Skip to main content

We will keep fighting for all libraries - stand with us!

Full text of "Lijst der Kunstwerken van nog in leven zijnde nederlandsche meesters, welke zijn toegelaten tot de tentoonstelling van den Jare 1826"

See other formats
/ 


L IJ S T 

' N 

DER 

KUNSTWERKEN 

VAN NOC IN LEVEN ZIJNDE 

NEDERLAJS DSCHE MEESTERS , 

WELKE ZIJN TOEGELATEW . 

(01 DB 

TENTOONSTELLING 


VAN DEN JARE 


I826. 


I 


» ( I 

Digitized by the Internet Archive 

in 2016 . 

z 

. . 

. 


Ê 

. 
1 . Ad , (Mevr. de Wed. C. van der) gefc. Tuf met aar „i 
te Amfterdam , een Fr ui til uk met iapverwen. 

2. Abels , ( Jh DA te Hilverfum , een heuvelaehtige 
Zandgrond bij de Vuurst. 

3. Dezelfde , een Landfchap met regenachtige lucht 
bij Hilverfum. 

4. (V Ancona , (J t . D.) te Am ft* , een Studiehoofd]' e„' 

5. Dezelfde , een Bachanaal. 

6. Dezelfde , ten dito. 

7. Andringa , (ƒ>.) te Am ft, , een fchurend Meisje* 

8. Dezelfde , een Boer rustende van de jagr. 

9. Apeldoorn , (ƒ.) te Utrecht, een boomrijk' 

Landfchap. 

10. Dezelfde , een Landfchap met een Kasteel* 
it. Dezelfde , een dito met fapverwen. 

12. Asfche , ( TL van ) te Brusfel, een boomrijk 

Landfchap. 

13. Asfer , (JE. Jf) te Amfterdam, een Tooneel uit 
Fanfan et Colas. 

14. Dezelfde , een mans Portrait. 

15. Autisfier , (Af.) te Brusfel, een jong Schilder* 
het Portrait van eene Vrouw makende, in Mi- 
niatuur. 

16. Dezelfde , eene Circasfifche Vrouw met ee® 
Tulband, als voren. 

17. Dezelfde , eene Magdalena, als voren. 

T) 

Ij. 

18. Bakhuyzen , (TL van den Sa'nde ) in ’s Gravenhagen 
een Geldersch Land chap, 

19. x Bartwirw , Gs. (W.) te Schiedam, een boomrijk 

Landfchap. 

20. Bast, (Dom. de) te Gent, een befneeuwd Win~- 
tergezigt. 

si. Bauer , (C.) te Amft. , Portrait van een Officier. 

ss. Dezelfde , een mans Portrait. 

A.- s 


fïo.Sj# 


C 4 ) 


No. 

23. Becldfnydcr , (Mevr. A. M) gib. van Toulon , 
op Rupelmon.ie, bij Neawcrilais, een Fruitftuk* 

2:4. Dezelfde , een Bloem (luk , met fa p ver wen. 

25. Benavente , (?. A.) te AmfterJam, eene Familie 
een Portrait bezigtigende. 

26. Berkman , (ƒ. Jk) te Anrfh , een Oesterwinkel. 

27. Dezelfde, een Binnen huis met eene Meid die 
Vaten wascht. 

28. Dt zdfde , een Keuken met een groenten Ver- 
kooper. 

29. Dezelfde , een Binnenvertrek met een fchilderend 

Meisje. 

30. Dezelfde , een Meisje in een Keuken. 

31. Dezelfde , een doode Christus met Maria. 

32. ' Best , (J. A. A.) te Amibrdam, een Stads 

Gez'gt bij Winter. 

33. Dezelfde , een dito dito, van de hoogte te zien. 

34. Dczeljde , een Binnenplaats, met ftoffagie. 

35. Dezelfde , eene Gravure naar eene Schilderij van 
van der Meer. 

36. Dezelfde , een dito , naar eene Schilderij van hem 
z elven. 

3.7. Eianchi, (T.) te Amflerdam , een liggende Tijger. 
33. Dczeljde, een liggende Leeuw. 

39. Dczeljde, een flapend Meisje In eene Keuken. 

40. Bleker, (F. //.) te Am ft. , Vernis benevens twee 
Kup doos , met zwart Krijt. 

41. Blerweller, {F. Cf) te Amflerdam , Gezigt van 
de tlooge Sluis te Amflerdam bij Manelchijn. 

4a. Dczeljde, een Gtzigt bij de Kruidhuisjes te Am- 
ilerdam bij Manelchijn. 

43. Binquebafc , (AI. F.) te Amflerdam, een doode 
Zwaan en verder dood Wild , met Jagtgereedfchap. 

44. Dezelfde, een Wintergezigt buiten Amflerdam. 

45. Dezelfde , een Land chap re Rozendaai bij Arnhem. 

46. Blotmcrs , ( J.) te Amflerdam, een Dlocmltuk. 

47. Dezelfde, een Bloemftuk. 

4.7. * Dezelfde , een dito. 


No 48. 


No. 

48. 

49. 


50. 

5 • 
5 ! *. 
52 . 5L 

54** 

55- 

5ó. 

57 - 

58. 

59* 

60. 

61. 

62. 


<53- 

£4. 


Boer , (A. de) te Amfterdaffi , lut Portrait van cetr 
Krijgsman. 

Dezelfde , het Portrait van een oud Man, met 
zwart Krip. _ • 

Bonne , (j.) te Amflerdam, een mans Portrait. 

Bosch , (/ƒ. van den) te Amfterdam , het Model 
van een Wenteltrap. 

Eounien , (P.) te Heem (lede , een Landfch’p met 
eene Ruïne. 

Brade , ( /U. C.) in ’s Gravenhage , een boomrijk 
Landfchap. 

Braekeleer , f/L de) te Antwerpen , Frans Hals 
erkent in In tewerk van Brouwer, die Patronen 
teekende voor eene Borduurlier , den toekomftigen 
Kunrtenaar en neemt hem tot zijn Leerling aan. 

