Skip to main content

Full text of "Hādhā kitāb qiṣaṣ al-anbiyāʼ"

See other formats۳۳2 

ِ وج او 3ج سح و ور سر و 


ی یا رت ی ی تن 

تک ی 0 

مر ۱ یا ۸ و نا 1 1۱۲۲۵۱۲۵ مر 
اب ۱ 2 2 ۱ ۱ 1 1 : ِ " 7 جر رم (2 2191" و 0 ۶ ۲1 

۱ 
۱ ۱ 
اب ح 4 ۳ 1 ۱ ۷ ۷ ۱۷۶ 
۶ ۳ 
۳ 
۳۹ 
3 4 
۲ 
حت سا ۳ ی سس ۳ ] حور میس رپس ۲۳۷۹9۳۹۳9۷ ۳ 
سر 2 هت ص ۳ دی یم 3 4 


ته ‏ ظ ی زا تدم 3 ۳ 
و سوه 

سس سس مت ور وه و و و سر و و وه و و او و و و ود - ت- -‌ ببس مجو وی 
یه 
ی 
اس 


سس 
نگ 
۳ 
۶ 
ِ 
5 
تن 
رن 
۳ ص۳۳ : 


۱۳۳ سس 
سس 


تسستصتت ات 


ِ 

سس تس سس مسب جرج 

ی ۳ ی م۳ 


ان «صن ات کت جوا 


1 رفاک بت ی 
تم نع اجه نی لس ما ۳۹ وی ان تن 


تاته تسف کر بان زکرم / 1 
0 2 فان :بل بان و1 واه ۱ 
ریت مت رم رمقول؛ وا ۱ 
منت 


/ 


1 
ود لقم< 


ی ۱ اب ضرلّ نن يت ی مب بای داسجا ۱ ۳ و ۱ 0 0 

۱ بب ۲ 1 

۱ اب الاب زاجی2 ۱ ُ 
ِ ۰ معی‌راست 2 ش دکامم ِ و رید مرف او ۷ ص ۱ ۱ 
موی 9 


ااسیب تکابزا مه ود ساطان‌جاشال راضه تال ی» و د 

تب 


0 9 ۱ : ام لاب ی ان و فرط | ۱ ۱ ۱ 
یراع یات ال نز نم تابر هیر ت روما ۱ 
7 : ِ امفویت, قاس رتیت فرشم وا ی( ۲ 1 
۷ ات و نب نا سس 0 
ستس مصرو رس ت ۱۲399۳ 
ت ۳ 0 

۳ 
0 

| 
سل ۱۳ 

رو تبون 7 سرت 


۱۳:9 


0 


و 
تس متس دامن خیش 


بت کین که 


تست 


2 

تور تس 


هرسرس سسسسس سس یمسج سوت سوت سس * ی ی تس ها 

مسجت دس سم تب 7 و 
3 ی 


ا 


اا 3 ۵ ۱ 
1 متس مس سوه 

و 2 ی من ی ۲ 


ح اسر هم ۳ رسک 
4 مه س_ ی 


پا مدرک ۳ 1 ومو را لین 77 س و رو ِ 
۲ 


۱ وی 0 وبروت ۱ 


۳ 
۱۱ 1 

0 مه 2 تسا 

هد یت اه 2 ۳ 7۳7 در ود 

۹ 7 و یت 
۷ ٍِ : ۳ ‌ ۸ 5 
3 1 1 
1 ۱ و ص صتوو تم ۳ 
۱ 
ِ سل گر مر ۱ 
0 ْ ۱ بر رما هم سردم 


۱ ی ری 


۱ 

3 ۱ ۱ ِ | دزی شم 2 بان مد یتمه هن ۳ : 
- كً ی تت ریت9 

۳ 0 يور ۳2 3 ۱ ۱ 

ام بت شم رصان ام ۱ 
| 9 ی مضه یت زوس ادزم س مر وب ۱ 


سس ببس ببس سب بسح سب 
‌ 
/ 


9 ۳ 
هه ی موس سب ی یاک مسیتوا وی ینز 


اس 


۱ ۲ 


تک و یس 0 


۱ 
ا 
۱ 
9 دک دا مر 


# سِ 
۳ 7 ۳ نیز ِ 2 ۳ ۳ 3 


4 ۷ ی م۳ 
7 شم مت و رن ۳ 
0 ی 


۳ | 7 


: دس 1 


1 وس ظ ۳" 7 7 م9 ی 2 ۹ ی 
| مر 1 0 2 ۱۳ 
4 7 سح را ادبت ار وا افزرشب ۶ الا 3۶ 

۱ *#عتیسي دی ۳ رن 3 2 _ 


رت 2 مرش ورتم سم بل 
وک تن زو داز 


ف 


م7 ز نسهن شم سل مت ضرا اي 


تس و # که کرو ی رت 


ی 7 2 


مه 1 كِ 


3 : زوحیسم س و 


۲ 2 
0۰ ره # 


۱ ۸ 1 ۳ ۳ ت ان ب مم تفا" که 
3 ۶ ۶و 2 ۳ مه 
موی ق ی 
ت 4+ 
رب 


هِ 
اً ۱ ۲ 7 
ی و 7 
7 
4 ی 4 س 
ریت ۰ 


2 


ُِ 


مهم ور رک » 

ام و 


5 و َِ« َ/# 

ی 


و 


ی ام ۰ 6 
۱ ی سر( ر ۷ بوزش 
2 هو 


ام 

)/ 
ار لي 
۵ بت 


م 


مار 


+ 


/ م / سل ۲ 


۳ 


من هک ر مس 


‌ 


ک وت 


وت کل 
2 


را |[ 


که : 


مر 


0 مش 


۳ 4 


و 
۳ 2 ِ 
ج مت | 


۳ 


مت 


ی هب # 
رم 


بو ی از 


1 ِ 
بو بر ار ی 2 


۱ 2 


و 


1 
ی ۳ 

9 سب یج 


ی ی و هه 


2 
گ 1 


بححوج ِِ" 


ت موی ص ات ۰ ۳۹ ۳۳ ۳ ۲ بسن سس سس تج سح تست دی سس سس 
ی 3 9 ۳ ۳ 7 ۳ 
2 ی مه ی 
٩‏ # 2 1 
5 


۱1 
7 : ۳ 1 یه وت یت 2۳۳7 
: ۱ 3 یر اد 25 
ا ۳ تاش ۱ 
۹ 1 ۲ ۱ ره وا بر ۳ ۰ تن سم 0 ۰ ۷ ۱ ۱ 
۳ سول 27 ی ی سل با مت لر و1 ویس ۱۱ 


۷ با مک بت ار 
1 را 2 فنی را یر ‌ 3 می می شنت 7 1 ۴ 


یم ۱ ۰ 1 
۲ ۱ 7 کرو اس وله ۶ و یرت زد ۲ 

ای 
۱ ۰ 7 ۱ 1 : مر مد 4 0 ی 9 9 
|۸۱ مت ریت ۳ 
۱ ۱ ِ ّ 


9 ۵ 

۳ ۱ ولاز یتست لا 


0 1 ۱ ی ۱ ۹ ۱ ۱ ‌ 

از ۱ ‌ 3 
ی نکسم 

ی ِ 3 

5 طمم ۱ ۰ 3 ۱ 

منت 0 لت ین ی 1 ۱ 

+ ۰ دم 9 ۰ ۱ 3 ِ 0 ۰ 

1 وید روصت |[ ۱ 5 ۱ 


1 + ۳ 9 مغ دا ۱ ۳ 
و سرا ۱ ر 7 و 7 لت ایا و۴ و شتا 1 ۳ 


0 
۰ ۵ 


۱ ۳ 
.مرو ۳ ۱۳ 
وا 9 


1 و و 0 ۶ 1 ۱ 
س سل مسارم 9 لت ۳۳ 0 


ون 4 سب / 
ك 

۱ ۱ 

۲ 4 1 

1 
۲ ۸ ی #«ِ. 
۱ ز 2 : و ِ 9 

۰ 0 ۱ ۹ 2 ۰ ». ۰ 1 ءِ مار ۱ ۱ 
۳۳ ارم زج ] ۳ و ای ۱ برس و و لي | یار | ۳ 3 # ۳ 2 که 7 3 ۱ : " 9 1 3 7 ۱ 
۱ 
ظ 
سم مد میسیب و تیه 


۰ 


4 7 
سوت توت مس نم 


هد زر ۱ 7 ۰ 
ها 2 یه 
دس رس همین دنخب مها ی 


یت ست و 


رم ای و از 


1 
اک 
6 تن ( 
سید بت 


۰ ِ ۱ و9 فزّ مت من 7 مت ۱ ( 
۱ ۱ ی 09 رن اس رز مض گر سا 2 ۱ 


سس م۱۳11 


1 ۶ 7 چم ی اه 
موم مب ۷ ما کر یر ص 1 ۳ 
0 کات بیش رش بر تسين رک 


ا‌ِ 0 4 


۱ ۱ اد شرت رین اما ۷ سر اد 

11 ۷ 


0« رز مب 6 وچسضست رآ ی 


1 ۳ ِ 1 


1 9 آ 
1 1 شش رز مد مات ل اس بش۷ ور امیس تس 0 
1 1 زان مریم بستال/ اسالونس نا+شال زار کش ۱ 


۱ 


0 »لا ۳ 


ای کت اک 1-1 0361 
۲ سم وس مج سس مس سس ۳ سس 


۹ ۳۹( سس 7 


ار 
1 ردام ری را روز که رب | 1 


ٍ 440 9م ۳ 


مس رهق مه 0 
۳ 

1 / شین ای رت ی روسکنت! رمک مکی 2 س 


هت و 


۱ رال زر 9 سك و رگ اراس مر 
از یی سامت دار ش ۱ 
وس 
مس دز کر 2 
دس وه ریاس دون! 2 وا ره 


مر 
3 مد ‌ ‌ > 
1 


سا ده 0 سس مستست سسسیت 


۳ 


5 
۳ 


ی ار 0 


۰ 


کر 
9 
"!۳ مره 
1 ۱ هدوت مت اه سس سرت 

1 1 
۱ 
1۳۳ 
۱9 

۳ 
1 ۱ ۱ 
۱ 1 
۱ ۱ 
1 
ً 


فا 


ی 7 7 
چات 7 ی قوس پم 1 ۹ ۳ ۳ ۷9/۱۳7۱ و وچ ۳۳ بو 7 
ی ۹ مس ِ 


ت0۳ سم : 2 - ۳ ۳ 7 ۳ 7 نزن ۱ و وا نت 


4 4 


4 4 


زرا م4 ۳ تسف ۱۰ ۱ و 1 ۴ 


4 

۷ ۳ ً ۱ 
1 ۱ 3 ۱ ۱ 5 ۸ ۰ 7 


۱1 کر ی رد ۱ ۰ 


7 


هت ۱ ا/ 2 1 


9 ۰ 3 2 


سس بت 


۱ 


۱ 0 ۱ ۳ 
/ نس 1 کر با او ۱ 5 ۱ 1 
7 ز 7 مسمهمسالبث لیا ۶, »۳ اس لو مش کنر ر,/ ۳ 7 2 رت اس ۱ ۰ ۱ ی ۱ ۱ ۱ 6 / 
7 و ۷ 9 ۱ 


[# : چِ | ۳ ۱ ۱ ۱ 
۱ تسده ها لب شرت" ۱ ۱ با ۱ 


سس بساست 


[ 
۱ 9 
۱ 11 


۰ 


2 را ۳ ا ۳ ۱ 
"۱۳ ازج اه سس مر مسا سح 9 | س2 سس موش من 0 ۳ 0 ۳ 


۱ ۳ : مت سم ین کردم و ۱2 0 و 

4 


۱ اب ات 2 ار ول سور تکاس ّ ا‌  ِ‏ 
| ت ال نردم 0 و ۱ 1 ۱ 1 
ح تشر و مس - ی ارات 7 ۱ 1 ۱ ۱ 
1 ۱ : 1 1 
۵ 


وم جُ ۳ ۱ 


۰ ده 
4 
1 
‌ ۳ ۰, ۳۹ 


فا 
رس کر ی ی 0 "۱ 3 0 : أ 

رد ت + سول سر کم شید ,متا ات اسب رل ۱ 
4 مر( دک مس لک ۱ )۱ 39 


1 دید ی 4 پ‌ هر ۱ ۱ 
8( یسوم )ام و ر سره ۳۳ ال ما وه زان ۱ 
ات : ‌ ک سس 6 ۱ ِ 
0 ۱ ۱ و 4 ۳/0 را ی 9 رن | ۱ ۱ ۱ 
/ ۳ ۳ بس ‏ لصا ی زیاس ان ۱ ۲ ۰ 


1 با ۱ ۲ 9 7 ن 
۳ 1 3 3 م7 ن ۲ 
اا: َ 7 1 + ی 
4 ۳ 
۹ ‌ 
2 2 ی 


۱ : ۱۱ ۶ ال دن + الصا سس سس« اس ۱ | 1 1 ۱ ی ۳ 


ف 1 

٩‏ وم 


یت ۱ ۲ 


۱ ویو ۵ ام بر س تقرس 4 2 0 ۱ 1 ۱ ۱ 9 
۱ در عضو سار رگ ال ۱ 
وک مسلط ۱ کت ۱ ۱ 


2 - 2 21 
میس بس بسسسی پب .مه برس 
۴ و 
۱ ۴ ِ 
ی 


| رین ۱ 
۱ وا اتب بشمارلز ی ون ۳ 


1 ۱ ون 9 رک مس رک 


۱ ۱ | ی ره لایر اسان تا از که 
]ضرعت مت سرت 
/ 7 


ک‌ 


رن( 


ب-/ 
هام ور فان وا ند مرا سک تشر ۳ 


۱ 


7 


7 4 , 
نی | ۷ ۳1 وم 


#0 4 

۸4 ۷ 


0 تون کشت رش 4 دس لعضتا رن داي 


ً 
1 


هک رات اد ری مرو کر ها / ی تا 


۱ ۰ م 9 
وتارممميقرافتل را د او اعال شم 


۱ / ی 


۱ اس کر لو گرد بزس | 

ّ 


کم دور کم دس[ 


4 ۰ 


تمس ند ۱ ۱ 


۳ 

کمک مس پر وه راتسا "1 

۱ ۱ ۱ 
۳ 0 یا شرع ند رات سر سم ری هد گر ( ۱و و 0 0 ۱ 

ارس مس تن ا راو 9 ان ازران مرت رسدور ۳ ۱ 

۳ 

۷ و 1 ۱ اس مک 7 ۳ 2 ا 
اك نم در ۷ 9 تم ۱ 


۱ سالفد سم ول رتاو ود بان ول ره گم سس منت | ۱ 

ین ما و سا رد ریسفت ۱ 


۱ 
2 م رد هم تب فا ار رش یسنان ۳4/۱/2۸ | 


4 


و و 

۳ وی نمی ی و یرت 
۲ ۳ 


دس 


_ وی رس وی 


۲۱ ۱ 1 مه از 
و 


۱ رت رسپ مت مر ات ورد ی 
و 2 که 
کیب ورن رورش | 
بیترت تشاد رل 
/ 
رکفت ۱ 


او ری وس کار وق 


ام ۱ 
| الصا ز رت لو و ال منک سر مش ۱ 


ح 9 مهو و وی 0 


۰ سب را و رسجا ی ۳ مش ۳ ۱ 


۱ ی مه مش وش 


۱ رل راز رطف ند 199 
ِ ۳ و 
و۳ | 

تن ین سم 9 ما سک زا ۲ 


0 


۰ 

پل مرت فد و دص 


9 ۶ بت 
کرک و دسا ری بسن مد مات ۱ 


ق 

۰ 4 هو 


سمش ایکا تشگ وک و 0 


۱ 

ورگ ورام کت ره نز موی مسر ۱ 


9 


ه ۱ / 4 


ی دص ی سا نکر رن سرا ۳ 


ش 


۰ 
فک و که مخ ناژ کر ان سار ۱ 


0 مم ۶۱ 

۱ مر ۲ ی ۷ 


7 3 ِ مم ‌ 
0 ۳ 


س سجص ۳سا ۲۳ 2-99 تج 


۳ 


مر 


تس 4 ق 9 اه 
پ ‏ ی هم بل ود 
ی و 
ظ ۱ 


3 
۱ 
0 


1 
7 
1 

9 " ا 0 ره ی بت 2 
۱ ۲ رف ۳ زو مگ 1 
1 ای کج من مر مک 
ب «مررطا توب سم ول کت از 
. ۱ مّ ای سم( 

از اتصی‌مصص تس 

۱ مب و ۱,۰ ۱ 

۱ ۱ 3 و1 و و 0 ۳ 7 7 س رن رای 0 ۱ 1 
1 ۱ ۱ ۹ مس گت رب کت کا یکت س ۱ ۱ 


۱ شم ی نا 4 تس رز 


۲و 


یت 


1 ,ماوت شا رن شاک نصا ۶ با سم رم ور ۱ ۲ ِ" 
3 ۱ وی رم وس سا بت ۳9 "۱ ِ 
ا" 2 یت مرک سا هک شور رن مه 1 


میج مت رم تم 


۳ کر ۵ ۶۱ و توت 
۹ مر 9 کر دیف یت اه پره است وت زد 4 را ران| 


ِِ ۱ , سال ۱ 
رل رک 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

۳ سل امه درس 1 ۱ ً ابر تر اما و ره و : ۳3 
م9 
زلف وین 2 ی کر 


8 با مرت ۶ 7 رت دام سس مر مسا "1 رکه ۱ دهم 


7 هن ند کم ۶ اس 3 ان 1 
و 11 و ده مرن قض ما متشه 0 أُ 
۱ ۱ با ِ تست سس تسس سس موجه : 3 ۱ 
۱ ۰ 1 
2 5 ِ ۱ 

1[ ۳ ۳« هویم 

جر س ۳ ست 3 

2 ۱ «َِ 
7 ,7 7 ۱ 
۱ 
۱ 
ف 
غ ۰ 


موحود. 


سم 


ر ۱ 0 نک 2 رام درم 2 ارت انم بدا " 1 1 0 
نت ی شا و سس 1 تروشم امدعل مرهوش ار نش ا 
۱ ره ما رت سرت سا بل ۱ 


‌ 


کدی ین وک کمن شک | 


و ۱۳ سسوم اک 1۶ میش لیاسم ۳ سم ۲ 0 ۱ 


0 ۳ 9 ممم مت , وتضی او لس و3 دم 
سرت یل ماکان «رر سل مهم میا تام | 


04 4 


9 یک زگ ی ۳ ۷ 


وی سم 


0 ی نا 
۱ ۱ سم 


9 کر 1 ۳27 1 


۱ 
0 
7 ۱ 


۱ + وم هم 


ت ار 
وه نس ۱ ورس نز اک و ی 


ح ۷ را و عراز | ۶ مهاب 9 ۱ 1 


4 


)1 ‌ گر 9 // 7 ح 

0 شرفت ورین یت مدا گنت ۱۱۱ 

۳ 1 4 ۳ ۱ 9 
رت مت 1 4 یت 1 ۱ 


9 7 


2 

ت 


اجه 


ِ 


زرد مً #‌ 


مس هلر سرا ان م1۷ 

۳ 


ارت نو و 

۰ ِ 
۸ و 


اس مومت ماس ۱۶۰۶ رل و تارج و 


4 ی 


و۳ ۷ بارست 1 و 


9 9 ور 4 اه 
0 
همع ای یواست م ناک میت رتاو | زب 9 


تا 
0 ِ ه‌ِ 

م2 2 ۱ 
مت ف‌ تن ارادم اما 

3 
1 


۹ 


/ مر " 
سم 


و ۳ و ۳ وت 


۱ ‌ 


کر و از ۱ 
۱ ره رم 0 کل یاب فان فرب ۱ 
رم ۱ و و 
۱ * ی نز 
1 ی نو 


4 

۱ 
أ 
۱ 


مس 


۱ ص 7 سسه 99 


۳ ۳ 
یک ی مد رششمت+, دوم را مر وان و رم ۳ 
5 تس 


4 
سر سر ۳ 


] ۳ 0 يم ات ان روز سس مرصر آ 


د * 


۱ ۳۰ مت ند 


تا 
«حت وان تست مج مت تاد اه جرد ات ی 

سس سس یتست اس یسیو 

تسه ید ان 


سح ۳ ۳۳ مسر ۳ مره 
ی/ 
۳ ۳ 
۱ 2 ون بر کر 
ات مر هام00 امد گرا باشم 0 و اس مس 


۳ من 


۶ 7 رز 1 


دش را 


۰4 


۱ سکره هکم هش کر دول 


۳ 9 


کرهه ۷ 

1 دفن نک زنط 1 
: ۳ ی 7 
نتم 


2 


مم مر 2 ّ# ۳ 
دمم اه 


4 


۱ 6 
+ نظ م 
۲ ِ 


ی نام هه نم 


# 


1 ۳ مر 


/ 1 

۰ 9 2 ی 
نام میت هت رب 7 


هچ ‌ ک" 


ما 


‌ 


۰ مهف 


و 
بات 


و 


ار رکا »دنم یط ین ی ور 


۹ 


رادم را ین «وهمل شین مب 


مک ۶ 3 


۱ 3 

۵ ۲ هد 


ی 


و۱ ترا اه 
هر ۳ ک 


۳ دسا ن# 
رآ 


۲۳ 
ی و چم ۳ ۱ رت رتست 
۱ ی لادم بت 4 ی ۲ 


. 


ور سد سوت مگ 


7 34 


۱ س ی ۳ 
9 ‌ 3 

مب ز وکره و 


1 و و 
وا رم َ ۳ 
‌ یی یم 2 رن را 1 1 ح 
مت : ره ۱ ی 3 


ی ای زر سک 
شک ان ریت مه رل تن 

ئي 


ی ۱ ۵ 
ی ‌« 


مراب 


ده 7 و م۱۳ 3 


۱ نز شمه ن سب ر ‏ ي یه 


3» 4 4 ۰ 


0 9 


ت‌ 
ی 


کت زد 


4 


سک 


ی 


دق جرد 


2 


و ه 


| تسه 
#ِِِ_ ۳ 


یتمه | 
۳ 


۳ 
7 ۳ 0۳ ب 


هر 


۳۳۳ 3 ۳ 
۳ ات سس سس 


بت وت تست سشت 

1 ‌ 
۱ ۱ 
3 ۱ ۱ 
ّ 

2 


۱ 
1 ۱ 
۱ 
۶ 1 
۱ ۱ 
۱ 
۲ 
۱ 
۱ 
۱ 
0 9 
‌ 
۰ 
9 0 ۰ ۲ 
4 ۰ 
ی 
ورگ 
ن 
۱ 
۱ 
5 د 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
ا ۷ 7 
۱ 
+ ّ ۱ 
29 
- 
‌ 
7 ۳7 "‌ ‌ِ 


ِ 97 ۷ که رما ح 1 - 
و سیر 5 ۱ ّ 0 ی 


۳ 
و ۳ 


۱ هتکن تن رز رف رش مدقم یر ۱ 
۱ 1 ی رکان من 2 بت مسلط رآ ۳ نم رگ ۱ 
۱ 4 سم رهق کی 


۱ 


مس و مفضلین: سل 
1 س[ ۳17 ۳ ات 
ٍ 0 


99 یس سح 

1017 

۰ 


ناش ام نی تا ومیل 


0 
1 


و فش 

۳ دنو زر 71 مس مرش 0 


1 < سم ۱۱ 
۱ گر رز اس و رد او او 7 ۳ ۱ 1 


تم یاه ریت رید و لوب ان 


0 
4 


زا رو افو ۳ 


اد ۵ ان 


1 1 -_ س ِ 
۱ ۱۱2 


فش 


مش تکرش 

7 ُ 


00 


یشرت و پیز ۷ هکس 2 


من رت 


۱ " 


۳7 9 م2 
۱ رت رتمک نب | 

! ۱ و 4 ۳ ۱ 
+ ان زر شک دوکر یک ۱ 

> ۱ 
شم پل مسر / ۱ ْ 


| سروس 1 رت با ِ 


| 
ور 0 ۱ 
رای ی 6 << 22 
سس بت ات یم - 

ی | | »دم مود 99ام مرنشهد/ ما یسم( ,مکش و۶ یس مار ال مش 7 مس مت 


( سس 
1 اون اند 1/۸ وت رگن هدن 


ریت روم رس 


ی سول سیر شرت ۷ 


4 

:کم دنت 
و سم درم وت و ۸ 


مشق انس رگ 
و 


یقرش ست ی 


2 وس 7 
۳ سح رس سس مه ۲ جرد 

5 0 
ظ ۳ ۳ 


رف لس دم ره 
تم سم : : سس با 
ود مت ۳ تم یپ 


۵4 


تن شنم | ما ۱ مک ام هو 


‌ 


۰4 ۰ 
2 


و لش ارا نا 


گر 


یر 


7 ۳" / 


4 0 


مار ی رم 


‌ 


و۱ لت هب تا 


رن رس لا لور | سار ۶ 2 درا 


سك 


سح شمه زر بای 
۸ 


۱ 
ی رن سوه مر تس 


ین 
تن ۷ 0 کي« 
کت اد فا ار اف ی 


وا سل 


رو 


مرن نش ۶۱ سس مت تست رمک 


2 د کات اه س:ر«ناست سرت »نگ و ات 


1 

کم دنا 0 1 ق ساسا ن۸! 
سم و لس 1 و لنوت 2 
یسک هت و مد 
ه,صسلفت ۳ 2 ره تک ۱ 
ی 7 مرست در سس زاعت سک رز ی 1" 


أمست ستلت رم بست/ ی با نس 

۸ 


اد سوت وس سرد 


۳ 


بط یخجعدی: ‌ 
سك م۱ 


۱ 
ّ 
1: 
4 
1 
۱ 


رً 
۳ 
ْ 

1 

ً 
3 
۱ 

5 
1 

۱ 

1 

ً 

ا 
/ 


سب عونمم جوو اوعد نسم هجو جرج یمحر شم موه مکاری 


تم 
كِ / 
شاج ۱ 

صِِ_ِ لیص جر مم يم 
4 کر ور رم یر رت + گنت درا سرا 
سم ریت ۱ دز ین 
2 رت امن ء با 1 
کی مت ی رورم 
۱ 1 7 
رفت م۱ ان من یس ۳ 
| سن نهک رامیت زو وک کت مت 
1 زانط 
سم 9 رم تاذ رک ۱ زره 


۱ 0[ یز 


مس 


4 


7 لآ ۳ رکفت من رگ > 
7 ان و کات ها زرف ودره 


! 1 4م - 0 ‌ 


پر هی با ری ۶ / م۱ 1 
مه سم ره یارب ور 


4 

اس بوتکم ورام روط | 


۳ 
۱ ۳ و تین 7 
2 ره کت تک نب ریک 

ام کر ۱ 
۴ و ۳ ۳ ۳ ۱ 

ِ " 
بم ۳ ود تنب کید وت ۳ 
7 را مامت بر ی 2 ۱ 

۳۳9 ت ۳ ۳۳ 8 ۳ دس ی ی ی سم هب ی رازن 
9 1 ت تا 7 ۷ 1 

‌ 

و ۳ 


4 
4 نت و زر را دبای / 


۹ چج ت تست تست سح ِ مت 

8 ۱ مب ی ی 5 2 3 ی یو ده 
«۹ 
۱ لت توت ی مامت وه مش ۱ ح 
من 


سا جن ۱۱۸ م1 ای من اتید و زر 


4 


| تین اس و 

ِ و ۳ مره گر ۳ 
0 ۱ ِِ رل تام مر ۳ مر ال 0 ۱ 
۳ 7 1 7 ت | ۰ 

متا رش فد ور | 


۰ 2 3 ِ 


شید تن مر ی و ۱ 


۱ منم وت بت و 


۰ 

9 ‌ 


۱۱ سم ۶ ۱ 
۳ کل ی درک مر ام مت 4 


1 مر کم شس رن ث_ نم سس سارت وک ۱ 1 
ام و9 رورم ره » 1 "موم بت سّ , دنو 1 ن‌ 7 7 ۱ 

( ی 


و ل 


/ 


" ۱ و سم ۰ / ۰ ۳ 


۱ یکت درز روط مس سس سس ۳ ۱ ) 
وه ) و رز سس 0 / 
4 منم ]۳ 


تشم ومد رگنس ور در 
رت ينز ناسر ۰ | 

ف , ۱ ۷۰ 4 
0 


| ۱ 
اد 

۳ 

۱۳ 

۳۹ 


ِ 1 رت ۵ نیکسا | ۱ 3 
: 4 9 0 7 وا / ۱ ۱ 


و ِِ : ۰ م 73 
7 ۳ کت مد 2 و 0 0 


:۱ 
3 تج لوزن 2 ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


حج ۲ ِ 
9 3 ۷ هه 
ن ۹ ۲ 
1 كت ی ۶ 
۱ 8 
>« ۳۵ 

آدجند. هت ات 2 

۳۱ 


فِ ط 


۱ 
1 
۱ 
3 


سم 
سس رو | لصا 


ص۷۶ ی او و نو 


4 
7 


‌ 


ی و ی و 


‌ 
/ 
7 

۸ 


۳ 
۸ 


ات ام 


ن 
2/27 


ك‌ 
/ 


+ 


مش 
مس 2 


# 
‌ 


ع‌ِ 


سچور 
ل‌ 
۳ 


7 


ش 


2 


ان 


7 

۱ 
1 


#0 
وگ 


9 


نج 
3 
ٌ 74 


هت وم 


15 
1 


۹ 
دمص زا ی 
ِ مج 


و 


4 
تا 


" 


7 


9 


۳ 
2 


۳۳ 


1 


تم 


سس ال ٩‏ 


۶ 


ی 


ی 
/ 


5 


تب مت 

تس 

ی و سس ۹ 
۱ 

ٍ 
۰ 
4 
سب ۳۳ سس تِ ۳ سس 1 "۳ ۳۳ 
۳9۳ لا 5 3 و 5 
۱ : و 
:۱ ِ ۰ : چم 

۰ 
۱ 1 5 بط 4 م3 

ی اش 
۳ 7 ّ سك 
۲ ۳ 4ج : 3 9 
1 ۱ ل 

ٍ ‌ 11 
, 7 9 
۶1 

۱ 
۲ 2 ی 1 
۳1 ٍ_ 
1 

۱ یس ان سک رام ناسا کر ولتت[ .۳ 
8 ت ور میت سار ریت تا 3 
۱ ان 7 تنووي بر و هدن زیر 4ست ان« ملد وزرا ۵ ۱ 
ود پیش مت رات و ۱ ۱ ۵ 
4 سمش سین ترش ولمم ی 3 0 ۰ 
۱1 ره تن رات سک : ۱ 
۱ ۱ طست رسک تم روز یت 0 رتم اب ۳ 1 
1 مه ون میس شم رم شش مرس ۳ ۱ 
0 رگ ندمت مت اتوره , ور نسم وکام 92 ۱ 
: 2 یو * ف الا ی 7ص ۳9 سم 0 سای 1/۵ ِ 5 ح ۲ 


۰ 0 


1 ری مت ویر رکش نوم سم 
کورم تب ۳ 
اه نش #0 گرم بر 7 ِ 
۶ب رید نت ی یکرس ین ۳3 9 ۱ 
۳ 2 ۱ 


م2 4 ست! «رلاسص نگ ۳ 5 
رت ۳ ری رل سم ام تس ۱ 
ی ی ۳ رسب ۱ 


ی روت ما رمک و 


۱ 
ارب معط ن تال سرعت ردان لگ وال 0 1 

1" 


1 تفت رت تفت مس تن مت 

ترتع ب_ 5 تون یا ورن ۳ 21 3 3 ۳۶ 1 تن ۳ 
1 
ز# ۱ 
ک 1 
5 / 
۱ 
| 
۳۱ 
1 
۰ ۹ ۳ 
ه‌ ۱۳ ۱ 
| ۱ 
۱ ۱ 
۱ 
۱۱۰ 
۱1 
از 
" ۱ 
۱ ام 1 
1 4 
۱ ۱ 
1 ۲ 
۱ ۱ 
1 
۱ ۱ 
ِ 
۲ 
۰ ۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۳ 
۳ 
1 
۱ 
۳ 
۳ 
از ۴ 
۱ 
1 
‌ 
4 
۲ 
0 1 
ً 
۳ 
۲ 
۹( 
۱ 
۲ 
9 ۱ 
ف 
۲ 
1 
۱ 
۱ ال 
۳ س 
1 
۱ 
۱ ۷ 
۷ 
۱ 
۱ ی 
۳ 
| 
1 ۲ 
۱ ۱ 
# 
۱ 0 
‌ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 1 


ب هک رک 7 یت ات و ۹ 
و و 
]مت سم رکشت رت زو زمر سرت یم« 


زیت مت نف تن مس 3 


4 2 
تور ی و ریم سفمخن ر سا بویت 
مش بل م س رش دم سم ی مد 


6 . #م 


رت 
ستاوم م 1 بش مت سل ی 


س مزر رام بو وناعر نف کرو 

4 


نم 


و تسج و ما 
ام جیار رهام( ا نصا ۱ بر روک | 
۳ که کات 7 


232۳۳ 


ی ۳ 


8 


یر زر ۳ زین 


ی يم کت کت : سر رسد ب 


۰ 


ک مت اه 7 .۳ 


۵ 
: ‌ ۵4 
7 

سس 1 نم ر ۳ هب ۲ و 7 
هار ان وا مارد و 0 


و رم مت دم وم مک بر ۸ اما 


4 


سم سر 


| که و سل » کر و 7 
نات دمم رو ری یت ی ره ری 

دز خی :سم د روا ۶ کی و 
ی سس کم ی له 
9 ِ است لو ۱ 

۱ ت 2 
رش اً 
1 
2 ۳ 
ّ 
"۳ 
1 
۳ ۲ گ: 
۱ 
۳ 
۱ 
)1 ۲ 
1۱ 1 
سم 
۳ 
ا ۹ ۰ 
ّ/ 1 ۰ 
ا هم 
۳ 5 
از 
۳ ۱ 
۳ ) 
۷ ۱ 
)۷ 
ِ 
۳ 
۳ 

ر 
1 
ً 
1 
1 


1 
۱ 
۱ 
" 
ٍ ۱ ۱ 
۱ 1 
۱ 

رف مر زره رک را کر را | 
مدز ری ره ۱ 1 
ی ۱ هرز لژ 
1 کر و و مت و ۱ 
7 تاش نکن سب مس || 3 


دوم رات سنانءرمت: رت ارو مزر 0 
۱ ند وله تست اس مرت ره ۱ 1 
کر سم مت تن وس 1 


ی و فک ۹ نکسم ود روت لا 


تن ره رو وس مش خر ۱ ِ 9 
۷ رت تون نصا لا تب ۱ 
و ی این کاب لصا ۱ 
رس || 
0 موی در سا 2 کر 1 [ 
0 7 را رات سا و 
۱ ام ریت مرن لکوت ۱ 0 3 0 
| سا رید الا ۰ 0 ظ# 


ند ورد ات هکل رم ما ِ ۳ ۱ 
کنات هکس ,بت | || | ۱ مت | 
۱ ات وچ 


1 مه تک نی ان دنه که مه 


رات ار وم شا سس" 9 ی 
۳ 2 ۱ راشف ام رم ام روص ام رل ح 9 
۱ ۷ رام ۱ ۱ 
یی اه هسفت ره من مار دور ریسا 2 5 0 ۱ 
| من رده رک دس 1 : ۳ 
رگ ۷ | ی رس تیم 0 ۱ ۳ 

۱ ۱ و اه و و 

مر رسنزز, شم 2 

0 شید( رام و درصراست ۸ بت ‌ 
۹ هه تکرام 2 
ابیت بر یتست || و ۰ 
شیم رک از 
۱ مر رکفت کی مت ی 0۳ #9 ۱ ِ 4 7 

| مم انم ۳ مس کمک ی مکفت وم ۱ : 
ار تیف م٩‏ 
۱ ۳ مه مک مرت کرک رل ۱ 

0 | تا هک ری سس نا ۶ اهر راد | ۰ ِ 
۱ ۱ مرن ارم رم ۱ 0 3 1 
کر ۳ 1 | . ۱ ۳ 

2 


# 

۹ 
1 
سیسات تاش 


3 
۷ 
ی 05 


ریس 
۱ بر اسر فا سر ۱۱| ۱ 
۱ مت | 


9 تم ی 


رن اف رو رش ات ور نت ۱ 


4 


کر راب ام دم 


مک 


1 ۵0 


نت ارس اور و شرا 


2 م 40 


رز اسف زر و وت رت 


رن یر 0 

/ 


نت 9 ما وا 4 
طصا مکوز و و ود ان انا ام ۶ دش کر رصرمل سل اما مره | 


و ورین مرت | 
مامت ارس ره 17 سیم تا 


کت تم و 


۰ »ه 


مت« ریه مه اور 


+ کشت ريسم مه زرا 0 
و ۱ 
رو و نیکست و با قزر 1 0 مرول 

توش بر 

۰ 


4 اس دم 1 


رت 
۱ مس رت 7 
]1 لو" مگ ات و ِ- 


| کی ۱ج ن هکره 7 ۱ 


1 
۱ 

۱ 
۱ 


سر زرم یف بت سای ما 0 

اس شم یت سم هو مور ۱ 
سل ملد ی کِِ سل مس م7[ 
۱ ۹ 
3 اص وه تص وس ید شنت هت کو 6 چتتی 


زر ظ 7 
ای هامریت 


۱ ۱ ی مت ی ماو "رس نار دورب نب دیا ۱ 
۱ ی سف ف مس رصمرست کر سب ما مرا ۳ 


۰ 
۸ 


رس 1 


۰ 2 ه ار 0 ۳ 
]| 1 مر ۱ 


۱ نات تن زان امه ال نا ۰2۱ شلد 1 
کیره مین لت ات انبم ۱/۵2 
۱ 7 سول مسا 1 تس ۱ 


ککقض رت مان بصل تن ام وتان اضل" 


ر ۸ر۱2 
۱ 0 


7 0 اد 
۰ 27 | کر رتش رل ری سره وی وی ورگ ور 0 ۱ 0 روتکو دب زر ۸۱۶ و کل را مر 
0 0 ۳ اراس تاغوس | 


و وی ای 


۱ ۱ نوس مه نت بت 
ات رسي ده هه آلررا ۳ س 1272 

۱ معت مر ! 7 ی کت ۱ 
مر و و ی 
‌« ی ی 7 یا هرن نیت بل 


۱ وکسم لیکو اور ی شیر ۲ 
کرت ر شرت رد رت و رت فا ۱ 
ی تن یم ۱ ۱ ٍ شم ام ۳ 


0 


هه 1 


م رس 7۳ 


۵ 


مر مس نيما ار 0 


/ 


+0 

4 


سس 0 


۰» 


مر 
" ۰ 


۳ 


کپوا وس 1 


4 
۵4 4 


۰ 


ِ : 9 3 ۳ ۳ وت ۵ ۲ 
1 ح ,۱ کاگا اور ۲ هت نم رد02٩‏ ۱ 
۱ ؟ ‏ #سل سم رش نامیس نت ولا 1 

| ترفن نت ابش 7 7 ۱ 
1 مت ول ار زر ۱ وسامو | 

۱ 
امست ۱ 
| رککشو دنت تکارت وی نو سیب ات |( 
ل 1 رض * وی ۱ 
کات من کر و ار یضار سم سرلت بو ۱ 


1 ۱ ۰ " 7 ر ۱ / 
۳ رش وزاب مان شروشک ۳ رن ۱ 

۱ ۱ و 0 0 
تم یز یرطب 


1 ُ» ۳ یش اور اراراخت اصامظ ی 1 
ره م۳ سین مت نف | 
۱ # 
7 مه ۹۹ 5 
۱ ی 
۰ ِ 
سب هم ۷ ۲ 
ی 
1 8 
7 ار 
۳44 ۸ 5 ۳ 
2 
و ون مق 
ان تا 
۳۳ 3 1 
+ 
1 
و 13 ید 
۳ ۳ 
۳ 4 ّ 7 
: ۱ 4 
ی 
3 ق 9 
تحت سب تسس مج سس سس سس تسج سسصتنت سس 
رت جرج رد ت ۳ #جو || . 
کم ۳ وت ور هت لهس 0 کت 1:۳۲ : 
3 تب ۳ ۷ 
4 سم ۱ ۱ 
/7 ۱ 


9 ۱ کر | 
وه اک را مرت روز ست‌حل یور رم 


۵ 

۳ 
۱ : : ۱ 
۱ دص مگ نا تسیر له تمرم یت ره ۱ 


8 7 اس مه 1 ال 
# 
رش اف رگ ب نوم اسب وه سین رس 


تم اه 0 
‌ 


ت ‏ مر تست 1 
یگ زوا تک یکی ۸ کار ایک 


٩‏ مم 
1 
اي سم همرس 1 رم مر 
رومام مش ا سل زا اک دوم را و موز میم و3 


#0 مک مر ی 7 تسش | 7 


0 هو 9 ی 
كِ 7 ۰ 


ی 
پل سر و 
سا رات نکسم اک تلاوت سر کر 
0 
تشر ی ۳ 0 


۵٩ موم‎ 4 


کف جر بش هش مفت شنت پوس | 


0 
ها" 

2 مان منت وم ده ام 

سیم بلج کرک و ۱۱ ۱ 


۸ وا ئ 9 7 
04 1 


از وزارت 0 1 


ار سار ۱ ۱ 
مرن 0 سوه ارب / 


2 

فا ‌ 
0-9 پ 

0 

َ هس ۳ مت 1 
مت سك دج 0 
: از وتو من ۳ ۳ 1 


# ۰ ۳۵ 

‌# 


۱ نت و اب وت ۱ 
7 3 ی ور تن 1 


9 ‌ثِ«ّ۰# 


‌, ل ۱ 


1 موز مک 19 ۳ 1 ۱ | 


#۲ 

هر لو نا دروم مزر ۳ ار 
۱ یوم زان متسر دمک یا رایمه دوگ ۱ ۱ 
4 دز 
/ م یهت سکیا ناش ارم و يا مان 2 


1 


9 رم 
| مس انم ان در زرم وا کرو رل 


2ج 3 ۵ 


خت یت 

سس سو ‏ سسرسس سسس ‏ سس بشس لت سم 
> 7 


۱ و2 ۲ ات یا زد رتست روز یر و 1 
مرش وت شش تشد باس رم 


۱ ان ۳ طراتدم س ۰ و اک 1 ۱ ۱ کرو یف ۱ ۳ 
0 0 سا هریت رات سل ۱ ۰ 


24 7 

0 ۸ 


ك شمش می‌لی ل ۳ ال | 


ار تلا اور ریت میتسه ماما ره | 


نی 
‌ ی 


۱ 1 ار مب دا ۶ 4 9 


ی 


ی 

۱ یت مت ی 
3 
4 # 
اه 0 
و 
9 تم 
زء ات ف ی 

۱ ۱۸ 
۱ 1 
3 2 ِ 
۱۳ 
۱ 
۱ 95 ی ترا 


۱ ریت سره ام بو مر 7/7 سر دوهی 9 الک 7 .۱ ی سمزرنر 
چرس ان سینت ۳ 


تج سوب ۳ ۳ # 


رم 


سم 

0 ری اه مسا 0 ۱ 


۳ پ ۷ 


جح ۰ مه 


3 3 
ی ما کی ار دمم 77 


۵4 


رد ان سر 0 7 ۳ ۱ 


/ ۵4 4 4 


نکسا ما تما و رتسا 1 مب 


مه 
ش رم ی وی وش و 
م 


0 کت رترب ی رن 


۳ سم وتان ۳0 ٍ ۱ 

۳ 
شم ترامسا مل‌سا زد از سا سل/ و 


4 ۳ 
4 


۷ را رورت 

رت ایشا نکش وا ونر «صور رو سس 7 

اش مس مان اس بو رش درگ 


رش 


4 44 


9 7 مورا م6 ام بویت 


مس رو 6 و نت وی 7 


۳ 
رز 7 


سس 
هداما رت ردو صورت بتک و رک 
2 


امک مبصم و 


۳-۸ 
9 4 
4 


۳ ری ورف هت ۱ 5 الیش ردام ۳ 0 یه 

هِ 


یت و رات هنوت شیاه 
و 2 ار 


2 و ِ_ ۰ و 


و و 


۰0 
/ #تمای مرت اما ند بآ 0 
اک 
میور 
2 اه 
۱ ک # ۳ 
۱ ْ 
1 ۳ 
اج ۱ 
۱ ۷ 
1 ۱ " 
اه »۳ 1 
۱ 
۳ 


و ِ ۵ 


۱ اش و صدل/, ی ارام و سس ۳ 

رم ن اس رل ل من پا ز 

رسد متا دک 
و گم و 


سس 

س 3 ۳ ۳۳ ِ ات رت بت توح 
و م2 
4 : ما 
# در 
4 ۷ 
ی 
7 ۵ 2۳ 
۱ : تفای 
3 1 ی و 1 

۲ 4 7ص 


5 هر" 
ینور ی ونوا 


0 تک وه کت وش 1 
۱ ز 


۳ 


بسن کت رکب بتک سر سر نش رم ۳ 
اک ری سا 


کت 
و 


۱ وم یسکات زیر رمویشت !میت 

م 


۱ ان و 
۱ را ل اي ۱(۶رم ۲ مت سر ك ی 1 و | 
کت رسزات 


ان و رت ۷ 


و 


رای یس درب ات ات و سوم اد رکه 


رو ول ون کت سکره زر 
1 
بست نا 


19۳ نا 

4 4م 


رهق رو مریگ ارت 


و هم + پر 9 ۵ ۳ 


۳ دم سم و 


مد و رکفت مدرم ات دک سر 
مد رکفت اک نکمم در رمک 
ی ام ۱ کر 


۸ ه 


ار نا ررض یشتمم رن دفت 7 یرت دوک ۳ 


اس زمره و شرفت ول ۱ 


98 1 7 1 3 


1 هدیشک 0 0 ۱ 
۱ 2 
۱ ۳ رت اون ی هس77 

07 


- 

ُ 


۱ 

۱ ۳۳1 ۱ 
۱ ۳1 

۱ 1 3 

۱ 

۱ ۳ 
۱۰ 

۳ " ۱ 
اک و ۱ 


: ۲ 
۱ 


۷ 


دا 
۱ 
نت 
مسسیسس و سب سس سس سیب سب مسج ی ۱ وج ب م۳1 : 
سس سس 

تج ۳ 
۳ 
روا 
۲ ۰ ۲ مس ۱ 9 
: ۱ 
جر س- ۳ ون دس توس 
0۳ 7 
ِ ات دا ی ی ی 
| ۹3 3 ۹ ئ 


۱ 
۱ 
۱ ما بر 


۱ سات لت رت ش ارمیست لا سم اي ر 


۱ تسام رما مود ری تست ۱ 


۱ مر سیسات سرپ لو هلا و 


مد 57 
ما ۳ ال 3۳7۷7۳۳ ۳ وس سس سس سس 


4 


سا 


"وم ۰ 


1 ر مضه | 


کم ما۵ باکر یاس ح ۱ 
دس ر, رن رم 
1 مت و م ی سدع م ض 4 

0 مسر وف رش وق بر ال تسیر 7 
| 


شمه هر من رن ۱ 


و 5 


4 / 


0 متم جطليه زنلک رو 
ان شلف ین سردم وتا 
کر تس | ٍ 


رد نارس سس رورس لش ودره 0 | 

رن وه من 
ب۹ 


و 


۱ مت شا سر و سن مب [ ۱ 
ی رب هت نوت کت !| ۱ 


۱ 
أ 
۱ 
۱ 


۶ 
4 


+ وو 


#۷ 


3 ۱ 
کدی مد ای بر + تور مس ۱ 


شاد رد رب 


فد سس ») ۱+ ملد 


۰ ۸ 


2 کم مس لا هدوترض ار 


اضر 

کت ای 9 8 
مک ر دسّت رشحم رم 0 ۱ 

| رشان راتکه دک ال مر | 8 


وم و ‌ ۱ 
11 
1 
1 
5 
1 
9 
فِ 
1 
۲ 
۳۳ 
از 
۷ 
114 
۱1 
۱1 
۲ 
أ 
۱ 

۰ ً ۲ 
7 
۰ 


۲ 0 بر مر سم رز رب س ده اد سم در ۳ ور مر وی جر 


1 سم ۶ ی 


مد و سک را ی 


ره گرگ هت مک 


7 / 
٩ ۱‏ 
‌ 
بط 
۱ 
ببس 23 ۳ ِ ۱ 
۳۳5 ۲:5۲ ۱/۳۲2۳ 9009093 ۳۳۳۳۳۳ ۱ 


کر کت زو ی ۱ 


دک یت رام 1 موف | 


ود ن مور ورام موم 


تر 3 ۱ : 
/ با( 
شم سم انا توس سس ش 


و ِ ۳ 

من ,مسا 7 سب 
ٌ 0 


ی 
کشوم ما ی ۳ 


از 2 شه 2 :کر کر و یاو | 


کت متس مضه 


1 

* جر ۳9 
و و ۳ 1 


۱ 
0 
۱ 


- 2 


مر د ال للم لس 


۵0 ۵0 


نکر ناش ارو وخ دار | 


۱ ۱ تِ نموت ست زو و یس | ۱ 

۱ ابیت رو ایا ان 1 م۳ 
۱ ی : وسب ان ۷ رن رما 
بر | ۳7 رم بت ام راسسول لکد زور سول | )۱ 
۱ رک ویر شرت ف 29 و ی مم 
۱ 2 ین میت شم بات اف بست کت رت مش 

7 


اا مرن 


مح تس 2 

و 27 

سم ‏ مزم2 ست 1 
سم مکفت و م مزدانکز رکه( / : [ 

و 
۳ ۱ 


تین وت ی تک و ۳۳ 
7 
۳ 
و 
نوی ۳۳ کِِ 9 3 ‌ِ 
: ت بر ۱ 
ی 
۳ ِ- 
سک 
۱ 
ن 
ی 
ند هه یت 
اه 
۰ 
سس 
بت دس رسب ‌ و سح ت 7 
5 ژ دج بسح ۰ 

مر / 9 سس 


0 
ار 
۱ ۳ دم 

1 


۰ 
5 


ی و 

ان 

1 ۱ تن شرفت 
0 اعزن 
۳ ۱ ,۵ 2 


سیر ۱ 7 مه 


و ران 
۱ ون سمل م تم و و 2 


سش زر یک دی 7 نم 


#م موو 7 دم مر و 


7 و 


۱ بال ۳9 ما ۳ ون ان 3 
رش ان تلم میس 0 

رف ‌ : 
و 1 رسول "سر اسا مسب 1 ما سس هروه | 

س کف ‌ گ دک 2 که لر و مس ریش تّ و 9 ِ 

کّ 


ور گنز ۳9 ما 


ّ ال 


۰ . ٩ 

: 


۱ ات انبم سا 


2 ی اسهم سل 

ِ ول امه 


1 


مش 


ور و 1 وش 


کت نش موم ام یمام سم و م 1 
۱ ۱ 
بر دم سس ورن 2 | 


و 0۳9 
۰ 


ی ی ی 


۳ ۳ مرت 


#م 

اات وی سر ت۱3 
0 
اد 


و 
بر رز پر ی سوم ۱ ان و۱ 


ین ) ۷ زرم دوم‌عای وتو و سیم و بسن گم ۱ ۱ ۰ 


۱ 1 1 
ی 
‌ ۰ 
۲ 
1 
1 5 ِ / 
"1 ۳ 
/ 4 9 چ 
3 ص 2 
ِ 5 چاو سب سس : 3 دس سس دح 9 ی ۳ 9 ود تن تت 
۱ 1 : 7 و متس تس توت تست رت رو تس ربب تلور یی مت رب و وت هت یت مر سم و رو مر رسد پ وه و هت ی 
۸ 1 ۶ ۳ ۱ 
1 : 4 ُ سستی م1 
+ ‌ ۹ 3 
7 ۱ ِ 1 ۳ 2 ۵ ۲ 
۳ ۳ ۰ ۰ ۸ ۹ ۳ 
1۷ 7 1 ۰ ۴ 1 
1 ۰ مش وا 1 هت 2 
1 :۱ 1 و ۳ 4 ده 
09 
ً 4 ۳ ۰ 
1 مق - 5 
9 ,۳ ات ۹ 
2 خص 
۶ 
0( 
0 


۱ مس و یت دک 4 | ۱ 
م7 


۱ و هن بشما دای ور 7 سا 


| تن | 
ِ 1 مدرک لیام 7 ۱ رن لامتطر فان ل و ۳ 
1 1 مشیم جم ی نا * #۶ آنوکت ۱ 
(2 و 11 و یبا سکن 7 ۳ مت انا زرط 7 


1 مر 1 سس ی | ۱ ۱ ۳ وت رل ت بکسزس س_ 1 
زو یه رو نت سم لاو او ۱ ان 
كِ یت ۱ ِ ۱ 
نس سید رد 

ان هرت مس ارو اي ظ را برع روا ۱ 


۵0 ۵ 


: ی رن 9 رما ن مت الیو سا 
‌ 


سل 3 


۳ 


۳ 
1 
1 
ٍ 8 ۲ 
۱ 
7 ۱ 
1 
1 
ار رشن | ۱ 

۱ ۱ ول ْ ۲ 
۱ تم مق ۱ 
شام سل وه راو ی م۷ و ب70 ِا 


ِ ۳ ۰ ی رت 2 مک ی 13 و ۱ 
7 دی و یا و ۶ نی ِ" 


مورا لو و اور زرا منم مرا 

ی 


۶ 

سو ود وی اي 


6 


1 

4 


1 کار 


6 
‌ 


ر" 
در 


ٍ 


۵ 

4 نی 


کر و9 


/#‌ 


۳ 


مس 


‌ 


نم 


۷ 


۳ 


بان 


خر 


۱۹ 


زا 


ین 


۲ 


2 


۰ 

‌ 


ی 
۰ 
۰ 

‌ 


7 ط 
ار 


گ 


امس سر الاو بان 


۰ 
۰ 
. 


تسه سس سس 

/ 


‌ 


۱7 

کت 

مت 


0 


۷ 

سس لباز 

ماک کح ری وی ار ۳۳۳ تس 

سر سح سس سح سته «حت‌مصیه" رت ح حجس ۹ 
0 
ج 

اس ی ادن رم 2 و 
گنت صت رو بت مور میسن 
۱ ۱ سمکفت را میت شام و ساارخت مر ۱ 
0 ۱ 0 رت 
| سم دزي بت وش 
کم شیاپ زر | ۲ رل 


۱ 0 له سک ی ار هروس وس نج ۱ 
) ۱ شوه که رتنس سس مور ۹ 1 مت | ] 

# 


مب دی او 
رن بن اد 4 

"۱ ره ود کر نز ده ات 
۳ انیت نب رز تیپ و کت نع 


۵ 

ِ سمرءالمن ا اتف کي یهن میت 1 بو ککر ند 

ر , 1 

۳ + شا ند سب ان ان و رم 

۰ اب "1 
ی ررض مک دا 


نزب ام 1 1 


‌ 
زر چم ی وا مقر | 


۱ / 

دور وس بر 1 ۱ 
من ی ۱ 

أ شک 20 ح 
۱ : ار ۳ 1 ۳ 
۱ ۱ تم و ۱ رز ۱ مد ۱ 
ا ۳ 


1 1 0 ۱ 
7 1 ۱ 0 ز ‌» ۷/7 ۳ ۱ 
۷ ور و ی 9 

نج 9 زک 2 1 : ۰ 5 5 هت 
۱۳ ۹ ۲ ۳۹ : 27 : 3 
1 2 ۸ مج ۰ 0 1 1 : 1 1 ۳ ۳ 
یم پات ۲ ۳ بطم ی ض‌_ ِ ِ 42 2 2 ‌‌ 1 9۹4 ‌ 9 موی 7 
ی یس سس دورس ید ۳ رب ی اد ۳9 مه ترجه وی ار ین 3 0 7 
9 . : و ره یر که ی و ی و ِ زر ی با ند ۷ ورد ۳9 ی 
ِ 3 رخ ۰ 0 ۳1 رد ولا 9 1 ۱ ۷ ی 39 +۳9 3 تون امین 
/ 9 1 1 ی 1 : پت ۳ 2 ۱ 
1" 1 ‌ ب ۰ :۳ 0 5 7 7 
7 2 1 9 3 / ۰ ی ‌ 
9 لا ی ات 1 
۰ 9 


1 ‌ 
شاه شوت نیزر و ایب وی 
1 ۰ 
, 7 ۳ / 


ِ 


ی را سب اور ام نکش 
1 


۸ 
ی 1 مها ٍ ُ 
: سم ٍ 
سار کج نت ی ح 


ًِآ 

سٌ + فوصت شاوتوی ارس مر زره زا »سک 2 


تی و تشر ونر ۳ 


رد زک ام مناوت بج 9( ب 0 


ماس که دم 
تفت رمق مش ی وی 
" رآ سب | 
1 8 ۱ ۳۲ 
ره که رم 
7 ار زر 9 بن رت موز | 
رت 9۹ شیک ,رن مرگ فلت :رن کش تب 


3 | سک شوت تست شت ره ح 

ده میسرت قاس .ما ره هنتف مدب ستو یه مامت مس ات 


۳ ۱ ی رد و 


3 ۱ 
9 از + ( 
« « م7 مری دط ره روا کنر ۱ 
۱ سمدم فت تا فیس رن موس | ۱ 


ِ یم مس نیش ملسم نت رم ۱ ۱ : 
0 1 ۱ سر 5 بسن رت رو رت عم هریت مرا ۱ 
۱ 0 ۱ رس نش ارب ۱ 
۱ دِ ۱ رل ماناررستص ریش امک 1 
1 ۱ 0 سرام « اس ۲ ل/ میحر م لام ار رتش رس ۱ 
۱ 9« ۱ ره 
۱ ِ 1 ا ۱ 0 ۱ 
۳ ی ح 1ْ مه ۱ و سس 4 ۱ ِ ۲ 
۱ ۱ ۱ ۱ زل سم سره دی ی ن بر کسام و 7 : ۱ 
۰ ۱ 1 رپ شوب وش رنب 2 ا ۳ 1 
7 ۱ مس دییامن را امس رت درا ۸ من .. ۴ 
1 ۱ نت اف زیت ات کر ی اک ِ 
1 1 ۱ ]انبم ان افش :من پیت تسه ند 7 ۲ 2 : 
‌ ۱ ۳ ٍ ۱ مزر هک یوب رس ی [ و ۷ یرت زر ور دپ نم ِ 
: ‌ ی 


۱ و زمرت تت تشن 0 
۷ نک ی ۳ نا ات۳ 1 4 3 


حٍِِ_ِ_« وت تحت ۱ ت_ ی ب ی مه سا سار متس اه کر ای ۰ ۰ بجعت 
تحت مس سا اسب ی ری مس یی من و سس ت_- بر نو ری سم ری ی 5 یج وتو وی وره هو و۳۱۳ مس مس بر کت دیسر محر دی نی 

۰ 2 ۰ 1 ع 5 ۷ 
ی 3 2 ۱ 2 7 9 1 
- ط 1 1 ۶ 5 7 2 : ّ ی 
: ۱ ۰ دح 2 ۱ 
۱ 4 ۳ : بخ ۱ شر 
۰ ۲ 2 ی 2 ۱ ۳ رم 1 ۰ ی از 
1 ‌ ۳ 1 ۰ ۱ ۷ 4 3 ۴ 
۲ خوم ۱ 3 ۲ 7 
٩ 3 5 3 1 1‏ ۱ 
1 
۱ ۱ ۱ 
3 ۲ 7 7 
2 1 ۱ مت هه مه ۱3۳ ۳ 
1 0 منکیم نوم ام | ۱ 11 
۱ و ۱ 


۱ 


۱ ۱ سخویان لور شروک ننک 1 مر ررنق ل | ِ : 1 7 1 ۱ 
2 1 رّ ۰ ۱ ۱ ۳ که ۱ 
۱ رم رک تاو رت ماو وت یی ترا نم 4( ۸ تفر 0 


سمش تک سکس ودب جر ] ۱ ۱ ۰ 1 1 0 ۳ ۳ 


و7 نا نی 


39 


کی ی ار ی هی مت هی ۱۳ 
2 7 ۳ ت ی 

۵ م ! 2 ۳ ۳ 1" 
1۳ بت ما ۳ مس سم 1 


۱ 
ِ 
۷ وس شک کردم دس و زیت کت 
| ۱ / رم 1 ۰ 
۱ ۳ رب ی رک ۷ ۱/۳ ۹ ِ 3 
ر تن بويري درسست | ۰ ۰ ۰ 
ح ح ۰ 
۱ و رز کر رن بش | ۱ 7 ۱ ۳ مر ره سا و نم 1 
و ۳ سوه وت یشان رم ورام تا تون | 


۱ ۰ ‌ 
۱ ۳ 


ی 1[ 
۳4۹ ی ۰ 0 ۱ 

7 1 
اب تادست # 3 ت‌ که 
کرک موز 1 


,/ 

۱ رات رمفتیستال نت ۳ 


#7 
0 


ِ ی ی َ 
0 


مد 2 


1 زان کرو و ما سا ۱ 


0 « 


۳ 
ی 
۲ 
۳ 


مت 

1 ِ 
1 ۳ 
1 ‌ 
1 3 
1 م72 
۱ 
۳ 
۱۷ 1 
1 # ِ 
9 
3 
۳ 
1 
1 
۳ ما 
1 ۱ 
۱ 1 ب 
۱ ۱ 
۳۹ 
۳ 
۱ 
۱1 3 
۱ 7 
۱1 ۰ 
1 / 
۱ ی 3 
141 ‌ ی 

و بو 7 


‌ 
رک رصم 


۱ 2 وم رگا 


۳ 0 


1 2 ۸ مر 


م‌ 


ری 

1 


مس 


تا کت سم از ث رصم ی س هرن ٍ_ را 


ان کل !۱ رکر باما رست رم 
: ۳ 


هد 


1 ۱ یم ی 


را 
همست رت بویت بر 2 ۱ 
تفت نت رم وت و ۱ ۱ 
۱ ۱ دم یا نم | ۱ 
کت مت با سا مرا تسم( ورف زیر مس 


رن توت رت 3 اد سور دم ابا سم ۶۳۵ 


0 


مر ان رس 
#ن ی هه تفش 


رشن 8 


شک این مرن 


ی 92 7 من 


۱ | مان .ند ررس دیتشاد ۳ : 


ق 


۵0 + 


صشمرکن دسر 


1 7 


م2 7 و 9 
ال 0 


3 


سم 


فك 


بر الا ۰ بل #۹ 1 ب ً/ 1 
۱ ۳ ِ 1 
۸ : 
1 ۲ 4 2 
۰ ‌ 9 ۲ 2 2 ۳ 
5 : 7 3 ۰ 1 :۲ ۰ 
مس بو ی ی رم و 3 3 ع سح 7 وه وج ای رت ۳ 7 5 


1 

| 
۱۳ 
ی 1 
۳ ‌ ۲ ,9 
7 0 
۳ ۰ 
9 
۳ ِ 
39232 ۱ 
وب مسج هرت 


اصح ۳ 
و 


7 
3 


1 
9 

۳ 
1 

۱ 

۳ 


رم دیب هپت 


ید وت ۳ سب 

۳ 
۹ 
ق 


ی ْ : 
1 ( 3 و یی 
رم تا ای ی ۱0۹ 
که 2 رت 
۳ 4 ی 
با یی ۳ 

1,۱ ۳ دا 1 


0 1 


ی 
از وت و 6 
ی تور ی اف را موس 


گر اتکی اب ده مک مارا 1 


۱ 1 و .۶ ام ۵ ۱ 
نوش وروت 7 ۹ کر 0 
۱ موز و ۳ رت رد 
| اس کون نامز و ۱ [ 


۵0 ۶ 


تشن وا و روص یم مت نت کیان رن 0 
شاد ات زک وف ریش و چیه 4 ۱ 


وه 
9 

و 


6 رویز ردو وا ی ین مت ی 

‌ 
0 


مس رسک رم یشم نت | 


۱ ماو رک مات »1 م ال اگم 1 سول سم تک ی 0 ۱ 


]و وم 4 رتم نت بر 


9 7 0 مه 


۱ 1 مورترت: رص سا ریسا و ۳ ۳ 
1 7 »۳ ۱ 3 
1 من | ار رز اوت . : 
1 ب ا ات با 
ِا نک لا دص رات روصنم ِ 

۱ و 7 7 سان وسن را 3 سم 


سر رت رتم99 س 


1 ۶ 


و۰ 5 
۱ او 0 ۸ 


!او 


۱ ود بان رتش توق نو مداد ‌ 

یمس 0 3 ۳ 
سین و دام من رل 1 
1 نس سا کر رم يط او وق کرو ۱۱ ۱ 


3 ۰ ب ۰ 1 رن رات دک هبوت بو ناو مد ون نهپ و سپ یس چوتن ب من 5 ‌د 5 
5 ه 99 ی ِ جات رون تا #۷ دردي ورین سید زجب 05 ی ۱ 
۳ 7 روت ۳۵ 1 


۳ : ۰ 1 میت 


سح یت یت سروس هس سا مج تمد سیب میت رس 
4 


: 7 رن ور 7 ور ت۳۳ 17 : س ِ ۳ ۳۳۳۳0۳۳ زیوجت باس ۰4۵ - تس سب هی وج 7] پ ۳ 
7 کات وت 7 ۳ : 1 


«م 


۱ ره 2 ۱ ِ تا 3 
اور شرت یر رت وت 7 7 ۱ ۰ 1 ۳ 
۱ ۱ 9 

۳ 


۰ 


۳ ۲۳ ۸اولط رشت ال رف 0 


8 
ان ۱ 
۱ 


و کر نوس 0۳ ف 1 
1 2 0 ۱ هن و را سونو ورن ور یرتک | 1 


جح 


#‌ 


‌ ۵ مر | 
۱ سس بر و۱ روش بختیف لت زج یات وش مروت | 
۱ 


رس || 


ِ» رن ره ۱ 
|۷۳ 


0 ۱ رم وه ی ی 7 ۳ 
۰ سا 


9 سم اف متفر م97 ص رآ کر کرت 6 سب رفران مرس 29 


۱ 0 ینس 9 کت لس رت 
۱ : رک 

۱ ۱ ۱ مت دوشیمن بت زره ده ام من ور وش تسام کر ۱ 1 
1 ۱ ۱ ۱ ی ها ۱ ما تشه | ِ 


۱ رد سب مر 1 ی : 3 و 

 " 


ملرفدی بش 0 سد ۸۷ +0 سمل مد مکی ِ 0 
۰ 0 1 ۱ ۷ 0 ۱ 
رز ی یا رصن و ّ 


7 
0 
0 کم شا و ناگرا : 


1 ۰ 


۰ 


رم ی 1 یک ۱ سمی رکه 
کرو ی امن 7194 شید سپ س تما 


۳ ۱ 

1 
۷ ۳ مهو و2 
۱ ۱ ی ی س نم ۱ 


م۵ 

۳ 


۱ ره رسفتنت شین سس پم و ووزی تم نس | 
1 
۰ 
هم جر حیبست یمه حطس جیردت بای مس جوم چم 3۳۳ ۳ 1 
۰ وو 


بر 
[شت ی سس 


س 


مینست ود ماو تسف رت مور سس 
۱ 


0 شک ره # امسر مرها »ربا تور معا سره ی رن | 3 
4 


۱ 


۰ 


۳ 
‌ 
ی 


4 
و ا#انر 


ش نتب لوصا یبود لیا نم نم در 


1 
۳ 9 ما : ره مرگرس 9 ی 1 


۱ 
...7 ۰ ی 


هو ِ 

3 

ون ف #7 7 1 ۳ ین ِ 1 ۳ 
2 و ‌ 7 رما با ۳ و ۳ / ۳ ۳ ت س_ 7 ِ ّ 2 / و بسح | رس" ۳9 ر 7 س 1 ِ# ۳ از ۱ 
۳ و ی رز مر ۱ 1 1 7 

ی ۲ 


9 ۱ 
1 ۱ رت متیر ۱ ۳ لر 2 #2 : اس ۱ بر و سا یه موق 1 ا 

1 1399 ۳ 
۰ # ۸ 

۳ ِ 0۵ ی 1 ی 1 1 1 
ی کم # مخ ۰ 3 ۱ 
۱ ۳97 

7 ٍ 


1 : ۳4 3 دا ی ف ۰ ۱ 1 1 
۸ 3 بُ م 8 9 من ی 9 ی ّ خ : 8 و رگ 21 9 
۱ 3 ۳ ِ 3 ی سم رت ۳1 ۶ 7 و ۵ ۶ 2 7 ۳ ِ) 1 ار 1 7 ور له مس 7 3 وم 3 ك ۶ 

مت هی ی ین کر مور و م4 ن و 


۶چ‌ 9 2 ی 1 و 
۰ 1 


: 7 ِ ۱ 
# و ‌ : نمی ۶ 
۳ ً 9 ۳7 ئُ‌ِ وم گر و ۹ ۱ 1 ی + ی 1 


ز ی #ی‌میمچگز ايهال ۲ رصن 4 رن وس بش 2 ری / ۳۳ | ۶ رین رز بل لو ویو 3 


ه 


1 کصو و هه اه 


وم یت ی 


1 1 
کدی مر سنج مامتها اش تم + شتتقات خر عمش اد سفای حاجت 


یتایب وا توت کین وت در تاه 
ی ی 


رت 
#ف 


۳۳4 
را شکور سب رت کی مست و و سیب 
۱ فا ۵ ۰ 
مرال 


۳ سوه از نم دم ره ون سا واه > رتم | 
مک که کت ار 0 13۳ 


۱ 1 یز و رم وم و ند نز و 


هه رورت معا هل ق ی 3 هت 75۲۲۲2 


۱ 1 
۱ ۱ 
ال ۱ 


ِ‌ 
دن۳ 


ی 

۱۳ 2 


ت۳۳ +3۳2 ۲ 


عرسا ) سم صا لامش را 72 0 
۱ که وا کیت ای 1 


, 


ی سرد | رد مس | 


1,۵ س ون یمقر وش و 1 
3 ی ۱ 9 24 ِِ ام 


۵ )مم 


0 

۲ ز ‌ ‌ 2 0 3 ۱ 1 9۳ 
ارو ی ۸ 4 مر الوم اب رلول» سِ : ند 
5 م ‌ ۵ ۱ 4 ‌ سم 


۳ / ات ۰ , هم ]۱ 
و رش بش ن‌دالسشص ع و ودرا ۱ 


ول 9 


1 ۳ و هن |[ 


۵ هو 


ضژ رت وخ ۳ 
.کارا | 
ض ض ور مت ن‌افعال رسد ؛ رده تیه ۱ 


8 
| تم 

4 : : 
9 ۱ ب 7 و ۸ ۹ 
3 7 ۰ 
۰ 9 رخ ۲ 
2 ی ّ ۷ 3 ۰ 2 ,1 


اک تراپ وم رم ام از وت 
۱ ح هن ( تمدرت تاک نف پر اس ۶ب ی" 2 2 فد 
0 ۱ اش ان عا ۳ اس ها موز ,مب دص کت ی 
2 
0 ع تست ی وه 
4 
۱ ی 
۵ ری مر ۶ ۱ 
۱ کرسش زا رس ۳ تشم و رول ۱ ۱ 
۱ مر 


