 3 షం 3సరహపషయ॥ ల తపం శతుకానక కతంసిపూం ఉసకళళ్న || 
సరవా త్తు యాడ జా ఇం తధదుం తనకూ ఆ గా [డు శక చతంనళు త నై వరో 
చ 


ఈ. సంవిం కైాకణా ఆకాాతన్తాకచస్న్య్యంకువరయ | 
తృాళనూకంత్స శఈగషకారకవసళా 


౨ పేతనాల మిక శ్రక్రావళ్యకు శు ప్రై శ్రుఎచు యెలరి య 


జ 


యనూలయా ఇబ మం తూచ కు వానతి న అట యాస శ్రరకు స్య దసశం కళ 
చన్నెట అంచన ఈక క్‌ క షుచ్చోదిడన కశ్త్మైసా చనా నైమష్తూడ నం శా న. ఎమోలషిస్ల్వ శే! 


జల వొ శ్ర 
సశ 0. 


గా పాతా విళూపతం యకక షంకాయురకళణ్నస్తట 1 
జానశ్శిచకగ 


(న న తచసెళ్నత్రు శ్రుంఎం సకతాకచ్చిక్ష కళా ఉత్తాత్వంరం నానా ప ఇ౨* త్త య ముహమ్రళషు భ్‌ నత్రా వ పకా; ? 

| గవ్చుచచు తొ భాన్సెగంత కృత్వకుళ్ళలు ్టత్ష్యం డ్రం మలచ ఇదా ననున ౨ 790-రష్ష్యన (వ అయస్న ము త్రానషి ల్యూ | 

|. స్తో ప షం హరా రసము ఈసనాసీనిశ్రుక్క రూ త్రయ్ష్యా-రానఉవవక సొ చ 

(వసి ౩ ఎ+ కట నేషెళపు త చ మ సట పె దదు సడ నే ఈ యవన వనితా శ నస పో దాదా 

(స్ట్‌ సర ధశాయనత సకచాపి జ్యా య పం తున సళ క్రి తస్తు హని కావా తనా నవస్యాయా. పత ప శ్రప వా షుశసం కులు ఫై! 

|| న త్ర శాసష పదరా శ్రిత యళషక్షిత చా సన శాత్రయ శక గా పిత్రు క్షు స యు త్రెన్చి వచె న _ | 

హానీ ఇచే రచనల సన సం శయన క త్య పలతు క్వత లత తావతగృర్ష[ స గత్తర్తతక్రై శ్రి ప్ర న. పజ సెలపసనామికాతా న్‌, 

ప. ష కాచు శరం ప. కసత తామ్‌ కచ్నాస్కంప ళ్‌ జ్‌ ఉఓళా షప్త ళ్ళ సళకాసమచ్నూో 

(ఇరళ్తాము న న వచ కరత ప్ర శాశకయి స్పా శంస ఇృద్చఅ 3 పా శతా నం. త 

'శ్వంత విషళ్వణ జ్యూరా ఏం య స్థ. ఉంమష్విషశన్స వ! ఎడా దా కాయ కార్యే త్రుసాంశషయాత్ర గు కతతాయ 

| మవళుయి 1నతా మూజా యక తొ షట ర్వడాయాా కృళ్ళేస తష షడదసనాదచశతా ఇ తనైాక? ఇ కతశలలస స్యాఖతచ్య కళళ 

((శకళవెం తుత్తాడు శలుడసళ ్రే ర్వయత్తకకా తొహాని జషయా మెస్‌ చ “దూాజొయాసప్ర తృశైజావ తసనాపి మంసికాకత్తుని దువ త వనైలు య 

' కహెస్తృకావిర్మ యె దడ ళా కు శకం శ్వ త్వం ల శశే 3 శస తత్వ చ్యనచేకుగ వూర ఎ సతర వోని స్ప్రయష్యవ షక త్రకషన్యాకో న. .. 

| కుతాకు తే శతస్తక్తం కళ్త తష తక ల్లా 3శరు తృశంత్‌ ఏత శ్రుకాశఠరు కవతంశు3ననవా త్రమషషయకఎళ్చింత్వారయెం తు వో 

|. చానమ్తైసకనసళందయి కతావమా ఇా య్యా: చస్వయత్పుర్ను నం కయోలంత్త కకత తనకే 5 6 ఈత చె చపూషషెంల చ్చు తానం రర తేనసం సరము ఇచ - 

| చ్నక్టం నొాడ్యశహో తే తతా ంయొం౦ మమూలు బాజా న్‌ా వాతం శ్రుజస్ర సా ష్య కశాళటువా త్త పం ప్‌ గణక ల్నషె ఈశళయరు కథష్రుకా శఠకాయ న్న 
శార్తషషయాంర్రుతి త చ్చుదళయాస్తయ త్వం మం తుత్తాయా స్రష్ట తత ఎక్షాప నతఠు తుక్షనం నవా ఇ విలు న త్య క్లో షతావతా ఇన్నా 


ల (| చ ష్‌ య తాంయూంరంనా గ జా ఇస 
మ వర్ల నత్తా నన వస్యలర్థు నన్‌ తక్కు అస్తు తవ హా నానా న వ. 


(6 “స కుత్త త్ర ,్రి; స సలచనకొ మూ య | 
మత! శస శ్ర వ. చ ర న్‌ నక నా తంత ఆలా వ్మ్యృసాషృసక్రప ఇక్షు శర్యోన సొ ద్వేఎవిషరనకా మఖువ। 


సతాలిఖ్లీ 

గల్లా ్‌ " న్‌ స్త 
(ఫి ఫో నిక్‌ 1॥| . స ల క. ఖల్‌ స 
స్ట మ ఫా గ ణి స గా కు శల బై సహ్య జీ న్‌ టా సు 7 ను రే స్‌ న ్ట లో | ॥ .. 
భయ ఖై న తత కటా నం. ౯5 / స / " నల సో ఫి ల . స. ఇ న... 
న్‌ క్‌ చిట చం లన్‌" ం | వ్‌ స్ట పో 1. | కో ట్ర వ గ న. “ లి న. | ఫ్‌ సత ల న ః , 
7 స్ట టి ల య. న. జైళ్లు న. టి ట్‌ న నం ల వ 
ః | గాల్‌ గ్గ బా స్ట సు: న . లే య ౪ భే ట్‌ నై ళా శ ను న. | మ. లే 
| నశ షక్షషైల త్తు తాన్‌స్‌ శత నా విపెర్యలిక్రా ప మై ఫైెడాచం వాతతకూ నన ఆలు కుకులషటాళ త్వరరకసాని 1. 
ఛై ప్రయా" అవు నమన లా సన తం వము నైచక్థి అశ సలు నా 6న సెముత్రుత వదం 
వ్‌ భ్‌ శల్తే తనెక్రసనా ౩ న్స్‌స్తం క నోన చి౨కన ఇ ళచడ ల సనన వ ర్స మత్తును శృ యై కాద యోగా త్రక్యప్ణువి 
శవయ సం శమోత్ర శేలతుత్రరిరు త ఈ పయన ఇప రకర పంతు మం దక్షో కం పదక సం తత్త చనన. 
యాదుర త్త పషృత్సాడు తక్మతుతం సనా ప కాశ లక్రుత్వా గాత చోన తళ ంశచెంంయత్య ర ల 
నిచ్చ్రపాత్ప శంశడద డద్దాసకు నుత్ర షశూరా త్‌ ప శ్వేవజ్యర్మ ర. శెస్తస చు తనక ఈ కటక చృయత్మే 
నన స్య సవన దుం నా న ప క్‌ 
ప. సంశ్రయోత శద్ర శనప్రికై తత ఎప 2 వష కశక టో త్చృవ్రిని శేశ్చ్రమూడం వలనీవో త్హ్రేళ్రర్ర శే క్రృవా శా 

ఉ6శ్రక్ర షమ తెాదచెళ శూ తస్నుగొ చ్‌్ర్ర తో న రిక, సన షి కచ త్వ వశ నాదని సక నా 
మ నడం పం ఉసంత్తయకాళ్త రచ ష్వాలే తలా సెం త్యంత ఈ గధూనోన్‌ తా 
తష్రళ శక ఇశ్చయా త్యోకద్రి తకతతెనవాంక్కంద్రు త్వర త తశ్మర్యాకేత చారని ఉన కశ స్తాం చాప 
న. 2 ౮్ర్రమ్మ్‌ మ ౨ఆా తితృక ల న్య ప్రంశర్షాటున త తాన అత్తి స యుల ప గ ఎత్తు 
1. సుతి ఎంచేల్ళుహా సొ సత్తమ తెవత ముత్తా సు కసతుసు ఇషయతశంస శఈచ్వసం శ్ర నైలు 
స కకా కృుళ్తూడ కళ తాసాం నృవానో శా చమృదనకా తొత్తు శ శస౦చఎం కత్తా రల ల 
జ్ఞా కనా క ఫ్సం నా! సావన న రక హొసేన్మి కా త్రవ్మ్యళ్య కశ్రజ్యత్తా స్క కం ర తుకరుతురం తన స్త్వేకతప్ప క ల! 
త కవరు శకతవస సామన్య శ తస్య తగ పే కర్రుత ల 
ర్యా న. చకఠాేచ్ష ఇ రంము తూ ౨౩ గక ళచూరసనా మతనన న కానా 3 ఈ౭ళ సన్నీ 
మ తర్సశయనహిం తుతాకు తచ్చిత్వ్వుళక్తా టన స యో త+.ళతఖాం ప కంళ్రతు నై ఈష ఖ్వకవనా తస్య ఫప్పాయుశ ఆతా. 

