Skip to main content

Full text of "Compendium maleficarum (Francesco Maria Guaccio)"

See other formats
COMP£NDIV M 

MALE F ICARVM, 

Tix po wfandijjima m Aftutt humamm 
opcmi/enefica , ac na tllci vitandn 
ranedid confptciuntttr- 

ferPtAlvtiti Fraiutfuim Mandtti GUAcnMn-OM-S ■ 
ytittireij/ sA Nrititi/ MtdwlatU rettifjliltutii • 

1 Inhac aiitem r ectiiukadftionc ab codms au 
thorc pulcbcmmtt doclrim; diiattnn - t 
excmpiis aufluw , &r remedi/s lo- 
ctiplctalutn - 

Hu addtius ?Jt ExorciJ mus fotsnttffimm ad 
Jolimlsm cmnc opu: dtaboltcum-.ncc 
fjcft wodui atmndi febnaianus , ad Dei, num orsam , w 
>iatium hosm m 7 
^Ex Cotkf/J.m b ronamv/po ^mphia- 163. 
1 _._ N f; a »o & 3 E ! ' C) 3 %M 

I •• 7 . / l i . / ' 2 ' '■ 

f.'.V;,;\. .. _..'■.,- \,v.v. ti^.- " ',' '< '-MM: 1 - U' ; ;v. •.••.)»•.•' .• • ■ iv ..•'•••,. ." .-. w . 
ILLVSTRISS IM O 

DD ANTONIO SORBELLONO 

C O M I T I M V N I F I C E N TI SSI M O . 

F. F \A7^C 1 SCV S A1A7(JA GVACCIVS 
7(clr«kri'>-s Ambrojian* ad ?\(emus cs/lu~ 
nmus t a Htcitatem . 

NT IQ VI Philofophi artis } & 
Naruras fecrcrorum inda^arores 
acerimiXi qux reperiffent o3im fc~ 
creta , ad prauorum hominum ne 
d e.u e n irent n o t i ?i a m , v a r i js occ u I- 
tare modis, a.cJrguris ,confueue- 
runt . Sic docet S« Hieronimus, cum dicit, in Apo- 
caiypft tot latere myfkria, quot vcrba . Iudcorum 
; quoq; peridfiimi canfirmam, Moyfen, flmplicibus 
ve;brs,dum dcfcnbit cfii.Sa terrae creationenynef- 
fabilia fecretorum myfteria opcruilfe . Contra ve- 
ro noitris teinporibu$,qui ituduerimt, & ftudent 
animx,& corporishominum fanitati, quidquiddia- 
bolica arte contra humanum genus, Saqa-, Lamia?, 
Necromantici,6c idgenusfacinoroforum hominum 
moliri ttudent, illa , tamquamnota, & apcrta , per 
ip for u m m etcon fe f£ ones.Sortiariorum,omnia fcri- 

a i ptis, 
• V rifrs peripfosnobis innotuerunt. Cum autemdia- 
bolus , qui oiim in Idolis , vt ait Hieronimus nabe- 
batdoi-nicmLim,abiIlisairiedus ut;nunc peioia 
coHat Idola in Hereticorum animis fabncauit. CalTia- 
< nus cmmmon masisantiquus ; quam grauis Author 
amrmat audiuifle fe diabolum dicentemujcr Anum 
&EunomiLimtalfidogmatisimpierarem ie partu- 
rijile . Quare fadum eft.vt ficut expleto bello,nu- 
litrshinc,indediffufi,vias occupando przdones 
rlLint:itadsmones.dcftrucus,qu?tLincvigcbanthe- 
rcfibus, quafi inquibuscolebairuteuerlisteirphs, 
nouahabiraculain alijs hominabus qu^fierunt ? & 
'ousrunt . Et quemadmodum ; vt plunmuin fante» 
peiHientia fequitur ; ita herebm , varia curiofarum 
artium fequuntur genera; ratio dlquia,vt in fame 
ccgur.tur gentes vilioribus vti cfbis ; quibus fit, vt 
coimptis humorihus oriaturpeftis: ita heretica vi- 
^ente prauitate , dum homincs , fenfibus Sciiptuioe 
.corruptisvtuntur ? ad Magicas artes, quasquafi m\* 
mimorbi funt, deueniunt. Quoniam vcro peihs 
hax, per fcicndi cupiditatem innatam ( indire&am 
, tamen) breui fe per oibem totum diiiud it 5 Tai ta- 
rcaprocccieiHbus;falfa.pi'Ovens ; 5cnoxia, provti- 

libusobtiuuit . Quamobrem,viros quamplunmos 
Saeacitate,Sapienna,acprobruirefurTeaos,adve- 

ncnatashaiceeueilendasherbas fcriptis impuht; 

quosauihores r ficutquapotm induftnaiegerenon 

omhTi, fic de eorumdiuitum menia quaiiqmbuf- 

dam collecrrs micis 3 vtcunq;pi>tui ; invnumadegt , ae id genus fcicntis efunentibus , in :hac.fecund^ 
sed itionc multo copiofius,quam in prima , libentcr 
expofui, vt non folum iuxta morbi genus xpis me- 
dicina paretur,fed etiam,vthorum hereticorum co* 
gnita nequitia,difeant gentes ab eis quam longifH- 
me fugere; funtcnim, vt ait Apoftolus, sydera ei- 
rantia", quibus tenebrarum procella feruata cftiti 
jetCFnum,* quifquis lllorum errorem fequitur, por* 
tuceterna? falutis perdito, illos grauiperire naufra- 
e io necelTe eft. Cum ergo dePatronodeligenco 
(quo aufpice tutus liber exiret ) quarrendum mik 
eilet, verebardocti viri iudicium fubire, fed quia 
ahcuiuserat fubeundum , illum elegi , quiiudicare 
pciTet,cumnon magis tuteliam,quam cenfuram 
air.em, ficdictante natura, & vfu, vtaperitis minus 
doceri ,&moneri , quamab impcritis applaudi, & 
laudari,grauer. Sagarumigitur, Magorumqj ver^ 
futias,&calliditates in humanam perditionem cx 
authoribuscollectas (opus non mediocre laborio- 
fumjUlufiriflime Domineea,qua decet humilitate, 
fmgularis in te meac obferuantix fsgnum Cxhibeo . 
Kcc eft, quod nunc magnificcntiam , fplendorem 
docrrinam,cehitudinem, munificentiam, pietaum, 
ac puTclanmmas huius generis vtrtutes , & laudes 
tuas,fcripns praeconer, quia hoc tentarc effet,teda 
foli lumen addere , & aquae guttula oceanum in tu- 
mefcere,cum vnaqueqjharum per fe,tantum fplen- 
doris , nitorifq; pariat,& prasieferat, quantum ad 
quafms denfiflimas fugandas tenebras fufficere 

1 i - poffct. poffec . Udrco, multolaudabilius fott adiudicau;, 

filentioinuoluere.quam minus fobrie deeodicere^ 
quod perfede explanari minime poteft .. Quare,fij . 
vt fpero, proinnatahumanitate tua ; tibi vnr proba', 
tumfuerit, facile tetncorum fupereiliofa iudicia 
contempfexo . Dat. Faxit Deus , vt tc nobis lon- 
geuum, &incoluniem.ferue,t . Ex Camobio noftro 
S a nel; i A mbrofi j ad ; N e m u s, M ed i ol an i fe xe e nt eii,- 
ibo v igefuno festo.fupramillefimum .. - 

aasip: iias. vs-ikiu) mavjiau i rdv>&^itd9v$v .in^if- 

aMffeitea». :-c-t up i'.nicy438iij: * v)tx» •> #y ; - 
7h.wa-zimv-.kn <*\v 3 ^mlaMe^^X >im & .. r. AD XE CTORE M .} ■ 

AVTHORIS PRAEFATIO. 

' j •.. ■'■ , i .• 

7\(tcr innumcralitia Deibeneficia , qu*. 
indies in yniuerfum genus humanum $ . 
te in fideies pr-tcipue fiuos Diuina cxcr~ 
cct mificricordia, hoc ~bnum credidcrim' 
ejfe fingulare, (fogyuti^yiddicet^ md^ 
tlf : & impietatis hofiium tam ^ijtbilium^quhn inuifc; 
btiium ncfirorumiyt cognita eorum cai!iditatc,ponanmi 
Macula^bi ojfendtculaparant Hii,& tentant , _ 
mam ycro fuperbia earum^pii Deum oderunt indi esgra~ 1 
4atm afcendit&creficitfimpcr&non ycretnr kuma* 
ni peneris <virulenm hoB*s y cmus ficmtiamdgis , ac ma- 
g&incdlefiity mbisacuti fjimas diffsminarcjpimw ,dolc- 
hm^mbulatknum^ infirmitatum diuerfiorumgenerHm , 
quamukfitbi tribulametat: xterna fiupphcia prepria du* 
gcre^acpa-nas exacerbare y dummodo hominum mnltitu- 
dmebt^uam pojfit maiorem ad tn fernadeducat ^imagi^ 

^^^&ks^^^k^:B^^^^U8i prc'iiofi>; 

fangmhe- lotam^vciihrUre^tmfpVK.AW) ty-*pfw r $.\W_ 
libertatem in fieruitutem rcdigere ~)>aleat . Hincefi, quod 
tius malitU ccnfultum habere yriicuiqm noHrum debet 
effe cordi ; circuit enim tamquam leo rugiens , qwcrcns 
cr -m deuoret: &* quamuis hofiile fierrum in fiuamet pr<e- 
cordia ytbret , O conuertat , nihil tamm finit intenta- 
tum 3 mhilinaufiim . lmo ,fimuit animos imbeciiles , ae 
pauidos,yimfdcit: fi impcrterritQS, O* ccnBantes , W~ 
tmmdmii krtftM, 'ffa Mfcn6c*ndt*ftrt Ulet^li^ 
numeris Ttttkr Q}dh$tfhj^fi^ms> ^J r tUri'offf , 
ytmortalium animos a Deo abducat , ft) ad ffulta cim 
commenta attrahat: qsue omnia per fafcinattone>>&*fir- 
tilefumire\ ex&cet * . Zrgo huiufmodi eiw malttiaper 
fe,&*pcr memhrafuaa multis tamfi cults in pcrmctcm, 
0* corpomm& animamm dtffeminatafatis conftat per 
opcra Mago rum,Malefca rum, Sortiariorum&Saga- 
rum , yuarumfbcamenpr<efe firt prxfensynlumen , ex 
cuim animaduerftone pullulaMt leritips . Vt autcm 
■ynufquiff, vcnfalere fdi poJpt,feriem hanc , cm om 
pendium Maleficamm nomen addixi , $0 lcditet 
perlejrat:& fizut dmerfc 'fmt artes nocendiper exempU 
patentcs -) dtuerfa funtetiam remedia illisconirana , >r 
eopniw: contm y apponatur&i pro . St qui d igttur^LeBor^ 
ent \ inftod horum exemplomm leBio fofpt animad- 
uertere, mdeetiam medeilam trakere , manibinjnal- 
tum eiatis, Dco grauat; qui adfuigloriam , D^monum 
confiiftonem r animarum exercitium g iuHorum perfi* 
ifiottem, acdamnatommpwnampermittit, ita ^mffari, 
Pxmtmcsad QmmumDoUnmm^infruB^nem « 
M.ATERIARVM, 

QV/E IN HOC OPERE 

contincntur. 

IN PRIMO LIBRO. 

Varra,& qualts f:t vis imaginationis d 
De jVa^:a ; & c uot qam fir. t M-gias fpecies. 4 
An Magia habeat quofdara cffectus veros . 1 j 
Magi per diabolum mirafaciunt . jg 
Quafnam formas confueucrit alfumere diabolus ad 
homines decipiendos . 2 3 

Miros crVedfus vcteres olim Magistribuerunt. 3© 
Dcpacto expra:{fo,& tacito Magorucudiabolo.33 
Sortilcgi, diris imprxcationibus j & fa&is petunt 

pluuiam, grandines &e. 
Quid poflint Magi circa efterna . 5 1 

An diaboius vere poflit ditare fuos . 5 y 

An Magi aliqua fenfibilnpoflmrarte fua gi»nere . 
59. 

An darmones fiant fuccubi , & incubi , &; an ex tali 
concubitu poflit fequi generatio . 6% 

An Sag* vere transferantur de Joco ad locam , per 
no&urnos conuentus,&cjuo nam modo fc ee- 
rantinillis. 

AnpoflintMagitransformare corpora ex vnafpe- 
cieinaliam, * 

AnbcaLcloc-uipoulntartc Magorum. ico 

b Aq 

I 

i An MagicisirtTbus , « uj^ ^ ^ oa _ 

rcutartpoflit. rriTintapparere.ioj» 
Andefuaoruanmiemo^ 
UecWlsd^monuDn.iiueipearorum PF ^ 

n \ bus ; r f ■ t „ fe CKod.mones per Magia.i 5 S 
, IN SECVNOO Llb^^ 

DB Maleficio fommftco . ml 
Dc maleficio vcncnano,* quot hnt gent ^ ^ ; 

leficarum. . 156" 

t&makficiojigammij. ltfg 
pemakficioamons^omj. l5I 

DiXotevnltheteditanam #3M*& 
1, ^AtHsvan sadiaboloilutis. . / 

££ ^u* ***** iic isis $ 

CeXin adaufe.endas,<inas .ntnletunt >«* 
p^^reudatiombn.v.fionibu.feuappa- 

■ tiombuS. Quam I N D E X i 

Qp>$ nam leg^g habeant malefici in mierendls, cu.-t 
i randi fqj morbis. 247 
^aleSci in curandis infirmitntibus aumifccntfem- 
. per al;Gi;id rei:i ionis . - , 250 
De prouocatione ad ludicium - 2 5 r 

De purgation e m 0 n 0 m a ctiias - 255 
Depurgationevulgariper ignem. 2*5-4 
Poft multas impietares a maleiuis parratafjdarmon 

tandem conarur eos ad interitum per ipfoium- 

metmanusinducere . 25/ 
Qnos femelcorripuit diabolus ; hos obnixe retine.t* 

etiam in tormentis ante ludices conftitutos : in 

interioi tbus facraiijs. ac vbilibcr. 255 
Sammarium omriium ieeieiummalericorumpauas 

contentum , 261 
De iuperftino!ls,& diuerfo Magoru malo fine. 275 
i i\ TJBRTIO LIBRO. 
N lieeat tollere maleficium ratione curandi 
maleficiatum. 277 
Sigua cognofcendi drcmoniacos . 285 
Signa cbgnofcendi fimphcem makficiatum . 288 
piuincE benign-iratisj & darniomac^Tyrannidisre- 

censexemplum. 255 
De tempefhtibus niultiplicibus. 250 
De remedijs contra grandines,&tempeftates. 302 
Bencdictio contra verraeSjlocuilas^muies&c. cam- 

pos,& aquas inficientes . 307 
Remcdiac6traIncubos,&Succubosdcmones.509 
Remedia contra makficia amatoria^el odiofa. 3 1 o fi rmedia pro domo i fpeflris vcxata . 
I^contramakhaalumcntorurn. 

Rcrrfedia contra malcficaJtgam.n, 

n e Tcmcdijsnatu,aUbusci>ntramacficia. 

Dcrcmcd.jsdmtnis.&fupcrnatural.bus. 

Dehde . 
De Baptifmo . 
DeConfeifione. 
\ DeConErmationc . 

De Euchariftia . 7*1 
314 

315 

319 

3*3 
324 

328 
331 

J'3$ Non eft iocandum cum dxmombus. 3 3 7 3?» 

34° 

34 3 
344 
347 De Oratione. 

De Angelo cuftode . m . 

. Auxiliti fmgulare B.Mariae Virgmis 
jDefignoS.Crucis. 
Deaquabenedi&a. 
Dcvirtute faUs,panis,cerei,Agm Dei 
benediOi. 3« 
Dc fonitu campanarum . 3 5 5 

Exorcifmus virtutis eximiac ad folucndum omne 

opusdiabolicum&c. 
Benediftio quoiumcumq; comeftibihum . 
Benediaio ignisad comburendnm &c. 
Benediitiomedicinalium. 
Benediclioolei ad vngenduminfirmos * 
Moduscurandi febricitantes . 357 
319 

119 
380 
381 

3*4 F 1 N I 5. 1 N D E X 

a y T H O R V M 

In Opere Citatorum 
; '' \ Crdtnc Alpkabetico dtjlmVtuf* \A 

ABklenfis . 
^tdrianus . 
^tndre&s Cafdpinitt l 

^tnaslafius T^icenm . .1 

^tdoricns . 
^tlexattdcr de ^tles .' 
^tntonius ^tndrcas . 
^Ambroftus Caleplnus 
^tndraus Theuetns . 
S. vdmhrofuis . 
lAmatus Luftsnus 
.Ambroftus ^tnsbertus", 
S. ^dntoninus . 
S. otnttnius. 

vilpbonfus rillegas'. ■ 

Ulphmfm A Cejlro . 

*Albertus Leander 

^tlexius ab ^flexio . 

S. ^Athan^fms. 

^Apciionius . 

*Apulcius . 

S. UuguflmHs'. 

*Arnobius , 

*ArtcmidorHS. 

*4uicenna . 

•JntoniusXonfinw^ 
^ntonius Torqnemadd; 

jJ^anbolomcHsspimus, 
lAliamlHt, S. Bafditts . ► 
Balduinus J^otifeus ; 
Belloforeslus . 
Beda \tnerabiitt .' 
Binsfeldius . 
S. Bernardus . 
Bcrn.irdus Luxemburgusl 
Blefcnfis. 
Burcardus . 
Eredembachius .' 
3. Bonaucntura . 
Btrnardusurlunus. 

C. 

CiAittanus , 
Cantiprattnfis 
Calcidius . 

CanxelUrius Tcaificnfts 2 
Cardanus . 
Cxslaneada . 
Cedrmus , 
Cenforiuus . 
Coliumela . 
Couaruuias. • 
C&ftrenfis . 

Cafarius Cifiercienfis '. 
Cafalpimts . 
C*far Baronius . 
S. Cyprianus . 
Cbic%* . 
Cajfmhus 

S ■ Cyrillus Mexmdrinus 1 
S. Ciemens . 

Ciemens *A lexmdrims . 
Claudianus . 
Chudms Chamndm , i I-N 

Cjatcfius Sabdicus. 

CorneliusGcmma. 
Comneus. 

Comtlius Chempcrifts . 
conciliuml^jcenum. 
ConcilhimTrkletitiM.m. 
Concilliim Fjmatmm . 
Concilium ^Antiecbirmm . , 
Concilmm Carthagineafe . 
CorncliusTacitHs . 

Crefpetv.s. 
S. Cbrifoftomns . 
Crcmerus - CrancHU ■ 
Cumanus . Cyrudits . 
D. 

S. T"X Ama.fc.ims. 

\_Jf Dftnitl. 
Dion Xiphili* . 
Dionifms Cato: 
S. Dhnifws JiMQpagttfl . 
pionifiusCartufunns . 

Dciechims . ■ * 

pivfcorides, D if 'jfiius . 

%>owii:icus Sotus . 

Dardanus . Dodoneus . 

Dubrauius . Duraudus. 
E. 

7C L ^ ms ' , . 
,JlZ,^eveusSilhiMS. 

EmanvelCofla. 
Tfipbanius . 

£uantcs . Eujcbtust 
F. 

rTdericus lamttius. 
Ferndius . 
feuardtnus . 
ferdinandus deCaSiiilo . 
florimundus Fgernundus- . 
Fmtams. Fulgofius . Tbilo. ; , \1 
•phUgonTraliMHS . 

ThiLosiratus , , 

francifcus Beritius . 

Pram^cusLoi e^us. 

franctfcus Ticus . 

Firpituattus . -j < 

1 hilippus C&mermm . 

Ft&ncjfcus ValeftM . 

. Franctfjm Zuv.ntAr:-ms . 

Fracajlorius . GMenus . ■' 
G&britl. ' 
Ga/f tfr SpitiUusy CsUus , 
v GcorpKs TiQmius . 
Godlkus. CUcaf. 
GonzJnys Mcndo^a.. 
GOdtfcalcus Hotttms JLugr.jUn. 
I Gothif rcdus . 

Gregonus Turcnenfts - 
Grati«nus . 

S.GregoriusHjjjeWs. 
Gregorius Csfanevfis . 
S. Grtgorius T^fittX?"*' - 
Gulielmus t{cubr*gt»fts . 
GuUebnus Tarificufts . 
Guaguinus . Cuicaardinus. 
Gulielmus ^ibbas . 

H. 

HMtonus. 
Herodotus . 
Bermetes Trimegijtu* . 
Helinandus . 
HetlorBoetfiius . 
Henricus Gaiidenfis, 
Henricus de Jifa . 
. Hippocrates . 
S. Hieronimm . 
S. Hippolitus Martyr. 
HyppolUusMarfdms. ■ ^ I -K 

Honoriuf ^iupifhdHnmfs . 
Horatiws Toeta . 
Horatius Torfdinm . 
Hugo Hetcrianut . 

I. 

ItAmblicM . Iaqutriui , 
lacobus ritriacus . 
lornandus . 
louianus Vontanus . 
Innoctntius Tap<& . 
lofephm ^Anglei (. 
loannes Leo. 
Joannes "2^id erius . 
iofephus iCofia. 
loanncs Tritemius . 
loannes de Vigo . 
loannes Sabisbencnfis . 
Ioannes Grexorins de Valsntia, 
loannes "Njuclcr. 
lomnes ViUaneas . 
loannes Bapttfia Codronchus . 
lomnes Maior . 
Icann es ^4. rc-bip resbyte r . 
5. loannes Cbrif 6 ft mits ' 
loannes Gerfon . • ■ 
loannes dc Baffrffe _ 
loannesBaptif} aSu y a ; USm 
I oannes Mcli netus 

l^BectsCumelita. 
S. Ijtdvrm . 

Ifidorns Telufiota. 
S. 1 uSiinus Mnrtyr ; 
$ Irrcneus . 
Ifaac iArab St 
Iko . 

L. 

T ^wMius^namar-, 

La£tantius . Leuinuy; 
Lemmus. Lindanus 
Lycofienes . Lv.cianus 
iuapraudus, Lucan M. 

1 I ^cmhius . ■ 

1 > i MarcKs Vtuttnt 1 

M-> rcushiiloricus. 

Marftlius Ficinus . 

Marianus . Martialis . 

Marulus . Mardobeus , 

Martinus Detrio . 

Martinus Tapa. 

Mathiolus . 

Martinus Biekhi. 

Martinus de *4rles l 

Marcus Epheftm . 

Mariana . Matrobm \ 

Mennas uibbtts . 

Metaphrastes . 

Mkbael Medind . 

Mkhael Montanm . 

'K- 

N^fuanus . 
T^a^ian^tnm . 
T^Jccpborus . 
I^icoiaus J\etnigins . 
*Hjcct<ts . T^jcander , 
^Jcolaus Florenfinm . 
o. 

OLaus Magnus . 
Origencs . 
Ouidius . 
Orpheus . 

•p: 

S.T)~iulus, 

Jl TatiiusEmiliusl 
Taxis de Tuteo . 
Tauius Oiaconus . 
Tauius Grillandus . 
Vailhdms. Tamelius; 
Tenfi. Teltanus . ' 

Tetrus Cregorim . 
Tetrus Binsfeldius . 
Tetrusde Talude, 7f. I K 

TetrusBharHi] 

Tetrus Canifius . 
Tetrus Mtjj.as . 
Teirus Bercor : m . 
1'eivus Bamianv.s. 
Temu cliuiacenfs , 
1 eirns M&tiews . 
Ttirv.s dc Cbieza. 
TetrusMai tyr . 
Tererius . 

Ticus Mirandul.iv.us . 
Titbagoias . 

Tbto. _ Tlinius. 
1 Lniuswnicr . 
Tlautus. ' Tlcthcn. 
Tomfcnadus . 
Tt /. 4em$ iwgiVus , 
Torpbyriitf , Trcchs'. 
Trudiniitis. Tfdius. 

K 

Rjtdeuicus . Rgnulphus 
Bfyenanus . 
s\badcntira lefmta l 
J\>der;cm Epifccpus . 
^obertus Hauportins . 
ggfaiius, Bjiffinus . 
S. 

StAmmarinus . 
Sabtlhcus . 
Salisbcrienfis . 
Saxs Gramaticus. 
Sebajiianus Micbaet * 
Seruius . 

Siffridus Trcsbyter. 
S.gebertus . 
Sixtus Senenfis . 
Silucilcr . ' Si&ifmundui . 
Simpofiar.HS . D E X. T 

Scipio ^ei&iltmnst 

Sophrvnius . 

Socratcs . Solinus 1 
Soxomcnus . $otus< 
Scardecnius . 
Stotus . 

Stcfhanus Durantas . 
Stcfh&nus Tapa V. 
Stumfbius . 
Sueton.us . 
Sprengcrius ,' 
Suidas . 

ti 

T^Aletes Miltfitts . 
Theodoretus , 
TbeopbanSs . ' 
Tertulianus , 
Ibyrcus. 
Thtofraflus , 
S. Thomasde ^iqulni. 
. Thomas Valdcnfis. 
Thomas Tba^eilus. 
Tbomas dc Mediauiila. 
Tbmas Brabantinus . 
Tbomas BoJJius . 
Tcslatus . 
Teccritus , 
Trie^ius . 
Turrecremata l 
V. 

V^firus . 
Fincentius Beluxctnfis \ 
yillamontius . 
V incen tius Bonardus « . 
yuitichindus . ^ 
VirgiUus Toetg , 
Voiateranm * 
ylricus. . F I N I S COMPENDII 

MALEFICARVM 

LIBER PRIMVS- 
Qumta> & qttalisfttvis imaginauonis . Cap. t. 

Dodrina , 

I E n imaginationfs mulri multa fcripferunr; 
vtPictis Mrradulanus Iib.de rmaginatiomb. 
Marfilnis Fkinus li. i ?.deTheoIog.Platoni- 
ca.Toftadns iti Gene£cap..?o.Michacl Medi 
nahb.s.deredta inPeum fide c.j. Vamis li. 
2.dc fafcino c. ? .&alij quampIurimi.-Omnes 
in hoc coiiiienmut/crlicetjmagmattonis ef- 
fe vim rnaxiniam.-contteniuntetiam, corpus 
proptiutn imagmitis plurimum in illud pof 
hoc docetttr, ttim ratione , tnm etiant expetientia Ratione 
qttia imagmatto dttm retra&at rerttm obiedantm fenfn percen- 
tammfjmuIacra,excitatpotcntiam appemiuam ad timorem vd 
ad pndorcm, vel ad iram,vci ad tnftitiara,& h* afF^iones fic ho 
mincrn afficunt.vt caIore,veI fngore 3 aIteretur corpus.pallefca*, 
«1 rnbefcat.yt quafi exritat, efteramr, vel torpefcat , feu deiiciJ 
tur. a Quocirca D.Thomas opttme tradit imaginarionem poiTe in 
corpusimagmantisomnta.qnsnatnralem coordinationem ha- 
ZSST- ,ma S ,n « K,ne ■ motusdocaies in dormfentibns: 

Zl^ V ' m 0btUiere 3d :lIns P r °P" * *<»<**• difpofi rione s 
^xna t nraI e mcuinimagmationccoordinat,onem non habeS, 

A vt a rs?.i.«f. 

ad.;.&lib. 
, . cor.tra 

gtt.C. J Compendij Maleficarum . 

j- • -of n-, rur* lase palmum vnum,& qux funtfimilia , 
vt qms adijciat "*'^ at * hoc ihdies in ijs noftambul», qui m 

fopSde hb Plma vide apud Martinum Delr.o ma- 
gk.quefUib.i.cap.5' 

R rc ; «i.-a,-. nelrio aiiod I e^ione faftum.efl- ante paucos 
annos in quodam C ■oUegioKt n f ^ ]mbairc : c0 . 
sicar.«a.3. . _ nn : : j :„ r 0 ! cb at pueros rnctnnentis jauiq<,uii» « 
l.j. dam,qul ctte lQiep t £ rccurrcbatit, ita vt in fomms & do- 

g I ? hnrraretnr & ncteparet pueros ^que clamo >e,& teruen- 
ccret,& ho»aretur,&. *"r v i C !norum fomnum ; ltaque 

ter.vti folebat «gitar^fc tuvbabat viono monacra£ . 
raicuUter,qtuftii^^ ^ 

mores/uveteum fe o«ta* ^BgJS Gnudiflaus? 
g ello cx fuAfeuhs SmToae^ dormiens & 

( 5cn. ^XiStScySxiuW frttrUcoflegxingred,- 
eoreflns,vtdccubueiat,Itatim ^ a i tcn us,qu, fueratrm 

tSr,mantt rorficcs tencns,& - ^ Iucebat & nOX rf ar3 

natus tendft. V.de , ^^^^ i^videt aeccdentcm, & 
ab fqne nubjbus ^Ltfti* murns erat ahquaa 

jpic Jlatim f: de Jea*>< e oc *gg ? fo^s ter , qua- 

UtarCm ?Si ootdlim rcnertitnr vmle vcnerat. 

tetue percutit cnlci. i am , c racmin iifc, neone id facerc vii- 
*■* **£S & ^SiSd tantumcogitaflc, fi * 

& ab ■gcve . oercC rnab:intur ,tendentespatnam verfus, 

ruosoaoksfii. nl Pf^SSad oppidum quoddam, m quo 
«ccid,t , * pmu mrent vno d, W cft^rtcr ve- 

ro m dmei forjo apud ««P^^S^m ft , vt Caipo nofte 
tnm «r firoid etiam ^iXat^Sndi ipfius pccnn.-, il- 
dum d<*m?rctp*reg^ 0 . 
luino^deret,&^ftqwniocc,derat, .. ^ , [p 

m r.docad^r.dam ; «travrbe^ : nj Liber Prlmuj ^ 3 

'dicem:ah fodalis non es mihi auxiliatus , & ccce , quod crudeli*. 
Caupo perdidit me . roft aliud rempons mteruallum lpfiufmct 
noctis arfiiittertio in ibmniSjdicens,qu;tfoSodaIis,vbi faihi opem 
non tuliftijvt enperer de manibus interficietis, ntmc exangms ia- 
cedi& cogitat homicida cotpus abJtrahere meum , ad fepehen- 
dum « eatnpn cxtra vrbis mcnia, iamquc iltud intra ftereofa ia- 
per currum prssparata iiiuoluit , ne patiaris hoc rogo pro tua m 
me beneuolentia , fed cura faltem , vt eo honorincentiori modo, 
quofieri potcritjfepultiirstraoatur.Mane facto expcrgifcitur fo- 
ciusAperrerretaetu, fom:io,furgit ftatim,& aditSodalem iunmr 
petit a Caupone,vbi nam Sodalis meusPqui refpondit verba Cain, 
nunquid ego euffios fiim ehflS? fuiTexir, & abijt , fecnm afportans 
fua,quo icnt ncfciQ.PerftititaliqtiantuIuni focitis,fecum cogitans 
quid fibi agendum eflet,& interim videt iu curia currum ftercora- 
minibus onuftumvafflictus imaginatione fomni mifellus, & non ia 
uento focio , rern tacitus intra fc perpendit , & expectato ahquo 
tcmporis fpacio,perc ■unctatur adhuc,an redierit focius,n6 redijt, 
refp. , fortafle iter fiunn eft aggrefltis . Eia,inquit , comes viuus, 
valetojfi uenerit focius meus,dicito ei,qu6d cgo iter prsiuijine fe 
qiutur:& direcro gee& ad Pratorem Capitalem factuni de focio 
fuo aperir,dat figna onufii cnrnis ftcrcoramine, ac ea omnia fup- 
peditat,qitcc ad mformationem fiint neceflana . MittitPrsetor Sa- 
tellites.qtti a longc ftantesatreiidcbant qiiid nam caupo faciums 
effct.-Exiftimans atttem homicida omnia efle fedata , quia focms 
mortui iam difceflerat,emitttt curtnm e domo , iter habens extra 
Vrbem.-hoc Satcellites attendiint,occnrrunt,&aiunt;quo,quo bo- 
nc vir,adquid h^cftercora?nobis cft impofitum intercipiendi ip- 
fa,& eucrfo in terram curru , inueniunt peremptum focium mtra 
ftercora illa iacentem: comprehenditur homicida , & dat condi- 
gnas delifH atroces penas. 

Nobilis quida hifpanus cognometo, Tarpiusjrniras per fomnu 
paficbatur paifionesjita vt nocte furgeret , & in domo fna multa 
hinc inde difcurrens peragcrer,fcmper tamen fopttus . Domeftici 
autem eins fibi timentes , mxra lcctum vas aqtix fiftcrc confucue- 
runt,qua madefachts, ftathn eiiigilaret , vti expericntia in nocK- 
bulis comperttim eft. Factum tamcn eft,vtquada noete, fnb eftti, 
Tarpius eo animofurgeret , vt refrigeri) gratia , in non longe" di- 
ftans finmen natarct . Qture leui palio , & fubticula folumhidti- 
tusjdomiisportasrecludensjcxiiiit, femper dormiens . Inexitu 
autem Ciuitatis,factus eft ei obuius homo alter , qni ftfcitatits ab 
co,qtio nam tenderet fub noctis medium,refponditTarpuis,qu6d 

A 2 VJ * Compendij Maleficarum. 

i idbttfc .i*,tatus,ftatiieratproxinn«nflumcn natando traijce- 
A - fi Ln xit Wr . Er ego eademmet caufa fecc hoeaggrc- 
SUr v t imme rS ^ . vni progredi, ne qu.fo graucrh . E.a. 
^v t T^Sqaaninr, & fic inuicem colioquentes , ventum eft 
KTlarpius fubuculi «ntus immergere fc parabat.al ter 
£oXm d«?cfens,ait, miM videtis natatcri. W^peri- 
Ctri Tarpius s fcito ; me,nec tibi.nec cuuns m hoccfle fc co n- 
Sim Subdidir al er,minc mmc videre 1 .cebrt , fi quode^ para- 
SamfeS tu fecem . Hisdiflis, pontis ttbffcu fumnutaw 
Smfe^mSum crunbus,manibufq ; apta^fe f****» m 
C"Safa,t qui -tandodamabat otu qmrant.de , 
iM-nmitris Der eaiulem viam me fequere . Taipjus,ne viaerecui 
ScSSertSuit^ ipfe pontem,* fic dormicns m 

ien " P tTmen dofte natarc,ref P icereq; m qoam partem dmer 
SfeSBfo ( fibi Cnim videbatur vere narare.) Veium jV idens ie 
i^mone dlufum, Virgini Marie deuote fe 
labore mtenm tranauit; iude ad poiitcm ^^g"^ 
hquer^paliam^e fubuculam iuam 

«■Uor fraudis fa&us.domum vcrfus,paucns,itcr eit agg wWWM 

«rflrridrrant exolanauit , ficq; factum eft , vtdeniceps i arpms 
^^eSSS uu £ag* prudenter «p«WC *e 
rum a dcmone decipererar . Do&ritia . 
■ Aei* ouaraor Omt fpecies 3 qturum vna diotur na® 
I rllis,alia P hyfica,alia pia:ftigiatrii,& alia dxmo- 
niaca. Naturalem Magiam cum caterw fcientJjs 
Adamo Dcus largitus eft, a quo pofteri tas edo&u 
permanus^orbcmeampropagamt.Hgml^iud 
Vft quam exattior quadam arcanorum Narar* co* 
, . . ,X2m ac fvderum curfu, & influxu, & fympathiji, 
^SSSSSSS^SSL obferuatis,fuo tempore, loco, 
4tq; ^SSSSSSSi mirifica qusdam hoc pafiopcr 
sc modo,res rebns sppJ" a ™ oraftieiofa vel miraculofa viden- Liber Primus; $ 

cum rympanl ex lupina pcllefonus , aliud tympanum exagnrna 
tenfum difrttmpit. Pnxclara tllafiuit^qus, refert Auguftmus adc d . f 
pauonis carne ncfaa putrefeere : de paleis frigore fuo niues con- d« «u.Di 
feniantibus,& calore fuofruetus maturantibus vi contrana : De & 
caice,oua: cum ignicam in fe vtm habeat,aqua acecnditur,& mfu T 
fo olco, non accenditur . De Agrigentino fale s fuj liquarur igne, 
& aqua mduratur,& crepitat . De Adamante , qui maleo refiftit» 
& fangume hirci rumpitur. De Magnete,qui ferrum ad fe trahit, 
& paleas afbernarar . De lapide Asbefto,qui femel accenfns , ar- 
det iiiexnnguibiliter . De lignofici Aegiptiaci quod in aqnam 
proitctum,merg!tur,&cum bene luimeftatum fuerit.aquis fuper- 
natat . De fonte ilio, cuius aqna die adco frigida eftvt potari no 
poilinnoeie vcro adeo feruefcit , vt tangi mimmeporfit . De alio 
fonte iilo,m quointin&a accenfa face extinguitur,& extinda ac- 
ccnditur.De argento,quod cum ex fui nattttaalbnm fit; notas ta- 
men in carta nigt-aseffmgit.De Salamandra,qu^ in igne degtt,& 
non coinburirnr. De igne,qui lapides aduftos albcfacit,& Iigna c 
contra nigrefcunt.Decarbone, qui digttis teritur, & ignis virtute 
fkincorruptibiIis,ita vt, fiin fundamentisa*dificiorum ponatur , 
per fecula integer perfeuerat.Et alij Patres addunt , vt Terrullia- 
nus,deDietamo herba,quo Ceruus fagirtasexpellit: & de Cheli- 
donia herba,qua hirundines c^cos oculantputlos . De Psyllis, & 
Afarfis, iuxta Plinium , odorc ferpentes foporantibns > & irnpune 
laceffentibus.De Pici Manij herba cuneos adacios expellente, ira 
vt communiter dicatur eam ferras apenre.Prajtcreo alia permul- 
taab Ariflotclc&alijs narrata. b Apud Triezium authorem b a « 
lib.de deemonum deceptionibns quxdam narrantur,memopacti du^nil". 
Satanici fufpecta , Helitropiam facere homines inuifibiles ; item 
argento viuo inter duas arundincs pofito , incantationes impedi. 
ri . Ruram,furto fublatam,& Ocimtun,fiue Eafilicam herbam,cu 
conuitijsplatatam,vberius prouenire.Item,feptem qujedam her- 
bulei gramina iafta in conuiuio, conuiuas omnei adrixasprouo- 
care,vab,quot vana fcripfcre homines . 

Phyfiea,fen Artifieialis Magia,mira qufdamper humanam in- 
duftriamperficit:& hancMathematicam voco, qmnititnr prin- 
cipi js Geometricis,Arithmeticis, vel Aftronomicis , huius exem- 
pla funt,ille in Syracufarum ob/idione nauium per fpecula com- 
buftiones.Archire Tarenrini Cohimba lignea voians. Leoms Im- 
peratoris Aues aurei cantantes j & Boeti j aues jerea: volantes , & 
cantantes.Scrpentes exeodem metallo fibillantes,& fimilia rnul- 
«.Suppommus autem,aihjl hanc efficsxe pofle , quod rerum na- 

tursr <t Compendij Maleficaruml 

^i^ftin di o-ere caufarum naturahum ope , certo mo- 
tuA dimcnli omo u i a F pro ponatur caufarum nacurahum 

efficaciwamuii « > * . - d m m0W rauc con- 
hrnnana ™*£^£^^ ai]x ^ Medm*,& alioru . 
£££ aSS Sput Acneum Alexandn Magm ^humano 

vfq pertmgi t,ncc naruralis rano patitur ,vt res 

qucndam 

mifrunt nux omnia,cura huic capiti defuet mt,fi loquebatur , ilte 
SSS £ capite dcmon.qm in ftatuis Idolorum oraculada- 
« Pf.i ,u bat hoc probamr . c fimulacra gentium argentum,» aurmmos 
^f,',^ & non loauentur,neq^ enim eft fpiritus m ore .pfornm. 

^iftf^M^Spr^igiaWrix mixtorum efteduum « 
verfs &t£ rpparentibus^rantum . Ad prfcfegtatores refe- 
ro auod dc Paferc prod.tum eft incantamentis qmbusdam tecif- 
t^SSSSSSk fumptuofum exh.bcret, rurfus ad hbitum 
ISISefSt omnia :W etiam re = & = 
nnmerare fcd mox numi clam a venditore, ad emptorem redirc 
Lrnebantu • ™lia funt pleraq; qus de S.mone Mago legimus 
Sd C^cL Romanun?; eum exacre nouum hominem 
cSS& quSus volcbawnuifibil.s fiebtt . Saxa quafi lutum pe- 
netrare viaebatur : Statuas animare; in ignem pofitum, non arfif- 
• fe- duasfade inftarlani fchabentem oftendifle: Inouemauc 
CanrTm fc Sutalfc i m aerem fublatum volafle : Aurum plun- 
SSSeSSSnOk. Ad hanc etiam artem pernnent p eraqj 
ZZ ^?Circulatorib tfhft funambulis <M*™»£ 
tationibus.cum fiant pedum , vel mammm ag.litate 
etiam fiunt.per animalialongo yfuedofta : ^ n ^^% 
d .ub.i.* L eo. d deicnptionc Africz de AfinoA Camdo. I»tMdum, per 

mcaiuso^uit^aliquib^fubm^ 
■ „ •. tcs ciui a Draconc cibos deuoran fingebant . ^H^ Magia natu 
' * S is pcJ fe bona eft, & li cita , ficut omnes artes bon* per fe funf 
fea per a cidens eft illic.ta , fcilicet , quando m 
fertur - qnando fcandalum oritur ,eo quod putentur hxc fien i ope 
d—n: fiahquodindefpirituale vcl }™J*X™^, 
CO rporis»& anim* immineat .pfi Circu atori » vcl fpeaato n , 
quia damnantur,qui finc KceffiMte.vcI caufa rafta,fc mort s P Liber Primus . 7 

fulo exponuntpcr Iufum, Norandtim autena eftadiaboloficme- 
dium difponi poflc,vt vna res,aha videatur , & taliaexpenmenta 
plurima i Circnlatoribus heri . Sciendum eft etiam , eos folerc, 
deccm magicispraftigijs.vnum fubrilitatis , fen agihtatis artifl- 
ciofe a&am mifcere,vt perfuadeanr, qux ab ipfis aguntur , citra 
prsftigium fier i, fed fola dcxteritate, & arte , vt fi quid fortilegij 
admifcent id agihtatis,& fubtiltratisefle yideatur. Amar,dia- 
bohis iiomincs ad rifnni prouocare , vt Iseti , ac hilares fcquantur 
impicratcm,fic prjeftigiatores ifti iocularij,Circulatores, tpfor lu 
ciccs fa pc adiiK ptam quandam ixrinain, & admirationem per- 
tractos fafcioant,vtcun.cia ipfis iocatoria folum videantnr. Reli- 
quum cft>vt agarnns de Magia rcemonica . 

Anrcquarn^ad Magiam dcemoniacam demonftrandam dene- 
niamus.opere pretium efle duco prius perqnirerc , an fint dcemo- 
nes,aquibus dcrmoniaca Magia nomen fortitnr .Dcemones ergo p ro i,atnr 
eflt',credo omnes pro certo habere,quia non folum fideles, fed, & q"od Rs» 
infideles hoc indubitate" tenent . Plato enim philofophus > vt re- /."sTde 
fcrt Atiguhinus . / diiiiditfpiritus rationales in tres diferentias, Ciu. Dei. 
l;corum,fcilicet,da'momoriim,& hominum . Primi, aiebat ille» 
cakftia , fecundi,aerea, tertij.terrcftria corpora informant . Et 
quis eft,qui nnn nouerit infignem illam Platonicorurn ditiifione, 
dcCacodamonibusA Calodremonibus, ideftde bonis , & malis g .; n iib.de 

iritibus? IdemPlato, g r.fiirmat,qu6domnes nos indigcmus legitow." 
Diuino auxiho cotnra dceinones . Taletcs Milcfius philofophus ' 
fcripfit,m'jndum cfie plenum dccmonibus . Lactantius ait, Socra- 
tem habuifiefpiriiLim famiharem . Hermetes Trimegiftus afle- 
ruit dccmor.es eflejde his etiam diffuse fct lbit Calcidius fupra Ti- 
nicum . Probatur etiam anftorttate veteris , & noui Teftamenti. 
Nam Ccn.^.dicitur.quod tempore quo Adam, & Eua nudi erant 
in Paradifo eratalix qusdam crcatura alteriusfpeciei rationalis 
prarter hommem,cum dicirur; fed,& ferpens erat callidior cuftis 
animantibus terrse, &c. quiquidem ferpens , non propha natura, 
fed quadamintellectualinatura ferpenti aduentiria Eua; loque*- 
batnr , & hanc rationakm creaturam pntter hominem , dicitur 
fniflt diaholum . lob quoquecap.*o.legirur. Vadenr,& venient 
fupereum horribilcsomnesdamiones , tcntbra abfconditar funt 
in o< ulii eius . lum Marthxap. 2j. difcedite a me maledi&i in 
ign m msxmxxn q»iparatuseftdiaboJo,& angehseius . Harcigi- 
tur funttcItimoiMs & amhoritate* phUpfbphorum aflercntium 
daujoncs effe; Omiuo authoritatts Poaaiuni,quia,vtp!urimum 

fietio- 8 Compendij Malefieamm: . 

fiftionxbus vtuntur . vfdetur tamcn Virgilius aperte hanc Vftl^ 

temconfirmarehisverfibus. ■ 

^tt P'wli mndum patiens immanis m iM 
Eaccbatur vaies, magnum ji corpore poflit 
Excufiffe Dcum j mbh» mgit ille Jatigat , 
Osrabidumjeracordadomans^gitq; prxmendo. ^ 
Sed quid aliud funt tres ille infernales for». Aleao.Tifiphon, 
Mceera,quarn dcemoniorum qnalitates ? Alefto » idem fonar, 
cuod Inftabilis,& diabolns nunquam quitfcit Tifiphon ,«ata 
^v fnnar vt fcias nuod diabolus te impellit ad odmm , mdigna- 
Snem,& vindiftam . Megera,,dein eft, quod, lis, & controuc^ 
fi? ■ & diabolus fufcitat r,xas,& contentioncs . Qtiare^uhsc Te- 
mmonia m medium adduxi,non pro Chnftiams.qu, hanc ver.ta- 
rem exfacris litteris nouerunt.fedpro illis,qui mmis contcnttosc 
Dhilofophari volunt , probando doemones non^ clfe . 
P Tn orincipio creauit Deus C«l«m, & terram , Ccclum repleme 
ncfcwbi- rpkituahbiis fnbftanri js,ideft,Angelis, & Intelligentijs , femper 
«r U fa p ien tiifimis;viribus,pra;ftantiirimis, & iupramodu 

rfukSSlfec his^uidam gratia Dci orbati fiin^quia a Crea- 
rore funt auerfi,idcirco,de ccelorum habitaculo depulfi.&ad ln- 
£rnadeftinatifimt 3 tamquaminmaloconfirmati. Spiritus, qui 
IVccdo remanferunt,nomcn Angelorum fortiti funt, & qm csci- 
dernnt^ofcmones^ine diaboli,di&i funt . Horum , vtnq; fua na- 
S* rttinnerunt : illi, gratia,& fcchcitate : iftx, culpa, & mi- 
feria affociati . Sunt igitur dcemones puIchernmi,dociiffimi, ror- 
titfimi ficut Angeli cceleftes , refpectu naturx fuac , vcrum corum 
culDaeffecit,vt nec bttlchrirudme.vi, nec fapientxa polfint contra 
hominespotiri, nifxquantum a Deopermittmir , Quo ad cius 
pulchntudinem, fi potfet dcernon, oculis «f«fe?«J 
formis cmibus veUet,cum eius fbbftantia fit inuifibilis,certume!t, 
cuod fpec,ofiore Sj & clegantiorcs formas artis , & natunt appre- 
hendetet,fed Deus,qui vult docere nos,qu6d, & fi dcemoncs natu 
rahter pulchri fint,culpatamen eorum faftr funt deformas , pro- 
pwrea vult,ipfos fe obtutibus noftns , fub hornb.llibus formis, 
l ubus homines pcrrerrefaciant,prxb C re..Hmc eft^dum lo- 
dueretur Eus.fub forma ferpentis a P patuit,qui ex fui natura hor 
SSheft Scire tamen debes lector,diabolum fulgenti,& lucido 
«iftXnon efle diffimi! em • quia , fi quis illud 
qumet,totum tenebrofum vxdebitur , quamuis ex fui na x £ 1 u 
dum fit ; fic ille, quamuis ex fm natura pulchernmiis fit , maUna 
S , qna fnpaabund* , homdum , & tenebrofum, redd« . LlbfcrPrlmiis* ^ 

ftabentpratcrVa dcemones mirabikm fcientiim.quEi, quam gtm 
dis fitece1i,cotporumq; ccekftium virtus.optime nouertint; natu- 
ram,& vim elemnitorum, herbarum, & lapidum , non ignorant. 
Sunt Mathematici perfecti, optirniq; Medici; & tandem , omnes 
fcientias,& artes poffident . Quare, fi Deus permitteret , vt con- - 
tra nos excqui poffent quidquid volunt, qiiis cuadcreteorum ma- 
nus ? Sedjficta non permittit Detis vt eortim fcientia fit in detri- 
mentum noftrum, fic etiam , vt contra exiguas vires noftras , eo- 
rum vim maximam exerccant , nonpatitur . quanta auccm poffit 
diaboIus,alibi demonftrabo . 

. His,ita fe habetibus,dico,plurimos effe,qui faretur efle deemo- 
ncs,fcd negare,hanc Magiain ri dcemotiibnsjleu diabolisjpullnla- 
re . ] fti tribu unt effectus huitis Magie imraediatc Deo per Magos 
huiufmodi operanrijquod blafphemum,& execranditm eft di&ur 
vel tribtuint Peo,per Angelos bonos ea pcrficienti,quod etiam cr 
roneum cft afferere . Nos dicamus cum catholicis, quod , nec per 
fe,ncc pcr bonos Angelos.his magieif operationibus Deus fe im- 
miket Magis, qua crteris rebus in quib, cocurrit vt caufia vniuer- 
falis-Qu_are, cenfco hsec oia,ficut inftituta fuertlt a malis Angelis, 
fic etiam ab illis perfici,& adminiftran , & contrarium afll-rrere, . V, 
crroreft. Kocprobaturex parifienfibus Articnlis.p.io. & zj.cu.- 
ius verba funr htec . Quod Deus, pcr arres magrcas , & maleficia 
indticarur compelkrc dcemones fuis rneantatiombtis obedire,er- 
roreft. Qnpd, bcni Augeli includantur inlapidibus , & confe- 
crentimaginesjvel vcftimcnta^uit a!ia facianr,que in iftis artibus 
continenttir. Error,& blafphemia . Qmki,aliqui dcemonesbo- 
ni fint,alij omnia fcientes:ali j,nec damnati,nec faluati,error. Pro 
batur etiam per Arnobium contra gentes, his verbis , Magi , nort 
tantnm fciunt dcemonas,fed etiain quidquid miraciili aedunt , per 
dcrmonas facinnr, illis afpiranribus , & mfiindentibus prs-ftigias 
«iiror,ve! qujenon ftint- vidcri; vcl qua: funt,non videi i. Piobatur 
cmmaloanncSalisb. b hisverbis. Eos antem , qui nocentiora 'i ».«;«? 
prxfHg-a,artefq,* niagicas, & varias fpeeies Mathematicse repro- gjg^ 
bata excrcent , iam pndem Sanfn Patres ab Aui a i uflenmt exire, 
co quod omnia hsc artificia ve! potitis malcficia , pcftifera quada 
dcemoniim,&hominum familiaritatenoucrimt profluxifle, Pro- 
batttr ratione pcr Martinum Delrio . / his verbis . Hi fpiritus, bo- " lib - u 
ni did non pomrotel&jturn.quia iubent fe,tamquam Deosadora a * s ' 4 * 
ruSc iacnfiaa fibi fieri,quod boni AngeIi»non audeat iubercuum 
qma,har artes,non minus diriguntur ad iiifcrcndum alijs exinum, 
P«r lurtajneces^adulceriaj&c.qium adiuuandum :tumquiaim- 

B mifccnr Compendij MalerTcarum? 

mifccnt nmlta mendac.a , & deeeptiones : tum , quia docentui: 
* ;n fbkims vti impcrio,& coa<5tione,imo,& rmnis rerum.im 
JSfibSum^c pkne abfurdarmn,quorum nihil Angelis boais po 

te lkndum pr*tc«a,hancd«moniacam Magiam diucrfa forti- 
n nomma,ficuti riiuerfimode pcr Magos excrcetnr . DiutM enirn 
0™manua,&Theophania. Chyromanna. Axiomanna 
canomantia . Catoptrotnantia . Pyromanna Geomanoa ^ 
Necromantia fiue Necyomant.a. Capnomanna. Coimonun- 
ria Hvdromantia. Cofmologia,& Acromantia. . 

Onomantia, & Thcophaniaeft , quxconftar , exnumer. pa- ■ 
riStt^L excdlu , & per hanc Achiks cognou.t fe Hercukin 

n£ Ctoromatia eft,que fit per Imeas mann S) na Iineh manusconfi- 
derans fit diiriuario de occulris,& fecvrn . H« riimdn.ur m phi- 
ficamy& AftrologK*m . Phyfiea Chyromantia hc.ta eft , q^ ctt 
a» Phyfionomi^hxc pcr iineas,& parjes tpanuscofidwpia^ 
corporis tempei iem,& ™ tenipene corpons, prob abil 
Ufr.».U- ih-atanim^propenfiones. Hancaftem probat Ar.ft . {Aflto £ 
ftoi.udm. D rorfus 1 & illicita eftyiec fcicntn nomcn meretm , 

nsemm % f P Jnt.Max. inbullafi.pcr hoc ,d.ta,definiuit non eff e 

fcientiam.eamq; damnauit . Hancetiam tamqam vanam dam- 
„ h*. nauitFrancifcus Valefius . » do&ffimns medic jis Ars ifi u pa - 
mam manus primo m certos colhculov-reolas, & lmeas d.mdtt. 
Arcoi.s plan ctas fingulos , & lineisaftra qpstdam pr^fiat ; hanc 
t nam a P rtem profiteri fofet gcnsilla,qmevulgo ( zmgan,dicun- 
tm-)qustotamperuasauirBuopam. .,. 

Axiomatia ei\qu» fit fecuribus,& alijs mftrumenns ad dolan- 
dum aptis . Sccnnm cnim retundo infigr.nt palo, & ex euis motu 
fm-emdeprzhendnnt, fed quando pentuf droinatio fucceflus tu- 
» ift. j«- torWtone impoimnt fecuri Gagatem lapidem.vt ait Plmms. nLc- 
canom.- mia eft qu* fit pel uibus,quas Grxa , !ecanas,vocant, \ n 
de 3P-d Perfas Ai- ebantur lecanomantici Mag.,quafi ex peli .mm 
i>Bb.fj. diu *i n anres,vtmeminitftrabo o Hodie Tdfca ea v tunnir,nam m 
eeiuiffl aqiir. pknam mijciunt prfcciofos 5apides , am i ; arg<. n iq, 
LmmL cum varijs charafienbus, & tunc rcfpcnfum expeluis 

fUn c a ?rmromantia cft,qux fit P er fpecula,de hmufmodi memimt 
inluIianoSpartianus cum att-' Carn.ma prophana mcaranerunr, 
ic ca 3 qua ad fpeculum riicunt fieri,in quc puOTprrf.gatis^m» 
mcanundo,futura refpicere dicuotur . SjdA depythago^! Liber Pnrrms. t% 

rnorant recentioTSs/oIitum concauo fpeculo fcnbere litteras hu- 
manofangmne,fpeculumq; lunaj opponere,& fic dmvme . 

ryromantia eibqux fitper igne,fulgura,& lumina, acftrepitus, 
huiusinuentorftiit Amphiaraus . 

Ccomantia eft,qua: fit per terram ad ahqttod occultu inquiren- 
dum.per prc-a&ioncm punccorum,vcl per confiderationcm figu- 
rarum,qns proueniunt ex plumbo liquefado.in aquamproiecto; 
feuexquibufdam ccdulis fcriptis,vel non fcriptis in oculrorcpo 
fitis,dumconfideraturquis, qnara cedulam recipiatj vel etiam. 
taxillorum proieaione,qnis plnra pun&a proijciat ; vei etiam dfi 
confideratnr quid aperienti Jibrum occurrat, qna: omnia ftiper- 
ftitiofa fu nt, & illicita, quia confortio dcemonum exercetur , 

Neciomantia, fiue Nccyomanria cft , qux fit per euocationes 
vmbrarum, & per inferorum colloquia, a qua nomen fumpferunt 
Necromantici,quorum incantation i bus,mortui refufcirari, diut- 
nare,& ad interrogata refpondere videutur . Himifmodi,quidam 
Tolunt fuifle Samuelis aniimm a Phytonifla euocatam arte dcemo 
nis.aflcrentes fictitiam fuifte,ncmpe , ricrmonem laruatum adue- 
nifle,non veram animam Samuelis. VerumS.Auguftinus p quem p K,de ™ 
fequkurToitatus,Liranus,& ahj,aflerit affirmanrer, veram Sam- ** p / 0 %"'™' 
uelisanimam apparuifle Sauli Regi,non vi carminis magici eno- 
catam,fed Dci nnperioaduenifle,vt impium Regem reprarhende-- 
ret,eumqj ad pccnitentiamjdenuntiarar mortis metu.prouocarer. 
Hancartem, nonnulli Scyomantiam vocariputant vernm mter 
Scyomantiam,& Necyomantiam aliquj diftingucndum ptitant, 
quod videlicet, inNecyomantia , ad engcndum cadauer fit ne- 
ceflarius fanguis , in Scyomantia vero folum fufficiat vmbre cuo- 
catio . 

Capnomantia eft, qua: fit ex fumo ars , cuius motu futura co- 
gnofcebant . 

Cofinomantia eft,qua? fit per cribrum, quo genere in hanc yfq; 
diem mulieres nonnulte in Calia vtuntur,ad inueftiganda , qu« 
per fnrtum illis fuerunt ablata . 

i Hydromantia efi\qua: fitper aqnam,vndc fcnbit Auguft. q Nu- 1 .'*•-•<■« 
mam Pompilium Hydromantiam feciife,vt videret imagines Deo Clu '- Dc1, 
rum,yel ludificationes docmonum , a quibns fcirer, auid in facris 
conflitueix,atq; obferuare deberet . Varro, hoc genus diuinatio- 
nis dixit origmem traxifle a Perfis,quo prarter Ntimam Pomp.hu. 
Pythagoram quoq ; vfum fuifle . Co fmologia cft , q ux fir ex figu- 
ns nonnuIIis;ac Arabum litteris ordine diftmcrisrper hanc faren- 
m inulta J & varia prxfcire . 

B 2 Ae- 1 1 Compcndij Maleficartim . 

Aeromancia efi>qua: fit per ventoru varios ffcnis, per aens coft- 
ftitntiones, &qual ftcllarum formasfcintillaotnim . 

ReUquumeft nunc,vt videamus,qna diueriimode vocetur dia- 
bolas a Maei5,Nccromanticis,fortiIegis, & facinorofis humfmo- 
di homiuibus . Peemoncsigitur ab Hebreis vocantur,Malachim, 
Raaim,ideft,An?e!i maii j IUfhe,Ga!yoth,ideft\prinapescapci- 
tntatis .' satamim,&EIilim,ideft,vanit^es,feufimu!acra, & Se- 
dim,idcft,dtemoncs,fpiritiis deceptores .fpiritus improbi, qui ter 
rorem incutiunt . Latini appellanteos,Manes,lares,Gcmj,larmc, 
Lemures Sed prseter hxc nomina diabolus vocatur enam^Heca- 
te triuiorum,&qiiadmno:nmpnefes,trip!ici facie, dctrra eq»i, 
ftniftra eanis , mcdia fcemine . Hoc fpcctrnm tmnutnt terrores, 
circundaturenim multitudine canum, qui cmittunt latratus , & 
vlulatus rernbiles,& cum mutat fpeeiem^Empufam^vocant, qux 
idemeft.aimProfcrpmaPlutomsvxore. 

Vocanr,Pluto,eoeuod mortem in orbein mduxer.t .Vocatur, 
Charomidcft,iracundus J & furorc pIcmn.Dicitur Cerberus,ideft, 
canis terrz,fic appeliarus a Zoroaftre. r-icitur^laftor ,.dcm cum 
Nemefi,nam Nemefiumfinxcnmt fcc.erum vltncem,& Zoroalter 
vocat illum camificcm,quia mml eum latct eorum,qure Deus pcr- 
mittit perdere ac deftruere . Alij dicuntur. Satyn, quorum Pnn- 
ceps, Faunus; huic terribiles, & inopinatos fonos tnbuunt j himc 
Pfellus vocat Afinipedem . Item v ocantur,Talpx,& Velpertilio- 
n es,quafiodienteslncem . Picuntur Aegijpanes quafi Capnpe- 
des,qualesfinguntpoet ? . Exhis fpectrislucifiig.s,& noaurm, 
eft PrmcepsSuccuborum dcemonum,qucm Hebrei vocantj.ilith, 
idcft.appatitionem no&urnam,quia non folent talcs dctmones v* 
ris effe infcfti,uifi noctc fic enim orat Eeclefia fanSa eum Patre o» 
ftro Ambrofio . 

Trocul rectdant fomnia, 
£t nofiiv.m pbantafmata t - 
Hoftemq; nofirum comprime, 
jJe polluantur corpora . 
Incubi dcemones etiam de die graf&ntur; quortim principea» 
eonihtuunt,Pana,Hebrci huncuocant,Haza, nosveroper excel- 
lentiam , Tn cubum,a verbolatino , ineundi , arderc emm hunc 
dcemonem , & ei fubditos , amore improbo fceminarum vereret 
ccnfuerunt,non quod delectentur concubitu , fed qudd gaudeant 
ab hominibus renm offendi,& genus humanumtam fcede conta- 
mmari Verum eft cnim omnes dcemones optare grauiffima ma- 
Uhommibu^aferre(fiPeu S pqmjtut^qiua hoftde odium m Liber Prirmis. 13 

hotnines eft.-grauius in Chriftianos : f?uiifiimim in Rcligio/os, & 
Virgines Deo iicatas,quamuis non udceant , nifi quantum Deus 
permittit noccre . Vocatur etiam diabo1us,Et!rynomns,quem di- 
cunc,lfjn^is, & prommentibus dentibus efle j corporc liuido , ac 
cadaneroiOjFormidabilem, pellc Vulpma veftitum , cadaueribus 
mortuorum vefci folitnm , & vfqj ad ofla deuorantem . Eft , &, 
Spliinx,monftruni Hlud apud Thcbanos , cuius capnt , & manus 
ptiella:: corpus,canfc;ala.v.uis: vox,hominis.-Vngiies,I.eonis,xaLi- 
da,draconts s Item,Syrenes,quasTheodoretus vultfuifle dcemo- 
nes, ad voltiptatem mcitanres . Sunt , Erinnycsjfiue^Eumenid&s, 
infci nales &ui* apud Poeras » quas larini Fceanas , vocauerunt . 
Stmt &, Nvmph®,quarum,guxdani aerear.vtSibilla apud Plutar- 
chum : quadam Terrcftres,vt Oreades,Napea:, Driades, Hama- 
dryadcs: qusedani aquaticse,ut Nercides,& Naiades,maris, & flu- 
uionini tncolffjquas omnes da;monum fpedtra fuifie conftat . Vo- 
catur ctiam,Acco,A!phito,& Mormo,fpc<5trorum genus, quo Nu 
triccs confticucrtiut infantcs terrere, vt quiefcant, haec autem no- 
mina funt defttmpta a perfonis Comicis, quat eorum deformitate; 
terroiem adferunt . Sunt & Lamia: , de quibus Ifaias. 13, Has DJ 
Hieronimus, & alij Patres vera dcemonum ludibria , fiue fpeflra, . 
fuiffc docuerunt. 

Vtaurem regrediamurad propofitum Magi* prxftigiatoriar,,' 
&dcemoni_acse,fciendumeit, hnicperfimx arti adhercre femper 
fiLiecxprefl.;m,fiue tacitam diaboli mtiocationcm,qnia quidquid 
fit ab homine ad futuia cognofcenda illud ope,& confilio dcemo 
nis fit . Grande mehercule opus iniquitaris illud eft, fefe diabolo 
dedercvtfutura cognofcantur,quapropter dicam , cum do&iffi- 
nio Gaietano,qu6d ficuti Dei amici fa-pe ab Angelis , diuerfisap- f \ 
paritionsbus fanctis confortanturj& vifirantur } quibus fpej future 
fcelicitatis seterna: ipfis impenditur; ita iftis,quibus apparent dce- 
mones,aut,qui a falfis, & apparcntibus vifionibns eorum decipi- 
untur,ccrtnm,& indubitamm seterna: monis , & infernalis dam- 
nationis pignus datur. Idcirco damnabillijfimam hanc artem r!evkl 
vetatScripturafacra r Ait Dominus . Ne declinetis adMagos *" 
neq; ab Anolis aliquid fcifcitemirri . itcm / Nec fit Malencus, ! Dea " oa - 
uec incanrator necPythones confular,necDiumos , necqusrat a " P '' ' 
mortms ventarem . Item t Dominus damnat Ma gos dicens Vir ™* 
fiuc mulicr,m quibus Pythonicus , vel diuinationis foerit fpiritiw 
morte monatnr : Iapidibus obruent cos,& famjuis corum fit fi,- 
per eos . Sacritandem Canones habent tales infames, fce!eftos,& 
reos homincs pntiautes eos wmmunione Sancta . Et Auguftinus, 

nabet 

% • i 14 Compendij Malefkarum? 

l,*her omnes Maqos apoftatas , Deiinimicos, & mentecapros; 
ou^d?aboUim flmtfimumWcm, in fccleftiffimis rcbus pcrfi : qn 

ciendis confulunt £ximpt<t . i Olonise citabatur uirgo qu2dam,qua: mira in confpe&u tio-' 
bilium fcciffet.qus arte magica videbanturfieri : mappam 
enim qiundam dicebatur laceraflc, & fubito in omnium oculis re 
dintcgrafle . Vitrum quoddam ad parietem a fe ia6arum,& con- 
fraftum,in momento reparaffe,& fimilia.-manus Inquificoris eua- 
ftt excommunicata . _ 

Narrat fupra ckatns quidam.quod in Francia Trifcalmus Cir- 
culator coram Carolo nono,alias laudato Rege,a quodam Nobi- 
li ab eo remoto pelliciebar cimctis videntibus torqtte annellos ad 
fe figillatim.eosque manurecipiebat aduolanres,vt videbarur,ni- 
hilommus mox rorquis integer,& illifus repertus fuit.Hic comu- 
ctus multorum,quar,nec arte,necartificio humano,nec natura fie- 
li poterant,confeflits eft,opcra Diabolica cuncta perfecifle » quod 
ante obftinarus negauerat . 

Ioannes Tritemius refert ex antiquioribtis,quod anno %y6,tzm 
pore I udouici Imperatotis,Scdechias qtndam Religione Iudsus, 
profeffione Mcdicus , ftupenda qujcdam coram pnncipibtis viris 
fecit; videbatur enim hominibus ipfum deuorare currumonu- 
ftum fccno>cum equis,& Aunga:infuper amputare capitajmanusj 
& pedes,qu? pelui coram impofita fanguine ftillantia,cunctis fpe 
ftandapnebebat , &eaftatim hominibusiUsfisuioquoque loco 
reftituebat.Mediabruma hortutn amamiffimum in Csfans paJh 
latio arboribusjherbisjfloribusjcantu auium,fubito natis J & audi 
tis producebat . 

s T> cl d t ThomasPhazellus a mirarefertdequodam Diodoro , quem 
i.remm fi vU jg US l.jodorum vocar,hunc Magica arte imbutum mirandapre 
ftigiorum machinatione Cattana: floruifle . Is potcnti carmmum 1 
& m J± fuorum vijhomines in bruta animalia conuertere,omniumq5 iere 
dVi." CC1 rerumformas in nouas Meramorphofes commutare, longiflimif- 
que a fe fpacijs difiLinftos,repente ad fe trahere videbatur.Catta- 
nenfes prsterea adeo crebris laceffebat iniurijs, & cotumelijs de- 
honeftabat.vt vaniffimce credulitatis circumuenti , ad illum ado- 
randum concitarentur . Hic,cum capitis reus tradendus eflet fup- 
plicio.eliciorum carmintim arteprsefrantiu*ima,e Catrana Bizan- 
tium^ctuusimperiumeotemporeSiciliaagnofcebat , & rurfiise 

£l1'~ Liber Primus^ i j 

Bizantio Cattanam e Iielorum manibus di!apfus,paruo temporu 
interftitio peraerem deuehi fe iuifit ; quibus veneficijs adeo Po- 
pulo fa<ftus eftadmirabilis,vtin ipfo quandam numinis potentia 
effe rati,errore facrilego , cultum facris ei debitum exhiberent. 
Tandem i leone Cattanenfi Epifcopo riuina virtute ex impro- 
uifo captusjin niedia vrbe coramomni populo in fornaecm igne- 
am intect.us,ignis incendio confumptus eft; fic£%UnaIaftitia prf 
ualuit,vt qui fe ludicibus forte minus iufto zelo moms eripuerat, 
c Sancti Viri manibns elabi non potuit . 

Noftris tcinporibus Cafarium Malrefium Pariftjs captum fuif- 
fe,fed e carceribus aftn eiapfum ferebant ; idq,- ei Eazius Inquifi- 
tor inter c^rera in Iudicio obijcicbat:Scd cum vrgeretar, & dam- 
nanonernmetueret, a Ciubernatorej qui tuncerat, ludicibusEc- 
clefiafticis fuperfedere iuifisjereptus,m Aulam irrepfit,& ibi mul 
ta de nouo carpir edere. Cartas lufonas in alterius eas tenentisma 
nu,ipfe diftans fic mutabat, vt bis , terque alia in eis figura appa- 
reret . In aiteratnenfae partepofita vafa ad fe aUiciebatjmoto vi- 
tri tantum fruihiJo.Cogitationcs nonnunqnam diuinnbatalienas 
vtcumfparfafaccariminutorum granorum in menfam inagna 
multitudine , quod quis fibi granum mente delegiffet indicabar* 
etiam fi qtiis in deligenda re propofita dnbitaffet, addebat hxfi- 
tationem,& refolutionem.lactabat quod alter eflet elefturus , id 
fe diu pra;nouifle,& alia multa : propter qux tertio in ius ab Illn- 
ftrif. Arcbiepifcopo Mechlinienfi D. Honio Anno 1 <5bo. vocatur» 
cum fiftere fe pollicitus effet , aufugitad afyhim omniu Antichri- 
fti prscurforem. Priiueps ille,qni prsftigiatorem ludiciOjautho- 
rirate, non uire, enpuerat , vix bieiinium fupernixit, & florente 
atare interijtjnec quidqnam illi.', poftqusm malar caufie defcnfio- 
nem fufceperat , poflea frdicirer in gnbernationc ceifit . Ex quo 
patet , quod nunquam Dcus impunitos Principes finit, hoftium 
fuorum defeoforesjeum nominatim vetuerit a ne preftigiatrkem a 
^msviuerepatiatux, 

%An bxc Magia habeat qmfdam effetlus yerm . 
Capit. 1 J 1, 

Boftrina „ 

QV I affcruerit omnes effectus Magfa efle v eros,veI credatom 
ncs efle pTzhigiatorios,raphanus fit,non homo:&epius Dc- 
l«on decipit , quia pacer mendacij eft , & praftnngit ocnlos, auc 

fen- Compendij Maleficarum. 

fenfib aliis iUudit obiefta vana imagine: nec rard DeilS irnpedfr,' 
vtcmodipfe vellct,ac pofletvere facerein Magorum gratiam,no 
faciat-quod cit cermt,ad praftigiavenit,neimpotena ipfius dete- 
atmr Quando autem Deus permittit; & Dseppn vult verum cffe- 
%am prc ducere,fi is eius vires non fuperet , mhil profedtd prohi- 
ber,quominus verum eftectum producat,tuncenim applicat acti- 
napauluis,& caufie naturales verum cfcfliim gigntmt: idprobat 
D-Diony fim b Athenienfis,dum afFerit,qudd Diafcol us peccadoj 
non amifsit fua dona natnralia,vnde fit,vr habeat vires naturales 
vaientiilirntisjcuni diu.turna,,& multiplici experienria,vt vere ef- 
feftum, qi:em cupit , pofsitproduceie . Verum opera Magonim 
cum fitit pra-fd*4iata,non funtverajfed apparentia, & hoc proba- 
■ tur per Giicanf c quando loquitur de Magis Aegypti,qui videba- 
tur i"acere,quK faciebat Moyfes,& vtitur his verbis .- Ipfi quidem 
virgas in ferpentes comnmtabant, verumvirga Moyii ipforum 
vir^as deglutiebat.Mutabant & ipfi aquam in fitngtiinem,fed im 
mutatamTemel , naturje pri ori reftituere non poterant. Educe- 
bant & ipfi ranas,fed ab i jfdem edes Aegyptiorum repugnan. no 
porerant . Ijfdem facultas erat Aegypiao; vexandi , fed fanandi 
fuppticij potcftatem nullam habebant:quinetiam ipfornm corpo 
ra Deus mayis puflutis aiflixit,qudm reliquorum,vt hinc maniie- 
fium fierct fnon foium ipfos panas diaisiriis irrogaras inhiberc 
«onpotuhTe, fed etiam cum csteris eadem fiippiicia pcrtulifife. 

Quoad vero certamen Magorum Aegipti cum M»yfe de mir* 
ctilorum patratione,defendi quidem poteft opmio eornm, qui pu 
tauertint Magorum ferpentes & ranas priftigiofas foium fuiife. 
Scd probabilior videtur fcntentia cseterorum , qtiia uon folu fcri- 
pturi eft magis confentanea, fed etiam > quia a Philofophic fcitis 
non abhorret . Nonne dicuntur Magi,fic fccilfe ficut Moyfes? fect 
Moyfes vcros ferpentes,& vcras ranas produxit J ergo,& iilLSi Ma 
goruni fucrunt apparentes folummodo , cur hancfraudem non 
detexitMoxfes? non enim in re tam graui , paflhs eftDeus jllunv 
dccipi.De modo,huius produ<ftionis adhuc vertitur controuerfia, 
fed videtur eorum ratio potior,qtii cenfent diabolum,non aduer- 
tentibus fpectatoribns,virgas fubtraxifle,& earum loco veros fer- 
pentes fuppofuifle,tam fubito,& fubti!Iiter,vt Aegiptij fpe&ato-. 
res,credcrentomnino,ipfaruiu virgarum fic commutatam forma 
fuiffe , & propter hoc etronetim iudicium fpefiatorum , dixific 
fcripturam,virgas in dracooes coauerfa$,non rci rentate/ed ho : 
*pjuttm opmione . Extm- ' "; "" ' liber PriiwiS • i ? 

Sanftus Oegorius Magnus in vita S.Eqintij refete qudd Eafili- 
us Magus>fuis incantationibus , tam fortiter luuenem qttandam 
Monialem in eins amoremaccendit vt fe erudeliter dilaniarct, & 
fere moreremr,quia nonpoterat illuni videre . Idem Magus, fie- 
pius fuis carminibus,per dcmoncs in acra S.Eqmtij Cellam fub* 
leuauit . 

I cgitur quod Pafetcs Magus incantamentis quibufdam facie- Ju . 
bat,vt repente conuimum ftimptuofutn exhibtri videretttr.rurfus Appfonct* 
vbi libuifler,omnia euanefccrcnt . Solebat quoque res emerc , & w ™ P«* 
pretitim ntimerare,verum mox numi clam i vendttore adempto- c "* 
rctn redijile cernebantur&c. prsctet ca, qux iam di&a ftmt de Sy~ 
mone MagOjConfueuit, 

Reges Facere,eofque deijcere potttifie. Falci prxcephTe, vt ipfa 
irer,& meterer,eamq; jnifTe J & decuplo phis.cseteris mefiiiife.Ide, 
cum efiet aliquando ^ckiie Meretrix in Turre quadam , & accur- 
rilfet multitudo mgt ns ad eam videndam 3 Turrimq; vinxiiier tU* 
multitudo,& aftantium coronajecir.vt illa per cunftas feheftras 
Tun is illius oinm fimul po pulo profpicemur J & procumbere vi- 
derctur. 

Anaftaftus Nicenus , inquit b S/mon Magus ftatuas faciebat 6 „ 
ambulare,&in igne voIutattis,non com burebarur,& in aerevola, Sa ™fou 
bat, &exlapidibuspancsfaciebat:$erpens fiebat, & in aliquas 
alias beftias transformabatur.-thias habebat facies.iti aun-m con- 
itci-tebatur.-in commujs exhibcbat fpcflra omnis rreneris ■ efHcie- 
bar 3 vc ir.vdtx vw.bvx eum praxedcrent , qnas dieeSac efTe ammss 
dch:nctorum.-Vafa,qtts erant in rdibus facicbat videri , tamouS 
qusr fua fpontcmouerentur ad minifterium ijs,qm portabant Pubratmis narrat,qaod ZitonEoemi» Magus, artem ftumo- , - 
ftentam,.mnc fua,nonc aijena facie,ftaturaqf.- Item in P u -nura 
& fenccac cofcftim in I an3j & panno fordido Reg f <§ 3 £* 
ambuiantw, m terra, ipfc tanquam in aqua nauigabit aWquo' 

al hgatis fubfcquebatur . Conti Juas pmere3 R ? ™ a g n £ 

rem.in pedes botim , mterdum in vnnul^s eonorrm fJ ■ r * 
bat & qiundoque froti eorttm ceruifta 3 £^ cerentj t Compcndij Maleficarum . 

«M*nr ne rurfus caput,& ora ad menfara referre pofTent.Trigi»- 
S fuc b nc fiSina»* ex manipulis feni effingit , .Uofe pifto<| 
nr^imd Michaelis cuiufdam pifloris locuplens extrud.t, propo- 
Ej£ i - «na!e*,q»io piftor voluit pretio,hoc tahtum Emptorem mo 
ne Jne gregem nmium ad flumen lotum compellat,qua ; ilte mo- 
Sne ifeglec^cernit in fluminc mampnios flu,tare,fu>bu S fub- 
Ss-erS diu venditore quzfito , arque inTaberna tandem v. ; 
na7iareperto,m qua porreftis pedibus in fcamno rccubabat, du 
CS usaltao pede correptum excitare vult,eum a cor 
porTprotmus cum femore euellit.-clare Zitone quarntantt, & ob- 
forto coIlcEmptorem ad Iudicem trahentc ; p.ftor m mamfelto 
derrehenfuVfacinore , vt fibi videbatur , damnum damno adui- 
dit De hac iafiarona arte Magorum.vide Phmum,& Aulum Cel liumIib.io.cap.il. 

MagiperDiabolummirA fttciunt. Caf, IV. 
poftrina . 

i Trum,a miracnlo , difcerni noteft pluribus decan- 
t fis, Primo.fierTeausfuperetvires rei creatat, K 
L naturam,tuncmiraculum ent . Secnndo,fi cftettuj 
i non habeat propofitum finem bonum, vtput i ialu 
^JCiXjvsJfi tem fp.ritualcm,vel corporalem , fed folum fincm 
I^^ta^iofitatem , vel quid fimile repugnans bon.s mon- 
malum^vtcun miraculum . Ausuft. a &|exhoc 

m f . 16. P 1 , 'v, f„rnrT . fed falfa ; tunc emm temponsDeus laxaoit 
^IThJSenS "t ^ta. fii£ paturalibus vtatur , & tunc talia 
^bSCSa facere pofle , vt in errorem ind* 
SSSS^n^ crunt miracula illa, nifi apud d- 
SSSSSSSSiit diaboli vim,& poteftatem, d.ceuturta- 
los,qui n ;» n ! mt "° uc V cd miracuia falfa^&apparentia . Tertw „ 

? en0pC £T m r feVa dcfid nt in minimts ,Ted miracula P erie- 
doemonum miia l.cpe otnL * m , «rt-amine yaeonira 
fia funrvtpote Fei opera, P atet Exod.8. de ««amme a fe 
J, 1 Onarto , dcemonum mira , vcns rmraculis iuperue . 

4ut fijpciftitiofisprec^^^vel fignit. ^ Liber Priititwv t> 

Hii fic fc habetttibus , dicimus quod mfrscul* proprie didi . 
ntillus MagoriimefEcere poteft, tum quia , facere miracnlum eil 
potentiae infinita:,& ideo Diuiuiirati referuatum;tuni quia,omms 
creaturc. poteutia,namr;f: eaneellis Hmitarur,quod fi non eifer,nS 
habercmus efficax argumentuin probanda: veritatis fidei , quaia 
femper licclefia miraculis eonrlrtnauiL Dicimus ctiam quod Ma- 
gi,non ponlint abfohite mira operan,liocparet,quia , tuhil rc ve- 
raabfolut£,& perfeiuirum eft.quodnon idem fit mtraculum. 
Vcrum eft quod Magi poflunt operari multa mirabilia fcciidum 
quid,feu relpectu noftri.dccmone .idiuuai.tc,&: Deo permittente; 
probatur,qmap]unmi funtmiri , & occulti effcctus rerum , quos 
omnes nouSc diabohis,& quofcnnqtie narurahter nouit poffepro- 
duci^eos ceIcrrime,non tameu in mftann,, producere poteft . Po- 
feftmulcL'reIacdeCapra,& de Vacca, illudque transferre ad 
mamasftatuzareacfiuemarmorex , ita vtomnibus vtdeamrfta- 
tuam ipfamemitterelacillud . Poteft poffidere humanum cor- 
pus,& ira mouere' humores.vt varias febres , diuerfos dolores , & 
grauilfimas xgritudines generet.Poteft impedire motum lingux, 
manunm,crurium,retinendoia venis fpiritus vitales, &poteft im 
pediremeijdemadmembra genitalia difluant, & fic impediic 
virtutcm generanuam , ita vtnoupoffit vir vxori debitum folue- 
re nec cxreris muiieribus commifcori.Poteft genetare grandines, 
phiuias,niiies,glacies , quod intelligendum eft femper , Deo per- 
mittente. Poteft ita mouere inteMedum noftrum,vt viria faciIiLis 
apprehendat,& in ma!o callidus fiat,quod contra efficif An^elus 
bonus,quia confortat intelleflumjVt cognofcat clare veritatcm , 
& illam ampIcctanir.Poteftdiabolus memoriam iuuare, eius or- 
ganum adaptado,vtfacibus recipiat,& firmius fpecies retineat, 
veImotuIocaIinoxiarepeIIcndo,veI muaiitia applicando . Po* 
teftetiam modis contrarijs phirimum debilitare , & tollercvt 
fuit obliuio Stmonis Thuruaij Angli , qux exDei mfta punitionc 
profluxit.HiccumeftetDiaiecticus acutiffimus, & Artmmlibera- 
hum.magni nominis Parifijs profeuor,palam inScholis , ncn vc- 
rebatur iaaare,fe fdretotam Chrifti legem,ac improbado, pof- 
feeamannihilarcSedita fubitaobliuioacpercuffiis fuit ,vt pri- 

Ph i etom L e SerC * Dixl fl, P eritIS ^ poteftSio- 
uere m elleftum noftrum ad malum, fed poteft enam meliorem 
&fobt,borem reddere qtioad fuu&ones ingenij, & ted£££ 

buSSoSr C L ° rg3ni di ^tiones iepulfis mom 
K.Ml lj humoribus denfionbuj , vd agentium naturalium adhibi- 

C 2 tis Compendij Maleficarum: 

. » L.Mtfn vel fpititibus fcnfitiuh cxpurg3ris& ad orga- 
riSn ,r C ™% Sfa&Su * inis defecatione ijfifaJ fpmribus.mul- 

^r^hW^ ^™* q-fioffci Umeftj fic 

Damon btrahcre taffl cko,& aham fufcfhtue 

£^ inmos S*£» .inmentio» fallar, efsq, P^»- 
^hanopofterioremmtegram comiernonem Taks creaenrij 
S^mSamorphofo; Piomcdis fociorumm aues : * 
^SnCeroamf vt ^*g^£fiffij£ 

tS&. ^^ C ^^S^^^ rcgulisdcpre- 
b nbr. 7, ymd.caiiK . Quare prse j locah & 

fnperat actiuitatem ww 1 ' rnrar ; 0 i mnc mteruenit de- 
foWtio mortu^vet v ^X^ndS mfum efr, fta- 
^SS^^^^o. ExLpiom pnor, eft 
tim ^^"g^aDdera arcu dc certo ligno ,b fagirta al 
quando ^ potaom xj- f eiaC uUtur, & ita facit ap. 

tenus fa«A f^^^J^ latitudims^quam* fuit faeit 
parete mloco Humen en^u accraree qiim, qui moxfa- 

Dasfi f\S5SStia,^ intelligeu. 
?V 4. tc.qudnarratNicet" d ■™™ > luribusmo disdecipit fenfua 

noflros.Pnmo qnandou imbuat medmm ali- 

^SaSF^^ tranfcuutes,fic mod.fican- 
qoaqnabtate qu^penesp^ Itnira f«a- 

tnr,utnon reprc{ententoDic« ^ ebibat) poftmodum uerofup 

t ur faU& Pf^^ ^fl 
pofita cande^^mtturp» ^ & c 

faciespr^fcnnu^ ouocephab u,de ; { 

candela,illa uau£ omnes q 4^ aa - s in f pif fcntur, unde p« 

buntur a Tertio^ lia P or " " !. rr , >,j & c ft feftuca.Quarto.fi mo 

• uideanmradnaaigi)nw.um f ant afticum fim.Ie rei 

pn tatitw . feparatione , ucl conglutmat.oneU- 

cultation€,uana colia tione , ^ H milllbus , globul.s , Liber Prirrsus. ir 

tut aliter,qu:im fnntjtit contingit cbrijs,ac furiofis.Tandem dico, 
qudd Diabolus potcft fic componerej & ordtnare f anuafmata , nt 
qtiisetiam ttigilans ( quod dicitur ) fomnietmore dormientuun, 
& putet k ea fenrire, qi«e nou feafit^uxti Caieunum 2, 2, q. py. 
artic.j. CAefarere Phiiippi , quam phamices Panenda Hocant , fcrtor 
ui6Hmam quandainjn quadam diet feiti Centilium fiolcm 
nitate mactatamconijci in fontcs , qui illic ex radicibus montis 
Panei prorumpunr,ex quibus Iordanes , emanaredicitur, eamq^ 
D.rmoms ni,acpoteJtate mirandutn inmodumab eortim afpe- 
ctueuanefcere niiracuktmq; uideriprefentibus valde mcmorabi- 
le; quibns duni agebantur Afiyrium quodam tempore forte inter 
fuifle,& cum tnderet tam multos illius rei admiratione ftupe£ac- 
tos,eorum erroris admodum miferrus eitj deinde fublatis in Coe- 
liirn oculis Daum omnium moderatorem per Chriitum fupplice 
preeattim,ut Daemonium illud,quod populum tanto etrore ceca- 
uifl'et,comprimeret ipfiim a fraude,& fallacijsjquas hominibus fo 
let intendere,coercerer.Hoc modo cum Deum orauiifet, repenti- 
no Viciimam fontibris fiipernatafle vifiim eft , atq; ita res illa, 
quam tantopere admiran confiieuerant, ad nihilum deuenit , vf- 
que adeo,vt nulktm in pofterum ex eo loco,ex ca omnino ederc- 
rurquidtale . 

Cum ex akioris Pallari j Conftantinopolitani loco Michael St- 
cidites nauiculam vidiffet,qua ollix } & patina: vehebantur, carmi- 
ne niagicofecitjvrNaiita exurgcret 3 & vafa nouprinsfenre defi- 
fteretjqnam in puluerem redegiilet . At mifer, paulo poft barba 
apprehenfa cum lamciitatione amota iam caligine, coepit deplo 
rare . Qurefiois cur merces fuas itatractarir,refpondit, ctim do- 
lore.-qnod cum eflet rcmismtentiis horribilcm ferpenrem fuper 
vafaiacentcmjocultsin ilJum coiwiinentibtw eonuerfum inftar 
denoratari, vidir, quiprius volutari non deftitit 3 quam vafa con- 
fraflaeflVnt . 

Auditealiudcxemplum, quodproptercius lepiditatem fcri- 
bendi laborcm miniine recufo . 

Tcmpore Sigifmundi primi Regis Poloni* , Tacobus Mdftinch 
Prstor Oppidi Brezmi jleuitate quadam animi ductus, authorita 
temmomenq, chrifti fibiadfciuit. Petrum Zacorich, Cracouie- 
rem^teroiq; flbi fiimles latrones duodecim elegttjfingulifq; no- 

miaa m Compendij Maleflcarum; - 

mina Aooftolorum imponut,fe vcrd lefnm Cbriftum appeliamt, - 
vTas vb, q) ambulantesprodigia prxftigiatorum more 
SSS^oSSmfy alios, & latrones velut mortuos fubor- 
t^ercebant^tui Ji>. . d lllto fa sp nmo impofitos,vbi 

^Si^SS» nomme^hriui fuis manibu, 
paucs in furnos imponcbant , mnomlneq; Chr.ft fm, 
cnn i?.ic ante non euent, promebant cum .ngeitti ffmplic» Vutgt 
Smiratione . Quodam tcmpore ad Ccftochouiam monaftmuriT 
B V Mariz imagTn* celebre cuiii fuis Apoftohs venu* cnmque ,1- 
Ik aliquot diebus morarentur ,vnum ex fuis,quafi obfdfum a D*- 
mone fubornarunt, cuius opcra viftum aquirebant ; ille enim per 
hofpicia ambulans, carnes de coquina rapiebat , & m fucs proij- 
cicbat.qui cruce illas munientes carnes comcdcbant . Cumq, ilhc 
ingensconcurrfuseflet populi adD.V.imaginem.- Sicophanc* ihi 
obfeflum fuum adaltareducuntduplic! uefte tndutum, in cuius 
intercapedinem necefiaria imponcre poflcT.-Lapillos ucromtra m 
dufium illi impofuerunt,cumq\ ad alrareducercmr , ille c mam- 
bus deducentium furibundus fefe proripiens , m altare denanii 
onuftum irriiit )P ecuniafq, rapiens.m ueftis dnplicat* intercr.pe- 
dinceas abfcondit.Monachus ab aitari diuino mternnflo officio, 
aufueit,c^teri Monachi accurrentes dngnmm eius foluunt.ibi ia 
pilli dumtaxat in terram ceciderunr, P ecunta uero in uefte duph- 
cata remanfit.Monachi,pecuniam arte Psemoms m lapillos con- 
uerfam purantes.exorcifmis eam m priftiaam formam transror- 
mare mtebantur,fed cumlapilli permanerent; Monachus hbrum 
facrum indignabundus in terram proiecit dicens, fimilem Dxmo 
nem numqidm habuimus;abite cum eo ad omnes Diabolos;Sico- 
nhantffiiili cum pecunia refia inSilcfiam fugennit,ubi apud Ma- 
tronam Nobilem m quodam pago diuertentes , cum illa uiro ab- 
fente eos recipere nollet faltem m3 P pam,ueI telam ad lacnfiean- 
dum perierunt , at mulier fafciculum telsr illis obtulit, tunc illi, 
hanc nobifcum acci P iemus,& Chriftus ribi benedicet, ut tibi hnu 
abundantius crefcat , pftende aliamfi habes , quam cum firmbtcr 
accipere uellent,mulier recufauit,marimm umcns,illi autem fru 
ftulum fomitis cum igne in telam clam inuolncntes mulien tradi 
derunt; itaque arca a tela ,ab arca uerd domus accenfa fiut com- 
buftaViro domum reucrfo,Vxor ob Chriftum cura Apoftohsnia j 
le tradatum hoc fibi lufte contigifle dixit , at uir ira acccnhi» > ia- 
tro,inquit,hic fuit neqmffimus,non Chriftus itaq; cum uicims eos 
infequitur,& in quadam VHla eos inuenit. Tum pfeudo Chnfh» 
adillum qui vocabatur Petrus.dixit, ia mca paifio Petre, caluqs 
" quem liber Primus? 13 

fjnem bibftnriis fum appropincuar , cui Petrus, & mini, v t \ ideo 
Domine,imminet;ilIe vero dixit. Petre, ego hinc aliter no porTum 
ettadere nifi per feneftram; rum Petrus, & ego te quoad viuam no 
derelinquam,fed quocunqttc fugeris, fequar . Ergoperfeneftram 
aufu<nt,c:eteti quoq; ApoftoIi,qua potuerunt, enaferunt 5 Ruitici 
eos feqiiuti,bacnlis,fuftibiifquececiderunt, dicentcs . Prophetiza 
nobis Chrifte eurh tuis Apoftolis , m qua fylua baculi ifti creue- 
rint . Ergo plagis cmendati , vit.im fuampoftea emendauernnt» 
dicentes, dirKcileeftnobisCririfti paffioncm, Apoftolorumque 
tormenta fubirc.Sic Poloniae Cronica. 

j^uas nam formas confueuerit induere diabolus ad bomines deci-, 
piendos. Cap. F. Doctrina . 
' Tabolum fcmper ftudere hominis damnationi , & 
cxitio ccrtilfimum cft,quia eft mali atithor, nequi* 
am origo : corruptor feculi : hornini femper inft- 
diatur: laqueos tcndit : lapfus parat : foueas fodit; 
*u,-u\j i ruinas aptat : ftimulat corpus : pungit ammas: co- 
gitationes fujgerit malas .- immitrit iras: dat odio 
virtutes : vitta additamori .-errorcs femmat : difcordias nutrit; 
pacem turbat : affeclns diffipat : humana yiolat, & Diuina ten- 
tat. Hineeft , quodeum retibns fuis incautos irretiuit, plectit 
eos plaga tnmoris fuperbise ■ doloris muidi.z.- fcetoris Juxurii:ar- 
doris auarith:.- torporis de/idia; , & mcerons friftitix , De tumo- 
redicitlfai. 1. Vulnus, & littor,&pIuga rumens,non eft circum- 
Iigata,nec curata medicamine . Hac plaga percuffus fuit Rex 
Ozias,quia praftimpfitofferreThtisDeo fungens Sacerdotis of- 
ffcio. Ded oIoreHicrem. ly.faelus eftdoJormcusperpetutis, & 
plagamea defperabilis . Hacplaga pcrcufTiis fnit Antioduis2. 
Machab. 9. De fcetore dicitur. 1. Machab. 14. qudd contamma- 
bantomnia, qtue in ejwaritu Sandtorum fuertint, & infercbant 
plagam magnam caftitati,& hxceft plaga leprse, de quafTtme- 
tio,Letnt.ij. DeArdorc.Lenit. i^.plaga combirftioniseft,&lf. 
16. taj, qui Iitantnr fuper muros cecti latcris , lccuimini p I a o as 
luas . Dc torporcHierem. 6. omnisplaga tnftitia cordis.& ifte 
Juntplags vitiornm quibusdiabolus pJaqat,& vulncrat fecmaces 
luos,qui ramqnam cseci, non confiderant mortis horrorem • In- 
Hicisturorem: Inflrm dolorem 3 & diaboli furorem . Iiiduir 

igitnr 14 Compenclij Maleficarum . 

. u i„* mvnm & exibet fe,obtutjbus hominum , fed Co£ 
KSSS^^I^* - eo operari c*cra viralia , fi- 

£ " SStur talia bperari , rion tamert vere comed.t , bibir , au t 
JortSt & fi comedit.cibus qni intra rtomacun i defeendit, non co 
aertSr ad nutr.endum corpns i!Iud,cum non habeat ammam in- 

SSuin eft ieitur,diaboium pofie afiumere varias formas, & 
nifi impcdiatur a reo,pofle,qua veht apparere forma; humanam 
oerfeftam , & omni ex parte pulchram , atq; puJcherr tmam exhi- 
Kn-e aualemfortalfe fecxhibu.t B.AIbtrto tarmeliw,a quo cru- 
cis fieno fti«?atus ftft ; Solet tamen ei obftarc dmti* voluntas vt 
ferr.per adfitaliqmd,quo detegaturcius fraus,& immetas , Dcus 
eiiun certis ammYimm formis.nonduni vti permifit damonia, vi 
dc cet.Columb^feu Agni,eo qudd Agnus verus fit Chriftus,& tn 
rn himbs frecic fpiritus fanftus confueucrit apparere,quia ettam 
Cc antmalia cio lo carent, & nullnm folcnt inrerre damnttm I i- 
bentius mduit animal.a,.n quibns aliqtta funt.qu* culpentur.For 
m hirci e5 efl antiqua , quia hac vtebantur hcbrci in facrtfic.j > . 
Hac rempeftate , quando mit paftum cxpreilum , fc fc ofterr c va- 
fpicuum vtiili forma ; poft ve.dpaftum quando adortndus cft, 
femuer in forma hirci,& quidem fa^afpeasi,afri,ac oltdi.Hmns 
rc-i ratio vana eft, primcquonnm ob reUterenriam imcarnat. Vcr 
l,i Eeus non patitur cum tunc aiTumere humanam formam,& huc 
oertehet iftud Apoc.i *.traduntur impij beftiam adoratun,ideft, 
Siabolum in bcitire forma . Secnndo,quia olim cohientnt diabo- 
Ium in hifci foi ma,ideo dccmones vocanmr,Sahinm, hoc eft, pi- 
lc.l feu htrfiiri ■ Aiia caufa reddi potcft,vidcIicet,huius animald 
fuoetbia & r alia vitia,quz roonbus , & afiionibus fiiis dnemoncs 
ftidiofe Imitantnr 5 vt oftendit Rcmigius a Pcmq; hircum , fm 
' a> ' , ' ci " capram indufequia hircorum,qui a fimftns iocand. funt m ludH 
cio c?nutcft,&'hacforma,vtplurimiimadoratur. 

Oindo i°itur familiaritatis , & fidci fpecimen prxbcre vult fu- 
*^effiefem canis , vel felisjfiquis aliquo cft deuehendus , mdutt 
formam equi . Si ner iocum anguftum, vel r.mam fnbmirus , vd 
c uftc^ibus inufmus,fitmus,VefpertiIio, vci muftella. Si qnis 
fir prsfens , & colloquium poiiit impedire, vel ipfe velitlaterc , 
mufcam-tadirit,8£adaures appropians , qua: vult fiiggcrir. Si 
intendit «reyes lacerare, vel in hommcs feuire Iupum mduir . Si 
ouos vu!tterrere,aut turbarcfit gallus gallinaceus magnus,& fc; 
rox fic apparuit Pachomio . Vt coruus,aut viiitur,S.Romua!do, Libcr Primus . 2? 

Vt VuIpecuUS. Hilarioni ^Vr canis, DunrtanQ . Vtferpens Leo- 
«ardo Corbeiacen fi Vt DWco. Sanctx Margaritz,& Ferdinand» 
Cafteilc. Comiti.eiufq; exercitui . Si vulrindncere aduialum,fpe- 
cie boni,indtiit formam Chrifti,vtS.Martiiio,vel infonna Dei, vt 
Theodorx,vidii2e, vel in forma Angeli, vt S-luIiana: . Deniq; for- 
mam afliimit.qux mftituto maxime & accomrnodata, & quia ad 
omnia fere idotiea eft humana,hauc,vtplurimum affuaiit, non t* 
men codemmodo. In nuptiarum ponjpa appartiir calamiftra- 
tus,fiue rufus,procaci vultu,& actiofus.Maximo Rhegienfi appa- 
ruK,vt nauis . EuagriOj vifus eft vt Clcricus hxreticas , Machario, 
femel appannr vt meflor , feniel vr pharmacopola . Nathanaeli 
femel vt feruos loraiius, femel afinanus , rtgens nfinnm . Apelii, 
vifuseft,vtpulchra,& compta , & illecebrola mulier. Morituris 
folct maxime apparere rerrifica fpecie,vtS> Martino,qui dixit,ei» 
quid aftas cruenta beftra? Florentro,vi fus cft, ore vaftam flammi 
nanbus,fnmum fundens fu!phnreum,Sancta? Oportuna; apparurt 
in fpecie nigerrimi icthiopiSjcapilli, & barba ftiilabant quafi picc 
calidam,& liqiiidaii^ociili.ferrum ignitum , & ftricturas fcinril- 
lans,euius rei rarionem Angelus reddrdtt S. Aichadro , videlicer, 
hoea Deo pcrmttti , vt talis terror , tam ternbiiis vifionis purget 
infanctis 11 quid adhticexpiandiiui eft in illis. Quamurs autem 
ftudeatdiabohis , & veHthomiriispulcherrirnam fimilrtudmem, 
vt plurimum inducre,qii3e Dei bonitas eft,tannim folet afllimere, 
quam,&qua!e:n illi Deuspermittir,tefteD. Chryfoftomo b , & t, j, ont t - 
ideo.vel ipfo inuko ficri videmtis,vtqui non obefx nimium men- «k.Jw*». 
tis fint,femper,fi atrendant,fucurn ftudeanr apprehendere . Vel 
fefe ofrett diabolus humano corpote atro,ilIuuiofo,fquaIido, fce- 
tente, tetro, ac formidabih, aut faltem, obfctiro, nigro , fcedoq,- 
vulni;naribus,vel dejormirer fimis, vel immane aquilis orisricttl 
fparfo,profundoq; luminibus valde abdiris flamiijantibus,mani- 
bus.pedibufq; adtmcis,mftar vultunsjftrigofis brachijs cruribuf- 
quc , & admodum pilofis,capi inis ^etia vel afininis tib!js,vno,vci 
vtroq pede bifido . & corneo , interdiim & folido vngue , mter- 
duh£mutili pede altero,veI vtroqj , demum ftatura corporis nun- 
qnam iufra,ae decora, fed . cui femperadfitaliquid infolira: no- 
tx.deformiratcm, prauiratemq; dcemonis demonftrantis . 

In aflumpto corpore diabolns loqui potcft, & folet , & cum lo- 
qunur, vruur, vt plurimum fermone regionis iflius incola", tefte 
Pielio c Sed ntimryoce ftridula (qnodetiam notandunicft.ad < l M'*« 
TOgnofcendarn eius deceptioncm ) fubfibilante, confufa ,cbfcu- niQ " ib<ts - 
r3,debili,pufil. aj & quafi ex dolicvel tcfta nafcente nmofa • hoc 

D do. % $ Comf>endij Maleficarum . 

Jf Anrrtu-CiPimm confeinones apud Remigium d & quandolf- 
— ^S^SS&^ qufcm «£ , Aidcri ifi aflumpto corponr, fo?pora a fll.mpt a (;»tu«acorpota, nccnc, & exqua mattn* 

finr i;ciuiim eft,vt inquiramtis . 

Afcunt Dofiores bokifmodi efle vera corpora , quu habent 
„ 1C nfuram,& colorem.qu* qmdem acc,dent,a,non font : fine fub- 
ftantiauixta phiiofophum diccntem; accidcntis eftdfe inefte. 
•Vcrumi^ccorpora, non funtvera corpora fccundum natur* 
ventat e n I ,quamexhib e nt J Vrfi,Leoni Sj ferpcnt 1 s 3 &c.quafieflcnt 

vera cornora,non ftaum euanefccrent , vt fit . Qus corporaigi- 
Z erS ■ ?Terref trta forteSquaqni, quia terra non potcft tota ft- 
Zl ftatim euanefcerc *fe veftig, j nota . Erunt forte .gnea?^ 
mme oma arderent,& califacerent . fcrunt nc cx aqua ? non quia 
q^S refolubtlis, vt funt corpora a dcemone 
Sm*a . Erunt igitur aerea , aut ex ahquo craflo vapore g^ra* 
ta hoc docet expericnria/jma, quandoq; corpora humfmod, fue 
Jfmt S&° lancea , vel fecuS percufla , nmilominus tamen partes 
SSuni in vnum funt coniunfis , vtpatet : P er ■exemplapaf- 
fimno a a Ratio autem cur diabolus vtatur fimil, deceptione, 
Sondet ur. qu6d,cum eius liberum arbitrium fit m malo fixu, - 
*3£S& potciUec vult reuerti ad bonum ; ,dc,rco,qu,d ; j 
c L1 id vnlt ril id eft ad abquod mal um, & damnum , & hinc fir, vt 

S § animam illius,co folum coufilio,vt famthamer eo vta ur, a„ 
?pparet!& illum i acilius decipere poffir . Ouando qu,s illum ,n- . 
> «oLt aut coniurat,exhibet fe videndum ,aut fentiendum, vt crg 
Sanfhomincs mcai tationibusiPinina lege vetins, & damnatis. 
KnekTtShi fumbus,herb,s,vcrfibus ) & carafienbus,vt homtnea 
fS u ncrroresinducantur. Obeditillis, qui illum muocant 
c b s facris,vt crcdatur,illum habere partem cum D^naT^ 
t ia } & quamms non fubdatur diabolus corpor,busc« cf .b^ ^ 
corutn conftellanoncinuocatus tamen fauet apparentcr muocao 
tibus,vt erroribus eorum dctincantur , qui tnbuunr rtWKm a» 
«Wydcr.bus,qus m bondnes neceffitatem mdncat . F.ngitta- 
riem fe amare virgines, & hbenter illis fe rcprafeutat , vt crtcU» 
houiines,illum cfle pudicitia: amatorem . 

Extmpla. . 
XT Obilis quida Hifpamis a monre Rupcl ormndus.nommc M Llber Primuj . 27 

Wri plerumq; 111 armorum confliftu ftretiue fe g^iTerar,is erat, qui 
fibi illatas iniurias,irriras cfle ininimc patiebatur,idcircdnonnut 
lis odiofus eranipfe vero,ne abinimicis imparatus aliquado dc- 
prdbcnd«ttrif,fcBipcr dinerforam afmorum generc mimitus 
cedcbat.Quadam die,equo infidiens,domo,laacea armatus, exi- 
uit,& ad pagum, oai Villanoua nomen eft, reru fuaru neeellitate 
ductus,fcce»fir. Nofte fatis atra ftiperuenienre decreuit,mhilomi 
nusdonHireuerti.TranfaftaVilIanoua,erat Romitonu,clatris!i- 
gncis in anteriori parte firmam,intus verd ardebat lapas . Subfti- 
tit Antonius alfquantifper,infidiens equo,vt oraret, & duprece* 
funditjintrofpiciens Romitormm , vidertres vifionese medio il- 
liuspaulatim dererra,pullul3re,tandiuq, erefcere,donec teftunt 
Romitonj capite attingerent,& fic tacit.-e fubfiilebant. Antonio, 
fpcftatis illtSjCcperimtpr.-r timore obrigere capilh, itaque retra- 
ctis habenis,equitando iter funm eft aggreifus , Sed ftatim eleua- 
tis ocLiliSjvidettres illas vifiones fimul iibi pradre, qtiafi ipfum co 
mitatiut';quare,ufe fe Deo eommcndans , ilgnoq, fe Crucis fa> 
pms rnuuiens.equLim, hine indc ditiertebar,illa'que uiciifim fem-, 
pcr lpfum pranbant;quo factum eftjvt ipfe ftomaehabuudus, im- 
pulfo in uifiones equo,!acca illas,quafi uuliieraturus eft aggrelfus» 
uerujmtamen eodem greflu,qtio Antomus,mouebatur il k;fi cur- 
rebat ipfc,cnjrrcbant &c iUx:(i ftabatjftabant; fi lento gradu ince- 
debat,eodem gradu mouebantur, & ipfx , nunquam tamen lon- 
gius ab Antonio recedebant.Quare(etfi inuite jpaflus eft illas fem 
pei habcre itincrarias fodales, donec domum fnam perueniret . 
Antc rcdium Fores grandis erat Cors , & ipfe equo defiliens , cum 
ingreflits efli:t,ipfafmet umbras antefe fpeftauitj Tandempcrue- 
irit Antonius ad domum,vbi erat coniux,qua uocata,fores pate- 
facU- tunt,& fic ingrefliis domum.euanuerunt iaru.E.Fuit ttinc te- 
pons Antonius ammo aded confterriatiJSjCoIore fqualidus, & m- 
ribus ita deftirutusait uxornon dubitauerit, fibi aliqnid infortu- 
niiaccidifle.SctfcitabatiirinajfeduIocaufam inquirebatabipfo, 
ille tameninrerim nil refpondebat. Accerfiuit uxor iutimum eius 
3micum,uirtim nobiIem J prs:c]ariim J & doc3um,qui uifo Aiuouia 
mottuo.non diSfimilijpetiuit ab ipfo,n e granaretur* quidquid ha 
berec illi aperire.Aiuomus cccpit fingillatim ordine omma rece- 
fcre amjco,Hk tamqua prudeus muita fubiunxit.quibus fiiaderct 
timorcm a lepe!!ere,& cibum fumere.Faftopoft canam tempo- 
ns mteruallo.decubmt Antonius,& tuc amicus , relicto apudde- 
combcntem Itimine,foras prodijt 3 fed ftatkn cxclamas Antonius alra uocejfuccurrircfuccnrritedntrogreffi omnes,qtn 
cxpoiiut,trcs illas umbras , iternm adueniffe , q ax ten exierant, 
terram mani > 
bus J* Compendij Maiefcaniffl* ■ 

fo? ^i mim notabccni uix ftnile auditum eft,hoc me.no 
Reccntms hiftori arurnFrancoriirn fcnptore , 

rixp rodnmn . » ,ta ^™^f °" ldam tonuerfus Monaften, 
ait .eitur . Philippo Bc oRv^JJ . ^ Natalltia fefta s q- 
Valhs Sara: «Jg*Jg C Adan £^ da ;, nicum famo lofe 

rno ^f^teXSe^ftctt arbor in S ens,gelu,& ptmnw 
tnx cmwndirequciter.ini ilis. f eradiim, & corpus cu- 

obfita,ad ipfum P^KSSSSSSS ft£ & niam , qua 
pida;Equus pcncrrefaft ^«P™ nti conatu iumenmra 

P^ f f^^,^^^oPtoquL I fuit arborWIa confeJ 
rctmet,& calcaribus «SgTO ,™S«o*cmpe rehfto . C redit s 
fliin euanuit,odore Kt ^^^„^ fe^, prccibus com- 

mendare fatagit,ac iter mi fobfwfui fc , cui iratus 

Adanms.quoniodo ai t ,me u , domi funt pro mej 

tionibusaggredi?Annekis^re w A biquanrum 
& falutc mea fupphces ad £c"mp e es^ y 

potes,niml ^Pg^SSStS Adamus^tot moIcftiS 
«irogracde^^f^ 

pert,fu^gladmm qm >gSu» abigere conatur . Hoc , 
ciiatcriie enie per atre mui , r „ me diocr s uiri , cui ca- 

pnt cappa,& ^P ui ^"° T sSoIar ,bns oppofiti. Adamus aliquo- 
fcintillatesmfbr^nsradqssounmiso^p Tlin! 

,i« hoftcm ^SSS^SSS &» Anni.Perter- 
^^^SSgScrrculum in tcrra ducere, & i» 
IJt ns f?"»^^ ^fflSre. Adamus confilium exequ.tur , fcd 
^^SSmutataur^as Afmn— * £ 

n P amr inarct = 

lum,monacho prorfus •HdjggQ^ ^^S^ dmtumns * 
runt,Iongafamuh_obtmor C fito tlbci Primus. 29 

Nobilis hirpanus quidam-cuius patria nomenq,- honeftatis gtm 
tia fobricetu&iuitijs fuitus,Dci timofem negkxit . is igkur fta- 
tuit Moniaiium quarundani fcpta mrrare, quod vC faciiiBS exe- 
querecur claues Ecciefi* adulterinas conflan curamt, vt per fca- 
ias qux Sacriftiz de fei uiebant , fibi aditus patefieret Ononiam 
vero Monaftermm ab oppnio erat feiurifiuni, fub noftis arrar mc- 
dium equum cohfcendcns,edr«mcnitfdus,quoJcdMfuuin for- 
tius occliltaret . Defflit equcqup retinacuks feorfum alligato, ad 
Ecclcfiam peruemt.Dum autem anteriores plateas p ottas recludit 
fpcftatEcclefiain patcre, iutufqj luminaquamplurima,ac faces 
arderc- voces ir.m iancamcs,quafifimuscxcquentts,audiuit.Ob- 
Impnitille.&noiinarerei i;ucius J acceiEt,vtvideretquidcflet.Spe 
etatEccIc/i mvndequaq;< !cricis,& Fratnbus,qui firaeri opera 
dabant»reifWtara,tn quorum medio.feretrum magnificentilfimii, 
facibus vndiqs feptum ardentibus,clericos quoqj & fratres , cum 
ca-tero populo , cereos accenfos in manibus tenentes , vidit . Sed 
quod magts admirawottera augehat,illud erat, quod , illorum ne 
vuutn quidem noucrat . Pofl fpcftatum diii faftum,ad vnum Cle 
ricorum lllorum acccifit , petiuitqi quis nam effct defunftm iHej 
cuiusexequius folcmnes celcbrarent. Refp. Clericus , qudd in 
proximoerat ritadecefllwus Nobilistalis, ipfumq; hifpanumno- 
minaint,& tdcirco , funtis eius Faciebant . Subnfit tunc hifpanus 
fubdens,falleris,nam hic nobilis,quem nominas mortuum , vitiit. 
Subiunxir Clerictis magis deccptus es tu,nam vere mortuns eftil- 
le,& non longe abeft a fepultuta,& his dictis,rcuerfiis eft ad aiios 
cantantes ■ HifpanOs valde interim conturbatus , acceifit ad aliti 
eorum,a quo idem cxpifcatus,idem refponfum accepit;quare ma 
gis pcrteirefaftus ille,abfque mora ex Ecclefiarcfiliuitjficq; equu 
confccndens, jtcr crpit domum verfus. Yerum,vix gtefltis mo- 
uere coepit,qudd binc,& hinc,duo terribiles, & atri molofi illi af- 
focianrur,mediuOT ipftim tenentes . Vim , enfe diftricto faciebac 
nobilis, vt illosfugaret , fed fiuftra feinper , donec domum fuam 
peruenit.defcendit equo,& introgreflus,obuiauerunt pueri,& fer- 
ui,qui illum attendebant . Mitabanrur ifti de eius aded mutato 
aduentiijvt mortuononelletdiliimilis ; expifcabantur huius mu- 
tationw caufam,& enixe vrgebanc,vteam apetiret, quibus, nobi- 
lis omniaordine,vtacciderant, recenfuit , ficq; eolloquendo ven- 
tum eft ad hoftium tbalami fui,quibus expletis verbis.uitrogrefH 
fant prasdicti canes atri,qni illum aggredientes,dentibus in frufta 
£omminuemnt,& fic omiutim deftitutus auxilio miferrime occi- 
ditjdumadhuceius funus apud Moniales agererur , Accipeali- 

ud ^Yo Compendij Maleficarum; 

a d eiufdem mattenz,exemplum , ad cognofcendam Dei vindic- 

^aSicTS^ ciegebat Theologia* ftudiofu. quida» 
rfb» nob,litatis,hic priftin* caftimonisA pietatis obhtm m ,no- 
P ! ma"no periculoA labote,pariet.bu s tranfcenfis, m quoddam 
SfteriumSanft^monialiumvfq^ddotmitoriumperucnerat; 

fbi fic pcrmittentePeo,priufqua adeellulam, quaanimovolue- 
bat pedetentim peruemret,obijcit fe ilii fpeftrum fpecie yiri gra- 
uis & honcfti.prolixo capillirio; & barba , lorum ingens in manu . 
tencns,& nulloverbo fafto , flagraminitatur . Veneratad facn- 
le"iunlmceftum,& ftuprwn mifer ilte , fcuto glad.oq; probe ar- 
mltus: ftrinrit gladium; fcuto fe tegit, ictus uibrat, & vt fibi vidc- : 
batunlatus aduerfarij lorum fubiens, multoties haunre , & bra- 
c hiailli,lorumq ; rer c i l Kkrecert6tenet,f e dfemperbrach.umcor ^ 

porUorum parti amputat* fobito iunfium apparebat Tandem 
foearum decuflatiai illi vtrumq, humerum fic vment.boue mor- 
tuum impe w ( fic videbatur ) vt mifer ,n terram prolapfos , vi x 
trepidusfetugaeripuerit^domumreuerfus, deprchcnd.t ad 
modum crucil fibi in pefto^ in tergo . ad quatuor d,g,torum j 
latitudinem,nota contufionis,rubore, liuorcq; imxr* impra^amsH 
Tumuit mox vibex,fiuc,percuifionis fignuro , & cum mtollerab.li; I 
ardore, quafi vermiculare ncfcioqftid, quod grauiffimum crncw-j 
tum adferebat , mifer fob cute fenfit ( & ne vamimvifum putes M 
fecundo tertioue dic miferrime vita fcnous eft . Notent lafcmi, 
ouis no&urnaritm ad ftupra difcurfarionum vtnq; rruttus ruent, 
vt difcant Deum timere, & VirginesDeo facratas , non violare, 
qnamq; inanis fit ifta perfuafio dc gladij vibratione cotni vim dce 
nioms, alia plurima huiufmodi exempla paifim muemes,legc& : j 
do,de variaaifomptione corpons fpectrormn . 

Miros cjfcftus olim vetercs Magis tribuermt . 
Caput VI. 

Poarina , 

OANNES Sabifbcnenfis . * Domino inqnit perm.fr- 
tentc Magi per Dehiones Eiemenra concutiunt, re- 
bus adimhnt fpecies foasrventura plernnq; pronun 
ciant: turbant mentes hominum : immirtunc iom- • 
* ' J n ia,homincfque violentia duntaxat csrminii ; oco* 
^dnntlSGramaacus b a pudScptenmoiul^fcnbir,C,,ga» a lit.j.To 
Ikiaiici. * Liber Prirrus.' 31 

tes , Masofq; inauditi generismiracula diueriTspraftigfjs exer- 
cuiflc ; & per teft»BatoIOdtfleandorum oculorum pentiam ,pro- 
pnos,alicnofqtie vultus varijs rerum imaginibus adumbraife,ii! i- 
cibufqj forniis veros confpcctus obfairafle , & alia mirabilia fe- 
cfBe, vrfupradeSimone Mago docuimns. Pithagoras c femur j^ fi,a 
-futim aureum oitentauittcarmine Aquilamcicuratiit,cum qiia fre 
quens colloquebarur.Baianus d BulganxRcx flquotiesvolebat fj 1 ^' 
tnlupnm , vel in cmqsHbet alterius beftise formam mntare cerne e^mUi! 
barur :intcrd um faciebar, vt a nul lo viderctur. Refert dicas e de |^ 
Simonc Mago praetcn ea,qua fupra dixirhus,qu6d cum aliquando Wiw.' ' 
a Csfare perquireretur,rerroreperculfus,altcn fuaformareli&i» » 
aufugit. infoperyinuna habuiflc caneni all igatnm carena» in ] i- 
mme dciruis deuorantem eos, qui ad Simonem iniuili adire cona* 
rentur : Canis vero Petrum intrare iu{fir,& humana voce Petrum, 
adefle nunciamr. Vkks Piuinse virtuti,quae erat in Perro, Diaboli- 
cam uiii! ceffifle,& Ccrberum adulatum fuifle Petro cui non pote- 
ratnoeere . Nania Pompilius ccenx optpare apparatum exhibuir, 
cum mhil domi obfon.iorum habuiflet . Ollcrus , ofle incantato, 
tdmqnmx nauigio ualtiffimamar.a fuperabat, hocaitTritemins 
in Cronica Heri iugicufi;Eriais / Rex Gorrorum, quocnnq; uep- f s ' vo 
teretpikum, mdcLienrumprofperumcIieiebat. Apuleius ipfe 3 ' iH ' 
mukorum teftimon.o Magus g fcribit admjratione digna de ? "b. i.de 
dtiabus feeminis, & primo de liofpita quadam Sagarum RegiiUj «1"° aa " 
iia fequenti exemplo . Zxempla'. 

HAecfuperius citata, amatorem futim, quod in aliam reme- 
raffet,unico uerbo mutauir in feram Caftorem, quod ea be 
ftia captiuirati metucns,fe ab insequentibus prssciffone gemtaHu 
liberat, ut llli quoqj h"mile,quod Veoerem habuit in a!iam,proue 
niret . Cauponem quoq; tucmum , atqj ob id aemulnm defbrma- 
uit inranain J & nunc,ait cirarus , fenex ille dolium innatans nini 
Jui,aducntores pnft.nos m f*ce fobmifius officiofis ronchis i rau- 
cns appellatAimm de foro quendam.quod aduerfus eam loqut^ 
tus eflet.in Anetem derormauit.Eadem,amatoris fui vxore qnod 
m cam loquaciterprobrum dixerat,iam in farcinam impnt-na- 
tioins,obfcepro vtcro,& repigrato fetu perpetua damnauit P r~- 
gnar.onc;& vt cuncti numerant.ofio annorum mifeHa illa, vdut 
Eiephantempanrurad^enditur. Subiungit idemaatW b de * 
1 aphilc.-Aiagapnnj nominis, & oumis aamais fepuJcralis ma . 

giftra Compendij Maleficarum. • 

siflra creditunqus urcims ^ fv a e ralis>imis tartan , & m ve- 
fat,s,omnem ***** eonfpexit i s*. ji. f unt,vt 

Vcrf.34. lios vero prorfus ext inguit . D _ ltiCTiator ie ficri , fed -fa* 

H*c omnia fupradifta certum cft P^«i at jrabilia f ecc . 

runt.vtait , Apoftolu , ^Jf?P n fccit sanaus Ftt n afcusyl 

Scribit scardeonms humlmodi ■ Accm Jx 
M* pofitus qmdamPr.d.catorumD Augu ain0 _ 
■M.uft, Ubinifeaatorcsadprandium mu ^^ S ^p ol71iniCK p.BouJ 

merito «opioseadmodum an ^gant 1 cum inter C cn,.bi- 
brans eis , quod profcffiowm mum yoror Monachis fej, 

tas c<w«iii«rrarentur,publ, C e, P ala^ -| 
fitl nou profiterentur iorma f ^f/^Trgutc rcf P ond«| 
mo Idmtafcne , fed prudens ^od' «™j J vmirn ex n0 | 
Vis,ait,Pater,quomam ,n h« fer mones • n ^' do , oblatU5j „,3 
ftris fratribus vnus ita fimpjKcj Peo jg™^™, } f , 0 cbc diemil 
mcs ifte tnus pubhce tna v «Pf ' m hbcM . TfiI 3 

exh ,beat fincertorem? "^^^^^^^p^^ni ccnuc, fus, qiJ 
3e fuatu S ,ad huncnoftrum M«cnmq«« X"efrata,h, lodalcsl 

noftii frigent,,nvirtirte, vtcon f c ftim ca efiant,»! 

gus to!kndum,quas itermn n.bcnte Pr* pofito. cm£,s ^a ^ 

? lb us,ad locum vndcdetulerat. «portamt. ««^^„^,3 

Eominicnsvltrairodiimobtoptfafluicom^ 

quafi idcm efil t Hli ftatm: pr*ccptu, , ns,at -11 e cogn J 

|andnmratu S >quan i pr,mum m ^«^JK^ '„ v0 l«iH 

forcfpontiit Bater iubeas tentare Deum, adleram ^ Liber Primus . 3 3 

irou t foleo,teftu'a nonmanibus # at illi admirabundi ob tantum 
miraai!um ; hinc taciri intra fe ftupebaiu, hincrepemino comins 
rcfponfo dclcaati/c niuttio infpiacntesjfubnfenmt . 

Vcpafl* cxprcjfo , & Mtgorum emm dialoh . 
r Cap. VH. 

Do<Srina. Perationes magicx omnes innittintuf pa&oper Ma- 
^os cura do. mone inito, itaut , quotiefcunq; volne- 
rit Magus aUqnid agcre auxilioartis fiifc , expraifc, 
ud iraplicite* teneatur i dccmone pofcere,vt cxpac- 
co coucnrrat.-probstur per P.Cipriamim a d icerft- d^/J^, 
tcm, Magos habere fceduscum dcemone, probatur tyr . 
perAug*ill. £ cuius verbafunt hxc. Artes huiufmodi omnes, b iih % u 
vel nugfttorijCjvel noxicfupcrftitionis,ex quadampeftifera focie- ^a.dm 
tate hofciritini cum damoncquafi pacta infide!is,& dololle ami- anjc '*J. 
citi^funt conftituta . Probatur etiam Articulis parificnsibus , 
his vet bis . lnire pactum cum dcenaombus tacirum # vel expraf- 
fam,Ido!atria, fiue Idolatriar fpccies eft : & intcndimus efle padti 
implicjittan iu omni obferuatione fuperititiofa,cuius erTectusj nort 
debeL arcOjvelaNaturararionabiliterexpeftari. Et fcicndum 
cft dccn iones,non coac~te,fed fponte accurrere ad hoc faciendum, 
quia yraui odiobominem profequmitur:necputaredebemuseos 
gratis accurrere , fed expe&ure pritium aliquod operis fni . Eft 
autem conucntio hominis,& diaboli,quaIiseftduorimi latronum 
quoruiTi altcr palam in fylua vagatur , alter vero lantat , excita- 
tnfq; certo fibilo,vcI alio figno prions,viatorempofterior dolofa- - 
fagitra,vc! quodms icftus tranffigitA necat, priore fsepe id nec vi- 
denrcnecfcientc, in viatoris tamen mortem confentiente ; pnori 
Magus, poibriori diaboltis fimilis efl . Hocpactum, dremon po- , 
teft vcl prscftafe,vel fallcre; ratione,& expenentia probatur . E.a- 
tiodocetdcemonemcoginonpoffe ab homfne, vt ftet promifi. 
fis. Experientia docet mendaciifimum efle,& decipfectK cupidifli 
mttrn,& idcu raro prsftarc qtiod policctur .Si aliquando ftatpro- 
miffis (quod ftpefaeit ) non facir coactus,fed fponte,ac dolofe, 
vt fic retmcatfibi Magos deuinctos,& alios alliciat, & huiufmodi 
nugis vim iftam itiefleperfuadeat . 