۱ تیال ند هن ۱۸,۵ مرا ۱۱ داوم 

"5 ۲ بکا ۱ 

۳ 

رب رز وی | مرن ۳ آب کر ۱ 
م2 ۸2 

ل‌ 
نوش 0 


ار ۱ 
رژ ی ۷ ِ 
سر لو و 3 هت ورین دور وم و ۷ سب 


جک 


ح 


3 کف 
3 
5 
1 
۳ ی 
‌ 7 7 
بو رای من 
و هر 
2 اد ۳ ۳ 
ی و 
ی 2۳ 
تلا : ۰ 
تس / 
۱ 
) 
تن ۳4 12 
1 
: ٍ 
1 4 
۷ 1 
20 1 
ّ 9 
۹ ۱ 
3 
۱ 
ی ِ ۲ 
۹ 9 
ی 4 
1 1 ِ 2 
4 9 
: ِ 
ٍ 
۱ 
بِ_ .1 
1 
و ۲ ۱ 
3 ۱ 
۱ 
هه ۱ 
۱ 
: ۲ 
۳ 
1 
9 
1 
1 
۲ 
1 
1 
۶ 
8 1 
تن ٍ 
ی ۱ 
3 1 
۱ 
1 
8 
۱ 
اّ 
۱ 
2 ۱ 
1 
۱ 
۱ 
# ۱ 
ین 
۱ 
ك 
اب ای 9 ریت ۹ مصحتسسد سس مس یج ی قری بچه یو و دج بوچ نهد هب 2 مه ید > سس جات یار ۳7( 7 پتیاسمبیت سست مخ ممطت. مسبت مسرت روص ارو وروت توا وج دپ ری هویم ۳۵ 7 7 ۷ ۱7 و 7 ات ۹ 

# 

 ُِ 


۱ 2 مر 9 0 : 
۱ 1 رب رم رن 

او 


۱۱ سکس 0 

۳ 3 در ددم م27 ۱ 

1 4 ان کر شمان يا 1 
۱ ای ط گرا ۱ ! ۱ ۱ 1 ِ ۱ ان دارم مس دی ۱ دب / 


۱ مصح هک زاسون رز مش 


۱ سم یگدز کش مک ارزو 
۱ کار اه مت ون و مت اسلا لا ۱ 


۱ 

۳ 
9 
۳ 9 
9 
0 
9 
1 


مرس تلف مادك سا رن سر ی ۱ 


, ۰ 
8 


۱۲ ِ 2 ۱ 
۱ ح اوح اعد ۱ 


۵۵ 


1 ره 


0 ۳۳ ‌ 


سمکل سک زر سب مسا 


۱ ۱ کشرز وت 2 ریسکا و سرت + 


۵ ۱ 
ح ۱ ۱ ور 
۱ سب تن و مورا لپا ۱ ودرو و ور زو و و زر ور 4 


کت و ) 
۱ کت بت 1 تناس رم کر ان ۱ ۱ 


‌ ۸ 


۱ اي يو رن 


9 ۲ 
قر 2922۳۳ 


۷ 

1 دس سارت مات ۱ ام 

۱ ۱ 
1 رم ای زر و ک 2 2 س_ سك 8 ریات را | ف دیمان مس 7 

۸ 
7 
۷ 


۷ 2 من و 

مس 1 الوصا 

کی 1 
مرو یره زر 


ی رز ابر ار 
سح ام لو شا ساره ای | + یری؟ 


کال 0 ار دب ی 

(0 

4 


مد وه ۳ 


1 
3 
11 
1 ۱ 
4 
۱ 
۱ ۱ 
۱ 
۱ 
[ 


ٍ تا ره کات هد کر در بش پم و ی ِ ۱ 


۱ ]نتم 7 شم شیاه ۳ 


ِ ۱ ۰ 9ببس ۳79 هس مر و بجاو وخ وج سر یی و یا : 1 
ش 0 2 ۱ 0 ح 
مشکدر اس زان کات اد ۶ درز شا ۱ ر 
تن در یرای سیر ره 
۱ 4 7 
شنز کلب تس شب / 
در فد بت در گرا مرت شتا راک مک ۱ 
| مو تنم شم شسیتان زا مد 
1 :ادف سل ۱۶« منبش ار وک ای رم و ۱ 
۱ ِ ۱ 1 
[ | اسان سر مرن ونر نامع ب سم ۱ 1 
۱ مسته ام ستی ۱۱۱ ۱ ی مس یکی مروت 1 ۱ ۱ ِ 
۱ ۱ 1۳۲ ۱ 
۱ ی و ی رک سر یار ‌" 1 
۱ سم ۰ 3 * 3 
2 مت اراس راکسا هه مرول سی امه نام 0 : 
ح ۱ وخ بت مس ناو وا رات اسب 0 ۱ 


۱ 1 

4 كِ 

1 1 

۱ ۳ 

0 1 

۱ یت 

1 ۱ 

ٍ 

۱ و 
1 


۳ سس نز ده انوس بسچ نک 


شّ ی م3 
سس یر 
[۱ 


مسج + رز 0 ۱ 


ا 
۰ 
دس 


۳۳ 


۳ ۰ 4 
۱ ‌ 
سس 5 


بر ۶ص ممدوست 


لت 


۳ 
09 
| 7 
| ۳ مت اب 
0 

۱ یز وی ۳ 


ره 
و ۶ رب را و وه یت شم تم 


۰4۰ * 


سر 
و مد تست کی تمرم 


۵ ل 


اصوات کت زا هن دشر م1 ۱ 


رز ۳ ن ال ام رن مک ار را 


۱ 

سس 


۱ 


۱ 


1 
۱ 

۳ 

1 عم ۲ : 
" 1 ایره است تن ی 


رن ال میت مت وت 

| وه تا ررسچداب هي ور 
رد کر 7 


۷" 
بیس 1 مر و وم ین 


2 ۰ 

۰ 


ار ار یه ٍ 


| ات 7 داد مرن ۳ ْ دسم«رزست مرو زر 


م۸ لسن فرو لصا ام مت مر« 


‌ 


" ی 1 7 و وم ها 2 
| دود ور ملفت۱ ان 2 : هکس تم نز ِ 
| 


7 ۸ 


دس تن ۲ 


۳ 

مدرم ۸ ۳2 


وت 4 "۱ ۱ 


ما اس 

مگ 


اترار ‌ 
و 


4 ی سس درز زگ !0 مسر سرا 


ار 
2 هش ۱9 
مکی رک 3 7 ارست دوش - ۱ ۱ 


رس ری ور سم 
م لت ار هر سر 1 


۱ 


ی هکت از 9 

1 


وی 4 سن" 

۳ 
و وی مر ماو ۰ 


چ ارچ اور ام 1 
# 0 ۱ 4 
0 1 


24 رت شمه 4 م مت ۱3 
ث» 7 72 


کب زی ابر لت ۱4 


رونت زک ۱ و 

دم یی بر 7 


۸ 


ار ور 1 دب ال سب 


۸و و 4 


0 0 و۵ س س ۳ 


و 


و وه 

ی ّ 0 


ی 
ی 

ی / 


اسنحته چات مایت ۱ 

7 رت مه 2 

7 1 5 نب ۳ سس مت || ۱ 

/ اک را ۸ با انا م9 0 ۱ 


رپ 
ی 
1 #9 


مومس یرب بویور 20 یی اد #ود ‏ ست .اپ وک ۳ تج ۳ 

کت ی ِ . :۰ ۰ 
او را 1 تور ۱ 1 
مه 
وت 4 
1 ود 
ی تسش 3 3 
۱ اف 
سس 


۳ 


۱ ی( 7( کر 9 ت 1 


4 و 


1 یم امورنی: ۳ 


6 بون توش ۱ 
ام تمس رکفت ام یار سکن ۷ | 


0 1 ِ رت دس ری #رش مت عفر | ِ 

1 0 ۱ مت مت 1 ونکت « / 1 مر ) ۱ 

۱ میسن گم | ً 
0 من شا ومد رو رن |( 

۱۳ ام رن نکر 0 ۰ ۱ 0 ۱ 

: | دم سس 4 سل( تس ّ و 3 

۱ 


۱ ۱ مرن دم ۱ 
۱ مان رم ۳ اس کت نت۱ ۱ 0 
1 ی ریسم را سر سب 19 1 : 
بیط 3 0 و ۸ 


۸ 
ن 

۱ #9 7 


ری و ۱ 


ی 


۳ ۱ 7 
‌ 
/ 


ريس رون ۸ + یت رون مر ۸ توص رس نان ۱ 
7 ی 7 ۴ ح 

7 ۰ تفه سید 
ب‌ ِ_ ‌ِ 

توت 
8 سای وت وش ابص رو 


۱ کبک لش چرس همم ۸ 1 

" 


ره ت 8 ۳ سس 2 

نان رای 


دوس مت دم 

0 ار مس 
کر مر اون رس 

۰ : 

: و نم و 
1 ونان 


سم ۷ ۰ 


ور و 7 شوت 
ت و ی 


۱ ۳۳ و 


وت ی 


ف ۳ 
۳ 


گ 


كِ 
‌ 

و و ین 

2۳ « ۰ 
رک گر داش رمع لد هس 


‌ 

ِ- سس ال و و او وب 


۱ ۱ 
۸ مر ردص ای 1 که ی 
: ۳۷ 
7 وت منت رت ات ۶ ۳ ۱ 
۱ دی 3 ی ۱ 
۳ ۶ , مو ۳ نا ۸۵ ۱ 
رن زگرد ی 9۸۸ ی رم 2 


۱ ۵ اف 


1 7۳ ف 
یر ور مزب 7 ] 
بل سره سا 7 سس 2 مر ولو / ۹ 


1 

3 
۱ 
۱ 


7 


۱ 
۱ 
۳ ی :۲ 


۱ 
0 
1 
1 
۲ 
۱ 
۱ ۱ 
۱ 
۳ 
"۱ 
۳ 
1 ۳ 

۰ ّ ۱ 
۲ 


0 0 انم رن زنل 


7 سر و »من ی 
ات فد مت پیت نم که 
هر مت و دا ار 
1 روبص مر سینت 


‌ 


0 ی 4 ۳ را 


رد سرت منز رت ما سم ۱ 
مت ابیت ۷ معا ریم( ۱ 0 
| اک زین زین ات فش ک نم 1 
ی همست مسبت ام و 


ً 


د ادن مار 
نت سس نگ 2 
۳ 

نت 2 یز سم سر 
همست ام رهش ارم 
کص ی 7 ق 
0 


ید سول کی یا 7۳۳۹۲ 7 


م ع # تست رشن پر زیم کف / 
9( س ۱ 


ارم 9 بوست 7و۷ ۱ ۱ 


7 ا 

1 1 ۶ 1 ات ورب و مسج ری ملس ۱۱ 
۱ 
۱ 
#۴ 


ی 

یک ید بو 


۹9 
وی 2۴۳ 23 ی 


ای ات 
۱ ار ۸ 

2 2 حتر 
ا ح ۳۹ الم 2 و۱ وس 


9 ۰ 0, 


نک داب نوات دروکا 


جک 4 بات 
کب موی دیس زر« طررتف کرک ۷ 


رم ساموت مرا ود مت رت و رب 


ی ه , » 

کر ای را ربمم 
ی شوه ود ادا ي بزم 

بلج له تا تون 


0 


من یش ره سا رز بز ورکنیسارم شم اعیرس وود 


1 ۳ انس مار مش مد کردم شوب 3 
ا ان گوس کت در اشنا یش زو 
۱ راوس کرو و مر لو / ام رم رس ۱ 


# 
۱ سيم رت گت ام 


۵ ۸ 


: 1 
کت ره یت او 


۳ نت ود م ند مر ات اک , سا 


ریت تعکر رات 


5 ۱ ! سیک ات زر ی وان / 


گنت مه داهن و يا از مر 2 ده 


#4 ه 


7 سم ص رکفت ان مسمرمو سرت ۱۱ 


۳ 


تناس زا زک یت ح 


۵۰ ۷ 


او 


7 

ی 
سس سس سس باب لطس 


او رن تسيز دم هک ۷ 
0 در ص ون مرکا بر مر 2 ام رت واه 


و 17 ۱ 
رت رانا | ۱ 


۱ 


هکیت 


ح | شرع هگم تم مر سکن[ سس 

ری 
نن نز وت ده ی 
ون من اس مرو ورد م میات" 
۱ یس | ز ات من سم رت 
کشت #ِ« 7 
۱ مت ول 
0 تسایس« تارکفت مب 
مان کرو نک کرد دون را رم رواشم دس تم 7 
۰ ان میت رم ات بات 
اط وم 9 /بردعت رفن همم ۳ 
ی مت نسم منم کرو 7 
رف ۳ 1 تم مس کرت يد 2 
ی 1 


ست گرم وا اه ره 2 مک 
م ۱و 2 8 


و هي اه امامت سح ۷« ی در رم اب 


‌ 2 


۳72 وک ند یرد نت ات سر 
سر ِ ۱ ۳ 

ٍ الم را 1 2 وب ۷ 
تشک نت بان انار رسفا «رصل, ی / 


و ۵ 
۹ ۵ ۲ 4 
رم 

1 1 7 


میرن شیر اد ور سره یمرن أ 
/ 
1 
۱ 
۱ 
۱ مت لس 


نها مود 1 باب ی/ 


‌ ‌ 


+ 
1 


) اروت با زاف هن مره ی ۱ 
رمرم شب 1 هکم سوت شید یت 0 
۱ شقن رین تسم نو مگ 0 / 

ِ س رفت و بط یف هد 7 
90 ۵ 

۱ 7ان ‏ صص مرت فرن رات تسد حون ۱ ۱ 


مش رک هی سم مرا رن سره 
۰ رم مس 

من ز کاست مت و دور دمن رس 

آستی نم سک بت مس یش بت 
ریا بارصات!) 


سار هلان زا کرت ار 


00 


0 


, 

۱ 7 ی ۱ ۰ 
وتو مینز | س 


رازه مرگ من 1 ۱ 

2۳۱ 

مرا نکر ری رو ی ۱ 


هط یسور نز لها 


سم ات کت ور ورکان رت نت ۱ اس و ۱ 
0 کت ین( 
نم رم تفت مرش زر مت رم مرن( ۱۲ 
ا ون بر ِ_ اب سفاتزرن/۳] | 

ات ای ویر برد ری 2 وس ی 
و .7 / ۳ 


0 2 

۱ مسر سل رت وراد رتم سر تج 
| موم رز مسر ان 2 
مورا م7 یه رن ره رن بر مس کت و مرک 


موبث 724 و را سم 
۱ ۱ 9 ون 
۱ اي | و # م لب اما ال 7 سم #ي ار 

ِ متشه رن کرد نی نا 


4 مس کم یز ۱ 
| ۶ 
۳ 

ناس« رت ً 

حصت از ۳ص دز ۱ ی ی ۳۳ ی 0 مس یووم سس سس بست کت ِ تِ ۰ 
اتف 1 9 : ۳ ۳۳۲۹77۹ رو 3//۹۳: 309909۹65 و۱33۹ 
و 1 2 1 9 3 ی | هتم ۹ 
و / 1 ِ ِ ره 
1 ۳ 
ج ب 
۰ 
نها ‌ 
/ 
۳ ان 
۱ یه كِ 0۲ کت 
و ۰ 
۳ 
۰ 
4 ک 


مه رز 

الا 


# 


‌‌‌د. 


( 
د 


رن رام رف رم از نت۱ ان 


تمه 


در ۳ 

تم 
۷ 
1 درنت« ون مان سره اج مان ور در ۱ سس اب رم بل / 


سیر تن يد وک مه 


یت 2 


5 3 ۳ 
7 ون راو | مه بر یود ی ۱ 


, ۵ 3 ۲ 


0 


مد ریش دنم رروزوتشته رصم ول زوم 1 


۸ 


لک دب ره يد تسین 


من رات کر ند > مس ر ان مر ارشا* 


4 0۸ 


/ ِ 
7 

0 
ُ 


4 


کت دم ره زا ۳ 


۱ ۰4 ۳۵ 


رل" سم ۱ «چس | 

۸۸ 


7 رها 1 


0۵ 


نت 
مراب دنه ان وش) 
0 سک کر سک و : 
1 وه اطا موم و ری کم ۱۱ 


7 و۳ ۳۳ ۳7۳75 
۲ ام نی 
3 و 

رن 
7 #مب 


3 ‌ 
#۰ 

ی اب ات 0 وت ی ۱ 


و و ره کش ۳ | 
اکتا ام سر ا لت ۱« وم 1 


۱ تیه سین ۱ 


کج رم سینت اما را ۱ 

و 


۰ مایم 
مسا و رد۶ مرول ۱ 


۵0 ۵ 


7 
۳ ۱ ۱ 


ِ دهم تسم[ ۰ لش مت 1 ۱ 1 


1 97 


ِ‌ 


مفت»ارا مت مه 


و ۰ ۵ 

مه | 1 


0 


دک مان رل دا 9 2 ۱ 

۸ مدرم مات 
9 ۹ س_ 
اد ۱ ۳7 
ح ۱ جر 1 ۱ 
| مس دم رس یت[ 
هب بخ رت کرت 


ا ۱ سح 
| 2 کب بش کیش وط نوم اپ ۱ 
۱ 9 هکس ان هل 


تن ان ۱ و 
۰ ی ۳ 


۱ ۳ رن 
ی 1 نات مت ۱ 1 ی این شم اماچم موسوم رگا م۱ دا 0 
1 7 دزن ی ر ۱ 
ی 3 : 1 : ۲ 

نم 

۰ 
۷ 0 ره وی و۳3 7 

رد میت ۱۳۳ 
ی ود ۳ ۳۳ 
4 2 29 
7 ی 
۰ ۰ ۰ 
1 7 1 
ت‌ 
7 
‌ ۱ 
۳ 
ِ 0 
ین و 
‌ ی 3 
۰ 
لت وت 1 
۶ یک 
1 
/ 
اه .سس سیسات مدش << سک 
سح 5 ی 
نس سس سسج ریب رب اه ححست سس 


220610۳0 


ح هاگ رابت رتیت رک لک ماب > سجم(ر + 

ک سر مس سکس ۵ اموروویمت ماد 
اس رهطم رکفت کر ۱ 


کته ش منت مر 7 رای یام با تشم 7 
تفا 9 1 شرس 4 کر 


ظ 


و " ۵ ان ابر 12 
ور ام 1 سیب سس مورف نی ۱ ۶ 7 

4 


۱ ی له رن ۱۵ 9 


بُ 

4 


ماوت تفت را تم 
ابیت نوت رن ماس سم مت بر 


۳ 


۱ م رس ات شم رگ 

۱ ۳ در 7 

9 


اف 


طسو با ان ال و 

گس 
۳۳ , ۳ 
مسابم و وال ۵ ال ,رات نگل 7 ارت ز و ۱ ۱ 

0 کف مر ۰ 1 ر 2 و / کت ۲ 
ف و زد رگ من نامام ج بر | 
ار دم و 
1 غت عم مر ات وا 1 ۱ ۱ 
نیت تکرب کت ام 0 1 9 71 


9 3 ۱ 
دسا سردم ان سم ما الب و 2 سکس 7 س 


0 مه 2۳2۳ 7 ۳۳[ ۳ ِ تست 
یر تقای 2 22 ص 7 > مج ی رم 


وو س د ج مهم خ مهس شرا ما 
9 
1 

1 

1 
۳ 


ره سس 


۲ 


۳ 


۳ ۳ 
0 7 : 
9 و 


2 ۸ 


من 


‌ِ 


/ 

۵ 
7 

‌ 


ار لا 

پر 

ال 
1 
ِ 
3 
۰ 
‌ ۳ 
9 
7 
0 
‌ 
یه 
۰ 
ئ‌ کر ی 
۳ 


سح مر سس سح 


۳۳ را 

۰ 


زر ۱ 
رز 2 ی 


این هس 


ی 
و رب مساو کر زره بویا 
+ ور 
و 
نت مس و 0 


۰ مه 


۰ 


ض 
رطف تشترز زرد #7 
0 1 ۱ 
1 ی دنر | 


زو ۳ ای مج کم ۱ ۲ 5 9 ك اه 
2 ام ۳ م ان سس 


۰ 


۳ ی #‌ِ فَ سار 


۱ تب بش ۱ رنه رو راوس ورن لرو موی د ال 


۳ 


طع 

9 وم هم‎ ٩ 


ان 0 
۳ نالا 

‌ 
ن 


۳ 


0( ما 
۳ مک کر رش ماس مش مات مس ره ح 0 

ساکع راب دم 
2 سردلارز 


ش 


ِ" ف بر 
9 بل 1 


#ِ ۱ 


1 و نت 


‌ 


7 ۱ ۲ 0 ۳ ۰ زر ۷ 
۳ ّ 00 3 ۱ ۰ ۱ # ۳ ت : 7 

۰ 9 9 0 رب 4 موم 

71 تن # رده رم ره و 


8 ۰ ور 1 
نمی ها 


2 ۸ : 
او ‌ ط 

رز کر ۲2 + ‌ 


رن 1 9 ره ی و بسا | 
تا ۱ ی ۹ 1 ره با 
9 اسی ده مساو سرورگان ۱ 


دز ۱۳ سس 
۱ : ك و 2 من بر ۱ ۸ تن 1 ۳ ۱ 4 ۱ 
۶ نک و ۵ مر و لو ۱ ی هک اس تو | 8 4 ,از ی مس نا 
و اور ارو من تم ی تا ۱ 


۳ 
, 0 ۲ فد 1 0 ی ای ۳ 


مر سم لت سرا رکفت بل # ی 
یت 


ییا 


هی سس ۲ ۴ ‌ 3 ۳ 
1 5 و لگدیب و 
و ۳ 2 ت نم 9 7 # 
۳ ۲ 1 یز ۳ ۱ 
ی ۱ 5 ۱ ج 1 
ب ی کی شیک 4 ۱ 2 7 
ف تا فت 0 مه :3 ۳ ی 7 ّ در مه ۹ نف ۳ # ار 35 2 , 3 ۴ 
1 ۳ ی وس تس سسوم با مج ج جو وتو سیب سم ات2 راوج سب مب 
0 ره م ۵ هه ۱ 

0 ۰ 5 ب س د میت س ره یمه نیت درس مرج وو همست نطاب ار کته ریب کال میک رباص سک 1۲ راکش مه تن بل سبح ی بسب ی یا اد حاص از ب و پ موی یسیو ۹ نب و 205 


سح تست شعتت کح مس 2 نت هه ۳272 
/ مف 
1 ی ی و 137 
1 ۱ رش مر ری ی وس و لا 7و ح 
۱ نتب کیش و شتا رو دیون رن 1 
1ب کرو کیک ون هس شابن | 
۱ رس و وم رک و هی و 
۱ 1 مان ین روت ۱ 
مر رز رک و 

۱ ۳ رت مالفت اج من نتب 
ترس سعحسسید < 
"۱ ما لولس فر/ دم حون دنت اک 0 
7 أ آکلت» متام وت جهسص ام 0 
۱ ز : ۳ 0 4 3 مر ۱ ۱ / 
۱ م7 کس لت اب رن منز بر مار ح ۰ و لا سم ۳ ۱ 


ار وم 9۵ 


ره ان ام رن نم را 
۱ مت کش هط من 0 ۳ 
۱ ورس سر من شرع نتم ] 


۳1 


ود تفت 


۷ ررکم( رن موواربن سل سسمز ی ۱ 
۱ رم #4 7 ۳ 
۱ #قت نی کت مد مراتاقض کت 72 ۱ 4 1 ِ 


سکره ددع ریت رد : ۱ 0 


7 


۱ 9 ورن دم رصم ِ ۳ ۳ 


۵۵ ۵ 
3 
۱ : 2 
ِ تسه 5 درد سس ِ 
۱ 
- و مسا ود مرت درک رو مش ما 74 
۱ 


1 


ان دوهشم ی الک زر 7 مت وا 

0 
۱ ۱ ۱ مت کیب ها اصش مکر رکزسش من نا رزمت ‏ ۵ 
۱ ری هدنر | 0 
۱ ۱ دتم رت و 
1 و 


وت سس 


9 
۱ 
۱ 
۳ 


۱ ۱ # م 
۱ اج ۳۳ مرو و هون ین من سک 8 


:37 ۳۳ 

۱ 


| ید تک ول رش 


ِ / راس مت / مس کرو م1 4 رسد ور برع 7 روا 4 مر : 1 
۱ 3 ۱ سد؛ سم رن نت ویر مثتررعت؛ و 
1 ۱ ۱ ۱ رت بط سیم دی رتم دیاز تن مات 
ز ۱ رت ار یر ۱ 2 


۱ ۱۳۷ اطع « بدا :بت مر بر و 

| ۱ 
۱ ۳ ۹ 
۱ 1 #2 یرتک سس وش رت ی 


۱ لن(# را دم از ر زد هک 


ان 
- 
- ۰-97 


اه سپ یه بو رز 2 


جوز 
0 


فچ 
بت حتک رسد 

چم ۳ 


+ 
حصم 


یرون نی ارت 


ر ۰ 
ی ۳ ‌ 


۲: 


أ ی درز | 
01 اي دح ول رت رل مت سیم لفات ت ۱ 


0۱ /# 


۱ دور ما بان تک ماوت 92 21 بل | 
)۳ در رز لت رن گیت امه بران ۷ ۱ 

۱ ی ۹ ا کت ریگ تین ۱ ار 


وه 


1 
مه 7 ۱ 

2 ۳ (1 

| یت کون ار جر ایلیا نکر سا زنر سکره ودره 


۵ هم 


۱ مسب ریس رعش ی سر ری مر 


۱ | زا و تست من ول انش بعص مسر 
مت ن یشم رن سود ون 


0 | | که لس رز ردان مرس دک شرا ۳0 
[ سدت د بت[ 
۱ راک زره کوج مک 2 قرو ار 


۱ 
۲ 
۱ 
۲ 
۱ 


۰ 
| برد نز بت یز شه 


۰ ح ار 4 
۱ | مق بر 4 لو + رل نبا ۱ « دمن راو دهع کر 


۲ 

۱ ۱ | دصن تن رات کر و ی 2 


۱ ۱ ۱ وس ار ی از م0 ان شم لا رت 

سر پر 


۱ من رشب یه 


1 سم سم 


0 


ان دی یشم مرن ام هرا انیم سم ۱ 


0 ۵ه 


سل 


1 


کم نک کت رت زد 
اوراست و۵ من کم سعر تم ای کت نصا ما نش 


0 


7 

ی 

بسسسسشسسم.-: 

۱ کرد ویب رو 17 ] 

۱ 0 ند دشکب ره نم ۳ 1 

وت ور 2 هر ۳ ۱ 

1 ّ ۱ ّ ۳ ۰ 
۱ هس رت ۳ ۱ 


۱ 4 ۶ 1 
۰ ۷ ررض 7/2 مر نامب ۳ ۱ 
داب | ما نی ۱ کشت ری م مهرد تشر 
۱ ۳ رز زگ کر وش حرط رس مهم 
سییر بر س نت رو 

ً 
1 1 


۳ ۶ سیم 0 مرن یکی پر یت 3 ۱ 
۱ ۱ 7 2 3 مره است و وس ك 


کت بان رو وه امس ۱۶ ان ۱۱٩‏ ی رمرم اب با لوسر | 

۱ ردان ات ایدم مش سار داژن هرارش مه | 


:۶ ات تست ات بمب 
ِ" نا 

ااسرخ/ رن گس نت 1 هر ۳2 
1 رز ۳ کردم مزا ننسفت ام و 9 با »یتدم | 
۳ 4 تب 1 
۱ ورد ّ نازددث ام ۱ ۸ ۶ لس دیا رسرو رروشاد! او ! 
" ان ار ۱ توص و ۱ 
1 1 
1 
۱ ۳ 
1 99 


۱ 1 
هرس شوم وا سرت سم سای مِ جمبسشن! ارات 


2 ا]. 
۱ ل 
۱ 

مسا نز ان موی وکین رز 

ون زار رو ی ۱2۵ زارت مرو یش 
۰ 

/ 


اد داعت ‏ 2 0 1 


یکی مرگ ۶ 


سم / 2 
ر ا متا ز وا و سو ار 
7 


7 


۲ مس ی کرد رس 772 1 ۱ 
ره ۸ م کت مر 0 
3 7 و 
۳۳ ۳ ۲ 
۱ 
۰ 
" 
۷ ۱ 
1 بت 
۲ 9 
4 
3 
ٌ 4 
ی 
٩ ۱‏ 
ده 
7 
ی 
۳ 
1 ۲ 
مگ نت 
بط 7 
رگ ۱ 
۰ ۵ 
۲ 
م ۳9 
کپ # 
۴4 
3 ۲ ‌ 
1 و 
‌ بل 
2 1 ۳۹ 
وا 2 تا 
3 لو 
1 
7 
۱ 
چم 
3 
/ 
ٍ 
7 ی 


1 سل ماود سا انوا و مره :ساسا رصم ۱ 
مت کت تشد س یشاک ی 


۰ | | 


۱ ً ۱ م رک 

# رم سیب 2 امه ماس مررسش! سه 1 
۱ 
۱ ۱ ۱ " سم 0 

۱ سر سا 3۳ سار« ورف سک سور و ‌ ماس اف 1 
ای | ده 
1 0[ نی وش ارو 
1 
7 
۱ ۱ 
1 ون س ات ورن | ۵ ِ 
1 ۱ 


یم شاب سم رالد یت | ۱ 


277۳73 


2 ِ ی صن . ۱ 
ْ جرب 6 ۸ سس امس سا ور ر ات ۱ 
"1 ۱ 
۱ سسرردن رم وروی زرا نصا وم رد سر زر رمتاا 


| 


9 
۳ 
/ 
ٍ ۰ 
۷ 3 
رم 
9 ۶ 
ت۶2 0 

1۷ تب سر شید دازا ی 7/9 رت 

ز ه 


| سح 

۳4 

0 ی و م2 

هه ید ۳9۵/39 


سم مها تا اد مک تام وم ن مت 7 : 

سم 09۹: 


کت زو کت یاب بو ارت کت و ِ رن مت ارصانرعتمر: 9 رک 
وا رد شرگن سک بسن 
ِ 
0 
| ر ووا ی #0 
1 را #۷ بلا مس ور امه تک کش ۱ ۱ 
ت ما رش شنت ورزر مش مس رد اما بر 
تست شرت اف ك 7 ا2 ۱ فش ام یل ۱ 
َ یی ای ْ 0 


2 > 1 
2 ً 
1 


۱ 0 9 ۳ سسته ‏ ۳ 
یواست دزی رصم ار تما 

۱ سل مارم کف مت وس لام ۰ 0 

۱ 7 0 1 
0 7 و نسم ام 0 
متس 5 ار 2 


اب کرت سم لکد مر سل مدا رمث و ول شالت | 


۵+ 4 


ی تن سا رها شم | 

تم ۰ .۱ 
۱ سکس اشوک نگ را 19 ۱ 
۱ 7 


| مسب منت همم بیع و س ام 
ات مودک ۱ 
موس سیب نش 7 ما 
ار سب ا‌ترات و 
۱ رو رداص رت 


۳ 7 
۱ بر رم شم + مه بش تک مر یو و و ام 2 


۱ ی سمور ی ۳ 
0 ریم در سره مک 
۱ بو 5 
۱ ریدقت ب کیرش نف 9 


ت‌ تن 2 1 ی 
ی 


5 
مس 
9 
4 ۱ 

| ر رز رعش ۱ 
0 ۱ 4 سیر کت رتم مه 
0 ۱ ۱ زیت | 

ای ی مه مرت سس 

2 ۱ ۷ 

سر سس ۳ اف سس بت 
3 19 
ن 
« 
بوی- رس ش تست یتست سس تیدج ی بش مس برس تا 
تسس سب تست سس سح سس 
#ققتیسی سح هوص حاسمت سس تا ۲ 


رش 4 


4 


2ج میت رسد 

۰ تس 
۵0 ۵ 


و ۱ و بت رین | 


۱ 


9 

اک ام اس هت ۳۳ 7 


یدب ب رونت 2 


۱ 


ح 


‌ 


۳ تا نید اد و بر سیگ ایس ۷ 
تب 0 دعداتتت مس وا ۳ 
ح 1 شش ام ی ی ۱ 
۱ ۳ 7 ۱ ۱ 

و 
مر و ای مر 


بسن بش 9 و ۱ 


0 0 ۱ 


7 رفن موز ایس ام صرا ولد« سم املع افش درم ۱ ری سر منت ۱ 


تر۵ 4 
‌ِ ِ. 


۱ رس و 
1/7 6 ی زا ی 


و ۱ ست 

ِ 9 , 
رخ ٍ سّ 
۵ 4 مت مت ۲ ۷ 


2 مه سا امین 

ل ی من 2 )مب تیم تاکز 
پات ۳ منت 


مه 
مر نس اي زان ها 1ب 


تیوه نب ها 


‌ِ ن ريز رم ۷ 


۷ 


»۰ ۱ 
۳۹ 
تف 
د‌ِ ۳ 
1 ۱ ِ ۳ 
۰ ۰ 
. ۷ ۳ 
ِ 2 هه ۳ 
3 : نس 
و 
5( ‌ 
۱ 
آ و 9 
وی ٍ 
ی 
با ۳ 
اد 
»۱ َِ‌ ۱ 
1 3 ۰ ۱ ۹ ۱ هه 
( 
ق ‌ ‌ # و 
.۱ 3 ه 
۱-۰ ‌‌ 
5 ۱ 
۱ 
۱ 
و 
1 
وین 
/ 
1 ۱ یرب 6 میک | 
| هن میات میت روت | 

۱ 

17 ۳۳۹ ۹ 
ص سح بح مه صحت دج 

ْ کب و ور مه 
۵ ‌ منم ۳ 0 


مان رس دای 1 ۳ 


۵ 

1 مرک رو ق: سم ام ی 1 
2۳5۷9215۳۲ 


1 | بات ده و ور ك 
ر در تیار ما رتم رس 1 

شش رلک ها و مب شا منز ح 


و 

۱/۹ 7 مت :را رت ار نان 
تم عرسا 7 رت لدم بیش ام اس م | 
۱ 7 دب یکره ات ور ی ۱ ۱ 
۱ تا در رت یرک ارام سنا ) ح ۳ 
۲ فد تام سیرک ما هرا نوی بر و ۱ 


0 یش رياس" ۱ ۱ 


۳ 

۱ ۱ ی و سر سا رت یرهطم ۳ ن ا 
۱ 1 ۰ 7 ی ۱ ۱ 


تب 
9 
71 


لسن و۱ یمقر اس من 22 ولمم 

3 5 
+ مر 


1 


ا نکم 1 لت 
4 

وان ا وال میا سروززا ۱ ۳ ۳ ر ارب 


- 

أ ۰ زد 1 
۲ الا ات ور ۱ ۰ 

۲۱۱ 

رک ان تیک مس ن وت بو 
۳ ولو وعصنا زب دنا مس نامز رس ره 


6 


أ مر 0 ِ 
0 | سم یلسانت اس موش ۱ 

5 

۱ ۱ ان ارزطا رز 2 


4 


داد ,سم ری دم کر سم 

۵0 

#م 

۱ و ‌ ۱ / مت ون ۱ مم ۰ 
۱ ب 7 وا بر اه دمن ره سم زا مراد رن 


1 / و ال رس 


۱ ۹ کت از 7 
بت مت 
کل يمن يور + 

وه و ۱9 
۳7 ه م سه ريت دسر | 


سس که دگل يت ۳ 


۸ مرت 


1 2 را سسکا ماو ا عرص مزع 4 یقت ه 7 
مات امش وم دیما اطافت مس 


۰ مسر پم عم :۱ ال مالس کر 1 ررست»ا 7 شنت 


0 امس 

0 


8 7 و و 1 ِ/ 
7 سم ار و 


۷ 


4 | بز ی دنر 


0۰. ۰ 


8 ۸ 


سنج ی هه سای ی رت 

رصم با رواب ال رکفت 7 
کار وش دک و 


۱ / + 4 4 

اوه ست ام کیت ی و ۱ / 


ّ 1 
۰ شم 0 


۳ زب وتان اي _ امن 2 ۱ تم مرش ۱ 

۳ بو ت ۲ 
| سم ان فرب روگ ی تکار سر | بووین ۲ 
ره تیف اد 
۱ ۱ مر ین نم روت 


2 ۳11 


۳ 70 ی زوس 
۱۱ یز نی 7 9 رو 


۵ ۵ ۸4 


1 ۳ ق/ یش فقس ماب رو 


۱ ۳ زا رک تارزران ام سا 1 


4 

| رپ سک ارت کوک بت ۱ ۱ من ار ی روا ۱ 
ی ی رن فد ی تسه ۱ 
۱ کت من درس بر وفرژی یت کم ی را 1 
و | 
7 ات ور روصت :۰ راکرس ود و ارات فا ۱ 
زا یم سفق یی ۲ 


هزم رین مر سک کرت 


۳ 


0 


۱( 
سب مت اس ان رن مش مورا ی‌عل زان ام 


درم مدا 9 


0 ۱ کر رقف رن هو کر 1 
۱ ۱ زان لکد نو ۱ ۱ 
۳ نات ماط کیت رت شک رف لد ۱۱ 


۱ رد ان ۲ 
کرو زرط یف تاو ومد قاس || ودره 0 رت ی لا ۱ ح 


گر ور 9 
0 کت منرت زارت | 
۳ وج یروا پنیچت :۱ 
۳۳ ۳ 
ی 0 یت امه ومط ش | 

رسد ی ریت بات[ 


۱ 
۱ 
1 


۲ از کاس ار رو سب کر 


1 امس ال 
ِِ 
۱ 1 
9 
۱ ۲ 
۱ ۱ 1 
۱ اسمت: مر ۳ ۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ | 


۲ و 

1 
5 8 نیب 


0 4 


۱ 2 دمه یت نش انب کت ان رتم ۱ 
سار لت مش نی وود م۹ 

۱ 
و تینوی ردو پر یت 1 
|[ یر کی برزی دی رش تس من دم ی و رده 


# 
۲ 


7 ی ث«ِ "» ۳ ۶ لاوس ۱ 2 

: ۳ سای کت ام لو ما ۳3 ۳ ۰ 
اس هو ا مت ۱ کل رم | 
7 تّ ۳۰ ۳ تم انم م۱ در ات م۳٩‏ ۳ 
1 من سك 


2 


مگ کت رال سس ماس 
ت 4 


أ 4 کر ماود وا درا وس 
۱ 7۸1 کت متشه مش ای ودک رو 
دنمس سم ریش بب 1 


۰ ۱۰ بل بر 0 


ار مت رت دا رز وی 


۰ 

مره ۱ 
ی مک ۱ ۱ 


رِ ۷" 


ی اومط 22 


ت7۳ 


0 .۱۸ 
و 


رت زر تم 


٩‏ ی 


مرت ما » توت 


۱ کب 
3 
۱۳ 4 


۰ 


۲ ر 3 ۱ 2 مدب و نم مس نی 


1 ۱ من 
۱1 0 
‌ ۵ 4 بر 


سم نسم مش مزا | 


۱ «بّس, دور یط سم فا سس درم 200 4ص ۱ 

‌ 
مد 


رت وتو ریت 
ری 
9 سردم ماک رز مش 

| مه میدن مامت 


م 


4 4 

۳ مت ین یر ی ح 


۵ 


سب 


۱۷ رف 4 ن من ۸ ۱۱ ی ر و 2 رم از را ۱ 


زضا ۳ 
سس هسیر 
مه وس 7 ۳ ۳2۳22 2۳ 7 ۱ 0 
مسج 0 

۱ ۲ 


رن 
۱ 
۱ 


0 ی بت ۱ 
| رز و (رق سا دس مت را 


ی 
۱ رگ یس نی تزا 


۵0 ‌ 
مب 
۱9 ام اآ 


عفن پرسترتلزت سای نموت نز سکب رز 1 
91۳۳3۳ تیه یج ری دیش رن[ 
اه ام رک نش | ح 
کر ریشدرا م۰ | | 
تین مج مب 
۱ اسان یکی می یگریت نت یشک ۱ 2 ۱ 

0 کل راز سم و رک ۸ رف جر 1 

۱ رز بو رین 7 0 

۱ | نیترام موز شتا زا ویر ملسم یسمل رم 
آم نت فیدر شا نکم ع بطم تن ۱ 
۱ رس ورن نت ۱ رم مر ۱ 
1 ای 0 ده رت | مر طیا و 
1 رش مت سا سم نت 

۷ 1 اسان کرد کر لام رات کف 

۱ ۱ ۱ و ار مو و وان سشرست ند ددم ریز ( 

۱ ات ۳ رن هتسش ومد ی 

/ ۱ ۱ 1 باکر ر رس ار اس مش مک سار برس 3 ( ] 
1 ۲۱۰ , امن مت ۱1 سای تست ور ام تسش مورا رگن ۱ 
9 #عرست ب لکد دام کت رتسب مار 
۱ 0 0 کت و وس یضیب بسن | 
۱ مرادن ون ام ریب ارس رم کت 0 ۱ 
۱ | دا ور 0 >کفت بس ده وت 
تیاده مور رش گت 

۲ ی ور و ب نرد تام یی سس رد هر زور٩‏ ام 0 
۱ موس ۱ ۱ 

از 3 5 سیب عیسو موی 
او »نیس 
كِِ 7 ب 9 3 
چ. ب رت تّّ ی 92 ده وب دسج دس یسم چات مد ون دی سب ینور یت 
0 ۷ چ جو وس شیم رو و سل 7 ۹ 5 بط _- ۱ ۰ 1 3 ۹ 
3 ات 7 یج رم بل 5 ۰ 


ِ 
۱ 
جوز # ُ ۳ 
۱ 
۱ 
8 
6 8 
۳۷ 1 
۳ 
4 
1 
بل ۱ 
1 
# 
‌ 2۹ 3 ۱ 
۷ 
۹۰ 
۳ 
‌ 5 ‌ 
0 ۱ 9 
می, ْ ی 
۳ 
9 
0 
1 1 1 
: و 
ق 
‌ 7 
"۰ 5 
۱ 
4 5 ما 
ت 28 
وا 
هد ۳ 
‌ 1 
1 
ی 
٩‏ 7 
۱ 0 
9 أ رش نان زان مس ور رم « لین سل ۳1 


مس رز تفت بر 0 0 
اس مک وگ : ۵ سر مش ار گر ۱ 
و # 


۳ ِ و 7 . ۲ 9 / ۷ 


برس قو و #- 9 ی( ۸ 5 رز وش ۱ 
َِ ۳ 8 ان ‌, را س ۷ ت از 


3 
۱ 1 
42 
" ۱ 


۸ س بت ونر دز 
۱ 1 سن 0 


رم 1 مت و 
کش 
۳ صز رو ۳ 

ره 29 3 گم وی 
۳ سس 2 ۳ بت ص 
م1 4 


۳ انصازت ار " 

9 


م7 ۳ و ۱ ل/ ۳ مس مسر درستان 

۳ ۷1 ۹( 34 وس 7 اسلا ۲ سّ 2 و ۳ 
ِ" ۱ موه 2 ۰ ۱ 

یه ۳ 4 وی مت هو 

مت ۷95 ( 1 ص7۳ ان از م2 ۱ ۱ 


۰9 ۱ ٍ ۳ بل 
۱ ای ار دمن و ۱۵ 
س وا 


س‌ ۳ ۳-7 ت توش 9 و ی کر تزا ای یرتتی ۴ 
یا ی رز و ۳۳ ۳۳۹ ۳ 
ی ۱۳۳۳۹ ی 


۳ 
۳ 

/ ۱ 7 ۱ 

۱ ۳ 

۱ سیسات سر سس 

1 

۱ ۱ ۱ 3 
۱۱ مس رت ی و مرورض 7 ی 
/ / ۱ ۱ ۱ ۰و / / 7 
)1 1 نك" تسم مود ۳ 


ی ام مسر مومت( سس 2 
۰ ان سم و موبلا 


( ات 1 
۳" .۱ نا هک وق ور ۳92 ات شا رال 
۳ 0 ۸ 
7 


۵9" 1 
ر ۳ 
۱ 1 ۳ 
1 ۱ / و مرو در سرد کت 
۱۱ ۱ کح 
۱ >سم رز فد کشت شم ی >س رنه 


‌ 


سیرک انوا تن رون فد وی ۶ سح ده 


0 | اه 

ا ور 2 رت 
ّ ۳ ۳ 
1 زگ را 1 لوط - 
۱ 


1 ۱ ۵ ۳۵ نک 
" ۲ : 1 مان سر مس ام بر رال کدرا ان وم رام تما 


۰ 
۰ ۱ 


1 ی ۳۷ دک شب 
ِ 1 ند رم و 4 مه یشان 


کات ن رتش ۱ کشک نگ مت زرم نی 
6 و سل تت_ و ی 

1۹۹ 

۰ 1 3 " 4 ِ 
3 3 
ح خی 2 3 ده 
۰ ۰ 3 ص 1 
یوس ی > ی سید بسن رید وج موی مس اه هپوک و زر 32 


وم سوب پوس وس << مچی. 

تان هرمن 1 
دیروایب ِ" ار ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
‌ 
/ ۱ 
ین دیهان 
از یهرز : 
7 رت همم 
7 ۳ 
ِ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۳۲ 
۱ 
| 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۹ ۳8 
۱ 
۰ 
_ 
ِ 
9 
‌ 
1 
۷ 
ِ 
1 و 
۳ 
9 
1 
دیا 
۳4 
رو 
7 3 
ک 
۷ 
۳ 5 
» 
۱ 8 


ِ ۱ 0 , و 
0 سوم اسورت فری ۱ 
مسر ۷9 ار رک 1 

أ‌ ۱ ام بشما [ رات 

دنم کت راو رون رت مر سمش 
اد :۱ مرو مد سس ارام مر موم هط اف 


۱ ح م2 
۲ اه رام يمن ماوت 

۴ ‌ 4 


1 

1 وا و مر ی 
دیدن رک نو 


یم نا 


و الب 7 
1 داب م 72 7 


9 ( 

0 | سول سم دار را ری نی وص 
0 ۳9 
و منم« این اس 0 


0 
۹ 


۱ مدوب مس ی و 
]| سر : اه و من 


ی ۱ دم : 


‌ 20 
2 در من انز ۱ 
1 من نیال شتا نو سور تم[ 


۱ خرچ دون رام نک ۱ 
7 


۱ ۲ ۱ زوین تن وم سار بایمک # م سبشه رورت ح ۱ ۱ 
1 و شرب رز 0 
۱ ۱ 7 رز شا هم 


یه ۱ ۱ 


8 1 
۲ 
۱ 
لا زا 


رتش« لد ات منزب ۳ 

4 ی مضه سرت * ۳9 ار پر ۳ 
۳-۲ مر 
و و ی من 


«+ 


۱ 1 ۶ 2 ك سم عیونت فیس سس رت 

۳ 


۱ 7 فک ند مک گ# 
/ مر و ۷ات امک ما المع ی ۱1 
رس مسر 3 میت ۳ 


2 
۱ ۶۸ 


یر 24 


مم 
رت ۳۳ رای نت و ایا سر 
ادهش ۱ رس سوم سَ مهافت ۷ 
۹ رت سم 


1۱ ۱ 2 وط اص دعر و 1 
۱ 0 ۳۰ مومت + من مت 
۱ 

۲ 0 رش و و دگر با ! ن«مرررن | اسلا رن نی وی ان ۶ 
| وه 


۰ ّ 


0 زشی در راون | ادن یدام نک 
من مه زپاب تن را ب 9 ک 
مت _ وهی 2 تا 

۱ 


۷ 
۳ 

ان ۱ 
ی ۲ 
۰ ی 0 ۹ 
1 
5 ی یی 
۳ سس هه تست 


کی ی ۳۳ 1۳1009 


/ 
۳ 
۱ 6 
0 ۴ 


8 ۱ ۱ 
۱ 
1 دوه چه ی ۳ ً 
سای اه ما شم نت تب اما رت ۱ 1 
ساره دم وا تسش من ری ۱ ۱ 

را را نی ده ۱ ی مامت 3 ۵ 


4 ر 


4 ۷ 


پر 9 


ایشا رکش !ما یمرن دنت درون در || 
۱ 


م۶ قزر تدم رک برس | 


۱ را رد مرا مق شم ی «اورا رل لور 7 ۳ 


# 


هه 


۱1 ی 3 


صم ر مسالت + گر رون کت منرت شم 


۱۱ 


۹ و 


4 ۰ ۰ 4 

۳ 2 


‌ 


رت سید رت : 


ی رت ۱ 


۶ ما دصر ای تال مس ام منز رف ۱ ] 


و ۱ 


۱ ۱ بان مه ینز وه پل اش نوش ۱ ۲ 


0 مر شیر مر و تم و تور ‌ ول ۳ ۳ رد 0 | 


۱ و مت زار میرم وو را م۱ ینزب ا سا ۱ 


و رن !رین ۳ و ی وا رسفا ل ۱ 


۱ ۰ ۱ +سباعت رما نا يا ری ما دنه 


ان و رازن ادا ۶سا کشک لاش , : 

* سه 0 ند ]مد بش | 1 
تین مت کم ح و ۳ 1 

ای ی 

ی 
ک 


# ۱ ث_ِ ۲ ۹ ۳ 
0 عون 2 
۱ 7 ما ۱ زا 

ات یس ی وا 


۳ 

۱ 


ی ری ری سا ری هرق 
9 یو 2 ۲ 


0 و3۳ ۰ زب سا ۱ ۱ 0 0 ۱ تر ۱ 
را رود مد که که 2 ۱ / ِ» 
7 تست و و وا درو زیت ا ۲ 
۱ ددم یک شک 


1 ۲ ۳ تین مسر تفت سرب شمان مب 

3 


11 
ما ۵ جر ار | دم یز موس ۱ 
ِ سح سوب 


7 ان ی و مه شب ان مد 7 ِ ( 
1 : ً: ۱ 
مد 


۵ ۳۲ 
کت مر لت یرود 9 دض نیت 1 1 
۱ 0 4 ار منت مشب پم تفت یز بیش مد ی 1 
۱ 7 ۰ چم ان ‌ مر 
۱ ۱ ام نز زر ی تینوی ممط رز 7 س 
سل سس سوبس کر سس سییر ۳ ۰ 
۲ ٍ 2-4 ِ 9 
1 مس م2 مس ند سم توا 9 رسد نوی مت ۱ ! 2 
6 شا( ۲ ۱ 
سم رین سشم ی اعرااسدام اسر" مسرب م 1 
۱ ّ ما ۱ 1 
1 7 سنج وش هد نو ال وی الم ۱ ِ ۱ 
‌ وم ات ۰ ی 0 
اه مت سس رو ره 


۲ ون( بت رت تمرف 


0 

7 


بیس مسج 


دمن 


شب تنم دون توب م۱ ی 


وم و رس او سزت ارات ای 

و 


۳5 ] 
ت ۱ 
: حجوج 


میامن 

م اویش سک ِِ ۳ 9 س رل 

ما یشان نکر یگ منت 
ِ ح رزان مت ردی؛ ی ود ور تم رفن | ۱ 


۱ بیش ون مفت ال مش احل,۱ ۱سا موس زا وس 


۱ ۱ ۷ اب صاستازنوننه و زن دررت :> ۷ 


]1 مسبت ون تن ۳ 
‌ کنر نت وس | 

7 ولتت شم ام ۱ یک 
: 0 و شون تسام رت دنم رت مب فا 0 
۱ ت زر / زک رتست ی 
۱ ۱ تنل مت مات رت امش کش ۱ 
0 رم ره ۱ ۱ 
۰ 
۱ ۱ | ۵ فرستاف الم وم نس سم بسن ِ 
| 2 #2 ۱ 
0 ] رت رک رک شور یله 
أ »۳ من یماح از رمک مر مب 
۱ مزب رل ات 
اصلد لت ۵ ی مت رت مس 1 
۱ اه / ام سین ,اه کب ۱ : 
۱ ۱ سم 
8 تاران اسلا ریا ریمض مس وتف هس ] 
کت رن و مت مرش رو 


2 
۱ تس سا وب بت سس ی وت ابر وم 


۷ ۱ 


۷ + 
‌ 

و 


(«۰ 


نب 77 مر رورت 0 ۷۱ 

ف تن 1 
۱ 1 تشر متس 


۷ 


شبن اسشت هدن مب میور ی سم 
اب مر شرت من دمن رت 
رب رشن یتیس و رت ۳ 


ِ» 
ت_-_ 
۸ 
۹ 

مزانارست ی ان شم نخس 4 

]یی کلم وس رن 9 کت مد ی او ام 


۱ مک رت 3 ییا بست لا اسر ٩‏ لو ورا وسص انس را ارم شت ی ۱ 

۱ )نز 
۱ سکره نطاب ری ار 8 
۱ ۱ رب 1 
اناوت عم تیدا : رد 


۱ ورن هچب بای 1۳ 
کت شکور رل 

1 ورد درهال ازع س_ ِ 
1 


ور ۱ 


۰ 


۱ 9 0( 
م9 ‌‌ ‌ م۲ " ۰ | 1 
مه دص ری زب و تشم + ودرا متام و موس 

۱ ۱ تن ساسا 2 او ام مت وی مت سردم رک سل ۱ 
سار ها و م 


* و ۰ 


رس | 
۱ 9 
زر جر 


/ ۵ 


ی زو ۱ 

۱ 
19 
۱۳ 


3 8 
3 1 
1 ۲ 
۱ ۱ 
۱ ی 
/ 0 ۱ 
ی 1 
ِ ۱ 
37 ۱1 7 ۱ 1 
ّ 9 ۳ 
۲ / ۱ 
9 ۱ 
4 
یه 

ف 1 
۱ 
ك 1 

۳ 
۱ : 


3 9۳ 
۱ ۱ 
ً ۱ 
۱ 
کت ِ 


سوه وس رسب 
ن 


و 

۱ 
‌ / 
1 
| کشت دوز ره سید وس یر ار رن 
۰ ۱ سین در 


1 ان وت رگ و مور نک ون یر مت 
1 ی ۱ 


9 #ِ رت ترا ۱ ۱ 

۷1 رن کر ۳ ی 0 تن 


ز و ی رم 


۱ 1 تست ر مر رم مت رگا | 


0 بت 0 


7 2 


۱ ۱ 
۱ دیص رکب یا مور ور او 

سس 
نیزا منت سار مزر 


ق-۱۹ ِ 


سب ز تم سر ۱ 
۱ 


] ۱ 


طت کات نِ مضه دوکر رد سبن ,لام 


0 ار نان او و ورست ک اس وی سس | 


ی جر ۳ 


شش رب درا مد اسو ری و سیر ماری گر | | 


رن ۱ 3 
۱ ک اسان اد يکي اپ سر زلف تس ان > 

دسیران سرارن تراسا سول فلز 


-# 


۱ ما رل سس زکرمت [ 


#ِ 

امن زب 


۰ 7 از ی 

و یمق / یر 7 سک 
وتیل 

سر 

‌ 
۳ج / 
۰ دوس 
7 


: رم ی 0 


ی 9 

۰ ۳ ۲ یا 
ار گر ۱ 30و 

2 


2 
و مرن || 


ره 
۳ ِ مس رسد سم 2 7 ۰ سب بت 1 ب ۳ 1 رسعوم 
ی 7 ۳ ی ۳ :1۳ 5 ی و رت تم 1 ت 2 1 : - :۲ ی 1 
7 
مز ۳ ۱ 
کر بای 7 
7 4 
۳ و 
۳ 4 ۰ 
6 
+ ۰ پز و 
1 ۱ ۰ 1 
1 2 ی 7 
7 ۰ ۰ ی ۷ 
1 7 3 1 ۱ 
۹ 
ِ ۲ 9 
سل 0 
و 
7 ۴ ۱ 
7 
2 ۱ 2 ۹ تسس نسست. تشخ سح 
۳۲92۱۰۹۹ کی تاه ها مات دوه : ۷ > سس تا 4 مس مد 7 2 سب ۳ ۳ بت دا بش69 ۷ ۵ ی ۳ 

3 جمج. 299 2 3 سب 2 ساب 
20 ۳ 2 ۳5 کت تست عاق هن نت تیا نتاس اج بت سم ۱5۳ ۳۳۳0 


۳ از 


۱ بت 


۱ آکردست دور رفاسم هفرعت تلا | 

۱ 3 0 ی ی تس کیش ۱ 
سای تین شا رتیت | ۱ 
ات مش مد ن نت مت ی ۱ ح 

0 3 ۱ وتف بت ارف رام سا وی ۱ ۰ ح 3 
7 ۱ ۱ ی کر دش رگا ار و۱ تمرم ره و۱ وس دم . ۱ ۱ ۳ ۱ 
3 وف دا عرا وم ۱۶ ریا مک 9 رب | 3 

0 


۱ ِ ۳ بیان ان سرام شم هسب ال" ۱ تبرت ر مرن 
۳ : ۳ ۱ لور #7 

" ی ۱ لقن 

۰ ۱ 1 ان 4 

9 گ بر / ِ" یر 

اس زاموویداود طسب فیرشت فش 

4 : ۱ د ‌ ۳7 1 ۹ 

1 ِ مرت وس 0 4 - 2 
۱ 0 مج ۱ 1 
۱ ۱ ال دنام ابر تسف( ارت شد سم وت ۱ 1 
۳ ۱ 4 ٍ : ۱ ۱ ِ ۱ 
| ۱ رت رم نت سر بسا ترس یز 2 ۱ 

ره سر« مش مش رب نت14 ]1 
| ,اضرا بیترت ۰اه اماب تست رو و 


۳ 


۱ ۱ ره ری تاد زد اش هر 2 ن رس ۱ 
1 ساینن سيم کت مت ند 
0 

۱ ح وسفرابمست دب کردم رده 7 شک کرک 0 


۵0 4 

ی و ۳ : 
ری وک زد 9 ی ت 5 و 
نج 
ی 

۱ 


ر ِ ۰ 2 انس ِ 


رت وی 9و۳ تبرت ۱ ِ 

5 ۲ و و ۰۱ مر 
۳ 1 
9 1 تن سمل مرن سش مت و زت و ار راز رال ِ 


دس هریت راتفگ پشيي رش سب رم[ و ار 


اس ید تین رن از مره برشل 1 ۰ ۱۰ 
۳ لس یت ود بیت مان تابر تب ۱ و ِ 


0 + سس نات اوح سرب رس رال کر و7 رن و1 1 
۱ 
۱ 


بر ۰ 
ِ یم 


: ۱ | لو #ت ان رس لت هت رک رک ۳ 
0 ۱ ۱ 8 ح دک | ۱ 


‌ ‌ 
7 ۵0 


۰ ۰ ی نو کمک گم ند بارش ری > 0 ۱ 3 
۳ 1 ۱ 5 

اه 
۱ ۱ سا ۳ یب رگم ان 0 
۱ یر 0 اب اسف را نردم 1 9 


۰ ٩ 


۱ أ تدم ال مت ان ین یز ۱ ِ 
ی ت۳۵ 
‌ 


۱ یی رت رز م9 سر کون پر بت رب || 


۰ ۱۸ 


ی ناش ار ردو ۱ 


۱ ۳ : ۱ 
۱ درجم ی 


4۱ 


0 ول 3 و 0 

۱ اس ین » ورن بسح ۱ 
۱ مر ۳ 
بط 7 ایام ا مر ی و اب مارران ۱ 

۱ ی ات ۳ 

گر 


۱ اور ان رم ی مت دوه نصا ومع با ره 


اب درب لس تین ی دکتیکت کت ون کش ۳ 


و 

دح ۳ لش مت ۵0 


۱ 7 رو روط 


آ که 
0 سب شک دزي کر 
من ارت و 


1 ۶ 1 مر رز 
اس بست اکتا دس ۰ 


7 1۶ بر دوسف را 
۱ 0 / 
۳ یر وگو 
أ یش ات رکفت ره 


1 زد تفر ۱3۶ 2 / 
41 تسف رامه رام سا ا رسد کر رب 


۱ و 1 و را ۳9 ورن 
توا ۱۳۵ 
۷ 

م من سنوی سم رو ۳ سس 
تال کت متام ۳ نس وم سل 


4 


7 ۳ 


۱ موس ۱ امن ما ار ۶۱۷+ کر | 
۱ یب رفن ی ۶۱اب زر بت 
شا زب ماستم ار ۱ سس مک روم 

‌ 


6 و ۵1 


ون ینوس منت زد رگن يط 


9 ارم تفت ال تال وی 2 رت 2 


۵0 


۲ 0 کید ورزر انار زلف کسشي ور اس و برد 
رد م ِ 
وف دپ مرب وی ۶ / ۱ 


9۰". 1 2» " 
‌ 


)۱ 0 یزپ که 7 ۰ توعو ومد 


ی 

۳ لو ۲ | | 
,الا ۱ ۱ 
۲ نز نک مت 
سیف رت رورت ی تن 
ِ ۱ ۳ ۲ رم 9 ۱ ۱ 
ْ 0[ سوام س رن ون مر رس | ۱ 
۱ سيم اسف سرت زاهک دراه | 0 
۱ مشموا رت مایت رز کت رز رم تبهنه / 
رک و و رت ره هم ورگ | 


ِ ی ۳ 


ریم یمن ربب ددص ندب رباعم | 
1 ۱ مس ِ 1 
۱ ۱ 1 رس بو منم ۷سا درا 9 ِ 
۱ 7 1 مس سک زک ۱ 


7 تلاو راد مر مینست باش | ۳ 


زر مکش و سفکو با سم رس ابور ارس وت بر اور رون 


2 ۱ | رب اي موز 
۰ شن رسد دک سح ادا ناک و ورس ا 3 
سک رب مه 4 رش ما ۱ ۱ 0 ۳ 
ی تن از رت موی هن زر و | ۱ 8 ۳ 1 ی مم و 1 ی ا 
و ْ. 
سح ی وم ار مک ری 
ت بای اه ۳ 7 دک روم 7 ی ره رت مت و 


۳1 9 


۳ ً 


"1 2 کرت دتم دای سرا ک 
| ت رل ره یوار 1 م (عل لنم +مستد او مر رون صل ۱ و ح 
توف مین ور و زاس ۳ 0 
۱:۰ ۰ ی ۱ 


با 


1 0 ۳ ۰ 
1 ۱ / 


و ۱ - 9 تب ِ 0 شش مضه کرش زارهمت زب 1 


ِ 7 


حعي ه 

ٍِِ_ | ینار و کت وس کسان سس ور و و 
۱ ۳ ۱ رام لسع له یر( انش با مش یکمن رم ۳ وی تا هی وج کل یت 


سیف 
ما ناسا رن دام سب # نا ی 

۳ ۰ سس ۳۹۳ و - ۳ سب ویر هدر تسس یس سس 2 ۳9 ۱۳۳ 

۱ 
یر و امن ما رم ِ سا ون یف ۳ 

بُ 
۰ 

2 
یفن تسف اه کی رخا و بت دار و درک 

4 ۳ 


1 ۱ انز بر روا ن#ادست مر با رواشم سکس و ۱ ی ۱ 
1 ۱ ۳7 ار( وه کشت زر ار ی ۰ ۱ 1 _ 
أ رتسگ کت دمن | 


ابر او ردیوا و 1 


۲ 
/ تارکفت و ول دم و رب 


0 اسک و رازم کشت رش مارا ون دص 


مامت کم ین بت 7 0 


۳0 ۳ 

وا رن دون یت بت + ره و دی 2۰| ۱ 

ا | ۶۸ یره | 


۱ رس نوکت 

۱ 


ا 7 سح درد سب فط زاس زب زاناس ره 2 ٍ ۱ 
1 1 زک وت و 0 0 ۳ ۱ ۱ نم ام ن وف مب ی تیم هگب ی ميا ۱ 0 
ی ام 
ین رکشت ۱ 
۱ خر یز 7 ح 
رت نت هن وتو 


۱ 7 ِ 

1 تین دیفبد ام شوت ورین من دس کیب 


| عون امن بت ادف افت :مت رورت اعد 


۱ 1 میم »دسر رت 


| هس مان ورام صداشت ۳ 

) اي وی ان شخ د یفن بت 
1 سر وه ترهش رانک ره 0 
مسب رگن کدی هت ی 
۱ ی ۱ 


« ۱ س تست ره رون وش زگ 1 


۳ و ۱ 
هر ۲ 
۸ ۱ 


مف ,۰ 


ن 


تون تسش ز۱ موم ارو کت 

/ 
4 


| 
ق‌ و ولا ارس یک و سل تم ,مرت 
۳ رم تست ام یط ات ۱ 0 
تدم له م عضو مت زب رز رت | ۱۰ 
1 2ج جست۳ 5 97 تسه 3۳ 

یذ سا تکض عازن ات نتب بت‌بذ | ۰ و۳ ۰ مه 
سس سس سس 
ره 
/ 
4 
وت ۱ 


بعحیي. < 


حجد. 


