Skip to main content

Full text of "Magus saga jarls, Konras saga, Baerings saga, Flovents saga, Bevers saga"

See other formats


Google 


This is a digital copy of a book that was prcscrvod for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and the book to cntcr the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journey from the 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken stcps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the filés We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpeopleabout this project and helping them lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any speciflc use of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

Äbout Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful.  Google Book Search helps rcaders 
discovcr the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at|http: //books, google .com/l 


Google 


Det här är en digital kopia av en bok som har bevarats i generationer på bibhotekens hyllor innan Google omsorgsfullt skannade in 

den. Det är en del av ett projekt för att göra all världens böcker möjliga att upptäcka på nätet. 

Don har överlevt så länge att upphovsrätten har utgått och boken har blivit allmän egendom. En bok i allmän egendom är en bok 

som aldrig har varit belagd med upphovsrätt eller vars skyddstid har löpt ut. Huruvida en bok har blivit allmän egendom eller inte 

varierar från land till land. Sådana böcker är portar till det förflutna och representerar ett överflöd av historia, kultur och kunskap 

som många gånger är svårt att upptäcka. 

Markeringar, noteringar och andra marginalanteckningar i den ursprungliga boken fiinis med i filon. Det är en påiniimelse om bokens 

långa färd från förlaget till ett bibliotek och slutligen till dig. 

Riktlinjer för användning 

Google är stolt över att digitalisera böcker som h;ir blivit Jillmän egendom i samarbete med bibliotek odi göra dem tillgängliga för 
alla.  Dessa böcker tillhör mänskligheten, och vi förvaltar bara kulturarvet.  Men det här arbetet kostar mycket pengar, så för att vi 
ska kunna fortsätta att tillhandahålla denna resurs, har vi vidtagit åtgärder för att förhindra kommersiella företags missbruk. Vi har 
bland annat infört tekniska inskränkningar för automatiserade frågor. 
Vi ber dig även att: 

• Endast använda filerna utan ekonomisk vinning i åtanke 

Vi har tagit ftam Google boksökning för att det ska användas av enskilda personer, oeli vi vill att du använder dessa filer för 
enskilt, ideellt bruk. 

• Avstå från automatiska frågor 

Skicka inte automatiska frågor av något slag till Googles system. Om du forskar i maskinöversättning, textigenkänning eller andra 
områden där det är intressant att få tillgång till stora mängder text, ta då kontakt med oss. Vi ser gärna att material som är 
allmän egendom används för dessa syften och kan kanske hjälpa till om du har ytterligare behov. 

• Bibehålla upphovsmärket 

Googles "vattenstämpel" som finns i varje fil är nödvändig för att informera allmänheten om det här projektet och att hjälpa 
dem att hitta ytterligare material på Google boksökning. Ta inte bort den. 

• Håll dig på rätt sida om lagen 

Oavsett vad du gör ska du komma ihåg att du bär ansvaret för att se till att det du gör är laghgt. Förutsätt inte att en bok har 
blivit allmän egendom i andra länder bara för att vi tror att den har blivit det för läsare i USA. Huruvida en bok skyddas av 
upphovsrätt skiljer sig åt från land till land, och vi kan inte ge dig några råd om det är tillåtet att använda en viss bok på ett 
särskilt sätt. Förutsätt inte att en bok går att använda på vilket sätt som helst var som helst i världen bara för att den dyker 
upp i Google boksökning.  Skadeståndet för upphovsrättsbrott kan vara mycket högt. 

Om Google b ok sökning 

Googles mål är att ordna väi'ldens information och göra den användbar och tillgänglig överallt. Google boksökning hjälper läsare att 
upptäcka världens böcker och författare och förläggare att nå nya målgrupper. Du kan söka igenom all text i den här boken på webben 
på följande länk |http : //books . google . com/| 


FORNSÖGUR SUDRLANDA 


MAGUS  SAGA  JARLS,  KONRADS SAGA,  BORINGS  SAGA, 


FLOVENTS  SAGA,  BE VERS  SAGA 


MED INLEDNING 


UTGIFNA 


AF 


GUSTAF CEDERSCHIÖLD 


— ooO^Qoo-ö- 


(- 


LDND 1884 

PR.  BERLINQS  BOKTRYCKEKI  OCH  STILOJUTERI 


\   .-i   \     »il 

\   -^   *   .' — ' 


KNUT FREDRIK SÖDERWALL 


I  LUND 


OCH 


HUGO GERING 


I HALLE 


TILLEQNAS  I  TROGEN  VÄNSKAP  OCH  TACKSAMHET  DETTA  ARBETE. 


FÖRORD. 

Det arbete, som här föreligger i en samling, utgör separatalt ryck hSinfem 
årgångar af Lunds Universitets Årsskrift, hvarest pp. 1 — Si förekomma i Tom. 
XIII, pp. 85—168 i Tom. XIV, pp. 169—273 i Tom. XV, pp. i-xliv i 
Tom. XVIII samt pp. xlv— cclii i Tom. XIX. 

Detta i och för sig obekväma utgifningssätt, som äfven i separatupplagans 
typografiska utstyrsel lemnat tydliga spår, har varit en nödvändig följd af svå- 
righeten, att icke säga omöjligheten, att på annat sätt i vårt land publicera en 
bok af detta slag. Förgäfves vände jag mig till Kongl. Maj:t med begäran om 
statsanslag till samlingens utgifvande, och lika fåfängt var ett försök att förmå 
Styrelsen för Det Nordiske Oldskriftselskab i Köpenhauin att öfvertaga arbetets 
publikation. 

Till Bestyreisen för Lunds Universitets Årsskrift, och i främsta rummet 
till dess Sekreterare, Professor F. W. C. Areschoug, står jag därföre i stor 
tacksamhetsförbindelse, åt hvilken jag önskar här offentligen gifva uttryck, för 
den ^utmärkta välvilja, hvarmed Bestyreisen gång efter annan i Årsskriften 
inrymt delar af detta arbete. * 

Jag bör tillika med uppriktig erkänsla nämna, dels att de forskningar i 
åtskilliga utländska bibliotek, som ingingo i förarbetena för detta verk, möjlig- 
gjordes därigenom, att jag, såsom docent vid Lunds Universitet, för år 1877 
erhöll Riksstatens mindre resestipendium, dels att Svenska Akademien genom ett 
i trenue år fortsatt anslag beredde mig tillfälle att egna nödigt arbete åt det 
mycket tidsödande redigerandet af inledningen. 


Af (let stora antal gamla handskrifter, jag behöft anlita, hafva åtskilliga 
fått lånas till Lund, hvarigenom mitt arbete mycket underlättats. För välvilligt 
tillmötesgående i detta afseende ber jag att här få betyga min hjärtliga tack- 
samhet till Föreståndarne för Kongl. Biblioteket i Stockholm och Universitets- 
biblioteket i Köpenhamn samt, sist men icke minst, till Bibliotekarien vid Lunds 
Universitet, numera aflidne Dr Edvard Bebling, hvilkens tjänstvillighet aldrig 
förtröttades, huru mycket och huru länge jag än tog den i anspråk. 

Det skulle blifva altför vidlyftigt att här uppräkna alla dem, livilka jai:; 
har att tacka för enskilda upplysningar och annan hjälp; de flestes namn åter- 
finnas på vederbi')rliga ställen i boken. Men det är mig ett behof att här 
omnämna det uppoffrande nit, h varmed två af mina närmaste vänner stått mig 
bi i mödosamt och tålamodspröfvaude arbete. Adjunkt SöDERWAtiL har nämligen 
under min frånvaro fråa Lund öfvervakat tryckningen af inledningens drygaste 
del. Professor Gering har på en tid, då han var öfverhopad af eget arbete, åt 
mig författat de tyska referaten. Då de således bägge redan ega del i detta 
verk, har jag funnit det helt naturligt att genom föregående tillegnan lemna 
dem ett ringa bevis på min innerliga tillgifvenhet. 

Göteborg, i april  1884. 

Gustaf Cederschiöld. 


INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 

Inledning I. 

I. Några anmärkningar om de romantiska sagorna i allmänhet. Isländingar- 
nes flit att samla och ordna sagostoff, i allmänhet (p. I), med afs. på roman- 
tiska herättelser (II); själfständighet i bearhetning af utländskt stoff (III), 
poetiska uttryck (IV), slutrim (V), hendingar (VI), alliterationer (VI), nordiska 
ordspråk (XIV), specifikt nordiska begrepp (XVI). — Yngre bearbetares åt- 
göranden (XVI), förkortningar (XVII), lån af hela skildringar (XIX), af detal- 
jer (XX), af nomina propria (XXI); öfversigt af stående [stereotypa] uttryck 
(XXni); i hvad mån äro stereotyperna öfversättningar eller icke? (XXXIII); 
stereotyperna blifva talrikare i yngre sagoredaktioner (XXXIX); orsaker till 
bruket af stereotypa uttryck (XLII). Slutanmärkning om lån af detaljer och 
nomina propria (XLUI). 

II. Om text ooh handskrifter. Grunderna för valet af samlingens sagor (p. XL V). 
Allmän beskrifning af handskriften Ä (XLVI); egenheter hos "första handen" 
(L), hos "andra handen" (LVI). Allmän beskrifning af hds. B (LVIII), dess 
ortografi (LX). Allmänna grundsatser för sagornas utgifvande (LXII); 
närmare om förfaringssättet vid handskrifternas aftryckande (LXV), ändringar 
i textens indelning (LXVII), grafiska förenklingar (LXIX), förkortningarnas 
upplösning (LXXI).   Anmärkning om sagotexternas ordförråd (LXXIX). 

III. Om MaglU saga jarls. Den äldre upplagan, föregående forskningar öfver sa- 
gans källor (LXXX); begränsning af utgif vårens egna undersökningar (LXXXI). 
— Magus saga i inskränkt mening, innehåll (LXXXI), jämförelse med dess 
källa (LXXXII); huru och när har stoffet kommit till Norden? (LXXXIV). 
Berättelsen om £rmenga3s list, utländska framställningar af samma ämne 
(LXXXVI), innehåll efter vår text (LXXXVII), jämförelse mellan de olika fram- 
ställningarna (LXXXVIII). Främmande stoff i den utförligare redaktionen 
af sagan (LXXXIX). Magus saga har till innehållet gjort lån från många 
nordiska skrifter (XC); dess framställningssätt har en nordisk prägel (XCVIII); 
nomina propria (CIII). — Handskrifter (CIV). Redaktionernas indelning med 
afs. på användning af {)8ettir: {)8ettir i F (CV), i C (CVIII), i JB och D (CX), 
i E (CXn), i andra redaktioner (CXIII); hypoteser om tilläggandet af {)ffittir 
(CXIV). — Har berättelsen om Ermengads list från början varit förenad med 
den  egentliga  Magussagan? (CXV). — Redaktionernas indelning med afs. på 


utförlighet: hvilkendera gruppen är illst? (CXVII). Analys af utförligheteu i 
F (CXVIII). De kortare redaktionenia, karaktäristik af ^, C och D (CXXIY) ; 
fullständigare kritisk apparat till P— 4" och 41"" i vår text (CXXVIII). 
I hvad mån kan A hafva afvikit från sitt original? (CXXX). Tillägg till 
variantapparaten (CXXXIV).   Tillägg till pp. XCII— V (CXXXVUI). 

IV. Om Konrads saga. Ausfuhrliche Inhalisangahe (p. CXXXIX). Om sagans 
uppkomst, beslägtadt stoff i främmande och nordiska skrifter (CXLVII) ; fram- 
ställningssättet (CLII); förhållande till Jarlmanus saga ok Hermauns (CLIII); 
sammanfattning (CLIV). — Handskrifter (CLIV). Äldre upplaga (CLVI). 
Redaktioner, gruppen ÄBCD (CLVH), redaktionen E (CLXIV); osäkrare stäl- 
len (CLXXII; 

V. Om BsBrings saga. Ausfuhrliche Inhaltsangabe (p. CLXXV). Förmodanden 
om sagans ursprung (CLXXXVl). Handskrifter (CLXXXVH). Variantapparat 
till 89"— 92«« (CLXXXIX). Om sagans begynnelseord (CXCI). Slutanmärk- 
ning (CXCH). 

VI. Om Flovents saga. Literatur angående sagan, sagans ursprung (p. CXGIII). 
Handskrifter (CXCIV).   Jämförelse mellan redaktionerna (CXCVI). 

VII.   Om Bevors saga.   Källa (p. CCXVI).   Ausfuhrliche Inhaltsangabe (CCXVIl). 
Sagans ålder (CCXXXVI).  Handskrifter (CCXXXVIII) och redaktioner (CCXL). 

VIII.   Simmade  bearbetningar.   Allmanna  anmärkningar  (p. CCXLII).   Isländska 
rimur (CCXLIII), färöiska dikter (CCXL VI), norsk folkvisa (CCXL VIII). 

Rättelser CCLI. 

Magrus saga Jarls l. 

Konrads saga 43. 

Baerings saga 85. 

Flovents saga I 124. 

Flovents saga n 108. 

Bevers saga 209. 

Namnlista 268. 


INLEDNING. 


I.  Några anmärkningar om de romantiska sagorna i allmänhet 


JL/en gamla norsk-isländska literaturen har, såsom kändt är, en särdeles be- 
tydande omfattning. Af alla så väl den sköna som den lärda literaturens arter, 
så vidt de under medeltiden odlades i Europa, finnes knapt någon enda, inom 
hvilken ej isländingarne (och norrmännen) efterlemnat spår af sin verksamhet; 
ofta hafvH de gifvit prof på skapande snille, alltid röjes deras vettgirighet samt 
deras flit i att samla och ordna. Denna sistnämda egenskap förtjänar, enligt 
vår mening, en synnerlig uppmärksamhet, enär den utgör ett af de mest be- 
tecknande dragen i isländingarnes literära verksamhet, men hittils har blifvit 
föga beaktad. Man ser, huru först själfve författarne bemöda sig att samla alt, 
som kan tillhöra det behandlade ämnet, huru sedan bearbetarne (och i äldre tid 
kunde ganska månge afskrifvare räknas som sådane) utvidga sina original med 
det nya stoff, de kunnat finna, eller hopföra och, om de förmA, sammanarbeta 
de redan färdiga skrifter, som de ansett ega någon sammanhörighet. 

Några  exempel  kunna åskådliggöra detta.   Are, hvars förfaringssätt blef 
ett (om ock oupphunnet) mönster för de följande historieskrifvame, visar ju en 


a 


n Inledning. 

utomordentlig flit att sammanföra sitt stoff frän olika källor, dols muntlig tradi- 
tion dels skrifna urkunder. Men den af honom påbörjade redogörelsen för 
Islands förste bebyggare (och deras afkomlingar) har, som man vet, blifvit fort- 
satt och omarbetad flere gånger ända till Haukr Erlendsson, innan det monu- 
mentala verket Landnåma blifvit sådant, som vi nu ega det. Vidare, hvad 
beträffixr de norska konungasagornn, iir det visserligen svårt att i enskildheter 
uppvisa utvecklingsgången i samlingarnas tillväxt, — hvarjämte man här äfven 
finner produkter af ett annat förfaringssätt (hvärom mera nedan), nämligen ut- 
dracfen^ de i form och detaljer förkortade upplagorna, — men så mycket är otvif- 
velaktigt, att också inom denna sagogrupp äldre författares verk af yngre au- 
vändts, sammana rbe täts och utvidgats. Att de större isländska ättsagorna i 
sig upptagit smärre sagor, som tidigare utgjort själfständiga skrifter, torde nu 
vara en allmän åsigt; så t. ex. i Njäla anses en Gunnarssaga, som ursprung- 
ligen varit ett helt för sig, hafva ingått. Ett synnerligen slående prof på 
isländingarnes samlarflit lemnar vidare Snorra Edda, så väl i de särskilda, 
mestadels snillrika af handlingarna som genom deras successiva sammanförande. 
I sin enklaste form framträder detta samlingsbegär, då man finner en mängd 
skrifter af likartadt innehåll hopförda i en skinnbok, t. ex. historiska skrifter, 
soni i någon mån benira Norge, i den ofantliga Fläteyjarbok; isländska ätt- 
sagor i Cod. AM. 132, fol.; s. k. eddasånger (som dock delvis äro sammanbundna 
genom prosastycken af en redaktör) i Cod. Reg. 2li65, 4:to; rimor i Cod. AM. 
604, 4:to; helgonsagor i Cod. Holm. 2, fol.; romantiska sagor i Codd. Holm. 
7, fol. och 6, 4:to, o. s. v. 

För vårt ändamål är det af särskild vigt att tillse, i hvad mån denna flit att 
samla och ordna gifvit sig tillkänna inom den införda, öfversatta literaturen och i 
synnerhet med afseende på de romantiska sagorna. I främsta rummet finna vi då 
de bägge väldiga samlingsarbetena Karlamagnus saga och bidreks saga af Bern, 
båda utförda i Norge, den förra efter skriftliga källor (franska hjältedikter 
och latinska krönikor), den senare efter nmntligen meddelade tyska sånger, 
utan att någondera, så vidt kändt är, utgör en efterbildning af utländska 
samlingsverk. Märkligt är, att den vidlyftiga Karlamagnussagan i sin första 
redaktion icke varit stor nog i alla läsares smak, eftersom en yngre bearbe- 
tare däri inflickat den från engelskt original hemtade berättelsen om Olif och 
Landres. Så väl Karlamagnus saga som bidreks sagA synas hafva utöfvat stor 
inflytelse på literaturen i de nordiska landen ; man har af dem svenska, danska 
och  fänuska  bearbetningar  och  dessutom åtskilliga  spår af deras inverkan på 


I.   Om (le roniiii)tisk:i sh^oiiui i alliiiäuhet. HT 

andra sngostoffs behnntlling. SSluiula liar Flovonts saga, såsom vi nedanför 
skola visa, ej varit oberörd af Karlamagnus saga, och i den särskilda under- 
sökning, som kommer att egnas åt Magus saga, skall påpekas, huru en redak- 
tion af denna saga blifvit kompilerad väsentligen efter bidrekssagan som mönster. 
I samma redaktion af Magus saga finnas ock inskjutna flere från bidreks saga 
lånade stycken, hvarjämte någia reminiscenser ur Karlamngnus saga där före- 
komma. Dylika inflickningar och tillägg anträffas också i andra öfversatta 
sagor, t. ex. i Erex saga M, i en handskrift af Möttuls saga ^) samt i Elis saga, 
i hvilken sistnämda hela slutet är af en yngre redaktör tilldiktadt '). Vidare, 
liksom Alexanders saga blifvit indragen i Gydinga sögur för att fylla luckan 
mellan Gamla Testamentets äldre historiska böcker och Maccabeernas böcker * ), 
eller som en isländsk öfversättare sökt af Sallustii Bellurn Jugurthinuin och 
Lucani Pharsalia bilda ett helt i Römverja sögur, så finner man äfven exempel 
därpå, att bearbotare af riddarasögur genom smärre tillägg sammanbundit be- 
rättelser, som ursprungligen icke stått i något siimmanhang med hvarandra; 
på sådant sätt har Samsonar saga fagra blifvit lämpad att tjäna som inledning 
till Möttuls snga, under det l>jalar-J6ns saga gjorts till fortsättning af Kon- 
rads saga *). 

Vi se alltså, att de isländingar (och norrmän), som företogo sig att till sitt 
modersmål öfverflytta utländska diktverk, och de, som sedan afskrefvo dessa 
öfversättningar, ingalunda af pietet mot originalen låtit af hålla sig från att på 
egen hand hopfoga och till helheter sammanarbeta berättelser, som i original- 
literaturen varit skilda. Att de häruti f()rfarit med själfständighet mot de ut- 
ländska källorna, är icke ett ensamt stående förhållande, tvärtom är det i full- 
komlig (*)fverensstämmel8e med  deras  sätt  att i andra afseenden fritt behandla 

') Se Erex saga, Kphmn  1880, p.  VIII. 

^) Se Versions nordiques du fabliau fraiiQais Le Mantel Mautaillié, Lund 1877, pp. 
39, 40. 

^) Se Elis saga ok Rosamundu, Heilbronn 1881, pp. XXXI följ. 

*) Jfr Vigfussons Prolegomena till Sturlunga saga, Oxford  1878, p. CXXXVII. 

*) Jfr Versions nordiques etc, p. 91 samt längre fram. 1 livad man Samsonar saga och 
f>jalar-J6us saga innehålla utländskt eller inhemskt stoff, är för öfrigt ej utredt. — Ett 
dylikt sammanbindande af från början isolerade sagor har säkerligen äfven egt rum med 
åtskilliga af de inom Norden författade: så bär I>orsteins saga Vikingssonar en yngre prägel 
än Frii1|)j6fs saga ins frsekna, sagan om Gauti och Gautrekr är utan tvifvel äldre än den 
om Ilrölfr Gautreksson, och den lilla ot rykta 'saga af Sigurdi fot ok Asmund Hunakonungi* 
(hvilken för öfrigt i episoden om Irlandsfärden mycket liknar Hrölfs saga) gör ett klumpigt 
försök att träda i gcnealogisk förbindelse med Åsmundarsaga kuppabaua. 


IV Inledning. 

sina källor. Ty man misstager sig mycket, om man tror, att de norsk-isländ- 
ska riddarsagorna intet annat äro än mer eller mindre slafviska öfversättningar, 
— redan a priori har man ju föga skäl till antagandet, att medeltidens nord- 
boar, hos hvilka dock en inhemsk literatur med utpräglade egendomligheter 
utvecklade sig, skulle stå så långt efter sina samtida bland andra euro- 
peiska folk i sättet att upptaga lån ur grannlandens poetiska stoff. Snarare 
torde det en gång, när den norsk-isländska literaturen hunnit sorgfälligare pröfvas, 
visa sig, att mellan de fullt nationella diktalstren och de slafviska öfversätt- 
ningarna finnas så många öfvergångsstadier, att det blir svårt att utstaka en 
gräns mellan inhemskt och utländskt. Ty å ena sidan börjar man redan 
upptäcka^ att mycket, som gått och galt för äkta nordiskt, stammar från främ- 
mande källa *); å andra sidan visar sig månget utifrån lånadt stoff dels vara 
starkt uppblandadt med nordiska element dels hafva i formen erhållit en af- 
gjordt nordisk prägel. En dylik sammansmältning af utländska och inhemska 
delar i innehållet skola vi (i afdeln. III) med bestämdhet påpeka för Magus saga, 
hvarjämte vi (i afdeln. IV) äfven för Konrads saga skola finna en sådan sannolik 
(jfr för öfrigt pp. XVI, XVIII). ^ livad åter beträffar den grad af själfständig- 
het, som tillkommer stilen i de romantiska sagorna, skola här nedan några 
tämligen utförliga detaljundersökningar framläggas ^). 

Jämför man med afseende på språket de romantiska (öfversatta) sagorna 
med de sagor, som behandla rent nordiska ämnen, så iakttages lätt, att de förra 
vida oftare närma sig till det poetiska uttryckssättet; detta förhållande, som i 
riddarsagorna på flere sätt framträder, har i väsentlig mån sin grund i sträfvan- 
det att gifva något vederlag för hvad som gick förloradt, då de versifierade ut- 
ländska originalen  öfversattes  till  nordisk  prosa.   Vid  undersökningen häraf 


*) Se framför alt Bugges Studier över de nordiske Gude- og Heliesagns Oprindelse, jfr 
ock Romania, 1880, pp. 515 — ^46, där G. Paris visar, att auekdoterna i Sigurd Jorsalafares 
och Harald Hårdrådes sagor, huru desse konungar täflade med grekiske käjsaren i prakt och 
klokhet ("hästsko af gull, eldning med nötter"), motsvaras af åtskilliga liknande berättelser 
i Frankrike och Tyskland samt leda sitt ursprung från en mycket äldre tid. 

') De sagor, vi för detta ändamål undersökt och här nedan citera, äro följande: Bevers 
saga (a- Bev), Bserings saga (» B^br), Clarus saga (= Cl), Elis saga (i» £l), Erex saga 
(— i Er), Flovents saga (» Fl), Ivents saga (» Iv), Karlamagnus saga (» Klm), Konrads 
saga (» Kon), Magus saga jarls («- Mag), Mirmans saga (— Mir), Möttuls saga (i "Ver- 
sions nordiques" etc. Lund 1877; «- Mött), Parcevals saga (« Pcv), Partalopa saga (— Ptp), 
Trist rams saga (ed. Kölbing; «— Tr), Val vers [)åttr (= Val). — ^ictreks saga, hvars nor- 
diska karaktär med afseende på stilen redan blifvit anmärkt (jfr Ungers upplaga, p. IV), 
hafva vi ansett oss kunna utelemna. 


I.  Om de romantiHka sagorna i allmänhet. - 

måste man naturligtvis bortse från sådana bildliga poetiska uttryck, hvilka ge- 
nom öfversättarens trohet mot sitt original stundom blifvit kvarstående och 
vanligen lätt nog, genom själfva den idéassociation, hvarpå de bero, röja sitt 
främmande ursprung. Däremot är det från vår synpunkt af vigt, att man i 
riddarsagorna icke sällan finner sådana ord och uttryck, som tillhöra det norsk- 
isländska skaldespråket och ej bruka förekomma i de inhemska prosaverken. I 
detta afseende utmärker sig särskild t den yngre berättelsen om Agulandus 
(Klm  IV a),  ur  hvilken  följande  exempel kunna anföras: rjöda t)eir sin björtu 

våpn i raudura dreyra Isekjum; ... Rollant ... rekt flokk 6r fiokki beitandi sva sinu sverdi, 
at hinn hardi hildarvöndr [detta Ord äfven sid. 187] braut märgs mauns hjartaborg 
knåliga i sundr sid.  244;  reisa röud sid.  150; gefa serit tafn hrafni ok vargi sid. 182; 

oddviti sid. 188; rjoda sinn brand sid. 238. Åtskilliga andra dylika uttryck komma 
att upptagas i det följande, då fråga blir om alliterationens användning. 

Utan tvifvel har mången nordisk öfversättare delat den bland hans lands- 
män rådande förkärleken för klingande verser och funnit det påkostande att 
uppoflfra (det franska) originnlets prydliga rim. Hvarken i Norge eller på 
Island känner man dock exempel på, att hela episka dikter blifvit — i likhet 
med "Eufemiavisorna" i Sverige — öfversatta i rimmad form'). Men en och 
annan öfversättare har ej kunnat motstå lusten att här och där behålla rimmet *). 
Efter ett slags bestämd metod har detta blifvit gjordt i Pcv, där af kapp. 
IV — ^VIII, XI — XVI hvart och ett slutar med ett, två eller tre par rimmade 
satser, hvilka oftast innehålla ett omdömme af allmännare art. Själfva slut- 
orden af några sagor innehålla rim ^), t. ex. B^eb 123", Mött 34®, El 139*; 
men detta torde vara af mindre vigt, då sådant synes hafva varit en lek för 
afskrifvare, hvilka vanligen tilläte sig att variera slutorden efter tycke och 
smak.   Ofriga  ställen, där jag funnit slutrim använda i romantiska sagor, äro 

följande*): hann man metna3 få ok ssemd nå Bmr 123^*; Nu sniia J)eir undan ined fylktu 
lidi, enn Saxar eptir meÖ öfriai Fl 167*3; j^^rg tår fella ok ut hella Bev 215**; gaf 
honum at dr ek k a med leyniligum [)yingauar ekka ib. 219'*; skjöldrinn brast, enn i bryn- 
junni gnast Klm 175; fyrir t)vi verd ek naudug bera båda [se. hita ok kulda], at hvårrgi 
vill  mér  umb6t råda Tu 9'^;  Nii skulum vér um Tristram t)egja ok frå föatrfödur hans 


*) Rimorna äro, så vidt hittils är kändt, aldrig direkta öfversättningar från främmande 
språk, utan grunda sig på de isländska (originala eller öfversatta) sagorna. 

^) Det är ett anmärkningsvärdt sammanträfiPande, att äfven den fornsvenska romanen 
"Namnlös och Valentin" (efter ett versifieradt lågtyskt original) på flere ställen upptager slut- 
rimmade verser, en gång ända till 5 par. 

•) Jfr de fsv. "Namnlös och Valentin," samt "Sagan om Didrik af Bern." 

*) Åtskilliga af dessa utgöra afslutning på stycken. 


^^ Inledning. 

tiökkut seg ja ib. 24:^'; er lianu var skömmu fyrir i rikum raictuin, nu stendr Roaldr i 
herfiligum k lo; (tum ib. 25^; hann syudiz adr sem eiuu akr-karl, eiiii du er bann sem einn 
liöldr eda jarl ib, 26'; sva bermdu f)eir barma sinn a, at aldri munu binir frsegdir vinna 
ib.  29^;  annatbvårt skal skattiuu gjalda eda bardaga vid bann b a Ida ib.  30^^;  vildi  bon 

heldr, at bann vairi enu sva skjott feer i (i. e. foeri ; rimmet kan knappast hafva tillhört 
tlen norska urskriften) ib.40*(enl.hd8.);aldriskalekadrafå,efekm8ettaheuui nåib. 42'^; 
J)a er  vér  forum  ok  ber vorum (i. e. vårum el. v^uum; rimmet blir  ej  fullt  säkert) 

El 27'; sumir berja bumbu, enn sumir blåsa i trumbu (märk  alliterationen!)  ib. 119'; 

höldar steypaz, enn biikarnir gleypaz ib. 128**; Arnald binn fri di ok Berard binn 
skeggsidi ib. 132*' *); verdr [m bleginn enn eigi gjöfum feginn Pcv 4*; Gott kemr 
aldiu af goduin vi di, sva er ok madr med godum si di ib. 14'°; margr verdr [)at at seg ja, 
er  bann  vildi  gjarna  yfir  t)egja  ib.  26**;  ek skal ^iu få enn f)m8 bonda höfud låta af 

slå, J)ött J)ar liggi guds reidi å Er 22*° och liknande ib. 24' och 2V\ Till dessa 
slutrim torde man kunna lägga följande ställen: sem t)eir våru mettir ok vel settir... 

Tr 26'*; svå bart ok snart Er 9*'; skrydd ok pr^dd ') Klm 51; vei ok svei sé... ib. 203, 

hvarjämte  bör  anmärkas,  att  kors-rim  tyckas  vara   åsyftade  i  Klm  (Ii) 

247 — 8r brynjur slitnudu, rifnudu bjålmar, enn seggir bliknudu, enn maedduz armar. 

Beror detta sporadiska användande af slutrim pä fri efterbildning ^) af de 
utländska originalen, så måste man däremot se ett närmande till den nordiska 
poesiens former i bruket af hendivf/ar inuti ord samt, ännu mera, i det rikliga 
begagnandet af alliteraUoner, 

Hendingar äro tämligen sällsynta; utom ett par i ordspråk förekommande 
(se längre fram) har jag endast antecknat dessa: audigr at fé, enn snaudr at vin- 

sseldum Mag 7*"; gefa aerit tafn brafui Klm 182; slidra 8b sem tidast... ib. 240; braedaz ok 
bleydaz El 90'; »di ok reidi Tr 53*'; bvårki beila né saela Cl 18^*; greidr ok bradr 
MiR 14 P'; blidu hennar ok l)ydu ib. 148^*; lengi eptir langat ib. 208*; batr ok hlåtr 
Mött ^7^ 

Vida vigtigare äro de synnerligen talrika allitererade uttrycken. Alli- 
terationen var, som bekant, det oeftergifliga vilkoret för poetisk form i Norden, 
och dess förekomst i prosa betecknar (så vidt den ej är rent tillfällig) en viss 
poetisk  lyftning  i  stilen.   Vi skola nu se, att vissa af de romantiska sagorna 


*) De tre sista exemplen tillböra slutet i Elis saga, hvilket (jfr sid. III) blifvit till- 
diktadt af en senare redaktör, sannolikt en isländing i 14:de årb.; då detta stycke barmar 
språket i öfversättningarna, är det af intresse att sammanställa det med dem. 

2) Jfr SnE.  169 (enligt Egilsson): skr^^ddr ok pryddr. 

') Att de norsk-isländska riddarsagorna, när de äro verkliga öfversättningar, äro ganska 
fria sådana, skall nog i allmänbet synas af vår framställning; som ett par särskilda drag i 
denna riktning, liknande rimmens efterbildning, kunna bär framhållas dels de fyndiga ord- 
lekarna Er 362^ Pcv 4'«-»^ Iv 83*', Bär 109*» (äfven Klm 34P«), dels öfversättandet af 
ortnamn, t. ex. Er a. st. (Hirdar-fagnadr), Klm 455 (Heilivågr). 


I.  Om dr romantiska sagoina i allmänhet. VII 

just på sådana ställen, där innehållet höjer sig till starkare patos, infora hela 
serier af konstnärligt sammanstälda alliterationer. Dot ma hända bästa exempel 
härpå gifva de häftiga invektiven i Klm 124: 

pu ert huglauss ok hjartahlaudr, 
odyggr ok illgjaru, 
svikall ok sårordr, 
flaradr ok fljerdsamr, 
ok a alla vega samankalladr af hinum herfiligstum liöfudskömmum. 

Härmed kan jämföras Tu 48^*"^^* hverflyiidr sem horkona, . . . svikull ok öfund- 
sjiikr, hatadr ok huglauss ok mörgum ödrum löstum lyttr. 

Uttryck  för  smärta  och klagan  visar Iv  117^^ — 118^: (ek heE) vent  tign 

mina i ty ning, yndi mitt i angrsemi, lif mitt i leictiudi, hjärta mitt i hugsott, unnustu mina 
i  övin,  frelsi  mitt i fridleysi:  eda  hvi dvel  ek at drepa mik?   NAgot  liknande,  ehuru 

ej  så  noggrant  genomtordt,  är  uttrycket  för  segerfröjd  i  Mött  32^': f)eirra 

öfund ok angrsemi er [)ép faguadr, ()eirra harmr f)ér huggan, [)eirra svivirding f)ér virding; 
[)eirra glsepr mun J)itt lof i hverju landi vaxanda. 

Entusiastiska  skildringar  och loford hopa  också all iterationer: hinn fridasti 

madr a likamans fegrd, . . . ötlugr ok audugr .... kaenn til margrar kunnattu, hinn röskvasti 
at riddaraskap, hinn öruggasti at allskonar drengskap, vitr ok varr i rådagördum, forsjåll 
ok framsynn, fullgörr at öllura atgörvum yfir alla menn Tu 5'""**; miklar ok mildar öl- 
musugördir ... i klsedum ok kerum, gaf hon ... sjukum ok sårum, födurlausum ok fåtsekum 
ekkjum ib. 73"- 3». 

Enstående  i  sitt  slag *)  är  författarens  uppmaning  till  åhörarne  (som 

tänkas äta och dricka) El 33**: Nu hlydit g6dg«fiiga! betra er fögr frffidi enu kvidar 
fylli; 1)6 skal vid sögu supa, enn ei ofmikit drekka; sa^md er sögu at segja, ef heyrendr 
til hlyda, enn tapat starfi at hafna at heyra. 

I hvarje af de anförda exemplen förekomma fyra eller flere par allitera- 
tionsord. Talrikare äro de ställen, där blott tre olika alliterationer följa i ett 
sammanhang; af sådana ställen hafva vi antecknat följande: vaskastr i våpnaskiptum 

ok öflugastr i atreidum ... ok at öUum riddaraskap (h)raustastr ^) Tk 8*~* ; hann var 
audigr at eignum ok vaskr i vapnaskipti, . . . fraegr ok fullg(Tr Pcv 27*^~**; hinn mesti 
metnadarmadr, irskr at »tt, illgjarn ok undirhyggjusamr Tr 45^*^; f)å er hann tyndr ok 
tapadr, svikinn ok svivirdr, hvårt [)at verdr med réttu eda röngu ib. 97^^; (aldri vissa ek 
fyrri,) hvat harmr eda hugsott var, angr eda oro! Eigi mun ek huggun fa, frid no fögnud 
ib. 82^^; Slit ok sorg, angr ok oro, reidi ok (h)ryggleik ^) ib. ij(j^''\ sakir harms ok hug- 
sottar, . . . angrs ok oroa, sårra ok marga sorga ib. 15^°; (J)eir) t)o]du vas ok valk, 
hungr ok 6-ha*gindi, (h)raizlur ok (h)ryggleik ib. 19***; sidu ok scemdii*, vald ok vapn, 
(h)rey8ti ^) ok'at-reidir reyna ib. 6*^; vörn ok varnadar-skjöldr ok skyli, (h)lifd-^) ok lausn 


*) Jfr likväl El P. 

*) Jfr nedanför s. k. norska alliteratiuner, p. IX, 


VUI Inledning. 

£l 9'; 6ä ok ser ok öll i båli brend at köldum kolum ') ib. 88^; Godi herra, sagäi hon, 
gud gefi yitr vel at fara ok sniii harmi ydrum ok hryggleik i huggan ok fagnad, til fridar 
ok frelsis ... I v 126"; gefi gud ^ér . . . långt lif ok gott, sigrsseli ok saunan vilja Klm 
222; er nu bardaginn odr ok åkafr, sva at vida völlu t)ekr valrinn, blodit fellr sem bekkir 
El (C) 128*. 

Två  olika  alliterationsbokstäfver  förekomma  använda i följande uttryck: 

höfdingi ok herra, konungr ok keisari El 82*; höfdingi ok herra, konungr ok kosningi ib. 
82*'; kaupmenn ok kotungar, borgarar ok but)egnar Tr 76*; fimr sem fiskr, . . . kåtr sem 
kid Klm 194; gull ok gimsteina, eignir ok odul Bjrr 104^^; gull ok silfr ok godar gersimar, 
hesta ok herklaedi Tr 5^*; med... smeltum södlum ok bunum bitlum Klm 168; med gull- 
ligum purpura ok gudvefjar pellum Cl 6'; med gullhlödum ok gimsteinum settan um håls 
ok handvegu ib. 7**; (värd) glam af hesta-gneggjum ok hunda-geyi Er 2**; einir hlyddu 
söngum, adrir sögum Tk 23^^; blam ok brunum, graenum ok gulum El 2^; langa ok leidiliga 
tungu tvikvislada B^r 119**; vid vatn ok vind, eldingum ok illvidri Iv 135^'; våpn né 
vindr, svik né svivirding Tr 18'®; håd ok hégomi, sneyping ok svfvirding El 90*; at 
minum vilja ok at minu väldi [)å skal ekki angr né oro okkar a milli göraz Tr 98*; harmr 
ok hörmulig hugsétt, angr ok oro ib. 65'; med angri ok öro, harmi ok hugsottum ib. 84'; 
aud ok seru, ssemd ok sselu Cl 24^*; huggun min ok herra, hugarro min, åst min ok yndi 
Tr 19'; hundsöl ok huggan åminningar astar okkarrar ib. 82^'; med åstsemdar ordum ok 
med ... kserum kossi ib. 26"~"; med fjölmenniligum fagnadi ok virdiligri vild ib. 12**; er 
|)at hvårki kvenska né kurteisi, fr«gd né fagnadr ib. 53'*; dåd ok dugr, (h)rey8ti ') ok 
riddaraskapr ib. 46**; hinn Ijufi lausnari vandrseda ok vesalda El 37^; styrkjandi hans råd 
ok riki med öllum mått ok megni Cl 1'^; fagrgala ok fridmaeli med ujjukri tungu ok mikilli 
snild ib. 16'®; (med) hyggnum ok hseverskum^ (h)raustum *) ok reyndum riddurum Tr 6**; 
er vaskastr er ok hardaistr i våpna vidskiptum ok reyndr at öllum riddaraskap ib. 31"; 
öruggr i åstartrygd, hollr i heitum Iv 109*®; ungr at aldri, enn gamall at godum sidum Fl 
124**; (Rosamunda) hin frida ok hin fraegja, hin Ijösa ok hin lofssela El 76*; rikr ok réttlåtr, örr 
ok ågffitr Fl 208'; (riki) fritt ok frsegt, gottok gnögt Tr 6*; nii er Luneta maer frjåls ok fegin, er 
fru hennar var sått vid håna ok samt)ykk Iv 125*'; nu er öll al[)yda frjåls ok fegin, er ådr var 
reid ok (h)rygg ') Tr 27'*; fullan frid i utreid ok aptrkvåmu El 89'; fraegja sik ok fremja sina 
(h)rey8ti ') ok riddaraskap Tr 6'^; klufu (hjuggu) höfud ok herdar, limi ok likami Klm 
349, 352, 359, 361; hjuggu J)eir höfud ok herdar, brjöst ok buk ib. 364; å herdar eda 
handleggi, Iser eda lendar I v 86*; snida höfud ok hendr heidingja brott af bukum [)eirra 
Klm 160; hann lamdi (h)lifar ') enn braut bein ib. 193; bry nja min er brostin . . .sverd mitt 
Bvå slsett ... ib. 170; (hafa) gegnum gengit fyrstu fylking ib. 242; slidra ai sem tidast 
sin snarpeggjudu sverd i blodvörmum hjörtum heidingja ib. 240; l)au hafa lengi i leynd 
vanizt at vinna Tr 69'*; vei verdi t)ér f hålsi ok herdum El 42'. 

Det torde icke undgå läsaren, att, äfven om man bortser från själfva allitera- 
tionen, dessa serier till allra största delen höja sig öfver vanlig prosa så väl ge- 
nom sin väl afmätta rytm, som genom själfva valet af ord, i det uttrycket blir 


*) Jfr Klm 211:  brenna — å båli at köldum kolum;  se äfven nedanför de enkla alli- 
terationerna. 

') Jfr nedanför, p. IX. 


I.  Om de romantiska sagorna i allmänhet. IX 

fylligare ^) och i allmänhet får en mera poetisk anstrykning, t^genskapen 
att i valet af ord något skilja sig från don enkhiro prosan hafva naturligtvis 
äfven de uttryck, där blott ett bokstafsrim (i två eller tre ord) förekommer. 
Då dessa, som till antalet äro de flesta, säkerligen ur åtskilliga synpunkter 
kunna vara af intresse, skall jag här nedan i ordning efter alliterationsbok- 
stafven sammanställa dem, jag anträffat. 

Först  bör jag  dock  framhålla  några  af  dessa  uttryck,  hvilka  röja sitt   , 
fiorska ursprung, därigenom att de förutsätta utelemnande af h framför / eller r. 

Dessa äro: (h)lfpja né leika Klm 347; til (h)hitrs ok leiks ok (h)lifigiligra oreta Mött 
14^^ (h)lif(t ok lausn^) El 9'°; hann lain(ti (h)lifar ^) Klm 198; — reictr ok (h)ryggr 
Bev 237*», Klm 283, 369, Tr 91>*, El 7P, Miu 149»'; (h)ryggr ok reictr Klm 166, 347, 
Er 4'\ Tr IP, 70", 95*, 107^^ El 80'«, (C) 117»*, »S 122^»; reictaz ok (h)ryggjaz El 
99*; (h)ryggjaz ok reidaz Klm 164, Mött 29''*; reicti ok (h)ryggleikr Tr 68'; (h)ryggleik 
ok reiSi ib. 103'*; (h)ryggr '*) ok rafllauss ib. 20'"; (h)reysti ok riddaraskap Er 7^, 40% 
43» ^ Klm 298, Tr 9^», »», 50^», 85", El 6^ 45'^; reynir reict ok (h)reysti sina ib. 12»*; 
(h)raa8tuin ok reyndum riddurum Tr 6**; at Öjlum riddaraskap (h)rau8tA8tr ') ib. 8*; (h)r6p 
ok  reklingr  El  83^;  (h)r6pa(lr af ragskap ok aldri vel reyndr Tr 46"; ra?gja ok (h)r6pa 

ib. 69'; (h)r6pa ok rwgja ib. 86'*. — Vi vända OSS nu till öfriga allitererande uttryck, 

ulfr ok ugla Tr 87**; öklu ok iljar El 59'; eyru ecta augu Cl 14®*; augu ok andlit 
Tr 14'; augu ok astir ib. 8''; oldr ok aska Iv 123"; eitri ok eldi ib. 116«, ', Tr 45*; eyda 
med eldi ok jarnum Klm 145; eldr né järn Kon 79**; eldr eda eggjar Mag 16*^; raed eldi 
ok eggju El (C) 122**; eyda alt med oddi ok eggju ib. 123^*; eignir ok odul Er 7*; med 
odulum ok eiguum B^R 116"; alda-odal, arf ok eignir El 4'*; eigna né erfda ib. 1'*; til 
erfdar ok odals ib. 4*; arfa ok erfingja ib. 3*; arfi ok eigandi alt ib. 5'; med afli ok ofriki 
Tr 32"; öfl ok »sku ib. 8*; af elli ok erfidi Klm 220; med andvökum ok ahyggju 
Tr 06*; angri ok ahyggju ib. 72**, 89'; med angri ok öro ib. 9*; angr ok obot ib. 9'*; 
augri ok otta Klm 195; aga ok otta Tr 12**; angist ok armfedu Cl 24**; uggr ok 6tti 
Klm 184, 254; illgirnd né öfund Miitt P; öfundar ok illgirndar-menu Tr 72'; ovinir 
ok öfuudarmenn ib. 71"; undirhyggju no illvilja Er 14**; illyrdi ok oroa Cl 20*; 6p ok 
illieti Tr 44**; med opi ok aeggjan Klm 158; (gengr å) eida sina ok ord Tr 6P*; aetlan 
né athwfi ib. 94**; aufusu né ömbun Pcv 35'*; åst ok yndi Tr 7^*, 74**, 84*, Ptp 12^ 
yndi mitt ok unnasti Tr 14**; eiginbi'endr eda uunasta Cl 24**; atburda eda levintyra 
ib. 14**; um aldr ok ievi ib. 15**; enda né upphaf Mött 9*'; fra upphafi ok til enda 
ib. 14*'; ellri ok yngri ib. 26*'; ungir (yngri) menn ok ellri Tr 8'*, 32**, '** öruggr 
ok  ohrspddr  ib.  29**;  ohraedd  ok  örugg  Mött  16**;  6kunnan ok utlendan Cl 11**; hinn 


*) Detta plägar åstadkommas genom sammanställning af synonymer; därvid får vanligen 
det längsta ordet sista platsen. 

') I en serie, se ofvanför. 

*) Man bör altså utelemna // äfven i uttrycken: (lOryggvaz ok (h)r8edaz Tr 19'*, 
(h)r8pdaz ok (h)ryggvaz ib. 46", (h)rjezlur ok (h)ryggleik ib. 19'*, af (h)ryggleik ok 
(h)ra»zlu ib. 44*', jafn-(h)raMldir ok (h)ryggir ib.  19*'. 


X Inledning. 

illi ok liiim otrui . ..! El 81"; öugruct ok oglöd Pcv 18^^; augradr ok lihyggjufullr Tu 
43^**; ångrat ok oroat. Cl 2H*"; ottuctuz ok öfuiulu(tu Tu 40^^: öskradi bann ok yfdiz allr 
ib. 45**; (dauda) eingetius erfingja Klm 1*)7; eilifa önibun an enda ib. 154; ungr ni aldri 
Bkv 214**, Klm 162, Mru 11V\ 200>«; uugr ok a »sku-aldri El P; eld! ausinn Eu 33^^; 
at elli min sé umbot a^sku ininnar El 3^. 

ba'i né (ok) borgir Fl 17(P°, Tu 5^**; borgir ok bsei Klm 222; brjost ok brynja 
Mag 3^*; brynjuna ok brjostit El (C) *) 127*; brynju ok buk El 28'*; brynjuna ok 
bukinn Klm (B)') 188, 194, 240, 251), I^l (B) ') VW\ 13P, 132 »3; buk ok brynju 
Klm 190; biikiun ok brynjuna El (CJ ^) 127*; biik brynjadau B.ku 113**, Fl passim; 
barur ok bylgjur B.ku (d) 89«'; bång ok brak Bev (C) 223*^ brak ok bresti (-ir) Ma(j 
32**, Klm 181; bernsku ok barnagaman El 82*^; bodi ok banni Cl 8'*; blar ok blodugr 
Bjeh 10P^ Fl 2002«; bleikr ok blodlauss Klm 171; bleikr sem bast B^:u 973», p^^ (C) 123" 3; 
bundnir ok bardir Klm 211; bardr ok brotinn Tu 14^*; bardr ok bufeitadr B.ku 120'"; 
l)reidd oda borin Tu 8^'; brett né blidkat Val ()9»*; betra ok bwta Cl 14'«; berr ok brytr El 
(C) 58*; bliknudu ok biludu ib. 131*; bognadi né brast Fl 140^ 148*", 1()1«2; biladi né brast 
ib. 146*®; biladi ... bognadi ... brotnadi Iv 129*^4 (ef) bili spjotin eda brotna kunni Klm 
238; brynjan bilar ib. 263; boga benda (ok örum skjota) ib. 52; beita bitrum brandi ib. 
196; var bodit biskupum ok bariinum Iv 104'; å (i) bali brenna Iv 118**, 125*S Tr 82", 
El 106**; breida blida fadma Cl 14*^; bölvadr sé minn bukr El 32'*; bot bida Fl 161 3»; 
bidum bot eda bana ib. 204^'. 

dad ok (né) drengskapr Tu 35'*, 96^®; dul ok drambvisi Klm 150; digr ok drambsamr 
Tu 34'*; hinn dramblåti ok hinn daligi hundr! El 29'; dumbum ok daudum Klm 227; 
dräp ok deyddi Tu 45**; dugandi dreugr B.eu 116*, Klm 169; drepa margan duganda dreng 
ib. 182; hverr ok einn dugi sem drengr er til ib. 151; dramblatr drengr ib. 181; dyrligr 
drengr ib. 298, El 36', 37', 39**; (härma) dauda dyrdligs drongs Eu 29»; dara dyran 
dreng Cl 3*^; hinn dyrligi drottinn El 37^ dyrum drykk Tu 26*'. 

frffindi, fadir ok fostri Tu 25^*; (fra) födur ok frapndum ib. 43'®; félögum ok för- 
unautum ib. 6^'; félagi ok fagnadr ib. 26^-, félagar ok fylgdarmeuu ib. 28'»; fylgd né félaga 
El 93*; folk ok fjölda ib. 82**; halda fjörvi ok fé Kon 47^'; fals ok fagrma^li El 106* ^ 
fagnad ok frelsi Tu 44*; til frelsanar ok fulltingis Mm 206**; fridr ok frelsi El 84*, Tu 
43'', 44^ 56*; frid ok (né) fagnad Pcv 27'^, Iv 135", ««, Tu 42*«, 81"; fögnudi ok fri di 
ib. 48*'; frjegdar ok fagnadar Mött 34*; fegrd ok frsegd Cl 4'*; fegrd ok fridleika 
B^:u 1 15*'; félauss ok fylgdarlauss El 5'; félauss ok fåt»kr ib. 16*; fleygir ok faTir 
Mao 3"; frodr ok forsjall Kon 43*; fyrstr ok fremstr Klm (B) 139, El (C) 127*; fremri 
ok fridari ib. 127**; fridr ok fra^kn B^u 110'*; fridara . . , né fra^knligra ib. 95**; 
fraeknasta ok fridasta Tu 43*; hin frwgasta ok hin fridasta ib. 4P*; fridir ok fagnandi 
ib. 50**^; hin frida ok hin fagra! Val 70*; fagr ok (né) fridr Pcv 29", Mutt 22'*, 
El 74*; frjåls ok fegin Iv 125*'; feginn ok frjålsan Fl 164*«; fiiss ok feginn Tu 20*, 
Cl 22*; frida ok frelsa Er 41'"; firraz ok felaz Iv 94®; fyrirlita ok fottroda Klm 
(B) 223; minn fagri frsendi! El 31**; med fridu fylgi fagrligra riddara Cl 1**; fiill 
farri! ib. 7**; |)iun flätan fot ib. 7**; (klauf . . .) sem fuinn fausk Klm 361; (med) 
fullum fridi Eu 43*°; fridar tidendi vera ok fuUkomins fagnadar Tr 6'*; (hefir) fest {)ér 
frid  Iv  129^®;  fara  i  fridi  Er 24*, 32*; frjåls at fara Iv  118»; fara festar fram Eu 7*^ 

j» 
*) Det är anmärkningsvärdt, att denna unga hds. använder slutartikeln i ett allitererande 
ode) uttryck. 


(stående) uttryck. 


I.   Om dl" rolnanti^lia snj^oriia i allmiiiilirt. ' XI 

feugiuu til frictrtr Tk 54^^; fengit fagnad Iv 13()*\ legiun af faguadi El 42**; at Icrtt [)in 
sé farleysi cnn eigi farvisi Pcv 4**; siiiia jjeir fyrst  a flotta er fremstir stamla Klm  1<)0. 

gull ok gimsteiuar Fl 149**, Klm 1()8, El (C) 12()''; mc(t gloaiula guUi ok gim- 
»teiiium Tr 35*'; gull ok görseiiiar Eu 33 — 4, Tu bV^, Cl P^; gulli ok geraimum ok 
allskyns gripum Bjrh 121'; gashaiikar ok gravalir Tu 17**: gaurr ok gassi ib. 51'; gassi 
ert ()u ok glopr El 23*; (göra sér) gabb ok gainaii Tu 73'^; gamau ok gabb ib. lOP"; 
gaman ok (ecta) glefli B.er 109'*, Klm 254, Tu U)^ 95 '2; glecli ok gamau Morr (P, Tu 
15«, GO^*, El (C) ll9*^ (B) 132*», 134«; til gagns. ok gamans Tu 84*; glcdi ok glaumr 
Kon 8l*^ glam né gny Bjeh 89"*; gipta (gipt) ok gaifa Kon (B) G2**, 80**,*', B^u 123'*; 
ga»zku ok godlyudi Tu 38*'; gott ok gled i ligt Klm 189; gylt ok greypt Tu 100'°; gyldir 
ok grafnir Cl 9*^; gyldum ok gullsaumudum Tu 7^^; gulum ok graenum ib. 7^*; göfugr ok 
gsefumadr ib. 29^*; å gamans gangi ib. 10*; gaman mitt er grafit ib. 15*'; grafa ok guU- 
leggja Cl 9*; vid gröa groa ib. 7^, Miu 201**; gammrinn . . . med gloandi gullvöengjum Cl 
14'«; at godu getit *) Iv 103 *^ bafi sa (t)eir) gagn, er gud vill B^u lOG», Ptp 132; ^^ 
gott af gnogu at taka (ordspråk?) Klm  13G. 

herra ok höfdingi Iv 103V 130', Tu 2G*', 32^° (pl.); höfdingi ok hamiugja (allrar 
jettar einnar) El 10*; hertogar ok höfdingjar Tu 27"; fyrir höfdingjum ok hirdmönnum ib. 
52*; hug ok hjärta ib. G32*; hjärta ok hugr ib. 89*; i hausnum ok heilanum ib. 3G'; hjålm- 
inn ok hausinn El (B) 130*»; hårit ok holdit Tu 93**; budin ok holdit El (C) 4G**; 
alla hiid milli htels ok hnakka Cl 13^*; höfud ok herdar Klm 3G2, El (C) 59*; herdar ok 
höfud Pcv 48'*; hunda-veidi ok hanka Mött 20'*; hest ok herkla^di El G* 2, Miu 
144*, Tr 8*, 27**, 103»; hof ok hörga Klm 131; hus ok herbergi El (B) 132>*; holt 
ok haedir Kon 81*; hsedir eda holt ib. 73^'; bark ok hareysti Iv 82', Klm 157, 21G, 
23G, 258; hatr ok hlatr ^) Mött 17'; hvarki fyrir höggum né heitum Iv 125', (h. f. 
liöggva sakir né heitna) Tr 104^"; heipt ok hardyrdi Miu 199'; af...heim8ku ok her- 
virkjum El (C) 58*; hselni eda hol B^kr 105*; fyrir heimsku ok hégoma Pcv 39'; 
hot né hégoma El 92*; i harrai ok haska Tu 14^°; (t)ögn) harms ok hugganarleysis El (C) 
54*»; harmr ok hugsott Tu 18^*,'*, GG'*, GS^ 82**; barmr ok hörmuligt hugskot ib. 30"; 
hjälp né huggun ib. 20^*; hyggni ok hwversku ib. 41'*'; hreysti 2) ok hardleik Klm 24G; 
harmfullara né hugsjiikara Iv 118'; huglauss ok hrauldr 2) Tr 45'**; hryggir ^) ok harms- 
fuUir ib. 19**; hygginu ok hfeverskr ib. 2G\ GO", 72*; hagr ok hygginn Mött 9'^; hit 
hyggnasta ok hit hagligasta El 20"; hollr ok heimill Tr 39'^; heill ok hollr Mött 22', 
El 2*2; heill ok (né) hestfierr Klm 299, Pcv 31'*; heilir ok hraustir ') Klm 15G; heill ok 
haldinn El 71*', Tr 54'*, GO**, 77"; med heilu ok höldnu Cl 8*; haldnir ok herteknir 
Tr 14'*; halda ok hafa Klm 18G; hirda ok hafa Mörr 31'*; heyra ok hafa Eu 1*^; ha?ddi 
ok hatadi Tu 55'*; hér ok hvarvetna El 21**'; (ma*la) hsediliga heimsku ib. 30'; huglauss 
heidingi! ib. 34*"; heidarligum höfdingja Cl P^; sem hungrandi haukr til bradar B^er 
117*^ huldu höfdi ib. 110*', Tu (>9"; höfdi h.Tri B.eu 122*"; halsi ok höfdi ha.Ti Iv 
82**; hörd sem horn Kon 72*^; heidinn sem liundr Klm 38P, 453*, 505* och ofta; brokadir 
af hégomligri hrosan ib. IG8; at hirdlögum ok lK^^verskum sid Tu G"; hirt hug . . . ok 
hjärta Iv 125'"; (hafa e — n) or hclju heimtan Kon 77^', Klm 389; hviltu heldr i helviti! 
B^vU   118*';  at  vér  hittimz  hér  heilir  ib.  110*'; sneriz harmr heunar i huggan Tu GO**; 


*) Jfr Hava mal  128 (enl.  lUigge);  llakonjirmal  19. 
') Jfr dock de norska alliterationerna p. IX. 


xn Inledning. 

harmr  |)inD  er  huggan  hjå  miuum harmi Iv  118^;  ekki  l)orir  hanu heldr at hra^raz enn 
hukandi heri fyrir hundi Pcv 49*. 

sva kotuDgum sem konungum Tr 66*°; konur ok karlar BvER 104'°, Klm 214, Miu 
148»; karlar ok konur Tr 36', 56>»; fjöldi karla ok kvenna Iv 115»*, Mir 152'; flokkr 
kvenna ok karla ib. 176»; (fyrir) kvendi ok körlum El 10**; karlmann eda kvendi Tr 
40'*; klaustr ok kirkjur Klm 263; til kross né kirkju Pcv 51**; eiga samau knif ok 
kjötstykki Mag 26**; kyn ok kost B^r 102'^ mect sinu kukli ok klokskap Cl 3*', 23**; 
med . . . klokskap ok klerkdomi ib. 8^'; klokr ok kaeun Klm 201 ; kurteisa ok kyngöda Tr 
9*; kaldligar kvedjur Cl 14*'; at köldum kolum Tr 82'; hafa kosiun kost B^er 109"; naudigr 
er einn kosiun kostr Tr 10'*^. 

lands eda lagar Cl 18'*; lög ok landssidr M[r 147**, 192**; lönd ok len B^.r 91*; 
land ok lif ib. 98*°; lif ok land ib. 102"; lif ok (eda) limar Fl 153»', 164»*, Klm 209, 
211; låta lif eda limar Fl 150*% Mir 158* (ok), El 102** (ok limi) ; Hmi ok likami Klm 
356; likarna ok limu Tr 108*; lif né (ok) likom El 56% 71% Klm 154; lifr ok lungu 
ok lundir Tr 22'°; lauf ok limar Kon 72% last né Ijii Bjevl (J) 92*; med list ok 
leynd Tr 60"; lausn ok lifgjöf Er 28'; lausn né Isekning El 25*; langar ok la3kningar 
Tr 52»*; lagit ok langat Cl 6'*; loerdum sem Iseknum Klm 219; leystir ok lidugir ib. 
153; Ijotara ok leidiligra Tr 36**; hinn leidi dvergr med Ijotu andliti Er 8 — 9; vel låtinn 
ok lofsÄll Tr 24»°; lagt ok leyniliga Klm 128; Ijiiganda lof Iv 105% lengi til lyst 
Iv 136»; lönd ok lausa aura Klm 144, Mir 160% 213'; Hkams lösta Bev 221**, Tr 92% 
94'% lokit hans lifdögum B^R 110". 

mättr ok megn BiER 100"; minkadi megin hans ok mått Mir 195*; makt (mekt) ok 
maner Cl 2**, 3*, 4*'; med mikilli msedu ok meinlseti Tr 15**; mod ok måttdregin Cl 20*^*; 
marga ssemd ok mikla Klm 227; jafn-mörgum ok miklum B^er 120*; mikill madr ok mektugr 
Cl 1**; miklar ok mildar ok miskunnsamar El 2'; meiri menn sem minni El (C) 120*'; 
syna ... mått, hvårki meira né minna Klm 215; meiri motmseli eda minni Cl 21**; mat at 
munni bera ib. 7**; miskunn beidaz misverkar Iv 135»'. 
stinga nösum nidr Fl 160**,  163»°. 

palm ok pikstaf Bev 258'°; af pelli ok purpura Bar 123»; pentud ok purtreud Cl 
6"; hinn pindi pilagrimr Tr 74». 

rådgjafar ok riddarar Tr 61»»; fyrir riddurum ok rikismönnum Mött 16**; med rökum 
ok réttendum Kon 55*»; af...rådum né rangendum El 1*°; rett eda rangt Tr 71**,»'; 
med réttu eda röngu ib. 28*» (jfr Klm 523"); (triia ei sidr) röngu enn réttu Tr 71'°; af 
reidi ok röngum sökum El 5*; refsa rån ok ranga sidu B-fiR 123**; raent ok ruplat Tr 
31"; rjodr ok reidr Cl 7**; rikr ok mikils rådandi Er 7*; rikir riddarar Tr 27»*; 
hiuir rikustu riddarar El 22'; reyndr at riddaraskap Tr 60'*; reisa rond Klm  159. 

set né sseng B-fiR 94**; sigr ok söma ib. 96**, 102*, Pcv 47'*; med ssemd ok söma . . . sigi* 
bera Mött 16'°; saemd ok sigr Klm 182^ sigr ok ssemd Kon 80»*, Tr 85'»; at sidum ok ssemdum 
ib. 17*; saett ok (né) sam|)ykki Iv 135'% »*, Tr 74**, 79'; s^ttaz ok 8amt)ykkjaz Iv 135»'; 
sottum ok sårura Tr 38'*; af sorgum ok sutum ib. 68**; seljaz til samlags ok saurlifnadar Klm 
227; sakir eda (né) syndir Tr 59**, 74*; synd né svivirding ib. 81'°; sii smån ok svivirda 
Klm 252; svivirding ok sneypu El 81**; sneyptr ok svivirdr Tr 63**; svivirdr ok sneyptr 
El 100*; svivirdr ok sa^mdarlauss ib. 27*»; snaud ok svivirdlig ib. 88**; sött ok svivirt ib. 
29*°; sårr ok' svivirdr ib. 43»; saera ok svivirda ib. 36**; er mik svikr ok svivirdir Tr 
51»»; snaudr né s«ll El (C) 136'°; sjukr eda (ok) sårr Iv 108», Klm 205; sidug ok saemilig 
El  74*;  sjålig  ok  swmilig Tr 8'°; svört skegg ok sid Klm 157; sortnadan ok sollinn Tr 


I.  Om de romantiska sagorna i allmänhet. ^m 

47*; ssemdr ok siguadr ib. 10^^; sofa eda sitja Mött 28*^; syudu ok sönuudu Tu 40'*; 
sannar sakir ib. 82®, 105'*, Mött 33'^; sannr at sök B/EU 113*®; sykn saka ib. 121**; son 
minn sjeti Klm 129; suudr i smått ib. 227, 231; soti svartari ib. 341; svikit ok i sett 
snöruna ib. 25l;.kenna sar ok svida snarpeggjadra sverda ib.  1G4. 

skutilsveiila ok skjaldsveina Tk 2G^*; skot ok skylming Pcv 3*; sköttum ok skyldum 
Bev 219*', KCm 220; skyldir ok skatta ib. 130; skuld ok skynsemd Tu 8P^; skömm ok 
skada B^R 99**, En 24*, Klm 161, El 42», 70', Tu G7*; skjotr . . . skilnadr Er 35««; 
skytr skelk i bringu Mag 31*^ skapti skjota El (C) 118*. 

ställa ok steina Klm 182; stat' eda stein El 73*; med stöngum ok stötura Klm 518; 
stokkr eda steinn Iv 8G*; med stormi ok straumi Tr 19^*; i straumum ok stormum ib. 24^*; 
stund né stadr B^r 98^*; styrkr ok stadfesti Fl 16G''; stollz ok storr Mag 28', Cl 11*', «»; 
sterkr ok storr Er 5**; storir ok sterkir Klm 346, Tu 88'*; staerst ok sterkast Cl 10'*; 
jafn-storir né sterkligir ib. 4**; stinnr ok sterkr Klm 133; strida ok stränga Mir 195'; 
styrka ok stöduga Klm  192; styrka ok stydja Mir  141*; stydr ok styrkir Kon 80*'. 

tjon ok talman El 77»°; triinad ok tryggleik Tr 98*'; tryggr ok triir ib. 90'°, 107»*; 
hinn tryggi ok hinn triinadarfuUi Tr 16'«; tynt ok tapat Val 69'*, Klm 167, Tr 14*; tala 
ok tiilka Kon (B) 45*'; tala ok tefla B^R 102*'; tina ok tja ib. 109*«; tja tanna ib. 109'*, 
Klm 382*; tålma hans tröUskap um tima ib.  192. 

vin ok vistir Tr 19*', 43", 68^^^ 79**; a vöxt ok va^nleik Mir 141**; sakir vaxtar ok 
våpnabunadar Klm 145; med våpnum ok vaskleik El 4**, 29*°, 83**; vild ok vaskleik Tr 
6*; vitru eda (ok) vaskleik Kon 56', 84**; ura vitru ok visdom ib. 51'*, 52"; at viti ok 
visdomi Tr 8'*; at viti ok vinsaeldum Mag 8"; vild ok vinåtta Tr 60*'; vild ok virdingu 
ib. 17®; vald ok virding ib. 5*®; vald ok vardveizlu ib. 52'*; vald ok vilja Klm 131; vilja 
hans ok vitjan Tr 68'*; veg ok vanda Mag 35*'; af vasum ok vökum Tr 85'; vas ok 
vålk ib. 19**, 24'*, 105*; vas ok Vesaldir El 16'; vesaldir ok vas Tr 83*; vasi ok vand- 
rsedum ib. 26'*; valk ok vesöld (-aldir) ib. 93'°, '*, 95*; vålk ok vandrsedi Fl 173*«, Iv 
136', El 12*, Cl 23'*; vandraedi ok vesaldir El 38*; varkynnir vesöldum ok vandraedum 
vårum ib. 38'; verda varr né viss Tr 12'; värd viss né varr ib. 47*®; vaskr ok virduligr 
ib. 33'*, 74"; vaska ok våpndjarfa ib. 100**; vigr ok verjandi B^.R 101 '•; vsenn ok vask- 
ligr El 48'; vsenir ok vigligir Kon 45*®; vajnn ok virdiligr ib. 54** (komp. ib. 51*°, 
superi, ib. 50*', 51*); vaen ok virdilig ok vitr ib. 57'; vaenna ok at öllu virduligra Cl 
4'°; vitr ok v»n B^.r 103**; vitr ok vinsajll Mvg 2*, 7'*, **, «', Kon 43®, 84*'; hinn 
vaskasti, vitr ok vinsaell Tr 107*®; vitr ok vélugr ib. 88*; vitandi né viljandi Pcv 34'*; veinadi 
ok våkalladi Fl 191®*; veri ok virdi...! El 93«; verndi . . . ok vardveiti! Tr 11*', 18"; 
virdaok vardveita ib. 16'*; vel ok vitrliga Kon 49**, Fl 181»', Klm 225, Mir 146'*, Tr 6'^ 
virduligr vinr! Tr 24**, El 22*, 67*; hinn vaskasti at våpnum Mött 1*; hiuir vöskustu 
til våpns Tr 50**; vaskliga vaxinn El 3"; vaxinn til vaskleiks ib. 4'; hverr er våpnum 
gat valdit Klm 195; at viti ok virduligum sidum El 3*'; af vini ok hinum vildustum 
drykkjum Tr 43**; valit vin ok hinn vildasta drykk Cl 6*'; valit vin ib. 22®*; verja varn- 
ingi vårum Tr 44*; fyrir vesöld at verja ib. 31*; vel verdi...! B^er 114**; vei verdi . . . ! ib. 
114*', 118'*, El 34*°, 44**, 62*®, 63», 83*, Klm 165. 

l)ra?lar ok t)j6nustumenn Klm 153, Tr 94" (sg.); {)verr né [)rytr Klm 260; l)6tt [)r8elar 
t)inir |)yrmdi mér Tr  103**. 

Denna  samling,  —  som  likväl ej gör anspråk  på att vara fullt uttöm- 
mande, — låter oss se, att af de ifrågavarande sagorna Tr är den, som (äfven 


XIV Inledning. 

i förhållande till sin betydliga omfattning) innehåller det största antalet alli- 
tercrande uttryck; därnäst kommer El'); tämligen rik på sådana uttryck är 
vidare Iv; af de i Tornsögur Sudrlanda'' upptagna sagorna har B.eu mest. 
Man finner bland dessa uttryck många, hvilka öfversättarnc själfve synas hafva 
bildat, men tillika ett ganska betydligt antal sådana, som återfinnas i norsk- 
isländska skrifter af inhemskt ursprung ^), och hvilka altsa i ännu högre grad 
bidragit att gifva framställningen en nationell prägel. 

Särdeles verksamma i sistnämda riktning äro de nordiska, vanligen alli- 
tererande, ordsjyråk^ som finnas inströdda i de romantiska sagorna. Dessa ord- 
språk, hvilka för det mesta förekomma inne i oratio recta, betecknas ofta uttryck- 
ligen såsom sådana gonom inledningen 'sem malt er', t, ex. Kon 47*, *^% BiEu 97*", 
Fl 1GP% 205^*, Klm 388, 40(5, Mir 146^% Ttp 30, 31, 33, eller någon gäng 
genom benämningen Torn oraskviar\- Fl 204^', Klm 430. På de två sist 
anförda ställena utgöras ordspråken af verkliga' verser, näml. Klm 430 af de 
välbekanta (jfr Hervararsaga): 

Eiiin skal vitt einu 
eiga, nenia sé deigr; 

hvaremot Fl 204^* har en halfstrof, som (så vidt jag vet) ej annanstädes an- 
träffats, om ock Håvamål 16 uttrycker samma tanke: 

Deyr dugga 3), 
[)6tt i dali skridi, 
[^a er öU eru 
örlog farin. 

Dess utom påträffa vi i Bj^r 97** (i obetydligt förändrad form) det från Gunn- 
laugs saga ormstungu, kap.  11, kända 

Eigi leynir auga, 
ef aun kona niautii. 


^) De uärada bada Hagornas likhet i detta afseende lemuar altsa ett ytterligare stöd åt 
asigten, att "brodir Ilodbert," Tristrams öfversättare, är deu samme som "Rodbert aboti," 
öfversättaren af Elis saga; jfr Kölbiiig Elis saga pp. VII och  197. 

^) Det vore högligon öiiskvärdt, att alliterationcns anväudning icke blott i m)rsk-islaiidsk 
prosa utan i samtliga de nordiska språken gjordes till föremål för en uttöiiunande mono- 
grafi: sannolikt kunde en sådan gifva vigtiga resultat i många frågor, som ännu knapt 
blifvit uppstälda; nu är icke ens själfva begreppet af ett "allitererande uttryck^ (i motsats 
mot ett tillfälligt sammanträffande af lika begynnande ord) till fyllest bestämdt. 

') Betydelsen 'pultron,' som här fordras af sannnauhanget (men ej augifves af något 
annat isl. lexikon än Egilssons), låter viil förena sig med den af Rydqvist, Sv. Spr. Lagar 
VI, 81 för du(j(ja antagna grundbetydelsen 'hynda'; här förligger i sådant fall ett motstycke 
till användningen af ordet grey (hynda; pultron). 


I.  Om de romantiska sagorna i allmänhet. XV 

Och slutligen kan i detta sammanhang nämnas, att bearbetaron af Ptp sökt 
göra  ett  par  rimmade  verser  af  det  vanliga ordspråket  köld om kvenna  råd, 

sålunda  (Ptp  30-^'):   köld  eru  jafuau  kvenna  rad,  pW  at  [)au eru fa vit r ok bråd.  — 

Öfriga nordiska ordspråk, som jag funnit i romantiska sagor, äro följande: 

Ma(j  3^^  Sii  er  brytinu  verstr,  er  sjalfan sik tailir [sveltir AM. 53G, 4:to; sik svikr 

sjalfan C],   10*'  Frekr er  hverr til fjörains.   22" anspeUlS  på  ordspråket:   6ma»t   eru 

oniaga ont. 27''* Tveir eru i hajttu hverri [?J. 3i*' Bråd c^ru brautingja örendi. 39^^ 
Gott er at hafa [eiga B]  två hvåptana ok »itt [liafa sitt B] i livårum [Gott er at eiga två 

hvåpta  ok  fly tja  sitt med hvårum AM.  152, fol.].   Ordstäf förekomma  22^* Era [er at 

BC] hlunns vant, kvad refr, dro [ok dro B] hörpu at [å BC] isi, och  22*'-* Skömm hundum 

[huuda  BC],  skitu.  refar  [er  r.  sk.  OJ  i  brunn  karls *). — DesSUtom  har  den  ntför- 

ligare redaktionen af sagan, trykt i Kphmn 1858, ytterligare följande ord- 
språk:  2 Fått er svå åg»tt, at eigi  finuiz  annat  slikt  [jfr  Forns. Sudrl. 9**-*^].   31 Ei 

skal lengi litils bidja. G7 Så verdr at bidja, er bjoctendr å f^i. 73 Mart er \uii i Imsi 
[sic! pro 'koti'J karls, er ei er i konungs ranni.   77 Er ilt odreng at elska [?]. 

Kon 47* Spå er spaks geta.   47'-'^ Upp skal jarli gefa eina sök. 

BiKR IIP* Fornrar skemdar skal fyrr lielna. 121'^ Gott er godum at {)j6na [jfr Klm 
290 Er så sadl, er godum lierra [)j6nar]. 

Fl  161"  Svida  sajtar  åstir.   1G9*« Af beisku tre remi beiskr åvöxtr.   180>"  Sjaldau 

vegr sofandi madr sigr.   205^* Ekki må  vid  margnum [Klm 97 Engi . . .;  anspelning på 

samma ordspr. B.«u 110**]. 

Bev 242*^ Seigar vertta gamals manus sinar [ansi)elninoar på detta ordspr. Fl 135^ 
Klm (B) 475«-'].   202" Brådir eru- barns bugir. 

Klm 8 Er gott um örugt at bua (äfven Tr 4P).   41  Mikils er einn gödr madr verdr; 

samma ordspråk  i,  som  det  synes,  ursprungligare  form  395 Mikit er [må] eius 

manns [gods drengs] gengi.   388 lleilum vagni  er  bezt beim at aka.   393 Så fellr, er fång 

bydr [anspelning  å  samma  ordspi'.  Eu 39*^].  40(P* Litil er Ifdandi stund.  400" 

trytrat vegauda våpn, nema bugr bili.   528 Madr skal ai eptir mann lifa ^), 
El  12*® Af litlu må mikit märka. 

MiR  140*  PMr  er vamma vanr ') [i  den  utförligare  red.  af Mao  64 Får er vamma 

varr].  146" Skjota verdr til fugls, ådr fåi.  158**^-*' anspelning på ordspråket: Ekki er 

gott at erta ilt skaplyndi. 

Tr 8^^ Sjaldan er J)at, at enkis sé åfått. 


*) Vid dessa märkliga ordstäf skola vi särskildt uppehålla oss under granskningen af 
Magus saga. 

^) Dét är anmärknings värdt, att de flesta af dessa ordspråk (äfven den förut anförda 
versen) tillhöra stycket V (Af Guitalin Saxa). 

^) Eget nog har en pappershandskrift (^a^) utbytt detta mot ett annat isl. ordspråk: 
Opt eru flögd i fögru skinni. 


XVI Inledning. 

Mi>TT 22* At kveldi er dagr lofandi. 22* Mart kanu öjruvis til at bera, enn meim 
hyggja [jfr Jomsvik. Haga, Lund  1875, 70*'-' Mart verctr aiinau \eg, enn mactriun wtlar]. 

Eb 37* livat veit sa, er enskis freistar? 3«^^ Karlnienn skulu niocT vapmim vegaz enn 
ekki med illyrflum. 

Ptp 31 * Leictr er hverr, er i moldina kemr [? Lei(tr er hverr liftinn BC, Ljiifr er etc. 
D].   33^  Sjaldan varaz, ef vatr er. 

Cl 14^' Eigi verr einn ei(tr alla.   15** Hinn rikari verÖr rad at segja. 

Gränsen mellan verkliga, nationella ordspråk och lyckligt öfversatta sen- 
tenser är i flere fall ej lätt att utstaka ; det är möjligt, att ett och annat ställe, 
som vi här ofvan räknat till det förra slaget, i själfva verket bör hänföras 
till det senare. Af sentensartade uttryck förtjäna följande att påpekas för 
sin likhet med ordspråk: B^r 108*% Fl 143", Klm 208^% Tr 86^", Pcv 
V% '% '% 10', 14»»-^», 26»*, 3r)'^-^«, Val &P-'% Iv 76^-*^, 8V\ Mir 
153'^ Något bibelspråk lär väl vara förebilden till Fl 135^3-*, och ett 
liknande  ursprung  har  väl  den  vackra  sentensen  i bidreks saga kap.  128: 

MiBkunnar mun hverr a sinu måli J)urfa. 

Det är klart, att införandet af nordiska ordspiåk i öfversättningarna inne- 
bär en större förändring än den lent språkliga; ty ett folks ordspråk stå ju i 
det närmaste sammanhang med dess egendomliga tankeriktning och kulturtill- 
stånd. Här hafva altså specifikt nordiska begrepp vunnit inträde i det utländska 
stoffet; och så har det skett äfven i andra fall. Så t. ex. ser man, att den 
yngre redaktören  af Klm haft isländska naturförhållanden för ögonen, då han 

begagnat denna  liknelse:  at eigi byrgimz vér hér inni sem melrakkar i greui (144*^; 

jfr Njåla, Kphfn 1875, k. 1 25, r. 36 och Valla-Ljöts saga, Kphfn 1 88 1 , k. V, r. 1 70). 
Mindre underligt är, att den nordiska benämningen jarl ofta ersätter främmande 
titlar. Men synnerligen brokigt tager det sig ut, när i de öfversatta riddar- 
romanerna förekomma sådana ord som vikingr (Fl 175*, Mir 155•^ 200^®), l)erserkr 

(Klm 91, 96, 102, 104, 456, 522, El 88«, Mir 163^. Iv 124*), hohuganga (Fl 181*', Klm 
27,  146),  f6stbr»ar (Fl 158^^  Klm 41,  El 16»), sverjaz i brtedralag  (Klm  17, 39, 46), 

hvilka alla tillhöra rent hedniskt-nordiska förhållanden. 


Under dessa betraktelser öfver den grad af själfständighet, de norsk-isländ- 
ska romantiska sagorna visa i förhållande till sina utländska förebilder, hafva 
vi ej gjort någon sträng skillnad mellan det, som härrör från själfve öfver- 
sättaren, och det, som är senare bearbetares verk. En sådan skillnad blir också, 
åt minstone med nu tillgängliga hjälpmedel, knapt möjlig att fullt genomföra. 
Det torde nämligen ej kunna uppvisas något fall, där man har i behåll så väl 


I.  Om de romantiRka sagorna i allmänhet. XVII 

just den utländska riddardikt, hvilken förelegat öfvcrsättaren, som ock dennes eget 
manuskript eller en oförändrad afskrift däraf. Och lika mycket som de franske 
jonglöreme efter sin egen och åhörarnes smak omgestaltade sin literära egen- 
dom, minst lika mycket synas ock de isländske afskrifvarne hafva tillåtit sig 
friheter mot sina original/ Men om man också i enskilda fall ofta är i vill- 
rådighet, huruvida ett nordiskt drag inkommit genom öfvcrsättaren eller någon 
yngre bearbetare, så torde dock den jämförande undersökningen af ett större 
antal sagor gifva en tämligen säker inblick i hvad som är karakteristiskt, å ena 
sidan för dessa öfverif^ättningar i allmänhet, å den andra för de yngre bearbet- 
ningarna såsom sådana. I det föregående har vår uppmärksamhet hufvudsakligen 
varit riktad på egenheter af det fiirra slaget; vi skola nu försöka framställa, 
hvad som utmärker bearbetarnes eller de yngre redaktörernes arbetssätt. 

Bland de romantiska sagorna finnes mången, som är till vår tid bevarad i 
flere handskrifter. Om nu, såsom ofta är tillfället, dessa hds. äro oberoende af 
hvarandra, så kan man naturligtvis med större eller mindre säkerhet sluta till 
beskaffenheten af deras gemensamma källa. Det plägar då visa sig, att hvarje 
särskild hds. *) utgör en afsigtligt förkortad redaktion, vanligen mera kort- 
fattad i samma mån som den är yngre. Vid de speciella undersökningar, som 
nedanför skola egnas åt Kon och Fl, torde det lätt falla i ögonen, huru 
konsekvent afskrifvarne sammandragit sina original. Ett sådant förfaringssätt 
har ock blifvit anmärkt beträffande flere andra sagor. Så t. ex. hafva de is- 
ländske bearbetarne af bidreks saga, jämte det, att de velat bringa stoffet i 
bättre sammanhang, tillåtit sig många uteslutningar (se Ungers upplaga, p. 
IV) ^). Den yngre redaktionen (B) af Klm har visserligen användt nya källor 
och med deras tillhjälp gjort ändringar qch tillägg, men den brukar därjämte 
förkorta (se Ungers uppl. pp. IV — IX). Angående El har utgifvaren anmärkt, 
att de yngre hds. göra starkare sammandragningar (Kölbing, pp. XXV följ.)? 
om  ock  äfven  i  den  norska  hds. några smärre uteslutningar förekomma (ib. 


*) Vi göra här afseendo endast på de äldre tids., skinnböckerna; de yngre, eller papp* 
(»rshaudskrifterna, äro nämligen i allmänhet blotta afskrifter (fastän ofta slarfvigt gjorda), 
om ock äfvon bland dem bearbetningar förekomma, t. ex. sammandraget af Möttuls saga i 
AM. 588 T, 4:to (se ^Versions nordiques' etc. p. 39), Jon Vigfussons bearbetning af Bevers 
saga (se nedanför, afd. VII); jfr äfven Kölbing i Germania XVII (1872),  193-7. 

') När däremot den gamla norska membranen emellanåt öfverhoppat några ord, så kan 
detta endast bero på skrifvarens vArdslösliet (jfr i synnerhet Klockhoff, Studier öfver ^idreks 
saga af Bern, Upsala 1880). 


XVIII Inledning.  . 

XVIII följ.). Mest betydande är emellertid den förkortning, som företagits 
med Tr; den yngre (isl.) redaktionen ^) utelemnar en stor del episoder, på 
samma gång som den i öfrigt gör godtyckliga ändringar och tillsatser af 
tydlig nordisk prägel. Det kan vidare erinras, att de två redaktionerna af 
MiR båda äro förkortade, så att de supplera hvarandra (jfr Kölbings Riddara- 
sögur p. 154 noten), samt slutligen, att de isländska versionerna af Iv och 
af Flores saga ok Blankiflur på grund af jämförelse med de svenska Eufe- 
miavisorna, äfvensom med några äldre fragment af Flores saga, måste antagas 
hafva undergått starka förkortningar ^ ). 

Visserligen kunna stundom de uteslutningar, som en afskrifvare företagit, 
hafva föranledts af hans vårdslöshet (i synnerhet vid 'homotelevta'), någon gång 
möjligen däraf, att han ej förstått sitt original och öfverhoppat det obegripliga, 
men i allmänhet skönjes lätt, att sammandragningen skett efter en viss plan, 
så att framför alt samtal och utförliga skildringar blifvit förkortade samt ovig- 
tigare detaljer och notiser utelemnade, eller, med ett ord, att redaktören sträfvat 
att minska eller aflägsna alt, som fördröjde handlingens gång. Detta förfarings- 
sätt utgör väl ett af de många bevisen på själfständigt lynne i det isländska 
skriftställeriet, men har i så måtto varit skadligt, att det i flere fall blott gifvit 
088 korta excerpt af sagor, som vi hälst velat ega i deras ursprungliga om- 
lång; det visar ock, att smaken blifvit försämrad, då man lade en så öfver- 
vägande vigt därpå, att i dikterna handlingen skulle vara rask och spännande. 
En sådan smakriktning har utan tvifvel i hög grad befordrats genom ajälfva 
mängden af de sagor, som under i^ortonde och femtonde århundradena flitigt 
lästes och afskrefvos på Island; denna mängd af stoflf synes nämligen hafva 
alstrat ett slags öfvermättnad, så att man ville utan för mycket besvär få reda 
på innehållet i de särskilda sagorna. 

Just den antydda beläsenheten i romantisk literatur torde vara förnämsta an- 
ledningen till en annan egenhet hos riddarsagorna, hvilken likaledes, som vi skola 
. Be, framträder starkare i samma mån som sagoredaktionen tillhör en senare tid. 
Om  man genomögnar några af dessa sagor, röner man snart en känsla af en- 
formighet,  som  väl  i  sin  mån  beror  på det likartade i sagoförfattarnes lifs- 


*) Trykt i Annaler for Nord. Oldk. og Hist. 1851; innehållet refereras i Kölbings 
Tristrams saga ok l8ondar\ pp. XV— XVI. ' 

») Se Kölb. Riddarasögur pp. XII— XXXVIII, Klockhofifs Studier öfver Eufemiavisorna 
(Upsala 1880). 


I.   Om do romantiska sagorntt i allmänhet. XI^ 

åskådning och ideal, ämne och planläggning i allmänhet, men också i ganska 
väsentlig grad härrör däraf, att vissa detaljer, no mina pr opri a och i synner- 
het episka, skildrande uttryck äro för så många sagor gemensamma. Så- 
dana stående (stereotypa) vändningar återkomma i en och annan saga så tätt, 
att de på en nutida läsare verka ganska tröttande *). Emellertid utgöra öfver- 
ensstämmelser af dessa slag ett så betecknande drag för de romantiska sagorna 
— särdeles för dem, som kunna räknas till Karl den stores sagokrets, — 
att de väl förtjäna en omsorgsfull granskning, och det så mycket mera, som 
literaturhistorien hittils icke bevärdigat dem med någon uppmärksamhet. Möj- 
ligen skall en sammanställning af dem (eller åt minstone af de mera i ögonen 
fallande) ej häller sakna sitt intresse i och för sig. Här följer därför ett täm- 
ligen rikt urval af de mera karakteristiska. Först efter denna samling blir 
det- lämpligt att framställa några allmännare iakttagelser och reflexioner, hvar- 
till exemplen kunna leda. 

I ett par tillfällen kan det med säkerhet påvisas, att skrifvaren har kopierat 
ett bestämdt ställe iMet föregående af samma handskrift. Så har skett i den 
på Island diktade fortsättningen af El vid skildringen af Rosamundas drägt 
och utseende (se Kölbings uppl. pp. XXXII— III). En ännu trognare afskrift 
förekommer i Cod. Mbr. Holm. 7, 4: to; då denna stora sagobok ännu var 
fullständig, innehöll den i sin början Bserings saga och mot midten Hrolfs saga 
Gautrekssonar (jfr längre ned afdeln. II) ; nu befinnes det, att den senare sagan 
ur den förra tagit följande skildring af en storm V): 

BiER 92>»-»« Hrolfs saga Gautrekssonar 32"-3^ 

. . . urdu J)eir J)å at hlacta seglum ok leggja i ...  urdu  J)eir  på  at  hlada seglunum.   Ok 

rett.   Eptir  J)at  gékk  vedr til litsudrs, J)vi eptir {)at gékk vedrit  til litnyrdings ok var 

naest  til  lauduordrs;  ok  var  a stormr,* sva a  steinodi,  sva  at  eigi  féngu  lengr i rétti 

at eigi féngu J)eir lengi i rétti legit; ok sigldu legit; ok sigldu |)å vid eitt rif, ok var  bvet- 

J)eir  J)å  vid  eitt  rif,  ok  var bvetvetna yfir vetna yfir borit.   Enu vid storm utnyrdings 

borit. Enn vid storm utnyrdings t)oldi reidi illa, [)oldi eigi reidi  I)eirra,  böfudbendur biludu, 

böfudbendur  biludu,  aktaumar  slitnudu,  ok aktaumar  slitnudu,  ok gékk  inn  sjör a [)å, 

gékk saer a {)å, sva at eugi vaenti lifs,  så er svå at fåir vajutu sér lifs, J)eir sem {)ar våru. 

j)ar  var.   Enn  J)å er |)e8si . stormr var sem Ok  er  pessi  stormr  val*  sem åkafastr, rak 

åkafastr, [)å rak skip drekann 

I öfriga redaktioner af Hrolfs s. beskrifves stormen i helt andra ordalag. 


*) Det behöfver knapt erinras, att dylika stereotyper, som ju äro karakteristiska för all 
naivare epik, väl icke minst för nyare folksagor ocb folkvisor, på barnet ocb människor af 
lägre bildningsgrad göra ett helt annat intryck. 

^) Denna text af Hrolfs  s.  Gautrekss.  är,  ehuru  synnerligen god, ännu ej publicerad; 


XX Inledning. 

Vi öfvergå nu till att anföra sådana detaljlikheter, som mera gälla inne- 
hållet än själfva uttrycken. 

En hednisk furste, som drabbats af motgång, rasar mot sina afgudabilder 
Fl 1632« följ., Bev 227^* följ., El 57»* följJ 

En hednisk prinsessa förälskar sig i en kristen riddare, då hon hör om- 
talas hans hjältedåd Fl 151 följ., El 59 följ. — Marsibilias kärleksförhål- 
landen i Fl hafva för öfrigt mycket tycke med den, äfveuledes hedniska, drott- 
ning  Sibilias (märk namnlikheten!) i Klm V; och till Fl 136^^ följ.  finnes 

ett märkligt parallellstälie i Klm 453: t)aim dag hafdi hon (se. kouungsdottir) gefit 
honum i åstart)okka merki gullsaumat,  ok  hét hann benni at göra (viuua Ä) mörg suildar- 

brögd ; här, liksom i Fl, är det fråga om en hedning, som sedan öfvervinnes af 
en kristen riddare (jfr dess utom Fl 154^* med Klm 456*®). 

En eremit, som bor långt ut i hedningarnes land och ofta lider af deras 
anfeU, får besök af kFistne riddare och gifver. dem goda råd Fl 127 och 
Klm 390. 

En ung hjälte rider å stad på en farlig resa glad och sjungande, träffar 
på vägen en pilgrim, som hälsar honom (fagr berra! eller: fagr sveinn!) och bjuder 
honom mat Bev 2223»~*« (jämte 223'^) och Klm (II) 71. 

I stället för att stöta med spjutet, lyfter hjälten med ena handen sin fi- 
ende ur sadeln Kon 81*% B^r 94^*, 963^ 

En riddare (ofta hjälten), som dödar en fiende, yttrar sedan några hånande 
ord till liket Fl 125^% 132^% 148^% 157*', 159^% 167% Klm 187, 191, 
241, 509 (ter), 511 (bis), El 25% 25»% Te 36»% Ptp 38*. 

Uttryck af författarens känslor förekomma inskjutna i berättelsen'): a) 
under hjältens eller hans partis triumf och glädje bådar förf. olycka Fl 
144^% 163% Klm 449, 451, 499, Mm 147^% El 12% 21% 33^; b) äfven 
under andra omständigheter yttras farhåga för hjälten Klm 441, 444, 486, 
El 68*; c) bön för hjälten i fara El 35*, 36% 109«; d) "Nu ser det illa ut 
för  N.  ^.r  Fl  15P% Klm  183, 196, 356, 360 (bis), 424;  e) ond spådom 


sagan tillbör visserligen ej de romantiska (öfversatta), men synes till sitt innehåll bafva 
rönt någon inverkan af dem; som ett sådant lån anser G. Vigfusson (enligt muntligt medde- 
lande) förekomsten af en 'jneykonungr'. 

*)  Sådana  förekomma  blott  sparsamt  i  sagor af iubemskt ursprung (jfr Heinzel, Be- 
scbreibung der isländiscben Saga, pp. 60 — 2) ocb äro vanligen af mycket enkel beskaffenbet ; 

0 

af just sådant slag äro i Mao 10'* Ulfr l)akkar bonum mikilliga, sem vert var, er bann 
bafdi leyst lif bans; 39*' er tekit vid bonum omakliga ok vel. 


I.  Om de romaDtiska sagorna i allmänhet.    ^ ^^I 

för någon (fiende) El 77*% 106^; /) ^lad förväntan om skam för fienden Fl 
166" (något olika i B 204»^), Klm 233, 461, El 31^; (j) jubel öfver und- 
gången fara Fl 159**, 197^^; h) klander mot hjälten (eller hans parti) Fl 
I3r%- Bev 219*^ (jft" '^'^3^)) '^2'*S El 19% 42^; i) satiriskt utfall mot hjäl- 
tens fiender Fl 126*% 154^ *); ./) hån mot hcdna gudar Fl 140*% ir>0^% 
160^% 163*% Klm 117; k) skadeglädje (då hjältens fiender röna motgång) 
Bev 234*% Klm 161, 427; /) sviken förväntan om olycka för fienden Fl 
146'% Klm 118, 136, 137, 385, 538; m) utbrott af sedlig harm, då en 
nedrig person namnes Klm (II) 52, 63 ^\ El 21% 33% 44*% 70% 72*, 85^% 
n) reflexion öfver hvad som kunnat ske, om . . . Fl 153% 155^*; o) beun- 
drande reflexion eller jämförelse Fl 158*^% 159^, 190^^ (dessutom vid 132'* 
enligt C,, jfr nedanför afdeln. VI); p) tröst: säll den rättfärdige! Fl 135'^, Klm 
(II) 61^). — Hit kunna också räknas de skämtsamma eller någon gång känslo- 
siimma uttryck, hvarmed författaren afbryter berättelsen om vissa af de hand- 
lande personerna för att omtala, hvad andra samtidigt förehade: Bj3R 121*^~*', 
Fl  147*%  17P*,  194^%  195*% Klm 238, 241, Mir 159, El 48**, Ptp 27*^ *). 

Samma personnamn anträfias ofta i olika romantiska sagor; därvid är att 
märka, att ett namn, som i en saga tillhör någon af hjältens parti (det vill i all- 
mänhet säga fransmännen), vanligen också gör det i andra sagor, där det före- 
kommer; likaså gifvas, å andra sidan, vissa namn konsekvent åt hedningar 
(eller åt minstone fiender till hjälten). 

Af personnamn i Fl återfinnas följande i Klm: Flovent kallas en af käjsar 
Karls hertigar p. 328, Ansceis (Anysms) är namn på en fransk höfding 290, 
514 etc, Otun är en af Karls "jämningar" 331, 463 etc, Jofreij(r) också en 
af käjsarens jarlar 8, 9 etc Hedningar äro Flor(i)ent 458, konung KorsaUin 
(Kossables o. s. v.) 449, 450 äfvensom 503, 509, ^Bodant konungr inn sterki^ 
340—1 (jfr Rudent enn hrausti Fl 139, 157*)); Älmazor åv en af de för- 
nämste höfdingarne (konungarne) under Agulandus 316, Fahrin heter en för- 
näm hedning®) 519; Ammiral konungr i\f' Babilon förekommer 78, 405, 494. 
Guinimm^  i  Fl namn på en hednisk prins, heter i Klm 492 en slägting till 


*) På båda ställena med tillägget: segir meistari Simon. 

2) På dessa ställen tillägges: segir bokin; jfr för öfrigt ib. 71, Bev 223*, 24P*. 

•) Med tillägget: segir bokin; i den (?ua hds. utlemnas bela stället. 

*) Olikartade äro de enkla och torra öfvergångarna i M\(i  16", 40^'. 

') Jfr äfven hedningen Rod^ant (Roduant) El 21. 

•) Men i den isl. fortsättningen af El (127*) användes namnet om en kristen riddare. 


XXII * Inledning. 

Rollants fiende Guinelun. Brunivent /A) eller Burnemenl (C/ Fl 139*^ är 
också i Klm 108 — i) en hednisk konung (Burnament eller Burnement), hvars 
häst prisas. — De ypperliga svärd, som tillhöra hiifvudpersonerna i Fl och 
Klm, heta båda Jovisc (jfr Klm 287, 312, 361, r>26 etc.). 

Namnet på den hedniske öfverkonungen i Fl Salatres återfinnes i El 21 
följ. (Salatre J, -es 7>), där en hednisk kämpe heter så *). Korsablins svärd 
kallas Fl 136^^ JdrnhUr; sannolikt är detta en öfversättning från det namn, 
som förekommit i det (nu förlorade) franska originalet, och har bildats i ana- 
logi med nordiska svärdsnamn som Kvernbitr, Leggbftr (Ileimskr.), Brynjubitr 
(Sturl. saga)^); namnet JårnhHr tillägges i fortsättningen af El 127 (enligt 
D; C har 'Sarabit^) den hedniske konungen Rubens svärd. 

Bland namnen i Bev återfinnes själfva Bevers i Klm 448, här en vasall 
under käjsar Karl; under käjsaren lyder också hertig Terri (Teri) ib. 8r>, 97, 
402, 410, 411 etc. (äfven i El 15 är Terri namn på en kristen riddare). I 
Ki^i VI berättas mycket om en hednisk konung Gar sia eller (enligt ft, se 447 
not. 8) Garsie] den senare formen har Bev 234*. Särskildt anmärkningsvärdt 
är, att namnet Milon (-les) icke blott i Bev och i Klm II, utan äfven i Er 
tillkommer en man, som söker att med svek vinna hjältinnan, men misslyckas 
och hårdt straffas. Det i Bev använda ortnamnet Orphante(s) betecknar äfven 
i Klm 298, 327, 352, 364 ett hedniskt land i Afrika. Ahilant, i Bev namn 
på en (hednisk) stad, heter i Klm 317, 322 etc. en hednisk konung. 

I Er är Malpriant en riddare, som strider mot hjälten, likaså i El; i den 
senare sagan, liksom äfven i Klm 496, tillhör namnet en hedning. Längre ned 
skola vi söka visa, att Er, och må hända äfven Klm, lånat denna namnform, 
och att det samma torde gälla Langalif Er 16, som i Klm VIII återger det 
franska Talgalifes'' (kalifen). 

Vi öfvergå nu till att gifva exempel på sådana stående uttryck, genom 
hvilka liknande förhållanden eller liändelser i flere sagor skildras antingen or- 
dagrant lika {= "äkta stereotyper'') eller åt minstone i tämligen öfverensstäm- 
mande form (= "oäkta stereotyper"). Ordspråk och allitererande uttryck, som 
äro gemensamma för flere sagor, kunna dess utom räknas hit. 


*) El 10 heter en kristen väpnare Salatre(8). 

^) Jfr det nordiska svärdsnamnet 'Ylfingr' i MiR. — Ett par öfvorsatta ortnamn hafva 
anförts ofvanföre, p. VI not. 3; 'Jarnamodir^ (-= Yarmouth? jfr Flateyjarbok I, 353") i Bipai 
är ett slags folketymologi ; en dylik föreligger väl ock i personnamnet "Skadevaldr' ib. 
Namnen i Mag och Kon skola särskildt behandlas (i afdelningarna III odi IV). 


I.  Om de romantiska sagorna i allmänhet. XXIII 

Om S£l£^£tIlS tillkOinst: Saga sja er eigi me3. loklausu t)eirri samau sett, er hygguir 
menu göra sér til gainans, heldr er hon sönu; J3vi at meistari, sa er Simon hét, faun håna 
skrifada å Frakklandi Fl (CJ 124; Saga [)es8i ... er eigi af lokleysu J)eirri, er raenn göra 
sér til gamans, heldr en hon sögd med sannendum, . . . pvi at herra Bjarni . . . faun håna 
ritada ok sagda i Ensku måli i Skotlandi Klm (B) 50; — t)es8a fråsögu, sem sagdi . . . 
Jon biskup ..., enn hann faun håna skrifada med Låtinu i Franz Cl 1; Einn klerkr fann 
t)essa sögu skrifada å straeti einu Kon 84^^. 

Naturskildrings*. "Pa var kominn Majus, hinn fyrsti månudr sumars; J)a lengjaz 
dagar, ok batnar vedratta, graeuiz jord, ok laufgaz gros ok skogar Fl 197*^; Xu er kominn 
Aprilis månadr, ok tekr på vedråtta at batna Klm 447; Nii samrar ok batnar vedråtta 
MiR 144». 

Besvärlig färd: urdu fyrir |)eim djiipir dalir ok brattir hamrar ok raargar torfaerur 
Fl (B) 171*°; J)eir foru margar torfserur ok haittligar brautir Klm 482. 

Tacksamt^  befriadt  läjon:  P^t  feldi tår sem madr ok skreid at honum ok sneri 

_ • 

upp maganum ok fridadiz Kon G7^; Euh leo snyr {)egar upp å sér maganum ok skreid at 
honura, sem hann vildi bidja sér fridar, med tårum Iv  117*. 

Vidunderliga männislca: så Be vers framm fyrir sik å stofn eins tres mikinn jötun 
. . . Milli hans augna var t^riggja feta långt*); hans hold var svart sem kol; nasar hans 
våru leidiligar ok framan å krokr . . . llårit var svå långt sem hests hali (hesta tagl C)', 
augun våru stor ok svört sem ketilbotn; tenn hafdi hann sem villigöltr; munnrinn var 
nijök vidr; ok at öllu var hann leidiligr skapadr Bev 235; så ek einn leidiligan blåmaun 
sitja å einum stofui . . , enni hafdi hann sköUott ok tveggja spänna breitt . . . augu kolsvört 
ok krokott nef, svå vidr munnr sem å leoni. Tennr hans våru sem i villigelti . . . Hår hafdi 
hann mikit ok skegg sem hrosstagl (hesttagl BJ Iv 78 — i); hans tenn våru sem i villigelti 
. . . enn eyru hans våru . . . lodin biedi utan ok innan . . . hår hans var sem mikit merar 
tagl . . . negl hans våru sem gammskla;r Ptp 33; eyru hafdi hann opin ok innan håri vaxin 
Iv 79^; hans negl våru svå sterkir sem arnarklaer voeri Bev 257^^. 

Negrör: gular våru tennr {)eirra, enn blått audlit ok svå hendr ok alt t)at, er l>ert 
mdtti sjå å J3eim, nema augu: j)au våru hvit Kon 02^; sjå blåleiti madr, er engi hlutr var 
hvitr å utan tenn ok augu Klm 54. 

Fag^er liy: Andlit hans var, sem lagdr vaeri litr ennar raudu rose i snjohvita liljam Bmh 

122*®; Andlit hans var kvitt sem lilja, enn raudr å kiun sem rosa Fl (B) 1()8*^; var hennar 

andlitslitr sem hin rauda rosa med samtengdan hvitan lit sem lilja Er 13*'; jfr El (C) 13G**. 

-  KvinnOllåF:  hår hennar var gulli(nu) fegra El 87^,  133*® (B), Val ()4**; bar meira 

]j6ma af håri meyjarinnar enn af gullhlödunum Ek  13**; guUslitr var å håri henuar Fl 18G'*. 

SkÖnliet: honum er sagt, at engi sé jafnfrid i veröldunni BiCK 96*; sidan gud var 
pindr, hefir engi madr henni fridari faez Fl 136*^ (= 186*^); engi hefir J)vilik önnur feedd 
verit at fegrd sidan pisl Krists ib. 206*'; aldri var henni fieddr fridari kvenmadr Bev 230*'; 
aldri fa^ddiz henni vsenni kvenmadr ib. 249*^*. — öll var hon hin fridasta, sem sjålf nåtturau 
måtti bezt skapa Val 64*'; sjålf nåtturan mundi eigi annan veg å kjosa Er 6*; J)6tt 
almåttigr gud hefdi mér t)ann krapt gefit, at ek skapada mik sjålfr . . . , t)å munda ek mik 
eigi anuan veg kjosa, enn sjå madr er Kon 51*'; engi kunni sik ödruvis at seskja, enn gud 
hafdi hann skapat Morr 7*»; jfr Mag 28"-«». 


*) Jfr Klm 509: l)vers fotar var i milli augna honum. 


XXIV Inledning. 

Festers långvarighet: su veizla stoa hålfan månud Kon 83", Ptp 45*; Stod l)etta 
briiaiaup yfir månufl (hålfan in. h) Er 17*'; stod su veizla yfir (fullan h) inanuct ib. 43'; 
stod su veizla roånuå Bbv 264^'. 

Hofceremoniel vid stora fester: joladag hinn fyrsta, på er sungin var håmessa ok 
keisarinn hafdi borit k6rönu sina, {)å gékk hann i höll Fl 108*'; t)ann sama dag, er konungr 
hafdi borit koronu sina ok hlytt tidum, J)å for hann heim til hallar Klm 467. 

Vin vid gästabud: l)ar skört i eigi . . .allskonar drykk, piment ok isope ok clare Fl 
124'*; {)ar sem hvårtfi skortir piment né clare ib. 171'^; piment ok clare ok hit bezta vin 
skorti J)ar eigi Klm '60. 

Dyrbar säng: aldri var så konungr né keisari, at eigi maetti i J)essi sieng vel hvila 
El (D) 75; svå rik saeng, at aldri var så keisari, at ekki måtti vel i sofa Pcv 18* (jfr 
Mao 23"). 

Underbar kappa: l)rjår ålfkonur våfu J)at klaidi (se. möttulinn) . . . med allskonar 
hagleiki med svå miklum virkdura, at |)8er såtu yfir niu vetr |)essu kliedi, fyrr enn fuUofit 
v«ri El 86* (jfr 133"); hon (se. skikkjan) var ofin niu rastir i jord nidr af fj6rum ålf- 
konum Er 42**; t)enna (se. möttul) gördi ein ålfkona med svå mörgum ok otruanligum 
bagleik, at . . . Mött 9* (men Skikkju Rimur II, 26: Ålfkonur höfdu ofit hapn t>rjår eigi 
skemmr enn fimtån år; jfr äfven  "Versions  nordiques"  p. 90). 

ÖfverflÖd: engi kom J)ar svå fåtaekr, at eigi faeri fullsaell i brott Ptp 45**; skal hinn 
fåtsekasti eignaz gnoga fullsa4u Klm 167. 

Stor penningsumma (vanl. som pris, lösen el. skänk): .xx. klyfjar af mölnu 

gulli Fl 126'*; meira lausafé, enn .xx. lilfaldar msetti bera ib. 185***; klyfja .iij. ulfaida, 
sem mest måtti, af raudu gulli ok skiru silfri ok ågsctum gripum ib. 186**; fjora ulfalda 
klyfjada  af  allskonar  gersimum  Klm  119;  700 ulfalda hladna med gulli ok silfri ib. 467; 

^- 400  ulfalda  klyfjada  af gulli  af Arabialandi ib. 488;  100 ulfalda klyfjada af gulli ib. (B) 

|p 469;  margir  bestar  ok  dyr,  J)au  er  dromedarii  heita,  klyfjud  med gulli ib. 405; 4 (7) 

hundrud mula hladna af gulli ok silfri ib. 485: — man ek gefa [)ér .c. sinnum våg mina af 
mölnu gulli Fl 146*« (jfr B 191»«); ek skal heldr vega .xx. vågir hans ib. 149** (jfr B 
193**); konungr gaf honum jafnvajgi sitt af mölnu gulli ib. 186**; hann (se. hestinn) féngi 
eigi  keypt  med  jafnvsegi  hans  af brendu  gulli  Klm 335; keyptu J)eir hann (se. sveiniun) 

?;  • fyrir  fjögur  jafnvaegi  gulls Bbv  214**;  J)at (se. essit) var keypt fyrir fjögur jafnv»gi J)ess 

I'. • , gulls ib. 227*». 

^ Icke  för  något  pris:  eJgl fyrir, alt l)at gull..., sem i Arabia er El (V) 5; J)6tt 

iv ^                    mer vaeri . . . bodit alt gull  J)at er  i  Arabialandi  er,  vilda ek eigi ib. (C) 95;  mundi engi 

?t'\ j)eirra ... fyrir  alt  j)at  gull,  er  i Arabialandi  er Mött 12*»; — eigi ... fyrir alt veraldar 

f ' gull Fl 146", Er 22», Mött 30**, Klm 77, 98, 372, 407, 439, 492, 503. 

f' ' Icke det minsta: J)au (våpn) megu eigi spillaz af lögum eda höggtim, {)at er (vert) 

;>• sé  eins  pennings Fl 129*®; hann man aldri n^ta sina ena vinstri hönd, J)at er vert sé eins 

r pennings ib.  138**; ella fåi |)ér eigi af mér gott, svå at vert sé eins pennings Bev 218^'; jfr 

liknande i Klm 83, 107, 247, 403, 418, 456, 482. 

Icke mycket värd: J)eir féngu skjott ()au vendraedi, at fåra peninga var vert Hf 
l)eirra Fl 148» (« 192'*); hjoggu åkafliga, svå at fåra peninga var vert lif j)eirra, er fyrir 
urdu ib. 157'; svå rjodr ok reidr, at hann pottiz fåra penninga verdr Cl 7'* (men i mera 
egentlig mening Er 8*': hennar buningr var fåra penninga verdr). 


i ■ 
!^ 

i. 

L 

>^ 

m 

i. 


i^ 


» • 
t 


h 


I.  Om do romantiska sagorna i allmänhet. XXV 

Ett stycke: J)eir neyttu eigi meira ^rir enn fjorduDg or einum hleifi Fl 128^^; eigi 
skalt |)u neinn dag meira til matar hafa enn fjorSung 6r braudhleif Bev 224^'; Flovent 
hjö til heidingjans, ok tök fjordunginn af skildi hans Fl 182*^ och liknande Klm 201 \ 
MiR 191', El (C) 130*, Tr 35*'; Bevers . . . gaf konunginum pat högg, at af gékk Qordungr 
hjålminum Bev 228*: Bevers ... slö til ... , sva at af tok fjordungs breidd (fjordunginn C) 
af kjötinu ib. 229**; J)å hjo Flovent i hjålm Korsablins konungs ok fjordung or hans andliti 
Fl 137'*; nsesta reid hon hålfan Qordung medan hla^jandi Tk 95**. 

MångB. gSmgeTl mintiz hann vid håna meir enn .c. sinnum Bev 221**; kysti håna 
betr enn handrad sinnum El 76**; kysti hann Galopin betr enn hundrad sinnum ib. 102*; 
heilsa . . . meir enn hundrad sinnum Er 4^*. 

Nyligen : J)adan eru enn eigi lidnir tolf manedr, er ek så hann drepa einn konung 
kriinadan ok einn risa Bev 230**; eigi eru enn åtta månadir sidan lidnir, er ek dräp med 
^essu Bverdi |)U8und af ydru lidi Klm 434. 

Snart (i synnerhet vid hotelser): J)u skalt fyrir kveld hengdr vera Bev 227"; 
sjå madr man honum 6J)arfr, adr kveld komi Fl 131**; ådr kveld komi, muntu sjå 
Frankismenu alla dauda Klm 193; skal ek ^a göra |)eim mikinn hörkul, ådr enn kveld 
komi El 28®; fyrr enn kveld komi, munu peir få mikit angr ok håska ib. 68'; t)u skalt 
nu dyrt hann verdi kaupa, fyrr enn kveld komi ib. 25**; skalt J3u dyrt kaupa pat hit 
mikla högg, er J)u gaft mér, ådr enn t)essi dagr kveldi ib.  111*  (ådr kveld komi BC). 

Hotelser mot fiende:   "Kominn  er  l)inn  endadagr, illmenni!''  segja  ^eir Fl 131**; 

Flovent!  . . . kominn er J)inn endadagr ib.  166* (jfr 203**);  |)at veit Maumet ... at nu er 

kominn endadagr t)inu Klm 462;  —  minir bårunar skulu dsema hann til dråps ok skal . . . 

liengja sidan sem enn versta |)jöf Fl 147 — 8;  ... hengja ()ik sem enn versta {)j6f ib. 15P; 

ek skal  låta  hengja  ydr  å  gålga  sem  hina  verstu pjofa ib.  176* (jfr 132'*); skal t)ik å 

å morgin  hengja  vid  {)at  tré,  er  haest  er i Frakklandi ib. 165***; nii beint skal ek låta 

hengja  hann  å  [)es8u  håfa  bergi  El (C)  56**^; son  J)inn  Bevers skal ek låt* hengja Bev 

211**; J)å skal ek hengja J)ik ok brenna hold t)itt ok bein Fl 159'* (jfr Iv  118** å morgin 

hrenna j)eir mik å båli eda hengja eptir t)j6fa hsetti); — nu skal ek låta taka {)ik ok kasta 

^T  i  myrkvastofu  El  14**;  skalt  J)u  . . . vera  kastadr i ina mestu myrkvastofu ok ena 

verstu, er J)ar er til Klm 377; skal ek  setja  hann  i  myrkvastofu  ina verstu, J)å ev i Sax- 

landi  er  ib.  399;  skylda  ek  fylgja  ()ér  i  ()ann  stad,  er  saurgastr vari i llomaborg Fl 

^25*^;  J)u  skalt  fara  vid  mér til Paris ok hafa t)ar ... ()å myrkvastofu, er saurgust er i 

Wginni ib.  163* ^ 

Verbum dicendl: »pti (eller: kalladi) håri röddu synnerligen vanligt. 

OkvädinsordO- putuson Fl 125% 164««, 178% Bev 218* 2), El 14*% 107% 
P^tusynir Klm 240, 349, 360, 367, 397; pdtubörn Fl 132^% 134**, T« 60% — illmenni 
Fl 131»*, 146**, 163*°, 185'*, Bev 2202^ Klm 367, El 5*, 8*, 63«, 83*; — svikari Bev 
226", 227^% 235**; — hundr ») Fl 157*», El 22*', 24**, 25*«, 29*, 32*^, .39*% — 
Ml Fl 17838, Ptp 24% — j)j6fr Ptp 24*, 33^% — snåpr El 110**, Ptp 24«, 34*; — 
fantr El 62*«,  107*% (Cl 7*«,  14*«); — leidr skålkr Er 27*% Cl 7**.*) 


*) Utan anspelning på något verkligt förhållande. 
') Jfr ib. 213' följ-» där svaret inlägger mening i skällsordet. 
') Till hedningar. 

*) Bland vänliga tilltal är särdeles g6dr(-i) vin(r)! mycket vanligt; ofta förekomnm: 

d 


XXVI Inledning. 

Eder: t)at veit tru(a) min Fl 125»», 140'*,  152*», Bev 223", 232*°, 233«», Klm 467, 

474, Mött 3P, El 27*,  110«; — vid sitt hufvud Bev 237*', 240*», El 58% Pcv 35^»; 

l)at veit höfud mitt El 27'*, 02*,  *>;  —  |)at  veit  mitt hit hvita skegg El 20* (jfr 51», 

äfvensom Klm); - ^at veit ek Fl 180*», 185»», 187% 195*»; veit ek ib. 185*»; l)at veit 
ek fyrir mönnum ib. 186»; — sva hjålpi mér gud Fl 187**, Bev 231»; J)at veit gud Fl 
126»*, 159»», Bev 211*, 214», 220», 231»*, 249»% gud veit Bev 248^*, El (C) 53^; l)at 
skal  gud  vita  Bev  229^,  231»^,  242*»,  245**;  —  meun veit, |)at veit menn, veit menn 

se Fritzner p. 427;  —  vid apostelen Petrus Fl 125»»,  Bev 225*, Klm 90, 425, 

439, El 10^; - sva hjålpi mér Maumet (Maghiin) Fl 152»», 186^*, El 27»; l)at veit 
Maumet Fl 143»% 152», *», 186*», Bev 221», »», 229*% 236», 257**, 259", Klm 421 (bis), 
462; l)at veit Makiin Fl 152»», 154", 164»»; |)at veit Maumet ok Terrogant ib. 150»*; J)at 
veit inn godi Terrogant ib.  165*». 

Hedningars bön eller bedyrande: Maumet, er fyrir öllum heimi raedr ... Fl 
142*», Klm 436; Maumet, er öllum heimi raedr El (D) 74 (jfr Ä ib.); Maghun, er öllum 
heimi raedr El (B C) 28 (jfr Ä ib.); Maumet, lavardr måttugr, er eiun r^dr öUu Fl 157*; 
Makun, J)u ert allra hluta skapari ok att öllu at råda ib. 161*® (jfr ib. 197»»: så, er öllum 
heimi r«dr). 

Hedningars förbannelser under strid: Maumet verdi honum (i)ér, ydr) reidr 

Fl  145»%  184**,  Klm  453,  459;  Maumet  verdi  l)eim  reidr,  er  nu sparir ()å Fl 146*; 

Makiin verdi honum (l)ér) reidr Fl 148»», 159" (utförligare 132*», « 175»*); Maghun 
(Maumet D) verdi mér reidr El 32*», 81*. 

Hedningars klagan: peir ... yla eptir sem hundar Fl 132*» (B: peir ... yla 
eptir hann sem vargar 176*»); yla ()eir sem hundar Klm 219^; yldu sva sem vargar ib. 352. 

Den, som behandlats illa af sin herre, klagar: ek t)j6nada aldri til j)ess Bev 

225 not. 1; Aldri t)j6nada ek til t)essara saka I v 118*^. 

Stark sinnesrörelse: Ok er höfudkonungr heyrdi J)etta, värd (Sva sem konungrinn 
heyrir l)etta, J)å värd) hann sva reidr, at nåliga gékk hann af vitinu Fl (B) 185*', Bev 
217*; Sem keisarinn heyrdi l)etta, J)å gékk hann nåliga af vitinu ib. 24P*; 5etta var |)egar 
sagt konunginum, at . . . $a värd hann sva reidr, at nåliga gékk hann af vitinu fyrir sorg 
ib. 245*°; sögdu konunginum ... Ok er hann heyrdi l)etta, värd hann reidr, sva at nåliga 
gékk hann af vitinu ib'. 259^*; Sem Bevers heyrdi l)etta, värd hann svå hryggr, at nåliga 
gékk hann af vitinu ib. 267^; Var hann nu svå angrsfullr, at nåliga gékk hann af vitinu 
Iv 109*; *) . . . svå at J)eir géngu naer af vitinu fyrir sorgår sakir Fl 132**; Kalades gékk 
nåliga af vitinu, sem hann heyrdi . . . Klm 231; Ok er Agulandus så . . . gékk hann 
nåliga af vitinu ib. 261; Sem Agulandus så l)etta, |)å mundi hann nåliga or viti hlaupa 
ib.  367;  värd  hann  svå  hrseddr, at neer gékk hann  af vitinu ib. 468; gengr bann naer or 


gödir vinir, herrar, höfdingjar, drengir, riddarar. — Märk äfven: hin frida! Mött 20**, 
24*% Val 70% El 113«. — Rika på vokativer (ofta med utförliga attribut) äro i synner- 
Bev, El, Klm II. 

^)  Märk^  att  dessa  sju  exempel  alla förekomma  i  en  och  samma handskrift (Holm. 
mbr. 6, 4:to). 


I.  Om de roniiuitiska saironui i allmänhet. Xxvri 


•o 


vitinu sakir . . . glecti ib. 13() ^); ~- sem N. N. leit (heyrdi) . . ., [)a sprakk hann ualiga 
af harmi Klm 312, 341, 3()0, 3fi7; fékk Bevers sva mikla sorg, at iialiga sjirakk liiiDn af 
hanni Bev 267**; sii virdiliga fru sprakk iialiga af barmi Iv 91®; Sem Ksei heyrcti |)etta, 
J)å varct hann najr sem hann mundi springa af angri ok reidi Pcv IP^; — af j)eirri sorg 
féll hon i ovit, ok sem bon vitkafliz, J)å tok bon at gnVta Bkv 220'; a*pti bann . . . mect 
miklum barmi ... ok féll bann i 6vit. Sem bann vitkadiz. |)a mjeiti bann ib. 223*^; 
värd Josvena illa vid ... ok féll i ovit, ok sem bon vitkadiz, ]}a aepti bon ok nuelti ib. 
230®*; bon féll l)egar i ovit, enn t)egar bon vitkadiz, raa^ti bon Pcv 50*®; bon . . . féll 
opt i ovit, ok {)egar er hon vitkadiz, {)å sprakk blod . . . Ptp 28*; fellr sva mikil brygd 
bonum i bjärta, at njesta fellr bann i ovit Klm  193 ^). 

Deltagande efter sorglig berättelse: Sem konungr heyrdi l)etta, J)å ^6tti bonum 
hörmuligt. ok mielti Bev 214®*; Sem patriarcha heyrdi |)etta, |)6tti bonum börmuligt, ok 
gaf ... ib. 230'; Jetta J)6tti skogarmanni mjök börmuligt, ok mselti ib. 248^*; Sem jungfruin 
heyrdi J)etta, J)å J)6tti henni hörmuligt, ok segir ib. 249*'; vid börmungarord bennar komuz 
J)eir vid mjök, ok [)6tti aumligt vera Bmr 87*'; ()6tti öllum hörmuligt, er a heyrdu ib. 88*. 

En yngling säger, före ett farligt envig: Nu sk^^t ek minu måli til almattigs 
guds ok eunar helgu Mariu Fl 170**; nu sky t ek til guds rainu måli Klm 406; vil ek nu 
. . . skjota minu måli å vald ok miskunn almattigs guds Mir 206*' (jfr BiER 100*®). 

Samtal före striden: D^rt skulu ^ér kaupa vårt lif Fl 131*'; Nu munu Saxar 
d:^rt käupa vårt lif ib. 160*« (jfr ib. 195»', El 44*, Klm 423"). 

Härens antågande: {)å heyrdu J)eir mikinn gn;^ af våpnum ok ludrum Fl 157**; 
var ogurligr gnyr at heyra til ()eirra ib. 199*'; {)ar var mikill gnyr af våpnum {)eirra 
Bev 254'*; beyrir långt J)eirra reid Fl 163*; tolf milna lengd måtti heyra bestå gnegg 
ok gny af reid peirra Klm 273; fimtån milur valskar måtti heyra våpnagny af lidi 
t)eirra ib. 501; måtti längan veg sjå Ijoma af våpnum peirra MiR 151'*; skjålfa allir vellir 
af våpnagny peirra Fl 166'*; skalf öll jord af åkafri reid. Nu beyrir Flovent brak af 
våpnum {)eirra ok J)yt af ludrum J)eirra ib.  181** (jfr 138^'). 

En hjältes häst och vapen: hann er vel herklaiddr eptir sinum vilja; hann 
var ok å godum hesti Fl 165*'; hann . . . befir våpn eptir sinum vilja ok ess Arundele 
Bev 217*®; hann hafdi essit fengit eptir vilja sinum ib. 228^®; herklaeddir hverr eptir vilja 
sinum Fl 185*'; vel våpnadir hverr eptir sinum vilja Klm 449; svå herklaeddr, sem ek 
vilda El (C) 57*; — Baeringr . . . hafdi med sér våpn sin, er ått hafdi Liforius, ok 
hest, er hann hafdi ått BiER 103**; med maeki J)eim, er Liforius hafdi ått ib. 104*®; hann 
hafdi . . . brynju |)å, er ått hafdi Rudent enn hrausti, ok J)at sverd, er ått hafdi Bruni- 
vent konungr Fl 139**; Hon feerdi hann i eina örugga brynju, er Pharaon Biternakonungr 
hafdi ått El lOP (jfr Klm 48^*, 2*). 

Om svärd: gott sverd gaftu mér . . . J3at bilar aldri, ef drengr å Fl 131* ; J)etta 
er långt sverd, ok ef drengr heldr å, [)å mun hann med J)essu göra slag ok dauda 
))eim, er fyrir verdr Tr 53*. 

*) Variationer förekomma Klm 383»« (jfr not. 6), 385 (jfr not. 20), Fl 134**, 147* >, 
El 26^ 102»*, 107*. 

^) Samma slags uttryck äfven om loljder af fysiskt lidande, t. ex. efter ett bugg Val 
59**, Fl 140^ af blodförlust Fl 186'; jfr äfven B.er 89* 2. 


XXVIII luledning. 

