Skip to main content

Full text of "Amica pi6512tk instrukcja"

See other formats


Amica INSTRUKCJA OBSŁUGI 

PŁYTY INDUKCYJNEJ 
ZE STEROWANIEM SENSOROWYM Płytę uruchamiać dopiero po przeczytaniu tej instrukcji. 


IOAA-595 

(02.2013/1) SZANOWNY KLIENCIE, 


Płyta Amica to połączenie wyjątkowej łatwości obsługi i doskonałej efektywności. 

Po przeczytaniu instrukcji, obsługa płyty nie będzie probiemem. 

Płyta, która opuściła fabrykę była dokładnie sprawdzona przed zapakowaniem pod wzgiędem 
bezpieczeństwa i funkcjonainości na stanowiskach kontroinych. 

Prosimy Państwa o uważną tekturę instrukcji obsługi przed uruchomieniem urządzenia. 
Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użytkowaniem. 

instrukcję naieży zachować i przechowywać tak, aby mieć ją zawsze pod ręką. 

Naieży dokładnie przestrzegać instrukcji obsługi w ceiu uniknięcia nieszczęśiiwych wypadków. Uwaga! 

Urządzenie obsługiwać tyiko po przeczytaniu niniejszej instrukcji. 

Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie jako urządzenie do gotowania. Każde 
inne jego zastosowanie (np. do ogrzewania pomieszczeń) jest niezgodne z jego 
przeznaczeniem i może być niebezpieczne. 

Producent zastrzega sobie możiiwość dokonywania zmian nie wpływających na 
działanie urządzenia. 


Oświadczenie producenta 

Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wymienionych poniżej 
dyrektyw europejskich: 

• dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE, 

• dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE, 

• dyrektywy ekoprojektowania 2009/125/WE, 

i dlatego wyrób został oznakowany C€ oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności 
udostępniana organom nadzorującym rynek. 


Masz wątpliwości? Nie wszystko, co przeczytałeś w instrukcji jest zrozumiałe - 
zadzwoń do Centrum Serwisowego, gdzie uzyskasz wszechstronną pomoc. 

tel. 801 801 800 


2 


SPIS TREŚCI 


Podstawowe informacje.2 

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.4 

Opis wyrobu.8 

instaiacja.9 

Obsługa.14 

Czyszczenie i konserwacja.26 

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych.28 

Dane techniczne.30 

Gwarancja, obsługa posprzedażna.31 


3 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA 

Uwaga. Urządzenie i jego dostępne części stają się 
gorące podczas użycia. Możliwość dotknięcia ele¬ 
mentów grzejnych powinno być objęte szczególną 
troską. Dzieci poniżej 8 roku życia powinny trzymać 
się z daleka, chyba że są pod stałą opieką. 

Niniejszy sprzęt może być używany przez dzieci w 
wieku od 8 lat i wyżej i osoby z ograniczeniami fi¬ 
zycznymi, czuciowymi albo umysłowymi albo brakiem 
doświadczenia i wiedzy, jeśli odbywa się pod nad¬ 
zorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzę¬ 
tu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich 
bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, 
aby nie bawiły się sprzętem. Sprzątanie i czynności 
obsługowe nie powinny być robione przez dzieci bez 
nadzoru. 

Uwaga. Gotowanie bez nadzoru tłuszczu lub oleju 
na płycie kuchennej może być niebezpieczne i do¬ 
prowadzić do pożaru. 

NIGDY nie próbuj gasić ognia wodą, ale wyłącz 
urządzenie i wtedy przykryj płomień np. pokrywką 
lub niepalnym kocem. 

Uwaga. Niebezpieczeństwo pożaru: nie gromadź 
rzeczy na powierzchni do gotowania. 


4 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA 

Uwaga. Jeżeli powierzchnia płyty jest pęknięta, 
wyłączyć prąd, aby uniknąć porażenia prądem elek¬ 
trycznym. 

Przedmiotów metalowych, takich jak noże, widelce, 
łyżki i pokrywki oraz folii aluminiowej nie zaleca się 
kłaść na powierzchni płyty kuchennej, gdyż mogą się 
one stać gorące. 

Po użyciu wyłącz element grzejny płyty wyłącznikiem 
i nie polegaj na wskazaniach detektora naczyń. 

Urządzeniem nie należy sterować zewnętrznym 
zegarem lub niezależnym układem zdalnego stero¬ 
wania. 

Do czyszczenia płyty nie wolno używać sprzętu do 
czyszczenia parą. 


• Przed pierwszym użyciem płyty indukcyjnej należy przeczytać instrukcję użytkowania. W 
ten sposób zapewniamy sobie bezpieczeństwo oraz unikamy uszkodzenia płyty. 

• Jeżeli płyta indukcyjna użytkowana jest w bezpośredniej bliskości radia, telewizora lub 
innego urządzenia emitującego, należy sprawdzić, czy zapewniona jest prawidłowość 
działania panelu sterującego płytą. 

• Płytę winien podłączyć uprawniony instalator - elektryk. 

• Nie wolno instalować płyty w pobliżu urządzeń chłodniczych. 

• Meble w których zabudowywana jest płyta, muszą być odporne na temperatury ok 100°C. 
Dotyczy to oklein,krawędzi,powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych, klejów oraz 
lakierów. 

• Płytę należy użytkować tylko po jej zabudowaniu. W ten sposób zabezpieczamy się przed 
dotknięciem części pozostających pod napięciem. 


5 
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA 


• Naprawy urządzeń elektrycznych mogą przeprowadzać tylko specjaliści. Niefachowe 
naprawy powodują poważne niebezpieczeństwo dla użytkownika. 

• Urządzenie zostaje tylko wówczas odłączone od sieci elektrycznej, gdy zostanie wyłączony 
bezpiecznik lub wtyczka zostanie wyciągnięta z gniazdka. 

• Wtyczka przewodu przyłączeniowego powinna być dostępna po zainstalowaniu płyty. 

• Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem. 

• Osoby z wszczepionymi urządzeniami wspomagającymi funkcje życiowe (np. 
rozrusznik serca, pompka insuiinowa iub aparat słuchowy) muszą upewnić się, 
że praca tych urządzeń nie zostanie zakłócona poprzez płytę indukcyjną (obszar 
częstotiiwości działania płyty indukcyjnej wynosi 20-50 kHz). 

• W przypadku zaniku napięcia w sieci skasowane zostają wszystkie nastawy. Po ponow¬ 
nym pojawieniu się napięcia w sieci wskazana jest ostrożność. Dopóki pola grzejne są 
gorące będzie wyświetlany wskaźnik nagrzania szczątkowego „H” oraz jak przy pierwszym 
włączeniu klucz blokady. 

• Wbudowany w układ elektroniczny wskaźnik szczątkowego nagrzania wskazuje, czy płyta 
jest włączona względnie, czy jest jeszcze gorąca. 

• Jeżeli gniazdo wtykowe jest w pobliżu pola grzejnego, należy uważać, aby kabel kuchni 
nie dotykał nagrzanych miejsc. 

• Nie używać naczyń z tworzyw sztucznych i z folii aluminiowej. Topią się one w wysokich 
temperaturach i mogą uszkodzić szybę ceramiczną. 