Dezelfde , een Man zittende in een Prieel de Cou- 
rant te lezen bij eene Rapende Vrouw. 

Braemt , (,/.) te Erusfel , twee afdrukken van 
Medailles. 


Brants , (j^.) te Amfterdam, een Stadsgez’gt. 

Bredius , (J. J.) te Amflerdam, een Geldersch 
jL,anJichap. 

Brias , (C.) te Brusfd , een Keuken, waarn eene 
Dienstmaagd, en een Jongeling met twee Visfchen. 

Bricc , (J.) te Brusfel, eene geestelijke Dochter 
in godsdienstig gepeins. 

Br ieder , (ƒ. Jé) te Utrecht, een Meisje een oud 
Man iets voorlezende. 


Brinkman , (//.j) te Amflerdam, oud 14 jaar, 
een Stil leven. 

Broek , (. 1 /. iS\ van den) te Dordrecht , een. 
Dorpsgezigt aan eene Rivier. 

B rond geest , (A.) te Amflerdam, een Winterge- 
zigt op het Y te Amflerdam. 

Burg , (II. A. van der ) in ’s Gravenbage, een 
Landfchap met Vee. 

Dezelfde , een dito. 

. Burg , ( II. van der ) in ’s Gravenhage , een boeren 
Binnenhuis met een Vrouw, bezig te karnen. 

A 3 No. 65» 


c. 

ÓS? Castro , (W? H. de) te Aml;. , een mans Portrait, 

66» Cate , (/A G. te AmRerdam, eenbefneeuwd 
boomrijk Landfchap. 

67 1 Dezelfde , een Dorpgezigt, 

68. Dezelfde , het Huis en een gedeelte der Buïfetv 
plaats Zorgvrijk , aan het einde der Watergraafs 
Meer , even voor he: begin der flooping, 

69. Chris?, (jL F .) te Nijmegen, een Gezigt bij 

Mulheim aan de Rh o er, ■/ 

/ . . _ ■ .* 1 

70. Dezelfde , een dito. 

71. Dezelfde 9 een dito. 

72» Dezelfde , een Wintergezigt bij Ubhergen. 

73. Clevenbergh , (C, ,/A) te Leuven, twee doode 

Hazen en ander Wild. 

f4» Cooke , Q W \) te Rotterdam, een Manefchijn. 

75. Dezelfde , een Landfchap met Vee. 

76. Couwenberg Jz . , (//. JLj) in ’s Gravenhage , een 
boomrijk Landfchap. 

77. Dezelfde , . een Landfchap bij flormaefitfg weder. 

78» Cramer , Antz » , (//. Z/ 7 ’.) te Amfterdam , Adrisan 
Brouwer, fchilderende in zijne gevangenis den 
Schildwacht die hem bewaakt, 

D. 

f9« Dahvaille , (ƒ, y#.) te Amfterdam, Portrait van 
een Geneesheer, den Schedel van een Krankzin- 
nigen in de hand houdende. 

go. Dezelfde , een jeugdig Meisje een aalmoes vragende. 

81. Dezelfde , een Jongeling met een oranje appel. 

82. Ddnsdorp , (H.) te Amfterdam, eene bouwkun- 
dige Teekening. 

83. Vasveld , (J ) te Amfterdam, twee Jagthonden, 
waarvoor een Eendvogel opgaat. 

84. Dezelfde , een Itaande Jagthond in een Landfchap, 

85. Dezelfde , een Landfchap met rustend Vee. 

8 ( 5 . Devigne , de Zoen, (A.) te Gend , twee Savoijaards, 
juinden voor een lieer en Dame vertoonende. 

No. 87, 


( 7 ) 

No. 

87. Doyer , (J. Schocmaksr) te Zwolle, een Chris- 
tusbeeld. 

88. Dezelfde , een biddende Grijsaard, met zija 
Kleinzoontje aan tafel zittende. 

89. Dezelfde , een Man zijn Kind pap gevende. 

90. Ducorron , (Jf) te Ath , een Manefchijn in een 
Landfchap te Ath. 

91. Dezeljde , een Gezigt in de Ardennes. 

E. 

92. Eelkama , ffE.J.) te Leeuwarden , een Bloemfluk. 

93. Dezelfde , een dito. 

94. Dezelfde , een Fruitfluk. 

95. Ee rnstman , f/.) te Leeuwarden, een Binnen- 
huis, met vier Beelden. 

96. Dezelfde , twee kaartfpelende Jongens. 

97. Elion , (Jh Cohen ) te Amfterdam , Venus en 
Kupido, met zwart Krijt. 

98. Engelberts , ( Zt. il/.) te Amfterdam, een Stads 
Gezigt bij Winter. 

99. Dezelfde , een Landfchap met een Watermolen. 

100. .Er, (T. J. R. van) te Rotterdam, een Meisje 
naar Pleister fchildcrende , in Min atuur. 

iox. Esman , (J.) te Hilverfum , een doode Faifant 
en biiwerk. 

102. Dezelfde , een Stil leven. 

103. Dezelfde , een hangende Patrijs met Kruidhoorn. 

104. Dezelfde , een goud lakenfche Faifant en bijwerk. 

105. Evrard 1 (Mej. A.) te Ath, een Bloemfluk. 

106. Eymer , ( A . J.) te Amfterdam, een duinachtig 
Landfchap , zijnde een Gezigt op de Ruïne 
Brederode 

107. Dezelfde , een dito , in den omtrek van Hilverfum. 

108. Dezelfde , een dito, met geboomte. 

109. Dezelfde , een Geldersch Landfchap. 

110. Dezelfde , een Riviergezigt bij Manefchijn. 

A 4 ‘No. 1 1 1. 


in. Fiennes , (J. de) Gepenfioneerde van Z. M. den 
Koning , te Rome , Adam en Eva bij het lijk van 
Abel. 

in. Fleming , (JV.) te Amfterdam, eene Dame een 
Brief fchrijvende. 

ii 3. Fontenay t (L.H.) in ’s Gravenhage , een vrouwe 
Portrait, in Miniatuur. 

ii 4. Frangois , ( C .) te Brusfel, een Geneesheer bij 
eene zieke Vrouw. 

