Skip to main content

Full text of "sj_Forti_hadither_av_Imam_Nawawi"

See other formats


Førti hadither av Imam Nawawi 


1. hadith 


Omar Ibn al-Khattab, (raa), fortalte at han hørte Allahs sendebud (saaw), si: 
Enhver gjerning må ha en intensjon, og ethvert menneske skal belønnes etter sin 
intensjon. Så den hvis utvandring er for Allah og Hans sendebud, hans utvandring 
skal være for Allah og Hans sendebud. Og dens hvis utvandring er for å oppnå noe 
i dette livet, eller for å gifte seg med en kvinne, hans utvandring skal være for det 
han utvandret til. 

(Bukhari og Muslim) 


ale Ål Sø Å Syng er NG år Å) og et ad GÅ til el gg 
app MÅ jønm EG ogå e065 Le gal JSI Lasty lødk Jus Lest : dyr pl 
td) pole La Å) net LS Slal ogl lesne 0) janm ESS ag 1ålyensg ål I] met 
plug GJEN oly 


2. hadith 


Omar (raa) fortalte: 

Mens vi satt hos Allahs sendebud en dag, kom det en mann til oss med veldig hvite 
klær og utpreget svart hår. Han bar ikke preg av å ha vært på reisefot og ingen av 
oss kjente ham. Han satte seg hos profeten (saaw) plasserte sine knær inntil hans 

knær og la hendene på lårene og sa: "Du Muhammed, fortell meg om Islam!” 


Allahs sendebud (saaw), sa: "Islam er at du bærer vitne om at det ikke finnes 
noen gud unntatt Allah og at Muhammed er Hans sendebud, at du utfører bønnen, 
betaler skatten, faster Ramadan og drar på al-Hajj til Huset (Ka'abah) hvis du er i 
stand til det.” 


Han sa: "Korrekt!" Vi ble forundret over at han kunne spørre ham (profeten) og 
deretter bekrefte at han hadde snakket sant. Så sa han: ”Fortell meg om Iman 
(tro)!” 

Han (profeten) svarte: ”At du tror på Allah, Hans engler, Hans bøker, Hans 
sendebud, den Siste Dag og Hans forsyn av godt og ondt.” Han sa: "Du har 
Snakket sant.” 

Han sa: "Fortell meg om Ihsan (fullkommenhet) !” 


Han sa: ”At du tilber Allah som om du ser Ham, for selv om du ikke ser Ham, så 
ser Han sannelig deg.” 


Han sa: "Fortell meg om den Siste Time!" 
Han sa: ” Den som blir spurt vet ikke mer om den, enn den som spør.” 
Han sa: ”Fortell meg om tegnene på den?” 


Han sa: ” At tjenerinnen føder sin herskerinne, og at du vil se de barføtte, nakne 
utfattige sauegjeterne konkurrere om å bygge høye hus." 


Han (Omar) sa: ”Så gikk han og vi ble sittende en lang stund, deretter sa han 
(profeten): ” Omar, vet du hvem det var som spurte?” Jeg sa: ”Allah og Hans 
sendebud vet bedre.” Han sa: ” Det var Jibril som kom til dere for å lære dere 
deres religion.” (Muslim) 


age dl Jr Ål Syng set JU te Å) pl og åt pad> GÅ fk aid og 
Add lil søle dd fors bike ale 3) age > Al Synny AE page Å Lei 1 ye pl 
plug de dl Jr gl Hyder god len dyr Vy osådl AT tde 5 Verd sy 
PAY gr st Met Vi ig odd Ar AT gg 45 Å nb 