• Cukier,kwasek cytrynowy, sól itp. w stanie stałym i płynnym oraz tworzywo sztuczne nie 
powinny dostać się na nagrzane pola grzejne. 

• Jeżeli wskutek nieuwagi cukier lub tworzywo sztuczne dostaną się na gorące pole grzejne, 
w żadnym wypadku nie wolno wyłączać płyty, lecz należy zeskrobać cukier i tworzywo 
ostrym skrobakiem. Chronić ręce przed poparzeniami i skaleczeniem. 

• Przy stosowaniu płyty indukcyjnej należy używać tylko garnków i rondli o płaskim dnie, 
nieposiadających krawędzi i zadziorów, gdyż w przeciwnym razie mogą powstać trwałe 
zadrapania szyby. 

• Powierzchnia grzejna płyty indukcyjnej odporna jest na szok termiczny. Nie jest ona 
wrażliwa ani na zimno, ani na gorąco. 

• Należy unikać upuszczania przedmiotów na szybę. Uderzenia punktowe np. upadek bu¬ 
teleczki z przyprawami, mogą doprowadzić do pęknięć i odprysków szyby ceramiczna. 

• Jeśli dojdzie do uszkodzenia, kipiące potrawy mogą się dostać do będących pod napię¬ 
ciem części płyty indukcyjnej. 

• Nie wolno używać powierzchni płyty jako deski do krojenia lub stołu roboczego. 

• Nie można zabudowywać płyty ponad piecykiem bez wentylatora, ponad zmywarką, 
chłodziarką, zamrażarką lub pralką. 

• Jeśli płyta została zabudowana w blacie, przedmioty metalowe znajdujące się w szafce 
mogą zostać nagrzane do wysokiej temperatury przez powietrze wypływające z systemu 
wentylacji płyty. Z tego względu zaleca się zastosowanie bezpośredniej osłony (patrz 
rys.2). 

• Należy przestrzegać wskazówek odnośnie pielęgnacji i czyszczenia szyby ceramicznej. 
W razie nieprawidłowości w postępowaniu z nią, nie odpowiadamy z tytułu gwarancji. 


6 

JAK OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ 


ROZPAKOWANIE 


Kto korzysta z energii w 
sposób odpowiedzialny, 
chroni nie tylko domowy bu¬ 
dżet, lecz działa świadomie 
na rzecz środowiska natu¬ 
ralnego. Dlatego pomóżmy, 
oszczędzajmy energię elektryczną! A czyni 
się to w następujący sposób: * Stosowanie prawidłowych naczyń do 
gotowania. 

Garnki z płaskim i grubym dnem pozwalają 
zaoszczędzić do 1/3 energii elektrycznej. 
Należy pamiętać o pokrywce, w przeciwnym 
razie zużycie energii elektrycznej wzrasta 
czterokrotnie! 


* Dbanie o czystość pói grzejnych i den 
garnków. 

Zabrudzenia zakłócają przekazywanie ciepła 
- silnie przypalone zabrudzenia da się często 
usunąć już tylko środkami silnie obciążający¬ 
mi środowisko naturalne. 


* Unikanie niepotrzebnego „zagiądania 
do garnków”. 

* Niewbudowywanie płyty w bezpośred¬ 
niej biiskości chłodziarek/zamrażarek. 

Zużycie energii elektrycznej przez nie niepo¬ 
trzebnie wzrasta. / \ 'y Urządzenie na czas trans- 
portu zostało zabezpieczo¬ 
ne przed uszkodzeniem. Po 
rozpakowaniu urządzenia 
prosimy Państwa o usunięcie 
elementów opakowania w 
sposób niezagrażający środowisku. 
Wszystkie materiały zastosowane do opa¬ 
kowania są nieszkodliwe dla środowiska 
naturalnego, w 100% nadają się do odzysku 
i oznakowano je odpowiednim symbolem. 


UwagałMateriały opakowaniowe(worecz- 
ki polietylenowe, kawałki styropianu itp.) 
należy w trakcie rozpakowywania trzymać 
z dala od dzieci. 


USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ 


To urządzenie jest oznaczone zgodnie z 
Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz 
polską Ustawą o zużytym sprzęcie elek¬ 
trycznym i elektronicznym symbolem prze¬ 
kreślonego kontenera na odpady. 

Takie oznakowanie informuje, 
że sprzęt ten, po okresie jego 
użytkowania nie może być 
umieszczany łącznie z innymi 
odpadami pochodzącymi z 
gospodarstwa domowego. 
Użytkownik jest zobowiązany 
do oddania go prowadzącym 
zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, 
w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz 
gminne jednostki, tworzą odpowiedni sys¬ 
tem umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzę¬ 
tem elektrycznym i elektronicznym przyczy¬ 
nia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia 
ludzi i środowiska naturalnego konsekwen¬ 
cji, wynikających z obecności składników 
niebezpiecznych oraz niewłaściwego skła¬ 
dowania i przetwarzania takiego sprzętu. 


7 
OPIS WYROBU 


^ Opis płyty PBMVI512FTB2M Panel sterowania 


. O O -> 7 

• U U 


-N 

\o <© 

u. V©/ 


O© 

u. 


© 


©© u 3 ' 

u. 

4"^ 

o 

u. 


© 


1 


1. Sensor włącz/ wyłącz płyty 

2. Sensor plus/sensor wyboru pól grzejnych 

3. Wskaźnik stopnia mocy grzania z kropką dziesiętną 

4. Sensor minus pól grzejnych 

5. Sensor włączenia/wyłączenia zegara,sensor plus zegara 

6. Wyświetlacz zegara 

7. Lampka kontrolna zegara 

8. Sensor funkcji „Booster” 


8 


INSTALACJA Przygotowanie blatu mebla do zabudowy płyty 


• Grubość blatu mebla powinna wynosić od 28 do 40 mm, głębokość blatu min. 600 mm. 
Blat powinien być płaski i dobrze wypoziomowany. Należy uszczelnić i zabezpieczyć blat 
od strony ściany przed zalaniem i wilgocią. 

• Odległość pomiędzy krawędzią otworu a krawędzią blatu z przodu powinna wynosić min. 
60 mm, a z tyłu min. 50 mm. 

• Odległość pomiędzy krawędzią otworu a ścianką boczną meblową powinna wynosić 
minimum 55 mm. 

• Meble do zabudowy muszą mieć okładzinę oraz kleje do jej przyklejenia odporne na 
temperaturę 100°C. Nie spełnienie tego warunku może spowodować zdeformowanie 
powierzchni lub obklejenie okładziny. 

• Krawędzie otworu powinny zostać zabezpieczone materiałem odpornym na wchłanianie 
wilgoci. 

• Otwór w blacie wykonać zgodnie z wymiarami podanymi na rys. 1 . 