Vimpel på en bjältes lans: merki J)at var fest vid spjotit med fjoruin gullnöglum 
Fl 180^ (BCD)\ hann hafcti eitt spjot stort, er merkit var med fest med fjorum gullnöglum 
Bev '2\VK 

En häst snabbhet: engi hestr hefir betri verit Fl 126* (B 170^*: skjotari verit); 
engi hefir hestr verit betri fyrir nordan Grikklandshaf MiR 165*; engi hestr var J)vi (se. 
essi) betri ok skjotari Bev 227*®; — hann er skjotari hverju dyri Klm 516; hans hestr var 
hverju d^ri skjotari Fl 126*®; hann var hverju d^ri fljotari ib. 139*'; så hestr er hverju 
dyri  skjotari  El  (D)  36;  —  så  var . . . fljuganda  fugli  skjotari BiER 103**;  hann var 

skjotari  enn  fugl  fljugandi  Klm  514;  hesti, er skjotari var enn fugl Val 62*;  en häst 

kallas flugskjotr Klm 192, flogskjotr El 32*, 44*, 111», fljugskjötr El 25», flugsnarr Mött 
6**; —hann var skjotr å rås sem svala å flug El (C) 125»; hann var fimari åras enn svala 
å flug Fl 183^°; hann var litlu seinni enn svala å flug Klm 461 {A)\ hann er fimari enn 
svala, l)å er hon flygr sem skjotast ib. 513; fljötr sem svala å flugi Er 2** (fe); — hesti, 
er skjotari var sparrhauki El 112'; å hesti sinum . . . hann er fimari enn valr Klm 514; 
— (Flovent) reid at honum, sem valr flygi eptir rjupu Fl 203** (C); hestrinn hleypr sva 
snarliga framm sem hungrandi haukr til brådar Bar 117**; Flovent reid J)å at Söxum, 
()vilikast til at jafna, sem soltinn fålki at taka fagra bråd Fl 200*^; — hestr . . . hljop 
svå snart (hart B) ok fimliga, sem broddr fljugi (sem J)å er broddr hleypr hårdast af lås- 
boga B) Klm 404; hann ... for i brott . . . litlu seinna enn broddr fl^gr af låsboga ib. 
406; ridr hann framm snart, sem broddr fljugi ib. 426; a svå ågsetum hesti ok fljotum, at 
hann for eigi seinna enn kolfr af arbysti, l)å er snarast er skotit El (C) 127^*; — Flovent 
reid svå snart at honum, sem elding flygi Fl {B) 203**, 205*'. 

Hjälten stiger till häst: Jå steig Flovent å bak ok studdiz hvårki vid södul né 
stigreip Fl 142*'; hljöp Alkain å hest sinn ok studdiz hvårki vid stigreip né södul Klm 
405; (Erex) stigr å sitt ess ok studdiz hvårki vid stigreip né södulboga Er 8**, 

Gkxlt förebud till seger: f>å a^pti Bevers å sina kumpåna ok bad t)å djarfliga 
framm gänga: ''Vårt er hit fyrsta högg, ok vér skulum sigr vinna" Bev 218'; Rollant . . . 
mselti . . . "Saekid framm frseknliga, Frankismenn! pvi at vér eigum höggit" Klm 509. 

Hjältens stridskamrater: Terri, kumpånn hans, vildi eigi gleyma at hjålpa til 
herra Bevers Bev 250**; Terri gleymdi ok eigi sinni {)jönostu ib. 248*'; lagsmenn Flovents, 
Otuu ok Jofreyr, vildu eigi seinka at fylgja honum Fl 182'*; Otun ok Jofreyr seinkudu 
eigi at fylgja honum ib. 204**; Oliver seinkar eigi at fylgja honum Klm 511. 

Välförhållande i striden: N. N. var eigi åm»lis verdr Fl 198*^ Klm 443, 452, 
511, 512, El {C) 126*°; fara peir nu undan å haeli, ok eigi våru |)eir åmaelis verdir Klm 
392 (h)\ eigi eru peir åmaelis verdir, {)6tt peir fl;^i undan ib. 455 (jfr: Flovent . . . var 
eigi hrseddr, J)ö at hann flydi Fl 192*^); svå vaska ok goda bardagamenn, at öngum J)eirra 
var åmaelanda El (C) 53*'; gefiz svå i J)essi sökn, at ydr sé eigi åmselanda Fl 144**. 

Farligt läge: växa vandrjedi e-s Fl 135*', 185'«, El 26*^ Klm 243, 364,377,453. 

En vän räddar ur fara: N. N. var naer staddr ok . . . Fl 126** (- 171 •), 158*» 
(« 1993»), 158** (= 199"), Klm 83. 

Förhållandet mellan fiender, liknelser: Riddarar t)e8sir heidnir hafa eigi meira 
åst å 088 enn lilfr å saudum eda hundr å hirti Fl 130*»; Kumpånar Bevers . . . hrsedduz 
nii eigi meir ovini sina enn vargar (leön C)  saudi  Bev 218*°; hlupu {)eir  med svå mikilli 

hreysti å t)å, sem \ik er leo kemr  i  saudaflokk  ib. 260»* (utförligare  El 41**); . . . enn 


I.  Om de romantiska sagorna i allmänhet. XXIX 

Frankismeun eptir, drepandi t)å sem vargar, er saudi elta Klm 354; Tristram ... ok bans 
félagar . . . dråpu J)å sva flyjandi, sem sauctaflokkr hlypi Tr 29**; Oliver reid fram a 
milium beidinna manna sem d^*it oarga ferr olmligast millum annarra dyra Klm 520^^; 
ekki befir [)u meira vid mik at göra eun lamb vid leon Er 27*®; — {)å urdu {)eir sva 
brseddir fyrir bonum sem fugl fyrij* bauki Bev 218**; munu j)eir flyja sem andarsteggi 
undan (fyrir h) gåsbauki Klm 260. 

Fruktan för fienden: binn braustasti af |)eirra lidi vildi beldr bafa beima sotit 
enn J)ar komit Fl 135^*; beldr vildu {)eir bafa beima setit enn |)ar komit Ptp 41' (jfr 
Bev 218*, Klm 178*); J)å mundi så ydvarr, er bezt er bugadr^ beldr vilja vera binum megin 
Nordmandi enn t)ar bjå l)eim Klm 437. 

OemotStåndligrliet : Flovent . . . maetti öngum sva dramblåtum eda fra^kuum manni, 
at eigi sé bverjum biiinn baninn Fl 139*'' (= 183*); . . . fuudu öugan sva dramblatan, 
at eigi laegdi J)eir bans ofmetnad ib. 158*° (=» 200*); maetti bann öngum sva dramblåtum 
riddara, at eigi t)j6nadi jördin, er J)eir skildu Ptp 41*; var engi sva godr riddari, at eigi 
styngi skjott nösum nidr, er bans beid Fl 160*^; — var bverr til dauda daemdr, er bonum 
msBtti Fl 158**; bverr var til dauda dsemdr, er fyrir [)eim värd Bev 256*; var så bverr 
til dauda dsemdr, er bögg fékk af j)vi (se. sverdi) ib. 250**; bverr var til dauda daemdr, 
er sverd Valvers nådi til Pcv 50'* (jfr Klm 421'); er bverr til bana kosinn, er J)eim 
msetir Fl 166'* (= 205**); var bverjum viss daudi^ er fyrir J)eim värd Bev 260**; - lå 
bverr daudr, er fyrir bans sverdi värd Fl 132'*; engi befir lif sitt, er bans bidr ib. 
145*'; bverr, er Flovent maetti, var sviptr.sinu lifi ib. 139'*; så, er naest dyrum stod, 
t;fndi sinu lifi ib.  132*; så, er fyrst för, tyndi skjott sinu lifi ib. 132'*. 

Tumult och förödelse i Slagtning: l)ar måtti beyra spjot bresta, brynjur bila 
Klm 367; {)ar måtti sjå spjotsköpt brotna en bjålma klofna, skildir böggnir enn brynjur 
rifnar ib. 87; J)ar måtti nu sjå skjöldu klofna, brynjur böggnar, brända blodga ok spjot- 
sköpt brotin ib. (J9) 515; må nu lita margan skjöld sundr brotna, enn beidingja {)usundum 
af baki ridna, adrir blikna, brynjur slitna, enn bjålmar med bausum sundr klofna ib. (B) 
243; måtti t)ar sjå margan skjöld klofna ok marga brynju rifna ok margan riddara lågt 
liggja Fl 199*' (J5C, ej i -4.); så, er {)å ssei Frankismenn, . . . bonum mundi undr t)ikkja, 
bvé margar brynjur rifnudu, eda bvé margir bjålmar klofuudu Fl 145** (ej i J5); så, er 
()å vari j)ar, . . . måtti beyra stora bresti af spjotsköptum ok undarlig bögg bjärt ra sverda. 
&ar måtti sjå margan best gänga med södli ok margan riddara  lågt liggja ok brynju smått 

höggna ib.  144*' (förkortadt i  B  189**); l)ar måtti beyra mikinn l)yt ok åkafligan liidra- 
gang,  ok  j)ar  måtti  sjå  barda  samkvåmu  ok beiptuliga atreid, mart spjotskapt brotit ok 

margan  riddara  lågt  liggja Fl 182*' (kortare i  A  139**'); }^at måtti beyra kny ok brak 
af våpnum j)eirra, ok svå sjå mikla orrostu befjaz ok mörg spjotsköpt bresta, skildir klofna, 

brynjur rifna ok svå marga beidingja bniga,  svå  at engi fékk tält Klm 457; jfr  de  utför- 
liga skildringarna  Klm 247 (B), 289, El 126 (C). 

BlifVa osårad (af stöt eller hugg): (bann) kom eigi såri vid bann at l)vi! sinni 
Klm 118 (bis); l)eir komu eigi såri vid bann ib. 457; — gud blifdi, er eigi tok likam 
hans Fl 126**; barg J3å gud, at eigi tok likam bans MiR 165**; barg J)å gud, er Rollant 
värd ekki sårr (er eigi tok likam bans h) Klm 429; barg (|)å) gud, er eigi nam djupara 
ib. 118, 457 {A: er bann värd eigi sårr); barg t)å gud, er eigi t6k brjost bans ib. 511; 
guds miskunn bjålpadi bonum,  svå at eigi kom å bann Bev 260*'; — gud gsetti Flovents, 


^^^ Inledning. 

sva at eigi brast hans en goda brynja; ok varct hann ekki sarr Fl 158® (B 199^': gud 
gsetti Flovents, sva at eigi rifuadi brynja hans); brynja hans var traust, ok helt hann Hfi 
sinu med guds miskunn Klm 453; medr guds forsjo biladi hon (se. brynjan) eigi ib. 197; 
brynja hans var traust ok slitnadi eigi ib. 450; brynja F. konungs var örugg ok hélt lifi 
hans Fl  138*^ hefdi Erex dauda af fengit, ef brynjan hefdi eigi hlift honum Er 23**. 

Onistor af hUg^g^en: hjugguz svå hart til, at . . . eldr flo or hjålmum |)eirra ok 
brynjum, er stålin msetaz Klm 458; hjogguz J)eir til svå hart, at eldr hraut or sverdum 
{)eirra, er maBttuz Fl 137'^; eldr hraut or, er sverd J)eirra maettuz i höggum ib.  139**. 

Hugg i hjälmen eller rustningen: Bevers . . . hj6 i hjålm Ivorii konungs, sva 
at af géngu baedi lauf ok steinar Bev 262^'; Ivorius . . . hjo til Bevers af öllu afli i 
hjålminn, svå at af flugu lauf ok steinar ib. 262**; M. hjö j)egar ofan i hjålm hans, svå 
at öll laufin flugu a völlinn nidr fyrir faetr honum med öllum böndum, er å våru hjålminujn 
El 30* ; hjo hann [)å sverdinu i hjålm hins heidna, svå at öll laufin ok böndin flugu fjarri 
å völlinn ib. 30^^; J. hjo bådum höndum i hjålm hans, af öll laufin ok hjålmböndin, svå 
at fjarri kom å völlinn ib. 110*; — Nii lysir allan vigvöllinn af gimsteinum, J)eim er {)eir 
hafa höggvit af skjöldum ok hjålmum Klm 94; Nii lysir vigvöH allan af biinadi ok dyrum 
steinum, er hvårr hjo af annars hlifum ib. 463. 

Djupt sår: lagdi spjoti til konungs ok i gegnum brynjuna, svå at i beini nam stad 
(i beini stöd B) Fl 162^^; lagdi spjoti i bak Flovent, svå at i beini stod ib. 166^; hjo nu 
... i gegnum brynju ... ok treyju, svå at i beini nam städar B jer 119'^; hafdi hann 
verit lagdr medr kesju gegnum brynjuna ok panzarann, svå at i beini nam städar 
Klm 214. 

Dödssår: mantu få [)at sår af mer, er engi Iseknir å Frakklandi man graett få Fl 
137**; fa)r ()u j)au högg af oss . . . at aldri mun finnaz så lajknir, er |)ér kunni hjålpa 
El 61**; (hann) veitti honum svå mikit sär, at epgi kunni grada Bev 251**; Ek gaf 
honum J)rju sår, aldri faer hann {)au graett ib. 213**; (hann) hjo l)at högg til min, at ek 
bida aldri bot, ef tekit hefdi Fl 158^*. 

Verkningar af hugg: svå at heilinn lå uti (el. å jördu[nni]) Er 2P, 28*, 3P, 
34**, Bev 213*^ (jfr 228«), jfr äfven Fl 16P° och 151*^ — klauf hjålm hans ok höfud, 
svå at i tönnum nam städar Klm 124, 261, 454, 515; klauf hann ofan i tenn ib. 362, 
367; hann klauf höfud hans i tenn nidr ib. 457; — - klauf hann i herdar nidr Fl 167^ 
198", 199", Klm 187, 194, 259, 260, 361, 408, 459; - hjo til hans ok klauf til linda- 
stadar BiER 101*'; hjo til hans litit högg . . . hann klauf höfud hans vid hjålmi ok buk 
hans til beltis Fl 132'^; hjo i höfud honum ok klauf l)at ok hans brynjadan buk til beltis 
ib. 130*^ l)å hjo Flovent til eins ok klauf hjålm hans ok buk brynjadan ib. 13P*; hjo 
F. til eins höfdingja ok klauf skjöld hans ok buk brynjadan ib. 145*^; hjo til hans, i sundr 
höfud hans ok buk vid brynju ib. 165*"; hjuggu peir i hjålma heidingja ok klufu j)eirra biika 
brynjada ib. 156**; hjö i hjålminn Grams ok klauf hjålminn, höfudit ok biikinu til belt- 
isstadar Ptp 38'; jfr äfven Fl 140** OCh dot motsvarande 183«3; _ klauf hann sundr 
i midju, svå at i södlinum nam städar Klm 125; hjo til hans ... ok nam stad i södlinum 
Fl 130**; ... ok nam sverdit stad i södlinum ib. 135*; hjo til Rudents ... svå at i 
södlinum nam stad ib. 157**; hjö til hins heidna ... ok i sundr i två hluti, svå at i 
södli nam städar Klm 514; - höggr til eins ... ok i sundr i midju B^kr 104"; hjö hann 
sundr  i  midju  Ulm  392;  höggr ... svå  at  hann  tok sundr i midju Er 31**^; hjo hann 


I.  Om de roniantibka sagorna i allmänhet. XXXI 

allan annan brynjadan sundr i midju ib. 26*; höggr å hrygginn jötninum ok snittr hann 
sundr i midjunni ib. 28®; — (hann) féll i tveim hlutum å jörct Fl 135'°, 140^'; hjo til 
hans ok klauf hann i två hluti ib. 157'*, 158*^; — kljufa hann ok hestinn brynjadan i sundr Klm 
473; klauf hann i två hluti ok hest hans i sundr Fl 159*'; . . . ok i sundr hestinn fyrir 
aptan södulinn ib. 158^°; klauf . . . hestinn i sundr i midju ib. 13P; hestinn tok sundr i 
midju Klm 161; — svercKt nam i jördu städar Klm 118, 46-1; hann hjo [)å einn Frankis- 
mann, svå at i jördu nam städar Fl 146®; . . . sva at sverdit nam eigi fyrr städar enn i 
ördu El 46'; klauf . . . svå at i jördu nam städar ib. (B)  13 P. 

HufVudet llUgr£r6S ftf- t>* ^j^ Otun hofud af enum fjorda, svå at Qarri kom nidr 
Fl 131*; Otun hjo . . . svå at fjarri kom nidr höfudit ib. 148*'; Elis . . . hjo hann . . . 
svå mikit högg å hålsinn, at höfud hans med hjålmiuum ok brynjuhetti kom fjarri nidr å 
völlinn El 42 — 3; ()å hjo hann t)egar å hålsinn, svå at fjarri kom nidr höfudit å völlinn 
Iv 129^^ 

Genomborra med spjutet* ok laugar spjot sitt i hjartablodi hans Bär 104*'; 
Bevers laugadi spjot ok merki i hjartablodi hans Bev 218^; hann laugadi merkit i hans 
blodi ib. 228'**; hann laugadi sitt spjot i hans hjartablodi ib. 242^°; ok laugadi sitt spjot 
i brjosti honum Fl 145** (jfr ib. 154^®); laugadi merki spjotsins i brjosti hans Klm 456 
(i Klm IV b ofta blodga i st. f. lauga). 

Kasta  ur  sadeln:  ok  steypti  honum daudum å jord Fl  132*', Bev 242^», 248*^ 

250**,  Klm  367  (bis);  (klufu . t)å  båda . . .)  ok  steyptu  daudum  å jord Fl 198*3. ^j^ 

steypti  honum  daudum  til jardar Fl 204**, Bev 254^®, Klm 403, 408; ok steypti honum 

af  hesti  sinum  Klm  82;  ok  steypti  honum  daudum  af  hesti  sinum ib. 509; ok steypir 

honum daudum af hestinum Er 27'*;  - kastadi (kastar) honum daudum å jord Fl  166**, 

Klm  83,  241,  514,  El (C) 127*, 128^  ok kastar honum daudum til jardar Bär 104*^ 

ok  kastar  honum  daudum  af  hestinum  Er  23*';  — ok skaut honum daudum å jord  Fl 

130**;  ok  skaut  honum  daudum til jardar Bev 250*®, Ptp 38'; ok skaut honum daudum 

af  hestinum  El  25*  (jfr  D);  -  ok  hrindr  (hratt) honum daudum å jord Klm 241, El 

130*';  hrindr  honum  daudum  nidr å jord Klm  183; ok hratt honum svå af hestinum Fl 

171';  hrindr  honum  sidan  af  hestinum  Klm  194; ok hrindr honum daudum af hestinum 

Er 3 i*'; hrindr honum sidan daudum af baki Klm  197 (å jord b)', — fleygdi honum daudum 

a jord Fl 145**,  165**, Iv  114'-*; fleygir honum sidan daudum å jord Klm 259; — ok feldi 

hann daudan af hestinum (til jardar B) Klm 392; ok feldi hann daudan af hesti sinum ib. 

^10  (bis);  ok  feldi hann daudan af hesti sinum til jardar ib. 450 (jfr Ä); (Amalun hneig 

til jardar) ok var feldr daudr af hesti sinum ib. 374; — ok bar hann af hestinum Klm 45, 

I v  124'*;  hann  bar  Otun  långt  af  hestinum Fl  134**; Ivent bar hann långt i brott af 

hestinum  Iv  105**;  ok  bar  hann  af hesti  sinum ok kastadi honum daudum å jord Klm 

^3; ok bar hann spjotskapts lengd daudan af hesti sinum ib. 509; ok bar hann spjotskapts 

l^ngd  af  hesti  sinum  ok  kastar  honum  daudum  å  jord  nidr  ib. 514;  ok bar hann af 

llestinum  svå  långt,  sem  spjotskapt  hans  vannz  El  35**;  ok bur hann daudan af hesti 

>^inum  svå  långt,  sem  spjotskapt  hans  vannz  til  Klm  450^  513; ok bar hann daudan af 

låesti sinum svå långt, sem spjotskapt  hans vannz til, ok kastadi honum daudum å jord ib. 

5l9;  —  bar  hvårr  annan  aptr  af hestunum, ok komu standandi å jord Er 9**; j)eir fara 

Viådir aptr af hestunum ok koma standandi å jord ib. 25 * ;  stökk konungr af baki ok kom 

Htandandi  nidr  Kon  81**;  Rollant . . . kom  standandi nidr å jord Klm 429; — svå . . . 

ut  hann  kom  fjarri  nidr  Fl  138**,  1623»; g^^-^ ^^ g^^j.j.i kom hann nidr ib.  166*; svå at 


XXXn Inledning. 

hann kom fjarri nictr hestinum B^er 93**; sva at Kaei kom ni3r fjarri hestinum Pcv 39**; 
bå(tir komu Qarri ni3r af hestinum Klm !291; båctir koma {)eir hvar Q^^^ri nictr hestuuum 
ib. 183. 

Missöde vid fall från hästen: ok stod hjålmr hans i jöräu alt til nasbjargar, ok 
var hann mjök kyrktr, adr höfud hans komz af jördu Fl 138**; hlaut ek {)ar falla, sva at 
hjålmr minn stod i moldunni til nasbjarga Klm 357 (jfr ib. 164 extr., 167'% 24P*, 25P*); 
ncri  . .  . nidr höfdi, festi ^å hjålminn i leirinu Iv 105**. 

Hjältens utseende efter striden: hafdi hann . . . badar hendr bl6dgar upp til 
axlar Fl 207^*; Rollant . . . hefir blödgar hendr alt upp til axlar Klm 511. 

Valplatsens utseende: jördin var pokt af likum {)eirra Bev 249'; öll jord var 
{)ökt manna biikum B^er 107^*; alt golfit var {)akit af mönnum Fabrins Fl 131**; völlrinn 
er vida J)aktr af bukum Klm 188; vida göraz vellir ^aktir af manna biikum ib. 240; vida 
pöktuz vellir af J)eirra biikum ib. 242; vellirnir eru af manna bukum, hestum ok klsedum 
vida ^aktir ib. 183; nu er vigvöllr [)akidr blödi ok likum heidinna manna ok kristinna ib. 
458; allr vigvöllr var ^akidr af likum heidingja Fl 160*°. 

Till här anförda ''stående uttryck" har jag räknat blott sådana, som före- 
komma i flere sagor och, så att säga, tillJiöra riddarsagornas gemensamma 
rustkammare, men däremot icke dem, som i en och samma saga flere gån- 
ger begagnas, utan att jag kunnat anträffa dem annanstädes. Dylik, till ett 
och samma diktverk inskränkt, episk upprepning är emellertid också af intresse 
och måste väl tänkas vanligen fr.regå och förbereda uttryckens upptagande i 
den poetiska allmänningen. En liten samling exempel på uttryck af detta slag 
följer här. 

Med afseende på ett par af dessa uttryck synes det bero på en tillfällighet, 
att jag ej anträffat dem i andra sagor, hvarför de knappnst kunna anses hit- 
hörande; såsom då stridandes utmattning skildras: hvårrtveggi var sva sårr ok 
modr, at varla féngu J)eir stadit Er 9** och (nästan ordagrant lika) 25*, 39**; eller 

en förföljares hot:  ekki man stöda (putubömum) at flyja Fl 126»*, 132^% 134**. 

I något högre grad egendomliga för den särskilda texten synas dessa vara: 

en furste börjar krig eller rustar sig därtill med allan sinn (öllum sinum) styrk Bev 
250^', 253^S 253", 254*«, 255^ 255*, 255**, 256^ 258*°, 261*^; - hann värd fyrir 
sina  J)ökk*)  af  sinum  hesti  at  falla Bev 251*, jfr 256^ 261»; - nu för hann sinn veg, 


^) Denna besynnerliga vändning har i texten på anf. ställen förklarats så, att 'utan" 
skulle vara utelemnadt efter fyrir; ett stöd för detta förklaringssätt lemnar Bev 211^* konu 
^ina skal ek piisa utan ()inn vilja, 214*» tok sidan einn keisara utan minn vilja och 
218*» t)u skalt bida min utan {)inn vilja (t)ina pakk C). Uttrycket förekommer äfven i 
Gerings 'Islendzk SBventyri,' I 222* ^i nu skal ek lauss verda fyrir ydra l)ökk (enl. 
F), Jfr ^ör öfrigt Fritzner fyrir 5), Vigfusson fyrir with acc. C. IX, samt Bugge, For- 
saringen p. 19, 


I.  Om de romaDtiska sagorna i allmänhet. XXXIII 

sem gud geymi hans! Bev 222'», likaså 223*  Och 241»« (jfr  OCk  ofvanföre  p.  XX 

med 2:dra noten). 

Ännu bestämdare tyckes individualiteten framträda i följande fall: då Flo- 
vent  vildt  hugger in bland fienderne, säger Otun (och Jofrey): Gud ga?ti yctar, 

herra!  reidr  ertu  nii  (eller:  aldri  så ek ^ik jafnreidan) Fl134",   166*^ - då en af 

Yännerne tror den andre vara död, heter det: ()å mailti hann pessi hörmungarord: 
Flovent! . . . (eller: Otuni . . .) Fl U7", 149"; — kristne förfölja en slagen hed- 
nisk här:  . . . råku ... ok dråpu mikinn fjölda af pvi bannsetta folki Bkv 26P\ 263" ; - 

en fiirstlig person tager en knif och kastar på en budbärare, som medfört 
onda nyheter, (nästan ordagrant lika) Bev 241»*, 243" (jfr 227"-'); - vid skil- 
dring af RoUants och  Olivers dater blir ordagrann öfverensstämmelse (i sundr— 

Bigr) Klm 51P-» och 51P*-*. 

Ja, det finnes t. o. m. ett par exempel på, att författaren två gånger, 
strax efter hvart annat, skildrar en och samma sak ordagrant lika; se 
hedningarnos öfverläggning hos Marsilius (ok er betra-pjödråd) Klm 485*^-»* och 
485"-*, samt meddelandet, att Josvena skulle brännas, Bev 240"-" och 240"-'. 


De "stående uttryck", som härofvan blifvit sammanförda, utgöra icke på 
långt när a//«, sorp kunna anträffas i de hittils publicerade romantiska sagorna, 
och icke häller har fullständighet med afseende på exemplens antal för hvarje 
rubrik eftersträfvats. Men vår samling torde likväl vara tillräckligt stor -för 
att gifva en god insigt i beskaffenheten af dessa stereotyper och till att visa, 
att de bilda en ganska utpräglad egenhet i riddarsagornas stil. Må hända 
skola ock följande anmärkningar — hur ofullständiga de än, ty värr, måste 
blifva — gifva en föreställning om den betydelse, dessa stående uttryck kunna 
få för bedömmandet af de särskilda sagoredaktionernas ålder och slägtskaps- 
fbrhållanden. 

Framför alt gäller det naturligtvis att tillse, i hvad mån dessa "stående 
uttryck" utgöra blotta (*)fver8ättningar ; ty, om det skulle visa sig, att dessa 
uttryck på motsvarande ställen i de utländska originalen hafva förebilder, dem 
de troget återgifva, så blefve de ju af mycket underordnad betydelse; om de 
åter befinnas i någon mån härröra från de nordiske bearbetarne, torde vår un- 
dersökning ej synas alldeles ofruktbar. 

Yid de jämförelser mellan riddarsagor och deras original, jag för nämda 
ändamål  företagit,  har jag måst inskränka mig till följande franska texter, de 


XXXIV Inledning. 

enda, som varit mig tillgängliga: La Ghanson de Roland (Ed. Leon Gautier, 
Tours MDCCCLXXV), som jämförts med Klm VIII, Le Mantel mautaiUié 
(efter aftrycket i Versions nordiques etc), som blifvit jämförd med Mött, samt 
Chrestiens' Eiec et Enide (Bekkers text i Haupts Zeitsclirift fiir Deutsches 
Alterthum, X), livilken jag sammanstält med Eb. Materialet är, som man 
ser, litet nog i förhållande till alla de isländska texter, hvarur vi hemtat de 
ofvanför samlade uttrycken, men det torde dock någorlunda förslå till att be- 
lysa frågan. Emellertid b(*)r erinras, att de franska dikterna i dessa upplagor 
bevisligen följa andra redaktioner än dem, som förelegat de nordiska öfver- 
sättarne; det är således möjligt, att på några af de ställen, där nu de isländ- 
ska och de franska texterna äro skiljaktiga, likväl de i Norden brukade fran- 
ska handskrifterna haft uttryck, som motsvarat sagornas. — Vid de följande 
jämförelserna använda vi samma ordningsföljd som förut i stereotyp-samlingen 
pp. XXni— XXXII. 

Fager hy (se ofvan p. XXIII) skildras Er 13*^ med liknelse om ros och 
lilja; Chrestiens har intet motsvarande. 

Kvinnohår (se ofvanför p. XXIII): ^6 bar meira Ijöma af håri meyjarinnar enn 

af gullhlödunum  Er 13^ = Mais plus estoit luisanz ses crins Que Ii ors qui estoit 
toz fins Chrest. vv. 1647 — 8. 

En underbar kappa (se ofvan p. XXIV) säges Er 42'® vara förfär- 
digad af 4 älfor (feer); detta drag saknas i Chrest. 

- Icke för något pris (se ofvan p. XXIV) uttryckes Mött 12*^ med 
(eigi) fyrir alt ^&t gull, er i Arabialandi er; detta saknar motsvarighet i den franska 
texten; — eigi fyrir alt veraldar gull motsvarar i MöTT 30*^: {7ie voudroie) . . . 
por nnl avoir . . . por fot le roiaume de France (n^en voudroie)] Er 22^ har 
det intet motstycke i den franska texten, ej häller Klm 492* *), men ib. 503*® 
återgifver det Pur tut V or Deu ne (voelt) Chansön de Rol. v. 888. 

Många gånger (se p. XXV) heter Er 4^* meir enn hundrad sinnum, men hos 

Chrest. v. 268 plus de cinq cenz foiz (jfr v. 409). 

Tillägget håri röddu (vid «pa, kalla; se p. XXV) återgifver Klm 503*^ 
det franska nmlt halt (Chan. de R v. 891), men saknar motsvarighet Klm 
495'% 49f)^% 504' 3 (jfr Chan. de R. vv. 469, 487, 911) och Mött 30^ 

Eden (se p. XXVI) pat veit tru min! står Mött 31 ' i st. f. det franska 
Par mon chief] Er 9^ saknas något motsvarande i originalet. 


') Återfinnes i det älsta fragmentet af Klm (se uppl. 557^*). 


I.  Om de romantiska sagornu i allraäiihet. XXXV 

Uttrycket om härens antågande (se p. XXVII), att man kunde höra 
vapengny på 15 välska mils afstånd (Klm 501*^), visar sig vara öfversättning 
af Chan. de R. v. 817: De quin^e liwes en ot hian la runmr. 

Vid skildring af en hästs snabbhet (se p. XXVIII) hafva orden 'han var 
snabbare än hvaije djur' IClm 516* återgifvit den långa beskrifniiigen Chan. 
de R. 1651 — 7, som slutar med Beste nen est kl encuntre lui ahjet, — 
'Snabbare än en flygande fågel' Klm 514^** är ordagrann öfversättning af v. 
1573: Vlus est isnels que n'est oisels ki volet. — Ordagrant återgifver också 
514* 'han är flinkare än en falk' det franska Plus est isnels que nen est uns 
falcun (v. 1529), hvaremot liknelsen 513*^ vid 'en svala, då hon flyger som 
snabbast' fritt återgifvit versen 1492 Plus est isnels qu^esperviers ne arunde. 
Ännu  friare  öfversättes  Chrest.  v.  124  sor  un  chaceor Espanois i Er 2^' 

å hlaupara einum sterkum ok mjök skjötum (fljotum sem svala a flugi V), 

Hjälten stiger till häst (se p. XXVIII) 'utan att stödja sig vid stig- 
bygel eller sadel', Er 8*% har blott en ofullkomlig motsvarighet i Chrest. v v. 
713 — 14: son cheual, , . . Sus est sailUz de terre plainne. 

Då hjälten ser ett godt förebud till seger (se p. XXVIII) däri, att han 
gifvit 'första hugget,' har detta Klm 509^ sin motsvarighet i Chan. de R. v. 
1211  Ferejs i, Franc. Nost^-e est Ii premiers colps. 

Hjältens stridskamrat (se p. XXVIII) 'dröjer icke att följa honom' är 
Klm 511*^ en något modifierad öfversättning af v. 1345 E Oliviers de ferir 
ne se target. 

När personers välförhållande i striden (se p. XXVIII) betecknas 
Klm 511*^ med orden ok engi J)eirra 12 jafoingja er åmfielis verdr, motsvara dessa 
ord ganska noga v. 1346 Li duze Per n^ en deivent aveir blasme^ liksom 512*^ 
eigi var hann åm«lis verdr står nära ne fait mie ä llasmer (str. CXXII); men 
till 512^ sva (at) engum t)arf at åmaela har franska texten (v. 1415) intet motsva- 
rande uttryck. 

En liknelse om förhållandet mellan fiender (se p. XXVIII) Klm 
520** har ingen motsvarighet i Chan. de R. vv. 1970—2; uttrycket ekki hefir 

\iiji  meira  vid  mik  at  göra  enn lamb  vid  leön Er 27^* återgifver fritt  Se UOS estiez 

trois  ou  quatre, N^auriez  uos force  uers nos Ne  c^uns aigneax contre deux 
hus Chrest. vv. 4410—12. 

Krigares oemotståndlighet (se p. XXIX) uttryckes Klm 503*% 505*, 
506*% 507* därigenom, att alle fienderne 'äro dömde till döden'; på motsva- 
rande  ställen  har  den  franska  texten  små  variationer, beroende på de olika 


XXXVI Inledning. 

rimmen : Il est jugiet que nus les ocirum v. 884, tuit sunt jugiet ä perdre v. 
937, ttdt sunt jugiet ä nwrt v. 1058, tuit sunt ä mört livrét v.  1069. 

Tumult och förödelse i slagtning skildras 515'® med en af de van- 
liga formlerna (se ofvan p. XXIX); Chan. de R. har däremot (strr. CXXXIX 
och CXL) en utfiirlig, helt olikartad beskrifning. 

Att bl i f va o sår ad af en spjutstöt (se p. XXIX) skildras Klm 5 IP (barg 
på gud er eigi tok brjöst hans) i nära anslutning till originalet v. 1316 Deus le 
guarit^  qu'eV  cors  ne Vad tuchiet;  mindre noggrant motsvarar Eb 23** hefSi 

Erex dauda af  fengit, ef brynjan hefdi eigi hlift honum Chrest.  VV.  3592 — 3  tnoutfu 

riches Ii Jtaubers, Qui si de mört le garanti* 

Af uttryck, som angifva verkningar af hugg (se p. XXX), är sva at heilinn 
lå uti (el. å jördunni) i Eb blott 34^* någorlunda lika med v. 4832 hos Chre- 
stiens, men saknar 21* och 28* motsvarighet i den franska texten *), under 
det  31®  tillhör en af öfversättaren (eller någon bearbetare) tillagd episod ; — 

Klm  520*'  hj6...oki  sundr hjåbn hans ok höfud, sva at i tönnum nam städar har 

nästan ordagrant sin förebild i Chan. de R vv. 1954—6 Fiert . . . sur 
Vhelnie . . . Trenchet la teste d'ici qu^as denz menut; — beträflfande i-tu-huggning 
motsvarar den vidlyftiga skildringen 515**""** tämligen ordagrant (blott med 
ett missförstånd och någon förkortning) vv. 1602 — 6; det ofullständiga ok klauf 
i sundr höfud hans ok hestinn i midju 514*® är fullständigt i den franska texten vv. 
1543 — 6: Trenchet la teste e la brunie et le cors, La bone sele ki est gemmée 
ad or, E å Vcheval parfundement le dos, Ambur ocit . . .; hvaremot 513*® 
ok hjo hann sundr i midju ok hest hans står i Stället för det franska e Ii Sarrazins 

chiet v.  1509,  under det  514^*  (hj6 . . .) ok i sundr i två hluti, sva at 1 södli nam 

städar alldeles saknar motsvarighet i originalets str. CXXXIV. 

Att kasta någon ur sadeln kan, som of vanför (p. XXXI) visats, ut- 
tryckas på flere sätt, af hvilka hvart och ett ofta användes; men bland de i 
Klm VIII förekommande uttryck af detta slag är icke ett enda fiillt nog- 
grann öfversättning af det, som Chan. de R. på motsvarande ställe företers- 
skiljaktigheten mellan öfversättningen och originalet består vanligen däri, att 
den ena texten har ett beskrifvande tillägg, som den andra saknar. Vi skola 
därför just med afseende på sådana tillägg undersöka de i frågavarande ställena. 
Tillägget pleine sa hanste motsvarar spjötskapts lengd 509*^ (o: v. 1250), 514® 

(o:  v.  1534),- sva  långt  sem  spjötskapt  hans  vannz  til  513^*  (o:  V.  1498),  saknar 


*) Vid 28* kan dock v. 4427 i det föregående hafva haft någon inverkan. 


I.  Om de romautiska sagorna i allmänbet. XXXVII 

motsvarighet  i  509*  (o:'  v.  1204),  510^  (o: v.  1273); däremot förekommer 

sva  långt  sem  spjotskapt  hans  vannz  til  519*^   utan  motsvarighet  i  V.  1894.  — 

Tillagget er camp vv. 1273, 1498 är ej öfversatt i 510% 513»*, ej häller 
eV chejnin v. 1250 i 509^^, ej häller desiir cele herbe verte v. 1569 i 514", 
ej häller en une vuide place v. 1668 i 516*; mon å andra sidan har Klm 
514^ å jord nidr och 519^* å jord, där den franska texten (vv. 1534, 1894) 
icke har något motsvarande M« — Orden des arguns v. 1534 öfversättas mindre 
noggrant af hesti sinum 514®; or södlinum 516* Saknar motsvarighet i v. 1668. — 
Uttrycket af hesti smum återgifver . 509® de V cheval (v. 1204), och 510^® de 
sun cheval curant (v. 1302), men 509^% 510*% 510'% 513**, 514*% 515% 
519*% 520»^ har det intet motsvarande i originalet (vv. 1250, 1279, 1307, 
1498, 1569, 1579, 1894, 1957); lika litet finnes y. 1273 någon motsvarighet 
till af baki 510®. ') — Särskildt anmärkningsvärdt är, att mot det vidlyftiga 
uttrycket 519**"** svararv. 1894 Que mört Vabat seinz altre escundisun ("utan 
vidare omständigheter''). — Den nordiska öfversättningen har 510** och 510*® 
användt uttrycket hafdi hinn Isegra hlut, där originalet har Pleine sa hanste eV 
camp mört le tresturnet (v. 1287), Pleine sa hanste Vabat mört de la sele (v. 

1295).  —   510*   ok  steypti  honum  daudum  til jardar står  i  stället för  Li paicns 

cMet cuntreval ä un quat (v. 1267), och 514*® ok feldi hann til jardar saknar 
alldeles motsvarighet i v. 1560. Liknande är förhållandet i Eb, där 23** 
ok kastar honum daudum af hestinum icke har något motsvarande hos Chrest., un- 
der det att  27*^ ok steypir honum daudum af hestinum står i  stället för et Cll cMet 

morz (Chrest. v. 4428). — Er 9*® och 25^ komu (koma) standandi a jord är raka 
motsatsen till det, som säges hos Chrest. vv. 867—9, 3766 — 70. 

Uttrycket Klm 511 *' R. hefir hlodgar hendr alt upp til axlar (jfr härofvanför 
p. XXXII) utgör en fri sammandragning af Chan. de R. vv. 1343 — 4: Sang- 
lent en ad e Vosberc e la brace, Sun bon cheval le col e les espalles. 

Klm 505* er så . . . heidinn sem hundr (jfr p. XI) motsvarar det franska 
Sarrazins est v. 932. 

Härmed hafva vi, så långt vårt material förslår, jämfört de ofvan sam- 
lade ''stereotypa  uttrycken"  mod  motsvarande  ställen i de franska originalen. 

*) Ju8 å ses piez v. 2291 öfversättes med 'til jardar' 523^«. 

') Man ser, att franskan har större omväxling på adverbial; däremot är den nordiska 
texten rikare på predikat, ty den begagnar presens eller preteritum af verben steypa. bera, 
hrinda, kasta, fella, medan Chan. de R. på dessa ställen nästan oföränderligt använder ahat 
(v. 1957 abatut, v. 1498 tresturnet). 


XX XVIII Inledning. 

Hvad åter beträffar de uttryck, som vi anträffat flere gånger inom en och 
samma saga, men icke tillika i andra (se ofvan pp. XXXII-III), kan anföras, att 
de enformiga skildringarna af de stridandes utmattning i Er ej äro öfversätt- 
ningar från Chrest. (vv. 888, 3785, 5931 och 5949), där tröttheten beskrifves 
på växlande sätt; — de nästan ordagrant lika styckena Klm 511^"^ och 
51 P*-* visa i Chanson de Roland vv. 1326—37 och 1371—7 ingalunda 
så stor öfverensstämmelse, ej häller är den omständliga parallelismen i Klm 
485'^-^^ och 485*^-* på långt när lika långt drifven i Chan. de R. vv. 
44—46 och 58—61. 

För att nu återkomma till de "stående uttrycken", torde det vara tjänligt 
att i en tabell sammanfatta de ofvan genomgångna ställena. Vi skilja därvid 
mellan I) "äkta stereotyper^" d. v. s. de till ordalydelsen als intet eller ytterst 
ringa varierande uttrycken, och II) "oäkta stereotyper," hvilkas ordalydelse är 
mera omväxlande. Vi finna då, att 
I) en äkta stereotyp 

a) utgör ordagrann öfversättning på   1 ställe (Klm 506*®), 

b) nästan    „ „ ??   7 ställen (alla i Klm), 

c) motsvarar en annan likartad \) „  15    „    (blott af två slag), 

d) är fritt öfversatt ?>  12    „    (af många slag), 

e) ytterst fritt öfversatt ^) >?   ^    ??   ? 

f) saknar all motsvarighet „  13    „   ; 
II) en oäkta stereotyp 

a) utgör ordagrann öfversättning på 5 ställen, 

b) nästan    „ „ „ 1 ställe, 

c) är fri öfversättning „ 4 ställen, 

d) ytterst fri öfversättning ^) „ 1 ställe, 

e) saknar all motsvarighet „ 3 ställen. 

Altså, beträffande de här jämförda  texterna  visar det  sig,  att  de  "äkta" 
stereotyperna ofta  sakna,  men till en del ') ega  motsvarigheter  i  de  franska 


*) D. v. 8. att den franska texten har ett annat, men likartadt uttryck, som på andra 
ställen i sagorna förekommer efterbildadt och stereotypt. Exempel på detta förhållande 
lemnar dels rubriken "kasta ur sadeln", dels Mött 3P 't)at veit trii miV, där franska texten 
har Par mon chief, som har närmare motsvarigheter i formlerna '()at veit höfud mitt' och 
'()iit sver ek vid höfuS mitt' (se ofvanför p. XXVI). 

^) Dock så, att ingen motsägelse till innehållet eger rum. 

') På den jämförelsevis stora siffran i I) c) bör ej läggas synnerlig vigt; jfr nyss förut 
not. 1 samt pp. XXVI— VII. 


I.  Om de romantiska sagorna i allmänhet. XXXI X 

originalen; att sådan öfverensstämmelse likväl nästan aldrig är ordagrann, utan 
den nordiska stereotypen pläga utgöra ett fritt återgifvande af det franska uttrycket; 
och slutligen, att de öfversatta stereotyperna ganska ofta brukas i fri växling. 

Åtskilliga stående uttryck hafva således från början uppkommit genom 
återgifvandet af stereotyper i de franska dikterna. Men man kan svårligen 
antaga, att de älsta öfversättningarna haft sådana uttryck i den noga fixerade 
form, hvari nu många af dem föreligga, eller m. a. o., att man redan under 
den första öfversättningsperioden skulle ha användt äkta stereotyper. Ty olika 
öfversättare, som arbetat oberoende af hvarandra, skulle ju naturligen komma 
att på något skiftande sätt återgifva ett och samma franska uttryck. När 
altså romantiska sagor, om hvilka man vet, att de blifvit tidigt öfversatta, men 
som nu finnas endast i unga handskrifter, hafva att uppvisa många fullt stad- 
gade stereotyper, så blir det troligt, att man i dessa stereotypers tillkomst har 
att spåra afskrifvarnes eller de yngre redaktörernes inflytande. Detta anta- 
gande kan också lätt styrkas med yttre bevis, hvad någia sagor beträffar. 

Först och främst är att märka, att den gamla, norska handskriften (Ä) 
af El ("från midten af 13:de årh.") — den älsta uppteckning, hvari någon af 
här undersökta sagor förekommer, — så godt som helt och hållet saknar egent- 
liga ("äkta") stereotyper. Men om man med denna gamla text jämför de unga, 
isländska handskrifterna af samma saga: B ("skrifven omkr. år 1400"), C 
("från början af 15:de årh."), D ("från senare hälften af 15:de årh."), så faller 
det snart i ögonen, att de yngre skrifvarne, och i synnerhet den yngste (Z>:s), 
mångenstädes insatt äkta stereotyper, där A har uttryck, som kunna räknas 
som oäkta stereotyper eller ock äro ännu mera fria och omväxlande. Såsom 
exempel kunna anföras: skildringen af en präktig säng [se ofvanför p. XXIT] 
i  Dy jämförd  med -4 75*; — i st. f. det ovanliga uttrycket i A 5^®"^^ har 

D eigi fyrir alt t)ät gull ... er i Arabia er [jfr p. XXFV], OCh vid 95* tillägger C 
[)6tt mér vaeri vid honum bo3it alt gull ^ai er i Arabialandi er, vilda ek eigi Ctc. -) ;  — 

i en hotelse [jfr p. XXV] är B:s och C:& uttryck ådr kveld komi en mera stadgad 
form än A:b ådr enn t)es8i dagr kveldi IIP; — vid 28^"% 74% 93' och 110*2 an- 
vända BCD om guddomligheten det fullt stereotypa uttrycket (er) öllum heimi raedr 
[jfr ofvan p. XXVI], under det A har åtskilliga variationer; — uti hedniska 
bedyranden [jfr p.  XXVI], insätter D det vanligare Maumet i st. f. Magun 81*, 

81*',  83 2  m.  fl.  ställen;  —  då  ^  36*  har hestrinn fékk aldrigi maka sinn at skjot- 


*; Jfr inledningen till Kölbings upplaga p. XXIII, mom. 56, pp. XXVIII-^IX. 


XL Inledning. 

leik ok känn aldrigi ni«aaz, så  använder  T>  det  likabetydande men i ordalagen 

filllkomligt stereotypa [jfr p. XXYIII] sa hestr er hverju dyri skjötari; - A har 102^ 
hljop  hann  l)egar  af jöntu  i  södulinn, men D [jfr ofvan p. XX VIII] hljöp Elis å bak 

hesti ok studdiz hvårki vid istad né södulboga; — för att beteckna oemotståndlighet 
säges fienden vara til dauda dsemdr D [jfr p. XXIX], där A 106^^ har 
något helt annat; — beträffande verkan af ett stort hugg [jfr ofvan p. XXX] 
hafva BC mera stereotypa uttryck än A 66^*; — att kasta ur sadeln [jfr p. 
XXXI) skildras A iy med verbet skaut, hvilket D utbyter mot det i detta 
sammanhang vida vanligare steypti. 

Af Fl meddelas i dennu sagosamling två texter, den förra efter en hds. 
från början af 14:(le årh. (yl), den senare efter en hds. (5), som blifvit skrif- 
ven omkr. år 1400. Båda redaktionerna äro ganska rika på stående uttryck, 
men den yngre {B) har dem dock oftare i en fullt stadgad form samt insätter 
dess utom åtskilliga nya ; detta kan synas af många i det föregående från Fl 
citerade ställen *); särskildt vilja vi påpeka följande: då B 168^^ liknar Flo- 
vents hy vid ros och lilja [jfr p. XXIII], är detta utan motsvarighet i A 
1243 1^4. _ ^et stereotypa [jfr p. XXVI] så er öllum heimi rsedr B 197*» ersätter 
en friare och utförligare vändning i A lby^~^] — B 170*» sk^t ek minu måli 
til . . . guds är  vida  mer  stereotypt [jfr p. XXYII] än det motsvarande i A 

126^*; — i st. f. Otun ok Jofrey rendu eptir Flovent A 138*^ har B 182'*^ lags- 
menn Flovents, Otun ok Jofreyr, vildu eigi seinka at fylgja honum [jfr ofvanp.XXVIIl]; 
— det Stående uttrycket hann er eigi åmselis verdr [jfr p. XXYIII] i B 198'^ 
saknas i A 156**; — om i-tu-huggning [jfr p. XXX] brukar B 183^^~^ ett 
vanligare uttryck än A på det motsvarande stället 140^*""^'. 

Det älsta isl. fragmentet af Klm (trykt som n:o 2 hos Unger pp. 558 — 
G2) förlägges till början af 14:de årh., hds. A till senare hälften af samma 
årh., a till förra hälften af det 15:de; B och b äro pappershandskrifter (se 
Ungers inledning pp. XX XVI I, XL). När man jämför dessa hds. med h var- 
andra, finner man, att äfven här de yngre hds. hafva flere och mera stadgade 
stereotyper. Exempelvis kunna följande ställen anföras: 475' uttrycket seigr i 
sinum [om den gamle Nemes; jfr ofvan p. XY] J5/>, saknas i fragmentet samt 
Aa]  —  vid  skildring af sinnesrörelse [jfr p. XXVI] har A 383*® bann värd 

sva  gladr,  at  mjök  sva  gékk  hann  af  viti  sinu,  a  insätter nåliga; 385^^  liar A 


*) Det förtjänar ock framhållas, att af de pp. XIV och XV anförda ordspråken från Fl 
4 (af 5) äro egendomliga för redaktionen B, 


I.  Om de romantiska sagorna i allmänhet. Xl^I 

värd bann sva ogladr, at mer värd hann vitlauss, men alla (le yngre hds. gékk 
hann af vitinu: —  till  hotelsen  skal  ek  hengja ykkr  4(>0' gör  A  tillägget  vid  inu 

h»8ta gålga [jfr ofvan p. XXVJ, Bom saknas i fragmentet, hvarmed a här ()f- 
verensstämraer ; — vid den beskrifning af härens antågande, som .*)0P% enl. a, 
utgör en trogen öfversättning fse ofvan p. XXXVI ), närma sig Jih till de fastare 
stereotyperna [jfr p. XXVII]; — i skildringen af fransmännens återtåg 392 gör 

h (se not.  10) tillägget  ok  eigi vam  peir ania-lis vordir [jfr  ofvan  p. XXXVIIIJ; — 

då RoUant ej blir sårad af hugget heter det 429*^ i h barg på gud, er eigi tok 
likam hans, under det Aa hafva ovanligare uttryck [jfr p. XXIX]; — 305*^ klauf ... i 

herdar nidr A  [jfr  ofvan p. XXX]  har  ersatt  det  ovanliga  Öll  herkh-edi  hansf  tédu 

honum eigi pat er vert virri eins gK')fa i fragmentet, livai-med (I Stämmer; — i st. f. 

drepa alt lid |)itt A 409* halva Bh drepa hvert mannsbaru^ [)at er med {)ér er; Ut- 
trycket drepa hvert niannsharn förekommer äfven i Klm 155, 388, Mao 4I'^-* 
samt ofta i sagor af nordiskt ursprung. 

De tre sagor, ur hvilka fi)regående bevisställen hafva hemtats, äro pS ett 
exceptioiielt fullständigt sätt representerade af handskrifter från olika tidsåldrar. 
Vanligare är, att en paga föreligger endast i unga hdss., eller att, om äldre 
fragment finnas, dessa äro altför obetydliga fiir att kunna gifva några vigtigåre 
upplysningar om skillnaden i stilen. I sSdana sagor har man altså, om vårt 
antagande är riktigt, att vänta talrika stereotypa uttryck. Så förhåller det sig 
också i allmänhet; ur sagorna af Artus-kretsen (Mött, Iv, Er, Pcv, Val) har 
ett i proportion till dessa texters ringa omfång ganska betydligt antal stående 
uttryck blifvit upptaget i det föregående, och många flere kunde lätteligen hop- 
samlas. Men allra rikast på stereotyper synes Bkv vara, kanske i någon mån 
därför, att tiden för sagans öfversättande efter all sannolikhet ligger senare än 
de förutnämdas; öfversättaren själf kan nämligen ha brukat stående uttryck. 
Däremot kunde det tyckas, som skulle vår teori, att steieotyperna väsentligen 
blifvit införda af de yngre redaktörerne, motsägas af Tristramssogans vidlyfti- 
gare redaktion, hvilken, ehuru bevarad endast i mycket unga handskrifter, än- 
dock är ytterst fattig pA stereotyper.   Men orsaken härtill torde vara, att denna 

text genom  lyckliga omständigheter  undsluppit  ändringslystue  redaktörer,   -- 

* 

man ihågkomme, att af sagan äfven finnes en mycket öfverarbetad redaktion! — 
och detta bekräftas af det resultat, hvartill Kölbing efter omfattande under- 
sökningar  kommit;  han  säger nämligen (upplagan p. CXLVII): "Sie fd. v. s. 

sagan i den utfcirliga redaktionen] ist eine sich den worten des öriginales streng 

f 


XLH Inledning. 

anschliesseude . . . iibertragung des gedichtes des Thomas.'' Tr blir således 
ett undantag, som styrker regeln *). 

Frågar man efter orsakerna, hvarlor sagoredaktörerne under 14:de och 
15:de århundradena företagit sig att göra dessa stilistiska ändringar i äldre 
öfversättningar, så ligga svai-en ej långt borta. Den vigtigaste orsaken hafva 
vi redan i det föregående (p. XYIII) aiitydt, nämligen att man haft en så 
vidsträkt beläsenhet i sagor af detta slag. En eller annan, som läst åtskilliga 
romantiska sagor, torde därvid hafva fäst sig vid vissa korta, kraftiga och 
målande  uttryck,  —  dessa  egenskaper  hafva  ju  i  allmänhet  stereotyperna, 

— och sedermera har han, när han skulle afskrifva en text, med förkärlek 
användt dessa uttryck, du sammanhanget så tillät, och i synnerhet där hans 
original hade en utförligare (''mattare'') skildring, som han gärna ville för- 
koita ^). Ty vi måste erinra oss, att stereotypernas utbildning och utbredning 
försiggått samtidigt med texternas sammandragning (jfr ofvan pp. XVII — XVIII)- 

— En annan orsak till att riddarsagornas språk kommit att delvis stelna i 
vissa konventionella former, synes vara den, att isländingarne under denna 
period alt mindre och mindre egde på personlig erfarenhet grundad bekantskap 
raéd de i dessa sagor skildrade förhållandena, hofvens och riddarnes lif i Europas 
kulturländer. Ty de fåtalige stormän, som funnos kvar på ön efter Sturlunga- 
tidens långa strider, torde väl sällan hafva haft tillfallen till utrikesresor, så 
utarmadt och hemsökt af landsplågor som folket då var. 

Säkert är, att icke mycket nytt stoff har inkommit i den isländska litera- 
turen under medeltidens två sista århundraden; men så mycket flitigare har 
det, man från äldre tider egde kvar, blifvit läst, afskrifvet och bearbetadt ^). 
Detta gäller naturligtvis icke blott de öfversatta sagorna, utan äfven dem, som 
behandla nordiska ämnen. Men hvad som är utmärkande för dessa senares 
yngre redaktioner, synes icke vara undersökt, icke häller i hvad mån de på- 
verkats af riddarsagorna. Att emellertid äfven de nationella sagorna hafva 
''stående  uttryck",  är  väl  känd t;  några  sådana  ur  isländska  ättsagor  anför 


') För öfrigt bör anmärkas, att iDiichållet i Tk, såsom till stor del olikartadt med de 
uyss förut nämda sagornas, varit hiuderligt för upptagandet af stereotyper. Något dylikt 
gäller också för Cl och väl äfven för Kon: den sistnämda bär, om också ej i summa grad 
som Mag, på det hela en mera nordisk prägel. 

^) Exempel finnas lätt i det föregående; hit hör utbytet af oäkta stereotyper mot äkta. 

^)  Det var också under denna tid. som man började sätta sagorna på vers, i s. k. rimur. 


I.  Om de romantiska ya^oina i allmäuhet. XLIII 

Döriug *), och en samling från Völsunga, Ragnars och bidreks sagor finner 
inan i Edzardis Einleitung till von der Hagens Helden-Sagen Bd. III (Stutt- 
gart 1880), pp. .XXXI — IX, hvaribland äfven anträffas nägra af de uttrytjk^ 
vi här ofvan hemtat ur romantiska sagor. Men om och till hvilken grad vissa 
enskilda sagor med afseende på sådana uttryck äro att betrakta som långifvare 
eller låntagare, är en fråga af altfor stort omfång, för att vi skulle kunna här 
inlåta oss på dess behandling. 

Det återstår att säga några ord om de inbördes öfverensstämmelser mellan 
romantiska sagor i detaljer och nomina propria, hvil ka här torut blifvit sam- 
lade på pp. XX— X XII. Angående de torstnämda öfverensstämmelsernas ur- 
sprung vågar jag ej uttala någon mening, då jag haft tillgång blott till en 
ringa del af de utländska originalen; förmodligen bero väl några af de påpekade 
parallellerna på lån öfversättningarna emellan ^1. Vår samling torde emellertid 
blifva till gagn for den, som med hjälp af rikare material vill fullfölja under- 
sökningen af detta ämne. — Hvad åter beträffar de nomina propria, som i 
samma form återkomma i vissa sagor, kan knappast betviflas, att de röja för- 
bindelse mellan de nordiska texterna. För att kunna tillbörligen uppskatta 
beviskraften i denna företeelse måste man draga sig till minnes, huru nomina 
propria, redan i de franska texterna vacklande till sin form, i de nordiska öf- 
versättningarna och deras afskrifter ofta varieras på många sätt och stundom 
förvridas ända till oigenkännlighet. Detta förhållande, som länge sedan an- 
märkts af Unger (inl. till Klm, p. XXXVI), har en god illustration i den namn- 
hsta, som afslutar fyreliggande arbete, och en ännu bättre i det personregister, 
som är bifogadt till El; ja, Mött visar t. o. m. formerna 'Meon' och Täternas' 
i st. f. Ivein (Yvein) och Parceval (jfr Versions Nordiques etc., pp. 80 — 5). 
Under sådana omständigheter måste det väcka förvåning, att i de många sag- 
orna af Artuskretsen Artus' reedismadr alltid namnes Ka^i, ehuru hans namn i 
de franska texterna förekommer skrifvet på flere sätt, äfvensom att konungens 
eget namn nästan alltid är oförändradt; en sådan fasthet i skrifsättet synes 
icke kunna förklaras på annat sätt, än att dessa personer, som äro de i cykeln 
oftast omtalade, varit i förväg kända af skrifvarne.   Ännu mera påfallande är 


*) Bemerkungen iiber Stil uud Typus der iäläudisclieu Saga (i Programin des Nicolai- 
gymnasium, Leipzig 1877) p. 37 — 8; se äfven p. 40 (om ordspråk), p. 41 (metaforiska ut- 
tryck). — Äfven Heinzel, Beschreibung der isländisclien Saga, har åtskilligt hithörande un- 
der rubriken Aus der Ueberlieferung. 

^) Märk särskildt de många likheterna mellan Fl och Klm! 


XLIV Inledning. 

det, att, såsom vi ofvan framhållit. Fl och Klm använda bokstafligen likaly- 
dande namn på personer, som i hvardera sagan uppträda på liknande sätt, och 
det äfven i sådana fall, då personen blott mera i förbigående omnämnes. 
Härvid kan icke annat vara tänkbart, än att den ena sagans afskrifvare känt 
och följt den andra sagan; och man bör väl häldre antaga, att Klm, som var 
så bekant och beundrad, inverkat på Fl, än tvärt om *). Afven de öfriga p. 
XXII påvisade namnlikheterna torde väl, om ock mindre bestämdt, tyda på 
lån sagorna emellan. I synnerhet märklig är förekomsten af namnen Mal- 
priant ^) och Milon i Er. De motsvarande namnen i den franska texten, 
Ydier Ii fiz Nut och Gdloain^ sakna visserligen icke hvarje anknytningspunkt 
till sagans former ^), men äro dock så pass olika, att det blir sannolikare, att 
sagoredaktören lämpat det förra namnets form efter El och det senares efter 
Klm (II) och Bev, i hvilka sagor personer med namnen Malpriant och Milon 
(-les) spela något så när samma roller som i Er. Likaså torde Er hafva från 
Klm (VIII) lånat namnet Langallf, som saknar all motsvarighet hos Chrestiens. 
Svårare är väl att bestämma, huruvida det är ett lån från El, då Klm 496'-* 
använder namnet Malpriant om en hednisk höfding, utan att någon motsvarig- 
het finnes i Chansen de Roland (vv. 502 — 5), som emellertid på andra ställen 
upptager likartade namn på hedningar (Malquiant, Malprimes). Och slutligen, 
då  Chansen  de  Roland v. 401  Tnt cunquerrat cVici qu'en Or}ent egendomligt 

nog   i   Klm   494^   motsvaras   af  orden:   Sidan  vildi  hann  fara  til  Babilonar ok 

drepa Amiral konung, h vilken läsart äfven förekommer i det gamla norska 
fragmentet (se Unger 558^®), så vågar jag ej afgöra, oi^ man häri har rätt 
att se ett lån, t. ex. från Klm 78 eller 405, eller om man måste antaga, att 
den af öfversättaren begagnade redaktionen af Chansen de Roland verkligen 
haft ett liknande uttryck. 


^) Härigenom fä dessa båda sagors många, förut anförda öfverensstäramelser i stereo- 
typa uttryck en ökad vigt, och man får mera skäl att, äfven hvad beträffar de förut omnämda 
detalj likheterna, antaga möjligheten af lån ^/ifer öfversättandet. 

^) Namnets båda former, Malpirant i a och Malpriant (el. Mål-) i 6, visa, att dessa 
pappershandskrifters gemensamma original haft skrifsättet Malp*ant. 

') I upplagan af Er, p. VII not^n, har ett försök blifvit gjordt att förklara de isl. 
formerna som förvrängningar, hvilka gradvis försiggått. 


H.  Qm text och handskrifter. 


D 


å planen till utgifvande af denna samling uppgjordes, voro ännu ganska 
många af de romantiska sagorna otrykta. Yid valet af dem, som borde in- 
rymmas i samlingen, kunde det väi synas lämpligast att i främsta rummet 
göra afseende på sagornas innehåll, s^ att endast de med likartad t ämne och 
ursprung sammanfördes. Då utgifvaren ändock i någon mån har afvikit från 
denna synpunkt, — ty de två första sagorna äro icke af samma art som de 
tre senare, — beror detta väsentligen på det inflytande, texternas språkliga 
värde utöfvat på valet. Det tyktes nämligen vara angeläget, att sådana sagor 
först blefve för allmänheten tillgängliga, som förefunnos i de älsta handskrifterna. 
Och när Elis saga^ upptecknad i den allra älsta handskriften (Cod. Delag. 
4 — 7), redan blifvit till utgifning bebådad af Kölbing, så kommo närmast i 
ålder just de sagotexter, som här funnit plats; ty Magus^ Konrads och Bcerings 
sagor jämte Flovents saga I äro trykta efter en hds. från början af 14:de 
århundradet, medan för texten i Flovents saga II och i Bevers saga lagts till 
grund en hds. från tiden omkring år 1400 ^). 


^) Äldre än den senare handskriflen voro  visserligen den älsta membranen af Clarus saga 
och  några  smärre  fragment, t. ex. af Remundar saga; men den förra sagans mycket egen- 


XLVI 


Inledning. 


Här skall nu först lemnas en utförligare beskrifning af dessa båda codice 
de förnämsta källorna till vår samling — de skola därvid för korthetens sku 
betecknas med bokstäfverna A och B ^) — ; därnäst skall följa en uppräknin 
af de handskrifter, ur hvilka smärre stycken eller varianter hafva hemtats, oc 
slutligen skall redogöras för det sätt, hvarpå handskrifterna återgifvits i tryck 

Handskrifterna A och B äro bägge synnerligen omfångsrika och tillhör 
öfver hufvud taget, de allra vigtigaste källorna för kännedom om romantiska sago 
sådana sagor utgöra i B hela innehållet, i A större delen. 

Skinnboken A föreligger nu i tre skilda häften: AM. 580, 4:to A och 
samt Holm. (mbr.) 7, 4:to '). Men ännu i 17:de århundradet har den utgjo 
ett helt, som upptagit fiere nu förlorade blad. Att så varit förhållandet, » 
man af den gamla bladnumreringen, hvilken synes förskrifva sig från nämc 
tid och ännu till stor del kan skönjas i fragmenten '). En pröfning af de» 
gamla bladsiffror gifver vid hancjen, att bokens innehåll vid den tid, då c 
skrefvos, varit följande. 
l:o  En nu förlorad saga, ^) eller kanske två, som antingen varit helt kor^ 

eller ock något defekta, upptagande bladen 1 — 18. 


domliga innehåll gjorde önskvärdt, att den utgafs särskildt, till de senare åter hade de ojäi 
förligt största delarna måst suppleras ur vida yngre handskrifter. 

^) I noterna under sagornas texter förekomma dessa bokstafVer delvis i annan betydeli 
^) Det  bör  anmärkas,  att skildringen af handskriftens senare del, eller Holm. 7, 4:1 
här gjorts något knapphändigare, enär utg. redan förut (i inledn. till Jomsvikinga saga, La 
1875) haft tillfälle att yttra sig om detta fragment. 

•) Denna numrering bör ej förblandas med en yngre, i AM. 580, 4:to befintliga hvilk 
likasom den äldre, är placerad nedtill på bladen. 

*) Det är naturligtvis omöjligt att säga, hvilken saga det varit; men en gissning k 

ramställas.   Om  man  belänker,  att de tre näst följande sagorna^ El, Bär och Fl, äro 1 

nnehållet (o: en förnäm yngling är landsflyktig, strider mot hedningar och blir till sist 
mäktig  konung)  hvarandra så Pka, att det väl måste vara med afsigt, som de blifvit sa 
man förda, — så  blir  det troligt, att dessa tre föregåtts af en, som haft likartadt innehl 
Är det nu endast en saga, som fyllt dessa 18 blad, så torde det hafva varit Bevers (1. Bev 

sagOy  hvars  längd  bör  haf^a  ungefar motsvarat det gifha omfånget; ty sagan måste i 
så  gammal  redaktion hafva varit något drygare än i den yngre, flerstädes förkortade te; 
som   vi  haft  att  tillgå  (jfr afd. VII).   Man må äfven erinra sig, att Bev förekommer t 

samman  med  El  och  Bär  i  den omkring  midten af 14:de årh. skrifna membran, hva; 

fragment  förvaras  i  AM.  567, 4:to (jfr Kölbing, Elis saga p. XIV), samt tillsamman n 

El och Fl i Holm. perg. 6, 4:to. 


II.  Om text och handskrifter. XLVII 

2:o Elis saga, nu förlorad så när som på ett blad, har upptagit ungefar 
bladen 19—29 '). 

3:o Bnrings saga, på bladen 30 — 39; ett blad har sannolikt redan då sak- 
nats '). 

4:o Flovents saga, på bladen 39 — 50; härvid raåste märkas, att i numre- 
ringen afseende blifvit fäst hvarken vid det förlorade bladet midt i sagan 
(h vilket blad således redan då var borta), ej häller vid det blad, som 
nu följer näst efter denna lucka, och h vilket blad sannolikt kommit att 
förbigås vid räkningen af den orsaken, att dess nedre hörn (genom 
pergamentets knapphet) ej framskjuter så långt som de närmaste bladens. 
Det blad, som haft sifiFran 50, är förkommet; det har upptagit slutet af 
Fl (som här måste ha varit tämligen kortfattadt) samt början af 

5:o Konrads saga, som stått på bladen 50 — 59; den sista sidan har skrif- 
varen icke lyckats fylla helt och hållet, ehuru han synbarligen utdragit 
de sista raderna något (ej användt förkortningar i skriften). 

6:o Magus saga jarls på bladen 60—73, af hvilka det med siffran 60 sig- 
nerade nu är förloradt '); numren 68 och 69 stå på ett och samma blad. 

7:o Hrölft saga Oautrekssonar ^) på bladen 74—92; det första af dessa 
är nu förkommet. 

8:o  Jömsvikinga saga på bladen 92 — 104. 
9:o  Åsmundar saga kappabana på bladen 104—108. 
10:o  Örrar-Odds  saga på bladen 108 — 121, h varvid två blad hafva siffran 


^) Den del af sagan, som föregått det bevarade bladet, har, enligt beräkning, utgjort 
8 blad; nu tror jag mig på detta blad kunna läsa siffran 27. Altså har — så framt hvar- 
ken gammal lakun eller fel i numreringen här förekommit — det återstående af El fitt 
plats på två blad, och denna text af sagan skulle icke blott (hvad man redan a priori 
knnnat förutsatta) hafva saknat den på Island tilldiktade fortsättningen, utan ock på slutet 
hafva varit betydligt mera kortfattad än i den gamla norska hds. — I slutet af Elissagans 
sista blad "kan för öfrigt ha stått ett kort begynnelsekapitel till B^br (jfr afd. V). 

^) Af de gamla bladsiffrorna kunna nu med säkerhet läsas endast "34" (å sid. 11 i 580 
A) och "S?** (å sid. 17). — Om här varit ett numreringsfel af samma slag, som stundom 
förekommer i det följande af hds., kan visserligen det nu saknade bladet hafva varit i be- 
håll på ifrågavarande tid. 

') Vid beräkning af hvad som kunnat rymmas å detta blad, finner man, att texten 
har varit något utförligare än i AM. 533, 4:to, som för detta stycke blifvit lagd till grund 
för vår upplaga. 

^) Sagans öfverskrifb står i slutet af bladet 73; jfr Jömsvikinga saga (Lund 1875) p. YL 


> 


I     _ 


XLVni Inledning. 

110, två (signerade V och ""b"*) 114, och siffran 120 (utan lucka i texten) 
följer näst efter 118. Sist kommer början af 
ll:o Egils saga Skalla-Grimssonar på bladen 121 och 122, af hvilka det 
sista är så illa åtgånget, att det nog tyckes kunna redan då, när num- 
reringen skedde, hafva varit det sista i boken och under lång tid hafva 
blifvit utsatt för slitning. 
Kort efter det numreringen blifvit gjord, har bandskriften (må hända vid 
arfskifte) blifvit styckad i två ungefär lika stora häften. Det senare häftet, 
eller de sagor, som här nyss blifvit omnämda under 5:o och 7:o — ll:o, har 
vårdats någorlunda väl; endast två blad (de första af Konrads och Hrölfs sagor) 
hafva förfarits ^). Slutligen har häftet, ovisst på hvad sätt, hamnat å Kongl. 
Biblioteket i Stockholm. Där hafva membranbladen, troligen redan i förra årh., 
blifvit inbundna, ty värr vårdslöst, så att öfre kanten på några af dem bort- 
skurits '), men med en viss omtanke för innehållets fullständighet, i det man 
före Hrölfs saga insatte 12 rena pappersblad, på hvilka man sannolikt ämnade 
skrifva Gautreks saga, och före Konrads saga 24 sådana, må hända i tro, att 
en betydligare del af denna saga fattades. — Det förra häftet af skinnboken, 
eller de här nyss förut under l:o, 2:o, o:o, 4:o och 6:o uppräknade sagorna, har 
farit mera illa än det andra, då ju af de 29 första bladen blott ett enda åter- 
står och dess utom häftets slutblad blifvit mycket skamfiladt. Kanske har detta 
häfte längre än det andra stannat på Island hos okunnige och vårdslöse egare; 
Arne Magnusson fick det (enligt hans egenhändiga anteckning i 580 A) först 
år 1706 af Kristian Worm; det var då bundet i ett band, men har sedan 
delats på två. — Handskriften synes hafva varit föga känd i äldre tider; man 
har af den samma inga afskrifter, som tagits, medan den var fullständigare, än 
den nu är. 

Af den ofvan uppstälda förteckningen på handskriftens innehåll se vi, att 
vi här hafva en af de betydligaste på sin tid gjorda sagosamlingar. Man kan 
ock iakttaga, att en viss plan blifvit följd vid samlandet och ordnandet af 
sagorna. I början (se 2:o, 3:o och 4:o) stå sins emellan mycket likartade be- 
rättelser, alster af mellersta Europas religiöst-chevalereska anda, för hvilken 
hedningarnes bekämpande var en hjältes bästa lifegärning; Kon och Mao (5:o 
och 6:o), med blandad utländsk och nordisk karaktär, bilda därnäst en öfver- 
gång  till de återstående 5 sagorna (7:o — ll:o), som äro af nordiskt ursprung, 

*) Vi antaga, att slutet af Eigla redan förut var borta (jfr strax ofvan). 
^) Jfr J6msvikinga saga (Lund 1875) pp. IV, V. 


II.  Om text och handskrifter. XLIX 

_ • 

den sista (Eigla) till och med en isländsk ättsaga. Men det gemensamma draget 
för alla är deras rikedom på äfventyrliga händelser å skiftande skådeplats; ingen 
af sagorna låter hela handlingen försiggå i ett och samma land. Detta kan 
knapt vara tillfåUigt, utan torde antyda, att en individuell smak bestämt ur- 
valet; sannolikt har samlingen blifvit gjord på en förnäm mans beställning 
och efter hans anvisning ^). 

Till bokens skrifvande hafva tre personer blifvit använda; i inledningen 
till min upplaga af Jömsvikinga saga (Lund 1875), där Holm. mbr. 7, 4:to 
beskrif^res, har jag efter den ordning, i hvilken de uppträda uti denna codex, 
kallat dem första, andra och tredje händerna, ett beteckningssätt, som här be- 
hålles. Af dessa tre personer intager "tredje handen" den mest betydande platsen. 
Denne man har ensam skrifvit icke blott alla de sex sista sagorna, utan äfven 
det bevarade bladet af Elis saga (se 2:o); eftersom han för öfrigt afskrifvit 
sagor i sin helhet, är det troligt, att också hela Elissagan varit afskrifven af 
honom. Därjämte bör denne skrifvare sannolikt betraktas som redaktör eller 
entreprenör för hela arbetet, ty hans stil igenkännes i de röda kapitelöfver- 
skrifterna till Bcerings saga, — de öfriga två sagorna, som ej äro skrifna af 
honom, sakna kapitelindelning och öfverskrifter ^). De båda andra skrifvarne 
(första och andra händerna), redaktörens medhjälpare, hafva tillsammans verkstält 
upptecknandet  af Bserings, Flovents och Konrads sagor; de hafva skrifvit un- 


^) En förmodan angående denna person vill jag här framställa: att det varit den be- 
kante riddaren Hauhr Erlendsson. Eftersom jag dess värre saknat tillfälle att fullt under- 
söka skälen för och mot denna hypotes, kan jag blott flyktigt framkasta de grunder, som 
kunna stödja den samma. Man känner, att Haukr mer än någon annan vid den tid, då 
hds. fär anses hafra tillkommit, eller början af 1 SOO-talet, varit verksam för att tillvarataga 
och komplettera forna tiders literära kvarlåtenskap. Därjämte torde i Ä finnas några tecken 
till gemenskap med den s. k. Hauksbök. Två af de i ^ förekommande stilarna (de, som 
längre fram kallas andra och tredje händerna) skola, enligt hvad Dr Kristian Kålund sagt 
mig, mycket likna i Hauksbök använda skrif^ares handstil; innehållet i Kon och BiBR (och 
må hända äfren Mag) visar ett och annat, som kan vara lånadt ur Hauksbök (jfr redo- 
görelserna i afdelningarna III — V); och slutligen röjas hos skrifvarne sådana sträfvanden åt 
norskt språkbruk, som ju äro betecknande föf de af Hauk eller för hans räkning skrifna 
böckerna; bland sådana norska egenheter kunna särskildt anföras: en för ef eller er 47^', 
57**'**, 66*, 160^*, 165*® och kanske äfven 149**, sporadiskt utelemnande af h framför I 
och r samt (hos tredje handen ) försök att skilja se och ce, så att det senare tecknas ö. 

*) I Fl finnes dock i så måtto kapiteHndehiing, att vid 144»' (Kap. XVEI), 147», 
150^» (Kap. XXI) och 163^» (Kap. XXIV) användes temligen stor, men svart initial, h var- 
jämte äfven någon plats är lemnad tom för rubriker; emellertid synas inga spår af, att 
sådana någonsin blifvit ditsatta. 


L Inledning. 

gefår lika mycket hvar, i det att de turat om med arbetet och stundom rätt 
ofta, stundom mera sällan afiöst hvarandra; de ställen, där endera handen börjar, 
angifvas i noterna under vår text *). 

En jämförelse mellan de tre handstilamas egenheter är gjord i inledningen 
till nyssnämda upplaga af Jémsvfkinga saga, där också ett faksimile efter en 
af tredje handen skrifven sida är bifogadt. Här torde icke erfordras flere no- 
tiser om de särskilda kännetecken, som utmärka den i afseende på ljudbeteck- 
ningen ovanligt korrekta och omsorgsfulla tredje handen, hälst som några så- 
dana skola framställas längre ned, då det blir fråga om den ti7kta textens 
flhhållande till handskriften. Det bör blott anmärkas, att denne skrifvare i 
handskriftens början begagnar mindre och mot slutet (i de fyra sista sagorna) 
större stil; skillnaden tyckes blott bero på, att han under arbetets lopp lagt 
sig till trubbigare pennor. — Första och andra händerna, som uti inledningen 
till Jémsvfkinga saga blifvit knapphändigt behandlade, förtjäna att här få en 
något utförligare beskrifning. 

Märkvärdigast är första handen. Själfva stilen är visserligen ful och ore- 
dig, men är sig lik öfveralt, så att den ej kan antagas hafva tillhört en ovan 
person. Däremot visar skrifvaren en så stor obekantskap med förkortnings- 
tecknens bruk, en så genomgående osäkerhet i ljudbeteckningen, en sådan oför- 
måga att undvika skriffel (särskildt uteglömmande af bokstäfver), att läsaren 
får en ganska låg tanke om hans bildningsgrad och stundom t o. m. måste 
fråga sig, om isländskan verkligen varit karlens modersmål, när han kunde 
begå så besynnerliga misstag. På ställen, där han gjort en starkare afvikelse 
från vanligt skrifbruk, och i synnerhet där denna afvikelse kan vara villsam 
för textens rätta uppfattning, har sådant antingen blifvit rättadt i vår text 
eller anmärkt i not under den samma. Här lemnas nu en kort öfversigt af 
skrifvarens egenheter. 

Hvad beträffar förkortningstecknen, har första handen följande i ovanlig 
användning. Tecknet ^ är = ar i märg- 103***®, 157**, margar 105**, hvarrv 
(d. v. s. hvåru) 72>S valtara») 116»»; = r i aptr (mycket ofta), lofaJ>r 65*»^ 
ferr  GT^S  Ivtr 67*% bij>r 94**, filivrnar J19»% dsettr 121»*^ samt åtskilliga 


*) Likaså är i noterna (till 128»^ och 133") anmärkt, att en nybegynnare två gånger 
fått försöka sig att skrifva smärre stycken. 

') Dock kan äfven formen \alier&\ som förekommer t. ex. i Klm, vara åsyftad; Bar 
har emellertid annars Valtari* (-a). 


liH Inledning. 

hrenlifi 121", ennvm 64", envm 157»», 161", ennar 154'*, enardar 88", 
enkar 157»*, sent 162»*, svenar 116»», tvemr 159*», hems 161", greffinn 104»» 
(jfr 105" med tillhörande not), ref 64»*, skred- 66»'-", 67«, red 104", 117»», 
149", 165»«, fleri 69", |)erra 166»», mestari 12ö", stigrepp 158", vett 116»*, 
hyartill kunna läggas v?ta 116", b?d 160", kpsari 105", kvrt^si 58", d?li 
67»», l?ta 68", linlaeka 47". I st. f. ei brukas äfven i: vitta 128», stinni 
69". — Analogt med ei behandlas ej; än ersattes det af e, än af y; t. ex. 
trestvz 148', hlopr 73", och hlypir 64", stypir 59", blydi 160', frytir 67»«, 
brytan 66* »); i sammanhang härmed står möjligen skrifsättet breyni f. bryni 
(brynni) 67". — I st. f. ei står ie uti orden tienggvm 118»* och stieg 132*. 
— En gång, i sn^gt 72**, sättes 9 för ö (d. v. s. 0) och likaledes en gång 
står 9 för g (^), n98t 62*. Eljest är tecknet 9 sällsynt; det användes i r9kkvm 
55*®, p9ddvm 70' ^ h9gr 104*"; $ betecknar ob (d. v. s. é) i %a 116* •, 
k^mi 116^; 9 står i st. f. av (= au, 9U) i J>9 73*', 166**; i samma betydelse 
användes 6 i r6t 119^**, tröstliga 123**. Beslägtad med de två sist nämda 
skrif bruken är den vanliga företeelsen, att o sättes i st. f. av (= au, 9U): bod 
57*', bodtv 157»*, hrot 126*«, kos 158'% klof 157»»'*% 158*», 162»», 167% 
klofir 73», lof 73*% frotir 62*% skrotligv 70*», los 70*, höst 68», trosti 88*% 
rosti 157*», brvdlops 85»», dröm 122»» »). Men skrifvaren iakttager häller 
icke vederbörlig åtskillnad mellan o (= o, 6 eller ö) och v (= u eller u)j 
sålunda skrifver han å ena sidan: sport 55*®, flogv ib., flogdrek(a) 63»», stondv 
57*% hogdi 59*, lott 61**, hlotin 64»% ordv 157% rom 57»% flioga 66»»'*% 
oraiokr 73*% hosi 128% snöa 155*% lodra 156% och å andra sidan: vptt 105% 
kvnv 105»», 121«*, kvmv 103*% stvd 119*% nvckvt 67% mvrg 104**. Det 
blir därigenom förklarligare, att dels ar kan beteckna v (= u eller A), såsom 
i arnga 67% hamd 127»% dargga 160*% da^gandi 154*% skyndvdv 156»% pysvd 
122*% ^t 156**, dels v kan stå i stället för av (au, 9U), t. ex. i klvfif 159*% 
kvppa  160*%  trvst  165»% strvminvm 118*' »). — Stundom skrifves y för v 


^) Då det är så vanligt, att denne skrif vare utelemnar nödvändiga bokstäfver (jfr längre 
fram), kunna ' de här anmärkta skrifsätten af ei och ey naturligtvis förklaras så, att han 
glömt att utsätta diftongens ena vokaltecken. Men beträffande bruket af e för ei synes icke 
sådant förklaringssätt vara tillfyllestgörande, då exemplen äro så talrika. 

») a^lor o har jag funnit endast i la^fat 157**. 

») Det bör nämnas, att i st. f. av äfven synes förekomma a; ty brått 117* torde hälst 
förklaras som bravtt; jfr 70" hafcti f. havfdi (om ej skriffel för hofdi); jfr ock ofvanför 
det, som säges om ei och ey. — Hvart för sig enstående äro skrifsätten haofjv (— hofdu) 
60»» och gyfvSz (— gåfuz, äldre g^fuz) 157»'. 


n.  Om text och bandskrifter. Lm 

(= u, Ä):  fyBfa  56*,  yp  64", yt VåV *). — Mellan -r och -vr (eller -or), 

för^ngna  af konsonant,  har  skrifvaren  ej  rätt kunnat skilja; så har han: 

gelvr 71**, loffadvr 159»*, 8igraJ>or 65", eikvrnar 72*% 73«, vittvr 46*% ockvr 

55",  56", ykvr  87", svdvrs 92", lv|>VEvm 157", fagvrligvm 124% fegvrd 

105"  (men  å  samma  rad äfven fegrd), 106**, men utelemnar däremot flere 

gånger  y i oblika singularen af slägtskapsorden: fodr, systr, dottr, brodr (det 

sista såsom nominativ  127**). — Skrifvarens oförmåga att tillämpa en konse- 

kyent  ljudbeteckning  visar  sig i intet fall mera slående än med afseende på 

koQSonanteiiias enkel- och dubbelskrifhing; ty där härledning och samtida mem- 

braners  skrifeätt  vittna  för  enkelt  (eller  kort) konsonantljud, skrifver första 

banden  ofta  två  konsonanttecken,  eller  uttrycker  ännu oftare fördubblingen 

genom  prick öfver bokstafven  eller genom någon af mynderna n, b, s *); och 

nnge&r lika  vanligt är, att denne skrifvare använder enkelt konsonanttecken, 

där dubbelt hade erfordrats.   Att anföra exempel på oregelbundenheter af detta 

slag skulle  blifva  altför  vidlyftigt;  sådana  träffas  nästan på hvarje rad och 

beträffande  hvarje  konsonant  (h, j,  q, v och x likväl oberäknade); vanligast 

äro de för n, t, r och k (c) — i denna ordning — , icke sällsynta för 1, p, g 

och s, mindre vanliga  för d (dd står aldrig för d eller d), m och i synnerhet 

f, blott  enstaka  för  b  och  z. — Om teckningen af särskilda konsonantljud 

synes följande böra anmärkas.  Mellan m och f har skrifvaren svårt att skilja; 

man finner icke blott former som iamn 72^®, iamningi 122^% (iam 64^^, iams 

61**  m.  fl.), 'hemd^'  123**  och  det  om osäkerhet vittnande skrifsättet nafni 

68** *), utan ock nefr (= nemr) 57**; härmed bör jämföras skeptir (= skemtir) 

60** och blandningsformen 'fkept^' 61", 66®, hvilken erinrar om fornsvenskan. 

— I st. f. nn brukas nd (=nd) i Tandliga' 56" (jfr 65"); däremot skrifves n (väl 

i betydelse af nn) för nd i 'hon' 57", han tekinn 108**, anlit 122", frcensemis 
122', fianmen 160®. — Myndeiiia d och d skrifvas utan åtskillnad; men |> 
kan dock ersätta endast den normala ortografiens d, ej dess d. — Att -t er- 
sättes af -d i ställningar som annad 57", a^yrad 119", vered 121", hvad 
53'*, är vanligt i hdss. från samma tid; men denne skrifvare bmkar också 
någon  gång t för d: ritat' (= ritadar) 59*% et (= ed? eller skriffel för er?) 


•) När i st. f. or (6r) skrifves yr (54% 67»» m. fl. ställen), så bör man väl häri se 
■amma Ijndenligt utvecklade form, som är vanlig i äldre hdss. 

*) Den sistnämda återgifves här i inledningen, likasom i sagornas text, med ss, hand- 
skHftens f däremot med s. 

') På samma rad står nefz f. nefnz. 

h 


LIV Inledning. 

54**, och visar sin tvekan i sådana skrifsätt som nokvtdr 126*^, hvatd 54*®. 
Högst egendomligt är det förhållande, att i ords slut r kan stå i st. f. d (t); 
sådant förekommer i dynir (= dyrit), som är utskrifvet 64^®, 66^® och för- 
kortadt till dya^ tillsammans 13 gånger å sidd. 66, 67, 69 och 71; likaså skrifves 
nidrar för -ad (-at) 127^% afbragr för -gd 57*^; jämför ock fordr (= födur) 
55*^ samt fl8e(r)dvm 58^*, verd(r)i 70^% verd(r) 155^» och 8por(dr) 70". — 
I st. f. f> skrifves s (S) i 'sesv' (= |>e8sv) 46^*, hvilket emellertid icke torde 
böra betraktas som annat än slarffel \). — Stundom förblandas s (T) och z: 
frida(d)i8 67% m^ttvs 126*% hels 66", fseslv 88»% och däremot syniz 67% 
vtbyrdiz 119*% jfr för öfrigt bestr 127^% nsetsta 45", vitratstr 66»% betztir 
127^% betzt 45** (genom en prick under det första t rättadt till bezt), betz 
156% litatz 57" (ga^fvdz 157^0? sig^isz 154*% bvisz 73^« (jämte bvitz 72»*). 
— Beträffande g och k är att märka, att första handen icke blott (i likhet 
med de flesta andra hdss.) efter uttalet skrifver -kt ^), där den etymologiserande 
'^normala" ortografien har -gt, utan ock ett par gånger eljest begagnar k i st. 
f. g: tok 72", liklekr 106"; däremot skrifves vigz (af vikja) 54*« 5); in- 
tressanta äro de hybrida formerna gekgit 57** och ligkr 67*®. I st. f. ng 
förekommer ganska ofta g eller gg (tecknadr. g med prick öfver); det kan vara 
tvifvelaktigt, huruvida detta skrifsätt blott är en följd af skrifvarens vårdslös- 
het, genom hvilken också i många andra fall bokstäfver utelemnas, eller om 
det verkligen varit afeigtligt. I senare fallet kunde förklaringsgrunden antingen 
vara att söka i ett af det omedelbara originalet begagnadt och af skrifvaren 
missförstådt g eller ock i ljudförväxling, för hvilken möjlighet man kunde åbe- 
ropa felen 'fylkiii' 158*% Tyndvgf 47", 'dvgandi' 116« och eingn 67" (jfr 
synkn 121**), hvilka dock tyckas vara föga bevisande. — I st. f. i (= j) an- 
vändes g i meygvm 156^% gi i nygio 71", flygia 126"; å andra sidan före- 
komma talrika exempel på g f. gi: heidingar, hofdingar (båda mycket vanliga), 
erfingar 159*% einvigvm 104*% fylga 56**, ligga 126", eggvdv 157" *). — 


*) Jfip 8U8t i st. f. t)ust 2 ggr i Eirspennill (Ungers uppl. 1873). 

*) T. ex. verdvkt 46**, sakt flerstädes (sällan sagt, såsom ÖS^*), lankt 156*^ läkt (d. 
v. s. lågt) 157»*. 

«) Men viz 73»* (liksom vizt 29*') är att hänföra till vinda. 

*) På tal om i (— j) bör jag också anföra stafningen skiytr 71*^, som må hända följt 
uttalet, hvarjämte det förtjänar påpekas, att, då e stundom ersätter i (= j), — t. ex. i 
emmeon GQ^^, midev 104**, — den besynnerliga förmen feiorir 148' får anses som en olyck- 
lig kompromiss mellan Yeorir^ och 'fiorir\ 


II.  Om text och handskrifter. LV 

Framför 1 utelemnas h ganska ofta, t. ex. Ivtr flerstädes, Ivtv 157^', Ivnendvm 
122% lifde 119», lydit 143*«, la^pa 157*S likaså framför r, t. ex. rid 46»% 
reysi 63", orennt 63»% rygleik 149% ring 122»% 157*% rajddir 132% ra^t 
118*'; mera öfverraskande är det, att h saknas framför v *) i var 72»*, vetvetna 
92»® och äfvenledes blifvit utelemnadt, fastän sedan tillagdt öfver raden i (h)verio 
159»*.   Ofverflödigt h förekommer i gvU/hofin 57»». 

Yi öfvergå nu till en öfversigt af de synnerligen talrika skriffelj hvartill 

första handen gjort sig skyldig.   Ganska möjligt, ja, sannolikt är, att åtskilligt 

af det,  som  här  ofvan  anförts i redogörelsen för ljudbeteckningen, rätteligen 

borde  räknats  hit.   Och  det  är  äfvenledes  troligt nog, att en pröfning, som 

anlägges  på  bredare  bas, än tid och utrymme medgifvit mig, skulle bland de 

nedanför  såsom  skrififel  rubricerade  egenheterna  uppvisa  en  och annan, för 

hvilken  grunden  ligger  djupare  än i blott grafisk vårdslöshet.   Men afsigten 

med  denna  min  framställning är också vida mindre att på ett afgörande sätt 

förklara,  än  att  lemna en lätt öfverskådlig bild af de faktiska förhållandena. 

— Den vanligaste art fel,, som tillhör första handen, är utelemnande af hela ord 

eller  bokstäfver »).   Saknad  af  bokstäfver,  som  enligt normalortografien bort 

förekomma, har redan blifvit berörd i det föregående, så vidt den kunnat ställas 

i något sammanhang  med företeelser i ljudbeteckningen (se ofvan e eller i för 

ei, e eller y för ey, v för av, enkel konsonant för dubbel, n för nd, g för ng 

g  för  gi).   Men  många  andra  fall  af bokstafsutelemnande  kunna  ordnas i 

vissa  kategorier.   Så  saknas stundom en bokstaf eller en hel stafvelse af det 

Bkäl,  att skrifvaren förgätit utsätta vederbörligt förkortningstecken.  Tecknet — 

med betydelse af m har ej blifvit utsatt i |>aetv(m)z 54*, |>ickiv(m)z 56»®, dra(m)b- 

latr 63»% blo(m)gaz 71^»; uteglömdt är vidare samma tecken med betydelsen n i 

öiv(n)di 65%nef(n)z 68»% v»(n)st 71»», med betydelsen an i l(an)dz 69»*»% 70**, 

cned  betydelsen  or  i b(or)gar 64*®, 67*% 70*, med betydelsen vd (eller vt) i 

tof(vd)it 62®; och då jag i texten 48»* rättat leika' till leikara, har jag antagit, 

sitt  skrifvaren hade ämnat teckna leik^a, men glömt den lilla bokstafven öfver 

iraden »). — Särdeles  vanligt  är,  att  den  eller de sista bokstäfverna i ordet 


») Jfr Eirspennill 67» annat (h)\i&ri, 2132« (hjuinisdal. 

') Sådant är i vår text nästan alltid rättadt, hvarvid det, som saknas i hds., blifvit 
satt inom parentes. 

») Att enkel konsonant begagnas i st. f. dubbel, kan naturligtvis ofta bero därpå, att 
skrifvaren ej kommit att utsätta den prick öfver bokstafven, hvarmed han plägar antyda 
fördubbling. 


LVI Inledning. 

fattas, och detta gäller, tyckes det, nästan hvilka bokstäfver som hälst. Af de tal- 
rika fall, då enstaka bokstäfver saknas inuti ordet, kunna följande klasser ur- 
skiljas: i; i (= j) är utelemnadt^) i kirk(i)v 116", 127»*'*% tek(i)vm 154*S 
8k(i)ott 68*», 148% sett(i)vm 155»», gled(i)vm 156*% vil(i)a 63", |>il(i)vniar 
119*% br(i)ota 66*% 106", J>r(i)v 159% vintr(i)anom 157*% sn(i)alt 68*% -2; d 
saknas i haf(d)i 57", 64*% 66»*", frida(d)is 67% tra(d)kt 72% fri(d)leik 105% 
sa(d)litt 149*% fe(d)gvm 108*% fe(d)gar 118'; 3; i några mask. och neutr. 
genit. sg. med slutartikel saknas substantivets s (z): dyB(s)in8 66"***'*», 71 ", 73*', 
hest(z)ins 132», lag(s)ins 158*® *); 4) af tre på hvarandra följande konsonanter 
utelemnas stundom den mellersta: sys(t)kinn 45", ef(8)ta 70**, fyl(k)tv 158*», 
fyl(g)dar 162*% hvarjämte i fylgdv 104»* g först efteråt blifvit tillsatt öfver 
raden »). — Bland öfriga skriffel vilja vi framhålla dem, som bestå i metatesis 
och hafva analogier i själfva uttalet; sådana äro: skirdv f. skridv 66»*, gofl f. 
golf 57*», fiolt £ fliott 68»», sklod f. skiold 145»*. — Ett visst intresse hafva 
annasti 156»* och samasamlig 123*, i hvilka första vokalen oriktigt blifvit gjord 
Uk den näst följande; vidare 'i dioP f. i dol (dvl) 68*» och ridiv f. ridv 127*», 
i hvilka föregående vokalen kommit att i en följande" staf velse upprepas*), kon- 
junktiven leitar|>vm 57» *), samt slutligen det dunkla 'tr9la' 65*». 

Andra handen är långt mindre egendomlig; dess piktur är klar och ele- 
gant, dess bruk af förkortningsteeknen företer just ingenting ovanligt »), dess 
ortografi är i allmänhet noggrann och följdriktig. Ett och annat drag af dess 
ljudbeteckning bör här anmärkas. — Andra handen gör (i likhet med den 
treoje, men i motsats till den första) ganska flitigt bruk af '^aksenter^ på långa 


*) Jfr ofyan g för gi. 

>) Jfr dyRsinCs) 64" och fo8tr(B) 55», vanleikfs) 60V tra;st(z) 64". 

*) Detta utelemnande af den mellersta bland tre konsonanter är, som bekant, grundadt 
på uttal, åt minstone vårdslösare sådant. — I vår text skrifves leng(8)t 66^^ hel(z)t 67", 
leg(z)t 67**, ber(8)t 160'^ äfvensom biocta(z)t 67*; men dessa ställen böra säkerligen förklaras 
ur det förhåUande, att t och z af första handen stundom skrifvas mycket lika hvarandra; jag 
hade därför bort i dessa ord helt enkelt rätta t till z, liksom i ^[^lonaz* 46^' z rättats till t. 

^) Formen tvea f. tva (två) 67^ har sannolikt uppkommit därigenom^ att skrif^aren 
först ämnat begagna nominativen (tveir). 

*) I yngre språk (väl redan omkring midten af 15:de årh.) förekommer visserligen 
pret. koig. akt. pL med u i ändelsema, men vid början af 1300-talet, då Ä skrefs, torde inga 
säkra exempel därpå vara uppvisade. 

•) Anmärkningsvärdt  är  dock,  att synes  beteckna  nn (n) i morgvnl 61*', komi 

61*^, mm (m) i fköv 137», fkö 138", 144", 160", och vidare att ' torde betyda -vas 
(vS) i p' 76', bloth» (genitiv) 149"'". 


II.  Om text och handskrifter. 1'Vn 

Tokaier (och diftonger); någon gång har likväl aknenten hlifvit satt på kort 
vokal: métt lU""», spåra 146", hitta 135*», fitt 151», mitt 153", 154", 
163*^ *). — Skrifvaren förstår ej att iakttaga skillnaden mellan tecknen e och 
^ (se), é och ^ '). Ett godt exempel på hans osäkerhet i detta fall lemna föl- 
jande skrifeätt af ett och samma ord: v^na 136", v^nv 135**, vén 162*", 
vena 136'*. I synnerhet står e mycket ofta for ^, t ex. vegdar 92*', etternis 
93", nest 95", cledvm 98", Bering(-r) 102", 110*«, samt fledar 92*», hegri 
95", reddi 98", fez 98", bredr 98", för ^ står é t. ex. i séttar 112*», géttv 
134", vénligir 135", évi 145", légt 151»», mér 154", och hégri 99", 
glép 129»», bén 130", éa 135", fétr 151"; omvändt står ^ för é i f^ 
47", 135", l^t 146", st^ 166"; 9 för é i L^ttfeti 61", r^ttvm 120"; ^ 
<«) för e i mptinn 96**, rxm 84**, ^r 99*', a;r 100*, gf 110*», senkiss 115*^ 
«tc. I diftongerna ei och ey begagnas omväxlande e (vanligare) och ^ (p), 
Afven i ändelser förekommer g (fe) i st. f. e (i), t. ex. fgddg 99^*, sidgr 110*^, 
halldnser 109^, allaer 115**. — I st. f. av (au, 9u) står o i glomr 81*®, trosti 
88*«, tandrodv 95'*, clof 145«^ För v (= 6) begagnas o i bokvm 107". — 
Ofta brukas v för y, eller y för v, t. ex. vdrv 126\ gvrdr 126*®, hsevrdi 
106*® och dybbat 93'*, byrtreid 114'% hvdstrykinn 120*^ — För -r (efter 
konsonant) förekommer -vr i fogvr (skrifvet fog"") 70**, fegvrd 95**, fagvrliga 98**, 
setvrs 98*® (angvrs? 153**). — Med afseende på enkel- och dubbelskrifning af 
konsonant är andra handen ganska noggrann; dock har jag antecknat dessa 
undantag '): okvnir 92**, J>an 115**, ein 115**, in 120*^ och iarnn 79**, frecnn- 
ligsti 81*% hornnin 83** (i dessa tre ord blir nn tecknadt n), ra^daN (med a och 
N sammanskrifna) 76**; lét 98** och vttan 98«^% bordskvttlinvm 76*% samt för 
öfrigt tt (skrifvet t med prick öfver) utljudande efter konsonant 50*®*®, 76*% 
77**, 82*% 83*; nom. sg. mask. lavs (l^vV) 130«% ockar 49** *» (jfr 49*'), 
aNar 77*% 151'*, hvartveggi 81**, gen. sg. fem. storar 80*«; iarll 82*' och 
ofta; stak 76**, stoc 81**. — Tämligen vanligt är bruket af J> för d; omvändt 
förekommer d för f> i adax {= & fann) 50*®, samdyckia 109'^ För d brukas 
dr i ydrarn 100*® *). — Om vi härtill lägga, att h ofta saknas framför 1 och r, 

*) I de tre sista orden har "aksenten" tydligen till ändamål att framhålla i från det 
fogande tt. 

*) Eftersom hds. är så gammal, kan det äfven förtjäna omnämnas^ att f. é skrifves ie 
(if) uti sied 47»*, sifd 47*% 50**, riez 84*». 

■) Ovisst är, om 'svimi' 86 »• bör förklaras som svimmi, ty sammanhanget synes fordra 
pret. koig. 

*) Jfr tredje handen i Jomsvikinga saga (Lund 1875) 57** Nordrimbraland, 63** idrn. 


I-VMf Inledning. 

samt att i st. f. slicar skrifves sclicar  78* *, så hafva vi sett tillräckligt af det 
för andra banden egendomliga. 


Handskriften 5, eller Holm. mbr. 6, 4: to, har gifvit oss de två sista tex- 
terna i vår samling, Flovents saga II och Bevers saga *). Denna stora skinn- 
bok har flere gånger blifvit beskrifven: i Arwidssons Förteckning öfver Kongl. 
Bibliothekets i Stockholm Isländska Handskrifter (Sthlm 1848), pp. 16 — 18, 
i Liffmans och Stephens' Herr Ivan Lejonriddaren (Sthlm 1849), pp. CXXIX 
— CXXXVIII, i Kölbings Riddarasögur (Strassburg 1872), pp. I, II, hvar- 
jämte ytterligare anmärkningar om handskriften träffas i "Versions Nordiques" 
etc., p. 34, samt i Kölbings Elis saga (Heilbronn 1881) p. IX. Yi kunna 
därför inskränka oss till att gifva några korta notiser, hvarvid hufvudsakligen 
sådant skall framhållas, för hvilket i de förra beskrifningarna ej blifvit till- 
räckligen redogjordt. / 

Handskriftens 137 blad hafva i senaste tid numrerats utan afseende på de 
förevarande luckorna. Bladen äro fördelade på 20 lägg, hvilka ligga lösa mellan 
de tjocka träpermarna. Här följer en förteckning på de särskilda läggen med 
angifvande af deras innehåll, antal blad, nummer å bladen samt luckor o. s. v. 
l:sta lägget, inneh. Amicus saga ok Amilius, Bev, 6 blad, nrris 1 — 6; i slutet 
saknas  ett  blad,  altså sannolikt äfven ett  i  början; sist på 6: te bladet 

är  af  en  hand  från  16  (el.  17) årh.  skrifvet:  hier vantar j s6guna; 

första sidan är mycket nött, dock kunna enstaka ord flerstädes läsas. 
2:dra lägget, Bev, 8 blad, n:ris 7 — 14. 
3:dje    „  ,   „ , 8   „ ,   „   15 — 22. 
4:de     „  ,  Bev, Iv, 6 blad, nrris 23—28;  mellan 26 och 27 fattas ett blad, 

som  icke  sammanhängt  med  något  blad  i  förra  hälften af lägget, ty 

mellan 24 och 25 är ingen lucka. 
5:te  lägget, Iv, 7 blad, nrris 29 — 35; läggets sista blad (det åttonde) är borta. 
6rte     „  , Iv, Pcv, 8 blad, nrris 36—43 »). 

') Samtliga de i handskriften bevarade sagorna äro nu trykta; dock har icke mem- 
branen själf, utan blott afskrifter däraf lagts till griind för de af isländingar publicerade 
upplagorna af Konrads och Själar-Jons sagor. 

^) Nedtill på 39 (recto), där Iv slutar något efter midten, följer efter sagan denna anteck- 
ning^ skrifven med en hand från 16 el. 17 årh.: Bev^ faga Juenttz saga Piaceuals (sic!) faga 


12:te 

v   }   v   " 

77   7 

13:de 

„  , El, 8 

77   7 

14:de 

7 

77   7 

II.  Om text och handskrifter. LIX  , 

7:de lägget, Pcv,  6  blad,  niris  44 — 49;  mellan  45  och 46 fattas ett blad, 

men ej något motsvarande mellan 47 och 48. 
8:de  lägget, Pcv, Val, 8 blad, n:ris 50—57. 

9:de    „  , Val, 4 blad, n:ris 58 — 61; sidan  61 (verso) oskrifven, men full 
af teckningar. 
10:de lägget,  Mm,  8  blad,  nrris  62 — 69, de fyra yttersta lösa. — Härefter 

saknas minst ett lägg. . 
ll:te  lägget. Fl, 8 blad, n:ris 70—77 '). 

„   78—85. 
„   86—93. 

„   94 — 100;  bladen äro  lösa, men sammansydda; 
läggets första blad är förloradt. 
15:de lägget,  El,  4  blad,  n:ris  101 — 104; det sista har påskriften "vantar 1 

bl."; bladen lösa, men sammansydda med 
16:de lägget, El, Kon, 6 blad, n:ris 105—110. 
17:de    „   , Kon, 8 blad, n:ris 111—118. 

18:de „ , Kon, fyalar-Jons s., 8 blad, n:ris 119 — 126; de sju första äro 
sammansydda, det åttonde något stympadt; ingen lucka tyckes förefinnas 
mellan 125 och 126. — Härefter saknas ett antal blad (minst ett lägg), 
af hvilka ett förvaras i Cod. AM. 598, 4:to ^). 
19:de lägget. Mött, Cl, 6 blad, n:ris 127— 132; mellan sista bladet i detta 
lägg (132) och första bladet i nästa (133) är en lucka å två blad, af 
hvilka det förra torde hafva tillhört detta lägg; om så är, har väl lägget 
äfven förlorat ett blad i sin början. 
20:de lägget, Cl, 5 blad, niris 133 — 137, af hvilka det sista, som nu är mycket 
stympadt,  synes  hafva  innehållit slutet af Cl; sannolikt har läga:et (jfr 


vabgB  t>&tt^  Floa6ttz  Taga  Miimanz faga Elis  faga  EonRads faga t)i/ela: Jons faga emks 

faga vijdf^la mottuls faga Kla:' faga/ b e2u ^r sog' allz i: (?) Bid e"" pa(?) sm Bokina 
a Bella lucku/ Liota (Ij likt ett H) s heill^ alla: j heli (otydligt) fat m; hegdun goda ad 
nioto. B. S. S. MD^^L (L likt ett H). — De sista bokstäfVerna torde väl (om "L" är säkert) 
beteckna årtalet 1650; de näst föregående bokstäfverna '^B. S. S." angifVa säkerligen skrif- 
varens namn. Skulle möjligen denne ha varit biskopen Brynj61fr Sveinsson, upptäckaren 
af Codex regius till äldre Eddan? 

^) Att härefter icke, såsom Kölbing (Riddarasögur p. II) påstått, är någon lucka, synes 
af vår text 187". 

*) Jfr "Versions Nordiques" p. 34. 


% I<X Inledning. 

hvad som säges om det 19:cle) förlorat ett blad i början; ett blad saknas 
för öfrigt mellan 136 och 137. 

Tiden, då skinnboken (B) blifvit skrifven, plägar förläggas till omkring 
år 1400; yngre synes dock den hand vara, som upptecknat slutet af El (jfr 
Kölbing, Elis saga, p. IX). Efter skinnboken hafva åtskilliga afskrifter blifvit 
gjorda*); vigtigast äro de båda AM. hdss. 179 och 181, fol., hvilka skrifvits 
omkring midten af 17:de årh., medan skinnboken ännu var något fullständi- 
gare än nu '). 

Beträffande ortografien i hds. 2?, eller rättare i de stycken däraf, som 
ingå i denna sagosamling, skall det mest karaktäristiska här korteligen fram- 
ställas. 

Aksent förekommer endast på vokalerna a och i. Ymnigast förekommer 
den på i^ men utgör där icke längdbeteckning, utan blott ett diakri tiskt märke ')• 
Aksentueradt a, eller därmed liktydigt aa, A, brukas mera sällan, dels då denna 
vokal bör vara lång, dels ock i vissa ord, där etymologien fordrar kort a. 
Dessa ord äro följande: måt (af matr) 175'% 176**, maatt 229"; gåt(afgeta) 
177**, 257*% g»t 235*«, gaatt 224»% gÄt 238**, gÄtt 226»% séftt (af sitja) 
185»% saatt 179»% sftt 179*% 229^% sÄtt (af sannr) 221»% 229^^% 230»% 
262»% sÄt 213*% 252»»; fann (af finna) 258»% faan 210*% f«nn 215»% 222»% 
f&nn 245*% 246*»; sånligha 232»% män (af munu) 253*'; svåm 22ö*»; faall 
176% Ära (af an) 223»»; |>Äk (= |>akk, fökk) 251». — Mynden 6 har vid- 
sträkt användning; i regeln betecknar den ö (d. v. s. 9 eller 0), men står i 
st. f. o (= normalt 6 *)) i v6pn (ofta), vöx 209»% vön 197»», ör 233»% nöttina 
227», kuömu 266* samt i kömu (nästan alltid så skrifvet i hds.); för normalt 
v6 (äldre vä)*) i könga 209**, könfang 230«*; för u (eller o) i mono 201**; 
för au i sörugr 182»», rödu 186»», bröd 222*% 224»», hröstir 218»*, bröt 
25 1 ». — Såsom man på grund af handskriftens sena affattningstid kunde vänta. 


^) Till dessa bör kanske membranen AM. 589 D, 4:to; jfr Clarus saga (Lnnd 1879) 
p. IV. 

') Jfr "Versions Nordiques" p. 35. 

») Då i tryck pricken på i gör samma tjänst, hafva vi ansett oss kunna i vår tett 
utelemna denna  aksent. 

^) Härmed viU jag ej hafva förnekat, att icke möjligen i dessa tillfallen 6 redan öfver- 
gått till o; jfr rimmen k(v)on : : son (Skikkju rimur I, 12 och Filip6 rimur V, 1), von: : 
son (Konrads rimur II, 51). Det kunde äfven sättas i fråga, huruvida icke o och g (ö) 
vid samma tid legat hvarandra nära i uttalet; för ett sådant antagande tala "aSalhendingama* 
Fornjöts börn (Konrads rimur V, 3) och gör t at porti (ib. VI, 15). 


11.  Om text och handskrifter. 1-^1 

saknas d och ersattes än af d, än af th, undantagsvis af tth (lititth 234^®) *). 

För  utljudande  -d  (=  d) i ändelser af tvåstafviga ord står stundom -t: skil- 

nat  170*^^  178^S  186>%  skilnot  181*.»,  hundrut  189^S 198^^ — För -ft 

användes -pt i dreipt 189®^, hapt 244*. — Efter vokal skrifves icke sällan fu 

i st. f. f; se t. ex. 2093^ 210*^ 215^% 216^«. — Mest afvikande från normalt 

skrifsätt,  och  väl äfven mest inkonsekvent, är hds. B i fråga om enkel- eller 

dubbelskriiiiing af konsonanter.  Beträffande utljud (slutkonsonanter) bör märkas, 

att -r i regeln skrifves enkelt ^), äfven där äldre ortografi har -rr.  I obetonade 

slutstafvelser  gäller,  att  för normalt -11 vanligen tecknas -1, samt att -n ofta 

står för -nn, särdeles i stafvelsen -in; dock förekommer därjämte -inn icke sällan 

för  normalt  -in;  -ann  brukas  mera  än  -an, i synnerhet i ack. sg. mask. af 

adjektivens  obestämda  form  samt  i  adverb;  stundom står -itt för -it.   I en- 

stafviga  ord  användas  finala  n  och  t än  enkla Tin dubbla utan afseende på 

härledningen,  och  detta lika väl efter långa som korta vokaler ^); äfven efter 

annan konsonant dubbelskrifvas ofta t och n.  Mindre allmän är, för enstafviga 

ord, osäkerhet i längdbeteckningen af fina It g (mest i hög f. högg och hugg f. 

lug), finalt p (ofta hliopp, her- eller sigr-opp), -d, -s, -1 (t. ex. fel) och -m *j. 

Inuti ord visar konsonanternas enkel- eller dubbelskrifhing vida färre afvikelser 

från det normala bruket; äfven härvidlag är det teckningen af n *) och t, som 

vacklar  mest;  därnäst  komma  g  och k.   Framför -r synes skrifvaren hafva 

haft för regel att aYivända enkelt d, g och n. 


*) Felaktigt står vathnith 228 •' för vatnith, atth 267" för att ( - att). 

') Det är ej rätt klart, om skrifvaren velat låta R beteckna rr eller r. — När orden 
hér, pér stundom skrifvas hV och pV, bör sådant snarast betraktas som felaktig använd- 
ning af förkortningstecken. 

') Nästan alltid skrifves vtt (« ut), veitt (=- veit), lett (= lét), vanligen spiott (— 
spjot), grett (— grét), ofta satt (= sat), huatt (= hvat), äfvensom skiot (« skjött), ()ot 
(— J)6tt), hrat (« hratt) etc. Ständigt brukas munn (= mun), mycket ofta vinn (— vin, 
vinr), minn, pinn, sinn, hinn (för min, {)in, sin, hin), vonn C— vön, vån), meinn («= mein) 
etc., men äfven tämligen vanligt sin och hin för sinn och hinn, med mera dylikt. 

*) Märklig är konsekvensen i stafningen af verbet svimma med ett m: svima 239*', 
Bvimat 239**, svam 228*^ 239*% svåm 228**; jfr i det föregående p. LVII not. 3. 

*) Formen brynnia förekommer mycket oftare än brynia; jfr synnia 213**, vinnattu 
265». 


LXtl tnlcdningf. 

Utom de båda här ofvan beskrifha handskrifterna hafva åtskilliga andra 
anlitats vid tryckningen, så att dels smärre stycken ur dem upptagits i texten, 
dels deras varianter blifvit anförda i -noterna. De handskrifter, som på sådant 
sätt kommit till användning, äro följande. 

Skinnboken ÅM. 533, 4:to; se afd. III. 

Skinnboken AM. 556, 4:to; se afd. III. 

Stockholmska pergamentshandskriften 7, föl. samt dess afskrift;er pappers- 
codices Holm. 6, 4:to och AM. 118, 8:vo; se afdd. IV och VII. 

2 blad af en membran ungef. från midten af 14 årh., förvarade i frag- 
mentsamlingen AM. 567, 4:to; om denna värdefulla hds. talar Kölbing, Elis 
saga p. XIV; se för öfrigt afdd. V och VII. 

2 små kvartblad af en skinnbok från 15 årh., äfvenledes förvarade i AM. 
567, 4:to; se afd. VII. 

Pappershandskriften Holm. 47, fol.; se afd. V. 

Arnee-Magnseanska membranerna 180 B, fol., och 574, 4:to; se afd. V 
(jfr afd. IV). 

Pergamentshandskrifterna AM. 152, foL, och 570, 4:to; se afdd. III och VI. 

De här ofvan uppräknade handskrifterna äro ingalunda de enda, som upp- 
taga de i denna samling utgifna sagorna; icke fä andra finnas — i de föl- 
jande afdelningarna skola vi redogöra för dem — , men vi hafva ej citerat dem 
vid texternas tryckning, enär sådant ej varit förenligt med den af oss följda 
planen, som här nedan skall framställas. 


När man vill utgifva en gammal text, hvars originalhandskrift — d. v. 
8. författarens (eller öfversättarens eller kompilatorns) egenhändiga exemplar 
— icke mera förefinnes, men har gifvit upphof åt flere bevarade, sins emel- 
lan oberoende, mer eller mindre indirekta afskrifter, så kan man, som kändt 
är, gå till väga på åtskilliga olika sätt, fastän alla dessa sätt hafva samma 
hufvudändamål, nämligen att gifva kännedom om originalets beskaffenhet. 
Antingen kan utgifvaren söka att, med ledning af de olika afskrifterna, 
genom textkritik restituera originalet, eller ock kan han nöja sig med att lemna 
material till en dylik rekonstruktion. Materialet åter framlägges än genom af- 
tryckande  af  de  särskilda handskrifterna hvar för sig, än genom fullständigt 


II.  Om teit och handskrifter.     ' LXIII 

återgifvande  af  en  enda — hälst  den, som anses stå originalet närmast, — 
samt anförande af de öfrigas afvikelser (varianter). 

Teoretiskt taget, synas dessa sätt vara de enda vetenskapligt berättigade, 
men i praktiken blifva för isländska prosaverk några modifikationer önskvärda. 
Förnämsta orsaken härtill är den stora divergend, som plägar råda mellan isl. 
handskrifter,  hvilka  härstamma från ett och samma original.   Vi hafva i det 
föregående (afd. I) påpekat, huruledes afskrifvarne, som snarare förtjäna kallas 
bearbetare, ofta tilläto sig att göra starka förkortningar eller uteslutningar samt 
att  insätta  stereotypa  uttryck  i st.  f. mindre vanliga; ja, de tyckas icke ha 
haft  betänkligheter  mot  att  från  annan skrift låna en notis eller ett nomen 
proprium,  någon  gång  t.  o.  m.  en hel episod.   Och äfven i smått begagna 
afökrifvarne  samma  frihet;  på hvarje rad finner man, huru de efter godtycke 
och  utan  tvingande  skäl  omkastat  ordföljd och utbytt ord eller uttryck mot 
ungefär liktydiga *).   Visserligen borde en djupgående kritik kunna igenkänna 
och afskilja dylika afskrifvarändringar — åt minstone om ett större antal själf- 
ständiga hdss. föreligger — , men ännu saknar man därtill många vigtiga för- 
utsättningar.  Att rekonstruera ett förloradt original är därför ännu, inom den 
fornisl. prosalitera turen, ett ytterst vanskligt företag.  Vill man åter till ledning 
för  kritiken  meddela  alla olika läsarter, så blir denna apparat, om man har 
många  hdss.,  icke  blott  utomordentligt  vidlyftig, utan ock, därigenom att en 
mängd  nästan  alldeles  värdelösa varianter blandas med de vigtigare, så svår 
att öf verskåda, att dess gagn omöjligen kan anses motsvara den på insamlandet 
nedlagda mödan. 

Dessa omständighetei* hafvA gjort, att de fleste utgifvare funnit det lämp- 
ligast att — då en prosatext är bevarad i flere olikartade uppteckningar — 
tils vidare rikta sin omsorg blott på korrekt återgifvande af någon särskild 
redaktion, vare sig denna representerats af en enda hds. eller af flere, från en 
och samma, lätt bestämbara källa härrörande afskrifter. 

Det nämda syftemålet, eller att så fullständigt och noggrant som möjligt 
framställa en viss redaktion, har äfven vid utgifvandet af "Fornsögur Sudr- 
landa" blifvit följdt, under det att jämförelserna redaktionerna emellan och 
undersökningar öfver originalet blifvit förlagda till inledningen. De fyra sa- 
gorna Mao, Eon, BiEu och Be v meddelas altså hvardera blott i en redaktion. 


') Ett  ganska  betecknande  exempel  på  det  senare  gifver  Fl Ä 126'* ber^i hann 
huginn, i B 170*^ motsvaradt af 'bryndi', i C af 'hvatti', i D af 'hvesti'. 


LXIV Inledning. 

Den handskrift, som (bortsedt från helt små fragment) befunnits vara den älsta 
och bästa, har blifvit aftrykt, så långt den räcker; där denna hds. haft luckor, 
hafva de blifvit fylda efter den eller de närmast beslägtade hdss., hvilka ock 
anlitats så väl till att lätta vårdslöshetsfel i den till grund lagda hds., som 
ock till att förse henne med värdefullare varianter, sådana som af någon orsak 
synts vara af intresse *). Beträffande Kon och Bev har jag i själfva verket 
gått ännu något längre. Pergamentshandskriften Holm. 7, fol. innehåller båda 
sagorna i en form, hvilken väl ej kan sägas tillhöra samma redaktion som den, 
vi lagt till grund, men likväl är närstående och tillika i sig själf mycket vär- 
defull; jag har därför ur denna handskrift ^) upptagit alla från vår text af- 
vikande läsarter, så att endast de så godt som värdelösa olikheterna lemnats 
oanmärkta. Anledningen till denna större vidlyftighet i variantapparaten skall 
för öfrigt utförligare omtalas i de särskilda undersökningar, som nedanför (i 
afd. IV och VII) skola egnas åt dessa båda sagor. — Fl har så till vida 
behandlats olika, som den blifvit aftrykt icke blott enligt den älsta (ofullständiga) 
handskriften utan äfven eft^r den näst älsta (som är fullständig). 

Vår afsigt har, sade vi nyss, varit att af hvarje saga lemna en viss re- 
daktion så fullständig som möjligt. Det har därför varit nödigt att råda 
bot på den skada, som under tidernas lopp blifvit tillfogad hufvudhandskriften, 
d. v. s. att tillsätta det, som genom förlust af hela blad, genom hål, bortskär- 
ning, skrapning, nötning, blekning, svartnande eller fläckar försvunnit. Sådana 
tillsatser hafva städse utmärkts så, att de lätt kunna skiljas från det, som 
verkligen står att läsa i hufvudhandskriften. Äro tillsatserna af betydligare 
längd,  så  hafva  de  tagits ur den med hufvudhds. närmast beslägtade hds. ^), 


*) Skälen till anförande af varianterna kunna vara af många slag och torde väl i all- 
mänhet på de särskilda ställena vara begripliga for de sakkunnige. Specielt framhålla vi 
blott följande: att ett ställe förefallit i någon mån korrumperadt och de beslägtade hand- 
skrifternas läsarter, fastän ej afgjordt riktiga, dock ansetts kunna lemna någon ledning (t. 
ex. vid nomina propria); att ett ovanligare ord genom de yngre handskrifternas läsarter 
antingen förklarats eller på ett i och for sig lärorikt sätt blifvit misstolkadt; att en på 
grund af tvetydigt skrifsätt ej fullt bestämd form blifvit säkrare (t. ex. flosu B 227*^ med 
varianten flauso i C, hvaraf man ser, att nominativen het«r flåsa, icke flosa, som Fritzner 
uppgifvit), o. s. v. 

') Och naturligtvis äfven ur dess afskrifter (Chart. Holm. (>, 4:to och AM. 118, 8:vo), 
där membranen sjiilf har luckor. — I fråga om Bev har jag dess utom anlitut de båda 
fragmenten i AM. 567, 4:to, på samma sätt och af samma skäl som perg. Holm. 1, fol. 

^) Tvänne sådana större tillägg, Mag 4:P° — *^ och BiER 89^* — 92*®, utmärkas genom 
mindre stil. 


IL  Om teit och handskrifter. ^^V 

och detta blir då alltid anmärkt i not under texten; äro tillsatserna helt korta, 
inneslutas de inom [ ] och skrifvas med hufvudhandskrifteifs ortografi; utgif- 
varen har i hvarje sådant fall beräknat, hur mycket som kunnat rymmas på ifrå- 
gavarande ställe i hds., och därefter bestämt, hvad som med ledning af be- 
slägtad hds. eller enligt konjektur borde insättas. 

Af utgifvaren gjorda rättelser inneslutas, när de bestå i tillsatta ord 
eller bokstäfver, inom tecknet ( ); eljest antydes rättelsen blott därigenom, att 
hufvudhandskriftens från texten afvikande skrifsätt blifvit anfördt nere i noten. 
Med dessa utgifvarens rättelser bör man ej förblanda dem, som vidtagits af 
den gamle skrifvaren själf; där sådana förekomma i vår text, hafva noterna an- 
märkningen "ändradt från ..." eller "i stället i()i ... är förut skrifvet ..." 
eller något dylikt. — Det var, såsom nyss nämdes, min afsigt att ändra alla 
sådana ställen, där skrifvaren genom vårdslöshet begått fel. Full konsekvens 
häruti har jng dock ej kunnat uppnå; särskildt bör framhållas, att af skrifvaren 
uteglömda ord stundom icke blifvit insatta i texten, utan blott i not anförda 
från annan handskrift (se i synnerhet noterna till Bev). Å andra sidan har 
jag någon gång ändrat sådant, som vid närmare granskning af skrifvarens 
egenheter visar sig vara afsigtligt; dessa ändringar, af hvilka de flesta träffat 
första handen i vi, kunna emellertid vara nyttiga som förklaringar för den 
mindre erfarae läsaren och behöfva ej förvilla den kunnigare, då det alltid 
tydligt framgår, hvad som är handskriftens verkliga läsart *). 