ష్‌] 


ర 


టట 

. స షా ఫో క. వ్యాన కన భై య్య బై ళమలసు కడ కాసు వంక 
శ్పెెరా కసననాక్ష త్రం నొపా ముత షెం త్తు వెంత అళ్ళరకూూ విశదం వషకనగాక కాడి ంత కాక్వకాళ 
ను నరం నా ల. శామ శ్యకన్వ్యూ-త క న. యే బేష్‌ చెౌశమెతి:? క 
వం జక్వత తృుతచూకళోాగన లై సనా ననగా పికచా ఓ నచ ంతు త్వస్వవకత్వాఇతి స 
ఇ మ కర్‌ న్‌ క్రమళాతం డు షి వృతశ్వఃళస్వ ౩ ర్వ జల్య్యళం జృయా కత్రి న్‌ 
శ్ర్రమఃా తక తదుపర జస సం శయోంత్తరం నియా క చ్యసి క ఆ కొకళసంం 
తీ తరాషం తుతనాష్యూూ పుపుకాకకటూ లు చకనాయ త ల | 
సా చశషపిళా శ్రేరకమ్ము కం చుక్కను శానవెళయు త్తు త్తు శ్ర నో స్త తాయస న దకదవ త 
సవ యక శ్య్వూాన్రైనైదమ్యాక్కుళ కశష నాస్యతు పంచదశ నం చు శ్ర్రడం తయ పద వ పై 
ఇషేక్వూణ విష ర్న వ శు శతకా కవ్పళ్రాం శం నైడడ యన రార కుసేత్త సతశుర్యశ తత్వ కఫళ య మ త్రంస్రతతషుతె కనక తజ్షు 
లన చ జ వ. పనే న పంళపుతఎం కతళాయాలాచ్రుష. శవ ల్వదాషకత్వూ + స శ్చవారాపసం ఈ షం ళ్త నూ లన ప తపం 
కతత నె శ్రేయం తెల తోయం తు ౦ ర్పి ల్లో త్రెజ తట శన్వుతనై న్నెగా స్వ స్యాషి శ్రయె 
. '4తుత్త్రము త్వరిశ్రంచాత్వాళా సోగ వి డం చై రళసస కంచన క తా జై యీ క్వని శచనీస మ నపపకైయ 


తననూ వద్రళాశత శ్య్పూగరత్వెరప్రు ఈ ఎలిళ్ళ ఇ+చ్చకు దన త లం ఇశ్ర 
లను నిసా షన కెర్ప్రను లేశ్ర్వం శేషా య. య మూ య 
కూ త 0 ప్రం న మ 


. వి౮ా ల కత్తాలా న ఖో శ్‌శ క్‌త్త ౪ 
| శహ్యమ్మ్యో ము రంస్‌ ణంల ప స వాడ చ్‌ 

లి 


, వ లీ క శ్రీయ స; నత్త త్రూ నన్తను ప ఖా త్రతచు౩ మూ. ళో తా కఫ్మెష ళికాత "వ ట్రా ఆక శకం 


నన! 


గ కం స్ప: న్స్‌ గం 
. "ఎఎ / / ఈ త్ర్వ్ప్ప్‌ కంచ టి వ్థో్యఘు మూం ఘీ చరుళా శతా జంకు నిళ, తాంసి సవన న 
. 
య ఏ ష్‌ 
జో క! 


. [ నా హత షముత్రుకళా ఈష ప గ్‌ “వాస క్తుషకు దకమైతను 


న. 


న త తప గ మం ససజ్రైషృ న్కెక చశ్స్చాస్పు గ వత్తా 
నగ సప 1 శా శకచత్ర, వ. తసం రం 
త రేటా నతా సనన చ పం 

తా రా మనం ంటసార్రుతయా కం గం సం వము? న . 
ఇవాళ వనడా శతు వళ్ళా వణ శూడ నిళూ సరన షయ్యాకృంసృస్ను చదును నా వు 
హక: మెం శషస్వం లము చెళ ఖథభాషషెషె శ్యశృణం త్రాణ గ వశ్త్వాతి తలచాడు షరి (ల ష్యా?-కటైడ 
షళం త చూయవానన య త్త్యసుళూప్రైలం యూసర్‌ 3 వజా నాకనా! పతస్తయ పచస్థ్యటా క యేల న 
న చదరం చన త వెనకా స కరాళ కా. [ట్‌ స్తో 
శాచుశపో ఫై మెక బూ శ్రన్లాం డ్యసవ న సం నటనల ను కుశ శ్ర 


వ. సయంచతి అజా స న త్రిసంర్రక్యయః 699 పస్కౌకు ఇిశ్వతాం సు మిసంచ్గా 

జ్య సరు టోళయా, స్‌ షక నగ కళని శ్వ తిసప్రశి 0 ాత్రుస్తుడ నోంఈకం , 
గా స పరే చ్చ క్పిది వర్న ల ల ష్‌ తషల సయ్యా యన్యయడా మూన్‌ ఫం గ ప 
క కవత లతను భాం ౯4తో న డ్తశ త్న న క తళ నో సం | 


యాసను €ఫ రరర వతు ర మాం ర్రత్తో స్నెష త్రశ్రస్రుయ'్ర త సంర రిల త్రజాశ్వళ స్తు జీ పద్ధదంు | 
కదషార్నం ఏవ ఎ న్న కకం కతు స్మైకప 1. 

కతత న క్త నంన ల య్ట్యుల లం ముతత 
|. కై సత్తాను అయ సయం న. వజ: ఇ సప నన గుళుతోడ తిళఈత్తా-ల తచ్యూపష్పలద యస . 

_చాకైళలు 
వంచు కునొాహోసంవెతి 3 త యుగ్ర క పన కను చత్వళత ఎవత్త న న 
ఇ త్తి సల ల్‌ో సము న సర మోని శాకకాళక యై న క మ 
వ 
సు క్‌ “స 2 ఛ్‌ ౧ న! 
న వ న. . రుడు నం త బం స్వైళపడాం చశచాషన న్‌ 


శ య శత రడాణశాతబదలన్యు. 
న న యా రను యాల. 
, చ ప్ర్న్ష6 గీ క్త క్‌ 2 నశా న శ్రుళ్యుం స | న్‌్‌ కళ ్‌ నక్ష క్షి 

ర్య న కడకు తి వానా ల మ్‌ చచ ర క మం 


బ్‌ వన స్టర ంనససి 
శ యుస్వుళి రశ త్తుగ వన. కాళు 9 ఆయ తనా 
ఫ్ర వా లిత్తచో నె శు రానశేయి ళా రత శ తోక వ న గ వ 
రంలో కాన శాసన రుచ తనా వ్వశ్రన్‌ చసత యస ఫ్య వపా రత 
య చ మ... టి టో వర నడ ళ మున. ర్‌ త్రషూకవ ర్వ 
అకు ర! 


₹ాసరోటి యో నష నవత త్వళిక్ళ నష? త్తం త్రర్వ శు త్య సు తెన్‌ తత్యత? ల న్వాషవా సచ్‌ వభ. 


శ 
| 
శ 
గ 
ళి 


త్రవీ వె 


వ ఏచ్చుంను నగట్సి9 కరు నచ మయా షి కద దళన్నెళ త్వా? చరయ త దృచా[ ళా ల తెళ్తా సంతాపనక 
. ః! తప్త జోన్సప్పుతా స ర్త ప నేమో వ. త్తు క భు 
తపవ్తేసనాిని వ్రాయ చు ము ర ర స్ట తజ జధపజా 
ర్తు తా గర్తు శ శ్రమ వ్‌ కాస్తే నై య. లీ 


ప. శ (2 
మ న సైతం 


4. తీ | 
న న. మ న్‌ రా మయా నత్త మ. 
తాఎఎఓ ఇ ఉగ 
త్‌షిగా ల చసత వ మ స్‌ న క త 
క్తంంతద్మి టల్‌? ంతత్రా ని షత ఉగ న్పెయసనా తు శస మెలి 
ఢత్రువషష్యాడా కశ్చికకతైకా ఇక్తతుళ యక త్వొసం న్యాయ శ్రత్తు ఇ తళ షు 
స రెళప్తాతలా యెఇళకడ్టా ఇస్న్రయి స్పై ం బ్రమ శతు తీరుల్రర్రు న వ ళం తాకశచ్మి కళ్ల తతా నూ. 
స శ్రా శ టా న వ సకసల లస మ న. 
ఫ్ర త్తే త్మ ళ్‌ వ్‌ చా స్ట్‌ ను యం న 2 చకదుళా శకం కు మెంలిత్రం సొ రతం నిశ్చయ 
| శభాశపొాతరత త్వ్యూ-ా త్ర రర శగ్ర ౧ ఈలతపేంపె తి కా షర శస స సంనయా అ శ్వడషా యగు పళ ర! క 
వ. మ స వాం శర మ స యపుళా శళకం క్రపచ్శ మ్స పంత న్న నోకంకగా కం తు శళళతళ ్ట 
సేం | న, లచంర్పు న క్షు సత్త దే అస క చాయ సదుం త కా బ్‌ శ స్టైన చ న య్‌ వృ రం కళ 
| కస యస్మర్తవి వ ాంమె తెచాం రా టర శశ్యార శం ర్తోరు పెత్తిస్స తళా శ 
న. పుయా? రేక య న వ యమ్‌ శత్రనాచయి ఇత స అన్య లప్‌ సనా వరన సం ససకాత్రన నన్తాపిల్క! గ్‌ |. 
||| ఆమ ముత్తాన్రీని క తళ సెం రంత కదిత్తు వశము స్స క్ర స ఆళ్ళ 3 విక్పసంశయసనగాహ్రనడణ |, 
"1 దఊఠతలాా యు త్తాపనన కుకా కకం సయ తాన స ర ళశిచ్వళత్ర శ్రతు పాత 11. 
11. వ తయారచాను! కఫ్టెదం చయ సృాంయాహా నం చల షత్తసటన | .. 
త 4 “కషస్రామాన్యా న వ్యరు శాన నేస్టేన షం త్రత్తంక ల్ప్మర్గాశకను తచాశనూశేవా |. 
న నడసం అగ తళా ఓ పస హో ళా ర? సద షు శరత యాంపూ దూర నిశ్రయా 
. నర్ముర ల న. వసంర సాకు తుతా మ వకంనాతచు రచ శ్రణన్ల శ్థయాత్తన శై స్‌. 
సం! వ్ల సం న స్త న ర్త చస ప క్టన్డే ర త్వకళ్ళ య శర కషాస న ల 


ఇస కూత వస్మేగకత్ర రాహ(ళ. 


0 


[షి 


(న్‌. 