فصو تست 
۹ ای 
و ور وت 


۱ : ۱ 7 «ولرت رد و وف رل و رسب 8 


تسا 


1 12 3 رت و ی > 7 


9 ۱[ پر ارو ورين رر ح 

سب مس اسان مها مس تفت اس ب صسد 


7 س | 
و ی 

۱ و ۱ 
۰ 1 
1 سس ۱ 

يم نت و مر سم ۶یا در ] 
۱ 4 11 ۲ 
۰ ۱ 
۱ 


زنب ون سک نصا و7 مینست افش وم 


| #مطف,اررفا و ار رح ۷۳۶ وممزرلضت‌ای من 9 وف کل بسا بر 


ٍ ۰ 


۳7 


زا تس ۱ ار 6 روا ی موس تمه ماه 

دض ۷ مه 6 7 ۱ 


۵ ۲ 
1 سم ۰ تم ۹ ۹ سم ...7 ۳ یف ۰ 5 سوب ۱ 

۱ دک سس ۸ ال 9۱۸۸۱۵ زور لو وا س ال ها 9 0 
و 


4 


۰ 

طب اک ۰ ۱ ۳ ّ 


۸ 


04 ی ِ 
۰ و ی ع 


00 و 

۱ / 
| هنن رک لیف تسد روص اف 


۱ 
1 
4 


7» 


۱ 

۱ ۷ 
7 

سا سک نج ی 


71 0 
مت مایم ااس شاک تب وبا ۱ 
۱ ۱ 
ا 


دب رپ زان جنپ رس رگ ۱ 
‌ نیش ون موف اک مک 1 
ابص شته رش ی 
" ار 12۸ 

: 

۱ 
۱ لکونبصتد مت رتیت و م۳ ۲ 


) اسف دنت یکرت رس مر تسف مرک ۱ 
تام 


از 
3 ۲ 
5 بِ من سای ی کم ۶ رم ۳ 
7 
ی کشت کشک تیزم بر 


0 4 


تم و و مکمک دوکر ۱9۳9۹ 2 س ۲ 


۷ ۱9 
۳ كَ 
۱ ۳ 
م۷ ً 11 
۱ 
1 ۱ 
۱ 
از من مگ تک ام وف رک کت 
ز رن ورزر رگر مینست وم دنه دم منه؛ |[ 
| میا ی و نز 7 ۰ 
ای ارجا کون سفن 
هکیت مه شم سر دنت ۱ 
مس لا مت سور لوب ۱ مک یز تسا || 0 
ی لا رن و۳ 
نت | نمکرت ۳ 
۳ منت رل ش ی اازل 
11 کمک اش مک وت 0 9 
۳ ما تن اسر متشه سسان و وت ۱ 
۱ کیت رگن وه دز 
: ۱ ار مس رز ان موس مان سر 4 روص و وه درل 1 
/ و هه نرق ۱ ۱ 


,لوژا 
۳ ‌ :۰ از ۵ 
سد نوتس وس فلا مور 7 کر ۳ 

ِ 
+ وه و 


۱ ِ رگا سیر ری یس۱۱۱ ی 

۰ 


۱ ۱ ی 3 0 شم نم ی 


اسف شم لاس 2 ئ رت 1 ‌ 

فد 


ی مه رت کت 

ره 
 |‏ دسمز حون قیال رن مرت 


ی 
2 


|( اب م۱۸ سس و دم ۱,۰ ون 

4 


۳ 
۸ 


1۱ با یه تسف ببس ۳ / 
شاوی ۳ 1 ۳ ۲ 


1 ردان مدا یا 


۱ ۳ اه ی ی ری رن 1 


سم 


م4 


۱ ۱ > م ۷ ۳ 
۱ سم بٍِِ یا 9 و ماوت ۱ 


11 


ملک نس شم متخ رش رز 1[ ۱ 
هر وا هگا باه خن 
3 21۳9۳۳2 ۱3025۳ 


«بعپسجججت: 


سه 


۰ ۳ 
۳2 


7 


1 

م۸ 
8 

یا ی مات 

وج 
۱ 
ّ 
1 
1 
۱ 
كِ 


ِ__ س ج ی سور | 


# 


نب 


۱ و ۷ 
عم ام همم سم وم 2 رورا 


۳ 
هر ۳ 


ح 1 ال یس ور رس ای | 
مه وی مر تم ۶ ند 


۸ 


7 شم س ۶ رنق مرسشم 61 لا وم 


3 ی 


5 


ّ 


/ِ 


[۳ ِ 


ر رسک دق 72 


۱ ۱ 
1 اي درم و مه وف بت ۳ تج 1 
7 7 ی کم کر یی عیفر ام تواسب ی 1 1 رورت بت 


سس وه یو 

از هه و 
تست سا وا وی مب سس سس 
2 1 , ۹ 9 0 4 بو 


۳۳ 


ح فط انعر یب» سدیوسسه سح ی مچرومتی 
۳ ‌ 

۱ ۶۸۳ ی : 
۳ ض ۳ کمن ره 
۱ کب : 
1 
۱ 
كٍ 1 
۱ 
1 1 

جر وه 
و 5 3 ۳ 7:35:81 3 
و و 7۳ 0 ی ۱۳9۳0 سس سس سس دسج مجح 


اب ی ی تم 
8 >" 7 حرف 
‌ِ ون 
3 ی 
ام 
ور ۳ ند 


۳ ِ# 3 ریا ۱ 


س +۱6 و بت رت 

ن و 


4 


7 


۷ ی 7" 2 


بر ۴ 

مس رم کر ۱ 


9 ی 7 7 
/ تب 


موم 

تس 


تب 

#0 
دمم 7 ما 
یر 7 
1 سا مز مرت ماع !رف ۱ 
رت مور ما کرو | 
و نرتسن ماو واه ‌ ابرم ۳ 
ش گر مگ 


ارات سس 


# 


ده و با 


: ۱ 
تصویت .۵ ۳ 
مه و 


۰ 
ور 


کر وم مر ون را ارت من 

ی فس مر 
| دب ت و ورکدر تعتی و کت 
۳ کت( مش وال + اصدمت مه ماه انوا 


مرک 

19 
7 ی موف 6 ۱ مراب مصو | / 


تا 2 > 1 1 


۱ 0 مرح ‌ِ 
اج ط- 


ِ ف 34 0 من ۱ ۱ 


م92 با لور 


ی 


1 


ماس اس ی تب نی 


ح ٍ یت پر ۲ 


۱ 0 ۱ ۱ 7 بل 
0 70 
ار یم ۱ 


۱ ك 
رت ۱ 


فا بر #۳ 
ِ ۳ 
, سم وا پر متا 1۳ رس ۱ 
سس 0 ۱ او مس ار ۳ 
وت وت رین 1 ی ۱ 
همم 
: 2 و 
وش زکرم شود 

۱ 


3 ۲ 0 م۳ بز اج ۳ 3 23 ۱ 2 ح 
۷ 
اب 
2۳ 1 3 
ط 5 ۷ ۱ 
[ 
-س ۲ 
ّ * 
0 ,۱ 
و 
۳ 
وه ۱ 
‌. چم .۲۱ 
۱ شج ۳ 
ت 
۳ 
یه 
1 
حت ۲ 0 
0 ۳ ۱ 


وا 61 ی ۳ ای 

ْ 


1 9 " 
۷ ۳ سف 
مو ار و لو و سا ور او وی لو رو 

۲ #۷ 
4 " دز 3 9 ۳ 7 
و ۱۱ رو !ان + مب گام 
9ج ی ۲ 


تفن روش ررکم ود 


۰ 


زر 


۳ 


7 ۳ 
مد یت در 

و ار رف 
و مس سکم 
بّ نطو متسه رتاک دون ارت وج 

#۷ ه‌ ۰ 44 ا‌ 


رال | ِا 

۳ ً 


«رصت در بت رنه وت زره | 


و ده | 


دور ای وت شتا ی 2 

و ق ۱ 


هو 5 2 
‌ِ : 

سس 

ور # ریس ۲ ام ی ۳7 
۱ 0 اد سکن دز منازن ۹ |[ ۱ 
0 ما کت ون 0 ور در | ۱ 1 
دس رتست نت[ ۱ 
یش مر سم ی > 5 
۱ نک یت مامت دس تم ۱ 
۱ رد کت دم یک | 
۱1 کیت دادن ۳ َ رک ناماس | ۴ 
و 0 ۱ 7 هکت ۲ 
3 0 : ۷ 1 شیامن دا رگر تا ۷ 1 تین ز | 
9 ۳ وم سش مت ولگ تگزمز يار 
۳ 1 زک رابلوت تا ۱ 
ِ 4 نومه تسف ما لاوز | 
شاک رن ۱ نک بل سرت( من کمن ونم | 
۱ ۱ می ومرزست: ولا دمن کر رت نوف ارس سور مه 2۳71 ۱ 
یه سا تشد | 
۱ : ۱ رک ان یموس ان سوک ک 


1 مسواگر وه ای نکم مر دهرص با رت اس نهر ان دا زر 


2, 


1 وت 91[ اضا و نم تن ۱ / 
۷ مت من ال من مسر زر 0 را مراد || سا 


۱ 


۱ 
۱ »شم «ن+ وتف ی 1 


و 
سس یووم سوم ماو ورد ود حدم 


ور 
1 اور فیس وج 
وی اس بات نت2۳ 
/ً 
7 


۰ 


کیت زیت و ۱ 
تسف ریا ول هس دا 


ام وم 


1» 


یر مش من مر ملسم ره من در اش بر 


سك مت ده وه > رسب مر 


8 ۰ 
ی 7۷ ی 


"1 ام 
4 


۱ 2 رصرست قزر بم و اس تک هرا )|| 


ِِ# ۱ ‌ 


۳9 ۱ 7 0 تا 
یر بیرف اوق ۳ || 
کم اي نسم + مر رت نمرون | 


رمرم تاد من ی 


مت نگ نز رن ۱۶ بهش رزلی مسبت مه 


0 ۰ ۱ 0 نا 
او 7 س ی سر نم" 

2 


۰ 


4و 


7 ۶آعرر فص‌صم رو | 


۳۹ 


4 


7 


و 


۳ 
۳ 


با نک 


/ 


لول ۶ سم 


ما 


4 


و 


ال سا بر بر ۶ 


۱ 


و ۵ 7 


ی مس ۱0 ۱ 
۳ سك هدن منت ان زان درم بدا 


۶, 

۸۳ و و 
وب و 


ِ‌ 

۰ 
۰ 5 ۰ » 2 
3 2 2 سس تست بو سس متسه 2 
۰ : ۱ 7 ز 
ُ 
0 


۱ رت من شتز 7 تسف مور 1 
,9 " و 


۸ 


یت فا 


و ۰ 


وس من مان و ما ور 2 ۱ 


ی 
5 

۰ 
و مس و سس و 


۱ ِ ات موم روز ۱ ۱ س ۱ 
امد 2 مس بر کرد س_ هه لین( ار ما برش | ۱ ۱ 
# 7 ۱ 0 3 
۱ سول‌صم وس رصب :ال من مت ول ۱ ۲ 
# 0 ب ۱ 
شزیر و مرن نالا نسم تم من مرن برسضت؟ 2 ۱ ۰ ۱ ۱ 
۰ ت۳۳ ۰ 1 ۱ 1 
كت یوم مرا و رم عم در 8( 


ام وم 


۱۳ 7 4 
1 سس نت لت 0 که 0 
۱ ۳ ۳ 
اک نش تسش تبنم مر 
۱ وم" ودرا وان نمی ی رس 
د وسا رصن مت و یرتک نت سر 
1 سفت زمیات ی وه 


4 7 4 ۰ ۰ 9 1 ‌ را ۸ 
اراناستت لژ رم مرا زر | زاناس ص م۱ ی ۶ 

۱ رک سم ۰.۷ همع و بط میم روز با رو سس 
1 ون ۳ 
ی 7 
7 ۰ 9 7 ۳ 
3 3 
4 و 
هه : 
ی 2 
خزود 3 جوم ی ‌ 
57 فن ۹ 
#۹ ۳ ار ۹ 
۳ ۱ ۹ 
7 انم 0 
ی 4 2 
1 7 ۱ 
کرو ف 
1 8 4 
3 3 ۲ 

44 ک 
۳ شرف و بر ۱ اور 2۸ 


سمش مه 0 سم( 


هم 


۱ وم حون ار ام رفزت رسهل سل نگ 


۱ و وم مسر عم بر ! 4 مش كِ مهف دامن 


# 
0 سم لو و 0 


۰ ۱ 
۰ ۰ ۰. 
۲ 


7 مت !۱ بل رورش 
0 سم 
قتاستان ززریم ان( ار ۸ ۱ج ال وسص * ام شرفت 

و 9 

دک ستران مش مان رکش دم رب 


4٩ و‎ 


۳ #7 


نت 


, تب 
4 ۰ 


و 

و ۵4 


مشک مسا مسرت و 
۵ هو هو و 1 


رد / ۳ 
: ۱ 
9 


دمن رسد وش شم ۱ رات رت 1 


0 


یت نکر سار هت | ۱ 
۱ ۲ ره 1 رورس ۱ 
۱ سییر سکب منوا ۳ و بر # مارد[ 
ا1 
۰ مر ۱3 

۱ یب لاه مرو راو و وه مس اس او وت ی ۳ 

وک ی ۱ 

رم کر نت روت مسا 

روط سم سیسات کم ۱ 
و امه( کت مین ۱۰ ار ا سا ناخ رورت زیرگ 0 ۱ 

1 دز اب 
2 2 ام مر الا ما2 ت رو رن :7 دی مس لا ۱ 1 
۷ 
۲ 
۱ 
1 
1 

1 


از 
۱ 


اد 
اش 
ردق 
1 
رویزیه 
۰ 


- 


سدح 2 


2 اس : ربص مسجت 5 - ۳ جوی و جاح 
_-< ۹ سس سس رو رو هکرس یش وین ی سح - 
1 4 > ۳ 3 ۳ اه ۳ سید مسسسست چا 9 1 
۰ سس تسس ِ تس 1۳[ کت مات ِِ ۳9 7 ی سح ححه 
دس س_ سس تِ ۰ هد سم سب 


۷ "بوعت اس مس دا 
مت ِ 


دض یراس مسا مدای مرج ی 
سر و کت ی 

1 : مور ی ایک ار ۱ ینف ۱ مس تشر زد 


۳ اوض گنیر ون ند ور 


۱ ۱ مک رشن رکنات دوز رون رت زر ات 

تا مینست نا شاد رس 


4 4 وم 


1 هنن ی ناب کچ 

۱ از او 


۱ ۱ ری ۳99۳ ۳ 


۱ 0 رب رثا سر ومطر ۶ | 


رس 0 ان ی روا 
اي رن ۳ 0 


۰ 


0 4 4 


۱ !۱ ار رشان دارم دنم 

وزج وس دض مش میت تا اش 9 


۱ 0 کت 


تالا يط اروت 3 اس دی ی 
ٍِ 

۱ ۱[ رف رتست و 1 


۱ 7 ‌ هم یش نینک ول اه ره 
2 سب ب ی 1 


3۱۳۹ 3۳5۹99 ۳۳۹ ۰۲ ۱۱۳۰۳۶ ۳۳۹۲۲/7۰۷ ۱ ۳ ۹ ۳۵۲۳۱۳۳۹۶۹0۳۳۷ 7۳۳۹۹۳3۹۹۳۳۹۲۲ ۰۳۲۹۲ ۳۱۳۳۳۰7۳ :۳ و 
.5 لو ۳-4 ۱ ک 
1 3 بز وج ۰ 7 ُ 


_ . ۱ 6 

۱ 1 رن 7( رو ] 
۱ تسف یی کمک نکن و مت | 
|۲1 او سس ۱ ار رس تسار زرا ناش 2 
و کستش یف مور 


ی 
اس + ور عرص 2 


۸ ۵ وم 


تفت رم 4 قاس ۳ 


4 4 4 ف 


۲ ی شتسه مساگرا مر ۱ 
0 | 7 را 
نی ۱ نزن رس ار میسنت لت و ول ارت 
سرت ام لس نا تال (ب سرت 


(ست و« نمزم ون اس تکرش سر وی 6 
1 ۱ موی تک 


ام ۱ 
با ۸4و 0 


[ و ۱ ۱ کر ون | 
ِ 0 ۳ 

مترکن جمتی شش ردنت ]| 
۱ 
مت شنک رن نشوارت مه ۵ ۱ 


و 


۱ 


۱ 


تن 302 3 


۱ 


‌‌ 4 
کی ی ۳ 
ِ 0 ت 2 هه ۳ 5 7 واای 6 71ید 
5 شلس نی ۳ ی ون ۳ ۰ مسبت 

بت 


م۱ 


۱ 7 سب ور رو ۳ 
| مرس ۳ کم ۱۱2۸ ی | 
"۲ و 1۱ سح کین زو ۱ ۱ : 
1 وس لت ار 7 اک نت دمن( نو وس تن 7 1 
2 ما وس ۳۱ و 77717 
0 3 

۱ رک بات مش 0 
ا 5( یت ۱ 
۱ ق 3 وت و ۱ 29 
نم 7 سمل[ 


90 #: # 0 :۱ 
۹ سیر ات ۱ لا 2 ره یت س/» ۰" 

و 


أ مت 


۰ هم 


4۰ " 


وم ونم مرن 7 ۱ 

تس 7 ۳ ,۰ 


۱ 0 ۳ یرت لت 


۱ ار ]| 
مک روک مهم مور وب دای هک رن 4 ۱ 
۱ 7 يس اک ۳ 7 0 
ان رد 
/ تاک + ات یر رن و ث 
3 


مسج بش کج اف هکت بت | 
از فک مخت کسیر 


۰ 


۳ 


یا 
9 
ی 
9 
ِِ 
5 
1 
ٍ 
4 رس رل وان ن 


7 رن ميس بت اسب رنه | 


۳ . 0 «#۹ 

ِ رس | 
4 ی مب ۱ 
اب مک وسف را 
کی شم ح ی 1 
۲ ۶ لور نومزا ترا و ماو یز ت 
ِ ۱ ی ۱ 


1 
ان 7 7 8 ِ ‌ ۰ 2 

تا 4 ۹ تناها مر ۱ 53 ۱۲۳9 2۱۳۱۲۲۲ :۰۳۲ ۳۳۳ و 7 ره ۱ 
توش وا : : ۱ مک تیش ۹ ۳ 
ار ی 
نم ۶ وس رم در سم س‌# 
9 و 1 ۳ ام ید ی 9 


۱ کش ره 3 : ۷۷ 
6 ۶ 2 و ۳ یا فك 1 7 ۱ ۳ 
0 مس 7 9 کت ش یت 


و 0 7 
ِا( 2۳ ۳ 

۳ 


7 ی ۳ 7 4 َ« 
۱ وس 0 ی 
رای کت 99 وا 


دبتء۶ 5 و هه ی 


۲ بسن اس( و یبا 4 


# 
َّ 

5 


۱ ای ویس تسب دم 2 کر ۳ 
۱ ره وال | 


نت را وس دوکر فشک ِ 
رابت مت زر کین مش رگ تمس رونت سیگ 
۱ / ِ 


َو مد ی 


,4 هو 


دنت ره 
و ت#تی 3 موم 


کم و ۱ 


تم ۳ 
1 ٍ ۱ زد دا 
1 9 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
تسس 07 2۲ 
1 2 5 5 و و ۳ و ی 9 7 7 3 
۳ __ سح سس سر ِ 1 20 ۳ 5 
2 1 7۹ ۲ ۲ ۰ ۳۹ ‌* 9 نت 3 
5۳۳ و ۳۳ جح 1 ِ ۳ 7 «جت ۹ 3 
1 3 خت | ‌ ۴ ٍ خفن 
۱ 


0 ۱ 0 ح تا 7 رز دم »۲ مر ره سم و ۱ 
ی تور و 
۰ در رل ونم نود ۳9 7 ۱ 
0 1 یک وق ۳ متم روت بمااشت/ مس 1 ‌ 
۱ ۰ ]کت هي کشت یتدم 7 ار 
1 كِِِِ« ۱ + 1 
۱ ۲ ۲ رران کشا هن ی کر روف ۱ ۱ 
۱ ۰ ۱ کیت وکا که تن مرت اکن هت مت وس ۱ 3 
۰ ِ 2 1 
1 7 نت , :مش ل» وم ۱۱ ۳ پشتر رملک شلد زدرست # ۱ ۲ ۱ 0 
۱ : ۱ ۱ / اي | کت نیم وم مگ زرا ۱ ۲ 
4 کان ع اک نزمه هتکن رو ت/ وا یبآ ۱ 4 0 
1 و 1 ۱ مک رکفت مس ۱ 
ند 23 و 1 من او وتف سره بوستاطر مت من روما 7 3 ۱ ۱ 
1 وم > هر ین 7 
1 ۳ ردیر ز رل ما بر و یر | بت اه ۷ سین "او بر | 0 
1 0 ِ ِ : مر زه رکنم من زا رو سول ام ۳1 ناژ 1 
| 4 ۱ ۱ نیا دک رز مک ابر 0 
۱ ِ وه ۱ ۱ تس رطا لت و وا رک ی ۱ 


»و ۳ 


صيا سرد زر رم 1 
1 ما ویب تست تک 


۱ روط ماوت 


سم ده من 0 ْ 


هدنر 


9 ۳۹ 


۹ 

تحت 


ِ میتی 
۱ ان رت وا سمو ی ۶ : مم مس !۶ بو ِ 
1 سس م نیم تیب ست دق توت 
۱ ۱ ۳ س/! دم نما کت موم رم وتف زر 1۳ 
۱ یا ی تشه ۱ وت 0 ۱ وجسسست هه سس هنوتس سسحه 


3 من ی ‌ 


۱ تج و رزوی ۳/۹ 
1 رل فن را رات ۱ 
ری رد 2 سکس شیک س 1 


م۴ 


مور میت 


5 ۳ مک سور ۱ رارکرر را 1 تنم و 


۱ 
و تن ۱ 
رک 7 


دم موم ۵ 
و 


2 
2۳5 


اه 1 1 ۳ وا که ۳۲۱ - سح 
وت مت هه بتک سس سح هر جر 


کیت ال ی 


7 


۵ ۵4 


۱ هک یم او و یوس رام وس اه یش و ِ 
۲ 0 ان تک سس مه کر روم ارام 
0 مر ی مت 9 
0 ی رت 2 یاون مس ۳ ۱ 


ح ود ره 
۱ | نسم تفت فد ۱ اوم مضه سشء د ان مرفاست دک رس 

۰ ۱۱۸ 
با ها مارا 1 ۱ 
2ج ۳ ما 
یعس تسد 


5 هت 


8 
۱ 


و سرد نسم ۱ و ۶ 
0 2 رل ی 0 ا 
وک دیسا برس 
کیب اسف در یو 

۳۳ ۳ 

ی و ی #9 ای ارم رن ار ۳2 ۳ 
ثبب نت رگ 0 | 
۱ 
۱ 


هه ۳72 دج ۳ 2007 
۱ سامت ی کم یمن دی ی و یام ۱ 
یکین الا دنر كِِ- سا «ال‌وررانر و و ول ۶ ۱ 


۰ 


1 ۱ ۳1 1 تم ها 1 
۱ 
۱ 
۱ 

۱ س 
۱ خن سشنرهبای ون ۳ وس امک سرا وس 


‌ 

۳ 


۰» 


کف وا افت اس سور من هن زیت ۶ ی رد 


0+ 


۱ د رم رکفت رن رز مان مش | ۱ 


۱ 9 الا نی فد مرو اور که ۱ 
# ۱ و ما مر بر شزه وش کر 


۰ هه 


نک اد رطق سا دزم زره زر مه وا 95۳۳ 


مسارم منوشمه وف اهر دا ور ارزو 2 


۷ 


کب بن؛ووشت لور رو یا ی دوز تا 


0 ‌ ۳" ً 


ما | ماهس دور زست س و و یکت ۳-2 
۰ 1 ۱ گنه ست: ۱ 17 دار مِ رت رکنات ۱ ۱ 


3 1 ۰ مایا موه زکرم با ی درف 


سس تسده 

تفت یت اه هی ما ی اس ال امس و سیر ۳ سس سس هشن 2 2 3 ود 
تست حعحصه ب سر ب 

7 
۲ 
۳ ۳ مت | 
/ از مس 2 منم ب | 
۱ "1 1 

» ی مش مت هب کرت 

9 »‌ 3 #۲ | || ۱ 

9 اا ۱ من ۱ 
7 7 ی ی ۱ 
1 ۱ ی م۱ 

۱ ۱ 1 
۱ ی م ۰ ۱ 1 ۱ 
۲ سطز ۳ بت و که مرا ۳ دلرمرات من ۱ زا 
۸ 9 ‌ ۱ ۱ ۰ ِ 
۱ ا| گر 6 ی ی روت ی ۳ من سرت ره و /,2 2 سک ۱ 
/ تور و پم ْ ۲ 1 : 0 
0 ۱ 5 ان مس دیدرت ۱ 

۱ 1 رم ۳۷ سس ۱ 
]۱ مر نشیم ) مس سدق اند مب وال زا ال ۷ وگ ۱ 
1 ار ی راو و ی سار ما سم ربمت با سروس هو 
9 تب تم مه تنب ۱ ۱ ۰ 
۸ ما 7 نم 3 من مت ۷ مک 7 ی کی 0 ِ ۱ ۱ 
1 ۱ ِ 7 ر ۱۰۱ ۲ 
۱ 1 ,ردص ان 0 ۱ 
۷ ۱ شم زر ار 7 ری تا وان ولمم ورن اند ۳ ۱ 2 بت ۱ 
۱ 4 ال ریسفت 19 | ل 
۱ ۳ 1 ما کی 11 
۱ فض وب مس سک اه از لر و بر 

۱ من ً ۱ 7 

1 2 یل و و 0 سییپیا ز ! شاه ویب دوز ۳ 
۱ : 1 سوب ان رسمه 7 ی ما 09 
3 ۵ ره ار 6ص رسک ام 
سا و 0 سین وا ِ ۱ 1 در ی ۱ ی ۸( 


ممط ات نت وس سس 9 
۱ 
۱ 
۱ 
ِ 
1 
1 
۱ 
1 
11 
/ 
ُ 
۱ 
۱ 
۷ 
۳ 


۳۹ 


ون تن 5 
7 ِ 
1 ِِ _ 
بت ت 2 
9 ‌ 
7 : 2 
: ی جمم 
ر" 3 ۰ 9 
1 ان ریز 
1 تن 7 
1 0 7ب 
1 جر ط ۳ 
8 ی 
۷ ی 
ت / 
1 1 ۱ 1 
۹ 4 
1 1 
اد 
اف 
9 
ید 
‌ کی #۲ 
۴ 
. / 
ر پچ س-(: 
۱ 7 1 / 
ات رت را 
ار قن: 
۳۹99 س 
1 
۳۳ 4 
1 
۱ 


۳ 
۳ 7 


۳ 


۱ ( 2 4 ان شم ۱ 
۳ ی ات سب ال ۳ ۱ 27:۳۳ 21 رو من 


5 دی 


مدش بات مشش ره 


1 0 1 ۳2 ان ریا 0 
1 سکره رز ای روا مار تست امه اور ۱ 

/ ۳ 


: و ُ ۰ 
0 اج مک را رف وت من ز تاد 
7 # 7 ی 
۳7 مرا و وم 


مه و 


دیا اک توت زو وس کح س 
ُ یکت رب ود و 
شا رت ان با ۰۱ووشر من قرو مدای کر 

من 

72۱ و 3 لیم وف تشه رز مب و رو بر روا 


0 29 ف 


1 
1 


1 وش کش کات ۱ 

۱ ۳۹ 


۳ 79 رف س تک نم ی من ریت لت با سيم رال ۱ 1 
ام کش و مالس 0 
۱ و نفد این ۵ زره ۱ سب : ۸ 
۷ کر 
یت و زا 


]2 سس دورو را اسف دمن فت سپ ال دسلا 


۱ ۱ سا ی اه سا بر مان کرت 


۵4 4 


۱ ۵ سس زک نف تمهت مر ۱ 
۱ 


, 


اض و و لو و 2 مد 
ِ و رمث 


۰ 
. ِ ۰ 


1 


, 


۰ 
ری و جع ف 

22 5۳ کت تفت و 
0 3 1 

ی ویو یال که خر لابقا راد تن 


ی و سس مس : ود بر سب سس هه سر و و ی و۳ 
1 
۳ 
۳ 
۱۱ 
۱ 
۳ 
۲ 
1 
۱ 
۲ 
۷ 
۹ 
1 
1 
۱ ۳ 
1 
۷ 
1 
۱ 
ار 
۸ 
1 
9 
۳ "1 
۱ ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
ا 
۱ 

۱ ح مک ماش مس 


ا ۱ 2 9 سل ورس و «سل طلق یازا رل ِ ۱ 
2 ۹ : ی توت 1 3 
2 4 1 : ۱ ۷ 1 9 2 

1 

1 سم رون ما کم رن مور 
و 
0 سر + نم 1 و 
تیب ۱ 
0 مینست برسعه ان تال ۶ ۳ گم ۱ 


ی ت سکن کف مه امن مرا ۱ ۱ 
90 


۱ ورزر منک ون وک 2 ناش :| 


آرکر ۳ ی | 0 


۰ مه 


۱ مک 1 رکب ساعیت؛ ,انز 
+ نی میات ان ون دم ی 


ث ۵ 


شرس سم وسه کر روصت مه الا 0 
۱ ۱ 
0 | 

ان تانندگ مرین2«صت نش و 22| 


سم 


۱ سار ن# حز زا ن سم مب وسعت ار رز ره 


۳ 
۳۳ 

|| شنست) تک سکن منکن پر رک / 
طرش کمن اب زا رز د یر ین تن #9 1 

ی سالک سر 63 زر مک 
0 2 رسک هتشک۵ | 
کت یتک سار رن من و 2 |[ 
را ۳ ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


# ۰ 


۳ ها شب 
نج 
و 
ی 
اه 
ا ۸ 
1 ۰ 
1 
1 سک 
1 3 
۱ 1 
1 ۷ 
7 
2 0 
یر 
۱ 7 
اٍ 
۳ 
0 
۱ : 
۱ ی 
۰ 
۱ خر 
1 ‌ 
1 ‌ 
(4 
۱ 3 
1 
۱ 1 
4 1 
1 1 
1 ی 
1 ۳ 
3 9 
7 ۹ 
3 5 
1 0 » 
کت 
۹ , 
1 
۴ 
1 


1 
1 2 یمس 
4 

+ ققر يسک رو بر ارگ را رت 


َ مبیيم. ‏ ۵0 ك 0 


1 ن نی 7 ار ال 0 ۱ 

تست بل اسشت: تشرط مت 


ره 


ميس مت رش ین ۳ سض رش 


ی رم 

1 مت بم ۸ مس رن 


بر سم بر سبلفت رن م0 وف راب 


۱ بش هرت نگ نف رو 0ب ور ری 


۱ 


| 


ای با سل ر طدکوا نم 
ط رس تنم ون همين ی 


۸ 


و ۵۵ 


ی کت تن رن شم رز 


که و2 


۷ 


4 


مور 


۷ 


وف ,۱/2۱ نت وش 
که 


سار« | 


از | 

تک تج با مت 

1 تن مت وضو ی ر بسك 0 ۱ 
7 ۲ 0 روز رشان ۱ ۸ ماو زا گر کالم 1 
1 شا مرف م و کاس ور ن سیر طبر و ۱ ۱ 


۸ کشت ری وی امد ی وم ما 0 ۳ 


ا 

4 2 مس رتست منت رم الا مشذم شم رب ۵ ۱ 


ره مه شرف ار رم وی اک 6 


۱ زوسو ۳ مک تسس اور تسيز توس 1 

شب رف 2ص | - 


۱ ی دم عصش, :عرش ربمت مش لک / 


3۳78 

مضه ر تست 
ِ 

۵ و2 

دی لطس ۱ 2 شم 


٩ ه‎ ۰ 


لس 


0.4 


یی ری تن رتست کنر 


۱ رکه ی ی م7 


93 7 ۱ 

# 


ات ات در و روا وش شارت انوم 


۱ 

۴ 

2 ۱ 
۱ 

#0 ۰ ۱ 
۱ 


ی ورد اس مرو نوات مت و ۰ 
۶ رات یت 


۱ ند 


عم 

«ِ سس 


ی 


* وس کر فاص یک 

نوس ث زا جیار مر رش دیف > 
1 


شا ای تن یب تب گنفت ی وسض) مامتان * 1 
4 

7 


7 


۰ 


1 

۱ در ماه شالت 2 م وله 


2 

۰ عم وه 


0 ره 


٩ ۵ 


ه 


7۷1 زک گم کیت مت نم مت تین 


۱ 


ی 


|[ بارس مر سفن مزر مب رشن 
و 
7 زین 6 ] 


رم در : دی رو شم میسن مت کف 


ِ 

‌‌ 


۰» 


ی 
ای رها 


جع 


دتم 


‌ رال سکس صل زر بل کرک مش رکه ۱ 
۱ ی 0 کرو وی 


0 و 


شم رها مت رشان ٩۱۸۸‏ 

رم 
/ #9 


دهعت ستن ور س 


و ِ ی 
0 کرش 0 


زر ۱ 

لکد ۷ پا گاید ادن عتیی مت تخت 


۳ 


نان 
۹ 


۰ 1 رن 
ی 0 ۸ 
۳ 

1 ری مخ مق 
و 
س یت تسج وت ویس ویس مت مت و کم ۳ ی ی وی وس 

: تا 7 رم 


رس را ان اي رن رد 


م۸ 


سر 
۸ م ار را ۱ 


)ومد يس و ۳ و یزرا و 
رت دنر شک میب 


4 


سم | 

۲۳2۳77۳2۳۳۳۳ 


۰ 
4 


بتک کش رای وود مه امش یس |[ 


»و 4و 


/ : 


ّ ۰ 1 ‌ 
ات ض م سك راد + ساره ریس آز از #م 2 
+ ام ماگ 09 ۱ ی 0 

! کی و 0 
‌ 
ف 


۱ مس شک مت بل 


کش تست ۲۱۱ 

4 ۵ ۱ , 


فت الا رن 4 سش ای بستت , کت | 

0 


۱ ی ضنیش, مت ات رت || 
"1 سک نت مر روز ی در ور وق 0 


۱4 
مب و | کیش 8 
1 ۳2 سنا نایک مسر هناش ی کی ره من و 0 ّ ۰ 
رز 7 مرت ۳ + تن ون دم اسر ری ذٍ 
۱ دعر کم رکنم ی تشن ۱ 1 ۰ 
۱ ۱ " 2 کر 0 ا 0 شفد .۴۳7 ۳۳/2 9 3 بت ۳ # 
ی 1 ۳ 
۰ 
3 ۲ ت 
۳ ی ۱ 
ت ( 
" ۴ و 
9 2 1 
9 فخ 
۱ ف ی و 
تک سا 3 سم ۱ 
2 3 ۱ 3 ی 
1 چیه 4 1 2 ۳ 0 
1 ب ‌ 1 
م ی 
۱ ۱ زر و ۹ ۱ 

۱ ۱ سك ی ی یز و ری وس ج ی ۶ ۳ 

۱ 0 0 دیاین اس اه وم زا ۳7 و دزمان 

3 اي رازن اي ان هر و و1 ۳ 
۱ ۱ 2 ۳ عافت یدمن ۱ 

0 ۳ ما ورن لو و م رمث ۱ 

۱ ۱ و ور و وا مرکا کار مسبت مت | : 

1 نیون مسر رتم رز و لزا ریرح ردنت ز رت | ۳ :۳ 1 

ل ِ فا تداهش ریز سم 

7 1 وید رگ تدش رس #- ۱ 

نت | 

۱ 0 سامت لمت رده مزال ماما ی ۱ 

ِِِِ ۱ | م عصضا تبث زا زوت, ی ۱ 

۳ یریخ گر کر رزیت 

ح شم سار منت ماس نسنت؛ ره رل ۳ 

۱ 1 ۱ 1 نشف فن بش ما 1 

۱ 1 همین سامت بت ری 1 اد یر ضرع ام ۱ 

تم مضه هد ویک ۱ 

۳ 

1 ۱ ۱ ت/ شتا مرک سردم دس فطل ی 7 1 

۱ 0 0 ۱ هشن مدش مسر مت( جح ]ار ی ی 0 


ار را رن 
/ ۷ ۳9 مامت مصن مه رح 


ت ۷ 
را بت دا هت توا 


۵4 


ان ۳ رهم مرک را و ميا 

ن تقضتم نت رف ان دم سافت نا را 


۳ ۱ / ۰ 

۵ ٩و‏ 0و 


4 و 
"» 1 


و »و 


ِ ۳ 


کر ۱ 


7 7 


0 فاعت کم #حیت,بمزم بت یت | 


تن ار رش رم و 7 رام و 0 
| ی کار ی ی 1 


۱۴۱۰ ۷ 
۱ 


دام لیمکت اب در رات , 18 
۳ ی ۱ 

0 انم دس مان ان 2 امت را سر مت اش مايا ۱۳ 0 ۱ 
1 ی دزن زسران؛ مه ‌ 
7 #ت ما و تست تطر مر ۲ 3 یز ۱ ٍ 
0 رو ری رز فك ی ۱ 
اي یز برد 

۱ 1 ی راک مکمک ۴ ۸ ردام ار ما 0 3 

1 7 ام ال زر راسسح و بر ای ما ۵ : 
ور زارت تاکز لدابت رز 


رس سس اسف موز ی مسم |( .. 


۳۳۳-55 ستد 


۱ 
یس مک کج تچ 7 و 
رت 3 ۷ 
۹ 
۱ 
۲ 
پ 
ت‌ ح ۱ ۰ 
اً ح 2 
‌ 4 3 2 
ٌ ۱ 1 
5 ِ ۱ 
3 ۱ 
1 4 
له 
1 7 4 99 
1 3 ي بط 
م ‌ 
9 3 ۳ 
ی 
ه ۳ ۳۵ 
1279۳۳2 


جرد 

سس تس سوه 


دا ض ی اه 


و 3 


دس خی یاک زک 
کل دس ما سس مک من سف 


0 وال رده است م ام دم | 


7 تسس میسوبب 


یش ۶ 


۰ ‌ 


2 0 ۱ بر 


9 


۰ 


هشیش تس و کر 
هن همست امیش مه 


من را نزن رن که و دور روز 


م 
کر 

۰ 


4 


۳ 


وت د 


مینست کر و 


۳ 
مان اسف سا 7 هک رو 7 امه را مسر 0 


مرا و ام ادزم 7 دمورا سقت ۳ 
۳0 ۱ 

رتم نم ۳ مه ۳ ۱ 
۲ کرک ار ماد یه کل 


بت نونک نی مرن 0 7 ۱ ۱ 


۰ ۴ 7 


۲۸ 


ال 2 ام سي‌و نار" هه ات ظرو ور ارت 7 


0 رن قشم 


کت توت 


مرس زب 


و امس 1 


۸ ۸و 


زاس از درا 


ی ‏ نی اس بش 
7 0 
ک۱ 

میت مت + یه رت 
زان 4 او یف کم 


سک ان و هِ ۱ 


ف درس ۱ 0 

۲ 
ی ظ 1 رس | 


وی 


۳ 
۳ 

سک رم ند 11 ت۱2 
زیر دربیم اور ا سامت سم و را رنه سا رل 1 2 1 


#4 
و 9 او 


مد سکره درب نک منت | 


: م2 2 شام منت رف یز وت وگ ِ 
1 الا کر اسف بر اکن ری 
۱ اش کتک ردان را یناث کاردا ن مر 


9 


ماع مر ردبررود تسش تبون مریم | 
و ۱ : کفتست ب | 
ات وش لاش , 7" 2 س ۱ 
هه یتک 0 


فد م اه ال لوا من ادا من 0 
ی 6 ۱ 

تنل شکب سم با دنم ام بت ۱ 
2 ای یی ارو رکشت تسام ۱ 


۱ ی ( ردو ق ریات رن !/ 


| 0 ۱ ْ 
۱ ۶ اس ور ور وور | ون وسعریه »رز ورد ۱ 0 
4 و ی یوت ۱ 
هدوت توف و دس و اّ 


۳ مر ارصدم سرا ره ان سا زار 0 


فش 9 


ریش شرت وف بش رش وا ِ 


سس 

3 ۲ ۳9 هر و ۳ 
1۳ 1۳51 ۳۳ ۷99 ۳ ۹1۳ هر ۳ پ ۲ رای ۳ ۳ ی و 5 ۳ 
۲ عوهت 3 ۱ 7 ی رب 3 
۳ ۰ 9 

مت ۳ 


یتخت رم 0 مار «مسص رسد ی 


9# 


سم ۱ 
را ما 
9 هچ" 0 ۳ 


سا سر شبن مس نله سح مور ۱ 
۳ 2 
رکفت مر و کب 


۶ دیمع بت بت رود موم زر سیر ۳ ۱ 


" »ِ 
مه ند + ماوت کرش دنم مک 
زر منم اس اون دمک مت اس رکو و راو ری | 

ی 

سم ی و وت رد سید نک ون ما / 


آ«دایتست ؛ سره ۹ ِا ۳ نی بر سک 


ند 

7 ب 


یش 7 هم وک ام و ۱ 


۱ ۷4 


سس ریا میز ۵ و ۳ مت کب بات رم تکیت 0 و 


|| یس مدع وی امس با؛ یط 


۵ مسر 
تیا و اک لا ارو وک دور مرش از و 


۵ 


| مک مرس وس )کت تون رد اس رت 


۱ ۳ ۰ 
۱۳۱ اه تنس تک مس زس و هک 
۱ ی مر اما لت و ۱۲ 


۱ کم ات مر 
4 


+ 
9 
و 
#7 

7 


۰ 
ف‌ 


ی مس ار 


1 
0 
ح 
ِ » 
۰ 
: 
۰ 
ت 
‌ِ ۲ 
۳ 0 آ. 
وه 

سس ی مس و و و سس 


7 

۱ / و یر 
۱ ای نم داست ات4« مت ۱/۸ ال ۷ 
7 ۱ ی مس شرا 


2 سر ۳ سل 


۳ ۰ 4 وه 


527 ً 

۱ و ٌ مر 


سک ۰ تیور 


سس سس 
سس 


7 


ار 2 زو 
س یل ۰ 


ی 7 سا ع فا ک 1 


ت ود 


۳۳ 


سس سس ات 

وا 


7 قت وس زر و 
شّ 

3 ت ک 
دزاس ِِ ك_ برد دوسشاا ار و ف دش 


۷ 


زب ند لور ور 0 


۳ 

2۳ 


۴ 
۳ 

۶ شقد ما دارط 


4 

/ 


۱ 3 0 4 ...و 0 ی 
|| م۲ سید ی 2 ۶ ما ور و 
۱ 3۳ ۰ َ‌ 1 ۷ 3 7 
۳ 
۱۸ رس کته مرو مت تم 1 بر 
۱ و سح فض روز دی ام اب 
|| ۱۸۷ )سل ات 9 و ۱ س 


2 / 1 


از بط 
2 
0 
۱ 
۱ 
۱ 


ا 
۱ 
۱ 


اب مس دای ی و ای مس ره اه موه بو م2۳ 


بت سم رت 


یس مت 


۳ 


موم ی سب 


ره طلسم حمیمتم تاک هتسه اقا( مه( نسب بتهار تقمارا نما وان نش لاه 
۰۳۲۸501 ک ک تد(۱ ۱ م۱1 کر مت نوی کی 


وی سس ی تسس و 
رن و زر 

و۳ 


۶ 


| سس ار اي‌هو» داوج کم رورس ارام وس 


| م«ووسفام! و سور ولو ی تا شم ۱ 
ا ۱ رت تسین رت رس ۱ 


0 روبص سم سس کر رز وا ری کت 
۱ | و وی 2 « 


0 ادلی وتان ۸ سکیا( تون | 
و و 


۱ 
۱ 
0 ۱ یه اوقم وم وان او شش 


7 
ی نيمه 


م " 
/ و سارطان و مگ و رسک سن رو مسر 


هم 


رک دم کرک رس یز 0 

۸ 
۹ 


0 ونر مس رد روف | ۱ 
تست ری 1 یی رتم ۱ 
4 کی خت ‏ ق نع تنب رس کیت | 
1 ۱ مسم 0 اماور ۱ 


را 0 
۱ ۱ ۱ 9 سب درمز تن صه ی مس یامن" شا زسدا و «گلن رنف و 

۷ سا 4 مت کاس و مرا 


۷ »م روش رازن ری شم ام یه 


| 

ٍِ» 
تا ات تست ست , 
تچ > جع هنت 35 گس مرح ت 
و ول اد تاه یی سل اد 0 ک ای ج ی 
ی 7 2 ج 1 1 


تست مس ی ترش مر 

ر رت ۰ کر من گم کم 

۱ ۱ یت 2 | ۷ کر هنتف ۱ 

1 ۱ ۱ ای نکر مهو نت ره ۱ 
1 ۱ طسو 1 7 | 0 
0 


۱ ۳ مزا سس مسب مسرت 1 


ی در بسف تزا _ سراسهٌ 


4 


مس 


0 4 


عا تا رصم ۱ 9" لاس سر ان 


ی رواک وب رگم 


ی 


ك و 
ارم دص لد نتسه کف ا شهب ۱ ت ید ۶ ور ناناشن رش 


و 0 

(ءً# م ** 


ید 


و هم 2 


0 


ین / 
وی اورا وم" ی و سعت ابرم سار ود 


0 | مج نون ۶ ۱ 
ی 


مت کیت مت اسان ارم وه انم ۱ 


۰ 


۹ 

«سف نان مر ۳( 


4 


۳۳ شام بت سیف و مرت زا ات 


۳ 
۱ 
۵ 


ح شترا سا وس مرس 7 ریت رس تم وس مس ۱ 


1 


یت و و درس وله تبون کر 


۱ تشم و ,ویر نشب ٩‏ و بل متا زا سیم بر لو | | ۲۰ 
۱ یازا هویب شم و عفی رت ۱ 
۱ ۱ میم شرس تاش م4 ]| 
۱ ی شزا ماه کت و نک ۱ ح 
کرت مکی سر تست ]۱ 
۱ 1 ینس تک کرام پست ردیر 7ب ح ۱ ۳ ۱ 
۰ کس‌وترط 0 لیب را ]۱ ۱ ح 
هک تک شس کم | ۱ ۱ 
۳ ص۱۱ مرو ترا روست را مس و رگم رو ۲ 1 
۱ انم سس رف کت سم سره 0 ۱ ۱ 
اسلا 0 ۱ 1 4 ۱ ۱ 
کنو مدز یتشد وس دشر مر زمره | ۶ 
ی رش مر کت دک رن و 0 
0 
7 یز | نم بر و او مر 1 ِ 
ینکن و | . 
۱ 4 مره رال 0 ۲ ۱ 
۱ 

ش سس و کم کش رت تسف کت 


4 بش نوی اسان رو ام شرفت مت 


۰ 
مس نت 


۰ ۱ ام ال سس نی ار را نن1 1 زمرت فیس وس ۳ 
. ۱ سم را رها گر ب‌ رش یف با م4 ی 1 
ِا 


۱0 
۱ 8 ۱ 7 ۳ 
۱ ی ۶ سا را تن ت۱0 و 
۱ 8 
ی مات نج ۳ / 


] مس مدا مس زر شم رو ۱ ۱۳ ۱ 
۱ 1 
ات مک رک سر ز رت ون ۳ 


کیربت مره بر در ری ۷ دعر ۱ وس ارت 

راون ی 

۳ ۳ 
۱ ص 

ادوس ررض ریت 


4 


۳ ۰ ‌ لو لِ 2 ۱ ۱ 
۳ رویز مسا مد بسف مه ۰« کس دپ«( 5 ۱ 
ی کرک وت کوزرض ۱ 


0 م ۱ 


5 نا 
۷ موب و کر 


و ار و لعورسب مور و و میس فرن درا سص 


وم 4۵ 0 
/ تن نز هبتر ال سک رم سیف ۱ را وروی و اب 


۰4 


تاه موز رخ بر بر و م7 + نیال رن 


/ 0 

0 

۳ 


و رواب این ترسون فآ مد دی رن 
رنه مت 0 رص/ تفت 


دش شاک وا پویتشهمتا کت شم 

سح 

7 ۰ 

ت_ 7 


۸ 4 ۲ ۲ 
10 مت شم ار یس | ۱ ۳ 
رگن روز سس سم و ۱ ۳ بر« ‌ ۱ ‌ 
هب ۹ ۱ 

۱ 2 ۱ 
| ۳ هت رح سر سس شیم 73 رت هگ | 


| بای وه توا امسر اک رک ۲۱ 

0 ۱ 


فان 


۲ ۰۶ 
۲۳۳۳ 


۷ ۳ ب 70/7 سم لزنم من 
ا سل مه ال زر ان انب دک منت ل ال ترع اللا و یر 


7 مه لا سا مه 0 تیانع تور وه ۱ !| . ۲ 
| ی ۱ تیزم ریسفت لرخ نت مک نک شوت || 
ال صرر ی , و وس راد 0 ۱ 
تا و رو :۱ ۱ 
ا 1 سوب ۱ ۳ 
۱ 1 شمه شم تن 1 ۱ ۱ :۳ 0 
| تج یره دس رکه برد یلص ۳ | ۱ 
۱ ا مر مان مسب هم مگ ری ۲ 
۳ آبان! م سس ام و | شرت 0 


44 


۳ ۱ > سران 9 وی زر ای بر عون 

۱ شش ده مایت ۳ سم | 
ِأ ۱ یشنم ده | ۱ 
۱ ي شیر کرش دم شک مر او امل مک رم | 
| شرد « نات ۱ ۳ تس 
۱ 1 6 رد 97 ۳ ۱ 
۲ اسرد ات2 اس لا کت ۳ 

۱ انا ال الا و من یش رت ۱ 0 ۱ 
1 یشک داش رشن . 

1 ۳ 

3 مه 2 کف : 
‌ .3 

1۳ ۲ 

3 

۱ 
1 
۱ 


۱۱ سس هفاکسن خر 9 ۱ 3 

سس ۳ ۷ نوهتسیت 9 ود هو 7 
4 ی ۷ ۲ َ 
و ۲ ۱ 1 
3 ؟ 5 4 
ص 3 
1 / 0 
3 م7 ۰ 
۰ ۴ 
2 ِ : / 
: ول ۶ ۳ 92 هر 
و " 
99 ۹ 1 ی و 
ح 1 1۳ 
۳ ۱ 2 


[ آ یکت ون رو ره دی مت رنه 2 یت جک موی 1 


۳ 
نوس وف رش ری رز 2 


ِ 4 ۵ 4 
ٍ 4 4 


ح مد و کشت جاور ان گرا 7 ا 
8 ۱ 99 
۳ 


۱ 
رهز رن وف رت 


۱ و و رکه وس کرو 2 تا ری ‌ 

وی 


هی ای سجن 


‌ِ 
مت 
۷ 

لسن ض رو ستاو کت سوه 0 0 ۱ ۱ 
کرو رکشت وسن‌نت رس یط 1 1 ۱ ی 7 ۱ 
۱ عت | 1 0 ۱ 
0 


من و وه کت ما اي ۱۳ ی ۳ 2 ۱ 2 
یز او وش تبضهم |۱ ۱ و ِِ 


مک 7 طّ 1 1 

2 


7 


8 
۱ 9 میم 1 9 : ۵ 
۱ 1 ۳ 
او رورا و س ش داصشا دک یش رکشت مت | ۱ # ۱ 


ی ۲ ی ۳ 


تا نس 7 1 
«#وسن مگ( ور تفت 1 
را مق نت رف زوم کون ۱ 
3 ر نموت | 


بت زر[ ح 
۳ 

۵ 3 

٩ 0 

۱ ۳ 

وین ۳ : ۹ 

0 7 ِ ۱ 

1 ۱ 

ات 

۳ 

۸ دض 

0 ۲ 

3 8 

0 مر زو 
۱ 7 و 
۱ ۳ 
ً 
۱ ب‌ 
۱ 

۳ 

۳ 

۳ 

۳ 

۱ 

۳ 

۱ 

1 

1 

ال ۱ 

2 

۹ 

۲ 

۱ 1 چم 

۱ 1 
1 
8 

1 1 

8 گ 
۱ ‌ 

۳ 

‌ 
2 ۱ 

1 
۱ 


ره دی 
1 و 
۱ 1 لا کات فد سف ال رسفا اسف له َ" ان 7 


۱ 0 تمد کر یرکف ره و ( ی بو نع 


3 ۳ 2 تشر 


۳ 1 رت زر سُ 

۱ ۱ و سول انم عمط مر 
۱ نکر هک ِ"» ام و سس دور که س 
+ و و ن/ رال سک مس رم 8 ۳ («۹ ۳ 


۰ 1 


۸ 
۰ ۹ 


4 ِ«# ۷3 ۳ 


ه۸ 


4 


3 # ۳4 


تم س ,4 ون 
۱ ۱ 

۰ 

۳ مو مس وت 3 


3 


ی و ام کم ن زمرت | 0 
۱ مود ۳ 1 
| يکي دم وه | 

0 | کاس گر هافر ام و رو درا سل 


ار نامز 
ات 7 0 بات رلک 

رنه سم ات ی ۱۸ 


م 

کش مینست ندرا دورف 
۱ اک بسا تر دض وت 0 2 ۱ 


ان سس 


۱ 1 رین نع و ۳ ۱ 


کتک ون تس 


| ت 1 

۱ ۱ و ند ی سا 


و 1 


| رتم2 مومت فطل کی 9 یی 

سم زا 

1 
7 
ت 
_-- كِ ۳ 73 
سس سح 3 2 ۳۶ 0 
. 
۰ 5 
۹ 
۰ ۱ 
۱ 
۳ ۰ 
ِ ۱ 
/ ۱ [ 
۰ [ 
1 8 
3 
۱ ۳ ۱ 
۱ 9 / 
۳ 
1 
۲ 
۹ 
۳ 
19 
ك 
۹ 
1 9 ۱ 
9 3 
1 
3 
۲ 
۲ 
۳ 
درد ما 
۰ ۲ 
9 
4 
0۳ 
۱1 
7 ۳ 
۳۳۹ 
و ۱ 
1 
1 
۳۳ 
۳ ً 
+ 
۹ 
"۳ , 
۳( ۱ 
6 
۱ 
۲ ی 
: 
ن ۱ 
۳ +1 
م ۱ 
كثِكِثِ« 
رب ۱ 
1 1 
9 
0 
1 
1 ۱ 

۱ 

ب 

وا 
2 
| 
1 

۱ 

1۹ 7 
۱ 

9 

1 
/ 
1 
۷ 

/ 

, 
0 
1 
ِ 
21 
رس 
/ 7 
۱ 
۰ 

۷" 
7 
۷ 
۳ 

ص5۳۳ م۳2 25 7 که دیعس هی دابع ره هه عت 90و روک 

0 وم تم ر رفت ی 


0 1 وم 0 و 


ی ۳ 


0 و سر م5 وم 


۱ یت 3 


ام سر مشش راکو (ور اع و 
و ۱ 
و و و درم زا مورا نک تن 

شاد رت رز هرق فرش رده 


۰ ۰ 


7 1 ی روم ی مد | 


1 مخ یا ی ی ار ال # ۹ ۵ 
: سبح تست ص ِ سس سس سح 
دس سس سب ار انس کح ۱۳۳۲۵۳۰۱۳ ۳ ر ه ۱۳7 7 01 و 
ِ 7 مسج وود ۳۹۳ ستد ۱۳2۵ 


ات نایم و 
۳ 0 1 ۱۱ 
و مرا ان میصم 9 شم کم : 

٩‏ ۰ . ه 


۷ سم 


ری 

سا ۳ 
0 0 و راما ورو ولا و 


‌ 
4 ِ ۰ ۰ 


۱ سر 7 بر رسوی رم 


1 انا وره 0 مرو وا 


ِ رم کشوم و اه 


اروت و همم مک 


اور امت اا یز ۱ 
4 39۳ مان 


2 


و دم صال لو امن نی مسر س(ح 0 


1 ۰ 0 7 
ما وب؛ رسمه تشر دی ۲ و 7 


دون 


۱ ما ان اور اوسش | ره که ره 

۱ 


رای عم ما 


۰ 3 


0 ِ ۱ 
و را 


0 ۴ 0 


۱ ۱ فک وی هلیم تن | ۱ ۳ 


0 0( را لت یرس ره 


۳ 
فا 

04 + ۰ ۳۰ ۳ 

۱ ی "۳ 


۳ 
سوت تین سم :7 چا موی روموت مروسرت عو توص موه 

ارو 
مر 9 3 مر مر ِ 
وله ل اک سوم ون وان رام ره ورین ! 


‌ 


|| ینت و ۱ 

۶ 
ِ 


ات ِ"« و لت کم 
۳ ف تکور بوسف مرم؛ من ۰ ارم ره ٩و‏ 

ْ کمن 2۱+ سشف اوق ۱ با سصووا ۱ ن‌ 19 
۱ وت وت موب ارت مر ۳ ۳ 
۲ زن " 
س درک )ما ار رون 7 


۰ ب 
1 در بر بو ار ما ۱ 


1 1 7" « رن 
1 ۱ تسیرورت کر مق رن که 
ی مه موی ک تا سرتسد 
۷3 مز ۲ 
۳ زر نک بصت نام ۳ 


0 ه 

فا زارت رک سرب « و و وف رت بر ی ابا ۱ 


و 


[ اب نات ات من .مت مر ای نو رک با 

یسب 


رک مب فک اش و ها وس 


‌ رت « رت رسمه اس ورا ارت !سر اي ر اس با مرت لا . 


۵ ۵0 4 


ار راعت 4 م .ور نی ومد رگان دی خر ی رک یگ ۱ 


ِ ت 
3 2 


اج مس سم کج .اه 


یوسب 


ی مه سم وی 23 ی 


۰ : 7 


۲ 3۳5 
وس خر 


رم تشن رت رسبه رابب ) ربیف ] ۱ 


۳14 4 ی 5-9 هقی ماه یت کاردا 


و7 
۰ ۷ 0 .> 
۱۱ شون | ارو ار ۳ و لو مو و ۱ ۳ یت درسان‌ژه کب انش برد ره و 60 نک 
1 ۱ 
۱ ۱ 


۱ نت مد 

9( م وست مامت 


‌ 


ی 


ی( اد ات و 


ِ یضترم وگن رم ماما 


0 ۸ 


ودره ر مزمش رس بت سیب ۱ 


خی درا رش نا - 


ث 


9 رب ر موسوص سر و 

وس ,رشان سم رنب 0 


#مسماه‌سا یش ی ایس مکش فاص و 
ی الم تون وسضا موز ردنا 


»تست هتسد 


4 ۰ 


س و 


دک تفس وت کت 0 

۱ ی کهکز وی مشی شت ی »رس فک فیس اُ 
سس مدز سار مان + لا ان ۳ مر | 
اي ۱ ۱ 
مدرم وه ام ۱ 


ار مرن کیت ری ۱ 

2 


مس 


حیسم 


ححت 


۳ ۳ 


2065 6 هکت 


و 

من وم اس 


۲( سم 


منت یس هکت ۱ م ی ین "۳ رد ۱ 


ی 2 و رابت لد یف ات 1 

0 _ 
سر سپ سس سح ح ‏ جم ح ح سیر ت 955 
30100۳ 2 بدصیهولتر ند هط 9و1 بو اب سرت 0 ۱۳ رزده 3 
کت زر متسه رو و و وت مه سوه ور جر و جر دس چیه رت 
ِ ُ 22 


ی " 0 
ارفا وال لت سا 


رست ِ مر بان 
مس ۰ 
سر ال 9 هد 


رمک تپ زو کرت ۰ 


م2 


۷» 


۱ ره وست سا 
مومت اسر 


شم هک سف رضم رکف کب 


و وه 


تسف مر مر «عدر) 
مس 0 # ۸ ۵ ۰ 


7 ...اسر 
و۱ بو سر ورری ۳ 


ال ۳9 

+4 مر : ۰ 


له »و رورم »1 


«ّ ت " 
۳ ۰ ۰ 0 ‌ 7 # 
رس و ۶ کت 
ی ۶ وم میت شا 


«رسض) بت مر ۰۱ زد یم ره ۲ 


ی یت دوکر ره 
رن واه اب ی : 


و ۰ 


0 اور را و 


شیک ان لت رت سای س هم 


مرگرس و تسه گرم وود و 2 


9 


7 
که 


ی ۳ 


۳ 


لو ان ال تک ویس رم ۲ 


دِ « دی 1 
سر بر و برزدر۷ | 


تچ بر ۱۱ 
,ام تس ۱ 


9 ۰ 
1 8 

/ ۱ 

12 1 

از 

/ 

ر 


۱ ِ‌‌ 


۶ ارها م و1 


# 
1 


٩ 


ای ۸٩‏ ور ورلار 


بر 
0 


سک 


1 


# 


4 


سر و 


1 


"» 
سٍ 

24 


«# 


‌ 


+ 


4 


گ 


َ 


‌ 


ٍِ 
7 


هِ 


: 


5 


رسد 


‌ 


0 
مج 


2 رسک تا 
ی 
0 2 


4 


۰ 


ی 


و 2 اس | 


1 


"0 
نو توا 


و ۷ : 
0 ۳۳ 
اسیال 


۰ 
۰ 


‌ 
سین 


7 


یر و 


۰ 


ً 


۷ 


مایا رابوت 


۱ 
۰ 


با 


۰ 


‌ 
« 


"4 


سیب 


4 


»َ 


#‌ 


۰ 


۱ 


4 


222۳ 


کر 


۹ 


۳ 7 و 37۳5 


سس سس 


‌ 
0 


ما نی موه رم 


جع اور میم 

ئ 
بو 5 
و 
۱ 
ی ۲ 
فق میس 
۳ وت 1 
9 7 
۱ 1 ِ 
ام ٍ 
۱ 
۱16 تِ سس ِ 
۳ ی ی مج سس 


‌ِ 


ی 5 ۲ 
وا 


| 0 ۱ 


َو و رش | 
و 


شا نمهب2۷ ی 
لّ 

۸ و ۵4 


لا 4 ۸ 
فسز کر را ما ییاسران مسا ماه وک 


« 3 
خن تا یایب 
2۳ 

ا ید ام دب برد عون تم مها ندمت !و2 سل » ۵ 
۱ رت سر 


و4 

2 ۰ 


۵ و |27 کج ترش رل دمم یل دز تا 


9 


ّ ۶ : 2 9 ۱ و هملک ام 0 ۳ 


۱ ستنیزن: داریع ۳ تنل ار ارام ۱ 


کی 7 ۱ ۳ ۰ - و 2 

تس ویس بت 


سورد 


ی 

لت 
۰ وه 


‌" ِ ۲ 7 
۱ رت س 1 
۱ ی ول ار ای دس ای الوم تون زب 


‌ 
۱ 
۱ 
۱ 


ك 


دپ 


۸ ۰ و7 
7 0 
ی موی مت ی ریت نوراک 

77۳7۳57 
سس وتو 


۱ | مت و نآ" 7 سا و وق مات مرت | 


مور رین تن[ 


و 1 
ین میست منت سي (رست ,مت سالءکر زست وف وت |[ 


ْ ۱ 

۱ زین تم ۳ 

1 ۱ رنه «سف,اوث نهوعسا وت وت[ 


0 1 ۳ و 
۲ نا ی درس ۳ سم 


۵ ۵و 
ءِ 


۱ ۱ ج<- 372 1۳ ۱۵۹3۳۵۲ 
ی یی ی تک 
___ و سس سر ب - 

وا اقا نی یر ۷ شمیت ی 

ی 2 3 و و ۳ ۱3۳۳ 
ار رای سب ۳۳ ۳ 


رن یز ۳ 


اسف »۱ و 2 صشمت ومر 6 ۵ | ]۱ 


۳ 


۳ 
1 ۳ 


۱ 
۱ ۱ 

کسیر بر | ان م7 سا ۱ 

۱ ات : ۱ 7 ی وم سا 7 1 
ین | 


یس و ی یت 
نی ای 


خر جافه 


5 ۳ 

مت وس تکري درون ند 


]دش شود وید ام دا راون سک از ۱ 


کت الا کات نیت کیک له ری مضه | 


239 توق تور 


2 اسر 
93 جر لو ی مرس لو و و ال | و 


۳ 
7 


وی پا ک دست وض کر 7 ۲ نیرسن را جک ور سال تسف ۱ 


۰ 


۱ دی گر ۱ رت رو رکب وک رسب شدرگ ۱ 

۳09 ر 


۱ رل رم مر سفف وس بش وم نز 
7 مرس ور ۱و9 ماش ون حطس رسب اش #9 


۰ و وم 


وسصسری !زا نی ۳7 ور رن یت 


۳ ۱ 
و 1 ۳ مک مس مارد هذیا | 


نون رف قارف مب" 2 تیان #ست ,ژاشده | 


الا ان اد ۳ یرو رستت 
بش کی شمش ی دبشت 0 
سه سس بر دسف بو نت توت ون ال ۱ 
کرست مرس ار 7 شیک :کنات 


0 


. 

ِِ 


2 من نزن || 
ی 


۷ 


۰ 


1 ان و | 
۱ ۱ 


9 ۳ 


۱ 


۱ 
۱ 
۱ 

4 
/ 
وس 

ود 


7 
۸۲ 


۱ انس ان زود دم نام + اسان «۱ دیص لاير زرف | رج ی 
۱ 


سس سس _________ _____ 

لا 

۱ 
امن و 2 شرت شش 0 


۱ رم ی ور یمیمص رال فا دادعت و ۱ 
۱ 


۱ موه ر سوت زمر وف یم سب | ۱ 

وت و هر 0 
ی #9 

5 هش رف 
تا 


تس , تک کت سک 9 مت موم | 


۰ 


تج زر مدید مر نک و بسن 


4 


بر لودام رک من و 1 
مسج مات دس تفارش رت ار مضه ۱ 
۱ موی در توت تون ری[ 
1 شورف ی اتکی »وت بت 


. .# 
۰ 


| دض أم گت سنوت ین[ | 
۱ 1 نت دنرز یس ارل ن ۱ 


9 

|2۸ رد 1 امه شتا بت بر ی 1 تسه( 


ِ 
رت منک ار مت نا 0 ۳ ۱ 


س 


مر یو رو سم سم سوم دم ار ۱ 3 ار 


۳ 


7 8 3 


۱ 


9" 
۱ 


۱ را ۱ 


ٍ ح 
میب (گر کت رف منز 


ِ ۰ سب 


۳ 3 


ی نمض رن[ [ 
۱ سکیم ون رو هرت ات : مامت !درا مان | 1 
۱ 

۱ # 

0 

ی ۳۳ 
ت3۵ شیر 2 ۳ 
۱70/۳ مین ۱ 
۱ 0 ۱ 1 ار رک بای سردم | ام ان من 
1 1 الم مس نت انم اسف متا ۳ وی ریت 
۱ ۱ رید شش ط و ی ۳ 0 ]۱ 
ِِ ن) شا ند« ان ب بوسقت درا سل م مک وم مرا و 
آ" 0 لت ره 
1 ۸ وسف ترا : بل ۳ ۳ مسا ۱ 
۱ ۱ ۳ صت ایا مارد 23 ۳۹ 
۱ ‌َُ ۱ 
۱ ۱ ٍ 1 سود اتکی 7 
۱ شک چگ و زد وف رس 
ِ ۱ / موم لسع ابر ات رس رن سار 2 و7 


وه سم 


۰ سس ۳ 

دی وم « 


۱ تشد مت ,کنو 
سک با تک و 
| تنس سکن هن رس 7 
۱ ۱ من وم موش ال 0 سا بودکت فد 
و زو دس رارصا و ون نش ان وان مرو من 


لیب | 


۳ مستفبتتر مر وا شرع امن 
04 دار ی هر یا رمو و مولرتای بر ۱ 


"م۱ 

1 3 شب مرا رن ۳ و ام ۱ ۱ 5 ۳205 
7۳7775 7 

۸1 
و ۱ 


‌ 

4 
۰ ۵ 0 ۳ 


ممز م سم و ۳ ۱ ۱ #۳ 
ی 9 مرا راوید مک ۱7 #9 تور تسد تست رک بر وک ال . 


۱ یزرا س ارط »ات سس بر #9 | 3 ۰ 0 | ری رون راز ۰ 


ره 
0۹ ی ب ت_ 

____ 7 5 ره ۵8| 

بح وی یچ 2 


۰٩ ٩ 


۱ 


1 


ث#ِ ‏ ۱ 
| ور ونکت ماه رت دا رررر ۱ 


و ۵ ی 


کر رصن بوستی زست رم و ۱ 


مرو 0 ۵0 ۱ 5 ۳ 
۷ ۱ ۲ 


مر 7 مت را بوسض ال لوو بستيال ایرر او| 7 ۱ 


, 
: " ‌ 


سی 
و سم طر و و ند رت و 


رز 5 1 ۰ ح 
زا . .. ۳ 

0۵ 


ندمت باتک | ۱ ۱ 
سس مسج م وه وت تس بان زر | اا 1 
[ ۱2 ن رک 0 
بت رس توب ای انالوم مره تساه 1 
لته ۱۸ وض) ری مرا نمی * مم ماه ایک را | ۲۰ 


۱ 
نمزم لا« تیب | ۱ 0 

1 مت ام اس و۱ يچ س تک هک رما ۱ ۱ ۱ 

) نک مر امن اکییر ر وت سم رم ۱ اً 
ی 7 سم 1 ۱ 

مس کرد تک نتم | ۱ 3 
۳3 7 
نم ۵ ۱ ح 

مرنتا 

قکغوستک میدن 2 يا را مر ۱ ۳2 

| یهت اکن ونم | ۱ 


0 00 3 ۷ ن نت 1۳ 7 کت 1 ۳ نع ون یا ار و ات ِِ ت- ۴ سیستی. ۳ ب ‌ ۳ «1۹ وتو یی 2۳0 
مر 3 

و 

مِ 

۱ 

۷ سح - سب تست 

۱ مسج ۳ 0 ۱ 
۱ 1 

۱ ۷ 

۱۳۳ ۱ مم ر هتم ۳ ار ری ۱۱ 
]۱ ۱ ۵ 0 چا ۱ ۳ 0 0 نز ۱ 
شک کدی زک منت بتکم 2 ۲ ۰ ِ ۱ 
1 0 0 ستیگ ۳9 / 2 سح 0 ‌ِ 


۳ ۱ 0 راز 4 0 ۳ ت رل 7 0 ۱ 1 
۱ مس دعر بجریش فم یه نطا رم رم اب من رهم ا ۱ 
۱ 1 


۱ 
ارس 6یج و | سس / 


۰ 1 
لپ ۲ ۵0 ۵ 


و ۱ ۱ ۷ سور ار 


۰ ۱ ۹ 


۱ 
۵ ۱ میتی مسرت مرس نس :۸۸ ۱ مسا : رگا 
۱ 
7 
۱ 


#۷ 0 ۱ ۱ ۱ 


‌ سای کید یی اما 
ِ 1 ۱ مکن آن صنا و آوخ ورعتط کم ما دات را 


۱ 
۳ ۶ / 4 


۱ 


۱ 1 | نمی مروت دنم لین ان مسرت ٍ 


اِ۳۱ 


0 ]رت نو رن وست ره اک ی ۱ 
1 درك نیال 9 نماض ون مشمو نی 
۳ ِا ح تن سل نوزم ساموت | ۱ 
٩‏ و 


۱ ۳ 
۱ ون دم سا 0 بل رع کر مر و مادم 

0 3 ۱ 3 و2 تشن ۳ مت یو د ات ِا 

یس وه 


رن ۳ 


9 0 ۱ و 
ِ ۱ أ ی کر 
( که و۳ ۱ 


۱ 9 ۳ ۰ 0 
۱ 
ا ۷ 
اافنه وشم پل شرفت نت 2 
رز تک | 
۱ رت 


اه 2۱ مش مور رم 
مک مر 7 ن دنت سرادم ۶ 


شمان دنريگ درا و ان" 


رش سوه ره اس وی رفت بص نا 


( وروت ات تن نام نت مر 7 رست ۳ ] 

7 ۰ 0 تج 
۳ 2 


۱ 7 0 بر 
+ و یانما ززن و نش سا 
وست ب شم ون وشن زر 0[ 1 


2 ر۱ 


۳ 


زر وه و۱ وصرا ی لو اس 


ت سب مت مز 9 

۰ 


م و ۳ 
ی ی 

0 مک شدای بو تسف زیر دما کش ورس 
قص سکس وت ری اد م یش 

ار 1 


و 


ام سر ۳ 2 ۱ 
۱ 

۳ 


بو 


| مان سررست #٩‏ 


‌ 


3 
بومت ۱۱ نص اي نی لا انعر کر سل رورت _ 1 

9۲ 7 ل‌ ۶ ون 3 2 ی 


2 گ 


بت 
ام 0 


مط رم 
وی سار ی ی 


ات ی ص 


ار ار مر و سیم 
۱ ۱۵ ناف ین 1 


یی ی ۳ 


| 
ون نی ۳ 

نمض و 


۱ وش رس وی و بر 


۱ یب ۳ مات ور مر رست ولا لا 9 1 
کر مضرا ما 7 7 وم 


و 0 ۱ 


7 1 12 سا 
تشد مینست 
موم را ار رنه سل وم ان ی ۳ 
٩‏ لو و و وسب۶ نا نس 72 ارس‌بندنم خی 

۰ ۸ 


سک و / سس 1 

0. 


مر و ۳ ۳ رم بت رس ۱ 


ن 

نو ب 
0 


ر ۲ / ِ 


مین 9۷ ات مر ن۶ ن 2 دم ان ات دا امرس یز 


1 
ٍِ 


و 


ٍِ« هب و ۰ 
و زومرم 


2 ی 

۱ 1 ۱ 0 
۲ ۳ 
4 ۲ ۳ 1 نا 7 ۱ م7 ۵ ۱ ۱ ۱ 
شرت و بر 9 


, 
, 


دس ۷ ۸ 
1 


منت در ار 2 


. 


