Skip to main content

Full text of "Sirat E Mustaqeem صراط مستقیم فارسی"

See other formats


ف 


3 


مق و مب م52 ب وج 


3333 
شش ها نم که نش که 


ی ام 


یک ۲ اک 
۳ 


ند 5 

هی( 


1 


7 
ی 

1 7 ۵ ً 

3 ن جوز ی 

دا 4 ۳۹ 


4 (۳ 


جرد , 

0 

9 
ئ 


تس ی 
(۳ 


۳ 


۱ 


5 5 ۵ 5 


2357 

4 ۷3 


9 
2 
8 تسم اس 

اج 1 


3 7 


ی 5و ی ی 4 
اه تال وه را س_ و 4 
رد تج | رجا میت زر رایس ینمی و مور ی 

یبن ویناسبت ومتا میت ۳۹ 

یتست از رورس دنبای ندال بر ار 

روپ سک داز ما از سَ شون مگ من 
7 جر مر رش وسابروسم! را اج مزال ال یلوزن کر 

ی مر ره عرسا معرل 7 م0 رت مه ۳9 

1 2 دلب مد روز یاج رجاره رای چا لش تلا ول در / 

خی شیرتا نا تال [ ال کیسیب ضر! ۱ 


ٍِِ# 
1 
۸ 

بزان) خت 
۹ هی و روص ۳ ۱ 
۱ ۲ او مد ۳۹ و 2 رف هل ک و ۳۳ " 
ِ اند ی بر / زوین واتش بش ند درژد «دروداگیددم 
1 و ِِ 7 وخ سنا )مفطمتصيیر وا یا روان(فا اک 12 0 
ام ل عم وتاب زا در ننصروخطاب ارضا یزان 
3 رن و 7ج ایا ترضح صوادشا اه 
اوسلویه مه یه داب رتور ازور لو تیم اتیب 
ات و با خر رآجیملی سیون 
۱ یزیر مس م یل مایا ارتیم يت وز 
رن ور رل بان زا ندالل‌سا تم رب یه 9 2 
ما رل لفات درشا یلا ستمامت پس درز اک وزج ار ِ 
بات اسلا مساوا ابر روروژا نت 
0 مکی ای ناب یزرا ایطتت دیا مسج 
و نیشن مار بعازه وتصرآو سا 

۱ سین : ردو اقص لوا خر رام مر 
رز ی ت رابت بات زا بت منز 7 
سس ریمض ری رن 2 دموا من رل اضرا 
درل مان ترا رال 
دض تم ۱ 
0 9( 
رت رتم متسب عوضی تلع زد لت نو رین زنب و 

تاه نطاب( وکا بل فاوت بر رفشوی انز 
لا درا ریغ سورب لا نزن ماب تشر 
اسرد همان رگا انیب تیان 
یره دنورا دزی وران مت رابخا 
مالیا ن کاب یرانک بات الما ری راخ تیا ول درا 
اب نیرت ررض امن نک کشا زاب مت 
رارکت شا ان‌صرورا نآرد شرو رای ضامن با ‌/ یره مشک 
رن ریخا نا لش بست‌جذاب رال تآب مل ی اصلوات رال در 
طرت تشد دبا لوح ظرت نت امد راد تناکا مت 
مقر ی | هلول / رابت سر عاضوصضا توا هدما توا مد 
مت بایان مشاه ناتالز انب 
اکتا نصذرت رشان رد افطل 
پزادسعي سا ك از دک رز مرتدرکاز شا وا را رت 
پصح تلاصا تخس مک سا لام 
سردا لبمس | شزا تبنم 
ایکا از اس مار سضرت ایشا ور ی رن صتصر دم 
وضو بانط کل تنج ان را ماخ صطا ی 
بر نک پا 3 راب ٍِ 2 
ات وارابتصول رفصول بات ودا بات رات وا زا دایز 


ایتک الما دعر ماه ی 5 و نرلگ 


تس 
1 7۳ 207 مر هید و را رل ی 7 293 
ومپا متیر ومتاض لا ور صساکت ماوق (یاوصک و کت 


ی ق هن ررله : ۱ مق 

اه ایب معرسسران لس فده توا وه ابرش شیر 
رن ود 4 ۶۰ صوسان ‏ سمو و رت 

توا سا وتیل میت مرت رجا مان و شوک 


وه واه ض ری تزا نک موق یب تست 
ریصب نیت مرچ ار 
کون زان لت یواست درمباعب ال لامش رت 
تیلست چا ول زوا رواتما دی کرش رارسا 
ارات !ولا مره موفیاملاجبا کال نم ایشا رات موی 
انامه الیل خن وس تناها ان 
ترا داتن سالانسطابقت میرک 
شرس زر اشنا یفن تصن ردپ یآ ودرا ری اط سرت 
تررفا بخ رها از رد ررصال نیرب ستهوقع || پن‌ رل ست کنیع 
۳ یا ناوت فسوی امن انز رابت و روا 
| !نات مور تن رترب رب 
لوغ سرت زا بسن رردومزه ر زصب وا تباث دا یوار کالب روا رو 
عیبر وی شدد مان متا" مانب رام | 
19 
واسروسا | مت دول یقلت سمل رکه 
یرای باط برغ | 8 ال رل راک 
رم روا دس کم 9( وتان رود رطب‌چیع مدسا نت 
درل و ای روج رت وک | لرفا تست دکردبسکط رب برد زب رل ریت ,دم ربا یرد ] 
9 2 ندزای فد ۱ 
ری را یسررب يا باه فتیل امس 
مست یز ی ریق ربا فرب مرا بایغ بقل 
و یب ست کرو د همطل متنپیر ادا اف ن‌طالب ۸ 
رسته وفرا 7 کش 
7 ریت نی اف لام ند 1 ید الوا ضرع 
ت نوزم تین ! اد لزق ری رم والرن رد 
کرو کب ذلرزبنا سین نسم رت‌مندآن) نوی[ 7 ار 
همطل له را متا طسست خر ضغلوبآن اسر وا بل نک 
مره میلست راز زا جوا ولیوا رطبعیزرسده ۲ م2 فرب ره تما 
1 رررانرزدست ما یالصب| و نید هرا نکبو بر بات 


بان بصا لب اه درک دک 
فن ارم و 
ک 

مرلیتن لي راهطا | 
روم حا لت بیان عات رس یکی ات ات ۱ 
ییا رح رطس تا ولا بر یاب َ / با اقتاوسر مس رک ره 
بص نت 0[ 
وتولل مر ساپس هزاس وب سود ان سید مرت رزوی | 
سس وشسوا رن بیان سور میب 2 
درا تمرم مناخ زو بت یآی رات | 
ال ترا ال لگ رردرا رات وفازحت متا سح لت مسران 
اسر یرب ی تسه شرع دزی ماخ اس 7 
رساس‌ضاتست رو نآ ناب‌صورت دبنرددرشدت امتباج ور ی سس 
مسععر !و را ورصوب داش ریصن رل ین سر رگ مسا ی" 
زولب سرت ساختل یج لفزوا و وعیرست ررللب رز یا زاشالن حاه ر 
مر دو یل و مت عاست کرد رتیپ دول نش سا ردول زان صورت یبد رو 
یرو آ 4 رکیی با رب پٍ «درستگردن‌عا ع شب و روراشا ن‌ 
رما با س‌ رروضا عالن 1 ال وف رتور رالستمسلا 01 مت تور سر رورس 
اسر سر رال ایکا ۳ سکس عزست را دران ویست 
رصان زان در امامت شرس اضر( و را کی ی اک وم ما 
«دو لت ملبوب ورد دروم ببس تالا نی فا یموسنافع اون 
بیط رز ی دا دازام رد فا 
شش زو گر شان‌مال رک نادس کدی عره اس کب 
مل مراعی را بیان شا مرس دایب ان شده صرق 
شایت و بت یی زو کیت اسرد وازان ات ان مر 
سعاری و وچ اسان نیا 7 تُ امن زوس بیس را و ۳ 113 بش 
7 مد يا زپ عرسا ومریرا وا ری و اسر 7 7 
ساردواز لالب جر لدابت منز نوع و میت سین 
امورا 0 .یال عم لپ ساح یش | 1 ر اب ال ر 
قاتا درل رسای رت میا اجه ین ربا ای 

تج ۸ 

یتست رتست نوک یرو و از ص که ی وا انا ا شور 
رت منت یمتح فالتا دوب ور ت گنرمک ۱ 
نایلیلج نا وتا ین تفت تاه تب 
دما دک باین زسلین تطت ریش انیت یرمک 

وتان رورت تاج نتم اطن بل از 
را مت لیر موه ورس شا رل کرو مرو وین و ۱ 
ان سپ ی رک اب از تا ی دج ره 
ایک ورا نت رد اي تمس وتان | پا تدم 
الوا پگ سور وا رز رز بل کل بسا لا رونت واس سر 
ب رورش رجخست سس روت ور ول کرو رامیت لاک اه 
يار يت رات رقم بان سر 
طرن وسر خر زان «جره تا یت درد شهناطالنین([ شوت سکس هرق وتا 
زد وا مت رال تس ورن روا #9 موط رت لت و و 
ازکا روم بات وراضات مج ایب زبرخ ما رده مگ اصرع 
مکی وا رد شا سبر وت ور اضبات رین مب 
لباقت اک ناش رن با رت ۱ 
یرت چنا ناراب | از تا بایان تا نات 
شود ورد الط تج مرت ی ما 2 طََ , 
ی 
انز سکب 
ارتیرنکرولوضنبزز تن سول دبا نوج ورن 

عون رونت داختها رت اه یوت ری 
۱ قیرط زار دی رسب مرن 2 بت رات ورد 
تاک رتیل نار رت اش یز 
۱ ۳ انشا شارب 1 مه نآاکلگا من دنر شوه | 
زاره« بپصو نو یبرچ 9 رات یم 
: یا ان نی مینز و 
۱ حصر تایبا راز 1 رک رو رذع زین 
۱ 1 لد شذ همست ما زصدآن انا زارسو و زر 
۱ مان ای وا ریا راب لت و مر 
۱ رل 7 سفن اور ز یت پوت ممت یو 
یارب 7 رل مزر وضی ی رکزز 2 رده در ان‌ما رد اج اضر 
ونر رتشا بح رد #۷ رو اف رک ۱ 
خ رد رام ون زان یر سّن و ۳ 
ااهیی ین رورت ره ی ژواح 1 
ال رش ی 1 
ای یرای جزان ارو ریزالنی یش ورزر و ۱ 
روم یرمع ی کت ذرن 
: تور و ورن ناماس کشرز رت ناتک را 
ِ نت لسن دار مر جنرت را مات 
خرچ ن لز ین یبضر ی رتست | . 

و 
رل بان سم 
از رح ناخ اسوا ریک نش دنب ۰ 
1 رو دیب رم قفاب دک یتخرد روم یط ک 
و داز وا یات میات تاو رواخ و ۳ 
دیع تمد را 
اورست 1 رد : 
مّ انم ن دک مخ زره اعد درم مور ی 0 
بورنمسا 2 تن دوطرفه (مرسنز ونوا زا رای وصول وس ۱ 
رانک بح روا ذا بان دی یی زرد 3 / 
رده ناجرم رات شین نب زا زاربا : 
و ناوضر ای یه اما یزرا بای رخا نان ما زفیزرایه [ 
۱ سبح ول راشب اس سم شور 7 ی ۳ ۱ 
دشر راکفا ند ی تشز 
۱ استازنزع دادب کشت متا تابن میا دز 
وتا اسر ادف رک جک ین : 
سا ینت یجان سین باس 
وارلشست" اس رجا وگ رطف شا 1 و ۱ 
0 منیا عبط وتا ۵ و 7" ۱ 
ریصن راضسم ح وف , مت بای بل ۱ 
۱ تردق مسق هرن سود ۲ 


تون زمر سانش 
:۱ تا فادها مزا دازام 7 تانق دس و یک 


ایاده ۳ اس وبا تآن رایع ان راعبرات دا 

۱ 1 ام مت ارفا بل رابت ال 
: مالغ نادس از ده مرا رآررشیت/ا پ‌عب از ۳ 
نج یی وحم رس ایآ دک رجا لاه تازان‌شررا 
۱ اشفا لزغ وت هم اک ضا کف درا رکبوبا شوخواه رضای ره ۳ 
۱ ای رم بت فزرب ا فا یرازگ تک راب 
شب کی دس دپ بدا عفر و لاس پضای ی تسایس ۲ 
0 مس دض ور تروصب | لزا ت‌سضاراین 
متسین یشالت روط 7 
وس وتص و رش رط درا یآن لبط سل وب ۱ 
۱ مولعم مسر رتنیا زیر ال بزخ وخ رقات اک روطا مات ما 
" پا مو داي رکف ریت امفت 
1 زج ناتالز دنور از 7 بری‌دا یداع در 
بان پازی عفن رما ججا لخن وفب دوصا لا رطلرپ سا 7 
ازن‌خترنززبا انس زی اش کی تام ونان زی‌کشان تور 
۹ 1/ رورا رتوو ارت 
1 نت تست 2 7 رک وت سرد وان ان ی اد بواد برواژا در 
مانل ما پااس خن توردست ,را یک و تلا زوسته وتان رل 
تردن دحا ن مگ یآ یازا یت میا روط رات 
تشز 7 داتس 7 ینمرا ردوا / اي بدا ان ۳ 

ردل وجرتر یبرجت ص 0 
7 سا نی ساسا بکاات نکا باتصو ما ۳/۵ 
تال برمضایی ودب ۳ یک کار | لها 
۸ 7/3 تا و حیکنن لتاق ها نز رن ۱ 
نتم مراین | سوا یکبر رل زع رو رش ره درم که 
از تیور مسا ستانزوا متمابب ما مات واواستاعیاد مات 
وال یک و از فاات سل نوبز ینب 1 
تخت سر ادها ازرآن‌شرت ترذ من 
ار جر و ریز جر و ناگ 
۱ 
در تست فا وم ازط ار رالن طدم مس ستالودموطا ماحطابروتتنال! ن‌علر 
روز 2 رد وت ست وارلا راو یا طت دویباات تال ال 
رو رارسا ن‌نیازدا واو ۳۵ 17 ره تفر عاملس رصان 
مس ر ان تال بل | 2 مت بت 
رت تنم ان يس را تنامض | 
2 رون نت وناز ,کت ودراون ۲ 
ان ی الاو مات فطل بر نا راک سای 
نم و لایرس رش ورن موف شد هن 5 1 
علاخووعا دا سر يپست دول تنج شا سوه رو 

رش ۰ رگ فا ناوشا لش مد مار وه داز زاعاررجت 

رت سا اازرجا با رسا ری 

ی اي تسام لمحت رنب[ 1 
: رل با میگ میا 1 زار رد ی مر 7 نا سل بر 
1 انریا ۷ ۱ 
‌ او اخارو| دص توت و ۳ ۳ راب ایا 
۳ نا ارچ تن اجیب اجاز مرا نت ۱ ۳ 
ِ رشن 5 یواسم استددل لا 1 
1 سح رجال ریز ال مت سوم رب ۰ ۱ 
نک مرگ کر کر مسا نا 
۱ در بل دقلرندا ی( تسار 7 رز مج 
: 0 تیک ام ور اد 
۱ اقاره ۳ پازجنتا مرن انم ريما رولب سا ش متا او 
۱ مب مارد لراتنیا دا زوا ارات : 

داز مروت ز انسیا یل 3 
رز ی زوا مسا رت و کارضا کت !مین سر تدالو ۱ 

۱ مصو رارق ایض زد ان زان سر زیت خر دشر مار | 

ن ت انز ند ریت خرس یب ۱ 
۱ 4 ول )رید مارا مفزدر وب در دهدرفاه حول درز 
ام اجان دابا س نو ۱ 
گناد ام ال 2 ینام اضر زد اجوا ییاز ۱ 
اند رات کت ردنر لایناد 
ینز کته یایژ ی مروتازان را وریی ی متپن اقا ماسقا الا دیرگ «( 
اتاروطنا کارا یرب هگا 1۵) لباز رو رت فرش ۱ 
7 یکی رخ مزا یس رطاخان دعر ار 
۱ زج هیوست نت اموارج جرب مایا : 
دفر با اش وه اش زر ی وس م۱ نسم 
ّ شم یت از ما 
لین تا دورو وسه که مرو ر لت 
اي يم هلو دیا رارسا ۳ 
این سالیستل! 9 لا بمکر در ۳ 
توی ‏ شعی: وتا لکلا ول رک سل کته 
و رن ام بای ول رون انا روا مت 
ار رس راز شسود رجووات ووزصزت زاس س توا زا 2 ۲ 
زونه عوویی و ارات مورا تخود ۱ 
ار بسا وم روت 
1[ 
یواست و۳ ریز نیب دوب مرا 
ارگ ۳ وس ار یاس نیگن ضایر و 
یدنب اون ربا مر اي اب ور طرش ۱ 


بت دسا برچ یروج دنور مره وتص تا رن اب 
۳ روت روفا امایی‌عنا و نز ِِ روو | 


بر 2ص لام 1 و و م۳۹ 1ص 


بت سس مرر دض وشوو 

رلت ر 9 ۳ جنر 2 ۳ 
زين رایخ ضیرم 7 متا ۰ 
ِ در راز بصن وت مر رال زر 
0 تاشع 0 
۰ زا رتیت موز وب تیا وس از 
ِ 9 رب نا ی 7 سر در باق رن مد ِِ_- 

اش دزي یمزر جارن ست و تشر جر 
پر ناشن مایا 4صن تا ار رشب قوف تب ید ۱ 
: ادزم رابنا 1 ان وس سر 
: 3 ۷ مان و ,کارت ات | مساو ری 
نا 3 تلم ب صفیاولزش لا ۱ 
دش سرت ان ان ما ره | 
۱ ی تسس باب ۰ 


۱ 6 را ٍ زاف ی اه اف اضر ۱ 
۱ دافم 7 تخد 9 ۱ 
او 1 1 فا مزا داز دا درل بوصم /7 باست ونم 
دبای اای ار ان رک نات تم مر رای ای 
۲ رده هزم ان شش لا برض با وزبلن و راز یلسع ۱ 
رن متا ور رل در زا منت اون هس ۱ 
۱ ار ی ان و لخاد و ۱ 


2. 


-# ۰ 
]ایکا وان یا سر مد بر 
وتان «رکاآدردن‌خرا سبزرضا ی و مر اش رگ زین 2 ۱ 
مزا داشالزذره تفر تب قو‌ یه از بر 1 [ فت وا 
یرای رن رن زاجتاب رذن رازن رت برض مرن | 
درا وی بش گر زامن ریما دبع لا 
ررض از جرا | 

دار سر باه پا رطف ات | 
درل ریخبت ان ترا نت وکررن‌والمن نان ال 
ریخا وت وتا روط تانب رز 
۱ 
رین مر رآ سایق دص باقن" 


بت 

و 
ی سجور تیان مزا ایک 2 
پا شا لا حضاو زگ س ینبم رت | 
ماگ رک رارق ری یی | 
مسر سر زگرد ۳۵ 


مر روا زرط توس تزا هل | 
سب یو شا سس تس و یج 


۱ مافیا کارا توارط وال درشاجول | راخ را ایب 
3 ول دا فادها لت( لورت کزان يداش لاه 
۱ تست سساسا تا رالات ببس و رت ایا وه 
0 کت اولدا ارب هو( رت وم(وا ما 
فا ضمیرا اضر ش ال سارت هت م رن مر 
/ یم ور زدوست هلوس شوت وا را مرت / ِ 
ذمی نارای مر زار پ‌فطاشت ولياست رولیت یبای 
۱ نورررستمیا ردودیو | دای دل ان خسش/ زد روط انز ی و 
یوخ ررض دجضا جرا جرا برش ره رت 
مر زنل جرا ریا ینتم یل مت 
اسوریاف وروی شرس لام یآ دراو عرض یازا طاض دشرا و 
تایرشن اطلبواب‌بزل ! قَ زاب اه دک ی اخا وت تب 
ونان طرر نت صیت‌خا رن دس دراذوان تراسا لاب مورک 
ان قاضم رو منت خرن ادا تاضروا ۳4 را ترول 
عم تج اما اش ی یتیک روط" این بل 
ار با اب فان تکار نییزت پر رز تفن ۳ 
امین را کی ازضان عرش ورن لو الب شین 
1 سور کراپ فعط شتا ولاز رز مرو با خارزج ره دم وتا 
کاسدداراننجا روز خی رست وی از تب و لیر 
اداططیاع ییآ دا ینعم متس و رال تاجن ۱ سس 
سار ام ان ادا زمجها مرگ لت ٍ یرو تیا( رکت دگل دلوند ۱ 


13 


اسان زاراز میا مت رت یازا وت ری را 79 2 ۱ 
ول ت ررسالط راما لآزن از لوا مر را از ند و ۶ 2 9 ی 
رولیت زان وامتالآنن( زرا له بست ون اژان _ ارعلت‌وا 
باس شترا وق 99 وین تسیب رست ون! ان و گم موز 
بر باس ینمرا ریت وتیل تا 
ال سرت واسم قارع لیا روم ما زا ثیه و رم 9 ۱ 
زان متحصل چا دک بو یایاده مایت ا وتات نرق[ 
من ور روت یاب درد ج! ترچ تن 
ازازی و رگم سس فو وا را امین‌ناس! روا اسر مرا رس سم 1 ِ_ 
ار دنا شب ما تیان مر زیاج یی 
2 وی 2 نید تطيزرت 0 وس تکا یرما تفا رارو > ارم م 
دار ام و 
2 21 اس دیق رش ۱۵| شیر ک زان او ماه 
الک رت رتست دینش ۳ روم تن ار 
ارصاجّات امثا لور واعتّاح ری ری | «سرواق وک نی | سل زر 
مرت بر کت نزن ارات ستمدل تیاو ریت" 
اسر زین ال زاب را شم 
اعقیاج ان این مرت زار ییآ رز «جا ال راز 
نوی میت وازان مسب 1 
رسمه سم بانتجا ی تس ال مس 
وک رت سار ی ارو را لآ لباز ول او روت سرا رو بر ره با او را وکا یآ ر رود رکالست و 
مصاجبباوملرشردا زا صنا تک ردر مروت کال وتا تن وت فان 
اه تب یام تا نام بش 
۱ از یامورد 2 دبا نفک لس ون 
اسبازرراصا درل لا 2 از وا رها ت_ 
9« ۱ ۷ ی رطلنخاتافراواشا" 


مزر او ( 0 
مت ردان رن اضر بی‌سوارت جا 0 دوال زر راز 
یتسار سرت دا ۳292 راشای با گ واه و با ک دمن بو 
2 رل هک موب لت درز ِ مسطی 
ال مرو رل عتضرت هن راو وکوپزشرح 1 با رصیرت و مش 
دا لسات شزرل پراش د رکیتّوا عال ۳ نم ی 
یره ردان ارو زاوصات کات ایور 
نزو یتست پستد بترم رون ات‌واسا ۲ 
رت سک ورام > سثدراوا نود ری 

مردام 2 داح بام رم و صوصاد رش دراه کاداوا زمر ل تا 
یر یام رود رتور اوازا 7 اوالو شش رز 
راعض ای اروت پیت و هت توا رام و الا دلوم و 
نمی تا زد لت ول شرت ون 
ناریو ریت با رال سل دا تال 


۳۰ 
ال کت ول همین بان اف رب دا ین رد ام ۱ 
ر سور و رت 2 دورن 22 7 اه : 
رن راکب یه زج و و رتسکرا 
ار دبک اارزن لش ك زج کیکا ۱ 
| ست دسلا تردن لس یداش بیدا رال دافمال) رفس ۱ 
ریخ خوالمست دض 2/9 رز تآ زير وال رب 
چا نایدا اسر لب پست واحوال رل مرج تب باسح وراز 
جعارات ست هن ان تسب عاط ی رالات ملاس توص 
علر فرح یتست رن زولب وتات 1 
میا ان | م7 0 رانا راز 
سر رورس ی وازصزب وعطر !زا رال شا ب‌تین رازه 
سب وا رت وا شا ط اما نآ ا افیا لد اقا لفحم ات 
آمم رد نکضب وفرجت ادیش دساو شا شرمو رووش رو ورس مور ۱ 
کشت نی وا شا طذضت رافتاض بو بل فاد شد رن مالس 
راتسا وال یتارب موس وونوس برش 
اعا رت دنب تم ی تن 
اش ارجا مرلو عالات فنا ری توا کیت | و مر ۱ 


را رو الا شا زرواب تا 4 تشه رال رجا سور لشیردست بل 7 

آلنمات س 1 ططورع | رتسول را 7 و ماقم 
ک ت رش 

۳7 امد 19 وود 5" ال ار 


ازا بلس دت لوا سیر درا اعدا 1 تا وان ور 


۳۱ 
تیا بایان وشن وهای را مت و ی نادس جر 
سل رصان و ال نرتسن دازا ساعق مرو وازصنات موسر 
۱ داخص رانا کا مراب یاج واخ درم‌ساعت شرت م را 
حازدواج ضایف ارت ویر تا مت درعاجت ستاو 
ی ورن لس ریت رسن لاد ررساحت | بانکعت رزال دار 


مه حصصی. 