Pactum igh-ur uwufmodi dupkx efle folet } exprsffum , videli- 
«ct,& tacitum , Expraflum fit ipfi diabolo m corporca aliqua &a> 
("omoc-iclij Maleficai-um*. eftifciy»& fidelicas,ac homagium prpmttti- 
• rthner fo terpo cx balneatorio exiliens.dtccbacquaaj 
^SP SSdo, tantumad dcmoncmma^ 

«iki vndccitn gradibus contiacntur/cqacnub^ 
bne-ant fidem,& Chriftianifmum , obedjtnti^ rcjj 
f^ _hnnt BearxV.rg. Mmx panocinium rcpudur.t ^ ; 
^Sconuicijs dmslnhonorant vocindo .T.am 
' XfibiB*monho«o^^ 
ited Liber Primus < 1 5 

■ O dies infaufta, & amara horum fceieftium, in qw rcnunJaa- ^ 
tcs Deo,diabolo fe dedunt,tunc enim incipmnt eorwn dies ms,, 
, imo peffimi , dies laboris & pocnafitat.s . Ecdef. 40. occupat.o 
maX^ata dt hom.n.bus vfq; iu d.em fewilturar . Dicsfocto- 
rijalan ir«is,& iuxur* . Ezcchiel. 16. m die ottns tu, . 11011 *ft 
pwcifus vmbilicus tuus,& ^ non ^es lota m falutem,nccfale fa 
lita. Diesfnrom.&fupcrb^. lob iy. cunfl.sdicbus fms irn- 
pius fupctbit . Dies cruoris^ crudcluatis Efai.w dies concnl- 
Lioni>,& interfeftionis cft ,& Malach. 4 .d.es vemet &cceufa qua 
Ji camino*. Dies pal!or.s,& failaci^cum fcmper fallacitcr agant. 
Iob.i 7 Jioctem vcrterunt in dicm.qma eot i:mv,ta peccatrix^iw 
aofturna eft,diurnam apparerefa«iunt . Dies .ndignaaowi^- 
rcm iS dorfnm A non fackm oftendam eis m cie perditioms eo 
rum Dies fcparationis,quia fcparantur a bon.s, vt mittantut in 
cammum igais. Amcs.tf.fcparati cftis in diem raaJami & appm- 
pinquat.s folio iniqmtatis . Dics tribulationis .Sophoni. z.dies 
irx,dies illa,dies tribulationis,& anguftic^dies ca^mitatis,& mi- 
ieri^dies tenebramm ) & caliginis.diesncbulz,& turbitiis ; diesm 
b*,& clangoris,Quia Domino peccauerunt . Dies dcfperauon.s. 
Pr0uerb.i4.fi defperauerit in die anguftia:,&c. Dies percufsioms, 
in die illa percutiamomnem equum in ftuporcm.Dies obliuionis. 
lUi.2j.VJu!atc naues maris > quia vaftata eft forritudo ueftra , in 
die iila oblisuonierisjd Tyre. Dies tandem combufrionis.Iudith. 
1 6.Dcus in die iudicij uifitabit illos, dabrc ignem , & t.ermes in 
carnes eorum,ut urantut ,& fcntiant ufq; in fempirernunij & Ifai. 
66-ignis eorum non extingnetur , & uermis eerum non morietur. 
Forma aiitenj profefsionis fagarum , quam faciunt diaboto ta- 
l.s eft. >X< 

Gnltandus queit. 7.0:: cdnfefsicnc ooius Malcficsc refert fcque- r.-r.4 P » 
tia . HfcSaga fiib fpe uitac onsniarecenfuit, qtisprofefsio ipfa re 
quirit, & recenfuic fingula iliins capitula . Primum enim dixit. 
quod quando adducxa fuirper illameius Magiftram anre tribu- 
nal Principis earum,qui eil diabohis in forma Regis, pra:frdeiis ia 
folio Maieftatis,- iuftructa prius a Magiftra quid factura erat , ue- 
nit,&oportuirprinio abnegarebaptifmum, & omnia Chriftiana? 
fidei documenta relinquere. (Apoftafia ) Deinde Pcclefiaftica 
Sacramenra cunaa proijcere , pedibusque ptoprijs conculcare 
crucem,& imagincs B, Marix Virg.& aliorum fn;crorum. ( facri-. 
Icgium )quamnis becvltima^non fisnt coram eo.fiunttamen ali- 
bi poftea>fatis eft,quod ifta proinittant fc Srthiras q:iam primum 
fcret occafio , ( Profefsio ) . Deinde fecit obligationem , pcr fo» 

t 2 Jcia- _ K Compendij Maleficarum . . 

promifit,quodper P etnoil, u hdd ,s ^ 

taftis fe^V^^^lpetaum uaflallagiiun ( iura^- 
bente, p^nt ^magi^n fiuc p«P^ ( hrUH c di 

mcntu hdehtat»; tt ^ d f n ^£f^ r ipfum Principcm 

llin a przcepta ^Vodpe^ erit ° bc " 

crunt decerncnda; & jwtf P=rp«uis 1 f ad !udos , & C on- ■ 
diens iffl> uenicr^contmne^cum^oca^ajutnt a ^ ^ ^ ^ cumq; ^^ffif:ff= ^ 
quofcuncji Potcnt ahos aj jg^g^ , fs p rince p s egre S i 4 ; 
cretum obfeniandum 0 pr *fenri prsftare perpetuad 

ftontc , FO»unt c,dem mul en fic gj« ^ \ . ta hoc nnV' 

#a munera confecuturam . H«c Ul c - 
Terti6,negato priore nomme.nomim llhs maitur,ui rv 
f s Cuno.uoeatus fuit Barbicapr* . p2 pti{niif 

C^arto^cogkabnegarepatrmis, T g«Xn« 
fi ua^conf.rm»uomsA nouos iUk aboi afES 11 "* * Liber Primus. $7 
Sed immolant etism diabolo (qriod pems eft ) «rti« fue cir 
»alitatis,pcr «mlam pancs fux facntta&s per aiiantiam;fortitudi- 
ncm , pcr fupcrbiam: fimplicitatcm permafitiam hypoeriiKt-: kt- 
cunditatem>pcr inaaem gloriam: iniquitatem , pcr hmim: fceto- 
rcm,& mfamiam : Idcnxo.per hxc elongantur a Pco; difcordant 
cnm proximo.- exeecant himcn mentis;expugiunt,& fatigant eo- 
rum cofcfa,*: aliorumreneruant iusiturpe lucrum f i equentant fu- 
fcitant fallacias : mfamantproximtim ac lllum m tornaentis , pet 
malefici ■ t n nt.Sed vtomniampeiusmaiit.pcrhicillonimfa- 
crilega fafia,< bnubilant cor iiubibus ignorantix.-obftmnnt os vo- 
cibtis infokivia-: capinntur reribus frauduleniia;,& eorum corpo- 
ra deteltemda inuolnnnt fluettbus violentixjfunt enun fallaces, & 
proditfciS, ' ce.i. & garulof* : tenaces , & glutinofae : arden- 
tes 3 & luxiu t faucaata 5 &'inaIitiofa?:leucs,& currieulofcrebeneSj,' 
& liog|^;nociiix,& pencu!ofe.Qnare non immerito coparatur 
Sui,pei fedkatemh«£UriaB ftcrcori,per vihtatem Infamix : Vrfo, 
periufatiab iHratem auaritis: Vento,per inftabilitatem tafcitrixj 
Scorpioni, per fallaciam malittx : I,eoni,per fupcrbix elationem: 
DracoEi,per neqtlitiae erudelitatcm ; I.aqueo,per adherenrix te- 
nacitarem : Sti.Iicidio , per difcordix rrxofkatem , ideo talesab- 
forbct imcrnus.infernus enim fimilis cfl ceruo, qui naribus abfor- 
bct ferpeotes de eaiiernis ftiis,ac ipfos deuorar,Iuxta Ifidorurmfici 
diabolus , abforbethos malcdiftos ferpentinos , & venenofos^. de 
cauernis huius mundi, vtipfosin vterofuOjideft,in lnfern.Q degla 
»iat,& tranfportet. Pfefe 

,» Compendii Maleffcaraffl?. J 

bonii fortunx.fruLtum uefhs . 
«im coeli.Stterrgj 
• r - — i t, ' 

tiber Primus. . . J> . , 

Septimo , ^.J^^^Soncnfc» infcripto, Ufctf 
libro mortir , & fic legimus m» 3 u » 

nigerrimo . ' j*Jfcnda , quid hac tutpins ? quid 

O petitio damnabiis, & cmmmdurant i» 
hac dWabitius ? qutd ha ^ »*g£ ? lbcrtatem: fubingant 

ma!o menm uentateafcdenegant 
diabolo mentis dignitateni:OC«ltantcnipx t £ en _ 

c«!i noluptaccm-rrocnrant ^ gr.uua |S «us ne 

tis agiht arem: obinnanr corais nobilitatem.i i 

ccififatem , & di^paotmoru^ 

SS^^ * abmrerno tra^- 

tiuntnSa Iniermis eft propr.e Cemiterium honim fceteflbfc - 
[norum Magornm , & iacinoroforum hommum. Adde nfifer 
uiperarum Kuiufmodi geniraina,hoc genere pemioms , uolunta- 
riea d^Ioexpifcari ponxxtcrn?, & infatiabdM.daranoncm, 
quia ibi perpctuofunt cathenis illaqueaci , ubi.fi riams Diuin* 
fcirencia .,3c ordinationis^qu* perpemd ibidem eos mcludit.O pe 
Iaetis itfcx^uftum cortnentorum, ab his fcclcitifsinns , tamquain 
faliaas amiciti* diaboitcx feftatoribus,tkaum . Sedid nonclt 
mirandmn , quia m hac uita aflbciantur Angeio crudeh , de quo 
proucrb. 1 7. Angelus crudeK&mittetUf contra eom, qtti przcedit 
eos fcaudalofc, cot&Uck malkiosc : impugnat uirilicer.-accendit 
c-udditcrcdeftruit feiufsiracj adblanditur fagaciisime-miniftrat 
ei; prompttfsira.,» .'rceos dmertit a Deo calhdifsime , utfinttoe 
Antichrifti .euius orficmm ficat erit Peum denegare $ fanctos mo- 
leftare: figfoa perpetrarc: modicumdurarejuitaniftilrnme terrm- 
i. ueifie ilh Pfeidochfifti Deutn negant , pcr inobedientiam , & 
n.v iio:is ,-«1; finftos ,& honos moleftant crudeltrcr , eostribulan- 
«f-ia-it '.lidcutur poifc facercquoad raundanorum,& iatuortirr» 
r. ;.:> 1 -nonem , per fallaciam, & deceptionern : modicum tame» 
durare mueniuntur.per ftwt corporalis uirar praeucntionem;8t tarj 
dt m rt;'mi;ie atrocis fupplici) mfcrnalis perire , per damnatione» 
) dt 1 .-c* dkkur - loan. 2 . Anticbriftns eft,qui negat Parrern,& Fi» 
Iitt..i,negar,fcilicet > male operando . Imo dsco quod nnutquifqj 
i v ' :;nfdi:tbohis eft. Io.t5.untis ex oobfsdiaboluseft :quia, ficut 
diaboI:is habet natura inuiiibileunalitiarn immutabile, babet c- 
tism fscuitiamiininitigabilem^iic vere iftiperuetfi funtinuifibilis 
3pparentijj,tit paret > qu i a i tt oceu I to fachint fua . Ioan. 5 .qni tnilc 
agir,odit lucem . Stincimmtitabihs maIitjar,obitinaj> in peccatis, 
quia iu iUis fcmper pcricucianui Joan.3, ab iaitio diaboiu? p^ 4« Compendij Malefiearam. Siudes.qui. machinantur i per iras, quas JfS*™™*; 

2 adqua.refauant»., pater enim d'* 0, " i f o ™ ^*"" 

Lforafcyjfum obfcuracaurem obturat: St damnapiocutat. tib.e.i. 
O&md, poUicenmr facrificia, & quzdam ftnges pro^«unt ; 
fe fingalis menfibus , vel qumdenu ,vnum mfantulum ftngand* 

ScoUm facere confucucrunt , qm facr.ficabant fihos , & fih» 
fuas dcEmoniis^inaliqiubusIndicX partibu* ahqu. adhuc lunr 

?o fe occidunt^ fic pro Ceo fe inor. dicunt. o famficu v«e 

i urpiiim fimtfacnficia fupcrbise, ficut Icgitur.j.ixcg-**! 

Ct eftinVaI.comedcrunt facnficia mortuorum,qma pigi. ^ 
« : mom i • Sunt facnfida iniuftiti^dc quibus. Sa P «n. « ■ *g 
,quod odib,Ha opcra faciebant per medicamma & f r 
niX • Snnt facrificia luxiin* ,de ^Sf'^,^ 
quod Egipti j obfcura facnfiaa faaebant >c cft, opci a n x. 
qu; fxpc volunt fieri in ob fcuro . Sunt facrific gP «'«^gj 
legitur.Ecdcf.'^. qui offert fccrificiug de fubitanna P^. fi iiber Primus. 4' «tiafi, qui viAimat &m*a confpefiu patm Acfi quomodo * W 
iacrificia diabolka . Sed qmd mirum quod fint talia , cum a fid= 
apoftatauetint? Sicut emm iuxta Senccamhb.de naturalib.qu ? r 
ftionibus,ran* quandoq; in nubibus generantur , vei ib,a vento, 
vei tutbinerapti,elenantur,& introducuntur, qua itandem rupta 
nube cum plunia cadere videnttirjfie vere fit,quod hiiiufinodi imt 
nrobi . onos tnrbo diabolic* impreifionis in nube fidet apparen- 
terfuftulitnon habentes ftabile fundamentum, folentcadere , & 
fncmnubibus.ideft .fidei liminibus,m qua videbatur manere,iit- 
dc oer apoftafiam recedere,& inferius ad infidelitatem defcende- 
re A & va^arfj hoc pafcet in pnmo Augcloapoftatico , qui a nube 
cfejjcflfc habitattonis cecidit j in Adam,qui i clauftrisparadifi «S» 
ccifit: 3Si Hiliano Apofcata.qui nubeEcclefis, & fidei derehquit» 
& Tum phmia mnndsns voluptatis, inferius ad ftatum damnatia 
nis diueititjdirufq; Chriftianoi um nerfecutor factus,beila, & trt- 
bulaxiones contra Ecclefiam fufcitauit: bene igitur legitur Pio- 
uerb.6. quod homoapoftara, uinnurilis , graditur ore perucrfo,' 
tcrit pede,digitoloquitiir, prauo corde machinatur raalum » & ia 
ommtempore inrgiafeminat. 

Non© 5 quotannisaliqufdfuis Demonibns Magiftellis pendere 
tencntur, vt vcl plagarum metum , vel earum quibusex paClp 
funt obnoxi|pra»ftationum, redimant vexarionem, nec legiti- 
mum eftaliquid, nifi fic atri coJoris,vt refert Nicolaus Remijius. j^^V 

n. 
pccimoacorporis alicui parti, modo huic, modo tlli , CaM&» 

F tf?f \ i 

Comptndij Malefkarum . t a 

4* . r Ac ;lk Lptis mancipijs fugit.uk folent 
ttm fu««« ■ ^^JfeEgSi,^ perforatum, vt ptr exem- 

| n( £ qU os mconftantes p utat gMjttg veftigIO :ahquandQ 

in eodemloco femper miint,quia m n t f ms autem | 
5*3 axillis^ b f ^ H ^^£^rDaneus ? Codel- I 
toaial^^^^^Xmento fignabat fuos Orcnua- 
mus. fe^^^lTnSaucis, quodcircuncifibnifoeJ 
fione, in nouo vero, figno fan fesCru is^ H ^ ^ p iab o us, 

«ffiWtaia«N«.a^^&^J lcfiaE teetic0 s tllos 

' S^S&^ — tdoC€ * 

* ».*-«-fcen*us , e Sd Tettullianus . | 

fliVr. * 
aducrf.n* ' 
V,dcdmo,fic ' 
Itackaf iftlam adoraturoMn.uno S ^Kuro*,uo*vcvb»* 
H Vmnnem M?.nam,rehquofq ; Santtos, t u _ & c0 ^ Libcr Primus 
per prmtu iuLin w« t ' 

& poft mortem illos beaturum , perpetua , vt notat 

iciendum eft mW ^g^SUuS] confiho per- ^ 
Remigws, £ ^ aand ? p ^ £ mn & fi Hum ertrumDei volnntate,qui* M 
dcndi aliquem A «ntum nt ® llh ^^ t fe qil0 tidie Dcopee 
fortafle ille , cui nocere ^^«^^fc ^eorum openbus 
orationes , mumt fe aqua 1 ^ ' ' ^ ndittir jnter eas,in quam 
DiAolfch per f*^!J^ , ^ eft 

Tt quod perperam m . in r DjemQn |mt3 apud 

ehael Cocus eius vicinusfuftuierat,atquc id,& fspeA rruirra a 
lrefl\ eflet facerc ( quia eam mater quotidianis orauombus , 1 u, 
SoSS5^sto^^ *« mumtam habe- 
bS uaS 5 , vthancvelunp^defruftrarionem aifidue mcu- 
fanti I^mon^cumulatioremctiam rcponcrer, qucm m cums ad- 
huc habebat infantem Odilluni nomine, jroimfencors Alatcr ye- 

n Td P vt™cuerramor vnde di ^reffi &mus,quui inducat demonem 
adpachim cum Malefids,& obfequium, feu obedicntiam huiul- 
modi affienatam , vidctur ciie qusdam fimihtudo maliTi* Male- 
fkon m, & dwnonis.qtisarnicitM fimilem ahquam faimlianta^ 
rem gtgnit,ex hac paulatim nsfcitur mutua confidcnria , h^c gi- 
mh miuoris w maiorem quandam pratfumptionem , & audacia 
quafi imperrandi, & tn maiore , voluptatem atiquatenus pnellanf 
di,quod a fcederatoimperatur,* itafit,vt Maleficus Dxmoni co- 
fidat.cui fe pntar imperare,& I>mon Gmulat fe impermm agno- 
fcere, vt bene , & diftuse oftcndit Abbas Tritemius h Talia pa.&a v<fu». r 
cum Dzmone £a&a. t vt plunmumfimt vflftt,& inama, nampemo 
minquam fidem feruat,ncc vlio promiflb,fc ligari ptitat,qui Chn- 
fto aufus eft mentiri , cum dixit, haec omnia tibi dabo , fi cadens 
adoraneris me . 

C;ypi jano Magopolticitns cft frmtionem Infiinx,& tamen ni^ Matth^i 
Jiilpraeftitit,quia"iAlENDACU PATRE VERITATEM EXPE- C ^*' 

F a CTARE ■-. Compendi) Makficarum . 

44 „rm/vTi/FST. Vide Originem * Ssd 

CTARE SVMMA ^^^^mD^.fedW 

iniocisplmibus dccebo. 

Exmph. 

ta ( nam, & tortuna egCBs, , nullam vc 

T ia condirione-in qua tum ^BSSS^im videbat. ) 
detegendiquidcm amons ^'^^^cnte expeftanonei 
ttioM de?pcrat« F^ s ^ifo c U c ^oWanr, ac vllo dele- 
homines ad quod vis confiHum fefacOe cot 1 t R Collferiultn 
- £ fug.enda/equcnda g am^tur Ma o . 

ex eermania,cui audicriit Dxmonem eiie m quo d 

Ci rcmediumafterre F^^cg 1 ^ ^fi»^ libetls ac " 
ki locatum beneficmm . nccene crat) ve l fe fuo Da> ] 

cipit, vt cui ex paao int« di« gg» JgS* alienu iftud 
m0 ne iiber are,atquc c-x pedire *dd uft ortg qu v 
in fetranfcnberet,vel ab ™* n « V \ ci ne -| 

ci ( fiquidem h*c ei padto lcx adcUta tue r« ; Ag ^ I 
gotio conftqnentis dici ^^^V^fi^Spcnte patefaftis 1 
3«n conclaui ^f^^^p^ hoc habitu 
fonbus,fe mfert lepida,& ll ^V n _ Mailotms ad fornndabdeml 
^on primum fe oft cnderevo leb^nch lUi Q0 . 

dus afpe&um «"°™/"^^ veU 
ptias ,quas tantopere a^ ^ ^ « 

kt in i js^hs efiet pr*«Pturao M in pr imis dicet e, vfij 

turtis 3 crapuiis,libidinibns,b!aipnemi , n ^cukatibus 
Lquinantvitijstempcra^ 

.- . fubleuaret,fei P fum faism h^™^^ 1 feduldomnia fa 
nes,& quotidianas preees ne m £ dt faccre , ifii. 

«nim ommbus fi le v ellet nunam otiraur . Hsc ficelo- 

vt petitis Thalamis fine vlla difr«rtta ffnm auferret die/foras pro 
ouuta, ac conftituto mtra quem refponlun i auterre , • LfcerPnmus. . 45 , 

bat,quin .d ^wclubc«acc^^^^ inSJ 
ineamremcogEtanoncmmtend t) atq^m ^ 

& metnm im P elhtur,ex e,us vultu >doWltic« q 

tus , ac quid an,mo ^«^^^defccffit : ficq3 
amplius ad colloquium vllum cuml^moi CJt 
fruLatus fua cxpcctatione Germanus ' '^faicbus cmio pla 
paftt formula peenas .da.rct.no, ^^SSS^ L 
na.atque aperta via decidcns, mque caput pvv^ 
tnenrotemporisrepertusaK Baffleapaulo ante 

Refert Ioanues N iderms , quod in mmon o r . { Qicirij 
pwfcnsOencraleConcilium.oomKiIiuinhabmt.qui^ 

J£ , l iortaffe de Maleficijs ^^ r ^^£ 
quamindomoluuenicmdamnuptiu tradKlir , & 

pater sgrotarc cecpit,& ad fi]iam,& Ccnerum, demonftrato quo 

Sam fcrkno dixit , hoc vafeulum non moueatts , ahoqum vos pee- 

nitcbit/ed in loco ltarc permktke , vfq; poft meum deceflum , oc 

ita brem vetutus tnomius eft . Tranfafio autem tempore Piur^ 

mo.nec fiha.neceius maritns magm fecit patns mftum,led deos 

mo priore in aham domuncnlam transferentes,knmum,quoc\ m 

tismodiciimr»icportauitcxtra domum hofpinmn nouam vCt> 

ftts , fed m ipfo itmere tanti pondens efk ctrpit , vt m ipto vuile» 

artus defkercnt,& exindepro adiurorio vxorem vocaurt. Hxc au- 

tem vxoivmpoftea in domo fcrmium aperncnt, vel aho modo in 

caute fe circa vas habucritmefriojvnum conftat , qnod m domum 

oouam cum infantulo , aocm gemierant parentes prcdieti vcne- 

runt, & eccc fubito vxor velut rabida fuper cunas irnut , cum ne- 

care voIens,qu6d Maritus intuens vi Vxorcm inuafit, ac eam a de 

mone cffe obfcflam didictt,qux cnm exorcizarctur,minatus eft df 

nion/cnonexkunu^niff eara necaret, & ita faftum eft fnb Exor 

ciftarmambus. Altera die Maritns per viam inccdens pubhce» 

cafum j fapidis recepit Hiopinatiinmede fuperiore parte cuiuf- 

dam canalis cadenrjs,& in facie cooperatione Dffimonis (vt vkie^ 

batur ) peranTusefttam deformiter 3 vt vix homo videretur . 

Ecce qnomodo Dimon vl.tus cft , fortaCe, paftura initum ettni Compenaij Maleficarum? , 

^cka* , fcnonLouam nifimalumirial^abeo attrf 

^^'^^^^^^^ 
qucntibus md a ^«^S^S^ta proprio ore refc- : 

SEE: rebat ^«^toS pecore, atque id neseio ouo 
str mb. $Wde ta ^ nand0F ^l"? s Vacere patrandum pibilominus fuit 
» A- fa& ^P^^^SS^SS^^ cerms expcftabat 
a! jquid.quo f«l Jcet illi,quicam experir i placuit , m 
aHquarationecflctfansfaaum • *« c £ ^ Ey f ulli « om- ; 

qunru fcc faba «^^^^^faminain mcidir^ ni. 
hil fadi morata,atroata em aUcn ^.^P non g 
gintiannorumproprwW olctr - prodigiose 
propinauit,vndenonmultopoir i {UitnAum erat, 

vC a dsemonc , qui nihil vnquam con 
pateretur - 
Tiocrrina . „ t -j LiberPrlmusI 47 ^ 

aaouentet ,&impcllentcs . Expltirauw« ac-eoccur- 

lantur - Ab his turbm.bus deierunrur femus u ' *™taSS» § 
aha deftruenda,grandines,qui 0,1 almd ^^^^un 
gido, & humidotn aercgeneran g^SSSK 
tuuc grando maior, raapetnofior,& tngunor ge ner« ^ 
fequcns , & maiora mfcrt damna 5 qb* omnia ? 
rautur , mala in pern.tiem noitram afrerunt ; pofl nte.gnj« 

mones.k eorum faurc ifaajcftM» 

grandinibusAc.patefiaremhaberc >P™P cm "?™*'™%* 
ftYnr fcriprurajob.i.&.^.vbidjabolus accepta a Deo poteitate,, 
SS f/S boucs,& Afinas i P fi lob aufcrrc aliaq^ala^uj (cn- 
pruracomuiemorat,perpctrare.. VbiD. Thomasfuper ob , 1 1» 
fcnbit . Ncccffc eft fatcri.quod Deo permittcnte poflunt dcemo- 
ncs pcrturbare acrem,uentos condtare; efficere , ut ignis « c cce £ 
cadat.&c, Verumhac damna,quandoq, dtabolus fohisintert , nc 
difponentc Deo, ad nindi&un pcccatorum hommum, 6i qu-n* 
doq; coneurruat Mafcficicum dcemombus adperpetranda maia, 
& libeatius diabolus, concurrente Malefico „ affc&at homimbus 
noccrcquia.per hoc peus magis irritatur, 02 inde mator tacnitas 
cxorimr puniendi , & affhgeadi horaines . Sed nonomnes , qupp- 
uolun:,noflImt MaJcfici orrendcre,iitahbi diftum ( eit,fedur teita 
tumreliqmt Ataleficus , eos folum „derepoftunt»qiu De> deftitu- 
ti fimr auxilioipropter peccata morraha,necmeos poflnnt,qiuii- 
gno ciucii fe muniunt . Modas aurem, quo vtuntur ad hzc pera- 
«fenda,prster euir^qucm alibi docui,talis.e/t . _ 

Ft inio cerris uerbis in luediocamporum , uel indesertis,Pnn- 
cipem dcemoniomm Lticiferumimplorant , qtii aliquem de fuifl 
mitrar.ifc percutiat a Maleficis .defignatum;deinde etdem dcemo- 
_ inbimo.pullumni^rum immolant , ilhunqj in aerem- proijc,- 
un:,qucm diabohis fiifcipit,obcdat J & ftatim.aerern concitat, noa 
tamen femper m loca a _aleficisdefignata J fed iuxta Dei permif~ 
fionem,^ratidines,& fc-Igura dei>cit . Vnde legitur de quoddan» 
•Stadlio.MalefTco.quiquotiefcnnq; uolebat e uicinis agris tertiara 
partemfrugumjUtnijfoenjjfrumeiitijOrdei.&c.neinineHidentead 

propriiirnpelltciebar.-procurabat grandinesmtiacilfimas, & au- 

raspeftjferasctim fulminibus; In confpectu paientum, filios pro- 

P e aquam ambulantesmullo iiidente,in ipfam proijciebat . Steri- 

-licatem iu homirubu£j& lumcutnvprQcurabari. ocxulta alij"s.maaS 
_ - ^ cfti _ ii i _,. L' I' II T 

hoftcs acccmmt^: feu ™»^PSS uel Deo permittente, 
fint tempefta^s mouete; ^gSSTlUA De- 
«* aa ^LTSS^SrS dWtionem , ad - 
us , dlp* «K-ta !"^^filli«m probationem,&cxercitatio- 
peccantium punmonem.ad tideiiu m P* uu Ioan . G crfoii. r.' 

par.ttaaat.dc «^SSte , & diocrfa, alias 

^SSSSa pcrmulta,* jnfinnitaK.: 
tempeft^ A calarmu c ^ Cci , & iu hoc pum- 

exDei uolunrate, umquam imu. cotitrarta Peo prarci- 

tioms aaa duas habet ^!^^^^ lod D J obc- 
pi enti,quia fi ponet hommibus nocere ablq, n f ^ fl t , ; j 

Siret,faceret. Scatndied,rra,odmrn > ^^ or pc , vo!uilt | te , J 
landcFit tamcahqtudovt JgjgS^li, . Deboni. j 
cxequatur quadoq^ ^ bollls ^ ^ g; exequetibus multa funt m I 
Angelis,ira,mdignatione & Dnore J cxeq Lucrterua _| 

facris l.ttens teftimonia Gcn cap ™ $S ngdo,qui de «ecJ 
Sodomam,&Gonmrnm Item4^ inqj | 

cituRegisSenachenb ^ .^^^™ Item temporesf 
rnilliahominumpropterblafphennani Keg. Angelis vc- 

Gregorij,de Angelo P^^f^^nthonJ^ qda. 
ro malis extant euam m fcnptur i acra^ rnui runt ( 

cirat Couaruuias ^'^^^^77.^1 ii cos iram ir» . 
T ltores,& executores P J™* »™ ^ H ati6 ne, immiffione. 
dignatioms fu« , indl ^"° n ^ fermone.105. i« 

per AngeIosmalos. Najrate J*» 1 ^^" rnmf m3 «naramq; 
iuadam Angbae regione , innumeram n gr > 5 f 
Snifcarum comparuifle mulntudinem, qu- par 10 ^P,.^ 

«o,rcg« 5 £c^ .o^ofcentes id f.bi 

liariadeuaftauit, & ^ fi ^™"Sfa vna iUarum n»n- 

1» rente . Quare Andra-as 4 C «iaipmus 1 1 1 fnlmjna concit* 
^ Vki repcrT, fu«t,qu, non folum grandines, fed U tulmin Liber Primus." 49 

Unt i non tamen lzdere pofle tatebantur quofcunqi vejlentyfed 
eos tanmm,quos Deus dereliquiflet,ideft, (fic rcor imclligendu) 
qui per morrale peccatnm Dei gratia exadjfleoci poflunt infuper 
ttnebrasexcitarc-Vndc iegiturapud Maretnn Venetmn b 
taros adeo pollcrc Dstnouum prseftigijs , vt tenebras cum vehnt, Afi«i«. 
Scvbi vclintinducant, fcmclq; a larrombushacarte fecircum- ^*;*. 
uentum,vix euafifle; Haitonus cquoque narrat,pr*bo indmaram 
Tarrarorum aciem a Vexillario Mago, qui pracatatione : tenebras 
hoftiobfcuriiiiniasoffudit ,reftitutam vicifle . Poflunt flumosad « nb.n«. 
tempus fifteretfontes vems exficcatis durare.fcopirfos, & faxa no- 
uis rontibus terra productis diluere.-aquas dirimere ) & in caputrc 
pcllercvtretroduerc videannmqiiod luis tcmporibus accidiile d 
PlimusfaKtin-.MiiJtacseHipIareKuIvcmigius e verum ponam 
hicnonnuIUalia. 

Zxmpla. 

IN ditione Treulrenfi Rutlicus fuit,qni cum filiola fua o&enni 
caulcs plantabat in hotto,is filiam forte coIIatidauit,qu6d ap 
te hocmunusobirct: illa fexu,& setate garrula iaetat fenofce alia. 
facere magis ftupcnda,pater quid idforer fcifcitatunfecede pau* 
luhim,inqmt, & in quam volueris horti partem fubitum imbrem 
dabo.-miratns lllcagejfeccdam ait; quo reccdcnte fcrobem puel- 
ja fodit,in eam immeit, lotinmq;bacillo inturbidat , nefcioquid 
fubmurmurans,ik ecce ftibito adeft pluuia de nubibus in di&o lo 
co.Obftnpcfa£tus pater,inquit,quis tc docuit hoc? Mater,refp.il- 
la,huius,& aliorum fimiJiura peritiffima.Zelo incitatus Agricola, 
poftpaucos dicSjinuitatum fe adNuptias fimuJans , vxorem cum 
filj;a,feftiue nuptiali modo exornatas in cnrrum imponit , in vici- 
num Oppidum deuchit, & Iudici tradit maleficij critnen fuppli- 
cio expiaruras. 

Habettir in MalJeo M3'eficarutn,qti6d,ciim quKfitores qtiidam 
TeHentpcricIitaninvcncfica muliere ,qnam fortc in vinculis ha- 
bebantjvera nc eflcnt;qaas dc ftta m comnjoucndis tempeftatihus 
potciiate fottilegi pradicarcnt , eamq; ob id manu fua niififlcrie 
( nam tantifper dum m rcatu mancnt, magicas vires omnes illis 
cueademptasccrtum eft)fecedeiw illa iifconfertum arbonbus 
Locum ibi icrobem ,quam manibns ipfa foderat , Iorio impleuit. 
quod demum digito moucre non deftitit , qnoad cx co fufciratns, 
atq. elatus vapor m nnlem opacam concrcfceret.quam ftatim to 
tutru^aciulgurescrcbri interfeMrenr,maximo cum afpicientiu 

G metu^ <o Compendij Mateficarum. 

mcta.ac formidine . Sed iHa,bono eftore animo,inquit,iam fac«J 
vVnubes hxc.io ea quz voletis loca tota dtportetur , qu* cum ul, 
, propinqius folicudines defignauent,co fnbita ventorum v. , ac 
tempefiate delata nuber propere in faxa,ac grandmes defitijc*j 
■ lamitate ioterim omni inter demouftratos,iunosque fines fe cohd 

! bentc.accontinente. ■ „ . r m % 

Fere primo fimile eft fequens. Rufticusquidam Suauienfis qu*« 
rcbarui vehementius de ficckate , qua tum iaborabatur , conqu^ 
renti forte fit pndcnseius filiola ofio,vel decem cirater annorunf 
& ait.fi ka mbcret,agrum , in quotunc vna erarit > fe largo mibitf 
ftatini effe irngaturam Sc cum pater dmifet fe ui percupere , i!| 
laq; paululumaqu* ad idfibi dari P oftuIauet,ad Torreucem, qud 
in propinquo decurrefaat,dedufia e ft,vbiexagirata vnda , Magj 
ftriitSs faiebat) aufpicijs, cuifemarer addixerat,tamum dlufl 
pltiuiarurnCcelodecidit, vtfatis eflent eiagroabundc irngaj 
do, cxteris mterim quaqua verfum pennde, atqueanteafitiej 

tibus . _ . . v 

ffik^. <k- Alexia craniana Saga,narrauit (vtrefert/Rermgins) cum ii 
" dem nubibns petmixta vcftaretur,ac forte prstenens,in eum 1 
nenuTet Iocum,nndc defpiceret ex mumabus fuis qncndam equ 
pafcentem>cui nomcn erat Ioannes Vehon, ex improuiio aititi; 
/ibi atra,ac pnegrandi figura hominem.quiueiut obfequendi e 
pidns w>garct,e{&t ne aliquid iilicper quod i!h ruftico ueHet m 
le effe, fe in promptu habere unde illiim ulcifeeretur , & cum ip 
refpondiflet,fibi eum illo graucs efle imrnicitias , quodumcumH 
liufn olim ineius pafcuis equitrum habentcm, pcne ucrbcnbni ne; 
caffet.Eiadnqutt ille,aifentire modo^iam faxo, ne diutws id irrnM 
tum ferat,ac difio citius in fi bitme elatus,uel quo nulla queat it> 
tendi oculorum acies,ilIico fuimen cum ingentiflamma,ac tragN 
re in fubditos equOs contorfit,ex ijsq;duos proitrauuy.udente,2Ci 
multum trepidante Ruftico,qui uix trigintapaifus ab eo locoaDC 
rat ficutiiofeeftclcquiofuotcifatns- 
w Iouianus Pontanus g refevt , quod Ferdin.mdus Ncapohtan* 
ksk-poii, T\cx , Marcos Oppidum , arci monmDraccn» ad Maiiieo* 
rum montium exitum fitx , fubiefium , Andegaucnfitim fafitotu 
fauens, arfia obfidionepremebat , & defefin aqiarum quafi^ 
aeditioncmcompulerat:cum quidamimpt) faccrdotcs Magiai 
artibus knbrcseiicere aufi funtl muenti emm funt ex opp^an^ 
& obseffisbqui ncfinrnis tencbris, deceptis caftrorum uigUijs, pj 
afpernmas rupcs fmtim profefii ad litu^trahcutcs fecun^magi. Ltber Primus. U 

ncm ammn^ms mam P rius,ac 4jr 

peftatem imprccantes . Quoct .m tt « ^ f * fani$ 4 ^ 

mortaiium ommum ^^^Sg^ huiufmodi imbres ei,- 
artibusftudcnt.rmim ncfarium lequur ,vi 1 . ; 

dantur;Afino pro.rdis fcttbusconfttfu ^Mg g 
mam «cinere funeitum carmen , poitDmina Lncnanitia m mnis 
lf C inicfla condamatum Afmum hmercis cantibus 
os palatumq, inicfta, * humauere . Hic vero 

viuumtandem ibidern protcn,p.i IU1,U ^^ri venrk 

vix dum ncrfec>o facro obmibekerc acr , ac roare agitari % enns 

™tSnib ^mnSiaKomninoenperctur, ton.tru Codnmtet- 
^lSeatA-oHtarcnt euulf* ventis arbotcs.d.fcifaqj fulmi- 
nibu [faxacomplcrcntaurasfragoribus.prorupitenynibistauM 
pluuia, |nibT«q;timv^idi,vtnonCiiW modo colhgeudn 
aquis fufficcrent.fed arentia faxa.rupcique exufe fohbus,torren- 
tes unde quaque prolapfos diffundcrcnt . Ita Rex , qui fola m fitf 
potinndi oppidi fpcmcoHocauerat^fpcfruftratus , ad iauonem 
vetera in caftra redijt. Hocexemplum.lccror, ideo notarcvolui, 
vt monearisqui abufus m quafdam Regiones irrepferint, trafcen- 
dt Crucifixi & Sanctorum imagines . jn Germama , & aquirama 
ad impetranda commoda anni tempora , contra quos in Canta- 
bria Martinus de Arlesedidit librum de fuperftitionibus . 

• 

QuidpojfwtMagUhcaeJlema. Cap. IX. 
5» «Ji n*6< fparfo ueneno.uel JJ U p^ciPitat.ucldiluctpsr , Pi 

J^SKS^^ utomst ^«.^ Compendij Maleficarum. 

Vf „ saias & d^monrs ea cft lex prscipua , vfi 

L " t „., rr . r , , firoerioxi conuentu oitetidant, 
!ffl7fupS conuentu nuUo fenouo 
quod li a .upciiui^ , m nune cuadnnt. 

V" " illatim de omn ib«s,qus a fuis Pf " la ^ ^ 
,J rradit,vehui de trugrbus mferenda calami-- 
las natft,praceptaj f dcc locuitls ,bruchis, Canvj 

tite:de im mittcn 4 ' nSrn eSis , atquc id genus infeibs vernuf 
Llqu^om^denartanMaM^era^ d ifque*rugine, & »t$ 
picSc.-dc fegeribus PffigSSS, atque adeo , de perdendo 
be qttauis aiia : de ftgSgJjS gelere j vt vnumquodqud 
quantutn in ers ek vn « eri «^lior^diquerunt . Haena < Aj 
hormrn^uL,idrtW l ^ scpi f c ator.. Cokta eUis vxotM 
mentarta & A n ^%X™ «imiJfaKHW™!*» I 
, quod taciu» 
onem ui eoruifl « Gcr -cnil 1 

>taij *$**. iriC 
«1 in Ec- 
sfog. Vitg iitateinouccit- : Dr0nen tu .Solcnt a u^; • ^ j 

ille fruges mox perdit A anm uc - brilLhi) i Q .- ; ,:,, Ii- 

tum puluerem ^ agr0 UQ1 , 3 
rnaccs, Campe, « . d cua ftant,& dcpopulantur,Uu o eraj 
llimenafcuntur^omn^ ac exarant * q- 1 

fruaus. Interdtim hocfe&o ^ aditesq; conrunu^t . ^ 
tim in terram fe abdnnt A ^mu > ^ U£raus acr jei| 

dum iumen.tis furorem ' m ^;T os ex ca ua aibore ( ut m- 
crudelit,r mterficiunttir . I «J ^ mraittun t 3 unde non n| 

detur ) educimtA in quod ^unt chi iu diciari^ confej 

Sraui ftrage iUata «u«tunror . H« con ^ diafcolon ^ fionibu 
«jA.»4- prod Si alata reuertuntur.H«co„,u & »^ dia ' fcolonaa iccmn vtim «uigetgiri , qnod quidem an fioffit frcere , non eft 
ambigencfem . Lupos Hlos nocenres ; & .ntontes g^ ; v«1& 
roilc vidctur efle d«mooes i q«» fpeae lupina ftragem feanot.lo- 
cmWo^uresA^*^ 

plicando^riuap.ffiuisnafci pofe, c ^ a »^^| 
po(T,- producercrcmpore tamen ad id reqtunto , quod breuiffimu 

cflc pottft 

mm 
AitAu^uitmus /"Foftuntigne domos confumere,vtcontigrt?n 
qaochm 6r pido, fTcnti fiio loco diccmus , quod inSuema £ anno 
14 J S-fuit a cuada in Sag3_con cr ejnatnm > ^ . f lib. S. cfe 
Ciui r. 3ei. 
g Lycofti 
lib. dt j)» 
^ijija. ti'-% contcl 
3 U ii <, Compendi) Mateficarum I 

Poflunt exhiberc com a \e t~ n» P fc 
t uslWenfis,excumscpul,< >fe WV™g & 
mc vcta ccuciabantuc : vcl ex ueri cifc «» * ar b p0 nant & 
* *-»f odoristetri jq maPcusnoa perm «, ,ut £^ C ££y£, fjll mi _ 

f ^nStSnribBs uelata . Poflum ctiam Deo per- 
panis ^SK^SappoucVc, ac cibos fapidos,ut ipfeSag* 
mrttentc &. ^'%P^^ C r ^ 0 fit . Quando Dcus uult,pof- 
ludtctbusconfefl* ™^^"lh criperTmotu locah tantnm, 
nmtcaptiuoscarcenbus & ."o^d cnm hommes facerc poffint. 

gna,pro ut lnfenus . 

. Exempla. 

j l -^nrtinrmn canem h?.bebat,a quo demifla clam manuue 
pedibus aduolutum cantm ^ infunderet, exeoq; fatis 

fufpicio ■ , rtH *j vuelfch Antonius rogatus : vt Sorti- 

— i^m&^mapud tai, lubcta 
egorum ioua f . commodaret , pnmumquidcm ne- 
^u^ioSpotSSdiccbat fibi ca nodeperegre cffc opor 
KS fed S23«ni2» pergerent logare.atq, adeo P ro fuo m- 
S , iic xorari qmdem l fciuit , fed « m ^f u ^f e ^H 
forst So profeftus eft.Poftcto igiwr mane domum euerfbs, ac 
tuer.t.auo t^ paifim.campis. achmacibiisdepaftu 

S^qSdwmcn racitus tulit folita fcihcet nefans .Ihus fodfl 

^t^S^^na, . DuxAuftri^uicontraLuj 
miaciiro Aniioirami n ^ * deleftuserat, inter Oetmgam , & 

tS3S3SS£^S :v1^«s.Ludouicottaditus,qui m Ar 
^Sr^eLaduxn niifit . Magus mtenm qmdam ili.i.e.13 Liber Primtis. $S 

tupoMo fettti eins in Auftria promifir fe fua arte Fridericum in- 
columem eductuttim vnius horx fpatio, fi digua, fibimcrces nu- 
meraremr . Dux liberaliter promifit . Ergo I ^mon ad Frideri- 
cum abkgatus auolat m Bauariam s formaq; peregrim aflumpta 
cuftodiam ingrediriir.inquknsjfiex captiuitafie vis Iiberan, hunc 
eqtiuniafcendc&te in Auftnamadfratrem tuum Lupoldum in 
colttmem perducam: Ori Dux, quis es tu; adquem llk.noli inter- 
rogareqtris fini,quia nihil ad rem,fed afcende hmic equturuqucm 
tibiexhibeo.Hic,cumDucemetiam audaciifimum horrorinuafif 
fet , & fe figno fan&s Crucis nmniuiflet fpiritus cum mgro equo 
difparuit,8: vacuus ad mittcntem rettcrfus eft,a quo interrogatus t j 
& lncrepatus cur non adduxilfet captiuum,.rei ordinem gefte nar 
rauit. ••ii^f.TA : 

OUerus Magica^arteapud Suecos * armis clarusettafit ; adeo vt 
Piuinitatis opinionem fit adeptus,aurhore Saxone Grammatico» Bl } DtA> 
n qui de Oddone Danico pirata fic fcribit Irb. 5. Abfq; naui fretii 
perlnftrans, hoftilia firpe nauigia concitatis carmine procellis, 
cuertit. negotiatoribus infeftus; clemens agreftibus . Inito cum 
Normanis Confliftu,ita vi carminum hoftilem hcbetauit afpefiiij 
vt Danortim diftrictos enfeseminus radios iacere pntarent,comi- 
nus verd ns ferrum quidem vagina exftractum vifu excipere pote- 
ranr, victa quippefuigoreacies prceftigiofijr corufcationis impt- 
trcns erat . De Tartarorum contra Polonos memorabili vuSoria 
Cromerus 0 his fequentibus . e Tn Ana- 

PoIoniTartaros Annothrifti 1240. ad Legnitiam commhTo *?i 7ci ^ 
prafiio grami er urgebaat 3 & ftigicntibus inftabaut . Eratin extte- ic D T' ** 
nio Tartarorum agmine iater a!ia figna Vcxillum infigne jCtrius 
piftura X. hiter^figurampraffeferrebat, in cufpide uero- figura 
erat terra nigraq; capitis humani barbati. 1 d Vexilkun cum Signi 
fer r:?Iicmentius quaterer,fumum,atqua nebulam denfiffimam»& 
ftediffimamexhalabat. Eanebtilanon modo afpc&um barba- 
rorum Polonis adimebar,uerum etiam odore teterrtmo eos ncca- 
bar,jiicar>tationibus id quibufdam-Tartan feeerant,qiubus iuxta 
ariolationibus, diimiaticnibusq; cateris , cum aliasj tum in bello 
phinmtim atuntur,ex hutnanis etiam fa&is , dc futuris eueiitibns 
comcff .ue fo! iti . Barbari , ubi Polonos trepidare fenferunt 3 co- 
«°pati fele inLiicem,impreffionem m cos faciunt,pertui*barisque 
ordtiiibi.s , ':iagnam caedem cdidcrimt . Tantuseo pnelioChri- 
fbanorutn numenis fuit interfcfionimjUt fingulis fiuguls aures & 

^555 1 s ^cite, noucm ingentes faccos expkret . 

Chmcufcs Nwmamyirgiaejn pro faucta cohuitjde hac fcribk 

Goa- •••• C^^Pj^^^MSfo^^S 

itl. chin. „ m f u irtc . Nam cum quiflain u u ancnora* 

foUWepotuitadnaing^iidnm,taidem 

confilium^ m^f SSSnSanr, & hoftes Mamas r«- 
r ,a non pot.turos . it . n U E eo in marc ruio, quSfi 

fl^iisfidentes^maioribuH^xitrni muoucbanc , 

Siis ^dioabfum^ur^^ £ kb a; arte ernc* 

J 

feffi Compodcdidcrint . f Ma icis artibus obh- 

Pergamenles etiamohrn cona ! ^ narrat Paums 

dione libetare , irnto conatu oper t? 
, a « Diaconus <? . . . . v^faimas Princeps Saracenorum Pcr- ] 
SffiS ^ Tempore I eonis ^^fSrnuis Ciues frcti Mago quo- ) 
gamum ^"f^iSSK mmolaflen t, fefta pr? gnan«? j 
lam hor«mdn0ubo^^touni clixatQj cuna.sqs bel- 1 

u^ Conditpr,bellum gf^^&unt, qux priuiguua 
temfuumfufcepcm,^ 

be l !o pentnrnm ,\ Jtifianm^ l s poffe tamen euadere 1^1 
lipartem cum eointeuturam, ^r * facturum refpon-| 
uencm , fi fibi parcret f ^i^etfoccideret, mox gladio m I 

denri inffit^t SW^C^U. & de ofculaU ' vtrifq "l 
ter priores cqu, P^™= mt a rcc0lldiris , f t1g am nmuta- 
auribus prms occ.fi ^fah^ m P comnufia , czfo Vrafr 

retrpugnam «nipo^ ^a^at.domumincolumis eftngj 
flao^olefccns,qm nouercxp^ rcperit carentc | 

fed vxorem , .quam vald l . amao amputau erat aures, cjg 

auribus,pc6ulci ^ nioft r ^fc q co ; S nouir . oigna profefto merces 

iugis &* &iuTe rt, ^fcvxor Venefica fu,t, & fe pr*. 

confultx dc yrftoria Sj g*, o tai ^ ^ per . 

SSSm» 
yulneribusnuuftanu Aa Liber Primus. S7 
10, jymm fojfitvcridiure fuos . Capn* X. 
Do-Srina , 

Eeitur a Stnphhim Magicis pecnnijs cxercitum fti- 
pendiafle.Scribic Pfellus h nthil eorum qua:P!a- rum . 
bolus promittit,ex fe praftare illurii pofle » fed vifu 
tantum inania fuis culconbus prabere. id fideeo, a/ 
quod facere folct loquatur verum eft , Ci autem de Tirtutis» 
eo, quod facere poten , omnino falfum, Imd dico, 
tmoA DialioIus^Dcuspermittar.&ipfe velit, poteft ditare fuosr 
item fi Dcus iuberet , & ipfe nollec , quia rnuipn Peo cogeretur 
obed/re fed nec nifi raro Darnion vulc , necDeusvnquain iubet, , 
permittk vero nonnifi rariilime . Doemonem noIlepatet,quia vi- 
demus eum fuosplcrunqs ludificare,& licetpaucis aliquandopau 
cas & veras largiatur pecunias,vt Treucris fecerat Do&ori Vlaet 
decipitramcn,vt plurimum inani fpeA fpecie , quod multis exe- 
plis confirmat Remigius , c teftis oculatus. his verbis . c i&.t.< 6 

Seneel Armcntaria , d accepca dono & Dxmone , vt fibi vidc- 
baturpcmnia , gcftiens domum propere redijt; vtcam numera- "dui^' 
retjfedexcufla crumena,nihil nifi reftas,& carbones repcri t.Cata p^cuf- 
rinaMetenfis e ftercusfuis. Claudia Morelia / Ecnedictus Dri- P*| . 
geus g Dominica Petronina h Ioanna a Banno, / cata numu « ** c * 
aureum carta inuolutum in via reperiffet, ficuti Dsmon euenturu NoutmC 
pradixerat, & eum cupide maritooftentaret, aduertirtandcm, 
non fine pudore pro auro nadtam fecalculum ferrugineum, qui k-omP d« 
ctiam contaftu primo , facile in fruftra defiii jt ; reliquae arbornm flT' 
folialoconumorumaceeperm.r. Csrarina K Rufra agnofcitfe | Huan 
tres numos femel :ib cofine fr< ude acccpiflc . tmrs.a. 

H-Ecexempla Iibenter eitau i , quta fide publica Notarioru funt tTra4ei* 
ftrpma. Plurtma etiam alia poflcm ad hoc defcribcre ,qux tamen 
cenfeo pnctermitrenda,cum hsrc fufficisnt . f°?s m ' 

lauren. Ananias , l cur o Dcman fuos ditare caufam ' Mar,(, "r 
reddit aliim. Malos genios elie declitos auariria:,& Thefauros,ac lYussj!" 
pccuninshuiufmodiafleruareAniichriftofihopcrdirionis , vr ei K , VdIcj = 
ad fumptum ft;ffici3nr,idq, Dzmoncm Ariolo ciudam rcfpondif- is " o!l 
fejquamuis Parmoni,vt mendaci minime fir ci edendum, res tame Al[ S uft » 
a vero narum diftat: certior tamen caufa erit , fi dixerimus Deum J u&.a, 
icineciubere vnquam ( quia non cooperatur ad malum ) riec nifi 
raropermitterejimo.quibusfpondetDaemon diuitiasjdignitates, " 

H hono- r«mpendij Maleficarum: . 

1 8 . „ r f tl l mi cfle vihns.abkfhtt, =g«'« s ' 

odiofius:&franK diuu««:af it,n Iirunt con tra leg» 

quamditamur . *quii ^ uat v ?- c ft ¥I de«lcg- i-C.de thefau- 

Sumanas ^»^^3^ vel crudeliter «fett An- 
. ns , tuni cos , vcl metu cxan r i - c , ^ dc Gr31 . 

« k Mreas Theuems , m ^^^Pa^ 1 *^^^: • 
s,i,i,4 mrli rnum . haud indigmim .. A -Aj . Raffle*»quidauiSartor ingenio fmi :1 
t , /~*Irca arraum Chrifti i y 10 *^**JL cript am illam,que Au- 

guft^-Rauracorumpatet^ . Cereo 1 

**• natuerunt progre^s^irandaqa^danv P tcircam 1 

«nfecratoaccenfa. ^«'P^S^aramwaia aliam. W*M 
nortam fecranfiu.fle aiebat > ™*«™* medto aB lam magmfice I 
£am in Kortos P^^^^vrtSnem auro diademate : j 
ornatam & ^Sme\ Lrridumferpentem dej 

caputcmfiam,cnnibus.fe^ fuent Scn-| 

.unentem.^uamanu^ 

nio duos moloflbs eos compefcerc ,tumcU- \ 
arcere,atVirginemmmab^ 1? crm „ 

uium fafce,quem colloalhgam^c _ tlcprom pfc» 

& ; 0 mnis gcneri, numUma a » * ? ^ cnp ,a fc rctufcte 
quorum noapaucahbcralu^e v b folitam , djris.imprCf» 
Sendebat. Addebat y.rgncnw™ ° .deuotamji 
tionibusfefe.cumR^^^ 

tale monfttnm mutatam ^ ' Ueq adok fcere ter de<£ 

. rationem ^P^^^ iiam ^ m pS namfib^rcuitutam ni A 
farfata fuiflet, tnnc emm.fortn.am, pi , hberacoct 

^isnomineThefiiurimic^^eo^ deo r cu ratu^ 

Joncefluram - Affirowbat «*m> Sfp| ra « Hberanoms^ 
bis tam horribiles geftas.iaca ^ metuc ndum^ «ti 

Aqmoufdam^eponbu^^ Liber PrimuS. S9 

ali Dcemones vel vni , vel httitij i ou*u« 

Poit aliquor .* 1IJ ' JU V „ cn , leuarct-. mhil prasrcr cadaue- 
^d»^S& StSS corr^tus norrore , fefti- 
rum ^J^^Sus fuMonec tranfafto die tertio nu 
ferrimeinterijt. Idem Sttunphms fupra,& Rhenan.lib^.Uerma 

noium . r . v{ ar o U ]me'ciim duobus fod/s. 

rauoos antc «"«^™ r"S,S prcpe pi.tcoIos/Thcfau- 

° D „ Maoiras facultate, nmltos nouimus,fed qui Jfcqnun c In r J, 
iuennt.compemimnonnabeo . . y^g^g^, 

Pifisrcntaueriintquidarnnoftnstemponbiis erTodere, ledrei <M * 

dirhcultate viaiabopereccfiarunt. . . , , , 

Tandem anuo elapfo, locum , m quo Neroms xdiricia «ctititle 
ferunt,hodie autem facris Virginibus dicatum eftodere cceperunt 
vbi erat ingens Pini arbor , fcd a Da:monibus adeo infeftati futot» 
vtprsc timore,ab incxpto opere defil tcre coafli fuerinr , quo rem- 
pore mtilt-t ex Virginibus locum habitantibus a ramone obfcfle 
funt. Quidmirum, fi hanc thefauri illicitam fcnitationen, in 
fuo folo fieri permiferanc? ideopuniuiteasDeusinhoc feculo, 
vt infuturoparceret .Paulus Criliandus p prsrcsterisacuraritis m 

fcripfit. • fcrtileg. 

pojfint Magi aliqua fmfibilia mixta arttfuagignerc . 
Capnt XI. 

Eoftrina . 

N T M A L I A iinpcrfcc~:a,vt mufcas, vermes» 
n : nas,& huiufrnodi mfec-a, & alia quacxpu- a 
tretariioiieiiafaintm ,pcfihnt producere cele- rdri££ 
riter,non creando,fedacmia palfiuif applica- «p- 7- 
do,,hsceitopinioJ>. Auguftini , a qncm ts-^iijiat' 
qtamtur TheologiiSoJjeut hjcproducere Ma- £7. 
— , : _ ...„.,. , , « gi,cx pacto, per Dxmoncm actiua paffiuis ap 
phcapttm, nam ipu Magtplerunque nefaunt quomodo iftagi- ai -+- 

H a gnan 
Ccmpendij Malefica.rum . 

, ..'"-£.* ,,1-rt.iii-irln'PiaboIus dat 60 Compendij Maiencamm . 

r < "f„; vt onando Pabolus dat iagis parira 
gnantur.fe eaufi» »^or^r,« quanaoi r - lCS Tocuitaru, 

brucorum, »5 q SSh bi uata ,ide- 

ettam,1Wn?^ 

*fc ^JStefSgSS™ a* . q»°™ m - e ",^ - pacein fiu m esdem ^PfKS autem e ffe ex eo canit. 
?acu!o ( mteUige PS^fc^SSSorc grau^ £ ^ 
gtnerc^W leporanos vocanUed ai ^ defecit. Al- j 1 

lorum expertes^ vnus q«! dem Henricus VuintonienGs 

tcrvm v cfd ftnpend*', yt ^Sho S igitur canes,qm, l 

«mevnovtcro calhdced ^f an 7 in folita monftra , quale i - 

ind in fif afilia,alrmii palmos * * ««gS^ & flanim eis, fcm-1 
^ti^disiD^ : 
e A^Srantibns fimilHin^, '«g^^SX r&fortaifisiHjl 
%VZ ^^rZtn^ct^^Jn^, qu.monftrorum, 
* B m. ChteyncfaHo homini.n..3c ttreru t ohm VeLo { 

d , purrimcrum eft ongo indi.mUc~. -» i i } vdnettoal tS!' aliateonrm / S^^^S r>«'' j ^ CCldw J 
JfiTii fecancm ap • Sici55i- ^I^^VbranisiniM lutvm,mc* 
*„K£ P^rncnix.;p i injO«put h ^ ; m.i - ^ C^vanahu- 

pt-T-^.fcrpcntsmb.pcdtm, tert.opu ]flrd f: i"tT-t admiratioj 

Jttfc- iufL.oa k^ur , HK---, a retuli inAnaa hb. Ufi- 

<te varicta . ^ 

tct-nT.nia taniii . 

li.l.dcnc- 

«tetos copiam pornoru^nucuai , racicu» h fulflC3 Liber Primus" . 'tft 

fmfic, & num, vt vefceretur i inuitaffc , tandem i fera coaftam ad 
ftuprum,facmus hoc muttis diebus eontinuatum, adeo vt duosctf 
fcra liberos fufcepcrit , ita roiferam vi«itaffe pcr annos abquot, 
Boraec Peus.roiferrus J iiauem ed Lufitanam detuKflet, Gimejj mi!t 
tes in terram aquatum ex proximo ad anrrum fofitc,dcfced:iItnt, 
abcflctq; forte Simius , fceminam ad iamfosdm mortales accttr- 
nrk,& accedentcm ad pcdcs fupphcafle.vii fe racmore,& calanu 
tofiffima fcruituteeriperent,aflenticntibusq- & cafum mtferaiiti- 
bus iliisieam cum ipfis nauim afccncliflt ■ fcd ccce tibi Simium tu- 
peruenientcminconditisgeflibus,& frcnmibus t cniugem 3 non 
coniu^cm raioeanremjvt^idit vela vemis etata , concito cur& ae 
libcns vnimi toatri oftendit,mmatiir ni redeatin marcpn.cipira- 
ton , flSj ntc fcgniter fecit cuod fuerat mjnetrsjttimrcciirrit ad an- 
ttum s & caticm velocitacead litus-rediens , oftcnditaltcrum , mi- 
naturA demci:gir,fubfequitm,& ipfefurens, tamquc diu naucra 
uktatu infeqiurur,donec vnd.T natantem vicerc . Rem rota Lufi- 
tania tefte notiifimam J & a Kege mulierem Vlifipona: igHlbus c6- 
demnatam , quorundam preabu.s vita impctrata , lethum cum 
elauftroperpetuo commutauit.Mirans lecW ?£n tibiSaxo Cra-- 
maticus cum duobusmatmis Vpfalenfibus F.pifcopis. Narrant- 
Cothi^b 'R.cE.es ex vrfo ,*& Virginc nobiJi originem dsuere , & 
loannes c!e Bartos Pcguflancs , & Sianitas Indix gcntes , a Qme M 
qui cum irmliere cofpus nufcuerat.. 

Vcrtim esjofcovuiTi mmmit flim creduliis , cumhomo honnne- 
srtncret - &*fi quid hortim fit vurum dicam qnod P«moii ihCubns 
calidum horum animahum femen ilJisinhidcrit-, & qudd dicKiir 
de kegitros Gothorum, putarim hoc dicendnm , qudd pxmofi in- 
gfrarum talium effigie fxmia3sccmpreHerit,qiic)d hoc potfit, do- 
cebir fcqucnsexcmplnm & fubseqtiens poftea capitultim , 

Tn He'gio fuirnererius gttidam, qm Vaccx fe eommifcuit,poft 
vifa feos prcgn?.ns,& poftafiqadt menfes -cdcre ma fculnm fcetum, 
BOfi yitulum, fcd pucrum: Acinerunt plurinj,& dematris vttro 
cadentem confpexerunt, leuattimq; de.terra nutrici •tradiderunt. 
J&otenfe ptifer,baprizatus , & mftitutis Chriftianx vitt pneccpvis, 
raii fe rtldiviL,&pi opatrefcri6pec nitentie vacatoperibiis, ho> 
tuo quidem penedu s,fed qui fenttat in animo propenfiones A'2C- 
cinas paftendi prata,& herbas ruminindi . Quid de hoc fentien- 
«ium ? non ne homThem eflc ? plcne credidcrim,fed' ex Vacca ma- 
trenjtumjneqo. quidergo? I" iabolns peccati iilios gnams.,& tm~ 
puKbr raoxvaccam pra-gnautem kci: videri,cuni voluit, alitmde 

in- H Compendij MaletTcarnm. Ca/. Xl L 
Doetrina . hos ftt»- 

Sjxiu Sc- 
nen.I' ». 5 . 
Bib. iic.sn 

BOts.7T.9e Doctrma . .,,.„,• 
- nw Mai c fici,8t Lamii-cumDaemonibus, lUl qw 
& t feE te vcro incubis «ftum venereu exer- 
% g£ com.nun. S elt hW fcntent.a patrum Tb*toj 
fl eoru n , & PhUofophorum doftiorum , & ommura 
—77.35 HwJjJj f crc faculorum ,atque nationumexpenentucc £ 

5 a f r ^"anu D luiHnus martyr.Clemens Alexan 
i ««««« tus Smagoga.D. Cy p anus voluenin tD*mones pcfle 

6 long.- cummuhcnbusrem haoerc^Y Hieronvmo incap.6. 

hucprobano^ fchola, 

tij 8. Pontificis contra MaWfow ' • - dcfunfloram 

rKt* ^n^^iiS&^SSr^ alijs elemenm ad 
ai« i . p. corpora aflumere , v el ce bouo hui D oflimt iUa ad hbituin 

.... s» monerc.ei caletacere . siu J f a . m i„ c a , fcemmis fpe- 

ncmimitari. . c„„ i; rnnr nbitii Damonis incubi 

Addo , ■ quod poteft ex humfm^ ft d 

prolcs nafchquare ad huius re. *£™^ em *£ a , a fomniattS 
^cftDiabplusfetnenaJ^ 

viro HUUO,defcrre,& fua agilitaa,rerum na r t £ | 
lorcm probficum in femine quanrum ^ 0 t^ccnc,p.en- 
«iK diffipabili S ,confcriiare, & . .hud, q «o jo™ fic mfundere , 
. dum molicjc optime eft difoofita fcmim commi- 
vel naturali vi atfrab.cndum exh J" e n ^Xnt mmoncs vi fiia,* 
fccrc. Veruntamen ilrad eft,quod non poflunt . a 
- U: propria fnbflanna^or. ^^«^^^^^ui^at.cncm , 
wchatci inter fc vllam iDdimou ^.,vd fpec ^ _ t tqu0 . 

nec vUoai fcmemne dum piolificum quantumuis tc ^ LiberPrimus. >> *% 

modo proprium femen haberc poftuat, cum fcmen -fit ftrbftanti* 
corpores viuenris pars, & reftdunm cibi optime conco<ft, , uma 
Sirnpofianum m problematibus , D*mones vero fint fnbftantix 
incovporex>Picimns ergo , ex concub.ru meubi cum mtihere ah- 
ouandoprok-m nafci poffe , & tum prohs vere pattem non efie. 
iS-rmonem.ftd Wum bominem.cuius lcmmc Paaaon abuftis fue- 
rit Accedunrphinma exempla a multis «arrata . Hunnos ex. Ar- 
lunisSttigibus Gotthicis , a & faunis natos Chieza fcttbrt , £ in ^ 
hifpanioJa fohtam Corocoton Pa-monem nniceri m uiieribus , & bt!S GotJ)i 
ex co natos , bicornes nafci . Xacamfuum lapoiies talem effe vo- 
luntmec defunt, qui Luthcrum in hanc Claffem rettilermt . e Et b c , p ., 7 ; 
antedeceHnmm inprimario BrabantLx oppido, pumta fuit rnn- ^ift^ 
Iier,qu6d ex Psmone p.cperhTet . Reliquumeftnunc , vt re 
«Jeatur rationibus in contrarium addn&is . £ 
Remi^ius ponit primum argumentum,quod eft tafe, Bannon, [U * Rdi?k 
&homoYpecie difTemnt , ergb ex hac copula non poteft kqm* 
proIes.Refpondetur cofeqiientiam effe ntillam.tum quia ex equo, ttd 6 ,' ' 
& afina, & alijs fpecic difcrepantibus animalibus nafctmrai- Mu- 
tl .CaneslupuL eopardi,Panthers 3 &c. tum quia generatio hic non 
rribuitur Dsmoni )r fed homiuijcuius eft femeu;vr ait D.Tho. d 

Sccundiim argnm.eft taTe.DarrnQn eft exper? vite,& ongomor 
tis,ergo nequit ene author,& origo ac~tus virahs . Rcfp. vim hane 
Yitalem non incfle Pacmooi, fed ipf7 feinini,fictit vis calefaciendi , 
non meft fcipho propinanri,fetuubo fuudenri,fed ipa vino. Vide 
JXThomam fupra.& Sprengcinmi. e ■ t 1. par. 

Tertium erar huinfmodi. Senien quod Dfemon tnfnndit , Sagx jH£* * 
fatcntur eife frigfdum,& nullam afferre vol tiptatem, fed horrore 
potius,quarejnec potejit inde generatio fequi, hxc eft ratio Mar-- 
ei Eph€fij J &:. confirmata a Remigio confetRone Sagaruin vdicen^. 
tium,omncm vohiptatem abefie a tah. copula , rmd fumm tim rfo- 
rorcm fe percipere.Refp.quod Dsmon, quandn vtilt fub ccrtj ali- 
enitis \.in fpeci.e dcitutere J & non vtilt fcirife cCti D;rmoncm,tLinCj. 
cfuam poteft aptilfime iriutari,qu^CMnqnem.veri viri , & mulKTis 
«opitla requirontur.&idco neceifirio tuc cnrat; vt fi qtndem vult 
genL A -a;ionemfeqLn,q[rodfit rariffime , quia>fua catjfaj nunquaru 
^en[irationem,intcndit,qui Mbi fimile non poreft generare, fed a- 
tiquando duntaxaT sn.gr atiam fuccu.be-id optanris censrur gene- 
wrionem.cx alicno feinine >adhibeat n.cccffaria ad gcnerariooc , 
qitarc & p> ohficum ferrten qtcrrit,&; inneiitum corsferiist ,& tan- 
ta ccleritate p^rfert,vt vitahs fpirttrus non.eu&pof£cur,«r qsiando 
eft pptts-jtn nc inhindit,_q*.i a n do verd non inr e n i i r- ge p ei ati onem , 
^' iU " Jt aTiquidirtftar fCQiiajs , -caiiduro tamea , ne fraus de pre- 

hen- >„■ Compendij fkfcfifina£ , 

*4 * anad eft fri^idum , eft cum Sigis , qux 

bendatur; ^St^S^ 1 ^ Ddnde ^ C 
f P .*.^ nouerunteum ^^S^oga^ fuccubas numvclmt^m- 

carnaii decifurn , vt dm. credeittum Deum co ; - 

Quarrnm argumcntum erat > rs,on e ^ fa umf _ 

m od. coitu « to ^Sq^^^«^ m hlC ^ 
nisoperi. Refp. Dimoncm qiKw a ' 15 princ.paic,quod ,. 

lum cfle inftrumentum, & ap pficare m nt 1 a^ P ad 
eftverumfemen humanum, & .piopte rea £ g n j 

vltimamdifpofit.onemo^^ 

*> . a ^^-!TlalS£^Ror naturx , uaturam 
&Dsmonismal.mm. ^«"k^ h or non adnuniculatur quod - fl 
fcd pcccato , ^ B ^L^%ex fornicatione , nece*J 
fi valerent argumenta , cqucret > Obic.junt denuo,, j 

adnlterio, Stupro, .neeftu, p ro lcm gi* P v irtu S cordu- J 

qu od pri^Wg^^efrcor, go gcneratio 1 

1 is temperans «^XeJcSo vfe gencraftdi> .piritus gemta- 
Ref. fiuc a cordc iit , iiue a ce ^' . humano corpore dc- 8 

Hsipfi fcminicftmfertusm ipfa fcmuus abn un ^ uat . 1 

O, Sed quzritur i nonnull.s,an 'P™^^ Vigmem traxe- | 
- *• * exercent cum djtmonibus mcubis, e&, videiicet, 1 

Hnt, ad quod Refp. cum cranda homi- 

^esTnperftirio^ Thoiru ,| 

f **. d. mim , sc Dzmonum foc.etatc orig ocm traxin ^ , 

3<s.q-* & ecmti funt expcunonmu:. , r r H D tura Gcn. 6. Hti 

Hnt cxteri homines , & hcKConfirmatur « tenp tur ^ 
* funt potentcs a fcculo vin famofi &c difDO fitione 
qlSmnoncs ^oiH^nt v«««u^ .^n aptam ,d fufi* ' 
rim aquofublatumeft/ciunttLiam muucren j $ £am - 

^endum illud, ft conMUuonem ^ — ' "V"^ 

corporalem quibus reb « «"oncurr «tan , avtcm fl „f- 
jEcnitos,efle forte^ vmbus,& magnos corpor kfi _ 
fat petltioni propofit,, dicimus cx ^hac im qLli a _ 

cos qiudem ongincm traxi c, & m uk p J fenl , fed cor- 
di&^cndit.nonadv lms .^ ^^ Gen . quod .11« 
ruptioms. NecobftarepotcftTtxtusamgnatu» ^ ^ Lvber Prlmus <?f 

Gicinte S ,& viri famoil.non fuerint malefici, cum mtleficia , ^ 

- ^„ ^tnnrTdo atnalocum habuit, ted.tantu.nnoc 

4* tun, diabohfc 

vSfi/fen^nandum hoc genu* to*quW oportuiaorem nabe- 

- Sndumdt prsterea , quod Malefka ruatrimonk, c ™ ; in<fta, 
& fi pe rmSaim concepent „ per commmioncm tamen aUenu* 

aSKalS^ ^ 
P lunmu,anni tempora.vt puta,Nata! « chnU. Jjfchit ^idSS 
ris Lfti, & hmufmodi.quo Deus «WH ,r , c »dd ; * 

Malefic* in animabns pun.antur, & vt Deusftc gt a*«a ^cn , 
ipfis dcmonibus maiorem m homiaes poreleaiem feuiendi rel.n- 
Sat fpurcit.as tamen .11» iji locis iaens excr ccre mm . me 
funt , ob efficariam Angclicx cuftodis j quo nam yerq inoao m,- 
fceantur Maleficx d«emombus,non mdignum eit icitu • „ 

Scendum eft , ftpius Maleficas a circiuiiftant,bus vifas fuiffeWl 
fvluis,AHris.& ntmoribusiaccntcs.advmbilicum tenusdennda- 
tas & iuita difpofit.onem actus iltius coeundi,adaptat.s mcmbns ^oni- 
tlbijs & cruribus fe agitantes cum dcemone, quandoq; m forma btu ' 
homiuis apparente J & aJiquando.no apparcntc acrum deteftabil- 
liifimum cxercere;& aliqtiando completo acru, vifus cft vapor ni- 
Perrimuse Malefica furfum ekuari in acre,Laugitudinis hominis 
vnius.fed hocpcrraro contingit . Aliquando vifuscft diabolusm 
forma homin.s a maritis Makficarum has fp urcinas exercere , , cu 
eorivm vxoribus.qui putantes vere hominem eifc.indignabiindi ar 
ma tukrunt, quibus vtrofq; fimul confaderent , fed euanefcente 
ftatim diabolo,& alijs tnulienbns bracbia obijcientibusJJo* dc- 
ridebant,& obiurgabant, tamquam metite captos , auttamquam. 
fi a dcemone eillnt obkiii ■ Hlud ettam non cit fubticeiidum.qudd ' 
damones jncubi,non folum nuilicrcsexeorum fpurcitijs procrel- 
tas, aut ab obfteti tcibns illi i oblatas, vehementer follicitant , fed 
criam ftudent infeftos, cfip fanctioribus quibufcunq; virginibus, 
pcrmaleficasquoquoinodofeducras-, » ' . 

Circa autem hornm fpirituum matteriam,vt pauIOydifTufius i 
loquamur,quidam ccrleites, altjxtherei; marini alijjtionnulli ter- 
reftres,aliqui fontani,6- aljj fiuutariles )>ij funt appellatijVtDrya 
des, Napea;, Nymph.r^ Hamadryades , & Orcadcs . Dryades , & 
Hamadryadeserancfluuioriim Nympha: pnrfide^ . Napez , ftuc 
Naiades eranc fontium', & fluuiorum Nymph.e . Oreades autera 

I erant 1 l}.f.fcfl m lib. io 
. lib.S. Compcndij MaleficarumJ 

Nvmohx . Horum ipirituum ahj vocirifu* 

Lares,& Pen-te*,4"> f ■ ■ Alii diai funtlndtgetes.qui 
«ant Pij ,ex homimbus * hoc nom ne v finguli< / - 

* ■ M «nere fpirituum firit.qiu fiunt Tncubi , & fcccipJ 

fpntcnriam I as-ircntii Anents ? riifgttur/yciui-i*^ « 
lentcnnant j _ > lk - ppc arimt cos Fanoi 1 & Pan,* 

• lU.«l«. fafiiOtfortitinomin-^.iaieaiiqu 1 f tl( -6urna.l 

la«na!.ngualncubnsd,cuur^^^ inp haruMu ^ 

phaiuafmatamottalw^ c # | 

CUtn homimbus conct.*,itBm : ntc k ^ . m 

as hoinmtm.: pcr fu.osl •« , in ra> m{xUml ^fciuicirM 

W^nuafi^tnucre^ 

I.urherns Qmn e, mua tx ^ fimt cx potnlj 

vioknter ftnprum ab Inaibo c.amonc P 

«a&^ obfcenis cogttationrb us . aulgem . * ^um • | 

corumcogitationcsexternisprodurK • y* ,ell j;™ or ^ ndocorpo .f 
nwtrienda coma,m Concinnandu crmilms in Q 
r^iucrfoveftmm^gemmar^ 

tn»& Itibio compoount ac ^^'"w intcrtio libro adfcribetur ! 
ea qu« dicta foni • £ierr r '1 libir Vntm* AKntaiam decimus onincus tjgmfiw Bcbburgi(opPidW 
efl vbiorum)fuppliao arTedtus ftut quid am Stumphi us Pe 
, ouod cum Dzmone fuccubaplus quatuor luftris coimflet; 
l Lwonatusfuitlataqiudam Zona , quactim cmgebatui-,& 
rk; * ahis m lupum vcm videbatur . Hoc fchtmate ccr qumque 
S^iiiBuUrar.eorumqiie comederatcerebrum . Duas nurus 
Fim deuorareconatusfuerat. Propriam filiam , & Comarrcin 
fuam vxorum Iocobabuerar. C onftant hxc omnia a&is mdicu- 
riis & Iconibus in *t incifis paiamquz venaiibus . 

Refeitexemplum Remigius , p quod a piobara; fidci viro Mel- f nbt.te. 
chiore Errico,ScreniiiIini Ducis lotlunngiz i fecieris,&confilijs ""^^ 
interioribus ) audiuit.Fuir J aiebat ilic^Hcnanieni), n e ciusIociDi- 
naftz res procurame, iortilegus quidam , qm ujflus a Iirdiee dice- 
re quomodo primum efler ad tamam n^quitiam addufius, ac qui 
buspotimmuniartibusillum danion ad fepellexjflet, eamrem 
fic Iibere ac aperre cft eloquutus . Cum bubulcus communis ego 
pnma lucc oftiatim armentum ccgerem^rque vna e pucilis, qux 
illud ftabulis emittebant prs Cffteris animum metim amore titil- 
Iaret,cxpi in eius cogitarionem nocicsjdiesqj efle intentior, Tan- 
dem eucnitjvt eam mihi ardentius inter fola pafcua animo volu- 
enti apparuerit, fimilis occuitanti fe poft diimerum ; accurro ad 
opraram prxdam,aflequor, arquc adeo ampleftor vel reluctatire. 
Foft aliqtiot tandem repulfas,ea lege fui facit copiam^fi fe pro he 
ra haberem, ac vel ipfum Deum illi pofthaberem . Conditionei» 
accipio;fruor, imo fic ipfadeinceps mc cecpir frui , vt ex vno eius 
mifet femper pependerjm arbitrio . 

HectorBoethms t} rcfcrt,quod in MarrcaRcgioncPuella altis q Iatrie _ 
nata1ibus,forma confpiciLT^complunnin nobiiuim auerfata con- t«u 4e«- 
eubiun^m nefaiidamcumDarmoneincidit confuctudinem, quae e" u , s ™ H " 
cum vtcrum.feiret , parcnrnm ngorecoacta rdere fruprarorem, 
Adolefcentem mira pulchntudine frequentius fecumnoCtu, inter 
diu nonnunquam conueniflc.vndc venifset,quo ve abi jflet,ncfcir« 
fe refpondit,Parentes , tametfi filisr pammcrederent , accuratius 
rem adtierrenres, confilio,'quiseflet , qui fiiiz expugnaffet pudici- 
tiam , explorandi,cognito rertio poft die,indice A nciila, ftupraro 
remadeue , ciaufis foribus,acccnI"o redarum mgenti numero, cu- 
biculum mgrelli, horrendum monftrum , figirrafupra humanam 
exjftunationem terribil^m filix amplcxibus funr confpicati : cr.- 

I i tur- rnmGCndn Makficarum. . . . . 

Conipene j fpcfuculum , mte r 

currere ocius complures,aC. non i gn arus,«reTis 

cosSacerdosprobatsvit^ 

odii fn tiumrccitare ^P 1 ^^?^ 11 ' ' , borren c!o clamore dato> 
&%*M, perduxific^a us incenfa abij* 

inecnti pyra citiffime concremsrunt fliccllbum fieri , fiV ' 

W awhor paulo ante docmt, Ds ^ n f ^ r l cim V]X palTuum " 
fc« G.reotha Rcgionem -*Xf^ Aber- < 

donenff AnttiHre qusftus eft Pj^St&rma^uttis antea men- 
omrjer^iirmraomniumquasvd^ 

fibus mfef^um .Eandcm ^^kS Smialuce ab.re, fmc ftrcpi- 
^itiis in fins amplcxibus c J om P eUc n ^;™° t ; enr affct,a tanta,ae tur* 
rupenemuiio ft pofie ™^™^m^o ? us AdolefcentS 
„i vefaniahbcran . Iubet tatimoprn u * t andatis iciumjt. 

* ^SSS^Jott dfe Ado!cfcens 6. 1.M 
Libcr PrimHS. Doftrina , 
. vltieorum, qui fequuti fiint lutherum j fcjjg^ . 
' Ahn«n tciuicriintSagas ad, conitenui- accederfc , 
S ciuntaxat cogiratione < & riiabolica iliufione «, 
iate-e& -"llcgantesquodcorumcorpora muenta 
funtfxpennmcrOcodcin loco iaeentia, nec inde 

^ «J* m-il-^iiJipcoiumiauttbiisAr videbantur,& rarnc 

D.Ccrmanwie J l « ^ fm<Kji mu]icrcu kis fcpauimero de- 
dom. er^orm^^ g» ^ jr _ £ Q 

T,?x^?a^delcS ^ites patris saul , fubftirura ftatna m 
f « mriS ch s f cdicHnusD^ionempoirc, &folere aifumpto 
locnm Dau is ,uc BttritwBjnam Srrix ad Conuc , 

S^ mSL JU dc P rehendat,folet enm con- ^ 
turn proii-i.1 j., vicem tierat fnpponcre,vt ma- n«> 

j |r ato 3c ad fopkBdnm tali fomno maritum,l*pcnumero illi au- gij „ oail 
Sm «cUicafe, deitta manu eo prms . illita vngninc > quo vum ari Wi- 
fcuiufinOdieonuennis 3tfL-ctaos.rblebat fe ipfa inungcrc . EUer * d 1^,.* 
«or dccani in Ottingem , infantis culcitram ; ahi icopas fuppo- ftnifcj. 
5hl4chifctt r > ttertuitjpoftq uam cffe n t nomen ( m Damonis pra-ta 
tV^ficqnc mr.ri.is fucum fxpcfec-fle . Maria c vxorSarror* m--£~ 
v tzcr E R h ftramenterttte fafcem rcinti vngutne mfcfcaturo^ EpifU r 
aui ftariro atquc ipfa dcmum eflet rcuerfa,-uaucfceret . Cathari- ^ 
ria Rcff* 3 ipf^m T amonem fua accubitattone,aiiimodi vtces au-i, t . Trefis . 
qnandcige^ricclarauit. HarcRemigJib.ixap,». .«.,. 

AlrtT'' qu?m vcrimmam efle dHcceftmonnunqnaii! vere Sagas Ml[l! ,, q _ 
B4«fef>i Dsemone de locoad locum, hrrco , vel alren animali*?^ . 
foataftieo vt ptorimumeas fimul afportanti eorporahter,&con- *.w2«u 
ueRtm mfariointereffe, & hxc fcntrntia eftmulto commumor ( ^■'■^ 
Theo'o?orum, imo,& Inrifconfnltorum Italinj.Hifpants, & Ger- t k. r uait, 
manix ifitef Catholicob% hoc rdcm ter.ent a!ij qtiem plurrmi.Jur ^; bl ^ 
recrcmata fi.per Grillandum & RemigHis c Vvxumvf 'Dasna-- mii-uZ 
«us. Siluefter ^ Abulenfis b Caietanus i Alphonfus a Caftro "^J^j^ 
< Sixtus Seiunfis f» Crefpetus » Spinens ccntra Ponziuibium»j a rki n a. 
Ananias , o 8c ali) quarnphirimi , quos brcuitatis gratia omkto. 

Sed,fcicndum eftj, qnod priufquam vadant ad Conncntumvn- G ii'.4.d* 
gtuit fe/iue quafdam cornoris partcs vnguento copfcfto cx varvjs-^^^^ ttbuimfulfimm» , maxtme ^g^S^fc^», anmdine, 
fic munft, folcn^uadoquc vcbhaft.1^ quan doquc 

^SuXt«c P n,pi a apudRcm,guun f . 
niaboli mcmbra, ibi vt plnrimnm 

fcabentignem accenfum > tetru ™ . terr inca ) «p!uriinnm hirci. 
conncntusPr^fe S) mfol.ofcdet^ inatiditmn, 

*d cann^iilum^^^tS ;a fidelibu S enimado- 
,t honor Deo ^ttu^iibd^^a™ iIietur , yt jS . 

ratur Peus,vt anima purincetnr :>3 

fnsiltohtinetot:^^^ 

fum adorant,« honorem eprobenffir; vt fcnfi» crrori- 
contra cos:vt faahus 'pfi^f^X-cnebretur : « gtoria *tern| 
bus magis 

inuotuantur : vt diaboh]S honorificc 
perdatur^ ab eis 4»S"« , & taruie , £ dcfideT3 _, 

turilli honoremexh^bcnt^aamq^ 

ntr.horrcndis.fcilke^ 

de quoddam Idoto Tndue , qui g 3 rb J fedct in ^ 
euandoq: pctebat 5 & hocprzcpuc fit.qu.a *"P , . in foc . 

I» . Too. £5 vos conrra ^F^g^ . quia fzu^ 
«bu».. MatccS.atilliciCuatcsabieriint inporv ^ dlB]|t Libcr Primuf I 71 

«sfnlt fnm Tocibtt» . M1rc.15.at illi iterum clamauerunt, criict-' 
fige eum:quia ftuldci» credit fcrmombus^um a dheret pot rai m« 
lif confil&quim bonis,vnde dicitur de Roboam Reg.i. paral . 
10 at ille reliquit confflium fenum 5 & cnm utuenibus n aftarc cx- 
^SSl latct in nubibus. j.Reg^. lilc non poterat 
? dere qma calieauerantocnlieius przfencfturerquia vmolenti* 
"atKin WibutvndedeLot cbrio Aotur. Cen.isunenonfen- 
fitnccquandofiriaaccubuitcnmco: Idcircotandema fcdibui 
elori^pelliturpaFadifi , quia,vtdicitur. aplidMatte.i2.de 1II0, 
Sni .ntraucrat abfq, vefte nuptiali , quod obmutuit,& proptcre* 
eirfiusdhitadiabolHscieftus cttin tenebras exteriores Internr. 
Vernm fion eodem fcmper modo , fed interdum comphcatis gc- 
nibus fcppl rces , interdum obuerfo tergo ftantcs » mtcrdum cru- 
ribus emrii ra altum Sa&is, ncc capitemantenorempartem pro- 
tiOjfedrcftipinatOjadeo vt mentum adccelum feratur- 
Ttim caTjdcfrs pfceisobram.velVmbilico infsntulf : ad (Tgnvm 
Homagvfeum m podiceofculantur . His,& fimillibusffagitij**, 8e 
ahomfnatioiiibns execrandircommiffis,proced'unt ad aha, vt tn- 
ferr.rs diccmus :: fed pnusdicamus , quanam horacunt ad cou- 
uentus . . 

Remictns loco proximc citato refert,pro vt iccepit a ^agisip-- 
f.t Tnridice examinatis, qudd horsconftimta conuenms Ss^arumj 
roctirni,eft ca ternpeftas,qn« vn:i atque a!ter3ih.orff mediam no~ 
ftc:n prjtcedit,apprimc idonea,& oppor:una,non folnmiHirs co- rco. 

f Uh ;~- Att 
cap- °- 
r t.ib.7 Compendij Maleficarara. 

7 2 k,, franfi' ali is Dzmonum temculi? , 1 Udi- 

h»i k occurfatiombus,» "repiuua^H anolabor- 
obiS .caufem ><» [^ff ^rinf FrancifcrSmo- . 
« vm* ^hoc teftati funt » J J» a jjjj in feta oode horas fufpec- 

derrecitat, terrihcos laruarurn tumuuu Etl i> e ntuim; : 

RoSfe ke auditos , ^^ S^ ideft ( ut ait 
boniauthores iuterprctantut m*mpelB £ a 

■ ~nui dlt . Vfl*^»»SS^SSStf. conuemenriorem effc . 

* quscerte gallianiumprox «Jt arue« ^ dQ . lntem p e ftaiu 
l^-. ma i oD *moni ad nefanos ^° ne ^ us ^ j «uam incd.a pro- j 
SSL noacmSernius, * mec.am : M ^^^ccommodat^- I 
»oa x ime fequitur ; tum emm l m "P imp ortunum,at- 
»•,.*„. mumtempus fj^^^^m galH cantum , rcfert . 
l Ur- que inaftuofum efte incip t . bt * b ^ Iudi- I 

KaU - c ' 5 - RemigJococitato,quOQhabuit^u^a ^ ieillisinfdt u 3 atq; ^ 

Sali^ius nomcn uSea, dum fe ad ea p* - 

wimicumacciderepoteft.qua^ amb< > , 

rant,caneret. Et Iojnne. P " ^ "^S^iftclU foi. fepccum 
* Sagiietnlerunt m Iudicio p« confueumm t cUunan» 

_& cantnm,ncfcio • . „,.„ r\u„n- ? Credidetim tcne- 

* " sedqiudueritatishuicexpenmct^ d iUls 

briones iftos galli cantum odifc prop cer m « i. budcm 

odiofum. ^b^^^S^S. qnx obfcuro &J 
homineiexcitat. multaq, peccator. «p« de ^mur . Vel. 
peplo mi uefte, noxobtexeiat, ( ^ J"3 ne f / tri u m phatunl 
%L memimt diabolus domim * ^ ^ « £ ie ' p | 

_ ..,i:r„ m r., w nnftnoctismediumcontii ) iL. v f„ e . 
>U1S prsdiaus fue- 
■ptc: H^cEcclcfii digna uidentur confiderationc , propterc* V[£CQ 
canit. - — Liber 

fr&ca dieliam fonat 
Ts{c8is profundte peruigil, 
Jioc omnis errorum -cboms 
fiam nocendi dcfcrit , 
^fucro latronis conditur, 

( ecce vna caufa , ) 
jernnt vagantcs damonas 
Zatas tenebris notJinm, 
Gallo ca?iente exterritos 
Sparfm timere> &■ cedere, 
Lapfisfides reuertitur; 
Hoc ipfo petra Ecclefm , 
Canentc culpam diluit . Primus 1- 7$ 

ecce altcra caufa 
Trudentms dcgalli cantu i» 
bymnc ait , 
tnuifa iam vicinitas 
Lucis .fdutisyWjm. wis » 
Gallusncgantts ar^ uit. 
Gatlo canentefpes rtdit r 
lcfv. Ubentes refpice 

Tu lux refulgefenfibus , 
Mentisq; fomnv.mdifcutcr 
Tenoftra voxprimumfoner* 
Et ora foluatnus tibi . . 
ccce rcliqn* ,.bi ***** Hoc vnum fcio,ex Plinio, Aelianoque ^ gaI?on:m cantum teo^ 
ni,Sco!opendrisque cfle formidabilcm; rurfus fiji j fint pntpofteri, 
ac infueti de nofte prafertimjoftentahabere multa ,<juale etiam 
iUud fuir, quodVoIatcranus a in Matthxi Magni Vicecomitis 
ilediolanenfis filij natu maioris Natali no<Se eucnifTe memorat, 
in qua videlicet,non ceflarunt galli,vel adt^dium cantar e,vnde, 
& Galeatij nomen ilh inditum eft,& fic facundta,laudcq; mili&- 
fifloruitjvtinquitlouius. b f 
afPliiloIo.- b Iti Sa. 
£ r [ j ctaro- 
niej rit 9- InconiientibusillisnofturnisrefeTuntipfemetSagar , vtnotat 
R«nig..ib.i,cap,i^maximam utriufque fexus conueniremulti- 

K 74 9*^£l£SSS***»* 

, uik . Blalnmnaadaquas, « lon & x Wp.do Maynen, Lmha- | 

f<«S; fcrrfccrct.cn, tot hoftes,* mm' 1 r mc0nnn0ll , s non 
itSHm- que mimm cfle , quocUb a ' motrai ^ m i nus ,quam quin- j 

a b Mofei- gentos a fe vlios ea nw» > H r 

Stt lc^ • f „ m inarum maior fit numerus , quam virorum, ca , 

M8 7 . cur autem fccnunarum nww lt i 0 fiores , & hoc fit plurt- 1 
* »«fgnari poteft ratio, S^ fo ^SSi t « funt faciliori* I 
bus de caufis j T UrL1 ?^-"?Scameudas , quo fit , vt bene vtentes 1 

«a/int valde bojw : i ab " tent "^ m diabolus ftudeat pnndpahterj 

fraudarc fi *^*£»g cofde Tertia eft , qnia cum a natur^ 
Mqui cito crcd.t , 1 wii « «gj- t recin erc fecrerum , ideo f 1 
fi*V^ & ^^^^municant. Addeinfuper,quodJ 
qiuecunqj fcmm,al.is "* s - mibephtatem ,nonpoluntj| 
^t^^i^^Sn2nt,,t fic expleantdiabohc*! 

in proximo "O?" 1 ^^^ Wacbm r &Lconi commoran miM 
Ecclcf. 1&; 5 fcgjg ^£ ^ nequam . Quarta & vlJ 
gispi^t,qnjm^^ 

Sma eft^Uja.yt aitTcrennuo lUtLira l ire r m fidc ceipi- 

tia funt reues^gitur mala v^m.n ^ M alcficis fundamfl ; 

Utiamfidemucdms^ J | 

tum quare , non eftnnr m , i yc modo r 

«ficz,diabolum m Oqo^ cs.q i ad fe trahere,uon <ft 

deat diabolus , tam mai es , quani 

fubticcndum . ^Kbohim a minoribi.s incipcre fen.per,^ 

Sciendum eft i gitur, diano. m u aliquando nn 

paulatiniincautos ad Seff Smn, Scapdo Ulos tam 

[ufmodi ad fe trahere pet fedi u m ^ . MW d «. 

fepe mbAnistemporal.bus, vt cia™ Ma!cfic as amiiij , & 
is,co|antur quodammo^ jn A uftien fi dl | 

confihi gratia. hoc 0 utinuos aiuios" fuerunt ,1U 

ccfi, cm, Perquadragintaquatuor^ co _ ^ aftcft ^ 

.naicncio affeci. cqm , q^ ^ J m eqaos prxiemauit.i ne Liber Prlmus i 7* 

mt, & ali^e mmieres, vt ipfemet teftat* fimt indicial Jte^qu^ « 
propter aha etiam damna ali s mmenns tllata , cnjfok «. Maleft- 
nulapromitterentmin^mipoiideris/uperquafdamoKctu^ias, 
™rds tcmporibus m Ecdcfia ad temRUS ordmam , viddrtet a 1,- 
+3S3£m alia dicendo.; vtquando Chnfl, corpus g Mria 
eleuaretur,in terram fpuerent , vd oculos in terram fieeie nt , . el 
aUqua" rba inutilia proicrrent j vcl in Confcffionc I ift accrent 
mortaIiapeccata,& irapaulat.m diabolus trahn mcaut&s adh- 
dei fantae deteftauonem . Trahir,etiam,& aliicit.pcr am,m car- 
iialem,& pcr paupertatem,quia 3 cu luucms corruptaeit ab Ama- 
tfo,& pofleaab iilo defpicitur , cu, fe credebat matrtmcnjpiun- 
ci,hac fpe fruftrata.ad quscunqj tunc diabo hca prarfidja ie con- 
uertit,vt vlcifcatur iniurianvvr euenit Papis rie ferua quadam qug 
ftuprata ab Amafio, & poftmodum neglefta, diaboio ie fubmiiit 
Incubo, fed rc cognita.fuit abiurata,& fidelis fafta eft, qucmam 
vero talmm AdoIefcentularum,fatis copiofu > eft numerus, expe- 
rientiareftcilicnecmmoreftnumerusMalefTcarum exeis insw* 
centium . Alia faffa eft , ficfuiffe se i diabolo deceptam . Cum 
ait,viar mc commiffiffem,vifitandi gratiaAmafium mciim,forni- 
cadonifludcrisjdiab^o IuiniHimana fpecie obuium habui , a quo 
Incubo cognira fui ; ilte poftea petens a me,num illum agnofee- 
rem , Refp. non noui, at ilk fobiungens ait, diabolus fum» 
& fi volucris, ad tunm beiieplacitnm femper eropara- 
tus , & in omnibus te neceffitatibus muabo , cui 
cum annuiffem , decem & cfto annis , ideft» 
yfq; ad vitsc mea' confumationem , im- 
piunditijs illis diabolicis mferui- 
ui : fafta tamen fidci abne- 
, : gatione . Qnare,cx his, 

facileeft eolhge- \ 
r requatiscal- 
iiditatvV 

bus ftudeat humani generis ho- 

ftis animarum perditionij " ' } 

fed redeamus,vndedi- Y *' 
; » greffi fumus . Compendij Maleficarum. 
1 Ji Stu* 
j/ Cal 11 

»87.- emv NicolausMoreims, « <■ ' IrfKa fibi nccefle fne^ 
riee-P-erc; qtiod p*monvideift^dcamm n | 
nus irtiheret P-« r a * ^ 

ri fan guSns in fordMa al .quo J cipny „ fc prxterqul 

n^garces.quod, & apu d >y rconuiuarum afierjl 

n aiHT prodfdit Edororeiru* TO-L-Sec fitim fcdari , M , 

iT ■ X potusq; -^rtatem^q^PP^- ^u^ci ik 

^o^ori-T_|et^ 

uuc> ac tali(5.ani: osali*a??*«* alnpa _*« _ - 3 ; 
J - ;.r-' _ i * I Liber prlmns, 77 

iiiquando ibi Sags prafenres cxiftunr: fepe etUm,- cum ab .jsah - 
fint. ac arctiore fomno domi detineSomt , mdentur tantum fibi 
adeue,Iudificante nimirum fenftu Psmone cu.us fafc.nat.ombtH 
mulcs imagines in dormieivnum animos folent ,rrepere,qiw de 
indeuieilamibus neritaris opinionem mfitam rehnqtianr , qua& 
iam non id fuerit fomnium , fed potius qucdam certa atq; mdu- 
b,tatacorporiia<aio, ficenimuerfipellisDcrnon geftitres fiut 
plerunquc * 
Sequuntur his choree,quas ingirum agi'tanr,iemper tamen acf 
fcuam progredtendo.Sc ficut chorex noftra: fblenr effe* vo]uprar, 0 
ita \tlx chorea?,actrip!)dia,!abores,t«d,3,atque srumnajs grauif- 
fimas nufquam non pjrumcfiqnidemab ijs adeo feffis fe dOmurr» 
rcuerti,BarbcIIina iam dicta,acplercq; omncsSagar, quibus con- 
tfgit interctTe,memorauerunt,vt farpe integrnm btduum prs Ialfi-j 
tudine fibi fiierit dcctimbendum , & quod miferrimum eff » 
atque inLqniiliinum ! ,exciifarfonem conrra,nemini affer 
rt- 1 iccr,fed B qttfs eum laborem , jeratis, atir vale-- 
tudihis occafibne deHTtSatv ac fnpit , huic 
prarfto funr verbera ; pngnis , & caf^ 
Clbuv, rron alirer comimdituri» 
qoam qne evoffanttir malleiS Qttat 78 Compendij Maleficarunh i 

f 

f f 
* ccffim cum cancrorum P^^"^^ ,d genu, 

aliaabommconfuetudmerch^ 

cumqi ^ & >t fanw ^^S^Slo mualu.ffe ad.j 
ftudiuminterhommes t erc f ^P e i^ r ^ ^nquerebatur Scipio « ln •(*- 
tiovc con- 
tia lcgem 
inJifiariS 
Tibertj 
©rsthi. 
LiberPrlmus.' 7$ 

Trttevdum tripudiant ante comeftionesdnterdum poft Hlas; ibi 
fiSLft parari metofcfiue rres, fiuc quatiiot , m qu.btis pro 
StSi opibus frnguli Iocanmr,ahquando fuus cu.qtie 1> 
SSrdet alicmando Ma!efi<* ex vna parte , & fuus cmque Sta» 
mon afficte t* »'S U J? fe flia deefi: bcneditlio , hoc netu di» 

E ^ft»s r Ma^mis,quibu, ipfom B«Mb * Crea 
t E or e m,& Datorcm, & Conferuawrem omnmm profitentur. Ea- 
dcm ftftteritia eft afiionis granarum , quam , fobdunt menfis fu- 
blSs Poftcomimium,apprehenditvnufqmfoueDsmonfu a m, 
quam cuftodit.difcipuhm manu.& vt omniafiant : ntuquarn pof 
ftnr abfurdiliimo,dorfis inuicemobuerfo^c iu orbennunfiis ma 
nibus ia&anfes capita farncricorum more falrant, nonnun- 
quam canddas mami tencutes j quibns Datmonem pnus adorau- 
tcs vfifuerant. 
C ntant in P.rmonis honorem obfcrnilHmos cantns , ad can- 
rum,vci fomim rympani,& fiftuhu aiicuius in biftiIcataarbore,tfi 
ftm atnatoribus Daemonibus fediifime cOmmifcentur . 

Scd quid mirum fi caeteris fcele jbus hoc vnum ad iungatur, cu 
fcoc virium adeo fit renax,& improbum,quod,vt ait D.Patct Am- 
brofiu^vbi femd irrcpferit,tanta; improbitatis eft , vt referetpa- 
latia PriBcijpumj penetret Fralatdrum domos.-pofsideat Clcrico 
nimauK: fiibnertat Cbntempratiiiofum currus &abrtimpar 
RejigioforumceHulas.? Infenibusfumigat: inlimenibns mra-Swti* 
tat; aiuhvnbus impeiat: toturn fcedat.- totum inficit, 

Hicro- - Compendij Maleficarum. 

. ■ „r iuxuria eft ients infernalis cuii» matetla ga\*, 
HlCrOI H^a fi pcrbia cuius fclntill * praua colloquia , cuius 
^S^uSbimmundie^t cuiu» fims gchenna. Id- 
mtlS 1 omm w (ertim maleficomm luxuna eft tcnax,quia nun«g 
circ ! ! £ft procax, quia funt infolenres, & muerecundi : eft 
e °^ro i a m ha P c uuutur deliciose.inftar fupium m voluta- 
u rP 2 eftSs, qma in.unantur Peo, fcaians «usiaug,- 
br ° Tr^Spora contumelijs afficere non veretur .- eft ca- 
T ^fflahaSxercent pr^cipue de no&e,vehn loc» abd,- 
llg^^ b ^^rSiSdk«n fuam, vtimitentur Vrfos, J 

qui,quando volunt cum diabolo, & cum ip- 

eWndemmonftruofa,^ perluxu- 
fofadiffimecoinmifcnm^ 

igenerationein g eneranon^ 

fciant habere ^^"SSJnLnt contra Fe- ! 

vo v m SudeltI tS^^^^^r^i^ 

Paulus. i- COnnt-y.Qocctu^. e ftfotnicator,aut auarus, aut 

nunquam volunt poenitere . Hierem 13. « mutai F ^ 

pellem fuam,aut pardus vanetates ^as.fic, & vos >ter,t n 

&,cum didiceritis malnm,& quonum ulc funt, deo c^ gj 

cur in Infernum perpetuo dol ^^ £ ^ 7 

re fum ego,aut Cjttus,quia conclufifti mc ■caicere.icuiw 

nali , ad Liber Prlmus . 8 r 

Adhoseonuentu^vtdiximus, folentcnnuenireno^s ihed^ DksfU- 
fijentio,cum viget poteftas tencbcarum, interdum cmm corrue-. 
niunt,in mend.e,quo refcrtur illud.de J temomo merid.ano . So-; MaWfe ^ 
lentprarcrea habere ftamtos dies diuerlos u:\ta diucrias tegie- nim 
nes In Italia frcquentant no&em diei louis circa noftis medis,vt 
aitSebaftianus o Michael. IotbaringicsStngesconuenmnt no- o ScoI 
fte diei Mercuri} , & no<fte Sabbati , foccedente Domtmca , teite 
Rcniigio, p & apud alios legi , obferuare aodeoa dici Mattis , M*.* 

Ex his igitur , qn? hucusq: defcripfimus , & qus Sagie ipfe cpn- ' 
feffo funtiudicialiter, patct luce clarius, & exemplis lpih confir- 
mabitur , Sagas circumferri aD;cmonibus corporalitcr per aera 
ad coiiuentus A non fokim circumferumur ipfs , fed Damonrs 
auxilio poflunt ipftemet ahos proprijs humeris deferre , vt doce- 
bmitexempla; imd noniuinquam conue;itii fiibiro difloHito, 
repert^ funr menfa: aliqua fupeMefiilia argcntea . pcftca aFo- 
mmis cognita > Sc confef&t Vxores fe ilia fecum ad conuentus de- 
tuliffe . 

Hoc vnum fubdam,qu6d,qui afferunt ifthsc uon efle vcra , fed 
fomniacfl'c,& ludibria.ccrtc peccanr contra reuerentiam Eccle- 
€ix Matri debitam,quia Ecclefia Catholica non pnnit crimina nifi 
certa,& manifefta,nec habet pro harcticis , ni fi qui in hasrefi ma- <?. Confiii 
nifeftcfunt deprchcnn ; q Stnges aureni lam a plurimis anms $. 
pro hxrcticis habet,& mbetper Jnquifitores puniri,& brachro fx 
culari tradi, vtpatct ex Sprengerio, Niderio.Iaqucrio,Michae!e, 
& docet expericntia,ergo vel Ecclefta errat , vel ifti, qui talia di- 
cunt . Ecclefiam errare m re ad fidem pertinentc,qiii dicat, Anat 
hema,Maranathafit; Concludoigiturvere iMas transferri a Dc- r n.m,^ 
mone fxpius , aliquando ctiam vadunt fuis pedibus; r Quando Lii> ■ l,c ' 1 * 
volunt corporaliter transferri immgimt %vt iam dixi, vnguenro 
ex infantulis corpukult adipe , Qnandoverd conuentibus volunt 
tannim intcrefie pcr infonminm, tunc in finiftrum latus cubant. 
Qnando autcm malunt vigilantes cemerc quscunque fiunt in co- 
ucntu,vt coram fe geri»tum opcra Dxmonis, ex ore vaporcm que- 
dam craflum euomunt, in quo geftontm imagines , vt in fpeculo 
inrucntur. 

Certis authoribus / compcrtum habemus ex.itifle quafdam, "^uu 
aus cumdomim eodem lediocum marifo manifefte pernoflaf- aQtodin " 
fcnr, recenfcrent tanicn poftero mane , ac confidenter dicercnt 
nuiltaad eiufmodi conuentus pertinentia,quibus fe fuperiore no 
«cmteriuifle amrmareut. Aiias etiam vifas inter dormiendum 

L iifius • - Compcndij Maleficarum . 

% ^ nr eeffari ii,quibas iiiiecU erat fufpicio, csm- 
.Uai S propinqu, Sj & ncccL,^ confliaan , 

^£?atSSia^ re cqnitare ,vri,qui ( 

£*A V^'l " exoerreaas, Iaffittidinem prsicferre , veluuquipew 
hni dt g£ fea tantum cxpcrrc««. „ ■ f lfl g ;v idebantur narrare ; & 
te sept«K- -fi rc deunr,ac miranda , qusr fcbi ieciue vuit adhi-, i 

uigoaiL gr ", " ' ft illis irafci , ac fuccenferc,qui fid em i>s non aoni-, | 
quod magis clt,uiis rrcdercnt,h*c mera cflc fornv & 

queivfuiskrctiuiflct. 

txtmpU l 

■ Lib. A nSmn enim diftabataloco fW nammatis . > Eft \ icu«A 
^fnuifida enouit ( pa urn l enim a drftansjiuxta quem tamofe.il-fl 

■fi ahquot a Man ontnrau muu» p A ^ 0 Rufticus qiu-1 

~ a lc h* ***** *£KS2 X Sot^vS commoranterr* 

^^t^kJq^d^uJveltribustodiis i Yico abcft voced 
proxmio uimi lo qLi Uliliantium aud i«it , mitatus, qtud 

eantan ^nS^umSs caudijs mtempeftxnoftis fiimriuj 

miun amptamA Iummotain , - , TS autuu mt M 

ris.quamfcrmmista^ 

.ifcar^mmcernt^ 

ipfe accepto,cmiluko no l « » mw nhiun eommuo profi«| 
«cntcretentojftaumab^ 

fclatione vatailr A ?f£^£°„" inffqn i fc prxda rcccpit J 
euo vchebasur.euafitA in\icum cum mngii i f j 

Seruque hocvafcnlum mateua »«og««.« onsn , « 

i videt c ac ■ - r «-rxiri-itMichael v puer captt* 

Irris-Aiv Tr , fer stri fT es Aumionenfes , vt nai rat Micnau _> i Liber Primus^ 8 3 

* dfrifc, Iefu.qmd ifthuc rei cft ? fimulque cuwdjAo twbs m t* 
*m a,fparuifle,& ipHim fe folum ibi depr? tohMfe «oM ^do- 
mum red.ifle^ tnbus a Sinagoga tnihanbus ger mamcis diib- 
ba & mad iudices detulTt.vnde & pucro m vicnu nomcu 
»d ££ eft,Mafquillon,hoc cft.paruus SortOT , & bunc pueru 
cumTpTe Michael ifti fcribcretanno irfc.Aumiom adhucc,pc- 

Tarlhommxusfpineus, * nmat ^ntia,his verbi, 
•Cremus Mcdicus Ferraricnfis,& m eadem Cmitate pubhce cuns bus T J 
i&rmorum mtencens Magifter Spzinus Benc.us m»*"""* 
hi fideliffimo teftimonio fuperioribw d,cbus narrauit , quod«« ? 
fuperionbus annis, qu*S tribus claphs , rurt eflct , munuuiarum, 
poflemonum fuarum gratia, contigit cum fuoVtlirco lcrmoncm 
deStrigibus cum habere,cumque Medicus dcliramcnta «efle uice- 
ret,qu* rcfcruntur dc Strigibus , & hoc prs cxtem , quod icihcct 
corporalitcr fcrantur ad opiuatum cnrfum; e «onrra iUam Villi- 
cus itle, qui adhuc fupereft,& vocatnr Thomafmus Pof aftros , de 
territorio quidem Mirandulac , fcd modo habitan.j in confmibus 
illis in loco,qui vocatur Claufca Malaguzi, afferuit quendam alisi 
ibipropemorari Rufticum,qui narrat fc muliercs, & viros in ma- 
xima multitudinc noifte chorizantcs,& voluptatibus vacantes vi- 
difle ; fiiper quo ftupens Medicus,rogauit Villicum fuum, vt Ru- 
fticnm illum ad fe vocarer , qui vocarus , & de his interrogatus, 
itarefpondit . Quadam nofte, dumpcr tres horas ante dtluculu 
furrexifiem,vtcumbobi,s , &plauftroveniens villicohuic veftro 
in quodam negotio auxilmm darem , perueniflemq; ad hancpla- 
»itiem,quam manuoftendo , ( prope enim crat ) vidi a longe ta- 
inen ignem copiofum in diuerfis locis , quafi Inminaria magna, 
intcr quae multitudinem magnam quoqoe confpexi virorum, 
acmnlierum , veluti adinnleem dcccrtantium , feuctiamcho- 
rizantiom. 

Propim autem accedensplufquam fexmillia hominum , clara 
per ignes caufata lnce inniitns fum . & menfas paratas,& eorum 
nonnullos comcdcre , ac bibere , plurimos chorizare , diuerfique 
generis ibi Uidoru m exerceri , plures ctiam Mciuire licentius, 
: quam fas fit Ioqni. Intet cofdem autem aliquos mihi notos , vidi 
viros, acmi!ieres,& nonnullos conim timcetismfum alloquu- 
tus, fcd poft horara quodam figno fafio, velocilfime , vt videba- 
tur curfu , omncs inde fugerunt , ac velut afportati nebula nuf- 
^uam compamcrunt; hoc igitnr acccpto teftimonio Medicus mu 
Kuk fcntemiam,& ne dum pombilej fed ctiam de fafio contin» 

L a gere • at } ic" "» -- —- j efe haciplc mnnwuirim^i., t v 
conti^erxt ad htdos acccdeic,nocii ff . , nam nia _ 

Wrct,&mta^^ 

ritus vxon : fe pc ad Con f„ e SSn^Wr > & non viclent illaJ 

in mente,aut ^M&oc inodo,& ordine , qmaprJ 

forma accedunt ad loca p w > congreg atio inutna-* 

ad luciam ,qu* muher fi^ be t m excufabi hs,qus leg| 

ducit s Sc a udimr,d«rr^odpfin ^ caufam> quf nu lJ 

laeuet,vtnonaccedcret J non aci daci j ad e6fortirer crnaa j 

m0 fua,nihilommus p niaxim is,& contmuis doj 

tur a r«mone,& m rnente J 1 ^^feca.tam torutcr vcxaJ 

lorib»s,& xgntud n m nl c. v hab ct , fcd fempcrtrj 

tm -,quod diu,nc6.:. ti; n>-.^ e ^^unt , & percunt m fierj 

; bulatur, fc omnia , qna £iaag£ ; . od pecmum fuufll 

■ adeoquod Trnediomreiurando , quod arnphwj 

fateatnr.&.promrtwteuamm^ 

«u>n recufabrr acccdcre. eum ^ _P v chit humana ab ip 

^nkntc Uofte > & hora vo n u 1 fcd Mag;fer uium , | 
foP S monc,quem ^ocantu : r vocata aj 

lam expeaantem fcrtiter manus ad cnnes , 5. iu . 

«quitabat , & wl^Vrem , & bremmmo tem;v f re &f 

fercba: iffeffl vfque art ^ucem ^ J 

ponebar, , fibi A nno U M- vtlnqmfitoi 

P NarratPauIus-Gnnandus, * pdimcxCOngr egauone !»dd] 
^,.,* oblatamqnandam I ucrena ^ ^ 
4*^ xurn donmm dcportaretur , & nm ai , anditus , , iubrt» 

^ S3b*^«^^5Sta agro fp-« obhto ^ Ltber Primus l 8 5 

nifcri nomine proprio vocat;Tutiems v-idenseam nudamrotam; 
S-rtcr vercnda ftmoraiibns tecta,& fpirfis cnrnbusaccederefor 
fflidabanillaaHipebatbi^ 

«zfiuit caufap, m** eo loci , ^ , CoftatUl11 ^,^^1^ 
xit mo.dac a.lbd tuuenis incrudelus negatut fe illi -opem ailattt* 
23 verum diceret,.IIa fidem fecret. ftipiilata, cofitetur quid 
fibTacciderit 3 &qua tx caufa^nuemseam fccrcto domum fiiam 
perduxit,& itU ei dcnauir plurima dona , fed taHdem ta fidei 
n memor,rt m vni^quc alteri narramt,& ficpaulatim fparfa fit 
ma mala.mulict capta,& muenistcitimonium venran pcrhibere 
coactus,ha;comniaGnlIandouari-auit. ' . fj- 

Voilier qiLxdam Sabinenfis Dicecefis,hancprofitebatur I/iabo- 
Hcam arrem,de qua cum marirus fufpiciouemhabcret , intciw 
eauit eam muttoties , qiiK femper negatut ; Mantus vero intua 
Mpiciope pcrfiftens,anxie veritatem inquirebat, qui adeo aitute 
fe eB&,qi!fa vidit illam quadam nocte fe vngucnto quodam vn 
ecntero , qua vnctioneperafla, vidit illam cclerrime quafi auem 
reccdcntcin,^lr#i Maritus fequens,vt videret,quotenderet, am- 
pUus eam noa vidit , & accedcns ad portam domus inucnit eam 
claufam »q*ist res magnam illi prjebuit admirationem . D» vero 
fcqucnti itcrum Manrus vxorem interrogat quod anxie fcire cu- 
piebar,& illa conftantcr fe nefcire dixit,Maritus vero, vt ampl.us 
ncgarc non poifet mulier,aperte ei dicit omnia, qu,T nccte pnete- 
tenta illam feciffe viderat, deinde fuftibus percuiiit lllam graui 
ter,qu.a iuxta fapientem ; Cordurum baculofrangitur,dtinoraqj 
jninatur v«bcra,nifi vcritatcm dixent , quani fi apertecxpofue- 
rit , veniam omnium pvomittit . Mulier igitur videns ic iam ce- 
larc uon pofle,veritarem aperuit,& vcmam a Marito pet.jt,quam 
llli Maritus hac conditione lnduliit , vtillum ad tales Congrega- 
tioncs adduceret . ll!a,vt veniam impetraret , facile petita pro- 
mifit,& promifiiun cx liceutiaSathana: impleuit . Adducttis igi- 
tur ille ad !octim,vb. ludi fiebant,hidi)m,& choreas,& estera om 
nia contcmplatus cft, & randem ad menfam cuni rcliquis , vt ve- 
fceretur fcdcns,cum cibos infipidos iudicarct,petijt fibi dari fal, 

quoddeeratin menfa,& quamuis iterum atqtte iterum petijflet, 
:n: a*,u**„~ «..,., ^„/1. * „:*-n-,. m s±r 
1" J 1 I '*»*»-..--- -i _,... u ..-- 

ceiferunt,& reJUqui oes di-paruerant, luminaribusq; extinctisille 
folus manfit ntidus . Manc facto vidit quofdam Paftores,quos in* 
tcrrogaiut, que nani e-fetfjhipatriajU- qua eratj illi vero refpon- 

dcruut, / ta Compendij Malcficarum) _ 

xKhir T patria Virrcentum milianbus 5 quare hcct eflet di- 
2 tt&S HtaZf» v*m mendicare opportuit. Vbi domn 
1 ' Srim vxorem fuam de iamiarum cnmme wxufauit , * 
^^^iSSnlndkte narramt.qniomn.a bene £ ( 
opSt^aimnantes^vera cfemu dhcimus muenerunt, 5c n» 
lierisillmsconfeffioneconfirmatafunt. ^ , „t 

t - , SrtholomzusSp^ 

J£? :er a protul ft , ex quibus hoc vnum cft . 
-fJ7- * S ™ r,,m matre Bereomi morabatur , muenta fmt no&e Vemtij» 
* Sfeftc BK* , fuam ma»e rcpcrtam nudam recogn.tamque. 
2 ia confobnna erw, cum nttenrogaflbnt^ 
a»t ibi cfe* quare > plorans jill. pogqnam « ftaa ab e ^hut 
hac fequentia narramt diceusrHac noftc cumm lecto » 
Sdl nitrem meam,qu S mc dormire P^^S^S 

pSmrblum vidiflem,& mihi comminantcm.nomcnDom^ 
?u 5 matrem cius inuocaui,& ex tnnc matrem ^'^fSctf! 
nuda X fola remanfi . His auditis a pneHa,fcribfit omnia h* :*i 

lier,& tormentis expofita , omma conhrmauit P«conren . 
i addidit fe a Dzmonc plufquam qu.nquagies dcportatam , 1 l 

L m fuam cx relatione mnkorum,quod iret ad Con^n.iim bag 
r^^pfenoaedo^ 

!S uit . Stupcns aut vir eius,& quadam cunofitate duitaMj 
ffiS^m ilcmftcMuod rsorA^tim P er cammum,^ Liber Pnmtft- $J * < 

vfcfcbatnr , per «r.tm etiam fibi vifum fuerit afcendiifc TXorem,' 
Jeiatus in quandam cuiufdam NobtlisClomim ce lam vmanam 
deportatus eft,quo loci etiam vxorem ftam cnm aujs phiribus m 
uenit Eo autem vifo, vioreiusihtim cum afijsquodam figno 
fafio difccflSt,virofto in iilo loco rejifio, qwmanea fcrms illma 
domns inucntus , fic cpm clanioribusqnafi latro captus , & ante 
Comitem co»ftitutus,accepto loquendi fpaao, cum rubore fafifj 
narrauir,& ex eo accufata vxor illius apudlnqinfitorem, & unde 
confcffa,F<enasdcditfuorumfcelerumdigpas. Li& 
Nicolaus Rcmigius fcquentia cxempla refert,fic icnbcns. Lutn- maa ±£ 
zei ( locus in radicibus montis Vogefi ) Menfc Maio,anno i . y 89. i«. 
a Vicariis cclebraba tt:r patjanalia;exeo Vico Claudiu*. Cotheius 
i'n vicinuin euius norac eft Vuifembach aduefperafcente redibar, 
iamque eius Monris,qui inter vtrunq; Vicum afliirgit bonam par- 
teni confcenderat,cum fubiro correptusttirbine ftetit circumfpcc 
tanter attonitus , num alicubi rei infolentis caufa aliqua appare- 
ret,nam aer alibi tranquilliffimusjqtiietiilimusqieratjaduertitin, 
feceifu quodi larimas mulieres fex , inftrufiatas multo auro,atqj 
art,cruo,menfam quandam faltandoeircEimeuntes, & fhaiafian- 
tes cupita,ad inftar corum,qui mtempenjsagitantur,tum ijs atta. 
tem inntgro Tayro hominem, quieas , vtiotioAisaliquisintri- 
uio , iptcta.b;it,ibj igitur conftitic tantifper , dumfc colligir , ac 
rcm tO£:imccrnusocuIis agnofeit,qtiod mimfaeitjrnornentotur- 
ba illa di iparuit,acfeab ems afpc&tifiibdnxit . Amotoigitur eo 
metu,fe denuo vise corniiutrit ac iam montis- verticem fuperaue- 
iat,tum ecce mulieres ijlca tergo infcquuntur , capita fua 3 vt an- 
tea iafiantes,atqi altum filentium tenentes,prcibat homo atra fa 
cicinanibuj in harpaginis fpecicm incuruis, quas etiamparabat 
illi in fronrcm immitterc,nifiobitJtifletdifinfio,atq; oppofitocn 
fcfiquidcin hoc facto infultare deftitit,qnafi de vita memens , Sc 
euanuit . Ofter.dnntfeiternm mnlieres ille,vnaq; cumijshomo, 
fum modo dixiTauri aflcflbrem chorearninq; fpcftatorcm , ad 
quem iam fcfiusconfidemior CotheiusacceiIirpropius,& infert, 
fcem tu ne is cs mi Dcftderi Gazete ? ( fic.n.vocabauir ) obfecro £ 
qnid potes ferua me,nam tibi fidem meam polliceor.roe nihil eo- 
tom^pt vidi leiamrum ncminM ixque haec diicrat,cum rcu bo il 
lum feu iiebula muoluit dentio,eo demum ertoluto quam fcfiina- 

' teftimoniiimaci 
hoc exabun,- 
— .... -~fr-~- ».vuiijii,ii.Lijn.m i icjtum propius ad mcafarr» 
accc&fct,vjfuuis m quibus epulis eiiet mfti ufia A Dsemoncm fibi 

evc- sc 4.H0J1 

Septemb 00 Compcndij Matcficarum . 

So^ ;: 

fus aberat>ifle H^^^^&ne tum forte ex4 
putet hominis non fobn , & ™V^ fl Y°" Kmi j x j8 p. Barbeli- 

Lrin,id emm m n fe toudem fere 
na Gaxeu exmuheribus lllisvna , fapcriore mcm 
Srbts apud InqoUltorem rec 1 tauerat 3 hoc adi)^ ^ trmc, m - 
fur« duas, cafeosque -bubuiajj jtotidjni ^«^^ lod fic 
Gaxeto cius conuige dono *««»S*^™ pS omL pre- | 
vKietat , qua de re coram compofiti co ™™^g ? m Coth emm £ \ 
« hoc vnum, qudd Barbelhna ^ en n ^^ om intulif 

ab ea furto parauerat toUere eerefliiiri, Venerlca ma^I 

ter fecum ad nocrurnos usmorRni» imim arborem, 1 

fdfeus fdebat,illum canere «fWjS" ac faltan- J 

dum palam prataflet,* vJxre t» «h ftmodum ,« r «ea. 

rem gcftam efle "^«C h .rta Pr«.otia , «• eam 

tionepraeeunre hac confcflaeir . c U ermingenfi A<fc 

Rediens Nscolea Langbcrnard e Mo ^ Cue™. J . 

nuncunam^nce ^ al -^^X^ n chorfi 
iafadebanr,attentiuseo^ 

bnbulisq; pedibusdeformes una mtermix r |.^ 0 ^ ornen ift- 
bem uerfarent, tum pene metn emortna, lefufalutare no ^ j 
noclre c^pit.ac rogare fu P pliciter,ut ad fuos modo fal u liber Pnmus; «i 

mm furai fui arcam ^"j^^X^™ ven ro,v.x anhc- 
gre, mter h*c v^epen«on ctiam domum * 

S 'ncv dcrerurcins taatuat 
riam ferocius agcre axpttfed tandem ventu , nc 

SS^SSSSiS. fonfcienria , illum cam quamprum™^ 

cumin eius viram,morefq ; tanto diligentms mquircret , ac certis 
Sn n, B on efle vanam con penflet, comf.rchccdit, tum ad 
«SSn adeo imntam confcffionem 

Cl) cmi cuffi Uii eiu. fcdera focietas Tuera^coa. gucre,ac lam ma ^ 
mifeilos facere,mtcr quos fuerc Raibelia Toannis Latonn vxor , <* OJ Febr . 
* Jviayetalaurentij t fupe.maiom item v*orDufz,qu* diucr- 
fx totidem tamen verbis , ilhid de falraro a fc auerfis vtu cum m- u ^ 
termediis cornupedibus Choro proditum i conk.o indicmm ve- «rfii». 
rum cfTe agnouerunt . AcceffitiSc earum confeffioni tertiusjoan- f p uft 
iies / Michael armcntarius.hoc eriam ad maiorem rcifidentad-e.1 ! w . r - 
dens , fe intereadum hxcfierentTibicinisfuncfo cAoo, neduni,^." 6 
«uoddara forte oblatum ori admouendo, ac micautes ci digitos, 
vti cum ad numerum vere inflanturtibiaf ,adducendo. At cum 
Nicolea Rla lefum tremebunda muocaflcr , fcoue prxrerea crucis 
figno nioniuntet , e quercus a! Liore ramo, cui tnm infidebar, prx- 
cipitem deeidiffc,rfeniiim turbine inuolutum,ac in pratum nomi- 
«ejVeUerjinquopafcentaugregempauloafttereliquerat depor 
tatum fuifle . Eius rei grauiffimum, fortiffimumque argumen- 
tum ricnique hocfuit , quorilocus vbificin orbem agitatas fue- 
raat chorca: , ille poftridie quemadmodum Nicolea anre monue- 
rat, apparuit circulo impreflus » quaJcin habent hyppodromi, 
»bi in ^irum aguntur cqui , fed & fignatus vngularum' caprina- 
rum , bi buJarumque reccntibus vciTigijs , quar & virien potue- * 
runr, dum ararro denuo reuolutum cft aruumillud bruma fc- 
«uenti . 

In Kolandia, erarin Pago Ocftbrouch , non procu! a TraiceJo 
ftulicr vjdua,qus habcbar fcnuim ad obcuuda oncra domus , ,yt 

& m Compcndli Maleficarom* 

*2 .... Is cum iam fepms.vt folent efle curiofi ferUl, p« 
res po ftuUbat : . J » J ffer . fr cram n0 cte intempefta ftanm ae 
ttfflfettM; «jSSggja ^otidiein ftabulmn adcertum, 
fe quieti ^S^^^SmnomBm manibu, prsfep. con- 
prafixumquc lcKttm ^n«rc,atque p ^ ulc.qu.dnam 

r igu um ^ a^&ra idem femel cxpenri,; 
Bocnegotiiem^MUKj^iF^* confuetudra» 

itq ue eandcm P^fJS^S, fubfequitur 3e 
ad q folita veniente^tqueficut.v.dc^ compkdi- ; i 

ipfe ^f^^S^a^lfeur in Oppidu Vui jch„ 
turiibiilleextemporem^er r . rum Maleficarum de ! 

in abditum,*- ^^gSf Hcra admirata propter 
maleficijs conterentem i ^ « ' " ftu> aut qua tandem 

pr£ fentiam famuh moP>^*™* P£ S^Re fpondit ille ordi- ' 

nc.vt fefe habue at ^JJ^ . clandcftini conuentus .11, hacJ 

mdcfCC 2S S comortibus igitur dcliberatqui 
tatione taHdemnotmerent f u *deant , conuemt tandcm; 

inho camb lf uonego^ 

jnter eas,vtamicc e* CI P«« l u , i opmione m videre contigif 
*rcaox,q« iib P r * tcr ™"^ mrarct . Ille mte' 

fcr, fe nuUi «SE&S^t , fimulat fe omni 
r im polhcetur,adb!andt ur ; > . {i t pofth 

Sortilegarum inteicilc l ; oncg'o dubium iterum , inftnk 

cur hora, ^mabeund, ^Vntt ne domum fit totius c*ruJ 
«ante hcra iam vertitur , lcnnuc cnmmum tandem omni*l 
Priculo,anpubli^ 

£onfenfu,minor t 11 '^^"^^^ prouinriam Heraf 
m um defc ^^^^^^utalutux^ pfH 
atque fidc data m humerosiccc^ f cr nntur . Sed cccd 

tunacringunturopen,eu^ lacns l 
tranfafta um ma.ori pa^e n^ n acta , vci 

arundinctoobfitus ; ibi ^ C ^ l ^df ur iahbus iftis fem initiJ 
rita,ne iuuenis P^S^ P S n a fe de.eck Adolefad 
tus effct , vifa tanJcm ehmma k*^ 1 ™ violcntia partim enj 

tem , fperans, vt fofpicio «-«gSgJ mm iri . Ven, m,vt eti 
^um^partimlacustpfiusaltitudineaD^piui comierts J 11,10 Liber Primu^ , |j . 

cia i mpetuq; cafus per ^^^SrtVfa^ vtcbatur , dut* 
tenm mifer ^gSf^^S^ fufpina trahcns, 

tai, 1SS S^"t homrnem ptormselumbg, 
*ttonir,,facta ,nd ^ 1 ^*^ vnde fc, qu0 eo ca! aroicans- 
fc cu, vtraq; «cidiiTct coxa ro ant £ H m ^ ^ 

pcrquitfcatque indagme fafta fefcmatr ^™f" s p E£e g ai vc 
Si iubet.vinculifque cWnn^iUafimulac^ manus Prsiea: ve 

^' ni fS^S m^do • MenW Comenfis «JJ . 
SSS^cn, ibi quidamlnquifi-^ 

rcntiusdeConcorrenoPrator, &IoannesdeFoisato JNoran « 
smge, proccderent, vno die ipfe Prstor , quadam _cu- 
SSfcate duflul volens expenr, , «n verc , & ^^tng« 
irent ad ludiun,fa<3a conuentione accelfit quodarn die Iouis ,cro 
cum Notano fuo,& qnodam alio cxtra oppidum ad quendam lo- 
cum , ficut tlli Malefica predixerat , & dum ibi prope eflent tlii 
tres.viderunt ibi phire s perfonas congregatas , corani quodam, 
cuierat Djabolusinforma hirci, admodum cuiufdam magm 
Pomini fedcnte:& ecce fubito omncs ille perfon* ibidcm congre 
e atc iuflu diaboli.adco illuw officialem,& omncs eius focos Dco 
permittente baculbperaiflerunt ; quod extalibus percuffionibus 
llle officialis, Notarius ,& tertius ille alius , infra qmndccim d,ei 

morrui funt . „ . . _ , t T a. A ~ 

Florimundus Raemundus, h Scnator Rcgins m Burdega- JJ"* * 
lenfi curia, Vir pms , catholicus, &eruditus tradidit aliquos fto«p. 7 .' 
rirusiSagarum fatis ncfandos & facrilegos , fcribit igitur feqnen- 
tiavcrba. 

Jnhaccuria Anno r atidita ftiit Mnliercula Adolcfccntula 
Aquitanajnon infcita forma,quae fine tormcrorum cruciatu fpon- 
re fua fatcbatur , fe tencriore adhucnrtarecum forct a qnodam 
Italo corrupra ) & poftea ; qui D.Ioannis Prscurforis diem praece- 
dit nofte media in agrum quendam abdinSa , illic Italum fagina 
yirgula circulum in terra defignafle ; cerraq; verba in libro quo- 
damnigrokcta fLibmtirmuralfc, fubito demde hircum grandcm 
plane ^trum allitille, probccorntitumjcomiratum fccminis dua- 

M 2 bus» Compentfy' Makficamm 

fiflc virum veftuu,ornatuq;Sacerd 
auspudlaifthxcforetMlcfponi 

^T?Uni r am vt : hircus ffi fuarum numerum i lam 4"«" 
a feadd aam vt fi cu3tis ma nu I^uaerlormarct^ 

audiro f ^^2fkl«t«0rS venerauonis officioiuugenrcs , ael 
^aderaWl»rK| ipfa cauda labr», 

S^SSTSS him cZ^coIorvs canldatetrum lumc 
Sln d eh ^ C} q 3 sfingtnrma^utencbant,acccnderunt )& c* 

feSffeS feduxft hircus a n» b, , *ja. .anum ncn. f<gulertumaec»pi £, /v , & in .jcnumntniu* 

w !-"<io defodn&m fednxtt hircus a nn oa, <x . - 
Sed uft m folo , PP rcir i m.immt , quc rxmmxcon 
& Uata\& voh.ptit« p anc cxpers ,m 
r ;Jai™-«~& horrom ob iemen Jnrci , 

»i^ 

ba T ^ ™^ ri&fqu™ fexagmta,quifinguhc^ 
vicibusacccnc t at,cunaii)S ] l h ° cus admotam poft*fl 

co-poftu orc i.oM olnier fo inmccm ter-o lunctis maaij 

*p tfiggg^^ £5 fimulacrr.m eihibebatur , qtff 
bus jfiSS^JSmM )cafnla nfegtfUf iralla ce»fl 
«p, n T ° pt0 facrmcij mcruenti r &fcctt ho- 

jntexta ^vcfcebatur . .10 < ^patinftum fuhgme;:|f 

*** elcuabat rdegmen ,Ti « 1. _ ^ £ ^^XSff^ mfundebatur :luftrakm 

^te^^fcffi«t (acri&us, & ai>c, g il!oanocun| 
KScMr rnbocconuentunnn^na fomlcgi) finphsmfe 
ffiSnKi fiiiguli rerum a fe gcftarnm ranoncm rcddcbat J 

Sm^Sc perdeudis fru £ musA CmiUbns cnnumbus.ha 

TgSSflSi ouomodo S a*c pcr aera ih imSta riroJ 
xuntu i TVmomWs, exrra "tempus flotturm- «»« n ™*' ^ 
l c Nobihs,& fpeftat^ fidci vir VanderburchtmsJ an ^ 
! & Mechhnienns Mnmcepsfclop^am dcfe rens deambuUH 
«aa.Muuicimum^uiccc & obftrcpi-ut mulw , mulw, aues- Libcr Primus I Pi 

WBfaiiiA form k dIcx in arbore prope viam : fdopnm illc col.i 

SffSbi ^nam cU id« perndi* ftdgtift 

de ramo Veperit folam ferream claucm de cmgiilo mulieferf de- 

7 r ^^rr^nfm^ rediens narrat ami cr.,&c num nont clauc 
lapfam.capir.K domitmrcuitus "•*■»» . . _ „ . 

rnum , repSiunt ,anuam claufam, mferunt u feram chuem, 
Sclidunt, mgrednmtmprorfainiliantate, qu> erat ,11« cnm 
patrefam.ha. f inuemunt matiemiamftias glande latuf 

MartiousDe_rio, f fubdit fequentia, hts vcrbis Verjbarr,^ 
eeo,Anno if 87. Calcti ( quando t-_Iicibn s aufpicijs Sercnill Ar-^ 
chtducis Albcrti vi cxpugnatum a C athotici Regts milmbustenc 
featur)ad pontem Neiileti . I uo figna Valonum prsefidio poftta 
Hmitem tonrra BoIonienfes,tum hoftestuebantur , fub v.fperara 
fudo cttlo 3 procubitores duo vidcnt nubem fubnigram aduolare, 
& in ea v identur fibi audire conftifas \oces multorum quos irallr 
videbant, tum altcr audacior , quid hoc rc i cftPfumusnefet fccu- 
ri ? fi tibivideturbonum iibr-botormeinummanuariujii memn 
in ipf.tm nubem; afllntirur focius : cum ronitrufdopi deciditde 
nube ante pedes miilier ebria,nuda,benc obefo corpore,& media 
itttte,feitturtraicc-adupticivulnere ; capta, feroentisimpotem 
f*iniil_bacnec ferc alimJ loquennbus referrcba cqurdnam? hoftcs 
ne,an f_ederati?quid ad hac.qm neganttransf_rri?negabUHt crc- 
dere fefe,maneantincrcdtili,qniauecocuI_ris ,quos poffemplu- 
ri-Jto . abducere,_rede-vt . Cur? qma,nec viderunt^nec audierunr» 
& qfio&am. interrogauerunr.qui fc nihil farc rcfponderuDt. Hxc 

_::_'. 