۰ 4 ۶ 3 
شوه دموا وه کرت ات 


۱ 
اس 7 س تیا سك 4 
۱ 0 مم ژ 
ورست سر رون ۳ یلو ( > توت »۱ و | 
سر ۰ 

+ مج ۲ ۱ ۰ #۶ 


دک ۴ بسح !۸۱ وش روک و ند ۱ و ان‌طو | 


۰ 

7 1 جرا سای و 
سم ان وش روا تست سزونا ۱۱,۶ 


ی 2 نتم ان دشک ‌ 


۳ پات مامت ۱ هس 


رز 

ی 


مار 7 سَ 

یسج وج 


90 بر 


تن 


رما ٩‏ را 
زیر 


۱ و رصم ا را ۶ ز 


۱ 
14 


ورس مور 
۱ 


- 
5 
ت_ 


/ 


۳ 
یرمیطا 
بُِ 
ار ۳ 


ا۱ جک زر کر کر ی ۰ 
نجیتاه تست اس سود ی کج 
یسم ری ی ی 2 36۳ 


ار رم 
۱ : ۱ اي ربا مس ان منت 7 0 
: ۵ 3 ۱ ۱ |باوت سا بر يب مه رن ۰ رینزرتتما | 
1 ۱ ره نام رش کیت مره ماد مومت ارف ۱ 
۱ اد ماس ورد عن سنا ور روم کر 
۱ 1 هرت و ششک 1 1۳ وتان که 1 رضم 
7 3 ٍ 7 اون شم سا رو 2 1 و۱ ی شرا 0 0 0 
: موم ۱4 قوش و" 7 انش را مر رگا ن رات ود مب | 

21 ور مامت سم دس دوم را سول ما سک 1 
دی ۵ من : رت ار 2 0 
و سم ۱ 3 6 مرس 
۱ شید با 3 رن مدا رسیم دز رز اک سم 1 
۱ حرسم و وین «رغا دتم متس من اه ابر زا در 6 
و شنت بو 
ِا 7 2 ی مروت 1 
۱ ریک را 
امس شین ن 0/۵ من ردنا وه 


۱٩ 
۱ نسم زورون هلک ونم در ان رل‎ 


ده مک کرو 9« ان عرورا سکف ی ۱۱۳۳-۵۶۸ 


سم و ی و 


ین هر تون ور ور ارو 


شید زک ۲ ۱ 

تست 


ی کی و یت 
۴ ۳ 5 که : تک ث ین 

اه وی سین 


29 

و ی سس 


هم 4۰ 

ی 

:دیا شم مرت رس مر امه تشه گ 


۴ 4 / 


لاور و ار رس حون بیسته ‏ بت 


سو اس که رمق رت ‌ 


۰ 
ً ٍ 


سب سر از ۱ , ۸ بت ی 


۰. ۰ 


ورن ان 
الم نت رگا کار دارم ۱ 
[ ۰ سر + رم 

ی دص یز 
و ۰ 
#۳ 99 ۰ 
"۱ سر سم سفنت مزا و هب 


۱ 3 ۱ ۳ جر 0۱ 0 ۱ 
ْ ۱ و مر وان وضران؛ ۳ رن سا ات9 
۱ م۱ 2 771 


۳ 
2 نان مر رت وان 
۷ ِ : تق ی 


 * 


۷ رس و ول 7 
7 


نمشد رش رورت مر 4 


4 
برضت سا ماد ۱ 

3 مرنزشت سب« لزسسیر هرت هنت بر | 
 [‏ رت 7 نس اش رل( زمرو موار 
ی 7 1 0 ٩‏ + 20 کی ۱ ۱ ها 
ِ بر با و کی مر و رد مرو ۶ 


۰ آُ"" 4 
۷ 


ام رکفت مرا ۱ رهز ۱ ۱ ۳ 
ِ کر شم دس سح 


وه متسه 
1۳ 


۰ 1 


اظ 

4 ۲ : 
۱ 

9 

۳ 

1 

ات۳ 

بن اقا 

۱ 9 

ات 

۳ 

ری 

و 

2 
ِ 

۳ ۱ هراد مت منز وورست وی ار رام 

1 سس ,معا بش مک نان رک ۰ 


ح نج ل رن من ان ]| 


1 رش مها مه 

۱ ۱۳۹ ح 
1 ی کت ود منست توت شب تن ام 


1 سس 
وت من 


۰ 1" ۰ 

2۳7 هسام رون در مس لت م7 


مرن ان مت مرا رک کر مومع 


9 م 9 ۰ 


۱ شا نکن نز 
9 


۵ 0و 


مب 
کم سالا ند ورن ی نگ موی 


وت ور جضراست بو ۱ 


مه مگ را با 9 مِ م مس« لسن اسر 


ی / ِ 


۰4 


۲ و مزع سل وش سر اه رال ۸ سیم لد 

۳ | 


2 اراس و 


ی دسر نتم( 


1 


تس ما نار ظ 
و و ۱ ۱ 
مک ره د ۱ 


۳ ۳ 

> مرا ۳ 


7 2 0 
7 مس || رال ال دی رم کت فصو 44 ]| 
مر 


م8888 ات 
۶ 


مرکا رم ۳ تسژ 
میم نت رو ود 2" 


۱ | 
کب میت از سم م1 سفر را نع ن ما سس در کر ۱7 


یتخت از یش گر نما شم 

۲ 

۱ رل تشن مت 


17 


زر درف مایا مز مرست مرب ری زر 


مم ۵ ۵0 8 
٩‏ مب 4 


‌ و ۵# 


۵٩ و‎ 


و و ۵ ۵٩‏ 


ر  ِ‏ 
0 1 و 0 ۰ 


سر 


هه ۰ 4 نی 


4 


1 


۰ 


4 


سس 


ميدسوم ست زا مس دب مره ۱ میرن دی اب۳۳ 


ی ۱ ار ی رن مس نله 7ب 


ام مش تک نم فص 


کسویک و ما و اب که 7 ی 


سفیراز نگ ای موی ی ردان ری ما ورن رو رک ۱ 


۵ و 

سره رس ن 7 تاک را بچن 


ِ 


, 
وه 


ما شم آنر سش رت ات وت 


مایم من کیب مس مرت 0 

[ 


29 ما رو تور و .| 


۱ مم ,1 
۱ لو صای‌سا ور و ر مت روا م رفص با دزی رب 
تخرد مش مره ی لت اضر ۲ 


1 سل ورام تست رت ما :عون رجا ار کیت | 


0 شم رم امس رز منم | 
لت 1 + ۳ " او ۱ 
0 ببس سب" مبی ره سر کی 


تس ۶ 


ی ۳ تمد 1۳۳ 


" ی هر .۲ ی ی سر را ۳ ۱ 
منم )مرن بت فرادم تم مزا ما17 | ال ۳ موس را ی مارا درر سم مر قامدزن مالص | ۱ 
۱ ۲ کرک مرو سونو یخی متسب 0 ۱ 2 1 


۷ ۵ 4۱ 


۱ ح تست رک ی اي مد | ۳ 
۱۱ رشب زا ی 
1 م2 سوم رم دمم یدادما نا 0 ۱ 
9 سته مر 1 نت مرت زر 

۱ ۱ ۳9| دمم سس ح 

1 سم رک رد وی زد رسک بر ی رک وفع گر | ۱ 
۱ ۱ ۶ ناس منت 7 تک رت بش نم 
0 ۱ مان مش منم و رم درا زا 


2 ۰ 2 


۱ مر ۱ سنا و يم مات لور رو | ۳ 


دنشک منم کی زین شم ۱ 
ت دص ی ان ار سرت ۳ 
8 ا يت متپر‌نج 
و 1 : ۳ 


1 
۲ 
3 

کت 2 2 77722 ترن بات ی ی ی من وا ۱ 


ام 


۱ 
۱ 
۱ ۱ متسیس تفن 7 شک 


شا / 


ام ۱ 
سس سس باس مت مسرت 6 سس تست تت تیم یسب رت سس 
8 و 7 هت وی 
هد 


تسه سسفرست سح سس سم > ک 5 نی - 3 2 مس یس سس سس 7 
۰ | تک 7 1527۳۳ ی 12۳ 1 3ج ی 7 3 1 مت نید کت 
ک ی خن ۳ 2۳۳ کت دح بسح جح سب سس سرت میس دس دم تام 1 عص ار متا 92 ی ی مور 

دوه و بت ] ۱ 
ترورض مرت 
یتیک 

ح ۱ اما یه رحو ی وس 

۱ ۵ کم رهرب فت «یطیت از نکر بر 
9 تحص کر ام رونت ام الاب وه 

3 کي درل نم وت ورام 

۱ 0 دی اي ۶7 0 

۱ سامت دی هکس :مد یساش سل یال || 
3 ری 6:۱ مسج ینش تال در ال وان یت ۱ 
و : تا سوم تال کت و و 

3 ح کیک« گر نمی یه رمرم ورن شرا یش لا 0 
۱ ی مه سم 4 0 ۱ 
1 عرک مزر جر مه مو تست گر داعم ۱۳| 
1 هب ی ی ی ۱۳ ۱ 
۱ ۳ نر یک مایا ی دی شاک 2 و کنات ۳ 
1 ]اضاراه فش کفنوزمطب ی نو نوی اون ۱ 
۱ ۱ ۱ کته اب نت که بسن سا ی ۳ 
۱ ای ی ی 7 ريس |[ 
۱ ح امه کم نگ مک بسانت مس او ارات | 

تن تاج 


ب 

۳۲ 
1 
‌ 

/ 

2 25 تسج 
مه مرج لس 


[۳ 
9 

:3 ۳ ۳۳ ۳ 3 ناساس 


مس و نم ص ۱ ( مر ون یک ۳ ۱ 


نی امرس ی ی مه تسیز ما رتشا 1 ۱ 
2 , 29 سک شید کین نت ۱ 


ح و جنشت روا زمر ایا 2 2 1 

۱ 
0 

۱ 
۸ 
۱ 

/ 


۷1 2۸ 
0 اه ی رین 7 


3 


اوقت | 


6 3 ال ۳ 
4 


وی و سم کت ی سم[ 
۱ 

تسد 


۳ تتسد 

۱ رب تن تشن شوب و 7 


قرب 

9 ِ مور ۱ دا سشان مان ‌/ معا رما رد ۸۵ 
9 ی لو ما یرصم 1 کب کش مس 
۱ ده ون هک ات سا هراس و 


4 

1 ِ‌ 
0 


: اب کرت مسا "۳ 

كِِ« 
تج 3 ترسح وج > 
اسبت مد ای صتا ۱ ی همم ان من بت 


3 ی بر 


ِ 


انز 


رت دوس وش 


/ 


اف ۱ 7 
داش روز 9 اِ 
مس ۱ 
رت ون 
ی ِ 
0 


جسسسحح 


من رات دس نصا مت ور 


4 ۰, 4 ‌ ۰ 


| رک رهم رو ۳ 

ی 
0 تشز تک من وس 
مرن رب تن 


نمی هک مر 0 ن وست رکر/08] 


4 


ون جوز نت وس سینت زا ‌ 


مس 1 


۳ ۱ زد ۱ ۳ سس 
که 

ی م تست 
بت 


أُ کیت را یکشم نی مرات ۱ بت 

2 1 سر 


۲ ۱ : 
۱ دای ریامض م) ین ی 


| مرت ناگدریر تک سک اسف 
۱ 
اسب اي نی لا تال ۵ ِا دم از نمر یط ۱ 
0 4 انس گرا ولو 1 من رتمک ۱ 


7۳ رصن دروم و ی 


۳99 شلد یتوص رز وست راغ 
۳ 2 او 


٩‏ ه 


ی 


۱۳ 

ك 

7 


4 
و نوی 
ّ 
لِ 


و 


2 


ژ 
‌ 
یه 
‌ 
۰ س 
‌ یب 
3 س 
‌ 3 تست 
. 2 3 ی 7 ی 
مس کی و ۹ ۳ ۱ ان تس تس و یم سر تس ان ی و تست نطو ی نقحین ون نان ت - تن تا 3 بت 0 ۰ سح مت ات ۳ و 


0 7 جوز : تور جهون بر 5 ِ ی ۳ اک 1 ی ۱ ۱۳ 
نب یو 
۷ 
سح وت ۳ 
#9 


زر موم و۰7 3 


ین از 


۱ 0 ای باس مق مش 


ی و 7 


ود ‌ مر ۷ 
ی 8 


۳ ۵ ش ۵ ۱ 
و : 


ری #" ای ره 


م۱ رل + مت کر 1 "۳ ید 1۳ 


7 ۱ 


7 2 " + ریز ک ۳۹ 4 
مس روعش لور ادن دا ره او 
1 اه 4 ۸ از 
سا دس ده ۳ 


مر ۱ 
1 
۱ 

۱ 

اْ 

ٍ 

1 
۰ 
4 
1 
ّ 


ف 


۱ ۲ 1 ی 
: ۱ ی 0 : رز لس نا 
۱ | ام اس تسه ۲ 

ات برس کت دمم أ| 
1 ۱ ۳ رس سيم و رکف ورگ 


۱ 00 4 


ی اي + ریسفت ان اس ام 7 و وم مدا و نمی رب 


هِ 

. 


۰ 
7 


7 + حر 9 م 4 ‌" 
کر را و و 
1 ۰ 


۱ کزان رگ من وه دروب 
بشما گنت 

20 مر 77 


ك رن 


1 


0 یم رت الا اه ال ایعو یا امس مار و منم ۱ 
ِ مش مه ترذ | 
۱ وی مد کر دص مه من ۱ 
۱ 9 تشر ح 


ره سسکا د ‏ و مابروعو نا رز ماه 4 یی رو ونم 0 ۱ 


۳0 
0 


یار ان ست وی ره ۱ 
کمک ودره تکرام 0 ۱ 

۳ پم 1 


۱ اي مر مر موم کر هاوگ 0 0 1 ۱ 

1 
۱ 
۱ 


0 1 کتک سک و ی ح 
۱ ۱ ۱ مومت اور 7 رم و ۱ ۱ 1 0 2 


۱ ۱ مک کر ۳ زمر کت مب 1 
1 0 کب همکد مرانک کم ۳ ۰*۹ 


۳ 


۳2۲۳۳ 


م ار مات 0 


۰ 
4 + 


بفت رم رازم یم برنا شم 
۳ و۳ 


4 / #۱۱ 


| لت م رصم صرق 
۱ 7 ۰ 


۱ | مت تا 0 رن که 


٩ 

اما «مسس ی 2 
رز 


خشتررن ام سس مر و۳ مدرد انم بن؛ 
7 
تمد 


وت زر مش 
کف ترس مت که 


| تم سکن دیس سم اش ی" من مر با و 


۱ ۱ وم فص کر رگ ور 7 | 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

1 شهج مرسمه س ی 


1 3 / ‌ّ 2 
9۱ مه ما ۳ رمرم ار رن ار مس سرد 
۱ , 


۱ ستر مه رب را 
مس و سم 


۰ 


1 
۸ ۱ 
ی امرس ۶ 


هه 
2 7 7 5 
| رنه و رو ن کب سا و سر و 


۰ 4 ۰ ۹ 

۱ ام رن ماوت نوی سث 
1 ۳ ۳ واو وم شم« 


ر ۱ 
0 
ال رک 2 کی 9 ۱/۱ 
سم 


9 ۰ 


منت انم | 


و ۱ 


۳ 


تمسق وس 1 
5 7 ۱ 
بد 


۰ 


ره 1 

۱ 3 7 » ‌ 7 ۱ ۱ 
۱ مرک رت دوس سرا ری ورد رنه ن یه مرت | 


۱ 

۳۹۴ 
‌ 
ِ 

۱ 0 ره فر اي وه 1 
کرو اسب متفه زرا ما ری ۱ ح 
۱ کرد ۱ 
ٍ_ اسان سل بترم 
هت سر نآ نام از سین | 


۳ 
0 


۳ 
3 
1 


1 


۱ 
سور« 
9 
۱ ۱ مج لت ۳ 
۱ م فاتوم وس بر ونکت 


۱ 


4 4 


| ۱2و سر تنم ۳ 


۳ 


۱ ۱ دی نت | ۱ ۱ ۲ 
1 ح اما ری را یت / وان ّ ِا ۱ 4 مت 


[ 2 مدش ی موي ,)دون »کر یرم ون : س 
کل 
وکام تک انار مت ار ۱ 
۱ کر و از با ی تم رکفت | 
۱ روط موه و // [بر | 
سک رب 
| دم 4 مرا یک رم مان مان دس ون 
۱ یکی ام ‌ ار رل در ی سر * میم 8 


4 


و 


9 


ا 
0 


مامسم داليم ۷9 در دمک ری را 


۷ 4. 
0۳ سك ۱ ۳ 


4 


کم اک منز هن تم 


ت_ 


7 

مین ان ماس بتک | 


بنج 


3 و له رش رو 1 


لت ای زا ح 0 0 ۱ 


۱۱ 


زو و را 2 2 درو ۳ 


دایز ۳3 وت رسرب 2 زرد 2 
ات و تک رب 0 کر > ح 
ِ 0 | وه 2 زن ,موی شرفت شک 1 
ح ۱ ی 0 

۹ 


0 
1 
ب و 


۱ ۱ میس زعت) 

۱ 
۷ 4 رت ۱ 
وی 2 و ۱ 


ی ار ۱ ۱ 2 1 
6 ۱ 
7 ۱ ٍ 9 را 1 
1 ۳ 
تسام 9 یوک مر ار ح 


۱ 


مار ۶ ره هت مار )سس ف نهپ از 


0 


ارآ زان لرری | اور ار و خر ۳ 2 0 
ی منت اه تما 
سکره ۳ 
ی 0 ۱70999 و 
رسد ونژ رت و 
نتسه م 1 
رات ی 2 رجنم اور ۳ 0 
یا نکر مامت رم | 
ره 
مسج يط نت وی ۱۸ رهز ۱ 
ف ویک رشان 21 محم م )زا ن‌طره سل و ان را میت 9 ۱ ۱ 

سسه 2 


نی 

ی دی 2 سم و تمس ن سا نیبب دنت ی رش وش نا ۱ ۱ 4 


9 


نس ن تا ۸ 1 اب 
سیر ً .1 ۱۳ 
تارفن فشک را 


۳ ۱ 
و ۳ 


۳ ۳ 
۹ ديا ر زد ببس مت "1 


نز کات 


٩‏ او وم 

ِ جِ ِ 
مساو سم وتپ دمک تس سپس 
1 


79 
2 
و و 


2 1 
۱ 2 
تن ۱ 
۳ ۳ ۳ ق ۱ ت‌ 0 2 ِ 

مره 0 ۲ 
۱ ج 

و ۳ 

ج 
ب 1 ۰ 

ای سرت 


: امن سف وم 


و 
فا 
ف 1 ۳ 1 و 
شا ی ی 
رد و ت۱3 


9 9 ۸ 
۵ 
۳ 

5 
۳۹9 مساو 
0 

یر ار ریز رندافشت زووکتا یریشم 


مرس !ان اوطر 1 

۰ 
۶7 "و ۰ 

۳ ۹ ۰ 


2 7۳99 ال ور و 
0 ار رم مش زار ۳9 ۱ 
1 ۲ ی و و ی اس رارازمام 
ری او 2 وم شرا شا وخ اس سین ۱ 
۱ ۱ ۳ ۱ 
ری م نوی ی ۳ 

ان ومد امس نف دم ربص ار ۱ بت ۱ 
زان دیا کنر ۱ 


۱8 و اقا زان 


۱ کارت و مر اي ی ۸۱ سا | 
شک کز دنکن مارد و نکن مق 
و و سول رس کشک رما رک ۱ 
رس رت( ی | 


سر و ماس وی ا یی | و مر و هب رن یر رز شا 


از 4 ماد ات 9 ۱ 
ِا 
[ذنت رن سق و تا و ورن ریز 


۱ ال مر ون درس ی س ۱ ح 
3 سس ناو ۶ ان ام سس 


0 7 
را بر ک دن دیص 2 
م1 رز 


#4 4 


0 زو نی یمان 


تشم سل ۷ بر ی ار 


۵ 


رن اس درسور مرا مین 

4 ۷ 1 
سب ۶ 
رت یال ك 9 ی # هم 7 ۵ 

و ۱ با 
| سم بر " 
| ورسنک تک لور که سک وک 


ااسم/ ری مان رم دنم 
و۲۳۲۳ 2۳ 


- ی رن را ی 

4 

‌ 
‌ 


۹ 


4 

۰ # ۱ 


۰ وم 
؟ 


را کب ۲ ِِ 


ما لت نف نکونک ح 0 انش کر سب تن رد مرسشت رت ۲ 


۱ 7 : ‌ 4 7 
۱ و و لو | 2 رس ۳ ی رتیوت یات میم ۱ 


0 ۳ 
۰ ۳ ۰ 4 +۰ ۱ 


۱ ۳ ۱ 
۱ ۳ مر لک ان مه( 2 
ِِ نت 
6 تا( 
]۱ 
۰ ۰ ۳ 

ان 
۱ : 
ك 
1 ِ 
2 : 
و 3 
ا خی در 
۱ که 
رد 
۱ 
۳ #۳ ز 

03] 
"‌ 

0 بان دس من ی ردان 
1 | 
7 ۷ 
۱ 
۱ ‌ 


ون از 


1 ۱ 


کسیار مه قت ,سل فل سم را رس را فا 
موی فصن 9 اه 1 
0 ۱ 7 ون مرش سرد من 3 کر مورا رت مات ۱ 
۱ ۱ 1 9 دول رست زر رون رز : ۱ ۱ 
ی دّ ۱ 


099 


ست ( نز مرش و ور توش یر 


مش مب نش ن : رن کرت او متا 

ی ندرک 


۲ ٩ 


کت او زرا زری‌ادلادژ 


» 

7 اقا وان عا رم تون 


۳ 

وم 
نف 
۰ 


و 
۷1 |[ ره | ۱ دا دون دنت فانک 11 رز ی رز ۱ چم و | 


درون !ان هکت مت نت ۳ 


کیت تسه | 


4 ۳ از م6 نس تا ۱ 


۳ سا مری| یرای تور 0 
وت از 
کر میت کفتکرص و اس سم !ال نب ۱ ۱ 


ی ۶ 


۱ و ی ری له 
یم دک لت رس 

1 
۳ 
۰ ِ‌ 


-ِ 

رگ شوت ی... ‏ 


تیا 3 مت ً 3 


یی ۳۲ 


روز ۶ 0 


پا ۳۳ 
9 ‌ 
که مان روت جع نا 
ساموت یی 


جنمی- 
ِ/ 

اوات نس بر و ما ان بر # 


م1 0 


0 ری 7 دز و ۳ 
مک ان مضه نی ان مدا یوم و رز ۳ ۷ 


0 ۱ 
۱ ْ و تب ۱ 
۱ ۱ هد ۳۱ 
۱ 1 7 صم یش ۱ 
ا فوا بت گم انم 7 3 لاش ِ 


تم و زاف وا ی ار سر 3 


۵ و ‌ 


0 ۱ 9 
۶ ۱ وسیو یج سک گر زره ۳ 
۳ 


رت ز 0 ام بت 


۰ : سم مزا 
۳ در رتیت بش 
0 ِ ار ولا ۱ 
| درو کرد ود سکن عادو ول رو رک رم ۱ 
3 ک ۱ 


گس هکره رها دص ِ ۱ 


3 
1 


۳ رن ررا «ساطره ح 
ببشان) بت وا ۳ ۱ 
0 ون ای مق ۱ ان ۳ 
ارت ی 0 شک رم 
3 یش وی یت 


9 ور واثاب 1 


دی رد.2 تِ ِ رن کارا مد تن مرن 


۱ 
۱ 
۱ 
1 تت: ۱ نت هون کاددن دم ره 


ِ ٍ 
1 


کی »۰ 
رس رش یز اي سس ی 


‌# 4 


۳ 


3 ۳ 


مرف ره 2 , 0 موم 


[۲91 


و 


۸ 
۱ : 2 رس دنز ]| 
+ نام وژیون راک پر بان 7 
6 ییانب وتان نیریش ۰ 

یت 

| | سپ سارت 


و وه 9 9 ۳ ۱ 0 1 قرشم نت | ۱ 
۱ ۱ مور تشک نا مت رون ۷ ۳ ۱ 


ِ اک سول ۸ انم که ۱ هشن رعت سس ۱ 


وس کات و وم وقار ره ۱ 


زر و یشک کر دعت+ سا موش ۳ 


۱ 1 ورن مرول وکا ی سم 1 ا ۵ 


یه 


ا مر مت» ی ود مکی موی رد و ور رن 


۰ 
نش ور وی نم 
ِا 
نابز گنت نامر غرم مت ۱ ا 
7 


ات و مت ون رکف رت وس عت‌ص مرکا ! 
۱ 


م۸ 


۹ 


4 


اس وه لو ود 24 زو اش مت ۱ 


۱ تم مکی چا سود وس یت | 0 


ت_ 

1 ام 1 سان؛ را دت مصباویشما ان ی بت از و ورام بت 
۱۱ 


9 
۳۱ ۸ "۰ َ 


6 مان مر مه کت شم زان ۳ ۱ 
رک 0 1 : 
اه هر دنت ۱ 


فك 

تست 


۱ و ود ار یر ریت 1 


مه زنب کذت وعت رک 1 ار ۱ 


۱ ۳ تست رها ط یشم دنت او 


۱۳ 


۵4 |( 


۳ یشترا نک رصس هت زا همه لسع رک ام ۱ 4 7 و 


۱ 
۲ ی ی 
۱ ۱ ۵ شهار ۰ مسبت رم از ات وی مرو ۱ ان 7 1 : دح 
1 توص با ی 1 ِ د 
۱ ۱ ان نان" انب کی رتش س« ۱ 1 ۴ ا ۱ ۲ 
۱ ۱ ی ۳ بش ۸ س وت 2 ی 9 سره 3 روم یکلهتو ات 2 زماان ِ برس لّ ۱ ۱ ه ۱ ۱ 
)۱ رال مس 0 میت مق | 
۲ 7 ردنت ۳ 


۳ ۱ 

دوشگ بر ود نش هد مت رف ۱ 


1 ونیا رای ۵ راز م و يد [» 


11 1 ۰ 

ِ 
ِ 


۰ | ۲ ی 2 
1 


۱ 


۰ 


عون ما میس ایا ماس زمر ی 0 


جات تون ۲ با »بر ز* 


کر ام بات نز متام رتست | ۴ 
مت ۱۳2 زر ۳ ۱ ِ ِ ‌ 3 
و 


ظ # و 
الما سم ام | و 


2 ۱ 


۳ 

قٍ ‏ ی : ی 


. 
0 


3 0 ۸ 

و 
۰ 
ی 


۰ 


ریگ 

۰ 


مت 
مه 2 7 


و1۳۵۳ 


سر 79 


۱ 
۱ 
۱ 
0 


۱ 
۱ 
۱ 


4 لور و با 


از 


کت 4 


4, 


۵ 


ومویصا 


2 


7 ۵ 
ام 
0 


4 


4 


: 


٩ 
#7 


ماو رل 


7 


/ 


ف 

و 


دا 


اس ۳ :تست 


مت 


ِ 


۹ 


7 


2 
4 


۳ و 


ری 


بر 


اه 


(2 9 


ت و بت ۳ ی 
ی 


ض 
متسه شا انامه 7 | بت تص را سر 


۶ 


سگرن 


۰ 


+ مشک رزه # ۳ 


۰ 


‌ 


#9 


۴ 


1 


1 


دمم 
رم مرس 1 


3 
و 


۰ ٍ 


ال کم 1 


۰ ۲ 


4 


۰ 4 


رو 


وال مت / و رت 


:1 یر یی مس باتهم ان 


۹ 
ی 
ب ام 


نهیم 


| 
22 2 


0 


مش 


نش ِ ۳۶ 


۳ 


۳۳ سب ۳ 1 ۳ فد ات 0 


4 


۳ 


1 


۳ صر ي # 1 او و 
وت ۱ 44 وت ۲ 


| اسان کشتی هت دایم کی سوم واما 
بسن سر ۸3 نات موز ور 


1 17 ماب رس 9 ۱ 


1 ۵ 
[ 
1 


۲ نت وسررت ‏ ی تس مس مه موز واه 


1 تسیا ندا 0 مرت دارم 
۱ 1 تم متا موی ‌ 

+۰ : 1 
مرا که ره 

م وم ۵4 0 

منم و 
کت 


اس یسرم اب ( درک | 


نوش مد میت سا ار وس ی دز 
ل سس با ر وال مم اما دا ی 

نک او ۳ 0 و ۱۱ 
۱ 
1 مش وان درطرعت 2 م ماطر 9 م کست کا 
۷ ‌‌ ۰ 3 # 4۵4 

وت من ی ۳ با 


8 ۱, 


۸ .0 و ِ 


و شون م 
رم ۲ رم ّ وی 
ی ۳ 7 


9٩9 ‌ 
7 

تس نیت موزل بر رت 
مه لد سیم بل مس ۱4۳2 
اسيکص ور ن* مت ۱ سب ۳ ۰ | مرکا ان وم اما مات ان 

1 
۱ سس نت بت تسیود سس تسس توح سفت 

/ ی 


تچ تسس کت سس سکس سس سس تست 
3 5 » 


سس برس 


ج 


۱ ِ ‌ ۳ تب 0 
زا من و تاو دی شوم لب ۳9 
ی نی ۱ 


/ 


۱ 

تست تست یت موه 
چیه سس پمپ سس ی از 
9 4 131 


ص ۳ ۱ 


لا ء +۱ 
۵ 


ورین و3 : 7 تن ارت 


سناکس را وی 
۱ 


7 ۱ رکشت * مه سرت 


۰ »م 


من میم نت من ری 1 


مر 0و ۰ 
0 وا 


رس و هگنت وم ر طر ی 

موی مه مش ۳ ‌ تیه 0 
9 ۱ ۰ سر 
9 ۱ 3 وبا ۸ : ۸۵ ۳ ۳ ۰ ز 
سل وک تست زا 0 
7 7 


مامت سفن وم 5 لور و 


ی م فت زر یگ 0 
۱ : م۰ ,سا را 


مار گي ر ارب مب ری سس کسام مر و ما ورو ۸ 

‌ 


٩ 
‌# 
ًُ 4 


/ ۳ ل مه ۷ 42 ین دش اّ 


-. 0 
9 
#6 
‌ 


۱ ی ذرعشت نی ار ۱ ( 
۱ 1 و بسرتووتو اف 


ک 


چم ضّ 
9 و بر ار وم ٩‏ 

و 
۰ 
ِ 


ی ی و ۰ 9 ‌ ِ 
و میدب کب یسم جم رک ختا ۱۳ 7 بوسو ون رهم برس ووی جوو پم وروی مج سب و 
ح ۷ 2 ۳۳ 
ی کی 
۹ نت هه هک عمسه ‏ ری و ی ۳ 2۳7 سس سر 
3 9 ات و مین 

۱ ۳ 4 سل وتان رقاب و۶ 


۰ 

که رل | 
۱ و کر ددرت مرو رای نی امد دمص | 


1 2 ۳1 رید ات ما مومع 
کنر ات ِ- سک ۱ 


زا کت را رت 

۱ ۱0 (ست دس ن و ن سین 
0 ۱ 
کی ۳ ند ۱ 


میگ و 7 


ات 


٩‏ 4ه 


4 ۱ 
از ز و ۱ تن ۳ ون ما 
۱ ی ت9۹ ۳ 
۹ . ۱ 
1 مر توس ِ ۱ 


اا ۷ 4و ۸ 

سور يو وله ۶ا راو" 

1 4 ۹ 


۹ ام ان پات دنکن 

رو مر مرو رها 
و ۵ ۷ را 


دیون #۷ کت رم مدع و 9 
1 
۱ 


دزی رز بسن ما امه نزن رن 


۱ بو توش وزیا قونن و 


0 میات یم ون مس 
مت ۳ ار سس یسم ی ره 


ِ 
7 و 75 


۱ ۳5 ار ۳ ۱ 
۱ سور تس وی سس منوا 
1 نس( دون اس زا سس ما > 


۱ ۱ ام 
4 


محر | ۱ 


۱ | 


کت 0 
ما 

7 
۱ 
1 
۳ ی 
ها ۱ 
۳ ۰ ی 
ٍ 
3 
4 
4 

اک 

وی تسوت «سسحم: 1 
۱ 
۳ روتکو ۳۳ ۳ تسس س‌ ۹ 
1 1 1 یم ۳7 تسب لو خرن ره کزان کین 2 
ً نت ماو راب 


دق یرنه سکلت مه یک 
م2 پر 0 ار من 
رز رم حلص سشه یرورض ول 

کر زمتض معا 


تک 

‌ 
۹ 


عم اس ۷4 اسب اسان ان 
2 0 


اما 


۱ 0 


ظ ومزینا ری برس و متشه مس ما 


تن 2 : ۱7 
7 ه | 


| ره رز رت در رتسم ا ابا شا ی زرنکست را | 

ور 


4 4 


رز 


۵ 


| ام 


و زره :+۱ 


7 


4 


ر 


نکش 


مرس و وا سم سکن موس ما شوت 7 


نا 


ره 

سر منم رب و 


شتر 
۳ تا 


2 0 « مان شور سل شم 


9 
۳ 


مس و 


4 


1 2 فش هزین نکر 0 


زر زد + ۰ ۱ ۳ 0 
دی م7 ی من در مرا رسد 
۱ تس 2 ۰ , ِ ۱ 1 ۱ 0 
9 7 دس ی 9 0 " 
 #‏ ۱ 9 سا / 
7 و مر موم ام و تسش هن گر 2 
0 ی 1 ۳ 


هنت را رصم مان مسا ۳۳7 
رم ک و / 

مش کرت نم ون 4 ماه ار || 
7 1 
مب و ۱ 


ندمت رد #ا کظ و وس رس لتاق نک 
مد و تیم 


۵ ۰ رش ۳ 
سنا رت ام 9 


7 


مر 


1 


۵ + 


۱ 

ماو مر رک ده 2 ۰ 
و أ ی رم 
رد تن زمر ۱ 
9 ۱ ای سا م اینی اضصمل ۱ص وخ سا و سا ی 
ا /۳ 4 *۵# 
۱ ام رود یی و 8 
: ۳ 0 ۳ 
۱9 کر یشاک ۳ و تسم وس 
اه ۳ 
1 ح 2 راب را خو دسا ریزو و 
0 کر مسآ نت 
۱ ۱ ا +نزرا ام قتادن) ن تم اسرکت ده ی رک راز 1 
۱ هت 9 هنت ره ور ۲ 
۰ ۱ 0 هرد گر ورن | ار 9 ۱۱ 
و 
| ده و 
۳ 1 " ۲ 1 
ی )۱ ۷ مر زمر توت رکشت مان شون رن ۲ 
۱ : 1 1 ات ار 6ات فد رد0 ون فوم ری ۱ 1 
3 ون 1 یز رک ( 
۱ ح 0 
۱ ام و يت هن سک رای کم !۱۱ 
اس مج ۲ 
۱ ۷ 
رز موق رشان اب رز مرو و ۱ 
که وش ديامن متا نکگ ۵ 0 ۱ 
0 ۱ ۳ کر يم ال رسد سّ مود ح 
۱ ی و 

ها 2310 0 و 70 یم ی , یا ای ۳ 
4 


ق د رن 0 
| ۳39 و 


[ ۱ ۸ 
۲ 


1 تب ار وس ی کرو رتش |[ 


1 ۱ ۱ أ مر مش کت مرو[ 
مش مه او 


تشر 2 
مت ان سس رل 
اي کر ۳ ! 
۳ ین ت_ 
ی ,لد لس "اب 

۵ منز 7 
امس منم انس سا 4 1 
۳ یل تن سره ن اب | | 
0 1 انشا ن م ای مک 1 
رسد بت کی هکرس رتم نم ۱ 
تس ريد میت 


ماک مدمه وال ور ۳ ۳7 


۵ 

22 
مدا ماگ ! مس لچب وب 

ام 

و ای« رز اه مک رن مسب س 


و ۵4 , 


م7 م ۰« 
لس ان ها زره 1 


۸ ۰ 

ی سیم اک : 
مور ی ۱ ۳ ند ۳ 
ی ۱ 
او را بارش ام 9 


مر مس 7 ۰ 
4 و 
0 ۳ زب 1۵ ی عه . ی 
نج ۳9 
سب 


ی : ۱ ۱ 

۱ رد کی ۱ ف ۷ 1 ح 1 
۱ ۹ » ی ۰ 7 1 ت ت 0 ۱ 
- ۳ ۱ 

: ره اما ریات و رکب در م۳ 

۰ ۱ 0 9 3 

۲ ۳ ی ۰ ِ ۳ ن 9 1 7 

دك 1 2 ده مس رون 2 کا ر ) بو و / ی ۰ ۱ ۲ 

5 7 ی ی و 7 ا) ۱ 
لت رم ۳ 1 

۱ ِ 
9 
و ز 7 
ات هر 

3 3 9 0 ۳ یلم یک و 7 ۹ ۱ 
ص نی ۱ 2 اٌ ی 4 ی سول 2 2 
۳ 
وت ۳ 
تمه ویس شش مرک سحیم و روما مرس ۳ 
۱ ً ۲ 3 
ِ مومي‌کار منم ميت کشتازم دنل ۳ ۱ 

او امس بدا مک مش مک وش سا سر دمک | 
تم سرت تست سل مت ره 
مق شید رش سرز کاصي رورت اس ی 


موم در کت نک ما 

9 


میور ۶" اصا/ 
هه 3 ۳ 


ات ۱ شم وت اور اسیه ب رک اش نی ان 


مس 0 مس مرن اع بر وان وت ماس 
۱ بح و زد ۱۱ 
میتی 
ی وتا ی ام یی یوب نس رن 


7 2 955 
تحت بت بات و و وت )و 
1 9 ۱ 
‌ : ی 
۳ 3 


۷ اوقل )منت بر 1 نسگ بت ۱ 
۳ مر ات وی س ۳ ۲ 


ال 
از 
۰332 ۳2۳ وه وچ 
2 2 ف 1 ری دق 
7 ی ۳ 9۹ ‌ 
ه ی ی 1 2 5 ۰ 
2 2 و۳ ب ‏ 9 


/ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ ش 


مورا ۱۸ ۳ ۷ رسد رم 


1 را ین کارا راب 


را ار میتی رم و 


۰ : " ون ن 4 
| او رک ۰ ۳ 7ص 


۱ 
زا بسن ام اسب | 


| رد مت یرب ( نس مس ص وروت 


2 


4 


13 زک انا و اسه 1 بك 


/ 0 
۳ 
1 


شم ریت مدا درا سوم رز فان موم رک 


یل یط مش 


0 
مما 1 ۱ 4 
9 رد رن 0 

7 3 


۱ مر و و رتم را 


ار مس یت 1 
رت 


‌ِ# 4 


کت 

ّ 


7 ید من ۷۳ 


۹ 


4 
ب 4 


سم 


د»_ ین 
عون اش نس کر ۱ ره 

۰4 و 3 ۵ ۳ ۱ 0 
۲ "نی ار ۷ ام مس مر من ؛ مط ترا 1 7 و ررض 
ی 4 ۳ ۰ ‌ ۱ 

۳ 


. 3۳۳ 


ی | رن داب سر ردو 

سس همست سس ند میب سس سس تحت ت۳7 ۳7 

هخا سوت زمیج وب 2 


مس 2006 2 


مطقطت اتب هد تست باتک ماد مدید مات شش > 
* ی مص ی مد یک یی دا 


ماس مجملر راو و ی مج سس موسر سا سس ام سود و ره مر ام 

رویز سح نی مره كت ۳ سس و تور سر جمسا روتسد رم م سنوی سوه میب خی ومع مهر سا اجه زد ها .با سس عم جح جر ز حس چم 1۱۳ متا نع بر 


سچ 7 ۳ ۳ و منت میت توا اه تخل #۷ / ۳ ی ۲ ۱ ۱ : ِ 7 / 
و 7[ اک و 
۱ نت : بر ۹ مر ام : #ِ 1 ۳ 1 
یاک رز م مرها ۱۱۹ 


4 


9 


کت ی 
7 شم شا رن وان 


0۰ ۱ 


را 


# 


تا سا ن سار 


۰ ۳1 7 ِ ۸ ۰ 


۸ و کر ۳ 


سم سم 3 
سس نت یسمل موس ۳ مومت 


۰۰" "۷ 


رم بر رن 
۳ بر و9 درم ان ون مر رد زو لو 2 ن رک 


ان هت ای 1 
۳ ِ"# ۳۳۷ د 4 ۳ 


7 7 


۱ ۱ ار ميد و سیم هی 
۰ 5 ۲ ۸ 4 ات 
7 س 3 ی ص ۷ ۳ : 
مت ِ 2 ۳ ۰ ٍ 
۶ ۷ 9 1 : ۱ , 0 
۱ [ ۰ 1 7 گ ۲ ار 
و ۴۳ له ۳ و رد 3 ۰ دنو و 4 درک 3 توت ی یسب 
و + 2 اد ۱ 3ب »۷ ‌ ری ۳ ۳ 


0 هو 


رد اه 
1 
و 
( 9 ۳1 
۱ ۷ : زد 
ی | 


4 » ۳ 
1 
ات 2 کل مرش[ 
1 دعب رو ۰ 


ٌ فِ کت ره یمن اور 
0 ار رت اسر امرس بش۳ 
۱ شب مب یت و کرت | 
۲ ريدم موس مرو له 

از وو تس بت و و رش ص او م رتم ۳ ده زرم 


فش ك 3 ۰ م 


ح بسانت دیا .۷ ی ور ماس 


اس تشر ۹ کی تن و وت بل 

۳۳۳ ۳ 2 7 


۱ مهافت( رت 1 ل معا ی 7 


۳ 


د رش[ زا مار ۳1 


فک 

‌‌ 

ای ً ۳ ً 1 
م دا 2 > در ی 0 


‌# 4# 


۰ 


م هه 
سم سم تیک مت وش دیب 0 1 


۳7 ب 

و * 


۱ مر و ی ری ۱ 
ان رن یت و مت سوه || 
0 ین دک اس یتست رم یل 1 


| 


و ۰ ۰ 

و 9 


۰ 0 


۳ رذن بت و ۱ 


0 ۷ 

۳ 


7 رن ول مر 1 

7 من ۱ 


با ۳ ۳ سس 


ی میسنت و نی | 


۰ 

1 


1 ۱ 

دم اس من سار یگ ]| 

۱۳۳ 


0 


جح 


مت ب# 9 بت ال 7 نا 8 
1 1 
8 
ِ 
۱ ۳۸ ۸ 1 ۳ ۰ 
9 ۳ , ۳9 
8 _- موی شخ 


.و 
۱ یا سا سل سم 0 نگ | 
ره ار ۶ 0 سرد 
3 ۳ ۱ امد و وروت مس نو و دس را ۳ 

۱ 7 کدياز ‏ طا نف یش بت نک مر « یاو ۵ 

ص‌ 

ی ی وف 


۳ کر ص14 2 ِ ۰ 


۸ 
مق تا کاتسا سا کم نت مه هت وم میحرت ات سض یج ِ 

‌ 


ی ی 9 سج 
۱ 
۱ 
#‌_ ۱ > ۰ س 3 پا 2 
ِ ۱ ان و ره اس دی * ۱ 1 | : : 0 
ِ ۱ ۱ انم باتش ۹ کن ‏ ره رن 
1 0 نابات تور ل‌ 894 ۳ ميس ال را او 1 2 
1 ۱ ۱ 
۱ 


ی " 1 0 _ 3 1 وت | 

۰ 


1 
, 4 ۳ 
7 مه نشب ۲ 
۱ 
وه 


۱ ۱ ۷ 
3 ۱ یز مت 
۱ ین ۳ ب‌ 1 ۱ 


5 وم رورم 0 


/ ۶ 0 و سوه و در ۳ 


ی 
۳ مس ۱ 72 وم 7 مر ۱ 


ّ دار وم ۱ 9 و 
3 

و و 


س ۳ 5 سید ِ 2 سس سدح 

1 رت ۱ 
۱ سک سک صا رمما ص و 

1 ۲ 1 ۳ 9۳ ۳۳5 ۳ ی ی 3 ِ تع< 

۱ / ی 3 ۱000 هزوح ۲ سپ 
۱[ 5 
0 وس دک زه لت اس ۳ > سنا || 
و ت امد رم يو رتست ور 1 
ام رون زر دم دنر ی رد 


۰ 


وم نب سا منم وگن ور مس ان نا شا 


هو ۸ ۰ هه 


مه بیج هنت سوه کید دا ۳ 
دسا ذرین) دز اض نان | یش دک ند 0 
ي رک ند نکر رن ور و | 


4 و اه 


ترصن مدا تن ونم پر رد رم و 


[ ۱ ‌ 


| کرو مر ول 7 مرن رای سای ام 
۱ 7 و ی اسان یر 9( 


2۳222 ت22 ۹ ۳ ترا رد ۳۳۳۳ ۳5و۳0 کت 
‌‌ 
مج 
3 

0 و 


مرو مري‌تلو |« 7 

۵ * هم 


۱ رتیت وس تفن نو ۱ 
ینماان امک هک زمره اس م۱ ۱ 
1 مق وی ارو مو لاو وت اه اه َ 


9 ۱ سل ی -‌ت ۱ 
۱ 0 و شرت من ب 
2 ۹ 2۳ ۳ هه 9 ار رت 12۳9۳ 
۱ 1 # او 
۳ 5 2 2 2 27 5 کرک و و سر ری و7۳2 
1 ۰ 7 ب ِ ۰ حص یه هت سس تست سس تست تست تسه و ی 
1 2 7 ؟ 1 ی ۰ 
۰ 2 > ۳ ۳ 
۱ ر 3 
: 7 ۳ 3 ِ 4 ط 
ً ِ " ب 
7 ۸ ات 3 ۹ 1 ۳ ۱ 1 / ۹ 
ن ِ ۰ ۱ 7 ۳ ‌- 7 
تم ۳ 3 رن 3 5 
2 0 ۲ ۱ 
ش ۵ » ۰ ۹ 9 3 :۱ ۳ 
+ ۰ ‌ 9 0 ۰ ۰ 
و ۰ و ۹ ۳ 1 
ات + ۱ 1 1 ۰ ‌ 0 2 
۲ ۱ 8 5 3 ‌ ِ 14 ۴ , 
1 و( ۳ ی و : 1 ۳ ۳ ِ 
1 ۹ ۱ 0 ۰ 1 کر 8 1 1 
۱ 3 ۱ هم ون 2 ی ۱ و ۰ 
1 3 ۳ 1 1 تب ۰ 2 ۳ و ۱ 
: 5 ۱ ِ ۱ 
1 / و تن 1 
1 ۳ 2 : : : کی و 4 ۳ 1 
1 2 3 ی . ۲ ۱ : مج : ‌ ٩‏ ۰ ۳ : 
۱ 3 1 3 : ۳ 2 ِ 3 3 و ۰ ۳ ‌- ی » 
پ ۲ ۲ ۶ ب 1 9 7 3 وه ۳ ۰ # به زر 
۶ ِ ت ۳ 3 با گ ی 2 3 
(جا ِ ی 5 : : ان ی ۲ و تشتقی .- 1 ۱ 
ند 5 ۰ : ی 4 2 ۲ ی ِ یت ۱ 
3 1 1 بر ِ وس 3 ۰ چم ,۰ ِ ی 5 سل : ۶ 
۲ 0 3 / 0 1 و 1 ۱ و ت۱۳ 2 1 بت ‌ 
1 ك ۳ 3 ۰ 1 کج : در ی 7 تا تا اند 37 3 3 ۳ 
رس سس تمد جصوصتی 0 تسس مس هیصوت مهف ات نیت ات تخت شا ی س یس ی ی ۳ او دس ات یم ات 
> د تست 2 ی مسج منت جحته. سود سس دس رت هچ ماس سس امسر خر سم وک اس هس لبم مه و هچب و 27۳۳۹۳ 


۳ رنه ما ی و ِ توص 
13 

3 دی م کم 


4 


ی 
سل م۱۱ راو رت شم 1 


0 2 ۱ 


: «+ 


بسف تن شام شم تص ع 7 


<2صح ط 9 مت 
ی سح سس سوت مه ۳ ِ د جست پس .حبس ان دس سس 
۵ اس و ۱۳۳۳۹ کل 7 سح حیسسسسوحسسه مد س :2۳2 تخر زره 1 ً 


۱ اس .مرن ین شیر 2 ۱ 
۱ مینست ورام + مس مس سکن مش ,مرت ۱ 


1 


2 
1 من سید لهس نومه ر دار ی سل ۱ مس ر مرت 


۵4 0 وم 


۱ م7 ۱ ۱ 
اس ی رم ونان مه 7 م ۲ 
نکش ددع یساس رس خر و۱ ۳۱ 


۵ 
موم 


| سول دای رس و او ان مره مر مش دوش فش رواب 


۰ وه 


رد شت رت رد و 


۱ امس ‌ مسرت او بر ن‌اا ام تک 


7 


۳ ید مت ی سل دنم ۵ لو و سمل 
0 ی ۳ ور 


اه سوم سره رف رو ار وب 97 او و را زان 


وا را رم کی ی ی 2 0 
کب تم ول ی 
۳ ن مرن راوشس بش 7 
۱ 2 د موس ی ان مب که شرت ی 

یو ۸ رن شک کشت 
۱ رس میت دش منم انا 
کت سورب :بو ۳۳ 


و 


ع 

3 


۱ نم سل صالهر ان مان لو وم سح نیکست سل سیم 


۵ ۸ 
۵ ِ 


| تسیز تست ری و مس له 


ی را 


۱ رت نت ی ا 


که 


5 ۳ ۳۳ ام وفرا رک 0 
۱ ح ۳ و زت ان ۱ 
| نت اند رم و مرو وتو میتی دق ن شزير 


۲ 8 


۱ ۱ 7 ۸۵ تم را رس مکی هس | 

۱ 1 ۱ 


ی ن کف دز کر من اه 
۳ ۱۱ رشان ود 1 وس کم سا رم 


نناک : ۱ 7 ار بک بل سید ۱ 


رتش يکي دس رت 7 


۲ سضن رن اماشک و یک ی 


4 ‌» و كً 


ک ات ال رن رشن مت دید وکا 


۱ ِ 1 بو ره 5 ۱ 


40 + 


۱ ۱ سِ ابا فا ملد ار ان بسن ی ۰ 

کرو مان ن بر شآ ميا 0 ٍ 


4و 3 


./ 


0 اسان: رک فد و کت ام ی من وم رشنت! 0 


۵ ۰ 
1 
هرا لن زک دک من منت ی 0 ۸ 


» ۷ ۲ 


1 مت تک #ت ض ت 

رای و اي ۳39 ) 


۱ 


0 
مً ۳ 


ام ژر ام | ۱ 


یت اک نا رو زوم ۲ کی 


ی اس 1 بش روز ۱ 


۱ 0 رتاو و ارا هک اس و مرا اه 1 دیرب 
۱ مهو | ی ۱ 
رز بویت #7 مایت میات ان ۳ 
۱ 4 م» مسب اس تایه مرس ام ح 1 
أُأ یسرد دزن ۲۱ 
۱ ۱ ی و ور وه ْ ات ی و ِ و أ‌ 
0 هل ین کم اي مد ۱ 
ح ۱ ان سم مر ابر کت وید ی کر دس 
ح ار سک ان ش و موی کم دننک یا 9 
.۱ کر مره داوج مد" شام ۳[ 
1 0 ۱ ک يس لا ی ا ی وا ۱ 
1 یرطب برو ویب و 
1 : ۱ ۳ دی اي سم سس از 
۱ ۱ درم ون 9 
11 / مرواب تس عبات و 9 
۱ ۱ ۳ 1 دای متام سم و نب سل ام ۱ 
۱ ه ِ 


1 ی ی رت دوکر ن تمره رستصت «هر مان بل 


8 


انار تقد ما ن یشان مزر ماه ور رن | ۲ ۱ رو زاتمم رال 6 تن | 
3 / ۳ ی ح ام و گرا ساسا مرسریایعن ۱ 


3 : 90 


ی 

س 4 کر 
| ریصن ار رورت کج زیخ ز کمن رش 

352 


سب کِ هه 


(7 


۳ ۳ 


0 در یک زارد دای لا 2 


۱ 0 و مارا ان ات زر و 
1 و ما سم 


۳ 4 ۰" 


مه ام مسا و 


/ و رطرای آي ی ۱ ۳ 


کم 


8 
۳ ۰ نا 

۲ رن رترب 


تاد شرفت و وس رب 


4» 


1 مر مور وم رم مرن رک رز ارزو سل 
سر مد و رت دا رک رم شم 


ین ن‌صرم لکد سم طبر 2 ی 


ِ سك 


ی 


۲ دی الا شیم و لو ی مر تا يب رک زاس 


ی اماسته ب میس ار سحصیی وا دزم 


ی 


4 ما ور وت ۸ 0۳3 مک 


| مدرب ن »ای کت کلم ول را 
0 امن کت 1 مدش دا کت 
ی روت )ی یت و ره 
۱ | ۷۸ مسرت ن مرا رن مور 2و 

۱ بوصم 1 ۷ و وال 

کی و مسرت کت وی را ۱ 


یر 


1 2 ان : ۳ دنم ات ین و ورا لا 


1 


رای پر 


من 0 
3 و ۳ رای | سای 


سس سب 


ست 
1 

سس سس سس سس یس 
7 مه 


۱2۳۳ ۹ 

مش دما سک[ 

۱ 


۳۳ 

۳ ۱۵۳۱0۱۳۹ ٩ 
فد‎ 
2 ۳5 

/ 
ان ۱ |77 ۱ ی مینست 1۳ 

1 ۱ ت سك خلم زر مرت دنت شش || 

و ِ رو ام مد اس لیم سم ل 

ا 4 ی ام سرا مرو 

۱ َ شم کر ۱۳ 1 یت 6 سا ی ۱ 1 
۱ 3 ۱ و :۱ کر ره بو ۱ 
۱ ۳ 1 سکف ۱ 
۱ سکم رح وه و 7 ری | 
اامدی ستسيوشت در بت 1 ۱ 
۱ 3 : رک کم شترا یت 7 وس ۳ 
.. أأ تفرتمم زگره طر ر عارسیتصسبین,۱۷ 
۱ ۱ سا ان رده ی دوز ان توس ۱۸ ان سور 
أوسسم بیترت | 
ا وت وشن زرس« ید سه وس ینب مرا ی ۱1۰۰/۸۱ 
۱ ۱ ۱ رص__ ۱ انس ۳ که و | 


ی "۳ 2 رز موس 


0 


۱ ۱ 1 ۳ َ 
ی ۱ ۱ 


ا " نکن 
۱ ۱ سا وزه زو رو 
1 تال مس نا کرو ربراف ۱ 


84 
0 3 ۱ 5 ۱ 
ی ۳ ِِ دمن _- 0 3 
اس کت ی زین ام ۳ 

کت 


1 زاس نیب و ریاس باس ان 
0 |" ام در نش تست ود 
زاتمم سل رال وت ۱ ۱ 
9 ۱ ۱ سم دک شیب 
ِ" ۰ 9 أ ار وه امش ک ذوعت ی مت نو وم 

7 
۱ ح سبح سس سس سس سسسسسسجج بت سس 
۳ ۳ ی ی 5 دوع دهع ها عم 3 ت 
۱ ۱ مس سبی سس م میس یت سب سس تپ سس 3 ک مب سوبس .یرو برس 
را 1 
ِ‌ ۱ 
۱ 
۳ 
1 ۱ 
اک 

۱ کر ای مت ره وه ان ان هم 
الزامضتن لو و ام ۳ مار ام بسن ی 


۳ 

یوس هه سوبس .سب 
مم 
[ت ۶ مه تن ۷ نک 


سم ری 


1 
# / ۳11 

۱ مر 9 ی ۱ 


1 اسان ما منوا سر ٩‏ | 2 فا 
۱ ری رم سشه نم 

1۳۳ ۰ 7231 1 
ثِِ_ 
‌ ۱ 3 س نات 9 
۱ ای و ي > لفت ن مط نسم سل بیط + بر ور رگا ۱ ۲ 
| ی سوسی او مارا ورس ناسانرزو وی زو رازه 1 ۰ 
9 ۷ و 


اس شا 1 اه من هت کوب «احست دم منز از بر 
تم ار وگ ط ننطفیتیت || 
0 راید + نض»ری طتل روک رکشت | 
0 مت | 


ی ۰ 
دا سشه کرک رن فان دونصست شوه | 


د فا امس سم » 0 
مامت ی مر شری سره گت اور نییان 


#۷ 


۱ 


4 ی ت‌ 
موی ا زد | 


7 و روا وق امرگ * م9 بسن 


وش تسه یم 


سس رت که مه 
کتک ان مومس رشن ی ممشتت رن | 
ش کر دم مدا نکر سا نارکا 


۱ 
۱ 
1 


ی مر 9 متام # ره 


| امک وه مش اه کوش مز و زر را رک 
7 : ۲ بت 1 ی 
۳ از مرن 


مه ۵ 
بت سس سپس 
سس سس سای ربج زد 


۳ 
سح سح "اد - تسس سب سس جح سح سس 3 


تنس ۷ با زرمَشت 1 
۳ 7 نشف بذک ی | ۱ 


دمک ی دساف متا و 
انمض من کرو مينک ۱ ۰ ۱ 2 و رسد ارق رای ای رو یی و 

۱ 0 مرن موزل رت 
0 ۱ ار بل سم : شارنزم / و مور رس رات | 
. اه نگ مرا ین + تک مهد ماش ۱ 
۱ رن ات بر ری 
۱ ص نو ر انش رات ره رت لت 1۹ #0 اون و 
۱ 

2 -# : 
۳ : 5 5 
۳ 

2 
102 
هی 0 م۱۲۳۳ ۳ ۳ 2 


| 


۰ 9 


رن زد تشرد 0 
۱ رد طاشن ایروست ت۱۱ 


٩‏ ه »و 


سم 

مت | 


00 


شتس سس ۳ ان ۱ 

۳ ٩ 
2 1 ۱ 

۱ ۱ 1 
۳ ِ 0 


2 اف | ر ام ب 


فا 


۱ من هب و مر ٩‏ ۸ دصکی یش ۲ 


من دنم اسب زر ان رم رما ن 


9 ون ۱ سبط 


4 هه 


و 4و 


ی و او جو وزر سارت بو 


کش 

نز ی 1 
طل مق هاقت مت ری ان کزان | ۱ 


کر مس رن 


7 هم ۱ ۱ ۱ 
يا ی و وان اور مو اس وم ُ 1 


نوش فان ار گرا مب سس سا مزي بر تابر او ۱ وم ۸2۱ وه ۱ 


سار نت ترا 4 مامشز | ۱ ِ بر ۰ ۲ 
اس و۳ س 2 
1 نی ۷ وق نیز رت مت دک ور سب || 


1 سیف لته مش مسر س س منموقشت را 
0 ۳ شم مت وت / رال زامن 


ٍْ و 8 ی من 7 


»تب و رک هزور 9 مه تن 


۱ 4 وصا ما رل لوف ال امن موادم ما زار جرا وراق 
۰ " | 
۱ میا وم و دی سيم مد دا ی اسف نها گنه 


۱ 6 رک مر ۱ ۱ ۲ 
دشن مایت 0 وب اف | ی 11 


۱ اش مر ۱9:7 ً دسر م ۸ زد | 7 


مر دض ی مور سس ورد 


" 
ِ ۷ 


۱۱۶۶۷۱ ! 
با اد 
۱ 
۵ ۱ 
۱ 
1 

رای کر نم ۱ ای 4 7 


9 3 ‌م 2 و ۱ 9 ۳ 
ی اد ی در ری و ۱ 


4 ۳۳ 1 ۱ 4 
۷ ۱ 
»| لیر | 
۱ ۱ 1 ۰4 4 #‌ 


ار 
اِ 
ا 


۴ 1 
ره بسح دای 2 ۱ 


0 


یک و 8 2 متس 


تم و رم ری وتو 7 من ار رن 


‌# 

4 0 


کر و با و رورم یه /۷ | 0 


* مهم 4+ ۰ # 
#/ ۱ 


# ۷! 


4 ۳ 
ِ ی 
5 2 ۳ 5 


۳ 


تس 
4 1 


ی مسالرض ارت اراس ۰ نسم 7 


من رل خر مرن بان روا درس ۶ وین ۱ 
ی »۶ ۳ : 1 


یسح 


ی 


سس سس و 


ی 
هه متسیس 
ِ ۰ # 7 ۳ 
۱ ات ۱ وس رنه مس انان بت بت ست |[ 


۱ ۳ ادن 2 مان ی باتش ۷ را 

ارم 
س ۳ ۲ 


"0 ۸ 


0 مِ 


۵ 
و 
هط 


ری 


مات ی 1 0 
ی م کت مفت مت رت ان بت 
۱ / و کر رو ی م دول 0 1 0 

شرب موی 4 لته کت نت 
| سوي نم ی تال موس وضا نس ونیا 1 
تن رن مات و ماب | ۹ 10 ۰ <"َ 


4 


«#9 

‌ 4 ۷ ۸ 
و ی ی 


سرت رل ریصب ده 


0 
ف م س هل در ص 


سا رن در رت 


مایمن ۳-۳ 2 


ِ‌ 

ایشا نادند رم مشش را را سفق سیم و دم 
سر وا یش یکفت را 6 دمک 
مت وم اور ود 2 


۰ , 
# ام ۰ 

ن 7۷ و 


۴ 1 


تجح 27۳ وود کاخ 0 ۲ 537۳۳ 


تون مره مسا رن 

ا ۱ مرو یش شم وا ۳ 
1 سر ارم شود ریم ی ۳ 
ای سیم ٍ ای +طت منک کت اه مس | 

1 


ی ی ری مامت ۱۸ تما | 


رس یت رت را ما مس 


۳ 
۱ 
ض 
۱ 3 : 
7 پآ 0 و 


4 + و 


77 ون اما مشش س هکت سره لش کر من / ۱ 
ار م۱۳ ریا مه ی رس لاسام دهم | ۱ 


۱ 
‌ 


0 ی 
دش هی 7 من لصوم ۸ سدف مر رک و ۱ 


۱ ود جر موی دک دم سرت | ۱ 


0 
7 


4 


يت میتفر مرت 


۳ رکفت اس رون درگ 
بو و۱72 رک ی ی ۳ ح 


مس ال ارت رکه مس ۰ ۳ 


و 1 مر ‌, ساسا رین ۱۳۱۶ 


۳ رد ۳ ۱ 
رت هن تیال ار ۳ 
سای" یم« 


۳ 
و ود رز یس 

ی 1 


4و 

بر 
۱ سم هرا دم مه مر مد 


۳ زرا ۲ لت رن ین دص ۷ ما 


#/ 4 4 


ز «م سم و رم ۱ لسن تور ۱ 


من یکت مرسان او 0 نم 


بح 


از مذوض سینت 


رد سمل نت مت مت( و رل ۷ 

1۳ تت 
1 3 : ۵ 
۱ 
7 
3 
۳9 ۳ 
۱ ح‌ ی 
ات ۱ 1 
ب 

0 1 0 مورنا ری ارا | ۱ 
مر کشت مرن | 
۱ انا ۱۶ ۶ مس زر دز تس افش زا ۱ 
۱ لور رورم دم ان کزان تست دی رای مس | 
1 روت کنر 1 ۱۳ 
۱ ی و ی 
ِ سب کت مب 
۱ 4 مک ل رک نی کي لا سب 
2 ۱ نک مر مره موس و ز | 2 رخ 
ِ ۱ 1 1 ۹7 بط ود میت سرد و رک ۱ 
۱ ۹ ینک ره 9 ۱ 
1 4 یگ کش ان ال ی 7 ۱ ۱ 
سر رد هش 


تیه و و مرا الوم مدا سل 1 


4 


و لک لش مش رش 
شش زا ۱ 
۱ ام هم 2" ون /:انسشه و کل 0 
راداوه اود رون «قار یرام هل ابش ن گر هدرا ند ] 
|| وووآ موس ۳ امش ری رل |[ 0 
۱ س ای رما هب ون مش نبا ۳ 9 ا 
‌‌ 
سس سح مسب رصح ی نم 
من 
۳ 
وج 5 

یس هه تسس تست 

تیه 


جرد و تکار مس 4 بج ۳ جممسحد: 


# 
1 
سر سا زو 
خی وی و۲۹ وی شوه ۵۰7 


تست همست تسج یدج 
۳ 


سود هی ت ما هو رو مج کد بش 
۲ ی 
‌ ما 1 
« ِ 
ِِ 
37 ۳ 9 
3 1 
و ِ ۳ 
۹ ۳ 
1 اد و که ما ی یر 
17 

رح تسد میم رم تسس 


مت 

۴ 
اس تزا 


# 


۳ 9 


اا انز مه بت را 


۱ 7۳۳ رک ی وت کت ۱ 
رف و نز ار نکر 7 ۱ 


3 س 
همه ماع سل تس س 

سب یگ 
ركٍِ" ره 
| مرخ ره ده 

, 
/ ۳ 


مس و ار 9 هک منم من راز با 


2 
٩ نز‎ | ۶ 

۳ 2 ات 
۳ سیون وان ری دس نم ۱ 
ان و رک یز رم بر سا مه ۱ 
| مد رت زر دی مت مک 


کت کر 
۱ ی رل هاي نی 1 رش رت || 
شیر 

یساسا کشت زا 


۱ نک انم ۱ 1 
س بو مه ند ال" رتور ۰ - ۸ 
مش کر ره ۱ و : ِ هرسرس در وی و ۱ 
۱7 ۵( ال 
اجک رک 
مارت کرک یب من يم وتو مس ن ر بست (. 
ی کی بر دمم ور و۸ 
ا مک رز نم سم ان م ی ۳ ٍ : 


ات شین وا فش هک مت هط ۰ 


| ود ن ان نج ثَِ ِ ح 
0 
ح 

تفِ 
جر . 


۰ 3 ۱ ۳ سس دی نف مه ام 22 »2 2 ما ت وم 
یب اس سس مس مس سس اطع ری سس ی یعیمس رس ماس همست سابع یج مد ح سم تساک اس تس سس 


عمجت اب م۳2 


۳ 


سا هنشتع 


۲ ۰ 


0 0 برچ 0 اک نس مس بر ر ور ره رت 0 


سم 
7 در ۱۳ تیال 
ماس هگنل تور 92 


‌ ۰ مو 0۱ 

و ۰ 1 


۱ ۱ دی سین لام 2 کرد من ريز 
ِ 0 سا ناور سب مس سمش را ان سرت 0+ کسیر ال ور او بر 


0 1 ی # نکر 


۱ ۰+ ۵0 


۱ ۱ مس يم رتم رک نکر ورن | ۱ 


4 


|| سشن مشیم ری یز 9 


بت 
تست 
ش نت اد 
۰ 


| 2 ن/سي رو یام تس من سک اه ار ما 
۱ ور وی در روز اور فک نک 


۵4 4 


ار ی ی م۳ 


/ 


تست 


۰ + ۲ 


ی نم بوکرس نا زر مامتا را را ۱ 


0 شنت | 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

۱ 
۱ 
ْ ْ 2۰ 
| 

۱ 


کر تما 9 م0 
7 | 0 


رز اي نا از را تس و ۱ 


۳ 

۱ 
۳ رم رش راز شب رت ۱ 
7 شرت شم رت فده سم دم مه ۳ ۱ 
0 ار رس سس با و4 ور راون 1 شرفت نمشت رت ۱ 
1 کت نی | ی یج ۱ ۳[ 
۲ 
۲ 
۲"« 
۱ 
۱ 
[ 
۱ 4 »هم 


۳00 
|| لعو ان انم از 0 | 
| شرت نوت ۳ 
ات نس فت وک شک | 
أت وی کر ری 
"۳ مت رت مرول برش ور ح 
سین تم و ی تفن و نمت ال | 


کار در 


کرمگ رت تنم | 
اً / ٩‏ ۱ ِ ۱ 
و ور ام اررر 7 18 

0 ت 

و ۷ 


۰ ۰ ۱ 
ء 1 
۳ مرکا او ین نوا هتم موس 


6, 


۱1 موس یشم کرد 
1 4 
۱ مر ور 7۸ مت تم ولاز 

1 


‌# ً 


سلکا ی شس, ص گرد تن ان سره 


ون 


۱ ماگ وان ره یه رم یم پم وس 

۰0 
۰ 


تشگ هي دوز ۱ 
درس 


ینارون اما راون رز دی لوو و اور رن وک 2 0 
مرن شون اه نتم مسب ی 


یت مشق سل سم نت و ] 

9۹9۹9۹ 0 
نت 1 


1 2 شم ۳ ۳9 رن 27 ۱ 1 

رزیت کت شون | ۱ ۱ 

تشم رن گنفت از وت ۱ 

/ من رات ی 6 و و2 9 ۱ 

1 دم وم ال ی 

1 و ون یک سل دک پیش و ت »زر ریش ۱ 

سای ان ماک مور 1 اقوای روا برع | ۱ 
۲ و ۸/8 ۳9 ات 1 ۱ 

ّ 0 سس » نامک ای سم ,اسب ما ‌ ۱ 
ِ و سکیا ات 9 
ای ٍ نم ۱ ً# ۰ ۳ 9 
: [ رسمه و ی من و و بر ,رسیص 
را ارو مر سيير ص رو تفر 
4 


1 ‌ 


۱ 
1۱ لیا ح ان سرا مرن یس تم 
1 
۱ ۱ 

3 4و 


ون يط و رز ید 

1 
۱ 1 

۱ ۶ 
۱ 

۸٩4 

۱ رس ام نس تکار دی بصض 92 کون سس 
۱ یه ی ریش وه 


۲ جاور ول تن سای تکام مر ) 
| از م سای ی م موم بت | 

4 


۱ ی و و یذ دمم که 
تاودا ۱ 

۱ یم ۱ 1 
۱ ۹2 7۹ یش ۳ 2 نم ح 1 


55۳ 
بیج 

1 رس 0 دما ار ون را 
1 

) 

۱ 
: 
1 
1 


۱ لس وحن ۶ اه نس موز وت و سس 

هکت و ۱ 1 


تن یه تا( رد ره اس دبمار هوشر مش 3 

7 ۱۱ 
مش مس ده سر تایه سا 
۱ و اون تب ه بتکم ۱ 


تس مت بو مش ی ۱ 
۱ سا 


مخت ار و نارض نش ره فا ۱ 


سک رن کی رک دک ۳ 0 
أ ره تس | 


نو یی ری ال کت مساو را 
1 
۱۳ 

لمح مس 
اه جح 

مسر بوه سس زگرد ام ي ۶ و اب او و سس 


۱ فش رد لک اسر کر ۰ 


رک مور ب 


۵ مه 


هس وکا سم ا 


۰ 

اسر الم له 6 


ی ی رسمه + سیچ کر موب ۱ 


وا 
اف بت دنا 7 کول کشک نا تا 
۳ ی 
۳ مور رود اد 


1 ۱ 7 و ری کي و ین ۱ ۳ 7 ال ک ٍ ترش ۱ 


, ِ 
۳. 
۱ 
4 ّ 
1 1 4 ر 
وا مره اب 
۳ و 
1۷ 


0 شا 
4 0 
4 

0 سب مرو وم 2 سکم 
۱ 


۰ وه 


ا و ین سم کو و را سل 

۰ ۸ 


لو و نی من" 

‌ ۰ 4 و 


۱ 
| 4سن دالرست و ور یر 
مک مص و ار نت ره و 


ونر متسیس دس سر 1 و 

۱ ی 


نارس له 


9 ۵ ۳ 

۳ ماش مر شم و وت 


شنم و سمش 


ره ی اکن کت ام ی ی ۶ ار 


۰ و زب 


دم 1 : ۰ و 9 5 4 4 تب رک 

1 ۶ ۳ به عنم 
َ ۰ . 4 ا 1 ۱ پ ی لِ 
1 3 2 2 تا ه 1 هد ۸ تن 

7 و و ۳ 

مر ۱ 
ورزر دی مش زد وتو ری باکر من 9 ا 
یر | انش نش ۳ سس ماس سرب تدم / ح 
و : ۱۱ 
لو مرا مرک و ای ۶ نت رون 1 
ره ۳ ِ أ 
-« «ِِ ۱ اس بصن ان یز ۳ را رن سکن نس ره شا ۱ ِ 

و 


هه 

۹ 3 
۱ 3 
4 
: 
وی 1 
۱ ۱ 7 بر 
ِ ________________ ی یت پ 
9 د وصیم: 3 ۳۳۳ 5و 5 
۱ ۲ 2 22 -سسسس 37 و سیحسج هس 5 


| 
| وس مس ار مزر سوت || 


| رو ار رم هد نز ون زک 


ام دا و یاه دود بل ای 
2 0 رش 


دای وم یلسانت | 
که لش رک ایکا کل رسای ال 


ام سس | راما وب دما راررويی سر ولو وم را وم 


ريت ره و 

ی وت 99 

نت کت کر موی و مرن سر | 
یز کرت مت سم 
۱ طاشن رابت دراو 0 
سل کل سرت | 
1۳2 


0 وت ان ۳ رکنم 5 


1 1 ی سر یشان هگن 

0 


۱ کید نگ تاد کر مص ان تک و 


0 ٩ ۱ 


1 1 دم 
اظ سا ن سس - تج سس تست سس محوتت2 جوز مد هت تج کر هدن 
1 


۱ 
و تفزی 


رز مات رل ستاو ند | 

۳ تا | 
ار ۳ 
0 1 


]مب وم رح متا لور ورتم |[ ۱ ۱ 
و سردم سنج مس ۶ و ۱ 


زا منم کمک دزم بر مرا موی و سم متا 


1 هب ی ۱ ۱ 


ری 39 7 هه ما 


کی هي يم و او و« ظ ۲ 

۵ 


6ج 

7 

ی 7۱۳ 
0 


مک ماوت مج اجه تس سا مر ساوسو بح مج زر ۳۳ اک چم 
7 ۱ ۰ ۳ ی 
4 ۰ ۱ 1 
7 ی 1 
ِ _ 


2۲ ۳ 

1۳۳3۳۲2۹۲۳ 
۱ نگ 7 در بش سود 
أْ + مات تانق بت امسر ی ان ۶ ۰ 
ترس مت لت کي و + 1 
| تسم ی رنه | 
1 ۰ > مک و مرش اد مس ۲ 


تسیل زار اص وه 


ی 


زا او "0 
4 9 مسا م 9 ۳ 


ی 
رب س 


و و صِ ارتکد 
۱ ۱ سا در تک اس ك ی 


1 ۱ 
۱ و ان ی شر و د ریبعت 


اه ها ۱ ۰ 4 


۱ نمی دمن اس سروس » وشات شاب ره | 


نکب ونم ۳9۹ م‌وش سوک | 
۱ 
: 

اک با ی 2 ۳ 1 5 
۳ ۳0 
سسسسسسسسسص سس ح_سد. 


/ 

۰ 
25 


۱ رت ود انم 0 ایض | 1 
"۳ ل. مص کرت له ور وم هاگ اراس ری || 
ا و ی 0 ۱ ۱ 
۱ بش زر رم مس شم لضف ۱ 
) شش انا اماب شم دا یرورض ۱ اا 


| زد هنیک زد ان روت و 1 
رد تاکز وت | 1 

و 


ی هداد تم نع 9 
۳ 1 ۱ 1 
و 1 / سیم ققه جق ون هه ی ما دا اس ۳ 
"7 


۳ 


۱ 1112 9 بز 


۱ ۷ ۱ 
۱ مرک و سر نان شهار بل تست ۰ ۱3-۹9 ۱ ۷ 
۱ 


۱ 
۱ 


۱ 

[ 

1 


۱ 
1 


۱ 
1 
۱ 

۱ 1 ی از 0 سوت و 
۱ 

۱ 

۱ 


۱ ی 


اسب 

ون ۳ 9 رفر و 7 ال 


ره بش مر گر نش رد رش 


امیس کر مرت بو کر 
0 درد نت | 


اس هر[ 


7 


رت ال رس لا 


4 


0 سس سل 9 مینز رش 9۵ | ۱ 

و 73 سب من گام رصن وتا | 


لف 
سا 


زد زر 4 ۷ 


رِ 


7 ور ناوات« 


0 


27375۳1 2 
ی یی یت 


یت 


۱ اش ۳ سا یف 
)میا ویو 


۰ 


آ اور زوا رو 
۳ ۳ کم کی > 
ی ی نون با تم رم کش نا 
و و سین اه ضوع 

2 مد 
بت ات ۱ 


نار 


و 0و 1 


ی 
0 فا 
زوين | 
تک یای تا و ديع 92 
ّ ی ۷ 0 

1 
و 


یی 


-# 


رم | 


4 ۰ دت مد مت نم ۳ 


9 کول عم 


‌ 
۵ 
۰ 
* ۳ 
ما 
1 ی 
ایک توا 
و د 
روت 
از 
۰ 1 
و 
> ۰۰. 