Då nu de i denna samling upptagna sagotexterna väsentligen — d. v. s. 
med undantag af jämförelsevis obetydliga tillsatser och rättelser — bestå uti 
aftryck från gamla handskrifter, men dylika aftryck kunna verkställas efter 
ganska olika grundsatser, blir det nödvändigt att utförligt redogöra för det 
satt, hvarpå jag därvid gått till väga. 

Som man vet, ligger svårigheten egentligen däri, att det gamla skrifsättet 
ofta nog icke tydligt angifver språkformen, utan blott är beräknadt på att 
göra  innehållet  begripligt  för skrifvarens läskunnige landsmän och samtida. 

') Bland  sädima  onödiga  ändringar  kunna  påpekas  fo(r)stiori  2I7',  203^** och firir 
(ut ann) flerstädes i Bev (jfr of van p. XXXII noten). 


^^^ Inledning. 

Desse borde naturlig:tvi8 med sin noggranna kännedom af modersmålet kunna 
förstå meningen • i skriften, fastän denna vimlade af mångtydiga förkortningar 
(hvilka skulle tjäna till att inbespara plats på det dyra pergamentet), var oefter- 
rättlig i användningen af skiljetecken och i stafsätt än följde uttalet än ett 
föråldradt bruk. Men äfven desse samtida kunde någon gång missuppfatta 
meningen, såsom gamla afskrifter tillräckligt bevisa. För oss' blir rätta upp- 
fattningen af hvarje textställe ännu mycket kinkigare att noga fastställa, svå- 
rare redan därför, att vi icke ega samma lefvande färdighet i språket, men 
ännu mer därigenom, att vi önska formens precisering, hvilken var obehöflig 
och likgiltig för de gamle läsarne. Men denna precisering af formen måste 
tydligen i många tillfallen byggas på hypoteser, som förändras med språk- 
vetenskapens framsteg. 

Det har också med rätt blifvit yrkadt, att hvarje gammal hds. bör åter- 
gifvas med yttersta trohet, så att intet ändras eller tillägges af utgifvaren, 
utan aftrycket (eller afbildningen) kan — så vidt detta annars är möjligt — 
till alla slags forskningar ersätta originalet. Dock borde, jämte en dylik ab- 
solut texttrogen upplaga, finnas en annan, som genom erforderliga rättelser, 
fullständigt utskrifvande af orden, konsekvent ortografi samt modern interpunk- 
tion gjorde uppfattningen af innehållet lättare, ehuru den visserligen som grund- 
val för språkvetenskapliga undersökningar finge långt mindre värde. 

Dessa grundsatser torde få anses vara tämligen allmänt erkända. Men 
nu finnas många handskrifter — och dit höra de, som vi för denna samling be- 
gagnat, — hvilka antagligen icke på mycket lång tid« kunna komma att tryckas 
mer än en enda gång. Efter hvilken metod skall man då inrätta en första 
upplaga, som kanske för ett helt århundrade blir den enda? Ur rent veten- 
skaplig synpunkt måste det absolut texttrogna aftrycket fi)redragas, ty endast 
ett sådant kan utgöra en ersättning för handskriften själf, om denna skulle gå 
förlorad. Men utgifvandet af dylika ytterligt noggranna aftryck plägar stöta 
på betänkliga hinder. Icke nog därmed, att dessa aftryck för mången, som 
gärna ville lära känna skrifternas innehåll, blifva, om ej alldeles obegripliga, 
åt minstone högjst svårtydda; de fordra tillika så dryga omkostnader, att före- 
taget blir outförbart, hälst om texten är af betydligare omfång. Naturligtvis 
behöfver man icke därför kasta sig in på det andra utgifningssätt, vi nyss 
omtalat, att lemna en "normaliserad" (man kunde gärna säga "moderniserad") 
text;  tvärt  om  finnas  och  begagnas,  som känd t är, flere slags medelvägar, i 


II.  Om text och handskrifter. • LXVIl 

det man mer eller mindre ansluter sig antingen till handskriftens egenheter 
eller till det "normaliserade" skrifsättet. 

Då jag nu i "Fornsögur Sudrlanda" följt en sådan medelväg *), har jag vis- 
serligen, af ofvan antydda skäl, måst i åtskilliga afseenden frångå handskrifter- 
nas skrifbruk, men har dock sökt inskränka de vidtagna ändringarna till så- 
dant, som tyckts mig vara af ringare vigt och lättast umbärligt. Nedan- 
stående anmärkningar skola närmare belysa mitt förfaringssätt och i vissa fall 
komplettera den kännedom om handskrifterna, som kan vinnas genom vår text 
och dess noter. *^ 

De gjorda ändringarna kunna sammanföras under tre rubriker: I) indel- 
ning af texten, 2) grafiska förenklingar och 3) förkortningarnas upplösning. 

Textens indelning. I hdss. , delas texten efter utrymmet i rader och 
sidor, efter innehållet i punkter (meningar) och kapitel. Af den förra indel- 
ningen eger upplagan kvar blott beteckning af öfvergång från en sida till en 
annan. Där ny handskriftsida börjar, står i vår text märket || och i margi- 
nalen med fetstil sidans nummer; sidorna i AM. 580 B, 4:to (^ Mag) beteck- 
nas med numren 1 — 24, i Holm. mbr. 7, 4:to (= Kon) med 1 — 18, i AM. 
580 A, 4:to (= B^er och Fl I) med 3-7-44; däremot i Holm. mbr. G, 4:to 
(= Fl ii och Bev) angifyes för udda sida bladnumret, under det att nästa 
jämna sida betecknas blott med v (= verso). I upplagan tjäna naturligtvis 
dessa nummerföljder till att lätta återfinnandet af särskilda ställen i hand- 
skrifterna samt att låta efter hdss. gjorda citat blifva brukbara äfven för den 
trykta texten. — Att i texten angifva, hvar ny handskriftrad börjar, har jag 
ansett öfverflödigt. Men när någon gång radskillnaden synes hafva föranledt 
skriffel (utelemnande eller upprepande), så anmärkes detta i not, hvarvid / 
betecknar öfvergång till ny rad. 

Handskrifterna pläga efter innehållet dela en saga i kapitel, som utmärkas 
af • stora, kulörta (vanligen röda) begynnelsebokstäfver och oftast äfven med 
röda öfverskrifter. Visserligen är denna indelning tämligen godtycklig och kan 
vara olika i två nära beslägtade hdss., men jag har dock (i likhet med de 
fleate andre utgifvare) icke funnit tillräckliga skäl att öfvergifva den. Kapitlens 
öfverskrifter har jag, så vidt de varit läsliga, anfört i noter.  I Kon och Fl I 


*) Undantag gör blott stycket 89** — 92*®, som meddelats i vanlig normaliserad orto- 
grafi (nAgot modifierad for att mera motsvara språkformen från slutet af 1200-talet). Detta 
stycke är nämligen taget ur en pappershandskrift, hvars ortografi för de allra flesta läsare 
skulle vara ej blott intresselös, utan ock delvis vilseledande. 


LXVllI • Inledning* 

sakna de aftrykta membranema (Holm. 7, 4:to och AM. 580 A, 4:to) kapitel- 
indelning ^); för likformighetens skull har jag infört sådan enligt närstående 
hdss., nämligen i Kon efter Holm. mbr. 7, foL, i Fl I efter AM. 152, fol. 
Eftersom de flesta kapitel äro ganska långa, har jag på många ställen, där 
innehållet så fordrat, börjat nytt stycke; det förefaller mig, att denna anord- 
ning i hög grad lättar öfversigten och njutbarheten af innehållet, och jag be- 
klagar nu, att jag icke i ännu större skala tillämpat den samma. — Det enda 
i dessa hdss. förekommande skiljetecknet är punkten (hvilken de dess utom bruka 
för att utmärka förkortningar), men skrifvarne hafva ingalunda varit konse- 
kvente i dess användning; utelemnande af punkt, där den borde finnas, är i 
synnerhet vanligt. Det är klart, att handskriftens interpunktion någon gång, 
i tvetydiga fall, kan vägleda till rätta uppfattningen af innehållet — vid dy- 
lika tillfällen har jag också fäst vederbörlig uppmärksamhet vid den samma 
— ; men i allmänhet har den föga värde, på samma gång som den genom sin 
bristfällighet betydligt försvårar läsningen för en mindre öfvad läsare. Jag 
har därför i dessa texter infört helt och hållet modern interpunktion och hyser 
ingen fruktan, att deras användbarhet till grundval för vetenskapliga under- 
sökningar därigenom i nämnvärd grad förminskats ^). — Stora begynnelsebok- 
stäfver har jag konsekvent begagnat i första ordet i en mening samt i nomina 
propria; hdss. hafva i förra fallet ofta, i det senare vanligen liten bokstaf. 

I detta sammanhang kan nämnas, att handskrifternas bruk i afseende 
på samma nskrifning eller åtskiljande af ord blifvit i upplagan efterföljd t; hdss. 
särskilja ofta de enkla beståndsdelarna af ord, hvilka i normaliserad skrift be- 
handlas som sammansatta, och, å andra sidan, sammanskrifva de icke sällan 
prepositionerna a och i med ett följande ord ^). Det torde 'icke vara utan vigt, 
att textupplagor i dessa afseenden troget återgifva handskrifternas bruk, ty 
detta måste utan tvifvel förr eller senare lemna material till undejsiikningar 
rörande lagarna för aksentuering i sammansatta ord, m. m. — Emellertid har 
det  sig  stundom  svårt  att  se, huruvida i handskriften sam manskrif ning varit 


*) Jfr i det f<>regåonde sid. XLIX jämte andra noten. 

^) Siffror (alltid romerska) pläga i membranerna foregås och efterffiljas af punkt; detta 
skrifsätt, som har den förtjänsten, att det hindrar förväxling mellan siffror och ord, be- 
hålles i upplagan och genomföres äfveu på de ställen, där skrifvaren utelemnat endera 
punkten eller bägge. 

') Mera enstaka förekommer hopskrifuing i andra fall, såsom Mag 8** t)anntima, 16*' 
hertil. 


n.  Om text och bandskrifter. LXIX 

menad eller ej; omöjligt att afgöra är detta, när ord och orddelar, 8om el- 
jest ibland hopskrifvas, ibland icke, stå på skilda rader. I sådana fall har jag, 
för att antyda oyissheten, användt ett mindre afstånd mellan orden, ungefar 
hälften så stoii; som det, h vilket annars skiljer orden åt; t. ex. iborginni . : . 
isundr 33*«*S amer 34", hialmböndin 36*^ fostbro|>or 46*^ Ett likadant 
''hälft afstånd" har äfven blifvit satt mellan ett nomen proprium (som i texten 
fått stor begynnelsebokstaf) och ett föregående a eller i (å, i), som i hand- 
skriften yarit hopskrifvet med namnet. Men när i den trykta texten, såsom 
ett par gånger händt, ny rad måst inträda just där ett "hälft afstånd" skulle 
lia förekommit, har jag måst uppoffra denna lilla finess och skilja orden full- 
ständigt. 

Orafiska förenklingar, som här vidtagits, bestå i allmänhet däri, att en 
och samma bokstafsform blifvit använd i upplagan, då handskriften företer 
växlande former med samma ljudvärde. Några sådana fall böra särskildt fram- 
hållas. Rokstäfver förekomma ibland samnianskrifna så, att de hafva en lodrät 
staf gemensam ; dylik sammanskrifning, som i synnerhet användes af första handen 
i hds. A^ träffar (utom pp) oftast förbindelsen ar, ganska ofta aN, Nf 64'^, 66^^, 
aNf 69*', fk 7P®; liknande är sammanträngningen af 6 eller d (= d, d) och 
ett följande e, som därvid får mycket tycke af ett 2 (= r) *). I alla dessa 
tillfällen har vår text vanliga, åtskilda typer och endast undantagsvis. anmärkes 
sammanskriftiingen i not. Alldeles ovigtig är dock denna sammanskrifning må 
hända icke, hvad beträffar mynden n, som synes ha blifvit vald i st. f. n just 
för att möjliggöra sammanskrifningen ; af den oefterrättliga ljudbeteckning, första 
handen begagnar, kunna väl inga bestämda slutsatser dragas i denna sak; mera 
betydelse torde det hafva, att andra handen skrifver ack. sg. mask. rardaN 
(med aN tillhopaträngda) 76^*. — Hdss. begagna jämte den vanliga formen 
för r äfven j, hvilket senare i upplagan blifvit utbytt mot r*). — De båda 
mynderna s (S) och f äro i den af tredje handen skrifna delen af hds. -4, i 
hds.  B  samt  öfverhufvud i yngre hdss. alldeles liktydiga, så att de båda be- 

*) Troligen är det ett e, och icke ett i^ som sammanskrifvits med det föregående g i 
'flivgenda' 103» > (jfr noten 10). 

') I Holm. mbr. 6, 4:to, liknar stundom x så mycket z (j), att i vissa ord osäkerhet 
angående meningen kan ega rum; så är det i fny) (— sn^r eller snyz?) 205'* och möj- 
ligen äfven fland} 266^* (jfr not. 12). Tecknets tvetydighet har, såsom jag vid ett annat 
tillfälle visat (se Germania XX, pp. 312 — 13), i ett aftryck efter denna hds., Eölbings 
Riddarasögur^ vållat felläsningarna berz f. berr 15*, kemr f. kemz 35^^, stendr f. stendz 
114'*.   Jfr dess utom Versions Nordiques p. 42 angående namnet Bodendz i Mött 18'', 19*. 

j 


hXX Inledning. 

teckna enkelt (kort) s-ljud; i motsvarande trykta text har jag därför återgifvit 
bägge två med s, hälst som ( af typografiska skäl var mindre lämpligt. Första 
och andra händerna uti Ä använda däremot tämligen konsekvent s (S) för att 
beteckna dubbelt (långt) och T för att beteckna enkelt (kort) s-ljud; följaktligen 
har i motsvarande textstycken s (S) återgifvits med ss *), f med s. — Ofriga 
små versalei', som i dessa liandskrifter pläga begagnas för att uttrycka dubbelt 
(långt) konsonantljud, nämligen g, m, n och b, hafva i vår upplaga behållits *), 
vare sig att de äro tecken för långt eller kort ljud, hvilket senare inträffar 
så väl i ords början ^) som annars. — Handskrifterna använda i och j (bägge 
utan prick) i fullkomligt samma betydelse, så att hvardera tecknet kan stå 
lika väl för konsonant- som för vokal-ljudet; alldeles likadant är förhållandet 
mefl mynderna u och v *). Jag skulle därför, i enlighet med min grundsats om 
grafisk förenkling, hälst hafva i upplagan brukat blott i (som är mycket vanligare 
än j) och antingen blott u eller blott v *). Då jag likväl följt det gamla skrif- 
sättet, har jag låtit bestämma mig af textkritiska hänsyn. Det är nämligen 
understundom af vigt att strax kunna se, huruvida handskriften använder resp. 
i och u, hvilka, då de stå bredvid andra mynder med lodräta stafvar af samma 
höjd, lätteligen kunna medgifva andra läsningar ^), eller j och v, som göra sådan 
tvetydighet omöjlig. För likformighetens skull har jag naturligtvis också i 
alla slags "tillsatser^ (vid utskrifning af förkortade former, i rättelser, m. m.) 
följt vederbörande skrifvares vanliga beteckningssätt. — När j (j) följer efter 
i (i) har det ofta "aksent"; af typografiska skäl har jag i upplagan måst ute- 
lemna denna.  Hvad åter angår "aksenten" på i (O, så begagnas den verkligen. 


^) Naturligtvis med undantag för de fall, då s (S) står i ords början. 

^) Likväl har jag genom förbiseende kommit att ett par gånger i Kon (första handen) 
återgifva iiif med Monnvm (i st. f. -vm); jfr not. 23 å sid. 46. 

') I början af nomina propria har den lilla versalen blifvit förvandlad till stor sådan. 

*) I st. f. v skrifver hds. Ä stundom -p, en bokstafsform, som jag ej funnit nödigt 
efterlikna i tryck.   Däremot har w (i B och andra yngre hdss.) behållits oförändradt. 

*) Att använda tecknen efter deras moderna betydelse (i och u som vokaler, j och v 
som konsonanter) hade varit mindre lämpligt, ej allenast därför, att sådan åtskillnad var 
fullkomligt okänd för medeltidens skrifvare^ utan ock af det skäl, att dessa teckens Ijad- 
värde i vissa ställningar ännu icke är alldeles oomtvistadt. — Den svårighet, handskrifter- 
nas bruk af ifrågavarande bokstafstecken vållar ny begynnar en, torde blifva mycket lätt att 
öfvervinna. 

^) Ett af de märkligaste exemplen i denna sak föreligger i striden om ''rimhcnda eller 
runhenda?" (se Aarb. f. nord. Oldk. og Historie, 1875). Jfr äfven Mag 14* jämte not. 1, 
SC)* jämte not. 1, Fl  102" jämte not.  12. 


II.   Om text ocli handbkrifter. LXXI 

om ock ej alldeles konsekvent, i hds. A såsom längd tecken ^); den har följakt- 
ligen behållits i vårt aftryck af denna hds. Men i hds. i?, liksom eljest i 
yngre hdss., brukas i och i ubm åtskillnad; i motsvarande texter återgifva vi 
båda tecknen med i. "Aksenter'' på andl*a vokaler behållas alltid i upplagan; 
men då dessa tecken på det hela äro ganska sällsynta, — d. v. s. oftare sak- 
nas än finnas, där de skulle stå, — har jag gjort till regel att i tillsatserna 
aldrig använda "aksent". 

Förkortningamas upplösning är utan tvifvcl den åtgärd, som medför 
de största svårigheterna. Alla ord, som i handskrifterna äro förkortade, blifva 
i vår text fullständigt utskrifna, utan att därvid någon särskild stilsort blifvit 
använd för att framhålla de bokstäfver, h vilka ej varit i hdss. utsatta. Det 
är klart, att läsaren härigenom hindras från att skilja mellan det, som uttryck- 
ligen står i hdss., och det, som blott finnos mer eller mindre osäkert antydt, 
samt att denna anordning i vida högre grad än de förut omnämda ändringarna 
minskar upplagans vittnesgillhet vid grammatiska och textkritiska undersök- 
ningar. Då nu en sådan ofullkomlighet icke kunde alldeles undvikas (framför 
alt hänsyn till tryckningskostnaden gjorde det omöjligt), har jag bemödat mig 
att till ett minimum inskränka de olägenheter, som förfaringssättet medfört. 
Dels i noterna under texten, dels i här nedan följande anmärkningar har jag 
sökt gifva i möjligaste måtto fullständiga upplysningar om handskrifternas för- 
kortningar i de fall, som synts medgifva mer än en tolkning. Medan jag i 
noterna under texten väsentligen upptagit sådant, som hälst borde vara till 
hands strax vid läsningen, skall jag nu gifva en kort öfversigt af det förfa- 
ringssätt, som i upplagan blifvit följdt- i fråga om mångtydiga förkortningar. 

De flesta förkortningar skulle kunna, äfven i en och samma handskrift, 
upplösas på mer eller mindre skiftande sätt; när handskriften själf företer 
utskrifna former, är den sällan konsekvent. Men en utgifvare måste, af lätt 
insedda skäl, eftersträfva följdriktighet i sina egna åtgöranden. När han där- 
för skall bestämma sig för någon särskild af de former, som vid en viss för- 
kortning blifva möjliga, gäller det i främsta rummet att tillse, om handskriften 
i fullt utskrifna former gifver någon ledning; hv«d som handskriften alltid eller 
oftast brukar, blir måttgifvande. Kan det icke ur handskriften statistiskt af- 
göras,  hvilken  form man bör välja, plägar man föredraga . den, som kan anses 


^) Och dess utom i siffertal. 


LXXII Inledning. 

bäst representera det dåtida språkbruket, eller, otn äfven detta skulle yara svårt 
att bestämma, den form, som i normaliserade texter är vanligast. Dessa reg- 
ler  har  jag  sökt följa i här meddelade sagotexter. 

Den ovisshet, hvartill en förkortning kan leda, gäller 1) någon gång valet 
af ord, då skrifvaren blott utsatt första bokstafven och denna kan utmärka två 
ungefär liktydiga, 2) mycket ofta böjningsformen (tempus, modus, kasus, genus, 
bestämd eller obestämd form), 3) i många fall ljudbeteckningen i ordet, vanligen 
så, att man har valet mellan en äldre och en yngre form ^). 

Två olika ord^ nämligen former af verben segja och svara, kunna stundom 
afses med förkortningen f.; men då det senare verbet eger särskilda abbrevi- 
erade skrifsätt (rv\ och dylika), har jag föredragit att i sammanhang, där hvil- 
ketdera verbet som hälst vore möjligt^ återgifva f. med segja; de enda undan- 
tagen torde vara 26'^ och 118^% där jag (på det sistnämda stället utan 
tvingande skäl) skrifvit svarar ^). — Eftersom titeln keisari icke sällan af skrif- 
varne felaktigt utbytes mot konungr (t. ex. 5««, 6**, 7*% 11*^46^^ 4714.27 45.54)^ 
så kan förkortningen k i sådant sammanhang, där den förra titeln varit riktig, 
äfven ha utmärkt den senare; i dessa fall (9*®, 4:^^***^^ 46*) har jag be- 
gagnat det af innehållet fordrade keisari. 

Mycket vanligare är, att intet tvifvel kan råda om ordet^ men väl om 
dess höjning^orm. Tätast återkommer svårigheten att välja mellan presens 
(historikum) och preteritiim af verba dicendi segja, svara, kvedaz och meela, 
då dessa ord äro så förkortade, att tempus ej kan urskiljas. I sådana fall har 
jag af verbet mssla alltid valt preteritum '), men af segja, svara och kvedaz 
nästan öfver alt presens *). Detta mitt. förfaringssätt öfverensstämmer med 
handskrifternas eget bruk, där de hafva tempus utsatt; emellertid bör anmärkas, 
att andra handen i Ä samt hds. B rätt ofta begagna pret. af segja, äfven vid 
direkt anföring. — Svårare är att uppgöra en regel för återgifvande af h. med 
heitir eller het (^ hét); jag har låtit bestämma mig af sammanhanget och har 
på  dunklare  ställen  i not påpekat, att hds. användt förkortning.   På samma 


^) Följande  anmärkningar  hafva  afseende  endast  på  det,  som är trykt efter hdss. A 
och Bi men ej på de små stycken, som tagits ur andra hdss. 
^) Dess utom har f. 26'° betydelsen spyrr. 

') Likaså har det sällsynta tal 189*^ återgifvits med taladi. 

*) Preteritum af kvedaz har jag användt 19", af svara 38", 170*^, 265»», af segja 
216", 230*', 241", 254", på hvilka ställen detta tempus mer eller mindre bestämdt for- 
dras af sammanhanget. 


n.  Om text och handskrifter. LXXIU 

satt har jag gått till väga med verbet hafa, då detta i hdss. betecknats med 
h. ^); beträffande detta verb har stundom äfven modus varit tvifvelaktig. 

Huruvida nomina efter vissa prepositioner böra sattas i dat. eller ack., 
blir ibland osäkert; jag har då (alltid, om jag ej bedrager mig) genom an- 
märkning under texten visat, att handskriftens förkortning icke lemitar någon 
ledning *). — Särskild uppmärksamhet förtjäna utländska namn ^). Några böjas 
(i utskrifna och följaktligen äfven i upplösta former) som nordiska, men be- 
träffande många kan man, då genitiv aldrig förekommer utskrifven, svårligen 
afgöra, om ändelse får tilläggas i denna kasus. I sådana (maskulina) namn 
^^^ jag begagnat genitivändelsen s (eller z), så framt de ej redan i nominativ 

slutat på hväsljud; t. ex. Gamalfins 148'* (gam^ A)^ Korsablins  148*^ (korfab 

Ä)j Sabaoths 252»* (sab 2?), men Bovcrs 260^^ 265* (.B. i hds. 5)*); Flovent 
förekommer aldrig utskrifvet i gen., men vid 157** har A rvdentl', vid 134^® 
lofepf. — Vid 254** har B utskrifvit ändelscn i uttrycket til Babiloniam. 

Att neutrum (drepit) och icke maskuliuum (drepinu) br)r återgifva hand- 
skriftens drep 37*3'*»''^ 38^», synes af 38*S där drepit i alldeles liknande 
sammanhang är utskrifvet (jfr äfven 37* tillika med noten). 

Den mest invecklade af hithörande frågor torde vara den om slutartikeln; 
ty åtskilliga appellativ förekomma upprepade gånger förkortade på ett sätt, 
som ej utvisar ändeisen *), och i sammanhang, där språkbruket tyckes tillåta 
så väl bestämd som obestämd form. Detta gäller i främsta rummet titlar ^); 
i dessa, liksom ock i andra hithörande ord, visar den yngre hds. (B) betydligt 
flitigare användning af slutartikeln än  den äldre (.4), ett förhållande, som na- 


^) Förkortningen hor ej angifvits vid 5', 10^, 13^; endast på det första stället kan vill- 
rådighet om tempuB förekomma. 

') Må hända borde ock ha påpekats, dels att namnet R6gnvalldr 11*^, 11^* och 12*®- 
i hds. »krifves .k. eller rögn., hvarför möjligen här åsyftats genitiv i st. f. dativ, dels att sy ni 
195«» i hds. är förkort adt. 

') Man erinre sig, att ett" nomen proprium i hdss. skrifvcs fullt ut merendels blott 
första gången, som det förekommer, men sedan betecknas med en eller ett pi\r af sina bok- 
stäfver, så att ordets ändelse ej framträder. 

*) Hds. C brukar i gen. Beuiss, pappershandskrifterna Bievusar. 

») Hit räkna vi ej sådana teckningssätt som orm.^ / 76", borg^ 111**, 113*% fylklng^ 
200**, h vilka icke gärna kunna förklaras annorlunda, än i vur text blifvit gjordt. 

•) Det bör ej förbises, att regeln i G. F. V. Lunds Oldnordisk Ordföjniugslajre 194, 
a. 2 (att "navne på vserdigheder, slagtskabsforhold" etc. stå utan artikel) just i följd af 
skrifvames vana att förkorta dessa ord kommer att stödja sig väsentligen på en af utgif- 
varne antagen plägsed och därför blir mindre tillförlitlig. 


LXXIV Inledning. 

turligtvis fått inverka på vårt fcirfaringssätt. Titeln keisari har (då förkort- 
ningen ej angifvit ordets slut) skrifvits utan artikel i de delar af vår text 
som äro aftrykta efter hds. A *); men då vi följa hds. jB, skrifva vi i regeln 
keisarinn (-ans etc), och keisari (-a) endast 168***, 169*% 170*% 172*% 
177*'*% 207**'*% 243** *). Ordet konungr (eller kongr) plägar i hdss. hafva 
ändeisen utsatt; förekommer det någon gång skrifvet k (eller k.), så hafva vi 
användt former utan artikel. Äfven drottning skrifva vi utan artikel öfver 
alt, där handskriftens förkortning ej angifver ändeisen ^6*^'*^'*®'**'*®*^'**'**, 
7*% 8**'*% 20*, 33**, 235**, 236*^); likaså hertugi (26r*% 262*% 265*»). 
Hvad beträffar jarl (larl, iarlj, varder detta ord, då det tecknats med I. eller 
j., alltid återgifvet utan artikel för hds. A^ enligt dennas bruk i utskrifna 
former; i det efter B trykta har däremot, alt efter sammanhanget, gjorts om- 
växling'). I hds. B förekommer stundom *) höfdingi skrifvet hofd' och har 
då alltid återgifvits utan artikel. Samma hds. har titeln jungfru med utskrifven 
ändelse 249****'*% 250*»**, men eljest på sidorna 250 — 3 förkortadt, hvarvid 
vi ständigt tillagt artikeln. I Mag (hds. A) förekommer ofta skrifsättet .bb., 
hvilket i texten blifvit upplöst till brgdr(-ra,-rum) utan artikel. Ordet hvsbondi 
skrifves i hds. A 131*' och 133** h V., medim ändeisen är utskrifven 1:^2* «. 
Heidingi (-a,-ar) är i hds. B ofta förkortadt till heid*, hvilket i upplagan blott 
undantagsvis fått slutartikel *); så stark förkortning, att ändeisen ej kan be- 
stämmas, har ordet äfven i A 134^®'^*, 135*®, där vi ej ansett någon artikel 
böra tilläggas. Äfvenledes blott genom de första bokstäfverna uttrycker B 
stundom  orden  heremita, pilagrimr, sveinn,  jotunn,  villigöltr; det förstnämda 


*) Har ordet i texten slutartikel, så beror detta pä, att artikeln är i bds. helt eller 
delvis utskrifven. Former utan artikel företer hds. själf 6**', 7", 7", W\ 19»*, 21*», 
24>*, 34*», 34" (första gången), 40**, 121», (12P»), 130** (mindre tydligt 105" "). 

') Handskriften B har ordet så utskrifvet, att ändeisen synes, på följande ställen? 168**, 
209**, 214««, 24P»*» utan artikel, samt 209"'*«, 212», 288^ 241"»», 242» «•«« mcdf artikel. 

^) Handskriftens eget språkbruk kan bedömmas däraf, att de utskrifna formerna ega 
slutartikel 210»», 211»», 250»», 25P», men sakna sådan 177', 209>", 210»*, 212»», 248*», 
2499.11.32^ 250*»", 253'. — j. återgifves med artikel 210»», 211 ••»•>', 239*»*", 240*»'*», 
245", 249", 251*•»•*^ utan 210»», 211"'*»»», 212», 214»», 238»», 239»»», 240*»»», 249*'. 

*) 187", 192»', 198»», 200*'»-»*»», 202», 205', 207»». 

») Artikeln hafva vi tillagt 178*», 180»', 182»», 186*», men utelemnat 175**'*»'»»'»», 
176*», 178**, 179***, 181**, 183», 192*»*», 194»»»», 195»», 198»», 199», 207»». I ut- 
skrifven form har hds. artikel endast 174*». 


II.  Om text och handskiifter. LXXV 

hafva vi forsett med artikel 175*^, inen eljest låtit det sakna sådan ^); pilagrimr 
(som är utskrifvet 222^****®*^) har fått artikel (öfriga ställen på pp. 222 — 3); 
IV' har återgifvits med sveinninn 176«', 177*», med svein 180^» (i 180** och 
annars är ordet utskrifvet); i bestämd form hafva vi satt jotunn på alla de 
ställen pp. 229 och 236, där det är förkortadt i hds. (p. 228 i kapitelöfverskriften, 
229*^ och 235*3*^ har hds. betecknat ändeisen), samt villigöltr 215*» och öfver 
alt på p. 216 (210«^ 21 P, 215*«*«'*« är det utskrifvet). — Ordet dagr, som 
stundom i Ä och mycket ofta i B är förkortadt till d., har jag alltid skrifvit 
utan artikel i enlighet med handskrifternas eget bruk (endast 177^***, 180* 
använder B artikel). När ordet borg i A tecknas b., är det i texten åter- 
gifvet utan artikel (111*®, 114**, 154**), men då en dylik förkortning före- 
kommer i £, har jng, så ofta sammanhanget tillåtit, lagt till artikeln, ett för- 
faringssätt, som fordras af handskriftens eget bruk ^) ; på samma sätt har Jag 
gått till väga med ordet kastali, när detta i B varit uttrykt endast med de 4 
(undantjigsvis 5 eller 6) första bokstäfver na ^ ). — Förkortadt så, att t (ett par 
gånger k) utgör sista bokstafven, brukas myrqvastofa (myrkua-) i så väl ^ 
(andra handen) som B; för A har jag utelemnat artikeln (153**'****', 154*), 
men vanligen användt den för B (blott med undantag af 203**, 253*®) *). 
Alldeles enstaka förekommer 6** f. = sverdit. Ett par gånger står i B spiot- 
skapt så förkortadt, att det slutar på fk.; därvid hafva vi 193** tillagt ar- 
tikel, men icke 199*®, 204**. Till sist bör påpekas, att andra handen i slutet 
af Kon flere gånger använder orden steinbogi, steinn och bordskvtill i så stark 
förkortning, att ändeisen ej är utsatt; vid dessa tillfällen hafva vi skrifvit stein- 
bogi i bestämd form 73**'**, 77**, i obestämd 74®, steinn i bestämd form 75**, 
76% 84**, men för öfrigt *) i obestämd, bordskvtill alltid (76**, 78****) i 
bestämd form. 


*) Utskrifvet står heremita med art. 174% utan art. i öfverskriften till kap. III (p. 
171), 171**, 172»'«. 

*) Af de ställen, där B låter ändeisen synas, hafva följande artikel: 170**, 175'% 
176*»'»», 178*»'*'*% 180'*, 202»*, 206**, 207**, 226»*, 227**, 254»«'»», och följande sakna 
sådan: 168», 177*, 177" (bis), 177»*, 179*% 186»*, 189»», 199**, 201*», 203*», 204», 
227", 230», 244», 246'», 266»»; talrikare äro de ställen, där hds. använder förkortningen. 

») I utskrifna former har B artikel 216»», 238**, 239*», men saknar sådan 215»», 
223»», 232*», 237»*, 238*»»*, 239*», 250»»; mycket vanligare är, att ordet förkortas. 

*) B har ordet utskrifvet med art. 195*», 224*»-»», 226'», utan art. 176»*, 195", 
224 (kapitelöfverskrift). 

»; 75**'*% 76»'»*'**'*»'*»**»-*», 78"'"."-»''", 79*.a7.2f.Ä4.8i,4o.»a.»8^ g^t.u (gimstein 78'»). 


LXXVl Inledning. 

De vid förkortningarnas upplösning mötande svårigheter, som nu blifvit 
behandlade, skulle till största delen kunna kallas syntaktiska. De, som återstå 
att omtala, röra väsentligen ljudläran, i mindre grad formläran, eller ock blotta 
ortografien. — Aldrig fullt utskrifvet är i hdss. konungr, hvarför det blir tvif- 
velaktigt, huruvida denna form eller den yngre formen kongr *) bör användas. 
Eftersom man har skäl till antagandet, att den äldre formen först under 14:de 
århundradet utträngt den äldre *), har jag i de efter hds. A trykta texterna 
skrifvit konungr, i de efter B (och ännu yngre hdss.) trykta kongr. — I alla 
texterna har jag användt formen eda, icke det yngre edr; den senare finnes 
nämligen icke här utskrifven, men väl den förra både i A (51 *, 98* •, 112^*) 
och B (176*% 248*% 254»% 257»0- — Ack. pl. af subst sonr har, då den 
varit förkortad till (T., skrifvits sonu (sonv); i hds. A förekommer souu ut- 
skrifvet 7**'*' samt sono många gånger i de af andra handen skrifna styckena; 
B har sonu 246«% 248", 249*% 266*% men syni endast 244*% 256*«. — 
Beträffande det i böjningen växlande månadr bör anmärkas, att hds. B 176^^, 
179'% 203*» och 205*» antyder det endast genom de tre första bokstäfverna *). 
— 1 A (första handen) skrifves ggv 149*®***, h vilket vi återgifvit med gengv, 
icke geingv; handskriftens bruk är i afseende på denna vokalförlängning (fram- 
för ng) vacklande, dock så, att den tredje handen vanligen skrifver ei, den 
första och den andra sällan. I aftrycket efter J3, i hvilken hds. öfvergången 
af e till ei synes vara mera stadgad % har jag användt diftongen i de talrika 
fall, då pret. ind. pl. och konj. samt part. af verben gänga och få varit för- 
kortade. Däremot har jag icke skrifvit au, utan ö, vid upplösning af -^o 
181*% 206**, ty B lemnar inga säkra bevis på, att vokalförlängning i detta 
fall egt rum. — Åfven i åtskilliga andra fall har jag haft att välja mellan 
olika vokaler, nämligen mellan 

o och a (å) i voro (voru) och honum *), så vidt det gäller A\ denna hds. har 
emellertid det förra ordet ofta utskrifvet med o, aldrig med a, det senare 

*) D. v. s. k6ngr; såsom förut (p. LXXI ) blifvit nämdt, sätta vi icke "aksent" pä vokaler, 
som ej äro utskrifna i handskriften. 

') Dråpan Lilja, författad före år 1361, har endast 'k6ngr\ likaså Ami Jönsson^s Gud- 
mundardråpa 43*, hvilken väl är något yngre, medan ^konungr^ ännu förekommer i Arn- 
grims Gudmundardråpa 29', som är skrifven år 1345. 

3) Utskrifna former af ordet finnas i B 197", 210"'*»'«, i A 83", 85»», 93*», 135»». 

*) Emellertid förekommer fengu (-o) utskrifvet 199»», 202*», 226*», 243»*, 260»», fengi 
210»», 243»» (feinngu 192"). 

») Om manadr är nyss förut taladt. 


II.  Om text och handskrifter. LXXVII 

ordet med o 102** samt en gång i Jömsvik. s., med å en gång i 
Asmundarsaga kappabana (se inl. till Jömsvik. s., Luiid 1875, p. X); 
för båda orden har jag brukat o; 

o och u (v) i hon, son, skolu, postoli, OBOsta, Simvn, biskvp samt några än- 
delser; till hon har jag öfver alt upplöst förkortningen h", äfven i 
hds. A:% af andra handen skrifna stycken, där ordet fullt utskrifvet 
oftast stafvas hvn M; likaså har jag i det merendels förkortade son 
brukat o, hvilken vokal det utskrifna ordet vanligen har i hdss. (äfven 
andra handen har oftare son än svn *)); — skolu (-v, -o) etc. har jag 
användt för de af andra och tredje händerna utförda delarna af A, 
men för öfrigt skvlv (skulu) etc. *); — postoli är utskrifvet 125^®, 
ORosta 99^'*, hvarför jag stafvat båda orden med o; — Simon skrifves 
blott 124* och 153*, men Simvn 136»% 142*% 144*««*, 154% hvar- 
för jag föredragit  den  senare  formen, då ordet varit förkortadt; — 

biskvp (-up) är i dessa hdss. ständigt förkortadt till bp; må hända 
hade det varit bättre att följa skrifsättet byscop i den något äldre 
hds. AM. 291, 4:to (t. ex. 32** i upplagan af år 1882); — förkort- 
ningarna v**, t**, f* upplösas voro, toko, foro i -4, men voru, toku, foru 
i £, ehuru ingendera handskriftens bruk ger någon säker ledning 
därtill ; 

6 och i uti ändeisen -ir, där i synes vara något vanligare än e och således 
blifvit föredraget, samt uti andra stafvelsen af orden ti|»endi, Heinrekr, 
Erminrekr; beträffande de båda förstnämda orden har jag, enligt det 
i utskrifna former vanligaste, skrifvit e *); det sista namnet förekommer 
aldrig i B med andra stafvelsen utskrifven; 

e och e (se) i synnerhet med afseende på andra handen, hvilken, såsom ofvan 
blifvit visadt, icke är noggrann i åtskiljandet af dessa tecken; jag har 


^) Första handen begagnar däremot oftare hon; för tredje handen har jag icke funnit 
något ^hvn\ ej häller i B, 

') Med -r i nora. sg. har jag skrifvit detta subst. 49'' i likhet med den utskrifna 
formen 49*« (jfr ock de oförkortade nominativerna 82*, 84", 108»», 134'>). 

») Utskrifvet är ordet ofta af tredje handen (alltid med o), af andra handen skolvm 
102», skvlv 107", af första handen skvlv (-vm) 117*% 118*«, 121»», skolv 88»', 117»*, i 
B skulot 19P*. — Förkortningen ra° i B upplöses till muno 180", 185", i öfverens- 
stämmelse med de utskrifna muno 202'*, munu 205», munum  185*^ m. fl. (men mono 201**). 

*) Heinrekr skrifver A 85"''», 88**, 106»', -rikr 84»«, 87", 88». 

k 


häruti rättat mig efter det normala Bkrifsättet och sålunda upplöst t. 
Gx. v^ri, ordfpri, Bpringr, (snairi 13', nar 27'*), ferr, segir; 
e och 6 i sneri, göra (gera); det förra ordet (pret. af anöa) har, då det är 
utskrifvet, alltid e; verbet göra (jämte adj. görr, subst. görd o. s. t.) 
har jag i Mao skrifvet med ö, enligt hvad tredje handen nästan re- 
gelbundet brukar'), men i det öfriga efter Å trykta med e; andra 
handen har nämligen i mycket öfvervägande antal former med ger-, 
under det första handen vacklar i de få fiill, då atafvelsen är ut- 
skrifven *); i B torde icke förkortning vara använd för dessa ord; 
u och y vid  upplösning  af  mdi  (pret. af munu); jag har då alltid begagnat 

u (v), i det jag följt A\% skrifsatt i oförkortade former^); 
y och i beträffande fyrir, biskup; om det senare ordet hafva vi nyss talat; 
i fyrir har jag för A brukat y, såsom hds. själf på en mängd ställen 
företer (firir endast GO'), men for B i, enligt det utakrifna FiriR 
249»' •). 
Eftersom tecknet ' kan betyda lika vill -ri- som -ir-, har förklaringen wi det i 
Å (första och andra händerna) ofta förekommande g'k- (-land, -ir) gjort svårig- 
heter. Att jag bestämt mig för formen grik-, beror på skrifsättet g'ckia öO"*, 
53'*, 96", hvilket (enligt andra handens ortografi) synes böra tydas grickia_ 
För giik- talar första handens teckning 9r)^* g^^k- (ehuruväl denna hand, såsom 
flirut blifvit visadt, använder förkortningstecknet ^ i alt för många betydelser, fÖr 
att detta bevisställe skulle kunna ega tillräcklig kraft) och andra handens g'zkv 
84^, hvilket jag trott mig böra upplösa till girzkv (jfr första handens 'g'1'ko' 67"). 
— Namnet Mattilldr (Kon) är i denna form utskrifvet endast 50'% medan 
det 50" skrifves Matthild; den föfstnämda formen, hvilken ock öfverensstämmer 
med skrifsättet i Holm; 7, fol., har tagits till mönster för de upplösta. — Huru- 
vida slutljudet  bör vara -d eller -t, blir stundom tvifvelaktigt i de förkortade 


') Dock använder tredje hunden ift uti gi^rS 8", giöra 17**; jfr Jömavft. s, (Lund 
1875), p. IX, not. 7. 

') Andra handen har ger- 49'", &2", 84", 103'", 113'», 115", 1.^'», 13G'*, 139", 
149", 152»», 153»', 163", gen 137»*, 163". gioriz 112*, gior 52', gioB 52"-", giort 
143", giorfalla G^", giord 110»', första Lftnd.'H skrifv.r ger- 57", 106", ggir 123", 
gort 116**, giorEemar 103", giord 118". 

») 5", 13", IC, 23", 29", 34*-", 38", 102", IKi*, 117*'-'*, 118", 153", 161"-»*; 
y har hds, endaat 8*', 23", 34", 

*) 223* torde H liafva o fyR rynm (icke -fjR*-), 


II.  Om text och handskrifter. LXXIX 

orden v* och hof (höT) *). livad det förra angår, skrifver jag det vid (i B vid) 
både som proposition och som pronomen. Propositionen förekommer i dessa 
hdss. aldrig skrifven vit, prouominet skrifves vit af andra handen 52^, men 
vid af samma hand 109*% 153*% af första handen 108', 118*", af tredje han- 
den  5*«'^*  (jfr  Jömsvik,  s., Lund  1875, p. X), uid i B 223%   Ordet höfud 

har jag, då det i codices skrifvits höf (eller blott h.), alltid stafvat med d (d i 
B). Detta torde dock vara mindre lämpligt, ty i de utskrifna formerna har B 
aldrig -d, utan antingen -t (174^* m. fl.) eller -th (210^® m. fl.), under det 
Ä har -d 62»«'^% 64'% 92" (första handen) och 101% 130«% 15P^ (andra 
handen), men -t på 7 af första och 19 af andra handen skrifna ställen. — 
I orden J)eirri, |>eirrar, J>eirra har jag användt -rr- öfver alt, där förkortnings- 
sättet tykts mig tillåta detta skrifsätt. — Ordet påfi förekommer ej utskrifvet 
i Aj men väl i B 264*** ^•**, där det stafvas med -u-, hvilket borde ha efter- 
följts vid upplösningen i 171*% 207*\ — Uti upplösta former har jag fram- 
för d eller t skrifvit dubbelt 1 eller n (t. ex. Rdgnvalldr, ma»llti, munndi, 
turnimennt) i tredje handens del, dubbelt 1 och enkelt n i andra handens, enkelt 
1 och enkelt n i första handens del och i -B, alt efter respektive skrifvares egen 
vana. Af följda "rättstafningsregler" kunna ytterligare omtalas, att ljudet ^ vid 
upplösningen tecknats 9 för andra handen, men eljest tti, att ett c eller ett k, 
som haft prick öfver sig, återgifvits med ek, då det galt Ay men att däremot 
för -B k med prick gjorts till kk, samt slutligen, att förkortningarna m% p" 
(o. 8. v.) återgifvits med mik, |)ik, icke mic, |)ic. 


I lexikografiskt hänseende erbjuda de här publicerade sagotexterna ganska 
mycket nytt och intressant; detta skall också ha vederbörligen uppmärksammats i 
den nu under tryckning varande andra upplagan af J. Fritzners "Ordbog över 
det gamle norske Sprog", enligt hvad författaren meddelat mig. Jag vill där- 
för här inskränka mig till att särskildt påpeka de märkvärdiga pret. konjunkti- 
verna hloepi ('h%i') 2P* af hlaupa, jceki ('leki') 20*^ och jyki (?) 43«* af anka. 


^) Förkortningen ku^* 206" hade mu hända kunnat upplösas kuat i st. f. kuad. 


LXXX Inledning. 


m.  Om Magus saga Jarls. 

ijXagus saga jarls kalla vi den första sagan i yår samling. Namnet är 
taget från slutorden i texten (42*^): lykr J>ar sögu Magus *) jarls. Efter en 
annan redaktion, som mycket skiljer sig från den här trykta, och hvilken vi i 
det följande ofta fä anledning att omtala, utgafs sagan i Köpenhamn 1858 af 
isländingcn Gunnlaugur t>6rdarson under titel "Bragda-Mågus saga med 
tilheyrandi fåttum" (II +  180 sidd. 8:vo). 

Denna saga har tilldragit sig större uppmärksamhet än de flesta andra 
"riddarsagor." I sin undersökning öfver Skida rf ma (Munchen 1869) har K. 
Maurer anf(')rt Magus saga såsom en af de vigtigaste källorna till detta märk- 
värdiga skaldestycke. Och då sagan innehåller flere lån från J>idreks saga, 
hafva de talrika skrifter, i hvilka man f ramstält olika meningar om den sist- 
nämda sagans uppkomst och utveckling, ofta berört den förra. Föremål för en 
monografi blef Magus saga 1874, då F. A. Wulff utgaf "Notices sur les sagas 
de Mågus et de Geirard et leurs rapports aux épopées frangaises" *). Däri- 
genom att Wulff lemnade en utförlig och på franska språket affisittad redogö- 
relse för sagans innehåll (efter den af bördarson trykta redaktionen), blef nu 
detta innehåll tillgängligt för åtskillige framstående literaturkännare i utlandet. 
Nästa år utkom i tidskriften Romania (pp. 474 — 8) en anmälan af WulfFs 
arbete, författad af Gaston Paris, som därvid framstälde mången värdefull 
anmärkning om sagans källor. Ungefär samtidigt skref Hermann Suchier i 
Germania (för 1875, pp. 27.*) — 91) uppsatsen "Die Quellen der Magus-saga^, 
hvari också ett tyskt referat af sagans innehåll fick plats. Nästa årgång af 
Germania (1876) upptog tvänne af handlingar, som hade afseende på sagan: 
"Zur Mégus-saga" af Reinhold Köhler (pp. 18—27), samt "Zur älteren ro- 
mantischen Litteratur im Norden, II," af Eugéne Kölbing (pp. 354—68). 


*) Hufvudpcrsonens namn har jag i enlighet med do äldre handskrifternas bruk, stafvat 
med a, icke med a (jfr ofvan p. LXXI); i yngre hdss. förekomma också skrifsätten Maus, 
Mavus, Mafus. 

^) 1 Lunds Universitets Årsskrift Tom. X, äfven särskildt utg. ss. akademisk afhandling. 


III.  Om Magus saga jarls. LXXXI 

De nu uppräknade skrifterna hafva spridt ljus öfver mänga punkter, syn- 
nerligen rörande sagans utländska källor. Att utreda, huru sagan på nordisk 
mark uppvuxit och utvecklat sig, har varit hufvudforemålet för mina egna 
undersökningar, hvilka visserligen påbörjades för flere år sedan, men hafva lidit 
af långa afbrott och mångfaldiga hindrande omständigheter, hvarföre ock deras 
resultat både i säkerhet och fullständighet stannat långt under hvad jag önskat 
och hoppats. Men då jag icke har utsigt till att under den närmaste fram- 
tiden hinna längre i lösande af de talrika och till en del ytterst invecklade 
problem, denna sagas historia erbjuder, vill jag icke vidare uppskjujka att fram- 
lägga det, jag har kunnat utröna. Öfver bristerna i mitt verk kan jag så 
mycket lättare trösta mig, som jag tror, att de här berörda frågornas vigt och 
betydelse för bedömmandet af isländsk sagoskrifning i allmänhet snart skall 
locka andra forskare att med ifver föra undersökningarna vidare. 


Under namnet Magus saga innefattas utom själfva den berättelse, hvari 
Magus jarl spelar hufvudroUen (i vår text 7*^—42*^) äfven åtskilliga små- 
historier eller ''paettir", som i handskrifterna pläga förekomma sammanfogade 
med den egentliga Magussagan. Vi vilja först sysselsätta oss med denna — 
Magus saga i inskränktare mening — , då vi nu taga en öfversigt af hvad som 
hittils blifvit kändt angående sagans källor och uppkomst. 

Innehållet i denna kärna af hela Magus-sagan kan efter vår text korteligen 
sammanfattas sålunda ^). 

Ämne: De fyra sönerne till jarlen Amundi i Boslaraborg, Vigvardr, Rögnvaldr, Mark- 
vardr och Adalvardr, af hvilka den förstnärade dräpt käjsar Jatmuud i Saxland, räddas undan 
blodshämden genom sin svåger Magus' list (kapp. V — XXII). 

Inledning: Berättelsens hufvudpersoner nämnas och karaktäriseras. Magus' giftermål 
(kap. V). Eäj såren tvingar Rögnvald till schacktäfling med sig, blir öfvervunnen, förolämpar 
R. och dödas af Vigvard (kapp. VI, VII). Amundi jarl anvisar sönerne ett gömställe utan 
att likväl bryta sin vasall-pligt (kapp. VIII, IX). 

Fäjden. 1. Bröderne begifva sig till Magus; käjsar Karl, som uppeggas af den onde 
jarlen Ubbi, får Adalvarét i sitt våld (kap. X). Magus, förklädd till SkeJjakarl, räddar 
Adalvard (kapp. XI, XII). 2. Stämplingar af Ubbi leda till Markvärds tillfångatagande 
(kapp. XIU, XIV). Magus, förklädd till VlöföruU, befriar Markvärd (kapp. XV— XVII). 
3. Magus dör (skenbart), liket bortföres å ett skepp (kap. XVIII). Magus kommer, såsom 
hinn  Hdlfliti  McUir,  till * käjsaren,  öfvervinner  med  list honom och Ubbi, hämnas på den 


*) För .att kunna utan svårighet följa med nedanstående utveckling, bör man natur- 
ligtvis hälst ha läst vår text; dock torde äfven ett genomögnande af Wulffs franska eller 
Snchiers tyska referat vara någorlunda tillräckligt, ehuru dessa följa i^ordarsons upplaga. 


LXXXII Inledning. 

senare, försonar käj såren meil de tre yngre Amundasönerne, sänder Vig vara till Danmark 
(kapp. XIX, XX). 

Slu(: Ubbes bänulförsök medför hans egen undergäng och Vfgvards försoning med käj- 
sar Karl (kapp. XXI, XXII). 

I stället för att, som här ofvan skett, dela hufvudhandlingcn ("fajden") 
efter Magus' tre förklädnader, kan man också anse den sönderfalla i två afdel- 
ningar ; i den förra är käjsar Karl (eller riktigare Ubbi) aggressiv, i den senare 
Magus. Magus' föregifna död utgör då gränsmärket och tillika början till den 
senare afdelningen. Men då sagoförfattaren eljest tillägger så mycken betydelse 
åt tretalet ^), hafva vi trott det först uppstälda skemat bäst uttrycka hans mening. 

Källan till berättelsen är, såsom rpdan WulflF påvisat, den berömda, mycket 
spridda franska naedeltidsdikten Quatre fils Aimon eller licnaud de Montauban. 
Jag känner denna dikt endast genom några referat, två utförligare, det ena i 
Histoire littéraire de la France, Tom. XXII, pp. 667 — 708, det andra i Leon 
Gautier's Les Épopecs frangaises, II, pp. 177 — 229, samt ett kortare i Histoire 
poétique de Charlemagne par Gaston Paris, pp. 302 — 5. Så vidt jag på grund 
af dessa kan dömma, inskränka sig likheterna mellan sagan och det franska 
poemet till de drag, hvilka jag nu skall uppräkna i så allmänna och obestämda 
ordalag, som göras erforderliga för att sammanhålla de af många detaljolikheter 
skilda uppgifterna ^). 

Handlingen utgöres Vcäsentligen af en fajd mellan en käjsar Charles (= 
Karl) och hans vasaller;  desse  senare äro fyra bröder, söner af hertig Aimon 

0 

(== Amundi jarl), den förnämsto af dem heter Renaud (= Rögnvaldr), de öf- 
rige Alard (= Adalvardr), Guichard (= VIgvardr) och Richard (= Markvardr?). 
Afven med afseende på teckningen af deras karaktärer har Wulff (p. 8) trott 
sig finna några likheter. Säkert är, att käjsar Jatmundr i sagan har alldeles 
samma skaplynne som Charles: han är häftig, grym och envis. Anledningen 
till fäjden är ett dråp, som vid käjsarens hof föröfvas af en bland bröderne på 
en nära anhörig till käjsar Karl (enligt sagnn hans fader k. Jatmund, enligt 
den franska' dikten hans neveu), h vilken af Renaud blifvit öfver vunnen i schack- 

*) Tre partier schack spelar käjsar Jatmundr med Rögnvald, tre år tillbringa bröderne 
i jordkulan, tre hirdmän dela Åkes förmögenhet, tre gånger föregifver sig Vidförull "kasta 
cllibelginum", tre torneringar ega rum, innan Rögnvaldr och "hinn Hålfliti Macfr" mötas. 
Likaså uti den "{)åttr'', som föregår den egentliga Magussagan: tre klenoder eger käjsar 
Jatmund, spelar bort dem i tre partier schack, är frånvarande från sitt residens i tre år. 

^) Några af dessa likheter har Wulfi* förut påpekat; flere än de här anförda har, mig 
veterligen, ingen anträffat. 


III.   Om Maffus aagia j»irl8. LXXXIII 

• 

spel och förtretad slagit honom i ansigtet. Bröderne fly från hofvet. Doras 
fader måste såsom trogen vasall till käjsaren neka de fredlöse all hjälp och 
drifver dem från sig med hårda ord. De taga sin tillflykt till en stor, öde 
skog. I sin första tillflyktsort kvarstanna de några år och lemna den ej förr, 
än lifsmedlen tagit slut. De äro mycket nära att råka i käjsarens händer 
genom en förrädares anslag. Då bröderne fly i den täta, mörka skogen, vill 
käjsaren oj skicka sitt folk efter dem; en af käjsarens män är ifrigare än han 
själf att jaga de olycklige (duc Aimon, Ubbi jarl). Ett ointagligt slott är också 
i båda berättelserna för en tid deras skydd mot käjsarens förföljelser och en 
underbar häst, tillhörig Renaud, deras räddning under flykten. De stackars 
bröderne finna en god hjälpare i sin Slägting, den trollkunnige hertig Maugis 
(Magus jarl) ^). Genom sina öfvernaturliga konster befriar denne Renauds brö- 
der, när de äro käjsarens fångar *). Han uppträder som tiggare vid käjsarens 
hof och undfägnas vänligt af denne. Han skaffar en annan gång käjsaren själf 
i de fredlöses våld; i den franska dikten leder likväl ej, såsom i den nordiska, 
denna händelse omedelbart till den försoning, som i båda slutar fäjden. Ett 
fredsvilkor är, att dråparen skall blifva landsflyktig. Mot slutet af berättelsen 
lemnar Renaud ifrån sig sin häst. 

Till de nu anförda öfverensstämmelserna kan man möjligen lägga ännu 
två mera osäkra. För att locka Renaud till sig och fråntaga honom hans un- 
derbara häst anställer käjsaren vid ett tillfälle en kapplöpning; Renaud rider 
dit, segrar och undkommer. En reminiscens häraf kan förekomma i sagans 
framställning, huru "hinn Hålfliti Madr" |d. v. s. Magus), anstäld i käjsarens 
tjänst, förmår Rögnvald att komma till tornering,* blir besegrad, men sedan 
ställer så till, att Rögnvald blir omringad af käjsarens folk. Den franska dik- 
ten berättar i nämda episod, att Maugis färgat om både Renaud och hästen 
för att göra dem oigenkännliga ^); må hända är detta fröet till sagans uppgift, 
att Magus målade halfva kroppen mörk, när han ville uppträda hos käjsaren 
som "hinn Hålfliti Madr." 


') Maugis är kusin till "les fils d^ Aimon", Magus är gifb med Amundes dotter; det är 
ka^ hända en icke lillfällig likhet, att den andre bundsförvandt, som don franska dikten 
gifvor åt Aimon^s söner, konung Yon i Gas(M)gne, förmäler sin syster med Renaud. 

^) Detta skall, enligt uppgift i Hist. litt. de la France, berättas i handskriften '^anc. 
fonds n:o 7183"; de andra referaten säga intet därom. 

') Hästen blir härvid "plus blanc que n^est flors en esté"; huruvida man i denna vers 
bör se en of veren sstämmelse med det epitet ("alhvitr"), sagan tillägger Rögnvalds häst, är 
väl tvifvelaktigt. 


LXXXIV Inledning. 

Nu komma frågorna: huru och när har detta stoff blifvit infördt till Norden? 

Det är otvifvelaktigt, att den isländska sagan icke kan vara öfversättning 
från en främmande skrift, utan att hon måste vara upptecknad ur minnet, och 
det snarast icke af den man, som själf hade hört eller läst originalet, utan af 
en, som antingen direkt af den förste eller genom mellanled mottagit en munt- 
lig framställning af innehållet och just genom de i sig intressanta uppgifternas 
knapphet och obestämdhet lockats att utfylla och omstöpa dem efter hvad hans 
egen sagokunskap eller uppfinningsförmåga tillskyndade *). 

Men är det den franska dikten själf eller någon bearbetning på annat 
språk, som varit källa? Denna fråga är icke lätt att besvara. Man har fram- 
stält som en möjlighet, att sagan inkoi&mit från Holland eller Tyskland. Det 
finnes en nederländsk "Kenout van Montalbaen'' (utg. i Groningen 1875 af 
J. C. Matthes), hvilken antages vara författad i slutet af 13:de årh., och en 
på samma språk skrifven folkbok om Haimonssönerne (analyserad af Gödecke, 
Deutsche Dichtung im Mittelalter s. 705). Beträffande den förra har Gaston 
Paris (i sin anmälan af Matthes' upplaga, Romania 1875, pp. 471 — 4) anmärkt, 
l:o att den roll, ^Malegijs" där spelar, bättre öfverensstämmer med den, som 
Magus eger i vår saga, är med den, som den franska dikten tilldelar Maugis; 
2:o att dråpet efter schackspelet skildras vida mer i likhet med sagan; särskildt 
anmärk ningsvärdt är, att dråparen uppgifvos vara Guichard (= Vlgvardr), 
Hvad folkboken angår, yttrar Suchier (anf. st.) ^): "In Isländischen schlägt 
Vigvardr  dem regierenden Könige Hlö&ver •) das Haupt ab, als dieser Rögn- 


*) Vi skola längre fram söka uppvisa, hvad han lånat ur nordiska källor. Här bör 
omnämnas, att äfven andra franska dikter än Kenaud de Montauban kunna hafva inverkat 
på berättelsen om Amundasunerne. Sagans framställning af käjsarens och Rögnvalds schack- 
spel erinrar starkt om en motsvarande scen i Garin de Monglane: käjsaren (Charles) är 
svartsjuk på Garin och bestämmer, att denne skall mista hufvudet, om han blir matt i spe- 
let (jfr G. Paris, Romania 1875, p. 475 med not. 2). Magus' underbara horn, hvars ljud 
på långt håll igenkändes, kan vara en efterbildning af Olifant, Rolands berömda stridslur: 
och när sagan förtiiljer, huru Magus, såsom Skeljakarl, tillställer öfversvämning i käjsarens 
sal, skulle detta drag kunna vara lånadt från den gamla dikten om Karl den stores resa 
till Konstantinopel, där Bernard åstadkommer något dylikt (jfr "Wulff, p. 9). De båda sist- 
nämda notiserna kunde också härröra från den norska Karlamagnussagan, hvilken för öfrigt 
blifvit begagnad åt minstone af sagans yngre redaktör (jfr längre ned). 

') De af honom sammanstälda uppgifterna om Amundasönernes morbroder, konung Hein- 
rekr af England i yngre redaktioner af sagan, grefve Aymyn van Dordoen i folkboken, torde 
^ke  ega någon betydelse. 

') Detta namn bar käjsaren i den omständliga, af ^6rdarson utgifna redaktionen, medan 
han i den gamla hds., vi meddela, kallas Jatmundr. 


m.  Om Magus saga jarls. LXXXV 

vald mit dem Brettspiel schlug. Im Niederländischen tödtet Reinout den König 
Lodewykj weil er Adelaert mit dem Spielbrett geschlagen. Im Französischeu 
findet erst Karls Sohn Lohier durch Beuve d'Aigremont, dann Karls Neffe 
Bertolai durch Renaut, der ihn mit dem Schachspiele trifft, seinen Tod." — 
Dessa likheter mellan de nederländska och isländska framställningarna äro utan 
tvifvcl af vigt. Dock har hvarken G. Paris eller Suchier trott sig på grund af 
dem berättigade till slutsatsen, att sagan utgått från Holland. Ty man känner 
altför litet af den franska diktens äldre former för att kunna förneka, att i 
någon (eller några) bland dem funnits just de drag, som äro gemensamma för 
sagan och de nederländska berättelserna. Ja, Gaston Paris spårar (anf. arb. p. 
472 noten) en fi-ansk version, där Guichard varit dråparen. 

Att berättelsen skulle ha inkommit från Tyskland, är den af Wulff (p. 
11) framkastade åsigten, hvilken han stöder därpå, att sagan forlagt händel- 
serna ej till Frankrike, utan till "Saxland" och nämt flere tyska städer. Mot 
detta argument hafva likväl bäde G. Paris och Suchier invändt, att, då stoffet 
öfverflyttats icke skriftligen, utan muntligen, lokaliteterna mycket lätt kunnat 
ändras till- mera bekanta; orsaken till valet af Tyskland som händelsernas skå- 
deplats finner Suchier uti sagofiirfattarens noggranna kännedom af jbidreks saga. 
Gaston Paris däremot i käjsartiteln, hvilken isländingen, efter måttet af sina 
historiska kunskaper, tykte passa endast för den, som regerade i Tyskland. 

Man känner altså intet bestämdt hinder för, att sagan skulle kunna för- 
skrifva sig från en fransk källa. Men om originalet varit franskt, följer icke 
däraf nödvändigt, att vederbörande nordbo gjort dess bekantskap i själfva Frank- 
rike. Ilar han lärt känna det utom Frankrike, så har det sannolikast varit i 
England. I detta land var, såsom G. Paris visat (p. 474), det gamla poemet kändt 
och omtykt redan omkring år 1200, enär Alexander Neckham (eller Neckam), som 
dog år 1227, i sitt arbete De naturis rerum (kapitlet De scaccis) utbrister: 
''O quot millia animarum Orco transmissa sunt occasione illius ludi, quo Regi- 
naldus filius Eymundi *) in calculo ludens militem generosum cum illo ludentem 
in palatio Karoli magni cum uno scaccorum interemit!'' *). 

Tidpunkten^ då detta poetiska stoff öfverfördes till Norden, synes vara att 
söka i det  13:de  århundradet.   Under  sista  hälften  af detta sekel har sagan, 


*) P& grund af denna form af namnet Aimon antager Gaston Paris, att Neckham kände 
poemet från en anglo-normandisk redaktion, eller snarare afskrift. 

*) Han ser, att uppgifterna passa väl i hop med de bekanta franska texterna, men ej 
med sagan. 


LXXXVI Inledning. 

ungefär i den form, vi ega henne, blifvit nedskrifven. Senare kan det icke ha 
skett, ty den älsta kända handskriften, den samma, efter hvilken större delen 
af vår text blifvit trykt, tillhör början af 14:de århundradet och förutsätter mer 
än ett ännu äldre led. Tidigare kan det icke häller ha varit, ty vår saga har 
begagnat jbidriks saga af Bern, hvilken författades omkring midten af 1200-talet. 
Till Island har sagan väl ej kommit direkte, utan torde snarare i likhet 
med andra under 13:de århundradet till Norden införda romantiska berättelser, 
om hvilkas vandringar urkunderna gifva några upplysningar, hafva den vid 
norska hofvet rådande smaken att tacka för sin omplantering från sydlig jord- 
mån. Denna förmodan förlorar ej mycket i sannolikhet genom det förhållandet, 
att numera endast isländska hdss. af sagan existera, men kan häller icke vinna 
något säkert stod i tillvaron af den norska folkvisan om Kong Kristian cg 
hans Dronning, hvarom mera längre fram *). 


Berättelsen om Åmundasöncrne är i den älsta texten (och för öfrigt i 
nästan alla d# andra handskrifterna af sagan) föregången af en liten historia 
om käjsar Jatmundr (Hlödver) och hans drottning, huru den senare vinner sin 
gemåls kärlek genom att uppfylla de skenbart omöjliga vilkor, han förelagt 
henne. Detta innehåll öfverensstäramer väsentligen (jfr Köhler anf. st.) med 
två utländska skrifter från 14:de årh., Boccaccios novell (Decam. III, 9) om 
Giletta di Nerbona och Beltramo di Rossiglione, — hvilken ligger till grund 
för Shakespeares skådespel "AlPs well that onds v^relF, — samt den franska 
prosaromanen "Le livré du tres chevalereux comte d'Artois et de sa femme, 
fiUe au comte de Boulogne". Båda dessa skrifter äro mycket för unga att 
kunna vara källor till den nordiska versionen, hvars utländska förebild måste 
tillhöra 13:de årh., om den ej varit ännu äldre ^). Men lika litet som för be- 
rättelsen om Ämundasönerne torde man här få antaga öfversättningsarbete från 


^) Jfr p. LXXXVIII här nedan samt afd. VIII i denna inledning. — Folkvisans slägi- 
skap med den isländska sagan anmärktes af Kölbing, Germania 1876, p. 363. 

^) Vid fortsatt sökande efter detta original måste man äfven taga hänsyn till Mirmanns 
saga och dess utländska källa, så vida en sådan kan anträffas; ty i Mir finnes också (såsom 
redan Kölbing, Riddarasögnr, p. 218, har påpekat) en berättelse om en konungadotter, 
som blifvit öfvergifven af sin gemål, antager karldrägt och under namn af Iringr {Inmgr eller 
Hiringr) jarl följer efter honom, deltager i krig och slutligen återvinner makens k&rlek. 


in.  Om Magus saga jarls. LXXXVII 

skriftligt  original,  så inånga och så betydande äro de specifikt nordiska egen- 
heterna i stoff och stil. 

Berättelsen om käjsaren och hans drottning har i sagans olika handskrifter 
två tämligen skilda former. Den ena, hvilken förekommer i den utförligare 
Bagoredaktionen, som blifvit trykt af bördarson, kan man lära känna genom 
Wulffs och Suchiers referat (jfr ofvan); af den andra framställningen, den, som 
meddelas i vår text, skall här göras en kort exposé. 

Käjsar Jatmundr i Saxland är mycket stolt, i syDnerhet öfver sin skicklighet i schack- 
spel samt öfver sina tre ojämförliga dyrbarheter: en falk, en häst och ett svärd. Då han 
en gång forhäfver sig öfver sin makt, ära och rikedom, anmärker hans rådgifvare Sigurår 
som en brist, att han är ogift. Förbittrad nödgar käjsaren honom att föreslå en passande gemål. 
S. nämner då, att konung Hrolfr i Gardariki, jämte två söner, Asmundr och Sigurdr, har 
en dotter Ermengad. Käjsaren säger väl detta parti vara under sin värdighet, men skickar 
dock S. på friarefärd till Gardariki. Hrolfr låter sin dotter bestämma; hon känner käj- 
sarens sinnelag och motser därför ingen lycka af förbindelsen, men för att icke uppväcka krig 
ger hon likväl sitt samtycke (kap. I.) 

Käjsaren kommer på utsatt tid till bröllopet. Innan Ermengad går in till gästabudet, 
faster hon öfver sitt ansigte en tunn hinna, som mycket fördunklar hennes strålande skön. 
het. Hon råkar såra käj sårens högmod genom att bedja honom dela en stekt tupp mellan 
familjemedlemmarne; han lofvar hämd och undviker alt äktenskapligt umgänge med henne. 
— Vikingen Snaekollr har intagit "den bästa staden i Sax land". När käjsaren skall draga 
å stad för att bekämpa fienden, förkunnar han för drottningen, att han blir borta* i tre år, 
och ålägger henne att till hans återkomst hafva anskaffat tre dyrbarheter, lika goda som 
hans egna, samt kunna visa fram en son af honom och henne. Kort efter käjsarens afresa 
lemnar äfven drottningen landet, medtagande ett utvaldt följe, och far till Gardariki (kap. II). 

Käjsaren belägrar förgäfves staden. Då ditkommer ett präktigt skepp; anföraren, en 
skön och höfvisk man, kallar sig Iringr (Irungr) jarl, sen till Irakonungen. Genom Irings 
råd och hjälp lyckas käjsaren intaga staden. Till tack gifver han jarlen hälften i de tre 
dyrbarheterna och vill, att de skola spela schack om, hvilkendera dyrbarheterna skola till- 
höra. Med låtsad motvilja spelar Iringr tre partier, vinner alla och aflägsnar sig med hästen, 
falken och svärdet. Om natten gör han alt i ordning till afresa. — På morgonen gör käj- 
saren, åtföljd endast af sin "skosven", en vandring utmed stranden, finner blott ett af jarlens 
tält kvarstående och däri en utmärkt skön, sofvande kvinna, som han tror vara Irings gemål; 
då han är förbittrad öfver förlusten af sina dyrbarheter, begagnar han tillfallet att göra 
jarlen skam.   Ingen får veta härom; Irings skepp seglar bort (kap. Hl). 

Drottningen återvänder till residenset och föder snart en son, som i dopet får namnet 
Karl. Efter de tre årens förlopp kommer käjsaren till baka och frågar dyster drottningen 
efter uppfyllandet af de befallningar, han gifvit henne. Hon låter först leda fram hästen, 
bär sedan in svärdet och slutligen falken. Käjsaren säger, att dessa klenoder väl äro sämre 
än de förra, men att han likväl skall vara nöjd, om hon blott kan framvisa sonen. Hon 
går då ut och kommer igen med den lille Karl på armen samt säger, att han är hennes 
och käjsarens son. Jatmundr, som ej förstår sammanhanget, blir ursinnig och gifver drott- 
ningen  ett  slag.   Då  tager hon  hinnan  från  ansigtet  och  frågar,  om  han  känner igen 


LXXXVin Inledning. 

kvinnan,  som  han  fann i jarlen IringB tält.   Glad jakar käjsaren härtill, och alt blir godt 
mellan makarne (kap. IV). 

Jämför man de nordiska formerna af historien med de båda förut nämda 
utländska, så visar det sig, att sagan öfverensstämmer bättre med den franska 
roÄanen däri, att l:o ett af de vilkor, hustrun skall uppfylla, är att skaffe en 
häst, samt 2:o att hustrun klädd i karldrägt kommer till sin make och en tid 
är i hans sällskap, utan att han igenkänner henne. Med den italienska no- 
vellen har sagan gemensamt, l:o att maken anser hustrun icke jämnbördig, 
2:o hyser motvilja till henne och 3:o icke, före afresan, haft äktenskapligt samlif 
med henne. 

De två isländska redaktionerna passa icke i alt lika väl tillsamman med 
de utländska. Den utförliga redaktionen (= F) synes hafva bevarat ursprung- 
liga drag däri, att drottningen når sitt mål (uppfyllandet af det svåraste vil- 
koret) genom att uppträda som käjsarens älskarinna, samt att hou då be- 
gär och får af honom hans "rikisgull" (väl ^ ring med rikssigillet); förvärf- 
vandet af detta har sannolikt i originalet varit en af förelagda uppgifterna; i 
den franska romanen skall hon skaffa gemålens diamant, efter Boccaccio hans 
ring. A andra sidan torde redaktionen F hafva gjort godtyckliga tillägg, då 
den, i motsats både till red. Ä och till de utländska texterna, l:o låter käj- 
såren hota drottningen med dödsstraff, om hon oj fullgör hans bud, samt 2:o 
befalla henne att under de tre åren uppföra ett palats, lika präktigt som 
hennes faders, och dess utom 3:o förtäljer, att drottningen lät förfärdiga en af 
ädelstenar lysande tron. I den norska folkvisan återfinnas de två sista dra- 
gen tillika med omnämnandet af ringen, som där tjänar till att bevisa sonens 
äkthet.   Det är därför troligt, att folkvisan härstammar från redaktionen F. 

Berättelsen om käjsaren och hans drottning torde grunda sig j)å flere 
källor än don okända dikt, som har yngre slägtingar i Boccaccios novell och 
den franska romanen. Redan Wulff påpekade (p. i)), att berättelsens början 
(den västerländske käjsarens öfvermod m. m.) torde stödja sig på en fornfransk 
fabliau om Karl den stores resa till Konstantinopel, af hvilken finnes en långt 
trognare bearbetning i Karlamagnus saga VII. Vår text, som i denna del 
följer yngre hdss. {B och C, från 15:de årh.), har emellertid likheten med 
nämda fabliau mindre framträdande ur redaktionen F. Denna senare öfver- 
ensstämmer nämligen med den franska dikten i att kalla konungen Ilugon 
och  hans  residens  Mikligardr  (=  Konstantinopel),  medan  vår  text  omtalar 


ni.  Om Mag as saga jarls. LXXXIX 

konung Hrölfr i Qardarike *). Det är väl möjligt, att detta ortnamn beror 
på misstag af en skrifvare, som förväxlat Gärdar (= Ryssland) och Gardr, en 
form, hvilken stundom (t. ex. i Konrads saga) förekommer likbetydande med Mikli- 
gardr. Alldeles säkert är det för öfrigt icke, att namnet Hugon i F kvarstår 
från originalet; redaktören kan genom en "historisk" kritik, likartad med den, 
han använder i fråga om den tyska käjsarens rätta namn, hafva bestämt sig 
för att kalla greken Hugon, och kan, i så fall, ha haft ledning af Karlamag- 
nus s. VII. _ Så väl i F som i den franska dikten (och Klm VII) öfver- 
glänser den ene monarken den andra i prakt; men häri torde man knapt ega 
rätt att se en ursprunglig öfverensstämmelse, då det i "Voyage å Constantinople" 
är den grekiske konungen, som utvecklar mesta ståten, men den tyske käjsaren 
i F^ hvars skildring snarast erinrar om motsvarande beskrifningar i Konrads 
saga och sagan om Sigurd Jorsalafare. 

Ett särskildt intresse erbjuder episoden om tuppens delning. R. Köhler 
har (i Germania 1876, p. 18; jfr hans anmärkningar i Benfeys Orient und 
Occident I, 4 U — 8, och till L. Gonzenbachs Sicilianische Märchen, N:o 1) ådaga- 
lagt, att d(Mnia episod innehåller ett vida spridt, gammalt och sannolikt från 
Österlandet inkommet stoff. Att i vår saga dottern erhåller fötterna och sö- 
neme vingarna, är, säger han, ''offenbar eine Entstellung'^, då alla de andra 
versionerna låta det vara tvärt om. 

Frågan, huru och när denna "pattr" om käjsarens äkt*enskap blifvit sam- 
manförd med berättelsen om Åmundasönerne, skall behandlas längre ned vid 
en omständligare jämförelse mellan de olika redaktionerna af Magus saga. 
Nu, medan vi hålla på att anmärka de utländska beståndsdelarna i sagan, 
skola vi yttra några ord om de "l^a^ttir'', som tillhöra redaktionen F och andra 
därmed beslägtade, men ej redaktionen A, 

I. den första af dessa |>a)ttir, den om Magus' äfventyr på Danmarksresan 
(J>6rdarson kapp. 44 — 6, Wulff pp. 31 — 2), har man ej funnit något utländskt 
stoff, (och den är sannolikt blott en fri komposition af åtskilliga i s. k. "lygi- 
sögur" vanliga motiv), icke häller i berättelsen om Lais (bordarson kapp. 47, 
58 — 60, Wulff pp. 32, 37 — 8), i hvilken man, likväl kunde förmoda främmande 
element.   Men i de J>öpttir, som handla om Vilhjålmr Laisson (färden till Val- 

*) Huruvida hds. A haft namnet Hrolfr, kan ej med visshet afgöras, men det är sanno- 
likt, eftersom A öfverensstämmer med B och C i att kalla Ermengads broder Sigurdr och 
Asmandr (i F heta de Hrolfr och Hålfdan) samt i att nämna Gardariki (4*', 39'*, 40*', 
42"). 


3tC Inledning. 

land), Hrölfr Skuggafifl (färden till Smålönd) samt Geirardr VilhjålmBson (stri- 
den med Prlams) spårar Suchier (anf. st.) erinringar från Charroi de J^imes, 
IVise d^ Orange^ Gir ar d de Viane och ÄUscans. Intressantast är den sista af 
sagans J>8ettir, den om Vilhjålmr Geirardsson i Konstantinopel; Köhlcr har näm- 
ligen (Germania, anf st.) visat, att denna anekdot (som genom åtskilliga missför- 
stånd och försämringar af det ursprungliga röjer sitt beroende af muntlig tradi- 
tion) står ganska nära den, hvilken Alexander Neckam berättar i kapitlet ^De 
pectine'' (De naturis rerum II, 40), äfvensom till kap. 194 af Gesta Romanorum 
(Oesterleys upplaga), hvarförutom han hit hänför två något mera afvikande be- 
rättelser, den ena i ett af någon munk i S:t Gallen mellan 884 och 887 för- 
fattadt verk öfver Karl den store, den andra i Jans des Enenkels Weltchronik, 
som tillhör midten af 13:de århundradet. 


Det är, hafva vi sett, rätt mycket af sagans innehåll, som blifvit upptaget 
från utländsk literatur. Men intet af detta synes vara öfversatt från skriftliga 
källor, utan alt torde ha blifvit hördt och berättadt, innan det fördes i pennan. 
Därför har icke häller Magus saga karaktären af en öfversättning, utan långt 
mer af en hemmagjord isländsk saga, och detta lika mycket på grund af den 
mängd inhemskt stoff, hon upptagit i sig, som med afscende på själfva fram- 
ställningssättet. Af det inhemska stoffet är en betydlig del lånegods. Vi vilja 
nu granska detta och, så vidt möjligt, uppvisa, h varifrån det föreskrifver sig, 
eller åt minstone, hvar man återfinner beslägtade versioner, som tyda på ge- 
mensam källa. I synnerhet fasta vi oss vid redaktionen A {= vår text) och 
betrakta blott i andra rummet den vidlyftiga redaktionen F {=-- fcördarsons 
upplaga). 

En källa, som visserligen får räknas till de nordiska, men själf leder sitt 
ursprung från främmande mark, är pidreks saga. Ur denna har Mag (red. Ä) 
upptagit följande namn, hvartill stundom karaktäristiska notiser äro fogade: 
bidrekr och hans kämpar, bland hvilka namnes Vidga ^) hinn sterki, egaren 
af svärdet Mimmungr  (sic!), Attila, Iron jarl. Gunnarr, Högni och deras brö- 


') Kallas Yirga i F och andra unga hdss. af sagan liksom äfven i hdss. A och B af 
KSr. B.; denna form har väl uppstått genom missuppfattning af förkortningen y^ga, till 
en början gjord i analogi med v^ (— vid). 


III.  Om Magas saga jarls. XCI 

der, Sigurdr sveiun, konung Isungr och hans söner, resarne Aspilian, Aventrod, 
Eddgeirr ('EoEirr') och Vidölfr mittumstangan. Men de korta notiserna om 
dessa personer äro icke afskrifna ur bidreks saga, ehuru de till innehållet 
öfverensstämma med dess uppgifter *). Annorlunda i jF: denna redaktion har 
gjort både flere och omständligare lån från jbidr. s. Här finner man nämligen 
utförliga beskrifningar af Gunnars, Högnes, bidreks. Vidgas ('Virga') och Sig- 
urds utseende och rustning, h varvid stora stycken blifvit afskrifna ur bidreks^ 
sagan, ibland så troget, att samma tcmpus (presens) behållits, fastän det ej 
passar i det nya sammanhanget. Vidare har denna redaktion lånat uppgifterna 
om Ermenrekr och Sifka, å p. 89 i bördarsons upplaga, hvarjämte den å samma 
sida förekommande drakhistorien helt säkert är inspirerad af kap. 105 i bid- 
rekssagan. Slutligen är den epilog (eller, enligt några hdss., prolog), som 
tillhör red. F, starkt påverkad af bidr. s., hvilken den också nämner, och det 
finnes goda skäl till antagandet, att hela denna utförliga redaktion blifvit sam- 
manstäld efter bidr. s. såsom mönster. 

Karlamagnus saga^ d. y. s. den norska bearbetningen af franska och latinska 
original, torde ej hafva varit begagnad af red. A\ men redaktören af F har i epi- 
soden om Skeljakarl (p. 70) ådagalagt sin lärdom rörande Agulandus, Jamund, 
Karlamagnus, Rollant och jämningarne (jfr ock pp. LXXXVIII — IX). 

I Vldföruls berättelser om ^fornkonungarne" och i striden på glashvalfvet 
förekomma äfven några af hjältarne i Saga af HoJJLok Ildlfsrekkum : konung 
Hålfr, Hrökr hinn svarti, Utsteinn och lunsteinn. Då Hålfs skara nppgifves 
till .LX. manna (3P®), passar detta väl till Hålfssagans ord (16* i Bugges upp- 
laga) hafdi hann aldri fleiri å skipi enn sextigi. Däremot visar Vidf5ruls påstående 
(28**)  vit  vårum  br«dr ok l^Itsteinn jarl hinn freekni mindre  god  bekantskap  med 

Hälfssagan, hvilken låter tltsteinn och Innsteinn vara bröder samt de enda aö- 
nerne till Ålfr hinn gamli och Gunnlöd. — Hålfs upprop till krigarne (32*"^) 
är intressant, ty det ljuder nästan som en efterklang ur någon äldre saga; men 
det är icke efterbildadt Hålfs s. pp. 23—4. — Redaktören af F har intet att 
tillägga från Hålfs saga, men har på annat ställe (berättelsen om Skeljakarl, 
p.  69)  indragit  notiser  om konung Hr61fr kraki och hans besök hos Adils i 


^) Det yill dock synas, som hade förf. af Maq begått ett räknefel, när han. (31^* ooh 
3P*) nppgifrer, att de flockar, som utgjordes, den ena af Isungr och hans söner samt Sig- 
urdr, den andra af ^idrekr och hans kämpar, bestodo af tolf män hyardera: han har glömt 
att inräkna själfva nnförarne. 


XGII Inledning. 

Uppsala samt om Bråvallaslag, hvarigenom han fatt tillfälle att lysa med sin 
kännedom om andra delar af den mytisk-heroiska sagoliteraturen. 

På det hela taget är framställningen af Magus' uppträdande som Skeljakarl 
och VidföruU synnerligen rik på rent nordiska drag. Själfva hufvudtanken — 
att en gammal man i fattig drägt kommer till en konungs hof, i början blir 
ringaktad och smädad af hirden, men snart visar utomordentliga prof på vis- 
dom eller idrott, — synes vara urgammal och förekommer i många former ^). 
Några strofer i Håvamäl tyckas vara diktade just med afset^nde pji dylika för- 
hållanden (132 — 5 i Bugges uppl.). Åtskilliga sådana beriittelser hafva galt 
Oden själf När han förklädd besöker konung Herröd (se Grimnismål) eller 
VafJ>rudnir (se Vaf|>r<idnismål) eller konung Heidrek (såsom Gestumblindi) äro 
omständigheterna tämligen olika. Större likhet med Mag visar sig i berättelsen 
om Odens besök hos konung Olaf Tryggvason (Ileimskr. ed. Ungor, pp. 180 — 
1) ^). Han kommer en afton i skepnad af en gammal man (något namn upp- 
gifves ej, utan han kallas gestrinn), slår sig i tal med konungen, och {)ötti konungi 
gaman^lsiikit at i^sedum hans; han kan berätta fifiycket om forntida konungar och 
händelser.   Följande morgon är han försvunnen. 

Afven hos konung Olaf helge skall Oden hafva gjort ett besök. Därom 
berättar Flatöbok (II, 134 — 5) sålunda. Då Olaf en gång är på gästabud, 
kommer en okänd man, som kallar sig Gestr ^) och beder att få stanna där. 
Konungen  låter  honom  sitta utar fnl gestum ^).   Han har långt skägg, liksom 

Skeljakarl 21**.   Vidare Säges,  att han  var  heldr  6^y3ir ok stikkinn ok t)o uppivöds- 

lumikill, hvilket alldeles motsvarar skildringen af Skeljakarl (21***'^^) samt hans 
glåpord mot Ubbe och hirdmännen äfvensom Vidföruls karaktär (27®^ — 28^). 
Längre fram på kvällen lät konungen kalla Gest ok spurdi, ef hann kynni nökkut 

skemta, enn hann var Iwdi frodr ok djarfmseltr. Värd {)eim J)a inl&t mart til hinna fyrri 
konunga, er verit höfdu, ok peirra fraraavcrka.   Detta drag har VUxit ut till Stor bredd 

i berättelsen , om VidföruU. — Alldeles bestämdt påminner VfdfiUuU om Odens- 


*) För nutida läsare bäst känd är bland sådana berättelser den om "Frithiofs" besök 
bos kung Ring. 

^) I denna och följande redogörelser för berättelsernas innehåll anför jag i allmänhet 
endast de. moment^ som erbjuda jämförelsepunkter med Mao. 

*) Gestr är äfyen i Fostbraedrasaga ett antaget nnmn, som där bäres af Steinarr. 

♦) Likaså sitter Skeljakarl i början utar i hörni (21"). 


XCIV Inledning. 

Mag 29^^) och berättar en historia, som visar, att konung Hålfs "rekkar'' 
voro  de  bästa.   Han  nämner  därvid  Utsteinn  "jarF,  Innsteinn,  Hrökr hinn 

svarti m. fl. ^). 

Afven i en annan riktning ega vi en märklig parallell (eller snarare före- 
bild) till Skeljakarl-Magus, nämligen berättelsen om Sveinki Steinarsson i Stiga 
Magnuss herfretts (Heimskr. p. G42 följ.). Denne Sveinki uppträder förklädd 
Och svarar med hån pil hofmaiinen Sigurd Ullsträngs stolta tal, liksom Skelja- 
karl på Ubbes bravader.   Ja, de båda ordstäf : "Era hlunns ^) vant," kvad refr, dro 

hörpu at isi,  Och  Skömm  hundum,  skitu  refar i brunn karls,   mcd   hvilka   Skeljakarl 

retar Ubbe, brukar också Sveinki mot Sigurd, och det i samma ordning ^). 
Så vidt jag känner, förekomma dessa egendomliga ordstäf för öfrigt ingenstädes 
i den fornnordiska literatureu. Det kan knapt betviflas, att Mag härvidlag är 
låntagaren *). 

Episoden om Skeljakarl har vidare några nästan ordagranna öfverens- 
stämmelser med ännu en annan historisk saga, nämligen Jons saga hins tidiga 
(efter  Gunnlaug  munk,! Biskupa sögur  I); där heter det, p. 2ij2: Herra erkibi- 

skup  hafdi  t)au  log  sett  ok [)at sinum klerkum boctit^ at engi [)eirra skyldi utar lita um 

tidir naudsynjalaust (jfr  Mag  14*^"^*,  21-^'*^*), och med ännu närmare raot- 


^) I den redaktion af Örrar-Odds saga^ som är t rykt i Fornaldar Sögur Nordrlanda II, 
504 — 59, berättas om Oddr, att han en gång kominer till konung Herraudr i Hunaland 
(pp. 541 — 2). Konungen frågar, hvem han är, och han säger sig heta Vid förull. Därpå 
frågar konungen, hvar landa hann sé fsedingi (jfr Mag 34*^). Vidförull kvedz ekki J)at 
få greint, och. ber att fä stanna öfver vintern. Då han får tillstånd härtill, spor han : "Hvar 
skal ek sitja?" Herraudr svarar: "Sittu par, sem msetaz hird vår ok gestir" (— Mao 27**'). 
I sagans slut ikr man den upplysningen, att Oddr varit 7 alnar lång (jfr Mao 28*"). — 
Ifrågavarande redaktion förekommer i Cod. mbr. Holm, 7, 4:to, men denna hds. har, såsom 
ofvan är omtaladt (pp. XLVI följ.)» utgjort ett helt med AM. 580, 4:to, som innehåller Mag 
(redaktionen A); då nu den andra redaktionen af Örvar-Odds saga (FAS H, 159—322) på 
motsvarande ställen har helt olika uttryck och uppgifter, så antager jag, att skrifvaren i -de 
anförda fallen kopierat Mag, liksom han på ett ställe i Hrolfs saga Gautrekssonar kopierat 
Bär (se ofvan p. XIX). 

') Läsarten 'hlums' i Saga Magnuss berfaetts torde vara sämre. 

*) Det tredje ordstäf, som Sveinki har mellan de två ("Snseliga snuggir, sveinar!" kvådu 
Finnar, åttu andra fala) skulle svårligen hafva kunnat anbringas i sammanhanget om Skeljakarl. 

*) Då Sveinki och hans män rida fram till tinget, skildras (Hkr. G42**) deras utseende 
med orden: sem å eina ismöl vaeri at lita ; vid beskrifningen, huru k. Halfr och Ilalfsrekkar 
rida upp på glashvalfvet, säger Mag (3P»): sem å eina ismöl saei. Eftersom uttrycket just 
icke är så sällsynt, skulle öfverensstämmelsen kunna anses rent tillfällig, om ej flere likheter 
sagorna emellan förekommit. 


III.  Om Magus saga jarls. C KV 

svårighet   p.  238:  Hann  var  madr  sya  liuggodr,  at  hann  niåtti  ckki aumt sjå 

(■=^ Mag 21**'*).   Afven det allitererandc ultryrket vcg ik viuida är gemensam 
for båda (Jöns saga p. 231, Mag 35*»). 

Till berättelserna om synvändningarna har jag ej funnit några säkra före- 
bildcv] dock kan angående öfversvämningen, som Skeljakarl tillställer (Mag 22** 
/i//.), jämföras  Kröka-Refs  saga (Kphfn  18G6, p. 26) *); att Vidförull tyckes 
kr/pa  genom  trästammen  (Mag  30^  följ-)?  ^^^'  ^in motsvarighet i en dansk 
ftJksägen, n:o 365 i Danske Folkeminder ... af Jens  Kamp  (Odense 1877), 
hvi liten sägen må  hända på grund af det däri förekommande uttrycket "hverre 
Syvk^  får  anses  gammal.   Af  den  skämtsamma  uppfinningen  om  föryngring 
genom att kasta af gubbskinnet (kasta ellibelginum) lärer väl sagoforfattaren få 
l)ehi A.lla äran för sig, ty någon motsvarande skildring har ej påträflFats i den nor- 
diska literaturen, ehuru tanken naturligtvis kunnat utveckla sig från den mycket 
gängse  föreställningen  om  vissa människors förmåga att ^skipta hömum'' (för- 
ändra utseende). — Ett drag, som påminner om folksagan, är tillagdt i redak- 
tionen  F (jbördarson  pp.  99 — 100),  då det berättas, att VidföruU gifver sig 
npp  på  glashvalfvet:  för  att vända åskådarnes uppmärksamhet från det, han 
företager,  narrar  han  dem att se åt solen.   Redaktören har kan hända lånat 
detfa från Olaf helges saga (Hkr.  347*®'*^), men ursprungligen förskrifver det 

« 

^'ff  väl från gamla sägner om jättar och troll (jfr t. ex. Alvissmål). 

Såsom  vi  hafva  sett, tyckes hela  den af öfvernaturliga drag genomväfda 
PKild ringen  af Magus' besök hos käjsaren vara nordisk dikt.   Äfven i ett pnr 
audra fall,  då författaren går in på det underbaras område, kan man iakttaga, 
»^*t   han  följt nordiska  förebilder.   Kn egendomlig divinationsförmfiga tillägges 
k'''^JHar  Karl:  detta  behöfver  just  icke  antagns 3P^, när käjsaren missUinker 
verkligheten  af  Magus' död (ty det gör också Ubbc), men då det pp. 18—19 
f^^rättas,  huru  Karl  utgrundar  Åmundasönerncs  gömställen,  synes detta ske 
genom någon särskild "gipf* eller "hamingja'', hvilken tillkommer honom såsom 
'"»'ste.   En dylik utomordentlig skarpsynthet tillägges konung Harald hårdråde, 
^^^ Oddr Ofeigsson söker öfverlista honom (.-^e Foriimanna Scigur VI, 380—3) 
^^  Håkon jarl, då J>råinn gömmer Vlga-llrappr (Njåla, kap. 8.S); i båda tilU 
'^'•^'^a  kommer  likväl  upptakten  något  för sent, h vilket äfven inträflTar i en 
' ^^tad  synvändningshistoria, Eyrbyggja saga kap. 20. — Att den underbara 


^) StÄllct  har  också  blifvit jämfördt med ett "ga^b'' i Klm VII (se ofvan p. LXXXIV 


CXVI Inledning. 

luren förfärdigas af en dvärg, öom Ubbe nödgar därtill genom att hindra honom 
från att gå in i sin ''sten", är också lånadt ur de gamla nordiska folksagorna; 
om tillkomsten af svärdet Tirfing berättar Besvarar saga något alldeleslik- 
nandc; Ånu bogsveigir får på samma sätt sin förträffliga båge (Fornaldar Sögur 
II, 327), och äfven åtskilliga yngre lygisögur bogagna, om jag ej missminner 
mig, detta motiv. 

Skildringen af den illistige jarlen Ubbe kan möjligen hafva påverkats af 
det, som de norska konungasagorna ha att berätta om den "onde jarlen" Håkan. 
När Ubbe grubblar på svek, säger Mag 21**^: Hanu liggr opt andvaka, hvei-su 
bann gceti rad til sett .... ; när Ilåkou Jarl uttänker sina planer att svika de tre 
Haraldarno, berättar Ileimskr. 129^^ följ., att han bafdi svå störar åhyggjur um veir- 

iun, at hann lagdiz i rekkju ok hafdi andvökur miklar. 

Magussagans framställning af första anledningen till Amundasönernes 
olyckor innehåller ett i flerc isländska sagor begagnadt motiv. I kap. VI be- 
rättas nämligen, hurn den gode rådgifvaren Ulfr och de elake bröderne Ilelgi 
och Sveinn en afton sitta och dricka i käjsar Jatmunds sal. De arglistige 
bröderne prisa käjsaren öfver måttan och upphöja hans skicklighet i schackspel 
såsom ojämförlig. Ulfr, som är något drucken, säger, att det väl ej vore omöjligt 
att finna någon i landet, som kunde något så när försvara sig, om han spelade 
mot käjsaren. Helgi och Sveinn uttyda nu, mot Ulfs gensaga, hans mening så, att 
Rögnvaldr skulle spela bättre än käjsaren, oc^h framställa nästa dag hans så- 
lunda förvrängda ord för käjsar Jatmund. Denne vredgas, vill ej lyssna till 
Ulfs förklaringar, utan ålägger honom vid lifsstraif att förmå Röguvald till 
schacktäfling med honom. Samma hufvudtiinke (följder af oförsigtiga ord vid 
dryckeslag) förekommer i flere sagor på olika sätt varierad. Bland de former, 
som mest likna denna passus i Mag, framhålla vi pdttr Orms Storolfssonar 
Flat. I^ 531— :2) samt påttr Eindrida ilbreids (ib. 450 följ.). I den förra 
berättas, att den ovanligt starke isländingen Ormr, medan han uppehöll sig i 
Erik Jarls hird, på tal om Svoldrslaget yttrat sig så: ''seiuna myudi Ormriun langi 

unuiun hafa ordit, ef ek hefda {)ar verit med ödrum köppum konungs.**   Detta frambäres 

till jarlen så förändrad t: '»Ormrinn langi myndi eigi unninn" etc, h vilket föranleder 
kraftprof, som slutligen skada Ormr Störölfsson. J)åttr Eindrida ilbreids om- 
talar, huru en af Olaf Tryggvasons män, vid namn tllfr (merkismadr), under 
dryckeslag fäller ett oförsigtigt yttrande, som föres till konungen samt leder 
dennes uppmärksamhet på Eindridi, en berömd idrottsman; Ulfr måste sedan 
fara till Eindridi och ställa så till, att konungen får mäta sig med honom uti 


XCVIII Inledning. 

förtäljer, att Ubbi jarl, när han jämte käjsar Karl kom till Åmundi för att 
efterspana dennes söner, hotade den gamle mannen med husundersökning (rann- 
sökn), men att Åmundi förklarade sig ämna med väpnad hand afvärja en sådan 
skam. Detta är ett fullkomligt isländskt drag; det förekommer i kap. 18 af 
Eyrbyggjasaga och må hända äfven i andra isl. sagor. 

Den burleska episoden om Aki (kap, X) är säkerligen af nordiskt ursprung, 
men jag har ej lyckats finna något likartadt stoff i den norsk-isländska literaturen- 
Medeltidslärdomens försök att ställa Nordens beroisk-mytiska sägner i 
sammanhang med den klassiska forntidens samt att låta Asagudarne gälla 
för historiska personer, hafva i någon mån inveikat på vår saga, isynnerhet 
på redaktionen F. I redaktionen A har jag blott funnit ett spår af bekant- 
skap med dessa lärda funderingar, nämligen i det, som å p. 35 yttras om 
Blåland och "Sithia hin Mikla'' samt om de många besynnerliga varelser, som 
voro att se i dessa land, notiser, hvilka sannolikt härröra från första kapitlet 
af Ynglinga saga ^). Ii'" saknas visseiligen nämda ställe, men denna redaktion 
har i sin epilog åtskilligt lärdomskram af samma art. Där berättas, att Oden 
varit mycket skicklig i nidromantia ( = nigromantia), pvi at ^sir plögudu på il)röu 

framast, er kukl ok sjönhverfingar er kallat, ok fluttu peir fyrstir {)å list liiugat a Nordrlönd 
austan or Aeiaveldi. Af [)vi varu {)eir mest lofndir, at margir triidu, at Odiun rédi skin 
solar ok dö gg himins, på er liann gördi slika hluti med vél ok kukli, ok v«r ekki utan 

hégomi. Sidan droifdiz peirra kunnåtta. De ord, som här blifvit spärrade, tyda 
på direkt lån ur Formåli till Snorres Edda; där heter det beträffande de forn- 
tida  människornas  föreställningar  om  öfvergudcn  (ArneMagn.  uppl.  I,  6): 

pat så t)eir, ef hann rsedr gäng himintungla, at hann mun råda skini sölar ok dögg 
himins, samt (ib. 28) om Asernes afkomlingar, urdu [)e8sar settir fjölmennar, at 
um  Saxland  ok  alt  padan  um  nordrhålfur dreifdiz svå  ctc.  — F Uppgifver  Också, 

att  Magus jarl  fått  lära  något af denna Asernes trolldomskonst, och att han 

själf var kominn at langfedgatölu af syni Odins, {)eim er Narfi eda Nari hét. Men en- 
ligt den gamla mytologien (se Sn. E.) var Narfi eller Nari son af Loke. 

Framställningssättet i Mag bär, ännu mer än innehållet, en rent nor- 
disk prägel, ja, närmare bestämdt, väsentligen samma prägel som de isländska 
sagor,  hvilka  författades  under  13:de  århundradet och  behandla isländingars 


*) Namnets form kan vara tagen ur Alexanders saga (Cbra 1848) p. 131: 'Sitliia, pat 
kalla sumir Svi{)j6d ena Miklu'. Svj[)j6d hin Mikla hntcr det i Yngl. saga, äfvensom i 
Haukshok (se Nokkur blöd lir Hauksbok, Rkvk 1865, pp. 11, 24); i sistnämda skrift oro- 
talas också underliga ionevånare i Blåland (ib. 25'). 


ni.  Om Magus saga jarls. XCIX 

lif och öden i den s. k. sagotiden (sögiiöld). Att så är, blir äfven vid en 
flyktig genomläsning synbart; men det må likväl icke anses öfverflödigt, att 
jag här framhåller några af de vigtigare för nämda sagor och Mag (red. Ä) 
gemensamma egenheterna M, hälst som denna undersökning delvis skall tjäna till 
grundlag for vårt omdöme (')fver redaktionernas inbördes förhållande. 

Ett af de mest kv^iktäristiska kännetecknen på "Islendingasögur" är, att i 
berättelsens början förekommer ett utförligt programm, d. v. s. en uppräkning 
af de personer, som skola uppträda i sagan, jämte uppgifter om deras slägt- 
förhållanden, bostad samt yttre och inre egenskaper, i den mån sådana upp- 
gifter erfordras fiir en rätt uppfattning af berättelsen (jfr Heinzel pp. 271 följ.). 
Just ett dylikt programm i dess häfdvunna uttryck ^) har Mag 7^** — 8^*, ^) 
hvarvid äfven de personer, som först längre fram skola ingripa i handlingen 
(t. ex. Ubbes söner), varda omtalade. Men programmet måste icke nödvändigt 
upptaga alla sagans personer; fast mer är det vanligt (se Heinzel pp. 274 följ.), 
att några, i synnerhet af de mindre betydande, först då omnämnas, när de 
skola uppträda i handling; så i Mag Aki, Framnarr, Ingimarr, Tosti, Skjälgr. 
— Afven sakförhållanden omtalas stundom långt tidigare, än de behöfvas för 
sammanhanget (jfr Heinzel pp. 276 följ.); strax i början af Mag (F"^) berättas, 
huru stolt käjsar Jatmundr var öfver sin färdighet i schackspel, men först 5* 
följ. och 9*® fiilj. visar det sig, att detta karaktärsdrag är af vigt för händel- 
sernas utveckling. Käjsar Karls stränga förordning, att hirdmännen ej fingo 
lemna kyrkan under gudstjänsten, omnämnes redan 14^^**, men spelar först 
2X16-2 6 iifigon roll. — Ett särskildt och af de isländska sagof(')rfattarne mycket 
omtykt sätt att i förväg hänvisa till längre fram berättade händelser, är att 
låta någon af sagans personer uttala en aning eller förutsägelse om det kom- 
mande; så i Mag Åmundi jarl  10*' % Magus  17^^'^^ 39*^-^^*) 

Men äfven motsatsen, saknad af förberedande upplysningar, där vi kunde 
ha väntat sådana, är i vissa fall utmärkande för Islendingasögur. Med rätta 
framhåller  Heinzel  (pp. 298 — 9) som en god egenskap hos den isl. sagan, att 


') Jag begagnar mig i det följande af R. Heinzels "Beschreibung der Isländischen Saga" 
(Wien 1880), ett arbete, soin vid jämförelser af denna art utgör en mycket värdefall upp- 
slagsbok. 

*) T. ex. Ulfr er mactr nefndr 7*®, nefna til sögunnar 7**, 8'*, koma pau öll vid j[)e8sa 
sögu 7*'  m. fl. 

') Att deu ursprungliga Magussagau börjat med 7'* (kap. V), skola vi längre ned 
söka visa. 

*) Men  192*-* o berättas en förutsägelse, just när den går i fullbordan. 


c Inledning. 

hon, i likhet med vår erfarenhet af det verkliga lifvet, ofta låter händelser 
och förhållanden i början uppfattas ofullständigt eller otydligt, men efter hand 
blifva klarare, eller ock låter dem visa sig blott i sina följder och verkningar. 
Då författaren antingr^n rent förtiger eller ock blott antyder förberedelserna 
till någon vigtig handling, får läsaren röna hela behaget af öfvcrraskning eller 
spänd väntan. — Exempel på detta förfaringssätt i Mag lenina framför alt 
Magus' förvandlingar. Att det är Magus, som uppträder i don nya, besyn- 
nerliga gestalten, säges icke; läsaren får själf gissa sig därtill. Det bör också 
märkas, att författaren då skildrar sin hjälte blott efter det intryck, denne gör 
på sin omgifuing, ja, nämner honom blott med det namn, han själf för till- 
fallet antagit (Vfdförull, hinn Hålfliti Madr), eller det, han på grund af sin 
drägt erhåller (Skeljakarl; jfr Heinzel pp. 232 — 3j. 

Lika litet framlägger berättaren handlingens hemliga trådar, när han skil- 
drar drottningens uppträdande som Iringr och som kvinnan i jarlens tält: han 
låter läsaren få glädja sig åt sin skarpsinnighet alt kunna bättre än käjsaren 
genomskåda det sanna förhållandet ^). 

På samma sätt i andra fall: att Magus bygt en ointaglig borg åt sina 
svågrar, att han sedermera skaffat VIgvardr Danmarks tron, får läsaren ej veta 
förr än de personer i sagan, hvilka hafva mesta intresset af det skedda ^). 

Denna tystlåtenhet hos berättaren går stundom så långt, att läsaren blir 
mystifierad: detta inträffar i framställningen, huru hinn IWlfliti Mndr (d. v. s. 
Magus) lät Rögnvaldr för andra gången komma till Boslaraborg för att visa 
sin färdighet i idrotter, huru Rögnvaldr där omringas af käjsarens trupper, 
hugger sig ut och under flykten bortskänker häst och vapen, huru hvar och 
en, som bär hans rustning (Framnarr, Erlingr), blir tagen för att vara Rögn- 
valdr själf, o:h huru slutligen käjsaren mod sin trupp omringas af Amunda- 
sönernes  öfverlägsna  härskaror.   Magus  förklnrar  blott  synvillan, i det han 

säger:  ''ek reist paer runar a skildi hans, at hverr skyldi med hans asjonu syuaz, sera skjöld- 

nn bseri." Läsaren förstår nu, att Magus efter den förra dngens täfling haft 
ett hemligt möte med Rögnvold, h varvid han både ristat trollrunorna och gifvit 
förhållnings regler för nästa dags operationer. 

Afven i tillfällen, där afsigton ej är att spänna nyfikenheten, far man 
stundom  blott  ofullständigt  besked om händelserna och måste af följderna och 

') Redaktören af F har i dessa lillfiillen trott sig finna en brist pa fullständighet, som 
han velat godtgöra genom utförliga tillägg.   Jfr nedan. 

^) Äfven i det sistnämda fallet har  F berättat omständliga förberedelser.   Jfr nedan. 


ni.  Om Magus saga jarls. ^I 

.sammanhanget gissa sig till, hvad som försiggått. Sålunda omtalas ingenstädes, 
att drottning Ermengads fader, konung Hrölfr, dött, men man erfar det däraf, 
att vid sagans slut hans söner äro rådande i "Gardarlki^ När Ermengads 
och Rögnvalds bröllop firas, berättas häller icke; alt, hvad man får yeta, är, 
att Magus föreslår det, käjsaren ger sitt bifall och Ubbe omtalar det för drott- 
ningens bröder. — Åmundi jarl tager ned ett snöre från väggen, innan han 
rider till skogen (13®'®); man saknar därefter den notisen, att han låter snöret 
släpa efter sig ^); hans afsigt var naturligtvis, att sönerne lättare skulle kunna 
följa hans spår. 

Det är också fullt i öfverensstämmelse med de isländska slägtsagornas 
framställningssätt (jfr Heinzel pp. 203 följ., 208 följ., 216 följ.), att författaren icke 
direkt skildrar personernas känslor, tankar och afsigter, utan låter läsaren själf 
sluta sig därtill af hvad samma personer säga eller göra. Så t. ex. när Ulfr 
till hofvet inberättar Magus' död: förf. vill antyda, att käjsaren misstänker någon 
ny list, men uttrycker detta endast med orden: keisari värd får vid petta. Teckningen 
af Ermengad lemnar flere exempel på samma (^symptomatiska^) framställning. 
Det berättas icke, 'hvad hennes afsigt var, när hon vanstälde sig med hinnan 
samt retade käjsaren med sin begäran, att han skulle dela tuppen. Sedermera 
får läsaren ana, att hon älskar Rögnvald, men förf. säger det aldrig rent ut ^); 
han uppgifver blott, att drottningen efter käjsar Jatmunds dråp hindrade sitt 
folk att förfölja Amundasönerne, samt att mången bland de närvarande häri 
säg ett bevis på hennes kärlek till Rögnvald (12**"^®); längre fram uppmanar hon 
sin son att skonsamt behandla de f&ngne Adalvard och Markvärd, som ju vore 
oskyldige (20*'', 26^*"^'). Och när hon säger sig vara öfvertygad, att Magus 
verkligen vore död (34^*'*^), samt då hon understödjer Ubbes förslag, att käj- 
saren skulle taga hinn Hålfliti Madr i sin tjänst (35*®*), så torde förf. mena, 
att hon genomskådar och gynnar Magus' planer. 

Liksom i många Islendingasögur förekomma i Mag ofta paralleller: likar- 
tade händelser återkomma och skildras då till en del med samma ord (jfr 
Heinzel pp. 258 följ.); exemplen äro ytterst talrika och lätt funna ^); i fall de 
likartade  händelserna  berättas  strax  efter  hvarandra,  undviker förf med flit 


*) I  detta  tillfälle  ligger  det  nära till hands att antaga, det några ord med berörda 
inneh&ll blifVit uteglömda. 

*) Orden (8^**"): Rögnvaldr var i allmiklum kserleikum vid drottning ok sva vid Ulf 
rådgjafa .... hafva tyflligen blott afseende på vänskap. 

') Så t. ex. hvad här ofvan p. LXXXII not. 1 anmärkes om tre-talets användning. 

n 


Cll Inledning. 

att upprepa detaljerna*). I några af dessa paralleller finner man stegring (jfr 
Heinzel p. 284) vara åsyftad: vid hvarje ny tornering mellan Amundasönerne 
samt Ingimarr, Tosti och Magus uppträder en starkare kämpe än gången förut; 
likaså i de båda scliackspelsbeskrifningarna: käjsaren besegras i andra partiet 
hastigare än i det första och i det tredje allra fortast ^); äfven de olika slags 
"matt", han får, tyckas bli alt mer förödmjukande. 

Att så ofta summa (eller nästan samma) ord användas vid paralleller, 
torde väsentligen ha sin orsak däri, att denna saga, liksom de isländska ätt- 
sagorna, så nära öfverensstämmer med den naturliga formen för muntlig be- 
rättelse (jfr Heinzel p. 300). Detta förhållande kan äfven förklara bruket af 
vissa egendomliga vändningar: sådana, hvarmed författaren angifver, att hand- 
lingen öfvergår till annan skådeplats (andra personer)^), eller att en person 
ej mera skall förekomma i sagan *), eller att en handling är afslutad och att 
berättelsen liksom h vi lar *). — Något som också starkt erinrar om det munt- 
liga framställningssättet, är det plötsliga inskjutandet af notiser, som tyckas ej 
stå i sammanhang med det näst föregående och det näst ' efterföljande, men som 
behöfvas till att förbereda och förklara en händelse, som snart skall berättas. 
Sålunda inskjutes 4*^'^ en notis om Sna^koU och stadens belägring midt i 
skildringen om Irings landstigning, och 5^'^ den upplysningen, att käjsaren 
hade klenoderna med sig, strax före omtalandet af käjsarens tacksamhet mot 
Iring jarl. 


^) Han begagnar därvid uttryck sådana som dessa: parf eigi [)at at klifa optar 11^*, 
ferr sem samt segi 15**, parf eigi at auka illa sögu par um at . . .  15*'. 

') P. 5 var pat tafl långt — s;^nu skemra — allskamt: p. 11 peir töku til at dag- 
målum, enn t)vi tafli var lokit at hådegi — var pvi lokit fyrir non — var pvi lokit, er 
skämt var af n6ni. 

^) Nu skal J)ar til taka, sem fyrr var frå horfit 9^* (syftande till 8**); Nu verdr frå 
ödruhvåru fyrr at segja 12**, motsvaradt af: Nii er at segja frå f)eim brsedrum 12**; Nu 
er par til måls at taka 14*, 16**, 2P*, 25'^; Nii skal po fyrri segja frå Rögnvaldi, enn 
låtum Aka hvilaz 16^^, motsvarande: Nu er at segja frå Åka 17^^; Nii er at tala um keis- 
ara 32**; Nu er par til at taka 39**; Skal nii par standa fyrst um peirra athsefi 40*', 
därpå redogörelse för det, som under' tiden tilldragit sig på annat ställe (inledd med: ^ar 
er nu til måls at taka), hvarefter förf. återkommer till hufvudh anilin gen med orden: Nii er 
par til at taka, er ådr var frå horfit 40**. — I öfversatta romantiska sagor äro dylika 
öfvergångar sällsyntare och innehålla, när de förekomma, gärna uttryck af författarens 
^ känslor (se ofvan p. XXI). 

*) Ok er hann or sögunni 6*,  17* '. 

*) Er nu alt kyrt 4^% 93«, 24*^ 39*«; Ok er nii kyrt Ä5"; Er nu kyrt ok lida 
hédan langar stundir 32**; Var nii kyrt um hrid 34*'. 


III.  Om Magus saga jarls. Gli 

Mag begagnar ock en mängd än bildlika än negativa och ironiska uttryck, 
fullkomligt liknande  deig, man finner i de isländska ättsagorna. T. ex. *) sk^^tr 

pessu i tvau horn 9^'; legg undir land! 9**: railli steins ok sleggju I8*°; eiga nåttbol 
undir våpnum e — b 19*'; sva skal hverr sitja ok standa, sem hann vill 26**; at hann muni 
eigi undir höfud leggjaz ferS pessa 33''; segir sina (se. för) eigi elétta 35®*; Rögnvaldr var 
i allmiklum kserleikum . . . vid Ulf rådgjafa ok mselti l)at jafnan, ef Ulfr pyrfti nökkurs 
vid, at hann skyldi eigi seinna vitja hans, enn einshvers manns annars 8**; hverr madr 
{)6ttiz skyldr at gjalda honum seint ok illa 14®°; hitt myndi eigi verr til vegar fara 
17*^ (jfr 36'®); f)8etti mer pér eigi verra at pegja yfir 17''; Rögnvaldr sat ok eigi kyrr 
å hestinum 19'; kunni karl heldr enn eigi handlag a at [)j6na 23**; eru [)ér ekki oglögg- 
|)ekknir 31*'; Vidförull ferr eigi allgödmannliga 31*°; Nu göriz eigi allitit um 31®'; ekki 
minkar keisari ferdina vid slikt 32". 

Sagans nordiska karaktär röjer sig icke minst i nomina pro pr i a. Om 
Ti bortse från de namn, som blifvit, i oförändrad form, lånade ur bidreks och 
Hålfs sagor, finna vi, att alla namnen på sagans personer (utom Magus) ega 
nordisk ändelse och böjning ^), och att det öfvervägande flertalet bland dem ut- 
göres af sådana, som pläga bäras af nordboar ^). Ja, äfven de namn, hvilka uppen- 
bart härröra från den franska källan (Karl, Amundi, Vlgvardr, Rögnvaldr, Adal- 
vardr, Markvardr, jfr förut p. LXXXII), hafva ombildats så, att de fått nordiskt 
utseenda Endast det franska "Maugis" har ej fått nordisk, utan latinsk form: 
''Magus"; orsaken torde väl vara, att sagoförfattaren velat i namnet se en hän- 
syftning på jarlens trollkunnighet (jfr Gunnlaug bördarson i noten till hans 
förord, Wulff p. 9); att franska namn i isl. öfversättningar latiniseras, är för 
öfrigt ingalunda exempellöst (jfr Pcv och Kölbing i Riddarasögur pp. XLVII — 
Vill). — Ortnamnen äro, med undantag af Danmörk, Gardarlki, Blåland och 
"Sithia", ursprungligen tyska *) (Saxland, Rfn, Verminzuborg, Spfransborg, Bos- 
laraborg, Strånsborg, Meginzuborg), fastän ju deras omklädnad i någon mån är 
nordisk. 


^) Åtskilliga hithörande uttryck äro på grund af sin allitererade form redan anförda i 
afd. I och utelemnas därför här; jag påminner blott .om 'sk^tr skelk i bringu^ 3P^ och 
'eiga saman knif ok kjötstykki^ 26^®. 

^) Ermengad (Erminga i yngre hdss.) är något främmande; i AM. 533, 4:to kallas hon 
likväl en gång (8**) Ermingerdr. 

*) Namnet Vidförull ("den vidtbereste"'), som Magus antager yid sin andra förklädnad, 
och hvilket mycket väl passar till rollen, kan möjligen vara framkalladt genom reminiscen- 
serna från Odensmyten (jfr ofvan pp. XCII— III); Oden benämner sig ju en gång Vegtarar, 
och i Yngl. saga kap. 2 säges, att han var "mjök vidföruir. 

^) Om den sannolika orsaken till valet af iyska ortnamn se ofvan p. LXXXV. 


CIV Inledning. 

« 

Magussagans rikedom på fantastiska och öfverraskande händelser har för- 
värfvat henne stor popularitet på Island; denna spåras icke blott i det betyd- 
liga antalet ännu existerande afskrifter, utan ock i redaktionernas stora olik- 
heter inbördes, — ty i sin ifver och omsorg att ''förbättra'' sagan hafva bear- 
betarne allra bäst betygat det lifliga intresse, hon vakt. 

Man eger nu, så vidt jag har mig bekant, följande handskrifter af Mag. 

Membraner: i Arne-Magnseanska samlingen 580 B, 4:to (= Ä)^ 533, 4:to 
(= B), 556, 4:to (= C), 534, 4:to (= E) och 152, fol. (- F); alla dessa, 
utom F, hafva luckor å ett eller flere blad; smärre fragment af tre olika mem- 
braner (= Gy H och I) finnas bevarade i AM. 567, 4:to. Dess utom före- 
kommer Mag i två unga skinnböcker (från 17:de årh.) å Kongl. Bibi. i Köpen- 
hamn: 1002, fol. af Gamle Kongl. Samling och 978, fol. af Thottske Samling. 

Pappershandskrifter: AM. fol. ') 187, 188; 4:to 535, 536 (- D), 590 A, 
591  A  (egentligen 8:vo) och B, 592 A och B; — i Rasks samling 33, 4:to; 

— å Kongl.  Bibi. i Köpenhamn 1696 och 1787, 4:to af Ny Kongl. Samling; 

— å Kongl. Bibi. i Stockholm 58 fol., 5, G och 17, 4:to; — i den manuskript- 
samling, som tillhör det Isländska Literära Sällskapet (Handritasafn hins Islenzka 
Bökmenntafélags): 106, 116, 144 och 173, 4:to; — å British Museum 4860 
(fol.) och 4874 (4:to). 

Så många handskrifter (i alt 32, däraf 8 från tiden före reformationen) 
har man väl knappast af någon annan isländsk saga. Icke häller kan an- 
talet af dem, som en gång funnits, men som blifvit förstörda, hafva varit ringa. 
Och säkerligen skulle mången af dessa kunnat hjälpa oss att bättre förstå det 
numera dunkla sammanhanget mellan de bevarade. Som det nu är, erbjuder 
förklaringen af de särskilda redaktionemas uppkomst betydliga svårigheter *). 
Åtskilliga öfverraskande skiljaktigheter handskrifter emellan bero väl på en 
bearbetares godtyckliga åtgöranden. Men ett mera inveckladt förhållande in- 
träder stundom, när af två handskrifter, som på det hela synas tillhöra samma 
klass, den ena visar sig i flere vigtiga hänseenden öfverensstämma med codices 
af annan klass, och det på ett sätt, som jag åt minstone ej kunnat förklara 
annorlunda  än så, att skrifvaren, någon tid innan han börjat kopiera sitt ori- 


^) 186 (fol.) står i den gamla AM. katalogen upptagen s&som innehållande Mag; men 
denna bds. har nu längesedan fbrkommit. 

^) Frågan gäller naturligtvis väsentligen de äldre redaktionerna^ d. v. s. de före refor- 
mationen skrifna membranerna samt dem af papperscodices, hvilka synas vara afskrifter af 
sådana membraner (jfr nedan om D). 


CVI Inledning. 

Sedan återapptages den egentliga Magussagan, och det berättas, huru hinp 
Hålfliti Madr kommer till käjsaren, etc. Efter framställningen af striden mot 
Ubbe och Ermengads bröder, där A slutar, fortsätter F med 

3) Käjsar Karls giftermål med franskei konungen Konrads dotter Konstantia. 
Karl styr sedan Frankrike, Rögnvald Saxland (se bördarson kapp. 56 — 7, 
pp. 135—7). 

2 b) Fortsättning af Lais |>åttr: .Barus' död; Lais får sonen Vilhjdlmr; ingår 
fostbrödralag med Ingjaldr från Skuggi (i Norge); efter Lais' död födes 
hans dotter böra, som blir Ingjalds hustru; de få sonen Hrolfr Skuggofiji 
(se bördarson kapp. 58 — 60, pp. 137 — 43). 

4) Det stora slaget med konung Osanctrix af Gallicia; Vlgvardr, Markvardr 
och Adalvardr stupa. Magus dör af sjukdom, efterlemnar sonen Håvardr 
(se bördarson kapp. 61 — 2, pp. 143 — 8). 

6) Hrélfr Skuggaftfl och Vilhjälmr Laisson på äfventyr; den senare, som är 
lärjunge till Magus, lyckas genom list att bli konung i Valland, vinner 
jarlsdottern Oktavia af Smålönd och får sonen Geirarcfr (se bördarson kapp 
63—8, pp. 148—60). 

6) Sedan käjsar Karl dött, bli hans dotter Elinborg och hennes förmyndare 
Håvardr Magusson öfverfallna af konung Priaras från Serkland, men räddas 
af Geirardr VUhjälmsson^ som äktar Elinborg (se bördarson kapp. 69 — 75, 
pp.  160—71). 

7) Vilhjälmr Geirardsson vinner Kirialax' dotter och Grekland (se bördarson 
kapp. 76—8, pp.  171—5). 

Allra sist kommer ett slutkapitel (kap. 79, pp. 175 — 7 hos bördarson), hvar- 
uti förf. med afseende på tideräkningen sammanställer käjsar Karls regering 
och några händelser i Norge och på Island, samt resonnerar om sagans tro- 
värdighet. 

De |>eettir, som här ofvan fått numren 3 och 4, kunna så till vida anses 
för en verklig fortsättning af den egentliga Magussagan, som de skildra hennes 
hufvudpersoners senare lefnadsöden; men noga taget består sambandet endast 
1 de gemensamma namnen. Ännu lösare är förhindelsen med n:o 6, som hand- 
lar om Karls dotter och hennes giftermål med Geirardr Villijdlmsson. Vidare, 
att denne sistnärades personlighet sålunda införlifvas med sagan, får då sent 
om sider nödtorftigt motivera de utförliga lefnadsteckningarna öfver hans fader 
Vilhjälmr Laisson, hans kusin Hrölfr Ingjaldsson och hans farfader Lais Hein- 
reksson,  hvilka  redan  förut  blifvit  inskjutna  såsom  2)  och  5).  De  band, 


III.  Om Magus saga jarls. ^^11 

hvarmed kompilatorn redan pfi förhand sökt fästa historien om Lais-slägten 
vid den om käjsar Karl, Majjus och Åmundasönerne, äro ytterst svaga och 
löst påsatta; de utgöras af följande notiser: Lais' fader, konung Heinrekr i Eng- 
land, är morbroder till Åmundasönerne; detta säges dock endast i förbigående 
(bérdarson p. 143) och får ingen tillämpning (jfr längre ned om C); — Lais 
och hans lärare biskop Trajanus äro med på Karls bröllop (ib. p. 137); — 
Yilhjélmr Laisson blir Magus' fosterson och lär trollkunnighet af honom (ib. 
pp. 140, 143 — 4); — konung Heinrekr och Vilhjålmr Laisson deltaga i striden 
mot Osanctrix (ib. pp. 143 — 7). 