۰ ۰ یس 
ی 

جر ال سای ربراک 
اک راز سا رش خرن سورع نا ترش رون 
اللنناظربه یک اژالیا ار درک مشتر را وه رو ار رزیت 
اه وراحرس بر دا دتقتی سا من ری سا زیر تآزن 
میتی ری وا تلم گر اضر 
ریش شا دیماان را یار برس تآرتتاضا یبارس 
و یال میا لش رم لباز سا زر 
اد لک 1 ور شرا درم رد ارس تیلر رل سار از کی مرا مسا 
کم رابت مرا روت الم ادا ایح مضرمر ارم 
اس ترشیت ارو دنر مور 
دوس 1۱ 
۱ 
گ‌سازور قرربت| ها ! درسشانت‌مضا ت‌دل| د (صیرسزروبون ل ۳ 
۳ وخیال ستاو وورا دی راد باال اه وا 
1۱9 
یراک سرد ورن سب و۱ ام ان با گرا پیان فتر 


کیت ۱ 2 روگ بر یسم زا الا شرفال‌صال یال ۳ 
1 یل رتم مد یگ راعش اد 
ِ امدرا ارو وا زوا ش يچ وا رز زر رویز روا 
1 اي ی 2 
۱ کرلروسنرتنرست میت یازا موف توا ۱ 
تما وا ومع چور وم وسفوط رس 1 مرا۶] رف( لفات ]با س ۱ 
۱ تالم لزق و یدام سار 7 بان ۳ 
۱ و سره ویر ال ریش لول واسطصتوات ما الا ما / ال ۱ 
ام مشش مرا نا ریت ارو در فره زف تا 
5 موووات کزبل لمخسمنض اک نا 

راز «لاا دما تارکنیسا ما شرفت | 
ارفطستزوصا بسا ارت (مستی1 رگ فان راب انم اتاوظا | 
71 6 بمج عم یز رما دض تيب 
۱ کررس‌نزما رن را رس ناهن نراد ۱ 
ان خبهزیی يد قراس ۱ 
۱ سو وال یشور وا نو شیم اضر دراب ص 
مان وا وا کر کت وا مغر مزا 1 
17 7 سید و ردنر منم نم گرم رو لو : 
۱ ۳ نام اک ام ای | 
۱ واکر تا ازابنسش ِ را امرس زد رلک شتا 7 ۱ 


ريس ال زرط 
0 

۳ ۳ 

۰ آستخرو جع سیرانر؟ 24 ور یو 1 و 
مه امیش زمر و ایآ مه مست بان بیقر 
۱ رم وی ی مه س 
۱ زد تفت دول 
راز رنه درک رها یز یلح وا راز سا ولا 
اوفوا روصت ی ورن شا ند یره رهوج فرط لوط 
ریصب را نی لش داوس 1 تن رمص سس 
موس نکرفا ی زرا ا برع موا دار ع کت رس تاش ری روک 7 2 
داز شا وس و جوا وی 
قم اهداب ین بای یل نف ار بط 
۳ کی سنني دا مورا تیال و روا وت 
مد ارت مس سپس مب رب اساس وتات انسیا و لا 
۳-4 ارت دنا طلنیپس ترازو هیر در تا 
داز هلان محر وود وج بان اج کال این زره جروت 

ول ملک ن‌کنان: يد« درسمتا اش سرا سب ۲1 زو 
, و نان رات ی شوش ی 
"| امرس یدهطاا زد و یار دور ی‌توو رن راودا متص یب ری رسد 
ماناسی وا زمیات درساب وان رو نر داجس ینب بل 
من را زل,سیحژر ر پروفظرت درطز رضست! و ورلیت برارو| 
مضاععتاسن|مو. ویر «حصو لگ نع سرا نی بصجا ای ری 
2 اطات اسان مر صنات بر ط با روا امش زرم یدای اي سرام )یار 4 مه مومت را ود کر رل تصضرلي سر س و 
۹ ک 1 یم یب" بعنی/ زالاس ی بخ 
/ رت و 1 
اتب پا يط ریق ست انا ارنشسی کال رت 
۳ تنس وشدت لت از تفت رد وقرت اضما سا شرا 2 / 
طابرداشی تا نت رو 7 صنزت مصت» 
مستروا تا دنر ِ تیش مر ولساشرجزا 2 7۳ رست رین 
3 نو مرت ادا ريس ردان مارم 
رامع دی تب | رکه متصوزا زان آمینا نتب بستتا میج زرنت ۱ 
۱ ۳ لب لب تاو مرو شم و رم سا لاتم وا بستاین 1 
محل‌فان بخوم زیت تارمن داز ایا 
مرنور ما دا دای وسروسا و وال ر اتید فظرت ما 
وت شاد دابا ژر رز 0 و یگ 
ذروی! ئ ملد روت لصیرتا موادم ک/ / ی ۳ اسر نیا ُ 
ردان ناریا سس 1 یات خر دیان‌صرو وتان زو 2 
| آلن لوصح از وال رال ! ۷ ۱ 
اشوس ر اقا !همست ره مدا ۳ مرن ره ی 
توا وتو ری دق رن ترش 2 رردل فضات 7 7 
تقو روم ردیر اضعا( بان 1 7 ۳ 
۱ نز وافز زسیامس وفرت) اش وان‌امری رت از رها ۳ هرز ور ترنلا 


ان رارمتسا سب 
۳ 
7 ان 7تن 7ب زب 7 
ِ ۱ ود و وان 7 اضاقت مامت رکب 
ِ روز ان ها رددراسا کم نیراد درودرامو 7 
نا رد روص سس رکب تضاص‌رامنا تا شیر 
: لقن متخ ی و ارفا ول‌دشرب ده رک 
۱ رع و گیل مور ام ریش راکفا را رارصا درم 
۱ خر ن‌زشدردا موش سره « «ِِ شارت 
زوا تال پاس دارگ ۳ ی ول 
یی رسفززات نان د 
۱ زاره وزج کب ببستآنرووالرشت سر درو ساهت باق[ 
۱ یل مرو سور رل زا ومصامبت دم و روف رت طقمر ی 
رن مرن مق ول کش ما دار با مس سکط ردو ره و 
ما یلآ نمی بترم 
۱ وود 7۳ لو 1 روما اس رک دا کرد رش دنل ال خی ۱ 
۱ درگ با ان ایشا یر سا ان مد وله و 
شٍنابان صو لش زر اک رس را ان 
ور اضد در کل ومنان ولپ عرت و مریم دض نم 
سنا سفتره رس‌من| 81 از کر ترا وولو و ۱ 
:تزور زان رد ام خاش موه ور واه درد 7 تماق ال ۱ 
۱ یل تال تسیل ین ضل نیرز 
ِ مره سر اج رت ان 9 ۱ 
۱5 رخف کم ار  ]‏ 
0 کم 0 


۱ موسوم[ دور توصرو ال دطزا 1 و 2 ِ الا وا 1 رش 

: مات ان گرد متا وزالژ ام رو 3 : 
ارت وال مع تارمن شارت تا ابیت 
| «قا‌شو وروت ات اوق سل بیط شیر 
تب رل‌ضرم درل مور مه نت 0 
بات دلب شارت ‌شوردا زد تطن ان + 
مدب ونر زر کاس رابذلال مسق ۱ 
آوزررو وه تخود ! وستحش روت فصو مر متفر ِ 
اب را سا خر کوب زد نب زل ده نان فا 
7 ی کتبد چیایگ رف رو ۱ 
۱ زده ور 7 
اما روت و يتن) ما اي دنق ۱ 
7 رک یرگ زمر یآ درفتی تخر ۱ 
ی 0 وق سسکا زاب مان 1 رک وا ی یگ ۳ ۱ 
لت رش دورن بو 
ری ما تزا وال آن سیکسا تایتی) را 
شا ی واگ 
قرو هد رشن رک مره زارت فان رت نی و 
رو هر یزت‌حب با قرع سر ریز | 
9 تخل ماردپ تس اطخ ۱ 


اه 
۳ 
۱ ازستو نع | کت ول زار تیا دمصا تب ۱ مات ماج نان 
۱ بل‌زرب نيا رز 2 رف دا ‌ 
۱ ییازان ء مد رس! لاح تیا لاس راز یت شرت 
1 یجان تا مرو شر مهنرا نحص !سل تطوز 
اقا مخز زو 4 مرت رات با 17 فاگ و پر ارو 2 
ح سر شیر و7 0 2 رام رسب سول( نوا رسلمی‌سا 9 رش 
تج یو ول یر و کر نم یی( ییا ب‌نرل 
1 وا رش 1 شرا تم رش وال سنوحب مد وثحر با دش فد 
عرص رورا" رورا یو و وحب سم امه تور رشن بالات 
زا تن ریات مت داسرعا یش لثم درسا /۳ مسا ماو 
انس + شم وادهست اه ۵| زارحا هی 
ماجل‌تعرت عنبست وامن | وامرژ و ز دی دراضا عورتی ریسا 9 
ار وید وچ وروعوک اسر اما عت وال و / ‌ اس سل متا 
دپ کال ساره و تحص مات شا ولما وم کات اه سس 
ازی نکاما تما الا نستا زینسا بیان ول میم ِ7# 
ندرج پاتشی‌ترشماشا ولر جر لیوا ناسا دت‌مناره لو 
اک نا رالع سب وین‌شا ولا روا و ملس ۳ رما رک وا ات 
ان شا / نمشرللت؛ مت یز ات جیردت 
مصو رت !| انس 1 مه تلود رجا ات طبض 
عتت رط | شا وجس(شید تال موو دسشه | دول اسدرضا ی روت 
رید باشراد ور انا | لاب ان لپ رفای 
سم 

و2 یداو ری هست وا زکرولیدی و۳ و ومرج بط ها شرا ور ام 
رالات یه ات‌قل درا زو اواشا کارا را دراه رکا توا زفز و ع را 
امد یسکات ءا یعز سک نقطاع عر‌ص ییا زا موی هر | 
روج اس مشک وتف بات دوش مایا دض 
الوا زم وت طررزحب اسیهل | بن معا کت / زمالا تلور 
وین اد ملاع و جوم وشن 
سار یبرع رارقتسا رد یال فارغ بای ان 
اقوای وم دوم دل) گرم کرد وق و از اسوا موی توودر 
لاد راو میات وررال !وا زا نا سل دض وود س!( ناد : 
لشر ونوا کنو ور و سکصا ولا زب وضرام مر دا الما نو 
رل دانطنا دور وکساعا ول روخ رل رت دسا بان 
درل‌ست کل تک سا سپ بست ددرگ رد اس بش 7 آدازٍ بل رالزی اشوس | 1 وه انز جل باکت 
یمیت دارم کل تال 
با و جری ول ضا رم نام مان سر 
امن بش رت رورا رو ایشا دس وستشان رال ۱ 
۳ 

۱ رازه ! وان ی وگو مشیم 129 ابا ره 
بای وتپ ارت هرهاط کم 
روهضتتا | موععروسا مایا رمسسامثرل ناد ۳ وس 2 ۱ 


وا غاب ر رخاف ینک( ,لد سوطر لد ر‌سروروشاو | دسج وکام 

زر پیگی سوب 
1 مازشا بات دص گر بات اسان اد مور سره رباج 
۱ من ذرووا ار فت دس ۳-2 زالن +دلآورکوا رس دحا 

باضط راب میارج ورب بسا زالن‌صا و رتو سل و رو توا نیال البق وا 
]رابب ور پز بیان دزمان فا رو 
 |‏ اپ تا یب ادن وا لو زیت رن یت[ 
ازسصا عبرم را الب اش 2 ردهگرو رتآزن د رباج وی 
۱ چگرد لوف رل 7 دم متثاء | ) 7 الق تاش را رو ۳ 
وسیل) ماب يآزن نها وداج رن[ نچاع تب ! 
ایبه ات وازجا رتشا حب‌صبا شار یرس و کار 
امیس ودوج مالس ور : مس تسب ول تک نزو رز گ 
"تخوس زدهوساراضال | وال شلمال بآ وا زفزوتجاعت ,| 
رو مور بلج سل بجعت با لت وسروررست سیب 
ریق ود زعضا ین ذات وار صذاتازم يا نات انطآن ان و 
2 زاو ره لمستدارزست هط برس ترا ین زات رات یل 
االست هوالع د رما فجن تست بت ان 
نت بت ان وربا وتو عمرحنان اوع لطلا ورشنا تالاال 
لت بان مس شین 
فا( دا شالت وا دب فا ردو دک سم 
دیاز وبا یت زا لیا روا بت ورد زرارحع 
ری تسام دسر 01 دک ور 
‌ 10 شتسییی رتیه شمسا / ۱ 
مک سکب[ ف بت با صاعب‌ سا ارم ۱ 
1 ار کرش ات اش راوید لام ش ی 
۳ انیس افاره ۳ اما ان نت 
اشا مرکا 0 و ۳ سرا زرا 
۱ کرر ترش نصا را رارق 9 باکر رز 2 
آلل‌دواز اسهم شود الآ یمور ۳۳ راگن ُ 4 مس ۱ 
تا ارات رل دوس زا مرو عم ن‌درمیادداستال) 7 
"تدم مت 2 ندرب 1 
وان دبا دلب ترا ارات لنش ۳ یارزو 
۱ و ی ی ی 
مار نمیشن یکلا زَا مر 
بت تصی )کین ی تین را 
ی سا ام سر ال مره ,7 9 و/۳( 
شم ما کرهش امرلای 
۳ ور زک رسس وض ری زا 1 مرو رت زر جو سا 
ٍّ مک 2 اوح و1 جر وا زال اماب دا 7 با 4 
ِ دید درسیافرروسولا کچ وا ما سک رگ درس لاتم 9۳ 
۲ ره 
رت ی 

/ 


۳ 
مه ولآ رات ات تست 
ساب مج عررتواستم ات اس نم 
۱ کاااستال ذضا مارا را حیبا ج اوا کش با یا ش‌اطاطیم( ماش + 
سّ ۳ سیر وا اوقت وان« راسال با الما و طل 4 
وح وتات وا را کرفارجازسان مس )کون لالز ان ماحیالن 
درم طاسب[ اسف رک اوتعش 
رو مت رت بارصب با پل زارت 
و ایا 12 الآ ایرد با 
مس نکن سا سل رب واه 
و یکتر رم رز + 21 
اه و کالم ی لو ات 1 هرا ار ال دمرازنعلٌ رس 
مناصات ولرت‌طا ۳ رکررشیص از زا و 
ی تیه ول رورت وگیم ان 
شش بان ی 7 دح نع نمی 4 
لیصا مب فالتا ساحب یدز قمحا نصا 
درتید 2 ام موش تالم ربا رال باسرکت اقام کارت 
ازاعالارجپستد نصا ردنا[ اما خاش عاحال تج باضال او 
7 7 واشملرل‌والتتاضا ی‌صرو مايا ردام اردادفویت ال درا رد ۱ 
ول تن بالات در در وط وس درا ود رات ومراوز 
/ ۳ فرطاتورطا درالم و یوت دات‌تنوا ی انا ود 


بط ی میخض رت 
لمح 


ِ 
یسکره ویر مد 


۲ 
۱ 
۱ 

امن ولا تیا رازن دز 
مهف رارعلن کرت ایرد و دکا روم تاج : 
۱ عاونا مد تصو لا دوک رت سردا هلا دبای 
لدع ایدم اما توص بنج کالما 
ار وه ۳ 0 ۱ 
یس کد توت شرع درا و و 2 و 
ی ار له ی ی ۱ ی 
ود رت مد وشن دی 0 
اموریترا رهصا زن و 3 ابرم دزم ۵ سا 
تال دمبان» است؟ دام ر اولت‌ضا کردرستا مور تس سرا 
۱ حص عمش رتامورضا روما ردب 0 / آن ات نامام ] 
ست و وتو تدای یط رز ما وس 1 
ازعالمضر ترورض ی ۲ شرفت وربا تا گر مض 
رزقن رال باس دهد زا 
مطرتا و ای بروا دازا داز و ان تم کر و ۱ 
ما نز تاد ما یزاین ماما 
ساشت روتکو راز مایت رای سک ری ۱ 
ارهی الم مه باتوی | 

ابر ات یرادا ان بایدر یلا۶ دا را 
7 هو بر ۱ ۳۳ 
زیامتم 
شالت رن ردیر ولیا تیا ایا دابا وجالطتا / ل برع وی رر 7 
بدعات(زا قاس ربب ول‌ازازیا ی نس کون ود 
ت ازور سرا یت بد وم 1۱ میرم 

برعبا رت‌ازا عم سونو توا ط9 )یرت در سنا 


#رس ی" 1 


یر برسست| س ئِ 1 لچسلرسنا وصح با افشدتا لوا و رود وه و 
مر یقت تیا رد وم تا مور 
شرعیس تب و رو جالي ولاز وال زد عازن محر و وازم لح 
شا موزی از راب نادساح پا 2 
و ورازنا مو یرال اناوت وا رم ولا هه .اه 
بات با [ لحم د رانک تسه با درم او دو رو ریا ! موکث طٍ 
/ ی وو» دنت ناریو رز ید 
ورصاول سحتتط موانووایجوثرای مه م نآ /] 11 رن 

لس زو ۳ ونژات بت 71 
۱ جع مرج ات دشر رکشت زا رعلضرق انس یدرد سار 
ری رغیارالوان مزا بل زالورع ریش 
ملاصدیان! ۳ رت« رب و اس 7 مه روضا یج مرو شور س 
و 238 ۳ و سول و فد دیور ورد مفلرغ 2 
ای ررعارجضا ویو [وطا مات وگیا تفر 1 

ری 
رتور توب رس طت‌درا روا الت زد رال 
نز ۳ یت رب راب مد اضر 


۱ ۳ 
وربا رت ردنا رک 
ای مه ات 6 اضر 
و وی و رت رو وک ) 
و 9 ۱2۳ ۳ 
ررض رت صر1 ۱ 
ار رفانمَومن رنه 2 بت نطو رود وا شواک 
سا رورم رجرد مين ری رام 
اررااتصها بط رو ارت گرا تشم تج هد رعلو رتم٩‏ 
تسس ت گیب تس رل 4 م روصا درباطرنضا ۱ رگ 

/ کر و ات وال این یرادا ات 
۳9 زين وق ام ۳/9 اش نیوا یا 
واررلگات عاوحت ی نوت بت رت سا تم تس رم 
اراد ور مین رز و رش نی مروت ۰ 
کت ضرعت 0 ساما وا ۳ 
کال گت وست‌سارق/ ۱ 
جرللسَو درل 1 سل رم مش رارسا شا 

از متسشن مشاب و یساسزنت( شم 2 کاب 
ار سره رت یره ترض ها (// هب 

ره #9 تن سمل ضه رب را رو 

ال انم کت ارچ اکن کل وین ۱ 

4 


اس 

7 ز وج بل مولع میج را ۱ 
1 وف ویر رس ۲ + رش وف سوت 
۱ 
/ نا ۳ 7 ین ربج رز کات ا زر 
: فا امییش ون متا زواو رما 7 
۱ ۳ میا زارت رکفت یط مس 
0 زر ی هت نزن وم مل ازما اب گر 
۰ ابر میا ذدیلم مر !مار مر 
2 اوه بیان مزر رهخوزا اب يکنن :| مان داش وال 
رای دوکر ارو اعث نی | مور ورگات الهارع ۶ رن 
ار ق لالز یشان اکن اه یط 
مارا ساملا نس دون 
رت دروم رن 
۱ زنیارصورت ار نت ی 
نوش ناما رکارومل بیس 1 لوا نمرژ مُلررة 
۱ ازقللیش لا رل انار میسنت را دس شا یمزر 
۱ یبا ی تا تبلق دا 
با یی ی کارا ناسا ره البّارع| ۳ 
0 برش ۶ 41 عمرز ك‌ یگ / رم در ایا بدویلسیل‌شا ای فا 
ود اي و 7 


۳ 7 / 
8 رآ سار در متام کال یر بو ۳ 

ندرا طرم‌وطا رتور ی زنعضرت نو درا مکضذردل و واه 
1 
ررض وان !وین نار بط ره اد همق ال 
رن ان یت ده 
زرگرد شم هام اجب کل ره دص ال یز 
بولطم ام خی ع دماین دی بو 


بواتوست را 0 
2 
ازیرووارث رن وا بر ور ما وت توق عم 
ی رازم نیمرا ار رات 
بس عنام را وموا سا (صمیترماا رورت دیول ض اک وا 
اداداز ری ! رازم نا ما رصاص یل رت ضیف سل 
مزا ول | ردنت صو ان صا دوه 
یابت سچن ر گنای یواسم 
درابزلنمرمکو ددرت 7 س بان 0 رل ۱ 
رین دنه ری‌گرا 1 تاد 
مسا رویط اجان ری دابا در 
زمر تمد راشب اطع هدر رورا 


تال و ۳ مس ل وکا مق رد وو م۳ وا 1 رما رت 
۳ ‌ 2 

۳ ۰ 7 ِ 7 
شکور نکنام 
یروا راثا را لصیرابن درون 4 «لضو رز و7 ۶ واوشالل!اعنبار 
سس 


۳ 

نآ دا تلور تفا رتور تلو 
و 42 7 0 ِ ۳ 1 

نو رن دیا دماح ترذ ی رز 

اسان دردرطت دادم دپ مضه ۳7 انس رتا 1 نهِ / نصا کت 


0 
فا م 


۳ /7 7 ۰ ۰ ام ۳ ۰۰ 4 ۳ 7 
بر یی ردنا 1 


0 


۹ 

ات ضراعت دم رو 
رورجاست ار ریک با داز / ن رلارا دصلع وا فورزخ ۱ 
دیول ستلطزشر با 2 شتا واسم ل همان رازگ 
ِِ ان رانا هگا مت تست واری زد ستمیباردو مه زرا 
ساب مد میت ول دیزی ربب جرب 
اضیق بل لد مرب دا رن را 
بل رب مساوانتان ال پا ین من فرواز 
ال آا دزی پا گرد را نت رشان ای 
راصنا 7 رن یبا را 
اي رای ی رسمه ربمت وتا 
وا رورت 1 برودیسارک کارمت‌مبا رام تور ول ال 
تم یچ درد ی را مر متا 
اد رکش و موم ازسلو یروت ت‌درز +صلت 2 1 
اد دلج سک اسلا رب هضور پا تکاس 
یمسا ورف یکت پر ور 
وا رگا دص وی ثیلددامرب رت در ول 


پر لا ۲ 


ی # اس۷۳ ‌ رده مه مر ‌ مفو ۳ ‌ ۳ 
تسا رد این کت زر من تور دوز اس اولبتازات 


‌ ۳ 


2 طر ریا و اس لاش و ا اه وس 
۰4 رک ِ 
و رازن 


ه 


اساسا نژ تضی رسمار 
میک ان لصا ف 
اس رن زیمت دسا زلف مت وصیا وات وکا دوش رال 
رت زو لبم سوت 
رت روموت ز) وز متایربنعی ها افت لوط 
شون تخت در فلز اد 
ال یت ی رز ارت 
شفوزیت دض زر بت اف 1۶۹ 
و 
ما مر ابو سیلبا 53" 
تماخض مضر نسم روط مس تلم بت 
رو اور لول قشمد 11 الماللش۶! انب 
2 ۱ 
تب زب یرباص سفن تیدا 
درز زر اسرد و یز و رورس زر وش رسب 
یدیا زجلرزيکن دطرازبط ار 
مزا یتنا هروا زار 
ارت وس اي مج مزب ۱ 
7 0 
بت سین رهش ۱ 
با رین رز رل اقلب ,ترا نی فلا 

کاس سک 


‌ 
بستنم ۳ 


۳9 
رمرم ردجی ۳ و م 
۲ روشاه روت ام نوتسا تین مت 
ربا ررض رلیرت اضر 
ترارح ورفانتیعتد یت وم ان من 
۱ لت بل نوی 1 
1 تا بان بل 0 سس 
و9 سا رتش / ترا پل مس 
۱ و لسن اي حرطم ی 
7 او / نمی زا کات عم الرمو وصا 
۱ ی سنا زان سم ریس میا باوو سم 
ات ۳ راجت رس رس 7 / 
۱ ی مان تون ل ری رت ‏ یر رک لد 
اعیورسلن رورت اضما نات تن[ 
۱ قطنم ند خ نده یت ریت فرع رواخ اس 
9 ماصفاحاقانن | ۱ 
عمط رتیت زج ض رطس 4 ۱ 
تم را رنضولبيز اب رگ رح ننیساع! اش 07 1 2 
ات دافم ریس رشان تنس موب ۱ 
لسظا رت ارام کات زد 
تیار طکرد اضر تال و 


ما + 


ایض 7 ی رک ۳ ی 

سور 


۹ برزن‌دان باب مدا 


0 7 ام : 
۱ ام ِ دا اب ره دب 
۱ بو ما رت ۳ ۱ ص 
ره والخا اسب رارق رس ۱ 
م یک ۳ صق اک یکره اه ِ 

وکا و 
هم تک از ج ّ ی تن 
اد وتا ر (0 1 خلمتاهم 0 ۲ 
یکرت کباب 7 این" 
انش ضهتب ۳ ارات رِ رین ان 


مج 
0(« 

1 


777 هرود و وش وت دنر در شتضی تج 1 
را ای وزاب وعر و نو ور مس هم ۱ 
مرو لب 57 ریت رپس رتجاب کیان ! 
۳ 
مات ورن رال و روز ریسا 7 
۹ رووضا ونر مب ۳ 
رالات وی ی 