11 5. Dezelfde , een Schilder in zijne Werkplaats van 
zijne Vrouw raad ontvangende. 

G. 

116. GabriM, (P. J.) te Amfterdam, eene jonge 
Mercurius , in Marmer. 

ii 7. Gebauer , (C. M. von) te Amfterdam, een mans 
Portrait. 

118. Dezelfde , een Jongen die Bellen blaast. 

119. Gei meiert , (J.) te Gent , een vrolijk Gezelfchap. 

120. Gent , {J. van ) te Middelburg, een Rivier- 
gezigt bij Manefchijn. 

lal. Dezelfde , een dito dito. 

122. Gilhuis , ( J. J.) te Amfterdam, het Portrait 
van een Meisje. 

123. Göbell , (G. //.} te Deventer, een Landfchap bij 
Zomer. 

124. Dezelfde , een dito bij Winter. 

125. Goeje , (P. te Amfterdam, een Heigezigt bij 
Amersfoort. 

126. Goeje , (Mevr. de) geb. Barbiers , een Glas 
met Bloemen. 

127. Goovaerts , (yf. C.) te Antwerpen, eene Inkwar- 
tiering van Soldaten in een Armenhuis. 

128. Goudoever , ( A . y<r«) te Rotterdam, een 

boomrijk Landfchap. 

No. 129.- 


129. Grebnór , (/F.) te AmUerdatn , eei\ mans 'Por» 
trait, in Min : atuur. 

130. Dezelfde , een vrouwe Portrait, als voren. 

/ 

131. Dezelfde , een dito als voren. 

132. Gregoor , (jG. Smak') te Dordrecht, een Land- 
fchap met Vee. 

133. Groenewoud , Jr, ( W.van ) in ’s Gravenhage , een 
Landfchap met Vee. 

134-. Gyfelman , ( 77 .) te Amilerdam, een Landfchap 
bij Avondltond aan eene Rivier. 


135. Haanebrink , (tV> A.) te Ütrecht, het Stadhuis 
te Utrecht. 

136. Haanen , ,?r. (G. G.) te Utrecht, eene Kermis * 
waarop eene Vrouw met een Draaibord, en 
eenige vrolijke Beelden. 

137. Dezelfde , een Jongeling in een geopend venffer 

zittende. 

138. Hall , (, 7 . , 7 - Teyler van) te- Amilerdam, een 
bergachtig Landfchap. 

139. Dezelfde , een boschrijk Landfchap. 

140. Hanfen , (C. /..) te Amilerdam, de Ruïne te 

, Egmond aan den Hoeff. 

141. Dezelfde , een Drentsch Landfchapi 

142. Dezelfde , de Begraafplaats Eik en Duin bij 
den Haag. 

143. Hanfen,, ( L . J.) te Amilerdam, een Binnenver- 
trek , waarin een Vrouw met twee Kinderen. 

144. Dezelfde , een Binnenkeuken met Vrouwtje. 

145. Hari,(J.) in ’s Gravenhage , een mans Portrait, 

146. Dezelfde , een dito dito. 

147. Dezelfde , een vrouwe dito. 

J48. Harlingen , JV, , ( 72 . van) te Amilerdam, een 
• Landfchap met Schapen en een Bok. 

A 5 - No.149» 


C 10) 


No. 

149. Hafek&r , de Zoon (/'.) te Brusfel, Tafereefeïfc 
eentr Overürooming. 

150. Dezelfde , eene Orgel freelfter. 

351. Dezelfde , een Studiehoofd van een Grijsaard. 

152. Hasfeh , (A. yan) te Amfterdam, Magdalena , met 
O. I. Inkt. 

353. Heeckeren van Brantfenhurg , (F. y/?//) te 

Utrecht, etn Gezigt cp hei Stadhuis te Utrechte 

354. Heilbron , ) te Amfterdam , een Studiehoofd, 

met zwart Krijt. 

255. Hekking , (/Fi) te Amfterdam, een Bloemftuk. 

256. Beddingen , (. 7 - i > . C. M. Vdw ) te Am (Ier dam , 
een rustende Boer in een Landfchap. 

357. Herman , (ƒ,. h te Brus r el, het AfbeeWel van 
Z. K. H. den Prins van Oranje, in Miniatuur. 

158. Her pel , (ƒ. C.) te Amfterdam , een Landfchap 

met Schapen. 

359. Dezelfde , een Gez'gt op een Boerenwoning. 

160. Hopmans, (IV. G. F .) in 9 s Gravenhage , het 
Portrait van Z. M. den Koning. 

361. Dezelfde , een mans Portrait. 

162. Heyfe , (jL te Amfterdam, een Kupido met 
zwart Krijt. 

163. Dezelfde , eene Teekening naar Pleister» 

364. Hodges , (C. //.) te Atnft», een mans Portrait» 

365. Dezelfde , een duo. 

366. Dezelfde , een dito. 

167. Dezelfde , een vrouwe Portrait» 

168. Hooft , (/F. J.) te Amft. , een Matneluk te Paard. 

369. Hoop i { D . ök) te Amfterdam, de Vrouw van 
Albrecht Belingmet haar Kind. 

1 70. Dezelfde , het Portrait van een Kind. 

371. Hopman , (AA) te Amfl., een mans Portrait. 

372. Dezelfde , een Poeliers Winkel. 

173. Dezelfde , een Kruideniers Winkel. 

Ï74» Dezelfde , een fpinnend Vrouwtje. 


N. 175» 


No. 

1 75- 


( iï ) 


176. 

.177. 

178. 

179. 

180. 
281. 

182. 


283 . 

184. 

185. 

186. 

187. 

188. 

189. 

190. 
ïpl. 

192. 

191. 

194. 


Hove , (27. y<swj ia ’s Gravenhage , een Sta<S«- 
. gezigt. ' " '7' 

J- 

Jacohfen , (A. G.) te Amfterdam , een boomrijk 

Landfcbap. 