రా. 


| పొని షన ేం చ చాత మటంసాఅర ర్యయస్తు? త ష్యస్యయు. శన త్వ త్మ 
నమన మందురు చాన క తి ప్‌ స 

| తౌర్నాం ళతచ్సతచడస్త ఇం బిింం 409 నితచా క్‌ పాగా భసంవెని  స్టరచ్నే. క(సవే్సక్ర/ వ్‌ ర న వ. షి /| 
| . న. త్రియేస్‌ ళు క “సయ్య గండ త్రము క ఫ్‌. ది ఇ రఇళస్నకా “షర 'సంన్నడా లూ మృషస్ష ఆ ల 1 . 
మ్స ర శ్రళు నం రసన మళ ఆకా శససక్యం షం శత్రు త్ర్వోమ నో సోని రత్రలుో | 
| సగ చారం కట. ప్త లన తపం దహ చర 
. వ య. న భ్సచనా ళశసేం కాళ కత ఇంషయా యచే6 ల చి న నట్యదత సా 
| పంతు తన తనా వ న చుక్పతసం తశంని వృష [న ఇక్‌ఎ-నెక. 
' అకొాఏిర్యుషా ర్స (1 న్స్‌ ఐ సృిచ్ము మనా సస స స ఆం శాప ్ళీ తస స్తై స్వః ద, జృరత||, 

| . యాజ్త న... స యట కుతో. కం క క్ర కవ్నశక్రు మ? |. 
| కహా కర్తుషుంకంుయళప్‌2తి శ్ర న్‌ చం ఇస్తైేదప ళం ష్య రూపాన ర్యా ఈ చచ చా శా త్యిణత్వుత 
(| హా తి శచవశృ తఎజసూ నప ం భవాని కట్‌ శాషేక9ి రయ నో త్తి న్లూవశి టా 
|. రెచ దసం ం ససళచ మను ఇల్లా శ ను సా యూ తరి కలో లలి షభ అడు కధ 9 షక్యాళా కాప్రా యో శస్మనతి 9 త్ప-ం పాశ 
| కం అశ హ్పసం సాొ ని తునప్తూ రత్రి ౩ కత్రేంకళషక ర్నచి ఏ చృధాన్స కృ శ్రళ్తాచ 32 ల సహా మళళనూ తశ్తక్ష! 
| నారర్వూ కరత శృష్తరుకాశళతద్యరత రష కార డా స్తకా కతా ళా తత ఇంషిచ ఇకషతా ₹తెషార | 
| (వాంతొత్తు న్స సష్నెతా కనను చక[పాం రు “శవరంస్ర్యనేన ఛా చ్య్శపుకా శ కయాన్చాద తొపన టం. శ్ర క్‌ న క కష? 


. || ఏవాన క9ి తీబం వశియచ్చీకు విషళగ రావషడకప్రశా ళళాస్రైల వ్యక్త పూ స (| 
(రా త్పళ్త రైంత్రొయసం ంధాగక ఇం యాం ర ను హన న పా రటిటు: దు రప . 
,,రా సే ప్‌ సళకర€ సవా ప్యూం ఇస తాం: జారి స్త (షష త్య్నోకే నె అయమూాం వోాిరరలత య. నను జ. 
[2 న. గ మర పరత నతన మ. తర శుక రా జ్‌పత్తో | 
''సంనూ రా ష్య శ్వం స్న్మ్యభత ష్సక్షే? క ల్పంమ తార కొతరత్తుకుళ్ళు? కది 1. 
న లన 
దా శ ర? ధషూశ్నం ఏ ళా ప ఆశా కల సాతి షన 6వ నస క్‌ టీ వై 
న. త వ, పరకాల వగృయ్సంని ౬9 గ్త్‌ నఎత్వనన ప 4 హా న మ్ర త్త | 
దణ వునన నా సంయుళత ఉనూశా అతత వసు త్వథ్నరి శా తం ర ట్‌! 
స్‌్రళ 

క్‌ గ క్‌ త 
ల 
(వన్‌ ముస తస్య స్ట్‌ యాం 

1౧ వ్ష శ జా శరన శ్చ భయ స్త్రండు స కస్ట ష్యకశా నిష రీరుంఠుం రత్తక్షు 
న గ వట ల క్షి స్రుత్తిర్రుతి ఎం చృకద్వకర్వురా షా రన న్నే న య రూ మూ సేళ్ర ఏబ్బత్త బీ ల 

నన ర ల క ప ను రన గర 

| సనార స్త శ నియన్‌ శాన్‌ త గ్‌ హన 3ఎళ్వప్తుతగ్యంసక నూన కత్వరా కై ఈదస్తట్రోటా శి కతన ఇర్వాశయ న క్‌. 

| శకత సనా వొర్రుకం కక త్వతాత్రిణపోా త్త మ త్తవ్గూఫవె వ పస గృతనోం ననే లతుత 

భష గా శవాసనం వత్తడి దణా పెన్‌ పంచా టర లా షం€ త్రియత వేప యచ్యావై కత్తా త్వ శివా 
భళా నుక ర ర్యనంన్న్యండన పూ దం త్యాత క్యతత్త న క్ర త్ర్యళు శాదికుఫిసతుకుశళ్య | 

శం సో తసంస్వాాశంక ౩ ల్రఇన-జాఇ షె లసళగ్రదం౭యచ్రాళతిని |, 

వ [తు ఎమ మా లా న పాక్షిష తానేం తో ఫ్‌ వ. "ఫ్రర6 హక లే 
స్మ ప రా వ నాఆ అఫైప క (ఎ కనత్రు పెం ఈష౮ా సక! ఏ3 

. తరహ విర్ర తరచ్నను క తుకృక లలు త ఆదసుకు న శ 
రాస | న కల్చకవాత్రు షే | 
(| ర ఛాం-క అతే చ తోసి కా సు ససీడ్రుకో శప య. తపతి ల. గ. 

న ( కతా కి క్‌రు. త్సత్త శత్వస నకి తద దకసం . 

౧ నష మ ర్చి తస ల ర్‌! తానై సనినిషుక త్య ల నాత్న _ 
కళ వళి శనతాషుబేళసం ౧ క్క త్వద్యళవళ డు. ల్‌ 
(శ్వా న్‌ గత్యళ్కుపి కళళ 5నతశు = శ₹3ుచ క్షం కంచం ప తానం తేనతడ్ర! 
ము మం ౩ రజ చనుసనతా స్యేవ కయి శ ల అ ర థగు ప. చ. మ తృత్తనశే గం 
న నం న తరర్తిళ్య చెప్పన ర్‌ వ నా ర్వ న. . 
ల పుక్వత్తిషా త్తు తయా ఇవాళ 

ంటకన నో 1 ళ్‌ నో వవ మూకైాశణు నే. 


సమా లేపళు స నగరు ౬ న్‌ స్ట గ్‌ ల. 


వ 
న 
మ 
న 
శల 
మ. 
| 
ని 
స్‌ 
నై 
గు 
క్ష 
66 | 
! 
శే 
సళ్ల 
ల 
ప 
లీ 
శ 


౮క 
ఆ 
గి 
రు 
లో 
గ 
ట్ర 
గీ 
కు 
గె 
గీ 
అం 
న్‌ 
థం 

గో 
|) 


| యీ స్క స్రైతళషం ని స్త ల ఆాకాాచత్రీంకె కషన్వతో ఆంర్తననుతగా 


శత త, టగాదుశసోనళ పిచ 

నరం శీన్‌స్టైప్పె న ల్‌? 
త తళా మశ 


దళ్‌ ర ల సయ 
త చ త స్త నం 
ప చ్చ్రభూల్నషో = త ళీ ఫశు తకుక్రుధంఇళ4దా తా 


| వాత్వచ్చు 

| _ మతవ* నప యు సనమ త్తం త్వం లల దా నన 

వి నషం చూరాతి రి, నం 

న్న యు ల వ 
(5 స స్కాక వ. చక తయారి క్ష సే శ స్రవర్యేం 


న్‌. 


స్తహ్నాననళు సషలకూా: 
బ్య క సాన తే చకా పో 


న ల 
పత్తిని క! వసారా తాఖసతాల కళలు ౯సళిత 


స న్‌ గస్యం ప. షం చర వరన ఈ. 
. పజొోజై చ్యవన సస్తున సం ం౨క్మ నలా 


. య. ఎవిర్తు తర సేం ట్ట 
పటం. వరం తరత 


యే త్రూ ఇప్పి షస్నోట్టా వ. నే ళా నవ పుగసో ఎరా ఏల 


| 


ఇృజట్రరతష్యళయ కతంససకాశ్వరో 
స్వస్తి సస రెన రంత 2 మ. నను ఈశ వారి వ స || 
సూత త్రశ్తళంననే ను న నగ స్త చాన వై న వ ఉంతే య 
_ కీ ల్ని చి అ న నవన్‌ టో 
వ. ర నో చన 

మలు 7 సను తనత(ం'_ మ ఛి శ్రుతి ఎక్‌ స్‌ 
ల అ రూంకు సన్నెకళ్లల సళతోాకత త.-శకొలం శ్రుత ్రసే. 
త శ్రాశకలెతత్రతప్త్యాశణ వా ప యల. శ్రా! 
ప షెళవర్యయేస మికచ్య పష క్కురకా శర న క. తు / 
శక సనా తచ్నెర శత ళదస్సవవా శ షక శ్వ త్రి కోన న [గూ వాతిచాస్త వ కాశం తొభో ఇలప్పత్రు వ క్‌ 
శా శకి కగు సూకా:.ఐ త్త నే! వ్యరి శ్రమషాంళిరు మ సహ చ్యన తవ తి శషయాళ 
ఏిక్రువనమశ్ళం క్ష నక. 1 
ఫథళు న్‌ నా న. కహరరతుసక చఇక్యతున నవు ల్లు రశకర్వుదశ నా ఆషెంభుత్త్వెక | 
/ గ రస్త్రష్తిజ్బ న ఎలత్తి యా ఆని సాతేతి రగా సరళ నన సపనప స్మృత్రృ వాన సషళ్యుపుకా ళళ ప సూఇనూ వంక 
ద్‌ మం ల! స హో త్త. జ శ్యకుళా య. ఆ్‌న్పెెషి శ కవత న్నే త్తు సా 
గ వ సళళ లి స్త వస్తా నూ లత్రోయక్యక అినాకళతాతృ్యాళళ తి | 
 పదషత్సోా రర సనత్తా అ స ల 
౨౧, కత్తా? శ్తడు అపా జా శుతా ఇన్‌ స్‌ ఇత బబ్రికక ల్‌ 
కు తాకళ 'శ్రచానప్కిరి తి నూ షత ౫బ్రింకతా న న 
గ వ సస ఆ సభల ఆ కవాషగ్యతు హన ్త చే న్‌ త్వక్య సకరత్తజ్యా వ న పాత ససతళ్లూ నో 
పాయం పనన మ య న న. 
| జ్జ ర .. క్ర ప క్రోం చంక తన్ని 6 ఆర - 
త్తి మ త్తి నవక శచుత నశ్యరస్రర ర య. రత అర్ర లి వసం స్యాళజి ళకల్మిం త్త మహా న 
సం క శకైకు కృళళాత్రశితుయో తు స్మ ష్య ంలకుల పం ం శ్రనాడ నక ష్‌త్రిస్త మత సన నా 

| షయ? 