سر رل نیم دنا 7 میاجرماچیا م9 


> ای 


د 

رت موز 77 117 ینور موز گنه ۱ 
1 دس لش رد ۱ 
: مه مر اه 7 ابا ,شیرتا وا ناسر 

سر ما زا ,شیرتا ان نیتوس 
و زاگ رن ی یف 
۱ سوه رش 7 1 

ِ ۱ ینام 


: داز رنب تس یت 
۱ بر ِ«ِِ میا تن ط 
۱ تابر ی ۱ 
۱ ۳ رش ۳ سم سل 
وش 9 ۱ 
شم رذن مر نب رادراب اس لیا اث 2 
دت روز سس نس رورش 4 را ۱ 
سا تا تب ۱ 
زیر ربب نا زیت شا یمراط 7 
مسصا لاب زوین از بی‌طنااصي | ابفرها پا تلبت تنل 
جرا ح و ا وس 7 سره وميزر 4 
رم 9 کر سار زا ۲ 


یرگن وا سا کرک ک کر ۳ 

۳" 

9 
یب ابیت دص تست | 
مت باون ۱ 
نع بعت جر چ زیچ رای مس تلود ۳ ۱ 
ص الط مش بت رت لبط 
رش اهاز ادیش دنم ال باب داماد 
1 دی دک 2 زرم طامدر 
رت زو زرط لا مت رتیل 
۱ زا رضیر نادب باعل ارس نع رید 
۱ ورب ریت شانشر رت 
وتات ین را هش 
عیندرزا زصی) فورعم و لور وا رازم تام رتنس تابن ل 
صاخ کرو ننآر بت پیت ادن دسطرا ب رک 
زو دم مانتیو ما تا 

میرم دما تایشتشا م‌لرازملش را ما ی سای تا ۱ 
مور ددرت چا ازام رکیپ ص اون 
مان بر رده دا سطت یو رانا مسا زا بان م لقنو از نو | ۱ 
دنا زیر یوضر و 
جر رارق فاحل بو تن ای( 


در ده ۳ 5 ۱ هو ۳ 
اشت ار س الا رماع سل سس یوب | 0 
و 


دود 


۳ کل 

۱ مت ۱ کزان جت ردان ری رس 9 ها تور 
۶ لصو از وا ع دضا ولا رم ول 
ک رای ام تنل ای انیس 

اش رضرج رگ ژر روا رو سامت بر 
قرع دراد تمایق بر یقن !باس خور 
۰ ین ما زر بق امن نطو وش 
1 متیصرن‌دررفین) علوصت درووانت مامت درف رت 137 2 
1 1 
ِ روم ارم ناب ری رگا وضع وا / ایو یت 
۲ بان رصع خر ور اش تومزلبوی) ایس دنت ۱ 
۶ را ی اون تامشچ ری نا 
تاه هر ریگ ون ات1 دتا ماگ ست رو 
۱ متیر یه ون رت تر رز 

او 


۱ مر و «نبفرن ول ام 
ان اس رای ی 9 
۱ | اوه ۳ جوا دار بامقام بت رز 
سب ی داضت وس 0 نان دد ریک نراد ض ِ 
3 فانک امین تام متام عابشا ع مت | ۱ ۱ 
ی ی ی کی ارت ی 


۱ ۱ ی و 7 : 
۱ نام تام زره ره 
بط تام و 2 ی 
0 ر یامن فده م از زیتاقم | 
اهاط ستبال زین رسب مینست ان شا 
/ یرت ان دام ما ها روط ین 7 / 
۱ عرام ریسا رکرس ریا یم صاعب بکا را اتمه 
مت رخا تا یل 1 ض نی / ابتوت نا رفص 
مدع س‌رازدازدراي پا زاس رز ی گر رم یا ۱ 
۱ زو مدا باب میت 1 1 لا 
و تن ین از یات سنر یا تیو ۳ 
انس زا س ات ۱ ۰ 
ادرین‌ش ان دربایت ها ررسان نبا سب زد نخ رت وف ‌ 
1 زاو وا ۳ : 
زرا رل تال 
[ یرت رح رنب س ت 
أرواززان‌زدک) نز( رن ۱ 
/ ۳ وصوررونور ور رتیت ]نان دروخ« ان رادار و ۳ 
۳92 دزد 4 یمیت ۱ 

سس 
َ 


درا ات هل تم امد نزن تست و 
۱ : ۱ 26 3 " 1 مر 3 
۱ ساسا یی در شا روا چیه سا شا روره‌او لا زار 
دا دیفم دروف 
۹ ۱ 7 7 ۳ بط ۳ ورد 
نی رد شدای اتضرچقٍ درد تا سورب 


1 
خ ۱ ۱ موی مد / ِِ ۲ 
|سان مایت لددردلاحر تسرهف تام زرط ععت ابا اقا 


| سدنزااق رن رز وج 


۰ ۶ ۳ ۳ میم هر در ۶ ۰ ۳ 1 
وال یرم 1 
یر ۱ ۱ ِ ۱ و 7 ۳ ۳ ۰ 
واذادراصش(ن مارا لذارا را دز رام لو 


۵ 


7 


7 


یت یکلا له فاا شش ون در رویز رتاش 
۱ و7 0 موداو رای رو رها سرا راو ورا نجل تورساحتم 
|ولسانتورژ رداره‌اززان نش رل ودکوسا هر رها رن وونل فن‌چریروض 


رمارن نوا مسروااوا امسر دورو 7 مان وا نما م زاست‌متا رتفا / 
وت هفخ تست لارام یشان از یرت میم دیتاسا 90 ارات دووکنن‌سشو 1 امرویو 


۱ مار ام ز رام را سُروحو| لت این نيا ۷ 
ییا دی سمل میا مرس رن 

ترا دنهس ان ردو 
۲ ر تیا ۱ ۳ ۱ ۰ ۰ 
نا یی ال زر اسان لو ولاز 


نات هس ارس وتان طلغ کل ون رت 


1 

درکن « متا رتسا کارت مت ررض نماض 

7 4 که ۱ ۰ 
۹ ‌ | 7 ۱ 
م7 مين مرن ۹ فرودنابعال 


تام یزاوم ی 
0 
وجتایواوطلن( ید زورون ومی ررض له صد هل . 
واه بط وا زو دازا هیوهت بت 
وان ۱ 


رت نا سکذ شخ حباننادست دبه! سا «متمرینا ار 
صجباست ونم و 
ابا رز نوف ندرا لاد 
پززی‌متنای! رن را 
رس را رل ان مومس 7 
مس طبر 0 
رد ونان مان بت تم 
اي رن سین دراه بان 
نیدب و یو رجا سارک 
تفت ارت با اتف ۱ 
ریخ شلک هساو 
۱ 5 

ی ی 


/ِ 


۳ 
و لجوان موی ح ارت ور 11 
۳ بت ایضل‌ مرب 1 با نودب ادهیتدایم ث 
۱ ااوویطرر تیلب موناخ ما درو لطین ور ولا و ٩‏ 
سِ ن/ امد زرا لزق سل لب زین 
۱ وا ود جر ان تزا دهم وی وک بٍِ ۱ 
۱ مت شبرزا بات فا میا توا م(لبتکدران یتنا 
ایند رال رم ان رن ۱ 
1 رم ۳7 ر 2 رمرم و رو لضاف زا رس 
ِ | انا ماع 1 
1 2 اتارو بو تاره ورر مودرلیة ۱ 
کت مسا ندرا ری و تلور 1 7 ۱ 
۳ ريز برفینزق| 
زاریایتن ما یر ی ی تزه ایک ارام ۱ 
۱ ی ۳/۵ ان یلد مور ۱ 
۱ هر توا دعر دب رتم ۳ 
۱ راوید 0 1 
۱ ِ یو ال کنر اف سل دوم 
قلزل سب با نم رانا ری زر سم ور اد 
زر نان ول ی ۱ 
2 یار را راما هام دا مایا سار دم ای فرارانالن ود ِ 
۱ ار ی 1 عات مخ چشروض برش 2 
1 وان روا مج رورز" مرن | اي دراب ما مان 
ادا بان پر یکره لک 7 سب دزم« ۳ ۳ 
تقایل متفرصرق بات روا تا لسن ۳ 
گر ره در اض زان رخا 
از وان ری شفلرازن ارفا آست وطلرت باست‌کو ول لود ذتر 
مک ال سمل شمیت ی ور 
امد هلال رن هلر ارم را تلم 
رت ود سح دیی‌ماندانجک۳( را ام رتضر ی ۱ 
هرز ون هم 
0 زیون و وم وکا 4 جع نش له 
مش اه + پاسدوو درس ناماد 
ادا طا مات وا ارو فرل یاشنا بط رس تخدصرروا اج 
مات نی رهم دار تاره ست | ۳ رز 
متا با سکول یرام نماض 
تسنیا دم با دک خن مر ان ارات سره نفاان 
کنایات درک 9 رهاولا ایعطام ۸ دول درل میمش راز 
دار نمتب روا مات پا کال رک 
اضر ان ورس ااصب الیش 
هناب میت قزر نآرد وان 
]سار لاس ای تن 


اد داي انوا رن ۰ ۵ 
0 رانا ما ار درا لنچتاس زبعات 
وبا یکت برا شا ودک ‌شاط و 
نرق تابن | 
دک و و 
ور رم مت رتست هب رام رن عزم مارعسنت! و 
و او بت میّع تورث با نگ یل 
ادا یراجن متا سود رابت 
یو هب رازمحرشتا ی لت 
رس 7 رلک موسر رزیت دامرصاتصاط رک ریات ام 
سع ب بت قوس ب 2 مب 
اتفریتا یرتم رتش دسلا رم رورت 2 تا سفات 
اس انیا و ب‌ن ریت1 صت ی 
77 رشن + شرتگرو زساد6 کارا رداک 
کشت ترا دض رد د مت 
خراسها ناوریا صلقتاضا رت وا زن‌حاومسوواز زو وعرست بان 
موذتآر ی باعل وا نتباریدر دازا نسوژت دون تسد 
مش رز تکيک دس مرز یل نایار 
راعمّا ارس تگدی اخص یبد ارزو بت 
امتا رما / ات رو یروا موریساس ماد 
ریخا جاان‌سا وروت یلار نی نارود ِ_ 
رم لباز خمنات کی 

۵۱ 

بالساسان»ل اد داملع این رصان او دار در 7 
کرن سا زاو یا زامن مامتا مدلوت 
۴ مت هساو زا دی بل این رین 
1 
با رونت بمییه ۳ ا تلا ر ایلیا نن‌صریشا 2 
رازم ری را رگ 
ی کلم اکادرادرمررم رثا سکنتصب نی( واللشا نب 
مالقا رکه ولتت 
اک گام رای زاریش سب روگ ایشا 
هاگرد دوبارطاقا تک ابا یرداک فا 
رز تب 7ات دنس میا و سرت ِ 
هت رن رتست ماع یر گیرباواوو | 
از مات داصه‌صو دروم بل انا تارا ف) لش ی تب 
صد دا رابت قرط الا مکارت 
کرک لان تیا اش کدی رل 
متا ندهباض الا ری راز ردارب در کر وب 
1۱9 
ارات تلف دیسرن وت یه 
۱ دفادرسی سر 


نکم تفه باه داد ددرت موف رراش رازن 
۷ 


۵ 
رن رن باراد ای مات باس شلات ثعاب ً 
او دم یت سا را ار ادها 
کات لارام رو / و ۳ محر برعات لا مرو ور روتوم راد ۱ 
ره ۳ دک و صی در ری اد کت 0 
تضانپسیارن عضو یطاق و ور 0 روما جات 
تن بر رفسمتا مر 
/ هل سرعلیو سودطر نام رده وگ یمان ند ِِ 
س رو سرت ان کب لو 
رف رین دزن یش 
1 ی َ ۱ 
رتیت نيما ات لا | 
رات دعس وخ بآ نکسا ی مر 
ا رد د له نکم حرف مهس زاس 
عرسا 7 ازجا اد 
توافت ان ات یوار راه 
ورد ز روي ترا روا دقاتخود/! 7 تام 
دض تک موب مرارل رالات یم و و باهتلا جر اصه 
رم و ازع مات لاصو وا لبنت فلج" 
1 ِِ مه 
دوجباب رها ۳ یگس ی) هٍِِ/ روا 0 
بارعلیتارع ۱ رمع رکش رس بش ورد 

سر 

متریلسلامردکب رت ی رین یدرد ررقا رو 
ان عفر در رگد زدیا ززارنایسیب 
۱ ۱ رتشیب شلاح یکی نیع میا رش لیر 7 7 
رن پآ > 
ار ایض وت ورس زامتص رد را نآتا تام بل 

اج لت رد تنایص بت تناس رتیل شاطری زمر زرعضرد 
دول اج ال گنج کات ناس فا وم 

درا سین رسا لنوت واوصات الا رده نموم ا زا ضقن 
طلست وی نی موی وضو 
فا رین نالبس رورا بل 
سعتیررکرط نا انا نوا این دضلومچت نت 
دما تلا ورت ی( وا ت اس لاصو تلا تاو رز 


ا لالز جوبریم یزار 1 
ادن ال سید مت و بل نآ نف 
مور رای وروت مین رضت‌ینانبارهای) رسفا راید 
ام کرت رشن زد مت ار شزو ز وش در 
۱ کی بضا یبا زو ره رک نا جرازدا نا رتسم ری 
0 
رت‌صالمرشا رقت ار را 7/2 ن رت وه اور کت 

2۵ 

رسد اف بسا ین تصورار ی له تاج سا و 
الصیاری موی فرر‌سرسدا پات وصَ رافمووداد) وازتلنا تاو 
اراک لت ان مر یرسور نیم ۱ 
علی | اصلاج منیا اف سرا زضلقت درضحت قر رت وال مسا سل و 
ی وتا 
فاسرووالما ی‌رفاوز یداو ار 0 23 جات وت خن 
زا تالا لت و کارا کنات اراس درل 
بات شاوی دزي ارات فاسده قا رز 
کفوو" معلصورت )تا #9 0 کاجا زا رس رن ری بقصیا وت 
مارا ت‌دصلح وضار راتسا ویر بارصلح مر فا رت 
رصن تکوس رورس وج ۳17 وا 9 
کش موش رن زر ان دار با ری لا 
اه زورما ی 
مس ده ان ص بضا رست! وا ابا لصاعبا (امضا 
نوی را ۳9 نصا صکارسا رن کید 
از کر 
ات ارو تا ال رانک 7 گر جع لو مس !موز 
ریمض وص یی زا ابروا خی 
وتو دان وا دیگب کضا شا واصرا امردتا زار 
ری زا دمجنم نزن سم رگ 
سدی‌دابایی تون میور و ترا ۳ 1 رد 
انوا تح ما منرت 
تا امه دروکا رش وفرعت و را 
زیم سار ترا 2 مداد تاو روج فایلا درا ك 
هس رتریتض رورم ۳ رل / با سوت دیامن 1 
۱ کل ناگراتس رپ شرا ریاد 
ست ونر ءآن معا ویب سباندینس یا تس ریم 
9 ۱ 
دی ار با سل نان وت 
ات دور الا رم رارصا مرن رم 
امس سید و ول صقر در 
سا کرو رون تن مروت وولحت اوه 
ری س ۳ 4 دملیتان رولیت را ره اپرا زد ژ ات وصنات شا وجوارج و 
افلج ال ودرا تا من بت مور ره زگورمت یی | لماش 
ال وس ) تدای نژ ل لیا درشٌرلرافیا یروس راد سالت ارو 
نع اش رن ما سکااز رت اصا ره 
ال مزا خروم رزوی تب سر و 
مر اسانخ ما رن مرلو 9 گر ول یواست 
7 لور ودب تکنروررافت ی ما بجر راره اصادرشرو درلوط زخ‌مسرش 
7 پلدولی ام یت صونادهااصفتاررج رف 7 سر و 
ان ناخ کل 
/ لبط 1 تاد اي ی در رم رگد سل 
۱ 


۰ 

ك 


باه ۱ 
ات رشن بر ربکا ری سا تنل و راولش تن + | 
ار 

مستفتیلا, 

۱ | سو ت ورت ارم کب 
99 رات بط یا «عضرتفايال رن وی | 
0 
متا اضر اسر سبیات بو یک ورد ضُ شم اماگرما ی | 
مزا رترب اب راوگان شیر 
رن رات شرب ان تام 
رالات وتا رداص رورا 
ردیر فا ,سای (دسرا دیسرگط وا 
کرد فده ناوات و دریان مرن لعج 
۱ دسا مسبت ینامور ور و 
ریات دم مر روا اروت پیب رارو زا رونت 
تسه ره رت پهلشت تا یعارز ستراوات ال 
]س ایزات بصتبستآواسی ی [ا نیکست رت امس باه 
از تاذ راک ۱۱ بجر رداتروعا لفات ما ۱ 
بارش و 
سپ تن روت موف ازور و 
ام اي اناس مرچ سرد دام ردیر دا 
سرت ترا راون در ناج اسف و 
ضرق 2 فسع ردان تن ما 


: * ۰ و ۲ ی ۰ ر / 2 ۳2 ۰ ما 
ناشن گت ویک قضیشر جر ز روص ك۳ 
1 ی رت ری ت رد 7 و 
1 ال یلو دض رتور ۳ 
فن دامن سگرن 
نیا نان یط هرمز 
برد نا 77 ارم جر ی 
۳ مش دص تم مان گرا مدرد رد ونتان تون رش زا 
ِ رال بش زور فاع ی وا و 
: وتا اشییل را اعدا نم امیس و مدا ی 2 
۲ متام گرد ره زا 
ونان رن رن ری ون 
: 1 وش شا ات فيدر ین ار مت رف رده بای ۱ 
۱ سرا ردرودیی) بلسالا الاک من رو سرا مش 
تون بنیز مق یازا ده رو تسایر 
: منواژم یازا نما مامت دک يد 
۳ ۳ 112 عیشت پنا مسب مب خداورامرشه 
1 ابی‌دممر نیگن نطو ملاع وی وراد مرا کنر 
ریت راد سگرن ههار 7 بان 
يا 5 مه ی فان ۰ ۹ ِ سب : ِ 
1 ی 

ی بو ارم وت 

َ و س از پر من سر نرق ی ِ ص 
0 وا وخازج ا ط وش یت 
رمرم ی تا قرعم نبا ضُ , 
۱ رز 0 1۸ و روا وت بر و : 
۱ ررض نا اتقو رارقا ی 3 ‌ِ ِ 
سا رح 

۱ ی رشن ی ۲ ۱ 
0 لت انمض ۱ 
۱ شترض بارهم ی 
۱ ۱ تفت لس اج رات 7 مس توص کر ام 
ترا رش روط از زو بارخ از 
را مت رش زر بترم اج ززوشی‌شبُرددر 
۱ دنا اضر ۱ تسوا مرکا ۳ له 

ویتکا مرج ۳11 ۱ ۱ 2 
باون ی ۲ و ۱ 
مات ان نی ما وک َ للم شرس تاه 
مار ماو زره 
1 از اا سر رت ور / 
۱ ۳ درث رات هار ً آل زاخه متام روز مموزم سر 
ِ ی وا ید وضیل ال متسد رت رازن 
م 3 اور ۷ ارزو 7 ۱ 
۳ نوی لو ود مسا در تصودورر رات رسب 
ِ وت تا تسم شا رورت و 
۱ کر رفاستاب وی ورن کل یت 
3 رضم وین دا سک ی من 
] ی خ یرو ی زود 
۱ ان ی تسه مس 1 
۳ ۳ ویلاخت : 
۰ ی رخ مضه 0 ا برش 2 راهان بر و رین فا رگج نو رت موم 
ِ ال طسو وتان مرت شرت اه زره نام یل فا ۱ 
۱ کب نی تن ونر ری اه زاز» 
ر 1 7 2 راو رن ار کيي ‏ تسش 
تن رتم و بل رز ری وت لب 
۱ کار و ریز رت ۱ 


ی 
7 


 . ۱‏ 
رداص لایر جیار 
رورريبرشان صرت راهطا 
ییاراد رست تا تاد وناز سفیملل‌ما رز # 
ریت ریبعت ) ور تفگ نو 
۱ اراس وصورت وصرت‌النْا نب دیتاسا بارس نآوزی ات 
رقف ود تآضروالت ره یناث دازون د باقن 
ديجم یمام سای ات 

بیترت را ماب 
نس زجس زب ی تکرام ری ایا نو زصت و 
مرا ارات سا شخ اون شیوخ فا ناج 

دنم نالدرا ی وتات ۱ 
متس دی هکره هس 
ساعیتاجا رمام مرا يو مات دما 6 
ازیقاصم یب اضر | یت ان وار درتت اوق ۱ 
ارژشاپر شود ز! ره یا رورت پورگ تیلم 
9 

مر تا زا تما واروب ۳ ۱ 


لام مات رافادای روط وتف ندمت ۱ 


سس ۳ : ۰ رم 7 2 و 
م فز بم سار ورد هدتااخا هنوهب ان 
کر وس زمکوا ولو رخاوا و ورادرالی‌ط(۸ا رل زا جلف 
۳۹۳ 7 و ۳ لیم صست ار و 
ورشرو ره رکب رک یعون روف ع«) ن ترورض | 


[ 4 
وک کیرد جشگاز دراو يت وان ۱ 
تام کال یالما بت رل 
نم تیان و ات نت فان ای 
مب ین :یس چ هدیمان 
شیامزآ 
چشسهیان بایاعیآ کت ررشتيزر سرت 
س ولا ترارخ مش یل ی 
ایس ابص دا سکول + یوعد رورا ن‌ 
مره و زد هعلق همست روا دستزرندواسی رو موم 
راغ رت وت یت رورت این وروی 


کدف مرس هي من شش مزا ان رس برض وزج 
۱ راگن یلص شوقن رس ردم‌تشرتوویل 
ی رز سس فاص سای ان راربا 
موم شش اما مساو سورد راعا ارت بل جضروضرتون 


ال تسایس پر سرت ی رف 
تفای وشن مر ور دراوم 
4 دم راواقنا ن و بات و باب مزع 1 2 سل 

دادعت وگرین رزیت رل یکی سل 
و سلیثان) غلت وکاولم کت فد نازمی) ط مت تما مژجا یام 
2 سمو ناخ سل وم داکییغ زرا ۳ میا زسرا علوی نس 

سم له ۰ 
جر رو ۱ 173 ب 
۱ اه فا نار رسز سیر رجا تاططروا رک 3 
ار و رن تس زا مرن رت لت 
سر رگرب مک گض مها 
اناد مب پم وخ ان )1 ص:: 
۱ ۳ مگ 
رعمّاد) کر هیدهم مر دازا بسن بط ۲ 
بایدر تم حیرص رم وک | سرتلی رماس دصر یازا نکنا از" 
داتبرت ماو ۳۷ / وامرم!کضرصر ره 2 
دنولا ضهسنن مدوب ٍست رد ره ِ 
اطناب ,در تن مرش ده )۷ شک امرگ مضط : 
ار ولبات ت رف ودره رورس ری وم 
۳ روا لباب رت زا زر ده : 
ردقنا نون تایه ول رکشل 
منت ضزعا زوسن وک ره یس مارد رشب اب 
۱ داعاج مرک دس 1 تا 
سرشت ورما 1 راک ی رل و 
تمرم رل ردان 1 رشب اطخ مر 2 ۱ 
مر سرل درا ی رش ده مت تک زان ! 12 روم ۱ 
و کرد یت وا مرو 
رمای ی رریازد منت ستاو تسس 

: یت ری ترج 
۳ یو ور 7 1 کی اد عاونا ان و ردول تاره 
پ رت ژالرزن وا ذشه جر ماتض روز رن رو 7 

1 | جرا عیاش پرو زر روت ری 1 
۱ ما د ,نبرک تب نف 
یل زد زنب هزاب بجن مرا سس 
۱ اوت مار 0 شیر فا مداد( 

۱ مرن یاو ۳ وناز زر ترس نو ی 
۳ لب ار ال سای لیات بر یت < هت 
مت کوش ۱ 
1 و بت‌الصیا ییا رد انا ای کازت 7 
1 راجت مر ارت بو تنل 
۱ زان ما 2 مه دو شقلایتی| برداسا بان رب نزب ن 
ارم ون کم دای لاف فوو یبش یسلط ریخا ان نی ۱ 
۱ اریبتدرین! تم یرت نا موز ووودوزور 
۱ رز مان‌تبث ور ۱ 
: ش ول را لت وف رات لو وتا راب1 _ 2 روم 
: ی ما تصون 3 و 4 رح ۱ نکن 


1 و ری 

9 
۹1 ۹ مان راو تض نار "7 زا کا یار ّ 4 کم ماع ما سس 
رون اف فش ررض دنسر 


۱ جض | کدنا رن ۳ اب تینما نف ۱ فا ری م2 خرن اه رس ِ 
آوات رت نات وخ را 7 ۱ 
1 روم بر م۱ 9 و 2 ۱ 

۱ اوه نادس ای ۰ 
ی اون لدبم نام زان‌کامز هکل واّات ۲ 
یتک پزراضا ارت فلا بات هرا ۷ 
۷ داصازت دم 2 رل 
آی من تال متفرگ له آهام ی 5 
: ج کم کاره سک را 
و فد تاه وخر از 
وربور تیف" 
2 2 با ل رافت ار وایر وش : 
۱ تون ور ات۳ ی هس ما ۱ 
2 رک زان خلت لا 
رت نا 0 اد توت 
ی سرت د وت تباب مسم فش 1 
ام ود موی هریخذ 
رآن‌ردضورا ی زار ومد ۱ 
دار رسای درم ماس سل ارجا انیت ردام تمس 72 1 