• Pod spodem płyty należy zostawić przynajmniej 25 mm wolnej przestrzeni aby umożliwić 
właściwy obieg powietrza i aby uniknąć przegrzania powierzchni wokół płyty, rys.2 


© 


i 

•-'560-• 


min 

50 c 

a 

3 

•> 

I- 9 


INSTALACJA 


Rys. 2 

500x1 Omm 
Zabudowa w blacie szafki nośnej. Zabudowa w blacie roboczym 
ponad piekarnikiem z wentylacją. 


|\ Zabronione jest mocowanie płyty ponad piekarnikiem pozbawionym wentylacji 


10 INSTALACJA 


^ Instalowanie płyty PB*4VI512FTB*M - uchwyt 

• w przypadku blatu o grubości 38 mm do mocowania płyty należy wykorzystać 4 uchwyty 
“A”. Sposób montażu pokazano na rys. 3 i 4. W przypadku blatu o grubości 28 mm oprócz 
uchwytów “A” należy dodatkowo zastosować 4 drewniane klocki o wymiarach 15x15x50 
mm. Sposób montażu pokazano na rys. 5 i 6 . 

• Sprawdzić czy uszczelka dokładnie przylega do płyty. 

• Przykręcić lekko uchwyty od spodu płyty. 

• Oczyścić blat, włożyć płytę w otwór i docisnąć do blatu. 

• Ustawić uchwyty prostopadle do krawędzi płyty i dokręcić do oporu. 5 ± 

\ 


1 - blat mebla 

2 - wkręt 

3 - uchwyt mocujący 

4 - płyta grzejna 

5 - uszczelka płyty 

0 0 


5 4 1 - blat mebla 

2 - wkręt 

3 - uchwyt mocujący 

4 - płyta grzejna 

5 - uszczelka płyty 

6 - klocek z drewna 

11 
INSTALACJA Przyłączenie płyty 


do instalacji elektrycznej 


I Uwaga! 

Przyłączenia do instalacji może dokonać tylko wykwalifikowany instalator posiada¬ 
jący stosowne uprawnienia. Zabrania się samowolnego dokonywania przeróbek lub 
zmian w instalacji elektrycznej. Wskazówki dla instalatora 


Płyta wyposażona jest w listwę przyłączeniową umożliwiającą wybór właściwych połączeń 
dla konkretnego rodzaju zasilania w energię elektryczną. 

Listwa przyłączeniowa umożliwia następujące połączenia: 

- jednofazowe 230 V ~ 

- dwufazowe 400 V 2N~ 

Podłączenie płyty do odpowiedniego zasilania jest możliwe poprzez odpowiednie 
zmostkowanie zacisków na listwie przyłączeniowej wg zamieszczonego schematu połączeń. 
Schemat połączeń jest zamieszczony również na spodniej części osłony dolnej. Dostęp do 
listwy przyłączeniowej jest możliwy po otwarciu pokrywki skrzynki zaciskowej. Należy pamiętać 
o właściwym doborze przewodu przyłączeniowego, uwzględniając rodzaj podłączenia i moc 
znamionową płyty. Uwaga! 

Należy pamiętać o konieczności podłączenia obwodu ochronnego do zacisku listwy 
przyłączeniowej, oznaczonego znakiem ©. Instalacja elektryczna zasilająca płytę 
powinna być zabezpieczona odpowiednio dobranym zabezpieczeniem a dodatkowo 
do zabezpieczenia linii zasilającej może posiadać odpowiedni wyłącznik umożliwiający 
odcięcie dopływu prądu w sytuacji awaryjnej. 


Przed dokonaniem przyłączenia płyty do instalacji elektrycznej, należy zapoznać się z infor¬ 
macjami znajdującymi się na tabliczce znamionowej i schemacie podłączenia. 

UWAGA! Instalatorjest zobowiązany wydać użytkownikowi „świadectwo przyłączenia kuchni 
do instalacji elektrycznej” (znajduje się w karcie gwarancyjnej). 

Inny sposób podłączenia płyty niż pokazano na schemacie może spowodować jej uszkodzenie. INSTALACJA 


SCHEMAT MOŻLIWYCH POŁĄCZEŃ 
Uwaga! Napięcie eiementów grzejnych 230V Uwaga! W przypadku każdego z 
połączeń przewód ochronny musi 
być połączony z zaciskiem ^ 


Zaiecany 

rodzaj 

przewodu 

przyłącze¬ 

niowego 


1 


Dia sieci 230 V podłączenie jed¬ 
nofazowe z przewodem neutrai- 
nym, mostek łączy zaciski 1-2, 
przewód neutrainy do 4, przewód 
ochronny do 


1N~ 


ó 


OWY 
3X 4 mm 


2 


2 * * 


Dia sieci 400/230V podłączenie 
dwufazowe z przewodem neu- 
trainym, przewód neutrainy do 4, 
przewód ochronny do 0) 


2N~ 


12 3 


o 


OWY 
4X2,Smm^ 


L1=R, L2=S, L3=T, N=zacisk przewodu neutrainego, '^=zacisk przewodu ochronnego 


* W przypadku domowej instaiacji 3-fazowej 400/230V, pozostały przewód podłączyć do 
zacisku:3, który nie jest połączony z wewnętrzną instaiacją płyty. 
OBSŁUGA Przed pierwszym włączeniem płyty 


• najpierw należy dokładnie oczyścić płytę indukcyjną. Płytę indukcujne należy traktować 
jak powierzchnie szklane, 

• przy pierwszym użyciu może nastąpić przejściowe wydzielanie zapachów dlatego należy 
włączyć wentylację w pomieszczeniu lub otworzyć okno, 

• wykonać czynności obsługowe z zachowaniem wskazówek bezpieczeństwa. 


Zasady 


działania pola indukcyjnego Generator elektryczny zasila cewkę umieszczoną 
wewnątrz urządzenia. Cewka ta wytwarza pole magne¬ 
tyczne, a więc z chwilą umieszczenia garnka na płycie 
do garnka przenikają prądy indukcyjne. 

Prądy te czynią z garnka prawdziwe nadajniki ciepła, 
podczas gdy powierzchnia szklana płyty pozostaje 
chłodna. 


System ten przewiduje używanie garnków, których dna podatne są na działanie pola ma¬ 
gnetycznego. 

Ogólnie technologia indukcyjna cechuje się dwiema zaletami: 

• ciepło emitowane jest wyłącznie przy pomocy garnka, wykorzystanie ciepła jest możliwie 
maksymalne, 

• nie występuje zjawisko bezwładności cieplnej, gdyż gotowanie rozpoczyna się automatycznie 
z chwilą umieszczenia garnka na płycie i kończy się w momencie zdjęcia go z płyty. 


Wentylator: służy on do ochrony i schładzania elementów sterujących oraz zasilających. 
Może on pracować przy dwóch różnych prędkościach, działa w sposób automatyczny. Wen¬ 
tylator pracuje wtedy, gdy pola grzejne są wyłączone i działa do momentu dostatecznego 
wychłodzenia systemu elektronicznego. 

Zabezpieczenie elementów elektronicznych: Temperatura elementów elektronicznych jest 
nieprzerwanie mierzona za pomocą sondy. Jeśli ciepło wzrasta w sposób niebezpieczny, 
układ ten automatycznie zmniejsza moc pola grzejnego lub odłączy pola grzejne znajdujące 
się najbliżej nagrzanych elementów elektronicznych. Sygnalizowane jest to pojawieniem się 
symbolu „E2”. Symbol ten gaśnie automatycznie po ostygnięciu pola grzejnego. 