259 Sal medig cd) Syers hat Olg dl VI ANY Of dg OF LY: ja ål Jong JD 
Seger Ad] diet OY dl æ>3g (OLan 03.259 AS 

dø 00 

OL! oe Gb OG. dang Ally ca) ins 

od og JG åg AV pyely kersg 407 SDg dl ag OT JG 

OL Y) ge Qt OG ud JG 

ye 4808 ol 5 SI Å OG colg ENE Å As Å JG 

åsldl ge arb JU 

dope pet løse Jygedl LU JU 

LFYUI 355 arb JU 

LOlsdl 3 Ogge sLad ele, ud åad SL! 55 Olg elgz UVI As O JG 

Sild jp GT as bg 1 å Ål då alet å 

uptet alyursg Ål 12 då 


le ola tre ped aS ti c Jus as å :JG 


3. Hadith 


Abdullah Ibn Omar ibn al-Khattab (raa) fortalte: 

Jeg hørte Allahs sendebud (Saaw) si: "Islam er bygget på fem: Å vitne om at det 
ikke er annen gud enn Allah og at Muhammed er Hans sendebud, å overholde 
salah (bønnen), å betale zakah (skatt), å dra på hajj (pilegrimsreisen) til Huset og 
å faste i Ramadan.” (Bukhari og Muslim) 


ads Ål Jo Å Je dl Jyery et JG lages pt) PU jg ad og AS og 
(ball daily cd! Syers des Oly Ål Y) AMY Of ödlet so Ao PNY å i Syke le 


(leg ct Gj> ola) Ola) pg us ==? LS slig 
4. Hadith 


Abdullah ibn Masoud (raa) fortalte: 

Allahs sendebud (saaw) fortalte oss følgende: 

”Hver enkelt av dere er når dere blir til i deres mødres indre som en dråpe de 
første førti dagene. Så er dere som en blodklump like lenge. Så er dere som en 
kjøttbit like lenge. Så blir en engel sendt til fosteret, og sjelen blåses inn i det og 
engelen blir befalt med fire ord: 


Å skrive ned dets forsyninger, 
dets levetid, 

dets gjerninger og 

dets lykke eller sorg. 


Ved Allah, det finnes ingen gud utenom Ham! En av dere skal gjøre gjerninger lik 
gjerningene til Paradisets folk, helt til det ikke er mer enn en armlengde mellom 
ham og Paradiset, så skal det som er nedskrevet innhente ham og han vil gjøre 
gjerninger lik gjerningene til IIdens folk, så vil han gå til Ilden. Og en av dere skal 
gjøre gjerninger lik gjerningene til Ildens folk, helt til det ikke er mer en enn 
armlengde mellom ham og Ilden, så skal det som er nedskrevet innhente ham og 
han vil gjøre gjerninger lik gjerningene til Paradisets folk, så vil han gå til 
Paradiset.” (Bukhari og Muslim) 


læ yag9 — dl fy, Lide :JU ct Å sø) 3yrenn gg Å AS PÅ ae Å 5 


Og Å «3 får dike OOS Å vals lags pant art ær 3 adle matt SAT OG Fylt 
cålorlg 148 SS, 1005 at åre (Ta ad dd UN ap] fore Å MS Jr Årene 

Op La > at fl fam fond SAT OD) ogs AN] V GÅ Å på tt på åg sales 
on Jong pa Op  lglttgd JUN fal fom fond PSN ae Jen 13 VI Leies te 
ola gl det Jaf fjomr Jod OUST dele Jed 3 VI løy tg DPS La 3> JUN fl 
leg EN 


5. Haith 


De troendes mor, Aisha (raa), fortalte: Allahs sendebud (Saaw), sa: 
”Den som innfører nye ting i denne vår sak som ikke hører til den, vil få sin 
handling forkastet.” (Bukhari og Muslim) 


I en annen versjon i Muslim: 


”Den som gjør en handling i denne vår sak som ikke hører til den, vil få sin 
handling forkastet.” 

De troendes mor, Aisha (raa), fortalte: Allahs sendebud (saaw), sa: 

”Den som innfører nye ting i denne vår sak som ikke hører til den, vil få sin 
handling forkastet.” (Bukhari og Muslim) 


I en annen versjon i Muslim: 


”Den som gjør en handling i denne vår sak som ikke hører til den, vil få sin 
handling forkastet.” 