اه 
9 ۱ 1 

۱ کته یهانگ ۳ ار 1 
۱ اه میت لک بیپدضسیرخ/ نیزا یز زا 2 2 ۱ 


۵ لا 
۱ بانای‌بازان 17 بلترددرژج دی ت2۳ و72 ده طاللمن 
| وه یا رکش 
7 ام دشن رگا مرش رن ناگی 
لب #مح رای و خر و 
۱ بر بای زر کر ما دار زان و 
7 ار هکرس 2 هی رای ۳ 
اک انا راوآی را ردیر نم ند ما دنشک 
کتک رین دزن دا 3 ی ورن ام مب اس 
حمک الط زب 1 لع مات خر لس سمش زاو 
و رد رابب رضبات و اربیل 
درپی‌بزٌرزا ناکست کم َو لاش وش ش‌طما ۳ 
۱ مرن بر وی فز تست اش روصنا / بت حول تلور 
ی در و ری 
رکا ی کر یر صرق ری مش رو 
/سافادهست | ۳ رل و ارلست راو | ۳ 
سا «رتتشل رت الب توت از یکت ِ 
ناگرا را ای ما مسر ومسنبا و دواسلام| و 
ما 1 اس تن را ن بت 
۸ تن الزن زو بضر زواجاشدن مک رام 
۷ تصرصا 2 دشنرن)ذرصررا بو وت ری رن کر 
یت / رگا ام امن ۸ وف وه لیاسم ای روز دیرخب 
سر تبرش رز اضر حت دراگ دای وم ی 
2 کت نبات‌اطت عم درعلاقت علا ره رات رحض تن 7/2 مااشي 
شرا یسمل ضقن مر 
سٌ مبصر تک رت شت شوها طستروام مت ۳ 
مرب روفت رورا امش منرت ایشا ارت ی راشرابا ناما و 
زود کرد ری ساصپ ضرتزم ام متا نا" 
لس مب‌ض رت رها با دوب ,لش زا رارصا مرب نقرم سرت م(منی! / 
2 رمل جر یات سر ترضح 
یرل مرضُرا تست مس « وت دا برالست دعر را 1/9 تم حضرت 
ریا صخ نا رل سط نت وویلطشت سل طبر زا ) تاه تناها 
جر بو توبی ۱3 یاو م۳ 
نت درل ی لورت زاو دض ری‌بانآ دا 
تن سای‌وامهدنن ۰ اک هس رن من 
رل بت کب کاب ملصی بر بای 
راصاحی یت و 
نان بر نت مولطار 1۶ انآی اطا تباب و لت منم 
رسیم تصروان وضای‌سفا اک : 14 مرت ای در | 
یه درل منز هاوگ تما قیفر 
2 تست ناوات دار دسا نون ور 
ما مار یا بانط سره حت وم 
۱ مالس رظان ومیل عم داح ال یالب 7 

ءب 
نات سر رتست زمر 
18 اوزروناره زامورسا سردوز برض رن مات ول کار 
مس ار ۷ : بوک 
ماه انا تال وی ۳ 
ساره شا کت بل یمیس اج داش 
لین زر ماه له 
تکناب وچ شا وگن سره زک 
رباع دیکات وتا ترتع« زیر ۱ 
عنایتالی درا ای دون و اینان سفنت مور 
۳ ۳ ۰ 10 ۱ ۳ م 9 
ای لین زونه راو وو رک رصن 
و ک ۲ ۲ ۰ .سرت 
ارکست‌سا لام | ۱ 
ارم اس ی اما داي نيع تون زز برض زوا 
یتفن یرتاب سب رز 
ام وت در تلور ور رد 
مررر ۰ 1 - 7 رم اامد .2 و وسه رک دهم #یص 
مک تک روج کیک ملع 
۰ 0 و هم ومع مر کم هس و 
دیول کار ال یی ریک نو نو 
مات رفضر رد ردرارمند را ۳ سر ممام( مب مِ رواد بسا 1 ترا وه , ۳ 
نیتال ببس وتان زا دس 
۱ زان تابر رزد رین رم لت مصورن پرلن 
1 1 ارسداد اضق دور شتط را دای مایت 
, ۱ ۰ ۱ ۱ 9 ۱ ۰ ی 2 7 ای ۰ مِ ۳ ۲ ۰ ‌ 
هبتر کنو رت | 
4 ۱ 1 ۱ 2 و 3 ۳2 ٩ص‏ بجر 
ان الیو رو ود بر 


اج موی سم سوب بر 

۰ مرج هقرت صس‌خور سره وسا جر و نا دما اد ال 
کبس تا شههست 12 دهد ینت گر و و" 
المع ری رگرا تست وال از ی 
دما ای وتیل روا معا کرارت تج دوطوافرر هصاخ توور| ِ_ وس سرام 
سره سس وتو روسطا ددم مت مس ناس تب متا سیر زر 
ار ارو درس مرگ رر1 رک نکش عنم کرو رو ده 
رم راب ویک دب کول کت ون رت نی 
سوه رکسی و ولمژلن !| 73 که ای ترتع ما ار 
داا رخا نس طسرب بیانال مضه وضود یادا 
ادا رات و ار توا داشرا ین ند زو ل 4 ماش 
امازی متا 1 بل وه رم ِا بمران‌ستا هلول / مت و وه بووده 
| سنا بلومزز سم (] نام ی 
امتص ارت در ورن لین کت وضورت زپ لزان یت( کنر ۳1 
اقدام! لیر بان و ادیش ردسره ی یاسرا رم لض ی 
1 مردنس تک رتم تج لباز و 
2 ت‌لورو نپا رت موی سنا مت فاد ول 2 ۳7 
مر ار 5 و شتا رت مصری )ددرت ی 
و رالاس ینکیم بل! وزیا دورد 
بودوا ینز 0 َ صورت دوم نت تن بل 
جار سا لول ریسا یوسب نموم س هن 
لداع رورم (علو رک وت دراو و ره رصم بان گنک سای 


۱ 4 
1 تفن اهدی بر 2 واشدوواصا یف( لنخ‌واجرات زر ام 

۱ روت 7 نا نا 

‌ِ و شرا تست 11 مت ری 7 

۱ رک راز کشرز رونت رن بر کرو 9 
.کم 9 بد وس مرا رات سم بت داسررورز مسا 
مپارج مرس /2 روگ ان و زیت 
دماین حامرنا موف کی 
امس شرا ام [ِ_ ٍِِِ مس درد هرا گازماماتء 
ضرنزصیبتر] 19 اش ۳۳ کیت 
ناسا درکن استا نايم کي مت 7 نرب 
اکزیی طرش میسرب نارکا وت انیت تب نو 

ی مود شا نآ یس 1 ان 
1 مر 7 رتسب وا نست! ت/ ان‌میارح خرن 

مان از 9 رن وی درگ 
متیر ددرگ اضر رد یی راد ینار و #م بلح مان 
ال تم ریس ونوا ام ناوات مجر وال رز 1 
لطاب راون وال و اور رد 

۹ در سکاب 
۳ 2 دی 2 اک کیراب 7 کار 1 1 

بر ری زموفضسا 3 تسناد مور کر ۱ 
فلگ لو ال بمب 


متوومض الا رود وصورتجا تا سرت ات | 
1 وم تدای اد اف 

برسوزا سکن نیودت کم 2 
سل درو صدوشصرم لا ان تلع وص راو رت دساف 
مد ایرث صدهخصیبت 1 چا روآ تساه : 
تاودا مرها رک و 7 بش 
سورب 7 مه بات گبت 2 تست دبای 
رک دی هچب 0 رنب اخت یاب 9 
میت بو مت نک رت رت مره ردنر 0 
5 دسج تا ات ابلسر رسته مار نیزا مع 
مات راو تلا چرس سانشدهنطر! ۳93 ام یس روط یدز توب 1 
ررت رت ساوا نا بش سا ملس نیت 
زوس رز بت یقت دا 
مرو رو مرگرس کل ط رود ی وهر رودالی) واکنارل یایان ابا امتاموا 
رو رو سوق کرد یام را مرو وعرعا ار نس مر 0 تا 7 

7 تا دامپ اضر 
نیمدا ینس ما رک روص نکر دا ناو امس هنز 
علردا راب صنرت | ع ماض ارت 2 
زا مکش لد ست 2 ام زگ یکت 
ارسومسو نم واصاداعا زرا وم و زاز یمور م1 7 


8 
7 ِِ موس 2 
۱ : هه ره | ۰ 
2 رازن دا وتارس 
[م 

سر فلج نحل روز تست نا 7 
: 1 راس هم وین ورتم ۳ مدا رید 
1 مزال شرن‌نرلر ا سای ام یلک 
ام ان یونم یتک و رای 77 
مزع رای وست يت افش انس رذن 
رت ام نی سل کن رهب وددوغر! ایشا عم تن 
رتست ایرپ رادرس یاج بت و 
۲ انظورتم! اس تارمن تن کوش وم نا ۲ 
سم ونر وگل زاف تفت بان یبن «فیانلاصنان 
میرامْ ماش رو با بل ورن فرع ل نیاو بشید ۱ 
اعتا یزیا درب روساوات پا زراب و )کر ردنر وف گت 
وب شاب بل بان دالست درا ف ری دوع امن 
رین دابانگ روضان ال یکت وال 
تلع ادن ول مامشت ال ار دا وا رجا رورا ابا 
ین اب یاوق ول داش مهاب اراس درب رفضورد زب 
درا با نیتال لا یت دراه کل 
بکدرازمست شور ادیش اوه و وحم لور 
ار تاش رابت کر تام روم در امن 
/ ود م ترش کي ا مسج 
7 ه تالا موز اکآ ناه 
۰ بانیم پم فا 7 


۰ 


ییا رد اعث و /موردینودظا تک تاش زا رضم 0 

وا وا رتفا سوفن یک ۱ 
ی مر دا ۱ 
اش دیوش مشان‌ووالن یرنف رد ماما 
۱ ما رت ررکم سین دا 7 چات 
0 
نایم بایدر رابت در رد سس ام م۳ 
و تون اج سره رکش 0 
رن سوام ساشراض ال دیرگ 
وا مارد با امد نات رف زو فاسمخ | 1/۶ 
2 ‌ذات‌وا رتست و ود ان گیب بصن 
ندال مر ان نا رک نا مزلم 
سگرن زک دض ورين زر[ رک 

ور ندیه فتاه و۳ شترا م سین 
9 اب شا سر شندمک لسن ی ال رتور 7۳ 
مشب ]درف رات رازبا ول رل 
مش کل دنل در هکم لیامت 
7 بات زو من بت شام رااست ویر 1 
اشوین تلا اروت زیر روا زک رازن 
ِ"" 0 
یللملا ایدم 

| 
ام وت . 

ِ درو 17 رت تضیل رز ازج بتری ری و 7 
َ و انم سوت ساض ین تضا روا وش ووفب وت وت رخ ۱ 
تست ییون 
شور ابر ینانز بدا منت رورا 
تب تاخیفاسخح‌ش عبر پگ دیسا یوضر ور 
3 مار نا دنت اضرا رش زد زلان 
0 یی نت ام نیما 
شت کر یمرو ملع سا ناموت بط 
هنت 
ان مهم رز زر دا سای بطم 
دتم ما داضت روت ماب سر 
۱ ۳ ِِ ورن ین نی ناو بانتجا اروت 
0 ۳ الا ون روصم ان 
۱ اه اد دی من ریت رن ۱ 
| دزي لت 
ِ 2 ۳ دی یدروم رل ودرگ 
1 رل رو باب قارر بل 
ِ 9 هم دهد د فان دوم ازتاان موی هرا خیاندن 2 ۱ 
حاکن رورت شور 


دی 

۱ 


۱ خه را سل مس شود را عضرت ت سر لس حور ام و ِ 
7 زا وم تمرم 7 س‌ رس ۶ کم دس رل ود گ 
ایا وراه دسلا مرول رتروت رب ور 1 
مانبتناتووهرفش بتدایت اسر اج او زمر : 
زین رات ان | ا بصورت بر 
ی دض تصرند ری اه 
سرزیشا ن‌کرج زار تا رانی نک رقاب مادم ست دا 
وین مرک موم رگن کرو ولد برچصلا | ی 
19 عل را رچاسی ما ۳ بترم دا ردو اطع با مرکا یل اضر پا 
ساژوا اواووم مالفا کی مدمه ۶ 1 7 
امواراب‌ضا ان الما ات ریز مرن وک 
ی 0 
وصلا اجنوا 7 رجا تا 
کات ول لا لتت‌جووا ناج 
هو وه 
ه کرو و رتاو هو 
وات و که بت کرک وا 

میم ژم ام 


مه سوت باق اه سٍ_ موی روش مایا( 
ّ مه ۳ // 0 7 

موی ی اوق نس مسا 

دک وتشنی رد وجررا و زو ات بط رد 

تاد انلس ی وتات 1 

4 باس اوه )درد مادم مایم ستبد وی افادذکت سب 
تیم نش سا ده رواخ 
توافت ۳ وب و ردص * سلوع‌صاع. 
زا تم ماباب اج وت وعلح توضر 
ریا زان اش | یترصن رتخا ات 
نشنیگارضار ر لیا لو موه 7 وچ و نیو را ظ) 
لا اضر دیور یورین فا لاد 
عبات ایست تیه سل صوم بش 1 
سل سر صاحت مفت ال ۶ ما دایعا اد ایلیا زا 
۰ وک اخگ ان !تشذگ درل 
رصانع وید رالات مت 
۳ رد و مت نوتم نی ض لیا ص 
: ود یازا رفا 2 اضرا نزنضا لضا تما نا انار 
درا ضت لصا فان مرت رماتسا ابر صو ریما 2 ترا ابر مود 
ُبدآن صل با یگ از سر و 
لین اک سرد یواست وا 
لس درا | موس تتو| الوا مر مد رارن امرگ تون وکفو رز 
ن ری گس ومیل زر نز 
روتکو دس مت تور نزن !ره 
ره ناما 3 
تي ق زا راد الا نشور کرتضال 1 از( بو تاره 


۳ 


۰ 
تفاب یرو الک حایثا فا رزالی فا مين تکاد خ لک تن زر 
ارو خر موز یت فضال رز ابو وراد 
2 نادور نگ رون ری بشازدراملاطظ 
رن ول دزن ره کی مرن وت 
اس ند یام یمامت بزالن تا مومت دزاوتوبلورت و دار 
تاعاس ترپ بو ارفا پمال ریش ری( 
و اتکی راز 
شمان ام ناموت تلاوت فد 
صکونروا ردود تال لنحان بنازا کت یکرت سرا زینو لت ژارسو 
رد سا نانز مت مردنس زوسلد 
ان تا لیگران وق | 
ضاضو اجرب نیزوت کدی وه 
تلاصا مربب ره | د تج را رت انم ورزر ۱ 
۳ ِ_ ددم دم نام لت وتف 
الانهن وخگلنزل درانو ض ی رش )رش 
چگ و 0 زاو یت ماراتاوهیتا دات‌طراسنرش‌سال ۳ رود 
ده سینت اپ تفگ ول رورم 
او ذامندی‌ض رت شتا زگ لمات شدن درز رو ونض ال 
0 مرا نیش 
مار #۳ 7 درمنشا و 0 کرایه نو ور «دل‌تودرا 
که شپت تسیل سا برض یتشم یا 


7 ۱ ور » اه 3 ۳ 7 روم 
سایتمورد ات ان دیا ردنا تاو ال و ضَ 3 ۱ 
1 روما تضورو وم س ایض 

۳ رم روم ه لم و۹( ۳ 1 0 
اه سم بازان‌مرسد سا زنا مت سا ز ههد 

_ ۰ م ۹ 
۰ ت_ : ۱ ۳ 

بل تا یت دایب | 
زا تال ۰ مر ۰۰۶ مره رز جر 
ر وه وجهارت اهلگ 
آن‌ اکن / ثم رضوامیا] رگ دلور رو لژ وتارده! ,روصت ل وتا الماط! 2 ۱ نت دا پاک 


تال تور کولس ننک خن دهد «صنات‌ص شر. 
یتسود « لام ت قرتْ) وضو لصل د ات‌عص تک رروذبّا ی ولد 
یات دادعا جع روتوم لبط بل 
ور جع وی زو فیط جع دلج 
2 لبمس بسک وخ 
1 را رهب قیاق و نت 
رک تلع نیب 
اقترا تورتشتاسو یشان وا ردا قنیرخانر مر ال و رز ۳ 7 ۱ 
0 اد" 

جنشت جک این او ۱:۵ +مل ز دروکا لکمت‌تمی| 7 ی 

دراه سل یا 2 اودتا م راوگان زاس بلیاده اما انا ۱ 
ورد مات تر نبا نت ود اس وا مات 
رات اس رای شین دنم و ایآ 
انار ان ای بیس رادضا) 1 9 
تسکش دوجاها تردن | وج لا مدضا متس ارزو 
سل وا 79 
0 ۱ / و ۰ : 
اک ار گرا تافلت برش رگد روا رک لا بتهرزنران رز 
رش / ٩‏ ی 
1۱ 73 
و ی 7 
رو ۳ ما مسا 1/5 دی‌تور( #مروطیریررا بزوما بل وذل‌ترروره 
۰ 1 مر ۳ ۳ 5 ‌ 7 0 رش مر مه 
۱ انا 7 ره مرس براژ تسا دا مال‌ضال درعو تن ۱ 
0 ۷۳ ی ۳ 
۳ یرجه 
۸ نوی ی 6ص مهم ۰ ۰ ۰۵ 
طلبه مالک اک دومضاووژ ل ماقن«زیان با زار و 


| 
واشاد ارت ار تین رز زارد زان وا 
راما ردان مرن 
رات راز رای هه رالات زد ریس کنو فا ارجا 
ّ یل بر یی ات و سکوب زو شرت رو روا رتیت 
| ان وشمل نو ۷ «امورمعاس‌ومیا رلووم ترا 
بل شاماد لاله جرک یی مورران | ایتک نوم 
کوب دباي نت س خی 
ديامن ان مان کت ار ژر 1 
تشد ما دا ردنت کشا ان سوه 
اصاوکتزر» نو 
تور ما انمض ريت رون را 
دعفافسوراز دمم رو دختر داز زلازمست مت 


اهاط ۶ ادن بل وز ملوراعا او وا ار رواضا ربا ما 
و ملک 
لاملا کات ال راهساد و 
اواره سل زا یط مان ,امس و 2 
از لح تام نیبام ام شواک سره 
0 کسام 1 ربتک و ۱ 
ییون خاطرن‌زوستط بر مان یدیل 
تابن ی مر له 1 و 
و دا خ سل ٍ رگن درا ارام دیا 
ط ٩‏ ۳ رم کیرات کم ۷ 
کل داسقا شتا زحت قت 
رم سار کات زوا سکف یی 7 
ون او نکر ریمض و زا مش م مه 
نان ودره مر«بقوا تکفا زوا تیاور ندازماطر یر ود 
ندمت ماب تفس 
را ۷ روط 
۱ انا 1 
یمیمرت تاد یش تشر ست وا شا 
یه ۱ 
تن ستمال ین بط له ترا یی نزوگ وان 
کین کون بر و یتست 


| 7۸ 
با 1 
موری‌آولزا صقان دزي ونان وز اضر توس الق 
وتا ینت صی) تردن عض اد دنو 
۱ ی سینت ام رشن کالبو 

7 دبیم 5 هه 
درو سل 


۱ سث‌صور رورا رالی‌وا 


وابرش‌درباضت و۶ و رریس< منت هن لا لس رای ای ان 
سر‌قاطرنه ابو زو شآ گنر2 فورح رواشم ص تیاو ۰ 
اسان | دنت رن بر را ها وم و کیت شت‌مذا ی 
ی بی تک اباپتتکیت‌وادت شترا و 19 
ال که وت درم اب وان لامساصی ص هش لیا از زدرامصائش لیا ‌آلن 
جانر یرال دادار دج وق ی دیداد نماض و 
تج نوارب شر ینب زیامت ررزاطض ض گنر 
, زیون اش و لت ری از« نا پبکضوو اون یسب فا ی 
یرتم ود من 1 ا بت وب 
ژات دمم لب 7 آد ریا مد ترا وا زارت 
مسبکن وا [صَامن ره ترر لوا اکن سوفن نش رک ی 
ی مم و 1 کب مرن رم 
ما دش رز 

تس سرت یتیاضران ارجام یط 
ی ۱ 
مات انا تال درک دیراورم 
سازگت ن مار تانب | 
ری یواح نبا سار 
تیاسبو یکشم و ریت | 
ی 
مه و ف بط مت لا 
که رروامر شک 
رل 
نکن برد روک مت ین 
ومواسا! وش( دیداور رگ وک درخ 
دادچ راد دورو مساو توا 
ول یت زاربا دنداد سب ند 
1 مک مسا تچ ناوات و 
ما دارگ رادم راشای ایکا 
باتوی وتات یگنر دای تخیر وی سا 
ررض اسر اناسن وا 7 ی زو 
1 
يو رورا ول م زو طا ربا لاد ملد 
ط و دا ما رتضال رزیل ال مدب بش کلم راگن 


سر مر 
ود بت ب رل | ناطرس( زروط ل روا زملمتضا ایا 
بای رویی‌سا را سم وندیضون ی تشر 
ورتم زان هرمن کازق رلک سرت خر رت 
رگا ریا کی داضت داب ارچ دا رن 
شاه باس سفن رز مر 
تیه زا ر یطاق مرف ددرت و 
تکمین زا اسان يب 
ند ند ما لین یزان رال لش 
رل اصذرت را کت متا ددری زار بل بای او دشر درل من 
شلک مان تن 7 ی 
رای امورایُل دوگ داز ث ارایشی ۳ 1 ان 
تا تالا دوس وال مر دای من 
ورزوز کال تن تست بت ردو لس 7 
وان( میت یت دار یلار 
رن رای در مات از یسیو من 
شراک نی جن‌ناسان وا نمزم اسر دو ابید 
ملد رال سوام را تسنیا تا پریافت در ) کامدبون مرش رل عاسرام 
اس انا رای ینز باتک دازا یدروک 
جر صپ هلت يا ایض رتست 
۳ و وون هلت ناگی اه زاب 
۱ مدش * ار ر ترا نالرت معا ن‌دلیة اعد وداروضرا ورزو صحر ما تا رن روج رال ان در 22 ات 1 
دزن زود جر مرت 
سردا رویز جرف نمی اش تکورصز را مایا 

هو دوز + علا ماش تکجرص رل توا 
راوج ۱ ی دی ذا لیب شوت تسا ی وتو 
لردد ۳ روبص الشررن و ای عبت وبرز شا ٍ#ٍِ19 پا لورت نبیر 
1 1 دلء 7/3 یفاب لت ردا 7 : مس / رس سر ۳ 
ناس زمر 1 
علض 1 لد سار رم درا حاکن ,1 یش رد 
ارضیا تن درز ررض تآ نتصرکن رگا من 7 ترا 1 رز وا 
نواعت تمرم رکناشتازان! ز دبا نکم توا شب‌سا زوا 
ان رز شل‌رالل! ار لصین ن وتو ردو نکم مسر بووا ترش 
روت توا رگریوا زر اه زب 1 ردو 
تما درده ام و مدهردر رداق ۵ج علاط ساملا 
ری درمز زر ارات مرچ رورت فا 
0 رن رد رگم چا اس لکد 2 2 
درولرخ‌تو دمم 7بلد مور یرد دشرکاصت ام تلو خا البرچری) زموقو 7 
دورد بل رن راردا مر رین ر زگ در اماموررتواز سنا 
ریا ال ۶ 3 دم ارت دس ری و 
وتا دید انا و راهان زر سوام نطو صرلر 
سک سل نمض ص روم هضور 


و 5 


مد ۳ 

ی 

۰ ۸۸۵ 
ازمن موم رک فا بر 7 ۳ و2 دصرترین 1 مس 07 
۱ ور لا یلم ترا ابا نراداصریزرن زا سا تور رت 
ونان علرتاوسی | 9 زو س نکیل رن رم ۳ 
۳ جروت منطام وتو ان فش مرن 
لو ناو 9 مدای ما 
مجردای رن لین اب دوس یره 
ار بل زرر نز یل خرن کر دتاروگرن زا 
ابید دنام تا یرون سر - نما نکتخر 
سا کاللووت ذایج ون اا !تام ند مزمبنال 
1 لازنا وان 
رک ین دیون ی بر 
بر 4 دمیلرت زر ز زد رن ان شا قاو وم ما مامت 
ر ضز نو امن ور ون قافن 

اجان ادا ی‌بادت تيآ را حون مر 
وامام ریصب اد ز ری ال دیش 
طهراکشاور يب لس 
است ان رای زيم تاد 
ارت تنل زا هاگرد مق زر رب یرون دیسر بلما 1 
تاش ی اروت ری ون ۳ 
یش درون بحلطان رد رین روت 
سمل ابا رای نامیا بو دی لنوت 