Detekcja: detektor obecności garnka umożliwia pracę płyty, a tym samym ogrzewanie. Małe 
przedmioty umieszczone na obszarze grzewczym (np. łyżeczka, nóż, pierścionek...) nie 
zostaną potraktowane jako garnki i płyta nie włączy się. 


14 
OBSŁUGA 


Detektor obecności garnka w polu indukcyjnym 

Detektor obecności garnka zainstalowany jest w płytach zawierających pola indukcyjne. 
Podczas pracy płyty detektor obecności garnka automatycznie rozpoczyna lub zatrzymuje 
wydzielanie ciepła w polu gotowania w chwili umieszczenia garnka na płycie lub zdjęcia go 
z płyty. Zapewnia to więc oszczędność energii. 

• Jeśli pole gotowania używane jest w połączeniu z odpowiednim garnkiem, na wyświetlaczu 
podawana jest nastawa mocy grzejnej. 

• Indukcja wymaga używania garnków dopasowanych, wyposażonych w dna z materiału 
magnetycznego (Tabela str. 13). 

I 


Jeśli w polu gotowania nie umieszczono garnka lub umieszczono na niej garnek nieod¬ 
powiedni, na wyświetlaczu pojawia się symbol e - . Pole nie włącza się. 

Jeżeli w ciągu 10 minut nie zostanie wykryty garnek, operacja włączenia płyty zostaje 
skasowana. 

Aby wyłączyć pole gotowania, należy wyłączyć je za pomocą sterownika sensorowego 
a nie jedynie poprzez zdjęcie garnka. j\ Detektor garnka nie pracuje jak sensor włącz/ wyłącz płyty. 


Ceramiczna płyta grzejna wyposażona jest w sensory obsługiwane przez dotknięcie palcem 
oznakowanych powierzchni. 

Każde przesterowanie sensora potwierdzane jest sygnałem akustycznym. Należy zwracać uwagę, aby przy włączaniu i wyłączaniu oraz przy nastawianiu stopnia 
mocy grzania zawsze naciskać tyiko jeden sensor. W przypadku równoczesnego 
naciśnięcia większej ilości sensorów (z wyjątkiem zegara i klucza), system ignoru¬ 
je wprowadzone sygnały sterujące, a przy długotrwałym naciskaniu wyzwala sygnał 
usterki. 

Po zakończeniu użytkowania wyłącz pole grzejne regulatorem i nie polegaj na wska¬ 
zaniach detektora naczyń. 
OBSŁUGA 


Odpowiednia jakość garnków jest podstawowym warunkiem uzyskania dobrej wydajności 
pracy płyty. • Zawsze należy korzystać z garnków wysokiej jakości, o idealnie płaskim dnie: korzystanie 
z garnków tego rodzaju zapobiega powstawaniu punktów o zbyt wysokiej temperaturze, 
w których żywność mogłaby podczas gotowania przywierać.Garnki i patelnie o grubych 
metalowych ściankach zapewniają doskonały rozkład ciepła. 

• Należy zwracać uwagę na to, aby dna garnków były suche: podczas napełniania garnka 
lub podczas używania garnka wyjętego z lodówki należy przed umieszczeniem go na 
płycie sprawdzić, czy powierzchnia dna jest zupełnie sucha. Pozwoli to uniknąć zabru¬ 
dzenia powierzchni płyty. 

• Pokrywka na garnku zapobiega ucieczce ciepła i w ten sposób skraca czas nagrzewania 
i zmniejsza zużycie energii elektrycznej. 


■ Najmniejsze i największe możliwe średnice wskazane są w poniższej tabeli i zależą od 
jakości naczynia. 


Pole grzejne indukcyjne 

Średnica dna garnka do gotowania indukcyjnego 

Średnica (mm) 

Minimum (mm) 

Maksimum (mm) 

220 

140 

220 

180 

90 

180 


A Przy zastosowaniu garnków mniejszych niż średnice minimaine, poie grzejne 
/! \ indukcyjne może nie działać. 


A Dia zapewnienia optymainego kontroiowania temperatury przez moduł induk- 
/! \ cyjny dno naczynia musi być płaskie. 

Wkięsłe dno garnka iub głęboko wytłoczonym iogo producenta mają negatyw¬ 
ny wpływ na kontroiowanie temperatury przez moduł indukcyjny i mogą powo¬ 
dować przegrzanie naczyń. 

Nie naieży używać uszkodzonych naczyń np. ze zdeformowanym dnem na sku¬ 
tek nadmiernej temperatury. 


16 
OBSŁUGA Dobór garnków dla pola indukcyjnego 


Oznakowanie na 
naczyniach kuchennych 

M 

Sprawdź, czy na etykiecie znajduje się 
znak informujący, że garnek nadaje się 
do płyt indukcyjnych 

Używaj garnków magnetycznych (z emaliowanej bla¬ 
chy, ferrytowej stali nierdzewnej, z żeliwa), sprawdź 
przykładając magnes do dna garnka (musi przylgnąć) 

Stai nierdzewna 

Nie wykrywa obecności garnka 

Za wyjątkiem garnków z ferromagnetycznej stali 

Aiuminium 

Nie wykrywa obecności garnka 

Żeiiwo 

Wysoka sprawność 

Uwaga: garnki mogą porysować płytę 

Stai emaiiowana 

Wysoka sprawność 

Zaleca sie naczynia o płaskim, grubym dnie 

Szkło 

Nie wykrywa obecności garnka 

Porceiana 

Nie wykrywa obecności garnka 

Naczynia z dnem 
miedzianym 

Nie wykrywa obecności garnka 


17 

OBSŁUGA Panel sterowania 


• Po podłączeniu płyty do sieci elektrycznej, na chwilę zapalą się wszystkie wskaźniki. Płyta 
grzejna jest gotowa do eksploatacji. 

• Płyta grzejna wyposażona jest w elektroniczne sensory, które włączamy przyciskając 
palcem przez minimum 1 sekundę. 

• Każde włączenie sensorów sygnalizowane jest dźwiękiem. 


Nie należy ustawiać żadnych przedmiotów na powierzchniach sensorów (może 
zostać wyzwolone rozpoznanie usterki), powierzchnie te należy utrzymywać 
stale w czystości. 


Włączenie płyty grzejnej 


Sensor włączenie/wyłączenie (1) musi być przytrzymany palcem przynajmniej 1 sekundę. 
Płyta grzejna jest aktywna, na wszystkich wskaźnikach mocy świeci się cyfra „0” i pulsuje 
kropka dziesiętna. 

■ Jeżeli w ciągu 10 sekund nie zostanie przesterowany żaden sensor, wówczas płyta 
grzejna wyłącza się. 

Jeżeli aktywna jest blokada na wyświetlaczach świecą sie litery L, wówczas nie da się 
włączyć płyty grzejnej ( patrz Odblokowanie płyty grzejnej). 


Włączenie pola grzejngo 

Po włączeniu płyty grzejnej sensorem włączenie/wyłączenie (1), w przeciągu następnych 10 
sekund należy włączyć wybrane pole grzejne. 