Platsen för hvarje särskild af dessa |>tpttir har kompilatorn bestämt efter 
händelsernas tid^öljd. Hans omsorg om kronologien visar sig i det första, 
så väl som i det sista kapitlet, i det han vill förlika sagans uppgifter med, en 

(historisk)   fransk-tysk   käjsarkrönikas (så  titull  er af sefi keisaranna er skrifadr,  se 

början af kap. 1); därför har han också kallat Karls fader Hlödverr (Lodovikus), 
ehuru han erkänner, att sagot^xterna eljest förete andra namn ^). Han har 
sannolikt själf ansett sig skrifva ett stycke tysk-fransk käjsarhistoria (Hlödverr 
— Karl — Elinborg — hennes barn), ehuru visserligen andra personer däri spela 
vigtigare roller än käjsarfamiljens medlemmar. Idén till den kronologiska upp- 
ställningen af det quasi-historiska stoffet torde han ha hemtat från bidrekssagan, 
ur hvilken han eljest gjort lån (se ofvan p. XCI), och hvars prolog han efter- 
bildat i sin epilog, där ju bidrekssagan nämnos främst som exempel på ''kåt- 
ligar riddarasögur". Ur hans bemödande att ordna händelserna efter tidsföljden 
måste vi altså förklara den för sammanhanget störande inskjutningen af Lais- 
berättelsens första del: redaktören har menat, att just under den vinter, som 
Lais, efter sitt första möte med Barus, tillbringar hos biskop Trajanus, skola 
de -båda försoningsakterna mellan Karl och Åmundasönerne» äfvensom Karls 
bröllop hafva inträffat. Men redaktören har ej varit omtänksatn nog att, då 
han insköt nämda del af Lais|>åttr (och näst förut berättelsen om Magus' Dan- 
marksresa) uti sitt original, lämpligen omarbeta dettas uttryck i det, som följer 
strax efter interpolationen; ty då berättelsen om ''den halflargade mannens'' 
besök hos käjsaren  börjar, heter det (1 14*): Nu er frå pvi at aegja, at lida nökk- 

^) Elap. 1 : . . . pat segja surnar bsekr, at hann hafi heitit Jatmundr, surnar nefna hann 
Juliano, er hann t6k keisaratign^ enn mér pikkir etc. — Jag är i det närmaste viss om, 
att ingen af de bevarade hdss. kallar käjsaren Juliano, och icke häller Vilhjålmr, hvilket 
namn AM. 590 A, 4:to i detta sammanhang insätter i st. f. Juliano. — Det sista kapitlets^ 
tydligen frän krönikan lånade uppgift: stordi Karl. vij. år ok .xx.^ å6r hann var svikinn 
ok kastaör inn af Herlertö^ har ingen motsvarighet i sagan. 


CVin Inledning. 

urir vetr etc, hvilket hvarken passar till det näst föregående stycket af Lais- 
J>åttr (114®) eller till slutet på resehistorien (111®), utan endast till slutet på 
skildringen af Magus' låtsade död (105*®). F-redaktionens original har altså, 
liksom A^ låtit 114® följa omedelbart efter 105® och sålunda ej haft de båda 
ifrågavarande berättelserna där insatta. Hvad särskildt angår Danmarksresan, 
har man ännu ett bevis för, att den blifvit interpolerad: oaktadt denna episod 
utförligt omtalar Ingimarr och Tosti, blifva dessa, då det är fråga om vistelsen 
i Boslaraborg, — alldeles såsom i ^35*® följ. — "presenterade", som om de 
aldrig varit nämda förut (116^® följ.). Påfallande är också, att "Brynjarr" (d. 
v. s. Einarr), som i episoden spelar en rätt betydande roll, icke med ett ord 
omnämnes, sedan "hinn Hålfliti Madr" kommit till käjsaren. 

, Åf samma grupp som F (med samma anordning af |>iBttir) äro åtskilliga 
andra hdss.: AM. 187, fol., direkt afskrift af F, utförd af presten J6n Er- 
lendsson; AM. 535, 4:to, som är skrifven af Eyjölfr Bjarnarson och står ganska 
nära F, ehuru den ej torde vara direkt afskrift; AM. 590 A, 4:to *), som 
synes härstamma från en med F nära beslägtad men delvis korrektare skrifven 
membran. Stockholmska pappershandskriften 58, fol., skrifven af J6n Vigftisson, 
bör väl ock räknas hit (jfr dock Wulff p. 32, not.); den eger 'formåli' med 
samma innehåll som epilogen i F. Det är också troligt, att till denna grupp 
böra hänföras de i 567, 4:to förvarade fragment af en membran, som vi kalla 
I, och som torde vara skrifven omkring år 1400 ^). 

En annan utväg att förbinda Lais|>åttr med berättelsen om Amundasönerne 
har  den  man tagit, som redigerat C®) eller dess original.   Han har synbar- 


*) En afskrift af denna codex är 1787, 4:to i Ny Kongl. Samling. 

') Formatet har varit stor kvart. Fragmenten utgöras af 1) ett nästan fullständigt 
(blott nedtill afskuret) blad, sammanhängande med inre kantremsan af näst föregående blad 
samt 2) nedre hälften af ett blad. Texten på det förra fragmentet börjar med orden: "undan 
vid sina sveit" (100** hos fördarson) och slutar med "fyrir pvi af* (107'* ib.); af det, som 
stått på det förra bladet, saknas det mesta. Det senare fragmentet upptager på ena sidan 
det, som motsvarar 167^'^* (i bardagann — allan herinn) hos ]^6rdar6on, på andra sidan det, 
som svarar mot 168'* — 169* ( . . . "penna kost eda eigi!" ik maelti Geirardr — Jessir menn). 
Här finnas altså stycken af berättelsen om Danmarksresan (hvilken varit inskjuten liksom i 
F) samt af Geirards t)åttr.   Läsarterna stå nära JP:s, men äro i allmänhet något bättre. 

') AM. 556, i stor kvart, utan spaltindelning, skrifven under 15:de seklet, innehåller 
först Magus saga, sedan Jarlmanns saga ok Hermanns, samt sist l^orsteins saga Vikingssonar. 
I Magus saga äro mot slutet några blad felaktigt inbundna: efter det blad, som slutar vid 
140** (hos ^ordarson) kommer ett, som borde ha stått långt förut (texten handlar om Dan- 
marksresan  m.  m.);  de återstående fem bladen ligga i ordningen becda; mellan b och o är 


m.  Om Magufl saga jarls. OIX 

ligen kommit att tänka p&, att den äldre texten vore något osannolik därut- 
innan, att Åmundasönerne under Magus' långa frånvaro blefvo kvar i sin borg, 
utan att ändå utsättas för något anfiäll från käjsaren och Ubbe. Han har 
därför hittat på att låta Magus, strax före sin låtsade död, skicka sina svågrar 
till England; de första notiserna om konung Heinrekr och Lais läggas därvid 
i munnen på Magus. 

Yid  33^^  (i  vår text) heter det altså:  •  .  . talar vid Rögnvald ok segir sva: 

''Heinrekr  heitir  konungr,  er  rsedr  fyrir  Englandi;  hann  er  son  Adalråds konungs Yil- 

hjålmssonar;  hann  er  rikr  ok  störlyndr.   Hann  å  sér  .ij.  börn;  son  hans heitir Lais, 

enn  ^6ra  d6ttir.  Lais  er grimmr ok ödeeli; ok eigi må hann vera i riki födor sins sakir 

éeirSar.   Hefir  hann sent hann åt i Franz til Trajannm byskups; hann er ågetr madr ok 

enn meetir meistari; alla hluti veit hann af sinni nåtturu ok öordna hluti veit hann fyrir ^). 

Heinrekr konungr er mddnrbrödir pinn; ok pvi fékk ek systur ydra; ok eru t)ér ekki aettlera. 

Yil ek {)angat senda ydr brsedr til hans til halds ok trausts.  Hann å ludr enn J)ridja, ok er hann 

jafii  minum  ludri ^),   Gefi  J)ér  godan  gaum  at hans rådum! ok mun t)å vel duga."   Nu 

göra  |)eir  brsedr,  sem  hann baud I)eim, ok t)6tti allmikit fyrir at skilja vid Magus.   Peir 

Icoma  til  Englands  ok  gänga  til  hallarinnar ok fyrir konung ok kvedja hann.   Konungr 

'tök  vel  måli  t)eirra  ok  spurdi,  hvat I)eir segdi n^t.   ^eir sögdu slikt, er {)eir vissu, ok 

8vå  ordsending  Magus jarls.   Konungr mnlti: "^ér skulud vera vel komnir svå lengi, sem 

jlér vilid.   Hefir Magus, mågr ydvarr, hér upp vaxit." 

Nu skal segja frå Magus, at hann tok til orda einn dag etc. 

Enär altså Bögnvaldr, enligt denna version, redan är bortrest, då ulfr gör 
«itt besök vid Magus' sjuksäng, har redaktören vid 33** (vår text) i st. f 
'^Rögnvaldr'' insatt "Matthildr".  Likaledes omtalas Matthildr, ej Rögnvaldr, strax 

iorut vid 33*'*®, där C skrifver: . • . at ruminu. Matthildr fagnadi honum vel 
ok kvad hann komit hafa heldr seint, "fyrir pvi/ segir hon, "at nu hefir långt verit, sidan 
<r Magus mselti vid mik."  Ulfr gékk J)å at ssenginni ok mselti: "Er litill måttr {)iun, Magus?" 

JE och F (se bördarson 103*'"**) hafva visserligen något liknande*), men 
nämna  här  (och strax efteråt) Rögnvald,  Men längre fram har redaktören ej 


•»»^mmm 


hicka å ett hlad, likaså mellan d och e. Bet sista bladet (e) slutar vid 173^ (hér så ek 
alla menn hred . . . ). 

^) Om man jämför de föregående raderna med de motsvarande i F (början af kap. 47 
bos ]^6r3arson), öfverraskas man af det förhållandet, att åfven F begagnar många af verben 
i presens; visserligen böljar F, såsom sammanhanget d&r fordrar, med preteritum (hét, réd, 
var son), men sedan koa^mer nästan uteslutande presens (och perfektum: -hefir sent). Kan 
d^lta btovisa till, att .F här stöder aig på och blott ofullkomligt bearbetat redaktionen C? 
Andra öfverensstämmelser mellan C och F omtalas längre fram. 

') Denna notis här jag ej funnit i någon af de andra membranerna; innehållet tyckes 
vism att den beror på ett förfluget infaU hos skrifvaren. 

*) Det är icke omöjligt, att Ä (och BD) här öfverhoppat ett par rader (jfr längre n^d). 


ox Inledning. 

varit lika uppmärksam på att göra de ändringar, följdriktigheten skillte hä for- 
drat: han behåller 34*«-*» (vår text) oförändrade, ehuru detta ställe blir 
orimligt, då Amundasönerne voro under säkert beskydd i England; icke hSller 
säger han någonstädes, att bröderne återkommo från England, men här *hinti 
Hålfliti  Madr'' slagit sig ned i Boslaraborg, så äro Bögnvaldr och håns btöder 

på  sin  gamla  plats  (vid  35'*  fetta spyrja peir brsedr i kastalabum C). — IttkonSe- 

kvensen i att behålla "presentationen^ af Ingimarr och Tosti vid 35 *• följ. är 
den samma som i JP (se p. CVIII). Skildringen af Magus' Danmarksresa öfver- 
ensstämmer på det hela med F, men början (om Magus' förklädnad) är ej sä 
tillgjordt hemlighetsfull som i F\ då stycket torde vara af intresse, aftrycka vi 
det  här;  det  följer,  såsom  redan är an tyd t, efter 34** (vår text).   Nä er at 

segja frå Magus, ^k er honum {)6tti t)reytt um J)at, at hann mundi hafa getit fordat Jieim 
Amundasonum vid Earl keisara ok Ubba jarl, lét hann btia skip å laun gott ok med mik- 
lum Qårhlutum. Sté Einarr {)ar å med Magus med mikln fömneyti. Enn aldri haf3i hann 
sjÄkr verit, I)6tt Ulfi jarli psetti hann daudr vera. Enn erskipit kom i haf, var ^at yfir- 
bragd å gört, at Einarr flytti Ifk Magus. Enn er J)eir koma skämt undan laadi, l;^kr Häg- 
ns upp einni kistu ok tekr J)ar upp einn budk; enn eigi pöttuz t)eir vita, hvat {)ar var i. 
$etta tekr Magus upp 6v budkinum ok riSr a annat auga sitt ok hålfb annlit sitt ok allan 
sik hålfan. Einarr spyrr, hvat petta skyldi ; "ok gör svå vel, herra! at pér berid eigi ^tta 
6(h)rn8i a ydr!" Magus mtelti: "Em ek nökkut undarligr?" Einarr mtelti: "Allr ert«i lUilflitr 
ordinn ok möraudr." Magus mselti: "Svå bÄit skal ^tta vera nh fyrst; skulu (lér allir 
nefna mik enn Hålflita Mann, hvar sem vér komum. Enn J)i!i, Einarr frendi, skalt nefioM» 
Bryi^arr." Sidan sigldu ^) I)eir leid sina, ^dkV til er {>eir koma til Danmerkr. Enn Eysteinn 
hét konungr, så er réd fyrir Danmörku etc. 

Då  kapitlet  om  Ubbes  död  slutat  med  orden (jfr vår text 42**): . . . 

kvånföng.   Rögnvaldr  réd  fyrir  Buslaraborg  ok var g6dr höfdingi, baedi vitr ok 'vinsselly 

börjar nästa kapitel sålunda: Eptir pat er Ubbi var liflåtiun, på mnlti keisari : "Hvat 
skal  nå til råda taka?" Magus maelti: "Vér skulum, herra! til Frakklands.   ^ar r»dr fjrir 

konungr så, er Eonradr heitir" etc, ungefär öfverensstämmande med P (Konrads 
dotter kallas likväl ^Ostovia^) intill slutet af kap. 57 hos |>ördarson. Därpå 
följer  alt det öfriga af Lais|i&ttr, begynnande sålunda: Nå er Lak hafSi verit .v^ 

(sin!) vetr med Trajano byskupi, — hann vildi på finna födur sinn ok vita O;  B* Y. t&ttt'- 

ligen likalydande med F; de i F skilda styckena flyta här lätt i hop: Han« var 

nå  med  byskupi  um  vetrinn  i  gödu  yfirbeti.   Enn pegar surnar kom, b;^ Lais ok ferr 

etc.   (Jfr |>6rdar6ony slutet af kap. 47 och böljan af kap. 58). 

Yi  sågo,  att  C indrager själfva börjas af Lai8|»åttr förkortad framför t^ 
ätteisen om Magus' äfventyr på Danmarksresan.   Det sapnma göra äfVeii vågrk 

M C  skrifter  här  och ofta annars  (jfr p. 41, not. 5) ^ilgdu', hviikét totde ha varit 
i enlighet med skrifirarens uttal. 


m.  Om Ma^oa laga jarls. CSZI 

andra hdss., hvilka också i andra afBeenden (jfr nedaa) stå C ganska nära, 
nämligen B *), D *) och pappershandskriften i Rasks samling n:o'33, 4:to, hvil- 
ken synes vara en afskrift af D »). Men skillnaden är, att de låta berättelsen 
om Danmarks&rden (inledd af notisenia från Laisfåttr) följa efter slutet af den 
egentliga  Magossagan.   Denna  sistnämda slutar, liksom i A^ efter berättelsen 

om Ubbesdöd med orden Ok l^kr hér sögu Magua (J5; Ok l^kr ^&r Magus Bögu D). 
1 B ^) följer derpå rubriken;  Hér byrjaz Lais  ^åttr, ok segir fyrst frå {»vi, ed Magus 

. . • . (några oläsliga ord). Framställningens början aftrycka vi efter B med 
varianter från D satta inom klämmer. 

Heinrekr hét konimgr [hefir k. heitHD]; hann réd fyrir Englandi. Hann var sonr 
Aäalråcts VilhjålmBsonar. Hann yar rikr ok störlåtr. Hann åtti [sér add. 2>] .ij. böm; sonr 
hann hét Lais, er yér köUum 'Hlavdve' [er — H. om. D], enn 56ra döttir. Lais var grimmr 
ok hardr, ok eigi matti hann heima vera fyrir oeirctar sakir i riki fedr sina. Ok 
aendi konongr.hann i Frakkland til byakupe peas, er Trajanoa hét. Hann var ågntr madr 
ok hinn mesti meiatari a alla hluti; hann konni alla hlati, ok alla hluti visai [kunni ok alt 
viaai D] hann af nåtturu himintungla; ok af honom urdu margir meistarar. Heinrekr kon- 
ongr var mödurbrödir Amundasona; ok Magius jarl aendi J)å pangat [om. D] til [halda ok 
add* D] tranata, medan {)eir våru i miaastti vid Karl konung; ok {)eir koma allir vid I)eaaa 
[koma til {»eaaarrar D] aögn; {»vi at Magna jarl akipti litam ainum ok gördi aik hålflitan, 
ådr hann för 6r landi, ok lét kalla aik hinn Hålflita Mann, enn Einarr skyldi ne£uiz 
Bryiyarr. 

Omedelbart därpå följer: 


.» 


^) PergamentahandBkriften AM. 533, 4:to, från 15:de ärhandradet, innehåller fårat Mag, 
VLB aaga, aedan ''Saga pA'talopa ok marmoriv", "af Karle veaela", "fra Stvf kattar ayne" 
och aiat Elia aaga. Notiaer om denna hds. finner man i Klockhofis upplaga af Partalopa, 
saga och Kölbinga af Elia aaga. — I den egentliga Magus-aagan aaknas två blad, motava- 
rande 17*'— -18** ok 40**— 41" af vår text; de båda yttersta (aammanhängande) bladen af 
tredje lägget, motavarande 20*— 21*» och 28»*— 30*',.äro skrifna af yngre hand och på 
annat alaga pergament än det öfriga. I fortaättningen af Magua-sagan äro åtskilliga blad, 
förlorade, aå att de atycken aaknaa, som motsvara ISS, — 143* och 154** — 156*' i 5ördar- 
sons upplaga. 

^) Papperahandakriften AM. 536, 4:to, är prydligt och omaorgafulit akrifven och bär 
många indicier till att vara direkt afskrift af en nu förlorad membran. Handskriften inne- 
håller endast Magna aaga, aom är fullständig. 

') Rask. 33, 4:to, har^ enligt akrifvarena egen uppgift, tillkommit år 1680 ; altså måste 
J> vara något äldre; man må ej låta vilseleda sig däraf, att i D en egare akrifvit aitt 
namn (J6n ^ördarson) samt årtalet 1700 strax vid sagans slutord; h varken bläck eller stil 
ftr af samma alag aom i texten. 

*) J) har ingen ny öfverakrift, men atörre initial i det följande atycket och ny kapitel- 
numrering, — Baak. 33, 4:to, har öfverakrifben: Annarr partr |)eaaarrar aögu ak^rir frå einn 
ok ödru^ aem til ho&r borit a dögum Magua jarla* 


CXn Inledning. 

Eysteinn hét konungr, er réS fyrir Danmörk. Hann Tar vinsaBll ok ngök [heldr D] 
vid  uldr.  Hann åtti sér döttur eina [om, D], er Helga hét; hon var frid ok vinssL  '^at 

er sagt, at J)ar koma .ij. berserkir; hét annarr Gyrdr [sic B CD] etC.   Fortsättningen af 

denna  episod  öfyerensstämmer  någorlunda  med F, intill slutet (jfr b&rdarspn 

UOa följ.): $å mselti [hinn add. 2>] Hålfliii Madr: "Hér er vel å komit med 088. Ok 
vil ek^ at vér sverjumz i fostbraedralag ok förum til Saxlands ok reynum vid Apaundasonn." 
Nu for {)at framm, at t)eir bundu sitt félag, ok f6ru sidan til Saxlands. Ok i [»eirri ferd 
Bsettuz ^eir Amundasynir vid konung [Karl keisara D], sem segir i Magus sögn. 

Nästa kapitel börjar: 

Eptir ssett {)eirra Karls konungs [K. keisara ok Amundasona D] b;^ z konungriiin méd 
miklu lidi [b^dr keisari ut leidangri miklu D] af Saxlandi ok heldr til Frakklands [ok 
add, D] kemr nnrri Heimsborg [Reinsborg D].   Hann sendi Magus jarl upp til borgarinaar 

[ok add. 2>] a fuud Konrads [Sigurdar D] keisara etc. något  så  när  Som i J^, ehurU 

betydligt  mera kortfattadt; Earls brud får intet 'namn; kapitlet slutar: gaf kon- 

ungr Magus jarli gédar gjafir; hann för til Parisborgar, enn Karl kohungr sat jafnan ^ 
Reimsborg. Rögnvaldr for aptr i Saxland i Yernizuborg, enn Ingimarr f6r til Danmerkr. 
Ok settuz nå allir um kyrt. 

Härefter återkommer redaktören till LaisJ>åttr sålunda (jfr ofvan C, p. CX) : 

Nu  Tar  [er  D]  Lais Heinreksson med Trsgano byskupi .vj. [sic BD] vetr; ^å aegir 

hann, at hann vill finna fedr sinn etc, hvarefter denna och följande |>8ettir fortgå 
ungefar som i JP, ehuru framställningen är mera sammanträngd. Sagan slutar 
med omnämnandet af barnen till Yilhjålmr Geirardsson (motsvarande 1744 hos 
jbördarson). 

Vi hafva sett, att BD i likhet med C uppgifter, att Åmundasönerne skic- 
kats till England; de däraf följande motsägelserna blifva^cle samma, som vi an- 
märkt på tal om C; ja, J? låter t. o. m. (vid 33**) Rögnvaldr sitta vid Ma- 
gus' säng och underrätta Ulf om sjiikdomens framsteg. Denna orimlighet har 
D (och AM. 188, fol.) undvikit genom att i stället nämna Einarr; men rät- 
telsen är ej särdeles lycklig, eftersom Einarr ju anlände i Ulfs sällskap. — 
Det olämpliga i att låta beskrifhingen af Danmarksfärden komma långt efter 
de händelser, som falla senare i tiden^ och hvilka den skulle förbereda och för- 
klara, behöfver knapt påpekas. 

En bättre disposition än de hittils omtalade handskrifternas visar JE ^). 
Denna  membran,  som  på  det  hela står mycket nära Fy berättar liksom den 


*) Skinnhoken  AM.  534, i stor kvart, med spaltindelning, från 15:de seklet, yårdsldst 
skrifven,  innehåller endast Magus saga på 24 hlad; dess utom äro några hlad förlorade, b& 
att de stycken saknas, som itiotsvara i ^ördarsons upplaga 43' — 46^ och 129'* — 133^' ftamli 
slutet ifrån 153*. 


m.  Om Maltas saga jarls. <^zni 

sifitliämda Danmarksresan strax efiter Mague' låtsade död samt har intet om 
Åmundasönernes färd till England, men låter Lais|>åttr korama i ett samman- 
hang efter skildringen af käjsar Karls bröllop med konung Konrads dotter 
(som här kallas Oktavia)] Fs uppgift (bördarson 137**"**), att Lais och bi- 
skop Trajanus skulle ha varit med på bröllopet, saknas i E^ som ju ännu icke 
hannit presentera dessa båda personen — Påfallande är, att denna handskrift, 
i motsats till alla andra af mig granskade, utelemnar käjsar Hlödvers (Jat- 
munds) äktenskapsbistoria och börjar med "presentation'' af hufvudpersonema i 
berättelsen om Åmundasönerne (kap. 13 hos bördaraou); man kan svårligen 
förmoda, att några föregående blad, som innehållit nyssnämda |»åttr, gått för- 
lorade, ty sagans början angifves tydligt af en mycket stor initialbokstaf. Men 
det Yore likväl förhastadt att hålla E för en afkomling i rätt nedstigande led 
af en redaktion, som varit så gammal, att ifrågavarande |»åttr ännu ej hunnit 
kopplas vid den samma. Fastmer har man i E själf ett tillräckligt bevis på, 
att saknaden af äktenskapshistorien är alldeles tillfällig; efter redogörelsen för 
Magus'  och  Makthilds  giftermål  börjar  nämligen  det kapitel, som  motsvarar 

kap.  15 hos |>6rdar80n,  med följande ord: Nd er ^ar til at taka, er Hlödverr keisari 
.  • .  (ett par otydliga' ord)  ^^yrt  eptir  vidskipti ^eirra drottningar, jMia er iSt eru 
ritad etc. 

Bland de talrika under 17uie och 18:de århundradena gjorda a&krifterna 
finnas några, som låta sagan sluta med den stora striden mot OBan(c)trix (eller 
^Osantus"): sådana äro AM. 592 A *) och B ^), den präktigt utstyrda mem- 
branen 1002, foL; å Kongl. Bibi. i Köpenhamn (Gamle Kongl. Samling) samt 
978, foL, af Tbottska samlingen å pamma bibliotek. 

Det återstår att omnämna några pappershandskrifter, h vilka visserligen 
liksom Ä sluta vid Ubbes död, men dock röja bekantskap med öfriga |>8ettir. 
iDessa äro*): AM. 188, föL, som upptager berättelsen om Magus' Danmarksresa 


*) Består  af oordnade och mestadels i kanterna skadade blad; skriften är urblekt och 
ycket svårläst, flere blad torde saknas. 

') Fragment,  som  blott  upptager  början  och  slutet samt aldrig innehållit mera.   På 
CÖrsta sidan  har Arne Magnusson skrifvit: "^etta er skrifiid epter exemplare Bryniolfi» ]^rd- 
^inonar  å  Hlidarenda,  ritudu å  nytt kalfskinn". — Afskrifb af AM. 592 B är 1696, 4:to, 
«f Ny Kongl. Samling å Kongl. Bibi. i Köpenhamn.  • 

*) AM.   591   A,  4:to, innehåller  blott  sista  sidan  af  sagan  och  synes  vara  af- 
■krift 1^ ^. 


Inleaning. 


(näst efter hans låtsade död), AM. 591 B, 4:to, och 4860 <foL) å British Mu- 
s^um, hvilka båda i slutorden antyda kännedom om fortsättningen *). 


Efter denna öfversigt af sagans |»settir, deras antal och plats hos de olika 
redaktionerna, tro vi ej någon särskild bevisföring vara af nöden för att åda- 
galä^[a, att dessa småhistorier icke från början tillhört den nordiska Magns- 
sagan, och att de blifvit tillsatta i senare tid. Yi hafVa sett, att sagan i A 
bildar ett afrundadt helt med klar och säker disposition '), men att däremot 
de Öfriga redaktionerna visa idel misslyckade försök att ordna och sammanbinda 
en hop berättelser, som sakna inre sammanhang; huru omväxlande än dessa 
försök äro, har ingen bearbetare ens lyckats aflägsna motsägelser i delarna, — 
att af dem forma en organisk enhet var väl ej tänkbart. Då härtill kommer, 
att redaktionen Ä finnes i en membran, som skrifvits inemot ett århundrade 
tidigare än någon af de öfriga oodices, synes det öfverflödigt att samla flere 
intyg om dess högre ålder. Jag har därför ej aktat nödigt att underkasta 
språket i de andra redaktionernas |>8ettir en pröfhing, som, efter hyad det tyc- 
kes, skulle ha lemnat rikliga bevis på dessa berättelsers sena tillkomst. 

Tidpunkten, då dessa |>8ettir blifvit fogade till den egentliga Magussagan, 
är ej lätt att fixera. Membranerna B, Cj E och F tillhöra det 1 5 :de århundra- 
det; det är icke omöjligt, att / kan vara något äldre; sammansättningen bör 
altså hafva försiggått på 1300-talet. Kanske hafva några af ifrågayarande 
|>8ettir  då  redan  funnits  nedskrifha som särskilda 'sevint/ri'; i synnerhet med 


^) AM. 591 B, 4:to, (som för öfrigt gör många godtyckliga äadringar och t. ex. i st. f. hii 
Hålfliti Madr begagpiar uttrycket Helmingr) slutar sålunda: . . . fara peir beim i Grardariki. 
Enn Mavus jarl ferr heim til Striansborgar ok stordi riki sinu til daudadags ok Tar inn mesii 
▼in konungs. Hans son var Håvardr, er sidan var rådgjafi Elinborgar drottningar i Frans, 
^eir Amundasynir st^rdu ok einninn bverr sinu riki m^S. snild ok våru (binir) meetfi hdf3- 
ingjar ok kaerir konungi. Adalvardr (/) eignadiz döttur Karls konungs, enn rar ^ meS 
konungi til daudadags. Ok böfiun vér eigi heyrt [»essä sögu lengri. ^akki (leir, mm 
bl^ddu. 1688. — 4860 slutar: Erlendr Ubbason, Adalvardr ok Markrardr Tam landvam- 
armenn keisarans ok 8t;^rdu bverr einn sinni borg. Ekki er bér getit um gipting ketsar- 
ans eda börn Måusar jarls, bvårt nökkur bafa verit eda engi. Ok endar bér srå 
pessa sögu. 

>) Se innebållsförteckningen pp. LXXXI — II; vid denna jämförelse mellan redaktionerna 
taga yi ej bänsyn till klgsarens ocb Ermengads äktenskapsbistoria, på bvilken vi stmx 
härefter rikta vår uppmärksambet, 


IIL  Om MtkgUB laga jarls. CXV 

afi^eende på den sista (den om Yilbjålmr Geirardsson i Eonstantinopel) vore 
jag böjd för ett sådant antagande, men har ej haft tillfälle att närmare under- 
söka skälen for och einot. Icke häller kan jag bestämma, om alla småhisto- 
rierna blifvit yidfasta på en gång eller några förr, andra senare. Rimligast 
synes väl det antagande, att Magussagans utvidgning skott ^:advis, så att de 
tre berättelserna om Danmarksresan, Karls gifitermål och striden mot Osanc- 
trix, hvilka stå i n%ot närmare sammanhang med den egentliga Magussagan, 
blifvit tillagda förr än de, som afhandla Lais-slägtens öden. Det finnes verk- 
ligen, såsom vi nyss (p. CXUI) sett, en grupp af handskrifter, som sluta med 
Osanctrix; men ingen af dessa är lUdre än från det 17:d6 århundradet ^); och 
att skrifvare på den tiden stundom känt mera af sagan, äa de a&krefvo, visa 
de här strax förut anförda slutoiden i AM. 591 B, 4: to, odi Brit Mus. 4860. 


Icke ens Ä är alldeles fri från 'j^ttir'. Den lilla berättelsen om käjsar 
Jatmuiids och drottning Ermengads äktenskapliga förhåUaoden (kapp. I— lY; 
för korthetens s^ull kadla vi den |>) står med afseende på innehållet i mycket 
lös förbindelse till historien em Åmundasönarne och Magus (vi kalla henne S), 
och åtskilliga omständigheter göra troligt, att hvardera berättelsen eA gång äf- 
ven i nordisk form ul^rt ett helt för sig. Hade samme man, aom efter en 
så väl genomtänkt plan författat S, själf förbundit de båda styckena, så skuUé 
de nog hafva gripit bättre in i hvarandra. Nu förbereder |> på intet eätt de 
händelser, som «kola skildras i S, odi gifver knapt en emla vink ^m, hvad 
Iftsaren har att vänta ; det är icke i |>, utan först i början af S, som '^pro^ 
gr^met'' iätt sin plats; blott Jatmundr och Ermengad samt namnen pådiott* 
ningens son och bröder känner man från |>, men för öfrigt är personalen alldeles 
ny; medan i b Sigurdr är käjsarens rådgifvare, förekommer denne als icke I 
S, som i stället inför Ulfr och Ubbi. 

Étt mera positivt Ibevis därför, att |> ursprungligen varit oberoende af S^ 
har man i vissa spår af en särskild afslutning för b. Dessa spår kvarstå tyd- 
Kgaét  i  hdss.  C och D »), där slutorden, motsvarande 7"-*^ i Ä, hfifva föl- 


*) Eunde det Ådagaläggas, att n&gon af dessa hdss. är trogen afbkrift frän en gammal 
(^tlcmå) membran, sA skalle v&r gissning vinna i sannolikhet. 

*) DeÉM codices stå ganska nära A med afiseende på texten i £ och S (jfr nedaiif5r)7 
att de äro il olika i tilläggande af pattir^ hafVa vi nyss sett. 


CXyi Inledoing. 

jande^^lydelse: "Så en sama er hér nu komin. Ok ertu betri reynd enn öreynd; ök rist 
yar ek på audnusterkr, er ek fékk pik." Tekr hann nu tal (tali J>) vid håna. Hon segir 
nå alla sögu (alt 2>), hversu farit hafdi i milli peirra. Eptir pat takaz med peim åstir 
gödar; verda pvi allir fegnir; héldu pau pvi, medan pau lifdu.   Jatmundr keisari réd fyrir 

Yemizuborg i Saxlandi, medan hann lifdi '). Den här förekommande utsagan om 
makames ömsesidiga kärlek återfinnes äfven i J5, G^) och A (?*•: T6ku2 p& 
upp n^ar åstir med peim dröttningu ok keisara), men passar icke godt till den följ- 
ande berättelsen (S), hvari antydes, att drottningen mer älskar Rögnvald (se i 
synnerhet 12**"*®). Att antaga, att G (och D) här utvidgat sitt original, torde 
yara föga rimligt; vida sannolikare synes vara, att redaktören här genom oakt- 
I9amhet låtit den ursprungliga j^tt-afslutningen kvarstå, under det ÄBG visser- 
ligen sökt bortskaffit den, men ej lyckats häfva all motsägelse mellan b och 8. *) 

För frågan om förbindelsen mellan h och S är det äfven af v^ att nt- 
reda förhållandet mellan de båda olika formerna af h. Vi hafva förut an- 
märkt (pp. LXXXVn — IX), att den version, som tillhör hds. F (m. fl.), vi- 
sar mycket betydliga skiljaktigheter från den, som förekommer i Ä (m. fl.), 
och att den förra i några fall är ursprungligare, i andra gjort godtyckliga 
tillägg. Ingendera versionen har utgått från den andra, utan man måste för- 
utsätta en gemensam, af båda starkt förändrad källa. Men då det samma icke 
gäller S — ty beträfiande denna finnes (som vi få se) intet hinder, ätt F kan 
ha uppkommit genom öfverarbetning af en med A nära beslägtad hds., — sy- 
nes mig detta förhållande antyda, att |> en tid bortåt utgjort en själfsiändig 
berättelse, som tvänne särskilda gånger bearbetats för att passa till 8. 

Emellertid måste sammanfogningen af b och S hafva försiggått ganska 
tidigt. Alla nu bevarade reaktioner af Mag låta S inledas af b; att hds. E 
endast skenbart gör undantag, har jag ådagalagt p. CXIIT. — I A har ocksft 
b väsentligen samma stilistiska egenheter som S (jfr ofvan pp. XCIX — CII). 

Därjämte torde den senare bearbetaren ha haft någon kännedom om sin 
föregångares  åtgöranden; ty det råder hufvudsaklig öfverensstämmelse i de än- 

^) Den sista punkten saknas i D, som i stället börjar nästa kapitel med orden: Jat- 
mundr keisari réd fyrir Yemiznborg i Baxlandi (jfr AB); C och Q bÖija kap. Y med of- 
dem: Ulfr er madr ne&dr. 

^) Också dessa båda hdss. äro i afseende på P och S nära besl&gtade med A {jfip 
nedanföre). 

*) Ben omtänksamme författaren af redaktionen F (hvarom mera nedan) har gifvit slu- 
tet följande, till S förträffligt passande form: Ok eptir [»etta sam^^ykki höfum vér ekki heyrt; 
at konongr smådi ath«fi drottningar sidan. Enn {)at er pö sagt af hennar hl^dni, at.aldri 
hafi hon haft mikla elsku å konungi, medan {»au våru åsamt (^ördarson pp. 3&-— 6)» 


ni.  Om Magus saga jarls. CXVll 

dringar, som vidtagits för att nödtorftigt sammanpassa |> och S. Dessa ändrin- 
gar torde i S inskränka sig därtill, att presentationen af käjsaren och hans 
drottning samt hennes bröder blifvit utesluten, eftersom den redan förekommer 
i b. Större inverkan har väl S haft på b; användningen af schackspelet till 
vehikel i berättelsen är ursprunglig för S, men ej för b, enligt hvad en jäm- 
förelse med de utländska versionerna gifver vid handen, och att b härutinnan 
bildats efter S, framgår tydligt af de båda schacktäflingarnas många detalj- 
likheter *). 


Vi nämde förut, att handskrifterna af Mag kunde indelas icke blott efter 
tilläggandet af J>8ettir, utan ock efter den större eller mindre utförlighet, hvai- 
med den egentliga Magussagan (eller berättelsen om Amundasönerne) är be- 
handlad, och vi hafva flere gånger antydt, att man, då den senare måttstocken 
användes, har två bestämdt skilda grupper, en med kortfattad text och en med 
vidlyftigare. Till den" förra gruppen höra A^ B, C, D och fragmentet G, 
äfvensom pappershandskriften AM. 188, fol., till den senare F jämte de hdss., 
som hafva alldeles samma anordning af |>ffittir (se ofvan p. CVIII), samt E 
och sannolikt fragmenten H och J. 

Då  vi  nu  skola  betrakta  de  vigtigare  olikheterna mellan dessa  bägge 

grupper,  taga  vi  till representant för den förra hds. A^ både emedan den är 

älst,  och  därför  att  den  föreligger trykt i vår upplaga; den senare gruppen 

låta  vi  representeras af F\ äfven denna är i tryck tillgänglig genom |>6rdar- 

sons  upplaga,  ehuru  denna text visserligen är svåråtkomlig och dess utom ej 

rätt  tillfredsställande. — Vid jämförelsen göra vi ej afseende på b, som (efter 

hvad  vi  nyss sett) intager en egendomlig ställning; här anmärka vi blott, att 

alla  hdss.  af  den  förra  gruppen hafva b i väsentligen samma form som A^ 

Cilla af den senare i samma form som F. 

Att  det  är  F^  som  utvidgat,  och icke A^ som förkortat en ursprunglig 
framställning,  skall  tydligt  nog  visa  sig  af jämförelsen.   I samma riktning 
"vittna  utlåtelserna i Frs epilog (jfr Wulff pp. 4 — 5): sagan afser att gifva lä- 
saren  nöje,  för dess sanning ansvarar redaktören icke; sagan öfverensstämmer 
€j . med andra "sagor'' (= redaktioner), ty i äldre tid (i fyrstu) skrefvo okunnige 

*) Jfr  i  det  föregående  p.  ClI;  i  båda  fallen  låtsar käjsarens motståndare, att hau 
tror sig vara uuderlägseu. 

P 


CXVllt Inledoing.  "^ 

(ofrodir) karlar med konstlös framställning (onytum ordum), men nu händer 
det, att vältalige (ordfserir) män gifva en utförligare och elegantare form (auka 
mörgum ordum . . . bera framm fögrum ordum) åt sådant, som de finna altför knapp- 
händigt  (skämt um talat);  däråt glädja sig de,  80m hafva smak  (sem skilja kunna). 

Hvaii består nu denna större utförlighet? 

På en sida däraf hafva vi redan fiirut inlåtit oss, då vi talade om till- 
lagda |>8ettir: liksom flere andra hdss. har F ej blott fortsatt sagan utan äfven 
i den äldre delen inväft episoder, nämligen dels Lais|>attr (hvilken redaktören 
ej lyckats sätta i verkligt sammanhang med det öfriga) dels berättelsen* om 
den Halflfargade Mannens resa till Danmark. Det senare stycket afser visser- 
ligen att undfägna läsaren med åtskilliga nya äfventyr och förvånande händel- 
ser (bland hvilka särskildt bör märkas det omtykta motivet tvekamp med en 
bärsärk), men har därjämte till ändamål att förbereda och förklara det följande. 
Och därmed komma vi in på en väsentlig skillnad mellan redaktionerna A 
och jP. Redaktören af F har nämligen haft till grundsats att ej tillåta några 
språng i framställningen, han vill göra den öfveralt sammanhängande och om, 
sorgsfullt motiverad; A däremot använder, såsom vi sett (pp. C — Cl), de isländ- 
ska ättsagornas fragmentariska, men välberäknade och på angenäma öfverrask- 
ningar rika berättelseform. 

Liksom F skildrar, huru Magus förvandlades till hinn Halfliti Madr ^ ), 
har han också omständligt redogjort för den uppfinningsrike jarlons förfarande 
vid maskeringen till Skeljakarl ^); han hade nog också gärna velat omtala, på 
hvad sätt Magus omskapade sig till Yfdförull, men hans fantasi har icke rakt 
till, och han har gjort ett slags ursäkt (vid 27*' i A): er ekki getit, athannskipti 

buningi siuum '). 


*) Detta stora tillägg har i F framkallat ett par miodre tillsatser. Vid 33** inskjutas 
den notisen, att Rögnvaldr låter Ulfr tillsamman med Makthild lemna likrummet, i det hau 
säger, att han själf jämte sina bröder skall taga hand om Magus^ lik. Medan Ä 34*** tyd- 
ligen afser det skepp, h var på Magus själf for ur landet, har F (som ju sedan skall utförligt 
beskrifva jnrlens bort färd och förklädnad) försett detta ställe med tillägg, som angifya, att 
skeppet ej förde Magus, utan det lik, som föregafs vara hans, och att hela resan gjordes 
för skens skull. 

') Därför utelemnar han beskrifningen på Skeljakarls utseende, när denne uppträder i 
Verminzuborg (Ä 2P'^'). 

*) Fortsättningen, motsvarande A 27^* följ., lyder: Hann kom i t)ann tima, er koDungr 
vid hirct sina var til bords genginn etc. Här är altså intet språng i berättelsen som i A, 
läsaren får ej ett ögonblick lemna Magus ur sigte. 


CXX Inledning. 

bröder att dräpa sina fångar, Adalvard och Markvärd. Hans ondskeftilla na- 
tur och cyniska oförskämdhet yttra sig, som vi nyss sågo, till och med mot 
käjsar Karl och drottningen; ännu mera ohöljda framträda de mot Åmundi, i 
det styckena 14^®"^* och 14**® blifvit utförligare, mera sårande och hånfulla; 
i käjsarens förslag 16*®"*'* instämmer han med anmärkningen, att ingen skada 
skedde, om Ulfr och Amundasönerne ''»tti ilt saman". Andra tror han om ondt: 
vid 29*' utbrister han, att Vidföruls löften blott äro lögn, i hans mun lägges 
yttrandet, att VidföruU torde vara ett troll (30®), vid 33'®'^* uttalar han miss- 
tanken, att Magus vill få käjsaren i sitt våld och svika hofiom. Hans feghet 
framhålles, då han redan vid 3P* föreslår käjsaren att fly, och förevitas honom 
flere gånger af andra, såsom af Karl och Ermengad i det mot 20*"' svarande 
replikskiftet, samt åter igen vid 34*® af Karl, som erinrar, att Ubbi varit 
rädd för Magus; vid Skeljakarls besök utskämmes Ubbi mycket utförligt och 
mustigt både som feg och trolös mot käjsaren. På Ubbes trolöshet syftar äf- 
ven Åmundi i sina svar på hans invektiv (jfr ofvan). Och vid 40' ljuger 
Ubbi än mera, i det han säger, att Ermengad tvungits att äkta Rögnvald. 

Också i flere andra tillfällen angifves grunden. Att schacktäfl ingen mel- 
lan käjsaren och Rögnvald eger rum ute på slätten, beror på Rögnvalds begä- 
ran, som han framstält till Ulf och därvid motiverat. När drottningen förbju- 
der sitt folk att förfölja Vigvard och hans bröder (motsv, 12**"'), anför hon 
flere skäl. Man får vidare veta orsaken, hvarför brödernes "kastali" var bygd 
nära Magus' borg (vid 16**), hvarför Vigvards råd kallas "ölikligt" (ungligt A 
18'®), hvarför Karl ej vill öfverfalla Magus (vid 19*'), hvarför Rögnvaldr vill be- 
handla Erlend mildt (vid 26**), hvarför käjsar Karl vill besöka kyrkan, innan han 
åskådar Vidföruls skinnömsning (vid 29**), hvarför just Ulfr sändes till Magus 
(vid 33^^), hvarför Ermengads bröder ej ville låta döda Markvärd och Adal- 
vard (vid 4P*). 

Gärna  inskjuter  redaktören  i  förväg en notis för att förbereda det, som 

m 

skall komma längre fram. När Karl och Ubbi besöka Åmundi, gråter den 
senare: detta motiverar Karls ord i det följande (14**) ''ek sé nu, at jarl hefir, 
sem hann må bera". Vid 16** iuskjutes (tämligen ouödigt) den upplysningen, att 
Magus kallas till den döende Åmundi, lofvar att skydda hans söner, begrafver 
honom och reser hem. Vid 19*' får man veta, att Magus lemnar svågrarne 
tjänare och trupper. Vid 21*'' säges, att det var högtidsafton, månge förnäme 
gäster hade blifvit inbjudne, och Ubbi var äfven tillstädes. Efter 25'* säger 
Ubbi  uttryckligen,  att  han  ämnar  blåsa i luren från Stränsborgshållet.   Då 


III.  Om Magus saga jarls. CXXI 

Rögnvaldr  (37^^ ®)  gifvit  häst  och  vapen åt Framnar, beder han denne rida 

* 

de förföljande till mötes (!). 

•• • 

Afven långt efteråt kunna förklaringar gifvas. Öå har redaktören ansett 
behöfligt att vid försoningen mellan Magus och käjsaren (o 8**') låta den förre 
upplysa, att det var han, som spelat Skeljakarl, Vidförull och hinn Hdlfliti 
Madr. Bättre har F lyckats vid 38^ « % där Magus förklarar, hur det tillgått 
vid hans föregifna död *). 

På det sistnämda stället hade redaktören sökt göra berättelseh mera san- 
nolik. Samma sträfvande torde ha ledt honom vid 25**^, där A företer den 
besynnerligheten, att fastän Ubbes och Magus' lurar hade samma ljud (voro 
"samhljöda" 25®), Rögnvaldr likväl kan påstå, alt det är Ubbi, och ej Magus, 
som blåser. Denna motsägelse har F mildrat genom att låta R. yttra sig 
mindre bestämd t *). 

Det visar sig altså, att ganska många tillägg afse att gifva framställningen 
ett fastare och klarare sammanhang, och att i denna riktning snarare för myc- 
ket än för litet blifvit åtgjordt. Men detta är ingalunda det enda syftemål, 
bearbetaren haft med sina utvidgningar; nästan ännu oftare tyckes han efter- 
sträfva att göra berättelsen mera färgrik eller drastisk, eller åt minstone fylli- 
gare och bredare. 

Med en vidlyftighet, som vittnar om stor förkärlek, har F behandlat det 
underbara ^):  Skeljakarls  synvändningar och Vfdföruls skinnöinsningar (så väl 


*) . . . "annarr madr léz i {)vi herbergi, sem minn daucti var sagdr, ok lagda ek mål- 
stein undir höfud honum; enn |)at er^{)e8s steins nåttura, at hann svarar med dverg- 
txiåla hverju hinu sidasta ord i, ef sva hatt er talat, at rorar vercti at. Ok |)at hugdi 
Ijlfr  rådgjafi  ydvarr, at ek hefda [)essum ordum svarat, sem dvergmålinn lét i steininuro.^ 

I  enlighet  därmed  hafva  frågorna  (38**-') fått denna lydelse: "Magus, hvårt er måttr 

|>inn litill?" och "Hvårt muntu or sött |)e88i stiga framm?" 

^) "Vist  var  i  liidr  blåsit,  enn  [)6  blés  Magus  eigi i |)etta  sinn, ok ef ek skylda 
^eta til, |>å (teytti Ubbi liidr t)enna." 

') Det  öfvernaturliga  har i hds.  TI (som eljest i afseende på utförlighet väsentligen öf- 

Xyerensstämmer  med  jP)  ökats med ännu ett tillägg;  TI låter nämligen drottning Ermengad 

Viafva en olycksbådande dröm före käjsarens schacktäflan med Röguvald.   Efter orden 'Skil- 

^az  ()eir at J)vi' (10**) heter det:  Um nottina, adr tefla akyldi, dreyradi drottning Ermeoga, 

^t  henni syndiz frå Boslaraborg renna dyr fjögur; var eitt leon mikill ok fridr, annat var 

"Villigöltr,  iij.  var  fill,  iiij.  var  raudbjörn;  öU  våru J)essi dyr grimmlig.   "Ok mér pétti, 

^erra!  sem  t)u  vildir  med  kappi  hrseda  leonit; ok laust {)u hann framm å nasirnar; enn 

^ann  byrstiz  vid,  sva  at  framm  horfdu öU hårin eptir bakinu.   Hann rann aptr ok sva 

^nnar  .ij.  dj^rin  ok gåfu sér ekki at meira; enn öU våru [)eir harla olmlig.   Enn så hinn 

^B^^uiligi villigöltr, er mér leiz ådr vera, hljop at pér, herra! ok hjo med sinni vigtönn ofan 


C^XII Inledning. 

de två, hvilka VidföruU omtalar, som den, käjsaren åskådar) skildras utförligt med 
många nya detaljer. Själfva striden pi glashvalfvet är knapt utvidgad, men 
förberedelserna därtill så mycket mera. Öfver hufvud taget hafva de båda epi- 
soderna om Skeljakarl och Vldförull fått betydliga tillökningar; utom de nya 
lån ur andra sagor, som vi ofvan (pp. XCI — II, XCV) påpekat, böra vi särskildt 
anmärka, att stycket 21*»— 23^» fått svälla ut till ofantlig bredd (pp. 64—78 
hos J>6rdarson); däri har upptagits en myckenhet prat, i synnerhet ovett från 
Ubbi och Skeljakarl, hvilken senare bland annat föredrager en smädevisa om 
hirden, en om Sveinn och Helgi samt en om Ubbi; både i dialogen och skil- 
dringen af Skeljakarls löjliga åtbörder och förunderliga konster går berättaren 
ofta till osmaklig öfverdrift. 

^.-redaktionens korta uppgifter om käjsarens begrafning (12*®'^) och Karls 
tillträde till regeringen (14* ') hafva icke tillfredsstält bearbetaren, utan han 
framställer med mycken bredd dessa tilldragelser (bördarsou pp. 46 — 7). 

På de nu vidrörda ställena är utvidgningen kanske mest i ögonen fallande. 
Att uppräkna alla öfriga fall, i hvilka F är ordrikare och omständligare än 
A^ skulle föra oss altför långt! Det bör emeHertid framhållas, att dialogen 
nästan genomgående gjorts bredare i jP, stundom äfven mera drastisk; åtskil- 
liga exempel därpå äro redan anförda; andra, som förtjäna särskildt nämnas, 
äro de ställen, hvilka motsvara 12^«, U^^\ 14^^ % 15^«»% 17***, 18*'^ 
20^8 32^ 21*2-6^ 24»* *S 26» *«, 26«*—27^ 85*« *), skildringen af tornering- 
arna  35 — 6,  underhandlingarna  38 — 9  och  40® **.  —  Ett  par gånger har 


i höfud {)ér sva fast, attii féllt allr til jnrSar; enn ek vissa eigi, hvårt {)u mundir vid 
rétta. Enn göltriun hljop til hinna dyranna. Ok |)å vaknada ek, ok baud mér mikinn 
ötta. Enn |)e88i dyr hygg ek vera fylgjur sona Amiinda jarls. Ok vilda ek, herra! at 
{)u fserir hvergi." Keisari ma4ti : ^^ni skal ald(r)i vera, at mik hendi su skömm, at ek 
{)yrda eigi at tefla. Skal ek hér lifit å leggja, at Rögnvaldr siti eigi um kyrt." Sidan 
stendr hann upp ok klfedir sik ok bidr drottning Tara med sér. Hon var |)e8s ofus ok 
bidr \\6 keisara rada. Byz keisari nu til utreidar med mörgum riddurum; ok er drottning 
i ferd med |)eim. Er eigi sagt af hans ferd fyrr, enn hann kemr a {)ann völl, sem åkved- 
inn var. Ok var Rögnvaldr eigi koniinn. Nu er at segja, at jieir bra?dr ridu leid sina 
ok sveinar |)eirra vid peiin, alt |)ar til er |)eir koma a {)å völlu, er |)eir skyldu finoaz 
(etc. — 2^). ~- Int^rpolationen röjer föga originalitet (Islendingasögur hafva motstycken 
dussinvis), men är af intresse såsom ytterligare ett vittnesbörd om, huru sagostoffet gradvis 
till vuxit. Till I''- redaktionens framställning, att Ermengad föredrog Rögnvald framför sin 
gemål, passar stycket naturligtvis .icke. 

^) Här inskjutes ett formligt aftal mellan käjsaren och den Ualffårga^le Mannen, hvil- 
ken måste lofva att bringa' Rögnvald ensam inför Karls ögon; denna tillsats öfverensstämmer 
med den, vi anmärkt i not.  1 till p. CXIX. 


Itt.  Om Magus saga jarls. CXXIll 

uttrycket i sin omarbetade form blifvit mera pikant, såsom då Rögnvalds enkla 

svar   "Eigi  skal  sva vera me(t ölhr (26**)  blifvit  Utbvtt  mot  det  gäckande »»Annara- 
stadar  muntu  verda at reyua rådspeki ^inaP,  eller  då,  vid  Utvidgningen  af 27***"**^ 

följande väl tillspetsade fråga lägges i munnen på käjsaren: "Hversu må p&t vera, 

at  |)u  hafir  ellri  verit  enn nii, eda sva hit sama, attu ventir yngri, enn nu  ertu?"  Men 

då  redaktören  utvidgat  Amundes tal till ekarna, har han ett par gånger låtit 
jarlen  falla ur sin roll och säga saker, som altför direkt hafva afseende på sö- 

nerne;  så  vid  13^*   ok  |)vi  at  |)e88i  ohamingja er a ydr fallin sakir illrar medferdar 

einnar ydvar(rar), OCh  vid  13^*"*   ()vi at mér |)ykkir t)u likust Rögnvaldi at hafa minär 
tillögur. 

Ytterligare kunna vi påpeka några smärre tillägg, som blott innehålla de- 
taljer utan synnerlig vigt. Efter IP^ Säges: Rögnvaldr ok br«dr hans gänga fyrir 
konung ok drottning; t)6ir kvöddu ^slu.   Drottning tok  vel   kvedju  t)eirra^  enn  lét  sem 

heyrdi eigi konungr. Både före och efter slaget med schackpåsen (1 2® och 12**) rik- 
tar käjsaren några hotande ord till Uögnvald.   Vid 12** tillägges enn  konungr 
féll åframm ok var {)egar daudr,  hvilket  är  tämligen  onödigt,  då  det ju tydligt 
framgår  af  sammanhanget.   Efter  13** kommer ännu ett replikskifte mellan 
Vlgvard  och  Rögnvald,  alldeles likt de närstående; likaså insätter redaktören 
vid  19^^  en  fråga  af R. och ett svar af V., fullkomligt motsvarande 18***. 
Före  färden  till  Amiindi  (vid  14**'^)  inskjutes  ett samtal mellan Karl och 
Ubbi.   Vid  16** säges, att Ulfr var motvillig att taga Boslaraborg i förläning. 
Vid  21**  och  21*'  berättas,  att  Skeljakarl  försvarade  sig  mot  hundarna, 
^id  34**  meddelar  Ulfr  käjsaren,  att  Magus  ej  hunnit  förkunna sin sista 
Vilja; o. 8. v. 

I de allra flesta, om ej alla anförda fall, där F är utförligare' än A (och 
dess slägtingar), kan det anses säkert, att den kortare texten är älst. Men 
att A icke alltid har företrädet framför F^ få vi se längre ned, då vi skola 
xindersöka, i hvilka pnnkter A kan ha afvikit från den urtext, som får tänkas 
ligga till grund för alla de kända handskriftversionerna af S (= den egentliga 
Itfagussagan). 

Innan  vi  för  denna  gång lemna Fy vilja vi anmärka några ställen, där 

^enna  redaktion  gjort  ändringar, som icke äro alldeles likartade med de förut 

«införda.   Upptakten, att det ej är Rögnvaldr utan Erlingr, som dö^iats af Ubbi, 

^öres  enligt  F i följd af käjsarens aning om rätta sammanhanget (strax efter 

38*  i  A)y  innan  Ä mundasönerne och Magus med sina trupper omringa Earl 

F  upptager  dock  (liksom  A  38**®)  förklaringen  på misstaget först längre 


CXXIV Inledning. 

fram; härigenom blir F:s (myckot ordrika) framställning af händelsen något ore- 
dig. — Redaktören har önskat dela den långa f(')re8krift, Magu^ gifver Vfg- 
vard angående färden till käjsaren (i A 40^'*'), så att han afbryter (vid 40**) 

med dessa ord: "^u skalt gänga å land vid öllu fylktu lidi t)inu, ok må |)å vera, at ek göra 
nökkura  vissu,  hvat  J)u  skalt  til råds taka, er J)ar er komit";  men   denna  utlofvade 

fortsättning saknas i det följande, ty där berättas lika litet som i ^ (p. 41) 
att Magus talat till Vigvard efter hans landstigning *). — Af Ubbes förhand- 
lingar med dvärgen (i A 24** — 25*^) gifver F en tämligen afvikande (äfven- 
som utförligare) version. — Stycket 41®"" berättas olika i F: Magus inleder 
underhandlingar med Karls morbröder och öfverenskommer med dem, att stri- 
den skall inskränkas till tvekamp mellan dem och Amundasönerne; Markvardr 
och Adalvardr rida fram, stötas ur sadeln och tillfångatagas; Ubbi ifrar för 
deras afrättning, men 'Hrölfr' och 'Hålfdan' önska uppskjuta den, tils de nästa 
dag kämpat med Rögnvald och Magus. — Slutligen är det anmärkningsvärdt, 
att själfva begynnelsen af S har annan uppställning i F och E\ dessa böija 
''programmet" med Amundi, hans söner och dotter, nämna sedan Ulfr, Sveinn, 
Helgi, Ubbi med hans söner, samt sist Magus. Huruvida äfven denna skilj- 
aktighet beror på ändring i den utvidgade redaktionen, vSgar jag ej afgöra. 


Till den kortare och äldre redaktionen höra, såsom vi förut meddelat, 
utom Ay membranerna Bj C och G, samt pappershandskrifterna Z) och AM. 
188, fol. / Dessa handskrifter få naturligtvis större värde än de öfverarbetade, 
då det gäller att utfinna, hvilka afvikelser A gjort från sitt original. Förrän 
vi inlåta oss pä en sådan pröfning, blir det lämpligt att korteligen karaktäri- 
sera de särskilda handskrifterna ^); vi framhålla därvid sådana läsarter, Bom 
med tämlig visshet kunna betecknas som mindre ursprungliga än de motsva- 
rande i A. 


*) Ett  par  smärre  missförstånd  i F förtjäna anmärkas, emedan de utgöra goda igen- 
käqningstecken på afskrifter efter denna codex.   Orden 'er |)eir eru hålffullir'  (II'*') hafva 
1  F  korrumperats  till:  'er  halfunnit  er  taflit\ — Stället  18*'** (Muuu — helmmginn). 
har  i F fått den förkortade och »meningslösa formen: "Munuin vér snÄa undan konungi,  {^vi 
at hann hefir fått manna hjå ser.'' 

') Men  endast så vidt det gäller S och 5, ty om tilläggandet af J)8ettir hafva vi  förut 
talat. 


III.  Om Magus saga jarls. OxXV 

B är den handskrift, som står Å närmast V); långa stycken äro ofta or- 
dagrant lika. Godtyckliga ändiingai* synes skrifvaren knapt ha vidtagit i sitt 
original; egendomligast är kanske, att han 28*^'***^ nämner Innsteinn i st. f. 
Ötsteinn. De tillägg, han gjort, äro mycket obetydliga; de torde inskränka sig 
till  följande.   11*®-* (KeiBari — fym) ir sålunda utvidgadt: Keisari vill J)at hafa 

fyrir  hvern  mun ok einn.   "Vil ek, Rögnvaldr, draga framm fyrir {)ér.''   ''^ér munuS l)vi 

råda";  11*** (var — nön) har fått denna, med 5" närmare öfverensstämmande 

form: fat var s^nu skemra, ok var lokit at nöni; 12** efter Adalvardr tillägges: enn 
Vigvardr värd seinni; 15*® einn gamall hirdmadr; 26*^ saklauss fyrir ydr; 31*^ 
(ögmrligt brak): brak mikit ok gn^v 6gurligr; 34** er umråds var vert ok (äfven i 
D);  37*  rida, sem ^iii ert fyrir;   39** (Vigvardr maelti): Nu för Vigvardi sva, eem maelt 

er, at . ., och 39** (efter hvårum): Ha^n mselti J)å. Afsigtligt tyckes han ha för- 
kortat sitt original endast 5*'"®® (kona bardia frfd, sva at bann byggr, at engi kona 
mundi fridari i beiminum), 21*^"* (befi ek bitt fyrir satt, at angrgaparnir etc.) Och 32*®"^ 

(bvar Magus gengr).   Men  af vårdslöshet har han gjort åtskilliga fel.   Yanställ- 

«ingar af texten förekomma: 9*®'® (Leggztu nidr i kveld!), 10*® (Ek beld l)vi, sem 
ek hefi talat i st. f. Eigi — ek), 21^^'^ (Haassinn var brukkottr mjök ok skrifad gata 
i millum augna bonum i st. f. Höllin — i milli), 24^ *~* (bvårki nött né dag i st. f. 
nema — kastajanum), 25^* — 26* (skjotr sigr mun verda i st. f. bér — uraskipti), 
26**'*^ (med skjöldudu lidi i St. f. or — keisara), 27 «^ (bédan ok bvadan i st. f. 
ok sva birdin), 35*®* (Ok er ydr mikill styrkr i St. f. Fara — övarliga) OCh 40*' 
(birdmanna sinna, l>eirra sem vanir våru at vera med bonum i  st. f.  manna — vaur).   I 

synnei-het vanligt är, att ord blifvit (överhoppade, framför alt vid homotelevta: 

11** (ok värd ~ ok värd), 21*«-® (gaman — gaman; Samma fel i I)\ 23*» *« 
(steininn — steininn; samma fel i D), 24*®"*® (keisara — keisara), 27**'^ (vaeri — 
y«ri),  28**-*  (konung — konung), 29«'— 30*  (trénu - trénu),  36««-'  (ok — ok) ^). 

Afven på några ställen, där originalet, så vidt man nu kan se, icke haft ho- 
motelevta, hafva hela meningar utelemnats: 22**** (S>eir — vid), 26**-^  (Erlendr 

— faera),  34*^"'  (befi — baft, äfven  i  B).   DesS  utom  saknas  11**  enn   —  taflinu 

(äfven  uteleranadt i F; i st. f. i kiyåm sér har B i bendi), J)at er ])u fékkt VP\ 

afpeks  28**,  at  sjå Och  bonum var  SO**'^^ 

^) Man erinre sig, att jämförelsen icke kan gå igenom bela texten, eftersom b&de ^ 
ocb B ega luckor. 

') Hit bör väl äfven förkortningen af 20**' (at {)u létir Adalvard fara til min, ok leta 
ek kvelja bann ok drepa bann) till: at |)u létir kvelja A. ok drepa sidan; också ut elemnau- 
det af orden Önnur — morautt 34^** (de saknas äfven i D) kan vara föranledt genom 
förekomsten af ordet morautt 34' ^ 


CXXVI Inleaning. 

Aflägsnare från A står C- D^bs skrifvare tyckes ej ha varit mån om att 
bevara sitt originals ordalydelse; när han gör omskrifningar efter egen smak, 
blir han vanligtvis något bredare i uttrycket. I allmänhet öfverensstämmande 
med C, men också i flere afseenden själfständig, är D. Till karaktäristik af 
C kan för öfrigt *) anföras följande. I berättelsen om Jatmunds morgonvandring 
(pp. 5 — 6) säges, att käjsaren var ensam; alt, som rör '^skosvennen'', saknas. 
Jailen kallas öfveralt Hiringr (men Iringr i D), konung Hälfr kallas Alfr (äfven 

i   D).    Tillägg  förekomma  4^®  efter  Gardariki:  Er  ()ar  vid l)eim tekit med fegins 

hendi (Er J)eim {)ar vel fagnat 2>); 7**  efter  hafa:  ok  mjök  gafz  keisara I)at  yfir (gafz 

honum  t>^t  yfir  af keisara D), er hann helt nökkut tal af honum;  23^^  efter   yfirhöfn: 

sinni,  hann var undir i raudum kyrtli af skarlati (= -D);  25**  efter  å   kvedit:   ok  la 

J)ar ludrinn (= D)]  26*^  efter  J)ar  at:  seni Ubbi var fyrir, hann kvedz eigi vid keisara 

berjaz mundu, hann kora t)ar at ^)',  2 1)^^ efter munum: hafa heima, hålfum rsedi (sic!), munu 

vérok; 29*® efter hafa: Vidförull kvedz t)at ekki fyrri mega göra, enn hann hefdi kastat 
ellibelgnum.   "Enn  t)å  må  ek  vid leita, herra!" sagdi hann  "ef pér vilid."  Keisari k vad 

sva vera skyldu  (äfven   i   D);   30*®   efter  nidr:  sumir gåtu annars til (äfven  i  /)); 

30**  efter  gékk: um daginn [)å er hann hafdi helzt tom (. . . . t)6ttiz helzt töm til  eiga 

D);   36^®   etter   af  hestunum: sva at t)ar fylgdu södlarnir; {)eir stigu J)å skjött å f«tr; 

37*®  efter  mikilliga:  ok  kvad  eigi ofsögum frå honum sagt, hverr drengr at hann VKri; 

40** efter keisara: Veit ek, at {)eir munu göra {)eim (honum D) .ij. kosti, at hann hafi 
grid eun gefi t)å bra^dr upp (at gefa upp Amundasonu D), enn keisari mun t)at eigi vilja; uii skal 

ek fara ok finna keisara *).   En  betydligare  utvidgning hafva c och D af l.i*'** 

(féit — maelti J)å): af hendi féit vel ok sköruliga, ok unir {)6 illa vid, sem vera åtti. Ok 
frétta t)etta menn, ok ferr til hinn t)ridi af [leirra kumpånum at tala vid Helgu, konu Åka. 
Nii tekr Aki hit snjallasta råd, ^vi at honum leiddiz ijårvardveizlu (!); hann gefr [)es8Uin 
alla sina peninga til {)ess, at hann léti af at tala vid Helgu. ^etta leidiz mönnum enn 
eigi  at  tala vid Helgu, [)6 at féuu sé lokit; ok ferr til hinn Q6rdi; ok varnar hon öngum 

tiltals nu heldr enn adr.   Äki kemr enn at måli vid  Helgu.   Af synnerligt intresse äro 

ett par tillägg, som framkallats därigenom, att C utelemnat orden Madr — eptir 


') Om de märkliga beröriugspunkterna mellan C och F skall talas längre fram. 

^) Det kunde tyckas, som om dessa ord hällre borde antagas vara öfverhoppade i Ji 
på grund af det dubbla '[)ar at\ hvilket ju lätt kunnat föranleda språng; men då hvarken 
B, i) eller F hafva motsvarighet till (7:8 läsart, är det sannolikt, att skrifvaren gjort tiU- 
lägg för att få parallellism med  18*^ *^ 37> ». 

') Då detta stvrke äfven finnes i D (i B är här lucka) och här förekomma homote- 
levta, som lätt kunnat föranleda öfverhoppning, är det en möjlighet, att stycket är ursprung- 
ligt; men eftersom F icke har något motsvarande, har jag antagit, att en redaktör velat, 
enligt 40'*^^, göra sammanhanget fullständigare. 


III.  Om Magus saga jarls. CXXVII 

3725 8 j emedan redaktören altså icke här gifvit något besked om Framnarr 
(Tradinar'),  tillägger  han,  försfci gången namnet i hans text fi*)rekommer (vid 

37^^), denna notis: Hann var |)es8 hattar maSr, at hann var odsell ok hljöp um landit 
ok bar jafnan r6g manna i millum; var hann allra manna évinsaelastr.   Men  han  har  OJ 

varit  nog  förutseende  att  nämna  något om mannens slägtskap till Ubbi och 

nödgas  därför  vid  37**  ändra orden  frsenda sinum  till  I)eir våru  mjök skyldir.    En 

besynnerlig ändring har C (äfvensom JD) vidtagit med 29^^ **, som fött ly- 
delsen: £nn ek aetlacta (setla D) ))ak eitt, at hirdin mundi af vitinu gänga i höUinni; sva 
var,  sem  eins  (manns  add,  D) munni raslti (maeltu D) allir, ok bådu etc.   Förkortadt 

är 29^^^3 ^gj^j^i _ ^iij.^^ till  ^^^^ ^^j. och 3:)^®^^ (ok s«md — i hendi) sålunda: 

er Halfiita Manni litit fyrir at hafa råd Åmundasona i hendi sér.   På  några ställen äro 

meningar utelemnade: 5i»-2o ^^^^ ^^ — ^^^^ ^^^^ saknas ock i /)), 8'**^ (Hann 
— Saxlandi, äfven utelemnadt i 7>), 9*®'® (Legg — ok,  äfven  utelemnadt  ur  D), 

33»-^   (Keisari — um),  33*^*^  (Eptir andlåt - harmi), 35'« »  (mun — at), 33*'-«* 

(Pk — hans),  där  utelemnandet  kan  vara  föranledt  of  de likartade slutorden 

leidi  hans  OCh  leidis  hans,   40*^**   (vid fa menn — landtjaldit ok),  där  C dock  har 

orden |)u skalt framför leggja; att ordet landtjald förekommer två gånger (fastän 
i olika kasus) torde ha framkallat denna förkortning. 

Flere, men icke på långt när alla för C anmärkta egendomligheter åter- 
finnas, såsom vi sett, i pappershandskriften Z). Den membran, från h vilken D^ 
blifvit afskrifven, har dess utom (se längre ned!) haft en och annan läsart sär- 
skildt lika med 5, med hvilken ju D också har anordningen af J>«ettir gemen- 
sam. Men 2) röjer äfven på några ställen närmare öfverensstämmelse med A, 
än  vare sig B eller C] sådana ställen äro:  11** (fudryttu .42), pedryttu By fret- 

stertu C),  13^'  (miskiptum  AD^ med m. -B, mis skipt C),  16***  (af stridi — sonu sfna 

AD^  orden  er hann l)rådi  saknas i BC, af hvilka den senare skrifver helstrldi), 

19*   (ver gördim t)at Aj vér görum |)at D,  vit hserim okkr at t)vi -B,  ek görda sva C), 

1!)«3  ^giadligar  AI),  gladari  BCl  21*3*  (D = ^, i? förkortad, C utförligare) 

22'"  (hundum  AI),  hunda  BC ')),  26'^" (görningum AD, ginningum CD), 32»'  Och 

:'>2'' (Vidölfr AD, Midolfr CD). Vid 18* (där det är lucka i B) har I) liksom A 
peim J)ar vist, medan c har [)ar fyrir l)eim. Från de andra kända hdss. all- 
deles afvikande, knappast ursprungliga läsarter har D 5®^ (där föl- 
jande  tillägg  göres:   ok  finnr, at hon  er  ospilt maer ^)),   2P®  (sem  —  åkafligast 


') Äfven Heimskr. har ^hunda\   De följande orden lyda i CD: er refar sk. 

^) Både i det näst föregående och i det näst efterföljande afvika CD rätt mycket från AB. 


CXXVin Inledning. 

A ^), Bem mestmega ()eir  Tf)  samt  27*®"^". (Enn  ek  vilda,  Jiti sair ()ö Bvå til, at Jiu 
ridir ä 6vart heim å keisara, tydligen fördärfvad text). 

Så väl G som pappershandskriften AM. 188, fol.; stämma på det hela mera 
öfverens med A än med 5, C eller D, men få dock ringa värde för kritiken 
Q på gi-und af sin ofullständighet (i det endast fyra små blad äro bevarade), 
188 däremot på grund af den stora vårdslöshet, hvarmed dess skrifvare arbe- 
tat;  denne  har t. ex. alldeles öfverhoppat kap. IX, insatt 'Fridleif (för tidrek) 

28^ ^ 'Ira  kong oc Irung lalP  28**, 'Halfdan' (f.  Hålf)  28* «  O.  8.  V. 

I  den  öfverblick,  vi  nu  tagit af handskrifterna med den kortare texten, 
torde  läsaren hafva klart nog kunnat urskilja orsakerna, hvarför just B och G 
blifvit  använda  till att i vår text supplera de stycken, som fattas i A.   Men 
på  samma gång, som man finner, att B är den hds., ur hvilken man har att 
hemta ersättning för sagans i A förlorade början (F — 4^^), kan man också ur 
de  hos  B påpekade allmänna bristerna sluta till, att C och B på mer än ett 
ställe  böra  säkrare  än B utvisa, hvad som här stått att läsa i A.   Särskildt 
ligger  det  antagandet näia till hands, att B äfven på detta stycke, liksom sä 
ofta  annars,  saknar  åtskilligt,  som förekommit i A.   Detta antagande vinner 
betydlig  styrka af följande beräkning.   Sagans början (P — 4*^) har i A fyllt 
ett blad (jfr ofvan p. XLYII); men h varje blad af A upptager i medeltal 200 
fader  i  vår  upplaga;  något  litet  mindre  har väl stått på det ifrågavarande 
förlorade bladet, eftersom en stor begynnelsebokstaf och kanske äfven en öfver- 
skrift  borttagit plats i början; men då motsvarande del af 7?:s text icke utgör 
mer  än  176  trykta  rader, blir det tämligen säkert, att B gjort flere utelem— 
nanden  och  förkortningar.   Vi  skola  därför med synnerligt afseende på den. 
större  utfi*)rligheten  betrakta  de  från  B afvikande läsarter, som C och D p3b 
detta stycke erbjuda *). 

V Vernizuborg a saknas i CJ) — Efter Saxlandi' tillägger G Hann var rik z: 
V'^ utförligare i C (se not 2), i{)r6ttamadr var hann sva mikill,at honum stodz engi .^B 
1*'^ var — metnadr B, hafji hann mestan metnad GB P"*® Madr er nefndr t SS 
sög unnar, så er 'Sugurdur' hét G l*®-*^ hann — keisari J?, hann var godgjarn 
vins^U  ok  bseiti  jafuan um skaplyndi keisarans; hann var et fremsta råd hans, ok gegn 

honum  |)at  vel  G  P' hagr -B,  rådahagr  GB   2*geipat B OCh D ('geypad'),  glei 


*) B  (den  yngre handen) tillägger: at björnum eda ödrum meind^rum, G har i st. 
"åkafligast^ :' hest at björd. 

*) De  i  not.  3  å sid. 2 samt noterna 2 (tillägg), 4 och 5 å sid. 3 anförda l&sartei- 


III.   Om MagUB saga jarli. CXXIX 

C 2*'* hann — viiiB«U By saknas i  C  2**» h«itir — döttir B OCh D, okeinadétt- 
ar fri da a t sjå; annarr heitir Asmundr^ ena  annarr Signrctr, enn han er nefnd Ermenga ^) 

C  2^   bj6 S. einn å. kn.  B^  bjo  S.  ferd  sina,  hann  hefir einn a. kn., er keisari 

(luiim D) åtti CD  2^*'^   ok — kom jB, J)ar med relr hann menn, |>at rar fritt lid ok 
et  freknasta;  sidan  létu  [)eir  i  haf,  ok gaf peim vel byri, l)ar til er peir komu 

Cy  ok yaldi ^r å eitt .c. manna; hann lét sidan i haf ok létti (etC.  ^= B) D   2^^ 

fra skipum  B,  frå  skipi  sinu  D (jfr  not.  2)   2^'  tima  B,  dag  CD   2'^ fréttu J5, 

firétti Sigurdr 2),  C:  Sigurdr spyrr hana^ hversu henni v»ri um gefit  2'* heldr  at få -B, 

at få heldr CD   2''"® skaplyndi — keisara  Bj staerd keisara ok metnadr minn CD  2 * 

kapp 5, skaplyndi C, skåp D  2*» brddguma 5,brudina i) 2«^ yfir B, iim CD 3** J)ött8idar 

8é  5, sidar  CD] därefter tillägger  C (men ej D) Hon bad hann råda  3*® vsengjum 

•^} vaengjunum  CD   3^®  höfdinu  Bj  hananum CD   3^^ tselir J5, sveltir 2), C:  er sik 

»^tr sjålfan   3^*  sva skal ek  B,  J)vi at ek skal  CD   3^® efter sé  tillägga CD hon 

^v-edz hsBtta mundu (verda  D) å J)at    3**  drottning B,  konungsdottir CD   3***^ 

^  — gengDir  By  £nn  er l)au hdfdu litla hrid legit, t>^8pr6ttr keisari upp ok  CD 

*  konungsdöttur  By håna CD   3^* henni  J5,  drottningu  å [>eirri nött CD   3^' 

^^*^r  brudrin  tillägga  CD hit sama   3^»  hsefilikt  D, falljt  CD   3 ' » ^ utleidd — til 

>   a,f gardi gör et stormannligasta, skorti ok ekki til hvårki CD   3^®'^ För — fagnat By 
^^   Bkilduz {)eir keisari ok konungr med hinni mestu blidu.   Nii sigla t)eir keisari 


Iconungsdöttir  (drottning  D)   heim  til  Saxlands, ok gaf peim vel byri.   Var {)ar 
^ 1^ SS   vid   virduligri  veizlu  å  möti   t)eim;  gladdi   keisari   svå   alla   sina   menn 

irini heimkömu CD   3*^ ok — framm D,  öllum,  ()eim  sem henni  til  heyrdi ok 

^^xxnar  ssemd  {)ötti  {)å  meiri enn adr.   Öllum') likadi t)at vel   CD   »^**  nökkura 

marga CD   o  ^ ok réd fyrir D, enn  fyrir  lidinu réd C, enn  fyrir  lidi raedr D   3*^ 

By  med CD   —  bezt var i D,  ein var (var ein D)  bezt i öUu CD   o**"^ safna  — 

t By  bua her bsedi at skipum ok lidi, velr hann [)at folk mjök at hardfengi ok frsekn- 

^^^^  ok  åraedi, enn ekki hafdi hann mart lid né skip CD    3*^'^® ()ér — löngu  D,  J)ér 

^^^^•^  drottning! er {)u beiddir einn tima fyrr, at ek skylda skipta (ek  skipti   D)   hananum 

3'*'^ sagdi — fara  D,  ^å  er ek hefi unnit Snaekoll ok fridat riki mitt, sem mér 

f,  l)å  setla  ek  mér  at fara  CD    3^* vetr B  OCh D, nffltr (!) C  3««-^  hingat  til 

»"»^izuborgar saknaS  i  CD    4'  at  eigi  B,  er at öogu  CD   4^ * t)at  —  |)vilika D, 
sé  audfengnir,  at  slikir sé at öilu, enn [)ö, ef vida er leitat, kaun vera at fåiz adrir 

^"^^Ixldr (at slikir fåiz  D) CD   4^  orka B. å leid koma CD — öhsegt sé um D,  olikt 

^^ C,   ölikligt  sé D.    Efter  4^'  tillägger   C:  Keisari  svarad i ok sagdi, at t)at 


^) Skrifvet eimga C; D har Ermenga. 

*) Märk, att h&r är homotelevton, som kan ha föranledt öfverhoppning i ^1 


CXXX Inledning. 

mundi bida, Dl $å  svarar keisari skyrt ok kvad t)at mundi bida fyrst   4 
t)e88U — brott  J}^  sinni; ok ferr keisari til skipa sinna.   Sidan sigla J)eir leid sina CD. 

Ett litet stycke (4P®*»), som är nästan helt och hållet oläsligt i A, har 
vår text upptagit ur C, enär det motsvarande är förloradt i B. Den enda 
hds., som altså återstår att jämföra, är D (ty AM. 188, foL, är altför oefter- 
rättlig). Emellertid är det endast följande afvikelser i D, som synas hafva nå- 
got värde. 41" \ieiT — .v.c C, {)eir Åsmuudr höfdu .vi.c. D 41'^ at — kominn 
C, at herr ksemi, ann {)at var Vigvardr D 41^^ vånar C, vån at D 41' mun inu 
komaz, ef C, må nii at hafaz slikt, er D 41^''*° bann — vildi 6, af sér veiåi D 41** 
böfud  C, eyru  D   41*^  adr var komit C-, uxu D. 


Vi komma nu till betraktande af de ställen i A^ som kunna misstänkas 
för att icke öfverensstämma med den äldre redaktion, från hvilken så väl A 
som de öfriga kända handskrifterna härstamma. Dessa ställen äro af tre slag: 
1) sådana, där B^ vanligen i förening med andra handskrifter, vittnar mot 
Aj 2) sådana, diir F och C fofta äfven D) öfverensstämma gent emot A (och 
5), 3) sådana, där F tyckes hafva en ursprungligare läsart än ABCD. 

På ställena af det första slaget finner man de säkraste rättelserna till ^4:8 
text, men dessa rättelser gälla knapt annat än obetydliga fel. De äro följande: 
5'* skip sin A bör enligt sammanhanget (se 4^*'^*"^) ändras till skip sitt; BCD 
hafva här singularis 12*® framför å nasar tillägga CD setr.B rekr.F sl»r 19* 
at A^ riktigare ör BCD 2V det tecken i raden (jfr not. 1), som A har efter 
klifar, torde betyda, att skrifvaren velat hänvisa till ett ord i marginalen; det 
ord,  han  ämnat  tillsätta, har  varit  jafnan,  hvilket i B förekommer näst efter 

å ()e88U   27^*  sterkligr   BCD  passar  bättre än  sterkr  A   27*®  efter  öndugismanni 

bör tilläggas antingen |)inum (med 7i) eller ydrum (med CD)] däremot saknas 
()vi at i BCD 30*» kan A (och G) hafva öfverhoppat orden med Vidförli, hvilku 
i B tilläggas efter hirdin, i CD efter keisari 31^® läsarten i dalnum BCD synes 
vaia bättre an i dalhin A (jfr 30^ ^•^) 33*® W i A torde vara felaktigt och 
böra rättas antingen till hann (med BD) eller till Einarr (med C); därmed 
sammanhänger,  att strax efteråt hann fari och segi utbytas mot j)u farir och  segir 

(så BCD) 34*2 bragds jI riktigare yfirbragds BCD 36'^undrudu ok A, höfdu 
farit  at  sjå  atreidir l^essar, ^eir i? C/> (bättre)   37»^ .xv.  A, .xij. BCF  37 *» skjötan 


III.  Om Magus daga jarls. OXXXI 

Ä bör ändras till skjötastan (F) eller till fljåtastan (BCD) 37«« efter ferdina bör 
tilläggas fast (B) eller åkaft (C) 38^® framför hleypr har B Ubbi, C hann; meniDgen 
blir utan tvifvel bättre, om Ubbe, ocb ej Magus, får utföra ifrågavarande 
handling   42^* Bradr A^ 5eir br»ar (bättre) BCI) och 591 A, 4:to. 

Af mera ingripande art äro de afvikelser från Ay hvilka finnas så väl 
hos C (och D) som F, men icke hos B. Huruvida man i dessa afvikelser har 
att se ursprungligare läsarter, blir oftast ganska tvifvelaktigt, hälst då C och 
F eljest några gånger öfverensstämma i sådant, som måste anses för sekun- 
därt *).   Vi gå nu att uppräkna hithörande ställen.  iP^-^o  Rögnyai^r _  ^ana 

saknas  i   CDF^)  14*^-^   CD tillägga så er  vid hann åtti kaup eda skipti, hvilket 

c låter  följa efter skyldr,  D  efter  illa;  F tillägger (efter madr) er hann åtti kaup vid 

21 ^^'^ fyrir — rifa A^ fyrir ferd mina ok mikla msedi ok erfidi, er ek hefi sött langa 
leid  å  hans  fond,  at  jafnvel  hleer hann at mer sem adrir angrgapar, enn hirdmenn 

hans yilja, at hundar rifi C; i Fy som är ännu  utförligare, förekomma orden  enn 

nu 'ångrar  hann  sva  hug  minn, at hann hlser at {)vi, er hundar vilja rifa mik i sundr, 

Bvå sem adrir angrgapar; det förefaller mig, som skulle de spärrade orden 
gifva bättre läsart än den, A företer (J) är här - .4, J5 förkortad)   24»^ til hall- 

ar  sinnar  Ay  til kirkju at bidjaz fyrir C7), til kirkju,  ok var l)ar fått manna F   28^*'* 

eller  Vidföruls  uppräkning af de kämpar, han säger sig minnas, är kortare i 

CDF] C nämner blott Gunnar, Högnn, 'Atla', Jidrek (ok kappa hans), Isung (ok 
8onu hans), — i denna ordning — ; D Gunnar, Högna, 'Attila', fidrek (ok aJ la kappa 
hans), Isung,  x^'$idrek  (ok  alla kappa hans), .Gunnar, Högna, Isung (ok alla sonu hans); 

alla dessa hdss. öfverensstämma således i att utelemna namnen Iron jarl ocb 
Sigurdr sveinn; .saknaden af den förres namn äfvensom af namnet Attila (Atli) 
i BF är anmärkningsvärd, eftersom desse män icke sedermera få uppträda på 
glashvalfvet;  det  låter  tänka  sig,  att  listan  i  några  hdss.  blifvit utvidgad 

28*^—29^ (VidföruU segir — reidr) ersättes i CD af Vidförullmttltii^Görlamanektå", 
i   F  af "Margan dag så ek hann", sagdi VidföruU »).   Det är möjligt, att här skett 

en utvidgning i den hds., som legat till grund för Ay B och 188, fol. (ty de 
två sistnämda öfverensstämma här väsentligen med A)] men något omnämnande 
af  Hr6kr  hinn  svarti, Utsteinn och Innsteinn bör väl ha förekommit i källan 


^) T. ex. inskjutandet af berättelsen om Danmarksresan och af notisen om Rögnvalds 
och Ermengads bröllop (vid 42", notisen saknas ej blott i ÄB utan också i D och 188, fol.). 

') F utelemnar äfven det näst föregående (Ok skyldi — reda), men har i stället en 
lång inskjutning (jfr ofvan p. CXIX jämte not. 2). 

*) F inför dock längre fram en vidlyftig skildring af 5idrek, 


CXXXU Inlednin;. 

till GDF, eftersom dessa hdss. (i likhet med de öfriga) låta Hrölfr ("rid 82* ») 
tilltala ifrågftVÄrande kärapar, och F dess utom nämner Innateian och Utsteiun 
vid 31**"*   80** ^i y*r skämt frå Rfn -4, äf^ensom BZ)öy^u4eleinfia8 af ^F  33'* 

l!llfr gékk inn ok upp at hviluMi ABD^ Ölfr gékk inn ok upp ai ruminu; aUttWldr >) 
fognadi hmwn vel ok kv«4d hann komit hufi» heWr seint; "fyrir twi," sfgir bon, "at nu 
heflr långt verit, sidan er Ma^u8 maBHi vid mik.'' ITIfr gékk J)å at snnginni G\ iiliv gékk 
inn i husit; Jät sat Kögnvaldr ok braedr hans. Matthildr var J)ar ok grét. ^au heilsa vel 
tllfi. Hann mselti til Rögnvalds: "Hvårt er Magus mjök framm kominn?" Rögnvaldr mselti: 
*Mér liz 8tundarf)id eitt-at uin hans mått, emn |)6 måttu vel gänga til ok tala vid hann, 
J)v£ at hann heflr haft mål sitt til ^§«."   Ölfr gékk at ssenginni  F.    A4;erkommandet 

af  o«!en .Öifr gékk kan här ha föranledt öfverhoppande   34«*"^85*®  (Hvar  — 

fyrir «iér) 'CDSäties 1 € fCIldaSt af orden sagdi hann; "enn hug 4>k év«Ä\ hefi ek till at 
drepa aAia Åmuadas^nu, ok treyda ek mér til t)e88 {^|i'] <cinum^   F har här något sänär 

fiftiiiHia i«nehåli «(mb 6', men är vidlyftigare i nttrjrcfken *). Både C och F 
fiakna altså mannens föriclaring öfver Tärgblandningen samt notiserna om Blåland 
och '^Sithia"; alt detta kan nog vara tillägg af en redaktör, som ville ytterli- 
gare utsmycka berättelsen; emellertid finnes det i fi, B och 188, fol., blott 
med  det  undantaget,  att  orden  ok svå å Sithia hinni Miklu i D motsvaras af 

ok ålika å mynd,   I   188  af  ok  megu  ()ér  nu sjå^ hveminn menn eru t)ar,  medan  de 

motsvarande orden i B äro öläsliga, men dock knappast kunna innehålla 
"Skhia''. 

I tredje iti^met skulle vi betrakta några ställen, där F:s, från ABCD af- 
viicande, läsarter tyckas egn ftrretrfidet. Det behöfvei* doök k^iapt sägas, att 
df^ta *f)rcfträde Wir myAet osäkert; vi hafva ju redan sett, hiiru ofta F:s re- 
dalctör lagt an pä att förbättra sammanhanget dier afrunda uttrycket; och det 
är TiaturligtvTS svårt att, då arten af handskrifternas slägtskap ej l\r fullt ut- 
redd, 'besfeämma, hvad som i F Rr fi)rbättring eller i A fbrsämring af det ur* 
•sprmg^Hga.   EmeMertid  %afva  A samt BCD i förhållande till F ett par till- 


^) Detta namn Ar af redaktöpen insatt i st. f. Rögnvaldr; se ofvan p. OIX. 

^) JF: "JBngi akapar sik ^ål&:; cru mér (n4kHrkS, »in y^c^lit; ok må ^^å akki k ja jci^la.^ 
j)vi at iiåliga er engi ödriun likr i åsjonu. £nu piofa megnd {)ér mitt athaefi, hvårt yitr 
sj^niz t)at med nökkurum kynjum. Hefi ek ok minir sveitungar [)j()nat mörgum tignum 
manui. Vseri mér [)at helzt hent at stjérna [)vi riki, sem ekki |)8etti ödrum aldsela, eda 
vinna nökkur J)au j^^^^^^^ki annathvårt i rådum eda manaaaftektum. ftem adrir gsBti eigi 
til VQgar koinit. Hefi ek .ok alla mioa £efi vani;s i stridi, i burtreidam ok einv^wn «ok 
drepit oiidr illvirlga ok (t)^), som utlaga hafa görvir verit. Ok ena, herra! vil ek til pess 
bjédaz at hreinsa ydr riki, {)vi at afl ok årfledi bilar mik ekki; svå ok, ef nökknrir kaat- 
(ilar eda borgir eru uudan gangnar ydru valdi« pk må ek vel aptr viuna ydr til banda." 


CXXXIV Inledning. 

engi van hédan af^ at ek veita ydr nökkura åsjå; enn rida måttu, Rögnvaldr! å skog eptir 
mér, ef {)u vilt'',   hvarefter   Vlgvardr  utropar:   "^ann  setla  ek  verr hafa, er rekz  å 

skog eptir karli {)§88um.''   I  23®*  kunua  ABCD  knappast  hafva  korrekt  text 

(ok  fyrir  utelemnas   i   B.  ok i  C,  D har fyrir  ()vi,  sagdi  hann,  at  ek vilda etc): 

F skrifver: Aäalvardr t)akkadi honum, er hann hafdi ekki mein gört konungi^ {)6tt 
hann hefdi kost a att.   Magus segir:  "Eigi vilda ek honum heldr mein göra enn sjålfam 

mér". De spärrade orden (hvilka väl i originalet börjat med fyrir J)vi at i st. f. 
er) synas vara nödvändiga för sammanhanget; kanske har det dubbla mein vållat 
utelemnandet 26^''*® kunna käjsarens ord icke framkallas af det, som nu står 
näst förut (att Erlendr blir fången), utan måste hänföra sig till den i F be- 
varade meningen Sidan höggr Rögnvaldr a tvser hendr ok fellir marga menn, 
slikt  hit  sama  Vigvardr, brodir hans    32***  fortsätter  F sålunda:  Ferr Mark- 

vardr nii i kastalann til breedra sinna, h vilket kan vara äkta, då det synes fordras 
af parallellismen med 24*®'*®. 


Ehuru vi redan haft tillfälle att för olika ändamål anföra ett tämligen stort 
antal från ^:s text afvikande läsarter ur de andra handskrifterna, återstå ännu 
ganska många sådana varianter, som af ett eller annat skäl förtjäna att af- 
tryckas.   Vi upptaga dem här *). 

4^® samfaert (^? OCh) JB, samvsegt C, einn veg D 4'' borgina A^ ^å borg, sem fyrr 
var frå sagt C, {)å borg, er vikingar såtu i D 4'* stodu uti A^ våru uti at (a D) leiki 
CB   4** Snjåkollr D   4*' um borgina A, utan å völlunum CB   4«^-5^ adr — SnsekoU 

A, adr enn hann fann t)au (om, D) råd til, at unnin vaeri borgin ok vikingar allii? 
drepnir CB 5^ gripi — gödu A, 'ki/iÖ2g'pi' C, kostgripi sina B 5^® allhaadiligu A, 
allhåduligu B 5^' ped A. 'pedz' C 5*' med fangi A, med fangit B, or fangi C 5** 
let  —  svinktt  A.  lét  t)egar nökkut at hafaz B, laetr nu at hafaz nökkut  C, Isetr nökkut 

(eller  mikit?)  at  hafaz  B   5*'*  hvat  — at A, at jarlsmenn våru albiinir CB   5**»  å 

landi — adrir A, adrir saknaS i CD, a land upp enn alt annat vid skip B 6' hann 
A^  konungr  BG    6*^  hagi A, hag B\ C: {iröaz drottning i gjördum, G- kom skipan  å 

hag drottningar 6" vid A, undir B, fyrir 6r 7^^* gåtu — unnit A OCh G (svig Sak- 
nas 1  JB^^ féngu iildri fång a honum, sva at honum yrdi mein at  CB   7** lyginn A  OCh 

Gy ok langraekr tilliigger J5, ok lausordr tillägga CB (märk alliterationen !) 7** sinkr ^ och 


^'^ Du  uppgift ej lemnas om läsarten i B^ beror det vanligen därpå, att denna hds. på 
ifrågavarande ställe öfverensstämmer med A, 


GXXXVI Inledning. 

C,  slysbga  Z), slyttumannliga F   19«*  mundi  Ä,  mundi eigi BCDF  20" otÄpUiga A 

och CD, hrffidiliga JB (jngre  handen)   20" D»Btum A, naest um B (yngre handen), 

nsest CD 21* utan borgar A Och D, fyrir austan borgina C 21" ^^öngin ^ Och D, 
tvagan  C   22*'^  silfr  J)at  it  litla  ^,  t)vi  hinu  litla  silfri JB, silfri minu CD   22» af 

saknas i JB; efter hverju tillägger B kerinu 22**^ honum myndi Bkyldara enn öllum 
ödrum B 22*'** värd — skjöpuleygdr A OCh J?, ok var t)å 'skepileygur' skorri ('skey- 
puleigur' skari D) undir merkjum, J)ar sem Ubbi åtti hlut at C 22** efter veitti till- 
lägga BCD sundit  23« efter j)e88u tillägger B nökkut  23** s»ingr A och JB,  svefn- 

skemmu CD   23"  efter  linda tillägga CD utan um skyrtuna   23" 'geta' A, gefa J5CD 

23"  efter  yfirsökn  (yfirsjön JB) tillägga CD a   23** söngradi A, söng B, söngladi CD 

23*' ovirdiligri A OCh CD, verr B 23»^' framför fostri har C Karl, D Karl keisari 
24"'* l)ikkiz — skammsamliga Ay {). svikinn skemmiliga D, {). ordinn skammligr C, l)ikkir 
ordinn  sinn hlutr skammsamligr D   24®*^ framm Ay nidr, Ubbi! C   25^ leysa — berbergl 

'  Ay launa (t)ér aelel. D) herbergi mitt CD   25*^ i saknas i BCD   25** Jiik  A^ ^ér enn 

nii  D, l)ér fyrr enn nu CD-F  25*®  brunadi A Och  BD,  kom  Ci^   25*"  gat A, gat ti 

DCD 26"* kastalann A (?) OCh D, kastala sinn BCF 26" audvelt ^, h«gt D 27*»'" 
vilda — keisara A, vilda eigi at J)u ridir heim i hendr J)eim C, vilda (at) J)u saeir ()ö sva 
til, at J)u ridir a övart heim a keisara D (B '^ A) 27^^ hlytiz A^ leiddi B 27^* borgar 
^, hallarinnar B 27*' med t)r8elum skipadr Ay med 6breyttum mönnum taldr CD 27*^ 
dagverdardrykkju ^, dagdrykkju D, dagverdar CD 28*^ tini Ay inni J5, tini upp CD 
2gae->  jq^ii  —  f4ip  ^^  Qt  ^g^j.  jjii g^n^ 1^^ jjj425 af aldrinum, segir hann; ok hefi ek (nu 

Cldd, D) l)enna enn fysta ok .xx. vetr annars hundrads. Er nu ok a enda aldr minn (a. m. 
om. D); eru nii fåir einir CD 28^'* hinn — hundrads Ay vetr inn fysta anhars hundrads 
ok tuttugu B 28" eUibelginum Ay ellinni B 28** efter ek tillägger B hann 29** f 
hatt Ay at sjå CDF  29" frseknastan A Och BD, frsegastan C  29"  framför sonu  sina 

tillägger C sjålfan sik ok  29** .iiij.^, .vi. G  29" 'vizt' A, Vinst' B (yngre handen), 

Vazt' Gy veik CD   30* var nser staddr A, nemr J)å städar CD   30*' eldiligri A, eldri DCD6? 
30** efter bad tillägger C keisara at lofa sér ; D har bad keisara at hann skyldi lofa honum at 
fara med sér   30* • i dag Ay ok gänga mér nserri C, ok gänga naerri mér DG   30** sagt A OCh Gy 
frå sagt BCD   30** breytni A OCh D, nybreytnié?, 'breyte' C  30*« .v. ^ Och Dff, .uiij. C 
30»*^ brökun A  OCh  l^D,  brak G, J)röskun C  30" aljårnudum ^ Och  (?,  allmörgum  C 

31* åsyndar saknas i CDG 31* skraf Ay tal BCDG 31** vestr var ^ Och G, vestastr 
var BDy til vestrs horfdi C 3P* alt af aernu A, alt af aerinu gänga G, alt um »rit C, 
»rit mikil D, «rin brögd at D 31" ridu A, lida C 31"* efter konung tillägger C 
af Bern 31** Vidga Ay sitr 'u^ga' C (ok J)at Virga er n«st honum sitr D) 31*** ofsögum 
A och C, ofsögur B 31*** hafa — konungr Ay mega segja, hversu storir ok sterkir at 
l)eir våru C 31** röskligr ^, rammligr BD 31** t)eir berjaz saknas i DG 31** åkaf- 
liga A  och   Cö, djarfliga DD   31«« Jjann ^, pat DCDG 31" fyrir A  Och  (J,  undan 


CXXXVIII Inledning. 

menn A och jP, .xi. menn BCB\ kanske har originalet haft .xii. (— tölfta) mann 
40' ydra A, ykkra BC 40*''*' Rögnvaldr — ok saknas i C 40'» .ix.c. A, .xx. hund- 
rad B, .xi.c. C 40'* Halladi — bardaganum B 40" um saknas i B 40" efnar A, 
eflir B   41*" a völlinn A, til hölrasins C  41"* Ubba — allmikill A, bradrum B   42** 

greip  hann A^ hnykkir honam upp  C  42** B  tillägger  i hendi  efter  burtstong,  men 

utelemnar i vid meningens slut  42*' spraukladi A och F, sprukladi B, sprakadi C, 

sprikladi D 42'*'^ Hross — peirra A^ Enn Ubbi var tekinn ok bundinn i tagl .ij. étömdam 
trippum  C. 


Tillägg. Bland de pp. XCII — V anförda berättelser, som ega likhet med 
Magussagans framställning af Skcljakarls (och Yldföruls) uppträdande vid kaj- 
sårens hof, hade äfven påttr Porleifs jarlaskälds bort nämnas. Denna J>åttr, 
senast publicerad i haft. III af Islenzkar Fornsögur (Kphfn 1888), omtalar, 
huru borleifr, som vill hämnas en oförrätt på Håkan jarl, förkläder sig till 
tiggare och uppsöker jarlen på Lade. Han tager först plats längst ned i sa- 
len, men kommer där i slagsmål med de andre tiggarne, hvilka han pryglar 
med sina kryckor (jfr Mag 21*''"*^); han kallas då fram inför jarlen, får göra 
reda för sig och undfägnas med mat; sedan k väder han ett så kraftigt 'nid', 
att det gör jarlen sjuk, bringar mörker i salen och sätter alla vapen i rörelse. 
— I sin nuvarande form, som synes tillhöra 14:de årh., kan borleifs |>åttr 
knappast vara begagnad af redaktionen A^ men väl af F^ hvilken också er- 
bjuder större likheter, så väl i några uttryck (jfr fsl. Forns. III, 121*^*** och 
122''*^ med bördarsons uppl. af Mag p. 66) som ock genom införande af 
nidvisor och 'väpnagangr'. 


CXL 


Inledning. 


mand  in  der  welt  es mit ihnen aufnehmen 
könne. 

Als dia erziehung Konrads vollendet 
war, kehrte er an den bof seines vaters zu- 
riick. Seinen freund Robert nabm er mit 
sicb, bielt ibn in boben ebren und fiibrte 
ibn aucb bei seiner scbwester ein. 

II. Kaiser Ricbard forderte seinen sobn 
auf, fremde spracben zu erlernen; Konrad 
aber erwiderte, dass er diese kentnis entbeb- 
ren könne, solange Robert am leben sei. Der 
kaiser dagegen meint, es sei besser, anf eigeueu 
fussen zu steben als einem anderen sicb anzu- 
vertrauen. 

Konrad und Robert verkebrten viel bei 
Sylvia. Eines tages erklärt diese dem lezte- 
ren, dass sie in folge des umgänges mit ibm 
sebwanger sei. Er fragt, was unter diesen 
umständen zu tnn sei. Sie antwortet, er 
BoUe sicb ibrem bruder anvertrauen und die- 
sen um beistaud bitten. Konrad ist sebr 
betrtibt, als er die sache erföhrt, lässt aber 
Robert von seinen junglingen bewacben, da- 
mit der kaiser ibm kein leid antue. Darauf 
teilt er diesem das vorgefallene mit. Ri- 
cbard ist aufangs sebr zornig, lässt sicb aber 
Bcbliesslicb begiitigen; dennocb rät Konrad 
dem Robert, das land zu verlassen. Dieser 
bittet den freund^ mit ibm zu reisen, da er 
sicb vor den nacbstellungen des kaisers 
fiircbte, und Konrad willigt ein. Sie beman- 
nen fUnf präcbtig ausgeriistete scbiffe und 
segeln ab. 

Konrad rät nacb Miklagard zu fabren. 
Bei scbönem wetter langen die reisenden dort 
an und geben iro Stolpasund vor anker. Als 
die bewobner der stat die berlicben scbiffe 
erblicken, eilen sie zum strande und fragen, 
wer dieselben befeblige. Da Robert allein 
die spracbe des ländes verstebt, falt es ibm 
zu, zu antworten, und er erklärt, dass 
Konrad, der, sobn des Sacbsenkaisers, das 
commando uber die flotte fiibre. Als der 
griecbiscbe könig von der ankunft der frem- 
den bört^ lässt er dieselben einladen^ solange 
es ibnen gut diinke, bei ibm zu verweilen. 
Sie geben ans land und werden von sängern 
und musikanten empfangen; der könig selbst 
gebt ibnen entgegen und fiibrt sie in seine 
halle. 

III. Robert fragte nun: 'Wilst du vor- 
angeben, pflegebruder, uud den ebrenplatz 
einnebmen und auf alle f rågen antworten, 
die der könig und andere an uus ricbten; 
öder wilst du mir den ersten sitz einräumen 


und micb antworten lassen? Icb meine, es 
wärde wunderlicb ausseben, wenn icb dir 
alle fragen verdolmetscben und dann (iber 
deine scbulter binweg antworten muste/ 
Konrad erwiderte, Robert solle nur den er- 
sten sitz einnebmen und selbständig auf alle 
fragen bescbeid geben. Somit sezte sicb Ro- 
bert dem könige zunäcbst. Dieser fragt ibn 
nacb seinem nameu. Robert antwortet: 'Icb 
beisse Konrad und bin der sobn des Sacb- 
senkaisers.' 'Wer ist denn der scböne ond 
ansebnlicbe mann, welcber neben dir sizt?' 
fragt der kÖnig. Robert erwidert; 'Er beisst 
Robert und ist der sobn des jarls Rudiger, 
meines pflegevaters.' Der könig wundert 
sicb, weil er gebört bat, dass Konrad der 
scbönste mann in ganz Sacbsen sei und den 
vermeintlicben königssobn länge nicbt so 
statlicb flndet wie seinen begleiter. Robert 
antwortet, dass man von den körperlicben 
vorziigen seines freundes desbalb weniger 
gesprocben babe, weil die geistigen eigen- 
scbaften desselben jenen in keiner weise gleich 
kämen, und weil er selber den jarlssobn in 
allén ritterlicben konsten weit ubertreffe. 

Nacb diesem gespräcbe wendete sich 
Robert zu Konrad und sagte: 'Nun babe ich 
vor dem könige deine vorziige und fertig- 
keiten ins gebörige licbt gestelt; er staunt 
gewaltig dartlber und be wundert deine scbön- 
beit.' — Die freunde waren nun täglicb in 
der balle des königs und Robert wuste ihn 
durcb seine klugbeit und wolredenbeit ganz 
fiir sicb einzunebmen. 

IV. Der Griecbenkönig batte eine sehr 
scböne and kluge tocbter namens Matbiide. 
Der väter erzäblte ibr von der ankunft der 
fremden, und wie der kaisersobn so klug sei, 
dass er alle spracben beberscbe, aber doch 
nicbt von so scbönem äusseren wie sein pfle- 
gebruder Robert; wenn gott ibm gestatten 
könne, eine beliebige gestalt anzunebmen, so 
wiirde er die Roberts wäblen. 

Als Robert durcb den könig von der 
scbönbeit und klugbeit seiner tocbter bort, 
wirbt er um dieselbe. Der könig zeigt sich 
nicbt abgeneigt, will aber, dass die tocbter 
selber entscbeide. Robert wiinscbt sie au 
seben und am näcbsten morgen begibt er 
sicb mit dem könige zu der balle der prin- 
zessin. Diese erkent, das der väter von der 
klugbeit und redegewantbeit des fremden 
nicbt zu viel gesagt babe. Der könig fragt 
sie, wie ibr der gast gefalle. Sie antwortet, 
er  sei  klug  und  böfiscb;  doch  ruhe   ein 


IV.  Om Konrads saga. 


CXLl 


schatten auf ihm, ein nnbestimtes etwas, das 
ihr nicht gefalle. Fur einen jarlssobn möge 
er geiten können, nicht aber fur einen kai- 
sersobn. Der könig fragt, wie sie es aufneb- 
men wurde, wenn dieser mann um sie an- 
bielte. Sie antwortet : 'Nicbt eber will icb 
diesen mann beiraten, als bis icb weiss, wen 
icb beirate. Da icb aber gelobt babe, kei- 
nen ande ren zu nebmen, als Konrad den kai- 
sersobn^ so will icb es nicbt ganz von der 
band weisen. Docb sage mir, väter, welcbem 
von beiden dient das gefolge mit grösserer 
aufmerksamkeit?^ Der könig antwortet^ dass 
augenscbeinlicb dem Robert die grössere ebr- 
furcht erwiesen werde. Darauf bittet ibn . 
Matbiide, nacb dem grunde dieses yerbaltens 
zu forscben. 

Als der könig und Robert in die balle 
zuriickkebren^ fragt Konrad, wo dieselben 
gewesen wären. Robert erwidert, dass er bei 
dem könige fur ibn um dessen tocbter Ma- 
tbiide geworben babe. Beide bätten das sebr 
freundlicb aufgenommen; die prinzessin sei 
aber sebr vorsicbtig und wolle ibn nicbt eber 
heiraten, als bis sie seine tiicbtigkeit erprobt 
habe. Konrad spricbt den wunscb aus, die 
prinzessin zu seben. 

Robert wendet sicb nun zu dem könige 
und teilt diesem das anliegen seines freundes 
mit, widerrät aber aufs eifrigste, demselben 
folge zu geben, weil jener durcb zauberiscbe 
kiinste alle weiber zu betören verstebe. Der 
könig meint, das diese er folge bei den frauen 
wol gröstenteils seinem scbönen äusseren zuzu- 
scbreiben seien. — 'Aber sage mir, fugt er 
binzu, wober komt es, dass dein gefolge 
niemals auf dicb riicksicbt nimt und allein 
deinem pflegebruder Robert dient?' Robert 
erwidert, dies wäre nur eine yorläufige anord- 
nuug, weil sein pflegebruder erfabren babe, dass 
kaiser Ricbard, dessen tocbter jener verfiibrt, 
ibm durcb nacbgesante mörder nacbstellen 
lasse. Der könig, um die wabrbeit dieser aus- 
sage zu erproben, fordert ibn auf, das gefolge 
wider zu seinem eigenen dienste beranzuzieben. 

y. Robert sagt seinem freunde, er babe 
durcb den könig erfabren, dass fremde leute, 
die vor kurzem zu scbiffe angekommen wä- 
ren, sicb angelegentlicb nacb ibnen erkun- 
digt bätten; aucb babe er seibst scbon ge- 
rlicbtweise gebört, dass kaiser Ricbard ibn 
durcb mörder yerfolgen lasse. £r bitte ibn 
daber, damit er vor den nacbstellungen sicb 
scbutzen könne, ibm' sein gefolge auf einige 
zeit  abzutreten.   Konrad  willigt sofort ein 


und fortan dienen seine leute dem Robert, 
welcber den könig darauf aufimerksam macbt, 
wie allés nacb seinen befeblen sicb ricbte. 

Robert sezt seine werbungen um Ma- 
tbiide fort. Eines tages gebt er wider mit dem 
könige zu der wobnung der prinzessin, von 
Konrads ganzem gefolge begleitet. Dieser 
bleibt allein in der balle zurtick; da er aber 
bald anfängt, sicb zu langweilen, folgt er den 
andern. Sobald die prinzessin den fiirstlicb 
gekleideten mann erblickt, der alle andern 
an scbönbeit iiberstrablt, winkt sie ibn beran 
und lässt ibn neben sicb platz nebmen. Sie 
scbaut ibn länge an und känn ibr wolgefallen 
nicbt verbergen. Robert sagt zu dem kö- 
nige, es sei ein grosser febler, dass sein 
freund bierber gekommen sei; er furcbte, 
dass seine scblimmen abnungen sicb verwirk- 
licben w^rden. Der könig antwortet, es 
wiirde kein scbade entsteben, fals sicb die 
besucbe seines begleilers bei der prinzessin 
nicbt widerbolten. 

VI. Robert wante sicb nun zu Matbiide 
und fubr in seinen werbungen fort, sie aber 
nabm seine worte k&bler und kiibler auf. Bald 
darauf kebren die männer in die balle zuriick. 

Robert klagt dem könige, dass Matbiide 
nocb nie so zuriickbaltend gewesen sie wie 
beute ; er furcbte, sie sei durcb die kiinste sei- 
nes pflegebruders verzaubert. Der könig 
scblägt vor^ denselben töten zu lassen; Ro- 
bert aber meint, das sei unrätlicb, solange 
man ibm keine grössere scbuld zur last le- 
gen könne. 

Bei tiscbe fragt Robert den Konrad, wie 
ibm die königstocbter gefallen babe. 'Wol 
gefiel sie mir, antwortete Konrad, und es ist 
mir lieb, dass. icb in ibre balle gekommen 
bin. Wie stebt es aber mit meiner wer- 
bung? Ist meine bitte gut aufgenommen 
worden?' Robert erwidert, es scbeine ibm 
gut zu steben, docb wilnscbe die prinzessin 
vor ber seine fertigkeiten zu seben, von denen 
er ibr yiel erzäblt babe. 

Am näcbsteu morgen begibt sicb Kon- 
rad allein zu der wobnung Matbildens. Sie 
fordert ibn auf platz zn nebmen und bolt 
ein beft von 70 blättern berbei; darauf wa- 
ren 70 verscbiedene spracben gescbrieben. 
Er scbaut auf die blätter und findet eine 
spracbe^ welcbe sie beide versteben. Mit 
bilfe dieser spracbe verständigen sie sicb: er 
sagt ibr, dass er seibst Konrad der kaiser- 
sobn sei, jener aber, der sicb fur den kai- 
sersobn  ausgegeben babe, sei sein pflegebru- 


8 


CXLII 


Inledning. 


der Robert. Sie glaubt ihm und teilt ihm 
allés mit, was zwischen ihr, dem könige und 
Robert verhandelt ist. Sie meint^ Konrad 
habe die griechische sprache bereits durch den 
umgang mit den landsleuten sich angeeignet, 
stelle sich aber unwissend, um die treue 
seines pflegebruders, sowie ihre und des kö- 
nigs klugheit auf die probe zu stellen. ^Das 
aber solst du wissen, fugt sie hinzu, dass 
mein väter dich fiir Robert halt und dass er 
allén den falschen worten glaubt, die Robert 
sagt.' ^ Konrad erwidert: 'Wol sprichst du, 
o königin, und ich wolte, dass du jenes 
wort nicht zuriicknähmest das du gesprochen 
hast, nämlich dass du niemand heiraten wol- 
lest als Konrad den kaisersohn.' 

Am abend teilt Konrad dem Robert mit, 
dass er bei Mathilden gewesen sei. Dieser 
warnt ihn vor ferneren besuchen, da der 
könig diese nur in seiner begleitung gestat- 
te; auch sei es in Griechenland sitte, dass 
verlobte sich vor der hochzeit nur einmal 
sähen. Darauf fordert Robert den Konrad 
auf, den wunsch des kaisers zu erftillen und 
am nächsten morgen im turnier sei ne fertig- 
keiten zu zeigen. Konrad willigt ein; 
Robert sezt den könig davon in kentnis und 
rät ihm, allés volk zu den kampfspielen 
einzuladen. 

Am nächsten morgen riistet sich Kon- 
rad. Er legt einen panzer an, der die ge- 
heime kraft hatte, dass keine waffe ihn ver- 
letzen konte, und gurtet sich mit dem schwerte 
Trani; das war aller schwerter schärfstes. 
Sein helm war mit zauberkräftigen steinen 
besezt, sodass kein eisen ihm schaden konte; 
ebenso konten den schild, auf dem eine löwe 
abgebildet war, weder stoss- noch hiebwafifen 
durchdringen. Zulezt ergreift er seinen spiess 
und schwingt sich auf sein ross Léttfeti (leicht- 
gänger). Als er aber aufgesessen war, da däuchte 
er allén iibermenschlich und herlicher als alle, 
die sie je gesehen hatten. Er ritt nun aus 
der stat und turnierte. Miemand war da, 
der es ihm gleichgetan hatte, weder im bu- 
hurt noch in einem anderen kampfspiele. 

Als er nach lust turniert hat, reitet er, 
ura sich zu erholen und zu vergnugen, in 
den wald. Spät am abend kehrt er heim. 
Aus dem tore reiten ihm zwei mohren ent- 
gegen. Boide hauen gleichzeitig auf ihn ein, 
er aber pariert die hiebe und schlägt zu- 
gleich dtm einen das haupt ab. Darauf er- 
legt er auch den andern und begibt sich zu 
der wohnung Mathildens, welcher er die köpfe 


der getöteten zeigt. Mathilde sprach: ^Grod- 
ses gliick begleitet dich, dennoch aber ftirchte 
ich, dass die schlauheit und hinterlist Roberts 
dich verderbe.' Konrad erwidert, er ver- 
traue auf gott, der ihm bisher geholfen habe. 
Er geht darauf zu der halle des königs, 
steckt die mohrenköpfe auf die mit drachen- 
häuptern geschmiickten säulen des königlichen 
hochsitzes und sezt sich zu tische. Allés 
volk ist sprachlos; auch der könig wundert 
sich sehr und meint, dass Konrad ausserge- 
wöhnlich vom gliicke begtlnstigt sein öder 
zauberkräfte besitzen raiisse, denn oft habe 
der eine mohr allein mehrere tapfere ritter 
< besiegt und gegen beide zusammen hatten 
60 männer nicht aufkommen können. Ro- 
bert erwidert, sein pflegebruder habe aller— 
dings eine verborgene kraft an sich; iibri- 
gens sei es möglich, dass er eine list ange- 
want, die mohren schlafend iiberfallen, öder 
einen nach dem andern abgetan habe. Der 
könig antwortet, von einem dberfalle im 
schlafe könne keine rede sein, denn beide 
hatten nur bei sonnenaufgang und unter- 
gang ein wenig geschlafen, und es sei eine 
gewaltige heldentat, die sein begleiter aus- 
gefiihrt habe. Robert gibt das zu und meint, 
jener wiirde sich auch nicht scheuen, den 
könig selber anzugreifen, wenn er rache an 
ihm zu nehmen hatte. Der könig widerholt 
den vorschlag, Konrad töten zu lassen, Ro- 
bert halt ein so offenes vorgehen jedoch fur 
unzweckmässig und rät dem könige/ am 
nächsten tage, wenn Konrad ausgeritten sei, 
alle tore verschliessen zu lassen mit aus- 
nahme desjenigen, das von einem löwen be- 
wacht werde. 'Du weisst ja, fugt er hinzn, 
dass sich hier niemand bei nacht ausserhalb 
der stat unter freiem himmel aufhalten känn 
wegen der schlangen und drachen und an- 
derer bösen tiere. Ich verinute aber, dass 
mein genosse sich nicht wird verkriechen 
wollen, denn er ist sehr tollkiihn und iiber- 
mutig.' Zu Konrad gewant sagt er darauf, 
dass der könig seine tapferkeit und geschick- 
lichkeit höchlich bewundere und noch mehr 
proben davon sehn wolle. Konrad erklärt, 
er sei dazu bereit. 

VII. Am nächsten tage reitet Konrad 
nach beeudigung der kampfspiele wider in 
den wald. Als er zur stat zuriickkomt, sind 
alle tore geschlossen bis auf eins; an diesem 
aber ist ein wilder löwe angekettet, der nie- 
manden schonte als den wärter, der ihm daa^' 
futter  brachte.   Konrad  gibt  seinem  ross» 


CXLIV 


Inledning. 


zuruckkomme,  und  bereits  jezt will ich sie 
mir yerloben.'   Der könig gibt seine zustim- 
mung und die verlobung wird ausgesprochen. 
Nun  begibt  sich  Konrad zu Mathilden 
und  erzählt  ihr  das  vorgefallene.   'Das ist 
eine  schlimme  geschichte,  meint  sie,  denn 
noch  keiner  ist  zuriickkehrt, der nach dem 
steine ausgesant wurde.   Woher solst du ihn 
denn holen?' ^Das hat man mir nicht gesagt/ 
erwidert  Konrad.    Sie  holt  einen  griinen 
stein hervor und fragt, ob der stein, den der 
kaiser  verlangt habe, von der sel ben art und 
farbe  sei.    £s  scheine  ihm  so,  antwortet 
Konrad.   'Dann  nimm diesen stein mit dir^ 
spricht  Mathilde,  denn  dem,  der  ihn  bei 
sich  hat,  können  schlangenbisse nicht scha- 
den«   Segle  mit deinen leuten nach den in- 
sebi  vor Mohrenhtnd; nimm auch den löwen 
mit,  sowie  einen  weissen  hahn  und  zwei 
schweine.   Von  den insebi, wo du dein ge- 
folge zuriicklassen must, lasse dich nach dem 
festiande iibersetzen.   Dort wirst du bald in 
ein  gebiet  kommen,  das nur von löwen be- 
wohnt wird ; diesen känn nur das krähen eines 
weissen  hahnes  furcht  eii\jagen.   Von dort 
gelangst du in das land der elephanten: diese 
tiere  erschrecken  yor  dem  grunzen   eines 
schweines.   Hast du dies land durchwandert, 
80  komst  du  an  einen fluss, iiber den eine 
hohe  steineme  briicke  fuhrt.   Diesseits des 
flusses  lasse  deine  tiere  zuriick und  nimm 
nichts  mit dir als deine kleider und waffen. 
Von  der bröcke aus wirst du eine burg se- 
hen.   Richte  es  so  ein^ dass du am ersten 
pfingstfeiertage  iiber  die briicke  und in die 
burg komst, denn an diesem tage liegen die 
schlangen  und  kröten^  yon  denen die burg 
und das ganze land bewohnt wird, in tiefem 
schlafe.   An dem ende der briicke liegt eine 
grosse schlange, zwei liegen yor dem burgtor, 
zwei  yor dem tore der halle.   Komst du in 
diese  hinein,  so  wirst  du  im hintergrunde 
auf  einer  bank  eine  grosse schlange liegen 
sehen, die krone und ögishelm auf dem kopfe 
trägt.   Vor  dieser schlange spielen auf dem 
fussboden  zwei  kleine schlangen, eine griine 
und eine weisse, mit einem griinen steine, den 
sie sich zuwerfen und mit den rachen behutsam 
auffangen:  suche  diesen  stein in deinen be- 
sitz  zu  bringen,  denn dieser ist es, den du 
holen  solst.   Auf  dem  heimwege  yon  der 
burg darfst du aber niemals ruckwärts schau- 
en,  welches furchterliche dir auch  begegnen 
mag.    Aber  nur  ein mann  mit  furchtlo- 
sem  herzen  känn  dies  abenteuer bestehen.' 


'Das wird nun yersucht werden miissen^' er- 
widert Konrad. 

X. Konrad segelt mit fänf schiffen und 
statlichem gefolge nach den inseln yor Moh- 
renland. Hier bleiben seine leute zuriick, er 
selbst sezt mit dem löwen, dem weissen hahne 
und den zwei schweinen nach dem festland 
iiber. Ungefährdet komt er bis zu dem ende 
des löwenlandes und halt dort nachtruhe. 
Am morgen hört er im walde ein gewaltiges 
brullen, dayon erzittern die bäume und las- 
sen ihren tau auf die kräuter herabfallen, 
welche in folge dessen zu bliihen beginnen. 
Da erscheint ein löwe. Durch das krähen 
des weissen hahnes schlägt ihn Konrad in die 
flucht, dem fliehenden sprengt er nach und 
tötet ihn. Er zieht ihm die haut ab^ stopft- 
diese yoll haidekraut und moos und stelt sie 
am ufer eines flusses, der die grenze gegen 
das elephantenland biidet, zum trocknen auf. 

Darauf steigt Konrad wider zu rosse 
und reitet durch das elephantenland, bis der 
wald licht wird und er einen zweiten fluss 
erblickt, denjenigen welchen Mathilde ihm 
beschrieben hatte. Auf einer freien stelle 
sieht er gewaltig grosse eichen, die jedoch 
alle sehr stark geneigt waren; auch war der 
boden ringsumher ganz zertreten. Konrad 
schliesst daraus, dass die elephanten gewohnt 
waren, sich an diese bäume anzulehnen. Er 
bindet nun seine schweine an den wurzeln 
einer dieser eichen fest und bedeckt die tiere 
mit moos und haidekraut. An den fiissen 
der schweine befestigt er stricke, deren en- 
den er in der hand behält, und yersteckt 
sich darauf in dichtem laubwerk. Bald er- 
scheint ein gewaltiger elephant, dessen kopf 
die höchsten bäume iiberragte, und lehntsich 
an eine der eichen. Konrad zieht nun an 
den stricken, die schweine fangen an zu 
grunzen und der elephant ergreift die flucht. 
Konrad springt aus seinem yerstecke heryor 
und wirft ihm seinen speer in die weichen. 
Der elephant fält und wird yon Konrad yol- 
lends getötet. Darauf zerstiickelt dieser das 
tier, schneidet ihm die werlvolsten knochen 
aus und legt sie an die eiche zum trocknen. 
Dann reitet er weiter, bis er zu der briicke 
komt und halt dort nachtruhe. Es war der 
abend yor dem ersten pfingstfeiertage. 

Am nächsten morgen geht Konrad al- 
lein die steinbriicke hinauf und sieht amjen- 
seitigen ufer eine prächtige burg, deren tiirme 
und mauern wie gold und edelsieine glänz- 
ten.   Das land ringsum war eben, ohne berg9 


CXLVI 


Inledning. 


Seines herrn grosse freude äussert, legt er 
einen teil der bente auf den rucken, da das 
pferd nicht allés zu trägen vermag. Die 
schweine tötet er und gibt sie dem löwen zu 
fressen; die getrockneten elephantenknochen 
nimt er mit sich. Im löwenlande vermehrt 
er sein gepäck durch die baut des getoteten 
löwen. Glticklich gelangt er wider zu den 
inseln ond segelt von dort mit seinem gefolge 
nach Miklagard. 