6. Hadith 


Abu Abdullah an-Nuoman Ibn Bashir (raa), fortalte: Jeg hørte Allahs sendebud 
(Saaw) si: 

”Det som er halal (tillatt) er tydelig og det som er haram (forbudt) er tydelig. 
Mellom de to finnes uklare ting som ikke mange mennesker vet om. Så den som 
unngår uklarhetene vil berge sin religion og sin ære, mens den som faller for de 
tvilsomme tingene, vil falle i det som er haram. Lik en gjeter som gjeter sin flokk 
på grensene til et reservat hvis flokk raskt kan begynne å gresse på reservatet. 
Sannelig, enhver konge har sine reservat og Allahs reservat er Hans forbud. 
Sannelig, i kroppen er det en bit kjøtt, holder den seg frisk, er hele legemet frisk, 
og hvis den forderves, forderves hele legemet. Hva annet er denne biten enn 
hjertet?” (Bukhari og Muslim) 


10. 


11. 


12. 


13. 


Hadith 


Abu Ruqaya Tamim Ibn Aws ad-Dari (raa), fortalte at profeten (Ssaw), sa: 
”Religionen er oppriktighet.” Vi spurte: ”Overfor hvem?” Han sa: "Overfor Allah, 
Hans bok, Hans sendebud, muslimenes ledere og allmennheten.” (Muslim) 


Hadith 


Abdullah Ibn Omar (raa), fortalte at Allahs sendebud (Saaw) sa: 

”J eg er blitt befalt å bekjempe folk [folk her er avgudsdyrkerne i den arabiske 
halvøya] helt til de bekjenner at det ikke er annen gud enn Allah og at Muhammed 
er Hans sendebud, og at de overholder salah (bønnen) og betaler zakah. Gjør de 
dette skal deres blod og eiendom være beskyttet av meg, med unntak av at det 
som islam foreskriver. Og deres avregning skal være med Allah, opphøyet være 
Ham.” (Bukhari og Muslim) 


Hadith 


Abu Huraira Abdur-Rahman bin Sakhr (raa) fortalte: Jeg hørte Allahs sendebud 
(saaw), Si: 

”Det som jeg har forbudt dere skal dere holde dere unna, og det som jeg har 
pålagt dere skal dere gjøre så mye av som dere klarer. De som var før dere ble 
tilintetgjort kun på grunn av de mange spørsmål de stilte og at de gikk i mot / var 
uenige med profetene deres.” (Bukhari og Muslim) 


Hadith 


Abu Huraira (raa) fortalte at Allahs sendebud (saaw) sa: 
”Allah er god (Tayyib) og godtar ikke annet enn det som er godt. 


Allah har pålagt de troende det som han påla budbringerne. Han sier (i K: al- 
Muminun (23:51): 


* Hør dere sendebud! Spis av de gode tingene og gjør gode gjerninger.* 

Og (i K: al-Baqara (2:172): 

* Hør dere troende! Spis av de goder som Vi har forsynt dere med.* 

Så nevnte han en mann som etter en lang reise, med ustelt hår og full av støv 
løfter hendene sine mot himmelen og sier: - Ya Rabb! Ya Rabb! Herre! Herre! Og 


hans mat er haram, hans drikke er haram, hans klær er haram og det han har 
inntatt av næring er haram. Hvordan skal han kunne bli bønnhørt?” (Muslim) 


Hadith 


al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib (barnebarnet til profeten) (raa), fortalte: ”Jeg lærte 
dette utenat av Allahs sendebud (saaw) Unnvik det som du finner tvilsomt til fordel 
for det som du ikke finner tvilsomt.” (at-Tirmidhi og an-Nasa'i) 


Hadith 


" 


Abu Huraira (raa) fortalte at Allahs sendebud (Saaw) sa: 
En del av det å være en god muslim er å unngå det som ikke angår en.” (at- 
Tirmidhi og andre) 


Hadith 


Anas ibn Malik (raa), fortalte at profeten (saaw) sa: 


”Ingen av dere er en (sann) troende før en ønsker for sin bror det en ønsker for 
seg selv.” (al-Bukhari og Muslim) 


14. Hadith 


Ibn Masoud (raa) fortalte at Allahs sendebud (Saaw) sa: 

”En muslims blod kan ikke lovlig spilles unntatt i en av disse tre tilfeller: 

En gift person som begår hor. 