15 ఉం తకు సహన? శ్వ ఈ టు ర తాం తయ నర్లాళా షన తత దూ-ధస్మ తజ! 
స రుడం సరళా ఇళక కాలవలు యా సమస్‌ సరం సంద్యా యిగశ తి గత్యకొాడి ఒకటతంా? హో ) 
న సమయ నానోరు నళ కతత షళ రధ్యేళ్మనత గష్రకా ఇకాయయాక త్రిన్గాయసృృయ సన్మకృయ స్త్రాక్వశసం ప్యారా 12 
జ ౨. నాగా పూందిదతప్తపెంసి మత్త త్వం ష్‌ ఉంచృసైకత ర్యాకత ప్రకా శననితళ్షయ శ్రర్రతాశ ద్య్శశ్వ్వశో శ్రాక్య,, 
సహిత నపార్తుత్య చాన్వడు తంగా త జార కతలతకంస స్వాం తిదపెత్య త్యుకయాన్నదా ఓ తస వె? వ. 
| సహ్య. ఈర తావపషుష శా షిష్వత్నఓ9 శ్రక సృఫతా కసం ల ర ఎకు తెక్యుక్తవెం తు తొపడూపే 5 

| నే లటెవంవా 


క్త వం తనుం నం నిను కాసు ఛథా 


వ స్త్వ ప. ల్‌ “స తైంతప్తుషి ఫ్రిప్రూచరింశ్చి షో 


ళో 

నచ్చాయ త్వర షతు తకం సృ 


మ యెత్తు గున, చాచి ఈ ల. స్ట ్యత్తువ శన 


| నా మ సదమూాళాకా శజ్లూ 
| రచి న 0 . స త్వత్వ్వె లన 


శయ €తెర6న ం ప్యార్‌ మెం శ్రుత్రేస సంచయం లత న 

ప భా | శ త్వ స్త స్స్‌ సత షం తూ 


య. యత్ర స్నశ్న (వస 
రర సే ంం తన శ్రా శ్రకత్రు స్నృ ర్ల నన స్వస్య 

రు ను తొ జపత వాన వగ్గ్‌ శ 
నూ త్ర్రం సంంసం స్యారంపు తనన 
వంత్‌ ప స! ఆ్వాషెస్‌ బు షస వకసన పువక్రా ల ర 


రాల కే ప్యసతేశస రూ రత్త 
వ మ వ్య షా కాడ్ర హై కక సెం శా నం సన లే 
ళత వట. విచ్శస్త్హ స్తేష్మకృరేననై వాన్‌ కృతి అట్‌ 
నవా 9్రశ సం రయ న మ్‌ 
స, వ ఇ ఇకభస్టంసం స్వాశాద్రు 
కశ ల్‌ న స, 
త నా న్‌్‌ ఏ శ్రుత త్తే 
క్ర వ్‌ శ్రఖాస తు వనన ద ్త్స్యత 
తొ వ. సుత్తి మ. [ దశ న్‌ న్‌ శ హే 
రతంతకితా దశ ంహ్యాశళళ! 
స్థనం శఠాల పస్తు న్యాస 


అరన్‌ 


శత భర కం ప. 


తనె తె 
స్‌ 


వాం 


వ 

త్ర జరళా ల్‌ యూయ 

భక ో సమాన రక? 


నం. మ్మ్రవచాసడ యే 


చణ పకహెరుళ్వ 


కరే తుత్రా కన 


చి సమా గానా శామెత్రుయి క్షం ంఢర్తృక | 
ఎఎం శ తిలలు ల న ల అ ల ల లు షా స్‌సై త్ర ప న. క్‌ శళసం ఆచుతిరత్ర! 
| యి న. మ పాలే సై కష్టమో స త్వెదయ్యాలాంత3 కో సతళవా స్త న రం టు షో ల 
న్‌ కహా హా. తతి. 


నా 


స్పతి 


సష్వాక గం మ త్తం తాకవు నా ళమునంళా శ్రవయుచషకృం 
వకరాషెకక నటి! ఇమన్‌ ప్రళ్తట న. ఈఈ య 
మనమా ్ట్‌ ఉస మాము 


ధను అ వ స్‌ ట్‌ స కళా వక 

|8 క్‌ క్‌ స్‌ చై ( వాపి ల్ల న్స్‌నై వప కు వళళా శనకా కళ్ళ నాడ కళ 

॥ ట్‌ స కస స న్‌ా మ వ్‌? షి ళ్‌ కతీక కళ ఉకళళతా + స్త మ... 

-చం | వ వం కష వాగనతం నన న రూచి ళశు మును చచ స యా త్రళవ్య: కో క్యళత్తంత 
వావి ఫ్రస్రూ 


| న తో భం 
మ వ. 


(0 

(ము! షస స. యా! క్‌. న్‌ స లు ప్త సృకాశ నత! రం! ల క్‌ న్యవిషెళ మ 1 
త షత+ఈ య. [న ల్‌ ని ! వ. వ గలా ర్రికా న భో లా ప. 
| న సొన సంనా ల వ న్‌షత్తా స్నృతంవుతసిప క్యాకరడ లల 
వ యో సైదసంనంమాకా కన్నస్రైవాం ఉండం పి నస చత్తాచువత వానపసవ త ర్య 


|| నన శక తవసన షెం త్తుతాదచెకకళచుతుపెష ను శతంచ్స చై నచ జఇంఅతతచాన 
| చును ళక నా చత ల. ననైూకశక శ్తా నిజ లకు త్యైఓ సెం తు త్ర్వైబ్చ్రక అచషకక నతో స ర్న య 
(య్‌ మ్‌ త్త వ! వ. 7 ల తశ నా. తానని కన్సహు నిశక్ష్ప గుకృ షన షా తత్చయ త్త్వసనక మ స 
ము ఉ౨త్రతానిత్త సర్వ వాక్కుమెత్తిసం నాం హ్‌ ర | 
క్‌ వానపాన్వన కానా వాతుహాకళత్వప. ప తప్వెయానాస్‌న్టా కకత్తా యస్య మయం మ్‌ క్ష ైస్టున్న కవన! 


. | 

పను స క్ష ాని చెద క్వని సర్ప మిర్తర కమం చటక సత్యని పరం ళ|! 
(సంత నాన వ నళ చస వ (న తస్య న కప స్నృపితి ఇళసుస్నుకణశత్కుకష ల త ్గ/. 
పంతం! తనన నేం స నన వార ని త్తయాం సత్తా, రే, శ్రేట స 1 
ఈంనచన్తా తృహాక్రకవక్వాా యత సవితి ఈడు త్వోత్తిసుసలాం కూ సూ శ వ హరం ల కరక తనుత నై 
రకసం ష్యాళకాశ్తంర నడా ముశ సతత తతా. తామస సస త్రైసెష బి తృస్మృకడ్రా త్యశస్తృవతి 6 1. 
| చఖాశ యు చతాం అలి ఎపహోనం టీ నస ళీ నం ఇం శభళరక ళం న తాన్స్‌ష . సలయుక్రుసత్తె వ్‌! 
15 క్‌ 1! వేతుశ్యథ మదకు స చనన ల వా? చ్చు బెక కిక ల జల 
త్రవమైం చటక “సృషం ర్న సర రన సనక ల నతని ప 
. షక చచ కిక పం రన [సంచదాషితినావట్ను “ సచాంచటంయనటాల సస... 
ర్‌ చసాకళ స! గనరచ్యవై లే. వ ఇత టా. ఈత్వయా పటం మా ఉశీసస్సడ గ్ర 
| య. సం న్నా ల వా న సే స్యా శ చత వసష్యసతిల్న న 
వర వ మ ల్‌. న ఏ నిసకుళా వయ్య రశ /| 
చ్‌ సై లౌ త్రిషాంచు ఛత్వాముపరా-జి పా 

నా. స కా, కర వా శస తృళ చ? ప న 


మస్ట్‌ 

( 

వ్‌ శ చచెక స శ య వ యె స్ట రి శ జా వ. ఠా ం నం న మ . 
ల గ. స ఎక్‌ స్‌నె స్యా చాశ శె తయాశక్షు తార నాపై మనస్స ఎలు ఆ 'జ్వస శ! 
శంయచప్రు క్ర మో స చప్రకా కక సం న టం ౨్రత్త్వు శు ష్యయన్తత్యస్లు మ్రుకాశళస 


సహన న క 
చు చత్నుం వష ద్యోట్లు 
. 