Prinzessin Matbiide batte inzwiscben för 
die glucklicbe heimkebr Konrads eifrig mes- 
sen lesen lassen. Als die seefabrer in einer 
abgelegenen bucbt in der näbe von Mikla- 
gard gelandet sind^ beeilt sicb Konrad zur 
stat zu gelangen. Matbiide empfangt ibn 
mit groBser freude, lässt sicb die abenteuer 
der reise erzäblen und die mitgebracbten 
scbätze zeigen. Besonders erfreut sie der 
griine stein smaragdus, um dessen willen Kon- 
rad die fahrt unternommen batte. Den weis- 
sen stein er klart sie för einen krystall; er 
babe die kraft den träger vor dem bisse gif- 
tiger tiere zu scbutzen und vermöge, wenn man 
ibn beryorziebe, ein dunkles baus zu erleucb- 
ten. Der rote stein^ sagt sie, beisse carbuncu- 
lus; er babe die eigenscbaften des krystalls 
und ausserdem nocb die^ dass dem, der ibn 
trage, und dem bausej worin er aufbewabrt 
werde, weder wasser nocb feuer scbaden 
könne. Aucb der bierkrug besitze wunder- 
bare gaben: durcb die kraft von vier an ibm 
befindiicben edelsteinen könne sicb viererlei 
trank ungemiscbt in ibm erbalten. Trinke 
man nicbt in vorgescbriebener weise aus dem 
kruge, so verscbwinde der ganze trank und 
es erbebe sicb ein kasteli mit vier rittern, 
wäbrend der trank zuriickkebre, wenn man 
den krug ricbtig bandbabe. 

Matbiide rät nun ibrem geliebten, seine 
ankunft in der stat melden und eine versam- 
lung zusammenberufen zu lassen. ^Wenn die 
trompeten ertöneu, sagt sie, so gebe mit al- 
len deinen genossen zum thing und gib dem 
könige den smaragd, nacb welcbem er dicb 
Sante. Er wird sebr frob dariiber werden 
und sprecben, dass nun nur nocb eine probe 
iibrig sei, um ibm allén zweifel an deiner 
königlicben abkunft zu benebmen. Frage 
dann, was das sei. Er wird mit dir eine 
lanze brecben woUen, und du gewäbre ibm 
die bitte. Er ist sebr geöbt in allea kampf- 
spielen, und bleibst du vor seinem stosse im 
sattel, so wird er die probe fur voUendet 
anseben.   Fiige ibm keinen scbadeu und keine 


bescbimpfung zu, aber bebe ibn aus dem 
sattel, damit er deine iiberlegenbeit erkent. 
Ist er aus dem sattel geworfen, so wende 
dein ross und scbeuke ibm den kostbaren 
stoff aus der scblangenburg : seinetwegen wird 
er dir verzeiben.' 

Konrad lässt dem könige seine beimkehr 
melden. Darauf reitet er mit seinem gefolge 
zum tbing und iibergibt dem könige den 
smaragd. Dieser ist sebr erfreut dariiber. 
'£s ist glaublicb, sagt er^ dass du des ange- 
sebensten mannes sobn bist. Aber um den 
lezten zweifel zu zerstreuen, must du mit mir 
eiue lanze brecben.' Konrad verstebt sicb 
dazu. Beide wapnen sicb, besteigen ihre 
rosse und sprengen auf einander los. Keiner 
von beiden verfeblt den andern. Der 
könig muss den sattel räumen, komt aber auf- 
recbt zu boden. Konrad wendet sofort sein 
pferd, reitet zum könige und sagt: 'Unklug 
babe icb gebandelt, und icb möcbte^ dass du 
meiner unscbicklicbkeit wegen dieses kleinod 
annäbmest.' Er gibt ibm den kostbaren 
stoff. Der könig erwidert freundlicb: 'Es 
scbeint mir ebrenvoU^ von einem solcben 
månne gescbenke anzunebmen, aber einer busse 
bätt« es nicbt bedurft.' 

Darauf spracb der könig zu der anwe- 
senden menge: 'Seit icb micb im kampfspiel 
zu iiben begann, bat micb nocb niemand aus 
dem sattel geboben bis auf den beutigen tag. 
Nun aber will icb, dass der, welcber sicb fur 
Konrad den kaisersobn ausgegeben hat^ mit 
diesem seinem namensvetter eine lanze breche, 
damit er bewahrbeite, dass er ibm in jeder 
ritterlicben ubuug iiberlegen sei.' Robert 
antwortet, das braucbe nicbt mebr erwiesen 
zu werden, da die probe sebon oft angestelt 
sei. Der könig zwingt ibn jedocb zum 
kampfe. Beide besteigen ibre rosse und 
stiirmen auf einander los. Keiner verfeblt 
den andern. Konrad stösst die lanze Roberts 
mit dem scbilde von sicb und berilbrt mit 
seinem speere nur den äusseren rand von 
Roberts scbild; als nun die rosse aneinander 
vorbei laufeu, ergreift er seinen gegner mit 
der recbten hand, bebt ibn boch in die • luft 
und wirft ibn in einen sumpf^ sodass er bis 
zum giirtel einsinkt. Der könig will Robert 
töten lassen, Konrad aber spricht dagegen: 
'Weil er mir friiher oft dienste geleistet hat 
und aus achtung vor seinem väter Riidiger 
soll ibm nichts weiter gescbeben. Aber aus 
dem lande I soll er geben und mir ^ nicht wi- 
der  vor  augen kommen.'   Konrad gibt ihm 


IV.  Om Konrads saga. 


cxLvn 


ein  schiff,  bemannung und geld, and so se- 
gelt Eobert fort.   Es heisst, dass er sich ein 
re/ch  erobert  und  dort  bis zu seinem tode 
^eherscht habe. 

XI. Konrad bittet den könig, ihn nach 
Saplisen segeln zu lassen , um seinen väter 
nacli Miklagard einzuladen. Er hatte näm- 
lich erfahren, dass Richard einen kriegszug 
ge^en Griechenland niste, weil er glaubte, 
dass Konrad unter den harten priifungen 
erle^en sei. 

Konrad  segelt  nach  SacfaBen.   Als  er 

dort   ankomtf  sind  alle buchten mit kriegs- 

ftcViiffen  angefult.    Richard   hatte   nämlich 

gebört^  dass  sein sohn in Miklagard den tod 

erlitten habe und wolte ihn rächen.  Konrad 

Bucht nun eiligst seinen väter auf und ladet 

ihn zur hochzeit ein.   Ein statliches  gefolge 

wird  ausgewählt  und  Richard  und Konrad 

segeln  auf  den  prächtigsten  schiffen  nach 

Miklagard. 

Sobald die flotte in sicht ist, lässt der 
Griechenkönig sein ganzes gefolge aus der 
stat ziehen. Mit heriicher musik werden die 
Sachsen empfangen und in feierlicher pro- 
cession in des königs hal le geleitet. Konrad 
und Mathilde werden gekrönt und verraähit. 
Gegen ende des festes^ das einen halben 
monat wfthrte, wird ein thing anberaumt, 
auf welchem die abenteuer Konrads verkan- 
det und die kostbarkeiten, welche er mitge- 
faracht hatte, vorgezeigt werden. Der Grie- 
chenkönig erzählt von den ränken Roberts, 
der  ihn  uberlistet  haben wttrde, wenn Ma- 


thilde nicht. den betrug durchschaut hatte; 
wie er dann den prinzen auf die probe ge- 
stelt habe und dieser bewährt befiinden sei. 
Konrad sagt, dass er in kurzer zeit die 
griechische sprache so volständig erlernt habe, 
dass er sie nun wie ein eingeborner spreche. 
Seine kleinode verschenkt er an Richard, den 
könig und Mathilde. 

Bald darauf kehrt Richard heim. Der 
GHechenkönig liess diese geschichte in drei 
biicher niederschreiben: das eine sante er dem 
Richard^ das andere dem könige von Däne- 
mark^ das dritte behielt er selbst. So, meinte 
er, werde die kunde von diesen dingen nie 
verloren gehen. 

Konrad und Mathilde hatten zwei söhne^ 
Wilhelm und Heinrich. Nach dem tode sei- 
nes sch wieger väter s herschte Konrad ii ber 
Miklagard. Wilhelm wurde nach Sachsen zu 
seinera grossvater geschickt, um dort erzogen 
zu werden, und erbte dessen reich. Nach 
Konrads tode wurde sein sohn Heinrich kö- 
nig in Miklagard, der seinem väter in klug- 
heit und tapferkeit ähnlich war. Er hatte 
einen sohn namens Kirialax. 

Die leute erzählen, die burg, aus wel- 
cher Konrad den stein holte, sei ehemals 
von meuschen erbaut und bewohnt worden; 
diese seien aber durch die schlangen unter- 
gegangen. 

Ein kleriker fand auf einer strasse diese 
geschichte so aufgeschrieben, wie kluge leute 
sie nun erzählen. 


Till Konrads saga i dess helhet har någon utländsk förebild icke anträf- 
&ts, ja, det är ovisst, om en sådan någonsin existerat. Skulle inan antaga ett 
fHlmmande original, så måste man väl tro, att det varit tyskty eftersom personerna 
nästan alla (med undantag blott af Silvia och Kirialax) bära tyska namn, sagans 
hjälte är en tysk käjsarson och handlingen utgår från Tyskland. Men å andra sidan 
finnas, såsom vi snart skola se, ganska många tecken till, att sagan icke är 
en öfversättning. 

Åfven om det nu visar sig, att sagan blifvit sammansatt af en norrman 
eller isländing, så kan denne, likaväl som författaren af Mag, hafva i vissa 
delar b^agnat stoff, som han (direkt eller indirekt) fått utrikes ifrån. Vi vilja 
tillse, i hvilka stycken dylikt lån snarast är tänkbart. 

Det vigtigaste momentet i sagan är utan tvifvel namnombytet: att Robert 
osarperar  Konrads  namn  samt  tillägger  honom  sitt  eget.   Framställningen 


CXLVIU Inledning. 

häraf erbjuder stora likheter med den tyska riddareromanen Loher und MaJ- 
ler *), hvilken visserligen är yngre än Kon, men torde grunda sig på äldre 
berättelser ^). De drag i romanen, hvilka i synnerhet erinra om Kon, äro föl- 
jande. Käjsar Karls son, den ädle och tappre Loher, stadd på färd till Kon- 
stantinopel, blii af den fege och listige hertig Ott förmådd att byta namn med 
honom på ett års tid. Ott förmanas af sin fader att gifva företrädet åt Loher 
och i alt göra honom till viljes. När den förmente käjsarsonen föreställes för 
den grekiska prinsessan, säger hon : '^Det är också en skön riddare, som jag 
ser stå där bakom; han är mera välbildad än alle de andre; jag skulle gärna 
vilja veta, hvem han är." Ott blir väl emottagen, Loher får slita ondt. Prin- 
sessan är skön och vis; hennes hjärta vänder sig till den sanne Loher. Den 
grekiske käjsaren låter tillställa en tornering. Vid torneringen faller Ott i en 
grop, full af smuts; då Malier, en af Lohers män, skrattar åt Ott, förtörnas 
Loher. Loher utmärker sig vid torneringen, blir slutligen känd till sin verk- 
liga rang och äktar prinsessan. — Inom den nordiska literaturen känner jag 
inga så nära motsvarande berättelser. Aflägsnare likheter eger Göngu-Hrålfs 
saga: då Hrölfr och hans tjänare Yilhjåhnr äro på väg till konung Erik i 
Gardarlki, sviker V. sin herre och nödgar honom att vid hofvet uppträda som 
tjänare, medan V. själf låtsar vara herre; dock göra hjältens bedrifter honom 
snart bemärkt.  Vilhjålms syfte är, liksom Roberts, att vinna konungens dotter ^). 

o 

Åtskilliga af uppgifterna om ornilandet (i en hds. kalladt Babilon, jfr 
längre ned) och färden dit äro säkerligen lånade utifrån. Särskildt anmärk- 
ningsvärd är en af de fornryska berättelser, för hvilka A. Wesselofsky redogör 
i sin uppsats "Die Sage vom babylonischen Reich" (Archiv fiir Slavische Phi- 
lologie,  herausg.  von  V. Jagié, Bd II, Berlin 1877) *).   I den ifrågavarande 

^) Det är Professor Griston Paris, jag har att tacka för hänvisningen till denna skrift. 

^) Enligt romanens egen utsago (se K. Simrocks upplaga, Stuttgart 1868, p. 290) är 
den öfversatt från latin till franska år 1405 på befallning af grefvinnan Margaretha af 
Yidmont (gift med hertig Fredrik af Lothringen), och sedermera från franska till tyska år 
1437 af hennes dotter Elisabeth, enkegrefvinna till Nassau och Saarbriicken. 

^) 1  det  troligen  öfversatta  "äfventyret"  om  prinsen af Galizia (H. Gering, Islendzk 
aevent^ri,  n:o  LXXIX,  K.  Gislason, Prover n:o XVII) låter denne, for att pröfva en prin- 
sessas  klokbetj  en  underordnad föreställa sin person, men röjes på sina åthäfvor och svar 
Om Kon 48** — 49* påminna '^äfventyrets'' ord: Adr Jjeir koma å konungs fund, mselti kon- 
ungs8«n  til  félaga  siuua:   ^Nii  skal breyta vårum vana: steikari skal nii fyrstr gänga ok 
sitja  innstr,  enn ek skal sitja yztr; hann skal tala vid konung vårra vegna, sva sem hann 
sé vårr formadr." 

^) Dr Rkinuold KOhlbk bar godhetsfuUt ledt min uppmärksamhet på denna artikel. 


IV.  Om Koi^rads saga. CXLIX 

berättelsen omtalas, huru grekisl^e käjsaren Leo (eller Basilius) skickade någre 
män till Babylon, som den tiden beboddes af ormar; en orm låg rundt om- 
kring staden. Sändebuden hemtade klenoder, däribland ett underbart dryckes- 
kärl. Vidare heter det (p. 141 not. 28): "Es gab aber in der Stadt eine 
zahllos grosse Anzahl anderer Schlangen (d. v. s. utom den stora ormen, som 
låg kring stadsmuren) und Reptilien. Auf Befehl Gottes liegen diese Schlan- 
gen Sonntags vom Au%ang der Sonne bis zu ihrem Untergang regungslos wie 
todt, Montags aber werden sie lehendig die ganze Woche bis Sonntag." (Jfr 
Kon 70^^"*'). Ett par af de öfriga fornryska texterna meddela, på hvad sätt 
Babylon tagits i besittning af ormarna. Wesselofaky anser, att dessa sagor 
om det babyloniska riket kommit från Bysanz; berättelsen om käjsar Leos 
sändebud skulle ha blifvit diktad därstädes såsom en fortsättning till de andra; des- 
sas egentliga ursprung söker han i iranisk-semitisk vidskepelse, sammansmält med 
bibliskt-kristliga föreställningar (Uppenbarelseboken 17: 5, 18:2)*). Såsom 
beslägtade sägner anför han bland andra den om ormen kring Thora Borgar- 
hjorts slott (Ragnar lodbroks saga) samt en episod i Heinrichs af Neustadt 
ApoUonius, som är författad år 1312 (utg. af J. Strobl, "Wien 1875). Apol- 
lonius får sig af en konung Nemrot förelagdt att resa till Babylon och hemta 
ett "tecken^ där; under det odjuren sofva, lyckas han komma in i staden samt 
ut igen, sedan han hemtat några dyrbarheter; utmålningen af stadens prakt 
och ormarnas mängd tyckes hafva någon likhet med Kon ^). — Föreställning- 
en, att 'Babilon' skulle vara bebodt af ormar, saknas icke häller i nordiska 
skrifter, h vilka dock själfva öst ur utländska källor; se 'Nokkur blöd är 
HaukshoK 8**'*® och Alexanders saga p. 1. I det föregifna brefvet från 
Alexander till Aristoteles, hvilket upptages i en yngre hds. af Alex. s., talas, 
utan  omnämnande af Babylon, om ^k stadi, er audir våru af mönnum; vidare sä- 

ges:   {)ar  var  gnott  gulls ok orma ok allra gimsteina .... l)at var skämt frå Serklandi 

(Alex. s. p. 169). Men också tvänne isländska skrifter, hvilka ej kunna vara 
öfversättningar, upptaga ormhistorier af beslägtad art. Den ena är den fanta- 
stiska Yngvars saga Vidjörla (utg. i Stockholm 1762). Under Yngvars flod- 
fllrd  händer  det  en  natt,  att Valdimarr, som håller vakt, går i land för att 


*) Ännu  närmare stå väl Es. 34: 13 och Jer. 51: 37, där det uttryckligen  förutsäges, 
att Babylon skall blifva en "drakaboning." 

*) Ett  af  ormar bebodt land, som styres af en ormdrottning, förekommer i sagan om 
Haseb och ormdrottningen Tamlicha^ i "Tusen och en natt." 

t 


Ott Inledning. 

utforska  orsaken  till ett ljus (likt en halfmåne), som synes på afständ.   a 

kom at, p»r sem upphed var fyrir honam, au er gullelitr var a (jfr KoN 73^^'*, 73*^ ( 
77'*); ok Bu hann, hvat pv( olli, pvi at Jiar var alt {lakit ormum. Enn fyrir J>t( at | 
Bvåfu, ))å rétti hann apjutskepti sitt {lar til, sem einn gallhrmgr var, ok drä hann at i 
På   vaknadi  einn  yrmlingr, ok vakti bä t>egBr actra hja sér, unz Jakalas (en StOr dra! 

som tyckes vara konung Öfver orraarna) var vaktr. Valdimarr flyr till skepp" 
men 'Jakulus' kommer flygande och spyr etter öfVer ett skepp, som strax f 
gås (kap. 5, p. 15, 16). Äfven vid flodens källa finner Y. en ofantligt b 
drake, som ligger på mycket guU. Medan draken är krupen till vattnet 
att dricka, borttaga Yngvarr och hans stallbröder en del af gullet. Y. f 
bjuder sina män att betrakta draken, när denne återkom, men någre kunna 

styra sin nyfikenhet. De sågo, att draken värd illa vid skada sinn: hann reii 
& spordinn ok lét, sem ^å er niadr blistrar, ok sneriz i bring å gullinu (j&   KoN  76^' 

76'*"*, 76*'*') *). Desse män nedfalla sedan döde (kap. 6, pp. 23 — 
Yngvars son ' Sreinn besöker sedermera samma ormkoloni, där hans fader ht 
varit; ormarna sofvo dar i stort antal, men Jakulus låg i ring om alla 
andra. Sveinn lyckas då döda Jakulus (kap. 11, pp. 40 — 1). Den andra 
liindska berättelse, pä hvilken vi nyss hänsyftade, är påttr Porsteins forvit 
(Platöbok O, 431 — 2). Isländingen Jjorsteinn, som vistas hos Harald håi 
rade, har af nyfikenhet tittat i konungens 'pöss' och där sett tvä dolkhandtag ('hep 
af gullfårgadt trä ; Harald ålägger honom att skaff'a ett likadant, borsteinn i 
ger: "Hvert akal ek Bsekja?" Konungen svarar, att det får han själf utfinna ( 
Ko» 69*'). Med den helige Olafs bistånd påträfer borsteinn en eremit, st 
kan visa honom vägen och säga, hur han skall bära sig åt.  Ute på en holi 

är   ett   ormbo   (ormabsli);   par akorti eigi gull, ok allr vidr var [lar, Bern & gnll s 

Diir växer också den telning, af hvilken han skall skära till handtaget. Han i 
Giv sitt värf, medan ormen är borta för att dricka. Enn er ormrinn kom aptr, hvi 
hann ilbliga ok p6tiiz vita, at madr hafdt komit til bygda bana, ok reis å apordiun; hi 
Baknadi  (leaa,  er  å  brottn var, ok lagdiz eptir honnm.   Med  hjälp af helgonet, 8) 

han åkallar, kommer borsteinn undan. Dä han lemnar konung Harald e 
byte, säger denne: Mikla gefii hefir ^å til borit (jfr Kok 78'°, 80*"'). En m 
Kon 69'"* ännu närmaie öfvereosstämmelse finner man i Sturlaugs saga 8ta\ 
sanm  (Fornaldar sögur Nordrlanda Hl, 616):  Konung Harald gifver Sturla 


') Äfven förut begagnar aagau några uttryck, som erinra otn Kon. Medan draken 
kvar i sitt bo, voro männen tjsto 'ok leitudu aér hoflis' (jfr Kon 73*''); i boet (bseli) 
mycket gull 'ok sva heitt sem uyrunnit i afli' (jfr Koh 74"'). 


IV.  Om Konrads saga. CLI 

i  uppdrag  att  hemta  ett  'urarhorn',  som  han  en gång förlorat; St. frågar: 

"Hvert skal ek eptir ^vi leita?" Konungr segir: "Hygg t)ti sjålfr fyrir J)vi!" St. får be- 
sked af Véfreyja, fostermoder till hans hustru. — Det är väl troligt, att de 
sistnämda skrifterna, Yngvars saga, |>orsteins |>åttr forvitna och Sturlaugs saga, 
stå i någon förbindelse till Kon. Men då de alla tre, så vidt jag vet, äro 
yngre än Kon, kan åt minstone icke denna hafva lånat af dem. 

Episoden om läjonet, hvilket af Konrad räddades från en drake och sedan 
blef så troget, hvilar naturligtvis ytterst på utländsk grund; medeltidsliteratu- 
ren har^ som bekant, talrika framställningar af detta ämne. Men Kon kan 
mycket väl hafva upptagit episoden ur den norska Iveinssagan; denna, på ko- 
nung Håkan gamles befallning författade, öfversättning är gammal nog att 
kunna vara källa till Kon, och att den verkligen varit det, synes framgå af do 
här förut påpekade öfverensstämmelserna i uttryck (se p. XXIII). 

Främmande ursprung hafva tydligen också uppgifterna om läjonets rädsla 
för tuppen samt elefantens för svinet; men dessa uppgifter, som tyckas ha före- 
kommit tämligen ofta hos medeltidsförfattare ^), behöfva knapt förutsätta skrift- 
lig utländsk källa; beskrifningen på elefantens utseende (72'* — 73') vittnar i 
alla händelser ej om autopsi. På detta djurs fruktan för svinets grymtande 
hänsyftar ett ställe i Alexanders bref till Aristo teles (Alexanders saga p. 171). 

En annan medeltidsåsigt; som sannolikt varit mycket spridd, nämligen att 
jordens olika språk voro 72 till antalet *), torde ligga till grund för uppgiften 
59^*"** om bladen med de 72 språken (70 enligt hds. ^). Om jordens 72 
språk talar äfven Hauksbok ('Nokkur blöd' etc. 8'*-*% 15*"% 25*) och St)6rn 
kap. 22. I denna punkt synes antagandet af ett skriftligt utländskt original 
icke kunna erhålla något säkert stöd, och häller icke gärna däri, att mot 
sagans slut tornering användes som ett slags gudsdom. 

De utländska ortnamnen förekomma äfven i andra isl. skrifter och kunna 
godt vara lånade från dem. Men betydelsen är stundom något afvikande: 
Peizinavallarna (jfr Hkr 776, Geisli 52) förläggas i Kon 66' ' helt nära in- 
vid Mikligardr,  enligt  Hkr äro de belägna i Vallachiet; Gullvarta är i Kon 


^) I saknad af erforderlig literatur kan jag ej lemna citat^ men jag erinrar mig ha 
påträ£Fat ett dylikt meddelande i en artikel om medeltidens zoologi^ intagen i tidskriften 
Household Words. 

') Äf^en i detta fall måste jag utelemna citat. — Huruvida med den ifrågavarande 
föreställningen sammanhänger den om Guds 72 namn, hvilken träfifas i ett par tyska sånger 
frhk 14:de århundradet (se M. Gäster i Germania XXYI, 203), kan jag ej afgöra. 


CMI Inledning. 

(hds. E) en hamn, enligt Hkr 668 en port; Stölpasund skall eljest beteckna 
Gibraltarsund (enl. Cleasby-Yigftissons lexikon, som dock ej anför något citat), 
i Kon användes namnet om Bosporen, likaså i Jarlmanns saga ok Hermanns 
(se vidare nedanför) och i "äfventyret" af Rémverska dåranum (H. Gering, fs- 
lendzk »ventyri, LXXXIII, 39, 99). 

Läsaren finner altså, att Uand alla de drag af berättelsen, h vilka snarast 
kunna anses lånade utifrån, intet enda visar på öfversättning Mn skriftligt 
original. En episod — om det trogna läjonet — tyktes fastmer vara uppta- 
gen direkt ur en öfversatt saga. 

Mera positiva tecken till sagans nordiska ursprung kunna utan svårighet 
påträfiks. För ett sådant anser jag, hvad innehållet angår, berättelsen om 
Konrads 'féstr', särskildt jarlens erbjudande samt Konrads känsla af förplig^lse 
mot fosterbrodren. I nordisk anda äro vidare de många häntydningarna pä 
Konrads 'gaefa', d. v. s. den lycka eller det speciella guddom liga understöd, han 
på grund af sin höga börd fick åtnjuta *). Också uppgiften, att ormkonungen 
bar '»giahjålmr' (70^*, 75*®"*), är väl rent nordisk. Och slutligen förefeUer mig Kon- 
rads karaktär hafva en väsentligen nordisk prägel; jag menar tryggheten i 
hans hjältemod, då han lugnt förblifver i det ogynsamma läge, hvari Robert 
satt honom, och underkastar sig det ena farliga profvet efter det andra. Samma 
trygghet (eller, om man så vill, tröghet), blandad med en viss humor, röjes 
stundom i hans tal: 59**'»*''% 70»®"® och än mer 60'* samt framför alt 
69*'"" och 78**; han liksom retas med den ifriga Mattild; så äfven, när han 
först visar henne andra ädelstenar, innan han tar fram den rätta. Anmärk- 
nitigsvärdt är äfven det lugnt] själfinedvetna och något skämtsamma yttran- 
det 60"«. 

Sagans stil röjer aldrig öfversättning, men har åtskilliga nordiska egenhe- 
ter. Väl är framställnilfigen tämligen bred och omständlig i jämförelse med 
M^a, men författaren inlåter sig dock icke på att skildra personernas känslor 
eller bevekelsegrunderna till deras handlingar, utan håller sig strängt till den 
"symptomatiska'' berättelseformen (jfr här of?an p. Cl) *). Ån mer, där fram- 
ställningen är bredast och för nutida smak må hända något tröttsam, nämli- 
gen där först Mattilds förutsägelser och råd samt sedan deras uppfyllande ut- 


*) Jfr undersökningen af Magus saga p. XCV. 

*) Så  t.  ex.  säger ej förf., hvad Konrad tänker om Roberts svek, eller hor snart haa 
böljade  ana  or&d.   Att  Konrad  mycket tidigt lärt sig grekiska, ikr man veta först i 
gans slut. 


rV.  Om Eonratts saga. Cliin 

förligt berättas, just där står sagan i öfverensstämmelse med äkta isländska ätt- 
sagor: vi behöfva bloti erinra om Nials omständliga föreskrifter till Gunnar 
och den senares därmed enliga handlingssätt. Äfven ett annat slags vidlyftig- 
het har Kon gemensam med de rent nordiska sagorna, nämligen parallellismen 
(jfr ofvan pp. Cl— II). Kon använder den i skildringen, hur hjälten tre gånger 
utestänges; särskildt förberedelsen härtill (samtalet mellan konungen och Ro- 
bert) återkommer nästan i samma ordalag. Att enskilda uttryck och vändning- 
ar af rent nordisk art förekomma, är, som vi förut (i afd. I) hafva sett, icke 
något säkert bevis på nordiskt ursprung, ty äfven öfversättningarna kunna upp- 
taga sådana. Exempelvis vilja vi dock framhålla afslutningsorden ok er nu lokit 
frå honum at segja 82""% de nekande uttrycken 47% 52^^% 59^% 60»*"^ m. 
fl.,  ordspråken  47*"* och 47*'*, äfvensom reflexionen 46^'*: "hallkvaemra Jjikki 

mér t)ér vera t)at, er t)u berr i brjosti [)ér, enn {)at, er hann veit ok ^d att undir honom"» 
hvilken  starkt erinrar om Håvamål  8:  odsella er vid t>at, | er madr eiga skal | annars 

brjöstum i (jfr också ib. 9*"*) *). 


En liten utredning för sig fordrar det egendomliga förhållande, hvari Eov 
står till Jarlmanns saga ok Hermanns. Den isländska texten till denna saga 
är ännu icke trykt, men en svensk öfversättning utgafe af Joh. G. Liljegren i 
andra bandet af "Skandinaviska fomålderns hjeltesagor" (Stockholm 1819). Sa- 
gans öfverensstämmelser med Kon äro många och delvis mycket påfallande. 
Men någon vägledning till Konradssagans källor är icke att söka här, ty en 
närmare pröfning af Jarlmanns saga ok Hermanns torde ej kunna lemna annat 
resultat, än att denna saga Aifvit (sannolikt omkring år 1400) sammansatt af 
en isländing, som varit väl bekant med Kon och velat åstadkomma ett mot- 
stycke därtill, i det han skildrade en jarlssons (Jarlmanns) uppoffrande tro- 
het mot sin fosterbroder, konungssonen (Hermann). Författiaren har i talrika 
enskildheter gjort lån från Kov, med hvilken han dess utom sökt förbinda sin 
saga genom att låta Hermann vara farfader åt Konrad ').   Han har också be- 


*) Ifattilds  nppmaning  till  Robert:  "Sit [lar, mactr!" (52^*) smakar mera af den nor- 
diska enkelheten än af den förfinade artigheten i tyska och franska medeltidsdikter. 
^) Jfr förut p. III och här längre ned anmärkningarna om Själar- Jöns saga. 


CUV InledniDg. 


gagnat flere drag ur andra romantiska sagor, såsom ur bidreks saga (Herburts 
|>ättr), Mag, Cl, Mib m. fl. 


Den föregående granskningen torde, huru knapphändig den än är, göra 
sannolikt, att Kon blifvit sammansatt i Noi^e eller på Island, visserligen med 
begagnande af utländskt stoff, men icke på grundvalen af ett främmande skrift- 
ligt original (för hela sagan). Beträffande tiden för författandet kan må hända 
terminus a quo ställas strax efter öfversättandet af Iveins saga, om nämligen 
våii; antagande, att Kon lånat från denna, håller streck. Terminus ad quem 
bör i alla händelser förläggas före år 1300; ty älsta hds. (Ä) tillhör början af 
14:de århundradet, och att denna hds. står ganska långt från sagans första 
uppteckning, skall tillräckligen bevisas af de undersökningar, vi strax komma att 
anställa öfver redaktionernas inbördes förhållande. Innan vi öfvergå till detta 
ämne, måste vi^ likväl kasta en blick på själfva handskrifterna äfvensom pä 
den förut utgifna upplagan af Kon. 


Handflkriftema till Konrads saga äro följande: 

1. Skinnboken n:o 7, 4:to, å Kongl. Biblioteket i Stockholm, här förut 
beskrifven i afd. II; efter denna hds., som vi kalla A, är vår text aftrykt, 
utom början (till 45*), som felas i hds. 

J2. Skinnboken n:o 7, foL, å Kongl. Biblioteket i Stockholm, beskrifven i 
Arwidssons "Förteckning" och i företalet till Klockhoffs uppleda af Partalopa 
saga. Den är skrifven under det 15:de århundradet (omkring midten?). Efter 
denna hds., som vi kalla JB, hafva vi aftrykt sagans början (till 45*) samt 
därefter (i noter under texten) alla vigtigare afvikelser från Ä. Slutet af sa- 
gan (från Bjålfum 83 '^«) fettas. 

3. Pappershandskriften AM. 119, 8:vo, af oss kallad by är en tämligen 
noggrann afekrift af JS, som blifvit gjord, medan B ännu egde sagans slut i 
behåll ^). Första sidan i hds. b är skrifven senare, icke efter JB, där sagans 
början är ganska svårläst, utan efter någon annan hds., kanske Rask. 31, 4:ta 


^) Af samme skrifvares hand är äfVen AM. 118, 8:vo; se afd. VII. 


IV.  Om Konrads. saga. GLV 

AM. 119,  8:vo, innehåller för öfrigt Elis saga och Gibbons saga, skrifha med 
samma hand som Kon, samt 'Gnyrs sefintyri', skrifvet af annan hand. 

4. Skinnboken AM. 529, 4:to, betydligt yngre än B (16:de årh.?). Den 
innehåller Gibbons saga. Nitida saga freega, Jarlmanns saga ok Hermanns 
samt slutligen några frc^ment af Kon. Dessa sistnämda bestå af a) fyra ^ra- 
der, utgörande sagans början (motsvarande 43^"®, till at sér, i vår text; b) ett 
blad (motsvarande 46^' — 4:8^*); c) två sammanhängande blad, hvilka utgjort 
de yttersta, det första och det åttonde, af ett lägg (motsv. 56*' — 58** och 
70" — 72**); d) två sammanhängande blad, hvilka hafva utgjort det tredje och 
det sjätte af samma lägg som de båda föregående (motsv. 60** — 62*^ och 
66'* — 68^®)*); e) fyra blad, de inre af det lägg, som följt på det nyssnämda 
(motsv. 75'«— 84**).   Denna hds. kalla vi C. 

5. Skinnboken AM. 180 B, foL, som är något yngre än B. Se för 
öfrigt afd. V. Af Kon upptager handskriften blott slutet från 81'*. Vi kalla 
denna hds. för I). 

6. Pappershandskriften AM. 524, 4:to; denna är sannolikt en vårdslös af- 
skrift af D, tagen, då membranen hade sagan fullständig. 

7. En smal längdremsa ur midten af ett pergamentblad, förvarad i AM. 
567, 4:to. Detta blad har på senare sidan haft början af Kon *); handskriften 
tyckes tillhöra 14:de århundradet. 

8. Skinnboken n:o 6, 4:to, å Kongl. Biblioteket i Stockholm; se förut 
afd. II.   Koi^' är här fullständig.   Vi kalla denna hds. E. 

9. Afskrifter (direkta eller indirekta) af Ej alla å papper: ä) AM. 179, 
föl.; b) AM. 181 F, fol.; c) AM. 585 E, 4:to; d) n:o 614, 4:to, af Kallska 
samlingen å Kongl. Biblioteket i Köpenhamn; é) n:o 46, fol., å Kongl. Biblio- 
teket i Stockholm; /) n:o 31, 4: to, af Rasks samling; — samt troligen äfven 
g) n:o 102, 8:vo, i det Isl. Literära Sällskapets manuskriptsamling, och h) n:o 
224, 8:vo, i samma bibliotek. 

Om ännu en hds. af sc^an eger man någon kunskap, nämligen den, efter 
hvilken de älsta Konråds-rimur äro författade; då dessa torde tillhöra 15:de 
århundradet, har ifrågavarande hds. varit lika gammal som JB, om ej äldre. 


^) Dessa båda blad fbrvarades förut i 567, 4:to^ af AM. sarolingen; men sedan jag 
igenkänt dem som tillhörande 529, 4:to, äro de nu inlagda på sin rätta plats. 

^) Då detta förhållande synes hafva varit obekant, har jag gjort en anteckning därom 
å remsan själf. 


^^^ ► Inledning. 

EditiLO princeps af Kon utgaft i Köpenhamn 1859 af isländingen Gunn- 
langur |>6rdar8on och bär titeln Konrd&s saga keisarasonar, er for til Ormc^ 
hnds. Denna upplaga är^ liksom den af samme man utgifna 'Bragda-Mågus 
saga', väsentligen afsedd att tjäna utgifvarens landsmän till intressani lektyr 
ocli stöder sig icke på någon omsorgsfuUare pröfning af handskrifterna. Tex- 
ten har blifvit trykt efter pappershandskriften AM. 179, foL, hvilken, såsom 
nyss sades, är en afskrift af £; utgifvaren har tagit variaater och stundom 
gjort rättelser dels efter AM. 181 F, fol., och 585 E, 4:to, hvilka äfven 
härstamma från -E, dels efter AM. 529 och 524, 4:to, samt 119, 8:vo, hvilka 
alla tre tillhöra andra redaktioner af sagan. På det hela taget kan notan 
emellertid anse den egendomliga redaktionen i hds. E vara publicerad genom 
J)6rdar8ons upplaga, om ock på ett tämligen otillfredsställande sätt. Därföre, 
när vi här nedan önska citera redaktionen J57, göra vi det efter bördarsons 
upplaga, likväl så, att vi uti de meddelade utdragen städse jämfört texten 
med membranen och, om så erfordrats, rättat den. 


Yid undersökningen af den ställning, sagans olika redaktioner intaga till 
hvarandra och till den numera förlorade urtexten, måste uppmärksamheten i syn- 
nerhet fästas vid handskrifterna A^ B och £, af hvilka de båda förra innehålla 
nästan hela, den senare hela sagan. Mindre säkra resultat kan man vinna af hdss. 
C och D, som blott utgöra smärre fragment af sagan. Remsan i AM. 567, 4:to, 
upptager så ringa text, att man intet kan dömma om denna handskrifts slägtskaps- 
förhållanden ; hade vi varit nog lycklige att ega handskriften fullständig, så skulle 
den på grund af sin ålder hafva varit en af de allra vigtigaste. Den sagoredaktion, 
hvilken, stundom något utbroderad, vida oftare förkortad, men nästan alltid i ut- 
trycken ändrad; föreligger i Konrads rim ur, lämpar sig föga till en så långt i 
enskildheter gående jämförelse som den, vi vilja anställa mellan redaktionerna, 
och vi kunna endast undantagsvis ur dessa rimur hemta stöd för någon läsarts 
ursprunglighet. Körande redaktionens ställning i allmänhet kan hänvisas till 
Th. Wiséns Riddararimur (Köpenhamn 1881) pp. XX — ^XXX. — Bland pap- 
pershandskrifterna blir b af värde endast för det stycke, som är förloradt i By 
medan naturligtvis E:s afskrifter sakna all betydelse för kritiken. Hvad åter 
angår *AM.  524,  4:to,  röjer  en  jämförelse  med den bevarade delen af D sä 


IV.  Om Konrads saga. 


CLVII 


mycken  godtycklighet  och vårdslöshet hos afskrifvaren, att jag ej vågat tiller- 
känna honom någon vittnesgillhet för de förlorade delarna. 

Vår åsigt om förhållandet mellan membranerna kan korteligen uttryckas 
genom följande slägttafla, i hvilken asterisk betecknar förlorad hds. samt de 
lodräta streckens längd angifver afståndet i tid (och mängden af förlorade mel- 
lanled). 

* Urtext 

*X *W 


♦^ 


B 


D 


E 


C 


Man ser af denna tabell, att, medan slägtskap eger rum mellan A, jB, C 
och i>, däremot E intager en isolerad ställning. Denna hds. blir altså af stort 
värde vid pröfningen af hvad som i de andra hdss. härrör från själfva urtex- 
ten. I någon mån minskas detta värde däraf, att E (såsom snart skall ådaga- 
äggas) gent emot urskriften företer många afvikelser (i synnerhet förkortning- 
ar). Emellertid bör här uttryckligen anmärkas, att de afvikelser från urtex- 
ten, för hvilka E:% skrifvare nu får bära skulden, endast till en ringa del br)ra 
läggas honom till last och väsentligen tillhöra mellanleden mellan E och ur- 
texten (i tabellen antydda genom *W). Den person, som skrifvit jy, tyckes 
nämligen annars (d. v. s. i öfriga delar af Holm. 6, 4:to) ej ha varit fallen 
för att göra ändringar; detta kan man bäst iakttaga vid Clarus saga, där tids- 
afståndet från originalet icke är så långt ^). 

Först vilja vi nu omtala hvarje särskild af de från *A härstammande 
handskrifterna och genom jämförelse dels med öfriga hdss. af samma grupp dels 
med E söka fastställa, i hvad mån redaktionen har bevarat originalets läsarter 
eller aflägsnat sig därifrån.   Sedermera skola vi egna en undersökning åt E, 

Beträffande A kunna vi på detta ställe fatta oss kort. Denna hds. är af 
alla icke blott den älsta, utan äfven den, som på det hela taget bäst återgifver 


') öfriga tillfällen, där möjlighet finnes att genom jämförelse med äldre hdss. kon- 
trollera denne skrifvares förfaringssätt, äro: i början af Valveins påttr (jfr Kölbing, Germa- 
uia XXV, 385 — 8), i Möttuls saga (jfr Versions Nordiques etc. pp. 35 — 9) samt i Bevers 
saga (jfr afd.  VII i dfuna inledning). • 

a 


CLVIII Inledning. 

urtexten. Men i ganska många tillfällen har A felaktigheter, hvilka kunna 
uppvisas med tillhjälp af de andra redaktionerna och skola anföras i det följande. 
S står mycket nära Ä och röjer icke någon godtycklig bearbetning; na- 
turligtvis förekomma dock här, som i alla isl. hdss., småändringar i uttryck, 
som äro rent individuella. De från A skiljaktiga läsarterna äro, med undan- 
tag af de oväsentligaste, upptagna i noterna under vår text. Bland dessa 
varianter finnas åtskilliga, som öfve rensstämma med E och följaktligen med 
stor sannolikhet kunna anses kvarstående från originalet, så att det i dessa 
tillfällen är Ay som ändrat. Plär följer nu en, så vidt möjligt, fullständig for- 
teckning på sådana ställen. 

45^  flesta  A, flestalla B, flesta alla E   45*'^ ^yi vel at sliku veitaz A, ^& bådir i 
samsinni  veitaz  B,  l)vi  bådir at sliku sa ms in ni veita E  45^^ attributet ungir  {B) 

förekommer äfven i Ey som eljest förkortat stället  45'® l)eini at i)j6nft virkuliga A, 

at t>j6na honum virduliga B, at t>jona honum E 45'^ efter tveir tillägga BE s&man 
45** tiikkja A, lika BE 46» l)at er hann A, hitt er Rodbert BE 46* efter honum 
följer i B: ^eir skilja nu at sinni, OCh i E: Nu skilja t)eir tal sitt at sinni, ok lida nu 
framm  hinu  nsestu  misseri   46^' råds tekit A, or rådaz B, or rådit E   46^® stillandet 

af käjsarens  vrede omtalas i JB så väl som i B af Silvia, i A först af Robert 

46»* vildu tala vid hann A, eiga skylt mål vid hann By eiga vid hann skylt eyrendi E 
(skylduUga eiga at tala vid hann C)  48« l)ar A, ^&t BE  48" har A tydligen öfverhoppat 

uppräkningen af färgerna på Konrads skepp, ty dessa anföras icke blott af B (se not. 
8) och C (som någorlunda öfverensstämmer med J5, men utelemnar brunudum) utan 

äfven af E: ok hl^rbyrd våru öll skipin med blåm steini ok bleikum, raudum, blåm (!) ok 
briinum, gulum ('glunum' hds.) ok grsenum ok alla vega litum 48" Jjeim A, honum BE 48** 
keisari A, konungr BE 49^" keisara A, Rikards konungs J?, Rikards keisara E 49'* efter 
heyrt tillägger B  maelt,  E  sagt   49" kurteisari  A,  vsenni  ok  k.  J5,  fridari ok k. E 

49" öUum A, flestum BE, hvilket  bättre  passar  tillsamman  med  det föregående 

(öUum i A kan ha inkommit hit från rad. 22) 49^^ heimskari A, heimaelskari B, 
heimelskari JB, utan tvifvel bättre läsart*) 49301 njgg^ heita heimdragi BE 49** at 
A, i eyra BE 49*« fyrir konungi BE 49" hafva både B Och J^' ordet 'rökum' (frå 
mörgum  rökum  ok visdom E)', jfr 55**   50' gripi A, d^rgripi BE   50** nåms A, fröd- 

leiks  BE   50»» * t)au mest Ay mörg BE (det at, som motsvarar |)au, saknas i BE) 

52'erA,vfBriBE  53*» djups» ko na J5£;   54" koma nökkurn dag JÖJB  54** har J5: fridr 

ok virduligr, vaskligr ok vigfimr; jämförelsen med A och B (se not. 35) gör sannolikt, att 


*) Jfr Vatnsdaela saga (1860) 4*®: Nu vilja ungir menn geraz heimaelskir ok sitja vid 
bakelda ok kyla vömb sina å midi ok muugåti etc. 


IV.  Om Konraås saga. CLIX 

det  allitererandc  uttrycket  ursprungligen lydt sålunda: vaenn ok virduligr (at sjå), 

vaskligr ok vigfimr 54*^ mikil er (er) Ä, sakuas i BE 55* tala Ä, rausa BE 55* eendr Ä. 
seldr BE   55'*  vid mik Ä, til min BE   55*»** Hann — daga il;  originalet  tyckes 

ha  varit vidlyftigare att dömma efter B:s läsart (se not.  15), jämförd med E: 

ok fékk [)enna sinn son til [)j6nustu vid mik ok lagd i hann undir fsctr mér 55^" 
efter  mikils  tillägger  B: ok lét ek hann löngum tala vid Siviliam, systur mfna, E: Opt 

» 

lét ek hann ok tala vid Silviam, systur mfna 55^* {)ö A, ^i BE 55'*'* var sva hrseddr 
ordinn BE   56'« at pii vilir (per vilit JEJ) vandliga um slikt leita BE   56*' um l)itt 

mål BE   56" efrer vandliga  har  Äj såsom man ser af BE^ öfverhoppat ok at 

okkru lidi 57^' vida gimsteinum settan BE 57'*' er — vid A, ok var kvikr mannf ai 
å t>eim grafinn By ok var kveiktr fåi (icke 'påi') å E 58* enn A, Jivl at BE 59'« sem — 
dag  A,  hjå  sér  med sama hsetti ok fyrr B, E Utelemnar  hjå  sér  men  har eljest  — 

B 59** eitt eski A, til eins eskis BE 59*''*' till pdss tillägger E liksom B ad- 
jektivet mikinn 59*' steypir or BE 60'®* Enn — hér A; med BlQ läsart (se not. 
19) öfverensstänimer ganska nära E: enn eigi hitt, at pu munir eigi numit hafa 
faér tungu at landsmönnum 60" Nu s kem ta {)au sér a Han {)ann dag BE 60" Enn t)at 
leyfir (hann) A, ^6 at hann lofi BE 61*'^ [)at skyldu er {)eir boiddu A, {)at (»egar ver a 
skyldu  er  (»eir  vildu  B,  (»at  vera skyldu t)egar hann vildi E  61" bezt ok bitrast 

BE (märk alliterationen!) 61" gimsteinum BE 61" Skjöld — i hönd A, Skjöld 
sinn tok hann BE  61** med  J5:s  läsart (se not. 34) stämmer väsentligen E: til 

jafns  fengi viä hann leikit um neinn hlut   62* hlidit A-,  rätta   läsarten   torde   vara 

eitt blid (E)y hvaraf ekki blid (i B) kan ha uppstått genom afskrifvarefel 62' 
efter um tillägger B er hann å, E er hann åtti 62*' med JB:s tillägg (se not. 8) 
öfverensstämmer  E:s  läsart:  ok fser hestana til vardveizlu, enn hann ferr; må hända 

har likheten mellan orden faer och ferr (skrifna r och fh) föranledt utelemnan- 
det  i  ^   62** giptu A, gipt ok gaefu J9, giptu ok gaefu E   (märk   alliteration!) 

62** l)rutinn ok reiduligr BE 63' leyndan krapt Ay Jjaer leyndar töfrir B, leynd töfr E 
63* ' hraezluhöggum setit um A, lénbrögäum *) 8»tt vid J9, haetti 8»tt lömbrögdum vid E 
63»» setrs  A,  falls BE   64"» er  {)å A,  ^k er hann BE  64" reif A, måtti rifa BEy 

efter d^rs  följer  i  b ok taka {)adan å brott lambit, i E ok ték Jjadan lamb   64'* gud 

Aj  måttr Jjinn BE\  i  sammanhang  härmed  hafva  BE  på  nästa rad (i st. f. 

i  hans  nafni):  i l)inu nafni, dröttinn (d. minn B) Jesu Kristi!   64'*^ säga  både B Och 

E  (samt  Konr.  rfm.  III,  68),  att hästen föll död ned.   64»® efter kampamir 

tillägga BE upp   65« konungr A, konungsson BE   65*' HrQla' A, {»rauta BE   65*» * 

of — er ^;  originalet synes här ha varit något vidlyftigare, att dömma af läs- 


*) Samma  form  har  älsta  handskriften  af Konrads rimur på det motsvarande stället 
(lU, 59). 


^^^ Inledning. 

arterna: bseäi af Bjåendum ok sva af {)eiii], er [lik hafa eigi sét ok B, af öllum t)j6dum ok 
jafnvel  af  t)eim, er [)ik hafa eigi sét ok J^   65*^ enn pinn A^ {)itt litillseti ok fimleik BE 

65*' a morgin af borginni BE 66^* at l)ar ii, hvar BE 66^» efter et oarga tillägga 
BE l>at stöd upp 66" for drekinn jl, foru J)es8i kvikendi JBiJ 66*® er mér BE 67« 
f j a 1 1 s hlidina J9iJ 67' ok tva — drepr A, j)ar våru tveir ungar hans, ok hann dräp BE 
67'*  st^rkastr  A,  sterkast ok vitrast JB, vitrast ok sterkast E   68^° er i vetr BE   69* 

tillägga BE:  Sidan  (Eptir  Jjetta  E)  var slitit ()inginu   70" losat jl, leyst BE   70" 

ekki  hrseddr j1;  E:b  läsart  ekki faelinn   Och   B:s ofeilinn (enligt Cleasby-Vigfu»80n 

yngre form), jämförda med ^:s, tyckas visa, att E här bevarat det ursprung- 
liga 70" tillägger B Nii skilja pau hjal sitt at sinni. E Eptir J)at skiljaz J)au 71"» 
Enn — skjålfa A, Enn er hit nykomna leo heyrdi |)au laeti, l)å våru honum {)au alléskap- 
feld J9, Enn hinum nykomna våru Jjessi laeti mjök andstygg E   71'*  har  A åter öfver- 

hoppat  några ord, såsom man ser af B (jfr not. 27) och E:b något förkortade 

läsart: ok hult med halanum yfir eyru sér 72'* er fillinn var vanr at vera A, sem 
filsins var at (til E) van BE 73»* heimtir A, kippir B, kipti E (båda med dativ) 
75** Vera lét hann A\ B  tillägger  l)at kyrt,  E  har: Alt  let  hann  kyrt vera    82» 

torde   i   originalet   hafva  följt  något  mora  om  folkets  sinnesstämning;  jfr 

Hverr |)ykkiz at betr, at Rodbert getr nökkut hneyxli fundit, enn lofa Konrad i öUu JB^ 
Hverr J)ykkiz godu betr ('bsef), er Rodbert msetti nökkut finna til lyta, sem verdugt var, enn 
lofa i hverju ordi Konrad D, Alt folkit lofad i Konrad, enn dar ad i Rodbert ^ (Rim. VIII, 16). 

I de allra flesta, om ej alla, de uppräknade fallen torde BE hafva rätt 
mot A. Men ensamt det faktum, att B och E öfverensstämma gent emot .4, 
kan icke obetingadt angifva fel i den sistnämda handskriften; äfven andra or- 
saker än fasthållandet vid den ursprungliga läsarten kan ha föranledt öfverens- 
stämmelsen. Sålunda antager jag, att följande likheter mellan B och E bero 
på  modernisering:   47" sliku  A,  slikt BE  53'® hvat  utelemnas  af  BE  55' 

l)ama il, ^i BE 58' til saknaS i BE (och C) 63'» höggviun A, drepinn BE 64» 
matgipti  A,  gaf mat BE   67'^' pess hattar saknas  i  BE   73^'  i milli höggva ok l^ga 

il, storra höggva i milli BE\ det senare uttrycket är en i yngre sagotexter van- 
lig stereotyp. Af vårdslöshet torde både B:s och E:h skrifvare hafva öfver- 
hoppat orden Nii lidr så dagr 52' ^ och sem — hugat 05»* «. Svårare att. afgöra, 
om BE förkortat eller A utvidgat, är det på följande ställen, där E öfverens- 
stämmer med ^:s i noterna anförda läsarter: 47**, 48''^, 52*'^, 57'**, 
5935-9^ 7116 17^ hvartill kan läggas öS^»-^» (där E har:  "Eigi vil ek verda berr 

at Ijvi"). 

Sagans början (43* — 15*) saknas i A och är i vår text aftryckt efter B. Om 
man  jämför  detta  stycke  m(*d  E^  vill det synas, som skulle Bis läsarter på 


IV.  Om Konrads saga. CLXI 

följande ställen hafva företrädet. 43» « öllum — haf B, miklu riki f. n. fjaU E 
(också  C har haf; jfr äfven Konr. rim. I,  10)  43» frödr B, fridr E  44* » ok fara 

— heim B, ok föru Jjeir med ågaetu föruneyti E,  hvarjämte   jB^   sannolikt   felaktigt, 

utelemnar följande ord: 43»3»* af — så, 43**> nåliga i heiminum, 43" allra, 43»' 
pangat, 44** ok — vel, 44** * Ok — kendi. Något talrikare äro de ställen, där 
A':s  text är bättre eller fullständigare än JBis.   De vigtigaste äro:   43»<'*  ekki 

råd til fulls rådit . . . vid jarl um, {)at er nökkurr vandi var i ^   44'^ efter   honum 

tillägger ^ ok binda sporaåf»tr honum (tydligen öfverhoppadt i J5 i anledning af 

homotelevta) 44»^ tillägger E T6ku nii sveinamir brått at unnaz 44" Rodbert 
^ (i  st. f.  Rodgeirr B)  44*^ ®®  är  onistäldt  i  JS,  så att Hann — keppa följer ef- 

ter Sii — stiklat. Ofriga läsarter i £, som på detta stycke synas böra föredra- 
gas framför de motsvarande i 2?, äro: 43**2' keisari i st. f. konungr i?, hvilket 
endast  är  ett  vanligt  slarffel,  som  äfven sedan förekommer i både A och B 

(t.    ex.    4(P%    472,14.27,45,54) 436-8    Jy^^j.  J  jg.   yj^^   ^^^   ^^^^  ^^  vin8«ll  ok  Vel 

at  sér  um  alla  hluti;  fridr  (felaktigt  i  st.  f.  frodr, jfr ofvan) var  hann  ok  for- 

sjåll, pjgrssell i orrostum, eun snjallr i måli; detta är i det hela bättre än det mot- 
svarande  i  B^  där  särskildt upprepandet af ordet vitr  är stötande   43*® jarl 

i riki keisarans ^ 43** efter klerkr: ''Svå er sagt, at hann var vitrastr madr i 
{)eim  löndum  i  ])ann  tima.   Hann  kunni  at skilja ok tala allra etc. E   43^* allri 

b Ii du ok ölvserd E 43'* motsvarande ydra tign yki B: ydur tign ok ssemd vseri Jjå 
meiri enn ådr E 44** skal honum i öllu E 44*' Rodbert jåtti J)es8U ok kvedz E 
44** er til hyggindi var eda bragd visi eda målsnilda ok fadir ^ 44^® bers sverdsins E, 

Såsom  mera  ovissa  kunna följande ställen betecknas:  43** Konradr J5, Silvia E 

43^° alt {)at B, allar J>«r i{)r6ttir E 43*^—44' ok veita — kenna B, ok ^bx med alla 
vidrvist  ok  uppfaedi, sem fremst hefi ek efni ok vit til E   44*^ af höudum By å hendr E 

44**** Enn — t)ér sättes E efter i\k skalt — hans 44"»* ok verdr — kenna B\ 
hann värd svå algörr i t)e8si it)r6tt, at hann kunni betr at tala å annarra ])j6da tungar, 
enn {)eir sjålfir, er {)ar våru fseddir. Uann lét ok öngvan — — kenna honum. Bsedi var 
um |)essa ij)r6tt, at Konradr — — — vaeri hinum likar E. 

Hvad åter beträffar sagaift slut, som alt ifrån 83*^ är förloradt i JB, för- 
tjäna följande läsarter från B:% afskrift {b) att här anföras. 83*» hafdi sjålfum 
A, sjålfum hafdi legit b, hvilket  må  hända är nödvändig rättelse  till il 84' efter 

faeddir tillägger b ok vel höfdu numit J)aan tima (sic!) 84"* sizt i strå falla b 84** 
stölkonungr  ok stordi vel ok stilliliga sinu riki ok hafdi etc. b   84*® greidim il, greinim b 

84" klerkr il, konungr b. Af särskild vigt blifva ett par ställen, där 6, af- 
vikande  från  A^ öfverensstämmer med D, och där man altså har rätt att an- 


CLXII Inledning. 

taga fel i Ay dessa äro 84** eytt i st. f. grandat *) och å samma rad Kirialax 
i st. f. sjå. Vidare öfve rensstämma b och D i att 84*^ skrifva homin i st. f. 
annat hörnit, men i det näst föregående har D i st. f. hornit annat (raden 9): 
bordkerit, och b i st. f. hornit — bordskutlinum (raderna 9 och 10) det uppenbart 
fördärfvade bordskutulinn, er hann hafdi or bordinu stungit; det synes häraf framgå^ 
att D:& läsarter å raderna 9 och II komma det rätta närmast. Dess utom 
hafva  både  b  och  I)  ett  tillägg  i  slutet  (efter at segja  84^*), nämligen b: 

ok pryddi [>enna rausnsamasta konung {)essum ordum. Ok er nu hér lokit [»cssari fråsögn, 
D: Ok pryddi l)enna enn röksamligasta konung mörg snildarverk, {)au er hér getr eigi. 
Né lykr hér Jtessi sögu. 

Handskriften C hafva vi redan ett par gånger citerat på tal om värdet 
af läsarter i B^ jämförda med dem i Ä eller E. Då C är den af mombra- 
nerna, som godtyckligast gjort förkortningar och ändringar uf annat slag, och 
då dess utom blott en mindre del af den samma (ungefår så mycket som 18 V, 
sidor af vår trykta text) finnes i behåll, så är det tydligt, att denna hand- 
skrift vid sökandet efter originalets läsarter blir af jtämförelsovis underordnad 
vigt.   Det följande torde emellertid förtjäna här upptagas*).  48** syndu Ä,BfnvL 

C  48»» Gardsmenn Ä, Miklagardsmenn C  56'3 kolat ÄB, flutt C   56^^ ()eim ÄB, .iij. (7; 

denna läsart är anmärkningsvärd, ty E har här tveim och ett räkneord passar 
i detta sammanhang bättre än t)eim (hvilket ju lätt kan vara skriffel i st. f. 
l>rim); däremot, när C äfveu å raden 25 skrifver .iy., så är detta hvarken rim- 
ligt eller styrkt af .B   bT' B:s tillägg (se not. 5) återfinnes äfven i C och är 

altså gammalt   57»*  höllina alla  C  och  E   57^^ rum aét Ä, {)at riim at honum ^aatii 

sér söma C  57'*'^ ok — buinn il, med dyrum månérum ok bunum (sic!) C  57'*' Jjeir  — 

vel Ä, gerdir (sic!) med 'stauplum' C 57**'* så — gödr Ä^ erfdagripr langfedga hans; 
eigi  var  borit  betra  sverd C    58^ hans  — margskonar Aj tal hans ok marghåttadar C 

61" veykliga C (med Äj mot B] i E saknas hela denna passus) 61*'"^* anför 
C  hjälm,  brynja, svärd, sköld, spjut och häst; om brynjan säges (motsvarande 

raderna  20 — 3):  hon  bar  å  sér gullslit; eigi fannz betri hlif i Jjeim l)ridjungi heimsinsi 

ok engi våpn (måttu) bita galdralaust; när med slutet sammanhålles det motsvarande 


*) Jfr ett föregående ställe i E (28^* i ]&ördar8ons upplaga): i borg Babilonem; bon 
er nu eydd af mönnum sakir orma ok eitrk vikenda. 

^) Jag har ej ansett nödvändigt att indela dessa C:b läsarter efter deras större eller 
mindre värde ; läsaren finner lätt, att några af dem måste vara ganska unga och här anförts 
endast för att karaktärisera redaktionen, ej för att bidraga till kunskapen om det förlorade 
originalet. De betydelsefullare läsarterna framhålla vi särskildt, mestadels genom en enkel 
jämförelse med B eller E, stundom genom omständligare reflexioner. 


IV.  Om KonracTs saga. CLXUI 

1 E: hon var sva traust, at ekki måttu nåttiirulaus våpn henni granda, så blir det tro- 
ligt,  att  sakir nåtturu  i  A (raden 22) är en fördärfvad läsart   61"« högferastr 

— styra A, mjukr sem veidihundr C 67« hidi A, bfieli C Och E 67" efter grindina 
tillägger C: i einu höggi af jårni gjorda (slc!) 70'* annarr graenn at lit, enn annarr 
hvitr AB, annarr hvitr, enn annarr raudr C  OCh   E (hvilka hdss.  altså äfven  ute- 

lerana ok framför graenn raden 32); att C och E här hafva det riktiga, framgår 
af 753«% 76^® och 79»» där A kallar ormen röd; egendomligt är, att B af- 
ven på de tre sistnämda ställena vidhåller påståendet, att ormen var grön, och 
sålede^^ i dessa tillfällen har ändrat texten till enlighet med det första stället 
(70^^), som varit felaktigt i A:s och B:s gemensamma original (*F)   70**— 71* 

^au — åkafliga A, Hann sér, at [)etta er fagrt land ok grasgott med storum skégum C 
75"-' J)ar — pell A, var ^ai it bezta pell eda eximi C; jfr härmed B:8 läsart (noten 
Ii 4) och E: Fyrir pallinum hékk forfall, ]^&t er hann t)^ttiz varla t)vilikt sét hafa; pat 
var alt gullskotit, eun miklu var ^6 meira vert um hagleik [)ann, er a var; 1 samman- 
hang med detta ställe bör man betrakta 76**'*, där AB nämna både forfall 
och pell, men CE endast det förra*); sedermera i sagan (80*^'^®, 8P® "^ 84*®) 
namnes endast pellit. Uppgifterna torde kunna förenas så, att forfall tankes 
vara gjordt af flere tygstycken (pell), af hvilka Konrad tagit ett: till sådan 
uppfattning passa AB 76** * och B C 75*®% h vare mot i A 75*® orden 
par med sannolikt böra ändras 76^* dåmr AB, daunn C 76*^ efter hversu har i 
A  säkerligen  utfallit  ordet mikit, såsom man ser af B (noten 27) och C: hvé 

mikit   77*'*  opnaz  ok  hristaz  —  skjålfa  ok pipra C   77'' joreykr A, kolreykr BC 

77*' naer A, hann BC 77***' halda — sidan A, lyder i C sålunda: fara nii t)ar til, er 
{)eir åttu skämt til hallar ok rikis Yilhjålms konungs, okleggjai einn leynivåg skämt frå ko- 
nungsgardinum ok göra ekki vart vid sik.  ^eir skj6ta bryggjum, ok gengr Konradr a land leyni- 

liga einn frå lidinu, ok léttir eigi fyrr, enn hann kemr etc.   Att konungen kallas Vilhjålmr, 

Står icke enstaka i C, utan förekommer tillika på det (äfven i öfrigt från A afvikande) 
ställe, som motsvarar 81'"*^ dess utom vid 84**' (med — föruneyti^): Vilhjålmr 

konungr gefr honum marga d^rgripi, er hann hafdi C, Samt slutligen Också i D vid 
84'** (.ij. — lengi A): mörg bom at eiga, ok eru hér tveir synir t)eirra nefndir, hét annarr t)eirra 
Heinrekr,  enn  annarr Vilhjålmr eptir Miklagardskonungi.   Detta sistnäm da ställe 

är synnerligen förtjänt af uppmärksamhet, emedan anledningen därtill, att nam- 
net Vilhjålmr tillagts Miklagårdskonungen, här med tämlig säkerhet kan spåras; 
(7:8  och D:s moderhandskrift torde nämligen hafva haft Konradssönernes namn 


') Anmärkningsvärdt  är  dock,  att C i st. f. 't6k — mikit' har orden 'vefr saman\ 
Bom äfven förekomma i B och altså böra vara ursprungliga. 


CLXIV Inledning. 

i motsatt ordning mot Ab och utelemnat den följande punkten, altså: hét annarr 

l)eirra Heinrekr enn annarr Vilhjålmr eptir Miklagards k. etc; sedan  hafva afskrifvame hän- 

fört orden eptir Miklagards k. till det föregående (Vilhjålmr) i st. f. till det följande. 
Har först en gång detta missförstånd inträdt, så bör det ej förvåna, att man i 
en redaktion, som visar sig vara så fritt bearbetad som (.' (jfr i synnerhet 
anm. till 80* strax nedanföre!), finner namnet brukadt flere gånger om den 
person,  redaktören ansett det tillhöra *)   80* följ.  Hann er svå gödr riddari, at 

engi hefir svå sterkr verit i allri Affrika, at honum liafi or södli komit. Nii munud ))it 
ridaz at i två tima, ok man hvårrgi ödrnm af baki koma. ^å muntu i {)ridja tima ok 
tréysta å [»ina i{)r6tt.   Ok {)ykki mér ilt, ef factir minn kemr å bera jörct; ok haga t)u svå 

til fyrir mina skyld, at ^n komt (sic!)  pellinu  undir  faetr  honum penBii inu g6du, {)å er 

hann stökkr af baki e\c. C; vid 81' följ. upprepar C denna version; att här före- 
ligger en senare "förbättring", lider intet tvifvel, då AB:s läsart bekräftas af 
E och dess utom en så utomordentlig raskhet af Konrad (att hinna springa af 
sin häst och utbreda tygstycket på marken för att därå mottaga konungen, alt 
under det denne föll från hästen) är altför orimlig   82^®"' lyder i C sålunda: 

Nu ferr Rodbert i brott med illan ordstir, reiknadr af konungi dröttinssviki, ok er hann 
nii 6r sögnnni. 

Det lilla stycke af handskriften D (motsvarande 81^* — 84^*), som är i 
behåll, har redan några gånger blifvit citeradt, där dess läsarter öfverensstämt 
med någondera af handskrifterna B (b) eller C; de öfriga, nedan anförda stäl- 
lena ur D afvika från alla de andra hdss. och förtjäna, med undantag af det för- 
sta,  mindre uppmärksamhet.   81" at veisu einni D, hvilket synes vara riktigare 

änå v. e. Ä 84' efter faeddir tillägger i>: {)6 at hann hefdi eigi vid vedri 84»«-» 
hafdi Bottan il, sotti til Ormalands D 843«-> ena — sjålfr Ä, cnu (sic) j)ridja sendirhann 
Nöregs konungi D 84*'» {)å — dyrum Ä, ^ai vera dyribranda (sic) yfir hallardnrum sinum 
2) 84** öndverdu Äb, löngu D 84*®* sögur — måli A, merkiligar sögur sagdar 2> 
346 2-3 skrjfafla — haetti A, ok ritadi eptir J)vi D. 

Sedan vi nu afhandlat de membraner, som i *A egt ett gemensamt origi- 
nal, skola vi något utförligare omtala handskriften JKJ. I denna hafva vi, så- 
som det lätt faller i ögonen, en afsigtligt förkortad redaktion. Skillnaden mel- 
lan E och AB visar sig mycket ofta blott däri, att E utesluter fin- samman- 
hanget mindre nödvändiga ord 0(^h satser eller på anirnt sätt sammandrager 
uttrycket,  dock  utan  att meningen fiirändras.   Exempel på sådan förkortning 

*) Ett  motsatt  förklBringssätt,  att  nämligen  CD i användningen af namnet Vilhjålmr 
skulle vara ursprungligare än ^, b, E och Konrads rimur, har ingen sannolikhet for sig. 


IV.  öm KoDrats sagfa. ÖLXV 

(särskildt Tanlig i dialogen) företer E vid 46 *« (Opt gengr — ^&t uteelutes af 
E]  det  samma har redan blifrit sagdt 45^®*),   46** *• (er Jju hefir — sjålfum), 

46"' (enn til ^ess — illra manna), 49"* (verd ek — sigrat), 49»*-* (ok |)ötti — slik), 
49" • (ok pottamz — vegsemd), 51" » (Eigi — segir hann), 52" " (enn sva at |)u r- 
gegnt mér), 52"» (sem — (^ér), 52*»^ (Hversu — liggja), 52** » (Enn mér — honum), 
53" 2 (ok vitrliga — varud), 57"^ (l)eir — vel;, 59"-*o (Konradr — mins), 61» " (5å 
—  sva  gert),   69**^* (fréttir  —  t)at),   69" »  (kvad  —  vexti),   70"" (l)eir -^ fagr) 

75*' * (Sa steinn — drottning) O. 8. V. Ofta är det hela skildringar, notiser eller 
karaktäriserande drag, som blifvit utelemnade, utan att likväl berättelsens sam- 
manhang blifvit stördt; t. ex. 45*2% 482*% 53^*-', 55*»'»% 56'*-^% 56«' % 
56*'-', 58**-^% 59", 60*«-*% 62*% 62*»-*% 64»^'^*, 65**— 66% 67*^-% 68''% 
68^% 6*9*'*% 69"% 69^«% 69*» (hvitr), 69*^-*% 70«-*% 70*«*% 7P*% 
7r«'*3 (er - dyra), W^''', 75»*% 75**— 76% 77»»% 78**% 78*»— 79* 
(t)at - settir). 79*«*% 8P» »% 81**»; särskildt kan framhållas, att E utesluter 
Konrads reflexioner öfver det underbara, han såg: 74» % 74»»"», 75*® % 76*^*», 
äfvensom de skämtsamma replikerna 78»», 79*»"*®. Utförligare beskrifningar 
hafva mycket förkortats, t. ex. 66'»»% 70*»- 71», 71»' % 71»'"*», 71**— 72*% 
7235_733 ij^ 73»*"**, 73*»— 74»», 74»'— 75^% 76*»— 77**, 77*»»% 80*'— 
81*, 62»»*"; starkt förkortadt är äfven Matthilds råd 79**— 80»* och 
Konrads blygsamma svar till konungen 80*'*'. Den man (eller de män), som 
verkstält textens förkortande, har således i allmänhet med god urskilning sam- 
mandragit dialogen och minskat eller uteslutit beskrifningar, 3om han (eller de) 
funnit mindre vigtiga för berättelsens gång. Men understundom saknas dock 
sådant, som verkligen behöfves för sammanhanget; naturligtvis blir det svårt 
att i hvarje fall afgöra, om dylikt utelemnande endast beror på afskrifvares 
vårdslöshet, eller om man äfven däri bör se en yttring af någon bearbetares 
ifver att göra texten kort. Hithörande ställen äro 53*' », 54»»-*», 5()**»— 57', 
5752_5g2^ 58*»*», 58»* ', 60»*% 60»»— 61», 67»*', 67»»"**, 68»»*», 69»»»», 
h vartill kan läggas 71» », där E:s motsvarande läsart (bar svå til aptan einn) 
synes hafva uppkommit genom vårdslös sammandragning. 

De talrika, planmässigt gjorda förkortningarna äro visserligen det mest 
utmärkande draget för redaktionen J&, då den jämföres med *X. Men det 
gifves  också  ett  icke obetydligt antal ställen, där E är utförligare än *A' »). 

') I  ^  saknas  beskrifning  på elefantens  snabel,  öron, man^ i*ySg» ögon och klöfVar; 
om skinnets beskaffenhet talas något längre fram. 

^) Eller åt minstone utförligare än *T, ty om *Z kunna vi blott delvis ega kännedom, 
då ju både C och 2) äro så  fragmentariska. 

v 


CLXVI Inledning. 

Huruvida E i sådana tillfällen gjort utvidgningar eller bevarat något ursprung- 
ligt, som uteslutits i *X (respektive *Y), måste, så vidt det kan afgöras, be- 
stämmas på inre grunder, eftersom man ej till kontroll eger handskrifter af 
någon tredje grupp. Bland de fall, där man kunde misstänka, att E gjort 
tillägg, skola vi först behandla trenne, som äro af större vigt än de öfriga; de 
bestå däri, att 1) E (vid p. 69 och i sagans slut) kallar ormarnas land Bahilon^ 
att 2) E (vid 82*^ följ.) med afseende på Roberts senare öden hänvisar till 
bjalar-Jöns saga, samt att 3) E meddelar sagans slut i en nästan helt och 
hållet egendomlig form. 

Att episoden om ormlandet ytterst stöder sig på utländskt original, och 
att detta original nämt Babylon, blir sannolikt af det, som vi ofvan anfört. 
Det synes därför antagligast, att den nordiska urtexten af Kon innehållit 
ifrågavarande namn, samt att det utelemnats af den person, som redigerat *X; 
orsaken, hvarföre han gjort detta, skulle väl snarast vara ett slags historisk 
kritik, i det han betänkt, att Babylon i andra (romantiska) sagor omtalas så- 
som bostad för en hednisk furste. Alldeles omöjligt torde likväl ej det mot- 
satta antagandet vara, nämligen att den nordiska urtexten (där ju denna episod 
ej behöfver direkt hvila på en skriftlig utländsk framställning) saknat namnet 
Babylon, och att det blifvit insatt af E:% redaktör eller någon hans föregångare, 
hvilken godt kunnat fä veta ormlandets namn från annat håll, t. ex. ur 
Alexanders saga eller de geografiska anteckningarna i Hauksbök (jfr ofvan 
p. CXLIX). 

Stycket 82*®*^ har i E denna lydelse: F6r RoSbert i brott vid nökkura menn 
1  australfu  heimsins  ok  stadfestiz  t)ar,  ok  er sva sagt, at hann féngi t)ar med svikum, 

sem si(tar mun sagt verda, jarldöm.   Orden  sem  sidar  mun  sagt  verda  Syfta pä 

Jöns saga Svipdagssonar ok Eiriks hins forvitna^ vanligen kallad Pj alar- Jons 
saga (utgifven i Reykjavik 1857), som uti handskriften följer omedelbart efter 
Kon (jfr ofvan p. LIX). Jöns saga är en tämligen oredig lygisaga om vidun- 
derliga äfventyr; Robert har genom ett nattligt öfverfall besegrat Jöns fader, 
jailen Svipdag, i borgen Kastellam i Hölmgardarfki ; sagans hufvudinneh&il 
utgöres af berättelsen om, huru Jön återvinner riket och låter dräpa Robert. 
Då Jöns saga tydligen är en yngre komposition, som förutsätter kännedom onv 
Kon *)  (ehuru  sammanhanget  mellan de båda sagorna eljost är mycket löst), 


*) I  Jons  saga 56^* berättas, att Jon och Einkr efter Roberts dråp komma till Kon- 
stantinopel.   Därvid  heter  det:  ^å  var  konungr Konradr, son Rikards keisara.   T6k ^k 


IV.  Om Koorads saga. GLXVn 

så kan icke sagornas sammanställande genom den nyss anförda hänvisningen i 
Kon vara gammal, äfven om den blifvit gjord nfigot före E:s tid. 

Sagans slut (ungefar från 83^®) är i j& helt olika mot i de öfriga hand- 
skrifterna; dess» upptaga t. ex. åtskilliga förklaringar och kommentarier öfver 
det föregående (83*' — 84^, 84***') samt upplysningar om sagans uppteckning 
(84^'"'*, 84* ^■*), hvilka saknas i E^ som i stället beskrifver bröllopshögtidlig- 
heterna mycket utförligare ^). Därför synes den förmodan ligga nära till hands, 
att bearbetaren komponerat slutet på fri hand, kanske på grund däraf, att 
hans originalhandskrift varit stympad. Mot ^n sådan åsigt talar dock det för- 
hållandet, att några notiser i E^) verkligen öfverensétämma med *X och ej 
kunna förklaras utan gemensam källa. Att denna gemensamma källa, sagans 
urtext, verkligen sammanfört åtskilligt, som nu är fördeladt på de båda redak- 
tionerna, kan åt minstone i en punkt göras sannolikt, nämligen beträffande 
Konrads och Matthilds afkomlingar. Enligt X hade Konr. och Matth. två 
söner, Vilhjålmr och Heinrekr; den förre blef tysk käjsare '), den senare "stölkonungr" 
i Konstantinopel; Heinrekr efterträddes af sin son, Kirialax^).  Motsvarande stycke 

i E lyder sålunda: Enn Konradr konungr tok nA vid rfkisstjörn i Miklagardi, ok er 
niart ågsetligt frå honum at segja. ]&au Matthildr åtta börn saman. ^eirra son var 
Kirialax keisari ok Emanuel Grikkjakonungr. D6ttir {^irra var Juta, er åtti herra F61ki, 
son  Juliens  hertoga af BrunsYik.   Ok frå ))eim eru komnar allar hinar göfgustu konunga- 

settir bådi i Saxlandi ok Miklagardi.    Själfva  den språkliga formen i E (l)eirra son 

var K. k. ok £. G.) är misstänkt och antyder en vårdslös förkortning. Med 
ännu större misstroende måste vi mottaga uttrycket Kirialax keisari; keisari är i 
sagan regelbundet titeln på Tysklands (Saxlands) beherskare, och det är ju 
rimligast, att (såsom också X uppgifver) den ene af Konrads söner får ärfva 
farfadren Rikard (h vilken icke hade någon annan son än Konrad); men sagans 
urtext kan knappast hafva gifvit det för nordboarne välbekanta namnet Kirialax 


konungr vid t)eim med allri blida ok kserleikum ok leiddi ^å ut med ågsetum gjöfum; ^yi 
at keisarinn, fadir hans, hafdi skrifat til hans, at hann skyldi eigi kunna ^k um dråp Rod- 
berts Jarls, {)yilik naudsyn sem ^k dro til at hefna sinna härma å honum. 

^) I skildringen af k^sar Rikards festliga mottagande namnes hamnen OtUlvaria* 

') Om Kirialax som en af Konrads och Matthilds descendenter, om elefantbenens an- 
vändning samt om ormlandet (den sist^ notisen är likväl i uttrycken ganska afvikande). 

*) Äfven  Jons saga (pp. 56 — 7) nämner Konrads son Vilhjålmr som käjsare i Saxland. 

^) I Konrads rfmur (VHI^ 51 — 4, 57) hade K. tre söner: den första uppkallades efter 
sin farfader och blef efter honom käjsare i Saxland, den andre hette "Kirelax" och efter- 
trädde Konr, i Miklagård^ den tredje hette Vilhjålmr, 


OLXVIII Inledninlr. 

(= xvQws ^AÅé^iOi;) åt eH tysk käjsare. Då vi således böra gilla uppgiften i 
X, att Kirialax regerade i Konstantinopel, kunna vi väl icke gärna förkasta 
det öfriga, som denna gamla redaktion har att berätta om samma persoo, näm- 
ligen att han varit Konrads sonson (icke son). Yi få altså medgifva, att E 
öfverhoppat namnen på Konrads söner. Men E talar också om en dotter till 
Konrad och Matthild. Det finnes ett tecken till, att hon förekommit i sagans 
urtext, ty en af Xrgruppens handskrifter, D, har vid 84^^'^ följande: gåtu m«r g 

börn  at  eiga,  ok eru hér tveir synir ))eirra nefndir etc.; själfva uttrycken synas 

visa, att utförligare uppgifter förelegat. Om således E med afiieende på JaU 
följt urtexten, så har man] svårligen rätt att såsom ett godtyckligt tillägg 
stämpla omnämnandet af Emanuel Grikkjakonungr, ehuru det väl må lemnas oaf- 
gjordt, huruvida han i urtexten anförts som son till Kirialax eller i annat 
sammanhang. — Rörande de hsLgge redaktionernas uf^ifter om Konrads ätt- 
lingar hafva vi altså funnit skäl till antagandet, att så väl E som X gjort 
uteslutningar i urtextens innehåll, men ingendera tillagt något Detta rön pas- 
sar väl till samman med hvad vi för öfrigt kunnat iakttaga om redaktionernas 
förhållande till sagans urtext; ty förut hafva vi sett, att E utelemnat mycket, 
som tvifvels utan tillhört urtexten, och när vi här nedan samla de ställen, där 
E är utförligare än X, skall det i de flesta fallen synas troligt, att X för- 
kortat, men icke E gjort godtyckliga tillägg. Följaktligen är det min me- 
ning, att också i sagans slut urtexten innehållit alt väsentligt ^) af det stoff) 
som nu finnes dels i jB, dels i de från *X härstammande handskrifterna. — 
I själfva verket bör det ej väcka förundran, ont aftkrifvarnes sträfvan att göra 
en saga "skemtiligri^ särskildt ytti-at sig i förkortande af de partier, som f^jt 
efter lösningen af intrigen, och för hvilka läsarens intresse redan slappats '). 

Yi öfvergå nu till de återstående, ganska talrika ställen, där E upptager 
något, som ej finnes i X. Vi börja med sådana läsarter, som tyckas hafva an- 
språk på ursprunglighet *). 

^ * 

^) Jag nekar icke möjligheten af enstaka, smärre tillsatser och ändringar, gjorda af 
redaktöreme. 

^) Ett exempel pä dylik stark förkortning af slatet lemnar den annars så hreda redak- 
tionen C af Flovents saga (se nedan afd. VI). 

*) Af X-gruppens handskrifter citeras här endast Ä, såsora den älsta och bc^ta; de 
andras läsarter, om ock stundom något afvikande från Äia, gifva i dessa tillfallen intet stöd ät 
E:b, i sammanhang härmed erinrar jag, att X-red aktionens början, som är svs^aat repre- 
senterad, enär Å där ej är bevarad, redan här ofvan blifvit jämförd med JS. 


IV.  On Kowrafts saga. OUDX 

^1417 1^^ _^ i^i^g j^ Yip. Q^ i^^ fypQ^ Konrad vel ok virdoliga; Ro^bert skal 
fara me3 bonum ok margir a^rir ungir menn ok åg^iir E 45**'* Keiaarinn taUr i^u 
vid Konrad ok reynir nåm baiis ok it)ro.ttir; ok t)å mselti bann: "Mikit l)ikki mér 
å  skörta  um  nåm  t)itt;  vil  ek  nu" etc. E   46*® "Eigi er t)at, fadir! beldr" etc. E 

48' efter orden sem Konradr var har E: Ok skiljaz at sva mseltu 48"^ Gördi 
konungr {)å menn til skipa, ok fréttu etc. E 48** krossa ok kertiok margabelgadoma £7 

48** våru |)eir inn leiddir i borgina, [)vi nsest til kirkju ok t)adan i etc. E (jfr Rimur 

II,  9)   49»*  efter  Saxlandi har E:  eda  vidara   49** vizku pina ok E  50> gjafir 

ågsBtarjB   50** i  st  f.  satsen Nu — at sinni (Ä) har E: Ok våru l)eir par f godujn 

fagnadi,  hvilket i originalet sannolikt följt efter Nti —  at sinni   55*' Udit ti^ 

eptirgöngu ok varbygdar E 57***' motSV. verdr — balliir (A) har E: snaraz 
ut or böllinni ok a pat strseti, er lå til steinballar 57*** Enn er. — litaz A,, 
H(>llin öll var skipad glergluggum, bar ok svå til, at par er Konradr nam 
stad, at par stöda a geislar 6r glergluggunam, ok värd af pvi åmåtalig birti 
um alla höllina, er l^sti af bdningi bans^ er sölin skein å. Enn er penna hinn 
niikla lj6ma bar um köllina, på litr koaungsdöttir til mannsins, ok bafdi bon pvfUkaii 
öngvan  fyrr  sét.   Hom  litadiz på E   64"* Enn — vid Ä, Af reid hans värd gn^r 

mikill.   Réttiz d^rit på upp £  64*»  efter  steinstolpann  tillägger E: pann er i midja 

var blidinu (jfr RImur III, 69) 65^** beldr — ipröttir A, beldr låtum å mprgin 
blåsa bverjam peim manni, er i borginni er, upp i vigskörd at 9jå bans leika, 
ok öllum riddurum iki af borginni, peim er å besti mega sitja E 66** ok leysti 
hann  pnr  A,  var  på  ok  drekinn  da adr;  ok  eptir  pat  leysti  Konradr  klsernar E 

66*» d^rit — pat A, led värd svå feginn, at bann féll å jord ok E 68" efter Roberts 
(något förkortade) tal har E: "Svå skal vera," sagdi konungr 68*» Konungr — 
morgininn A, Um morguninn snemmii, sem sungnar våru formessur, laetr konungr E 
68**-* til — upp A, lidit til sin ok sagdi, at peir skyldu bonum pjöna, enn öngum 
ddrum, enn peir t6ku pat med pökkum. Sem pingit var sett^ gékk Konradr til 
pings med öllu lidi sina alvåpnudu, ok settuz nidr i einn bvirfing. Enn er 
blj6d var, stöd Konraifr upp f midju E 68^''* fcit — konmir A, Herra konungr, 
sagdi haftn, pat er ydr kannigt at göra, ok ^ar med allri alp^du E 68**-^ med «-* 
prautar A, af pvi, herra komugr, at ek hefi eigi låtit fyrr aatt »ppi mm peHa efni, 
bj6d«m« ek undir ^ina, bverja sendiför, på er ydr pjkki Irami i vera, til 
sannrur raunar um Bögn mina ok keils hagar." Konungr svarar på: '^Fietmå 
petta  pikkja  ökannif^um  mön^um  nökkut ^fai^ligt um A^^^askipti ykklir, tm 

aUs pu b^d« undir sendiför^ på ^ b<m tilreidu" E (jfr här oedaoför aiw. tiU 90*''*^) 
69*-» skaltu --r- Komadi A^ "vil ^k kjösa grip 6r eign yd^ftrri i «tarlala«ui, ef ak 
kem aptr." Kanungr spyrr, hverr gripr «å vseri. Konraftr avarar: '^ai «r 
Matthildr, dottir ydur,* Kpnungr sagdi på: "Af p]?i at ek veit hennar sampykki 
til  pessa^ vil  ek  pvi jata-"   Konradr  msalti: "]^etta vil «k, at pér -bM^dfeitlA 


CIäX Inledning. 

mér, ef ek kem framm flendiferdinni.*»   Ok l)at f6r framm E.   Att E här har det 

riktiga, synes framgå genom jämförelse med 67*'"' och 67*** 69*»'** Haan 
— |)at at Ä, Konradr svarar: "Små eru tidendi" E^ denna  läsart  synes  vara  den 

rätta; jfr raderna 16, 17 69>>^ eski — hon A, til eskis, er stod hjå henni, gylt 
alt;  tok  hon |)ar  upp  or gudvefjarpoku ok l)ar 6r E   70'*'* |)eir — snåldi Ä, ^icir 

mana vaka ok leika at steini E;  likaså Vid 75***' (peir — åvalt J.): (^ssir einir ormar 

vökta   1   höllinni.    ^eir  köetadu  steini roilli  sin ok henda med snaldinam E (dock 

motsvaras de spärrade orden tämligen af  onga  —  ^essa Ä 75**»*)    70"  berr 

Ay känn bera, fyrr enn [)u kemr aptr å midjan steinbogann E (jfr 77^ ^~') 
7P* * Enn — v«nst it, Sjå ^n vid nii, föstri! ef ek l«t hanann gala E (samma till- 
talsord, som Konrad här använder till läjonet, brukar Gunnarr till sin hund 
Såmr  i  Njåla,  kap.  77)   72*^ E tillägger:  ok einn lidr nidri  vid  hofhvarf 

(= 69'^'^ i Ä). Hann andirstod, at ekki mandi hann liggja mega, ok [letta 
mandi  hann  nåttbol  hafa at hallaz at eikam {lessum, ok hann mandi ekki upp 

mega etanda, ef hann félli  (i  någon  mån  motsvaras  detta  af  69*''*  i  A: 

ok er t)at åkafliga stirt) 73' ok — einhverju A, nokkaram sinnum, ok sidan halladis 
bann å eikmar t)adan, sem t)ser våra adr lotnar E 73^*'^' ok sky^tr — narann A, 
Hann skaat til filsins fyrir aptan béginn, {Mir var snöggr flekkr å honam, ok ))ar at 
eins  {»6tti Eonradi vist, at jårn munda bita hann, bådi sakir pykkleika skinnsins ok bard- 

leika hårsins (jfr 72'* — 73*). Hann skaat ok sva hart til, at pegar gékk spjotit 
4 hol ok readi framm til hjärtans E  73^'* tekr — tK>ma A^ tok or legginaokskéf ok 

setti til tierris ok öU hinn ågietusta bein ok skinn hans £, likaså heter det vid 77^^ 
Hann t6k ok leggi filsins ok 611 bina ågsetustu bein hans ok skinn E 73^*" Enn — 
rada A^ Hvitsannadag, sem sol var 6r austri, herkbeddiz Konradr. Hann lét ^ar eptir 
hest  sinn  ok  d^r  ok  öll  onnar  föng,  ok  {)6tti  d^rinu  mikit  fyrir at skilja vid bano. 

Konradr msBlti: "fa, fostri minn! (jfr strax här ofvan anm. till 71*^'*) skalt hér 
geyma  l)inga minna ok bida min til kvelds; enn ef ek kem {)å eigi til ^in, ))å skal tu leiia 

fyrir l^."  Enn d^rit feldi tår sem madr E (de sista orden kunna vara en remi- 

nisoens från 67*) 75'*-' [leir — sm^vél A, l>eir, sem jarndragar heita, manda aettir 
vera badi i ballargdlfit okj rsBfrit ok ut i veggina, ok mundi hverr (^irra til sin beimtft, 
ok  med  t^edsum  hietti  fastr  vera  E   75'^**  varu  fyrir  pallinum  a  ballarg61fin« M 

(jfr dock 75*®"* i A) 76*"** eller skildringen, huru Konrad tog tre stenar 
från de tvä små ormarna, är något fylligare i E:  Sa Konradr, at  ekki  nådi 

hann steininum nema a lopti. Hann brå [)a sverdi sinn ok freistadi et henda fyrir 
(leim steininn, ok {)at värd, at hann gat nat steininum, ok misti hinn hvffi ormrinn. 
Hann  leit  ^k  éfrynliga  —  — .   Konradr  stakk |)å stein or bordskutlinum ok lét båda 

kom»  i pung sinn.   i t)vi kom upp hinn hviti .   ^ir köstadu (^im steini vA, ok 

hilfu  tidaTa  enn  fyrr,   ^å freistar Konradr {leirra enn, ok um sidir fasr bf^uli nåt 


lY.  Om Konrads saga. CSJUf* 

^Bsum aieini, ok misti uu hinn .  KouraSr stakk ^k annan gimstein 6r bordtkutlinum 

ok  lét  båda  koma  i puss sinn.   ^egar eptir kom upp hinn raucti .   ieir kdst- 

udn  pessum  steini  miklu  tfdast,  ok  varla  |>6ttiz  hann  mega aaga i festa; ^6 

freistar hann ))eirra enn; anraärkniagsvärdt är, att parallellismen här är full- 
ständigare genomförd i uttrycken och dess utom åtföljes af en stegring (i fråga 

om hastigheten) 77>7s» ok gaus -^ nndarligt Ä, ok annarr reykr stöd i löpt upp vid 
annan, ok svå mikil gufa värd af |>eim ökyrrleik, at yarla så t)å haastm tmrna 
borgarinnar. Hann heyrdi ok ^k bresti å landit, sem verdr, ))å er reidar gänga 
med mestri ogn. Marga 6gurliga hluti så hann |iar ok heyrdi, ^k er seint er at tina 
E 77'^^ Hann féll |>å å kné ok lofadi almåtkan gud, er hann hafdi frelst 6r ))vilikum 
6gnura.   Eptir  [)at f6r hann til d^rsins ok fånga sinna, ok värd |>at honum svå fegit, a t 

|)at skreid at honum (jfr strax ofvan anm. till 66*^ 71""% 73"'^^)  77*» teir 

bua  nu ferd sina ok sigla, ^egAV byr gaf; létta nu eigi fyrr^ enn {)eir koma vid 

Grikkland  ok  nserri  borginni Mikiagardi E  (SODl   i   stället utelemnar ^eir — bida 

rädd. 52 — 7) 79**-^* Sd er bin fyrsta, at eigi mun svikadrykk mega i låta; su 
er  önnur,  at  |>6  at  med  fj6rum  håttum  sé drykkr  låtinn i [letta ker, ^k mun etc. E 

77"  efter  riddarar har E: alvåpnadir (jfr Rim. VII,  40), ok  munu  peir s^naz 

med storum höggum berjaz.  Detta hör, jämte det näst föregående och näst föl- 
jande,  till  Matthilds  tal;  äfven  i  A tyckes användningen af presens i rädd. 
19 — 22 visa, att rädd. 14—15 egentligen haft sin plats efter 16 — 26, som in- 
gått i Matthilds redogörelse.   79^^'^ motsvaras i E af följande:  "Nu  vil  ek  å 

roorgin, at {)u leggir skipum [linum årdegis i Stélpasund ok sendir sidan ord födur 

minum, at hann låti t^ings kvedja."   Härmed  bÖr  sammanställas  det  mot  80'^'* 

(ok — kvåmu) svarande: Ok um morguninn leggja t)eir til borgarinnar öUu 
lidinu. Lffitr hann ^k segja konungi kvåmu sina, ok at hann låti [lings kvédja. 
Konungr  k vad  svå vera skyldu E   79'** Enn — minum Äy Sem {)6 kemr til t^ings, 

munt {)ii t^ framm bera steininn ok kallas kominn til kaupsins E (jfr Strax nedanföre) 
80"'^ Hann — {^ingit Ä, Ok sem [jingit var sett, s6tti Eonradr til med öllu lidi sinn. 
A |>vi ))ingi stöd hann upp ok sagdi svå, at hann hafdi vid leitat at koma 
framm sendiför konungs, ok får framm mörgum ordum fögrum.  Hann taladi svå 

snjalt nd sem fyrr, at allir undrudua E  80*'" Er — mann A, berättas tämligen 

annorlunda i E, hvars text på några ställen tyckes vara bättre : 'liér er kominn 

hinn d;^ri gimsteinn jacingtns (jfr längce ned), er ek hefi marga menn eptir sent." 
^å  mselti  Konradr:  "Vel  mun  ek  )>å  minu starfi varit hafa, ok munu ^ér mik 

nii låta nå kaupinu vel ok herraliga, sem ek  vsBnti"  (jfr  StttlX  ofvan anm.  till 

79**'*).   Konungr  mselti:  '^Af  ^vi  at  tvent  hefir  verit til sagt um sett [lina ok 

athöfn (jfr ofvan anm. till 68^^'*), pk skalt pu sanna sögu pina med t)vi at rida å 
burt  vid  mik;  ok  ef - |>u  ert  annarr  madr,  enn  pd  segir,  munt ^å eigi hafa hamingju 


OVtMU InlvéiiÉig. 

til »i t iOå fliik af h*ki.'' Konradr sVArar: "Mefra konangrf* segit hann, "1)6 vcri skylt, 
at ék reltta ySr litteid mina, at {)at vsbri katiplaust."   Det Sista, häftiga SVaret 

&t svåft att fbflika ttied A:b version ä rädd. 47 — 57   81»***  Uti — til A, Ok 

ef ftodbeft éå, at ekki tjöadi i m6ti at m»U, (lå vat* tekinn hestf hans ok 
kefklflsSi; ' Nå vai' blåsit etm af n^ju utd alla borgitia; f6r tUt f61kit upp Äallar 
bftdir, er i nånd våru, enn kyendi i yigskörd ok turnaJ^  81*'*^ Ok — Kodberts A^ 

Sidaa ridoB ^ir at syä snart, at längan veg maiti heyra gn^ af reiå peirrA  {jft  ofTan- 

före  anm^  om  B:&  läsart  ?id  64'^'^  äfvensom  de  stereotypa  uttrycken om 

'häi^ns antågande' p. XXYII). Sém {>éir mettuz, lagdi Rodbert 8pj6ti sina i skjdld 
Konrads, enn Kontadr helt vid höllum skildinum ok hratt ftf laginu, enn hann lét 
sitt épj6t ekki koma vid skjdld Rodberts K 

Några få. ställen i E synas visa missförstånd af originalet; de ärö följande. 

62^' efter hendr har £: ^eir yaru herklaeddir ok leggja etc.; de spärrade Or- 
den kunna bero på någon felläsning af det, som närmast föregår i A   64**  4 

gélfit  A, å stölihn S   72*'^ Hann  — saman A^ {>ar våru eikr tvser hinar staerstu £; 

olikheten i sifferuppgifterna har troligen uppstått genom förväxling af .u. 
(= .v.) och ii. 73*«-5o motsvarande (starkt törkortade) sats i É slutar med 
enn s6lskin  var fagrt^ hvilket kan vara korrumperadt af det, som svarat mot 

74*'^ 82*»" Nd — få A, i annan stad taka I)eir Gardskonungr tal med sér, 
Konradr  ok  konungsdöttir,  ok  stadfestiz  [)at  med t)eim, at Konradr skal få 

Matthildar konnngsdöttur; ok skal par efna veizlu mikillar E;  äktheten  af  de 

spärrade orden förefaller misstänkt, dels för deras något besynnerliga form, dels 
emedan deras innehåll blott utgör ett upprepande af en förut omtalad sak. 

Ännu återstår till omnämnande ett antal ställen, där handskrifterna sins 
emellan visa skiljaktigheter (till största delen rätt betydande), utan att jag vå- 
gar .a%öra, h vilken af dem som bör anses bäst representera det gemensamma 
originalet. 

49'* ivi — sparniiiguBi AB ; "Vist vil ek," sagdi Konradr, "at pu sitir n»r konnngi ok 
svarir  öUaln  hans  spnrninguBi,  heldr  enn  |»u  porfir  at  seilaz yfir herdar mér, på er pfu 

veitir konniigi andsvör" E; motiveringen tillägges altså i E Konrad, men i AB 
Robert   54^''^^ (Ek — Rödbert il) har i E något afvikande ordning och lydeke: 

"£ä för med konangi til haJlar konungsdöttttr." — "Jå," sagdi Konradr, "gott mun par om 
at qåz." — "Eigi redr am |)åt," segir Rodbert, "hefi ek nu ok vakit pat mål vid konunginn 
at hann gipti pér jungfruna. Tekr konungr peim målum allvel, enn hann er um alla 
hluti forfrjåll ok vill fyrr profa atgöryijpina, er ek hefi honum mikit af sagt." Konradr mell i; 
"Veit ek, föstbrodir! at pu munt vel minu måli fylgja nu ok jafoan";  Ehar såledcs intet 

motsvarande rädd. 16 — 17 och 23 — 5 i ^4 59***® ^4 uppgifver 70 blad och 
70  språk, B nämner ej antalet af bladen men 72 språk, E talar om 70 blad 


IV.  Om Konrads saga. CLXXin 

och 'allar tungiir'; på grund af öfverensstämmelsen mellan A och E får man 
väl snarast antaga, att äfven originalet haft siifran 70, och att B:s skrifvare 
ur annan källa hemtat den riktiga uppgiften (jfr ofvan p. CLI) 69^*-^ "Sva 
må vera," kvad hon A^ i st. f. detta enkla svar har E det besynnerliga replik- 
skiftet: Konuugsdottir maelti: "Var einsaett ()6 undir at jåtaz?** — "Ja," sagdi Konradr, 
"{)egar  {)etta  var  kurj^it  til  gefit."  — "Sva vist," sagdi hon, "at godu skyldi {)ér verda." 

69'® följ. Konungsdottir mailti J)a enn: "Sér skulud låta biia skip ydur sem hradast ok 
kaupa ydr ^k hluli, er ydr t)arfaz; ok komid sidan til min, ok mun ek J)å visa ydr å 
leid, slikt er ek känn." Konradr görir nu svå, Isptr sina menn biia skipin sem skjotast. 
Ok  sem {)eir  eru biinir, sagdi Konradr konungsdottur.   Hon raaelti {)å: "Svå visa baekr til, 

at  fadir  minn  muni hafa sent {)ik å Serkland it Mikla i borg Babilonem  (jfr   ofvan  p. 

CLXv I); hon er nii eydd af mönnum sakir orma ok eitrkvikenda (jfr 84''"®), enn |[)adan 
koma allir hinir dyrustu steinar. Enu af {)vi at {)u mått t)angat ekki draga ofrefli lids, 
— {)u verdr um eydilönd at fara, enn lidit skal {)in bida vi3 Blålandseyjar, enn {)u 
skalt  hafa  med  [)ér  hest  |[)inn  ok  dyr  t)itt  ok  herklaedi;  [)u  skalt hafa med l)ér håna 

(delta ord är uteglömdt på motsv. ställe i AB) ok svin. (Sedan följer ett kort om- 
nämnande af läjonens och elefanternas land) ...   5at  land liggr at å {)eirri, er 

Babilon (jfr p. CLXVI) stendr ödrum megin. Enn J)u verdr stefnu |[)inni at håtta eptir 
bimintungla  gäng  ok  [)ar  med  eptir  leidarstein.   Svå skaltu håtta ferd t)inni, at [)u sér 

hvitasunnudag buinn at gänga til borgar  Babilonar  (sål);  {)ar mun verda fyrir ^ér steinbogi 

mikill etc. E\ man ser, att här finnas anmärkningsvärda afvikelser från A^ i 
synnerhet framställningen, att Matthild först låter Konrad rusta sig till färden 
och under tiden radfrågar , sina böcker, införandet af uppgiften, att Babylon 
tidigare varit bebodd af människor, motiveringen för svitens kvarlemnande samt 
notisen om stjärnor och. 'leidarsteinn' 70 \^ namnes i AB blott en orm vid 
broändan (likaså 73*^% 74^ och 77^®), medan E omtalar två här, bördarson 
29*®, samt 32** (som motsvarar både 73**"^ och 74^, emedan berättelsen är 
sammandragen; något mot 77^® svarande finnes ej i E). Om de två ormar, 
som lågo utanför salsdiirren, afvika uppgifterna så, att AB (74^**) låter dem 
ligga en på hvar sida om dörren, E (börd. 32^^'* och 34^®"^) framför den 
samma. Det synes nästan, som skulle E\% uppgift i detta fall vara ursprung- 
ligast, ty äfven i AB 70** säges fyrir hallardyrum tveir   74*^ — 75*^ motsvaras 

i E blott af Hann så, at trapiza stod å golfi; t)ar la a bordbunadr, så er hann {)6ttiz 
öngvan hafa sét slikan; l)at våru horn tvau ok ker med  loki.    Sammanhanget   tyckes 

gifva vid handen, att trapiza skulle motsvara annarr stoU i A (stoll förekommer 
någon gång i betydelsen "bord", se Fritzners Ordbog); men B\% läsart fyrir 
trapizunn  (7:)^  uot.  2; jfr  äfven  Rim.  VI,  24)  gör  sannolikt, att texten i 


CLXXIT Inledning. 

alla hds8. är stympad 77*9-5 » notisen om mässorna, som Matthild låtit sjunga 
för Konrad, förekommer i AB inskjuten i berättelsen om hans återförd till 
Miklagård; däremot har E motsvarande 77** — 78*®:  Fagnar  hon honum  vel  ok 

sagdiz fegin ordin, er hon så hann heilan; enn sagdi, at hon mundi [)6 miklu fegnari, ef 
hon  vissi,  at hann  hefdi  sitt  eyrendi;  ^eda  hversu hefir |[)ér tekiz ferdin?" Hann mselti: 

"tu munt nu luka ordi t)ar a." — "Syngja hefi ek låtit," segir hon, "sålumessur (jfr B 77, 

not,  17)  fyrir  [)ér  hvern  dag,  sidan  [)u fort hédan."   KonraSr maelti; "J&vilikra bragda 

J)6tti mér at ^ér vån." Notisen införes altså ännu mer abrupt i J5 än i AB^ 
7310-38 qqY^ 792«-*» har A redogörelse för de ädelstenar, Konrad hemfört, och 
dessas egenskaper; härmed böra jämföras styckena 69*^^* och 84* *^ I -4:8 
egen framställning finnas motsägelser: enligt de bägge sist citerade ställena 
egde konungen redan förut en sten af samma slag som den, Konrad skulle 
hemta; denna lemnar Matthild åt Konrad att medföra på resan (69^^*^^), och 
3417-21 kallas också båda stenarna smaragder; men 78^*^^ har den förra ste- 
nen fått namnet jacinctus, medan den senare ännu 78^^ kallas smaragd. Med 
A stämmer B i de anförda uppgifterna. Handskriften C (som mycket för- 
kortar det mot pp. 78 — 9 svarande) låter 'jacingtus' vara den, som Konrad 
skulle hemta, och låter honom först visa denna sten för Matthild; sedan visar 
K. kristallen, så karbunkeln. E däremot öfverensstämmer visserligen däruti 
med ABy att de båda stenar, som K. stuckit ur bordet ^), visas före den rätta, 
men den sistnämda kallas (liksom i C) jacinctus; namnet smaragdus gifver E åt 
den hvita stenen.   Beträffande stenarnas egenskaper råder stor olikhet; så säges 

i  E om  jacinctus:  Su  er  hans  ein  nåttiira,  at eigi munu ormar granda {)eim, er hann 

hefir  å  sér;  så  mun  ok  varla  få  osigr;  ok hann er g6dr vid ofdrykkja'),  Om 

'smaragdus' (här = den hvita): Hann hefir allar {)8er nåtturur sem jacingtus, ok |^ 
nökkurar um framm.   ^at er mselt, ef madr hefir hann å sér, t)6athann verdisjådaudr, 

at lik hans muni finnaz; Om carbunculus (den röda): Hann hefir allar ^ter nåtturur, 
sem fyrr var sagt. ^at hefir hann um framm, at eldr må eigi granda ^vi herbergi, er 
hann er i; aldri verdr ok myrkt i ^vi hiisi, er hann berr upp i. Margar fleiri nåtturur 
hefir hann 82***^' Konradr — i brott A, Konradr svarar: "Nogar hefir hann sakir 
til, at hann vseri drepinn, enn kost åtta ek pess fyrr; enn njöta skal hann fÖdur 
sfns.  Enn fara skal hann i Qarlseg lönd ok låta mik aldri sjå sik sidan."  Nu var svå, sem Konradr 

vildi.  För Rodbert i brottvidnökkuramenn^   (om  det  följande  se   p.  CLXVI). 


^) De namngifvas här: ^ametistus' och ^krisolitus'; den förra säges vara ^myrkblår 
at lit ok svå glöggskygn, at sjå måtti i skugga sinn', den senare 'svå liir, sem {)4 er 
skinn i sksert vatn ok t>ylKl^i^ ^&r åkafliga brå'. 

') Den sist anförda egenskapen tillhör ju rätteligen "amethystos". 


v.  Om BaDrings saga. 

xVfveu till denna saga är det bchöfligt att meddela en utförligare öfversigt af 
innehållet; denna öfversigt, liksom den af Kon, har Prof. H. Gering godhets- 
fullt författat åt mig. 


I. Drei flusse gibt es, welche den na- 
men Elf fiihren, die Gautelf, die Raumelf 
und die Saxelf. An der leztgenanten liegt 
eine kleine handelsstat, namens Ertenburg 
(heute: Artlenburg a. d.E.); flber diese herschte 
vor zeiten herzog Bäring. Seine schwester, 
frau Gertrud, war mit dem grafen Walther 
von Holstein vermählt. Als Walther gestor- 
ben war, sammelte ein ritter Bärings, wel- 
cher Heinrich hiess, verräterischer weise in 
Friesland ein heer, öberfiel seinen herren 
und tötete ihn. Darauf warf er sich zum 
könige von Sachsen und Holstein auf und 
nahm seinen wohnsitz zu Bardewik, nicht 
weit von der Elbe. Er gedachte frau Ger- 
trud zu heiraten, diese aber wies ihn zurUck 
und sagte, dass sie im neunten monate 
schwanger sei. 'So will ich wårten, bis du 
ent bunden bist, sagte er, dann aber wirst 
du meine frau.^ Bald darauf gebar Gertrud 
einen schönen knaben; sie höft dass dieser 
sein väterliches erbe erlangen und seinen 
oheim rächen werde. Heinrich aber beschliesst 
das kind töten zu lassen. 

II. Als Heinrich in Gertruds wohnung 
komt, ist diese samt dem kinde verscliwun- 
den. Vergeblich lässt er das ganze reich 
durchsuchen. Er wird sehr zornig, lässt die 
leute töten, die das kind hatten auffinden 
sollen, und länge zoit hört nieroand ein gutes 
wort von ihm. 

III. Bald darauf hatte Heinrich einen 
schweren traum. Er träumte, dass or mit 
seinem heere am ufer der El bo stände. Da 
sah er stromaufwärts einen löwen ge^en Er- 


tenburg heran schwimmen. Stromabwärts 
aber kam ein mächtiger drache geschwom- 
men, den grifif der löwe an und zerfleischte 
ihn mit seinen glubenden zähnen. Darauf 
lief der löwe das ufer hinauf, auf Heinrich 
los. Das ganze heer ergriff die flucht, Hein- 
rich aber wurde von dem löwen zerrissen. 
Keiner wagte, diesen traum zu deuten, aber 
alle glaubten, dass den Heinrich der lohn 
för seine ^chandtaten treffen werde. 

IV. Gertrud hatte sich, als die leute 
Heinrichs ihr nachstelten, in ein boot ge- 
fltlchtet und war in diesem die Elbe hinab- 
getrieben. An der mtindung des flusses wird 
das boot von fischern bemerkt; sie rudern 
hinzu und finden die frau dem tode nahe. 
Sie wollen ihr das seidene gewand ausziehen, 
da fangt das kind an zu weinen und Ger- 
trud erwacht. 'Gute männer, sagt sie, tötet 
mich lieber als dass ihr mich in die gewalt 
könig Heinrichs kommen lasst! Aber meinem 
kinde tut kein leid an, denn er ist der lezte 
von dem geschlechte des herzogs Bäring und 
des grafen Walther!' Die fischer werden durch 
diese worte geriihrt. Einer derselben gibt 
sich als einen eheraaligen ritter Bärings zu 
erkennen, der vor Heinrich geflohen sei und 
in London sich niedergelassen habe. Er er- 
bietet sich, die frau mit ihrem kinde zu kö- 
nig Richard von England zu bringen. Ger- 
trud fragt ihn nach seinem namen. 'Ich 
heisse Adalbrecht, erwidert er, und war der 
Rchatzmeister Bärings.' 'Da kenne ich dich 
wol, sagt Gertrud, denn du begleitetest mich, 
als  ich  mit Walther vermählt wurde.'   Pi^ 


CLXXVI 


Inledning. 


fischer verschen die beideu mit nahrungs- 
mitteln, gott sendet gunstigen wind und nach 
vier tagen laufen sie glucklich in der Thcmse 
ein. 

V. Frau Gertrud wird von könig Ri- 
chard freundlich aufgenommen, den Adal- 
brecbt ernent er zum ritter und vertraut die 
vertriebone fiirstin seiner obbut an. Die 
fisclier, welche sie nacb London begleitet ba- 
beu, werden ibre diener. Den sobn Waltbers 
verspricht der könig erziehen zu lassen. Auf 
seiu befragen crzählt dann Gertrud ausfubr- 
licb die begebenbeiten ibrer flucbt, wie das 
kind beiuabe der raub eines adlers geworden 
sei, und wie sie nur mit miibe vor ibren 
verfolgern sicb gerettet babe, indem sie am 
tage un ter sand und robr am ufer der £lbe 
sicb versteckte und bei nacbt in einem boote 
von den wellen treiben liess. Darauf bittet 
sie den könig, bei ibrera kinde, welcbes 
bereits drei monate alt sei, patenstelle zu 
ubernehmen. 

VI. Der könig erwidert, dass er selbst 
und seine gemablin Margaretha patén des 
kindes sein wolten. Dasselbe wird von einem 
decane der Paulskirche, namens Wilhelm, ge- 
tauft und erhält nach seinem obeim den namen 
Bäring. Bei dem festmahle teilt Richard den 
anwesenden die geschichte Gertruds mit und 
befiehlt, dass man ihr und ihrem'sohue in 
jeder art ehrfurcht und riicksicht beweise. 
Er spricht die hofnung aus, dass Bäring, 
wenn er zum månne erwachsen sei, an Hein- 
rich racbe nehmen werde. 

VII. Als der knabe acht jahre alt ist^ 
begint sein unterricht. Nach zwölf jabren 
ist er in den sieben freien kilnsten volstundig 
ausgebildet und tibertrift au weisheit, wucbs 
und starke alle seine altersgeuossen. Dabei 
ist er bescheiden in seinem auftreten und 
woltatig gegen arme. 

Al» er dreiundzwanzig jahre alt ist, 
bittet er den könig, ihn zum ritter zu machen. 
Richard ist dazu bereit und verspricht auch, 
ihm kriegsvolk und schiffe zu geben, damit 
er sein väterliches erbe widergewinne und 
seinen oheim räcbe. Bäring lässt sicb von 
Adalbrecht waffen kaufeu. 

Am julfeste versammeln sicb die lehns- 
leute könig Richards in London. Unter 
ihnen befiudet sicb auch der könig von 
Schottland mit seinem sohne Johann. Dieser 
soll zugleicb mit Bäring und dreihundert 
andern edlen jiinglingen die ritterweihe em- 
pfnngon. 


VIII. Nachdem der könig am zweiten 
weibnachtsfeicrtage in der Paulskirche die 
messe gebört liat, schlägt er Bäring. Johann 
und die dreihundert jungeu edelleute zu 
rittern. Darauf begint ein grosses turnier, 
welchem der könig und die königin mit ihrem 
ganzen hofstate beiwobnen. Prinz Johanu 
sprach zu Bäring: 'Wer von uns beiden den 
andern aus dem sattel hebt, soll dem be- 
siegten die sporen nehmen und seiu ross fort- 
fuhren vor den augen der königin und ihrer 
tocbter Ilelene.' BMring autwortete: "*Du 
wilst dein^n ehrgeiz in dem kampfspiele be- 
friedigen, aber dein wille möge gescbehen.' 

IX. Beide reitcn nun auf einander los 
und kampfen länge mit einander. Da sprach 
Bäring zu Johann: 'Nimm dein wort zuriick, 
denn längst hatte ich dich aus dem sattel 
heben können, wenn ich gewolt hatte. Aber 
ich will auch nicht, dass du mein ross vor 
ibren augen fortfuhrst, weil du ihr freier 
bist.' Johann erklärt jedoch weiter kampfen 
zu woUen. Da trift ib o Bäring mit seinem 
spiesse, hebt ihn hoch empor und wirft ihn 
zur erde. Auch alle andern, die sicb Bäring 
entgegens teilen, mössen vor ihm den satt«l 
räumen, sodass er algemeines lob erntet. 
Johann hat nun um schonung, damit er vor 
den augen seiner geliebten keinen schimpf 
erfahre^ und Bäring gewährte das gerne. 

Der Schottenkönig fiirchtet, dass nacL 
dem vorgefallenen die werbung seines sohnes 
nicht gut wiirde aufgenommen werden; Ri- 
chard redet ihn aber bei der tafel freund- 
lich an und versichert ihn, dass er es dem 
prinzen nicLt zur schande anrechne, von Bäring 
besiegt zu sein. 

X. Nach dem feste lässt könig Richard 
fiir Bäring bundert kriegsschiffe ausriist^ii. 
Die flotte sammelt sicb im hafen von Yarmouth 
und stiofet mit giinstigom winde in see. Aber 
bald erhebt sicb ein furchtbarer sturm, in 
welchem sämtliche schiffe zu grunde gehen; 
Bäring allein wird lebend ans ufer getrieben 
und von fischern gefunden. Von diesen er- 
fährt er, dass er sich in Flandern b^finde 
und dijss der herscher dieses ländes, jarl 
Ferant, dem keuige von Frankreich lehu8- 
pflichtig sei. Die fischer erbieten sicb, ihn 
nach der hauptstat Boulogne zu briugen, 
und hier findet er bei einem reichen kauf- 
manne gastliehe aufuahme. 

XI. Bald darauf soll zu Boulogne ein 
turnier abgehalten werden. Bäring lässt sioh 
durcb  den  kaufmann  ross  und  waffen be- 


v.  Om Bsrings saga. 


CLXXVII 


sorgen und reitet in die schranken. Robert, 
der sohn des jarls, erblickt den fremden 
ritter zuerst und fordert seine genossen auf, 
den kampf mit jenem zu versuclien. Der 
erst«, welcher Bäring angreift, wird aus dem 
sattel gehoben, nicht besser ergeht es allén 
andern. Da sprach Bäring: 'Veriibelt es mir 
nicht, dass ich euch in den sand streckte, 
die ihr im ritterspiel weniger geubt seid! 
Aber raorgen wollen wir uds wider liier 
trefifen, und verstehe ich mehr als ihr, so 
will ich es euch lehren.' Robert antwortete: 
So soll es gescbehen: jezt aber reite mit 
uns heim und nenne uns deinen namen.' 
'Meinen namen soll niemand erfahren, erwi- 
dert Bäring ; Christus kent ihn, allén andern 
soll er verborgen bleiben. Lasst uns heim- 
kehren und morgen wider zusammenkom- 
men.' 

XII. Am nächsten morgen findet sich 
Robert mit seinen rittern wider auf dem 
turnierplatze ein. Einer derselben, namens 
Kleokann, welcher noch uiemals aus dem 
sattel gehoben war, sagt, er wette hundert 
mark, dass der fremde ihn nicht besiegen 
worde. Da erscheint Bäring und spricht: 
'Ich hörte deine worte: setze hundert mark 
ein, ich setze mein leben dagegen, denn geld 
habe ich nicht.' Nun reiten die beiden auf 
einander los, jeder bricht im kampfe funf 
speere. Endlich gelingt es Bäring, seinen 
gegner mit der hand am halse zu fassen und 
vom rosse zu heben; er sprengt mit ihm um 
den ganzen kampfplatz herum und wirft ihn 
dann zu boden. Kleokann muss die hundert 
mark entrichten. Bäring wird von Ferant 
und Robert aufs höchste geprieseu und lez- 
terer schliesst mit ihm innige freundschaft. 

XIII. Nicht länge darauf A^ird der jarl 
mit seinen besten rittern von könig Pippin 
zum osterfest^ nach Paris eingeladen, wo- 
selbst ein grosses turnier etattfinden soll. 
Ferant folgt dieser einladung; achthundert 
ritter begleiten ihn. 

Am ostertage begibt sich könig Pippin 
in die Marienkirche, in welcher der erzbi- 
Hchof von Sens unter dem beistande von acht 
anueren bischöfen den gottesdienst abhält. Nacli 
beendigung desselben begibt man sich zum 
roahle. Anwesend sind der jarl F»'rant von 
Boulogne, der jarl Stephan von Bourges, der 
herzog von der Normandie, der graf Lafranz 
von Bretagne und andere lehnsleute des kö- 
nigs. Zur rechten Pippins sassen der erz- 
bischof  und  Ferant,  zur linkon dio königin 


Dionysia und die iibrigou bischöfe. Die zabl 
der tischgenossen betrug fiinf hundert ; keiner 
von ihnen war geringeren standes als ritter. 
Der könig blickte in der halle umher und 
liess seine augen länge auf Bäring ruhen; 
darauf wante er sich an Ferant und sprach: 
'Noch nie habe ich einen so schönen mann 
gesehen wie den, welcher neben deinem sohne 
Robert sizt. Woher ist er?' Der jarl ant- 
wortete: 'Er ist ein genosse Roberts und 
ein tuchtiger ritter, aber seinen namen und 
sein geschlecht will er niemandem sägen, da- 
her nennen wir ihn nur den schönen ritter.' 
Der könig meint, dass er diesen namen mit 
recht fiihren könne. 

Am nächsten morgeu lässt Pippin zum 
turnier biåsen. Da wird ihm angekilndigt, 
dass der griechische kaiser Emanuel ange- 
kommen sei, um an dem kampfspiele teilzu- 
nehmen und um des königs tochter Wilfride 
zu werben, von der er gehört habe, dass sie 
die schönste prinzessin der welt sei. Pippin 
nimt die fremden gaste höchst ehrenvoU auf. 
Das turnier begint; die Griechen tun sich 
in demselben besonders hervor, unter ihnen 
namentlich Arius, der brudersohn des Ema- 
nuel, welcher alle seine gegner iiberwindet. 
Robert und Philipp, der sohn des jarls 
Stephan, griffen ihn gleichzeitig an, musten 
aber beide vor seinen gewaltigeu stössen die 
sätt el räumen. 

XIV. Nun erst erscheint Bäring auf 
dem kampfplatze. Als er hört, was vorge- 
fallen ist, sprengt er sofort auf Arius ein, 
ergreift dessen speer und bricht ihn entzwei. 
Darauf packt er den Griechen mit der Unken 
hand am halse, hebt ihn aus dem sattel und 
wirft ihn so gewaltsam auf den boden, dass 
gleich drei rippen zerbrechen. Dadurch 
war Bäring der held des tages geworden; 
kein anderer wagt es mehr, sich ihm gegen- 
tiberzustellen. 

Hierauf wird Emanuel mit seinem ge- 
folge feierlich in des königs halle geleitet, 
wo Pippin, Dionysia und Wilfride bereits 
anwesend waren. Der erzbischof ilbernimt 
es, die werbuug des griechischen kaisers zn 
befiirworten, und könig Pippin gibt seine 
einwilligung unter der voraussetzung, dass 
auch Wilfride einverstanden sei. Diese, welche 
noch nie zuvor ira kreise der ritter erschie- 
nen ist, gibt unbedenklich ihr jawort. Ema- 
nuel verlobt sich die königstochter und gibt 
ihr halb Griechenland als brautgabe. Fröh- 
licho musik begleitet die feierliche handlung. 


CLXXVIII 


Inledning. 


Da tritt Bäring in die halle. Der könig 
fordert ihn auf, neben ihni auf dem hochBitze 
platz zu nehmen, jener schlägt jedoch die 
ehre aus, da er weder könig noch geistliclier 
sei; ihm gebuhre der platz unter den rittern. 
Der könig erwidert, er sei wol wiirdig, wegen 
seiner schönheit und tapferkeit den königs- 
namen zu fuhren. Wilfride sah den ritter 
länge an und bereute es, zu der verbindung 
mit dem griechischen kaiser ihre einwilligung 
gegel)en zu haben. Sie fasste eine heftige 
leidenschaft za Bäring, und tag und nacht 
kam er ihr nicht aus den gedanken. 

XV. Die prinzessin känn ihre liebe 
nicht verbergen, denn bald wird sie weiss 
wie bast und bald rot wie blut. An ihr 
wurde das sprichwort war: ^Durch das auge 
verrät es sich, wenn die frau einem maune 
hold ist.' 

Bäring hatte durch seine siege im tur- 
nier 500 englisclie mark gewonnen. Fiir 
dieses geld kauft er kleider und waffen und 
beschenkt damit die ilberwundenen. Hier- 
durch erwarb er sich die freundschaft Eraa- 
nuels, der ihm die schönste grafschaft in 
Griechenland anbot. Bäring antwortete: 'Ich 
will euch folgen, herr, und eure lebensweise 
kennen lernen, und fiir meine dienste gebt 
mir BO viel, als sie euch wert scheinen, aber 
eine grafschaft will ich nicht haben.' 

XVI. Nach vier tagen ist Emanuel zur 
heimkehr geriistet uud will seine brant mit- 
nehmen. Diese aber erklärt, es sei ihr im 
traume offenbart worden, dass sie sich einem 
ehelosen leben widmen solle, und bleibt al- 
len bitten der el tern gegenuber unbeweg- 
lich. Als 68 zum abschiednehmen komt, 
kiisst sie den kaiser, ihren väter und die 
vornehmsten aus dem gefolge und sagt ihnen 
lebewol. 'Bleibt gesund^ sagt sie, ich weihe 
mich gott und dem heiligen kloster und will 
die freude der welt verlassen.' Zulezt gieng 
sie zu Bäring, kusste ihn und sprach leise: 
'Ich weihe mich gott, aber euer ist meine 
liebe; daher gebt mir die eurige, der ich 
niemals untreu werden will.' Bäring ant- 
wortete nicht, denn zeit und gelegenheit 
waren nicht danach angetan; viele aber arg- 
wöhnten, dass der prinzessin Bäring besscr 
gefalle als der kaiser. Emanuel und Bäring 
reisten nach Griechenland ab; Wilfride gieng 
ins kloster, weigerte sich jedoch, nonnen- 
kleidung anzulegen. 

Als der kaiser in Griechenland anlangt, 
vernimt er die trauerbotschaft, dass Miklagard 


von den mohrcn uud Sarrazen 
men sei. Das lieer der heid< 
manu, die flotte 10,000 segel 
anfiihrer heisse Livorius; er é 
bösewicht, der im lande der 5 
finden sei, dabei von ansehn 
ähnlicher als einem menschen. 
nachrichton sammelt Emanuel s 
und riickt vor Miklagard. Die 
ihm entgcgcn, Livorius fordert in 
rede die unterwerfung des k 
drittel von Serkland habe ich 
schwerte gewonnen, daher schei: 
leichtes, den kampf mit dir 
Uberdies habe ich meine zwei 
mir, Vincentius und Ambolicus, c 
zweikämpfen gesiegt haben. AY 
du dich uuterwerfen »der dei] 
uns aufnehmen wilst.' 

