Skip to main content

We will keep fighting for all libraries - stand with us!

Full text of "Объяснение матна "Ключ в фикхе согласно мазхабу имама Ахмада ибн Ханбаля""

See other formats


^ — <а>Л ^1— в^И 4_дд)І О ^1— хЛ<Л ' = 


4^^ 'У 01 сО^ѵзА^ьіІ (^Л%1 4^51 ^э С^аЛІІ ^ О^Ор *УІ ^УІІ Л ЛльУ-І 

^ р -^і*** & у* ^ 9" $• і 

^*_^_*^ I !^у*3 З'-^-Л аЛ Л^А 4_Лр 4 і!і Л"^ Л у*_)3 оА^Р ІА^^- 4І)І А^АсЛ іа] ЗЛ 'У оА>-^ 4І!І 

•ЗіЛі ^ Л зІ~^Ь 
..л~ Л 

^ т? ^ ^ ^ 

<Ы ОІ-О с^І^о'Уі <ОУ ^г^ 3 ^ Л-лУ 01 іИі <Ы ^І_ аУ^ ^іі < Л ^ІІ сО ^лі у* 0} 0 1*0 


^-$АГ Л>- Л^А сз^АА^ Зі ЛіЬ>- Л (*Л-^" А* А “А^Л в:> Л 3-* і>° (_ Л а- ѵЛ М 
Ш 4І)І ^ Л у * А с ^ АаЛ оА>-| 3^3 сДЛі ^^- ) ^^ ЛІА 4 І^ІІО ^ 1 >^ Аз^ (і щ ^Ь 

^ ^ ш ' Ъ ^ 

.^О-р 4І)І ^І_ >Х*^у ^УІІ ^У*У ^.л ^У)І ‘ОУ^ 4 От 4 ^ У' >-^-**-У 

^_дз сз^А_Л Л 4 ^ д а і л л^~\ 1 «А ~Р 4І)І в^Л сЛ «*}ІР 3 ° О ^ > ^Л-| 2 ЦК |*Л< ° Ц—^ (^ * , ^ ? АІЛ 

ЗЛ ^1 3_) 4 І^іло ^_Р А^Р Л “А?“ 4 Л _/*_}Л 1 ■ , Ц-А Л Ао^- (ЗоА?- 3 ^ (( у^>^>г ь/Э ! I )) 

. ((^АІІ (_3 АДД) 1^0“ ^ 4І1І .5^3 3 ^ 0 ® :Л5 ^«іИ (Л ЛІЛ 

•(Ла°^ ^ а? ■ і ^ Л^ 

.^Дл ДЬЛ :іо»а^-і 

• 4-) Л^ІІ 

I ^ .аі ^о *У ^—>-^]\ л і^_Л ЛІ ^-ЛвЛ «оіілЛіі ^Iі ^Іідл® (_5 ®С?у ДЛі ^1 4Іі I а^р ^1 Л ^- 1 л ^ 

і^| _лі ^р^—Лі С^ііаіі-Ь длі !оіаЛ.і лаа 4^9 Ьэ *уі 4ідЛ о *л длі л. л^ - 

оЛ с I Л® Лі 4 і Л-ж^-Ао Іл ОІАлі.1 ОІАа А>-^ ІіІ9 іАЛІА) Л^Лі с4іЛЛ А^ ^-Л I Л 

4ХзО Л ОА_Р У/ ^ е-Л^ддЛ і уа 13 ^Алл ^і Л^А^-І уу ^к>- 0І9 с 1^-Д9 4І ЛаЛл аЛ? ^Ла 

р ІЛІ ^ѵ^А— Л Л^ААІ ^ Із іЛ -д? А^ 4^ ^ У' Л^ - (^іІІаіі-І у> у^> Л-*АіІ ІА>-І ОІ Л^ 4 АддЛ 

^р^__Лі с ^)1 ІаіЛЬ іЗ-Л^ 4 4^Лі ^аЬ оЛ Лдз ^л-~о У! аЗіі 4ЛдЛі ^ ЛЛІ л ^Лі ^ л^о 

^І — З'-'Л А і 1 а ^Р ^__»іЛ р 1 Л I 3 *° А^*" ^ АЗ Ла сЛЛэ'Уі А>- ^ Л^ *У ^-Л I 4^>-^ (Л^ л ) 

. 4лі заЛі з^Ль 4дЛ I Л^~А 4 Л -.А? з^і ^ Аі л^^ч ^ л — а І ^4 і 

^.йоі. . * * ' ^ ° * & 

<Ц^> шТ I ы<) >« >Т<^ Л_иЦлЛ ^ ^з_\_11 

\ѵ\ѵ\ѵ. айа&ее§Ь. сот 
у'^у. і-І 3 - И ( _Ц д - ) А_з^ сі^-йі ^ ^Ар СЛ5 - (_5 зі _^ІІ _^а ( _ 5 іліІ ІАа о 15" 

^_х]| А^ >^П лРІ^Л 1 3— Алл Іл (■] у*и . (I ^ ~йі Л5" 4ІЗ <^_іЗЛ (*~^ (1)1) • ^^А-рЗ-іЗі (_3 «иІ?у 

> (_5_Ьсо 1 о с,_р 1 э ^11 а ^ ^>-Ы кІ Ь&З-" I ( і ^і_дІ I <_!і у’-'ь 3 А -0 Іл сАЗУглЗЬ а ^ ^>-ІхіІ Ь&^л 

■ 1^ Д9 0 15" С-ДІ^З 1 л_І ^р 4І$" ЗіЗз А А® с4ІдЗі ^_~л1л А А ^>-ІХІІ 4^23»- (_$ІЛ ^^хЗі^ 

.4л 1^ ^рІІІ і аіЗазХ у> ^_5\3 О Іл ^| ^>- у с^»ІР ^лл ^АЗі 3 4ідЗіз 

: 4_)І ^^3 ?ір у> 4ііЛ Іл ххіхЛ _^АА 

.4л ^|ллЛ^ (*_зіЗа>- .ІІ^з| !ІР ^Хл 4ЛдЛ 

4 іаЗі ОІг с^^>-ІхіІ АР ^ІАлІ ^аЗі ^?-^АІа./з^/ 1 ^Х*лАЗ 4л ^лііл ^р ІР ^Хл оАЗіл ЗАхХл ^Х*А.І ІА*а 

АА ^ 1 - 3 1 4*^23>сЗ С 4л2лзЗ 1 ч_АЗ 3 ^ * |-Л ^у~> . ^2 у \шл^? ^ 3~л С^^-лІ^Зі ; I ^ ^ — ^_1 1 . І Р* ( ^А . ^л Ар 

.4.Л1аЗі 4Р ^ХХІІ ^Ііо-Ѵіл 
А И ^І-ІІ ^Іл^-^ід./зі 4ІІІІ ІЛ ХАІАлл ІЗІЗ 

.і^аіі ір ^ІЗІ а іа у- и \'у2 .І-Лкіі ііо ^-Ьл ^15Аз-^І а-* 

• аА^А"* ^ ^*аЗі аѴ 

. АлІіжЛл О Ьэ у ^>-1x3.1 ар 4^ЛлХл -Ь^А^-І 

.4ІіЗі ^*А-*л о ^л_^л Іл ^^>-1хіІ АР 4^ІлХл с^ЛЗгз ^*-^ > " '•^‘ % ^^ 

■ у>-\ ^Аа ^Р і^-*ЯЗа-/?І ^ь^ ( ( ^Ал ^Р ІР ^Хл 4ІдЗі АІ (Зс-^ 1^ ОѴ’А 

.4л ( ^^аЗіа ^Діі (РІІа^»- ^^3 !ІР ^Хл оІХлл іЗіі 

.4ІІІЗІ ІР _Дя ^Ѵі ^3 :1^-Ык^І в Ь^л ^ 
.Йиаізі І 4 ХІ 3 І ^ І_х5аі 4 ІІІЗІ ІР у}\ РІ5^Ѵі :[лаА31 3 I З^З^Ѵі ар і$і] 

^3 ^1 4ІдЗі ^X-л^З З 5 * 0 3^ ^З 1 *^ ІА* 

слі—^ІдЗі -ХХР ( _ 5 ?- , >иа_р'У I ( _ ? хЛ у 4ІІІЗ оІА ^3 3“^ ЗіЗаЗ ^ .4І9 ;[ір| _^--І] 

_^і*-3і 3 й 3^^ -) I з^- ж 3.^ А^З -3 ^ ар а./з^У I ^3^3.1 

. Заі? ізІЗз-^Зі 4ІдЗі ^»-^лІ А у^гу А у^ у^^ 1з і & лл— И 5 І} Л 

„ЙОЙ. . 

ЗсЦ^з іиТ I >« іУі^ .иЦдІІ ^ ^з-\_И 

\ѵ\ѵ\ѵ.ассаГгсс§Ь . сот 


^ — <*->- 1 ^1— в^И 4_дд)І ^ ^1— ХІ^І' = 


. і з і <ддіі ои 

4_Д)и Л_ІР р. ІР ^ .4 1ШІ 4ІР^_^ЛІ ^»15ч>-*іМ ^А Ь>-*ЛЬ../?І 4АДІІ 1)| І^ЛРІ ^^Р <_!ІІ> (ЛІІЛ! ^ 

ІО ^-ѵ2-А ІІ С-^ІДІІ ^АІа^І 4-ІІ^-^л 4»> 1 

3 ^ 5 1 1 I (_!ІІ ІІІ 4ІІІ с(^Ь>-^/1) ^Р ^»*)А5ч]І ^Лэ сіЛ^)^Л-| ^с-1 Іа ./? л ^у^^Л^ 1)1 .ІІ^І I «Лр»— I ОІ '. *)Л»-8 

— лЛоѴі ^*>\1а ./? I (3 о^1>-^/1 ^^Р ІІІ2 ^с^о-ЛЛі ^^АІ -Л)Р 1>-*^АІа./?| оЛІ>-^/І 1^- Л^зл^ . 1>-*^АІа./?| 

с^—ѵ^ѵі ^*-ілЛ ^_|р ^*лл лал лл — ^«_^о ^і_р■ ^і с сі ^ліі 

** > ** ’^ ** 

^_л ( ^?- > ^Уя *а*У I 4 Ідіі .Д_?- 1)1 о ^Р 1^иЛ5ЛІІ 1)ІІ с4^?-*)Ца^э'У I 4іЛі 4 лУл^>- Л іЛа ^ 

4 ^ЛЫі 4^Р^_іЛі ^15Л-Ѵі 4ІЯІІ :І ^ІДЗ С^/іЗ ^^э'У I ^>Ы5ч]І I ^1л^ Ы о ^>Л 4ІЯІІ Л} <>^^11 

Л ЛР 4_Дд] I !_Ъ& 1с^1-5 С^І^-ДДІІ .ЛЛР 4-ДДІІ ІыІ-Л ^>э 4^^і5чІ ! 

(Л ^1 ^Л 1 1_^_Лр ^_Лі ^|5І Л.І "Л*/Л 4А4ІІ 1)Ѵ с4Ід]| ^^і5' і_Л1аЛ ^Р 

г 

. I ^ЛІІ 4^І 4 I 

^_І5" 4 ІдіІ ^Л ^ I С «_^ХЗ ^ ^ ^4_ЛІЗ 4 ІдЛ (_^ ^-§-^Р ^- <к - : ^ : -^•^ ^І^Л.1 1)1 ^3^)^ 

-\_ХлЗ С^^ѵа^ 4ХІІ ОІ (_і- ^ ^ ^ ^?*~^ > ^>-ІХІІ ( э^)\іі-1 ^у> (^-)^^- 1л ^лЫі ^Р ^л ЬІ^>- 

^ і (_3 ^ *І .Х?*І^ ^жЗиіЛ^ ^у> 4РІ?" ^у* (__)л^ Л^ьХІ і4ІйіІ 

^ •*• р, ^ ^ р ^ ^ -л* Т? ^ у. 

4 *з о о I л 1 )*У с «^іАІ ^ ^ ^І^Л.1 ^2^л ЯЛ^ІІ оЛа с^Л ЯіЛі^ уі ^>-Ы.І ^у> 

у/> хл 0 лі ^ДДІІ (_^ ^^>-^Лл жл о ^5СІ Ь^Ло'Уі (_|^^ ^Л»^Ѵі 1)Ѵ СІІі1^>-І ^ѵЛз I 

.Яр^і 3 4ІЛІІ ^д! ^Р 4м\^1\ ѵ І5І _ДаЛ 

*У (^ЛІаЛ) ЯаЬсіі (_^І ,4.ЛІэП 4 ^р ^Д зі ^15Л-'У I ^^ь ;<^_іЛл ^ іЛ’ЛЛу^І 4ІдЛ 1)1 і ^.,^діі ^ 

: лЛи 'іІ <^Л \і\ 4адЗі |Цр ^ 

.^л)1&&)\ 

.^1 ІЦ АІІХІІ : У^% 

* 

'■йу^^\ йу. сЗ ^>-Л5 1^9 І ^4 і 

^. Йоі . . - я - ,х ^ ! *' 0 ^ і 

4бЦср^_ш1І и^ьЛ^ 4_иЦлЛ ^ 

\ѵ\ѵ\ѵ. айа&ее§Ь. сот 


_и>->- г^і <шІ Х-Р ^ Ц ЛІ) оЦЦіл> 


я- *»Я я- . я- 


.Цха І2ІІІ ЛохЛ Л> ул іЬѴІ Л ді л*Л :^^ЫЬ ддЛІ ОІ 

. Д*дд31 Лр дколЛі д*дд31 ЛІЛІ 3 3^1 31 ЗД 4ІІЗ : 35ІЛЦ дійі іЯ, 

4 дАЗа (1)1 ІЗ . А*^ (1)|)) ! ^15 ^*Аі (1)1 (3 Ьэ ідЛЪа 

^ -2 ) ) 

• З^ЛЬ \^ллЗ іла ( _ ? в-3 ЛооЛі Іл& ^Л^д 

1 АІХ*_а ^^^аX) (1)1 ДіЛі ^ 1^ 1 Іі| ДІІ9 . і^а ^ Л»^- (_]Т 3^ оЛ^Зі Д у>^2у ! еД^ ДДІІ 3 ^3 ^ІіЗі <_]ІХа ^ 

. 3 ^ 33.3 3 Д Д ) ІО.А 

Л! ‘ зд_лі ц- к^і лт 31 зл/ізі дікі оѴ с 35 ^ 1 зь дікі ^ ^ ! зяли Айз 

.Зд*^ЛЗ о ^ОіЛі 4д>сОХІІ дііі З^Ліи діЛі 

Зд'і/кіЬ 4_іЛі ДІйЗі ^З’Зід ОІ ^1^1 Іі| С^ЛЗі ( ^- л Ц~ З^Л г-1 ^ ДДІІ іаЛі I 35ІЛІ оЛ^З 

у 4 о. Л Р 4 ІІ 4 3*3 1 оЛа^ сДлд ^ рЗі 3 ‘—■'О 3 (_3 I 35ІЛІ Зд^-Зі і^у* іаЛЛо дЗі оЛР О у&~> ОІ Л*Л® 

^1 СІ^ і * 3 * О ”^ 3 Ао ^І-Р^ С4-Дд]| Лр| |^Ар^ с4Ід!і А ^*Ар (А| 

оѴ С <_3 ІД>-= а ^оЛ.1 іЛа С сЗ 3 ЛІ 3 е - 3~Д уя „/9 I дЗіѴі ^а ЛЛО-Лі д31« ^Л.1 ОІ 3^ і4а (_ШЬ 'У у 

У 'уЬ ^ ■“ I у у/ 1 ^ ^ ^ 

о_ А Ді л,<^ с_А— Аз у Р ^Р* 1 «-А і I 4^^л>^ I с. Л Ак* я* ^ ^^ «ѵ»А ^ С ^«члО ^* ^о ьА I 

10 ^® •(_<, *’^ ?л 3 14а _^д 1 рЗ СДіЛЗ і_-ДІх5чЗі Д^а ^ ^ІлЗі ^ІХ) О ^>ьЛХІ Д) ^5 дЗ^ІІ оІ ^3^ іДІ'Л 

.(вОдІЗ » ІЗІ ДД-/Э 3 ^ІД^ 4^о0д>- 3) "сЗ >аі ^1 ^ ы 

35 1 лі Д)1д>= 3 з * ^Іі > а і| ; о Х—5ІІ.І о^ у -с 3 а у ^31 4 іТ 0_^Р лУ^гѵ ^ ^-9 

.дЗЛа (До « ) ДдЗЗ -9 Цха I ^ІаОХаІІ — (_ 5 1 ^Лі 3 л^ ^З. - 1^9 ДІаОхЛі 

с(оЛ5ІІ » аЗі і_д.-.л) і^д 3 3) :«ЗІЛІ ( д І^Л- 1 )) 3 ^»-Лі ^1 Л5 о 

сЛ Іі 3 е " ДХліІ ДЗМІ оОІР СдХд>-^ Іі| дЛаі О^ЛЗ О ^5чд ^5чЗ с с__д ІЛ I ІЛ* 3 ^ЛЛІ д^а ^Л 5 І - 0 ^ :: *■I (_ 1 | 

л^лі ^ кк лі кз <— илі з 4 ілл^і л^ з с л^і віі і уа I у\^>- ЛЛІ о у^> ( 5 ІІІІ Зо 

^ ^ дд дД-^^-Я 

А I ^А,к 4 ідо 4 >ІІ с^АА.Ь 4 -даАі с_з*іА>о 4-длАі 4 А-Р ^лц> сА'Уі оА-л 15со ^л>- 

^ ^ у. ^ 

Оі^* О р-Ь 'У ДІІг сЗ^'УлЗЬ Д^.д.д.7 Л *Л^ьд сІЛ?- Ь>«Л’І о Лд оОр ^-5чЛ I 3 Л> сЬ> 1 ^>г^дэ 3 ІА^ ^-/аX^ і Ді ДД— 11 4 Й а 

„ЙОЙ. . * & 

шіі >« 1З3 4 кЦдЛ 

\ѵ\ѵ\ѵ.ассаГгсс§Ь . сот 


^ — <о>- і ^1— в^И 4_дд)І у ^1— ХІ^І' = 


й у» ^ 

.ёлло аіл<^ *^М л>- 1 ^ (3-^° сі І^Ь ^.1?^ ')!^ аз ^ лхіі 

^1 ^Ыі ( ^ I х5” О ^^■5^ О^І—й-Ѵ I о Л оР )) ( у* о^^^І 2 ^I ОЛ^З уі чіі1Ь>- ^ ІЛа уС&\у 

^_)Ѵі і^у- і I* ^мЦс ^—> у Л>ОЛс саЫхІ-і ЛР ((ОІ ^ѵаХ>ьіІ ^ѵаз>-|))_5' АлЛаІІ ч_лй1 чРІХ^ 

^ ^ ^ ^ ^ и> 

Л До 4оІо ^уз ^ 4оЫі! I О ^5^3 ^Р |^- 1 л 1 і ^о I ^ СіЛа ^Р ^оЯл_ІІ 

'У ^_і!і 4— ^іаіі ^_р ^—ІлАІ ^_до 4_і ^ІаІІ ^*Я$* ^р ^І^Л.1 ^*>\5 

. 1 ^» ^Д.лід*ч»^«ѵЦ 

. ( ! ! І 1 І ^ДоІ ((^ 1 ^>-Ѵ I оЛ^р)) ^з ^у >-1 Іо) ! сі^-Л-> 01 1 ^Дхо о 

СІІ ^ѵОо ^ уЗ ^$3 ^ |^-^-*-До ^ ^ л^>3 з ^ — 4^01^ 0 І ^-дЛ — ^ІІо 4^чРо ^ у& ! сііі ^о2оІ 4оІ ІІІ^І \^*^ 

*- 1 1 ^ 1 1- ^»".^.^* і>Г Л,^ іі Л* і (^ ^ ^40 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1? >4>ч0 ^) I ^ Л*ЧЧ ] I рД ^ри^чі і»4>ѵчі» І у& .ід-Ч^..Ч^чО іХ 

АОЛ^ІІІ оЛ_А ОЛ>- ^ ІЗІЭ ІАІ у ^-\ ^ <_!*Яді-І ^ ^>15ч^-'Уі [чііі] ууЗ >■ А!ЦЗ (_Ц ^-ІХ^- чІ-ЬІЗ сА^ІЛжіІ 

.^*УлІІ ч_л5” ■іэіллс'Уі (_Ц чііІз олд^^I с ^ д 1 1 4,ЛрИ ІІі^- о^-аэі^ 

т?."* 1 * * * й > 5 

А 1 ^ 'А23'7 С ( ^'У-^1і Ч_лХ5” чІІІЗ р С^І^Л .1 АЛЗ I ^^5 1^ ііі>- ріліі < ^уі -Х^-^ 

^ ІГ^-І С^/ЭІ_9 ^ІІ (_),^-Д>- чІІ—ІЗ -Ьч АХЗ ^ оЛ>^ 3 ( ^^5^Р СрІаР ^ІДХ)^ 

^ ^^.ІЛЗІ а^З ^ ^-§-9 З' 5 ^ - (3 “Ь?“І ^ ^лЗи^І^ Ій и О А^З О ^іа^Х^І .1 (_3 ч_^ 1 зЬ>ьХ) 