م م ووت دس گرا تع طِ 
ره و ین دز یه 
رف و 7 ارت و 
2 که یم زد در 0 
12 اش ی دشن فص نوی نتوین #- ریت1 
او تاد روا 4 7 یرک ردول | وشعبسن‌سلان‌عافز ابو زان و درک 
ی ی زنل و 
نانوی ی‌میافتن و ژ رایغان ذنات< درا داز تن ناتوب 
فد سول مدای واص ره رات ور 4 
مزاب بو 
یال دم دی دی نزن سای رات 
گناس لالب و 
نیش مت شیا گم 1 0 ۱ 
اش ف متا تاو رم ایام رنه 7 ی 
وک ید ال ۳و زوا رد و 
امشتوا برع مت تک فش ریت دوز تآن ام ان ضاط رت 
هرمز ان دعر مرو 
و ان رغال 
جع ادا ز دص ] میتموت| رت داي )دنر شمان ال 
1 زارد کل دسج وناز و 7 
اوورا نوا وفلت اد هم ان یبال اد یش مه 


‌ 
2 


۳ 
۸ 6 

یلصا رد ات 
تایآ مدموا ض وضو 
رتست ویارد اهلاس دول رلیرت 
سل مادش‌جٌود سب عدوث با لها روا کل بای بشما من نام 
مسبت یراع تیان ال ایاضر 
سا مرو اوق هلر راز که ال نبا نی اه /۳ 
اج 13 رز ردان دض ض مت ارو یت 
7[ رفسف 
ال دیس خیت دنا صرلط کین ارض یی دی زب 
ول‌تاررک بل وی اریشن طیسنسف ری ینز 
کمناسب‌نای واجتا و ار ی انیا ند وال مورا رام بت ای ماحییََّ 
رواخ بای ساجس ای | جرج سلارتضوسی نزن وصو 
سنا باس فلج ولا رگا زارت طسو تین 
جلع‌زلست ین ن‌زن‌بداشرهدردلیا نا زطلال‌عاحت‌خرعش نا ود زد 
با ریا باق لاک نرد مه وا ول زد 
وت نيمات انز شرت روت ای 
ای ددربا شوم صرت 7 ردان 
نود ردل‌ظو رد متا ضا ‌ل رتضا ۳ 
شزرل زر لت از یی سس 
کیت رگ سرا رن رت 
ترتع و انح يم بسن سین ۲ 7 «رسان ویو بیرض ِ 2 طرح 3 
ی تخل زاستسد 
: ره 5 ی 
۱۲۱۱ 
ادا رو شاک بر |ها 
ور 7 1 بل درون سروردیلشبا وی ت ار 
ماما | دوع از ما ادت دا را 
د رن ری ارت ۵ 
ی مت 7 یرازبا لد 
بالات ان اون از زب بالات زان ساخع+ 
تارب رن ابا رت تلبت 
وش دز شب زاین روت سک 
ی 
پل رل یتست رد اي رانا ۹۶ 1 
تشرط رم ازع رو اف ی ار 
سل شم ودره ال 
رن زيمزرخاي ات زا ددرت 
رزیل نش چنوضرت یو دا لژ 
1 واوه 1 سم 
ایک عضوم رای چگ دنه 
ریت دم مالس فوصت ض ات 3 
رش سح يپ تا راز شدرگ دی ۱ 

۹ 


گ 
۸ 
قِ 
5 
ای 
ِ 

3 
بان رانا ۳/9 هلان و و 
نار زان س وغل نک ود رانک ون ما یف ,با 

ردنت راوشد يرس و 
۳ 
ال رتست نیتم زور وناز 
نراقت ماد اه هکس 
کرو ردب رکش اقا ات ضلن زا یکی 
ادا تدارا رم تیکنراقاوه کرت 


۰ 


: یال زد یشم تآن‌ تس ارو ازیایتت (_ترردا بر 
یرم تین دیدما لب‌ضا یت فد رالات 
طالان مگ هارمه ناخ 
دموا دای د من ادلی میم ۳ سس چات هل وم تم تا 
کل رت وا رس مزا دزی یتنا ده 
خاطی رال یت بلاق لد ودگوصد) 
اخ ان‌وشادان‌ردر الب ان الواقع تا زین‌مو روا لور مس 
اکتا تفا فلوموض یرهش از سمل یفن 
ول تلو سرد ان رد سشدتسسصتیت ندرا م9 با 
یر زاي پرد ابو زرا 
ردان ترش تفت وازدی نت ملد 
رتفد تور ترها ۵ ملاح را مب د رانا 
۱ ورب ین ضبن شبات ار 

وان قاتا ی یلا اس ردنا زد ولو - 
در ترا ار ابو مدا دق ۱ 
را درل شرهزاازض کردم نیازا رت 
2 دا یآ شرم 1 یک یآزدردردا رت 0 و 
1 نانک رورت ل 
تیذا راکنا انز ینز رد فک 
ای سول درا دای فرش رامیت تام بسن فلس ان 
ريما گنر یریما ول 
ازاده۰| دراگ / الوا 
۱ درست ضرق من تیلب ما تباید ۱ 
مشنا ارت داطلاص ود ست تایه | وارو+|(* 
نارکا رش دلاطامیطرت رد یواست لص هل | 
۳ بسن درد رصن وشوو ِا مرن دگخا نان 
لخاد ولپ ودرا 1 زشاهی مر 2 

و الاااردع ی وصویدرملورافت نا یربارت 
لت لیب ردان میت رشان 
سول توردد زک الا نو ماس لکد رو درپانر ایض رل 
مت داي کالپ ورپ دی 
9 نز ریهداززان دا بان رومانقا ول ندز یام 
رسدور رز اي 
تجاوات! مکو ریز زب درو 1 رتست ریز 
۹1 

تال ده ات رن مر تض سور 
| کات کارت وا مرو و سارت + بات وال 
تاداتاب اه افادهرست بو وود بر زتر مرت 
مپادات ارس تن ریت اش 
مب اویش ۱ 
سمل ی راگن 
سنمیز هار ی مرادن 
1 
نمیا سل اد رن 
این رازم وت رت رمک 
لاد ان نع رای مرف صرح روک 


ال روخ همجن رات بر 
قیدص میتی دود مروتسا رای ارت 
۷ لسن رم اماب لداعت نرق بر حآرنرد 
1 7 ونشالاءن مزا لاسانازمترتطاو لا درل ن واه هرادا 
مر رده کنو ریس زو منم و 
ع سین ان دص فلیپس رف رک دواد دس ری روا 
ای زا ۳ «رروبرک را مرن و رس فرررض ار( س‌لی رب 
یدرم روا ود رت ارت ارو را نو ر دشر 
عفر فلس 6ب ردان نکر ریا ريز 


يس ريت الم برع 
جر 7 من سا لت سگرن دراکلت مرا تند اردص | 
رن« تیان وذا یل زب بل 
دگل تا ال 
کر نی اهاط ۱ 
ابیت تلم ربیان‌ما سالبنخاصن رد مور واه ووچدو ما 
گر درف تیا زار 
شخ وراد( دیدشت ال ال رت 

ما دات کمخت وب ی زا یت هرت | 
زار تا پل دا هو لس ماوت رگ وتا بحب یک وا ستووولذت* ۱ 
نماض نآ لاصو ل)ز 
رب ورزر بت یازا سرام فلز 
هنز نز ینز وب دی ررض نی نت 
و ۳۹ سر ز بر رورا نٌ مد ارت لو رصاسندی و ص 
ان بو زیامت 7 شاوی با 1/1 7 
اع(ص رسد سنا وسم متا زل‌ش رت ناوتیم نار 
بلاط یرورض ترذ رتشا ون 
ره 
ت سل و 1 وکین سردا بسن ستاو ورام 
سار دوب ناور ناوت وا زک روج روز جک تدارا ین عراز 
وا ناوات لش رن نات وطا سرا رل هم" 
حِ 

- 


عت نج دا یله : 7 72 وقطا ربا سر و سا 
کر 4 5و2 ادنیل 
ونان تفت را گنیک افو | 
و 
بت بات رگا کی ایحا 
سامت بو روم لافطا وم 
زاسنزیتربرگشت درا رای ریا لاخ ش رنه 
دنولا ز ور دود تراسا 2 رو 1 تن 
وم نگل ویتفا ی داعضا ی امله ها جرج لین قوب عم بالات 
سین سس نيال 
زمرق یسناش ییامن اس 
برلسوص زاره نت نان م نان نکم 
دای سور توت وم 9 تیا یداد ۶ زو را 
ی 
جولیا تما رویط وشوو روشای یات نکما ایا ول ار اک ان تا 

سار ‌ م ۳ ۱ ۲ ۰ 2 
9 
پر #4 مر 


م۳ 


۳ 7 جر گم مر 4 ف 
سوام باس یعاس ل#«ی سا 
ن سر کت یروکد + زار یره لبود وضو 


4۵ 

کشا فلع شرا این را رو لت 
ی رال وت تسف رن 
1 اس يم رت ار 
دی ۱ 
اشروبا دنفسا شاد رن گر را 
ی یتست تور از 
تیم س ریمض رو شاه بای ورین را 
9[ 
ساسا کین تفس تلا همطل و کال رد سر 
دول کلمت ات اش دروخ زرا درتبولتصا ار 
ست وا رابکتسا در رود شین تشن ورن مرش رو 
أخراهن مشاه ادف وضو ول 
من هفوب دکراب امن 
0 رکنم تعرس رانا راووه 
صا ری ید تشن شورس وت 
ان هو سرخ لس نمتب مدب و با ۱ 
۱ نابات دنر ن‌دصورت! 2 
بلج ویدطنکاجپانج ل#ض رات ييیی وا درز 
روضح لش نت رد ۲ 
حاضالجمش رما وضو وروی رن بر رل 
سمخ سس تن شرا و 

هبرض یمتا مت سا ردان لول را 

یت لباز رت بهذم ای رشان | 
0 ره دسا زوودصاوا ردو و ای زر 
و مس سکلاجر) نتشاد ف مر نوا فلع شوت 
0 وتات ولو 
ودرا ملمات‌خالات 1 رواعضحضوروضال) ضرع رش ر۵وا 1 
یرنا ی ل را ریا ان وسو رش دما رت انار وک نا رعمت 
ِ 0 سود 
ان رش نستالبتازان ۳ 
فرییاب) رورا راذن تآز ما رال وتا دما اک ۱ 
بل زد وی ناش لوصا حگن‌بوزودا رد دربو! 
رت شندب این ددرت 
یادتبا لن‌توت! زود و که ور دا زراءهای او با یوار 
شر وویسطالن/د ارت از نیا شتا رسُطا را ل فان وا 
دانان‌شیابرا و زو ۱+۳ روا ریزو وش تلا ززووا ۳ ن 
نشج اوه وچ سص کنات رم ارزو ال 
تسف دا ارچ مدب ین 
رم اک ملاع شبن دا دجاو مش» نان 
رز رات رتفا ان وال مارا 
> 8 
مک تور لدنص رت مد مد درعیارت با ط فد اح وی 
موق اد نگ اج دون را شلد 
او یشزوما 7 
بیجن رز گنر 
درکار )یج دهیینزا دار بت کمل چا ۲7 مدرم زي‌س لیاوا 1 
۳ عات مان کدی فاروبت + مق روز 3 
فا طلازا دای طاعات لا يآ تلف یش رراز لا روو تبث 
را شانالبضالضیزبان زوم لسلپسس فا زیت 
رتسم ذ جوا تاکن کت بان 
انش مس مامتان ال اي یط ۲ 
۱ مزب لیات رن اس 
زاره لامتسد دا ارات اد برش را 
۱ در اتف شک اف گر قاده |+بتن 
صرع ناکسا رز مت داز و 
بيرخت تباصا اروت 
| 
)اند شین را سیارشاری سوه 
اکیرما یزان زر زاب ار رخا دار 
هچ نادار م گنت زير 
مزر مان دیما لت ماب درک ری زگ وان در ]نژ 
هل باقن لد یرتیل قاری رب زص ور 


او نکر لوا اب شا اف تن لام 
رتور | لره دص وی رو وستا زور سا روشاه دا رگن سل 
مر اویستازعااتا سومان را ترا ! 77 رن 57 
را وتور لا وت‌بار جومل/ اضرلا اعلایع 13 تزا 1 لک له 
مرهست و / ۳ «خانلز! روص ناوت درلب‌طلضا سرا 
یفاضا تور راو رادقم رتکد 
براي‌ورياوا وق 1 جمرساحترا حون رت ت ماضرده اج و رسنووود 
صیاحصنوط ان زره صرق ارگ دیلوت هرادا 
راشقا من سگرن 
شتا شام امد رااعال رهز یی وتا ردرتولوقا 1 
هضور نایغط !شاه ی سار 
رد فصن تاش روا بلس راز من 


1 
م 


من وتات لا | 
دا رل ریت رطق درز رتچ یلام 
7 

وی رز سرا زان توس مرج ول ون عم 
سس ی عم 
هزرل رس ابا تفت اف رود ها پاسه ات اس | 
ور ات نان زر ام انیت وم ی رت 
ازج چم لو سل ردنا متا سار توت . 
ی 
54 
اسان نها جع سکن احاجت‌دً اوار وه مس ووء یه 7 
ما کار ۳ نجیفاس» ال 
ز کنات وتان فرش اي نیو" 
1 وی وج از اد نجل هکل يو ی وفطات 
: کف سجزد برغ م1 رد زداضالصب 
ضماسویی زگ اسامرتو سنا ریاد کرو بعا نگ رترب 
رزوی ودرا 1 2 ادا رداز نت ود 
میج واگ دیا رردرنیا وا ور بر مک هرادا ردازو وین در 
تا ن مرن مار ردست ودرت تیآ رود را 52 
مار وملاشت] توس رات با رگ 
یمزر غل سرا روا زوصوریت ی روگ رف دسا ارلیرا ی 
رد اری‌علیزی داضت ماد ین دمرآن بسا رلاستر 
سافت دای رز اصقت امن ود سره یکت رین تیشس رم زا 
مره لو رخ د سل زضلینماباازد) ر لاتوت سنا از رمث ود وا وس 20 
شلرامارافرو وکا سیگ دنا تارج رن ) 
ابعرء رت فرض کرد اوقت درا او تفت دی 1 
راکنا سا ۳ یر مر وت 
از کیش وب اضار خی 
۳ ددیتفاوت‌سنا ۱۳ لآ« تراسا من 
1 تلمری»ا انلذون‌بشا نت۱ سا رل وتو زا تیان 
شرع خص فرشا بای بای( ده 
رترب لت اناوت رازم 
تیپ رادار قافتا ما 
نش شید ضی و ده ات ونر 
تصش وی راز 
مر رتیل اقا خبط 
شپت رای ات3 دیما 
اضما که 
رتور اک یتقو باه ۱ 
وم ای رازه[ یی رها راید و 
یضرا ضایف لت 
ارا+دل‌بام جات اطع وبا بای ام 
ارداشیذو ییا یقلت رای یراق ۵ مخ لزان + 
سقاوسادنضودعنا | سایق ره اسرد دس ناو ات اقلا 
و زب ترا و 
یوش عاجات اجه نا درز دمسب‌صیر! رن اس | تاوشا 
بویا وستوحسرها پات ویو وزش‌عاجات از زان در ند 
ریا رازن منایات زان در نادس ما مس کرتشم 
نزو ابا داد وقت رت 
مادنا تن راوشد 
: کت برض و ماوق رن نب ازماهات !دوم 
اریز یز 2 مایا چا رها ل یلو راوس تلرره) زر درب 
هد دمص ر ررادتیا زاس یره )انشا نج ی نا رل!ا بت تب 
ها تک وگن ولا و من‌عا(اته شیارا متسر رورا ناگرا رن 
زرد لت شتق ی . 
و 
صادسره اش نا بر قطت را تقو وصل( راخ لازتیا را تک 
لیماف تام وی کت 
با گر زود ملق یل اد 
اف رجنی‌ستا زباییسا خلت نسم شص لیرد ول 
ان کی تا ی ند 
ترس ور دس ریت غاد تال تور دوز 
را سثا لو ط انا بیدا بل سرا لس دوجو ناریا رقتن 
ناضمر رت زک اک ۳ 
وب درتود بپست میم مب زرا برکلعه ث طر لا قلردنار یاهرد 
لوب ایا نرق لیم سا داضت | 
این‌نن 1 تلد قاروا ری لوا زر رتاش رهاجا لب وک) 
رن سوت تیمک تا مامتا 
کیربت تیال بوک 2ب 
استوا وی رسردال اک رووا روا 7 سا ِ / وتا رون 
حی دنت بیع مب زب 


۰ 
سم 


0 یمود ولیزا مق کوج وا زر دسلا رود اده دروم 
م مر دات 


تم بان رات تماخض اتب[ 
7 : ۰ 

۱ 4 
۱ ۳ #7 5 ارزو 17 رو بر 
رت دض رز را ری دس 
۲ برع و دا مرو تبون و ۱ 
۱ سای یمرج زین رش در ود ارگ 
: بت ز تام شا سا ضتزمروشوطر جوا ورد هت بیکرت سا : 
با ونوا ما هرن رم 22 و شووو زا رخذکعام 7 
ره تا رآمرردر! متا کل اً اجان کي وی 
۱ و ریت بات اس سس تن ون لب وتات ی 
را اعض ان زان ال رای ول ترش 
۱ 1 ر رم رياب کل را میم سل یازا ئ ره 
: ترس رد فلج و و۵9 برش کچ و اس 
/ ان ی ۱ 
از ونان دماین رتم شرا مم رم 2 کار 

تاج ۳۳ تون وتات د ونوا اتود ی ماک 
و امه مزا ورد اضر وت فا نفری مار انا ۱ 
با 7 م ات شیب لاتم د بل تما را 


3 


1 ب رت اون دض کت نات نا کاسب وس وش فا 
یت 
: ندرج س ور این کسوس رس 
۱ مت مر . اعال,ذمد ایض ۱ 
تت ی ورض کار بای با ی ولا 

۹ تسه 

مانن‌ددصیا 0 تاو و ایا گام ولا یز 
رصن بت ی یز فت 
ارو اک ان ست هت راب وف کلف 
درا وقات ط زک اتب وا بت وم عضل مامت راضا لسوت وا ست‌علا/ 
متا ما مرس ل‌صتاپ وقضا و رح روزقا وذا )مر صب ۱ 
سساده ديفتوخصول وتا للم ۱ 
مرس روا ماوت هت دا نو لاپ و رقیتایان ۳/9 
رم تساج دام مت مود روص موم ون 
صنوصوملضا توا مالیا )شناد ساط و موی زا 2 
واولیا معط بطل ۳ وا سل مک فا سامت وا تام تن 
رورش یودها سس وی طاوات درا سا الوا س_ 
وش وان 
کات لته لالم( و ادا روج وکا 11 ری 
وسوار شا سلاو کت وا مت شا تسام 
ره سل یت درفاوس اج اب رصن سس وا تخرد رقلو و 
بیوصت فا رت لور بش مت اتب تیان 
أق دا تم راون داهن 
0 مات شا 0 
مر رف برد وان از 
ی یحو رو 


۱ 7 77 
دی رت ار ی 
ی ۳( ٍ ست تمس 

ی 


9 سرت سر یر جر ۱ 
۰ 3 ی وتان ولپ لاف ماو 
ابا شرت داضت لبیل کارا 
3 ال شام اي ی مکزی سل ۰ 
لسن نات جریا مت روز تا بت رن مرج اه 
لش ان شون زا با تشد 
ی 7 
۳ ااا بل سر سب وم کف وربا زدرانکتانی کر 
اد کیان وا وین رپ ات المع 
۱ ۱ باصل‌نا یسابل رم تا اس ۱ 
ِ اتفل ‌یم ط ات من ندش التیوجرپ‌جرا ۵ #7 بان وا هب امت 
4 4 آن ترا ی ابازا یف وم 4 مامت دارفا کرو 
مر تال زان نف ره 
1 قل رم ی کر دا ده هر 

2 / چا ۳ دمم یکین و تا 

ِ 7 سل پیت در 1 سم ب 
۳۳9 لد راو ند رو 0 ا دک 
4 1 ور جیدبتت زیت ۱ مرو رل بزا ارددو نموت تک روا 
ربکا کل مکی هر اپ دنل 
۳ 4 2 ما ۳ سم بارش دم ردق مر دیف شا ر ۷ 
ری رو اب بزما انا زرد بک ۳ 
‌ 7 مینز مزر با زموگ ۱ و 

۰ سوروسست 2 ی دواد مات 

8 کال راز رو نش : 
دجم ۳ کی 2 رما و 0 

رادشه ی 

۳ ۱ 

ار یتشک اي زر ۱ , 

بلط الب اصننا پا رهوش مصررت ا کت | ازان لت 7 
تن تسب ما و راثا له ریرحتلا تفت میا | 
رطدلن 5 روا مه ده وال وبا وه 
تشال سرتسا نان 

ساب 2 برع مک رتشا ازور 

۱ ش تج ریس یج 


#9 ی روز با ۲ ۱ 

۱ از وب رم هت را 
و شرگن و 1 وا 2 رم جر ۱۳ 7 

۱ / سح ومتو, 1 0 ۹ تج 

9 
1۰ 7 یس سل 

۱ مان کم وت !شرف مت من از ای ی هر 
ناشن صاحر عبط ان بل رجا من عرصر در یش -«لن 
۱ لصو روف کین ی 
۱ خی دراطرانا لن- میا رم نز زاسور یسم یت لا ررزنفاه 

2 سب میتدغار وا حول ص ادا ورسخ زا راداتد 
ط توص بت الا را )سکن سا لمع رادراری| 1 
ی راوس دا دتس‌همیاات او رما ! ان ماس ۱ ۳۹ ‌ 


0 کی او مارد 
اور ی فبتتات ان ول بت دی 
مه مب ماس 
۱ 4 ورب تا یلیر را هرا باطرینمم له و 
ریت زانهم از تمکشی مت 
مس اد رت ق ند بیان کار درامو ۴ 
۱ و3 طل تب ی لطادهتاسا نوت بو ی مدب برع تال یسوط 
یسلا احصبوا یگنج ماصیران رانک 


1 دا سکن / هد ی اپ دا رک ع عون تیا رورا 
۶ [ رل ون شید یانب مرا نوخ ید وا قاسي 


‌ 


ان ۱۳ وداج 


بت مت ر دی عت وج ر کِ 27 روز زرا ۳ و زد 

۱ سب سرام ک 0 رن 4 ۱ 
7 ی اي شا لت َ 
۱ مت لس اتب ان مت 
۳ ۱ 
یرای مزا زوا / ی ال 2 : 
/۳ ریش اضر تب تون مپ لاک 7 
زست زوم شتا رصن شرا رصامم یل رانا ون ۱ 
ایطالبن! تال رس 0 فد ۳ 
ان انا 0 تال ّ 
مت 7 سروس تزا زنب 
رم رازم 29 اص لبود ا تلع ۱ 

سامت بتارم ین سا 1 اد ۱ 
زر 7 ای دسر روصم وتا سل اش 3 ما 
۱ وس +ا سین مش دهد کت رجا ۱ 
۱ 2 
تا واوزدماصروا ال ج مس[ ور ش,وازعطوالنا تیا جرو لا رط 
اجتاب ادف #ِ درل ول دار 7 ورد رب ۱ 
ام رت درز مات «اجسل) 77 اقا و بط 
۱ سیخ رگ نماض نویماک 
بانب ی و فا وا دض تست + ۳ 
0 
۱ ۱/1 ۳ 0 
1 تاره ی 3 ۳7۷ 7 رر 
ی 7 1 او نا از لین رانا و مسا وال تور ی 
تا تور دازا توت ومر مر ا و وت 
زرا ود رت گر الضا اي سارت شزو ۱ 2 
ی مر و تب دنک ونر 
1 و رن سا یل مت موی ی 
الیش وروت رت رز ۳ 
1 وضو 2 ی رد 
اضر ۱ 
۲ نت ان رت نی شک ی ِ 

و کنر رل 2 ‌کسان ی فد مور 
۱ ۳ لزمتابابمزویت را ان دض ۱ 
زر ادا شیر ن‌سنین رمع وت 7 و زا 4 مر 
تمیق تشن رضم یز 1 زوازوقا ام 
دیدن ام نت بان مار نما نت شیر 
مس ان مان رت 0 ۱ 
ن وصت ضر زعا ۳ ات لاد یآذردلتر و تالن با بسن 
لاک را اون ال اشالن‌تروری: 9 زین -_ 
رک ینید ان ای مر ات نسح 
یز شرا ین رد دوع ۰ 
۱ ای زیم عون نت و ارم زدرز خرن بش ۶ ی وی رز 
19 زامو زو تفر یود درم ستاو نی رل 1 
۱ مستمي مطات طا ۳ و لا ک 
ر مت تمرف تست زب ۳3 ۱ 
سوام شا متا امیس و نت !یش لب‌د) ات ۱ 
۱ توریب مب وأل وا از تا ۳ 
سرادی‌بیاشر 0 کات ام وي‌تو ون رت ۱ 
یی یرکف ناسون اشطان 
وال خطنتوبای!ز تدارا ممجرنیتمتا موبت! لّ بوضبین 
سنا سوب اسموطً موب با دا لصا ب + | ود رو ۱ 
ات دق ات مینست نشور اعز و ۴ 
کش تور 2 نار ۳ 2 9 
ال لوا بجب لا ناد المع ان در رل دش ۱ 
۱ ستطما رین امک اتب زر , 
71 دنه واج هابلبیارنست و ها رهز 9 
۱ ۶ شابن ,تال ی 
۷ ماس تکوقواه شرا ً ی طمومر تست ورن مار 
وت یرد رورا تلاسر و در 
و9 ریاس زا پوباوقتیش یت ازدمت دنام وق 
۱ خن ماد کنو دمم منت ۳ زرف ۱ سر | 
رم نماض :| هراشا زتنس ییضرن» 
دا یل ال سای ول دوبن شده یت 
یذ اي متا پاشد سای ویستلیت معزت واعتیا ریا جصض رت ذو] 
]ول لیاسم مت کارسی ملد 
ول وید 
خرن زانط تشه سیم 
| ترصن شش نکرر تبلق یرو فا پات بیان ازات |" 
2 بیش رز ره تاه کدو/ 
| دا کین دالشتمرجپ جات ود رگا گر روا رب ساص یرس جز انا 
تنعل شاب تس اسر زگ 
اب دمن دنام ريخا ال نمض 