Capelcftor,& a!ia,qax alijoculati teftes,non attrftitantrtni Iri 
idUi i >dic:ar« > .f tcramcn to veritaris adacti protelfi foere, verbis. 
Nicolai Remigijq:i._ficoris proponam . Eft (-irui_rctirtr_,ait,il_. 
Vogeforum Piouincia C -Jteflnm fatis firmum,e ctrius fumma at- 
te,cuni tef>ii!arum alicjuor ordines fulmrne efloit deie_ti,feSeba- 
ti Ptecarda, non nio!topoft,nempc 10.CaI.N0uemb.1580.ir_. 
eo pago foi tilegijzea forte,& idapud fudkem proftfta eft,Dcme» 
: i> 1 ■ Gmul opc a cff patratum , cum enim, ait, e nube vna irt 
•"• i 1;f ' :; • i-mus.ec con filio vtfninfitus earo eucrter-mus, noa 
ftu t t*m q ra noftra poteftare id exequi,fcd tantum pauxi Ilum id 
rumcarui htius., vt eliet quod cius conaxusnoinoa oumiao pccaL- 
terer, fimilecft quod feqnirar. 

CuniuM quidam nomine , MapSximm in D. Clememis fann» 
ROBcai itbt coTiimorabatur obtineni»Calctt»D «eitLb.ijS^.eumi 

£0§» Compendij Maleficaruml _ 

- c rlnmefticos curaretxelumq; iam magnis temfi, 

ruri fanum mter d °^ c ?' c domu Vfueam parabat , fed dunt i 

id eam fe «nftrurt, ^ito folmm «J^JJ™^ ftabatj totl J 
^d^yi^f^f^^^^^^mlam iammult*. , 
■ magis properaret,din.i> > t jntegro andito fuU 

S « Sr qua ( vt crcd.bilc cft ) trnbcs fe ~ «^^ST 
rfpet^ S;Fo vi^ vltimo momento multis aud.au.bu. con. * rm i al ?;,; 3 m nerfinrr onod ex alijs quzftionibus capitalibus ecW 
Huc etiam pertmet, quon e* j m» compertum ha- 

rumque, qui exercuernnt eas , fida rennt c a one^ conp ^ 

T^ aoS^ta^oiS, at^deprLatio quafi pcr h.n,J Liber Primui^ $$ 

FftctiamvHla, qiwfcBellimonte VireHium tontcndennbus 

S ) afficeretur , quemadmodum es 

nm ardii oc° fe incolumcs poficnr interram dem.ttere. Anian- 
ramarduojo-u! . - ■ r d onis f e ruituteni a parentibus 

Sd?dus "mature^ ii &M£ bono eftoani- 

1 habet fua poteftate ad difficjUora habiles 
Z« idoncos Magiftcr, hocenam ncgotium facuc 

expedict,nec diftum res diutins morata eft ,nam fub,- 
S vna corrept, fine vlla m» terram ^p^Vf* 
tota fic conrremifcentc domo,vt a fundament.s d.ucll, derctur. 
Hocq; ipfi d,uerfi,totidem tamen verb.s recenfuerunt, imo, & cn 
Sai commiffi dc die,dcque tumultu , ac trepidanone omm, 
inter eos I,bere,ac conftanter conuenit,ac tandem, quos v.uoscri 
mints focietas coniunxcrat,eofdem mortuos flamma Iudicis con- 
demnarioneabfumpfit:HexRcmigius. _ << 

In Oppido quoddam nixta Rhcnum Conftantiesfis Dieeccfis, 
Malefica oppidanis cum efietplurimum odiofa,& ad quatdam ce 
lebrandas nuptias , non fuiffct inuitata , cum tamen fere omnes 
&lix illius oppidi illis intereflcnt , jndignata , & vltiom ftudens, 
do-monem voc_.t,& fiia: mceftiriar caufam aperit, petcns, vt gran- 
dinem fufcitare^eunflosq,* de choreis difpergere , ac deturbarej, 
velit . Diabohis prxftocft,& ftatnn illam fubleuat j & per aerem, 
adquendammontem prope Oppidum ("paftonbus qnibufdam 
cerncntibus )rranfportauit fed,vt ipfa fafia cft^aqua fibi defic.cn- 
te,quam in foueam ab ipfa defofsam,infundcrct(qui mos ab ipfis 
obferuaturad grandines excitandas ) lotium aqusr loco mruht; 
quodjcum digito,more fuo.aftante dcemone mouiflet,ftatfm dia- 
bolus humorem illum fub!eiians,grandmem fatis copiofam 3 & ve 
hcmenteiii,inftar lapidum fuper chonzantes,& faltantes oppida 
nosimmifir,quare illis in diucrfa loca drrfperfis,& mUtuode facto 
rnnffi-piirilnn:. Vfalpfira nnnidnm lnprfviirnr.mio faftum eft . vt An ia-ttrr.tt. 
agarceo. 

e axafij». 

H.1 . 

b IiW iS. 
tje Cinil. 
Dti.c. ll 
St dc fpl- 
tka txlit 
txj. ci. :l 

fia. c FlLIit. 
Jiiftorcc*. 
:o 

rsift- 

bort. io 
t«ith. fib 3$ Cofnpendij Maleficarum'.' 

Do&rina . 

vllidubiumcfle poteft Magorum artes , &MeA- 

morphofes omne*illuforias, * deccptricescfle , & 
cum natura pufijnare , homims in bcluam degene- 
rationem . Addo contrarium aflerenti anathema-; 
ris imminere psenam , a qn* fententia authonti- } 
teS Aueuftini , h fulcitur,idem ranoperfuadet, , 
m n«5t e ittn anima humana mformare corpus bclmnum , vt : nec 
^Xnn cquimim corpus, vcl anima eqm corpus humanu, qu.a j 
^ h r oS bftantialis>vt fuum eflc tribuat .mormando.rc- 
S^SS^ioS» conneoicutes d.fpofinones , fc organi- 
q " n^mcorpor L propnam , idco amma definuur actus orgam- 
"K vffi fa ™t wc fcrina ahim* humanum corpus neCj 
l 1 CW ,S feri mim queat vt dixi,in(ormare . Iftmfrnodi prod.gm- 
KtaSJc ,no\i recens fohim/cd & fo.t veterum 
Sfiam "£ "?«ul« uUtctata perfuafio . Enantes c magn- 
^aiama mur Archadum aonalibus gcntilc faiffei 

f£a£ SffiKS vfuict ea quotanms fortito ad St 
A " nnSdSn perdufias nofitis veftibus tranarer, confefhuiq 
CnTeThomine ficrcr, ac uono P oft anno , fi mtcn» humanu 
Belua ^ 0 ^tufta(4 1 priftinam formam rcc.peret . Ncur 
&^^ft^m«accolunt,fcmel quotannis adaliquotd, 
■ ^W*^rf™£££> fpa io , quod e. fom «tributum ef 
uposeffic ,ac rur^ KcrodocuSj d 

? iCJ c Sed t£ 3 folum ita cont.gir, ,11 is moribus, & «atc 
S ° K riuHa adhuTfulgebat Chriftianl veritans Iux homm.bu; 
^^^f^^^m f nAam habuifle emsSymeonr 

qu »l* u ^ d £^ a?te imm.Jret . Et Rui 

uis ^^^Xlet il dSicme fua cffc hominem , qui 
£^r^^fo^m\nutarct,accerfitum dhim, ac pr. 
m eam , q»* m j£ ":., ffit jn feoc artcm fuam propere , vt often 
CatCn nuodl r S bbenter fafturum,m.odo 

? Tn n S"me- u«iua fiiecie, fcd ijfdj Iiber Primusl 97 

t)i admirationcm traduxit,fed in ferodffimos dtios caoes , qims* 
pux infidijs 40 idcoIJocanerat incidem miier, dilaniatus ,«31» 
itrscerptus efi . 
NuIIi tamen in mentefn cadere debet, vt iam dixi , vere homi-* 
■em pofle in bcluain commutari , Sc beluam in hominem verum, 
fcd hjEC magica effe portenta,ac prafttgias, quar habent fpeciem, 
& non veririitemearum rerum , quas oftendunr . Diabolus enim 
duterfimode folet decipere fenfus noftros, vt alibi docni,quia fo- 
letaliquando aliudcorpus fiibft!tiierc,& illisabfaitibus, velali- 
CLibiinabditolocofoporansipfeaflumpto lupi corpore, vclex 
aerc forthato , & fibi circumdato ifta gerit , quae puranthomines 
abtllomtfero abfctite, &*dormiente uatrata, quod ftratagemms 
4 5ancto.quodani virocundtis msnifeftatum , narrat Gugbelmusv 
g Farificnfis . .AhquandoexpacloMagisaeream circundar effi- 
giem hd.uz ■, Bt njenira n.embris , quoad patit ur fimilitndo cir- 
«uiaponensyeaput capiti,osori.vemrcm ventri : pedempedi, bra- 
chia brachijsjaccommodatjhoc folct contingere, quando ad hoc 
inunctionibus certis , h vel folis verbts conceptis vtuntur , vt fu- r, t\V JH 
perms addufhim exemplum de illo , qui fuit d canibus laceratus, S * M P* *»S 
Sctuncrelinquuntveftiqia lupirerra; imprcfla Hoc autemvlti- 
mo cafu nihil mirum cft,fi pcftmodunvv ere" inueHiantur fauci j il- 
lis menibtis humanis,qLiz in ferino corpore ritum acceperant,na 
leuitcr ceffit circiimiefiiis aer,vii!mis veto corpori inha-fit, qtian- 
feautcm verum corpus abfuit , tuncDiabolus in abfcntis corpa- 0. _ ^ 

f% Compendij Maleffcarum . 

xt eampartem confauciat,quam fcit iti ferino cofpore fauciafarij 
itib.*. fuifle, dehuiufraadi affert Exempluni Eartholoinsus Spineus ii 
opj. his verbis . 

Exempta . 

HVius etiam apparentis conuerlTonis Sttigum in Cattos , teJ 
rtis in hac eadcm Ciuitare Ferraria: Philippns nomine, ar-j 
nficio ccrdo,fub iudictali iuramcnto mihi afferuati trigem quarwj 
dam ante tres menfes ei impofuiile , ne prohiberer venire circJE 
puerum ( a fe forte ftrigatum J.quam curandum aflumpferat , (I 
qiiiblandientcsA alUdentes videretCattos , Eadem ggitur die 
dum difceififlet illa,videruut peft horam ipfe,& vxor fua Cattum_ 
magnam, & ha&enus ab eis inuifam > quse ad puertim accedcbaeB 
eoncito gradu , quatn CHm extimore parentes &pii» abegiflentjB 
poftremo contra venientis vexationem ad jmpaticntiam exarfe* 
*unt,c)aufoqjoftiovitiUe grauiflSme Cattum hincindefugicata 
ditttius hafta perailfit,& demum ex alta feneftra fe iactare com-1 
pulit,vttotocolIifavidereturcOrporeCattus»^Ex tunc autemd 
Strixillavetula toto confradra corporc per plurimos dies lectojl 
decubuit,quo faftum eft,vt leuis, quam prius habebant fufpicioj 
quod Sttiga eflet,& puerum fuum >• qui hac inftrmitate fafcinatif" 
grauiiEme Iaborabat;ipsa Fafcina eflefe in vehementem trartfi j| 
imo : & violentam^etenimipercuifioneSj&pIagK, qua: in Cattof^ 
fixx funt , in illa vetula fmit inuent* quoad. membrorum corr 
pondentiam . 

, mt Refert Remigitts, 2 quddfcre o«nes, qui forrilegi.) ariminL 
»;ti * i<\ dcprchenfi i n manus fua s perueaere, fe ex homine i n felem toridj 
laTiVsr' Pigrane retukruut,qtiories fe in altenasjedes. Iatenter inrromiel 
" tere volebant ,* vtibi noftti ftia venena fpargetent . BarbellinsB 
Rayel , m fe m felemindutam fuifle fafla eft , vt in ea fpecie , a& 
mil ua£ figura Ioan nis Lndouici domum , & facilius mgrederetur, & nKl 
tius peruagaretur,quod cum aliqtiando facerct , ac eius infanteiiM 
bimum iticuftoriitum reperiflet , puluere medicato,qnemtuinM 
pedis palmaconclufum geftabat.etim confperfit,|ac mteremit . 

petronitts Armcntarius , fi quando, quod in proclkti eftnw* 
ter pares.ociio,"aut inuidia mouebatur , contra vicmorum peaM 
rum atftodes,in Iupum fe»conceptis quibttfdam ad cam transfajg 
autionem verbis , immntabat ,- ricmumquetutuseo pra£textu«| 
o tnni noxr fttfp i cione obiuatn quamq; pecudejg dilatoa»t,.JJ 
difcerpebat; " tr _ Liber Primuf .* pp 
SeqnensexernpJum lurrauitclariiTirnuscome* Paufus ASalm, 
facri cubTcuIi mRegia lotharingix fumrnus prsefe&us . Hefel 
Pirte'angij, liiqiioOppidoipfedifionem habcbat, iuxra vetu* 
jnfti umm debenmr fibi/amifix fu x £b rncolis gratn:t:ej& anr i 
uerfarixoperx . Eas cum forte ij prxi-itilfentj, faeta cum curribi 
fuis lignatione,ac vicifim pro remuncratione cibum capercnt , ia 
caftelli atrio orta,vtfit inter canes nxa,quos fecum habebant, ex 
i js vna inpioximum hypocaufti fiirnulum fecondiditj ac cura 
fcuic citeri vchemennus larrarenr, incolarum vnus introfpicien** 
ac prx cscreris afpeetu horridam intuens , fufpicatus id qnod erat 
{ namearegto ftngibus vulgo cft infamis ) telOjGiiod tuncgefta- 
batineius os iniec3o,vuInus graue rniltxitj qno i c ;>to ftatim il- 
la feforasproripnitjfaltem defijtaniplfis videri. Poftmodum to- 
tam vrbcm peruafit rumorjvetulam etfe qmmdam , qnx decum- 
bcrctex vulnere, quod vbi accephTer ncfciretutj; fufpicari om- 
ties carperunt quod veruni erat , rabidsm illam eiTe canem } qu* 
inarrio telo eiTer pcrcufla , atquetumex hac fufpicione , tum 
cx ea qua pridem laborabat fama , comprehenfa, & in eufto^ 
diam tradita, tandem etiain de hoc diligenter interrogata, libe- 
re rem oninem,ficuti hic recenfetur , fimul & malefica aiia quam 
plurima patefecit, 

Audire,& hocquod refert Rernigfus/ibi narrarum i Clariflimi 
HeroideD.pianaDommartinenfi vxore Jlhiftrifs. Principis J>. 
Caroli Philijpi Croij Marchionisab Haurech,his yerbrs: Nort 
ita pridem Thiecnrix,qui pagus in eius ditione eft mulier ftiir.hu- 
iufmodi malisarrib.addicla, cui, & ei mduendi aliemis formas i 
Dsemone fuit tnbuta facnlras . Eamigitur, cum eiuspagi opf- 
Honem odiffet impcndio,acquoquo pafio male mnlclatum ca po 
ret,meius gregem pafcenrem !upi fcrma, atq, babirualiquando 
irruir,fed ab ii!o accurrente iniecra,atqueirrif r.fia fecuri, vlilnus 
m Femore accc P «r, qop debditara coaota fuit fc illico in proximfr 
dumerum inrerrc,vbi ab auequenre opilione repcrta cft vulnus li- 
gar.s vejh? difciu* peniailamentisjqiio fanguinem,qui ex eo ma- 
gfta vi d«fj luebat , fifteret, ficqneco inditiodelata , ac comperta, 
' cio^aTiult'." hKrCCmCctu ^omt^tmdcm ignis (ujJK 

InFlandr^jinOppuioqiiodampanim diftante i rizmuda; 
Rufticus^ndanTvnacum blio adolefcentc in Taberna bibens 

^Sif «S tCm T U F iam ^ m PropinabatibfemabS 
uhilominus, vfquead folutionem comDotiioujs .. Pertccta P qI 

N 3 ti~ i oo Cornpendij Maleficarum . 

tationcvocat hofpitam.vt ponar rationem experifi,petfrifta $1% . 
tum fienarat cretamegat ille,& multis v tr o^citroqae laft^pcca | 

SaSabunda h*c,tu verdiknon hinc hod.c porer.s domum .rejj 
vel non cgcqus *6m } abi|t contemr.cnsmtr.iercuix-rmnas , vb»| 
Sruenitld fiumolum,m quo fcapham relie.uerat,uon pouutpajl 
ter vnacummioadmodumforti , fummaopeeam a "pacontd 
depellere, ita vtdmfles clauis fixam m iplo iolo, torrc duo , veU 
trcs militcs iilac iter habebant, vocat, dicensqusfo contube na^ 
les boni ven.te,& opem fertevrt hanc nau.eulam deripa dcducj 
mus.promitro enim pro mercede largum potum,accedunt, 8. injj 
greffi qtuntum pofilmt P rotrudunt,diu rmftra vim fccttum, an^l 
Llans vnus,& fudas,ait efferamus farcinasA hcconera,fo,te va-I 
cuam commodit» deducemus, fit, & ecce ^3 
dent in lentina ingentem Iuridum bunbnem font.l anabus ocuj 
lis illos intuenrem } non tuiit vniis mil.tum, fed giad.j cufp.de P e| 
forauim ad guttur m aquam prorjcft,iUe quafi exaninus m tergj 
™£itur ventre refupmam, vulnera mtant, c^ten .mponnj 
Slia, &rcpentcnauisfohutur. Lxttt? Mw* aux.i.atores a^ 
fefcm vnde recetVerat hofpitium reducit; powm petft, prjbcta| 
cni*,«i*rh tile vbi hofpira ? audit,peffime fe habere,* an.mart 
■ inleftoa-cre,quid,mquit,ineptaebriummc P uta s ? v.x mcdl 
Sapfa eft\ora,cum ego illam dHc fauam vt tu es, rehqm. yadl 
&; P idebo , quid iftttc ?« fit. MMt cubicutum.uv.cmt co lum S 
,entrem vu - ncribus confbflam , laceramque «piralfr , vnde fa* 
ama t ,vulucra ? nefcirc fc profitetur analla^ncc domo itlan 
Sod frilt pedem exrulifle, irur ad Magiftratum 'f^S^ 
pundimq; iHata inueniuntur ijfdem in loc.s , quibus butfoncm, j 
$ui nufquam comparcbar,militesocciderant. 

jlrx beft:* Ioqui pojftnt ,& intdigtn arte Magorum . 
i Caput XV. Poctrina . • Ruta nonnnnquam ab egregijs fcr.ptonbus d.oij 
) tur ratione prsdita, non quod vcrc nabeant ratioj 
nem,ledq4muItatamfolertert:ia,,^qua..| 

minesfoknt.quifunt ratione prxm:. ; d. cuaO* 

^ etiamprudenmmhabere, q«« fic °P cr Xi3 

^dcWuceop C r«^«r. Hocbcnccxphcat Fracafto ^ Libcr Pnmus. 101 , 

., .- „ rmnfdam • afiioncs animalmm • 

^ncsadinmudusnanjraU cxplicari . AHj dicunt 
cogmtsone coniun&i fint , yel ne * fd£ & errare non pot cft, 

hos dirrigi ab intelle jW l iJS^pKcat,fic riic«s.c£an$> 
hoc totum igam crad»te,&mgcmojec^P i , ^ 

SDtus hanc vnmerfitatem uris pXiam dcdit, 

omma fcci t , facu tatem ^^Sfitat debitos, & con- 
qnapcriKnirepoikntadhne^ 

gfuentes. Indc- ^^V^rilmLmiotcnditnatura^ & 
aJmrxihnemmtenaunt per ^« anurn ™ mirabilia 
ordo vniucrfi . Nam , £^™%^T^ ** -embris 

° perCtl " m C Sh II S S ,iSuras, ac tandem animal prc- 
^s^recepwaJa^otm > f Arbores etiam>ac pja^ 
to,acftfiuguo^ 

S^Ud&U cft,hccfien ab ^Jg^g 
Urrifh ncr fe-neraceidensqmdemquatenus eft partic ilarisqux 
fc ,cro?quatcnuV eft P ars vniuerfalH naturc, 

air Sc quadam bruta r aciunr,non eognofccndo fines , & quah pcr 
£e52w*«>°* iunt uatont particula.es , quatenu, vcrp fupt 
lartel v nfuerfalis natur* a Deo ordinaw pcr fe fa ciunt , & m» 
Snesi nonfibi,fcdDcocognito». Verbi gratra dum oua 
fnnt matnra , aais vult iHadeponcre , ponderc granata, & mo c- 
aouorum : hicfinisaui eft notus. Ahns eftfinis «tiopcy^ 
ucrfi fciiiccc, confcriuriofpcdci^iHcft amincogrutus , fcdljw 
cognitns 3 Dcpoqit itaqj auis ouumpet fcproptec ibmulum ^per 
accfdens re fpeftu pi olis : tefocctn fm quatenus eft hxc auis 5 fed 
rcin :ctu vniuerfi, quatennscft parseius , excludit prolem pcr fej 
ficetiam aui mfurgit apctitus deponendioua loco tiuo per acci- 
iteus ratione prolis confcruanda, fed P erfe , qma ouum amat , vt 
partcm fui . Quarc ( aitFracaftorms) magna prouidentia, ® la- 
pientiaDei videri poteft.qui totum vniuerlnm ordinaturus , mo- 
dum naturis omnibus dcdit,qux nefcientes fines,omma tamen ht 
ciunt, perqusfinesconf€quuntur,quosipfefoIus cognofcit. Ex 
his hactcnus dcductis videre eft,ilianj,quar in brutn apparet pru- 
dentiam , non erfc, fcd folum inftin&um naturalem , & ordmem 
vniuerfi a Deo pra-ftitutum ; Nunc vidcamus an bruta poftuit 
loqui . 

fit aiiquandp Dinina virtutc,vt cui nulla meft namralis virtm Toi Compendij Maleflcanim. , | 

j- -ii j.ameiiloouaturtcftanrcScriprura facrs, » 0«; 
*>' loqiKndl, ■«"tn.tcm^oDcuscn.ciac.hocipfcnon.t.qol 

sfi il MifrLbuit organa apta ad ^^»^-1 

dicendum de iufcnCbiUibu!, >F*.^«F£" r ^"fpondcre | 
qtubus ficftantiblis , facile crir sia «xrt, « ' ^ | 
An vcro beft.arum voces Mag. int g lim> | 

' - - iSdi^lS^cn^ ScSV*'t 1 
num onuftum frutnen o ante Vffl» P ^ faflo 6n „«,| 

tcm beta inrcr fc intclliganr/altemciufdem pcwi,^c« | 
effccius corporis,vcl vocis, hoc rt£SS» 

t *r J- VC ram 3 Sc difcurfum anmiantibus deefle . 

Exempfa . 

Wfc.,, J\ cUdemadNicopolim, Sigifmimdo Im P crat ^ 

accep E am,cum multi in eum campum defcend cren ^ mM 
ter effa fubindc vocem audierunt, Iefu Cknih Saluatons , & 
SvSnominanmocantem, loquaxquemter cadaueia ca 
put inuentum , quod vb, homines fibi adefle nouit, qmdnam,aj 
Crteviri? Chriftiannsego fum, mconfeffi" m hj 
t eCccnbiii. MariaMater mesterni f, PP hc„ reum efle tt| 
me adhuc lingti* co mpotem feruauit, vt ae-fia^ 
nA an mum facns apoftolicis luftrare queam, projndc Sacejg 
«m,qui confemoncm audiat,* mccxputumrcddat, .«erf» Libcr Primus." 10 ? 

«usfo; Roaafus.curtantumdV^ 

£&,t?fibi P r«.lia. in cam fujfle in "t^nouem & 
fcntcna e. us fcftj c«otannis ixuerentiffime cekbraflcrebg ofisq, 
icptcnacii.s uirJ t, . ecoral r e . quare accerfito e Pago 

onf&«, i ita tranlegir, & impetrau er- 
&m SnSu^rcmiffionc^ abfolnrionc , repente conticuit, 

SXSi conatusmmtanm.ua fed pfcudo rmra- 

demonftrant!am 3 & ems luititum lacir. ricguii ' 5 >■> biL 

Folici -iti» , poft Locridcm vxorem duflam, * poftquam « n 0 . 
tfes cum ca < bdormiiTct, tertio die vita fimftus eam rehquit gra- 
uidam,que monftrum ex duplici fcxu j»eperit,quodciim m med^a 
concicneinpopuli dufium frUfer ad conAiltandum , quid id prar- 
fagiret>euid vc de eofacicndum cifet,comparuir ,n mediopopm, 
Spcftrum PdHcritus,* futuram Aetolis , & Eocrenfibus prsdixit 
cladem, & impotente ad refiftendum populo , filmm luum mon- 
flruofuiH dempto capite deuoramt,& euanmt,mox & caput ean- 
dem cladem eloquutum cft . 

Addidit idem Auctor ex Antiftene Philofopho Peripatetico . 
Quotcmporc Acilius Glabrio Conful vicit Antiochum Regeiri 
JiEx, deterrirosRomaiiosoracuIis^neampIiusinuaderentAfia, 
& Publiirticis Romanorum caput relicrum a lupo, qui corpus 
dcuorauerar , vt lpfe prsdixerat furoreEiuhio, vt putatur perci 
rus,cecinifle longo fermone aduenturam Cladem Romanis. 

FacilliineMaguspoteftperPsn-ionem ejficere, vitiaris orga- 
nis corporcis , vthomo latrare, vlulare, crocitare, hinnire audia- 
tur, conans Ioqui,videuiiis cnim artificio idnonnullos fceliciter 
confcqui . , . 

I egi:ur,qu6d Anno i j^tf.Margarita Effingenfis ex ventnsdo- ££££ 
loribus ita inrnmuir,vt vcnrris moles totam faciem obtcgeret, ac gij!. 
in circimifereutia decem palmos excedere vidcrerur , audieban- 
tur a cimimftantibusIectum,galIorum canrus,gallinarum croci- 
tatiohes,anfcrum ftrepitusjatratus canum,balatus ouium , por- 
corutm grugnttus,boum mugittiSjhinnitus equorum . Eduxit mi- 
remagnitudinis vcrmes, atque ferpcnres cx latere circiter. i jo. 
quomiracu'or7dem face- ef,eumtamca nil iiifTpraeftigia: VzxnQ^ 
outsa matre pudU I ucri caufa coniictx forent » 
m Compendij Malcficamm? 

-** ^ ' /^o umporepcrjerat . Ctf. XVU 

Do&rin* . 

N Dzmon poffit facere, ne aftu fentUt » ^o*" 
r n amrafenWc»ft, V.g.nc cruactu r q^ 
ftiomfubditumi lambhchus a fcnbitmulj 
tos nroplietarnm admoto igne non vri, vc im 
vrantur,Tftionemnonfcncire, necaha vUJ 
tormenta ; loquem de vatibus 

„ «* ic fo? * StebuSp^S « ™a ccrto ritu mcantent, vd fol 
Ua*- fcforein "g""* ifi^^PiLi^in compungant , commmuanj 
K l£ % ia d ;*crilegoaufucrucin^i im b t fi fe t mter r.Ural 

**& aut ^ ng ^teSm^ m vocantjnfcmi cam fig 
♦ ^■'■horrcndisimagmibusdfiwipc , H caraacnbus Magie.sinM 
vel fi periapta quxdam rerant vari^ mendacited 

fcfct «f ^ '„S 58K*£*« magnis , ( vt dj 

Sdft - « inExcmpbs redcamus . Non eft dubitandum poffe diaj 
* *, f^ S Sum menfium ferat ,ne diam , nanjl 
bolum emcere , UC 4" 1SUJ " 1 . , - ferunt habcre fc hcr« 
poteft & hocnaturaljter fi ^ » . , !it . Di | 

bamvnamnom^ 

corides fcnbitScytnas ia »^ ' aU odin orchabentes cam*l 

tern,magn*qu.d^c^ hcrbj 

famem, fitimq; non J e » mnt i~ a V , t u 2 r a . hi 5 heibis , a.t , pcr| 

ficdi&acundcmerreaump^ftat.icvthal^ .> 

ouodecim dies dnrare m rW S « ■ <£™£ { fl J 
h^turalemmultoirumanno^m. ^^^^,«10^ e SA.t. * Libcr fnmns^ 

cana Rogeri, Baccon, fit a, quaro lerun v B 
ciffe. Ec.eroporeN.cola :■ \- P°™£^i „« llrl l 1K r poffunr, 

pori alias affectationes imrmttit . 

REfertMwtinusDdrio t ^ ^ 1 ^^^^!^^ 
rie nomine Quirinum Baccaiaureum^qui, cum tali mera- lt » 
br, ft u Ifrern, auSaer feiurg*, fc pugnis immifcuiflei 
p 6I Sus, nunquam tamen faucius ; tandem Rom« nno WgJ 
Tf73- Sympofio mmimo vuinerc fuit .nterempn» , huic fimile 

*£H.'in fto formicario fcribit i ou6d in f^gff^ 
fium.pnmusauaor malefiriorum £uit qutdam Scafius diftus qui 
puhliccrie hoe gloriari audebat^quod quandocunque vellet , iple 
% ommum fuorum in «mulorum oculi» velut murem faeere vale- 
ret,&dilabi a mambusinimicorum fuorum lethalium ,fc ita ca- 
pitatium fuorum inimitorum mambus fcpe , vt dicitur cuaiit: . 
Sed cum terminum ftix malitix Piuina iuftitia facere voluit, tan- 
dem per hoftesfuos in Stuffa quadam, prope fer.ettram qtiari- 
«lam federe explorabatur caute , quoin loco , cum nulium de 
fibi mfidiantibus fiifpe&um haberet, per feneftram gladijs > & 
haftis inopinate transfixus cft, & ob fua facinora ibi mortuus mi- 

fcrabiliter, , . . , , 

Tormentorumfsuitiamquotidie Malefici >n eculeo eludunt, 

omnem enim cruciatum,ve1 rifp,vel fomno, vel filcntio iupcrant. f li!* £ 
quo in genereStupcnria eft narratio Charond* , / qus talis e 

* flo itud* 

Quandam fceminam quinquagenariam fibi notam fic elufiile in- wu««.i. 
fufionem brkti liquati toto corporc factam,& ommurn membro- 
rum ditam diftradHonem , vt nihil fentiretprorfus:cx Equleo Ju- 
blatam omm fenfu doloris vacuam, mtegram , &il!zfam fuifle, 
nifi puod pollex pedis euulfus in quxftione,rcdditus non fit, cuius 
tamcn ilii iaflura noxz vlli,vel impedimentono fuerit,quamom- 
ciatormenta e!udentem,& pcrtinactter omma negantem,elifain 
carcere gula,Diabolus necauit, qui eam malcficij" per cnergume- 
nam aceufarat. 

PropeSamarobrinam anno ijpp capta fuitpnella Strigatrix, 
Suaenec pcdum exuftioncm fxuilfinum , nceflagra validilfima 

O fen to g Compendij Malcftcaram, 

******* donee Sacerdotis cuiufdam monitu, i li Agnt benediftr 
£ M fcolfom iniecerunt,tum enim vi facrau ? muIeti,D«mo* , 

Se Set hanc mdolentiam., qnam agnofcit etiam Toftatii* ; 
g mimme nafa ex vllaphyhtacauia , ieau F ti ■ 

^tmieius £ refcrt hsc fequcntia. Cum Ifabclla Pardea ob j 
tfcc,. Hemigius ■ rerciu m p efe( t- t0 partem corpom i 1 

cam aaculam pcnmffimc iiciucntnm omuil 

. T^iali^rra tormcntft ii .ah,bcnda ! cmc.,t mor»c« dJ 

lapkt^tcrporcmcffcoDduto, fc^ot^a « 

frflet , acts mamiaci , infihiftrofemoremacula veru«| 
SbT, 'an~ u ™cum f— . quanmmpo KB t^ 

scmediditr largusquecruor fcfcm«e.eftuuir.. 

■ * <r#.- xv 

DotSrina . . Liber Pfimn*: >»7 mtiltosleeimns. Hippocrates « fcribit.Abderis pimmam vxo- ^ 
ZriSSEw mi vicinam,miffo in exiluim mnt» ahquot mcH- 
f£us i «SSixamcnftnioriim, cuntns m membm magoos 
Sr^Xte corporis habita « v.nmi mutatam , .demque 
Fwd lTJSZcidifc Anam.fi* vxori Gorgippi - Titas Lunns, 
i P idemrefer . Pltaiii., c exfeemmis^r.muran » mares , non 
«ft£bu!ofum. MarrinusDelrio, d rerert fcqueiitia ,*n ^erbis: r «- 
ipfe m Africa vidi mutatum m marem ntipturum die I- Coifitm I llb . 7 . 
Ciucm Ttfdritamtm.viuebatqwe cani h*c proderem . 

Notant Medici aliqui huius muranomseire narnralem ratwne „. 
«ua id natura de«fFetoi,& conari .llam femper m id, quodeft 
sSerfeetius . Muher emra eft quafi iraperfeSus virqtMdam , ncc m _ 
£jud a viro diftar, quam, vt qu* func mtus vafa fe mmam , f or i ^ 
appareaiit^mmptotflcremcnto^ pAogni velamm^cui inuohiimr 
fra&o,protrudatar in virgam^cui fimilis eft,fed abfcondira,& m- 
nolura fuerat pritts, & expellitur ealoris nattiralis Yrgentis impe- 
tu . Si autem id poteft natura , qaod multi authores confirmant, 
putarera,Pco permittentc,diabolum eriam caufis naturalibus in- 
fcerendo,idem efficere poffe . De viro verd fceminam fieri, credi- 
derimid effe imporobile , non folum natur? , fed etiam diabolo, 

2uia hic opus eft nimia rcrra<Sionc parriam perfcctarnm in Iocos 
rmineos . Hic conatus , in Nerone Mago pcrfc&o irritus fiar, 
«uando fexnm mafculinum m faemminum mutare tenrauir. Verw 
eft Aufoniura Epigr. iib.i de virili fexu in famineum degencran- 
w iocumm fuitfe,his verbis . 

faminmm in fpeeiem conuerttt mafcnlus atei* 
Tauatfydz Tauo coyMitit anteocubs; 
5^ec fatis -antiquum , quodCampam inBeneueHto 
Vnus epbeborum Virgo repente fuit . 
ybi art,rspoe!lo,pwelIam ) & cxpauopauam factam , quod dffi- 
cillime crediderim, nifi forre vterq;eis fexus fiient, ocultatus 
vnm , mamfeftus 3iter , vt accidit in leporibus ,-de qnibus Oai^ 
dins . 

tMternare vkes > & qu£ modo fmmina ttrgn 

Taffa marem . nmic effe marem mirentur bymam . 
quia Plinius lib. 8, fi bene memini tradidit illam vttoq; fcxu prx- 
«jiram efle . 

Augtiftinus * memorat ex Genrilium fcriptis , & mulieres t rhiUf . 
hornmes, &garlinas in mafculinum fexum fuiffe conuerfas , non ijb. 
iaoicn*K«Ma£ica,_£e£i naturalster* quia magi hocefficercnoa citlit ' 0 W' 

O a poffuat I lib '°: 

k lihr. <S 
rxeslorfc t n* Compcndij Malcficaruin . 

»em fenf us noftros^vt ahbi docuimu Si ad . 

f tn v... T OuianusPontanu,,/ ««^-Sjt 
M„ P oi,.. I dam annis qratuotdccim nuptam.m viri.m niia ane . , 
*, nomen Hmiknupt.m Antonio S?«f^,m tbnlinoHt a» 

SgLrill narranit confimil,. Cocceiu, *^sA5H| 
omiiii, dno ponam.qun noftn, temponbu, H.fpama dcdit,« tur,| 

' . . tr „ „ rt K;tic. em filiaerat nomme, Mana , i-mm 
„em htocw vtr quidam nob,I !*^.f U * fceinin i s me nttrui noreil 
checo, qar cnm eflet vS ahter natunl 

inchoantnr.locol qu-d. ^ ^S S 0 Adolefccn* 

Fphcbus apparmr,«im fexu gjjg ggj J 
fumpfit, Manuei» Pachec. , Nai ^^"Xmationc , opcfqnl 
feftus ,rebu, fortiter gf^f" m ^ $ , rem nobilem duxit, ! 
J nagnascomparau I t,InPa m.n i^ 1 ^^ Lllfic - anuSl , fe*i 
. dcl.bensm.utionem fubdi "fT c *™ femineam declmamell 
£fc «t HJ» ^^^^^t^mo^oco fubd.tTo J 

«^ocul ab vrb «^ffiKSS 

«uodimagmatio nata, « connr _ in.virum mtf» 

feo vjUi cam effic agjcj^ ^^g^ agere ma- 
tatam deprehendit , fan ut «jo q [ ^ lllo? J 

ritum,fammimrib. prius optin* 0» 1 liir.I. LiberMmuS- 

terro_;aiut,num forte fratcr cner ran» ^ 

- & ._ in hicem venit . i _»i.«. 

»ti contieeratnarrauit,_ic rcs >u Jl VrrdinandoPrirno.cum «£pi«i w. 

FdpF» fcnb.t / NeapoU K gjjnttK «tag» ft, 

l.udouicns altenRan-.fc.-_ j Carolz alter, 

quarum natu maioribus di abus, MBM rr peruener unt 
nomen erar,poftquam ^dectm^qmnr^nmn^» 

ambabus gemmlill membra J^Sf] CaX nun 
toquc habitu.pro manbus habiti foflt, Manciicus,». li.i. 4« C Tem Ebul,,fub eodcm *&>™ 11 *>^*^£%M 
ro promiff, fpoflfe nomen habt.erat,qtia ^*g3gJSSS 
ta cum co cutauir , fiue cx confncanone , fiue ob aliam £™ l > 
^Tgnota fir,crTr_fti* membranis , qus vt mul «er v.deretur eflj- 
Sant,viriha membra prod.erunt , domumque reuena m mdi- 
cio dorem rcpe__iiit,in virorum numero poitea hamta i . 

Phtegon » fcr.bit. Virgoqua^S^^^^^ gjjt 
n.inc, cum matura Viro nuptui a parcnt.bus cflet trad.ta , maicu 
So 3 membrO.u. virum abijt, qu,u & e f«- 

Syria muli er Aeteta nomine etiamnum cuir . manto degenje tcr 
mina , ir extint,cui Aetetus nomen prsfide Athen.s M_u»W)»R« 
ms _ConfulibusLudoIamiaAAclianovetcre. ^ 
Michael » Montanus reftatur fuo tempore Vitr.ac! fuifle puel - BM 
limnomine Mari.m , qnxcnmfaltaret v.olenmis Subitovinli- .___.«.»- 
brscrump-ntibus in v.rum mutataeft , & ab tp.fcopoSueifio- 
tjM fi eonfirmatibms facramentomutato noimne Oermanus yo- 
cari c«pcr.t, eins poftea mento barbamnatam, diu vixiiic adt 
dempitarn vfq, ztatem , vxorem tamen duxiffe nunqnam . Sed f_ 
illud natura notuit , quod rot afferunt authores, pnrarem Deo 
pcrmittentc eaufis namraiibus fretnm etiam pofle Dzmonem 
ipfum . 

anim* De/unSorim Mortdibus potftnt apparcrc. Cap, XKHI, 
Poftrina . 

jORTVORVM animas pofle , ac folere nonnua- 
quam Piuina potcutia , atq; virtute viueiuibus ap- 
parere omnibu* Chnfti fideibus confentancum 
tft . Legimus enim primo Chriftum B. Petr o Apo- 
_. ,. ;,._._ ftoloapparuifle perfequutionem vitanti , ficdtxiifc 
fc Rorrani conicridc?c.vnterum cructfigeretur . 
L>e apparitionibus ammarura ccltatur D. Patcr nofcr AmSro- 

fui* „ 
^ VlL iickm^^ nommc rc P r,hend ! (le,quod Upfi tratm, & | 

drco«mmun,cabitur «dri A audaci* Magorum «^™ 

SESaSSE it£2 : adfpivarc ad fuperiora nequeat, nagabna- 
miScrcafc^craob --do,^ etum 
umbranliumanimammphau^ t«J 
rashasobcundo ,cuiufmodi hos fpir.rus cfl <£^°£ c f t '$J 
. nmni u lls feculis.fc coerrinfan^&prxpedui uen&ncij ) Kt-.ct t-r* j 
Z Ss «mpS B Sotamima Bafiiidi carnefid apparc» , eum *d I 
i K.s. £ c oXrit,ut docec Eufcbius , * & fcfcwt Ongcncscon- I 

^ B^rSwuVgoBcatam Vi-ginem Mariam ,eum B. 1 
iS£SSS« «arrat GregoriusN.ficnus fctrptofj 
. ^^S!SSSSSSLt>- Cyprianum , e » areu.tcos , | »1 
lb»* n,-f u :f l0nes contemnunt. Sanftus Ambrofius f «eRj 
iTfc&ttat SSS^Sfcpolcrumuigilant.bus, quadanv 
S cl aSSet, fic ad eos Lquuta diritur , ne me parentcsl 

g s^* no ^ informapucnqu^rcnnsucftcmfuam jb A " difcifam^ 
b ro...6.dic" d ^ tom.i.Epif.decrcr.& Sy«£>d. 7 .fiue Concil.Ni«n.i.att. 
£^ N ' Ue -fGrcgonus 

h o, g te- Greco f jLls CK&fcofis apud hpom. tom.tf. i n oranone dc Fsice- 
Kff nasfnodo . Nicephorus lib.S.cap.aj.B. Bafduis hb. de ucra V«- 
ptarcpauloantcmcdmm.EtCircgoriusNazianienus mora- , 

tionc in laudem Cxfarij . - ,, t> i m w. 

AnnoChrim4oo.B.Ma«mitranfm«3.S«cnnoAB.A^ 

fio abfentibus oftcnfi» eft ,quod etiam narrat Grcgor Turoncn 
hbr.de mrracuhs Sanfti Martmi ,& hb.de glona Confdtou. _S* 
ftus Ambrofius didicir ,„b« nam lacercnr corporaSS. Gcru.ftp * 
,. L , protafiiperuifionemeorumjtefteP.Auguihno-. „„ n ~r>i. 

arciannum^P.B- Virgo Marn curnR loanne Bap^ 
c - ! - * & B. loanne fiuangelifta spparmt Abbati Crtaco , &^»«f 
~ ftlK rncimcelUmmgtcdincUc, quiaipfoignaroerant rcpofindat eif.7. conq; fint, nfq^ addl em IndiciJ J 1 f . M , fllbter 
ronyml . AlMid '"/XtrumS Martyram mnkdiife, nec pofli 

Ell fi;STeclud«ntur T^jggE wenfcL , ne.fintcum 

S S» ubiq; ergo & fai , qm eum Agno funt ubtq; effe cre- 
ffiuS atm kbW damones toto JHgj*^* 
«eleritate nir.ua ubiq; prefentes fint; Martyres poft effufionemsa,- 
fflJSSSSSttM »clufi,* inde exire non potcrunt ? hac- 

tenusHieronymus. .«^^Aimrii frrl 

Vt autem mtelligeremns, boc :non acctaere ege ^f*'*f rfflil ;* 
fi,eciaJiEeiprimlee'f> J &permiffione fingulan . Auguttin * harc 

adnerfari] ealummose ^ 
inTos detorquent , audire . Si renus mocatium intereflent ^nims ^ - 
«Jefimflorum, ut de alsjs Bceam^e ipfum PU mater nulla nofce 
defcrerct Te fingulanenim pertniffionc ifia , ahasaperre afler- 
ait,quod de co.mnua , & ordinana kge bic negawt capir. i j ai r, 
mittJ adumos aliquos ex mortuis d^uina ftiiprera teftatur , & Sa T 
muclis 3 atque Moyfis appariaem&os id confirmar. _ 

Jnfinirx, vtvno verbecoududam , funt authontatesad feaite 
martmmperrinentes 3 idconefim txdioafteram tantum i quat- 
dam author.quornndaml heologcrum , fieunjfionizde Media. "JggP 
»illa PerrrdePalude » Scoti ibiderr quaft.i.art^. Dioninj «,., 
Cartufiani , & in opere de qnatuer noiiiffimis , & in lib.de Noui- ^**" 
ti-isordinisfiii.- Sott. • Et Feltani libr. deFtirgatorio capit. 5, » in 4 .#^ 
Petntanifij , /> & Ioannis Gregorij dc Valcntiain tertia parte ^f"* 1 ' 
difiinAiene vr.decimapunc. i. difpofir.n. quzft. i.parte 0184.4»". 
j^caliornm quam plurimorum nunc ad Exempla vcniamus . 

^ lifc. 5 -s. 

Exemfcta , i.i 1 < 

t. 

REferunsrSocrates.&Ruffnus, 9 qnod SanftusSpiridionn- 
Ifam habuit Irenem non sne , qua: cum ei beneminiftraffet,, 
Virgia-dcf Ha&a eft... Eoft sius obiCEua vcsit quidamdicen* ; * & *ii £ompef$ij MaleficafUfflJ 

«noddam depofitumcommeridaffe; rem geftam ignorauerat p& 
S r perquiS m tora domo , nufquam quod pofcebarur muen- 
^3Tetfito^t^me,qaicommendauerar ) & fietu ,ac la- 
Si™ i pcturgebat.viw quoque fiu fc iltaturumoat.um, mfi con, _ 
£££ recipcret.teftabatur . Pcrmottus lacnm.s eiui fcnex.ad . 
Spuicrum filis propsrat, atqoc cam ex nomine yocat i Tum . la 
de feput cro , quYd uis Pater ? Commcndarum , jnquit, iUiu« , 
«b pofuifti ? it Ula locum defiguM* , -fllic ait,defouuminucnies,| 
reereflus domum.retn ficutifn.ade fepulcrorefponderat, reper. I 
tam.tradidicrepofcenti. Qu^potujtrcfpondcrc , non 
apparere ? fane ; ficut & iUi.qui mortui Gp« Nic.n* Synodo fubfl 
fcripfercaudi fequentia . , - . - - ] 

HiftoriamadmirandamprodiditGregonm ■ Crfancnfis pnef- 
biterapud l.pom.inoratione de Ntcena Synodo, fic icnbens. 

DuoSanftiEpifcopiChrifantus, Sc Musomus, cumnondun*j 
dccifioni fuas adteciffentdefcnptiones, accidit, vt PiuinaproutfB 
dciit.amorcrentur.Dunm ergo Patres , cum vemffent ad com« 
«unemlocum,m quo dormiebanr, cumque fimul cumeis cffem« 
Equ*dicebanturaudircntOfratre S ,d«erunt,&patres,pr S cl«« 
re nobifcum cerramen certaftis , curfum perfec.ft.s , fidcm ier-| 
uaftis ■ Siergo quod factum Deo gtatum iudicatis ( nunc emtfl 
puriuscernftis) neqmd fit impedimento quom.nus vos quoqufl 
Secifionem fubfignctis,h*cfi mul,& d.xerunt , & fignata dcc,fiq| 
nc SanftotumPatrumloculo impofita , totam illamnofem iflj 
fomnem peraeunt in orat.one,die autcm fequent, , curn vcnifleflj 
ad loculum , folutis quas erant impofita fignacul is , cum lanftam ; 
reuoluiffcnt dccifioncm, inuenerunt SS. Parrum ad eos adieftflj 
fupfcriptionei . His proprijs verbis . Chnfantus , & Mufomusfl 
«ni cnmpatribusoronibns inSanfta prinu Occutncnica Synodo | 
eonfenfimus,quamuis corpore tranflati , manu tamcn propru 
dos quoque Iibello fi.bfcripfimus . Ex quo patct , ammas DmiSfl 
pcrmiifioneadnosredirepoffe. .„ . t . ..vJ 

B PauiinusDiacomis(nontamen Nolannsille) In v.tabaa- 

fti Ambrofij , ait , Eodem quo die obijt, ficut textus Epiftloqu| 
tur qua a simpliciano fuccefforeeiusvencrabih viro,lulcepta eit 
debartibusorientisadipfum.tamq adhuc viuentem nobiicum 
direfta,qusenuncvfq; Mediolani habeturin Monifteno qmbttj! 
dam fanftis uiris apparuit , orans cum illis, & imponens ilhs mJ- , 
nus,habetenimdiem epiftola , quo dircftaeft , qui leda mueni- 
mus diem eff^quo ille obijt. Intra Tufciam uerd,m Cmitate Fio- 
rentia,ubi nunc uirSanftus Zcnobius Epifcopus cft , quia promi Liber Primus : irj 

Urat fe mW&*ite vifttattrrum freqnenter ad altare qnod eft frr 
iE Ambrofiana , q«* ibidem ab ,pfo conftittiM eft, «fec* 
iplo fanfio viwj Sacerdote Zenob.o referentc dadr» 
S5* In eal-m eturn domo , M» drd.na«s Bjwfiq 
temporequoRadagnifui fupraicnptam Ciuitatem .ooJidebat, 
cumianipcnitnsdcrperaffent viri OWUM , pcr v.fum audam 
aoDaruic & promifit alio die falutem illis affutttram, quorerercn 
te Ciiuum ammi funt eredi , nam alrero die aduemente Stihco- 
noCom t tecumexerc.m,foctadld C hofte v.ctor.a. HecPanfo- 
fiaReIi-iofaf«mina ;matre pueri Panfofij rererente eognoui- 
«nus ■ Mazcezelietiam defperantide faiutefua, vel exercttus 
quem ducebat contra Giidoncm , baeulttm tenens manu m vifii 
noctis apparuir,atque cum prouoltierctur ad pedes vui lantti 
fciazcezel , pcrcntiens terram fenexbaailo , quo regebatnr ( ter- 
tio hac enim fpecte illi apparuerat ) air, hic, hicjhie figuans lo- 
cum deditque inteile&um viro , quem vifirare dignnra hterar ar- 
fcitratus,vt agnofceret fe in ipfo ioco , in quo fan&tisn I >omim vi- 
deratSacerdotem, dietertio vietoriam adcpturum,atqtic itafe- 
curus beIluminchoauir,& coufummaHit. 
.NostameneaMediolanipofitiipfo Mazcezelex referente co- 

f nouimusmam Sc in hac prouintia, in qna nunc pofiti hxc defcri- 
iMus,plurimis hocipfum retuiitSacerdotibus,quibi!setiam re 
ferentibus fccurius antenob.s cognita htiic ltbro adiungere ar- 
bitrati fumus . 

Sifinij" etiam,atque Alexandrini Martyrum,qui noftris tempo- 
ribuspoft obittim Saofti Ambrofijin Agaunix partibus perfe- 
quenubusgentilibus, martyrij coronam adepti funt. cnm Reli- 
qttias Mediolam fiunma cum deuotione fitfciperemus , aducni- 
ente qtiodam Cccco, & referente cognouimus, qui eodem die 
tacTio ioculo,in quo Sanctorum Reliquix porcabantiir , iumen re- 
cepjt, quod per \ ifum noctis v.diffet nauira approp.nquare litto- 
ri,in qna rntilrnudoeratalimorum virorum , quibus defcendea- 
tibtts ad terram,cum mum de turba prexaretur , vt fciret qtn ef- 
fent viri illi,audierit, Ambrofium , eiufque confortes ; quo audito 
nominCjCum deprecarctur,vt lumcn recipcrct,audiuit ab co,per- 
ge Mcdiolanum , & oeeurre fratribus meis , qni illd venturi funC 
( defignans diem ) & rectpies lumen ; Erat enim vir , ( vt aiebat 
ipfe ) de iittore Dalmarico,nec fe ante venific in cmitatern aflere- 
bat,priufq uam rccto irinere reitquijs fanetorum occurrilfct,non- 
dum videns,fcd tafto loculo videre crpifle . 

^oniUatinusprcsbicer in rits Saneti Uercuaj Antifiodorenfls &t*& 

P f«h 1 1 1 di Compendi; Makficaram: 

foibit CtimvirSan&usin locoquodamfpedirismfcfto morar^- 

SnKt m llSoculisintuenriserlgiti.r; parietes cttamTaxOru.il 
Efrffo colliduntur - ttmc vcro deterritm leftor , prxfid ,um fa- 
StfeimplSauit, qui ftatim profilrens effigfcm terr.bvlis ,r, - 
p obfecratione nomin,,C hnfti,,mperat, 

SJ^cSuMmilHc ^gcrcrCatcrctur-iui pronnus ternfica va r 

pareS 

Lre & ob hoc mqmetare homine>,quia ,pfi qmewefle no poficnr, , 
££fe !t pro cis rominnn. p xcctnr , quatenusreceptirequ.crn., 
SSren u Ad hxc vir fandu» ifldoluit, imperatqyt Iocurn. j 
^ruSc^iaixWt, tumverocereopreccdenreduxvmbti, J 
SSS&SaW^attSin^^tufflarum mtcmpcN j 

recMitus eft dies circumie&os mcolas muitat>ortatur iplc opcr™ 
^^^Sn^dcn^n^^pcTK^ adtcupus ra^ I 

^risTu^^ I 

membiaextrtavincur,s.lmtcid fupe-.e<Si copi- , 

SSS ^oSointerceffionismipenditur .requiesdeninftis obt £ 
Kr £ vt poft eandcm dicm, fine vlto tcrrons ffldictc. doimc^| 
lium freQtJcntato habiratore fforuerit . -c^-r^^ML 
W~ Omni Efe cMgna eft J= Sm =£ £™ r^ltl 

^s^^^^^^^^zi 

-» d M : merctcfc bonormnopenim , maxmiccenmplo ,] 

modeeSota ^oiHuncvium re cipendo,(ibin«polfcnoiife| 

«-rmirrensei perfuaftt Chriftwntrm fieri,8tcum lib.ru Dipnzan* a 
cSrl non^ ,lto portquam baptizatus , ded.t Ww™*} 
rrSo uicnaria irt vfum pauperurx.,dicens,acetpe «urtim .ftud , Sc | 

durrbuS 

r hrifHs mihi ipfum reddet m futuro feculo : qm lulccpto auro 
rnm veromorti proximusetistarxit riiij*iuiS5-q">*"" v v 
' ' icu jepclieruatquc eum cum «haographo^ruapoft fepuu g LibcrPnmtiS. iij 

iim die.appannt Epifcopo Sinefio notfequiefcerm , riicens,veni 
adSepuictum vbiiaceo, & accipe chiregFapham timm , acccpi 
emm d e b,tum,& farisfaSttm mifii eft,atqae vtcertior rei fias P ra 
pria mca fubfcripfi manu,ignorabar enim Lpifcopus quoa chiro- 
craphum illnd confcpeliflent: Manc f acto/accerfitis filijscms di- 
yit/numaliqwdcumpatrevcltrom monumento pofinfiis? iH$ 
putantes quod eos depecunijsimerrogaretjdixerunteijmhii do. 
niine przter pannos confuetos , quid igmir.niinqmd vel cartam 
confepdiftisei ahquam? tuncrecordati fihjdixcrunrcMta fane 
romincjcartam enim quandam moriens dedit nobis,& ait, quan t 
4o fepeiiem me,eartam tftam in manibus meis date , rhilio pcni- 
tus fcienrc, Tunc dixirillisEpifcopus fomnium, quodnocteilla 
viderat,fumenfque illos cum Cierieis,ac primanjs Omtatis accef 
fit ad Philofophi mmnhim J quo apmeinuenerunt iaccntem Phi- 
iofophnm, cartamque manu Epifcopi fcriptam fuis manibus te- 
wentem.-accipientesautem cartamexeius mambus aperucrunt, 
inueneruntq: in ea nouitermanuPhilofophifubfcripruni ita.Ego 
Euagrius PhilofopIuisribi Santifs. V. Sinefio Epifcopo Sahuem. 
acccpi debitum in his litteris manu tua ccnfcripui, fatisfachunq; 
mihi eft & nullum contra tc habeo ius propter aurum, quod dedi 
iibi,& pcr re Chrifto Deo,& Saluatori noftro. Idem narrat Hugo 
Ereriamre. „ 

Abbas Mcnasnarrabatj audiflc Te Elogium Alexandrinum Pa- 
triarcham dicentem, Cum profectus cflem Conftantinopolim, mitum .fc 
fui in contubernio apud Dommum Gregorium Romanum Archi 
diaconum fingularcm virum,qm narrauit mihi de Sat)cuffimo,ac 
Beariifimo Eeoue Romano Pontifice,dicens , haberi fcnprum in 
EccJefia Rom2na,quodcumfcnpfifletEpiftoIani adSauctumFia 
iiianum Conftantinopol iranum Epifoopum contra impios Enti- 
them J & Neftoriuni pefiierit eam fiip er rumuJum Principis Apo- 
ftolorum Perrij & craticnibus, ac vigilijs ,& ieiunijs vacansora- 
tflitipfum fuinmum Apoftolum , diccns, fi quid, vt hoino, vel mi- 
»m caute pofui , ru cui a DommoSaiuatorc Ncftro kfu Chrifto, 
ti Ecc!efi3j& hxc fcdes commiffa eft,cn\crda,. Foitquatuor vero 
<dies apparuitei Apofiolm, & dixit, Icgi. & cnxndaui , fumcnsq; 
f piftolam dc Sepulcro B.Petri,aperurt'eani J & inuenit Apoltolic* 
jnanu cmendatam. Idemcap.r^S. 

Thcodorus Sarnfn/fimus Epi fcopus Dom:e,qu£ eft in I.yhia nar 
rauit nobis dicens . Cum efltni aibiculatius Saneri f sps Eulcgij 
fidi infomms virum Rcligiofi habitus , ftatura proccrum diccn- 
•era mihi,nuntiaEuIogio aqucntum meum,ad qucm ego, quis m 

P a «i* tl g Compcndij Maleficaruffl I 

tn ) q a iiiibc.,vtnimriein? Rcfpiil^Ego fum Ronianm Ponf, J 
tifex • inercflusergo,eg0 nunnaui a,ccns,SanctiiLmus,&Beatd-^ 
finusPapa Leo Romanx fcdis Antiftcs conuemre vos vu t,cum re. ,j 
tuliflct hoc.Papa Enlogius exurgens conatus occurnt rili iamta-v| 
tesq fe inuiccm,oraticne fccta confcderunt;tuncvero rommuj, 
& Eximius 1 eo Jixit Sanfio Eulogio: Scitis quarc huc venenm ad 
vos r Rcfp.i!Jc,non; ait ipfe;ven,,vt vobisgratias agerem,qma n- | 
te, & magnificc pro mea Epifiola Refpondiftis , quam fcnptam j 
miili adtratrem meuniFlauianutn Conftantmopohtanum Pa^j 
triarcham,fcnfum quidem, & fententiam meam apericnrem, hx4t 
tcticorum autcm ora obftruentem : Scito autem trarcr, ^noid 
mihi tantum veftrum duunum]aborcmdturi,mnq;conruliftis,fe<y| 
etiam fuprcmo culmims Apoftolorun jPerro,* ipi, prx ommbus,, , 
BU * a :.;i i,^, ; - l c"rnrvcritari,quieftChnftpsLeusnofter,ift^ 
Son femel tantum, fed bis tcrq;conf P iciens trma appartt,oucfir« 
matusenarraui\anctoPapSEEulogio- ■ . W 

Circa Amiom^Sy. Cuntrammo Regide Chdpenco peffimofl 
Ftancorum Tyranno vifio hmuftnodi furt oftema . , quain ipfemee t 
. R C v 3 pod Gregorium Turonenfem fic narrat . Vidi,& ego aham 
i^atftoncm,Wttuius interitumnuntiauit: Adriucebatux enimnj 
confpeati meo a tribus Epifcopis vinftus cateuis, quorum vnu 
Tctvic i i ! iiis a iiticola , tertms vero Nicetms I ugdiincnfiserar- 
ex quibus dicebant duo fetate qu*fo eum , & caftigatum abireff 
permittite , cwibus e contrario cum amaritudiae tertius EpilcoJ 
Lsrefpoudebat: no» fict ita, fed ignecrcmabrturpro fcelei .ibuj 
SsA c»m diu,multumq; quafi altercanrcs h«c mrer fe vcrba I 
cerent , confpicio emmusAeneum ftipcr ignem pofitum fcruere, 
«ebcmcnrer . Tuuc me flente , apprebenfum mtslicem Chilper» 
cum confraais membris proijciimt in Aeneum.nccmo a mter vfl 
darnm »apotes ita difTolutns , ac liquetactus cft , vt nullum exet*| 
penitusmdiciumremanerer. jl 
Anno e'oo.Beatiifimus Gregor.ERomanus Pontifex,* I cdcfif ) 
vafr dcfror refert fcqtientia dc B.Mufa, quod qua dam noetc ci per v* ) 
*>' fionem BeataDei Genitrix Vireo Maria apparuie , atquc cosuas 
ei in a'Ws teftibns puellas oitendit,quibus ilia cum adm ilcen apr-! 
fieteret, fed fe iir« iungctc rton anderer, Bcats Marw Virgmis ctlt 
voce recfuifTta,|an velit cnrri eisefle, arque m eius obfequio vmerdj 
cui ciinipuelfa cadem dicerer , volo , ab ea nrotmns tmnAmvm 
a cctPir,vt mhi! vltra tene,& pueflare agqret^ a rtlu^ iocs kfb 
ftneret^e»s pcr omnia,qudd inter eafdem Virgmcs,quas vrid 
ciu* obfectuium die trigefimo vcmret, quibus vifis m .uctis Liber Frimtis. . n 7 
mutatam ciie mirarenn ff, » - > • ofcftqUU im eius.n- 
Pei Gcnitrix iuflent,v.d qna die itura entt _ n M ft> 
V , Tnnrpnf v i°efiimimaumtumtiieinum\, currtj , 
(ficaiiU ■ * uncpoitv^eijmu ^ - ap propinquaflet,eand* 

B.Dei Genitnccm eum ? el^P^ derc ccepic » & dcpr*flls 
uire confpexit^u, enam vcnicjn qua 

reuercntcr ocniis aperta voce ciamare.ttt-c 

etiarn vocefpiritum reddidit . , . k,i«L* om''^"-. 

^WoAeterjaruis narrat de aoima Domimviuus balnet, qiu rt(fllisa 
r?rnin S vorrcm Thermarum caioribus deputatus,co-m...«* 

Ss caufa duas obiationum coronas dttulk , ftd .lk ™. 
afflifiusque reJpondir , roihi ifta quSre daspater t ifte panis Un- 
ctus eiUso hmic mandncarc non P oflum,ego ctenim ; qncm vides 
LitH loci Dominus ahquando fui , ferf pro culpis meismc poit 
mortcm deputatns fum, fi autem mihipisftarevisopem.ommpo 
tenti I eo pro me ofier hunc pinem , vt pro pcccatis meis mter- 
uenias , & tunc te exauditum effe cognofce , cum huc ad lauaa- 
dumveneris, & me rr.inimerepcrtris ; qnibus dsCiis mipamifi 
& h qui homo efle videbatur, euanefcendo innotuit, qma fpintiis 

V.Anno 1 1 f9. Alphonfus taGtanht Rex , commiflurus prslitim 
ccnrra quinqueSaracenorum Reees , iuffusefl infomnis a Chri* 
fto , boaOefle animo, & fige© vti in praeho, ctu qmnque vul- 
tiertim imagomfcripcaeft. obtinuitvic+oriam memorabilcm, & 
hmc flmtit I.ufita*wa Regnum ii figtie . Dccimoquartc poft anno 
Alphonfus Rcx Caftcll* B:?c?.:m cbfldeb3t,ci apparens R. Ihdo- 
"rus anthor fuitpralij committendi;necfere aiia victoria cpntigit 
iUuftrior. j -ii 

Admiratione digniffimu eft qnod narrat Conftantinns Fpifco- apui i;iipg, 
pusoculatHsteftisce rranflatione Reliquiamm fenctarEi-priemia: tonu6. 
JMartyris , praftrich.m fplcndorcm rr iraculorttm I eonerr lf:;nri- 
cum c!am fr.ftulifll- ^fartyris Rehquias , & enrum loco ofla arida 
impcft.ifft.', \ eras aurem Reliqnias eum loculo in mare proiecifle, 
Incidere Naiitir quidam in locnlum rei iynari , ac purantes The- 
faurum aliquem Uj eo repofitum,fufcepere, & aperuere, & mirifi- 
ce,qui inde exhalabat odore perfufi , cognouere facras efie Reli- 
guias 5 Cumque hsierent ignari cuiufnam forent , eadem nocie 

vide» \ 1 8 Cempencfij MalefTcarum l 

»iderunt lumina,& tereosjvirosq;mire candicantes,retm.qslalfi 
dantes . Cumq; apptiliffcnt Leumum ) & Scmnc fcdediflent,vide- 
runt inqutcte Clycaiam Mattyrem occunere Euphemie, VirgicM 
amplecti tilam ,& ofculari, &aduenmm gratulari,excoto£uo- 
«erunr cuius efftnt Keliquis ille. . Ter inde folticntes . Ter ventis 
reflantibuseodemreie6.tfunt. I eriiqueEtiphemia aftitit illisut 
fomnts,& qtue foret edocuit, ac fe ibi yelle fubfifteredixit , ex qmji 
fuerat ab impio Leone tn mare proketa . 

AnnoSoo. «6 Raymirus Rex Hifpa«iarfortiffime totum dieii| 
CumSaracenorum maximamulmudmepugnauit . Sub nocte cj| 
exigua fuorum inaiHi tn collem quendam fe recepit . Regi vigil 
lantt,& r>eum pvecanti B.lacobus adfhi.it ,turfitqne omncs coaV 
feflione luftrati,& fumpta Encharifttaprarlium conferere. Manefl 
cum omnes obtemperalTent ad vnum monkisDiui , figna contu- 
lere . hofliura fcxagmta milha trucidauere . Vifus in eo pratlia 
Apoftolus albo vectusequo vexillum gcftans rjueum, quod rubrJ 
a c»«!eS crux rran f Liei fi diflingucbat. Authore* fuutRodericus « EpiicoH 
%ho«i pnsj&Mariana. b _ _ 1 

Amio i r 1 7.Cum plunmts prodigijsinter cartera rreptdarct It 
^ cremoniquidam jnfantulus in cunis iacerjs^ pannis obfitu 1 
in primam loquendi vocem cOHtranaturam os aperuit , matren 
que fuam fratri fuo maiori efcas parantem , qui plorando panei 
petierar,a corporiseui is compescuir , affereusfibi uifam Dei Cel 
nitricem Mariam ante Tribunal Chrifti flantei)i,inftantiffimisqui 
precjbus pro iudicio,quod mundo proprerpeccxia fua intederatjjL 
ipfi fup plicantem , acpofthxc depofu iteloquium v fqu ead cettafl 
pus humana- conditionis congruum; verba funt Dodechini in Hfl 
• iloria. 

Narrathaec fcquentia Etilgofius c Cum Vdo Magdcburgeil* 
fis Epifcopus , ne fignis quidem , ac Diuinis vocibus commonitufl 
ab impudicitia fe tempetaret,vin Religiofi Deum, vt Epifcoputwj 
aut corrigeret, aut tolieret rogaucrunt . Inter eos , cum nocre in >J 
Cathedrali EccLefiaSancti MauririjEridericus Canonicns huiuCffl 
modi precibus operam darec,vehementions venti afflatu,omniaJfl 
quxtnTemploerancIuminaextingui pcrfpexit, ncc wutlto poft"; 
duos luuenes venire , duo candelabra aceenfis cercis ferentes , 
Chrtftum cumMatteeius,& Apoftolis fubftqui, a quibus cumef- ; 
fent vocati Sanfti ttommtrs , quorum corpora in Tcmplo quiesce- : 
bantjvifus eft inter eos Maurititu vcntrc , qui longa', arque graW 
©rattone Vdonem Epifcopum accufauit, quem haud multopo*' 
Chijftusaudum adterrii duobus iuti»t,atquc damnauit . U, cu» 
e.p.n & itoria. 

Io«i. Nau 
der.5,p.f 
gtnet, 54- Sntpercn^ 

cius diei ^ic/utnpC^t^mm mcw ommum v jfi 0; 

tu» tuit,atq»e fecun P^Vt^SJS* , cum ad akarc ac- euanUtt: quare vciic™^».»» ' \^ hoftia in fpexiflet, & 

fimul Epifcopum mornmm ^^;^ ' ^ agrofepc- 
vhosexcitauit, quiablatummdeEpiicopiw^ & r 

^mduojoc^ 

faltus in Galiam proficifcerentur,amp horem humana »P«k: vi 
U <**» babnernnr,* ab iHo manda£ummh^v«U fofe 
perunt. Ludouicum Sfortfem frarrem meum aUoquiminigcftW 
fi eras ilfinomme mco da« .obflupcntibuyll.s &pera 1 r^ant.- 
bus quifnam effet: fe GaleatiumSfomam c ^ e £°j^*?J~^ 
a b oaitis eoruni euamiit ; lUi Mcdiolanum propere ^crnnw»- 
dcVi S le U2 numvbiMaurusdcgebat.Lirt e r a sDucijofFeru«,qua 

rum hoc arimmentam erat - . „. 

0, 6 , o Ludouice cauc nbi,quoniam Veneti, Galbque tuam 
in P erniciem coituri frnt, tuamq; a ftirpe rem cuerfun » vmm» 
rnihi tria miTIiaaureorum dederis , dabo operara , vt conciiiatis 
fpirtribus,finiftra fata aucrcantur.idque confequuturum Ipero , tt 
mihi aducrfctus ndn fueris-Vale.Subfcriptio bacc erat * Gaieatij 
fratristuifpintus. _ m „r 

Iltud ipfum licct alij.vt eommentnm irnderent, non tame mui 
to poft Prmceps a I ndouico XII. Galfornm Rege Principatucie- 
iefius , & captiuus abdu&useft -Hocteflatur oculatus teihs Ear- 
ixardus Arlurrusr „ _ - k».m#' 

Ludonici Alodifij pater Tmolae Potnmus haud diu poitqna de- dl0 i,kfM 
cefferar s homini a fecretis,quemfiliusIudouicusFerramm mitte 
barjrritinerevenanti fimilisequo mfidcns cu accipitre apparuit* 
huicque,vtfilium mhcmclocum ipfum pofteradievenirc mberet, 
pT3ccepit,quoniam magni momenti res ei prxdi&uruserar, Ea re 
audita I udouicusjtum quia non credebat, tum qudd infidias vere 
batur,alinm pro fe miflit,ei illa ipfa vmbra,qiia: antc apparuerat 
©buiamfada,vehemcnterindoIuit,qu6dfiliusnonvenri!ct,longe 

enim plura ei dicturum fe fuiilc affirmabar, fed tunc illudtantunt 
rcferri iiiffit,qu6d tranfaflo irjmno, ac pmerea vnomenfe ,die 
quoque fpcciffce* addito, vrbis impermm , quocl obtinebat , effet 
am.itfnrus, cum rempus, quod vmbra pracdlxk aduenit , adhibita 
magna cura,ea ipfa aofie , qu jm patxU gune» fufpc&» facerantj. Compendi j Maleficarum ^ 

rsucisPhPiopi Mcdiolanenfisconfederatimiliics admuros p*M 
iwcisi ""m*!' f lik plac : e maen a confmctis roftis,vrbeni 
trarimr.adhibimque icai,s,g lacit m-b 1 

d„fan^ 

KwrfBSSbS xpparuifle, & pnma vice manfuem, ac nn^ 
SsS?^o^vero ? min.bundd & incrcpanter im P craflc;fuid| 

ret viresFrancorumftiftinetuii. Statutum enim , ac dennnura 
Sallir g e,fttrpem Aragoniam iufinit.s cafibu. iactari,& tanucAj 

^SKnius, de Michaele Mercato feniore teftatnr , ci cun, 
Marfiiio Ficino fummam mterceffifle .micimm «^*™™ 
fuetiidine.&PUtomcx5e&B vtnculis ftncnus colhgat -cciau- 
S!na^o,« ex mote, quidnam poft ^obitu» fnperfi thoj 
mini ex eiufdtm rlatonis fentemia , fed non unetamen aepidiM 

- a j"^» nna- 1ahantia.fidei Chriftiaiia: Sacramentis fu 
tione dedoccrt:nt>qua: iaDdnci*,ii"ti v i»- ,,| 

rtenda effent , eo enim argumento extac eutfdem MarfillJ ad fl 
fim Michae e' m ^Mercaram erudita quidem epiftola, dc amm, , 
1S STffalitate, cum veromter dWndum corum progre 
Erin, foiflet difputatio, eam ad calccm pcrAiAam , eo c! auj 
«inf Srol ario,v t iunfta fimul dextra pafti raer,nt,vter eorum d 
hac orior decederct ( fi Itceret ; alterum dcaltcnus vitr ftj 
«dS^Sqiiibis inter fecomientis,ambo uiran abmrf 
imd^SS IntVrlapfo antem haud breui tempor.s fpat.oJ 
euenft a,m fummo n ?ane ,dem Miehael fenionn philofo P h,| 
fnSnVatiombus vieilarer,ex inopinaro ftrepitum vel ociter curre* 
Sc^emfdlmquead oftium domus curfuin fifientis auditet, J 
«ZfimulS clamanns,0 M.chael, o Michael vera, wtf. 
f3S voce anhni Michael admiratus, fnrgens , rcncfiramj 
aperien , quem audicrat vidit P o* tcrga ad cnrfimi -rcmm j 
Suo candido.candidatum prof eqautus dt eu rn voce , Marfihurg 
Sfmum ,nuocans lP rofequutus eft ocifi.s.ftd ab e, s cu amat fc 
ipfe noui afttis ftuporc afedus , quid de Marfiho crfc fo! hu | 
3£Xndum curauit ( degebat ,IIe Florcnns , vbi ob,, £ ) mu£ 
SS enndem illa ipfa hora defunct.im, qua eo modo audirm ,$ 
*ifnseftfibi.ficfcribitBarthoIom,-cus. 

Cumanuisabh.nc paucis , admirando il\o opcre Alexanfe 
Farnefius Antucrpiam obfideret.Batam A« g oMeffi» cpg 
« ferent, & obfeiii cod e m rcmpore, vt hodem arcei ent a ic , t-» 
«itionc «ccrrmte pugnabant, ag S crcmq, um Libcr PHmus 
rifpan», Tribunus vir ^ — ^ antc er at de- 

namenm f^ ^S^ Icgioncm pr*ccderey« 
funfius: v if«hic*matm, « ^perahat* vt fc -fe 

fl* S^-j^^^ . bi Wt& , hi fcqncnt.bu,, 
querentur . Jncnm nt i animisaue refumpt s , nornm fcqu- 

"Xendnm ptafepod lcgitur accidilTc ncn longc Papia me. 
fe Aprili anno i6ou in Itofis T.cmenfis oppuluto, quodCof^ 
re umuocatur. Cum iufta in templo cmdam Notano perfolne- 
rentur funerilia repente c ftndapiia fc cadauer erex.t, ft conuer- 
fumadQu C ndamco-natumfuum,qmfunen mtererat, aitilU. 
propera domum meam , & ribi fcripta qua-dam inftrumenta ca~ 
PCeaqne loco tali pio reftttue , propter quz fupprcifa ego defun- 
&us, inata Dei fententta incendijs mferni fum zdmchcaeus i qno 
dido caput vti prius redinauit . Hoc a I>eo pcmmumeft , vt di- 
fcanr mortales , quata graues poens fcribas huiufmocli perfidos, 
piorum legatorum inrerccptores.maneant , 

Anno i jpo.ex Iitteris Peruanis,fiue Francifci Bcncij,futc iecnn 
dum alios Gafpans Spitilli verbis commemoratur fequens hifto- 
ria,pra-cartens fcitu digna . Agebatin domopr.rcipue cuiuktzot 
rominarAdolcfcentuIa fexdecim annorum cirater, qitsbello 
capta, ac baprifmo tinfi-a, Catliarina vocabatur . In ea cum xta- 
te aeftebft libcrtas,& mores diflbluti , etiam fi non raroab hera 
repreher.fa caftigaretur , qua: ertpernenit malitia: , vt cum per- 
daisqdibuftiamclam eonfuefcerer, ncc tamen propterea acon- 
feifione abftmerct,fed hocpeccarum labrispremeret, nemerctri- 
tula pcrditis moribus haberettir ; Hxc igiturCal. AugtifH 1590. 
morbo dcpreffa facerdotem vocauir,cui animi tioxas aperiret:fed 
id fecit non integre , vt in eadcm argritudiue nooem alijs vicibus 
reccdente facerdore prasfenribns alijs famulabus contemptimri- 
debatjhac fermeoratione, aliud quod agercm non erat, quam vC 
peccata farercr,.idiecis etiam turpibus, & tnhonefhs verbis , qui- 
busoffenfc Citcra: fingula ad hcram rcierebant, qux merito Ca- 
thaiinam increpans, tadem vu!ui,& voce mutatis amice rogauir, 
- Q_ qus i** Compendij Maleficaruffl. 

•tr (f.nr aoxpatn apenre non vellet . Narramt .lia 
qiix nam illa efient , c{ax P"" F irrmor bo vocafkt, vt 

fepurgaretconfemone.itet.ne mmk M [euil nma efient, 

l^?iB^««rfc« ^^^nTapparuiiTelanaamMatia^ 
haberi poffet , a dextra vero nu u p eu0 merct: ac- 

Magdalenam «to^ ^^ d ^ mnt C o,quod accidc 

rar wftruxit, V™"» °g ~ rilftca quo enim «hortabatur ma- 
expiationem mduceur uarruiu , , i „ j c f acn unnarc 

ghi eo tcddcbata! obihnanor °°™ ™j fixi irna ginc«i 

Jellet. Altoctiam tcmpore, c " m ^-'^ C 0 \^ r ^c hn ftuni p^ro no 
ofterret, vt in eum intueretur , & : a w ^™ e ^ indigna tUe, & 
biscruafixum )& mcru^ 

animi commotmnercfpondirJamtcio,ica q ff peccata..! 

& turpitumnem ^^^^^^icam ancillis heraj 
h*c in verba prorupit.torqueor, & aic » an o r p ^ 

tiqua ratend. ^S^ SE " crucc , Sc cereof 
expiraret exhortata afferuit, vt *W««» nla t m ^ lUe Ie f us ? enra , i 
facro nomen lefu inuocaret , «fP™** SVn q Ldicbatur I , 

cum aho q uodaimqu.tamen fe vehementcr Commam ? 

ua , qu» ^^^^^^c^tar^oA vt aiebat, 
iogauic,vt m a 11 ™"™^ admo du terrebatur . Node I 

iaruas quafdam atras v '^^'^ u ta tam fetido , ac putn 
ea qua Cathanna mo ^^^^Mrlocopu*™?-- 
odore perfufa eft , v n «^anum &m cft - M 

ponere . Dotmn* etiam f«fer e c mm perca litquc ali^ 

cilla quzdam in humeris velut.c.ke peram » F h ^ 
quotdies eias UrfionH fig ..quusm nfue — ^ .JJ^ id* 
in murum calc.bus.huc, & u Uic micutt^ H umato iam cor- tiber Primus 123 

. . .„ maior nnrterea parsillius vrbis vidit 

*ndto ^^/«Xa Sto proijc, , non qudd in Paluio 

5^£uoSmme,etiam fi quT trahcret,non videKtUt ; 
^tSSEcun» qiurdam ferua veftiartum elTet mggb 
vt inde vcftem aliquam fibi fumcret , vidit Catharmam engetem 
JeVein f££*t vas quoddan, arriperet, iugiente illatantoimpe- 
v,s "n murum impnlit i vt iu mille partes irangermir . Dje fo. 
12 , 3 vcftiario annexa fuit crucis imago cartacea , qu* vno im- 
Smuroeuulfa, «nconfpactoo«OH.ra tres «»ra difcif* 
Et Eodem die cura in horto Domina oamarct, medius later lan- 
l imcftus totam ccenameuerm , cuiiw filius annornmouamor eo 
£fo tempore c^amare capit Matercula,MateraiIa Catharma mc 
»rjEfbcat,appenfifque »d collum SS. Reliqnijs,ab ca pccna Iibera- 
tus fuit Hzc Dominam coegerunt, vt a-des mntarct, & m conlo- 
brinxdomum fe rcciperct , reltais anLillis quibufdam sdmm cui 
ftodibus. Decimodiai menfis,cum ex ancilhs aliqua m omcinam 
difpcnfatoris iuiftet,fenfit fe ter a Catharina vocan,quam timore 
nimio dilapfam cohortats funtcarter&ut inuocato Domint noftri 
auxilio ,cereoque facro acceiifo regrcdererur aHumpris daabus. 
aux cxtcvh animofiores uidebantur fecnre redijr, quam detunoa 
monutt,ut dimiifis alijs,& cereo abiecto,qu6d pcenam inferre^fo 
la perfifteret. EmittebatCatharina ex omnibus corpotis iunetu- 
ris flammas,incredibili cum fcetore, caputcum pedibus ardebat, 
cin&aerat veluti ignita fafcia oeto , autdecem di gitos lata, qur 
in terram vfque protendebatur,videbaturque libidinis, & admif- 
fae turpitudinis pcena,& caftigario quxdara . Vifo hoc (pectro trc- 
mcrejac albefcereccepit ferua.ad quamiftfisMx defuncia r ,accede 
hucqtioties ego re vocaui ? refpondit fcrua pene exanimis ,;Bone 
Ielu,qnisnon"horreatte vifa ? qux cum dicerer,in eundem locura 
defcendit formofiifimus pucr albis veftibus , qui feniam hortatus 
eft,vt depofito timorc forti eiTetaJ]imo,notaretqnc diligeter, qua: 
i Catbannaacciperer , & in ahos difieminaret, ac fimulatque ab 
hoc loco abfceffiftet , confeffione maculas omnes expiaret . Tura 
in hrec verba Catharitu . Sciasinfernome mancipatam , & gra- 
uiffimis mefubiectam pccnis,qu6dcumSacerdoti adnoluercr, ut 
pcccata fatererjeitiffima tantum referrem, cuiufmodi funt,qudd 
garrula erTcm,& loquax,in iram procliuis,& id generis aiia, filen- 
tioueroinuolueremlibidiuc), & confuctos cum adolcfcentibut 

a coa- . , i Cotnpendij Maleficarum. 

£ Tn icitur difcc bcnc confiteri A nnllum cnmen tacM 
tongreffus . Tu ; ^ monc0)quod ita mihi impcratum eft cogor 
^hortimquc^os commonc ,M ^ Jam lfusadfa . 

r 't audiebatur, defundamoxm angg 

luiandam \ lrunemiv f An a c i us uero( is cmm^t lu- 

wnistlle pnlchcrnmus )abi «^ u °*[ . UmconKll3t ain 1« P o- 
cit . Placuu ^ o ^^^ concurnmt . Angeh; 

nercqma m « omn " onis m {> c ae sthiopisi antmf da- 

**Sr" corporis fpeaem rormaro. uenm c an ai Dominici ,accw | 

«SS A «5E2SSS3SK fS rSSn C onius,Sencnns jrefc. < 
. «™ foi. dir.ut poft ^ompluouu m t u commiffa cura,qui tnoi 

■** ftion.s hxuffl Wg^SSSiqii^ rcfcrtum , & ilti | 

erant mduti Cap P is>« ^ Accurrit iilc finc mora ad Pnorem» 
illum «pe&arenr ^^^^^ ^at.uci fomma narrKl 

ttm,artamendum urgetnr.u , ,, ra uioribuspatribuM 

* prndentionbus.de W™™™™ comm!t ante,fe tlluc coril 
Chnfti corpus dcterendo,totoccm ratiorc loco fedebar« 

fiP* ad ot nfm ftnt & ad qmd uenerint , & quri 

«o S admrat 3 ur j^^SrJt in nominc tilms Do 
uelint,& nt ad hxcrcfpondeant ^«g^? ; coram ci , coin J 

paruu cu'« Ve ■era^.isacra ^ dcmtttemes , ut , 

dem.Be ^™^£%£oL» fcdcruut , ita intii a Pn- 

<B m mirmne mderent, fctoc t mdinarunt . Tandcm , qmint» 
re,ut rcfpondereotaa proP rr>nridem dixi t , Nos fuim.is cuifdem 

s os nidebatur P-^^^^iftn.Priores mpenore* . 

«rdims Rebgiofi ,3t pro rm or F . b- ^ dam _ ; 

; BacaUutei,l-eCrore S , & ah>s offic r do» ai. , , yq fu ^| 

b,a, inuidia , ^"^j^ cicmcntia iuffi l-nerantiM 
dignos.fedquodDimna pvr.n C ommoiv:facercut , ut 

menire ,ut eos,& umuerfos ordin« c^» resca ^ 
uoeationi facerent fans . Nam Il > » zterr 5 s , & ifl 
* Mtl omnes damnati erat, & flammw ^re ma&an tu ^ 
Hgwm hmus ucritatis , cunft i m eos afp ««"^o c d ^ 
iic» ilii Q^as aperuerunt , & fiuguh w;um ^muus Libcr Primaj. **i 

&mcenfi vififuerc, fctuncidemprscipmis «^j^jygg 
dedfe & ficilla vifioeua-nuit, & totus uonuentus manfit «oiore 

Huk rci probaud* a!md teft.monmr^non nimom fidetobiret 
adfcribam. Anno i j^.NeapoIi Frarer T»benu ? homo SaflOmg 
nix laudc pii dUntiffimus 5 qut fcpms hoc fanftitaws titulo tmt Jn- 
penor , fibi coram rem ha narrauit accidifle . Cum qnadam die 
fuh noctem Frater Tiberras inniferet Fratres ,anin le£to de more 
«ccubai&nt, tranfiuit per Refcetftriurii ,vbi uiditpleraque ; lunu- 
na,& vocem aildkrit homims de fiiperiorc loco legenns: A idit plc 
rosque mimitrantes.-tandem, qni fiiperioris locum tenebat, r-cto 
fnpcr mesatD fieno^cIoquutuscft.Anibitio,^ crapuladuxerunt 
nos ad Tartara) & nunc etiam fupereft uelut ticatnxm mema Jp e 
lindeacfi igneracta efler. tit. i.m*. 

Pctrus Cluniacenfis hec refert . Tcmpore, quo Rex Aragon.cn- „„1.^. 
fis Alphonfus Rcgnumniaions AlphonfiHifpaniarum Rcgis lam*». 
mortui obtmebat, contigit, vt contra quofdam , qui in rcgione, 
qu.T Caflelladiciturei repugnabant,exerdtum commoueret , & 
vt de fingulis Regni fui domibus,fingtili illuc pedites, vet cquitei 
dirigerentur , edicro fancircr . Ego edifto coactus vBUm ex mer- 
cenarijs merccdc mihi feroientibus, Sancium nomine,ad exercim 
dertinaui ; paucispoft diebus decurfis, omnibusq; qui cxpcditio- 
ni iaterfticrunradpropria redeimribus « ipfe qnoque domum re- 
ucrfus eftmon longo deinde tempore elapfo more humano,mor~ 
bo coneptus neoliu cttni morbo luctatus,defunc~his eft,inde poft 
quatuor fere menfes, exquo e vita deceffit , dum apud Stellam in 
donio mca hyemah tempore iuxta ignem in lecto iacerem , fubi- 
to iam djctus Sancius circa mediam noctem mihi adhuc vigilanti 
apparuir , qui ig n i aifidens , & carboncs qnafi ad calefaciendum, 
*c!,ad clarificandum hocilhicquc reuerfans, multomagis fc mihi 
demonitrabarcognofcibilcm, erat autem nudus , & abfque omni 
veftitu,excepto paruo, viliq; tegumcnto , quo veiut inhoncftiora 
corporisobuelabat,qiiemcumvidiffcm; quisinquam, cstu? at 
ille humih voce, Ego fum, ait,£ ancius famulus tuus.Quid.inqua, 
hicagis? vado,ait, Caftellam , iterquemeum multus exercitus 
comitatur,\ t vbi de!iquimus,ibt, & rieli&i debitaspeenasexolua- 
mus.-& cur,i:iqu:j}i,hncdmerttfti:,eft,air 3 mihi fpes venix, & fi mi 
fereri volueris,celeriorem mihi reqiuem comparare poteris. Quo 
modo? quando, air,miperexpeditioni,qiiamnofti,interfui, ho~ 
fttli muitatus Iiccntia,EccIefiam quandam cum quibufdam focijs 
intiafi^que mtus fuat iuucma diripui,vcftiiu«nti iufupcr Saeerdo- 

talia Yn Compendij Malcflcarum; 

fp lZ vxo?em tuam ex parre mea,vice f uncuis mea ^PF 

7 ol X Sios pro feruitio meo merccnano mre m.h.debebat. 
^AA^^S^^ quod ncceilitatibus carms, fi adhuc v.ue, 
^ISSdiSniS* me, longe amplms h.s cgent, , crogando 
eos pauperiDi s,l b & ft pttro Dc , oca nupcr de , 

SSaSum cftTogorr qmd de illonoiK,a P erias.Ill U m,ait op* 
fU m,SS Sentet quidcm , fed maximc pnttents iarms 
ra l « ,fcr ^°r^^JXpenbl beatorum rcquiei ad.unxerunt ,& 
S^e^S^Serunt . Cumquceumtam prompt*. 

?ir, hnftro ante paruum tempus GmUiter.vt nolMefunfto , aH 
Ofie nottrc > ante p t «jfpon. Infernus poffidet , qu.a adj 

termmanda, huius jnia : * . ^ iudicau it: & qu.a cut 
?Mt U eri VidS tempore baconem vnum qnalecJ 
«£ v?« eS fubfidium crudcliter auferre,non tunmt .1 unc louj| 
ffjS^Sto^qfl^ anmureruore inccenfus admn- 
g f S Rcee noftro Alphonfo ante paucos annos deiuncro , t,bi 
IWWnSS^ P°™« ? ^d h*c qu idamahus m feneftra c*| 
nir.meo p?ov"me foppofita refidens^noli ait,hocab ifto qu*rci«| 
P iTf^orat ouoniam recehi cius ad partes noftt as aductus hoc 
Sotum ficr nondum permifit; m.hi ve!o,c«i adie ob.tu, me> quu 
nneZaHs "mXiufmod. fpn-.t.bus moia , p!uw quani Uhnoui- 
Hotk flS? QSPd de Regc quxris . gnotum efic non potmcjgf 
r Jo rurfc . oti^cis auditu attomtus , ac v.derc cup.ens authtj 
ffmromlern^ulos ad feneftram.adiutufquc hmc f P lcndore,«fl 
r f o omnc tunc domus fpatium clare iiluitrabar, confpiuj 
8g£Tta Sn reneftre marg.ne refidentem, qucm m eod* 
KSr? o, o alium videram , cerncns; & tu mquarmqu.s es ? tg<* I 

iHHproncifcor ?Et tu,inquam de Rege A! phonfo vt, d.ccbasj 
o, d nofti? nou.,ait,vbi fuer.t,fcd vero *b, modofit ncfi ,o. Mj 
fiandiu tormcntis acribus inter reos cnic.ams , poftn cdum* 
■S onachi, mde fublatus , eM. de vcio oe eoqjl 
faAum fit prorfus ignoro - His difi.s , ad Socum, qu, ign, affide- 
i\1 verba ?onuertens,ait,Sur & c )& iam itcr inceptum pera^ cipiamus, ccce cnim iam omnes vias, ^ & iam mu kis 

& fubfequens «««^ f ^^^ 

velociXimc prxrcrgrelfis^t fcitinan ercw m , ^ 

nuu- . Ad banc vocem Sinaus towj . * Jc m j obluufcans ] 8£ 
r^aucrattog^ioan^^^*^^ 1 ^ corporid e- 
vtPominammeamcomuge^^ His 
bebat mifer* an.m* me* rei lituat , oro tomi ^ ^ me 

dicns ftatim vtcrqiic difparuit At ego m<* W ^ . 
in lefto dorm.entem ctata voce "J^tfS aliquid San- 
videram,vel audicram narrarem, <»«'™g£ ggftS* refpo- 
cio communi noftro mercenano pro |»««^ den -ere i 
denre,quod ego nond «m * *Jg«o ^Squam vl- 

delicctleidem Sanrid ^o|o&l neqnaq^ 
tra dubitare pottu,cui fidem,& mortui r ua bu,» rnn}uije acc i., 
rnatio conferebant .Fafto mane^o illos -fol idos a C^V*^- 
piens, & dc meo quod conpu rur ^iAun eft addc gg», qm 
apparuerat falutc paupenbus diftnbm & ««arum^ mi 
iSoria ei a Sacerdotibus mea prcce, ac ftudio impenfi acipiemo- 
rem peccatorum eins remitrionem adnmxi - docemur. 

In hactam clara,tam certa,& commendabili vifione,<iOcemur, 
quod mortuos opera fua fequantur . 

Dt Zftemomm apparitionibut, fme JpetTris . 
Cap, XIX. 

Doclrina . 

Onorum, malorumqj fpiritum apparirio non cft 
' dHfieiiis cogmtu,nam fi ih appannoncpoittimore 
fticcedit eaudium.bom fpirittiseft apparmo: fi au- 
temincufcustimorpcrfeuerat, fpintus maluse« 
qui videtur ; dc hac autcm cognitione paulo difiik 
fiUs ageturto fecundo lib. cap. de reuelatiombus, 
&c Apparitiones Angelorum a beatorum hominum apparitioni- 
bus aliqmbus cognofcunrur, iuxta fententiam quorundam erudl- 
torum aflercHtinm humanas animas , quac iam beats iunt lcetiore 
vuitn apparete^uc verd adhuc igne purgarori j e*piancur,nubiIOj 
ac triftiorc vultn uideri, hoc uideftu fatis probabile . Addunr,fic» 
Angeticas apparitiones ab humanis difcerni, dkentes tunc huma 
nas efte animas, fl ft barbato-,fcnes,uel pueros,uel fccminas cxhi- 
bcant,aut inocfto habitu, quia nihil horiuii Angelos dccet ; Iniu^ 
r tnmsniB, cosnitionem fuperant, pradicant : , aut 
PCr,fi r q ^eccsTcr q md afi«d fcbfid.j poftulant.anims fiint : Vjru ' 
Cenr,fi preces,uci qi n u habctnr fcriptum , An- 

hx funt mcertt not f '^ an ' '"^ n e i mfcrutabilem abyifum intclli 

ccre defiderantUemli racie,^ uuitu *' . , Tr ; sl } ta tc re- 

rem apparmfie,qua: e*l »Pf"»^ , formam fufcepcrar & ab eoti 
hominumireformationem^^ 

ib affignatis indub.tanter aflennar , me retardant _ , 
b«c defimre affirmariue tementaus cfiet f ^eLrantfa n hi^ 
euftinohb. de cnra promor.cap. itf. y? meamig nor- t *»g 
fatear° qnam temerarie quidquam ludiccm, & defi n am , rej 
ci^mhW^italtior, quamut a me pofsir att.ngi, redeamus A Te°am & Thvreusnobi,tradHieruntcc I t,ora fu:,u adctJ 
gnofcendosmalos Litus.Ptirno , fi fignum cruc, nom Idnj 
Marix.vel aliorum iantorum.eorumq^ cftq .a ? n ; I 
cfp"iem,luftrakm aquam, pancm, Ultm, cer.inn ^ 
Walia huiufmodi ficramentalia fug.ant,aut ucu ftt u uSio.no* , 
Sndcicecrnnt prxftitum., adhuc fruftrarurfus apparean , ; K 
fim mpomimores ( nam ammx.cum fansrccens, ve, no reda nt 
Scl femcl tanrum, vt agant pat.as^ntra d «mo c :s , ^cj g 
caufis ncauncinftar funicnhvrt ue «J^can^u. ia te , 
decipiant ) hisergo concurrent.bus,d.aboluseit . seci . °> ft *J 
dkat animam eJahcmus damnar-, menr.mr , U ^ ^^ ^;^ 
ptanvmia feic nunquamdanumorum amm* F«^g 
redi . Tcrtio,n appoiuit appanr.cm eau . a m Wlam^i m *j 
9* 0d&;feap P aWrecoactumvi comurationis Mafe cx , « 
«rTnWiofa^ 

fcoVs ett • Qnartcfi alircr cm ,o;.-ro i.t t».U,nipemu» . 
fuadens, def^rau , utperbi, Ub.diuofi , vindiA* appetent,, ,0 Liber fthm l **> 

rtfl-nfinofl^Ti » cuaboms cr- 
vero torma fc™2S£jS-« fj 0 e fl improba , vt felafphemiz randa eft operatio i B cx gcn^ - ^£ &c.Va do!ofa cx mo 
dJopcration.^vtfjpnmo^ 

tr „qu,htate.n,poite a Jo. ro^em, «r ^ diafcotus 

^SSSK^^ certis gra^ 

«Ubu* 4 ia f n "Vrmrem fupcruaeatur aerem,nec vnquam ante Iu- 
^^XZ&^c^^ com homi- 

fi, ^unS^™acreum, q uocnn 3 crec r nsnob ; ,pr ? 
pintuo commlratur. Hipoflhnt ad Intenora defcendere , & af- 
fumpnscorponbusdccrainorc aere [qnsmdoqiie homtn.bus _p- 
Darcrc Pco permittcnte fepuis aera turbantr ton,trua;& temper 
ftVres concitint,& omnes fimul in pcrn.aem human. genens co- 

^Tmiiim genus dicitur terrcftre , & hos de c«!o in cerram pro- 
lapfos pro fius demeritis minimc dubiramiis; esjhis antem 
dxmonibus alij verfantur in fyluis, arque nemonbns , qu. vena- 
toribusponunt infidias : alij vero dcgunttn campis ,_ qu, nocle 
aberrarefaciuntitinerantes, nonnulli morantur.n locis abdiris, 
&cauernis, reliqmcuni hommibusinobfau'0 dcmorari delec- 

tantur. _ , ., 

Quamim gcnus dicitur aqttaticum , quoniam ie humonbus 
immergens citca fiutrios , E* faefls inhabitat , ira plenum , tttrba- 
tum, fnquicturn; & fraudulcntitm , quodinmari tempeftares 
conckat, namgia demcrgtt in profimdum , St vitamaufert tn 
aquis . IiH d:ernoncs qnanJo videntur, in^ fexti fccmin o fre- 
qnentius apparent, quam mafenlino, cdqudd in locis verfentur 
humidis , & moliovem vitae duOnm fequantur , qui verd "habi- 
tantin;locis iiccioribus,& fubaridis,vt plurimum in viros fe trans 
formant. 

Quintum genus fubterrancom dtcitur,qnod in fpelmicis,& ca> 
nernis montium remotis concauitatibus dcmorattn* .- Ifti d*nK>- 

R nes 1 9 o Compendij Malcficarum . 

,focnonc funt peffimueosqne inuadunt maiime , qui pureos, C 
J^SuS^ « qui rbefaurosjn terra }™^*™^ 
^rnidcm humani generis para:i:Hmi. Kutu, emaum .err*. 
STfliiuaiS. fcfc*»* U fuadamcma *j,:iciorumco*| ; 

CU Mm «nmappelUturlucifugum , propterea quod !uc«a 
JSSKoSnt , P £ detctaur , ' quia nec ^ vnquam ^p, 
parent, necaliomodo corpus, quamdcnoaepofl -«Jra*- 
re Hoc -emis djeraoniorum impcrfcrutabilc eft , ac pcnitui te- 
ncbtofura , paffionibus frigidis agitatum , mahtrofum ,nqu». 
tilm & Dcrturbatuin.quodoccurrentes hommesv.olenrer cora- 
^SS \m, fepiusq; Dco pcrmtttentc aut flatu,- 

5 ; n SSificit , aut contafiu; dc hoc genere tmttortaffe 
Afn od " de quo e gitur in hiftona Tobis . Malcficis non conuj 

6 hoc gSus SS neqj carmimbus arftar. potdj, qu,a 1m 
cem fugit,* voccra hominum, fimulqueomnemtumultum. 

Extwpla. 

A vrieaquidam Nanceianus ,ciimfortcinHeneo faltu effefij 
,.« P ,, ^ V^F d.ftat ab opprdo NanceMnterbgnandurav 

foumrinopinaratempeftas opprefllt, vtautcm feab cius ; cafu| 
DroSe"ct tecto aliciu ftftinanter fuccedcndum Fmt , quod dumj 
lci ■ mb ea qui fe in proximo dcnfam , latamq; mag.s oftend.t, . 
Irbore atq ; 1 i confift it, es peftans dum fedatur rempcftas : eccel: 
feSaiipl &oremalium videt^ue^ 
ZZL nt iZ ronfiderat ( vt fit dum m ignotum incidimus ) atUicitiD 
SSS^^^^^^ producentem,n^ 
n uilim prittinamo; forraara raomcnto contrahentcm , tum pj 
SK&Lj .actotam corpomn^ertrjnjJmJ 
mura i eitur ingenti pauore de.jc. ,ac pcne cmor. yifus eft»*£»JJ 
TSchriftuno more in difficultanbm fieri folet : ) fe fymbao, 
U c iaa ■ mumuit, tandcm fe folum, vt antea ccepit «dcre , atq, 
SobftupeSs e*r,tit,vtqus illi ante in vrbem Nance, ctiaj 
XtSTvt dici folet,ocnlis,errar. non poniuTet via, tunc ab at en- 
riffiraoetiam,ae diIigent.tHmo ignoratemr.m qnam q;'oq, vrWJ 
Sgua h*rcns,oculii ftupens , totoq; corporc trep.dans , appj 
£ qu* acciderant narranri facile fucr.t credere cu.us reifjte 
■on parum aiuerunt , qux Iignatores ahj emmus a fe vifa pwdi 
iSnSo enim lociinfufcatus acr, ac dcnfioretwmo auolutus 
ftllis apparuerat . ^ ujc Liber fnms l 

. - . i ■ i.„ -mhnr refertlcco citato,armo rjSi 
• Huicfin.lceflqwd ^«ggjg ^colansStcphands « 

^^««^^^^«d^mpcr lacobctan. vxorem 

po£ r« 5 Hanc Iacobera intcrpe landt prouinaan , tandcm per- 
wfc zc pr*tercafruftrari tandiutabonsind lg mtare non parita 
«mmMaSc feduIoa^bati quomodo eam tergmerfahoner* 
fcdefidcrium noxaaliqua ammaduerterct, q««^t^imtaitw 
ad S atcns ariqua ctfclfio . Commodum mter hxc i ufltt eft defi- 

inuanu^habebatq; fub agrpH domo feoribm tam ,h* n^fe» 
fera ,am noetccum folo filio degentem , d«:mon ( ' ic : poftuianee 
Ucobm^Srirnr ftrepiwfixmitoque adco horrtbtit, vt ctrium 
,pfum fotorit compagimbu* in cins doinum rwffc vtdereturmeqtie 
falfurn fuuTc hunc tcrrorcm , aut a rcfiderio malttiose excog.ta- 
rum , dum fibi placet vanos in rulgHi rumores diflemmare , m- 
diuo portca fuit quod ipfe cumfilio ex eo in talem morbum in- 
ciderunt , qui omrtium , qui vidcruntopinionc pro defperato tta 

beretur. ' . _ „ 

Colomberii.qui pagus fex miliaribus a Leucis atoett, noitra me 
moria accidit; in ekis exrremo vico,qna iter eft Salfunam . Ruiti- 
cus cafam habcbat humilcm qmdem illam , fcd fatis pro fortuna 
Uutam , ac mmqiiam quod effet auditum fpectris vllis mfamem: 
occttpauirtamcnillam dxmon , folisprimum contefitus lapiUts 
domcfticos citra noxam de nocte impetere, fcd vt id ex afluctudi- 
nc ab illis negligi, ac etiam Uidibrio haberi vidit , hunc contem- 
ptum non rerens^ignem Cafe profunda iam nocte immdit , quo 
ficmomento exarfir,vtfere folo tora «qaarctur,que cum illac ali- 
quotpoft dies irer faciens ab accolis audiuifletrulocum adhucrut 
nis deformem ipfc pnefens videre volui ,quo rcm omnera dario- 
rem.teftatioremquc apnd alios rclinqucrem . 

Torquemadius vir hifpamis vernaculum vernacula Isngnare-^ H , (1> 
fert . Salamancx mquitjMatrona fuit,cuius cedes impommis einf ma.?>i*, 
Btodi iapidattonibus infeftje vu3g« habebantnr,eo rumorecxci- 3 - • 
tatus vrbis rrsfecliispericHtari tpfe vohiit, vcra ne eiTent, qua: dc 
ea re adeo eonftanterpradkabantur , an porios a domcfticis re- 
gend.t alicui oequifiz err7ngerentur,nam tn ijs erantdu^, non "il- 
libcralis £brm.T adoiefccntuli ,cum quibtts amatores liberius per 
camoccaiioncm congredi velle, atqu® in hoc omnem iftam fabn- 
lam adoraare crat ftiipicio . Ad illas igittir ardesea fe hora Pr.T- 
fcctus coniert,qua fetebatur frequentiilima cilc lapidatioi^cctu 1 - 

R 3 , rimt i ? 2 Compendij Malefrcarum . 

runt viu popuIatcs,non minus viginti , e qutbus aliqiiot dimittitj 
qui adhibito luuune inueftigarent , quis narn in ftiperiore dom ? 
cSt q« fic domerticos faxisappeteret . Redeunt, peragratu d» - 
1 Lenter omnibus tatebrii , renuncianrqne dtffuno rcpenfle fe n H 
hlvndeea timeri dcberent . Placuitumenadirno^rdmm.quo 
rum i Onaculo deuenerant gradti. conhftetc, atque al iqua mo- 
ra hoc quidquid effet amplius probaic, & cxpenri . kcce autem, 
vix dum eoloci connHteranr^cuu. mgentituinultu lapides c*per» 
jn agmcm deuoluhqm tamen fmgulorum erura mnocu, przterl* 
berentur Denuo isitur mirtuncur, qui vidercnt vnde hic lapidu. 
imbct fefe tam creber ehWeret.fed & vbiquc fobtudo , vt ante» 
rcrerta cft^am a multis conceptam ea de re opinionem non pans 
conlirmau^videlicet^c dsmonum arte,a,c przftigijs ommafi* 
ri )a uxitquesde6 J qusnonceflaukgrandoeorumca P iribns a 11*. 

bi qui feetiam cxillis zdibns pr* metu foras eiccerant,cx qmbug 
randem vnus loci feenritate fafius tam feroc.or,fubUtum ac .dij 
licenter ocnlis notatiun lapidcm m aduerfumtefium hoc prxt^fl 
tiM nroiecitrfi is a te cft o cfcemon, eundem mox u> me r eijcc,quo* 
«m Snco cflc?faaum,licet cafu irriro defitum eft amplius , dnb J 
tari;quomodo res ita fele haberet.vt illam ptius m vulgus Matroj 

nacdiderat. - 

Memini anno elrcker. i s^.me.cnm gaffantc Tolofe Peftilen* 
tia iti \ufeorum Aogufta eftem, ac iorte apud D. Abehum m eiud 
vrbisMetropolitaiw Eccicfia focUlem ludo noctcm ducerem , vtr 
c W cita*cr«,at«|acothmi^b eiufmodi petulanti ■Dxmonc, om- 
fiibusqm tum vna in codematrio inclufi eramus ,exhibita Ixpin*. 
inte- ludendum nemleucm molelriam foiftc hinc, illnc temere HM 
tfisiapm.bus.qu» tamenfinc cuiufquam noxa atque mmria , * 
tcrram decidebant. Eius . atrij fonbus peflulus intus obduto; 
»at,n U llam eo prctcr abaeum roenlam , atque fediha fuppel ej 
vnde tcchna vllaonrhatque mftrui poflc crcdererur,& hs quidei* 
£c funtbenorum,malorumquc dxmonum m aggrediend.s horruj 
«ibus ratione 5 ,odij,terrotis,noxx , & iniun.T,. hactcnus Rcmigitd 

Iocofur4cri : :stKato. _ 

Cum proptcr hsrefesRegnum Bohcmrt tumuhu , ac cxdibw fe.S: concuteretur, cirea mctas -Regni prxtati , noctnrno tempore ve£ 
Cm vallem quandam auditosclamorci,& congrcfliones cqueftna 
Tiforam» m*8e coloribu»ran js induti fspius funt v ifi.H'ero« 
tnuc duo armi gcn audaces iatism caftro non mtiltum diftana * 
locoSpeCtrorum,qui Oinnino fcire volentes,quid ventans fib. vi- 
feporundereut, BoctequadamY«fusvallem,vbi folita vuWj Liber Pnmt» t 1 ?3 

ouidem lh valle vbi atics vife fneranr, nulhus ai tcm ! riomi ms , vei 
?qu1 vcftighim «pcrium efMed tanimmodo miutofis loc» fignt 
«ii^Hsm & veiheia auium vila funt . 

^ AddTt Siid fiScdigmim fibinarratum ab HpifcopoMagunt,- 
no Nominamt nobfs quendam Rhcni fibi nocum n^.tem.cums 
pro tttnc fiUus vkKbat, qui milej fupcr omnes penc 'ntenons Ale- 
mamz Nobiles fcmpcr extiterat mmis mrebus belhcTS n »P e ?" 
musj ^erebat autcm , & patiebatur nonnunquam propter mam 
animofitatem,vcl fortmidinem ab ali js gfaues pugnas , propter 
ouas, non femper dc die fcd nocinrno tcmpore ad loca iibi eom* 
moda equitare folcbat . Hic igitur qiiadamnocte.fumptis fccua 
famulis pcr fylttam circa Rhenum cquitare voluit, & principiiim 
eiufdem intrauit^ntcquam vero ad finem fvltiae perucnirent , vl- 
traqnam Campi» ]ariisci ar,,provt monscft eorum, qiu vercntur 
infid]as,pra-miffit ; famuli!m, vt in tcrmino fylitte vidcret , num m 
xampoinfidiarrMique.eflenr . I.ttna fplendentc, vel aftris rehicen- 
tibns htc vidcn potcrant : famuhis igtrurcum perarboru ramos 
exploraret cotr.n lifliim , vidit per campi longitiidinem excrcituiu 
fatis mirabilem appropinquare in equjs.quo vifo confiderata nnn 
• ciauitmiliti,qui air, ftfemtts ad modiciim , quia verifimile eft pro 
hunis cxercitus tuftodia fubfeqmituros allcs , ad hos properabi* 
mnsj&an ininilcifint^qtiiprsccfiiTuntjana^icipcrcuncTabinmr, 
necp3Kcostimeb:mtts. Morula tranfa<fta,defyhianii!es cumfuis 
j-eccditjin cainpom venir J & neminem nifi quendam equeftrem,in 
eqiioildenitn ,& ad n^ir.ura rJinm ducentem euninns feqrentcm 
dios intnitus efh Ad hunc enm miles veuifict,quis efiet qnatfiuit his 
▼erbts-. nunnuid tu Coouusmeuses r jta enim fibi a long'nquo vi- 
debarur: panloetiam ante Coqtuis eiufdem mPitis obierat, qui 
rtip. Sttm Fominc, cui M tles quid hic facis ? & qui funt hi , qui 
prarce(ferunt,cui defuRdus. IJomine, hi qni przcefferunt funt no- 
bi!es,& artin«ct i ralcs , & tales ( rmilroseiitmexprelfit nomine) 
qtios oportet,& me cum cisncfleifht efie Hierofolymis, quia harc 
r ccua noftra eh 3 & miles ite-rum, quid fibi vult cquus iite,qnem du 

m 134 Compendij Maleficarum I 

cis nullo infidente ? ad.veitrumjait, obfequium erir, fl meoim ad 
Terram fan&am venire velitis;fecuruscfto perfidem Chriftiaai 
rccedendo , & reuertendo viuum reducam fi meis obtemperabi- 
tismonitis. Tunc miles ai,t,diebus meis mira attenraui , hishoc 
addamemm mirabflc ; difiludencibus igitur iHnd famulis , de 
cquo proprio miles defilijt,defuneti equum afcendit, & ab ocu!i$ 
famulorum vterque equefter fubtra&us eft . Sequenti autem die, I 
famulis iuxta condi&um locum expe&antibus, miles , & defun- '] 
&usrcdicrunt ad locum,Ybiprimum couenerant. tuncdcfun&us I 
militi ait , Nc phzntafma omnmo fiftu tftud fuifle credatis, duo 
vobis do rara,referuate in mci memoriam , inde protulitmappM 
pamamdeSalemandraj&ctikcnuminvagiiu.Primun^aiccuw i 

immundum fuentignepLirgare; altcrum caute tra&etis, qmaaM| 
eo vulneratus intoxicattis ent . 

Cromerus diligcns fcnptor rcfert fequentia. Naclum Arcenjl 
Pomarenppum munitiifimam Vladislauusprimus Polonoru R«J 
obfidebat, ibi nofte luccnre Luna afpicicbantur crebro ab excujj 
batonbus quafi armatorura hoftuim acies , & apertis campis adl 
pollonorura ftatiuaequkantes,&: incurfantes, cura id farpius aeail 
dcrct,indignati Poloni inquietabantur, feu nec vfquam in apertul 
cci tamen prodibanc hoftes , nocte quadam , cnm ibidem hoftewj 
adeflenunciaretnr , fremebundi agminatim qsaltrisfefe prori*! 
puere.dirfugietesq; caflb labore Iongtus pr ofeqtiuti funt . ObfefliJ 
tumukuPoIouoruin audito , & excurfionc e caftris animaduerfa^ 
erumpuut fubito , & ignem in opera, atq; tuguria militum, ftr» 
mine.arundineq'; contefta^conijciunt , quo celeriter phiribus iii| 
Jocis fc dimmdente,paucis,qui in caftris rcmanferanr fe defeude- 
tibus,facile opera cum magna cafhorum parre incenderunt. No*J 
tSurnas vmbras illas fiiifle autumant , qux hoftilis exercittis fpqfl 
ciem oftencanteSjPolonos ita Diuino permiflli exagitarunt , pro- 
prereaquodfolemnc omnibus Chriftianis quadraginta dterufli 
ieiunium priore cxpeditionepromifaio, actemerario vfu carnis^ 
ac lactariorum.moribus ac mftituns Eccle-ft .e Catholics cotem"? 
ptistcmerauerant . Huiufmodi apparitiones permtrtit qnandotjj 
Pcus propterpeccata,veI adexercitiumbonotum,vel ad demin- 
cj3ndamPeftilentiam,belIa,mutationes Kegnorum.fc fimilia,fi- 
cuti uoccnt fequentia . 

Ndfie, qutf.fcdinoncm Antiocheiiorum prarceflit , vifa eft rrm- 
Iter ingensA.afpcftii formidabiIi,aevcm fcutiea tamfortiter t vCT 
berans,vt EQta fonus vrbe audtretur . 

Gennadio Patriarchx CouftaiuinopoUtano no&urno tempore 

...... ' •••-» ■' "* 9Cm Hber Pnmus. . *3* , 

**C*d ad altare , vt Deum gtt ^Egg^ 

na.anarimmineL^uir Eoelefi*iliitK int^ro^u 

^S^SS- inrellcxiflct inCoIHmitiO Ktfe 
& f^LhMj* Arc, Zudadercnfi f^^^ 
dum,atin,& «gcrfti chefaurim, maxnnnm a ^fe"!^^^ 
ri*ui mortales omnes admi arcercnr, co cnm g&lg^ 

el* vi cenatM occupare, ?t^^afffi.5^S 
bus,repulfusfmr 5 confu fi it ergo ad Iudzorum } & Ma |°™ m /" e ** 
quz &ipfeirrit^h.crnnr. Ei go cumei perfuaftim ftnfTcM Chrl- 
£orurn ad Dcum brCeibiH foc potiri nofle , *^J?"gjg , ^ 
Chriitianorum inTcrfide dei;cntium Epifcopo , pctijt . Is indifto ■ cw» 
Chriftianis ieiumo, prccibus,, & Synaxi Ditiina peregit myircria, An .ft a fi. 
& ad Ioctim acccdens coninrarosDcap.oriesibi degemtes exegit, 
CafttnmcjiTeCambadx tiullolabore potiendtim tradidlt. Talis GlieM|j)a 
crat Dcmo*i-iIl;B Kafilicnfis.de qiiofupraaftumcfl:.- &"'.&*€* 
- Filinium,Demonftratihofpiris,& Charitus raatns,fiIia,Mactia 
temhofpitcmamareccepit: mdigne id ferenubus parentibus, f ^ pa 
mcerore mortua , & publicefuit tumutata. Sexto poft obitum ufc.<f«si. 
menfc,cum eo reuerftis fuiuet Machates,ingrelTa ad illum Fiiimu, "«J^» 
hofpiti fe poft longa colloqtna commifcnit,non femel illo vefpe- 
ri,quoy8C cum eo ccenam fumpfit,& annulnui ferreum , & poculu 
inanratum a Machate dcno accepit,ipfi viciffim,anntihim aureu, 
& Fafciam pectoralem dcdit . Nufrix,dnm pergit fedula,ne quid 
hofpiti defst,fatagere, videtcum eoin Icctoiacentem alumnam, 
Jstaparcntibusid annunciat,i!li flnpenres accurrunt, & altero 
die vtrumquedeprchendunt , & cum eiulatu , dormientem cum 
hofpite filiam ampleertintur. Sed tortiisin eos intuens Filinium 
omlij,- O vos crudclcsjaitin filiam parentes ,'ergonevos inuidif- 
fe mihi meo Machara patcrna in domo,vel tndiium fohdum fui? 
magno vobis dolore hare,fiue cnriofiras, fiuc duritia ftabit, reno- 
nabirisdolorespraetcritos , & filiam ireratofcpelietis j hisdiftis 
cxpalluir,& concidit cadauer mortuo irerum fimiIe,feupotius,vt 
crat.mortiium.concidercfimuIopprcHimceroreJparens vterque. 
Repepulus, & Magiftratusinrellccra, itibcnt fepulcrum aperirt, 
vacuum id corpore repertum , erant in eo dunraxat arinnhis fer- 
reus , & fci phus aurarus,dona Machatrc/cd in cubiculo & leftu- 
!e inuentum cadaner Filimv& Ffili annfdsm angnris eonfilio.vt 
pi odiginm ckftum cxrra vrbh limites, auibusj «c ferjs deuoran- 

" *~ " duna. "fXS Corapendij Maleficarutf. 

3um . Ipfe Machates a Spedro videns fedeluftim,, fibi paulo poff 
manus.ienominiam nun £'erens,confciuit . 

Hinc cernuntnr multat falfac refurreaiones gentihum , & con- 
frat cumSaeis,vt plurimum induto cadauerc piaboluiri , fiue in- 
cWum,fiuefuccuhnrirem habcre,vndc& inhoc gencre hominu 9 
cadauerofusquidam fcetor graueolenti* cermtur . 
ftftnigi" Gcrmanorum icriptis vtilgata non ita pridem dc Auhco quo- 
m ' t ''" dam extat hiftoria . Hic accepto dc Vxoris obitu nnncio,ac que. 

-~ madmodnm eius cadauer effct fepulturs traditum ; propcre do^ - 
/5 mU m r-euerfus domcfticis rationibus,vi : profpiccret,ac multa ian« 
noaeeam cum animo fuo voluens, vtfit , vbi rc, alicums dcfidcH 
tium penitus infi Q et,i»ter hcc aduertit, ilUm , fuo more ueites deM 
nonentcm,ac notum cubile inire volenrem , fcd cum nc hoc f acc^j 
ret aliquantifper reftitiffet,qui tam confranti rumore mo, tuam , m. 
tellexiflct.vifius natiua loquentis voce,& conipicua fcfeoftendii 
tis cerporis imagine paffus ett vna fecu concumbcre , ac tant,fpe»j 
in quotidiana viw confuetudine habuit , dum Exore.ft* annfdH 
efficacibus verbis Pxmoni, qui rcfoffum illud cadauer illudcndo^ 
acfi poffetperdendo maritoobfcdcrat, abeundi ncccffirasimpo,! 
fitafuif qux certenulli imponi eo pac.ro poterat, fi fuo ipta cor-,t 
poreinclufa fuiffet anima . Scd ficuti eum , qui inuifte qmd occiv 
pat.leges facile dei jci patinntur, ita & Dxmonem ex mfidiofa 
iufmodi cadauerisobfemone exturbari nemo adeo mirabitur, 
qui fc ictquantafuntadiurationum, atque exorcifmorun. inea 

revircs. : . - • ■ 

, Simile quiddamPhilofiratus referc,Mcmppo Demetn; Ceme» 
*i xL*"a difciptdo olim accidiffc . Is inquit,cum Corintho Cenchreas pntf 
ficifccretur.obuiam habnit qnandam imagmem puellx peregrM 
nx lepid^,ac vt videbatnr prxdiuitis, qux dicercr fe illms amo* 
corrcptam,inuiraretque familiariter.vt vcllet in domum fuamdi 
uertere.Ille igitnr viciHim eius amerc captus fxpe cmi, ea concoj 
buir ac iam de incundo.mati imonio cogitabat ; habcbat emm 
ipfa domumregioornatuapparatam.SedApollomus cum me* 
domo fingulaconfideraffet.excUmauit lamiam efle , qux prope- 
*»-».<«. diem effct adoiefccntcm ad extremum vel deuoratura,velm(igni 
»•■?!"'■ aliquo damno,atquc loluria affcftuta • . 
3Ss.V. Thomas Brabantinns refcrt fi-quentia.Cunerchcna Br^bantr? 
ViUa eft folemnis,& notaiin hanc quidam Iuuenis .PueHarn vM 
rinem adamauit.cumque pro eius nuptijs p.-renribtr, tuis Ioqo« 
tetur, tk\\.\ renuerenr , puclla medio tempore madit ic » wuriB 
ituumjquaingraucfccnte omnibus mon vifa eft. Iuftu «rgP Lite Pnmuf : *i7 . 

- „„iAr, fnnt. nectnora , imie*. 

eis amator ptiells^dc \ „ , ^dmit voceni qttafi te T 

ad Kfetti > & fum P^^S^aaiM quxrens «riitttftj 

imienft pncllam, quam ,™ jftj ? Eccc ait , vlr ^temc 

ttumre r !angnnttm , Brfart ^gjgj^ liuienls , CV;m rtemi - 

nem aftuniimfi pueilam in Villam imi- 

cft [Ufe loqimur.mgredttt adpa ; ^5^ rctj quam qua fi mor- 
dentcn, ad funns^etit.fi hliam fu.n ^ Nunqili d pm 
tfiam^ahgebati cui piter admiratu» , ^f^dK . f 
7 , „ n ., hl £ vt momiam rcfufcites , &. aecipias m vso.eni . tui 
Deq n.ihi cs , vt mui i vtfiiismtuam habeam M 

Inucn s tanttimaiciibcnslponceas, ytti r - Ai 

ixoremk viuam reddidero, & fanatam t cu, prfter confcnt,ens,d* 
S ommbus coafirtmutt , moxliincnis reueuto jmtto 
quo cooperta putabatur, figmentum nurabile , quale «uBbto- 
mmumfieri potuitinucncrunt. diciturautcm ab his, qui hgmcn- 
S hZfmodiDiaboIica infporcrunt , c^c intmus putndo hgno 
fim,lia,lcu,que exteriu. pellkula drcundufta, Hincrcc! ^apt cl- 
ra eft, redditaq; patri fana etiam, poft dies ahquot diftum luue- 
nem jviarit.macccp,t, & vfquead Tempora noftra ,ncoI,um,s 

pcrdurauit. '. - . .,. i, »,t» c* 

Narrat vetusfcnptor.quod no&equadam vir lanctus viclit Ma R()1)et £ 
Henum Diabolum ad chori adirum confiftcrc, & conari qmdem Abb.«. 
tfpiusineredi.fed fruftra tamen, habebar , formam RufiV, pne- 
cihai.nudis.Iongisq; ttbijs fcrentis a tergo fportulam ,& ad pcc- 
tus lignum funibusinnexum,coepit porro prodmfto col.o cr cwre 
chorum.oculos m fratres attenre coni jcerc, fi quid pofl-Jt forfitan 
fibigrarumin aliquocernere , Atviro Dei inftanims oranre , & 
frarres 4 torpore cxcitanre , improbus explor.uor dih truftra ex- 
pccians , cum mhi! fe proficcre vidcrcr, fomnolentos cachmaris 
fprcuitjfe noxijs cogitationibus occtipatosjnnrum in modum trt- 
pudians applaufit ,"tandcm intcr nonitios reperit luuenem quen- 
dam annrio ad iliicita euagantem,nec nifi foiocorpore iilic prs- 
fcntem,imoetiam clandcft nam fugam meditantem, animaduer 
tcns igitur iHtim ftiac ibrriscffc , ftifcmnla apprchenfum in fifcella 
fu3mproijcit.& celcriteriiide feproripuir^ccrnens id vir fanclus, 
mdltumpro ialitte illiusanxH,s,5( foUicitus , mane diligenter illu 
inquiFitjfed ille anrc Auroram vagns, & prOr"ugus , excuifo fuaui 
iugo Chrifti^fequHtus erat mimicum \ addidit aute fe homimbnt 

S fcc,- i|i Cerppendij Makficarum. 

fceleratis,deditusq, Iatrccinijs,nou diu pcft -captuseft,& capite 
plexus,mifcrrimeintGnjt . ' • . „ . 

Policronici author Ranuf phus .narrat Comitcm Ricardu qua- 
liS^.di dam noc ie folum orationis gratia mgrcuum m templunynuentf- 
'fe ibi mortui capulum , in quo cadauer eratrepofimm; dum aute 
Comcs oraret , fubito mortuus llle magno cnm ftrepttu e reretro. 
cxilijt,acextenfis brachijs quafi in amplexus eius ruiturus, ad Co 
mitcm accelfu ,quem cum Comcs lignum cruc.s fronti fujc irnptK 
mens,fruftra intenfius,vt recederetadiuraret,ftriao gladio illum 
dnfccuit,& exindc ftatuit per totam terram circa fnnera vigili* 

^^Vtroql-admirabilius eft,quod ex Guagnini dcfctiptione Mofc, 
mx nunc adi jciam . Scnbit Populos quofdam in Lticomoria Re- 
eione Kaffix habitantes,quotannis vigcfima lcpuma menfjs No- 
Sembris dic,vt folent hiruudines, & ranz , fic & ipfos prat ingoric 
brumalis maznirudsnemori.poftca redeunte vcre Vigefinu quar. 
taApriJis die, denuoreuiuifceic. Addit hos , cum iibi mortern, 
immtnere fentiunt,merces fuas ccrtis in Iocis de P oiierc,quas Gru, 
tenfij, & Serponoumj vicinj populi , fuis merabus mtcnm xqmm 
tialentibuseodeloco relifiis,aufcrnnt. illireuiuilcentes, eas mer*| 
<es,fi iuftz vidcanuir,pro fim accipiunt , fin rnmus cafdem repc^J 
tunt.vnde Iitcs,& be.ila fopifnme inter eos ortr. dicuntur Venuj 
idem narrans Sigifrmmdus iib.Baro habct pro fabu!a.foU6.mqj| 

fcOUIff , ','.] 

Quidpefiiftt inttrfi c sc$dAmmes per Msgiam. 

Cap, XX. . -ilM 

( Do£rina . * jfl 

jEhocfolidedifputatToftatusfubhisverbis. Noa. 
■ eiUflcrendnm hommcm poffe conftringere , 
! eare in loco aliquo particulari Darmonem, nifi-v«« 
: tuteDiuina,videItcctpcrexorcifmos, &praccptai- 
f>4 fedcumMagi non intendantfibi fubijccre dxmo* 
ImiiTTi j-i" ncm,nifi vi fuorum carminum,8c fignorum , ve! fa-.- 
etjsa Chnfbana Religione al ieniifimis,idcirco impoffibileeft, ai/ 
fiudd minor po teftas , quac eft homo,fubiicjat fibi maiorem , qus 
eft Dxmon, cu m non fit poteftas fupcr rerram , qu« comparctur 
„ poteftari dsmoniim . Qnarc non erit al iquid naturalc , velccrw 
? * «ion»lc,per q uod Pacawnes pclfint ab hoitnne cogi , vt vemanti Liber Primus l . \ f*> 

fcdcfiaftic** $ tunc dlc ^"S r ^ vcUd non noeendum, 
ad recedendttm * «rP 0 "^ 1 ** $S?id , quod ab Ecdefift fit. 
& hoc fir per Dcm tn <^™^™££ a in openbus male- 
.bique bperatnr ^^f c ^^Vw6 opcratHr De«> cum 
f,ciorum,quibns I^mones wgerc fi memmntur, & 

ihu ccnrr.ria rn.no bonor ^e^ 

fonulantfe cog. , qu.a.n ^SSnibns P er malefi- 

Vere tamen non poflunr demones «gg»£ ^0^,000 eos 
aajmo fi cog, poflcnt.no do^« nnpfi ' - „ r ? J £ vCr£ 
Cogerent , *H« per hoc ^"SS^ftfubcitt»^ fallam,ai 
homimbus gB^Sffio ^ c4pWe4« 

SoTit S^SSSS^S fubdiJU te fibi Uta i 4 
SSSS^S» te finaliter concludant.- fingtmr fe « «tt : , vel 
teSJ vet lapidi alli gatos, vr funibos pcccatorum religtfi^ 
bfefnam te perd.ucant . Quare^vt vno vcrbo «t^^gS Kl£ 
cogi, cwn tamcn fponte , & volunune ad tempus cum placuetfti ^,.^. 
feruiant. ■F-ffP' 

uit.Dti. c- 

£xet*pl* • F«o. PI- 

tut.iif,. r. 