Et liv for et liv. 

Og en som forlater sin religion og bryter med fellesskapet. (Bukhari og Muslim) 
NB. Denne hadith må studeres nærmere. Vi har tatt en del av den under vår 
artikkel Trosfrihet er en grunnverdi i islam. 


15. Hadith 


Abu Huraira (raa) fortalte at Allahs sendebud (Saaw) sa: 

”La den som tror på Allah og Siste Dag tale godt, eller ti stille.” 

Og: 

”La den som tror på Allah og Siste Dag vise godhet og gavmildhet overfor sin 
nabo.” 

Og: 

”La den som tror på Allah og Siste Dag vise godhet og gavmildhet overfor sin 
gjest.” (Bukhari og Muslim) 


16. Hadith 


Abu Huraira (raa) fortalte at en mann kom til profeten (saaw) og sa: "Gi meg et 
råd!” profeten svarte: "Ikke bli sint!” Mannen gjentok sin oppfordring flere ganger. 
Og han (profeten) svarte: ”Ikke bli sint!” (Bukhari) 


17. Hadith 


Abu Yala Shaddad ibn Aws (raa) fortalte at Allahs sendebud (Saaw) sa: 

”Allah har foreskrevet at man gjør alt på beste måte, så hvis dere dreper så gjør 
det på beste måte, og hvis dere slakter et dyr så gjør det på beste måte. Og skjerp 
deres kniver og påfør ikke slaktedyret unødig smerte.” (Muslim) 


18. Hadith 


Abu Dharr Jundub ibn J unada og Abu Abdur-Rahman Muadh ibn Jabal (raa) fortalte 
at Allahs sendebud sa: 

”Frykt Allah hvor du enn er og la en dårlig handling følges av en god gjerning som 
visker den (dårlige) ut. Og oppfør deg skikkelig overfor folk.” (at-Tirmidhi) 


19. Hadith 


Abu al-Abbas Abdullah ibn Abbas (raa) fortalte: En dag jeg satt bak profeten 
(saaw), sa han: 

”Unge mann, jeg skal lære deg noen ord: Husk Allah og Allah vil beskytte deg. 
Husk Allah og du vil finne Ham foran deg. Når du spør, så spør Allah og når du 
søker hjelp, søk Allah om hjelp. Vit også at hvis hele nasjonen (alle folk) gikk 
sammen for å hjelpe deg med noe, ville de ikke kunne hjelpe deg med noe annet 
enn det Allah har latt nedtegne for deg. Og hvis de gikk sammen for å skade deg 
med noe, ville de ikke kunne skade deg med noe annet enn det Allah har latt 
nedtegne mot deg. Pennene er løftet og blekket har størknet.” (at-Tirmidhi) 


I en annen versjon: 


”Husk Allah og du vil finne Ham foran deg. Bli kjent med Allah i gode tider og Han vil 
kjenne deg i dårlige tider. Vit at det som gikk deg forbi ikke var ment å ramme deg, og at 


det som rammet deg ikke var ment å gå deg forbi. Vit også at seieren følger med 
tålmodighet, at lindring vil følge etter smerte og at medgang vil følge etter motgang.” 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


Hadith 


Abu Masoud Uqbah bin Amr al-Ansari (raa) fortalte at Allahs sendebud (saaw) sa: 
”Noe av det folk fikk med seg av ordene til de første profetene er: Hvis du ikke 
føler blygsel så gjør hva du vil.” (Bukhari) 