ІЛл^ саІ іл ^|р ^Ыі ^*_ІІ й^ рЛлХІІ (_3 іаіліі 0^-9 У >- '^ у& &Л^>х^> 

р Ь ' ' 

сі ^ ^Д—іо'Уі о Л ч^ ~ 1 Ь 4 ІаіІІ ^5 ч^2ІІ ^.іЗалл^7 ^|р О Лл_) и у Іл'Уі ^ 

р і# ^ ^ у 

^_і!і I ^ ІР 1>Ь 11і>- I 'У | 0 4-ДДХІЬ ^чХ5чі1 

ІіРі^чіч^'У 1 ^ СІІІІ) ^Р (^У^І 

у о Ь ' ^ ' Ц 

^--_х5чіІ ^5 І^л 2 р ^ >1 чЛ— оыЬЛр ^І^ччіЬ 4 -ддііі ^ ^чі5чіІ оіі ^ідіі Іл^ ^ ^^^ 1 ^ 1 ^ 

4 ^-ѵу_зі ^_> Ліи <Ы^Р ^ I кч_^оЬ^Ъэ^ сС^оС ^у 4-іч^>- ^1 ЧДЗ ^Р 4і2Іу2І1 

.^Ілі Л! сіг’^ ьХ^І ЛІ^ир ^1 с^лзі-чііі ^рчо^^| ЛІ^-р ^1 

сі^оіік^ ^\ал> \ у 1^3 "Ярі I -Хз о У^З оі Щ Ср* У> ч_^*Цю (3 АІІѵаіІ ч_^ЙІ у» чіііі I Лр Ь> ^ 

и? ^ > Р Р 

. 1^- АІдХІІ ^ІаЗ О ^5ч> ОІ ^1 і ^ '“5-Х И і ^з « 

^. Йой . . - я - ,х .* ! *' 0 3 і 

2и^^_шіі ы<) >« >т<^ 4_иЦлЛ ^ 

\ѵ\ѵ\ѵ. айа&ее§Ь. сот 


-Е} 


_и>->- г^і <шІ Х-Р ^ Ц -А) оЦгА*"* 


^—ІЯЛіІ — 5 ѵІ^ 9 сА_)1а^ (3 ^ііЛі I АДЗІ .і ^-а-Р (2^*^! -Х«Р (_Л ' — ^~Ь> • (_3_9 'У 1 3"“^ 

(_5 ^-РІ^'Уі (, ЦьЗ о г-1 ^—Ь 2_>— 0 О 1 ^ ш ^ о ^3>-^x1| <^_іАоі«/2хЛ ^дл; ^ 0-1>^ Л* ^ с4^_дЗ 

^ а ( _ 5 _рі^'Уі А дз ^ 1ад>1 ^ дз сс_оі$Зі сІІІз ^у> ^»_а^ ^А |ЗІ^ 3/ А^^ХІІ ЕІЬ 2^3 ^^ІІІ 3 ^дІІ 

р р 

. Л-л АоІ 4-> 1^ 4 -а5^ 

-5 ^ ^ ^ ^ 

'У сі— 4 дллі I ^ 1?дИ С 4^> ^-&1іі]| о-^Л»4 І^б* о2 ^>- ^ІІ 4А-ѵ^]| ^|а& I АЗР (^--&ІАІІ ^-о ^ІіУі 

$ ^ ^ ^ ^ 

.1^- 4ІыЗл!і С^ЦІ^-У (^Ц ^Р ^Р ^Р 4-Дд!і ІА-& А>-1 С ^-&ІІІ ^-^1 А^- 

1__^_3р О ^ІІ^И ^Зі Ал^*Уі к лИ-АІІ <«_^аХо ^3 ^ і -Х53 *У| ^1_^і.1 АІЗ г ^І1 <3^~х53 31 *)ІЗ 

" ' ^ ^ 

Л I оіі С у уТ ^у Лл^-^ I 4І)ІЗ С^*_АІ ^"4 ^У~Т^ ^ ^ -А 1 1 сЗа*У I Д ^ІР 

^1 о 1 О^з 5*^3 * ^_лХ5” ^^131 3^ 1«/к)І <«і1]-3 з ^./?ді! 3/^ (_3 аідЗі а^Л I у\5 4 2/* .^г* - ! сЗ 

і уЭ—я^ *^Д_5 -Д 5 $ АХ и-)1_х5чіі ^1 о 1 р_АЗІ^_г 0І—5” ^^и>х^э|^ р_А ^гі ^ ДДІІ г*У^А 2) 'У сАХ^ЗЗ д^1х53і 

р (_3 р а^і^рі 1 ^зі ^|^А і аЛдЗі I ^ <х>- 2^-1] I **)1 ^А^ . ( ! ! ^2оЬ ^)^^ 2_р^) • Л у^> 31 ^>-^/1 

^_зЗ[ ^ Зз о л .^р ^^53^ ві^ ^I с*^3з оі^ *у _^і ^»_а~^>- 1 ( ^зЛіі ^ 2^^ ^ • • ^л^Ліі ^ІЛ 

.оЛРІ АІдЛ 3 ^-/ЭІ (_3 АЗ^ А 1 ^- :: *■^ (31 1_кЛ 4 Л 

у, 

1 А^^53| ^^ о |і сО С } Лэ'Уі (_3 АР ур^ ^у-“ в^І-? - ^уу* ^_^аХо (3 З^І^ІЬ АДДХІЬ гІХХр'Уіз 

^1 д] ^<>.А ^11 0 ^-*-о ѵѵо — 01 ^ 1р со ІлсХ I Оэ^'УI ^ 'Уі 

си_і1і с^иі ^-5 '_)\ с рі I ^я^/Ы % )!^ (. ( У^э^ іу *& ^ ^ <•_) ^ ^ 

с-3 ^Р^—^ со^_^1) ІІ?^І. ' ^)^ у& сіІІЛ А_ж_) ^Ц- ^ ОЛ>з ^ А->-1 ^ іо I ІІА»ІЗ ^'Уі ЛЛІ>з 

^—о оАРІІ оА-Л^ с с Д)(лАѵ-о 'У ^ ^ ^оАРІІ АІАір О с)1 А* 'У оАл с ^^-о 4І (1)1 

сІІ)Іх_^л у~~^ — АдІ^ЛЬ ^л) _ ^діЛЬ і 2^431 2)1 • 1-§-^ >^и1г1 ^ зл^^З’ЦЗі ІА^и^х ( _ 5 х1І -^рі _9-аЗі 
СІЗ>" 1— Ха *^1 о^^_$3| ОІ_ ;> ^ АаѴі (3 3~ХХоІ 2/° І ~ ,, “'- :: Г ^ ІІІ9 С »^_Да ІХ^ѵО_^ ЗІ_^о1 3^” 

^і*» & Ц» ^ 

О А >х_) ^ I ЯІ^ЦаНо (1)^ ^ СІ-^Ло^ 4-о 'У I Оі Ч 4з^У ^АдХІІ ^-о ^^5ч^^/1^ ^>-\ ^>-ІАІІ (1)1 і^-ІРІІ 

! ^-^Р' ^^оІІ-І (1)^ІІІ ^ (ІА 5 *^ 

^ р. > 

4-І I АІІ ' 0 ^1 ^ддіі^ сА—лІЗ ^І/ѵААІа^- іг^- ^_і ѣ^ (1) ^__3 А*о и ^5 4-о^Уі А>&)Ао ^А-ліІ *^)Ао 4 4Л_П ^ Ъ°з о 

„ & о і. . * * ' — ^ ° 

4 -рс^ М,Г I с*з> >«(Т^ 4 .иЦдІІ цм 

\ѵ\ѵ\ѵ.ассаГгсс§Ь . сот 


^ — о>- 1 ^1— в^И о-*ь»А_о У^_ІР 4_дд)І ^ ^1— ХІ^І' = 


сОО-^- (3 ^_9 о.Лр-1 ^1 4 Л 2 А-І) ^оідіі 4сІ ^_1 лЗ іу^ЛаУ- О ^ Л'Л; І-Д_1_> ^Р^^ ^Р > -*Лз ( 3^ уз ^ 

С ^ ^ ^ СУ* ^! ^ О^Я-ѵзЛ ^^)1>- 4^ір СІ^-> |1 01 С^ІР^Зі ^5 4->- ^Зі 

^ Ы У- _5* у- у- & у 

ІІІ^-ЫІ^ 1 :Л5 Л і т— ж— 1^1 1 .А^^ - 1 ^ ^ ) I 1 — Х-— ж— ^ ^ * уз ^ р .^— • ^ * ^р ? Г _ — / С а і ^ 1 I — Р" і ^ ® ) ^3^ 

• р-^*ьЬ (*-$-* І_р5^~о ^5 ірі ^ 1^^ 

^ЛЛ с_- оО 'У ^_Х?- сі оІЛ®І (^л^Ыі 1 (3 уіі и і[оІ і>1] ?1І^І уз ^^лзіз $\2)\ ІЛ& 

.д ^ ( 3 ріЛІІ о^— ііі ^ \л>-^ $1=щ ^_ЛІ 1р ^_Л ^_з -Д 5 1 1 ^\л)1_іІІ у у I сЯр-ь ЯІ ЛІ.І оЛ* л у 

!Яр-Ь ^Р О уялуУ^ Яз Лг О 1 1 

.|Л> ЯЛЛ Л*" 0 Іс® *^і-? ^ ’Ес Л^А-І] ?с П^А-І Ь> 

• У с) 3 '— 0 сі 

С(1) ^ ІІ 4^э ^ I ^ ^*-ІлЗі *І>Л сі I сЗ^ |і ^|2І-^*33 С^і5ч; 4ІІ1ІІ 01 ^-2 ^-*^ ОІ ^ ^^3 

'ЛЛ^' іЛ? 

^ 4*< Р ^Р ^ ^ *** »^' Х 

* .-А-Д <Лі Л I ^Л о уЛ о^—й^ 0 ^ 4 -Л) (_3 оі ОІ ^^-1x11 уз о ^чс I уз (1)ІЗ уЛ\ ІІА Ууй ЬІ 

^^3 *3 о !о ^~^ хіі в^ ЛІЬ о'У I О у> у&> 1^-У 4 ^ХліІ іЛа^ Л^і ^СР і)у>- у *"7 *У ііізі о ^Іл>ь3 

Р ^ ^ 

4 С4 Лу>о ^ ^ р. ^ ь/р Х-1 0| {_У > ~ Л^і ОР ^у^: 'У '— I У*2*з2 

ІЛ* ^ ^лЗІЛ I ^ ^лЗ ЛЛ) ^ЛА-І ^1^1 ^I С4І1І уу уз ІЛЛ ^ С ! ^хзи^о 

-• і. 2 у } ) -2 у 

I у^С^уі о ^ З" і 2 * " Лі ^ ^^^3»-^xі| уз 4рЛ" Лр' 0-1?- ^ (_5^^ 4 - ,3 4?- О-Ьь уз о ^Лі!і у\ уз (1)15\3 С4І1І 

* ^ і 

.* -ЛІ-ІІІ >^--Х5\з 4ІІХІІ 

ии^ь уі^л\ ^о5С аА&\ оі) со^уі вЛл ,і ^і цлр ^\^уЛ\ 11\у^ 

у _і Лл^- ^ 4ІіІ-\-р у о|^Л-с ^оіі ^Хліі ІЛ* у>ь ^(оЛі^ і-ріх5\ІІ у_ 4_1_о ІЗ'У 1 ^ _?-ЕлЛ ЯІ^-о 

. у 1 у^^> ® ^ С-ЛІ-А ^Зі ьЛлр 

^ 5» $ у. ф ф ^ “ , $, ^ ф ) 

с*>\і— ° _рЛ1_У с^с оі ^ срІх5ч]І ^ ^ с! р-Ь4і ЯІ^О) -і?о і^оУчіі о-Ь& Л ^^>г о 1 1 у (Л*-^ іЛа ^ 

(_3 I <зР ( ^-»^^Д-^ I^ СІ ^—3~і' ЛУУ- 1 — > ^О ; ^-РІІІІ (_3 ( ^^^^_^ ^ — Я Сі — 3 ^рС? І^-жЛі (_3 _^с>Лі (3 ( ^-^^^^ ОоІІ і — “О* і 

^. Йоі . . - я - ,х ^ ! *' 0 3 і 

2и^^_шіі и^ьЛ^ 4_иЦлЛ 

\ѵ\ѵ\ѵ. айа&ее§Ь. сот 


г^і <ШІ Х-Р ^ Ц »ЛВ СхіІЛІаз 


О у^С> ^5 ^ I І^зіЛІ аЛхоУ/і оЛа ^ ^^>^^^ сЛЛз у>-\ ^_Ц сі ^лР і»р сЗ <-) ^лліі ( ^-о^^^о іс) О"* - ^ 

?ахЛЛ о 1—> Л53І ^.^Лэ с _роЛ <3 аЛа! Лохр 

І^ЛІО СІ^ЗІЛУ Ііа’і *У ^1—^І.І СріХ*з Л^ АДДІІ ^_ХХ5” ЛІІ05Л ^АІЬ&'Уі оЛа <1) ^ ;[і И ^ЛІ] 

4__^^^ у о ОХР ^А^^ С ^ ОХлоІ <_^і_ді I у О охЛ Із| АддіІ 3 -)Л*р оЛ сАхЛіо ( ;1х5Л ^ ді ^с/э я > оіі у> 

?ЛЛЛі ОХ^-Л ^ САХЛ I ^ і ;Л5Л уа ЛЛхХ~с*У I <^0І Лк? 4І!І 

^Ал^і о ллл <«_^аілі.і л и ^5'з су**’ 1 
^ЛЛз ^Лх~) ^ЛІІ Іі Л°0 !?А*до*Уі у^^Л ^ уу>- І^Хл ^ОдіІ Л 

1 о ^у>~ о^І АДДІІ АІ 1 І_^Хл у уа*)С соОЛ ( ^-*1 АДЗ у^^Л^ аХІЗ аЛЛ; оі АДДІІ ( ^ л ^«хЛ 3^1 ІЗІ 

Л 1р \^— 1 Ъ л е-^_<ЛІ ^»_Лх_<^о 'У Іх^з саЛЛЛ о у аЛ ^ЛІІ с- 1 ^ ддіи ^^ЛІЛ оЛ охЛі Іх^зЛ-зІ у> 

. І^^хі-І АДДІІ 

С^*_А ^І_) у* | — І*ЛЛ) — АХл о ^ЛдЗ — ^ХаЗ (_3 АД) Аа ^ІхЛ ^Т оОЛ ^ХЬІ А ДЗ <«_ЛЛ ул ОІ Г ^>-^У I ^*Уі 
Л ^ІХДХ_^«*Уі ІА ЛчІІІІ У уі А Лр ІЗІЗ СА^З ^Лх>-1 а] ^Лэ^ Ау»_^Зо ( _ 5 5^1ІІ АДДІІ с_ЛЛ Су^ 

ЛлЫ.Ліі 

Л— 1 ЛУ^О _^)І О^Р Л->1 0^ ^-ЛчІІІІ Ала'Уі уа Аа <_)ІЗо ІО^У^ ЛозЛ-Іа “Цй| ^ХХІІ Л^ 1“^-® ОХ«-о І(_!ІЗ 

-у ОІ Л Ліз ^ О- оХІ ^_ зз ^?-і^_1і ^Лз Іі.^ с р-^-^-йД) АддХо аЗУ/ ^АХл О ^ІЛЛ*> аЛчіііі ОЛІХІІЛ іО*)Л 

. АХл 

^ А I А аі оЛ ОІІ ^оОЛ ^|уАІ АД8 у& ^»ЛЛі к ЛЛ аЛЛ; Оі ^-ХДо ІІ О^І СІл^^/Ро Л^Ххі.1 ^Ла ^д>-*Лэ 

!ЛЛІІ ^ уІь Л _/->Оо АІІІ іІЗОлХл оОЛ 

сІХлд ЛаЛо о Л ^ 5ч5” 
со^ір Аддіі) ^Луз I Л і^^аЛІ 1 _^оЛл1і 0>-і О оі 

с о_/Р Оо-З > РАІЛІІ оЛд ул 0^-1 о )^ЛЛ оі 

С. ф ^ 

^АРІ^Л-І о АХ^Лі ( ^^ЬІ і«_^АІЛо <_^ё- й5 і— лДЛа 1-^-3 ^5 ОХоо^І • Л-Лз 

•ЛУ'Уі о-* О ‘сІЛ^^ -Л о*^^ ' оьЛІІ ^А*^^I і[^_зІ о^] І А^ аХ—ГІ 5- І} в 

„ & о і. . 

<ЦсСл— шіі >« >Т<^ ^ .иЦдІІ ^л_\_11 

\ѵ\ѵ\ѵ.ассаГгсс§Ь . сот 


^ — <о>- і ^1— в^И 4_дд)І ^ ^1— ХІ^І' = 


,|^-А^1л->-1 ^ ^К*^\ о <^-л^Ъэ а.і'У ^ІІ 4^^3111 . ѵіЛіІІ 

.^Ы^І ^АІІІ :$\% 

л и ^-^>-^^ с і ^р ссіо^5чіі ^)ьлі у ад^'Уі ол^ 

^ с4_Ь&1 ^э I^^Ц^^ ОІ-^ЬІІ У і 2 * -*** (^г 4 Ц^^І ОІ ^-ІР у* ^ ^^І0І^ *АІ^І ІОь ^1 ^Лз уЛ 

?І^ІІ ^|^і-І *^р~&Л1і <^р-&іЛ1і о*і^ ^|р 1^ 4-ЛО>- ^ I ^|р 

^ >1 ^ I с^л— оі— *>о ^ > <— ІЬ>- ^ 4 і)іор о 15 о-^5^!і (3 ^р ^ рл> ^1^23 ^>-1 о 4 ^ !<— М ^А-І 

с 4 Ы^>- I О* і^\ (3 іліі 4 ^1^>" ^1 у ^>-І0 ОІ^э сЬА-О*- О^о *^\^і) ~ 0^І — 0>- 1 

(У* ОІ^ -іі-і **ѵО о ^>-Ь ^-хх;І «і ^оЛІІ -ЦліІ (_3 .о >- ^ ^з оо^5чІІ (_3 ^|ооМ (. ^оіі І-ід> ( ^^>-*]Лз 

. ОІхХЗі ^у> ІЛ^Р ^1 <0 ^-*^3і (_3 4^1Іа]| 

2 с. (. 2 і 

\^\ - 3 у ^ ^ С0^\— Р ^уЛ у^3\ . і — ѵД^*~ I ^а.— ^&0І^| - " -—' [ Ч 4-^Л>|^0-|| — — *^-— ' ^ ^ Х— I ^&|0І^| ^ ‘ а-У>-3 

Іа ?-*^ ОІ X >*}ІЗ 4 ЬЫІ о і ОІ ^^_л| ЗІ^І Із|о с*— хьйі.1 іЛл ^_Ц 

оО_ор)) ^л>^)0__> ^ >"І с! ^ 9 І^\_А (_|— ^ ^ ^Р ^|^1^»ІІ (_^ 4 В \ -/7 л й.із»-І 

. ^оІ^ѵіЬ ^^^}^ с^5*УлІЬ алді аі5ч 1^ 4^1 ; ^Ід^з аЗ'У «^15С?-'Уі 

^ і'У ЬСІіЗі 4л-1лл ^Р 1^3 4ддХ^з іЫхі-І ^Р 4Д«.,гад >^^х5” (_Ц ^ѵ^ХІд Ллл^ 

г й < р в < 

!4лдхЛ (_| (^чл-іаР ^у> 

і Із|_9 ^\,\ ^ДгІ ^і_^і_а^ Із| 0^ сіХлліз ІХ^Х ^^^^X^Ь АІдХІІ I ОІ !Ід®0>-І 

1 ^у—а о ^_*5" о з > — — ІД-У о}) '-ЗЖгѵ с5оо-^г^ ,^— ;! с!о— ^ ^сіі— ^1 Л ^_^^*^I оѴ ^ ^_Ц 

^ іГ ІІО^-І ОІ ^ ^ОХ)^І і аХ^о *У о ^1 аЛл (_2 ^3 АХІ^" ІЗІЗ ^(^]аХ«»> ^1 І-^Хл ^^1 4^ІР ^|ц?- ІЗІЗ I 

^ Р ^і*і* 

4І__^3 ^3 оЛл ^.,а ~ ^ 4^ІР І^л^аІ ОІ о^^ь^ ^*і ^5чіІ ІХ^ Хд»-І!) ОІ Зоу Ь ІІХІЗ ^ 4І ІХХ>ьЗ ^Х^ІІ (_5 ^00 

? ( Лр1аХ^о ^^ь сіі ^_^1=> І^и^Х _5 

О ^ *- а . < ^ с I і-О I . 1 -Р I Х-А ^ ч О ^-х-> Іа " ■> — — ' ! 4Л1І 0І>с^ѵ«3 с ^ ^ 1а ^ .^^«рІ^а^І^ 

^1— *Х *> ІО ^4— - ^_53^— ^ ! 4-р>^^- ОІ ^ріаХ^о *У ^-*^ р-ІР оІ^-Р I ‘ — 4^” ! ? ^1з ^^Р і 11 і ^3 