XVII. Statt aller antwo 
kaiser zum kampfe biåsen. Die 
gint, zahlreiche griechische ritt( 
ter ihnen auch Arius. Emanuel 
an flucht; da erscheint Bäring \ 
Ambolicus nebst zehn seiner liiiu] 
Auch Vincentius, der den fall s« 
zu rächea gedenkt, wird von I 
der mann und ross mit éinem '. 
Da flieht Livorius uud birgt sie 
mauern von Miklagard, wekli 
Emanuel eiogeschlossen wird. 
iiberhäuft seiuen retter mit lob 
dringend, dessen namen zu erfal 
aber antwortete: 'Mir hat geträu 
bald andere meinen namen und m( 
offenbar machen werden.' 

Emanuel erhält die nachri 
vorius seinen götzen eiues g 
dargebracht habe und von den 
die macht des teufels mit furch 
ausgeriistet sei ; allein durch 
seien schon viele christon in dei 
ben öder wahnsiiinig geworden. 
dem kaiser, sein ganzes heer 1 
zu lassen; er selber wolle de 
mit dem unholde auf sich nehm 

Am morgen verlässt Livo 
nem heeie die stat. Jeder c 
anschaut, ist sofort des todes. 

XVIII. Bäring besteigt sein 
das zeichen des kreuzes und rei 
zehntauseud hoiden entgegen. I 
dert sich, dass dieser mann ; 
blick ertragon känn. Er ve 
seinen  leuten,  den  christ^n  an 


v.  Om Bärings saga. 


CLXXIX 


er  allein  die  raclie  ausfuhren  wolle.   Mit 
dem ersten streiche spaltet er Bärings schild; 
dieser   sticLt   mit   dem   speere   nach   des 
gegners schilde, der freilich unverlezt bleibt, 
aber  durch  den  gewaltigen  st oss der hand 
entgleitet  und  zu  boden  fält.    Vor  dera 
zweiten  biebe des heiden geht der helm Bä- 
rings  in  stucke;  an  der  halsberge springt 
das schwert ab und nirat noch den kopf des 
pferdes  mit  fort.   ^un springt Bäring zur 
erde,  packt  den  könig  mitten um den leib 
und reisst ihn von pferde.   Bei dem heftigen 
ringen fallen beide zu boden; Bäring gelingt 
ea,  nach  oben  zu kommen und dem heiden 
das  schwert  zu enlwinden; mit der eigenen 
waffe  spaltet er den gegner bis zum giirtel. 
Da  fahrt  aus  dem  leibe  des  ge tö te ten  ein 
grässlicher' teufel, dei^mit lautem geschrei die 
heiden zur flucht auffordert. 

Das heidnische heer sucht sich durch 
schnellen riickzug zu retten; der kaiser aber 
verlegt ihm den weg, richtet ein grosses 
gemetzel an und gewint seine stat zuriick. 
Bäring ist in folge des anstrengenden kam- 
pfes in ohnmacht gefallen; Emanuel selbst 
richtet ihn auf und bringt ihn durch be- 
sprengen mit kaltem wasser wider zum be- 
wustsein. 'Gott lohne dir deine tat! spricht 
er. Halb Griechenland will ich dir geben 
und meine schwester Vindemia, die holde 
maid, und solchen rang, wie du ihn dir 
wunschest. Nun aber sage mir deinen na- 
men.' Bäring antwortet nur: ^Gott lohne 
dir dein freundliches anerbieten.' Er wird 
in die burg gebracht und von Vindemia 
selbst mit frischen kleidern versehen. An 
vielen stellen war sein körper blau und blu- 
tig, dazwischen aber leuchtete seine haut wie 
frischgefalner schnee. Die prinzessin meint, 
seine kuhnheit und ritterlichkeit und sein 
schneeweisser leib werde noch mancher jung- 
frau langen kummer bereiten. Bäring lächelte. 
Darauf geht man zu tische; der kaiser lässt 
Bäring an seiner rechten platz nehmen, zur 
linken sizt Vindemia. Der ruhm des schönen 
ritters dringt bis nach Frankreich. 

XIX. Inzwisdien war durch könig Ri- 
chard und frau Gertrud Bärings namen und 
geschlecht in Frankreich bekant geworden, 
und könig Pippin sendete den Robert nach 
Miklagard, um dem jungen heiden* seine uu- 
terstUtzung fiir einen rachezug gegen Hein- 
rich anzubieten. Robert nimt zwei briefe 
des königs an Emanuel und Bäring mit, 
Wilfride  sendet  durch ihn ein schreiben an 


Bäring, worin sie ihn ihrer standhaften liebe 
versichert und ihn auffordert, zu ihr zurilck- 
kehren. 

Als Emanuel die abstammung Bärings 
erfahrt, erweist er ihm noch grössere ehren 
als bisher. Von neuem bietet er ihm seine 
schwester und damit halb Griechenland an. 
Bäring erwidert; 'Gott lohne euch euer freund- 
liches anerbieten! Aber mein sinn steht heim- 
wärts, da ich beschlossen habe, mein väter- 
liches erbe wider zu erringen. Eure schwe- 
ster werde ich niemals vergessen, doch will 
ich erst nach meiner riickkehr niit ihr mich 
verloben.' Vindemia verspricht, ihm treu 
zu bleiben. 

Die prinzessin findet den brief Wilfri- 
dens und fragt Bäring, wie er sich dem 
gegenuber verhalten wolle. Bäring antwor- 
tet: 'Sie ist schön, aber nicht beständig, daher 
werde ich sie niemals lieben. Geht auch 
eurem bruder den rat, dass er sich die leicht- 
fertige frau aus dem sinne schlägt.' 

Bäring nimt nun abschied. Der kaiser 
bietet ihm ein grosses heer an, er nimt aber 
nur ein einziges schiff, auf dem er nach zehn 
tagen in Venedig anlangt. Er hatte die 
waffen und das ross des Livorius mit sich: 
dies war stark wie ein löwe, kuhn wie ein 
tiger* schnell wie ein vogel, aber auch sanfb 
wie ein schaf. Nur zwei begleiter, Osus und 
Nisus, die Vindemia fur ihn ausgewähit hatte^ 
behielt er bei' sich, die andern sante er nach 
Griechenland zuruck. Robert reiste nach 
Frankreich, um briefe und geschenke Emanuels 
an den könig und dessen tochter zu iiber- 
bringen. 

Bäring begibt sich nach Bologna. Vor 
dem tore der stat reiten ihm vier ritter ent- 
gegen, die ihm ankundigen, dass kein fremder 
einlass erhalte, bevor er sich nicht dem grafen 
Samuel, dem tapfersten ritter des römischen 
kaisers Lucinus, zum zweikampfe gestelt öder 
hundert mark silber entrichtet habe. Bäring 
antwortet nicht, sondern sprengt auf die rit- 
ter los und tötet drei derselben, worauf der 
vierte die flucht ergreift und dem grafem be- 
richt erstattet. Dieser wafnet sich, sucht 
Bäring in seiner herberge auf und fordert 
ihn zum kampfe. Bäring antwortet, er wolle 
erst essen^ nachher stehe er zu diensten. 
Nachdem er gespeist hat, reiten beide zum 
tore hinaus; des grafen frau begibt sich auf 
die mauer und schant dem kampfe zu. Dieser 
hat ein schnelles ende: von Bärings speer 
durchbohrt sinkt Samuel tot zu boden.   Die 


:x^w 


Inledning. 


frau jammert laut und fordert die biirger 
zur rache auf, diese aber wagen nicht, dem 
gebote des kaisers zuwider zu handeln, wel- 
cber angeordnet hatte, dass Samuels tod, fals 
er im zweikampfe fiele, ungerächt bleiben soUe. 

Am nächsten morgen wird der graf be- 
graben. Bäring schaut dem leichenzuge zu. 
Die witwe erblickt ihn und wird sofort von 
heftiger leidenschaft fur den töter ihres 
gatten ergriffen. Durcli einen boten lässt sie 
demselben herz und hand anbieten, er aber 
gibt keine antwort und sint darauf, wie er 
seine schönheit, die allén weibern die köpfe 
verrucke, vermindem könne. In der nacht 
aber erscheint ihm ein engel gottes, der ihm 
ankundigt, dass er die schönheit, die ihm 
der himmel verliehen, nicht ver bergen diirfe, 
obwol ihm manc^ies ungemach dadurch er- 
wachsen werde. So werde ihn ausser ande- 
ren frauen auch Lucinia^ die tochter des 
römischen kaisers, zu verfiihren suchen; er 
aber soUe der Yindemia die treue bewahren. 

Nicht länge darauf komt Lucinus mit 
seiner tochter nach Bologna und wird won 
dem bischof Astaccius feierlieh empfangen. 
Bäring erhält durch den ritter Tolomeus den 
befehl, vor dem kaiser zu erscheineD. Er 
findet diesen und Lucinia beim mahle sitzend 
und begriisst ihn ehrerbietig: wenn %r den 
tod des Samuel an ihm rächen wolle, so 
möge er seine leute gegen ihn zum kampf 
schicken. Der kaiser aber lobt seine schön- 
heit und ritter lichkeit und fordert ihn auf, 
in seine dienste zu treten. Bäring nimt das 
an. Alle bewundern seine ungewöhnliche 
schönheit, besonders aber Lucinia, die in 
heisser liebe fiir ihn entbrent. 

Am nächsten morgeu erhält der kaiser 
die nachricht, dass seine leute von Gerhard 
und Hermann, den söhnen des Sachsenkönigs 
Heinrich, in Bern (Verona) eingeschlossen 
seien. Er bricht sofort mit sejnem ganzen 
heere gegen die feinde auf. 

XX. Gleich zu anfang des kampfes 
fallen von dem heere des kaisers 400 mann, 
darunter der ritter Tolomeus. Lucinus ge- 
rät daruber in grosse betriibnis. Da sprengt 
Bäring am die zelte Gerhards und Ilermanns 
heran und ruft; 'Wafnet euch, ihr elenden 
söhne eines schurken! Ich will allein mit 
euch beiden kampfen, denn lieber will ich 
sterben, als die rache fiir meinen oheira, den 
euer väter erschlug, noch länger aufschieben.' 
Den beiden ward nicht wol zu mute, dennoch 
bestiegen  sie  ihre  rosso  und  stiirmtcn  auf 


Bäring los. Als die speere zerbrochen waren, 
griffen sie zu den schwertern. Bäring spal- 
tet dem Hermann den kopf; Gerhard will 
entflieheu, wird aber von Bäring eingeholt 
und gef ängen genommeu. Das entmutigte 
heer der briider begint zu weichen, viele 
werden auf der flucht erschlagen. Der kaiser 
fasst Bärings steigbiigel und bittet ihn abzu- 
steigen und zu seinen zelten zu kommen. 
Dort lässt er ihn zu seiner rechten sich nie- 
dersetzeo; zur linken sizt Lucinia. 

XXL Bäring lässt Gerhard gebunden 
vor den kaiser fiihren und spricht: 'Sohn 
eines schurken, hast du noch mehr briider? 
Wie weit nach siiden hin will denn dein 
arglistiger väter sein reich ausdehnen? Wie 
kontet ihr es wagen das land des kaisers, 
der iiber allén königeaist, anzugreifen? Aber 
ihr und euer väter woltet mit allén so ver- 
fahren wie mit mir; länge genug habt 
ihr die mir zukommende wiirde euch ange- 
masst, und noch weiss ich nicht, wann gott mir 
vergönnen wird, rache zu nehmen.^ Aus diesen 
worten erkante der kaiser, weu er vor sich ha be. 
Er verspricht dem Bäring, ihm bei dem rache- 
zuge behilflich zu sein, das beste herzogtum sei- 
ues reiches ihm zu verleiheu und ihn zu seinem 
ersten ratgeber zu machen. Gerhard wird 
nun nach seinem väter Heinrich ausgefragt. 
Er antwort et: 'Nicht dachte ich, als ich mit 
meinem bruder Ilermann und einem statli- 
chen kriegsheere auszog, dass ich solches 
missgeschick erdulden wurde: mein bruder 
ist erschlagen, mein heer vernichtet und 
ich bin gebunden wie ein dieb. Aber es 
wird uns so gehen, wie es im sprichwort 
heisst: alte siinde zeugt junge schande. Uns 
wurde gesagt, dass Bäring mit seiner ganzen 
mannschaft, die könig Richard ihm gab, er- 
trunken sei, und nicht vermuteten wir, dass 
er uns einmal in diescr weise entgegen 
treten wiirde. Wahr ist es, dass mein väter 
ihm grosses leid zugefiigt hat und dass wir 
ihm iibel mitgespielt haben. Aber das reich 
meines vaters erstreckt sich jezt weithin, und 
seit er den herzog Bäring iiberwand, hat er 
noch sieben herzoge get^tet und ihre besit- 
zungen an sich gerissen, und viele länder 
hat er gewonnen, darunter auch eine provinz 
des kaisers.' 

XXII. 'Ich bin zwar gefangen, doch 
lebt noch ein bruder von mir, dem niemand 
an kiihnheit gleichkomt. Die bosheit bart 
dicser von seiner mutter gecrbt, die war eine 
riesen und wonto unter einem wasserfalle der 


y.  Om Bärings saga. 


OLXXXI 


Elbe. Mit zauberkttnsten betörte sie meinen 
väter und ward seine königin, and er liebte 
sie iiber allés. Yiele zauberei öbte sie, 
während sie lebte, aber ihr sohn ist ibr darin 
noch bei weitem äberlegen, denn er känn 
sich in drachengestalt wandeln, und in den 
schlachten speit er gift auf seine feinde, so- 
dass niemand ihm widerstehen känn. Durch 
ibn sind viele lande in meines vaters gewalt 
gekommen. £r und nioin väter befinden sich 
jezt zu Bot (= Bozen?) im Trentatal, fals 
sie noch nichts von unserem missgeschicke 
gehör t haben.' Er bittet um gnade, da der 
zug nicht auf sein zureden unternommen sei, 
sondern auf anraten seines bruders, von dem 
er nicht wisse, ob er jemals getauft sei, da 
er nie die kirche besuche^ aber zu jeder 
schandtat bereit sei. 

Gerhard wird freigelassen, nachdem er 
dem kaiser treue gelobt hat. Dieser sendet 
kundschafter nach dem Trentatal und lässt 
inzwischen ein grosses gastmal veranstalten. 

XXIII. Eines tages, als der kaiser aus- 
geritten war, kam Lucinia in Bärings her- 
berge, erklärte ihm ihre liebe, bot ihm herz 
und hand an und forderte ihn auf, das bei- 
lager sogleich zu volziehen. Sie fiigte hinzu, 
dass er ihre rache kennen lemen und leben 
nnd ehre verliereu werde, fals er ihr nicht 
wilfahre. Bäring weist sie ab, da sie von 
höherem range sei als er und er ihren väter 
nicht betriigen wolle; auch beabsichtige er, 
ehe er seine liebe einer frau zuwende, noch 
grosse täten auszufiihren. Die jungfrau ver- 
lässt zornig das haus. Da auch fernere ver- 
goche, den helden zu verfiihren, ebenso frucht- 
los sind, beschliesst sie, sich zu rächen. 

An einem morgen, als der kaiser das 
haus, in welchem Lucinia schlief, verlassen 
hatte und zur kirche gegangen war, kam 
ein diener des kaiseis zu Bäring und sagte 
ihm, dass jener etwas insgeheim mit ihm be- 
sprechen wolle. Bäring folgte der aufifor- 
derung, fand aber niemand vor als Lucinia. 
Er wolte nun hinauseilen, fand aber' die tii- 
ren verschlossen. Die kaisertochter sprang 
auf ihn zu, riss ihm die kleider herunter 
und erhob ein lautes geschrei, sodass alle es 
hören musten, die in der nähe waren. Man 
brach die turen auf und dräng hinein; auch 
der kaiser war sclmell zur stelle und sah^ 
dass Lucinia den ritter bei den haaren ge- 
packt hatte. Sie beschuldigte ihn nun, dass 
er ihr habe gewalt nntun wollen. Der kaiser 
wurde sehi* zornig und befahl Bäring zu bin- 


den, welcher heftigen widerstand leistete, aber 
von der iibermacht iiberwältigt ward. Di^rauf 
liess ihn der kaiser zu dem flusse schleppen, 
welcher durch Bern fliesst, und in den tief- 
sten strudel hinabsturzen. Alle glaubten, 
dass er dort seinen tod gefunden habe und 
betrauerten ihn sehr, denn man vermutete 
algemein, dass er unschuldig und nur von 
der kaisertochter verleumdet sei. 

Bärings diener Osas und Nisus entkamen 
mit seinem rosse und seinen waffen und flo- 
hen nord wärts nach der stat Trent (=- Trient ?). 
Nach drei tagen fand sich auch Bäring ge- 
sund und unverlezt bei ihnen ein und be- 
grusste sie. Sie aber erschraken und 
glaubten, es sei ein gespenst, und wolten 
hinauslaufen. 

XX [V. Bäring beruhigt sie und erzählt, 
dass ein engel ihn auf seinen flilgeln aus 
dem flusse gerettet habe. Sie begaben sich 
darauf alle drei nach dem Trentatal, vermieden 
es aber sich öffentlich sehen zu lassen^ denn 
Bäring wolte nicht, dass seine rettung jezt 
schon bekant wurde. 

Als sie nach Bot kommen, flnden sie 
die stat von Heinrichs heere besezt. Bäring 
verbirgt sich während der nacht mit seinen 
begleitem auf einem waldbedeckten felsen. 
Am nächsten morgen begint unten auf der 
ebene eine gewaltige schlacht. Bäring wap- 
net sich und reitet mit seinen dienern hinab. 
Sie fragen ihn, gegen wen er kampfen wolle, 
da er von den anfiihrern beider heere schimpf- 
liche behandlung erfahren habe. ^Alte schmach 
soll man zuerst rächen^ erwidert Bäring. 

Heinrich hatte 24 russische ritter, die 
grösser und stärker waren als andere men- 
schen. Sie hatten bereits viele von den 
anfiihrern des kaisers getötet, denn ihre 
schwerter waren vergiftet und sie selbst voll 
von gift. Der kaiser war von ihnen umringt 
und hatte jeden gedanken an rettung auf- 
gegeben. Da sprengt Bäring heran^ haut 
auf einen der Russen, welcher Senes hiess, 
und spaltet mit seinem streiche mann und ross. 
Voll schrecken ergreifen die andern die flucht. 
Die leute des kaisers fassen neuen mut und 
töten viele feinde. Bäring stösst nun auf 
Heinrich; von den begleitem desselben wer- 
den Osus und Nisus verwundet. Bäring aber 
dringt so mächtig auf seinen gegner ein, 
dass dieser die flucht ergreift und sich in 
der stat Bot birgt. Bäring känn ihn nicht 
einholen; er schlägt mit dem schwerte in die 
eisenpforte  und  ruft:  'Zu  schnell entflohst 


OLXXXII 


Inledning. 


du mir, schurke!' Er reitet auf seinen felsen 
zurtLck und yerbindet die wunden seiner 
begleiter. 

XXV. Von den leuten Heinrichs wird 
viel geredet, wer der kiihne ritter gewesen 
sein möge, der ihnen den sieg entrissen habe. 
Einige meinten, es sei ein kobold aus dem 
gebirge, andere behaupteten, es sei ein riese 
mit zweien seiner söhne. Gerhard aber 
sprach: ^Es war Bäring, denn er hsttte das 
schwert, womit er meinen bruder Hermann 
erschlug; aiich erkenne ich ihu an seinem 
wuchse und an seiner kuhnheit/ Heinrich 
gebot ihm eu schweigen: ^Der kaiser, sagte 
er, hat ihn um seiner tochter willen in den 
fluss sturzen lassen und wir brauchen ihn 
nicht mehr zu fiirchten.* 

XXVI. Auch der kaiser niöchte gerne er- 
fahren, wer sein retter gewesen sei. Man macht 
ihn darauf aufmerksam, dass derselbe grosse 
ähnlichkeit mit Bäring 1)esitze. 'Nein, erwi- 
dert der kaiser, den habe ich leider töten 
lassen; er war ein ausgezeichneter mann, 
doch dieser steht ihm an tapferkeit nicht 
nach.' 

Ein burggraf von Florenz behauptet Bä- 
ring bestimt erkänt zu haben und fordert 
den kaiser und seine tochter auf, wegeu 
ihrer untat und ihres falschen yerdachles 
kirchenbusse zu tun. Während hieruber 
verhandelt wird, laugen von Heinrich ge- 
sendete geisseln bei dem kaiser au. Lucinus 
sendet seinem geguer ebenfals geisseln. Ein 
friedensvertrag komt zu stande, nach weichem 
Heinrich das TrentatAl und seine iibrigen 
eroberungen behalten und dic kaisertochter 
heiraten soll. Heinrich aber war es nicht 
emst mit diesem frieden, yielmehr dachte er 
den kaiser durch hinterlist zu verderben. 

In eiuer nacht wird des kaisers lager 
von Heinrich tiberfallen. Als Lucinus .er- 
wacht, sind bereits viele seiner krieger ge- 
fallen und er sieht sich genötigt, die ilucht 
zu ergreifen. Ein russischer ritter, nameus 
Otenek, ein eidbruder Heinrichs, der bereits 
viele männer im zweikampfe besiegt hatte^ 
holt den kaiser ein und wiirde ihn getötet 
haben, wenn ihn nicht sein panzer geschiizt 
hatte. In diesem augeublicke komt Bäring, 
der den wafifenlärm gehört hatte, hinzu. Er 
hatte eine mächtige lanze mit einem schaft 
aus ebenholz, 13 ellen läng und 2 spännen 
dick, diese stösst er dem gepanzerten rosse 
des Otenek in die brust. Die spitze komt 
zwischen  den  schulterblätterm  wider heraus 


und durchbohrt auch noch den uuterleib des 
Russen, obgleich er durch einen panzer ge- 
schiizt war. Ross und reiter sinken tot zu 
boden. Von dem gewaltigen stosse ist der 
speerschaft gebrochen, daher greift Bäring 
zum schwerte und schlägt allés nieder, was 
sich ihm entgegenstelt. Auch seine beiden 
begleiter hauen wacker ein. Der kaiser hemt 
seine ilucht und wendet sich gleichfals wider 
die feinde. Heinrich ruft: 'Lasst uns fliehen; 
der bergriese mit seinen zwei söhnen ist 
wider da!' Gerhard erwidert: 'Dieser berg- 
riese ist der junge Bäring und wird wegen 
deiner untaten wolverdiente rache an dir 
nehmen.' 

XXVII. Heinrich sezt seine flucht nach 
norden fort; sein heer ist auf 240 mann 
zusammeugeschmolzen und keiner von ihnen 
ist unverwundet. Erst zu Anguris macht er 
halt. Der kaiser weilt inzwischen zu Bot 
und fragt, ob niemand den treflichen ritter 
kenne, der ihn zum zweiten male gerettet 
habe. Von allén seiten wird ihm die ant- 
wort, es sei gewiss Bäring gewesen. Er 
verlässt darauf mit seiner tochter und 400 
rittern die stat, um Bäring aufzusuchen. 
Lucinia wird von ihm befragt, ob die be- 
schuldigung gegen Bäring wahr gewesen sei: 
sie autwortet nur durch trähnen. Hieraus 
schliesst der kaiser, dass sie falsch und hin- 
terlistig sei und ihm von seiten Bärings 
vcrlegenheiten bereiten werde. Als sie noch 
im gespräche begriffen sind, reitet Bäring 
von seinem felsen herunter und eilt nord- 
wärts, um dem kaiser und seiner tochter ausza- 
weichen. Vergeblich lässt der kaiser ihm 
nachsetzen. Nach Bot zuriickgekehrt, beaucht 
Lucinus das schlachtfeld und findet den to- 
ten Otenek unter seinem rosse; der speer 
war durch beide hindurch gedrungen and 
noch drei ellen tief in die erde gefahren. 
Alle sprechen die iiberzeugung aus, dass nar 
Bäring einen solchen stoss zu fuhren ver- 
mocht habe. Ihm, der durch gottes gnade 
aus dem strome errettet sei, erflehen sie heil 
und segen und häufen verwiinschungen auf 
Lucinia. 

XXVIII. Bäring verfolgt den Heinrich. 
Als er nach Anguris komt, hat sein gegner 
die stat bereits verlasuen. Zu Vicilior macht 
Heinrich widerum lialt, um verstärkungen an 
sich zu ziehen. Ein graf von Sarnak stöBSt 
zu ihm, und durch den zuzug anderer va- 
sallen bringt er sein heer wider auf 8000 
ritter. 


y.  Om B»ringB saga. 


GLXXXIII 


Eines tages hieli Heinrich vor der stat 
ein groBses tumier. Bäring war inzwischen 
herangekommen und sah das kampfspie]. Er 
sprengt sofort mit seinen begleitern auf dia 
feinde los und tötet 7 ritter, sowie den gra- 
fen Yon Sarnak; die iibrigen fliehen in die 
stat. Darauf sezt Bäring seine reise nach 
norden fort. 

Nach 5 tagen komt er in die stat Myl- 
nar und wird von der frau eines burggrafen 
wol aufgenommen. Die frau hatte eine schöne 
tochter: beide fordem den Bäring auf, mit 
ihnen das lager ku teilen, und er sagt beiden 
zu. Nach dem abendessen werden im ober- 
geschoss drei betten aufgeschlagen : in einem 
derselben ruht Bäring mit seinen beiden ge- 
nossen, in den andem beiden mutter und 
tochter. Als es dunkel geworden war, sagte 
Bäring zu seinen lagergefahrten : Ihr könt 
euch heute nacht bei mutter und tochter 
Yergnilgt machen.^ Sie folgten dem rate: 
Osus legte sich zu der. frau des grafen und 
Nisus zu der tochter. Jede von beiden 
meiote, dass Bäring ihr bettgenosse sei. Ehe 
es tag wurde, kehren die beiden in ihr bett 
zuruck. Am morgen stehen die ritter auf 
und bereiten sich zur weiterreise. Die frau 
des grafen nimt Bäring bei seite und fordert 
ihn auf, ihr gemål zu werden, da sie durch 
Oteneks tod witwe geworden sei. Sie ver- 
spricht ihm reichtum und ehre, wenn er 
ihren vorschlag annehme, andernfals werde 
sie seinen nächtlichen besuch wie einen schimpf 
rächen. ^Gute frau, erwidert Bäring, du 
hast keinen schimpf von mir zu besorgen, 
deno mit dir will ich leben und sterben." 
Sie dankt ihm und verehrt ihm 100 mark 
silber und bittet ihn, dem könige Heinrich 
die sache vorzutragen, da dieser iiber sie zu 
entscheiden habe. 

Bäring reitet nun weiter nordwärt« bis 
er zur Elbe gelangt. Er sezt iiber den 
ström und ist nun in seinem vaterlande 
Holstein. Er trift dort viele ritter, t ut a ber 
niemandem ein leid, weil alle dem köoige 
Heinrich nur widerwillig dienten und sehn- 
lichst wtinschten, dass Bäring ihr lehnsherr 
wurde. Er begibt sich in ein kastell namens 
Myllnar (= Molin?) und wird dort von oi- 
nem kaufmanne gastlich aufgenommen. Es 
war zur sommerzeit, und zur feier der Jo- 
hannisnacht zog allés volk nach Liibeck. 
Auch Bäring begibt sich dorthin. In der 
stat war ein buntes gemisch aus aller herren 
ländern  versammelt;  Dänen,  Friesen,  Eng- 


länder, Wendeu. Die schönheit Bärings iit^l 
algemein auf, sodass die leute allés andere 
dariiber ^rergasscn; besonders konten sich die 
frauen und mädchen nicht satt an ihm sehen 
und jede wUnschte ihn zu besitzen. 

Am Johannistage wurde Bäring von dem 
bischofe zu tische geladen und erhielt den 
ehrenplatz zur rechten des gastgebers. Der 
bischof fragt ihn, wer er seL Er antwor- 
tet: Ich bin ein ritter, den das ungliick 
gezwungen hat, bei verschiedenen fursten 
in dienst zu treten.^ Der bischof fragt, wo- 
rin sein ungliick bestehe. Bäring erwidert, 
er habe den tod von verwanten zu beklagen 
und sei seines ländes beraubt worden. ^Ja, 
sagte der bischof, dergleichen unbill haben 
viele von diesem Heinrich erfahren, der nun 
unser könig heisst. Die besten im lande hat 
er beseitigt; wir aber hofken von tag zu 
tag, dass Bäring znriickkehren wiirde, der 
Griechenland befreit und als ein tiichtiger 
mann sich erwiesen hat; doch nun sagt man, 
der kaiser habe ihn um seiner tochter wil- 
len ertränken lassen. Andere sägen freilich, 
er lebe noch und habe viele krieger des 
Heinrich erschlagen/ Der gast fragt, ob 
Bäring, wenn er zuriickkehre, hier auf un* 
terstiitzung rechnen könne. ^Gewiss, erwi- 
dert der bischof, ich selbst wiirde ihm tau- 
send ritter stellen.^ Da gibt sich Biiring zu 
erkennen. Der bischof ist hocherfreut und 
verspricht, ihn aufs kräftigste zu unter- 
stiitzen. 

Nun verbreitet sich die kunde, der 
schöne, von allén bewunderte ritter sei Bä- 
ring, der sohn Walthers von Holstein. 
Bauern, bfirger und ritter strömen ihm in 
menge zu, sodass er bald 3000 wolgeriistete 
streiter beisammen hat. Zu herzogen ernent 
er seine treuen begleiter Osus und Nisus, 
ferner Benedict von Stadduborg (= Stade?) 
und Balduin, den schwestersohn des bischofs 
Peter. Bäring verlässt nun Liibeck und 
durch zieht ganz Holstein. Allés unterwirft 
sich ihm. Darauf geht er iiber die Elbe 
und schlägt bei Ertinaliorg sein lager auf. 

Heinrich lag .mit 40,000 rittern zu 
Bardewik. Als er hört, dass Bäring mit 
einem heere gegen ihn ziche, gerät er iu 
grosse best urz ung. Doch ein riese aus Eries- 
land, der in seinem heere sich befindet, be- 
ruhigt ihn und verspricht ihm, das haupt 
des schönen ritters auf seiner lauze zu iiber- 
bringen. 'Ich furchto weder imholdo noch 
mcnschen,  sagt  der  riese,  und t)iemand is 


CLXXxnr 


Inledning. 


mir gewuchBen ausser deinem sohne Schade- 
walt. Darum sei gutes mutes, Bäring wird 
nicht entkommen !^ 

XXIX. Vor den tören von Bardewik 
komt es zur schlacht. Der reise erhebt am lau- 
testen seine stimme: 'Ihr elendes bettelvolk, 
ruft er, macht euch fort!^ Bäring antwortet 
nicht, gibt aber seinem rosse die sporen, das 
80 schnell vorwärts stilrmt wie ein hungriger 
habicht, der auf seine be ute stiirzt. Der 
held zieht das scbwert und fubrt auf den 
riesen einen so mäcbtigen streich, dass das 
liaupt vom rumpfe fliegt. Darauf dringt er 
mit seinen leuten so mäcbtig auf das heer 
Heinrichs ein, dass dieser sich genötigt sieht, 
die flucht zu ergreifen. Nur 500 mann 
bringt er in die stat znriick. Frohen mutes 
teilen die sieger ihre beute. 

XXX. Bäring sendet nun den Balduin 
mit 1000 rittern nach Hildesheim, den Osus 
und Nisus mit anderen tausend nach Bremen ; 
er selbst wendet sich gegen Braunschweig. 
Die drei stäte werden ohne schwertschlag 
genommen. 

Inzwischen komt Schadewalt, der sohn 
Heinrichs, nach Bardewik und macht seinem 
väter vorw&rfe, dass er ihm nicht frUher 
nachricht habe znkommen lassen. Er sagt. 
Bäring wörde unterliegen miissen, wenn er 
mit ihm kampfe. Heinrich erwidert, jener 
werde nur durch list und zauberei zu Uber- 
winden sein. Schadewalt sagt, er werde ihn 
zum zweikampfe herausfordern ; seiner tap- 
ferkeit und zauberkunst werde der gegner 
nicht zu widerstehen vermögen. 

Obwol Schadewalt ein zahlloses heer 
mitgebracht hat, wollen väter und suhn das 
leben ihrer leute doch nicht länger* aufs spiel 
setzen. Daher fordert Schadewalt den Bä- 
ring zum holmgang heraus. Dem sieger soll 
land und herschaft zu fullen. Bäring nimt 
die forderung an. 

XXXI. Am morgen des festgesezteu ta- 
ges lässt sich Bäring von bischof Peter eine 
messe lesen. Der bischof warnt ihn vor den 
zauberkUnsten Schadewalts. Ich vertraue so 
fest auf gottes gnade, erwidert Bäring, dass 
ich keine zauberei fiirchte.^ 

Nun st«igt Bäring in ein schiff und ru- 
dert zu der insel hintiber. Auch Schade- 
walt, von dem bösen feinde begleitet, begibt 
sich dorthiu. Als Bäring das ufer betritt, 
bekreuzt er sich, aber die insel begint un ter 
seinen fiissen zu sinken. 'Unheil widerfahre 
dir,  du  sohn  eines  schurken,  ruft  er aus; 


mut und starke gehören zum zweikampf, aber 
keine zauberkiinste. Lass uns die schiffe 
zusammenbinden und dort fern vom lande 
kampfen.^ 'Gut, erwidert Schadewalt, wir 
wollen beide auf cinem schiffe stehen.' Damit 
springt er auf Bärings schiff, dieser eilt ihm 
entgegen. Der kampf begint. Bald sind die 
schilde der streitenden in stucken gehauen 
und schon beginnen die panzer vor den 
wUtenden streichen zu bersten. ^Lass uns 
ein wenig ausruhen^ sagt Schadewalt. ^Nein 
erwidert Bäring, ruhe dich in der hölle aus; 
ich gewähre dir keine rast!' Er fasst das 
schwert mit beiden handen und haut auf 
Schadewalt ein, der ^ aber wandelt sich in 
drachengestalt und speit gift auf seinen geg- 
ner. Bäring sucht sich durch die bretter 
zu schiitzen, welche das deck des schiffes 
bildeten; besseren schutz aber gewährt ihm 
mit gottes bil fe ein wams das Yindemia ihm 
geschenkt hatte: dies wams war innen und 
aussen mit roter seide ttberzogen, in der 
mitte aber befand sich ein fell von dem tiere 
Asalabia, das kein gift durchlässt; und doch 
war das gift, welches Schadewalt ausspie, so 
stark dass die bretter, auf welche es floss, wie 
morsche borke brachen. Bäring fiihrt nun 
seine streiche gegen den drachen , da wird 
Schadewalt wider zum månne. 'Nun habe 
ich mich ausgeruht, sagt er, du aber bist 
ermudet: tritt mir land und herschaft ab, 
sonst must du sterbenl' 'Grott wird entschei- 
den, erwidert Bäring, nicht du mit deiner 
zauberkunst.' Damit schwingt er sein schwert 
und schlägt seinem gegner mit éinem streiche 
das rechte ohr und den rechten arm ab. 
Schadewalt bittet so lange um schonung, bis 
er sein ohr ins wasser geworfen habe. Bä- 
ring gewährt das. Da wandelt sich Schadewalt 
in ochsengestalt und ruft durch sein furch- 
terliches gebriill zwei gewaltige schlangen 
herbei, die zu beiden seiten des schiffes em- 
porklimmen. Bäring schlägt der einen den 
kopf ab, sodass der schwanz irs wasser zu- 
riicksinkt. Inzwischen ist Schadewalt wider 
zum månne geworJen und hat das schwert 
mit der linken ergriffen; Bäring prhält eine 
wunde. 'Du bist der erste mann. der mich 
verlezte, sagt Bäring, und schwer solst du 
daftir bUssen.' Er haui dem Schadewalt das 
linke bein ab und dieser stiirzt rUcklings auf 
die zweite schlange, welche die gespaltene 
zunge ausstreckt, als wenn sie den gefalle- 
nen verteidigen wolle. Bäring aber schlägt 
ihr mit einem neuen streiche die zunge durch 


y.  Om Bärings saga. 


CLXXXV 


und den unierkiefer ab. Die schlaqge ringelt 
HJch in drei schlingon zusammen und zer- 
schlägt mit dem schwanze den vordersteven 
Da ergreift Bäring Schadewalts schwert und 
stösst cs durch mann und schlange, in deren 
herzen es stecken bleibt. Bäring halt den 
griff fest; die schlange zieht das ganze schiff 
ans ufer. Hier zerspringen die beiden unge- 
heuer und lårben den ganzen ström mit 
ihrem blute. 

Als Bäring zu den soiuigen zuriickkehrt, 
stimmen diese zu ehren gottes ein loblicd an. 
Heinrich sucht sich durch die flucht zu ret- 
ten, wird aber von Bäring eingeholt und 
gefangen genommen. Bäring lässt ihn mit 
ruten streichen und samt seinem sohne Ger- 
hard ins gefangnis setzen. 

Bäring begibt sich darauf mit seinem 
heere nach Braunschweig, wo er von dem 
erzbischofe und den iibrigen bischöfen ehren- 
voll empfangen wird. Nach dem uberein- 
stimmenden willen aller wird er zum könige 
iiber Sachsen. Westfalen, Holstein, Hildesheim 
und Friesland erwählt. Sein reich erstreckt 
sich vom meere bis an die grenzen Frank- 
reichs und der Lombardei, östlich bis nach 
Eänugard (Russland) und nördlich bis Däne- 
uiark. 

Die kunde von Bärings täten verbreitet 
sich bis nach Frankreich, England, Griechen- 
land und Rom. Der kaiser Lucinus ist in 
grosser kiimmernis und sorge wegen des un- 
rechts, das er dem Bäring zugefiigt hatte, 
und bietet ihm seine tochter und sein halbes 
reich an. Bäring schlägt das anerbieteu aus, 
zieht mit 8000 rittern gegen den kaiser und 
schliesst ihn in Florenz ein. Im heere Bä- 
rings befinden sich der bischof Peter, Bal- 
duin und Benedict. 

Bäring sendet Osus und Nisus mit 1000 
rittern nach Griechenland, um dem kaiser 
einen brief zu tiberbringen, in welchem er, der 
abmachung gemäss, die hand der Vindemia 
fordert. Sie besteigen zu Venedig ein schifif 
und gelangen gliicklich an das ziel ihrer 
reise, wo sie sich ihres auftrags entledigen. 

XXXII. Mit gold und edelsteinen reich 
ausgeröstet, begeben sich Vindemia und ihr 
kaiserlicher bruder auf die reise. Inzwischen 
hat  sich  Lucinus  samt  seiner  tochter dem 


Bäring auf gnade und ungnade ergeben mtis- 
sen und dieser ist im besitze der kaiserlichen 
macht. König Pippin, könig Richard und 
frau Gertrud begeben sich zu Bäring nach 
Venedig. Die freude ist gross, als Gertrud 
ihren sohn widersieht. 

Am tage Maria himmelfahrt findet in 
gegenwart zahlreicher bischöfe eine unter- 
redung zwischen Bäring, Lucinus, Pippin 
und Richard statt. Es wurde anerkant, dass 
Bärings verhalten gegen Lucinia und Wil- 
fride durchaus tadel los gewesen sei und dass 
er seiner braut die treue unverbruchlich ge- 
wahrt habe. Bäring schlägt nun vor, dass 
Richard, da er durch den tod seiner gemah- 
lin verwitwet sei, die Lucinia heirate und 
die Lombardei als brautgabe empfange; der 
kaiser von Griechenland soUe mit Wilfride 
vermählt werden. 

XXXIII. Mit diesem vorschlage sind die 
beteiligten einverstanden. Bald darauf stirbt 
Lucinus; an seiner stelle wird Bäring zum 
kaiser erhoben. Sachsen tritt er an seine 
mutter ab. Diese lässt nun Heinrich und 
Gerhard aus dem gefangnisse holen. Er- 
sterer erinnert sich mit schrecken des furch- 
terlichep traumes, den er ehemals gehabt. 
Er ileht Gertrud um gnade, diese ist aber 
unerbittlich und lässt ihm das genick brechen. 
Gerhard wird auf freien fuss gesezt und be- 
gibt sich zu Bäring. 

Gertrud wird brieflich aufgefordert, an 
der hochzeit Bärings teiizunehmen und be- 
gibt sich nach Venedig, woselbst sich be- 
reits eine auserlesene versamlung von fursten 
und rittern aus allén ländern eingefunden 
hat. Bäring iiberragt alle um hauptes länge; 
sein antlitz sieht aus, als wäre es mit rosen 
und lilien gefarbt, seine augen glänzen wie 
karfunkeln, an leib und seele ist er ohne 
fehl — nuF Hektor, des Priamus sohn, wäre 
mit ihm zu vergleichen. In gleicher weise 
zeichnet sich Vindemia durch schönheit und 
feiche gewandung aus. Beide werden nach 
göttlichem und menschlichem gesetz zusam- 
mengesprochen und die hochzeit mit glän- 
zender pracht gefeiert. Gertrud und die 
iibrigen gaste erh alten reiche geschenke und 
kehren dann |heim. Bäring flihrt ein krafti- 
ges regiment und seine untertanen erfreuen 
sich des friedens. 


CLXXXTI Inledning. 

Jämfbres nu denna saga till innehållet med de två föregående, så synas 
både Mag och Kon hafva mera originilitet; B.er upptager, såsom man ser, 
nästan blott sådant stoff, som med ringa växlingar återkommer i talrika andra 
medeltidsdikter. 

Större egendomlighet röjer framställningssättet. Författaren tyckes ha va- 
rit en andlig man, med något asketisk riktning. 8å väl han själf som perso- 
nerna i hans berättelse uttala ofta sin förtröstan på Guds styrelse och nåd 
(se 87*'-% 88^*-^% 89^*% 101^% 101^% 106*, 106% 119*), understundom 
förekomma böner (88^'% 10P% 10P% 105*»), korstecken (100^^ % 100** % 
118^2) äfvensom andra yttringar af gudligt sinne (94% 99^'% 100^»'^% 100'% 

lOP**^», 107*»*% 118*«-2% 118^*-%  119^» och de andäktiga slutreflexionerna 

•• •• 

123*»  följ.).   Anglauppenbarelser skildras 105^*-^*,  110*^'*.   Ännu tydligare 

röjer sig författarens andliga stånd i hans intresse för det, som angår kyrkliga 
inrättningar; flere sådana omnämnas, stundom med uttryck af mycken vörd- 
nad; om dop talas 89«*— 91)^^ (jfr 108*^^), om äktenskap 80^^^% I2l*«% 
122***, om begrafning 104*»*% om skriftermål 112^* % om firande af julen 
90^' följ., påsken 95^ följ., midsommarhögtiden 115^* följ., Assumptio Sanctee 
MarisB 12P»'^% om tedeum 113*»*% 120% om klosterlif 98% 982^'% 102*'; 
vissa kyrkor nämnas 90*% 95**. Om "fullständig" lärd bildning talar förf. 
90*®'; han känner Hektor, Priami son, som ett ideal af ädelt sinnelag (122**®). 

Författaren visar sig för öfrigt ganska hemmastadd i geografien, han näm- 
ner många orter och har rätt goda begrepp om deras läge; kanske har han 
själf rest mycket. 

Att förf. icke varit norrman elle^r isländing, utan att sagan måste vara 
öfversatt, håller jag för säkert. Visseiligen är språket i allmänhet vårdadt 
och behagligt, utan tvungna, slafviskt öfversatta uttryck, samt har genom rik- 
lig användning af alliterationer fått en nordisk prägel (jfr äfd. 1 af denna in- 
ledning), men berättelseformen i öfrigt är vidt skild från nordisk sagostil; mest 

« 

påfallande i detta afseende äro de retoriskt hållna känsloutbrotten 87**"®i 
87^*-% 87*»-*ö och framför alla 92*''-«. Också torde sagan ha undsluppit 
några så genomgripande omarbetningar i nationell smak, som de, hvilka drab- 
bat många andra öfversatta sagor (jfr afd. I); m >llan de nu existerande hand- 
skrifterna af sagan finner man så godt som inga större skiljaktigheter. 

I sagan ingå likväl några partier, som kunna väcka misstanke om nordisk 
börd, emedan deras innehåll erinrar om annat isländskt sagostoff. Konung 
Henriks olycksbådande dröm, som berättas i sagans början (kap. III), och hvars 


v.  Ora BaerlngrB saga. CLXlXVII 

Uppfyllelse framhålles i slutet (122^^ fö\j-)> ^^^ jämföras med borsteinn Egils- 
sons dröm i Gunnlaugssagan, med den dröm, som gaf Ivarr Vidfadmi förebud 
om hans död, samt med åtskilliga andra; öfver hufvud taget är dylik använd- 
ning af drömmar sfi karaktäristisk för isländska sagor, att det kan starkt 
ifrågasättas, huruvida icke här föreligger en tillsats, gjord af öfversättaren eller 
någon följande bearbetare. Äfven den utförliga skildringen af Skadevalds tve- 
kamp med Bapring (118^® — 119^^) har slägttycke med andra sådana i isl^ 
sagor, i synnerhet med en, som finnes i Göngu-Hr61fs saga (Fornaldarsögur 
Nordrl. III; jfr särskildt p. 325 med Bmr 119^«-»«). Kanske har också det, 
som sagan har att mala om Skadevalds moder (108^^"^), blifvit, om ej till- 
satt, åt minstone något utsmyckadt af en nordisk hand. — De ord, med hvilka 
sagan i vår text börjar, hafva knappast kunnat tillhöra ett utländskt original ; 
till dem återkomma vi längre ned. 

Men äfven om nordisk inverkan i de nämda fallen skulle blifva fullt be- 
visad, lärer det ej kunna bestridas, att sagan hufvudsakligen är en öfversätt- 
ning. Det utländska originalet är möjligen nu förloradt; oaktadt trägna efter- 
forskningar har jag ej funnit något spår däraf. Att det varit författadt i 
Tyskland, blir troligt af sagans innehåll; i ordförrådet och uttrycken ser jag 
intet, som bestämdt anger, på hvilket språk originalet varit skrifvet *). Jag 
får därför nöja mig med hoppet, att större resultat i denna fråga skola vinnas 
af andra forskare; det här ofvan meddelade tyska referatet torde för mången af 
dem ^öra uppfattningen af sagans innehåll lättare. 


Sagan har utan tvifvel blifvit öfversatt under det 13:de seklet och, efter 
hvad språket tyckes angifva, snarare vid eller före midten än mot slutet af 
århundradet; öfversättningen är sannolikt gjord i Norge ^). De bevarade 
handskrifterna äro emellertid alla isländska.   De äro följande. 

*) Orden 'pund' och 'lest' (116*^'') förekomma, enligt lexika, i flere norsk-isl. skrifter; 
att några få konstruktioner (isht 107*'*® och 110") synas vara bildade efter latinska 
mönster, har väl ringa vigt, då man i alla fall måste förutsätta latinkunskap hos författa- 
ren (såsom andlig man) och väl äfven hos öfversättaren. % 

') I inledningen till min upplaga af Erex saga (Kphmn 1880, pp. VIII — IX) har jag 
yttrat mig om det sannolika däri, att öfversättningar af romantisk literatur åt minstone 
ej  förr  än  mot  slutet af 13 årh. fått någon betydligare utbredning på Island. — Att jag 


CLXXXVIII Inledning. 

1. Skinnboken AM. 580 A, 4:to (jfr ofvan afd. II), där andra bladet 
af sagan fattas; kallas här A. 

2. Skinnboken AM. 180 B, fol., innehåller BiER fullständig ^); anses 
vara skrifven i slutet af 15 årh. ; kallas här C. 

3. Fragment å ett blad, upptagande 86^® — 89^% af en skinnbok från 
midt^n af 14 årh., förvaradt i AM. 5G7, 4:to, jämte flere andra blad 
ur sainina hds., innehållande stycken ur Bevers saga (se afd. VII här 
nedan), Remundar saga och Elis saga (se Kölbings upplaga p. XIV); 
fragmentet kallas här B. 

4. Fragment å 4 något söndriga blad, upptagande sagans början till 
94®, inbundna jämte några till samma hds. hörande blad af Remundar 
saga i AM. 574, 4:to; handskriften torde vara från midten af 15 årh., 
den kallas här E. 

5. Pappcrshandskriften Holm.  47, fol. (se Arwidssons Förteckning öfver 

Kongl.  Bibliothekets  i Stockholm Isländska handskrifter pp. 73 — 4); 

kallas här å. 

*.* * 

6. Ofriga  pappersshandskrifter:  i AM. samlingen 524, 525, 588 D och 

P,  alt  4:to,  576, 4:to (excerpt); i Rasks samling 32 och 35, 4:to; å 
Kgl. Bibi. i Stockholm  1, fol, 13 och 17, 4:to, 17, 8:vo (endast slu- 
tet);  å  British  Museum  4874,  11158, 24969; i det Isländska Lite- 
rära  Sällskapets samling 165, 4:to, 109, 132, 224 och 227, 4:to. — 
Alla dessa pappershandskrifter torde härstamma från C. 
Af  BiER  ega vi altså två af hvarandra oberoende membraner {A och C) 
som äro i det närmaste fullständiga.   Ännu i slutet af det 17 årh. torde man 
ha  haft  en  tredje  sådan, nämligen originalet till pappershandskriften c); detta 
förhållande  är  dock  icke  alldeles  visst, ty  ():s egendomligheter kunde tänkas 


därvid räknat abbot Brands öfversättning af Alexanders saga till de norska arbetena af 
detta slag, har framkallat en protest af Gudmundr |>orlåksson (i hans uppl. af Gyctinga 
saga^ Kbhvn 1881, p. IX noten); men då man vet, att öfversättningen verkstäldes for en 
norsk konung (Magnus Håkansson) och altså naturligtvis i Norge^ anser jag fortfarande, att 
skriften — ur den synpunkt, hvarom här är fråga,  —  bör betraktas som norsk. 

*) Handskriften upptager först slutet af KonraSs saga på nära en sida (jfr ofvan afd. 
IV), sedan Dunstans saga på sidorna 1 a — 5 b, Katrinar saga på 5 b — 8 b, Bcerings saga 
på 8 b — 19 b, Knytlinga saga på 19 b — 34 a, Vitus saga på 34 a — 3G a, och därefter 
Laurentius saga, som börjar å sid. 36 a och synes fortgå ända till och med bladet 52, det 
sista i boken. 


v.  Om Bserings saga. CLXXXIX 

bero  på  godtyckliga ändringar; skrifvaren, Jon Vigfiisson, plägar eljest tillåta 
sig sådana (se i synnerhet afd. VII här nedan). 

Bland alla handskrifterna är A den bästa, liksom hon är den älsta; denna 
membran  liar  därför  blifvit  lagd  till  grund  för  vår text, och endast sällan 
hafva  rättelser  eller varianter tagits från />, C, E eller c).   C är i allmänhet 
ganska  vårdslöst  skrifven  och  utelemnar  ofta  för sammanhanget nödvändiga 
ord; den afviker i uttryck rätt mycket från A.   Vida bättre äro de båda frag- 
menten B och Ej särdeles det förra.   Fragmentet B har också blifvit användt 
till att, så långt det räkte (till 89^^), fylla luckan i A.   Det öfriga,  betydligt 
längre  stycket  (89 ^^ — 92**^)  har  jag  hémtat ur c).   Att jag framför de båda 
membranerna C och E föredragit denna pappershandskrift, beror på min förut- 
sättning,  att  r) iir afskrifven efter en förlorad membran, som stått närmare Aj 
än  C  och E göra.   Emellertid är, såsom nyss antyddes, <):s företräde framför 
de båda skinnböckerna icke fullt afgjordt; och för kritiken af stycket 89^* — 92**® 
torde  erfordras något större variantapparat, än som meddelats i noterna under 
vår  text;  jag  vill  därfö/e  här  upptaga  de öfriga läsarter ur C och E^ som 
som kunna vara af någon vigt. 

89^« så — å d, einn Imtr CE 89>»'ä« ef — tok d, ef sva hefSi biikrinn tekit, seni 
sidan tok E 89^*^ mér pat — hafa d, J)at J)vi gott at |)ola, at ek 6ttu3umz anuat raeira, 
J)vi  at  peir  vildu  gjarna  barninu  tyna E   89'^-^  med — hafa d, ef J)eir fyndi mik eigi; 

enn J)at éttudumz ek mest, at barnit (mundi) gråta C 89^* efter eigi tillägger C sem 
ekki er omåttuligt, ok var hann å |)eim båti (!) med okkr, E så er ekki er omåttugt 
89" hingat d och E, [)enna båt (!) C 89"-' Ok — hafa d, Enn myrkrit var svå mikit, 
at hvergi så peir til okkar C, Var ok Heinrekr sjålfr at (>eirri leit; ok barg okkr |)at mest, 
med pvi at gud vildi svå vera låta, at uåttmyrkr var svå raikit, at J)eir så mik ekki. Enn 
ef  Heinrekr  hefdi  drepit  bariiit, på  vilda ek heldr pola dauda enn lifa E   89^ '^ kveldi Ö 

och  C, inorni E   89*^ er — sai d,  or ut eda upp reri eptir ånni, å peim öllum skipum 

Cj  er  fteri  upp eda ofan eptir ånni, ok hvern mann, er var å skipum E   89*' efter  ein 

tiiläggei*  C (men  icke  E) su er fyrr var greind   89*'  stod d, lå CE   89**  efter  upp 

tillägga  CE medan peir mötuduz    89«« ekki sakuas  i E,  i  stället  för  ekki har Cum 

brid 89*'» efter hans tillägga CE ok manna hans 89 "^^ efter félagar tillägga CE ok 
fluttu mik hingat 89**' veeri — å d, albnikit undir um, at skirt vjeri barnit, ok C, va»ri mér 
alimikil aufusa å, herra, segir hon E 90" msetti d, psetti CE 9()« ok på d, på CE 5K)" 
krafdi d, beiddi  CE   90" Flestum  — mun d, öllum er  C, Öllum ydr er E   90"  vera d, 

saknas  i  E, peim er hér eru  C   90^* hvern mannskada d, hvert manntjon  6\ hvert tjön E 

4 

902*-» i — brodur d, af mannamissi, pat fyrst, er ho/i misti Valtera, bonda sins, ok Baerinigs, 
brodur sins, er hinn illi Heinrekr falsnidingr dräp på båda enn avipti håna rikinu ok allri 
saemdinni^  ok  komz  med   pvilikri  hörmung  undan,  sem   pér  vitid C, i manu.imissi,  fyrjst 


CXC Inledning. 

Valtera, bonda sinn, er var minn fr»ndi, J)å Bsering, broctur sinn, hertoga, er Heinrekr 
falsari dräp; par var hon svipt öllu rikinu ok allri ssemS, enn komz med naudung 
undan, sem ydr er kunnigt ok nu megu {)ér sjå E 90'° verdr slikr madr J, raannaz 
E,  vildi  mennaz  C   90^'^  makliga  ömbun  fti  d,  at  keyptu koraaz CE   90" Nii J, C 

tillägger: par til er hann känn sjalfr råd fyrir» sér at göra, på,' E: par til er 
sveinninn känn sjalfr at sér at hyggja 90'*® J)ér — Baeringi d, fru Geirpriidr sé 
vel  vird  ok  hinn  ungi  B.,  ok  alt  hen nar  fylgi  med  saemd  ok  göda  yfirleti  E 

90'« efter B»ringi tillägger c ok öllum peirra Vardnadi' (=- varnadi?) 90»»'*« 
er — ohlydni (J, sem peim vilja ekki hl^dni veita GE 90*^ adrir menn å, flestir menn 
adrir, peim (!) sem hann var (peir sem honum våru E) samtida CE 90*' fåtseka menn d, 
hird konungs ok alla ådra. Hann var hinn kserasti konungi, ok allir unnu honum hug- 
åstum, saelir ok snaudir. Sva var fråbaeriligr hans vsenleikr, at hann var annarr fegrstr 
skapadr undir (!) heimskringlunni, ok annarr Afsalon, son David konung^ C; alla, 
sva (at) allir unnu honum, rikir ok fåtsekir, J)vi at hann var mjiikr ok litillåtr. 
Sva  er   mikit   af  sagt  vaenleik  hans,  at  hann  hefdi  annarr  fridastr   skapadr   verit 

i   allri   heimskringluivii,   enn   annarr   Absalon,  son   David   konungs   E    90**  efter 

sin tillägger C: ok sffimdir, paer er J)ér veitid mér, fraendi, E: ok saemdir J)aer ådrar, ei 
hann  veitti  honum   90®*  A.  fostra sinn GE   90®* riddaravåpn CE   91* var — komi — 

saknas \  CE   91*^ riddara d och  C,  riddarasonu  E-, därefter tillägger C: ok skul 

peir  allir  a  burt rida eptir i turniment, E: ok skulu peir ok pegar reyna med sér, hver 
bezt  er  at  sér  görr um |)å iprott at rida i turniment   91^® at koma — sjå d, til gun 
ok  alla  alpyduna  at  sjå  å  leikinn  O,  til  gänga at sjå leikinn ok alla nlpydu E   91 
hverr  —  leik  d,  leikinn,  konungr  leyfir  pat  J5,  ok  pat veitir konungr henni C   91 
silkitreyju  d,  silkikyrtil raudan ok undarliga vel gördan (!) C, silkitreyju undarliga gö 

(!) E   91 *« efter hesta sina tillägger C (icke  Ey.  Enn  Bfleringr  hleypr i södulinn ra 

öllum herforum   91*^ öll hirdin d, allir (a. adrir ^). er i våru borgiimi CJB   91*^ efter  råc= 

tillägger C:  ok gör Bvå, sem J)u vilt, sakir frsendkonu minnar, J)vi at ^u ert bidill henn 
E:  ok  einninn heldr pat til fyrir sakir konungsdottur. frsendkonu minnar   91*' måtta 
d,  åtta  ek  kost å C, åtta ek kosti E   91*'® hefda {»at viljat d, vilda CE   91®* nidr 

saknas  i  E,  margra  feta  frå  hestinum C   91®® vaegdar d, eirdar CE   91"  efter   {^ 

tillägger  C:  Ok  rida  sidan  heim  af leiknum, E: Nu fara J)eir lieim af leiknum   91 ' 
|>6ttiz  —  sinum  d,  Enn  konungrinn Skozki {)6ttiz nu hafa ofmaelt um atgörvi sonar s£ 
C,  Konungr  enn  Skozki ^ottiz nu hafa ofmaelt um ail sonar siiis E   92'  pvi — hagdi 
ok  ottaz CE   92**® segiz — Baeringi d, segir svå, at eigi at sidr skuli Skot^ikonungs se. 
kosti  eiga  ma^gdanna  vid  hann,  [)6  at  hann hafdi aigradr verit af Baeringi.   "pvi at 
hygg  l>at,''  segir  konungr.  ''at  (>at  hljoti  margr  at  pola;  ok ann ok hontim Jiesa vel 

njota"  C,  segir, at Joni skuli kostr at giptaz ok få hans dottur —  —  (en  half rad 

Iwrtskuren)  segir  konungr,  ''at  |)at  hljoti  margr  af  honum; ok ann ek honum veP 
92» Enn sidan d, Ok (Enn E) er jolin lidu, ^k CE, 


v.  Om Baerings saga. CXCI 

Den märkligaste skiljaktigheten mellan handskrifterna af Bjer består i be- 

gjrrm YTielseordens  olika lydelse.   I motsats till den vanliga berättelseformen, som 

g(^TT^^^t i början nämner en person (hjälten själf, hans fader eller någon annan, 

8or-B^ stått  honom nära), öppnar A (se vår text 85^'®) sagan med en anmärk- 

ninf"^"   om de tre floder, af hvilka en hvar heter 'Elfr' ^), omtalar sedan en stad 

vid den  tyska Elbe och först därefter den man (Bspringr den äldre), som her- 

skar^ii « i denna stad.   Mera i sagostil äro begynnelseorden i C: A dögum Alexandri 

l)å-%r«Ä.    réd Baeringr hertogi fyrir Saxlandi; hans systir etc.');   härmed   öfvorensstämma 

pa j^ '^:3er8hand8krifier.na;  d  har  likväl efter Aloxandri pava tillfogat Lins pridja med 

t)v a     :x=iafnL 

Hvad  nu  angår  ^:s begynnelseord, så kunna de icke hafva hit öfvergått 

fiStr:BL   det utländska originalet, ty en reflexion af detta slag är ej gärna tänkbar 

an ¥:m «at  än  hos en nordbo.   Så fiamt icke redaktören fullständigt ur egen fata- 

bimi-    tillagt  dessa ord,  kunna de möjligen framkallats genom den kännedom af 

dö'     geografiska  anteckningarna  i  Hauksbok, till hvilken handskriften  i öfrigt 

röjt spår   (jfr   i   synnerhet  p.  XCVIII,  noten).     Snarare  kunde  den 

barj^in,  C  meddelar,  vara  ursprunglig,  men   icke  häller  denna  är  riktigt 

tillC<5rlitlig.   Den afsedde påfven Alexander kan svårligen vara någon annan än 

A.^^:>cander  III,  såsom  äfven rf uttryckligen säger; han regerade, som bekant, 

I * &9 — 81- och  blef  genom  sitt  kraftiga uppträdande mot den tyske käjsaren 

^^^clrik  I och den engelske konungen Henrik II vida fräjdad?).   Men om nu 

®^§ran  blifvit öfversatt omkring midten af 13 årh. och originalet varit ett eller 

a>^na,t  decennium  äldre, så vore det icke troligt, att författaren skulle för sin 

^^^ättelses  diktade  och  delvis  tämligen  sagolika  händelser hafva bestämt en 

tidf^j^j^  som  låg  så  nära hans egen, och hvilken flere af hans samtida godt 

kun^^^ minnas. 


en anteckning på 580, 4:to, (=- A) säger Arne Magnusson om Borings 
^S'^^ z    'vantar  upphafed'.   Han har  utan tvifvel från åtskilliga andra hdss. känt 
^^ "^^ x^nelseorden  A  dögum Alexandri . . .  och,  då  han  här  saknat dessa samt 


• , ^ ) Jag  hade  förestält  mig,  att  med  'Romelfr' kunde menas Tiber; men  då jag eljest 

,. funnit namnet i denna användning, sluter jag mig till Vigfussons åsigt (se Diet. ordet 

^ "*    «tt här afses 'Raumelfr' i Norge.   Om o i betydelsen au hos "första handen" se ofvan 


^3 I ^ är första raden numera oläslig. 
r\r^    ^) Alexander  II,  som  var  mindre  framstående,  herskade omkring hundra år tidigare 
*- — 73) och Alexan.ler IV, svag och olycklig, betydligt senare (1254 — 61). 


C^^" Inledning. 

jCke  tänkt  sig möjligheten af en så abnorm början som  frjår eru år . . ., har 
han  tagit  för gifvet, att sagans första kapitel stått på det närmast föregående 

bladet,  hvilket  redan på hans tid var förkommet   Vid  |>rjår eru år . . .  fin-  . 

nes  icke  häller  någon  röd öfverskrift  till ledning för bedömmandet af denna 
sak.   Skulle  man  med  Arne  Magnusson antaga, att ett inledningskapitel är i 
förloradt  i  A (jfr ofvan p. XLYII, not.  1), så kunde detta ha innehållit upp — 
gift  om tiden (men knappast i öfverensstämmelse med C), om sagans tillkomsf. 
(jfr ofvan p. XXIII) och dess utom kanske någon gudlig reflexion, motsvarand 
sagans  slutord.   Men där kan icke ha stått något om sagans personer, ty or 
dalydelsen  i  85^ följ. medgifver det icke.   Just denna sista omständighet vit 
nar  emellertid  för,  att  intet  här  är förloradt i handskriften.   Att skrifvare 
verkligen  börjat sagan med ordet trjår, synes också framgå däraf, att initial 
här  gjorts  något  större  än  de  följande  i  sagan: för att lomna plats åt d 
samma  har  texten  på tre rader dragits till baka; i de andra kapitlens börj 
brukas dylik indragning endast pä två rader, stundom t. o. m. blott på en. 


Sagan har aldrig förut blifvit publicerad; hon har dock i senare tider v" '^^ va- 
rit väl känd på Island och har där flere gånger omdiktats till rlmur (se a^^t-^afd. 
VIII här nedan); namnet Ba»ringr har burits åt minstone af en isländin^s^^g i 
vårt  århundrade,  som  man  ser  af  'nafnalisti'  i Fornmannasögur III, där    • en 

Bjarni  Baeringsson  (Forlikunarmadur  å Asgardi) upptages. — En gång fö*^ -^ ^rut 

• 

har sagans utgifvande varit ifrågasatt under omständigheter, som för kuric^ s^czdsi- 
tetens skull kunna berättas (jag har dem ur fullt säker källa). En medl^^^ -»^^"^ 
af den stora handelsfirman Bäring Brothers i London hade erfarit, att det fan^i^ ^ ^^^ 
en gammal skrift med namnet 'B^eiings saga', och hoppades däri finna und ^f^^ ^fcier- 
rättelser om någon sin stamfader. Han vände sig därför till J6n Sigurds^»"^^ ^^^^ 
i Köpenhamn med förslag, att denne skulle utgifva sagan, men underhaic— ^ .^nd- 
Ungarna strandade. 


I 

j 


VI.  Om Flovents saga. 


A 


fven  denna  saga,  liksom  BmKj blir här för första gången utgifven.   Den 
har  likväl  redan  länge  varit  föremål för literaturhistorikers uppmärksamhet. 
Man  insåg tidigt, att sagan var öfversättning af en gammal fransk hjältedikt. 
På  uppmaning  af  den lärde Joh. Gramm skref en isländsk student i Köpen- 
hamn, J6n Olafsson, år 1732 en latinsk öfversättning af sagan; genom förmed- 
ling af franska sändebudet vid danska hofvet, Grefve Plélo, kom J6n Olafssons 
manuskript  kort därefter till Paris, där det nu utgör n:o 8516 af de latinska 
bandskrifterna i Biblioth^que Nationale; år 1877 tryktes det i A. Darmesteters 
af handling  De Floovante vetustiore gaUico poemate et de merovingo cyclo (som 
bildar  9:de  häftet  af ''Recueil  de  travaux originaux ou traduits relatifs k la 
l^ihilologie et å Thistoire littéraire", äldre serien). 

J6n Olafssons öfversättning är verkstäld efter två afskrifter af den 
Xnembran, som här blifvit aftrykt såsom '^Flovents saga IF, och har ur de öfriga 
Jnandskrifterna i den Arna»-Magnseanska samlingen upptagit de flesta mera be- 
tydande varianterna *). Då denna latinska text nu är så lätt tillgänglig, blir 
^3et öfverflödigt att här införa någon resumé af sagans innehåll. 

Den franska dikt, efter hvilken sagan är öfversatt, har gått förlorad, men 

^med  den  samma  beslägtade  skrifter finnas kvar på franska, holländska och i 

synnerhet  på  italienska.   Beträffande dessa skrifters förhållande till hvarandra 

^>ch  till deras gemensamma källa hänvisar jag till det nyss citerade arbetet af 

X>armesteter  samt  till  Fr.  Bangerts Beitrag zur Geschichte der Floovent8€tge 

<Heilbronn 1879). 


*) En latinsk version (Jon Olafssons?) skall finnas i Thottska samlingen, 1775, 4:io, å 
Kgl. Bibi. i Köpenhiamn. 


CXCIV Inledning. 

Originalet till sagan har, såsom Darmesteter (anf. skrift pp. 65 — 6) visar, vid 
medlet af 13 årh. varit mycket kändt och omtykt i Frankrike; han antager 
därföre, att diktens förfettare, maitre Simon i Lyon (jfr vår text 124' *), 
lefvat under under 13 eller 12 årh. Den handskrift, efter h vilken öfversätt- 
n ingen blifvit gjord, har varit normandisk eller anglo-normandisk, om man vå- 
gar bygga någon sådan slutsats på det mycket korrumperade franska ordsprå- 
ket 164®^ följ., där vi läsa ordet ^freid^\ är slutsatsen riktig, så har sannolikt 
denna handskrift kommit från England. 

Tiden för öfversättandet torde böra böra förläggas tämligen långt till 
baka i det 13:de århundradet; härpå hänvisar både själfva språkformen och 
den omständigheten, att texten i den älsta, i början af 14 årh. skrifna, mem- 
branen, redan hunnit undergå betydliga omgestaltningar (jfr nedan). Men ju 
tidigare öfversättandet skett, dess mera skäl för sig har antagandet, att det 
skett i Norge (jfr här ofvan p. CLXXXVII, not. 2). 

Vi hafva förut, vid våra allmännare betraktelser öfver de romantiska sa- 
gorna (afd. I här ofvan), uttalat omdömmet, att åtskilliga påfallande likheter 
mellan Fl och Klm i nomina propria (och i detaljer) böra fiirklaras så, att 
Fl blifvit lämpad efter (den nordiska) Klm. Har denna ackommodation före- 
tagits af öfversättaren själf, så är naturligtvis Fl senare öfversatt än Klm; 
är den gjor4 af en bearbetare, så måste dennes handskrift ligga till grund för 
alla de befintliga redaktionerna at sagan, ty i afseende på dessa nomina propria 
(och detaljer) förete de inga väsentliga afvikelser sins emellan. 


Af Fl eger man nu följande handskrifter, alla isländska. 

1. Skinnboken AM. 580 A, 4:to (se afd. II); af sagan fattas här ett 
blad inuti (se texten p. 141) samt slutet. Efter denna hds. är "Flovents saga 
r i vår samling aftrykt; vi kalla handskriften A (J6n Olafsson utmärker 
henne med bokstafven F). 

2. Skinnboken Holm. 6, 4:to (se afd. II). Sagan är här fullständig, dock 
äro några ord numera oläsliga i synnerhet på första sidan (se texten p. 168) 
på baksidan af bladet 77 och på framsidan af bladet 78 (se texten p. 186—8). 

Flovents saga IF är trykt efter denna hds., som vi benämna B. 


ni? 


Å 


VI.  Om Flovents saga. CXCV 

3. Skinnboken AM. 152, fol. (se ofvan p. CV, not. 3), har Fl fullstän- 
dig.  Denna hds. betecknas hos oss med C (hos J6n Ölafsson med A). 

4. Skinnboken AM. 570 B och C, 4:to, innehåller på mer eller mindre 
skadade blad fyra fragment af Fl: r«) V/2 sida + I blad, från sagans början till 
orden i heimskringlunni (niotsv. 127*®), (i) 4 blad, från ok hafdi hult höfud (motsv. 
132* eller 175»^) till kaUadi til sin Flovent ok m»lti (motsv. 140*» eller 184»*)) 
y) 1 blad, börjar med det, som motsvarar 185**, och slutar vid 187*® (eller 
14P«>); dessa tre fragment tillhöra 570 B; i 570 C finnes d) 'j^ sida, börjar 
med til Frakklands med alt lid sitt (motsv. 207*®) och går till sagans slut. Mem- 
branen torde vara skrifven i slutet af 15:de århundradet; den kallas här D 
(hos J6n Ölafsson E). 

5. Pappershds. 18, fol., i addit. till AM. samlingen, skrifven af presten 
J6n Erlendsson i Villingaholti O efter membranen Holm. 6, 4to (^ JB); sira 
Jon har likväl icke kunnat läsa sagans början *), utan tager vid med orden 
Flovent snyr nu [)egar (169^'); det föregående * har en annan hand supplerat 
genom afskrift efter AM. 152 fol. (= C). Vi kalla denna handskrift Ii och 
hafva rådfrågat henne på några ställen, där ord nu äro utplånade i hennes 
original (se noterna å pp. 186 — 8). — Jon Ölafsson betecknar denna codex 
med bokstafven B; detta är den ena af de båda handskrifter, efter hvilka hans 
öfversättning är gjord; den andra, som han kallar C och uppgifver vara nästan 
nlldeles öfverensstäm mande med den förstnämda, måste ha varit ett nu fi)rloradt 
häfte af pappershandskriften AM. 181, fol. 

6*. Pappershds. n:o 23 af den skandinaviska manuskriptsamlingen å 
Bibliothéque Nationale i Paris; är en afskrift af /V (inklusive den tillfogade 
begynnelsen). 

7. Membranen n:o 1147, fol., af Ny Kongl. Sami. å Kongl. Bibi. i 
Köpenhamn; afskrift af C. 

8. Pappershds. 31, 4:to af Rasks samling; äfvenledes en afskrift efter C. 

9. Pappershds. AM. 528, 4:to, skrifven efter 2), då denna varit ftillstän- 
dig; afskrifvaren har dock gjort så många godtyckliga ändringar och samman- 


') Denna hds. har ursprungligen utgjort en del af AM. 179, fol.; utom Fl innehåller 
den de första raderna af Elis saga samt slutet (något mer än ett kapitel) af Själar- 
Jons saga. 

') Han har själf gjort följande anteckning diirora: Af eru mådar fyrstu linur upphafs 
sögunnar i kålfsskinnuhokinni, hljodandi um pat, at Flovent dräp mann keisarans i 
höllinni^ honum ok allri hirdinni åsjåanda. 


CXCYI Inledning. 

dragningar, att handskriften blifvit af ytterst ringa värde; blott en eller par 
gånger anföra vi läsarter från henne under märket c). J6n Olafsson citerar 
denna hds. under tecknet D, 

10. Pappershds. Holra. 47, fol., af samma art som den näst föregående. 

11. Pappershds. 1694, 4:to, af Ny Kongl. Sami. å Kongl. Bibi. i Kö- 
penhamn; afskrift efter D, sedan den fått sitt nuvarande utseende. 

Det stora antalet handskrifter är icke blott ett intressant intyg om den 
popularitet, som på Island kommit sagan till del V), utan erbjuder också rikligt 
material for textkritiken. Likväl finnas endast fyra bland handskrifterna, som 
äro oberoende af hvarandra och altså ega något värde. Dessa äro de mem- 
braner, vi kallat A^ B, C och /); B och C äro fullständiga, af Ä och D har 
man, som vi sett, rätt betydliga återstoder. Förhållandet mellan deesa fyra 
handskrifter kan uttryckas genom nedanstående stamtafla. 


^^^ 


0^>m 


B 


C D 

Vi öfvfergå nu till en undersökning af de vigtigare skiljaktigheterna mel- 
lan A 2?, C och D ^); vid jämförelsen lägga vi A:& text ("Vlovents saga V) 
till grund, så långt den räcker, och framhålla särskildt alla de läsarter ur B^ 
C och D, som tyckas hafva anspråk på större ursprunglighet än de motsvar- 
ande i A. Hufvud resultatet af vår jämförelse är, att alla fyra redaktionerna 
förkortat sitt original, och att de betydligaste uteslutningarna förekomma i B ^) 
och D. 

Sagans rätta början finnes sannolikt i A 124^^% om ock något vanstäld; 

C och  D  tillägga  efter  loklausu  (r.  3):  ^eirri, er  hygguir  (saknas  i  I>) menu göra 

sér til gamans; — Sion  (r.  5)  är  säkerligen  skriffel  för Lion (D), hvarmed C:b 
läsart 'Lonnum' (så! icke 'Lottum') tyckes hafva gemensamt ursprung; — raderna 


•) Andra bevis på samma sak lemna dels några ord i epilogen till den utförliga redak- 
tionen af Mag (jfr afd. III) — ^at göra spakir nienn, at J)eir vilja heyra |)a?r fråsagnir, 
sem [)ein[i [)ykki kåtlig.ir til gamans, sva sera er fiitreks saga, Flovonts saga eda ådrar 
riddarasögur — dels Jon Olafssons uppgift (i förordet till den latinska öfversättniugeu), att 
namnet Floveni förekommit bland nordländingarne på Island. 

^) Vid vårt aftryck af A (pp. 124 — 167) äro blott undantagsvis läsarter ur C och D 
anförda. 

') Då något saknas i J9, som finnes i A, utan att sådant blifvit här anmärkt, såi gäl- 
ler i allmänhet, att C på det ifrågavarande stället  är «» ^. 


VI.  Om Flovents saga. CXCVII 

9 — 12  tyckas  vara  bäst bevarade i C, som har:  Saga t)essi er at fomu af hinum 

fyrsta konungi, er rikti d Fralklandi ok sanuan etc.; 1) har: I^essi saga er sögd frå 
fyrstiiiu  koQUDgum,  er  Hki  hafa haldit å Frakklandi ok saunan gud vegsömudu ok hans 

d^rd ok lög héldu etc. 124**** (Hinn — Flovent) har jag i texten sökt rätta ge- 
nom en utfyllning från I) (hvilken hds. likväl utelemnar namnet Con^tantinus 
andra  gången,  det  förekommer  i  vår  text);  i C lyder stället sålunda: Så var 

systurson  Constantini  hins  gamla,  er  Silvester  påvi  kristnad! ;  enn  pessi  hét   Flovent. 

J6n OlafsSOa börjar sin öfversättniug sålunda: Temporibus Constantini imperatorls 
et  Sylvestri  papse  adolevit  Romse puer egregiae indolis, nouiine Flovent, qui imperatoris ex 

sorore nepos erat et regin» Helen» ex filia natus; Uttrycken  öfverensstämma  med  det, 

som kan läsas i början af B (168^^); men då J6n icke begagnat donna hds., 
måste vi antaga, att han här följt dess afskrift i AM. 181, fol., som nu är 
torlorad; det är då ett skriflFel, när han i not vid detta ställe uppgifver, att 
denna hds. ^C) skulle ha börjat på samma sätt som {i ("W). Ordet 
Rom» är sannolikt en gissning af afskrifvaren; Ii torde här ha haft Angeborg 
(jfr nedan anm. till 133*'). Huruvida omnämnandet af käjsarens moder lleleaa 
(B 168*) tillhört originalet, är väl tvifvelaktigt 124»' Aube A, Thiberi C (jfr 
anm. till 133^*); hela denna punkt saknas i D 124"* • Hann — sidum ^, torde 
ha varit vidlyftigare i originalet; jfr B 168^^ och D, som efter sidum tillägger: 

reyndr at mikilli hreysti (otydligt) ok hvatleik. Hann vegsamadi eilifan gud; enn så 
mun  jafnan  sigr hafa ok sanna elsku, er guds miskunn gsetir, ok standaz vel allar ^rautir 

124^* efter hundrada  tillägga  CD:  at  halda  tal  sitt  vid  (j61 med D) keisara   124^' 

efter  jöla  har  A  förkortat  originalet;  jfr  B  168*'^^, hvarmed  C/> stämma 
öfverens   124" ordet isope har varit obegripligt för de yngre skrifvarne; jfr 168^^ 

och  C:  piment ok clare ok pann drykk, er menn kalla 'vepe'     124^®   härefter'  syncS 

A  hafva  öfverhoppat  några  ord:  se B 168^''"^ och C:  Nii  er öllum  mönnum 

vel glatt, ok fngnadi hverr annars fagnadi ok fundi   124^^*  i beskrifningen af FloventS 

utseende saknar A liknelserna {B 108^^"*); CD upptaga blott den om ros och lilja 
^jfr här ofvan p. XXIII) 125" okurteisliga A, utförligare i B 169*' *% hvarmed 
CD öfverensstämma 125'* B (ICO^*-^) och CD upptaga ännu ett motiv 125*^ B 
(169^* *) och (7/) tillägga ett utrop af författaren 125" var — reidr^, utförligare i 
B (109*^*^) och C, men ej i D 125" efter senn tillägger C\ ok hratt vid honum f»ti 
Binum, hvilket knapt kan vara ursprungligt  125"-^' I>at — illyrda A, något afvikande 

i B (169'*"'); C har: 5at veit trua min, at ekki vil ek piggja högg af mér ovildara manni; 
ok B^niz mér, sem ek hafi refz J)ér, ok aldri sidan muntu illyrda dandimenn; ok l)ykki mér, sem 

ekki 'air sé i pinum beinum 125^^ tillägger C: Enn meiri van, ef gud vill, at t)ykkiz 
hann  ()at  fullmselt  hafa;  uk  segir sva meistari Simon, at ilt er un^ alt mikit at m»]a; 

å 


CXCVni Inledning. 

detta kan nog vara äkta och, förkortadt, ligga i D:s läsart Enn ^6 bar eigi bH 
til 125«<>-* dråp hertogans Ä, vidlyftigare i B 170*» (C ungefär = A) 125"— 
6^ saknas i BCy som i stället hafva det, som innehålles i 170*®"**; båda 
dessa versioner ha sannolikt uppkommit genom förkortning 126*-' har B 170**** 
ytterligare  ett  par  notiser,  men  utförligast  äro  CD:  Margir hafa gödir bestar 

verit i kristnum domi, enn engi hefir skjotari né fimari, sterkari né storfsettari (sic!) verit 
enn {)e88i. Hann var fyljadr i ey einni fyrir sunnan 'Thifur', er fellr £ gegnnm Römaborg. 
Aldri  värd betri hestr at dllam kostum, enn bann värd (aldri t)reyttr a åkafligri  reid né 

pungri byrdi tillägger D) 126''>-^ efter {)at tilliigges mund i J5, som äfven i 
öfrigt här är något utförligare; i G är stället korrumperadt 126^' efter ottaz 
mjök har A sannolikt öfverhoppat j)vi at bann var barn at aldri, som finnes både i 
B  och  C   126"" eller Flovents bön är utförligare i B (170**«^) och C; A 

har intet, som motsvarar 170*^"* 126»» 6r bendi bonum Å,^CD 126" klyfjar il, 
c- CD   126«*  efter  velli  tillägger   C:  Enn  nii  n^tr  J)u  frsendsemi okkarrar, enn eigi 

tilgörninga t)inna 127' tillägget i B (171 ****') öfverensstämmer med CD och är 
sannolikt ursprungligt 127** utförligare i B (171^®'*®); orden ok var i illum 
bug saknas äfven i C 127'® har A öfverhoppat den karaktäristiska afslutning, 
som förekommer i B (171*®"^) och C 127'* har A uteslutit skildringen af 
förden (B  171 '*'*•);  C har något förkortat denna skildring, men tillägger en 

omständighet:  ok  tok  ^k at kvelda, er J)eir k6mu a ofanvert fjallit   127'^  efter 

bjå sakna A och C de säkerligen ursprungliga orden ok munum — t)angat B 
(171*«») 127'»-** och 127**-*« hafva i J? motsatt ordning (17 P*"** och 17P* 
— 2');  uppställningen  i  A  bekräftas af C och synes i sig själfega företrädet 

22730-1 Hann — bundbeidinn motsvaras i C af: Ok böfdu l)eir margir dagar verit å hans 
»vi, er bonum var ekki annat jafnleitt sem beyra gud nefndan,   hvarilied   bör  jämföras 

B 171*^«®; men när C fortsätter:  Nu vissi Flovent, at bann bafdi etc,  så  kan^^ 
detta  svårligen  vara  riktigt    127"  .v. A,  .vi.  BC   127** « bann — atgengt A^ J 

bann  bafdi  grjotvegg  mikinn  ok sterkan ok gröf mikla  (jfr   B  171* ),  ok  var  éin 

vegar atgengt C  127"« B  låter  Otun  klappa  på dörren, Jofroy taga hästen, 

är här =-• A    127" b»num A, baen ainni G   128*'" på — sitja A,  jfr   B  172'*'^ 

utförligare i  C:  ok  leitar  til satis, ok finnz(!) bvårki pallar né ^tallar, bölstrar né bl«ju 

(märk,  hending och Stafrim!)  eda  fjadrkladi;  beldr  våru  par  eikistölpar  ferstrendii 

128" Jofrey A, Flovent BC   128" Eta — parf A  (jfr  B  172'^ '),  Ek  må vel bergja 
segir  Flovent;  enn  eru  petta  enu  piprudu 'fålestir' eda binär fögru 'flyr', er vér våru 
vanir  at  neyta  i  boll  keisara, frsenda mins C, Ek må vel verda fullr 11 f pessu braadi, 
at  eigi  sé  bér  binir  saetu 'sfmolar'  eda binir piprudu 'pal lestiar', er vér böfiim haft hj 

keisara, frsenda vårum å   128** '^^  är i B förlagdt till den fidjande morgonen; 


VI.  Om Flovents saga. CXCIX 

har därför ingen motsvarighet till 128*®*^* och låter de båda förmaningarna 
128* •~'=*^^ och 130'* uppgå i en (173^^**); med A öfverensstämmer G 128»' 
B:b tillägg Flovent — nii (173»*») återfinnes i C och torde vara äkta 129*' 
AC ^sm^lknfi här beskrifningarna på brynjan och skölden, som finnas i B 172**®, 
173* "^5 men med B:s skildring 174*®'», där äfven brynjan namnes, öfverens- 
8tamrrm.^r C   129** har må hända inledts af några nu i A utfallna ord, jfr B 

173 *'*' och C: Hygg at t)vi, sagdi hann, at J)u låt aldri petta sverd, pvf at Joseph etc. 
129** «fter vetrum tillägger B ok väldi öll järn til; C^Ä 129'^» efter öttaz tilläg- 
ger G z.   Aldri var l)at sverd smidat milli hamars ok stedja, er meira mein stffidi Gydingum 

af   129»* A  har. här  förkortat  texten,  såsom  man ser af B 173»®'^ och C: 

t^*  ^vamu  skjaldsveinar Flovents, Otun ok Jofreyr, ok fögnudu nu gödum gjöfum, er Flo- 
vent   Izkafäi  t>^git.   Herra,  segja  Jieir,  gud gefi etc.   130****' Södlit — vil ek Ä, Nu vil 
ek, B^^^i Flovent, at Jiit södlit hest minn Bodvant, er hiisbondi minn gaf mér i Römaborg, 
^nn   la.«ifiä f taumi Megremon enn goda, er keisarinn, fraendi minn, lédi mér; ok skulud pit 
öafa    med  ykkr vapn min öll, enn ek vil hafa sverd mitt ok vil {)vi etc, C   130*®  det  1 

^ C *^73«*«) tillagda finnes äfven i C 130**-'* Flovent — blötada ^1; l)inn, at hann 
^®"     sigrat  övini  {)ina ok nidrat 6tru heidingja! Enn {)u, Flovent! skalt fara i guds fridi; 

^^   ^» [)at b«n mfn, at [)u nidrir hinn bölvada   C,   SOm   altså   är   uttörligare   än 

båd^fc ^ och JB (174»*) 130»* riddarnes antal uppgifves af B (174^») till 
^y^^^^^ hviika sedan alla dödas {i,re af Flovent, genom tillägget 174»*'®, blott 
^'^^ ^^f Otun, genom uteslutande af 13 1**'), så att angifvelsen hos Fabrin måste 
^^'a»nci.(bra8 af en och samma person (175*'»®); C stämmer bättre med A^ men 
^^^ berättelsen något oredig, och låter "husbonden" vara just den, som und- 
komniit från striden   130»« härefter ett tillägg i B (174^»'**) och ett annat i C: 

^©ssi^ gfieta gatna allra ok stiga, svå at engi skyldi nordr um komaz   l30''  efter  åhirti 

^^^ C: eda ^andi å guds vinum 130**» något utförligare i B (174*»;»») och 
^'J Jfi- of^an anm. till 129*» 130»» i st. f. håsbéndi hafva B (174**) och G 
^^^^^'X-ijm, hvilket synes vara riktigare; då är sannolikt äfven det ställe i A (130^»"*), 
^är    spjutet  prisas,  fördärfvadt   130*« något utförligare i B (174*»*) och G: 

*   ^Jp^aiz mér, sem l)u sér hvårki huglauss né hinn veykasti   130* • efter skosvei nn (skjald 

8veir^^^   Cfj  har A öfverhoppat det, som i B upptages 174** "^ och i G lyder så- 

^^^ •   ok  skulum  vit  bådir hafa gott ok ilt, ok skiljum aldri fyrr enn daudir!   131*® 

Oinxx ^^ j^frgy jggr i3iaa ^ågot utförligare i B (174«») och C; samma vändning 
^^ JS (mot AG) äfven 174»'*^ och 171*» *, men 180*» har B (om ock ej så 
°^yol5:^t  som  A  136»^)  förkortat det i GD fullständiga: Nii er Otun upp risinn 

°^  ^«it um sik ok sér etc.   131»**  utförligare  i   B  (175» «) och  G:   Hann  hafcti 


a 


OC Inledning. 

mikit  (lid)  um  sik, enn menn hans våra miklir bardagHmenn ok höfdu ngök •▼& ajtt alt    ^^ . 

landit umhverfis   131"  efter  sik  tillägger   B  (men  icke  C) ok mat 811111   131»»-" 

sa — hér Ä^ så sid t)eirra ok maelir af reidi mikilli : Ek sé, at {)ér fylgid kristnttm lögimi. 

Ok  stendr upp ok gengr til husa Fubrin ok kalladi hatt: Herra Fåbrin! segir hann, mi 

skömm  hefir  \m  bedit  i dag;  [)vi at drcpinn er nii madr ^inu, er gaeta skyldi rikis {lios 

ok refsa oviuum vårum.   Ek så prjå menii nda i moti oss, ok bördumz ver, enn engi vårr 

niselti  vid  am>au,  ok  fcldu  {)ar  umbodsmaun  ok  ådra  riddara.   Enn ek fl^da undan tiLf ^ 

skogar.   Enn J)eir f6ru réttleidis hingat til borgar; hefi ek sét {)å C;  jfr   B  Snmt  anm» m^_ 

till  130^*   131*^ * något  olika  i  B (ITo^»*), hvarmed C öfverensstämmer 

utom   att  den   har   låtum \}a, dyrt kaupa lif vårra manna  i  St.  f.  drepum  Jiå    131* 

tillägg i  B (1 75'®-^) och  i C:  Hann heyrdi gny mikinn fara at husinu    131*» 

för  klauf inskjuter  C:  dugdi honum Ht t J)reföld bry nja, er hann var i, ok kappyrdi, [) 

at hann   131" tillägg i  B (175**-^), ej i c   132" efter lifi  tillägger C: 

er sva å at lita vidskipti [)eirra, sein madr leiki frcystafl, ok eigi jafna raud, ok leiki 
annarri  i  ådra  ok taki hvorju sinni einn senn   132^* framm Ä^ fyrstr allra BCD   132 

före  bjo  inskjuta BC:  sncri aptr hestiuum i moti honum ok  132**' deu utförliga ^M^^re 
beskrifningen  i  i? (176^* "^*) återfinnes i TT),  nf hvilka den förra efter man-^^i^^na 

(176*^)  tilliiggor:  enn  heidingjar  heyrdi  (!) J)at aptr   132*<^ Besentum A, Bethoron JJ^ 

Bosunt  C,  Bektum D   132*»  tillägget  i  B (176^^*)  finnes äfven i CD   ^^— y- 

efter  miskunoar  är  något  öfverhoppadt,  som  ses af B (176*'*®), hvarmed Z) 

stämmer,  och  C:  at l)eir sé eigi flettir sinum Jiingum   133*« brautir (A) är Säkerlig— ^^^e/l 
felaktigt;  brattar  brekkur BDy storar brekkur ok margar C   133*" skämt i frå Jieira A, 

jfr  B  (17G^®),  med  hvilken  2> öfverensstämmer; C har i buskanum.   Däret:  ^zrter 

tillägges:  ok  skildi  vel  vid  (heyrdi CD) r«du t)eirra BCD   133»'  Miluck af Roma A, 

Mrluns  or  Romariki C, . . .  (namnet   bortrifvet)   konungs  or Römaborg D.    B   ^ tår 

altså   ensam   om   sin  uppgift (176^'' — 7*):   Ek em son Vilhjålms konungs, er   J^ca-éd 

yrir Angeborg hinni riku.   Detta stäUe måste jämföras med 177** (motsv. lä 5=^** 
i  A)y där  J?:s  tillägg  har följande motsvarighet i />: ek  cm brodurson konax — -igs, 

födur ^ins, ok systurson Konstantini keisara,   hvaraf   (/:8   Ord   ek  em systurson kei 

tydligen blott utgöra en tbrkortning *).   Vidare måste man härmed jämförfi^ 
177^'®,  som  alldeles  saknar motsvarighet i A] anmärkningsvärdt blir i 
nerhet  slutet (17723-8), hvilket i CD har följande lydelse': Hinn fåtaikasti er 
s«ll  (så  C,  dessa  ord  saknas  i D); fadir  minn Vilbjålmr (namnet blott i 

rsedr  Ambo  (Avibi  D)  hinni riku ok  .vij. ödrum borgum (ödrum t)rimr storborgum 
enn  brodir  J)inn  hinn ellsti (brodir minn D) var nu i vetr (nu C, i vetr D) dnbbadr 


*) Både i  C och J) berättar Flovent  sedan om sin landsförvisning. 


"VL  Om FloventB saga. CCI 

riddara  ok  raedr  nu öllu meå keisaranum (från  Och  med ok  saknas  i  D).   Det  tyc- 

kes, som skulle CD hafva rätt; i Ambo (Avibi) igenkänner man Aube A 124*^, 
och li:s Angeborg (177*'^*) är utan tvifvel samma namn; är nu Flovent född 
i denna stad {A 124'^) och hans fader regerar där (enligt CD, se strax här 
ofvan)^ måste väl de stridiga uppgifterna om namnet på Ansseis' fader (Miluck 
A, Milun eller -on C, Vilhjålmr B) afgöras till förmfm för J.C, i det man får 
antaga, att i B 176*'' några ord utfallit, så att stället fullständigt lydt sålunda: 

ek  em  son  Miluck  (el.  Miluns)  af  R6ma,  brödur  Vilhjålms konungs etc;  hvadan 

Yilhjålmr blir namnet på Flovents fader (i enlighet med 1>, se ofvan). Att B 
177"-« infört två brödrr till Ansseis, torde altså bero på felet i 176"^ skrif- 
varen har funnit orimligt, att Ansseis' och Flovents fader haft samma namn 
J3338-41 '^Y delvis vidlyftigare och, åt minstone beträffande början, till sin form 
ursprungligarc  i  B  (177^'') samt ännu utförligare i C: Ed» muni [)ér hernad 

t)ann hinn mikla, {)å er Frankismenn ok peir or 'Borgindie' msettu Romverjum, {)å er 
J)eir foru yfir Mundiafjöll ok vildu eyda Romariki, ok {)å er Constantinus keisari tok vi3 
kristni;  ok  eyddu |)eir mjok  sva landit, ok dråpu peir Milon konung, födur minn; sidan 

toku  |)eir  mik,  Iftinn  svein,  ok  seldu mik jarlinum af Catharectum    133** efter  peim 

tillägger   B med miklum naudum, C miklu(m) vandrsedum    133*'  efter   minn  frsBudi 

tillägga BOD förklaringar (se strax här ofvan anm. till 1:33^') 133** Hann 
gcrdi sva Å, den utförligare skildringen i B (\1V'-^^) återfinnes i CD 133*' 
om  tillägget i BCD  är nyss  taladt (anm.  till 133*^)   133" Josep Å, Josez B, 

Joseith  (7, José D   133*' riki sinu Å, vel (ok stjornsamliga   tillägger   D)   riki sinu, ok 

stod mikil ogn af lionum CB\ skildringen i B 177'*'*" finnes för öfrigt lika 
litet i CD som i *4 134* .x. A och (7, hvaremot D har: mikil riddarasveit ; jfr 
lo4^*'* (vid 134''* har C: kvåmuz t)rir undan), och 131'». I B 
(177*', 178**»*% jfr 178'«-') uppgifves jägarföljet till fyrtio riddare, eller 
samma autal, som enligt A (134*®, 135*^) och CD följde den gamle Josep; den se- 
nare  ledsagas enligt B (178'*,  178*') af hundra man   134»  ok  hjo til hans ^, 

enn er hann hafdi ridit skotbakkalengd, [)a vann hann [)enna hjort C   134***' A saknar här 

okvädinsordet putuson {B 178'), hvilket likväl torde förutsättas af det följande 
(l)u hefir illyrt mik) 134^* följ. Saknar A^ liksom äfven C/), berätteken, huru 
Flovent nedhögg Joseps son {B 178*"®); denna notis tyckes likväl ha varit 
ursprunglig och erfordras för att räkningen på de fallne skall gå i hop i A 
(jfr anm. till 134*) 134** i st. f. putu har D den i språkligt afeeende in- 
tressanta formen 'bvtv' 134" otun A, Flovent JBCD; dock är det endast 5, som 
förtiger  Otuns  strid  mot  J.  och använder skildringen på Flovent   135' efter 


ecu Inledning. 

ofan tillägger -C:  f»at t)6tti Flovent mikil skömm, er hann kom houum eigi ofan ; homotelevta 

kunna  här  vara  medverkande  till, att de andra hdss. sakna dessa ord   135'* 

efter .xv. (så äfven CD, .xxx. B) tillägger C: hinir hvötustu, ok måttu aldri einn af 
^eim komaz at unnustum sinum 135'^ efter sina tillägga B (179'')och D (men ej C) 
ok våru bseäi modir ok sårir; däremot Sakna både C Och D det tillägg (ok hyila 
— nsetr),  SOm   B  (179»'*^)  gör efter  herbergi (135'^)   135"*  ridim  — heldr Ä 

härmed öfverensstämma GD^ olika i B (179^*'^*)   135** efter Saxar insätta BCL 

hafalanditaltok 135*' efter Orliens tillägger C: bk er Anseis leidsögumadr Jjeirra, 
t)vi  at  hann  kunni alla stiga å Frakklandi;  antingen  detta  eller  Ock  BlS notis ODl 

en hyrd vägvisare (179^^'*') måste väl antagas ha tillhört originalet 135** 
tillägget hos B (179"*) förekommer ej i CD 135** efter ridum tillägger C 
inn 135***» frå — Aprilis Ä samt CD, saknas i D, där likväl innehållet af 
135**"® återfinnes i början af det följande kapitlet 135" Korsablin A, Kosa- 
ck Kossa- 2> 135** Kalive A, Kabue C, Kabui 2>; Falsardr AD, Fascadr C; Kanaber 
A,  -ezt  C  -eck  D   135"  J)eir  A,  {)e8sir  fj6rir  kappar eru miklir atgervismenn ok C, 

ungefär lika i I) (jfr B 179***®) 136*'' veita — hest A, hafa leigu af konungi ok 
verda honnm at lidveizlu. Enn ^u gör vel ok Mk upp fyrir oss hlidit! Ok skal ek [»ér 
betra  hest få, enn^nökkurr t)inna settm nna hafi slikan fyrr åttan C   136' blés A, i t>ry8- 

var tillägger B (jfr anm. till 158**) 136«*« Salatres — Korbml A, at J)eir ha& 
ber mikinn,- ok var engi kastali sa né borgir^ at eigi befir Salatres böfudkonungr sett sina 

menn at gseU; enn hann sjålfr er i 'Earws' (Korbuilli 2>) borg C, h varmed B ungefär- 
ligen Öfverensstämmer 136^* efter vsena tillägga CD: ok bin kurteisa; hon känn 
allar i[)r6ttir, J)8er er kurteisum meyjum byrjadi at hafa 136** efter fsezt tillägger C: 
né  betr  latin  at gödum sidum   136' • vid åna A, yfir åna 'Thifur'^D;   D   tillägger: 

er feUr hjå Paris  136" efter Paris finnas tillägg i de öfriga hdss.; se B 179*»''; 
C har  ok lögdu land undir sik,  hvarefter  c  och D upptaga orden Nu — veröl 
(se  B 179*»»)   136*«  B:&  tillägg  hardligr - riddari återfinnes äfven i  C 

136^**' Hann — [)at A, Hest hafdi hann godan, er Ärad het, råsfimr mjök, fridr ås^nii 
ok godr kosti; hann var södladr godutn södli, ok med d^ram steinum settr ok skrifad 
mörgum  hagleik.   Nu  h^op  hann  å bak honum ok t6k merki i hönd ser, er saumat va: 

allskonar hagleik C  136"  tillägget  Merki — gullnöglum  tillhör  utom  B  (180«' 

äfven  CD    136'^  utförligare  i  B  (180*>-^*);  jfr  ofvan  anm.  till   131» 

136*»-' leift - sakir A, mist odul vår, fr»ndr ok vini ok C   136" endast  B meddela 

(180" och förut 179") konungadotterns namn   136** tillägget i B (180»^ • 
är  af intresse    137*-^ motsvarande  ställe  i B (180* ^•«) är märkligt därföo 
att dess uttryck delvis ordagrant återkomma strax efteråt (180*'*; jfr här ofvan 
p.  XXXIII);  de andra  hdss. ha här intet liknande   137'® härefter torde J 


VI.  Om Flovente saga. OCIrt 

uteslutit det, som motsvarat 181*"^* i B och återfinnes i CD 137*'' Enn — 
[)u vill Ä, saknas i i?, som likväl sedan (18P*'') anspelar på deras innehåll; 
anledningen till ordens bortfallande kan vam homotelevton, ty föregående punkt 

slutar  i  B med [)d vill  (181*',  l)ér Ifkar A)   137"  svå  hlj6dr sem A, ekki gölmål- 

ugri enn C (fjölmålgari D); B:b fjölmennari är tydlfgen en korruption af C7):s läs- 
art 137** härefter tillägger C: litit mun honum nu stöda h61 sitt til åstar[)okka vid 
Mar8ibili(u)  hinnar  v«nu  hédan i frå   138'*  punkten  börjar  i  C sålunda:  Otun  ok 

Jofreyr våru vitrir menn ok létu etc; B har: Otun tok vid honum, ok skyldu i t)eirra 
väldi  vera  fé  hans  öll.   "tå er vel rådit ok vitrliga," segip Otun, "gud sé lofadr nu ok 

jafnanP Af detta sista är tydligen B:s läsart 181**"* en förkortning 138«'» 
MikiU — hans Ä\ C öfverensstämmer här med B (181*®"*), men är något vid- 
lyftigaje,  ty  den tillägger efter drambid orden ok dreizzid (skrifvet 'dreiiith'; jfr 

dreyssa,  Oxfordsordb.)  samt efter  ofmetnud satsen ok låtiz pér alla menn ksefa i stör- 

yrdum ydrum 138** efter sinn tillägger C: ok for hann J>å til Flores Frakkakonungs ; 
enn ef hann tynir Hfi sinu, [)å er Frakkland (!) alt farit ok skammat, enn [)ér megud vera 
sevinliga  hropadir  um  alla ydra lifsdaga     1H8*^   Omnämnandet   af   bågskyttame, 

hvilkas antal uppgifves olika i B 182**, saknas i C 138** har A öfverhop- 
pat  orden  ok hvé ilt — sjålfr, som äro bevarade i B (182^^*) och i C   138** 

Kanabez  A  oeh  B,  Kannabert O, -bek D     138**"®   utförligare   Och   olika   i   B 

(182^^^), där konung Kanabez dödas: enligt AC deltager han sedermera i stri- 
den (l^)72^ 158*«), hvilka uppgifter B utesluter (liksom äfven UP'"^»); jfr 
äfven anmärkningarna till 185»*% 185*»», 185**'««, 185««% 186»^*», 
] gg 18-2 0^ ] gg 8 7- 41 (några mindre klara uttryck hos C och D upptagas i anm. 
till 185»»», 185'% I85*««% 186»'*») här nedan; det synes framgå, att re- 
daktöien af B (eller en hans föregångare) i denna sak gjort en godtycklig 
ändring och sedan konsekvent lämpat sitt originals uppgifter därefter 138^* 
efter Flovent har B ett betydligt tillagg (182*»»); den ena uppgiften, att 
Jofrey fick Kanabez' häst, står i strid med A (och C) 139'» (jfr ock före- 
gående anm.); den andni, att Ansspis lenmade Flovent Korsablins spjut, blir 
här nödvändig genom B:s tidigare utsago (181*»), att Flovents eget spjut gått 
sönder (olika i AC)] att emellertid B:s version häri varit riktig, torde bevisas 
däraf,  att  C vid  138»» efter spjéti (af tanklöshet har Cb skrifvare satt sverdi) 

tillägger:  pvi er ått hafdi Korsablin; ok var vid merki, l)at er Marsibil hafdi sent honum 

um morgun adr fyrir 139»»'*» saknas i By som dock senare (184*'^'»») har mot- 
svarighet  till   139»»-»    139*®   efter  svarar  insätter C:  Vel er ^&t rfki komit,  er 

hann hefir, ok  139*' gagni A, lidi fyrst C   139*® ^  alla redaktionerna växla med 


CCIY luledning. 

afseende på namnen; C stämmer närmast med A^ kallar konungen Burnement 
och säger om hästen: å gödum hesti svörtum sem Magrimon (mcn i A 144** och 
157^* säges M. vara hvit). Likhet med B visar 1), som kallar hästen 
Atrament. Det syncs vara ovisst, om originalet har uppgifvit ett namn för 
konungen och ett for hästen, eller om det varit ett och samma namn, som i 
de särskilda hdss, fått olika användning och former 139^* -4:8 version finnes 
äfven i C\ B säger motsatsen (183'^-') 139^3 ^f mikilli reidi A, utförligare i B 
(183^'''^), hvarined C öfverensstäinmer 140^* Ok J)egar hann vitkaz A (= C); 
enligt B (=^ I)) kommer Flovent ej till full sans förr än efter bönen; stället 
är  där  utförligare (183»« «^)   140» spottan A, jfr B (183^^-^); C:  dauda af hinu 

bölvada afspringi Gydinga 140'* tillägg i B 183**"® Och .C: fyrir sakir hins etc. 
140^^ tillägg i 6', som har: (bj6z at hefna sm [» i^]) ok er t)e6s ineiri van, at Kabae 
konungr mani aldri sidan bera siua kvedju fyrir unnustu sinni, samt, något kortare, i 
I)\ ok er |)ess van, at bann segi aldri sidan kvedju Marsibiliu konungsdottur   140    be- 

tydligt utförligare i B 184^-^* (olika i CD) 140^^^^ saknas i B, ehuru där 
längre fram (184^* ') finnes en viss motsvarighet 140'* .c A, .iiij.c CD 140*«-* 
Nu — vilt ersattes i BCD af en helt annan förmaning (se 184^^®)  141» GaKf- 

rer A^ Kalifs C, 

Då härefter saknas ett blad i A^ jämföra vi för nästa stycke B ("Flovents 
saga IF) med C och fragmentet af 7), så långt det räcker. 

184'*'  Ok  — j^jonustu JB, Nii ef [)u vilt bafa oss med {)ér, ()å verdr |)u at gefa os 

mikit fé C (jfr  A  14P'^)   184";* vid ~ leggja B,  mycket  utförligare i (•: V 

J)ér séd bjå mér.   Ek skal sva mikit fé gefa ydr, sem J)ér vilid sjålfir.   5u skalt, Flovent T 
vera  merkismadr  minn; ok skal ek gefa t)ér |)usund manna, ok skulu |)eir vinna [)ér eida — 
at  {)eir  skulu  aldri vid J»ik skilja, {)6tt bani [)eirra liggi vid."   i&å mselti Otunn: ''Floven 
herra!**  segir  bann,  ''{)etta  er  fagrt  bod," segir bann, "er konungr bydr; ok skaltu [)ett 
pekkjaz.   Enn {)u, konungr! efn beit pin vid bann, sem konungi byrjar!" — "Eigi skal e 
bregda ordum mfnum," segir konungr; "beldr skal ek auka/   Hefir konungr nu lokit rted 
siuni   184**''  Nå  —  breystiverk  B,  Eru peir nu komnir i Pårisborg; ok fannz [lå eu 
roadr  sva djarfr, at bonum bannadi inn at rida i borgina C   184*^^^ pann  — konungr 

einn  mann;  så  atti  meira  liggjanda  fé,  enn  .xx.  lilfaldar  msetti* bera  (jfr  anm.  til 

jg^io-iij  Konungr  m«lti  vid  bann:  "Heyr mér!" (sannolikt korruption af namn^ 

Hermet)  segir  bann C   ISÖ''^ pann  — bafa saknas  i  C   185* efter  peim  tillägger O 
eptir  sinun) vilja   185* naetr JB, vetr C   185* peir B, peir vili ok peir C   185^*' er - 

diktat  saknas   l   6*   185*'*  margar  pusundir  B,  pusuud  piisundir  pusunda ('pusund"' 

manna  C   185*»'* pvi at — bera  saknas  i  C (jfr  strax  här ofvan)   185**** d^r- 

ligra --  maedi B^ innis sins med godu yfirlteti  C   185**** bafa  —  kömu 5, flydu, pvi »t 


CCVI IiilediiinL'. 


O" 


ftlt [)at gull, er Salomon hinn spaki (Samaon hinn sterki D) atti   18G**** Enn — skilnad 
JB,  "^at  veit  tru  mm,"  segir  hann, "at ek gaf raik upp (i hans vald  tillägger   D), hefi 
ek  handselt  fyrir tru mfna miklu fé ok penningum."   Konungr segir (sakims  i  C): "Vér 
skulum  styåja  ydr  til  fégjaldsins.   Enn ek vil, at ^u segir mér frå illraenni J)vi, er mer 
hefir  gört  slikan  skaSa (sva mikinn mannskaSa D)."   Konungrinn svarar: ''Hann er fseddr 
å Spanialandi ok konungborinn at SBtt, heitir Flovent at nafni ok hefir eigi enn skegg a kinnum ok 
hefir J)ö karlmanns hug. Engi madr er sva djarfr (våpnfimr D), at hann fåi unijit (megi forSaz D); 
ok ef hann kemr a, J)å kemz hann aldri or höndum honum (i St. f . å — honum har D I sa madr 
kemz engi undan), nema hann gefi sik upp" CD   186*^** l)it .ij. konungar JB, [)eB8ir tveir 
k.  C,  l)essir .iij. k. D   186**^" |)it — hans B, Ok synitl ^ér mikil drottinssvik, ^at sem 
J)ér lofict einn mann fyrir [)at, er pér poriS. eigi at bida hans höggva C (ungef. = D)   186*^ 
efter  Maumet  tillägger  T)  (icke  C):  er mér kom brott 6r höndum J)e88a riddara   186** 

mér B, oss CD 186" enn — hennar Saknas i CD 186*'** Höfudkonungr — gört 
B, "Heil, dottir!" segir höfudkonungr, ^^u. ert vel komiu. Mér er görr raikill skadi; J)v, 
at nu er komin mikil hjålp (kominn einn hlaupamadr D) or Spanialandi til Frakklandsi 
ok hafa {>eir unnit mikinn sigr å mönnum vårum; ^vi at l)ar er einn sveinn med t)eim, er 
bffidi hefir gört oss skömm ok skada. Hann hefir felt Kabua konung ok höggvit hönd af 
Korsablin  konungi,  unnasta {)inum, ok felt margan hvatan dreng fyrir mér CD, ok gördiz 

nu ordsseli vid Frankismenn tillägger C 186*' "'ser' — minn B^ sé hér brédur minn 
2>, sva segir brodir minn, at C 186** gud B, Maumet CD 186*®'' mundi — 
segJH B, ok (t)å D) mun hann skjott nidr Isegja ofinetnad hans. Enn råd vil ek 
rada ^ér, fadir!" segir hon; "låt l>u göra rit ^in ok send eptir sonum ^fnum, Emenius 
(Ginnemus D) ok Ysåth (Ysåk D); t)eir hafa unnit Nordmandie ok lagt undir sik; 
ok stefn t)eim til Pånsborgar, ok kom t)eim til med pér, ok låt slå eld i borgina med 
vélum  l)inum,  ok  set  valslöngur  margar,  ok fell nidr grjotvegg l)ann hinn mikla^ er nm 

borgina er (görr til styrktar vid håna tillägger J)), ok syn svå styrk J)inn ovinum 
t)inum, J)eim er i borginni eru! Ok munu })eir på skjott upp gefaz naudgir." Nu lofadu 
allir [)etta råd. Enn konungrinn bjo t)å sendiraenn sina med ritum ok sendi eptir sonam 
sinum bådum CD 186*'* jåtti — ådra J?, gördi vel, sem vån var, ok (gördi störmann- 
liga  D)  lét  gefa  honum  gull  ok silfr ok mörg gudveQarpell CD.   Hann gaf honum stör- 

mannligar tillägger C 186** efter hét tillägger C ok maelti: i»u skalt fara til Flo- 
vents til Påris ok frelsa tru mina, D ok m.: ^u skalt fara i Pårisborg at frelsa tru mina yid 
Flovent ok få honum i hendr fé {»etta 186**" Hann — olivotré B, Sidan féru jieir tfa 
saman med klyfjahesta (klyQada hesta D) til Påris CD 186**« i — hann B, til borgar- 
innar, t>å bad Gamalfin upp luka; ok var honum fylgt til innis Flovents C, [)ar, kvödda 
l)eir öngvan mann; ok er hann så Flovent D 187*'* |)u — minn B, t)vi at einn m6dar. 
brödur   å  ek,  at  Korsablin  heitir  ok  Jiu  raentir  CD   187*"*'  Gamelfinn  —  sinn B^ 

replikerna stå i motsatt ordning hos CD 187»« Yokit' B, fé mikit C, mikit 
gédz D. 


VI.  Ora Flovonts saga. CCVII 

I det hela äro, som man ser, CD vida utförligare än B; att -B också är 
betydligt mera kortfattad, än Ä här varit, synes däraf, att, medan ifråj;avarande 
stycke af B i vår text upptager endast omkring 16 i trykta rader, det felande 
bladet i -4, efter beräkning på de öfriga, måste ha innehållit minst 200, högst 
260 rader. Mycket af det, som CD hafva utöfver 2?, har säkert ingätt i A\ 
särskildt kan man veta, att A här haft notisen om de båda prinsarnes efter- 
skickande, ty den saknas vid 162^*» (både i A och C), där B (202^ »^«) in- 
skjuter den samma. — Vi fortsätta nu, utgående från A^ den detaljerade jäm- 
förelsen. 

141»^ tillägg i B 187*«^ (= C) HP" tillägg i B 187»« » U2« 
godum gudvef A, gudvef t)eim er clesis heitir C 142*®"^* redogörelsen för ädel- 
stenarna, i synnerhet d^sas namn, är olika i alla hdss. och, som det sy- 
nes, äfven i A felaktig (i det cristallus och carbunculus, såsom mera kända, 
ersatt chalcedonius och sardonyx), oaktadt] de stränga orden i 142*®*'*, 
hvilka B försigtigtvis utelemnar 143"-» ok — keyptr saknas i BG 142»* [)atil, t)at dunn 
G (jfr B 1 88'^) 142*» * ok — Jofrey saknas i BC\ B:b ord.ok — manna 188" • saknas i 
AC 143"' Hon svarar — sér A', C har prinsessans svar = B 188**, men 
sedan: Konungr setti håna nidr hjå sér (ungef. -= A). Det är s vårt att här förlika de 
stridiga uppgifterna 143''*^ och ^«* konungens båda tal äro i B (188^^^') 
sammanslagna till ett och något förkortade; C öfverensstämmer med A^ men 
har dock uppgiften om de 1000 riddarne. Däremot saknar A (och C) i detta 
sammanhang orden Flovent — veitt (B 189* '), h varjämte A (men icke C^ ute- 
lemnar I>å — feHa (B 189»''»)   143" .xv.c. A (här och 144^*), C uppgifver .xij.c, 

B (199"'**) .xvi.c.   143^** Vermunds — vid A, Vermundz riki til t)e8s. er å eii tekr vid, 

er  Flåndres  heitir C (jfr  i?  188^^')   143***  Enn  —  raann A, Enn godr drengr l)arf 
goda  lidveizlu  godra  manna,  enn  hann  må  litit einn at göra C   144" sem skjotast A 

och C; det är anmärkningsvärdt, att A och C låta härtåget mot 'Korbuil' ske ge- 
nast efter Flovents tal till riddarne. B förlägger utryckandet till nästa morgon ( 189'® 
följ.); detta synes också vara det riktiga, ty äfven i A berättas förut (144**®), att F. 
under dagens lopp undfiignat sitt folk samt först eftor kvällsvarden hållit talet; när 
sedan omnämnes (144^^ följ.)» ^^^ Corduban tidigt på morgonen begifvit sig å stad 
med sin här och på vägen mött F., tyckes äfven detta bestyrka B:h version, ty af- 
ständet mellan Paris och Corbeil är ju tämligen ringa (jfr därom äfven 154*® 
följ.). — Också i det näst föregående är B exaktare i tidsuppgift, i det den 
(189**) anmärker, att F. först morgonen efter konungens gästabud kallade till 
si^ sina riddare; af 143** % jämfördt med 144^^, ser man, att meningen är den 


CCVIII Inledning. 

samma i A 144»»» i^ygti _ 4lygi ^ frelsti S. af lesti lögmanna C (jfr B 189**''j 
144*^  .ij.M.  Ä,  .M.M.  C, .X. t)U8undir B   144*' sem — milu A, rajök lengi B^ um stund 

C 144*»"^ -C, jfr B (1895^-^) 145'^ .c. manna ^ (-= C); däremot häri? 
(190^) .ccc, väl emedan denna hds. förbytt ifrågavarande uppgift med den i 
145*® (.ccc. AC), där åter B skrifver .c. 145»'** ok hversu — i fyrstu saknas i 
BC ll5^»-« A är här = C, B (190^-^*») har, troligen af förbiseende, låtit 
riddaren  få ^amma dcdssält som hans strax förut nämde broder  145^*'* orden 

Enn  —  verda  OCh   scm — vinna   saknas  i   BC    145"  .xx. AC, .xxx. B   145" • 

utförligast  1  C:  .... framm  ok  hristi  mjök  spjot  sitt;  enn bsedi var J)eim ^skeinkt* 

(? skerat? otydligt) vistir ok vin, er fyrir honum värd. Frankismenn 8.4 athöfn sina 
höfdingja;  ^k  «ptu  Frankismenn  å Saxa ok mseltu: ^Vér höfum pann höfdingja, er l«gja 

mun  dramb ydvart.   Flyid til Saxlands ok latid grwda sår ydurP   hvarefter  följer  Ok 

l)at - 81118  (se B 1902*-')   145*»— 6^% som i B är mycket förkortadt, är i C 
nästan = ji   146»  Flovent A, Apollo (!) C  146'*'** sannolikt felaktigt i ^; den 
motsatta versionen i B 190*®* styrkes af C.  Äfven />:s tillägg 190*' återfinnes i C, 
liksom också sistnämda hds. har de något utförligare uttrycken B 190*^*  140" • enn 
hann — fylgt (^) har troligen felaktigt inkommit ur det följande, där samma ord 
( 146^*^) oförändrade förekomma i bättre sammanhang; jfr B 190*' *   146" nökkva. 
u4, fletta C  146^' .4 öfverensstämmer här med C\ B har (190**^) en uppgift, sonm. 
passar till handskriftens egen berättelse 189"^   14()^^ uttrycken i B 190*' * 
(^ (7) synas vara ursprungligare   146*' äfven C saknar B:s uppgift 191'    146*» -^ 

sinn   —  Bödran  A,  hest  sinn  Boduan  C   146**  .x.c.  riddara  A,   .x.  riddarar   BC  : 

äfven  orden  Enn — eptir B 191 ••»  återfinnas  i  C   146*<>  f gröf A, i tålgröf 
(så hnr C äfven \id 147^)   146^« A = C   14fi«*^ Crs uttryck öfverensstämmi 
här  mera  med  B  (191"  följ.);  />:s ord enn — l)ola motsvaras i C af J)iing 

verdi,  ok  ska!  ek gjalda ydr dauda ydvarn fyrir hann   147'« afvikaude  sifferuppgift 

ter  i  B  (191**)  och  i C:  .xij. menn  147«<> efter j)essa tillägga BC (som doclci= 

sakna   orden   Mmir  —  dråps):  ek  skal hefiia mm å honum   148»  det   i   A  utclem 

nade svaret (/? 19-2*®''*) finnes i C  148»'^" Enn Otun — Jofrey ^4/ denna bedrift   = 
tillägges  Flovent  i  TS (192'^ följ.) och i C   148"*' den afvikande versionen   J 
i  B   (192'* «) tillhör äfven C   148" den utförligare skildringen  192**» ' har   - 
B  gemensam  med  C   148'» .xl. äfven  C   148"*  C ^- A, utom att C har 
talet  .xiij.;  den  osannolika  uppgiften  i  B (192*^) tonlo  ej vara ursprunglig 
148'«» Enn — foru A,  sannolikt  riktigare är />.(192*'*^), hvarmed G öfverens- 
stämmer   148*' gjalt — af ^,  vidlyftigare och annorlunda i C och /^ (192****); 
stället  bör  jämföras med  148*''^,  som saknas i B^ naedan C af Flovents or4 


^^^^ Inledning. 