Hadith 


Abu Amr, eller det er blitt sagt Abu Amra, Sufian bin Abdullah at-Thaqafi (raa) sa: 
”Jeg sa: - O' Allahs sendebud, si meg noen ord om islam som jeg ikke trenger 
spørre andre enn deg om. Han svarte: - Si: ”Amantu billahi" (Jeg tror på Allah) og 
vær deretter stødig.” (Muslim) 


Hadith 


Abu Abdullah J abir ibn Abdullah al-Ansari (raa) fortalte at en mann spurte Allahs 
sendebud (saaw): "Fortell meg, hvis jeg ber de foreskrevne bønnene, faster 
ramadan, holder meg til det som er halal (tillatt) og avstår fra det som er haram 
(forbudt) og ikke gjør noe mer enn dette, vil jeg komme til Paradis?” Han 
(profeten) svarte: "Ja!" (Muslim) 


”avstå fra haram” - holde seg unna det som er haram 
”holde seg til halal” - gjøre det som er halal i viten om at det er halal 


Hadith 


Abu Malik al-Harith bin al-Harith (raa) sa at Allahs sendebud sa: 

”Renselse er halve iman, al-hamdulillah fyller vekten, og subhana Allah wa al- 
hamaulillah, de to fyller (eller den fyller) det som er mellom himmel og jord. 
Bønnen er lys. Almissen er et tegn. Tålmodighet er en lyskilde og Koranen er et 
bevis, for deg, eller mot deg. Ethvert menneske begynner sin dag med å handle 
med sin sjel, enten løskjøper han den, eller ruinerer den.” (Muslim) 


Hadith 


Abu Dharr al-Ghafari (raa) fortalte at profeten (saaw) formidlet følgende fra sin 
Herre: 

”Mine tjenere! Jeg har forbudt Meg selv å øve urett, og gjort det forbudt mellom 
dere, så øv ikke urett mot hverandre.” 


"Mine tjenere! Dere er alle villfarne, bortsett fra den som J eg har rettledet. Så spør 
Meg om rettledning og Jeg vil rettlede dere!” 


"Mine tjenere! Dere er alle sultne, bortsett fra den som Jeg har gitt føde. Så spør 
Meg om føde og Jeg vil gi dere føde. !” 


"Mine tjenere! Dere er alle nakne, bortsett fra den som J eg har gitt klær. Så spør 
Meg om klær og Jeg vil kle dere!” 


”Mine tjenere! Dere begår feil både om natten og dagen, og Jeg tilgir alle synder. 
Så spør Meg om tilgivelse og jeg vil tilgi dere.” 


”Mine tjenere! Dere vil aldri nå Meg slik at dere kan skade meg og dere vil aldri nå 
Meg slik at dere kan gagne Meg.” 


”Mine tjenere! Hvis den første av dere og den siste av dere, hvis alle mennesker og 
alle djinner var så fromme som den frommeste av dere, så ville ikke det forøke 

Mitt herredømme det minste. Mine tjenere! Hvis den første av dere og den siste av 
dere, hvis alle mennesker og alle djinner vår så onde som den ondeste av dere, så 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


ville ikke det forringe Mitt herredømme det minste.” 


”Mine tjenere! Hvis den første av dere og den siste av dere, alle mennesker og alle 
djinner, var samlet på et sted og spurte meg, så ville Jeg gitt hver enkelt av dem 
det de spurte om, uten at det ville ha forringe noe av det Jeg har hos Meg, mer 
enn en nål ville forringe vannet i havet hvis den ble senket i det.” 