۹ 


اه 
اگرپمتقتی یآرن دا گر رنه 
تسا[ وا وه هچ کي یواست یلام افص 
۱ دننز با نت ورگ اضتیا رک تست ول موت مه 


ی ۳۳/۰ 


تپرامال مز رازه ر7 


تست 
رسیم مضرصا لبنت وت ط ات وا بای مد فش ۱ 
روص یحو یلا ات 1 سم مناسطرت. ی 
صراخبراالصماه سر دوم یردق ست‌فو زگ[ 
۳ 1 شراک اما و 
رتم وج ی 1 


ع کر 


کیک میب کات را ری 
نک تلات اس و یالط اش و راولش 
و و ی 
9 و نیرجاصت 0 اي توت سول 
ووس غاب داز | ۱ 
0 7/2 مد کش 
ای تم اد اها وود ابر 
ضرل رطف 1 یت 
س-ّ وی‌مررضرب يس 1/۸ 
رش موم يا چا ونان 
سرا وا 72 شتا هن زا ۱ 
صوت خی وال روم ونامآ شا ندیود 
رز کل یت رین تن رات صو لیا مر 
کر رب 1 8 
ان/ راد بو 


۱۳ 5 
عم آورده مب 


۱۵ 
قاط دازا ند مرت دام انس رو ویر 
رواد راودا کرت 4 درس | 
دا یربنق ردو درو کت وتو ماب تکرح متوص نب رواجم 
۷7| دایز کرت دم تال 
رابت بودگی | وه اسرسرخ شوک 
انح روز برش تن شش روما سیسوس شآ رو شرت و 
درا لوراست‌ضربا و | وصوش رین داش ,دلوسط هر رسا برو 
ال رن رد مایا زد لد اه تست رو 
ا برض اطل‌شرهریا مش تارف یمک رود رام سم 
دروکا وتضا هت 


جرازان رفظم لور" ازوس نش درس کید هلب شوت تور اند 
چایتل) ان رن تشه لور وتاب فقو یمتسیس ۱ 
ند کرتچنان «ض ات وربور فیر رردت۲ دربل بت رماری 
دید فا وه اسان شتا ده طرب دا مت 
ریسا ق ۱ سبجب بیان وضع روطب سوه ره یام 
او روم در اکتا زنطن 7 
ودگرو راشب چپ ون درفلب‌ا ارم وتو یلح ره آن و ازلو 1 
کاواس تا ما 6 ان (اعاط ردو د 1 ردنت ۱ 
4 باید یمان رف رکرذق مات رین او مک ردان 2 
ده زاس مور و سارت زب از راید کرد 
اخضوصا 1 ی دا بش ای سا 5 


نا ما2 3 واه ًِ 
وس رس و منت دنت فا ومیل 
م۳ ات کته 9 لام میدس موب 
یساس ان تن 2 7 
ی ماه زد ریز ردیر ۱ 
رو وم لام سرا 
وتوراو ام پیج 0 1 
چ مامت گ زان | 1 ۵ یت ص اب 
0 اوشها ااسالس‌کیار بش 0 ۱ 


ِ ۳ مووو تس رت زر 


12 و وب هي مان تم 
ملد متکست.ط لشتوابت ضر زره 
4 وستدگاسکی؛ ون تست یفام ود 
رو وم میا واه و ابا ۱۳ 
ان داز اقا سا ادا ما ۱ 
رو رواعتا رورت فص ئّ رز اي 
ون ار تب کب 1 مار رورت واعا ره ول 
۱ ی 2 
|رحبن کت ال کر ردو ات1 رات 
تست رت راصق ده دنل 
مت دما لین 0 وومومدین 1 


4 
7۳زور 
]لط مش نار اض ور رت اسرييج روز 
نف ما 0 _ ری کارت رددمانر کم 7 
درد انس رم سردم دز وه رات زاسون یت 
1 نز او سس یزتی ورن کرو سم 
1 > تاذ پر ان 
۱ 8 ۱ وا رو مات سین یاس درمز میک م 
۱ است سنا از یپرد رم سا وین رایخ و عراز از 
۱ سس 7 2 ی سل‌سانروا سی انز ناچوق ربا 
: یسیع ‌تسا میلقا درو ی #9 
۱ ود میج یت داز اک 1 یوت بقع درآن‌ستامرارشوار 
ِ نت رم , 7 رو 9 درو وقت‌صیرر! ار 
۱ ۱ اش اوقت دوع یتیاور اي ال ارو 
یت تچ نیب رس 
: نایب اسرفریا بازاسا اضر الصا 1 یرو وج اسر ّ 
نمسای گر ین زرآن یتابن وت روم ۳ 
ات سا یه که لس 7 
هناشن وفع 9 ابا کون وریرج راد کرد ن ور اتروسالرشود 
۱ این ما لین ورب مب قوش اد رس وتف 
۱ مت ن داح اي سوم دسا ر 
تزا 1 رین افیف ‌دانی نا اابومت میم 2 

را مات تم 7 تلم دس و اسان و نصا دهم 7ب 
سس مرت نس بفت یز 
رت بر رگاو رنه ربا وا مج تخت رانک 
و رکف زو رل دیسرکان* 
س] تا تحص درز 0 ۱ 
انوا همکد راط ابید برد او 
ی 2 گر / 
سح ۱ رم لب وت ی ور 0 
ژالواست بت مج لآ نراد نا سرشم وا رات فطرت مالیا 
الوا رووصول ناس کت وت بیع جگفز کشا تارتین 
!زر یآ توت دا ملد( را تکار مصافت! رد1 رانا ابر 
خر رم یقرت رکش و 
در 0 لد ضآنرزشت فینصت و و 
تست یت مرت رف رتست داسخ؟ 
4 و لح دراو بت ره ومودو رت ا سوت مزال ونم لمطاصت وشن 
۱ عاصی ۳ الا نیت وق 
1 تل ان مق :تزا 
1 رگ اخو رت رایع يلصا ایو دا یدای مت هر ح 
7 و ار ول دیاز 1 
نان ل رخا جرد" ال تن ۶ و روک 


مگ 


/ امس باعل راو بت دوم نود 27 مرازب در رولب دوه 
۹ 

اونشستا ق شدرا(! 2 استودسامتل‌ویی ودرا داح اور 
17 ۳7 1 1 لن‌درثرت دراو من مرو رل و لک درد رکه مست یتآ زان 
ای انهابتخا ادن فا دزن رت ول نی 
۱ 
ستازن! یکت و | 


رولب تفر دنو یو دی دگل وتا 
ناویرم اضر ۱ شنز زو تم داش نکن شوج 
ای نام نی ی تسده نیما صبانال 
سکره مستتو ,انوا ِ / ماس کم دازالنستی ابعا ردو 7 ۳ 
ار ی ربمت مگب دس سیب 

ی ۱ 
بارش نیزر رال لتیار 
17 
دای ام میتی یارس رهم 
کسازا وی شک ون مات همست 
ها دا دی ررض ینمی یرون رت 
ای موه ان دقن نی رخ بان رز 
دداقار نکارب ان سرت نیرازس 
رتیل !رو زد افتصرر 
وا رل درم يآ ريز ان ری مر رن 

۹ ّ ّ 


۳۰ 
رون رل هدن امد 
میت رود تحص وف مر هالک ال و 
رسب تیان رکف دوتخیااطرنلض سرت 
زاب نی ایض هي 
سربطی انا ایرد یزیا دی از 
سر رکب رش دعر گر 
ال نریاب گرا رسد 
!اسلا درب ینود ریت رید رد وال بویا تسا زان 
وش سرد وداک ری دنور یزامن 
مزر مزدوات] رل زا رن ال سمل 

2 یراد کیان جت رنه فا پر وب درا تن 
یل رش تن ناد وی زاون د رن دب ات 


توب فاست وورشک ارات رن مين 
دما ری تام اضر 2 ِ ال 
باب تایبا رز زاغ بسواحب پر نش رهاظ 
/ وتا وال زا ال دوز زرا نورد مارتحا نوات 
1 باعا تم رنر دسا نتم بل اوصض وت ابدشع ۱ 
انض اي نا راکو لاد تا 
و 
دم مت ما ررض یرگن 


ارو ونج لا دوش رکصو ان کرک عروض ی زاو دم رات 
سید 


۱ 

۳ تنب جان عضو دراب درم سم مه 
/ را دا اي دا رن نهر 
پجروتوررسا وت مدز شوصنمرماص ور ک یش 
سح هلاس ریت یچ ری ده تسا لالز 
یل وتو رردزی زار انوا رما فلت طیو ریا لپ رن 
سل فا لک سر بر محر 
دورروزن! ترا و اقتپسي 12 درال نا 2 سو یشور ور ۷ ار 
بست نیمرا زارت دوه نانز سابل 
ِ گر ان سنارت ات 
2 رابت لاس م ورست باق 2 بیان د رزیت یی 7 
یوحیرسنا کنر کراصفی گرا رب 
ردملصرین| ون و 7 ییوش را 1 12 ودرا در میت 2 
سکن اج لکیس تا 
ردو فلزک نا صروجا کارواتجا دا بارخ شا دیزی( 
ودینسااطا اک ديا اس زی‌زدوزورا زازی کدی اورطرگنت 
رشن ین ره کلب بل رال 
ایو قع نار مرت اکتا وکترود ره لوق تگ ورام مومت 
تن رایی اشفا ددازماه رت ورس بت مامتا شنت | از 
کیتکات رکب یز ربج سرت وصو مت و ۱ 
طالبست,آ) 9 ۱9۳۲ 
مالعا ل! ضردر وی ید هر ۱ دی تیان 


مب 

۳۲ رک زر تخل دی و تاه 
اناتضا یانما با رن مت شتا زر ل_تردرآدردهشتایا یرل زاب 
حضرتح و ‌ شا تو ررکم یف یی اسان نا 

ردنا ال زک بر اند 
مورا درا رادوصول سل قصور یت ما یبال تاطینل 
لونزاززازن لس ) رن ای تن دودسم زاس ابفیابیی 
تصرد لین | ارنوبانماصترتت مرن | و رتدب 
۱ 0 ریز 
فونر رجا ساسا رس لسی تاصروضیدا رد ۷ و وتبد تا وس 
رد نیشن پر وت‌شان‌مراازان‌ذات) تالم و 
ردول زب يت یار ی 
نو یتلاح ماو 1۳7 میب دوع ای‌صا ۳۳ آ نبا زرد 
بسانددل) نازار مت مزا نکر رم پر 
و رتخا رکه رت زصهتعرادات یم ی پاک | 
ترا 1 مسبت و7 س__ 
2 ی ی 1 
ری ریب نوت اسر ی رف 2 

ثیر | شراراضات وا بسانت ب 
توبات کت بدا | ول الط ون 
مغ ندمت | اوه دا اي شود و" 

َ 1 رضم ۱ ۳۳۲ 
راکنا با بصن ت ایرد ل-وسطاینز 17۳ ییاز مین 
9 رده یا بت رک اسرد تص وب رو 
اتلد رال ام 4 وان درا رم 2 رد دنا باس زرف 
یزاس 11 زارد دهدن ردو زوا منت وروی زرا رت 
روت سرت ح و خر زالدرممروترت رموئوت زاره ۳ 9 
یدیا یزامن پر لب رد درا ردوم ام ازا ده مت 2 ث 
بو رو زجتن مرول الک رن رداص 
بر اضر یگ ما 1 پل یساس یلعا را کمن 
بت هرود و ار 17 زسای! او ون 
مست‌سروا ی ویتکا دیزی موف 
ناور جر شش ده اس سرت توش مج سیفن زر 
تدای یاف وب يو و 1 
| یوقت تج مربعتا ین 1۳ دم 3 رز 1 
بس تفت شرت جرا تلو رپس که کت ۰« 
درالم( وناز کین وضرسا کرو تانق 19 ولا نب وی مر با 
کلام وتا زز یلار ریک وروت 2 وال ملس 9 ۳ 
مرو با شزا برد زا ۳ جازملاشست 7-0 کوخ گنرد لول 
مر افاسرب ون‌ي‌ شرت ویر یالما ار 
باه انا سول سر رد مان تیال مدا نا ۶ 
وصط(صا دول ما ۳ ازنتو ثورصراف_ تُرودجنان: ۳ بدا / ۵ بجولل! روخن رع 
8 نت یرتیل یک مش 6 وام عام ال هل لد هر 
رس رشن سر دی همین 
رداک شتا رودص 
افو ار لاهن ریت 
۳ ساذدو دض 
له رخا مد ناکسا کر 
بازحا وسست شا دایز ابا 
زر رد 
رن ات هواک یت ی | 
گت اب ری تاه فده هم 
تا نگ مت ريت ری رهشهام فتاه 
رگن رک یفام درل 
ريزو روف رز راوید راد و ۱ 
نکش ری تسه 
خیم درگ مها با بانط ۳ 
اور زیربت 
که بسا راشرس نا 
یدنه رک ار درا 
از شوت تکمن کتارن س بر بیش 
ایلیا سور هریت | اد ه ابیکش 


جاژات نوات وطاقاتاردارج وزاگروستشت و ارداطلاع تینما مودرانت نا 7 م‌ و ۳ 7 و ۱ 7 2 
تلای‌عر نییان دود عبانم زگ 


۳ 


وم و ی 7 مس وم ۱ 
ای مزر داي رس تیا 
۰ ست ها وا ژه ایکا دا لته مک رشر دار 3 راکش 

ری زین یچ ات بص زمکضلازدمپان سول رورا 
راوس راز سا زرا زاف فیوم) زسد رآ رروازص !الما اص و 
لا دا انم هواک وت اش هس / 
یضستانتروت رک ان رایع من ری شور یج دسیان 

یی و روصم 


مٍ ط اوح لیتسا تدفرزجا مرلو 4و دهیرودورنا پروورسمرودو 


۱۳۹ ۱ : ۳ ۰ 
ایو رین عالژا ات وال زا علخ 
ره 

دج زه و 1 و و 
ارزو ده درومرد ونم 
مرها انا متاطتی در مرچ 
دابا لا ی عرنکی ما اضر درل دازرف 
۳۳ ۱ [ مه ۳22 0 ۳2 22 رم 
ور دهاز ال تور و دما ید اسوو ور رال 
ره رال زاریش واس یرد اضما طاوب لاد 
رش تانب رابود ریش وب 1 
درا نم رک یرود و ات پست یم بات 

رن هي نامب 

رو تیان هواس زایپ لین تام رو راد 
کیت واطیذ رسد ,میا نکر وسطسو زیت ومتاحلزلفن هت وا زجنی درل 7 
ام یم یواست دجبا ن لفیا 
۳ ۳ 33۳ 2 9 ۰ 
شام م اسان عم ما کی رن دور / در ث 


حم 


۶ هر ۵ مر مر 


و 


9 
وا - 


۱ رازه رو ری 3 ۱ 2 
هت ات مت ایو ول تآزینو با ۳ ِ 
جراط پا مر ری وصنا لد ۳ ٍِ 
تا یگنشت 
ااقازوس ی وتات سلضای رم نزو یزان 
از 7 ب مت بو بش مر تال داضت اسب یمد( 
تین رابنا بستبا انز ۳ ۳۹ تبرت ۱ 
مار اک ال لین ری کر ویس 
زیر ی ام رت سلطا دنا این ۳ 
وف نو درآ دیا فتکنر ورن 1 ای ولا 1 از با 
اد رفن مدا رم و وبا الط 
سابقضاویشتجوره تا تاطالت؟ رشاضت تا لفات 
یمن1 اي لت ال 9 ۱ 
تال ارب نوج هدس 4 ارشا یریبد( رها انوتل 
رواب وضوا بت یی نز ماقرا ای 0 ۱ 
رل 2 رتخد یخن 1 شرفت 
یارس کدرا ی درگ 
رٍِ- ی ۳7 لدم رگم ی بودراطا/ 
۳۳ ۶ راصنا ۳ بو وا خر ۷ مات للع شتا ی رز ۳ 
ازلستضیی یز دا اش گر 7 
مب نان رم ونیا ی ی ی ی 

۳ وت 
#9 )۹ ۱ 5 ِ ِ 2« ۳7 ۰ هت 
اک ۳۳ 7 2 
موجن وم وگ ازیو تکرب نو 

7 هقاس رداک بط روموت 
ام نا سا مشب امهالداست را عجضس فا 
کایرت تفگ ان 
نان زایش ارات زا 0 یایالب 
۱ روم تو دادن گس تسوا میا تب با رک 
لبون دورن( لوا رمع ساصیبایوکری| اک درد رن 
یات ول دزن رش رن تا رس وشن خر 
سس تخت ار ررض در 
تمد یف بان تیگ اجب نب 
ند تابرض لپت یدمن ان درا 
ساوی‌نزد لا ارت داب رو رد 
رات نود مخت لسن تب رسای یدز نج 


هبتر 1 ۱ 

1 0 

لخاد قبي دض شيب 


۰ 


ریما 7 ازان‌ لت ردرافت | ِ انریا هر میم لوط 
او دس ازدط انا نیرمت را 
وشات نارگن نار رم 
اه رازن بیارض 
9 َّ‌ 4 2 ۰ م2 نت : 
۱ کر بت کشا کزان رو یم 

۳ م 

رود دطاپ دودالشا ,اسرتیال ورین الوا وشن «ص لو اش 


ه‌‌ 

7 

ً رون 
۰ 


۱۳ 
رس امیش 
۳ لمات پر رو سرا مراب 
2 رترب ص اف ی ِ 
۱ لاتم و تکیت مر رت 
س‌فادی یز پیت پسازپست ولطز بسا ابر ر روگ - الاسه 
مت لیر اسرد 
رل رت ّ زلطالن ور ۱ 
باس سور رز 7 
دام رد وماتورزف ام 8 ردوجالات دورن دور لزان ساره ۷ رک 
زد کي ناسر ییوشور 7 ۳ ول ور لطا لت د 
مت درس ان رزسافت‌ا رن روصم رواک 
۸ يا رت م1 ترش رو 2 نس وبا 
ا هت زک لاازالرر ما ات رت ند ی 
شتا نصا رصم مان زیت رف بل ردلا با ونم 
ار رز کت ساحت ولیا: نییبت اس ی ون 
ادرف شور کال فا 
تیلب داز یی وتا ماب نامز «قظازي‌ا بان ۳ 
۱ ار ات منم طسو ولوستی" 
ردول از لش نادار و مزا اولت ۳3 دلرااین 2 لین ِ نا ۰ 
ار جر مج تیال ود 
7 2 ددشال بت در هرخص تین 

نز سر ز 
ددرت نرکشامت) رتیت کل امد 
: دای و 2 رد اشوس بابرا کی بر 3 
هرگ 7 2 توت توف و رکه 
ٍ 7 ور مه سکم توس روعر(ده له ات و وا سای دسر 2 ۱ ۲ 
سای ی‌تنور سور تناکا یش تن مت 
سکن تاتدن ا 0ص اس 
را ‏ رس بسب وع مر راز ایکا ری سب 
جر تیار این ادها ببدت‌صول زر اش ریک 
رد ورسخ امل درس" دادح ری کال" ب بوسنم 
2 لیس یتست مایت (ا هقرج تال 
تیال دز وی فا مرهج نبتون‌ساضاز 
شم 7 ش ی ‏ دا وتا ات رال 
از رس هآ نشواد 7 مالعا بر ورن 
تسوا ۱ داش فرتا لبمس سرت 0 ۳ 
ردو فرح دام رابت ور نآ یآ وراعر یط بزسیجصرا 24 
ازارخ‌ارت انا رآن‌دا مه فارطا واگ ریک تیک ورعت وفرل رویسر 
مزا اکتا مت دار دست بر دگوابلرد روص 
۱ لاف حاورا ماکان و 
ی زوا مه خر 
و سای 
او ززسا فیس امش نا دیاز پوت یآ راداو لاوز زره 7 ای و 


توس | 
هریس تنایص لب اش ان ربج مرش 
ان رالد رفص را 29 7 مور دفن‌دریی‌داره وداثرهسالت زر ووحت 
سل درد دایص رجا مب توا رابت سل گر در 
رال وت فوفال تلا در گرا سور فا وا 
ماع از بان تن یاهامن دب رفای/۰ وک ریا 
جاوزا زیرهم( یس( دا یربچگ تب ام 
رت یمرک کر داح دوامتیازا تلم رتست « فطل 
ره ر ول ورن ول ِ درف 
ایا نداد وج دا یت ِ ب تا اضر دا رد دست درداره ول 
ارت مم رخ یلذا تلا درون ان 
رد مزر تروه دبا زدی‌ددرد ود روش رخا لد و7 اردص و ۲ 
ز تا ریت یت تست جع اه ون 
مر تياضر یت ج لت ردو دم رو 
سول ریت تا مقر یقرت وه رت وتا ۳ 
اعقیت شتا ادها تدم مخت میت و 
یریش ول روم یمیت مور و زدید ره رسک ازی تاش با 
مدادوتا شراخ 71 وت و و نتم ی درنایی وس نو 
میمرت ی سل سوت ارت 
و وم وتا تالا ما 
امرار و متام ومود نم سبربا سل رابت تیه وت ارت ول مان تفع 
دی رزیت ایند شبن مر رس 


« مر 
وس رجا ده رذن‌کابان 0 وج 1 در ما 
د مخررتالسعي ی 9 یشرت بر رو هکطافتا 7 
سضاوهامج 4 وروی - 
مس ولتاال سا ء روص نحص ور نو با 
حطالند ندال دا 1 
سور رما بستا را مروت داش تام رن یا 
رودبیر 4 ض ملع زا وت یت وا ۱ م ایض ۱ 
از اسراب مزر ۳ 
/ رساگد تا انا زرسن‌رصات1! ](وصا* بط 
شروس‌کابا تاد ْست رتم مان ری ور 
0 بط ین تا 
ارتفا گرد یروا را ارت طاع تب 
توص ابر زج مرک ذخا رت 
وا یا نت تخل مب 0 رتم 
ود ردان تن باصن زب جرا نب 
بان شدقتت 1 چ رخ تک لاو ان نو رسب 
بخ خلننا رت د وا وتات رت ور امد ابا مد رد 
ودزدا رد درک کت ود ردریک گام انب تکد 0 
یال اف ورس و ودریوا لباز رن یتوص نس 
در توب فا روز زسی مت لد 
متا ررزحصل 
رال رم 

تست صطز 
7 تا ۳ و مومت ۳ 
۳ 1۳ هزاجا مر ا, 
ج اک مایم شا ۳ 
- ی یبط رات ليدبت وا زم‌وو درو ریت رورا رت 1 ۱ 
ین دزی وب کیت سس رل تس نادار ۱ 
مدا سب ون مر وقر روت شا بش ی‌کوب موز 
1 فرط 3 دوب روا وا دس تمد پرهایق ۸۱« ات دس مر : 
ِ مایب ول شرفت ۱ ازدروم دی 
۰ ددخپنبعن راخ 1 م‌کاوفات ییا برش 17 زین ی ۱ 
ولتصا زاصوا زگرد وفری اه دز رتم وارصفتچل‌زندمپون 
۱ آبرزنن ره سم درا ماکان تما دوم دوع قو رت دم ۳ 
ی ایوس نی[ 
۱ ۳ ی 1 
هت یادا داي مرامطا ارت . 
| مصلزاررذرت) سره تین طتمظا رام رصن | 
۱ نات؟ بش و رل رگ 
مور قیرط نونکا 3 
]یدرد ارزو ورد کب تلف ان اند ۱ 
یهن تن سس رن | 
رن سای تا بکویشت ,دوخ زا ترا نآ 


1 


مه ۱۳2۶2 

۰ | رات ی زاس حرف 
ا تاه " اي تساو داز 
رس ان اک 2 ی 2 
شمان 1 وتاک 2 س دب روتیودا زب راما یزیا ۲ 
۳ ۲/3 رن یفاضا مسفن رک 
حور ی س خصت اه ار ویتکا ّّ 
دورن دادعت 
ورن فا 13 نرق و ۳ 
روت شتا تال ذا لفضما نم 
رو ملس مر یوش بزم طرع داد 
نها ماد و زگ سرت درل بانط 
ی و5 دم 7 
کنات کاب وُسبیات ادا تا تض رت صاط ره را رش اد ۱ 
۱ سرا و یو نآزا کل 
اي رطس اف مار و کات نو لت 1 ً 
0 بح والشت ارخ اس 0 ام ت 
و شدک علوست کاستيباستبضل ۸ ]هس بت بت 
1 ادا 
۳ منوا نوا و مر 1 اش ای یوار ین ان شورح 2 ور 
ارنواه وقرپعد ت رورت دم رخ ۸2 ربکا 
لدابت اس شاد زاب فاطر ۸ بان ام 72 3 