Dezelfde , een Geldersch Meisje in een Landfcbap, 

Jelgerhids , 2Lz. ( ƒ. ) Gezigt in de Kerk te 
Amersfoort. 

Dezelfde , een Gezigt in de Groote Kerk te Delft. 

Dezelfde , een Gez'gt in de Stad Amersfoort. 

Dezelfde , een Gezigt op het Graf van Willem 
den Eerden, -te Delft. 

Jonxis , (. 7 . J te Utrecht, een Binnenvertrek 
met drie Beelden. 


IC. 

Kamphuyfen , ((7*) te Amfterdam , een flaper.de 
Kupido. 

Kasteele , (i 5 . Z-. ^7) in ’s Gravenhage, 

een Landfcbap met Krijgslieden. 

Dezelfde , een Wintergezigt , met Schastfenrijders. 

Dezelfde , een boom- en bergachtig Landfcbap. 

Kerschner , (ƒ. j7 te Amfterdam, de Heilige 
Familie, in zilver gedreven. 

Dezelfde , een rustende Leeuw in koper. 

Dezelfde , een jonge Noordhollandfche Boer, in 
koper. 


Kinds , (Mej. Adèle) te Brusfel , eene oude 
Vrouw, bezig met vertellen. 

Klerk , (W. de') te Dordrecht, een Landfcbap 

bij Dordrecht.' 

Dezelfde , een Gezigt van den Duunoog b|“ 


Arnhem. 
Knoll, (F. 

• 1T\ 7 7 

ƒ * P ' // P 

JlS i ~' .Cj O / i « 

«/ te Utrecht , een Fruitftuk. 
boeren Binnenhuis. 


A 6 


N.j pi'. 


( 12 ) 

Nd. 

195. Robell t (J.) te Rotterdam, een Landfchap met 
Vee. 

if< 5 . Dezelfde , een Stal met Vee. 

197. Koekkoek , ( B . C .) te Hilverfum, een boomrijk 
Landfchap met Vee. 

198. Dezelfde , een bergachtig Landfchap mei Beeldjes. 

1 99. Koekkoek (, 7 . i 7 .) te Durgerdam, een woelend 
Water met een Oorlogs Fregat en andere Vaar- 
tuigen. 

aoo. Koningh , (X. zfe) te Dordrecht, een Rijngezigt 

met ftoffagie. 

aoi. Kotiynenburg , (A. Wel/ingti ) te Amfterdam , 
twee bouwkundige Teekeningen. 

soa. Koogk , (yf. w/z x/er) te Dordrecht, een Hol- 
landsch Landfchap met boeren Woning. 

2 '3. Dezelfde , een Riviergezigt bij een Dorp. 

*04. Kooi , {kV. B. van der) te Leeuwarden , een 
Heer in zijn Studeervertrek. 

205. Dezelfde , een Moeder haar Kind zogende. 

aoó. Kremer , ( P .) te Antwerpen , Vondel een dicht- 
fmk voorlezende in het Paviljoen op, het Slot 
te Muiden, voor Hooft , Reael , Roemer Vis - 
fcher , en zijne dochter Maria Tesfdfchade. 

S07. Kruger , (X. X.) te Amfh , een mans Portraït. 

«od. Krufeman , (C.) in ’s Gravenhage , twee Iraliaan- 
fche Rovers met eene Vrouw van Sonino, in 
een Grot. 

209. Dezelfde , het Portrait eener Dame, omringd 
van hare Kinderen. 

aio. Dezelfde , een mans Portrait. 

au. Dezelfde , een vrouwe dito. 

sia. Krufeman , (ƒ. te Amfh , de Sunamitifche 
Vrouw den Hemel om hertelling voor haar 
K : nd fmekende. 

213. Dezelfde , de Zaligmaker met de Samaritaanfche 
Vrnuw, 

&14. Kruyf , (C. rfe) te Amfterdam, een Gezigt van 
de Bloemmarkt op het Paleis. 

f tj. Dezelfde , een befneeuwd Wintergezigt. 


N. zi< 5 , 


C *3 ) 

No. 

ai 6. Kiimmel , (C.) te Middelburg , een Wintergezigt. 
217. Kunst , (ü.) te Groningen, een vrouwe Portrait. 
sx8. Dezelfde , een mans Portrait. 

L. 

219. (C. C. y?) te Amflerdam , Elias door 

de Raven gefpijst. 

220. Dezelfde , een Keuken. 

221. Dezelfde , bet Portra't van een Jongeling. 

£22. Lek, (S. M.) te Amflerdam, een boomrijk 
Landfehap. 

223. Leyerdorp , (J.) te Purmerend , een Stil leven. 

224. Dezelfde , een dito dito- 

225. Lhnmcn , (J. van) te Amfterdam , een woelend 
Water. 

22 5 . Linfen , (vf. O. Rente) te Amfterdam, een 
Landfehap bij Manel chijn. 

227. Dezelfde , een Landfehap met de Ruïne van 
een Abtdij. 

228. Loef, (H. D.) in ’s Gravenhage , een vrouwe 
Portrait. 

229. Lutgers , (P. ƒ.) te Loenen , een woelende 
Zee, met O. V Inkt. 

■ - M. 

230. Macht els , (Mej. J.) oud 12 jaar , te Amfter- 
dam, een Bloem ftuk , met fapverwen. 

231. Maes , (J. B.) van Gent, de Samaritaan den 
Gewonden opnemende en op het Paard helpende. 

232. Martens , (J. C.) te Utrecht, een Boschgezigt. 

233. Dezelfde , een Gezigt in het Haag r che Bosch bij 

T_T p ,.f 
x ld 16 e. 

234. Dezelfde , een Rijngezigt bij opgaande Zon. 

235. Dezelfde , een Avondftond in een Bosch. 

23 6 . May, (ƒ. TV.) te Hoorn, een Binnenvertrek met 
■ een zittend Vrouwtje en Hond. 