Otuns befrielse berättas helt olika i B (196*^"**); icke häller har B något om 
Otuns samtal raed Marsibilia före befrielsen, utan aftalct dem emellan sker i 
prinsessans loft (se 196^* ^"); C stämmer öfverens med J, ehuru den något 
förkortar 15:l'>> ok buda — tidendi saknas i C] B har, sannolikt felaktigt, 
motsatt uppgift i 196**'. Flickornas namn äro i C Fauseth och Florente; be- 
rättelsen om deras förlofning med Otun och Jofrey är i C något oredig, men 
i enskildheter föga afvikande från A^ i B är den starkt förkortad 15:1'* efter 
Flovent har A uteglömt fingrgull sitt; jfr B 197**'' (och A 155'*) 154*'-*» 
angående Otuns affärd har B (197*®-*^ och *' ') ett par tillägg, som synas 
vara ursprungliga 154*' efter herbergis torde väl orden ok kom par i han(a)galdr 
(B 197'®) vara öfverhoppade 155'* säkerligen urspruugligare är detta ställes 
lydelse  i  B  197'^',  hvarmed  C ungefärligen öfverensstämmer   155" ok — 

dauda  Ä^  ok  er  saT ssell, er slika å, sem hou er, pvi at kou er badi frid ok fögr, sva at 
engi er slik.   Enn ek var adr viss ordinn dauda mins, ok skaut ek tru miani at leysa mik 

155** A har öfverhoppat den vackra naturskildringen, hvarmed kapitlet börjar 
i  C  och  2?  (197*^*)   155** det löfte, som B (197«3*) låter Florent ytter- 
ligare  göra,  saknas i C och kan vara redaktörens egen tillsats   155** A har 
utelemnat  anmärkningen,  att  Fl.  raed  flit  bytte om samtalsämne, B 198^'® 
(=0   156* tillägget  i B 198****, hvilket ej återfinnes i C, synes vara be- 
höfligt  för sammanhanget   156*®** allir våpnfaerir menn Ä, otal riddara C, hvaremo 
B  hftr  bestämd sifferuppgift (198'^®)   156*^*® uppgiften om platsen är någo 
olika i B (198**), hvars version äfven finnes i C] mot ^4:s notis 157** svara 
i C or skoginum,  under  det  B  där  ej angifver stället   156*** A == Cj  full 
ständigare  B  198^**®   156**  utförligare  och  säkerligen  äldre  version  i I: 
(198**-«)   156*«** mindre  förkortadt  i C än i ^   156«*— 7« saknas i BCZ 
157» meginherrinn  A, herr Saxa C, endast B har här (198®*) sifferuppgift  157*** 
och  **'^  tyckas utesluta hvarandia till innehållet; det senare stycket saknas 
BC  (h varjämte  C  utelemnar  at hefna — sat 157^®); A:s skrifvare har väl för 
blandat  den  detacherade  truppen  med  hufvudstyrkan   157*''** ok Korduban 
konungar A, ok syuir hans C,  ett  godt exempel på denne skrifvares tanklöshet; 
eget  nog,  upprepas  samma  felaktiga  läsart  vid  158**  (ok Körd. son hans A) 
157**'** detta stycke, som saknas i B, eger motsvarighet i C   157** tillägget 
hos B (199****) saknas i C; sannolikt är det blott en annan version af upp- 
giften  157*®"'  i  A    157*« l)innar miskuunar A, krapts pins BC   158*'*  den  någOt 

utförligare  formen hos B (199*'"^) finnes också i C   158*^ efter stiga har C: 

"tat  veit  ek,**  segir  konungr,  "at  ef  eigi  verdr  hefnt  min,  {)å  verd  ek  eigi  gladr''» 


ocxu 


Inledning. 


bråz bonum (163" •) SVarar: {)j6fr ok leidr }^rse\l, stråkr ok putuson ok aumr I)rttll (så)! 
Ok  vesfielir  eru J)eir, er {)ér pjona.   FaSir minn görir vilja |)inn ok vartu honum verst, er 

honoin la å mest;  Strax  därefter  har  C honum (d.  Y.  S.  Makon)  i st.  f. Terrogant, 

hvarjämte   stycket  evå at — ejålfum sér (163»*-*»)  blott  har  till  motsvarighet: 

ok  feldi hann ofan, braut handleggi hans ok barSi andlit hans ok fleygdi hann I grdf ein* 

djupa 163** — 5*' är mycket förkortadt i (7, men ej fullt så starkt som i B 
(203*"^*) 163** tidsuppgiften (.xxx. månada) saknas på motsvarande ställe i B 
(203*) och O, hvaremot samma uppgift förekommer hos B (203**) i det mot 
164^ svarande sammanhanget. Möjligen har originalet haft denna uppgift på 
båda ställena 163*' gert A, stundat B, unnit C 164*''^* har motsvarighet i C, 
som dock här något förkortar (Alinatur namnes ej); resten af dialogen (altsä 
äfven det franska ordspråket) saknas i C liksom i B   165*»-" Nu — konungsson 

Ät Nå er at eegja frå sonum Salatres konungs, at t)6ir höfdu herjat um riki Frakkakonungs 
ok unnit undir sik borgir (ok) kastala. f>eir höfdu sét rit, [)au er fadir [leirra haf3i lent 
t)eim. Höfdu t)eir drepit .iij. konunga ok mikinn fjölda annarra riddara. ^eir 
eru nu komnir til Pårisborgar med ber sinn at (^ok^) freista fr8ek(n)leik8 sina ok Almatur 
konungr med {^eim, så hinn sami, er l)eir se tia at gipta systur sina. £nn l)eir hafa med 
sér .XXX. M.  riddara.   Borgarmenn bjugguz vel moti ok setludu at verja borgina.   Dimitrius 

(så), son Saxakonungs, reid C. Huruvida de spärrade orden hafva tillhört origi- 
nalet eller blott utgöra ett slags omskrifning af 165**"*, där tre riken nämnas 
torde vara ovisst 165" framför målamadr inskjuter c enn nykomni 165'»* då 
det kortare uttrycket kappi Frankismanna är gemensamt för B (203'^'*) och G^ 
måste man väl antaga, att A på detta ställe något utvidgat originalet 165* • 
saknas i BC 165»^ den utförliga versionen i B 203*®-* (där hvatskytr väl 
bör rättas till hvatskeyttr) torde vara ursprunglig, ehuru C här är = ^  165»»*» 

Rid  —  manna  Ä,  Ekki  er  hann  hér;  hann er farinn til Korvisborgar ok konungr med 

honum ok mart hermanna C. Anakoluten i Aj att meningens slutord stå i nomi- 
nativ liksom i JBC, tyckes visa, att skrifvaren börjat, men ej ordentligt genom- 
fört en förändring af den (i BC bättre bevarade) ursprungliga konstruktionen 
16&*»-« eigi — höfud Ä]  med  B  (203**)  öfverensstämmer till innehållet C: eigi 

elaz  fyrir  ydr,  (ivi  at  hann  mun skämma ydr ok margan manu drepa   165*^*  nägot 

utförligare i B (203***), hvarmed (7 öfverensstämmer, utom att C i st. f. orden megum 

— åkafa har: meetum ()eim; ok kemz [)é engi undan med Qörvi 165**** C har: S61in skein 
bjarty ok lysti långt af våpnum heidingja. Enn Frankismenn ridu i hendr t)eim brynjulausir^ ok 
hlutu {)eir mikinn skada^ er fremstir varu. Eun så, er ^ar va^ri, måtti pjå mart spjétslag ok 
stért  högg;  ok  féngu  Frankismenn  par  skada,  er  |)eir  våru  eigi  herklaeddir   165***** 

saknas i BC    165** — 6^ prinsens rop har i C ungefär samma lydelse som i 


VI.  Om Flovents saga. CCXIII 

B (203**"')    166»'*  6p  hans  A,  ord hans ok heitan ramliga C   166* akafliga ^; mot 

jB:8 liknelse (203««) svarar i C: sem valr flygi eptir rjiipu 166» orden Enn— hest- 
inum,   hvilka  B  insätter  framför   sva at,  återfinnas  ungefär likalydande i G 

166» i bak A, å BC   166»  tillägget  ok fékk hann mikit sår B (204*)  finnes  äfven  i 

C   166*^'*^ C stämmer närmast med B (204*^), men har i st. f. jafnskjött — 

skotinn: hann er hafdr i vardhaldi, t)å er bardaginn h6fz, ok er skotit   samt   utelemnar 

ok er — konungs 166^^^® Flovents tal har i C samma form som i B (204*^***) 
166^® Ä tyckes ha öfverhoppat notisen, huru Flovent och hans män härklädde 
sig,  B  204*®'^®;  den  förekommer hos  C, som tillägger (efter allir 204*») med 

grimraleik  ok  åkalli  at  daga  Flovent.   Florent  konungr  var herklaeddr ok med honum 

.xxx.M.  riddara   166"' segir meistari Simun  utelemnas  här  (liksom  flere  gånger 

eljest)   i  BC   166*^* hefni — övinum A, s»ri einn mann af Söxum G (jfr B  204^* V) 

lgg27-3i Flovents tal är tämligen olika i uttrycken hos B 204^*'^^; C liknar 
här J5, men utelemnar Verjum — våra (20i") äfvensom ordspråket   166**' rätt 

mycket varieradt i B och C\ C har i st. f. er — bardaga (166*^'); sva er hann 
raudr i andliti af reidi sem blod, i st. f. najfrar (166**): 'hravrdi'; af ordskiftet upp- 
tager C blott Flovents svar 106*^ Ä har sannolikt öfverhoppat notisen om 
Florents svarsstöt, ty denna finnes ej blott i B (204*^^) utan äfven i C, som 
likväl  saknar  orden  ok i l«rit — såri  166^*» efter peirra har  B (204"*) Enn — 

verit, C: Enn FL var {)ar eigi hjå i bardaganum, er konungr féll 166*"* C: "^li, herra! 
litr aldri um {)ik i dag, heldr höggr {)u til beggja hända. Nu er fallinn Florent, konungr 
vårr, ok er hann daudr; enn eptir fall hans ferr hverr heim til Pårisborgar, ok er nu eng i 
eptir  nema  lid vårt; enn Saxar eru sva margir, at .iiij. eru um einn.   Ok snuum aptr til 

Pårisborgar 166*^ omnämnandet om Flovents sorg i B (205*) och C har san- 
nolikt tillhört originalet 166^® Otuns ord, som här insättas af både ^ (205®'*) 
och C, stå hos A förut i annat sammanhang (160**); härefter följer så väl i 
B (205^^***) som (7, men i ganska afvikande ordalag, en skildring af striden 
166^® — 7* tvekampen med Almatur berättas kortare i B (205^*'*) och C 
167^^ de ord, som härefter tilläggas i B (205** '), saknas i C 167"^» ^yi 
at — hlaupit saknas i BC    167^«-^' något förkortadt i B (205^*^), hvarmed C 

nära öfverensstämmer    167**  margan godan dreng A^ margar .M. ok Almatur, er t)eir 

setluda, at ekki mundi bila (i  St.  f. at — bila  har  J:  öngum jafnan), J)vi at hann hafdi 

verit brjåst fyrir fpt pn bno/sft j' C) Hdi l)eirra Cd 167" följ. C har: ieiv éttaz 
mjök  ok  bidja fodur, at hann fari heimleidis sins med peim; ''{)vi at vér höfum serin lönd 

ok Ti\sr. 

För  återstoden  af  sagan  utgå vi under jämförelsen från B, eftersom det 

motsyarande i A gått förlorad t. 

ö 


OCXIV InledDiDg. 

205"** Salatres — {)eir JJ, Konungr segir: "Ek mun rida eptir dottur minni i Cor- 
visborg ok eptir fé minu, er ek a par.** Nii C 205*^ til — lét B, for til Corvisborgar, 
ok urdu borgarmenn honum fegnir. Sidan lét konungr C 205'°"^ med — menn B^ ok 
er mikill harmr i Pårisborg eptir fall Flores konungs C 205*' laetr — borginni ^ {)å 
stefnir  Flovent  at  sér  lidi C   205**' fara — fylgja By hitta höfudkonung, "ok skal nd 

skipta  um  med oss" C   205*» efter  sina  tillägger  C:  ok eru herklseddir   205«® ådrar 

XX. {)U8undir B, tuttugu hundrud ('.c.') C   205* *•' i solarrod  Saknas   här   i   (7,   SOm 

likväl  längre  fram  (se anm. till 206**') berättar sarama sak   205«'— 6* ^essi 

— sterkr By Steinveggir sterkir våru um borgina, sva at ekki måtti upp koma^ ef hlidin 
våru aptr C 206''^ sva breid ok djiip By mikil C 206*** l»star — naetr B, um naetr af; 
ok måtti [i;.r engi i nånd koma borginni C 206*' Floveni — fylla B, Fl. kom i ^nn 
tima med lidi sinu, er sol rann å vid ok engi bru var yfir dikin. ^eir stigu af hestum 
sfnum. Sidan spurdi hann lid sitt, hvat råds V8eri. Otun svarar: "Herra!" segir hann, 
"sjå  {)u  råd  fyrir  oss!  enn  vér  eigum  {)vi at fylgja, sem J)ér likar."   Fl. maelti: "|>at er 

mitt råd, at hér eru vidikjör: t)&r skulu vér taka oss vidikvista (otydligt) allir ok kasta 
i C 206'*** Sidan — ok B, ok våru {)å full dikin, ok géngu p&r yfir med lidi sinu öUu. 
Ok er Fl. kom at borginni, pk lét hann brjota upp hlidin, ok géngu i borgina med ber- 
våpnum sinum ok ludragangi ok heropi. Ok bjrgarmenn vakna med illa heilli ok verda 
hrseddir, enn sumir hrökkva vid. Konungr spretir upp ok hans menn, par sem hann svaf 
ådr, ok a^tla til ofangöngu or borginni. Fl. kom i mot honum med lid sitt. Enn er t>eir 
hittaz, er drepit lid hans, enn konungr C 206^*' fyrr — Mars. By mér, at gipta mér C 
20^36-3 2 j)y£ — samir B, I^ann kost vil ek vita (så) at gipta dottur mina, ok ann ek 
henni  vel  mikils  rikis.   Enn ^xi skalt vera mér i stad konunga {»eirra, er ^n hefir drepit 

fyrir  mér C   206'** våru — sidan  saknas  i  C   206"  efter framm tillägger C: 

ok  eru  peir  nii  såttir  heilum  såttum,  ok  hefir Fl. sött eptir s6ma sinum ok miklu riki 

206" 811 — fru saknas i C 206^' * er — ok B, hverjum kvenmanni fridari, sva at 
allir  undruduz  fegrd  hennar,  peiv  er håna så; svå hafdi gud skapat bana fagra ok kor- 

teisa, at C 206**— 7« motsvaras i C blott af följande: Hon lét skiraz fyrir sakir 
Flovents. Salatres höfudkonungr for heim til Saxlands med lidi sinu ok stormannligam 
gjöfum; enn Fl. för til Pårisborgar, eignadiz sidan alt Frakkland. Sidan kvaddi hann 
t)ings; ok jåttudu hann allir til konungs yfir sik. Enn hann kristnadi alt Frakkland ok 
lét hvern mann trua å sannan gud 207^^* Nii — konungs B, Enn er Fl. hafdi sett ok 
saroit sitt riki ok rétta tru kenda öUum å Frakklandi, pk spurdi hann, at heidingjar 
géngu å Komariki fyrir Constantini (!) keisara, frsenda hans. Ok hann ridr 6t Frakklandi 
med miklu lidi at duga konusgi, Heidingjar såtu um Rémaborg. Fl. konungr får med 
lidi sinu til J)e8s, er hann kemr at herbiidum heidingja. Hann ridr at med miklum åkafa 
ok kallar lit borgarmenn, på er våp(n)f8erir våru, ok segir, at J)ar er kominn frsendi 
konungs at duga honum. ]^å kvådu vid liidrar i allri Romaborg, ok reid Gonstantinoa 
lit af borginni med öllum sinum ber, enn Fl. var fyrir litan herbiidir med öllu lidi ('hdu') 
sinu.   par  verdr  hardr bardagi med Romverjura  ok lidi  Flovents, svå at heidingjar falla 


VI.  Om Flovcuts saga. CC^V 

.M.. Fl. rictr i midjan her heidingja, Otan ok Jofreyr med miklar sveitir; l)eir steypa 
raörgum heidingja til jardar. På ridr Fl. at binum heidaa konaDgi C 207'''^ Enn — 
landslydr B^ Sidan höggr hann merkisstöngina ; enn konungr var t)å fallinn. I>å gafuz 
heidingjar upp ok gänga til hända Flovent. Borgarmenn hrosa sigri ok fara til borgar 
med fogrum lofsöngum. Constantinus fagnar nu fraenda sinum ok kyssir hann — ok var 
J)å t>i'^ng mikil ok fagnafundr £ Romaborg, — ok veitti Flovent mikit yfirlseti ok konung- 
ligar gjafir ok lét vigja hann til konungs med körönu yfir alt Frakkland. Sidan for FJ. 
heim til Frakklands med lidi sinu; ok fagnadi hans heimkomu alt landsfolk C 207'* 
Korbuillam B, Corvisborg C, Kurland D 207** sinar gjafir B^ J)å ssemd, er hann veitti 
{)eim C 207*' nu B, heim i hans leyfi C 207*** vann — ågaetismenn B, Pårisborg ok 
Marsibil drottning, kona hans, er hann unni meir enn lifi sinu. Pau gåtu son C, sat i 
F&rfsborg ok Marsibil, er hann unni sem lifi 8inu 2) 208' örr ok ågsetr By konungr ; hann 
st^^rdi riki sinu eptir guds vilja ok sinum ok var hinn mesti kappi (guds kappi D) ok lagdi 

opt lif sitt (vid  tillägger  D) at  halda guds lögum ok efla (efldi mikit D) kristinn dom 

ok (vann hann tillägger D) mörg {»^e^^ii^^i) t^^u er hann hafdi af gudi eilifnm (hafdi 
guds  dugnad  til  D)  C   208*"'  grafinn  —  såluhjålpar  By  var  (värd  D)  d;^rligt  um 

(saknas i D) hans andlåt, ok (saknas i C) lauk hann fagrliga sinni sevi; ok var hans 
gröptr vandliga (gröf d^rliga D) buinn i hinu helga musteri {)vi hinu sama sem (buin i 
|)eim stad er D) hann lét göra sjålfum (sjålfr göra D) sér til J)urftar (J)urfta D) eiin 
gudi til lofs ok dyrdar CD. 

Det visar sig således, att, i dessa sista sidor af sagan, C till uttryc- 
ken nästan alt i genom, och äfven till innehållet icke så litet, skiljer sig 
från B^ och det på ett sätt, sora ställer utom alt tvifvel, att den senare 
handskriften står urtexten närmare. Redaktören af C (eller någon hans före- 
gångare) har tydligen varit otålig att blifva färdig med sagan; han har därför 
i största korthet och något så när på fri hand utskrifvit detta stycke, i det 
han blott då och då kastat en flyktig blick i sitt original. Denna omständighet har 
i hög grad beröfvat oss möjligheten att kontrollera B^ hvilken redaktion (att dömma 
eft^r dess öfriga delar) ju sannolikt här är förkortad, äfven den. Men i och 
för sig betraktadt gifver C-redaktionens slutstycke ett lärorikt prof på yngre 
afskrifvares arbetssätt och utgör ett af de märkligaste bland de bidrag till de 
isländska sagotexternas utvecklingshistoria, hvilka handskrifterna af Flovents- 
sagan i så rikt mått erbjuda. 


vn.  Om Bevers saga. 

JO rågan om denna sagas härkomst borde vara ganska enkel, kunde man 
tycka; ty sagans innehåll samt i någon mån äfven hennes språk ^) hänvisa oss 
ju till England, och i detta land har ^Sir Bevis of Uampton" ända in i 
nyaste tiden varit en omtykt folkbok. Men saken är icke så lätt att afgöra. 
Ingen bland de redaktioner af Sir Bevis, om hvilkas innehåll jag fått känne- 
dom, erbjuder tillräckliga likheter med sagan för att kunna vara hennes origi- 
nal. Dessa redaktioner äro: den gamla Auchinleck-handskriften (the Advocates' 
Library, Edinburg), utgifven af Turnbull 1838; vidare ett manuskript i det 
bibliotek, som tillhör Caius College; detta ms. känner jag genom referatet i 
Ellis' Specimens of Early English metrical romances; och slutligen flere upp- 
lagor af de trykta folkböckerna, både på vers och prosa. Ytterligare två hand- 
skrifter omtalas p. 239 i Halliwells nya upplaga af Ellis' Specimens (London 
1848): den ena i the Public Library, Cambridge, den andra ("Dr. Monro'8, was 
in the possession of the late Dr. Farmer") sannolikt enskild tillhörighet. Det 
är möjligt, att någon af dessa båda sistnämda handskrifter står sagan närmare^ 
än hvad de andra engelska redaktionerna göra. 

Men ett uttryck i sagan antyder, att originalet bör sökas på annat håll. 
Vid skildringen af Bevers' sista strider mot konung Ivorius, kallar författaren 
två gånger Bevers och hans krigare för Franzeisar (263^®'^*). Nu var den 
här, Bevers anförde, från hans svärfaders rike, Egypten (214^*, 230*^), och 
icke  ens  någon  hjälptrupp  från  Frankrike har blifvit omnämd.   Uttrycket ') 


') Bev upptager åtskilliga engelska ord, som eljest äro sällsynta i norsk-isländska 
skrifter; de äro: 'skviari' (-^ esquiré) 215", 231", 232" o. s. v., 'stivardr' (^ stetcard) 
215 not. 7, äfven i Klm p. 52, 'justis' eller 'justisus' {^ jusUce) 244'*, äfven i Islendzk 
iEvent^ri, LXX, 49, 'parlament' (^ parliameni) 244 not.  13, äfven i Ptp 28*», 29% 36*. 

') Naturligtvis under förutsättning, att det tillhört sagans original och ej inkommit 
först i någon norsk eller isl. text. 


VII.  Om Bevers saga. 


OCXVII 


lärer därför icke kunna förklaras annorlunda än så, att författaren själf varit 
fransman, samt att han, i sitt lifliga deltagande för hjälten och hans följeslagar, som 
bekämpade oräkneliga hedningaskaror, oförvarandes gjort dem till sina landsmän. 

Frankrike, som ju skall vara diktens egentliga hemland, eger också åt- 
skilliga redaktioner af den samma. Histoire Littéraire de la France, Tome 
XVIII, pp. 748 — 51, omtalar tre olika: en chanson de geste (Beuves de Han- 
stone), hvars innehåll helt knapphändigt refereras, och soin uppgifves tillhöra 
midtcn af det 13:de seklet; vidare en prosaisk omskrifning från 14:de år- 
hundradet; och slutligen en, i manuskriptet n:o 7553 å Bibliothéque Nationale 
i Paris förvarad, fransk öfversättning af den engelska bearbetningen. 

Då vi nu, jämte de många spåren till engelskt ursprung, funnit en, som 
det tyckes, bestämd antydan, att författaren varit fransman, måste vi antaga, 
att sagan blifvit öfversatt från en fransk text, som själf utgjort öfversättning 
från en engelsk; det nyssnämda franska manuskriptet 7553, hvilket jag ty värr 
icke haft tillfälle att granska, kan altså stå nära sagans original. 

Sammanhanget mellan de talrika franska och engelska versionerna af dik- 
ten är emellertid, så vidt jag har mig bekant, ännu icke fullständigt utredt. 
För forskningar i detta ämne måste i alla händelser kännedom af den gamla 
sagan vara ganska vigtig; jag vill därför till deras tjänst, som ej äro tillräck- 
ligt hemmastadde i isländskan, här lemna ett utförligt tyskt referat af sagans 
innehåll (enligt hds. B)\ äfven för detta referat har jag Prof. Gerings vän- 
skapliga hjälp att tacka. 


I. Zu Uamtun iu England herschte 
einst ein vornehmer jarl, namens Guion^ der 
sicb viele königreiche unterworfen hatte. Da 
er schon ziemHch bejahrt war und keinen 
erben hatte, rieten ihm seine vertrauten sich 
zu vermählen. Er sante darauf au den kö- 
nig von Schottland einen brief, in welchem 
er um die tochter des königs anhielt. Friiher 
schon hatte der kaiser von Deutschland ver- 
geblich um die prinzessin geworben; der 
antrag des ritterlichen jarls wurde dage- 
geo, obwol der freier etwas alt war, an- 
genommen. Die jungfrau ward nach Eng- 
land geschickt und Guion hielt mit ihr hoch- 
zeit. Dieser ehe entsprang ein sohn, der 
den namen Bevers erhielt und sich schon 
fruhzeitig durch schönheit und körperkraft 
auszcichnete. 

Die mutter des Bevers, eine ränkevolle 
und  laster häfte  frau,  war  jedoch  mit dem 


alten gemahl wenig zufrieden und dachte tag 
und nacht däran, wie sie denselben verraten 
und dafiir den deutschen kaiser, dem ihr 
herz geneigt war, gewinnen könne. 

II. Einst rief die frau einen vertrauten 
diener zu sich und sagte ihm, er solle unter 
dem vorwande einer pilgerfahrt nach Köln 
nach Deutschland reisen, dem kaiser einen 
brief von ihr iiberbringen und mit der ant- 
wort schleunigst zuriickkehren. Der bote 
fiihrte den auftrag aus und iibergab dem 
kaiser den brief, welchen jener sofort erbrach. 
Die frau versicherte ihn darin ihrer bren- 
nenden liebe und forderte ihn auf,^ sie von 
ihrem gatten zu befreien. 'Findet euch^ so 
schrieb sie, am ersten mai mit 100 rittern 
in dem walde ein, welcher sich in der nähe 
von Hamtun in das meer hinaus erstreckt: 
ich will veranlassen, dass Guion diesen wald 
zu  derselben  zeit  ohne  begleitang  betritt. 


CCXVIII 


Inledning. 


Bringat  du  mir  sein  banpt,  so  kanst  du 
meiner huld sicher sein.' 

Der kaiser war iiber diese botsrhaft 
sehr erfreut und liess dem iiberbringer ein 
rosB und zwauzig goldmiinzen geben. Nach- 
dem dieser einen halben monat bei dem 
kaiser sich aufgehalten, kehrte er mit einem 
antwortschreiben zu seiner herrin zuriick^ in 
welchem dieser mitgeteilt ward, dass der 
kaiser ihrer aufforderung folge leisten wolle. 
Er begab sich auch rechtzeitig auf die reise 
und erreichte an dem best im t en tage den ihm 
bezeichneten wald. 

III. Am morgen des ersten ma i klagt<e 
die gemahlin Guions, dass sie sich kränk 
fuhle. Auf die frage des gatten, ob sie uach 
einer besonderen speise verlangen triige, er- 
widerte sie, dass sie gerne frisches fleisch 
von einem wilden eber essen wiirde, weil sie 
hoffe, dadurch schnell genesung zu erlangen. 
Der zärtliche gemahl erbietet sich sogleich, 
das gewtinschte zu schaffen und reitet mit 
drei begleit^rn fort^ ohne helm und panzer, 
nur mit einem kurzen schwerte und einem 
Bchilde bewafnet. 

Als sie in den wald kommen^ werden 
sie von dem kaiser und seinen rittern uber- 
fallen. 'Komm her, alter! ruft jener, ich 
schwöre dir, dass du heute dein leben lassen 
musst. Deinen sohn Bevers werde ich ban- 
gen lassen und deine frau heiraten; deine 
schätze und dein reich sollen mir zufallen.' 
Guion erwidert: 'Unedel wäre das gehandelt, 
wenn du micb ohne gerechte ursache er- 
scbliigest; das aber schwöre ich bei meinem 
gotte, dass ich dich nicht furchten wurde, 
wenn ich helm und panzer hatte und mehr 
meiner genossen bei mir wären. Fals ich 
aber hier sterben soU, bitte ich den heiligen 
geist, mir meine sunden zu vergeben.' Der 
kaiser spreogt nun auf den jarl los und 
versezt demselben einen so gewaltigen streich, 
dass er vom pferde sinkt; zugleich dringen 
die begleiter des kaisers mit spiessen und 
schwert^m auf ihn ein. Guion wehrt sich 
heldenhaft und tötet sechzig seiner gegner, 
musB aber schliesslich der iibermacht erlie- 
gen. Vergebens fleht er den kaiser um gnade; 
dieser schlägt ihm mit eigener hand das 
haupt ab und sendet dasselbe der gattin des 
ermordeten. Diese ist hocherfreut und lässt 
den kaiser auffordern, ungesäumt zu ihr zu 
kommen, da sie am nächsten tage hochzeit 
mit ihm halten wolle. 


IV. Als Bevers das vorgefallene erfuhr, 
weinte er bitterlich und gieng dann zorni- 
gen herzens zu seiner mutter. 'Du böse 
metze! sagte er, warum hast du meinen vä- 
ter morden lassen? Zu iibler stunde wurdest 
du so schöu geschaffen. Das schwöre ich 
bei dem sohn der unbefleckten jungfrau, 
dass ich diese untat rächen werde, wenn ich 
solange lebe, dass ich zu pferde steigen und 
waffen fiihreu känn.' Als die mutter diese 
worte hörte, wurde sie zornig und schlug 
den knaben, dass er zu boden fiel. Da 
sprang ein alter ritter, namens Sabaoth, auf, 
hob Bevers empor und wolte ihn hinaus in 
seine wohnung trägen, denu er war des 
jiinglings pflegevater gewesen und liebte ihn 
sehr. Die frau aber rief den ritter zu sich 
und sprach: 'Du wirst mir schwören, Sa- 
baoth, dass du den knaben noch vor abend 
tötest, und kanst dir als belohnung erbitten, 
was du wilst.' 'Gern tue ich, waa du wiinschest, 
herrin!* erwiderte Sabaoth und gieng mit 
Bevers fort. 

Als er nach hause kam, liess er einen 
diener (richtiger: ein schwein) töten und in 
dem blute desselben Bevers kleider färben; 
diese liess er dann auf eine miihle (?) ban- 
gen, damit alle glauben solten, dass der 
knabe tot sei. Darauf rief er Bevers zu 
sich und sprach: 'Höre nun auf meinen rat: 
lege jirmliche kleider an und hiite sieben 
tage läng meine lämmer. Dann will ich 
dich in ein anderes königreich schicken zu 
einem jarl, der raein bester freund ist; dort 
bleibe bis du sechszehn jahre alt bist und 
waffen fiihren kanst. Dann solst du mit 
dem kaiser streiten und ich will dir helfen, 
so viel ich känn.' Der knabe dankte ihm 
und gieng die lämmer zu hiiten. 

Als er draussen auf der heide war, hörte 
er den larm der hochzeitsfeier. Er nahm 
nun seine keule, gieng zu dem hause scines 
vaters und sprach zu dem pförtner: 'Lass 
mich ein, denn ich habe mit dem kaiser za 
reden.' Der pförtner antwortete zornig: 
'Packe dich fort, elender hurensohn, du 
bist ein grosser schurke.' Bevers erwiderte: 
'So helfe mir gott, als ich ein hurensohn 
bin ; darin hast du recht. Aber eine luge 
ist es, dass ich ein schurke bin, und erfahren 
solst du, ob es sich so verbalt, wie da 
sagtest.' Er schwingt seine keule und schlägt 
dem pförtner den schädel ein. Darauf geht 
er in die halle, tritt vor den kaiser und 
spricht :  'Herr  kaiser,  wer  gab dir die er- 


VJI.  Om Bdvers saga. 


GGXIX 


laubuis, diese fraii an dich zu rtisseu? Weil 
du mich nicht gefrugt uud raeiiie einwilligung 
nicht erbeten hast, solst du ihre liebe teuer 
«rkaufeD. Meinen väter hast du ohne ur- 
sache efschlageu, und so fordere ich denn, 
dass du mir mein land und mein erbc zu- 
ruckgibst.' Ber kaiser erwidert: 'Schweige, 
alberner tropf, denu du weisnt nicht, was du 
sprichst.' Da ergrimt Be vers, er erhebt 
seine keule, versezt dem kaiser drei mächtigo 
streiche und schwört bei dem heiligen geiste, 
es soUe jenes tod seiu, wenn er ihn seines 
erbes berauben wolle. Die frau befiehlt nun, 
den knaben zu ergreifen. Die ritter sprin- 
gen auf und erkennen trauernd in dem ärm- 
lich gekleideten jungen den sohn ihres frii- 
heren herren; sie tun, als wenn sie ihn fest- 
halten wollen, lassen ihn aber entwischen. 

Bevers läuft zu seinem pflegevater.  'Ich 
habe  den kaiser getötet, sagt er; drei wun- 
den  habe  ich  ihm  beigebracht,  die er nie- 
mals wird heilen können.'  ^Mein lieber sohn, 
erwidert Sabaoth, ich muss dich sehr tadeJn, 
dass  du meinem råte nicht gefolgt bist, denn 
deinetwegen  wird  mich  deine  mutter töten 
lassen/   Als Bevers dies hört, fängt er bit- 
terlich  an zu weinen; Sabaoth versteckt ihn 
in   einem  hause.   Bald darauf erscheint die 
mutter  und  fragt,  wo  der bösc knabe sich 
befinde.   Sabaoth antwortet, dass er ihn ge- 
tötet  und  ins wasser geworfen habe.   'Gott 
weiss  es,   dass  du liigst, erwidert die frau, 
Und   gibst  du meinen sohn nicht heraus, so 
lasse ich dich verbrennen.'   Als Bovers diese 
droliung hört, komt er hervor und bittet die 
rnutter, ihn allein fiir das geschehene bussen 
zu   lassen.   Die  frau  nimt  den knaben mit 
Hich  und befiehlt zwei rittern, ihn ans meer 
2u  fiihren und dort zu verkaufen; finde sich 
iiiemand,  der  geld  fiir  ihn geben wolle, so 
siolten sie ihn ertränken. 

V. Die ritter begel>en sich mit Bevers 
xur kuste und Anden dort ein heidnisches 
lahrzeug. Die schiffer sind sofort bereit, den 
Bchöneu knaben zu kaufen: die masse des 
^oldes, das sie fiir ihn bezahlen, ist viermal 
BO schwer als der knabe selbst. Mit diesem 
eegeln sie dann nach Egypten. 

Dort herschte damals der könig Ermen- 
ricb, dessen haar und bart das al ter bereits 
^ebleicht hatte. Die königiu Marage war 
längst gestorben, und Ermenrich hatte seine 
^anze liebe auf seine einzige tochter Josvena 
iibertragen,  die  an  klugheit und  schönheit 


ihres gleichen nicht fand. Diesem könige 
scheuken die schiffsleute den knaben. Er- 
menrich fragt ihn, woher er sei. 'Das weiss 
Mahomet^ mein gott, sagt er, dass ich nie 
ein schöneres kind sah. Wilst du an meinen 
gott glauben, so werde ich dich nie. von mir 
lassen.' Bevers antwortet: 'Ich bin der sohn 
des englischen jarls Guion, den meine mutter 
htnterlistiger weise ermorden liess, worauf 
sie wider meinen willen einen kaiser zum 
månne nahm. Ich schwöre aber bei dem 
alwaltenden gott, dass ich hierfiir rache iiben 
werde, fals ich solange lebe, dass ich waffen 
fiihren känn.' 'Bei Mahomet! erwidert Er- 
menrich, wenn du ein heide werden woltest, 
so wärest du ein tiichtiger mann. Ich habe 
nichts lieberes als meine tochter: doch will 
ich 8ie dir gerne geben und die ritterwurde 
und mein reich dazu, wenn du zu unseren 
göttern dich bekehrst.' Bevers weist dies 
ansiunen zuriick: 'Um allo lande der welt 
will ich Christum nicht verleugnen, denn 
euer gott Mahomet vermag nicht soviel wie 
eine maus: eine maus känn sich riihren, das 
känn euer gott nicht, und daher ist jeder 
verloren, der sich auf ihn verlässt.' 'Du 
hast ein standhaftes herz, sagt der könig; 
wilst du meinem gotte nicht dienen, so solst 
du doch mein schenke werden, und später^ 
wenn du waffen fiihren kanst, will ich dich 
zum ritter machen; dann solst du mein jun- 
ker und ratgeber sein und in der schlacht 
mein bauner trägen.' 

VI. Ermenrich fasst zu Bevers grosse 
zuneigung, aber elf ritter in des königs ge- 
fojge sind dem jiinglinge feindlich gesint und 
suchen ihn zu verleumden. Als er 16 jahre 
alt war, war er bereits so stark, dass kein 
ritter sich ihm im turnier entgegen zu stellen 
wagte. 

Zu dieser zeit wurde das land durch 
I einen wilden eber verwiistet, der allés tötete 
was ihm in den weg kam. Zwanzig bewaf- 
I nete ritter fiirchtete er weniger als ein 
Hchneehuhn, wenn sie auch kiihn und stark 
waren. Bevers, der viel von diesem eber hat 
sprechen hören, steht eines morgens friihzei- 
tig auf, nimt schwert und spiess und sezt 
sich auf sein ross; er hat weder harnisch 
noch briinne angelegt. Josvena, die auf dem 
turme ihres kastells steht, sieht ihn hinaus- 
reiten und fasst sogleich heftige liebe zu ihm. 

Drausseu im walde stösst Bevers bald 
auf den eber. Das tier rante sogleich mit 
offenem  rachen auf ihn los, als wolte es ibn 


CC?3tX 


iDledning. 


verschlingen. Bevers gibt seinem rosse die 
sporen und richtet den speer gegen den 
eber; von dem mächiigen stosse geht der 
scbaft in siiicke, docb die spitze ist ins berz 
gedrnngen und das tier fält tot nieder. Be- 
vers scblägt ihm den kopf ab und steckt 
denselben auf den lanzenschaft. Josvena hat 
allés gesehen und fleht zu ihrem gotte Ma- 
homet, dass sie die geliebte des jiinglings 
werden möge. 

Als Bevers aus dem walde heraus komt, 
sprengen elf bewafnete ritter auf ihn ein 
und verlegen ihm den weg. Bevers will sein 
scbwert ergreifen und findet es nicbt: er 
hatte es im walde vergessen. Vier seiner 
gegner stiessen zu gleicber zeit mit ihren 
speeren nacb ihm, docb zerbracben die speere 
sämtlicb in Bevers' scbild. Nun schwingt 
dieser seinen lanzenscbaft und tötet mit ei- 
nem streicbe zwei der ritter, und nacb ib nen 
nocb ftinf andere. Die iibrigen entflieben. 
Aucb diese beldentat siebt Josvena von ibrem 
turm und ibre neigung zu dem junglinge 
wächst mächtig. Bevers komt heim, bringt 
dem könige den kopf des ebers und em- 
pföngt berzlicben dank. 

VII. Eines tages, als Ermenricb sicb 
in dem kasteli seiner tocbter aufbält, blickt 
er ans dem fenster und siebt, dass die ganze 
ebene von einem feindlicben beere engenom- 
men ist. Der fubrer dieses beeres, welcbes 
aus 100,000 rittern bestebt, ist könig Bran- 
damon von Damascus^ der sofort einen boten 
an Ermenricb sendet und dessen tocbter zur 
gemahlin furdert: werde sie ihm verweigert, 
so wolle er das ganze "land verbeereii und 
dem könige nicbt soviel iibrig lassen^ dass 
er mit seinen zwei fiissen darauf stebeu 
könne. 

Ermenricb wird iiber diese botscbaft 
sebr zornig und b^ruft alsbald alle seine 
ritter; docb will keiner derselben den ober- 
befebl uber des königs beer Ubernebmon. 
Da rät Josvena, Bevers mit dem commando 
zu betrauen. Der jiingling wird gerufen und 
Ermenricb kiindigt ihm an, dass er ihn zum 
ritter macben und ihm das banner iiberge- 
ben wolle. *Gem tue ich allés, was ibr von 
mir fordert' erwidert Bevers. Man bekleidet 
ihn mit beinscbienen und einem trcflicben 
panzer, den keine waffe durchd ringen kcnte; 
der könig selbst scbnalt ihm die goldonen 
sporen an und umgurtet ihn mit dem guten 
Bchwerte Myrklei; Josvena verebrt ihm das 
ross  Arundele,  das  niemand auf seinem ru- 


eken duldete, der nicbt ein tucbtiger ritter 
und von edelem gescblecbte war. Bevers 
besteigt das pferd und lässt sein bom er- 
scballen, worauf das ganze beer siob riistet. 
Ermenricb uberträgt dera Bevers den ober- 
befebl iiber alle seine ritter; der jflngling 
reitet binaus, er fiibrt das banner des königs 
und einen scbild, auf welcbem das bild eines 
löwen acgebracbt ist. 

Braudamon riickt ihm mit seinem zwan- 
zigfacb uberlegenen beere entgegen. Das 
banner dieses königs, das mit vier goldenen 
nageln an einem mäcbtigen spiesse befestigt 
war, Irug ein riesengrosser beide, namens 
Radifann; der war zottig wie ein bär öder 
eber. Als Bevers ihn erblickt, gibt er sei- 
nem rosse die sporen und sprengt mit ge- 
fälter lanze auf ihn los. Der scbild känn 
dem mäcbtigen stosse nicbt widersteben, Be- 
vers rötet den speer in dem berzblute des 
feindes und dieser sinkt tot zu boden. Nun 
fordert Bevers seine mannen zu kräftigem 
angriffe auf: 'Unser ist der erste bieb, wir 
werden den sieg gewinnen.' Die worte wir- 
ken ermunternd und bald sind von Branda- 
mons leuten 4000 erschlagen. Bevers zieht 
sein scbwert Myrklei und baut so gewaltig 
um sicb, dass niemand stånd balten känn. 
Die feinde ergreift bange furcht, wie vögel, 
wenn sie den babicht seben, und sie beginnen 
zu flieben; aber Bevers' krieger werden von 
bohem mute erfiilt und furchten die feinde 
weniger als der wolf die schafe. 

Vergeblich fordert Brandamon seine krie- 
ger zum widerstande auf. Bevers verlacht 
ihn und fragt, ob er nocb däran denke, 
Josvena zu gewinnen. 'Niemals solst du sde 
erbalten, sagt er, docb einen galgen solst 
du baben deiner zauberkiinste wegen, und 
alle deine leute sollen bier sterben.' 

Ehe der mittag berangekommen war, 
waren alle krieger Brandamons gefallen. Er 
selbst sucbt sicb durcb die fiucbt zu retten, 
fiibrt jedoch nocb zwölf ritter Ermenrichs 
gebunden mit sicb fort, die er bei lebendi- 
gem leibc scliinden lassen will. Aber Bevers 
bolt ihn ein und gibt ihm mit dem schwerte 
Myrklei einen so gewaltigen bieb, dass er 
zu boden stiirzt. Bevers steigt nun vom 
pferde und will dem gegner den kopf ab- 
schlagen. 

Brandamon bittet nun um gnade: er 
will dem Bevers vierhundcrt bandelsstäte und 
tausend burgen abtreten und sein ganzes 
land vor ihm als lehen nebmen.  Bevers ant- 


CCXXII 


Inledning. 


gebabt zu haben. Das aber war eine läge, 
denn Bevers wolte sicb aller fleischeslust 
entbalten bis die jungfrau getauft wäre. 

IX. Ermenrich bezweifelt die wabrheit 
der bescbuldigung, doch die anklager be- 
scbwören ihre aussage. 'Was råtet ihr mir 
zu tun? fragt der könig, denn icb habe ibn 
80 geliebt, dass icb es nicht iiber micb ge- 
winnen känn, ibn sterben zu seben/ Die 
beiden ritter raten ibm, durcb Bevers einen 
brief an könig Brandamon zu senden und 
diesem anzubefehlen, den jungling so wol 
zu verwabren, dass er nie wider nacb Egyp- 
ten gelangen könne. 

Der brief wird gescbrieben und Bevers 
erbält den befebl, denselben keinem andern 
als dem könige Brandamon zu zeigen. Der 
jÖDgling bittet sicb zu der reise das ross 
Arundele und das scbwert Myrklei aus; 
docb der könig erwidert, ein guter zelter 
wCirde in diesem falle bessere dienste tun^ 
aucb sei Myrklei zu scbwer und er wolle 
ibm ein anderes scbwert von gleicber giite 
geben. Damit macbt sicb Bevers auf den 
weg.   Josvena wuste nicbts von seinér fabrt. 

Drei tage reitet Bevers durcb berge und 
täler, obne einen menscben zu treffen. End- 
licb findet er einen pilger unter einem baume, 
der sicb eben anscbickt, seine mablzeit zu 
balten. Er batte vier friscbgebackene brote 
und zwei lägel mit gewurztem weiu. Sobald 
er den ritter erblickt, ladet er ibn ein, an 
seinem mable teilzunebmen. Bevers nimt das 
an. Als er gegessen und getrunken bat, 
spricbt er zu dem pilger: 'Sage mir, freund, 
und täuscbe micb nicbt: wober bist du und 
wo wurdest du geboren?' 'Herr, erwidert 
dieser^ icb bin zu Hamtun in England ge- 
boren; mein väter beisst Sabaotb und icb 
beisse Terri. Jener bat micb ausgesant nacb 
einem kinde zu sucben, das an die beiden 
verkauft ward; Bevers war sein name. Icb 
känn dasselbe nirgends finden; babt ibr et- 
was von ibm gebört^ so sagt es mir.' 'Ibr 
braucbt nicbt länger zu sucben, erwidert 
Bevers, denn icb selbst babe gescben, dass 
das kind, nacb welcbem ibr fragt, gebängt 
worden ist.' Der pilger jammert laut und 
fält in obnmacbt. Als er wider zu sicb 
komt, fragt er den ritter nacb seinem namen 
und nacb seinem auftrage; 'wenn ihr einen 
brief zu besorgen babt, so zeigt ibn mir.' 
'Nein, erwidert Bevers, den zeige icb nie- 
mandem als dem kÖnige Brandamon.' 'Da 
bandelst  du  unklug,  antwortet Terri, denn 


leicbt känn der brief dein todesorteil ent* 
balten.' 'Das fiirckte icb nicbt, sagt Bevers, 
denn mein berr bat micb mit diesem briefe 
gesendet.' Er war nicbt dazu zn bewegen, 
seinen namen zu sägen. 

X. Hierauf trennen sicb beide mit 
berzlicbem kusse. Bevers reitet singend und 
lacbend seine strasse und komt gltlcklich 
nacb Damascus. Diese stat war ein grosser 
bandelsplatz, und allés was das berz wQnschte, 
war bier för geld feil. Auf dem turme der 
königsburg war ein goldener adler ange- 
bracbt, der einen karfunkel in seinen klanen 
bielt: dieser stein leucbtete im dunkeln so 
bell wie die sonne. — Bevers bort, dass in 
dem beidniscben tempel gesungen wird; er 
reitet bin, steigt vom rosse und gebt in das 
gebäude binein. Mebr als tausend priester 
sind in demselben versammelt; Bevers schlägt 
einem von ibnen das nackenbein entzwei, die 
iibrigen flieben und bescbweren sicb bei 
Brandamon iiber den frecben eindringling. 
'Lasst euer larmen^ erwidert der könig; ich 
vermute, dass mein berr Bevers gekommen 
ist. Lasst ibm seinen willen und wagt es 
nicbt, ibm zu wider sprecben.' 

XI. Brandamon feierte an diesem tage 
ein grosses fest und sass in mitten seiner 
ritter auf seinem goldenen stuble. Als Be- 
vers in die balle trät, gieng er ibm entge- 
gen und forderte ibn auf, an seiner seite 
platz zu nebmen. Bevers erwiderte: 'Lies 
scbnell diesen brief öder icb scblage dir den 
kopf abl' Der könig ergrimte, nabm aber 
eilig den brief und las ibn. Als er den in- 
balt kennen gelernt batte, lacbte ibm das 
berz im leibe: er fasste Bevers fest bei der 
band, damit er sein scbwert nicht ziehen 
könne, und befahl seinen leuten, den jAng- 
ling zu binden. Ermenrich hatte nämlich 
dem Brandamon anbefohlen, Bevers hängen 
zu lassen^ weil er bei der königstochter ge- 
schlafen babe. Sobald ibm starke fesseln 
angelegt waren, sprach Brandamon: 'Hättest 
du micb nicht mit deinem schwerte Ckber- 
w und en, so wtlrdest du auf der stelle ge- 
hängt werden. Dennoch aber will ich dir 
reicblicbe qualen bereiten. denn dn solst 
dein leben in einem gefängnisse beschliessen, 
das 30 ellen tief ist. Scb tången und kröten 
sollen dich verzehren! In dem kerker siehn 
stäblerne nagel so dit ht bei einander, 
dass dein körper durcb sie verlezt wer- 
den muss; zur speise solst du nidlt 
mebr   erbalten  als  jeden  tag   ein   viertel 


*i 


yjl.  Om BeTers suga. 


CCXXIIl 


bröt.   Jezt aber  solst  du dicb noch einmal 
satt essen.^ 

Als Bevers gegessen hatte, fiihrte man 
ibn an handen und fussen gebunden zu dem 
kerker und stiirzte ihn kopfiiber in die tiefe. 
Gott aber stånd ihm bei, sodass er von dem 
falle keinen schaden nahm. Auf dem boden 
des gefangnisses krochen giftige tiere, die 
ihn stechen wolten. Doch gelang es ihm 
bald seine hände frei zu bekommen und mit 
einem stocke, den er vorfand, die tiere 
zu töten. Durch hunger litt er jedoch grosse 
not. Zwei ritter bewachten das gefangnis. 
Bevers sprach zu sich selbst: 'Herr gott, be- 
freie mich aus dieser qual! Komme ich je- 
mals los, so schwöre ich bei dem heiligen 
Peter von Rom, dass ich dem Ermenrich die 
krone nehmen und ihm einen solchen schlag 
verseizen werde, dass er nie wider andere 
leute betriigen känn.' In einer nacht stach ihn, 
während er schlief, eine nätter in die stirn; 
doch gelang es ihm, als er erwacht war, auch 
dieses tier unschädlich zu machen. 

XII, Josvena wuste nichts von dem betrug 
ihres vaters. Einst fragte sie diesen, wo Be- 
vers wäre. 'Liebe tochter, erwidert Ermenrich, 
er ist heim nach England gefahren, um sei- 
nen stiefvater zu erschlagen und wird wol 
nie widor zuriickkehren.' Als die jungfrau 
das hört, vermag sie kein wort hervorzu- 
bringen und murmelt nur leise zwischen den 
zähnen: 'Wehe, Bevers, wie känn ich ohne 
dich leben! Wie kontest du das herz haben, 
fortzugehen, ohne mir etwas davon mitzu- 
teilen! Ich hoffe, dass du als höfischer ritter 
meine liebe nicht vergessen wirst.' Deinet- 
wegen aber will ich eine reine jungfrau blei- 
ben und dein schwert und ross getreulich 
hUten, bis ich kunde von dir erhalte.' 

XIII. Köuig Ivorius von Munbrak komt 
mit 15 unterkönigen nach Egypten und 
wirbt um Josvena. Ermenrich sagt sie ihm 
zu. Als die prinzessin dies erfahrt, verfer- 
tigt sie sich einen giirtel; der war so kunst- 
lich gf^arbeitet, dass wenn sie ihn trug, kein 
mann trotz aller seiner starke ihr das jung- 
ferntum abgewinnen konte. Diesen giirtel 
legt sie an und zieht dann mit Ivorius in 
dessen land. Auch das ross Arundele nimt 
sie mit und lässt demselben einen stall her- 
richten, in welchem es mit eisernen ketten 
festgebunden wird. Da niemand dem wilden 
tiere zu nahen wagt, wird ihm das futter 
von oben herunter zugeworfen. Ivorius wolte 
das  pferd  gerne  benutzen,  aber  als  er an 


dasselbe herantrat, schlug es aus und ver* 
sezte ihm einen so gewaltigen schlag vor den 
kopf, dass ihn seine ritter forttragen und zu 
bette bringen musten. 

XIV. Als Bevers 7 jahre im kerker 
geschmachtet hatte, bat er gott, ihn entwe- 
der zu befreien öder ihn sterben zu lassen. 
Dies gebet hören die beiden wächter und 
rufen ihm zu: 'Heute noch solst du gehängt 
werden, böser betruger!' Der eine lässt sich 
an einem tau herab und versezt Bevers einen 
faustschlag, dass er sogleich niderfält^ denu 
er war durch den hunger so schwach ge- 
worden, dass er sich kaum aufrecht erhalten 
konte. Dennoch raft er sich wider auf, er- 
greift seinen stock und schlägt den wächter 
80 heftig uber den kopf, dass er tot zu bo- 
den sinkt. Darauf nimt er des getöteten 
schwert an sich. Der andere wächter ruft 
von oben herab, warum sein gefahrte den 
gefangenen nicht heraufbringe. Bevers ant- 
wortet, er sei so schwerfallig, dass éin mann 
ihn nicht hinaufschafifen könne, darum möge 
jener ebenfals hinabsteigen und hilfreiche 
hand leisten. Da klettert auch der zweite 
hinab, sobald er aber unten angelangt ist, 
durchsticht ilin Bevers mit dem schwerte und 
klimt an dem taue empor. Oben angekom- 
men versieht er sich mit waffen und kleidern. 
Er findet auch ein ross; er sattelt dasselbe, 
schwingt sich hinauf und reitet nach dem 
stattore. Von dem pfortner befragt, wer er 
wäre, erwidert er, er sei ein dienstmann des 
königs Brandamon^ der ausgesant sei, um 
dem entflohencn Bevers nachzusetzen. Man 
glaubt ihm und  lässt ihn hinaus. 

Bevers reitet die ganze nacht hindurch 
und komt am morgen zu einem kreuzwege. 
Da er des ländes nicht kundig ist, schlägt 
er einen falschen weg ein, der ihn wider 
nach Damascus zuriickfuhrt. Da er von dem 
langen ritte ermtidet ist, beschliesst er trotz 
der gefahrlichkeit seiner läge ein wenig zu 
rasten. Er legt den schild unter sein haupt 
und schlummert ein. Sobald er neugestärkt 
erwacht ist, besteigt er wider sein ross und 
sucht sich so schnell wie möglich von der 
stat zu entfernen. 

Am morgen dieses selben tages befiehlt 
Brandamon seinem schwestersohne Grandier 
die wächter des Bevers zu rufen. Grandier 
findet dieselben tot und entdeckt die flucht 
des gefangenen. Brandamon zerschlägt in 
grimmigem zorne das bildnis seines gottes 
Mahomet uud schwört, daas er demselben nie 


CCXXIV 


Inledning. 


wider etwas gutes werde zu teil werden las- 
sen, wenn er ihm den fliichtling nicht wider 
zur stelle schafife. Darauf ordnet er die 
verfolgung an. Dreihundert rittrr wapnen 
sich; anch Brandamon und Grandier bestei- 
gen ihre rosse, um Bevers nachzusetzen. 

Brandamon gelingt es, den fliichtigen 
einzuholen. Er ruft ihm zu anzuhalten, da 
er ihn noch vor abend wolle bangen lassen. 
Bevers erwidert, er werde nicht umkehren; 
zwar sei er durch hunger und wachen er- 
mMet, sodass der könig ihn leicht werde 
besiegen können, dennoch aber wolle er noch 
einen streioh versuchen. Brandamon dringt 
zornig auf ihn ein und spaltet ihm mit einem 
mächtigen streiche den schild, Bevers aber haut 
nach dem kopfe des gegners, sodass das ge- 
hirn zu boden falt. , Der könig sinkt tot 
vom pferde. 'Du kanst mir dank sägen, 
höhnt Bevers, dass ich dich zum bischofe 
geweiht habe; wegen deiner tonsur gleichst 
du einem priesterP 

Inzwischen ist auch Grandier auf seinem 
schnellen rosse Tronchevares herangekommen. 
Er ruft Bevers zu, dass seine flucht ihm 
nichts mehr niitzen werde. 'Ich råte dir, 
Grandier, sagt dieser, dass du mit deinem 
oheim heimkehrst; ihn habe ich zum priester 
geweiht, und wenn du mir zu nahe komst, 
werde ich dich mit meinem schwerte zum 
diaconus machen.' Er fasst den speer, wel- 
chen Brandamon geftihrt hatte, und durch - 
sticht den Grandier. Darauf schwingt er 
sich auf des gefallenen ross und sprengt 
davon, von den heiden aufs heftigste verfolgt. 

Bald darauf komt er an ein breites 
wasser. Er gibt dem rosse die sporen und 
dieses arbeitet sich mit grosser anstrengung 
gliicklich durch die fluten. Die heiden geben 
nun die verfolgung auf und kehren mit der 
leiche ihres königs heim. 

XV. Bevers, der von furchterlichem 
hunger geplagt wird, gelangt zu einer burg, 
die ganz aus marmor erbaut ist. Am fenster 
eines turmes sieht er eine schöne frau stehen. 
Er bittet sie im namen des gottes, an den 
sie glaube, ihm eine mahlzeit zu gewähren. 
'Bei Mahomet, erwidert sie, das ist eine tö- 
richte forderung von einem christen! Mein 
mann ist ein gewaltiger riese: ich will ihm 
sägen, dass er dich seine dicke eisenstange 
kosten lasse.' 'Ich schwöre, sagt Bevers, 
dass ich entweder hier sterben will öder 
Boviel speise erlangen, dass ich mich vol- 
ståndig sätt igen känn.' 


Die  frau  teilt  ihrem  månne  mit, dass 
ein ritter  da sei, der ihr  eine mahlzeit ab- 
zwingen  wolle.   Der  riese  erwidert,  jener 
solle bald  kenneu  lernen, mit wem er es za 
tun habe.   Er ergreift einen spiess und eine 
grosse  stange  und  eilt  hinaus.   Als er Be- 
vers  erblickt,  fragt er ihn, wo er das gute 
ross  gestohlen  habe;  er meine  dasselbe als 
eigentum  seines  bruders  Brandamon zu er- 
kennen,   'Ganz  recht,  erwidert Bevers, den 
habe  ich  vor  kurzem mit meinem schwerte 
erschlagcn.'   Der  riese schlägt nun mit der 
eisenstange  nach  Bevers;  der  hieb verfehlt 
den  ritter,  tötet  aber  das  pferd.    Bevers 
zieht  sein schwert und bringt seinem gegner 
eine  schwere  wunde  bei;  dieser  schleudert 
den speer auf den jungling und  durchbobrt 
ihm  den  schenkel.   Darauf ergreift er seim. 
schwert und will Bevers den todesstreich ge- 
ben,  doch  der  hieb geht febl und der ries^ 
sinkt  erschöpft zu boden.   Nun schlägt Be- 
vers ihm hände, fiisse und kopf ab, geht ixx 
die  burg  und verlangt zu essen.   Die fra^i 
muss   seinem  befehle  nachkommen  und  er 
stärkt  sich durch speise und trank.   Darauf 
lässt er sich seine wunde verbinden und be- 
steigt  ein  frisches  pferd,  das ihm die frau 
hat geben raiissen. 

Bevers gelangt nach Jerusalem und be- 
sucht den patriarchen, dem er seine schick- 
sa le erzählt. Der bischof wird durch diese 
mitteilungen ger^rt und schenkt ihm ein 
maultier und 24 goldmtinzen. Darauf nimt 
Bevers abschied. Er beschliesst nicht in 
seine heimat zuruckzukehren, sondern znnächst 
nach Egypten zu geben, um Josvena aufsu- 
suchen. Dort angekommen findet er aber die < 
prinzessin nicht mehr vor. 

Eines  tages  begegnet er einem månne, « 
der  friiher  mit ihm in Ermenrichs diensten^ 
gewesen war.   Diesen fragt er nach Josvena^ 
und  erfahrt nun, dass dieselbe mit dem kö — 
nige Ivorius von Munbrak verheiratetsei. Wennr« 
er  dorthin  wolle,  so  mosse  er zuerst nac 
Ituria  reisen,  von  dort nach SLarthago un 
weiter  nach  der  stat  Orphanies;  von  hie 
aus  sei  es  nicht mehr weit nach Munbra 
Bevers  dankt  ihm und  folgt der angegebu-i i ■ ^ 
nen route bis er glucklich nach Munbrak g 
långt. 

Als  er  hier ankomt,  ist könig  Ivoriii.«i 
mit seinen rittern auf die jagd geritten. Jo9- 
vena aber war mit wenigen dienern zu haose. 
Bevers geht zu ihrer halle, bleibt aber draii0- 
sen stehen.   Er hört^ dass Josvena bitterlich 


VIT.  Om Bevers saga. 


weint und kummervolj spricht: 'Ach, Bevers, 
wie sebr habe ich dich geliebt! Die liebe zu 
dir tötet raicb; icb habe dich verloren und 
daher mag ich nicht länger leben.' Bevers geht 
nun zu ihr hinein; er war wie ein pilger 
gekleidet und bat um speise. 'Sei wilkora- 
kommen, pilgersmann, erwidert sie, an speise 
BoW es dir nicht fehlen.' Sie reicht ihm 
wasser und bedient ihn selbst. Als er ge- 
gassen hat, fragt sie ihn, wo er geboren sei. 
'Ich bin in England geboren' erwidert er. 
'Da kenst du vielleicht den Bevers von Ham- 
tun?' forscht sie weiter. 'Ihn kenne ich wol, 
antwortet er, denn sein väter war mit mir 
verwant. Es sind noch keine zwölf monate 
yergangen, da sah ich, dass er einen könig 
und einen riesen tötete; aber jezt ist er da- 
heim in seinem reiche; er hat seinen väter 
gerScht und sein erbe zuriicker långt; er ist 
auch verheiratet ; ein schöneres weib wie das 
seinige habe ich nie gesehen.' Als Josvena 
hört, dass Bevers vermählt sei, falt sie in 
ohnmacht. Sie erholt sich zwar bald, bricht 
äber in Jaute klagen aus und spridit: 'Zu 
unseHger stunde bin ich geboren, da ich Be- 
vers. verloren habe.' Darauf blickt sie den 
pilger an und spricht: '(Jott helfe mir! Wenn 
ich nicht wuste, dass Bevers daheira in Eng- 
land ist, so wiirde ich sägen, dass du der- 
selbe Bevers bist, nach dem ich mich länge 
gesehnt habe. Freilich hast du eine narbe 
an der stirn, die ich au ihm nicht kante.' 
'Nein, erwidert der pilger, ich bin nicht Be- 
vers, ihr irt euch.' Darauf fugt er hinzu: 
'Ich habe ofk gehört, dass ihr ein trefliches 
rosB besizt; das möchte ich gerne sehen.' 
'Das känn nicht geschehen, antwortet sie, 
denn seit ich den ktlhnen ritter Bevers ver- 
lor, wagt niemand in des pferdes nähe zu 
kommen/ Nun trät ein junker der Josvena 
herein, welcher Bonifrey hiess. Josvena fragt 
ihn, wem der pilger ähnlich sehe. 'Herrin, 
erwidert er, das ist Bevers von Hamtun, wie 
ich meine.' Das in der nähe befindliche ross 
hört den namen seines fråheren herren^ reisst 
sich los, läuft in den hof und wiehert; dann 
legt es sich auf den boden und wälzt sich 
umher. 'Weiss gott, sagt Bevers, ich muss 
versuchen, ob ich das pferd besteigen känn.' 
Sobald das tier seinen herren erblickt, steht 
es unbeweglich, lässt ihn ruhig aufsitzen und 
geht dann tänzelnd an Josvena heran. 'Nun 
weiss ich, spricht diese, dass du derselbe 
bist, nach dem fch länge geschmachtet habe. 
Nimm   deiii  ro98  zurilck  und  dein  gutes 


schwert Myrklei, das ich dir aufbewahrt 
habe.' 'Geht mir mein schwert, antwortet 
Bevers, denn ich will heim nach England.' 
'Nicht darfst du dorthin reisen, spricht sie, 
wenn du mich nicht mitnimst.' 'So solt 
ihr nicht sprechen, herrin, erwidert Bevers, 
denn ihr seid eine vornehme königin und 
ich ein unbekanter fremdling; auch habe ich 
mehr grund euch zu hassen als zu Heben, 
denn euer väter hat mich verraten und länge 
jahre im kerker schmachten lassen. Ausser- 
dem hat mir der patriareh anbefohlen, dass 
ich nur eine reine jungfrau heiraten soUe; 
wenn du aber noch eine jungfrau wärest, 
wäre das ein grosses wunder, da du seit 7 
jahren mit dem könige Ivorius verheiratet 
bist.' 'Das weiss gott, erwidert Josvena, dass 
ich von der hinterlist meines vaters nichts 
wuste; und seit ich mit Ivoriuc vermählt 
bin, hat er meinem leibe nicht nahe kommen 
kön nen. Daher bitte ich euch, dass ihr mich 
mit euch nach England fiihrt und dort tau- 
fen lasst. Erweise ich mich dann änders 
beschaffen, als ich jezt angebe, so sendet 
mich ohne einen pfennig in blossem hemde 
zuriick!' 'Gern will ich euren wunsch er- 
fullen' sagt Bevers und kusst sie mit herz- 
licher freude. 

XVI. Nun komt Ivorius mit seinem 15 
unterkönigen von der jagd zuruck und bringt 
reiche beute heim: 100 löwen und leoparden 
und eine unzahl wilder schweine und bären. 
Sorgenvoll ruft Josvena ihren vertrauten 
Bonifrey zu sich und bittet ihn um guten 
rat: 'Ivorius ist heimgekehrt, sagt sie, und 
wir können nicht entfliehen,' 'Weine nicht, 
herrin, erwidert Bonifrey, ich werde dir einen 
rat erteilen: Ivorius hat seinen liebsten brä- 
der Bibilant nach der burg Abilant geschickt 
und dieser ist dort von den feinden einge- 
schlossen. Dies soll Bevers deinem gemahle 
mitteilen, und ich weiss, dass er sich sofort 
auf den weg machen wird, um seinem bruder 
zu hilfe zu eilén. Wir bleiben dann mit 
wenig leuten zu hause und können entfliehen.' 
'Das ist meiner treue ein guter rat' erwidert 
Bevers. 

XVII. Hieraaf tritt Ivorius herein und 
zeigt Josvena seine beute. Als er Bevers erblickt, 
fragt er ihn, woher er gekommen sei. 'Herr, 
erwidert Bevers, ich bin in vielen ländern 
gewesen, nur in die burg Abilant konte ich 
nicht gelangen, weil euer bruder Bibilant 
mit seinem ganzen heere^dort^durch den^ kö- 
nig  von  Yamera  eingeschlossen war,'  'Das 


xxacxvi 


Inledning. 


ist eine schlimme botschaft^ sagt Ivorius, da 
mein bruder dort leicht gehängt öder ver- 
sttimoEielt werden känn/ Er befiehlt seinen 
rittera sich schnell zu riisten und begibt sich 
mit denselben auf den weg nach Abilant. 
Die obhut uber reich und gemahlin iiber- 
trägt er dem könige Garsich and dessen 
rittern. 

Josyeua ist wegen dieser vorsichtsmass- 
regel ihres gemahls sehr betr&bt, doch Bo- 
nifrey verspricbt, dass er ihr trotzdem zur 
flucbt verhelfen wolle. £r lässt fur Garsich 
und seine leute ein betäubendes getrnnk zu- 
bereiten, sodass alle in festen schlaf verfallen. 
Darauf werden 12 pferde mit gold und sil- 
ber und anderen kleinoden beladen, Bevers 
und Bonifrey Tersehen sich mit waffen und 
siehen mit Josvena davon. 

Am tage darauf erwacht Garsich und 
entdeckt die flucht der königin. Er besass 
einen ring, in welchem eiu stein befestigt 
war: wenn er in diesen stein sah, erfuhr er 
allés was er wissen wolte. So erlangte er 
die gewissheit, dass der pilger die Josvena 
entfiihrt hatte. Er weckt alle seine ritter 
und befiehlt denselben, zur verfolgung sich 
zu rusten. Mit tausend begleitern macht er 
sich auf den weg und ist nach kurzer zeit 
den fliehenden nahe gekommen. 'Bei meiner 
treue, sagt Bevers, ich will umkehren und 
dem könige Garsich mit meinem schwerte 
einen hieb versetzen.^ 'Da weiss ich besse- 
ren rat, erwidert Bonifrey; nicht weit von 
hier ist ein fels, zu welchem ein schmaler 
steig fuhrt; erreichen wir diesen, so brau- 
chen wir uns nicht weiter zu fiirchten, weil 
uns dort kein lebender mensch finden känn.' 
Bevers folgt dem råte und alle bergen sich 
in einer felshöhle, bevor Garsich ihrer an- 
sichtig wird. Die verfolger suchen länge 
vergeblich und kehren dann ärgerlich zuriick. 

Josvena erklärt Bevers, dass sie gropsen 
hunger habe und notwendiger weise et was 
essen miisse. Bevers antwortet, er wolle ver- 
suchen, im walde eine hirschkuh zu erlegen; 
Bonifrey solle zu ihrem schutze zuriickblei- 
ben. Bald nachdem er gegangen ist, kom- 
men zwei grimmige löwen auf die jungfrau 
und ihren htiter los. Bonifrey ergreift seine 
waffen, spring^ auf sein ross und stosst aus 
aller macht mit dem speere nach einem der 
löwen, doch das fell des tieres ist so dick, 
dass die lanze es nicht durchdringen känn. 
Die beiden löwen fallen nun öber Bonifrey 
|)er  npå  zerpeissep  ihn  samt  seinem rosse. 


Darauf machen sie sich an die prinzoBsio, 
zerren ihr die kleider vom leibe und schlep- 
pen sie auf einen berg. 

Bevers kehrt mit einem erlegten reh in 
die  höhle  zuruck.   Er  findet die reste des 
zerrissenen Bonifrey und ruft laut nach Jos- 
vena.   Als  er keine antwort erhält, fält er 
vor  kummer  in  ohnmacht.   Als  Arundele 
dies  sieht,  bertihrt  sie  ihn  leise  mit  dem 
fusse,  um ihn zu erwecken.   Er komt auch 
bald  wider  zu sich, besteigt sein pferd ond 
reitet  fort.   Auf  dem nahen berge erblii^ct 
er  die jungfrau zwischen den beiden löwen. 
Sobald  sie  Bevers  sieht,  ruft  sie  laut um 
hilfe.   Bevers  steigt  ab,  damit  dem  rosse 
kein schaden geschehe, fasst seinen schild und 
geht  mit  gezogenem  schwerte auf die tiere 
los.   Der eine löwe springt auf den jöngling 
los und schlägt mit seinen tatzen den schild^ 
in zwei stiicke.   Bevers haut nach dem kopf^ 
des  tieres,  doch  derselbe  ist  so  hart, das^ 
das  eisen  nicht eindringen känn.   Mit wei€- 
aufgerissenem  rachen  dringt  der  löwe  aaf 
Bevers ein, dieser stösst nun sein schwert in 
den hals desselben, so tief dass es im herzen 
stecken  bleibt.   Schuell  zieht er die kliuge 
wider  heraus;  der  löwe  ist  auf  der stelle 
tot.   Nun  wirft  sich  der  andere  auf den 
ritter und zerreist seinen panzer, Bevers aber 
schlägt  mit  einem  streiche  die  beiden vor- 
dertatzen  ab.    Darauf  lässt  er  die  jung- 
frau  von der mitgebrachten jagdbeute essen 
und sezt mit ihr die reise fort. 

XVIII.   Bald  darauf  sieht  Bevers auf 
einem baumstamm einen mächtigen riesen sit- 
zen.  Derselbe war wol funfzehn fuss läng und 
hntte  eine  grosse  keule,  die  zehn  bauern 
nicht  hatten  heben können.   Neben ihm lag 
ein  schwert.   Das  eine auge war drei fuss 
von  dem  andern  entfernt;  seine haut war 
schwarz wie eine kohle, die nase missgestal- 
tet und  vorne gekriimt wie ein haken.   Die 
beine waren gross und läng; trotz der plum- 
pen fusse ubertraf er einen vogel an  schnel- 
ligkeit.    Seine  stimme  hörte  sich  an,  a 
wenn zehn hunde hel ten.  Das haar war I 
wie ein pferdeschwanz, die augen gross  un 
schwarz wie der boden eines kessels.   Zähn 
hatte  er  wie  ein  wilder eber  und war er 
schrecklich anzuschauen.   Diesen riesen hiitt^^ 
Ivorius   ausgesendet,   um   ihm  sein   wei 
zuruckzufiihren. 

Als der riese den Bevers erblickt, rof^ 
er ihn an und spricht: 'Du schlinuner be- 
triiger, jezt wirst du die frau IobIassqd injts- 


ocxxYin 


Inledning. 


bin zu Dijon in Frankreich zuhause/ 'Ilerr 
Gerhard, sagt der kaiser, hier draussen im 
roeere hat ein alter, böser kerl eine starke 
burg erbaut; er heisst Sabaoth und ich kauu 
ihm nichts anhaben, er aber fiigt rair viel 
schaden zu.' 'HeiT, antwortet Bevers, gebt 
meinen rittern waflfen und kleider, so will 
ich versuchen, ob ich ihn nicht gebunden 
euch öberliefern känn/ Der kaiser versteht 
sich sogleich zur hergabe von waffen und 
kleidem; darauf segelt Bevers rait seinen 
leuten zu der burg. Soljald Sabaoth ihn er- 
blickt, fragt er ihn nach seiuem namen. 'Ich 
warde zu Hamtuu in England geboren' sagt 
Bevers. Da erkent ihn der alte, kiisst ilin 
und fuhrt ihn voll freude in seine burg. 

XX. Ein jarl in Köln, namens Miles, 
hatte Josvena geseheu und war sofort von 
heftiger leidenschaft zu ihr ergriffen worden. 
Auf seine werbungen droht ihm die jungirau 
mit der rache Eskoparts. Miles sint nun 
darauf, den lästigen huter bei seite zu schaf- 
fen. Er begibt sich zu dem riesen und 
spricht: 'Bruder Eskopart, herr Bevers sen- 
det dir seinen gruss und bittet dich zu ihm 
zu kommen, da er deiner bedarf. Er befin- 
det sich auf der burg im meere, die du von 
hier aus sehen kanst, und wartet deiner.' 
Eskopart traut diesen worten und bittet den 
jarl, iho hinuberzuschaffen. Beide besteigen 
ein 8chi£f und rudern zu der burg. Miles 
lässt den riesen vorausgehen, schlägt das tor 
hinter ihm zu und spert ihn ein. Als Esko- 
part sieht, dass er betrogen ist, ruft er dem 
jarl mit lauter stimme zu, er solle ihn hinaus 
lassen. 'Wisse nun, erwidert dieser, dass ich 
jezt heimkehre und Josvena heirate.' Der 
riese ergrimt, fasst die steinmuuer mit den 
nageln und bricht sie ni eder. So schaft er 
sich einen ausweg .zum meere, springt hinein 
und begint zu schwimmen. Nach einer weile 
trift er ein kauffahrteischi£f und verlangt 
aufgenommen zu werden. Die schiffer halten 
den unhold fur den leibhaftigen teufel und 
springen entsezt iiber bord. Eskopart be- 
steigt das fahrzeug und rudert aus leibes- 
kraften auf das land zu. 

An demselben tage komt ein bote zu 
Bevers, der ihm mitteilt, dass Josvena von 
einetn jarl zur ehe gezw ungen sei. Er be- 
steigt sofort sein ross und reitet nach Köln. 

In der tat hatte Miles die jungfrau wi- 
der ihren willen in sein haus gefUhrt. Am 
abend lässt er die t uren des schlafgemaches 
verschliessen  und  eutkleidet  sich.   Josvena 


sint, wie sie der drohenden schande entgehen 
könne. Sie macht aus ihrem gCLrtel eine 
schliuge, wirft dieselbe dem jarl, als er ins 
bett steigen will, iiber den kopf und erdros- 
selt ihn. 

Am morgen kommen die ritter und ru- 
fen dem jarl zu, es sci zeit sich anzukleiden. 
Josvena sagt ihnen, dass sie Miles getötet 
habe. Man bricht die tiiren auf, bindet die 
jungfrau und fuhrt sie zum scheiterhaufen. 
'Ach Bevers, klagt sie, nun hast du deine 
liebste verloren! Dir gab ich meine liebe, 
doch du hast mich vergessen, und nun muss 
ich sterben, weil ich dir die treue nicht 
brecheu wolte." Sie bittet um einen priester; 
es wird ihr gewährt und sie begint zu 
beichten. 

Bevers  ist  inzwischen so nahe herange- 
komroen,  dass er das feuer sehen känn.   Er 
fragt einen mann, der ihm begegnet, weshalb 
dasselbe  entziindet sei.   'Herr, erwidert die- 
ser,  das  ist  eine  traurige  geschichte: dort 
soU eine jungfrau ver brant werden, die einen. 
jarl erdrosselte, der ihr gewalt antun wolte.* 
'Das  soll  nicht  geschehen,  wenn  gott will'* 
erwidert  Bevers  und sprengt auf den schei* 
lerhaufen los.   Zu gleicher zeit wie er långt 
auch  Eskopart  bei  demselben  an.    Bevers 
zieht   sein   schwert  Myrklei   und  manches 
haupt muss in den sand rollen.   Auch Esko- 
part schlägt mit einem streiche 10 — 12 män- 
ner mit seiner keule tot.   Darauf bindet Be- 
vers  die  jungfrau  los  und  kiisst  sie.   £r 
lässt  sich  von dem erzbischofe ein reitpferd 
geben und hebt Josvena in  den sattel. Beide 
begeben sich nun mit Eskopart zu der burg 
des Sabaoth. 

XXI. Bevers sendet einen seiner ver- 
wauten, nameus Kuripus, zu dem kaiser und 
kiindigt ihm an, er heisse nicht Gerhard, 
sonderu Bevers und werde ihn alsbald ban- 
gen lassen. Der kaiser greift zomig nach 
einem messer und wirft es nach dem boten; 
er verfehlt jedoch diesen und trift dafär sei- 
nen eigenen bruder, der sogleich tot zu bo- 
den fält. Kuripus schwingt sich auf sein 
ross und reitet fort. 

O^r kaiser zieht aus Deutschland ver- 
stärkungen an sich und erhält auch von dem 
könige von Schottland eine anzahl von rit- 
tern, sodass er ein gro.sses heer zusammen- 
bringt, welches in zwei schlachtordnangea. 
aufgestelt wird^ Der kaiser selbst will sicli 
dem alten Sabaoth entgegenstellen. Das heer 
des   Bevers,   welchem  die  gegner  an  zahT 


ccxxx 


InledniDg. 


wuete, dass Bevers das beste pferd der welt 
hatte, und bat ihn, ihm dasselbe zu schenken 
öder zu verkaufen. Da Bevers dies abschlug, 
machte er sich mit 40 rittern aiif den weg 
und wolte das ross fortfiihren. während jener 
bei tische sass. Sie hieben die eisernen ket- 
ten, mit denen Arundele festgebunden war, 
durcb, als aber das pferd merkte, dass un- 
bekante leute es anfaseteu, schlug es mit 
den hinterfussen aus und traf den königs- 
sobn so ungliicklich vor die stim, dass der 
schädel in stiicke gieng. Dem könige wird 
mitgeteilt, dass das ross des Bevers seinen 
sohn getötet habe. Er befiehlt in dem er- 
sten zorn, Bevers zu ergreifen und zu ban- 
gen. Als man den ritter fortfiihren will, 
legen sich drei seiner freunde, der jarl von 
Glocester, Carmen von Britta und Clare von 
Leieester, ins mittel und stellen dem könige 
vor, dass Bevers ohne schuld sei ; er möge 
ihn entlassen und dus pferd zuriickbehalten. 
Bevers erklärt, dass er sein ross nicht her- 
geben werde. Da wird der könig so zomig, 
dass er den ritter aus dem lande verbant. 
Sein reich gibt er dem Sabaoth. 

Bevers steigt auf sein ross und spricht 
zu dem könige: 'Ich bitte euch im namen 
gottes, dass ihr meinem freunde Sabaoth ein 
guter h^r sein moget. Fiigt ihr ihm ein unrecht 
zu und lasst ihr ihn nicht ruhig in seinem 
besitze, so werde ich ihm zu hilfe kommen, 
und wäre ich auch durch vier meere von 
euch getrent. Sonst braucht ihr mich nicht 
zu fiirchten, es sei denn dass ihr ursache 
dazu habt ' Damit nimt Bevers von dem 
könige abschied und begibt sich nach Ham^ 
t un, wo er seine ritter zusammen beruft. Er 
teilt ihnen das vorgefallene mit und fordert 
sie äuf, dem Sabaoth treue zu geloben. Dar- 
auf sagt er, dass Josvena und Terri, der 
sohn des Sabaoth, ihn in die verbannung be- 
gleiten sollen. Eskopart dagegen soll zum 
schutze des Sabaoth zuruckbleibenr er verleiht 
jenem das land Larthe und 400 ritter. Esko- 
part dankt ihm, geht aber zornig fort, da 
er lieber mit Bevers fortgezogen wäre. 

Am nächsten tage verlässt Eskopart Eng- 
land und begibt sich zu schiffe nach Mun- 
brak. Der könig Ivorius fragt ihn, wo er 
solange gewesen sei. 'Ich gieng um eure 
frau Josvena aufzusuchen, erwidert der riese, 
und es ist jezt ein jahr verflossen, seit sie 
mit dem pilger fortlief. Ich fand denselben 
in England, wo er ein muchtiges reich mit 
burgen  und  schlössern  besass; nun ist  ihm 


aber allés genommen und er selbst f&r fried- 
los erklärt. Und wenn ihr wolt, dass ich 
euch die beiden bringe, so gebt mir leute 
zu meinen beistande, denn ich kenne alle 
wege.' Ivorius wird sehr froh und gibt ihm 
allés, was er ver långt; Eskopart geht fort, 
um Bevers und Josvena zu suchen. 

XXIV. Bevers, Josvena und Terri sind 
unterdessen zu schiffe iiber das meer gefah- 
ren und setzen ihre reise zu pferde fort. 
Eines ta ges, als sie durch einen wald reiten, 
wird Josvena von heftigea geburtawehen 
uberrascht; daher bittet sie ihren gemahl, 
sie vom rosse zu heben und ihr aus laub 
eine hiitte zu bereiten. Dies geschieht. Jos- 
vena wunscht nun, dass Bevers sie verlasse: 
'es ist unpassend, sagt sie, dass ihr hier yer- 
weilt; gottes barmherzigkeit und die heilige 
jungfrau werden mir schon helfen/ Bald nach- 
dem er sich entfernt hat, gebiertsie zwei s5hne, 
doch unmittelbar darauf erscheint Eskopart mit 
seiner schar und fiihrt die fiirstin hinweg. Als 
Bevers und Terri zuriickkehren, finden sie nur 
die beiden kinder. Bevers schneidet die ärmel 
aus seinem mantel und wickelt die neugebore- 
nen hinein ; jeder der ritter nimt einen dersel- 
ben zu sich aufs pferd. Nachdem sie den ganzen. 
wald vergeblich nach Josvena durchsuchthaben» 
begeben sie sich auf den weg nachGriechenland.^ 

XXV. Sabaoth  träumt in einer nacht^ 
dass  Bevers  von  hundert löwen angegriffei^ 
werde^ die bereits sein pferd zerrissen hatten.. 
In  demselben  traume erhält er die  weisung, 
eine  pilgerfahrt  zu  dem  heiligen Julius in 
Frankreich anzutreten und dort gottes barm- 
herzigkeit  anzuflehen.   Sobald  er  erwacbt 
ist^  legt  er ein pilgergewand an und macht 
sich  mit  neun  genossen  auf den weg.   Er 
er reich t  gliicklich  Orleans  und bringt  dem 
heiligen sein opfer dar. 

Als er aus der kirche.komt, begegnet 
ihm Josvena. Er fragt sie, wo Bevers sei. 
Sie erzählt ihm nun, auf welche weise sie 
von demselben getrent worden sei, und dass 
Eskopart sie zu könig Ivorius zurilckfähren 
wolle. In diesem augenblicke komt der riese 
ber bei, Sabaoth springt auf ihn zu und ver- 
sezt ihm mit seinem stabe einen so mächti- 
gen schlag unter das ohr, dass er tot zn 
boden falt.^ Die biirger der stat eilen snir 
hilfe herbei und alle heiden werden erschla- 
gen. Sabaoth und Josvena reisen zusammen 
weiter um Bevers zu suchen und gelangen nach 
der stat Abbaport. Hier wird Sabaoth sehr 
kränk, Josvena  pflegt ihn^aufs sorgfältigste. 


i 


VII.  Om Bevers saga. 


CGXXXI 


XXVI. Bevers und Terri haben in dem 
walde vergeblich nach Josvena gesucht. Als 
sie ins freie kommen, begegnet ihnen ein 
mann, der sich als den hiiter des waldes zu 
erkennen gibt. Bevers klagt ihm seine not; 
der mann erbietet sich, einen der knaben 
aufzunehmen und christlicli erziehen zu las- 
sen. Bevers nimt das an und bestimt^ dass 
das kind Guion heissen solle. Seinen zweiten 
sohn bringt er bei einem fischer unter, wel- 
cher 20 mark ftir die pflege erhält. Dieser 
knabe bekomt den namen Miles. 

Bevers  und  Terri  gelangen  nach  der 

stat Civile, wo sie bei einem bauern quartier 

nehmen. Die stat wird von einem jarl mit einem 

heere von 40,000 mann belagert und ist der 

tibergabe nahe.  Bevers und Terri beschliessen 

den biirgem zu helfen, wapnen sich und reiten 

binaus.   Bevers  sizt auf seinem guten rosse 

^rundele;  er  sprengt  auf  den  feinUichen 

fahnenträger los und tötet ihn.   Darauf nimt 

er  zwei  jarle  gefangen und eudlich gelingt 

^8 ihm auch, den fiihrer des heeres zu erlegen. 

Die  stat  und  das umliegende land ge- 

3iörte einer hochgebornen jungfrau.  Diesel be 

sieht  vom  turm  herab,  wie der unbekante 

:ritter ihre feinde niederstreckt.   Sie fasst so- 

fort zuneigung zu ihm und bittet gott, dass 

er ihr liebster werden möge. 

Nachdem  der  jarl  gefallen  war,  wird 
das  heer  desselben  von  den stätern in die 
flucht getrieben.   Bevers sendet der jungfrau 
die  beiden  gefangenen  jarle.   Sie  lobt  die 
kilhnheit des helden und sendet boten um ihn 
aufzufordern, jzu ihr  zu kommen.   Die boten 
aber verrichten nicht ihren auftrag, kommen 
wider und sägen, er woUe nicht.  Daun l^egibt 
sie sich selber zu ihm.  Bevers erklärt sein aus- 
bleiben und erzählt von seiner triiben gemiits- 
verfiassong, in die er durch den verlust Josve- 
nens geraten sei. *An ihrer stel le solst du mich 
zor  frau nehmen, erwidert die fiirstin; mein 
ganzes reich will ich dir tibertragen.' Bevers 
schlägt den antrag aus; die zornige jungfrau 
droht,  ihm  das haupt abschlagen zu lassen. 
Da  gelobt  Bevers  sie zu heiraten, wenn er 
Josvena  binnen  vier  jahren  nicht widerge- 
funden habe.   ^So will ich dir erlaubnis ge- 
ben, dein weib zu suchen, spricht die fiirstin, 
und  wenn  du  sie findest, solst ^u mir dei- 
tien  gefährten  Terri  zum månne geben; du 
aber' solst  auch  bei  mir  bleiben  und mein 
reich  schirmen.'   Bevers  gibt seine zustim- 
mung.   Land  und volk wird seinem befehle 
unterstelt ond ein herliches fest ausgeriistetr 


Bevers lässt die beiden gefangenen jarle vor 
sie h fiihren ; er schenkt ihnen das leben und 
sie schwören ihm treue. 

XXVII. Bald darauf wird Civile von 
den heidnischen jarlen Vallant und Doctrier 
belagert, deren neid dadurch erregt worden 
war, dass die fiirstin Bevers die höchste 
stelle in ihrem reiche eingeräumt hatte. Als 
dieser den schall der trompeten hört und die 
feinde erblickt, reitet er mit Terri und sei- 
nen rittern hinaus. Durch den speer des 
Bevers fält der heide Ysier, Terri streckt 
einen anderen, namens Saladin, zu boden. 
Darauf wirft Bevers den jarl von Vasteva in 
den sand, zieht sein schwert Myrklei und 
will dem gegner den kopf abschlagen. Die- 
ser bittet um gnade, gelobt unterwerfung 
und erhält das geschenk des lebens. Nun 
sucht Bevers den Doctrier auf und bringt 
ihm eine tötliche verwundung bei. Das 
feindliche heer ergreift die flucht, Bevers 
kehrt in die stat zuriick und wird von der 
fiirstin höchlich gepriesen. 

Inzwischen sind die vier jahre beinahe 
yergangen; die jungfrau erinnert den helden 
an sein versprechen. Bevers bittet noch um 
zwei jahre aufschub, sie gewährt ihm sogar 
drei. Er fälirt fort, ihr reich zu schirmen 
und ihre feinde zu vertilgen. 

XXVIII, Sabaoth war unter der pflege 
der Josvena wider genesen. Beide setzen 
ihre nachforschungen nach Bevers fort und 
gelangen an einem abend nach der stat Ci- 
vile. Ilier erfahren sie, dass Bevers sich 
sieben jahre in dem örte aufgehalten habe 
und im begriffe stehe, sich mit der beher- 
scherin des ländes zu vermähleu. Sabaoth 
sucht sogleich Bevers und Terri auf. Sie 
fragen ihn, wer er sei; er gibt sich fiir ei- 
nen pilger aus. Bevers sagt zu Terri: 'Nie- 
mals sah ich einen mann, der deinem väter 
Sabaoth ähnlicher war; drum lass ihm allés 
zukoramen, dessen er bedarf.^ 'Komm her, 
alter kerl, spricht Terri, du gleichst meinem 
väter, deshalb will ich dir reichlich zu es- 
sen geben.' 'Gott lohne dir, erwidert Sa- 
baoth, einst sagte man allerdings, dass du 
mein sohn wärest.' Nun erkent ihn Terri 
und teilt Bevers die ankunft des vaters mit. 
Erfreut schliesst Bevers den alten in seine 
arme und fragt ihn, ob er nichts von Jos- 
vena wisse. Sabaoth sagt ihm, dass dieselbe 
sich in dem hause eines biirgers beflnde. 
Alle begeben sich dorthin und es gibt ein 
fröhliches  wider sehen.   Darauf fiihrt Bevers 


CCXXZII 


Inledning. 


seine gattin zu der furstin. Als. diese die 
Bchöne frau erblickt, fragt sie den ritter, ob 
dies diejenige wäre, nach der er so länge 
sich gesehnt habe. So sei es, erwidert Be- 
vers. 'So wollen wir gott dafur danken, 
spricht die jungfrau; erfreue dich ihrer und 
vermähle mich mit Terri.' Bevers ist damit 
einverstanden. Er lässt nan seine söhne ho- 
len und belohnt die pfleger derselben reich- 
lieh. Ein herliclies gastmahl wird zugeriistet 
und Terri heiratet die herrin von Civile. Er 
wird herr des ganzen reiches; die herzoge 
und jarle in demselben werden seine lehns- 
leute und schwören ihm treue, 

XXIX. Bevers erfåhrt, dass könig Ivo- 
rius den väter der Josvena, dem er die schuld 
an dem verluste seiner gattin zuschreibe, 
mit krieg iiberzogen habe, und beschliesst 
seinem schwiegervater zu hilfe zu eilen. 'Ich 
glanbe, sagt er zu Terri, dass böse ratgebér 
den Ermenrich dazu veranlasst haben, raich 
in die gewalt Brandamons zu liefern, und an 
diesen will ich rache iiben.' Terri erbietet 
sich, mit seinem ganzen heere den Bevers 
zu unterstiitzen. 

Jeder der freunde war inzwischen von sei- 
ner gattin mit einem kinde beschenkt wor- 
den: Bevers mit einer tochter, die den namen 
Beatrix erhielt, und Terri mit einem solme, 
den er Bevers nante. Bevers iibernahm bei 
Terris sohne und Terri bei Bevers tochter 
patenstelle. 

Bevers macht sich nun mit seiner frau 
und seinen kindern, sowie mit Sabaoth und 
Terri auf den weg. Sie haben 15,000 ritter 
bei sich und gelangen gliicklich nach Abba- 
port, der hauptstat Ermenrichs. Bevers lässt 
dem könige seine ankunfl melden. Ermen- 
rich furchtet, dass Bevers an ihm rache neh- 
men woUe, wird aber durch die hoten beru- 
higt, welche ihm mitteilen, dass jener ge- 
koramen sei, um ihm gegen seine feinde bei- 
zustehen. Er geht Bevers entgegen, fält vor 
ihm auf die kniee und bittet ihn um verge- 
bung. Bevers erwidert, dass er ihm unter 
der bedingung verzeihen wolle, dass er ihm 
die bösen ratgeber ausliefere. Der könig 
geht darauf ein, lässt die beiden ritter er- 
greifen und dem Bevers iibergeben, welcher 
befiehlt, sie lebendigen leibes zu schinden. 
Die beideu hiessen Gistilinn und'Fures. Hier- 
auf begibt man sich in die halle, wo Er- 
menrich seine tochter und seine enkel mit 
freuden begriisst. Fröhlichen herzens sezt 
man sich zu tische. 


XXX. Ivorius, der durch einen spion 
iiber das vorgefallene unterrichtet ist, zieht 
mit 15 unterkönigen und einem heere yon 
34,000 roann vor Abbaport und schliesst die 
stat ein. Bevers ruckt mit 30,000 kriegem 
aus. Ein heidnischer furst falt vor seinem 
stosse, einen andern streckt Sabaoth nieder. 
Nach heftigem kampfe ergreift Ivorius die 
flucht und kehrt mit einem verluste von 
15,000 mann nach Munbrak zuruck. 

Zu hause angekommen lässt er den jarl 
Fabur rufen. 'Ich bin sehr zornig daröber, 
spricht er zu diesem, dass ich so viele leute 
verloren habe. Welchen rat erteilst du mir? 
Ermenrich will mir das christentum aafnöti- 
gen; auch Josvena ist iibergetreten und ich 
erhalte sie niemals widor.' Fabur rät, er 
soUe zu der ganzen heidenschaft und auch 
nach Babylon senden, damit alle fursten ihm 
mit ihrer ganzen macht zu hilfe kämen. Ivo- 
rius folgt dem råte, und auf seine aufforde- 
rung kommen 15 könige zu ihm, deren jeder 
15,000 wolbewafnete krieger mitbringt. 

Ermenrich und Bevers erfahren durch 
einen kundschafter die starke ihrer feinde und 
fordern Terri auf, ihnen zu hilfe zu kommen. 
Dieser bricht sofort auf und komt mit 15,000 
mann nach Abbaport. Auch seinen sohn Be- 
vers bringt er mit. Die freunde wollen nicht 
den angriff des Ivorius abwarten, sondern 
ziehen mit einem mächtigen heere gegen 
Munbrak. Kurz vor der stat machen sie in 
einem walde halt; nur 10,000 mann werden- 
vorausgeschickt, um die wächter und spione 
des feindes zu töten. 

Als Ivorius von der ankunft seiner gegner 
hört, ruft er 40,000 mann unter die waffen und 
sendet sie dem feindlichen heere entgegen. 
Allén voraus ritt ein ritter namens Fauker, 
dem ganz Arabien untertan war. Er mft 
Bevers und Terri mit lauter stimme 2q: 
'Keiner von euch betrugern soll entkommen.' 
Terri gibt sogleich seinem rosse die sporen, 
jagt auf den heiden los und streckt ihn iot 
zu boden. Nun begint ein algemeiner kampf ; 
auch Ivorius eilt mit seinen leuten herbei. 
Sobald Bevers ihn erblickt, sprengt er mit 
gefälter lanze auf ihn ein und stösst ihn 
vom pferde. Darauf zieht er sein schwert 
Myrklei und gibt dem könige einen so mäch- 
tigen hieb iiber den helm, dass dieser sich 
genötigt sieht, sich zu ergeben. Bevers' sen- 
det ihn heim zu Ermenrich. Die christoi 
erheben nun ein gewaltiges kriegsgeschrei 
und  jagen  die  heiden  in  die  flucht; viele 


J 


VII.  Om Bevers saga. 


oGxxxm 


werden von den verfolg^nden erschlagen. Als 
Bevers heim komt, beg^bt er sich zu der 
halle, in welcher Ivorius sizt. Dieser springt 
auf and spricht: 'Mein hanpt ist in eurer 
gewalt, herr Bevers, macht damit, was ihr 
wolt! Gern aber möchte ich, wenn es angeht, 
mein leben mit gold erkaufen.' Bevers ver- 
långt 20,000 raark reinen goldes; bis zur 
sahlang desselben solle Ivorius in h\fb blei- 
ben. Dieser ist mit der bedingung einver- 
stånden ond sendet sogleich nach Munbrak, 
om das geld holen zu lassen. Der schatz- 
meister Fabur uberbringb es selbst und nun 
lässt Bevers den kö nig in sein reich zuriick- 
kehren. 

XXXI. Nicht länge d^irauf verfält kö- 
nig Ermenrich in eine heftige krankheit. 
Als er merkt, dass sein ende heran naht, 
rufb e^ Bevers und desseu söbne zu sich und 
spricht: ^Dieses reich habe ich länge regiert 
und ich sehe, dass gott mich abrufen will; 
drum will ich meine lezten bestimmungen 
treffen: zwei teile meines reiches und den 
königsnamen soll mein tochtersohn Guion 
erhalten, das lezte drittel und den herzogs- 
namen Miles.^ Bald nachher stirbt Ermen- 
rich. 

Nach drei tagen spricht Guion zu sei- 
nem bruder Miles: ^Das geziemt sich, dass 
wir und andere, die ritter geworden sind, 
zum tarnier hinaus reiten und erproben, was 
wir för lente sind.' Das kampfspiel begint; 
Guion und Miles heben alle, die sich ihnen 
entgegenstellen, aus dem sattel. Auch Be- 
vers, der sohn Terris, erwies sich als tiich- 
tiger ritter. Darauf reiten Guion und Miles 
gegen einander und werfen sich gegenseitig in 
den sand. Bevers dankt ihnen för das schau- 
spiel und sagt, dass sie tUchtige ritter wer- 
den w^den. 

In dieser zeit verabschiedet sich Sibaoth 
und kehrt nach England zuru(!k, nachdem 
er 7 jahre abwesend gewesen war. Bevers 
sendet der gemahlin desselben, frau Herin* 
borg, einen goldverbrämten mantel, einen 
goldenen becher und andere kostbarkeiten. 
Zu. hause wird Sabaoth von seiner gått in 
uod seinem sohne Robert mit freuden be- 
grdsst. 

XXXII. Ivorius sint, wie er sich an 
Bevers rächen könne. Er hatte einen dieb 
bei sich, welcher Jupiter hiess; dessen nagel 
waren so fest wie adlersklauen und keine 
mauer gab es, die er nicht hatte durchbre- 
chen  könneo.   Diesen  dieb  ruft der könig 


zu sich und gibt ihm den auftrag, Bevers^ 
ross Arundele aus Abbaport zu stehlen; er 
wolle ihm dafiir so viel gold geben, als er ver- 
langc, und eine prächtige burg dazu. 'Bei 
Mahomet, erwidert der dieb, das pferd solst 
du haben.* Er komt nach Abbaport und 
erbricht die tiiren der burg, in welcher Arun- 
dele sich befindet. Durch zauberei entwendet 
er das pferd, schwingt sich hinauf und rei- 
tet nach Munbrak. Der könig ist hocherfreut 
und riihmt sich, dass er nun das beste roas 
unter der sonne besitze; Bevers aber ist sehr 
bekiimmert, als er den verlust erföhrt. 

Um dieselbe zeit träumt Sabaoth dass 
Bevers den scheukol gebrochen habe, und er- 
zählt diesen traum seiner frau. Diese meint, 
Bevers werde entweder seine frau öder einen 
seiner sohn") öder sein gutes ross verloren 
haben: Sabaoth raöge eiligst zu ihm reisen 
und ihn mit gutem råte unterstUtzen. Der 
gatte ist sofort bereit, nimt palme und pil- 
gerstab und wandert nach dem mittelmeer ; 
hier besteigt er ein schiff und fährt nach 
Abbaport. Josven \ erzählt ihm, dass Ivorius 
das ross Arundele habe stehlen lassen. 'Oweh, 
sagt Sabaoth, nun habe ich eine böse auf- 
gabe, und ehe ich das pferd wider bekomme, 
werde ich manche schlimme nacht verleben.* 
Darauf begibt er sich nach Munbrak. Ivo- 
rius hatte das ross sieben jahre besessen und 
ein ftillen von ihm erhalten, das ihm aufs 
haar ähnlich sah; dieses liebte er sehr, denn 
es war besser uni schneller als alle and er n 
pferde. Ivorius hatte alle seine unter kön ige 
zu sich ^ntboten, weil er im vertrauen auf 
seine beiden rosse den krieg gegen Bevers 
mit besserem gläcke zu erneuern gedachte. 

XXXIII. Sabaoth sieht einmal, dass der 
dieb auf Arundele zur schwemme reitet. Er 
geht hinzu und bittet das schöne pferd be- 
sehen zu diirfen. Der dieb gewährt das, da 
reisst ihm Sabaoth das ross aus der hand 
und schwingt sich hinauf; seinen stab, der 
mit scharfer spitze versehen war, stösst er 
dem diebe in den rocken, dass er vorn wider 
herauskomt, 1 isst den toten liegen und sprengt 
davon. Die knechte, welche andere pferde 
zur schwemme geritten hatten, jagen ihm 
nach, können ihn aber nicht einholen. Sie 
kehren um und teilen dem könige das vor- 
gefallene mit. Zornig befiehlt Ivorius seinen 
leuten sich zu wapnen und den råuber sa 
verfolgen. Fabur versprtcht, dass ross bal- 
digst zurtickzubringen. Er sezt sich auf das 
fUUen  und  sprengt  davon;  obwol  Sabaoth 


CCXXXIV 


Inledning. 


einen grossen vorsprung hat, gelingt ee dem 
heiden, da sein pferd jiinger uud schneller 
war, ihn einzuholen. 

JoBvena steht auf dem höchsten turme 
ihrer burg und sieht eine menge unbekanter 
leute heranreiten; allén voraus sind zwei 
männer: sie roeint in dem pferde des ersten 
Arundele wider zu erkennen, bemerkt aber 
auch, dass der zweit« reiter ein ganz ähn- 
liches pferd habe. Sie geht nun und teilt 
Bevers mit, was sie gesehen. Dieser fordert 
seine mannen auf^ hinaus zu reiten und dem 
verfolgten beizust^hen. 'Es wird mein guter 
freund Sabaoth sein, der mir Arundele zu- 
rtkckbriugt.^ 

Als Sabaoth siebt, dass er dem heiden 
nicht länger entrinnen känn, dreht er um 
und hebt seinen stock. Der heide komt mit 
gefalter lanze auf ihn los^ durch gottes gnade 
geht aber der stoss fehl. Als Fabur an ihm 
vorbeischiesst, versezt ihm Sabaoth einen so 
mächtigen schlag, dass er mit gebrochenem 
halsbein tot zu boden sinkt. Sabaoth steigt 
auf das pferd des gefallenen und lässt Arun- 
dele ledig neben sich ber laufen. Inzwischen 
sind die leute Bevers' herangekommen. Sa- 
baoth fordert sie auf, sich den heiden ent- 
gegen zu werfen; sie t un das und ein hefti- 
ger kampf entbrent. Unterdessen hat Sa- 
baoth dem Bevers da» ross Arundele uber- 
geben; er selbst behält das fiillen, beide 
pferde 43ind sich so ähnlich, dass man sie 
nicht von einander unterscheiden känn. Sa- 
baoth fordert nun Bevers auf, seinen leuten 
zu hilfe zu kommen, da die heiden weitaus 
in der uberzahl seien. Die ritter werden 
durch irompetenschall zusammengerufen. Kö- 
nig Guion und herzog Miles reiten mit hin- 
aus; jeder, der ihnen sich entgegen stelt, ist 
ein kind des t^des. Die zahl der heiden ist 
jedoch so gross, dass sich die christen kaum 
halten können. Endlich erscheinen auch Be- 
vers und Sabaoth auf dem kampfplatz: die 
feinde weichen vor ihnen zuriick wie die 
schafe vor dem löwen. Nach kurzem kampfe 
ist die flucht der heiden algemein^ sie wer- 
den 11 meilen weit verfolgt und viele erlie- 
gen dem schwerte der christen. 

Als Ivorius von der erlittenen nieder- 
lage, dem tode des Fabur und dem verluste 
der beiden pferde hört, lässt er in seinem 
reiche allés was wafPen trägen känn aufbie- 
ten. Er sendet auch boten an den könig 
6o}dan von Babylon, der das haupt der gan- 


zen  heidenschaft  war.   Dieser  schickt  ein 
hilfsheer unter seinem sohne Ammiral. 

Ein spion des Bevers iiberbringt dieee 
nachrichten. Bevers lässt sein ganzee heer 
zusammenrufen und fordert auch Terri auf, 
ihm zu hilfe zu kommen, der denn auch mit 
seinen streitem eiligst sich einstelt. 

XXXIV. Die streitkräfte der freunde 
verlassen Abbaport und rucken in das reich 
dos Ivorius. Vor Munbrak wird das lager 
aufgeschlagen. Die heiden wapnen sich ; Am- 
miral ist der oberbefehlshaber der unzählba- 
ren scharen. Das heer verlässt Munbrak 
und wird in schlachtordnung aufgestelt; 20,000 
mann bleiben zum schutze der stat zuruck. 
Als Ammiral die gewaltigen mässen auf beiden 
seiten erblickt^ jämmer t es ihn, dass um 
zweier männer willen so viele edelgeborene 
leute ihr blut lassen solleu, und schlagt da- 
her dem Ivorius vor, dass er mit Bevers 
einen zweikampf ausfechten solle: dem sie- 
genden möge das reich des andern zufallen. 
Ivorius ist hiermit ein ver st anden und fordert 
Bevers unter den angegebenen bedingungen 
zum kampfe heraus. Bevers nimt die for- 
derung an, beide beschwören die bedingungeu. 
Darauf legen sie die riistungen an und be^ 
geben sich auf den kampfplatz: Bevers rufb 
den almächtigeu gott, Ivorius den Mahomet; 
um beistand an. Bei dem ersten auprall 
zersplittern die speere und die schilde ber- 
sten, doch jeder der beiden streiter sizt fest 
im sattel. Bevers zieht nun sein schwert 
Myrklei, mit einem streiche schlägt er den 
helmzierat seines gegners und den kopf sei- 
nes rosses herunter. Ivorius ist schnell wi- 
der auf den fiissen und versezt dem gegner 
einen mächtigen hieb auf den helm, der böse 
folgen hatte ha ben können, wenn das schwert 
sich nicht bei dem schlage gedreht hatte. 
Der kampf wird mit erbitterung fortgesezt. 
Guion und Miles sehen, dass ihr väter hart 
bedrängt ist und voreilig, wie junge leute 
sind, sprengt Guion hinzu und durchbohrt 
den Ivorius mit der lanze. Bevers gerät in 
grossen zorn: ^Warum tatest du mir diese 
schmach an? sagt er; du sahst doch, dass 
ich nicht besiegt noch Uberwunden war.^ 
'Ich dachte ein gutes werk zu tun, erwidert 
Guion, denn mir schien es nicht gut, dass 
dieser heide euch so mächtige hiebe verseste. 
Habe ich gefehlt, so vergebt mir.' 

Nun begint ein algemeiner kampf. In 
dem heidnischen heere befindet sich auch der 
könig  von  Damascus, der sohn des Brända^ 


VJI.  Om Beyers saga. 


ccxxxv 


mon. Die FraDZOsen erweisen sich als wa- 
Qkere kämpfer und schlagen rechts und links 
die feinde nieder. Bevers hat in korzer zeit 
hundert heiden getötet. Die Franzosen trei- 
ben die heiden zu einem wasser und erschla- 
gen dort viele derselben. 

Man ist nun nahe an Munbrak heran- 
gékommen. Als die heiden sehen, dass ihr 
widerstand vergeblich ist, ruft einer ibrer 
anföhrer : 'Ich will gerne an den wahren gott 
glaaben und Mahomet verläugnen und euch 
dienen. Auch will ich euch einen rat geben, 
wie ihr die stat gewinnen könt, in welcher 
20,000 tapfere krieger zuruckgelassen sind: 
kleidet euch in die rilstungen der gefallenen 
heiden, so werden sie euch f&r ihre gefahr- 
ten ansehen und euch das tor öfnen. Ich 
selbst will euch vorausgehen/ Alle 15 un- 
terkönige des Ivorius erklären sich bereit, 
chnsten zu werden. Die leute des Bevers 
folgen dem gegebenen råte und legen heid- 
nische rilstungen an. Der anfiihrer, der die 
list angegeben hatte — er hiess Leomacior 
— ergreift die fahne der christen und reitet 
zuerst in das freiwillig gedfnete tor. Guion 
folgt ihm mit 20,000 rittem und tötet alles^ 
was ihm in den weg komt. Jezt sinkt auch 
dem kiihnsten der mut. Bevers begibt sich 
mit seinem kriegsvolke ebenfals in die stat. 
Guion reitet ihm entgegen und bewilkomnet 
ihn: 'Diese stat will ich dir geben, väter, 
denn ich habe sie mit meinem schwerte ge- 
wonnen, das alle niederstreckte, die nicht an 
gott glauben wolten.' Bevers dankt ihm und 
sagt, dass er das geschenk gerne annehme. 
Er lasst sogleich bischöfe und prediger kom- 
men, die stat und land dem christentume 
unterwerfen sollen. 

XXXV. Der könig von Damakle tritt 
vor Bevers und Guion und erklärt, dass 'er 
gerne christ werden woUe, wenn man ihn 
uberzeuge, dass sein gott weniger mächtig 
sei als der christengott. Guion lässt sofort 
das bild des heidnischen götzen Terrogant 
herbeiholen und auf vier pfeiler niedersetzen. 
^Warst du jemals mächtig? fragt Guion; wo 
ist nun die kraft, die dir innewohnt? Lass 
sie mich und die anderen sehen, die hier 
anwesend sind! Zeige deine macht und starke, 
wenn etwas da von vorhanden ist!' Darauf 
Bchlägt er das götzenbild mit einer keule in 
stiicke und ein bischof giesst weihwasser 
darauf. Da springt ein teufel in hundsge- 
stalt heraus, heult laut und spricht: 'Elend 
ist  der,  der  an  mich glaubt, und verloren 


jeder, der mir traut!' Die anwesenden wer- 
fen nach dem teufel mit al lem, was sie zu 
fassen bekommen, und bitten gott, dass er 
ihnen keinen schaden zufugen lasse. ^Nun 
könt ihr sehen, ihr elenden, sagt Bevers, auf 
wen ihr vertraut.' ^Unser glaube war falsch 
und gefahrbringend, erwidert der könig von 
Damakle; verdamt sei jeder, der länger an 
ihm festhillt!' Alle heiden begehren laut ge- 
tauft zu werden; drei wochen läng hatte man 
damit zu tun, ehe man fertig wurde. Be*^ 
vers ladet den papst ein, mit seinen gelehr- 
ten nach Munbrak zu kommen ; er erscheint 
und wird von Bevers feierlich empfangen. 
Am er sten pfingsttag^ krönt der papst Be- 
vers und Josvena und kehrt heim, nachdem 
er das ganze land im christentume befestigt 
hat. 

Bald darauf er halt Bevers von Uerin- 
borg und Kobert die nachricht, dass der kö- 
nig von England das ganze land des Sa- 
baoth an sich gerissen habe; nur die burg 
im meere sei Robert geblieben. Bevers lässt 
sofort alle seine ritter rufen und erklärt, 
dass er die unbill rächen woUe. Guion, Mi- 
les, Sabaoth und Terri begleiten Bevers auf 
seiner fahrt; ausser anderem kriegsvolk fQhrt 
er 20,000 ritter mit sich. Josvena bleibt 
kummervoll zurtlck, da sie fUrchtet^ dass sie 
ihren gatten nicht widersehen werde. 

XXXVI. Bevers segelt mit seinem heere 
nach Hamtun, das sich ihm ohne widerstand 
ergibt. Herinborg und Robert finden sich 
bei ihm ein und sprechen die hofnung aus^ 
dass er ihnen helfen werde. 

Als der könig von England vernimt, 
dass Bevers mit einem mächtigen heere im 
lande stehe, lässt er seine grossen nach Lon- 
don zusamraenberufen. Er teilt denselben 
mit, dass Bevers als gekrönter könig mit sei- 
nen beiden söhnen und zahlreichem kriegs- 
volke gelaudet sei. ^Sie sind so gewaltige 
heiden, sagt er, dass ich ihnen nicht wider- 
stehn könte, wenn ich gesund und frisch 
wäre, nun aber bin ich alt und kränk. Ich 
habe ihm unrecht getan, darum will ich ihn 
um schonung bitten. Euch ist bekant, dass 
ich eine tochter habe; diese und mein reich 
will ich seinem sohne Miles geben, wenn euch 
das gut diinkt.' Alle erklären, dass dies das 
ratsamste sei. Durch einen erzbischof und 
zwei jarle lässt der könig Bevers sein aner- 
bieten mitteilen. Dieser empfangt die abge- 
santen höchst ehrenvoll und begibt sich mit 
ihnen  nach London; toine beiden sÖhne und 


CCXXXVI 


iDledDing. 


3000 ritter begleiten ihn. Er geht in die 
halle, in welcher der könig lag; dieser rich- 
tet sich auf und spricht: 'Sei wilkoinmen, 
Bevers' und ktisst ihn. 'Mit diesem kusse, 
fiigt er hinzu, gebe ich deinem ^ohne Miles 
meine tochter zur frau nnd mit ihr mein 
ganzes reich.^ Er erklärt^ dass er seinen 
tod herannahen fuhle, und deshalb solle die 
hochzeit noch heute gefeiert werden. Miles 
und die königstochter werden vermählt ; nach 
drei tagen stirbt der könig und wird ehren- 
voll begraben. Miles wird zum könige ge- 
krönt. Nun trägt Bevers samt seinen bei- 
den söhnen die königswurde und hat alle 
seine feinde iiberwunden. Nachdem das krö- 
nungsfest, welches fiinfzehn läge dauert^ 
yoriiber ist, begibt sich Bevers nach Hamtun, 
lässt sein schiff segel fertig machen und nimt 
abschied. Er bittet den Sabaoth, seinen sohn 
Miles mit seinera weisen råte zu unterstiit- 
zen, und der alte schwört, demselben allezeit 
treu zu sein. 

XXXVII. Beyers fährt zu schiff nach 
Flandern, nimt dort pferde und reist nach 
Rom. Von hier begibt er sich zu schiff nach 
Jerusalem und weiter mit gutem winde nach 
Munbrak. Hier angekommen, findet er Jos- 
vena kränk. Als sie Bevers sieht, spricht 
sie: ^Ich bin schwer kränk und glaube nicht, 
dass ich dieses siechtum länge ertrage.' Be- 
vers wird  so  betriibt, dass er fast den ver- 


stand verliert: 'Wenn ich dich tot sähe, könte 
auch ich nicht länger leben/ sagt er. ^Goit 
sei gelobt, dass er uns drei kinder gegeben 
hat, die unser gut erben können.' £r lässt 
einen bischof rufen und seine gattin mit den 
lezten tröstungen versehen; unterdessen geht 
er^ um nach seinem treuen rosse Arundele 
zu sehen und findet dasselbe tot. Darauf 
kehrt er zu Josvenu zuruck. 'Gott im himmel, 
spricht er, wie gross ist die trauer, die uber mich 
gekommen ist, da ich die frau, welche ich 
uber allés liebte, dem tode nahe sehe. Wie 
kanu ich länger leben? Jesus Christus, der 
du allés weisst und lenkst, lass uns beide 
gemeinsam aus dieser welt scheidenf Das 
gel)et wird erhört: von tötlicher krankheit 
getroffen legt sich Bevers neben Josveni^ 
nieder. Er beichtet dem bischof Mauricius, 
nimt das abendmahl und befiehlt sich in got- 
tes hände. Beide treffen die lezten beslim- 
mungen, umarmeu -sich und hauchen ge- 
meinsam ihre seelen aus. Gottes engel f&h- 
ren sie in das himmelreich. 

Der tod der beiden erweckt grosse 
trauer. Guion will sie nicht in gemeiner 
erde beisetzen lassen, sondern lässt einen 
marmornen sarg anfertigen. In der kirche 
des heiligen Laurentius werden sie besiattet. 
Guion wird zum könige uber Munbrak 
und die ubrigen länder seines vaters ge- 
krönt. 


Att  Bev  är  betydligt senare öfversatt än B^r och Fl, synes lätt af sa- 
gans språk.  Bland de i detta afseende betecknande dragen nämna vi bruket a 
hverr som relativpronomen 222% 25P% 256*® (hvat 254*); temporalsats inledd 
med  sva sem eller blott sem (båda delarna ytterst vanligt) ^); bestämda artikeln 
utelemnande  framfor  adjektivets  svaga  form; riklig användning af einn såso 
obestämd  artikel; sådan ordföljd som:  Einn störr ok illr heiclingi 217»% med öll 

sinum  beztum  mönnum  264»®;  vissa   uttryck,  såsom :  utan alla  miskunn 240^«, 250* 


*) Eftersatsen  börjar  stundom med 'ok', 214*», 215»», 262»'»*; denna i sagornas spräftc 
ovanliga  företeelse  tyckes  likväl  blott  förekomma i hds. B och bör kanske  sammanstfilla-s 
med  de  i  denna hds. ofta uppträdande anakoluterna (jfr längre ned). — Egendomliga, för 
vanligt  isl.  språkbruk  främmande konstruktioner af pres. part. (t. ex. 212*, 234**, 239**, 
251»», 264'') förekomma äfven i tidigt öfversatta sagor, såsom Te, Er, Pcv. 


CCXXXVni Inledning. 

gor, och sådana, som ej anträffats utom sagan, men där ofta upprepas (se pp. 
XXXIl — III, XLI). *), och vi hafva trott oss kunna bäraf sluta till, att Bev 
blifvit öfversatt på en tid, då dylika stående uttryck redan hunnit fä vidsträkt 
användning. 

G. Storm uttalar (Sagnkredserue om Karlamagnus og Didrek af Bern hos 
de nordiske folk, p. 13) den åsigt, att sagan blifvit öfversatt i Norge. För 
denna åsigt talar det intressanta förhållandet, att (enligt hvad Professor Storm 
godhetsfullt meddelat mig) ett exemplar af Bev omnämnes (år 1366) i ett 
skriftebref från Ryfylke (se Dipl. Norv. IV, n:o 457, p. 353; jfr Munch, Det 
Norske Folks Hist. Unionsperioden II, 158). Det ifrågavarande stället i diplo- 
met lyder sålunda: jtem ein bok ^en sem fyrst er vp a Beuers sagha ok margliar 
ådrar godar saughur j ()eiri einne bokenne. ok vii ådrar sma beker. sem bode er tida 
beker ok saughu boker. 


Af Bev äro följande handskrifter bevarade, alla isländska. 

1. Ett membranblad i stor kvart, hvilket tillhört samma handskrift som 
det förut (se p. CLXXXVIII n:o 3) omtalade bladet af B^er och likasom detta för- 
varas i AM. 567, 4:o.   Det upptager 257** — 260**^ af sagan och kallas här A. 

2. Skinnboken Holm. 6, 4:to (se här ofvan afd. II); ett blad (motsva- 
rande 218*® — 221*^ i vår text) saknas, på den näst föregående och den näst 
följande sidan äro nu flere ord utplånade.   Handskriften kallas här B. 

3. Tvänne  afskrifter  af  /?,  gjorda, då det nyssnämda bladet redan va 
förkommet,  AM.  179 och IS i C, fol., båda å papper.   Den förra (skrifven t 
Jon Erlendsson, jfr ofvan pp. CL V, CXCV) är illa medfaren, så att början sakn 
(den har sedermera blifvit ersatt af ett blad, skrifvet med annan hand) och 
fiiljande bladen äro mycket trasiga.   Den lucka, som förefanns i originalet ( 
har  blifvit  fyld  af  en  annan  hand,  sannolikt efter AM.  118, 8:vo. —  J 
179, fol. kalla vi för a, AM.  181 C, fol., för [i. 


') Ännu ett exempel på sagans enformighet i uttryckssätt kan anföras: svaret '{)a 
ek  gjarna göra' förekommer 2192«, 232^^ 237«, 243", 254^ jfr också t: IP, 212»', 
220»*, 221*«, 222^*, 239»*, 251", 252", 2543'», 262"'»°, 263«». 


VJI.  Om Bevers saga. CCXXXIX 

4. Skinnboken Holm. 7, fol. (jfr här ofvan p. CLIV), saknar början 
(till 215') och de två blad, samt gått näst före det sista i sagan. Denna hds. 
kalla vi C. 

5. Tre afskrifter af C, alla å papper, nämligen AM. 1 1 8, 8:vo, här kal- 
lad y, Holm. Chart. 6, 4:to, kallad c), och n:o 31, 4:to af Rasks samling; den 
sistnämda är mindre användbar, då dess skrifvare tillåtit sig åtskilliga god- 
tyckliga ändringar och moderniseringar, men y och () blifva värdefulla, emedan 
de äro ganska noggrant afskrifna efter (7, under det denna var komplett. Om 
y är dess utom att anmärka, att början (en sida) saknas, men blifvit ersatt 
genom en på Arne Magnussons tid skrifven lapp. 

6. Två sammanhängande blad (det inre af ett lägg) af en skinnbok i 
liten kvart, förvarade i AM. 567, 4:to. P^huiu ett och annat gammalt skrif- 
sätt förekommer (ss. 'vapn', stundom d), synes membranen ej ha varit äldre än 
från 15:de århundradet. Fragmentet upptager 213*^ — 2 IG** i vår text och 
kallas här J). 

7. Pappershandskriften 46, fol., å Kongl. Bibi. i Stockholm (se Arwids- 
sons Förteckning p. 73). Skrifvareii, Jon Vigfusson, har sannolikt haft fram- 
för sig antingen C eller någon af dess afskrifter, men han har ingalunda nöjt 
sig med sitt originals uppgifter, utan helt ogeneradt gjort tillägg, uteslutningar 
och andra omarbetningar ^). 


*) Då dylikt förfaringssätt är tämligen ovanligt hos yngre afskrifvare (jfr ofvan p. 
XVII, not. 1), kan det vara af intresse att se några prof på Jon Vigfussons åtgöranden. Han 
kallar Bevers' moder Oda, hennes andre man ('greifinn af Saxlandi' eller 'i Risinnborg') 
Plandis, längre fram Placidus; sändebudet 210* får namnet Spirant; de två riddarne 221** 
följ. ersättas af 'einn rådgjafi konungs, er Baldvin hét'; i samtalet med pilgrimmen (p. 223) 
uppgifver B. sig heta Sifgenus (el.-emis), vid 230*^*^ kallar han sig Valfreyr, Enligt Vig- 
fusson är Esk opart ingen förrädare; när Josvena skall föda, håller E. vakt utanför tältet, 
men faller i sömn och öfverraskas af Ivorii utskickade, Amonstri (som först nu uppträdor, 
ty stycket 236*' — 7^^ är uteslutet); denne dödar E. och b )rtför J. Af denna ändring har 
följt, att Josvenas räddning genom Sabaoth måst omtalas annorlunda. Denna episod, som 
Inrättas med stor utförlighet, har följande innehåll. Medan J. är hos Ivorius, ditkommer 
S., klädd till pilgrim samt medförande Bevers' och Josvenas båda söner, och samtalar hem- 
ligen med J. Kort därefter vill drottningen draga ut på jagt; hon medtager endast Amon- 
stri och hans söner, I>j6fr och Gardarr. I skogen hycklar hon kärlek till A och lockar 
honom att dräpa sina söner, såsom besvärliga vittnen. Då A. sedan lägger af sig sin rust- 
ning, framrusar S. och genomborrar honom. På samma resa återtager S. Arundela. — Mot 
sagans slut äro uteslutningar och förkortningar talrikast. 


CCXL Inledning. 

Af sagan har man altså — bortsedt från de föga omfattande fragmenten Ä 
och D samt J6n Vigfiissons öfverarbotning — endast tviinne redaktioner, B 
(afi) och C (/()), af h vilka den förstnämda icke iir alldeles fullständig, då ju 
membranen, innan någon af de båda afskrifteina tagits, förlorat ett blad. Vår 
t^xt har blifvit trykt efter Zi, som därvid ständigt jämförts med C eller, då 
lucka förekommit i denna hds., med dess afskrifter /(), så att vigtigare afvi- 
kelser upptagits i noter under texten (se vidare strax här nedan); de, båda mem- 
branfragmenten Ä och ]J hafva också fått bidraga till variantapparaten; det 
stycke, som saknas i B (218*® — 22PM, har tagits ur C; då ord varit utplå- 
nade i 2?, har jag rådfiågat dess afskrifter cc och ii. 

Ehuru redaktionen B finnes i en betydligt äldre handskrift än red. C, är 
likväl dess företräde framf()r den senare tämligen tvifvelaktigt. Visserligen äro 
många läsarter i B obetingadt bättre än de motsvarande i C (hvilka då van- 
ligen icke blifvit upptagna i våra noter), men ft andra sidan visar en jämfö- 
relse med C (resp. /()), att B:s redaktör (eller kanske redan en hans föregån- 
gare) på flerfaldiga ställen af vårdslöshet öfverhoppat ord och hela satser, stun- 
dom t. o. m. så, att sammanhanget blifvit stördt, t. ex. 212*^ (jfr not. 6), 
223** (jfr not. 1(5), 256*^ * (jfr noterna) m. fl. '); någon gång är 7?:s text på 
annat sätt korrumperad, medan C:s (;'():s) läsart är plausibel, t. ex. 210** (jfr 
not. G), 21 1«'' (jfr not. 2), 212*' (jfr not. 3) m. fl. Jag anser det emellertid 
icke vai-a nödvändigt att här lemna en förteckning på de ställen, där Cis (^:s 
eller Ihs) läsarter äro att föredraga framfor i/:s, ty de urskiljas lätt genom 
jämförelse mellan vår text och noterna under den; i dessa upptog jag ur de 
andra handskrifterna alla de läsarter, som jag fann af värde för kritiken af 
B:q text ^). Här vill jag endast korteligen beröra några vigtigare olikheter 
mellan redaktionerna. 

Hjältens styffader kallas i /> konsekvent käjsare af Tyskland, i C lika kon- 
sekvent grefve. Kanske har originalets uppgift varit den samma, som finnes i 
en af de engelska texterna (se Ellis' referat), att han var broder till tyske kåjsaren. 

Besynnerlig är notisen om Bevers' och Josvenas söner i B 244*®"'®; ty 
om dessas födelse berättas först längre fram (pp. 246 — 7, om deras dop p. 248)- 


*) Hit  kan  man möjligen också räkna de ställen, där B har en anakolut, som ej ege 
motsvarighet i C, t. ex. 2W'\ 232* följ., 2653* följ. 

^) Hade  jag  haft  tillfiille  till en förnyad jämförelse af handskrifterna, skulle jag docTc 
troligen hafva något tillökt variant apparaten. 


VII.  Om Bevers saga. CCXLI 

Man kunde nästan tro, att redaktören ett ögonblick haft för afsigt att afsluta ^ 
sagan här, då hjälten fUtt hämd för sin fnders mord och kommit i besittning 
af sitt födernearf, men att han sedan afstått från denna åtgärd — som onekli- 
gen skulle hafva åvägabragt en mera sammanhängande, fastän kortare, berät- 
telse, — och afskrifvit vidare utan att aflägsna den notis, som här var berät- 
tigad blott såsom en del af den tilltänkta afslutn ingen. Att uppgifter om sö- 
nerne skulle på detta ställe ha funnits i originalet, förefaller icke sannolikt. 

Hjältens  eget  namn  är naturligtvis, liksom andra ofta förekommande no- 

mina  propria,  genomgående  förkortadt  i  hvarje  handskrift, så att det knapt 

mer än en gång i början finnes fullt utskrifvet.   Så mycket lättare hafva för- 

ändringar  kunnat  inträda M-   T  fragmentet A finnes namnet ej utskrifvet, I) 

har  Befes  (eller  Befues),  C  har  Beuis,  7^ och  det norska diplomet (jfr ofvan) 

Bevers, medan pappershandskrifterna begagna formerna B vus, Bievus, Befus, Biefus 

(i  genit.  stundom  -usar) ^).   Eftersom C:8 skrifsätt bäst öfverensstämmer med 

de   utländska  texternas,  är  det  väl  mest  antagligt; men  då jag lagt B till 

grund för upplagan, har jag ansett mig böra äfven i sagans titel begagna den 

namnform, handskriften erbjuder. 

Sagan plägar stundom (t. ex. i Årwidssons Förteckning) kallas Bévus saga 
olc frii Josvene. — Den har aldrig förut blifvit utgifven. 


^) I sammanhang härmed kan omtalas, att namnet Guion i flere yngre hdss. äfvensom 
rirour stafvas Gudjon, en form, vid hvars bildande folketymologien synes ha varit verksam. 

^) Dr Gudbrand Vigfusson har meddelat mig, att man nu för tiden i skämtsamt tal 
egagnar uttrycket 'boka-Bévus' i betydelsen ""bokmal^. 


VUL  Rimmade bearbetningar. 