1. Po dotknięciu sensora oznaczającego wybrane pole grzejne (2), na odpowiadającym 
temu polu wskaźniku stopnia mocy świeci się cyfra „0” i kropka dziesiętna. 

2. Sensorem “+” (2) lub (4) ustawiamy pożądany stopień grzania. 

■ Jeżeli w ciągu 10 sekund po włączeniu płyty nie zostanie przesterowany żaden sensor, 
wówczas pole grzejne wyłącza się. 

Pole grzejne jest aktywne, gdy świeci się kropka dziesiętna, co oznacza, że pole jest 
gotowe do wykonywania nastaw mocy grzejnej. 

OBSŁUGA 


Nastawienie stopnia mocy grzania pola indukcyjnego 

W czasie wskazania na wskaźniku pola grzejnego (3) “0” i kropki dziesiętnej możemy zacząć 
nastawiać pożądany stopień mocy grzania przy pomocy sensora “+” (2) lub sensora (4). 

Funkcja Booster „P” 

Funkcja Booster polega na zwiększeniu mocy pola 0 220 - z 2300W na 3000W. 

Przy załączonym i aktywnym polu indukcyjnym naciśnięcie sensora (8) powoduje załączenie 
funkcji Booster ( przyspieszenia gotowania ), co jest sygnalizowane pojawieniem się litery 
“P” na wyświetlaczu pola. 

Wyłączenie funkcji Booster następuje po ponownym naciśnięciu sensora (8) lub po naciśnię¬ 
ciu sensora (4) przy aktywnym polu indukcyjnym. 


Dla pola 0 220 cza działania funkcji Booster Jest ograniczony przez panel sen¬ 
sorowy do 5 minut. Po automatycznym wyłączeniu funkcji Booster, pole grzejne 
grzeje dalej z mocą nominalną. 

Funkcja Booster może być ponownie włączona, pod warunkiem, że czujniki tem¬ 
peratury w układach elektronicznych i cewki mają taką możliwość. 

Jeżeli garnek zostanie zdjęty z pola grzejnego w czasie działania funkcji Booster, 
funkcja Jest nadal aktywna i odliczanie czasu Jest kontynuowane. 


W przypadku przekroczenia temperatury (układu elektronicznego lub cewki) pola 
grzejnego podczas działania funkcji Booster, funkcja Booster Jest automatycznie 
wyłączana. Pole grzejne powraca do mocy nominalnej. 


Sterowanie funkcją Booster 

Dwa pola grzejne ustawione pionowo tworzą parę. 


A Jeżeli włączymy funkcję Booster moc całkowita Jest zbyt duża, moc grzejna 
/1 \ drugiego pola w parze zostanie automatycznie zredukowana. 


19 


OBSŁUGA 


Funkcja blokady 

Funkcja blokady służy do tego aby chronić płytę grzejną przed niezamierzonym uruchomie¬ 
niem przez dzieci, a jej włączenie możliwe jest po odblokowaniu. 

Blokowanie płyty grzejnej 

Włączenie blokady jest możliwe tylko wtedy , kiedy panel sensorowy płyty jest włączony 
oraz żadne z pól grzejnych i zegar nie jest aktywne ( na wyświetlaczach świecą się cyfry „0” 
z migającą kropką). 

Po włączeniu panelu sensorem (1 ) należy jednocześnie nacisnąć sensor (2) pola grzejnego 
przedniego prawego z sensorem (4), po czym ponownie nacisnąć sensor (2) pola grzejnego 
przedniego prawego. Teraz na wszystkich wyświetlaczach pojawi się „L” co oznacza włączenie 
funkcji blokady. Jeżeli pola są gorące będzie wyświetlana na przemian litera „L” z literą „H”. 

Blokowanie płyty należy wykonać w ciągu 10s i nie można naciskać żadnych 
innych sensorów niż opisane. W przeciwnym razie płyta nie zostanie zabloko¬ 
wana. 

Płyta zostaje zablokowana aż do jej odblokowania, nawet Jeśli panel płyty Jest 
włączany i wyłączany. Odłączenie płyty od sieci zasilającej nie spowoduje wyłą¬ 
czenia blokady płyty. 

Odblokowanie płyty na czas gotowania 

Po włączeniu panelu płyty sensorem (1) na wszystkich wyświetlaczach pojawi się litera „L”. 
Następnie należy jednocześnie nacisnąć sensor (2) pola grzejnego przedniego prawego z sen¬ 
sorem (4). Litery „L” znikną a na wyświetlaczach pól grzejnych pojawią się cyfry ”0.” z migającą 
kropką. Następnie można rozpocząć włączanie pól grzejnych. 

(jak opisano w rozdziale „Nastawianie stopnia mocy grzania pola indukcyjnego”). 

Odblokowanie płyty na stałe 

Po włączeniu panelu płyty sensorem (1) na wszystkich wyświetlaczach pojawi się litera „L”. 
Następnie należy jednocześnie nacisnąć sensor (2) pola grzejnego przedniego prawego z sen¬ 
sorem (4), po czym ponownie nacisnąć sensor (4). Panel sensorowy płyty zostaje wyłączony 
(wyświetlacze są zgaszone ). 

A Odblokowanie płyty należy wykonać w ciągu 10s i nie można naciskać żadnych 
/! \ innych sensorów niż opisane. W przeciwnym przypadku płyta nie zostanie odblo¬ 
kowana na stałe. 

Jeżeli panel sensorowy płyty został prawidłowo odblokowany to po naciśnięciu 
sensora (1) na wszystkich wyświetlaczach pojawi się cyfra „0” z migającą kropką. 
Jeżeli pola są gorące będzie wyświetlana na przemian cyfra „0” z literą „H”. 20 

OBSŁUGA 


Wskaźnik nagrzania szczątkowego 

W chwili wyłączenia gorącego pola grzejnego wskazywane jest „H” jako sygnał „pole grzej¬ 
ne jest gorące!”. 

A W tym czasie nie woino dotykać 
/!\ poia grzejnego ze wzgiędu na moż- 
iiwość poparzenia się ani stawiać 
na nim wrażiiwych na ciepło przed¬ 
miotów ! 

Gdy wskaźnik ten zgaśnie, można dotknąć 
pole grzejne, mając świadomość, że nie wy¬ 
stygło ono jeszcze do wartości temperatury 
otoczenia. 

Przy braku napięcia wskaźnik na¬ 
grzania szczątkowego nie świeci 
się. 

Ograniczenie czasu pracy V i ^ 
O 

' I ^ 


w celu zwiększenia niezawodności pracy 
płyta indukcyjna wyposażona jest w ogra¬ 
nicznik czasu pracy dla każdego z pól grzej¬ 
nych. Maksymalny czas pracy ustala się 
stosownie do ostatnio wybranego stopnia 
mocy grzejnej. 

Jeżeli nie zmieniamy stopnia mocy grzejnej 
przez dłuższy czas (patrz tabela), wówczas 
przynależne pole grzejne zostaje automatycz¬ 
nie wyłączone i uaktywniony zostaje wskaźnik 
nagrzania szczątkowego. Możemy jednak w 
każdej chwili włączać i obsługiwać poszcze¬ 
gólne pola grzejne zgodnie z instrukcją użyt¬ 
kowania. 