COncurrcrantinAulamAngiicansReginrduoMagfiucun-^f- 
dum exhibitun fpcctaculum: paofctmtnr una m rt fibi m- 
uicem parendi.neceffitatem fingularem . Pnor lubetalrmim per 
fcnem-Jmdefpicere,quodeumracit.iiamfuUto cerunmex e* 
pite cornibus.cunctoru famjs,& ludibnjs diu fuit apperitus,qtta- 
rcquam imDOtens imurix.tam cupicns vindia* atroaonsipmgit 
cirbone humanam m pariete affigiem ,tum pnon Mago imperat. 
fubire effgiem il lam 3 & parietem ceuurum mgredi , mortem fibi 
cernens prxfentem.horrere hic , & deprecari arpitivrgebat alter 
conuenta : fubit ergo coa&us , & vrfiis corpon paties locum dare 
iaqredienti.fcd mgreflus nufquam poftea comparuit>quia viddi- 
eet fuperior dsmon illum occiderar , & corpus in defcrtum , vel 
fpeluncamaliaibiabdiderat. 

Aliud fcribarn , notatum d qu.odam Inrifconfuito Germano, 
Prarftigiatorquidam nobflis in dmerfonopublicohofpitisfamu- 
lum,ita peremibusreliquis cOnuiuis dccollauit. cum auteei rur- 
fus caput tmponcFC vellet , animaduertit cfle alium Magum , qui 
eum in hoc propofito impediret: Rogat hic eum , ne hoc faceret, 
verum cum admonitioni repetitx alter non parerer ; prcftigiator 

S s in ia<5> Cempendij Ma.lefiearura . 

N.ifc.». *« in mcnfa lilium crefccrc fecit,cui cum caput , & flores amputaG. 
f w«' fct , eoncidit ftatim abfque capite de Mcnfa Magus ijle , qm ai- 
terum irapediuerat , & praeftigiatoi; abfq; vllo lmpedimcuto f a „ 
mulo caput impofuit e veftigio, & cx hofpitio , vrbeque aufug^ 
ne a Magiftratu proptcr comiflum homicidmm deprchederetu r , 
Frxftigium fuir hic in fimtilata capitis abfciifione, & ctiam re„ 
pofitione; itemin rilijproductione, & truncatione . Certame f UIt 
ni ter DiEinones Magoru m,quorum interior fatis forris crar ad irn 
pediendam ~ v impra:ftigij,poteiitioritameii coactu. (uon vtrwt 
mmtuTs ) cedere m Chentnli fui nece, qui vcre interemptu* eit . , . j 
m?:Q Ba;- loannes Dnbrauius Epifcopus OlmuzicnJis hcc narrat. Vcncei ; 
g^T laiisImperator,&Bohemorum Rex,arfitmatcracum PrinctpeBt 
K1 y- . loanne imjt,, dtifta in Vxorem filu eius Soptna. Socer, vbi 
Generum ittdicris SpcAacuIis , & Magicis pnelligijs dcleftan co. j 
t>nouit,plenum hidiotium , & pncftigiatornm plauitrum Jecurn j 
Praeam vehitybi dum przftantilfinuis artihcum iudtbria artis ad| 
permulccndosoailos explicat , adeft inter fpeftatorc* Zito VeitfJ 
cesiai M^^us, ore vfqueadauresdehifcentc, accedensque proj 
pius artiffcem iilum Bauari cum omni apparatu protmus deuqS ■■ 
rat Tolos dtmtaxat calceos .qmaluto obfiti videbantur expuenij 
fcccftnmquc indc petens ticntrcm infohta efca graucm m folmtni 
eotu Plenum exoncrat.pncftigiaroremq; adhuc madidum,fpe&| 
toribus reftituit panim derideiidnm,adeo vt Cften quoque eius fo' 
tijaludodefiftereut. • , .M 

Hlud de deuorationemertim ruir oraftigium.lcd verc abreprt» . 
fcnfer , in iolium aqnse Fmt miectus a Dzmone non per aim viw 

«mifltis. . , ' . J 'X- j a| 

Olaus refevt, qnod Maqtis quidaiu Cilbertuscum Catnla pr*-, 
. torc t | e art j s prrtfianria comcndens , cum exigmtm bacilhwd 
charafteribus gotricis , vcl Ruthemcis infcnprnm a pr^ceptcjrj 
proicftum , manibusapptehendnTcr,ftatim.obrigfiit, & in infu^ 
!acus,difti,Veier,apad Oftrogotbor in cauerna fiu>icrran:aie» 
•uriigatus. 

fmis Lihtt ^Pnmii i4i COMPENDII 

MALEFICARVM 

LIBER SECVNDVS. 

In quo agitur de diuerfis generibus Maiefidorum, 
. &deqmbufdam alijs lcitu digms . 
Dt Mdlefic-Q Somnifico . 

Do&rina 1 frnfucuercSag*,» Malefid, alios potione,malo car K«iat 
mtne,& certisritibus foporare , vt interea llhs ve- mafc£> 
ncnuroiitfim.daiftjipd infantulosrapianr, aut ne-™»£«' 
centjve! furro auid fubtrahant , vel ftupro , adulrc- &™ja>. 
rloneconrarninenr , & hoc ficripoteft namralibns »**• 
vcneni^ foporifcrisAteritvidereper excmpla. Et 
he non fniit fabulasqma fi mnlta funr, qua naturaliter,vel lnfufa, 
\el admota, non fomiimm aut foporemtaDtumjfedetiam ftupo- 

rem 
142. Compendij Maleficarum . 

rem , torporemqueaduerfusvehcmentitnrHOsquofque cniria tfifc 
inducant,qua: chirurgi optinienonint fi quando ab hnifiano cqjf- 
pore meinbrum aliqiiod sbfque doloris vllo fenfu refe£turi fimtj 
cuius artis facerumquidem.fed tamen miferationc digntim exem. 
phim memorant de Narbonenfi adolefcentc a Thracio Pirata iti 
reruitutem addafto,cui mtcrea, dum ex medicata patione altior 
fomnus obrepit,ram belle teftes fcfti fuiit,vt experrechis fc ipfum 
inirareturficdemptavirilitatenouum hominem . Rurfus almd 
£ MathioIOTecitarumde Hctrurb: Afi«is,quos cicutx palhis adeo 
eraui fomno confopire folet, vt pro mortuis fspc efferantur , de- 
*raflaetiam,ac,direptaiam pellis bona parte,v!xtandem cxcita- 
ti fc in pedesengant.miferequercdeuntcs adprzfeprafua'pron- 
piant : multa igitur funt nota , accommodaca vfn apud pharmqj| 
copoias,vt loIiurjt,folanum ,iuncus,vuIgo Euripice dtctm,madra- 
gora,caf toreu m,papauer. fc c. qtiz omnia , fi fomnum arftum , ac 
aiutumumconciliandifacultatcm habent fola vi ac potentiai^ 
tiarura illis ad id admimfrrata; quid qu*fo fms artibus,ac machiJ 
uis efrkient Damionej,qni non modorevum omnium, quas cdiditj 
natura latenres,atque arcanas vires perfeftiffime nouerunr, fed & : 
fic Deo permittente , multxpoffuntetiam finevHiusrei aduenti- 
vix, atqu« cxternae adiumento ? 
Anvcrddiabolui poffit quantitatcm corporum fic Bsutare vE 
penctratiopartium fequatur , quo poffint Malcfioe commodms 
fua vcncaa cfrundcre > fp*rgerc,& dirfeminarc , breuitcreenfeo ad Liber Secuncliis. 145 

i. «^amie refpondendum , quia nuior philofpphorum p% i cQ 
-r *r£ i homa, partium eorporaliumq; dimthfiouem rxmras 
Anit. BtD- J no» • t nQn ft diabo ] us fi t mU tare quanritatem 

1,011 pcrn "' U r l '^oinftar catti, muns.vel muftelhe, pertcnuem n- 
L °T^ncubicu!inrruat,&penctrct, multominus per lanuas 
rwS nprcdiatnr.hocbenedocuit loa. Beets CarmcIita inpri 
ttZceP* expofitione.c. 4 .Quarc mentnmrur Stnge. Lotharm 
r ^Reni«eiopcrruaferunt, folcre diabolum veteratis La. 
Si Dotcftatem rcrpfa date,vt poffint edes pcn c trare,& per quaf- 
!S ineuftias nullo impedimento viam fibi facere,in mures/ejef, 
fe*nf£i atcii alia huiufmodi parua animalia,co»trafiss, & denaN 
nute mtromif&qipriori formz reftitui fi uclin tharcen imdel.ru 
fimtomnia,&illnforia: quomodoautcm id fiat,ctedider.m d.a. 
^SVccdere,qni latcnter apcrit , & claudit *nuM , vel fcnc- 
ftns coVporis earum capaccs,* pcr eas introm.tm dcceptas qux 
fr outantformam huhifmodianimantium indurffc ; & hoc Itah- 
« prudentiorcsMalcficxGnllando confcfl?funt Hanc autem 
apcrtionem foriuin,fcnefirarum, & oftiorum tam fubtilitcr face- 
rc porcft diabolus vt dormientesin cubiculo,non euigilcnt, fi qins 
vero de hoc dubitet,meminerit,iim ab Angelo faftum , cum edu- 
xir Fetrum dc carcere , dum inter cuftodes dormiret jjc fi qms di- 
cat illam Ianuarum rcferationem , mitaculofam fuiflc , mhil re- 
ferr,quia Crifoftomus hanc vim Angelis tnbuit,cBm fcnbit 5 Aba- 
chuc abAngelodemiflum.Bt reduftum de lacu Leonum clauio,m- 
reErisfi^ilfispcrmanentibus^uncemm id faftumeft,HonAngeli, 
fed biftina virtute . Modus vcio y qucm Lamia» recenfent/cilicet, 
tfiabolum ipfos parietcsapetirc , 8c perqnsndamqnafififfionem, 
& difruptionem,ingi tfliun illis prabere,& egreflbm; poft, iterum 
panes coniunfias faccre coakfcere ; hnc pertinet , quod refertur 
©ardflisse, defamofa illa Magdalcaa Crucia , vt hiante fubito pa- 
liecM tranfeuntibus , orans puclla confpiceretur . Sed hocprse- 
ftigiofum cgoputarcm,veI cum DelrioUb.i.mag.queft.7, diabo- 
lnm maxima celcntate eximere lapides quot fufrjciunt,aHosq; ne 
ruant fuftinerei& poftea eadem celeritate, & dcxteritate,hcrum 
cosin locumfunm reponcre,quia cum homines, hancceleritatem 
diaboli nequeant comprehendcre, nidiciuni facit de apcrto parie 
te,per parrium comprc-iJk>nci» 1 

Confueuenmt prastcrea Malefici vti,ad concitandum fomnum, 
ccrtis Iumirlibus,qiiorum fumumab Apnleio ( nebulam fumi)ar- 
bittor vocari. intcrdum accendunt pcdes , velmanus mortuorum 
inunftas prtus oleo quodain a D*m.one accepto t vel ad fingulos 

digi- 144 Compendij Maleficarum - 

digirosl LndelWis aftixis,interd«m facibus * t f^g 
peneris Ivchno, & nota iliis pinguedmc , & vtuntur vel acccnf* 
CkW eas donfi certo loco defigcntes accenfas, & f« 
^SSit^Sndiu lumen illud fcrale : tionnunquam parres a U- 

da, & fupcranda tormentai Iudicibus iHb ilUta, utpatcou pw 

" ISSli ant igimr fe Sacramentalibus,qui fe fomno dant, renta» 
do ^nnabSt in adiutorio altiffimi.vel, In « Donnnc .pcrau, 
3 quidfirnilc.Signando fc figno Cnicis ; rcotanda Su uc Re 
Matcr mifericordlz. Pater.nortcr.Aue Mana & c i. volu ntefl. 

ui ab huiurtnodi ^SoS f ntnuXt, 
tamagui Papahs,velreliqu.as. Dcuotiones cmm 
prxfidium , ac propiignaculum comra omnes tenebrarum Fnncrt| 
pis infidias. • • -M 

ExemfU. 

* f Amarita jcnina 5 cum fiiium fmim laqudinum male od.uet 

c ih„ ijs.qi.as pattando faier, foc as fib ad,un«erat 
tI compofito idonuntur, es «e o cie lur , n ,ped.t*, 

coTkfcerer Jnftruifc vnde etiam poft mn.torum menfium ve«- 

* jffllud Senexl Armentar» recenfenris fe in fa»»»gg 

obducium,inge n tes,ac diutumo» dolorcs i.li pareret, vt *d r 
$©re uiamtcfcituro cft . Qui- 7»fa len. 

Srptrsab. 

ie*7. "l&er Secundus." 

rvidim nenignrc nommi confcnu cxAW Conmiinj Sarenif- 
'rmcChriftian3ER.eS 111 * 1 ''anorumprenamcaptns tactle eftugette fiadic.** 
noterat quodtm» cnm meum irtquiremur.pcregreeflcr, ac feittti 
n tlmi 1 poflcEcOnfalefe*fed fretus cita&enbus nnaeicis , qaibi* a 
cnciunForanco quodam donarus ifnerat.fiducia iplc, feiudicio vo 
« pfulit • Nec in C©<u* fpe quidquam fruftra t us cft , fiquider» 
oriitfauam ipfctormcnta omnia funr dcfat-igata,atque ira & inco 
lumis>&ioconttfTus tllis fohitus eft . Vermrs iam e reis eximaidtis 
cntn tanti fcelcri> confcientiam atnpiins ferre noc. pcfiet» eiusle 
fponte fedt mimiieftum^ac tandcm capite hnt . ' _ • . 

lnLeodienfis ditioiiisoppiciiii ^Hu^oXcciitidum altes, vel Pi- g* }, 
nanto iuxta cxteros,noc>e ad dfaerraMti venere dtto,qut fe a via s. mli u>A 
admoduin feffos fimulabant,c<riia fumpta,iTcgat fe cubitum alio c, *- :u ' 
icurosjfed importune admodum , & inftanter,randem I CahpOho 
impetrant . vt Itceatad ignem rn cuhna fommim capere : rnterea 
Ancilia dOmus> cui non latis peregrini Yfti placebant , clanctt^-.- 
per foramcn quodam petuigtl coufpicit quid fintactttn.Nofte ;r • 
tempcfta videte : mavfupio manrfm abfcifam niortui depromerc 
Scdi< T !tosinungcrr, tum admotos igni-incenderc,omnes Inmenre 
ceperc vno extepte,td verb Maei mtrabanfaf rnfoJkutti.&phts er 
gc tchtau ,& flammas admouent, fruftra scmper. tutn eoru viias, 
qujd rum,air,fi vntts dumrtxac in domo fit ptgH? & affka ad cahf* 
nuramann,quaruor digitis velut candelis obfcuraf.imma colhi- • 
ccntibiis , demo cgreiIi,nOro fibilo vqcant focios ad prsedam A n- 
Cilla fubfequiturcgredientes domo, & rcnohtta ianua excludit 
cosdndc ttvtlmpit ifi hcnle talamum , ^nuenir omntt a ! tum adco 
fterterfc,, vtnollavi («runin mcdium cubfculi exrrri lecrtnn iilos 
traxerar ) pOtuirinteuigiUui. Inrerea furcs Perfeiieftram-quanda 
fe dirtgcbanl ln domum, occurrit tfta , & fcalis d'j: urbat , infftaM 
tamcn",& altd moltuntur ifigrcflu:n', H-.cc iuminis meraor , & fu- 
fpicionc hanc ctfe foporis cailfam d.Oinefttcoru,ofnnes dt^itos e<c- 
tmguit &1uce cmort(ia,dormicnres experrecxi ad clamorem ac- 
curruat,&. d^-mo protellant maiHreftarios.-poit dies altqnor caprt, 
facinusconfcifl funt. Quid mirum igitui- fi nocte irrepant 

ad cunas iafanfmlornm,3E aliorum quos ttuht perditum ? 

Petrns BiHsfeldiits (icfcribit-. Ctim Anna matcr loannis Cuno - t '"f * 
dc Roiu-r., & aliie duatSagi conueniiTent , vtdc no6c V trum qucn- <m1c£ & 
dam 2c'oftim pcrfcquutoreih maleficornm maleficio cotificcrcnt, ^tffg 
Magifterulusprxccdrnsfeneftras.&ianuasaperu!r;!pfeauttm lo " 
annes Omopmconcke £ matre ,& alijs .-idducitisfuit , vt candela 
3-.-detucm,qua: non naruraIi S) fed arte diabolica confectu erat, te- 

T ncrct. . fnmnendii ValencaYUm. 

SXnnmnu/ct mhil ^«-^^^/ .fnocerc volne- ! ] 
januis rcuclarcacbucrun V, twucn bon . , ^ p] 

r ,ntadhuc vimtPci ' a 'f p ""^^ ^er eius . cnmexami- 
ritf Kscnarrauitipcloan^ Ne . , 

naretur fop« ama.hs propofitis,eo rtc n a hab cntn* !): 1 

«<i«n»tkW 1»« ^Xfc LT a^ftm dcfignnt in alW 

rcfte hanc candeiam fibi pr A iuccrc , ».u - 

Jaremotiort loco,vt cft videre in , fcq«« k> ■ , * Msu ti- 

1 Autris fidc dignis accepta fc «Sf^ «fam vidcainas m Sor 
!>•*•?•' nus nclrio refert,ideo exaranda ccnko,vt ^cnam fo _ 
V^nicg.^Necroniautiasruun^ 

- nam,locum,& onhuem,q « fic pjP^ f ami liaris crat cu.da.n 

vrbeqiiadam3rnagn.nonnmsMr q .,^rn Hanc C *F*3« 

Xobil. , cui formofa t ^ nt £D i m „m , i 

^ adamar^necdiu.gncnif^ 

c-uloccnatur ad fan.orcm mc » 1 ^' "^" V 3m «hementms ~qua» 
oletm caminoad^,^ t»a P h ; * ^ n ^ pncs himcvltro 

mflammabant ncc dciijt v ^;?° n -_; erit) 0licm nC n mmns,qu* ,,i 
dfci ncbulonemucm totam maruc a nt vC nlt nox 

Atndasdolcrvrg^wci-i^-^ ^^ ul ; s re ie arn u-.. 

tcr,cxccpturp . 'I ^cm,uv f ub f| c «itur, & pa***» 
amatorcni;dc t hicc::temiJh^nau-aftcr , & 

confcdifl-ct,vcicrcm ^ Bt . lIc ^ m r X n ^eneb rs M*chum,& vinv, 
vt folita; fecerartf audattorcm * cxclam at, K cond.c- 
parat:visvi rcpelh:nr,tanecn:: ventami . : , febtt-, 

^m maritofigncm comenu tah voc ^co < ^ ? ft . . 

!am,nec M« h,s,nc ^^ U ^£^ „ 1C! s probro, ^ pecca- 
«ebaturbracbijsfortior.bus • »nf««^ avR u fhingh naih ; 

•topotk r honciiaa : ^B« s «»° f ^ eha£ ciHe vi» fcnwb«.0* 
VM'i,6ifacicmdtio:niat,i£t.piKimor vra< jucrtit atrO- 

^ um ccpofn«rat,dorfo P ug.uncnh,s to* U n 0 

^rfovat aduc, fariom ,& * ,ta pn u-t . coHjb uur ? 
U fui compos,curnt in conciaui , vbi Maiu „,t Liber Sccundus. H7 7,7« lota,etfi non fzcik.tamen ag.icic.nu vir . n««- K i uuc, - 
ren ;; f i orr0 IIcbat , fikntio miperatop^fcnt.bus , fcmmo mane 
"KG viriait fe de re maxima cum dom.no coram tota ta- 
' ad .^coptare^beatomnesadvnumbim. conucmrc, taat 
•T ^nus conEenere v.m omnc>,nam morttms t*fe ioius decor.Prc 
domnuis coni c a nimaduerIa,<iommus , vcre, 

" '? n Srit ipfe quoque fubdit ille.vocetnr . Mora naud longa 

^E^fcondct kergo cum dommo ipfe prztor,& taowa.fi re 
gS at !n aib.eulo , duntaxac fcx atdens , & ob. eurum 
ISns defixa ertt in camino,miran oumes , & ftupere capertmt. 
Tum P -xtornommo domus narrat,vbi, & quak.innenmm cada- 
r r & dum illud auferunt e carcere, vt prophan* fef uttwx men- 
?otradatur,ecce ribrNobil.sille cnm vxore , & tcm omnen, nar- 
Snr conferuntur momcnratcmporis , repcrmntur v.g.,uk, quo 
£extinaa,fic& perndiahipocctt* omnu.mdeteftat.one, & mti 
Iicrk caft.tas,atquc tot titudo totius f icimasecf cbrata . 

Cxfarius Ciftcrcienfis refert.quod ho.no qmdam fimpl ex Engd ^ ^ 
bertns nomine de ProumciaTulpcti na; us,antc paucos aunos mor «^o. 
tuuscfi lile ciun eifet Cxcus natus, proptcr vana d«aa,qu.bus ho 
minem intcriorcm ciusiUuminauerat Omnu gratta, m duierhs 
Prouincijs nofcebatur, Bcamuicis magntfq, pcrfoms vmuique 
fc*v% f enerabarur . In cappa fimplici,& tnmca lanca , nudilque 
pedibns ram seftate, q;tam hyeme incedebat , & pucro fc regenre 
fic littiina fandtorum fatis remota fxpttis vifiatnt » carmbus rum- 
quam vefcebatur,ndn !c6iftcniijs , fcd modico tantum ftramiais, - 
vel fceni noclibns vrcbatur,& muitos tam verbo , quam cxcmplo 
jedificauit . Hse tempors adolcfcenti*,cum nocfte quadam i:i do- 
mo Marerter? fuje Matroux diuitis, inter alioseias icrads & cubi- 
tum collocaff.t, in ipfo conticimo duo fares parietxim efibmerites • 
ingreHi func,qui iguedifcooperto, acccnfo lumiae , Caftis apertis, 
intrepide coHoqiebaritiir,quos vt prsdictus T.ng.Ibertus audhsit, 
fure . cos efle non dubirauit>cum fernos ex vtroque istcredormic- 
tesexcttare iionpouet, lubfelio culcello fuopes forato collo inie- 

T 2 cir, i 4 $ Compcndij Maleficarum . 

dt & claua manum armauk,& quiaiflos, vtC*cus vidcrermnp^ 
St duce auditu.ad illost6dens,& dauam vtraq; manu nbram, 
L omni parte quaiquid tangcrc potuit , quafi funofus tencns, de 
domo iilos eiecit.quos vfq, adfbramen fequutus, dum adtmm fc* 
1a 6bftrueret,&-illl ihmtes extradomum, neminem prxtcr ipfurn 
folum vigilarc fenfufent.dc taii cxpuifionc confufi , hab.to confi. 
io dcnuo nixi funt intrare;qudd vt ille ex motukalz fenfit,vnam 
pa-cm fcalz arce magnx.in qua cootmebamur grana.vteratto. 
nmim connnua fuppofuit,aIttramque vtraqnemanu fauau.t, ,1 
i ios ntrantcs vfquc 3 vmbilicum Bigilbcrtus dorfa eorum , qma 

'promSS«t^fcalam f«irt.tcr p, cffit , v; non folum aspro- 
Km , Itm enam regrefium prorfius ad.mcrer,qu, quafi feb n* 
cu? ™oflti,dim. man^cap. tfmercut.veniam poltulaucrunr, da- 
Z tro F crrioillibus ruramentis, quod nunqpm perfocam er, i 
de »i Z vel dornum rUatn i«»««t,dimUr.iunr ! Mane,c»m prode, 
S SSbertoiv.cimsnnllaartcdornueutcs poilcnt cxcuari , H . 
«werenSr circa domum ma!efic.a,quom m v.rtutc h«c uoueraj| 
&Tu£aforamende«^^ 

dl -r srVreruot, quaamotamox omnes,exatan f.m: . Poft 

Svr>; "xatad , eiufquc vt opinor precibu, compunft. , cum, . 
SnS! kquia i P fi conk-jfi de.nceps d,:;erum v:tam.rc^ 

/■*.■«■>• ^Sk RcmiyUs,qu6d-Mar-arita Loudmf ^^jj^ 
&J inter fcelera hocquoque: fe nocte quadam .em.-.quiU.im tmiiem, 
^ " ' g n Sr.nteo animo ut Lmno fo P in,fa»cibas ^y^;^ 
">*'• fdque incsotum quin perficerctur parnm ao.mue , .ta .up^ Ui, 
ndeb^^ 

£ fomP o fcife cornperevum , adeo n:re imeda tum raunomlo- 
JkTXk nfn«amdareco: l ftaeit.coniectame mtcnm ilioma- 
SfarW«aowndem cmr. afiVquurompe Jfcc.mUus terociu» tttj 
SSi4an-de re ad ampliorem^cmtioncm mterro ? atus U> 
Steftfomncm ut illa faga pr^arrauerat^rt.s/.u.r ls q«e u«- 
^Tc^Xuidc icetaifemum cffe^cutid.aum cH .ax.m.hoc 

?eftus ( nimdumadmiliarumungr.me dcliburus iucr„t ; < 
Sficno atoue oratione dominica contra tautum difcrn.cn , ; t - 
mumuifieMierumq., H!ud ommoo^ ^ e ^od l| 
tum hafta multum uix cflct profeqnurus , mc ta..« a - .J 
«nftea fcreomnes crimims re, dcprehcr.fi , m ^ J .' O 
ikjcnif LxjtKaringi^alkuerani concoi dna , eau. h^ I^-erSecuncfu^ t4* 

^ nt -(.«etrandarum sdium facnltatem effe tributanr, ut fupr^ 
*? - SSiiendoprimum per amisomncs,cui moliuntur intrr rum 
■ crtet tum firmiter 3c validc os ci Jeducendo , nc potionern 
PC £U ?le 'excludat.tandem venenum faucibus mgerendO>adnx» 
U lucerna^qns ful&ream flammam euomat , <u<rA-»tmtur CadttueribKs Humanis ad ntctm Homianm 
™ Cap. II. 
rofirina^ MgBjg & ilOS TU \E attatts maTeficis hominibus moris eft 
■^t^H^ I exhumarehuinanacadsiK-ra , ad humana perni- 
j»^Vfr1 I tiem > & ea iwntoneqox fitttt fupplicio affefia, & in 
: ' .^NsJ i malam c ucem fublata: nam non foliim inde forti- 
/^L^fX^Jfe legifs futs matcriam muruantur,fed & abipfis car- 
nificmsmftmmenris^refiejvinculis.palojfierramen- 
tis . Siquidem ijsvulgi enamopuiione ineft.ad.iacanrationes.ma. 
gicas vi - qusdam,ac potcftas. 

Sed heu mjfenarum miferia.qim tales duohus poritlimurn fu- 
nibtis !t<T3nrur,q li funt.complacenria Faciendi ma!tim,& dilflcr.]- 
ras fcciendi bonum-, Tndic.i T.Sanfnnem ligaucruir Phiiiftelduo, 
besfunibos . Puobns oculis priuanmr , quia perduRt difcrctione 
declinan di i rm!o,& aciendi bonum . mdtc.l -.Fhilifhjm abftu- 
Ifirunt a Saafuiie duos oculos.. Duobus umiisc(U>cianr,ur a quia her 

bctajat. i-„ Compendij Male&cirum. 

' > r ■ „« /rl nrEfcntia cubcrnandnm , k ad tirtart 

bctant in vfu ranoms ad p«l« ^ jp qaod ipfc hibe^ 

prxiiidendu.vndc ^ 1 ^* „ '^«os/cUicct^rxfcnham , & ftitu- 
lecum puerum vnuiiiA ■ duo £t» > £ u fimcd ^ 

rorumignorannam . ^ p^fitm ; altcra ad euitan- 

fim* vtrtutcsvna f £ l^^Lmu iunt - Puobns comi- 

hus emantur A ho*. racrc mt c if c ratiw mrcus m an C - 

^tmtmalioscoutemn ^ grauar.nu , qu, 

tcm,comminnit duo ««nuaeuw .1- Hierern .».duo mau lecttpcK 

fmit mah exequut.o,* bo ^'*°^ u ° , & fodamr.t fibi ci- 
pu]us.mcus,dcrel,queruiufontem ag« v , Qt 

Lnas d.fhpatas . ^i^f^i anro futgcnte, 3. Ile» 

ariditatc abcat,vcl ^f^fp^ Ncaf olitanus cbfer» 

"■ 1 ■ nibus capital ibus . obftanr. Di uinc. voUmtati. 

«t Idcirco fogtcdi funt humfmodt,qura cnbit de pj 

r - Num, « J . aducrfum Domt^rnrr belhs uit , me p 

pulofoo. Quiafallunt,* ^"^^ \ c d.ctmaf tc? ql 
fi I HAbr^ripnorani J quomamad^ eft ^ = , q .h f e «« 

faucnt fuzfatuitati.3. R-g- -v" t . vrr \ tit i ,,fal. dunuintzfuiic 
dum nomcnrtultus eft. QhUoWUu ; venta^ . ^ 

veritates a filijs hommum ; ^^^atati.idcft, vitio d* 
cot-corun. vanum eft . Qnja lub - - viaipc .,, lti on;m muUo 
traftionis,& fnutmuratioms. p -^™ " omUciE , n aduUn- 

rum commorantium m ci« u ^^ fc , i:acun dia w« 
do.pfai.mtht quidem paafice £q u.b « u, * : 
?oqvtcntcs dolos cogitabant . QuiaC iaua »y f ^ Qu.arw 
Sap.en.r.m maleuolam ininum,-ona«ro bu la k 
crcdttntritcDeitat.. Sap.cn. ^)'f ™ int «tt«^| 
funr hofpitum charitat,. Sap.en 1 * m«m« P ^ ^ 

& Mar.i 4 .quoniam abimdauitm.qtutas rctn^ fuper bixho- 
torum . oiiaobftant Muinitati. fcctlef to.m }- ^\ ^ mt ^» 
minis efta^oftatarc a Dewoniam ab eo qt u«at 
coreius. Qmavacaot cbnctati. Efai.^ i UD1 ql . J Libr 

tss« XiherSecundus. . i?i 

- tAimt vimmim ciaritati . Efai. ip ftella non cxpan- 

eft.. ,Qiy .*Jjr * Quia fedant mnndi profpcritati . Hicr. i 7- 

dcnt 1 umcn iuu f c ^7 q(iaram Y ii..cntium Doraianm.<jgta repu- 

a^cliqucrun; w Aro p s ;<s. comiertiftis in amaritudinem indiciti, 

gnarit ^ m ^". ' ma bfvnthium . Quiaftudent carnaltran, & lu- 
8: ^oOusiuitHi^ nf . a carnK inimjca cftDco . & ad Ga i. e . qil , 

xurtz . Kon . • ■ ^ & CO rniptioncm . Quia vacant 

femiitft in , ^ mot j tim perfequebar Eccleftam Dci . Et 
criideliratT.o ■ ' * anr protcru £ vnitati.aftu. i y.h\ funr.qui or- 
L c«cirant>& h"Sc ad hoc venerunt , & pfal.cum fciS , qm ode- » 
rtintpaccia"'" t , 

■ V V' i 

txtmpta » 

ANTna Ruffa fatetnr operam fuam commodaffc fe Lo!!x cui- 
,UmYcnefic* in etuendo eiufmodi cadauere,quod recentr 
c vrobvmumfuerat, atqneex ems exufti cinenbus medifafle 
poticnern^-a^ deinde ad certam.cor.um > quos vellent peremptos 

Vt rncSS^STciiienscft huic tefH monium de refoflb fcilicet^P^ 
v<Wi«cadauere , quod parcr eius nomme Vuolfr J-aber pn-s=pm«b. 

«'ulerir, in hocqjtanmta dinerfuieft a fupenore, quod m?. 
nrViTatiim m cineres, feddixunrin maflam comccmt, quo 
cLmod^s idiicvnaioncm pararet,- olTaautem incmer«m>re- 
de^ifle afpcrgcndis ncmorum arboribns , vtglande fu* dence- 

" Antonfus Vuelchidem quoq;fibi narrammremlit ab NkhclG~ 
Grof5.& Befchefs vxorifeus/m-aq-cx fortiiegi) forictate notiffima riaMb 
fibi fcemia i non adeo pridem re&difle fe c cimiterio Cuermingefi «f«f 
duo eiufmodi cadauera.quz parentes Bernardus, & Antomus Ler 
cben reccnshumo condidcrant , eaqueignc^confumpta in migi- 
col fuos vras c- nucrtiflls rcfcao priiis vni tum humerOjCoftisque 
contmmtibusdextrobrachioinvsii luminis diabohci antedt&i, 
fi"cui di nofte venenatam potionem fortc yelient infundere; extre 
nft tnir. - er.:s mcmbn digiti flamma fulftirea , ac viblacea ranris- 
per abSebantjdtim perfc6himsabfo!ututaq; effet , quod aggredie- 
banturnegotiiim,e;;q,deiiiiim cxtin£ra,tauiintegn ilHbatiq; rc- 
ir"ab?rit , quani fi hiniim fomitem vllum ante ptafcfirtfleni: , idque 
q-.-.ork > opus fueratcum cadem digitorLim incolnmitate repeti- 
tuiuftiiflc 

loaiX' CompenclijMaleficarunt. 

- SSta, f imperarduo montc nont.nato(4» Ot.fe> tatru»». 
^Vrfufo e Xcmetei flactn Ci tolliguut.tum rore< < fegetnl 

fuisdcficere.itur. 

fic aw.tf.io vcnenarw,& pbtfot gmM Hdtfctam. 
Caf. ill. 
C-octrina. 

A'eFcaTQm triplex foietelfe genus - Alix cnim pt£ 

f„nt, fed noti 1 :<',.v , rer a I .quod paft um . cuind *■ 
botoin^im.Alistandemfiint.quxladcreAcmj 
rcnouenmt^ h* funt «nn.um pdHms, dt uorat 
enim ( honiKcd.tf, ) pro P r.*frec.ei mfanwlg 
& comedunri n*c eft fuP^n- fpenrs MaJe^iym; fuut & a * 
ad airattcnuentcs,vt alibi d,4tmr c ft, qu* grand,oe A r«jj 
dentesexagitant, ftrril.taten. m Wmb ">£™™™£ aut 
rant.-miantulos , quoshou deuorant damooiD» oHemn^ 
•■ '**®f&t oro vt infra. Huiufmodi autem infantes Cmt «i V iqtaf a» 
^ -Iwwro t-3 r rnoperdunturA baptifmatis lanacro , no fnt* 
L; autem deuorantur/um bapmati .-Cortfctt-CFtfnt pts. 
Sf^XSmxta aquas gradicntes , iri ip& nulSo vidente , <*fc 
SfiSh parcntum^roijcere , vtahbidicrum eft: equos 6* 
5 TS/f, eneticos effieewfdc loco ad loct»» per a *a corpo* 
trinfnortari : Iudicum animos,ne eis noceant mumirarcr 
riSitatim fibi ipfis,& ahjs procurarccr iam in tormenm .- oc 
iliis mamfeftate, & quadainmmM,cx dcemonum reuelano 
2 ^udiVere^bfentta^tarnqua prsfcntia afpicere: ad amorem,& 
Sipm inorriitUtummortaiimnmentcsTmmutare : ictu (UmffiK 

!rtuIuioqttosvo!^ 

.^Wenerandi.vel potenmm coeund, auferrc, aborttunpro- 
Srie ftfence* in vtero matris ,lo!o fimp! ia eafe praercjfoto 
friamvife , abfq; ta&n hommcs , & tumsrta maleficiare , ac illw 

SSbS LcfulaSbntiiia peftircra i q«* ah* Malefic* procii- 
rarc fciunt ( quando D , us permittit J perpctrare aouerunt.Satif- 
faciamus nunc promiihs . . . .„„ 

Obuxtricesmalcficaru,dtmi parturtentibnsanxihj gratia mtec 
fui.r raultamala pcrpctrare eertum eft , fiueoccidendo mranres, 
actism fummitate capitis infigendo , vtinoriantur, qui tame acus 
oon videntui, vd ipfos diabdlo -offtrendo . Quare fit multotics, 
vtipfis obftetricibns ioukw, ad tnftamriam tamen mahgnorum 
fpipttnm, taha facerc oogantnr jiraait entm diafeohis , quod at> 
inercilu Paradifi creleRis.prop :er pccnam damni,aur propter on- 
mnale pcccarum.tales pueri arcentur, quo fit , vt finale Judicmm 
2t"urius protrahatuftpet quod asrertus pcen is ipfi-dcemorres pume- 
tur,cumoumenis Electorum tardius completur , quo compieto, 
mundus confummabitur . Ex huiufmodi ergo iftfatetibas mte- 
rcrftptis f diahah fuafionc,conficiunt Sagas voguenta,vtakbi difiu 
eft, ad earura vftts aceoaiaiodata. Quindo atirem non occtdunt 
infantes,iU:>stamcu( horrendumdictti > dcemonibui execrando 
in rtuncoiodmn ofTeruat , Nato puei-o,Obftetrix malefica.quan- 
dopuerpera.noneftfila, fingeas aliquid sgendum fibt efle pro 
reftaiirationeptierijiHuaiipfum extra cubicuium portat,& fursu 
eienans ilhun, P'incipi d.tmoniojtimjlucirero vidclicet, omm- 
busq; dcfnonibusimmoI.Tt/ubftimali , fuper igncm . Hanc autc 
facrilegam ob'ariouem vtdt diabolus fibi fieri, vt tp^^ Maleficaru. 
perfidia amphtis fo fui augmentnm crefcacdum ab incunabulis* 
fibi dicatas Maleficas feruant . Et ficuti esterior oblatio Deo 

V fafia t*%> Gwnpehdi j ; Mafefic»um-. 

ft&iiin aaii^viBO.Scecrrs frugitJut, fitin fignum debitae fubfet>. 
tiouis,& honoris. Ecctef. n.nonapparebrisvacuus m confpeQ*, 
roRiini Dei tui,qu*.res Peooblats poftea non apphcantur, pro- 
" ' 1 nhanis vfibus : Sic diabpjus, taiem , puetutn .vult fibi< oft. m ia , 
fonumfubie&ionis, & honoris . .vtpafteaimph. etutdi^oh.. 
cjt tantum taflis exea/an.dis . . Nune.ad Maleficia vcixnana acce^ 

damus .. _ . , , c . . - . 

Leopcrmittente^Malefica: complures mortMes malcficijs lun 

erauillimis morbis 5 acetiammorteaffriunt . . 1 ioc. probamralV 

Atieuft &. leges Italiae , hifpaniar, Gatlia- nec non Ccrmani* 

hocconfirmant . Quse fiuntextrinfeca,fortikgi3', vt ait. fcrillan.. 

dus fnb certa quapiam, torma cprnpofita inna veftes cotuuunti 

' «eBn le«ojpfius roaleficiandi abdnnt , feu. in ahouo ioco iubtcr-. 

sanco, facta fouea aut ftib limmeoftij ^fuper quo- dcfirticnrius fie. 

tranfiturus . Ait etiaro,quofdam exhjirpare roortuos,* yti eorwn, 

veftibus,carnibus,vel pinguedine,vd Ofiibus.Altos acciperc.nww 

fiulla i fufpendiofis . In apphcatis extrmfecus iolum venetui, t*>, 

chhme diaboius ipfe damnum infcrt.; Et verius contingcre v.de-. 

cur in vcneno ,quo, fi.ftapes inungatur*enmrem ipfum peme, ne-. 

cefie eft , quodtamen non tredo euentre natnrah vi veneni, icdi 

ex paaodiaboiumcpncurieread infcrcndum necem, nuncdfc 

^^enaraaleficialia fiuntper compofitionci^ mixturas muK 
tiforraium venenorum,vtputa ex herbarnm folijs,* e aieis , radK 
e t bus J animalibus,pifctbus,reptihbusvenenofis!a P Kiibus ) &me- 

«1 aliquandouWguctarcducuntur . Scicndum mfuper,q»od. 

contafmm. Pnmomodo pcr abum,aut pot«m,quando v tp lw* 
mum venena iu puluerem tnta i,s iminifcenr.Secundo fu p.er muo. 
Sem^aleficia n do,fiue mafcnius fit fiuc r»-^™»* 
Sis hquoribus,aqms 1 olei.,aut pingucdme , ficut ^lj-^g 
w aiombus,plura,8^ 

Jham partcmcorporis pcrfon, roafefiaands qu, fi c^ornuc». 
Bilfcntit,fedeft tantavis , potentw ilhus vnftion,, ,quod P au< 
SS dat«« calore ipfius Xormientis , Jngreditur. «.gj* 
pemadens ad penetraha yifcetum cordis maleficiat. , .«"^gjg 
ingente, doiores jn corpole eins , pro vt refert Spuieus . MtM^ 
tefttomodo etiam permhalationem k hoc «"^S^S 
eft veneficiuro,quia ipfunttcowcatc fua,ore attraftunk.citoaac«. 

^eneurat*. ^«rk- Mtmttm Ubtr S«ruft<!tll i 

■ -\y .... SxemfU, 

R Malcficum fuifle>qui damnatoruni mTtwt^ 

r« t Vmcbit, promitttns liberationemi tcrrena.illa f«- 
SJSSiS decem aureos pro dloturn amrr^qua» 

?S fP rM ? acL 3 mol nc rctraftarc poucnt , f crto cctitiAo, 

^cneno iumro ^ aIia rtl f an do audmit . 

■fiifSqu. ^Xuo, P ro P rio S Jnfanr« o^fosdcuorafle, 

Anno k? 3 eapS Sn&tUn. fc CI mned»*Venencz,qu* glacie 
idS^dSWpttiB«« conatxte,^ mul,er* s , rapue- 
„S» "rSiSwcin. muUcris mfanrulum, &ipromdiriecta 

Scc jI biq,olIam I & impofit. amiffiinfann.mcmbraT.dcrct 
capris ,raq; rnulieribus^ in tortura cramin^s ; d«ernrrt, fi Pro 
ce«Eflfercocti.o,tunc futura fuifler ingens gUcies^a ytomncstm- 
*^Sn^Wmi ij^Salaffixcirdtcr nnadragin»vrn 
coniurari , totidem fccmmx , inter quos carmfex erat, « , cnm lWiet . « 
SS ! tunc vctdiam mkcfcerct vuguentum c.nd- - 
cerent, quo timgentesporrarum coromda* inncerentur P«h**J- 
quoq ; confecifl^ , quem fnper vcftes clam fpargerent Latmt ali- 
quandiu Iwter, ?ub!atique multi ; fed cum Qun cwufdam no» 
Uiinc , Nen^rip-emitque vnicum filium fu&uhffenr, vixqnc ahj, 
«um domini doWui&antfilii pcrirent,fimulquc animadnerni- 
m Androeiaana fc in domosiQfinuantem,atque cosmaxim$ 
s • - y i penrc i wtA Compendij Malefic^rum . 

perircquorum domos ingrederetur , deprehenOi ue conmrarioi 
nc,omncsexqtn^tiinmistoc'nacbt!snc.cati rimt;Conreffi funtctia, 
dccreuirTe in pompacelcbri Dim cuiufdam , fuhfelli js penin&is, 
vntuerfos Ciues occidere , paratasq; ad hunc vfum fiipra viginti 
©Uas ; tentarunt,& idemalij Geneusr,& lueruntpamas - De Mdefitio l',gaminis Caf. 11 II. 
Dcc"[nna. .. 
0'entSrnges .malis verbis > & faft=s hrwneWTOfc v 
dere friBidum,&ma!eficiatum..ideft,ada 1 aumcon. , 
iuei j,minimc, aprum nnllnmq; hac tcmpeflate fte 
quentius eft malafcium ifto.quia in ali<>r,bi3s loc»« 
vix audetqnis claraluce imtrimoaium ceiebrarc 
nequis malus coniusium hac mala arrc illudan 
pofle autem <omariosA folerc hoc f-cere.patet «pffientia qoM 
tidiana,probatnretiamFccIefi* confuetimine,qr ? fica^ft» , 
poit triennij c&m cxperkntiam . 8c adhmim m *ns rdt ibuij 
Larare eomueuk mammonio iimftos , proha;<* exemphsi^ 
3U& probatur ratione, qu,a pot.it hoc firn.murahter c,. 
firationc, n,ptione,e!ifione,defi,-atione , 
mdibujcxcaufis^iUKum diabolas noucnt,pofcft etu^ »>« ■ LiberSecunJus. 1 17 

ti2m fepe,vt quipoteft cum c?teris coire,non poffit cum viia: 
- i ftd^p6'Bt.ciirtrfn^ foUquamardentetamat, irem^vtToIuto 
SStairfewttMat^at potens,qui priuseratimpotcns, ad hascpre- 
XK__-formi< pene mfinitis vtitur diabolus , fed . 

Auiris doftioribus feptem traditas inuenio canfas. proximas hu- 
' •meotentfx.quibhs canfis dxmon abutitur . "Prima eft, quan- 
^Po&eiii alterum alteri reddit odiofum.vef iniiicem odiofos 
?X nercaIumriram,fufpicionem ve,aut morbi alicuius immifsio 
ES fi cut , vt -ainne , Medca . iniedto pharmaco , fecit , vt omnes 
foen-.ine lemni graititer ore olerent , & Ec illas marm funt afper- 

fSjtiki cabfe eft.qnando corpora impedit,ne queantad fe mu 
mo-ap™ ■_pinqitarcj& fic ea dmidit.yel detinem ea m loc.s diuer- 
fis^rel cunfconantur inhgi phantafma,antqindahudmijat . inter 
mc_i_m,vi probabit exemplum . ■ 

Tertiaefl ,fifpirims vicsles prohibeanrur. trannre ad membra ..^,,^ 
gemtalia,& fic feminis decrfio impediatur, vt re&ediflmnt Ioan- «. 3 „ 

nesmaior .' ' , „ - , , 

Qnarta cft,fi femeh pvolifTami exficcettir, & lubtrahatur .. 
■ Qninra.u" vrrga viri flacida fiat , & fal tem , quando quis vult ac- 

tnm Marrimonii exereere .. 

^a.fiqn-natnrahaaliaphanmca applicentur , qnibus vis 
pan-andi quouis modo tollatur,h_c cau% funt apud Dofiores vul 

gatiores, • ' , /* - „ 

Septtma eft rarior,nemp_ muliebrium Ibcorum obferratio , vel' 
niraia coarftatio.aut viri genitaliuui retraftio, abfconfio> vel vera 
ademptio.deviriHhuiiifmodi . calam.itate narrationcs varias pro- 
pbmint Spfengetms , a$c Remigms . b Hxc gesera mtleficiorum *;^»- * 
funt f„ ditpliti •difterei__a,V__m temporaneum.altentm perpetu- • * 
um . Perpetnumv<3cant,quQd vfque ad mortcm duraturum eft,nnl j£ **> 
lo ______ i rcmedio,necaI ias licire a_.errrpoteft . Temporaneum " 

vero, uiod cft ad certum tempus duratui um . Quonanr vero mo». 
do antefjtntMalefic* virilia membra , & qitomodo id fieri poffit ? . 
non cft fnbt cendum . Srudenr igkur faepius virilia membraper- ^ 
dere,non oitodin rei veritate illn acorporibiis omnino auferant, 
ftdartefnaprL-L-fti^iof:! ita occ_Ifcant,»pnon foUu_.iIlK vti fltpof- 
fibile^fed neceti^m otnninoapparere Ovrlisinfpicientinm ant pat 
paripofsint. Prxftif iumenim ituta AIex.de /.lef.ceft illa do?mo _p»r._. 
nis ilhtfio , qni non hahet caufirn ex parte mittationts rei , fed fo* 
lumexparte cos;nofcentis , qmdeluditur , fine qnoad exteriores , 
_ue quoad mtenores fenfus; qiiomodo autem diuerfimodi 1 dia- 

boiui f s5* =*oaip»*j Ma1cfion»i.r 

bplusdeapiatiamdocuimpri^^^ 

^silluforiaalibireperiesi nobis notata yerum & hocfcquca, 
hic ponere iudicamus non inmcuadurn fore, 

« ' ixempU, 
CtVuenhquidam in Oppido Rauenfpurgh idolefcentulam adal 
Htnauit qua pcmitentu duetusdefccujt.vt autem loogefafius e* 
Jbiltamanbrum genitate perdidir.prxftigiofa nempe artc, ita ve 
4hil : pl»nividemautwgerw,pwKrpIamiai corpus . knxm, 
huiufrei , feamaaltwii^Uerfa^te,cw plaoumcorpuseofp* 
"eiendum prsbuit ; lUapeuiir , num Mpmtzm h$o&st ajiqutnj 
'mulicrem.fubtunxit ille.vtiq; c^«n hibco fiup«5*m, illamqsWp 
«nmauit^cunc mulier afcvade' 24 ^ ain ^ mohbu f vccre verbis^rg, 
careoine CTauewropcm.terr?K^^cupctanda yaietudme ; Jiu> 
ia verbadefpexerit fa&is di^oribus v«», Sweruj m nq&sscr*. 
pufculb attendcns uiam, perqiu;ntr«afi^ con^cuerat Al^iehci, 
illim proualctudtne fuatnrerpellauit . Stnxnil fc,*c oltcntam.fe 
innoxiam aCferebat .%mc Juuenis flrrepto JtactMoqiiodaiT.,^ 
lum llliusfortiter ftrinxi^addensiniG tuijjaJWifia Umwmt ru^ 
«uc fanum reddider is.manibus meis WESgn claudes.iamiacieprj 
tumore nigrefcente perterrcfafia itla, dcfciei*rn,att ; & tefana- 
bo Nodum laxat Iuucnis.rpfaq; manuni intra Wefcejiti» genj. 
«iliaimmitcnspfubiunxit.i^mfar.usej j ouwe ^dokiceni tuncn> 
potisanteg manum cxtenderet ad prpbanduiu , an ucrum eflet, 
quod Malcnca dixera.t,prAbabiiiter cognoui^membmm ex Male- 
fic* dumjaxat t.a&i,fibi £ uiflc reftj cuturo '■'■"£[ : Jj| 

. Vincentius Beluacenfu d narrar fequentia , Rotaz rtmponbn* 
ilk.' Hcnrici Tcrtij Imperatoris funTe Iuuenem queadam locupletcn) 
*»«>"■ $ 1 & nobilem,qui retcns uxore duxcrar,& iodaks fuoi op.paroCoo. 
i&Vm. uiuio nuptiali cxceperacexiuerc in csmpum a prandt» .lufuri ptte 
««.e.p-7. sponfusWi duxpjlam pofcit, &/ie«cider,ec aittu!tus:fponrat£ 
rius inferiteumdigkoStatuacVcnerisare^q^ inproximo era* 
omnes uiuun petebant,fic ciro defatigatus ip/caludo iccc.fot ;M 
ad ftatuam redietis annulum reccpturu$,eccc uidct digitum ttatw 
ufquc ad uolam manus recumatum, & quantiynun conatui fiuM 
annullum recHperarcnec digitu.m m&etcre, ncc snnullum ualnit 
cxtrahcre : Reddit ad fodal.es ,.ncc iHisea de re qmdquam indica» 
uit . No£e intcmpefta cum famuload tfatuarii reucrptur , & ex- 
rcnfum , ut initio oigitum rcperjt^fedfine annulJo : ia*W?°; 
mulaca domum fe confertadnouam nuptam , cumquc I horuM 
genialcm irigreflusfpon& fe iungere uctkt-.fefltit.irrpediri ieie,« 
Suidquam ncbuIofunf,ac dcnfijm iatcr fuum , comugisque corw 
tt*Uttari,fc«ti«bat id ta«u 3 uickrs tamen «®n poterat ,hoc 9»^ - tite Sectmdus :* tf* 

- i- k i«io!c3fii prohibebatur.audiebatetia m uocem dicentenv 
rmkumb^quia liodiemc.defponfafti>Ego fum Vem^cui 
^SSrniufetuiftnuecreddam , Terrims ille tanto prod.- 
•^5 ^ ; 3Autoniusfcr.ibeirs.Haac hiftomm ex.Viricemto; n* 
g l0 ( mqiin futal>ue i ■potui£ > in&mnem dlmt nofiem illam,mul 

7 , detibcrans^ficfnamn eft per muttum teirpus , nt qua» ; 
tpm Iccuh . ^ ftonfacoireuellet^M idem fentiret, &audi- 
conquc" faiiaall ^ s ualenSjC v domi apuis,& .mititiasitandem uxo- 
£to«dii commonHusb rem p»emibusdetnlir.il!i habito con- 
fT-pIiunibocuidiimPresbvtero fuburBaoa rem pandunt,isatt- 
Sm' C ratNecromamiGU5,&'iBmaK.ficiis potens .. lllectus ergo 
m.fsis muUis.compoficamrpifioiim deditlnucni.dicens , usr- 
SSS hor^noctis ad. compinmr ub. qnatnor ui*- conuenmm , 
l i ta' nS tacite confidera ; Tranfibunt ibi figur* hommum utriufqi. 
SSnnism xtatis,* condinonis^qmtes, & pcd.tcsWam l_e- 
dSffflumtt^* qutdquid.audiensnonroquans, feqnetur il-. 
lam turbam qmdam ftatura procerior., forma. corpulent.or curm 
KhuittacitusepiftolamtmdeaXeget»q^5^t^^ 
oolhilSs Ilie-iuuenis totumimpleuit, prout edoetus tuerat ,m* 
Si^ueintetcsterosibimulierem in habitumeretric.o mu am ine- 
quirantcm criae folmtfepcpiiumerosiaeato^itta-aurea hiper.us 
Liitn6o,auceam uirgam gerenrem i iitfnambus , 
cebat,pr£ tenuitate ueftium pene nuda apparebat:, geftus faaens 
«npudicos .. VttkuusDominustmb? tcrribiles m .uucnem oculos 
exLens.ab axcfuperbo fmaragdH,3e union.buscrrmoofito, cau- 
fas uix ab eoexquirebat,mhu ille contra , fed protenta marm ep» 
ftolam ei porrigit , Dzmonnotum figillum non audcnscontcmnc 
ic.lce.it fcriptum, moxqvie.bracHiis mcceliimeleuans , Peus ,ait, 
omnipotcnsquandiuparicrisnequitias. Palumbi presbyteri t nec 
^ora fatellitcs-fuos a 'latere mirtit*, quiannulum- extorquerent a 
VenerciiU muitum tergiuerrara uix randem reddidir, ita luuems 
«oticompos fiae obftaculo potituseftdiu fufp.ratisamoribus.Pa- 
Uimbusautcm , ubiD:rmonis clamorcm ad.P>eum audiuitde fe , 
intellexidibi prxfignari fiiiem dierum ,, quocirca ommbus rnem^- 
tjtis ukrotruncatis, mifcrabili poenar defunctus eft , confeffus co» 
tam populo Romano.inaudita fiagitia . . 

GodefcaktisHollemis Augiiftmianus fic fcribit NOuimuKe-Tr**^ 
rem , qua: uoltut fsccre ditiortium interduos femutuo amantes-, 14 
proptcrquoddcbcret falariari-.Scripfit in cartulis diios carafie- 
sesignotos » cum aliistamen deuotisuerbis , & dcdit cartnlasut 
K»tw«nt,?i umcn nuUa fcqncbatur diuifio . Secundo fcripfit hcc. ttfo Compendij Maleficarum . -« -V 

iadcm in cafeo,& Sedtt iftsari comedcndu,& aceeptt poftea p*p 
kim nierum,& diiiifitpcr medium,obrullt unam partem diahol^ 
rerto faorifici j rttu,& aliain dedtt ad comeder.dum ftiis duobus, 
i.. mllc iiquebaairmaximumodium intereos , ita utuous alitim 
uidei e nnn pofler,& unde hoc ? ntfi quod daemon habuit tunc offe* 

torinm fuum fic lile- i , ,- ^ • i ■ cw 

ribtr. n, j oamies Baimfta Codroncus refert , quod m Oppido Scpmo dv 
2UTc£tionis Neapofitan* , erat qukiam [acobus uoniine, cums ux OT tw| 
t, tum odmm eum co excrcebat,ut a pnmo dic, aiur^r ipios raa,- 
tnmonium comrattum fuk , eanttim abfueritmtfefe mmcem co- 1 
oularent , ut etiam fimnl habitare non poIknt>& fi quando iaco* t 
bus ad uxoremaccedcre uoluiflet tantoforore, acrabieperc.m^ 
xor cfletvtlt fe fe pet feneftrarn potms pnecip.ten ) daret , quarniU 
lum perpcti pon&.Quoddim cuidam Religiofouiro ab ipiis hck 
S reccpro narrafem eftet , de hac re dubius, & ad hdem pra: , 
ftandamdifficulter fehabcns, experiimdigratiaillico mi:iicre« 
accerfinulbet,euiU]uemarito 5 ininterioremaMTLi.n pai-rem lefc 

abdidft , ne etus prirfcnm vxor ingredi renucref . Venit mulicrJ 
du2 deodiifui catifacontra Coningem interrogata , luam vtcet* 
Oritts rmfemmq, fatum cum deploraflet , fe nnllam mquit uus rei 
fatiOnemreddercpoue, quinabfentis marin tantodeiKk.no, & 
anWe fe ftagtans dlcebat, vt id verbis exprimcre nequiret , ; cam 
autem adnfcm ailoquendum , & videndum accedere vellet.ili^ 
imagtriationi fux , tot defbrmitatibus & tnrpitndmibus , totqnrt 
hornbiliWisinohftrisinantumdepiftum apparcre, vt rnortem 
cf.us fubtre velltt, quam iUnm ferre,afierensquod cius amma to- 
El, omoe S q,v.«i, . fp\riwum P artts in maritum.tamquammjj 
b' atitm malum , & fui peraitiem ferebantnr . Rurfuseo ablenM 
ciufdem defidedd arftuare fe aiebat.de cmus mtiliens verbis , cum 
faobm ille SaWospericnlum facercvcllct,dmtmy.ieribu 5 «jj 
comitmtibus, vttllamcircumpedes.&brachr^ arcaiccmmva. 
iido fhrie in crncis modum vincitcnt, quo mar itus omm repugna 
■ tia remora.expcditnm acctllbm a dtllamhab.vrct;verebaturen« 
ilte Sacerdos,neob deformitatem aliquam celandam muitet ^lcm • 
affcaam eOe difsimuiaret . Vxor dcniquc fe ob mant. deiidenWi 
tjgandam tradidit.rogans.vt ad ie maritum admittercnt , q*om 
wediente,riul!ae vnquam furia tam immanes vitae lunt , nuiMi„ 
tamefltrata,nul!abcluatam rabie . & furore conc.tata ei iinup 
in ucrita f ttrr, fpu m am ex ore emitteb at, d cnt) bus t rc me bat , om 
ios co!itOrqUebat,totumque corp;is velut run s i gitatum, ^ 
mombusplenum vidcbatur^mul.ercsq^bi afstdentes- retulem , LiberSecnndus l it>r 

ottisTCfltrem , ic fl-omacum funibiii contortum ipfls tancrcntsbn* 
refertum yifum ene,tot2mque ciitiiiijVt flagris casfis rcda&4tn,ne<: 
furcndi finis fa&u* cft donecmantnsconcertationislabcre dctef- 
fus & illius rmfcricordia motus illincexijt ■ 

Id«a atuhor - In Oppido Hctruri.r Saufci Geminiaut , Im:cnis 
auidam adeo perdite veneficam muliere' adamauit, vt formcfem, 
Sc koneftam vxorcm fuam vQs) ctim filijs rehquent,& cum pdlice, 
fuorum iramemor,vitam co vfqne traduxerir , donec vxor de ma- 
Icficiomonita eo concefsit,& clam maleficij iuftrutr.ento perqiu- 
fito,inuenifl£tfub le&obuffonem oUx indufum confutis ocultSjeo 
igitur abrcpto, & fohitUoculi$,poftca crcmato, cofefrim nt fuo 
rum recordatus.tamquim e fouwo furgens,ad vxotctn,& filicsetf rum 
reucrfus . Dz Malcficio inccndiario . C*p. V. 
tur Enimina rafernilium viperarum T.amt.T.vtqu* Cun\ 
duboloaddiftxjadquodms malum funt fempet 
parat? oianusextedcre, femper enim fraudem ftra 
imt,in malo obftinat*,*: dmerfis morralibusculpis 
implicat* . parcntcs proprios.fiiiosj&quofnis pro 
pinquosdctcftanrur : pauperes grauant,& pr.cdr.n- 
iociji pefiimii fibi fimilibui connumcrantur , & coaptan- 

X tur: 
i <si Compendij Maleficamm » 

tuv Dmin3 pafta afpernantur : Deo obedire , credete, & fertiitt 
SSS.^ * em P er ad«r fantur tamq proteru* , 

' Jfrrnrdes fallaccs,ac crudeles,ideirco no folum diabo,- 
FJSrtS s a mof nflanmant, fed, vt faciic apparreant effe 
has opgibusai J ™ corp0 ra,domos J & m:egr 3 Oppuiaigt*. 
'S'- ll "! rn ' ^ S^' corum domus , d\ donjus ^rdori, .. 

AlS!e ^ JtU d § om n lacob ignts, & donit» lofcph,! lamma Do, 
Abdie. i. trtt ci--'i > ~ . t . ;1 1Hlbc s t omus h 0r ,. 

^rSStftado ia-JricNid. ho , nd^D^ns faronsE^ 
r ? r 5 d ( , S e " > ficue 1 co m domo tu < , . - .utcns J - ..n-- mcos moj 
C lcf, 4 . ool ctleiicuvi f j djmn . lton! , ;; bibcb,nrm rio-,. 

^TeVfuM omutfLPoS- Amof.6.N-Anobis qni op.Ien* 
efi.is.Mi Syoiiopnmau ■ ^apit. P"P> . * .? 0 mus mea 

deferra eft . ^^'Tnl" riT N u^acur, . Hfai.3 ' 
^"SK -f- **** 

&.domus eouun m defertum - 

tji contt nderat,quod u.m iui , . ( t imio i u .. 

« mipu ax quxdam m u tc* J ^ ^ t , 

nerc m Huyn* ^dcs, ac prop e cum omni fupelle- 

topoSrtUmmamcornpeetiu bu0 , u - lC ,. ac Huyn« fc 

tum io. tc aliquid m ruruatn ^ c6 sibi-opuscft. 

illc ad&nwre audicrat c um k d cun r fi 
«uod er domefticis opens. iperaicr. \ •> crat , a biecit,a,d- 

jTmmusbon. UU mpiftoriun, locun ,q u propcer . LiberSecuncIusT 

- fctls niatlire adferri poflet.res vtriufque diflerta, atque fepa- 
ra"a aflertionc,fimul & ipfo*uentu ficieiuiibi apud omnes md«- 

mcendium , fed peruiciofiti, fiiit,quod Lycofihe- 
T,ur - Hie fic ii, Lpiitolrs » Oppidum eft in Kekcm >:o- 
^neSehilUch , quod totum fubitoconflagrarit.uufquc mcen- 

£££ rcSncW felem ftimerumor cft. Den.un Rtdofi 
S dedit * quadam *di«m parte , G^Jf|^^ ^ 
* .(. fn diL, nemmem repem, fed idemf.pmm imitisex 
5tor«nfcuJo reddirum efl , & hucconfceiidit taupo , fnrcm 
Mft£3& necillicquidquam appareret*lu.*uAtu S cft 
pe T f,qtiens cl tenekCaupcms ammumeflc pemo- 

1 ^aSami Setfooie&pr&nti animw^fitifune 
SoSsduoT^hfti^ txordm,u S .Kef r ondk fc efle ^rno- 
£? StutquidiiH^ 

netn, KQg J "H (■* f .p Iol i,ilo ducfcre iltorwra minas, 
^ Silti: m , fuftnht in aerem, impofurtque fumari, 

■ ^qSrn graffaWnnWi in aliorum domdms gla. 
^dium, htftam,rcimonem , vel quid almd ca- 
ioris , aut ienis expcrs deponcbant , atqj 
mox, poftaliquot hcras ■ mde pro- 
rumpcns flamma quafi ex male©- 
Jisxdesconfumebat . gijj . 

4. :du» 

Ay::\ *'n- 
no i5?!- 
1^4 Compcndij MalcficaruiM . 

Z)ammvuUh£i-editarlamprofapim in Saits'. 
Capit, V l* 

Doctrina . 

f Vm dcmor.es, iinctaAnguft. de cinitateDei > finr 
fpiritus nocendi cupidifsimha mftina panitus alie 
ni S fuperbia rumidi ; faliacia caihdi, a [ >eo volun- 
tarie peruerfi,* auerfi,in malitia obftmati ; mente 
f fnbtilifsimi , humane fal utis inu i d i , & a bfq; omni u 
' lucroad nocendum hominibus femper pitati.tenta- 
tiones varias folentimmittere^quibus mentesdecipiunt 3 ami<Sio- 
nementm,&damnationemhumanam fummopere appetunnd 
circo nifi a Dco,vel ab An^dis bonis coerceantur , quanto magn 
nocuerint,t.mro nocere amplius delectantur mxta Gregor.a Cau. 
-i fa vero cur homines fuis fallaciji hretirecupiar, multiplex aftV . 
«natur Primaeft, ad corrumpendam fidem falutarem errori» 
bus&f»perftirinnibus. Secunda,ad confcruandum hominem in . 
illis . Tertia.ad inducendam viam comrartam vtrtutibus. Quarj 
ta ad confirmandum hominem in fmsimquitaribus , vt fiiialiter 
pereat&damnemr . QnintaA' vltima,vt homo patiatur z?ntu- 
iine m,& atf lifliontm, vt fic ir:> fcatur,& Dcum oftendat. Sl c Hcn- 
ricus de Afia fnper Cenefim . Kinc fit enim quod 
Sortilcgij luesjfa-pe in libtros ipfa parentum labtfaftanone. Llber Secundas. ; t«-5 

hai «mtaeione detnanat 5 dum fcihcct Cacodxmonum fu«v- 
■«Sialn eo fscroinireilliftudcnt. Infinita enim,arqLieincx- 
rurn grat ^ Sathana; ain dj as |ffc, vt in quam famdiam 

P 1 rVdcm intulcrit, inde nunquam, mfisgterctuhffeaudirus 
temeipct ^ mtera iia indubitatum>certimique mditium 

r r habitum eft contra eos,qui fomlegi j poftulari, ac delati 
r viod rcperirentur ijs editi parentibtu,qui illius cnmims an- 
SSSent dainnati. Ethweditarij criminis excmpja quotidia- 
- iarcnt in hbcris , fi quidem Dzmon pr.eopue fatagitfuos 
L°%? e niimcro cumu)atiores,vt habeat.-qtic coJHi m procluu ma 
"ifcffe ncquit , quam fi cos. quos iam m poteftate habet,ad libe- 
raram talcm corruptelam adigat,& impellat . 

Fr ideo» vt pkirimum conuertuntur in foetcntes,& luxuriofos , 
ficJri conMtfi funt focij Vhfis in porcoi aCirce Magapotione . ^ 
Hfal conucrtit aquas eornm in fanguinem ; Fiunt tumenres , & 
E nerbi, vtfuit mutatioHippomenis & Athlantis qui aCybelc 
couerfi Gmt in Lcones, fic ifti conuertutur in Lepnes ickft,crude- 
1« hommes,& fuperbos . Fmnt frementes , ambitiofi,funofi, rra- 
inndi & ihufdi/imiles Hecubi Regin* Troians que m canem fm 
eitur conuerfa propter rabiem , & furorem . pfal . conuertir cor 
corurn vt odirent popnlum eius,& dolum facercnt m feruos euis : 
nec eJlrairandum ,quia cor eonim eftmalitiofum, pcrnitiofum , 
prefumptuofum , obliuiofum , tortuofum,infatuatum, in malo 
duplicatum . Hsc autem eorum inpeius.conuerfio, aliomooo 
diqtur crux impioriim,& damnatorum qus eft crux peccati , & 
emriis ^cneris vitiorum , qua plefiuntur delinquentes, qm omnes 
phis habent de crucc, cruciata, & triftitia.quam de gaudio,& Ia> 
titia, vndedicebatS.Ecrnardus. 0'ambitioambientium crux 
&c.h:tccnix, eft, laboris crux m exccutionc ; dolorisin confcien- 
tiae rcmorfione , timoris , in falutis defperatione , & figuratur in 
Scp:em filijsSaul R.egis,qui criicifixifuerunt a Gabaoniristf vnde, ^ .i.B, cg , 3I 
de I-iftorePharaonis,qui fignificargulofos.-de Aman,qui honorari , 
cupicbat,& fignificat ambkiofos : d.e Rege Hay, qui fignifica: fu- (U 
pei bos,& gloriofos.Hgitur Gen.£Hefter.c& Jofue.rf.quod omnes 
m cruce fufpenfi funt , fortioribus enim fortior lnftat cruciatio . 
Efteriam crux damnatorum quaxternaliter crucianturi de hac e.i 
Apoc. £ fi quis adorauerir befibm , & imagiuem cins,& accep erk 
characterem eus in fronte fua cruciabitur lgue, & fiulphurcin co- 
fptctu Angelorum fanctorum, Bcttiacit beftialitas peccati.ideft 
motnsbrutalis in cogicatione JmagoeiL!seftimaginariaj& ftlfa • 
dclcctatio ; eharaftereftimprefius ccnfchfus, & ppcrajqui igitur 

ifta _Kg Coropendij Maleficarum . A 

- fta ', c i p lr,cru«m & cruciatum in Iufcrno igms,& fulphurw fu- 
ftincbit. . , i 

NTmleiMorelia.noncmmpuberem fe ad noaurnos d*m« 
X ntn conuencus i patre tuifle deduftamiaffaefl . Alu tl * 

wtT. qivc, qgj ™ dicit tamen fc procula matre d i ,c>ani fu | 
Ie gc t i, poi^accpee aic um3dok f cei uem n^cifcrretij 
iflc in dcnfam f> uam , vfr . up ^ pKe dixerat, euenit 1 

^t'!^ 

1 "^nno 1 P citatuam a liquaoieon-.pu6i, a ucor, Jil du i> 

* g£ riharina parentcs,Htnnezciic f ,o »« cubam de : ' 
i CaLh ma par ^ , moacan ", adiurtere U 

MM?^ vngulis dcj 

formes. ncceams ommum actone ?mJi;nmedo3 

fctreimp.ai.a, l t nondum annum dnodccm 
vxoremduc^c^^-n— 
fc^isnu^ 

Rup? . <V- Pommica Fa Uk a, nr £ r fi( ^, aborc recrearent , ccrpit 

lcr^ac Jm™ S m mater monere.nc ad vllius r« af P c 
„Li. li- poft ^ K l L1 °\ f ^;°R C au3e fc fore infolentior oftendifk t, mhil .n. 
■ ftum formidaret, fi qu* w m0 mcuto aO-itiflc 

ebea futntump J™J^5 p i cieIlri busa P pa«ret calceario 
humanaformaaliq^ FF fim - 

hornim fim,lc ' c ;* C f^ n cum c(Tct in cius vcrba iureiurando ada- 
minato , a quotandem cum ene . f vn?ue notata, 

cubo ad fua difccfiere. Frar> tiber Secundus; w?7 

* .«rifca Hacquarr,vi* annorum feptem filUm loarinam no To ™_ 
T t & a Psmoms moWftia liKraret.damiom addixerat, no «n, 

K^^Iter a'ia admifla qusfitor forte indicauerar . 

idque inter ^ ^ ff , - , } refrimon ; nfi1 , fidemque 

a i m^imam Ucerent ea,qu* ipfa de nocturms,quibus fe 
pw«e* - tbac Sagaram C oaui:ntibuj certa , ac propna afte- 
,me " Joit & omnium opinioue eiufdcra criminis cum matre 
re bat , %r m Se d q U ia imhgna auas vrdcbamr, in quam ?e- 
n ' anlt e "L-/ nam nee vllum malnm adhuc venenum fecifle in- 
S c a - S f Vfoei domma reeepit cteai uramapudfevs ab nefan 
V"u7 mnmetudmc.qudm fjnftimmisfieri poflet mftttutrs ab- 
dan U com ^ a p 7,do affe&a matre , fic apud Matronam 
' wn fcruacam,ac monitam per aliquod tempus habmt , vt 
ac miitinam ltbertatern>exc.mp Damonis. mgo rccu- 
^Sommbus •. iderctur . Sed m i) um ,'mm nofte quadam m- 
P -u*. s media fuo moredecmnberet, fublimem iIEamdar- 
EJ! " a ; ; PM !i fccum abl aririK, feciifetque, vt creditum eft* , 
°^ XSrHI is allatwn eflet unpedimentUTn,inuocatofepms no 
V-'T' Sicd»ftw£«atus,pr*dam interrafculac. tigna przdr. 
ac ncmknremrehquit , & abijt, nec id commcntum. fuit 
iSSi*£ vanumiii uul-us rumorem fpargere gefhcnrnun. 
feSatoriusmC^ 

IrScoS^ perfpUa . Tum .n fifla fapog ac conferuatto . 
»Sm svnedia^kntiumAdgil «que oftodjcrmrr, ac nc&» 
Sti, mdiio ruerc , mhil hornm.per fraudem,* mah- 

ircolumi una non potTc pcrierri «mem au<f:oi rft P! imns , quod ;allf , 
fi-id nndcejmum tnni ahquando conngu, s uemadmodurn isc^.r^ 
annota l it, id, uaqroinods uarratu eir,prster. naturam euemf- 
fefatendumcu:. r i "S****- 

Mai.imtKcmigHis !egiu?le in iffiitfmoAKOrumquatfhont- 
bus,qu fatereotUT fe in extremis ungu bus uenenun , habmfle ab 
feondh um «quod i parentibus accepiflcnt , eiufque aftncatioue 
inter coi Vudendum squales Gepc infecifl|, :1 - c nccr.ll; . 

\ rumnunc fuppcrit,quod tllc lo-o citatodefcribit , de non-3eif«. 
$u»S r .cniv, ■infji. e Uureatfo Ar^laienfi , qtiem non ir.odo ™; J';;- 
ccnf: ttit, ex ipuus etiam differris uerbis^ad nefarios dKntoaurn 
coiu ] nr is.a parentibusfuifTcdediiclum,ubiuertendoueru^ffa- 
dtsqi e ca nibusminifter adhibitusfuerat ,fed Scab ingerturc 
Ma^iflcIIo fc^qui fibi Verd loli nomen fecerat, .uenenum non T e - 
aclaccepiffe , quc«orum>quiuel leuifsimam cxhibuiflent m<y- t 1 6% Compendij Maleficarum 1 

leftum,iurhenta dcindc nccaffct > vti euentus ipfe comprobaii* tv i.de fotti »e Mdeficio v£mws> & ody 
Cap, v l l- r 
m Do&rina , 
*fc»rnimmalencinm,uel cdiofufr.cft qmdomddi* 
tw,aut,fit,datur ue,ut in amorem,Ycnenfq; ttirm, 
oel odiumquis inducamr .Dehis ma!efici;s exaftfr 
fime diiTerit Gril ! andus a hh ucrbis . Amarorra Sor- 
rile£ria,uel finntintta eorpus.uel exrra ihutt, loliccr, 
makficiand. . In corpore folent fieri utpiurimum per cibum 
nel pomm ; mhtsadmifcentfrequenrcr Sacramenta Ecddte 
Catholic*,uel hoftiam confecratam, ucl nondum ^nfecratam , 
ftd circumfcriptam litterisfongninc.s , Sc foper hanc dtcrc* 
ranr, qtiando unam,quando duas,rrer„ qumq; ucl plures « ilEj, 
qnibns eelebratis, tradunt ipfom hoft.am, r.on ^Ji™^™* 
fefmpuluercmrcdaftamfubtilirer , pcrtonr nu eficijndj , 
quam tradunt in ctbo,ut in ferculo , uel ,n P otu : Idan f cnj 
cum magnetc albamixta alijs r P cciebi«,fc «ad .ra.ut dmm , a 
bo,uel P oru,quia dicunt illam efk nan.r* «trafl,u S ,& ideo 
■ te rit cor,& uoluntatem abforbenm trahere ad 3n,orcn»pedog 
tradentis. Sed fu»t diaboli nug* omnes * ftM acWirc He 
quoq;p!uriroa in hac materia rcccnfet fac rlc^.qu*. breniM Liber Scctindus ;- -* 

Srratia omirto,& quivolet,poterit iHa apud ipfum legef e .Sed a d- 
ri^etiampoteitadeonefanosefle hos fortilegos , vt faminsc viris 
fua. menftrua , & viri femen fuum iw cibum , potumque . ahjs perv 

ta & eertis verbis condtra pntbeant , qnod multorum conltat 
Mife^onibus. Item frercora, & a!ia huittfmodi excicmeuta , 2c 
fDtircit'ias,vt tradit fprengcrus. fequitur deinde Grillandus . 

Extra corpus autem, fiueextra inteiHna fiuntmajerTcia amato- 
ria pera!iq t;as mixturas coinpofiras ex herbarnm fohjs, vel r&Li- 
cibus, metallis i & reptilibus,terrs, plumis, mtdrinisjmeirbrifu£ 
auiuui, pifcium, vel anhnaliurn, aliarnmue iimilium rerum natu- 
ralium . Adde infuper expetete,vel capillos, vel uigtuurn fegmi- 
na vel fafciem,vel quid aluid veihnnenti,quod folitum eft raitger* 
co-nus maleficiandi,& fi qnid humfmodi haber-e non poiiimr,faI- 
tem EpiftoIam ,vcl qmd almd exeius domo ,& mnc arihihent 
cuafdam ligaturas.qmbus hxc innoluta confunntin tnnica,vei 
alia vefiitus^parte makficiandi , vel abfcondunr fub c^pkc jccti r 

incerplitmas,ve! anacltntefia/upcr qucipfe dormitjaut fubtt? 
mine oih', vei alteftus loci , fuper qco ipfe malcficiandus rir , vel 
fnu^ier fuiit tranfituri . Jn b s admifcentSortifegi frpe aquambe- 
nedi<5tam, fcilicet, fontisbaptifmaris , aut commumsextitentis in 
Ec<Jefi.t,:-:ut oleum Sanctum baptifmatts,l.hrifmaiis,vcl extremx 
^nciiouisj ramos ohuarum benedielanunyraitios palmarum: c§n- 
delasbenediAas: Sacros Agnos Fei : thus benedichim : cerecs pa- 
fchalts:&fimiua. Aliqttando accipiunt , fi quasmbere poflnnc 
reliq .i^sSanaornm Martyrttm, vtputa, oIFuun partictilas^captl- 
Idfttm , vel vcitium . Alijcapmnt fruftula quseriam indumemoruL 
Sacerdorahum.vel aliorum panmculorum, quibus . runrurad Sa- 
c nitltcrtajvrcaniifiiS.punficaiori), corporri!is,.rnr.ice!l«r, mant- 
r . amic"his, fto!!.t ,candidx, lapidis fairi3.ti>mappac aItaris,pati-< 
rra, fudanj,ca!icis &c. Etifrorum partem admifccre foltnt in for* 
iHegijs arrnArortjs adhibitis prccibut nephandiflimis, & di:<boli- 
cii verbts ad tuipes libidhus .-.ctus,totSa(.raincntoi tim,& aliorum 
factcriiin rierpctranres abufhm , 

Subdit terfto loeoaliud qt:oddam gcnns forlilegij amatorijjiis 
vct bis . Qrndam ex his , qtii f tint expreffr profciiionis , dcfertint 
gUalidoqi imag iric i quafdam .idloca fac; tficiorum , confcetas vel 
ccra 5 aut ex 3l a qua vts marcria , illafq. baptiz^nt ptius nomine 
perfonat ma!cfjci2nd:r,ftib deuoriont & intiocationediaboli,eum 
cifd.-m cxrcmoni/s , qtubus vti foler Ecckfia Sanfta Catholica ia 
laprifmatc&addnntqaacdam verbaturpia , & nefan^a j qti bus 
jtoa^inibus quandcq, aperu;ncptCT.o:a,&. ipi^ruaa corda,ingcnti 

Y cak?re CompendijMalcficarom: 

<cur.rU . : dyYe fcit,& h*c vt araVq»V clC 

Ouidius q^^M; c»**C* 

Sc d qiioa iftireterunt acl amatom boU(k mfc 

Ls,mmakficioligamims j^, 0 . f3 ip ia . H» 

. Quoadmalefiaum.adodmm ^ r d0inU5(Cap Kaicrj«ntiira,« 

■»*«•• pciiesdefoderead omu ' n ^" <u a bolo . nam u.a^huamodg 
Ur^imfoot padiconucna cum cm , p - nrma ci poffeot 

Sudquim homioem atro , turbu.oq, b ^ , vd tr igu 

f 12 a praui arTicere , irem h-.mores nr m mol - 0 nas, cr* 

^YraVin vnincrfui n.qual» eitm ijs, qm * 1 fonain , omoct 

ffi>a diabolus hoc od mm n cc m p & ^ J 

| S ponens,&m memorum iconc im0 , vix po.fir.tao* 

c ad«. idorauem mc, .m>c » 2Wp , r *«WJ liberSecundus. *7 f 

tf-^p vt cudamus fc bofl. corpns.m alhid errpns ccm- 
lnfi ' r " S K sm^umcma transformarcA mentmir^a 

(bdnem aU n a ] t X?fubmcFf<« apud Jnfutam Treimtcm « , M 
*<>. bo ^jXSiS voiucrcs, vt credercnr g; nres . TdQla- 
hnmmtitllosm volncresmigr 
* ri lVivirri'tc U-etumeii . nugit»; • ■ • „ - 

U «^ ' ^;™ "S v «6*ii-boI-s impellit tf_» ? d amorem 

_?^*Swi^ 

lii ir.ortM °' ') tni w , nlnr.tati untemno- 

1. 1 r° ; ft : ■ l du n C rXendo v imvolnntati , fi d mo««doape- 

ior *0it. k «i pelli. hommem ^^^Tm mcltoar. 

"iun' coeuudi ci.m .Ua.fc quo ^^^ffj^ v ll,m ne- 

& q u;fi -bripit aiiquando , ^ 0 »" "™ r 7 & oprerea de- 

ceffirit-miinponit. App«nntmult.ere*aniar.,« P gP ^ 

di-nt fe ineantationrbn-^h ,nation.bns,vencficij*, ^t 

in qdifabt, confteUaft.n.s, & plancmnun moturn , pracipuc 

fl.l s.Bt Lnn* obfrn an t . tnca nus c fic fcnbit . ._. 

Jjonfaclis zddiMns an.or,flammisq:jeuen 
Jliiati «rfcre ignes,ncc noxi* tantam 
TocttUproficih*t,ttht cum mrgeaMfuccM 
Frontis tmttur* f*Ldua>.nt piywa /crr„ . _ 
Teoeri^us & Virgdms egerunr dc carmimbus, quibus mncie- 
feafttnt .m-tores . riofcorides fcribit Circem ™» {v ™* c £«*°j , 
fciis an stOrijs vti Mandra^ora.- idem confirmat Theofraftus 4 
\ itcilirs, e cni vtait Macrobius,omni fci< ntia imbutns erat, ai- ^ ^ 
frn £t M u£i r i-nmcr, incrmtatiombiis hoir mem vclit^nohtqucacl 
an^crcm co£?ip^fll-,nis vcibis. 

Krfr /e carminitus promittit fehert wtntcs , 
*t -p L / ; / tosl&lus dums itn mitere curas . 
Jacwtaucrics, #t ad amorem potior*cs ^ iunt fi^pc, nerwgo Yjl Coropendij Mateficdrfl!*: 

M«>t.P«^ orB rt°'S£? «m,eftibi!i.i. * r«*Ki>«* 
smorcm t. cra . scn.w r^ihit Uu enem ciUGntanuany* 

1 ?! *^T2S^&*-»**«* • >i 

sjfeSactte^rgims upat. i, j ^ mell f a ri£ati;m , vteamsi 

*cn»,obfcq U «,&a«M m, rj £ft ^ cxac , 

tfA«n»& ■ ta ^^ ,s ^X n ; ,n xe .in.-uafafl» 

fit,& lj; n^cn:r i ^nt« ( i,!f;b n ^ 

igitnr dnbinnrefie } CttW » l j l " n * & , iuR1 m , } ..,] icrc , «p* 
Uofukus pcfskhommes ad a» o n ,& *k . .-XU JB 

*T S p ibi n-pcfita.iiiaqi itttuu fi.n'.K.u* rc P r* 

^Sccph^^ 
. ad quemnon v«!t,amandmxu cd b ^>f^ ^ = Lfi a«3i 
" fcarl, hurr.ores cofccitari , & totum ^^Sisintcrius *&, 
Z ^vt quis^abolo uari ,s m traha- 

tantc, furore quodam hbrd.ms uexetur , &. ncuen ^ fi 
L ad dcfidern m carnahs ^^f^^^oim 
tunc teropons Malcficus arnator acceuat, ex <■ t . i^ ] i 0 , {Bao i 
SereuLcapueam mftanter vrgea* n d U £ 
- tam afsidue memoriarn , & phantafian „ o e c* f^Jj, 
ciem circunfiamiavum , groptcr q - morc a tnus ^ 
fubxrshendo eas, c ]U? mdignum m Lr cnt, t t x , 
j, ra :dacadatKotandum t £ mcncU mn.t e lL ^cantarione* ft 
■ Son danti-r intus fi>mcnda , qw. * ' P« » « >« 1 , nel , 

ar.t ccntacmm extrmfecum , eti-m c o f . eft fi „era 
bcant vcnen* maUadnima^quodmhisaon^ucns Sentur *£*™'* e % de mC ntis ftaw Bfta gu_tf earani ,n- 
fecmemer u S adrnodnm periculoft.vt funt &6ri» mcn- 

W^SSs, fi«ci, fed pr* ccteris, HippomaneV. 
quod cmn fi^P 1 '^ c lim reC en 5 nati , eums odor cquaj fil 
flirorel n a l g it . ^ f g hypnomaqes docct mtentus Ca- tcexa-citc EP^^toe* tl0n powft kcrutri , vel ali( 

tcmp( ;r^\boWn Z n poturtTc infidcles fuis comtnenns ad amo- 
tuni ctt f abo! am non P cQK Dc0j oc^lto c,us qu^ 

^t&P^^ inUdU§ar£ ' hC£t * ; 

txempUm , 

T> Oratorif prsrsbiter , lib.14- «P.y- & 

-Tom^Boffiu .OAatonjp miracuIam conrigtt Aufidi 
Fexlefix : hcc krtbi - -oua ^ mu , Ici aim f Lim p_ 

in Picak; ^' d 5- m 5 ^ n Jl,nrr4 fcd feruatam fecuWdetuIlt, 

vt Ula vtcretnr ad iam «doda.fuper prunas m tcgu- 

cia . Qiumobicm fi.mahsam k ^ Euch a- 

N repofirasproicct ^gjjgj^ fari feifincrri cmittcre 
rifiKtapemmmemca^ 

itavr prunas ™™^^^Zlitv mhil ncn egcrit,ini- 
«5 r^SStaSS nSponedo.Tum nouo cueru attcl 
SS^eSaocStrt fangnine .nuolaens, -4 C*Bffe*J Malcficbwm I 

«.JouU, & eommouct ^&SEjffl 1 ^ 
tclufus , ad tantx re, memor ani ,K> m p au t tsbe- 

^fonHc^o odij,iam a.Iignau, exempla . 
Vlier ex fu' natur* Jruls , «i ca prscipnt 1 , qu* ifl 
I diabol. utdla eft^fhr arudinis a v nro ^.tatl 

Es f r pcr rnt ns , quo fit , vt r roc nuus fit ad n* 
JM c ndim^mWofcft^ 
p»*rgf fnrttKecncmr^ceibccn-jncar^^toft,» 

fanper parata.quia per ^^™^ s ° 

tix.inuidw.fjrnirw, iracrndjst, au.^i*, 3lCuiu i, 

qniti*. Ineienimde^cithnmilirMjtninp; ^ 

S,«fcit pft!. dcfccernnt in yrmwtc rVs eo-i m . c.ftc t p a j tiber^ecundus^ ** t?l ^ 

ffiel ' He TSe"I fi ne fignificat ardorcm , & m fambUitaten. 
CJ£ ,nam ^t^Siui^m per lu>uriam infolefcit Eccl. 
«Writir . refi ;™ fc fi^anf enftodiam adhibe,ne muent* 
jn flia non ^ ertept 5/ ggg veritas , etur per fallaciam tene- 
occ^a>*^ 

ni.mdim.n^ 

Z emsfmatuui cnim, qu. no° poteft fe moucro 
^fidiofunifisntfcat. ;am rcfn ^ fcit . Hierem. (?. de* 

refic -L U h " i n u ^nc "wfumpwmefijplumbum. Fcficit 
fe* '"^ t am c paikfcit . E&. 1 5 . derecig gra- 
honeaasaHnpcr m a.ntam c . P d r trifhtiatn 

m m i iroc omnu mtcr^ . dehat w i ^ ^ 

obftupefcir: vnde T^n-J.OeK«^ pctcauim us. Pencit 
cft tn lufiuni choru^ o tc^ vd, nolu |U £ 
X»kas,cutn P er difcordiam ,ua .c u u. * ^ , ^fcordiam, & 
rcn^ difp^cn^ 

*i ii|onemfignificat ; I £<:it ftab ^?\f t c ^ rija£ , sb orabnm,te 
defiftentiamdifluesCit.Efau^cle^iai^P^* fc^mt 
iuuencs in infii m rate ^^/J^^S^ , vel Jaborent 
Ke, jJles rfeuoMt , c jU , ad i"« d » ca ™ f £ pe i conftantiam 
& nt deficcre , r ,m / aC L e fincSm?«m P fe^in« ca- 

W M„c non efl quod paffim forrridab.les funt^u! M ^ 
^hSm^.senimnoneftillk '^i^mbt^ 
lfint noccndi m-u ftas , vti in Sarr* manto; um p^rcufiurc Afmo- 
Einoiuit Q,oniamtpm t nnoftra U cs,ficvoK-ntepeo,pec- 

K er iw/cckrdipurus.quemadn.nnahcuHisCcnfcientia^ 
; C mu,l,t ( ac mctt: ienio m eolcnda religionctiu) at«mi» , 8e 
diiigens eft , cui prwipitaraibns forf e ncgoti js non acctd^ , tfg 
prcces voiaqi c omittcrc, ouibus fe m r ei prafi dium , a ctntc j- 
1-m quori iccomnKndarc folet,non imuna metusftle lecunm- 
mtim qnemq rcn-at.atq. afficit . Tum quotidiana eiustei expc- 
pentia f-tis efi do«m*cnto, qua uon leue ab ea re pencttlum pie- 
runque nobis impcndcat . Siquidcm»non folum mopiu2n.tCi,ac 
ftpe dormientfsde ncfie vcnenis fuis aggrediunturj feo etiam 

tieilantibusfic ftwuat iufiuiasivthwaano Confiho* « pionmc- 
- •* - - ■ ti* t £ Co^pendijMaTe^carum 2 

- LA&Vsi videantur . Extarit qnidem yarfe de Jis jfc 
°r - V k " H^ranbus narranones , que lcfton m feoc abund» 

Exernpla . 

5 j„ m «rW«*fcenrem duxerat vir fencx, ianu# 

V C ftnnriTonfuetudmen habuerat , eriamnum vxorern 
ante nuptias ftupt, «.o -n .uet ucu prr f,rri , nec xtatit , 

f? 1 V rU fimer ea « dan poftulat • Inbec vidna, I,are .ocata, 
fcabet.fibi luperea rc m r pro n>ptu,quod ifli mal» 

* d ^m^rZc6dnt,illico 'uuflun, f-finrus fit pe egnnunl 
txqua fims mar ]™ ■ pr-oximara cienam,atque apponir runr» 

iU T I 5? capft™ «Kdcinde fomnns a- fiior complefii- 

1S *9B tie deccptam videns.quod cum P^mi ■ * ! ten u* 

•^^oSScidiu^; rem omnem marito vt mc p :a, perfejj 
timet, tota rpU exc c.m p et ir,hu>us m euu. ar - 
gaque fuerat, aperit, «ranqu ven n i j c iens,isnWfnt ■ * 

rem.quoillumfummopofc^b^ 

t)cm octaiic-uciu j narri orduie omin ; <-\ po 

fe9^^»™ ro ^STa e Tv? quibns n. rv- fr tle- 
Witam,acm } n IS t™ 

gium fr*udafle v^debatur hommen , e- 3 . . r :; ,. | 
Eciperet,quod,&tecitaI» quadatr . herb ^ v flirpr , it 
datLsicqne ipfa S Ki-^i. Llber Secundus .' tff 

*. i u«mr bdioA: ideo huic primumtrai;ciefttiri««m qnendam 
^5 mblcdinum properanti,adiiirente Damonc , ttfefci laccum 
^T^excumt Lndem,rnmeiusequis mperinieat nonmhil 
• /maqiitellofuomedKan, . quo factum cft, vt cx ;'. is du* 
T",o mo» ercntur , reliqui motbo cor.fiit.ati, languoietn m 
ev f " S ^" trahcrent. deindenon multo poft feiem mpntita , ar ; 
W L^rMbfcu cius domum nocruingrefla , codem puluere bmau 
^lne ouer um lethalttcr infecit, tandcm , & medicatum pyrom 
? dhD ,J" n , isGerbeuiUeum conrendens inituruserat, depofatt, 
In If] viatons pera forre excmifl«,qe@ is imprudenter fub a- 
f* 1 * fl\ t0 , ftatim graui motbo correpcus , vix pre dolore do- 
S^wdSfe referre potutt* hzcqifmimia Pzmonem vt, ec.ne- 
J^Klun, prxdixifefed eriam illudde ponSdo m v i»m py- 

roconfilium tiuspropnumimfie • corcitruerat Pu f e 

rathannsr Metenfis uunneinas, &odium m le ^ id B01 

LflafCeleahancob idilla impendio vlcifci cupiebat fedquara Cer[r] . k 

w faci cm noxe fnfpicionem cffugeret, non videbat, quocW 
ft « mfi dias f«ret ab ea dilifienter obferaari, repcr.t ig.tnr vt,m 
F ocmon , qua idturo cxequerecur,acmonuit, \ t pofttidic cum e 
fbrnttibusSalinx.qu* DuBe omninm quas habet totharmg^a ce- 
cberrimaeft,vna cddentes carbcnesfitellis fmsprcmjre c.emum 
rcfrrrent,pr*fto adeftet, cum Lollx fua ceu rUrbine deijccrciur , 
*c in eius os propere halitum fuum cfflarct, ficcn im futurum , vt 
partum fuum ante tcmpus,atque in maxim.s do.oribus e,j, crcr; 
quod vti verbis pr*ceperat,fca re ipfa eft co hfequutum, uamq^d 
num deturbarx fiteUs a Dxmoiie peifiata LolIaimpuHxCarha^ 
tins fpiritu,e veftigio in vehementiifimos partus dolores waW , 
vixq;domum fetis mature peruenirepotuit . 

Condeijlana Granfanctua fera iam nofte nens ad Incernam fo- M€ „r, 
!a, smmo voluebat, quomodo de Earbara gratiofa , a qua pafia iui.ij* 
erariniuriam^pcrnas extgeret.-praetio fuirdacmon felis fpecie con- 
fe)cuu$,authorq; niit,vtlimacis tcfta in puluerem comminuerer, 
eoq; illius veftem confpergeret ; aniplexata hoc confilium obfer- 
uauir ficuti commodc id explicare pqflet*nec longius illam remo- 
rara cft occafio , nam repertam Barbaram obfcuro ftabulo m pe- 
cutlum prsftpia paleas comportantem,vna cum pecudibus,quas 
ibi et fttK, illo puluere fufl'udit,fuiiq is protinus omnibus ad vnum 
lethalis. . 

Eopofteaminiisnoxievfaeftinpleciendafilia Antonij Gibo- 
fiiiiam tumiridcmilipcam abnndeafpcrfiflct membraeiu ,leui 
tantnm morbo ccbihrauit , ac cum aiiquot poft dies fanandi ani- 

Z mo I? 8 Compendij Maleficaruni iT 

moill.meodemrefpcrM^ 

^ Bcari in quo.hoc adMcrtcncuam cft phaimac^ o 
? n, efTe i nfitam ahquam vnn cer tam, cl e ' a J „ * 

< dem rcs adtam rcpugnan « tol efficax M ^ fitfa *■ 

«bhmii- AlcxixBdhonx freq^' t ftas re ( a - inrantatf 

1« ,d - let,vbiquondianaeftOon ^ 
grrel'/. cdmm peruenerat,vt »arn non voau «^,led fi fe ^ 

i» «7. di tantrnn tcnererur Ho c «d ^« - £ 

iudKarct.qucm ccea u obtecrar x r ^J; c / dj qtli dieserat 
miffis verbis volmt :pro'»ncun , iulc p. r. ^od - jn vkimm 
pridie ^atahs Chnfli I ormm J^i , n^cr J. ^ g 

vrbcmeratprofec^ ^^^f^^^ re d,bat . Hu2 

mitenere uolenter correpu.rr , ^ , f , a p pe ilaba- 

femiuimim deieat m crip» m Don ^« 1 ^ a fe ? f la erant 
tur ) ac ad bonam euis vxoren n ad.^1 fH t * m nt offi . 

uauu,acquod poruir « uni1 -;" , f 6 mrer jt- ^oibidiC 

er at ut mxchos imroduxHfe putarctur. 

Od.Ua Boncuriana dixir , mons efle Sort.leg , ; , q m in t 

'tr- amfafturosputan^qmbuscalamit^ 

^ e m Cus limcn tah pulucrc ante ucams hons confpj ^ 
iacobusquoqueA S athiuseam:ollcnd«uxorisHUlanj ^ Libcr Secundus 1 17* 

SblongecommodifsimarnuumfeaD.moaccdoaumfu^ mc 

"ffifiii Pardea : Martha Mergelatia nunquam fe frujtra eam 
^^mqSn tentaffe, prsfertim 6 hoc a Dcmonc fuo mfe ^g. 

Cfl "r nt idSperina , pyra aliquot , qus ex arbore uicini ( Ribe- 

nomcn «a tfZdAt, tranfiens fuftuierat , proprer ^ 
2 M ea dunus uapulauit , id ergo ,pfa doiens , ac al WU*»< ui* 
q nfdfciSns non longe abi jt,quin dxmon explend, defide- 
5So?c P ufaliquam apSrct.ia ictdfmti^ - q«o R.bem- 
1 ' Smrao nuneldoperasfuas contendere folebat , hcrbuia , 
""^miu Sdidk^itinfternerct, quod cum fec.flct. ac .lle 
SZm ienarus locum eum eflet fupergreflus, illico m eu mor- 
^Sirfqm uitam ,lli „on multo poit cruaab.bter abrum- 

pe S t , h,IinaRavelfecontraFrancifcum Tibicinem ( cuiusvici- 

ScrwoSpecus adaquaW puluere virulento contaminafllt , po- 
Sdto £ equabus tres ek ad prafepe repertas exaiumes , at- 

^SVMorelius, cum pro fonbus Vuolfangi Ha^g^ 
affinis f u iidfedfiet,accolocifortcitcr ^tcsh ^ 
S oontraclo morbo « co non multo p oft mifernme mtcnjt, ,1- 
lac eriam itcr habens crus fregit . f 

Catharina Metenfis.acerbe fercns P.ftons cnmfdam «j»»"*» 
a quo mutuum panem rogauerat, & vt hanc rcpenderet M w. 
dsUmsfuhmplorat aux.Iium : aftat ,s momento pro fuomp» 
dili£?ens , atq; officiofus ad quamcunqj vmdifta: occalioncm, atq, p[wnh< 
ea grana lll, herbas fuggerit conuolutaspapno, mooens vteo 10- 
co illas difperecrct.vbi freqaentior is,emfq, famiha eflet,nec _mo- 
jaacccpraserTudirinporticum, perquam necefianus m yicum 
e rat reqreffns ,ctii,dum infiftit Tiltor,poftqj eum vxor , cV liberi , 
©mnesVodcmmorbocorrepti, non prms conualefcunt , quatn 
Saga mifeiicordiaductaa dxmonc impetraflet , ex ea valetudi- 
ne"vt emergerent, atq. in id herbas denuo acccpitj quasdam 
eorum fubmifsit cubili , ficuti facere edocta fuerat ficque con- 
firmata a morbo valctudine , ad priftmam fanitatem omnes re- diere Drigeut, & Odi! ; a, cum in eiuspagi , vbi domicilium habe- 
bant,coI!atione,iiu1i<Siont'q;abexacio;ibns practcr modum ( vt 
ipfirepuEabantj efleiit cenfici > atqjeam iniunam infigm aliquo 

2, z darono . 1** 
Buxcrij 
pu^rcu 3. 
C-lrnd 
Ma-tij ■ 1 g * Compendij Maleficarum I 

darrmocoerccre,ac vindicare cuperent , non d.fuit , qtii p ro « t 
ofTcnfiouc eratum, conucnicnfquc couillmm a^rret, dcmon.-Ta. 
lc antem idfuit, vt ibi quam latifsime ventnurn fpargerent , v bj 
cius pa<n pccus frequentius pabulari folebat, quod vt magiseffet 
illi in promptu. indicautt pofle confi ci ex primis qmbufque.quj^ 
offerrent vermieulis,vbi eflenrfatisaddifptrgc-ndum attnti , $ 
comminuti, hoc i^itur cum fccincnt.intra uies paucos pericre n 
co paeo pecudes centuni qiiinqnagincn ( vt I ngcus dixit ) \ cl 
centKin & fexaginta ( ut Odilla ) ciucrfi enim mcerrogati, in^ 
tens pratcrcuamin numcro conuenenmt. .... 
o* U '« loannaf oireha.cum a fe medicatam offam vnmerfa vicim fa. 
te«ftr U Bi ^-jj^ dcguitaflet.ei tamen foli intcritum attunt,qLicm ipia animo 
f. 1,J Arrii"; ad cKdem defHnauerat. -;' 

FubcrtulaKuxeriana , hinc tmqne miurws rucrat e mnntcipi- 
■busquidam , eumqneabunde vltura iam fibi vuUbatur, fi vaccat 
qninq; quarum prouentn fe , famihamqi fnam fiifreiitaoat, veue- 
«»■> ' no toileret rpericulum tamcn crat,ne m facmore dcprenendeifi 
tur ■ fi fua manuillud ipfapatraret fingulas medicara urga con- 
tineens,quem morem in ahis fuis vcneficns tenerc (oUbat . ifto 
.eiuirmctu,vteam liberareteius Magiftellus.monc t,vt anteluon 
nis hori*pafcua,ad qiue frequentior pecoi ss crat appulfug ,vene T 
nato oucm a fc ante acccperat puluerc.confpct g- rcr, reftareqoi. 
dem primum illam,ac vereri, ne ea lues adviimcrium pecus pm 
uenitct,cui tamen v o!ebatparcere,prartcrquam illms vaccis,qu£ 
^ntimtah infortuniomnlctatum cupicbat ; recepic DxmouiKflf 
tum qumq;vaccarum numcrum fururam omnem noxam , iriqtic 
euentusradem comprobauit,nam fols ilie cxommbusperterunt». 
mt in morbum inciderunt , <' : ? ..' . . j 

j. hail 5 Iana Armacuriana , ea fpicarum fafctculos tres ex agrovicini 
01. Apr! fnbtra\erat,atqdn Alexie Cabufix proximum hormm,quodiso» 
,JS *' cultando furto maximc effct opportunus, drpofuerat,fed non it« 
clam.qnin & Cabufia forte tum .n fcmota aliqua hortt parte opus 
faciente aduerteret,qtia: cum,vtefrmulterum mgcmum , uicinis» 
quod uideratpalam tecifle^arque tx co lana non modo male au- 
diret, fed etiam m difcnmen aliquod ueniret ( nam furti peena, 
etiam oleris ex horto alieno fubductt eft fufttum m l othanngial 
dici nequit quanta ira, atq; indignatione in illam exarfent, vt 
q.uepoll hgc non ccflaueritomnes uias,rationesq;exqLi rere,quL> 
tam infbmem iniuriam pro hbidine tandem excquerctur . Ergo 
ardentius hocin foltitione mcditantem.dacmon tlk, cui fefe a## 
dixerat eam aggrcditurjiacrepatqw igiuttiam>qur hsnc in ^ atlO , 3. notias. LiberSecumJus^ 1B1 

r ^rkudinem pafTa efict taridiu refiderceum paratum fe > 

*^ UC ^XSretur modo,aut prouinciam dcmandarcr, i,c 
^et cxpertM ^ h petmant^m ; nee mo- 

cnim '"r 1 ■' i^iMara cur^aduolatfedulus ille rmmitcrad 
ra > vt k l»rtn tnm forte ea cuftod.cbat in pafcuis , atquc c* 
Akx ' £ n,' auod in nroxmias fcgacs euaferat, ad armePtum tccr 

t3ba mctul frageret , dc cstcrcq; rclinqucret adce cx co cafu 

- ,L vtdomumfcmiuinamreferrcoportcret. 
^° nTt w a iuo^excmpto de Bernardo quodam Bloquano, 

SCq a-m lana a £52 opui « qnodam rure i aciens cum b.g« ^is- 
qucm cumu« ^ ar £ C ntoratum , vbi merct. ahqnot com- 
nroperantem anuBaduertiflet, memcr pridcm accepta- 
Pirar £'ic tameninultarum miuriarum , ■dcuouone , acexe- 
rum ,*ad« - j -^j penr , K a mvixadhncm ipi jca- 

^Tratcumdlc e curr u mquo fcdcbtt P r*:cps tanta v. deie- 
vt uhcoexanimatu, fu , integro niMomnius toto corpo- 
c cre v!!o faucm, ve! hv.ere dctdorato , vel tumore 

vci denique I axato;totorto,aut vlla fut parte fcfo.vt ,1 , 
*cqiuti,vci m toCTceptofcB omnes viio momento ipiritus 
St Slbii^t fcuirei fidem , nc qu.s putet a fol* 
r u^onfemonccflc medicatam,f«atv* « mommbu, co- 
?~ «tlm fuiffe fcoannisAurigar, qui iu illa protccticneBloqua. 

ouam a S "a co^ofce, etur.in vulgus fpariam, m .ndicatam 
SrowSq«6d necisillmsncua.aiqueinaud.ta rano argu- 
^cntun'decitallat*ab infoleutiore aliqua vr, ac poteftate >n- 

f ° Nancdi , cuxdam Malefiea , cui afinarix nomen vulgus fece- 
rat ofliatim ftipem cxpoflulare folcbat,<Hufq;*ta«,ac incommo- 
gtvaletudOificiatn mifericordiam potentiorum erga ilJam con- 
citauerar, vt ab ijs ceuin dcmenfum ahquidquotidieacciperct, 
ciuod fctis vit* haud *gr* tolerandre rffc pofler . Cum igitur iuo 
mort ftans ad proprafidisforescam fibi dari jmportuw^ petc- 
T ct, acf/m tn autpkatotegrcdiens maiornatu eiusfihus luififlet 
in aliam horam,vt facdferct, qudd tunc forte domcftiets ncn cf- 
fet erogandi otium,hcc iUaindigneferens, qnodpromprum ha-- 
bent m orc Sag.t omncs, illi cft imprecats; ncc mora , quafi peoe 
in fil iccm is impcgiflt t , cafu f deo vioiento r.rocubnit vt pr« clo- 
lotc domum fc ftatim refcrrc cogeietur , vbi cmnem rcm dorr.c : 

fticls. , Compendij Maleficarum T 

pru denda Sg«35^S^SS fc a fergo pcrcuhflct, nw 
hi que iam dubitarc qumcx cu crucismu- 

ft B ^h^^tt« namcum mdignabundu* 
tamcn poft _hxcqu «1 £J el rcnu nciaflet, multo venemcn- 
m0 n quod fic fi uitra ^ten uuer Adolcftcntc m , vt pcrgercc 

«us i faim ^ " t a dc P m llH facilc cratfacerc ,fi itn . 
qnoujs modo P e ^ c «'5»^ preca »onum , cruafq; mun.mi nc 

aliquandoadonretur . no M f £ igitur non 
bus conatibusipfc ^^^™ n _ ail ; feile ftra brachiu* 

proterens.penacnro r pcrque eam tcneftram pracepj 

Ius i H blim, 5 a «rg to ^«^^ dcmum refcrecur.vtl 
tanro.mperi dcuce.etm .vu f iu compos , patrem 

tamcn poft ahquo horas UcUu v ^ intucns . noh } £ 

?S53°b .ftud fuccenfcre inWniu» , 

- q» lt > r at ! r ' ni h^r cul na a me eft omnis, fed cxtrufit mc forai 
namcertc procul bK cnlpa am ; inen5j f upcr ]ndufl4 

dcprimcrcr 3 ac t j " 

^LcS^inxtanum iacentem.acproftratum reperturn fue- 
cercr.K cerrc buju, fnn . ..j™ horreo ad vfum famihsrco- 

. . ^f^r^ £ SSESSS Vcrilans dicere , aKquoc 
gC ftVS vi a funaus eft: Accid.t ctia intra paucos al ios vt Afina- 
P "f S ex AHSim Maleficarum indicijs , tum ex diuturna , 
na , la tutn ^ exA im ^ , f £3 rc m _ 

oua ^^orauerat To „ c!ogi j s tcftium mter- ■ 
quifitione m vincula ^onijcer 1 tandemq; rationi- 

Ub..... f .TOgauit Kemigins , ^ uw f «"JJ*^ , de „ jt , vt f lU fecus admifc 
bus ,ac fi« p vl U ~> um w - de^ , qnod totiden, . ' 
omn.a mgcnue fateretm imcr 4 fi reat auit . Nam iti~ 

t,m, ac patrarumtut-riL omnen), vti ge- 

«ciniatom £ „ far.rcA™ mors^ 

fia crat,enarraucr-r,pcr. exitq, wrc 11 

hi^d^fu^^^^S^ cx arborer-o, 
Rufho quidam o «otuni vn- arcam de.jciensj 

atrpatan ,ahus tnndirc^s ,i ^ =x ■ adaptanS) nihll eti» 
in fummo ahus curiu ianum couunnai.s, ac aa^ > LibcrSecunduf^ 1*3 

- dctrufi um» , accompafii funtin terrrm 

mf.iuet, « dai " , b ^' " Vemore ,5 quo iosnncs Rotanus fibi fru- 
F Pvr^cratin^cmontmore e ,^ abdnoloco 

•tq; <# eB £!eK ? MttU nibilomfttm eft & ea arbor a IH fidc- 
e fauabiiseripcrrt - r 3ns pyr3 decerperc, atq; U 

p rxdx po»« V' 'V 5K ad vindielam acccndat . Ergo , vt 
num monftris ao 1 ea ^ -> ft turbine fub.to m- 

illlCon ibetom^ 

soltin». ac ,n t r i.ni > lc c«, rentes ad en* cla- 

fe loco pnns moueie noi. pi ■ > - i cdlcdlc bant , fubnm , 
^■quin.ncmojc^r^ 

atq ^^Kotl^^Pr^um fpontanea foa confeffione 

riieiccir- . , , . AnraHofelom:ea filium habcbat Tnfutar- 
r Huiasgenemeft^^ hcrus «am adhi- 

in fatmilatu loanms «a*™*™ « xt er is , qui erant in fam il ia U . 
Setaxob fr^m iSS^fSS , occafioncm fcdu- ^ 
al Smulab2t J iddoknsmat« Cl m al!qi)ail dois inmenta epa- «tj, 
Io captabat , qno id f a aet , a c hlfidcrct . accc . 

fcuis domum reoucci - fubdufia tamcn omnium ocul.s» 

niittebatur. „ . - _ ~,,j;- r e t\tlx frecmcn- 1 anfc*n«* 

tes fnerant, vti fepe wimtas ™™ x £*™*££ m ;i la co^tatic- ^ 
occafioncm , acproclmnatcm.p^ 

fgt Wmadmodmn vicuram Utcnti aliquov cnc r ^ 

So id enrm clam crat faciendum quod ^P ll ^^ es „°^«" i f 

"bi d tcrius acddK&r , ,d fzctani m Ff^SS, 

3n,tur dc hoc cum Damone conmium,placcr^^ 

ni ri facercinterea , d«m jsmvibc p ^SX S 

dus quod acciptcbJtur faft,,fi dom, fmtfet fegWgJ* 

K c . Ecce vero vicmarum sdntm occinfis , oblc ^"^ a b,cns fo- 
a udirurintusmi:lr 3 bnitcrciuIan S puer,quemmat^aD,c^^^ 

lum domircliqucrat. Ac C urrcrc,qui a ud,cbantomnes,acpro, ggj Comfendij Maleficorufli I 

' ' ^in-ere, ^ifiiri quidnamiHi cdnti S iffct ) quocramortt u£ 
? ? C .£ « C V crc illL P rums candent.bus vndequaque coo- 
tC ' :, a^c obrutum:excuffere c.tifhmc^um cums de r.xerc, 

vtuuar.tuinpolkntitriidicui.it». • . peruatratur i<=i, 

i \? ■» Jnrcr ipfasi! orum manusmoncDatur . itrja^i um^, 
bat ' a ' ^XThaud dubie hoceflc incctpriim.qu» mmh darn-. 
tur rumorlthere ttauo .a im m idcuco dc 

nophires ^osa^cm ^ m m fi mil!aba ;ur d.fqmf, 

^jfi^SS "c co rcs rcdhe v.U cA, vt mgenuc; 
fones fieri cctperii ^ a " am ple&eretur, fingula quenuJH 

modum eflent ^^^rDonibiis^uos in prox in : o toco 1 L.b c,ne-. 

^Seocuidamn^^^ 

qmdexhauriret, m ~"^L omncm fpir tum fic mrcrccpit, vt . 
, ^^^^^^^ 

miffipxmtentiadua^ MunidpdB 

K«j ■ fuum ajtenus oculi «aoeniu m ' d fort ,i ee i 0 jdpcu- 
moni fuo dcdiflct, ^fa apudq ™ C ™ am adai:x!t id£ 
dcns fincere eftconfeffa ^ u Jden infl|6mm> 1 afi ^| 

Jsquiminus P 0 ^" "^Cr vim ramo" cnm tamen hinc indeq^ 

^onemorteajiqua^ 

lacobeta Vuehcr, cum, an, m ult d u P nec vi , 

Rumcusquidam^ „ 

deremquarationca cx ^d P ul . ot j eruaror);andem M 

fcm (5^™f^ u.e J =,cn m ciu.ge» 

rcpen, qua id b . c ™™>"*™% ;. Qi > f, cic ns vcrfarctur , fpinam^ 
nu , dum inter dumetaepi.s •-• _ fuicius, non prha 
«hementiu. tacofir, vnde ^nttg. dohSir ,urul ilh 

ct>niTaluit ) quimcgomifertatamdui liai!0tpoft 
iremonecurat.onemiiiT«ro,qi.i-n.cLKei,c ^ 

5Uin interiore fiiua lignatur iniufo m vulnus vV 

canualuit . pt Llbcr SecuncfusT l85 t>entorbis vtirits a bxmcnt illatis . 
Cap. IX. 
po.£U'in.a , 
yicena, & Calenns^nm Hippocrate negant vHos 
morbos pet 1 ffmones mot tahbus infcrn pcflc^ 
hos fcquuri ftmt Pomponacius , I euir,us,& 1 em- 
nius.non qnod Psmones id vcHe nonirct.ant, 
&ttos malos etTe non negamnt/ed quia morbi om 
« - — htsnatura.nSusex caufis nafci qucunt.. Vernm 
«untu re&a hxc ritiociiutio eft ; potcrunr morbi ex r.aturahbus 
caufis orin,& non poterunt Dcmones morbortim nrogatores icu 
imtniffores elfc ? Codroncus,C«:fa]pmus>Fernehus; Valefctiis,« 
alijoptimi Mcdici ctim [\Hicronimo , a D. Chnfoft. bT>. Tbo- 
ma t & aii js Theologis contra fentiunt . Iuriftar quoque ,exqui- 
^us&JrchardusrfopTime probant. GriHandtis e fcpe citatus , 
fed pluris adhuc facio facnr Scriprune firmiora reftimopia. Non- 
neriabo!uspercutrit/Iob vlcere peffimo a plantapedis vfoiie 
*d vcrticem ? Non nc Diabolus lingua , g & aurium vfum altej i 
vfurpanit , quem Mattheus hmancum vocat? Nonne Saulem Pce- 
tnon b pcrarram hilem diuexabat? apcrte hoc docet hif^orir , 
airenim , exagjtabateum fpiritus ncquam , qui pulfante Dauid 
Citharani receckbat , nunc viacanHis , quo nam pacto Dasmon 

A a tnorbos Matth. 
b Hom. 
54.1 ri 
17 H a; ici 
c. 1 . r. 
irj.att.J. 
4. Jik 19- 
dcctcr. ca. 
derj Ui- 
gica . 
eq.6.v% 
«ct nu. ij. 
f Icb !. 

q.i7.Li:c. 
c.rcrf.;^. 
JWatt. 17. 
vrri".i4- 
h J. Rtg- 
16. vcific. 

H.i5- & 3 8 Coroperadij Malcfic HiflS . 

iia, morbosinferat . HocFrancifcus Vakfius i acurate doa.it nc iR - 
" t: ; B: : - Sum cflecaufarr. cxteruam eo q,,6d «trinftais adiu-n.t cor- 
rrfe S atarus , & morbos illi illawnis , fi niorbi cx matcm 

hn vcl ol ftr u6is radidbusncruo.-i.ni . C -«.rat.s caufaelUel 
furdSth roS cxaemcnta ad aures , vel oa.Ios toac«uando . 
SSad odium, amorem ,ad ? lias an.n,. Vf^™P» 
"* iXcendas mouet imagines , vt m .n»af : nint^™j^ 

fii. fennam , & ca.rmccie i r; i * > , rifalpiniis.ouod ci.m 

' Sh b«?uuo cnL h*c marcria fttoil ior , * rcmuor , 

hoc quodm.cad lc 1»» «crtor.St cfficac.or.fcict omncn, pm*. 

ifiX "nu ipfum vcncfi.ium nuil >rr, vim naturalcm 
^SStW q.« <* pafio Pccmon opo 

Exemtla. HfW«»oo«!«m pctfona* «vic* f«miii«r,bu, Archidmil 
copulata in prcfcntU Nota, i, .ccur.rlum ,or- 
' - mam Scpofui:. 'umccmporc.rg.nKa™ 

^,d»pcrfK«mf!S^^^tm^«q..V?nn.'a« Llber ■Secundus- ; 

ar ^lorii^ristaBomina non mitigaretur , aliqnantulurn m- 

*^?oftThoc P opter coUodum veftrum . TuncMakfica. 
^SS , an fim fuperft.tiofa , vel ne , tertia me tu fo* . 
ftj ^fprobamt euentus ! Nam tertta die mane,mc fcdence id 
Tr ^ooreheudi: fubito tantus dolor corpus meum, ac muafit 
* nfftenora ut non cflcr pars corporis , in qua non pun&ic t 
F ^rribSeu«rem , §eou\do non aliter mihj u.debatur , mfij 
Eu to inuc gnS carboncs eapiti mco mpcrfundctcntur . 
^So.XpoA i uerti cc, ufque ad planram pedis, n. 
f lltXm acu»,vbi non fuilfet puftula fanic repleta,ficque i» 
SSSS^^o, ac tantummodo morrem oprando ufoue 
Jd «Stua reftiti . Tandcm maritus donun* mez.ur fta- 
iulum auoddan» inrrarem in.uu*lt»at ego paulat.m mccdcndo , 
^—Xre.dum ante oftkzro ftabuli eranu^ecc^iwnm^pec- 
KE^bTfupa oftmm ftabuli,& eco, video,tunc i!1e,quan, 
remo£,quia fo- te mcl ius halcbis,tunc cgo quamum 
^Co bu bio mc ad oftuim tenente, cum altcro P ccl, am »p 
K«di apenas inqint r ominus,& conndera diligenter ibire- 
Eofi uSSSb pccciam folui plura ibi mclufareper, , pnopue 
^m«ana ouzdamalbaadmodum quo poftnl. .nerant cor- 
SSmfo/emma quoquc,& lcgumina,quorum fii*a!ia, nec edcre 
K-cSm aut intuenVcnm oflfus fcrpentum, & ahorum anima- 
f?m fum mtuita , & fic ftwpcfacta , dum inquirerem a Dom.no, 
agendam foret,ininnxit,ut in iguem amcta pronccre, 
2 r oieci,& etce fubko non poft hora: fpatium,aut qiurtale,fed m 
Eomenro, nt tesUlxiu ignem tuetunt proieft* , omnem famta- 
terapi^inamreparaui. 

Snbdit idem . Mulier quxdam nupta & honefta acceftjt <l & iux* 
ti iuris formam, ntfupra depofuit. Retrodomum, mquit, habeo 
niiidsrium ,eft Sc illi comiguns hortus nicinsc mese , unde ctim 
cuadam dic tranfitum ficri cx horro vicinx ad viridanum mcu , 
non abfquc damno perfpexiflem,ftans m oftiq viridari J> & apud 
me ipfam couquersrndo ram dc tranfim,qu;im dedamno, vicina 
fcibito fuperucnir,& an fufpcetam habcresn mquifiuit,& cgo ter- 
rira proprer malam euistamam, nihil aliud , nifi ha-cverba pro- 
tuli ; grcffus m gramisibus damna demonftranr , tunc jllamdi- 
gnara-quia id viu- forte beneplacitum , me litigiofis verb scnm 
iaimplicsre nolebam , difcelfit cum murmure , Sc vcrba,qu£ 
p-otu!ir , liccr audirem .inrclligere non potui, poft paucos vero 
iicsingen» infiniiias mihi iupcrucnit.cum doloribus ventris, & 

s acutiK Tofi cake 
lib-s.Cof- ' 188 CompendijMateficarum T 

ttutimmw torfionibtis a latere finiftro verfus dcxmim, & vJcfc 
5 ! |1 dtio «ladij efient peftori infi*i,& nc thu, noctuq; c * 
rn^pbu v fnosomnes alios inmuetaui^ co.fl.cm.bu» hmc , n . 
de pro confol.tione, accid.t, vt I.utifigulus , rrafawm vic,n a m , , 
£ Tafcficam aduiterinofiagitio habuis in Aniafiam, finuh 
dovifitarionii gratiaacccdens , & infirmitati me, companen», 
poft verbTcOnfolatoria abfceilit , fcquent. tamcn cie idhr.e re, 
Ht Snter alia confolatotia fubitmxit cxpenmcn: um c.pia»J 
aieTmarcficio vobis kxc infirmitas courigcnr , quod h fic re - 
pertum fuerit , fanitatem vob.s rccupcrabo : acccpto er- 
lo p umbo hque-faflo , & me.m luto rea.mbc.te , pmn.bum m 
ffla mamuplenam fup* corpus mcum ippodiando nfo 
SvW qn^dL imago & figurx d.uerfarum renun explum. 
bo : conVello appat mffcnt,cccc ait, ex malefiao vob.s h. x cov, 
riak infinnitas f&fuper limen oftij domus , rna p. , s ma lC f,c,| 
romincn " accedam ns er^o, & ilbs amons mcluis fcmr.ern.fie. 
SStus cum co pariter ad tollcndum ma ehuum m,c 
Sd-m X cTmentarius Jimen oftij «leuans manto c,ut , vt mj I 
"mn in foneam , quz a PP art,erat , mkteret ,&quscunqtt : ,nn* 
rirtf cxtrahcrct,quod i fecit , nam pnmo .m: gmcm quandam 
c Sm □ lo D ?i udmc vnius palmi vndiquc pertoritimjita 
temlu duas acns ex aducrfo per larcra admodnm qnc . , P fa pn 
Ses a finiftro latcre, vfqnc ad dexrrum, & e conuerio pc fea- 
£Sf ottixMtmni. peccias panniculorum dmcrfas , * p ur - 
rra a» ^rana , quam fcu.ina , & ofla continentes , ficque Ihsm 
WuTcSmeftiVcPO conualui, fcd non cx toto nam hcetrqrtu- 
^Z anaSL ceffafient, appctnufque comcdcnd. red^t ci 
ir te-o priftinz tamen fanttati vfquc m prafcns mm.me ft,m 
reftftma vnde hoc quarebam, qttod prtftma fimtas no redibat, 
Kffponm 

S co ^aht, prtma mftrumcnta rcpofna co^^ 
dum inquirerem,Rcfp. examore,quo am.cus amico rcuclarc lo, 

^Cmne^Xperatadmirationcm/quodnarratC 
ma , de quadam puella Louamcnfi , qn« «"batnr Cath ann» 
Ctualteri, annorfi quindccim, cums curs ipfe T™j"l™™m £ 
qu , cum obtrufum a gentih^ cowanea hbaire- , ^ 1 ™^ 
med iffer m morbi fimptomata mcidit prorfus ^'S^SS 
ipfc fpeflator quotidianus vidit illam ajc.cntcm^tot talu,^. 
ta, vt ipfc crcditurus non focritocuhs al.ems . Oflauo morw 
menfe/masuoniffu pcr pofticuia ciccit Angmllam l prefi'^' ""7,,,. & oa k & catida vniucrfa,vt angttulis folct, foHum guu ftepU ^fticiim.indccBmimpctucxilirec - - „ - . 
retper E*^ atamQ ae fufpcnderantloco iubl.m, ab amnu- 
inortuam excm ^ _ mterim ;> ctepn euomcrc uv 

libusturo,repm CO piam hnmano lotio non abfimdeim 

rt tem ;Si , durauit ea vomitio plufqtiam quatnordecim 
r ap ons ab ■ - - dltb us exoncrans fupra, librtt v.gint.qt.a- 
j lc ,, fingu lispror ^ ^ reddc bat qnotfdie b.s , terue co- 

tuor. Prx ' cl " ve ntre ttimor nulla m toro cotpor* mflatio 
piofam . & jpfa puella potus ,& cib? parcufinHcrat, 

cxtcrius apparep^ ' r c] alccrius matcnaE fciphum potita- 
y}xynumvim,autc abundantia , vt fpatio duanim 

U i } f ^rum taale amas duas implere potucnt. Peft hanc 
tebdomadarurn i con f c fthn exirc pcr vomirum ahu, 

aqu* copisn v «per . K. , imdinc , f cd long.ores a!i; , a!i) 
toptofiirum i umerc , cu t b canAus euelluntur , au- 

bmnorc* .^ »^; ^ quantit as,vt facile piiss quamplures 
^aque eft md ca p, ou H magrto fa _ 

J#«^-Sd SS. IntcricaisdciDde nonnnllis d.e- 
J ldl ? 5 & SS,m Tomirus , qni flocos ingcntcs pilorum eijce- 

T Slo aut uifcrino , in qua colluuie , & frufta hgnorum , 
^^^S^^&d Ugnonim partes adeo 
£. ^5 caudicibus abfoktisdefraftis insquallter commmut* 
bofaoncs vidcrcntur,vnguis ampluudinc ahz, ah* craffiti*, m<- 

SS, fons obdu&vctuftiore cortice nigr* . Paulo poft 
t-ceVit alius vomitus ni^cr,vt carbo.dixiffcs attramcntum vcrum, 
veifcpvrmccum, immocarbones minutiffimetritos, atqueper- 
irn*»s,fingulis dicbus prodentes adquantitatem hbranim dtu> 
rum, aut trmm, fepiffime cutn pilis tam copiofis,vt nuci luglan- 
di mcludi non peffent, omnibus albis,prolixis J & dunor.bus, qu_ 
cum per triduum ita duraflent, ekcit fcmel, & puri fangnmis ta« 
cjuam e vcna diflecta libras duas, nullius rci ilterius gencris pcr- 
mixras . A vomttu fauguinis rurfum fequutus eft aretj ac fi anti- 
monto tritotmctus Atiffct humor, OBtminoliquidus indics fcrc aa 

bliras qmnqacj aut fcxj at^ue hoc portcntum fepptimanam intc; ■ Compendij Maleficsrum . 

-«am ccnftanti horarum legc,ac fpacio perdurauit. Ctfij* ■ 

Xc.fed pauc.orci.gradaim quc atr orcs cerntbat ,imo & bre- 
SSStdi« » vtcrnn P riu, cx flat.o. t belcercm paularim , hmd. ( 
£° i, tandem aterrin ., ac velut c-ifl- M m i- ufl a minut.ffima per 
vonmum reddcrcntur , qu.ndocci que h,s,& virutemu* humor, 
& craflivs.quandoque fimilHimis hmo. enca Scptcn bnsnx. 
diwn.mcmbram truftamaiora camqi.am ,cntricul, partc.euo. 
mnit ;habcbaMh*cfFcci e mtmiic«cramor. S xarnof^lent af ,fra, 
Sun c contumacis , qu.bus profcC.O , vi rcetus , haroeidi ,ctun, 
Sumlicmsinaranr.mof, p.opa.inc ipcciabantur ,-uter, 
dummedijpalmilongitudinchas al:zlimtevcft.gion.bW 
S "enu.orc, niulto, fed pemtus nigi ar > venanim dumtaxtt veft». 