^. Йой . . - я - ,х ^ ! *' 0 3 і 

2и^^-ш1І и^ьЛ^ 4_иЦлЛ ^ 

\ѵ\ѵ\ѵ. айа&ее§Ь. сот 
г^і <шІ Х-Р ^)Ц<9 оі^іді 


|« ^ ^ р р 9* р 

I о $Л ^ а . р ^ ■" 1 1 ^ ^ 1_жі I ^_Ц I ^^*ЛоІ ^ЛЗі ^СЗ-% ДД~ІІ ЛЦаЛІ І^ЛІЛ уа ^Л у І^ЛО (_| 5_> ЛЛ ^*-^Лд 

гі 4 2 А П ( ^а_>-^_^ оіі лЛі ^|ЛІ Л.І сі - ^ Злііад Л-^З О Л ЛЗз Ллл ^Лііз ІЛзЛ ІА^ЛаЛ 

(^^_д^ л> I л & X !<^^^^)^ Л 1*31 ^ІЛІ ^у2-*-> Л^З ^Хло 4д*ЯЗ ^лЛЛ рЛ * ЛІІІ оііЛ^л»-^ 

.[3^ у*~\ о^^/э о'Уі ^53и Л^Л-ЗЗІ і_>1х^!і (_3 о^^5'^^о ( _^а^ сЗЗіЛЗ оЛ^- 
1 4 5 оХдЗ сЬ> 4ІЛ& сЛ_>/э ^1 ^Р ^5Сі ^Л .р-^- сЛ_*а ЛІ і*ЛлЛ Л ЛІ5Л <_3 аі ^ лЗI лЛ ^Л з 

'У ^ «^^ЛжіІ» 1 О Л^_*-) 'У ^ДІ—Р ^— * ^ ! К^Х-УЛі )) 3 «^^ЛжіІ» (_3 й^ ^5”л_г ЗЗі Л.І оЛ_А Г Л \_2з С4І1І іЗі^>- 

.ЛЗл ‘Ь^^\ оІІЛ Л уУ\ оЛц& ^]ЛІ 4 р| с іЛ \^] ^ сдЛр <_3 лл ^1 ЛЛ \у> с « (_| 15^5 1 » 

р р 1*1 р ^ р р 

Л 3 ( ;1_хУЛі ^ Л ЛЗ іоХоі., 3? Л оЛ& Л І3у>- у^ ^лЗі ІУ* ‘■^ > 3 3 Л° ЛЛ 3 

‘! ^ Л ^рХЛ Іл_*^ с ((^1*33® ^рХЛ Л Л ^1 1.1л ІЛр о^^5о ^ІЛі іЛ й^*Аіім ср1л5С 

і ., 

. 4-Ь»^ ^лЗі ^*Л-Л ^*Х*д (_^р ъ-^ХЗ Іл^з 

Лл* ^ЛЗі ^іаі. I Л ІЛ* ^ЛРІ^ сЛЛдЗ 4^^Р^ ЛЗі^ ^^ЛлЗХ ІЛЛІЗ ІЛЛс ^_1-Л с_ЛЗаа 0 1 — 

<_3 1 І с ( ^/э^'У I (_53І 4 )ІІ 1_« ^Р ІЗІ^ 4^ ЛЛ*лДЛІ ІД*Л>- ^ІЗ^ і}у ІЗІ 4)І5 1 ^Р 

^Ь>*ІІІ ^1 


]ад" ІЛ ^ Лі |і ЬЛі За а) ( ^ о 

За Ѣ ^-^г\ г Л ^ ? Ь 


Іл_ 


-Р-? р 'с^“ С- 5- 
Л 


ллз 


зь> 


I *^з Л _ ^->-\ сРІ-ЛЛ' ^|ЛІ*ѵіІ уа Лв^ 4^8 сРІх5о ІЛ*Лз ІЛ^Лс 4ІІІЗ і3л>-| За^-*)\Л ОІ Л^ *Уз 

. \у>- ^Л-* ^ (_)^^~ а “ЧЛ 'Х-Л 13 сріЛ 

Л_ЛР 4 ІдЗі Л у сі^_Р 4 адЗі 4д1 >/Э ^ір Ь( — ЗЗі (_),Ь*4 4І1І гі * Д Д П і Л^ ЛІ^ 

• 4Р ^лЗкІ (^^ЛІЛХі ^4 (^^лХл 

^1*^)1 4ІдЛі 4ЛЛ (_3 1^-^ Л»4 4 4_ІЛ 1_^ѵ^о іЛр гуЛІІ І^Ѵі ЛЗі Ь у$н ОІ :<л1Л1 

х] 1 СО^и-ѵО Іі5" С^лл-ѵзЛ ^ ’Іі5С1 ! 

оЛ—^3 ^(4_я5 , ^ сі 4 — ^іаІІ 0^1 ^_ з) !с)1-_І О^Я^зЛ о ^ сі I/ ІиІІ 4ІдЛі 

р ^ ь •* 3" *** х'Р^І Р 

Л ^-Ь: . ^ ^ * Д д ІЛл>^ ^4л5'^ ^Л” (_3 4^-1331 огі ^3 !>ЛЛІЛі^ 1 43 уіь 4ЛйЗі \^>^> у Л ^ !?"«*»> 331-Л.І і 4 ^ йЗ—ГІ 5 . І} в 

^.віоі. . ° * & 

«ІЦес^і м.Т і >« >ТІ^ ^ .иЦдІІ ^ ^-\_ІЛ 

\ѵ\ѵ\ѵ.ассаГгсс§Ь . сот 


( — <*->- 1 ^1— в^И о-&»А_о 4_дд)| ^ ^ІЗА»І1 = 


>г 


3 ,/?Д_) ІД о ^ I с ^иіЛ 1__^3 іоАхр-І ^ХІІ ^1~І.І у» 313.1 оЗа у ^4л$3 3^ (_3 А^-ІІІІ о с-І у у ! (^^Л 

3 ^*УЗчіІ СйуЗ^і 105 ? 4^-131 04І уі 33~л 3 4Д'..Д>І1 с_о5\ІІ уА ^У СС— х53і 3^"3 <_]І 3*3/1 

»/?11 (3 ^1 ? 0 *У_О ^Ц5” (3 I уЛІ 3 ^* у сЗА-Іі (3 4 С_^х53і в^^Р ^ СЙ^І^Ѵі е_іЬ>- 05-1 і^Зі ( 1 у>- у 

Д.ХР 1 3»Ол> ІІІ о 4 ідХІІ (З - ^ _А-^Зі р ІЗі іЗа ^31 ІІІЭ ЛЗ 3 ЗЗ З^Л- 1 (3 Л ^З^^А-І 3^.5 З^Зі 

оД_^~ 4_33-3і 4 ЛІЗі 4І_ ./2Р- ЗІ— ® о ^ ^ 1^-1 І1~31 ^Д^о *У іуЗ >[} ^1 3^ Уу^ Л _^Лі] ?43дХІІ 

?Ы1 0 АІъ ^ІаіІ 

^^_чХо АІІ^ (1)1 I ^^2-*д ^ ІьД-Л (1)*У . 

А_дІ 4 чі ^л»^^^ ^1x5” С . . . ^ ! ^іі-І «^^АІ Л«я ^5*Л»> Ад| 4 >- ^^ і (3 ^ЗІх5\ІІ сІІІ^ 

Ад і^р-ЛыЪэ (3 I ^І^ДДІІ^ СІ»^-Л ^Лд ^ІАІ ^з\ ^5*ьід (3^"^ 13 З^лІ 

**» ^ р. ф 

3^8 С_3і13і) АІ_аЗ,)Н у А ^ ІлІ I Уу> в^л^^^ 4ІіЗі І 2 ІЗ-ьЗ І^ЛуЛ ЗІр.5 Др^М 4хЗі 3*1 <«_^АІЗл у» 

і 2 

і * ШЗі ^1а" 'У 4 дЗі ^о оЗА*)Зі-І ^*-Л (^- л ’^"^ ^ ^ДД^^ ь4лЗо 'У^ 4 ^ а й > 4^Р ОІР '^у^-> 

.лиь 

ві^_^ I 4_ХІ*)іЗ - р ІР 1^ ‘ I вЛ ^У Ш 'Т ^ 4Р ^3>І <_ > &І-ІІІ Л уі) 

4 о'Уі з 4 Л 3 ьоиі*язі 4ідіі ^■♦-З' о*У ь с.* иі уіз і ^3-^ * у^^>у 353 У /1 

р ІР 3 4 р»ч ^«3 ^^_ 8 ^ о із ^ 3 31^ ^^^X>- Ч УI^ у^\у оЗ*]АЗі ^Зр 3 (^^ , ^“ЗI 3 -Ь 3 ( _}-*3 

4_3з" 3 _? ь35І ^_?-I 3 х! Ь 4 іЗІ г»— I 3 у^> 31 “Ь *У зЗЗ^ су -1 < 2 л И ^у> $уЛлл у^і ^4іЗі 

і уЛЛ^ у/ зз с 3^-4? Ѵі із_ * 31 ^*_§Зр ^^у с4ЛЗі ^3-*-Л 3^ вІлЬа ЗЫ оЗ*^ і ЛЗз ЛХс 4 ЗЗ 

^ о 4ІЗЗ ЗоІЗ ^1 з^і 3^1 31 3 13* уу&\у і-\л4 ЛІІЗі Ц3| у ^ (_ 3 і (_ 5 ^ 3 "^^ ^ 3 З 3 ^4д31 3 й 

іо^_р оі > І_ 5 ^> 3 ^ ^31531)) ^31 ^3> с 3 /^хо 1 ^ 9 3 ^ ^31 р_) с ^^>-3 3 3 3 е " ®в^\л-3)й ^31 ЗЛ ЗхЛ - 1 

.^лу^-у з^ іх^з і у^і зі-Зі > зззі-і з й^^іЗи ^зі ^_> 

? 43 оЬЗЗі ^ ^“^“3 3 ур 3 е " *УІ 0 уаЛ 3^ 3*^ ^2 *'^ ? " сЗ° 3 

оі_)і у^ 3 } - 9 . 3 ^ Зі ^"і 3 ^ 3 дУ і уА ^ыі уіуі (_з^” 33 с -^Зр іЗа [> и ЗгЗ 

р А ^иД; ^431 ^ 3 Л ( _^'^^^ 3^33.1 оЛ ІІІ 4дЗхіІ 3 ^5 О ^31-31 0 *ЗІ-| 3} сіЗі Дл)^ оДр -т>>- 


_а!_П 


_а> 


&|>ЯІІІ 6-О0-ОІ 

I О I г ; 1 1 1 І ІГЧ д -иН д аі^ІРІ І |_|||<}^^^ 1 1 I 
ш.аІІаГгее^Ь.со ші 


шТ < ‘"*3 А_одЦлЛ 

\ѵ\ѵ\ѵ. айаітее^Ь. сот 
_и>->- г^і <шІ Х-Р ^ Ц ЛІ) оі^іді 


4а1Длз И •— - 1 'ІР ^л*Уі іАл ^*5чР іо^*Д ^1 ^ 1 ^Р 4ХА.5 ^ІЛі ^ уОа 4ІДХІІ 

. Лал 4Л I ^Л) ^1 ^ ^ *мЛ . )| I ^АлХі • 4А*й2- ®-Ал^ ьіі ІЛ.І ^ ^ ./Р > 4а1ДХ<з И ^ 

4_^ідіІ уг—яр Лі ^(о^_5Ъ _3— з ^ "4_а>-іА-І г-1 *аз к_а|^| ул 4_АаіЛ-І Л^е- ЛЛ ^ЛАі < > ^і>1 ^ 

■ В ^и5 оА_А І4РЛ; .ДлХал ^йА« I (_3 1_Д_>_5 ^І4РЛ; 4а| '.у ^р^ІАІІ 

*, і с4_аоіЛ 1^ ^ ^1_і]1^ іа ^ ^ХІІ^ ^5ІЛХіѴ I (_5 4лг О^о ^а ЛЛр у>у& у-^-^р ЛІ 0 15” ІІІ о'У 1 оЛ з 

4 ^ІЛХ ."а ^аА« О у] а ) ‘•ЛуУ ЦЛ сІІ-^Д.) (_3 Ла-Л^- ( ^^Лі ! ? сіА^д.) (_3 Ла^Л|- іаАр 4Хг 

Л -Аар соІаЛахІІ ^ А о ^_^^^га « (^^— А ^4_оІ Лла ААІ ^ со^і .Ала ^ ддіі 

г|^_А-*-!1 г*У^_А (1)1 Г <_3 ^ Э 1 ‘^вІР ^>АА ^ЛАа А) АЛЛ ^іА^ ^ІѴі ІаІа>-ІІ о ^ а>ЛI 1^-1 ^_І, 

5* 

^ Л $ 4 

^ ^ѵ-ЬсІІ ^ I*— * ^1 I^-^^ <• ^Ц^ ^ ^ ^Ь>- ^ І^іа>- 

О ^_>^о 1^— 5Іі -Л_Л сА)І Ь А] _^АЛ |Ааь ?р_ІІ у\ о^Ца^ 4І _^АЛ ул 4аІ ^^А*д ^ І^А 1^ 

4І1 1 Л ІУ- ул СоІ_А>Л ІВІ 4І1І у 1 Аэ ^^С ѵ у^) І?І>АЙ) <_Иі 4ІІІв ^ ІІЫ сг^ІІІ ІЛЛ 

^_х*і1 -\_^р ^ 4_А^^^^ді-I -\_>-І в^гг~“ (_ 3 1 ои5" іііі ^ А^° ^^3^ ЗѴ ?Іі1А с^. 

*У !?4 1 сіА 1 ОІ ^ ^ Э| ' И (_3 Л-і Іі| ІА^ с4л5"^ 45^*)А) ^>г .,^ а 1 1 (_3 ^_|-ѵад Л5" 4ВІ лхі^гѵ лі\.\ 

! ? ^>-\^ !«^-|^| ;ЯІ у ^х5чАдІ л2з ^оі у>~\ Ь 
! ^^илі з у иАІіг ^4 ^ѵ?іаі 4д«іэіь ^ 4д«іаИ «а^ зі?- ^ ^і іо оі і_і^ ^ 1 1^| 

^ аАНА” ^ ІІІ ^аіі ^ѵѵ- 1 -> * ^ 5*. Ь о I) ^5'А і (^/иі і 

Аг° СІ^' А^д ОіЬ 

4_г у >- ^ 4^ >1^- ^ 4І1І 4 8 ^А^З 0 ^_^Р 0І_ 5” ІЛ ^Л-*ІІ ^ >^5АЛ 0 ^ — Ізаі — ЛаЛ 

о х5” ^>1 ^ ^x—>-\^ ОоІ < ‘\^ Р т\^ Лі ( ^^ *зС- о 1 о^І Ооіз А)1^ (_^АІІ На і 4І Л>~|^ 4^>.«1а а^ 

!?о_Р^Гр1 ^ут у 

А)*)П^ 0*А— 8 4— ; ^^ (( ( ^^^_АX^I^ ^^_>-|)) (3 4ІЬ5” о у~\ (3 4Нр ^ у ЛСйА рдА?- ^1 

у, ^ р ^ 

^ I ^ \з>- )І ^5 ІіілІ) ! ІІОі^ ^15С> (^^^^^ э 

'У 4_І5\ІіАі ^I 4 Л 1 А-І ^I НазАЛі Л ААііЛ-і ІА ^I^^ I ^ІЛІ у ІІІ^о Л Ьз^хр о'Уі ооіі ^ ( 4хЛ- 1 і д^ — 11 4 Аі 

^-сс^і М.Т і >« іУі^ ^ .иЦдІІ ^ ^-\_ІА 

\ѵ\ѵ\ѵ.ассаГгсс§Ь . сот 


^ а ІР 4—ДДІІ ^ ^1— = 


> і 


ІЗІ о г-1 ^ддіі гО/у-А ^ЗааІ !сОІ ^1 у ^1 сс_^х5\31 (_Ц ^За^I ^ и^^х5\3і <_Ц ^ЗіХі ОХо® 

Л ОЗуІ ІІІу ! ? ОоІ у& ^1і)І с^з>- Л ^ул Ха сЛ ^}а ^\ у с I (Х^О/Іу /уЛ~І гХхХі у (X уЛЗі уо I уліа 

^ и* ^ ^ 

у*^_І I^ & ^ і С ! ОІ-^Д-і уІ*ла О/ сО»Ху~л (_Ц ^ЗіаІу 43_ у гг^л ^ЗіаІ С*)ХХл 4ІаХЛ-І гі ^ ДЗ уЛ («„аХЛ (_3 I уіа 

• с! ^дЗ 1 ІХі^. О ^З^Д) о у Лла о у (_3 ^»ХлІ “Ьч ХлХИ .лду^« ^ И^Лу 
.^1-ѵЛ.! (1 *]Яз <Ід]| ^ ^ІР І^^ХдАі' ^ЫІ ( Я } ,л ^~ і*АА АІа>-^\-л |»Лр 

1 с о^о о уи 1-^ Ц^р^-о ~і^ірЛ-о сі^-І) ( хуГ ІАІх у5Ъ ^1- ^Л]\ уи 

а Л-р ^/2 ) ^ I ^ ^ ^э 1—ІІ р|уС^л>*У I аЛЛ>- ^а оЛ^_з *с) ^-; I* ^^Ь>сЛѵѵо (1)Ь (.а^^о^і о у5Ъ уи 

^ р. ^ ^ 

^ <ьЗ • <— И ^А-І ?4-^оІ>ьЛ ^>э РІуС^л»^/ 1 ІР ^л> ^ ^ ^вШ <^у* ^-ѵ^І С4.ІІІІ 4^5 1 ^у& О 

уД *-) ОуЛі уХ ІІ у»3і улл Ь( -3 уХі у« в сЗ у4а 1с! ОХ ОХЗіу і уЗЗі ЛлХЛЗі ул 4а ІуЛ^о 

у 0 4 і (ХХ_3 ■АІР 4Р^ ^А Хо сІІЗі ^*_) сгі^ ДДІІ 4^ ^*Х5Х 1^ ^ ОІ Л;*)І5 СгІ^-ІйЗі 

С4_1і*я3 (^_і 1—Р 4) ^^л^0 Л" Л“ ^ л^ Ха |^№^ С ^_«дЗ I Х^о ^)І ( ^^»ХлЗі ^ ^>-ХІІ 

. Х^лзІ з ( 1^к>- ^ХЛ.1 ^ (_Ц ( ^-^ЫЬ (XI ^ДлЗі Х>-1 оХ^?-| 

й і , И <, !. і 

(_Ц ^ ^_^Г — ^_^_*3і ^л^_^ ^ (^ ХдЗі I ^ - Д ^ ^1 — 4І)І^З 'У 1^ ^^5 чЛр (^І^Хі 01 *Х ^ 

(X 4) 'Х^ іХ_>ь5^ 4 ІдЗЗ ^1 4ІІ$” 4Д4ІЗ 0^ ѵ^.Ь Ь! (ХіЗі »\л) ^ I ^.Х?Р ^1 ІХг^*" • 4^ < 2 Л 31 ^оІ>Х.І 

у. ^ 

ѴІІ ^ >2 >2 7 ^ с)^— ^ (1)|^ ^1 ^ ^ ^~~^~\ Л ^ ^ ^*/Эй\,\ СІ^ѵО^І у ІЛа 

Л-Х^а 0^4>-^І Ла5 і^ у~*2-> ^4^ у^2-> ІХ| 1^ 4дд3і ^Х^л ^ ^ .,г?о (XI І^оХ^лХЗ 

^ ^ 

^1 Л.1 (_3~ ^ (Х-Ь Ха Л^І ^ (__|^^ ‘^* ш1 *Х-Хі ^5*У«ДЗі іХЗЛр Ха^ .,г?о ^і \$\у С^5'ХЛ| ул оіХХилЛЗ Х./?:>- 

.^|^з ^^4 Х^ ^л-^о 1 ^15 з 

АІ ^Х_3 с4 —і^^ Л 3 ^ 4ллЛ-і 4Лі>- — (ХАа ^ {/* 'Хі - Х а^л^' Оѵ _^ХчЗі (_5 — ХД^- (Х'Х I !(ХХХл 

4_Р-Ла у~^> |3 ІІІ_5 с4_рЛа I (X ^ <Ь Ха ІіХХ і4І^_^ /уэ О ^«ІДЗ~ ^^3 /у 3 I уѵХ^ ?4Р^Ь вХл О^Лі ^-Лі 

^|_Ру ?4ІІ_ЛІ 0^_А ХХаХЛ-І (X у-Э уА ^3 сХЗ^>- 0^5" І^Іу С4Р уЛкІ (^^АіХХі (X у-ѵ^І (_Х^ X уХ^-3 

? ^ 1 .,^? I 4Лр I уі) (^ХХІ ^«ЗЛі уА Хл у ?0у^- ^>" ІХХа 

у. ^ 

ѵйіі у Л \^_^^|^ ^ау|_у-Х| ^_|-ѵД С-)І5 Хзуу ^»І 01 (_Х у 130/1 4^)Х) Хл ьЛДр- Х>і^>ь-/? Х^-ХаЗ 4ІдЗ ^ХХі І 4 ^ іи_П 2 ^ в 