A 7 N.237. 


( 4 ) 233 . 

239 * 

S4o. 

24 t * 

S42-* 
34 s. 

2 4 4. 

9 . 4 ^ • 

Ê46. 

yf 7 

-*4 / * 

s •- 3 • 

£4 9* 

" "ï 

^ - v 'j • 

•4.' 

-SI. 

2 5J* 

£54» 

ö 55- 

st^6. 

n ^ T 
% * , « 

** r ^ 

>u« 

a - h 
/ 


M&ulm , (£. ƒ. w/2 *&/;) te Leeuwarden , de 
doorlhede van een Olie-, Water- en Zaagmolen, 
met QosMndifche Inkt, 

Meyer , (G. d/<?) te Rotter km, een mans Por- 
tra t in Uniform der f chut erf. 

Dezelfde , een rustend Infanterist met een Land- 
meisje in gefprek. 

Dezelfde , een Schilder in zijne Werkplaats, 

Meyer , IV. Ld) te Amflerdam , een Gel- 
dersch Landfchap met een Watermolen. 

Dezelfde , een Geldersch Landfchap bij opko- 
mend On weder, 

Meyer , (iU G. Af.) te Amflerdam, een jonge- 
lings Portrait. 

Dezelfde , een Jongen met een Vogel op de Kruk. 

Michaêlls , (G. ƒ.) te Haarlem, Gezigt op den 

Hartenkamp bij Bennenbroek. 

Dezel de , een GeUersch Landfchap. 

Zter* de, etn Herfstgez’gt. 

Moerenhout , (7.) te Antwerpen, twee Geiten 
met eeiuge Beelden aan het Basfin te Antwerpen. 

A/o/, £ IV.) te riaarlcm , een flapende Jongeling. 

Dezefde^ een Meisje op de Guitar {pelende. 

Molt ze r , (IV. //.) te Amferdam, een Ketel- 
Ichuurfter. 

Dezelfde , een Dienstmaagd die Wortelen fchraapt. 

Moons , f Z-0 te Antwerpen, Jakob met het be- 
bloede Kleed van Jofeph. 

Dezelfde , een rustende Heilige Familie. 

Morel , (C. ƒ.) te Amflerdam, een Strandgezigt 

te Huisduinen. 


Dezelfde , een mans Portrait. 

Morel, (ƒ. Vaar fond) te Amft. , een Fruitftuk, 
Dezelfde , een doode Faifant. 


Moritz , (L.) te Amflerdam, afbeelding van den 
Krijgsraad der Schutterij dezer Stad. 


No 260, 


( 


( *5 ) 

No. • 

aóo. Muller , (G.) te Amfterdatn , een Landfchap is 
den Herfst. 

261. Dezel de , een ber'md Wintergezigt. 

262. JMynsfen , ( 7- H ’ ) te Ani;er.u.m, een ftaantfe 
Hond, m :t Dek vu w. 

263. D $ .elfde , e.a lijdende Hond. 

N. 

264. Nepveu , (ƒ.) te Amlter lam , G* zigt te Bois- 
fort bij Brusfel. 

265. Dezelfde Gez : g- ■> an den Voorb rgwal op bet 
Paleis te Ara erd n 

266. Noter en Verboeckhoven , (P. i 7 . *ƒ<?) te Gen. J, : *. 
een Brabandsch Landfchap. 

267. 1 ezel f de , een Gezi t op .een Kapel. 

268. Dezelfde , een Landfchap met een Watermolen.. 

269. Nowill , (G. //d) te Gendj een Landfchap. 

O. 

270. Oberman , (yf.) te Amüerdam 5 een Gverijsf deelt 
Landfchap. 

271. Dezelfde , een dito dito. 

272. Dezelfde , tei bergachtig Geldersch Landfchap,, 

*73* Ofe rmans , (//. ,/. ) in ’s Graveuhage, em 

Landfchap bij Haarlem. 

274. Dezelfde , -«*•• Winterge ngt bij Dordrecht, met 
het 1 asteel Develflein. 

275. Dezelfde , een L ndfeban ire 1 : Vee. 

276. Dezelfde, e 11 Lanafchap met Ikesren, bij op- 
komend C nwic er. 

277. Oosterhoudt , ( O. v.z/;) in ’s Graverhage, een 
Landfchap met V 7 ' e. 

278. O*, (Mej. Af. M. van) in ’s Giavenhage, een 
Fruitfcuk. 

279. Dezelfde , een Stil leven. 

280. Ü5 , (F. F. van ) te Iiilverfum , een Schuur van 

binnen, met Paarden. \ ■ . 

281. Dezelfde , een Paard en Veulen in een Land- 

‘ fchap, N. 282. 


No. 

282. 


( lO 

Ös, CP. F. van ) te Hilverfum , eeü ftaande 
Jagthond. 

083. Os, ( P . G. van) te Hilverfum, een bergachtig 
Landfchap met Vee, aan een Water. 

084. Dezelfde , een heuvelachtig Landfchap, met 
rustend en grazend Vee. 

2185. Dezelfde , een Landfchap met twee Osfen. 

286. Dezelfde , een Riviergezigt met Beesten in het 
Water. 

287. Dezelfde , een Landfchap met Koeijen en Schapen. 

P. 

£88. Pareira , (D. Cohen ) te Amderdam, een mans 
Portrait, 

£89. Pieneman , Wd) te Amflerdam * Simeon met 
de Heilige Familie in den Tempel. 

£90. Dezelfde , het Portrait van den Schilder. 

291. Dezelfde , afbeelding van twee Kinderen. 

£92. Dezelfde , een Studiehoofd. 

£93. Pieneman , (Nic.) te Am der dam , het Portret 
van dan Schilder. 

291. Dezelfde , een mans Portrait. 

£95. Pluim , (/F*.) te Amflerdara, een Sapeur in 
een gevangenis 5 weigerende voed fel aan te nemen. 

£96. Dezelfde, een befneeuwd Wintergezigt op de 
Hofitede Elswoud , boven Haarlem. 