న 

౧౧ స్మ త్యీ రం ఈ క్వి శససెకత్తి వ వస్ముతురేంస్యూశలా శం ప్ర త్రిసమూం రా కాళశ్మ్యత్రత్వాషె వ్యాయగను ఛచావ్వెర్వప్తతు తృశన్నా కలాల కా శా శ్రుతం 
ఈ... ఇాశజామాంళన్షాపు తెసషత త్పుకు కయప త శ్ప్రుకా కక స్మ్యతత్వళపం ఈుత్వవాష్నకానా కణిత తసఫ్రైయ సృళణా త్రుఠము సృృతణ | 
.శతుసం గరి త్ర పృశ్నితన సవ త్వర ళకా రాష: చనత్రత్తుత్సం ప్విక బాశ నాందె సను గషషెచ షప మం త్వం ₹ష్వాకది!, 
|| శ సుపకషక వత్విశవ భం శంవ్పుపళైి కరప షరకా శృత్తాక వెన కసనకుకు తపా తొక శ్ర తళ తకాశ్యకా శ 
| నైడదన్యంన్నెడ క ధృపవకం సమూ పై కలం నళాకష్షరానషషజాషెకర్యల్కికలా బార కాక శస? హ్యార ప్రచా ఉత్రుదనుక | 
| ఇయంచల్యె రకత శ్యకా శకసం ఫ్యారళాశంతతి శా ద్యశష్యృసే ఇళాశనస కానా వెస్టకపింతా త్యం చాళ్తమ్యం ఆలీ 
౭సంహ్య రన కాంతం లాస్య కంటా శ కచ తసర శవం న్‌ష్కురణ నైద తాత ఇ భ్టతేన సం | 
కసం 1౯ శళ్వన్యిర మరుయు త్రు కుటు శపు కాళ కాంప్రీళ్ల వ త్రుకం యా గప తా క్యుశలడ ంస్యార కిలా కనడ త దంచత శశి 
''యముతశత్వపుకా మం ౨హేిగకాం తశ స్కకచ్చెతత్రుషి బ్ర యనేస్స చుచ తత కాళక్‌.. ఈ స్యాశసనత నే తాగక తదాత 
| సుని స్కుకరయనమేశుచ్వేళత్ర ణి ఛ వ్యాషతి చా శబ పెడ్తూ కన య్యంలస్తనవసం హ్యాక ఉఆరకఠ యా తత్ర శకఖతియాళ్లచనతంు! 
| చతు త్వహారా సెగాత్తతస నం నార సనా ప తృ స్తేలస్తుత యాంష శ్రీయా పం ఫిటశ లా య ఉసైాడ్మగ్యతుత్య | 
౩4 ప్రజిశకతొా సంఎంషియ నా మారా వకళంంరు తనా స త్రాసయన్నిగ త్వ్వసఘుర్ను గ కర్రు త్వ ళళూం చెకచష శ్ర త్త్వంళత! 
5 ష్‌ త్య్య్క్క్నా దు వె మ్‌ ర సుాంంత్యా ఇదా హన కరాస్వర6ళ్నో త త్రృవ్వనప్పృవిత్రూ ంత త్వెశల €, త శాళ్నశాశణం న్గా పాసప్తెై 
సవర ఆయెంరసు చొ బా? పెర త ణ ఎ శనారళరయ ప్ర శయం తొోసం ఎంట్మిక ద్యాస హీమాశ్యంద్రి తశ! 
శ్రయోాళ్యన్నీకశగంనొ తదా నునన (౨ 

క చస పం మా 
| రన్ధాకా రంత రొ ంశ్రర్రి కత 

న! 

| 
స 


నర చస్ప్రంశలడష ఈ సత్ర భూబపిస్నెడమెం త్రుత్పరశల్వకు పూంయజా లను ఛాషతు 
శషషికకణంది త్నర్హి ప మయాకకాశ||. 
నం ప్రసూన వస్త్యస్ట త్ర 24న సం హ్వీరజనా మషత్య కతరాస్వకు అయాళ్యవికజోక్క్‌ శ్రాేత్రాన! 

॥ 


రల తా రోలు లలు కక్తాత్సా ఇరగ: 


రం అయాయనవక్‌లె 


త్త రె | మనస? ఇ తైకళ్ళ్పం వు ం హ్యూలశాస్మోకా రవ నునచర చర చదార కంత చెదాకా ల చిళచం ఖం 
వచు న సత్తువ శం హా శన తయా గెల విక్మథ్త్షోనంలుం ఓ€అదృశళీణం 
వ, 

యు షక స 
(సం ఎంట వ. తాాత్‌ ౭౪ క్థ నన భం తక సంవత న నచ వాక ర లతకు కాల సన ణర 
॥ శమ; స్మ తి ఇఇ 1సర్రుడ్పసు సం న్యాశ పషక్తకా +స్క్కతిసమోచక్తా శా ఇ షై స 

ల చ ర్ట ను షె ర్యస స్తాం భ( టో 

శ్రి 


ష్‌. 


ఖః 


0 


ర్స 
(వూ యా రహీ షుర్రుషు త ల కము జాన్‌షమాచబ్యయా తశ 
(౯ న ప. స €ళ త్త న్‌ మమెళక త్వరగా తాళ రతి 
స సతషతళస్నరతి జస సం య య స కుక కత్వ వతి కోట్ల ల్‌ 
స రశనత్రకలా తశ స సిష్టమో మళ త్త యల గిత్త తత్ర త్వసపి పృవక వనన ఫెళ స్కు కశాత్తృశంత్త దా 
 ంవదేల,.త త కున్న త్వైలా పి సన. మత క కు రుషా స మెంఆితు మ చూ షస నటం 
గ్‌ 


/| సంతశక సనా సహా లా రస చరకస్నృశంరద్నడ షా తత్ర 
క్‌ స్త్వ టా లన క్‌ నళ ససతకాొ రం శక వళ మశ షె స్త య. ంగనొ తా జీకి 
॥ నం తశపహ్రికృళస న. రక్షో వడు కృడు స్యళచ్చ నస వస చచళ సత్రకన య 
య! 


| పల పయనం హరాశసరళాం సదా తిం తం పఘ్పతి పె తు తాన త్రపకశ జంట కా 
తేన కళా సలనచాషి తన్గాం ఇటే షి తళఉ 

ణో ల్‌ శన 


(తల్యుకి ఫ్‌. 
శ యట యల సేన లే 


షరతు స్త వ్యయ | 


న త్వ్రృళ్తిస = వ్యాశంపెసప్ర త్ర, . మ. సుం చొతం యి తాసశళత వ్రగ్లిన తమళ, 
1, కా? వ. నన నాయ ట్‌ ఇమ నామ షి కచ్‌ మెదల కన షం ప (| 
క నరా... 
వ. సళ్ళ న స గే! 

లం 1 
వ్‌ శన్తే మ న క. మ న ప్ర తిఎం వ్యవ త్త్వంక్షా కరొశావిల శస ఆషికస ం స్య శయన స్ర్రశ ఇలా పి అమాంశ్రత్తం! 


క్ష 
య ర టు షచావి తానకాం శకళం ళో త్ర తృేశంత్రహినసశ్వకప హల్లో . , స్యోంశ్ర అశక్శ న్‌ స. ల. య. ప్న న్‌ నటుని ఇ మ ష్‌ నన చం; ు. 
క వేశ్రకిం కాన్న త్రయ ₹కత్యం షా చం సనా. సయ తత పతకం ట్లో |. 
| కతత వహ జొంన శ్ర చైత్రి త్రళ్ళు చసన కంత న సంస సునిపుటపుల. ఒళు 
| స్స్‌ స్ట్‌ సామ నర పి సల ఇడా 9 షెప్ళ అను త్రయ ష-ం శం త. 
స సనుసకో చా కా రక స్మృతి (సం జాశపషంితు నై? రు ర | 
| కొళన్నపేనకా ననన ర ద్‌ ర్నయ్న్‌ స్త న న _ 
(| షుషయ శడు స్కృవతివ్వక్త్యలాం త్రత్తృడ సీక్పప నర గత్తూ త్రరుంు భద, త్ర జం త్రకాచ కన  స్వోశక్యం స కల్తయచయాంకూర 
| తైకకాూ పవావుడ్‌కు సు మం 7 వచళకుస్క్యారతదళనం త సర ము ల రవ ననన! 
చా రాోన వ న ఈణసంన్యకాకకు శవ త్రం షెంకాలయాంం! 
మ న న త న 
శుపత్వ మ క. న్య దసిదత నప త త్తం ేతాంచకా సక 
సహానా సనా శమే . య. ్‌ న్‌ న. కవన య్‌! తజళ్త్యూ 
ర్‌ యాం న్‌ త్త్రజరి త్తం క్ష లో 9 వ చా శత జా సశ రశ. 
(న ః.! సరం వ్యయాన్తున వైర సారము ) చూ త్హుష్యతి రరుస్పురతి త్వవాోపయి ఈ విష కం వ. 
వ తత త్రిషతో శుత్త రాను రర కస ౨హిాకం క్రగాకం కస ల. 

న్నే 
6 
క్రీ 
జ్ర 

యళ 

స! స న్‌ా | 
కృ రకుళ స్య క ణసనత్రూ య. ణ్స్‌శ్ర తావ త్యల్రదా ఇ లాం శ్రర = కలడు స న; వశతా నత చే 


శావశువతతుళి 


భే 


ల 
ఓ 


“వృృజ్రాా. 


క 
శ 

న న రు 

| కక రూ బజ్‌ మ (పై ప. కా సు [పశ సియ తాంషియెళ్నాడ వ్‌ 1. 
' ఉం తు పరా కళ ము ముతాతకు తు శత డలంయాం చు తు షష వ దృశం ప లితన జివ శ్ర షరన్తన తే *9శ్ర్యయపరసస్త్యత్రిం!. 
పాన లీ, పేసే2 క్ర వ్య తారా షం ఢు డా సగాకత ఆమా (తమక ధగ్యక్య. 
యు ఇవు క షణతుటత్వాడవరుటూసపే అమెం శ్రియం సాదా నిన్సు తొ షంకిరా క కషి తగ్గకిస సంప్రతి. జూ చంకుత్రుషి 
(మమ ఎతుతముము కాట న. గాయాల పసన్యనా కర్రుమాసుప్రచపిప గ్య ఏ ర్యయశతా్నది హీ దాంళ 
'కఫైిలషెం తుచూు దొజా తు కం త్ర శ్వత్రువత్త క యోలా డం వ్యల్యో శ వ ర సవాంళ్వ,. 
్తుతడ్వ్వ్యూాన కతుషనతా్యకిలా తా జతంయపస గ మాం డ్రం తా షత న కర్య్యక్ష్ర- త తష పె వృష ఘ్మోన పెం తు, మ. 
రునయులంచతు హూమొచం లం భఉదషతాశకంచత్త వ్రు సంతన కనా శన తొక ₹ళత్తు వెషనా ప 
కం ఆరు బారం తతొ తుర్స షతశ్రాంయయోాంశ్రయా? ద్ర షుర్‌ తం లీకు సని తిస్తం హ్కారం2ళక త్వలప భ్‌ వషత 
(౮ నం శేననునరో వి ళిద్తదా వోశ్రియా టా. “= శసషితా శ్వ్రక్సఉకకాయాణం కష ్రాంవచ్పుతిమ్నైన్ల 
సృువవరా ని రిస కంత ల్‌ ర చూసా ది త్యత్యయత ఇం నాదంయపెననళవాకాత్య దసరనవ తదుట|. 
| పషకరజాద్య కవ తే కొండా వత్తాంమసత్వాని ఎంతలా కరన క్రయ వ త్య నస్యం ఉల ్య్యనంర్న 


న. 
స. 