سجم 


۱۳ 
تنیز اطر‌ضرتج نت تلاو تاه اگلمظازویازت 
رای ادا مسب زرط بلاط ! 
صقن را ودرا رخ یک | وزا معط مرگ تلبت ط ال - 
ديع ام ند او الق رما" 
رام ام عبت یا 
الا ردصرریی رنب و سا زج یساش ینز 
!فارطا بت امس رشان بت ول 
یسمل ررض یم سرد اک 
تین یامن ری‌جون ضا مب ملوعاو رانا کرت دما 
ونر ششتضا تن سکره رشان از رگ بت 
یلق شسود و ضوح«( 
1 بشیوتضا بر [ضلا نا تاش ست وبدانصوت روم 
ی[ 
ی 0 2 کا«ض وتات رتم باوزت وی کرد 
یی حور نبرک وتا نی 
دسي دسج کلم تنس یت« زد لت شنت 
ان رک کر مرک زد ری ری 
طابررض یا زنل رانا لياف مرس درجم تاول 
اس کارر تا صا سل مرلم با بالط ادا نج 
2 ۳ در سا سل منیب رحازدرط لت‌تور دورو راووورالطا 
مخ هشونا خلاان راز( ردنا رات | 

یآ زا رج لت ٍِ رخا سمل یمد در رورا رترها ریا 
رالات 0 
بزان را ترش ی ری و 
۳ مه 
ی یاهمیت دم ریت 
سرب هی ارت دس میت نوم 
ی نک رونت وق ولا 
بس رداق شش سمل سك 
مت دی نی شلک نیت سرا 
س ۳ ۳ ۳ 
و اک ریز مق تاکسا مروت 
رانا ررض فنص يار 
نیون وا نت ما شداانحل سا ردام 
9 مرت پا رک ان مت 
رل نت نز مت ما تارذ 
رن گنای تیان باب 
یرورض اضر رورم ورن رن درد یت ۳۳ : 
م‌انوای‌توخا ن‌تران‌هیسنت تصول تا عراز تفاي رن؛ زونه 
زک رولیت دور وخ 
تخاس فرشا اکن رت زاس مق 


ما یبد موزل صو را رف 


و ۳ 
۱ پا داصتقا رالات لاف ما 
زاسرات للع رولیت !ینور یض تمحر 
.میا بلس دوصادق لونَرْنْ در نتم زفران برد یکت 
قآ داب ورد ود مت زد تالا لاد وا زوم زراز 
کرت نب تسام 
ال دای وی ال عفر وا سین موز رز 
۱ سا یاتسد شیور تاو الیزترزبتا چا راشرط رگ 
وسشاسن‌ها رمسجر 2 سردا ول وان ومد رات ود 
دود لکسارط تسج روج نا یواست 
رت یس وال رن رش ده حابتض ار 
تین زیخ یبن تسرپ رل 
دنزاش تین روص نیت تکام 
لصو نا متا وا سوه ۷/9 
شردومرل‌ هدز جاک برد یت اسر 
یراشف تکالاس وت ورام 23 
ادا ینوا 7 مت واتزوابنرساحت داي رات اضف سّد 
ِ سار نا فا ما علار‌سا شتا زد رجمودهت داب لصا 2 
مرن رها مارا ال راخب این دا راید رش ری از 
يت یی ار وت زیت ولا 
ات دیلک ربکا لت مار تکاس تک وت 


1 ب ۳ ما ۰ 9 ۷ مت رد 
سا متوروساز رورگلا نشور موی در ردالبت وتو برد ارو رن مرو 
کلام تا ی ۳ وکا رجا 
نم لشرازمْا‌صا بایان دض رزانزا وکا ۳ عرلزصضتحن با اس تن ۱ 
یی را رک ایض رسد رو و سوت رتور 
نز لایس ریش و7 / 
۱ ساناوینا متام رک نیازا وشن را ۱ 
مار نس وراه 1 میت دی انعام 
بست دور روص و و )جرک هن ال 1 زد ار 
رریتستموتبت وا باسح روم رورم ودرا 4 وس توص (لانا سس و سس 

یخی تناکا پل ار رمحا 

ی ترا عسوول یاهزار 
رزیت توارط ۱ 
مق ی وا ست دناسر مر نت تابن 
اراسطلیما نوزم شرسپ ۱ 
ایب سال تارب جر او مرها سالسفلتنا وعیتر موم 1 
مور ات بان کرش رتیوت 
۳ دینامب ,سس سا دوضیسسویون 
تنل !نامز 
نان بطاین یی دباي 
ار میرن م مر ربلد ند ضْ 2 
9 رو تن مرج ال مد 


م سح ور 


۱ رت رو ی 3 ی 7 7 وتو 4 


رز 
ماخ تکوسم تساک رات مود یآ دمن 7 
۱ ی ُ 4 ره ور ِ ‌ 7 ۳ مت ِ ئ : 
ر رل درا )یو نآوانشت ودن موی را نَ ما 
۳ وی و ار سر ین و ره 
ود مق دشر رونت ان رس نم زیمت وود زان 
ا زو نک مرکا وک رولیت وی روت متا راز 
اب رال سر کی یزاین رن موف 
رده ار تکیت اي شتا ِِ 
اتف مار انمض 
۱۳۹ 1 ی و م ‏ 2 
ی 1 
مورک لت ریما صروش کت ۳2 و رت وصرارت 
2 م۸ و 9 ۳ ۰ ه ۳ ۳ 0 ی 
1۱9 
مینست ین دمن سپ یاشنا زوین 
د زد ده ۱ 4 وت مر #۳ 7 و 4 هو 
مس زسبا سول[ یت زا ردپ ترذ تچ کشا 
صقر هزات ای ول دود کرو یاعد 
دش رش ی ۰ ۲ 7۳ 
( دازا نایلسمال درا 7 ناسنا س کوخ ک |سرعتر 
۰ سر ۳ ۰ ۳ رز ۰ مج ۳ 9 7 ۳4 
2 عقت زاین نماض هرق 
۱ عاتس رن متسه نژ یشان اي مست 
فز و ۰ رس ۳ ۳ 
راکو ری ال ناوات نایرومیت 
دناوتن تخر توت سر 
۱ رش دمن هجو دیته یر مت رام فش مر مت ویس 
39 تدم در ولیک سپ رتم 
ی 1۱99 


اي 1 


۱۳ 

ّ 77 ار راخ اش ر ال ار روصرت‌اصا 7 
نک( م بضکل‌زط رل کي تفت ریت ) 
او ترتع( انروس تتص ور سا کي سار سل 


لس ستضتزات بات‌وصت ال جر روم او اش بویا ۶ 
لت دصر ش نو رش د) 1 رش شا[ 
عفر زاسا متا ظ هوسوبا 0 وارستذات نت 
بت ی لمات کبستا و ره دم 
تب اه( زاس ی رک نار 
ارو دا غگیب تیا 0 رگا 
سا رم ریت کات وت ات ی وگ سای 
تساراد یرومم یط 
کهسستص گرد له" و2 یمیت مت مسا رعزیت ووجامست وین مرح لت 

رود وضو رزل! متس ترا صرباست" جیوه روز درگ دیور ید 
«زب یط زا درک سا ی ط روت 
دزن اما سس ود ی 
مو کتک رسمه ا ات و رتست لا رس وانمشا تا 

عاوساحب لس لولس شزو جک بان تا دم لا 
۱ ودرا رت دا زیت سگم اج 22 دشرا متام 
علر اراودازکسلی‌ولرح فرمو روا ور سوصرلش مب ۱ 
ابیز ی ی پیت ۱ 


۱۳۳۲ 
یت بمب تست هن رب ۶1 مب لیا م- ام 


مستأمحی) رت تدم ات رد وال ویو بان ده 72 
واطارجتع ل ان ۳ ی روا ری 
و ریت ٍِ 9 بان انیت نس گت رز ۱ 
۳ تا دا نف سرت یره 
تن یقت ف تال 
مایت وط رم نت اجب الدین شین رصم ال‌تمزا تج 4 
2 
زار قفا ن دون دیما لاناک سرب 
انیت رد و دوز 
مه ومزیکری لو کت انار اک یک تیاو 
7 زج 29 
رت با 
اسب وصو فا تشه دول تسه هرک ردول مود داز را 
دننکن قمی رسک ما ند 1 
مض‌اطا تور رزشمرت توا مرو وتا کت چم سلطا رهگ 0 
ملتلطان مج جر ین مسزتزات درو ری 
0 بیدا تا مت دون رل را 
1 ا‌کزانا شم 1 ِِِ رتیت تا 
نم یناسر ما وا ارم ایک 
یتاراما مس ۳ 

2 1۳ 
3/9 ات ارت ی له رش کت 
تکیت لدم الق رام اش ها دک و 
کر ۳ سل 1 بل 
اک مکی بابض اس اي رون ری ول[ 
مسککازمزشزس صل بر نوض روا 
ساملا رید در اضر مغ اما اه ٍِِ_ 
مسا رام تا مرادن اروت 
رایناز او و 
تردن دض ال ک ط من 
ادا سل ل ال انن گم مامت کی زین شا زاجای 
فتو ربج سر وب 
را رای رس مین دیامن یل سای سک لدم 
سا و | 
س یخوش هون ینآ فص رد رمیا سای 
ار اوول هو بش انیت داتس لش و 
تال تیاور مضه ایک با 3۳ ۱ 
اش اس اما داینب رک ام 
ْ شوپ از ی شا تن ونیا درا یگ 
رخ وت دس سا رها رنب را أ 
دد توا سر ای رد ار دبطن طلب! وخ رتضر رفاسم 

0 
تچ ۳ 
مخ زشرن یراب و وزارت )تم عضوری ایب |" 
. ادلیاش/ هط زیسدنتصورارشا وه قاطا یز 
با کات لح سا نام ند 
۱ بر مزال رن رام نایار 
۱ 1 هبار وا ودره 7 ناه زوین وتا یرد وطاخ ربا رش 
۳ فان زجلا ربیی) ۱ درایلیب 
تايه فان یاو 
مناثاب تا رل رد کي بابسا زا و زد 
خلاضت آاری زصفت رم تسوت 
۱ درطاب تورلممین‌سا ناگرا وا رشن رل تسووز تا مرو درک ۱ 
سیاحت‌با رامیت کرجرت مدز 7 کت درا رل تضوروا 7 
رل مخز بت دنت و 
دوز روزلودا رده دول طاورب رس نا برس درز زا ۱ مرضلن ی 
اس اک نکن مرش وج 
]مارد دیدراب مرف 
اا سا يت ای مت ان و 
توف ارگ یمازلا ار ی 
صرلدت ک ما شین وهای کول مسر رنه مد 
4- قی بل سکول زب سس ای سین 
میاه یرس تاکن سس 
: مداد یت 4 سطان یمرن رس ی 


2 3 و ۲ ۱ تب ون 

ین هس70 نز 
ریس ات 9 
5 ۱ ری ورلرباب وف اما 7 ویرک 


۳ سود ولاز وجیرصفا ! 1 (ماره بت يور مک ی‌نمرب ۳9 ۳ : 

3 رذب تن بر رترب ] 
1 0 
اه مار رانا تافو ولاست نت وال 1 | رب 
ری رتم 1 ۱ 
بست‌و الیش زیربای‌درداز! یک اساسا ی مارد ی 

ورد ها سیخ مان کنر و 
از رباص( يا روف ۱ 
۱ ای دردل‌دلرا ل من ام یرو درد 1 م0 ۳ رو 1 
ازورثب واط بت نت سای سر عمص ۱ 1 [ 
اد داضت اي زر ریت لت پاش لت باق ۰ 
مش رهوصو لا هساو ملک 
,۳ یر یروش 3 سر ال ۱ 
مر رد رال هت زعضاردر! رک 0 2 ۳7 ار ۱ 
/ کر 27 0 ایض ابا ۱ 
۳ 17 رآ تما ریک دادما ادن رزسبه 6 / 
ودرا اد رده عوضوم اب رت 
افسطروار! هبو ی 
۳ 


۳ ۱ 

۷ ۳ داد 
روگ اب م دض کال گر نزن را وی یات شب 11 ملاس ییا اورده 
| بل بالط وادررضامنیی یدوز مدرکن 4 
ال ‌شارد ورام یب م رصان ال‌تردن! ردوصاض را راما رس 
کاق اد لابند انب مر 
ال ار 9 4 دردی‌ها شتویی 
ااکستضررستا دا رات راتس رید ماس 
ایتارن زین موم بابلا رزرصنیا 9 دای لو یب شوو وا 
دون دق دوگ رام دسّاهسو ولا بسن مکش درد یرت وا اس 7 
را نت رهز شا نامگ «دیضوا را ناسنا توس وب روم 
ال وتو رال با رز یام وان ول نازخ وا سنوت در 
۱ زا ود فج لالخ رم ال‌رحا 

شدوخ واخار رورا ۳ ینیس رو رادشه رون اد 
ِِِ وحالندرا اه رد ثوت ما ذزورنا ولپ اما 
1 یدیربیه از بو را ادسامصا وروم مرن 
و رگ و 2 
ودراضا او ازمو رکف را ندیسر یزیا 
رن ۳ ما یگنت رن رای رو 1 0 24 من فا 22 
لایر [لصیرا سوام زو ]بسا شرا زر کاس ترا ار 
۰ از مخام ییون روگ توریب 0 
ی لوق رد (یآنست,» و ری 1 

. ۰ . ۱ ٩ 
صب بارصلاشت‌دی یاهدرد ها شوه رویماد! رشا«د را دسا‎ 
کر از لماکت در؟‎ 
وش یادا تیان دنر رف شتا‎ 
در هماقا‎ 
دش مت ال رها‎ 


4 


وا شا دی عبیا دما وا روا روت و اصربلری ینوت ۲ مدا زکن 


ایض س مه بت لا 
دم تنل ده ما تالک 
مس تکام مان هکم ندرک 
مجرتم | 
0 
یک 4 دی ۱ 
سيم رآداب اند دنت 
0 0 
واژ 0 ِّ 
يو راهم ای 
کال تساج 
2 ردررندکا ۶ 9 ماوایلونا نها در وچودارده عیاض 
نارواخ ود اضعا 7 رازه دم 
0 
7 > 


۳ 

/ جر بت لخن را تص > 0 مساللسسلول ال 
ام مرو سل 0 7 گ 
) ۳ فاررا/ زایپ یت لاوز 722 ۳ ۷ اجاست‌بای 
۱ 2 رت کی رن سار زا و ادای 
۱ نوا وأولا رانکرب وان تور 
۱ تاک يراي ینور را زر 
ام داریا کنات مات و او 
3 یی در ان‌صوران روط اج تارتین مت ایا ود 
ِ دای پا زمان‌سالن‌را 9 ان‌سلولمزه 9 
0 شیف 
4 ۳ روج لژ موسر لور 9 
: 7 2 ژ یدامن تال رن تشد یی وی 1 
1 ۳ ور 2۳ ۳ دبس رما یره 
: اک موز اسرد ودایییشا ی ۱ 
این زورره بان مس یز 
۱ بویت ریت ره لارد دازتیتمت ْ 
۱ مس کر رن زره ورس مادعا یریس دم 
۱ 4 ککض تست ۵ ۱ 

ات امقعطامر او ما سار لد یخضر) رل ام زرد 
نت ی وت مس ام انا مر 
ت ما - یت ررض ج ند کدتصت امه 7 
> 


ر عک ‏ دربب سا هل سولی لا 
یل زو زر طر ريگ . 
رای با راب لد پست‌ورما رل تا ند دما دسا رصم 


۰ ۲ ۳ ۳ 5 خر ره ۲ و ریق 5 
دا لش ردول راهن ات !رورا مرراخنا راخ تن بت 

7 بل سیرتام 9 
الیو ل تج نع دورن شرا ینم 

پاک ایض رت تضهن تال سود 
رن اقا رابت رذع دیماان 
انس لد لماش درم امش رل 
وه وه ور رز 2 ۱ 1 2 ۰ 7 
۳ نا سل یش قاط تناکا 
0 ۲ ۳ ۰ ۳ ۳ 2 پ 

نادرم لاتم تا 
1 


4 کرو وال اي هشن شخ ر‌ 
لیا زر رشب فا مسبت وا وتا دازا ورزر 17 
رکشلرس نازیم 
سکن ستضوسیت اون ان راز ۱ 
ورزباگيي گم ضا انس 
ساجا ین شوجبا زروا بسا اسان سا ب تاضوتت‌سور مرا 
نيمز یط برچ رت اف 
اسرد هسام وا رکه 


۳2| ار ۳2 َ ۲ 7 ۳ ۲ 
رس من وتاب مآدردن ده بویا لک دی سر 


و ۰ ۳ كِ‌_ صه ۲۳ 2 ۱ 
رد مت ایشا مار ام چز کرادم داي دا ] م 7 تزا ووعا مت عن راوج 
| زموا ماداب دسا رف زان فاصرن را کار( زود روا ات4 
تصول رت دا 3 دمم هضور سر مسرت | 2۳ مرت" 
7 پاشرکزنیت ان نم لایر ما صا یدیل هرن 
۱ سی‌دابی! ما لو‌تورمارت رده رز دض - ند ان رو دش 
عم کنو زر در اضر ندش مت 
مرکا اواررصرل اتب وربا تاو احت 7 باس ۳ مد 
حصول رت اعتبا الط نازصرز زر طصصر لکزت را متا دادن 
اط یل وت وا نا باوتض رواب اک سورد رز سا رین روصت 
منعاولتا شا رد تون تلع زیر رید ربلاز وبا رال لت وا ما اقا 
وت ره کشا تن ۳ 
9 ری دامتی‌ ضایل مان را رانا پات دار 
۱ و درپات رامیت در رش ما ردص 1 ورین را اد 17 اون وس 
1 رن رت ی و 1۷ بم وت وا تیا رد وتو رو وازرر 11 ماما نع 
و ۱ یبن رد سا 71 0 حپا روا رنب 
استسو ۷ص را ررض رگا ون نم م2 مسرت ورما سک وا مار 
لت ات مزر و الما یلیرت 
ری دص سا رم نم بط تب 
۱ یت اظرو واما توت رون رما رت نا بت ورن 
۲ هت 0 انشا تلف تسوا زد ولا رک من و 
11 تا وتان مه رن بر قتان اضف 7 


سستکطاف مت همرت بت اوا رم ام ام ۳7 1 
ٍ هي داي يا ض يت ون بت مرافن: 
ترماط ۱ 1 ات خاصا زا مب نار ولا التبم ِ 
میور وقنامت تا صرراصور اراک حطرت) ۳۳ 17 او از تسین ۰ 
آزیسدهتا حون تا مها فاصب لفط تآدد ها روت ون سور فصن : 
عم شارت درقول نم لیف مر انعر : 
تسین رح ژضامح میم رلتیه ۱ 
ابردی زا ادمرٌازدي رگي‌ زوا 2 اخاانع تو رت و زوس ۱ 


۳۹ 
یشرت ما وب ایک را ریت بت ور زو دبا : 
ارام و جوا کرادت ت مسلط ۱ 
ایاپ بدا ار ما یطوط ی ۱ 
]نوخب ای سره زانلا 7 
با زرف ویر یتمارک طاشن 7 هدنل 
7 اور دوز ی یو و 
۱ ریمض دازل مر نیدب 
رن رت رد بان رن راب م2 
شاروی ها و 
زد درا لاسام ده زرد دم نوش ال 
باصن زر و و[ ۱ 
وتا را مار ول ان ی داضت رای تال رل 

۱ کرو سیم کار | ۱ 

۵۳ 

دا ور اد زاران‌ا )ریا لوا آم(ج تا صرتنان 
اقا زقلب یزان نا 1 تا تناکا دسا سا زد لامگ5وتضمر 
مرجم رل در این نب ض خر لرع دشر ون رای 
لنپ رد ان یامرگ مینست سامت رات مه رت وا 
دون زا تبردهرستد ات ايرد 
یشان رشارراینما ک زد میب زو وت َو نرق 
نها نکر لیات واد بشاشُورذا ت) شک مزر 9 سل 
انار مکاژذات دک ون مر صاددرددر نآ ری یشور کی 
با صت یتآ | رکب متس ۱۷ و ای داضت ها 
ق ناویا رات و 
توا منت را حتها کت رن تون اس 
شاب شور زر مار دی ونوا بش مارا وضع ز ان دیس راخ 
رز ال زوا و طبور لخد عزدررا رو 
دوایت‌نالشا 2 و زار تما روا وتا ییا مداین 
رف ات انس اوقت لبم رگم 
دماح انا بجر میتی نا لک امین 
اَط رح وی سر وراد کادی دا ردءزیم مان 
و ۳ دص 2 برد مقر ترس و رن دمارد یمور شاد 
تمس را اویوددن کامک 2 ی ارو ان رآن‌رتت 2 
رتیه تزا نز] 0 
ص_ گرد نس نان یات در ایا سم 


۱ #۶ ۰ 


‌ 


کم بو 7 
بضرخص رصم روا یزان تا دی لین ده یراون 
تال درسم مرح اد رگد 15 2 ۱ 
8 نت اع مت ایشا وا لو رما حیی تا ما لین | 
رها رشان بش همان 
بل ری رباص نی تال دول قاس رم دراب 
دض دی یشک رد 
مرکا را سور ورین و سیر 1 تبسانم وتان مراد 
مواا لت او فلت ون زرو ما 
در ردان 1 رضای تال طلم ار بان اد 
داد و 7/7 ریاد مُضر و روا 7/7 ۳ توب رک 
اآلی؛ ۷ دسا فع رسای یرل با گت تخرد 
وت ریخست سل دک را ادن لا رف و نت 
جوایرانبا مارا رهشیی سم رذن 1۳ 

۱ روکد رن مرش و دیسا یر نآن ار 
ره رباص روت رم و ۳ 
ایض يس رای با 
2 زرا رن ی گر رت 
یسرم موه ارو رت ۳ ان | 
سارت وونل بیارض کرطار ات بل 


نا » 
رت مرت طلست ۱ 
۳ ی 1 رطند بت ۱ 

۱2 ۵ ید رک روذات باس اساخا رداردق اه وذرکنرورا 7 ما بت را دولاستیست وراه ی 


2 و یاچ سار و وت 
ندمت + وا وو الب مرت زیت غلاق رل حتف 
اعیادابت‌ش! گر طلست مر مرلو ۳ 
۱ بیان ضرف ریت شضر مت 
۳ نوم لوط در دا مگ و 
ارم بسن مت فا واازعل یتنا 6 زانیا مکضنرتیی 
توا در بارهایی ذرومشار میزو تدارا 7 
ور رازه 3 «اصتیا جر درل ورن لا سورب ندوبن 
3 
ا ماارلا سر را یاج ناکت وت کر ات رفن تود 
ِ کر 2 7 ور رن نویر شور 
ی 71 اس رکیپ سرام 
لاردف ِِ دی مور نود را از يط 
طد رود ال بونج ی را 
ی ۳ 7 بردارت در لا ردلسز۱! یه 2 
ِِ ند یی )سا زصزاب تا زیر | ی #ِ 
مود دضرت معا ام تنل بان وشن پر و 
۳ 7 سیف اش و ريس و ورراش 11۳9 / ایک لش رستا یود 
نار س رز و نی ما ۱ 
یدصت عبت رز کف 


ات رتسا یکر ال ریما بر دوع بت توص رو ترا مساضیر۸ 
0 زره بوازکاو یارب یکسا ید رزیهخورو وت ارم 
رورس تفت ریسا ای یز رهستاو ادا امسر 
0 

لطط ی جنر و سک )شور 
گزین اک ادن انش موق تیم زک 
تیم وت بون تال |لف رت ور و وم 
بانط ال ريت دض رضان سر 
7 دض و بط رونت ان اف وا و 
ینود رانا ۳۳ زد دصر و روج سکم( 
داضت توریب نکنام مر ی ناتوب 
یز تین لت یازا ری( فا | 
ال رل راز زاب ایا اس رازم 
روتسد ناوات اهاط مرا 
سا را قعرستاکت ره زود رتش سول رک 
مس سا بان بر گرا وص وت و 
ب کی تگزاررددگ ۶ تال رلبیظب؟ عرسات راومه ۱ 
دارولدا زان انا تن شوج ولا و شناد 
۱ اما اصرردراط نا مطابزا طر رفس وتا یل ابرم فد 
ما افو تفا والا دوه )1 دزراتعمت با از روز 7-9 
بان ات مود رازن درا وال تم کارگروطاقت تا اف 


۷ 

حله 


7 4 

زوم روساط تارف مر ور 
۱ یاو ابا دوش رردا ماج ملک مارم 
یشم ترا ناگم اضرا با یم رتور 
بوخ روا ًِ را جرط زا سار جع میت وتاب سا 
7 ی با تزور رجلم زا سسکا جر کنر 
۳ لوب ورین ار ما مک اتب یز رز وت روت 
۳ وان سیون شوب تانب 
۱ زا امن گرد وخ" 
ده دی ار تردق پم لآ رسب رام زد 7 
۳۳ مزلم تیور ارت قرب رل ۱ 
۳ ان تور کات روا و 
شرع ان مر نان سار ۳72 
زاس 1 شفک کش رن 
| زان رز الوم اهتنا ضرو کرد رو دز 
0 ما ۳ اضر مزر ما وروی ژازی 
نامام وروی ربب 
بلیتون گر روا سر وان جر او نوکت ی 
۱ فلبضایری! 0 ره و زر کر روز تور[ 
۱ نوزم ترس اس ازالاه 2 5 
رب رضویی زا یمن وتف تدرول2 زر 
‌ یالب 71 ار رز شا 