*»®'°^. . - я - ,х ^ ! *' 0 3 і 

2и^^-ш1І и^ьЛ^ 4_иЦлЛ ^ 

\ѵ\ѵ\ѵ. айаітее^Ь. сот 


^ о 


_и>->- у <шІ Х-Р у оі^іді 


?4 Лг^-\ ^»І о*>\ .,д]\ р ІаРІ 1 ^1 ^ с4_ Іу у_л 4 .ІаІ-1 Р с) уЮ ?1 .5» И <Ь ^55—^ а ІзОл І5з& ^ 

(3 3 у ^ ОІІ0— 5 с — діі I о *}\_*2 ( _ 5 — * у /^^^^\^^-]\ (3 <—к>*^ 2 І\ уо ос-І уІІ ^и»- | с 5чЗ іеОімаЛ і[> О уіі] 

^ЛІ —1.1 (_5 1^х_з>ч лОо 4^*0а у^ 5І 0 ^50 (_^ООІЗ с ^3 1 уа ОО— )0/І 0^-3 I уь 01 4»0аіі-І 

ІІ о-! & ул 5^дХ— о 0/^ 0у5 ^0/501 4І уС^л ^О-ІІ (_3 \>^>^> лі 5 4^*0а у—) О/ (_$О0 І_$ С^5О/50і 

сзОууО/1 (_Ц О0 3 у 4 о у ^— фЗ 4^0/500 4ІДІІ (01^5 (_Ц ^О-іі 4— )^5а ^у^и 01 3 'у /9 ДІІЗ с4а у уОі 

^— 5з 1^5 «и>0Й) 4— о_5 у I ^у С*0і у I І5^3 О— *іл ^1 0 у*5л 015 0/1 4ІІІІ (_3 ^у у-Оіл 4^ДЗ ул Ол ОІІОО^ 
ІІЗ ^(1^ ^1»у23 \^і) ^у»І . с]ІІ *СР 5оо\^г; 

^ о <«_— *0 о у I ^5 д"л 01— о 0/1 0 ^50 01 1 — р Оз с 00.—?- 015 45 1 ^*_л І5у^- 1500 ^0^аэ 4— <*_5 уі 01 ^1 у 

О/ 4_І0*0/І о5 с^аі **^0 іЗ ®І^— 1 1 ° ^^^Оx_з ^^>~у1І (_Зр <^5з 4І 0 ^50 ОІІз 5ла у с4р уОО і— ) *|0ІІ 

(_Ц -5.1—1 3 5_ ла ^ Да^)1 ^1 ^—ОО ^ ^ ДДІ1 с- 1 1_0 1 «551 ІЗІ— 3 4 ^5І — <00 ^уЛаОі г-0— ІІ (0\у51 5л^ 0/1 0 ^50 

^ ^ ~і\ ^ ІЗІ—1 С ! ^ккл>- 0/ (_^ ^) У& у * ^і5 у> ^ у^ 1 4лл-**к> 0о_9 ^ОІЗ Ілі ^ 

І5— ^3 с5— 5 ^ І5— 5 ^уІ^—ІІ ^ I <_3 1 І 4І1 ^і.1 ^3 Ц 1 — 4л_лІ>- ( ^5 ^|_) — ОІ*-дЦ«-І 4— ІІаІІ 

1— л® ^^р ^1 с 5515?) у I ^1 <.$Жгѵ 0^^ (*0І— '0/1 ^5с і (0 ^5^ у 45 0/ ^ уу^- 0/ 

ІЗІ і5І '0/ — ^15 !4^оі*_ІІ 0^5 1_^ж 0 0} — ^~у0 1 00/ ^4>-^4 (_^0 4^і^іі-1 (_^ ІЛЛ^ с г-1 ^ Д й П уа 

к.*— >^\ *:4к^я о 4^>і^>с Згіі 1«5оЗи>-0/1 У^> (_Зр ^-ХІІІ 4І 0 ^50 01 >1 ^1 (_)^1 '_^4 01 оз^1 

^ о 5—5-0 в5_ 5- ^ і> 5ІІЗ 1 5ЛХД) ^су уіі А^*цк уо 01 5^>ьХ— і ! <^5ііІІ оЛл 

г-1— о -— 4^ж.у? ^1 і0 ^і) Оііз 5л)^ I.^^кл^^зкі\^ ^уР~т <,^>0 1 в_дР _^1 550?у ^ 00 0/1 у-Оі ^4>0) іОі 

уі ^5ІД) 0ѵ^)1 і_І с і— д . я -5>0 1^ ^у>* Л] а"к 1 (_3 5ІД) _^-§з ^^0 000/1 у-Оі ІО ^»50і ^»*Я5 ^Р 

^уо ^1 4-0)00-1 лО^дз ул І—о* _/і> ^1 ?Ь0Й) О^0 р уі ^»О05 ^1 ?Ь0Й) 0-<^5 у I уОр у I ^005 у ^^^> 

— Оі вОл^ І( _Ц_Л о0л ОАО— ) 01 5оОІз 1 ^ . д9 0 ^50 01 3^1 ІзІ рОліІ > ООО? 01 — у— ’ і-** - ЗуД-Д І ^ 

: Лл!1 ^1 5 хр 45 у)_— ІІ озУ|-І уъ оОі* ^у^\^з\ оіу у с— ~0 
.^0— II сіШ ^.$3 4ІІ5 ^ у уі^ і$ІЛ\ з5^ : ^ у <.1у5з Іуі у у0> ‘уоьОО^ 4ІІІ11 і — 2 * ‘^-5 | і ^з 

„йой. . * & 

<ЦсС у шТ I у^о) >і (И^ 4^ .иЦдІІ ^-\_ІІ 

\ѵ\ѵ\ѵ.ассаГгсс§Ь . сот 


^ 1 ^1— в^И 4_дд)І ^ ^1— ХІ^І' = 


4_^Д^ о сі - ^ **^ ( _ 5 -Лі > — Х5ч-1 I ^ о |»1 >*Уі оЛД (_3 1 _^ (_^ІДД 40 1 4І)іЬ ЛІЗ ІЛД 

4ііі аЫЛ-і 

• ® ( ^^^ч5>- ^ді .Л^'І ^»1л^П 4_^дЛо (_і^ 4дл]І (_3 ^ІиДІІ® і^ІЛ 

. <((_5 у^!і а^_длЗ 1 4-оЛліІ» :^^І ^ 

сЛ ^—л/г5>^<^^ ^д ^?-1_ХІІ .Д_Хр ^|_д^ 4ІдіЛ-і <_^дЛл о*У с ^ ^ д «« «/? ) (_Ц 4д>-Іді-І О^ро ОІдІЛчіІ ОІЛд^ 

;<^х5” а^*>Ѵ5 4_ліѵЛ л а>-ідМ ЛАд си-Дхг1з сЛЛ Ь> <_Ц * ЛіаЗі ^ л " й У^-з 

. і^У>~ ^->1 ■Ад?'! 4_^дЛо ^Р ^ІХйІІ 

^ & •** 

• ^ ^Лѵ2ІІ 4- ^ Д Д 1| АлЛліІ 

.^^5чІІ 4-^ ДДІІ АаЛліІ іЛЛЛі^ 

(_3 ^1 ) 4 Л- ^1 іѴі ^ 5 -ѵ-і (_^1дд 4І1І АлЛ'Уі ^-- -Л 4дЛІді-І (_3 4^^ ( ^- а * 5 ^ ^^9^9 

^ >1 ^ ?"І ^1 л^/ | і^^Д ^ о Р 4 ДДІІ (_І ^ІХдіІЙ (_^1дд 4І1І ЛІЛ (1)| 1 (_3 ІД.АІР > ~Х$ч-1 1 ^"^5ч] 1.453 ^ 

4_ДдЛ I 0.5І—8І (_3 ^—ЭЛІІ 4ХІЗ Іл ^Р С ./? ! I 4. ^ Д Д !| Ал.ДдІІ|й ісІІ-І.5 З^і ^3 ^(( І^У^~ 

. 1аД9 ^.Аді-І * дДдШд ^■\^с5')1\^ 

р ^ у ^ 

^ > с)1 ^ѵО^І ^Лйз ^_ХЗІ I Л с)| !0 СІІААІ^ (_} С ^^-*АА 'У АДДІІІ ІІА рДлЙ СІІл'У 

^ .^ Я }^-Л^ ^ІІ ^ сіЛо Ь Ь 3 с)1-^о^/1 ^Л-Р ^-Алі! ^5чі^ С^о^*_> 

4_^ХДд ^>1 ^ ^Л-1_) 4_СІДд <.4-ЗУ^>- І^^_^Р ^сд>-|^]| ^ Л^дЛ С^І 3 ЬІЛ ^ ІЛ ЫлЗ 

44 р ^Л і 4 _^діЛі СдЛ і ЛкіІ ^Л*д ^»Ллх1і (_3 ^1 з 4Лр (_$!!! ^>-\^]Ѵ> ![4_-)І^і-І] 

^ ^ ОІ 4_)ЛоІ 4 ідіі 4_ЛІ? (_3 ОІ^о^І (_}~* :у \ 3 Ліі Лл) 4^ллЛ рЛжХІІ ^»ІЛ (_3 О^ІІ у>*33 

.сіЛЛ' о ^ Ьо у^з < ‘^' > ^‘'°' ж-, -9 Сг^ Л° 4лЛ^д 4ІІІІ 


_п_ 

, ^ І Дд і 

^. Йоі . . - Я - ,х .* ! *' 0 ^ і 

шТ I 4—ьоілІІ ^ 

\ѵ\ѵ\ѵ. айа&ее§Ь. сот 
\ V 


« И _и>->- <шІ Х-Р ^И-ѵз оі^іді 

! ^ИлЗ ДІІІ АіХі^» ^_Д.и^аІ1 


^ 1 СІ 3 Зк? 4І1І > 4л1л^_~с*У1 !З а -“~~ а ІІ і ^ */э ~а о-Э іоІХлл 3*Л 3^" 1 ® у>~ 4-1л^*Л (_5 (е-ІЛ) 

у, и> 9 " 

.ЛЬ Л! !^*Я5чІІ ^^л^і^^ ^аіЬьі^ 4_>Ь$* 

^_Д) ДХл ХХІІ сО^Ц^^чІІ 4^слЫ«-І 4ІІ^/І 4аД*а Зк? 3^ •(‘Л) 1 ^ 

.Зк>4І)І і ■> _^33 ^аЗІДІІІ 

^ ^ , *. 

іа_д! 3 ^_9 ( ^_ л ^-Ір |Л>- 4 -Л р к— м3 ^_Р <_3^_Р с(4)І) ; ЛЛі (3 Ы уі ^ 

4 I^ & Я, X (3 ^1_*ал ОІЛ.Д 4^9^ с4іЛі^ і_->Іх5чіІ ^^>-\ іа а! 4І*]АХі ]аДІ оѴ ^(4 І*]АХі 

ІАі 3° ^ ^ _$ сП Л* :о! _/ЛЛ ]^ ЗЗ^^еЗ*^ 'іЗ'і/і : Лі 4ІіІ ^ ^(3^ ^< -’ 

с(чЫ) ^_~Л>/1 *У1 о 33 3*1) Ью сЗЛ* (З^і : 5^3 3^ (^^3-) Л 

3-® 3 1 * ■ 4— 5*)\3і іаі-і ! ЗХ *)І9 с(^?- Зі 3 3 С4І1І) :Л 4І1І е-З^ ^у* р~Л ^3 О I 0^3 І.5І9 

.и Л 3 ^З 1 : 1 >^Ѵі г «‘УіЗс 4ІІ ; (> ^Ѵі г ЛЗ ^ I ЛкМ 3 а ІРІЛ 

Л З- 8 іД^З^ 3^ О^Ь Зё 4І) ^33 с(|»-^"3^ 3^ -4І3.9 

О 4>- 3 ^_ХІІ 4І_*ІІ ^_Л1э Ы ^*^Аз с4^3і 4-І-ѵД ^3"Р О'У-Ь ОЗ-"^ 31 3^" 3') 3*^^^ ^“'-*^ э 3 

4 *< ^ ш $■ 2 

? ,3-*-^ Л*)А^>"1 3 •3- x ^•^ <— 1с4^° (^3*-^ • Лдз ^3 - , - ) ^*Лі 

__ г , 

4ІІХ 4^3^ З-*- 1 ^ЛрЬ 4І) ^^*|| :(^І)-І 

і . ^ - 4 

■Уу> зхі.ь 4^3^ 3^ ^лр^^ 4 іі р_^«і і(|»^>-30_5 

3-^> *~3з 33 ^ - сЗ^ — *-* 4 — ^ 3 3~ ~° ((»-^ ^ ^'^^ *ь>- 33 с ^(*^т Д хіі^ 

о 3 “^ А ^3 4 ^“'— 4 і З - ^ 3 ^ (г ^^ у ^ 4 А)і^ ~р ^)і і~і-* зі о з З^^^ 3^® 4 [о_ г -і г )і] 

: 33; 


-? «і 


и'УіІ 4 ІІХ 

31 — с» у — а 31 — 9 (< з^^ — 3 — 


іЗ-і 


, 1 * 

_о_^о 4І1 4_ 


^ (У,Л ІІ 4 ДІ>о 


з 


іЗ- ' і Х_п 5. і} в 

„ & о і. . 

^-сс^і н.т і >і 1У3 4 ^_с«ЦдЛ 

\ѵ\ѵ\ѵ.ассаГгсс§Ь . сот 


^ і ^1— в^И 4— а 4—ДДІІ ^ ' = 


>л 


. (_3_9 У^З 3 4ІІ Л^А 4 ^діа < /аІ І Ал^- ді сі^ 4І!І Л^А І * * 4 (_^а5 з 4І1 А«Л-І 


..А~1Л 


з а 


!^|ц?" ^^1 ДХв-м^І 4І1І Алі ^ 4_ДА/2ІІ ^оі 
4_л>- а ^ ^> ?»ь1 1 у—** 1^ у-& ^ 1— ^ V I <і ^— * ■ а_Л- 1_^ і ( ^_д5" ^ «ш а_«Л- 1 ) ! дІ у ^ ^ *У I дЛЛ- Із 

.кУалЗ^ 

'■уу\ у 0 ' ^ у АоЛіІ 

.<1 (_]А) уа у*и\&- у& |^о>- ‘Ь !Іл®А>-! 

.3 р. , Іа ді) I ^ <и>*ІІ> _^ліЫ 4ІІ-ІЗ 4І)І_/ІЭІ '.у>■')1\^ 

4 ] У уа уі СііШ 4І1 1 ОІІРІ ОШ 4І!І) ^АСАсІ у±5 4ІЗ уъё- йЛ*& 4І)І у& 3 ! ^^Аж_) (^д5"_^) ^ 

( _ 5 -А*-> (^^—^5"^) ^А*Л 4^ ^.А^Р сЗ^-А^ • (_5 ® Л _^— ! 9 (_3_5 4 [ѴЧ: уз]!]^ )”»А*^ Л&--3 4^ (_)-аИ ^ • (_^1-*4 

.(АІІІ Щ 4)1 аІд5” АоЛ у ІЬІЗ 4 13 _^оЗІ 4)Ь уб ^ 

^ 1л ) 3 ! ? Л—?- і^\,\ ( _^§Ао 4)1 А?" 3 <ѣ .‘^>х^э _дР іЗк? 4)1 <_!*Я>- (_3 ^л54 ІА?" ! <_!^3 01 ^_Ц 4_о I ^ • 

4)1 А »4>=3 4 Я А_дІ^- ^_Р 4)1 ^А-Д^З» ^—1 ^3 Я У>^>г ./? П )) (_^ АРІдЛіІ ^АоАд»- (_3 г-1?- Іл 

Л Ц^І 

^ ій.д.^ !(1)1 ^У-!і ^ *^ДІІ ДАіі 1 ді ІД-оІІІІ 

СДА)І ^ ^ ^>1 ДІІІЛ^Р С^>ѵ^'Л>ѵч! 1 ^у* ДРІ^ 0 Сѵ— ДІ1^ ^^ьіі 

.^1*ІІ (_^А«ІІ Цз& (_1,| ^>- ^ ІрІЭ ^ІДлА«'Уі ^ 4^^]| ^ ^ІРАІІ^ (_^1ліі ОІАР 

•сі^ ° (іЬ 


01— 2Л сі «_5_3-|1» ^ «4 к кхЗі». ; 

(* — ? (** ::Л ^ сі (•' — о— »Ь 

. ^ Д о і а р і о _9 


01 ЛЛ ^(5^ ЛІ) 
(4-^)1 4—1^ Щ— ^1 ^ 

(Л — А 4 — — ІІ_, 

.л ^-*-^і лі)і (_з (олХіі (_3) 

И о 

4Іаі] ^ _ 5 А^ 4^1 :(аЗ І 4^ іи_П 2^ з} в 

„ йой . . - я - ,х ^ ! *' 0 3 і 

д-и^ шТ < ы<) >« >т<^ д_с4 -ЦЛ и 

\ѵ\ѵ\ѵ. айа&ее§Ь. сот 


^ я 


П _и>->- г^і <ШІ Х-Р ^ Ц ЛІ) оЦіЗіЛ> 


.[л^^■^ «лдл.! ^Хл^о)) д_у?-і_уа ^-*-> (^іхх* ^і)^ 

” 1 ? ^ у ** * } ♦ ^ « 

^^Р ^ ^ Л ^ (_ 5 ^ х - л іЛа <■ ! <1Л> аІ іоІАла ( ^^Л^ ^'Л5' (_3 ^А*.; (^Дз (_3 ) у 

.^су^гз 

у ѣ -2 ^ 

і ^_і 4 ірЛі с^-) уЛ ОІЛ (3 4 ірЛі ^ СХ~Л 3*>іЛі <1)1 :І _^Иі ^ЛІ ^ 4 рЛ 4 V У^^і 

А ІІЛ (3 1 & ^5'.3 І.А_^-у\ 4_*_^Ь 4ІрЛі ^А <1)ЛЛ| (3 ®*Л*Лі ІІЛ с! ^Лі аЖ?Ѵ ^»— ИЗ I ^1 Лі^ ІОІІ ^1 

о^дЛ' Р^ •". ІІ 4 о ^Лі (3 Л— Іі С^Іфз'Уі 4*Л>“® (3 4Др (_^ХХо Іі Ц*Л>- С^-А$І ^Лі 

у у ^ у 

Ъ ^_9 *ІрЗЛі се-ІРЛІІ о^І ^ІІ с ^-*^ ^і-і1э*-11 ^ ^л>Ь>- ОІ~Л»ІІ ^ о*>\^2_Иі I ^^^ Цль ^ 

. і. д Іа Л I у ^Л-І Л-Іі іі ^1 

^3~ Р ^у *Р уА у ‘‘у^У 1—9 у ІІ 4_5 иі ^ЛІіЛі^ 4а>т л /9 1 1 4а I) ! і_4 ^Лі <1)іЛ (3 (^Ы-ЛІ)^ 

• ^Л^ I ( ^«а у? ^Л-\у Ла*ЛЛ|^ 6РІ ^1 

«Д^Лі д_ЛІЛ (^^ІЛІ) Л5 ^ со'Уі^Лі 3 у^р- д_Л1Л (а^ЛаЛ) ОаІІ' ^*Л-Л I ^ ё*ЛДгІІ іго ІІІ^ 

.оіі'Уі 

Л 3* уЛ.1 > >- ^ О-Ха ^ ^*ЛЛ I уі3353 а_дР 3 43 ^*^ ^Др 4І1І ё*ЛЛ Д 

( ^Л'^ С ^Л-1^ >■- д1а*Д ^1 уі I З'Э-'^Р 3 ^-^“^ ^Др 4І1І 0*Л/аЗ І * * ‘.у\^>- ^ІІ (3 4Дэ ЫЛі (1)ІЛ сдЛЛ 

у $, ^ $, ’ц) * ^ 

Д_Р о^І—Хі) ! 4 I уі у о у > ^>-ІХІІ ^^"«ХІ Ьт іЛЛі ^іі о ^'■і Ьэ^ іо*Л/аіІ ( _^ лл (3 3^*"'^4 ^ Ліі 

іЗр у^ ( _ 5 -^р> ЗЛ ^ о'Х^І] оЛі ^ і^Лі ^^Лі ЗіІі ЛуІ ^ іу Цц& Д.-.ДрѴі Лі (3 

I О 4 Лр 4^о ^му С>.. Д 1а«ІІ^ ^_Х>-1 ^1 ^ || 3^-^° 1-4 °-^Р (Др й'У^Р *’^ ?9 д 4_ж_13 1 Л ^Л-/ 5 

.^_-і ^АЛ^I ^ ОІі'У^ ^/гЗІдХІІ уА о^гЛ ^I 3 уО^>С. ІІ ^ ві ^ЛІ ^1 ^1 З^-^і 

О-д" ^діа .,г?л I^__ ; Р (З - ^^ ^ ^ - ^' -? ®^Н <_?* ^ Д«/?П ^ с^ЫЛі ^ Я )^ 

діі—ііл ^^..І 1_3 ^Р уА ^у>с^р аЬ?-| ^»ІЛ^/і 0І^^ Іл ІА^ІД>-І у* С (_5^*-4 3 іЗзЛ йу^ 

? : | і _ааі'Уі у— а ^ *а 1 ^діа а,г? 11 р-ААі'Уі іаЦз сй^діауаіі ( _ 5 -Л I ІІІ ^)) ! <_!ІІ А^Зу '-Л“^ 3 