£97. Poll , (G. Ja link van de) te Amfterdam, eene 
Voortelling der Spreuk: 

Om de wille van de fmeer 
Likt de Kat de kandeleer . 

£98. Dezelfde , het Portrait van een Khid. 

£99. jPööZ, ( 77 . A.) te Amft. , een mans Portrait. 

300. Dezelfde, een oude Vrouw in een boek lezende. 

301. Portman , (C. Ld) te Amfterdam, een maas 
Portrait. 

302. Dezelfde , een vrouwe Portrait. 

303. Dezelfde, een tafereel uit den Watersnood. 

304. Praetorius , (A. E. TA) te Atnfl. , een Gezigt 
in de Driehoekftraat te Amfterdam.' 


N. 30$. 


No. 


C 17 > 

R. 

305. Ravelli , (i\ yf.) te Am ft. , een Binnenvertrek 
met een jong Heer en opzittende Hond. 

306. Ravenswaay , (J. van) te Hilverfum , een Land 
met rustend Vee. 

307. Dezelfde , een Schaapskooi met onderfcheiden Vee. 

308. Dezelfde , een Landfchap met ftaand en lig- 
gend Vee. 

309. Dezelfde , een Hollandfche Boerderij met ver- 
fchillend Vee. 

310. Dezelfde , een Boerenwerf met onderfcheidene 
fluks Vee. 

31 1. Dezelfde , eene Weide, waarin een Melkmeid 
met 2 Koeijen en Schapen. 

312. Rees , (A. B, van ) te Amft. , het model van een 
Wenteltrap. 

313. Reekers , ( Jf) te Haarlem, een Gezigt op de 
Schalkwijker Poort te Haarlem. 

314. Regemorter , (J. vati) te Brusfel , een boomrijk 
Landfchap , zjinde een Gezigt op het Kanaal 
Heerenthals , bij Antwerpen. 

315. Dezelfde , een Gezigt bij Chaudfontaine. 

316. Rentinck , {Jf) te Hilverfum , een Landfchap met 
Koetjen en Schapen. 

317. Dezelfde , een grazende Koe. 

318. Ricquier , ( L .) te Antwerpen, van Borfelen ter 

Jagt gaande, neemt affcheid van Jacoba , bezig 
met het vormen der zoogenoemde Jacobaas 
Kruikjes. ' 

319. Dezelfde , Frans Hals herkent van Dijck aan het 
afbeeldfel , hetwelk deze bezig is van hem te 
fchilderen. 

320. Dezelfde , de ontkoming van Hugo de Groot, 
uit zijne gevangenis. 

321. Roever , Az. (N. de) te Amfterdam, een boeren 
Gezelfchap in zilver gedreven. 

322. Roos , ( C.F '.) te Amft. , een Gezigt te Hilverfum. 

N. 323. 


No. 
3 23- 


( 18 ) 


Roofenboom , (AT. 70 in ’s Gravenhage , een 
booinriik Landfchap met een drift Schapen. 

394. Rousfeau , Az. (J. F.') te Amft. , het Portrait 

van een Jongeling. 

325 Roy , (7. A. te Brusfel, een drift Osfen en 

Schapen over een Brug. 

326. Roy , fP. i v . /<?) te Brusfel, een Binnenvertrek, 
waarin een Vrouw en een Jongeling, die een 
Hond doet opzitten. 

327. Ryk , ( 7 - r/ö) te Uüverfutn , een Landfchap met 

\ ilaand en hagend Vee. 

3^8. Dezelfde , een Schap en [lal van binnen. 

3:9. Rynhout^ (Jfd) te Utrecht, Hero en Leander in 
aarde geboot fee rd , twee fluks. 

330. Rynhout , J.) te Utrecht, de Triumf van 

Galaté , naar Rafatl , als voren. 

«■ 

•s. 

33.1. Sa ft , (ƒ. C. W.) te Amfierdam, een Winter- 

gezigt te Blarikum. 

332. Salm,Jr. (J.) te Amfierdam, een Gezigt te 

Hilverfum. 

333. Dezelfde , een besneeuwd Stadsgezigt. 

334. Salm , (D.) te Amfierdam, eenige Hoorns en 
Schelpen, roet een antieke Drinkkan. 

335. ' Salzedo , t (yf. y. iS 1 . ZO te Amfierdam , een 

mans Portrait. 

336. Schelfhout , (/ƒ.) in ’s Gravenhage , een Lor.d- 
fchapbii Zonne ondergang, met opkomende Storm 
en Regenbui. 

337. Schelle [Ad) te Rotterdam, een Geldersch Land- 
fchap. 

338. Schmetterüng , (ƒ. yf.) te Amfierdam, een 

vrouwe Portrait, in Miniatuur. 

339. Schmetterüng , (Mej. f. Ad) een Bloem fluk , 
in Sapverwen. 

340. Schmidt , (G. jF.) te Dordrecht, een oud Man 
bij een lezend Meisje. 

N. 34 i# 


34 f. Schoenberger , te Amfterdam , Gezigt bij 341, Dezelfde . , Gezigt op het Meer cf Albino bij 
' Maanlicht, 

343. Dezelfde * Gezigt bij Hinterlaken te Bern in 
Zwitlerland. 

344. Dezelfde , Gezigt van den Waterval Reichen- 
bacil in de Vallei Oberhasli 9 Kanton Bern. 

345. Schoenmaker , ƒ2. (jA) te Dordrecht, Gezigt 
over de Spui haven op de Stad Dotdrecht. 

346. Schomper , (ĥ , 7 *) te A mfterdatn , het Portrait 

van een Jongeling* 

347. Dezelfde , een Keuken, 

348. Dezelfde , et-n Keuken bij Kaarslicht* 

349. AV/; oonbeek , (ƒ.) te Groningen, een Drentsch 
Landfchap. 

350. Dezelfde , een Landfchap bij Groningen. 

351. Schoons, ( A . G, van) te Amfterdam, een Ge- 
zigt aan den Amftelveenfchen Weg. 

352. Dezelfde , Gezigt op de • Stads Stratenmakers Werf. 

353. i Schoort, (£>•) inde Beemfter, een mans Portrait. 