تسم و ۳ ام با اند 


تحص وس رت ۳ و ات 


[ ار تک ده ودرا مس اي مر 
مک که 4 کر م۶ یک مرش ین ِ 
۳7 مسر مر انا یا 0 و و سر 
9 و دش سر رو تسس 

ش ۳ یت ی ۷ و 


از #9 1 


م 

2 ند 7 او و۱ میات 
ده ور اس کن درم شم 


۵6 


سم ین نسرکعت سول رش هدرن کی 


7 ۸ 
: ۳ ۰ ان ِ 1 
م ‏ دوشب با بش رک ما رنه ۱ 
۱ مود سناستان وق در در رت | 

رش مر اي وال ۱ ۱ 

زا دام وم کرو وی سک ۱۱ 


اس + عیشت از زرد 


سّ 7 


و 
ِ 0 4 هو 

۱ سر و 2 و 


۰ 


۱ و 

سل ای) ۳1 دومن رم نی 


۱ 3 ین و ور 
۱ نونج تیا ای (۱۸ ز مم تیان درل تلر ۷ 


نمزم 1 ح 0 
مه یت نکر ۱ 


فر ای نی را ۳ و 


0 ال را مرگ رم هس 7 1 
نصا رد مرا ی ۱ 
| 


یکره نب 


۰ 


سّ 


: 4 رن ِ ۰ ۱ 
ما5 و و سم ره ناک ۱ ۱ 

ی ی ۲ 
صس 
۱۳ 

۱ 


مه سین يخن یدرس او ده 
2 هس نو رل در 7 واسر 
| رتش رس رتش تشه 
روت مت که مب 


مک شمه )مين لح مرج نا هه ۳ ۱ 
اجه کته رش سٌ نت ۱ 


| ار ۰ مب 
دز ۹ سک ۱ 


بت و 


1-۷ ۷ 22 
۰ ۲ ۱ 


۷7 ۰ 


۳ زک 


۸ ۵0 
1 مرک ی ‏ مد وی ار .ا 0 
7 رنه سور و 2 7 رس 


#۰ "۳ د ۰ 

9۵ ۵ 4 


4. 
"0 ی : م 
۳ از بر نی تک وکناپسفن مب ۱ 


۱ ی 
۱ 


13 
تیش دوم بت بش مرف عو دزی ۱ 
شبن ون رش ن ۲ ۱۳۳2 


۳ 


ال سس وک اه 
کم وج 
یک کر ملد ای صر ای تال با ناش مد 


ی دنک 2 رم مک 


رن یرس هواس ما له رب رات امش ۱ امن سس 1 7 دلگ یش رن | 


۲۲۳۳۲۲۲ 

ِ 


۰ 


ن 


۳ 


رگ 


/ 


بل 2 


۰ 


( 6 میایر 


4 


یار ور | 


شیر 


و 


2 


04 


‌‌ 


ن/ سا لا 


۸ 


۰۶ 
7 


۱ 


۰ 


2 
+ 


94 ر) ۳ 


‌ 


م‌ 


کا لا ۶ 


24 


1 


3 


۰ 


۰ 
«بِ_ ز 0 ه د۳۹: 


۹ 

‌ 


سبس جسپ)سو میس مرج هو یی ی و ی 7 زر مرا ن رت 


2 4 0 


۳ 
‌ 


۱ وی زرم ۲ ی کب 1 ۱ 
سر رامش « | 
۱ و 0 ۱ 
۱ نت م2 دسه ۶ نا نامه ط ار مها ۸ 

۱ 0 وم 


۰ مر لا هر ترش 


یل 


۰ دزم و 2 و۱72 و 


کل رم ید 


04 ین ام ۲ بر 


: ی 1 و 


بت اد کلام هرا 
دون و انز رون 


ی تب و 


ماب سب 4 ار مرت تم این ِ 


۰ 


تون ال 2 نت 
او ريسم رت ات سس 


7 
م مر 


4 

سم و ۳ 


0 4 یی سل 


ست | 
او 


۰ 
2 


و وف 22 اه ی 2 
1 


24 ۳ 
۲ ر ام وی سردا 


اش 

9 
7/۵ 


۰ 

۱ # سره | | 1 رتور ام 


ا 
۳1 


۰: 


رتش وش تخت 

ض 

2 سا موی ی ۳ رم 


کم ان ما نب تن ا یم من امرس ۱ 
1 مت ۳ ات[ 
۱ یل ی کتک یب ۱ 


9 


مر کونمرن و ونان 1 اب ما 


رن ی رم رل 


۱ 
27 ٍِ 
وی 


1 
گ ۳ ٩‏ ۳ 2 ی 9 
۳ #می ام دی برد زن‌مرس لو و رن سا 12 ث +2 


1۱ 9 ِ, ۳ 0 
۱ + طسب وی ن ۶۸ :مسا ضا 


7 ۲ 0 رت 
ح ِ و 7 ۱ 
8 ار ی ال 4 3( ۱ 


مسح اس کید نا" 


"۰ 


۳ 4 


1 


کر 7 ت ‌م 
رد بیش 


سر سم 


۱ ۳ و اد اور از انت با مرت وا اسر رز بت طدل ) 


۰ 


2 ۳ رن مساو تورث یر 
مت گنه موی او سس مرنت رورش که ۲ 


9 0 


میرن کي نک 
1 
وناب دایص یااصو وت 


۰ ۰ و ی ۱ 
اک موميرا وی ور ارو ا روت رشب ی روت بر و ز ارو | ۱ 


در متشه ) 


4 ۳ 


موب بست. 
وان ار 2 


2 > 


۶ 


7 


» 9 نم رش سر ِ ۱ 


۱ 

دس ۱ 


3۳ 3 
بیس 
۲۳۳ ی 
٩‏ ۴ ۳9 ۱۳۳۳ و 5 
۲ 2 

۱ اش نج 

زس سنوی نوت 


ِ 

م موس 
۳9 ن 9 س 
ک 


۲ 
۵ مد 


را ور زب بل 9 
۰ 


۰ 0 ۳ ِ 2 
تک ان 6 


0 وت لک مان 


دوس سم مد و ام و 


2 که 3 
کت کوک رو 


/ و 


0 ان فا ب تا 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ی 

۶ یه 3 7 
1 تن تا . 

ی 
9 3ج 1 

۱ 3 

د 5 

1 7 1 

۱ 1 

1 

۳ 

1 1 تسه 
1 

۱ 

۱ ۳ 
3 

1 3 


1 


ت 


3 


ح 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

تفت و ۳ و 2 
۱ سر مکش هر نش سیر ارام 
سک و ون سس اس مزربشت رک 
و ۹" ی ار ربا لس ينامرد | 
۱ 
و ۱ مک رشان سشان وال ۰ «)انا مصنم» 
و ِا من ور کرت مس ان و سم ارم من روت 
تست ام کل اس ,توت رل 
/ ]مه یعاس 2 عم یذ ب ول 
۷ 3 ۱ ۲ نگل ان ۹ مرو با ی : مس 1 
ِ ِ«ِِ : - ۱ ا + رت لصو ۳ م و هم ۱ : 
2 ۳ ِ 4 3 1 )2 7 1 رز 7 ۸ رن نم لا ۱ ی 0 ح 


ِ ای یرای 2 ار نت دای رت 


۱ | 


3 ۳۷ 


نم این مک مات ی 
ی و ۳ و دس یسم وم زنط[ 
ست رون نت مرت بو ریک ۱ 

م رام دا مش اسب مرسل !| 


۱ 
# ۸ 


4 4 


رک کچ مت 4 
ون سورع در زارت اون 2 


۱ کر سب رت رت ۱ ‌ك9«ِ< 

جتّ 


9 اف زد : 
ات 3و سس تست 


ووو یت ون کت اف تسه تست اه سای با دق گوت سای 


۹ ت اق ان 0 شمه لک تن ار شرت 

هرای نی و 1 موش 
بات سم مرج نا خصیت 0 رل 


۱۱ شیر کری مب یی یات 2 ف 


ی را و مرو 
۳ 
مس ماوسستدا لته ۶ ستاو اوی دح لس از ثرا 


‌ 
و 


ریب | ان و ولو + بلس لب وگ 


رک خر ی 


٩‏ هه 


, 


+4 #۷ 
7 رط 


۳ ی 
ان دی درو و مش هکره روط وا وب تا 


خیش مت مس 9 7 
نا درو )رس نکن و 9 


هم 


وق مهس کر وم 0 
ار مگ ور دک انشا ل۱ 0 1 


ت 


نی رشان ما ده ی ۱/۱ نت ام شاد وتو 1۳ 


4 هر 
ایا یگس ول ۱ هام1 امد 6 رم ما بر اصم 


+ کشت ماک دک ره لفت مک با دیکات ۱ 


سس داب سسسسست ت 


۰ " با نف 2 1 9 
روص ا یلها راو لول وش ایا زا 9 ۱ 


0 مه مش وت هدنل ۱ 0 
ِ يت سیردت دی ی سب انوا 0 ۱ 
1 نو زد ببشت 
# دیس تام نیرز یت 
9 سک ی ۱ 


| #ض ۳ انس مود ال تج بکرم 
مرچ و ۱ رم رسد متس ی« اک رز ۳ ح 


۱ و « یدای ای ادا بسا ی ۱ 
ح جککر تن ات کین اه کتک هن 


کن مد ای ار و ده سفت زاس 


۸ 
لورسن 


*مي طا مرو بر را ال سرفت ان شرا 9 ایکا 11 


۵9 


اه 


۳ و 9 مک ایب اش 9 
۳ روک کر ۳ 
مر بر برع سا نی يم از 


4ه 


۱ سر یدای توت زا 
99 ی ۱ "مود 

۱ 


۱ ۳ ی لش و نون ۳0 

۶ مو 


۱ مشیم دا ارات ما رتست |[ 
۷ 0 لک گرد دی مر وی ما یر | ین 

ی ره و ۱9| 


۱ 

۱ 

۳ 
۷ 1" 
4 ۱ 

1 0 رتش دزد 7 


ان موی میم اه 0 ت7۳ ی ۱ محر س کشت« وت و نسم وفرز نان سوعت لا 


۰ وه 


خن یم ی ری مت رم 


, 


نمزم وی رن 
رز 


۰ ۰ م2 4 


ان کر ور و 1 / 7 ۱ 
1 

۳ ۹ ۱ 
‌ ّ 0 
تون موز ور و ماع بل 0 

۱ رت + مرسشم :۱ سرا سم و وا رترب ۳-9 
7 ما روص کت وس شرا 
۱ )متا کي نت ۷ رو 1 

۳ 2 
کش و و گر رم و || 


۳ و رم ان قاسن ط لب ۳۹۹2 بر ان تسف لو ود تلا که وم عضو ۱ 

یر ۲۱۷ 
کم وی ۱3۸۸۸ سب ۳ 


۳ ۳ 5 سُ 


۱ مت سال؛ ی کی را وسعت :هنت سافشا مرا رطس 


1 ور مرو سل[ 

۵0 ۱ 
بت 1 ۱ 
0 


5 0 ۱ ارت رنه ۱ 
ِ ی ی در را 


۰ 1 0 دیس را رورا را 


۱ کر ور رس[ 1 
۱ 2 7 دی ا هت ٍِ 
گ 


ی 
سا 
0 | 


ام تم سک ریئت | 
شم سوم ی رم نوج ۱ 
۳۷ ال ارم سرا م هاست عیرست را | ۱ 


۱ ۱ ونکت ورد یردام نم و یو ونر یا مک 
۳ و وم ماش 1 


| مصورتلسان کر ورد رات مه | 

4 «و ۰ 


۱ تر ۱ 
نام دم شمه مت ره 3 0 
۱ 


|| یلص یروا تال سیب با 
دود ونعتمس وت مر یک 
3 


۱ مشاب سل زور : و 


مهوت و و وان متس سار 


۱ رو مه کر موب و تک رف ۳ 


م 
بر و۱ 

و رت | 


۳ اسء, انا ۱ تن رز نام اور ی 


کر 4 موسر ماش ور تن ۳ 
1 ۳ ۱ 
ی 0 


وم لو ۱ سك 


0 


3 


سس س مد 20 12 

۱ 


بر عازن هه 1 


تا 
:۶ 
9 8 
ار 
3 


أَ تس و زو | 
سم تس کی مرو يوت 
/ 3 شایه میت نکن درل مرک دنت مهف 0 
1 نعزت ۰ 
۱ 2 | رردست م۳0 


۱ رم او رو 0 دل لاب ۱ | 


سا | 


هر ۳ 9 

۱۳۳ سکن 9 شرت( 
رم ۳۳ 

رن کنر وم ات« وشسور ۱ ۶] ۱ رت ۱ 
را و مرن | 
او نام ودک منک ۳ رن | ۱ 


۸ ۰ ۵ 


تن 1 یو 
۱ 9۳3 


44 


اس ۷ | 
شنت ردو سک رن دم 


۱ 
یرو هی ور و نا 


7 م وا 
۹ 
۸ 


رم رب ی 2 0 ۳ 

ره گر اس زا رن ۸ مسرت ان ‏ کماطر یک گرم ۳ 
مک هتفای تال منیا وتا وین 


7 ی سح او ۱ ۳ 


1 
/ 


فن و۳3 


جم بو چم عمجت ‌ 


اتب بت دی 
1 3 
ول 
سچز ۳ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ِ ۹ ی 

۰ / 0 
۳ 
ت 3 ب ند 


1 ۰ قز ۷ ۱ 

۱ 9 ۳ ۳ 
۳ 
۳ 


1 عبت ار یس رم 


ی نکسا و 
لاسام مسا مد 


رم ! 


و نالا ان دماین 
ی تا یا ها 
7 وت مسا م رکفت ند زد 2 
1 شک رکف دک[ 
رت ارات لت ی رگ 
[ تسم وککرم ی که بت ورف وگن او ال 
تم فش اروت اد اه 

الاب ات ارم رک مش تن زو ا 
9 تست وید کرک مه با 
زر مت کی ‌ّ رت رو 
۳ 


4 4 | ی کته 

۶ ان و بت الرس ما نم | 


رسمار اه وق ال رت و ۱ 

نت سب شوه مک ردب || 


۱ ۸۵ 


ظ ِ م‌ 


د# 
مور بن وت اان‌دااش‌ شا بر هو ۱ از ۶۱ 


سم ۰٩‏ م 

ِ ط 


۳۰ مه رن رکفت ان رکش فا ناش پ 
ٍِ و دک دم کر راون ان لیم 


۰ 
وم 


ناک فت انس( دس ی 
ی ار ون با و را کار مت 3 


بب ین ایببن را 1 رد رم ۹ تس ۰ ۱ ِ ۱ 
و 
۷ 
۱۳۰ 
۰ ۱ ۳ 
۲ ۱ 
7 
تِ 
۰ 
3 
۶ 
0 ۱ 
۱ 
3 
1 


۱ سرت مت 1 
کر و تست با ما 


سم بر نت نم 3 ,سلت | 


4 
۰۵ 
ت 


این بخ ون رویز «سبن مکرم ول 


۰ : 


ی نس یی رن گر اراس ۳ 


ِ 1 روف 

| 7 سل 
۱ 1 


رب ود 
مخ نت و دصر ول تک نادس 0 


4 ۵0 ‌ 


رسمار« ن ان یادن در ای سر و2 
کیت اش ديجم رکب 
یش زا هکت رد دش 
کی من لک کر یرو ب) بر 
مرک شلد 1 2 ۳ 
مان کشخ رهاط ان( دمص ان سس 
رن بسن ی لت نت 
متس کت مس سح 
1 دی 0 0 
س شب ربص تکو کت سک 
۳ و بش رد 
ز رت املیض کمن ار 
4 1 ۷ ۲ هم ۱ || 


21 
5 
ان 
هن 
۳ 
۳۳ 
1 1 
۶ ان 
۷ 
ُ 
۷ 
3 
ر 
ِ ز 
ی 
۰ 
/ 
ی 
0 
4 
ت 


۱ 
ی اس ما را تم کم 


ر ۳ صقن تفن مت 
/ 
0 
مر 

نتم مر وی رت 


1 رای واشوض ود ار 


و مکارت ال ون 
ی رس وم مش وس با 


ی 


س 
تون ر وزیا مومس سل ی 


00 ۰ 


رک اميا دس سکض مر نج لام هن شترا رکش ما 
نس بویت دم ا 


کم دیدن دی کشرز ل تن رشن نف 

6 


۷ 


منم رکفت وب رات رن مه 


+ ۰ ۶ »و 


ت تک کف 1 او دود دامن س تال 

: ‌ 


رن 


موز 


رات و۱ ی مس ۸ ۱ درم * ون اس | 
ُ ۳ 
وت ماو ۱ 

من مس نکر توت 


ی و 


مت ابیت ساص زر اس مب ورب ره 
شک رب یه 


ایس ان مرت و ۱ 
۶ نس ی سره ور( | بر ا لاسی ز | 

۱ ّ 1 9 رت[ 


ی رکه ۱ رکفت مروت مر دمم 
نتم اک دز لصتم وس تن 


موه ره رکفت اکءرن ورس بر و نو 9 
۱۲ 
1 زار مس موز 1 رش ت مب | 
۶ 7 
خوت نم مت هک مت بت | 


‌ 


رکفت رم تالم 2 اک رل لصا 


‌ 


/ 

وم 


ی اسف مرب 


2 سب الاب ش زر نکش ممکمض کر سس 


۰4 


0 ایام وت را ب ۳ 


‌ 


مرت نم س رن اس رب 


6 


۱ : نس وخ دص رف هنشت ار و ماب 


ص 


۰ 


۲ مق جر زد و 


1 ب ۱ 
سگرن کت نک سای تس لول رای لا ۶ 


/ و ارم 
1 یوج 3 او دارم 


رن رن اف بای بت 


ی 
3 


۱ ۰ 2 ۱ و 12 
۰ و ك / ال سم و 


۱ 


ل 


۱ 


1 
۳ 


ٍ 


۱ 
۱ 


۱ 


۳ 


جوسح-و 1ب و ۳( ی انح پمارت سس وی ی و و یرجم و ۳2 
ی ۱ ده ۳۳1 
ند و 5 2 و 3 

ت- 2 ۰ 


۳[ ات 


۳۳۳ ۳ 


۳۳ 
7 م 
۱ ِ 
۱ ِ 3 
3 
تس 1۳ ۹ 
وت 
۲ ۳ 
۳ 
و هُ 
5 
1 و 
نم 
9 
1 
1 
۴ 
۳ 
1 
۱ 
) 
1 ۳ ۰ 
ّ 
+ دم ما 
5 1 ره 
1۱1 ۷ 
۱ 2 ۳ 
۱ راهن 
و ۳ 
2 0 »5 
1 ۸ : 
ات ۱ 
۳ ك 
ا ۶ ۳ ‌ 
۳ 
0 
س ۳ ی 
۷ ۴ 
ظِ 
+ بح 
۱ 
1 
س 1 
1 ( 
۱ ریا 
۱ 
دس 
لِ" 
۱ ر 
1 و 
۱ ۱ 
1 1 
2 ِ 
ی 1 
۷ ۳۹ ۳ ِ 
1 | .2 
بر 3 0 
9 ۳ فک 
# كً 
ی 
تپ 
2 
مط ۱ 1 
0 ۱ 
7 
. 
7۳ 
مرا «واسشال ب اب 


رل مورک یز ما سوت کون 


8 
۱ 


اس (۱ ۱ | 


۰ 
فد 2 


و ۱ ص 


۳ ۰ ه‌ 0 و 
ات رت نون بای ت | 


9 ۶ مج 

۰ 

رد رش اک مرا و2 درو وش وی رم 


۲ 
۱ ترا سید 1 ار ِ 


۱ م‌ ۱ 
رت نی ِ وان امور مت ات 0 
ر 


ااسرکت دای ست ريگ اب کشت نتم 


م 


سوام لو موسر یم من 
سرت اما ما اسب ِ وروی 1 ی رو 


تب 


«ًِ 
,_ 


م۸ 


ان روما 0 او دوع راردا ۱۶ 
کر سکوترت دا ام متسر 4 وا 


۰ 


من مش ی ص/ 


سم ها دس ۳ 
13 ۱ 
‌ 

۰ ۳ 
نا ی ۱ 


۳ 1 
وا نوت سوب نم و۳ ۱ 
« ی ساسا و ندنک وک نک 1 


۱ أ 
۳ 


سیک 
مو و بر ۳ ان سل سل رن هش رکه 


7 مر زا ان ابیت ال نم وس دس سر : 


۳4 هٍ 

۲ 7 


۳ 
۱ 
ح 


ره و مر مرا ند ۱ 


ص دی و سان! ص و مت رن مر مور 1 


مت ۳۳۳ 


كِ سح حح 
از 
اور تیا ۳ شانض ره 


۱ عز + رادشه »سس هس هد 


او 


ی 2 انسا لب ۱ رون وک دز 


رت اش رنه َ 
4 4 ُ م9 ۱ 
ه_ شا می اساطا رک دش !دروم ی و ورام دس م۳ 


مه 


۳0 


مت ری ۳ ی ویر رن وت 
وت بت مش کشت رگا ارت موه 9۵ 


شرا انشا سس لوزن ایس 
امن 4 ۱ رت رم 

1 


کت تدم تب دمن زمر ۱ 


۲( ستط اب کات کر مت کت ی 


۵ 00 


سل زیر نت رش نم 


4 


صرا نی ل‌ ۳ اسان اما نگ کمن رورس رش و 
ح 


درادن 2 7 مر دروب گم 

مسب 


4 


هم ل ود رو درا ان 

7 ۳ 
۱ 1 ۱ 7 ان 0 1 5 و رت 

ً * 4 ی و اس ۳ 

39 تا 7 رز وی رب نت 

1 ۱ هک ۲ ۱ س ۱ و 

ح 0 او 3 و و ای رم ۳۳ 

تحت تست هت 7 مت مومس تسوت 


2 


9 


۹ 
9 / 
1 
"1 
5 
1 
0 
: 
0 


9 ما 4 
مه 
1 ثِ« ۳ 
۳۵ 
7 ۳ 
رل 


مش 
4 


۳۹۸ 
مش 
1۱ 
ی 
‌ 
0 


و 
۷۵ 
هس 
ار 
۵ ۰" ۲ 


ار 
اف 
1 
۱ 


ود »| 


ما 


۷ 


‌ 
سل 

ژر 

1 


۹۵ 
9 
تصش 
29 


0 
۱ 
رت 


۶ 
ی 
م 


در 
و یا 


ربمم 
#0 


3 


ار 
ص‌ 


تک 
ِ( 


9 ۵۴ 


ك 


+۷4۵ 
۱ ۵۵ ۵ 


ل‌ 


۳۳ 


< 
لا ۵( اه 6 9۸ 
ِ 


دص 5 


سین 
7 


وی 
0 
ی 


هل 
اد 
ی 


وحم 
تاش 
4 


ررض اون ۳ 

و و وا 


3 1 ۰ ۰ 1 ۰ 2 
#3 ِ 5 7 ٍ 


رون خر و کوستم ن مر ۳ 


رو هلا 


ِ 4 مریم ۸۸ ور ۸ # و ۸ - 9 ۳ 
ی ِ 

و نس ار و 
ی کر رد ٍ 


۰ 


و 


ی ۳ 


# سر ,طل وش و مس شا ارت سر رس | 
قالرست رو ور ۶۱۱ سر مس | 


م کر 4 ۱ 
ی کم یشرت ان رما !مورا ۳1 


و 


۱ // 1 م7 م0 

۹ ثرمتا و اما 2[ 
ز4روه ‏ ام اش 

نظرزبت و | اکن یتست اد اي درل ور اور 


2 ۳ 
را ی ور بر ِ 


عالرضب 1 رس 
م2 
جوز میدن ام و ول 


۵ 404 ز 


کر رما منرت را ی | 
سس " 

مرن ۱:۱1 ,نتم نها ی 
بِ- مب ی را مک 


4 2 
سل مرن | مت مسراعث / مر او | مر و ارم 


جح 


1 


سوم اعز رت ارب ی منت مت ۱ 
مود ساات ستاو ی ن مرفاست رتیت 


" ۱ از مر "۱" 0 
سس‌طا اراد بر مر و با و | وا ‏ رت رت 92 


مد تا سک یارس 9 


۰ ۷ 
ط 3 3 


2 ی ۶ 2 4 
و 8 ان ی 9 # 
مس یواک 7 و سا دس وس ویر 
7 و و 0 2 ۰ 5 ۷ : 

1 هه یز تس هی تک یه مت 
۳ ۱ 


و ار نما ررورا و 
۷ 
رز 


2 2 ی مس ناه تون 
کت زر تک ۳ 


5 
7 


| م۱7۶۸ ولفیال یی توترر نت 
: ث. 
اس سکاب زر وس هکل سل کت 


ان ایام روباروی بصلوی 
یت 


چ 


۳ 


2 کر 3 7 
۳ شرس مک ورد مراد و و ۱ 
اس ری رگ و 

و 
ین سمش یک 


7 


۱) 


و ین 
و ك 


4 


۳ مه سرا ی لو | 


4 ۱ وم 5 


9 


ِ که ِِ_ 


رف ۱ 

" 
نو 
ام تسیا اریز 
کف 


4 


و نان عم بر ها 


م۳ هه 
ل 


۶ 


+ 
5 


۶ 


۱ 

اه 
9 


/ 


‌ 


سیون گر 
شش 

محر 


مر 
+ 


"۲ ۷ 
رد 
ی سر : 
کم معا مهس نما نامام ۶ نینزان اوه 


۰ ۹ 


0 0 ون بو رافت | ۱ 


4 
: 
2 ند 


م2 
/ صی/ رد ده و 


۱ 4 2 


ً رون 


2 


+ 1۷ ۰ ند 


۶ َ 1 ۱ سا 0 
۲ص رز ۳ نم ن ار و سل ۱ 


به تور 1 ۷ 


‌ 


ِ 


9 کش ام 


۱ ۱ 2 ات 9 
2 1 + 


لس 7" 7 ای ِ 2 

| مش سک ۳ 9 


ُ 


۲ ی 
و اس اوه و ابر تومیر 


9 


م۱۳ 
مه 8 


۱ 
۱ 9 
۳۹۱ 
۱ 
۱ 

۱ 
# ۱ 
۱ 
۲ 

تم ما ۸ ۶ 


یو 1 طٍ 


+ 0 2 1 
ی وفر او رد ارای مار وی و ارصر۱ 
مرب ون 


۱۳۳7 


۳ تن ۰4 ّ # 

سرت اسان ۱ 2 
قوه ن ت مظ کت »اب مسر 7 

ور کیک رات ناش 

س 2 ۰ ِ« 
1 ره ایرد سر مس سین انوا را لو با ۱-2 
7 ۱ 

شیر ور ار مار 


یا یرت 


۱ 

۲ ۳ وسته رای فا ار ۳ 


44 


رم و بط 
مت ضایر ابر ا مساو ۶۷۱ ی سب 
۶ لو من یا زر ال ی ی 


ی یر نیت سل نش نگ 
1 ک نی منت رن 


دونش ی 


0 ی مس وو از و سب ی [ 


ودرا و سا 7 سرت موی زر 


شم وک ینام هنال و 
برس رک س دیا رخرا عم کشت [_ ۱ 


4 : 7 0 ۹ 4 
تست مت؛ 
ات وس ون ون امیش رات 14 ی 0 

وا فد نش وم مکی ۱ 


2 
۳ 
ی 

1 ۱ 


مره روا 


ّ ۹ تس ۳9 ِ 
ین وت رف 


1 
رورا یار و گرم ۳۳ 


کم دود 
رک مش را 


ار خیم 


رو شش مزا زار دار 1 دی 1 شٌ 

رز 7 مک 
مت لت ۱ 


۱ 
۱ و 
ی ۱۳2 5 یهد وید و 7 
1 


وی ۳ 7 


روز لت اور سول هرز کت مه رن :1۳ 

۱ من ی | 

تسد درو نزن رز روت لر دنو الا نا + ارات *| 


روز کر رل دا خلت ی رمث | ۱ 

اراس 7 که سنارت وت 
از راون 9 زر رف 
شود کت مت ی ۳ 


| مار م۱۷ عمگرای ود رورش سیان۰ ۶ مامت اس مرال وا 

یور یم مات ام وا رون امست: و 


کی و ی 


۱ ۰ 0 ن 
۱ 7 
۱ 0 اد ان مر سرا 
۱ م ی بسن رت تک نله وکا 

4 


۳ 


او یک خر رش سکم 
نکر م ام 7 نت زرف 


0 | 
ِ 


تسس کش و ۱ 


۵0 


۰ و 

۹ اد مج 1 ۳۲ 0۸ ۳1008 ۳ 


هو ام تج لیام هی 

يزير اک رت رن | 
0 ۱ ۱ ی وت | 


کردم یکت مد ور ی 


۱ ۰ ۰ میت مت کر 6 ۱۳5 اک میسرت ۳ وو ۵2 


تسد ام اور مت و رسد ۱ 

ی 


۲ 
کم ,۱و ور هت ما2 


مج ۷ 


رات دانت ار رم 7 نت | ۱ 
و دول ات رزوی ْ 
منت ور 


وم 


اضاقت کسید سس 
۶ رای 3 سنا[ 
ات 9 
1 ۷ ۳ 
اد رایع لسن ,وت مت مستضت ار #: ۱ 


م‌ ّ 


7 | 7 
جم 
کارت رت ور سس ۶ 27۱2 اتع مس 


2 ۱ 
۱ ان اش ۷ کت را لام او بکرم 

ان 

۱ 


مزا که رم رت ی کف 
رت شک درکن دا جوز ۱۱ 
لکد کمن چ سل ی تب 
ون سول مر شراب دنل | 
یه سب وم رت کرد 


‌ 


1 


ِ 


۱ 

1 
ثِِ 
3 

و 

۱ 
۵ مور اک یرو 2 


9 ۰ ۰ 


کم ۷ و وم او ریما رات دص و ی ۳ 

ِ 1 که 7 زر 1 
۳ ۳ توس سا ۱ 
ی 2 ای رن 1 
۱ ً 

۱ 4 مور ۰ ۱ 

ی ی رم ل‌ ات سون ان 1 
+ 7 ریسا 
۱ جر 9 رد ود يت 7 

۱ 
شیر بدا کت ریق و و 


1 ۱ ۳ ره 
7 شک رن 7 

۵ 

م4 بر ل 


از .و 

دوواد شین« ول بورست رسو مت ار 
۵ که 0 من 

ماج ور ۷ سکلت زوم و و مایم و رز با | انسحار 3 ۱ 

" ۱ 
یک و ابر ۳ ۱ 
سران ديسر ۵ مرو گر و دا دزم ری |[ 0 ۱ 
تن راز ارم رل نی کش ان ۱ 1 1 
ین کر ان سین مات داش م زگ ۱ 1 
۱ تس و او سول ۱ ۱ 
2 ۱ 

مشش مس زک یکمن ] ۱ ۶ 
سا م۶ ایش) ی داش ی لا 7 ۱ 
۳ مت« 1 دش است من | 2 ۳۳ ار ٍ 
سس سس سس سم سس "1 | 92 


نات ور ورد 


۱ 

وتو تس و 


7 
س 


ی 


دیش نی لام ان‌توت ی 7 


تست رک 
مرس | مس 


ناشن و ان | 


۱ 
‌ 


۳7 ۷ زور و و ان‌صری دور ان موی لو وا مرا هم ۶ ارانوران ‏ 

۱ ۱ 

ید کدرا ر کت ون رکه | 
کیت : و از 2 ور ۱ رو 

۰ تم ۰ 

سود رون ام رهم اهر رک 

سور 1 

رر ج سم زا نم 

مسکو شمه اس سروس مورا نم مسآ الم 


۰ 


بت : نتاس درو یشم ارصنو نام اب 


۵ 
۱۹9 


رن 


9 


مرج 


7 


رب 
7 
1 
/ 
1 


۰ 

+ یاس |[ 
سر 2 س 7 ات 
| تشنر۱ ,رت و 0 
سارت لا ,1۹ 2 کر ۳ ۳ 


2 2 | 
کمک وت رتور | 
| شا شم ددص بر وت | 


اب ۷ 


ط 1" مد یآ منت مت نت کی ی 

ناتسب انس مش ات رن ری بو ان 
۳ لد من سم مر ام مب ی سکن اه 
ات وی تام طرش وک ورتم 
وتو شنت ری توت ۳ 

44 

1 مس مسج او تام ۱ 
0 وت 


ی ت سر اسلا 


ات ۷ 2 ۷ ای روم 7 م۱ ررض ط رکفت ورد 


تشه 1 اس ۱ ورد ات توص مت ۳ ۱ 
۷ ار ام هرن ۱ کوش مش | 


۳ و و وتو مرت ای ترا الوشمشء زع؛ وا 


| | رن ز سرد راتس ی مسا | 


مرس یدرم صودگات کت پ دج 


۱ 
1 
۱ 
) 
۱ 


۱ 
رز نا ترا رم یراس ان ود م۶ ینب 


[ازست ما2 و | مر بر * ۳92 ی[ 


1 


۹ رمک مود مه[ 
۰ " و 7 اُ 
مسب تک کر 1« + لاتم اس 1 ۱ 


۳ 


اجنوا ۳ 0 ص رای نو و1 
| عون سرا رد بت ای موف + سران ان | 


سور #۸ 


کر ۱ نگ وت 


4 رسد ثم 
هن کر ی 


۳ 


| بر درتممر وتا کی کرش سس || 
۱ و 71 ۲ 
]شم شاه ی و9 ورد ,لب | 


۸ 9و 
/۱ 

کت ند عم نم نمرعت ان لارام و «ي ۱ 
| 
۰ , ی 

ی گام سای دی دسا ۱ طتض 


هس رت اک کرک زسشاع زیر بمرث | 

7 


دشت مر اس کمن وا ۳۹ ال او و 


ام ۸ دم 


ی 7 


۳۴۳ 


4 
۲ ره ۱ 
مت نی ويکمدر مان نیرسن ماس 
۱ ق ‏ ون کل ره 


درز و ۳ زو 
4 


شدای ری را یا ریس رت ۳ ال 

مکی وا شون ۳2 زر رن 
1 

مر رم مه اریز 


4 


رن 
ماهس زرا ورتم 

0 او ور هرت سیم وا ا و ری سا 


رد یوگ هم رل وا 

۱ 1 مین ۰ 7 ۱ 
0 نز راو زر گم سم وم 


۳۳6۳۳0 


130277۳ ۱ 
۳ 2۳ 3 ۳552 7 509 
۳ كِ تک 


+۱  * 

نس « مار 


2 


0 دصفت نس سل شم 


ام 2 سل ان رصم مش ۱ 
۱ اسر رن 7 سا مایم 


+ 


۱۵9 ند رام ساصْ | 


ون 


مسبت سح - 
ی ۱3۳0 
۳ 
متیر امس نوش ند کشت ری ۲۱ 
مد کار رصح رم ماو م60 از 


و ما | 

2 ۱ 
۱ اش رن بو ۳ 

و مو بششوی وسض |[ 


مش سامت و ی و او 01 
م مت کر رم 0 


ور زیم نع ون نا وت 
۳ ً علو 
ار روا هتیمک ردو لو ؛ و دون مان 


۳ 
7" 7 ۳ شرع رصم ار و 9 ام مک ار 


۰ مر 


و ان عش نوتم > 
و یت ور وان 72 ی 1 


۳ ۱ 


رو ز ما بر و و و 
ص 
از و مر ی دوع وا ۰ 


1 ن 
: نک مب کار 
4 

از 1 
ُ 
رز ض و 


2 

8 ۳ 5۱ 


۸ نز ق #9 2 ور 
تن رشن قح 


۳ 


۱ زر ی را 
رس زان تمد دض 


0 


مت دی موس وک رم 
مس روص رد نسم 22 


۱ ۰ ‌‌ ی 
ی 


۳ مزب زر ۳ دز ی ريدم رو ام رن # امیس ۱ ۱ 

تب وچ یمن ری ونم تون[ 


۰ 
. 

ك ۱ 0 0 ِ ِ # + سم ۰ توا 1 ۱ / 
۱ ار 2 برصرا ی ات1 0 
7 ۱ 3 ۳ ۸ # 0 ۱ ِ 
مس زب نا وم بش ‌طیان مک ریب شش ِ 
« کب رما رش رن 1 10 
۱ 1 ۱ 1 و 7 7 م۲ 1 
۱ ! " نس ۳ 7 وم ون سل ٩‏ مس ار 8 
1 1 ۱ ۱ ا یه کل ون مرت و 1 ۱ 
ی ۰ ۱ نم ره اما مس هط انب و ی رت 0 
! 1 رن ِ ۳ 1 1 ۱ 
1 1۳ 11 ۰ 9 از ۱ 
ی : 2 باه ۳ ۱9 ی ۲ ك ۱ 
و / ِ ۱ ۲ 
۳ م7 ۲ 1 ۱ 
0 نی و اب ید۳1 بر رس کت ۴ 
ار یی 1 کر 0 
ی ده ناکت ۳ ی ری 0 
۱ ی رو هرا گر 1 و ۱ ۳ رک | 0 
ی نتب رتش ره 0 ۱ 
7 2 یاب ی سن اس همه رارکت ۱ 
0 و ی 

+ 


0 1 و صر و ی مر 
ظ. 4 رون 
سور ی۱ سس ایا لام سوه ما یا | 

برت | 


ون زو و مش ادا ۱۰ مرت سرا ۳۹ 


۰ 
۲ 


: ام بل و ها کا 0 ي ‏ ورا طر رد 


کت دک رز 


ی 7 هی ۳۰ 3 توح 3 3 3 1 0 ید 1۳9 ۱ # بت ۰ 
۱ ۱ | خم سر دم ۱۸۱9۰ سا وه و ِ هرا | ز ۱ 2 2 
1 ورد کر ۲ ۱ 0 1 , 2 : 
ام یتفن مس ی 


۱ 


۱ ره ۳ 20 3 ۱ ۱ 
| منت چم تک رت ینس الا رب 
دنه اي ۷ ایا رکف | 5۱ ‌ 


سرت ری رکفت سوم تن مت 9 ۱ ِ 


: س 
ی بان ان من مشش نبا ۱ 1 
۲ ای ارت لو 1 رن من ۷ 9 
1 نس بر * درا ماگ وه ِ 
۱ 2 ۳ ی #۷ و ار | تب 
,متا دی وا نیرسن ارشت وی راشف ره ره تشر ۱ ۱ ِ و ۱ 
| سو وین وس رت کر وین و وت تا ۱ ۱ 
[ ی زه کرک کر وان لا اس 

۳ 

۱ شنک ی ۳ با 


۱ 7 و۳ ۳ 
1 کفتشنم ان :۸ 9رد ,2 


۱ سکان یش که 


ام کی ور ۶ لیا و ۱ ونم و سس ام 

سسطم زا 
هِ# 


رس 3 ات 
تس ی سس سس سس 5 

۸ ی زان روم و ۱ 
7 ی 0 7 ا کر ِ ] 
رن سمخ شوش مر ۳ 

سس نان رم کب 7 رک ۳2 
را هن رد 
۱ ۵ رورت ف نت متس مرگ | 
رسوین عر ی 6 و گت 
1 »مس یمرنس: ۱ ی کر 
مر رگ 9 ی( 
۱ رد رت تم 1 تب 


رت 


/ 
ست 


ات و ۳ 1 
0 / مت کر درم مان ورگ 0 ۱ 
0 دای ی ی مک راک لس لت ون کت اال 0 3 
سر زد سر 0 ۱ ِ 
و 9 ۹ 
و و واست سار ۱ 1 
سب ط مت و س کم ۱ ۱ ۱ 3 
7 7 2 !نم مو کت کش مرس نت ۱ ۱ 3 
90 ۱ 9 
۱ ۳ گ مروت کب رت انس ات ۱ ۴ 
ِ 2۶ #۰ ي | ۱ ّ ِ 

۵ 


هه مرا وی مشاب مد ی نت 


4 6 


یز 
آسخونعیان تشه ات 2۳9 ٍ 
مد رود سا بر و۷ بت 


۵ وه 44 ۵ 


:۰ات 99 


متا لو ی ملد 
تن کر ۱ ۱ 


ان نحرر صربت اس 


۰ 2 


ام ک کب و مت ند 
اه من فا ی ۱ لب ۱ ۱ 


مت رکفت ای درآ تسه نم 


4 


کت رت سب کت و ۱ ی 0 


۰ ۰ 


# سینت و یام مورا ی) رفن تک سجن 


سم 
۳ 9 
+شت رتم فک کرت ,سگرن رب ماش رها + 0 


۵ | 


بت دض وکسیس ادن 2 


4 


مت کت رس 2و من 
سب و 


9 


: 
رک نت ی 
دی مدید 1 كِ موف 


وه 


ت 3 
2 ده ً 3 
7 و مرت الا .۲ 
۱ ِا ی ام رم نس و۱ ۳ ۲ 
۱ ام 7 سب ۳9 تم دشن اش 4 ی ۱ 


[۳ ۳ 


اراس وه ان 

۲ 

نو و 23 سن تا بشت ٍُکزت) نی 
یزان ی 03 


مه مش کب 


۷ 4 


لت مشیم متا | ی 
امس لت ی زر 
یت ند تک مد 


۵0 ۵ 


» 0 
۱ مسچگش 2 سای مان شا اک ماس دک ور 


| بان ادانکزر زمر رش لش 


بش2 
تم 


ت 
رو دنم رو مش 
| 
معا ی 


ول رت مر یلام و واه ناهام 


سک 


و 


۳ 

وس ی هس 


شرت تون تا ۱ 


مسارم سامت تک مرف مس | 

ی ما درو وان سا یخی نون هد 
5 سن نم دنه 4 ینکن ۱ 
4 ۱ سم 
سري اند 

ت 23 


وروی 
دی وشوو روم 


سارک ۱ 

۱ 


۱ :2۳1۷ 7 0 ۳۳و52 6 کتک اه از رازگ هرعی باس سس تسد کم ان 
| ۱ ی 0 


0 1 


زره ی رت ان 9 کت ۱ 


04 


راو مسشرغ ی رکفت ور مومت 
1 2 ری 
مک م ‏ دوم اف نگ و کیت رس من ارفرمت من 


م : تست 
#اطرست سناف ل من زر ول ناس ی من ار 12 

مد مسر یت با منرت ون ی 


ون مرس مرلو و ی ۶ + # دنو سر ان 
دا سین سامت بت کر ی 


از اراس ارو ی ی 


4 ۵ ۵ 


اک وی یلار دی لت رم ند کته | 


ردق سک کش ده دیشب در مین( 
یت دی رب مر رل 
7 7 ۳ 

تذ نش 
رون و رت 22 0 
کن 90 سود دا 
فان رایع ها 


۲ ۳ 
مش وه وس ل میک 


+ موم 


و ۸ ۸ ارس 
مش ره 7 سس ّ رن ح_ << 
: 

1 1 

, ۲ : ۲ 

1 

۱ 

1 

1 

اب 

5 

۳9 

۲ 

4 

۲ ۶ ۱ 

۹ / 

۳ 

۱ ۳ 

ِ 1 

1 0 

۳ 

۱ 

۳ 3 ۱ 

ان 

۱ 9 ۱ 4 
/ ۳ 
ید 
و 
۱ 
و 3 
/ ی نز 
۱ 
۱ 4 تک ۷ اه 9 1 1 
ج ك« ۱ یت ِ : 
. 0 ۰ ِ 
۹ ت , ۲ 
22 2672۳ مت جه ۷ و تس نا ظ. ی( اد ۲ 1 
_ سس ____________________ سس 
حطس تست 77 ۳ 
چ- ۳« ۰ 75 ۱ 

۳ سم رورم 7 وه و 7 اس" 


۰ ۳۳ ‌ 4 
۸ 


۳ 


[۳ 


زوا زچیم نرق ۳ 


مر ۰ 


۱ تام ورس ت من ات 
ِا( ری وا و۱۱ واه رت دی نب | 
۱ کم سر لت ,سل نش مش وتوابشراز ۱ شا 


| سم رت بت ۱ 3 


من 

۱ 
اد 


زا کت ینف دز رت وا 4 مس 
۰( ۱ ۱ 


0 با ۱ سرام ی شم سیف ۳3 رد 
۱ رصم وس سس یشم رکش | 
1 6 یواست ات ی میج 


۱ کرک ی کر وتو 
۳ ۱۳39 ی ۱ ۱ ۱ ۳ را 
۳ 4 
۱ 7 1سراصم ین ۳ 


ح ال یهوچ هک جر ۷ ومست ا ر مست مشب 
۱ 
۱ 
۱ 


1 ی نع ۱/۹ 


. 


طً, 3 
تک ششک ۳9 


4 


ی 2 سس رت 
ون و راصریاستا بر ای ۷ ۰ 9 ۱ 
0 
۱ 


1 

زب ی ام ۳ ۴ 
۳ ی ۳ 7 رم 
۱ 0 ا|. 

۱ مت تردن ؛ سسوم یم رم مس رن 7 مراد سك 


9 


3 ۱۰ 0 را 


ك 


هم وه 
۱ 


۱ + ول متام اه بر وا و بر 0 ۳ 


۰ ۲ مرت ار مسارم و ورشت مسب اش 0 
: ۰ مه 
زد دنوش وت ۱ 0 0 4 
شاک دوف از ۱ 
کت مه شت »رن ما مه ی ۹ 1 
تسس دور ترآ ودک رستلمرضکا سمل | ۹ 
ار رز 0 ۱ 

و 


۳ 77۳ او مر سب 2 ۳ ۳ ۱ 


4 ۱ 9 ۰ 


9 


بم رزیت هکره 0 ۱ از ۳ 

را 1 ام 1 یت عازن یمیت ۱ 1 ۱ ح : م 
مر 2 4 1 0 م ها ن؛ بسن ۰ ۱ ۱ 9 ٍ 
۱ سمرساصه من زامن و7 زو رات ون ی | 0 2 ۹ 


روم اتب و تم ی ۳ 


0 2 و 


کی لو ی 


۱ رز سر ۱ 
: قص ۰ بز. 
ماس تکار ۱ هن ارص و رام 12| 0 


4 


17 
۱-4 7 


9 
۲ 2 و ره 
3 


ِ ِ 


بجه نج 


5 بر 
سس سس 

وت ی 


۲ 
بچ 
7 
7 ۷ 
3 سس 
تست 


و 
کكِ 
و 7 
۲ 9 
7 
۳ 
_» 
مت ا و سس وک | بر | 2 ۳ رت 7 1 ی ۱ 


رومام 3 بر ۳7 
0 رم تین ۳ رت ۱ 
ِ اش ۱0۳ تب | 
0 من میسنت او بت 
1 کرت گوس در هسردم وال تشک 
تسایس کر روم ی 
بسن ارو وه شم تسس رکه رت ی س 
۱ تک رن ۱ دابع 2ص ی 
استکتتم تس تسه 9 
هش تن 
او نز واه ماو ی ناک 7 
رت اوه ! سیم ار کون را 1 
هن ون تسش کتک و از من ال ار 
۶ سر هکره لول رصم ردان «نععت ار ۱ 
سا کر رسنی روما کک ۳۹۳ 


ار بر 9 | د تیمها نیرسن سنیم ما ری 
۱ 
4 " 20 
رت تا 
شاوی 
7 


۹ هه 
اتود 

اضرا را ینم رن کت وی 
زره ونر ِ 


۰ ۰ 


: تیان ابا اس شیم با وتات برش م | ۱ 

0 1 _ منود شش ولو 2 امس 
اد تسس بط ۱ 

ری 8 ۳ 
رات متا هم 


شا ۱ کي رد ۳۵ 
۳ رت + مش رز[ 


۳4 

۱۳ ۰ ۹ 3 
۱ و سا رس مینز سته 


۵ 


۱ 1 
کی یراس و رب رون ات و ورمان مان مت 2 32 | 


ف 


+ مان ر م۸ سك پا ی رنه | 
0 ۱ ی #۶ مت 
۶( منم ویر 3 را لفرنلزر مر اسسیه ۱۱( 


مومت | یط که ۱ 


۱ 
۶ نز مس رت مه رت )3 


۰ 
۹ 


یاو وت رس اکتا لوب رف 


#4 9و 


۳ تالک وت 

0 ماس 7 1 وشن ید۱ ۱ ن سرد دتم + 7 


یت نم ار وتف دنر ۶ 
0 سپ 


۱ ۰ 3 2 7 
اي کی ود 


| 
سم 


ی 1۳ 


۲ 


۱ 


ی 


و هي وی رضم ىب ‌ ۲ ۱ ار 


که 


99 شنم اس رن مب نوسشه 2 او روص ۲ ۱ 


۱ 1 ما تست وم ور مه ل/ ۳ ۳ ب ص رم | 
| بسن :ابر 


1 مان کرت شش ان شم 
0 1 0 زد رس 7 ح 
ای ری من ردنر سس ۱ 
9 0 


۱ رال سره ۷ سنا ل ا:ر تست رش اسهم 


۱ ر ۱ کرک کت رن شم سر 


1 
۱ دص مک رک ۵ و ۱ مان لسن" 

0 أ ده نس هب 
1 رسب یک بافت اتف ۲ 


ات 22۳۳ 

و 7 ی 


7 ۸ 


لم ات و 


+" 


مس لشت اوطز ‏ ام و4 رو یاف میرن / 
ث ویرک 

تشون ماه سفن سین تفا وم 
تال ادف تک تور رورت شون | 
مش منک معا رین نی کتک 7 


4 فش 


2 رتم بو که ۱ مر ۳ ۹ 


0 7 7۳ 


۳ 
منت و ور ی #97 
مب اج مرگ اب نت ولو رگ ۳ سل 


72727-27حَح7-775555525555255227227222777727777--۱۰۹079777777777171۳:7777رر0۱ 5557702-22۳2 

1 ۳ ِ , ب-_ ۱ 

و ۱ ۱ مر ۷ 0 3 ۱ ۱ 

ار نان« یره لو | دن نیم لت ۱ 
لا متمس انش نبا رن انس راست. ۱ 


نش تک من مشک تفت 

سا و وس ون # رن ی 7 7 

7 مد و ی مر 
و ص 3 ۲ 

9 دام ره ۲2 1 


میت کی | 


نید 


۰ 


۷ 

مر مره سهي کسام 1 4 
هدکرنه رای رزمرص 
2و یمن مد اد سررلران مر و م۳ ۱ 0 مه گر جرض ای میتی درگ مک 


۰ ۰» ۱ ۲ 


ین یرک اي و1 
۱ 

مر و روز 
[ ون رن : مضم نکر ۱ ۱ 
3 (ما رت در و ماع و سا یلد الب وم ۱ #م 
0 
تقبس کرد پوس رورت زمرت ۱ 


سین 3 انا مات ری 


رتش دار شت ندمت دتم 


سح سس سر سس سس سس ارس 


۱ ۰ ره ۱ 
تس مم صع سب مرن رت ِا 
۱ ۱ را پر سکره مر ۶ بر ۶ در مو و قاصای ۱2 قرو و 7 

۱ زبراست 399( ۱ 
ی رت هم 1 


از 


۱ 
/ 


ح 2 ۱۳ 
۱ ۱ ۰ ۱-7 1 ۱ 
4 شش ماگ شیر وا اسب لور | 
3 سس تسب مس سا 

تر 


شلف 

7 کر 9 هی ۳ 
شش - 7 


[ صتت ار مگ رز اضف ارات مر 
کف مک وش برس رن دا امه رت 
تست رگ س 


و مر دت دول 
۳ 


‌ 


و یوآوه متسیب ۳۵ 


« ۵و 


| رت سوم اش یج و و 


1 7 


جنشت ان ر سل | یز 
مس رم ریت یات م بل نف ره صا پيراحل 


۱ ال" اس وحم و رل رس وم ۱ 


و ام ین سم نو مت نک ۱ 
: 9 9 / 
تسایس 


9 

۱ ۸ و 
۱ ماشین تس( ۳27 و م۱ و 


9 0 ۱ ۳ 
و یسم شوت ای من 


و 7 


ی ی رورس | ۱ 
او ی :۷ کّ 
۱ 


هر و رو بح کم ۱ 
۱ ی 


۶۰ ملد اف که 
| سوت مرن مد نامرد 0 ِ_ 


وم ۵ 


۱ 17 مر ور ا رح لو ۳ ۱ 
دشر مر ی 

۳ 
1 
۳ 0 


#لیدست» تم دص رس دص 


وی 2 و و لو و رت ی رن 1 یگ ۱ 


م 3 2 ۳1 م3 ۰ ۰ 

زر 
« 
رارسا و تم ۳۳ 


۷ 
3 ٩ ۵ ۰ 7 : 


04 ۳ ۰ هه 

مت و مزا ۱ 

ماس وان ۳ رن ۱۱2 

1 تم و مودرم و[ ۱ 

ل مرت نار ۳ ان نوم منم و ناب ِ ْ 0 
۱ 


زا 


ره 


کر شم شین ونکت رب ۳ 
نت 0 و ۲۳ 


وس را 1 
۱ ۳ 
۳ 

" 1 


و خر ۱ ب؟ 


3 
۱ 
۲ 


# 
# 
نف 


هرن 
ب 
روکد 


4 


و 
ام رو ( ز بر سر و 


7 

ل 

‌ِ ۱ 
بر مو وا 


ار 
2 
0 


2 
۰ 


ب 
و »| 
اه 


4۹ 


#ِ‌ 
ی 


/ 


۰ 


ْ 


/ 
افو 


#نَ 
14 1 
زر 4 
: 4 
و 
م‌ِ 
سل ۱ 
+ 4‌ 


1 


نی 


4 


1 


۵ 


بت 
عشانتراي م مهد روت یا دوست زان دی | 


۵ - و "۳ 


رس و وصدي ز بل او دوز سم تا 
اه 3 
تباجا رز له و را سر 1 


: سس" هرن ۱۶ 

سن من رد باق س 


دنملاس ن بسا نام ۱7 وه ان بر یر وست مکی برس 

۹ و رو , ست 
ی کر مسارم 7۳ 


۳ وا بر ی و دنت ۱ ار فش 
سب مت ی یشک ۲ تن شم مت ات 
یگس رورش شیوگ ومیل 


مر بت :نا ل ملساا وی رم ره 

رز رل ات مامت هرت | 
۸ ۱ 
این وان رکشت چسمزی وا ینبم مد .۰ 


9 


9 2 


ات سشکر مش رز | 


# 7 / ۰ سم ی 0 
یسم از مس روت مس انوا مت 


سک راب نکش دون | 


سل کت وس به تام منز 7 تن | 


درا ۳ نون سایان ۱۷ رن 0 
ی 1 زب سکف س تشه ۱2-۸ ۳ 
8 


بر 


یاو 
۰ 2 
مرح مت ميا کر رانا و ومناسا ل ۳ 


ن 
کاب مر سیون وت بن شا 
رون ای یکت موف( ۳ هن ان 

سل ترس پر 


3 


و ۷ 0 


ی 


اسان ۱۱ نون سین تا نوی انم اسان 
7 


0 ات ده نکر ۳ 


۵ 
ره 


#۰ رک 
|طاه شم 2 
* مسر من اسان دنا ری وان 2 و 


19 ۱ ۱ میم ۰ ۰ س 
ی ۷ اسب وحت ۸۱۶ پرسو من ریما " ۳ 0 


۳ 


و و وا راهان تیب لو و لو معط راون سا دزی 
ضشیا و تس اجه گرا 


دانط رسب من ۶ و ن رکه 


24 


دام 7 داش مر وک مد گوس 


با 
۳ نعت مم ی سس یراس 7 9( زر ی 

و نی 


۴ 


ید۱ و سردم و سیر ۳ رل ۲ 
1 ۱ 
۱ ی مرت وش رت | 
از رکش سای 2 ۱ 


ی نک رورم مه ورصوان‌س شا 
۱ ی شود ۵ کت هو | 
0 موم ‌ 0و 


اراس ی ان مب موم بر و۱ 


0 و 


0 ُ 


تارمن وس رم امک 


ت #9 سر / 
تصر بر و رای 22 با و 


اد شیر نب لس ورن 
مريي ها ر و ا رش مق دم شور مر ی 


ب‌ 


6 رن 


و نو مهو بش 

مس 
(7 میسن و دنا 
رد یشور بویا رنه رت ن 
وله کل« و رن از انیم | روت 
سین نت با لضاف 1 رک 
مس با رسب ان + مت تن چم دای 


مک شیب ایتک کشت رن ای 


9 تون نش / سوت 
مه ون لش شم درمز ی سک ۳« 


2 #7 

1۸ 


رات 
۳ نی رگنس 

ود 


"۱1 امن | نت متس ۱ 
1 از یت 

تسس نمزم | 

زان بر نون > ۹ 
۳ 
ی تس 3 


دج ۳۳۳۳۳3۳ | 


ح 9 


۱ 
0 
۱ 


۳ 
۱ 


۱ 
: 3 ها ی 
7 1 ۱ ۳ 
۹ 2 : تب 2 9 4 
۱ ۲ ۱ ّ 39 
۲ 4 ۱ 1 ‌ ۰ 

نج 


زد ی رن تن ریت 


‌ 


م۳ 


۱ وم 
9" رو ررکم وت زانط ی 


۱ 
| 

2 2 7 
| ین دبا رم ۳ 
ها رز ؛ مینست ۳ ۹ 
ِ # 


2۷ سك مورا 


4 


جر 7 ۱9 
۲ امن نش تاوشس از ۱ ر ۳ 1 ۹ ۳ 


نک او و رس 

بت 

بط سح 2 سر : > وس سس تایه 

آ ۳00 719۳ تاد 
ط شه رک ام و ۳ 
۱ ی 2 ۱ 
۱ + ترا رمرم اس دک سل ان ولاض نود اما دی ار ۳ 
۱ سم همان سب انز ۳ 

‌ِ 1۹ ه‌ 


1 7 از .: 
۱ تم ۷ وج وزج 0 2 
اا ینت ل رصح رارکت ات ۱ ۱ 
[ و وان شرا دنس فان( از وی مرا شاه 9 
1 و کت رتنس تست کته < 0 و ۴۰۰ 
تسیر تک 
۱ هون ری تسيز رانک رز 2( 
و 0 پر [کت امت تم منت امن ۱ ۲ ۹ ۲ 2 " 
از 

و 0 3 ۱ سارک ص و ۱ 
۱ 4 0 ۱ 7 ۳ و بمب از ۲ 
ِ اک 0 ۱ 1 رن رت مار وي ۸ م- من درا ۳ لا 

ِ ِ ۱ 1 ۱ دنت مه سا زک الا میت ۱ 

3 : ِِ ۱ 1 الوم رون اسف طرات منت رین مگ ۱ 0 
9 || ون هب نت رز کتک 2 0 0 

۱ ۱ مس رش سیون نم زب ۱ 
ِ 


۱ ۱ از ْ 
دا سم اس ات سا فل تتا د ستوس اش استت ق ی اش لاک مر یل ی و «عصسید ّ : ۱ ۱ 
۹ سح -ِ 0 تست تست ‏ وست شخات ریز 0 ۱ ً ۱ 
1 6 ۳ : 1 : 


د وس رم رس 

تالا یی ا سل مه و اعلی لو 
متس 9 ۳ 
ره ۱ ۲ : / ۱ 
4 طو وت سمش | 


۵ ۱ # ۳۳ 

1 
۳ 
۱ 


۱ نت م۳ 
اک رتم مرش بل مره رادم وفتیرنط 20 ۱ 


سروس و 5 ۳ مد وی نا شم | ۱ 
رن 
1 

ف 
0 


ای و و 2 1 
و ان ره بر و۱ سم ۳ /ص رب / 


زد ی 0 


+ سار ۱ ای و ران ۸ ایا 0 


از یم ,ند مان بت دارم | 


0 روهام رات ی کرد ی 2 و 


امس ری سم #7" شرع ند 
ی ی 
تصش ۳ مت ۳ ۱ 


9 94 درآ ویر نت۲ .م7 ۳ 3 ۳ ی 5 سس ] 
ی برض د کی نساش رز ات سم و 


: / 
0 م : 


۱ 0 ی سل 7 7 نس ۶ ِ_ فرص ۱۳-۳ م۰ ‌ #9 9 


0 


ار کت 1 
ویب الاب ین 

زیر 2 ۳ ۳ 
| ای ی رت ۱ 
زوین 2 تن نزن »مت | 
یت سم طبض 2 
سل کون رن و ررض 
0 7 


ککدس مار رکش 0 0 

۱ کشری .سل رت وک شتا 2 «تصتلي ن ۳ 
و بو 


و 9 


9 


مس مزر سار رن رل 1 

۳ ۰ 0 


7 ال ۳ :میت سال او رل 

ی چسسه ‏ ج ام ملس رات :۶۶4 رس ری 
س ات 5 ها 
۱ ۳ 1 14 ۱ 
۳ + ست بیان 7 رن 0 ۱ 
/ تن گا تکار ری دا 4 ف ره ار 


۰ 
4 وه 


| ایام ابا لاوما رفن 2 7 ۱ 


ی ٩‏ 0 
ب سم 


اون 1 سییر زا 


و 3 
س 


9 ش شی ع نف مت 
1 1 ۶ 0 
کس 1 ری سیر( سر عم ۳ و بق نکر مر 1 و 


مش 


وی ات رتم ول 


رنه 1 


3 
ی ردان ماقم ادن || 


۱ است سل : تبرت وت ۳ سه من؛ 2 من رم ِ 
در تک تکیت 1 
َ رش میس له زرط ۱ 
ی نتسه ناد ی 39 
۱ 1 4 ی 2 2 کتک سل | 


1 
تب مش سوت لب و اس 


۰4 4 »‌ 3 


»‌ 


۱ 1 یسب رمق زو رز مر بت ی 2 ۱ ۱ 
ی هد اي لی موه ی ای ۱ وک يس 1 
یر نت ی[ 
| رس رهام 7 ۱ 


1 ۹ ت وی ‌ سر 

و و 
123 
و بیغ ۲ 
ی سا 
ما ۳ 
9 
8 » ۱ 
2 0 / ‌ 
سس ۱ خض ۰ 
7 


ی ۲ 

- ۱ ۱ دش له ور رازن ی اور رم« بو دانییر| ور ۱ ۱ 
۱ 7 ّ ۱ رای تال 2 بیدا ون او ار یز ن ان .1 ۲ 8 
۱ ‌ ‌ ئ ۱۱ ۱ ( ر 
۱ ۱ ۹ و 9 ال 9 ۳ ف 
۱ ۷ ۲ 5 گ ۳ ۲ ۳ رن ۲ و ۳7 7 ۳ ۰ 

۱ ره اس کت کر ۱۳۳ س 0 

؛ توا رک نس کرت ر ,شم زر ون ان رتسم ۲ 

۳ رٍ_ ۱ برد ۱ 

0 رک شرفت 9 ۱ ۲ 

۱ ان یمد 2 ۵ لو و مراب رز را موران ۸ 

۱ یاس ٩۹‏ بوسر کف ت کر سس نمی ۳ 

كِ_ِ " ۰۰۰ 

۱ 

| | سم نراشت ول و رات بن ۷ دی ما را 

1 ۱ 


یسنان مهرد اب ستْ مار ۳ 


و 
۲ ی م ۵ 
هرا ۰ ۱ 5 ۳ 


پم ۳۹ 7 2 2 
اون شون 

7 ۰ ۰ 


مت نبا و من : 


۹ ‌ 1 : # 

5 

ي لو | 


4 
ور 


۰ 


/ 
۸ 


# 


ف 
1 
بش 


۰ 
ش 4 


و 4 مر ۷ , 
4 
ار[ او 


۱ 


س 
م 
نز 
۳ 
ی 


۹ 
1 


ی 
7 2 


که 0 ۱ 
سی 


سس 
ً 
ورین 


‌ 


با 2 
۱ 
۶ 


۳ 


۶ 
2 
‌ 
س‌ِ 


و۶ 


م 


۳۹ 


سس 

وت 


3 


ان 


اک دک ی 


۰ 


۵ 
ی 9 


4 


مه کل و 


مار مان ) 


2 


۳4 


و 
ی 
1 


بسح 


ِ‌‌ 


۹ یرنه 


سر ی 
یط 
4 


! 
۹ 
2 


1 
مها جاوی> 


زج ۸ ۳ 
سس روبع ؟ چه جي مج سود : هجوت وی ۲ ۲و |[ همست هس رتست لها رس 
| صس را رد رکفت ند 7 


و و ی 


7 ی ی ی تن 
سل ند رکفت رک 
رن اج مه زب رن 
رم را ره سا اللام ول + مر الصوات ۳ 


"ِ 
۱ ۳ مر اس ام ای دما گرا ۳7 ۳ ۱ 
اک دی 2 1 ره کر مدا 3 نز رن ۳ ۱ ۳ ۱ 

ی اس ۳2:9 ۰ || 
بت ۶ بط ۳ ۱ 0 ِ 
شب م ی ی تن 1 0 
| کت سا 


مک ور ص و ۶ 7 ۷ 8 0 4 ۳5 نج 

أ کر + و ای و 
زا اف نو و ,1 ی اوح و وه رن ورزر ۱ 

۰" " 


11 او لمیر با سل و اس لو ۳ ٍ ک وف صفت 1 


3 0 ۱ ی 
۳ رو هرق زاگ سل 
0 ید بت که ون و 

مر تیب ی 


۱ 0 


۰ ی ۳ 


۳ 2 او ۵ 


ا/ ناس مادنا 2 4 

ك 


2 


ار 


مه ۶ 
۰ 
9 ن 
/# ‌ 
"1 ۰ 
9 
1 
3 
7 ‌ 
0 
امد هر رز و ۱ ی 2 بت 0 ۳ 
۱ رم یت 7 شید در ی 6 ۳ 
۱ ۳ ری یاو یر سر 
"1 تم مد 1 و 
۱ ح و ۱۳ 1 


| 

۱ 3 ری وشن زد دم م2 

اا ره 
/ ی کم مرک سس» نش و وم سل گر ۳ 


۱ تن ف 
۱ 2 یرم و 1 

|| ۲ کم زضه رست ه او درم کاس له مناوت / 


و 
راربا ان 9ص 
یسرم تفت بارت و تم 70,۸ 


مح ای تال رد لوو عا وش او سو و نتم تسم مد 


دم يس شرفت | 

ر 

7 19 

۰ را یال یرل 
تن يکرر تفت نا هت ا 


۱ س 
و لکشت دعام مط ان اک 1 


۱ وم نیت یر 
یی ن؛ شنت رولب اسان سس که 


۳-۹ ۱ 
۰ ت 
رت و ۲ 

۰ 


4 


ور یود 


۹3 و م۷ 27 و ی 


1 
۱ 


۱ 
۱ 


سم وج 

۱ 2 ۱ 
خر | سا 


ویدیو یر اي ری را 
لیا نکر دوس روز ۱ ان بل 
۱ تیوه وک رد شام من ۳ 
مان ورن ادن ل‌ لب ول ان 


رش الما 7مستر و 2 


۱ امد امیش ال ی( ۸ و رم ول نی 0 سیف من و )۱ 
۳ سم سم در زور من 
ار کر ی سم رت داوم مرت و 

1 ی ره کت 
هد تمه امیش رین الب 99 

« ار 
/ 


ات اي هزم اس و 
ِ ای رم 


۷ 
1 


اسر ,ضایصداین 0 
مر رن نکش بتکم یل را 
کر شارت ی ۳ 


ی و9 بر و سس سک »سکن در ۱ 
۷ 
9 

۱۳ 2 0 گر 
سوه ن هکم وان دشن سسوم از روص 0 
| َس ۶ ۳ ۳ 
مزت رستشرردياي ورد و وس مت ۳ 
زد موم شتسه |[ ۱ 
موه وان یال سا ارم روموت وم 0 1 
1 و رو ۱ 
۱ 2 
دلعت: 0 و 
و 
يت کوب بت 


۱ 
5 نا و رک شک توا رن زر ری رف 
۱ مش روصت ری ک‌ 
۱ لو مت مشکرم د ست من در وست سمل 7 
ْ خرف رده ۱8۵ مارم سیم راک 0 ح 
دوم مس دی ۶۷ ا و 6 
‌» 
هد 


بم 


او کر سا رس و با لو و ۳۹ زي) ۱ 


7 
اوه زر ۳ مرک رز سارت کول ای در 2 


رن ی بعش کی 
ان مت مس ون کی 


/ 


1 ۳۳ و 3۳۳۳۳۳ 19 سس ۳ 1۳ 

اف نت ۳ ی تسس 


رس وت » 


0 


باس کر مرن مره ا# مش[ 
و : اشنا ومد پر 7 


/ 


7 ان دصرد رل ی 


۰ ۵۵ 


1 شش رکفت نی بطصخي ون سس و ی 


مه 


اما رک که از ترا يم هک دوش 


۱ بش 


رات رک گنت وم 
دیون کی دنت ]مش رم 


2 بش 


۱ سرت اس ی سلطا میا ی | 


۳) 1 1 


۳ و کي دنز توافت | 
|| ۶« تسوا نوکت و م۶ رات ریش ماه 


4 


ماه نم اوه مرک وی ۳ سب 


9 


دی چاوگن درف مت ی نکسم 


۵ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ ایس مر رن ۳2 
۱ 


+» ٩ 


1 ل ‏ ر کو ار و 0 3 و رز ری 2 
ی ۱ 
مشیر سل رومس هت که ای 
أ سم و اي ام مره هش بان 
|ام واصانس فتاه ورن نی نز یط 
شرت ۳ نس مرن رش شک ار 
5 و 


وروی ,دورب نصا نمض مس رش 


رس هسبلا + نوکت" مس ۱ ۳۳ 0 


0 9 


ا ی ی 
۱ میت مرت 6 و 
اد و و مس +۳ 


۱ .وا 
۱ 


ریس سل رطع ی من 0 
0 ید 


|[ سس وه مش کیرات کت مک شک وا و 0 


۳ ۱ 0 0۰9۰ 
کشخ کم ۶ کی رهم دی ره ّ 
سار شرگن نز 1 ۱ 3 ۱ 


۶ و 7 تس 
صست عص را نب سس ی اي 


رش ی نم رک یت رک هن ام 
هتم تن 
۱ 
0 نویه دس تب ساوسو و یسرک تب اعد مج 
۳ 2 بع سس 
انس معط ری مسر سک پیج مهم دم الا وب مس 


رش,منشفد ما و اور ایکا مورا 


۰ 


ی 


7 ری 
م99 


4۱. 