3 _/ 9 "І— Лі І^л_?-І ( _ 5 -Лі ^1_Лі уА сіііі ( ^-Л^ іу^^уа^I^ 4-1^1 ( _ 5 а Цк оЗЗ-"3 

• Х?-| -АХР ( Э у&* 3 Д^~> л-^І іЛа Зр 4 ^ 3 * 1 ! і ^ И 5 « 

«іцсс^і м.т і >« >т<^ д_с 4 іл і 

\ѵ\ѵ\ѵ.ассаГгсс§Ь . сот 


^ — <*->- 1 ^1— в^И 3^— ІР 4_дд)І ^ ^1— ХІД ' _ 

^_*і)І сЗ ^4_Ь^І ^ о ^%-л ! (сЮ ^ ^(<3^ |» < Ь^ х ~ ы ^з ^ <3-^) ^ іаіііііі ^ 

^0]/^ — -У.І (_3 оЗ — лі I ^_ѵ2І (_3 ^ — X р — « хУа у - о р — а сУУ — /Л ^»-^Ур ^ ^і-Уі ^«_а І^Уік 

; У , уь О ^-У 0І-5 У/ ^4Ю ур 4р5) I ^*_А 0ІЩ ^*У I (сЯ) О I У-)УІ-І с_^а5л^ 

\^-Ле\ 5і_*]л ^ / у Ді ^__а ^1 (ЛТ) 

— ’ (^ ц? Д 2/3 У /? ^ 0—5 4 — ' 0— ^ “-? (*— - ^ <і 


ѴІ—2ІІ 


_хо ^1_ 


ЛіЫ^и. /ѵі " 


•5ІІІ1 (_5™ ^ -'->■" ^»--лУа ^Х> ^ѴуА (“У /I 0^° 3 0"°-^ Л-»^У® _^- ) ) • У ^ 3 

■Ш °з сі с Дк* (і цг*і (ѵ (і і/Д 2/3 <ДЪ 

.ЯУУО-і ( >— 1 У>«-^ V I іі -А-Ул ) ^ 

^Ч\ > -аЗ— л^ с^^_^^і-I * -а-У» I-УА^ О У/ у» (_^*У (у*з) ОѴ р-^І (с»? г.^ ІІ^ 

с4 іУ^ уа О'лО’ / ‘іЖгѵ У>-=-У I о Уі>- 1 15 а сс_->-У/э^ у^>х^а ^ сс_5у_9 і О - ^5' Л і^Лз *УІ 

(_3 «55; ^іа.0 лУ I О 1 °Ѵі -1 у ^>-Ы.1 ул о ^^^^-> 0^-5 р-*'Л (_}-*— / ^2/* ^ ^ уУэМ 

^^_<У-І О ІО 1 0"« О 5 ® ^^-У ,5 1 0 ^1 ^( 1 1 _^хд ; ) V оЬ>«1іі о Іо ОѴ) іОіі ?<ь ІзУо ^ 

.0^ ^5'^^ ^1 0/ (_^-ѵУ 4ІІ ( _0 Л) Ѵ-9 

^ о ^1— х^- ЖЙ) |і- : ^-Уі О - ?Ѵ <УУ ' ^г?=-3і о^ 0 -^ С с3^ ^ , *~ё ^г ^^ ^илѴі /р ^ьхл^ ^ЗІІ ^»ЗлЛ I У-А^ 

^ (.2 

СРІ_х5Уі (_3 4 I у> ^ УІ у о р /?) 'У й-> ®У /I ур I ^ ■чО ) I )) С^ІхУ (_3 ІА -І-§-^ I 31 вІ^ьУі 

1 0 л *Лі с^.ІаР ^ ^ОУЗІІ 0 15 Ы ^ ; 1аР (5^5 ^35 Ю^з КоУ/Зі ^ ^Зр 1-^5 ^1 4І0Л ^ 

.оЬ>кУі 1^- <_Иі 5 а5Уі ^ срі5Уі (_3 01 ^ 05оІ VI ^*ЛУУІ 

1 4^*_о ^ ^^ а ^ ( ^Уд>-Ѵ5 ^ѵ® уР ЛХР ^ р-^І “'У Сі <_^® (*> Рьѵ®) 31 о 01 

.1-оі->с-ѵ^ ІР ( ир 5^*^ ^ . ІР ^ 1>г +./3 1 1^ 

с4_) о>3 •<»-) 1^)5 (_$33і Оі^' ^35-Ѵі ^рьі ^у> р-*Д лУ>- ул (^ -У^ х>1 ^1^ 

^>0зУ I ОУ с[Ѵ-Ч:оІ-~;)М] У^ 'Ѵ I ^^ЗхОУ о^?^ ! ^^Д ! ІА : ~ а - 5 •/!-*-’ У ^ (_І 3 ^^ІІІ ^»-А^ 

^>*Л ^ѴІ > I ^-л^Уі ^ сЗ іі ^^УЬ іі^ У) I ^Лз 05“^^ взІР ^ ОУЗЗ^ ^Зл 5 а ТГ 


_*^ д5 * і ъ. 3 з_ 


<5о>оі..)І (5-о <}-о | 

I о і г ; 1 1 1 і и ' к] -.іі ід о'і^і^і і |_|||<}^^^ 1 1 I 
и.ііи(гее В Ь.со ші 


шТ < До) >і іТ ^ ^ р<>иті ^ ^о-\_іі 

\ѵ\ѵ\ѵ. айаітее^Ь. сот 


п 
•(іЗІ З^З^ 'с)-’^' <-^ (_г^^-! с4 -і І^ЛЛ 

сі'Уі ^ *!>\ о ‘Я ./?!Ь ^аЗ/1— 9 ь4_) ^_оЗ/І >^>=^/аіІ ^^Р З'УІ ^^Р |»*>33і ^ ё*>3/31 ^ЛІ ^ 

О - 5 *-) ^^^у-*і Зі“^ ^"ЛЗі ЗаЗ« '^~ >г *' 9 ' ' _^3 О^ ^ Лаг- 3 - І^І с_^>г ./? 1 1 ІОІ ссЗ-оЗ-З/І 1 ^~ Ое- 3 - 

< а> г < /?П 3 З-І рЛ сЗ*Уі ^^Р 2 И§ (_ 5 ~^ Лла ^- 3 ~^ ( 1)1 аІіЗ/і (_3 1^1 ( _ 5 ^; с ^ . 3 * а _^1 АаЗг-ѵ/аіІ 

. ■> ^ ~ д З-А -1 ^ІРІ ^ІАл ^ІДІІ ( 1 ) 15 " 11 ^ сАрлЗі ^|аЗ/ АХаЗо 

3 ^—ЗІІ зЫ _р с^_> 1 а ( 1 — в!) в ^л_*а р^і ^^а ;іаіЛл-о ^ К-Ьи ІаІ) ! 3 ^5 ;А*аІ^ІІ аЗЗЗ ^ 

1 ^ '.і}уЧ ( 1)1 (_)лЗ (.(ІаІ) 1 §ір СЛаІЗ (- г ^ѵ а ^ (_ 5 ^І - 3 _Д]І ОІ^І ^у> ( 1 ^^ ь(^ 5 ѵа 

А_іТ іИ§ <^-31 (_|— і Р о'}к—^а}\^ Л_аЗ-І ^а ^53 3 ( _ 5 ^ (Лла) АаЗЗ рЛ с (ІаІ) :Лэ с. . .р^і ^ ^^а 

_ X , х 3 

А_И^ <і! а^А «/эіі^ 3)1 Л^?“ Лаи Р^а ^^ла І^фа !^»*Я 53 | ^аЛаІХ 9 С(_ 5_9 ^ 

.і^^ѵаііі 3 ^За ^ сЗЗ р-$ііа ^ А^ьуэ^ 

^а ^>-І_ХІІ 31 ^-Р А_оЛІІІІ і 3 _ѵ 2 азЗ ^»І ? А_ѵЛЛІІ у Л ^|а ^(Лла 3 !) Ал- 15 ча 3 3^0 

.!^>*)А 5 ^І (- й .,г? і (_ 5 31 ^ 1 а".>~" <- 3 >лЗІІ (3 іа^іл?- 
.^>-1 (_Ц (_а ^ 3^)1 ЗІд)о*]ЛІ 

?(і > 1 ) 3 ^ 

^ЗЗЗЗі 3 ^-^ з ~ 0 3 ^ 3 ^° 31 -За^/З іарі ^1 (_$ 1 ^*Я 53 І 3 ЗІІ ^А (_> 'У 1 31 )[(— ^1 _^ 3 -|] 

I х > 

(_3 аІЗі (_$ 1 А — ЗаР аЗь^ч—Л ^^.Р’ а-З-І 31 ^ 3 —^“ йу-%2 .а ^»*> 333 і ^ 1^1 ^^-а^ 

^ІІ І^Д-Л 1 ^->- ^чл> ^ 2 ^ЫІ с I ^ 3 )) 4 ^ 5 *з * 

„ІОІ. . * * '„ І ° * & 

<Цсс ^ і шТ I >«(Т<з I ^ ^-\_13 

\ѵ \ ѵ \ ѵ . а с с а Гг с с § Ь . сот 


^ — <*->- 1 ^1— в^И оОьЗ—о 4_дд)І ^ ^1— ХІ^І' = 


ГГ 


. 4-0 ^ ^ ^ ^ О ^ ^~^РІЗ 

43 ^ ^ ^ ^Ооіл 4^1^ И ^_^_1аі I е-ІІІ^ 4^«оЗЗ с^іліі^ с4 ^1^ <.А^>- у Іл ^ДІадіІ 

.4І^з 3 е-Іа^О^З іо у^ІІ (Л 

.А*а уа . 1 аЗ.Л>- ^ 09 ^ 3 и,1 За ^рі _9 

т* ^ ^ ^ р , > ^ 

іСао^ ?; ^0 ^3 1 -1г ^ (1)1) 4І)І 4І9 ^ (■_ ДІуаіІ ^3 
.0>Ч 1^-*ір і^о ^)І ^-АІ^э ^р 4^^1^- сЗЬчР^І I ^ІІ -і^ 

^ ■о-Э С ( ^лд3і оі ^ѵаліі 1 (_^І ( о 15 1 І^ІР < о ^л^) !І)3 у улл^ ^е-^-3! ЛА*&>- )4о|рЛ^ 

.А; \у> у (_5‘)3і А$ у^Р у (1)1 аЗ ^^>- -А^*3і Ц<а ^ ІІІ9 ^о*}\_оіі Аа-ІО^І г- ^ЗЬ оі ^./адіі 

4 *А) 4 3| 4 ) ^ ліі 1 ,/Э у ^_09 ^1_^1^о ^ ^^За Ал іЗ> ^3.1 г-ІІІ (1 ) ^ Р у ^> ^31 За ^ ул уЛ '.'9ллЗ 

^^ч-Р 3 і_й>* ѵяЗ.1 0~~° -? в*^-*3а3і Аа-ІОсІ^ ^Ал АДІліІ ^)15'Ъ/ 1 4^ІР- ОлЛ^•^9 со^ ^0 ^ г- ^о ^1 За ^ ^р* 

^о ^1 (_^ <—^у ^^І сіІлІ'Уі ^ чіЗЗі 

^оЬ 4оЛ>- ^о ^р ^ ЦіьІ у^о^) ! 4І ^5 іаі^і ^ сііоі^і-і ^3 (іо|^) с-ДІоаіІ ЦьЛр ^ 

> „ ^ ^ Р > "4 

^3 с]1_ ?- С 4_^ла <_] I 4 ІІлХІ с(\— /й ^0_^) ! 43 уі] Иэ ^рі 4І ^ ^л ЛлЗі уЛ .( 4**3 уі] 

• ІЗаІР 4І ^ ^^1 (_^ ( ^оVI (З'У ^ ^ л - ж 3^ 1^9 За^-Ы;» 1^*0 (_3 

3- 9. 

9- ы У* } р, 0 Р ^ 9- ' ♦'>и< 

^— >- ^ ^1 <_]1_^о 4 ІІлХІ -ІжЗі уЛ ^^>-1 ^ сАо|^3 г- ^31 За^ ^рі З^ІР (1)15” ^)ліі ІЛ^ (_^'^^ 

*3і (_3 Э I уз ^—А^ ^ 5 рцЗ'-'— ІІ <_!^>- ^ ^ (3 “Ц " У іІ уУ\ У^*- 1 сі 

.«( ЛЗаЗі (3 у* ^5чіІ ^^Р у о ^3 Іо 3 _9-Х*3.^ 

іоЗІ^_Іэі > >_лО І.І (3 3^?Ѵ I ^ 41^ ^3 ^^лІI З^ОІДл (3 ^ і-ІжЗі (3 ч_ДІХ^- аЫ)^-і ч_^х5” ^ 

с43оэІ^ (3 о (1 ^ з 

• а»^ х а* 

За ^рі (3 1^-6-*-^" (Л^°| (І/З^ ^“1 13а ул 4Х?-Ь| уіХз ^ 4ІЗа ул ^ІІІ А) ^ ^-§3а ^5'^^ 

. ^>-I^ 

і *> ' и / ~ и / & л * 9 

4 >І2 4_333| ( 3_р у/р~аі_ ул ^ іі_^5о- 4— ^Ь>г.,га".<іІ Ал^^ 4оЗ I ^^*^3 -(За> ® і 4оЗ I (З*.^ ^ , *-^° ^ І ^4 11 і 

„ ЙОЙ . . - Я - ,х ^ ! *' 0 ^ і 

4оС-^ шТ I со<) >« >Ті^ 4_иЦлЛ ^уи 

\ѵ\ѵ\ѵ. айа&ее§Ь. сот 


гг 
е- л 

.« ^5”.3 оЗІРІ а^Р ^ХлХ^^З 4ЛІ (_3 І4>- ^)-Л^о ^ЛчД-І >-^>ІДт ./?"Л 

( ^— л 4_^ ^5Л Іс^ - ® ‘-^— 1 Л ^ ' *А ЛЛ ОІ_3 і ^ *4>ІЛз 1 «I Сі^л^I У <ЛЛЛ ЛІЛ-І ^__^5\3 

. ІІД і ^Лл1I У & ^^ Л ^ Л^ ^Д^Р ^ <.у^а\^]\ 

^4_^>-^І 1 (Г ^1 ^іИ_) *Л л ^-ІІ ^т </2 і Л-9 ^о^Р' ^~^)ІіЛ ^-° 4І ^ 4 Л - 1 ^Д (л ^-Л ^ІІ '— -^Т ” 3 

* <г {5р $ * ^ ^ ^ * * * Я ^ 

Л 3-^3 и . >- ^ІІ ^)ай'л> 4лЛ _^Р ол 3 (1)ІЗ 4 $ ^^>3 (_3 — с! — СЛо| Л ^^І ^]з 

4-_1_>1л^~1 ^ >- ^уА І^и-чл» 4^-ДІіІ л] ^ ^|иѵ*Р ^3 0*\ь>- ~ ^ — и1^ѵо| 

4*< Р Р -Я 4*< 

^ІІ і ^»1 ЛіІІ 4 _^-Р ^ ж-д 0^ 3 ^ -4^>- ^-л ^ІЭЙо ^1 4^Л ^Р 0 ^5\а ал ^&3 <-)^® ~^Лд~; 

^)^— ^> ^ ^3 ^— ^ ^ 1— ^І5*1і ^ Д- СІГ^ 3 4— І 0ІІ2РІ 4$ ^-^^ *І^І (3^ (1)1 

. Л Лл (_^І 4Лз I і^_ 2&3 * 3 " ѵ3 <— -р- 3 * ^ ^Л" 1 ^ ' Л ^ | >— ->- л^ ^ ‘ь')! Л^>і^ѵ2 

.(1ІІЗІ):л6ь 

• ііШ 4І)І (_Ц 1^ I * ІД.) I ві^| ! ІР уЗй ^Д ^ 

л^лі у ^_лі І_ллаі ^ (Зіі5)М) оѴ ‘(л^аЛіь (^іь (^>ю ілл ^ 

со^ир ^1 л ^і у>~^ ( 4 Ы у\^ и ^л)і ил ьіі)Ш 4 ііі и-діл і)і л ^р л 4_л і 41 Л і^ 

с4^р ^3) Л о— Л (Л) лііі Л»-І > ^^з\^ 4ІІІ Л»-І ѴаЛз& ! ЛЛз 

.іШ 4І)І ^1 4_ЛЛІ оі! ^і : Лр ^Аіі Ліііі 

.(>ЛіІ) :^ииь с(^дЛІ) :^\% с(^) М) :лЛЛЬ 

.в^Луід^ 4^зЛз ЛІ ^лл в (ЗЛй^М 4л ^^оЗЗ ,3-Ли |Л^ 4_Л?^ І^^ДдІІ ^Ліа-,^ 4 ^ ' (3 (^-лЛі) ^ 

• 4лзЛа ^ о^ ЛЛ 43 /^л оЛлЛі ^5Ліл Л і 4Х^Со ^ С О -\_Л Л ^ЛІЗ <-й^р ^ ! ЛІЗ ЛІІЛ ^ ^>сл ^_Д ^ 

ЛЛ>- ^ і^іа 4^ 4л !(_$' (^Л' _; ^іаі І ІІІІ) 

.цлр л! Іаи ^і 4хаи ^р ^иі іііі : ^д л ли хр ішь 

лллі^и^иль 

.( ( ^ил>ь^I^ с ^^Ііаіі) ! ІЫіі-І ^^Р ^-^^ ^ ^ ^ ^ ^ *3 4 

ф. ів в йф . 

^-сс^і М.Т і >і іУі^ 4 &__иЦаЛ ^ 1 1 

\ѵ\ѵ\ѵ.ассаГгсс§Ь . сот 


.(?; ^-С ^ ^ л^& ^|р С-3 ^3 ^ІІ^ ^С-?^ Ді^ С^— ^ 1 ^ у2 ДІ. I ) У^Л 'У ^\«>- ^ Оэ .(^ІІ-И <—&*,& ^30 ^ Л^~ ^ 

с-3 ^ ^лі^_3 і* ^-с^ ^ІэН Л*,рд] *)} с^ ^-^3 1 Л-ѵ^-О ^|лЗ~ ^ ^Ді ^Д-Лі *ІІІЗ ^ Л ^*— ІІ ^Д*~Оі *1я !^|Ла 

4_Д*^3 4І^_ѵ 2^ ^Л— Р 4_ЛЗІ ^ 0*У ^4_> і ^_ѵі ^1 3 ^ ^ *У с ^ у ^Др с-3 ^3 ^ІІ РІІІЗ ^Іі? ^1» Д> ^ ІІ ^Р 

.іДО-а *Ь*У 5 ^-с2 ^Л I ^ Д->Ді-І *^^лДя ^Д*3 ^о ^Р 0^^ с^ ^ОДЗ 

и ^і >■ оод од з • ^до зд ^ддо Дліл-і ^Д-Хр ^у ~ 4-?*-ь^[і у* у&^— ]р ^доі іДл^ 

.0^0*- Д 4-И.Д-І ^-ХР ^0-4 ^сР ^Оэ У* С5^^ ^ ^®3 ^0-* ^-Р ^СІ ^^3 

.0^3 ^ N Іі*і Я^Іі ІІІР о ^50 о! : д/^1 ЛЛІ 

. аіл ^^ 2 -чз ^о^>и ^і зДь>- о^до оі іа^іхіі ділі 

0 13^ ^ДО I 0 1 *Д-^-з ^ ^ур~і Іл*» 1^ ^ I ^\-л 1^- 1 ^? ^ ]р у\& ^ 11 1 015* I Л ІЛ с у\& * И I 015* I Л 1 0-Л 

,\^у^Р ^ІІІ О С4^>-0Д0 ОЬіілЛл 
. (о ул}\ ДІ Л ^ Ді^І ) \ ^ ДОі \р л**^ \ л^ ^ ^ 

сОІ^— -01^ с4 — >- I) 4_ж^^ ч УI Л чДр'Уі ( ^—&^ * \у с^ ^1 4_> 1 4 4-> ^1 сЛ-ІЛі уъ\]р і(3 у~}\ ')^ 

^-ѵ^ ОІЗ с-ІІ. I с! ^-ѵ^^ ^ (_і^ ^ Л° '^ > -У -А® ^ ^ 

. О Л**} I Лі ^ з Лл* ^ і! 1^1 і _^-*/2 А\ 

^ ^^>С—Ла ^ < ‘Л^ е ‘ 5~ ^Іі ( _^ѵЗ > ЯІІ ^Ы-І ^-* о 4І ^^э ^ ^0-1 (_5-і]| ^ 

,аі (_] ^ ^ І^мЬа 0І_ 5” І-Ь^ ^ ^ч^еі—ллмз ІСмі ^ О^” ІІІ® •!•* У > ^ > ^ ^іИгѴЬ ^1*315" ^^^^^с ! Л’Ч. 