A W celu oszczędzania energii eiek- 
/ 1 \ trycznej poziom mocy grzejnej "9" 
po 30 minutach zostanie automa¬ 
tycznie zredukowany na poziom 
mocy "8", natomiast czas pracy nie 
zmieni się. 


Stopień 
mocy grzejnej 

Maksymalny 
czas pracy 
w godzinach 

u 

2 

1 

8,6 

2 

6,7 

3 

5,3 

4 

4,3 

5 

3,5 

6 

2,8 

7 

2,3 

8 

2 

9 

1,5 

P - pola 0 220 

0,08 


21 
OBSŁUGA 


Funkcja automatycznego dogrzewania 

• Wybrane pole grzejne musi być ustawione na stopniu mocy „0”. 

• Naciśnięcie sensora (4) spowoduje przejście na poziom mocy 9. 

• Następnie należy dotknąć sensor „+” (2) wybranego pola grzejnego, na wskaźniku pojawi 
się litera „A”. 

• Teraz należy wybrać planowany docelowo stopień mocy sensorem (4). 

Na wskaźniku stopnia mocy danego poia grzejnego, naprzemiennie pojawia się iitera 

„A” i zaprogramowany doceiowo przez użytkownika stopień mocy. 

Po upływie czasu dostarczania dodatkowej mocy, poie grzejne automatycznie przełączy 

się na wybrany stopień mocy, który pozostanie widoczny na wskaźniku. 

A Jeśii po włączeniu funkcji automa- 

/! \ tyki szybkiego dogrzewania, sensor 
wyboru stopnia mocy pozostanie 
na pozycji „9” dłużej niż 3 sekundy, 
tzn. nie zostanie dokonany wybór 
stopnia mocy, funkcja automatyki 
szybkiego dogrzewania wyłączy 
się. 


A Jeśii naczynie zostanie zdjęte z poia 
/1\ grzejnego i postawione ponownie 
przed upływem 10 minut, ogrze¬ 
wanie z dodatkową mocą będzie 
przeprowadzone do końca. 


Stopień 
mocy grzejnej 

Czas trwania 
automatycznego 
dogrzewania 
dodatkową mocą 
(w minutach) 

U 

- 

1 

0,8 

2 

2,4 

3 

3,8 

4 

5,2 

5 

6,8 

6 

2,0 

7 

2,8 

8 

3,6 

9 

0,2 


Funkcja zegara 

Zegar programujący ułatwia proces gotowania dzięki możliwości zaprogramowania czasu 

działania pól grzejnych. Może również służyć jako zegar alarmowy. 

Włączenie zegara 

Zegar programujący ułatwia proces gotowania dzięki możliwości zaprogramowania czasu 

działania pól grzejnych. Może również służyć jako zegar alarmowy. 

• Dotknięciem sensora włączenie /wyłączenie pól grzejnych (2), należy wybrać odpowiednie 
pole grzejne. Świeci się kropka dziesiętna. 

• Dotknięciem sensorów „+” (2) lub (4) należy zaprogramować żądany poziom mocy w 
zakresie 1 - 9. 

• Dotknięciem sensora włączenie/wyłączenie zegara (5), włączamy zegar. Na wskaźniku 
zegara (6) pojawią się cyfry „00”. 


22 


OBSŁUGA 


• Dotknięciem sensora „+” (5) iub (4) programujemy żądany czas gotowania (01 do 99 
minut). Zegar zacznie działać po upływie kiiku sekund. Paii się iampka kontroina zaprogra¬ 
mowanego czasowo poia grzejnego. 

A Wszystkie poła grzejne mogą pracować równocześnie w systemie czasowego 
/!\ programowania przy pomocy zegara. Nieprzerwane przytrzymanie sensorów „+” 
(5) tub (4) przyspieszy wprowadzenie czasu gotowania. 


Funkcja podgrzewania 

Funkcja podgrzewania potrawy utrzymuje ciepło gotowej żywności na poiu grzejnym. Wybrane 
poie grzejne jest włączone na niską moc grzania. Moc poia grzejnego jest sterowana poprzez 
funkcje podgrzewania potrawy, tak że temperatura potrawy wynosi w przybiiżeniu 65°C. Diatego 
ciepła, gotowa do spożycia potrawa nie zmienia niekorzystnie swojego smaku i nie przywiera do 
dna garnka. Funkcję tą można także wykorzystać do roztopienia masła, czekoiady itp. 
Warunkiem prawidłowego wykorzystania funkcji jest zastosowanie odpowiedniego garnka z pła¬ 
skim dnem, aby temperatura garnka była dokładnie mierzona przez czujnik umieszczony w poiu 
grzejnym. 

Funkcję podgrzewania potrawy można włączyć na każdym poiu. 

Ze wzgiędów mikrobioiogicznych nie zaieca się zbyt długiego utrzymywania potrawy w ciepłe, 
diatego też przy tej funkcji panei sensorowy wyłącza się po 2 godzinach. 

Funkcja podgrzewania potrawy jest ustawio¬ 
na jako dodatkowa moc grzania pomiędzy 
pozycją „0 1” i pojawia się na wyświetiaczu 
jako symboi „ (j ” 

Włączenie funkcji podgrzewania wykonuje 
się tak samo jak opisano to w punkcie 
„Włączenie poia grzejnego” 

Wyłączenie funkcji podgrzewania wykonuje 
się tak samo jak opisano to w punkcie 
„Wyłączenie pói grzejnych”. 


23 

OBSŁUGA 


Zmiana zaprogramowanego czasu gotowania 

W każdej chwili gotowania można zmienić zaprogramowany czas jego trwania 

• Dotknięciem sensora włączenie /wyłączenie pól grzejnych (2), należy wybrać odpowiednie 
pole grzejne. Świeci się kropka dziesiętna. 

• Dotknięciem sensora włączenie/wyłączenie zegara (5), włączamy zegar. Pulsuje wskaźnik 
wybranego pola. 

• Dotknięciem sensora „+” (5) lub (4) programujemy nowy czas gotowania. 

Kontrola upływu czasu gotowania 

Czas pozostały do końca gotowania można w każdej chwili sprawdzić, dotykając sensora 
włączenie/wyłączenie ( 2 ) pola grzejnego. 

Wyłączenie zegara 

Po upływie zaprogramowanego czasu gotowania, włączy się sygnał dźwiękowy, który 
można wyłączyć dotykając dowolnego sensora lub alarm wyłączy się automatycznie po 2 
minutach. 

Jeśli zachodzi potrzeba wcześniejszego wyłączenia zegara: 

• Dotknięciem sensora włączenie /wyłączenie pól grzejnych (2), należy wybrać odpowiednie 
pole grzejne. Świeci się kropka dziesiętna. 

• Następnie należy dotknąć sensora włączenie/wyłączenie zegara (5). 

• Dotknięciem sensora (4) czas gotowania zmniejszamy do pozycji „00”. Funkcja zegara 
wyłączy się, a pole grzejne działa nadal, dopóki nie wyłączymy go ręcznie. 