«?cre3«,mcmbranx temn non riiffirmles. roftremo «• 
Sa-unt St terti qeneris tunic* vaforum prorfus cxpcrtesaharum 
o^nmmteim.uW 

federathisaha mmw fubftami* , atquc figurxrau^quarnm 
«nini fetuum muolucris , nim huic tcnuitati adcrat n,.ra Tofa.. 
dTta "^umumranoquouismii^culomaiorffr.gmentaill.ui 
varia, fed tria prx cztcns rara duorum palrnorum amphruarij 
fupcrabant^rertcxta canalibus prolundis fiue tcrmmn.gg 
fc e a venice sri bafi.n Iccrantes, mutuo cancclios m rhonibi fpc- 
cem cfformibar.t . Non habco, cu, mclius conieram.qiiam cnn 
ft "aavipei*. cuamouan. nihil haftenus i mc .onfpcetum fu,t, 
«u pofle mento comparari/cd hoc m co pracpuc ^nnrandu, 
Juod fecundum longifudims diiAum , vclut cauans 
Jundior apparerct inculptus fibr.s tranfuerfis, & rarn pic, fus, vt 
in afnera pulmonis arteria . Erat krc rcgiopcmtus , taua.&arr 
Smlmmmenjbr.n.fanigio paulatim ^ 
<ipit,.vcftigiumrcp«fcntanicum «pulfione figi « gMfflH 
lar s fcu prcccmt numiilari.inalrcr.us finc fci.fim latclcej»,^ 
fcoq^ 

diffimilepnrfeierret. Vmuerl*pmc»nu.cem coap «a to 
anguill* longitndinem, .tque craffiticm f.:.s ^g^^S 
ferant,illudautem tabetwculnm ^^^^^„3 
tiofii S cxiflimo,per quam forte & folidH,& humid.s ad lui mun 
•ttionem ncccnanjs vefcebatur . /;,„, \-„\An ferj 

Foftqutmhafce.i embranas ccc.t , frquut, funt Lp dcs K ? 
tenumet i . quo, v efpcti fcmper «a, . horarum pcno^ magu| 
«in,rempcftatibui,animu;ue deho, ,.s ciictabar . tom ic ► Liber Secundus? 1 i$i 

f*« '^^I n bTnctc ad nucis iuguUncus quantitatem acceffir, 
S" itn K tXcLoms manifefto difaiminci^cb.nK.rquii»-- 
non abfque » coa5me t*tati vanot ab liiis, qm ftttm* 

^ '"^p^ccit , ut & uomcntcm uide, ig «»«&&, 
r«W ^" tfni ' S„ m ctdcntts audicrim , reaguo horrorc , cuni 
***^l£r Wttndiquccircum^, E ucftigto^agnam 
* nmi m , ;Lr ^pornomm polhcis .long.tudmcPirrcf ; & cr^ ti- : . 

difficultatc fccrcuiti crat t ftOC famporrofunj 

ftaminibi.s ett s t p }aidmn cx currebar,iurc:-ea tamcn, 

^ukcs Tcd minorcs ordinc pauciores . ac nigniKet 
t£ pili P" 1,ces f!; mnrm exccdcret fidcm , os enim rrianguiar* 

fchdurn iom ; .ntu,cauu^ P ^ . ^ & cUa; pa di . 

nC ^fet SSd " n fuis camtbus iufr uienti ncc mora , 
ccret k ra ; c radilie pii irorlim acJt s.ron.l* uarix fpc- 

ft^entt dic « t ^ n , (ltm!lim ra»tcn,& p« »» lapi- 
dtt* magn udm s pwgw a ^ ^ lun _ 

cSSSi" ent nftt harum mirabilium Dei pcrmiffio- 
2&Sf.3fe mmifh um, qui caufistamcn naturahbus, or- 

dan^o» 

£ anorauj dolorcm poft ftmcftrc dumtax.t ftnt.re ina- 
£ w d i*ft & ucnrrcm eius mann tctigtt , ad qne» conaftum 
Kcre uidcbatur fibi extr-hi intcftin*£ » p imrmttt quxdam, 
q^Turn oculis di g nofcerc ucoribat, poft ftxto «. mcnft rnnto 
SKeraorum uifcerun to. tura jpfim fubito ttm dira tnutfis , ut 
nec/oerbafnntSpreng^ 

emnesinquietandoabiUnerc pofler,8c quta dcucnf.imaMigi- 
kcfrmx n ifcricordiz cxtitit,in panc , & aqua fmgnlis ia^- 
iitinis dtcbni ieinuando , ideo & pcr ipfius fuftragia crcdidit fe 
fibcran, Hndc, & quadam dteubi opus naturx pcrficcrc no»cbat, 
tuncomnisilia immuoditta i corpore prorupit,& sduocansma- 
titum cum fiiio dixit,fuat nc re* iit* fantaftica ? nonnt dixi, poit . 

dimi- lu MaB. Et . 
Tom-i |$g Compcndij-Maleficarum^ 

JimWium anm ipatiumrcs ifta cognofcetur? autqiiii uidtt nm 
alSm Spinas , cfa , fimul etiam ligna mc comed.ffe ? erant enin, 
Spinxroftrum longitudinc umus palmi cum ahjs uanjirebu, 
irmumcrisirnmiffx . ' \ r , _ 

»»1..«. CaficllumcftSanaiSymphonani 1 .ucduncnfis Ecdefe p aii . 

5? & C isab mbe mihanbus diftsns.ub, u.rfiddis,*. Rel i gioforum fc, 
dulusfufceptor inasmz conuerfation s pariter, & opmton», Ab,, 
Ti : b m ad hofpitium fnum ahquando,quafi u,m raaem o pcrrra. 

«f&* S lonencula erat filia nuferabihmcommod.tate laboran s; 

Eta ^ d S"duaa°utla n goretabcfcer«dcfper« 0 ^-"W^ 
r»' fentiam , nec afpe&um ullatcnus rolerarct : Afk&ione muhebr, 
' e mtrix pcrfuafa.ut Sathanas Sathanam c, jccrct, famofum q«. 
dam maleficum accerfiuittfdtuit, exploraiut.agnouirA muher. 
Sm aTrcns infcrraram tcrit arborum comcc . , P ocua ucrb^j 
* Sbil infcfta propinat , mordct etiam dcnnbus propnjsbt*. 
chJ m m ftrTmuiieris 

X Z quidcm lau ^ore conualuit , fcd mterdum « corcie pro- 
cedcrr fentier. s uelut acus, cruciabatur atrocuer,donc c pcr mor- 
fuvambrachti, qnam nulla cicatrix obdir.erat acu, eauccretmi 
occaTt i^- crud de q remcd,um, fcd huiufc od. con F nid,«autha , 
pSresinhucmodum,qu 2 mtri g inta pcr rempouim mrenalta 

Kcrant,quxdam ut t unlgo ^^^X^^t 
Lttcndtsflh idoneaforam,n 3 pr ; ,nuttcntcs. ] ra . ei ca przd* 

SusAbbas^d domum ubi hxc fiebant ad;:cmr , eelebns eftper- 
fc>na . cuu s hoc opus , & a!ia non mdigna adrmran.ne na.ra* 
n° r fcdparcendum adhnc fupcrfht, , & nomcn crcJuh rer.ccn- 
dum huic pater anxn.suiifcrab.lem exh.be: fil, jm , nrcfir.cU- 
cSislu^bremexpIicattragcdiam ,cadcm horafitfides di- 
fi5& fennens acum mhtier ^cmcbund, dcp!orar 3 ,am peruene- 
far ad foramcn , folitus iam pWcrat eruor , lam perat.p. 
mrci^an par icul* ein. «icrant.& accedcns rr.us cx rratnh» 
faiu eidcm Abbati dcfcru.enscrucutam «rrcxu »nn s plunbnj 
^Smonii.mconfcruandam. Lrat Ahbas ^o^u.jaj 
tattgens in mrtutc fidci pollicetur , nec icrrum ultra , nec chah 
bem inde ptoccffurum. faftum eft , f.d mntats mater.a eft, 
^necdL prorfus cxrincta . Ccrperuut lipnn .ud«r .ar«hj 
q ualesuul^obroch a sappcl!ant,exq.,runoro.o,e, ! e^x^ 

pro ferrcis acubus egrcdi craffiores fp,n,s , & >.oa,c* !(>ng or«W 
£c ^ns tameu on^nes, ficur, nec acus fuer.nt -^tud mv d 
Ofaflitudiniserant. Sexdcciminhuucmodum m.ia «nnur^ Liber SeeunduS. 1 I m 

i^. mfnfestfv muliere ligna prodicrunt . Adfuit demum Re- 
?3!1 rrus Antiftes, cul dimfiitas feruabatur tauri mtracuft plc- 
«f r ' ! offcrtiT mulier miflarum foiemnia celcbrann, ficutpr*- 
* ,tU *? vefpere prxccdenti , eadcm hora lepnmum dccimum h- 
" P muliebri corporc egreditur, qtiod fub ocui is ornnuim 
S n«ras extraxit^coufitentem haqj mulierem Prarfui abfoluit, 
S2 ". r „ mfi tradens Euchanftiam ab omm deinceps cinufcum- 
* iat , 'rieiprOGrefFuiubeteue fecuram, [fic ab offinifcjus lam 
qnC aC,h, liberataadhzfit viro, filiofq;procreauit >> & vt dicitur , 
f ~a . fuperftcspradicat vhtutem , quam in fc ipfafcehciter 
«,if«pcriri . Penus de Fra^ineto dicitur Pater notus, & ho- 
,k inter vicinos fuos, vt fi qucm dubium nouitas tanta red- 
Heri t pX« torfitan liccat, quod crederc detraftant. 

Hic verbis fequentia fcribit Catfalpinus. Contiglt hoc anfio Deince(ti 
«& hlc vidifle multis fpeetantibns ; quidam a Dzmombus ob- 
Stf Es modointeradiurandum, modo poirea eirc.t corpo- 
«' & macnitudine, & forma per fe ineptiffima , , vtdeiior*; 
tencur ■ cianosferrcos pratlongos > ofla , lapides , g!o : 
bos laneos, carbones , aliaque multa, iri cukitra 
antcm ea regione, qua thorax incnmbebat, 
prarcipuc qua cor globuli multi reperti 
funtcxpatmis affabre efformati 
dicerfis figutis , fcd plurimi 
inftar fofarum perpe- 
tuis plumarwm 
tenuiflma- 
rum or- 
di~ 

uibiis, nunc filo imp!tciti,minc 
folo gUuine compacti.alia 
genera repertafunt» 
jn cerukalf, qua 
caputrefi- 
debat. 04 Compendij Mateficarurn : 

Qofirina . 

Vis nam potcrir narrare artes quibusdiabolus vti« 
turimiumerasadperdcndumhommes,quandofic 
r eus permittit i Affuam in medium verba Augu- 
iHni , a qua.* funt hsc . Qneraadmodum hoc fa- 
ciant Aneeli, vd potiusPcus , & quantumfien ve- 
Hr,perAnqeIos,&quantum ficri velit etiam per 
ffi/itl /neelos malos.fiue finendo, fiuc iuhendo,, fiue ccgendo , e* oc- 
culra fcde altilfimi imperij fur.nec oculorum aeie penerrare, nec 
fidncia rationis cnucleare,nec prouentu mcntis comprendeHj 
valco . Res profecto magni pondcris cft , quod Leus P errnit « E 
Aiabolum arrliqere femos fnos, non mnocentcs folum, lec! etiam 
pcrfecros , fanftos , vel vrcndo propnis vinbus , & caiuutaeg 
bns, vcl inducendo homines perdiroseorum incantationibus,« 
malenajs ad nocendum inre.vcl in carnc . In carnc ,lcgi«nus^ 
Euaneelio , quod dum C hriftus prxdicaretlwdeis , dial oiituw. 
poffidcbant, & varijs tormentisdiuexabant ncnnullos horn.ne*. 
cos in icnem immirtendo, & in aquam , quosSaluaror noltcr £ 
aauit . In re,Iegimus , quod lob fuit a diabolo danmificatM* 
f lijs m pecoribus, Tumencii &c. & m carne ipfa,quam '-O»» P" 
cuftt illnm vlccrc ocffimo,vtiplantapcdis >iq> ad verticcnv « LibcrSecundusI M< 

■ 'fedensm fterqmiinio , adradendam vlccrum 

^^fSSamvFoat teftalwft rehqmr 
Swm « fta Jggj* dainonibu$ pcrcuffum . Qwj>**J 

uorcs » & forores ^ « a PP- cn inWi . Mrirco T idemu, mcan- 

wtores mala Dcm »cr occu!ta,& uwpettetabi* 

co 5) fu..olos pro vt pc .n . - r V.f • ob jS uv , c f H gari pcrfRmt ■ Vt 
ha eiu. mdkta , qu* ^ l,ra ^^fidcra«t , W hoc faciat 
nonnullistamcn "^^Soncs a Doctoribus inuefti- 

gatx, quarefica Maienuv rhnfoftomtK homclia pn- dc uii £ c 

ma baaaAntloc^.an equ; de £ nbemus . ]o „ Ln U 
trar*ant,nosautembre lutet m hommcs cum 

Primaigitur caofa,ctt pcccati vm > ■ i fupcr bi a m 
fintfopcrl^ana ^^^^^10^^. SfaL di- 
phiHiimorum. Sontmendaces.qm «u» ^ aaghilo* 

c|uam - SnM hypocntx,quT na» ft ftatus h 

habitarores de ^campo ^^SXpfil, j. maHtia 
airarom . , So ™ 0 * 0 S nulla 
coru difperdct tllos cionunus ijcus r , o Cn tes .n. qui fine 

^'n^aS^L.JccBr.im^uadrig.cnim tunmltum 

Osmdaaa&difcordisfign^eat, Orinniramfn' 
Seconda caoia dt ^^^^'^^^S^b- 
Pei , Sc cunofitas mteH.gendi aliquid per media 
horrcr : hi autem noa (unt innocentes, & faBCtl , fed pcccator.s 
curiofi\& vaui. q u quxrunt diaboio fautorc, & non £5™™*»] 
re.q t z fctrc vo! nnt, td circo xquum eft,vt qm difcedtt a ventate, 
SSribosimp!icetur,& i diabolo dedpiatox.conf^w exen^ ; 
plo . Ochoxias Rcx infirmatar,8c confulit IdoU, vt fciat.an fibi 
Viucndum.vclmoricndumnt^ocfaaoiratuincusnunctatilU- 

- - " Eb » pc| - ■ Compendij Malcficanirttr 

pcr Elism prophetam, nunquid non eft Peus in Ifrael, vt eatis a J 
confulendum Bcelzebub m Aeharon ? Propterea , harc dicit 
F.ominus, de lefiulo ftiper quem afcendifli , non defcendes , f e d 
r.ofie moricrts . Huic caufc fobfcribit Auguft. in cap. ncc mirii, 
&. eius verba hec funt ; Hax poteftas idcd daturdamonibus , V e 
perucrfos homines fibi aptcnr.hoc efl, prauos hcmmes ftcucRar, 
iilos fcilieet.qui fpernunt veritatem,& credunr mcndatio . riaRc 
Auguftini fentcntiam confiimat Canccllarius Panfienfis intra- 
Ctatu defuperftirione vnius medici, in fextaconcIufione,dicens . 
Sicutvcra,& Chrifliatu fidcs mirabilia opcrarur inbcnecre- 
dcnttbus, fic &c falfa, ac mala crednlitaj , F co permittente enen- 
tus ma!os intcrdum operatur, vcl potiuscknieretur, quodquoti. 
die cxpenmur in mak credulis . 

Tcrtia caufa,cur velitreu;,\ r diaboUis opcrctur iuxta vohm- 
tatcm Magorum,cv incanratorum, eff opcrietia fideu vtiltenim. 
DeusjVteogncfcatur, que fitfidesA ccnftanria feruorum fnoru. 
Idco Ctifoftomus homel. fupra alkgats fcnbk fiqtientia verba, 
Amantii cft, nunquam abijs,quar amaro complaccntabftinere ; 
tnollls,&: ignauns flatim cxpiimo impetu concidct } vehcnicns 
autem , fi millies inrerpelf atur t.into ma gis infrabit , quanto ma« 
^is repellirur , Sic, quis magne & fortis ficici ad 1 cum eft,fidem 
non relinquit , quantumcumq; gmnter ftimulctur . Scienduid 
tamen eft hanc Pei pcrmifiioncmj & liber:!m facuiratem , quarn. 
Deus datdiabolo adinuandi intcntionem 2wagouim , efficere, vt 
homincs deueniant ad fui cognirioncm , & inde vbericrcs refe- 
rant friktus, acquiredo paradifi premia . Qnarc,cum venitti n- 
tatio, duo potiffimum fecum affcrt bons. , dtimmodo rcfiftas ,& 
vtncasr probat,fcilicct, tc,& coronat. lob tentauisfuitjvinrre- 
fiftendo, & fv.it coronatus . Abraam fuit tenratus - &■ per rcma* 
tioncm cognomt magnam amons fi;i, ac fiuei m I emii vim,quia 
obedimtprecepio facrifcandi filinm , 

Qnxrta caufa , non efrprerermtrtenda, Peum , fnlicet, per« 
tnittere homjncs incukre in laquccs diuboli,.ac minifroruta 
eius, eofolum confilio, vtconfiderantes nauirc- jfra g ilit;:, t m, di- 
fcantampkcn luimilitatem,& in Lko fpemfigere^qnia qui ron 
tenranuiri Feoper trihul2tiones,fitnt vt plurinium frpebiK- 
ckf. 15. abhominatio eft fuperbo humiliras. 7 m brr.ui nif i- 
tia , quia comniunirer nunqiiim fi ntlati, ficut de Hlo f rincipe 
dicitur. Luc. iS. contnftatus cft : qniadiues crat . far.-utiir lu- 
xuria , vndede Naaman dicirur .4. Reg. j. quod etat kprcius, 
^iiia kpra , qux iiificit dcr.utat Uixutiam. Crciijautur iinida. 

Pro; libef Seetmdiij l ' • 

MM^t^ infipieiw torquct labia fua. Rixantnr difcordia^ 
a nequibant habitarefimul . Iocantur lafcima . Imc 6. 
^rvobi (s quibich a bctisccnfolationcm veftram . Ligantur nc- 
Inim MrdSc 6. icpleti funt imquitate . Pnuanttir uulr u Ec 
JSJ 12 iniufteeg,t,& frcmebit . Vexantur anguftia. BcclcL 3 l . 
faborauit in congregat.onc rabftann* . mflaoMaaontt auamia . 
7, , tf dicitur 3e Epuione, crucior in hac flamma , flamraa elt 
Tiuritia, feu dcfiderium acquirendi . Non potantur fumcicnti» 
fiwi Pfal Eguerunt,& cftincrunt . Spoliantur fubftantia . lob 
2 o diiutias.quas dcuorauit euomet.lt <k ventrc emsextrahet 
cSSui. Excecantur jgnotantia Luc.i^Zachew Kmmertt. 
*non potcrat «dcK lefum . IWegantur *<^^ r ^ 
Matt ay itc in ignem arternum, qu. pararus eft, di^bolo , U an- 
ficUiems ; Etfic fcpirand* i fcipfis in hac vita ,;dumper nequ,- 
tU d ft lhuntur,i];eo,dum per abhominanda d.fioluun ur 
Ab Ecd efia , dum per fcifmata difinngnntur . Aproxmio , 0 , m 
difcordiis d nmuntur . Eta Paradifo, dum m infcrno includun- 
tm Paulus ciiama diabolo tematusA fia gcllatus ^ebat Ne 
nuentrudoreuelatianumcxtollat rne.datus eft m,hi * 
« ms mc* . Angelus fathana- ,qui me cclIa F h.rcr , Et 1-auid 
aiibi dkcbatdjouura mihi.quia humiliafti hx . Nouenwt plane 
fcn&i , diabolura flagellare eos ad hoc , vt in dcfpcrationcin m- 
ducanttu A fciunt fa-pequod Dcus permittit cos ^nta,,,& «feo 
humilianmr, funt paticntes .qnseri , & inoraticn.bus feUKiq .. 
Imo, hoc fubdo, homincs a diabolo flagellatos magis honora», 
ouii non iaudatur nauta in mar, tranqiullo , fed cum .act.tur 
procellis, & faluatur . Sic Sanftus laudatur ctnn tentatur,» tM*- 
cu: imo, boni, ex flagellis,^ tcntationibus haurumt, non panun 
fi>larij , fticnrcs Pcum in futura vita vclle eos coronarc , ^oen*e 
Paulo , non coronabitur , nifi quilegitime cettauerit> Scd ntilli 
dnbium effcpottft , qmn hacc graflano diabol, m hommes , nou 
fiat multis alijs dc caufis . 

Primo , hoc fit ,quia gloria hinc augcturin nobis ,cum au«a ™< ™- 
dam gloriofaPeiattriburamanifcftantur innobis. j tj.j.iib.». 

Scci.ndojCiuia oftenditur conftantia in dccrctis , quia vt homi- ^ sfi»; 
ccm hberum creamt,ita libere fin.t pcccarc . Saquc-, 
Terrio ccrnitur ftiauitas in gubernando , quia cum etiam Dar- rll } m fe ^* 
n-.r-niijbcrum arbitrium dedcrit , ideo fiuit aliquando illum id '^','J.'it, 

Qf.tarideluceth.nc clcmcntia m genus hnmannm,quia fiquan i uw 
timi vult, & poieft L iaboUis nocere pcrmittcretur) nemo illafus 

tfiet» i pH Compendij Maleficaram ^ 

effer , quintmo omnes occideret homines j ideo Dcus frequent* 

ijlifacultatcmnocendidenegat. • ! 

Oninto fapientia clucet , quia cum Deus finat Diabohim vti 
fuisnaturaljbus viribus efficit tamcn,vt pater ifte iuperbornm at> 
imbecillibushomulisfupcrctur . _ . _ ■ 

Scxto potentia elucet,qLmi quando permittit Lemom mamra, 
ytpnta, aquam in fangutnem vertere, non fimt ramen eum pcrfi- 
cere mmora,vt eit Cu'tces gignere . 

Septimo, Ioflitia deniq; probatur,quiadehcta hominum, cu 4 
mhacvitahcpunitDeus . DAemon e* ore Energnmcnx Laodunenfis Caluinianoi irrji 
dens uihtl fibi ab ifl istimendum clamabat cuufiis audicn 
tibusanno'i )6<5.qt.omamamici effent , & federari ; res efl tori 
„ k , d. Piccardi* notior, quam vt negari polfit, hxc fcn o;t Lmdanus , a 
*TSJ sane fuit ani maduerfum , quo te mpore Msrttmis I utheru* 
ii tt Ut. obijt in GeiU Br2 banr.ix , ab obfetlis dxraones ad hithcn tunus 
bLib.7.c. aduoiaffcvtfcribitEredcmbichju». b 

i7 '?n*d Ioannes Archiprcstyrcr fcnbir in vira B. Zenobij Florennni,* 
s-nu'm qiT0(i ciim mnlier quadam pagana , & ; lluftm , & dmes valdi in 
5?' Ai ' h*c Ciuitate mortuo viro , duos fupcrftites haberet fmos,quoi 
delicatiflimc nutriebat, cum ad perfeftam iam peruenuicnr xta- 
tem , quodamdic in iram verfi, Matrem propnam mulris ver- 
bcribus,& enormitcr flagellauerunt, quodfceius ipfa tmpatien- 
ter abhorrens , corpora eorum horrcndii imprecanombus dettfj 
ftata fuit , uenibufq; procumbcns , & terram manibus pulfans , 
Ervnnem, aeterafq; infernaics peftes in rabiem fihorum magno 
eum eemrtu inuocat . Ewudiunt Dsemones ab mus tencbns ; 
luuencs a^erediimtur, illos in furias agirant.qui ftarim, vt rabi- 
di canes mordacirer ad inuiccm fua membra corrodunt, concuw 
Tuntfamuli , fir clamor ingens, alij iunes, alij catenas tcrunt, 
canturIuuenes,nccrabiecontincrivaIcnt. 
.. r>, Aitgnftiuus , ex quodam Pauli hbello , h*c fequenm Pauli 
ci^.verbarefert. Cumadhuc in parria noftra Capadocp Csfafei 
»'«•»• moraremur frater nofter n.ttu maior grauibus , atque mrolleran. 
dis communem Matrem affecit imunjt , m tantum , vt ei eriam 
manus nondubitaret inferre , quodnosomnesmij pamer,cOBH 
erecati patienter tulimus , vt dc verbum quidcm i^tri noitro. 
pro nutic noilra, eur hoc faccrct^ducrimusjula ^ 11 ^^ m tibct Seciindut *99 

«sfcio qu» lR , pa ior a o pcrgeret rcquifiu.t, cui illa, a d malcr 

S cclirrit '*i5 u mcc uS " nS fr-bilcm contumcham fe .re re- 
dlCC ndum fi « ™£ olMntc ^.^ fo ^ ^„ 

fpondit . Tunc ilie mnn» , i omn ,bus mateoiccrcc per- 

fuafit : iU» autem vipcrc» 1» . L nud atifque vbcnbus.hoc 
ESuoluta ^P^ES^ patria, * tircumcumc, 
^opotHum^^Wvt^^ rcrrcrem[is 

alicnas teria*. omn t m S fcqui:ur cundem qi 

So, mox materea» prccei ctK m Wm.tremor mcm- 

br „ ru m tantus mua ht ^ or diue,quo nat, eram 

^fi^^^fSSSS-S omnes corripuit ; v.dens ait- 
tevnumanuum.ca^mnoH ^ perucimie, 

temNUtcrmalcd,aione» u« hominum diutms 

fcrrc ncn pomic , rcdliquco 5 obrmm 

termino f« c parr.am rehnqucmes, gaf- 

S^E3a5*S Scqlur poitea &m» poft 
d.iuurnam dniagationem p Cr timcfcitc ) Prioratus B ft «£ 

. InFi^ndnxCom l a u(au^tc« P mcnfubc icerc*quum 
/cuiui&locBt Monatter tj* om « Gancor.es, & 
g ) trcsibi ^^^^^us aderat,fimul helua- 
Concubmai-ijdua cuiq, erac, » t no&cm CO mpotatione prcw 

«ft, neo gratus&lrOT agamm . Ego vcrc » 
^f^KlSS/rnSfX*. , nngnl^cnra ■ 

ferata I ^mon.magni , atr. , & trucis ^"/P^^^mfpj. 
lioA cum eo Coci duo paruuli, obambulat, & ^«^rtriM 
c it oruo vukmdeindc horrendavocc , a,t , vb. , qui mihi gratia» 
^ndVScfetam ? lc6o abftrah.t P^^^^f^ 
nutu animam ctfUntem,trad,tum C ;oc«, uvbet *j£ 

ikur ptauUiuuc,«t«i i«« cunt P r* {onmdme ^™'*» ica Cempendlj Malefkamffi 1 

. i Lvninm imnlcnir . Pemuni Venator ad fij 

Gcila^xo! jjuciiri fcdrcus authorem hoc 

& Tornanum roflerat occuii: rcs Utebat, lcu. i. 

paftoprodidit. m rMHanum ^idioperemcrantfubta 

Vnuseorum.qui Sanfium Chi anurn a F ^ 

toaDxmonekorrcpnis,mg^ 

art.teriiKperfcquens.gnea^ 

poflam,videp.n. m .ncr C mih ^.f ^^£^^^ iJl2 ns,i>r,:K:ati 

criKiatibus aufia furebit.non n.ultopoft & ipU be " «qua lo* 
cn^j _ t nM , nt ;. nnterat vocibus clamauat, 

cuinuir cruciltibus arrcpta quantis porcr« mvrar 

"^- rqueb«u*Tta" a mulm tcneri vi* pofeitandem cum magno 
cnTciatu,adcruc.atusDiabo!oparat*>migrauit. 

Anno i 3 84.ocu1atus teftis rciert h*c pnecifa verba . - K Mlg 
TTiomas lum c go prsfens vid. oculis carms m« m Ecctefe 

25$°* rThSsanfi, Pauli Londin, , vb. Vcnerandus Cantuanen& 

XSm pro toco iudiri j (affiftcnt.bus fib, Noru.cc^fis Ecciefic 

quicdam, & imerroganoncs proponebat de fid^^ ^ 
; qneudamSartoremdcpart.bu^ 

refi cumquc flcfii annno nou poftcr, nec almd quamDenci literSccnndaSl 

t *V ftc^te reucrcntiamhoiHacRcfp.blafpIicmus Vcre 
« sm mmn aS rcuctentfcfr at ilticode ako cutmiaa 

e&idefcendens mgens, lotmeretur , follicite Ubora- 

*«* S P "rp£^SS . kftkit i*** Jtf» 
oKienfisPS, tunc Regai Canccllarms , & vicbt 

prodir;ium, « Pr* 0 »""^ oonulo quid v Unx manns Domi- 

^oufmTeaTof^ Dci Matrcm bUfphemans , popu o 
^eulum W^PJ™J2 S l.dere animam tuam , ,llc vero 

a t? c :\; 1 4v^lafphcmabat, vndc ipfa tcrtto c. apparen, 
rurf^dcuaa v.a.i, P fe comgere t , Jed p u* 

cadem tepcT^at, cum «k» dormieiit , fibi apparmt * 

g h? fe"ocaS itamtahx, vt 

fcaenu ^irm.utumm fifcbat l lircninibm , CO u„ rci gratia, & 

^2ta?taStbatUr « topftu negligctmam, & m rcam 

uimcrgocpmmotavirgo, hora fumcndi c,bnm,ncc 
c^dcrc,nc?admenfam P r* ira fc pr*fentare voh,,t, cuu» Co- 
Z aa t oportet, vt comedas,at virgo apud fc B»^ - 
So hu.ulh.o5i vcrba dicebat, fi mc opottct edcre.m^imc 
bo ' i fiat . fic ad mcnfim acceffit , benedi&ionem rrcnfe , quam 
(ocbatnegl^it^ in pnma buccella panis, vt putabar, mukam 
ori illaaam fcufit ,quam cum nulia artc eijcere valeret , ciefeivti- 
uit & immediate obfciT; fuit , fcmper tamen vfum ratioms bo- 
num hfibuit, hcct & pe fatii vexaretur aDsmone s cumauumni 
domum parcntum cum magna mxftitia reducerctut, p diuuui- 
pc nullus rcpcarctur , oui «m lfcware poftet^tandcm qmdam lo % Cotnpcndi j Maleflcarunu 

tettrcalamitari parenrmn puellz companens , fe in cnw «orcgS 
tcatei caiamiwi r f. pneuio vt fi lbcraretur , nilnl cet* 

^T Sffi folira , fiveikti* 

rfTnw inma n omo dccteromilit^et. I.egit igitur 
bere , & non m marnn v 0 blationem eonfuetatn , 

Virginei coi pons contufispcnc , ex.jt i.xmun , c b 

vT.iift* luctrs aurnui £ • 'r,wiiur & Ciuitarem Eernenfein rem. 
^^S^SSS^SZ^^ quadam rediensad* 
ftfZ P laSnZr^ vbi cognltus eius in ipfius officuim fubfej 
«ZtEScm Calho Petrus quxdam ncgotia apud fibj 
tutus tuerat , m couci. ^ Makfica, & quatuor confor. 

OOtosexpedirc vo ebat ;. Tui icma ktelcB ' ^inamema f 
tcs cufdcm M ! = * ^ Vcncfici js lstdt . 

a^r^K^ 

Lrionis vfu , laccntem, & colhfmn prr. omnia menjbra , ug* 
•em plurimi.mecorperccmKtentcm rcpeut. Subd. t po 
«undtempus conreffione Rc. vnms compcraim. quatuor ^ ^ 
"oscumv na Makfica fic Petrum graaihusck.ec.f c . N«a 5 
m,,,, etor quam noxa Crucis confignano ^S^l^^opoI^ 
«*•■ uBxCcwcrtutnomuicKayucriusvn*^ 1 -*^^ J tibcr Secundus: a©3 

• r^iraHnt Hnk Raynerio C-Iaudfu» Cerarduscmspo- 
l«« pridcm Jocauerat, ncc nMp 

. p uUr.s ^^S^Sucrat , vt * Sbi aliquando vtcrnda red- 
^ifSC cefianoncm., ad Raynenum tande 
dei.ct-. «" C S S fid3 tcrgiWamii efiet ftcuuus 
irc pcrpit , vt fcircf 3 uan °° " LU fi* a d focura cum fa- A n. .1« 

S^; tTa^a gtoT« fibircddi P ofl«l*t , ^ ■ 
n ,il,a ftdebat at ea ^ F ^ todjfctWfc reper- 

^^ C V affl SSS^f^e iiieeamop^mnaua- 
Zvum Cflc ft . q 2Sm«3 fcrcns vcrbis tamen tunc CbS ab- 

ftincndum rata, dum e n o t f flranonc !d , q uod P o- 
vt i veht m pauculos d ^ - ]ntcnm ctiiW . vna fccum 

ciixrecen; dncocta { ^ vltj call fsnifibinon efledm- 

rardus id ufllnm quem eius cibi offerc- 

bat , effe d^denum .c* J !tevam C1 excunendo ftatim admouerc 
M nto -dore adWfi ^ fic eougln^tur , vtm ' 
cogeretur , v«um^» dj ^ ^ ardorc intenr n mcrebe- 

q ue obu,os , ob^a^vt^ui ^ ^ .cflnngendum 
rcmcdmm P ro ic .qi.c q 1 u ' fcparandifquc tnanxbus, 

ardorcm , ille f^SSS!SS& P alam jHi 

malum ai jqua arrc ^ Tf dncerctur , vbi il mm io 

rcns cflrfda»*» ^£^SS^3SL ca-pir tona il- 
malum pnmuunmmf ™^£f homineni ludfonoha- 

Ja Blafi» , ccu nd* m m Wjg^ ad manum vfq; quod 
bcrc i mhilommr.,qt-c a upe ri c «cideret.quo 

^rSto^dam Cermanushcc fcqncnm vcrba f^^* 
,oac£ primo Bcftori ErandeburgKO ««P«^^S ^ 
Biz^uetiift Norucgix H.egis hha EhUbcth cm, vt ^^^ f. 
So tuo Rcgma habm oppidnn.Spandcro ^^^^c 
fluu.cn ctmfiueBtem «namu. ato f mt, m quo o P P 
v;uentc , Wilcs quidatB pei h archrana itn ■ ;«iens , o.n, moi bo 
impcdicuUcuucrum ^wttttbw, «radtdit cn "^"^P^'* Cotff peniSIj MaleficaruS T 

*■ fifertam hofpitsc afferuandam . Poft aliquot die* cum rftmnMtl 
fer repctitcrumenam: Mulier auara^.cura «gretantam pecrmi* 
stmittctet , dcliberat cum viro , vtrum rcddere dehear , incuot 
eonfilmni , vt muliei nei?et depcfitum : quare cum milci tepcfe, 
ret llla confidenttr negat fe qutdquam accepiflcfimu! fe mirari 
impudenriara militis,qm auficfiagitarcquod non cedit fauatw 
di-m Miles indigBitatc rei motus , obijcit s icfflira holpit* p ct - 
fidiam,quarc maritus tamquam riefcnfurusfuam comuge extrtj, 
dit mili*rm domo.is ante torcs irritatus fcelere ;o:ptt* , rtni: 6 , c 
enfem velun impetum facturusm virum , fc tem ia*uam . Mo. 
fpesunplorarauxtlusm vkinorum,* qucnun tuas oppitjnari 
«dci- acanruntl.ctores, & militcm , quodvim pubticam teufe 
dcducunt m cacerem . Poft aliquot eks Senams onpidi alio mft. 
titnarrationem faeci,& fcnteniiam pi*fcnb, perit, confiab» 
sdei publiceoppugnatas effc quare iertur lententia.yt milcsvU 
timo fimplicio afl&ciatur, cumque iam inftaret dies ludicij, vcu« 
Diabolusin carcerem ad Lsprimrm mdicans e< quam mrentum 
ludices fintlaturi,& peliketur fe hncpa iculr enm Jibcratunufc 
effe, hac conditione.vt fe fe piaholo cecur . A .i cs < onfiantcn* 
fnonder ,fe porius moi -iturum cffe , qivamm- fn ir.notens , tim 
vero Piabolus verbis «jultis exigecaffer pcriculum , ncc •amen 
inflexiffet mthtti animmr, tandcm polJicenir ci 'iberationemlf. 
ne vlla condirione . Cum vencris mcui: , m rucb uum aicte 
peritumeffcforenfium neeotiorum,*.' patror.o md ^e;e,ibi aita* 
bocffmleopdeoredus .fcornato p'«i:is - peremrur, vr men>> 
beant caufam dicerc . M.Ies , qui Loo fine impicrare &6«w* 
dcbatur, a,t , fe hoc confilio »furom : poUricie m ) udic.rm du : 
citur ,adcft ctiam oratftr reftui «mJco pjico , >b: cum ^orpe- 
terecnfilitemprooter vim publicam cipirili fi pphcm -ttui 
miies Refp. fe imperitnm effe forenfium negotioruni , r; tf - : '*« 
Ifccaciftifnoaduocatoprofedicere.roiccduntludicetjibir* 

fcolus de lurc erndir* difputat , r,on cik capi ; a 1 , fi.pplicio euin 
atfi cicndum, a cuo non fn onum n> z & tunn: ;rus inmi;m 3 aitan 
hofrite milicem vi extrufutn , & fpoiiatum efte , >-A-z: ^ T \ u y 
cnm,«tlocum roifirtt, ibi cum hoipei vchrmenrer r.egaret^ 
dcnsctiamditas urprecanones , iniunxit I laloltft . fi nocLori 
fecifti,iura vt te T;iabolus abrepn m perdat , h.r.c m^rccanOK 
curs inuocarione Piabolicum aliouones rcr etmiflet.ibi caunai 
cuson iff* lam difputationc forenfi tconrur hoip ttm,« 
preheufun; per feneftras ft per mcchum torcmon-nibusperfiar- 
^«tibus cun frajjcic atducic, «cc poftca v»qu««^^ 0 

■ tibcrSecundu?: W 

^^j^fS^esinTabcma mero incaiuitTent orrode gjgfc 
Cum cres - ^ j t , fcmone, vnus procac or , si 

**** ini ^° 0 r S4 hate c & commenm facr ificornm,c*ten «- 
i^otum pro m^ r adllcmt vBliS m agna hatutar.r, & 

' cann ap ,W k tidcn. .quifunr,, ait , bi fcrmones ? qu* nfm 
Tefco coi H or r c '*' X .^j !c ^ addit ; f e quidem licitanti haud ma- 
«^^^o^anCm^S^^ pccunia» in symbohun 
gnopr?«oanim« iv ^ ror,auanti iil*m nuhi mdi- 

COi - iZUn Zn o- m^cL^So: hic anm.am addfcit empto- 
C1S ' ^ SS£ -SX drcnuc de pnriente pecun.a , dcniquc 
t i, emptor lolai . pot ad opm quitqi redeat s 

fob noftem , : Tempu, * , hn P ^ cmcnt , n0 n no 

Cl 1S1 abripit , & furfum «n acrcm leuat , 
f lS£fenS£l.it . niforom , quod credere no uerat : 
KKmn mcrcator crat „le , cu.u, Sgm** R** 

!T 5 f Za i X cxcufintibu, fc conuilft , cum am com- 
aolpc rruftmtHCi cc, c: * VeBtant ieitnronines 

ra T' 1Ci 'i c i , ubi PaftocEcc4cfi« Conciouem haK - 
jfgwdttnr. - in tcn urr. u fcultat a ii c . u amlni,diim 

proi«rairnrJort c o J; i..Un. m """ i^pj^to^ti^ri^ 
mcnrcm fecum non autcrunt . | .«monts im 1 , mra 

• uodfetai i,profpiccrcq: pcr tcncftras 3 formis V . lorum, h pou m 
•fdiitm,* hVninum^ monftrare pocula nmo 
& oifccs . :Hac uicini uobths PaftorA al.j cifto u«k . A 
qufc p*ter>ubi infans mdis? ui* cumhoc dnttfefc untts c » 
uibus ulnis fuis infwfcm ad feneftflunj portat , quafi «J^?»! 
rusparenribus ; Nobilisprorfus confternatns , &foUi^u«»^ 
wlumitatc infantis.fidum habcns fajmnvllwn «P»*****"* 
|e> dic qum agao^Scruua t L ogaw , ait , conuacnd^bo^^m- lQ g Compendij Maleficarnm" 

m&t*m nitam meam Deo meo , & in nomine romini higredi*2 
SSS fofcram anxi! io , & benefic.o Pe,, v.debo ; bene , 
Nob ^Pcns tccum fit, & inuet tc , ammumque t.b. confir- 
«ct Seruu accepta bcneditt.one a Paftore, & rel.qtm m gre ^ 
S? k an c concianc, in quo eranr Pxmones congregat, , proc,- 
S /in inua & fe Deo commcndat.fc hoc ammo apent . lanuam, 
t I SS SnoncSnbili fpecic fedentes.ftantes, ambu ante* 

Soquidquidm hoc officio tacio , ,d Peo grarum d e qn*e g 
oneUa j mci , & auKilio, nomme, & v.rture . cfu hn ; a ufc. 
ro abs tc iofantrm,* patri ems reftimo, «q c i u «P c <p , . etag 
dir infantem, & brachijs fms amplexns c ft , t """^g 

infanrcm, relinque , ahoqu. te d.fccrpemus , u i <™ s ™* 
„as diabolicas abi jt mcolumis,& '?columenv . L -utem p. r, 
biliredd.dit. D*monespofteaal,quot d.cbo, eUpfts euttuej 
runt.vtmxdesdcnuo m.grarc cumtota fam.ua Nob,.spotuc 

nr idcm fequitur . In Saxonia Virgo ^"'^f^^J^ 

«tenuiori forrun.matnmonmn, pron.fi >^P^ 

fururum eflet: illam pnrdniitem , & fc * u * r *"°";™ dins fccxc . 

dem vix feruaturam eifc pucllx refpond,t;I lla contr ^d, s cxc 

crari hisve.bis ccrpir 5 fi alten ^™^.nup^ 

bolus in nnptijs iUis abnpiat. qmd fir ? Foft ™™™™ ^ £ 

mutat ammum , a!«ri nub.t, pnore S F c. f F «° ' 3« « m ^ 

tneUatquciten.mpwmi^ 

511a pofihabiris his oirnibus.nnptias cum a^ero lpomo, 
Iriorc, celcbrat . Jpfo dic nupt.ab, C ognat / n «s , & o 
Ei^*ib bS ,Sponfa,,igilamcconfc^ 
to TtndcmT uboli diiofcb fpeue duoium eqnmrm ' 
SprSS adueniunt , cm ipiuntur , addncnntnr ««^ f *2 
mons chores fubfequuntur , vmqre e* b.. ^fa ^onor m!cm 
eamqnam peregrino adiungitur, cum ^^^^^f^itu, Sc 
cam ^con/pcitu parentum^ am.coam ^ ntcl| 

lam.ntationepcrofi.um ,n alrnm fnfiu ^ { ^£^iT*4 Liber SecunduJ *°7 v eftes . & atiriim*referentcs,addi-< 
ris his vcrbis: non m has res,ied > n P ^ p iab olo ,qu* pro- 

conibus ?Tuius apmnrcdditus fupratrigmta m,l- 

U* aureormn ^ D ^ ^ 'S u r , incrTabili tamen cupw 
bus BO n vulga.n;^e dignus co*tf« ^ ^ faSjfc nc _ 

aitatc laborabat, eaq, _ vc J fluderct . C um iraque pro- 

fas accutnularr, «K^^ESSSi ea.Regione fub- 

fequutaefl t.fua horrca ll ^ t C om P ulfi abeov,- 

pretioca diuendere «gj^^gj ™ J riam , yC l famc prorius 
U cm C re,obinc X h^ftame.jau ^ em ^ 

peiircnt.vcl fi ^•*™^ r ^2rJ illb granum rchqua 

S gencmdmendebat. *£™£E5SfcriM« W e r °^ U,tl 
quidampauper, hbefis f ^ us ^^-'^ 6n fur a m fibi daret , 
^pccuniamacdpcrctA-quandarntr "J^^bonafide 
f eq ;rcliquampartempecimix,quam ill ^ k ^ ondis ocu l is ia . 
pcrfolumrum: at ipfe W fuperbo ^j*2JSt conis f c - 
Ltus a fe protinm abitc mffit,& f^^ftSX^ di- 
cum adfcrret, R frnmentum vetlet, atq ueitam U,r, d£ 
ns imprecatus ilhnc rcccHit . Pauas rf ^- 1 ab ip _ 
ex famulis in horrcum roifi&t, vj : ,H»d c£ 
fo b rcditu acccpit , rres mgros boucs nm ucitc , q g 

norarsnr.qui autem boc F^^i^at^c^cidh cuidam 
haud mul ro poft e vita migrauit . Idem fc habe . 

generofo, q_cm flbac hero, ta^,» 
rer, ficut prior narrancrat.ts emm , w. do iies, ^ 
cum .qi-ur de hacrc cert.or ficr, vel et^plemet >" ^ 
proficifci ftatuit, mhqoe ad portam horre.,& A » P"J™^ ai , 
nu! 3S vidit toutm horreum plcnum vir.js , «que.nmmem 
■nrnfe. qu* omncs frugcs confumebant , hoc (peft »™° J n a 
territuseft.vtftatimfuriofus^tquemfanusfue^ 
Bcmer fecerit , donec tandem catcn.s aftrinserccur . H. : jor r 
bif „ cafus , magnam faae admirationeni attulit , cum m ea pro^ 
•inca , ttim pr.TCipuc in AuU tscfarUM , qu* illumautca pm^ 
icntiiuniuin coguoucrat . . Epacbjus aoS Cofflpcndij Male ficarilffl ^ 

« r; * B " - EnachinsPrcsbvter.dum teroet*,qu£eindicnu S cratagerepj^ 
fura P mrcr,DiuinOiudicio fo!o proiecms otcnbuir . Htceoundii 
>• Sin dNatalis vigilias celebrare Ecetefiam pcnflet lP cr f m „ 

S pocula lafciiw , fpnnwnr.bus P aier» Iwuncbar , ita_ vt aftr, 
marent multi , eum poft galli cantum m ip fanodrc v.d.ffe b.bcn-s 
ed cum clfet ex gcnere Senatono , & nuOus m \ ico ,11«, 
RKomagcnfi iuxta fecul. dignitatem haberetur r.ob.l.or ,«1* 
^emiSrtfm foKnlma expetitur i nec tubitabai n ifcr vina 
«adeSXs appetere , qvod .eiunusquifquc „on fine m«n pouU 

S conSc o i ■ommid corpons faaamec:,, , P c fi,n.pfi tj fc 
S isdi SribmMdedcndHtn.tnoxtqinni hmnttus admodnm vo-. 
c £ em ns , ad rerram ruit , ac fpnmas aitn ]? u n;«den } fag 
paTneuIa , quam dcntibus comminuerc uon vanut ab ore pro.^ 
£ imerm.nusfnorumabHcdefia depOrtacur, uzl carmtv^ 
Sa hac Ep itepfi* infirmitate , fed pcr iingulos U.nar« cutfu, m- 
B "ScrcnKmtifque h*c fempet pertuht , quia ab haufa 

^SSS * Luthetaoatm, 

fe^i remplo B. Matri V.rgini facro reuerentmus, qumam ahunt 
±£ £ Sn * famiharem inuitat ad prandmm, rogatvna domu 
=7- C " r , " habere fe e-reemm paratum Petaiouem V ucdphali- 
^TS^^^rL refpondit , fibicft gaiium op.parc 
Sm> qucm cupttinSymboIum afferrc . Dumad menfamat»! 
SXt&tcrosquoddaraganicdcrevolcus,tmprud C n, pene 

Sfum dc-lutit,quod cum ncque rranfmittere.acque M.mert vaj 
X e-eo ipfo die fuffocarur . Alter poltr.d.e Pafch* malo fp.r*4j 
c o^puitl& non mulro P oit rabic,ac turore exag.tatus, an.mam 
wiacumdarmone exhalat. , 

XAj.a& p etrlls Cluniacenfis hoc commcmorat cxempmm *d corre* ; 

tll^ aionemhxrcticorum. Qmdam Comes Matr!con=nfis cunfo- 
Smnidie Mttifconc ia patanopropr.o refed.ikt eurnq; mu t.- 
rndotamm.l.tum^quamdiuerfi ordinis c.rcumftaret , repcn e 
M Ste homo equo rafidens, pet palatij oiin.m mgreifus , ornm- 
V fc s confpicicntmus , & adm.rannbus vlque ad ipfum equ «and» 
Deruenit cumqucei aibret.fecum ailoqu. velle dix.t, & iieo vc 
& cr et,ic fe icq .erctur, non tam monu.t qnarn .mperauic, 1 e 
jawfibtli poutuia conitrietus > ncc lam refutere vaicns iutr^uc* L'Vr Sectmdiw > 

ncun&n^ ^"^/ ciuitascommow adtEmmmfum 
rc ' aC m, , ft ™ ce icStVMndiucu.n pec aera curtcotwn atto- 
fpeaacu^ra ^^wVu naturali oadorum acic cum fubfequi 

potnerunt: qm tum com uju, <Vbtt:.ctm tandcm vifibus 

JgSSdS KSruin direpuoncs,* facnlegu fua 

ooxdam Cimda nom>nc,Q -am dao t J ^ ft B _ Carilc- 
Sfpirirui ftnfio volens ill udere , v.n . 1 . ne efkt 
2 Mooaflcrium mgred, ^ ^ d a- 

Etasvaucmi«m,q^ 

tum incopiaminilludmtrandi/cd »»^ L c J ta4ria U]o?c, 

^Tudcat • capnt cqimW*)** femor*, 
%Se^* qu« facratislur,mbu S 
f alfa ofcu] a im P rimere tentauerat,im- 
mundas fui cor P oris partes oicu- 
lari coqeretur , fcxumque 
ipfa(uum,quem vtfili ipfafuum ,quem 
habitu tegere vO- 
luerat , ,cun- 
ftis ccr- 
ne- 

tt roVntibus palam proderet , ea 
res effeci:, vt deinceps eo fe 
confcrre mulieres aufs 
nou unt . aio CompendijMaleficamml 

Be vana obferuantia. , &■ fuperfiitione - 
Cap. XI. 

rcftrina. 

Vperftitionisquatnor genera reperiunrur . Vntim 
Jf quod dicitur Idolatria^alterum, indcbitus Tci cui- 
' tus . Tcrtium ars diuinationis . Quartum, & vlth 
muin jdierttm jtcmporum , & numeroriim varii 
obferuantia . 

ldolrirria eft, citm quidquid quod Deus non cft , vti Deusado- 
ratur ,& illud, Idclum ,nominatur , velut cnm Iudei rVitnlumj 
Ae"ipti j , ^nubim, Romani, Quirimim, adoratienmt . Hxc, tria 
<*r£iiffimapeccata , vtaitS. Bernardintis Scncr.ils fecumtrahrt, 
primum eft , quod Peo omnium Creaton debitum honorem au- 
fert . Secundum eft,qtiod adorat viliffima, vt puta, lapidei, her- 
bas,'ftipides, & animaha, quse omnia-digna funt, vt igne,vel fer- 
ro ple^anrnr . Temum eft, quod crearuram Creatori adequat. 
Quare, facrnot aliqui aded mentccapti, iuxta Clemcntern, m iti- 
nerario, qiiiLmiinum nomen, tc honorcm , ventris flatui tribue- 
runt . Et zthiopesTomcrum diii pro Dco habuenmr . Idolatrii 
ifjtur eft fentina omnis vaoitatis , fornicarionis fundamentiirn : 
rnaciftraigr.oranti* . Dei: inucntrix carcitatis animse : nutnxdc- 
Icdatioois impudioci inimtca honcftatis , qure vult contra I,euna • * LiberSecimdas I §* 1 1 

bmniP ore ';f^ n V adoriri - Ha=c eft,pcr quam re*n« mors;om~ 

nium i^°S?^dJ Sa , & caxena fpe feqftaccs fuos implet . 
ca, !3U ^>^% s -c piit inuidi*: foror vmbr* morris: qu* 
Hsceftamiciran^L. .«P peruer fi s operatiombus 

vincif , ^ V^l^randain iqnominia ,& dedecore impke , ita 

vt , non ^™V lc ™^ i mucnculis, bouorem pudjci»* aufert, 

aum C*^^ 3 V s " equ ace S armar, vultq; ems fcfiiWK* 
rTSS finem impouere , ac folemnitates enis be- 
bus, gUdiji diitrims nw =^ £ H pifces ^cpaflos , & al- 

•XpSoan^Ssf^ 

CnaS ^Sficat, itnd, Hg» adorar, qu* dcmceps ar * 
nanans, n fj c j am confuniandum . ^ 
^W?! Slfffl W pro Deocokre,quod Deus noneft, 
IndebitusDe! cuuus,c ^ f m j n us deletenu; , i*pc 

* fiC ^hlhTmpernoSus, quem Firnuanus finc caufa v.de- 
tamcn Isth* «> ^mper " . m dcbetur culrus , non 

tur a fopcrftitionc cxcli dere , u n c i ruperftino- 

nem mdebrt, cult us ; e °^' rd 2 Qltus . iux ta Auguft, , * qof fic 
propnunomcneii,» ^a^sL bfcrliationumcurampcrtl - ^ 

ait , qu, ^S5d ;fl,onem DeiA proximi,tan- 
qSm^ 

; J W r Lurn inteUi^imtis de ea, qux impUcita, ftu tacira 
ttS^SSL , Magia o q mnis prohibita , de qua 

* SSf nininitaris .rnitatio/onat.fup^itiofis inho- 
nore eft . IdcLo diobolus , qu, Simia Dci f '^^^ 
pcrfuadere ftudet,& farora fcire,& itaAriolum, ^Dmmatorenv 
fedfe , vr ad eum, fjui futi:ra fcire ^dmmt , accedant . Dicitur 
autcm diuinatio, Diuinitatis imitatio.quia nullus pw»l>OW9 > 
occu]ta,& fntura ftnre potcft nifi fucrint ab eo rcnelara . 

Ftituraergo funt in triplici dirTerentia . Qujedaai nabenc eo- 
rum caufam dcKSmmatam ; fcd infallibikm , qualia iunr , quat 
aeuat dc corn iibns ccsleftibus^. dceorum motiDiis.htc aueem 

Dd i poiuuit % i i Compendij Maleficaram ' 

«oflnnt CO^nofci in eorum caufis, non folnm a Creatore, fedetif. 

£ crcatLiri^ vt cft Ecchplls i Solis, &' Lunx coniunftio, & oppofi. 
tiones , 

Alia ftint qti* hahcnr corum caufam determinaram , fed fallU' 
feilem, vt funt opera naturx,cum natura detciminetur,ad vnutnj 
cli aucem fallibilis, quiapotelt multipliciter impediri , & hniuf. 
modi polTiinrctiam a doctis cognofci,& prxutrniri AMatatide* 
funr. qux habent eorum mdcterminatam caufam , & rallibiletn 4 
qualia funt,qu:i: i. voluntate noftra , & a libero arbitrio noltro , 
al)od eftin detenninattim , quia ad oppofita fertur , pendenc , & 
noteft dmerfimode impedin. Iftech ergo quando euenirede- 
bcanr, nullushominum, nec Angelorum , necdiabohis fcirepo, 
telt.nifi Dctisipfe, qui nondependcta creacurarum cognitione:j 
quia certi:fime cognofcit omnia, tdm ea } qu.r funt, quam ea,qa K 
non funt , & nohis contmg-mria . Q:iare lictit cognofcir omnia , 
fic ea reuelare ccrtc,& dcmonftrare poteft . Hxc reuclatioappel- 
!atnr>dtumario , qui-i cognofcere furura eft aftus Diuintis . Dia, 
fcohis voluit in hoc Deum imttari, fed id aflequi non potuir,idrir- 
Co occultac fe amphtbolo^i js, fictiti quando dixit Pirro . Aio, te 
Aeacida roraanos vincere potfc , & alibi , quando dixit, rbis rcd*! 
bisnon monerisinbello. Qui igicurvulrdiuinare diabo'i arce, 
aufert a Deohonorem,& diabolo eitis inimico tribint. Vcruni, 
ct fi diabolns futura in fe ipfis fcire non polfit; iuxtapradicla.eft 
tamen tant.tperfpicacitatis, & in»enij actutatis.vt mulra pr.tdf- 
ccre foleat ventura,& reuelationes fingat ; tamquam fi naturaii- 
tcr furura co^nofeerec . Quod fi obiecens, diabolum prxdixMt^ 
qnod aliquis breui erat in aquam caffurus , qui poftea cecidttiii 
c*m, & perijt, &ideo verum prxdixiile . Refp. ipfum dubohim 
prasdixifle malum, quod racere intcndcbat illi mifero,& diuiiu- 
uit, qnia compicuit malitiam eins, fcdmultotics mendax vifui 
eft'quia non permiffit Deus illum complere , quod facerc inren- 
debar perucrse. Oftendittandem fictam porenriam fcdandi bel- 
la ; tribulationes , rcmpcftaces , & mfirmicatcs , vt homines alli- 
ciat ad fibi facrificandum . Qnare , h:sc diuinatioms ars eaeft, 
qux alio nornine Magia dicitur . De vana autem obfcruanria tc- 
porum dierum,& numcrorum, infra . Scd vndc nam hxc digno- 
fci nofritvidcamus . 

Di^nofcitur primo, fi conftet cnod cffcftus fuperet natursvi- 
^."^, e rc 5 & tnncartcndendiim cft - 3n fcr frriptnram facram.vd Ec- 
tur rn: tf € f }x fefiti i ' ionen . ,>cl :?Dprob:it-am '"b catradirioncm etk&ut 
iRz ixo tribuatur.fiuc cofiet, eficflum hunc eifc dmiaum , qu<d 

ti Libef Sccundus - 2,1-S 

e Ail yM&m& rcpcricur , efcftusmbuitur pafto ^**»* 
* &cenfcnda cft magica fupcrftirio , fiue vatu obfcruan- 
? "^Sfoodi eft remilfio pcccatornm extra Sicramenta.quoad 
^Ta,«tra Sacramentalia.quoad veniaha, item diumatto 
mor nirnraruni conrinaeatium . 

■"ESE " conftar rem,cui tnbuirur effeftus ,hanc vtm a Deo, 
pSS SS habcrc, « partc ifta» , non cft yaij» obfcn.antia: 
l - r.-1-ft efle vana obfcraaatia rationc alicuius vwofci «r- 
Wie vcrbi gratia.ieitmium^ihcium ^difciplina, qmaar- 
jSSrpus, & maccranchabcat virtutem ad arcendas carna- 
? g incup fccntias ; fcd fi his addantur , ciramftantis ridicuhr , 

inr Srta hora,dcfinitus numerus, qaem excedere , nec rninucre 
HcStTv^S iHa , ve! illa inanu.fhgro fcrico, «d canabeo, & 
briaTmodt, erit vaoa obferuantia . 

T ' no f. quis vtatur cerrisorationibus , fcstrtfti» , euam 
Js au opeSbu p.is in rebus vinis, U ad Dei cultum , & hono- 
SdM*. "c! indirefte perrinentibus, qoa- in aliqinbus libcllw 
^Tdamnatis continemur, eo quod dubia, mdul gentias , K 
^ffionespcccatorum,& coutecunonem m «WgJ^ 
Svanaobferuantia. Per ccrta vero leiuma , & oratiom.s ne 
S»m«u)labore fed fccundum infhtuta artis cmufdam , fuen- 
riam mft ^raiqutate.perttoer ad Magi* fpeciem , quia fit ex 
Sfo^mSabo!ocxprefio»&eil morcale ; forma commumor 

difcmulum io primis expiarc confc.eunain «oeraj ^ 0lum . 
tumfitpe communmnem fumerc:iauma Ec^ aAvn^ 
obftruarc , & a ios quofdam luperadere icmoij diesfpoate , pr* 
fcrtim feriam fextam.in qua folum refictarur pane,&aqua ca 
t * f *qaotidi C feptempfalmos J & certas quafdam preccs ana,. 
bzc omnia pcr Teptem hebdomadas fnnt obfemanda. laterwa 
abftineredebetabomnibus fecularibus negotijs , quibus pcra- 
ftis, tradit libellum quarundam precum reatandum»& cettas n- 
guras exhibet adorandas ; Conftitutt etiain certas horas, qmtnis 
breces ift*,& adorationes funt perfoiuenda:, nempe, leptcm pn- 
«N»no«ftunijdics,m ipfoquotidic fol» ortu . Rmous his per 
tna noiulunia ter peraftts.debere hominem fibi eiigcredtem ah- 
qoem,qu®utmagis deuocus,& infpiratiom rccipiend* magis 
accommodatus ;'tum horarcrtia debercfe folum fiilere mtem- 
plo, vel orato- oquopiam , ve! inmcdioagri cuiufpiam genibus 
flexis,acmambus,&ocuIisin ccchim eleuatis, pronuntiare ttr 
vx» ficulum illum , Vcm banftac Spiritus . Qupd cum fecent , re- f$M Cowpthdij Maleficaruffi 

Tiente omni fctentia impletum in , adeo vt ipfemet obftupefcafj 
dc tam fubita fm mutatione . f.cce myftena huius diabohcat ar, 
ris cultum enim hunc , & totum boe adoratioms gcnus dubolo 
fexhibent, ilH facras preces , & EccicfisSacramenta ofkrunr , cui 
initiantur . Perditi homincs , qm & corpus , & animam pencul» 
, r exitnmanifeftiexponiint^eftaturenimCytudns r multoshuk 
S**.* artivacantcs , v iw vtruifq; iafturam recifie . Quare nire opthn, 
?.^p.7. h _, c ars damnatur, quia viitur carremomjs,non ad nunceftecbrnf . 
inftitutis dum obferuat dies,& horas adhoc nil pertincnres,ad» 
rat fiouras illas , qux ncc Dei funt , nec San&orum , ted van* ,& 
ma^cs . Non igitur, qni infundit Deus eii , nec Angelus bont»< 
fed^diaboi us , qma diabolo fundunt preccs , dtsbolum adorant, 
rfiabolo ieiunant,& di.ibolum funthabktin remuneratorem . ■. 

Qr*rto,quando geftanturreliquiz: Euang. S. loanms.am alfc 
oiiiverfus pfatmorum , non cx denotione rsntum , Dd aauinciis 
vanis circunftantijs, vidclicer.vt fic, vci fic fint 1 aipta,vt re!tqni| 
fintin vafcrotundo , vel triangnlato , mbuenuo \ im rornw.vel 
niateriz vt ftriptum fit iu cartavirginea; vcl rempoi i, vtfcnptft 
fitoricmefole: vel pcrfonx.vt alligatumfit avirgwe:vel modo, 
vttotfilis, vel taliscoioris. Infuper nccefle eft , vtnulla adfltfi- 
eura |Wter fignum cruccs , nulla imago , mfi Chriil i , B. Martf 
Virc' vel c ? nfii alicuius noti , aut Angeli boni : nulla Dei , vel 
Ansclorcrn barbara , & incogmta uomma , ml tandem fit vani , 

vel mendacis , > . ^ 

Quinto, huc referenda vaniffimaommumanimadnerho , .itie 
Omcn ■ Quid cnim func omina, nin vana qusrdam obfer-.amia? 
Sscpe qtiis egreditur domo fua,& videt monoculura.vel elaudum 
&ftatim,ominatur. Si virgmi occurnt , fterilis diesominatur. 
«i i!b. dr Plnrimaoiuina enumcrat Augufiin. d ficfcnbens. Hisadiun* 
«ca.chri cuntnrm jiiia inaniffimarum obferiutionum . Si mcmbruma«e 
*' Siiod falierit. Si iun£tim ambulantibus,]apt Sj aut cams,autpoer 
medins inreruenerir.-atq; illud,quod lapidem calcant,tamqtum 
amicitia: direptorem: minus moleihim eft, quam, quod lnnoccn- 
tem puerum colapho percutumt , fi panter ambulantibus inter- 
currerit. Sedbetlum eft , quod aliquando puen vindicanturf 
canibuj.iwm plertinq;tam fuperftitiofi lunt quidam , vtenafl» 
canem,qui mtdtus mteruencrit, ferire audeanr, non unpune. na- 
oue a vano 

remcdio, citdillepcrcuflbrem fnum ad vcrum medi- 
cum mittit . Hinc funt etiam il la, limcn fuum calcare, cum ante 
domum fuam tranfit : redire ad leetum , fi dum quis fe calceat , 
ilcmutauerir. RedJre domutn, fi.procedens oftendent. oim iiberSecimdus.* 215 

£*£« i foriclbus rodirur -tflm tirriere fnfpitionem futur i inali i 
^ "Ss damnum dolcre . Vnde ilkid eleganter d.fturn eft 
quam pt^ c{fc£ con f Ll!rus * quodam , qui fibi erofas calW 
Cit °£ effc a foricibus, rcfp. lion dfe illud monfirum, fed ve- 
gaS ^riim habendum tuiffc* fi forices a cahgw roderentur . 
r H e ^Xug 1 ift,dic S mii S ergo ) omina obferuare , .fcmper llhcttui* 

■^rtfl euenitvana obferuantia ia ftrenis , primo dieanni dan- 
j- vtconfueuertint Ethnici Calen. Ianuari; facere , fecundum 
f Vr^ium & Ouidium, qui in honorcm Ianj illas fulemmter ce- 
f hrS k ftrenas inuieem dabant.ad omen bonum fign ihcan- 
2? Hk Trkus damnatur a D. AuguiHno apud Grat.anum * 4 
t rrino1apa,qui ait, non Hcct mkiuas obfcroat.oncs agere 
Sar J, & ocijs vacarc, neq; lauro , aut vind.ute arborum 
^« e «domos, omnis enim h« obferiutio paganorum cih eai- 
fflamSurchardus m pomitentiali e bk tierbis Obfcrua- gM£ 
ft f?S aimariiritupaganomm.utue! ahquid p usraceres , s ,, 
«Sr uouum annum, quam antea,ud pofl iolcres t.cerc . Ita 
Sutud menfamtuam cum lautinjs , ud epuksm domotua 
SSararcs co tempore,aut per iricos,& pbteas cantoresi& chcn 
Kccres,aur circa rc&um domus ruz ferieres enfe tno cii cr.m- 
Sndut ut ibi tridcres , & intelJigerc. , quid tib. m fekjttcnt, «ffiQ 
h turum dfet - vel ia biuio fedifti fupcr taurinam cutem , ut & .bi 
Ktibi intclhseres : uel fi pancspr*d.Aa nccle coqucre fa» 
fti too nomincut flbcnc cleuarcntur,& fprifcft ^.fic^M«de 
profpcrratem uiM tus co amio prcmdcres ldcoqu aj ct m 
Sorcm tuum (hzcfacicndo) de reliqurfh,& ad Wola »& tiU 
nanate oonucrtifti y & Apoftatacifcaus cs,duosannosper lcgni- 
toa$ fcrias poemteas . Ecce breuem emimeiatiocem fuper ht«» 
num illius diei ,quas iurc mcrito ConcH. AnnfiodotcnfcJm. u 
uocat ftiperftitjoncs diabo!icas,& cas damnar . 

Septimo, cft fuperftitio illa,& tiaua obicruanm, dieriim,mcn 
fium,& annorum. non adDci cultum, fcd ad ditcctionem ncgo- 
tJorum fiiorum,& hxc uocatnr, ftipcrftttio temporanorum,cum 
obferuatur ceitus unus hcndomadnc, uel menfis dies tantum , uel 
eerta dici hora, in eucllcndis hcrbis ) & Hgnis prxcidcndis, ficuti, 
qui colligunt hcrbatin die Sancri loamv.s, ad certos qtioidam ci- 
fecius, credcntes eo d;c uim naturalem erBcationf m habere ; uel 
kiferunr aiborcs ipfo die Annuntiationis Beats Mari^Virg. uel 
in fcfto Sanc"ri Srephani minuunt faHguiaein ecjuorum, anencen- 
te» nacuraicui caufam,qti« uulia undeuanc ifta inftituunt* 
i - - — . .— • - <j U o 1T5 CompencJiJ Mafcficarum l 

tX^iT* tunc non f^co^- ^ 

ivlagdalen^d.cm L«n^c t » ^ua. (lir c linr , an prn 

itcr aut 1 vclfin.Rrum , aut 

momduennr ca ce m «» «J^ , doiTO eRrc di a r.tnr, &hi* 
wo pccic P rl " lu "V r S t ofa Vcl qui obfcruant feftiuitao, 
infinodi nugat ona "P^ ! t,c a v > V; j , Vrbani, vcl ahorum > 
ccrtas, vt Com.er hon» S. Pauh, V .ncc «0 » ^ f * 

in quibus fi pluit , vel ccelum fit ftrcn g aur ^ 

tain pi.uuam pcf tot cies , \ ut.v "*r v 

r w:rr h nlurima harum fnpcrfhnonum fugguunt patrci 
J- ^ n W,a Pruli ApoU , ad Galla 4 . b.es cbfcr», 
S* mcr ft s & k mporaA annos , timco vos , ncrrurtra labora* 
t^&mehUs^tuiipr , Airbl . 0 fi us c *pbcat,fic. Ob- 

numnonrito^a.iquio iu mftrinnenta confio 

fcnusrei.quiafiDcus toto cordc d.hgatur , ipio propn 

f ^cndnrn . Qni putat crucem cx cleemofmts emptam , ve 
- KStorn^ efficariorem. Qui ofierunt "«mfan^ 
fclquid talc ilh vmmtfcentes cap.Uos homm» , v p 0o*g- 
•nimalis. Quiimagincm mergunt ''^^PcbSvrahW 
4a , Q£i faciunt ouafdam ligaturas» ne lac . wcis rnoir Liber Secundus^ 277 , . L^nuhit» dcf F onfttiom S m«fflnt,Yt hbercr.tur malefi, 
^ P " fXamSi bipetiBi diuidunt, vt curr< ntur d,g«orum,& 
c.o. QS"£"L gUliahuiufciodi qu.anrpIuruB*. rtecreje- 
*T ?n ^nicnt oratiomim for^quibm vulgo *«Inera fg 
r«od* ^ 01 . 1 " rH clir2m ur, vcl mrmum.a arcen rur, vt de hu, & 
,,ailtlI !l^'formas 3 Eelio, mag. qoa#. I*. 3- qocft.* ■ Se fortilus . Cap. XIII. V-. 

Ortes, incantationes , Veneficia , & diuerfum 
frperflitionis genus boc tcffif orcdt in viu 
Sciendtim efr igttur . fortium ,alias cffe Iici- 
tas; aliasillidras . Sorslicira eft , qaae Ttilgo 
dicitur, bona ventura , vt Petrus habnit forre 
bonani } Et ioxta hoc genus locutionis.dico 
aimAu°uftino,quod bonafors,ml aliud cit, 
quarn gratia Dei , qni habet hanc gratiam 3 
honam habet foi tcm,& qm viuit fine illa, malam hsbcr fortcm - 
Scd fi voluerinmsproprieloqui, dlcemns , quod fors eft ars dmi- 
Bttidnis, fiue id omne, quo vtimur ad fdcndum, & inqmrendum 
pccrJ ta , quodfitcum cxpreffa di*boliinuocarione ,vtiiaortseit 
Necrcmsmkorum :aut ctiam fit finc cxpreff» inuocatione , ica 
no» fine fua inftigatione, vt cfi in Geomanticts, ijs, qui occul- 
tattt fcftucas incqualcs ; qni iaciunt §ale> ; qui iudicantpunftosj JlS Comp«ncV;j MilefKinim." 

c„;u..l CU, qM* ftoU . 5 voc « auaros, Wo.ltrls.qm» 

1 r i2 lerrum. gcuc m»- ,-■„,„ Vonfiliar.s . i cma diatur, 

W. dinmans. f ; u " d ^^. r ' a Sac! ss Canombus fomW 
caiii rationem , & propEci pu.i ano os.vcl in- 

conlHtuUs, dcqmbus tour .^q,,,, .limnatio, 

cantatGto ob fi:ruat *^ u £ * ' d uidentc anquaW.o vn pof. 

fnsuis , cum inter tratres dm m 1 ' J . p t J fone 

cimr Ecclef. in duuhone fom , da , * acc i, , 
tuam • idcft, da iUi, quod xquum cit , « acci F , 

eft. ... - A^f-mflinidentcm , & diuinatoriam 

Si autem q™°*!^ hi, vfifunt, 

Hcitamefle.quuSawai^ew r s * diffc meL JonM per 

cum Tonatas per fortem m kiiuis " c , fors . tt Mat h, ls 

^ , hanc fitiaaatus m - P« niiffum fc * 

in yctcriteitamento, c i ' " , , Sp i ri tusSan6!isvtne- 
aionem»&p«aam,tuncquandc ™^ n ^ f ncvat pnblicata| 

ra t fuperA P 6fiolos J$ cvcatasate 

fcd dcinceps amplius fortc nc nvh luot hoc , q uia fc- 

font elcamncs pcr vota , fi^ ^S^on Fuenint clcdi P cr fo, 
<SS£ to^SSS™- Vt tameninhis nullum nucrce- 

Primo, dcbct cucntus a Deo «pett w, * ^ii nia J 
vel aftris, quare, & ^ S cuentum ab 
bus tnis fortes mex . qu od , f. M^^ct (2CCipicn . 

Sccundo , debetaUhiDcn im.\ f fl v . no tat Au§8«| 

# VC 1 abnfo rcrum facramm, au: ^J^« X a '^ : h 
?i- Inon tamcn cft r,or»lc pecm i^ fi ^gw - - >5 wfj 

;; ] - Tcmo,ncccficcft J vtui ) q..ilorLinn[ui ^ a 4 Ep'* 

nui - Liber Secundus . 

^crur, v: ^^.;;^ t fo^cum damno Rapub., 

^huuvi^ dl ^"3oalis intentio mkrentmm fortes , non fitin* 

«tiltpr btes, diicordix F» ^ committcnda, fi al ite*, 

cordia pofict conahar ,re, fjm non * ^ ^ ^ 

ocquitdifcordia fedar «.^™^ dicamus in forte^m «mpm 

S&vencficiisdiabolids. 

■ rr uM-is ir-.l&rcrbcra,frnt cptwm tgttm 
adakferendas ir.prrmtdtts , quas im 
Lcctrina. 

<N ccnfcvTofcr^ cft emmW^u* de hOt hwna-*™^ 
v~-t eantm Sa r is-quo pirs rrcriumnir.co audentwswo* molloL e . 
1 cere,acminis ) & irietfo dc carccre rretuapiid :fe- 
mulrum profici, vt fuasfafcin?tionc« repercntwnt. 
* ; jff^Ouodrutcmm^fi ium poffittolli i makncs.ep 
^aT^rotcm illis iptuffum , fieii I ctcft , vt ikean^condi : 210 CompencHj MaleficarUffi T 

tfones cmcdam adfint primo,G ccrro fciarar auftor mateficiLquii 
fcfpeelostantum, nec iura, necfas fiiitinet vcrbcrarc, aut con^ 
melia afficere . Secundo,fi putettir nihil fiiperftiriofi adhibitums. 
Tertio.fi non exiftimetur morbum in alium tranteturus,quod fe„ 
re fcmper cofueuerunt fatere;ifta cnim videturdiaboli Iibertas, 
vt bom nilnl vllis hominibus pnrfter, nifi cum arquali, vel maiori 
hominumdamno.quo fpefiat narranoD. Greg. Magm lib. i. 
moral. cap.p. de virgineobfefla.qus cum opcra Magorumab 
vno damione fuiftct !%crata,in vnius locum , fex , vel kptcmd*. 
monum milha fuccefVere . 

Quare multa fcitu digma notanda funt . Pnmum, tempora ip, 
fa.fua fanditatcacreligione nocendi.vei voluntatcm, vel tacul- 
ratem Somlegisnon adimeie: rfifi Deus hoc ( ua finguan bomta- 
te prohibcat,& aucrtat, vtexcmploillius, qui afpergi.lo iuttralj 
eam inter facralethalirer confnerfit, quam mmnx noxiam ahbi 
oppominiusrepcEire nonpotnerat,* fjrpms vtdenrurdifie&a, ic 
proftraca m delubris Diuorum figna fulmmc , qiicd D^mouali. 
quis vibraffe, ac contorliffc crcdcretur . Nam nulbbi amantma» 
sis dsmoncs fua flagitia faccrc , qnam vbi fuco alicmo beneuola 
ominationcfolcnt pt scexcre . Ncc minus nomtm eft,vt aiunt 
GcIiusa&Plinius, b repcnri , qui beneommando, arque mipen- 
' fius laudando, arbores , fata , ipfofq, arico hotmnes eftafanea« 
acperdant. 

Secundum, mmquamelfc folidam rjratiam ,rjt p.c-im^mt». 
ernmq; bcneficium, quod conferur. t Dxmones,( fi beuefidum re- 
dte diciporeft) fed ftatim, vel atquata , vcl etiam grauiore abqua 
iniuria, a*q$ tijcommodo luendum cft ei, quiimperauit . V ? X ;*|I 
morbum vlluma qiioqnam dcpcllunt , quam in almm non ilhco 
transfewnt , & vnius falutem altcrius inteiim ferc femper pa» 
( Hiftor fcuntur, prout rcrcrt Grcg. i tiron. c faclum aliquando a quiboj 
F rJnro ru. j am Veneficis parificnfibus , qtiB Mummolum PrCtectum , quem 
to '^' y 'in morbum lethalcm mala fua artc conieccrant, ad valetudinem 
rcducere aliter non potuerunr, Quatr.pn.rsr = .rsco;. .•«• \ mrerte- 
&o vixbimo iinante.cmem Chilpemis patervnici.m m . ipem Re- 
rnii alebat : quam vcrfuram fzpe etiam imquo rjmore fecifle pri- 
fcos illos mortalcs Dsmonum erroribus imV.i ;tos paffim eius «■ 
potis loquumur annales: Nam cum rerra mcdio foro mgenti hrt_ 
ru Romz dcfcediflct, refponfum cftnon alitereius labem coit* 
, , ram , quam fi prim* fpci adoicfccnsa! iquis f c (c m eum hiarum 
dcicciflcr , Tiiquo eft facilc viderc . quantum incer paternim v >■ 
bcnirnkatcm, & cyrannicam Diaboli cru^cliatcm , & Ixi^W LiberSccundus. ^i* 

t ouia Deus per aduerfa hominem a&€dlum vocat ; Dia- 
K vero per ptofpcra ( fi m e vnquam quemquam profperate 
* m ad «ternum intenrum conucrtit, & trahit - , 
P °t ;;rim auod per fummam indignitatem , accontumeliam , 

Sti in reuocandis ad vitam hominibus temierunt, ipfe Sag* in ■< j* =«• 

Anind s affimulant, & imitantur, dom fic dcduchs, paffifqnc tt- 

tubu" m r.omllima ralctudine conflictatos toto corpore mcnM- IT ..*«.- 

bU o\i'artum,nihil ad curationem confene .quxSortilegi exte- 
«»Tdhibe«t morbis a fe incuffis remed ia, vt cum herbas,vngue- 
5T balnea , & huiufmodi adhibcnt, ied ea pmtex. quafi m tcgu- 
tt nta fortWgijs , qux ver.ti kgum feuet itatem palam efie mc- 

rnmntum, fic efle d*mon. tenaces mantis , vt non facile fibi fi- 
L?Sod fcmel comprehenderifj ergo fi qoando fuorum rogata 
fiffimmifit.h Vcl cum alioenam gnunorccommuMnaus 
«nit vt difium eft, y-e! m illud tempus curat.oncm, fcdatmnem 
vT * reijci oportct.quod fruftra qu.iqnain ante capere ibls 
Ipud cum precibnsftuJcat, ficfemper reliqm cfle oportctalt. 
quid, quod is mcro deputare poffit. 

ixempla , 

CI audius Morclius aiebat , fc nu!I a re magis adactum \ vt le- 
uaretqu2sf«mel iiitulcratiniurias , quam cum aecompre- bl , IS$ s. 
hcnfio«c , terbevibns , ac vi aliqua terror offerrcbatur , & adhoc ub. 3 - 
Kfert Eemigirts fequentia his verbis - Vir qmdam Sereniilimi 
Hncis Lctharinqisc Confiliarius , cum deea re fortc vna termo- 
tibtn haberemu*, narrauit rnihi, & ferio quidem , cum a! ifua ndo 
renunciatum ilii effet filiolum fuum in fubiruin mndiflemorbu , 
ata; vt is ab Anu quadam per vcncficimn allatus cxiftimarctiir , 
dctota re pnmuni nutricem efle percunctatum , nam tum rorte 
ab e» geieabatur filiolus , cum illum morbus inuaferat , turn ac- 
curatepcrpedifie, atq; xftimafie qualis is tnofbns cfict,ex corum- 
uegeuere,r:ec nc jquibus via peruulgata naruT^ confueuit e.i 
atas effe obnoxia: ac cum haud dubie compenfiet , non ni fi mala 
arte, ac per fafcinum illi confici potuiffe , fecum tandcm fingula 
reputansco conic&ura pcrnemt , vt nihil iam putarct fibi efle re- 
liqui, quoniinus hancfilioloortam a bona illa Anu iniuriam cre« 
deret ..lubet icitur illam acccrfui,atque admiflam folam in scdcs 
- --*^— intcriores 4& CompendijMaleficaraa.: 

■ „™ MWeaDDclUuit, vtfi qnid opis hmc rtiald 
i^tmrespri^ 

natius icijce, e , ». repro llm \' 1 .-- d ' teret , q lK imperarrt 
mcros, latulq, perlna.it , . i » •'»; ■ t ^ , „„, 

,accre. Poituiarmo. opa itaxj <>( >or > . 1 latol| , 

nscvaletudmuclhtmt. _ , Neceffariusj 

Simu^eftfequcns.eiufd^^^ 

fi oY fcmdara Ueueuilfcolimrnihi r.ru^it. U.mr 
nus idem hhOiO tuioam f h'dtn^on«ms eua« 

garetur, pncteitens \«u.4 \ , . . ns ^ cl :t5 cslulCt 

^^S& P ^r«&e.er.,i},.n,,v r 

]ato , ae morbo in hora S mgrauef ccnre , h.uc < ■< ^ 
rciccere orr.nes, q." rem vr, gefla crar ,.u<* . v , 

f.ntcoramccep.tHidemmo, ' 1 ! uo a(pi d e nttum 

toto ore ctfe liwaa , tum , P un.,s agere , cl t nox , qiiatn 
horrorcvt m r.biem .am *«, . m r. * k ic nr,f c eff^ ^.Q 
in codera lefio rum puero m cei c ^ o'. I - ^ 

3t^afpirtodolabete...c.Lsv^ 

etiamqutadmgiUbant.femombu^ ^ 
tabaui fonum quahsferueo .Jtate « i ^ f mCQ £| 

puerumaudirum .d-J^fo " P otfutum h,ncbft, du ; 
tu.m , quod amulcti i^ftar «'^r L i concepti 
biumreiKlicrit Saga, an eius d ^^^ ' " m od.Uicu!ov» 

lens, faluutquc ciufit: ^ ^IrvS Vo» \o^i abijt.qum in ma- tibcrSecupdus ." 1J 5 

„ „r e cafttwn peftilentia , qm tum ^fnw crcdcbatar repur- ^fc 

poft quos «n a ? on ^ d opit none citius rautaq r 

* ^f^^^SSiS^ ac mfbcral» viflus confue- 
a * mi n,Su t aliqua ratione cius abitionis tcmpusfibiefie 
tudincvn , putau auqua * ^ ^ iropm , c a- 

^SfZSI wLu morboaHquo difhncre.m 
&i 00 u SSSuoSSejtur opeiam , ftudiwsq-, w W> »mr 
pendcrc . Nec mor f fine •„ u paululom re- 

l^opBU^P 1 »";^*,,; r PC ciemcfficijadcoiIum manu fo- 
co-iuncm ?£ tSu puiuens vJct.uti, quemdigiM* 

Sas quo quo rzcto , tanto fi* tlhco membrormn 

ou.nium horrore. toricp» ,q umis pi2 ter e a pcdnra 

— occup i^.^ 

doloribusdittcrri ccepicvi ,m r n^.- D crirxaa , & mtebc- 
dutorqucrentur ; qua rc omn, ^md^ F c 

m ctuextcrn:a>u ,»on P"Us d»m^r«te vaIewdmis ftarunj re- 
fcinaribne fuUatam , heram ,n fl bat , q nod ab « 

iKUifler , uam & hoc vencticij mi^ i i, a ^ pro hi- 

al noando audicrant , fe qutdqmd hums lcirtt , q i 
bemiam, auettendamquc peftem vtcrctm, cccp « n c e ^ 
dam Mattbxo Amanno, ncn p, ^^S^a , atqu* 
damnato , aquo ctiam m tirocmij pruium itupi^ i 

foendiorainaseuam lafitare: fcd cum nihilominus mosu 

filiumorat onemque mutans.cmpit rogare,vc . 
„ lc dendi nccdfitas «panebarur fuftinerent A^EJ^ 
rcnocarct , fi qood ohm fimili morbo remcdtum audrfltt prsai . 

"ac non multo poft rcuerfa dixit,reperiflc fc.tn quo ^m^plo- 
Htz falntfe Ipem poncrc , ac dcfigerc poflent : nofce cnm^ h" 
basquxin balncis aftrifts eis dolori medicamcntum pi ^t. ntu . 
fimum cflcnt aUatu», orarc modo,nc sgri illis cffct^fi qux^o? * 224 " Compcndlj Mateficamm ? 

nakrudini interccderet, ncqueenim eiufmodi mcrbum effc, qij> 
ita fitadfanandomfadfis. 

Jntcr hxc is, quem tum fccum habebat fi! ius, cum uiderct tna- 
trcm accipi , fibi idem tnnens , qui ftiret fe confcium , nocie m- 
tempeita e muroriim pmnis pcr funem fe demtffit, fcd poftndie 
e fuga retraaus , uiu&us , ae cnr fic cUm; fe foras eiecifict mflii* 
fateri, rem omrrem , uti hic tiarratnr, explicnit . Hoc addcns l'c 
totici fuific capnt, qni marrem adillam impnlillet^diim canfam 
qaxrit, qua parara: abitioni moram altquam produccret, przte- 
rea nihil ad falurcm confcrre i31a oranta (omcnta , qu* ca ficac- 
curatea^ra; adhibebar,fed ijs ita fncum ficri oportere,.ut uidea* 
<tur pcr ccmuenientia naturae remedia proceiTiiie citratio - ^ . . 

Nam iam rum ab intentatis iili ntrberibi s Utcnteraiuidptuij 
eam admoniflfe fed illo uiuci,ac contrahi non pcflc , qui ^bimuo 
fnerat morbo iirpcfitus remporis mcdus : cxpc6 arctit igimrdl 
is, hcbdcmad» dies, caquc hora bis rccun itlcr, qua pra-Htum ef- 
fet venenum, tcrto enitn tum egram con n a ! i t u ram , faltem ab crn 
nl doloi is ftnfu iri liberatum, fola membrorumrcliquajaffitcdi, 
rc, m quo datam expcctarionem ncutiquam fcfelitt , nam, iniilo 
ipfo, quem pradtituctattemporis articulomoibus cft fedatus . 

Vernm fcquenti nccte recrudnit eti;;m acerbior , nam Vejie& 
■cam,vt poftea eftcomperrum.adhibiti remedij pccniturrat.qodf-, 
vidervr paratam inde rationem ad fc malcficij coarguendam, ac 
etiam indnbitato teftimonio obrrcdsm, naiv nifi sb ea vtnefitf, 
cu* morbttm fetit, rollt, aut fcdari \ ix fOife ccrtnm cft , vt iupr* 
uocui m eorum legibns , ob idquc ab illa rcpetitum itcratumqi$ 
.fucrat vencnum . 

Cum jgitur pcftndic fiiio pradi&ionis mendacium obicttarc- 
tur,imilta maliriose murlitans , hocjtantum dicere voli<it,nia. 
trcHi , vt verberibus , quam poilcnt indigniinme acciperent, hoe 
enim vti aduertcbst vuicumfuperetfe contra cins tragiucrfatkjjl 
iiemremedtum . Ancptam igitur , demioduoValidiJfim! Rufti- 
ct, non prius ceiSrunt vitium mallcolis contundere, pcdibuiob» 
tererc, pu!farc,agitare_, ac dcnique in cbiefium igncm detriide- 
i e , quam ftdem fhara afitixiflet , fe ^gram eo ipfo die imo hor* 
■perfanaturara,quod & pratftiticpoflqliam ponutm iHicomecien- 
dnm prabuifict , quodante cantiidulo puluere vidcntibus BQfg 
nu!lis medicauerat fic tandem fadta abcundi copia, vti dc hoc ll- 
h antt- data fides fnerat,in licnores , eam ad caftri portam pr«|»n 
lantes iucidtt; a qmbf.s cx Iudicts , qui m eius vitam , morc , iq; ' " 
«juifiucrat, decxeto comptthciifa, ac in vincuja cGiuefia> oe ^ Liter Secundus ~. 

fcuti hk habetw h&M eunflanter confeffa efUcrsndem igni 

^Ln^ P«H™ triennij 

r Sce V • Araitrat , vt rcs parum abdffct ab infim» . Ergo & IJM . 
»8? a "m, b onnibus periclirarifq,; jn caffum, <ju* folers medi^ 
ddpC „ ra fi^ocrere folet , rcmcdijs tadcm ad anolos animum 
C0I1I ?rMt fcrat tuhc temporfc Cfanuillei qmdam pr* catem 
cOnucrtit. cr afcntem pnefens rem omnem / 

2S ^Scur hoc ipfi malumafe ca m«l ierc confefltan futiie, 
^5 AnmZm reucrfus vni com vxore colloqtientem eiTet repet- 
SS tompaSet ,gitur c lento abquo f.m,ento vmeulum , j 

HmcX ftatimfac coram effet, inijccrct , mmamurq-, fe- 
^ s fc J ian mam mM dlc intcrdufurum ni labcfifiatam 
* C H ine i-miam reftirueret . Ingreffus domum, vetulara 
± dft xa« VKrn affidentcm, hofcm* c erar Par tfete No- 
Sn J cam vti monrtus erat, rc, verbtfqs q«™«' m poreftper- 

STatn flamab omnimorbo valetudincm ccrto prom.ctit,mo- . 
doh TfcS przfcribcret Obfeoni vdlet, ca vcro efle , quam pr^ - 

ne erawrctur pirum.qnod crat iUi datura c<wcdcrc,qup4 < 
SE ^lslniS duSm pnmo contaflu ^p* .d uo.uta 
dfr,manu cnim attreflatnm , promcfc en ol ttim hj ,ac fibene 
^ conditumqr^ct.tnm, vt ie ftanm !edo componere ^ 

Marronas duavqux il!i ca ncflc ^S^a^ Juam tradere«,ba^m 
pcffima prxfentia fe cefendere parabat , fi qmd obijceretur ma- 
la artc frflum, quoadeo grauis, diuturnufq; morbus tafniacile, 
ac ato abfceflRffefSneque enim huius , quod ad id oruabar qu.d- 
ouampalam faccre decreuerat. condttionem nullaw rejcflurum 
fcdcclarat Noachus, tnodo tx ram incommoda valetudine eua- 
dcrct . Acteptum tan en pirum , primum negair morfu djuidi 
poffe, vt quod pbnt eflctferrcum. fed dumhacc l©quitur,acpau- 
lulmn ir.cerim illnd contrcflat, fenfit,noJ3 fint admiratkjne in la- 
ni niolittcm propc abijlfe . to igitur deuorato (natn erat guftn 
infuauirnmum) ftatkn iHi ftomacustanto ardorc conflagrarecc- 
pit,qnanto uix niaioiem candentcs carbones exckare pouufi-"ntj 
«reo in lcflr propcrc beiWcasmi , agcnti animatn haud ita difli- 
mtlis , adhibet trepida uxor, quz fccum ca noflc illum obfci U3- 
rcnt, K'2tronas dnas, qcubusfe terliatn bona illa ultro adijcit , 
nnknadedad mcfiitiann conrpofito , nt ptz ilia f.fle uideripo- 
iyifldiE uxoris illiiis lachiyma, Iasi non indiligcns uigiHa ad %z $ Compendij MaUficarmru 

*edkm ufnue noctem proccfiVtat , cum Venefic*- clam cTperrli 
f 0 mk« etbco fuo pu!nerc,ceu Mcrcunus ahqms, ar* lffimo 
fomnc compleftitur, aeinterea fubUtum *grum huincr.s tu m , 
fcSin proxLam arcam ibiquc oblato ,m«n*m vrfo m.pomt . 
TumreDCtitis fpatijs frpius veh.t,ac reuchit .pfaquah oncrc i m . 
cZrc S SLtdr non ceflantc mgermfccre bdua, e* vcro vo x 
2 atdoTSri sDxmoms,quod prxtcr ingenuHu rab valerudmu 
fcaiefic oopcr im Oum accommodare cogcretur , fedeiu. tardi, 
L cm ruSrcpan, mag.squc.vt viam per-eret iftn vrgeb* 
T£C VcdJ tgnaua%tque od.oia bdua, rumc taft.. d.gn, 
Icic s mfc 7a« me primum ad hunc muldmdum , vel inmtan, 
«ccp» tnts , q«J n 1 . fc(lor po!t „ugna fiducu tc . 

SESS^^^nEa.-.^ ad cub.Ie pernoftaba* 
^ulicrc , id racuum naft 2 ,totam reftinanrcr mucft.gant.ac 
?c utan tordomum ficubi defidcratum hommem repcriant,» 
Sfcm (olum cum fola Venefic* in area oftendum rogant ccq ; 
ranociii iw ; nc omitato feccdcndi cania menr. an no a 

^SST^r^™ Per^um . vt ftcrcn, 
nu H cumcaconfmutatis vcrbis hoc folum fauguunt,vt ho. 
SS„ m tSicrcnt,ac quam citiinmcm lcftnm reponercnt. Vc 
id moliuntnr vir omncs fimul magno n.xu reportando 
prxftam, quod illa fola milla d^cultare afporrando perfecerar. 
?o7ro cumca!e,paaiprTcipiu fiuffct, vt Noachus fupradi^ 
ImXs^efu n^s moVbo pcn.tus fublcuaretur & adhuc tamen 
* Jolo I on«h.l fopcrcrfct , caufata eft Venefica .mporti,- 
uummulicrum aduentum.quo rmpcd.U fuerat^tbc^ 
ni .ncorpta ad cxitum pcrduceret , fed ad fum : 
murn ferendamefle ofto dierum moram , 
po Q quos finc vUa froftratione .nregr* 
futuracfiet iKi valetudo , quod Sc 
cuemt.Inh.satq^alijsmLuV 
c ii manifcfto dcprchcn 
fa , tandem cft m 
carcercm m- 
dufa,cu 
iut 

«mcnrnptis vmculiscuftt> 
dix m curia euafit, 
& abijt , tiber Sccundufw , f oW n^y^eUtionibm, vitiowiw? M ^ritionibUs . 
Cap. XI r. - — 
Doftrina ; 
R3t fomniornm generai n hmc esordiarr.m-, repe- 
riuntur. Vnum natnrale, diabolicum altcrum. 
Terrium Diumum . Macrobms , ff^fcqimur^-^ 
giluberieufis £ diuidir forrma,m i»Iomnium,ipe- b 
cViirn, fomnium , vifum, & oraculum . Sed Arte- 
r^^n~qumqudduorcdLKit,Tidc!ic C tad **Wvm& 
feiwium. fub infomnio, fpcctrum,- fiib fomnso, vilum, Sc oracu- 
iumcomp-ehcndit . : "' j - 

Setnniura igitur ftriae fumntiirn, vt opponitnr mfomnio^en- 
niunt gemifess motum , aut figmentum anims , multirorma; tu- 
tviromm bonorunvvc!'malori!m %nificatiuum ,& huiusprxdi- 
ftionisfundamentum ftatuunt cxpcrientiam , & quandam pro- 
porrionis f militudincm rci fomniatzad enentum . Ptirno inuc- 
frigant fornnium ex ouodam mcre,ac confuetud ine . Vcbi gra- 
tia. Abradrcaput .hnneftumeftMonachis,quia moHbtiiip-^o- 
r:;m,& regulis cor.fcntaneum cft ; fi ergo Monachus id fcmmet 
fibiaccidcrc , profperum critfnmnium : fi vcrdid fo rmnetconiu- 
gatmdket infjuftum ei&prxfaghira , qnia dcdecus cfl roniuga- 
%\% lnccderc raft> vcttice . Sccuiyjo. cxtocabuli fif?nificationc,rt 

li * § ai8 Compendij Klaleficarum l 

„ . , ■„ w j t cffit s-rapidis, nomen, morietur , quia tttipitj 

ht o Tffqui" fomnict cathena ad templum alligan, fiet fo. 
glyph.co» , f qms inx:crnLim . Q^irto a fabnlofis Mc - 

ccrdo»,& tcmploU U wru fi[ liinl f uu m quzrcre pe- 

nbic fi 11 ^.^!' 1 ™! ' vt fi quis fommaret fe lumc* a lun». 
Attronom.ca long -g ; carct hl mme . Item , fi qui, 
^^^^S^xo^ u bcftias, & ad P al uaj 
fommet, ^^"^^^- quU yrfu* intra fpelucam latitaaa 
alligatuMo yf deuorab » ' J • ■ & iade f Uin it nutria* 

Qn m ^ThSuT^C£Se.ua, ctu ? v I deanruun S eniofa ) f« C 
tUm V?i rSicida cum Artemidoro, quia, quod viii femd aca- 
pucnli*,& naiaua cumft™ 7 damnantur , qui a4 

f- * 7 ah S l ^;SmCak^o" feuri , qui Icgnnt UbllUu, 
$ Um(m tt 1 SSprophcta nomine filfo cncnmfertur, 
fomnialem , qui ?v/ t iani Diccndnm ergo, quod qus- 

dequoi^mrmDccrctoOratum - u ^ 

cUm fomma verum eucnmm pron^ m ; a dl r,, ofUk> - 

fomnia,qnandonafcuntu^ ^cauiuu ^ ^ 

V 2Sr?S« vitio Uborat . XUi ergo , q-nbui langu» eft «- 
T cl wio mtenorc viii j . crocum , hortos , co vamia, cho, 

r«« , ami>!«"> >«™? ' .™ „ io , K ,,fubm=v!ra:,C!,oncr> 

.ob=n'" ,0 " M>t ""'P e ~ , ', mfomni antdclaaibus.Snniiunv 

ttri intcr odorato3 3 & fuiue. florei Conra v.rc ,q 
mores P umdos,*for^ 

doaci*,cada^ , * fn^ari. 

humorevircoto>ftL>iiniommj> n «uralihui caufis Jicite 

dam n on . Hoc egregic conhrmatur » i tuupitw J » ' 
rerfibus • ffi tiberSecundus; %%3 /1 f i ?£ C ouitsmica*** 4 ** 

Autfnntop&rtacsrnit- 
Qy^mmfolutacuru, 

VurufqJom*bjethm 
Iners idcert nefcrt ImitaUmMfcYmK _ 

faacsfibiipM>n it > 
Terquas repente current 
Tenuifruatur atlu . 
Sed fenfafomniantur 
pifpar fM'iat horror, 
^unc fpkndor inter crrxt, 
Qui dit futura.no ffe. 
Tle;umq : dijfip>itis _ 
Mendaximago verw 
jLnimos pauoYC maslos 
*»< "ji h - lAmkage fallit atra , 

imrs idcerenejctf . r ml piunma; funt vinitates 7- 

Ecclef. J. ait, »bi mu «j"f £™ J £ . Itcm E cclcf. 
ft fermonc» mnwnen , tu ver 5c v n dif vmb ,I m , ^ 

J «tollunt ■ 

S Di.bol.c.fommafunt ^^-^a^m^KC^nd.s.vtpore, 

tibus immittunt, vcU aJJ^SJms vel *d oecultorum, mt 
Ubidincm.iram.odmm, dcfp««'° crrarc f eceranC 
fcturorum fign,ncat,or«m.E^ q fuit iUud, 

quod deVenere oazea «tidi d ; ftaba: ftatua marmo- dj Epif . 
Uis . In loco, ait , qu, vocatur ad £™ f - Aram mar - 
rea^dicebatueamefieVcnct «^^ ^p^ 

„„, voluntmatnmoniosuntjt . Deeipreoanc 

quaevoijuLuiiLin P,- , i m atnmomum , tantu 

«cnuentcs rfaEpc verommadiabotot.uic • ut 

abfuk, vt ,drcvt e eis proccderet, vt inter eos fiercnr f^^f^ 
£u eohabitarcnt ^Huiufmod, funt fomnu Anafau*»*. * 
^mirandac^damgentdmrn.qu* a* naturales ca i ua ,n udo 
■nrodo fcrc, pofiunt refcrri. Huc pcrrinct,quod fcnbit Bielen.»s, 
rftwoignorarmis aftutiasSatatur . Mentibus hominum pnanta 4E£ilu$ 
fticasifiufioncsimmittens^nunc auium volatu nunciBCur lun - 
^itnunj nunc feutum.fomnij^i autalijs modis F romKtlt ^ - 130 Compendlj Maleficarnm. 

riam fururorum, & fic rcrum euentus !*tos j.vel infauftoi demin\ 
tiat» vtquietemcordium vanaainofitare folicitet, atq: v t ali-' 
cuidpamatimde fidei finceritate dimimiar . Verumtamen , ,v| ' 
fidem habcam fomnijs , mil!a me fomnia iriducenr ; didiei enini 
cxperientia exeavifione , qus rpilii gaudium qnandoq; nuniia^ 
uerat,po<tca contrarium rcporta i, Ibmnia , itaq; ne curesarqil ] 

cx caritfinise, fic llle. 

Damioniaca fomniaobfsruare, vt fraudcm «J.iabolt caueas , li- 
cet,fed ad occultorum feicntiam, vel cuentus futuros , non liceti 
nec expedk . Pnor pars pater, quis illud anima; eft falurare ,,«Tl 
euandoq; uecctfariun;;' pofierior parsprobatur, quia hocpiuina 
-Ucwio iege proiubitum eft. e/Non augurabiniini , ncc obfcvuabitif| 
«. " , fomnia . ltem, qnta hcrum interp; setatb, non poteft cicra mira- 
fteaiL.i? ciihnn [ ia b en ,niii ex pacto cum uubolo,quod iliH.it um eft . Ao* 

cipe ex Delrio/ exempinm non conremnendum . 
gt-ib^.q. ' tnm LonauVj degerem (ait ille ) incidit quadam dic , de fom~..i 
^S°P»- jiiormn vacicimjs fermo cu lufto lijifio mihi familiarinimo.qui 
fciava. ^j^^^j^ftti^Bt-axcllifiuorisciiiufdamvxorem^annis^prjs-i 
teriiis vi^ioti ,qu* plurima prxdicebar varijs ab euentu ad vn^ 
eue comptobara . Spellmmquendam(erat enim infignispraulo), 
ia eru ce fufpcn d endum . 1 1; doui eum R aque fceni u m C aberna- 
rorcm, ex morbo mox obiturum . Concmum fiiprcmum Regis, 
vim pafiurum: & plerofq; C onfiiiarios carceri mancipandos , & 
fimilia non pauca . Hanc fe non, femcl vidiile , & audiuille foiyfl 
tamdicereiin fomnis fibi fpiritum q:*:ndam fe ingerere fpccie 
diffufi corporiscandidi, cuius non poffet hucamenta difcernere r 
abeofe doceri omnia. Cumquc apparerct , femper fe tanto, 
tamq; cotinuo horrore perfundi, vt animo linqut fibi vidercrut . 
Hunc cogerc eam poftca , vt vel cum vitz periculo dcnunriarefcj 
ajjjs, qux in fomnis erat edocta, nec finc-bat quietam , doneciu3 
fa pera«erer. Fuit h^c muliercula fatis ahoqui contemptibilis J 
& fimpfcx , non quidcm diffamata , fed nec compercat fancticaJ 

tis . I . 

Variafubicaniiuumdc hac re cogitatto , vrrum Pnuna,«l 
diabolica fucrit . Solcnt I -iuina mulicnbus non minus,quam vi- 
ns cont ngcrcj nec obftare vilttas , nec paupcrtas perfonarum . 
Solicus horrot quidain T iuinas etiam apparitiones comitari : fo- 
lita acctdere ad dicrndum coactio . Verum , cur porius fufpicet 
ab atro, qnam a can mdo Ipirttu tfta e tfe dcdti&a ? Pnmum fpw 
cics illa diffufi candons in formts fempcr , & continnum aftercn» 
horrorem, non cumuiawm fcqucnu mcnUs lsutia > & tranqutt«S 
- - - tacv " Liber Secundiij" 

• « mdtcium facitnonobfcurum , authoris rui ear.doicm mc- 
tlK ' - Uusfufpcfius, fcconcir.o nihfl eommendam,quam 
^f^fiitas , nec predcntia , nec denork» , vcl at.a bun^odi 
? ? c on itabantun at lucrum iiii mdlmn hmc fequebariir , fed 
5^ Xra, & coniAi» ferc fcropcr , fic fokt lagisa^adcre, & 
? F r mercedem folct diabolus fuis rcpendcre . Qu* prsdictbat 
^^ricbus publicis,& eorum cognitio in pubbcum parnni 
cr ;„ iTaria , quia tunc pradicebaurur , qnando vw pnrcauerj 
er3t r Z cxieuo .vidclicet paucorum dierum interuai lcantequ; * 
p0 f nr Lruftra, iu m pladiccbantur a fola mu! icrcula, cui fir 
mStarc nullins prudcntis viri fumct : Non confucuitailtcm 
£ FauTvr^cixul prarcauerivujt.fic nuda a perfuafionuta 
1 lemSnibtVindrcare. Tandcrn,,u* prxdicebat, hmuf- 
"Sant vt non folum dcemonh , fcd ctjam bwuanarprudect 
^Lcon Sfubiaccrcnt. SpcH.j fnpl.cium, qu* fucbat 
MbSus -™ .am rcum cfic, & P cr crebras aecufationes oco.lt*. 
t Wektionum fcrio in «« afiioncs,& vitam mqiun Ludoui- 
IXtcS morbus; labotabat Anthracc , corporc fimul obe- 

5 Smoduo! biliofo , quis eum kthtlem non pudicaret? tudt- 
tii Jtadia « «tcrnis indicijs . 0rdmum molimma contra 
XdfaUati» «am diu degercbattir ex corfihanjs , ¥4»™' 

qui minus, probe omnia noucrat diabolus, qu •d fot£ 
£ £ q!«x fimibbu^ confcqucntia , non erat magn*, ncq; fu- 
pcrnaturalis fagaritatis inuejigare fcecilk. 
rStu ina fomnia , vifioncs , fcu appantiones , nobis a Deo nw- 
diantrbus Angclis boni.infermm.rplunbus de caufis. Pr.mo, 
Ssimaloterrcatur, ficut faftnm eft Abirne cch Cen. »o. 
•RrU Gersre,& Labano Gen.31. Secunc.o,vtccmoIetur aiHicros, 

6 ™ S «os pcrfundat l*itia,vt ait de fcB. Angcla diFuligoo cap. 
16 TertioTtadhorteturad a!tquodbonum,vtGedeonemludic. 

7 & Iudam, eiufq; Lxercitum 1. Machab. 1 5- Quatto, vt doccat 
butdagendum fit , vel fugicndum , vt S. Iofeph , & tres Magos . 
Matt. 1. & 1. Vndelob cap. 33. hanc caufam fuggeriMns vcrOl» 
Pcr foaininm aperit aures uirorum, & erudiens eos mftrmt diici- 
plina , ut ancrtat hominem ab his , quarfacit . Qmnto , nt ipm- 
tumprophetie,uel aliud fpiritualc donu largiatur , ur kgttur dc 
J'oyfe. hunv 13. his uerbis . Siqms fuent inter uos prophcra To- 
tbini , m nifionc apparcbo ci; uel pcr fomnium loquaradeuni . 
Item locl. cap. 1 -. Senes ueflri fomnia fomniabunc, fc iuucnes ue • 
ilri uifioncs uidebunt , eftundam fpiritum mcum fuper om~* 
sem canicmjCi prophctabuiit fihj ueftri , Sic datum fuit dojiun> "i 1 1 Cr/hipendi j Maleficarum ~. 

fanlentte Salomoui in fomnijs j.Reg.j. Sexto ad reiieIatiorie,alw 
cuins Diuini myftcrij . Gen. zh. & Paniel 7. Picamus crgo,quod 
Sftinoramfornnioriim obferuatio licita eft;fed mterpmauo 
Lis conuenit illis , quibns a ITeo facta eftinterpmat.on.s reiic 
latio Antcccdens r atet,quia m m.mmu.r a Peo, vt obferuemi^ 
LXosdoccant,mcncat,c6tH iS ant J f^,fcquc. : spvobaturvcrba 
Pan cap. *. Kvfteiium , quod Rex inrerrogat ,f 2 picntcs,Wa^, 
Arioii & Arrfpices nequeunt indicare Rcg., fed eit 1 -cus in colo 
r/uelans myiteria &c. poftea fequiwr. Mm. quoq; non m fyj 
Sentia, qni cit .0 me plufqriam in ctmfl» v,uenubus,Src : f un- 
Em hoc vcuclatum eft , fed vt intcrpr u atio h< g, mumcl a he ; 
m E iau!us Corinr. 2. ait , qw L :-ci iunt ncmo co S nouit,mf? , 
fpirnus Pei . Quomodo autem dignolcantur I. unna iomma v r, 
fioftesi feu appai ■«tioncs a diabolicis, nunc videamtis* 
Scicndum eft er S 6,quqd quando vifio docet ^-.^traCa, dcndumeftdiltsenter , n m lermcrjiDus m« , qui fmr.t ab appa- 
rcnte infit aliquidfalfi, vei habcant vmbram aliquam fa!ntatisJ| 
fluia tunc fneiendum eft , & rcciirrenduni ad Cht ifti rominino- . 
ftrianxiliumirecordari enim oportet ,Chnftum , & Apoftolot 
afpcrnatos fuiffe diaboli tcftimoninm, cuiais fempcr mtcr vtra , 
aiouid erroris feminat nec 11 on mendacij, & tnnc fiimitcr credc^ 
<kim cft , huhifmodi vifionem eflcfalfam . Tertio fi apparens 
adu'arur, laudat, & exaltat illum ,cniapparet, ccrtum cft tunc . 
Kilul iue£fcboni s fed effefifcitium, & damnabile tale appantion® 
eenus Quarto loco diligenter attendendum, fi vifio,quatapp* 
rct eft vniformis vifionibns illis r.iuinis Patriarcharum , Prophe- 
tanim & San&orum nou. Teftamcnti .- ncc qun dcbet efle credi- 
fcjlis, nccfaalis ad confilia.ab apparcnteoWata . H»c featla- 
cob Patriaicha, cui , cum narrata cflet v.fio fikj e.us lofeph , pcr 
cuamaliotumfratrumfibi parauit huid.am , tunc pater mhil 
certivokrit adnidicare , fed vt ait Jiiftona , rem pater tacite con- 
fiderabat. Apparet Angelus IofuehiioNum, forma vinarmatij 
pcrouirit "ille quis fir,ncc adorat incognitum . Audit Samuel 
Deiim,qui illum uocat, ncc rcfpor.det ] .ommo,fcd curntidHe- ; 
li donccmomtus fuiftct ab eo , qui crat Saccrdos Domini,quo- 
modo fc gerere ckbcrct.Helias difcernit intcr turbinem,commo- 1 
tionem, ignem, & auram lenem , & cogaofcitprudentcr m qw 
illorma pcus , k m^niiciUtet . beau Maru Vitg^ Uei Matcr, Liber SecuncluS l ifl 

. - lh An-c!o MAfcetth fttto» mdirium, fr «**^ 
cnfr • m W co«mabatquaJiseflcti'la fa!nt«io^-id Icu.KCi 
ge h yerba ;« l g COCTn ; ro ,an illa effeti I Lifona a dtabolo, a® vc- 

Si^Snam effent, corpora Sanclorum Martyrum Ccrjufij ,* 
di<f!tV ^ non irriut flarim przcipiti iudirio ad vK*cndam,fei 
^^Servoluitptob-arc.fivtraeffcrvito.vt fcquerctur 
grftisprud^ cr vo F trom fp^sexPeofint* Voc 

**? Zsvon dcbere qusrerc , ncc petere vific-nes a Deo. 

" TtiC U ^fA«rrifucriint,v tait Anguft. Et poft ilmm mon^ 

BU,r cutiofitatem huiufmodi vifionum ,> d rr iraculorum 
*ES£S w u nofi^marr, , & faUacitr.mamfngerutt ,4 oua fc 
SSSiuf "oriatur fuis confeffionibus in DominOsquam ctiam 
^&uentma abhon endam nimis cffc detei minat , tom T co- 
1 '■ «Sendam oratk>mb U s,mcrcpariOn,bus, flsgel auou.bus 
nat» «P^ n V; " cortJor i S)C xemplo illms Sanfii Psm*,qui cum 
K? E Vofc ! tran% S in Chfifturn d.ceret , Fgo fum Chn- 
t « J « onali er vifitans.quia dignns cs , contefbm chufir 
2 M « vtraq manu dicens ; Nolo hic C brtftum vtccre fans eft 
noc^Ufivide^&ftanmeuanintdi^boius. Alter.fub 
Sik" e bi finnlcm feruauit in huiufmcdi illuficnem , hnmi ,ta- 
tem Vide, incuit , ad qucm mifliis fis , ego certe talis noc fum , 
Sfe tarhicvidere Chnftum , ad hac autem nulla m.gis 
SXtioi eperitur, qrim folids humiJhwis , quia fohs hum,!,- 
brsiLcoSc cognmodatur,vt docee Mofes *?fff™™' 

Subcit ,dcm terfon, pro cautclla, vt non modo fufpenftim te- 
neanudicii-m ,fed tcuetenter cucq: cura Petro Apcftoloofcar.. 
fri i meron.mcquia homopeccator fcm,qma vihsinmi & vi- 
fiohibustuisindigniisfum ,ill3scnim hic,neq; quaro,neCi ac- 
tet*o ,fed rcpellorfir in alio , non in hoc feculo vifio rua,tota 
tnerces mea 1 onnne Peus,& fifficir . Sic ctiam prudcnter ie gei- 
iit B.Virgo Coleta,q«2 irfi Teo mulra ci fccreta reuelate vo.cn- 
ti, rcfpondie . T omme Pcus fufficit mihi tc folum cognofcereA 
pcccata mea, conimq; veniam a te obtincre . Qyjoniam vero, vt 
plurimum ,qni renelationcsjvcl vifiones habent , tecurrerc fo- 
lentad fuosConfcfl*trios,vrdecet,a quibus confilmmpetant.ip- 
fis eonfefl&njs (icrfon prfffcnbit regulam,fic dicens. Caue,quii- 
qni? eris auditor , ant confultor , vt non appljudastali peiion^ , 
nechudeseim j non mitcrisqusfi fanfiam,dignamqi reuelauo* 
- — ■ £ g nibu* CompendijMaleftcaruiftT ^ 

*ibus ^o, mi^cubs . Obfiilc potius , incrcpa dure fpcSe ^ 
" ta$ f lC cxaltatum eft cor,c!ati funt ocub.vt amoidet in magnh, 
SrabiUbus fupcr fc , vt digua fibiudeatur , qt.x non humano 
^Sio-...— rr <~4.ten> fuam per doctrinam racrarum Scnptura J 
„ r ,- ' £.„_.,.„ ^arr.inerationss naruralis , n.fi confi. 
nedwn femei m necelfttatibus , fcd pena .ug.tcr , c.ut m qu«i, 
dianiscolkxationibus. Talem adrnonenon iublune fapere^ 
huere >d fobriewrem , quoniam vcriffime, a.t , qui dixit , fup«1 
Ha meremr ludi,& eo dignius, quo inftar pharilei Iateutem,he. 
rcuremn; oilibus fuperbiam. hxcillc . 

Ccrmm e» cnim L cvm,.mmquam cne Dcum diuifioms^ 
co S abipfo Gt vifio ccrta , iv.mquam pec aicenus luaicmrn coa, 
tranumeam impu$nabit,fcd potius illi.qucm vcl vti.ipenorcm, 
vS v wnfiliaru mTaltcm hutmlirer comuluenur , ukm , mfp,, 
„, atq-, in mentem miffurum . Non emm patieur Deu s , 
fbera tes in ?-,& t.mcntes,* , r aod in fe cil Ue.entcs mtanti n», 
£ go ioValli. Debet autem ei, qui vid. c reudat.onem hcc 
h fi eSudo , quam d.xir, de fuperbia , & pcnmaca eifc ftifpe, 
S™utiorparsefte!igenda. His uchamt.s, ytvnovafao 
coi cludamus, doc-mur aSacraScripuiramia ; ibu.ter,qu £ na», 
Suennufio.accipiteuim uerbalacob. Apoiro ; : diccntis . Sa- 
penta qn*dcrurfumci.,pacifacaeft,modclta,iu a fibi.B 1 ^ 
confent eus , mifer.cordia bonornm operump.cna.abfqjfr 
nSunone mmcans . Si uifio impdiit 

dicm.am,mifcrico~dum, adbona opcra ^y : \\^~' a «*^ 
beucbona, & fanfia eft uifio, fi ucro cnntra ^ J »^ ^ 
fcd d.abolicacft; Reftatnunciuderea h« coi.fi ^ au ; -n. ura 

S Anno .6or . in Oppido Cretq. I i^^rSimiu^ 
rf , p. r .loseccknsm reman!.llc mcobme.n pcrtnuc».iimc>« . 
^d!S— es bberos patcr bapri* - -ter 
morc fpondcbar . H. mundum .! !o anno Pjnturum pt sdiceo 
fcdtorum^ortefi.fpcnfiinreriniminuno.r^ 

Secnndo uidendum eft,an (mt perfon* ^ 
rcnr!atiombus.udp^ophct„snJi.l credcnaum ,dcmiosaq , 
4am muitos tradidit f n miluuus ad B, Cypnanum . tiber Secundus . $fi 

^gift-ft mtm fideifinccritatem.tTir*, ac morum inregritss, ; uir- 
(l co romeiidcnr,an uerd uitia ', & imperfeaione* notaUics 
* tehoneftent: ideo non etedendum fuperbis, afcibttiofis, im- 
c3n - tftus carnahbus, ebriofis, iram fonentibus,cdia exerccn- 
SSjjffidia fcminantibns , nei aSds diftamantibte : necetiam 
u l!S Htis»q"> fin^Lilana^iixdamafteda-edcLioiioniSj&p.Tni- 
l xiz fi'^ 2 P cr Aiperiores ecclefiafticos non approbata » oftav- ^cr Cypr 
75- tfuartd , confideranda corporis cor.ftirutio, nam ftua 
arnii fi m* fi prsrfcrat icdundantiatnbiiis atts; fi habit 

Lrisincdta ,uc! infoinnia plusacquo deformams fi fic c 

ja-fo, uel nimis apprehenfitms, aut im alctucio 
us cor- 

eformatns : fi fit cerebro 
ajjiuaticms tuibidae, & i cn is r-ercipi L: '-"- > ^^^ v ^ — ^ » i r 

iai-m 1 ma£imbus ohferuant bus ttnaciter adh«ent J & aflen 

lll QL>mTd, necxtatis,ncc fexus diifcrentia ne§Jigenda eft nsm 
fi fcsiuea fit zras , dclirijspcrituium eft , fi pucrtlis leuitatis , & 
m«fa»Mnaginofi , quia humidiore 7 quam par eft fimr puerice- 
n bro,& plcni uaporibus, qui paruo negotio eonuiouciiinquare 
ncreos, K aptioresfuis cowatibus, olim dsmohes amabant oW- 
cula fundctc . Pc fcminco fexu ccnflat hunc efic i ufpccuoneRi , 
utnotar io.Nrderius. in i.preccp.c.u.q. de diumat. 

Scxto, confidcrarc ©porret , vtrnm fitin fphitoali exerciratio- 
ticperfona vcterana->an vero nouitia tantum ,* an alias Dtafcoltfs 
cam fic dccipeveconatusfi:erit,aut ccccrerit ■ an qua iiii a!i.'ts 
leuclata \tra feefint: itcm qujevcra ; qua falfit fucrinr . Si.futrit 
tyro, duhitandfim dc fratidc > qiha iuxta Cerfontm notiitins fer- 
iLurcit6faiiitur.fi caruerit regenre, prafcrtim m Edok-fcenri- 
I lis, tt foimnis, quarum cft rrcci nimuisauidus,varias,tffiaiiK, 
i dcoquc fufptctLis . Hocindiciof rancifcus Picits detexitfalfita- 
tem cuinfdam reuclaticnis , vifionfifq; pofi & afta indidia acceffe- 
i L;nr,vt quod vana quxdambonis mixta,diabolas in form.a Chri- 
i: 1 1 omini tocpit fusdere . 

Dixi fipcrius, quod fexns ratio cft habenda,quia fi cstera fint 
paria, ptusfidet virorum rcuclationes mcrentur,, quiacuiA fexus 
BtjJWJCUsfe imbeci!!ior,natLir£ks vcl d^moniacas fuggefliones 
pHinmuir; habct pro Diuinis . Sunt etinm fcemin^ nafuri humi- 
dioris, & vifcofiorij, humidum vcro facile corcmonti ur,& varias 
H<*:Zi pctcipit, «gtiusauwm, ac ferius , i nxtu ccfl«t, sdco mu. 

C g i -i c E?^ Lile.de 

/-■rcaoi.if. 
3- rnfa fint, vag* '"'XX^ita ^cfm , ant fetamcnto,. 

uerunt, vt patebic per «cmpla , 

Fv,i-.nl>erucnfi Regno *ir magni pro i!lo rcm r orc ,n««.j 
Jft ^ doausThcolo^s.acThcolog.c pro.cnbr idcim 
"T, ' ac pius dm hahnus , & pcne tunc huius orbis mi- 

jiouisfim. qiiz catllOlUUS, t IUJ ......fj,,.. nur fe edoceri 

rtpocibu. 2. * him ls familiarirare mulierculx tuiuldam , qux u ^ocen 

ab AtlgeioisiAt, i ftmnlabat vc ut a rera olimPhi!u« 

"rSoS".rfS" i£ confu.ctct, ta om.ta.» 
cracnlo h.bctct. , magn» t fordidara , & pC r caigoo fcrfu 
t^TX nl ad LuS nda mcndada . Igitur, fiuc a Duboto 

nuc qmdem extaret, ob n*c, & quuu. r fi , ifi a 

ia anjfiimus; Ltn.tr.ir.- Ai.gci i. - . ,nfi, ls f>ini! arH 

^S^S^Potompcnniaci^mMH Liber Secundus *1T hy poilauam. - — » • cfficacjam , vt ipfe loqucMtur,^ 
Mmotorem orbis quoaa cm " r m {f»t Omnem ftamm Ec- 

^pcrUs, ^"^S^ coafeS ncceffitas ccludere- 
Stiilo vxorum affirmabat , rt i.os tcnwcr 

tm" h,c atquc alu taatl gggj ^ mfaniret . Denique <ha 
actomtos, quod ^°^' u S"" m ccntam , & deccm propofmo- 
esolutis iUiw geftis , & P«W*^ £ lefije alienis , condcm^- 

t , s> iuffifiimus,v : h-ba de mar . _ hommemreuoc- - 

iuKd.fputarc 13 pG s n S,dicibu, , H EpifcQPO 

re .ndemus ; conucnunus cum jm^ racnnci i 

PSifimam fuaru «ufarn d end , wc o , ^ . p 

euamadmirencoadis^o^nwru ^ ^ Scri - . 

-fdfus cft dotouu™ fu m f omm hlimln< . r*ione : 
curra , & m«raculi5 , quodcu.t mpc . , cfficacius expli- 

l pturxauremteibmomjs long ^^S^hriftum fuirtc 
Stfe> probaflc , quam probaue ,t plurima , eaq; 

verl ,m Meiiiam . M.racula autcrc * Ji.ft fc^- 

me cifc mortuum, & relurrexiiie , «4 me moritcr , cum 

ill,) pfleoftenfum . Scnpturas vcro protcrcoa ^ ^ oUa - 

millum iibrum haberet ( «qneipto «ia n Br V 
tus)cxPtophetis.exApocal>pfi,cxPfa mis,K aius ^ 

iam longas , vt ve! memoria cuet adm ™" £ ° ve i ri de- . 
4c f> mmentaadaptabat,itaanegon^ 

r*«l 6cret . Poftrcmofi ™™» { * T ™l%£^ 0 L , vt vcl 
fc hbcntcr ca ftatim exhibiturum . Hscita diceoat o 
nos infauos putarc v.deretur,vel ,pfe '^^"^K Auftn* 
tioncm fibiinnotuiflc iaftabat Screaufimuni ^n«m A 
. bello pauaii a Turcis «Te fupcrarum, fc Regnv f m hab i- 
* lippo,is«ic>ufimo.iam^.ene amitftim ? & ConcjH«w -^— • 138" ComptrJcIij Maleficarum l 

tum , vt dcGrcgorioXin. deponcndo , & aliofi brogsndo a«jjH 

rctur, qnx ldco uobis fignifkaret , vt qi:oni."ni etantnobis certfeJ 
nuncijsnota, fciremusci, nonmfi i"/ii:initus innoruiiTe,& cumep 
fcnt omnia adeo falfa, vt impiius effe non poflem, ab iHoi-amei* » 
ifferebantur, vt notiiiima tiobis . 1 "eniqtie, ciiin nihil proftcifle*} ' 
jmis per dnos dics differcnco , & ad rnhiitum fpectaaihirn cflct» 
cum ciEteris, vt in hifpania fieri folctdelarus , t iutuebau:r fmper- 
in coJum , igncm m inquifitores , 4: omncs graffiturum calrtns ■ 
cxpeclans, vt illierat polhcitns chabohis , acq; ign-is qutdem nos 
millus ex al to corripuit, illum vero , & Rege:«, & Ponrificem , 
Rcdemptorcm,& 1 cgiflatorem, ex unv fiamma rapuir, atque re- 
dcgir in cinercs . Kacienus Iofcpims . 
snrius 1. lcgitnr qnod B. Simcon JSlonachus Treuirenfis in vcrticetn 
*" uj ' momis Syr.ai iuffu fupcriortim milliis fmfibi habitaturusmccniri 
nis hons i!!i dsmon in Angelica fpccic apparuir, & vt miifatn ce- *' 
I ;brct hortatur . Ipfc nec p!ane ciormkns , ucc peric6e vigilani 
contradicir, non deberc iincpresbyterij ordme aliqucm hoc mi- 
liifrericm implere ; contra inimicus inftat , fe Tci tcgartim effc, 
<.".hrifh:m hcc vclic,nec dccete fau&um locuni minifterio tali 
diutius priuari . Rcnitentem ergo, & conti adicenrein , adiunfio 
iibt confortioaltf.rns cL-emonis , dc !e&u!o educunt , ante altare 
iam vigilantem flatuunr , alba induunt, dc ftola vtrinqne alrer- j 
cantur : hoflis morc prcsbyteri , Simeon morc diaconi contende- 
bat flbi imponi debcrc . Tandcm Dci famuim aci fc renerfus vir- 
tute orationb , & figno crucis inimicum rcpcHir, fcqucdciufum 
x.Teemifcit . 

jfntfcs; e. i mtY RcJigiofos Pnrmonftratcnfes fallax il!e fpiritus con/Ide- 
?uiiij atyi rans quofdam idiotas , & fua illos qtiondam rccognofcens fuiffe 
vafctila, in qnibui fu^ qmeti, & voluprati indulgereconfueuiffet, 
iiaillosfaifa Cnx iliufionisfapicntia repieuit,vtqui priusin hbris 
vrx legere noucrar , iam ex libris magna quadam dicercnt , & dc 
futnrispropherando matora, & ftupcndaprxdiccrent. Danielis 
deniq; vnnsex ets prophettam fe fcire affrrebar, & de ea quxdam 
dnce nicndacio loqtiebarur, vbi de qtiatuor , & fcptem, & deccm 
tormbus,& Regtbtisprophctafcribendo inducit , & de Antichri- 
i!o, Sn quibus iam fimpliciores quofquc attentos reddiderat, & fi 
fieri polfet ctiam ipfam Dei homincm, & Venerabtfem Abbatem 
Simonem Sanclj Nicolai in crtorcm mduxiflct,iam cnim eo vfque 
piogrtfla erat eius arrogantia, vt tpfis affidentibus , etiam in ca- 
pitulo fermonem faccre attderet , & qui vidit , & audiuit prx bec 
Jmius rej tcftimonium: & hoc fignuin eius , quia de fcrmone pro- - ttite&am* Eratentmhicfcrrno.Fftote forrcs inbello, & 
^recum anriqno ferpcnte . Hxc fpiricus illc mcndax per or- 
nmn ttlod fuu* proferebat,fedad ventatcm, qu.r fequttur,vi- 
Thcrt & accipictis rcgaum etcrnum , haud quaquam procede- 
emiam vakbat ; Porrrj cum ab auditoribus ventatis,& duke- 
Ai h wllax ille fpiritus fe e,< parte deprehendi cernereCvt cft mi- 
' atiftx maiori arte ad atia fallendi geuera fe conuertit, vt quia 
re *nifeitc 0 p e fad0Hi intcntos non poterat fubuertere , faltem 
^remptatores quofltbetauertctct a contemplationemam idcra 
■ SJeCicficus laboris huius minifter , fubitaquadam , & grauiffi- 
« ia infirmitatc corripirur, & qui prias de yifibilibus refponfa da- 
htV iam in ccclum os fuum ad iautfibiiia , & ineftabilia promcn- 
!l? ponere tien vereharnr , concummt fratres , vt confuetum effc 
tonnecndum cum.concumint ad ea, qux dicebac audieqda^e 
«uidlm magna , fcdde pluribus circurnftantibui atkrebat ma- 
iori- de fe quod codem vefpere , aut mturus eikt cum ^ngeits, tu 
rrlo aut naret fanus cum csetens fratnbus iu choro : de alijs m 
t6 fin°uIornm coitfiderans kabiittatem , quafi prophcranco , &t 
«uiurandodicebatiHunc cum nuperin Ecclcfia ad kpcnora ra- 
nerer vidi adxternitatem vocacum, & fic de ahjs vana t.. 