(. Ъ> Ъ> ^ ^"тЯ^"^і *** 

^ I ^^2>ь^_ллі| ^ о ^ І*У 4 >и ^]| ^у> ^Ь>- ^>- ^ир ^1 — м| _^| е-1>б^Хм(|) 

. 4І^З 
• ^ * 

сІ-) ^ Іл У< Р 1_^^и»- ОІ^ йІЗ ^и!-) ^АІІ ^у1Я-Ь г-І^ьДХ^'У I О іЫмі-І^ 

.(^4^— ІІ ^1 "<-5. ^-і іЬиЯ-І^ с(^^^ІІ) ! ^ 1 г : 1>м^Х-м) Ч У Ь У**У 

Л і 2 -*-*. (_)^ _ '^ Л* (_5-~іі ь ( Д-4 3 Ѵі ( _ ? *^ (дЯ^іЫі ^^]|) (З'Яі’^І ^-^аіл^ 

• *ЯЯ^ о 15" ^ ^ ІЯ ?-1>ьДХм)'Уі °“Ц-9 (_^2->о ^Р ( РлХ»Хо ( _ 5 ^ІІ (_^* ^ ^4>Ѵі і 4^ іи_П 2^ а} в 

*»®'°^. . - я - ,х ^ ! *' 0 ^ і 

4бЦср^— шіі и^ьЛ^ 4__иЦлЛ ^ ^^-\__И 

\ѵ\ѵ\ѵ. айа&ее§Ь. сот 


То 
Ы — сзЬМ 1^ !І ^Лі~ ^^і 4І4 ^1 Ьз ЬИ с^^і Оэ 1^1) I ^1 (о ^ІІІ)і^і у& 

ь у ^ і 'У 4 і и (.ііі аа ^ ^Хл 44 и сііау ^і 4 ір ^і і зь>- у> оі~4^и у* 

.(ДІЛ4 4І)І Л-Ці 0| у */9 ] I ІлЛлІП) ( 4 1^5” (_3 (1)1о 4ІЛ 

х»х>- ^Др сиз^ ^ ЬАаЛ А? ):Л5І ( ^4?иі-І Аэ ^АІІІ ^5^ Дх>- ДлідАі А» ^ЛАІ .др ^у 11 ^ 
*У^ ^ Ь Д~2 (^А_)| 1^4 Ліі-І _^І) ^ С^*4 іААі уіЛЛ-\ іУ-Х) у>\>- А» ^ДАі ІА^З _^ДІ |*4ІЗ 

*”Д*« 

„ » е. 

!(АІР ^4 4^о~\р^ ^АІДД)^ I ^^IР^4 сІ4і-Х>- Ѵ УіЗ 

. 4ДР ^ідйо ^ 0І^4*)У ^Д 5 у-> (_^ААі ^^^ • ^АаААІІ 1-Іаі I -Л^і- 1 ! (А^*У I ^^АІ 

( ^л^ -с 4 > ^ і4Др ^Іад") с4^з 0І^4^/І с!і^ 4 *У 1ІІ • ^1ад~ІІ р4ІЛІІ -Д 4 І- 1 !(_^ІіЯ ^^АІ^ 

ОІ—У ^у оЗ с^-ІаДо ^ ^ ^_АадХ> «ь'У ^(^ІЗ І4 ^Хд»- ) іА_а оД ^4^/зЬ>ьХ^о оі у\ ^1 с4ллІДХо ^1 

*У ОІ 45 ^ ^ (_3 4 1 Аэ ^рІ (Д ^ і уА 4 і <»3 ^1 1 и у) ^Аі 0*У_ѵЯІІ ^1^і^ (Д у-Ь 4І Аз у ^ІЗ 4І.Х?- 

.44І ^А_ѵ^ у о*>1ѵ^ ^ у, I^5чА ^ с І^э ^ с! ^л^ 'У \ *Уіи л1»іліА иД^о і 4; іи—ІІ 5. і} в 

^-сс^і іаТ 1 из^ >« іУі^ ^ .иЦдИ ^ 4 

\ѵ \ ѵ \ ѵ . а с с а Гг с с § Ь . сот 


^ ^1— в^И І^_ІР 4_дд)І ^ ^1— хЛ»і' = 


гч 


^ У * 4*» ^ 

іа ^ ^рі^ ыр^>- іа^ !(1)Ь ^«Д оЛ-ЛіІ іа^ ^ ^ 

* 

* * 4 * 

І4л^І «Л-ЛІІ ^ іа ^ ^Дз 

і*і л а 

.^ЛІІ ^ ^рДЛ-І ^у* а-іііі ^ с^-^і-Л ^ с ( ^^дж^I ^ 

1» й й > 

!Дл_ДІ оЛ-ЛіІ 4_^_*а іа ^ 

Ь>«д и>-1^ с<^2_*_11 ^л_^^ сСі ^1 с! ^>0 ^ сО ^І^ІаіІ^ 

.А Л^ сдЛЛі ЛЛліЛ^ ^.Алі^^ і»р 0“Ь 1_^Р ^л!*_а _рр 

. Лр ^ (_^І (^Ь ^Д> ёЛрЛ іа^ Л _ 4)І <Лз ^— сЛдЛ.1 ^5Л 

.и^Ш ІфЛр чіи _/и ^оЛрЛ ЛдЛ ^Р Л>^1>- *_зЦ<а^І іоЛрЛі ^ 


іЛр (_$! (оЬ^а) 

*Л о Л— ѵЛЬ ^1^х1*У1_) .д_оЛ і ЛЦ) Лі ‘ІзІЛІ (Дл^І) ^д ^ с(зЛ-*Л1 чр Л^ ^л) -Л д*Л 

■ Цр^І; 

.(^~ЛІ) : Л]Ѵіз 
.(^фі) :дЛЛ^ Л^ЛЛ) : 

^РІЛ I оѴ ^ ( і_д_Л5л] I ) I Л ^ 2 д И ^уі- х-і 1^-§-і} — Р _^ІЛ І_$ ^Д*ІІ ^РІ — ЛЛ ^ді I Л Лд ^ 

4Д_Л^ * ->1_х5Л ^Л*Уз ^^рР ^Ла-І ^Л Іа., ^ад (<^ДЛ5сЛ) ^Л Іа ./а -а Л (_Ц оіо^/і ^Дд^ іІдІ5ѵа ^ЛІЛ 

^ ДІ оЛ_Д*і /рЛ ^а ^рДз Л^а ^1]а .,,аа ^^3 ЛіІ ЛЛіІ /рр ( ^Л^сЛ^ 4л5\Л-І ОІЛ > Л&Ла ^р ^^?- ^1 ^ 

^^—ІІ оЛі ^ )І ЛЛз (_3 Л I 4_Ь?" ^)ЛЛ> І_5 с(1дЛ5ч)) 'У (Лі ^-р) сДр|^Л-1^ АРЛі 

• Л>Л) ЛіІ р-Лі ^1 0^Л-)_9 Ла_о 

. (^ІІЗІ ^ { у^.\ л и Ѣ ) :^\% 

ЛѴ ^^-1 Іаді^і ^ С^« д ^_^ІЛі ( ( ^ЛдЛі^ ( ^ДЛ-І ( /^а <іідЛі)_) ЗІ ^ІІ ^ СОІ іа іЛд ^ 

^аІЛ^ I 4 . Д ^>- ( 2^ л Л Л аЛр Д ^ ^^ ^^ра »Ъ*Яз -ЦЛ} ^ (Л 1^~аІЛ ^Лй1)^ I 4 . Д ^>- ^ЛаЙО ЛІ ОІ ^1 

^^чР 4І^ ^.жі.1 Оэ^)\-Р ^Р < о ^ІІ 1 ^ у^2^>- (^І5І)І)_> ^илх]1з 

.а-ІЛД 'і/^ ^рД5Іа- V І^ ^Д-за 'У^ О 'У^ ^^Р оЛ-заіІ ‘ Л - Лі і Л— Я ^ 4 

„ЙОЙ. . * * ' ^ ° * & 

2и^^_шіі и^іЛ^ л_иЦлЛ 

\ ѵ \ ѵ \ ѵ . а 1; с а Гг с с § 1і . с о т 


тѵ 


г^і <ШІ Х-Р СіЗЗІаІ 


:(Дл^й ё*>ЗкИ Д_?ьуэ у*з) 

.(>Л) :<3&3 с(^Ь)И) :^Ѵі 

.^3^ 4л<зЗл Ді ^лл ( ^л> 0^)11 <ъ злЛл |%^15 ^ с(^ллхИ) іЗЗЗІЗ 

. о^\^_ІзЛ <и 3 ^3 з^ЗЗ ^^13 < ш ^и I а^ ЗілЗ -3 с(з»>-іД-І ( ^л> о^} V ^ З-э П ) :^І 3,$ 
у~& із_ .ЗЗі іЗа 3 1 оЗ*л> ^ С 1 ^л2лІ уЗ . ІІ у> Д) ^Х5ч1і І'9^а}\ СлЗ ^ (_^І (ОЗ ^1 с) ^і*-і) '. | ^~^}\Л-\^ 

у ' ^ * 

3-3 3^ ч_^ІІ2л I уЬ5\ у\\ 33/ ^4л33і 153-3/1 3 ЗЗ-Ыл лі^-аЗі ЗІ.ІЗІ ^ ^ 4_дАІаІк I 3 І ^ІіО 

(О— 5 ^1 с) ^»-і) !І ^Іі З.Л1дЗ ^лЗдДл *)1 ^3^ 43дДл .33 ^ 4л ЗііЗл З-ЗІІ З'*-*^ 31 

. ( ^л^»^і-I уз$\ у\\ у> ^ ЗІІ 0*}333і СлЗ ^ 4л 0^-^-л^л 

3/ 0 *>\_ѵаЛ о ^ 3* 1^- ІІ ^ІІ ^ .4Хл ^уС*у Іл ( _}^"^ 3 ЗЗЗ/І в! у» '.6^уД\^ с(^^лЛ ;^33) і^іЗІЛ^ 

с ^15СІ I ( * ІХ^ ( ^ла І_^л 15ч?- 1 ч_31гл 3*3 I о ^ у 3 3/ ^ ^ДаІЗ I о ^ у 

.^-153Л (3 :[^ІіІІ] . 13*_? (3 о*>зЗЛ (3 '[<_33/І] \уу^> _у> (3 о^^лі^ 3 у^>уу лі^лЗіі 
0^9 1 _/* ^ ’І у - *^І у**> 3^ ЗЗ З.ЛХ^ ^»_*ІІ у ^^5чі С ^>-3/1 3 (_33* (_5^^ 4^0 і 5 ч?-і І^Хл ^?-I^ 

1*1 ^ , Р 4*/ ^ ^ 

.((^ ^_ж ,,^> 1 1 4. ^ д д ІІ ЗлЛІІЗ ^_у* ^ і_ 5 ь ^ІаХІІ о ^ о*>\-лаЛ о 1 -^ 

.(^Л)^ 0“^ -(_5 I б * с у*л ^^Р 4ии<1лл 4_іІХХ>-І^) 

!ОІР ^л ОІ^лЬ^хЛ оѴ ^(і^5чі-І 4^лЬ>ьХІІ) ІХЛ 4^лІл>ьХЛл ІІ ^Ді^ 

, і, ^ ■& > р 

• 4І1І ^>5чЛ ^5”| іалідіі^ 3 ^4^ЙлД>- ^ЛІЛЛ !Іл 0 ®-^-І 

.уъіь ^ ( 3 ^ 4л ^и? ІР ^л> 1>0 
С ^-Л^^^ (^—^~ ^ ^5^А“! 4^1>ьі!і 1 ^- і) (4-%*»1>ьДЛ ІІІ^І) І^із 

^9- »> . \ ^ р ^ ^ ^ ^ ^ 

I р'У (4 ^5ч?- 4 ^лІ>ъл) ^»л 4^лЬ>ьЗі оЗ_А оіі іалІР ^1 3 4^ЛІ>ІЛ 43^ I ^іал ^*_) ІДаИэ 3 ^л ЗЗ^ЗМ 

» 9" . ^ ^ т? # тЯ 

^ /1^ Яз^Ц? ІР ^чЛ> <ьЛ^ 

4*< и» ^ 9 ч 9 & ~9 * 

3 "-° 4.о^ .X. )| 4 ^сЗхЗі ^153»І 3?-3 3/ ЗД -ІлдЗ? о^Ллx^З.I ( 3 '-*-^І 4л уу>~ (3 ^Алх^л) !ІЗ 3 ^ 

^ ^ ^ 3 . 

ЛЛ ^ѵо о ѵѵЛ лі.11 ^ ІІ ^р оЛл сЯ*1>сі]^ ^1^2-Л 

. 4^лІ>ьл І 4 ^ іи_П 5 . І} в 

^-СС^І М.Т 1 >« (Уі^ 4^_иЦдЛ ^ ^-\_11 

\ѵ\ѵ\ѵ.ассаГгсс§Ь . сот 


^ — <*->- 1 ^1— в^И 3^— ІР 4_дд)І ^ ^1— ХІ^І' = 


ГЛ 


:^І ^ а“Л ^ Д^ЦсІЗІ Щ рСіЗІ у <1зН , ^ з 

.(1)“Лі у» 1 !ІА-^-І 

• А ^ѵ2й> ІІ у> ^Лі.1 к > у* 

• І^Лр ^./?1 Я АиіЛі ^ І^Лі^ ЗЛЛіЛі^ 

(_3 <С^іа^ С^>-1 • ЛІ 1Ь ^ ^ о АІоіЛ-1 Ор сАл$чЗі • ( _^*^ с(аЛдЗі ЛЛоЛ) 3 ? ^^\^ 

.уС5& ІДД«^> -1? у^\ |~\_^3 ^ */РІ ^3^ ^-\^л у^л 
. 4_і_^дІ I (_Ц А^_о >- у ^.1а"^~) У/ ^й (_ 3 О ^5 Л (_^ЛЗі _^ІІ с^^-ІлЛ 
. \у -/рі ^йЛЛі іЛл ОІ5" ^3^ '• У^ сі^г'-ѵйЗ ^3^ д>-Ло у^> о у ^ ^|йЛЛ.І І^ІЛІ^ 

^Лі-О 'У ^/2^-^Лі оУ/ ^^—^: ^*-*-Ор ІО_ фЗ СА ойліі ^йЗ^оі ^ ^Д>Л.І ^йЛЛі А І^>- ^>-1 А>-1йУ/і .АЗ^ 

.^ір'Уі ді'У аріь ліл іьи с^гиИ; ул^ 

у\ А*}\й о*У_ѵаЗі (_3 аЫоЛі Ор сі ^ д ) с(а аЗі) і^о»ІЛі Зг ^ріЗі^ 

.іазіз^Ь о*У^/а]| ( _|д < - г Ао іЬ&А>-! 

,? Й 

.АААо сиг ^31 ^/Э ^3 Ао :^ІіЛ^ 

^ р 

• А Лі^йа А ) ^ ^ 13. сААІЛ ^ЛУ/І у уо Ліо А>ЛУ/І Ао ііЛЛУЗ^ 

!^1 ^Л А *Яй ^Р ^*_аАр аЛі оАа саЛі аЫЛЛ у& й^к^/г}\ ^ у> у* і, у1а]\ ЛЛ ІЛ Л*Уі ! 

АІ1І (_Ц Ій уь й^К^г]] оУзЬ у^у] ^\д>с^Л.І ( ЗЬ Уо С-ОІ5 АІ1І ^ Ій уь 0 *^\-/аЗ| ЗІЗ^| Ао I аЗ_9 ^ ^ 


Л оіЗЛр аііз ^^ЗаЗі оЫ ~і*й Лд>*^ѵ1І сЛд>-з Ізіз • ( _^/ э у^\ оІІЗз 03 ^31 ^ Л) 

й і і 

Оо*Уі о2й У! а!і*>\— о^ ОІ > З&ЛІІ ^ ^ ^ Іа 3 ' о'Лз? Лі ^ О^Л.1 аЗІ ^Зз (. о'Лз? (_5 

.^з’ оіЗЗз ^ 

<•й*■\^^ ( ^І1ІІ А ІІЬзІ А) ^Ь>У/І У Уі ОІ 0*>І5 ^А ^Л^йЛЗ Аоз ^ІІІ ^ ^іоз*ЗАЗ А>Ь>У/і Ао і^іЛііЗ^ 

• аЫЛі лЗ-*З.І ®Ль у аУ у аЬЫ-і ор о*У-ѵзЗі аз с^»ілУ/і оііЗЛ Хіу аі ^5” ^ ^ІІІ уу_ о! оУ/ ^ і Дд ^ і ^3 

^. йоі . . - я - ,х ^ ! *' 0 3 і 

2и^^-ш1І 4_иЦлЛ ^ 

\ѵ\ѵ\ѵ. айа&ее§Ь. сот 


Я _и>->- у* <шІ /у ^ ^1) оІЛлілі 


ГЯ 


іЯ 

^ — «* 


Л^уЗ^Л 01 ^уЗр^ 

& у* у. ^ ^ {, ^ ^ 

^л>І^ІІ С — (^5 Іл 1^ С4л,2>х>.и.,2>11 і |^-йЛ <С~а^~ А>- ^1 і ^ѵ*аР 

$■ $. ^ ^ 4*» ц) ^ ^ 

.З^ЬсЛѵаР^Іии (^^оЗ'Зі ^ і^ил5ч]| ^у> 33>- _/Зі ( ^-л~Р ^ і — (іЗ^Ѵі А^л — АІЗ 


* й 


.(а-Іѵл л^З> уг* (1)0 аЫ АЛЗ ^ і. ЗуйІІ ^53 

^ 0 > > > й ^ > 

.в _/лл ^'^>■■ 31^ С лиЛ^ І^ЛіЗі ^Л Заі?,.п 31^ сл^уа ^31 АуЬіл А)у> у Іл :3-ЫЗз«/Л л^уа ^)І ( ^*а,$ 

. аЫЗ-і с__^аЗл 3 (а_Х*»л) (— Д) у? 1 1 ІА^Р^ 

( ^)^Р ^ сА.,^>о,.,^?ІЬ ^уЗІІ ( У~*& (_^І с( — (ЗЬі^~л^Ь у_3*}И^ іА./З^./ЗІІ) ^уЬІІ Аіл^— А3>- ^Л ^у*%р) :1і^1і 

.А?- ^ІІ (_)-^^' аЗ?" (_3 (1)З^.ХХл Іл®^ I) у_А)*Уі 

Хуу- ^1 ( __0~р (1)1з -1^1 I /^-л ^.хЛ (__0^ ^-л Л*3>-Х3 <.(ууі & ^1 ^а ^»иЗі ^и%%»р) 

л ^ уЭ ^Л .Д_)Р (-і_3) ^ лЛІ А_Ь?" у ^ ^ ЛУ>у с^)1_уЭ*У! у_ЭІ ^ІаІ у* (уЛХо л ^_у? ^Л л1_у2РІ ^л I у У Р 1^ ^5" 

— А; (З-Аз^з (1)1~оЗ/і (1)Ѵ ^(3® ^-л) (_3 _> ^’ А -Х-І^З Ж І\у ХрЫі ( _|»уал ^ЗИ .ХуЗаЗЬ ^|>,Г^"ІІ За* Л ! ^.Л ^ ( 35 _^ІІ) 

• Азі5уі 31?- — А^уіЗ 3^ _^Л у_31і) ^1 

• А?- ^| 3^0 *у 13 З \ ул аЗЗЗі .ХчР с( — ^иі^і АХл^ — АІ5" ( ^| ^Л ^**уэ) ;і^зи^ 

3 ^1_іЛ ^іадіі ;^_* ((^лж^Зі) ^ с ^ -ЛлЗ I 1 У~*& АІл^ 3 (1)*Я>-Л^З с(За*л^Зі ^л З^-Зуг^-З^З ( _] ил ^') •^^ л - , ^^^ 

3 л ^)1_^1| ІаяЛі ./?1| Ао 3*^ ЛР (1)1 у«5 (_ЗІ*л 3^3^ .^«ХлЗі (^-уі>- 3° 

3 а] _^-л ^ 3- ^ А Ь?" 3 (^ , ^- : >-^ >3 ^(1^*^) А^З-І оЗа 3 л 3 )Ы| р. I а жі 3 ( 3*3 ) А^З-І о За 

А 1^ 3 Зкі 3^. уЗ 3 ІЗ І^Л ^л (1)13 С > »_?- ^1 ^--А^ ^ І^Ал*У |3 (1)} ^ < -3 3 ^А 3'- а “33і 

.лІ^ЗдЛ ^^Р■ аЗ ^ у, 

аЬ I — лі ^2дН !3^_д^^ оЬ *Яз іАлілЗі ^153-Ѵ I (1) ^іа?- , 3; лІ^ЗдЛ (1)1 ^."Іа?-*^ уІІЗЗ ^у^Зжі^ 

.1 ^ (1)1 3 у—' ЗЗ. І .0 ^ А^З У^^^—>- у* (_|р' іЗа (^-л^- ( ІЗчЗ ^ 33 >- ^|^^Р .1 3ЗІІ — 

3^ сАу>ІдіІ ЗЬ>33 ^153 -Ѵі ( 1 ) ^3>^з^ лі^ддЗі ( 1 )Ѵ А>ь^I^ аіаіЗ р->)Ц) ІЗа ; 31 д^з ^I 3 З?- ^31 