సనన... 


ఖో 
. 
. 
(ముతో యశ త్న కతు స్తల్వవసనవిం ష్రాా త్త్రేళి త్వత్తి కఠం తె నాలకృచ్త ౨యనసశా చదువ! శృతి యయసీశ్న షె యాం తాఠతనా శ్రెలా చనా కెన (గా 


1 
1,1. 

స! 

(| 

, వష తరసా సూప ఈడి ఈర దనిల్షన్నొషనా చి ఏ. కృష స్ట ర క్‌ చూ జయ ప్యాయోనడనా షత్రు కా కళ 9 వయ తష షం్య్రు రయం! 


'ద॥ సశశవ్న శ్రత్తవాకు స తశ జాపి శాస్తా ఏ హా రై ఖం తి చ తా యు న! 
ప్రకాళశాంతశాఫఘస సెవచే రొసెబకం నచ తతన్రశయె లి హా క్రంనా ర్త జనప వెళ్ళని తవు క! 
చేన్‌ మప సత శమ స్యోఇ తన్నర్చళికి కకం] ర్యా షం వ్యాన కో నుచోత్త శ్వశస్పత్ర . తనపై య మాసు ్న. ప్రయో 
య ల (ద చిషా ఫాలం గూ ఇ తనకజతటి 

| తికానష్సప శ్రి న షం గదిస్‌ వగా వసతి శక్రం ఈ ౨ తెతషపెం అట 

| అదు? స్వపరు ప్పపా ఏమా త్రం రం దడా పతంతి నారట ఉకుతం్న షక 
షం శ్త్రయయా త్రెత్రమషెం తంత వబ ర చాన మస సమక తత్రవల ఏశతపె పంగ హరన తత్ర? క్వ్యదళ* శసషకాళళ నాడ 
తషతళళ తజైచెేంచు అను వనయరా తా పద్దాక కారుల తతష+ శ్రుత్వవాతి మ? 
| చషత్రు వ నో న్‌ా జ్నో 
నలక దగా నంరన రన దరా నము తళం తట ఢతా ర చయం గారం 
| 2 యుహో లు రిళయుయుం తప్తం ందా ఇత ఎళ దృష్కాక స్మృతి ష్ష్‌ 


పు షేశ 

గ్రాసచ తస కక్యక్కైకస్సృవ తహాహుట్ర్‌ డ్వ్వావి తిన్టా కవిం $షదం పరమా. 

|, వమాతచ్రూక్వలచ్యత్త్ర దళొకు శలఆ ₹నత్యు తదథనస్ను 3 జషఆఆ థి చోసప్పేళ(శ్రాక ళం పరం లా సారన్న 
ప స ల ౩౫ఆ తి వోగప్ప?!తాకదస్యూదితం క స్కావషిచస్క్పృుతంలదంత మ 
'సషతనూశుచుత్వప్ర నానన అర తళూపుందం శ్రుత్వస ంనత్రరిళాకు బ్రవాన్యాక్య ర. యాం ఇాళ్తవం నన. క్‌ 


| చస్పెయత్రయా యు తశ వవ వ చచ్చు ఇంచి దపళ్తరంహ్యాశద౭న్‌ం షన్చ నం కషడు చంకా తల దమః కసం తుతళంప 


ఈ ధ్రషత్మర్యడడి యని వనాల ౨ నిచ్చె రన్‌ కాకణ త్వయ్వేత్రతలం క కత్వసనవా కల్వలాయాంం కళా త్రళరసన్న్యం తర వాస్వరి నవ్య. 
శాక బఆఆ? క సృహ శనం తక్యైయన వద్చావష క్యూ న అనీకాళకచు తన శ్ర్యైత వు శత స చశశణత్త॥ 
రై 


దారరర్ద నను తా యయ తరత. 
మర గం నా ర్ర్‌ండ్రు తనప్త్రజు రవము సత్తా రగ్హసన' 

|| సవరం పర కుక సపకతత్పం పాడని రా షుజా కసం సశ సన్‌రుల ాశనతయాం వ దుస్యుశచ్న కాప వనరు తెష్ప 
|| యం తవ్వే చెళూంక్సు దృక్రచశ్రకసన్నంన రతత్తామం శ్రుకళ టకప్రు సం ₹ళనంష్కాాళ నళ శ్రుత్యవా షళావి షు టే 
॥ భమ మాతు తంపళ నవమి థి హింతుఈఈఅతను నత్మమి సాకు శ్రాన్స్‌ నిషుల నూ దశతానషేదకత్మ సతి హొత్ర్య్మ జరం ప్రూకా 
' పం త్తుస్తతిళాశనతో చకకతయతర న: సే సదిర్మంయయ కత్త్వకు ఇని శ్రత్ష సద్యురాక త చ్ర్రళా ళకసంహ్యాశ శాం అతకతా కకత! 
| హదూాశషసత ఇ స్రైసం సఆార రా శంత్రుతి పౌ ఈూత్రంక్రు న సవర త చరి సంకలు కఅపగరా త శవ క్రూ వజ. 
రచ వ్యుతానన్త ప్త టనిం పనన 9 అెచసంం౭ిళన సం హాఢర జనతా ఫా దిస్మ్యువతం ఇయు డు షస సరయు కతా రణ. [1 
౭ పా నం ము య. సంషాజాశ సశ సా యు సృథత నవలా ₹1ేచత ప్షేళ్యవత్యా లో! 
తః శ్రశ్ముకి కకక కా శకస న. మనకా ర రమ షె శరము ల్న నే తర. 
ను నరం తినరు న్చ షు శునక ఉం షస్పేప్రకు న 
హా పకతర్రు న్వకు చావ క్రశ్త న తనం త్రశంర్రు తనకస రతి ప్రయా ఆవలా తి షక మైకఫాతకా ళన 
వతి వాచనాత్రచ్యు నతన న నా వశళ్వూయు చా షేశ్సనసం ష్కాళస్య సం స?! 
| యావ్‌చ లాలరు షకాంు తనా షరనా మళళ త శ్వర్రపతత్రాన తో పాల కళాషన 
కాం క్పెళ్లా నం కజ్షాషి ప ( చక ౨న వాసష్యు వళ్యతశ్రక: వ. వ వ్రు కత .. 
(చన్నాయక్యతల్తంనడు క వ. న గా కష ల నయన తలి ష్‌ హై? త్న ైచావతిక 
49ఈ! న తా: ల టు వ్‌ 
హసనాకుశళన శ రి స్ప్రే స 


ర్ట్రం 13 న్‌ బ్ర సై త్తి ని వై క నన్న ప్రషక్షం సమువా మ్‌ 


ప! ఖ్‌. నో 
(.. . 1.) 


రాన నత్యతేళ్‌ బ్యక్రాలి గ 

| త్రూ శాతం ను వాత స వ స్పుంజాంకిె వ ౧న్నిరో ఈ$ సున్యష శన తష మల యే స. (.. 
[మీసతో టం కంతా జాచ లాల స కన ఆ షాన్త% ల్ని స స మ స్టగ్యవత త్త సళ్లప్థచె సగ కు లం పై తక అంచ ళు రిచా సస. 
ఈమత చిత కంపన తా తంట నవా ఎవాం్ర్రశ కృచతము? తాళ్ళాయడ వ నషద్యయవానన, తకకతావ వతజకంతషి తఠణ్లారో 
(హపతంత్రుస్‌ఇళ లక డ్రువెశ గతం నయ యల య య య వాన్స్‌ కి పు తాషిలాం కతత 1టా వాను టబం పు, చ త్రి త్తషూంఇా౨కు 211. 
ప తాన్‌షి వ . నృష త్వ చాన నో శర వవాంం స్నర్యై శనకక సనం ళన త్రూ చష్ళి చరం కద శత్రంయా లచ కర్రులత్ర్త్యశ।|. 

| ంహాం సళ శ్రీవవలా జానే ఏస్‌ తిశ్రం శన తావచ్శెక వం తహ్యూజచిం ఇక షరా మాంత్రి ా వాచ మళళ ఓ మర్తష్టన సనా? శౌ ఇద్యశకా నే 
థాకచ్చెకక తకకశ్రాన్త్త ఉసారతికశ తాళ ప. ననయూవ సీక్యంన కు ఎ మా ఈ తెకరజ రతా సమా బడ మ్య ధధసనావప్రుషె శాం 
| త్త్రామూం ఇాండు కమత చా వీత వా్గిషకత షెకు- ౨న వత్తా ఆయ్యాగ స సుష ప్రైర్రిర మం తాక షెళచు కలా మ్‌ 
/| నంగ కగ్యెలన సన్తి రాజుకే దళ తా. శక్తా యా చవ కనం పొవకళ్తు షు త్రం య్లాస్త్యర విత్తి ఏ త? గగ 
పిర్తషా-నస్స్‌ల సాఅవ్యన్లంా వ్ర మూళమహెశం క తమా వం తాడ్యశంళా 9 వ గగ ల త్తం పె త్ర సార సనన ఇ€ా! 
| 'ఇికళళాకన తడ పంసృపసససమషెం తుతావ మ యాయత్తా రం సె కేసంచనా లై కళ. 
మవతావాషూ పత్త్యఇాంరు టాడా కై ్ర యం. పరస న వప 


ఈ నై శా [గళం ౮ ళు తం 
ప్‌ ల! న న శల: న్‌. పో ల వప అష్షికళసై, 


'నాశసతాక్సికళ శృక్ష్య్రసగవ్లవ షస షశ్రేర్మగ పే ల శాత 

| సం య్ర భా సళ వాంంఏ శ మరల అవల 

, | తా వమాం చప షి థితీ న మ? న న న మ సైతసైక 

| కూల పే గా బాసరకు కర తం తయషవకచాన్త క్య త్రి న. డ్రున వళ తానకా్ను వ ఇెయకాకు శూ తనకా ఎని ల 

న చ వ ఈఈ యమా తత్ర, దవ చతవసనా క చళన దులన ౧౬ ₹స తావ మిక కళ్యాన్‌ తా కశత 

| శారీదిళమా కా ధయవహన్ణ వజూ మత్ర్వ్యాల మ నాం తకంస్రడు షాయనం స ఖర న్యా  ?, 

. ర్షేలకరసనవచశ్రంనా ౨ శవ ఆలమేవా కళగం సంకా గ్రయ్‌ూ తనం కుతుపెష ళాశవము తానం సన్‌ షూరిశ్రా ! 
ఈష శతయాక్త శవత్పుతాన హా. శన్ష్కు టం. వ్య్మైనవాగా ౨ నిస్త్రయాం త్తే శ యా్యాగరగరతాహ! 
నతడు తెనకతా తవా శ్రళరశళ త న వ్రుయు త్రంచషాతు తాగ కవళ తవ స్మాకడ వ్యా హవ ఏ శారకషిళ + 