Atrende hic letftor gradus fuperbix , quando Idtotas fi|i ejig*| 
d*roon,fcfacitvidcti doftos 3 deinde facit illos fcripturam m- 
tcrprctari, & ctiamcotam maioribus dilkrere mlocis,vbi raccn- 

^Belgiopaucisiam annis clapfis.enm in vnaVrbiun Ha:vm- r. :> 
rdx Rcligiofaquscdam credira Energumena, & adducta ad y.ipc- ;^\, 
, riorcmetufdem ordinis,vt exorcizaretur , dum res in longumc 1 " 
'*bit, & ilia voribusdiuerfis fucceffine loqui inctpir , quarum vna 
renuior fcDcum Chriftumque Dominmn noftrum fingcbat, alia 
pjemonem crafllor imitabatur : hacraulta patam iinpja effiitit> 
bat illa , quxdam ad piccacem ( vc videbantur ) pcrtinetrtia , ita 
atdknm a qiubus mimme dpcuit, in illa modo Icfum^modo dia- 
%olum loqui . Stcpcriculipkna ,& fallaciaercsed progrelk eft, 
vt muliercula foiemni ntn , quafi per eam Chriftp loquente , bo- 
fiiani uicrucntam ,prolans verbiscanonicis confccrare audctet 
(& proh dolor)pij, fed vel iudoctj, vcl incauti confecratas (exe- 
cratas potius dtcendas) hac faccrdotiffa ( non tamcn fccundu 
ordintrm Mc!chifedech).uimas paniseulogias acciperent,& tan,- 
qitam verumDominfcorpus , atiatis , & prxlatis cereis tn altari 
collocarcnc,& vcucrarcntur . Duo tamcn hic crant impoftura 
indicia ^ tun» quod erac Encrgumcna } tum quod auderctSacer- I.initiu d 6 Compendij Maleficsfum » 

.«.otale.ac virilc omcium vfurpare : Sed Domine libcra nos i M llb Fx'ruperioribuse X emplis duobus conucrfarionis muHcrcuk. 

M ni SSSSE* Sto vXiSLcularurn (rt ille qui % 
fiiSEfee,* verilfime coucra has ipfas fcr,pf---t- m ..l.-UMi. o» 

ft W« £S pvope Aronam, ad tnginra mul ,crc ? ch;.r :ooe ag^j 
c^csYercTirgincs , mnm_quc corm,t»on>< ; , dciuml, 

St^SSSS SSSwtW aftrift.r , mirrm ha. q.m>«s r ,. ar- 
SmSnuibSsart^usoppu^n-r , v.na, ,n diic-. , , ;; s « 
Sltciatad nrfanda.ut dettrrcat _o ho.i_.-is ••• • • • • in°*> 

Ketffli aucifin hattantis ad Impa- qn.r. & \rfnmj 

ESmu no haufttummacem «ian._n..htan cum fdopo 
dtuoraairuk v tri , 0 p-ri..r.-_Icm irlandem cnm 

S^^^™ ^^ Vcenfm. , fcd f.mpiians 
^ SS™ afh.tiam Pco ■,*« . *.ag.« omnmoe* 
Sd« e^chpeo, e ncanequ^mitc!,e.t,nxcre ; c P !urnrui 
rumncies.cuL.,».» F - nuiri e; o, qi.ardamncbi- 

fr a S«S ^crctaiiqtm. 
^no&n inS i dXlo infidianre, ftratum deferir, * hyc_ 

? 9 ^?r cum magnumu* 
02 ;S i nS dam aibiculoegrcffa in hortom feced* 

b o mTo {"m«latUFr_ncifci,qi«m cadem .a_t.tanc a«$ 
ibiq.m-g.icnu niuiiim ^ tandmq; peruoluti 

f rcndc te, vt intcrnnm ignemcxterno fngorcrcftrmxem. Al* 
ri tcmdamon nofiu fc oftcndit ima gine B. Vrfu a_ cruas 

u pr ,f f ns 

Smo ^cpitloccurfantium, * P«^S°^?SISS 
minan mentem aliqua cx parte,nos alleg-mt.vt ^iiccrcu 

Min, fhulies. fagula-t.um . H« V.rgo Dco j ttber Sccunius I 2 4 T 

, *• 'saGJ&a Arvtrram duxiflet mamm. 3 capite m f e- 
rfS^SSct^ dLteram,* eiTormaret 

ctuC em- fe » n habeomagnam fidem, timcc > & mi - 

foetur: 0*3 1 ? v " do!os , quo d fi Dei leganone f ungimmi , has 

SauftorumlW^ l MirUH| u , & , , procubuerunt n genua 
b«trulit« ve J cr d ^ ni js v rg e»t,vt maturct prolce.,0- 
L 2UIS Y a mihi oon Iket qnidquatn granius ftatuexepams 
Bfem : At iH^ ^ cmil ire decet noete intcWbl . 

^ f P irttU Sm i Sponite mandatum Tci vbi dtluxcrrt 
conuenire vos tU u m , _ ^ fefp<5afo ^mones abic- 

esoaccedamAvtar ^ ab<JiderunE) cum f rc mi- 

fiaomnifinuilatone in iy { blumbellarcnr, grarjafqi 

« * ^Sf^^tS&ia. & probra ccrtarim mge- 
jjeafuppb^cra.en^ 

ren cs . Q UUl , u ;ic ; tise zona colhgarat . 

** &* D fiSi™A?Selre««ipli« > quo docemur, mhil tu- 

AdoamfnguU' iH diuum,ai.rahobed. C nmma d Su . 

y certsfiduaa rcccdcre . CcncW- g^» 
iorum vljtus i «^"^ incautara ciim vxore, quam defe- 

tfWfre^ » ' ^Renje.* confcffi» , in auguftiifimum lo- 
r£llE S « famkhrireclnfus fiierat , \ bi cum feptem anmspc- 
amiimiai kpuicnnrc O ar,no ; n v siliaCans? Lo- 

aaWjOTp.McmGtne tu . i u „ c ]i,sDoimm«mma 
f ° ^Stafuntpro tc otatiouts psrtMtoiV- 

eftpectatumtunm. Surgc , &- muc c 0 i«My; rvi-rh-il- 
*V L, „.,„„,11;, rommo raiiitcmes cnmmibus . Oci.coai- 

AneelusDominiconforrans cum ne nmeier , hortatns c »^ ^ 
«Seretin mifcricordia Domini fibi collata qm 
fdAnsielum .nonpofihm hinc egrcdi ,qu,a Domm«,& P a er 
meus Reraigius claucm huius ofii] fecum babet , ^od.«ftgiiW 
fto Ggnauk: & Ans?elus ad enm,ne dubites ,nqtnt,cW ium a i o 
minohiiiTts.ficutrpatettibi Cctlum , fic& oftium iftudpatcbit , 
& ftitim faluo figillo , ac ccia, oiiium .jllud apcrtum c« . Hccc 
Hb' yei* 14* Compendij Makfkaruffi 1 

vetcvifionhmdicU,prins^^ V cvc vmoms u. « ~-»r£ - , i„ t egritas . 

"vTqS^ 

\ .111, ijua" ,.,„„; *u farramenrn frp tcmpo- simwn Jjfciudiuvaeauerat orationi, & facramentafrcquenta- 

1 at fed vel non fatis exercitata , nafta fuerat confeilanum , vel C . 
%a J f ua ftcreta fpiritualia non psndebat , vcl bene monenti . 

S&'. on c eJebar, quidquid horum fucrit, pau latim v*ijs wuelat», 
' eamrjabolns f.pe. bi* fpiritu mflamt , tandem perfuafir^ , 
StSSiquisparemelTc Virgini Mar«,decAe fecund.tateia 
unftam v irginitati illibata , fi pergat id quoque confcqutmiratn. ; 
O Vafnrm commcntum , & muliebr, i^cmo accommodatum 
iam UU fe confeffionis indignam noncfl, rcbarur, .raque per aa, 
no" i quoc eam ,ntermittens,non abftmcbat tamcn a fiacra com, 
nu nione. Quidplura? fcmel dum mtempio v f rutur «a,. 
mim ione expectat , ardentiufq. beacficium .lluei rchquum poitt,. 
1M TaiXt bono fis animo dileda , exorafle te fciro , concefla t,bi| 
fecunditatis cum caftimonia pr«ogatma , qiiam peris , de calo 
Sdete erauidatam (commifcuerat emm lc cum Pemonc.qw 
'um mentiebatur; domum reuerfa , fentit vterurn tumefce- 
Vc mfto poft partus tempore a duemente, p.um quendam,& pru- 
ierrem adit Ciuem, benc norum, narrat rem rotam, petitm vtin 
topenctralibusfibi l.ccat parcre A ftipulatur arcanum fcrej 
flle nec crednius dictis de «uelationc, nec tamen fuft.neos V.rgHj 
ncn domoexc]uderc,^ritusne S rafl: l n,amnu,p 1 ent.busfec^ 
ni r^vul^ata prxberet blafphcmis hireticorumdi- 
Z f 3 n * ^(i^cpit , & adhibita fida obftetrice 
Sr t mextS - Mifera dolonbus vchementer torquebamr, 
SrSm nSin, pro prole humana , horridorum , & villofonu 
fSmorumr.vermium copiam effudit vtero , qnorum tam d*| 
r^emrSs, vtomncs exhorrefcerent, tam "tcr odor.J 
fetorTperSexan marentur. Sicdemum m.icHa fcdelufamjnj 
tdkxk^ f«nerb« fu* fructum a fupcrborum Pr.ncrpe rctul.fle, 
ouemonovtebat.ficfuitmulierdecepta. _ - 

r t i ^ Tnfim Friardus, cumSecimdclloriaconoeius foco ,n mfula 
JSSS , habebat tamen v terque eorum propnam cella- 
pH " ," A V A r.w>rnt inrer fe pofitan,, cumquc ilrenue :n orationcper-. 

;Ego fum Chriftus ,qncm conrmuo dcpr^an 
* • iim enimSan6u« es , nomen tnum m !.bro v.ra cum naqms 
SStcstn popu/, , hfs & UIc aiefl» deceptionibus d, ceffitab LiberSecundus" *4> 

. 1 .«fcnonuntiaiTir ,tamen cwm infirm» in Chriftinomi- 
Innif , "^oncrc r ian:ibnntur ) retKvrLT^^c ! ,r^t;V^ nue " 1 : 
Iicma f Sam venit ad Socium cum magna glor» dieret<s abij 
P us - Xrti & virtutes oialtas fn popnlis feci: ctimq; contern- 
cum,p ,f,fr & viuat. Onmtibus antcni iHts, aduemt iterum 
COlUK .r m fimili fneaeadSccundellum Piaconum, dicens ;No- 
tentator 
ne 

inmgeret 
bueres 

u 

es 

cumcp non 
ftisetnnuit l£ ™ Si, quam reliquifti .pfam oftende ,& credam nbj, 
laS oftendeW i«ono crucem in os e.ns faaente comu- * NaSbertus Leandet , quod cum E. Iordanes pr sdicator& ^ ^ ^ 
j- - iLJiiWfVneralis fcbribus acutiffimislaboraret.forte Ierdanis 

^Vencr^ cuiufdaffl F**"^ ST * 

Sem appen nt cinfdem ordini. . vir difactns , folcrs prom- 

_nTl kte is callens , & moribus compofirus , qni ahquando me- 

ienorans , & fciens eum in zgtorat.one fibi mfi ngidilfimum di 
2? Patc r, oporccc ^rotum in omnibus med.co c My»*** • 
Jriftinam cupit nancifci fanitatem . Quapropter hcet fis no b* 
Lsggfenis prsfefius, & caput, zgrotus prsfccte au^ontatcrn 
dimfttas mihiq; tc fubdas.fc obedias necefleeft, quod h tecens, 
haud vereorqttinbrcui mcolumis hmccxeas . Annuit Vencra a- 
ter humiliter , prater er«o ordinis confnctudmem fuper P| llf "« 
a^roroquiefcenti (ficcnimprudens Prior mflerat ) nocteDiabO- 
lusformam pnefetcrensAngtlicam apparuit,dicens ; veluti ari- 
mirabundus. Eft ne hiclordanesfama , & cpimonc apud om- 
nes tam prarclarus ? Pr_fechis , & pater tam inflgnis Prsdieato- 
rum ordinis? eflem anceps,mfi te ante hac diu nouiftcm . O quanr 
vilis, & imprudensfactxisci j qui veluu vnus de FoministerrK iri 
* Hh i &ato ^44 CompeMij MaleEcaruml 

M ato , & ferkU oinato quiefds . O infalix quale ordifS 
Itrato^piumis , bes ? fed non e ft tm Dcus m finem 

to Srzqu protinu, fupplc* inhxreas: ftanniq; diabolo cuane. 
Snte pe tetritus iorda.es in terram comiit , S fic i acens pofe 
quam illuxit, i Priore , & hratribus muenitur , quem Pnor feuere 
SrriDiens coe^tt ex merito obedienttz in ftrato prxparatod* 
c^S e cqucau no&e iterum Diabolus priihna torma af- 
SbSaftiSfe durius , quim antea rcdargu.tvelur fibi mobe- 
£S™qucinfolumipfumdefi!.re pracep.t ,q«em cun, • 
mSSrior itcrato fuper folum iacere vkl.i]ot , apptfe. 
Snatns dixit . Miror tuam fimplicitatem ne dicam mlcitw; 
qui nou fotum m corporis.fed & animx pmudici um contra ob*» 
i i r am hoc facere prxfump er.s . Ego emm Deum Gdi terr^ 
auc tellor Dominum.quod notmilem pro to;o te; rarnm orbe, fl c 
orauiter contra Dcum, & ordmem deliqn,He,& h*c d.cens m fl e - , 
tum maximum prompit , quod ccrnen, V en. Pater,& ip(e lachri- 
mans psocidfcad pcdes cius narrans v.fmnes, fcd mrgis illufio- 
nes & qualiter, vt conijcere poterat , dsabo .nm i'!um tuifle ,'<{$■ 
in An*elu.n lucts fuerac transfigurarus . Pnor vcru admjrarwwl» 
caottl acquadamcommifcrationetlltus ahquantuttim ..mrus, 
iuffle i pfum ftratum afcendere, ex hoc cnim tancam membroruttfl 
debUitatemcontvaxerat, ficque humores indnra . hieranr ,vtv,X ( 
fpirirum ad quiefcendum habercc . Tema nacte diabo!us,vt 
prtoribus adfuir , quem vt confpcxir vtr fantf m , ai t , o i mpud.ce 
canis,o iiequiffime humani gencns hoftis , o immunda bclua, 
cniomodomeam aufuses fimphcicacem de!uderc,cei, zcltunqB^ 
kmcnnq; crga ordincm przrertcrrens > Etcgo qimkm nm hod 
onmipotenm Dei difpenfatio permiifiuer, fap.rncius adnertitse, 
quod multo melior eft obedientia, quara ftukorum vi&mae, & tn 
in faciem expuens fugauit . _ 
■ B Meimi' fus Piacontis , & Confcflor , non longc ab obttu fuo 
cuidamcubicnlariofno per vifum in fomnis apparuit hortatgj 
a r«d «- eum n mundo, & pompis eius ocnis rcnuncier, & m Regis ster- 
SV.inni fc'conferat miiitiam at il!e viflonem illam , non aho , V*mi - 
Ti» «an- jufioms ^oco habens, nihil de v.rz emendatione curainc . Sanaus 
^lif c: " autcm vir ewsinflrmitati compac-ens , itcrum cui 11 ,yt prnrs a£ 
monuit,fed cum ncq;fic quicquam de vitarcct^us mftitucnda^ 
Citarct.Tetio ci apparuit, anq; ad cum nefcis nufer,ne(cis quam 
rmmamsprzdomentemfibi veudicet tuam , quir.bi authw^* 
fiiafor c£t, vt ncque mittcntiDomino.nequc nuhi ab eo mmooo. Liber Seeundus : H5 

^^HirS^S- eft, itaque planc f^-f^ 
corniiunt, ad tacw > ((.jnmuias , re ipfa veriffimam eflc c« 

barbama«ulfan>W 
Quidam ex amicis ciu^ o^ fe nebris, alitmando tauto pe- i«<*«i 

"^rSScfc X£Ki lucis fub fpeciepictatise, fatmlja- , = 
ccultius\ent' uui . 2 HX.-*» rui extrui i.n- ca»*' adhovtans «Juibufdam proditor il e falia V^™^ t3 ^dem ftw 

Sfalfis?uardamvmbram^ 

machimseoperduMtrratrcni f^^i^ue lantc Spixituifan&O 

fcem.habiturs,^ 
• callidr vcteratons fraudes didic.ilet , cum Mnfionc» 
Kueln.oncs jlas nou cfle a Deo , ^f ^^Wct , cum 
efle j & ille e dmerfo , non fanftQ * lea ° t & f tura priE - 
tottoficiapraftiteritmih ^««"'"^ jwgtooo&n* 
dixerit.nullo paao mihi vukni.pt.ere ^aad^it* 
arma confugtens ( en bonum ^dm^J^)? ^ 
rnmirigatlachrymisN ccrium pfecibds mrt.nter puija 
finem, Souec Jpiu. ille impoftor, cnn, imu »S^^ ntitio 
ris? ille fuperbo, vteratvultu, iam toruisocu !»"™fifti r 
Ego fum, ait, quem tu malcdicta P^^^^nr^ 
ad te,qua: mcum mihi aimcum pcr uuu auferre con ar hi 
autcm cgo uocor; mdnsenim,pr«fcrt«m Rehgiofis m fomnj« . Hfcolatts 245 Compendi; Maleficarum " 

ftar I uciferi appareo.mihiq; obediunt ill i,& ex meis confolatlc* 
nibus <mimis efteruntut,dignofq; feputant,quiDiuims,& Ang e * 
Jicis frnantnr colloquijs: amicum iilum meum ,qucm protua ve* 
Inntsrc mih, abftulifti,iam eram a bono prcpofito rctr£durus.6c 
id fane cuenrusrei docuit , fed oua alpidum rnpta hint, & mah, 
cni illius fraudulenra confilia in luccm prolata . _ 
HsTenaiuquimtm , & turbulentum genns homimim ad corn, 
* moucndnm I ondinenfem populnm , & feditiom, & hsrch valde| 
f" a " a ? deditum.inanditum adinuenerunt ftratagema. Induxerunr quip, 
IHn^rt pcquandam nuellam 18. anuosnatam ha=rcfi>mul,&pr*tioc« 
$°J d in ~ rnptam in eam improbam fimulationcm,vt ;c permureret in ab- 
difo infer duos muros cuiufdam domus sngulo ad tcntpusmchw 
di,&perfiftu]am ad id aptatam easvoces^lere ■ quas .hmsitro- 
phWrtificesfibifugqererent. Nomen pucll» tUfabc» Crofti 
crati Doh author Dracusquidam : ka Hla vi; ?o .nftrufta, & m lo, 
co ad fraudem accommodato locata ;mirabi!cs emitnt contuiuo 
ex anrro fuo voces, eafque tam fo lW « , vt P er o.uies vicmasaw 
di-ctur. Accurrunr vndiq; Ciues , qmd fir mqmrunt , m. antu| 
voces non mortalis homims, fcd Angeli efie clamabanr . Vrb, ac 
ReipubLics fpiritus ifte minatur mifcriam , srumnas , mala ouv 
liiaffinuptiasaim Hifpano.aut communioncm cumPapaRo- 
mano admittant : multa item contra fanduni facriheram , & re- 
liquam fidem catholicam quafi oracnla hindebar , erant cx con- 
Satoribus , qtii data opera fe turbis aftannbus fcmper ingrf* 
IL qui huinsVpiritus propheticas , & oMcunores fen enmsj 
Keli^ionis euerftonem, & feditioncm moucndam mterp.etabarN 
tur Vaniftratu s antem,ad nmkirudmem compcfccndam & 
Zk\ rei fit ufirandnm acccdit, frausdimcilhme apparuu S<d 
* Scm inito confilio de defodicndo muro, & v'"" '^nct,b^ 

nata, ouorum fuafu, & confilio fecent hoc, confcfta cftf Utim ic 
qiiibufdam feditiofis fedari js , & ab eo m pnrms, qucm nomuf; 
uimus, Drac 0j aii iltam iiequitiam indu&am tujfte 3 ^ tibcr Secuntlus »4/ legtt hahtmtMdeficim inftrmdis , htrMfc «^* : 

IPoctrina . 

Trnnadn-alLim quodcunque femper parrt viain- 
t ?r itelScos , fic ad beneficinm, ac falutem pltttt- 
Sashabrt difficultates , & impcdimenta : Idcirco 
Seisad inferendum morbum, & mortem omma 
ffaSt prona ad id, omnia ^^f v^^ 
multiplex, imprrcatio, mrantamenta, &fcma«o- 

ncs, fns omnibus pntfo cft Diabo!us , qui c ?«*?™*™^£. 
fici femper prou ncijm fumir noccnd., & hocfacit, ^J*™ 
Ltiam aliqWm promereatnr , dum cius , quam tantope re ccn. 
cupiueruntvlrionls, compotes fac!t , & ipfe ea pwcftat ^ 
nes omninrn hominum viresvincere , ac fuperare vrdentur a lor- 
ti! c^is demquc orrncm noxae iiifpicionem auertat.atq; amouear, 
dnm ea mfert illis abfentibm,ac ne digito quidem adiuuantiDus. 
vbi autem agitnt , vt atit reflituatur valetudo , aut vita conietug- 
nir,runc nunqnam defunt, quse contra capiantur caufa: . , Compendy Malcficarma ? < 

ExempU • 

T> Ofa Ginrdina pro comperro recenfuir , tion poite morbum 
fti K tolli ab ajio , quam ab eo , qni illius canfa m dediflet , nfec 
^tZ"; CUI Q lia in licere, vt in meflan altcrias fake.m fuam immitteret,* » 
vtanttir reeula illa, qu* docet, quod eins ei t ioiuere , auus eft ii. 
gare,& ita ab eadcni.inanu, & metuenda miuna eft J & cxpedan- : 

dum beileficHim - n . . r . ' ' 

ob3rms . nommica Eurea, diccbat , non poflereftitui f.mitatem. e, , cm 
% 6. ci. f eme! eft adcmpta,qum ideni morbus fipe ef lam grauior 111 a[ m 
f<Vr b "tfitn$feratur, atqueab ipfa vduti pernnirationc femper mam* . 
Hriracu- na f cam r compendium . Item medendi vires a . > : cmone acceprai^ 
^UX ftatimeuancfcercvbi Sacerdo^autmediciissgro lamtatjscaoM 

3 ^ 6 - manusatVnouerunt. , f J 

Ardcmot, , . r ri a dice bat , nnnquam cfle n/.cgrum atqtie amolih 

Se«X tum fonatiouf» beucficium , fed morbi fcmpci a ' r.mi j n*rere,a| 

Tathadna Balandrea confueuit dicere/niftVa aut icdattonem, 
afltleuauonem *gritudims"e>cclari ab ijs, qui funt m fornl-i, 
reatu, defiiife enim eifc in Dxmonts maun , pcr quem hxc poiTuafe- Settv Huiccoufenticnseft/inoddixit Nicolaus Morcims.is curniam 
«in&usrogaretur, vtmedicmam faceret.puero loanms ChernaJ; 
t i. qucm non negabat a fe in eum, quo tunc laborabar, morbaia 
efle iuie&um ; rcfpondit , cius rei nullam amplius ei euedibi rc.g - 
£tvnfaaiI:accm,quandoea,qux fe ipfe mouerat ertmimscpnj 
Sionc darmonem pcnitus a fe ablegauerac ,& omnino carccns 
oamlquominus icl fiat fua fanctitate aduerfai, ,neque emm cum 
ipfe fcelerum fit vindex, fortilegi js , quar ad cam faiutioncra art- 
iuberi oportebar, connenire poiTe . ^»„,ns, r™W 

uutcMi» Cattina Gilotia,rogata quid caufx eifet, quod Canaffia Gode- 
frcda non conualmfiet ex eo morbo , quo iliam ioia pcr vencficm 
ante ddnlkauerat,cum tamen ci poma )P runa,a iaque 'dge^ns 
efc uenta.eme rccuperandx valctudint alijs admimftrare folcbat, 
non S hta manu p^bmlfet. Refp. id facium,qudd nall. ante 
a Godefreda illa ad id adhibit* eflcnrprcccs . _ ,. 
•DomUfo R y , Ba r 0 r us & Coletapifcatrixnouum almd Smpeai n^ 
^ gcnus-commemoram fciliceCquod fc mfcijs atq; ^on^m 
^.no n . » f di alctud ine tentabatur, vota Diuorum ahcui nuncup^ 
g^oluulet, hoc enim cQutcmptu pr^ucmos minUmplms • XiberSccuntfus.' 

■f nufld conrcra: ad laborantium ftlutem , vcrum i<£ 
^^ul^nt^S toS^Sun untvtplunmmu 
^ V ^lSS^^r ; C „s caufam b vinculis dr- 

eft 'SESwSE mbcrct . C?e hoc dxmon tftOtehaOI 

' , atque vt td damno ajiquo ,n tppan* 

tun^dliucli^r^iim , i ![ldam fofcepturn» 

t9r ,n ^J^^ffi mora.vt ai^ft, aduolat is ad 
a^aritom*des 3 aciDi viru ]ento ceturanfiens 

Enm« pr^wen lafil5 ptprfi» fieret ; cim» «. 
fu^^^^wams aopariror, Moretiam iam tp cuftodiat 
tfufam hcAc { ^'^ t am S o, oeat, vt fi quidad hancren, 
traditam , ac p a n ^ ~ v k,ii£ curatnrum, fe 
<*h afferre poflet ^noug^a > m 
2 quid .11. tolc r arulam v &ans qilld D a« i! Ia fuper 

cjsaconulr) caperet _M> i« apparitore iermoaes , tandem 

^AfuKiwlburif-um exScreniffinn Pnncipis loth*. 

SESJd SSSJSSSpi , enm vni ex tciiibus, qmbus co.n- 
^an^atoad vir.cuiareuuc^ , _ nr . nn , n , m caicerem rcuoca- 

mirtebaturbrac nuin , quod ilJi ,antcquam ui u'^» 

5£T n alama artc perculiflc.ac debilitaflc rcrebatur , m*nu 
SSiu" rata compreheiKUuet , euenit , 
qui cum aderanr , admiratione , vt id momento 
Snt*qno4quecaptinn,acfinc vltooffico plurfs ante menle», 
Smid ftatim vegetum, ac ad priftinas, fohtafquc omues &fe 
&ionespronmium, atque hsbilc efiiceretur . 1j Ma/s^ , , o Compcndij Maleficafum . Czp. 
Do&rina , i Allidiffimaperucrfommdoemtmm Magifter Sa- 
Xm% ttos vires Religion.s ad Fortilcgmm m fpec.cn, 
& hoctacic , rum vt hom.nes , quoruru 
mcntVsfcitadeiuscuttumeflc prochmotcs m fu, 
ftSnnis crrorem facihus inducat , tum vt pro- 
•P^n IZtnZ S "ius opcra fiunt , fufp.cionem alio 
digiofarum ^«^.Jbcncficio morbu* leuacus vidererur , 
i fu $ tranrerat, ne u coruui « patebit mfenus . 

idem&veneficio^ 

Siientia ^igitur, ^^bCfntrrponunt , & quod pcius f , m 
«piandis fciUcet rei igjom r. . f £ aiunt , violatum 

fancros ahquos cam noxam W'"™ 1 6d vcru mtolcrabi- 
fuum numen ira vendicanta ccnfent Ql a .^^^ ^ 

hus eft , admixtas fope P r «' b «.JJ° g C * potc ft ab ca puritate 

cuius gcnerisernntfequcncia. 

Extmpla . 

A ^ virini cuidam medicmam facere ( nam ea cauw 

«.nti m 5 rbo jS;f ^ DiuoFi^cro morbum il I ,m efle dmt , cm 
vll lgo ad.ri rolebaO alvU^o r fc fi ^ ^ 

bcrent,libenter fufapwt . e , ino ccrat o pn- 

uaretoperam Acgram tram n ^ ^^^^ ^ 

mumdunenfael . «mbnum m rdnde , & noctem, 

atque m ^^U^ZT^ ad zdium ,in quibus dccumbc- 

r P™ 1 ^ iiuSXa^iino dih«culo fc in viam ded.t tum 
bat *gra fo «cubau W r r ■ fammi pctll£B .flet , -d 

per P etuo4ta^ LiberSecuncfus.' • u m voc-cfius .cm 6fe nomen rfcfttatu Fwan 

* l,ftictM rSumvSeriom an.nicipern fe«M« 9»«"W 
isVa entmum \J.erium . r . t , n : erjar . ncc adhuc 

T tocc»uo. tomoaunn^ apprc henium de equo rantl 

SSobfcuroloco^ 

-i detmbar, vtaltero crure ^ f - diutl]rri0 muiaattim mtor 
^oufcrtuihomt^^^^ Kog* vnde id 
Lnio ridg* M ™ Jg , q „am ipfc multo 

illi accidiflet malr, £" lam P^ nm poUieetur , & ccrtum, & prz- 
indius fciebat , ra. « ^JJg itl ea c ,ufa te&umm recr- 
fens, fi dtfO :ns fci Hj pneftare velit : prMipit 

pit rufticu* , awl diS fimum equinum precano con- 
tkor,vtenowm itabul i,diuern * f ( quo mm 

cfuirerer,q.iantum fatis ^l^^m; fic confertum pro 
Sseum^f^erur^^^^Wj, fanum in 

douario W^^Scnim foturum, * eiu. anathema- 

habeaut. , 
Vepreuocatione <d iudkium . Uf. XV 11. 

Eodrina . 

! rrimlofum eft hominibusnon compert* fanftiw- 
.Fricn.omme it t f er hai.ter peccant, 

tisb;-'s cjtanones racei. j.inu i^-iu &- 
oiii fc er.tcr alios ckant.qma nocent imufte,8£ 
r 11 r r & «hTn.mantnr ludices ramcuam cp- 

SS^Vjwiu*" , vel 

uem, vinitatem, aut a ram vitmfam afR fi ^ ™ e,us 
opprc.Tus quii hoc faciat bono fine, vt yiddice t 
atmzre.r nec infemia giauetur , fem.tia , aut vr hb^eturm un 

fcfmarque aboppreffionc , & concumone mifcrcrum J c.ta cit T 
talis ritirio, nec ralem citationem audet damnare J" 1 ^^^ * 
«quia cum fiui» fit bcmt, puio ifiura c& mcritormm . m*a* In Bb. A 
8,7 • Compecdi) Maleficarurt! I 

«empla fanctorum ho.mnum. Sic dkitSarra ,h Iudieee 
tum exu^ i . . rauidead Saulem : Iudicet 

e i.^; P°™ nM SSSe&'« & vldf aturmcrominuscxtc. Sicfca- 

Mmoramdi»niTi«v.m :1,q-i 1 leg' tm " 2 P Ild Jhomaw 
Cant P wcnfcm, vbi habet h*c vcrba ; Monafienum B, 
hi - nud I codium notum multis e!i , & acceptum iftud j qm- 
a *Scf«J?co.ifobr.n 0S maioris P«pofiti,dc U «.«,« caufa, 
l*Rc*o?oni. itrauit^tKvdvtaudnntlTapofiuHind.gnc u!, t 

Lt P 2 un^ftcrii c©lle6is primatibus C imtatis 1 pifcopocftp 
fcas crgo Mo n-i cnj coi inh , rijs , n tcrpell:t: hoc atP 

SX' n« «11« aud.rc Eprfcopns ,& Abbatem 
tem curn ind i S n " ot flexisAbbas gcnibus , cv.m mode- 

Eetrbo ndS. lud.cem contra tc o ^pofite m terra 
raminevcn-i. C ontra tc Deum fummum ludicem 

^terpelio.vrinnd^. . 1 Ac ^ hocl-raful each:nnas 

^ i n ura > quadraecfimo dic circa Nonam m rruus eft difiw 
?ptf & cnm P oco Colemn.ter pulfatetur ,fedens m balma 
tr rL ^mTi circomftant.bus quid hoceOct? moxqoe 
micdlcn rcfponoit AbbaremD. lacobi modoeft dc 
?" ^EnQnw&tionMficrinm folen-nem. Tdeoeiw 
^^Xpo&^ragcfimtun diem cffcquo fc a««* 
Abbate, confternarus animo d. otftm , c.to vidett , 
^SSam ? morruus cgo fum, compavere --od^m^ 

»cum egrcm k it >na ^ret . b refponderc CO mpuKus, vbr 

Vb. ncc -X;;"ux prSt" . Is fumma crndeiitatc fra- 

, ^SSnSi fuftuiit , fcd vkimm frarm 
f - S^nSaannumdcmcdiofubIatu Sj Pnnc. P atumcumv| 

simifit. : 
- tibef Secundus . *) *n 

Dotrrina . 

al ,«,„ e crm,m,scos»u,o vd P^^ - ■ ■ 

l?£«niT^ 

££ffi . ^Cuenan^ 

Trcn lcqc apnd Romanos t uit a PP' 1 ° cx on)n ibus locis , qm- c . 
jSnoproinbirum fitducU«£ ^£^ r ohibcmur occiderc 
fe« prohibcmur 1 'cum tcQtarc ,*^ l j . f # 

^VrtiorcUprobatroutns^ 

inCoricinoliidcnr.cuiush^ciunc^ csnettM corpormn^. XI n. 

£ fabnccntc ^ogES^» Chnrtuno «be^ - 
. ni orrc anknarum etiam pcrn ■ nc ^ , fcbd* uiem Con- 
pemruSCKtcrminctur^c. K dcma p i ^ yQ an 

5. Quivcropugnam ^^mb^orum fuorumpro cn- 
tnr , «communicationis , ac omi uu & vt homtcid*, 

fcomiuum malitia.facinoiofi non dcfunt . 

txempla. a 54 Compendij Maleficarum ^ 

•,5»« 1 inl>ciparrimaginem multasefTudit, & (horrehdum)venil 
b«io<iuatuorplagasinfi«it,vndcftnguinis ftatim nui mana- 
n, nr Viderunt Faber lignarius qnidam , & Monachus laicni 
Ma tnxuslobbms. Faberafciacaput Iudaso fmdere parabat. 
rMaMonachoprohib!tns:rem detulerunt igitur ad Abbatem 
loarnem de Montibus; isadComitcm ; luda-us pert.naatertc^ 
menta cl ufit,fic dimiflus quadriennio poftca ?b Angelo apparen- 
« quidam fenex nomine WesFIander Fftmnenus, & f»tt» 
n o, iam ex paralifi clinicusinbetur Judsum accufarc , & dncllo 
Sronocare - Bis monitus , parochi iuflu fcnex adhuc rem d.fterc- 
Kt, tcrtiO illa ipfa Virgo quinque illis plagis fauciata fe viden. 
Spr,buit,&imperatMonomachiam • 
nexadit Cambronem, ccrnit in imagmc vulnera, quo vito, acce- 
Sit ad Com item , accufat mentitum , dics pngns d.atur , arma , 
JudesfnSSUfcuta lignea fuperfunt hodic : ludxus vdco ccg 
porc , fcrox viribus , tibiales fafcias tintmn.buhs c.nxcrat , & * 
fcncm ndcbat , fed iuuit ath!etam fuum Peus , ™ ™J 
mifius,set*er fanum,dehilis fortem, fe«ex mucnem p-oftramt, & 
norrcndeblafphcmantemconmctum fednon panitcntcm , C.o- 
n c S cauL eqmnt all igatum trahi ad patibnluni , & capue 
5eor um duobnsadlatera moloffis cnm rabide lamannbusap* 
penfum fubito ignis fnmo interijt. Nanat hoc fnse Rcberm. 
Haunortins, duobus ca dc re tibns carmine crm ct iptis . _ . 

Kflans CurimenfisPrinceps Mithbogi, fihus , pcr mmnam 
inuaferatBohemi* fines , coafti» i fuis nmdem optimu,i^| 
Venceflausmiiitcmcollcgit. Cum iam dim.catnrz efllntac^ 
fi aliter inquit Vmcefiaus nifi pra-liorcs compom nequ.r, cur non 
po ns fine q infontmm fanguinc ipfi mtcr uos fingulan certamme 
Scccrnimus? NuIIa fitmora , loricam fuper cihcinam veftcm io- 
dutus,par«ooj cnficulo fnbcinftus Vcnccflansm campum prod*. 
Jt Raaiflaus Caraphraftus , haftarufque cum mgenti macte 
» fc infcrt . Vcnceflaus figno Crucis tronrcm pmgens ,fubtt 
A ngelos videt, atq, hanc voccm velur ab homme proniptam 
A\t. Ncferi : cVrepcnteRadiflaushumiproc';mbens veniama, 

dac xpopofcit,fcq ; potcftat, viftom perm ffit. Alleuan spr^ 
** ** £££ Vencefiaus, monnit, data venia, & digmtatc ci refttof 
"t contumacian, in ohfequium dehitum verteret, ne poft grau«i 
Ib hato Nummc pleficmur . H.c Peus miraculo mftitiam cau- «uisc. 70- fa- declarauic . , eI m3 ; 

^ Quando miraculo Peus non ftuet , ficn folet , rt res vel ma 
^ iS^iw» «ufam.uiioUcHudmo foccum- tiberSeeuncias" %(t K^Sto StW cfietadduellum tnboi «m- 
^TcbS bom. foS occafum P^^S^ 

JjSSScS voluit. Nartat fuse' Petrus « P - 
IfcflUs* 

c<#>. ariaf. 
Doctriua . 
Mnci 

potc qnotquot fiim.ni : Pxmoni addifti , ggjj fepe in smimum ,ndi,cat,eos fibi 
,vv ^ *l Tittmexhaurire, fiue pcr v»Im» , 
EHte pcr pnrcipitium, fiue pcr fubmcrfioncm^ 
ue D*monis ingum cxcunant ,Et ram fubita, « Tepe r ^ - 
eiuifaciBCtis molitioncm confequmiv, vtnuUurn i»«*J« g £f£ ComptrAlj MalcMram : 

*fc occnrrentibm impedimcntum contra afftrri poffit , adcoT^t 
Jon re S > & properat omncm , qucm m hoc ndmt. ccrt^ 
TuTonquam artate m fere omnem per tot impietates , ac (c w 
k 4 !radu4unt Sortili^i , qoamnlum ,] lius fupewft , k! per v«n 
^n^manu precidant , ac fcekrati!wmam vrtam randem m 
S S ab mmpant , fic , vtquos vhios «agmj, ,eosd« 
Cftc^mpplicijsl^mon mddmc.uer cxr.«at._ Vcvmn m.fem 

nnrat dcnuoquc cxlefti gram.ne paicit , ac rccr.a, . tt ueo vt 
SSum cum fum in vinCnlacouicfli nt miflorum comeffion^ 
£"vfq£ differunt ,dum tormenns ab c.s t * P rm an«,r W 
frnnre & cum maqnaanimiaL&criraicesp< i.»i.t ,\tau nt, 
iTcblaf^fte occafionem , qua poifinr lcur.: ,1,^,= vitxdt- 
KS tSram a fe cakn.imcm «wrnnm depcMcre . Ntqnt 
Sftrit l mpcr quodc.nq: nnnatur arcus , ncc .cmper cft m 
mTnuSarh Tvr 1 ommes vioknti* fua, qno vn r .mncllat . Vt 
S«« hoc pcrm,nitur,vt pnecipitet nonita . Fmceftqnod noa 
iSfc deSundos , vd in flumma cQ,.jc.t mmtos , vcl laqaen 
SabiaSit,vel ailtris trucidat;ied tantum hortatnr.vt dma- 
1 fa m S nrnr . Kis autem omnibus i* P e mccrccG.t.qu, iro- 
K aS" hominum mifererur Dcus , mo o hoc modo lllud 
prxfidium pro fua fapienna opponens , vt extmp .» patcoit . 

RFfcrt F«ni»in> vidi* fc SontB cniofdim Sedcnirij nMnlol 
cadat e SKium tantnm religaturnrfet ados ,n pane- 

lLiris,adidpoIitum, wm > inmxum pcpefl; 

£^ ™* "c vitam dcferunt fimili celentatc, ac 

Sfatus cumfbidem cgo eflem rationc ^ 1 ^/ 1111 ^^ 11 ^ 
*■*»• ciatnialcficiatu5;vocatu S iuit.Presbvtcrquidam f» 8 X.b.J.c-S ^P^^^P^nc pS pS Furiofiun , pauidnm , 8c 

» ,ido!osum, pravnpicc^ ffl c ius rdibusLan- 

■ c v0C2U TnX pSK tet ad Prinapcm , qui brem cran 
; hl sl monuit , vt nmio p « ■ MatflW) quid ad re? vo- 

5, euiifit crepitum tetons ^ia «toriftrip ii.fmmig.js , 

Luerit ^'^f^rVcn^ Princ» P em_ noiugena- 
ii«ifeMa§us,»c«mm^ temp0 ris Lucircrum p*mo- 

SUiW^^SgSf S»i in.Turri fccundd.in qua 
^fcnbend.s. A ^ a ioncm illum.cd qudd eftct .§P« 

nibus, glaa»o!oquciuo,a,c. U:ca L; u 5c:Kc quamms 

btfi proxrmc PgJXK non % t , qu0 itatim mo- 

«ta» gutrur, »»h»eub,t*nw mi a ^dcfpcr ? tiom S 
ror , nm.nnu-s n cnj ^on m £ ^ 

w»«™ euis t^ t w Pooillum fic mortuum,tt adhuc 

nSao T tun>adm«a^ inftar bcftra vitat? 

b ^u?S^ P lun,dehoc «um teliquit cum gjg 
fnhrfe* d ouxRorceifiaptauit, ne meriras a i- nanas ion 0 iu» 
?£t fe m a , ouiinn..o animo paratam luercvt eam 
topScm,quamfu I umam in Dcum admilferat «t.uspofl* 
>t- «err* 14- 

. Cal.T<*f 

Iamq;tnen- Ija;t rcori>rcrcab on?ni tomonis ■leruimtc jmcr^in r ■«»'m> • 
nium perpetuum hoc fibi m animo fuuTe facere/ednott potuiue, 
ac «tcntarc quiiem, adeo tenax eft fox prxdae hoitis iHe , 
Catharuw LatomU Marcteafis nou ncgabat.qum e«et _prw 
- ^ - - - ■ K K tOffi 15? Compendij MalcGcarum l 

tmtis m Bagitijs cxtremas panas meiita,u:m iudicis et^» 
H FC "- Saminaifr.anonem ; fi q«« tanu , , grat,* locus fuperefkt , 
KfolSbiaaijci poitu!ah*i, uc mors , !ter»usd,ftenerur,q 0o 

;S ffimcfii poffctpro eius um.c B cnbuual^m^l 
^,Xm omncm pofium h-bwba. .,fib, cmm vd grau llfila) 

■ ^ ia -T£?^ ™m.ci. 

»«4 Idatia M\remoman vili cuhs abf h W 

tiffimc morti add ceret ^ n qu t 

SSSSS&S Sednon , q«m exolueret , defugere nonpof., 

^^S^SSrSc fibi grauus nihu contingere aiebat 
Apoioma -ri f vi£x tu:e5n ahqaem mue- 

po&^ ^^^ & .nalehco , quoad vinc-ct tem pe- 
guai ij36 mrct. «tqu^ t A rm o:iein ailiduum hortatorem haberet, 

rarepoic,quod.o« im no n ,fi morte fe exoluerema» 

^iScspiiufquam ahus cas omnesmift- 
Ss daud^! viamque ad ccclcitem patrem apcnret, ac patefa- 

C£ AntoniaMercatm,nihi1 feiam amue cupere ,quam vtcitii». 
Antomameri. - auo d kl fciat fe ctiam iiidtce pndcin 

' miviiiainignemponatur»quoaiu ^ ^ 

tiprid.id. DeJfaenum rm pmficndum , acdcnsJeetiam 

^ ^ ' fo SSTt £ ™ "Lri Nanceianorum cotlegi»*» 
f'f n crtia dannuucrat. Id igitnr.fine pcr dwnajem 
f 1 r , ra "ood al i js mul tis ciieniflc , & monfhatum eft , & 

. ia re adeo ir portunum fiiaforem habuflc «n.o^m , l lt reftc 
ft autln puteum de, jctrcr, aur profluentem 
fopftU . aut omnino quauis alia ranoncpcrdcret , d,p^ Liber Secundus i 2 ^ 

L1U , ;_frnfir llam » I ihcr ^ccLuiuiu - 
rf ^ Jm co frequcns cflc coepent , vbipr^ 
12111 C " Ls enpi < ac nepoft qwdem ab - mc »F ft m com- 

pEKiffcal.cam excufanone , f^f^ conoaptarc, . 
fcjpderet ?> caten am , quarn fi vellet P 0 ;". t l, lace 

aiq« l ,!? ^f fed boc ad ccmmnrnaaonem dcfume , q™ 
f^S^de catena religarctur . p nan , clim 

TtexTmpH qu^editura f^^S^C^volnn^ 
oaS pofuifi-et, tum fac.1 ■ obtmeba *g tac m 
rccrrerct , fcd contra prxfcntis mah fijg , at 
**** Smnaturaliter ineft , tum fcrte fata ««W^ ani - 
3- ornntbusna perdiriffimis quibufennqs cnam^ctui f 
^^fS5mffiententiam ^*^? 0 ^J k- 
im ' m Sntcrrciccit, tak id erat, vt to ^f^dpitium . 

KffiHusDeie S ,mittetcdeorfum. 

r I rt m««( D*mo« , i« afaitf ***** ^ * Jom£ - 
^ SH ^ices , in intenon bus J«r„V > 
M vbilibet* Cap. XX. Poc"trina. 
| vam femel poteftatem a*** in 
* tam obftinatc tuetur , ac rctmet , vt ne ccmt 
quidem i» vincuHs mann &a vm» , JP^£«5£ 
tuat ; fic vclnti ftrenuus ptigii^ c ™TcoZ tai 
que kaegatur, dum fupereft ceiundt «gjg* %6Q Compenciij MalefkaTum.; 

Atcafo-nec mius vnquam deftituit, quosfcmcl habmt obfeqi,^ 
^ <2m ,1 1 i Pfi ccu agui lupo . fucnntcrcpti : quodemm c Utn 
S?ent«t, acciniedtat tWmn.-fopc ve! prams coufil.js vt cw*. 

SStert . foontancamq; mortem tmpcl ht; «' rc , v.: Udo, 
t -v rn um 4 obtorquct, verbcnbufq; necat,v<el ahqua afe 

: f au~ t ru m &rat ( fi Dcus r^auerujquoie.cmpbsatibi ! 

5,,ma- aliquid, fi poteft > facit^commno mooams abeat , quod 
naffi «Uubus , vt otiofus ndcri poiht , fi qai s dc hoc . 
ron ,-i^bittamcii ad cognoiccnda* mag;s noftis n» 
SSSoJS ouxdam defcriberc . NuIIus pnetcre* c;t adco 
Sn^lSs,mdIusadco rehgiofus 3 quem hottls annquusao*. | 

l temeranus , violare, teurarc* F «rumpcrc no:i cntct, 
SumfrSm mam feaatur . Tca.pia% Coaaoucs , Anachonra- 
Im SlTas £ rtafti ar.in ijs frcqucns eft ,& alfiduns , nec m,ru» 
wcu SeWdcbst^uaudo aufusctt l««am n errecoaue, 
r*e.p.i. ^Sobm fuorum Deus ceiebrabat ,rt parct «oh & vb.cua- 
Sffi^Joltfeafct confpicicndum , c«cr, S autem tbi- 
Suuubus.uaul cerncnt.bus proifi», vt patcb.t P cr ccmpl* 

JLxemfla . 

QVinnam Xalleam ftatim , ac in carcercm condita fmt&i 
mdn immmr, monuirq; non euafuram ,nmc_, mh quafeo- 
mon imm» k,u> i exinmucam , reret 

S ! ^CSt" on dSores, ccrtam P oft adefc libett* 

3? fc?nirim vb cTpoftularet , non dcfutun,m,atq; u ,s pne- 
aKcm SSnon multo poft euemt,nam dum " 
ai\crat , nremebauir , i'!e Te eius rcticulo crmali fubmii- 

S Sflto ISS fflTua,, ac fponderc iam ,am acWfc cm- 
S fincm ac fi Vorte cos pauhuum , vtintcm^ercrtort^ • 

pnusi.vv r-tic v^rhfMiimiiic nnhi mcusdc<:'tpeinuu»,B 

l,rmsabrmarci^eft,in,cra J ordmer e monmrm a bco i quaIe 

^^mS^r^nn 

totidemq. fercucrbisrecitamr- nifiquod ™n mmbus , ftd^ 
Sucibusdcmoncmfuum torqucrctur , ocaufum habu.flc^ P^ C nfo ffio&eruSt , «nauieotes i.b , «rca tem i * , 

« 4 T*^nir Imo >on dtfucrimr , 

mii vim qosefhon.s pcrrerrefrc deteiicreot . f 

SU ^s^SvS" ! I» «■ f >; ; 

Hmus rct ndem rccit Marga. _ tnanfiflct , ncf 

tiXtcgrum in carnificum *™j££j3Ln iaro dimitten- 

da i^firi voluit ^durcm , apnd J«J P rcafe ac demde 
f,^ precata veniW «pte vti eara asmo. ■ 

fcorix idem faccre cupicnn contig > «gjg ci J mp di fponta- *b* 
» c ,qui tum adcrant onmibus , cum enim a , vti 

iea2 confcajoucm fe «angeret , «ado^ ft fe ha ^ 
■p t cft ChtiftUnh aufpicaictui , m mm m > q uero * b at Tik 

XI. J. c 2 6 % Cc ip p e nd i j Ma I efica ram l 

h'it, anerfa ruit taato impctu, vtpro momia iam multistollend* 
vidcretur Sed paulanm ad fc redtcns,ae debquij cauiam rega , 
ta Non videtis,mquit, fub kclo ptoiirarum carntficem, quj mc 
modofaucibus comprehcnfam pene prziocauiwkn ctiam.vt tC r- 
rorem vultu minacitet obijcit, atqucquantum potc-it, mhibet,^ 
dc fe verbum vllum dkam ■ Ncc mc nunc qmdeui pnmiim a V e- 
rodehortari tcniat , nara iam cnm covquerer , m aurem finiftra^ 
fepollicis itjftar intulit , moncns feduio ,\ t imguam ;cmp cra , 
rem , nec vinci me finerem cxigni tempons non aumcdum veh^ 

inenti dolore . . r „ r- -isl 

Sequentia refert Remieii» his verbis , qux iptc prakns vidit, 
' Vebeficamqaandamfcui vulgus Afmam nomen ao : ;:n : ;o n,a- 
rito fccerat ) ficprcmebam d,6is tcfiu m , vt wni terguicrfationj 
locusnulluseirelmquerctur. Itaqneobid tc co^nparauerat.rt 
admiflaomnhfuavelle patefacere videretnr, cum illi m utlta 
color fub.to immntari, oculi in aduerlum carccns at^ulum cu^ 
ftmk«T defirf, oratio , mens deniq; ipfa cumtev^cre Peto» 
qu fnam ipfam morbus adeb repentt : muaferit , refpondit , e* ,b 
misan^ulifnperiore parte videre k Magiftellum fuum manu, 
f bi faStfteroftentahtc m qualcshabent cancn b.forcas, ac rieti- 
tatas , iimq; inuolaturo fimikm apparcrc ; co oculos comierto ; 
pergir i!la obnixe , intento etiam digito demonftrarc : mhil a| 
{•erto- iubeo tamen pnrfeiuicflc animo multa, & iccuie, & confi- 
dcnrer in Maqiflellfillius contemptum prxtarus s cx eo igiturtr 
more am fe co!!c C erat , ac pcrgcbar, dc fc narrare , qu* antem* 
cxpei at , cum denuo ex alio sugulo prommcntem ,!mm enormfl 
ter adue rir, mutata iam perfona,vti qui fcxux ahcni ierm.mt ac 
certis cornibus inflrufta fronte , quafi cam dUco c « impetitu. 
rus, fed rurfum derifus, acetiam conuitijsj>rofc.flirsabi)t,ne« ab 
ca dcinccps vifus eft , vti i P fa iam ad rogum protectura declara- 
lit: ai ia eiempla facrarum zdmm , & clanftrorum aiibi funt dc, 
xnonftrara,& dcmonftrabuntur adhuc . 

Smmmum omnmmfcekrum Hchfcorumfaucis ccntentum. 
ftgp. Jt X- 1- 

Ebafiianus Wichael in pneumalogia rcfert hoC 
f§ exemplar fententix latx Aumiom anno ij8»- vt 
f| paucis concl udat enormifiima Sagarum , & «aie^ 
fl ncoru«,ac horrendiiUnU eorum ft^giwa . 

^nticium nomen vobisimpcmiww t ve iHmentontm ve- 
Smlipfomandant^ rat0 apppOu- 

X,,* vt ad tantim Pf *f^S*t veftrum ,vcluti re. fu* P ro- Slctfc . 

£z,iuuffit,* iUius "^^Smtctrstm fcnlpto (oucfca- 

U < ouod PiuinitatisSj ^"^ € "4mlibct vcftrum pr*ftito,> os 

bc l«m r*dumrc,cft) pervos^n cato . & llh 3ren ^ nG ^ . 

obfttinxiftis, ftgnorommtco, &auc lwfo ab fo 

Sudmmiculobaculi,quc^^^ ^ . 

rSbolovobuprxfmP^ 

com conttitutum in«mpcfta nocte , ^ &: tr , nflatl fm- 

ft«,ibiquemcommun,^ 

tilegorum, H^rettcontm, ^i^tton^, falrationcs , comef- 
acclnfoignetctro.poftmulta ^gK^ip^pi^^ 
fatirnes, compotationcs , * 1uu.cs m nw,Ui ' r cietT1 t«dif- 
^SbpSpisdcmontoru^ 

fimi,& mgernmi hirci immuutt, vt Pcittr, t 5^ & . t 
fcad illum complkamgenibusfupphcesacccin^ > m 
piceasaccenfas obtuliftis : & illius rcdiUimum , ac ™l "Vindici a 
xi h croi- 
nes , «t *- 
ha snima 
r.a . juivt viola ToTnica- 
tio » 

Sodor.i ia 
vera . 
8S*rilfgr«. "^T| Compehtli j Maleficarum " 

im-.rn f proh pudor ) fi nma ccm mraenna ore facriie^q de«i 
fcnlai i effis- illumqj fub ven Eei ncmme inuccaftis , ac i!!m s aa* 
zilium: Et r Vo vinchfia inomnes vcbis,yel n.i enfes ,ue! pem»*» 
neeantes «crcendoefflaeitaftis: atqj ab .pfo edefi, , vmd^. 
Makficia, fafcinationcs-, tum m humanas creatnras , turn euaft 
in animahaexercuiftis :.atq 5 nomic.ciia mtantmm qiij^pluri** 
commifiilis, imprccatroncs,ab!aehuiones, tabes, & anos grauik- , 
firoosmo*osopc'iam difti Sarhan? immififtis ■: intantefoue pet 
uos, nonnnilH etiam uicntib.u tantum , & ann^ennbiis artt iam 
dida maiefica opp: tftbs, conioflos, & mrencAo; ; imrtc, ac demu 
in cimiteno fepukos ncftu, S clam exhumaft.s , & m fc>3 S o$^ 1 
«rcdiftam jafcinariomm collcgmm porraftis-. Lemq; d ?mq , 
SioromPrmcipiinfoliofcdcntiobtuIiftisdetracta,* 
ftnrtft pi^uiine , capitcmambus, & pmbus aa.offu, rrum^ 
cumq, delqn* & elixari, & mterdum aftan c^aft.sr^^rueoiie, 
Smandantcprcfaro patre ueftro cumednus , & ^«b,h«| 
Euorafth . Mal a dcmq; malis adricnrio, uos u:n ,nm fnccubj H ; 
uos mulieres cnm incubis tbrnicaticftisi fouomiam ucranv&n^ 
S diffimum crime m, ftre cum iili «An Jrigi Jiumo exemnlhs* 
quod criam detcftabihffimum eft >™S^*<™ EucbarJhe 
fcclamentum pcr uos in Ecclefia far.cta I ahqu.nde fumpm- r 
hm diaiSerpeudsaParadifo eicdi preccpto m orc retmmai,, 
llTdcr interram uefarieexpuiftis , ut cum ma.on omniscpattgi 
mt W, imDietatis,& contemptus fpem , Eeum noftrum nerum, & 
fnncYum fjehonu-ftarctis, ipfom uero 1 ^bdum , c:u,q;g]omm» 
bonorcm, triumphum , & regnum promoueret:, : r «;o* m lio- 
noS iaudibus, dignitatc, authomatc , & adoratione houorarc- 
tis decorareris, & honeftaretis . Qua: omnia gramilima , horrcit* 
diffima, &nefandiffima,fiintdi r ecic in ommp.orcntis Eei cm- 
niom crcatoris contumciiamA iniunam: quam ob caufam : No* 
Fratcrriorus&c. 

mpurg&ihM yulgctriper igncm . Cap, XX U~ 
Doanna . 

^sw Vit aliquando fetc purgatio tribns modis;per rogcfflj- 
pcr pi unas : & per terrum candens , & fic imioccnta i*j ' r *rv k • pcr prunas : cc per lenuni j 

i- : J s ." ';■'■. i,;,;''.:^; .;, fiV.a:!' um- abiret. Fe terro can- 
" Sf^ dentc cxtat nunc n.os apud iapcnkos , vr d°ce°t W- liber Secundus 

Ci^ idl 'T probationum.vt notat Petrus |- 

U«ibus hanrm vuifai m 1 Scpten ;riona! nst*, omncs oc- dd>c ar» 

M r K£ 1 Z ,* OaTiij. lL, apud Kad e uicum C fit r .p 7; 
«pataaf^rbJ 1 0 w fcrllll5 non deprehcnfus mturro,f d , rf 

3*» leg» ^;Vc?P 0 m,m iuramenco , vcl igmti fcm»M 
8«arfatus, mbefeaturj «i i i.onsobardjcz mbebant -L - blldi 

per nouem vomeres Jgn aocetuur rhane probatmnem m C^ ^. f^ 
IfiConchoTnbu nf^ i(lraf0 na d^e^nm^uo- -tai*. 

m anw non fmfie nODii i , 4 ^ h \\ mm . Verum taftoft* te- ^. Na . 
^conteftat^ 

lanturcnam "^'^V^ n -U ouandoalirer . Anuo m J- vel ar- * TrlieM . 

-ns, / i 'onradus Marpurgms i . c *eeriebatur>& fi co- * 
£ hxa ..^abanr, iudiao fer" ^entis «per 

Busqmntusprohibucrat . 

■ — ; MfP nmuri Chriftianus quidam cicgens inter 
T: Verat m Cmiratc omure V" - . ' , ren feucriffime ca- es 
r fethr icos, accufartrs fnrti,Squia noccrimcn itu f diat £ s . 

„ • x , ^mi ■ 1c vt de eo miantumuis mimmo com.ictus 
ft,aauirin I ipoma , iic vt ac c ^ [ poffent hurtC 

m Srte cum nulla fpe vermr mnlfte «r , ^ £ obfidcnt,* 
fhriftianom vere conumcerc; ecce mox g™"»»™ ' fi coa - 
Lnalmdnonpoffunrimponunecompe^ 
frrtoedat iuramenrum , onod erat vt m toi o ca i 
fcriberecquoderat iuraudum s demde tolio m P' 11 ' 1 "' . 
Lpofitoimponerct/ertnmca^ 

in fuiim caput vmdicram , cc irani \^n*u*n »»p'i „:„,-,+■ 
obieS crimims reus foret,quod fi manns forte comburatur a «flt 
evperientia p; obarum cum nox* efle reum , fi vcro Jafi .on a m 
fafia mancatimmunis, eiTe innowum . Cum igti ur hic ChrUt a 
Ssln has angUftm adduftus effet quippe^ vel '^andurn i H 
«tt, vel repudiaro iuram«ito,quo fereum i^cicbat , vits ctncr- 
Bhai adeundum, innocenns fne contifns dixir; fas fibi non dlc ta- 
quam Chrift»ano , pcr faliumChamis iurare , fcd tantum pcrjc- tum 
cr: Compcndtj Makfkamm. 

nrcumrconfentmnt Gcntiles , vt pcr fuuin Peum inrct . 11!« 
S ci; tn [O- io expreflo terroqj candenti impofitcqH,* 
cco-ba - , magifaanim. confidcnna tcnumman« c &. 
ftrKS fmgularc miraculum , nec manus , necfol.um comb** 
t: : oil folum folutus c(t pcena , qu :m gcmrcs ,11, mina, 
S S?vcru° m :iam culpa, quam falfo .II- .mpmgebant . 

O ho Trrtuu I n pcrator v xorem habmt U« nomme i 
brica fid £ confcicntia nulla: H*c vt noua Phxdra Comucm 
W um-nfe n in amplexus trahere conata , rcpulfam verm mfi* 
Mutn..me n in , imp otenter amarat , mflammata , cri. 
rotcm^od.oeiua,quem K latuir dolus Comitem : 

E£ «no n Impcrttorem 5 it.de vrgcbat honor propnus ceffir. 

e " on quia Cxfaris honorem v, « iu* prxponcbat , con- 
iuTtamTfur mnhcr, prudentiffim* & m»pd rarum, fort, , co, 
Ha?us ASuftx, rcfponfum fuum: calumnias dl.us , penculum 
fauma^ruir, decretumqne fibi dix.t, m.Hc mortes oppeterep* 
t£ aceKtaii , quam tantum Imperatom fu, , dc mcont^ 
tins accrDimm*» , j ^ecus ,n Incem profcrat , cr tia, 
inde > qux im- vi-iliconftantia txus & loi.u^.; ^»--,— - ™-n 

oen'eS^ 

12 mm & memonam refumerer,* ammo .mperterr,to,nomcn 
w' - ab iSomiuial?bcraret . Non diu poft Comes culpain 
Aug Lfuo capite luit, creduli Proeti uid.cio condcmnatu,. 
Convient dcinde Impcr iali apud Roncahas mfti tuto,qno dic W 
du.s u d cebatur , muhcr prodit , & coram confcfiu cx !ege Jm- 
nera orem ad talionis p«nam vocamt , co qnod matitum fmim 
peratorem au i t -dniirabundns,at tu,quo nam 

Solt " n ui quam oJtcntas innocentiam «myrob.b» O- 
Snn iS na" efpondit . Adfcrtut 1 mperatom lu/Tu fcrrum b«t 
r.nhum adUtam vidua frne noxa cunftis mtucntibus ippidien- 
irt nTnu fc tcnuit. Extcrnauit miraculum Impcratotcm.aden 
7t!l ^quidcm fupplicijs dignum profitcretur , fcd moram pofcc- 

re TripIexvadimonium diffcro ( ref F ond. i!la) Kegin* fopplkd 
fnl .r nofco cui us ncfaria ca!umnia, mc Marito.tc fid.ffinio mi- 
b*e Remmiblu~ani Cine ftrcnuo fpoliaou . Cunft»*qnrifa« 
1S pctcre Augufu.s cain collaudat , & pro diSat.s fib, vadtm* 
l u ouatuor in Ftruna caflris don^t. Augnftam vero qu« \ ene- 

™ e iricrat , carnificis rnanu m rogum conicftam, 
ganimis abfumi mSit . dcwmami t° j! ; et ' U1 f Jli feS e^o anno, cum quida alms, 
Sw^ oculfefegit, fe ^ 0 fi fe Xs Jim^n<an. in opp.dopa- 

Aliud squem.randum *P™;£* j ippia ,qa 3B doquc Abbas ; , 3I ' 
ll^rreiolctPcnuuusBem 

frmtnamulto temporc me «rt .a i6Uimmm » 
nU erat ^ veme ns , atfgi» . « poft P«- 

cnfan rimens , ftatim ad laan » peccar inn confeiws cft , 

Sfc timore p«nj ^r Sacerdos, firmu n, pro- 

ceKifilnim qusfiuft, & mnenu n „ can dens ierrum fecare po- 
pofit^nunquam^c^^ 

^ ev - ls porta, e , ipfcmqs peccamm ^ ft cooait ftupenn- 

£ ^fc^^^^S^^SoTOOl ab .gne non hnt fed 
\m, quibus factum ^^VSuam voluntatem incidifict , 

adufit, peilc tota derrafta . . . ocffirRO hvpocrita , qni 

Idem Darrarro hoccapiredeqnodam pem^ t 
pe^fnatfonHpaUiofcelera . .sab g ^ 
urio homme numis condufius ,h * g 

ecndmmimmuTjt. icinrus i uun» s rmdenri ferroit* 

feus ftrfpicabatur,q«i omnes expertcs ciilp^ , : '!~ j n quodam 
Izfifcexpurgarum.-Domoremo «dir.caw. ru ■ 1 ^ fu ,. 
Jomtt aigulo abiccmm iatebat.ven.t P oft ^^„r?ocar5 cui 
doviator, iile rertio humane exctpitur , v.dct lerru , ' JE« ' ™ 
>foi ? audit ab hofpire , quid i!lo>ftum, qum 
eeps ad alios vfus v reris , ne iaceat ot.ofom ? ^®"^ P [, lc 
hcndir, fed iliud repenrcincalu.t,& manum vahde-tfumr 
cam ciul aui abijcit 3 hofpes adm\ra«ooc pcrcuUu tu< i uo - P i . Compendij Vfalefkarum? 

r»«ir hric Wsexuftarum «dium rcum.Ergo comprehcnfum , fiftit 
iud ci udA xquulco inbet torqutrUpfe conicUus oom mro, 

',4 i-vr T?m admiranda fnntPei lucKia . 
" AlS dfmban ™ vrna facunda C afarij . Roiio Normano- 
, rum V i ! qm Robcrtu* rctfca cocatus cft, r.ouc rar fuos m 

„ rlvJ -ninMq;tropcnderc,icciuofcr:cras delus.legcs 
S£ q^Sm SJK omnium fecuntatem luiut K* 
Rufticam opcris miitumenra ,n agm rchnqucre . 
Samcra-rjcoiisciomtim reucrius.ab unpcrtuna vxore ro- 
^ ! ^iiiwirn non appcrtarct .Hros priccptum objp- 

natus irntus fuiu nam jgnisitrcm ncr.i > 
Lifubiittcntfttutmmm ^ 

^mSS - rcligmnc ncn cor- 

F r00, f EK n ttcntl.t,quia i^is nondrm furcmatHgiftt, 
npuir.icdcanfnm praun ^'J f ^ :setr m1 VRhu; il!a Sir ,cm- 

rIt \ n as,ntcquiiq j * l * . atur jn c ncmini prrterqnaa* 

T-S^crtm. oCOTritfeam" CathoiMKifpnni . . . 
G„.. K.cmo.Kctinrn o ttt-r ;„;.„, ad p , „bationcm igni 

dc aiaru Artanum Gcttnm rcmporc ia- <- r . i , »fl J 

cUVox Dr ov ocantisj cum cnim vcrbis & ranombt.s n.h.. f- • c , cil , 
WP , u. piouuc.niLts, <- ,. r rn ruir in itmcm iscco, tuc*»^ 

' ' ait, d.gito mco ^nnius ainc . - ■ ; ^ ^ ■ . 

dcntcm coUvgc : Pto cd mq n «r p ^ ^ ^ 

3!t 11 verac. j- -f !Lt. : ..u _ fnrnd ind enumtccrcdo, 

^ oftcndc , ccm; ^^^^^S^ paWw^ Llber Seatncke"; ^ ^ 

j;«M£t cbfufpicmncm itu" vir - i*. 
iSiklMlfe vtEmmam -JXpt SSmn,ai hunc fe *«r ^ 
i rum Adumo Ymtomcnfi t pd c< >P<J - £ tam , 

cum xgrotar«, & P"^^ pTcS candeptO^ 

\hus & eos acccpiflc c * rb0 ^»rL " nmclim Rubumccf tci- 

Turoocml foc«flor : xiunc en m p linteamnu Bi*feo<- 

^ulicrc Rel^iofeptofc^on^^^ ^ jjMCWJ 

bUauare fck» cijt ^ * ****** ^duci , & 

Lft ipfum «nfanrcm nond « c rf fprc* ? Rcfp. m- 

fc dic P^"^^^l«^ lignonun arde»t««, 
maiui,nudus corpore, pf^ fi 

^cdiofqucigncsTlLTfu^a t hviftiallse p^bjmo«m vc- 

roppoPanusl rc^tc, hde ^ in mc dio popuh »„, 

ftem pi iut «ra copioia jlltwt , e ac n , ^ icn _ . ^ 

& (q "°^™f «tafinilto rcd^rctur^ P^^^! 
^otSSwioae^ ifD» purg^oncm m- wo , M , 

troduxcrunt . . , kmiifrrodi . Tempore 

Alhcodoro I.eftore hifior.a refer altcr \ im , 
Wartiam duos I pifcopot- vnum catuoUcurn, ^r joajaaitcr , 
^S^o^erbi, oifpXfledc ^^^^^^ 
gtholicnm conditkmem eonccrratov. propo fui - ;^ ^ 
iccptaaonibujprztenmws .rogum igms ieam* u^rut erer . r, 
Siii^vcvitaumvterquc hociauicioDco compxQ^tdJc , 27» Compcndij Maleficarum. 

denique Aiianum detrefiaffe ingredi , Otthodoxum nihil mor*; 
tum,mgrefilimq;ex ipfo rogomultis differtiiffe, & necminirruiin 
vftulatr.m egrcffum fntfTc , vcranarrario , fed res non fub Mania* 
HO,vt aitintal iqui/ed fub Anaftafio accidit,vt meliusa Ccdreno, 
fciNiccphoroproditiirn eil . lib.iy. cap. 25. 

Petrus Archiepifeopus Florentmus , accufatus fymotiix , qnod 
pecunia dtgnitate potitus eifcr, coitituto publico die purgationi» 
per ignem . In pubi ico dure ligriorum ftrues, iongitudinis deceia 
pedtim, laritlidinis qiimqiie,altituriinis quatnor cum dimidto f»| 
crx funt: inter vtrafque fetniracrat lantudinis vn-itis btachij ar, 
dcnctbus prunii ftrata . Fa&o ipfo riic facro, & inuocato Dei au- 
xilioad eias mnocentiam demoniiranriam iugreditur per m c - 
dios igmum globos,8amma in alttim afccndcntccakarq; ardcu* 
tes pranas , qirae erantm via , intet bgnornm flrues accenfas , & 
cum vellcr per eafdem flammas reuerti, ncque corpon, neque vd 
fhmcnris vllo adufttoms figno inhaercnre , i pcpuio retinerar j \U 

ctkcisr. ] T f l .r l n LK earcditur, & fic populus cdodus fuitrci vciiiatcm , Vi- 

TditVr. dc qaatn niirabilis Dcus in fancrts fms , 

iaiHtron. cxfariusCiftcrctenfis hxcrefcrt . In Catneraco Cinitate Fpi, 
phacoml fcopali infra quinqticnniiim hocpUires hcrerici comprehefi funtj 
a 'Xm' q«' omnes timort mortisfuam perfidiam negitiernnr . Xlilfuscft 
1'. 19! q«i a b Epifcopo Cleticus,qm ncgantes pcr candens fcrrum cxaminJW 
ai.Xi't tet, aduftos hxrcticos eife fentcntiarer, cxammati funt omnes, 5: 
Xib*'. m\ omnes combufti ftint , qui cum trahercntur ad pcenam , vnus tx 
IT&T eisnobihs fr.nguinercfcruattir a Clcrico ad vitam , fi fortc iihun 
J ' " ? " qurjquo modo rcducerc poffet ad pcemtentiam, cni fic dixit . Ho- 
, no nobilts es, mtfercor tui, 8c compatior anima? tii^,rogo,& mo- 
nco, vtadhuc de tanta pcrfidia rcfcipifcas , & de errorcad veri- 
tatcm redeas , ne per raortem temporalem , arteinam neincurra 
mortcm ,ad h.Tcille rcfp. F.xperimcnto didtci mc erraflc , fj feri 
poenitentia mihi prodcifc poftet, non renuercm conhteri.- cui a\m 
iile diceret, pcenitentiam veram nimquam efc feram T vocatiitSM 
cerdotcm , confcifus eft homo crrorcm fnum ex toto corde , Peo 
promittens , fi rita concedetctur fatisfadionem . Vt autempius 
Dominus vim odendcrct conietfionis,mox,vt patnitens cepit pcW 
cata fua confirert , cfpir &c ipfa combuftura in manupenitcnta 
paulatim mmui , qnc m tantttm , & afpiciente decrcmr, in qiun- 
tamco -feffio pro ccit : Mcdictatc confcfTioms pcrafta , medi* 
pars p!a«s eft fanata, « autcm confeflSoncm totam complcuit» 
virtus ipfa confeffionis combtifturam, tim in colorcqnam in do* 
lore deleuit, & tganus priitinara fauitatci» rccepit . Vocatuseit tlberSecui-dus." 2 7 r 

&s$££%^ !SLm " bcliU,t 1 par "" c; ~ 

Ssignc cohfompns . ' -f uit fcqucn^cK^lu im,quod 

M altfcr Conradus Abbat. recenu h w[ ^ ^ . 
JlplncosinnQstpud^^mreco & 

hmeh comprchenfi funt, qm cum ncp Usc ftatuta , 

diccbat , mifcr damnat us « , » mo mentanea fnm* 

, lU confitendo,ne pofl : £«^_ r L.ter ■ comburat, cni cpm il- 
Smamtu*m.^».£^«e^rna pcemtennam 

k diceret coniideroquidem ^nc ^etta £ corde 
U^^ B T2'SK* penitentiamfnfawecimYa, 
^onfitere, ^^^^rnd^ «ffe 
rcs: moxemm, vt homo coi reuu. ^ fcffionc , cum a tec 

.ocareturadpocnainConieiloi cjus duwnuUnm 
« homo innoccns damnctur mn e .«gg^ Hab „ b _ t idem 
c o m bufiion.sveni ? iumrepe " ^^^^^rumqaed^a 
fcomovxoremnonlongeaCmuate ^ e^dkifletque 
fita prorfus i gnaram, ad q u n «« ^ rpr « , & 
Benedittus 1 )eus , qui libcram men ^ ^ ft _. ft . q 
ammx,caufam "^j^^momentatKum dalorcm recetli- 

fti a Se tua fana, & a E ua * ™gJ*ae ^ * p , ob aia hde icmel 
**pu, tuum incend.js ^^SpeS ? Jmmemor ilie 
«cedere i fedqnein non ^™*™?^^ nnraculi 
bcnefiri j fib, Puumtus codat .mmemo ^ fit ^ 

confilio vxons, acqiueui t , ^ errore m p 

vero non immemor nnd.ctz P r ° ta °"^^ manu LtretifL, 
plaipuit vtnufqucrenouatum eft '^^"^^ f^a eft 
Sc <_uw coniux audtri* cxt.t.t refump^ > "™ « j t0 ofe ma , 
rccidiumidoloris. Tam vehemen* erat ««^JjJ IQ vilU , 
nuum pcetrarcr , fc cum vti non audcrcnt clamouu 
qnos vl e*rorfit doloris , fugerunt ,n redl 
5 uUntes, quid vetbisimmoret ? prod.n funt,m *~>™ " l ; _ 
t font, fimuiq; mignem nondum P^^^„^ nb^t 
ncrcm rcdafti . Quidqusfo rci ? an hxreii iUnima , qu 

corpon ? . Altero aln Cs 
eha 

tcra. t. 
t> Be :i 
vniactfa 27 ^ CompenclijMaleficarumr 

a, t / ro bnoqxii ftnpendo piand enentu Peus comprobauir, & 
teSSrffice in hErttico ptmicndo, ftet i» orc c ueruo, 
2» Bern.rdi, , v,de!icer ^«rgi, * ^ v u 

— ^P« 

cnimvocabatur hxreticus-ilW P™« « r 1 : n . » t & J fc 

xrorte idem Ue, ^ ^^T^ tcclefi* fcamna fuper li S am» 
^aHstnatras ,& «ramma , -tqi era a , f ur iascrede» 

tercticiiBiEliginni >™™«»»J1* .m^cmme^ 

c6mb«rere'h*reticntrt ^P*'«™ ^ t xMn°ncre nke- 

cuius vocem cxpcrgcta tt,a ^ ^m £ x „ 

rentur, clencus arrepto S^^™ L ^ ne ff)n fumput , Nec 

co.cum presbyt.ro A » an ° ^ approbetur . Snc- 

? c $cLprobetur . T^^n^ £ 
conus d,mdcncia q^m tc, *»^f^°™ £m fubire ; curi 
chium, manumq; iHmrt, h*-t^usn^ c ^ bu _ 
Catholicos brachmm linirct , h*ret cos , vk ^ * fldi :, C0B fi« 
tom , exdamat aduerfanuu, «ug.c» m s , & P « ft f 
dere, non fidci, ormir altere ™mme ,W 

cit, annuius autem , qm micctu, _ m vent0 fien 

Sldos;nee minus rcrebatur ab vnda ^ruenti,qoar v 
P ofle patea , qucm dm , multumque qu^ ^um . ^ Ao . 
& repelit , accendcbatur mtcrea v iirmm* 
o ; qoo vaUditts feruns,iW facile pq<T« a&v» * nmi ' libr.T Libcr Sccundus'1 173 

**tlarabit iniamj* ■ li h " r manum , & e tnnau 

&od^ 

rh.fir.titcmponuMw.no. iluicti e f efttli ^« vecordi* 

£fi Viti , fic«tahos^c,,« ho * c »0 ^ tcm 
fl fcriben S ,incunct^nar nant m e ft , membns fue 

fandat* la.P'1'»!» * ^ h^ch.cquoufqne ^ Apu| 

rofirina . 

• r - * *if*&* rinis ftiperfHtiofos ,& cos 
. \ i •- - rr, ifacumt duceie r .t u s 1 1 . i 
\ „!o e fcipnt omnium fuperhinormm , & vana- 
i cs trci ic, k 1. 1 <. * /r, i^iaholnm « 

1 obfernarionum inoentorem tflt 1 ^hotj 
cuir ircipiomnndiftatim in Idolatnam fere to- 
Kenm hnmanum pdlcxit . Qm ergo fcpjfftg 
«s^^ 2 obfcruationes CoHmt , & arn^ < ,docenfr fe 

ro in ehis ludo dcflos effe , & ahenosa doftrma hcften* w. 
!g* . Sed dih-nmeft ahqnem pofle hi. P^'B Q f ^ rC £ e.tor 
iiti*itum irixliccm Magorwu, & r ^^ t0 ' l - m ' Ma£ix , 
„ 4 Compendij Makficarum : 

i**osi*3am fm Zorcafter, fuit tandem ab ipfo Dimone, quet» 
MagK» clam * r ^ !T b v . fuccenfus,, & concrematus , tefte 

Sem a dxmomb.s fublarus , pracipmufque, fraft.s crunbu, 
cum^noannia , & dolorc mtmem i rienncus < ornelms Agnp- 
cumi 3 noii u parcdrmm abegn , cum bqc. 

paiammonmrus .a icciucu. lu.i T m tmisPar*aiKiinKr 

£>afe C um corporc & animadl med.o hominum tmt fublatus . loau* 
HU „. cun ' e " { ° faniofus Maeus his temponbus m Gernian^eandeu, 
f^^ZTioJv^s noftn , & ftrangulatus , .mierfai, 
™m S e domoque rota concuua,* pcnc cuerfa, vt fct.bunc , 
? J c" k Sj : Francrfcns Picus, c author cft cx relat.one fo- 
c libro «. Camci anus, <** i Ma<nmi cucn dam a dxinone vinum abla- 
* pta:n0 - ciorum, qm adluerant, w^™ M U V Pirmenfis inGer- 

tum nufquam vnqnam comparmiic . tx bcoa,s 1 «meniis , ui oct- 
Sama! Stris temponbus , obtorto a dsmone coho m diuetfo, 
riOjaiiferrimcinterijt. 

Exempla . 

EtAbb»- T\ Efcrt GeorsioPiaorius , fubulcum quendam fuifle ,qui in 
Vf$l Tt ^" onefuopaftoralifcheciulamnoni.ni <an<5ti Blafi, m- 
^lt totamhabebat,aiiu S baculi vi,& poccntia porcosfiios,^ 
r 5. ^3luDOruni vi , & raptu tutos credcbar , zc tantum fcnerful* 
S ^ , vt etiam porcos in agr.s folos pafcendos abi- 
nummismm.er r tcmpo.e , cum grcgi paftor 

!S'r^ 

S-r Quid ipfe hic cuftod.ret , qui hominum falut.s perfequu- 
tor dfa pe fir us? Kcfpond.r, porcos cuftodio : retul.t alter cu- 
■ l£ > t dTmon, ftulf * paftoris confidenriT, nam fchedulam • 
™ , d m fco b S mcluflr, cui Dimnam afcrib.r virrutem.irf 
S o U 6d SancVi Blafij nomme cftmfn ipta, & eam porcos fuot 
^tSimuria defendere , contra kgcm fuan, crcd-t^ 
fa fa fuperiHtione inh<«rens : vbi cum per me tu.net vocatiis 9 
Z v P oc«uj,& uon comparuifTct, mc Sancn BUnj v.ce huccu 

ceseero,ita & nuuc l.bentiihmc pro fuo San&n BUfio 

co S cuftodio , n ftuUum homioe^ m Tua vana coofidennjg» Liber SecuiKhs . -»7* 

geain fceiat. ; , ., f de de qnodani Encrate qtfod cum 

fc"E£ffiS SSSS^flffi-*^ vt om- 
rem, r.-Ji a fc pai uaLimin cius .Tandcm aurem Ma* 

«01 h»nc perfuafifleei,^ omn ^ deflJturos mimftros, atq 5 
| !Sjfe foI« conf 3STS«s - Cum in diuerformra 
cx eotcmpore, inqu*, ifti!!o f c o P i^ve ,aut P e- 

cu0 a r iam vemflernus , homo ^pwp oddam d huft*. ef- 

fccit , vt ambuhtret , a ^ uc a5 *^ " m , l3n1 para bat, inftrucbat- 
er .o abiens, & aquam haBne ^j£S tt iebat miniftrabatq; no- 

£ d5 vbi .am faus ^ ^SSnsxarmen reddc- 
Uinam , ac pefiulum ,p effoh*»; ^gS^ , ouo pafto 
bat ■ Hoc e go vehemen er cw J ^fe jn ahjS ia _ 

ex Uloexpifcare^m^muSnuu^eb^ ^ ^ 

cfflimo. , & quadam die m incart arionem *Bam , 

cratautem tnfillaba ,tu« iUC «nt F d fo , 

rail da erant, abijt m forn m , «e i,o fyllabas illas 

runi occupato , acceptum ^^X^t^tti impletam 
ftalimodo P^gi ampliu» aqnam hac- 

amphoram 5 i;m , u!,fl f, r 'f ^ ,7 ld m ihi ampHos obtemperSl* 
rho/ed rurfus eftopiftiJlurn ,at llluo min * i . ■ A zonm 
Skbtt, fed aqu,mhaurkbatO*tm n ^ 
domum nobUimpleret - ^J*^"^^ eucnit irafce- 
(tknebam autem ne Pancrates reue » cn 
tctur) correpta fecuri piihllum m duasptt ^^f^ J uc , 
par* amphoram fumens ^^^X^teTlupc^uk , ac re 
Unftri milii efle ceperant ™? K **™ C ™1 * c Semadmodum 
BCeUefia.hmufmod! mimftris m hgna ™™XlSuni nefcio . 
ame carmen erant.mnwnit, & ipfe me rehdo d »*52J^ 
cuo fe fubducen^abi jt - Vides hic cur.ofitatem fere cauiam nm 
fcvraquis fubmerseretur- fiiir ^.optti 

Accipe alrerumde ij. , quibus pericumm P^enttM nm h« ^ 
«feipfos denafarent .Phihppns Cameraruis fic ^' b « : ^ 1 ™ ^ *'* 
aliquahdo loannesFauflusapud notosquofdam tllet ,qui otip 
fiuspizftigiatricibus multa audmeraut. ij r«tieru«abco,vcaii- 
«wdfpetlncnfu? Ma^iz exhibtret. Hoc cum dmrecutjuet, Compendij Maleficamm : 

«ndem imporruu.tate fodalitij neutiquam fobrij vifiu, proaj« 
fir felm Shibiturum quodcunque expeterent . Vnamm, !taque 
Sonfenf» pctiemnr, vtexhibercr uiis vitem plenam vu, s mat^, 
„Mnr ,m«n propter alienum anm tcmpus ( erar cnm, circa 
CSSS ^F^ftare nul (o modo porfe . Affcnfit Faafb», 

Sm iam in menfa confpeftum iri quod expeterent , fed hacco* 
&SolZ vt om.es mz«m filentio immoti przftolaren nr , donec 
§ Serct vuai dcccrpe", fi fecus facercnt, mftare i! lis pcrtc*. 
tom ap S hoc cum fcWos promiuflent , mox ud.bnjs fi* 
hTc cb P r t turbz ita ocnlos , & fcnfus p«i Wit , vt .ihs tot vtt 
S rs ma*nitudims,ec fucciplens in v.tepulchemma app are . 
qnot ipforum adeflent . Rei itaque nouttate eup.d. , & „ 
cVkmda (ftibondi , fimiptis fms eukell.s «pcftabant . vt (I , . 
io uberet refcinderc vuas . Tandcm cum iftos leni- 
culosaliquandiufufpenfos, m .plorumyammmo 
crrore tenuifibr , fubito iri fumurn abtuntc 
vitc cum fuis vuis,confpeflifontfuv 
Vuritenenteslocovue.quam vmd. 
cuifqueapprehendifie vidc- 
' batnr , funm nafum , 
appofito fnpernc 
cukello, ita 
vt fi 

jmmernorpntccptidati vfill 
fecare volnifler , fe ip- 
fum nafo nmti- 
laflet . finii Sscundt Lihrt COK- 
COMPENDH 

MALEFICARVM- 

LIBER TERTIVS- 

Inquo agitur de Rcm=a> js Diuims , & naturalibus 
^ contiavexato S! &d=nonnullisquibuf- . 
dam alijs . 

liccattollerc Alalcficium ratmc curarJi rnalc. QS- tn ciAtum . Po&rina . 

Alencinm eft ftfegi» fpedes.qua quis ope d£ 
moms alteri damnum parat. * Signa - utem 
maleficij voco , ollas , figamma , clauttra , ciKiI . 
plamis, leberides, &cxtera fimiha, qux « 
padro cum Dxmone inito, Magus adhibn** 
vt aliquis maleficio lidatur . Paftuni vero 
effe fokt , vt quandiu ligul a flc nodata ue- 

S^SS^miii calis perfona fit ^f^modt 
rt,tdr mii in rali locoerit, aut mtrabit, vel extbit, & hu, " lmo T, 
^uLntm, vtrnm IhUt aperiendo f^gdj 
SpWarti glomum, loluendo liguUnodum , ve . ^ odien f n ° d °' 
lim , & exurende ^uxinilU faabeotur , aatfimilw remoucndo, 

pert 
«i Compenilij Maieficaram 

mcn Beus iUas non exauch t ^ fih «£u . ^ £ 
fkuer^ur^xmon non a "g ar ^ cu ™ . ic f eo Ilon folum HcettoU 
M"2 t^ntT^S opc ,DiSboti , ncc m hocdt 
fc^SfiS^S^ *p*rte m a* 
34- 

«irr+.q.'. 
tl Jib ».oe 
itrfLlem. 
yuni:.cip. 

« r :<■!*. J* 
lotli I' Scoto hoc — » SS3^^tfS 

tonius- Andress, t lofephus An B I«.;CSK A^on us vbi 
Eft etiam hzc ftntentia communis 1 ^ohfi - P^ 

ait, duohus modis contms.tmatcfiunm "» ™g^; tpnW ,5afifc 
per fimplicem rfeffntfjonem maleffa, pr P hoc 

ftendo ligaturam «piltorum cnm an»^ 1 g C ^ ft ' fed homl n« 
dubio hcitum eft,ncc omis malefici vr ™ al ™g^ ulht hic ta&^ 
fckntisimpedimentnml^ liberTertlera* *7* 

- def rttere aurem per inuo- 
rttionetn diabo;i,<cu P« « ' Fccequomo doCaietanushocdc- 

Lfirumro^aie ap c< h ilicrbi atiernatas,ilhnc dimo- 

S£»a illud r^Sre S S«3 , merironum 
58i ^SSSS Thefauto Sacerf.quem col, 

leoitedicit, nou u i.hiuvo, ■quodillaoli.ijCt pennarm dc rTOrf . 

r.rrtnvna cimi aha , & muiu , * ■ i , f deprehenfuin , '™ 14 

Tflij, NecUqncuc.aeitiu.*! t , fi iu mim currentem &c. 
^patethancellefe— 
. rl im Britannorumq, 1 ^1°, CardilialcS;8i Emftopi, & N a- 
Sonc faltem, & P*»« ^P™'^ vr ftantecoUimna aliqa* 
fe«hw»^*»«^g^S£>«W» tertinm Re f m. 
crefta , ipfi mutuo ^ d.fin.nt, ipiumbe ~ 

aliqucm : Si tenms ifte m* con i , demo]iariir ,non dicer; 

lo inteftare, col ^ an ""^SS m< illorum fedus > neq, cura 
t»r Ule tertius propterea cm (ent, e , pa a«m vel fo,- 

ciciatem jmre , ] ? ! \ u ^^™ rar( . m : mre , quia deftrmt fignum > , 
Bco , vel diabolo , ob id ^"^S^gpjus , nec qmdqmm 
q ,od flti pafti ftmt , vt a «« n ^^£ ctiam , h.unc ter- 

tium cum prionbmpaaummT^ >qui Iunfconrultos inueu.-/ 
fiat/non cuim apud Theologos, necapuo d tolim , n £ 

tnr foTmula focietatis ^^'^^S , adirnplc- 
aiatn , potius pactum pnus jmtum uuer c nc s iuu i > £ 
to tcrmino: ficetiam remoto figno , pa&um diaooli, « 
conditione fublata expirat.Sc foluitur . aeimiro flam- 

Item, fi quh cum hofte pacfcatur , vt fur P™Jj.^™. Ter . 
mula candida.accurrat,* portam occupet>vrbeq, * 
ws vero qmfpiam Ciuiam id fciatj uouue toUetc H^jjg^ * Coropendij Makficarum 
p.l. - 1 j J T'r/ X' shfrnndira ■ potetit illam toUere , & col- 
Exctnpla . 

G*„n, ArWefeensnuidampiuse^ impvudemi afpe&i.iw 

fpano, poit quofi « S J 1 j SI1 tc ora aitammm euomiM 

rit nuil.ebres u m ■ um fr a , & terramentorii 

& futorias, vnguu-m iefimin > Quidam horratur eum * 

n^nnphmi ^XutHttcr^Hktcras.cc.ptasatcb^ 

^TF; «cntas non c edens il lc , qui «pwrtbat , admo^ 
fed demde lacet atas , & fi qtu d fit amatorwm toW. 

frmiliar», vt ems arcan fc ut « «4 innotuir f ct , ar c* c!a- 
3-antj ca res uim * groocc uka % o ce dem yOCC ^ 

uem horrcnd.se amonbus ^poihiUi £ fu.fTet , eam ptila 
moncnrcimect mos vora ^^f^^ niater ,vt doftm 

™? **f^™^T^?L huiemrer/urtoabla- 

nialorcddstcUn^ 

tam crcdidii, tunc tnapu n fa , eiktreUrrata, 

totoSeaodihgcuterexcnllo^ 

du« l»tt«» an.«or« ^^ Llnon finc adm.iranone.ap- 
rtihtutuseft c> f tB ' u n J "^?c X ponta . Mcl.us.nterea habcrec^ 
paruit ante c ;»' 0 ^ m f ^'^Xpoft fanus omnino fa&i» eft 
p,t,& corpore,& animq, Jx pa iu F fi urn fuifte , quod 

facile videt h.c v B »f*^ ^blato, & combu- 

ne lohereturjdacmoncm conatum wwi * "P 

ftojdefijflc nocerc. v»*.ftrafienfis TerritcrijihM 

. ( omesquidampr^arus g^erc ^eftrafi ^ ^ e ^ 

cfifinibus Argrnrinenfis I'^"^' 111 ™^ 
daram duxit vxorem, quam tamen poft «U ■ r a«s m i ^ 
U ternum annum carnalitcr cognoftere ^J^^ agcrcl 
impedimcnto , vt rei probtuit cucntus . Anuia , * q s LfoerTertius. 

r A^nei iu-itcr interpciUnsj-accidit, vt xd-Cm^. 
Ignof^ quorundam «pedjtionem w 

StcfO Mercnfcm °° & ' laceai f cruis , & fluvUtf W*«*l 

5*»inctderet, q* l <* n r** - - i(a dcni u pcr malefiua »- ittiHdeftatu v*oi " ^habcretitum Ma an pucrOS genera.ict 
^bcneinoivanbu^c^ 

iibctannovnun. genui :. 6 tam diligenter mqmns? 

klix:^^mcs,rogo , cc «g» £ feUckatis coogratnlens . 

T» 10 UU ' n^ufS um m aEficiare.vt carnalcm adum «un _ . 
mifit fe vellc < or P u * n CUH1S r ei fignum , putcus , qui 

^oteveftranu^ 

t ftin«ediocur« ve tr*,co dccan{a ibi tuit r€ pofita,vt 

leficiales continentem , fju* * c impo tenm vobis 

qairtdiu ibidem C01 ^^%T^ gaudeo . Comei 4« 
addfct, ftd cccc omma tan » «nfc o*J cinaB 5 riri r ecit , 0 lamrc, 

^ipefautt . ,. cr BtHarminij publicis lcdionibus 

-Martinus Celrio p f- contra fcntcntiam Hcfc- 3U P .,, 
Ump ? mnltosannosI^»Mh.b^ Couaonator |-; } . 

l«j refeMendo lUam , narrat j eqi u ; ^ M i 

qmdam trxdicatorum, quod ^«^j™ ™ ciona ri , loqui non 
5: poliiciano m^ragduua cum ve, c t coo« 1 

posuit; accidtt » fecund S.;^"^ votum vouit Sande 
lcn. in concione tantun. fibi vocem prscmt u, v « 
A^eri,qnx ctatloci patrona, inncmtq; »gnam ^^.u , . 
\rint-r fc 'ieatoi, & fimi:ia, combunt crgo uia , &- vox rcu. 
1£ *i corSontm poftca habui ad populum., vt prms j Hocfi 
^mnSS euUconcionatore inuocatus,cumnouIana^ 

feSBgES?* P r,bvtcro w*m,p I - ifj Compendij Maleficavum. 

* , c - ft rff-t aftcftus, piorim is mcnfibus lcfto deci buit, nee. 
»nc owleficioelkt ancct ? y ?ahlbka qu ;dquam c i profnerunts 
innurneraremcd . liSxa ve n e fitis,c: combufH, 

ptus cft, & hoc tf^.^^ hi . Fvancifca filia me * 
Codronchus dc hlu «a « fl arrlfta , f;c p 

S^t «tecem menfcs nata W mm e> m. ,1 s dcfafuabatlir ^ 

•*<•"»• « fo riw^rfq - fe X dcfcf-iari p«*er puerorum n o- 
pcr piorabg ^ affifCtl) >d dolore aliquo dctcnti,< unt 

^^"^IS ^^^^ fufpiaornarn, 
ccquc mutata , cum in c.«cr , inuidenti* caufa.vd 

quod cnmcuct pue U ^ & , m . Quaproptcru^ 

odio cu.ufdam vctuU vene ttcioc ^ 
citram inquirens nonuu-U v n ^ ^ ^ qu*. 
granacoriandornm, "uuum impr0 bis fcrmiuis 

^SSEft. ^SSquaSan, plumas.ita «jnibuUiam filis 
ntu» Btorcitta . i * V. ~* £ eft app i, c an facile poftent^ 

•rtiflciosc mfertas , ^^.^rmXftis & adhibitis per tri- J 

duum cxorcifnm , alijiq, non um " ' - exiftmisrcmus, 

nifWomirils tianUflmqui denuoexplorat. -.muen- 

funt nonuuiU a 1^^^ cum piorabnnda m, 
ftnrui vifacfr, tttamen u t 10 £ QIt a ftc- 

*em toum ^^"^^/^J ^vefpcn crat, vt cflVt rcslacfSj 
'« .™»« facie abea ^^ioraro dcnuo Irft*] 
mrs magis , qnam adnuratK n m s n , ^ ^ vd cc . 

iqucnt a toj tn-^ - » [ ^ £ pcctmum , quib* 

feb^cr^ 
^?^!nS— Liber 1 ernus . s^.f-. 

j.uir, ardnetn pcnomtum, r 6i'r-« me " ,onpnm conccdcret, atq. u - - cu| ,„,;_ 

tU,U " ra " tuU fi» « CCWM» ? u Trosat.q..o nam pcrgar, 

fe * kcrrcndo ft , f ^ rudi ^ 
S£»£bu.pc6b«; f*™™^ pcdctentim ducens,acoin- 
KHiratem,domum red.t,equum m t fodorc .n-dentcm vi- 
£$£ « tcrppore ^ , vtrur - pqft dm- 

Srct tquum, rogat, nunqmd dctaug q . cotJcf . 

£none curfu coiif^bj^ , luHim cnidcntera cauUiu 
w oi borum origo dfc MM^cnm ducrtcret#c t %v t Cu« 

Smorbi hums gcneranonci Wccr :^ ft fuo nC n detutum 
LeicommkUturec.uii^^onKcnri tandem 

cnSio, atque omnem uuju ^ ^^Coucedlcur V.tcrina- 
morbo , eidem inxilurc s a d cr at < dcdncitnr, vbi cquus 

fij fidei equus, atquc _b eodem uu fcalpens , pron- 

doldrisyehe^^^S^''^^ fufpir ia . Vetermaru* 
nus in terfam deuoluitur, «^^^Jt, fque cafibus mor- 
co„u:,j peneino P s,mmO vol eofficnl , aut proptg 

bofis impetautur cqui , , cm i. i lotium non redui- 

cmpraxtm^tvocanMUtqu^ 

dcrunr , graniffirms fobiaccre p« icum^ _ a no 

fnit , num qr.od v«,um «^*^ io to col .tincmur,qu» 
fo^perfmitaturns. nun i quz m- T ^ f namquc eqm. 

huWmodi accid. t>a F^2 ball5) quibnfdam P «- 
qtiibu. durior cft alum, ^ qjj^ f a crfun ai , Smim 
S.ulitur,«qi^ C t«u 1 a :; u ■ cepit, 
nihil talcrepenffet, equi «™J™ *» inn icat;ffinic co.lt- 
qncrn mann cdudum, uiriit ^&me, dtftb!nete,fed 
^tnm c&i tentat i g! tur pt.tnum ungu bns nocinn 0 
fmftra , n„uu m e*im c^ ?otetant , 

Woolucris naric iQW| ft abdita , te.ro autuny . ^ t>r (brtil 
tf. 2 1 i Compend 1 j J&aS e c atum I 

.1,.« w malcfica avtc , ut fufpicantur omnes ; cofi 
cratauwm i^.-. ■•• ^ _ n hQC dlum fuperins wd 

tCxtus c , c - s sraG . in omncm arEcm fl„ lh c6 _ 

^i Kmi : ^^«.profihjt protmnscquus.atqui 
rAell ■ . Ntf fl|f ",„ Dia conCTC ti fangumu rctc&a , conuaMjg, 
^^ruSpHftin^ilU «hjoren, f««m 

quanycdient. r.,;/r. lurifconfV.mm quendam inSabme*'. 
Refcrt ^ril.inau,^. i m notentem factum , cui nul,,, 

u« Medici a. s porf < p dormirct , mmpta quadam potione 
fm utea nofic «m Conm^ca caocret , ne nofie illa, ucl 

ptiufquam dccumbei et iecm o w :R< . uemclUL , er f iqo « 

uaor.uclipfcfigno^ 
anribus,ocuhfuemfoto^^^^ 

*d u-suemajncc ^ch fe ^ m , xima , moxqi]ca deo^ 
p!iuu 5 ,proccLa to ;; tru , , m ! ; ^ b hvc n , urctj noulccn^ 
ucndi wrfcmotus , ut conc tma homiixm clamorestna, 

^"mcra^^ 

ccrt^^tcsA^"S^^W , ^ n enrat0 ra , i.ter q.osuidit 
Bcisterantes ahcrms facies , a _c .e ■ . dicebatui* 

mli lierem quan g^S™ fi.fpicabatur nc 

quo detatMakfka ■ ^ F;^^ omncs m , io ribm gcnmibus, 
•ab ea malcficiatus ■ f uflct (ja . f uam to«m uugui- 

8c nlulanbw ^*"^ 1 "pfc Malc^ciatus duit , c, . d ali- 
bus laccranerac, p opte qu* d fibimali cucnire ^ 

quantulum timuit a princ.pio^ueremneqi .a ; ^ 

3ft* nc ifta vidcret 1 

tW vcro f^r« teu«. : fub P *no» ^ = vcl circa)in . 

SS^c^eram P^ifiam , & crat tunc circamc- 
jsrcflt™ : ^ ^ '"f ;f-Jf n t Te o\irri omnesilli pugnantes vnacum 
giatrtueaein , a ^Vf 11 abie runtpro:mus , Magiftcr auJ 

,cn: ^ccfut£. ; ;;C ^ ; ; . ^ Rf . n duh uarrt an-pbus qH 
fncandcrajtqi .--••:•*-;; i. \ {{ ,„ r in» cQnualmr, &dc- 

inccps-iibcrwopcvam ciarc po uk maleficrotaS 

- 1 m „, ri ^^^^^««bM»* 

j mmi3Ks dzmombus , um .u eam .ipccic p 5 crua a : liberTertius: **l 

gSTatifpSuli ^uando «uocwtur Dxmones , vt pa*t f« 

Dcr Magum iuffcrat inuocari Dzm 0 n C s,vt m q^d^ *Mta 
. ouidam per m^gu» hmenem quandam Aniaiw-i iB chl . OBi 

<x> nimisfitfaft»s- 

«fc^w cognofcendi »*moniaccs . Cap. U. 

n\r omifiV, vd ex propnjs «gn kun o^us _ 
terillmsp^tKuIr aSecrura ur ^ font 

imagmationes, prxapue m (OTnig ^ m 
quodWnmdiaumfcu^ fflffiU . 
fciicolicis acddere corfueueri nt . f$™ "^^. ; vt . 

Si tamquam antnUtUm ^^PJJ^ ctir „ c ntan«s . 

^ ap7«ea 0 t minutts grannlis fimi^ « qutbus etiam 
mnltitudo inhabitantium rpirituum argmtur . , 

Siadgulamdiuntaxat afccndens , cam tumefiaat, & hc- 6 
xamtuffiaiiamcxcitct. ' .. , 

Silinquampctens , ant contorquens ,inflat , vel impehitao. 7 
j oqncndnm , non obfefii , fcd Pxmonis ipfius conccptus : vclli 
kiccnti oris hiaru linguam excrat . r a 

Siindorfofenfum prsebeat aquas frigrdiffim* quafi cortie- 3 
fiim ncr dorfnm deiufsc, & furfuun^ ac dcorfum pcrcurrentis . 
1 - - CertiorS». T I 
12 l%6 Compcndij Maleficarum . 

, Ccrtiora adhuc funt figna quando alknis agro «ncog^ 
Jinrmsloquimtur, *el ahos taha loquenlcs mteUm.nt , vri oj 
lurk ftnT k arduis, & fublnnibus qu.xftion.bus dnkruot^ 
reuM i iantocculta/aut iam pridem oblita, mtura, vcl arc^ 

co^SSccaVa prouocant , aut .ta ur.js agitautur,,^ 
Zl va dis hondmbus neqiieanthgar^vcl coercer. . 

Quidarn narrant , k vocemcuiufdammtra , P !os lo quct)a% 
10 ME 1 ™ verborum percipere non poffe . 

. t^uicuuiLLmv - . , ira E ni1 atcnnj aquabc* 
^^S^^^^^rc > proferre Ditii», 

S cScrcfli.tunc vchcmcntiu, lon^c vcxanturA )ckm ca 
crihcio mtercnc, fcauidcm hx-comma ucere, 

AMuando fimiles fiunt flupidi, czci.ctaudi ^rd.,^.,^ 
9 naricS P«« irnmobiks.cum prtu* iuennt vcloccs, loqucr^ 

i0 Sigml etia cft, cum fupctutmunt iceiotcs,* cog»* LiberTertiifi" '"7 

fM „ 0 rc M rporiuimum q u is dx r nUc B! .nqu 1 r,c i olc E un S t 

Jc rffrr— fcntitparicr, ft*~ t5 " 'f . 
fjg nd^endit .entus pcr humerc, * pcr * -4 Qna 
jitn! 

f n gidilli inus ari,~c fi 1<S '£nX capnt in immenmn, agrtrat.atut . 

viitur fibi ccrebmm conftnn S l,& perio. 

^^^^«'.feaomniaPia^dentU 

ffl^XS mouerut <^amre S ad * 
j r.il . >c fi elicnt vermci.fonniot.aiit rtujt . 

S ii fcnriontm..in,.m tormram m v.fccnbm . 5- 
^Tfdam venter vchcrncntct uftur^ » 
Qmbufdam couftrittgitar cor,ac uinra»w tur ' 4 «n^arefcdt fePzmOn in ahqua corponsparte ?f 

Quandoquc par.rac.t ic 1 xm |o rn . kariim ft mo- 

ptt^ran-o umqnam pifcis , aut ad«mar_o« 

nentium . .._ fl .. ; . rn . habct in facie colorem cedrimim . ?. 

^S^ffSeS^ o™,,a cotum mcmbra vidcn- „ 

^fi5«.& quandoeisvidccur, qnod habent bolumfupcr 

^Sbentpnnfturas io corde , tamquam fi acubiw cflct 39 

pu fiom • ,. 

Monnullis vidctur Gbi cor corrodi . . ^ 

Micr ii hsbent magnum ctolorem m cordc, tc rembus, & vi- 

dctuv eis, quod talfe membra dilaccrcnttir i canibus . 

Nc.mr.lii fentiunt m gutturc bolum afcendcncem _ & de- 4* 

fccndcntem . 

Aliqui lubcntlisatamvenam gcnerationis . ._t? 
1 0 Ahqm «lefiir.c.;;- igjj Compcnclij Mikficanirrf.' 

>. «i;„„i liiVnt ftomacbam ,.ita indil>ofm>m , « euomat* . 

,^:£KSi»,t« vi^ 

tfittrpmorein iafcrifcx 

j/jim co^ncfctndif^j. Ucem KiltfMtum . C*p. III. 
n VoeriM cnnarrit» Ionsc exafiius coiicaa.^ cxpcricntia confi 
^ L a i„cniin«^ „„,1,,,^ 3 m .. ( ommuiiia uu-, «ig.,. de , ' i,.p r ,-f, mftrumcnta maieficn iunt miicLca , eiiu.a 

£ ^&ES" morbumfunc parecifa..,* rcmccu^ 
va 5 da>vcn^rntia:&commuma h^u ianr 
i Primo.quod morbi malthcio vUi*gc n.. -cco . . 
!«, JrSSLi « ifs hsfitcnt , Bc ambigui , huc illuc ,nmvo agt* 

r»,U^nii<riitcrftanmabiBitio,nu.i]Spcct-ii.iiJ =■ 

[n cauS «Xtibus, cum grauiilim» sy mptomanbus , i do, 

ioribus fc morbns prodat . i;r--^rriodiccrumnH 

■ ^ultocics licerzgrotans grammmc aoic.tr , 4 Liber Tcitius • 

, ^feendcre, modo afcendere p« ■ ftomachum, ft g^ 
^ 0 " nf nt & fiipcriorcra partera dclatum « £ 'u ;« cc- 
P cruP ; n ^ ppcriraJodant, rc ipfa mpx fpor. tc 4c.fflj«*- 
11tntt '^n;.»c cordis puo^tmm doiorera percipiunt , adeo vt | 

^£'S3fe« r^-ifcftc pulfcrc, & , 

^ „ir ['cprebcndunrur . 
^ U *f--r nocolli, fcu renumdolore cruciantar ,rel circa ven- 1* 

hUi t ZrcmwrCiorxc^bimm^^ f*pc flatnm cjuen- 
trem mUr orc ycnrrcm permca ntem , & c.ro redeuk- 

da m frig^^»mu^p ]gl . js caHdisUmim fiaiili »0- 

Scwre^uidamlcaitfus fafoita prxcjpue circa no-i* 
ILo anumtempor^&aurairiguhorc. 
j£35?ur habcrc paraculas corporis vdut. ncxibm b- 

**S*' bi au jbus laborant vencficlo Izfi , fitnt vt pjmimum to- 1 4 
^SrDor qu^dam «tenuatio , & nwci« , & wm mibe- 
S i^Sn f bum r!an S orc, menris ftupidita. qu»dt|i.y»l 
n , ' n olu delirtf , aiucrfc f-bnum gcnera , medicis mul- 
S^ i o • SlnLntu : motus quidam co.uulfiui, *nde epi- 
S£id S« ntur: mcmb, 0tV.n1 qiurdam rigidnas fpccicm co- 
Som Pwfcfcrcns: sl.quandoon.ues capitis paites tumc- 
. iSuScmcircatotumcorpus laKculinen, . pcrcipiunt, 
«tA-ixvJlopadomoucrefcpoffint. _ 

plcrunquctota eutis, fed vt plunmum ficiei,flauo3wi«*e- 
riciocolorc fofiundirnr. _ . * 

Aliqui habentoculorum palpebras, ita adftriAftfettCfts yix I* 
areriic poffinr, hi cosnofcunturexpcnmentisquibiirdam . 

Vcnchcioaffcffi facicm Sacerdotis vix afpicere vilcnt , ncc 1 7 
ocuhsintcntis vllomodo ^albuni oculorum vanjs mod.snm- 

M Aegrotantcs , cum inftnimcnta comburuitur , folcnt in de- 18 
terius mutari.vd noxain quandam rccipcrc maiorem,vel mi- 
norcm, pro rationc Icnioris, vcl feaioris vcncficij, ita vtquan- 
doqueformidabiks chmores, & mugitus cogantur eraittere: 
quod fi nullam mutationem , vel lifionem pcrcipiant , crit de 
fahitexgribene fperandum , paruo ncgotio bons valctudini 
icftituendum . 

iiforu Yaicfktii adviftndumscgromm accedat,ftatim in- 1$ 

© 8 KES 

( , n-! , f ,,i., T iUcto ten»re , feu tremc« 
firmus ir.gcnn &okfi u ^ . ocuh ad fufcun* co-.ore*. 

facra ae r, u ^«'Si , vC l a!*.ua a!ia n.ittatd 

, FP ,rcar ; %nun^iKjn^^ rij ^ cncrsumtnu, , fo. 

^acoS,m fccnm.u. . -c» ,.. uli f soa i tivcrbacoai 

lcntfaccrclcqucnria. u ^ ct;lC , IVl bcr.cdiftuoij 

piti Lncrgumem n am n^» - ^ do u ,e nuikosmos. • 

ia «^.^^ * d,cn c, & frcere, Si 

vdcaputvnacumr.ucruLor^ ^ c rU n , , conru^fionci 

dnur : Si oculos petiu , ** «> «0£ ^ ? a[ do 

«nembrorum , «uror fum * «ti o yt nulIa v , allata flrfl 

Corpore rigcntcsjR w<w» l r^* 

RipolRntf. . r „ rni ,. nf sr f, liboraTcnt tertiaepi- 

ccrdomelcuaum auia ;n ; , k!ttl , ri;r . S i uipartesndl 

adc6c 0 nlb-i.gtmtur,vtf^ 

bihor« feratnr,* pt< p< « >™l . , , fi : cr , c »t,mcuet 
pit.1 «, CHfK fi»< < F a, ^> V, l ;V ai A do abum ft n n c ner t «nt yd 

civcr.es • aimcnii.Pct T c £ . , ^ Coill ofcunturctum 
tisodoiis . 

*1 c '" !:i:r ' ! VV. \;:i.,\:b.: :arcccnfcndo; 

^muV^ntgc^^ UberTertitK. ■ > *** 

PggSfc. tempeftas diciturpccc^m > , & de 

r *,' ' P i itibtis «■uoUnmur m 1*««^*; Natnralis > mie tcn1 ' 

&*rero incutit, & umnrenw " ■ ^oeratur . P.cTem- 

gC,** *« iunt r&SlSma^ ^ma.aratumierom % 
o r«umanimatarusri.,&m3mi ^c*t it0ncirar um 

& dicicur , qoidquid ,m P^ C f SStfi, & 
gg-U turbine vinc.», oh««, -boK & ad 

H|Uq"iomn.| confamit,fk ,n . £ rc tadcre dicitur. 

?«n-pcff»tis,8: h*c mn ^ t ^ )a c , v.bibus , & boc modo te- 
ft^is-Gcs.i9.quod .m»flusiuit ign > ^ ^ 1? . 

^dcmoaoixp.usutTtaliace^ ■ ««- 

guminfuahifio,u. ^^-1»°« ^^ q o 3 ndomusinc«id* 
ficialis , vel maligm vidchcct , iw g , q ^ . 

agros, ftgctes , ncmot. ^ c ;t r f a ceruo S frugunf,fiue Ibntcs e- 
p^erit fp«*s,& compghepde. «t «« o^ j t his in - 

ictesinacris.rcfldctdan-mjm.ouni « In-ti.ittitur 

S^W*W-« 

etiam igmspcrSagis c< ce'o n n.toucs ' a & gd ltt- 

tfcndam contra homines.fe .mmcnta, vtps tct ^ ^ ^ ^ ( 

cendcndum don os, fc orp-da intctrt , vt* ivl m o 

Q>a B do,qu*&ipf; cft rempclbs , ^/g^^intcrfic^ 

tes defrtmr,fed& futuro, ^P^r^ ^ J; Jldinc v ^ 

pfepftV dcplumat orcdit ■ p |;^ t ~fJ t c 2S 
»ea, eorum . Pc homm.bns patet lofuc cfl r- loA - ^ f u per 
fclvos Ifcacl , tc tnlnt in defenfu Bcth horoo rominus ^ ^ ip2, CompendijMaleficaruiTi 1 

wbs3apfdes matmos de ccrlovfoj ad Azeca , & mortui ftint mtiftt 
pWslapidibus erandinis ,qtiam , quos gladio percuffcrantfiiy 
Ifrael Te iumenris ronftat.piai. 77- ^ tradidtt grandmii u . 
Kientacorurri &c. Quanta autcm fit vis,ac potcntia huius tcmpe^t 
ftatis "randinn,pater exeo , quod Peus cou paratnr nh Ifai. jj., 
Ecce v^Hdns/actorris L omimis.ficiieTmpctus grandtms . 

Cehi cft ettam tempeftas non contemncnda.qt:* in vere maxi- 
me actidir.cuiando cenerat yit«,arbores,herbarum,florcs, noukj. 
fru*us fic i eela ficcantcr, acfi fgnis deooe o cecidii: t ,& com, 
bufiffet harcTempeftas a Peo inicrtur - lob 1 7* "anre l.-eo cort- 
crefcit ee'u Aliquando infcrrurab Aqt.ilone , qm eft ventusJtk 
bidus, neidra,acdiffic«im;s,& mnltoLies immirmurper Magtf. 
tdddtnTcndumfara. Idcm dicendutn degfacie . j 

Nix in-modtrata dicitut Tetv pcftss a I. C. Hzc duphcitcrcaSS 
derc contineit.qnicte/cilicccabiq: vento,& va.ic.o vcntoagrf^ 
ta HancTemptftatem cff probanr,qui in Alpibns, m ipfa nme 
inuoluti obruuntur- Hocprobant ,qui qnafia deuqrarte tgncy 
tencra frttmenta confumi , domofq; niuis mmiopondere dcftrui 
coufnicinnt . Nix enim nil aliud cft, qtidm aqua < orgelata, ficot 
pruina eft ros cor.gelatus, vt ait P. Thcui.in !cb cap. ; 8. Fit aute 
£ix,qua ndo nubes refolnutur, & il !a aqua fu p h:u; a »:t quam ad 
terram defccndat , perfrigidiwtem acmfic mfp.fiaur ,& m 111- 
uem conutrtitur,& idfit vdodter. 

Aereft vita onmium vmenrium, ita qnod , ficut de Deoomnei 
fatemur, euin effc,m qro viuimus rroremur,& fumus; Sicde aere 
fecundario dici pcteilquod in ipfoviuimus moucmur,& fi mus. 
Hic x nus ex quatuot elementis, tria habct mterftim . «u; r;:.-, mm, 
dicitur Acter,& cfi pars contigua frhcrxigms cahuimma,* fub> 
tHiffima , idco inhabitabilis . Infimum , eft pars acris conngca 
terrre vbi fumus , & remperamr propter rcfieMCncm folw . >• * 
dinm cff media pars aetiscbfcura , caligir.ofa , & cenebtofa, vM 
fiunttonitrua , corrufcationes ,& fimilia , in qv.a parte c^n-or* 
Lltas concitant Tempeftates . Aer fectmdum mienorempar- 
temeftlocnsauium , & hiccft ille, de*qro ornnesfatcmur ,qw»4 
enrrumpi poteft, & a fatoribus cadaucrcium alijfq: F u:rcb.6io- 
nibus infici, qtio f«dato, peftcs, & ali^ mfirmitatcs gcnerantur^ 
■3c qmbus . Petireron. z8. permi" te T cmim s ^qcftate .febre, 
fri^oreiardore,& aftu,& aerc cortupto,& rubiginc_&c. 

A'cntrs eftin petusaeris m vnam partcm flantts , fecondnm 
A-ift lib ?. Meteorol. huius, rantaeft ahquancotahies, turia, a> 
- ^c Tempefta^vt turrcs^c menia ad terram P^ ftcrn ^^! LibcrTertiai: m 

, i 3ft •«« fran-at , er adicetq. & * mi: k pclago plunma 
agiintiis gran^s W" D »" ' ' - tc ^ pore alicufus inccndi j p«n- 

culofi&ff * e 1 ' °i flapit Eft hic etiam tcmpore pcftisTcmr-e- 
rtiosA P*$f SoS ccrrnptos v/ P orcs & humore* 

. tus valKMffimus , ^SX^q^Sq; cx duobul inutccm 
^ewpcftas, quandcq, « vno vc ^ eo ^ 

occuircntibus P^^^S^ & in Arabi* dcferm homi-, 
fm . ^c ,n ^ S SLt, csquib.sMmnia fit - % 
ncs turbat . i urbmts tcrri- 

cir co dicitur , Tml bo , q ^ » fcriptura. Iob. c. ?. N o- 

^T d{ lSi S p^ 1 & cap. V-Tolkt ^m 
«cinillam«ncbroh« p ^ tfti> ay . Spiritus «bufto™, 

cjuafi turbo '^ SS Dcroini fnror cgrediens . 

Procclla , fcu t«r .pefta mar 5 , c« v ^ quin , in «r • 

«tftam durans, & m rnan pot« «•» » ^ _ ^ <fi qux 
ra , Tn dc Nahum ^«gj ™ a! j ando ita fevox, tembilis, 
vD lgo d,cmir, tort ^ «gj^g J^fo** & ancoras di- 
P tlin :S;SSa loca i fuis vegionibus tr.mmittar , ad 
ftmnpat, & in lcn ^ mi d cas ab forW, & degbmat. 
rupcs concuti av »«k"^ fienificat calamorum tr^ionem,vet 
( aUmitas proprted ^»^ mifcrrimns »1= Tem, 

roou.fl.t^cm^ £ f antc mcflcm, 

S calamorum frafiio , commmut.o . 
«jnafi dic«ur f pccie s fofrentabantur. It* 

ruptio, quibus fpice, alw* «6 ™" * bo «lamitas , & 

i^ruVUwa^^^V^^ omRi:i cot8 . 

' S "it, ^ ccnquaffauit . Ccncraliter autt m fumpta ^aL^t^ 
KnificaToraBicumq; affliciicncm dolorcm , r umtionem_, Tcm- 
l ? fl t m,Ttq f analitatcm . Qrare crrnis Tcmpeflas diatur ca 
Srtfni cmnis calam^s eft «W^^ffc,! 
I amafccnuslib. 3 . paralcl cap.^ . vndc diccbat 1«%"^*^ 
bsntas , quam patior , ideft , qua grauuw afcrt* • » Sophon, 2S>4 Compendij Mxlencarum . 

cflpitulD primo . Pies calamitam, & miferi*, cum multis alij^ 
quos orakto . 

Tempefiatcs rcrutn anlwatarum , . , 

INrcr tcmpeftatcsanimatasciuuiKratHrjBvtichus^Iocuftaj^tfer 
ca «ugpkve! Rubigo ; I.ocufta igitur ^iuxta Calcpinum eft 
e enBs'infcfti, infiimas habcns alas ,um modkit i rcrva fe rola, 
„busattollens,%tfaIeare potius, quam volare,vidcatur . }n Am. 
ca corporc maicre,firmioribus alis nxfcuntur,-& tanta eil e:,i ., m 
cop» vl Nerba^mcffesq; omncs,aucerodanr,aut ta&a» adurant. 
lnlndianwnlciiiofsc magnkudmis naici dicuntur, nmterdmn, 
trhmi pedum lougitudmcmcxcedant , cx quarunUcenionbiis^; ■ 
cruribuscumamcrinr,ferrz foleut confic, uk h,s Pbn.,,... n. 
cap. 20. Ex boc scnere igitur Tempeftans taou cik to et cop« 
ia alkiutbus Europz partibus , vt cur* < ieuantur atetra foje-n ob 
nnbiknt . Ha generaatur in terra iH.ahquibns v atculis,TCl cflvi^ 
Iis qiue* adncmente «tftate, nifi priufquam reinuifcaut, coihgfi» 
tur & combutantnr;poftea,tan : quamignisinrernalis,o.»nc»& ? 
ectes,&mefte« deuorant,abfq; vllo remcdio, & conrumant . Ad- 
lcrtcndum tamcn eft.quodhii locnftis non vcfceb^ur Io*nfl, 
Baptifta in <kferto,vt aliqui putauerunt , Scd locniU.quibus v? r 
fcebatuv, eram fumitates herbanmMC pl«nrarum,q'ue «»cun$OT j 
fpcufte,fieeenfuitIfidorus Pclufiota ant»flmtfimus*;cnacha»u6. 
i.Epift adTtmothcum . _JH 

Bruchus , cft Eenus vcrmis e locnftarum senere , fine alis , her- 
fc a& ,& arborum hondes erodiens,& h« fuit ofiaua plar^ ccanr 
PeusTmmiiTt Ac«iprij»pfah ,o*l-i** , & vcmt Iccuiu > &br£ 
chns, cuius non cr« numcrus . Hac ammaha pcfcn.a iunt in ecr, 
«uod arbores dcmid;mt,rcdnnt cmniafolia, qmbus ru&ut teg£ 
bantur , & alijs tempcftat^bus cxpofi, os rd iquunt . h» vernjesin 
^ntumiio fibi domos parant in qu.bufdam velculis , tum atbori. 
bus,& panetibusaffgumnr.mclufi.vfq; tn feqtiemem ^num 

Eruca,gcnuseftvcrmis,quiin okrum fobjs repu ,& rdd*g 
przfertim brafficas, vndc, «b erodmdo , eruca dicta cft , naicKUt 

cx feminc papitionam,& olcra deuaftat . rf 
Eru^^^lRubi^o^fegetibuseftina.qnamN^iyllamjide^ 

«bulam nos vocamus.qua iptcx marcidx fiunt , & m ptuuerem 

ifEtidumrefoluuntur . Horatius hb. i . carmin. 

Tyccpeiiileittcm fentiet ^fncumJacumA uittf f . 

^cftcrikmfegex,mhigingm. , . 

Wx igiuir futit Tepeftatcs aiwnwt^quc quadoq 3 il>to mimm»- Ltber Tertins T #J 

mW*e » * DtmonUc* Ty.anmdis argummtnr* 

m rectns . Cap. V . TrcrtMarnnus Dclriofeqiicntem hiftoriam , quam ^ # e 
r-rioram & orcpropnonarratamab jllo , qmfit.M 
^SJSS^StAl^ illam camhxc,;-- 
M fX&SS)? frribcrct prxnunjbus hibutilc,vide!.cet,qiiad As- 
1 fflkNfll no l6 oo. Eie Martij Pmenui i vtaiebatnpt 
l^-^™ 22 . ipfa hcbdomada Sana* Fttt* Qnarta, 
t>«{*> ^"^Srurn ingreuiH eft, cnmq . vno ex «pf« fpcdlantci . 
Collegiumlciintamm iok deambuU»s arrogantius 

pfticnlarctm , & curj crc P ^ «omeret; moncmt 
bUlphcma, 2, p-n f= fc ffiodcftiu| , ac ] mS ar 

femc! , «q^^K^ profic icbat enim in peim* per om- 
^"""-'ySa^nifig^ piirhcbaxiqomobrem acccdeni 
„« anx,j «^r^Jouid babeat ? cm re> vacet?& fciir aoed 
SK "SS^S^ prornmpat ? Kefcrt lile , Pen, 
miser d aba pw ibui auditlS) r c fu,ra,graueqmd- 

^ w ' - 5 £ r h r » c m a »u apprcbeufum duxit m collegium , 3c 
pil mlabc!fcvcritms,ma«n n fibj cur ire . T um 

bhndc rogam , 3 u ^ e Wurb a o ouidcm , fcd fequenti die 

patno profusereco.finm,K peom , j ft decidifTe» 

rub i rborc iacentcm acccr5lfc,& recenfirn ijs ipfii , qu* pineba 
tmA oux pa(Tu us clTct incommodis , opcm & aux.lmm , pr#i- 
Sn5?eparen:» ^atiamprom.filfc fi modo d.to chyrograph» 
fc v eller ad pa ucut , qn =da.n obligare : Se autem ear.ce (p^ 
feonf, qn -m pcroi iofilfiman, fcirctmon obremperafle,» darnion 
codcm ?ehto>& fragore cum quo venerat receffitie}pr*dixrt tame 
forcvtcum aliquaado twn acceptas condnonis pceniterct . 
cumnonpiocLil ab Vf auslauia , iuxta qncndaftl pagum actidii- . L .- fr . Wi brcui vi&us iticomtnodTj, 
ient/uidefeV^ 

dic quodam fub vefperum e ? reu , » dmci;em , qua^ 

■ nonded^t coavguemeni defl rcliqua confmj, *mh jv C 
' cidcvat,& m q^ Slfla^m il! i fe taon Cigan- 

fpe sfiEWgcut^ r& infuluns air , nonnecgc dnce* 

jam^vtiua.gnopo^n^un o;i . uoMxi! 

i ent i s |rauam P"^^ p!cn a nnl» iU m corpu. , amm*. 
Sue tus tn potcfU$:te v Kifcn? ° 1 £ , ficem, qrra|. 

iiuerevctercsciura ln upa^ ; j m mgreflu, 

«^Aum inanrteftaturum , m nUU " 1 1 j(. tiuiill homines om- 

LesAcos PO^^r P^u urum , te vxorem non ouSu- 
lue nnt , odio impUcabfl pericq furlim . C inn m tam per- 

nmukd concubmispec^ ^ f jTet fuvgra- 

nirioVamlegem ^ k ^^^ x Jn^ porrectam vtttofr 
pha proprio kngutne dc ' c " be ™ p jne c t:m m digitorum extte- 
5KrnU*vicomFC^ 

«dtatibus expreflo mamuu i t- mo !liorem,fed cura 

p rioui materiim ( ncfo0 r ^tmue\Sccpt«s T evWs prsiuit^ 
?U r.orem^ calamum/cribcnaque^o i pothcetutj 

Eftiti veliet , & qt« fe ; 1,"^ am fc drcebat omms# 
Sriptotraduoque ^rog r -phQ> R , ronumobdor. 

nC ris mftrumentovum ar^omam ^ nuUo 

Sc,adc6 P acato, & al» fopo e > ^ - n multam luccn itet- 

bcrgenim ^.rc™ .biex.l.) pe«^um.fe riir um J 

«ouum d,mom cty ojrapht ^ q ^ ^ „„« -J 
^uco^^ LiberTertb?*. i*7 

• voluiffc, tandcm fuafu cimifdam vcnit fjrrtj«, 
ta^k** nlfCI P idie ts*nen, ouSm Marpurgo d.fcedc- 

rcr , DO Au ac |^ r v fi n ^uo trfgifi* >o Marrij comparcrct , fo- 
T^gurioiumdcfc nfft , in ftatui cx raaurtlt.tuatur, 

Soeoipfodcna •^■J^" £n u ; s )t 0 d,e atali con-icflu 

fSJ S mcclnfuko *g»a t um fib, A 

far-fio (poi /ckft 1:a . sl ( n,oprobrat perfi- 

d^n^c.uodcou ral^n p. * h M i onc , vtm cdu-nidigim 
fe.pctit 'rSfrcTcnfim *b sdclefccntiapccc.m, 

in pignns « cftrat 5 allcgatis e fcr.pra, ,s te- 

^nd.ranm^ ; Unis dies , finu^l I.bcllun^rt 

ft,moni)s , qwmobi cni o«c.t C(inti „ c bantur , & m(h 

^oS^o^ 

cur * habct, ccrpit , ,u n rcmnm - .o, e vnq ^ fc 

co ten pore ab > uo r«re,«i ^f^"^ Aptilis fcfc ad 
to rebus cathohc* fidci eft .ntorows ^£ZkL*s emM 

f uffl ,vtinprafc«t,apatr^ 

pafiabencrcfcndcret .,1 un rccu»ntur i.itt^ « ^ 
ScC«l«rcus, cot.uit penc «amm* ^^^ meD l^ 
bu* contrcm,fantem,ad ? l«,ofuni Ec, warr.s 
connifllt, W tK;bartcrnv^ 

MtireDUDoatwnc.&rxnoms-LWT rtadTeW 
(dcflituius.M-m.catv.r.L. f;; - ■ «, An?e i„ l., t - 

pfc*, vt confitcvctur, tcc f t,S f ^ C D X ^rron in aurcmfufnr- 
t«n s, cum pe< cata reccnfi e c<rpu1ct,e> » irnpro bi 
rar, huic nebulon, con ft no« crcda* ,nnM d.s ab co * 
«rcumuenin . Totus >.'*«,» impenfus.tum vtm fi de ccn^rr-^r^ 
t n tunV, *t irebra < cr.f ffciic vmucr fos cor fcient» ^c^ «£" 
Jurcaret ncnfuitd^ M^pater dcfignatuscumcoj^^^ 
opuu-a ian, fpcrari pcfli viricbantnr = paticbatw taincn r ^ 
l&infukm varioi,nam & uc&c quacsm,ter eft ad «1«*™ V 
paffuum dc LcOulO eicfius , *bf* vila tamcn vlhm men.b, i LJio- Cdmpencllj MaleEcaroriu 

ae fc ali« fe micxhibuitDzmon,&magnanj P r*f*. -rrtfnsbenc* 
«,« aiu* « m M . trDtl r<mm rcdirei>quid Im: ic k -tftigerett 
uoleatiam ^^^^^^ , non nu.orem de, 
miror, a.t , qt od cum uor» W1 iorcm , rtuei . ran f q: ad pnftfe 

!Srffolp«^ mc < ui * 111 ! .«■<*»»«* ^ 

^"^^SSb.crat in domo pauperum (in q „a„i« 

lt ^;^U K^,bar. £ preces.fubiiiiiut.ic ncc pu fe, necvcH* 

5 £S m« r U amibus:, quamobrcm ro S « crum.ata, etu^ 
StS dianm cnguriolum rcucrracur , iore , vt ,o, ca a» 

E^SS Trimtati* , cum noftri Deo*, 
^ U mainc'« t,«r,mcudafl<rut , abaq,- nouuul.a p.etatisexetcH 
<° "^ iiioRefqjiuhunc finem I>co obtuhilent , difpoflri» 

tera ionU fan^fti Suirit", pr.efentia in «mpio Sanet, ^tlur,- 

I^SSc^ontraflacft protclUtus, fed diffici* 
S^d^^c fcufusimpcd,cnte,vt n-c!egere,& *grc,tard=q f 
tll ' e> ■ 1 : r-n», oo-f-t • I-ccir deiude prorefiioiiem hdciCath<* 
p^cuc.cmf.q^pu^ • i „1 3famivbi ad h.rc vcrid { fiStt«i?ormam BullxPij Quarti re!acam,vbi adh.cc verb* 
vet umcft Ecclefiafticas trad.ciones.obi cruat,onc».& a,:'htu- 
tfcnes nrmimmcadmkto , & amplcfror & frprem efe vc;a & 
Sriafactame^ ■«« legis. Et m Sandimmo Lucnanfcl 
Smcnto effe vere,& rea! ker, & fubftammrxr C n: pu 3 & im- 
lui bJm &c.& hsrcfcs ab Ecdefia damnatas.ego pr r.teraamn^ 
Immbuscorpori» viribus eit deftitutu» » ercpui» it i oculorum , 

r,. a Jft.fi Lftracr vTfferema»,*t<iuodcordc crc.!:tut , expn- 

m^ 

gfs diccrer.& credere fc.fc «penr. copiosc Chrift. , : , « . , * 
fScm, iicet criam diuerfum eueuent,vt tuchanftiam alunc^ 
0 S Inqni P^t,& audire, acccder.tc vcro .^■■cniorc, amj* LiberT-i-tjus , 2.£5> 

ioqticrctiirA andirer.-dicebat vero fe infcmm eorum ory 
v'- clC ' Jiii n ai'rcniindainaflenHis, folumanirnadiiertifle ve- 
ma ^Sc\oc fibi os daudi, atq; vt nifeil reknquerctnr intentatum, 
] T Aretdosrclifiainaltan Euchariftia digkum cosiccratuni 
■ 01 onfuit poftmodum vero vhi Ew^riftiam oriadmouidct , 
° n ' Mii fimiendam obruliflet.tumdemum inimicus cum orepa- 

* •:l_ e itare J ae mtiltis renitcntifeus cam iu ierera atrollere ee* 

mq S admrarctur.vt eum quieram eiic /iuerec, & chvronra- 
»t:«ftiruerct,eatcrtioex mgcW fuae dependcntiani taftigio 
J ,li iuuenis foliusreprwfentaurt ohttinbus,^ tens nihil omm- 
l\ v videntibus. Eo die nihil -liud a&um,pr;ctcrquam qnod & 
'"° \tx ibi ad Dcum pro falutc eius fiife prcces , & maxima recu* ' 
Kandorum fingtapharum fpes iuueni fuerir rclicta . 
*Kiercrria Innij iuuenis tempium mgrediebatur , eum hoftts 

• nn ; nito Liukum cius quafi pai!!odiuerbcramt,& fimm manum 
S 5 miferum in modum dilacerauit, utfanguis ccpiofus dif- 
r' ' - t „ e mine tamen,qni hxc inferrctuifo,fentit quoquc ibidem 
reU -m ftbi ab aiiquo torquerUihfl tamcn iHcomiUpdi paflus dt> 
Dnetcrquimqudti dicbus fequcntibus remanfcnnr mmami cfcfc- 
Sccseum mmore dolorc,qudm fenfcrar, dum i!ii mrnusla^ra- 
retur f odem die mnlta feccrunt noftii ntad Dei gionam, lcek- 
cem res tota habcret eftcctum . Exatatusca noctc ucntus mgcns 
abfquc omnuio pluuia , andiraq; uox iuuem uelut in uento mife- 
tabiiiDerlamentantis. . ... .-. . 