X det föregående hafva vi ofta vidrört det förhållandet, att romantiska berät- 
telser, soro i det 13:de seklet kommo till Norden, under de följande århundra- 
dena vanligen icke oförändrade afskrefvos, utan blefvo mer eller mindre bear- 
betade. Men dessa jcämförelsevis obetydliga omdaningar af det gamla stoffet 
tillfredsstälde icke isländingarnes literära alstringsdrift, hvilken på den tiden 
fick föga näring genom införsel af nytt sagostoff eller genom märkliga händel- 
ser i hemlandet. Därföre, sedan en och annan i 14:de århundradet tagit sig 
för att omsätta sagor på vers i s. k. rimur, blef detta slags författarskap efter 
hand utomordentligt populärt, sträkte sig till nästan alla både inhemska och 
öfversatta sagor samt har fortlefvat ända in i vår tid. 

Äfven på Färöarna har man en ganska rik poetisk efterblomstring af den 
gamla literaturen; i flertalet af de visor, som på dessa öar upptecknats efter 
allmogens muntliga föredrag, igenkännas större eller mindre delar af de gamla 
sagornas innehåll. 

Annorlunda har det tillgått i de skandinaviska hufvudlanden ; de äldre 
diktalstren hafva af senare inplanterade blifvit så grundligt undanträngda, att 
de blott i mycket sällsynta fall fått utrymme till att i folkvisorna skjuta några 
yngre skott. 

På dessa, numera ganska allmänt kända, förhållanden kunna träffande 
exempel hem tas från det, som händ t med de fem i vår samling upptagna sa- 
gorna. Uti isländska rimur och färöiska visor ega de nämligen talrika afläg- 
gare, men blott en har blifvit funnen bland de norska folkvisorna, ingen bland 
de svenska och danska. 


VIII.  Rimmade bearbetningar. 


CCXLIII 


Af de isländska rimur, jag här skall anföra, har jag själf granskat blott 
en  mindre del (de äldre).   Uppgifterna om de öfriga äro hemtade från trenne 
förteckningar,  som förvaras i Jön Sigurdssons efterlemnade manuskriptsamling 
(i  en  bundt  signerad  "11:0  403  Riraur (^ kva^di'') samt utgöres af  1) en af 
J6n  Sigurdsson  själf på lösa lappar upprättad rimnakatalog [— J. S.], 2) an- 
teckningar  med  titel  ''Einar  Bjarnason *).   Frcedimannatar  [= E. B.],  3) 
"Alphabet. registur yfir Rlmur, sem gjördar hafa verid ä Islandi, |>eirra authores 
ftem  rfmnatala i hverjum flokki ok J>eirra gjord, hvert af art sé edur vanart, 
svo  sem  å  naumum tima hefir kunnad ad uppgötvast. (MSteph. Safn 1 Univ. 
Bibi. 55)" [= M. S.]. 

Rfmur om Mågus (Måus, Maus) förekomma endast i en skinnbok. Stock- 
holmska pergamentshandskriften 22, 4: to (från 16:de årh.); de äro till antalet 
nio, gå från sagans början och sluta vid 17^^ med orden: hér skal t>essi bragrinn 
f^aalla. Det är ovisst, om förf. fortsatt diktningen längre; i handskriften har åt 
minstone aldrig funnits mera af denna cykel. — Den text af sagan, hvilken 
förf. följt, hörde till gruppen ABCDG (se afd. III), och var, såsom formerna 
^if nomina propria utvisa, ganska ung^ till rättelser i vår text synas inga nya 
V)idrag vara att hemta här. Som prof på dessa rfmur meddelas slutet af den 
t^redje (motsv. 7**"*' i vår text). 


Hilmir upp med hlatri stendr 
hseverskliga og réttir bendr, 
buälung ad sér brudi setr, 
blidliga ad svo til målsins tekr. 

"^essi bin saraa er porna brik; 
t)ér mun eingin önnur lik 
ad viti og rådum vffid bér, 
vizku ber pu långt af roér. 

i6 brotid hefeg vid bauga skörd 
i brsedi minni nökkur ord, 


bseti eg alt med blidu pad, 
ef bresta t)yki pér nökkud ad." 

Åstir takazt nii upp med peim, 
odling bélt med fagran seim, 
sinu riki a Saxa grund 
sikling bélt på långa stund. 

Falla Iset eg frseda vin, 
fridar bid eg pad taki til sin, 
br odrar gj ordin hvildar bidr^ 
hér skal rfman falla nidr. 


Af samma cykel torde de fragment vara, som finnas i pappershandskrif- 
terna AM. 610 D, 4:to, och 145, 8:vo; den förra har (under titel 'Rlmur af 
Jätmundi og Ermengå') rimorna 1 — 4, den senare rimorna 1, 3, 4 och 9 [J. S.]. 


^) Denne man var bonde "i Skagafirdi^ ocb dog omkr. år 1840.   (Muntligt meddelande 
af Arne-Magnseanske stipendiaten, Hr Kand. Gudmundur ^orlåksson.) 


Under 17:de årh. diktades en annan cykol Mägus-rimnr, biirjan af J6n 
Eggertsson (f I(-89), fortsättningen af Sira Eirlkr Hallsson f Höfda, 
den samme, som 1638 skref Makkabea-rimur [E. B.]. 

Andra Mågus-rimur författade prosten Brynjolfr llalidorsson & Kirk- 
jubffi (t 1737) [E. B.]; dessa uppgifvas till antalet ha varit 40 och kallas 
'merkilegar' [M. S.]; om förf. säger [enl. J. S.] J6n Olafsson frå Grunnavlk 
(add. 23, fol.), att han var 'eitt pad bezta skald a vorum tlnmm'. 

Före 1750 skall Jon Eyjolfsson a Langalandi i Eyjafirdi hafva dik- 
tat 14 'Mäus rimnr' [E. B.]. 

'Bragda-Maus' rimur, 40 till antalet, skrofvos af bonden J6n Olafsson 
ä Krinastödum [E. B.]; enligt meddelande af Gudmundur ^orläksson lefde 
denne man omkr. år 1800 (i Eyjafirdi). — Från samma tid, eller något yngre 
anser G. borlåksson de 24 rfmur om 'Måus' hafva varit, som f<)rfattat8 af 
Qudrfin Jönsdottir [E. B.] '). 

Rimur om Konrad hafva diktats af flere olika författare. Den älsta 
kända cykeln utgafs af Wisén i Riddara-rlmur (Kphmn 1881). 

Näst i ålder komma de Eonråds-rimur, 8 till antalet, som M agnas 
J6ns8on gam Ii (f 1591) författade [E. B.]. 

En tredje cykel diktades af Jon Ilelgason i Saudlauksdal hinn blindi 
omkr. år 1780 [E. B.|, en fjärde, utgörande 18 rimur, af bonden Gudbrandr 
Einarsson å Fljötsbakka [E. B.]; en afskrift af dessa sistnämda ('10 ad 
tölu, kvednar 1780') finnes i n:o 294, 8:vo, af det Isländska Literära Säll- 
skapets manuskriptsamling. Det är mig obekant, om det är samma Konråds-rfmur 
eller någon annan författares, som utgöra n:o 149, 8:vo, i nyssnämda samling.   — 

Vidare  omtalas  Konräds-rimur,  diktade  af  Helga  börarjinsdöttir ') ^'  ^  ') 
[E.  B.],  af  Ölafr  |>6rdarson  'i  Sn^f.  s.\ i\  till antalet [E. B.], samt a»: ä* af 
Sigurdr J*6nsson i  Hrafnadal,  10  stycken  [E. B.].   Kanske äro de sist — c* -»t- 
nämda  samma  rimur som de, om h vilka M. S. har uppgiften "Konrads rfmuK* .d-JUr 
keisarasonar, inc. auct. 10. i medallagi." 

De  älsta  kända BsBrings-rimur äro 12 till antalet.   Af dessa finnas d _l^^Jb 
6  första och största delen af den sjunde i Stockholms-membranen 22, 4:to; vP    — y- 


^) Jon SigurdBBon har följande anteckning: Gudrun Jonsdottir Ulfssonar vestariAri 
firdi, systir Sira Jons vestiuanns a Vogsosum, orti Maus rimur, mig minnir 24, en |)8er muwMMi 
vera tapadar. 

^) Gudm. I>orlak8son tror, att bon lefvat  i början af detta århundrade. 


Vlir.  Kimmade bearbetningar. 


CCXLV 


dåre har man den första och andra, början af den tredje, slutet af den femte 
samt den sjätte och den sjunde fullständiga i pappershandskriften AM. 146, 
8:vo; rimorna 7 — 12 finnas i skinnboken AM. 604 C, 4:to. Denna cykel går 
från sagans början och slutar (vid llP* i vår text) med stroferna: 


Nidings her a3 nordan fer 

og nålsegt ad, 
si tja peir um sterkan stad, 
stolti riddari vissi pad. 

Keisarans ferd er kappi Iierd, 
er komin i Trent, 


par mun verda spångid spent 
og spjétid mart a lopti hent. 

Ksesis her i R6mu fer, 

rofinn er fri dr. 
Hér mun bragrinn batna vidr, 
Bffirings rimur falli nidr! 


Hi niornas uppgifter öfverensstämma ganska nära med sagans. Innehållet i 
kap. II kommer efter det i kap. Ill; Bsering säges ha varit 14 dagar gammal, 
när han döptes (jfr 89««), 25 år, när han blef riddare (jfr 90** och not. 14); 
i det, som motsvarar 93**'*®, omtalas, att äfven jarlssonen Robert kastades ur 
f^adeln; då B. rycker ut mot Liforius (jfr 100**'^^), heter det, att han befalde 
sitt folk vända ryggen åt trollkarlen. 

För tre af de yngre cyklerna kan jag ej uppgifva åldern, blott författarnes 

namn;  dessa äro: Jön \) Gudmundsson f Raudseyjum [J. S., E. B.]; hans 

i^iniur  äro  14,  omfatta hela sagan och bevaras i AM. 130, 8:vo; — Bjarni 

rason, böndi 1 Fäskrudsfirdi [J. S.]; rimorna äro 15, "ssemilegar" [M. S.]; 

Oddr ^orkelsson Eyfirdingr [J. S., E. B.]. 

Yngst  äro  väl "Rlmur af Bsering fagra eptir Årna  Sigurdarson, ortar 

X835 ä Skötum," 14 till antalet (Isl. Lit. SäUsk. Sami. n:o 254, 4:to). 

Flövents rf mur Frakkakonungs finnas fullständiga, 18 till antalet, i pap- 
J^ershandskriften AM. 611 B, 4:to. Skalden uppgifver sig heta Jön ^). Dessa 
%*imor meddela sagans hela innehåll; författaren har följt redaklrionen B (antin- 
gen mbr. Holm. 6, 4:to, eller någon mycket närstående hds.); detta framgår 
klarast genom jämförelse mellan 176*^— 7^^ (jfv ofvan afd. VI, anm. till 133'') 
i Tår text med motsvarande ställe i 4:de riman. Tvänne uppgifter tyckas vara 
tillagda af skalden, den ena, att Flovent var född efter sin faders död (I, 13 — 16): 


*) Detta  namn  omskrifver han själf sålunda: iEgis pil [— iss] og åla rann [=» öss]^ 
I ördugr  hugarins  tregi [= naud] | heitir så, sem frse^it fjiun, | fagurt po virdist eigi. 

') I  näst  sista strofen  säger  han:  Firda  ångur  og fl6(ta mot, | fjärdar slagan 
{»unna | krabbact hefir kvsedin Jj6t, | Kjalars er brotin tuuna. 

dil 


CCXLVI 


Inledning. 


I J)eirri tid, sem eg fae téd 
orSatuns af feldi, 
Constantinus keisari réd 
kurteiss Rémaveldi. 

Sjstur åtti BJéli så, 
sii var gipt med prydi; 
hertugiDD maetur féll så frå, 
fljodit kvelst af stridi. 


Kseran bar so krån(k)ligt. mein, 
kvendit séttin mseddi, 
agsett vifid ungan svein 
eptir t)etta fseddi. 

Fljödsins arfi F16vent hét, 
framr i öllum greinura, 
undir aungum ddrum lét 
örr ad beita fleinum. 


Det andra tillägget utgöres af ett försök att identifiera Flovents svfird (^Jovise^ 
med det lika nämda, som enligt Klm tillhörde käjsar Karl (jfr ofvan p. XXII); 
efter meddelandet om Flovents och Marsibilias död (i slutet af 18:de rlman), 
säger näml. författaren: 


Afkvaemid bans réd eignast land 
og auralån med prydi, 
80 og {)ann goda biträ brand, 
sem borid hafdi i stridi. 


Carlamagnus kurteiss gramr 
keisara tok  vid sverdi 
sér til eignar aerutamr 
eptir fleina skerdi. 


Af Béfos rimiir omtala mina källor två cykler, den eoa för&ttad i 
17:de århundradet af borsteinn Magnusson ä Haili och utgörande 34 (?) 
riinur [E. B.], den andra, utgörande 8 sånger, af obekant författare, ''mjö 
gamlar" och "hégomlegri (enn Njåls rimur, sem taldar eru fyrstiir)" [M. S], 


? 


De  färöiska  dikter, hvilka behandla ämnen ur våra sagor, har jag fSt 
tillfälle att undersöka genom nu mera aflidne Professor Svend Grundtvigs vä 


villiga  hjälp,  i  det  han  både  gjorde mig uppmärksam på deras tillvaro oc 
lånade  mig  afskrifter af dem.   Då utrymmet ej medgifver aftryckande af te 
terna,  inskränker  jag  mig  här till att uppräkna dem och bifoga några kor 
fattade notiser om innehållet. 

Koralds  kvsBdi  i  tre uppteckningar (A — C); se Wiséns Riddara-Rfm 
pp. XXXI— III. 

Berrings  visa,  tvänne  uppteckningar;  den förra, kallad Ay är gjord i==i/ 
J.  11.  Schröter,  den  senare  (B)  är  från  Suderö och har af HammerBhaink^ b 
blifvit försedd mod varianter från Sunnbö 1847 efter Pål Johannisson (SuderS >. 
Visan  beh.mdlar endast kriget mot Liforius (98^® — 102'  i vår text), öfveren^- 


-/. 


CCXLVIII 


Inledning. 


ett par ställen varit fullständigare än Ii och upptagit det, som innebålles i p. 212 
noterna 2 och 6. — Haramershairabs sagesman (Petur Pålsson) har icke erin- 
rat sig hela kvädet; annar tåttur slutar abrupt med det, som motsvarar 215'^ 
(skvfari är korrumperadt till skrivari); de sista stroferna tyckas ha kommit i 
oordning, åtskilliga luckor torde också förefinnas. 


Den norska folkvisan om Kony Kristian og hans dronning är visserli- 
gen redan trykt i "Norske Folkeviser samlede og udgivne af M. B. Landstad^ 
(Chra 1853, pp. 585 — 9), men då det kan vara af intresse att hafva den till 
hands här för jämförelse med de båda redaktionerna af Mag (jfr ofvan pp. 
LXXXVT — VIII),  af trycka vi den, likväl utan att öfveralt upprepa omkvädet. 


1. Kongin han sille fara i krig, 

her vexe 'ki gull, 
han la' fer si dronning dei vilkori tri. 
Krist geve meg ei jomfru! 

2. Han la' fer si dronning  dei vilkori tri, 
og ingin så kan hon bekoma af di. 

3. Ded eine var ded hon sill' lat' byggje ein 

stol, 
og den sillc glima som ei morgosol. 

4. Ded adre var hon sill' lat' byggje ein sal, 
den sille stande  bad'  med  voxter  og al. 

5. Ded trecta var ded hon sill' eige eit hån, 
og iuki vita unnen banefH'r, en han. 

n. Kongin han styrde sit skip ifrå land, 
hans dronning stend att' pii kvitan sand. 

7. Kongin han styrde sit skip på Qor, 
hans dronning sine hendar i tårinne tvo. 

8. Drottning! genge seg nect på sand^ 
der möter hon så garaal ein mann. 

0. Og höyre du dronning eg talar til deg, 
k vi feller du dei tårinn så stride? 

10. Derfer feller eg dei tårinn så stride, 
min herre la' fer meg dei  vilkori tri. 

11. Min herre la' fer meg dei vilkori tri, 
og ingin så kan eg bekoma af di. 

12. Ded eine var eg sill' lat' byggje ein stol 
og den sille glima som ei morgosol. 


13. Ded adre var at eg sill' lat' byggje ein sal, 
den sille stande både med voxter og  al. 

14. DeS.  treda  var ded eg sill eige eit  bån 
og ingin annen bånefar vita, en han. 

15. Hot vil du då gcva den gamle mann, 
um han dine vilkori rade kan? 

16. Eg geve deg ded du vil hava, 

eg geve deg braud til din daude-dag«. 

17. Så lét han skri ve eit brev um land, 

dei siir koma så mange, som kunn' bera 

båd' stokk og brand. 

18. Så lét han bera og byggje ein stol, 
han glimad liksom ei morgosol. 

19. Så lét han bera og byggje ein sal, 
og den stöd både med voxter og al. 

20. Aa höyre du dronning eg seje deg  må, 
no skal du deg joiiifruklaedir. få. 

21. No skal du klaed deg i sabel og mård, 
så vil me sigle til Skotland i år. 

22. Og då dei kom til Skotland fram^ 
då mötte dei kongin på kvitan sand. 

23. Aa höyre du ded, du gamle mann, 
hori heve du fengid ded liljevand? 

24. Eg gekk meg her ned ved strande, 

der fann eg den jomfru på kvitan sande. 

25. Höyre du, skön jomfru, eg talar til deg, 
og lyster du no at fylgje med meg? 


VIII.  Rimmade bearbetuingar. 


CCXLIX 


26. Og han gav hennar ded raucte guUband, 
og der st 63 på kong Kristians namn. 

27. Og då som ded lei3 utetter mot höst, 
då for hans dronning til tyngjast fer bryst. 

28. Kongin han kom fra ledingi heim, 
han skundad så fort og var inki sein. 

29. Då såg han den forgylte stol, 
den glimad som ei morgosol. 

30. Då såg han den forgylte sal, 

og den st6d både med voxter og al. 


31. Og då såg han ded vesle kind. 
Men eg er vist inki fadir din! 

32. Aa fram så kom den gamle mann^ 
så tok han up ded raude guUband. 

33. Så tok han up ded raude guUband, 
og der stod på kong Kristians namn. 

34. Heve du 'ki vorid fer Skotlands öy? 

her veze 'ki guU, 
fann du 'ki der så ven ei möy? 
Krist geve meg ei jomfru! 


-'x?>Ä>d?>=Ä>;?>- 


Rättelser 

till texten 

LÅS  p.  1, not. 1, andra raden: skinnh. 556, 4:to   4": €farda   4**: vordit   5*^: ei görir 

(/. eigir)   6^^ framm or havllinni   6**: hafcti   7**: astir   9, not.  10: svar*   10**:ugiptu 

11,  not  5:  glapteflu  Ä,  glapleikv  B€    12»» Vigvardr   13, not.  1: Så Ä, jharaotid B 

13,  not.  6:  bortskuren Ä   15": \i[m] (/. |)at)   15": sakir:-"»   15": mik?    15": verdr 

15*^•  hirttmaarinn»  (/.  hann)   16»: eptir [sonu sina*    16": haf(i)   17*: ekallt    W: oc 

18*:  [sitia  |)eim    19»*: allzkyns   20»: Adalvardr   22»: skenktu   28»: man   29»«: quad 

29»*: hird sinni  29»»: sungnar  32, not. 4: Först felskri f vet floguz il; åndradt af skrifvaren 

A   36»>:  Vbba  larli   40»':  uanr   41, not. 4: s. 39);   42'»:  [at] (/.  [nu])   43»^ riedizt 

wm  vid jallinn   46»*: litila(t)liga   46*»: vanSo   46, not. 20, slutet:  h öfver raden, g år 

otydligt  A    47»»:  ec    47, not.  15: fynavgf A   48»': [t)a  bavd"    48, not.  13:  Från 

[ |)ava A;  54": Allgot   55»»:  matt  (/. mvnt)   57, not.  34: hon ^   59,  not. 45:  foft^''a 

A   60»': ha(l)ait   62": almatige   62»»: Monnvm   63**: engan (veg)    67,  not.  35:  hgkr 

med prick  under  g A   74, not. 24: B   76, not. 22: B   85": rikitt   87»: drvdi   92»»: 

l)aN (inn)   92»^- (h)vetvetna   93*»: valk(i)   93»*: spiotskapti    94**: t)viat    94»*:  .i.*»* 

94,  näst  efter  not.  16:  "*jPörc denna siffra har A ett utplånadt .e.   94»*: bipr*»    94, 

näst efter not.  17: *»bi{)' A   96»: fr^knleika ya(a)rra   96»»: ()viat   96»»: tekr hendi imoti 

98«:  hlidin**    98,  näst  efter  not.  1:  *♦ h är åndradt från ett J) A    98»»: (hefir) fez 

99*: ivpphaf(i)   100»»: ^invigi   103*»: ogl^ddoz   103«*: .ii(i)j.   104**: ieinvig(i)vm  105»: er** 

105, näst efter not.  1:  »♦en A   108»»: alltt    112»»:  XXVI.**   112, näst efter not. 4: *M/ 

den  mycket  korta  öfverskriften  synas  blott  otydliga  spår  i  A    112»»: keisara   114»': 

XXVIII.*   114, före not.  1: * Öfverskriften år utplånad i A   114»':t)eim   117»': lidveizlv 

117**: Osvs ok Nisvs skvlv fara til   117, not. 8: Buina d, Briraa C   119*^- vQk(v>   119»»: 

^ sitt   121»: Sitr nv Osvs ok Nisvs ihaseti hia barvnvm keisara; pessa virt)ing hivtv peir af 

B^ringi; ok hverr    121»»: at (/. ok)   124, not. 2: Lonnum C   126»»: allzvaldandi   127»: 

o|)ock(i)    129 =*: irvir hans    129**: er (vert) se   130»»: .i. (/. einvm)   132*»: vid   132»*: 

fyrir gongv   135»»: ec (/. er)   137»: etta   138»»: lif(i)   143, not. 1: bortskuren, den andra 

har i början 2 el. 3 bokståfver utplånade A;   152»: (gera) raic kvNa   153»»: [gefa godan *^ 

153,  not.  10: Från [ gefan A   155*»: Hera!   156»»: ero   157": isa^dlinom   160»»: [pa 

Italladi»»   160, not.  10: Från [ palladi A   162, not. 2: skrifvet   167»*»: snv(a)   179, not. 

4: b otydligt.    181»*: t)itt   201»»: bila (fyrir) hoggi   204»»: Gangit   207»: Flouent   208»: 

gudi »   223*: ofyR syniu 


•^ • 


Noterna  6  och  7  i\  p. 133 byta plats; not.  1  & p. 22» not. 4 ä p. 
235 samt marginalsiffran 40 vid  184'^ utgå. 


till namnlistan 

p.  272  jämte Lihika upptages Lyhika  116.   p. 273 särskildt (icke under BauSan) bör an* 
föras Bödran, hestr 146. 


till inledningen 

LÄS p. XXIX, r 24: enn hjålma XXXII, r. 7: sneri XXXIX, r. 2: plägar LIII, r. 23: 
r)7** samt hegofa (-- hegoroa) 156'* LIX, andra raden under strecket: sog^ LXII, r. 8: 
samt AM. 118 och 119, 8:vo; LXXXIV, r. 18: än (/. är) XCVII, r. 15: l»tr til XCVIII, 
r. 19: skini C, r. 29: inn CXI, not. 1, r. 1: Mag- r. 3: Partalopa r. 7: blad CXVUI, 
r. 10: om- CXXVI, r. 13: heima halfum CitXXVI, r. 13: herbergi r. 15: gat til CXLI, 
sp. 2, r. 21: begleiters r. 28: sei wie CL VII, not. 1 slutet: samt i Floyents och Bevers 
sagor (jfr afdd. VI och VII i denna inledning) äfvensom Elis saga (jfr Kölbings upplaga). 
CLXIV, r. 11: goda CLXX, r. 12: hofhvarf CLXXVIII. sp. 1, r. 32: braut CLXXIX, sp. 
2, r. 46: grälen CLXXX, sp. 1, r. 24: von sp. 2, sista raden: riesin CLXXXIII, sp. 2, r. 
49: ziehe CLXXXIV, sp. 1, r. 5: riese CXC, r. 20: hverr CXCVII, r. 18: 133»' CCV, 
r. 22: skal r 27: m6ti r. 29: segir r. 30: mest CCVI, r. 14: ^vi r. 15: Frakklund», 
CCIX, r. 14: (- C) r. 19: C - ^; i CCX, r. U: mik C CCXI. r. 31: B (202*'-») 
CCXII. r. 31: felaz   CCXIII, r. 33: bjioft 


MAGUS SAGA JARLS. 


Kap. I. 


I 


ÄtmviidvT ^ hefir keisare hcitui; hann 
red fyrir Vernizu borg aa Saxlande. tvi 
var hann eigi svo vinsaell, sein ella mvndi, 

^ at hann var of melnadar madr svo mik- 
ill, at honvm |>otte ecki til iafns koma 
vid sik; — [jJ>rotta madvr mikill, svo 
at eingo stodzt honvm ^ ; en aa tatle var 
honvm niestvr metnadvr. Madvr er nefndvr 
■-^ Sigvrdvr; hann var radgiafe keisarans; 
ok gegndi honvm J>at vel, j^viat hann 
var godgiarn ok viilsaill, ok ba*tle J>at 
miök skaplynde keisara ^. {>at var cinn 
dag,  at  keisari  sat  j  hasaeti  sinv  ok 

^5 var allkatvr, at Sigvrdvr geck fyrir hann. 


Keisari ma^llte: "Hvar veiztv annann keis- 
ara jafnagsetann eda jafnrikann, eda |>ann 
er hird eige iafnagaeta?^ Sigvrdr kvczt 
[eigi mvndv gripa /d J>vi svo skiott; 
''J>viat ek get J>at torfeingt vera." * Keis- 20 
ari svarar: "bann hlvt vil ek fyst til tina, 
er ollvm mvn tirst vm fara: J>at erv 
gripir J>eir J>rir, er ek aa, at avngvir mvnv 
fmnazt adrir J>vilikir; en J>at er havkvr 
ok hestvr ok sverd." Sigvrdvr qvad svo 25 
vera mvndv. "Ok allagaetvr mvndi J>inn 
hagvr, ef J>v fengir J>ier kvonfang, eptir 
J>vi sem J>v ert madvr til." Keisari leit 
til hans reidvliga ok kvad J>a avngva 
konv jheiminvm, er honvm baelti sier 30 
iafnra^de j at eiga.   "Enn J>o nv," segir 


* Sagans början (till 4*'^ är tryM efter skinnhoken 533, 4:to i AM» saml. (hår kallad 
B) med en oeh annan variant ur skintib. 566, 4:to i samma saml, (kallad C). — B har 
röd öfrerskrift: Magus saga.    ^ Från [ Jprotta madur uar hann suo mikill, at eiugi stod 

honum ai sporde um flestar j{)rottir C,   ' Skri f vet  kk  J?.   * Från [ eigi suo skiott mega 

kueda m um {)at, at ek ueit eigi, huar annar finnzt C 

1 


2 


Magus saga jarls. 


keisari, "er J>v hefir |>etta geipad, J>a 
skalltv nefna til nöckvra." Sigvrdvr qvedzt 
J>at eigi ^ vita gi(^rla. "En J>o hefi ek 
vm hvgsad vm J>etta : Hrolfvr lieitir koiigr, 

5 er r«edvr fyrir Gärda rike; hann er vitvr 
ok vinsa^ll. Hann aa tvo sonv: heitir annar 
Asmvndvr, en annar Sigvrdvr, en Erminga 
dottir." — "Kvnnigvr er mer Hrolfvr 
kongr," segir keisari, "ok allt J>at, er |>eim 

10 heyrir til; J>ickir mer |>at litilrade eitt 
vera. En J>o nv, er J>v hefir komid ordi 
sa J>etta, J>a skalltv fara ok bidia Erm- 
ingsar mier til lianda. Hefir ek liana vid 
hönd mer  slika stvnd,  sem  mer likar." 

15 Sigvrdvr qvad svo  vera skylldv.   Sidan 

bio Sigvrdvr einn agsetann knavr ok valde 

|>ar aa med sier .c.  manna ok lette eigi 

fvrr ferdinne, en hann kom vid Gärda rike. 

Hrolfvr  kongr värd  skiotl  var vid, 

20 at J>ar var kominn sende .madvr Jat- 
mvndar keisara, ok let bva virdvliga veizlv 
jmot Sigvrdi. Sigvrdvr geck [fra skipvm^ 
med sextige manna ok til hallar Hrolfs 
kongs.   Hann  tok  vid  J>eim  forkvnnar 

25 vel ok bad saekia ofan allt hans lid; ok 
svo var gert. Sigvrdvr dvaldizt J>ar vm 
hrid j gojJvm fride *. bal var einn tima, 
at J>eir Sigvrdvr ok kongr satv badir 
saman, at hann kemvr aa vm erendi sin. 

30 Kongrinn tok |>vi vel, en skavt J>vi til 
dottvr sinnar. Sidan geingv |>eir til skemmv 
Ermingar ok frettv håna eplir vm J>etta 
mal. Hon svarar: "Ecki er sliks at leita; 
J>viat fk veit, at keisara j^iekir sier J)eUa 


ecki jafnraede.  taetti mer betra * helldvr 35 
at fa minna hattar mann ok niota hans 
leingi. Er J>at* ecke samfaert, skaplynde mitt 
ok stett keisara.  En |>o annars kostar," 
segir hon, "veit ek kapp keisara, at osynt 
er,  fadir!  at J>v mvnir leingi j kyrdvm 4C 
sitia, ef J>v syniar J>ess, er bedit er. Ok 
J>ickir mer helldvr rad, at J>v heitir kon- 
vnne,  en haettir  aa, hvern  keisari  gerir 
binn hivt."  Var nv svo gert ok akvedin 
brvdlavps  stefna ;  skyllde  keisari  saekia 45 
|>angad veizlv.  Fer Sigvrdvr heim. Keis- 
ari spyr, hversv farizt hafde; en Sigvrdvr 
let vel yfir. 


Kap. n. 


N. 


V  Isetvr  keisari  bva  |>enna  samu 5( 
hnavr ^, er hann skal fara aa j mot festar 
mey sinne; ok väldi med sier mikit  lid, 
svo sein honvm J>otte fallid ; let j haf ok 
lettir eigi fyrre, en hann kemvr j Gärda 
Riki.   Var honvm J>ar vel fagnad.   Sig- 5i 
vrdvr var j ferd med honvm.  Sidan var 
geingid  til  dryckiv.   tat  var  sidvr at 
[leida brvdgvma jnn ed fysta kvelld^, en 
sitia sidan at bode sto leinge, sem syndizt. 
Var  monnvm  skipad j saeti  ok  drvckid. 60 
Drottning kuadde skemmv meyiar allar or 
skemmvnne,  advr hon geinge jnn;  hon 
tok J)a eina hinnv J>vnnu ok |>an(le yfir 
andlitid aelsier; hon var advr allra kvenna . 
vaenst;  en  nv |>otti  hon  helldvr favlleit te 


' Ö/wr radm B  ^ Från [ af skipi C  « faguade C * ofydl. i B, betur G » Nästan utplån. B 
* Så (= knörr> B   ' Från [ fysta kuelld skyllde brude ok  brudguma leida j eina sseng O 


Magus saga jarls. 


gripc, al eigi se verro en niinir gripir." 
Drottning mjellti: "Eigi vcit ek, at J>at se 
avdfeingid ; en ef ek villda, J>a maette vera, 
at ek kynne at fa ådra J)vilika.'' Keisari 
5 ma^lti: "Eptir er enn einn hlutvr sa: J)a 
er ek kem heim, J)a skalltv fyera mer J)ann 
son, at ek se iamsannr fadir, sem J)V ert 
modir." Drotning svarar: "Hinv ma ek 
orka, to at ohaegt se vm; en J)essv ma 

10 ek eigi orka, 'er J>v hefir J)ar ecki til verkad. 
En ef J>v villt en til leita, J>a maette 
verda, at J)at gerdizt en at godv rade." 
Skiliazt J>av nv at J)essv. Siglir keisari 
j l)rvtt.  Litlv sidar stefnir drotning J>ing 

15 fiölmennt  ok  stendvr vpp aa J>inginv ok 

segir svo: "Kvnnikt vil ek gera öllvm J>eim 

1 m^nnvm, sem |! her ^ eru komnir, at ek 

?tla at fara heim i Gärda R[iki] ^ ;  gtla 

ek  m[er]  e[cki  aptr i J)etta  Riki];  er 

20 ecki [samfa?rl 8kaplyn]di ockat kéisara. 
Vil ek setia her til lanndrada menn, J>artil 
er keisari kemr heim, Sigurd fostra hans 
oc aar[a] J>a [menn], er glikaztir J>ickia.'' 
öllum J)Otri illt,  er drottning villdi i hrott. 

25 Sidan Igtr hon bva skip eitt skravtlict ok 
mikit, oc let velia lid b^di mikit ok fritt; 
l?tr sidan i haf ; ok gaf vel byri J>ar til, 
er hon kemr heim i Gärda Riki. Er nu 
allt kyrt. 


Kap. m* 


K 


Eisarinn  sitr um borgina,  ok ^eck 
illa  at vinna,   jbat var einn myrgin, er 
menn hans ^ stodu vti hia lanndtiöllduni, 
at  J>cir  sia,  hvar skip sigldi bgdi mikit 
ok  skrai^tlict.   j[>etta skip  bar  brått at 3 
lanndi; |>uiat bvR var hinn beinsti. jbetta 
var  sagt  keisara,  at  skip var lamidfast 
vordit;  ok  sendi  keisari  menn  sina at 
forvitnaz,  hverir  va^ri.   t>eim var sagt, 
at  J>ar  red fyrir Iringr larl af Irlanndi, 4 
son  h*a  konungs.   t>eir  foro  aptr  ok 
savgdu keisara.  Keisari maellti: "fcavaeri 
mikit vndir, med hvarvm hann * vill vera." 
Sidan geingu larls menn af skipi ok vpp 
til  lanndtiallda  keisara.   Sn^kollr  sat  i 4 
l)orginni;  enn  keisari hefir  sett  lannd- 
tiolld sin um borgina oc gat ecki at gövL 
Iringr iarl var allra manna fridaztr synum 
ok  kvrteisaztr.   h'ingr  Iarl  geck  fyr * 
keisarann  ok ({vaddi  hann.   Keisari tok 5 
J)ui vel. Iarl maellti: "Geingr litt at vinna 
borgina?"  —  "Sva  er,"  segir  keisari. 
Iarl  maellti:  "Til  J>ess  em  ek  hingat 
kominn,  at  ek  vil  biodaz  til lids  vid 
ydr."   Keisari  Ictz   |>at  giarna   vilia. 5£ 
Iringr  Iarl  let  setia lanndtiolld sin miög 
långt fra lanndtialldi keisara.  beir havfdu 
hvern  dag  stefnu vid  sina  menn,  hver 
rad likvz  vaeri  at vinna  borgina.   Litla 
stund  var  Iarl J>ar,  adr J>eir geta J>av 6C 


^ Härmed börjar sagans text i skinnhoken 580 B, 4:to af ÄM, samL (i det följande 
kallad A); där ej annat anmärkes, följa vi denna handskrift. ^ Det inom klämmer inne- 
slutna är bortskuret i A och af oss tillsatt efter gissning och med jämförelse af B, * h 
(^— hann^ A   * Två gånger skrifvet A   ' Skrifvet P i A 


Magus saga jarls. 


rad til sett, at J)eip vinna borgina ok 
drapu Sn^koll. Keisari hafdi |>ar med 
ser gripi sina J)a hina godu. Keisari 
J^ackar larli vel sina lidsemd. "Ok vil 
ek gefa |>er gripina |>a hina godu alla 
halfa vid mik; J)uiat J>v einn velldr, er 
unnin er borgin." larl J)ackar vel keisara 
giöfina. Keisari majllti: "Nv skolum vid 
tefla um gripina; ok skal sa ockaR efga 
alla, sem betr teflir skaktafl." larl majllti : 
"Betra ficki mer at eiga hcUdr einn gripinn, 
ok tefli vid eigi." — "Ek skal rada," segir 
keisari. Nu setia J>eir tafl ok tefla; ok 
var J)at tafl långt; ok feck keisari hröks 
mat. larl maellti: "Nv J>ickiumz ek eiga 
havkinn, herra! ok vil ek, at vid teflim 
eigi fleiri ok hafa ek hann, enn J>v eigir 
hina gripina." — "Ekci J)arftu nv at renna," 
segir keisari, "undan mäti; |>ui at ek skal 
nv allhgdiligv niati mata J)ig." Sva värd 
at vera, sem keisari villdi. Tefldu J)eir 
tafl annat; ok var J)at synv skemra; ok 
feck keisari ped mat. larl maellti: "Nu 
vil ek, al vid skilim; ok eig J>v nu einn 
gripinn, Jann sem J>u vill!" Keisari reiddiz 
nu oc ma^Ilti: "fcott J>v uilir nu renna 
med fangi ok ser sua bla/dr ok hugla^ss, 
at |>u |>orir eigi at tefla hit .iij. taflit, 
|>a skäl ek J>o rada." Settu |>eir tafl hit 
|>ridia ; ok var J)at allskamt ; ok feck keisari 
fretstertu mat. fca stendr larl vpp ok 
maellti ecki vid keisara ok tok gripina til 
sin  ok  geck  i  brott.   Keisari sat eptir 


oc var allreidr.  larl let |>egar at svinka 
vm nottina. Hann let bua skip sin \ sem 35 
hann komz vid. |>ottiz hann vita, at keisari . 
mundi fyrir muna honum gripanna.  Gat 
hann sua til hågat, at hann var albuinn 
snemma um morgininn. 

Vm myrgininn ^ geck keisari snemma or 40 
s^ng, oc sko sveinn hans med honum, ok 
hefir |>at i bug ser, at larl skylkli eigi leingi 
niota gripanna.  Hann getr nv at lita, hvat 
larls^ menn hafaz at. Hann ser, ateitt tialld 
stenndr a lanndi, enn allir menn vid skip 45 
adrir; hann sendir |>angat svein sinn at 
vita, hvat itialldinu er.  Sveinninn geingr 
til  tialldzins  ok litr inn  oc ser, at |>ar 
stenndr  ein  hvila  hardla  vel  buin,  oc 
koiia allv^n isfinginni *.   Sveinninn ferr 50 
aptr skyndiliga til keisara ok segir honum. 
Keisari msellti J)a: "Skall tu ber bida min." 
Hann geck skyndiliga til tialldzins oc inn 
i tialldit at ssbinginni, ok ser, at bar er 
forfall af hinu bezta pelli ; lyptir upp for- 55 
fallinu  ok  ser,  at s^ngin  er ag^ta vel 
buin, ok |>ar la i kona sva frid, at olik || * 2 

a at segi . . . 

gi kona man 

vera fridari i heiminvm. Hann görir Bat 60 
i hvg [ser, at] J>ess[i] man vera kona 
fruugs iarls; oc eigir hann vm vandara; 
enn hann legz nidr bia |>essi konv. Hann 
|>ickiz nv hafa nockvd fyrir gripina, er 
hann hefir gört larli skavmm. Snyr 65 
konungr ^  heim  aptr  til  tialldz sins ok 


^ Så Ä    ^ Skrifvet mginin A    ' Skrifvei larf A    *  Eller mdjligen isginginni  A 
* En del aS bladets öfre kant saknas i A; B och C hafia stället förkortadt och olika ut- 

• Så C^) A 


trykt. 


Magu8 saga jarls. 


var  hinn  katazti.   Var3 eingi  vaR vid 
hans bra^tferd v tan J)essi sveinn, ok bad 
.  keisari  hann  leyna.   Sigldi larl ibrotlv; 
ok er hann or savgvnni. 

5 Kap. IV; 

b. . ,„.. „ . -. - . ™., 

I sidan hann ^ for or lanndi^ kom drotn- 
ing  aptr;  ok  vvrdu  |>ui  allir  fegnir. 

10 Lida framm stunndir; er keisari i kon- 
unga stefnu, sem hann hafdi ^ §tlat. Enn 
er a leid annan vetr, sa ^ skipan a vm 
hagi drottningar; ok er hon leidd i kvenna 
hus, sem sidvenia var til i J){er munndir. 

15 Voro henni feingnar J)ionustu konur. 
Vndradi Jat eingi madr, |>ott hon étti barn 
vid keisara. Drottning ol sveinbarn i heim; 
var J>at skin, J)uiat J>etta var ikristui; 
skylldi sa sveinn heita Karl; hann ox vpp 

20 med mödr sinni. Ferr nu sva framm J>ar 
til, er keisari kemr heim. Nu er veizia 
imoti honum buin. Drottning geck imoti 
keisara ok fagnar honum, ok hann tok 
f>ui fäliga ok er leingi okåtr eptir.   Vm 

25 daginn at dagverdar dryckiö, er keisari 
var heim kominn til hallar sinnar, kallar 
keisari drottning til sin ok maellti: "Nu 
er at greida framm gripina Ja hina godu, 
er J)v hefir aflat, medan ek hefi ibrultu 

30 verit." Drottning kvad sva vera skylldv. 
Hon geck fram or havllini. Hon kom 
innar aptr, ok var leiddr vid henni hestr 


hvitr allv^nligr. Keisari J>eckir |^ar, 
at |>ar var kominn hestr sa, er hann 
hafdi * att. "Her er hestr," segir drottn- 35 
ing; "oc er |>essi at eng v verri en sa, 
er J>er attud." Keisari majliti: "Mycklu 
er hestr fcessi verri; enn ekci tel ek a 
slict, er mer J)ickir engv skipta." Var 
hestrinn ibrott leiddr. Drottning geck |>a 
enn framm ok kom innar aptr ok hafd 
i hendi sverd. Hon ma»llti: "Her er sverd, 
herra!" segir hon; "ok er at engv verra 
enn fat, er J>er attud." Konungr* kendi 
sverdit ok niaellti: "Eigi nenni ek at reka 
aptr gripi |>essa;'enn öngu |>ickia mer 
Jeir neytir hia J>ui sem hinir." Drottning 
gech ^ |>a enn framm ok kom innar ok 
hafdi ^ havk alhvitan ahenndi. J>egar 
hann kom i höllina, |>a kenndi havkrinn 
keisarann ok settiz a avxl honum. Drottn- 
ing ma»llti: "Nv eru af henndi greiddir 
gripirnir; ok er engi J)essi verri en |>eir •, 
er J)v attir." Keisari segir: "Allir eru 
J>essir gripir verri; enn ecki tel ek a 55 
slict, er mer J)ickir öngu skipta. Nu er 
at leida framm |>ann son, er ek se iafn- 
saniir fadir, sem J>u ert modir." Drottning 
maellti; "jbat munu J>er £tla, at ek muna 
|>essu ecki orka mega; J>uiat {>er |>ickiz 
ecki hafa til verkat." Sidan geingr drottn- 
ing framm ok kemr innar ok hefir svein 
a henndi b§di mikinn ok v^nhgan. Hon 
geingr fyrir keisara ok ma^llti: "At|>essum 
sveini segi ek |>ic iafn saunan  fedr,  sem 


^ Så!  (h) Ä   ^ .h. ("- hefir?; Ä   « sa ('l)a sa? eller pa värd?) är uteglömdt i A och 
tillagat efter gissning och enligt B.  * h. (« hefir?) A   » Så (kgi) A   ^ Så A   ^ h, A   • J)"* il 


Magna saga jarls. 


jmig m^dr."  Keisari värd allreidr vid ord 

Iiennar ok maellti: ''Kenn |>u |>eniia svein 

^r^li |)inum noccurum!  Enda se ek nv, 

|>u  iicfir  lagzt  undir  Irung larl til 

ripanna."   Keisari hratt  drottningu fra 

, sva at hon la fallin agolfinu. Drottning 

^t;oct upp oc geck frainm oc var allreid. Hon 

t:€3k |>a af andliti ser hinnuna, |>a er hon 

Imsfcti um |>anit; hon var |>a allra kvenna 

^nst, sem fyR var sagt.   Hon geck J>a 

höHina oc fyrir keisara ; hon maeliti |>a : 

Sye at, kefsari! allvandliga, hve lik |>essi 

ona er J^eirri konu, er |>er fundut itialld- 

~i\x  Irungs  larlsM"   t>a  segir  keisari 

O^^iandi: "Su hin sama er," segir hann. 

okuz  Ja  upp  nyiar  astar  med |>eim 

rottni(n)gu ok keisara. 


Kap. V. 

U  r^dr latmunndr konungr ^ Ver- 

innzo borg.  Vlfr er madr nefndr; hann 

ar  radgiafi  keisara;  hann var vitr ok 

ins^ll.   Hann  hafdi ^  mikil  metbrd af 

eisara, enn meiri af drottningu.   Tveir 

r^dr  eru  nefndir *  til sögunnat;  het 

nnaR Sveinn, en annaR Helgi ; J>eir voro 

erti  svelnar  keisara.   Keisari  mat |>a 

'^Tiikils; enn J)eir baru |>at Icingstum fyrir 

keisara,  er  |>eir  mattu verstir menn af 

""^erda,  oc  b?di  gegndi  keisara  illa  ok 

^llum af ut.   Eigi villdu |>eir sidr liggia 

lim |[ Vlf,  enn  um  ådra menn, ok Jui 


helldr sem |>eir sa, at hann var vins^lli 
oc meira metinn, sem sagt mun verda 
sidaR. Enn sva gat hann vid sed |>eirra 
prettvisi, at feir gatu ecki svig a honum 35 
vnnit. larl er nefndr Ubbi; hann red * 
fyrir Spirans borg iSaxlanndi. Hann hafdi® 
fostrad keisara; enn nv var Karl, son 
hans, at foslri med Ubba larli. Hann 
var a/digr at fe, enn snavdr at vinsa^ldum. 40 
Hann var lyginn, sinkr okillgiarn; liverr 
madr, er a honum kunni skyn, var hans 
ovin. En eigi J>ui sidr var hann slégr 
oc vitr, |>ott hann villdi til illz hafa. 
Hann atti .ij. sonu; het annaR Erlingr, 45 
enn annaR Erlendr. Erlingr var miög i 
hatt sem fadir hans ok var ellri J)eirra 
br^dra; Erlendr var vel at ser. 

Amunndi er larl nefndr; hann red 
fyrir Boslara borg i Saxlanndi. Hann var 50 
uitr ok vins^ll, rikr oc a^digr. Hann 
atti .iiij. sonu oc dottur eina; oc koma 
J>av avU vid |>essa savgu. Einn hét 
Vigvardr; hann var .xviij. vetra, |>a er 
saga |>essi gördiz. Hann var mikill ok 55 
sterkr ok skapbrådr, sva at hann sazt 
ecki fyrir, hvat hann hafdiz at, J)egar 
hann reiddiz. Hann var svart r å hårslit, 
breidleitr oc ravdleilr ok hinn hardmann- 
ligzti ^ madr. AnnaR son hans hét R(^gn- 60 
valldr; hann var .xiiij. vetra gamall. Hann 
var manna fridaztr svnum, vitr ok vin- 
saell, godgiarn ok forsiall ; hverium manni 
likadi uel vid hann. Hann var allra manna 
bezt  görr  at  ser  um idrottir;  ok |>at 65 


» larf Ä   ^ Så (kgr) Ä    » h: (- hefirF) Ä    * nefd» Ä    • Två gånger skrifvet Ä 
* h.'Ä   ' -zta A 


8 


Magus saga jarls. 


öfuiuidadi keisara miög, er J)at var m?Ht, 
er Rögnvalldr kyiiiii framaR iJ>rottir, eiin 
hann sealfr. Markvardr het hinn J>riai 
son larls; hann var miög likr Vigvardi 
5 brödr sinum, b§di at yfirliti ok skåp- 
lynndi; hann var .xij. vetra gamall. Enn 
liordi het Adalvardr; hann var .ix. vetra; 
hann var miog likr Rögnvalldi, brödr 
sinum,  b^di at yfirlitum ok  skaplynndi. 

10 Dottir larls het Maktilldr ; hon ^ var .xiij. 
vetra gavmul. Hon var friduz kona 
iSaxlanndi önnur enn Ermingad drottning, 
ok |K)tti beztr kostr i J)ann tima. Rögn- 
valldr  var  i  allmicklum  kaerleikum  vid 

15 drottning ok sva vid Ulf rådgiafa, ok maellti 
|>at iafnan, ef Ulfr J)urfti ^ nockurs vid, at 
hann skylldi ei seinna vitia hans, en eins 
hvers mannz annars. 

larl  |>ann skal nefna til savgunnar, 

20 er ei ma missa at til komi, er Magus 
hefir heltid. Hann red fyrir Stråns borg 
iSaxlanndi. Hann er talidr iafn Rögn- 
valldi b?di at viti oc vinséldum. Hann 
geck ok n^st Rögnvalldi um allar iJ>rottir; 

25 enn ein er su, er hann hefir um framm 
alla menn iSaxlanndi; hann er rvndr sva 
miog, at J>al er ofrefli. Hann er okv^ndr. 
EinaR het madr ; hann er fr^nndi Magus 
larls.   Hann  er  iråduneyti  larls miög; 

30 hann var diarfm^lltr vid höfdingia oc 
gödgiarn. t>al er einn dag, er J>eir satu 
ihöllinni gladir ok katir oc drucko, at larl 
maellti : "Hvar seai |)er mer kvanar efni J>al, 
er avki mina virding?"  Flestir J>ögdu ; en 


sumir  sögdu,  at |>at myndi eigi audu-^ 35 
feingit.   "Hui  fegir  J>u,  EinaR,"  segir 
larl,  "oc  svarar^ engu?" Einar* segir: 
"Ek skal nu eigi leingr J>pgia, J>egar J^er 
kvöddut. mik at.   Amunndi larl i Boslara 
borg a ser dottur, er heitir Maktilldr.  I m 
hvern stad munndi växa virding |>ln, ef 
J)U fengir bana, enn eigi J>verra."   larli 
quez |>ickia vcl til fundit.  "Skal nu bua 
heiman  .cccc.   manna,  |>eirra  er  J>u, 
EinaR! velr af hirdinni."  Hann kvad sua 45 
vera skylldu.   Enn er lidit var buit, J>a 
ste  larl  a  hest sinn.   Ridu sidan |>ar 
til, er |>oir komo miög til Boslara borgar, 
larl  bad  |>a  stöd va lidit; hann maellti: 
"Nu  vil ek birta fyrir * ydr mina rada 5( 
giörd.  Ek vil, EinaR fr^nndi!" segir hann, 
"at  J)U  ridir  framm  til  Boslara borgar 
afund  Amunnda  larls med  .Ix. manna. 
Skalltu bidia Maktilldar,  dottur hans, til 
banda  mer;  fyrir |>ui,  ef ek fer sealfr 5i 
J)essa örendis ok se mer syniat konunnar, 
|>a  mun  ek  illa  stanndaz,  oc ei ininni 
van, at ek beriumz^ vid Amunnda larl; 
enn mer J>ickir Jat J>o illt ^ annars kostar." 
EinaR quad sua uera skylldu.  Ridr hann ei 
im  |>ar  til,  er hann ^ kemr til Boslara 
borgar.   Enn  Magus || larl  skyldt  bida 4 
|>ar  i skoginum  a medan.   EinaR  kom 
panntima, er Amunndi larl ok synir hans 
voro geingnir til  nattverdar  dryckiö; ta 6s 
satu  allir  Amunnda  synir  inni.   Hann 
geck ihöllina med öllu lidi sinv; ok kvaddi 
hann larl. Hann tok |>ui vel oc baud honum 


^ h ^   2 yhi (= l)yrfti?; Ä   ^ svar^  A   * Så CEin9 ^   » Sd A   « Öfver m står 
aksentfecken A ' Kan mUfl. läsas allt A  * hann sakn. i A, men k (i kemr) är ändr, fr. ett h 


10 


Magus saga jarls. 


ininn \ er menn satu at dag verdar dryckiö, 
kalladi keisari Vif til sin oc mdeliti: ''Er 
fat satt, VIfr, at J>u hefir sagt, at R6gn- 
valldr tefldi betr eim ek?" VIfr segir: 
5 "OptaR verdr mer J>al enii eilt sinn, at 
ek lec ecki iminni, hvat ek tala vid dryck- 
inn; enn J>o man ek, at eigi hefi ek |>etta 
maellt." Keisari segir: "belta hefir J>v m^llt 
oc |)orir nu eigi vid at gänga."   (Ulfr 

10 svarar :3 "Eigi er J>at; en J>al ma^llta ek, 
at Ri^gn valldr munndi hafa nöckur ah^lld 
vid J>er itafli." Keisari segir: "Hinn veg 
m^ltir |>u; ok sva skalltu msellt hafa. 
Ok eru nu .ij. kostir fyrir hönndum: at 

15 ek l^t drepa |>ik ; ella skalltu koma Rögn - 
valldi til tafls vid mik." VIfr msellti: 
"Frekr er hverr til fiörsins; ok mun ek 
vita, ef ek fa hann til taflsins." Ulfr 
ferr nu til J>ess, er hann kom  til Bosl- 

20 ara borgar. Hann finnr Åmunnda larl 
bradliga; hann fagnadi vel Vlfi ok frétti, 
hve gegndi ferdum hans, er hann for sva 
falidr. Ulfr segir af hit liösåzta^. Amunndi 
larl  maellti:  "Ecki er mer mikit um, al 

^ Rögnvalldr reyni idrottir vid keisara, |>ott 
hann se inockurum f§rum vm. Mun 
hann ecki fara, ef hann vill min rad 
hafa." VIfr geck ^ J>a til motz uid Rögn- 
valld, oc J>otti ovpnt horfa ; segir nu R6gn- 

30 valldi, hvar komit var. Rögnvalldr (maell- 
ti}: "iMunndi eigi navdsyn at hialpa Ilfi 
J)inu, |>ott meiri torvelldi va^ri a *, enn 
|>essi eru?  Vil ek at visu tefla vid keis- 


ara, ef |>u villt; |>icki mer allgolt at fa 
mat fyrir  honum."   VIfr |>ackar honum 3! 
mikilliga, sem uert var, er hann hafdi * 
leyst lif II hans.  Var nu akvedina dagr, 5 
n§r  hann  skyttdi  koma til tails.   Ferr 
VIfr heim.   Rögnvalldr fann * brått fedr 
sinn.   larl spurdi: "Kom nockut VIfr til 4i 
|>in?"   Hann  segir,  at  hann  kom vist. 
larl maellti: "Tafls munndi hann |>ik bidia." 
Rögnvalldr kvad sva vera.  "latadir J>u?" 
segir larl.   "Sva var," segir Rögn valldr. 
t>a feck larli mikils.  Rögnvalldr spurdi^, 41 
hvi  |>etta fengi honum sua mikils.   larl 
maellti: "Ek em nu gamall, ok picki mer 
skadi at um sonu mina.   En mik ottar, 
at J>etta se upp haf ugipta ydvaRar." 

Kap. Vn. 

b„ „... ^ ...... „; 

I snemma a fotum; hann vekr upp 
br§dr sina ok spyrr ®, hvart J>eir vili 
nockut fara med honum. t>eir s^^gduz 
vist fara vilia. Hann spyR fedr sinn, hvart • ä 
hann vill nockut fara. Hann quez ecki 
fara munndu. "Mun ek sva at eiiis 
sia ydr hedan ifra, at mer mun litid 
yndi at." Skiliaz J)eir at |>ui. Fara J>eir 
braedr leidar sinnar, oc sueinar *" feeirra g( 
med |>eim, allt J)ar til, er J)eir koma 
framm a vollu nc^ickura slétta. heiv stigu 
|>ar af baki. Rögnvalldr maellti |>a til 
sveina sinna:  "Nu skolut |>er lata hesta 


s    _ 


* mginin Ä ^ Så A * k åndradt från h A * Otydligt A » h. ("« hefir?; A 
• fatt A ' sp*. C- spyrr?; A • sp*r ^ • h'vt; v åndradt från t A *^ u ändradi 
från f ; skrif våren har sannolikt först velat förkorta ordet till ff. A 


Magu8 saga jarls. 


11 


vara a gräs ok lata bita |>ar til, er |>eir 
evu halffuHir. fca skolo J>er leggia vid 
pSL beisl oc setia vpp savdla vara ok 
lata hesta vara horfa heim ok stannda 
i^^fnframin ok vera bunir at öllu sva, 
s^^in ver munim skiott vitia J>urfa, ok 
vera bunir eptir nön." Sidan foro |>eir 
ratdr |>ar til, or J>eir komu a vöU einn 
léttan vndir Meginnzi") borg. ^ar sia 
eir, at keisari er fyrir vid mikit fiöl- 
nenni. Konungr * sat a stoli oc drottn- 
A Ig a andrum stoli. |>ar stod einn stol I 
s^^uss ok ein dyna ok um silki ver. 
ögnvalldr settiz a stolinn. Keisari hafdi 
ilhord ikniam ser, enn hellt a taflino; 
ar hengu vid .iij. gullbringar. Keisari 
Ita^t taflbordinu i kne Rögnvalldi ok setti 
^flit. f>a spurdi keisari^ hvar tafl fe 
at se, er hann etladi ' nid tafl at leggia. 
^ögnvalldr maellti: ^Ecki hefi ek haft 
sifl fe med mer ; J)uiat ek ^tla mer kapp- 
Y^iust at Icfla vid ydr; J>icki mer eingi 
l^ging i at lata tafl fyrir vdr." Keisari 
■^^ma^^lti: "Her er Jal tafl fe, er ek vil ^t 
1 ^gia ; |>at eru .iij. gullbringar. Skolom 
id tefla .iij. taufl, ok skal sinn hringr 
id hvert tafl; enn |>u skalt leggia ut 
*:iöfud J>itL'' Rögnvalldr ma;llti: "Ecki 
^r mer hofud mitt sva falt, at ek leggia * 
t vid tafl, ef ek aetlada eigi allvel 
-Kmunndi komit vera, |>otl i ydru valldi 
"^ajri." — "Ok skylldi skämma stund a 
M)olnum,'' segir keisari, "ef ek reda." 
^ftögnvalldr  maellti:  "bar  hefi ek engar 


sakir  til  J>ess.   Skortir  mig ok ecki fe 35 
til at leggia imot bringunum; enn höfud 
mitt  vil  ek  med engu möti lit leggia." 
Keisari sor nu vid heiisu * sina, at hann 
skylldi alldri annat tafl fe hafa enn hofvd 
hans.   Keisari  vill  |>at hafa  fyrir rikis 40 
mun  at  draga  framm  fyni.   beir toko 
til at dagmalum;  enn |>ui tafli var lokit 
at bådegi; ok värd hinn litli tafls munr; 
ok  värd  keisari  berr.   Rögnvalldr stod 
upp  ok  maellti:  "Nu hefi ek hlotid tafl 45 
J)etta  vist,"  segir hann;  "ok er J)at af 
engu  nema  af  glapteflum *  keisara, ok 
|>at, er hann heiir ecki at hugat ok hefir 
eigi frammi haft taflbravgd sin hin staeRi. 
Mun  ek  ecki heimta taflfeit; |>uiat mer 50 
J>ickir allvel nidr komit, |>ott keisari hafi." 
Sidan settiz Rögnvalldr nidr.  Settu J>eir 
tafl annat ok tefldu;  var J>vi lokit fyrir 
non;  feck keisari  biskups*måt.   Rögn- 
valldr stod enn upp ok ma^llti enn med 55 
sama inoti  sem  fya;  |>arf  eigi J)at at 
klifa optaR.   Keisari reiddiz.  Settu J>eir 
tafl  hit .iij.; ok var |>ui lokit, er skämt 
var  af  noni;  ok  feck keisari fudryttu 
mat.   Keisari  svarfar  taflinu  ok berr i 60 
pung.   Allir  uoro |>ar menn vapnlausir 
nema Viguardr; hann geck vid eina öxi 
störa.  Hann stod iafnan at baki keisara, 
medan  J>eir  tefldu, med reidda (Jxina *. 
Markvardr sat a ådra hönnd Rögnvalldi, 65 
enn a ådra Adalvardr. Rögnvalldr maellti: 
"Nu mun vita vid ^ ödru viss enn adr. 
Vil  ek  J>ui  lysa  fyrir  ydr,  at keisari 


^ 8å Ä   ^ Så Ä   » TUlagdt i marginalen A   * Så B; heifTu A   » glapleikvm A 
^ Så A   'vid (y') tillagat öfver raden A 


12 


Magns saga jarls. 


hef(ir) latid .iij. tavfl. Hefir hann nu 
vi3 haft 6ll sin taflbraugd, |>av er hann 
känn. bickiuniz ek allvel kominn til 
taflfearins.   Hefir  keisari  ecki  vid mer 

sitaflhiu; mun sua fara um fleiri idrottir S 
|)Ott vid reynim." bat var iafnsnemma, 
at  keisari  hafdi i borit taflit i punginn, 

6 ok Rögnvalldr haf||di vardveitt hringana 
ok  étlar i brott at snua.  Keisari  reidir 

10 Upp taflpunginn oc a näsor Rögnvalldi, 
sva at |>fgar fell blod vm hann allan. 
Rögnvalldr maeliti: "Ecki reidumz ek vid 
J>essu; ek veit, at keisara er J>etta gam- 
an." Geck Rognvalldr ibrött ok Mark- 
is vardr ok Adalvardr. boir geingu J)ar 
til, er J>eir komu til hesta sinna. Rogn- 
valldr nisellti: "Scinn er Vigvardr, brodir 
våR; oc skolu ver eigi rida undan hon- 
um."   Adalvardr  m^ellti:  "Ek $tla hans 

20 eigi långt at bida ; oc §tla ek, at hann 
liafi reidzt vid tafls haucit, J>at er J>v fekt, 
J>olt J>u reiddiz eigi." Nu kemr Viguardr 
|>ar ok hefir reidda öxina alblodga. Rogn- 
valldr  heilsar  honum ok spyR: "Hvi er 

25 blodug öxin?" Hann segir: "bui at ek em 
eigi iafn |>yckiö lavss, sem J>v; ok reidd- 
umz ek, er J>u vart lostinn; ok klecta^ 
ek keisara littpat." Rognvalldr msellti: 
"Veginn  segir J>u  hann J)a?" — "Ekci 

30 ber ek völld * af höndum mer um fat," 
segir Vigvardr. Rognvalldr msellti: "bik 
hefir mikcla ugiptu hennt; ok eigi munv 
ver nu mega kyRU fyrir hällda."   Sidan 


stigu peir a hesta sina ok ridu |>ar til, 
er |>eir komo til Roslara borgar. 3s 

Nu  verdr  fra  ödru  hvåru fya at 
segia.  ba er Rognvalldr var brott geing- 
inn  af  |>inginu ok J>eir  br^dr  .ij., J>a 
stod  Vigvardr at  baki keisara, sem fya 
var sagl.  Hann reiddi upp öxina ok hio 40 
ihöfud  keisara,  sva  at  pegar   stod  i 
heila.   Haim  kipti  skiott  at ser 6xinni 
ok hliop eptir br^drum sinum, sem sagt 
var.   Menn spruttu upp  ok hliopu eptir 
honum.   Drottning ma^llti: "Meiri aavd- * 
syn  er  at göra utferd keisara s^miliga. 
Mun  lengi  kostr  nt  taka  uegandann.^ 
Margr virdi sva ord drottningar, at hou 
hefdi ^ leingi eigi minna unnt R(Vgnvaildi, 
enn keisara.   Eptir |>etta var buit s§iti- s 
iliga um lik latmunndar keisara, ok borit 
til kirkiu, ok gör utför hans s^miliga. 


Kap. vm. 


N, 


U er at segia fra Jeim br^drum. 
beir komo framm til Boslara borgar. 5 
Amunndi larl var uti ok fagnar ecki son- 
um sinum ok frétti tidenda. beir 
saugdv * J>av, er voro. larli feck |>at 
mikils. Vigvardr maeliti: "bat er nu 
rad, fadir! at leggia til nöckud rad med ^ 
oss." Amunndi larl segir af modi micki- 
um: "Dragni J>er ibrott fra minum aug- 


* o otydligt skrifvet A   ^ et ar ej fullt tydligt^ kan låsas tt Ä (B C: klekta^   * 8å Ä 
* h, Ä   * J st, /. u ?Mr skrifvaren först börjat teckna ett g A 


Magus saga jarls. 


13 


um!  |>viat  |>a  er  ek  kom  hingat  til 

/anndz |>essa, |>a sor ek kcisara |>a el3a, 

a t  ek  skyllda eiigum |>eim  mauni nein 

hialpråä  veita,  er  i  nöckurum  hlutum 

v;£ri  keisara  motsnuinn; |>a hina sömu 

^ida sor haun mer."  Rögnvalldr maellti: 

'^Tölum  fått  via  fedr varii! hann hefir 

v, sem hann ma bera, eda meira."  larl 

reif eitt snaeri, er la a borgar vecinum, 

k  liop  a  brolt a skoginn, slikt allt er 

laiin   matti   fara.   Markvardr  ma^llti: 

Hvart  mun  fadir  van  ^tla at hefngia 

ik  askoginum?"   (Rögnvalldr   segirQ 

Annat  nöckut  get ek  hann ^tla at a t 

afaz; ok skolum ver hällda eptir honum." 

igvardr  ma^llti:  "Alldri  helld  ek eptir 

onum;  hirdi  ek alldri, hvat af honum 

erdr."   Rögnvalldr  réd |>o.   beir fara 

eingi  i  h^mottina ^  eptir larli, allt J>ar 

il, er hann kom Jar at, sem stodu .iiij. 

^ikr  elnar saman.   Hann msellti |>a vid 

ikrnar ^ :  "bat  man  ek,"  segir  hann, 

^^|>a  er  ek var ungr, at ek kom hingat 

• skog J)enna; at her var sva J>yckr skogr 

^^amhverfis,  sem  J>a  er  menn  stannda 

^>yckzt  um  herra  sinn; oc lavt ydr ok 

%neigdi vidrinn.   Nu lifi  J>er miög mis- 

ssluptum ^.   Nu  éru  J>er  ordnar  fyrir 

^[>eirri  reidi  skogarins,  at eingi vidr ne 

^ik vill ydr |>iona ne liita eda til ydvar 

lineigiaz.   Med öllu er ydr engi vegr at 

stannda her, er allr skogar vidrinn hneigiz 

irå  ydr."   Enn  ein  efkhi  var  micklo 


mest *.   larl ma^llti:  "Enn  rad mun ek 
leggia  til  med J)er ok J)eim .iij. eikum, 35 
er J>er fylgia.   Stigit a bak faraskiotum * 
ydrum, ok ridit her framm gautu stiginn 
J)ar til, er J>er komit at a J>eirri, er fellr 
skämt framm fra ydr.  ter* skolut fara 
ofan  med  anni  J)ar  til,  er J>er finnit 40 
steinboga;  ridit  yfir  hann!   ba skolut 
fcer  rida  upp med anni J)ar til, er J>er 
munud fuina iardhus; |>ar mun ydr .iiij. 
eikum  nog  .iij.  vetra  vist  ok  hestum 
ydrum  fodr.   M^tti  verda,  at  skogar 45 
vidinum  vseri  J>a  runnin reidi vid ydr. 
Hafit nu J>etta,  ef J>er * vilit!  enn ecki 
legg  eg fleira  til med ydr."   Snyr larl 
aptr ok hieypr, sem hann ma. ba maellti 
Vigvardr:   |[   "Siai  J)er,  hvar  karlinn 7 
hieypr, fadir van; ok er ^r ordinn ; [|>ui 
at hann ^tlar, at eikrnar muni göra|>at, 
er  hann  ta] "ladi.   Ok kostum ver> ok 
leilum  nöckur i  brott, ok fordum oss!" 
CKögnvalldr ma?llti:) "bat J)Ottiz hann vita 55 
görla, at ver mvndim heyra J>at, er hann 
taladi vid eikrnar.   bessi rad réd hann 
oss, |>ott hann nefndi eikrnar til. Skolum 
ver nu fara  eptir  J>ui, sem hann visadi 
eikvnum; fyrir J>ui at J)aer munu kyrrar 60 
stannda."   beir  foro nu eptir J>ui, sem 
hann hafdi sagt,  ok fundu iardhusit. Ok 
var  J>ar buit fyrir eptir J)vi, sem hann 
visadi eikunum.  barf Jat ei til orda fi<\lda 
at draga, at J>ar voru J>eir .iij. vetr.    65 


* Så AB; jhamotid C ' öfver k står äfven akaenttecken A * miBkiptum A; med 
miskiptym B; mis skipt C * Så BC; m\ A * Skrifvet ]f (éljes — l^eir) A ^ Af det 
mMan [ ] inneslutna år öfre kanten bortskuren 


ii 


Magus saga jarls. 


Kap. IX. 


N, 


I? er J>ar lil måls at taka, at Karl, 
son latmunndar keisara, er med Ubba larli. 
Hann var fa .xiiij. * vetra gamall.   Var 

5 hann J>egar tekinn til konungs^ yfir allt 
Saxlannd. For haiui J)a heim til Ver- 
minnzö borgar. Hann var stiornsamr ok 
gördi hverium manni rett af sinum mönn- 
um,  hvart  sem  var  Rikr  eda  fatökr. 

10 Hann var vel kristinn, oc sua lét liann 
vera alla sina menn. Hann lagdi J>at 
viti a via hird sina oc J>a menn, er ecki 
attu at starfa, at hverr j^irra skylldi 
giallda .vij. peinga  silfrs,  ef hann geingi 

15 lit or kirkiu fyR, enn tidum vaeri lokit, 
naudsynia laust. Skylldi sa taka J>at fe, 
er fyRstr yrdi vaR vid. Hverr var fuss 
til fearins; oc J>ui sat hverr vm annan. 
Ubbi  stiornadi  mest  Riki med keisara; 

20 ok J)Otti öllum, sem var, J>at mikit spilla 
til. Nu l^tr Vbbi larl safna lidi ok skal 
fara at lelta eptir Amunnda sonum. Fara 
nu J)ar til, er J>eir koma til Boslara 
borgar.   Amunndi larl fagnar  J>eim vel, 

25 ok ag^tliga Karli keisara, ok baud honum 
|>ar at figgia, ok spyR, hvat fiolmenni 
|>etta skyli, cda hvart f>eir segdi nockut 
tidinnda.^ Vbbi maellti: "Sel J>u framm 
uhappa  mennina  sonu  |>ina,  er drepit 

30 hafa latmunnd * keisara ! eda ella munntu 
vera rann sakadr." Amunndi maellti : 
"Alldri hefi ek enn rannsakadr verit sem 


piofar; ok ei skalltu enn  rannsaka mik. 
Enn  ek  rak abraut sonu mina fra mer 
sem bina mestu ' odada  menn ; ok engi 3E 
rad lagda ek a med |>eim.''   Vbbi quez 
rann saka skylldu ei |>ui sidr.  larl hafdi 
fi6lda manna ok quez veria skylldu.  Sa 
keisari, at sia munndi i bina mestu uh^fu 
ok  mannzspell.   Keisari  maellti:  "bat 40 
heyrda  ek  födur  minn  segia, at hann 
hefdi ^  alldri  lygi  reynda  at  Amunnda 
larli.   Ok  skal ek eigi sa verrfedrungr, 
at ek ^tla hann liuga;  ok skolo ver fra 
snua;  J>ui  at  ek  se  nu, at larl hefir, 4J 
sem hann må bera."  Vbbi kvad keisara 
avdtrycvan ^  ok  hafa  meiR  skaplynndi 
m§dr  sinnar  enn  fodur.   Sneri keisari 
aptr.   Vbbi  let  hällda til frettum, hvar 
Beir  brödr  v§ri  nidr  komnir; ok värd s 
hann  tess  ecki viss.   ta ma^llti Vbbi: 
"Ek * veit nv, hvar |>eir eru nidr komn- 
ir: iStransborg hia Magus larli."  Keis- 
ari svarar:  "fcar villda ek sizt at  J>eir 
v^ri ; enn ekci fér Magus annaz |>a alaun 5 
fyrir J)er." 


Kap. X. 


A, 


.Ki  er  madr  nefndr.   Hann  var 
heimskr ok avdigr.  biodhagi var liann. 
Hverr madr pottiz skylldr at giallda bon- 6 
um seint ok illa.  Atti hann ok fe undir 
hverium  manni;  enn  hann  kunni ekci 


* Eller miyiigen .xuij. Ä   ^ 8å Ä   * Så Ä   * Så A   ^ mesta A  « h. -1   ^ o år 
underprickadt A   ^ e A 


Magus saga jarh. 


15 


o 


i» 


a t  at  hafa ^   Honum  for sem ödrum, 
a t haim  leitadi  |>angat,  er  hann frétti, 
a t sa var, er *honum munndi vid  hialpa 
ok  hans  mal  retta:  ferr a funnd keis*- 
ara  ok  flutti sitt  mål.   Keisari  leit  a 
finalit ok gördi  ord  J>eim  mönnum,  er 
€c3ru  med fe  Aka.   Gat keisari sua vm 
llt,  at Aki hrepti hvern penning, sem 
^iiii åtti.   Var Aki |>a storaudigi* madr ; 
iivr nu asvinn radinu, ok bidr ser konu 
iniiar, hirdmannz dottur.   Var J>etta at 
gört,  fyrir  J)uiat  J>a  |>otti J>egar 
eiri  slégr  til  mannzins,  er hann atti 
4t.   Hann  var  sva  vandlåtr um konu 
Lia, at  honum  |>otti, sem hon munndi 
e^r fifld, ef nöckud ord var talat hliött 
id  håna.   Aka  |>ickir |>at illa, er hon 
ciiz a |>at.  Nu venst til einn hirdmadr 
le  talar  vid  håna  l6ngum.   Hon  het 
elga ok var afar frid ok kunni ser lag- 
liga.   Aki  hr^diz  nu,  at  hirdmadrinn 
^^inuni ginna håna fra honum konuna, ok 
li^ictr.  Helgu  at  göra.   Hon  quez  ecki 
mnndu  uaraz  at tala vid menn.   bat 
i\v  eitt  sinn, at |>eir Aki ok hirdmadr 
ft-^ittuz uti a str^ti.  Aki segir, at honum 
ickir  illa,  er  hann  talar  sva opt vid 
elgv.   Hirdmadrinn  quez ecki munndu 
t  göra.   Aki  maellti:  ''Ek mun kaupa 
t J>er, at |>u latir af J)essu.''  ||  Hird- 
spya,  hverio  hann  villdi  kavpa. 
ki mseliti: "Ek mun gefa |>er pridiung 
r  mins."   Ok J>at keyptu J>eir.   Aki 
reiddi  feit  olatliga  af  henndi.   Hann 


kom at mali vid Helgu ok miellti : "jbickiz 
|)U  ei  mcdal  tifla  vera,  er ek verd at 35 
bera ut fe mitt fyrir J)inar sakir.^  Hon 
mseliti: "biekiz J>v ei vera föli mikill, er 
|>v §tlar at banna n)önnum  tal vid mik. 
Nu  mun  J>ik kosta nockut, ef*J>u gtlar 
vid  J)at  at  keppaz."   Aki  quez  ei  af 40 
skylldu lata fyni.   Nu fretta menn, hvat 
Aki hefir gört; J>ickir mönnum litid fyrir 
at afla ser feår.   Ok verdr til hirdmadr 
annaR at tala vid Helgu.   Aki talar enn 
um  vid  hirdmanninn  ok< bydr at gefa 45 
honum helming eigu sinnar^ oc |>etta vill 
hann;  greidir  Aki  feit af henndi;  [ oc 
ferr, sem samt segi.   Frettir J>etta hinn 
.iij. ^  ok  görir  slikQ)  it  sama.   barf 
eigi  at  avka illa savgu |>ar um, at Aki 50 
gefr  Jeim  allt feit, J>at er hann hefir ^ 
til.   Verdr enn til hinn .iiij. at tala vid 
Helgu.   Aki  mailiti  |>a:  "ba/ vandrpdi 
leidir mer af ]^r, at ek |>ickiumz tra^tt 
mega  vm  tala.   Nu  er  uppi allt feit; 55 
enn  J)U  l^tr enn eigi af heimsku |>inni. 
Nu verd (ek) enn at sia nöckud rad fyrir 
|>er.''  Hann tekr J>a ok fgrir håna långt 
i brott iskög fra odrum mönnum, imyrk- 
vidar  skog  einn  fra  vegum  ibrött,  oc 60 
görir  henni  |>ar  skåla.   l>ar var hann 
um n^tr, enn um daga for hann i herad 
ok  smidadi  |>eim  |>ar  til  matar.   Aki 
hafdi komit skalanum skämt fra iardhusi 
|>eirra br^dra, ok vissi hann |>at |>o eigi. 65 
jbeir  Vbbi  larl  ok Karl keisari laugdu 
.ij. merkr gullz lil höfuds J>eim br^drum ; 


^ h. C-> hafazF) Ä   ^ Från [ fer en, sem samt se, at frettir hinn {^ride B   * h, Ä 


16 


Magu8 saga jarls. 


skylldi  sa  eiga J>etta fe, er J>eim visadi 
til J)eirra. 

bess er nu vid getid, at Amunndi 
larl  tok  sött  ok  anndadiz af stridi, er 

5 hann J>radi eptir [ sonum sinum * . Nu var 
Rikit höDdinga laust; by dr keisari nu 
Rikit; enn eingi J>ordi i at seliaz fyrir 
J)eim br^drum; J>uiat menn J>ottuz vita, 
at  beir  mvndu lifa.   ha ma^llti keisari: 

10 "Ek se bann mann, er vel man hlyda 
at setiaz i Rikit. tal er VIfr Radgiafi 
våR; J>uiat hann er mikill vin |>eirra 
br^dra."   Var ok sva görl. 

Nu er J>ar til måls at taka, er J>eir 

15 br^dr hafa lokit vist ok dryck i iardhus- 
inu; ennda voro |>a lidnir .iij. vetr. 
Viguardr spyrr * J>a ftögnvalld, b va t J>a 
skylldi til råds taka. Rögnvalldr ma^llti: 
"Nu skal reyna, hvart Magus, magr varr, 

20 uill af hdndum inna J>at, er ek skilda a 
hann, |>a er hann feck Makthilldar." 
Vigvardr segir: "Vera ma, at hann dugi 
oss vel hedan i fra; enn allitinn ^ gavm 
hefir  hann  at oss gefit ber til.   Ennda 

25 skalitu J>essa ferd fara." Rögnvalldr qvad 
sua vera skylldu. Hann atti vapn betri 
enn nockuR madr iSaxlanndi. Hann atti 
hest alhvitan, er het FiugaR ; hann bardiz 
med fyRum  fotum,  enn  stöd  aeptrum 

30 ibardaga; hann hliöp a hveQ^vetna, hvart 
sem fyrir värd elldr eda ecciar *, J>egar 
hann villdi. Rögnvalldr biöz snemma 
vm  myrgin.   bat bar saman, at Rögn- 


valldr var a bak kominn uti fyr * iard- 
husinu,  ok solin skein a vapnin, at Aki 35 
hinn  heimski  er  uti  fyrir skala sinum. 
Hunn  kendi  |>egar Rögn välld.   Nu skal 
jK) fyRi segia fra Rögnvalldi;  enn lalum 
Aka hvilaz.   Rögnvalldr ridr nu tar til, 
er  bann  kemr til Stransborgar a funnd 40 
Magus  larls.   Hann tok vid hardla vel. 
j^eir  geingu  inn  i  bdliina oc setluz til 
dryckiö;  ok  var  Magus  hinn   katasti. 
Rögnvalldr spyrr, hvat til tidennda haf(di) 
görz |>essa .iij.' vetr, er J>eir höfdu verit - 
i ^ iardhusinö.  Magus segir: "Mikil tid- 
endi eru at segia: andlat Amunnda larls; 
hefir hann latiz af stridi eplir ydr br^dr." 
Rögnvalldr segir: "Hverir sliörna nu Riki 
varu  br^dra?"   Magus  sagdi,  al  Vlfr 
styrdi.   Rögnvalldr  maellti:  "Hvert  raSt 
villtu sea fyrir oss?  bu hefir litinn kost 
fyrir  oss  haft  hertil."   Magus  svarar; 
"Veit ek,  at ydr j>ickir, sem ek hafa at 
engu  kostad ;  enn  mer |>ickir eigi sva. 8* 
Ek hefi annaz ydr J>essa .iij. vetr .Ixxx. 
smida ok .ccc. verkmanna; ok hafa allir 
ydr vnnit."  Rögnvalldr brosti ok spurdi^, 
hversu |>at m^tti vera.  (Magus svarar:) 
"Ek let |>essa menn alla göra .i. kastala 
til hannda ydr;  J>ar er  vist ok dryckr, 
sva  at  ydr  mun  endaz,  J>oat J>er sed 
|>ar  sva  leingi,  sem |>er lifit; hann er 
skämt  a  brott  hedan;  |>ar  §tla ek, at 
|>er skolul vera.  benna kastala ma med 
öngu vinna undir ydr, nema Jui er ydr 


* Från [ .ff. f . ^   » fp*r ^   "" Så Ä   * Så A   * f * ^   • Öfver raden A  ' fp*. 


Magn» saga jai Is. 


17 


0 

9 *?!• seaHV«att, ef per la tid j| ^ j^iiiiia ydr i 
I > roll or honum.   Ek a cinn liidr, or pu 
t^lial  heyra;  hoiuini  yeit ek ongau sam 
1 m lioda ^,  pui  at  hann er dverga smitti. 
[ann  mun  ek  |>ui at eius blåsa, al ek 
»vila  lids  vid;  ok  Irvi  ek ydr til, at 
v  munud  veita  mer lid.   Skal ek nu 
4 i I ra ok s^kia hr^dr |>iiia; eim |>u skalt 
< åvoliaz  eptir  hia systiir piimi a medan." 
Ml -li^^jgnvalldr quez fara munn(k». "Xn munt- 
an rada," ^egir Magus, "enn hitt munndi 
* igi  verr  til  vegar  fara."   Hognvallilr 
•<*id  nu  par  til,  er  hann • fann  br^dr 
Ina.   Hann sagdi peim, livar komil var; 
»k eru peir nv allkatir. 

Nu er at segia fra Aka. Hann kemr 

rin i skala sinn ok ma^llti: "Mikill munr 

"erdr  her  tveggia [ manna, Helga ! ' er 

"^►•id  (»igum  saman.   jbu  starfar at sidr 

^ »nnat  gott,  at  ek hoti lilotid at gefa vt 

^^5itorfe  sakir  ergi  pinnar.   Hefi ek enn 

» nikils fear aflat a litilli stundu, fyrir pui 

-^ ^t  ek  veit,  hvar  peir  hr^dr eru nidr 

Brsomnir.   Skal  ek  fara  sem skiolazt at 

2?segia  keisara."   Helga  ma»llti:  "Annat 

vimnndir  pu  bragz  taka,  ef  ek  reda. 

^^Iti  mer per eigi verra at pegia yfir; 

■iiunndi Rögnvalldr per pat^godu launa." 

Aki  ma;llti:  "Vid  munndir  pu leita at 

oyda pessu sem 6dru, pui er pu  malt; 

ok skal ek pessu rada.  Ek se, at H6gn- 

valldr  mun  hafa glapit pik her i vetr." 

Helga villdi giarna gi^»ra Rögnvalld varan 


vid jjctta; enn Aki l)yi*gdi skalann ram- 
liga, sva at hon malti eigi a brott komaz. 35 
Aki  ferr  im  par  til, er hann kemr til 
Verminnzo  borgar.   Vbbi  larl var par. 
Aki  geck  fyrir keisara oe kvaddi hann. 
Keisari  spurdi,  hvar hann hefdi *  verit. • 
"Ek  heti  alldri  sed pik a .iij. vetrum." 40 
Aki  n)a»llti:  "ber volldut,  herra! er ek 
gat feihgit  le niitt, er ek åtta.   Skal  nu 
pat  laiina  ydr  nockuru;  enn  po  eigi 
ov^nl, at per lannit mer störgi^fum fyr- 
ir.'*  Keisari  spurdi,  hvat  hann  kynni 45 
at segia, pat er hann hygdi til sva mik- 
illa ^  ömbuna  fyrir.   Aki  ma*llti:  "Ek 
veit, hvar peir Amunnda synir eru nidr 
komnir,  s^kudolgar ^  ydrir.   jbeir  eru 
i iardhusi skämt upp fra steinboga peim, 50 
sem er a anni Hin; hafa peir par verit 
pessa  .iij. vetr.   Hefi ek markat til; ok 
ma  ek  lylgia  ydr   til."   Vbbi  mallti: 
"betla  er  sv  piodlygi,  sem  mest  ma 
vera; hefi ek sva kannat, at her er eeki 55 
satt  i  pessu;  ok  varir  pu  mikils illz 
verdr."  Keisari maeliti: "bo mun honum 
gott hafa til geingit;  ok  skal fa honum 
halfa  mörk  gullz.^   Sva  gat  Vbbi  um 
skrafat,  at  Aki  värd  feginn,  er  hann 60 
komz i brott med pui, sem hann hafdi ^ 
feingil;  ok  er  hann or s6gunni.   Vbbi 
n)a'llti pa : "betta er allt dagsanna, herra ! 
sem  Aki  segir."   Keisari  ma^lIti:  "Illa 
gördir  pu,  er  pu  fyr^mundir  honum 65 
fearins;  puiat  hann  hefir •  all  vel  til 


' Från de fyra första orden i raden är öfre lantcn horlsluren, och likaså från 'h' 
(— hann) och 'dvga'' (— dverga) i slutet A ^ hliodda A ' Från [ helga mana med om- 
flyttningstecUn A   * h. ^   * mikil/lhi A   • dalg' A   ' h. ^   * f^ ^   » h. ^ 


18 


Magus saga jarls. 


vnnit." Vbbi maellti: "Ek sa, at hann 
niunndi illa niota; ok |>otti mer belr 
komit, at J>u hcfdir. Nu skal satna lidi 
seni skiotaz ok fara til iardhussins ok 
5 sitia [ J>eim J>ar vist * ; J>iliat nu mun 
vti sa tnni, er Amunndi larl mun hata 
§tlat |>eim at vera i iardhusinö." 

tcir ioro med .vi. hunndrud Manna allt 
J>ar lil, er J>eir komo^ til iardhussins. bann 

10 sa ma myrgin ^ höfdu J>eir br^dr J>adan 
ridit. t>eir funndu nu iardhusit autt. 
Vbbi ma4lti: "Fvrir skommu hafa her 
menn verit ; ok n)unu teir i myrgin ^ hafa 
hedan  ridit."  —  "ba  muno J>eir hafa 

15 snuit til Stransborgar," segir keisari, "ok 
muno skämt komnir; ok ridum eptir, 
sem ver megum!" beir ridu |>a J>ar til, 
er |>eir sa, hvar J>eir Rögnvalldr ridu. 
Keisari  mseliti: "Nu skolo ver herda oss 

20 eptir |>eim." Vbbi ma^llti: "Ver skolum 
taka annat [rad. beir] * eigu hesta sva 
goda, at hvergi komumz ver inanndir 
J>ein). Nu skolu ver velia .xij. menn 
[af lidi vajro, |>a er fr^knaztir eru; ok 

25 skal ek vera ij>eirra ferd. Hverr vaR 
skal liafa .ij. hesta, J>a er [beztir er]u 
ilidi uaru; ok skolu ver spreingia hcstnna 
unndir J>eim." Sva var giort. Högn- 
valldr majliti: "Her ridr keisari eptir oss; 

30 enn Vbbi hieypir uimdan framm vid enn 
.xij. mann; ok hafa |>eir hesta halfu 
fleiri. Nu mun |>at duga minum hesti, 
enn eigi ydrum; eda hvat er nu til rads?" 


Vigvardr scgir: "Snuumz imoti sem vask- 
ligazt!"   Rögnvalldr  mailiti:  "jbat  mun 35 
unglict rad.   Vikium  ver helldr af got- 
unni her framm fyrir hol J>enna, er her 
srenndr  vid  götuna fyrir oss; oc niflti 
vera, at J>eir ridi um oss."  brjir gordu 
sua.   Vbbi ma^lti: "Nu | hafa J>eir mik-10 
[inn] * ridit, er J>eir hafa sed oss, er ek 
f^ nu eigi sed J>a; ok ridum eptir hvat- 
liga!"  Karl keisari ma3llti: "Nu er Rögn- 
valldr  vordinn  sl^gri  enn  Vbbi;  mun 
hann hafa nnmit städar  her vid holiim; 4! 
enn  Ubbi  mun  hafa  ridit  um framm. 
Skolum ver vikia her af götunni." Rögn- 
valldr  ma*llti:  ''Her  ridr  keisari;. mun 
ecki  tia  her  at  vera.   Munu  ver  nu 
snua undan keisara ok eptir Vbba;  J>ui 5 
at  oss  munu  öll  skipti verr gänga vid 
keisara.  Enn J>o er sua lid komit eptir 
Ubba, at hann hefir litlu minnr enn helm- 
inginn."  beir  stigu  nu  abak, ok ridu 
framm eptir Ubba, enn keisari eptir J>einK 5 
Vl)bi  verdr  brått  viss,  at hann er um 
framm  kominn.   Snyr  hann  |>a  imoti 
J>eim  Rögnvalldi;  J>eir br^dr sea J>etta. 
Rögnvalldr maeliti J>a: "Nv eru ver konniir 
milli  steins  ok  sleciö.   Skolu  ver  |>d 6( 
helldr alJbba^ snua.   Mun ek rida fyrst, 
enn  J>a  Markvardr ok  Adalvardr;  enn 
Vigvardr  skal  rida  sidarst.   Skolu ver 
|>ess  mest  g^ra  at  lata alldri slita ferd 
vara isunndr.   Enn ef einn hverr verdr 65 
fraskila,  J>a  mun  sa  |>egar  drepinn." 


* Från [ sitia par fyrir peim C   ^ \io A   * mgm A   * Här och i hÖrjan af de bAda 
följande  raderna  har  A  några ord utplånade; det supplerade (insatt med ledning af C) 

ställa vi inom klämmer.  ' A har sannolikt haft mik, men öfre delen af kår bortskuren (m^n C) 


Magus saga jarls. 


19 


ft^ignvalidr  ridr J>egar a iylkingina, |>ar 
se^iii  bann  kom  at.   Hestr  hans  bardi 
IvRum fotuni, sua at ecki stod vid. Kugn- 
v^£illdr sat ok eigi kyR a hestinnni. Hann 
^''c^id |>ar til, er hann kom Iramm at lidi 
'bba;  hann  oc  hestr  hans  hofdu  J>a 
repit  .xl.  manna.   Hann veik J>a aptr 
I: :m. estinum.  bar var J>a konjinn Viguardr 
<",  Markvardr, enn Adalvardr var rekinn 
t*  iiesti  sinum  ok  tiprdr Karli keisara. 
ann  let  setia ^  hann  upp a einn hest 
k  vardueila.  Vbhi maillli: "Herdum enn 
ptir  |>eim!''   Sva  gördu  J>eir.   Uögn- 
^alKIr ser J>etta;  hann  veik J>a af göt- 
iini,  sva  at  Ubl)i gat eigi sed; J>uiat 
aestar J>eirra br^dra voro n^sta J>reyttir. 
r'bl)i reid  um framm.   Keisari gal sed, 
ivar  |>eir  voro,  oc veik J>egar J>annig. 
^»gnvalldr maellti: "Ekci mun enn stöda 
er at vera. Verdr im at rida framm eplir 
^Jbba."   jbeir  g6rdu  sva.   Vbbi  sneri 
nn  aptr  brådliga.   Högnvalldr  ma^lUi: 
''bat  n)an  ek,  J>a er ek var .vij. vetra 
gamall, at ek reid |>essa  götu mc d fedr 
minum.  Ok |>a sa ek, at haglkorn hrutu 
or  augum  honum.   Ek  spurda,  hvat 
honum féngiz  sua  mikils.   Hann  quaz 
sea  fyrir  ugiptu  sona sinna.   'Ok  ber 
munu  |>er  rida  |>essa  gautu,   sva  at 
ovinir ydrir munu rida eptir ydr, oc sva 
imoti.   Oc  ber  licr  af  ut  litill  gautu 
stigr ^ ; hann mun |>a vera miog forntrod- 
iun.  Her er skogr skämt i br6tt; hann er 
sva  |>yckr,  at  J>ar megu eigi rida meiR 


enn .ij. menn iafn  framm.   Hann munu 35 
J>er  rida  J>ar  til,  er  fyrir  ydr  verdr 
njyrkvidar skogr einn mikill.  bangat get 
ek at ouinir ydrir J>ori eigi eptir at rida.' 
Skolum vex nu J>angat rida," segir R<')gn- 
valldr.   beir  gördu  sua ; funndu gautu 40 
stiginn  ok  ridu  hann  |>ar  til, er J>eir 
komu  a   myrkvidarskoginn.   Hann  var 
sva  |>r6ngr  ok  pyckr,  at  limar  lukuz 
saman fyrir ofan bölud beim; ok sua var 
J>ar myrkt sem um nött.  Keisari maeliti : 45 
'^Eingi er mer sva falr minna maima, at 
ek  vilia,  at  eigi  nattbol undir uapnum 
J>eirra  br^dra;  J>uiat  ver meguin alldri 
nita,  huar  J>eir  eru  i  skogiimm.   Enn 
J>at  skal  Högnvalldr  heyra,  at  ek skal 50 
lata  (|uelia  Adaluard  allzkynz   pislum 
oc drepa sidan."  Rögnvalldr svarar engu. 
Reid keisari |>a i br6tt.  Vbbi eciadi, at 
keisari skvlldi rida heim at Maj^us larli^ 
ok drepa liann.   Keisari  quez  J>at  eigi 55 
munndu göra.   "Munndi hann eigi rad- 
lauss fyrir, |>ott ver gördim J>at.''  Keis- 
ari  am^llti  miög  Ubba ok quad honum 
slydrusamliga tekiz hafa. 

Nu ridu J>eir Rognvalldr^ or myrk- qo 
vidar sköginum, oc lettu eigi fyRi, ewn 
J>eir komu til Stransborgar. Tekr Magus 
vid J>eim hit bezta ; oc n)unndi enn glad- 
ligaR, d' Adaluardr hefdi * |>ar verit. 
"Ok munndi sua farit liafa," segir liann, 65 
"ef ek hefda farit eptir J>eim." Nu fara 
|»eir i kastalann. 

bat  var  einn sinni,  er Vbbi kom 


* feta/tia Ä ^ 8å Ä ^ L Ä ^ I st f. dei begynnande r har först skriftits f Ä * h. Ä 


20 


Magus 9a^»"a jarls. 


at mali vid keisara: "bat villda ek, at 
|>u letir Adaluard tara til min, ok leta 
ek quelia lianii oc dpopa hann." Keisari 
quez J>al eigi uilldu. Enningad drottu- 
5 ing mtellti: bor munud gura til hans 
eptir niakligleikum; lyrir J>ui, at J>or eignt 
(')ngar sakir vid hann." LitUi sidaR hvarf 
Adalvardr i hrött, sua at eingi vissi, hvat 
af lionnm värd. 

10 Yignardr ok Markvardr voro katir 
ikastalanum. R('ignvalkh' uar longum ukätr; 
J>uiat hann vissi eigi, hvat leid nm Adal- 
nard, hrndnr hans. Hann kenir at niah 
vid Miikthilldi, systur sina; (|uez |>at engan 

15 veg nyta niega, at hann  vissi  eigi, huat 

11 II af Adalvardi v^ri ordit. 


Kap. XI. 

-L 1 (J kastar Maklhilhh* l'^å a Magus. 
Hann  fann  J>at  brått ok spyrr *, hvers 

20 hon känn hann. iMakthilldr segir: "Hui 
S[)yR J>u at J>ui? J>ar sem J>u helldr 
engan J>ann skildaga, er J>u hezt hr§dr- 
um niinuni." Magus segir: "Allt J>icki- 
uniz   ek   liallda;   J>niat   br(!idr   J>inir 

25 skylldu allir her koninir, ef ek hefda ^ 
radit; ok skyllda ek |>a hällda pa alla. 
Enn nu uilldu J>eir sin rad hafa. Syniz 
mer J>etta meira vanda mal, emi J>er 
Jiiekir.   Munum  ver  hliota  ot^piliga at 


at gänga, ef ver skolum heriaz vid keis- 3C 
ara.   Og  mun   oss  |>at  |>ungt  veita; 
|>uiat  hr^dr  |>inir  hafa  ill  mala efni." 
Nu  var  sent  eptir  |>oim  hr^drum; ok 
koma peir |>ar.   "bat var n^stum, Rogn- 
valldrl" segir  Magus,  "at ek villda hafa 35 
sött hr^dr pina, enn J>u  uilldir |>at eigi; 
ok dugdi J>at illa.   Nu  skal  uera  ann- 
at huart, at ek skal Ivlgia ydrum radum, 
eda per skolut fylgia minum radum; ok 
kiosi per nu!"   K^gnvalldr ma;llti: "bui 4( 
helldr  skal  kiösa, er kostir eru oiafnari, 
at  ek  vil  allan  vanda  per  hinnda  um 
pelta  mal."   Magus quad pat vel vera. 
"Skolu  vid  EinaR,  fr^midi  miim,  fara 
heiman ok hafa .iij. ^ hesta." b(»ir hr^dr 4 
foru  nu heim i kastala sinn.   ba ma.*llti 
Viguardr:  "bat  mun oss hr^druni  afla 
mikils  amaTiss,  (ef MagusJ er drepinii, 
enn ver sitim  heima sua s^lir.   Heti ek 
(eigi)  her  til  hlutazt  til: enn nu  mun & 
ek rad til leggia: f6rum i  Boslara  borg, 
ok  söfnum  par  lidi!  puiat  par  mun 
mart  manna  vera  oss  v(*l * vingat; ok 
komum keisara iopna ski^lldu, ok drepum 
hann!^^   Itögnvalldr  qvad  hann  full illa 5.^ 
tiafa  adr  sina  savk  til huit, pott hann 
ieki ^ eigi vid.  "Skolum ver uera kyair 
ok tara framm radum Magus.  Eflionuni 
tekz  vel  til, pa mun hann pickia meiri 
madr  enn  adr;  enn  ef  honum  tekz * 6a 
minnr til, pa er vel, at ver sem minnzt ^ 
vid vafdir." 


* fp*r Ä   * .h ^   * Det ena i är iillsaii öfver raden Ä   * Boksfäfrerna el äro otyd- 
liga A   ^ Så A; yke B   * tekr A   ' Bokstäfverna mi tyckas vara ändrade från fm A 


Magus saga jarls. 


21 


ta er Magus var koiniiiii brott 6r 
iki siiiu, tok hann til orda: '^Xu uil ek 
irta ifyrir J>er, EinaR! rada giord mina. 
id skoluni rida  til  Verminnzo  borgar; 
»kalitu  bida min  ulan borgar, J>ar seni 
ner likar; enn ek skal  einn  sanjan iara 
il l>orgarinnar.   Skalltu hafa  buit J>essa 
• iij.  hesta |>egar  fyrir  sol  a  myrgin * ; 
uial ek ^tla mer til motz vid J>ik snemma 
myrgin *."  EinaR quad sua skylldu vera. 


eir ridu J>ar til, er |>eir konui ileyni eitt 
kamt fra borginni; stiga af baki.  Magus 
M)ad Einar bar bida sin; enn bann  terr 
leid sina. 


jV. 


Kap. XII. 


v er  J>ar  til  mals at taka, at um 

'iveUdit i Verminnzo  borg,  at keisari var 

^t:  aptan  söng oc auU hird hans, — at 

■^Xinndar  hlaupa  vt ok  gcyia sva akaft, 

'in J>a at godir  verdir s^kia akafligazt. 

Lirdmönnum  var  tbrvitni  mikil  a,  at 

* Xyeriö hunndar munndu geyia sva fast; enn 

-ingi villdi lata feit ; sat hverr um annan, 

f  ut  hl^pi.   Enn  J>egar  sunginn  var 

^:^ptan söngr,  hlaupa hirdmenn ut, hverr 

^t  ('jdrum;  ok J>ottuz |>o  allir  ofseinir. 

Enn  er  Jn^ir  komu ^t, J>a sa J>elr, J>ar 

sen)  mest var hunnda  J>r6ngin, at t>ar 

var  karl einn gamall.   Hann var i  fa- 

^ tiekligum  buningi ; enn alla uega utan a 

hans t6trum  var,  sem  ecki  vaeri nema 


kiifungar einir ok skeliar; i>etta skrapadi 
tegar, er hann hr^rdi sig nöckur. Hunnd- 
ar  hloduz  ahaim   sva   J>yct,  at  hann 
gat m(d ^ngu^ moti stadil.  Hirdn)6nnum 35 
|»otti  J>etta  allmikit  gaman,  ok  sigudu 
hundunum.   Keisari gock J>a ut; honum 
potti ok allmikit gaman at horfa aj>etta. 
Karl ma^llti |»a:  ''Hvart mun fra J>essum 
keisara mest logit  vera?   Mer var sagt, 40 
at hann v^ri sva huggodr, at hann mtetti 
ecki  aumt  sea.   Enn  nu  hefi  ek  bat 
fyrir  ferd  mina,  er  ek  hefi  sött langa 
leid,  sem  angrgäparnir, hirdmenn  hans, 
n)undu   vilia,   at  hunndarnir   rifa  mik 45 
isunndr.''   Keisari  quad  |>etta  vist illa 
görl.   "Oc laki J>er hunndana af karli!" 
beir  giördu  sva.   Skelia  karl  ma^llli: 
"Mun  nockur  van,  herra  minn, at |>er 
lofit  mer at  liggia ihalmi i höll ydaRi?" 50 
KcMsari  quez  vist  lofa  villdu.   Keisari 
hafdi J>a inni bod  mikit;  J>ar nar Vbbi 
larl  ok   margir   vinir  keisara.    beir 
geingu inn ok sva Skelia karl.  Hann for 
boginn  n)iög  af  elli;  hann  hafdi  skec 55 
mikit ok kan||pa ^ sida. Höllin var skipudl2 
gatta imilli.   Skelia karl sat  ular iliorni 
hia stalkorlum, er J>ar voro.  Skelia karl 
hefir J>ar skämma stund verit, adr hann 
hefir uppi h^kiurnar,  er Imnn geck vid, 60 
oc herr astafkorlum;  J>e!r J>ola J>at illa 
ok taka imoti ; verdr nu eigi allitid * um. 
Skelia karl ma^Ilti: "Mun nöckur van vera, 
herra,  at  J>er  lofit *  mer at hvila |>ar 
innar fyrir fotum ydr?  Ma ek ecki her 65 


s 


* mgin Ä     ^  Så A     * Af den första raden (till och med voro.   Skelia^ är det 
öfversta hortshuret A   ^ Så A   ' t är otydligt A ^ 


22 


Magus saga jarls. 


vera; hafa stafkarlar stolit fra mer silfr 
J>at it litla, er ek älta ok mer var gefit 
til guds J>acka.'' Keisari quez loia hon- 
um.   Menn  drucku  hsi  iliollinni;  J>eir 

5 skciiclu ^ brgdr Sveiiin ok Helgi. Ok 
J>egar keisara var skeiikt, J>a togadi Skelia 
karl möttui keisara; nadi keisari trautt 
af hiiiu J>ridia hveriu, ok g6rdi karl 
hoLium  hinar  niestu onadir.   Ybbi larl 

10 gördiz |>a druckiiui; hami ma^llti |>a vid 
keisara: "Mikit er um litill^ti ydart, lierra! 
er per ^ latid stafkarl J>enna glepia ydr 
fra (Jrvckiu. Latid hann helldr fara utar 
ihorn,  sua  at  hann megi öngar nnadir 

15 ?^^'^ y^'*-" Skelia karl segir : "Illa ferr 
J>er, Ubbi! oc er J>ess van, at illum fari 
illa; er J>ess von, at per picki illt, ef 
noekurum er gott gört. t>u vart peim 
verstr,  er  pinn  soma gördi imörgu, er 

20 Amunndi larl var; enn nu oUum sonum 
hans sidan. Munntu ok sva Karli keisara, 
ef hann purfti ^ nöckurs vid : pa munndi 
eiugi hans manna fyrri fra honum (lyia 
oc verr honum fylgia en pu."   Mörgum 

25 potti Skelia karl diarfliga svara larli ok 
po sannliga. Vbbi larl segir: "Kerskr 
vseri sa, er iravn k^mi um; ok skylldi 
eingi honum betr duga enn ek ; ok sealfan 
mik  skyllda  ek  ived setia fyrir hann.^ 

30 Keisari mseliti: "Vel munndir pu göra, 
Ubbi fostri!" segir hann. "Enn ecki 
skalitu hirda, huat karl m^lir; par cru 
om^t omaga ord, er hann a i hlut." Skelia 
karl maellli: "Enn  ek get, at Ubba fari, 


sem iii^lt  er: 'Era hlunnz vannt,"  kvad 3E 
refr, dro hörpu at isi.  Ennda känn vera, 
at ek m^tta göra til litla raun ; oc muDu 
hirdmenu  illa  reviiaz,  enn  Sveinn  ok 
Helgi  verst,  enn  Vbbi  pui  verst, sem 
hann vajri skylldazlr at duga ydr bezt *." 4C 
|>eir Sueinn ok Helgi ok hirdmenn bactu 
keisara, at hann skylldi lofa karli at göra 
til  ravn.   Keisari  let obnitt vid.   Vbbi 
nia^llti:  "Göra  munu per fyrir min ord 
at  lata  karl  reyna,  of  hann  ma^tti * ; 4! 
puiat ek mun  mer sealfr vitni um bera 
ok helldr ydr hialpa enn mer, ef ek ma 
okr eigi badum."  Keisari bad Ubba rada. 
Skelia karl ma^llti pa til Ubba: "Skaumni 
hunndum,  skitu  refar  i  brunn  karls.^ s 
ta leit karl nidr fyrir sik.   I pui värd 
gnyr ogurligr; ok pui n^st brestr hallar 
veggrinn at bak(i) Vbba; uard hann pa 
nockud  skiöpuleygdr ;  par streymir inn 
ogurligr forss med fadomligu ^ bodafaiii. 5i 
Värd  Ubbi  fyrstr  at bragdi at hlaupa 
framm undan bordinu, oc pegar a suund, 
oc lagdiz ut or höUinni.  bar n^st fyllir 
höllina, sva at par er hverr madr asunudi, 
iafn vel keisari ok sua Skelia karl.  l>eir 6C 
Sueinn  ok  Helgi  lögduz  pegar  abraut 
af^tr  Ubba.   i>at  undradiz  keisari,  er 
honum  värd  sundit  sua  erfitt,  ok paL 
annat, at hann fat eigi til dyranna. Eng- 
um veitti erfidra enn Skelia karli, par er es 
hann bardiz um; enn po var hann leingst- 
um  skämt  i brott  fra  keisara.   Skeiia 
karl  maellti:  "Hvart  er,  at ek em sua 


* c oiydligt A   ^ ^ A   * 8å A   ^ Så C (B har annan vändning); verst A  * Eller 
miy ligen mått i A  ^ 8å A 


Magas saga jarls. 


23 


oskygn, eda er hann Ubbi ibröttu?" Keisari 
rmi^llti: "Vist er hann ibr6ttu; enn alldri 
^tlada ek, at hann niunndi sua illa fylgia 
irfcier." Skelia karl ina»llli: "Sua mun fara, 
s» «»m ek gat til." Keisari nia^llti : "KostaJ>u 
k gidr at J>essu, ef J>u mtitt! |>uiat ek 
^, at mer mun ei enndaz." Karli (lucz 
1 nieira fyrir at taka J>etta ibrott enn 
eita. ba litadiz keisari um; hann sa, 
t Skelia karl leit nidr fyrir sik ; J>a .värd 
s:;nyr mikill ok vndarligr hlutr; J>a hliop 
ptr ilag hallar veggrinn; ok J>ar nfst 
r-ar tuR höllin. Keisari spurdi, hvart 
kelia karl munndi megn til hafa at 
'ylgia honum til sfmgr S "ok J>iona 
ner?" Karl quez aj>at mynndn h^tta. 
idan fylgdi hann honum ut til skemmu ; 
k kunni karl helldr enn eigi hanndlag 
at J>i6na. Keisari ma^llti: "Gört muntj>u 
tta hafa fyai at |>iona rikum m^nnum." 
•  "Långt  hefir nu sidan verit," segir 


liarl; '| [ok] nyt ek at litill^tiss yduaRS." 

ICeisari  ste  |>a  upp i hvilu[na.   Hami 

^ar  i  silki  skyrtu ok linbrokum ; hann 

liafdi um sik einn lij^nnda; ok var |>ar 

9 lykill einn.   bat |»ottiz hann skilia, at 

liann  munndi  |>ann  lykil  vilia leyniliga 

vardueita.   Hann uill[di |>a] gefa ^ karli 

lyckilinn.   Karl  maellti :  "Drucknir  eru 

ter nu, herra! ok skolu J>er sealfir vard- 

veita  |>enna  lykil;  |>uiat  hann  [m]un 

far  n^ckur at gänga, er J>er uilit einir 

yfir  sokn  hafa."   Keisari  quad  honum 


vel  fara;   hann  kastadi  luk[rt]num  at 
höfdi ser ok sofnadi brätt. 35 

Skelia karl geck J>a i br6tt oc austr fra 
skemmunni; hann sa |>ar standa einn stein; 
hann vatt talknsprota einum undan heclu 
sinni ok klappadi asteininn. Hann geck 
um steminn ok gat fundit dvR ok hurd; 40 
hon var felld hagliga. Sidan tok hann 
knif sinn ok reist atalkninu ok stack 
endanum ilokit, J>ar sem lyckillinn geck 
at; |>a songradi ilokinu; ok sidan spratt 
upp hurdin. Hann geck iim ihusit; |»at 45 
var virduliga innan buit ; J>ar nar hasaeti, 
ok |»ar heck tafl; hann kenndi, at f>at 
tafl hafdi att latmunndr keisari. bar sa 
hann hvilu eina buna at engu ovirduligri 
enn |>a, er keisari suaf i. Hann bra 50 
upp forfalli ok sa, at |>ar la madr; hann 
var sofnadr. Karl bra af ser yfir höfn, 
ok var |>ar kominn Magus. Hann kenndi 
|>ann mann, er i hvilunni lä, at |>ar var 
Adalvardr. Magus tok |>a henndi sinni 55 
a honum. Adaluardr uaknadi ok maellti : 
"Huat uilitu mer nu, fostri mimi? eda 
hetir J>u nockur tidenndi at segia mer?" 
Magus segir: "Magus er ber, magr J>inn; 
enn eigi keisari." Adalvardr spurdi med 60 
hveriö efni hann hefdi ^ |>angat komit, 
eda huat hann segdi ^ tidennda. Magus 
sagdi af it liosazta. Adaluardr backadi 
honum ® ok fyrir ; "|>vi at ek vil eigi 
helldr keisara mein enn sealfum mer." 65 
Magus mseliti : "Hue gott J>icki J>er her ?" 


^ Aksenten står öfver n Ä   ^ Suppleradt efter B   * geta Ä   ^ h. Ä 
radens slut Ä 


f . Ä 


h t 


24 


Magus saga jarls. 


Aj>alvarctr svarar: "Fyrir allra lilula sakir 
ma mer hcr gott J>ickia; J>uiat keisari er 
her iarnan ok idlir vid mik, |>pgar hann 
hefir  tom  til,  ok sogir mer allt J>at, er 

5 verdr i nyiöngu. Kvez hann engan uarn* 
hr^ctra eiga neins at kunna nema Vig- 
varct." Magus ma^llti: "Hvarl villtu nu 
helldr vera Iut hia keisara, eda tara med 
mer til Rognvalldz, i)rodur bins?"  Aj>al- 

10 uardr ma^llti: "Ilelldr vil ek tara til Rogn- 
valldz; |>uiat honum aim ek mest manna." 
(Magus segir:) "ba skolu vid nu buaz 
sem skiotazt ok verda i hrottu." bch' 
giordu sva; bio Magus um steininn, sem 

15 adr var. Fara J>eir |>ar til, er J>eir koma 
til motz vid Einar; hann lagnadi J>eim 
vel; stigv a bak hestum sinuni ok ridu 
heim til Stråns borgar. For Adalvardr 
i kastala til br^dra sinna; J>eir fOgnudu 

20 hoimm vel ok kvodu Magus vel hafa 
gefiz, ok voro nu hinir katuztu. Drottn- 
ing tok upp blidu vid Magus. 


Kap. Xm 


K 


Arl keisari vaknar sncmma vm myrg- 
25ininn^; hugsar, at hann hefir nu mart 
at segia fostra sinum inyiöngu. Hann 
stenndr upp ok lerr til steinsins; hann 
lykr upp ok geingr at ruminu. Enn er 
Iiann leit irecki(:>na, J>a var Aj>alvardr i 
30 brottu.   botliz  hann  nu  vita, at J>etla 


munndu verit hafa rad Magus; lét nu 
vera kyrt ok geck til hallar sinnar. Vbbi 
uaknar ok |>ickiz vera sviuirdr skam- 
samliga, sem var; vekr J>a Svein ok Helga 
oc segir, at J>eir skolu fara at drepa 35 
Skelia karl. bess voro |>cir fusir; foro 
ok leitudu Skelia karls,' ok funndu eigi; 
sögdu Llbba sua buit. Vbbi geck til 
molz vid keisara. Hann heilsar ocki 
Vbba. Vbbi fell a kne fyrir keisara, ok 40 
oll hirdin, ok badu af ser- reidi. Var 
ollum |>at audufeingit nema Ubba; keis- 
ari tok a honum all|>ungliga, er hann 
skylldi sua illa dugat hafa. V^bbi qvez 
J>a betr skylldu duga, er keisara If gi 45 
UKMra vid. Komz liann enn i sitt vid 
keisara. Er nu allt kvrt; ok ferr Vbbi 
heim til Spirans l)orgar. 

Vbbi fretti, hve ramligr  var^kastali 
j>eirra  brgdra,  ok  sva, at J>eir skyildu 50 
alldri  or  konia,  nema |>eir heyrdi ludr 
Magus.  Hann liggr opt anduaka, hversu 
hann g§ti rad til sett at ginna |>a br^dr 
or kastalanum.  bat var eina nött, [at]^ 
Ubbi geck or rumi, ok var a tungl skin 55 
biart.   Hann  ser,  [hvar  duergr  einii 
stenndr unndir steini einum. Hann hieypr 
skiott]  |>ar til ok  kemz  imillum duergs 
oc steinsins.   Duer[grinn maillti:  "Vida 
kemr illzka |»in iVamm ;  eda hui bannar 60 
J>u] |{ *[mer lierbergi mitt?"  Vbbi svar- 14 
ar:  "Meir  krefr mik naudsyn til  |>essa 
enn illzka; ennda |>at  med,  at |>u hotir 


* I stället för u har först skrifriis ett m A ^ mgmin A " Ett stycke af hladeis 
nedre hörn är af slitit i A; luckorna fyllas med ledning af B * Första raden bortskuren 
i A, supplerad efter B 


Magus saga jarls. 


25 


sett stein J>inn] ilaniuJ mitt.'' Duergriiin 

niiellti: "Hueriu skal ek levsa lif mitt ok 

herbergi?"  Vbhi maeliti: ^Ek mun koma 

til bin um J>at, er [in] * J>naia nött er 

lidin  hodan;  skalltu  |>a  hata  g6rt mer 

ludr;  bann  skal  vera  sam bliodr ludri 

Magus."  Dvergrinn ma*llti: "Ecki er mer 

fyrir  J>ui;  puiat  ek  befi  hann   gört." 

bessu kaupa J>eir.  Ferr Vl)l)i lieim; ok 

er  nu  kyrt.   Vb[bi|  kom til steinsins, 

Äem hann hafdi aquedit; |>ottiz hann eigi 

fvciina mega, [hvarr uar^ eda ludr Magus, 

Sk t Cdr[u], enn J>cssi  var  nyligri.   Ferr 

l^ann  heim,  ok  J>ickiz nu hafa ihenndi 

R*iid  Amunnda  sona.   Hann ferr  nu til 

I :M.iotz  vid  keisara.   Hann  fag[narj  vel 

^bba  ok  fretti, hvat hann kynni segia. 

bbi segir, huar komit var.  ''Oc skalltu 

u  safna  .ccc.  manna,  enn  ek odrum 

5CC. .   Skolo nu fara synir minir badir, 

rlingr  ok  Erlenndr."   Keisari  quad ^ 

s- ya vera skylldu.  ''Enn J>at skolum ver 

lest varazt, at eigi verdi Magus van vid ; 

c skolu ver hvata  ferdinni."   beir fiira 

lu J>ar til, er J>eir koma miok til kastal- 

ais.   Keisari   [ma^lltij  J>a:  "Nu  skal 

kipta lidi.   Skalltu fara millum Stråns- 

sorgår  ok  kastalans  med  .ccc. maniia. 

nn ef J>eir snua aptr a[t]  kastalanum, 

a  skal  ek  koma |»ar i millum."   Vbbi 

|uad sua vera skylldu. 


Kap. XIV. 


N 


J 


U er bar til mals at taka, at J>ei. 
br^dr drueku fast ikastala sinum um 
(juelldit, ok laugduz sid nidr * drucknir 35 
mi6g ok sofimdu. Br^dr vöknudu vid 
|>at, at ludr gäll halt. Viguardr majltti : 
/^Stöndum upp oc vapnumz hvatliga! 
Magus barf lids; er hann makligr, at 
ver dugim honum sem bezt." Rögnvalldr 40 
segir: "Vist var iludr blasit; enn J>o 
bles Ub[biJ i, enn eigi Magus." Viguardr 
maillti: "Alldri hefi ek fyrri funndit hug- 
leysi a J>ig. Ok skal ek fara, J>6tt J>u 
J>orir ei[gi]." ViguardCr) reid J>a ut af 45 
kastalanum, ok hälft annat hundrad manna 
med honum, oc Markvardr, brodir hans. 
Enn Ad[al]uardr ok helmingr lids var 
eptir hia Rögnvalldi. Pnn er Viguardr 
nar skämt kominn, ba brunadi framm 50 
imoti J>ei[n)] merki Vbba. Viguardr 
maellti: "Na^r hefir enn J>ui farit, sem 
brodir minn gat. Enn |>o mun enn 
ecki til saka, ok sn[u]um aptr ikastalann !" 
Ok er beir sneru aptr til kastalans, J>a 55 
kom framm merki keisara. Vigvardr 
ma^llti J>a: "Dugi nu hver[r] sem dreing- 
iKgazt! ok s^kium J>ar mest a(t3, sem 
keisari er fyrir! munu ber verda skiot 
umskipti, annat hvart." Sida[n] tokz 60 
bardagi. Keisari geck vel framm ok 
quez J>a munndu geta hefnt fedr sins; 
"fyrir  J>ui,  at  ber  nmnu  verda  skiot 


* Sluthokstäfverna på denna rad, liksom på flere af de följande på denna sida, äro nu 

i följd af inbindningen oläsliga A   ^ Från [ så Ä   ^ q'd ändradt från (\z A   * Så BC; 

uidr A 

4 


26 


Magus saga jarls. 


uinskip[ti], ei* Rögiivalldr kemr eigi til." 
teir riduz at keisari ok Markvardr; 
keisari lagdi til hans sua tast, at hatui 
fcll |>egar at* i)aki. Le[t] keisari begär 
5 taka hann oc vai*aueita. 

Rögiivalldr talar iiu: "Giörla veit 
ek, at Magus J>arf ecki lids. Eiin J>o 
mun nicr |>at |>ic[kia] illa sama, et* br§dr 
minir ern drepnir, enn ek vilia eigi veita 

10 peim. Skolu uer nu buaz skiött." Sva 
g(!>ra J>eir; rida nu ofan or kastalanum 
ok komu i opna skiölldu lidi keisara. 
R(^gnvalldr reid J>egar |>ai* at, sein fyrir 
var  Erlenndr, son  Ubba; hann lagdi til 

15 hans sua tast, at hann fell af baki. Högn- 
valldr let J>egar taka hann ok vardueita. 
Keisari rna^llti: "Her terr allotinilega tranim, 
er drepz nidr lid vart; ok ridun] tra! 
Enn  |»at skal Kögnvalldr heyra ok J>eir 

20 Vjguardr, at ek skal alla uega lata quelia 
Markvärd, er mer kemr ihug." Rögn- 
valldr segir: "Ver munum kunna at gi^ra 
sua vid Erlennd." Skildu J>eir at |>ui; 
tor  keisari  heim, enn'j>eir br^dr ikast- 

25 alafnn]. 

Magus auitadi  Rögnvalld  miög um 

. petta. "Ok mun keisara auduellt at drepa 
ydr, el' J>er ' hlaupit eptir görningum 
Ubba."   Ok er nu kyr[t] ^ 

30 Drottning spyrr ^ keisara, hue fariz 

hefdi. Hann let illa ytii'. "Hefir drepiz 
nidr mart lid mitt, enn Erlenndr Ubba 
son  hann(itek[inn].   Ennda  hefi ek nad 


Markvardi." Drottning n)a'llti: "Honum 
muno per ecki mein göra; liann er sak- 35 
laiiss ; eigi per Yiguard[i] einum illt at 
g(^)ra." Keisari svarar * engu. Litlu 
sidaR huarf Markvardr, sua at cingi vissi, 
huat I af honum j * värd. 

Eiim dag litlu eptir bardagann mscliti 4( 
Viguardr: "Nu [mun oss gefa til skeint- 
anar i dag at quelia Erlennd Ubba son; 
mjun  mig  ei  skörta  rad  til  at quelia 
hann a marga vega."  [Rögn valldr ma^llti: 
"Eigi skal sua vera med öllu;  vid  Er- 4 
lenndr skolum ejiga saman knif ok kiöt- 
stykci;  ok  eina  huilu  [skolu  vid  liafa 
badir; skal ok sua hverr sitia ok staniida, 
sem] hann uill."   Viguardi ^ likadi petta 
illa;  enn  allir  villd[u] j| sua göra, semlf 
Rögnvalldr  villdi.   Erlenndr  kunni  ser 
pat vel inyt at f^ra. 

Viguardr kom at mali eitt sinn vid 
Maktilldi,  systur  sina,  ok  quez  engiss 
niota mega fyrir pui,-er hann vissi eigi, 55 
hvat  ordit  var  af  Markvardi,  brodur 
hans.   "bicki  mer Magus eigi efna heft 
sin vid oss br^dr."  Maktilldr kastar nu 
fi^d a Magus.   Hann fann pat skiott, pvi 
at leingstum var blitt med peim.   Hann 60 
fretti, hui hon kastadi ff d a hann.  Makt- 
hilldr  segir:  "t>ui at pu efnir ecki heit 
pin  vid  br^dr  mina, er pu leitar ecki 
eptir  Markvardi."   Magus  segir:  "Allt 
efni ek betr vid (pa) br^dr, enn ek liét e 
peim.   Enn  slikt  er  nu  ecki  iafnh^t 


^ ^Ä   * k\/ (eller k*/) ^   ^ L A   * f . ^   * Det i A bortskurna suppleras efter B 
(jfr sid. 24, not 3)   « Vigudi A 


Magus saga jnrls. 


27 


^cni liit CyRa sinn. Heti ek nu öll broget 
niii tVaiDiiii haft, ok hl\tr im mod l)ar- 
aga at rejna til; ok J>icki mer J>al J>o 
It; fyrir |>m, at oss iduiui öll skipti 
ungt veila vid keisara; J>uiat liami heiir 

-3)ala efni myeklo betri. Enn J>o, er J>u 
lifar* a |>essu, J>a muiiu vid EinaR 
ara heiman ok safiia lidi. Munvm vid 
lu leingi heiman v(^ra. Enn |>n skällt 
gia J>eim br^drum, at J>eir fari hvergi, 

•Vr enn ek g6ri J>eim n6ckur ord." Makt- 

Äiilldr  quad  sua  vera  skylldu ; var hon 

wiu hin katazta. 


Kap. XV. 

I jE\v Magus larl ok EinaR ridu hcMm- 

I    an  ok  allt J>ar til,  er J>eir komu 

miög til Verminnzo borgar.  EinaR nwllti: 

"fiigi  J>icki  mer  J>u safna lidi, sen) pu 

'ezt.   Enn ek villda, at J>u sseir pat ei 

^t. radi at rida heim at keisara."  Magus 

'>ri8eUli:  "Eingi manndrap villda ek at af 

• i^er hlytiz, ef ek m^tti rada.  Skällt pu* 

^^cr  bida  min;  enn  ek mun leila heim 

^il   borgar;  puiat  .ij. eru ih^ttu hverri. 

^lun  ek  ecki  adag  um  kveda, na^r ek 

K.em aptr; enn eigi mun ek skemr ibrottu 

^nn manud."   Nu ferr Magus leid sina. 

bat uard til tidenda