Szybkie wyłączenie zegara 

• Dotknięciem sensora włączenie /wyłączenie pól grzejnych (2), należy wybrać odpowiednie 
pole grzejne. Świeci się kropka dziesiętna. 

• Następnie należy dotknąć sensora włączenie/wyłączenie zegara (5). 

• Równoczesnym przyciśnięciem sensorów „+” (5) i (4) pole grzejne zostanie wyłączone. 
Na wskaźniku zegara pojawi się „00”, a na wskaźniku pola grzejnego pozostanie stopień 
nastawionej mocy. 


24 
OBSŁUGA 


Zegar jako alarm 

Zegar programujący czas gotowania może być używany jako dodatkowy alarm, jeśli nie jest 
czasowo sterowane działanie pól grzejnych. 

Włączenie alarmu 

Jeśli płyta kuchenna jest wyłączona: 

• Dotknięciem sensora włączenie /wyłączenie płyty grzejnej (1), włączamy płytę. 

• Następnie należy dotknąć sensora włączenie/wyłączenie zegara (5). 

• Przyciśnięciem sensorów „+” (5) lub (4) należy wybrać żądany czas. 

Wyłączenie alarmu 

Po upływie zaprogramowanego czasu, włączy się ciągły alarm dźwiękowy, który można 
wyłączyć dotykając dowolnego sensora lub poczekać aż wyłączy się automatycznie po 2 
minutach. 

Jeśli zachodzi potrzeba wcześniejszego wyłączenia alarmu: 

• Należy dotknąć sensora włączenie /wyłączenie zegara (5). 

• Dotknięciem sensora (4) czas alarmu zmniejszamy do pozycji „00”. 

Funkcja alarmu wyłączy się. Równoczesnym przyciśnięciem sensorów „+” (5) i (4), zegar 
zostanie wyłączony. 

• Jeśli zegar został zaprogramowany jako alarm, wówczas nie działa jako zegar programujący 
czas gotowania (zegar jako alarm należy wyłączyć). 


Wyłączanie pól grze jnych _ 

• Pole grzejne musi być aktywne. Kropka dziesiętna świeci się. 

• Po dotknięciu sensora włączenie/wyłączenie danego pola grzejnego, przy pomocy sensora 

(4) zmniejszamy stopień mocy do „0”. 

Po ok.3 sekundach pole grzejne wyłączy się. 


Wyłączanie całej płyty grzejnej_ 

• Płyta grzejne pracuje, gdy włączone jest co najmniej jedno pole grzejne. 

• Naciskając sensor włączenie/wyłączenie (1) wyłączamy całą płytę grzejną. 

Jeżeli pole grzejne jest gorące, na wskaźniku pola grzejnego (3) świeci się litera “H” - symbol 
nagrzania szczątkowego. 


25 
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 


Dbałość użytkownika o bieżące utrzymanie 
płyty w czystości oraz właściwa jej konserwa¬ 
cja, wywierają znaczący wpływ na wydłużenie 
okresu jej bezawaryjnej pracy. 

A Przy czyszczeniu szyby ceramicznej 
/!\ obowiązują te same zasady co w 
przypadku powierzchni szklanych. W 
żadnym wypadku nie stosować ścier¬ 
nych lub agresywnych środków czysz¬ 
czących ani piasku do szorowania czy 
gąbki o drapiącej powierzchni. 

Nie należy także stosować urządzeń 
czyszczących na parę. 


Czyszczenie po każdym użyciu 

• Lekkie, nieprzypalone zabrudzenia 

zetrzeć wilgotną ściereczką bez środka 
czyszczącego. Zastosowanie środka do 
mycia naczyń może spowodować wy¬ 
stąpienie niebieskawych przebarwień. 
Te uporczywe plamy nie zawsze dadzą 
się usunąć przy pierwszym czyszczeniu, 
nawet przy zastosowaniu specjalnego 
środka do czyszczenia. 

• Mocno przywarte zanieczyszczenia 
usuwać ostrym skrobakiem. Następnie 
zetrzeć powierzchnię grzejną wilgotną 
ściereczką. Skrobak do czyszczenia płyty Usuwanie plam 

• Jasne plamy o zabarwieniu perłowym 
(pozostałości aluminium) można usu¬ 
wać z ochłodzonej płyty grzejnej przy 
pomocy specjalnego środka czyszczą¬ 
cego. Pozostałości wapienne (np. po 
wykipieniu wody) można usuwać octem 
lub specjalnym środkiem czyszczącym. 

• Przy usuwaniu cukru, potraw z zawar¬ 
tością cukru, tworzyw sztucznych i folii 
aluminiowej nie wolno wyłączać danego 
pola grzejnego! Należy natychmiast do¬ 
kładnie zeskrobać resztki (w gorącym 
stanie) ostrym skrobakiem z gorącego 
pola grzejnego. Po usunięciu zabrudze¬ 
nia można płytę wyłączyć i ostudzoną 
już płytę doczyścić specjalnym środkiem 
czyszczącym. 

Zabrania się do czyszczenia używać CiIIitu. 

Specjalne środki czyszczące można nabyć w 
domach towarowych, specjalnych sklepach 
elektrotechnicznych, drogeriach, w handlu 
spożywczym i w salonach kuchennych. 
Ostre skrobaki można kupić w sklepach dla 
majsterkowiczów oraz w sklepach ze sprzę¬ 
tem budowlanym, jak również w sklepach z 
akcesoriami malarskimi. 
26 


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 


Nigdy nie nanosić środka czyszczącego na 
gorącą płytę. Najlepiej pozwolić środkom 
czyszczącym podeschnąć i potem dopiero je 
zetrzeć na mokro. Ewentualnie pozostające 
resztki środka czyszczącego należy zetrzeć 
wilgotną ściereczką przed ponownym na¬ 
grzaniem. W przeciwnym razie mogą one 
działać żrąco. 

W przypadku nieprawidłowego postę¬ 
powania z szybą ceramiczną płyty nie 
ponosimy odpowiedzialności z tytułu 
gwarancji! Uwaga! 

Jeżeli sterowanie z jakiegokolwiek 
powodu nie daje się już obsługiwać 
w stanie włączonym płyty, wówczas 
należy wyłączyć istniejący wyłącznik 
główny lub wykręcić odpowiedni bez¬ 
piecznik i zwrócić się do serwisu. 

Uwaga! 

W przypadku wystąpienia pęknięć 
lub wyłamać szyby ceramicznej 
należy płytę natychmiast wyłączyć i 
odłączyć od sieci. W tym celu należy 
wyłączyć bezpiecznik lub wyciągnąć 
wtyczkę z gniazdka. Następnie nale¬ 
ży zwrócić się do serwisu. 


Przeglądy okresowe 


Poza czynnościami mającymi na celu bieżące 

utrzymanie płyty w czystości należy: 

• przeprowadzać okresowe kontrole dzia¬ 
łania elementów sterujących i zespołów 
roboczych płyty. Po upływie gwarancji, 
przynajmniej raz na dwa lata, należy 
zlecić w punkcie obsługi serwisowej wy¬ 
konanie przeglądu technicznego płyty, 

• usunąć stwierdzone usterki eksploatacyjne, 

• dokonać okresowej konserwacji zespołów 
roboczych płyty. 