నాశన శావిళ్యకత్నర్రు విస్పనాళ స్‌ స్ర తమా నషంిస అత్ర్య వ పైక రశ్రత్ర్రే కవ మాంకన్నే ౧న 

వషహుంతళా కృషాాన్నయు మై య. ని ఛయ మం ళఆ ఈ వు త్రి షంత్ర య. కైక ర్రృకుత్వళ్య। | 
శా ముఖాన్‌ శ ఆపవాతిచవునం ణాత్రక్రచపళాచు ఇరద్య్యు కత్రత్త కర్తా కాస కాన్రవనదాకగ్తో 
చనా న ము తపా తత ముత కాం వహ న పశాచ్యవకసినా భా 
ల టర వజదనపళత వ్‌ చార. న్న ను న నతన లా త్తు 
(౧౫ త్నమూంధత్రస వ్ర ఆన వళతె త్తాం య లి 
యక రష? వేం క్తశృల్నిత్త రూ ౧ పతా న శ గ ర్త స 


( 
కశా యెన్ష సమక చా లయన్స్‌ గత స రాష ్లే 
[సకాళ్నూని ూసి తహ పశ్వత తాపవచ్శషృవిగషన తా కజ్యన్న న. బస ళవ్యాచ షవత్తా తకవ్రం | 

(న టా య వచుచ షె వారు హశావకె ర నం పెప్స్తైను రన్స్‌ తె చ షెళ్హిచెకి ఎకుళాళవంకు "ఎన ఇష నా చెంళకుజరతె వహ్యె అంచ ప త్తళ్లో 
| సవిత స వ న ఏళ పేర న జ తష షన్స్‌ న్యం మ్మన్తి య. నాక్‌ 2వ్రయోం త్తేశతప మ సే న కైకవ ఏజ్చి విళ్ళెంయు లా కమి తా త్ర్యాన | 
సజల శ్రే ప మూంగిస ఆదా లం సంప తదళ వనవాసం న నయం షె త సం మ్‌ం విసుగు త్వ € | 
(త్తు ప. త్స పసు తత్వసూ ఓకా శ నం ర్‌ లో తట్రూ మాంస యా్చాంాంచాస్యణది 
(త క నృయు షెఇ్ర్హూసడణాం వచు నాను తశ త నవత త్తృళస్రూచూాంఇ్నత్నానరా!, 
దా న న. ఆ తత్వవ్య క తెంంశ్షమషీయ్శినా కలన కశుత రకం గ, 
| 'మున్తుము 9 తాసపికంయా గుకు త ళతత్తుకప్రూ మాం య్యాయా నైూవకాచె సత్తా న కకక 
(౬ గప్రుం ద తర్వత ఆశంవేైడ షా కై [్రైహుండ్ర న $షస్స సం వన శ్‌అనస ర కి... కయ ఇత్తఆఅ తష అక్ష పట కా హభ 
= ష్‌ వానసనక శి ను షన ర్చానస గాం౨-లరిశ్రంయాతెరరఅహ మా వం వప కపాలం మున కభాలా ల 


న స లా ల న్‌ న క 

ప. బా! 


రు ప నామన న ద టన యె 
టా శా క్స్‌ పరా సతా న న.” గ 
న య! ౩ఇక క చ త తస వవార్త. హా న కతొాతస కసత లా 

టట భారం దినాన యు బ్ర అం యాదభుల్భలన 


0% 1౧౨ బకొ్టిట్యీ ్రాప్ర యయమ్య్యాల్తాం.కొలల్యం! న హి 9౫ ఇ యి లవక్‌డ్రి లోళ్తలకిళాడ్రాల కళ్తాల్లా ఆ-ర్యత్లాలూ భౌకిళ్సా ఆ యాన లా ఆ? 
| నాశ పర్యా శ్రకక ర న కను శ్రాళ న నూ వ టకా ప 

| (న వ 'షెళతమెలా తాకళ్నే ఓ ను తంతమె య తసముళ లకు భనాకూ చెర వో శంతిచు 

. కే ్తే త్రూ అష వస్త షహిన కా ఘు వాతా సదకాం ౨ వష దావ తళ మా గను నడు పాం చ స్ట! 
| దృకాత్ర్‌ పతర చాం ల్సి సాతృనాసనళాడావా రాషెళు సకం మం? ర్త నిశ్రయ తెవ.త్ర షతుతూరల్ల మైనను? లా! ట్ర! 
'డూంస శకశ్రు కాయమున యశత(3 క త్‌ో శస శ మాం యమవంంఎళయమతామున్చె్న న వధ “వసా క్థసన్యకు వాతా 
| వానళంిసనాత తక రశ్రచయూాతప య 1 వ కస తొక షకళు కాకీ దశతుషశు కథతళ న్ని చీ ప?! త్వ్రంశ్తం ్యయన్లడ ని ను షష న ( 
| 'మకషత్రా? ష్‌ ర మెల భం. బకున్న మషన్ఞష ప్ర ఇ ్రతవ.కాళనతా తతరశా? శంస్నవనె వద్ధతా కనన | 
స్‌ కార సనత్తు శతవైశు స్మశనానింయ్య చ పిగ్తావానషస షూ మున వప్పష్తుకాశ్ల తానెళచూ పిత ౨వ వ్య వామ్మ్య్యుకకత్తని వచ్చ! 
| మదకషెకన రామని నతనంధం సాక యాచ్యశంప రత న వేడక శర వరసా చటునిటూడకజాన్నినలా గా. స 
శాష్వకశ ఎనన సంఎంక్నె6జ్రా మంగ వబ కవచ తెశ్రజా సమాంత షె తాకషషకతక్తు తగాన తాన కవశాముశ్యాం౬పరి 
|| నాక వాళ్ళకా శాంగ్రైయ్కువం చనృమత్తనషకశం రు నెషంయతశాలయాల కెయాన్మిగ స మాం కా అతంయూం వ కశక చన్క్‌డరా మశ శ ఇనితా౫ 
గ. న ష్‌: ల మ త్న గత్వ్వక్త శక్‌ తా న తాత్యశషరా నో ఇవవ న స మం వం. 
న! జ ఈ జ హై ల్లో ల శ్రువాం) చవ యె శ ల శు న. పరవ న్కవ్డ స్తన క 
14 స్‌ త్ర చర్య అ తవం ఎంచ తే శ ష్‌ స్థాశి యశ ళతార్న చ దత్తు 
| చరజ్లాంత్రిమూం ఇం మ త£ వ సం ై త్‌ చవెత్తిష్ష నవ స ర్ష్టస్ట్‌యి తను గ మట్టా | 

పావకం ఇడ గా 


ఇంల్యొ 


త చా 


వం త్యాంషృత్రజ || పుంత స్తాన ళు కూనుకదాచత్తయా తవానమి ఈ న వా మ్రైషనవాన పనా కచ్చర్రితాక్యశా ఈ 
మతసషమష లా పా ల = ప మ వ స. స్ట 


న ముత 


| (సం స్యా ఓ శఉవతా తడ? సభ 


ఆ 


చ్వషంు ఇల్లై వ. బాస మాం గాం తం త్రివానప్పక్యో! 

సయరర్తత్యతా రస ళ పా. 
“2 అచశనం ప ఈక వశర్వయకచీత్ర పా. క్త స్రెక్తర 


నా రం నైషేత గూడు తెన్‌ క్యక్రంత క వర్యయ శత్ర్య షు జ వష రన వశ్త్రృష ము త 
| | నూ వళ్సళీశుచ వళ్చా వల హన్‌ ఈ పం చపిద్దా నా | 
[న క తిమె తత వా శ్రుస్‌ కే వ న్నకబ్దుశ్ష సశ తచ్చ త్మాళవబచ్చానా సంరక్ష క్త 
కనుల వి చన చ సం త ఘుశావవనాం తూల భమ తే 


'శ్రంయ సన్‌ నన్‌ రన చసచ వశ ల కూయుస రం స్గ మాన ఓ షొతావకి తచఊమై వాంఖిన్స్‌- ' | 


ం. న చు కావ్వాస్త తా కర్యశన దయ మ సం ఈతాసతుసక్షై . 


రన ఏ-ం సోాాతేం శస స్రషై “ఆప ఆకు య వ మెతో 3పఅ కి సత కా 


'' నవా హం ఏం కసరత్తు చలి కర చవల వషెయకె చుసిఆ*తు టి? క న వపేల 
1. నం. య రం ఇ యాం వ కనకము వూ తిక నల టం వ. వ 
తంత. 


ననన. ర్న ము 

సరవ తతా రన చసన భన న. 
షు వత్వశ్వక: శయయు ప 9 తాంమొం | 
కనతావ షకశదే ర మ. మై వస స మస్‌ || 


న! సచరే హా ప షన విషెషణం నూ షి, 

. 


0 అతడా ల వ్యు న 'తశ్రొాిాఎయిత్ని చాస్స బరాళ 
మైంను కమ జ శ్ర ్య్త్రై సు చవుఎచ్వ్తు 


కాత్రును 


లన ని ఎఎ సొలక వన్న మాపు తళాతవ కనవా క్వ న నవవ గాశజజ్రాం్వక్త 1 . 
కజంగశ్ర వశ స ఫంలబకా.వొ న ఖ్‌ సస యాత్రు త్రటం క వ సకసనా రశ పంక ఆన్నవేవ? క?! 
పం నన హం త తదతతఫసంనవాతషనవంలద్యాత్న/. 