دی تا 
۱ سم ی ما وه 


8 ۱ مت || 
او ار ترس روت . 1 و من ۳ سس 9 1 ۱ 
۹ ۱ 

۳ 3 1۱ 

۱ تفت بست ونم ز رن عرت دون و يف مک سر کی رم ۱ 2 


۱ 


مود 0 ی و ی 2 ۱ ۱ مج 2 3 "۱ 1 ‌ 
هم افت ثراو 23 منت ۱۶و زار درب از ورگ کت ۳ ۱ * 
کش ۳ ۷ تک مر 

۶ را 


ِ « ۰ # ‌ 3 
1 ۷ ۹ 1 
۶ ۰ نت 
7 , 1 ( ۰ هً 
9 ی 0 ۳ ً ۱ 0 8 ۱ ۸ 1۱ ۲ : ۵ 
۵ 1 ۴ ح 1 8 4 ۳ 0 5 ‌ ۲ ً : ۴ 3 
۱ ۱ : ۷ ی 
9 2 ۱ ۰ ۲ 4 ۱ خ۳ ۹ و 1 
1 : ۹ 2 ِ 2 ۳ ۰ 
۵ : و ن ۰ ,1 0 ۱ 2 2 
1 ۳ ۲۱ ۰ ۸ ۰ ی 1 ك مر 
۳ 4 ۱ 7 5 2 ۰ ۹2 ِا 4 3 # ‌ 
.0 ِ ۱ و 2 ۱ ۱ 7 0 ۶ 7 ‌ ۱ ۳ ‌ 99 ۱ ۳ 7 3 
تیگ ۹ 3 . ۰ ۷ 1 ۰ ۱ ً 3 ی 1 
1 4 میم و یس نی ِ یمه پر وی تنب سس یت ی ی نت / نیح نا و تا سس ی ما دس دس یر ی مت بش رت تیش تحص کی اه وی بیس وت 
رت رس وج سس یر ی اسب تم هه زر کبس تسار یت وی ای او اتف سامت ات خی یمس کیت ان لا ویس سس هی تس کب سب ماع ها ونم سای سس و سا ی مس و۳ 


- 

تا دی مرگ 
ت 

تسج 


بح 


وی 


ون 
۰ 1 9 

ها 
ی 


ی 
نج 


امس 
۳۳ هی و۳33 


سود 

اً ی 
کب 
ای یجید مق اج +2 
1 تک ۶ 
نت وج نیب نات اب سوت بت 

۹ ۰ ك_ 
2 ۰ 
میسن مد و 0 رسد 
6 


۲ 
: 
0 
: 
0 
۱ 
۱ 
۱ 72 

ك 1 


۱ متسر نکسا مر 0 13 1 ۳ ات ال مر 
کی و میت اس ی 
۱ یه اد ور تست با مومت و ماوت وا زا رون ۱ 
ادا وه ومیل 
۱ ۶« ی بسن و ۱ 
1 ال رس ار ناش ۳ 0 
1 ۴۳2 ی 
ین ریسم سل ۱ یساس ال گر نان کم | ۱ 
رن کي بر 22 هر : من ۱ 
سوبل عو و اه ود ی مرت[ 
۱ ‌ ضر او نم اون در متام از مک سو» من ادنیل 0 
یرت تا و سر ۱ 
1 اک ما وم هن سا ۳ اس :۱ ثم سان ند | 
۱ تج ا کرد نون« رس هچب ۵ ۱ 
۱ ۱ ون و رو اش ی ت 
۹ 
ش 

/ ی ینم رل بر ؛ و رم 


مه 4 4 2 9 
3 


۱ 0 دا 9 ۱ 
۱ ۱ « تال از "اسب ( 
رت ور وگو مشب نان 


اک ما ری را مرواب تاه رک وا ۱ ِ 
7 ۱ | پیت بو اف وب تا 

1 
7 2 ۳ 
سس 


۳ تسس هاش 
۳۳ 


ی 9 ۳ 


۱۳۳۳ ت ت - ۳ 7/۳۳۳ 
: ۱ ۱ 
لا 
و 9 1 
و : 
7 ‌ 
1 
5 ٍ ِ 
ی 
۳ 7 ی 
ج 

‌ 3 
ار ك 
‌ 
3 
3 
۰ 

3 5 
7 
د‌ 


یال 
] ۳ م " مس کم 0 
را سل 0 مامره۱ عت رما 7 سس مر | 
۳ کر رد تک دب ی: و سا ۳ 


4 


مت ی رف 


ی 

ور رم 2 ِ مرس ی و ری ۱ 
یش 


۰ 
4 

مر نم سبط 7 ۶ وش ۳۰۸ 


1 


۱ 


کرت 


سس 
1 وروت ما وی 


4 0 کار ۱ ۱ 


وم 
سرب هد ریس رتیت | 


۰ 4 1 ‌"« ید 


و 1 ۳۴ 
همم عررفت و ور مر دایص تن ساشت از وتو 


نف "رم کت ری له ۱ 
4 له ی ۵ 7 ۱ 

۶ لد ارات ادها یسم را ۳ است ۱۸۱ 
4 
74 و مر و او مبلفم زي سرطب مک ۲2 
1 ۰ ۲ 0 

سا دقن مش یز یرم ۱2 اس ی ی 0 
سا دک و اس رشن یط 
۶ قر مار مزونه دقن ری نوا 1 ۱ 


۱ 
ایند رورم تست رت و نطو روسم تا ۳ 00 9 

ان سر 
ی ۳۹ ۱ رات یه تست نا ][ 


9 
۴ 
ق 

0 
2 


ی ۱ 0 7۳1397770 777 
ال وتا ل وت دازا رم سب | 
۱ امتدم دز مره رشن !معا 
۱ 1 #7 سس وروت زد 


"ِ_ِ 

هر عم را نو را هیا تاد ۱ ۳۳ یا 
7 


دنرم ردان تس :مه دا و وفلو 4 صات) ا 


|| مه اد ای ری تن رم ول( لا تن 4 
رتیت ای مور مشک کر 


[| 


"اِ9 و 


۰ ۸ 

1 7 ات الاو رتست ان نیی . سار ما کرک | ۱ 


۳ 


مت ( 1 


همم سرا ان مسبت کب تما نست تین || 


ك 
اه ی یز ریت صع تکام ۱ ۸ 4 


۱ ۰ ۳ سم از ۳ 
بدمرصریت ری رم ام« انار ارات م۷ و وا و 0 


۱ سْده و وولرتا | صن ابا بشما مرا مس 2 
کت ی سب 
|| رت ی و ۳ 


1 


ال ۳ م کیره کل مه مر 
سم 


ز بر 
شهج اووین شیر مت نات هی 
| اسان ازور رما ووتروند6) 0 
۱ وتان نورب من را ۳ مر ی 
۱ و نم نب | 


سس 
2 9 

سح 

1577 ۳1 
سح 7 

تا اه سب سس هس صنس سس سسشسسشحد ت_ّ- و 5 بت 2 

ی ردت رت شم وم 
یو ی ام وا وست مه ی لد دی ار 


۵ ۳1 


۱ زره وت مت یشم ندرپس وال 
مسر ۱2 سای لبم ونم بمشن مرت 


۳ من رم کرت وا بر وب 

سکم سم رک 
۱ # شرفت رتم سامت ده دصر 
مس لصوم رات + کسام درل سا سم 
۳2 یس در مرن مد شک ووارضا 


۱ ۱ تا ل‌جييی کی کسرسواف تم دس یو وان وا اد ۱ 


ناس تشک رک روط و 7 
رصم نش ترمکرل 
بر سا سار مامت بت بل سح 
ی 

۰ 


ی یی موه مرا انط و 
۵ 


ز مت مت مت و یک 
8 ای ۶ رما واست هار 
1 5 تاه رای مت وف ۱ 
زا استولنی ل لا یتک روک 
- اااسایلنا ناص و رل و وه رشن 


۱ مب رازس رت رس ردو سین | ره که رش 1 


مت ی نمی سدق | 
دشک ی در دش سم ده ان 0 )مرت 
| مسب ی ای 


ت 


۱ 


7 مایان ا مد 

۳۳ 0 ی ی ۹ 9 3 0 سوم . 5 ۳ 7۴ توت ورن ات -_ ۳ ۶ ی ی ید 
1 ۳ 9 9 ۰ 4 ِ یت 
8 ۳ 3 ۸ ۱ ‌ ۹ ۱۳۹ 0 ۱ 
۳ ۱ 3 1 


سوت سا تست یات سس تست 7 


۱ ا 0 ی دیق و ۱ 
۱ 7 فان > رای انس ج/ دیس ومشمر؟ ۱ 


# 


۱ 

۱ 

1 1 
۱ ۱ ۷ مب ۱ ای ماد ان تست شک ۱ 1 
ح 

۱ 

خن 

0 

۱ شزرل ی ی 2 1 


7 ۱ 
0 ۱ ۳ 0 ام ملع ال مد سم ۱ ۱ 13 
۱ ۱ ۱ انوم رش رن رون بش ۴ 
۳ 
۰ 1 
٩ 7‏ 2 
" ۱ 31 
تمس رح تس رحس سس ردو مس وس تج سس 
مد اس تکلمم مرول و ۱ 9 
هد رونام م2 موادم 1 رل ِِ 
در ها اد 


3 3 75 
مُِ ۶ ۱ ۷ 

#م 


۱ 
11 تن نت او عم ۱ 
۱ ی ۳ فت :دم سامت 
7 ۶ ۳ 

۰ 

۰ 
‌ 
-5 
ت‌ 


سره سار کمن سوم مر 3 
]نییان در ۱ 
و ِ ۱ و فرط یم من دسر کل | !| .۰ . ۴ 
۱ ۲ : 0 ِ ۱ سل سسن» دی تقو زارت کرک ۱ ۱ ۴ 
را ِ ۱ 0 ت رز دزم سس رکفت وم ۱ 
رب سوم موی 0 
۱ | 

۱ مر هی ای وی 


۱ 2 1 2 ۲ جفرت | ۱۳ ۱ ب واه ٩‏ ۱ 


| زان :دبس ری و , مش رت مدمه ماوت[ 


و وا ك_ 
فا ر هروس ی لو م 2 | 

4 
: ۴ 
ِ 
۵ 
‌ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۳ 

و 
۰ 
۱۳ 
1 3 ‌ « 

۱ 
۱ 
۱ 1 ره کی ۱ 


۰ 


تن مس یلک کاتسا با 


ره ی 


یمن م دک سک رل مش کت یه 
و کی کر 
رای رگ و دام سک منم شرا ۳ 
انس »1 عون دور ور 
و 


7 


- 

4 


ری لاله سوت سل تیش بر ما 


1 

وم ریت مب ری تسش دی ند اس 
شمش ۱ ۹ مرسرلنت ارم ان«رعت ۶ | 


مان ریت هه ایا ی ۰۶ ۶ ری ی ایند 


امن ددع کی جک رز نم ماع ۶ 


4 


رن مزا 
زان تک رز یکره انم موش 


رم ۰ + 


۰" ۲ 

ود 

تست »+ موادت دیعب دیاز ۳ 


گرا را مرو هش تفیل رنه بت ۱7 بت 1 
2 بش رم دا رت 0 ۱ 
۳ دب ما را هواس ۳ 

سرب ۳ 1 ق وب کی ۱ 


۵ هه 


۰۰1+ 

شتا 
‌ 


ِ 
2 


تّ 


‌# 


م» 


۰ 


2, 


4. 2 سس 


و ۱ 
1 مس 5 


۳ 


۳ ۶ ‌ 


رم را سرا ور 


ی 


ا 


ف 
گ‌ 


7۸ 


۹ 
7 


ما 


0 


/ 


ی 


۳ 

> 

۱ 


۱۹ 


ول لفیا 


0 


و 


رو سرا ان 


س ند اما در 


کید ِ 9 ِ# 
2 ۳ 

«۰ 


7 


۱ 


ّ ام ین 
و مقس ۳ بخ ] 

7 
وا 


۱ 1 7 2 ب‌ وم 7۳ | 
۱ ده م مرلفت ‏ سرا 


سم ۷ ط ی م2 ِ 
ی مرک ود : 1 م2 و ای ۱ 
1 رت ۱۳| 


۱ 1 رک رمرم 7 بدا سوه او ۳ ۱ 


0 ۶ 


رت ان تا | ۱ 


بح وم مر 


۱ 4 ری ی ری مرن اما 5 


۱ ی 1 ۱ 
| ستمیده سشه « رکف سک اس مت زرف سب« | 
سییر : یم مج رم و تاو نون مزکم | 


و 


| مر دا رس مه شنت کمرم زد رت 


۵ و هم 


اروت کیت مرت / رو فش سره ده 0 


سر ۱ 
ی کر دیشک بش« .میت( | 
| شم ۳ 2 نش 


0 4 


۱ 2 تال سس شرا وم سک کار 4 ۱ 0 
۱ ۱ سس یه کل دم ال م ۸۰ تم وت ۱ 
ات درسن رس ات مرن هر ای ی رل ی 0 ۳۰ 
۱ 
۱ 
۱ 
11 
1 
3 ۱ 0 4 0 


| یال و رش 3 هر مر مه 1 
۱ | م۵ رو تکام درکن تس 


4 
۰ ِ 


| و رم لو ۱1| 


۱ و شست سر س 


9 + 

تک و۳ 
0 7 
۱ 


را 
ت یس ی ج 


۷ 
سم م‌ : 


ی 
سودرف وه زد ۱ ره نیرکسا 


من و ای بان نانيمطا ما 
و ٩‏ 


۵0 


نک 


1 1 2 
۰ 


»منت ری هس # «سض 
رم دمم ی مایت و 
کتک کم 
ره 0 


با 
2 


۷ 
و کدی ی و2 ۳ 
ز بتک یرام رنه | 


3 نمی و کدی با يت گر سست الا و رش " 
7 ۱ رت ومع نامب زو ۱ 

0 ِ 1 ۱ شرس نباکنت رشب« رت سیر روما ۱ 
۱ 3 ۱ 1 3 ۱ ح رو لت کدی میت رذن گرد 
و 0 ۱ ی ما مت کراژدی بامز سسو نس بو رکفت ددرت 


ك 0 3 ۱ ۱ ۱ ۱ 3 و مور ۱ 


۱ ۵ ات 3 ۱ ۱ ۱ > ان مت سا رورش داز بسش ررکم ۱ 
390۳ ۳۵ 


0 
9۱ «‌ 

۸ 0 * ۱ 1 و وس یز ی سک ود اب نوت ام 
7 ۷ 3 ۳9 ۳ ۱ ۱ ۰ تال 
ی و ۱ | 2 کر ون 

مت مک دی ۳7 7 ۱ 


1 ۱ ی ۷ ۱ ۳ 4 


۱۳ ۱ ان تی,ران دش کش ره ما نف هک وال 

۳ 0 ۱ 9 * اهر ورتکلا اه زوا ول هب توت کش | 
۹ ۱ ۲ یوبن ار 

4 ۱ : ۱ 1 2 ۱ | کرو 6 و سار ام هد نم و مر است و سم 

 ِ‌ِ 3 ۰‏ ۱ 7 دبشایمش افت مت ده ۱ 


۱ بت ۱ ۱ مب رز رای سکن وم من را بت ی دس ۲ ۱ 

۳۹ ۳ ۱ دسع ررض نت مش | نهک 0 
۱ 5 ی یروس 
وت ۱ 0 لا 
۳ کارا 
۹ ۱ 
۷ 9 هن 
۱ 7 


۱ 1 

وحم ۱ 

کی تم ۳ 
2 ۳۹ ِ ۳ گت 

۱ مات ‌# ۳ مس یک مره رل بر ور 

سس ۱۳ 
7 دوس ری ار 9 


0 لا ۳ ام 
لته ر بت شفو دنل یگ 2 مت 
اّ ۳ ۱ 
‌ ۳ ررض با را 0 ۸ 


نات ریگ صي زر سم نهر تن | 
۱ م2 زر ره رک دم رش ی و 
/ بت مربب بت تیا افو ۱ 
رک فا 2 * 0 ۳ 


ده و ره ح #۲ 

7 


۱ اس رکفت رم مس سوم س س‌۱ 
رف او زره ام لصا ل در ۱ ی 


‌ 
0 ار 


0 
ٍ 
۱ 
1 کر 7 مت رت ددم رد رکب رلک ۱ 

7 


ار وی دون ۱ ی ارو فا مت 7 
و 
ما 


ت 
ی 


1 و 2 2 ِ ۹ 2 
ی تسین هتسه یس تست در 
برچ هجوت مرج مهس سیسات باه هتسه سرت مت مه بت 


۳ 7 
7 
۳ 
ی 2 مّ 
رد تا 
۱ ۳ ی 
1 و ۳ 
1 ۲ ۲ 7 1 
۰ : ۳ 1 ِ 
5 3 ۱ ۰ کت کت 
‌ یا یر ی ی ی 
ِ س سس دس سس 
1 


۱ 7 0 زا دور ] ۱ 


/ 
1 
1 


۱ ۳ مومت متسر ند ایام کال دمن |[ 

۱ 2 مان نسم زان دس متشه رت ور 


سب 0 


[ |۱۶ ی سای کي سا 


1 ری کشت 4 |[ 
۱ + وی و یم مت دور یز ی ۱ 

یا مه ۶ زمر سم هاش تلو |[ 
لو ام بر و ۱ ری ناه وروی درا فصو ده || 
۰ 0 ۱ ۱ 
بسن و ار و ات ویو 4 مرا مگ || 


2 


ار مرنشعت ری اد و را لصاحور ۱۱ زان نسم 


دنت رف ات2 رون مسا 0 
مب رتم۸ | 
سب منت اش نش 7 9 
ین متام رگ ی 
ی تن وی کتک 4 ۱ 


مین ور م۵ نا سا هط اس 

ریاس ۳ برسام دق نکن بش تست ۱ 
ین مس اس مت نت نز ۱ 


۵ 
" 


صت + سا وم مد ن‌سشحهم ۶۸ نون نو سم شم ۱ 


[ سماست مت زک مر سمش دهدن نی 

0 رکفت »سب تب سا 0 9 دم ان ۳ ۱" 
۱ 
0 


۱ ۳ ۱ 
ده زر | سمل یه ددم کسصف از میت 


۱ رکشت بخ رت ۱ 
یس ماهس نت هک و شمه 4 

۱ 

رت نت او رست ی هو 


۵4 


رشتش» مر زوا سر 1 


از رب ً سم مر 


0 ۱ کر ی سید ان است # را ریت || 
ند را ان 
۱ مت لین بتکم یه نگ 


| ۱ هم و 0 


لور تکوم ۱ زو سین ات( شوت 


۰4 


دا شم( ره ی دس کل 
نسم و 


أ رن اضر 2 7 7 ۱ ۸ 0 ۱ 
ام مت عدل نس هام کشت درد 
۱ ددکادان وس رورت ان !دوع کل ی 

رصم و 
اما وا دنو امد صول ال + مد هل وگ 


و 
۵ 
4 ۰ * 


ار ر رضم ۳ وس اسر 


4 


۲ اسان این مر مرول ۳ ار ره فاد و کش 


"ولا ل ص ۱ 0 

1 

۱ )۱ ال له« مموران سم سم مرها کرو وک گس 
ح رش سر 7 
تت يس رل ان ون ۷ موی رید 
2 رش نونکا منیا 


| ره اجان و ی 


>تکامکتلنه ران رمامصتی: وش 
رام 1 ارات کت 
۱ دنم ۰ رز بشما نتم تن و 
/ ُ من م۱ ۱ ی 1 سيم لیم سم ل طلر و ,1 سرت 
1 ام مرن نها 
اشت دام مس کر سس نم لین تمارک 
ال نع ما اسر ایض یا 2 
۳ ۱ سیاستسسو با دا لت برض کاتسر زا 
1 رنه ما مایت وان لسن شابن سس وکا 


۳ 


جوم ده 
ان یی وشن لش شاد رت ۱ 


مرو 
«میرم ما سره دون ۳ فسات | 
4 ۱ 

ص را نبیر نی اسان ای یه رت ون ۸ 

نج وی ان 


4 


هم 


۲ سول ا ي نز ارم نم و ۱ 


ره کتک درو نکم ۳ 1 

۳ 


سس وج سوه 
ات تج ۳۷ 


تور 
۸ 
ل‌ 


دا نیت 
موی اب رت توش وی هم 


نم امس 0 


# 
۱ ناب داب شتا م ر |/ را لو و 


هم امه وی اان‌هاه رااعي ار ددعت هي 


۱۸۸ عنادی این ۱ 


ای و من کرحتم اسلا آ ند ره 


و 
کر توب مر تسال دک 
۱ ما 


سس رنه مار صرصال ون ۵ بر ولو 5 رسب امد و منت« رات 


مب هم مم 

م 


۰ م7 ۳ رکش طلست 


۳ 


۱ صُو ی شاک موم همست اتف 


ات 

4 و و 


رونت تن ناوما سرت داي را مس ار وا م 


٩‏ . محم.. مه 


سس 7 نب يلت را در که ۳ 
سر کر رب کم 2 
۱ ۷ وت بش وس 


مر رز امنوسانم روز رال ور 1 


0 4 ‌ 


0 ۶ سل يا مس نصا ربا 
ٌٍ 
4 ۱ 
3 دوم سسوم رف ,کنر ور ارس ی 
5 0 


2 | 


ِ 
4 2 


2 0 ام نبا ||" 


۳ سح 9 بت مرس سب سس 

سف تسس وی سیر سس بط متیر :سس تسه سس سس سس سس مس اه اه و هو ]| 


۱ 1 

سر 


۱ تسه + مس و رشان زو نرب لو >ررناست دحا سل 


| تفت طلست ن تک > 
۱ ۱ سک هرن ون وم ارت دی اسر 
ان ما2 کر کت دک وت 


2 

ی ی هت س وا منم اسان من زرا ده ۳ 


۱ مآمسیتض مش دنت و دار رگ 


م6 بو زبس زو مه 


440 4 

+ 
۰ 4 

کرش رده ی 


کم مت زين یت 
و فت ما 


1 


1 دن 1 ان 
۱ و ۳9 > 
۱ ور ت 
1 و ۳ 
۱ و ی 9 
۳ 
0 
ّ 

2 ِ 

‌ َ 


و # ۳ کرد زرسان ۴ م لفت ۱ ری ِ 
و ۱ نومزا ۳ ی ۱ 
مت من دار ی ۱ 


کتک پم وت بر 77 


سک و6 ی | 


4 ۳ 


ات رت درا مورا و رورا 
۸ هه 


زپ رن زوس رف اک 


کم وم ‌ 


4 ٩ 


یم مین سر مهو 
مس مک نی ری وی ۳ مشب 


سب 


ی ونیا ی 

و 


4 ۳1 
کش سا ] 


‌ 


سیب ویب وس وس ب مر ویو 
0 ۳ 


سس بمب سس چ »بوسر 
ک 3 3 


ی 


17۳7۲۲۳۲۲7۲۲۲۲ 
1 ۳ 1 
ئ 


55۳۳۳۳2 ۳۳۳۳ 


(0 
۱ و دس نشترحرلا کت رت رش اک ۱ 

۳ 


ا7 
8 


و کر 
ی سیا ار ان۶ سا قشم اه بش زا 


سر و نیا رک مت 
را لو مب 


"نام 
0 


نت و کیت بر 


نکاس و از | 
رو 2 نتب 
سرت رصح مه تک دی میت ۳ 


۰+ 0 4 


0 «۵ 


ی 9 


م 44 


۷ ۶ مار 
۵ «« ۰ ۵ 


صف ‏ اه 


مرک نوت ری 


4 


ر ن ریت۲ ۶ دص تس 


بل 
:ماس مت و 7 نا ۳ 


۱ 
وی ۳ ۱ 


تن صزب؛ مات 


2 2277-95 057 


"۰ ۱ 
سا مایت سرت ترا ۱ 
و 


ک ی تفت يم رک 


یاس تن تور ورد 


حون رز و او ۳ نم 

۰ 

4 


۱ رک 1 
۱ ين رکفت ون مت رتیت نگل ۱ 


مها یر ۱4 ور ۲ ا لز خر 


4 ؟ه؟ 04 


1 مدای یم ۷ ترش مد ها عم 9 ۱ 
رک ری رت بر 0 


نک 0[ 1 


۰ ۸ 


ما 


رت رمت؛ ی ۱ ِ 

عم بلجتعا سور رن 

۰4 
ی 


۳ 


یر ی مت یم فِ 

سرت سح متسر 
‌ 


تس 

۳ 


ت_ ید یب و میب وس سس تسه 


محر رید 


5 


ار ۰ 
سر بت 


سس 


2 5 


من 8 
۱۳ 


۰ 


سح یسح 

۰ ۰ ِ سّ . 7 ۳ ط 
ب س‌ِ ۰ ۹ ۸ پا ۰ تن 
1 : ۱ ۹ ۱0 1 ۲ 
8۹ 2 ۴ ۰ ۲ : : بِ ۰ 
۰ ِ 1 - 
0( ۱ دش کی کت نس ۱ کر و ین شوت و ال ی دک اه مد اس تست کم مرک بت مس مرهج سس میس ما ۳ 
هت سح سره جر جرج ی سا سس 3 ی ی ح هب ۳ 


مس سس مس ویر 


سس میس 
۳ 

ییوت مه 3 


۱۲ 1 
1 
پیب سس سیب سس سس سس 
۳ 1775505 


۳ و 9 ۳ 
۱ مار خر کج اسهم از ؟ ۱ 
اقتم فد رسک سل کي مد نز سم |[ 


۱ ی تشن سوت دز سرت اند رازن[ 
۱ ام سک رد من کت رس 


1 
۳ 


ی سا سول کر اوعصيان مدا ی 


۱ 
۷ 


2 سر 7 
ی توافتم د وت بات 


/ 
۱ 
مه ح 
3 ۱ ی ماو عم میم ۱ ور 
« ۱ ۱ 
رت را رت رش ۱ 1 


0 :او دوز وم شیر وف داقت مه و2 7 1 ۱ 
۶ ررض رات 77 ۱ 

وه 


نسوک شم ریا رسمه نت مر 
1 ۱ و میات ان رم نصضَ شا 

۱ | 
۱ کت شین امن سوت من | 


م‌ 


کي را وروی سنا ,سهکت. سش ند راراث | 
ار و از ۱ 
و سر 


۱ 3 
۱ 
ْ 
۱ 

نا ۳ تض | 
زرم 9 

# : ۳ 7 ۱ 
5 ای دم ۳2 تیاه 


۴ ۳ 
۱ 


یر و مزا بل 7 ۱ 


0 
سم ی 
رباص 

۱ انم | امس ۵ 2۱ ۱ لیکو ز دول انس ر ارو را رت 
و و | ۱ 

ونر وک شش ردان م۳ ال زد 
آن مسا الم تصر بر ار سک ور ۹ | 
مه مش نات مگ تما مدز ۳ 
هر یر ویر مر ری موسوم سرت | 


)۱ رات تقوم زگ ت مه 


4 

4 


ار اه شرا را ۳ دمک ای 21 با 
4 ۰ ِ_ مراي 
۴ اب زان ام 7 رم ول سک تدم ولمم َ ۳ 
۱ ۱ مس ره سر ری سل رو لا 1 
ح اي کج س نت زد هر ی 
۱ ۳ من کلم 19 رز دصیس دسلا 
۱ اب مراک رسای ار زو رت رشن مر 


ً اه سره رت اک سم ه؛ ی ی با 
۱ اس و 1 اسیي. ویو 


۵ من 

جبه 


7 11۳7 ال رب رت 


۱ با ار سس ر اه ل را کرت تا 

4 ۷ » 
[ مرن 


۱ ۰ 
ا 
9 


۱ ۳ کر وین صقرب داي گرا ر 6 


لم موز 

4 6 


با هل ور ان دص ری دی اکن ۵ ٩‏ ا/ یسم زارت 


4 


یک کب ان بو 


«ِ 


ک 0 0 ۲ ه 


ین 1 مطل 7 کزان نش 


۳ / 
۳ دورس ص رای نی کر نو تمعن رتور ۶ کم 


۱ يت مد درا ن یسم ند + 


۰۵ ی 


۳ نو مت لوسر 
2 من واه ری 2 


9 ی ۳ وک له هک ندرگ و 


۱۳ بطب او مرا او رک شرس 


7 
مس ال مان اد مرت ی ن۱2 

میتی ۳ مر ز رو زر تون || 


أْ 
1 

۱ که سرن م عشتط مت[ 
[ انتران» مراران ۶ اک مورک 1 ۳ 


0۳ ن و + اسان وه ردو هسام ۱7 


۷ ۱ مر ۲۱ 
رتست دشن طب تن مرو |[ 


اد یواست ۱2 


۱ مان سشانررشت: انم فط و ۳۹9 ۳ 

یط 


۱ 


نن ۳۱ 
۳ ور 3 یت ۳۱ 
ی 0 5 : 7 7 3 2 ی ی ۳ 
ب یس مب > ِ - سح ی حچچه 37 ت زو 


[ ات تیه مت و 
رید یک مت و 
/ تاج ور ی رن 2 0 
ی کر سا یت 


ابش ن ره «سی مش مد یسیو تست ن لب 


‌ 
1 
1 
۱ 
1 
۱ 


مر نجمهپب 
ور ارزو مت هنم سک ردنا ۱ 


4 


۱ من کت ۸ 0 


۱ 2 ۱ 
ای متسه ون هی اد هک ترا ]| 

1 م ۱ 
| داتس | 


9 


| رات دیب و من ماک سم مه وال 


تس میت زان دار دهد ۱ ایا و ۸ 


۱ 24 


0 لاس ییا 4 


۱ 7 0 رن ۱ ۳ 


م #7 
موز 3 ۶ ون جر رد اه 


موی ب من انار بت رام ارت مش مر 
۱ لاه مان اماب از درس 


۱ ییا دمم نت ای 1 ارف اي تالا ۸ م ای ان اروت 


نت 


ماوت یرو اند وشوو ره اه 


, ۰ 
: 0 , 
| 7 0 م ۱ ۰ 


مورا رگ مه نوم( رت 
2 و روت مرت 
یس مت ۱ 
09 کات رکش ی ,2 ع ۳ 
ا 

کت 

۰ 

۱ ال ی 1 


یک سا ات و دا سکیم ا 


0 


7 

ءکن.« یز ی 


ت 
۰ 


ك- 


اه 
۳ 
7 1 جرنسيء رات( 


۳ ی او ی اس دس يرست درل 
۱ مين مرمع کر - 

مه 


ِ ۱ و کش ی زیر و۵ ار ی ۳ 


رم تا مور تک( 
- : | ۳ و رم و رتم نا | ی سس 


۵۵ ۲ مت ی ۱۳۳9 ل‌طرای نی کت سر 


ای از و مسرت ار 


تشن .دندز زوسن ره و ماو سیون که 


۱ قاس دا زرا رت رها مرگرس | 


رتست ۶ ۳/9 ۱ 


ر ما روش ا نوزم را سید موم ان دمم ۲ 


زان شمش کر ی 


7 ی یز ۱ 


شمشک و ۱ 


زر رم 


۳ و 
۳ ی زرماثاارش(ا ِ ۱ 
2 من دی رک اراک ماکان س 

کرو رگ ۱ 


رز 1 سم 


2 


و 

ِ# 
3 8 

, 

۳7 ۳ /‌ 


رت 


ت 


مور ون و ویس رو یمسر ویجر بط ج پیب وس 
و ص خ.. تحنم مه سم 


/ 0٩ 
10 
۱ 

۱ 7 ن من 
ِ 

۱ امیس ام 7 ما دس تک و ون مت 2۰صت | 

0 0 و 

۱ ی | 

۱ 

1 


‌ 
تا کایضاتی ماسگ هد ۳ ۰ 


ی ی اس رک ؛طرت بشاه ۱ 
میا ۱ 


رو ری ری 


0 4 4 


۱ 1 سر ی 
ا 2 1 


۰0 4 


ب# 0 یز ونر شروش رز 
2 ۷ 


لماعت نس 9 سا ون بص ۳ 1 ۳ : ِ 5 1 ۳ 


2 ۱ 
۰ 
م2 رم 


0 ۱ ۱ 
۱ هِ‌ ‌# , 7 0 1 0 قح ۱ 
0 وش هه ن اسان +ثت دازا و مس يو ۱ 
الا ره 
۱ 
0 
1 

| عم 


0 اند نیکست لضي من دک ,یگ | 
داش بش بیش بر رن رت مرت 
مش وی و بر نس ره رمیات نگ ث و 
تسش نی سانش و دب | ی 


مر 0 ‌ 4 ۱ 
۱ 
۳ 1 


##َ 


4 
4 


/ ق ‏ ی فد 0 ۱ 
متس دون مر ند کیت ام سیر 1 ۳ 


۱ ۹ ۳ 


۳ ۳ 
۱ / 


مره مر اشن و مه ی هس وت ۱ 
شنز نت رز ری ّ کم ون ۷ 
ِ 


۳ 


ان مت 
۱ 0 ی من ۳ 


سس سس تم سح _ح سس < سس سس جح تحت تحت تست 
اما ما وا ام میج ای اور ها ام بح رسیم را م۳ ۳( 1 

جح سح 


سس یر 


سس 


تس لس 
ی و 
ی یواست 
سب 8 مس سم ۳7 ۳ 


مس 

‌ ۳ ۳ ِ : ۹۳ # ِ ی 
۲ ِ : 1 ی و۳ ین 7 . ۸ 2 
۰ ۱ ۲ ۰ 3 هو 5 : : ۳ و 2 ۳ 
رس .سس سم که سس تس هت سم مج سس سس کت سس وال مین جات سس مد نت چم سب تا دی ات ات امس تسه سس نم سل ات تا ای ی اتت بدا ویس تسد مالس 6ات ایس سا دعب تا اه اتف یی یت اج سس سس پوس ِ 
متسیس سس سس رت تج سس مس .من مک جر رم حت. مجح حصص اس ربیب نی سح مگ ۳ اس کحم ب ری سس یت ریت و نیکست سح - ۳0 میم تست سم 


مد 


کاخ ما 
جات مسج 


5 2 
ی 


+ 


ِ تا 4 


۷ ۵ ۳ تا ی 
2 2 4 ّ: ۱ ‌ 
1 ی ۳ 
۱ ۳ 1 ۰ 
رن یش 3 ۳ 2 
ی 3 ۱ 
وت موجه ش و - وه 
- ی و 


سح 
۳ 
۳ 
سس 


2 


سس سس سس مس سس یس -. 


لد سک رم 


۷, 


عم 
۱ نوک مان امه 


وگن با 


"يو نم 2 
ترس ریک ره دک نو | 


1 نم مد 


عم 


-‌ 
‌ 


۱ ",ال 0 مرن لام 
رهام | رصن ی من ۱ 
را تون کرو ری | 


از و 


ی ور ۱ 


2 زگ کت مد 
موی 


9 

و 


ورتم هرا اکا دص ان را 


۱۰ 


۰ 


۱ ۳ 


کم 


4 
وم 0۵ 


مک رم 


را کوزا رون ترا وب مور 
و ۱ 


که رن 


۰ 

1 


ی يدام 
1 ۱۳ 


ً 4 


ریت قا ت اسان ی رن 7 


ار ره او رمک وان را 


"ترا کر زا کیت 


ان میک نسم ۳2 

7 


۰ دس کرش کسکنت رشاو 


مط ز م وت اسهم مس 

بِ ۳ 

:- + صعت ت مس 0 سوب ج 
از 2 

۷ 


۱ 
۱ 

۱ 

وت 2و 
ر 
أ 

مت ج +21۲۳ 
سر و 3 سای ۳۳ 


/ 


۱ 
۳ 
۱ 
۱ 
۱ 
ی ۰ شخ 


> 


3 
1 سس س ِ 


۱ 0۵ ‌ 4 4 0 
۱ ر 


1 و ر 0 م«ْ 
۱ ات کگ ان 
0 ۱ زر ۳-0 ۱ 


/ اس 
وت هلان رز 4 | 
ح | م1 مکی انت رت وت 
۱ تن دنا گت ونر 


1 ویر و 


۱ 

شوه 7 ور تومیر ۳ ئ 
۱ 
س 
من یش 7 ن سم ( ۳ 
ین کر کی رید ۳ 
و ۱ 


4 
4 ۵4 و2 بر ود 2 


اس 7 ۱ 
سره ام 1 129 


رت 


27 
رد دص که مش مر ۱ 

9 


ند سنا 9۹ رم شیر ی 
مدشن سره در( تسف رل 


اسر شوت زوس زرد کشک 


۵ ع 


۳۱۳ ۱ 
2 
۸0 0 0 


»" ۷ ۳ 
۳ > 


7 
ی نم 

ما ۱ ؛ رد «مسشان ست ۶ ۱ 
و تیب بای ی ۱ 
0 1 و7 م2 1 ۱ ۰ 
1 

7 1 مر دون 2 


سا تون ترس 
ه ام 7 دروم و۶ هم دز 


"۳ 

0 [ 

|ام 1 رم 


۱ کت :۰ص 
۱ 5 وی :اسشا ٩‏ 
۱ که کر سگرن تفر کی 1۸ / از ان اک 
۱ تفت نیکست یب اه 


0 ۱ موی دا توافت سنا سر رسد انا ٌ ی سک 7 
۱ + مان رصم مش شل؛ 7 
۱۱ بت تست ام 6 ننک 


| | سین ی 


 (‏ حا نت تن 


و 7 


مر 


سح 
ی نز س 


وم . ۵9 


دم ,یتن:دساعت هر ری( 
سین ون مه رن سك 


۶, 1 


_ُ 
ٍ‌ 


۰ 


او ون سب رانا 


لا صسٍ#ِ 


0 مممتت سل 


تس 

بش یی نان مه دی مر لو ۱ ط 
شرا 
رکب انیت هرت گر هشن وش 
ی 
نی پسشه/ ۳ ۱ لک 
نتسه ی و 1 
ی ی 


1 


سس یت و 

مس | کتک تم کر 

0 ,سبات اب 2 مه شم لزان رای م۶ نی 

شال 
0 ور 


" # 


/ مزشانتم1 

اه 


‌ 3 ۳ 
چم 0 ۳ 8 کر 


ح ۳ سر رقوبت 7 / ور عرص تج راما 


1۳ ی که زان سم 


س 


0 ۱ 
۱ ۳ ای ی و 1 سم 


44 ی ۳ ۳ / 


ی 


نما مش وال رن الوم سا 3 و 

رین هنعط ۳۰۰۵ 


7 ۱ 


: بل 7 


یت تحت ام 
6 کر بسچ 

ی اب ۳۰ 


3 ۹۹ 


مب 

کیر رس رادم ال بِ" 1 
ون اه 


۱ و مس کرش ۳ سا ۱۶ ان ۱ وم | 


۲ 0 هه ۳ 
7 مر 


4 


ان یا ن سار ر ور / رس ۱ 

مسق وی شش خر ریت نم ]| 
7 ۱ 


]۱ مرست له هويم خرن زک ی 

2۸ 2 وان شام هي 


کر مر 


۳ و 
راودا راب ۳ 


4 0 


ی # مر ر بت ون یاس سمل ۰ 


راز 


ری کم یشان لت زر و و 

3 زمر ون | ۱ 


ی | 
۱ ات بت عبت بت و ن ۳ 1 0 اس ون مسر 0 ۱ 
۳ ۱ 

کی شنت خن ی مس | 


۷ ۸ رم ان بشید وا[ (007۳2 


۳ 
مج ی هگا 


ی سم ردو تج 


راوس سوت یحو 
تجح 
ی 3 


بوک و وی هت 


فك 


2 

و 
۱ 
۳ 
ا 


9 0 
1 متا 0[ مارد | 
1 ی 


۱ سم نش ۰! رن ان وی نام از روصم 

۱ رها ل 1( رل 4 بای تم سادت مسولای « 
سار کر کر 
۱ نان سک وه !یز مرام ور هاست سا وی 77 

یر 


۱ 7 او 7 و 
مدرم سول و نالا 


مم 

۰ 

۱۱ 
سس شک ی( 
۱ ور و 1 ی موب و ال 


ِ ۱ ی 
1 ست ی از زو يالو ناو 0 
| مسان ا تیا ور رت اک سم 


۳ 


۱ اسهم رالات رو انز مس نم ,نش 


2 رش تال کر کر وس ۶ ران لو 
ه روک و ره ما مرا ۰ 


| وی رس لس بر اه مر رن ومد دوه مار 

حست سس سر 
َ ۶ 

۱ رصن نزن مسر و در سمش و رصن راون 


۱ : و 
رن نت ماب از ی مر ۱ 
شرس | 


۳ ۰ 


3 نج 9 3 رح 
سب سب سس سب سس تست تتسد سس تس سس سس 
7 ۲ 2 75 7 7 


5 ‌ 
۱ ا مرا بر و ال ی وذزه طای ال رات | 
/ تا ورن ششیز کشت ور | 
: دی سس رو ی هر ره 3 4 ۰ 
2 مت 3۳۲ 


ی یرو نیشام کت 13 

سل یی کا تم منم اضر ری رات مرو گرم | 


پد5ر 

9۹ 

رز ی ل ,7 و ۳ 
ْ بصن شرا رشن مرش ان رسد رز هو 0 مت ره بواست رنه ۴ 


۱ یم ی سکن رونت برمرنون 1 ] 
ای ۱ / ۱ : 9 نس 


۱ انم رز وم« بت و ران 1 ۱ ۳ 9 رن نک 1 
۵ ۰ 


7 ات وی ۱ بض سر 9 

۱ 7 ی ان تسش وب ط رم ۳ 
اون وخ یش مت مرگ 

سل دوع دا سکن ما هم مرك ری 71 1۱ 
| >صز دیمع رتیت ,زمرت زد رشن | ۱ 


ما " او ۰ 
1 ۷ سس سر مسا ۸ ی 


9 ۰ ۵۵ 

/ و سکس | 


مر ۳۳ ۱ 


وی ریز # م رون || 


۱ انم ۳ یس رک 1 


و 


ی و سول صلٍ مور اضر زره ۱ ۳9 


۱ 0 ی بان مسر و 
صملما م ولو او ره کر ۱ نک 
سس کیک زک کر ۳ 
ون ملس زب نگنیش ؛ لاس 


: ِ ۱ 
۳ مشیم زر و 


ماد بات زه ناتک مس" ۸( ولمم له 

۱ ۳ 
ی وهی ما مریم | فت ۱ 


رف 


3 

وم سور ۷ 

۰ ۳ 

. ۷ ۱ 1 

1 یک [ 
۳ 
)۷ 1 
9۱1 ۲ 
۱ 2 1 
1 س 1 
۱ ۶ ‌ 


سس 


سح | 


|[ گر ود تج و | 
۱۰ تم ی ی تب 


زا ۱ 1 ۱ ۳ : : 
۳ مت سا ۱ 


ی مس کوت ۶ شتا 


9 [ 


ره م که را ندنل ۲ 
کر لب 4 ۳ ار ۶ 1 ی ِ 


۱ ما وس مرخ ما 2 ار ۰ ۴ 
3 1 ۰ 77 ار ۰ 
زاب رز شمه ادات زار 1 ی ٍ 1 
بت 


3 0 روش + زاولکرت تم و وا ربمت رک ا ح ۱ 1 


1 ۰ ۸ ۵ ۱ ۵ ۱۱۰ لت وت دنناد زب مهد که ۱ 

۱ و ۱ ۱ ً 
ِ 1 ۳ | مرو رن 0 ام ۸ با رل 
۳ ۸ ۱ ۷ 


۱ 1 و 
ام 9 ند ۱ ار 1 7 ۲ 


-_ 9 بش س تب ره سس 


0 هم ۱ ۱ 
0 7 2 : ۱ م۸ 2 ی رم اک کم با وتو و 8 
ح ً ۱ 1 نب 3 م97 7 ۰ ارس ی ش مرس و | اد ۱ 
مس مر و دام 22 ات ۱ 0 
۱ 
۱ 


#9 ۱ : 2 شم رن کی مایت موف تن مق سس 
رپس 
ِ : ِ هب 9 له رن ی ۳۷ س_ و : كت ۱ 1 ی ۱ 1 نب ات 7 ی مت روصت 1 رش سم ۱ 
۱ 

سس ت 7 سس رب 


۳ 


۱ 
۱ 
ا 0 + از ۷ بل 


ما / ان رم ید 

ره سیر کرت کرد کر 
1 
7 سر 3 

ن رم کش 
2 بت رم ورن ام ر سا کرت 


۳ 
1 ۱ ۱ یم 0 رت را و کر ردان ات 


۱ 1 :۰ فق 
۱ رگ مورک و اس ر ست 2 


وروت 

نج یت کقصفت 


۱ 


میم مرن رنه اف 9 
0 س 

۱٩ 


۱ 

۱ 

سر 

ا, # 

اش رایس مس و رس 
۱ 1 1 ی 2 
| لو وت ور را امش رل ام من من رش 


۱ 7 
۱ سر سره 
۱ ب 


۱ رسد و 


ات 


۱ رو ام 9 رالات مر اس مت 
را کش رس 
له رک ی اسان وان زد بر 7 ای 

۱ ی را سکم نم« از و سر رف ۲ 
یی ان مها س۱ من بسن متا اوه ۱ 


4 


را ی ی ی ۰ مه سا ۳ ی ۳ج ام ی مس ای ای ۳ منم ۱۳۳ 


‌ 
اه وه 
5 ۳ 
جرد 


۱ 
9 ۱ ۱ کین مور یش را یکی بت میا 
1 ۱ ۱ اي دوز و مایت ان تا ساره 
9 اس ون نیش رت دزم موی دیسا 


۶ 2 مزر 
1 بو ۷۹ نس كت 

۱ ار شش ان ایکا سف ‏ کرت شم 17 
۰ ۳ ۳۳ 1 


وشن ودستا وتونم ی بِ 

ِ ۳ + 0 


‌ 
ت 

۰ 


1 
۱ ۱ هون ری مر زک رن وس ۱ 
رت تن ژد زبس ود رک 
نش 1 ‌ ‌ 


کلسسج 15 سل تن و ار و ۳9 


مس ور ان ره 20| 
و ی مت( زک ۳ 


9ص 


یا ندنل رش 


اس و سول رم ور روا 
ترس سنا و زرا ی 
4 سس م یش 


سنا وه سس رس ۳99 سس رت و 

لین 


00۵ «‌ 
۱ اد ی مور من وس 


یز تب 
رک شک منوا مان ملد | ی ۱ 

و رم ۵و رکفت سس ال ۱ لته ۱ 
اد ج یهیگور پیت 7 ورن 1 
7 مان سل |[ 

نس ۳۳ ۱ 
1 


|] 


اه لمیر ۳ 
من ان در ض زره سابل ۱ 
کر 1 ۱ 


۱ نامز ۳ نکم سم رو ست و ان 4 


۳ اس بسک 


۱ 
| 


| 5 ۳ 

هت 
ب 9" ۹ 

1 ی ۳ نا رصرف 
۱ ٩ ۸ 


ما مت لسن موی راشرل نم تم ولا 
7( ۳ ۱ 

ای 9 ی سر لو و 

| ست ۱2۸( کر 


۶ مم 
زا + اما ۶ رج نز مگ 


1 سم ۶ از 


ی ِ ل 
دزم هم شرفت انوم ۱ 
71 و 


۳ 


۳ : الا | 
سین اکن بر شء ‏ ص ز ره 


۱ 
۱ 
۱ 


4 
1 
ریش مامت کیرد 2 کت 0 و رونام 

نوم 
9 


مت زه ال ناب رن یرای سس 


4 ۵ 


تس تس رک شنت | 


۸ 


ات یا و سفیسب | و ۱ 
27 ۳ تن سامت ره 

11 
تا ک رص مر کر مین وت 
0 ۳ رح 11 
رت منک اسان ناگمه 

ی رت 7 ترننست | 

۱ ی 
تج اند 4 


۵9: 


نی رو ی ۳ سر 


۰ رانک ۲ ی 


#نری دسفت + ی یه 0 
ی 
۳/99( 
سای يم س 
و زد 


4 2 
9 
"َو 


4 ام و 
ی در 
۳ 


تسد 


معا و ور 


سس 
سر ۱ 


م0 
سم ۵ او ۶ مز 


3 
گم مر | ۷ بر 


2 
م7 


زرم( و 


هت هت پا ان 


» 


4, 


ر 


ثِ‌ 
عد بت سس 


م7 


سل 
73 
مور 
سر 


+ 

سف 2 
5 


ب 


رم 


1 

ِ 


وولو و | | م لو 


۰ 
‌ و 


۱ 
۲ 


1 ۱ / ار 
۱ 


۱۱ 
9 بای دای و ان و 0 

۱ رن 4 ]یی ۱ روصم س کت اي وم 


۶ 20 


۳ 
بآ ۵ 


سر 32 #سر سور ار جر 0 
۱ ۵ ۵ 0و 
| ۰ 


هس 
نام ون اسنه اقلا وا 71 0 او 


۰ 4 
/ ۷ 


لسن شنز ل 


3 را 


۵ ۸ 


۳ 


وم 
0 


۲ ك مر ٩‏ نزن دص سن اویش نم رات 1 

۱ ۰ ۳ 4 "۰ ۶ | 
ِ رِ [ لو ی از ریما سا نو ن ۰۲ 


ر مرا 


۰ »ُ 

3 


,‌ 

۸ ۰ و3 

1 


۳ 0 
| انیس تون و نش رن 
۱ ۱ ی ۳ هشن دد ار رز و 


کنر زرط رسک مب مایت 
ون زا تن مراکم له 


۴ وق ۲ 
سب وی 
۱ ۳ تا 3 : ی . کت ‌ جر ات[ 3 2 1 
2 سید ی اپ سب وراه وه ید یبور ۵ 


۶ 4 وم 


۰ 


2 


سرت 

9 فد 


ور نان روش 277 7 ۱ 


تب بان لت ست | 


۱۱۸ 
1 تون ور ماست مر حزم ار نا | 
1 ۱ اس ان تج ان مد موی سس || 


وان 7 ور مت رد مساو یه ین رز لس سنا | 
منت اف نت اه و سل 
4 هیر مور رال سم ۷ ی 
ی یشم و[ 


9 سن! ۱ 0 

۱ + شمان سا نوم دنام ناب 1 
ارس سرن 


4 7 سم ۳ وم ل 


04 


ینز مت ره ود بر هکس 


رگ من و 7۳ 


۵ 

اروت 

نم 9 

کرو از ت لانیف ۱ 

تست + کته( هنن و ان رش 


و نگ 1 
مر مرچ رکنتاشیر ر میسن ,ات زکرم 
مذبمتوین ر وک کر مت رید | 
۶ کرو از ۳ 


1 

اس انم رت 

.2 
ًّ سم 
ک‌ 


4 ن 


ی مت 


مرول 


ف۳1 


نوست 
1 م اسب یاه مق ۱۰ ِ 


ست یمهم ی دینک من مه تا ار 4 


۱۳ 
_20 لو مارا ره او رک ریا 


7 


وج ی 


وم 6 ره سم 1 مس قزر 


شوت :۱ ری وا 

م 


۳ 
سس ی 


و 


۱ 1 


۱ ۱ ات امش : تم ۱ 


۲ 


سار مات لام خرن رام جمتمشت 0 || 
۱ ری ردو تیک رف و 2 


ات و مرش رس اس 4 7 ۱ 


زد 
]تن دم یش ند رک مرت 
۲ روا ون و مر لو سس و 


۵ ۵ 


تر را او مقس شرا مد یر 
من رت ان ح 
اس متا رکفت لا سور و وارسته و ام ! 


ای و 

کر م ۱ ۱ 


ی 7 ی مت 0 
شاوی یی ۳ 
ده و 0 1 


۵4 


مان رای 


۵ وم 


۱ با ل وی ما و بر جر نکر 


۰ ۵ 

4 
۰, 
9 

زر راو کمن سیر ۱ 
0 ابش رت شیامن مه ۲ 
+ مش رفن24 مت متسم۱ فن ۸ 
شور مرت زونه |[ 
بت برد سوم 7 نز ند ۱ 


کت 7 


۳1 و 
‌ ام 4 ۳1 


شم سیرک ح 
مس هش تزا شک هرا 
تن مک دش اش 
# سد 


۳ 
۱ ۰ 
0 


پگ 
تم 


بِ 


۱ 0 24 


. و ۳ 0 


خر کپ و مر دم 
سل عم زا 
سر ۱ : 


۰ 


7 


2 مر ور ماوت رامین 


سم نگ و رم لنت مسب مر ت 1 

۱ سکم شآمدم ن سر سای تس سر 
0 الو سرد س نت ندمت لک 
۹ بت و و ی تور ۱ 


۰ 


دس طیی | و و : 
تن رانا بت 
س رمک و مرکشتم رد کت رور ات۱32 


ی کت رن نت 

مرکن 2 و وم ثرا مس ترا یس که (ه 


سم 
1 


ح سر یکره 
ی درم رشن مر کت وسعر 


سل 2 

رس 7 9 رک 


۱ 


2 : یچ سح - ۱۳ 


19 


۳ 0۳ 


۱۱ متام سر ۶۷ ورکسا زا شش مت ات 
۱ سو ی 1 و رم | ۱ 


۱ سس زر رقم دسا کي« د اسفد نا 0 ۱ / 
م ۵ ه 


۱ مت شم بوتکم دش رن و ابر 
۱ تست مس رک رو زرم | 9 ۱ 
ین ترس ۱ 3 ۱ 
لو یرارکت | 
۱7 19 1 انس رت 41 ٍِ 
دشر رشن من || ۱ ۱ 
ی شته ی ۱ 1 ۲ 
ارربت کر کر سر ,ارو کت ۳ ۱۵ 1 


0 

ص ۱ 


۱ ز تب مت و ۱ 
لت مایپ روک را _ 0 


1 قدن رماست ام 71 مرسشم ۱۷۰ د تفت 


اقفر ماوستر 9 ۳0 


۷ ۱ ۸۸ 4 
۰ 


| رضم مس ی 
0 2 مديم رنیست ما وت ی مناد اف 0 


1 که رت 2 ۱ 


٩‏ مه 


ح میت ا کیتکات دنم رف سفن مرش ما از ۱ 
0۰ ِ 


0 سیگ کناب اس 


مگ شرت 

سیب 

تسا 


آ 

ب ‏ بسنت اک رایع 009/631۳۰6۳۳ وق ریس ی ۱19۳۳ 
۷ ۹ 7 و کح کت یرانک که ۲.27775 سس تیا سا ۱ 


من کت بیدا وان مرا رل 


7 /7 2 
رت نب 
رس مت رم روستیا شکب رت < 


و ۵۵ 


نسحم زوس دیور دروم 2 قنور تنم " ی مارم ست فق دز دل سر رسد 4 ۱ 


٩ ا‎ 


19 ۰سرت ال ۷ ر را مر | 


ً 


سایق رنب میس رنه 


2 اف مره ان رده سا مگ ۱ ند مسلگن | 


‌ 

| ویر | ون ضا موم دل) ی ۳ ان ماکان رتنس ۱ " 


1 مت من اسشم وا رورم / سر 3 متس و دس ۳ 1 
م ری نت مرش که یمسج من 

ای روک یج بت مد ۱۶ روز دیات» | 


‌ 


اکن يم لک +۳ 


۰ 0ج 


/ 


۰ 
5 انم مارا روز م ی ۱ ۱ 


٩ 

, ۸ ۱ 
۱ رش مدرم کشت سرون اب رورا شب م۵ مت 


میسنت »مسگن زر ردام ی ربکا 


فک ا مومس زیر 


| کر 

او و تسب ظر رهز نز وا را 
شش ررض 
سا ي رم و زا رزیل ۰ ۳ 


دک ان مسر 
1 کتک شم طرش تن رک | 
مسق »کر دنمان ) 


77 73 را یو 
۱ بت لزان درب رتور سس در رزت رن 0 
رو رک کت رز 
هاش ی تا | ۱ 
۱ ال ۶ ری / مد از ول رزان ددرت 
۱ سک رکش یت رن 0 
۱ مر کت ام تک وت 
ی تسس نصا در 


۱ وشن وف ک ی و 


زگ وک ورد اص 
۱ ۷ منش کم وه ار 2 0 
۱ تردن« وروی دا ماه ها وا رما ده وج 
و شرفت دوم مر ۱ 
۲ گرم ۳9 سکن مت زا دز | 


۵0 6 


رف و وم و 


۵ ۵ 7 ۹ ۳ 


ه‌ 


مر ام رون 3 ۳ 


/ ۸ 


۱ ۱ هن ۱2 و نار کشت نامه ولو ره ر 2 
نسوس زرا و6 نب 7 نون | 
0 ً نکن مرتی) کم کر وه استع ف دِّ 
0 هن ون متوض یک مد مشک 


تست وت 
که رین ی 9 بدا 


ِِِ« 1 
7" ۸ 1 ‌" 
4 ۰ ۰ 
۱ ۴ 
4 ب ت نف ۱9 ۹ ! > 
بسن هه ۰ ۰ ی > ۳ ۹ ب۳ 
1 ی ش‌ 1 : 
بت ۱۱ 7 ۳۳ »ا 9 ۰ , 
۳ انش دی و شین 


۳ 0 0 


ار 


1 


۱ 
۱ 

1 


۱ 
۱ 


وت ی مق 


۱ نس مت وصر مت ره ۱ 

مش 2 ات زر کدمزرستگ رکفت | 

بصٍ 
شتا ان شم اسب مار 
م7 
زین نزن لس دز روز بش تب 


دمن وگ شهب رمرم او را ونر انز متس رن 

۰ 
و 
4 2 


۳ شرف سس وا رامیت مرن تشه 


رز 


3 ۱ 2 رسق او ال رین مْ 
| 


| کتک هکت مس نم له« مر 
2 0 
مامت ما وزج مرا ۶ 7 ۷ بط 9 ار رم و 

| سرت 


| سینت کانمن ور کت نم 4 
2 را یی فا مت درالم 
جاب 


۰ 
دید استاست ی مرا وان و الصا را مر و 2 
رک الم مره تبنم رات 
سر 2ج 

را رم 


ی رگ - ش 


۱ مصصم/ 


٩ 


زر لول 
ی دمم مر یت زور وا 


| :مان يکي نس شرت 


| ملس و ور 


مه )را ات ون «و زمر 
م ۱ 
مان مر | 


۱ مکی ۱ص 

۸ ۳ 


ی 

نورب کم کم ۱ 
از ان وس ارات | ۳ 


۱ 


0 | هلان ریت مر سرد اد ما 
| بو نت رت | 


س شرفت وت تن و سا سم مر وم 
۱ الم بدا کی( نم بر 
1 کت 
دا مس ی نمی 
اس و رز ۷ 


مد انم ال 2سا و ۱ ریس زر ی 


۵4 4 


کق سد و سص و 


رتدب ار 


شقن یم سر 0 


4 

هکیت دشر کرد 1 ۱ 
رل 
ی ۱ را 


۱ 
0 
۰ 


ی 8 


ر کم و ی[ 

| 


و۶۰۶۱ و و 7 0 آوعاق و 2 نت ۱۱ رس سرت مت 5 

عء‌ 


2 ۳ مصت و بر بر 


ی دی ره : مر 
هن دم یه 0 ده 


0 

و 


وس نس 


ات در کشت دیشب رت 
مشر مه مان ست لب و وال ی 
داز ره | 
سل ان شنت کر بان 
7 
اس کی بر 2 
۷ ۱ 


7 موی 


در کمن رت و یداو 


۹ 
ارس ره ستر نم اسان 6 کر زرا وی « ما یا 7 0 
ی ۳ ب مفرراقت ورد ردو مشان داش 
ی 


فش 
۳ 


۱ رت ات کت 
۳ 9 وم رش ین ون 


/ ۱ 0 فان خر مک 

بعسصصسصستتتسسصسسسسسسسست سس 

۱ ات ها مت تون رونام 


| منکن من درا ننمکم سش مت 


تا 

۲ مات موانماش زا ب تم ی نریم 
ی رن اه مسج رت 


نار هه رن هدما 


ِ 1 
[ شین رم مر اش 0 
ا 1 مه ۷ مزر و بسا سانش رک ۶ 2 
نات نم 6 که 
ات ات زر مش رشان یی 
رورت 6ص رت 
مه ان هرن ار در سا نکز اس و 


1 ۱ تکرش کشت مر 0 4 
9 


مار مین ات و ری تا از ارم ار 
3 4 22 « 


هرید نا مه و صراشت د اور ومد ی اس 


وزش کی بانب مک یسم 
۱ دک وی انم ۱ زر 
۱ 4ص ی و 
شمش اتمه کم مک کر رت رز 
ات هواس نگ رن نار ۱ فک را نس یت بسا دنت | ۱ 
۱ 
۱ ی 
کر کران شوم کشت نو 
کات وه ردنا کشوم 


1 من ون مهس بر 9 مر مس کل مرن | ‌ 

1 

ره دمن تن 1 ی ۱ 


کی مرو مک نز رن مرک ده 


»ارت منت تن ور ری سشارا ۱ ۳ 


»سای مه تال سا با 2 انس و |۷۱ 


۳۳ 


اه 


۵۵ 6 

تج ۳ 0 0 ۱ 


۰0 4 


یم ۳ 7 سر سم نسش مد دز نا ۱ 
درک زمرت 0 


س 


۹ رون زسان م۱2 اسلا :ان مسا( ورس راب 


‌# 


سصم 

0 


۷ ۳ 
ی درس 2 1 
۳ 


و 2 
اسفت» سکیم طوا ی لو و یه عاد ۱۱2۱ یتنس ان س 


مر زر مر کفت جرک تک نس 


0 


کب 


۰۰ ۵. 


فش سموس+ رنب نت سار سرزن ماه سا رو سر و2 


رو وا ی ن ا را مدیدن 0 م2 ۱ 
سم نم "1 

4 سم ۰ ۳ 


و ۰ / 
و و یت کی بر وس سل ۱ 
نکم رت ی ۱ 


۳ 

و 


یل 


6 ابر 
۲ ۳۳ 1 : سس 
۳ ی ۱ 
۹4 ‌ 5 8 م‌ 


تور کي ده يو ما7 
| ۳ 


| من بم و ۱ مر یس مر 

4 وو ۸ 9 ِ 

4 04 ۰4 
2 


بسانت 1 ات نش 


سل 


ِ 

۴ 1 

۵ 7 0 3 1 
5 3 

۳ 1 

۱ 

را 

1 

1 ره و ست انش ان شش ررض[ 


// 

مر سای سل اس نطو 

1 ۱ و 


۰ 4 


اه نمی تن سا یت وش 


۰. 
4 0 ان ام در دصر ایلیا ات داد وان 2 


تمرم ره م۳ ِ م ‏ ماما را سر نش مرن و 1 
| تن نش شا سرا وتیل راک ۱ 


۵ 

ما 
ان ما تال را م اسان ام ان وم و 1 


سوام لین ام سل در رد)۶ نیتم | 1 

1 | اسهم اه اه لا یت یرجه ۱ 

وان سیم بان وب اساناصل اس ره ۱ ۰ 

1 ۱ 
۳ | 
۱ 

۱ 

۲ | 

۲ 

۱ / 


۱ ۱ 
ْ ۱ بسن گر موی کته ۱ 

۱ لت :کرت | ار تکوم وه 70 1 
۱ ۳ # .۰ ]۸ 
هی وک پم مسرت || 

سس ددم یر سس هد یوس مرب نت سین 
۱ 
۱ 


0 ۱۳۹[ 1۳۳1[ 0۳1 ۳ ۳ ۱۳۳ ۳ وجص سم ی س 
ی م سا ای سوه مه ات و و ۴ 5 7 رورم ات ۳ 
: ۲ جقه ۱ در ی تا ی اف 
ی ۰ 1 ی 2 23 
7 2 
۱ 
۳ ۳ رو س 2 ِ 

ی و 

و 

2۳ 

ض # 
1 ۶ 
4 
#م 
! 
۱ 
مر ۴ 
4 
4 1 
1 ۳ یوت 
0 - > 1 ۳۳ 2 9 سس سس سس سس 
ی . - / بت ِ دم سس ِ سر ِ داتس تسس سس | 
/ و 5 7 هي ۱ 
0 

2 رتست اد .ی وی شوب 


مکک ددعت یکره زب مت 
اد ۱ 
کر سس رشن مهم + ۱ 


ِ 


[۲۳۹ 
5 


ددم سر و ری سب سکم »ریما ۱ 
ره دشر نوم 1 1 
۱ ره نم و رگيد ی نوات +راست | ۱ 
رو سس توح دوکر تشه رم 


یک مرت دا 
رز رن لکوت ِ را کر رن 0 ت ۳ 
تشک سس 0 رد 6 ۱ 7 


رفس 94 


یک و رم کت تن ملس رو فرش 77 


۱ ض یر 0 مر 6 4 : ۱ 7 


7 

۱ ۹ ۰ 
1 7 1 
ل ٍ 
۱ ۰ 
3 ۱ 
9 3 
ی ۱ 
وا 
۲ 0ص سپ سح 
‌ 
4 4 5 ۰ 
1 ۱ ۳ / ظَ 
3 نز 7 
۱۱ ۰ ۸ 1 ۰ 5 1 
[ ‌ ۰ ۱ << 0( + ۰ ‌ِ » ‌ 
ك ط 1 ِ ماس 7 ۲ ۱ 5 
۳ ‌ اس رح ۰ و هار ۲ ب 8 
9 تال ی ره و ات اه رت ک ا تس ون _ ۳ تشه ی 

سس 

7 کر وک و کر سم | 3 
74 سکف تا رک ۱۱۹۰ 4 مت گنت رهز 1 3 

ِ 


9 شک میت دی زر وم یه 1 # 


مس سره رون وم که رز زمره مش | 
هل سم و يم ی و 


تشر وش 2۳ تلم و 


اسش نط تک یکره وتف مت را مات رات 


و کر نی ۱ 
صن 3 سل | 


2 ۱ 1 ۱ ۱ ۳ 
1 ۱ 
ِ ۱ 
۲ رن 7 ۱ 7« 


رن رت تم 


1 ۱ 97 | ۱ ح 
۷ یشم یز کت نش شب ۱ 
یم د موه یس .| 
۱ ۱ 4 0 ۱ مرو رون" ۱ 
کمن انش رز 2 انم یرم ند اس ۱ 
۱ ات وم هم 0 1 
۱ ] کم دا سس و ۱ 1 ام رس ۴ ۳ ۱ 
1 وت ۳ مور و و و رس ۱ ۱ 
۱ سیم بش 0 متا 7 ها آرست ی« س رش ً 
7 م2 
اش رم ما اضرا 
سیر ى ن جر ۳ 7 
1 مرت ارت ها ِ 

+ شمان رسک رل مب ات 


وید سر شم 


۳ ای ال ان نک ما ارم 

ره 


| ي تم ک ینومهم من ین؟ 0 مزر | ی 

ط و رو رون مادم ری 


4 ۰ ۳ ی ۱ 
امه دوک کتک هیا رب اس 


سا ی 
۱ مصم و وتاب لا مات ۱ رورا 

سپ فان یر تن 0099و ۳۳ 

ِ ۰ ۰ 
۴ 2 7 
: ء تق 2 
ه 0 ۱ 


حبچد ۳۳ مج 77 و۳ 70 

17 

و 

هِ 


4 


۰ 


4 


٩‏ سل 
زج اب 


‌ 


/ 
9 


سم 
/ 
م 


4 


ّ 


میرم ۷ بر و سر ی 


۳ 
سس کته عم یی رورس سر بت 


مر 


تسب ویو 


‌ 

4 


»ُ 

۳ ۳۳ ت 9 ۰ ۰ ۳ هزم ِ 
7 
4 
1 # 
ی 
ف 
1 2 
2 9 
1 مس ۱ 5 ۱ 
1 7 5 8 ِ 
1 :۳ 
0 مه 
1 ۱ 
1 0 1 7 ۱ 7 
/ 
1 جح 
9 : 1 
1 
۳ 
تسس 


۱ رن رم ال تسد ۸ سا نهد رل ززن ما ۱ 


رک سر نش 

4 


رت ۰ 


۳ 1 
اش یز نس هون 1 وق رمرم و رکه[ 
ات ام وین مار نت کت ره کت ۳ 


]وی هر رو و زر مرو || 


هی دم دزي شش مرن رن ده م مرت ۳ 1 
دس سارت ی ات سا 
1 سنبتا م۱ دی سر ۹ 


‌ 


۵ ط وت ی 


۵ 4ه 

/ یت ی 

ِ بل 3 ىم ۵ مس 2 
و انتب یم مه ِ 

تً_ 19 دم ی , بان ۱ 

۱ كی امد همست ی 2 لیا ل. !0 سس ۱۱۱۱ 
۱ ۱ رات من رت وش سا رین 0 
0 ُ نم تن 

سر رش وت هاش 9 یت تنگم 


۷ بط ۸ 


سس 


مین مين رم مود : > اس ,ترآ 

1 اش ایض تب کشا ۱ 


2 سس 

متس 1 ۱ ۱ : هن 

9 و و وم 
۱ ۱ ۱ 3 ۱1 
1 تن تشد رت 0۳ ی 
3 ۱ ی : 7 ۸ 7 ۳۳ بر رو 
0 رز و سا 
3 ۱ ی ر رعش رام انسان مر دم و را کر 
9 1 کر 3 منک ط ۰ که ۶ ار دنس 


ِكثكث‌ِ‌ِِ»_ رک ندمت نس دشک دم 


]| مت سگرن تن 7 انادن له 

ِِِ | سم عبت زان نامه ریت رضه 
ِ 3 ۱ رز ی ,ان ان ‌- نت ورد س 
3 9 مت تج یکره من ونر زورک > 0 
1 : من م6 ۳ ۷ مس س تشر 1 
1 7 ۱ سکع ی جکفت مر اسب منم الما نا دش( ۱ 
7 1 ِ ۱۳9 نان يا نکن 1 : ا 
1 ۱ ۸ 
ان ص 
3 ۱ 1 ی 1 یز ن+ ساره رشان ۱ 
1 0 ۱ ۳۳ یر و 2" ی ما مرش وگ ْ 
1 1 اس ن !کا عا اس کل ون یذ م1 
3 0 ۱ رم دس رینیای ایزسی 2 اس فش دق 
۱ ۷" ِ ۱ 


هب 

0 رل اش ان من بر کات و 
۱ 0 انا رک نک رت بر رو و ۳ 
۱ | رو هر 


۱ مَضدسون ( شم 2 
"1 0 ارم انز یروط 1 
/ لک وه ۳ 


و ۵ 


رسک ال نکر نکش رتسب بل 1 


و ی لا ان مس ن سرا رسد و۱071 ۱ 


+0 ۸ 
ِِ 


۱ سس مت و ۱ ی ررض 


۹ 

۵ 


۱ رقضا رطا و و مینست | ۷ ۱ 
ی مب سم زد سب | 


1 شم رس یت رت یشان کر را دم را مور را ۱ 

بل ۱ 
| + رن سم دی سر ور 0 


له ال ِِ. 
مسبت قاس ند رکفت دونش 1 


1 رز 
1 مک تست نمیشن رت ی ۹ ۳ 


| کر تیک کت فا مب ند فان ۳2 


۱ ور اي کر دم 9 ی 1 1 


مان ۱ 
یب ار رگم 1 مت رن ی 


یره درس سیون ۵ ۳ همم لش ۱ 
9 
۷ 
رب نا ت ۷ ۳ زا 


س‌ 0 
۰ ۰ 4 


‌ 
9 
2 ۱ ,درا ان 


۱ ی میدز انوم 1 رابت مر زا اه لا 
دیب ۲ راهان 

0 رم 
وت وس ره 


4 
۱ 

۱ > 1 13 ح ۰ 9 4 ۷ ۱ 9 ۱ 
/ سم رم سکف و مب نو ام ۸ اسان ۱ 
و 0 1 

۳ 

۱ ؟ 


کی 290 


ِ » 
ره ی 
2 و 
سب ب 
ی 
ه 1 
2 
س 4 و 
چب ۵ و 1 
: ها 1 
۳ تیار و 
2 ۶ وک 
2 5 و 
#1 و 
۵ ۳ 
2 یر 
ً حک 
3 

أ رن 77 70 تدم ن سول سر أ| 


۱ موسوم | 
۲ 2 


ت-_ 


۱ 


۱ 

/ نون 
کم 888888 ۲ 
دب تست تست شا 

ات تست نم ناشن 
ان رشان رز کل تن مت تس 
ا ولج موه مخ سومان رت 
کت پیت و ود بسن ار من 
| اب را سم و۱ ی ماع ما فا رواب ۱ 2 ۳ 


۱ مکی رم یف رصن ۳9 


1 دان| 

و 


سس مد م و 
و ۳[ 


۳ رال ابضت ان اا بآلی کت 1 دامن بیان | ۱ 


‌ 

۱ اسانمدربت ات | ترس رده | ۱ ۱ 


7 


۹ 1 7 


7 ارس مک ینش مت رال ور رتست یم[ 
کت نب آمرااو ال 2 بسانت ریات |[ 


نکر روموت یم | 
۱ 0 ناشن 


0 ۵0 7 ۵ ۰ ۱ 


0 / 

۱ 


۱۱ ۰ 


ی ی و ن مرش ادابم لا نس 


ج 

۳۹9 


تشون ریت لبشانه/ 


1 


وا مس نشت س سانشان نت ون کي 2 ۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 


سس ت ۳ ست سب سپ یسب پچ سوت سب بمب یپ ۳ 
1 2 ۱ 
دا مایت ان لس لر رهام ار دان زین تست ماو زا 
۱ 

با سید فد یس 
ی ار ی در بر رادم 10] 
0 عاست نفت س دنت کرو دس رز سس ار مت 
مان مرس لام نا رش رم منک دنت :2 || 


سامت تفت نی ب ‏ استکرط سرت ارس مر 


ِ 


: ۱ ۱ ۱ مره || 
عت رد موش رد ارت دز رسشت ی )تفت ره 


۱ 

دس از رم رورس فرش زطرش وار مان مسبت سته 1 
۳ ف ی 

کشت ند بسن اضر مین ۱۱ 


ل 


انم شک بطم دنشک و تست | 
۱ رن ماما تن ره مش هک کب ۱ 
۱ نب دب هن رنه 2 ان مر ین ۱ ۱ 
ین زر مس مب 2 سا هت ۳ 


9 


رن رتست من 


تک مش نک 


0 


ره 
| اون انموضته: د وا نگاو ی لیا ارست کون زج ی 


0 


ماس ار نش وم کرک وخ یز و 


4 


| اروش 


کر ور میات :دا تال مرصل ایب مب ی م۱ ۱ 
ان شنت .مت ميس رل ال ۱ 


۰ م 9 


۰ 
2 تم تحت مت اس سم تا 


تمه | ساصن انشا ول من کار من رت مرا تال مت ۱ 
| که مرس توت با | 


۱ 
| سس 23 25 تکفا نج نااتن ۳۳:۳ | 7. 