354. Dezelfde , een vrouwe Portrait. 

355. Schotel , (ƒ. C.) teDordr. , een kabbelend Water. 
35<5. Dezelfde , eene woelende Zee met Vaartuigen. 

357. Dezelfde , . een Bil Water met een Visfchersfchuit 
en verdere Vaartuigen. 

358. Dezelfde , een Strandgezigt met verfcheidene 

Vaartuigen. 

359. Schotman , f M.) te Dordrecht, een woelende 
Zee met uitzeilende en binnenkomende Schepen. 

360. Schv/achhofer , (j?.) te Amfterdam , de Profeet 
Nathan bij David. 

36 r. DczeDde , een jongefngs Portrait. 

362. Dezelfde , een taferetl uit den Zondvloed. 

363. Serni , te Haarlem, een Gezigt in het 

Dorp Beest, bij C uilenburg. 

364. Dezelfde , een dito in het zelfde Dorp met het 
Veerhuis aan de Linge. 

365. Dezelfde , Gezigt van den Kooramolen in bet 

Dorp Dijl , in Gelderland. N. 366, 


No. 

366. 


C 20 } 


Serné , (^.) te Haarlem , Gezigt van den Kóonr- 
molen aan de Linge te Dijl, bij Maanlicht. 

367. Simon , (J. P .) te Amfl. , een mans Portrait. 

368. L a elfde , een Blindeman in ein Landfcbap. 

369. Dezelfde , een Binnenkamer, met uitzigt op 
een Tuin. 

370. Singendonk , ( D . _ƒ.) te Utrecht, een doode 
Duif en ander Ge vogel; e. 

371. Dezelfde , een doode Haas , Patrijs en Vruchten. 

372. Sjollema , (D.) te Heereveen , Gezigt van den 
Watersnood bij Heertveen. 

373. Dezelfde , een als voren bij de groote en kleine 
Meente te Heerenveen. 

374. Sipkes , (J.) te Amfterdam , hst van Stapel 
loopen van liet Schip Cornelis Houtman. 

375. Dezelfde^ Gezigt op het Y met eene Stoomboot. 

376. Dezelfde , een woelend Water met Schepen. 

377. Slangenburgh , (C. J . öfe Baar van) te Utrecht, 
een vrouwe Portrait. 

378. Dezelfde , eene Waschvrouvv. 

379. Sheets , (C.) te Sijbecarfpel , een Vrouwtje in 
eene Nis. 

380. Dezelfde , een dito dito r 

381. Dezelfde , een lezend Man. 

382. Split ge rb er , (jP. L.) te Amfl:, Gezigt bij Napels. 

383- Dezelfde , het binnenfte gedeelte der Stallen 

van Mecenas , te Tivoli. 

384. Spruit , (C.) te r<rusfel , een Kolonnade , ach- 
ter de Kerk van Sancta Croce te Rome. 

385. Dezelfde , de ingang van het Pluis van Michel 
Angelo te Rome. 

386. Starkenburg , (Mej. Af. R. van) te Leyden , 
een Bloeudtuk. 

387. Dezelfde , een dito. 

388. Staveren , (G. v<z») te Gouda, een Fruitfluk. 

389. Si eene , (^. Vtf/z de) te Brugge, een Italiaansch 
boomrijk Landfchap met eene Ruïne. 

P? . 3P®* - 


1 


C 21 ) 


No. 

390. Stefelaar , (C.) te Amfterdam , een Gezigt op 
de Haringpakkers Tooren. 

391. Dezelfde , een Geldersch Dorpgezigt. 

392. Dezelfde , een Landfchap met een Waterval. 

393. Dezelfde , een Geldersch Landfchap. 

394. Dezelfde , een opgaande Weg met een Waterval, 

^395. Steyaart , de Vader, (..) te Gent , een jong Kun- 
ftenaar bezig met op Steen te teekenen , in ge- 
zelfchap van een ander, zittende te fchrijven 
bij Lamplicht. 

396. Stok , (J. van der) te Leyden , een Landfchap 
met een drift Schapen. 

397. Dezelfde , een Landfchap met een Heer te Paard. 

393 . Stoot hut sz , (G.) te Amfterdam , twee bouwkun- 
dige Teekeningen. 


» 

399. Thcpas , (//.) te Zutphen , de genezing van 
den Kreupelen aan de Poort des Tempels door 
Petrus en Johannes. 

400. Dezelfde , een vrouwe Portrait met haar Kind. 

401. Tollenaar , {IV.) te Amfterdam, vijf bouwkun- 
dige Teekeningen. 

402. 1 'öpfer , Jr . , (J. A.) te Amfterdam, een Gel- 
dersch Landfchap. 

403. Dezelfde , een Brabandsch Landfchap. 

404. Dezelfde , een Landfchap in het Graaffchap 
Bentheitn. 

405. Tour , (Mevr. de la) te Brusfel , eene rnuftce- 
rende Dame. 

406. Dezelfde , een Meisje die Punch maakt. 

407. Turken ^{H.) te Brusfel, een Waarzegfter de 
Kaart leggende voor een jong Meisje. 

u. 

408. Ujtenbogaart , [Af te Weesp , een Watergezigt 
bij Minefchijn. 

409. Dezelfde , een mans Portrait. 

4! o. Dezelfde , een vrouwe Portrait. 

N, 411. 


( ** ) 

No. 

4 ii. Uyfcnbögaart , (Gf te Amflerdam, de Bitste 
van een jong Meisje., in Pleister. 