£>je 4. Tuni; Dommica infra oSanam Corpons Chrifh tn eo- 
dcm templo fanftz Carhann^,poft facrum,& Uttanias,ad fingu- 
lasfanaiffimsTriniratis perfonas habitas , iufius ex carta dcte* 
ftari (ua pcccar;-: , pi o.ltcri fidcm,& coram DeoAngelis,& hon.r- 
mbus proteftai i Catho! icum fe efle , nunquam fc de Miferkordia 
peidiffifurum; fccitidaliquandiu adiutns ancmine,cum eiu:- 
fus deficeret, : i «jlegit alius, ipfe tardt>gre, & cunftantcr nerba 
ciitrebat, dscmonclingnam impediente ; ucmum cft, ut dicerer . 
Quapn.pt cr o bonzlefu &c. tunc nec Iegerc id potuity&ec alios gii::m eepraamcanidedifcit , quambeneficio Daemomsioqueba- 
tnr fatis cleganter natiuo reti.nto idiomate . Koc animaducrfo , 
aufta omnibns fiducia in ^ratiarum actionem recitatur . TeDeii 
Ltudamus, Iubetur progredi, ncquit dicere; ConfiteorDeoom- 
aipotcnii &c,Domiue non fum disnus &c.fruftra>accedk Sacer- 

Pp i dos tffi eompcndiiMaleScarum: 

. /p;, ^a-moniquein vii tutc 1- ei p rsrtipit , -t hcfl 
m iB€mmaRimfaciM.Tzfitavi» 

duodccinr.evixcumrctmcien • ^ virginisMj(|%| 

Ad vcrba m u ti is lcu- c> . ;t xdail , t ii; .,cnis >dioma* 

innocationcm c>n:on £*)- 5 , fe£tit gen , ; a !*tos , &. magn* 
te fuo: autugitamc • ^i.-' r . c , riir;on3F optcrobone Jcfu&c* : 4 , 
alacr?tate,altaqu< *«! - ; s * co : iamfnmaUu, 
cratK nefmua, ! * 'P ;^ cklt , t 0l -. r tcor &c ;.c«*, 

homcpnrparst ••-«■ •" ; . _ utjVtr:C f Lt i £rc poflct,hberaw 
tetur . 1. cmuiv. u r..x - • - ■ . Le; us ticccit , rccitat, 

n.eiiiamaDarmcnisn.cm H ,u &c - & alta voccpronttJ 

Ccnftcc: &c.J < mme nc,i , > m v, cU: ill!r l{fcpr ^ 

fc.tcni , ( fi ,..^cfcipfnm'l>Pu r , , a!l anoU] gutiu 

*git , 8: tautasdhco vircs '«»P? " , * air , i .n.oncm nc* 
fct fiffcdcbilltattm videretur- i-i haftelU!S ame ipfc , vtfacc, 

timco^contcmnocxanm^o v o ^ ^ 

remvix impetrare pcteram . F Ua fubinm it „, cemmt. 
CathohcaUT, ? ,uncr.:po,nnd e .e. !s , u; , anivifi {^ 

fej domi fe rui ft. ^^ c ' »«d - cihcmm poitat ,* 
focietas: !tuur« quoqi nc fil dcc». d|uerber , t . ingcnsrnr-. 
fe^bvc fpcrum fpontc . ,, apart e ventts CoM 

fen tom cotcmporc nr4i , horam adcftmiB*J| 

[ eg nim'«npctit._Ant e ^**»^^, in quo cum alij» nWj 
aho, aliave coimtatHs , & V« ■ Sjil - cr ..r ?-i focUm (nm 

inv, ■- 1 S ^iaccthi ncquam? & rurfum ofiah- 

feg«^«i P i"ff«hiu:cfort I tafin e m.A«J«a 
terrem MC.*m W«ttturfkm,n« homincm commendwjj 

ctdypm pcnc mc abcg.fltnt, n cnrn^ ^ frcmcbund ^| 
qhJirjtnmhcucnt chncxa, e~ _c« ■ con ft annl nme nunquaml| 
^cbirfchomoq^ u^"^f e in „ C £ :, . . vlaiorestui** 
otm mihi rcrualh-,6 P^^\^ !„■ fccere, quam vtl fc- 

iriel datam fdcm v tolarc . tn ru i ter> !nncnc » 

^m,^.n-.c-^f-^^^'cc.na«.d T . 
dicn.-citrepiaimiccu^c.uicv». r Cv liberTertias^ 3 0T ^fom ft^Sg^gU* cxiftima, perdite nequ*« 

^rSiSl ^ Poft hac i ftultis fidifqnc crrcmo- 
tenm & £ u ■ - - f ^ , o J mim tulim fit , ma.l omni.io 

^ &maj>u frietdtfiraa iuuenis collo , fine onini Ishone 
b» ^ lC f ' & ^JTJ -Td h*c omaia iuucnis n.h.I refpond .r, cx- 
coBtrc£tato , cuanmt . aq naL . , f C8Ura pr0 pnmm . 

wc,ia IVJi z aSueret, violenter ab a! iquo cxtmguitBr , rdq; 
q«amcand^^ 

fecundo, acccnclittcrcio, .* . randelacv extineuimwr. » 

fitnulA femel matcria ^^^ScuSum accenderet, 
^vcntthomimmmen^vtcc^tt^ ^ 

«uau.t , 3^3,1 tamen ab co iuuenis reccperif. C6- 
W :SfcadSSncm7& qui lum» acccnderat,ante im* 

gmtm B. Virgmis *ur« 1 c , rEara faneuipo entam , attol- 
^furscnsvidithu^ 

lif,cique pon igit,cu.userat c nj JJb* F d | j a< Jmouc- 
^aphp^eftircl^tmacccpit^^ 

*f ^ °aT Te SSS ne forte fema» 

^^^^^^^ 

& tradunt ci recuperatum chyrograpnuu, , 
SMVrPureTpoftrcmo confcripfcrar, in coq; erafum e prioi , 
K SSSS SSon fuppcdJrat, ^«£5 
^aliqaidpiamfubcflec&forrc non omniaintegre tcftitota cl 
fent , qo.luuems erant in priori chyrographo , iterum dc^orc^ 
noftrisadSan£be Catharmstempium fa& ac Deum preccs.reci- 
lat» Littaniz, pronefta imteni Eucharift.a,ad.urnwfc* 
«k Demon, vt fi quidpiam efiet refiduurtt , quod ad mueiu m ipe- 
filnt , illud Dci omnipctcntis virtute rcftituCKt . Sed quon am qoz Compcndij Maleficarum . 

hmems dieebat faris fibi conftarcquod omna mtegrc circntrcf* . 
» Sumqne animum eflc P er omnia qu.cnihm^.p acmt mhil 
3 „ 5 ^ ! cnC are 5 Qnare aflis Dimnz bomcat, ob tam granfe 
fe£fe um Sceptum^atijs . Tc Dcum landamus&c reg*di T 

dUrciduci,* ReucrcndhDmoScccnicnf, fcpiico^vt ier«cs t<fc 
» Kproccffui pro coationc popula proponeretur, quod faftun, 

m,oalrcrun, d-fuiptum crat m rcmpio noltro per Parochw, 
g M fcSuffu S&cop, iu magno hommum concutfu f fc. & fe f 
ScntUcombuftnm foic. Hxc hiftoria rei geft* vcnmma,,n qu* 
Sclcromnium famc,& fingulwum cathol.carim. c.tcm^ 
m*im eflfcaaratcm,de quibus alu quam plura fubdcmui^ 

ne Reiwed»* ccntragrzndinss,& TmpcsUtcs . 

Ctu-idc remedijs contra Tcmpcftatcs /opcrc pr^ 
thim cfie duco prius uidere , num I cmpcitatcs rc, 
rvm.ram animatarum, quiannammacarum pol- 
' fint coni-iran, & excommunican, ad ouod , ut pau v 
«W* cis rcm «pcdiam, rcfpondcndum cft ncgatiue, , 
r , ■ /J* comur ari, & cxorcizari, ea fo: nm rationc , quod 

h0i "JShJS m4fe£ pr mario comurari.uei cxorazan,fed d.1, 
f C 1 ■ K: c.i , inx« iUud I uc 1 o. Ecce ded, uoms potdb* 
b t4ii faiente>,& fcorpioncs,& iupia omncm untutea 
« «nd . f ™£ * Mt _ E , qma tcncmus Tcmpcftates, & 
^,m,c,^ mhiUioDU^ homiuum peruieicm exctan, 

- -^SSrfSTiSS ^ntra demones Tempettatcs exntantefl 
,cico exorcilu ui ms u r ^ ra ua res eft admra, 

«itcnimD.Thom ^.^^V 0 ] inn propr i un . a&um,on« 
recrcatuiam jrrauoi^tui ad agcnauin h t pcr mi{M 

mxta fupi a aIlc e-"J m , u , 0 cxcommnmcan poteft n.i, 
"P" P 0 rS^ uL 5 tu,, prout ctiam probamt x. 

* *nten ™«uoJ« no- inten 
tio crgo exorcifts m comutandis 1 ^*: ™^^^ 
Liber Tertius : $03 

KSfulm-mi&c, moucant contra nos: ad rcm igw* ^ 
fed ( 

curare.dici l rcrr . * ^ bcnecBfconem Epilco- 

rcdSruit, lifut viL nmuali cffitit ift* Bomb.ru* . 
HisprsrmiflSs ■ 

jtisnnbcs ;vcl Ktliqtuas >\ li atCi - n - 

Exorcifmus cx Brcuiario Romar.o . 

f,c clcifon. C hyric d eifbn . Pater noftct^cs m «rir s *c, 

Verf. Adiutofium noftrum mnommel omim . 

Refp. Qmfccit ccelum, & tcrram . 

Verf. Sit nomenDomini benediclum . 

Rclp. Ex hoc mmc J & vfq; in feculum . _ _ . 

Verf. Exnr«at Pcns,& diffipennir iniima cius » 

Refp. Et fugiant qui oderunt cum i facit cuis . 

Vcrf. texurgc Chriftc adiuua nos . 

Kefp. Ec libcra nos proptcr nomen tuum . 

\'ctf. PominccTtaudi oratior.cm mcam . 

"Refp. Et clamor meus ad re veniat . ( 

Verf. rominus vobifcum . Rcfp. Et cnm fpiritu tn© . 

Orernus . 

DOmincTcfu Chrifrcqui fccifti cahim , & terram , mirt , &C 
omnia qua: in eis mnt,quiqj flnmini lordani bencdixifti,*t- 
<juc in co baptiiari voluifhj& tuas lan.6iiEmas manus, !t brachta 
. _ . facra- tenushisnubes.qmsi dmblllcrC , & am h»Iarc cUgue- 

a gmftrii video icrern P^uro" ; im ic de feuieutium dcEctat , 

fc mbetS adlaudcm «a &*£ ; J „ ^ 

maieftatiuui. Q^u.^re^nas 

^ Trcundet K nubcs . t 

3^arLiattcDe^V^^. n ; ri ,. nlttc Diusftiius, t 

Comprim*t,tcf^™ 

Compcim»t?cD cus UlL 

Qbfecratio. 

, c ,„r m , M irct» . Sanftu* T.ticas : SanfeTo- 

auucsBuangcii^^" u ^; ri:i ^ prccious hancTcmpc- 
di partcs diu-algarunc ■ £^j bw chnlhanonmi hrub«s* 
flacem A termmoifto > £ rift(>0 bLuicaiu eftugari,* dcptU* 
todcm Domino noftro Iefu Chruto 

■r ™-r* r*ctmoocs cum iperio duxadus . 
Exovc ifmus co M ra amm* 

. n ■a;CiceTdos,renminiftcr > licrtiii4^ 

]H auchontaw , & vii cutc c ;vcia mmX u» , & 

r^, rhrifti fummi Imperatori , non me 1 ^ £!> 

ci ;, tlS in «rtuteciuidcmpei,&iJO ^ Nan u>tatem, 

Siiiruuam eius mcarnxtion^! - V ficra:mi mamCr«£ 
ptr Baptifmum, & iciumum 'P"™ •^reftionein . Per admt- Ltbcr Termis . ?°5 

SS5S-!»! rK "'™£^ m ,f h"m,b» como.oueri, dc 

fa EtfL* Cn,c, * corpor.s fui 

r-uit isnibus .t r r«*li4if« furrexiti mrtrtuis . f 

& fc P culumf«r4gnc I n. Rcfp. Amcn. 

ToJleA oFicnddt Crucm in acra dicens . 

T* CccH-numS«naWn« Crucii ,Fugi« ipartcs adnerfc vick 
r* - „- & mondum Dom nus nofter Iems Chnltusfi - 

Pollcx dicatur . Quhmqi wh fdum ctfe &i. 
Antiphona . 

SAlucKcgina, matcrmifericordi*&c. %r - nr)& 

Sub imin przfidium confngimus SandtaDei Gcrutnx nottras 
de,r £Knc dcfpicits in nceeffitatibtis , fed a pcricuhs cun- 
4Ks liberanos femper.Virgo g!oriofa,& bcnedifla . 

EcnVdicitc omnia opcra r ommi Dommo.Lauda»,* fupew* 
:!utc cum in tccula . GlorUPatri J & Filio , & Spintui Sanfto . 

T^" ^Duatnr totum, & in quolibet ncrftculo addatur . Glona 

Tatri,&- filio &C 
Vcrf. Benedicamus patrtm,& filium,cum SanAo Spintu. 
Refp. I audet»us,& mperexaltcmus eum m fecula . 
ycrf. Ora pro nobis Sancta Bei genitrix . 
Hcfp. Vt digni cfPciamur promiffioni bus Chrifti. 
Verf. Exttfgceflrifteadiuuanos. Refp . Et clamor mcm adtC vm . ; 
y«r. Dommus vobiUum . K«t * 

Oremits . 

t,„,. nrideditti famulis tuismcetffl 

K) fcHione vcrx hdei xtcrnx l < ^fuiniw.vt eiufdcfflii 

fidci E*tate ab omn.b ' c ^ r fubFi , :ijs pacis , & Beat* Mari. 

peric»! is redde fecuros . , f oir j r<t[CS nequiiiz repellaa- 
A tur,& cle^enter «W aeris fcrej 

^^SS^^fcriJoVd.at.u P r::ueni=ntc clemcnt* (,13 UJ — - 

fcntwmns. frllftas terr* dignare Donnnc DeusJ 

LArgin, & conle n * r f , aaxl]t s , & prohaamus fpin 

itcr ,vtteporanbu^uc^ ^^^^ . .^^. 

tiulibusm cremcnCls ' PC 
humtuum8--c 

Si adhuc durauerit Tempeftas. dicantur Litanix . , 

i- vnum nocturnft mor- 

^Ptimumcftctiamrcmcd^ 

(J tuorum P ro ammabus m ^ u ga . . , muJ 

adhuc viuerct 
e & confctccarc dtgnens, ^argab ^ futiM * 
eandem v.rt.Ke^^ ■ fop;;r f fcrcntibll s s nuU* 
fraudcs mahgnifpuitus, vt uips fitM dommetur . nuitt 

Verapelfcseifdem 

tcI 1 n,,. m n ^ a .acns corruptiomuinucj, lM vllaT 11 ' 
SSa P rf proSa> wpcaan -m» ,m»dn .... , LiberTertias. 

• tas domineturc» 5) ncq; pneuaieat 
„ columis confcruetur&c cre Euange hnmS. To- 

Mirificc contra ^f^S^i deutdc sditmgatur fcquei* 
' c i n prmcipio erat vcrwup c*c . gyandinej,* 
SS&ra ioloann. Nide* ***** .jjgrg ^ 
^Tpcr tres ^^^^^ffi» Martheu„,V,ar , 

t^.m.^cdumtr^ 

S cs : Tc fupphces dc ^|^numperturbationem a icrmino 
onn.cn: tcnv -^^^^^ ^fi^usruapot^tc arcere, 

SSmofclau^ auertere digucns . Qm «n» co- 
!S.lVutre,& SpintnSanfto &c • Ecatsc Mari* 

•MaximxvirtuD» contraTcmpeita es ei t fuaoratio- 
Salne Kci;!.^- ^^^^'J^pgf^tcs^ugabat . Prodeft. 
nc .per cnam Sacercios qiud-ni te l Ncc o :r ,itteiuiapu t a- 

^^ihabitar^ 

T^peftatum. fahcet . 1 tnsno... t i lnjmacu i ata : B.Mam V. 
Conccp:.or.is . Tandem, .^"^JS. W fortis. san- 

ftc ,& Immortalis mikrcre not s, rempeit , _ 
Se.cocr^ntur.DiitipuiUsmfcrmone 7 j.oei 

Bcnedi£lio coviravtrrr.es, la ufiv>WW Ch «T » 

Sacerdos, fuperpclhccoA ftola indntus dicat . 

.yerf. Adiutorium noftrumifi nomineEomjnj . 
Rcfp. Qnj fccit ceelum,& terram . 
Vcrf. Lominccxaudicrstioncm meam . 

Rt-fp. Etchimormeusadtevcmat. «wmui. 
V ctf. Bominus yobifcuni. Refp. Et cum Spmtu tuo . Orcmus. Q3 Oratio. Oratio . 

r , n„ m ;„p clementer exaudijVtqut itu 
T> Reces noftras ^ f T-^^ auiun. , vermium . 

feu munumfaut locuiUrnm, C^J^ gb ca niilcriC ordi«r Lh 
t ioacm patimur , pro ' tmno ninH g ^ .^. n , k hQs J 

bercmur. vtprocu a tua potcnm c l lU1 , tarf , & quietc 

„ mp o,, agros, vd ^^J^ orta, L maicfia* dcfc, 
^rSnX-SSlSLi.nr. PcrChvifium Dom.uuo, 

&C. ^nicn . Dcm ,ommu bonorum remunerator,. 

^MnipotcnsfempKcrne^ , in c , liliS .ommcomncg^ 
\J & peccatoru maximus mner - icnim , tua potcflB 

n« Hefi^r, er concedc , vt quod de tua m.fe- 

„6bi*pccc«en^om»ipote nam c f?;caccm confcqu^ 

ur cftefium , qnatcnu s hos £ iliK o » , cdlcendo ma!cdi . 

fta^aur.l.aanmuhaper^ 

^^^^SS^S^V^^ a&oncs maicftaa Exorcifmus . V xorcizo vcspcf^~s ^«^ m chrI ^; Ul!n 
JD auimaha per DcuPatrc omnij C onfefhrorc- 
eiusA Spiritum ^'^^^^el ^uis: ncc amplius in cis ha- 
cedatis ab h» campis, feu v .nc is > c i bj ... , CTS pofiitis, 
b tctis.fcd ad ea !cca ^ ^ fth , & Hcck f« 

r-onarteomn.po;cnn S Lti,^ ^ ^ fldsnia!e a,ai, 

& rci vo 5 maledicc ns , qnod c f. - 1 ^ , ; & quaC c- 
dcficicnr» dc dic n ^aVloc! nucniancur , nifi neccftaris ad 
nns rcliquix ^-ob»" ^ 1 ^^ fiarc dlg nctur , qu. v£ 
SSSS morSosA fccnlum pcr .gnem • R<*| 

L) dTbaptizatus aquas munnaft.A ^ - ^> U0<J? llberT«tia£ 

Incubis, * tej»^* dcemooiSs fubij- 
, 1 KSti , qu* fc v o ln n t a n c J n c { ficis cum fo* 

BTJ ciunt.vt malefic* . W**^ volunt atem inuol- 

SuT Tertio^l^fun & h« u«p ^ d b . 

«ux conrra carutn ommnovo t um ma leficis ma- 

SoWturA quibus P^-TXnS.ualcficarum ficut 
kficiantur , quia dcemon esadinf H» ^ incubosfie „ affc- 

fiant^onceasanftultac.usc adhiberi rC mcaWed 

His vcsatiombus dlUer f ^f non conferant alten;quarc 
«miltoties fit, vt oueconfcruntvm,uo fint rma len- 

no n fic de facili expclluntut '««J""^ £ marC8 ,& femine 1* 
cu, fiuc non , Quiuc, .gttur « ^^^Lncm^ pcriignnm 
bcrari. Prtmo,per baaame n ta i e n ; Angchcam i. 

Sana* trucis . Secnndo , rec uando laiu cert! 1(J _ 

.Tmio,pere*orcifmoi^^ 

dmutarionetn. Qum o,pcri« ^ rcperics aU . 
ftd quia de his remedijs exemp a » ff ram . 

W ,?eftat foi»-,v^con,^ , &> S- Ber- 

FcemiiU qusdam ioliic c^u^iui aritcqu am amuhe- 

Mrdns.poft adhibirum pr.us aluid icmediun ,a ft dus 
SfceScretHdcns diaboktm njus^ « »« n g «g* om- 
difcefi«m:conuo<auit,Sana S POpulum »^ d 7£ omiaim ^ 
ncs in mambus tenere accenfos ^ 
mbus , qui adcrant excommun.cauit , & "^P 1 ^ 

'Lu.« t Jnrf-nlixif Itao; miiltcrlibeiataeit . • , 
«flbm haberet, mtcrdis.it, ^H' , jrudines a ma cficts ■ 
Qiiocircap ecrcdcndum eft , quoo i fS"™ 0 " 1 " infi , ml i c fi. 
virtuce dcrmonum inftict* excommiuiicarentur - axm g^g}. 
c s authonbus , & d«mooibus , non adeo m iP^gSSSto h 
renr , fcd ciauslujcraxentur adhib.us foptr hocalijs exoratmis 

^fflSpmihn. Athifi^ in altis quoq ; locis diunPi- 
uina permijiooe, locufl* volantes turrnatim,vmeas, - 
jro Compendij Maleficarum . 

bor-; & cunSa virentia perderent,hunifmodi excommunicarfi. 
nc.fle maJedttione foeatar,* interemptar tuerunc . _ 

Si verd milium prasdiftorum remediorum uitiabit tuc ad cxor- 
cifmos approhatos eftreairrendnm* qui h pariter non muabuht, 
ad fu«»ani'am diaboh neqiiitiamjtimc ve vera dtceumim eft,q|iod 
talis vcxatio diabolic*, cft poena pro peccatis lans ractoria ( fi ta- 
men patientef fuftineatur ) qma hzc , aha iunulrr.oai malafe 
premrnrnos , vt ad Peum compcllan: , mxta pisl. multiphcaftt 
ftint infirmitates eorum,poftca m&ff&WtW* • 

F^ewcdia contra malrfcia avtatoria, ucl odlofa . d/>. / X. 

* i ltM 

Mcr inordinatus \ nius fcxus ad alvermm porell triplU 
tireroriri. Vel ex folo mcot.hclcr-to ntt: otitm in- 
tuitu : Vel ex tentationc da*mom:m :\ e! wudcin cr 
makficio*maIeficanmi,Ne<:romantiL \: t.r..,& clicbo- 
li fimul. Iacob i . vnnfquiiq; tcuratur a cuiuipifag 
tia fua abftraftus , Sc iMefius:. hxemplum patetm Suhtn.vift 
I>ina Iacobi Patriarch* fma ,quam adamauit, & rapuit, & coii- 
glutinata eft anima eins cum ea. Gcn j 4. Hoc autem fit ,t plu> 
mum,quando poftpofiti-, rebus proprijs, aliaiarrm qm* latagl^ 
Oritur etiam ex tcntstione diaboii , patec exemplum ttt Amffj ■ 
«mando Tbamar fpeciofiffiniam eius forovcm,ap-otamt.a.«|$ 
1 4 quare i diabolo tentstus , & ftupri oblitus, liiam oppreHrt . 
Paulusctiamfictcntatus dictbat 2. Corinth. 11. datus eft mm 
ftimulcs carnis mcx Angeitis Satan*,qui me coilaphizct. J ;e I er- 
tio, extat exempUim in fecundo lib.in cap. dc majcftc. amoris,* 
«dJjdetauliere tlla,qnae nonpoteratpaticomiigem dum vcllet 
cum ea coire . Remedia autem contra" hiiiulmodi maiehcia,op«- 
ma fnnt Chriftiana,& illa przfcrtim,qnas: contra omma makfic^ 
vim habent, Ectlcfiaftica, deqmbusmtra,in hoc hbro . Sunt,S 
alia qiuedam moraiia , quibuscaro maceratur , & concupiicent» 
domatur qualia funt,opera pcxiiitennx: humi cubstio:cihcta:fl4- 
geila.iciunia . Alia funt,qu« parttm omittendo,partim commii 
retido muant . . ^ ,L 

Omittendo funt,vt vitare confpcftttm rei amatx 3 ocmm,« an* 
Hbidinis irntamcnta de qmbus dineruitHelinandns : vis, ait,e^ 
tinguere !ibrdinem,amoue ligna deigne,fiftndct incendiumm.v 
ligna plurima ftmt.fed potithmtirn hxc. 

OciaJcgmticsJoniHus , carOyfamina, uinum : 
T rojpei-itaf] kdits, carmina,forma,puer . Liber TeYtius ^ W 

^ocicaitfaiprurafacr.indcfuleriis eftomms ociofus . Et 

° Uid * ocm /i f?" " 

Dtfp'M*q, lacent&finclzcejMCS . 

»alleu.,qu«a ficii ftber pr r « _^ f ^ D.etiam Hic- 
per nd^rcm^ ggStoX & Claudianus . 
run. aie tcrreas mentcs }™K, r ^ e6tda f ag ittis . 

nr ua kfrmsn ^ Q , « quo eft lu*u-_ 
Devino,ait Apoitolus. JXOiwciut 

■lomoni , quam profaent tpfa lapieatia . l concr* 
trahitaliqnando apeccatis . . _ «JKrfctwifc. 

Deludo,pro qao inrell.gitur omnis iocus , & mceftinarcpu, 
cnatlibidim,vtait,poeta. 
6 'Voh fo/et f» o.t illa uem rt Tboros . 

T>e carmme, fnbquo nominc , omnc melos mufkum comprK- 
^iS ythara,& I yra,& Tympanum,* t.b.a & ymm 
iSSSm* veftris::hinc,:& opus Dci non re/p.c,t.s . Add.c He 1 .- 
nan diffic.le inueniturahquis lems vocts , & gmns vitx- : qmppc 
cum vocis leaitas cantum defideret,vitas grauitas planctu.u . _ 
Pc forma, illud legitur. Rara eft coneordia formifc, atq; pudH 
citix. ltcmliseftcumformamagnapudicitife. 

Depucro.aitHelinandus. Qinntumenim pcricnh lexusaa- 
fert in muhere , tantum sttas in puero : periculofa cft sctaspuen : 
pe.iculofior focietas:pericu!ofiifima vcro familiarttas,vride Icgi- 
tur in vitis patrmmnon habendam familiaritatemcam fccmina, 
puercsvel heretico. hacteuus de omiffione . 

Qux antem committi debentjpro hoc opportuno remedio,re 
fcrc Marfiiius Ficinus in conuiuium PiatonisjvidelicctjCOiifidcra 3i2 Ccmpendij KfaleficaruiTu 

W aatecnttr ,'ac animo m olncrc defeflns ,& vitia , qus funt i tt 
jrrna- mul ierc, qnibus confideratis, refrigcfcit amor . Infnpct , 
anirnus amanris eft apphcandus plunrais , varqs, &grambusnc- 
eonis" Itcm, f-vpc numiendus fanguis,rat.oeir,quia nawrano» 
patitur vacitum dari,& minuendo prmmm fangtnnem,ahus fuc, 
ccdit aouus.nouo fuccedunt noni fp.ritus, & noiw eognationes, 
& fic curatur inordinatus amor . hxc Marfilms . . 

Frodcftplunmum mortis menioria,& mterni cog.tatiotLeara 
bonorttm librorum: preces ad Peum iufr: pci-egrmatio,& vifica- 
Tio Eec'eliartim"particulariiimqiiorundam lanctorum.-peccan 
iHorum ibi lem confcffio fafta cum contritionc:iigm s! Crucis, ac 
deuotsahcuiusorationis multiplicario : hcita cxomzatio , im^i 
Plorar^ auxilia Ucatornm Anpelorum , 2: pracipueci.uoc »fi>Kjfl 
Inuocatioparticularis Beaw Marre \ ni.nis ,q«x vt caihtatij 
amantiffima. fummopcre defiderat , hou.mcs haouc mordinatj 

amoris, hbcrare . ..." r % -i I 

VtiUffimum eft , freouenrer med.mi , nrn folum externamiU 
h m cito pentnram fpecicm,quz fra S i!is,caduca,nKndofa,& m-- 
car fed e-iam cogitare profundiorem corporis tonihamo- 
nem " Qnid illa fuit antcquam nafceretur ? StylU fpurci , & ohdi 
feminisrO'Udnunccfi ? Saccus ftcrcorum : auier pelhailamcu- 
tk, qmd il&trius, ant horribihus? quid cadaum propms? ster- ' 
cuihmuni nue contectum albctj facvtfomantur niues. hm , pax 
pax naribns , & ocuhs omnes dicent , & tugicnt . hormaeftnma 
Wacijr, nonhquatur, fed cuancfcit:.!Uni aquacxc.pic,h»ncaU 
aliud, nifi deformitas,* formido.-cum amma recencnt qu.d fum*, 
ra efi? Ffca vermium , cadaner purrklum fcrtens, , tabcd floluen- 
dum,ex cnius fpinx medulla.ferpcnstcmbilunafcctur .Hocig* 
tur ainem? hoc depeream? Abfit . Exempium - 

Fuit m quodam oppidulo prope Lindaraam Conftannenfis 
DifcefisVireo facie pulchra, fed moribtis eiegancior , hancada- 
mauit vir mente ieu.s, qui vulnus araoris vltra celare,ncc protra- 
hcre potens,conuemr illam,& ho leftis verbis cius tacem aperu... 
ipfa hoc percipiens, cnm Dei auxilio, mencc pura, & ^>TOre,re : 
fpondit . Obfccrodomine mi , »e uerum ad me accedas huiu£ 
modi vcrbis,& cogitarionibus , qux honon meo mhdias ftiuum, 
S oiin necefTe ent.cniendatus recedcre, r uborc fnp^uemcme 
Cu. lUc, fi me modo f P ernis,du!cibus mmtata verbu, coaftc p^ 
hac me amabis . Erat hic fufpea.is de nuieficm:V,rgo,verbafij 
nihiiifecit,verum,nonmultotempnnsrranfaaou^ 
ris faces femire ccpit de -^iro i!lo,quod cum amm.iduertiiia v u.. libcrTertm^ 

&* m :™ SifpTcKuma fibi honetta,ae tuta fociefat^ 
* d,) ^"iST«npIan>quodam B. Mari* Virgmis mprx,- 

fe£a QpccC, !*>^ S ^T bo LJ & ?d pietatis , & mifcricord.* 
XSSfcita^ cil ab iSa dubohcarnachmanone. 

^tmedlnpro domo ifaBrk « wW ' x " 

Fmedit m pro afn.flis,feu a inaleficis vcxarus, vel a 
^iabolo iLeficoruai opera,is *«*W»J*£ 
Scdia Ecclcfi* confucta pnrdpue ad «^g** 
*<tfW n?mm»lxy.«. mocnimin corum tnbulanone 
frmt confidcranda jreum fcil.cet, qui hscnula 
«jsP^ {" n l t J ul n,ouirr.al a iuferr:nihil enun bie inrerre 
pcvm.tnt & ^Xteret: n« noccrc poteft, nifi m qucm P er- 
poiicr, nifi Dens^rminerc ipfin0ccie , c;J am , quantuai 

t» n ; ,tt, V T ei "A Sdocni Hoc probauk S. Antonius dicens dV 
aat fe poflei vt ai«s4ocm H P , igUias , pranones, k- 

fcpui» uis. J^ 1 "^ r tatcmjI iif tri cordi a in,&huinilit«cm, 
^^funtar^pappertj , chrifium Dominum , cums 

, pxco ^^ x vt p ra<SD luncatus a Domino eft , & camfiro 1 .- 
"^ 5 rinme, r & quafimaiicipiu.il fugitmum vmtrus c.r- 
K\VXw^%<orztv. . Nunemiferabilis^vtpafl-erad 
^iS» eft caleaneo Chnfiiauorumlub- 
^i- v C ntrfa rnaria d fe abforpta pUudebat il- 
KS i tSarum orbem reneri glombarur; ecce a nobt. 
i?nci 1 tc ille. Quarc,homo,tibi imputatur,quod m tc pqflfe 
\mcitur,n S ci > ^ Hetemnore. All.satns eit dia- 
flereiiifi oui ie illi mortnera iccuritJis wuuf***.» . — — - ---- 
francs , quia ftuftuscft homo iUcquem eanism cathena pofitui 
mordet :Tu , tc illi per cup.ditatcs , & voluptate* fccul. uoli ««• 
iuneercA iHe ad te acccdere, non pi zfumet. hxc Augultinus . 
Canfie autem cnr Peus permitrat diabolum nos vexare, iolent 
— .1 1 u„.,i„ r „ m «>;™ ■ m-mitpr neccata ocr- Caufe antem cur l?eus permittat cuaDoium hus^mh., 
effe pcccata,vd probfcasfamuloram eios : propter peccatapcr- 
Biitdcvt purriat prrterita, vcl vt arcear d fururis: probstatis vero 
er;,:ia petmittit f vt taagis tailicturjyel ytprobeair eius coUau : 

" J\£ tjyt , x t 4 Compendi j Maleficirunf. 

Ha & fidc 5 ,5i his dc caufis Peus vtitur diabo! ? tamqu im Iiftore » 
& camifice beuorum , quanmis diabolus ahim. Jongc fincmfibl 
morunat-& pcl volnntatctn ignarus cxcquuur, non cog.uns, 
Lc ad f.h.tcm humanam , & gloriam dmmam a Leo dirigi , fcd 
vim facit exfaturando inal.tiamfuam, & «pjcnao odimn fuuru , 
dum homhiibns BOcct • . . . 

S.ahqua cOmns iguur fpeclris, aut al ra diaboli mreftation* ft 
inquieta, ftatim habira wres confcicntiam cxpurgcnt, contera* 
t ur,& dc peccatis coniciilonem Sacrawcntalcin mihtna.it; omn « 
d e domoauferant , qu* T>co difplicerc poflunj . Leuotc le nvfu- 
per Peo,B. Virt-im Marw.fcSanftis com»enncnt,& interea du« 
Snrft ve^atio, quorid.c , mane , & vcfperi Sace:uos nabtru Sacc*. 
dotali indums, cum ftola, cruce,& aquabcncoiaa *ccedat,& fi« 
ftrct rnmia domus habitacula, deuote rccitar.s pUl. Qm hsh.it* 
In adiutorio altiffimi 8tc. fcuangehum S. loanms . Jn prmcipjq 
cfttterbum &c. & alias preces pias , ac c,orc:m:os . Ponantnr 
lcr are.Hos domus rami bencdicii, pamurum , & candel* bene. 
lm ^ rcurent miflas celcbtari a denotis Rcligioiis pro nace , fc 
quictcdomnsillius^tcefletiraPci.&inictatai.gcIumfuurscu. 
flodem , cui de domo iMadiabolnm exauiar . Iutcnm , caueaac 
domcftici ne cum diabolo fermoncm vllum habeant, nccloque- 
t, iH6,qiTidquam refpondeant, muStoq, magis caueaut, ne aliquc 
Magum voccnt,nec rllis fcperftitiofis remedijs.pro vcxatione re, 
dinxnda vtantur . 

^cmtdacontra malcficia hmmtorum . Cap. X I. 

Ciendum eft,quod quando Malcficar volunt prmare 
Vaccas h&c , toflfceuc^m: ach:c domiim illam, 
cuius fjnt Vaccx, 8r octnnt modicam butiri, vel la« 
cVis coagulati , ex ilh\ ipfis , vt per iSlud conficiMJ 
maleficium , illudq; ferui at pro inftromento m»N iffluT ■ Soniam veroSac* makfiajs interiicnmtctiam iinwjJ 
ta AdnefKnduni dWtl illi, qnibiw ta| ia acciduit, rfcbentftu 
Lofcpcrquirereomnia fnbtus !i«^^oft.or n m,pcrqu« um« 
taiUcdumtur^egrediunrur^vcletiamprxicpi^veleiamvb 

Ldaquantur.ouia ,bi oportet fodrre , 5c aulerreterram illam,^ 
ib epertunifuerit, cV reponendo aham terram.a pe 
3 m aqua benedicta,quia confciU funt Ma]eficx 5 .b, ^ 
Sumentamaleficiaha occuJtare, ad nihantiam maboh mag 
«c* tnim fodiunt , & diabolus intromi ttit makiwmm , q««^ 

LiberTertius'. _ 31 5 . 

- wlliffio; a , *i rnita, lapis, aliquod, rr n«, aut fc*- 

SSI K; «wi ometa^tfi ncn mueniartur , terra mhncmir.i» ■ 
T clu * alia tctrareponcnda^ t fupradifium tfbdiabo- 

f nlrftopetatui malcfitia,fed qusrit cortfenfum a malefka, vt 
^ip^oopcremir cperi ncfario,per quod mokm «*?S 
tioacm . 

«^e^em retyj roNf r< mdtjicia ligaminis . C&p. XII. 

E frequentifiGmo noftris temporibus malencio li- 
sammis pftucob aftcram ex CodroHchio fans Uu- 
daro, & dofto viro; qui dc curatione ftcrilitacfca 
jmpotenri* agem, pramirtit quoddam ipintuale, 
& facrum remcdium , dcmde fubdit phyfka oon- 
aul Ifl . Ait enim , (ex Arabum fcola dcfumpnim ) 
quod Ifaac Artbs coof_luit,vt coniuges,pera£ta P"c=toriunfuo- 
Sim confcffioncjSacrarilfimum Chnfti corpos, dicbus folemnio- 
XSn»; fumant reuercmer , & poftea pfculentur mrnce 
inofculapacis, & Saccrdos Ul*s bencdicar, & poftquam excmplo 
tobix rriduofc fe a vcnere _bftinuerint,;dcbmtm coniugalc pcr- 
fojuant . Qnodfiocc-Ito Dei iudicio .velaliqua coniugum cul- 
pj yencficium non foluatur, orationibus fedulis, leiunijs , ahjfq; 
Spcribns piis vacarc debentj ad miifam fepius confugiaut, pere- 
ejinentui ,ac fanctiffima; Virgmi$,vcl iliquorum sanctofumlirot- 
navtfitent , frcqueiuerq, peecata fua confireantur , ac racfamiu- 
mat Euchariftia«, , Exorcifmis ab Ecclcfta huicrei focdalitCf 
riicatis, rcli<>iose vtantur . Quotd vcronaturaha proffus reme- 
dia, fciendum eft , quod fi aliqua manuefta qualitas m makficio 
appare.it, oicdicamcnris aducrfus eam efHcacibus, 8c beneriiftio- 
ocmufiitk, tutoac vriliter vti pofle . Idcirco,(ait ilc) C leopatra 
prodidit f< ! coruinum cum oleofefamini mixtum, fi exeo totum 
corpus liiiutur, lijatos iuuare. Ifaac fcribit,quod fi conioges fcl. 
Zangai ini piftis fccum hai rcrmt in paropfidc iuniperi , & ante- 
tjuam fomuum capiant co fupcr carbone pofito fumigentur, om- 
ma tcncficia cuancfccre . KkoIausFlorentinus landatThetiaca 
cum fucco HypericonK exhibitann , & iiypciicon adibrmam ern- 
plaftri rcnibiis appoiitum . Ioanncs de VigO, ait,qnod Picus auis 
ailata, vcl clixata babctvirtutcm folnend, mslciiciatos . Aiij cu 
Plinio volunt Abrotanum olco iliituir.,& cum vinofumptiim,nOB 
♦parum prodcfic . Ceaique general ia rcn cdi3 htc profunt quoq^ 
ferc omn ia,quibus omnibus ilkdpiiinuni ifaaci Chriftianuin 

Rr 2, mom- 
*1$ Compendsj Maleflcarunl l 

fhomtum , fcmpcr premittendum cenfeo , nam quintft fit vis , St 
Ttilitas remcdiorum Ecclcfiafticorum , in coriim deiaipt,onc,vfe | 
tafra, liecbft videre . 

J)c J\em:dtfS ntturdibus <ontr» Mtlcf.cU , Cap, XIII.) 

Vnt nonnulli » qui omnem omnino efFcicntiam r% 
' bus corporatis in dxmoncs tolluut ; lunt & a«ij , 
t qui dircAam vilam vim uamralem in dremoncs 
IT^XyV concedimt, fed aflenttri i j s ,qui fe c undaria n > , & in- 
direftam ranrum tribuunt , iuftum miht ciVevide- 
t?^£*"^-S^ tur,0'.tx ftntentia pcritiorum medicorii, & Theo- 
k «orum fuit , vt L ionis, Cartufiam. a Leuini l^-.ruKb Baptifb 
!? TeE " C&ronchi. c O&lpini , & ahornm . NuUanaturahs rcicorpo- 
tj,b...« ra: vu c ft , «u* diabolo poffit prxiu-Icrc , lut direSe in ilhtm alg 
S« onid a-rercaii, nttil a fupcr rerram potettas cft>quc comparerur, 
oui fncfus eft.vt nul Sum timeat,vt Icgitur.Iob 4 . - Scu toncurrctw 
tcnamraI,ager/acaufafupernr 1 turai,I>o ; vciAngelo ) agerepoa 
rcft m diaboltim rcs corporea ,eurnq; potcft cxpeilerc, Si excru- 
ciare . Vernm, tum agcns primarmm,& dtrcaum,cft fupern^« 
rahsiila caufa; fccundarium vcro, & mdire&nm e*> corporcs rei 
vfetororalisilli inirio creattoms a Deo infirj . H.oc ergo infej 
quentibus rcmcdijs.fcmper ante oculos habendum eft.nec conim 
vis.vhcriusextendcr.da . . ' 

Pl hiifs dcemonum, ludibrij > arcendis , pconiam commcndae, 
fed nief im T iofcoridcs d feribtt, ventficia dcpelii Rhamnirt- 
: m,irt ' moadVaruas,*fcneltraspon t o. Apuleius evaide commendat 
diib.i.c. v > r bafcum aiij nuamagreftem . Diofcorides/ laudat icillam 
ittt. - inlimincianu.fufpcnfam. Pl.nimiMaudat pcllcm cap.nsln^ 
vir[ - htr - lii a/KxamviUx vahtis , vd hipiroftrum . Ahj cornmcndantjuu- 
*Hb C ; 7 V rimaskerbas (apud Codronchium) Ariftot. *rrtam . I lolcoti-- 
Act St Pl iriius, Hvpericon, quod ideo iugam, da-monum vocttjM 
I lib ' 5 °- C irienam,ouam\eicre S dir.erc,hcrbsmfandam J ali 
k i« F">- a i;i Mvthridatium, Scordites, Centaunum , Sabuiam ,Palma*rv 
b1 * 14 " < hrifti aiii Saluia, Anetum . Marrubium.Fecnttuhim, aianV a- 
Uininum,AIh*um,Rut£ C-praria,n,^ Cuprcfium / I;vo & m hu- 
niano fan S uine vis ahqua naturai ismd.rcfta mefie porc/^mcn 
pruua mulier agros cifcnudantc, noxia verui.a nec -1 1 .cn Liauc 
Kard-aritfeftatoTes ^pud Cohtmdlam . .Banairolus ^kU 
nead- muli, bri ccp. 1 Si menftmo cruorcdon^ts ^m«^, 
^i:n S an-.nr J darr.onuci S ma £ orum artibus,& tnficu) i ^"» LiberTertiu^ _ 

- «^rlnd;. atii mnlta dicunt dc lapidiba^ ■ . 

^nem pt*clLduau mu r - 4 ^rtptlUt . 

p c CoraUio . ^ n d£mCnibus cmtrariu* e^pHtatur . 

v tutperhibent fhantafmata nwapelht . 

Homjiww r r . icorpore asm EeAfmo. Theologi, pUcct , & ^^SSSS nihil jgfc. 
inteUecWem.&ir^or^ Up:dcs. 
Jire.cenfent cum Ange o , in verbo, fc 

^emh.lindccmoncsopcun inm 

uarc contra cius vfus fuit , ob natrralent 

run t difpofirione. - ^ v «.t, vC l faltcm «^swn? 
- habmim corpons "l 1 " 5 ;^™; Ell3W «iico Ongenes, & «fero- 
^uxnsaftrorum^de ^«^^^acrabcUa^.& fimi-. 
, Btmnt cenfneruDt, vel rationc cu t 
lii m caufarum . . „„ raftr t^xfaibfc modos cura- 

?odrodn«, P roE^ 
tieni confcnraneos.fic dkens - 1 rim , . ^ diabolo 

l hcvbx *e. fna virtute neqccant ^^^ cm po fc re ddcre , 
HUram, rcpcllerc , mitiorem f?^"' ac leuis, eattl 

pcnitas , rcs «reriores po^nt au c rc^ no ^ 
feo^ 

«dpiarit* ^vergcnt,am^for^deP^ ^ 

Bt Sm S« luunr , mcmoriazn rcnouenr, ab ,» «^"«^ f 
Ibhorrcnr.eaq; vchementer deteuantur, & ^'"^X^ 
j*t h*c conuemmtur. Exemph gram. Sulphur ^'Wj 
Jft-carccris inimulis. Ruca.aman «ucutus chnfti.l^s* ? 1 8 Compendij Maleficarum. 

^n e pofitum reprsrfcntat orationcs ex charitate accenfa nafc en; 

tcs . ' . ' 

Quartus modus , quem iudicat magis vcrttati ccrjfcntaneaflj 
eft, quod res htuufmodi pie , ac religiose adhibttac , tainqaain «5 
ftrumentum Dminx iuftitia in diabohim agunt , tllumq; ab hu. 
maniscorporibus expellunt,&eius cfteaum, ciufq; «pera venclis 
ca deftruunt , & remouenr . Quibufdam enim rebus Deus dcdlt 
virtutem , vt fi pic : adhibcanrur, ramquam raftrumenrum diuinas 
iuftitia:, damonum'effe,&us,& opera, vcncfica deftruant ) & rcmo- 
neant . Qmbufdam cnim rcbus Deus indidit vim , & quaJitateHJ 
quandam naoralem dcemones compelkndi , & cijeiendi, & cnei. 
«umenos iuttandi, quia confentanemn efl inftitis diuiny, proia- 
fligcnda malis fpiritibus pcma , eos rcrirai icr-fil ilium afiioni fu- 
bijcere,qua pccna dcmpta,panx Fimnx vifioms, ttnUa poiiittU^ ; 
acerbiorcontingert . 

Dtbent tamcn rcs iftse,anteqnam adhibeanrm- bcncdici,M 
exorcizari.precibus enim inipetratrur aliquid peculiaris encrgtaS 
ob Chriftijfanfiorumq, menta, ne quantnm vdmt, hj fnirirusia, 
exku.acpulfionc fua noceaut obfcifis Hactcnus Codronc hitts . ' 

Federicus Jametins phyficus clarijfimus.renied i js n:<tnra!ibus, 
qiue delctcrijs, & maleficijs obfiftunr , addendum cenfet herbasi 
Paridis, quam nonnulli, Solanumtctraphilinm appclIanr,quod 
ex titis caule mcdioquaruor foliaerumpant decttflatim digefta. 
Si cnim huius herba femeu in puluerem redattum , vigmti conti- 
nnis, diebns drachma: pondereieiunopropmetor , menrisaliena- 
tionem, & infaniam uon folnm ex morbi diuturnitatc, & ftrtiiti*| 
fcdetiam ex maleficio , veneficioq; coutra&um difcutit, auctore 
MattiiioIoDifcoridis interprete . Ariflolochiam rotundam caete- 
risvcnenis rcfiftere ; longam vero aducrfus angues,& vcnefia* 
dracbmx pondere ex vino bibi,& illini, teftis eft Diofcor. Recen- 
tiorcs medici tradunt huius ficca radtces , fuffitam demttm «co- 
dxmonas fugarc, & hilarcs infantes reddcre . Idem fercDiofco- 
rid. aflcrit dc Vcrbcnacz fpecie altera, qnam facram hcrbam no- 
mtnanr, ait cnim, fi aqua afpcrgatur pcr trtclinium , inqua facra 
hcrba maduerit, lartiores conuiuas fieri , eamque facram vocari, 
quoniam in.cxpiationibus ad amulcta plurimumcommcndattir* 
quod a Plinio quoq; rcfcrtur . Infupcr, rcccntiortim pleriq;aint, 
Verbenacjrdecofium,pefte !sboranribuscxhibent,ijfn; confcrrc 
«rcdur. quod Dodomais tamen imprebat,exiflimatq; hanetecfa- 
uam , hoc mucntum ctTediaboIi, qui falfa,pro vcris; mfaUibria, 
profalutanbus > fuo morc fuppotiar , & obtrudat , lam vcrohy- Liber Tertlus } 3i$ 

Wmiam fu S amd*monum appeVr.ant, emplaftri modoad- 
&iST&incfcfici 0 dcuinfioVolucr. taut . P.rhago- 
111 °?ri lamin iminc ianuf f»ftwfari*mal> mcdicamcnti noxam 

SStfrus nl.tus.peliirmalcfiaum lae» cftut cor - 
^SllMnuoIutum,&^ft*tiHn ,&li^/«tcroculin Qga 
Emffi Bryonixficca»* coHo appctifa,& Rwnw, feu Pal- 
SulM malcficis,& vcncficis hommibus fecnros rcdduot^ 
v mmuscffcax cft ad idargentuni Timim appcnfom,vel gcfta- 
K<? ,TnaSarifub«cftnm,la P » ^mlx^qocin^cntcra^^ft,, 
Sufu P annX& geltatus, maleficia toll.t. Bcril fa4* Magnes, 
10 !n ' Tv 2i imcr fc conciHant . Coralliuni item, od.a do. 
SSS k defidia componit , vcnenatis poculis 

?^ Hirafcv depnccationes amouct , cuiusrei tcftis eft, Qtr 
?E£ d ou stohor libelli , dc lapidibus , q« fub ipftw 
P hciis , fine qmsanus a G a!afiitcs lapis collo 

f Tnfir«ant Hinc Ma.bodco fortafie occafio data eft,fcnben- 
* C«a7 C m dxmombus comrariara efle , quomam cacodxmon 

h^ 

rnojt.-r Hzc ieitur funt , qux pecul .ari , &. occolta propnetatc 
Kcis & occultis affeSibus rcfiftunt,qucmadrnodum^ .0 ma 
^ftis mtrbis , Paonia , comit.ali morbo : hirundmnmvftarum 
iutcltis morms , . * faneuis : colico doloncingulnm e 

^lS^^y^ pulmones .afthman, fiue 
aimclituidifficil.,aduerfantur. hxc Fcdencus , 

De rewectyj dimk > &f«pernaturalibus . Cap. XIV. 

po&rina. 

l Viufmodi rcmcdia pltira erfe folcnt , qtiibits vti ho- 
mincs debent , quia anima* profnnt femper, & cor- 
pori nunquam noccnt : fapc nutnerO a motbis , & 
alijs malcficiorum noxn liberanc, aut preferpant . kIn ' Cof . 
H« Sapicntiores Mcdici , & catholica: fefiOentes «wjj*^ 
approbant, vtloannes Fernchus,aCorneIitis Cem ^^ii ?e 
rr.a , b Baptifta Codronchtis , c Andrcas Cxfalpinus. * & ali) - "*p^ u! , 
Pnnium remedium eft.n hoc gcnere:Vcra & viuafidcs,hoc eit, fit - dea ^ 
«hajitate Dei , & proximi vallata , hanc tamquam fcutum nobis dem. 

• - ..-•■...- rsbet 
$ 20 Coirfpendij MaTcficarum . 

, ah *-.ts r ,bctP Faulhs ; ehah^ commendatdifcipulb fniimagnusflfe 

£ kiitanws, dicens , magiu dilcdtiflimi aduerius dzmoncm aaat 
Th-ff»i.j. r uht virafinccra , & intemeratajin Dcum fidcs . Idem Kffirraat 
L£S& Comelius Chempcnfis, / in illis verbis . Cn ca tcmpora Irnpcra* 
i SwPrf toris i otharri crantpailim inFrifia &c. mox iubdit.idcm aurhon. 

Lemandatorum Pe. obferuantia,* vitc iimoccnm quam fintef 
f BM tr, <fc fi remc diujn, doccrc pofliint D. C ypnanus, g & Lattantms,'; b 
^"nj. & Ambrofius * nsbertus . i Et Nidenns K cx Pem ctuufdam d ictis 
i.v.bU.c. lar( ia«-oumque cff.cauilima rcmediarqux iunt. Habcrehdcm 
m intcgraA; , & Dci prxcepta feruarc : Se figno crucis , & oranoiw 
^ ; " c< " mumre-' RitUs & cxremomasEcckfixcokre .-Pubticam lumtiais 

bene exeqoi: Chrifti paffionem verbp, vcl memoria rummare . 
mk. s.*. K ... ■ . T . n . c ;i le^irimus in EcclchaCatho.tca Sacramcntorn* 
vfim vt pro nondum initiatis, Baptifmus; uam confiar cxperien* 
tia eos q-os fcitur nondum baptizatos i makhctjs hberan , pcr 
lv , „, baptifmmn abfohite co!larum:eos quos probabilitcr pntamus 
i * . „on bami/atos pcr baptifmum fub conditmnc , idem confeqiu. 
»«• ijxipvobabiKter putamus nonbaptizatos , qma ex leiiibus coa- 
5W 7 . icciuris idputarc nonfufficit.ne ad condittonale quidemlaua- 

b . "Smbi Ci Tertium remcdinm, eft recurrerc ad f tn&os viros, & auxilnng 
SEftV» ab ets petere, quos conftat habere donum miraculcrum (quoddo 

Minu mim , & fi rarius ijs etiam poteft compecere , qui \ itx iunt mm 
piobatx,vtmEi!ange!io,adum tamcn fidemrefem h.bcant) 
rcmedium, quia vix v!Ii talcs hodK, faitcm m EurOpx repo- 
JZfi: Bibusjvix vfui h.cfir, oiim frequens fuir: Suntcmm plcnx vtilitet 

c. h 6. hic a d fanctosconfugicntH.m exempbs omncs lucr* .hiltorw \ ncqwe , 
^'ih 'V ttmi qui Pxmonia cijciebant, erant omacs prxditi ordmc Eccle- 
ipift-V- fiaftico Exorciftarum , vt conftat . iSaneoliin Sanfti vin dxmo- 

nes futiabant , & vincebantfola interdum prxfcntia iua , vtlegt- 
;1a» s - „.,.,, de B. Machario Alexandrinoapud Palladtum cap. 19. & jo. 
^frl dc Ac S vptio apud Sozomcnum l.b.tf.cap. 20. &SangoGuthbc*- 
».i «1«« to apud Bedam.in vitaSafii Guthbcr.cap. 15. & de Ruitico apud 
H£Zb Caiftanum collat. 14. cap . 7. & dc alijs multis, vt paffim Icgt# 
aiucftro j n fcripturis . , . 

S^L». Quartum,cft Exorcifmus Ecckfiafticus. Ctrca hoc aotandiun, 
>o.c.tth. hunc ordmem Exorciftarum in Ecckfia iam antc annos^oa 
feruatum fuiffc, patct ex B. Iqnatij Epiftol.ad Antioch. Et Epi^ 
* ■ .* Corneiij Papx ad Fabianum, quam Eufcbius confcruauit ,c^Ci 
, f irmilian. ad Cypria. e/ & exalijs Patribus conftat. e . . 

Quintumtcmcdium pecitur a mifericordix openbus^atis & Mt Dj LitcrTcrtmsi f ». Ju*. 

Trinh.O- ., . - n _: 0 •E!ccmofin 3j & orattoncEleemoflnas commcnd* 
^ }i 'r_TkSr.cmfi fortiarias. rei«unio,.nu«io .i 
° n0n S?. c_ dam ComiVHr* S. Auxemium Afcb-t.ii, . vt habtr 

^fleiins fapim viftoriam contri d.nionem obt,- 

f U,t ;5SiC cxt-t vc fus quidam Annonym, ! veteris verfific«O r 

rIS) fic ^^ S nnoc4tio dcuoU nominis Saluatoris Iefu Chnfti , 
Sextum , dft ,n ^^ 0 "^pctita opitnlitio ab Angclo cufto- 
^ej Beatai Vi g' n ts ^ * * doc ^" ^ ud t iffini i qu in q ; f- cc 1 c fia ft iei 

f " 1;,C Tt.m co n fta«c « fnperflu-u, fic hic 

fcnpcores, "rncon^r yirginc ptura funt exempla 

^um vCrba Q Xd ^rumThcophili, dcquopratcraliwej^ 
£ F * S, A_« ftodS, ■ n Marhe - * c Aog* cuftoc, ^ 

"^K h« ftOriccmlibro fcxto contra GeLfi.m , fc SanftnsGo- 
UuVuc!aun» S ap-de** cc cnaneuu Euagruun hbro fa, 

^mW^ 

l^cfetfelidusccntexcndu^ i , 

wm eeftarum excropi , nbro quarto cap.a*. 

Ch.ifti.Onger.cmhl t rttom lcl - f At U_fi B m de In- 

p.An:onn^ap.d A^^ni 2 X § f 

«rnaticr.c^ crl >i . I - Gregor. Nazi ft ad Coloft. 

*dNemcf,um.D.Chryfoiom : h «5»^-^^^fi«»^* 
f ^ in>a S.Kilaticnis. 

lenumui.vita J ai.nwturp . »v tl * ■ Sl Jeremr©- 

^-AJib-1-aeSyBbol.adGathecun J^J^ffJK 
rc fhcodcctum .r, vita Maccdon.j, & tib. l ■ ^^ "P; , 
* riBii I Crecorium hb.i.dulc-s-csp. ip.&aiposmuirw. 

tau-m^ntSa^crun, ™^>^ ™£$^ 
pivb>noratifv.»tr.micitui] tu5 l n,m, S ^^^ftS 
p-utscoturn. Caucndumf 0 lum,ne qn S , ^hoccu mfanch»- 
L fupcrrtniofas cxremcnias mifceainoMt rronetSftu^jer 
faReW:--nfiisenin,odiofafe^^^^ 

£Uca tuu B. Clvceria Martyr ,ex cuius corporais esmujs vngtien- 
tum fuaniffimun.,ac falubcrriimim morbis Pirmibni p^J?*? 
tum flture rolcbat, qnadam vcrodie, ciun Ep>feopUs Pciutm m 
fcicntcrarqcntcum quoddam vafculum cmifier , Qucd M*gic« - 
ii iniftcrijsimpcnfi-m fucrat , contmno veinr tacn fiuwwrgue». 
u,quocircareui duigeRtiasjnc^iiicris Autiftc-s-j compem I 3 o 3 Compendij Mateficarum' i 

lud nefandis rebus fcrniiTcquo fublato, & akcro repofito, pro* 
n« v^unnum.vt. prius fluere cce P it,narratura N.cephoroUfc 

1 8 Normm.ihi Ecclcfia quoquc yetuft.ffimum .& mirx cfficaciari, 

eft c£* diatur bapnfmalts.m vtgiha Pau.w, & bo.uea* 
ftes confccmt fohta . Altera luftrahs finguhs ! ;o:n,n,cis mmo 
' 5 JSSS ctiofecraw. nominarim ad r armo^ ,mpet,tm reprn 
Si m & aha pericula aucrtenda , .am in iviu ante Alex.ndt, 
S TmVoSfempcr a cathoiicis on n.biK.niagnocuni uu- 

cn. oanncs r-iaconus Monafteri j , per aus af penionem a D«- 
ItombusUberar., hodie miraculum illud apucl ludos fepc rcno- 

%Jf: >"\"l:* mam exh ;bent rcmedium res ^ Cathohco nmfolita 
I'eomnm,exn.ienc orbiaiUres ,qna w 

^benc^ ucic impreuimU 

^ o umc^a.bu.bbc; «ur Vmccnri, Ponard.. Mjj joj 
IVmis Matthseus in 7 .recreta!.cum con.cciantiti a 1 ontihce A e- 

SSwarnm genera. itcm grana beneditta.cerc. beaedAttt 
h-T fedh&um» & panisbcnedictus . 

«cnS vt&oluni JpolWicmn . InitinmH.iang. fanct. I» 
inorincipio erat Verbum.vel Ffsimi ahcuius particula*» I 

t ol» m vfi m S & fcnbit hman. Coih, A Hornu.t q nofc 
» csmh. t^ll-ib, s hoc r?c- o 5 ^monemex Luergnmena puifum . S«d 
,„„ m i,-, tempoi.bLs ,not p . O D0rter.vt habca: dttas conditionei 

«cirum .. vt t 10 C remcdltim (it llCitlim, oportcL,> i 

^■'^•hxtal A-hoT, t Pnmacft,vt ? isv e ib.sn.lnl.upeiitii.ofia^ 
**"*■*■ fce^.vr fl ndcrct quis figu* colorivc h:;crarum,vel modo fe* 
Lu^ vclmatcrismcmbrans.vclattramcnLi. Sccuurla,vtreft4 
S;pcnrh.ntentio,vclut, fi pius verborum fcnfus oblcruetur, 

^odcc^ Ecdcfi * Catholk» 

f nS£ S is iclcdantur tonitruis bon.bardar„m)quam 

Se^« 
S^i^&nr, 

(nncih.mColonienfecap.J^.iamvcim.musaclexcn.p.a Liber Tertius^ 3*T 

.„. ff ,fl:,,,:a neq;fcmpc? bomine$ per'c« malcficijYJi- 
^ u 'J5u£ Ks r?i cand fimt pra dpL altera eft.pecc*- 
berari.tiii* *u mt -dicma ad hibcnris , maxime, fi ea non 

t„m ' j fi modicam fp-m j fofcmq; hahear,pro« 

** c " fBP w "num eS. fe#r*ftac*A!teca,vt tcnfto eft, rnaius 

bomim argn , _ _ anr or . T rerita peecata expiare , aut 

sccl m homm ^ & ^d innbus, paricnti^aJiarmrqrc 

P 3UCnn k r b r, . imo , (quod & Ccnriles uuellese- 

„ vt ,rum( eu - eft ^ ^ ^ & tolleiare, 

SlKSSl^nino adocrfc fbrtun* dcg^c . 

p E F I D E. 

quentia. Crn', aiuqui- _ 

formitslC, , . -^sr trfertToantiesNideriusfequcntia. Cun*, ait, qui- 

r^rv:,-, • ' : N : a icficu S me muocarct , vt qncndatn unmi-. 
^ 1 cum foum vita priuatcm 3 aut in co. porc iaderem 4- 

^Wl c Literfu!minis«clu 1 a«tai«omod«:Voc»i.ego 
« 3 a ilterulum ,i. dxrfconcmlqni mibi rcfpondir , 
±£-££g ;* n ::V neiitnim facctc poflet , babet , mqmrfcdem 
r~~ u. J nrer fc ficuo crucis munit, idcirco nonmcorfo- 
Siln ^cnnapatteiruauuni fuorum in campo, 6 hbct, e« 

noccrc r ef^K Alubr oi1um mftina Autmfra Malefiwm 

10 SE n ' n iinm immiUit , hic pofe. palam con- 

SSSiSH sanfi u m Dei s: cmiotcm, & Epifcopum.fe ahquid ef- 

£mt< :=: E ^J^v plnlofophos Mag.as P ref:,g,)S ^ ^ ^ 
«Upeatkmel *n imum roniiys T>. Antomnm p e imrbare,iecl A ^ 
oiRviniEolaboremhil per,iiuspr*ualcrenr,ee prolcccruntt* ... 
tama q ; cyi tun infidir t? r-a Ms ^iea arte qua fitz , vt pcr hat ( 
den : i :.. ;i .e comprobarenc , ma gnatn prorciiiom Chmtianorum 
inefle v irtutt m ■ "quibns t!lc tam 5Wua,t r. mo: potentes v n.br^qna* 
cxiftimabant, Sokm,I.«naimji , fiad tasd>rc£hr fniftemoEsdaee- 
te notuUTe, hunc r.on foiura r.ihit Udetc , ftdnead punfium ctn- 

!>f a dcm efeeir.p;;i 
Life. 3 . i 

fitu P.f-1 ii4 Compendlj Maleficaium : 

dem de m0n3 fterio fuo vatuerinc pertuibare . Vnde Epiphan» 
ttofi EbToncorum fcribir, quod non vaier .ncamam.s v« , vb, 

«iiirJ °Iiifcri.alum»fpcftra,q.w in quodam fnpe* 

emincnnsc t l>nr f U e,ofo cmi:cu:m , in quo refidcbanc 
Sua \ miq o ^SAlbafNyrnphas.,^ folcbant nocturnos 

Sa n .St.bu, fcpiffime in abdiu iia , & Uibtcrranea uu 
m m abduccre, » quibns fubinde fubrerranei murmiins f> 
fn ' quTct ian "ag tU s.nfo n ti U maudiri(« ? t 1 &p««rca«tt B | 
3 & scmitus hnminnm, & qmm.oquc muUnun con- 
% «,& vOcesdub.a aure «rfligcbaucnr . ^ ae caufa mag» 
fcbatoifrodia pvxgnanxlum mulicrum,& pam.nun.m ,r,ranc% ■ 

K5J3 uU« ( pnfr lV«ptum fi.ucri.rn u bnangclwrt, 
S enim tunc Fr.fij Sahclij, & Ai ij erronbus dcmcnt«0 cua- 
■ucrunt, ti m mhihim reda&.? funr - 

D E EAPTISMO, 

Ocethiftoria Ecckfiaftkn/Tn -idar? Armemxltegem, 
cum Chiifrianos IModcc.aui rcmpore vanji cladi- 
bu$,& danmi*:.ftccnfct,&( :re«nnum cjuidem inte ' 
cum, Ljto,& aititudine mok ftitlimiiin i*me nccandu 
mifluTct . Ripfimen vero Virginem recufantem illf 
obfeoni , & focias cius fasctimon.ales plnri^s cnidehflimc nc- 
£r mlSfil-r, mo« Vzi v.nd.cta confequura ciL . Innafir emm ctun 
, £m2,qua nianc dxmoniacc rdrebar^ mu,atacorpor»ngnr» 
£ po «3ti, mentis C mot*,dcntibu, fuas deuorabar carnes,c*tc 
quSne, q i. cius facta approbaranr, m.lites, AUg.ftratu 5 ,c£*lrJ 
?n Sorcm redaAi fim.i ,a dcfignabant, & ipfi m tues conucrf t 
llh Niccphorni ) vcl mcnte rantu.n abalicnat. ( vt crnfct M«J 
phraftes)tandcnibaptifm.lauacro abimi , ^««/"^J 
animz mcncifq; famtatcm recepenmr , . P !o illos ba ?l . Z anm£ 
hortanrc ad pcmtcntiam D.Crcgono Martyre.nou qu.dcrn ia« 
SSmurgcvtputantabqm fcoSi.lt. Nkephon, ftd » £vr&g 
J ^ctaphVt.ncquc hocm»luaiiuerat illwura vlla ar.c Mag* 
LlberTertms^ W 

fvt Snrctiruditmu.r) fed Deo uindidam per Angelos maloi 

Tirt*iwum Cafianiis,quem vocant alto nomine Magnottl 
, " Lm ducenti, eqmtum millibu, Syriini cep.t , & fimtima, v *«. 
*ES oSiw itaque form.dandus pctijt fibi vxoreni ifilg» * 
5 CS A rnW qmW audtfict efic pukhcrnmam ; . C hnil.a- t o» £ 
RCgl nr c e rvmb« S e X rerriru S> dcd 1 t. Itla poft aliquod tcm- E 
BU . lt *to fuo Caffano ed.dk inlucem parrum tantx delorm.ta- *u 
?m " marrtus nullo modo iHum veluri fuiim volncm agno- 
?' ' V Iu6d Srum vidererur . Vocat ad confil.um pr.mar.os, 
f firum fMtentii vaorem veluti adulteram, partum velut, ex 
I fSfceptum vlrimo fepplicio ad.udicat. Innocens mn- 
f d tf bc Sm fuam deplorans.ad preces contugtt, , .gnara . co- 
licr /ntcliatac bapmare , qucm pcpcrerat , data itll fa- 

aSmen vt ^flJ.tb«pd£o afiqui fpe^x fidrf v.ri 
^ mir.ncqua frius fieret . Mirares,vb. bapmatus eft 
VlU ' SriSiSS Vc formofi» apparuit , vt Rex tauta re rer- 
pUCr ^S nomen Deo dederit, & max.mum ChjW 
mtX fum mcrcmctitum . ldem narrat Pufi.» D. Anto- 
rC ' n \ fto t r o c.8. §. 9 . Veniamnsad rccentiorcs narra- 
ninusp.a-uttor- tit jc 3 r mfraculi plenam .. k«- 

S^SS^StSS^ tapdW a Deo mO* !SS 
"^S^— : imrerabarreguius , 

3£fa*deri« folidarum anium fpecicquas auros nuncupabat . 
GertStueu s ramones feuire/cccnfin Chy ftianum m vicmrt 
SSmVt. venit ille non fcgniter,* intellcort tepuh volun- 
SSgnum fronti eius inU hoc ^-M^ 
Mi & feuion fpccie fe infcrrc vidcbat folus Indns : Chtiihaiu* 
S^fiSS JSdenria,* dsmonum fibjla fc.uiebat aducn^ 
tunc corr.mode co loci Pachecus quidam H.lpanus , & fe foc um 
addiditChrmianoalteriin difcrimen . H.s cerncntibusTaroa. 
miracunga trepidabat vebemcntiusA exalbefcebatmctu, qttm, 
& pcr scrtm raptabatur ; id omncs vidcbant , & ipfmn qujckm 
Mxrentom , ge«ientemque , illos vhtlantcs , fib.Iantelq; excipic- 
bantauribus"i femel cum Indus poculum vinoplenjim manute- 
nerct, cn tibi vas in aera afferri,& vino vacuum reddi.mox vinmn 
1» illudcx altorefvindi, Sc fQtmidine plcnub Indum > jeitc vuitu» v 

* facicmq. ■ 1*6 Compchdij Mal bficamm . ' 

facicmo; coonerire tcmht , nc horrenda illa fpt ftra in oculos ity 
currant fic tcfio facicm, non remotis yeftibus , mhilommus erc- 
fanMfi os ir.fercbant, vt cbftructofpintu fauces praiocarentita^ 
dcm C hi iiusni , qui contmne intcrea J -cum orarant , ftatwrein 
,rUm Arii rmam eum dcduccrc, vr *i jaJuranlauacrotipg^ 
Uir 1 edere fc comites vi-x plurcs tfeceuns lndi , icu ^eopaui- 
di, vt adFtintipcm baptizr.iumn.propius3Ccectre non aiidctet.; 
icieruqtlimnJ omoes, ad itcrimpedi.um, 6. p,rtra,rum, ibih^ 
ftcs humaci pencris nitcba ntur abriperc m at i cm , vt pracipit* 
rcrt fcdillcv-alidavcccChrifiianosorabat.vL jnumadiimarenr, 
accuticumt . & in niirimm agn cn fumv. , i c -u-cnnra mctu m, 
dts recepcre,* tmrentcsenm hmil u^u^ , t .uums iuisa!: lg a- 
«ermtt/ato; ita n Vrih.m fiipantcs finu.1 ....... : :y.nt , manu trei 

ultccs vrzCs -ucmcs, mmouam inurmihis pro ibcranone, & la, 
h»rc nrifeii wuibus; Ne fic quidemomni moleim Irtieri procti, 
fereifapiusiiiun terraaffhxerehoftes. 8 mviicuimc-amacc iui 
aff-nfu ,vp n snitus dcusie in aera voh-*.. • - .m , <s - uutu-tcnf ; 
lium.cxiorfc.unt. Yt umum Anxenm n. b. 3 uiuUn conmt^ 
1 hi iflisni qt.otquot in oppicioeiant com.encn nt, it» omnescrafl 
rebat crebro grandine dc tc6o lapkic» c;uki , & aucicbam sj os 
iantes , claniantefqiie l ^an oives , (olen nc dlud , quo fu.ein md» 
^rtemiactff.Te ) Ku,b;n,Hu,ferocitcr,&crc-luoccru- ; rc-n ! ge. 

irmari m Mortcrn dctmcnes mtentab:,n , niii vohmtateni b-p- 
tifmi ? bi iccrct , coutra C hi ittiani J .-eum oblrcr abant , ne dam.o- 
n c« pcrmiricre^ctcpra ccrpcns vita irdo ammavittm in rccir 
re " Ghfccme riuude Saxco imbie tcmj.<um pet:crc,mi q-.na tra- 
nmuuni erat , lmchariftia ncn aifcruabatur, aicbanr nonnullute 
arrc vV t cP'-m, nefcio ouos humbuJamcs audmmcvbi tcmpmm 
amriim cft. & cum lndo mgrtili cittcn, cctr.cbst hidns DanM» 
hCS rembdi fpeaejcd czpire dcorium in tcrram fpc6antes,pal» 
bus furrefi». Cumqne frarcr Ioannes ordims Beatar karut V» 
S„i pararct cu.n baptizare , ncn vifi vlh < hriftianorom dxmo- 
»cs, in cmnium ocnlis Indcm c. i r imit,fi; hollimt m a tum 5 & «- 
pite deorfnm, vt ipfi crant ftacuunr. Chnftiam vmc fidc trct.ai a 
^ oce . lefu Chrihe adinna nos jncJamantes Indum «tonju^ 
r ctcntantibus..& inicfta ccllocics faciafiola.aqua lufira:. Jptr 
Et.nt attamcn adhuc in tcmplo 0 bi!a,ircn;,tufou e audiebantur. 
Tamaracunpa ramcncs ccrncbat , & toisphis frequenter «de- 
batnr,ade6 ut, 2c piieum, qnem obtendcbat ocuhs ei ru g 
& in facicm ab ijs cc-nfimcbatm fuJma fctr.da , , hec nofie accidc 
iunt . Orto-snauc MoSachus facns ueftibus mdmtur, ut incruca. Liber Tcrtius ; P*? , 

(frrif ricrificium, uixmiflam inc*p=rat , ccfTirnnt fvbilla , 
tum ofterat Uc rmc mm ^ dcfi : tlB< j U s uexari : PeraSo fccrifi- 

gctccptd fidc^g 7 po« nCj fol um ffeefent p^rcalum 

fenr, exf«* i uc . . q »• i « r , qi: at erue pcr Ten> 

| lBm rSSsfmS ut uid« fc tmmunem,& uiaorem domtim 

ptifmi fuit . -> CrmPis a TVmofie ob fef- 

P inBtmgoAuno HP • mfi fiar Chri- 

f^huic ^««^ ^dbapXumW^ ncde 
ft,ana, cum ^annuerer^ «w ch £ ftiansu diccns,haaehu S 

fequetin, ^^m^CShi es coniunfia , & ntmcme 
tantafamihantate tanto .cmpoie ™« j r aiiie,nec fennetv 

defcris» nen abibtaprote&o , inulta ^^^!^ ^ 0;tlb lK r6 
ri *f*fe carillo, ,»no ^^^^ capilSs,* arun 
twn fummo mane dc P ^f'""ar ea ftaude Sbi ndiutm puta- 

r r t Infit ab omnibus damoms molefhjs irffmtmls . H»c 
■ S£S£SSSSS. littcrH lapoucnfibus iffius ann, s addtt 

^cSari; Infiila gcnfili adolefeentnto iS.annorum fe 

f ,1 1 m r & oer montes in loca kbdttiffima dcducebat , deti- 

feUtisadoraret, aliaquc fcriptione indigfia facerets Adolofceni 
i f KWrmferantas moleftias i capitali genens hnmani hefte 
£ «r an5 m 'profu?ium nabuk ad Fcckfiam , doftnnat» 

uinfius cft, de cxtcro nbnquam a tartareo illo canc dincxatus 

Cl Bun^i circa annum i quidam Ancillam habebat d*moni 
familiarem , nam dxmon ad eam acccdcns uulpis hgura ™f iu \* 
nocnbusdomoeducebar,uerum per baprifmnm futcepta nae,a» 
hocfpcfirobbcraraeft. 

. Fuit anno 1585. Monachij m Bauaria qmdam adolelceni 111- 
ilius Uiginti duosannos natus , communi omniunv pjatnlanonc 
in Aula Cymnafij lcfuitamm baptbatnsj huk miras fepe uemon 
infttuxitjiifidias,& qmi magis urgebat illcbaptifmum , eouic 

0 impu- B*ndui 32-8- C om perid i j Mal e fi ca r u m . 

ftnpugnablt uehementius : Ntidum pene de no&c eiecitexccdji 
bus, interdum criam fauces iUi premcre, nonnunqiuiii eum uifi s ( 
fpe&rifq, terrerc , vc de mente ilU dei jceret , confueuit . Vulttn 
<t;rrrioiii5 adeo fcedi , vt negarct adolefcens parem fibi vll um vi- 
deriijs snugioibus cruciatum . Pridie cius dici , quohaptifmatg 
lufhundus cr.it, qtioniam eo demum dic dc Viitoria dxnionii 
£gehatur 3 multo eum vehementuis inuidus hoflis exercuk , ita vt 
|s,ne a pHiribus qufdem contincri loco poifcc : vt antem vi baptif- 
matis L hriiti membrum cffictus eft , contmno frafhis , debilfU. 
tulluiv-Uiittjemon. 

D E C O N F E S -S I O N E . 

ExempU . 

N Valk quadam Cifalpina Picecefis Noutrienfis 
ueftituebatur puella fcnfibus, fed vt vmbrarum 
fpecins , quas fibi viderc vidcbatur , reddcbatut 
attonita , ac fimilis Jhipetiti ■ Verfabatur in vlti- 
mis finibus huiusdequa loquimur vallis , mtilicr 
Vcratrix, ik Saga,qux carminibusprofltebarurfa 
nstre , qu:r apud ahos infiuubiliacffcnr, magni adeam coucurfiw 
hommum confilij gratia, & auxilij,& quamqtum a Sacerdotibus 
& fcclusOltenderent, tamen illis abcuntibusadolefccntuljegeni- 
trix, affc&umatcrnofiliam mittit, confulitq; muHercuUm dc 
bris,8c remcdium petit laboranti . Tum Maga; adducitepueHam 
ad Sacerddtes,& ab ijs petite epem: Patcr, & mater filiam addu- 
cuntitincrc ofto milliarum,idetn exponunt.ac rcfponfum Verie- 
ficst , vtramq; adhibita pcccatorum confeffione , facro fe Chriftl 
corpore communiri prxcipiuntur , quo facro raclius fe habuif 
adolefcentula . 
, Circa annum i t9r. Mufiponti in I otharingia puererat, nobi- 
timagispollens genercquam domo opulcnta eompingitur m 
Aulam parentum iufili a Gymiufio abftrac"his , fed mobilicate iu- 
genij, cum recttfaret, defiderium ptioris vit.c , ftatuit intercalo- 
ncs vcrfari potius in caftris , irer ingrefTo atra viri fpecics occurrit 
jn fcrica veftc, qni interrogans caufam triftitiz , polliceturreme- 
dium . Veruin vbi ego te adiuuero,quid mihi crit premi_)?at puer, 
fi toturn, ait, mc exaiSeris, ue tcrtincium quidem reperies, fubijt 
altcr, da te mihi modo: nulla tibi cu niditas fruftra erit,exiftanw 
ujt puer fcia fe^tiuin.expeti, poiluUt teinpus.deliberandi ,iUc 
LJbcr Tertios I £ 

Ufntra onertt promims ingenribus , vt vel pucro" tanta hai vani- 
USentia mira eiTet,fuipe<aare «rpit.nurn in figura homims lati- 
1 t Cacodsemon . Mox cum raotus tomm cius corpus efflMW 
tar ^,- firnftrum pedem animaduertit cum biffida vngula, ae de« 
? ftatim corruir,& leiuni ingcmmans , crucisiiguoarmas 
g^T c 'm,& eodem tcmporc fjma fpecics euanuit . Tcmo poft die 
S Lsrcuerrenti cadcm fe oriert imago , & proditur pedis eadc 
vra Oasrcnti vtrum capuim eiTet confilium.Rcfpon. puer,fibi 
rnminoopus non eife, rogacus quo irer, Vrbem nommamt, tura 
irmonameeius peacs crurnenam iac»t fonantem, m qua tngm- 
S nuadra-intave flandrici nummisrci/.fTicut ignis ProbaattJ m 
«niLrcm ia lintcopcrnkiaJcro tradidit , cuicunquc iubita morte 
Kndcad.iit confiliaad tiirpes libidincs, & admonira.ab vfu 
SLbencdicta, 5c ab adoranoneconfccrat* hoftfe ( quam con- 
SmKfl pUcentulam appellabat) abilinendi . Easn bufphemia 
£n auerfatur pucr auimo pio, fimulq; vcrewr, ne obtorto collo 
flraneuictur a Mouftro,falurarera cruccm imprunit pecion, lta- 
SmSv ma*no impetu ailiditur ad tcrram.nec nifi poft iemihcram 
5K ' Mox matn reddkus, ac fcholx : & facraconfcffionc ex- 
putus ,c laquco venitutium, rnctuq; ereptum efleieDiumaope 

^Acripe Veruftiora exempla . Nawgantipm e Phorrea atftuario hcAo. 
tempore in Flandriam ncgotiatiouis caufa,tanta lubortaeir verv 
torum vis , vt velis , malo arracnrifqi rnptis, nauiq; Itedemter tu- ^ ort 
mentes vndas ia&ata , certiffimam morrem cunwi expccrarent . * 
Kauta, tantam, ramquc infoliram acris iuckmcntiam co tempOi 
r is acmiratusffubcrat cnim arftiufj falftitiu cum id non fixerum, 
lt& malonim dxu,cnu,qni bominibus fcraper funt mteiu, mhdijs 
magms rribuerct , damonbus rcddita eft ex irna naui JfuSeris ie 
Bjifcrc incufantis, quod kicubodzmoni huroana fub effigie , qui 
cumpermultos antc annos habuiflct confuetudinem , lam tum 
fnilTct coiumiita. & ib co Uibafta . Maricgo celerms fetradcn- 
dam . vt pereunte ipfa , qux rantiinimincnus mali cauiam pra- 
|titi&t,cxteril>ei beiiiqnitatc permanerent incolumcsj .Accedcns 
ad lachrvmanrcm fccmniam.itibcntc nauKulario Saccrdo», eius 
atqj cccctorum falutieonfulendi caufa,crimen iam palam fatcu- 
tem, horrc-ndum fcelus, vehementer alroex peftore , fufpinjs m- 
*cibus,pailitentemqiic faeti, piecft hortatus, nc fibi decfier,cut 
certocognofcciet numinis fauorcm adcflc,crknina !achiymis,ac 
afflimi peenitudine dclcri . Tam Diifercntis Dci cicmenuam zap 
Ma mottalcs . vt altiu$> vcl iu maloium profundum lap.os,reici- 
- ■ *• - T: pitcenta^ 3 3 o Compendi j Maleficarom : 

teifcentts nonnunquam admaiorem longe.quam antehabaifc*J 
vnouam "ratiam,recipiant . Mediapi) Sacerdotis adhortatione 
eummulns fufpicijs muher admiflbnifacinus dcploraret, amctis 
vifaett atra nubese nauis fentina profihjMe,mgennq; fono.flaa^ 
ma , fnmo > atquc fcetore fe fe deiectffe m mare , & mde fedattMg 

cftccehim. . r „sr„+\. n „ j- 

LiK.-mi- PetrtIS venerabtlis Abbas Cluniacenfis cum narraflcthorrcnda 
"<"'■ ^ Monachi eumfdam vexationcm, neque eam oranone & aqu*to 
ftrahs afperfione tolli potuiflc,grau,tcr.& vcre fubumgtt . Sedne 
mirenfraliquis benedfe* aqu, afperfione ZVmoncm uon bm 
£m, agnofcat tabc mteritus latente , vngncura extcrius exfaib« 
Shi profi cere pofle : tabem autem voco lcthalc peccatum , quod 
m 1 anLiminterioribasquibr.(hberiatu e! -.t J ni:J,us «KnajSi** 
Eenti percepto ci prodcfle poterit , hortatus .llum ad conief. 
fienem peccatorum Abbas factcndam , poflquam comeflus eft, 
vexatioprorfus dclljt. c+*~A~* 
tib.t.nti- Karrat Coefaiius , Bonnx qucndam pclfimae vttx Sa«rdotcm, 
^"^laaueo diebus fuis fincm impofuiflej eo mortuo Conaibmamp*. 
nitcntw defiderio Monaflerium ingrcflum , fcd Dc, permiffiooi 
Sbmcnbo darmone , fcpius ad flsgitium importune folhcitatam, 
crncis fi<mo , & aquz bencdifiac afperficne rcpuhfic , ied cui« 
diiflet Anselica falutationc druote recirata, longuis veliufag* 
ta iftum tu«iuc, neque adhuc dum finis , donccpurc omnibtisTi- 
tx maculis con feffione expurgatis abijt importnnus pioat Sj nun. 

cuam rcditurus . . r i_. j_ 

Eadcm peratfa,I eodicnfem quendam mo:eftiflim, fuccubid?- 
** f %™- ^onis hidificationtbus tettarnr ereptum. Subuamus rccentM 
? Smpmm. InAufiriaannoiypi.VirnobiSismagnoquodam, 
aS ■ & fcrori proximo amore dctinebatur , vt nullum cuisncquch» 
«£" m anis,neque Dminis admoaitis faccrct finem ,«a vefano com- 
Sea ignctota torrebantur pracord ia : hac rationc furere dcfi 
terrore Diuimtus incuflb . I.euicula correprus tebrt aun » ret 
SSiefio affUus.anre fe uidere utfus eft 
fubtcfiomqueequum iene flagrantem j tum Rhcdar us intomq 

nthtl terrtbilius mortalium timori eft . Qmd ctfe J 
confcendis currtim mentis tuis dign.irr ? homi.t ^J 0 ^ 
fcore defixns^tadem recepto animo, cornptir gladmn kfiog» 
aimum , vibratq: vr fttbneniatur tnrenm m.-gna voce ciorncmg 
vocansr trepidi accurrunr ftmul, , domufq; tota fopore di» 
qiun etiara excitati vicini , uomiulh qu*rcntes clamons" ^ LiberTertiuS. 

^irtde pratexentes impofitum foiffc aoribtts, oralifq; forniidme 
•ff" a i d* s verum cum fremeret adjiue efie m tonfpeflu, nec fim- 
«tur metus , infinuaret fe potius m peciora ahorum, mtempefta ^ _ 
uirnofle itarad Sacerdotes , mimmtur dno qui luftrah aqua 
S; s figno , & in ccr* cotrfecrat* imagine Agni, timorem rantt- 
fe«kniunr,duni affirmaret zger nanonem difceffifle in prxfens 
inaci vultu, fameque itx tnanifeftum, detcflis deinde pcccatis, 
«mi ncrindc amorcquam trifti anirr.um rerrore hberauic . 
PSodem temporc in Eauaria Mulier arumnofajquitare naturx, 
«auitate srrumtut implorato Darmonc fefc ilh deuouit,vc 
S ferret,& tum quidem non fenfit prsfeneem, verum ra pore- 
E vt rcdijc ex mctrore , dedit pccnasiafli vcrbi , terroribu, 
S fSntum pauida , fed & verbcribus tunfa , vt etiam ab adttu 
« n %li proh 1 berctur )V ir g arum,quas fola ipfa confpiciebat mten- 
n crn rem narraflet Matrona- cu:dam,adductaad Sacerdotein, 
Ib co confcffionc putgara , omnimojcftia hberata eit , cerea cx- 
lrfisa°r i imaqincad colhim appenfa. _ 
•idcmremcdiumahcrifuit codcm moibo laboranti . \otum ^ihm* 
aha vireimtans , & monafticam vitam , cum incaf us nuptijs mu- ftpcri> * 
rarat propinquoriim inipulfunon impune , ncmpc conumfla eft w. 
cvm viro nequam,neque dcferebatnr vnquam ab angore confcie- 
ttz ita mifere viucbat , ctim affliflaretur abquando his curis , & 
careV nio,domo eeteditur, mox da-monem cum mgenn tcr- 
rore confpicit, fugatq, obkfia ciuce, fed conftftim tamen , uon 
fecus acfurijs ifla.quoduis facinus immane meditatur; mtermi- 
cabatin hh tcntbris aliouid lucis confugieiiti ad prcces.vtad or- 
tum folisnebula, timor abfccilitjubito cogitatio confeffioats, & 
recovdf tio fidei\ ioiat«T,nimirum hoc fcn.inanum mah } cutn ac- 
ceffiflet ad xdem.tnultomagis cum prorumpere conarctur adSa- 
cerdotcm d ccnfeffionibus retrahcbatur, gnafi manu imefra,do- 
ncc tandem aliorum amulio exemplccj; , fe ipfam, & malum d*p 
roonemvicit. 

DE CONFIRMATIONE. J ~ 

Libro a, 
. , Ajpttm. t. 

SCribitCantipratenfis his vcrbis . VcncrabilisBonifacini qno- J7 .p.». 
dam L?ufanenfis Epifcopns,mc audicnte talc quid rccitauit, 
Eiatift^uad^m ViliaCacusqujdam , qui Vaccas totius villxia 

Tt a pa* . Corapendij Maleficaruril I 

fckfcuis cnftodiebat,rcpelIebat a fmgibus,& ad cetta loca pafctnt 
vberiora dncebat,& quod maioi is entt prodigif, colores, & ftat« 
fingularnm Vaccarum fpecialiter d ; f:crncbat. V.g. fi vaccamta- 
f is , & tabs coloris periuiiles ab eo , fine diffictiltatc Vaccam tav 
lem tibi .ipprehenf&m iu cornibus obtuliikt . A<\ loatni ctim qui- 
dam r pifcopus aduemflet, & de Cxco audmiffe: taiia, & probaf. 
fet , qusfiuitab co,fi confirmationis Sacranientum ab Hpifcopo 
acccpifet J 3ti!le,non,inquit:Ntiliafac : taniorat:pifcopiisC3cc«ni 
confirmAuit, Sc mox ab eo Vaccarum diferctio, & coguitio parti- 
cularis eft ablaca, quoniam Daunonum operatione, 8e miniiiGri# 
frecsebat. 

DE EVCHARISTIA/ 
Excmpla . 

. ^"rr^l^ F.inis Frofper. Noftris qnoqne temporibtls, inquir, 
temp.e^. |t| fj|f)jj^ a-cdam luuencnli Araba natione, ancillarDciha- 
bitum gcfrani, cum in balneolauans , ';,m:!acrnni 
quoddam Veneris itrpudice afpiceret, & feipfam, 
ciqi fe confimilans , domicilinm ie Diabclo prat- 
buit : itatim ille leo, quirugicr^ circuit, qttem qaz 
rebat ,inucnit , meatus igitur guttuns eius occupass , nttlltimci- 
bnm .nollumqj potum txaijcicns per fcptitaginra ferme dies,to- 
tidemque noctes icitmium fibi Diabo!us cx captopoflelibquc va- 
fe exhibuit . Hoc raonftnim parcntcs ptteilx pbft tot dscrnm fpa- 
cia aufcrri poffc fpcrantcs dum mge malum vltcritis tolcrare acm 
poflcnt , fimnl cum filia fcfe iugciTerunt Sacerdoti , qua: a£a erat 
fidciitcr rarimantcj . Koc tantttm puclla farcbatnr , auem quao* 
ism noclis mcdioapparcrc , quc (ibi in osncfcio qr.id infunde- 
ret: Stupor timc ineratcunclis , videre ptiellam nullis indicijs 
diuturni iciimij fcedatam , nullo pallorc, feu tabc , vc! deWitate 
confcfiam , qtiir,potins robuftsm fticco vtfccrnm , moleo; mem- 
bromm . Cumq-, incredibiba viderenturquas dicebantnr, lubicQ! ; 
connlio in Mons(leriopuclIarnm,in qno .KeliqiusSanftiStcpha-y 
m fits funt : Saccrdos pttcIUm fimul cum Pnrpofito eoniiy.encla- 
uit , illic primo rantuin dic apparmffe lilam aucm atferuit, fibiq; 
increpafie, quCdncn; fame, ficq-, fiti cotijptilfa illum appeteret 
Jocum ,qtio fibiaccrdercnon liccrcr, per duas fanc hcbdomadat 
iiihil cibi , vc! potus fumcns in monaiterio manfit. Accidit an- 
«cm , vt quiptH5 dccimus Dommi illticeftcra dies, afccndentc 

oobifcum 
LiberTertlus: 33? 

Sobifcnm Saeerdote , vt matutmum illic ftari ficiam foli jto offc^ 
Srar PiieUam Przpofitusad altare perduxit , eo iflceflu, & h~- 
b u^ 

„T\'c fcd vr fe illaproitrauit altari , clamorc flctus fm viinctis 

1,,,-innnmi'o- pera%> itaq; facrificio, cum eadem mttf 
KS$£3£ corporis Domini tUtoj. a facca o 
k p rci P cretfcmihoramanden S ,traiiccrc non 
SSato , dc quo dicit Apoftolus qu.r tonfonan .a Chnftiad 
Kf&itcrum. NonpoteftiscalicemDomm.b.bere ,& Dx- 
Worum Manuigiturfacicm einsfttote Sacerdot c n6 
Xum proijcerer/quodamDiacono fuggeftunieft, rtcahcem 
SreSturi eius Pontifex appl -caret quod vt factum eft , 
SE illum , qucm diabolus obfxderat Saluarons .m- 
™rio rel qutt , Sacramenmm , quod ore geftabat pttn f a udcjfcc- 
KfoSanf^utiffc pnclla Jlamauit: 
Soriam Dci,quod poft oftoginta,* duos d.cs, dubolo cxpm 
r r^^lH^i-norcftate fucriterntainimici. 
fo;pucnaticpoccii^uc. \ A.rhrofii adD.Eenurdumad 

Mediolam in Ecclefia Sanct. Ambrori j , 30 ^ M vk , 

,, lAa f u ; t nmiicr mult s anms obfcOa , hcq derormata , vtMui 
ft 1 ronfemina vidcrctur . Conucrfus ad populum u. fyt om- 

L t«i"ri , aufpicams , quotics de more f acro falutaicm nouiarn 
KSba"oUsad muHerem «juoque conuerfus,codem figno cm- 
T edito & fpirttum nequam Athkta fortis impugnat . ExpIcjW 
^morftiL Dominlca, efficacius hoftcm 
fiquidem cahcis facrum Dominicorpusjmpooens.talial^ucba 
tur . Adefr iUcqui pro noftra fal ute pa Aurus, nuu C ait.P. wce£ 
^ieijcktur foras . Hoc iUud eorpus, quod dc cor po« \ .rgi- 
»» fnmpwm cft , qnod in ftipite crucis cxrcnfum eft . : qnod a u- 
mulo iacuir,quod de morte rcfutrex,t,q«od yidentibm drfcnmhj 
afccndirmcrrh.m. Jnhuiusergo Maicftam ternb.h potcftate 
t.bi fpiritus mali^ne prscipio, vt abhac crcatura euis egredicos, 
contmgerc iam demccps ,nen pnefomas. Cumqj eam inmtus 
deferens,& manere vltra non valens attrocius affhftaret ,tam ma- 
gnam iram , quam modicum tempus habens, redienspatcr san- 
fiM ad altarc, fraflionem hoftisc falutaris rite compleuit, ditturfc. 
dendamq; populo pacem miniftro dedit,k conteihm pax, K w 
lwintcgra rcddiumulicri. Hactcnus Culielmus Abbai,ioco 
«itato.. • 

Xoanscl Bflgici» 5 54 Ccffipcncilj Maleficaruft. 

Ioannes Molmetus defcribit moleft.mmain jrmltorunrera» 
rnm yexationem,quam proptcr vnius, qu* qiu dxmoms fuccub* 
foerat,peccacum,in Innocentesvirg.nes foc.as eius Que. cetenfc, 
^nsSaVhanxperm.uerat. Cum enim Eecaims Cairxracenf», 
vir docms , & probus, vnd cum al.is Exorc.fl .s accederet ,peracta 
facra coinmumone v.u.ficam hoftiamoon ierem , luoito Dzrrion 
exclamabat. Ah fatisprobe arman accedins ? pancm r.e fllum 
fumpfiftis? quem panem, ais , improbc? inrcrc « «* 

hil eft aJiuiquam p*nis mancto m hoc corpore obfeflo.fed : fi vt 
nos crcdimusverum eft corpus Icfu Chnfti Saluatons noftri , 
faoo coofeftim fugercex hoc corpore, necvilam eiamplms mole. 
ftr m exhibeas . Quo difioCrem miram)Energ;micna, v e mag no 
kiuta uifte mokife, conteihm rdpirare, & ^ra voce efum vo- 
C are ccepir, quod idem omnes faciebant cstcra , quando i. irao» 
neexnulfo liber^bantur . . . . .,.»') 

Hmc fimile noftris temporibus Laodmum Bdg-a acadi^taa, 
ftoruntCalmmft^quon.m aderant omSra nn lun, trcmunt,* 
L m rHmtur.B.Auxcntiu 5) Abbasdifc.puUimliabebatnom 1 neE»a| 
fiHum,hnncd.xmonesadedmalemu!aarm ? t,vtprocxam m i,co2 
pore toro faucius, & confrafius ad Anxennum dclatus currn fue- 
nt. Abbas inffit cum furgere , & vcnerandi.m corpus , & viuifi- 
c mfan-uinem Lomin. noftn IefuChnih iumerc , & ftat.m k- 
.erti ad?ocom fuutu; abi jt , nec amplms tcntator eum aggrcfl* 

Superaromnem admirationem qucd de Gmdone de lachit 
t*'"";* m-morat Bernardi.s luxemburgus . Huacm LpitcopatuLnafr 

i oopulo haberetur, fcpultus imt itaq; houor.hce . roftmom* 
cemsteftimonmlnqmfitoresdeprta 

ouare de confilio Ep.fcopi>& aliorum prudentum i afleflo rom ftg 

tcnnam tulerunt, cadauer exhumandum, & con -burendum : E 

humatur aftante populo ; & ofla prohcnmtur nugnem r fcd eccc 

tibi ftatim , il!a dxmoues (qui a nonnnlbs cernebai tui ) « ro>» 

eleuanr, & in aere fufpcnfa tcnent , mde nata poptd ma g>»j 

ESamant,occidantur Epifcopus,* Mon«h, q«. ftimn 

re fancti viri ofta comburereconat» funt -^«fl-rr^. Leus 

fibinonplacere demonftrat. Ext.muit Ep.fcopus.fed Inqum 

toreseum adhortat. fimt, vt ad miffam cekbrandam Tcaag 

xct, Deum po:ius mitaculum facrurum , quam ndei canfam 

Soenculo^verfari. M.ffafuit ^.Vk&w*^** 
cJpoxisEonimic.cIeuationcm J d 3S »ou:*clamareinaera^i' | LiberTcmus: 335 ^ > 

n fSuido de Lacha,nos dcfcndimus te quantum potuimns, u £?bu 
n f ' So p us non poffiimus , qtfa adeft' maior nob.s 3 contdtim 
# * m r«id«unt,& «£ndk> in cineres rcd.cla fhettn* . H . 
ofla * m« Vlartyr , qni texnk Hiftoriam namganoms C mumm m 
« SS Indiarum trafiatu , teftatur , comtrame miracu- 
0C Se ■ quod fi Eucharifti*Sacram«itam per Chnfttanos al,- 
1U ro locabatur,continuo d*mones obmutetcebant . _ 
cub ,col!ocau , cxfarius CiftercienSs cmus bxt uh ^ 

AntC £ TcmpTre ■ illo , quando manifeftari ccepcrunt hxre- 
^Xccnfiquidam maligm virtute diaboUca fuftiki , qftsda ■ 
? A na Z ■ porrenta oitenderunt,quibus, & eafdem hsrefcs ro- 
*Kemnt,multo S ndelium in fide fubuerterunt: fupcr aquas 
SSerunt, & «on funt fubmcrfi. Cernens hoc facerdos qui- 
^abolaucr" ^ & ^ Rdigioflls> f c j e ns vera fignaeUm fal - 

i??nKina efle non pofle , corpus Domini cum pixide ad flumen , 
^ - Snomilis fuas oftenfuri erant uirtutes,depoitauMixitQ} ui 
&ilria omnium: Adinro te Diabole.per eum quenf m mambu* 
- 21 ™ ue n hoc flummead huius populi fcbuerfionem pcr hos 
' Tl mes tantas exerceas phamafia. * poft h*c vctba , llhs fuper 
h ° w flum inis ambulantibus, vt prius, faccrdos turbatus, corpus 
vndas rtum pro j ec i t . Mira Chrifti potent,a,mox eniro, 

V f SSft i qnaii pUimbum defcendcntes in protundum, 
P fCll M merfi i Pm s vemcumSacramentoftatimab Angclis fu- 
faU S ^ ^dcns "acerdos hsc omnia.de miraculo quidcm exuU 
M,,ir fed de iaflnra facramenti doUnt , totara vero noflem m la- 
S§1 tranficm i mane Pixidera cura Sacrameuto rc- 

^Thouus Brabantinus vulgo vocatus a Cantipatro codcm fecit- 
lo v ixit anno i«i. Pradicante inqnit,™ Theutoma Magiftro 
cWdo contra Lrcticos , & ab eifdem felid morte pcrempto ; 
hxreticusquidamfeduetus a dsmombus,fratrem qucno^m orclt- 
prsdicatorum ad harefim inuirabat,quem cum vidiflet lnitan 
tiffimerenitentem, dixit fratri , pertiaax es valde 111 fide tna , nec 
tamen de hac,nifi pcr fcripta quaidam aliqnidcertms mipemui , 
crcdcreantem fi vrllesdiftismeis Cbriftiim tibi, & Matrem eius , 
& fmctosoculatafidc monftrarem : Mox ille illufionem D*mo- 
num fiifpiatus.volens timcn probare,quid cflet, non immento , 
iriqtiit , tibi nimc credcrcm fi promifla duceres ad effv&um . Cja- 
uifus hxrctictis , diem fratn ftatuit , frarer verd Pixidem cum Sa- 
«amentocoi poris Chrifti clamfccum fub cappa portauit . pu- 
r - xit 3 3 s Compendij Makficatiim. 

ha-rericufcin fpccu cumfdam montis inampln» 
„t crgo fr« em hz etic iu in p rehlccbat>uec mora , v b; 

valde palatmribqu^ c a.it viderunt Trouos pofi. 

111 HliCr r l ' C To p "HUn o ^ubu, fedcbat Re* ful*vc , 0i 

r^f^W & u Seuni Regma fcreno vulcu pnkterm«> 
fco circundattis,, & um* » ^ fi patmr ^ 

& ex vcraqiic parte &u a , ^ omUiDJR ^n g eIoruin* |j 
„d velut Apoi ok aha n , mnW5 , qi!aro dasnwi * 

•mnes hice ^&rcrinis , cadcus ■ m facieo, ad^ 

Sto fictir^ tanro fpcdtacule v* 

lamt^iCtiii. aa.ttm ndeasi couiH-rfui kerencus , quarc 

h,n:r^croUupuit,&mox^ ^ Jora , 

fa^Djjfib» ^gfcEK fccrcta fufcipies -Ainc fra^ 
K^TXSE S Rc"E « Matcr Cbr.fri.ecce fii WS t f s, qitcfl 

mts uoce , totumilhm - - tJfl! dudove f il0 a< j 

^'^-^ C,K !^; "Sooucrfusergo h*rctic«J| 
monns «™™ c »™T™Zl afturiaDtftupefadui cx ? ;uu; . 
^SSfSiS SiS uerbisuarSum . Puir i„ A! P ^ 
Acctpcaiuia i rci ™ Dro busante annos qmndecmJl 

wm f om°pusad «grot ^ s uslllcabc fllt .uiderctqj fcnou 
Euchanftiam dufc rc ; ci>m lon, pe dibt. S po^ pe imnire,affi$ 

? M ■STSm hrift. corpus pfcim iudutai 
dit equ«m , ^Hoq,la tt ^ um nt0 citills accclerans^ 

nonmml prou^flet j<>- ^ per « a . ec adfpccracuhim qaodm 
ftenderet uuntatin , ik kci m per i ^ ft n . 

duAuspariut »« e ^f^^ C p 0r e in altiffimoinonmcfj 
una cum comite c< ererri, 8. hi curtc. 1 iffi pbmc i es erat at- 
cumiK ftatui,ib. ^^^^Sulq; honcndis c.rcuin- 

cinfia, in medro choros mnnm ros , ac im «g. 

aicbanturetiam concentns qu^ be o.u 1 di r , sd eUnearoc- 

dcniq. adcrant^qu, ammos hon . wim wcundi £ 

ri S tc»\=re poffcut,& duked.nc -p. .u .o^ n »»» doi ^ rfo. 

©bftupcftcuisremiprouiafim^ extrafcpofi^ Liber Tertius". 537 

.licijo d ofterrc. In ahfl <P£^ ^fi^ ornat a , accede- 

ff ^lira pf ofemtntt» fc humi cunfi i, qui aderant b,n., qua- 
bant ad tam P ro " ""!* ■ . & hunl i fc proftcrnentes eam cole- 

w nr,v»r» m " n "f & minjftris plurimis cinflam patantf 

tlleMatremChn ^ ^^imqucfpeara efe ahoqum co 
cabatur vllas P T * l $"l'"* jp it ur feciim quid illi dono daret, 

«iftimanit ^f^Z n fflodmB fuppl icis, arculani, m 

fiii corpiw, ^^.'I 1 ^ cacramentum e collo detractam m gre- 
*aerarA«guftiffimi^Sacraroem«me omQia; 

mio muli«n «W^J^ & P«fti gijs fe 
viam duflus didicit , lc m ' ni JV f dem fedcs reuerfos , reffl 

ccmpciuet , toga...t prcsbytoros noftr^ aW ^ 

pUvres mifla: dicuntur moras trahcre . 

-2^o« ejliocandum cum Dxmonlbus . 

Nlderiusin formic. rcferr vidiffe fe fratrem in Coniientu Co- 
lonicnfi, verbis fatis iocofum , fed m grati* expcl J '"di d*- 
monesvaldefarnofum. Hic mm ia tcrmmis Conuentw^y _ .o.col- 
0.5. 8c 3 3 3 Compendij -Maleficanim . J 

teienfis dsroonem m bbfefio corpore arftaret, d*mo pctiuit dfru 
trc iocrmrccedendi ,quo gatrifus tiater , ait m icco, m latnnan, 
meam v adas . Brijt ig«ur dsmon , & noctetum frater vcnjH 
cspr xt v a , danicn <am dirc cum roriir prcpe c.oacam , vt 
vitamcumdiffciiltate faluaret. Quarc ianca rcs cltdainon^, 
ciicere frndtc tractando . 

Vicuanj anno i ^.Saccrdosqmdam , cumomen erat , loan. 
ncs srttiptiis, f ncrgumcnamhabtbat aocil3am,quam, vt niuaret 
CKQrafmisdiaboUmi fatis folicitc pnmebat: Vt au:cm quoda m 
die vcntum eft ad terminum,quo dubolus,tu m exorciimomia vi, 
Cfun etiam virtuteDunna coatfu S) dcbcret ab oolefla rccederc^- 
xitSacerdoti-vis me cxire,fedcumreceikro,quo vadaim Mihuui- 
xit Exorcifta . O fus lutulentcquiolima Chnito deuubat^, 
pctifti , faltcin vt norcos licerct poiSdere , ex , ( & pcr contem- 
«Hun fubdidit)& ingredcrc pofterioramea(mirabi.edictn) poC 
dit diabokis ipfum Sacerdorem exorcizanrcm.ac ita dmcxauitm 
riosc vr Se Fcc peimittentcpaucis dicbus,pofi mmtos eiadhi* 
bfco*cxofcifmos , vica funftus fic , ad omnium do£tnnam ,& u>. ; - 
%cdtronem . 

D E ORATIONE. 
Exemplx . 

Nno i *4<?- quidam conrcffus cnidam lefuitz , 
media nocYe,dum farisfacitpcemtentisE fibii 
Confcflbre tmpofitar , repente v idit fcles ,mu- 
refq«e,& alias bcttias coloie atras,afpefiu$ 
tcmbiles tam muitas , vt rotum occuparectj* 
biculum vidcrencur, qno i!!c vifo, perteriefa- 
etus trcmere ccepit , nc a bcftijs i! !is arrtpere- 
turviuus; anxius s & trcpidi.sacciuritad^M 
mini noftriimacisemmasnavocc opcm implorans .quareas- 
niiim anhnali mn fpeaes, iubito euanucrunt , tamo cum unpetu» 
ftrepitu,& fraqore, vt domus ruere videretur . 

Bungi in iapone anno i 555 . fainilia tmt qtiam a ccnturn n « 
d*monesmfeftabant,& molcftia m paitores quafi fe.red.tana 
tranfibar. Patcr famibas opcs omnes placand.s Idol conto_ 
pferar, potius auftum iis, quam ceflamt malum . 1 r-g-nra anno 
rumfiliumda-mo» occupauit , ita vt nec parrem, « n ant 
agnofceret , ncc q uindccun d.ebus quidquam cit» 
Liber Tcrttus *. 

«m fincm fffiH focietaris kfuitarumad en»i aeceffir,iu!iitqu-e 
aS wichaelcm r.ominarct , dum Djoam nominat, vchementi 
vt Vrr raoit concari,& varios motus mcmbiorum edcrc, ita vt 
Vtn % uvbvs terrori ftiern • Inuocanre vcro Patre, Denm pa-. 
^ Sum-flt Spiritum flmcmm , fubito a Pa.rone hber exti- 
vmnsforor paucis poftdiebus moleftijs damonis . agitata 
l r 'nri etiam m ea loqucbatur , certis tcmponbus Iefuitarum 
C t .Hisauditis.Chrifiianaiu fidcm fuicipcrc volmt C um 
tri: " ... toiuicHet admouenda , conareturq; principiole facro 
**° l r , "i s tr imire, n t mere vehemer.rer, ac concuti cc-pir . Pa- 
*? BO f f f « fundtbai follicitc, ipfa i ero facrum kfu non.cn ,& P. 
IC1 Cii !proieneccnab3ti.r,fednia J ;isipfamtuncdffmon irri- 
^hftrin^endoosA compr.mendo . Tandcm vcro incanumi 
i ensexclamat . Si lcola Xaccam | & Amidam fedarum 
pTOlt Vm m autlorcs reiicimus, rullus fupercfl, cui acorari dc- 

^ rcn ;:; c Cf^ 

bcE V" ! ; vt cuifcvam. Quadam die inncmcris Chnfham* 
ht ^tl ^^^ il ^ m nitcrcrat damc- 

prslentiDus^ quoni0 do valerer,cptm c, air, infta \cro 

^Eels o^cirprVmmaaic^umcrcac ilringete dentes 
1 ' ™l TJxu cn fe v clle cxhc dixir, fcd ouoman, iam a tot ar,n» 
(O S' t: 0 hofpkio vtcretur jnon libentcr n-igrare . Iutct 

*"! K 3c V !achrviraskndcns,& ccnquerens, quo, mquit, 
ire vcrtsii J C hrittiani itscue omncs sn or?tioncs eorrunr, di:mqj 
nf S i a^mon occi catam hsfienns prsedam defertar. 
SSopc^mpetnidn onita.vtlefum,* Mariarn b> 
ruauiratc vtrumque P i o:«ht nomen, vt Angell vo- 

rm; fihi v idcrc litui" '•■ udire . ' 

Ai i o i » I a - r;r iniiorania ir-uber erat in No{ecoirio,acer- 
ritea c iabo! i p l.l na fic opprttTa, v t mmc aqms , fibj vuamextm- 
C niTc cnU. o , ciueo, gnarusnocendi rorr.gebar m manu , 
fVtperemolhemr^prohibcnnbuscimfiis- qui erant in valetndma- 
rio, poft illam tneuiij vnationem, Apopkxucornpitnr : owi- 
«Ttone im«u* locucndi \ fu adcmptc, mmitur ad [acetnotcs,VE 
c i:c nepop i1 Lcttscfr.- t iun(,& exor^rnUuidercum,lo- 
Intusprin-.i ■nihfctjux i.odus,demdtar»jmjt,poft facram coniemo- 
ritMperaAjftm-oitcndit . 

Inbtterisludouici Ftoisliabetur hzc narratio . Nobilis qm- 
damhcmoo-iir. magna authoritatc inhoc Regno Fingano ppl- r f ii p iUa» 
MM-, bsbcbat glum nutrimonio cujn genuli coputetam > cums 550 ,5 » ' 

Vu * tuai , AQ Compcndij Maleficarum . 

„m tota famiha q^> «" «ddit filiai» ex i mpro* 

di&usNobUis.v.rtonus,^ morrcm , qilidaa| 

fo infirmar. , & quidem ntra lex dies \ ram turlof & 

dicebat a d* monc efle *^j$2£ s veltribus homm.bus tc. 
infolUos geftnscderct .vt^ pem Bonziorum,ft<i 

neii poflet . Mantus & }occnm\ or t m ^ 

uare potuerunt. ^ium qi ll]|anbus in de duluntmm : . s 

nueru.it patren ems , ™?™™ km f p i r3n tem , fcd mniti* 
cdcmmA aduolat , wMi.it .. ;Un mandat 

impotem, vt P^^^SrP tSSl Stum flipr.ntes, ipfe verl 
fubmouen Bonz.os ; ahafque t ioncn , ^ falutatiot.cn» 

«cepto Rofano , ter Pou. n. ; ^ nihti m«t* 

AnijcUcam aggreditur pronuncn rc . pnl!iC dit, v t atnufe 
fuSort^ilioresautem^ 

tis tenen vix poffit, patcr red , t a T is.rccedc ab hoc 

corpore . Et rcjpond. J L zmo* co lUim,dieens,veb* 
mo virtutepraftans^oftrium , t t Rof: , num , qilU3b . 

nohs, ,« cedes . Tum d* on , ta te ^ 
*« 0 S«^«"n^i Anhitus eft feeumicrb* 
^luS^ recenlt^ libcram eam reUqu* . 

ANCELO CVSTODE. 

j j-ra^-MoBeati DominrciordinisHi- 
ErdmandusdeCa-.nl 0 Mim icipium cffe 

ftoriographus rrf.rt . Jj« 
Co inbncenie,ioi nom i ,j rt i-rrcn« indu- 
, amdam Acgidius , h.c : v.x , dnm adol ft ; 
flria,& fauore, tres canon ^tiis , « ^ djo , 

fcr?" rum , & Philofoph.*, & Med r utet iam eius add.fcen- 
a.dnequ.t.am «batur^ habuit htt «*g 

w cauu cum cogitaret, ter a s grc.u., flbl> f e dignotus,pa» 

^ni« m . Malus ittc vi« comcsa noto uu , S 
; , m .MalusUkv 5 ,com«^ 

voluputc^ip^ctu^ fpecie obuh.ni 
lat.mvaria ~ LibcrTcrtlus- . M l 
Sre in fcelus: ^f^^u^ knitate 
jnfan fia ^vSiihoplo^ lanccam rfttn- 
ftatuittrahere . Eccr e£ * vuI f Uj minaci vace,damanrem. 
teni,& ' ntcnta ntcmm * erogra r« reI)crtcrc . Snbitus Ac- 

v£m hanc * WggS «rrorc mftimtnn» 
tctror occv paun iedj fe luti rclier fc, poft hi- 

Sxftinnm cjfnhccvcde ii t > a « folum mmatur eadeir 

C idcm Ule tq«« V ftitut0 , fed lauceam pcflor 

V,ha , rtpcte»sdemuMnto % . fr2C - ius amm onofter fe"rtcrramdcK«^ 

qno intus impd f cll f u , in ft«uco boi « fe adtore . 

Liappa^.erat) Rehgioix^ palentiam rter habet, 

,bi tum Monarbi Don"^ s fanfiitate, & erudinone cla- 

dpido ccrncndi opem . W d cfe&es,ddk3te ohm mttru 
^Vfdamenan^virbu^ s,*«. j idesparare>: &eaerahu- 
^akcmrubugere Ig ^^^.^^oVat feps «iigc^ 5 
mcm rortarc fumma .«.i t , _ Tir ocmio dcrungjtur ma- 
peritwftanter admmi, » poft aliquot anoos miftus 

g« fpc ^itamtuuu« « oraticn e ; & vi&or ia ft, . 

Santarcnum m Lulitami»» damonem hsreret fchcdu- 

Vnus angebatfcrupul«s ,qimd pc^^ 

fe cttnncndabar, mal, hmns ! c £ c JJ inu0 f u f pin orum cpneentu . 
fine rachrymarum crMone , fcV ^ ^V^ , quadam,curii 
Qpid neget Mifericord- ^ ' , 2n formida- 

rn SacetloTcn.ph proiuuus-oraiet app«u« ftit3 m fi- 

bili afpeetu , dctcnorc vlulam ^cono.tmm tacir ,K pra 
to^cccpta^bcneficu petulanK» cxprobrat>tawicm po 342 CompendijMaleficarum *. 

ra njmadter,& proterue\& impotenter ■cbiefia, faxa, inquir, hw» 
insre IVonachifmi , & vioIentMt ,cux me titi ( hy rographem ! 10c _ 
co&fer&Htiierc, nttnquam fatispccniteat,fimu; abijcit lihsdad 
pcdcs Acgidijj&vidcri dc fijr . Acgidroscai tu'am acciprr, & U- 
«rat r.-.inutim,necvanx n-isix da-monis fuerc , admirauciis iilujjgj 
modis plns fcptennio poftea vexauit, mirto vcxationes aliasjafiui, 
tfSebar Monachi cninfdsm, qni in codem dcgebat Mcnafterio , fi,- 
nnlitudmem , & nihii non quod excogirari ir.tei domcfticos pof.' 
fct, moleflie Aegidtoirrterebar paticbarur, hi^ild tandcnj do- 
lens inaHtiain illam ferpere,& tVar rcm , •, r ; i •. b-r iiitnn OeuMj 
fic fcn pev ctf ndere ,tcm tiefert ) ru.ri : & }'"'■ ii t-ho rouri , catt-. 
famo; aperit, ttecerfito fratrrc,dcprehcnfr.s cvh'.mniaror,& iafeOj 
Jci s ab ah>s , fclitus cb Acgidio \ inci defijr vsfion nc&otiumJJ 
cefcere . Viuns tacdem clavus rouhis, non - ; . . ;anrnm > f<& 
& miracuIisvaiijVn-no t26j.denrfcii:'r • '■■ >-.:v a-ioiiafcflj 
rctur. SepuItnsSantareni , vt fmctns colnjiv : 'ec<:Pe!rar*Vj(p 
giniseffxacifiiroum ccntradarroor.es p ...:o. A.jgeiicuftck 

2*11?" SaMsbctienfis fcquentia tradit hrs vcrbis. Fnm puer , v t Pra!- 
" m os aidifcerero Sacerdoti tradirus eflem , qtri forte fptcvi 3 riara 

r.:arieam exerccbat,conrigit,vt me,& paufo grandiu.iriumflH 
rum pra.-mifrs qmbufdam ma!eficijs,pro pedibus fuis fedentes.2|S 
frraitarofcenlcgiuin applkaret , vt in vngi ibi * facro nefck» 
©jeo,an chrifroate dclibutis , vel inextctfi; , l Itvv-.r-io corpore 
fielui s, quod cuxrcbat , noflro m antt cftaretnr indicio . Cv.n, ira- 
cfce pnediftis homhribus , quae ipfo hortore licetpucruhiseflew 
ckmonum vtdcbanri;r,& prxmtdis adhuatiorobus.quas PwJ 
thore ncfciOjfocius inetis,fe ncfcto qnasmiagincs, temies taroen, 
& nebulofasvidere i.ndtcafler, egoquidemad illrifilita caciu cMi- 
n,vt nihil roihi apparcret, mfi vnguis,& ne!ros,& cxtcra,qux$j 
tenoueram. Exindc ergoad hnhYmodrhiutiSisadiudieat;;s ium, 
ti nnafi qui facrilcgia hxc iropedirem,ne adtai '..=. accvderem,con 
dero n a ttk fum . Et qt: o:iesrem hanc exercere decre ucrant , ego 
«tiafi totiusdhiinationts iropeduncntutn arccbar , hc mihi me* 
atatepropitiatuseftDominus ( vtiquereor per Angehsmcufto-; 
dcm Scd addit , cum \ ci 6 pauhilum proceihflenr , & flagttiufi^ 
hoc magis,ac magis c> horrtii,& cofortius confirmatus eft hortor 
ineHt , qudd cum muhos runc nouenm , omnes antequam dchce- 
r«nt,autdefc(ftn natnrz,aut manu hofti!i,beneficio lumwis orba- 
Tt> c y idf, v t cartera inccromoda tactaro , quibosm confpcftu-mej 
aDcmino^ut proitrati a ant pcrturbat^u^cxceptis feU0 ^*" LiberTertm^ 345 

ce 

^uxiltim finpdare B eat* Mari* yirginls . 
jLxemplum . 

* Bzrcr fuperiusalibi addudta exempla, aliam cer- 

dum prafens P cipar* Virginis auxiiium . Hora- 
SSlinus fcWLanrctamk fcriptor, parj 
II ck^nna^fidcremgefeinpropotnr Aliuin 

in nrarci pitem locuffi libido infana ptouexerat . H ic vt 

co impuras mcmes voluptans amor excecat . ^jS^loa! 

implorare cc pir.inter h*c occurm ammo \ n go Lauretar, a >emi 
^aisSacerdotesampliffima facinotum expiandomm ^aurbe 
ritate prxd.ti , prot m,s r eo authorc UuKturo pcpjt , hauri du 
bius qnin ibi non dfet tantis malis remedmm muenturus, nec ua 
illumfruftrata fpes . I.auretum , vt venit , , Saccrdotem u oneum 
nafius, rc omni expofita, confulit, ccqua fibi fit fpes rehqua laiu 
tis . IHcprimo fcelcris arrocitate externtus, pauUlpcr iwair* «e- 
indc imrminitate faciuoris dcmonftrata,ita {pemilh falatisoitjn 
dir.fi prccibus,iciuniis, vohintariaq; corporiscaftiganone l cum 
placare pemtus infiuac . Cuin iUcmhil omnino pauarum recu. 

iaret» UA ComfM) Maleficarum: 

r ^;fir<acerdos fi imperata feciffet.fe faciles Mr« ei d*; 
faret, promifn ^crmc n > p «piaturum . i B 

digreiiu nommi vireinisopem lmploram, percam 

corpus affligat . Bea w % tidu i f rCm Dlilin3m pro ipfill( 

SSS5^"^^L« abfolutionem chyrographfi 
«o sacercios o P l«u nmnino iuns m i um haberet,pro- 

1 inqr fl sTprccibus , lachrymifq; Deiparani vfqne eo fatiga, 
n? damX oerapkumi diabolocxtomimreaperet. Morem 
«rit S , Katutis, fecuntarifq; auidus, hand dubii fpe , ,d fc 
feo ccat one Deiparz Virginis impctrare poffe - Lrgo proftrato 
iZvirSn^cornorc, lachrymans, obmxecam precamf ,vt re. 
inte\ irgmcin » , , faUlti) ncoiumitatiq; fnaconful- 
ccpto . o nefar o cli r ^ ' os yod effidrur , verficul os illos 
tum veht, mgem^ MATREM, SV- 

er animoitcrabat. MUNM ^ A 1 MOPK kjit V c 
MAT PER TE PRECES; Q.VI P»vO NOLIS NAIVS, 

TV TaHa pSm.Tnbito chvrographum in ma nus fuas ddapsu 
eJfSit rSque fibimet v.x ex inopinato gaudlo credens.nte- 
StSfl«i AratiasVirgmi cn.xmsagit. IncieSace lo egreflW, 
Sriria ex Itans ad Saccrdotem accurnt , receptum De, P ar* bc- 
Lefic o fa Ptuu, oftendit, id erat tot,tant,iq, m Chnftum arq m 
V c lJ - P .^CrorAh-i* & execrat iombus refcrtum ,vt tacilc 
iS^i&S?^^^» hoftc diaatum . Veruu- 

uiSiffot uit ita dcuotum illud inferis caput , De, P ar* bemgm- 
Ztzi^rChhcrmw fiborum Pei , ne qmfquam ommno 
auan u s fac norofus,ac perditus, fi modo »pfc penrc nohtjde &a 
falutc defperet : nec cuiquam iu t dubmm vemat Pc c ementia, 
^vittoMatrem fuam re.spatronamdedcntad falutcm. 

DE SIGNO SANCTAE CRVCIS. 

£$emplum • 

afterre 
renttefL. 