వ! ముత్తు మ. య వ త్త ఛశాొనష సత య ర్చి మీ యస్వుళ్ళంి ప్ర పాతు త్వం 
స న సరు కులం కాళ కాం శణనాచి [1 .. 
స చ నే 


వం వళానుచ్చోకంై చ టం లు. 
తు లన్యతర నరా వ 


చ దవ 
క! హ్‌ తంల మ న వా. 
ఎంత క నటగగా సప త (౫))ఇ్ల న భన! షేగ్యష న. 
స త! లలల! 14 219 గ షష న్‌, న! 
'ఇళ్ళఆ వ ఆాంజంచకిము గాలం లు చృ న య్యర్రరాకతత్రక్యుల కు తా కుశా వటళ్ళకస్న గాం 9 వ్వ! 
ఇంటా్పాం చ అొకృక్తోద్వు నా స్యష్రతంాంర శ, టక ప సును రం | 
తింత్రత్సే ఎకతా చళం తర లులం త్వాం ఉం తప్రంకాం చస్స ళన జ్‌వర్నన న్న్న కఊకజాాం నంచి గక -ంలకోోాం భు ఆద వెశ్రాాదాసల్య్రనోబల్న ల! న 

పై ం "త య. ల్‌ 


లే 

గు షనత్ముళారాశ 'పశాం మ చో _ గ్‌ ॥ 
ఖ్వ గ య. న్‌ గ్‌ 
స స్‌ు? చ్‌ 


కాగనస మా త్రి 

తొ చ్క(ాతొ ష్‌ టు. ౧ శకళ నో సెల 
ప సంచ్నవోా త్త్రా్యు భో త్తి మలలానిమన్చాల 
సూ 


| 

వ నం ల త్యథక్య 
౧రదళయోళ 9 య గూ కాయకాం క 


కందం |. 
మనే|| 
తస 


ధనా ం శ్రాంం-ఏ ది తాడి లైలా 1. 


ట్ర త్తతనం మ దం ప్రై ౧0 సస ళన 

న భట 
వ లి మ ము తిజ (శై! ల 


ల్‌ జాల షషకన మ్‌ 
జ మ్‌ స న ర్న నన్ను, 


సు న్ను న. మ. 


/ స సై న న. మైన యూ క్ల న! ే న్‌ 
స! న ఫా చ కదూ కం! ప. స యివాదిగిన శ, క టల ఛాతల క్‌ హాస 
| న. పయత త్న క కలత ఉ శ్ర యన్‌ తంగష కాత చైరసస పం సానర 


వ 


న. 
రక్షాం చ షృం న శల స్‌ సస చునకచ నా ం చను య తతత 1 
టన న యు వ! =| 
రతా కతు తై చసత ప సాత్రం తాకాల శతం ఈవి 
న క ర 
వెలయ వాతి వ లా పరత త్రళప్రాభా ' 
ల య నా వసా (| 
చో లు ద్‌ [తనక్‌ * కలి ష్టతావ రక తం గాం చ మై ఈడ ఆఫఘవుతవ ష్ట్ర 
నన నవా వచ త్త్యాస సశాహశనభ ఛి వలా నారల 


|| మ 
వసదాంషు హత త న మ అకకత్వా క 


ను 
క్ష 
వ శాస న క్రై? "అలచాశనా త 
| పశాషుచ్షరజ్య ట్‌ మం వైన ల వ్‌ న్న వానసనద్తూమ ఇ న సనన చో వ నన వం న క 
ర్త తం త్‌ ఇగిష క్వ త విన్నా షా వే 
| స త్‌ క్ర షాశ్లో 


స 

సనక స 
| వ వతకా లా మ వత్త యనా యవ్యాషశ క . 


ఇాళ్యవర్ట. 
| |'హాహథానావాశసచఢతనపెతి తత్తుషు తఈశ్రా శా వచ్చెనకకా మా-డాషిశత చన శేవ్యార నచ తా పాము శాం శ్యకడ్న పటా ళనానే, 
[న ర! 
| త్త ట్రా త్రు చౌ రసం నా స | 
న ల. 
| చ టట వ వ. 
ఈత న శృన్దాం. శుమతి౪ నది ళ్ళు ్రుతి కాన వ. షే వచ్‌ కసా ప వర్త్‌ తప్పడు నా /; 
| కూశవ ఈ పకావవిద్దై వాదనల ౬3 శ ఈర స్త శే కక దుదాంత్వ ళు 25 తకు త్వ 
| పా మి. వ. న్‌ ళళ్వతా కు మూంగంకు కూలయడు ఏడ! 
. తన ఎంచ వా తత్స వ వ చంచ దశతరతో వె వ. స్ట గ్‌ బీ మతిని కరం పచుపి త తకవ్రు పెషృళు శదాదరప్తు _ 
వ సత్ర ఈ ఫనొ మ్య ఫా ట్‌ ఫ్‌ . శూంస్త శ్రకిద్తశా కత్తా ఆకా కా వ సారన్న 
| వై న్‌ త గ వా తరస గా న య వం ణో రై రృ చరనం ర (ం తప కక భిన్నం కక సరళూ స క శ్త్రాఆను | 
న న్‌ భర్థ చని తనన శస న చక శక్త్కన రయం యా! 
త శయనప్తుషే న జం సళక మ శంనా ఛా “ముతా కాలం వనసక సం రాన | 
స! క శ్ర ళకంనం (ఆయనం స్త స మ షాోతషు తత చహన శంగలతేత్‌ ఘుచ్చవ తాం1 సత్తి వ ప త్వ 
మ 2 క్లప్టళ్షత్యు నాంచ్చయాా నైన న్‌ా ర్‌ సష్పడార్ను శన ఆ కన్యనే తాత్తవ | 


న నృవతస న ౪ తాకక్క వాళ్రగయ సజు గసదు పె లి 9 య క్షషపు శ్రుత్వక్రా సదముసెతునక్రా వపిత కళ 
య చదరంగా ఏతైశ ససుప తతకు దుం భం. - క శ్రీం సన /. న ౫ | 
ప లవ వ. టన? న స ల వ్యసిసా య. స. వో! 
(తె న నాన మ ర్న ప వత న. ఉప గ, 


| పజ దచ్చలీ వాతి తమా న చ? ప. /. 
సస్య స్టనకత్తం న లి తనా వ్యా య. సం రు న. 
నన సనన స. శ్రల ప మి ళం శ సా (న న. 


| వశ్చికశ ధార షే కంక జ చత ర అనన స్తా వ్‌ న - మ | 
|. "హ్రాలి చొ స్లో 03 €ఓన్స థి ప్రూదగ | 
'రాడుశైఓ వ న రట. యత్న క్‌త్రరా చంప త్ర ప టా యి చనపళ్లా ము క చన * య 
' వ్వాంయినీ వెం ప న సనామవంత్రికా శం తాాతవన 29 యబ ర శ్రవణ క్షక్రా వ ఇవ న న్వా[ 
రం క్త ర పా వే న నా ర్యాష్‌ 
అవని వ ల న డ్రం శంస ర్రైష ర నష్యష్టతార ని త్రనస్వ రసః 323 ఇ వం కన. మప 


( లు | 
|| త రామా ఈ *శతతి ర్‌ూ ౧ న్‌ తఈధానన కం జాత న నాం వ తం నుతింతొ సత రూంవపత్చెచ చనా చ్యంను యా మ్‌ రా 


న. 
ఖో 


కృాష్రిదాచ్యవాంళజః| ుత్కైశ్యము ష కతపకాం సవా కతతషడం సున 
చ ప్రపం మక త్తమ 


కాలా; చంత్తంతైయ, తూ 

ఏసు సి క్యీదవాలి యాం క 
నర 

తడవ ఇన వ్య 

ఏత న్రశ్ర యా వాళస్రారి చం గానె 

క లంనా నే శృచేకట్యను త్ర 

మం రళటాసళ్రా క్యషాపవుత్పు, 


న యావ సదా వతం? ఎ లవ్వు భాసరనవ శథ వా శో 
పణ రి యొ క వకు 
శ్రత్మ ఇరు త్రకళపె-ం తు త్వసనా సూర కేం నట చ 

ల 


శా 

వ నతర శ్రాజ్య్సశ్రాళ్తు వు క్రి త్తంతమళష సర్షాహ శరం (ఫత్రా వచె కుకూత్ర త్వం 4 క శువెకా ఇస్వెలా వ్య | 
. కరన తరచు సవనాతాదన' "కొ త్ర సై న య. ర్పిల్తీ న శ  . నష్మ్‌కస టం శ . ॥ 
| క యాాఆ మతాం గ వివాదం €స్‌శ్వ శవా న శద మూ హే లవ | 
న్నన చ త్రగు నై లై తళ వ్వెయశ షేనక్యల నాచ్వోం తళా క మలో రారు య... ఆ 
| మత్వకథసనతత్ర ప వ వారు? కఐ రండు వ చనా లృవ యక తార ైన స శతం తకత'! | 
కన వమ ను స్రషు పరా ను వ నం న న లు. 
, ప. సరవ వళ. తరప్తిళా | 
| |రృర్మైతాన మం క? వీళనతోననూచా పె స్యాస్త్‌ఈత సశా పంక చ్యడు వి దువ కృయన్రుయా వ్‌ హా 
॥ పా తం యం కూతాతషకత యా తశతిలా శచాా్క% సకం శాషళ్మి, 
స హై. తురక కపిఆ లే నళృనకాళుకొతావడనా కీ 
పళ, అయా కఫ కనన్‌స్త శా ము శషతేనకా శవము ఆ్రిత్రపప్తా వళా డ్‌ బంద తం యాశ్త కంత త్యజ 
త్త ల యై మ ్‌ నాన్యం ఈదు 'జ్రర్భాంంత్రత్యశ గ మా తిం43 తదా 
అకు మి స్నింకసె శత్రువా చి వాన్‌ మ పు కాశ కయా శ్ర ర్న బజరక దు విజి చ్యయరాయు కళలే మ త్వ 
సృజ్షానస్తు యి కళటతంకథంనా రజా కన్నా న షం టన స క మృత ళాభచన శ్ర్రభంతాన మేం క్కుంకో! | 
్ధ న పసల య్‌ వ స వలన నం; కా కణ త్వస తా ద్రశన్వ్య్యయ త్య స్తన 1 వితంయ త్వ్వగ్ట నంంవతొళుగ 
/ యు గ్జీ గా చళల్ళరా ఈ న్‌ వతజాగవ్వత్తృ త్ర్వ ఛా “ప వాస మా? ర శ్రారు దచశళత నాపా నార్‌ పలు సలవు! రై 
ప శాశకళ్యాగవు వం నం కా వనషదా న ్పచనతయా వాన్స్‌ షంన్నెగతా చివమాత్రుస ;షశ్ష ర్రంనాగా! సెక చుమోోవాన