‌‌ِ‌ِ‌ِ«ِ«ِِ 1 0 | اس رل گر من یط مه ون اس تک رده اه 

۱ ی 9 ۶ 1 انا ستلز شام ما رعلور کا ‏ اصی) بت دنت[ 

و یکشم شاوی اد رک ی وس 


239 7 2 


3 ۲ ۳ ء‌ ۳ 


ِ ۱ ) کشا اسان ی 
7 

7 ارزو ی 
۳ 


4 وج تسج 
توت و تا کرو ی 35 2۳5 


کر مت دوز رو 


‌ ۱ ِ ی 


و رات مر رای ۳ رن وم #2 ۰ 


2 مم ۳۹ ه دم 


,ه 


۱ 0 رای ی رس ی ری الاو رورش 

۰ 0 


2 او گر نشف 
7۱ سل از زر ره ما ام اي ۱ ی ۹۹ 7 مظ نت زر و عارا ك ۱ ۱ 
مدرد نصا نم 7 ۱ 


ب‌ چرس موس سود ری وت مت ویو سل و وس 


رگ سب چپ موی ورس 


ِ عم یر رسارس د اک تکذر تون زا 


ام لانشن مدینش مت ,تشر دم | 
مخت ونم عورشت صطتی, انشا مر م2 
0 وت ۱ ۱ میتی رن از تست بت« | 


دا نت بان سمش تک در ۱ 
مت ی 


> ۳: 


سس سس میم 


ی ۱ ۱ دنر رک تم مر میمش تست تا سل ۱ 


بسچ ۲15۳۲2۳۳۳ 


ویس مسجت یو روپ 3 
رت 777 جوز 
ِ 


سیسوس 
‌ِ 
ت 
من تن شا 2 ل وت 
ِ کیت مر سک سس سر 
س ب روت مرب یت 4 

ره زوس ۳ 


2 شم 


۰ + ۰ 


و 
۵ ابا دش بو و درا زان و دکو ر | کر 


ف 4 


۱ گر ی م1 سم 0 زد هیهت بل 1 


۰ 


و ا سره دض ددغ سره | ای ولو والست ت | 
رای رته ون میلست وب مش | 
1 ورس مسش مهد و نوا ری شش« 
| ضک شت رمک ردو ی ایناست) 2 


و 4 


دم 
| ریقف نام اراد ان رصم و 


تحص 


۱ 4 وک از وم « ۳ ِِ ۳ 


ِ 
را وم ری تفر و مه و رن سم 


کت دیون میش رض و تا[ 


1 
۱ 1 
1 ] 
۱ 


۲ س 
|[ یرنه شرا دود کت را مت 

۰ 


۱ 0 ان سب :۱/۰ 


1 رد 
‌ رب رم مد و ای وا 1 رسب 

2 تم بت رن مر مت تیه 
م ۱ 
جنر ار وش + 9 5 ۳ 0 ‌ وت 


۱ 

4 
۵ 

۸8 


۱ 
۱ 

۰ 
۱ 


۹ 
۳: 


تا م و 


/ 

ام 


60 
ی 5 
۹ 


3 
2 


4, 


ی 
رصان 


رز و رتم و 


ض 7 7 ۱ 
م۶ مرت یی سا ۱ 
۳۳ مرز و یی تقرس مره وم ح 
زر تکارت مرت[ 
رن یک رک رش سک نکن 72 ۱ 
/ لا 2 هت وبا شا شش 
هی وی دوش بت | 
سدع رن اه موه ونر 7 1 
1 وت را اور 9 ۳۶ ی ۱ 


شش تست ما 


۱ ۱ رن ِ | » یر ۱ ۱ 
۷ رل گس شب 09 ان ی ۰ | 
۲ اسسی ور اک تزا نان سل ۱ ۱ 

۱ ۶ دش هش رن 


19 


۱ ض هشیش ز ۳۳۹2 1 
رت نا دی نکم کات 


|[ مهس تک تست مرادن دا س ۱ 
۱ تم ار دسا يت ۱ب ی ار 9 0 
ِ ِ رنعس ان تدم وتا 0 ۱ تس 
چا سس او وتج داب منت و 0 ۱ 

« نسم ند نان و ۱ 


9۸ ۷ ۸ 


۱ اه ب سس 0 ‌ مس مان | ۱ 


ی تر و۳ رت و و ۳و۳ 


99 : ۱ امین کح 

1 ار گرا ی دوز وی ماما و 
مها 
مرن 


/ 


۱ نت ۴ م1 


#ِ تم" 

یتک تور زمر سس 

# 7 تفت داز ی سیر اقا 

ان 1 
_ ت ره 1 
2 1 ور 


۱ 
1 و 2 [ 4و 


سیم وم و۶۱ م رم 2 
7 وا ور مب 


مره سم کانمن ۳ 7 ۱ 
سس ۳ با ناکم تون نم 1 
تست وه و ویب ون 
۱ | نو دوکر رن سین کیش اف ۱ 
که نوی 2[ 
مرا ماو نا ریز و در بر مک 0 
ورن عم ل کرک دا ی درا رت ودره : 


مک ۱ بر اور اما مت ر ‏ ات 7 
کي د ند مور درآ امک | ۱ 1 ی سامت انح کر هن شک از یادا رزیت || 
۱ سیان ی اسان اس | ی نو[ ۱ 
ر منم هاشت دم 0 


0 
۱ ح و وی رت رم ۱ 
اي رم مس رو و رس | : 
اضر وی دا ین رصان د گس 


ما ماود زاف رم اش یت یانب 3 


یس دک 9 اه 7 

0 ۳۳7 مب 7 زک در مس ک و 
ی ی 9 اب یشم ۱ ۴ 
مک زب اما زیشه سک سك ۱ 
أته مور رتیت ار ی 9 
و انا 7 


تن بش نمل ینش 
۳ را 


۱ 


0 مشک ور ون سار 1 : 
7 ۱ 4 دق ار ۲ 
رت منز رات یش نون 3 
ِ 
۳, 
۳ 
۱ 
۱ 
1 
و 2 و ۷ ۰ بو 
مديد رسث یکدی اریز 1 

سار 9۱ سیون از ۳ 
۱ / 

سا مقر ۳ ۳ ی مرو تلم سک ۱ 
مسر | یکی 
/ 

0 ۸ ‌ ۱ 

ی وه دم بر یرای 
ون کسنت يس میتی | 
۱ و سر بِ ۲ : : سس ِ ۱ ۱ سفنت مسجسست مج ِ ۱ 3 


ما ۳9 4 ِ 7 


س 
1 


دنق ایا رل بر و 


سل دی لها _ِ سس تک 

۵4 


| سا م ای و تیه دتصا ی زر 
۱ 1 تچ دز هس گرم نف 
1 و رازم ان و سکف 


ات مینست ءگف اسب ی 


تیاور جنرت بر زر 

1 


محم مرو 


2 

۷ زر ۱ 

تم را کی و 6 شددنوست اشنم تس | 

0 ۱ ج ی او 
وکا و 


۵0 


هکس کر 
گوسي ( و۱ وم اس مرا لاصتا رن را فان 
یواست رن ارام منت ون هنشت تالا 

لا سل نار همست 
۱ .۰۰ م 
أ و 
۱ ی دزم وان سکس داسف در واسش اد 
7 اش رون رورت مر وم سا هک 


ه 
۰ 7 0۳ 
اسب راز ور 1 مه | 
۳ 


سره نان سا و لا 


‌‌ 
[۱ 


اب اگما ادا اه 

۱ 

۱ 
۱ گر 

۱ 


3 ]5۳56 


و قرش مایم وه 1 یس دون رت عام بت ۱ 


7۳ 
۲۳ 

۲ 
۳ 1 


امس گراخ یز ار گم ها ی وناب مش ۱ 


۳1 
بر تک اه 2 رشان رسمه ۱ 


1 
۱ 
ا 


۱ ی کی 
۳ بو 


۱ 
1 
"1 
۱ 
را 
1 
او 7ب 
۱ بط 
1 قِِ 3 
۷ ی 
۱ : 
ت 


0 
۱ 0 رز ده 2 04, 


را کر سو ی لت ترا ۱ ترا ۱ 


ار رک 
نت 4 ی سل 5 ی ورن 


1 ۱ 
1 9 

۱ 


( ی 1 :بش زا مب وف ر سره / 
۰ رگ داي دم رش و زد 


40 


4 
ت 


مه مش تن رت مرن دنه || 


۵0 ۵ ۰ 


سم اه را نک مادم فرط و مر | سس شاب 


" ۳ 


و۷۱ 


مس و کیت نا موه سک ور نزو ۳ ۱ 


او ۳ 
0 ش کج ۱ 

«ِِ 

دب رتم ان ربا شرا کر او سو و بر | ۲ 0 

نآفت لت ت۰مت ر نت نات شتا 

ّ# سم 


سای ادبم دار دورس نا مرش | 


ی ور ۱ 

قضاري نو و تاو اس ورگ ول ۳ ی ) 


لک مت مت تم نبا یل 


4 وم ۵4 
و ی 1 و نید سالرتب را ۷ ۱ 

بومسو مس وس سس و سم 
۹ ۳ وی 
۲ : 
‌ِ" ‌ 

سجوج ِ سپس 


سوبس س موی 
» : رد 7 لا رت 0 
ك سا و | 


#ً 


بسن ۳ رضم رازه هیام را طرش 9 


۳ 
0۵ ۵ 


متسه تون 0 0 سس | م ان 


» ۰ ۰ . ۰ 
ی 1 ۱ 


. 
۳ 


ان روهار سس د و کار وس د اس سره ۱9 


2 13 


امس ین ۱ ۳ 
و ی چا یس ت۱0 ۳2 
سل رو دنا مس ‌ رو 

مب سکس یک 


3 ۳ 


/ 


ِ‌ 


4 ً# 2 م9 
کوب و۱ وراسش رگن رت 
, ۱ 


۱ 
۳ 
۱ 
1 


اه ها خی 

۲ ۲۱| ۱۸۸ اسب و مر رسپ ات ال ورس ور ۱ 
۱ 9 شم و مان شا رز ونرسرطم شر ۱ و بر سو و 9 8 
۱ : :7۳ ی 1 مر ۱ 1 
۳ تسیل #4 ا۷ ۱ 
1 7 ۵سا کط ۳ ام ۳۳ ۳ ۱ 
ملسم تس رده وب ِ 
99 ۱ ً ّ 
ر ررا سوب زا امیس و بل انبم رو ۱ ۱ ۱ 
1 ۱ موم گنک ان" گر : مان کت 1 1 
/ 1 
ِ سم و منت مره مرن متسد ال 1 ۱ 
۱ نس رامش .سل مس کرو زاس 0 ۱ 
۲ ۱ و و و و م۳ ۱ ِ 
ای نز بخ ایا ان ۲ که پر ۳۳ ول ها و ۱ 
ای تن ی ناس ن‌گست و نا ار نا ۱ 
1 #2 ی ٍِِ ۳ مر 1 ّ ۱ ۱ ۱ ۱ 
و ۱ ۲ ۹ "1 1 1 / "۳ 
1 1 7 ۳ ۸ او و تور رش : 1 
اک ون ۶ ۱ رق 1 
۳ ۱ + ر ۱ ۱ 
1 | گنفت کز رمع 7 لک دا ا ۱ 
۱ ۱ رس ی نسم 0 بط 3 0 ِ 
۱ 1 ۱ رت 1 ۱ 
- ّ ۱ ۲ ۱ 9 
ت 1 هد سب 3 
9 ۱ ۱ 
۱ و تین سب | 

۵0 ۰ 


م‌ 
32 79 تور 36۳96 ۳ 

۱ میریم وتا زمر ربص سرد شک و 

1 مس مار انار : سا و 
ره و ز ر اک ات نت ۱ 
۱ ۱ او و مع شام رب ی 0 
۱ و رشن کر مد و ور 0 ۱ 

۱ اه کی نی و مت بش ای و را 

7۳701 7 


۳ / 
5 ‌ 
1 ۰ 


2 ثِ مرش را مر 2 9 ی ۱ سس مه ات 2.2۳2 9۲ ۱/6 23۳۳۳۳50۳0۳ 

ی ی 


نی رها ارآ لیر و 


۸ 
1 


اج 2 بر 


‌ ۹ گر ز 


ع 


و 


۱ امه ما مک سا يم ار نت ۱ 

۰ ۱ ۱ 7 
۰ 

17 
وا 


ری 

2 
ها ستا ماما مه من ها 2 ز ما رات سم 


ن 


4 
تسش شرره و ترپ یه ت‌طرینم | 
0 ره 

9 ل رام مرانژن لس نزن دقرم رات ۱ 
ض ی 


ریا ۱ 
ی تن من ناه وس ٩‏ ارت ان دس ارب | 


قف ۱ 
۱ 


۳ ۳ سک توا مت 
ترسنک ورن ن‌شرض ,1 
سم دوخ 

مزر دم ) 2« دینکن نمتب اج بارش 
ح رم 

نت نت1 زره اون «دت) دزی 
تک و بر دا و رش بیس سس :ال 


م۳ دشرا وم نک کل 9 ۱ 
۷ 1 مت ۱ 
تط ره دی وه و 

0 


م نم ود مت مت | 


۱ 0 1 


تم مه مود 


7 در وق 13 ۱ ۱1 

ی هدک هت | 
[کت ان رورا دم یس 
7 ۱ اد نام راهان زر رش نا ۱ 
0 ررض شید مت وم بان ات |[ 
۱ مت سال‌شه سژ یمن و دی توش 


| 9 ٩ و‎ 

۱ میسنت ودک شم این مرگ و 


4 

وم 


۱ نت دوکر تکلمم ده 
سره روم ون او یر مدموا 
مایت مر کاس وه لاب و تم نوا ا) 

مس نت4 ملد مات الم ممست, ون 

کت ماز ب م متا ام وت تست ۱ ۰ 

7 

سای سار با درس دود کت کات رد 1 


4 4 0 


بم ۰ ام ۱ 
سای سا ادص ان اش رک ۱ 


سس تکوس کت مس وم ۱ 
ٍ ره ۳ هن کت اا ناه کار میا هرن ال مش م7 و64 فا ات بس ۱ 


ظ 


1 ۱ تن و رواب دی مزشد ۱ روت مر 


۳ 0 یاف ت: ۲ 2 ۳ 
۱ » ۱ 
و 


۱ ون هم دم مرش مر ین ۳9۳ 


سس سس تست سس با 5 ج مت 


رات هکت مدرکن ت کعمس نا رش رت منت 


رت« برس دورن شم نم مت 4 

۱ ]| 
اد و ۳۱۷/۱۴۵ 

و ز رککبش وق | 
دض اک + سور دارم گر و ست ی 
ن# دنه کت( ۲ تال «0۱) ۵ 


۳ و ۰ 7 تا 
]تفت ی با سح ۶۳ ۷- لفت ماو 


نات یرسفا لت ره توت :ریش 

7۱ 


وم ارت ساره م ملس مر د+سف | 
۱ مه دش مس رفتعتت گر 
۱ کتک در گر« سار رام 
ارات ۱ مش .کف تشن اد بر 
تم ۱ + تسش سب ی ۱ رک 


۱ / 


۱ سامت رورم لوی راو سا ارب بوک مها 


م9 


۱ 7 يد ندرم بات ناه سب 
۳ 


1 زد شرت دمث سا اسی رست ا و و سای ۱ و دب :»۳ 
۱ 1 و صس ان دوس مت ال گر «کت الط رن 


1 از ۳ مت 

اه لوا نزن | 


ْ# س 


۳ 


‌" کار زان زر وشوو 6 ۱ 

۱ گنفت دنم رت نیمز کر صِ ۱ 

ضص! 


۲ 
+ ۱ 


تم / 


۷ 


1 سم 9 ق 4 1 


۱ 


۵0 ۵ 


۰ 


رت مس بو سا زاس | ۱ 


۵0 ۳٩‏ و یس ای ار از 

مرن دس ۳ و مس 


هي ۳ ره از کف تکون نمسای | 


تاره ی ق ال و 7 


0 


| 7 
۳ 0 


| سم دیس مش مک ۳ 
۳ ۳ 


هم 


0 وم ۱ 
9 


2 4 ن‌ الرا وت مب و69 


1 | 
تست نیت وب نز 
اس به ۶ نطو هس تیان 
| ا دست تابن مد وت وه 0 
ویمیه مت ان کت يم مر |[ 


بان 


رای وی مسر 


اب ی مم 1 فت ,انا 


)7 ما نکش در سر تمد م2 ۱ 
مه ند منت نس بت تا 

۲ 
۱ 
۲ 
۱ 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 

را ۱۱ 
۱ 7 بو ۳ امش رت 


ان 


| وس | اسف نک 


سینت ی دود اسب رامش 
#2 1 

۱ ای هریش کر ات درا ان مار 0 

۳ 

یسم و بت 


میم ویو بای و 
۰ ۳ 

273 تین ۳ 
ل ت 

سس سس چه مپوویم رسمه ویب رسیم سس 2 سا و ۱ بستنم سا مر نز س اد مان 


رن کرد ریت 
۱ سس يم و سار یا اور ارس ۳۳ 
۱ کت 
ربوم مسر کاس دم 
: ح 2 ِ ۰ 0 9 ۲ كِ_ 
امس دی ی 


7 و 
۳ آلهم هث َ» 1 
صسال تشر دص ملد سل مستر ال 


0 5 ۱ 
مارم رز ما ری دس دا مس ماه ون 


 |‏ کت تکرب مه هن ن قاروا رام 


| « مرا ۸۱۱۸ ُ 7 2 1 ۳ رو یی ین 
ماش کم و ال ی ان ۳ 
اک هکت اضر ره رم ت/ ام 3 رم 
اس تک هرا و 2 در ۱ هس 


توت ند سس سح و 
که مر مسج و بت ور مت رت سب سر و ی کی 


5 


رح عم اس هم وی و 5 


۱۱ 7 7 
من مر و ۱ 
۱ کنو کیرش بسن مر ات رن 
نت2 رذب ی یمد | 
مب شم | 
یت مس رز روگ زر |( 
۱ من و الم ريد کنو کشت رین نس زر | 
ام اس سس دی مار تک ریت | 
سک وشده رامیت نا وی و هکت | 
۱ ات دس مر تسایس و 0 
| ال تفت :هن سا مت نله ۱ 
/ ۷۶ سرزس ند راو این زانط یر سا و | 
۱ اپرنت مسر وت یچ دما بیوصت من دس 
0 تال ور درز نوشاه هنکن هک منکن ۱ 
۱ 9 بت دایعا 
۱ 7 ۱ ۳ 


4 ۱ تس 
مان مان میسن 


1 3 
7 ت 
۳ ۱ 
۱ 
1 
۱ ۱ 

2 
مت دوفتاه هریخ نیع خن نیح ت تلا گر 


کت انم اکن خر ی 


‌ 4 


۱ سس 
ِ شوت تیان رصان استء وگر :بان 1 


شده امن دوش ی وت 
| یکت الولت/مندوشار ردنا مع) میسن 


ی دهعت |[ 

رک هگ 2 35 8 


۱ سل ی سگرن عم تب 


تست تلف وت رد دا 0 با 


۱ ۳ افیا 0 سشددر ۱اشکیق صو وا 


۰. 4 


مي ز ۳ شم رم[ 
2 3 ( 7 


ر 


۳ ۰ ۰» * 
ای هر وبا ن| نم« من اس ی 1 


۱ 
ز سء فال ز مه همم ۱ 
۶ توس بل و سم ام کرش || 


۱ 0 9 
ح 2 و ماو 


1 من »مشش نا غاب مه س مهس انا 
رک اص امپست ما اب کت نوا ۱ 

مب اف سس رتسا نس اساسا ان | 
0 و 1 
او ی دی ور نهر مت | 
۱ م۰ 


۱ 2 عقاو رن 
0 ای لام و و ارو الاو و یواست رک 


ی 


سیف 7 ی 
۱ 


۱ 7 1 
۱ 
۱ 
۱ 


۳ ی ۱ 
۱ موی رشن ی ۱ 
۱ 


حیحصت سب > مرج 


1 انیت ان مرا و سشت وان ان یا ررا 1 


3 از اس تک تن مس 0 
زد ما رکه ۱ تیه 
میگ گت مر 73 0 
ام ی 0 ۱ 
نیز ی تین ۱ 


ی و اد ۱ 2 ً لِ 72 اسب 


۸ ۰ 


اوه #۸ 


هکس مک دوک من رت 


رن بت سم ورب مت ان بت نس 


, ۳ 


کي ای سر ان شام 1 
رایع ارم 3 7 و امالر ِ 
نت مشب ره یز یش موز ۱ 
+ کو رکف شکو کت نس در ۳9/2 


من شمسا مش ناسا نود 7 ۳ 


اسرصال گرا سس‌کت ارو ۱ ریس رک مین ۱ 

۸/۰ 


وهی موسر 2 ی 


تس تور ۱ نیشترم مرت | 


۵ # 


شت هنعط و انیا 2 7 ارضام رر رک مش | 

۴ 
مگ 
ست رکفت «میعرترگان «اصت 1 اس 


کم کین ی 
ممسالمز ای تال سکن شرا مرو 


13 


تم «سرتن 


۰ ۰ 


میات رونت مه فعض 

۸ ۵ه 


زحا تم رکش روز ِ و2 


۰ 


0 ,متا شک 
سس گم ام ان وش رای ۶ مرا س 12 باتفا 
دصر سر فرص ها رش گرم 


قم ای و۱2۱2 نکر زا وا | بر ما رن ما ما 
سم 


ا وهی لاو ا مرن ۱2 ی اس مک رک 
| یکتم ار وهی ال مین زا رو ره یکت مر 

9 

۰ 


وتف مشه یم دک ی ارلس ن ۶ هو 


اف هت 


نت 0 

۶۶7777 صحححححه 


مج درم مت ؛ ی تن 0 


أ‌ ۱ 4 تا 9 انم دک ۱ سکن اف تا 


7 مت 
۶ الم م1 


۳ 4 
برو مسا # 

| ست:ابلاس فان رفس سم رت وی 1۳| 

انار و زرجعیت سا م| ارت یلد اسکتادز ۳ 1 ۳ 
و و رس رت رقم یس 

مان رن داي هی روص اه ۱ 

: ۱ 9 رت یه 7" ریس ری ۳ ۱ 
ی 


۱ تج ور رین و بت رن و هر ان شا 


اا اف 


<< 2 5 - بیس مس تسس ۱ اد ما دی وید سس شش ونم 


۱ 4 رت ار وت ۱ 


1 4 2 ۳ 


و 


تن رنب 
ام وا( ۱ زور" تن شک تس له رل 
من شم مک بان ماد سراف منک 


او و رن رتست ز وب 
فك وان ون دیص ارت مان | ۱ 
زو ۳ اما یرت + ایس مرس دنمس ۱ ۱ 
۱ رک ررکم شاه کشک ۳ ۱/1 
۱ رداص لا مت اویش رش | ۱ از 
۶ سس مود نگرزده 7 کرک 
|| لسن ری پا ودوج 
قوز اه کل گر سار سس برسما: 0ب 
| بت ور سرب یتوس 7 ۱ 

نت اه و 6 زاو فد الا لس ارام 

۱ 
۶ تسب ی 7 


0 |مدشت دک زرا ر ینار نیا تصت دنل ۱ 
۱ مر که ۵ رصم زین رب ح 
سس کت ای رد / 0 1۳7 جر و رش و ۱ 


نم مک + صلي ا دعر و سا کر سم ور زر || 
| مت« ژر بر زا ن ردان نیتال پوت انش 1 
3 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
نش 
۳ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 


ی ۱ 
۲ 1 
۲۱ 
/ 
۱ 

1 
مس 3 ِ 3 3 
سس ی سس 
0 
ی 

سم وت بر ات مرش رز رن 


دای وزرا یا 1 


" اما ما * ۴ 


۸ بای مرن من مت ی »ردان ای وا رو 2 
1 
۱ ا 

ك- 


۱ 1 رومام ان مک اسان تب ] سب 1 


2 
۳ 


آ مرجم ( وت ار 


مر ارت مرياورا 0 


۰ 


| ور تم کی ۱ ره ۱ 0 


دصر سم سب مک و رم 1 


64 


/ 
7 7 یی رت دقرم متلزصت | 
7 شیک || 


[ 


هه 02 یداه دا ‌ 
تب 


و دم 
ی رن 
ی روا ربا زر 


ت 


ی بت 


دراد مره مرت سره ظ ۱ 


۹ 

ما راوس شت کیان منم 
او و مرس ۱۸۱ 7 


۰ 
ق 


ورد سس وضو يسرد رکنم ۱ 
و 


4: 
/ 


ك 


ور اش ی ۳ 0 
رس مد تشاد ۳۶ 4 | ۲ 


ی ما سا دنا راز 2 
رها دوم مور شیر ر روک وین 29| 
و وم سم و زا ار زر ی 17 
۱ 
۱ 

۱ 
/ تب 0 7 رک د او ینار که 
1 
شتگرمهسو رد 

: 2 
وین #من ۱ 17 مر 
اه کرو 7 مد 


4 


کر چاو و زرم بر / 
سکاو و | موصش | ی مار امک 


هم 


نگ 
ری رش ار مشش ارم 


‌ ۸ 4 


وت تن تسرد | 
کش هکت مر کنو سر 
ست من ید سم زيم 
در ی ۶ ً يا ۳ مت انوم َ ان 2 م 7 ۲ ۱ # بر ۱ مت 
رت ایک 
۱ کوک مر تن کاندرد با ۱ زره 


" و سس ار وم و زان ات۱ ۱ 


۱ رانک سیف رک ی رل میس[ ۱ 


وش کت | 


7 ام یی وتو ی را ۱ 


/ ما 
۳۵ او رگ م۸ و رو مرو ۷ 1 کر ی رای کرک ی 


من کات ( سس ان ان 

سیر ددم مان + مسر وت منم و رمع تور ۱9 

4 


انم 9 


, 4 


- 

سوت بان درون ین وسرصزب ست رنب 
۱ 0 / 7 


۱ ۳ است» اک درون سس باس ند ناکرا 


چم 


7 یج 


4 


"1" سس رورش ومع ,سیک سس سا 


۰ 


سا ان زگ و کت و 


زمر را مر یر تم صو رس[ یس من 
۱ ح ق حس 
2 ۶ وم نقره ری 2 و گم ی ق ۱ 

0 گ 
مسا رد مرو مرن ان‌صر و درم م7 ۹ دعر نله 


۰ 


و 9 
۳ : 0 ی ۹ 
۱ مگب که رتور هر ۶ رانا 
و سهن مرک ام مس وی یس 


مس ۲ 0 
کم سا م ۱ نیرت رامث نله | 
بت سک هت مس رازن | 
رزیت سل اه 2 
دم 


۰ 


59 


ری ره شتا ان , 
|| : ‌ ۰ ۲ 
1 ‌» ی 9 7 7 4 ۱ 
۱ 2/4 رت سا مس ان خروم و ۵۱ سر ۱ 
۱ ۶ ۰ ۱۱ 
سرت یت سم 2 ۲ 


۱ 
3 


۱ مشراه وعمی ی مارا ره سس ۱ 
|[ نی هیبشت برش 
ا اون مر هگ و تک 


0 0 ۰ 

0 


توت با ۳ رو رم ی 


م ‌ 

, 


و وب و سر سیم وا ۰ وتف یاب ۱ 


1 مد سرا دی ار رن 0 ین نت 


00 4 


موم اوياناسافت بدا و این ان ۱۶ ناس ون ]فا 

و ماس ماما 1( و | مرا 
ا(اضسر: لته ی ره سرا سیم« بارس 
ار سا توا وراه » رباص 
۱ 4 ی 


۱ 9 دبمار 

0 0 


. ۱ وک انیت دک روز ۱ 

۱ 0 ال ان دم دنت | 
| 4 3 سک در بر ۱ 


رم 
۱ 


مورا مس مت ی 0 س 


و 2 


3 


سنوت ات نت2 


«دط نت ۳ ۲ ۶ مر نکب بش " بت مشق سل ۱ ۱ 


اَح تنم ون مرت ار مش رد مک 5 
1 مشب واه یله 


اک 


۱ رصن کشت بش ری مره و رصن لرو خرن زرا ۱ 
#ست ال مو تت تک م/ 7 ن ُ ره رسا مره ۱ 


دک و وایز مدز یمان زير ح 
سیب مهب 


1 ۱ کسیر ۱ 0 ۱ 
۱ 0 ن مت ال 2 

ِ ۱ ۱ | سم نش رمسان ور را لس( | ۱ 

۱ 7۳ |. 
۱ ۱ 


رکشت در هی نش 


7 0 
۱ 3 یر ۱ رای وس 1 سا کی سس ات دراگ ۳ 
ِ ح مج ۱ تم وی توت | ۱ 

۳ ان ی کک نوت اد نت با 

19 ۰ / ب ۸4 ۰ ۳ ۱ 
1 ۱ ار و ‌ #4 ۹3 ی نوم ش 3 10 ۱ 
۷ ِ- 0 ً ۱ ۳ ,اسان سب رال ۳۳ س 9 
1 ۱ 1 0 1 


0 ۰ ۱ 

۱۱ ون اراد ما مر س مر شرا را وفلط زو رل ۱ ات < 
۰ ۱۱۱۰ تا ۱ ۱ ٍ 2 ِ 7 
7 :۱ | سای اش اش تکفشکرمز: تال مت تفر ۱ 3 3 " : ِ 


1 ۱ 
ا__ ام 7 ر تس 
۱ ٍ ۱ رن سِ رنف وک رل ون "۲ ی ۱ 
4 ۳ ۱ 2 ۲ 2۳9 مر ی 
۱ 2 ی ولها ی مب وی سیر 
۱ ۰ 


د 6 ۳2 


۷ 0 ۳ 


1 ۱ 7 ۱322 


ن مش ان 

ِ ات از اد ار 


۰ ۵ ,و 


۵ 


دک کت سل رز زر رو سس ال 


‌ / ۹ 


تب 


ف 
0 


مم کرت از وش شبن مت که 


۱ الم 
۳ ا لها (ر ار ات وتونم و 


مت «ک رک وی نتب" ای راز تک سوم بر 


سم کرو 
میس ریم مرباق دیم ۱ سین و رو رک ) 
از رو | 


: دام 1 مس سام ال 

مر ازور زر رس 
ان تایه 


جر تنل 
+ دایم سس تاره ا مسرت دساف رصم ی مان و 0 
| و زوا موس اج رم که 


۱ کرت وم / و زر هو موم ۱« یف 


وان رن انشا دی ن ۵۰۵ گر دی دعر ویآررفان 


زیر سا وس ری ون 

دی کردم را عیرضا ات« اما مر و ره 
رت س ی !بر مرت با هداما و مکش 


مسب دی زان زینو رت کال وزاب ال مار و بر | 1 
۱ لب و ور سا کات ان« ره ی مس 

۱ ۱ شرت که صط سر دز ص لبنت رت وا ررض ۱ 


| | دی سا یعامش مر سر | 
۱ تراسا رس ساوزم و مرن لس | 


بمب 
۱ 


۱ 


ان يت مره رک ی 


هکم موسر رو و3 


719 سوه 
ی 


ی ما کر ی 
اف ری طا نت 
| سطم هس۸۷ شا دزی اهر | 


4 


مور اعد فرعم 1 اس ۶۸+ ترا لب لس ۷ سس 
1 


(عواب اصا لس راو و انوا ار ۳ ماهر 


ی بر مرو ما یه 
۱ ابش اما ی ان تن را 


وم ۶ 


# 


ام مر ۱1 یی ۳ ی و 
۹ 
فا ای ات 

و 2 (سان نت سر 
در رکه رک | ۱ 
]یرت قیفر مس رل سيم مد ۳ 
6 شم نصا یرد رات تفع 


71 
و 


_ 
من 
3 
9 


2 
۱ 


سم ۱ اوه کم رز بل آن«سدی زو و وزرا دراو راز مر 


۳ سیر ی ان طرا سس تم شمه و و۸ ۱ 


4 وه ان من رن سر و و ۶ 


4 ۳ 4 


‌ 
فک 


مد 
4 
گ 
كِ 
ِ_ 
ی 
۱ 
« 
ی 
بط 
۱ 
دی ۹9 « 
5 
3 
9 


۰ ً 


/ 
۱ ( 9 و مس نکن 9 


ری ی ۱ مه که ی 1 
۱ داد ان مب ناد 7 بر و 

روا لا ۱ لو ۳ ِ مزا ز م ی : 

۱ ی ۳ کشرز ۳ 0 

۱ رل و مس دب نزو مار | 
0 تسشن 

ی تشد سا ریات مت ۱ 


۱ 0 سول ین 7 رس را نکن ۳ 327 
۱ 7 ۲ 


‌# 

۸ 


۱ در 9 وم سای ميت درو مس را مر ار 0 
۱ ۳ | 1 


4 ۰" ۳ 


دونگا ی ۱۱7 ن سم بل ۶ اس امس | ماو مت ربب یط 


ك 


ی کر سل سس ان 


4 ۳ ره 


0 ۱ مق ات زا ام دروکر راو من ور مب 
رده موی ری ها 
ا نس تفت ای ی رو رز 
| # ای د وت و مک ۱ 
۰ 1 سمش رم بان ال شتکر انز هیر مت | 
0 1 دا مدب مس 1 0 ۱ 
۱ سس ی ان سم اس ۱ 

و لو ور رم 

۱ ی 
و 7 ۳ ین 


| ريس مان او کي هیک دیص 


*لست ری ان( نک ونان زرم رشن ری ۳۳ 

۱ مف ی امن ن ماونتای ( بش0 7۳۱3/۵ 
مه ِ 3 93 

۱ 
۱ 
۸ 0 


تسس 


یی 


71 دص مره ضرف اه ريد تم 


ی ( 


0 رد ی 


ماگمه سکع رن 20 لسد با ۸ رک 


‌ 


۳ یا ۳ 


1 
/ : 


۰ 

رات سش کر ده هیامن مارنشا یر مت واونزرد ۶ 
۱ 3 1 س 

اس ار یتست مت 
۳ 


بر ۷ 0۰ 
یت رش مش وه ی 0 و ۰" 
, شرس نص لیب ۳ مس ات یف وم ناما 
| مهم نس سر دز سل میس برض تفت رات جر 
ت ی اور رمرم "بسن رسب | 
مه 7 م۱ 


یت مس ی شام رک سر و شفر ری مت نا ی کا نت وش مخ 7 


رز سکف دس شا: شا نکن ا) 


اعت ی راجت در در نزن مت ,دج 
ره 9( 
امس رش اناد ۳ مر 

۱ 

ین 9 ۳.۰ 
تک مرش 


ص22 2-8 5 
0 


جر یس 


باه ور 6 رز شم 


5 


بزق 


7"آگن..-...... 
لت مان ضبن ام کشت تاجن ره 
| مرک رکفت زنل ما لپ و 

تال و ش ت رت پگ ۱ 
فت: وس ای منت شش دور 


سا 06,۱۱۰ بل 


+ 


1 ۷ مس ند وا ۰ سای وم مد 


۱ - | 9 ۱1 


رم اسان اور اي ی ی 2 
ری مک کی و 


۰ هم 
تسه ۶ راما مس ,مشک ور رن ۱ 
ما و : و موی و دور / ها سناتا 
کی تکام زرف دنو نو مرس ۱ ی 
شبن با گرگ راش مگرض و 
]مش سردا نف تشرط مک رل | 
ده یمس رت ز یشک + #۲ 
و مرو رین رس ۱ گ‌ 
۳ 0 هه 


امه ور نک ات۶ یگ آما و امش بت کم 
( ۳ لو ۷ 0 
| لطا سر 0 درا ور وه زار | 


و و > هه مس رک ور و مش 


مت تون سکره نک تست وی درز 


۱ درد مس ان رک نهپ مس 


»و 9و 

۱ 
[۳ 
4 


سم 


7 و ب ۳۳ 

۳۳۹ 


# 


۰ ۰ 
شا نهد ینش ما یرد سم رما 1 


هی کر زمرق رک ۱99 


3 


ی نهر 


۳ ویر سا رک 0 


| رک رفریشت هو اد تیا ۱ 
4 دی از رامین بت کم سکفت نزو 


۰ ۰ 


ی ورن ید ما 

رن تسم 0 


۵ همم 


شنت 3 ندش ال سس( ۱ مسیون بل | ۰ 
۷ 


لوا رسد رون دررم ۱ مرش تن ٍ 

۳ یشان سر کشت تس || 
ا مر ون ن !کف ن: سشتت بو ابا نا رصان ترش ۱ 


پا تن مس وت مرول 
| سم انم و انس ۱ «وران تسف ام یر ونر |[ 7 
رن وود که یز نک 
کش ص یک ند دم ست مر بر و دنفرت - 
دنم اسان دک 


مومس 3 


۱ ات +۱ را ۱ 

۵0 ۰ 


تم 

و 


۰ 


۳ 


19 
۰ 
‌ 
-َ 
‌ تب تس رت 3 
| || سا مج ری ۳ 4 ور وت ۱ ۳ 
۱ 0 نب ۳۴ 
او استم ۱92 کی را رز و و رز ۱ ۱ ۱ 
۱ 0 زر وروی ۳ ون ۱ 
رت نی میم پم 1 / 
۱ 9 ن4 0 کرش قلعت رورا وک[ ۱ ۱ 
ی مش يم ی مت و ۲ 
ا ارس کر میت تخت وی | 0 0 ۴ 
یس / و۱ ۱ 2 کر ۳ 
9 9۳ ۸ 1/۶ ز ان رس سگروج زر ۱ ۱ ۱ 
ید روشاه ین در اي بر مس مت ۳ 
۱ 7" مرو | ۳ اب ۳ 
رب مهرد تن رد سم ال ۱ 
سار ین يد ور داسیر کرت | ۱ ۳ 
من میرن میم رش تلف سب 72 ۳ ۳ 
۷ من رک رگ رمق او و نع نمی ۱ 
ااض رش رم وه میسرت سل ,سال ال ۰ 
۳ مت ۱ 3 ۱ 
۱ ۱ 1 1 
ده نت مد و ۱ ۱ 
1 ۷ ۳۰ 
مرن او رش سم او بر ار سم و تست فطع 1 ۱ 
یاعد ره ب ن‌سری اارانی یت رز از 
/ ۲ ۱ ۳۰/ 
و ۱ راز اور | ۱ 


8 ۲ 
3 2 
3 یم 2 5 ٍ 3 ی 
اس دی تج وی توت سس ات وت ان یی مج کرجه یی ۳99 ره ِ 
میم میس میت رو و 6 برجم کردد ۳ ۱ یز 2 و سس و و 
وی ۳ 233 9 ی ی 3 تنب حء 2 1 ۳ 
۳-0 ۳ 8 ۴ خاش مرخ و و ی 

مامت مارم هکرب ویو 
را بش1 زر ۱ تم تم مرضت ورن 
ات۱ شرگن کل تست او ای ملاس | 
ِ : 1 
کر زاب زرط کت و ونر ۲ ۳ 
رهم « گس | ۱ 
۱ ات سره من یرم نگ روز و وصا! ۳ ۳ 


دس وم من لیر مب لن رفس کرت ۱ ۱ 
1 
۱ 
ف ۳ 

۱ اعد سرا نموم سا نسم ۳ 
]سم که ره م مضترم ریم |[ 
۱ ات همست اوه مورا ناس 0 ۳ 
٩‏ تم ۷0 ی رای یل از رده درم ار[ 

أ ی ن مست رد رازم ی ار زاره 2 ح 
مشرو یتسد رس سر 997 
ای اسر 7 یت | مامت یشان | ۱ 
مس بو ور | را من رن 
ات ماو با و ۱ 
اس ۱ زرد ب ات ی ۱ 

( ۳۳ نعلوت من ون | سیر بمب رفوش ق تج 


ی 


رو ار مو اض ناوتان امش ی َ 

2 2 ۹6 


8 هت 500 سید 


کر گام 


ِ 


۳ 
1 


۶ ابو و 


و هجو رورس حوو وم وج وج 


ه ام تیا 4 7 


هس تاک ۳ و تا 7 

۱ 
ٍ 
1 
3 
4 
1 
تس و 
2 
9۹ 1 ۰ 
۳ ۰ 
۹ 
۴ 
۰ ۰ 
چا 


هی 


۳۵۳۲۹۲ 


جتد حدم عم برچ مت بط سل 


دس کی و 


هرت سین یباریخ 
موجه 

:۰ 2 ۰ ۳ - .۳ هه سید <-_ 55 سج< ۴ 3 بخ - ۳ تیه << سس مت سِ بح 2 ج یج سس #7 
۳ 
7 


ی ساب تست نم 


1 
۱ 
۱ ۱ 


7۳ 
2 2 ار ی مش رس تفن 


رک ی ان ارس 4 

: ۱ 
۲ ۱ 
۱ 

۱ ۳ ی کرت دق گر کر ورمض ری درا نا 


‌ 


‌ ماک بت من هو امث ن 


۰ دم ۳ 
۱ 3 م 


6 9 7 ِ ۸ 1 2 2 ۳ 
۱ ِ 9 ۱ ‌ ۰ و ‌ ۰ 45 

2 َ 0 هر ای 
| رازن و ور 


۱« و1 و مان کر رل ردان وک مسرت | ْ 


4 و 
0 و دمم یر ۱ 


4 4 


نت مسا وب 
ترش مس و و۱ س ۳ 


او تن 


۱ 9 


من و و ی 1 مور ویر 
و ِ #۴ : ۳ 7( ۱ ۱ ۰ 
۱ چم 1 ۳ ]8 و ۲ رومام تک ۵ سم 7 


۰ 


رز نمی 
چا 9 

نار مه ای گرم 

تم کت در ش رل ۳ کم ۳7 


0 ۱ مرا وه وتات 


۰ 


( و۳ ۱3 


ى 
0 ۱ 


1 ۱ نی توس مه یار ترا 

۵ ‌ 


زم من بت مب مد ۳ 


منم ام در راز وم رز و و1 کرر فا م۷ صسا ده درک ۲ 


تج مت در 


۱ یی | 
1 ام موسرم 9 کم روم و یر سرا مر 


4 »و 


ریوک مر تمرم رگ ال 

۱ رن بان ماوفا که تاو سجی آو ۱ هریس دا 02 

از ست رم اه رت نی زیم بت 

0 0 0[ ن هک ورساین؛ لوسر ] 

|| ی سل لت سین مت رک 7 

۲ ی واه مت برد لش کوک مقر ۱ 
۱ 

۱ ۶ 2 موی , ی 
5 ۳ ‌ 


۳ 


کته مدا ت 2 ريش 2 رم 
| 2 ماو ای ون ترا العت / 0 رت ۱ 


وف 


۷ رم مو روم اه ا۱ کم ۳ 
مب 4 


۳ 1 كِ است ۱ 
۱ ۱ روط زبت نون که ددص ور ان‌ها" 
۱ 
۱ سم میت رل ها 01 


| تم 
21 دب 


فیک 0 « و 


و ‌ 
۳۵ ف‌ : 
۱ 

۱ در وس وا ۳ بل 
7 ۱ ۱ مر سرت تین | 
3 1 و «ر 6 نج سمش اک عفت رز رک | | 


1 ۱ ب دنم نان کر 2 
۱ ۳ 0 
3 ۱ عت ری ن‌طرسک) یت نم ی ۳ ی 
ماد 7 ت 
اا ساسا نو رسای مش ات ِ- " / 
و ۳ ح سا کر مردنس تسه مره و 7 

۱ ۱ سر و خی رز متشه 
مس مود شرا تس نموم وس 
...۲ ۱ ِ س رت کر پم ترش مرف رتیه رت کت 
ر : 1 9 : هلو رن تفع سر منز 


‌ 


9 


ِ ۱ ۱ ۱ 1 ۳ م ا لت سن م۱ ابرم رت سکول 
اش رش ییسوگرر رهز نوس خر ک 
أکرتسیت نت 
ِ ِا" موس مر هم ارگی و ارت | ۱ 
ِ ۱ ۱ ۱ دید بت مج وان زره اپروو مت دزی کر ۱ 
ِ ۱ 2 0 اب وگ نی |[ 
انم میت دکراب مرن نم نم |[ ۱ 
|| شمه ویر هتفاب ریب وه شرت 1 
سس 0 > 1 


و ادج 


ِ ح ماصورت 7۳0 ۳ 
۱ ۱ 3 1 
| و تال سل متس 1 قی رضرا سر و 1 
سرت ساره ده ال سگم نی وک رتست 


2 ِ ۱ 
رم رن رتافد را 


۳ رشن ی ۱ ۱ 


مس الک و رن ام دم ی 1 

4 
ً 


تن ارچ وب رز سیر د«/ 


ام ار يکي رسد خی ,در ۰۸۱ || 


4 


۱ 9 گنهن 


۳ 


#0 ۱ 
) ۷ 0 رن رز تمه رذن | 


ٍ دصر( ۵ و ار در / ره و ۱ 
۱ و اسان 4 انسشم: مت دم 

۰ 


و1 و تمه 0 رترب 
و و یه و : سس ح 


«"ِِ 


۳ زا 

۱ ش رک 7 ٩‏ ات شمه ۳7 
0 ۳ کر من سامت رود عم مر | ۱ 
| استگوز او روا مر و کشا 


۱ ره ( رم 1 ۱ 0 


۰ 
نت 
۰ ام رم انس هکرس تشم وی هي 
سمش نم ی 9 یه 


۳ 


۷ 


ان« تست ی ۲ 
مد 0 هک کم وم ر‌ِ ۱ 
رس نع مت لا یر 1 
م0 شوت مسب 


48 4 


مت موز 0 رن از 


رم نتسش کشت »کته شاب« و ب یگریت 


1 
ی ِ« 9 ۱ 
دم رای مه ی رم و مد ۱ ۱ 

ی ان نو سین سونو رل فلز ی در و وا مره و آعت اماليتی ار 
| 
یس ماود مت ون رل 


۱ وس سر یی سره 12۳[ 
0 س 
| نس وه مان یتست را رگن رت |[ 


وا جر موف 
۱ ی 2 سر وا دم لیس 9 ۹ 


7 


1 
1 م۱ ی ی ی 
۱ 0 2 
/ ی 0 م 3 ۳ 1 ۱ ۱ 

[ سای مان نی سردا ۱ اما شور / 

۱ 5 «‌ «0 

سس گر ماو 1 0 ۱ ی ۱ 
روم 0 ۳9 ۱ 
اف اسهم وش مک ار اس و دا م۳ ]۱ 
1 ۰ 1 17 ِ 9 ۱ ۱ ۱ 
۱ ی دنلب ام مه - بان رلک را منت وه ۱1 

۱ ۱ 

۱ 


۳ # 


سم ون داست در رو و نو 
سس رز 2 چا ی ی 
ای و سس سکن تست مت بت 
۱ رن تیه یموس 
۱ مس سم اب ورام 
۱ سر دای نم رم شور رد 


و رما 


ن 


۱ اون کر زمر انز مت ( 
1 ام یوم ور مها | 
0 زد 
۱ ما ان اس مت رس 
1 ی انش م ده و و مه شمته فا من ۱ 
رش بتصای سوب نوت 
1 م2 شا مهن بسچ رل زو م2 ایا وان 
۱ ارات یتست وی سر تسشن وا ا 
۱ وی ۳ رتیوت بر ۰ 
از سره روکد 
۱ !سم و ان عم" مرو و سوفن تس 
0 و تیم مه ۱ ٍ 


وین ۳ 1 2 ۱ 
9 ی رب و امرز ای 2 7 
ان ی کر دم 
سم رش موم ماش لبم ۳ 
را رای الصا رم ۱ 


۱ 7 
۱ -‌ ۰ 

۳ 


۱ انا | 
۱ ی ی و1 زان دوز 


مس اما / ار اي ند و روز مک اسان ۱ ۱ هن 
۰ ِ 

۱ سم او ی و صر ای لو وی یه 7۳۳۳ م رم[ 

هرکرک ارم کات تفه« نت 1 
ی با و 
رب ی 


7 2 دوز ۸ ۶ اور ۲ 

‌ 


و موم 1 
۳ رت + ۱ 7 

۱ 3 


۱ ِ ۰ مز ی مس کي هر ی نو ۳ ار نی ور 9 ی نا ۱ 
۱ اس کمن سک رشان دعر ن ۸۸ | ۱ 


۱ ۱ 
ار 


۳ اد 4 دشن الم سل 

۲ رم هلر دنس تم 0 


1 7 ۱ 

ان بای نم شم( نک سامت ام 4" ۱۱ 
4 ی 0 

۱ ام« دلت مر 1۳ م0 ن/ منت +2 سمل هو ور «سن ۱ 


۵ 9 3 

م۶ 


آاعتم عم مرادن یسرم شیم 1 


و 


۱ ۱ سرت کیت رک روک | 
| ۶ اهرو و باس کر ۱ 


۰۰ ۰ ۱ 
0۳ 


۱| ۰ 
۱ 


۳ 

3 رز و + تال 7 

9 ه 
دای 

1 ف 
0 ۱ 
9 
وب ی 
۹ ِ ۱ 2 4 
۳ 7 ود 
و ٍ ۱ 
# 1 
ره ۱ 
م2 ۳ 
و 
2 
سک 
ِ 
۲ 
ٍ 
۳ ۱ 
3 ۱ 
0 ۰ 
۷ ۱ 
9 و 
ره و 
1 
#7 
1 
۱ 
) 1 
۱ : 
ٍ ۱ 
۲ 
۱ 
أ 
> ۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
ً 
1 , 
۹ 7 
ف ۱ 
" » ۱ 
۹ 
و ۱ 
۱ 
۳ 1 
سك ۱ 
تم 
۱ 
رز ۳ أ 
9 ۱ 
ت_ ٍ 
‌‌ رُ 
1 
) 
1 
۲ 
۳ 
9 
1 
مب ۳۹ 
: ۰ ات 
ار 
13 
5 
ً 
أ 
1 1۷ ا 
و 2 
3 ‌ 4 
و 3۳ 
/ 2ب ۳ 
۱ 
۱ 


تست سس یتست 
3 تت ت 
35110001۳1۱ 5 

0 1 سس سم ان اه مت متیر 
" دیسر مسر رون 
ِ کر رم ۶ تک 


۱ رن سم و او فرصت امد میم 


۲ هت و ۱ 


۱ 
۱ ۱ ۱ رکشت 


شنت ناب شنم درم[ 

0 سم نت گم زان درد اتسیو پر" 


یی ی 


4 ۰ ۰ 


۱ 0 ۳ « مت لس ۱ کنیس درا 0 : 


9 


۰ وم ور تون یت ۲ 
۱ 0۱ 1 
۱ 


۲ . و ۰0 


وم ام ۸4 #۷ ۰ 


7۲ وتو بر وم ای 


ال ۱ 
۳ ی 


9 ۱-۳ 
ام شتا دای شمش وک تسیب 


لا 


۱ 72 و یز لو و اب امسسیس ال ۲ 

0 زک و مر ای تس نما و ریا لور اما وا ۱ 
1 


میم ون بکرم 


نب درا ناف ۱ 

7 
1 ۱ 
3 
۳ 


۰ ۰ ۵ همه ۳ ۳7 
وه ۳ 
۰ 


هک رک 2۳ 


مت ] ِ- 
8 و 

وا تن 


2 


0» 
۱9 توت شمان ماش | 
ین ش خرت یم م ریسم لت ما :رت ا 
سکاب دم ۱ 
فراعت اش مره یک موش »متس | | 
۱ اس سسدبم از 1 کف تابن اي مت را 1 
ِ مد یرس کته 1 یکره ۱ 


1 رک تاه ب تن ص ) 


که 


مک ات خر 


۱ 7 ِ 


وه م۳ 


سم سس ی رک 


پضص 


| | تدم ناسنانک ۱۸ رن /ص یر ار 
| مک کر ی 1 
۱ 

| تب از تیاو سس سم || 7 ۱ ۱ : ِ 
مش رت مک 9 ۱ ۱ ِ ۱ 
آ یف مب دین: وج شم ات ۱ 
تفت ۳ رده 
ی عرص انوم سس رم 
را مرچ رای مرو در | سر امد تفت | 


۳ 
1 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
ا۱ ی 


ا ی کر 2 تم سور کرد رد 2 


و 
شم 2 کزان مش 4 
ا : کیکفت مس ( : ۱ 
ات رم م زو ۱ راداو لز رصان لوح کر دمم مش ۱ 
2 سیر من ی ره ی ۱ 


۱ مس نزن دی + ۱ ۰ 
سافت ی 


رم رو 3 تشه ترش 7 کر 


۱ 7 ۰ 

كِ الب 


ّ 


4 
ابش رک 1 با سب ۶3 نومضم نان ان و9 


۱ 

۰ 

ِ ۱ 

ح 5 اه 
2۸ 5 
) ۰ ی 

ّ 

۶ مرت و توت نت رز 
کت 1 9 7 1 
۳ رسد اس راد ربیاو نت که ع 

1 ۱ هگ ی یی 0 

۳ 3 1 رز شوه ۳ 


تسب سس 


۶ او 


۳ 1 ان ریست «لفت زنط ای ول را دزی / ۱ 
و ۱ تساو ریدقت سم مش یت رو 
سوب را 
و تمس مامت مب نت شوت ‌ِ 
۴ انش ,سوت بر 7 ات 
۳ شوت داز مامت سحن | 0 

بسح : 3 ‌ ۱ ۱ 1 هشن مرو کم دعر رصت لو زو وه سر و کار سا 7 ۲ 
َ بل رت ۱ توق ۳ ب رم ۳2 ۲ 
0 


‌ 1 
۱ ۱ ۳(«9«۵( س ام و ۱۳ خشا 


۳ 1 


۱ ی 2 دای 

4 ۰ 
اّ ا میر اطال سس رم 0[ بر ضایع | 


۸ 


مه ۱/۳3 مث؛ آ کف تک واه دیناد مت ور | 

۹ 


8 و ۳ ۵ ۳ 
ان که 3 9 9 ‌ ور" بشتی دز 
تب وی : ۱ ۳ 
۹ وچ 7 رد یت | 


4 
1 جد. :۷ 
۳ ‌ ۲ 
9 ۳ 
سس ۰ سح ۱ تمس ۳ و 7 برتا متشه ِ 


9 5 ۳۳۳ خن یه تسس 


ٍ 
) 
۱ 
1 ۸ 1 1 ۲ 2 ترا 9 
۱ 

توت چا 


دیف اد و 3 ی یه 1 6 
۳ ند یمور هه / 
۱ ق دس سر زارت ۸ تن کبه دا کب تسم : ۰ ۱ 
| »مسر کته وی سور هت سف رم ۳ 


7 رت ۱ 
۱ 3 دم راوس موه مر ۵ 9 
۱ اراس رات سوم مب ۱ 0 ۱ 2 0 ۳ 0 


1 ۳ سس و سش فا مه و 


- 


" ۱ ۱ وصیتگره, مگ مصطی یی سرا« وق سوب 
دست‌ی میت 24 جع وه ارعاسشنوطالسطت 
۱ م۱2 یار :ی تا + ؟ 


ض 


تسس رسپ بت بت ۱۱۸/۶۰۰ میراششاوور / ن: مت اوه رم کم رنشری تم رت و | داب شرت 

77 مرول دم نار دنر ده باب تررنت مت 
۱ رت مس د بت هرت ا داب بشتزنت تور ۱ 
شت ربمت هدرز مرت سول س یسم 
ح 2 1 مو وک 4 مر ارم ور مش رصن سب ۱ 
0 اب داد وت رم رنب ورام زمر |[ 
0 موه ی وش رورش وروی سم ۱ 
شم نداد وصر گر ۱ 7۵ مسر | ری 1 ۱ 
۱ مش که مس هنتف مس | ۱ 
ود 


در 2 

کی مب درک اف نت 


ماما ما بل ۷0 م۳3 


ین ۵ نکن 

جع وی زک نب مر 
کدی ای اقا مدید وی ور دزم دی کم رو 
۱ ات مه مد ام و و۷ رو 


ِ ۰ 
: ۰ 4 


آ ان :نساب جک دیدی ور تس ۱ 
0 ۲ کم درس رفتز مخت سرد ۱ 
۲ 
خاک جُ س گنرد مب کم رن زا | 

۳ ۱ 
۱ ام در اشم صضمن مزا ی ام ۱ 


رم هت دیسر 6 نش رتم 


۳۳ 


#م 
0 ۸ 4 9 


1 تراشب ول ید یر 
۱ ی 
3 سربوث و ۱ 


‌ 


1 موز روم ور نس رش نف 

ح نت اس بل انا امه ارات ۱ 
/ ۳ 

۱ رز و گترن بک ‏ ا نصا ۱ 


هم 
بو 1 
۱ 


نر 
7 مرن رم را 
4 4 
یس 


۱ 
۱ 
۱ 
1 ۱ ِ "۱ 
۱ مانب مت وان ۳ بر ۱ 


و هر ۳ ِ 


۱ أ‌ رنه نشف و روم روت را پنسیه و مرا شوت سا درون 0 ۱ 


۱ 
۱ 

۱ ۱ و هناب پات ها 


۶ 3 


و 
* », 


1 قکفک ‏ دوم مر و در باسثم ام ادن مرا گر کدی 
ِ_ س 
د ۱ 

۳ 


سور مر 

3 


2 حح سس سس سس 1 
۱ ۱ 1 ای 2[ 1 
٩ 7‏ 8 ۱ 


4 


1 ات رمک دما نس رام ور زا باه لا رف 1 


۳ 
۱ کیال ۳ 


و ۵۶ 


ده پشت» برض منت تس ی ۱۱ 
ان است مس کفتمفت دام دس ۱/4 
شک زگ وق کر در دبا اسر 


9 

۱ ۵ رت ننک ۳ 


شیر رفاسم ازور ضوع ور سا ۱ ۱ 
و 2 و 1 
۱ سم تک گرم دی ی شم ِ سم ۱ 
۳ 
۱ و مک مر ف ود سار 
تک ماوقا تک تا ی 
2 باتک مر ی زر ره مب صطیي ام س_ 


سمل شم : سفو در مسب ارو سس #0 


۳۹ ّ 


|سشت مد طسب صفیير سم روصت لد مسر ِ ۱ 
قاری 2 مسب ی سا سل ِِ ۷ 


ِ از 


سوت کالب و9 مت نت۱۳ ۱ 
كٍِ ین سرد رک 4 سر ۳ 


و ور مرآ ری لام دم ۲ 


رز اک 
5 
کل 


ض ۳ 


مس ی 
۱, 

۱ ۳۳۹ تس تست مس سس سس سس ۱ 
۱ ی مت مت سک ۱ 
0 مس کر وس ور | ۱ 
۱ يم وش | ۱ 
]ام ۱ أ ۱ 
۱ تردن مت +۵ سور ۱ ۳ 0 
ی ۳ ی و ماس رک ۳ ا۱ : 
ا ۳ تس ۳ 4 تم 0 هن 1 
1 0 عتدا ن ۱2 بسن 2 تمرم اور 2 ۳ 
ِ | تن شمیت کون رت 1 
۹ 
ِ کت یفاب متس بت ۱ 
۰ ایس سرم ازور 1 ۱ / 
٩‏ متس ۱ 
ِ 1 مرس ره اس تنیمل ۱ 
؛ ۷ # رش پم ری تا طلست و مدمه | 
تس ددعت میم رد یه 
0 ا اادن رش نان ز سا لا سرد تا ۱ 
ِِِ_ ۱ یت و۱۳۱۵ و اس | ۱ 3 
۳ و 0 

۱ 
۳ 
۲ 


۰ من سث مر 
رس ۱ 


توافت ررنخو یج 


3 موز 
کر ور رک 


1 ۱ موم و رز مه 
۱ 

| 1 ری م۳( رت رابت از وم 
۱ ۱ ساب بان رت ۱ تصش با 


1 س یبن ده امک یر بر 


7 


 |‏ سم نش تشم ات ۶ وت 
1 ۱ ار »با تفت ولا ری ات 


ار 
مت 


۳ 


زرت‌پزشات 


سم از و 0 
۰ ۷ 
لت زر 
زا ۳۹7 

۳ 
۱ کسن بت ۲ تک ی 
۱ ۱ دسا مس رد 0 نت 
۱ یت ا#مرسالت ان 
۳ و 11 
ی ۳ 


امسر فا وگ 


یر مرت ولا دق راز 
/ 
۳ 
۱۲ ۱۱ 
9 7 
ا] 
۳ ۱ 32 


و 
مسب - 


مت باه 

۱ و ی 7 


2 

جک گنک ۴ 2 
7 مسا رتم رکنات ما س‌ یی گرم 1 5 و ۳ 


اش 


۳ 
1 
۱ 
۱ 

1 
۱ 
‌ 
3 
۹ 
ی 
, 
۰ ۱ 
۱ ۳ 
1 0 
۳ ۳ 
ّ 
ِ 1 ات 
2 
۰ 4 
فزت ۹۹ 
۹ 
4" 


ر 


۳ ِ 2 


ی ‌ 7 
تست جح 


ی 

۱ رز رز 


و 

7 


ی 


ی 
# 


ها ور 


اد 


ق 


سیر 5 


‌ جیردت یو و سس ی اس اس 
۲ ۱ 
۷ 
9 
9 
5 
۰ 
۲ ۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۴ ئ 
ض‌ 
۳ ظ 
2 ور یام ۵ 


مرهان الا 


‌ 


بح( 1 


۵ 


و 
۳ 


کت سک تست ری پر نس شاه ون میک بح 


ی 0 #9 
رگ ۱۳ س م۷ 


من و سيم 


م7 ِ«ِ 1 
رم ۳ 
و ‌ ور 
رس متسد هر ِ 


مف 


و 


+بپوتی ‏ ۳ رای« و مر سکن فیرا مد 


2 


یزور انا و ی 
: یر 


من دی دیص مرو را ۱ 


8 ۱ 


ی رس دی 
مر ی 2 در اب سم ی 


را تس تما ی و رتست( 7 1 9 


ِ ط ‌ِ- 3 7 0 ور 
۹ زا ۳ زور و لب 0 


1 ون وه ار درم 

۲ ات رن س_ ,لس است ور م۱ 
سب تس رن مرت زا سک شام : رد 
0 ۱ 

0 ده و ا 
و تفر 47 زارت بو تور 


1 اسان 


۵ 
۵ 
۱ ۳ 


۱ 
۱ ساب آن اخت سوق ناما ۱ ور با ود ۱ 
۱ ۱ ۳ 


۱ 


سک بر کشت کر ری زین ۳2۳992 ۱ 


4 ۰ 
۱ 7 ۰ 

0 , دنرم کف ت وگل رسب دارم 


ره هم 


0 2 رمی! مد 72 
۱ مس هو | 
۱ ا مواست ار : ۳ 
۱ دک نکن تیربک سا رب | 


[ | مسر ۷" و و سکره رک ام 


۳ ۱ رن نامرف | 2 
۱ برض ۳ سای رس دا یر 7/1 ۱ 


ی 


و زگ اي سر کش من من دوه رام 

و ۱ ۳ 


۱ اف ۳ اا تن : 


سس کی ی فد رن 
/ 

و نیش 0 رن سم ش 
]کر تن 
یمیلسا ‌ 
ردو سمل ۸ بان 

‌ 


یت مین ۷ 


وت 

9۷9 او 2 رین 


مب 

۱ ۱ ری رش رک 


و 

۰" 


صِ 


هی 


رت دز مه ره 


۵ 

مر وا ی 


شنک نمی 7 


۳ 
س 
دا سا ی تقو با 


هه : 


س ۳ 1 
س ضّ 


2 ۶ بر ور 


و و 
۰ ضِ زر 
ره راو ول ۱ رم کر (( مب ما سلنتسا ط 
و هن سس کر 


4 


وخ 

1 
۱ 
۱ 
7 

۱ اي ی و ورام در أ[] ا سم لد زد کتک سم 5 ِ 


1 2 رت 
۱ ریس و زر ود تم ور 2 رگ ۱ 
کر نک ۳ ال رکره رس و2 
۱ أ شتیوسو نع گنز 9 
|| مرو کیت وت نت مدوم 1 ح 
۱ رک زا 1 هت رز[ 


: ا من نو 1 شا ما رت ار اسسسمی, من کر سر ۱ ۲ 

و رگ ری 
مک ی کی رگ ۱ 
0 
۷ 4 


تم ‌ ۰ ۸ 
بویت نتب | 

۳ 
۱ ۱ 
۱ ۳ 

2 ء 7۳ با 


سامتون نت ی 


4 ِ 


روط 
0 1 ۱ 
۱ ۱ هرت هنال 0 | ا 
۱ و کار مارگ مش مسر ی را ۱ 
۱ اما نیتم م7 مره رک یز 2۱ ۱ 

نا ی فا !: ۳ امک ونر بسا نز115 


#رصیم تلم ند حلص اش لام لا ۱ ۱ 

ِ ات دنمسمرس یت لا سم 7۳ 


۱ 1 ٍ ای ی 6 مکش سل ۸ ور 4 7 کت ۱ 
بت وم کم و رس 
بت سح 9 
۱ یم و ور اضر صو رما 7[ 
2 رگ ۲ راو ی نم 
۱ ی امن دی اش و تا سمل هفرس 
0 

وی و تم یت 
کت م۰ نتخوس یتسشن در 
7 5 


یا لوط رو ریگرد سم ور داي رن ولا ۲ 


هو 


۱ ۳ سم مرش ما 
۱ روا تن مب تنب هس ام 
من /ورا ی میت سول يط سم مت 

۱ ۱ تدای ی سول معا ۳ يم زود کف نع نی ۱ 
0 یت مرت 2 


بم‌ بر ی ی تور ره ۲۳ 

اس رتم سم موه ۶ 99 اند ان گر 

یر سر و بر رتیت باریروزیسو لک تصورتت دام ۱ 
ده ور کی ررض 
دورو اور و رابت ,اه رد هه 

۱ دوس 9 


۱ ۷ 
مان ۷ 1 


تَ . تست ی 

۳ ۱۳9 ۳ 9 ۰ 5 موس روج سس 
7 ۳ رت ۳ ۱۹ 19 
172 ۹ ‌ 1 1 و ِ ای 
2 7 7 7 ۹ 2 
5 ۳ 3 ترا ۷ 
ی 27 و2 
سر سح ی َ 7 
1 ام ان 
0 
۳ وت ۰ 
00 
0 2 
7 1 سار مور 
۲ 1 2 1 
و 2 
په ۲ 
4 ۱ 

اس توب هس ی رت 


م2 مر ۳ که ۱ 
شرفت تا اون 0 
۱ مض تن | از رال و بسن وان ری 0 
۱ رهم ملد رسیم دون رل 0 


7 تم کت دب ان ورزر سا 0 


۰۰ * 
۸ 


هن شیک یمن سا ۱ 


8 


| تیش هیوست سس‎  | 
۱ رین هی ن مه‎ ۱ ۳ 0 ۳ [۱ 
تشه‎ ۳ 0 
۱ ۱ فر وال اب ً نت موم اراس مرت‎ ۱ ۱ 
4 ح رن هدع ام هم ردنت 2 لسن‎ 
آریاست مهافت یوب مه مسمازة‎ ۱ 


و ما ۵ 


وم 

ِ ) ات مج هر دمبد و کفت م از ی 
0 ۳ ۳ ارام و و 9 تن بات مک من ۱ 


۱ ی را اهر رکفت | 

اس هي پا ۸ با . 
۳ 2 رم لاوما مر مره رطزومروم ای 9 


ی ۲ و روت دم فاست کنیس هنت رکفت کت 
فت عتای ور کن قتن رن زا شرع مس | 


اه زا 2 1 
1 بسه. ال ام ادزم هن | ۱۱ 
| کیت بیان سسوم مه وس فا مت ۱ 


اه موس رمشمرل ماش رابت( پوس با ‌ ۱ 

۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
۱ 

نب رن دنام و سب راب۱ 


تاه و سره ر مت ار وووصوایت ام سوق 


۱ کت 
ودا لت هیاس نی مک مر 
۱ ات رارصا تک ات رز دم ۳ 
۱ اسب 
اگوی + 


میرکت ده ۳ 


ان نگ ما ون سس ی میدن ان اور ۱ در انسث مشس ام ۱ 


| سسیریم» 1 وت ور 


ی یز رد 

هر سر 


مرول رو اور 


7 4ٍِِپ# 


۱ اس تم 


۵ ۳1 


مین مک شرت و 


ف 


وم 


ول 


‌ 


مه 

نا روص »يار مک رون ام ار و ۸ ۱ 
۳ 


يم ت 


نی علن و م27 


ی 


‌ 


۵ 


ی 


ا 


ست هو 

1 


ص 

مد رک 2 ره 9 ئ راد نت۱22 0 3 
۰ ِِ ۰ ذ نت ۱ 


کشت ونان بت »هرن هر ار 


رم[ 


۱۱ 
ي ۱۱ 

۱ «0 


رتم هس ی مکمک 1 


1 رم ریا ن‌ت مهم اومت «بششمو؛ روم مسر || 


مشش ریز 7 س و کم 0 
ااسشءرتبشت مسرت : مر و ترا دم کمک اب 


کمن دصر نز اي دمم مت و2 سول ۱۱ 
۱ 
۱ 
[ 
۱ 
۳ 


3 
۱ 

ِِ 
ِِ 
ٍ 
4 


اد 
9 

0 0 سب روسنس مت مالسا 


۵0 4 


۱ ۲ انست 2 صعک بر نکر دافم وس ار هرا ر| وا سکاب رف مس وس ان 

۰ 
7 


تالک سم وا بو نو 


۳ / مم سور نو | رکه 

وس تن تال سک 

امنیس تمد میا سم شنت 


کر مه انم من شم و هراس هي مره 


نوک کي هکره سوک 

۵ شمه که ۱ بر ری4 ی ما ن! ساموت 9 ۱ 
, 
۳9 ۱ 
مر 9 
۳۳ 
۱ 5 
1 ی ی 
۰ وس 3 
1 بت 1 
1 
ی ان دوریم هن 
۹ » ی یا 
23 اف وه 4 29 ۱ 
۱ ادا رو ی مد را 


۱ 0 تسام ۱ » تووی دوش رک ارو + الب معا دمت بش 0 


۱ و امد / استته هرمن شاه ۱ 


ی ۱ 


۱ 

8 

۱ 
ترش کات ریت1 ۱ 4 ۳ رون زد ۱ ۱ ۱ ۷ 


اه ها ی رن ۱ 


۱ نوی و ] 1 

ای تاد سر ی 0 


1 لام لنش وت ون ۱2 
1 و یشم نو ۵ 


مسا 


سس 

۶ ۰ ۰ 
تن 

اناوزد دس سر دورد مر کش 


|دست؛«مل: ترش رب و ان+صی لکشتم ورقگر 


لت »مرن کر ۳ 
5۳۳1۳ 


2[ ی من سل سرت ۵ 4 


4 


رون | 
دتم ون یت وم ره 
ريمعت مادک ۳ که 0 0 نق: 

7 طا اسب" 72 ت کش مسا ی ۶ 


مب 
۰ 
رک بش شرنم فرم ست هر 


بسشت نار # سم رم 

و مت راز ور 1 و 


ول و مر روسم ره وی کرت ره 
2 ره و در اس از وا 


7 9 مرس دررستر مت ط اسهم 

عم سس مر و وه 9 

2 من ارنت مس 
و نت ی 
1 
سل وی مر شزو من ْ 
2 تن سیر سم فان در کر | 


ات۳ کتک تن 
8 میا ۳ فد ات 


0 ۳ ۱ 

۳ ۱ یه 3 ور مرت دق ده رو تج 
مت سس وی دت 1 1 ی یمسا تال نایم ی یت 
تک نست رن وتی اه ساس خع ات من سس ات یت نع شا کاس تا وتا اک انا تک نیت ۳ متس تتسد تست رم نحاسشت ل تا نت انب دوبن تیه ان سس وی نت شیت تسه کات ها کت شیک مخت رک چا شچته سته قیوعت تخل هک نت تیب 25ج 

۳1 سود رس بیان مارم | 


۲ 
‌ 
1 
1 ۳ 
ك 
۳ 
۰ 


‌ / 


| 


۳ 
۱ 2 
۲ مودک ار لت ارم !لس مر تاره سره ] 
/ اد یز یرای ار کر | 


0 ۱ 

۱ مس 
1 لو اف ار و تشرط 

] ام 


شک را کر یعون نات ات / الیل 

اه من 


1 مرک دزي ره ی عت دوگ رش 
1 ای۱/۸ انیا سانش ماو نم مد سلت/ 7 


۱ 
| بل بت مرس #مف سورتیم ید رت | 


۰ وم 
11 
| هآ سوق مت مرن و رم سر 


| تست م۱ مینست« ایب ۳ 


يو در اتیزآ رکف 


۱ 
۱ 94 


۱ ۱ سب ء۶ت دما 9 سر ان ار 


20 


سم وت بر کت : 7 


1 راکوت مکش له 
ح ای درس اسان سشم » رل سس ۲ 


یز اش تن سول نز دز ۱ 
۱ 
ام 7 2۳ رک من نمی منت 0 


اسان رت گس رتنس |[ 1 
تیه اف فک ور ود سول اعد ره 0 1" 1 
۳ 
۱ 

| تس دک درد 
۱ 0 و مخ ن شرس یه سم متسد از ان 
۰ ۱ مر ور سوک رد هی دی سارک سرت سول 2 


۱ مس تاک وم رل مره 9 کش | ۱ 
| شناد شا رافت ی 
۱ شم امک رن من او 


نی 


| «بان ت27 


۱ را رب زار سم 9 رو 9 بسک ۱ گر 
۷ 


وس من من زر و رف 


هم 


رس ات دمک رعضریت. ددت سا ی 

مت سل ص مر ار زا اند مر ور نمی و 
۳ سم 
زرم 


سشکت درل و 
سکم وا اش مود لته رد رکش 
سکلت کات وز سا یر سس تک 
و۳ 2 ت فم تفت سوه ّ 
ملسم نفد کشت هنامز 
راون مر ی 
رک ی و1 نم دفت,کنت! او روص 
اد س تک ۳ 

مسا ۱ دز یامرس مت الا 
مر ء م2 ۰ص 92 ۱ 


4 بل 

ام با بر او 


۰ ف 


کر 

رت هه رت ار 
هد ۱ 


1 ۰ و ۳ : 2 ّ سوعت موم 220 مر 0 
۳ ۲ توس و رس 1 


گ و ِ 9 ۱ ۱ مس مب سس ,۱۱ کرو مت الوضس را و ی 0 : ِ 
| : ۳ ۱ خر ول رو کت ریس شسابم شیر 0 ۱ 
۱ مق ِ ِ 0 ۱ ور زار ۳ ۱ ۱ ۰ 3 
۰ 1 9 ۱ رم ۵ رت و بت عتارم ام تا ۱ 

۱۱۶ ۳ ّ 


۹۹ ی ۱ 0 1 ام لا دمم ومراسر ار م۳ 0 0 
۱۱ دمم الیش رت ۱ ای ره ام مسا 1 

> ۱۳ ن : 

0 ۱ ۱ هدر مس مات برس ۱ 
0 از 7 و مر برس ی ون 
۱ ۱ 1 د سای دي و 8" 1 


0 69. .# ۱ 1 2 


ِا 1 0 / | دی تشرد وان دیتم دی رشت , از ۱ ا" ۳ 

و ] مش سر مر سنا ۳ ۴ 

ِ 1 9 0 ۱ : م وی 4 کی ز | ۵ ان د رش ش/ مشرقت من 2 ار ال 

با ِا دمحا 0 ی 

ااا محم 

۱ ۱ کر اي ۳ ۳ 
۱ وتو روت ام سر[ 

ی ز ,اس ۱1 توعزی مب ح 


اتهآن سیم | 

سس 
۶ 


بد 
۱ ۳ 
۷ اوه 
به ۱۳ 
۳ ۲ 
1 


بیس ۰ 
کت مصافت 1 مگ 4 1 ۱ خن 
0 او 


تسه م۳ ۱ 
۳ بو ری ری 


ِ 0 ندمت ءامت :مشب ارم و وان رک ا ۱ ۱ 

4 ره ی دنه ورام 4 صد ریوک ۱ 
ریا | : 
۱ ۱ ۲ تم کشت ردست مب نکر 11 ۱ 4 تب 
۱۱ سره مس رنه تیدا رز ۱ س و سب ِ ی ِ 
. ۱ مخ دبک شک مسا 4 و رز بش رل زا ۱۳ 


1 0 1 دوکر و دم رل را کدف سشما رتست رن 


ی 

وک رش ان 
2 4 9 3 
تا ی 1 
لکشت 


/ 

| | وصای تیش وعا تاره وسن‌سها رن !سم #9 رح ۰ ی ۱ 
9( هم سم دی مس[ ۰ 
1 ۱ ) را تور ان افیا ۱ ۰ 0 
1 1 کر دک رد ند «مند/+رص دا ۲ نم ۱ 
1 . | ستنکدر شردت‌ ما٩‏ ۱ 
۱ 1 - ا جع رد ۳ کر کی | 0 ۰ ۱ 
۱ مت میت کت شم نموت |  .‏ ۲ 
موسرم شنت ۱ 
.۱ دز کر 0 یت ۱ 
و ۱ مره و ی ی کر هط لو ور 1 دشر " 1 ۳ 
ِ و ۳ ند سرا مکش نز ۱ ۲ 3 اما ای الما رامت و هر ۱ ۱٩‏ ما ۱ 

۱ ار ی 6ص یا ِ ی یر 
۳ ۳ 
۱ 
1 
7 
/ 
شیر 
۱ 
رل 
2 ۳ سر 
ِ 
۱ 
4 
پم 
4 
: 1 ‌ 
۳۳ 
ف 
۷ 
۹ 
۱ 
۱ 
1 ۰ 
۷ ی 
9 
۰ 
1 
1 ۸ 
ی 
و ۳90 
ند 9 
دی 2 

۱ 

1 


۱ مور 


بسک هویش نز مت 
را سکف رمرم ماو 


مد خر انددفت زرم رتم 
انس مک زر دوم م ی نم 7 


وان ما رو و ۵ 


سس مه اراد ی رصم نام بش لا 
ی را ره 


۰ و 
عت ی 


1 ی من امن کسضرس زنل ۱ 


گرد دوم و 


۴ 


موزل رس ی | 0 یت 

8 
ر مر؟لفت ز ی ود شک ناتک را 
۱ 0 مورک 
0 9 10 

۱ 
مد دی مان ماو 
۱ ۹ ۰ 
۱ 


70 ۳23 رن تا رن ب 0( 1 


مين مک نم مآلرا رن عطا در سول ۱ 


تن نت بش ند رک م2 کر 


ان وی ر وت من تک سار بر ۸ نصا کر ۱ 


مسارم دنه سل ونم ۳0 رم 7 
یت 7 ۵ ۱ 


ی[ 
وی ۳ نت |[ 

, ربمم متفرگ روم هزم[ 
ّ سم ام 
ره دی + 9 ۱۳72 


] ۳ 


کل سس 


فت_ 
4 


ثرا ول 

جر تلعی 


۱ 


4 
#و 


وی 


کرو و [ بر 


1 


ان 


7 


۵ 


بر ورس 


۰ 


رال ارو اي و از 


2 


تین 


۷۰ 


ِ 


4 


+ 


*_/ 


5 
۰. 