Uwaga! 

Wszelkie naprawy i czynności regu¬ 
lacyjne powinny być wykonywane 
przez właściwy punkt obsługi serwi¬ 
sowej lub przez instalatora posiada¬ 
jącego stosowne uprawnienia. 27 

POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 


w każdej sytuacji awaryjnej należy: 

• wyłączyć zespoły robocze płyty 

• odłączyć zasilanie elektryczne 

• zgłosić naprawę 

• niektóre drobne usterki użytkownik może usunąć sam, kierując się wskazówkami poda¬ 
nymi w tabeli poniżej; zanim zwrócą się Państwo do działu obsługi klienta lub serwisu 
należy sprawdzić kolejne punkty w tabeli. 


PROBLEM 

PRZYCZYNA 

POSTĘPOWANIE 

1.Urządzenie nie działa 

- przerwa w dopływie prądu 

-sprawdzić bezpiecznik in¬ 
stalacji domowej, przepalo¬ 
ny wymienić 

2.Urządzenie nie reaguje na 
wprowadzane wartości 

- panel obsługowy nie został 
włączony 

- włączyć 

- zbyt krótko naciskano 
przycisk (mniej niż sekundę) 

- naciskać przyciski nieco 
dłużej 

- naciśnięto równocześnie 
więcej przycisków 

- zawsze naciskać tylko 
jeden przycisk (z wyjąt¬ 
kiem gdy wyłączamy pole 
grzejne) 

3.Urządzenie nie reaguje i 
wydaje krótki sygnał aku¬ 
styczny 

- włączone jest zabez¬ 
pieczenie przed dziećmi 
(blokada) 

- wyłączyć zabezpieczenie 
przed dziećmi (blokada) 

4.Urządzenie nie reaguje i 
wydaje długi sygnał aku¬ 
styczny 

- nieprawidłowa obsługa 
(naciśnięto niewłaściwe 
sensory lub zbyt szybko) 

- ponownie uruchomić płytę 

- sensor(y) zakryty(e) lub 
zabrudzony(e) 

- odkryć lub oczyścić sen¬ 
sory 

5.Całe urządzenie się wyłą¬ 
cza 

- po włączeniu nie wpro¬ 
wadzono żadnych wartości 
przez czas dłuższy niż 10 s 

- ponownie włączyć panel 
obsługowy i natychmiast 
wprowadzić dane 

- sensor(y) zakryty(e) lub 
zabrudzony(e) 

- odkryć lub oczyścić sen¬ 
sory 

e.Jedno pole grzejne wyłącza 
się, na wyświetlaczu świeci 
się litera „H” 

- ograniczenie czasu pracy 

- ponownie włączyć pole grzej¬ 
ne 

- sensor(y) zakryty(e) lub 
zabrudzony(e) 

- odkryć lub oczyścić sen¬ 
sory 

- przegrzanie elementów 
elektronicznych 


28 POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH 


PROBLEM 

PRZYCZYNA 

POSTĘPOWANIE 

7. Nie świeci wskaźnik 
ciepła szczątkowego, mimo 
że pola grzejne są jeszcze 
gorące. 

- przerwa w dopływie prą¬ 
du,urządzenie zostało odłą¬ 
czone od sieci. 

- wskaźnik ciepła szczątko¬ 
wego zadziała ponownie 
dopiero po najbliższym włą¬ 
czeniu i wyłączeniu panelu 
sterowania. 

8.Pęknięcie w płycie cera¬ 
micznej. 

A Niebezpieczeństwo! Natychmiast odłączyć płytę 
/j\ od sieci (bezpiecznik). Zwrócić się do najbliższego 
serwisu. 

9.Gdy wada pozostaje 
wciąż jeszcze nie usunięta. 

Odłączyć płytę od sieci (bezpieczniki). Zwrócić się do 
najbliższego serwisu. 

Ważne! 

Państwo są odpowiedzialni za prawidłowy stan urządzenia 
i właściwe użytkowanie w gospodarstwie domowym. Jeżeli 
z powodu błędu obsługi wezwą Państwo serwis, wówczas 
wizyta taka nawet w okresie gwarancyjnym będzie się dla 
Państwa wiązała z kosztami. 

Za szkody spowodaowane nieprzestrzeganiem niniejszej 
instrukcji nie możemy niestety odpowiadać. 

10. Płyta indukcyjna wydaje 
chrapliwe dźwięki. 

Jest to zjawisko normalne. Pracuje wentylator chłodzący 
układy elektroniczne. 

11. Płyta indukcyjna wyda¬ 
je dźwięki, kojarzące się z 
gwizdem. 

Jest to zjawisko normalne. Zgodnie z częstotliwością pra¬ 
cy cewek podczas używania kilku stref grzewczych, przy 
maksymalnej mocy płyta wydaje lekki gwizd. 

12. Symbol E2 

Przegrzanie cewek induk¬ 
cyjnych 

- niewystarczające chłodze¬ 
nie, 

- sprawdzić czy warunki za¬ 
budowy płyty są zgodne z 
instrukcją obsługi. 

- sprawdzić garnek zgodnie 
z uwagą na str. 13. 


29 DANE TECHNICZNE 


Napięcie znamionowe 
Moc znamionowa płyt: 

- pole grzejne indukcyjne : 

- pole grzejne indukcyjne : 0 180 mm 

- pole grzejne indukcyjne : 0 220 mm 

- pole grzejne indukcyjne Booster: 0 220 mm 
Wymiary 

Waga 


400V 2N~50 Hz 

PB‘4VI512FTB*M 


1400 W 
2300 W 
2300/3000 W 
576x518x 50; 
ca. 10,5 kg; 


Spełnia wymagania norm 


EN 60335-1; EN 60335-2-6 obowiązujących w Unii Europejskiej. 


Oświadczenie producenta 

Producent deklaruje niniejszym, że wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania wymienionych poniżej 
dyrektyw europejskich: 

dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE, 
dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE, 
i dlatego wyrób został oznakowany C € oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności 
udostępniana organom nadzorującym rynek. 


30 

GWARANCJA, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA 


Gwarancja 

Świadczenia gwarancyjne wg karty gwarancyjnej 

-Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym postępo¬ 
waniem z wyrobem. 

Obsługa posprzedażna 

W przypadku gdy zaistnieją jakiekolwiek problemy związane z użytkowaniem sprzętu Amica 
to nasze CENTRUM SERWISOWE zapewni Państwu szybką i w pełni profesjonalną pomoc. 
Chcemy bowiem wszystkim, którzy zaufali marce Amica zagwarantować pełen komfort ko¬ 
rzystania z naszego wyrobu. 


Prosimy z tabliczki znamionowej wpisać tutaj typ i nr fabryczny płyty 
Typ . Nr fabryczny . 


Amica Centrum Serwisowe 

801 801 800 


31 Amica Wronki S.A. 

ul.Mickiewicza 52 
64-510 Wronki 
tel. 67 25 46 100 
fax 67 25 40 320 
www.amica.com.pl 


Amica Centrum Serwisowe 

801 801 800