' & mirabYlc. QuidamSaccrdos Arons degens P^l ^ ' 
tdkurumSocietatem Icfu.tarum, 5c ,d vmeon.apennt. mdigu Liber Temusl ?45 

wtuiit d*mon,feque ad folitiarma comiertit;Impuris cogtca-" 
■ nihus hominem aggrcditur ita infcftis.vc ad.merent fomnum. 

c hiifti miles, & Le&itandis piorum htftorijs no£tes 
2S in fomnes, neq; hoc tulit aduerfarius , fufpcnfi.ni luccrnam 
frScm fic dcijcit.vtefmfo olco totum volumen ftdc pollue- 
r neaue hocfatis, inter ccrnandum muadit immundoafflatu . 
lt imenfa ftatim in cubicnlum humiles ad Deum preces effuu- 
£ humi proieftus, & pro cibo corpori flagra mgerere , cum fic 
t oaue ceco igne carpererur , nudaus pedibus rerram mfidit bi- 
2"loras vcl ?crnas,;dum importunus calor deferuefcerer, deiu. 
Sfconiicit fc in cubile feflus ; Vifus in eadcm ftrato videre mulie. 

m & attincereciuscomam manuum extetitu, defihjt repentc 
Snirus,* & lcehjm conuerfis I uminibus mhil videt.donec b. s, 
Zn£ agnouit:timmt ludibria oeuiorum,idque plunbus no&ibus 
S dWc tcftatus eft , tandem co res proceflit , vt nufcr irurus cu- 
Smbrachiaftbi,manufque arcte colligaret, tnditis vmaihs,nc 
Sno attrefiarent qiudquam manus ciTantcs fruftra : fimul 
Vn m fopor,& ligabat fenfiis, brcuc ad tempus, & bracbiafoiw* 
hz Sed mirimTqiia: eft Dci clementia, Diaboli tenratioeft mfr* 
hominum facultatem,fugauit il!um,qui pro caftjtatepugiubat. 
J»m fortiter obftctiflct, redijt tamcn victus ad pugoam afhmn- 
hil i arte Eerefihs aliquando Sacerdos idem ex oppido leuaixh 
Ste, Mtiariuxta lacum mambulat, perfoluenshorams precc* 
Vireini Maris . Vix ducentos paffus proccficrat , ctim aflequutus 
rftcum vir qtrdamnitiia barba,& promifla,vcfteqtie magni prc- 
th idfidebat cquo pukhernmo atri colons, qualisnullus ilhs re- 
eionibus.-famui i efan t pedeftres duo,ctm, acceffiflct propius per- 
humanircrfalutauitnunquid ad rubilate,mqnit,pcruenifit? reci« 
rabat forte faccrdosPfalmum ilium , & quod magis miruni , ira 
fnbmifla voccvt audiret tantura fc ipfc. Tum verdmter equircm, 
& facerdotem inftitutus fcrmo , hoc ordine . Pnor equcs fpecic 
rimantis, qua eft animo tibiinfixa cura?qu3e follicitudoma-rtii- 
rem exedit, ar itle dirEmuIans,mihi bcne eft, acbelle,rrufha tibi 
huius rei qnsftio ftiit,cui eqties, mi homo mihj dare verba diffici- 
!c eft, cui datumolim a Deo,vtmrrofpicum,quid tacitis cogitav 
tionibusvolutcnt homines . Cum ftctiflet Sacerdos admiratione 
defixus,& ftwpens, loquenris habitum,corPufqnc totum luftraret 
l«mimbus,fumpto animo,air . Si tibi ca cft virtus.eff^re, qux me 
angit moleflia f fi^uid fortafll* tu plus fcis de rebus meis , qudm 
cgo ipfe, cui illc . Votum Societatis Iefuitartim,hic ftimulns cor- 
fcllkatjhoc tc quietum eflc non finir, fed tu al ias res agas necelfc 
T" ' X x cft» ia<5 ComperidijMaleScarum . 

c A a ailUmtibiaditusnonparcbit. Stifpicatus al«r. ncaliqt* 
rlnorc SS a kfuitis. Non certum fatwotun, , illud fecerirrv 
rai.onc auO.incr paC ribus me cxdudere, non abij« 

wcnciicdvt a lllf^ T ^ u J batncqn c emm vnaefttamui* 
nr a S?r« mfaS cndTvia . kele iftud qmdem ait eque*, 
P 5 Sr ncftorc cnram; eft tibi ea indoles mgemj , i* trun», 
™««dUm^ 

cus corpon yt bxc lu pcrc fi tl ,, andis , a r,a !ri . 

™ i;iW,,C .r^?; "SX^l^,,, .«efequ.r* 
tcrram *ide, 4» Deo* «m A. ' £ - aptntt.apud me c %, 

C6uditionc:no .U ^ F , cbat aepan-marg^ 

oiWtorunienampEesrantc nm ^ v -j liberahta- 

te tua, vt hdem meai n pix lten ipnnhone, f ? at chyv 

fatus equevqui itthxt hi cs hue p utnic v p!a 4 : . 

ragtaphe? «WW» 1 aiulfcns , mfa 

fine aJimranone, fed couicftni a b Tlini 5u!d fe 

ilito aures permana.l o«™J« J -t 2 , J- , Rd> ^, &quii 
dc.itiorj ru »«o quov ad«? v* hal ^ paran , s _ , gc . . 

adnosappclhtlmtcr intnsot , ll!aco - frkit ,acer,- 

baturab vno, atque auero re i ge ,vti oq E ^ cont!kionaB 
do; , & nuratur non » ,«a vrf ^ £ ^ yitam 
Pallanti* mecuin ens q uantu« o us . . ran fti ratc prxibn* 
-mplcctnvtmvn^ „ fpoutc 

tcmcurabo. Lauuoe^ici,» ^ ttendi.hacf» 

vteris m hominem .gnot um,(e d haoco cartam ; ^ 

inonum»ice,eumpaito 

r.omine, inotnt, paulo P°^^^ * ^ue in !«o cordis, 
filutare crticis hgnum m i ^^^^scum ouaprctnw 
etfenffemcoroUambata^^^ 
mer.ntnr^manuapprchcnden^^ 

^aHndnonfperncndnm ^^^^5 
Kntinlnfi anemit, qnod dic ^ 0 ^^-^^ , illam corme- 
f„ patetna domotffct.vetnla *»( iam '^ 5 °PP haKia j*e 
^vifitanoms gtana & ^Pg^ vbl multtj- 
MwJemriibiunxtt.fi 

ucncs puIchetrin-j 3 oppidauis incoguitutnpu^ > ^ f LlberTertiuS^ H7 

- m - Aflentttur Virqo, & fic vctulam fubfequuta , ad prrfixiivt 
&t,ait vemla, CSW ac^ . Ecce per 
l f Sf ilnorcm locum cft nobis afccnfus, vbi func luuencs, ied 
^ m.cis Unus . Virgo annufe fc facluram quod 

V doi rpr cu ite malcfica,* ilfa fubiequaue.fc cruas figno oc- 
*SE2S^ ftctum e ft , v t ambs in fmnmitate graduum f~ 

rf 22 nmIocum,CLUnnu!lo S ibiinueniffen t ,vctula,l- 

£ roruoi ntuf u,& ftomachabundo ammo ie ad ,1 am vertens , 
£ 3S cuui tuo crucis figno,cur « : figaafti?ab. » noa*. 

^dSboli, & fic ift*& Virgo ad propr.a redijt. 

Z>t gjm knedi&ajws lnflrali . 

. NnoT?8?- Herbipoli sdcs crant cuidam ffc? 
rocho non procul ab vrbe, fiuc malo tfa-mo. 
ne, fiue pvsrftigijs wfeft*. Narrabat »pj« 
Parochus , domefticiquc propmom , quiri- 
amdcrat in zdibus magno impctu ad ter- 
ram proijcijardcntes praterea faces, eafque 
plunmasm conclaui,quo nu la aipirabat 
£/-■ > > | auraconcIi]f 0) anheHtuvnnrcIlingu,. r iectos 

S^S^h,r,mos ceruicibus fumma vi ^«^^^ 
mcfticorum fic prarclud, fauces , vr prsfocar, ^Fetttur. Pen* 
*e.miilta,fc afpcdu , fc auditu tcrra m «/^* 0 ™^^ 
Arochustriftis ccnfihjqucinops ^dijt ahos Sacerdote j« 
^Otarifquc, q.as paterctur, imurijs , Sacerdorern 
p» fidio tueri pcfllt fc a Rcctore quodam popofirtt. Datura e* 
Luucgotiurn.qui cum ieiunusfub ^™^*J^£?££ 
h.rra lkncn pcdem ? ntu! erat , cum ea ipfa M audietat m icre 
^ipfo cum comitc infpe&anrcparieti eft impa&a KmdU tan- 
.saui , umtoquc impctn iaculanru,ut cos , ^maderantmctu pro- 
penwdum cxanimarit , Sacerdos i! lc omncs boooeflc ammo im- 
fit, hortatufque Parochum , utad cxpiandum ammum <e prcpa- 
»1 cr.ipfc fuper peIiicc 0 ,ftolaq; indutus,in fapenori *S*m par- 
t«, Bfciplerunquc rumultuan confucueratdzmon, atcen^r . tvc 
*Rmis Ecdcfizreligionibus ad dsmones fugandos adbrwm, cu 
rcfponfun, darctur rmllum , nemcq; facerdotis uoce pronocatus 
-a^tfct , i edir ad exortandos domcfticos , prsccipiieq; ad n«i elirn 
abijckntlanijwpiandaq, tonfeffionc peccata . Tum iBftratM we 

t y ' '348 Compendij Ma.eficarum. 

fedibus , ad doninm fuam , non fme magno animorum fruftare. 
ucrtitur;Conftat enim multos ab hsreh reitirutos Lcclefi», & 
stdesiilas omni fupertori moleiHa,vt te(?at_s eft poftea Pato. 

thus,Iibcratas . ■ ., _ , - . 

fcipfc. n I eeitm de Iofcr.ho quodam^quod cnm adhtic Itidrus eflec.». 
^ Epift __; fanum ciucndan- ab co per aqtiam crtice fignatan. .amtati vcftit*. 
J.p^ici. tum. ltemde [eemina, qua: M. gicispra-tigus m equ_m transtor- 
S&h-h. mata putabatur,teftatut PaHadius:cum H .Macharms aquam b C; 
* P _._: ncdixiflct. fupei q ; caput eius precatustucifier, & tcofie , v _ quod 

f*£ erat, orrin tW v ideotifeus Fasnina ^crceujc . _ : 
ThtV-or." Apodl hcodorettim, MarcetU,. Epilcopus Totus ApamcaiFa. 
"V..' 11 ' Bttmcum dirucixr,_tnimdxmoms fpefcrum Rammx vtm.nc ma- 
* * tcrfca-Kencam depafc.rctu. lmp-due cc.nens,aquan_ i^nacn!» 
m crucis muuiuitA bcnedixir, & ca iuffirdamuiam atpergi. eonta- 
~ ftum non rerens improbus ilie an.ugif., & aqna q__af_ oleo excita- 
tusignis, momencotemporis Fajium confnmpfrr. 

lCTbcodorus Ar.ebiuiandrita noxas omues aqtta bonedicta fb- 
lcba-rcpcli.rc , etiam morbos a dxmojujs i)latos-,vt a Phentmj. 
illo apud Taaccndiam , qui obuiusdarmoni in iorma cants iolo il- 
lius h.atn in graniiiimam xgritudmem inckicrar > vt a 1 hcodofl 
cuiufdam Tnbtmi domo , m qtta homiues, & animanna omnia a 
ikmonibus cruc.abantur.& cum domeftiei.autCKoaseor.lapid^ 
fnper ma.fam iaciebantur , ex quo magnus omncs tetror tnuade- 
fcat. & mu.ieramte.x rumpcbantur , & tanta ferpenrtim , & aiu- 
rmm mnlt-tudo domum occupabat , vt prx fortnidmc ineam nn. 
ercdt nemoatideret . Pomum igimr Bei fcruus mgrcflus,toiam 
«oficm pfaltendo & Dcumobfccrando traduxu.& aquas cuibt> 
nedixerat totam domum afpcrges, eam a fpiriribns immu._dish- 
bcrauir . Haee Grcgorius Presbyter fxpe ciratas . 

Idem rcccnfcthoc Illuftre miraculum. Apocomcnfis vicunco- 
Ixbouem occidcrunt , vtcarnibuscius vefcerentur,contigtt 2a- 
xem. vt omnes', qui ex illis carnibus comcdcrant m morbiun itici- 
«derent & iacercnt vtmorttii,& quidquid carnisreliquumfHit,ii»- 
«ritm cuafit>ac fcetidum^quiigitur ex carne illa non guftaucran& 
id quod accidcrat vtro fan&o mmciauerttnt.quj rcfpondit, exitiu 
iftud a Phalange ckmonum, qut perkber.es pcrtranficrarprouc- 
uifle oportet, &: cam eo remporc , uon pofler cum ilbs dtfccdcre^ 
x fcenedixit aqux, qnam per vnum c ftanibtis miffit , vt P erldl "?j 
tes confpegeret,_ifq^ bjbcndam propmaret, quo _a_to,cuncra 
ranquam cfomno furrexerunr, prsrter vnum,qui mortuus eit. l 
asnes cnirn piocurator, cuiusfratnea calamicai ccangerat, no ■ tllll Liber Tertius - 54? 

A, rs viri fanftibencdiaioncm j aecurrfcad maieflcam to- 
g^d£& incanranonem adhtbcret ffatti , llk anifrWP 

'^iVbertiEpifcopil.codicn^ 
' mulr-.nhcescarhcru^dxmonuiT. muaferant.jd animad- 

" Cr WVe adm xro bencdi&a , & ad effagandam m«m,c. neqmna 
tioneUeaon - facJl ,]j qu orqueolei indcmf cn chnf- 

^"'Xl fcftSSS feWediLs • tacdcfcratur , c,uorum 
^ ) »Pf o1 ^ 8 ^ , mox itl effugabuntur hinc inmimi». 
^ rg t;fXataTv^S«5 fca non audeat inferre machma- 

ris rcrjptorcnisvK*. qa idam cnm fcpinsmonerttur,vt E< Htttrse 

A rediret i t /grar,,m,fcn^r aut C m obiurde- oagi. 
fmc pxnkent.a dcceffit 5 cS eo dk» varia fe rt »« dom*«s ft ^ 
f £ %a dome c JS offerrebant, affidentibus aurercb.mtur rnenf*. *u» - 
fpC i comparcnte ; cubicnlorutn fores , non modo pdulis , vc- v. 
■ r - Cm T^ n Spc nfili obfirmat*, rotis cardinibus cucrtcbantur: 
^ iani { f^, p ," ; des ineences iaciebantm- ppcc fatdatl quos fc 

SSSfc ccrdo fc vklilTc affirmat , «cfeo eft vulnera- 

q • Jrri« vtdicsalkiuot iacueritfemniluus. In eademdo- 

P ' n «dtum «raminis effet , id totum in min 0 tiffima S ;,. r- 
^commmu 1 eu .deniqnc h,c, & id genns ^'-crncbamur 

lc oms quz non obfcurc quantmn fibi ius in ijsardibus 

S«cum Comke akero, aqua benedida rhureque adfaibttts 
ci P aui coo cxorcifmo omms «unmltns dxmonum conqu.e- 
^mLa muhisdemde graujs.ydimn V omini KftaH te 

i MMcana Protiincia Scdes Pafchuar* Iefuiw poiuerunt cir- ^ 

rofhbits cum dormket, cripi fibi i laterc fcnt.ebat, deinde repu- 
nkqoo raperetur ignara , i P fc pucr mtcrea vital, fpiritu _«n chca 
c££o,tenu tabc propcrabat ad finem. Hu.c puero faluure 
fuir, m sdcm facram dcduci , & luftrab aqua, adlubius precibus 
.facrisadfpergi. 

Seqnenti Anno i j8S. Virocuidam Trcireris mnlicr runtca, ne- 
fcio quid ouorum offcrrcbat , cxcipir pileo pedifeqnns , moi pir 
kuiuuuis e\pofuis imponn capiti,& ftatim vfquc adeo vcxari cf 
pit dolorcjvr pcac deJipcrct^nefciuj qtud ager«t,confugit kt 

sdem w„ Compendi) MakF.csrum I 

fU imi ih.&conualelcit. Ma ^"n a i. bus mr „hum , exti bcranoncui 
IS "- Hc fuiffe vcnenata , vt guttsmnws» 

Wtigentibus ellcnt pantiiri. . ^ prouc ~ ti 

&Mc'-'wtx. nomara qnoqj teftatur dsmoivnm hi& 

*-.n*.c Fiancifcus lopezms ^omara q™* renvedi s di- 

bria, & arparitvm.es ^P»^^'^ ^bilis Euchanfn^ 
feutb Scdcpelh fo .« , ■ ^Yim^mbus illat.,* aqu* benedi- 

- j 
fcffos . 

De yir tute C«* ^X* ' 

£X£JW/ /i* . 

K no ifSs.rrepani,fBitPaterfamiliM 
rv ^ ^ cuil , sa; ailuuvarhcdiccba n w«h. 

WX fWmiaris is erat d*mon , qui vanjs mod* 
^ W3 co"abatur hommibus.Hudere : pro,jaefe* 
^4 VSM f isa P i ■* gnmdia , nullius tamen capins de- 
*7S?\ W r-^vafaquoqncdomctoh^ - 

S^-^ SSi a S^-" > .peneque dzmo** 
cannbusprofcqiwba.urtei uuu rJS Y „a C um comugeqo»* 
fc eu: iafebat . Crvr.; ^nv 1 om ju s ^ fc fc d 

dS in oppidum ad ^}'^^ plmiia rcdirct.ncqiuni fpr. 
adiunxir, cum auremiMe m dctac P prxmc ncredomC| 

imbtibusmadcfaimm. Vcrumcu adduftlin mv lacerdotem. , ti^crTcitui?. - 

t , .iA iKHiAiJnMm & t*t !T1 ilfimirr.ttej. oidine» 

^ ,U1 " r^£mStitudo,cupkJkai C v«.roKiieUta,iiqo94 
^Con^ 

r3ll Cortcmonc| 2utex ^cmh , fcrma^m aotic 

« qUW,4 r ne^ev^ante^rca.^.-,.., pfKjuHGffit* 
■f^nro Qi^abeo dkercmrr, & * . o :a ,x n enda< „p«i« 
^rcn: F° '^ r *? r fefcdurM rccepiiTent omma,ds- 

S ,a 1?aceX lon^cSa ccra Agpi Urife» f-fta», 

tur,micrcrent . Hic terr i >;1> . m sm er ipcret,fcd 

i"'rf " m £ inu.ccovcontraboucn, i^ramentojum ^ 

rrlSsc rcum^eutum mcasfed^ loliracratabau- 

.^Cf fu. quoque partcs puero dabamur , vt di m 
^ r£, 2 L ;I f C ti S n :m,bHsint e rfc duccrcnr,.; earum falta- • 
,1!, chorca, conier ™ m mo do Iudorum eraf>chon- 

nor.emympauo .ofxqLc^ 

Vrf*** t0 V^eooccm Hunc A,chiep.fccpu S dcduftumm 
ES Si'^^'"' ™ Pi.nctudis^. 

SKflct ,.^« adfu t dsrmon^ramttrqne pnerwn mcrepas, 
qffiam facVc fe dccipi P am scflcr,mmt ceram 
laje vcllet, abi)iere .Tcrritm P uct nr.pertt. ^*»^'™* 
tnon.coqucd iam mct, eba: rmoto , ad mu, os ^ 
pim,rv erocrc^mpofitum hirco,ad m puntbma* gatum teap 

taJfct,rtiUtmiuru : m ,r p^tium, fracra ^j)Ki^m^9 
icflknla, vndc ccra.lia per.diHt . 1« Archiep.ifc cpi, S£*> 
mtatisrenno, e .r ter cfruas mclnfns, facatufquedon«odW 
retur ,ci,x adctfup lin; m C hrunanam niceffana.vt cnn poi.ta 
icdiit: lnAuia» ,f c- -memis Tthdcte mvniifls a d«r.cnow«r 
«jwberiperetur^ucd & deihquefach m efr ctfi poftea relapunn 
njfctlfu p ijU ahqLoc annos paaas dc. ui Ue <u6iU& t « - ^ &]a0 ' »<% Compcndij Male ftamt£ 

• * -„ \*Atm di-iooe fhic Adolefcensrufticui fcd pd 
Ann ° 15 Sl ^ ^^cm^ animm . Hic non icmcl a C - 
r acn mgcn o intra q. mt rf f ^ marcs , & mtis lilttris 
«ttnwie 

Cel ! - i i mone pneeurtte, iehs tantam mm . Vb. Treuiren, 
decrefcenteUmamenrcn^ 

fcm ^greffus cjt vrbem,qu m nialehcium, vt fan* 

ruinduccnKadfupp^'«m, W ab alijs ccrtau 

ticus deductus eft '"f^^ P «;; t erct 5 fcd cum ei nul |a a d£ 
domus partc raratm dxmonc , ^ diucrbcrab ^ 

moncnofte daretur q™«'<° n i ^ habebac , aauU 

tuv,vcl «rcaeffigte lacn , . Icfuuarum, rechic 

fa,Archie P «^ 

qiudctn mifcro fu t P"*" comm emor.ire,qua: ab ipfo rurra, 
rx pretium erit q?^*™ e * ift ; d itic d.cebat . Cum cxercererar 
banmr, ita cmm .pfime A«» ^ e j , iams eft 

ooftra conuCTfotio^^ h mVr; dormienti tibi po. 

damnofte(indicabatemmq ^ ^ tc aaitLl)CX occafione 
tionem peftiteram ingeHi ue , ^ imp rudeiucr in mcn» 

Agni I)c, , ^^£^^cA , mortem non effi.gifiV. 
f a , qupd » Paulo imfic | «P^ or ft inam noftem , ka infiruia fafc 
Certe .pfc Epjfcopus d x t, <- bere cog cretur. Crm hec 

Tc valetudmcvt per ahqnot d cso c o ad prxrCC ^ 

d.cens in magna corona nobd.nrn n miiafcnint)fed ab e3 ^ 

Birmndia , v fque qu3m Agnus Pei in «1- 

^pUmyonpn^ 

Xcri codem morbo laboranu. Ocmpotltan i>t gmittate 

ExcademProuinciain bse vcroa c te r ^ uht t!l a- 

morborummecHca^ yf J 

boliopponiturmulnsinlocisiacraru iy 5 d imenI 

e o gcncrc nonnulla poncntur . AJhrmabit lc qmo ^ tibcr Tettlus l 3 J 3 . 

*ktmam oV ftelerG commifTa/uriis^tie sgitarus immcabaf o> 
moncm fubhide. quem & adefle monftrabst paBentibunhjs > 
dicii intentu, hiincpcrfiinatiit . Sacerdos BioHibw pnn.ou.lini- 
n,in verWs, n oi etiamad confcffiouem addt»>uni,dcnata quaro 
oiedemitteret in pecriu, bulla Agni caleft»; corpnsaumanMni- 
VamfflK diro animarum prxdonideuouefat tempore przkttm», 
hora icre- inftanre mxftus, aiquc anxius adfc Sacerdotem, enm du 
CO nfulit trcnicntibutlabris,dccrrannbusoctiIisrcpcni»riO pauo- 
rcopcmcxclJmat, infelki opem quin tu «pcd.s patcr^us.ii^- 
rcaliquodfscrum. QujnxittiSacerdoti qmd nouum ? Aita. m- 
fluitanteofthim feofth operietfcabeemtem ,& hofhb vuku roiEi- 
Zai raptum ex ccmd&ojergo huic quoquc fin i'c remcmnm a.3- 
latvmeft, nccne hzcfantfema incognita . Rufhcus cum auoifld 
Oenipoticflc viros, qui veneficia , & prarftigias ccrtKmedicami- 
nihnsabieerent, ad illos veok^mpc Icfuit*s wcdtcnja» pcten? 
|h«cenim vcrbo vtebatur)ad«erf» diaboliwiiiJ«erro $ «tus qmd 
intclliccrer noroine medicina: ,haud fcio refponnit ; nihi emm 
BMterauditum habeo 5 fed iftud qwdmad «ft , quod dwboj wn 
Fi-eet rata iginirpartkuracerca, quam falutarem fenfit »aldt 
ratro poft , nunc Iefuitsc pcr ipfius oppidum^CT tacicnti , ctiro 
F ro P rcrci obfidcrctur i plunbus fepttiagme* arophus iueruut dt- 
fparticndar particu.se.. * . 

Subeodem tcmpore Aumieni , mulier Maheno rcxsta ifintu. 
cui ftiaferat ncfcioquis,vt conuemrctSaccriorawi ( dato rmere* 
nsreatibus cifefti A eno> qucm t*a*nt mftieaefnnt m vthzm} 
^mconfilmm oblimftnnr, ant d.fetur , i quaiuor quafi felibu* 
rerfenefhani raptata eft fuprs dtmeftkera ttc~.um,nio\ atidinit 
fcemana vocc minsrttcro prectpi: iom,tificeica» iniagiRem absjr 
ccrer,qnaro invcftc habcbat,"atci!exit ifta qukt cflet , & agnouit 
fuaforcs maliwtrt^oma^no anttno nceaort fa&nrom' fUtimq> co- 
eerfa *d prcces rehfcacft dc tccso fufpenfa (fit aiimiBuem.cein± 
miricusclamo' -bus exeitatus . ) 

Anno leyo.Trctiins, acccprao Adolefeens fniuriam cnm infi- 
jm rcrnm lactur* a qtiibus muiitnc dcbcbat ferebat inquius , qua 
t_.hr iftianiu-n dccerer , ira doloieatrox ,& matioris inunodu us , 
fubcrcpufcalum folus arriba!at,dc!re4)en; haudoccifionum 
ignrrtim. non fegnem obtiium habuit,cff?gie viri nobtln^tto co- 
lore.cshorrnit prhnum,fed fithis tiicra timorcm denipfitjqua.Tt;n> 
bcaufaxn rriftkip.,rcfpcnd. qi.od crat-tum demon pritcifarii om- 
fpcm recipirnd* pccunia , pcrnafidtornm potentiam mter». 
Hj&tyfr<aad< fs fcqi-ivtu^coinprchen/iiiiuTi-fc omnialeui hc^q* 

¥| tio> « 3 5^4 Cdfli pendij Ma! efifc arum ^ 

7ii» ft * f ' tit> . Cui adolcfcens, a tiotis mihi,& abamicisimpottitar, & & a : 
' bco fidem ignotq?.&quem uuuc pt imun , afpexi?Bon« Deus, Hoc 
errremodi&o, yelut fulminatuin monflrum hoo uus in auram 
ceifit. Poftridiceadem hora,iricm agitanti,c ftvrt k mulieeamk, 
■ no cultu>oratbreue fpattum fecteti reccrks: ncg*t umems.hiiha 
tem repellit,exmfuadet illa, pr ofera r e c u b icu ; o g 1 ac i n: i : i , & j n 
aducrfum paricrcm impingat,recnfar prmnpio, ac mum nefciij 
■uid agcret ( cura forte abitulcrat n::n:emj inoiem gcnt.iacn 
fericndum parierem^benc auercat I ctiSjcUmat.hocquoq icctm- 
m^lm~ dum fulmen Darniohemabcgic . ■Redijt & .crtio ( h^rebat cnim 
m ~ ' adhuc infixa animO fo'.!icitudo , & peliax non dcicrcbac ) muli©, 
rem fimulat poUcnrcm xtatc.ac ibrma,iti ftuprum illicit lafciua, 
vocc gcftuq; nec feconrinct intra vcrb i, vim adtcrr retiitentijjwf. 
KtmUia ciferatur iuuenis opem itnp!orans,accurrenribiis fubitodomeftfc 
KitiuiD. cjs improba f acics cuanuit, & ipic comc£h,s lafiitndinc ,liqnehtc 
animorcpcrtus , rogatns timoris caufam, & clamoris , nc hifcerc 
quidern, adeo iaccbatngentibus oculis exanimattis , per mctum 
Ctiarri vocc amilfa, igitur collocatur in lefio-ac foucttir,fimn!quc 
reuocatur animus.alperfione aqua: bencditfts, poftridie rem om- 
nem e*ponit , & facerdorum fuafione facris myflerijs confecrata 
cera,carrcrifque arrnis diabolo formidaris, initructiis , ita perter* 
refecit mimicttm aducrfarium , vt apparcre dcfierit . Fit tamen 
.. afiquando Dei permiflii , vthoc rcmedinm non iuuct, maxime, 
?^Rhc« quando pcraliud gloriofius viocerc dccrcnic Dcus, nt pcr nudum 

nomea Iefu, vel ]vlari;t-vteucam comprobatr.m cft. 
aHH '' Auguftre Vindelicorum anno i yj?i . vbi adeptio confecrata! cci 
ra: cum imagine Agni multis prasfcns rcmcdiu in horrificis i ciia- 
bolo monftris , & tcrronbus nofturms fmr , ahcni , tamcn , quafi 1 1 C terij UUIUlllVIIiMl.l , w v^... .- -; -- r 

ecrman. coar cmnercr dfrmon.palam apparensA magna obiara vi ar«en- 
?e " ori!, ti ad fijp;iria imp. licus,rctinaeulo perrupto, abicCtoque inuolu- 
cro,Tcf:: , ,& Mdri;: intLOcata nomina faJuti fuerc . 

Ar.no i t i'$> Aii bcr quardam, quac chyrographo, quod propriO 
Nenin fangumc confcnpferaci fedarmoni dcuoucrat , cumre:cipifccHti 
iihid darmon ftpius oftcntarrt , fiera diuint Agni prxfidm, cuui^ 
tenihnt. ima£rincpeftusmiiniucrat,cum rcddi chyrographum fibiinihf- 
fer.ranciem vidiciitud , in cincrctti, 5c faujliam «onuerfum adpc^ 
des fibi dcijci . DE ■ LiberTertiu?. 355: 

DE SONITV CAMPANARVM. 

Exemnltf.m , 

M 

Ampanarum foiuim va!ere contra Pamjoncsaljbi 
Sn cxcmplts cieanoaftratnitewsifboc ctiam docuir Con- 
XI til.CoIor.icnfe. cap. 34. & tdcm confirmat cxcm- «V'; r f;* 
plo Vcnc::abi:u Abbas Peraus Clnniaccnfis > cum ' 
ggj mqii!':. Frater qnidam loannes nomme , nariooc 
Italus , regtilarisdjfciplinae iciieritatem fafiidtcns ,etiam fngqre 
dc monaftcria cogitabat . Jpfc ci diabojus Abbaiis .tffumptaTpe- 
cic fe obttiiit', namduobns Scmonibm m fpetfc Monadiorum fe 
ComitantibHs , fratri in quodam monafteri; loco fccreto fo!i rc/i- 
denri, multaque fccutn voluentj opponunum faflendi tempus fe 
iBUcmfle crcdens apparuit , cique aiSdcns dixir . Ego trarer n.o- 
do htic hofpitandi caufa diuerti , feu cafu te confpieiens , agnout 
Kjplta te foilicitudinelaborare, mtiitoJq:. in corde tuo cogitatio- 
Ifium ~a k ks verfase jqnof urrj caufa Iice t ;quibu fdam rcterenribus 
ir.ihi ex parte ni*ta fir, fi tanicn cam pletuus intiicaueris, poiero 
ferfitan vtile t ibi dare CQnfiJium , vndequis fis , & quart madtus , 
amicoqnarenti cxponc. Cumquefrater ifle ignoro , vr pntabat 
homit.i, fecrcta ccrdisftii aperite tormidaret, & fctantummodo 
natiore Italicttm tfle rcfpondifler,dsmon>qui .Vonachus vidcba- 
ttrrsdinnxit,£: egoipfius Regionis Abbas fum ? & tibi bcne in om- 
nibus auxiiiari pofium ,noni enim Itcer ru reticeas , quod Abbas 
pjonaftcrijhuius,& cttterimale te tra&en^Beque yt digntim eflet 
BOnoranr, infbper rr.ultisfxpe inini ijs vc\ant,vndc admoneo te, 
\>t t:bicofu!as,& iocum hunc omnimodc pernicksfuin relinquas, 
& mecumrecedas , paratus enim fum tc ::b hismaiis eripere ,& 
Abbatiani mean ,i|iurCripta ferrara dieknr,pc : dt.«Sui;.,omni te 
ibi honorc fublimare . Ad hatc frater rcfpondit . Yen hir.c cxire 
nullo modo poifum, qnia & claufura mcna frerij pronibet, & fra- 
ttummc multitado circundat- Tum di; bolus ,ncc ego inquit 
qrar.diu hicfueristeiiia-iqt.oiimare pr.fTt m,fcd facqttalibetar- 
te, \t ivpta nionaftcrij rra »fc rcc.iaris, qccd p< ffca quam feceris, 
; egoftatim adero, tcquc an !ocnm mcum,vt d!xi,perducarta . Scd 
mik ricvrsl Ti:s,OLi non pcm.ittit ros tentari fupraid quodp<T- 
fun.»rs,non vltrapaffisstfi hofiemprocedercfed ficur fcriptum 
eft,(quifccit i!I:.m.app!jcau.t:>radi: m cins)quando namquc hoc 
agcbatur , ttmci-ucu «.onucntus m rtuctci io cx confuetudine hora 

Yj 3 caoM>ad> tf g . Compendij Maleficaruft 

«fcmncM refidcbat , qu* explct* i Priote fecundum mortBrio 
k&a cimpariuU percuna cft, qno fono audtto,, moxdxmon qui f c 
Abbatem fingebat, actui Dimiu rirtute i fritre. qui Io«ueba ct)r , 
fe abr»puic& prxcipiti mrfii, ac nuximo impctuad Utrm*s,qu ? 
sroxitnx eranr tendtfUividenre fratic iam dicto.m carum fe infc 
riora dcmcrfit . Hoc idetm qtiotidie fareotiir malcficx, fi qumdo 
i dzmonead Conuentuj fernntur.vcl inde domun rcfertmtur.fi. 
jnnm campanx audiitur , confciKm dzmones ipUrum baiuios , 
ftmrcum wax in folura dcijciuotA &f* tccpid»i dilabuntur , « 
(30 loco iaru docui. Da quxfumusDomine Populotuodiabolica vita- 
recontagia,&te folum Dcum puramcnte fc- 
£ari . Pcr Dominum noftrum lcfum Chriftum 
f ilwmtuum&c. EXOR. 
liberTcrtlui^ 357 ORCISMVS 

Virtutis cximie. contra d#moniacos,& ad fo\- 
vicndura omne opus diabolicum,* quo- 
fcunq; morbos corpora humana ve- 
xantes,fme fint per fachiras:ma- 
kficia, 5c incantationes a Ma- 
lcficis facl-os , fmc aDx- 
monibus intro- 
dutftos* 

<?t r£ unJcm*t#horemcompiUtum,&adinfirm^ 
" " ' rum falutem Accommodatum . 

EXOKCISMVS. 

TWmadiutormm meom mtende , Pomine ad adimmndom me 

prindpio, & nunc,& fcmpci,&m fcculi ftculorum.Amcn. £31 Oratio . 

Mnipotens,& clementiffime Peus i quo orrme 
bonum fumit imtium ,& fempcrad potiora 
progrcdiem pcrcipit incrcmentum , intcrce- 
<knte gloriofa Virgine Maria , totaq; codeftt 
curia : concedc qua:fuinus,vt qnod ad glortam 
uiam,&; damonum confufionem inchoareag 
predimur, seterno tlKt paterns fapienrix mu- 
nereaddefidcratum pomim perducamur. 

>er Chriftnm T^ominurfl - 

ln KomineSanAiffime Trinitam, Patrb \ Etfilij t Et fpintns t 
fcnfti. Amcn .EgcmininerExorciftaSanftse Ecckfix Apoftoh- 
cwKomasac fcriim licet indienus, per amtherjratcmfundaram m 

pSfliOIJCj, Compencfij Maleikarum. 

p2ffione,& Cntce Bomini noftri Iefu Chrifti , mihi conceiTam fi> 
perSerpcrcs,& Scorpionesduper Afpid.es ,& Bafi.-ifeo»: ftrper t.T» 
i: cm ,K Draconetn,Sc in v irtute Beatf MjHit Vfcgigk^haagi 
fl Michaelis,& Md; cTSo^a^nSoriTm oihnfunff? In rjftfr 
n.T Maieftatistcrr&i-i porcftatc, ac auctorirate nnhiab eat^adi- 
ta,fh'icle prjecipio, & maftdoonTmbus rhalis fpiritibiisi-cte dtxlQU 
rura habitaculodetrufis, cuiufcunq; genertSigradus; coadjtionis, 
naturx, officij/uperioritatis, crdiuts, aeprxcminenti» fmt.qB*. 
tenusfub ptxna ei-communicationis , aaathematis , ftuicdidiq* 
»j% Omniporentis E>ei,IndignatiC;nis Kcatx Martte Yirg acSaa 
ctorum Apoftoloeufti Pcrri,& Pau!i fhuim inairrettda,vt poftpo- 
firaomni mora hdri prarfumant , necaudeam pcr fe , ncc per fup- 
pofitam crcaturatn quamainq; peruerfaro, moUftare, perturf^j 
re, inquictarcnoccrcq; pcr Magos,SertiIcgos, Sortiarios,NecrQsJ 
«anticos, Lamias, prxftigiatores, Sagas, Venehcns , Laruas, & 
cuiufcunq; generisdiabolicasperfonas , qux diabolo innttuntni 
pafto, fiue tacito ,fiue expreifo; pcr inuocanones ^adcrationcs, 
incantationes, prsecepta cxpjxffa, fitte tacita; ite, roKtcrcappro- 
pinquard, pcr vtfum auditum, guftum^taftum., & odorauim.-nei 
pei fomnia, necpcrvtgilHs, \ mbtas^ mslas, figuras,phantalm*. 
ra, ftrcpitus matcfkia , mcanrationcs, ftgnatuias , tigatriras^fW;' 
ftttras, djolores, tumorcs, trifeftattones>inqtt letudincs, perturb^ 
tionesjfnperfiiiioncs, moicfiias, vcxanones, palIioncs,& quoduii 
tormcntum diaboti,feu malomm viuentium: nec pcr maleficiimi 
Oxpreffum.vel racitttm: intcrnom , vel cxterntim: perperuttm, ve| 
temporale a quouts damione cuftod i tum , obf a tui n , &.abi am m ■ 
nec habcantpoteftatcm vexandi , feuperturbandifenfuseiusn* 
tcriores, vei cxteriores a p:anta pedfi, vfq; ad verticem, neqiho- 
niores eommouendi : ncqj in difTccationem inducendi , veiqua- 
cunq; mibeci' itate . vcxamii : ncc horis d iurnis , vcl r.eccnrmscHti 
q.uctcm impedicndimeecura :pfc in loeo aiiqno opaco , vet foli- 
tario fohis, ve! comiratus icnt.vcl rranfierit,i!!e tcrrqrem,vel oo- 
cumentnm incurrer; ,ve! ei aiiquam illnfioncm.tam fantafttc'?* 
quam rcalcm facere,vel mitrere.fed fempcr ab eo,& abomnibus 
titis rcbtts procel ncllanttir,& fugiant, qnia fic tmperatlefiis Mi- 
jix mius,ouia vcrbum caro factum cft, & habiramt m nobis^ vi- 
dimus gloriam eius, glortam quafi vnigi niti a pam pfcnum gra- 
t .x &"cri:atis . Kkcnim iuftificatus eft mfpmtu rprscitcacus 
venribus : i» crucet fiifpc^us , & affitmptus m - r ona ,lcttet ao. 
dcxteraraPci patris*vr credcntinm exaudiat pr2Ces,& vota. rer 
aomeu ergo Iefu,cui omuc t^cnu £cdkur > cadcllium,TeBr«ww » Liber Tertius ^ 3 > 9 

. . r ern0 nim ,& pcr merita Bear* Marir Virginis, «c prcccs Sart- 
Si AtteeH cuftodis:omniumSanftorum,ac San&arum DeiVpHeci J 
n.^APoftolorum , & Euangehfbruin Mattei , Marct , hucx > 
£ loanms; Sanfti AtttSnlfcBcheM, Franeifci» Bernatdi, MM* 
SasdalenxiSc Sanfts Catharin* Vir;. & m*r. teprxfcruare,cu- 
n« firc & hberare dignetur ab «mnibiis mcr.nrattonibui , fnale- 
fienitnr», fafiuris, molcftijs, mfeftatioaibmipaBionibtw. 
Snloribus, & qtubufcunq; vcxatiombus, & opcritiombus Satha- 
H, ,r miniitromm emS . Qui viuit,&: regru; &c. 

Fcce Cruccmt Domini ttotfri Icfn Chndi rug-re partes aduer- 
fccuuncunq; g cnem,grandus,onBtm. condkioms, narnra, otft- 
rfl Leminenns, ac fuperiomatis Gtis » tra praefehtes , ficut ab- 
fiuc fitis ad exrra,fiue ad nitra,fine ignei, aerci.terrcKres, 
Sri es, fubterranci , fitte iucimgi , qujmodocunq; &fub qno- 
Sorrtcxtu vocatiifponce mifi, pcrnicamationes,pr*uigu,for- 
S,lfe vel quouis modo , & arce facinorofurum ho.nmam , vcl 
2 crH m . Nam Egoconiuro v os,exorcizo, tmlcriico , excom- 
SrtT» anarh.marizo , vt ab hac Dei crearura nu 1» rehftis 
Sm malcd^ 

fta ?m -dtfto rerboreccdatK,per Dcum viuum t *enmi t SafiJmn 
tfoncmimmorralcmtPatrcmt fiHu*t Ec fpirtmm fanJtatf 
lecDotfitis fub quouis prxtextn tnoleftare creatnram tftarn, fan- 
SoLVDomimnoftrilefUChnfti regeneratam , nec m corpore , 
lcccma corpus : corporaha , feu fp ritnaliaexercenrfo, fiuc per 
vtnbras , fieuras , fiue per alia phantafmata : fcd aurerrc omner* 
Aolorem, lefionem, infirmitatem,timbrem,paiiorem,far^m,K 
pilSonemqtumcunq, aliter innoco fupcrvos otnncs maledictio- 
nes omntporentis Dei, cxcommunicatiO«ics,iras, furorestormcil- 
ta,&pceoas,acimimiTioncs in ftagnumtgms , & f ulpmiris ner 
manus inimicorum vcftrorum , fintq) fuper vos cnnft* corttutto- 
ncs: dolorum afperitatcs,& culmen omnium iniqmratum torme- 
tortm mnndatioocsrtmpetus: calamitates: fagitw: anguftias: la- 
qnei ignei: ir.cendia sererna ignis; fulphnrts,furons ire 1 p, ac in- 
AgnttitarisB. Mariir Virg. & omninm eiitium fuperrfortml^, K 
tradovoslucircro dxmomorum nrittcipi , omnibufque mtmias 
vcftris datrnonibus cafutnobcdientic, v r vostoroue^.ntjexcrncicr, 
affligmt , & dilapidcnt , acfirealiter cflctis in inicrnO, per virttt- 
tem mcarnationis Domini noftri lefu Chrtfti, qui ventiirtis efi m- 
dicarevitio ,& mortuos fcculum per ign"m . 

Si diaboIiis!igaoir,vel tentauitte fuo efteftu, creatura Dci, vel 
P« opeta fua, ,el alius aliquts per fua maleiicia /incantftioncsi 

fafcina- 3<?© Cempcndij Maleftcarum . 

f 3 (ciDationn, (ignaturas, faduras, vcl Ugaturas, verbo nutu )Vi . 
f,! r I5h, fofflatm Uuie, malediclioue , vel fafio artc diaboli^ , 
^qu^malefic^ f.*.,Domim» noilcr lefuj Chnftus 
? ci f liulpcr fuamp^ima mifencordtam hberct tcabommby, 
foifitibuvmalkn» ,& ab corum opcrat.ombus,qm defccnd, t dc 
S5 & SSSSS cft dc Spiritu S3 nfto ih vtetoB. Marw V ir*. vt 
a uumSc« C t hominem f & ci jceret diabolum , & 
tum malignum m prottmdum abyffi . Bcncd-m rc t Dcm & ega 
in nomim- fanfto fuotcrminooraoia roalcficw, &. bca^KOEe^ 
& mmc & fcropcr benediftus, ficutDeus bcutdixitdvci lcpumo, 
&SkcS H m. S.cuthcncdix It tNoc,a:tilv,,(u». Sicut t 
bcncdixit Abraam,* roagnifiouit nomcu foum rotet UaftowSi- 
cut 1 bcnedixit Mckhifedech offerenti panem, & vmum ..Bcncdi- 
«t t tc Deus » & corrobore- rc benedictione fanfta Cuacontra ui- 
£ t ftarion« diabolicas, pronr termino ojpkii aulcfcoa ,& com- 
mcndotcDeocxcelfo.quo prctegeme »ho tes >n mambus m.s 
fint ConuertatDominus vulram fmna ad te , * oLcrfetiit tc 
cf ulofanftx pacis . Aufcrat omniporens .marashas bcfiusitc,, 
& erad.usmafchct}, non-tranfeat tcrmmos ho,,fcd pcr hasW 
2 iliooes esteftes «aiant inimiot uigladto m confpefin nortro,* 
cradkentur a tc tum omnibui malchc ijuu cantat . ouibus, figaa, 

turi5, ; & fiafiiwts* i , , ,. 

Pone Dcus cmninotcns dcxteram tuam pienam Iarga bcnedi- 
l ■ )nc fiiper famulum tnum , & replc cum a-tcrms bcnedifiioni- 
fc s Sanfia Maria admitte noftras prcccs intra facrarnim exau- 
ditionis, & rtporta nob» aiitidotum reconciliatkmtt: fit pcrte 
txcufabilc quod per tc ingenmus.-fiat impctrabik q.uod fida men 
sc pofciraiis: accipc quocfotfcrimu*: rcdona quod rogamu» . ea- 
cufa quod timcrous, quia tu cs fpes vnica peceatornm: pet te fpo- 
umusa vexatione malignorum fpiruuimi hbcran. .*Aue fine nh. 
iiuv/atotamrtis , dulcis,, rotapia . Gratiaflcn*. euius mcnioria 
fuauis eftacpcramcna. Demims tecuns. tua gr^tia fic mccum.£(- 
»ed 8atuin muliaivHS . exceMier facta sydciibus, £* ^»ed,S«* 
frnclusyeutris tui . cuiuspra-tiofo faugume rcdcmptus rui . W«« 
<fcnii«i. fit inztcrnum Iaudatus,& bcncdictus . ^a»«dAf*r/*em-. 
nium errantmm tmiflima via .MattrDei .rogo tc mifcreremeir 
Ct i«ton«bispeccatmbus nenoms imphcemur crroribus . A'-' iS 
&ftmper. vt pun tc laudcmus frequcntcr . ^imtn. O Managau. 
Cium r.ofirum virtus folamen . Manamaier gratw,maKi 
» ifericcrdia , tunos ab hofteprotege , 5: horamortis ft ilcip> - 
J,' CD f ra te tflc matrcm, ftimat pcr rx picccs, qm pro nobisnauiv LiberTerrius. , 

fcculorum. Amen. 

Or&tio.' 

- .~, rr^mr rerribi' ts& Onimpotens,be- 

1/ mgnus,« tmierHw*»M»* * C xaud preccsno- 

fcfberans tribulantc» dc o^mb, £g vc J atsm , c6 . 

6f*s pvo bac S^Sq^fumus oppnmcntes eam.fc 

firum • Amen . r D ; r j llls emdSaxam conditioni- 

fit»' J**K? urfi taSSTUl ingrcHi-.ri eftis,vcl renemun 
<p ccunq; moco, foi *y er mal ir j am d*monibu s 

^^^" ^^nai adorationis^nodario- 

m^aras, & f "' l a riarnm qnouis modo &aa.vd nuncupara 
rum hominu m,fe« I am ari.m fabricatnro per 

ad qnod-H nu n m fin ioaitl0 uem inrernam , vcl 

vittutes , & poren tm , c ihr«.s mcumq , m alam arrem» 

S^^S & SSSSSifrd permaleficmm racuurmta- 
faentum v,.n! A to, ; t -n^ r «rmfnatum, ad rempus, 

tisproteifioms, vel non perpe :tu jhu, *s atur;uri dclatft , 

vel momentnm, ve! per aiabolLin, •««'JgVg & pwdi-tiones 
vel immiftum , fiue per co «^VJS«S?!riSioiB. vel «m- 
damoDum; fiue per malcfiaumad JSTv&h , flue 

fcetudine: ^ m conremptum a> ,anus d^feftr, «d 
^rciiriofitatcs/uperftuiones ^Jf^^^r^.tf 

cerebri: fiue pct oppreffioneir;, fomnum, ve. mj>-* . l & . . 
nem eumruborcidoiore, fiue per cxwnfioncn. d n t anW tr 
m aporlefiam , fpafmum, cephaleam, cum ornmd^c,^ 
«ftrecapiwitclum.ilcos,* apoftemam ci<» dolore , * ^ 

fiam, inflationem, turgentem, & anelitumfsendam pon. agr«n * 
cbiragram.lcpram, cancrum faniem 5 ac aerem corrtiptum,pru. 
neiuun, fc^ciotfdtilcnuau., csutatcm/urditat^i^mmjtarq, lifi Coirpendij Maleficarurft. 

k omncm interhmn.dirum dolorem vifccrnm , & amara ititer; 
Horumtormcra.vlccras peflimas,*: plagas mfanabiles; mamam, 
frenefim, opilationem, iteritiam , ihacam, dillentenam , vnmcr. 
fos lans»res,& diiuuium cun&orum dolorum,& p«narum mdu- 
ccnrium;fiuc fir in acrc, plumbo, argenro, auro , aut in fclato ah. 
quo bombicino , fcrico, linco , vcl lanco, vcl m ouibtis hommunt 
viuentium, vcl mortuorum , atiimaliumtcrreftrium, volat.lmm, 
vcl aqueorum, tcI in gummis, m Ufero, & carta , etiam Tirgioca , 
vcl mahquoligno, vel inaliquibus verbis , herbis, vcl lapidibui, 
vc! in elementalibus , in capilis, plumis, lams, paleis , vcl m qui, 
bufuiscreaturis: &fi eft in fcpulcro nebieonun, paganorum, hac- 
reticorum,vel Chriftianoruim&fi elt in agro, vinea,pracis,nemo* 
ribus, montibus, vallibus, cauernis, footibus, vel cxcta : &fieftab 
oriente, occidcnrc, feptcntrio»e,vcl mer.die; &fi eft m vclbmen* 
tis, ccnruris, in muio, vcl in domo, in panctc, m choro, dciuper, 
aut dcfupte in rebus domus , vcl domorum : &h eft m arbore , in 
foliis in fouea,puteo, ciftcrna.in protundo, vcl m abyffo: &fi cft 
mfilua uc! fpclunca fo! itaria in dcferto, m dimfiombus marium, 
uel fluminum:&fi cft inftatua,in claufura ierrea,ucl ItgneamcQ. 
iunfiura membrorum, ue! confumpta per ignem, aquam,uel rcr- 
ram potatione , commixrione, ractu, uifu, odoratu, auditu , n«I 
ouocunqj loco fit , & ^uomodocunq; faftum , ucl fiendum ettam 
r(a, ad mortem,& fub quibufuis uerbis,& rebus,tam facns,quam 
«on facriv fmc in quauis rc cognita, uci incosmita, fiuc naturalii 
fint, fiuc fimplicia,aut mixta , tcmporaha, aur Ipintuaha: aut m 
nominibus magni Dei.aut Angelorumifiue mcharafteribuspim- 
Ctis, fienis,fifiuris, formrs, uumeris,horis, mmutis, dicbosmofli- 
fcus anno menfe fuperfiiciofe obfernato, cum pacto exprcflo, atie 
tacho- fiuein planctis.Sole, Luna > Martc,Mercurio,Ioue,Venere I 
& Satumo:fiue in cdettibm figmj, Aricte,Tauro,Cemmi,Canero, 
LeoucVirgmcIibra^Scorpione, Sagittario, Capncorno, Aqua- 
T io,Pi fce; fiue in augmcnto , ucl dimmutione Lunx, diebus feftw 
nis ucl ferialibus:fiue fub quouis,* in quouis sydere fub cxIo,fiue 
pcrhonuginmd magis prxftitum , fiue pcr proceffum faflurn, 
etiam non completum ufq.ad defin.tmam fententiam «terM 
nalcdi&ionu, qrc uob.s iure dcbetur, etiam " iram ^^^ 
cmnia illa , & aiia cxtermino , deftruo, ext.rp», euello, expel o , 
confringo,cuacuo,eradi«>,diffipo,irri^^ 
circuftantiji , claufuhs , & cond.tionibus anncx.s,&connex«^ 
4e P endentibus,appofitis,& no appofins per £^nt.a P t nst £ 
Shpicutiamfiiijfpcr bonitatcm Spmcu* tSancti. " tin | rgQ 

sr m LiberTcrtius^ 

erco in ereatura ifta, difrmetnr,dc(truatur ( #c fngetur omnis uir- 
mfLboIipev fignum Samfte t Crucis, & per muccationem om- 
n m Sa^orum g An,elorom , Archangelorum ^truchann^, 

V%ielec>orum,quos humilicer przcor, utdigncntur orare pro 
T cur ur per fuam p ijflimam nijfcricordiam te actot ; U- 
11 rTnfrruet & cufiodii ab omnibns miniicistuis, & i fpirn 
SmS 

dcfendat t Intra te fit,u< te conferuet .1 Ante teft,ui tt ^dedncat. 
t Poft te fit ,ut te cuflodiat . 1 Super te fit , ut te bcnechc.r . t*% 
nct 1 omn i moleftia ,ue*ationc & dolore . Qu. cum Pat«,& S P h 
tituSancto uiuit,fc rcgnat fcc. Oratio .' DPus oui perunigcnitum fiHum tuum exdufa djaboli domi- 
MriSSulnmtntunfidc roborafti : expcllc quatfuniUi 
ab hac^uuC ciuia» ditbolicas infidias , nec pauam 
ab bac crcatura im _ ari ean,quam eiufdemPo- 

eam oppreifione ,ue! ncxatiOhc tms r-i^-" > i , .„ p 
mini noftri iefu C hriffi fiiij tui prartiofo fangumc refcmifii . Per 

Chriftum Domtuum fcc; ■ . r . „ 

ItcrumconiurovosabhcminabileEfpinttis per vnum folum, 
verum^terniim^nurxnfumjncommutabjlcm.mcomp^hen^- 

b?cm^m»«pOt*ntt^ frtff.^mPap^.ttcm t Whgjfg 
Spiritum t Sanfium: Tcum inpcrfon» trmumr & w iubfijtantja, 
& cffentia vnum : confnbftantialcs , «eqoaks , ©mmpotcntei , « 
co«etnxperfon« : vnumviiiuerforum prmcipmm omnnimvifi- 
bilium,* inuifibilium/pxritualium, & corporahum Creatcrem, 
«feftinanter,* abfq; mora fngiatisab hoc plaimate I- ej,denrn- 
eusaincns ligaminibus iniquitatis , qutbus hictenemmi . Quo- 
modocunq; ergo fpiritus damnati.fc rcprobati,quicunq;_eItis, li- 
uevnus , fiue plures , ad huncfamulum Dei ommpotentis m ba- 
ptiftno recreatum , vel in abo, vcl in potu, vcl quacunq; alia ma- 
leficafupcftitione, vel ma malienitateneqmiiima, aUtexigenti- 
bus culpis , Bt peccaris fuis , accefTum habcre przfumpfflris , vM- 
ci.nq: lantat s in hcc famnlo Eei a plitnra peens vfq; ad verticcm 
%fcl m icftibosifiucaliquibus fibi adhcr cntibu^vbicunqj fiti^vos 
lcqiiiro,ac cito, temeratiamq: hanc , & praefumptuofam muaho- 
nem, agitationcm, t: pcrturbationem hiiius famuh Cei miuftil- 
Smamcxpartc, &ntquiffima \oIuntaie vcftra , interdico ,non 
mcis viiibusj fed fouioii potcftatt 0inj>ip<*e4»iil>ci , & 1 omini 1 <?4 Compendij Maleficaruffl I 

aoftn lcfu Chrifti filij cius,«ni ftiperuemens in atrinir i huiusmuS 
di, prinapem veftrum cumommbus immundis, & miferrimh fi- 
tcilitibus infcrnalibus vicit, eiecit,& eorum vaia difrupit . Ccdi- 
te eroo ncfandiffimi in nominc tefu ,qtii ver.turus eft mdicare vi- 
iios,& mortuos,feculu pcr ignc . Ccdire creattira: malcdiSe^ui» 
vobis interdic*,ac defmitiwc prohibeo, vtoperationes vcitrx jT c< 
aliorrm operata maleficia , quomodocunq, , & quahacunq; f a - 
£a, dafoluatis,*: amoueatis, & nunquam de cxrcro, nccper vos, 
ncc peraliosaliouam vexationem cauferis, vel icnfus cius,taaia- 
tcriorcs,quam exteriorcs,perturbetis,pcr FatreraTperFiliumf 
& pcrSpiritnm f Sanctunv. ; 

Abfokio tc crcatura r-eiab omnibusmalcncrjs , ineantationi.- 
bus, Iigationibns,fignati:ris,e\: fafims ribi arte diaboiica frctis, 
qtix omnia diabol ica,deftruo, annichiio , extirpo t & eradico ab 
©mmbiKmeinbris tuis , vna ctim omnibus inrettanonibus , mo!c« 
flijs,perturbatiombus , doloribus , psffiombus , Sc vcxatiomb* 
euomodoomq; K qua! itcrcunq; tibi facus, & rcccdat maledicb* 
ir fe confufus finc ixfionc animxtux, ncccorpcns,ve! alterniscu- 
iv.fuis ,pcr faneuincm Domininoftn Jefu Lhrifti,quieffufusfi,it 
in redemptioncnvanimarum ncftrarum . Pcr nomcn Pci, qus el\ 
t eus Abraam t Deus Ifaac t Dcus Iacob t Rex magnus glonfica- 
tus,fc adoratus, tcrmihcntur,diifoluat.nr,& anmchilentur ab ifto 
fa mulo Tei omnes faAurx , & omnia opcra fathan* , vt non ha- 
beatis potcftatcm fupcr fanvulum iflurn nocenci , nec in dic, nec 
in necrc, ncq^orando, ncc vigiiando, necdormicndo, necfedep, 
do, nec ftando, eomedendo,aurbibcndo,ncc iua nattiraliacxcfr 
cendo , ncc i« noua , ncc in veteri , ucc in viU hora diei , ncq, no* 
€th, reqi-habeatis poteftatcm intrandidomum fux habitarionis, 
nccinvIlafiguraaDpareatis per laudes Angclorum glorihxato- 
rum,per virmrcs arq; dominationcs celorum & per orationesQ» 
*ium SanAorum,* Sanftarum Vzi . ApcriatPominus huiccrca, 
turx fusc ianuas mifericordije fua , & dct ci ianitatem aniifl* , & 
corporis , & dikdioucm cum omnibus fanctis fu is , & di fccdant 
omnes maligni fpirirus aimmalcficijs, iiicantatiombus, Iig«Q$ 
flibus, fienaturis,& fs&um,nec habeant poteftatem maligni no- 
cendi,.ncq; tontradiccndUiuconmftandi famuhim l c«,pcr3br 
foIutionem,quacgo hodic cum abfolui . in nominePatnstfcr»; 
hi tfcSpintustSandi - Amen. m 

Iterum conluro vos abhominabilesSpnirus pcrpptcntiftmi.ra 
Teu fortcm.admirabilcm, cxcclfum^ncfT.bik-m, & muifibikn^ 
& per vtttotem omniam coniurationum, ai.iganonum, vincuw^ Liher Tertiusl i&f 

»« & mandatorum, cniufcunq, conditionis,& virtlitis exiftaut. 
«SusTl Suomodoin nominclcfu Chrifii potclt.s comuran; 
9 o S irari M vc! de Ioco ad locum mitti,vel crucian- 
2£Ef SBJ. damnari : fit vob.s ipfo fa6o om- 
SK CJSSSS inS«iia« P-ter ccntrum 
r^n fter Chnfti in ftaenum ignis & folphnmpr««pito > & *tcr 
V \u l wnd«Sno,& ib£m vinute omnmm fnpradidornnyoa 
I Sco excomn ln> coodernno, & v% in PvoUmdn|byi- 

t * S mfcrnahbus acrms, & doriUs luc.ftro, quia fmfts, * 
pi bus parms focictare bcatorum dc loco .ncnarrabili,- 

fl^*^^^™ -terna,dx Sanfiorum 
dc coniorno Afi S c ™ ' IefllC h r iftidc bono incommurab.h, 
commnmonc, dc c^tatcKWW r . nurbanj ^ 

- d ? 3 c C : B;ffilS& . lcuofi, fhrcomi. 
m furca mfei nali iu gwm n CXC oir»nu:nicati, ma!cd.K 

incantatorcs,Magii* m * le ^;; n T u firie „ raaa rc j : Spiritus (pur- 

Eofi Spfntus blafphemUzrerici, petulai «cs^idola n« A^c « 
rVBtes-Spiruusiracnndianiuri) homicid^.nfid^l^&arjlta^. 
S nu tus crudeic Sj co*tention , difcordes, ^^>^2df&S 
iSSt.SPritusodw^fcifm^^ 

ST! ?£3SSSS autri , frandulcnti , r=ptores, hypocnt* , 
££^«es^a^i^ 

& formcarij : Soiritus oblbna» , miud. i impp ,fcancUiOii , m - 
^enTspiria.s^uffuratorij^detractorcs .■.H.tames, fimomac, , 
Smulatores , & ftnlri, Spiritus verbofi, mnrmuratores, mal moii, 
vni , pertinaces, & vagi: Spiritns tentanoms, clatioo.s, pomp* , 
«tii.pWiri*. & fomnolentmSpintusimunx, rumons, loquao- 
tatkr.iparitatis^raudulcnrixvinquietL^irHs^deiprrarioni^coi^ 
rtmptus, & impictatis; Spiritus mendatij.cupid.ratis^pcnurs** 
pcTfeucrantiz in peccato: Fugitecrgoeuanefcire, confuua.m.n., 
ShJfiparriini ,& contcriniini in potcnria Patnst in iapientia tMiy 
in bciiiurcSpiriuis t Sancxi . Amen. 

Orario, 

RBfpi cc Domme Peushanc creatoram tuam , & ab ea confta 
tnanici rcpellenc«|uitiam:vt lumine tiue clanraris, & m«e* 
nic-rdic uiuftrata^tq; lifccrata, dignas tibi rcfcrat granas . Per jtf 6*" Compendi j Maleficarum I 

rominum noftrnm Icfum Chriftum &c. 

Coninro vox da:moncs,adiurojConrertor,& exorcizo, vt ftatim 
dicto verbo fugiatis,per Dminitatem,incrcariouem , immcnfita- 
tem,a:teniitatem, gloriam,maieftatem, tmmortalitatcm.iinpaf- 
frbilitatera, immutabilitatem, incomprehenfibiHtatcm ,'poten- ; 
tiam, iuftitiam, fapientiam, pulchritudincm,mifericordiam,bp, 
nignitatem, bonitatem/anciitatcin, gratiam,& iiifluentiam,pQ- 
tcntimmi Dei viui omnipotcntis , cui omnes obediunt crcatRras 
& peradmirabilem prxordinationem Dei, quam habtiitab cter- 
no,vt mittcrer fiiium fuum lcfum Chriftum Pominnm nollrutn, 
qui dixit Apoftolis fuisjpetite,& accipietis,qii2:ritc,& inuenietif; 
jmlfate, & apcrietur vobis,& qui eofdem Apoftolos docuit orare. 
patrem ceclcftem dicens; cnm autem oraueritis dicite . Tater. m 
creatione excclfus in amore fuauis, in hsrcdirate diues . K{ofttr# 
Chrifii pernaturam,noftri per grariani inccptam.fcd beatoruni 
per eratiam confummatam . S£ui es. dtirationc xrernus, fubftan- 
tia infiuitus , bonitate fuauis . In ctelis . fpeculum artcrnitatis co- 
rona iuctmdicatis , Thefaurum fcelicitatis . Sanfiificitur , per fidc 
>iuam,per fpem fovtcm,per charitatem ardentem . l^omentuum. 
Vt fir dulcedo inore, melos in auribus iubikim in cordc . Tuum 
etiam . vt tu folus glorificcns ,tu folus defidereris , tu falnstam- 
quam vltimus finisamcris . Udueniat. defuper ipatrelumimim, 
intus in ammo,foris a gratia,& nonanaturam. J^tgnum. iuftiriar, 
pacis, & gaudij in fpiritu fanfto . Tuum . non huiusmundi falla- 
cis,-non huitis carnis morralis, non diaboii deceptoris , Sedtnum. 
iucundum finc mocftitia^tranquillumjfineperturbatione fecurunj 
fine perditione . Fiat mandato tuo, confilio tno, auxiliotuo.tfj* 
lutitas ttta. bona in creatione , beneplaceus in redcmptione ,per- 
fe&a iu iuiiificarione . Sicutin fWo.ad imitationem beatoruro,ad 
fimilitudinem Virginum,ad modum Chrifti. Et im tcrr*. vt iper- 
namus quidquid tibi non p!acer,yt atuemus quod amas, ut facia- 
mus qued iubts . Tanem noftmm . panem lachrimarum , pancna 
yerbi Dci , panem Sacramentorum . Quotidianum . qiua fine illo 
morimtir,fint illo nihiJ fcimtis,fine illo peccamus . Da. quia ruurn 
eft proprium dare> quia beatius eft magis darc , quam aeciperc, 
quia noftrum eft accipcre . Da etiam . non Angelum , fed filiurn , 
nen hominem,fed creatorem, non datum,fed datorem. »* Dom- 
ne.in incarnatione vcrbum rnum ,in iuftificatione fpiriturn fan- 
ftum in glorificatione te ipfum . ^obis, indignis , inutilibus , m- 
^ratis feruistnis . HoiieAn hac die pmgnai, in hac die ttnebraru , 
in hac dtc mifcriac . it dimittt . tu, qui ei fons uiifericordix, ioa> 

' gcariar» LiberTertius • 3-0*7 

*stis»tuqinin cnicc fudifti fanguinem . conccptis, enu--- 

itis & 1*" ^iiiimus femper inpeccatis . Dcbitd. eommifla contra 
maiclUtem tuam.contra prOTimi charitatcm.contra falurcm n» 

#ram qwa tordc > orc > & °P cre iUa commimmus 

£ KW 'dimittimns . quia fi dimitrimus debitonbus, tu dimirtis no- 
his fi dimittimus illis- efficimtir filij tui per imirationemdi dimit- 
rimus ebfeniamus prxcepta tua . DtbitorikHS noftris . qui m noi 
leuiter, ienoranter,& iufte peccauerunt, cum fimus digm mortis. 
m nc nes inducxs. auferendo gratiam ruam, arcendo a vta falutis, 
«cedente tua dulci praefentia, permirtendo occafionem peccan- 
di m tcnutioncm. earnisj mundi,& diaboli.inimicorum noftre- 
m sed liber*. tu qui es libcrator, faIuator,& redcmptor . 7ips 3 
filios' mortis, diabolimancipia, peccati fcruos . Umdo ,prate- 
rito Prsfcuti , & futuro : culpx , & pana: . Umcn . fic fiat per te 
vltimum fincm noftrum . Euanefcite, ergo vos omncs immr.ndi 
ftiritusfatanki in huiustcrribili maieftate,& potatiMura Chn- 
JL vinctt, Chriftus regnat, Chtiftus imperat, Chfiftn* abomni 
Bia'o & fuggeftionc vcftra hunc feruum Dei r»berer,& defendat . 

(gfciu^ditti canes infernales confnndimim iam, m virtutc San 
ftiffimz Trihitatis,PatristEt filijt Et SpirtmsT Saufn i , cedire 
iam \ulpes fraudulentx, diifipaminiiani afpides rortnofi,& vtru- 
lenti comminuiminilupi rapaces,qui laceratiigrcgem pommi; 
fneaminicioacx iniquitatis; obfcuramininebul* fupcrbix avcn- 
ro acitaw , & abhominamini omnes vos Dei rebelles , creaturx 
damnate , & reprobatx , quia conraminaftis viam Dommi , ide» 
conttitifuntdeneesveftriidcfeciftis a facieDei.quia confregft 
Dcuscapita vcftra fuperba,& efltidit fupervos ]ram,fnrorenMn- 
dignationem, & addit dolotem vulneribus ycftris , fed vos appo. 
ritis ifiicjuiratem fupcr iniquitatem . O excommimicart vos ma- 
lignatis fnper nos confilium , more afpidisinfidiamini anima- 
bus hominum : vos perfequimini nos in ira, & tempeftate inflam- 
matis m ciraiirti animas credcntium: loquimini fuperbiam,& in- 
fcrtis malum , femper operantes iniquitatcm , feddifperdet vos 
Eomimisininiquitare veftra: mflammabitvos in circuitu veftro, 
«juia fafti eflis ficut fctnum rcctoru, quod arcfit, priufquam eucl- 
latur. fugite igtturdamnati,& iDeoin xtcrnum maledi£ti , quia 
rominus terr«s vcftras etiertit , & a fnndamcntis euulfit habita- 
tioncsvefkas . 

O mifcria miferiaram, quia ccfTauit mcmoria veftra in car3o,&: 
interra.-hrreditasveftra penjt , cecidiftis in maiedifiione pro- 
pter peccatum veftrummomen vcfttum dcictum cft dc libro vite, 
"' " " & ytffr Compendij Malcficariim. 

& ludfcus vefter in fpiritu veftro in atemum eft . Idcirto dibit 
I>«ninus fupcr vos lapidcs pnrgrandes in confumationcm affli- 
fiionem & perditiouem,quia conrurbati funt montes pn defor- 
mirate vcftra : vtftcrcus in medio platearum facti cfhs : faght^ 
fcomini fuper vos acutz,& m reialediftionc pax veftraent mtter* 
rum. Ocreaturae ftultas quid profunt vobis Tefauri impietarii 
feftrz' inter vos fcmpcr erunt iurgia.-extinguemmi muicem,quU 
ctfis Iuccrna: pleux oleo malcdictionis Dei : m hucabus veftris 
conturbatio fclum,& perditio eft, propterca r.on potentislmri 
jn alterius rnina . O mifcn vos feminafhs miqnitacem , ,ed rae. 
tctis mala- fouca pronmda rafta eft via veitra,g!adijsp!en»,fed 
in eam prxcipitabit vos llommns. Olarroncs mrcmalcs , dun, 
infidiamini in via, opcriunt vos vrtice, & fpin*, vt m opere veftro 
jnalocmciemmi mirernum fauillaftup* eft rorntudo ycftra, & 
jdeo fucccndcrur, & non erit, qui extniguat,qma dilatabrtinfcrsj 
nusanimam fuam : apcriet os fuum in momcnro , vos anrem -fbr- 
fcquaccs veftri fublimes,& g!oriofi,dcfcendetls dsnmabu- 
tcr in eum, ad .rternos horrores,ttumnas,&OQlore line nustq 
ro,Iinc pondcrcfinc mcniura duraturos . % 

Oratio. 

OMmporens SEtenra Deus , qui fadurc tnx fcmper pio domi- 
narisaftedu: inclina qustfumus aurem tuam fupplicationi- 
bus noftnsA creaturam tuam diaboliea infirmitate laborantem 
" placatusrefpice,& vifita in falutari tno, cxleftiiqac grattxprarfta 
mcdicinam . Per Chriftum Dcrninum noftrum * Jj 
Coniuro, udiuro,& exorcizo vos fpintus rebellcs pcr San<itiirr- 
ma Lei omnipotencis nomina, fcilicet, Tctagrainaton t Heloym 
+ Adonav t Emamiel t Mcffias t Agios t Othcos t A t hanatos t Sa 
fcaoth t Hext Lux t Duxtludext Pater t Magifttr f Prmapmni 
& finist Alpha , & Omegat Viat Ventas t V,ta t Sapienm t 
Oftiu t Imago t Propheta t Petra angularis 1 Vins t Clauis t Pri- 
mogenitus ? Altiffimus t Agnus t Ouis t Petra t JP 0 »^.^ 
tor t Redempror t Paftor 1 Splendor t Pra-ceptor t Sol t Flos t Sj- 
cerdos t Pontifex t Charitas t Vmgemtus t Fom t Parachtus T MJ 
«liator t Omnipotens f Acternus t Deus t Iefus t & per vntjj 
fancT.ffimi nonu K is,leoua,& aliorum nominum ems . 
rovosper fangumcm , qui de laterc Chr.fti m Crucc pcndcnt 
cximt, & perbcatam Virgincm Mana marrem eiufdeni DmMg 
^ftri Wu Chrifti , & P er millia rmllium An S clontm Deo^ Liber Teitlus l 

* ttmm- pcr collegium Apoftolorumiper qiutuor Euafig^ UU| 
ftratnim. f c - t TftsnBcm •& tier vieuuiciuattucjr: 
v^< rvtn, Matteuni,lucan.,& foaj aem i a 

£ ! : ' „^ r fcr.t ern fpinms ftamcs antt 1 roiHjm 1 ci : pci l c- 

XtnTlS ft laib: pet incamationem & natuntatcm Lc i» 

* hrmi p ri ,, r}n , ril s Poreftates , Vii -rutcs, Cherubim , & Stra- 
SS^SSK dounnoccote^lartyrcsAonrcjfcrcs^V^- 
p| ' KdSS pcr omncs sanctos, & sanfias De,, vt ftanm de- 
€ , ne , V d«as^ P* fc h creatlira De i,& rchnquam ca 
^ gI ° &tau uHsrc!idisrcliq.ijs roa led^icn lS vcftr Sf 
SgSSfiSS^ noiirun,, verbuo, caro fafimn , qu, vea- 

,5H care viuos>& mortuos, feculum per ignem . ; 
tmus cit luaicayevi , ^aiflima: Triuiraus, tonufque 

^nn^nom ne & g ^ ^ dam ? j datl!ri 
cun£ ^left^ pr^cip^ J v r qpa . 

efti, W£« * SSSSSS^S Qtccurfuui cis detWftip q«°r 

£ fu^a i & eans ad loca vobis a Dco dcpntata , 
ttSSSSSOt in omnibus cruciatibu, >«fa»£&£™* 
r ndr Eccc fignumSanfis Crucis t *tern* contufioms , & ma- 
SSlS; «eftSe in fueam abite pricipitcs , ficut exerci us Ho. 

oS 

^S,, v^eo^cfiftatis : cijciat vos Deus ficutctear , 0»n| 

dcmArchaugelum diuffitifpiruibui cxlefl.bus :Ph,atiup« vos 
Sm.K irem dominus, ficut fuperSodomam, & Cornor- 
rWnr.uimas ciuitates eius. Flagelfet vos plagis rnaxin^ficut 
Sharaoncm^ domum eius proprer Sarram vxorcm Abrafae.Pe- 
«orctvos iguis infernahs , ficut virga Woyfi deuoranit fcrpcnt.es 
l^crumAcgipri.lmplcatvos] ciiscundisgeneribus torrpen.- 
torum , vlcerum , & dolorum, ficut domos zgiptiOrumplagB 
grauiflimis, itavt corrumpcrcturtcrra . Demergatte mperbum 
pomams irt profundnm infcrni, ficnt flante vento vchemenn m- 
uoluit currus cun6os,& excrcitum pharaonis in flufi)bus mans . 
Irruai fupertc gladiusDomini in ftaore fuo, ficut fih] I.cui lrrue- 
runtin popnlpm idoIatr.um,& ex co cccidii unt triginta fere mib 
liahotr)ir.i:m- Wittatin tc Dominus acccnfnip igntin ardentcm , 
k dcuorct tc,ficut pcrcnffitpopuliiic dcuorantem carnes,& rour 

A a a muran- -v-o Compendij Maleficirum. 

3 m A-oeriat «rta os fuum,& dcgUitiat vos omncs,8c fe: 
murantem . A-per » - , b D & Abiron cnm tabernaa* 

«?? "fSlzol um f b tt*«ia - Egrcdiaturignisa Dom.np^ 
lis ftns» toca. eorum iw , ' aiiinquapi inavirosotferen. 
comWas , ficut mterfecit ducentos qu .qi cu!flC Rc , 

t« mcenfum - ^g^SS^ populis fuis . Dertruat 
gem Amorrhco^ um £ ^ege & £ & Azot , R r . 

-vosPeus, ficut dcitruxic " f opukim Regissym per- 

^^SE, InfiSfSSs cUuum cerebro v eftro,« 
fequentem Helifeum . lnn inter fc cit sifaram , & mortmu 

mallco Percut.at;to lac J cUuo Reg f 

eft . Tradatvoso^ mfetni , ficur » 

tuiimmundo . Sufpcndat vo l f igllis d c celo, fi. 

fpcaG fuerunt feptcm «J» "pnrcipitetiwi 
dcuoramtqum* ife uTfi uVlcU pnrcipitarc fecit Iczabd 
deorfum uibaratrum i-cus . , ; n f ern alcs , ficut comedcmnt 

de feueftra , & comedam , ^ane ^ ; uffl vk)0ni , fllx , & 

iUamcancsmasro 

percut.at vosdlcut wm w F fi ]cones deuoranerutit 

ciu, . Dcuorcnt vOS Co n e .ng o . 

virosaccufamcs^ menfa , nu 

ifta, ficut ciccit dc tempi dc C oi porc ifio , (icnt 

m u!ariorumfubucitu. E cut«c baflbt 

vosDeusfcruosrebellestor o Pe rcutiat vos Pom.nus 

obcdieutiam Sacerdot en , n..m h ^ ^ 

xgcftatc.lcpra eb >fngore r rd> Humilum.n.ertfj 

gme.douec exicr tis cie noi _i ft tv3n fgrdi 

fupcrbi fpiritus ^ b P° r cn ^X n -Vo c u q,cm temcrarie aufi 
:Humi ha ^ SpSti/ .^Ah excom municata 

eftistentarc cr uur a cic g t miinttenJa at iu,nunc, 
cre«uraconfunde«ian ^ u g^«« u p s ^, uet r „pcr » isocinf 
nunc prodigu de c*lo dabn Do m n U * P . e . 

fulpWm,fanguinem,& vaporcm » bon , clli aefupcr, 

^^omn^ 
^eTetic, 

vt fulgnr gladium fuum.vt reddat wig 1 ft rf m2 de»or£ 
|ao nonS; qui de mauu Dei tc poffit erucre,fcd ^n, ficu ^ LiberTertlus. 27* 

,nte f?cicm venti, ficut fauilla, ca* turbme difpergkur 

* ° ^Snunfcate.adeft in isnuis dies cahgtnis m qi.o mterw 

| ^S^n ci|,.:^torcuofbm 5 & pt^cip.taijn m locnm 

fSSStcMit hWibiH* damnatorumyoj 
fe SS Sorama in confpecm vniuerG 

SfSabSI Abvfftis aperiet os fuum , ^^31' 
D o .{Lc rrccipitabtns - O danmar*>ecce iiora amara vak.c, 
v' dc0L b >■ S Sus & hmatus occifiorfi. tm&x iam cdufius 

e ft deVagmai.ojmm, d u dat;t>mnia przrcreunr.nra 

«* |n ™ m,nent, & m d.e* 

■° vJ S r vt in paradifum nunquamtibi rcgtcffi» fic 
^o nexcrackHs finc fine, fine ordine , fme numcro , 

ftnfium L c. it.diciun ,tu quo redituri funt raticne, 

« bliu.cconfnfio.coinoi cs ur.aicn » feculorum. 

Kee omnia vement fnper te,quia Deum,quJ te ^ 
loblitus es 1 Xunin. crcatoris tui : quia eleua # 
^uaintunititudinciniqmtatnm tuarum ^ ln ™ ™f™f *^ 
SVptereaDorninuspromice^ 
det te, & dabit te in cinerem fuper tcuam , m «nipeai ' t 
vidcnnum te . Tu Domir.e Dens ommpotens da«NW *3g 
Sanc bcftiam, qu* extcrminauir vincamtuam : Da Do^nenqu 
fcj&ni fcruis tuis, contra nequiinmum draconem fortlifi r n ;™5 * 
^contcmnatDomincfperantcs in te , & dc tua rmfencmdta ffi Compcndlj Maleficanim l 

eonfidentes, & rnefumcnrcs . Vrgeat iilum Domine dewera tni 
Srirehs difcedere a creatura tua nc dmcius pmumat captiuum 
Lere hominem, quem tu ad imaginem uiam racere d,gnatu 5eH ; 
ReoelleDominevirtutcsdiaboh^allacefqieuismfidiasamoue. 
nrocul imptus tentator aufugiar fitnommis tuUigno t tamuluj 
tuus,& anima tutus,& corpore . Tu pefions huius mtenia cufto, 
Si-ttt vifcera rcge^tu cor confirma m amma auuerfatncis potefiji 
tis tentamenta euancfcant . Da ad muocanoneni nominw tu|, 
llori'im,vt hic fuperbus tcrritus tugiat, & viftus abfcedat, tibiq; 
Soifit hrc creatura tua,& corde firma, & mcnte fincera dtbitum 
orabcre famulatum . Difccde ergo neqmttime fatana,fit tibi tcr- 
ror corpns hominis: fittibi terror imago Dei . Admro te,non pec 
' eam mfirmitatem,fed per virtutem Spiritus San& . Irnperetti- 
hi Dcus Imperet tibi maieftas Chrifti . Impcret nbiSpintusSan. 
&m Imperettihi fides Apoitolorum omnium. Imperettibi fan- 
ffuis marcyrum . Imperct tibi candor Confeflorum . Imperettibf 
Suritas Virginum . Impcret tibi lefos Nazarenus, Imperet tibi 
Jerbum carS fafium . Exi ergo tranigreifor .• ex; feduftor, plens: 
emni dolo & fal acia , vericatis immic* . i 101 Eremus fedcs eft, 
ribi habttatio ferpens eft . Ah damnatas confundant te Seraphini . 
Conculccnt tc Cherubini . OpprimantteDominationes . Irruant 
inte potcftates. Dirripiantte Virtutes. Concntiant te Troni. 
Euertant tePrincipatus . Obruantte Archangeli . Contorqucant 
te Angeli.Exterminent te oinnes cadi.Concutiac tc terra . Abfor- 

ieantte Maria. . . 

Item fortius,& diftncnus comuro, adiuro t contcitor cxorcuo 
eoco & conflringo vos omncs ncfandiifimos Dei rebelles fpinrus 
immundiiflmos ^dignos veftrorum immenforum ncfauchlfimora 
fcelerum , seterniqt ignis infcrnalis ©pt ime mcntos , & vpbis ple- 
nis fuperbia rebelionc, falfitarc, abuficne.fpurcitia, & dolo,itri- 
etiiflm^ mando , impero, & pr.xcipio , pc rpotcnriffimum nomen 
Dei Tetaeramaton, pcr eum qui dixit, & racta funt omni»,vt cie- 
ftructisomnibus fignis nequiti? vcilre fogiatis,& recedatisabifa 
crcarara Dei , abfq-.lxfione animat, & corporis . Fuge ergo.im- 
srande fpiritus, mifcrrimir.tcntaror.failax.maidaaj pater^ 
retic^fara^^eftialis^cdicLdofckndirofeJunofe >!^™g 
infipiens, crudelis, inique , pnedo, beitia inacra , ta.nehc.,erV . 
nbf?, fcabiofa,trucuknt!ifim3,omnium bcftiarum bcRal^m 
fcrpens tortuofir.fus luculente.fceierate, netande, malcdictt,»' 
eommunicate,b!afphemc.damnarc,acqidamnand.^c]CciederKK 

radifo, de gratiaDci, de locoincniurrabib, de confoi tio, LiberTertius; .?7? 

S? S opcnbus um fatanias,non obftantibus qmbufctm^e f3 &H 
snm malcfieis mit.s • 

( t coniuro re foniori modo , quo valco, & poflum perMa* 
Jm matrem Dommi uoftn Iefu Cnnfti . Pcr Manam hnmmta- 
sma.iftram, candidimmum lilmnti fpeculum finc maciua. Per 
Sariam Virqinem prudentiffimam, matrem Punrw grati* , djr- 
Inun tc orcm, mfcrni pauorem, & onmiumveftrorum cxter- 
™ mmm Per Mariam cordis fignaculum, Turrim Damd,cx qua 
Scn 5 dfpci c* vcftris dcbellati . Pcr Mariam Ghrfft^ 
£m auxil .uni, emmum bcatorum impcratxiccm.vita- lignum: £ 
SSSnaih, ciuitatcm refugij , voraptatfs parad. um, fc 
cTpetim P gn^tu/m . Pcr Mariam Dci Sanfinanmr , alnffiuu 
S tiatorium, fccderis tabernaculum , rubum "tecn ^ ^ 
con bufhim. PcrMariamregnum tuum diffipaatem . Per Ma 
rZ l amictam , glorix Dei foiium , auroram 
SiumSauftorumlecos . Etpereiusnommn ^lto , dc- 
SiTtirtArca t Paradifus t Ccdrus t Cuprcftus ■ Pal ma t Ro- 
fa O! iua t Piata nus t Sai famum t Myrrha t Vitis f Gal bannv 1 U svnait Thronust Vellus t Lux t vas W t mx* L ™ , 
7 uitasDett Caftellum t Stclla matutma t Iignmn vit* t Speea- 
fe££fc£fori. t Puteus aquarum viuentium t fcgg. « 
Auriga virtutum t Sponfa Dci t Matcr Chr ^^ U ^tbS- 
plunft Hofpicmm Deitatis t Doimnat r.x ckmo « £fcbd 
latrix Spitkuum infcrorum t Virga dxmonum t JgJ^J&g « 
Mediatnx t Mcdicina t Auxiliatnx t Co^amxtSaun^st ,,bc- 
r a trixtDcfcnnotPom!stOmnvam_Chnft. a norumgor3 t pc, 

hsc, fcomnia aiiaeius nomina comuro vos > vtfug.atis ab jiac 
ereatur* . In nominc Patris tEtfiHjt tt Sp.rirus t Sa^,.Amcn. 

O riuifca obftinata , vcrmis viliffim* adhuc audcs Peo t cfiite- 
K* pnedp.o tibi, 6 rerra Dei creatura, vt apcrtas ostuum , &. a&- 
forbcas diabdum iftum Dei rebellem ftatim, & fcftmantcr audi- 
10 verbo , ficut abfotbuifti Datari , & Abiron rer potcntinmJ ,ei 
crcatpris mi , mii in tc ttebitare dignatuseft , & ficutCctc ciccit 
Jonam deventrc fiio,& nonretinuit , ita nec rctmere valeas hWC 
ri«8gnom fpirhum, nec fibi fauentcs, cuiufcunq: conditioni: , K 
vlftutrsexiftanr, nlfiin locoturpiffimo tni, videhcet m mkrnoA 
ibi finc fiue p errr,aneant>cu omnibus fibi fauentibus , Audi > auci 
t»- * ■ ~ fpintns 374 Compendij Maleficarum '. ■' , 

fpiricns a Dco makdiCL^precipitate a:terna!irer,pknc omni m*- 
lo, vaene omnibono derifiototms angelicx naturas , ig»ci afli , t 
infipicns, & dixifti in corde tuo, noneft Deus : recogncfce igitur" 
fentcntiam tuam horribi!em J & pomam ternbikm, amarcm/or-"' 
tem, & niiritis flagcllis , & anguftijs pkna.m . O fpiritus ncqiiijfi- 
me j authoritate , & potcntia magni Dci , & totms curix cslcfUL 
inakdi&us , & blafphematusfispcrpetualitcr, & nuila fir tibi re- 
cpies > fi ftatim non recefferis a crcatura ifta . PereaHt ergo bm~ 
■nes cogitationes tuc in tuum derrimentuin ) & confufionem ad !au . 
dem TeijSi psnara tuam terribilem, maleclicjtiouem arteroalcni^. 
& expulfionem fubitaneam ab hac creatura Dei . Exurge Pomi- 
ne in ira tua, iraq; tua deuoret eum ; egrediatnr dkboius ifte an- 
rc pedes noftros,& corruat in terrarmin ftirorc tno romineexeatt 
fpirirus ifte . Non uobis Dommej non nobis , fed nomini tuo Ja.' 
glonam . DexteraDbmirii fecitvirtuteni,' dextera Dcrnini exal- 
tauit nies Da mihi auxilium Lomme, & admua mc Domine Dcjis . 
meus : fiant aures tu* intcndentcs , in voctm dcpr;tc:uion'is mcas . 
3n Domino confido non confundar iu aternum . Ccde iam vafer 
maledictx, & uifi receJferis, irruanr iu te cundfce malechfiiones , . 

JMaledicat tc lob, qui in patientia fua tc proftrauit . Makdicac 
te, Tobias, qui in mifericordia fiia, meruita Deo tentari,& fana- . 
ri . Maledicatte ludith, quar armata ieionio reportatiit viftoriarn 
de inimtcis fuis . Maiedicat te Dauid, qui in mifcricordia coufbi 
curtiseftfedcm Regniin fecula . Makdicat tepotcmiaPatris. . 
Jrialedicat te Sapientia fihj .' Maledicat te boniras fpirirus faofii. 
Maledicat rc celum . Afakdicat te Vit go Maria . Makdicant te 
Patriarcha; Prophetat, Apoftoli, Martyrcs, ConfeiTores, Virgmes» 
& omnes Sancti,& Eeati . Malcdicat te rcrra s niaria,flumina,fop? 
tes,& riui . Makdicant te cnncta ekmenta, & aindtae creaturee in 
csclo, interra.& fubtiisterram . Maledifins fisin oriente,& occi- 
denre, in feprcntrione,& meridie: in Impenjs,& Regnis: in ftati- 
bus,& potentatibus: in Promncijs ) & Infulis; in ciuitatibus, & ca- 
Jlrisi iii omnibus villis,& oppidis . Makdictus fis in omnibus xdi- 
£cijs,& habiracuhs;invaliibus,&coIiibus,in montibus,& plani- 
tijsdn campis,& \ ineis,inpratis,& hortis,ac difcrtis: m canernis, 
ruinis, & abyffis; in fepukris, & ftatuis:Makdiftnsfis infiIms J & 
ccnioribus, in fpeluncis,& folitudinibus; in lapidibus, & minera- 
Uibus: in arboribus,& hcrbis, in fruiribus, & flohbus: m gemmis, 
'& gummis: in puhierc,& cuiere : Maledifins fisin aerc, & nubejin 
tonitrms, & tulminibus: m Auftro, & Zcfiro, in Africo,& Aquijo- 
»ei m Eore3j& in omnib.vcntis . iiakdietus fis inmaribus, Liber Tertius l 37$ 

tht Jn ft-ignis,& torrenribus: in flumimbtis, & rinnlis; in aamlijs,'-- 
& puteis/in fontibus,& cifternisacbalneis; iri fluciibus,viidis,plu 
uiis.imbnbus, guttis,& fpumis. 

Makdi&us fis in grandinc,& gelii: ia niue,& glacie; m rore, 3ft 
•pruina : in turbine , & procella ■ in ommbus aquis, & eonim fiiu- 
t>us,& cffc&ibu.-. - Makdi&usfis in portu , & litorc: in vijs,& itt- 
neribus:in igne,&ca]ore;in !uce,& fcititilla:mtrigidnate,& hii- 
miditate, 111 ficcnare , & combuitione, in autbus , & pifcibus ,in 
vermibi.is ,& ferpcntibus, in cunfiis beftijs,& anitnalibus . Mak- 
di&us fis in horis ,&momentis, in diebus,& nocobus, in hebdo- 
madibus,menfibus ) & annts,m Vere,& ittate-in aurumnoA hye- 
me- in omtiibns itatibus,feculis,& ternponbus . Makdifius fis ut 
cibo,& potu,& in omnibuseorum vafis,& omamentis,in be!to>& 
armis in tnumphis,& fpectaatlis^in pondere,& mcnfiira,in om- 
nibus Ci"n s,& veltigijs , Makd.flusfis in Ikteris, profis, & me- 
tri , tn ftarutis , & conftitutionibus , in praceptis, & ordinatiom- 
bns, in fententijs,& kgibus,in erticiis,& hiltorijs, m fabulis,» Is- 
brisj mfcriptis qtiibufcunq; & vbicunq; inuentis . Makdictus fis 
in cntu,& fono, in triptidio J & ]udo,in picturis ) & colorc, mom- 
himatena,& forma.in loc-utione, & tacitunmate,!!! cekntatc,& 
pi^ririajn mora,& motu, ih flrepitu, & qutere , m diffaentia, & 
arte, in vmbra,& tenebris, in finibus, & rermims , Makdiclusiis 
in dttkedine,& nmarirudine, in guftu, & odoratu, in rntrrorc > & 
fatitia-jinconftifione , & procella ,in capriuitate , & abhomina- 
tione,inlaqueo , &formiciine , in altitudine, & prohmditate, m 
loncitudine,& laritudine, in fubftantia veftra, S ratione. Mak- 
dicrns fisin intel!igenria,& voluntate peruerfadn fuggefhone peC 
caiidi,&cogitatione,in affecxjdne > & ddcctatione, in confenfti, 8c 
operarione, in confuctudine , & defperarione, in defenfionepec- 
cati,& glbriatione in damnatione,& omni operatione vcftra ma- 
kditfa . Et tandem makdicxus fis inquahbet parte huius.cwpo- 
ffci& extra eorpm,& vbicunq,- fnrurus fis,& omnes p^nns,& affli- 
fiienesamara> valde, quardici aut cxcogitarj poffunt, aut haberi, 
in notninc Iefu C hrifti , fnper tc irruant , &■ te excrucient donec 
exiens . Et qnia potens es , potemiffima tormenta patieris , tibi 
foTtion , forriorinftat cruciario , eomagis , qma nemine fugge- 
rentepeccafti.fcd cx propria fuperbia,& iniqnitatetua m vihe* 
Sabaoth fecifri mgrats labrufcas, idcirco fttblata fepe,tradote in 
nriminekfu cunfiis d^monibus in conculcationem > & confumi- 
tionem . 

Coniurdte culex ftekt>rate,pcr virtutem omnipotentis Dei.Sc ' 57 5 CompcndijKldefkarutB.' 

«cr-jac dulcimhmm, & facrofanfia vbera Maria: Virgm*s,«m$ : £ 
Jtaucruntlefum C hriiium L ominum noiirum ^excas^&^ 
das a'b haccreatura Dei.Necte lateat ma)edicrsSacana,creatiu;a 
iamnata, repcobata, & a l eomaiedifia m «frnnrn . Ncc te fcu 
teat fpitit us inimunda. vbicuuqj latitas , nurhuieie tibi dietn iti» 
£c inipiterni, die$q miftn^j talamitausA iurom Lcmi* 
»i iui vtnturus cft vetut clibanusarcens , m 4 uo nbi , & angcU» 

cenuh dcrcliquuU & obliws es 1 omim ( i catons tui . O fupei, 
L,verum eft,Cuou flcbis irnWiabiliib^lacrwnts ,ycrurnc£k , 
«uSd in pcrpctuamlamentatioiicn., & kcum.,aircptK , i** 
bulam,in properium,& zternam morrem omucrius tit dies crci 
tionis tWouia tlu f, m izaftit.bi iram I. ci, qtua »u T ku funt.cfa 
jua vitijs ab adolcfcentia tua,quia implctus eit vcnter tnus ira £u s 
rorisDomini, cuja panis tuus , tamquam fel cracorrum »«ruife n 
£Useftioropterea,dair.natff,cumf:rtiatus|ue,i-_isKiia i !it3fc 1 ric^ 
betis - pkiet fiiper tc ignis iufernaks, & non efkgica; ma feiteaj 
dcSttt rominus m rcprobum fcnfum,vtca tacias, en* rsqn con- 
ueniunt.ideo fabricas nifimala.&non defmts uibuerterevias 
Domini erefias . Condisleges imquas , & m.uftitiam fctibis , rt 
«pprimas in mdicio panperes;& pupilli, ac vidus finc prada tfa 
fedclamor imqniratununarrm iniroimtm aurcs DorauuSab^ 
oth & pcccata ua funtfcripta ftilloferreomtabuia adamnnti- 
tia, exarata fuper latitudinem cordis tukex qno cxit putredo,fa» 
j ks & venenum, dc quo nafcuotur vermes mcntiaciorum • 
" oniiferiamifcriarnm ,quianon inucneris knptusm ]ibro.w 
t», fuptr caput tuum volant ncfiuss,in deriium , oculi tui.ODOj 
iitmtur ftcrcorc,facks tua nigra eil fumo mfernaii , 

O vitis infrufiuofa, quz pro vuadediiis labruicas . O tcrta^pfa 
mh obfita , fterilis , makdifia , & gxcommunicara, ad mhil ahtii 
vales nifi ad combuiendum,iam appropinqnantcuiifla mala, &• 
doloresnon tardabunt , imo in.dolore ,marore , &amantedine 
fcorros tuos colliees .Cede ergomalcdiflat , adeapoitata ,cede 
cxccmmunicatc/da honorem Deo,& fuge ab hac crcatiira,qtuni 
pominus nofter lefus Chrifhis prztiofo fangmne fuo redemit • 
Cede pcr ignem Laurentij , per paiipertatera Lrancifci,perexi- 
lium Atanifi), per tormenta Vinccntij,per filentnmi Arfcm j,p« 
lachrimas Epbremij , per labous Vacoiruj ,per leiuniaEuagrn, 
per folitudinein Honorij, per uuditatem Antonij, P er r c=e P"": 
Tobi,r, per vlceralob, pcr pacientiam Moyfi, perperfecuttopexn 
Pauid, per lapidcs Stephani , pcr crucem Pvtr h p« LiberTertius. *7J 

drtoctfit . Ccdc 1 eo^ fraiHU ,! c nta? qtud retradras ob 

uit . QE? d ^ ^Sndam re omnes furores,deformirates,nau- 

Ocxcommum«t« p igti ^fei ai feb^q mimumh- 
fo f S Jnattdj MftiUgdMto , f«ror, dnr.tia, 

^"^XCi as a 4ttfti4 conquauucio, prsflura, con- 
hc drfperdA td a Urr KW ^ ? crnde!>tas, ommumq; fedr 

flietus , conftmatid. n^ror^mp Homint lefu • & dfci 

^r^f^noXS-defcndantfoperte cun^male- 
gUmat te ^ ^^IVi . ln nommc Swfe» 

^SS^ Ainen - , Oratio OHpneTcfn, cbrona certafl< Hmi , & omtffatt mtt fperannnm 
, c om v» ab h-Jt«ariOn.b';. i dxmonum hberare:. m 
rn. n rric\ionc ncrr.Ovnm , ctimprcSbone offium,& fpinatttm.pmi- 
£££ tuMhulfti , & in cruce mftar Jatron» 
Iffim ckeiftr tMt^t^efumsi vocem noftrf clamdns^u crtnfti 

pacesopprimcnrcs ojfcrtj *uam,quam pnetiofo redenufti ian^ui- 
»e, deuorent.vcl <ti£t excriicient. Qm cum PatHft* Spmtu Sancto 

viuis,& reena* &c. . , 

Oobftinatamufca maIcdiaa,venenonimfibitat«»iverm»sme- 

daciorum, & gcnerator vipcrarum , inimicc fidcwaddofior mor- 
tis.vit» raptor, iuftitix dcdinator , malorum omnium radix, to- 
mci viriorum,fc luftoi hominum,proditor gcnrium.inciratorm- 
wui«, orko auariti^, caufa discordixj cxcitator dolorum, & m- 
.. . .... o Bbb ucntor Compendi) Malencatum . 

„ 3/ ' _^y ft -,HTi auidrcfiftis,c»m fcias Chrifturfltuai 
«feov ran ^^^S C r 1S confc,tijs tuis , pcr nomc* 
p er dere vir «^£S« S kitauk dc c«lo. oolnber tortuofe;. " 
trcmendum Icto , qw « prx p ....^. , quafi fub 

f^^SwSSc fuo. Hl c^crtprldam4 
%naculo . Htciu « lll0las imq.oium . tiic lortis, alli, 
dent-biH >rfh >■ ^"S^g* dVrup.t.HicvOsexpoltauit. 

H "%! ' ^kdevobisiimn.as fuis. Hic pnnapcin ommura 
r.am rcportauu ae o u ". Mi creas vC ftras ..ontregit,& veftcs 

#° ron \ P ?nl HVc r^cmnt vos fupe-.bos 3 * urncrauh vos 

|Se" 
™S Hkmortem cakauit occifus . Hic poluit /ignum Mfiora 

S T*ta o H c fnp.crbis vcbis refiftit . Hk mort.s, & diabolieft 
l aor Hic in natimtate tcruit HcrodcmA moriens v.c.t dubo- 
luT Hic pofuit circulun. in naribus tu» nidcd.«* - 
Hk vobil pc ccat 01 ib u s non pcpcrcit , kddamnab.hrer m Tarta- 
^nxtinmmcxcruaabk. Hic.inqucm dchdcrant Augcli pro- 
fokcrcTniuftrat parad.fum . Hic pofuit ntuluir i glom m feculo. 
S ic voca pcrcqr nos ad patriam.Hic cft petra,& robur noftruo» 
H cS SalLtor nofier, fc refughim H.c faluar, & l.berat no, aj, 
omrdbus vobis perfeqncntibus . Hic Ieius , verbum Dci , eft dile, 
Zl nof «Vdefius ex millibus , vcre Drus abfcond.tu, , fp.mus 
franis. ngKdiwr ad animas rieuotas Jommus vnuierforum, 
SuShabctm 

Z chariras pcrfceta ; fan&fiomo nofira, & rcdcmpno , 
cSano vkrorum, & fanflorum «ernafru.tio ; medicns mfe. 

SSaSS diuiiw m ifcricordte: lux an,a« noftra = c.bus.fc pM 
SSS amor, «aud.um, fc dulcedo »oftra,qu. grad.n.r aim fi^ 
DHabus qui fc reuelat humilibus , qui paruul.s dat mtellectum 5 
SpSi mcntibus «prnt fenfum: i« hn.us crgo nonmuspotcnti 
5 mt C£ nVcite omnes vos maledifli d.ahoh, & abite przcip^ 
t« ad loca vobis a Uco deputau , abfq; Ufionc cuiufuis . ln no^ 
piinc Patns t Et fili j t Spintus t Sanfti . Amcu . , UbcrTertius. ?79 

B ET^EbJCr 10. 
o noruKicunijue com e$b: h s ■ 
Verf. A<liu3>iuu noSrui. ia ttomw [>«nim . 
Rcfp. Qgj feck coeSunij & tcrram . 

r Xnrcizo vos crcaturz pams,vini 5 & ^S^^f^ 
h rominc t H1nts,ctui pmH t« defeito ben*dt«t,& ™f .^ 
*f j„ vnum conucrtit, & nunnam ccicrto p*mbd. 

Z ;^'rV cf amcnrum m ie habens, vt ur.s torWo, fam* 
S^SSSc, & omnibus rc« c*earunsex vdm iunun- 

vim diaboli, & onmcs figuras, & mma s fatao* «»; 
eUs.Pcr ChiiitamE-omimmi. 

Orat.O • . , 

OMnipotens S ten^Peu S Angelorumpa 11 isvinLr 5 ,qiT!FJ ! ..rn 
' Kudme fubtmcricij panis vfqj ad moteml ei Orcb 
h ,wS Sn« pane.sm dderto cua fao^b^csaifijo- 
mbl ^ ™ i vhmm opchnnm tranfubitaonafti , 

SS&popd^ 
• bene ceret & fanfiificare fcBgneris bascrearurasctbi, 
o^s inn^inctuo Unco punfico t bencdico t & 
bi ^SSe. cis comeArrint, &b J bcrinr, pcr drfeflm* 
f ^ 2is , & omnmm Srmclorum , bibant , & corrc- 
^fcor m ] o ' o cum onuu latiria , fc fint contra ^cficu , Sanfi. qratia m fanctificcnrur ; quc oninia malcnLia . , uc-nia o 
ue l - tiunes fisnat»r«,& ricturas per hxc comeftibih** po- 
SSS.uot anichdot&a corporibus t humams cradico . 
Per Chnftum Loir.inum nottrum . Amen . 

Afpcrg-ntur aquabenedifia . 

BE-XZDlCTlO 
I%nisad cmburenda Iwinmenta makfaaua . 

"Verf. Adinrorium nofhmm in nomine romini . 
Kefr». Quifecitee:lnnj,^rerrsmi 

EXorcizr. te creatura ignis, per Denm to? ius \ niuerfi Creatore, 
cnipSnit fiiperSodomam,& Comorram falphutcm 3 &igne, 
fubucrtito, eorum Ciuitates , & omnes jubiracores : pert eumi 

Bbb a «juo age Compendij Malcficarum. 

f n w ,a ib «t Abi -i , & iterum extrcmam parretn 
SftS^ Sl* nwm«r*:tdcuora l Mr, pe r t cum qui te in m . 

K&cn^J^ P m™«fe 

fu.creaa.ra.-D omm i romburendi. Et ficur hcc mfrru, 

renneasomnem vim A v ««teji «mo .. . ^ 

™fe^ 

nunc es . conucruu u», c ■ & a abo icac vexationes 

S^^KiSSS^^ooc, , ^nanoues, 1, 
SSrr fi Z afuS,&aur* * cunftis niembr.s mdeficiatorum er*, 
fScnm r « nY nktur,& annichi!cntur,finc ramen ip.ruual^cl 
tiicencur, contniit,.^ . r-omiiuim noftrum . 

eorporahcorum u nonc. pet^nruww wv 

Afpergarur aqua btnedicta . 

Etmipfaeombuftioncreciceriirpf. ExmgarDeus&c. . 
^ BET^EDICTIO 

Mcdidn4iHm>vnmmHm 1 & ctttrnutn masniis rnnuns. 

Verf.Adiutorium noftrum §a nominc Pomini. 
Refp. Qnj fecit ccdum,& terram . 

1- Yorcizo tc creatura medicinc + P cr medicum artern* fain«3 
V G ui i morte sterna gcnushumannm propno fangu.ne fimi- 
ia^ Xu.t:pcr eum.qui ad curat ionem hominnm virtutem me- 

tS ib comnnm.catio cuinangcln apollacs, icd ... vmtute D<* 
la iit tiDi > > ft imici iaUac[3s a rc cx P elIc,&,vt 

ni, 5-7rfiVr e b usfea a« compofitio mcd.cnuI.sadfanadasM 

?4tun S " diab ^ veMt3s - " c virt r cm tuam n S; 

creaturas cx pi* t . ,„,„„,. recmus , admrata in v.rtixte 

SS^^SraSSXSM «lcfic» drffa» 

ris ac regnancis m kcuU feculorum . Amen . 

Oratio. 

^ Mnipottn S «em*rcus,qmc S vera falus,* rned'cina, fti 

O fa««as & med.camentum v <m,t; qu $ un - 

- . -cm vt hanc mcdinnam, quam atlexpe. 

m ent.amtuamA^ 

Irnda ? omnc S «sri « ^„ 2%rosdc.i.onc.icor r oribi.s,&v|- 
oi» • . 11 . Libcr Tertius: jt* . 

fcbrfcm infcftationes, ^^^S^oSsr? 
SSs do!ores J& paino.es cunctas d iffo lue, c tau P r(> 
Wic,infcftationefq;air.dtas a 3 u * u ;^ r cTa- compefce.Fiat 
phantafmanas & p«- 

etiam ilU hzc medicina ^Xi^ 1 ^ 
carorum omnium optata ^f^^XS ommbus m,; 

JSfffi, rccedat . Pcr Pommum noilrum *c. 

Afpergantur aqua benedida . 

jg £l^£J)ICTJO 012/. 

Ver f. Ad iutorium noftmm in nomme Pomi»; . 
Refp.Qm f eCJt ca ' lum > & terr * ' 

„ , - + npr neiim patrcm f omnipoten- 
P Xorcizo "7^ n ^SS& JU, ou* m C« funt . 
H tem, qm creauit calumA f C hriOutn , per quem om- 
£r iapient.ffimum fil mm t Sa n&^per W». 

L in fapienna ord ^ U "Xa^SS^ Mamm t V ir § ir.em 
bonirarcm,* clemenmm confequ mur i c3ftra f l!m fe, 

Rcg^pcrPatnarchasttentcm i ^ Swflkpcr Motmos t fcmina chrifti dau- 

rcundi contemptores ;P er Sanftos t ^ 

tes : P er Sauflos 1 ■ Lcuitas I mot'«n*vC 

Virgincs Chrifti fpor.fas: per ^P^^*|^J^ U ^ r jTQ^is jncurfus» 
cir.ms virtus diaboH,orr.nis excrcitus t du " fa "S rPr nniqi cias 
c,r nis tumor , dolor , & phantafma ^Srfpt » 

MJ diceiur ,& effugiatab his,qm cx ^^^^L i]Si me- 
makfaa cunfla diabohca deftruas,* ^^^g^ re. 
n. ma op«ma,& fanflacffaans ^ m V k ^S^Sf e d ia 
**ua s;C ec valram-dsmones fc lamare in corpor ib Mggg^ 
virtme potrctiffmi nominis lcfu fe manifcftcnt.koueCKn 
miniftm efu Cbrtfti pr.Tftcnr 3 & exeant ctmi cmmlus maicnc j 
Ianomine PatristEtfilij t EtSpintust Saneti . AU,cn . 3 $2 Compendij Maleficarum. 

Leftio S. Zuangciij fecnndum Lucam . 

C Vfbiciens Jefus,dixit.Homo quidam defcendebar ab Weraf* 
b S in Hierko^ incidit in latroucs,qu, ct.am defpo hantr * 
&pla3 S in iP ofit« abi«unt,fen 1 imuorcl.cto. Acc.d.c aute, 
J SS£n dcfccnricret «dcm via , * v.io , lo pr*e, 
Smiliter & Lita .Samaritam,* autem qmdarn i 
fecuseum,& v»dens«.#.,mtfcr,cordia motuscft, upprap,an« j 
alliimt vuluera ems, infundcnsolcum^ vmum.fc imponeus* 
E iumentumfuum, riuxit ,n 

altera dieprotulic duos denanos,& dedit ftabulano,^ -^curaw 
■ fm habe 1& quodcunq, fcper erogaucr ,s cum r „d- 

Oratio. 

OMnipotensTtcrnxPeus , qui oliuas ereafti hahent«ari,4* 
£ in radice; fotatndinern in Hw^mud™* 
tn fo'iis- latitndinem in ramis: durauonem .n longitudine : « Jfij 
d?nem in reftione,* plenitudmem m irucnncatione e* qu.bus 
Id cSmcntum vniueru,1iquorem fi,auimmnm emanarc fccAj 
^o?a c rSum lapidct.m in Bcthel vnx.t ari comccratione* 
^«rdoVum & in fac.ofau6.is Sacramc ntts oko vti mfift, , fupj 
l£Sd\>£o nfirmos vng, ordinafti , tabernaculnmq; & * 
M " m mmnbus vafis eorunf.vt eflent San^a Sanclorum con | 
crSi ftcrificia,& primitias oleo confperfas ofern, p™cepifti,SS 
ffi * "SShSf&alia mirabil,a,qu*m sanctooleooperams 
Xr& t bcnedieere f fancWcare t & con fecrarcj 

SSS™ Etficutoleum bcnedixifH & pcr Samuelcm, 
SauSm & Dauid in Regcs,& prophetas vnx,ft,; per Moy fcn, Aa- 
ron mSacerdorem , per SadochSalomonem , per vnnm defili 
iropSum, lehu per Elifeu Rcges fuper Syrnm, & I &aeU LibcrTertius. . 

a-j-^.a, mnCecrot & omn.busbcne- 

d ia,oMbiisDcircplM ) & fi tbe ™ ^V^^.eni, vfumA F*>- 
fccratum t creatum a diabo:ovcx«i ™ v ^ dtt _ 

um trado , ad extupandurn , & «»Jc«mua inam) g_ 

boli . Sit ommum operum fatan* dd U«c » . ^ Utlt ^ , 

^nfquis hoc oleo vfus rumt , ^^^aicot fetftfeo - 

imo fe ni-nitcftarc vrgcatur . Hoc . oic u i u gooiicllam- 

kconfccrotadrcaitucndumobc^ 

S grcflum: ^^^^^Sforl:ad comprinicodum 
adcxtingucndum vcncua,timw«.«»^^ Coniugu amw 
noxia; ad dcpcllcndum aduerla: ad "j^X fu«ir,abomni 

odiam e^J^^E^tJo-tor* acunfi" , 
par.tcrlanprcai l x.o v ^abo m i 4 „ i0rfll aati _™ fcr- 

operitionibus , & mfid.js nim c 'ff rftau , fcparcotiu: a P !af 
«ntis nunquam l*darur,& cunfts 1 J dith:fit olcum 

Sctucfauguiuc S^P^aSTt^ m vifcmbn» 
■ gaua.j s olenm cxultatioms prz pamc ^ um , okum 

L_turarum Oei : olcum mifericord ,x » o ^ ben , d!dlo . 
fruftificttionis fidc,. chantiwA 1 ^ f ft f Uas creli,* fupcr 
ncs t tua, xtern* Deui fuper hoc ok um.iicu ? c.m.suo- 

«eg^qu* eftin 1 .ttorc mans ggg^ g confccro t . Fudat 
mcncftolcumcffufum^encdicotfan^ftco • * rcul > 

pcrra riuos olci facri mper vexatos a d ^J^t Uifalutcm fem- 
Lol z tm,inhabitacuh V uftor^^ 
Dircmam . Fer eundem Chriftum Lom num 
mimdum oleo mifericordix fiw . A» £n ■ Oratio . , ,„„A!» 

^ ell s qui pcr potenmm tuam cuneU 

OMmpotens crtcrnx ^^"^^«iottem morborum 
crcafti,& per mirab lem bonitaren im 

iniiocamus.vtbenedK-endotDeacoit^» ^ j vfus 

* coafccraado t confccres * ^ ^nZ corda, vi- 
fM.bencdi&ionisti» gratu topulcnurcp ^^. rf ^ 
$eera,c a p,t a & cunaamembw.per gramm „1 p Cnriftiua 
puudinc callidi hoftis purificentur & faocuhcentur.rc 
Pominum noftrum . Amcn , 

\ 7 Ngantur, lures, ocuh, nares.pulfus, «P{™»*J. 
V fifrai.Ubia «etcreq,, partc* Ye*at ? ,dum boucftc ficri pomr» 

& vn gcndo dicat > Extin- I Compendij Maleficarum. 

K N creatura Pei omnis virtus dia 
SSd tibi dd , abfoluo tcabor^ 
, q v^s*Lr,;hiis fimstur.s,facTuri<, 

P affionibm,& vexatiomtms , ] < dertibi pominus corpori s . 
F^i 5j .c P cr iftain J ^ i nom u* Patris 1 & HUj 

& Spiritm Sancti t Amc, • ^ 

VPominumvob.s. R.EtcumS P .r.&c. 
T Oratso. 

1) * — «■ banc «« 

& fnivira faneto viuis,^ rcg 

MODVS CVXANDI PEBRICITANTES. 

f RIMA D I E- 

bebrmt, dicit Eom,m " * • „ rt# , e n 0 mine ad adiuuanda 
1 ;:C us in adiutorum meun n«nde • l om ^ ^ 

mefeftina- Glona Pair.,* P I Ag ^mn. Amen ; 
princip.o^ nunc,fcfempciAmf^ dcfpcrandoni 
F Jnfinnorumpropit^tor ^«^&am ,f rac l,Pomttiatar 

^£^c^^^-»~~; 

exauJi prcccs fcrui uu . fcchnm noi. wj 

O di uos I^ ^S ^fffl. ^tiarum, t,b, »■ 
. UberTertius. 01 

l t 8ioHkumit i Trophtt<i>. CaP- 24. 

1v Jiebus illis- Acccefierunt omncsptnK, r «be!,a^ n , d - 
N fi' ebus T^i^-miaa, prophetam.Orapro nobis ad t omi- 
% T2 tuum ?Et f ft»m Xerbum Konnni ad 1 U.rennan, 
nuro pcumtuDm.«r jg sprincipcs bcilatorum, 

^dcitatfjf iflh S^^^faS3 vfq; admaenum ,ft dmt ad 

^ J !l^Ur««^cftra»m.«*nfpcA« cius. Si qmefcentes n *n- 
tornercm preces % * & nOD dcftriiam: plantabo K 

frritisiuterrahac^^ 

oon cucHam.I*m «^^caras f y fo g, 

dau>. *?V"~ Lf a fiani;@ceruamttettUiaaJsius. ttdauovotm 

r^S^omrnpotei^ , , - 

VC t' 3 ' SS PSStoSS» fotogo autern canrabo fe* 
5" CS L S m q & «a tabo mane rnifcricordiam mam . Amuua 
■ tud r!SSt 3£U nropter glomm nomwis tni Domme 
^olSSS efto pSLla noftris, propter nomcn tuu . 

Orario . ■erDominum &c. Vf^mu 
TN «Kcbusmis.ImrmfoDomm^ 

fTPprf-ibea: fcptuaeinta nnlha virorum . Ci.mq, extau. 
^mffam A ,Ul»s S l:omini fupcr Hieruftlem ,vt 
^ m m Sms cf?Domhms fuper afincuoncm PCP»^^.^ 
Sedo percutienti . Suff.cit nunc . C omme m: m t«™-&* 
^cm AngerusDominim^a srcsm Arcuna lebufe, . ; «ge 
ffl *d Dominum, cum vmiflet Angelnn, «dcnrcm popu Uu». 
Egofnm^ui pcccaui; cgo^ur imque c &' ;,,ll ^ m 
fcceruntPYcrtarur obfecro manus tiU contra me & ^ntu don.u 
patns mei. Yenit autem Gad propheta ad Dauid in uie illa^d 
sit ci . Afcemlcflt conititue altarc Dommo m area Areuna leDU- 
fci . Et afccndit Dauid iuxta fcrmonem Cad , quem prffceperat 

eiDominiu . Er prcpitiatus eftDommus tcrr? 3 & cohiUta eit pia- 

jaab Ifrael . Refp. Teo grarias . 

Mifi; Ycrbum fuum^ ftiwuit cos,& cripuir eos de mortc eoru. 
- ~~ Ccc Mnercre. tM CompendijMakficarum: 

quoniam ^* 0 ^*^ 0 ^ 
ScicdtuLommcfuccurrcci ^ 

• f, m „itim tuum. N.in infirmitare corpons fm 

REfptcc Domme famu um tuw crea fti , vt caitigaHo, 

laborantem,8t animam rcto , i fa iuatu.Pei Da. 

cibus «^'£*T£Su S ^n. ^ * 
mmum uoftrum&c. V.Lorau 

ritutuo. c,„fliFuanielufccundumMattbe»m. 

LeBio smfo «W- & Icfus caphaniaum,acccffit ad 

T N Wotcmpotc. Cum «^*^ 1 , . D F omin c pucr mcus ia* 
1 cum eewuriorogan^umAQi^ccns & ^ i ^ ^ _ ^ 

£t in domo P^ ht, T'f rSponSm Centurio, »t, Dominenon 
vcniam ,K cutabo eum, & 7^ 0 ^ um)fed ta ntum dic,v«bo J 8t 
f„m dtanus, vt in tt« fub^ te&um meum, ^ confti , 

fanabuV puer meus,nam* £°*°™ ui yade .£ v2d it. Etalio, 
tutus habens inc miUw,id ico , _ ^ ^ 

veni , & vcnu . tt ferno meo, ac noc, ^ v0 bis, noa in- 

ucnitantamhdcm n Ifrae • £ c mbcntcum Abr aam, Ifaac) 
orientc.lt occidente vemenc, o- eijcientur intene- 

& iacob in Regno ccc o^ , & dixit icfi» 

bras cxt eriores £. A^difti fiat tibi , Et fanatus eft pu* 

Centurioni . \ aae,<* 

iniilahora . Rcfp. generi, hummi ,* require v* 

* C oir„re^ q H cpcrfe~c»r CTM . 
TNcff^cnrm.fcricoriiamr^^ 

VerfBcocdicamusDpm.no ^;^f"*fflij,Mpil»i 

&l,enedidioDeiommpoeintisiarris, j' 

^6. iulUuut fuper «.* uu.wrfcn.pcr • 

SECVNi Liber Tertius . 3*7 5ECVNDA DIE. 
y K nomiiie SaoffiirimsTnrJunsParnsAriiii^^Sp.v.tu^aii 

^SStntadl^ 

pC ^sS"adinronum meum intende .ronir.c ad ^uandum 
Jfcftma . Gloria patri , & nli* « Spumu fcmfio . SKUtcrat m 

n a mn ianni fumos , cuius tactu vis itbmur, ti.ox reccf- 
^uffc^inUm ferdus-audnm, cuins krifi, m^sfa, 
5L«n Sulit claudus cncurrit, «cus vidir , ar£rouis praualt it, 

ftSfSl mtaiconri. mcortm, «temte matmm ti,am,« U.- 
Bommefccitdexteratua . 

Oratio . 

DR« S) frib cuius nut,bns vit* nofrr* 
fiipe preces famult nii.proqiio mifer icordi»mti»m c^q- 
tanti .mplofamus ; vt de cuiUs pencuio metu,ir.us, de ems ftluu 
fatemur . Per Pcminum etc. 

Ictf/o H/e remtd T rophcts . t ;^p. i #. 

SI fciqnitatcs noftrc contcndennt conrra nos Domine Mc prt> 
pSt nomen niurn;q«oniam mulrr ftint ancrfiones noAr*£- 
NpccMuimiisexpeflatio Ifrael ,saluator emsmttmf wctribj- 
KS. TuautcW.ol iscsl cn.ine,etnomentuum,uuo^ 
tumeit fupcrnos, nc derciinqnas ncsuomine Dens nofter. Kcfp. 

r, 'R?mccumDomine fisnum in bonumwr vidsant.qui oderont 
mc, etconfnndamur,quoniam tu Pomine adiuuifti mc,etconio- 
latuses mc . In Deo fper-auit , cor metnn , et adturus ium, etre- 
'flo. uh cato mea,erex voh;ntatcmea c6fucbor 3 i!li,Domine Deus 
ne fi!cas,et ne difcedas a me . 

Oiatio . . _ 

DEnsinfirmitatis humsnx fir.gtilare pnefidium , ansilij tui 
fuperiiifivmumfamuIivmtnumofter.de virtutem ,vt ope 

Ccc a uiiicri- ygg Compendi j MaleficarumT 

^fcricordi* u» adiutus Ecclefiz tu t fanftg mcolumi, reprcfc,: 

4-U a rr« Triftawr aliquis veilrum ? Orct. Aequo ammoei> r 
F % ; InS rmatur qu» m vobis? inducat prssbiteros Ecctc- 
£ cforen fipcr cum.vogcntcs eum o Uo m uoimnc Dotnmjcc 
fix 3 et orenriu : n fi rm . lin> et alleuiabic eum pominus.etfi w 
orat.o fidc, foliubK confitemini crgo altcrutrum pco 
P wtSra «o ucproinmcem.vc ialucini. Kcfp.Deo gratm. 

H : t Domine non confundar quomam uuiocau, te . 
CSS- n,fi i» cc (pcrare Chnltcprcabus fanc^ 
rumtuornmhbcranosDomme.^ 

P^aornoftcrafp.ceDc^ 

1 fSEr^er KSn" "tc. Vcrf Dominus vobtfcum. 
Rcfp.Et-mfprr^ < 
TN ; 11o tcmoorc . Snrgcns lcius dc linagog* intromu :,ti dotnu 

et nrr i Wc' omncs,qui habebant infiimoi varijs langorj- 

ocir,ter,m » um ' C r»). t . .ntdlige clamo- 

* cm Oratio. 

, ^^m^tiamtuam oumiporcns zterna: Dcus^qui 
1 Nl " C ^ m ^^""quoscorrtpn pie ad emendarioam 
1 quosd^ms^n q . fflcdclIam tuam «ofiaj 

coerces . Te nu«n.f corporc attcrirur , membroriim 

rfigncrisin s, mma famulttu ,qui , ^P« rc -^" fl ^p.mine O* Liber Tertius 1 38$ 

ftam enrrirenocare digneris . Pcr Dommum etcr 
Verf. Dominus vobifcttm. Refp.Et cumSpiritu tuo . 
Vcrf- Benedicamus D'>mtno . Refp. Deograrias . 
Pax , & benediclio Dei omniporcntis Patris , & filtj, & spirttus 

$an<fti dcfccndat fupcr cc,& maneat femper . Amcn . 

TERTIA DIE. 

r >j nomineSanftiflimx Trinitatis Patris,& filij,& spiritus ssru 
X fti. Amen . 

Ncdcrelniquas me Domine,Deus meus ne difcedas a me,ratcd<j 
jn adiutorium mcum Domine virtus falutis mex . 

Deus ' n adiutorium metttn intende . Domine ad admuandnm 
mcfeftina Clorta parri,& filio&c. 

Saiimm fac femurn ttutm Deus meus fperate in tc, atiribus per- 
Cipcromincoratjonemmcam . Domitie ne longe facias auxi- 
Jititn tuum i mc.ad defenfionem meam afpicc . Miferere mei Do- 
mine, q«o niam infirmus ftim fana me Domine . 

Oratio . 

DOmineSan&r Pater ommpotensstcrneDeus.qui fragilira- 
tem conditibnis noftrar,infufa virtutis tuaEdignanone coi-?* 
firmas ; vtfalutaribus remedijs pietatts tux corpora noilra , & 
mcmbra vegetenturrquarfunnis fuperfamulum ttium propiciatns 
intende,vt omni ncceffitate corpore.Tinfirmitatis ) cxclufa,graru 
m eo prilhnz lanitatis perfecta reparctur, Per Dominum no- 
ftrum &c. 

LcBio ifaUVropbeU . Cap.^Z, 

IN diebus illis. Aegrorauit Ezechias vfq; ad morrem,& iti- 
troitiitadcum Ifaias,filrus Amosprophcta,& dixirei.Hzcdi- 
citPommus . Difpone domui tU3t,qtiia moricris tu, & non viues . 
ErconiieTritEzechias facicm fuam adparietem,& oratiir ad Do- 
rr.inum J &di.iit. ObfccrO Domine , memento quarfoqtioniodo 
ambulaueiim coram te in vcrirate , & in corde perfecto , & quod 
bontim eft in ocuHs tuis fecerim . Etflcuic Ezechias flctu magno. 
Etfafium cft verbum Domini ad ifaiam dicens. V3de,,& dio 
Ezcchia: . H.tc dtcit Dommns Deus Dauid patris tui. Audiui 01 .1-* 
tionem tuam, & vidi lachrymas tuas . Ecce , ego adi tciam fuper 
dies cnos qtiindecim annos , & de manu Regis Afiyricmm er.ua m 
te,& Ciiiiraremiftam,& protcgamcam. AitDoniinusomnipo- 
«*m . Refp. reo g ratias , 

Iafta cogicatum tuum iti Domino, & ipfctc cnutrier , Domine 
"." vimfisa 5 £b - Com petuiij Mate fieafum * 

vluificame fecimdum eloquium tuum.vt fciam teftimoniatna.Ia 
tc fperaui DomiiK, dixi, tu es Deus meus, m mambus tuis, tempo- ra mea . Oratio . 

DEus,qni famulr.m tuum ideo corpqraliter vcrbsras,vtmen- 
teprofiaatjpatcntcroftendis, quod fitpietatis tux nrxcUi 
ra faluano, dum pneftas , vt operetur nobis etjam ipia mfirmitai 
inedicinam . Fer pominum &c. 

i LcBloExctbidispYophtU. Cap.ih._ 

HAEc dicit Dommus Dcus . Si impius cgcrn pcemtcntiam , 
ahoibmbus peccaris fu», qnjt operatuseft , & ctiitoa.ent 
vaiucrfa prccepra mea,& feccritiu.dicium,& iuftinam 3 viu vmer v 
& non morietnr; omnimn iniqmtatu.m cuis^s opcratus eftmo 
recordabor Jn iuftiria fua, qwm opcratus eftvmct. Nimqmd 
voluntatis mee eft mors impij diqt ] lorainus Deus,& non vt con. 
Srtatur a vijs fuis,& viuat ? Cum aucrrcrit fe im mus ab nnpiecfe 
t e Va ouam operatus eft , & fecerit iuriieium ,& uifntam , «pfe 
animamfuam viuificabit: vitaviuet , & nonmor.crnr, aitlW. 

"ffi^SSl* omncs retrib* 
nioneseius>& rcnouabitur f. " aquiis: nuicntustua . 
Vetf. Dominus vobifcum . Refp. Et cum spintu tuo . 

I eftio SaiBi tuangelii fenmdum Icannem • 

IX iMo tcmpore . Erat dies feftus iudeorum, & afcenditleft» 
Hierofolimam . Eft autem Hierofolimis probatica pifcina 
«ux ccqaominatur hebraice>Bethfaida, qmnq; porttois habenj. 
Tn his lacebat mukitudonugna languentium, c^corLim.claudo- 
nnA atidorum expectantium aque rootum Angelus autemDqj 
™,n fccundumtcmpusdefcendcbat m p.fcmam , & mouebao* 
Zlnl & oui prior ricfccndiflct in pifcmam poft mot.onem aqux 
famis ficbat a quacunq; detincbatur infirrnitate. Erat autem qu>- 
£n homoibirriginta, & oftoannoshabens tn mfirm.tatc fiaj 
Hm c cum vidmet lefus iacentem, & cognomftet, qutf iam mulm 
r c m P u ha^ret,dixit ci . V» fanus fien? Rcfpond.t er langmdg 
}"omine hominem non habco, vt cum turbara fuer.t «qnajmtt* 
jLin pifoinam ;dum.venio enim ego, alms ante me dcfccnd.t 
Sicit i Jefus . Surge, tolle grabatum tuum,& ambula & ft« « 
fanus fafius eft homo ille,* fuftulit grabarom fuum, & ambula. 
j, a - Lanstibi C hnfte . 

• Mifcrcrc mei Dominc^ quoniam infirmus fumifaaa me ronJi: LiberTertiu*! I9i 

qnoniam conturbata funt o(Ta mea, « anima mca turbaca eft 
v a*dc, fcd tu Dominc fuccurrc ei . 

Oratio . 

OMnipotens fempiterne Deus,qut faftur* tue pio femper do- 
minaris affectu 5 mclina aurem tuam fupplicatiombus no- 
A E is & famulum tuum ex aduerfa valetudine corporis laboran- 
tem placatus rcfpice, & vifita eum in falutari tuoi & ccelcftis gra- 
tisc mxlU medianam . Exaudi nos mifericors Deus, & men- 
tibus noftris eratis tuac lumen oftendc . Per Dominum &c. 
Verf. Dominus vobifcum . Refp. Et cum Spiritu tuo . 
Verf Benedicamus Domino . Refp. Dco gratias . 

Pax,& Beecdiftio Dci cmnipotenti» . Patns 3 & Fi1ij 1 & Spiritus 
Sanetidetceadat fuper tcA njaneat fcmper . Amen . F I N I S. I CT24. Die 3. Fehrudrij . 
Jm^rimatur . 

■ Fr. Francifcus Carenus Leclor Theol. Vic. Sa»8*?fU 
yuijitknie AledioL 
Fr. zsll. BarioU <i/iuguflinianus , Confultor S. Offitij 

pro llluflri Ji. D. Qard. Archicp. 
Vidit Saccus pro Bxcellentif, Senatu • I: i