.(у^-аЗ-і ^_|р' ^*л-лЗі у-)Ь) в ^л-лл уУІу ІА^З у\ — 3^3.1 ЗЬ>- — А^уэЗ»- 33- тг 


-^>- 


уй_П 


-а> 


(5- ц о» I I 5 а> 9 о 


I СІ ; ^ ііі I I і‘і д-ч;1 І«) Д^іоіу П ці^ л 1 1 
(ѵ.а(іаГгес§Ь 


I 


'ІЬиу.у шТ і сІ- > з> >і (31^ 4 ^ .иЦдЛ уи ^з-\_И 

\ѵ \ ѵ \ ѵ . а с і; а Гг с с § Ь . сот 


^ — о>-1 ^1— в^И ІР 4_дд)І ^ ^1— ХІ^І' = 


4_А)АЛ-І .ЛОР 4_А^- ^ сОР_^ЛІІ <ОІуз А а - ^1 уНлЗІ ^Ау - -у & ^ с(аА*аР*іМ Л° ;Ц>»ѵузЬ>-^ 

(А^'Л ^ уЭлАі !^ 0 *з С*)\-3 ^у/ 2 лАі ( _^ й - ) АвІ ЧІ)*)А>- і * * 4 ( _^-*'^^ сЛ-ЛуАі^ с4>- ^А| !^А _9 Дл^'Л е-АуІр'Л 

^ р *** 

^Аз с ( ^ЛЛІ 4>- _^АІ о ^5А Л у ^уЛ^]\^ с^оІІ уА лААі ^уэлАі ^ с4>- ^АІ у& 

у ^ ^ ^ 

4_л) ^'А I г-1 у 2 Р*Л 4_А^- ^_*0_^Р с__. о_А\Аі с_у о^АА) 4 А)АЛ-І .ЛОР ^ юАі А?® ^ ^иЛі ( ^‘-^■^^^' 

. I -Хз»- ^А*зС- Ал*)А>- ^Аі^ с.Лз-А ЛлЛ с.Лз-1 ^1 дА^оу Ао о ^\*^^ : ^ 

& & ^ ^ ^ р ^ 9" ^ 

^и**Р ^3*■^)^ ^1 14І 13 Аа уЛР у*іЯ& ^|ил»Р ^1 л іЯАуАЛі ор 1 ^ 1 а>Цз> ^ с(в^П ^ІІ) ;Ц>у(Зіу(^ 

.в уА в^^і Л Л Л Л с-і і*7 в у>"\ 

$, у » г * 

^ ё саг- ^_ѵЗ ^ у_ДЗ ^Аз Л < 1 ^ ^ ё ІфА д ^1 ^ ^-уЛ еО ( ^^Р — 4)0 ^^Ь ^ — АлА^Л І^Аіо 

оз ё*Л у1\ о ^— 5сз аА^^р ^ААі Аі А у_дз^- еЛ* во о^Ауэ а ^1 Л} Л I А. іЛ ^ЛЛё 

Л} уіі !Ь Л_Л) ^—>-^ ^ і г- ^ у? ^Аі ( ^— Р ^ 1 аД )1 4;Лз дА^^Р ^АлІ$” 4^?-^ (_ 3 ^^ А) ^5А) л ^1 соЛу >-1 

*** *** 

4_^>- ^ (_А 1 ^ з *У ^ — ^ ^Л’ ^1 сС«АЬ>-1 -Іэ о'Уі ^ІІ о ^5\7 уІІАз ^илЗ -^Ц-^ ^ <-&>- Аэ ^ 4;А) 

У*у \ ^ ^в ^р ^ в^А5 ^1 <_)-Х^ж_л (3 :-А^ЦІІІ дАуЛАі (3 — I ^Іі іААААА ^ ^^Ааіо ^1 о'Уі ^11 о Аэ — ^-> Ь 

г 5 і# 

^_л о^) I р (АахжІ! ^а ЛААА (^АІ _^А.^) -4ІАй (_^° ^АААі ^р ^ ЛАі ^ о^) I ^зА-I^ оз^^Аі Л-’ <Аах*АА у& !<Алх*А 1 

о^^ 4) а^ р (А^_*у !^л) (а^р уу в^^і ^ 1 ) с 0 ^ 5 1 ^А-І^ ёз^^Аі оАахрі ^уЛА I ^ ^ А-^А I (_!ахрі ІзАі .(<АА 

Л с (А ^і хжА. I ^_о^А I ^^3 у* л^>-у) оз ^АІ іла ^ ^і 0 Аз ооаАі з^Аі А — — АА^оІ оі ^А сі_з ^ оА$” Ас 

ЛААз А} 4-А ^1 д><9 ^АлхлІІ АА і^АААі оз^) оз ^1 * 5 Аз ^4 р г-Ауар'Аі уу с- АоНА I 

. 4ІІО) ^Л^^з ^ I у\_ді I і И і ^з « 

^. йой . . - я - ,х .* ! *' 0 3 і 

шТ I и^ьЛ^ 4—ьоілІІ ^ 

\ѵ\ѵ\ѵ. айа&ее§Ь. сот 


п 


_и>->- г^і <шІ Х-р с-’ІЛлілі 


I I о*Я^зЛ (1)15^1^ 

Ч*ЛР (_3 ^ 1^9 С^Ла С^^—5” ^і\^ С^Л-ЛІІ 05-1 у ^ С^І у~У^ 0^лЛ'^^ С 0 З-Ллі I ^а у> у У ^»Л 

С4 1 у ^ Ы-І ^ І.У >-Ѵі -Ц ЛІІ ^ С 5 ^_о 1_о_1аЗ I ^ ^уС~\з>х Лі у I у ^ У-І_9 і4 Іа ^_8^І 1 ^ О у>* Лі ^ 

- О ^ ^ йы ч.**— о^чіі^ ч 0 I— ч~чІ~ччѵчі I ^ Ч -о— ЛччччІЗ^ 

!(Л*Р I аЛ-Р Л ^ I ) О I 4І1І 4Іэ^ ч_ У\ р 1 1 

.0 чЛр ^ЛіЛ Ьй-.о Л^ ЧоЛ-рИ ЛЬІа 41а чЛЛ" Л Іа іУ-ЛЬрІ оЛ-рЛ 1^ 

.чіЫЛ-І ч_^*Ла у (^»ІчР 4*^1) ч_ й '« р 1 1 Лч\р_9 

.ч_Э ^1 ^_Л С ^ЛчІІ чІІ-ІЛ ууЗ (о^ЛьіІ ^а уР у у ^ІЛ) !<_)^ЛІ 

ІЛ ^~ ^ (1_^$ІлЛ у') Л-Лі У а у^> лЛ ^ чІ^$ІЛЛ у (^ЛІ 4І1І) Л у уь ^ (^1 у~у\ о у^З') 

1 >1 ІІІ Л чччЛ/1 (1)Л ч(^І ^Лі 0 _^л_Ла) чЛ~<ч-ч«^ ЧоЛ-чЛі (_3 0І^>- ^ІІ _ / гЛ\Лі ^1 ^Л /^а ^Л^Л 

.оЛ-чЛі 4І У-Л іі) 15” Іа Лр ^У~ 

ч(Іір Ліл^^П) :^о1_1)І ^ ч(і^ ^1) і^УЦ, сС^/^І) :^ГрІ ^ ч(^ІЛІ ІІ ^5) :лЛІЛ ^ 

Хузлр>^~}\ Уу у ^ІУ-І) !^ч*Ыі^ ч(<о ^ ^1) і^^аіііі^ ч(і ^^» ьЛ1) ;^ІЛ^ 

-5 у ^ ^ 

4_іоІ^-ІгіІ О ^(^»« )а*)1 !с] ^ ^ ОІ іЫіі-І АіР 

ч_- ?-І ^ІІ ^5'чД^^^ оЛЛі ^ч^й^ ^5ЛчЗ л чч_ч?-І ^ІІ ^5'чі^^^ оЛ^/І ^чЛ^ Ц ^5Ла '_рІ 

^ч _>-1 Іч\_^з ч_ч ?-І ^ІІ ^5”чі ІІ л ЛП ^ч^й^ *У (Л 4 Л^ •‘Ь ^1 Л 

.АІО ІЛЛЬ 

1^ ои?>1 ^ ^ ( ) ^ 41а у$% с(^Ѵі ѴіІІІ) : ^ІР ^ІІЛІ ^ 

іі_Лр |»Л— а с4І) оІЛлхЛ) іЯНіЛі Лр ^ I чЦЛііІ у ІУУ^~ с5-і-ІІ з ^ ^*УІ чЦЛіІІ у ІУУ^~ 

чЦ_ліЛ уа ЛЬЫ-І ЛІР ууЛ I ІчД_А с(4)І У у*'} Ілі^- 4І1І *УІ ^ ^1 -ЦЛ.1 <.уА-1$з}\ 4Д1І іЦр 
рЛ-ІЗ I с ( ^_Дзі ЦІ1 лиір ^Л-ІЛ с4) об^І) Л >„ Л ^ <ЬЫ-І ЛР уу^\ 4^іі о ^5Л л]Ѵі 

лір оілііі ^ ілі *(л_и ^ 3 -р ^іл сЛі ііи оЬ аІ| л У іуіі ель і а^ а2_П 5- І} а 

„ & о і. . 

^-сс^і м.Т і уу **. ,ил л ‘Л*! I ^ ^-\_11 

\ѵ\ѵ\ѵ.ассаГгсс§Ь . сот 


гг 


^ — <*->-! ^1— дѴі 0 З^—ІР 4_ДДІІ ^1— ХЛ»І' 

4С^*Уі ^ — хА\ (ы\— Р !(1) ^^^^^> 

.;Щ^ ^лЗі (_^р вЛ-ЛЬ (_5^9 'У I лллЗі ^у> [с,у ^ ІЬ лЛ 4 аЛр ^ллл 3 ^ 'У I л^ЛхЗ I • ( _ 5 ^) 

4 ^| ^ о~л <зьы-і л^ Щ ^Ізі Л ^ влЛзи іі^ ^ 

■ ^У>\ Л?" іУ° л^Л р-^лхр (лІР (_|р іі ц-^1!І) ‘<_!Лл 
. (^-ол-ЛлЛ ^ ^4>-*Л лЛлІЗ ^1 (аЗ ^»)^1^-І) \ ^^5л& ^1л31^ 

г1_^ЛІ) лИ Л ^ >Л 4оЛ «/аН ^-^■I *Л-ЛР ІР ^Л»ЛІ Л у !Іл®^ (^ІХл-ЛлЛ) !^»X^Р лЛхіІ^ 

і5і Л О I ^-і ! I Ла се Л-ѵЛ ) Л ^ ^»_д ЛХР ІфлЗ ^ль Лз ^л _/^Р (_3 1^ ^ 1 ^3 АІ Л о Л-ѵЛ 

слЛ і/Л оі 1 ^ЛІЗІ с^іЛи аЛІЗі : Лі &Ь* ёЛ^ 3 ЛДИ а*5^' ^ арі ^ л~ 

^*_аЛ>Р ^ г Л- ЛйЗ ^|*5ЛІР ^Л-ЗЗЗі с^-$ЛІР ^»Л-Лі :Лз оЛ-ЗЛі >Т (3 Ц- ?- Л- ^ ^ 4І^_*3 >^а (3 

^Л-ІЗІ): о! ^ллр ^ 4^! Лз Л5 Ш І^): Лі Ізіз ^ЧІЗІ): Л уь о! 

.(^ 

^3 з Із ^>с -с ^»Л_г ^_^ аВІ ^3з .а*р ^-^ 3 1 I ^ Л ./? Ц-* ’Л •^-*^ (<2)1^"^*^ I Зу «■—Л ЛЗО '•^~*& ^1 ^31^ 

.4_^о_/ЗЬ оЬ аЗіі < {\^‘ ^ 

О ^ Іо-а-’Ч і 3 і 4^3 1x3 1 (_! Л-І О ^^“Л-* Л г-1 Д Д Д 31 ^^3 40^Л-) 3 3 ^>«^31 ІЛА О Л ^53 

1_о| І-А.С.^ ■", И І^д./? ^^XрЬ !0^Л) 3 ^^Лі р_) ’^І іоЛ-ѵаЗі 4_^0 Л (3 Л _3 ЬэЛХлЗ ЛілЗі Зіді-І 

я 

.аЫЙК ^ХДѵ? Л*д *У ІЛА й^'Уь 3 ^лд (_Л^^ А^З^^лЗI Л ^Д’-'Л і ^3 Лл 2 ^ а} в 

^. йоі . . - я - ,х ^ ! *' 0 ^ і 

шТ I 4 —ьоілІІ ^ 

\ѵ\ѵ\ѵ. айа&ее§Ь. сот 


И /у ^ ^ 1 ) оійлілі 


ГГ 


с)- 


^23 


о * »>.•$■ } * (- 

,^лі\ *и„<>«ѵѵ^! уь с.Л^-3 ^ ^1 оі ^-ірі^ 


^ІІ ^->-1^ ^1) 4І)І <ІЗ ^ С_ДІ*/2ІІ 


> ... 


.о ^1 Зад**» ^31 3 ^|^ыЬ Ід ! ^31 с— 

> х ^ 

• 5 ^-у2 ^1 ^>-1^ * ^-у2 ^1 у? ^ у (3 ^1 оМі 

О у/ ^ *** р. 

.Л_г 4 )І5 г- ^_^4’ ^1 с_^?-І ^ 1 оі СО ^ л —*- > *У 3 <и)ІР о^)-Д_лЗ I ^*_о <_]Ь>о ]ад.^ 'У е- ^1 ^/Э ОІ ^ 

.? -* 

. о ^ л ^*-> <У 1ос_> )ад.~> 

** * ^ 

Ь } У } * 

.^1 — ( ^ІГ *Д_ІІ 4*ѵ^млХІІ) *Д»ХР р ^-у^ С 4-И^^і-І *^-ЛыЪэ ^ І*Х>“3 ^»<Д*у^І! оЛр^ 

. О ^ ^^3 ^ “ I) ^ <Ь I ^із 'г о и^х] I) 1ад.^"9 — (_3 1 I ^ѵ2і 1_5 с ^ Лх] I і & — И і Фэ 9 

„ & о І. . - Я -*^.* 9 ' 0 .» І 

<Ціс^ Га! 1 >« 4_ь*1*і I ^ ^-\_1) 

\ѵ \ ѵ \ ѵ . а с с а Гг с с § Ь . сот 


^ ІР 4 _дд)І ^ ^ 1— ХІ^І' = 


Гі 


ѵ 1 ^ 

іаА^ оі— >-I^^ 

^ ^1 а^ ^1 о^/ «А <ьА-| 1_А^» с] у-і ^ О^— йів^ ^»1л^/ ®оАл?* ^1 4І1І л» А 4^1дХ)*У1 у-*& 

1 ^)) А ^— 9 ^ О ^>г «Аі (_3 Р*А I (_^ с)Ь>е^ -лі)) А у-2 ^ С^5”^3і (_3 «р_ЛалЗ| (_^ АЬ>е— лА) уі^-ь ^ 

.аЗ у ^\Л-\^ (. А ^'У I -ЦЛ хЗ У> 

і(а- г >\ с л о^\^зЛ ^) (1>І — ^йіі 4_2 з ^5А 
.о^Ао 'у>- ^1 ^ Ллі Зад** со*>Сл31 А~*1« ^ Ід:Ь>-ЫЗэ«,^І о*>С1а31 С^\~>■\^^ 

. АІл ІА- 1 <— — Л Ал (_5 Ао ^3 <— дХ/ЗІ 1 1р Ар^ 

.^>1 ^>-^/1 о^Ачл ІАР ОІ_/и5чАі ^-*А С (1) 1^”^) I 0'- ) ^1 (АіАІХл*^І у^З') ІІІ^ІЗ 

. ^ ^ІЛ (1) ^ (з ^_вХл^ ^Ьа^І «оА^* АІ)І А у) ;1^А^ 

* > ^ > 

.(і у~*з ^ * ( а^А-і іа^і) А ^з) ;1$АС^ 

^ ^1__1| ^ ^»1 о)П ( ( ^_5чЗ|) > о ^А_)^^ .( ( _^-^АЗ ^А— «А-І АІ_ 1^ \Ал^ ІсЗ У_$) !а-^ у> ЛІ^АдЗі уА-*-> Зл л і^ 

Аз^_ ДАа А^— 5А 01 ^ Іл ^Іл А^5А <АІ ШІА А_^5А (1)1 ІА сАлЫАі ^1 ^Ѵі оА* ^З ^ А А ^йхЗк 

^Алл 0 у]\з (,і_з*>1>- 1$Х^А/аз (3 ( е _ г Д*л^ (^) ^Р (сЗТ) 0 _р-АІ с!і*>1>- 1$Х^А/аз (3 АѴ Цар ^ІАР^ 
^—ѵазѴі (_Э*)Л_^>- ^I і_-)^_жЗі (1)1 (_І 1_йл *Ад (1)1—5” ЬЗ і^->г./?11 (1)^і |1 (1)3 А-9 1_^А>~и/аз 

^3_Р 1л1_?- — ^ ІлЗі ( ^^ э 1 Ьз^ - АА^Аі^ (1)1 ^ХІІ (1)3® -4АлА (_3 ^Ад-ж^ (1)1 ^уУ> ^жАлЗі (1)^ А)Р (А^АлЗі ^^'іііА 

, а і 2 2 

ІА л с^А ІІ р. , Іажл ІА* А)Ѵ ^1—ІлЗі АлААЬ у*-* <1)1 аЗ (^уя-А) ^^АлЗі ^у- уу> <1)1 Ал у ^аАІА ^АжААі 

• АлЬаІЙЛ (3 ^ААі 3 |»А-*Аі (1)1 -аЫ ^лідАс ^_Аалл у АІ)І оЬ> у- ^_Аалл у> 

(1)1 о (_3 (1)1 ^у\ (1)1 о^_ 5” ^ІІЛ уА*-> с^аАі^ ^»А-*Аі сЗ^ *— дЗ-^А 1 о ^ (АіЗаЗ^ 

у— а (1)1— ж^> < йі Л ул 1 і у >-~л ( ^_ (1^ ^ ‘^Т у^: -^ѵА-жАі у о 

аЫ _5 Ср— ІаР ^лА ІІ (1)1 '. у^> с( ( ^^)ІАІІ <_р ^ІЗ АХ^ (А^ІЬ в ^лу*3а1^- ІЗІІ -“^Г" (1) ^ “^^ ІАл ОЗ) •^-ёА , ^^' ^*Я5ІЗі 

• '■ в ^ (_і аЗ ^ 3 (А Іі ііШ 

р ^ тЯтЯр ^ тЯ 

(А Э |1і ^»АлЗі (_А !(АіЗ_^ <— >.,^>жЗ АІ^-л аЗ I— ѵ-л ^ААР ІіАІЗіл ^іл^АЗ ІА Л» 

сА^ІІІ ІАі_а л 4 — Ар ^а хх (АІ з^1_А салАдр ,_^Ал>- рАлЗі ! ( _А л і ^ "9у у )І ^і^іААр(_^ ііх «1 і[^ іАШ Аіі 1Г 
-ЙІАІ 


_а> 


(5ѵцРАІІ (5 -о оюі 

I О I г ; 1 1 1 І ІГ'Ч д -иН д аі^ІРІ І |_|||<}^^^ 1 1 I 
ш.аІІаГгее^Ь.со ші 


'іъіхс.у шТ < >ьлЛ ^ ^ а<*цт< и 

\ѵ\ѵ\ѵ. айаітее^Ь. сот 


Го 
4_оІлЛ У’гУі І^ЗчЗ ^іэіл!) (_5 О 1-^x3 1 ( ^Р 1с*1і ,? І^ЗЛ ^~ѵО 3>-ІД (_Г^ ^ 

о у—&3у с-1 Х5^/ 1 ^ р_Л*3! Л и ^аХІІІ <1)1_з І^_А 3^ Іл ^ц.1 ^1э1л5 ^Р е-Ьз^л]^ сІР 

Д_13?- ^_і Іо 4_113-І Л>ч ./Л ^1 4_*_ІЛ (1Л і ^.й^ ^_^>с^о ^ у^ ^*Я53і (_3 ^Цо^/ 1 (_Ц ІЛАі 3^^)^ *У ^ 

0^— Э 5" (_5 ( ^^<1_3і зЛ-І 43 Ьг ^_) ^531 (1)1 ЛЛ О^з -р-і ^531 Л ЛЛ л 0 Л-Із ^_|р 3-Л ЬО ^ЛІІэ 

Л— О о_р — «3 сІ Я - 1^ — ^ ^ ^ о ^~ *■! л 4 *-* Л-Л У 1 *■ ^ ^ ^ЛЗз 0^53 с4лѴі ^^ л 

Л_^Р (,4о^Р р_А уУ ^СР С~~3 _$ і4о^Р Л уіЛ (3 .ЛІР ^ ЗЛ5 ^у> ^^3 ^ уЗ 1)^3 ^ ^3 (3_? 