412. Dezelfde 1 een dito van een Kunftenaar , in dito. 


413. Veen , (P. van) te Gendringen , een Geldersch 
Dorp bij Avondftond. 

414. Dezelfde , een duinachtig Landfchap. 

415. Dezelfde , een Boschgezigt* 

416. Velde, fr*, (A. van der) te Amderdam , een 
jongelings Portrait. 

417. Dezelfde, eenig dood Wild. 

418. Vennik , (Pf te Buikfloot , een mans Portrait. 

419. Dezelfde 9 een Stil leven. 

420. Verbeet, (Wf in ’s Hertogenbosch, een Fruitduk. 

421. Verboeckhoeven , (Ef te Génd, ten Landfchap 
met een drift Vee door het water gaande. 

422. Verboeckhoven , (Lf te Gend , een Strandge- 
zigt , met een geankerde Sloep. 

423. Dezelfde, een dille Zee met een zeilend Beurt* 
febip en andere Vaartuigen. 

424. Dezelfde, een dille Zee met onderfcheklene 
Visfcliers- en andere Vaartuigen. 

425. Vcrhejen t (J* Hf te Utrecht, een S r adsgezigt. 

426. Dezelfde, een Stadsgezigt. 

427. Dezelfde, een Stadsgezigt met een FriftwinkeL 

428. Verhoefen, (Af te Hilverfum, een Landfchap 
met grazend en rustend Vee. 

429. D ezel de, een dito met dito. 

430. Dezeljde, een dito met dito. 

431. Dezelfde, een dito met dito. 

432. Verpocken , {Hf te Rozendaal bïi Arnhem, een 
heuvelachtig Landfchap , met opgaande Weg. 

433. Dezelfde , een heuvelachtig Landfchap -met een 
Water. 


N. 434* 


( 2 3 ) 


N®. 

434» Verfehuykn , (J. P. A.) te Antwerpen, een 
gewijd Watervat in zilver gedreven, m.t de 
voorftelling van de Samaritaanfcbe Vrouw. 

435. Villeneuve , ( J.Durand de) te Amfterdam , twee 
fpelende Kindertjes. 

436. Voigt , (J. A. ) te Amfterdam , zes bouwkun- 
dige Teekeningen. 

437. Voordecker , (//.) te Brusfel, een Landgezigr. 

438 * Voorman , QD. B.) te Amfterdam , Adhel en 

Mathilda in de Woestijn. 

439. Dezelfde , een Stadsgezigt bij Wimer. 

440. Dezelfde , een Landfchap 

441. Dezelfde , een boomrijk Landfchap. 

44a. Vos , Jr. (G.) te Amlterdam , een Gezigt binnen 

de Stad Amfterdam. 

443. Vos , ( J.W. ) te Amfterdam , een mans Portrait. 

444. Dezelfde , het Portrait van een Kurasfier. 

445. Vos , (P. J. W. dó) te Amfterdam, een rots- 
achtig Landfchap. 

446. Dezelfde , een dito roet een Waterval. 

447. Voskuyl , (JP.) te Medemblik , een Landfchap. 

448. Dezelfde , een dito. 

449. Vr edenburg , (V. Janfen ) te Amfterdam, een 
mans Portrait. 

450. Vries , Jr. (M. Cohen de) te Brusfel, een Lijst 
met 3 Afdrukken van onderfcheidene Medailles, 

w. 

451. Walberg , (A.) te Amfterdam, een heuvelachtig 
Landfchap met ftaand en liggend Vee. 

45a. Dezelfde , een Geldersch Landfchap met dito. 

453. Wappers , (Gustaf) van Antwerpen, de Infant 
Don Ferdinand, vergezeld van den Burgemeester 
der Stad Antwerpen en zijn gevolg, bezoekt 
Rubens die aan de Jicht lijdt , benevens hem 
ftaat zijne Huisvrouw en Kinderen , benevens den 
Secretaris Gevaerts. 

454. Dezelfde , Jan Steen zijn toekomflfge Bruid, 

Maanje Herculens, bij zijne Zuster, het Klopje, 
brengende. 

455. Dezelfde , Portrait van een Jongeling met eene 
Viool in de hand. 

45 * 5 . Dezelfde , Portrait van een bejaard Perfoön. 

N» 457* 


( 24 ) 


No. 

457. Waterloo , (J. P.) te Amfterdam, een Land- 
fchap in Gelderland. 

458. Dezelfde , een befneeuwd Wintergezigt metSpar- 
rebomen. 

459. Dezelfde , een Stadsgezigr. 

460. Watrin , Jr. (H. J.) te Amfterdam , oud 1 3 jaar , 
een Stil leven. 

461. Watrin , (J, /. ü/.) te Amfterdam, een mans 
Ponrait, in Miniatuur. - 

46a. Dezelfde , een vrouwe Portrait , als voren. 

463. Dezelfde , een meisjes Portrait, als voren. 

464. Wciss , (A.) te Amfterdam, een Fruitftuk. 

465. Dezelfde, een Bloemftuk. 

466. West , (J. II. van) te Amfterdam , een Stil leven. 

467. Dezelfde , een Jager met een Meisje. 

468. Westenberg , (P. G.) te Amfterdam, een Land- 
fchap in Bergslaad bij Zonne ondergang. 

469. Dezelfde, een Geldersch Landfchap. 

470. Dezelfde , een dito dito. 

471. Dezelfde , een Stadsgezigt. 

472. Wierts , (II. F.) te Nijmegen , Gezigt in de 
ommeftreken van Nijmegen. 

473. Dezelfde , een dito dito. 

474. Dezelfde, een Geldersch Landfchap. 

475. Dezelfde-, een dito dito 

476. Winter , (A. H.) te Utrecht , een Landfchap 
met Vee. 

477. Dezelfde, een Schapenftal van binnen. 

478. Wurtz , (G. F.) te Amft. , een mans Portrait. 

z. , 

479. Zeelander , (A. L .) te Amfterdam, zes fluks 
gegraveerde Landfehappen , in één Lijst. 

480. Dezelfde , dertien ftuks omtrekken naar Schilderijen 

in het Kon. Kabinet in ’s Gravenhage , in één Lijsr. 

48 1. Zinck , (J.) te Amft. , een biddend Kind in 
eene Nis , in het graauw. 

482. Zunnühlen , (B.) te Amfterdam , een Stil Wa- 
ter met verfcheidene Schepen.