و 


,۱4 
۳ ستاو قورع براسنا سا اقا دب 
8 #7 ادج عتعلرگ شا تا | 
0 و هل تام طم ان نآ 1 
س وت خرن بط ما ی رم نت ۱ 
72 0 1 مج زن نوت : 
واتلرغ[( کر زرد تون رک راز ودرا از دعر 
میرواض رما من سیر لت« ازجا ۳ وا 
رت مت وب یشرب 
زو اب اکن زب بِ لححسُوو وا ار 

موالمار بسن بازحا یمه 
و دی تزا وتوروما بت‌کن! وونل تسج شیرتا 
وبا تال انا رباص مرا 
7 رانا مرو ود دیاز 1 
کل وود ار ایض 
۳ طارص ارم تضوب ند نز سل ینس ای ما ماگ 
طن ررض وین انشا رت وا معط زا بانضه 
لت سجضرتلوتعا نارباش لب 
صراسال ار ر,صورت رت و بکلطسا میخض 
اف شا بل 
مسا له مور بص ان 
ی سیدنت رد دط رن درف هدرم ۱۵9۹ 
بش درو امرسیت ام ورگ جک دزمان 
1 ۱ 7 بصانی نزن تن تج بت 7 
کر ول در ارات رالات زج +خضرت ی»ست ون و 
ِ دمی مات« سرب سب هي ري‌د سوه 
۳ 7 
۰ ورن بت دمن طالف رگرورم ره نا را و 
۲ ظ سس رنب اس خر دا ادا سمل 
7 2 نا تطری‌طا رخا ود | رواوه ۳ رن الیل « رت وج مرت دلوم رد 
1 باند رتست اکن مایا نب تاش را 
زر رد ان گذس اسان« ری 
| تن و نزذمير تب دام رب اما اسکلا رت 
2 زار نلیتا لت یر ردام 
۱ 0 لبم مضود رنه عم زو ورن بسک رما کدرا ببس تب ی ۱ 
0 ریا ری پر و زیرس مت + جرا زان‌علرسلای نوف بل ۰ 
1 من جرا ول ردنا ۳-0 دوع اناوت 
۱ ِ واگ بیان این ارض هیا دامع خر و 
۱ میور سودرف یادا تفس ریزو نان ویر مس روماتضا 1 
: مزا اش مرک ررور وس نا ال ۱ رب وا سل و نود 
: 2 و ا توا یشک اج نیا گاطز ۱ 
ِ بیان هدز ول لاغز بان زد 
۱ تبرت اج لت زا صات اسر مرو داجس ک رس ارم فالتا دنتسا ردو موه 
۳ 
۱ تن اي اجان ول ور رباج وا جنرت 
وگل مسرت تاد یاهال نت تس 
ال دار یضیب ادها ریا ره وم ۶ ما 
وا وا روتگررطو رات طلست 
ار‌گمايترا رن بل اضق[ 
ان مامت هدالق لسن ار ضرع شب 
رش اشنوررا زار رد وروی /جسرشوووماضرساتردرسا مشا هراد ان 
ط یر و دسا ریاف سلطا یامه ویس دسا 
تون هامریت بروچسکررررا باوخ لش دشر دزد بجر بان 
1 كِ ۳/۳ ۷ ما خرص مر کنر وضو و دض وتات میت 
تکارت رال رین 
مپات رون نیا بآ توت مت پر ین ات وا 
اضرا ضدمت ی زاجعا ما 
موی سورد 1 | انیودردا زا ضوع ط لب رو وم 
یروا ارجرن م ودرا تراسا وتا رها رت 
دورو و مب عار سیگ 2 سا سیب دود جع ُ 
راردا ده رب ایک رم برض داز 

۱ ۱۱ 
یسلا من ماه وان لا ات۱ میرن ی‌ابادات»ت‌ها بسا در 
لاس کاوسم ی له 
را اس له کار سل رس با 
ال رن میت تشه ات یم یتست دام و 
وب دروم ت یز رخزرد دید اتود راوت وعزا کر 

مدق کی ام بویت تن وضو میا شیف 

و 
عراز وتا شیر نء لاصتا تم 
دیا تال کارا دازا رف موم 1 
سس اکتا 7 2 زور ملس رال روط مت و بتووصسرورسا 
اضر تن دیون رن .تسا رالات ری 
درا متا اي را و 
تست رات دض کرت باتش پنسا زر وتان 
سرد دایم دسا یط وه و نات با یلا رام س س 
هیودا رال قصب تنامض رت 
ووضا مک ارت سیر ما ۳ تسم تم و لوا عضووک 
ریش ما تالا رتسم نگل کل سیخ یقرت 
۱ ی لو یک فلصانیا ل مدا را رد دبرابشا رتور ۱ 
کدصاق سوت ولج ورد رض با يد مر 
هر واد ییا ماد انوس وا تا یت 


و۳ 
1 


ك 2 7 ۳ . گ 7 ِ ؛/ مه ۳ 
لاب نا رام تفیل وتفالرر زوا ارت لمات 


ف‌ 

2 وبا بو اوه 3 
و مورک وا ار تا 2 
ترا کت تج ندید ۱ 
وا دورس تور یرینار 
نپا حتاز وت ۲ 
عبارتاژطلاصم ,| ززرت‌طردیت ام تاره رو رازم ای )رات ۱ 
مارا ب‌ساصب‌نا این رت رام و زد وت 
اپ واه سا زیر 2 منوا زرف وا و : 
ال شتا دا له روشک را بان ِ 
تن دوان‌عذ زامو روا پساضت تارادا 
ابتط ادص اخرطا ی ی _ ۱ 
ارت لخادت کارا ارو دم بط ۳ 
7 سمولا یزرا زا ف خی ورقو وا رده اند 
ست ره روا دما یلار تسیا رواجم وا رادشرع راو ور رواد 
شاجرر ار دروی زر ردراعاضوا ومد روداما ولوود را مر ما 
اوساویووقدرادریپار سا چم رل دار را و باراد 9 ۱ 

سود دس تک در ارت دمن تمرم اس 2 ظ ۱ 
وٍِ لاو یلیر و و ی ۱ 
۶ وروت ایض من زج یالط 
مات !دم ده ار ره 2 رون ات یت وم ۱ 
اس لب لنوت 7 ریک مد میت 7 


کی دعر کی رن من بو 
ار ۳ زاره کت( 7 


ریت وب ییا لور را ردو سا ویو سیرتام سو! رس ِ 


1 و وتاب هرب دروخ ردیر ی سر انا 

9 نوی کت مرول رل وا رد ودک نبرک وتا 0 زو 
1 رضم رات وب سنا دنمان دلعل 7 سر زا رال( 
2 ص رن جک رت و بت و روت را 
ِ باق 7 دی یت دشر 
1 مرب مد یک بقا ما ی رس ۳3 توت دینوت 
ِ ی از دهدن الط فا ی ۱ 
2 نان اج تیب درا بت دض نطو ادا ز لا 
ویان باص ر الست رز اب شدیدگقیوابرالت 
مروسا الفی موز زوا رز ۵ شا روکقوسیا ص يکلرطاعا سوم زج ج 2 
شتا راش یلها جنگ ریا انیت 
َّ یرک تیلست لصو رب کوج رو 
نض در تن زج وکا یر فضووکت 


ال تیا درل لس هو یقلت 
طاسب 0 «- ِِ 


ر 3 ورن ای ی 


۱ واه نما بمالزيمي انا سا وتا ترذ مازذرات‌جا ی وود ری وا 
۱ و یود راز لاوز تسیا نروت‌عال‌ ال | 


5 ِ 7 7 من 7 ود | 
0 تبرت | 
میا ود مریم 2 دم سنا | ۱ 
#_ س رف زاوج رز ۳ 
۳۵ رو سار ی رس و در 1 شا والبت 
خيش میسنت 7 ری ی رت 
رانا ناماد دشر من متا 
سر درادن مسفن يد 
یمراط رن 154 
و ۳ بمتم رورا زا ولا اریز 
خاصای/ 22 سرد نا ی مدوا نراقت راد[ 
مضاییماب رل پره‌نورو تا دض رت هي عم روم مرت یت[ 
رابت زنل | 
برغم سرخ ولتت برغ از شرت ورد ردنا لاسرا راب بت ۱ 
۱ نرتسن لس و 
زار اد را گنرد سا دیدن طسق باب ول ]| ن‌طاریکش وا وت ی 
س ب‌ایضج وناسزتز مان وگب ی بل ص ابش | 
ب ررض 1 رگم یمس ی من رب جک ونر سك 
ادلی ریز تال با 0 رون 
مال‌ناپ رش و ده رال وت سیم 
۱ وامس رم دپ 1 سر 7 0 بط 4 


ج / 


237 70 7 ده[ مت 
0 9 0 
زد ی در 7 شود ان دض تبرش ن 
| شم رامرلاتات علاط 1 1/7 72 مور و 7 
ِ شین کت سا 6ب ۱۳-1 : 
مرو سوسیا شت) هي زان را 1 
اغل‌دارفم! ارت داز من ا سا زشر اش ام اتود رو : 
موم رنزبتورا و عرولیرازان!ابقر يد یز سا فد[ 
۱ رت نزن یت سوه 6 نت 
اس ده سک با ات مها ۷ ری یشرب سا 
برغ توبات 0 
۱ پوت زار من ری ۹ 
رین روط دردا جرد ی ستجازدها رف دای 2 
فدا نف ن ادیجار ری تن ترا مت : 
7 مذ فا رازم واوزهاود داش مرها ناب میب وق 
ی تج ن ین شتا لت سل و ۳ 
ام دیا تویولط بستستت از نيدب 1 
خرن ۴ سا یر م 
رخ و ور شلات 
تاه مر ری وا و ودد/ ۱ ۱ 


1 ۳ 


۱ نز سر بو موطریت مر دم از ی 


۱4 
رمرتفتبوی وا مهب س مرت ی را 7 جنّهال لیا فت‌مرا. ۲ و مور 
ادردل) دراد از د زارت ا وت د ویر زاسب بو اضر 
مت یددا شتا دادح اورچانکبلا لا وشات 
]تایبا میتی عقا فش حآر ییون روم دوع 
وا تست رم تسين ریت 
۳ 4 و رف ۴ 
ردو ضایر رت قزر دا دیون ره شاخ و 
۱ ۲ ۳ ۳ 7 ۰ , ۱ ‌ ۱ بم م۳ : ۰ 
رت لد ازتیپ توت یط که 
۸ ۳ م ۳۳ ۰ ۳4 
مزع یت وا ساکع تحم یتیالو تست مقر 
۳ 8 و در 4 مس ۱ 
اینکا ینشور سگرن دم اف واه ۳ ۱ لا و 


ما 


بشارلت! سِ گنها زززس ات دور ورام سل رباست قوب | مور 
مس وکوم نا نا لا ناو راحالشتا دراوم ( شا ک 
۷ 
۱ وج ست‌وزی ویا شزا محاننا نما رل درا لکردودرتام رل وسامت‌دوا 
سور مک ند یرام ی‌مانبا تا دوشن را رانکرب از 
رخ رصن ورتم مسر 
اج رهم داس )مات | ولا رها 7 
ام ریغ شید سل ان 
دشن ریا زان عذ انش نیون شالب‌یند ریگ 
دزم بالات تیال سا یت اما هزم 
نان زین نا رات یی ریزو از 
(تبو! رنسا ریا رطالب ما سارک زگ اون سض 9 ۳ رما رت سر موی نات ۱ 
جود فا دا راوس توص اک رت بوگررضا 
کرو امتح الوصا مه" و ینتب 
مد رفص نفخ رورت ولو یی ردو رد ین ک ۱ 
تلا بانساتا رقم روط لت لک با باپست‌هنا ما هر ور 
ار نزو وف 17 مزه والس واه روص فختصنو لخد رک از" وک دا ۱ 
آول‌ای بط هدزاش با رتطاررومزی و مدا سل 9 ۳۹ امک ۱ 
و همادا وارزا لور مان بر هور ارفا روص تحص ری 
هیر )گن‌شعا ممازان فذا ی ارشاردرز) ق ار رکش ربا جوا رود 
آن‌تن! رم روخ عیال نا رس و ی تودر 
بان دت متا ره بت ول سرد هن 1 
باعلا راد تسش ای ا فان تلور پر دوا نکطا " یرل 
اقطا بای ممشچ متس لت دی 
دوز تن ول وف زد 
ادا ی ل زر کی نرتسن 
آن مقس ت) وان شالب مس ضب سد رل شروو دراو" 
تلاو مش شوت ال را 
دنلرشیت متا وگنلا مت هط سکول یلها دات گنوی ۲ 
ال فا ی هر وق ندومن سار ور لب 
من شناد( وال نطو زارت تابر وناز نگاحتد رن یا بایان 
کات نادیز لا مالسالا سیر ۱ 
2 
(«#ست عرمسا رد لا تما لاش ر مرس 15 
رت قرع سارت دسا نان تال دا | ۳ 1 
۳ وورصرازه ام اگما زرد هر اه 
ط 
43 17 و #ل مرس : و« 
بان لت لکهودازطد بان یی ّ و بان لول 
ی رم ایآ رای زا نکول رت 
۳ ۳ / م۸ مسل ار م2 سس ۵ ۰ بر کر سا . 
1 عم 2۳7 یی دلترتٌ زد ان 
111 وتو ات ذا ناد رده ون مک 
ل 2 امد میت دزی ِ, 0 
اد | وا وو ساب لت داط اسراپ رای | زر 
ه [قا ۵ تما موس یک ترس رون[ ۰ 
ار و 
م2 | 2 ۱ ۱ مرصا + 
ان ۱ متیر بیارض ی؟ مد سس * 
زر . 
2 مه و ۳ ون : ف رحس ترا ترا 
لین ییا عم با جوم یل وی وت گر 
۰ ام ض ی قاتا همست 1 
| هراجا رام مر 
۳ اردص ربج ۳2 
رای بل لنم هک ترا 5 ۳ 4 ک‌ 
7" 
ا زموگ ون در 3 1 ۴ میدرک 
۱ ۰ سدطا(صا مارا رو (صو کت 1 
/ ۰ مم 4 
/ مارا بسا یوس رتچ و ٍ_ 0 ۰ ۱ دم ندرا 
فان اه ی تن وی 
۱ ان هام رقاب سا )تست یی ی 
رود 
مين کي رت ره 
ال سرب و مد 1 
قطان 
۳ 3 ت الي طسو درگ وتو وم ولو 1 
دایم نوا رالات امن 
۹ ۱ 3 کرالاردبافت زارت گرم مس 
7 
3/۹ ۹ 


أ‌ 

3 باسازست از توس 7 

7/97 مور جس موق تس / ت 
زاب زار لخن وج انضوذ دا جوز ریز + نو 1 

1 ی ین و۳ ۳2 
سر 2 3 
وولنرت نا یل رت( ولور ماو درم ست ۳ ت 
ری رایشوه رت زر 2 
۱ شیم ولو فا ات یازج ور نرووتای ۱ ار 
رازم رولرراجرودضردا بط و ۹ زا 
در و و 
۱ ارب گنل س بو 1 ی 
رت زاو ط ری نو 1 ّ له ِ 
]وا نت مارد رگا زان نیما و 
اادر رال زا کت بسا نطو زیت 7 
۱ میات ده وج قسض رو ۷ نش وش ار رطات اط" 
۰ ام ان رود هل یتسیز 
۱ و فاد يو ردو و رزطا یز مدای اک 
رازن یب پ یی رل مر 
۱ ۳ راز ل لا شود یکت وان زا وب ردب 
با موب ولبات یدصت کین 
ی ونان ! رنه ریب و و 
یس رصن ی مزا ۱ زلسد 1 


1 
آییپرانل۵زا یدیان< خدذرتا یلطالن[ اش لش روت 
1 ان ند ینز اد تزا انز روما 
: ی مق روط روط لاطبا ی 2 
: مان ِ اکن مک شرع بات ری درک 
/ تن را سین ادن ورس ات الط 
رات فلا لیات نایور فیک 
طخ دز در ۱۳/3 رگ مگ ددوان‌طز نیچ 
0 یرت و 1 الا لو 2 
]یر 4 از رم و تسب 
أ ِ 77 ۳ ۱ ۳ مدرافوانتبلی و ۳ 
1 رف ط یدید زین در ادف 
لب نردرمادیزو نیرت اعا فا 
4 وم و رورم رل »1 
2 2 رت یدهی ارو چلیرلطالت؛ طنرو ورف 3 دیما 2 
مر نسالت ور وا 0 
یامن کذلومکسهویتاضزرس 
۱ درز ودرا ان ن‌عا لکرس لت دول بت درس دیول ما شوگ 
نت هام بالات بن‌دلن) سووین ۳ ۱ 
۱ عال‌بخییننا امک مت در ادا مت‌ل فا[ شک 5 
و ۳ ۱ 
ی ۶ متام ینتب 
۱ | ۰ 


ری رتسم اش وتو نی ل تام مور برد دب کش 
داهن دی ابا موق ب 
رتیوت مردام را طکدت و موم کل مرف ْ 
هدوت درو کیش 2 فا ضت یطاق 
دیهان رد لش مت ی آلشامتی ۳ رویسر م7 رِ 
۳ ای ایو + ترودالو توا اناوت سیر هسبلا دون 
ار سر بو رویط 
ازرن در از 77 رالتا بویتفات رنا تون 2 وان 
منز ابر رک بان رایس هت نی وش 
یوسب ناتسم وا ی) ون رک م رد ابا ید 
مب کال مل ات تذل یایب[ 
و بالخراژر ون من رب 
1۳ 1 دبانع زقس ز سر لادرساتمرپ شیر 
«روللتان) یم سا مب اور از 
یرل راد رگن راهادث موه نت 7 ماک 
مرو ول زره دی باس‌عاتا شاکیج رن ودرا رش انز 
ان مرها ال ررض ی اضاهعاجا رات 
اس یردان انروودرسنا صرضی! ملشنتتل ری رجات در دا رل 
تیه یا تست اند ساطا رواد اسب | 
تابر ویل زار رل متس مرو ازجا سول نوج رم 


1 

رورس ر ۳ 


7 

بلط چوودا اج اد اتود ار جل ریطلب دج وت 
رو تنل دز ون سرد دبای تن 
ما تخد 7 زنل قبات ترذ ارو تآستشرمااز 
1 زب نک ال سنا د اما مایت بویت زود 
۱ ی م مرج یمرن رف) نع 
ِ ۳ نلاغ مر رو مدارن با مد ردام وا ِ 
ِ نیز ج اس تبون موز روا تلبت رراطا 
: ا یل رد پم ک ال توطار را رک رکشت بیع کیرد 
۱ و افو ری نان موب زد پا بط 
: ری مندچت رید ره سرت رم‌رخت ازبا روت وزص رم زرصراجرت تال + ۲ 
ِ جوا الا لقن شرت 
لصف یه یاضف دور مخز وت زا 

ور من دا مسا کراسدارین(ا دنم دیلوت 
۱ مر داز میا مب وال لاه 1 تابور 
۱ ۳ دک رتست ل_تلرضا صیدسانورلور س اور رکذ 
۱ 7 هه متا گر الم رقاوبیتا رن[ در : 
7 1 ۳ ون بجا وا لت ات 
۱ اسان زوالبی زد ال‌دهای) وداج لا بت ولعو زار وی بل یمیت 
یا يف وت توف دسا عات‌شا اه 
بت انا تال نا رت رل( اباب 
۱ بای نزن ناک لیا دارفا ت یل 

و ۳2 
2 
نایمار تدطر مرس زد زان تا درا 
ی عم لح لت بان نایبت ون 
ورد جورتت اج نا 1 : 
یرتک ریا وس سوب با 
درل رضع! کیسضا نا سر وف مارا رن 
۱ 0 رالتا دسا رن زژوماری شین سا ۳2 روت 
مد و ارب نس یدق زین رین اور 
فاص رت رل اد متا پواه 
دربن فیس زاب ل تست لوشیر تیم وم ره 
نیاو ریت تصول تام ات رب ملد رصول شیر 
بیان رات مات وش نت وان 
ما مر درسانباردازواررات‌وضسا نت دش سیک مش 
ريت باس اباب اش یت سای 
سیگ در ماسقا مادعا 
ال دارا لداع درد نم مدز 
مرب ی ۱ 
نا اه داش بلردن‌س رما را اط تن‌اين‌ضامیق بط 4 
سنسیال رام و لاد 
کیان 1 1 ردنا زو 
نم فد نی 0 

۲ 


۹ # 2 زر وت ۱ شمه 
رزخ مج سم تنل ول نام وا اب 
و مت ایا اجب مایت ان درط بر راجت یل ضواژن ۳ 
رات انیت رو مارد 
: و تاد نوزم هن لت ۱ 
]درل )ی وات یت وزاب اضرا 

1 سوام اب سا -ِ ۳۹/۳ اي 
1 1 تما ۹ سا هنن‌ساردوسل زا زک ونر فن رزیل ۱ 
ِ بوتف تین شراک سل ید رازب 
7 تین وچ منز 7 ی تال ور ره ۱ 
۲ ناورهر مت مکی؟ راز خیش و رن 
۱ سم نوبز تاه ر غ بت مر ! ّ 
: مج شارت یز تب رل رل رز ۱ 
۱ ور تییچکنا یت ما منت دا بامبطا عم کالخٌا لت شا 
۱ مورب ولد بت یآ سر وت بت التا زامت 
فرص فکفیتج را زمرق مين دم ره وی‌تضرت تزا نومروه ۱ 
16 ۱ گنز ری ری جر ذار ایکا بجصزت ای سترهای‌ست 


۱4 ۱ ۱ 
7 
زیزع وتان کرد وت اوه زان | 
وت تور پد شرا نک توا 1۳1 تانب تن دزن پنزتت ین 
روط 0 ودره ست درف رن ات ۱ 
سرا رن مین رو ارات ان سوت من 
رتست وی ارب شنم ناب 
تال عباوت اریز رن یت رو ۲ 
دلوت ام بت کات رت وت 
دی و بط تک دج ازطن) ولبا سرا وشات و 
شا قاری زر سورد رطس ریا وراه ول ,ریات 
1 
ببس کرت نع عنم با تالمج چر ریا نویه 
را مدرک سیب ای نیمرآ بوسر وال رچبفتر وی زر 
ار بت ایض تیان مر بل 
مت اصرادت اصیا الب جرد یم اک که 
ان یآ گرد ناف متحرضضرپینک نا یک 
چن را گنز ان را کیرد رآن شوم یرواد 
دیا تایرشن یدت گر جه سین نزن پاری‌ش دز 
مس یک ما دی زا بات « ریات واگ داتس یس[ با طّ 
خن مر رت وراد يآ ماو 
ایس سا سکلت و فا ا ریمض : ۳ 


+۳ 
و تور ترن‌مارت ادا بانتجا ی‌طیذاطلاع هآ زا درمطارم وم 
ردنت بسانم را بل دی سار رت 
رانک دی مینز تشپ 
1۱ 
بات و 
۱ 
ِ ان زگ نایفارطا نا تشر 27 
ی 7 77 َ ددقضا تست دزی زد تشر رش لن‌طرش را 
0 
ریت مزع شا رما تیان ژروز مرعاث نوی مومت 
صنخ یرطاب اروت 
۱ درف زان وت شاب ی ار 
ی رنه يو تمرم وخ هرز 
دری یدهملا تاکن ان دعس تن ورن 2 
مسیتوا یل یی تلع رپ ور 
بدمامج ان رشان وف وش 
۱ ره تمد فرشا رشن دبا تن رت 
ارت ينز متشاد تب نیا 
مرت روا یت راتسا ری زر 
همیخ میک نکر 
ی لیطا ان یل ريت و ینور 

که | 
]رتکد ارات روص وود دلب یعس خر 
۳ وت وج ح 
دیش دیس و تسين ال هجوت مایق دریگ 
راز توت وت ریاد نف رگم 
کزان یرگ رت وا مَْ وت 
شوت مت و ایا نمی ود 
وررت ما ضایر بط تزخبن الوا فا بات ود تاکسا 
۹ 
دارتقیر.آوسزج رن وسزا لمیر وف ونر یز 
ینش رم | یم اج 
1 
مرک ور دنسر در ون‌م رایع ص_ 
دار تا ط 1 ز یبویا مت ری مت 
۵ ود رها رتش ار بل 


تسا سر بت ۶ ۱۵۷ 
ای «امجاب‌ول) | بر ی 
يسايس لب 
برد بات 


یی وا دبیم" 

| 
۱ 2 ا تم ور رکنم یسم 
اسان ب) 1 رش ۱ یی بز که تیلم 9 
نصا کر ۰ | ستاوصاین ی زج موزوی اک رگد 
زان دیمان تا تیم مرصیات است شم 
ارو یرو ) و 1 عضو خر ان ورا: رز تم 
۱ ا مردام نالرن من ۳ بو هلیم 


یی | | سفن میس رک 2 
ات ات 

72 
دبای 
رای 
ثابل‌مبارزت 
7 
/ اس ۹ ۰ 
۱ یرطاب مر تطری 
طدأ برایت 


عبر |1۱۶۰ مبورزو 


۰ پر | ارآ 
) 


1 
۵۸۵ مالس 


1 


هٍ_