* * 

црз! 3/ с^_Л «р ^_;1 Лі ^ ^о^р ЗЛ53І оАл о ^3* .дар ^^^53 Л" іЛ° Л у 3 ^ 

Л уі>^ СзІЛоІ (_5-Зі ІЛ (_^І (1^3 ^^аЗ ІЛ) ; Ьз®Л^-І 3 узъ у (3 у\^а1^ ( Л^ >_ '^^Iэ^З^ (_5^° 

** ** 5= ** ** 

,<^> 3 «^і Л (1)1>ь»%кй іЗ ^з) 

.(зуах**+}\ Л ((^|р*ІІІ ^у 1 3 уЗ^) 

„ „ > 

. (^І/и-^ьЛі іУ> (((3 _^Зрі :3 у^) • Ц 

14І) ОІ— »лЗі) !4 _ЫЛ-і -^^Р л ^Лліу сцЗзІ^ЛІІ о1_^Х1л у (З/УІ 1^ * іі^хіЬиі^ 

с(чііі з у _«<з іЗ_о^- 4 ізі 3| *^( 1)1 -цл>і ілЗ-^ЗіЛ 4 і)і зЦр ЦЗ^ \^у\ лз^ 

.ЗиЫ-І .АХр 41о ЛЗ^' 13* 
- 3_9 ^ ^ ^Л»31 ^^ЗЗЗ • ( _З л і (3 у) :1^«и у і — ‘и—*' 4 ^з 

^.віоі. . 3 (2 

<цсс ^ і шТ і >« >ті^ < ^^з_и 

\ѵ \ ѵ \ ѵ . а с с а Гг с с § Ь . сот 


^ ^ 1 — в^И 4_дд)І у ^1— ХІ^І' = 


гч 


іЯ 

3 — «* 

т? ^ *** ^ 

ІІОД 4^^^1 ^ДгІ^ ОІ 

( ^л^_л^ Д ^Д_>еЗ <1)| 1^1 Д с Д О-Ді (_^Ь (2^° -ІаЗІР Д і_!^) У*~3 і * * 4 3"'С"^ ЛІ СУ Д- 

^ р. ^ іМ ^ 9 9- ^ р ^ 

^_Ы ^1 ^ $Ъ С^_$1>- 0*Л-О ^*2Д-0 ^ОІ г- ^3 С4 Д ^1 ^|Яр 

9,9- 9$ * 9 ^ ^ 9 у* — 

. — 1_^0> ДІ*І> 4І)І ІОІРІ ^»*)Длі^/І о-і^Д ^Д- 3^”' ^ 1С^> з ^З^^ - ? ^-ё-* , ^ о у~^\ 

. СІД ^0 ^Др 1 ^ 3 *»— 1>Э ^ 

» X ^ 9 . ' } 9 2 

!(4^>^ ^ІІ ^ДЗІ ^->) (1)1 4ДІІ 4-&3^ *ч- й\^У9 1 1 

р 9 

9 ^ ^ 9 у 9 . ^ 9 

.4До 2^ у/2 2І I ^^^ % іМ 4ло С-аЬ>сДХЗ *у*Р ^1 ^Р I ^Ц> Іо !І>-^ѴЬ^І ^)І ^ДЗІ 

& 1— л V— * > I— оД ]| Ід2л>о ІЗ 4-*-^л» ІА.ЛР ^*о С4-И-ДІ“і ^ ( 4 * 0 ^ 0 ) С- .4 лл, <^1.1 ІЛ.Лр^ 

.^]ід] »^3*ЯІ-І3 ^-Л ^ ^-1?РІ 

<•'^—‘^3 3“^ • 0*}Д— с 4 1 ОІ_^ОІ I ^-^з ДДІ ^(_Ь^ М ' СУ* 1 _ДзІ ЗУ^ ®'Д с) з Іі 

4_ЫД-І ^ іе- ь—--Р ^<Ь~а\ _) 4_)1г — Ыілл ^I ^I ІДьІІэ с ^I ^ Ді I ( ,_]^Д 1 СУ К3^~ 

«* 

^ 3 *~ І-і— ( §3 *>\_) 1*Д ^ оі ^1 оДі іііз і і ^[л> *9-> Д _Д ( ^^ДI іо ^1 

• ІДаііэ 4^^^^«^3 4лсл 

^ 9 , 9 . 9 

С_ г *5> ол^І су з ' ^у. УУ~ ^ <_Р о-^' ,_5®Ц СУ ^ ^У 

^ ^ 9 , 9 . 9 9 *ці 9 

1 ч^ЗІД с)^— ^ 4ІІІ ^ ^1 -І 2 ЗІР ^1 с)^ 4-До 1^). 4ІгЗІР ^1 4І ^ 4Д>э 4Д-1^ ^уь Л-ІДо а] ^-Ди 

у~^ л 1 1 1 і 2 1 1 ^ ^ 1 >Д— ^ (4^м%м^и Д^ I ^1) (и^о^у^у^ 

:р ( ^ сМ”) ^ сІ Л ^ 'М : ^ ^ *■ ^ьЗ I Д 1^ ^ л ^ ^ } ^^ѵ-^»^»*»ѵѵ-] I ^л»Р ^-0 ^ «Д-«-І I 

оі^ ^1 ЫЛз ^ 

^ 9 г Р 

! ОІР А^І ?; ^Х1 4 .,гс? а ) Д I _/Р Д-1 Д >^_^л Ді оЛріз^ 

\ -2 * ' * * ' (■ і- 

.^Ддо *У ^ ІЛл і^Діііі ^I (ЗДа^І ‘сі^ 0 ^ ^^г^С^ *У І-Ц-^ П3-*Д \>-^\У- 0_Д^; О' !Ія®-1>-і 

^ х 9 , ^** 

!(1)ір ^ ^лііэ ^^р ^Д^^4>- о л 

^ ** 

3 ^ (3® • (_5~*^ -Ьіііал ^Сэа\~і ІІаЗІР ^I *У ^ <і)^& ОІ — I і & — «2-0 1 2- а} « 

^.йоі. . - я - ,х ^ ! *' 0 ^ ^ 

4-оС-^ шТ I ы<) >« >Т<^ 4_иЦлЛ {^^^^^^_^} 

\ѵ\ѵ\ѵ. айа&ее§Ь. сот 


гѵ 


:>с_І ^ дЛі с^* ДІІ ^1л с^о>&3 Ы *^М ^ДлО *Яз іаЗІР % ^^<^^ ^ ^ У^ 0^^> ОІ 

9 ■$ і? ^ 

. ^Ддо 4»ІІз 1оД>-Іі с)І5* у* 

4 >ІІ со ^оі-Д > 4-1 I Л 43 4 &Л>- 4 5 (а \ Л яТ ^1 2р СІІ^о) * І-^НЗр 

Р^_Р^Уі ^1 (О ^ЛІ—ѵЛ.1 ^ ^Зі > А С4-Д^- ^5 43^5о ^ у& ^Д*3і ^о*-4 ОѴ с(Ль5^>- ^^\^^) і уі^^ 

.р ^зз ц^> ^ и о^^ 4-іи ^І2-р ^(д*зі с)і^ і^и ^Ьз^ 

с 4л Д ^ (3 о^^^г^ сЗЛ^о^іН > ДІ с^)иѵ2-д1^ (^Цліо) І^о ^1 0 15* ^А-чЗ (^оі (О - ** 4 ) • Ц *>^о 

^ 9 

СО ^Оіі— Л 1 у~й О ) *^Аз С0^л_^ѵО ^О *Л_> о у*» 1 ^3 !^_Оо ^ оО-о) 4лД ^о ^и]| ^_& ^^/2-ОІІ ^ 

.о у\^ с-^о^-о оііііо ^5 ^~цзі (^} ридзѴі о уО»иіі ^ 

0 * * 

!^_-л ^ о ^-§-4^3 1 ^ у>- ^ ^ о <_ц рцдз^уі» (^і>- ^ о^л» ^>-^1 ^іі оі ^5*^ • ц^^ь*"0 

Ф 9 ^ ^ ^ 9 ^ 

.ІДО ^>- ^ ^р ^3.} ^ЛІіІІ о'У о ^і!і ОІ> ^ оОІЗі ОІ>^ Іііз ^дЗіЗІ 
. 4-^-1-р рОЗ , -* -»,^ > а^З До ^. -* *3» і 0-*^^" о 1-^-р . у^ ^|-ѵѵлЗ ^ ^1 ^1.1^ ( •■•■ д ^ ^ ^ ^ 

^3 1 1-3 ^оО— ѵѵ^>- сііі^— ^ ^_^>- ч УI^ рііі Ьз^о^-І о к Л>“^ 4-ЛлЗ рЬ>“0 4-Л-ѵД 5 1 Іііл ОІ ^3 

.43 ^ЛиІР О^^^ 1^ с О^ ^ЛоІР (^ЛІІ уь 4-іѴ дЗ» ! ^ о^ о 

•ск^ 1 <>^- |0- Д^Ь 

.сіііі ^ 4ІіІ іііірі “Ьч ^л5ч1Ь оі^іі) 

9 . 

9 , , * * 9 } , р *** # ^ 9 ^ 

оі_^- ° р і* % 9ь*+& и ^^'^ ) і (_з іл5 и->иіі (3 Иіііѵі» ^ 

— 4_Ы^і-І ^_^Р— І-\_* ОІЗ оЛІ) ІІЗІ ^л ^ ^ Оі^І '~^Г Р^жіІ 

Л—) 4 )/ ^ Л ^*Яз ^(_5 Л^-уЛ I 0^)1 ^ Іа М (_5^рч]| 0^)1 ^ 1д Н | с 5чЗ с4^?-іѵ? г- ^Л’ _рІ сІІІ 

♦ р 9 Щ . р 4*< Р 

4_ІР •Л л> (І“^у*^) 'О _р ЛІЛІ^ О _рІ Ц-у° (_3 у-> ОІ 

9 ^ 

• 4І^0о .5^ ^1 ^*ЯЗ р^оо 1^|_5 с<и*лОи у*9^ і ! у і л л і і; “-О* 4 « 

^ ЗІ в і. . -*-*^^®'° 

4-ч^^_ші I >і 4_чОл1 1 ^ ^-\_1) 

\ѵ \ ѵ \ ѵ . а с с а Гг с с § Ь . сот 


^ — <*->- 1 ^1— в^И 4_дд)І О ^1— хУ»і' = 


ГЛ 


> в? 


!^І ^лі 4_Л_^о 0 *Яѵ2_!і 

. Іі ^ С 1^5 ^ X Х_^~ _^І СІ^гЛ^) СІфіз ^рХч) ^чЛ Іо 

ч_УІУІЬ 5 I I) *!>\-7_5 ^гСоІ А^чм А>У-І у* уЗ& ( ^ііУі С— Л о у>*-~Р 4І!І ^3 

. 1_^1Л ^УУоУ/ Ь ЯоІ ^рі с 5_> -Ллі 1 1 ^УI 

;(У_м< вУУаЛ ОУЦУ ) (1)1 4І1І АІэ ч. .діѵаіі ^Уі 

9- У ^ 

. Ц-^о о^ ^«,д,2ІІ ^Іл^ I 4-д^з с-і!>ьХХЗ 2*>Цд)І І^Іал Іо ! о^^аЛ 0*5^1^ ^ 

ЧччЛчУ.1 Л »1 ^ а. а ] I Л*У ^^*_Ач\р ул |Л>-| 'У АІ_)Уі-І чХАІІ ^~&^ і у* ^Уч<1 ( р I у\ АХ~ч) ч- й\ .,^>1.1 1_*ч\р^ 

( ^1 аЗ і^^лЗУі у ьаЛУ с) (_Ц у ^ оУУаіІ ^Іа.7 ^ііі іі ^ІУ/І і^іЛр — ^іл) 4і!і — 

ЛТ^_Л!^ і^«1> ^оІУУчІІ ^зу> ^Л Л У/ • ■У-'УІ ^ <_^$І ^^5ч] I ^_Ц Ь >.уз'9з ] I 
^_оІ^^>- (_5^І 2ІІ§ ^_Уі^ саУУі ЗэІЛІУ/І (_3 о_л5чІІ лУУЗ ало^- аоіУУЛ (2^°^ аЯ чріУ 
у > ^ *3 с(Я_лоІ>- = вЛ_чРІДо АХР О^УЛІ і)^3 У ^Уі І*ХА ЛО • ^чѵ^I ЦіЛ ^ Ср-ІУчіІ 

л У I чД_а чііічі]^ ^аі ^З хіІ іі ^ іУ/І УУ уу^~ У-У 3 ^-У ^_Ц Ло у л ^УлхУЗ ^Д)І Л-'ЗУі У у УчЬЛл) 

. I ч . Н у>- у лдр \ ^УЛІІ Л У/ ЯУЛУ I чр^АчІІ (Л®^ у* 

о^І-члл 1-^чр 'У^ 1^- ^Я^ж^ччч) Ь ? ЛІ оіл^о і5іл* Ср_^^^чр ^_)"9з оі у& >^_^*чііІ ^ЛіІ ^ ^лч^^ 

^|_Р 3.1 “У>- у& в у^> |> — ^ I чД_А \^3>- (.^у у -/Э 1 1 4. ^ 2 Д И У-ІДІІ)) у 4Д) ^лХ5 ( ^ЛІ і ^>т^чл<) 

О ^^_)^^ гі^ 2дИ Л I ^Зу~ ( ч*чШ (^чХУ ^Р о уЗ> _^РІ ^ Л° 0 ^" , У■ Л^ св 3'^' •' 'ЛЗІІ *^чХУ 

х » , 

^^Лчі і^»_аЛХР Ц- ^-§-Лч1 ^УчЛ.1 ^Дх; О ^5"_^и г1_^2Лі^ с^-АЛХР аЯ ^-$-У ахр I л л^ ^3-* 

4 ЛУ 3 ^ чЛ (_У| Л (_5^® оЬзІУІІ ЛХЬ ^ІУІІ I Л_А_^ і Л} ^,^-п.жЯ ^ л А^чччХІЬ О^Лэ 

Л'- ) “^-г >=І.І ^_р' ІлЗі р ір Л сЛ^ ч) Л} 1— л^З 4І ^ 2 д )І рЛУчхіІ л^-5 сі 2 ^^ІІэ Л Л I у^у 

^3 ^ іЛІІ чіі_Л ^ *ІІ І ~\_ у \Л-\ у>с^і\ ^у>с^з ІЛ|_? Цяр I у>т */э й > ^і л^ УУ чДр I Л ^ ііл) Л 

.^ѴііЛІ Л ^_АХУІ 

уі у <ч9 і ( _ 5 — ^ р а>-_^ ^р А^ ЛУУ/І _^І аУ оЛУУі л? л^° ; <>^ Л) :1і^1і 

оі ^— ь ол Ал ^ь>- ^ сі^ ^ріо ^л>-і лі 0^50 <5* ^л ііи <уа о^и^іаЛ ъ ы^и ^ ^ 4 

^. Йоі . . - Я - ,х .* ! *' 0 ^ і 

'клс.у шТ < и^Уіл 4_иЦлЛ ^ лл_\_11 

\ѵ\ѵ\ѵ. аИа&ее§Ь. сот 


гя 
^^>-1 4 5^ о^\ у^ЗЗ ^ І2^ 51 ^ іЗ ^ 4л^*Уі РІ^Др^Уі оЬ^ ^^~Р 

Т~і 

о*^\ *а]І о\— ^ _>І ^ 0 Ыі— о-в • ( _5— ^ _/ Р Д>-^ ^Р Д) ОІо^/І ^1 дХ^и ( I ^ « 5* ^ сі^"^ З" 0 ) І^ІІІІ -I? 

4і2 л,^1і р 4-і^ ^ *и>- ^1 с<5*^о 1^.5^ ^)і>-1 4І*У о^-ѵзЛ С-ЛЗ^ а 5* ^ ьи с4л5^ ^|5 ^ 4^-1331 ор-і ^5 

40 4 Ѵ^ _- ^-^ г - - _ іс4^ рх» ^Хс. ‘ ~~ - - «^ Л. - --> 4 4 9 ^ 1 СД^— ^Д»а Д^-ІХІІ I ^9 ^ Д-*Р ^р^іі 

3^-Р»-І 4 >Ѵ ^ Іа «7 Д7*!>\ >/29 ^І^Х- 9 ^ХІІ Х'УЬ е-Ь>- 4 Сл}/ 1 г-Х «X Х>^а\\ (3 даЗ 4 ЦХ-9 ^Зі дЛ^Ь е-1>- ^ 

• Д>Р ^ЛІІ ДХЛ/Э _^Р Дл оХі^/Ь 1^X5” ^ 

«Д^ >7>хЗІ9 С I <*Р :>- 1 ^ С^_Р ^р*і Р Д>-^ (_і^ ^ ХХ)^/І ^1 дХ^и ( I ^ . >■ І^> 3^"^ Ііо) ! I < >113^ 

^)^_5ч^ с)І «, ^ЛІІ ^ 1^1? ^^5чЗ сСЗ>-^ ^ (1)^5С с^*Уі іі у ІІІІ ОІ^-^ ул 1 

у-?у^ С^З^^ -Ь-^-ѵО ^ ^ СО^А-^Зі 4^&Цэ Оэ 0-5 ^ 1^ !^^&Ор ^-^-і ^Зі (1)1 ^ < 3 у&\\ (1 )*У ИЛ-оР 

^ о ^1 (3 оХ—Хі ЗЬ>ь5” ^о^лл^ 

^ 4І)І ^3^9 Л^5^лі ЬО ОІ ! *^\Іо-9 ^Д— Р ^ріЗі I ^"Д.,^?^ 1 ^"Д«Д>- ^1 ( ( 3 ^"^ !^І 41 ^ 

. 3 ^^ ^Р д5*Х*даз ^эч^-ХЬ Слі>- Іі 1 і у>^м^ ^^5 1_^9 о *)Х/э 35 - ! <_!іі ‘Ь'У^э 

^»*>\_5' 1_^р9 о*}\_*а]3 с^*^_$ч1І 3^° сЦ~д.,г?) ^^ілХ.1 І^ЗІІо 'іі ^ ^-*^ (^4^9 »— ^ 3^^ 

^ Р „ 

. Ц-І ^ з>-і ■& ц^р _/р ііі9 ііл ^ ^ х^ііл о* 

^ѵ^эІ^-І-І ^ > (^5 у -^ ' 1*^ Л сІ^Зй ѵ^ ^__1ло 'У ІІ І^ЗІЗ-л 5 у (— .^-^^ЬЗѵЗі^ 

^ р ^ р 

І-\_* сД_)^ ^ і ^»-^- 9 I («„ХХ ^ (_5-Ьсо ^ сЦ"Д.,г?) (_5-Ьсо ^р-^о Ці- 1_э ^ 

^Р^о I іі- 1 ^ і (_з^_ді I I^ й ^ сІ^"д .,^1 і^^—ІЬСо 'У ^—^^ 1— і І ^—^~ 1^— 1 3^*”^ дЬиХ-І ^^ > р ё*>Х/аХ 3^"° 


а*!>\ раіі Сд*ХІі; о ^ѵ*“^-Р (3 -'-4 дЬиХ-І^ и^^йХІІ (3 і$ 1^1 ^9І 4^X1 ^1 аХй 


■ ^р*о Х-Х 1^ 


^ , л і , • ' 


-1э^ ^ о ^ >/э I о^і рЗ дЛ (3 1*^ * -Д — >- ^ *У с ^-^-Р X— «?- _3 а в*Хѵ 2 ІІ 0 *ЯІа^л^ ^л> і о2— ^ і Фэ 9 

„ & о і. . ° * & 

«ІЦес^і М.Т і >«(Т^ 4 .иЦдІІ ^ ^ 4—1 } 

\ѵ\ѵ\ѵ.ассаГгсс§Ь . сот 


3 ^ ^ ^1— ХІ-оЗ', с(. . .4 О^ о*!>\ *а]| оЗЗа^д^) -33> ^о*>3/2ІІ ^»153>-|й 1< <>.л.'1 «иі|^ і— )ІА ^ЗХІІ «о*>331 

уі Р р р ^ ^ 

^ — 4*^ — ^ ^ < — ^-> ^І^^ ^1 ^1 Ц^$ <■ 1^ 3^1 с ^ |і ^-4^ 
Іс-5” _^-^І 3 (_уЛ ^ *У ^0 'у^Р сі в ^^-/24І ^уа$І 3 3* (...о ^ЗЗдЗ/І ^Л$\ у) ! — 4)1 

3 ^ < ^ 31 Лі 1л-\_ХлЗ 5І ^ д. ІаРІ 1 I Св^сР^ Й^Л<5^/|й 3 4 І^Дд!і Ллі 315 

ІЫ І^_9І -ІР ^ с I I 0*^\1аЛі ^Хл; (. . . Зо^ о*}331 0*Ла^о Л ! «о*}331 ^»15Л I )) ЯІ 1_^*>^ 

^ р Р Р 

0*^\1а. I 4 333 1 3 ^_ѵЗ V У I ( ^1 ^1 4Х»^ оЛѵЯ-5і оЛа-Л-ЗІЭ Іл-ІІР ^ си-) ^Л^\^ З^^І ^ с^^і53I 

. ё*>\-/31 


(^3-^й?- ^1 Л?"І ^Іл^/І > Зр ААдЗі 3 ^ІХДІІЯ с—іЗЗ оді 3 {У А ЗШ 4І!І ІІ^ОІ л5 3 ^53 13^-^ 9 - _, 

( ^-Д 431 ^3^- Іл 33) ^*-о 33) і & — «5— Я ^ а} в 

^.Йоі. . - Я - ,х .* ! *' 0 ^ 

і шТ і и^ьЛ^ 4_иЦлЛ 

\ѵ\ѵ\ѵ. айа&ее§Ь- сот