تیان 


له کر 


سیر سر ی | 


ً 

2 
ی رخا مه ست از صلوسل) زک درت رس ۱ [ 
۱ ۱ نز مادم ال( فرووا رام ددم درهات رس |( 
دسر ات نک رت نزن شم || 


۱ 


۱ ۱ مه عان‌تره یا ا ری رن مه رس 
75و ۳۳5۳۳۳ 


ِ 
فك 


رم نیشن مر ۱ ماس مرا اي 


یز ۱ 
۰ 


۳ کل رک رک ار هر مت 
4 


ایا ورن مت شم دل رورت 


۱۱ مان وب رت مه وب رشن 


0 ۷ 


من منم نت 


۵ 


۱ 
۱ 

رم مار ازع اسان نم ون مت 


لک رکفت شم 


سای وف ب) نت #9" ۳ سان کي نیت رتست رن نيا 
: : ی +اسالین نکن بسا زا ۱ 

۱ ۱ ارنرن تج نر رت مه زر ی رمردست ۱ 
۱ ۱ 

۱ 


لس کرت زرط انم .۳7 0 
م۹ |[ من > یشور وه ار رت تم[ 
۱ دبع نیبم | 


۱ و 7 ۵ " ۱ 
1 سب 3 ی ۱ مر ۱ 

ا 7 ۳ [ ۰ 9 و " 
۳ | تبرت بتضرت | ن تس برس 


۰ 


نز 


2 

7 
۰ ۰ 
2 


ار 4 رک وتف رم 
2 0 6 نز ی 
مت کت هد 
۱ رست له ضب رعل. 
رز رم ۱ درل ام سل 
ی ناسر و ان سا رثا 1 
نتشک متا لماعت مر 


/ بل اند مت اد دزم و 


* 

ار 

۳ 0 4 
۱ 2 و" رسد ور ش 


تا 
ِِ_ هس 1 و تس 
ام / ات ۴ 
ح و ی ی 3 س 
سور دم سم تک بویت وه 


1 تست ریت تفت رت وا وم تس ۱ 


۵ موم 
۰ رت رت رآ سل 


2 


تیم ی اما شیر و ۱ هر ۲ رامیب 

۰ 


۱۰۸ 


1 مدرد تفت نش 


1 3 


و 
9۳ 


۱ و مس نز ری اس 


ژ وی 

1 

ٍ 9 9 
یی : 
[ رک ۱ 

۱ و دازا 
1 ی 7 

۱ مه له مت یک ورد | ۱ 
"۳ ۷ ۱۸و سم 0 ۲ 
۱ ره مان" ۱ 
1 ۸1 ۳9 اه 8 شم بت 
۱ از تکیت 2 نویر ی 
ات ۱ تج وچ سسسستته 71 
هد ردیل دمص ب 1 7 
محر فش مرو سر مس( ی سم وی ور گر 3 
1 م 
دست ماستدی ور ماش زا و ار ۳ دک 


4 


وزت 
|| ون نس رام سک وهی اه 2 


|[ رم هریت ز دنر رت و 1 بر ۳ امس ۳ 
۱ مر ِ ی ب 

9 

۷ 
۱ ی 
مین اویش ونر بان برد راز دمم عفر 
"۱ ۳۴ 

و 
‌ 


نکمم درادن 

> 
۰ 


و 9و 

شمان سم ات میا 

تا توسسل راون اسان رک 7 


و ۱ 


0 رت , 7 3 رت ۳ ۳ او س 


| سك ور وس که 1 
۱ ح من سرد یساش 0 0 


و ۱ 


1 ۴ 
1 ۱ 
از ار 
۲ 
5 
۱ 
۱ 
۱ 


ها 


ور نس سم دون برس رل 
مان رکش سيم رصم نزو خرس 
:ه ۳ 2 


۱ 

أ را سمت] ور ون مرت ن‌مولا تا ار 
0 او ار وا 1 
ال 9 انت+ وف مر 2 ی رمرم 


بل 


۳ ۱ ان 
| 

رک ۰ هک سک دار ور از وت شرت ریت قفا 


۰ 

ت 


منکرسد عرس کات مش مت ما نرق سل مد علیرو ال[ سك 
را هکت عرن 1 #صد 72 ۵ 
تیا ۳ 
یس رس نم شین مد 
22 سکس نت مر او از رورت را 


یک رد یت هه کم ۵ 


وی سا ی ۳ 


۵۰ 

کی اس 


زرط ومد مه بعش نات متیر ون سشسشزارع 


مگ ره دم وین راز استیرواعتف 

+ 
م۳ 


ار 


۷ 
۹ 


مره 2 


مر ۶ 
7 ۳ 
ان رک / ان +رمت زا 4 وا ام 2 


با 


و و تا 
۳ شمه نوش و | 

ص ۳ ی ور مومع دسر[ 0 

و 
۳ ۳/۳7 ۳ 0 ت یی ۳ ۳۹ ی و سس جارس مس وس رم تمس سس 9 : ار ۷۳| ات 


۳ 
دس تال و نارهت ۱ 


۱ ِ 
۱ 
1 ۳ 1 
۱ ا 1 
۱ 1 

۱ 3 

۱ 

۱ 


تس 


۱ 0 ی ات 9 0 پمال ح 
۱ ک یکدی تمد برد مسا چا ی‌سرم هر رس سک را ۳ 0 

۳ ۱۱ 
۲ رت اینالم ی مک کر و۰ ام یی ای ام مس 1 
1 ۱ 
ثرا اتف دش ملک دب رک تفت مت | 


و٩‎ ۵ ٍ 


۱ یی ی مر وس ی ۳۷۵ یط( ۱ 
۱ / مرادن اسلا را رمفرفت رد ۱ 
۳ ۳ تس رات رست | 


۸ .و ۸ ِ ۱ ۳ 


هآ ری سر یبور ام راه مت مشت بت ۲ 
۱ مرت بای مش وب ۱ 
۲ دوب له موب کت مر سم ۱ 


۱. ۳1 
, رت رت 
تک تفه شنم 1 ۱ 
أ روت وش وید | 
۱ رش ری ور اسان اما ن‌و مسر زک 2 و ۱ 
ایشانناه ۸۰ بشانن؛ رکشت وه 
اس مس رکفت بش | وس وس 9 9 ۱ 


۶ سار ورس معا رز سسسشی لور زان ۱۶ )سم ی 


سوزی ی رابت سا 


کاس 

من من کین م۱7 بش6 
۲ 


سیب وت مک سم 
0 تیا ات یت / ۳ ب# 


وت + 
»+۱ وس نیس ی مزر تمارک 


۵ 


۲20 ۶ دوعص مت ۲۳۵ ۱ 
0 موحصت وا من عرت» لا سي رو اووزص ۱ ۱ 
مت رتم 
رونت زک نی نات اس اس رل | 
۱ ور تا توص ۱ و و۱ ظ وا ار ریا ما ز تیاو 


۷ 


تک گم م‌الررمات فیار۳) | 


9 
ااس ونم ۳ اس يم ج ام مروت« توت 
امن طر ای سای مد رین رمع زک و 
ری سرد سم 

تن 12 

۱ ی سم کر #ص؟ 
: نکن سر گر ۳ سس : 1 1 
۱ 1 ای ون ایمطتم طت گرم رد 1 
۱ صان یدبا مج ۰ ۱ هیر ۲ 
7 ار ور ور وو و 3( نات درما از ۱ 


بته 1 » 

1 مت دق د درمز ید و 
| تست دوم یز داد عیبر هر 
۳ شم کر سوت توس و مه ام 1 و د 1 دم ولا ات کردم وم مرن[ 
۲ اند هاسهم+استا زا مار کی 1 

۱ و ریز مور 
۱ الط و ارات تانب و۱۳ ۱ 


و مت يا و مرف 


۰ ۰ 


خص و تشن 1 1 رت رورا 


یر ین دص ۱/۸۸۱ نت 


1 ۱ مایم رتش مک ون مک بت »نت ا 


۰ 0 


مت ‏ تم 0 شود 

او تب مات وا دنا 


۳ 


سیک سل زا لت ین منت من دی 
ای هرا مات دادم دادم رای ۸ 77 


صر ام 


۲ زا لو ورام ور لین سسوم رسد کت ۴ 


1 


4 


ار 0 و 


۱ ِ« ۱ بط مس و نومه 


9 


1 سانش رک کر ارف و رمث نگ | 0 
تس یز ۸ | 

تست تست تسس سس برش 

مور مان وم ار ی کر رازم ری سک ۱ 


0۳2 7 ۱ 
1 مسبت 


عحصصه 2 ات تیگ ۱ 
۱ ۱ ۱ 0 
۱ ۱ 


ویو یی بت ره اي رم ,۱۱ دم 


۱ تون ل رم تس ی من یست ,ات 


آ تانق شکزو ی ۱ 


ی میلست کرد مت بر یروت 


» 
727 9 > تس سح 
با کف ی و وراج اب تلم ریزو 
ری سید زیت مقر( و ب 


0 و رس دم دم لسکا سا 

ی ۱۱ 
| 
دمن کردم یشرت سونزن 
مورا رو 


نت بو مش من سرت سک 
رات گر ۱ 


یر و و تشن 
نک مدز و یم نس رکشت »مش | 
مس رسد دا و9 مهافت عمش رت 


صر یت و شا معاوسا: مس ۱۱۹۰ 7 

بسن ب وت فا و میم گنه 


و و 

4 مه 


ص‌دالشا 


#4 ۰ 


ناو وس میم | رز و7 مب وا 


ر 1 دس نوزم سم سل 


مرو از بر وج ۳ اي ار ور وان یر ترا ی ۰ 
اه وهی نک 6 رف زت | 


" 


نی رت 

1 ی مر وم و 


رم 


ارو و۳۹ 9 7 ب 
۴ ی ی 9 : بت ۳ 
۳ 5 - فیم 
ن هط یت 
۲ 
# 
۳ 

۱ مشت هن ۳ 


4 


رز سول« و یط ۱ د رسد" 


مو.. وو 

زب اروت سای رت وم ویب ی 0 ۱ 


۰4 و 
4 


1 و ما درعت ها ز ۱72 فون 4 م ی 


4 04 


شت مه ف لسن ره مس موی 
یکت وگو درو سح و ام 


انز نک من ری ات راتس درم 


هٍِ, 


ی رت ره میا مين وم ون سکن 

1 م درنوشگرد سب سل ول دم شا مه 


۱ درم ادن وکا رک تنم ان هن مک و مود 


سم ایشه / مرت سل صل) موسر 
۱ 
0 ۳ 

دی 


4 ۱ 


ماد رل سل گس لت شهب ور 


رادتقا و سم 1 
اي سس اب کت سب و 1 
1 ری و۳ وید دمم ۳ ۱ ۱ 
0 

7 بل 
ان ری؟ | جر رل دم امک 


۱ م از ون نت مر ام مان رفت مت ۱ ۱ 


| 


5 رت شوم ۱ ۱ 
۱ ۳ 


نت و 5 ۲ ۳ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

1 رم ان دنل ام 


۱ ار مر وا شیور دممان مت انا رن مد ود 


ارس رز 


۱ که 
اه اس ان ی نرق دورس رش ره 


موم 


مه ۳۳۹ 
لحاوس ی ی ۳۹۳ زک - 
۳ 0 


ْ ۳ 7 
۱ م1 رات رما 2 ۳ 2 

یت 


ظ 2 


ره ین سید نی 
| عا اه 

نت سم رت 


ری دی .مت که ۳ رو نیت 


هو مت هام24 |[ 

یل رز وتا کرش ۶ : ری ال مک 
کر کت یت ان تساک 


۰ ً 14 4 :8 ی 
ما من ۳ 1 مارا ای ما 
# 6 


دا ی 


4 نت وت یی 


7 1 اه ی ۳2 


موسر من منت دک ً 


1 ای رم دس 4 یت . ۹8 ۳۹ 
9۳ 
7 1 
وج و 
ِ ك 4 
1 رن 
۱ #9 
0 
‌. 
5 7 ۰ ی 
ِ 4 
۹ ی 
۷ + 
5 ۸ 
7 
5 
رو 
ِ 1 خر 
7 ۱ ۳ 
4 
سر #۲ 
7 ۳ 9 ۷ نت" 
( رت ِ 
ب 
۳ 
ُ 
۳ 
2 1 1 
/ 1 
3 
۷ 
ك 
ً 
3 ۱ 
۱ 
سم 

ی ِ مسب ۰ سس میس ۳ یب ی 
4 ن 
عتق 2 / 

تفن 72 ۳ 7 نت اد 
0 ین 0 "1 ۰ ۱ / 


ِِ ۱ و ل ۳ ضظ رس من ۱ 

0 


0 
0 1 ننک 
ا ‏ ِِ ۸ ساب نا منوا کشت سل مرا رس روما ی 
0 1 دا کر ونم نمشد شم رل 7 
۳ ۱ لاوس ی تک ام مالس ۳۲ 
1 3 
رو تام ی 3/۳ بصعت 

۳ 


1 ۰0 
۲ 7 

از ۱ 

۸ و وم ۶ زرا مرا سور ۱ 


۲ 


تپ زنطن مه م۳ ۱ 0 / 
بشید نطاب میمش هت فک ون ۱ كَِ( 
نم ری ماو ورام منم مک مر ال سم ازع مت ۱ 1 


م 


۶ 4 مجواسءاست روی- ۷2 مت 
و ۲ ۱ وی مار نک 
و ۳ 0 ۱ ۱ 73 رتم بش بت لطس | 


۱ ۰ 7۳ 


۲۵۲7 7 
/ 


۳ 0 


ِِ ۲ 0 ۱ موم دابا ۳ دمن دزم موز له رو هن ۳2 ۱ 
.ات /اسابت زرط بت ۰ 
و ِ ۷ ۱ در نم ر از ص ات 9 س 0 ۴ 
3 ۳ ۹ ۱ کی مسا را در و وی رز ایض دم ۳ ۱ 
0 0 ۱ رن پر ۱ 4 9 


9 


۳ 2 ۱۱ دسا وی وت بت نت 0 ۱ ۱ 

یسح 


سس ۲ 
سس سح 2 ی و ۲ 
۱9 در و رسک وا انس ند مم ی ۳ 
کرک ودب بخ رصم 3 


م‌ ام مد دار اس باکر وم تن دار نک ۳ 


7 ۱ ان و دمن نع وم 


سا ره شرف بستمشکیت | ۰ 
| سب رن نت بات بن ات2 : 


میم ان تم او مد وم هرت توس مک وم || 

ری( رورش نعراست ملس طسو رثا 
4 


4 یزان سول ث مدق همست[ 


ض ۱ رقم( ی ایس ۸۱و م و اما 2 
رال 
کت دم سب وعفت رو مرکا 


نک و 1 
تست 6 رس رررنت ده ۱ 
0 مش کي یف ون ,رت | ) 


یه هت 0 ۱ 

ی 2 | ۱ 
و ولا شم دم سس دز 16 ۱ 
رم مه بان شا ور وم سرت رد/اسش ان ررمانتکت| ۱ 
ها 


ج 


7 


و 


ش 


و هر ۵ 


۱ 
۱ 

۱۱ ‌" 
۱ 


ان مرش سو لس سردم ۱ 
سل سر در مر ان شم سء بصن و ۱ 
مرن ی رعي اسر فیر ۶ | مرج سول برع | 0 


مدرکن« شم را یر امه من سس ۲ 


2 ۳ لو 
یار اصير 


بر رت 


۵0 ۵ 

کرت سول رل ۰ ۰ ۴ 
خخاری و او سی,وزري رت درز امسر زو کرد ۱ ۱ 
0 خی سکول لکد رد ِ 
سر ال وج اسب سر واین ۱ تگاث ح رت ناسون 
ی رن نت وم دب و ۱ 


۱ مرت تم مت + مرت بر ات وال سول «بِ«ِ ۰ 


0 0 و ان ستال ع رک ها #7 ن رم 
ی خر سم مرب یت | 
۱ یرس سم بت ناه ۰ 
1 ۷ ۷ ت رم مالس لد ند ,ای رانا لت 
۱ ۱ جروت »ز زمشمم بر( مت سم مرک | 

۱ ۱ زن( 9 0 ۳ 
رت دم سدها لب ش ن ۳ ۱ ۰ مرت رام مر ( ال + سارک طذرت سول !بدا لیر 


٩‏ م 

۱ دنت اد 0۳ ۵ 
۱ 

1 ۸ مشا دفْت میاه وم زاس سک ۳ زان اف سم از و تک رورت نی ۱ 
۱ 


ازو ون دنت« روش ط[ ۱ 
2 7 ( ُِ# 
1 کل ۱ و تساه 
1 0 ح 


ِ و ۱ 
۱ 7 ۱ 


۰ 7 ۰ 7 
سس یس 
ها امد 3 ۱22 ِ > 7 


یشان رای مر یسنان مستد وت ۲ کت کش نی سم رس ی واماس 
رن وم و 0 مش مسق ۱ 


4 ۰ 3 رن در ل/ ت ری مرا امن 1 درد 
ره وت و ایتک وک 


۱ 
سل بات کر سل عبر دنت رز 1 3 
1 

عز. ۱ 
1 مروت 


کم 


سور گرم دم از کرد مرف 2 روز ی اف ره و ۱ 
سیم لس رت جر مه یه در ره م0 ۱ 
م‌ : 
اس مار رات اه شکرر اشنا مان ور میم دم | 1 ح )۲ 

۱ مها ال تست زم شش مس رنه بل مش 7 ۱ ۱ 
۱ 7سات سر مر رز سم بر ۳ ن سد هم رال 1 ِ» 
۱ ديد مک نیسای میسنت ان سس ۱ 


]| یدهعت کر 
سولای و 7 تحت مسا ا ج و[ مه 

۱ 


| مش سل رضم ۳ 


ا) شم ابیت مب 


۱ ان سک میالع مک مدا فا مر ۵ بر و اس 9۳ 


ی و و و 
۳ 1 مره! ۶۸| ۱ 


۱ 2 ات0 یک دز ما من رد رم 


ٌ ۰ 
بر رووار و مک ترش ندرا 
نگ لد سم یی رت 
هنوهب بترصیه مود تا 


۰ 

و ی 


۱ عم ری 7 سول مد بر کمک ۱ 


ماو 


ت_ِ 


* هم 

وت ی کر بل مس ۶2۱۸۱ مرت مب ۳ | 
تشن یش رز دس رن رتور 
۲ مت »اد تاذ زار شک نیمه 


0 سا 
۳ مس سرا سماي دوپ او ۳ 
9 9 
۱ 


1[ 1 
_ِ_ ۳ 
ام مک موز سکره ربکا ار ان ام هک | 


رن مسا سر مره 0 
ی نِ رل را متشه انا 2 

وت ۱ ات رکشت شمه سیر رو 9 
| ن‌ضوت من موس سم هر 


۳55۳۳ 10 2 اسر اصی 7 7 
ح کیت زنط یشان بیس 
۱ ی کر شا سکم سک ملس را دص | 


ا ایا سک مت رت مت مس 


۱ م۱ 
1 تب ت9۳ ِ تور ۱ 
بصن ری لبم |[ 
۱ ۲ هشن ید ح ۰ 
شرت رت شا ِ 


۱ ی 
# 9 


مر و ک سس 


۸۵0 ۵ 


۱۳ 


| یت دنم تک مک یت نک ور ورگ | 


۰ 


4 


۱ کسوس سرعط رم مر ان مد وه سس زو 
| : 


۵4 ۱ 


کر زو ورن سوه اور جر ۱ ترش کم 
۱ و ۱ ع صت 


[ اش نا میت رسول,ا وم تم 3 
ِ ح ترسنک اتود( 

9 5 


| 

4 ناسث نیمار مس تا وت | 
| | لمعب کر و رعاش » 2 
۱ 0 رز ۷ و 


کیت م وا زین 


2 


م04( ني 


/ 

‌ 

مرا 77 یه | 
۹ 

و ۲ 
هی مره زره ون زب سا ز داتس ۹ ۳ ۳3۳۳۳ 8 2 ح - 3 ده ات وج 2 موی 2 تسده وه تا کج ی هر ی اوح هت جر تا 2۳ 
راداوه * بجر مات ای سس با کت سس سس تسس تجو سمست -- ‌ ۳ ی _ ۹ 

پپصس سح متس سیم ۳ 


و مت سح مگهف؛ رل #بیر م۱ 0 
۲ تن از و 1 
9 2۳2 7 
1 ی رک مت رت لو 7 سسرزم رم سََ ۱ 


۰ ۲... 


و #مز 


۱ ( او ال رز رم و مورا ی و ساره می 


ِ‌ 

۷ "۷ 


۳ ۳۳ نصا مر 

سر 


م2 ۸۹ 
۳ 

م ۳ #ضشي وا ستاو 


| ین 7 


ت 


4 ۵39 7 زا روز 
ورن ۶ 1 رفن و رک 


میْ و مر ای دا رن ور را ۳ ات 


: ۳ مد ۰ 7 و۳ ۹ 
تم 7 7 ث د", سر ترا | رن 


رن 75 ار از لو 


9 


۱ سم / سم رد مش نا ۲ 7 

۳ 


0 مج سس سم سوبس ور سار ]از اک وج لهس یو مس وس ۱۳۳ سس مرس مرج 7 


۱ سجن ۳73 ین 


0 ۳ سار رت سيم 

داتس و عیشت 
هتوب وش منکن 0 

نج 
۱ ت دس وه سول 


از زک نوش سم | 


هشیر ريد موه اي کي سول داي مس 


۱ لو لو سم | 9 مه 2۵ ‌ 
1 1 
ترش ۳ یر سول شرت ,امه رف : 
4 و مور ی ۱ 

ویک با ۱۳-2 


بر 
کم ۲ 
10۷4 1 


ی 


م0 


۷ 


جح ۸ و ی ] 

۵0 0 

تپ :ال رل یود م۳ ( 


۰ 


نت شرا نمض | 


ام کت نات بر زر اماب رایسب 
| ارآ و ام 2 ۱ 


‌ 


۲ وم 


کتک سول ترا 7 مر ینادند ماسمه رتیل | 1 


۱ ۰ 3 و۱ 1 


۰ »و 


ی اس رس و وش 


اس رما امن امش شم سول صی| سکم درم كِِ 

َ را 


مر 04 ۱ 
۰ ‌ 


۳ 


۱ روص داش ررض موی سس راو و ۱ 


4 


یت ۳1 
رت سل مره من وانمطت و کنخ 7 |[ 


۰4 


0 4 


مس خروم مر و سم 0 
کت مرس ار مس رکب موف ! ۳ 


۸ ید انم مس # رتم ا 

ج‌ 


مرک مان مس ۱ هد ۱ 


۲. ۸ 
ول وتو سوه 


۵0 


یی 0 ی لس معا ه رت 

منز ویب ده ی 
۱ |ستمرز مور دا و و تفر نامرک بو رکفت و سول م۲2 |[ 


۱ 
۱ ۱ 
اشت رم ان رتست یکاح دی 5 ۱ 
مها" تشم رام رارسا هرس 


4 

1 یطوط وت و ن‌طانتا اس ایا 
رم هی اش وف ره ال رون سیر ورن ۱ 

اس +۱ الا نت مت حرش ام بر | 

ر سول سر تک کشت با و + 
برواست دور ان ارت مروت دزي سین 0 ۱ 
ون ارم رد رت مولع« مر منم 


۵0 4 

۰ 


+ 


و .# 


۱ ا جرد ‌خوم همست مک اس وا سا ان ُ 
سم 9 

۳ 


1 و زب 7 ان زب را 
|اعلسب یب رن ام وب نامز سل مب 0 
۳ 
ُ « ۱ اسب سب کر هگ يت لت رس ی ۱ 
مر 0 و / ۱ 


اوه ای ی ۱ [ 
وی ادا کاز ان بر کی مان تک زر رت 
7 هس نت دنم ۳ ح 


۳ 


۱ | نی ؛ مدش مسر( یک و وی سکره ان ۳ ۱ 


یس ۳۹ 
۱ اج رتم۲ ۶ ۳ دم سا | 0 


امه شم سيم 
دنتفر من شنم :شم ب 4 


4 وه 
+ 


۱ ۳ ۱ رتیت دق ما ۳۱ 
| یش لس ۷1 کتک ۷ ردان رفت سول 


ال ۷ زان مج دزن صب زد سیرک 7 
ست زرم کل تس بش تکام 


سص. 
رتور از مار ی :0 اد اد ما دس 
۱ ۷ 
م۷ وان اب کشت راکنا ان رش ه سح ۶ 


کم ول سس سب نمض | 

م1 

و 

ح که 1 


۳ : فش 


بت وو1 سس" | 1 

۸ سس تاو ل مسد هه ای تست نگ و زور۳۳ 

ته ۱ میس یز روم ورس | با 


۰ ح - ۳ 
۱ ما سس و کر ت و حول 


۶ مهم 


و ره سار رونت 


00 


هر ی« ,کول ۳ که ۳ ۸ 


مسر وت رت تیا مر تاره 0 و 1 


ز 


ار 
صر !و بر ٩1‏ 

ی 4 
سک رم 

نس تکرعن ۱۱و من مسب ن رل سرد ۶ 2 
ابش رات 


"ُ 


۰ ِ ّ / 
منت 


4 

۱ ) , 0 9 + ۱ 3 ۰ 
۰ تن ورن 2 ۰ مب رم ۱3 
از ور 6 هه سم ه ری 0( ۱ 
۱ 1 ۱ 2 2 5 ۳ ۱ 4 : 1 
کنر وا شم کرت یم توص 
1 ی پم 9 4 + ت ۳ 


ات شسر؛ ی رک تسش ل‌صم/ ِ_ِِ 2 


کرش تن مراص ما 4 3 

عت ار داتارت( ۱۱ سب #7 


7/۸ 1 
4 ۱ "1 7 


موی ایو 
۸ ۳ 


|| سنر رم ماست قزر بو ۱ ی سه نک سح شُ 1 
1 ۳ هن تا رز 
: + 

ن‌ اب 


0 


۲ خر ان ی موی ۱ 
مان بو 4 نی بط ۳ رت و زان سم | 


۱ 7 ال 2 


. 

طش لو را 


0 م4 0 0 ۲ ۳ 


۱ 


مر 
ء 

لد ۱ ۱ 


که سس گر" 


مس و 


ف‌ 


ل 

ی ۷۳ .۳ | 
۱ 
ث 1 
۱ مت سر 7 70 زور | 
رم رس ۱ 
۱ 0 ۳ 9 با نوم راکا متا ی سر ۳۳ 
1 مت تارمن و | ۱ 
۳ ی سا ن مرک سر ور ما مهن راز ۱ 
رل اسهم سرا ۸ نو لت سرا | 1 
۱ 0 یت مر 
اي سکن سم تب کرشر شتا نشنو 8 
2 تلز متشه 
2 رو و ۳۷ 
ُدگو و نمض رو دنک در 

۱ رف ورزر ریمض | 
1 یک مود ری رن 7 رم 0 
رت ددرت دم شم :2 |[ 
۱ ۱ مر سرت سیم و ریسم رانک 1 
مر ره | 
/ ید ری وه ای مک ر رش نو 
۱ ۱ مامت ماک کف یبط 2 و وم 0 ! 


و و رو ۳ 
۱ یر اس ( ۲ 


4 

ری ۶ طسو | 
سانش رن تسش عم موش دار «ل | 
پسار ردان سس اب | 


1 

۱ 
۱ 

4٩ ۰‏ م تم 
اي دس نمزم بر تب 
: چم ۰ ح ره ۱ 
2 ی و مر ۳ 


4 


اسر مد مر سکم یت مه رمرم مهم 
مگ انس زک 
0 عای/ ات وت ندال ی 
رو رگا من ی رس 
۱ 1 ۰ 7 وه از رو ۳ ام د صروات تیصو ل مر کار رل 
۳7 مه + سل نها دی ری مس هنشت کر 
ضت ینم ملس مج بو 
کر تک سل مر 
ای شید رام کف منک | 
مد رن رم مدش تن مک رف یم ۰ 
۱ ممک سم رون سرت ف رازن شم مس 
0 ست ۵0 


جر رس سخام ما مر مت رس ال کت الا 


و 


که ۳۳ 1 وم سود ا صبی | ار ۲۱۱ 
۱ ی .و 1 2 ۱ 


‌ 


و 
7-2۳90 


۱ ۲7072307۵ ره ار + هسام ها ۰ ۱ ۱ 
کرمگ مز لب مرو ترس |[ 
۱ مب 9 تیان زرا دس ان 7 2 نیرب ح 5 ۱ 
بیش ن ره ره رکش 0 دی ای 9 
ین ۴ 
۱ رکف کر س کت ا نع که 
] اکن مرت راگن ۳ 
و مند 0 || 
۱ اوح دینکن کیت 0 0 
۱ مراب رکف تفت ره 1 
یرم 6 تمد ۳ 


سب وزج درگ تن 
بسسدنمم م۱۸ بوستی رکفت ما و عمط 
سا ره وروی مرا لت ۱ 
۱ ۳ مک گر مد 
۱ تم ریا وت سول وم ق 1 
۱ ِ میس مت دک ح 
سل ۶ و #7 ۱ مز ی مسسوا وت ۳ ۱ 
۱ 1 وه شلات سل یشک 0 
مسب ی ی ای تب وه 7 ی 4 1 


0 ۸ 

3۱ 1 
دای زد ی 
ِ ْ 

ور . 4 

2 1 

1 کر 
ب ۱ 1 ث‌ 
۰ 
۱ ۳ << ی 

1 

۱ ی سس تست ۳ 

۱ ات سس 

1 

و سر مس نيمه ام مهم سا 

1 7/7 ست رامین لا اوستا ح بر وسي را 
ی 


ما / ۳ ۰ 0 ۴ 
مش »کرو سس ون ریسم بن‌بلاست: ایو سنا امر دور 
دی وت رضم دز 
متیر رتشا مر سل ریش هفمت امطی 

سود یش نت مدز : تا ور 
ِ | سس رت سین مت شم کت 


دش + دی مامت وب اسان 


۱ تب کر 

تن دون زیم بات تم 
أأرد هتفر 
۱ 0 ۳ 
0 ردو ور دیرگ ی و 


سم ۰ ۳ هم ۱ 


۱۳۱۱۰ 
0 ۱ تدارا نات دک سس ,سوام بر ۲۳9 
۱ و7 0( 


رز ۳ 0 مه ای 
تب د د بت سر 

۳ کح سح 


سوریس ان یت کرت مس | 
۱ 


م2۳22 


0 ولا بو اج زير ش د و مرک نت | 
اس موی پیت وی تج 


ر 
1 
1 


سا 
تج مجح 

[7 2 
1 
) 

۱۳۳[ ور ۳ ۹ 
5 ۳ ۳ سس ۲ : مس ۳0۳1۳ ۳۳ رت 7 توح 9 
و ِ 


۱ سب 0 ۳ 
0 از سر ی سیر و "ساملا ی | ۱ ۱ 
0 افش کمن باه ۱ 
ک مت کرو نهر هنم ۳ 
0 اجب و و سیر رورش زا و و ار رام نم | ۱ 
ریات "سید را و ۱ 
7 و نت کّ م۸ ۱ 
0 اي سرد 2 نامز ۱ 
۱ سک وتف 1 ۱ 
هم تیک ردان سشه دی زوع بتک | 
ی ا ميرم ورشت عون بش هشن مت | ح 
۱ و مر ۶ زر مر دم لسن و ۱ 0 
۱ ون و کر دزن ورد امش سر و زر 1 


1 ی تسم انمراان وتو رت ال 


م۸ 


۱ 0 ط سم متس دا 2 سان #استق زورب ۱ 0 
ینت عم | 
یه سب لس 0 ۵ 

۱ 2۳ ی وا ولو ی 0 ۱ 
۱ موسرم ورن هلف تسا تن ۱ 


۳ بکزیسش ‏ نز ۱ 7 رت 1 ۱ 

: ۳9 میلست بیترت متا 
ح 1 3 : بت است 1 
1 0 توا نت ش رمرص ۵ و( ریت 0 
6 هب يکمي: مان سرت مشچ يسک دسر ۲ 9 
اً ی ام يم شش کر کرد مس گرم م ]۲ ۱ 
لور ی کین ره «کرسرام مر || 
۱ ح امه مر اب سل تب نیت ۱ ۰ 
اتید کر کر کت کرد رهگ ۳ ا 
۱ ولا مرا 8 ۱ 
سس ۱ 
ح ی 
۱ ۱ ره ص/ 
۱ مک ۱09 من رصم رس 
1 0 یر و در ۱ بان سل سکس 19 سِ ۱ 
و تشه میس نت گم ِ 
ِ میک رسک ادا نکام ارم 3 وب ار تم ۱ 1 
۱ 1 مق وس و ۱ 1 1 
۰ 
۱ ۳۳ کت ر ۱ 
سکف ملد ۳ 
۱ ۱ ۱ ی ون ات ۱ یت وج س ناسکی روت : 
۳ وا زو زکرمت ی ِ ۰ سوم سم 


| / 1 ۰2 موادت رم رس ۱ 
یویر .وی بو مسج 


۳ ۰ 
۰ ِ 
۱ 


حط 
سا سس ی 


کد بعش 

۳ 


۳ 


آ متسیس 1 
ی ش امن م ینش تا مت ۱ 

۳ چب وس 
: 


72 اد 

00 / 
٩‏ وو 


1 ۰ 


| رن شهاک ولاف + 


[ااصرمشن ما سر ی اس یک 


۵0 ِ ٍ 
رت | 


۱ #اص دص ان ومترشش بز مش ی سس زیر خور ۱ 
زو ددرت زیر 
۵ ۱ ۱ شلد رس شش ار ۳ 
۱ رد شا ات لت زک ۳/۹ ی 

۱ دم | 
سیم رت ار انس[ ا 


ست.س مسناص سول اد سس 2 سول رت 
2 مسافت اسر 0 


5 3 شسد مزاب لب سب ۰ 
کرت ور رکفت سل سوم شید 

"‌ 9 


۱ سوب وت + ون زر 
ی و دس سیم +۷ مت ۱ 


کبسشایث شیم / ۱ ۰ 0 


و رک 
ان 
۱ ۲ 
و مموشهسر بست ریما امن بت اوت ۱ ۱۳ 8 

رز 


۱ ۱ ۱ رس مان شیم بات رب رز ۹ 

۳۳9 میسمکسی 
1 ‌# و مانازنسدی عم ۱۳۳ 1 


و 0 


منز سس کنر و ی 


رز ید سک کرش وس ۱9 ۱ 
ریک تسف عفادم ریش ۱ 


ی ۳ و من ۱ ۱ 

ندمت وا ۳ 


| ت‌ ۱ ۱ 
۰ ۳ 
1 دیر راو 
دیدمت اد متس رک؛ 9 ۱ 
و رم دشر ری در | 
تک سم مر سره ۱ 

شرا نموه سول عم تصلرا مت 


اسلا سر وا تال شکور ری _ لک ۱ 
۱ بسشه ه اس" تب مرج م رتسا سل دض یز 1 4 ۱ 


وی ۵4 


4 20 


دی | 


و روا و زو ی 
کرتوانیا بل سم مار امن سنا 


وم م, 4٩‏ مرخ اد مر رل رس ۱ ۱ 
7 لا ۱ ۳ 


‌ 
ّ 


زر ۳ نار ۳ ای 


هسوک سا - ۳ ۰ 1 سم ورس 13 داد سم سروس ‌ 0 1 ۱ 
۱ ۲ 
۱ ام له سر رصان و ۱ 
|| یمام سار ی رو ٩‏ و ۱ 1 
ح ان کرت وی دی ارت دصی نا مش کشنوس) ۱ ۳ 
۱ ّ 1 
ِ +دان رسول و »اسب سول ارو ۲ ۳ ترس || 
]| تا مردرسنیی يا ریسم یفرط رین دز وم ۱ 
دِ | در سل ارس ری رن سب 
۱ ۱ دایب ریت مزشرت زو سک" ی رو ۱ ادمان ۱ 
۱ 1 ۱ 9 له رکفت او سکن کر سرام وس چم 
و هرز 1121 مس ۳ 
اانییهم دس ات دی ون ری دا 9 
. : , ل ۱ 
۱ بایان بویت ی ششک سل ۱ 
| مم وج سر ۳ و بر ۶ 2 و ۰ ۱ ۱ 
نيرمت رگ رسرط و را ی هی مرن | ۱ ۹ 
, سوه رحس دنتسین راو رن تک ۱ 
1 1 ام ال وف رز راکو (۷ سر یی بر وم 7۳ 7 7 ۲ 
نز ون شنت ۱ 
ب_ ۰ سامت 
۱ زک جیپ داد مت تس زن ریت مرول ۱ 
1 مس وش کب ی و1 7 ورس مامت ۱ 
۳ 
دنت نزن نت رش سل اس ور ۱ 
و ۱ ۱ 
ن تِ ۲ 
1 5 3 3 ۳ ظ 
0 ۲ ۲ ۱ 1 ۱ : ۱ اه مخت موه م نار تفت ۱ 

۳ پ مرری ۲ 
ی مس یل 0[ 
لیم مر منک ترذ وس مل شاد 


منت زاس سییر 


8 ۰ 
۱۰۱ ار ً ت‌ 
الا ل رن 
۱ 


۱ 
۳ 


۱ 1 1 

2 ید ۲ 0 0 ۱ 
1 مر متا کنر زره دش رکشت گ 1 0 
۱ ۱ 2 

# 
مد ما تب رش 


4 مر مزده یششت رم | 


سم کر 
۳ المظ روا او روز 


7 الط سوه داد وت 7 9 


۱ 
۵4 


و ماس سس 


0 

کب ی 9 


تروشم 


1 ی ین و 2 

۱ | سول" سکیم گر زد ره نزمه رم زمر 


۳ 7 وش تفر سَّه شت اش ۱ 


9 ۰ ّ 
یز 


رو کش سرت |[ 
تال ۱ 2سا سک 

|سال اسر ه وی ایان‌ادر _ 


یت دهعت رامش هریش( ۱ تلف 1 


«مردست: شرب 

رد1 

‌ 


سم رت 9 
تسس سس حص تست ۱ 9 


تست ۲ 
۱ هت روا وه 7 أُ 
ما لاس 2 ارات ان ۹ 


رگ 
1 0 رو ۱ بسح 

3 


زرا نت ور وش وت یز عر فد مس 
۱ سنی هو نکر امس رنه |[ 
شت رف بت تسکت :| 
1 را قاری م ون نی بسا 
1 0 ساسا مر گر مک | 
1 دبک ماس تکفت 2 نت باشت رهام | 


۱ صدکٌر اسوي توا رال ۱ بت 

۱ 
۱ ششری دما ناس تام رکفت یک ما ما 


۵0 


9 ره سک تست »مان ادا شمش ۱ 
۱ یزیر سول سا ی ۱ 


دای رکفت مب دم نتاس ۱ ۱ 


ِ ۸1 رانا ادزم ولا مسرت وررصا | ۱ 


9 


| سا نکرت رای زار رک زا 0 


ِ اسان ین وم امن ور اسان ال 0 


#۶ ۱ ۰ ۰ 
ا 4 ها مس » تم 


اپ وم 

سکن روم دی نت 90 ۱ ً 4 


1 0 


| یک راب فرش رب ۳ ۱ 


با ۳ 
۰ 
۵ 0 و 

: نکتخر مر ور ی رم ود | 1 


1۳ ام نک رس سل || 


0 نوم ی 


ار دا مسر ات ترا مرت 


/ مت سم فا نت : نسم + 
0 ۱ ا 


م9 


۰ ب ۳ 
و۷ نیکست موز خن رت[ 


ٍ اطردته ینم لب تال ویر ین که من | 
اس یسنان ند زر گر مطرر ود ۱ م۱ مک زر دا سل ره سول وب ته مک بو 


‌ 


تس فد ون هي 


0 . ٩ 
۱۱ سید لد ره 0 


ِِ 


۱ 9( ۸ تم | مر انا 


9 
‌ِ ِ ۱ 
سس و بر هر ای نو ول یم ِ و مه مگ 


۱ ۱ ۳ 1 ی / 
| 2 [ 1 


یووم عم رکش ملس مشک[ 


‌ ۰ # ۱ ۶ 
۱ 7 | 
+ 4 ۱ 


1 نوی تر ارو 4 سم ۱ 
۱ ار مس سو رانا 
0 ور سور مان طورش راتس ست | 
۱ سول اي وا عمط هه رنه ۱ 
کر سول داي رل ان اند سبط برد »اومقال 

۱ 2 


5 

۳9 9 تن نی وی تن و 39 فت 9 
ِ ۳ 
5 
تسب ت . 
-ع 1۳ 7۳ تن جر 


سپس 

9 


1 و متس ما م اران سا ن رسمه سر 


۸ موم هم 


رت شنت 0 


7 


ار یی اس 6 کر ام رس 


۳ چوک 


39 


4 


۱ «صکفت و رن کشت گنت ایک لت هگنت : ۳ 


مرت شمان هس هلت هنن و ‌ 


۱ سل رز سس سا 0 
۱ ی سم 
(۱/ 2374 سود دار نیا ملس کته ره ۱ 7" ۱ 


ومیل کت تب اهدص ست ره متا 


۰ 


لگوگ 


‌# 


نا سس نس کي ام وم و اروسوی 


سم +یاسی‌ توت وم سل مرس رس و سول ۱ 


0 انهفت منت ,سول کر[ 0 

کته رمرم سل ام تاد سم دنر سل عالطا 
13 دشت ۱۱| 
0 ۱ کتک نوات ده نا ظ . 


0 


دنت رم مر رز مقر 7 
سم 1 


# 


٩‏ »و 
ار اي ۱ 
72 


3 و ین 


ای مرفرافت 


4 


‌ 


ی اسلا مروت مرک کات نا 


۱ 
1 
1۱9 


۱ 3 ۴ نی 9 ی 

ستصه و بو وا مر صال او مور ی 


سول ی 7 سا دشر نهر | 


4 

24 و 
فیک 


کار و 2 
دورد تا کی ات 


سم 


۱ مسا زا رب , * ن صرشش‌سرون| 


4 
ا 
۰ ۱ 
۱ ۱ ۱ 


4 
ِ 


۳ 3 ۰ 4 2 ۳ 9 ی مه ۱ 
ی ال ۳ب ۱19 رز 
1 شم سول تسه هی مات را 0 

و نت۱ ند یر مر 2 


ستاو ال با ۳ هر سورلفت منت 
مس ءکروای کم اي کرد گر وی 


نار هرا مش را 


ب 
ً‌ 


سرا ما راو 
۳ ‌ ی ن تسام 


ترا 
| ۳/2 ] 
| میتی تن ا کم نیش 


7 


ف 

۱ ی سر ما ر ره 
۱ 

دص ۳ 
و واه وود 
اف 


1 
71 
7 ین 
۱ ۷ : 
بت 

0 اس در ۳ 0 
۱ ارس 


ِ کر دمک رمک 0 


]مش رم مره رک تور 


ُ 07 ما سعري رس 
0 تم له سمش 5 
ازبار ر مرت ار 

7 ی 

#‌ 4 وم 


بو 2 سد/ رو ۹۲ ۳۳ و 7 
سس سس گرا 9 


۱ سم #9 ۰ ۵0 مدای دوم ادداسد ری تن 


سس ن دمم نم مه مه سل بل 


۱ مس 6 اس مرس یت و ۱ 


یت وم یر یط ح 


مر سس 


کم 


ی 


ام 
| ند يدام سل وصتر دتم مک ۰ 
وی ور مر و۱۱ بکرم جرد از 


مس موز 


ی 
یوضر اد یه 
3 پم .۰ ۶ 
سول سین معا 2 واه 


رن ن ابرم 


پا وا 

: ی تصید رش ۳ 
| تس رک مرکا | 


۱ 
۱ 5 
۰ 1 1 


( ۱ 
مسلط دک زورره رت و ۱ 
۱ !متسه 2 رازن ۱ 
1 سس در مرعر 


1 و رای کش ۷ 


تلم نوتسمز ۱ 

۳ رش رد را وق تم !۱۱ 
| و راز 2 ان ۳ 
72 4 و 1 : 
)دی تب ۱17 
رن دور سس ۵ رابت ."|| 
1 9 زر چگ شش رازه 
شوم وراک وت یه 554 || 


مه ۰ ۱ 
ّ »سول ونم 2 7 مسا دنه و ۷ زا ۱ 
۱ ۱ اس اس اس سانش و له سیم بل بل« مقر 7/7 0 
تست نز[ 

1 مس تفت ۰ 


اتب ول اس ًُ / مل | مس رنه بانیم مور ۱ 

سا تابن 


اش ب ممصضم سم ساسا رد مر امد سل 


م ۵40 

ات هر کر برست ۱ رشق 


٩ 9 4 مه‎ 

‌ 

فتاه دمم پوت شنت 0 
۱ 9 رسای مرا سس دارم شم لیر سم ۳۹ 
۱ ۱ 
1 ی ود ای و شم , ] 
اي اعو سس« ۳ ی 1 
۱ لس مرت مت ٍ 
_____ب _-ج سس 
۷ ۱۱ 
۱ 
/ 
0 

رت وت امن 


۰ 


[ ور روا وراز 7 نش سس سب 
0 2 سع نا 

۱ 0 ۳ ید | 


‌ 4 0 4 

۱ / وهی ورام ای ریا ی ح 
۱ سین ل با نا مسیس. مر مرس ربهر |[ 
۱ ۸ دزن ری + مر م٩‏ ۱ 
رارکت 7 کل امه نت و 
|| 2۱وی اشت تک کم را یج 
۱ ۲ کر اي 


1 
۱ 
ِ 

0 


7 6 کي رواشم اس 2۸۷ اي را سر هام27 ۱ 
سم یک نش هم 
آ تن رضی ی شم ر مت سک ها کرش رک | | 
ات شرس مه مه زوین هو رت زک |[ 


4 ۲ مُ 


مروت فا ديس مار ۱ میا لا دار 
رود داست وین نت الا نب ی رنه ۱ 
اور رد 7 ار ۸ رم ول و ورر) ۱ 


۳ ۳ 

سای دایمن یت سر ی ار 0 
4 

۱۱ 
سر 7 #ِ* ن )م۱ سب تک ونوا ۲ 0 ی در 1 1 
| ره رون تا وس رت 2 | ۳ 


ریصن ردص رس |[ 
تشرط و شزرو ۱ 
0 مزب زک مروت درد رک 


1 ی 


من ون ۳ 


ناوت او ؛نانونت دک ۸ 
( ۳ ۳9 ۱ 
زد مت و ول مد یست ۱۷ رو مروی با ۱1 
۱ 0 کت دموا ۱ 
مب ۱۳ 


۵4 ۹ تسس سس 


و و ری دتم دنا مش رکفت مز و 


سم رکشت درکن تک وم ۱ 
ررض من نان م اف 0 


۱ 
۴ 
۱ 
۱ 


تشر رم نکر ودک و را رد اد دوبان اه ۳ 1 ۱ 


۱ کش یک مرک رم ۱ 


و 

۵2 


ح ی شیک یس سل بو رتسم ۱ 
۱ ۳ ابیکش نکر مره سل ۱ 
تس تک مسب مااشت | 3 


مک اه و سولسی رت ار ررصما شون | ]1 


۱ + 

اصحص 13 ِ 3 ۱5۳۳۳۳۳۳۳۳ 2۳۳۳ 
۱ 
۰ ۳ 
مج 7 وت ۳ 
+ 3 ی ( 1 
0 
سب 1 ۷ ون 


۱9 9 ۲ 0 با رم ۳ رز ۱ ,1 «اریان | ۱ ۱ 0 ۱ 
اأ لت ۳9 ما 

برس 
: ۳ ا هام نشف متس سول « مس | 
شزرنگگ ادلی سس و رز ۱ 
رت گت : 
ار نخان رل ار هکرس لت | 
1 ۱ لاتم ردان رات یر 7 ۱ ۱ 
۱ 3 0 منم سک 6 اب نی 0 ۱ 
۰ تین مش توش کت سل ۳ ۱ ۱ 
1 ۳ اه 7 بسن |[ ۱ 
و 
۳ 1 ۱ ْسلصوهاست کت یریشم م۳ ۱ ۱ 
اس کشت از رد ۳ ان ۴ 
۱ مس نسوس تام مد ترا ال و و ۳ 3 
۱ سم و رز ماو روا را ری ض مهس توب سول 0 
یت ۱ 
اُ هش ینتب زرد شرا ۱ 4 
0 ی ی مم ریسکا 
2 یر نم کت ۳ ۱ 
حون ۱۱وی رس ز تک 0 0 ۱ 


ده 0۳۳۳۳ ۷ 1 002 > سح سس ‌ 
سست تسسست- ووت سسوسو و 1 
0 0 

سس مج 

۰ ت 
77 و سر ی 2 2 2 


۱ کم ام 
۱ 


۱ سِ- 0 ی کف رس سا گر ۶ ام تن 0 


1 تس رنه رس رم ردنت یت ندز یط | ۱ 
بزمم و هت دس یتست بت 


۱ ۱ ۱ ۱ 
۱ 0 مم مه 
۱ بقل رز س از ۷ شاوراک نان ط 


۱ م۳ لش یرصم 
1 رش هش کشت 


ی ف تاش دمم ابرم است دی ۶ ِ 
| سم ی 3 ۵ ۳۳9 
| 22 مب ار 0 ِ 
کر مرک مت (امل را 9 
اش ام ات 1 


4 


آ مزا سامت رس تنم زد مامت« ۱ 


بو هه وم 9 


ر ‏ نات کر :یت بت لت 
هز 

9 

۱ 
۱ 

۳ 


11 1 دای تا اریمس ع کروعاصز 6 


مرش و لبم 

موز ان زر زو ایآ کی 
1 
ا هس ری تست وراه دنت ادراض امک | 
0 : ۱ 


0 و شم کیک مت رز 
اکک دتم 0 
و دس تنیز 


۰ ‌ 

دتار اتسار 


‌ 

۱7571 0 وت سوت مت یسم 1و۳ سر یی بعی دس بسن مس ۹ 
۳ ۳[ 2 0 ۲ ۳ ۳ هو ی ۴ ۲ ها 1 9 ۳7 ی ی وت نی سای تشن ! ب 
۳ ۲ ‌ 4 2 1 ظ 5 ۱ ِ 
تب 6 ۰ 1 5 1 7" 
ی 
۳ 
۳ ۱ 

» 
‌ 
مت سس بویت سرد ۳ 

ات 2 تن | 
۳/7 


مکی 3 ادیسطان ۸۷ دش اس سس سمل 


4 


و 
۱ ۱ سٍ ول ز هه اس ۳4 _ 


0 ۸ کت لرشرر تن ( ۸ ۱ ۱ 


و کت کت ی 


و ۳ سم من نام ۳ 
۳9 ی یت مت ای کش مر 


۱ | مرن سل 
0 ۱ 7 47 ام سیر دول ۱ 
1 ۳ 7[ 

0 اف تک کش دک پکن و )رم مر 
۱ ریت ماوت ارات« 2 ره اي | 
رف یم مس 

مر ی 


| ر د هت کت ری هر مرن , ۳ 2 تا ۱ ۱ 
م رز 


۱ ون بو نمانی هرت 4 با سا ۱ وم سب ی 1 
| 


مد ۱ مس و 


أت ر تمه درس وت ره 

0 مس شم رن رارقا | 0 


اس ی هی ما ۳۳ اد وی تس الا ۱ 
| سس گس رن 4 ص 9 7 از ۷ 
- 27 7 2 سس سح ۳ 
و ۳ 1 2 2 
8 # 1 ۱ 
7 . حرط ۱ 
ی ۲ ۷۷ 
د یت ۳ : 7 ۴ 
ی 3 
ی رن ۹ 
۳9 ی ۰ 
افو : 2 
ی 1 ً 2 ۱ 3 2 ٌ 
كِ * ۹ ۰ 
۳ ۱ ##« ۳ ۱ ل‌ " 
5 ۸ ۰ ۱ سس 
9 3 تک 3 

یه و ردب نهد 99 بر 

۳ ِ 


ی 


۱ | بو وی 


تیش شنت ون شم او 2 ۳ 
زد و جات ۲ 
نش هد مدز تا یی و 


۱ نت۱2۷ رم ول را لس ردو رز 


ان کت درم نو 4 


مگ دز انم مه ۳ ۱ 

ّ ۳ 2 بت 7 : »9 7 
ی سس لس ی کر م ماب 
شر ما امنونف مب ۱ س ۳ ۳ تک 
مرن سرت اد ی رده یی 2 9 ۱ ی 


7 

سیم امسر سم مد سو لش ارات عون 


‌ 4 


رون ار ان یا ۰ 
سس 
یش نم رام بط لسش م۳ ولو وزا 

ی دب" | رس 
4 7و م4 یبن یشان 


ونم نع مس سوم رود ارس ی 2 

۱ 

4 
لت زک ۱ مسسم۱ سور ارم 
اضر رازن زک ۳ 


1 ۰ :0 ها ۳۹ از سس سس مرجم سم دسر مح ی 
3 ۱ 


0 مو 

: 0 ۱ 
۶ ۱ 


۸ 
ار سب 


۰ 

|۸۸ و 


0 ۲ 


ان نید : ۳ 
ی 


ری مت 

0 

۰ مج 
۰ نی 
ما بر ( کار ( ۱ سس 
00 


‌‌ 


و 
و ان 


و 
سل مش 


پر 


۰ 
0 


مک ما مر ی من ۳ 


ی ۳ ار ود داب له 
| 


شراب و 


ور 


+ 4 ۳ 


کر 


2 دب رم | 
۰ موی سس سو نام دا مت 


ماه ِ- رم تن 
7 3 امس من ۰ 1 ۰ 

ی 
ناد 


۷ 


یس 

: وت مر 
یب و ۱ د باسشم رارسا ۳ 

۱ 
وان 

ىم ۳95 ری بر جع ۱۳ 

2۳7 
3 

۰ 19 
ها ۳ 


۵ ری 
ما ور 
۰ 


۱ 
مِ‌ ۱ 

۳ 7 
2 ی نون و رز 0 
منوت رک دا و 
سپ رگن دز یدای بر + 
بت رسب مر« گنت 


۳ سل ی دم ۷ ۱ ح 


0 سره بش هلر کت 
2 ی 2 وم ك 7 
اس وهای ی رت و 

۳ ۳ تسش رم 0 


۰۷۸ سم کی و ی ی 


۴ ‌ 

۱ اتب( یی 
۱۳ 
برع رون کی یا 
دازون رفن شرفت درس لت رف 
6 سر موم وش ۷ 


کش ال ست دار 0 
۳ ۳ 


۳۶ توت ن» 


وس رم 9 وکین ی 


۱ 


دشن ون رو دس سم | 
1 جک ایو کر 9 
یشرب نس سیم زیت 
سول یتشم و هکفت امن رت 1 
ری ی ری 0 ۱ 

اک و مسولدص) رز 
7 مت ی 
نت مشجه درا ۳ 


ِِ 


ان 
وی رن با م نهک 


و ید 2 


۳ 


1 3 1 
سس سح 3 22 << | 
- 1۳ ۱ 


۲ 


1 


1 : و ِ] 
يد ی ۳ 
سم زو یس شنم 

1 


1 9 ح 
۱ سم 1 ۳ 4 
رن! ی اً 
یا اب یه ۱ 
سل مرچ 0 ۰ ۳ ۳ 
ف 9 نس دای ی دم ۳ 0 
اه 2 ۳ تم وت /۱ 


کت 

يار سل زک راز و مش و رصم میم مه" 9 


ریب ۶ < 


سك و یر 9 


۳ 
مت دوه 1 
سم ۱ 


۹ ۳ ربهر 2 
کته ی دزن تشز ار( وی سر 3 
رک اهتشا وس رش » سل 


٩ ۱ : 
ی‎ 


۱ سول و مسا رز کر سشان‌ع ارت تون توص سر ] 
۳ هه دج کت سگرن 
۱ 6 رن سما لو نکن مشش تم 

مکش مرن 0 | 
لسن ی سم از ان یم رشان ؛ 

رد6 

۳ 92 یمتا 
اتوچم, تور دم ی 


7 عم ِ نی 2 ان ولا مر 

۳ ی و یز ۱ 
تس من ی ام ما رام 
0 رن ۱ 


.| 
تسه دت سنارت ناسا رسمه 


00 

۳ سول نمشد ازسيد مد رن نتسش دک رت ول | | 
| مع 0 ی 0 


‌ 1 4 


" ۳1 1 1 غِ« ح ۵ 
| ۶۲ ۱ #‌ ‌ ۰ هم 
۲ یا و سم« 
‌ ۷ 
| | #۴ 


۵ 


۳ و وتو نیک ی 
اما ندش سل دنت ۱۳۸۵۱ 
# اضر وم ام رن کش شم اي ۳ 

منرنت انا | 


وک دا ۱9 ۳ 0 

7 ماس و , ی ۱ 
یت ۳ و 
لت ادا تکبآوته ۱ 
تفن نا وا یناخ 
و مرا مو و هرا دراد راب۳ 


0 بلسفت؛ | 


4 


0 رمک دم 0 ِ ۱ 


۱ 7 ۳ 
2 وا مق 0 ۱ 


۰ # 


ه 3 ی 4 5 ۷ فا 4 1 ۱ 


۱ 
7 0 

تست را دوعوم 


گر 


ش ۱ تا و حض ۱ ۱ و 
ی ام 


_‌ 


1 ‌ 


تفت 1 سمل 


۱1 

۱ 
9 

۱ 

1 


1 .و 


۱ سر مر بط بت" رم رل 
سوت ی وت مت م۷ 


زا 

| هک ادرت نی سکن +سادرت تال سار وت 
۱ 0 ( 


۳1 


ا مس مر عررسمه سا 7 1 7 1 تیدا ت 9۹ 3 15 3 
۱ یج ی ک_ ۴ 

لکش یرنه ی 


ها نم نسم تروست در ان 


تج یت | 

سصه . 1 

نلدنت امن سا سا دا اما ۳ 


۳۶ 0 ‌ 


ی 


یسلا 
سح 


رت و 0ب 


یی ی 


ای سا وی تن 


7 رت ٍ 9۵9 


۲ "یکشم ۳ ن عیشت مورف 2 ممازمشی 
| 


صرفت ‏ تس 1 
ست درو سم وش رلرت ۱ 


1 
رو 


ان مد مس رن 


ای وی ره [ 


م۳ ور #ه 


شلد ارات یت در رت فز ید 


م9 


۰۰ 


و دب 7 

۰ 1 ۱ 
پمک ۳ 
۱ زو و 

ی با : 


مت من مه یش وا ده رغال 


۱ اسان ارو سم مان مسلط گر ۳ 
۲ سر تنس ۱ و 
[ م ار ۳ 7 0 مرت ار 
199 ۹ 
ات گر سم ی 


کر ان ار ی م6 


رسد ند سس دس سک سس 


رم زمر ریک و 


ی 
وت رت ال ره روصت روش مش تم | 


۰ 
2 


۳ 1 2 اک ۱ و ی بصلان | 
ک دممر هر ضست ری ورس ۱/3 7 ۳ 


مد کبک زان»رخشم را 2 
ی | سین ! ی 
0 
سم با روم مب وا 


* »و ‌ 
۱ 
ات 
بر زاس منوت که 


ِ دک و 


مت کرک روش ید 

4 


۳ 22 


2 


کی در 


7 


2 

وج یجید سس محم ی حور یز زا سیم ال سس اوه یمهم منت وراه مناج رک قداص تاه ماه مس سمیه کج > سید مر 


۳7 


۸0 ۵ 


۱ ۱ 


وان لو و ام و سک نک اب درک ۱ ۳ 
۳ م 0 
ید هر و مت[ 


اقر | 
م9 


رس ود اه سرام انیب |[ 
من ات رتکد کر تست سي ال 
ی دم کت شش 
| سسان سکم 

۳4 
]کشت 
هوشر ی اور 


۰ 


ن 


كت 

7 


موم( سس سافت بس 2 مساو | تاکن و او ۱ 
سای یمیت ی بسست چپ وروی سیر برس وت > 


ب ی 


#3 

۰ ۳ 


۶ مان س نس 12 


ئ‌ 


۳ 

8 ب وی با 8 7 و« ی 1 


ره ره 
/ ی ۱ 


/ / 


ِِ۰ِ 


ی هب م۰ 

و ار متسه ساوسو و وس مور ساوسو سس سس مس تم م7272 سیر 
۰ ,۱ َ 

میت امامت لس مصفت مس دم و  ]‏ 


و زر و ور مت | 
۱ 


22 

سرت دک کشت مسشيزنه سل ند ال 
ی ی سب 12 ۱ 

۳9 و سم 3 سم 


۱ ۱ مه سهء ی مس تلو بان ۱۱ ۱2 را 7 
[ُ ترصصّ مر رم ۱ ۱ 
نیو ۶ و راوس زا 1 


۳ 


ای / 


که مه 


هه و يو مدا نیا 
مقر له 

سس 


4 
زا 


" 
ه 
‌ 

غ 
۶ 
1 0 6 ۰ ۰ ‌ : " ‌ِ 
8 5 ۹ 
۱ 3 ۷" 
هد و ۰ ستتیس خخ بت 3 او سوت سس سس میرم 
در سس ور سر سس :۳ سس چِ ی + ی سس سپ 9 6 ن نا شت‌بم! سر دا شا سب ۳ 1 


ک ‏ مرت رت 71 
7 ۱ دٌ #۶ ِ یم ۵ 7 ۷ 0 
۱ تک و مر رمع 

شقن صم مرت رم | 


هجوج 


1 ۱ ۳0 نسم ۳ و ا مت ۶ نب / ۳ 4 7 ۳ | 


و و 
|۱7 گرد ماع و وم 77 

‌ 


۳۳ ۳ 9 یوم و ی ۳5 


5 

و 


۳ 9 

یز 


۷ ۰. 


ده ‏ 6۳بسب نز 
هدس کت تن 


1 


۳ ۱ ی تج ۳ 


۸ و 


م۱ کی ۰ رون رس 


ی 


۷ 

ض‌ 


| مک زنب یس وم نمض 
0 و هکس 


1 
ف 


+ 


4 رو رط ا یت و و 
با 
1 


و 


۳ 

و 


د‌ 


2 


ی 


۹ 
4 


او لب درصی 


۱ 


#4 


۳ 


۳ 


4 


: نت 


چء 


اد 
: 


م 


4 


7 
سب 7 
‌ 


لت 


و 
7 


1 2 


7 ۱ 2 

و 


وس 


با 


| سیم 
َ 1 ۳ 


ر 


چ 


ام ی 


ن 


99 4 
ال و وم توس 


0 


با د و 


نو 


و 


9 


ام( لیم زد 
7 


1 
4 ب 
.+ 


7 
3 ۶ 


3 
1 ۴ 
0 
ی 
ِ 
ِِ» 
1 
11 
3 


دی روز تج 


# توت 


2 

3