”Mine tjenere! Sannelig, det er deres gjerninger Jeg fører regnskap med, så 
belønner Jeg dere for dem. Så la den som finner noe godt lovprise Allah. Og den 
som finner noe annet enn det, kan ikke bebreide andre enn seg selv.” (Muslim) 


Hadith 


Abu Dharr (raa) fortalte at noen av følgesvennene til profeten (saaw) sa: 

"O Allah's sendebud, de rikeste får all belønningen. De ber slik vi ber, de faster slik 
som vi faster og gir bort av det de har til overs i almisse.” Han svarte: "Har ikke 
Allah gitt dere noe dere kan gi i almisse? I enhver tasbih (å si subhana Allah) er 
det en almisse, i enhver takbir (å si Allahu akbar) er det en almisse, i en hver 
tahmid (å si Alhamulillah) er det en almisse og i enhver tahlil (å si La ilaha illa 
Allah) er det en almisse. Det å oppfordre til det gode er en almisse og det å forby 
det gale er en almisse, også i seksuell omgang er det en almisse." De sa: "O Allahs 
sendebud, hvis en av oss får tilfredstilt sin lyst, blir han belønnet for det?" Han 
svarte: "Tror dere ikke at han ville bli straffet, hvis han ble tilfredstilt på en forbudt 
måte? På samme måte vil han bli belønnet hvis det skjer på en tillatt måte." 
(Muslim) 


Hadith 


Abu Huraira (raa) sa at Allahs sendebud (saaw) sa: 

"Man bør gi en almisse for hvert ben i menneskets kropp hver gang solen går opp. 
At du mekler mellom to er en almisse, at du hjelper et menneske med å komme 
seg opp på ridedyret, eller hjelper ham med å laste det, er en almisse, det gode 
ord er en almisse, i hvert skritt du tar på veien til bønnen er det en almisse, at du 
fjerner skadelige ting fra veien er en almisse.” 


Hadith 


an-Nawwas bin Sam'an (raa) fortalte at profeten (saaw) sa: 
Al-Birr (rettskaffenhet) er god oppførsel og al-ithm (synd) er det som skaper uro i 
sjelen og som du misliker at folk får vite om. (Muslim) 


Og Waabisah bin Mabad (raa) fortalte: Jeg ankom Allahs sendebud (saaw) så sa 
han: ”Har du kommet for å spørre om al-Birr (rettskaffenhet)?" Jeg svarte: "Ja." 
Han sa: ”Spør ditt hjerte om råd. Al-Birr er det som sjelen finner ro ved og det 
som hjertet finner fred i. Og al-ithm (synd) er det som skaper uro i sjelen og 
usikkerhet i brystet, uansett om folk måtte råde deg aldri så mye.” (Ahmed og ad- 
Dari) 


Hadith 


Abu Najih al-Irbadh ibn Sariyah (raa) sa: Allahs sendebud holdt en preken for oss 
som fylte hjertene med frykt og øynene med tårer. Så vi sa: - O Allahs sendebud, 
dette virker som en avskjedspreken, så gi oss råd. Han sa: 

”J| eg råder dere til Gudfryktighet og til å høre og adlyde, selv om en slave skulle bli 
leder over dere. For den av dere som lever skal få se mange uenigheter, så hold 
fast på min sunna og sunnaen til de rettledede kalifene, bit dere fast i den med 
visdomstennene og pass dere for nylagde saker (dvs. i religionen). For enhver 
nyskapning fører til villfarelse.” (Abo Dawod og Tirmidhi) 


Hadith 


Muadh ibn Jabal (raa) fortalte: Jeg sa: - O Allahs sendebud fortell meg om en 


30. 


3L. 


32. 


gjerning som kan føre meg til Jannah (Paradiset) og holde meg borte fra Ilden. 
Han sa: 

”Du har spurt om noe stort og det er lett for den som Allah gjør det lett for. Tilbe 
Allah og ikke sett noen ved Hans side, forrett bønnen, betal zakaah, fast i ramadan 
og gjør hajj til Huset.” 


Så sa han: ”Skal jeg ikke vise deg til det godes dører? Å faste er et skjold 
(beskyttelse), almisser slukker mindre synder slik vann slukker ild og en manns 
bønn i natten.” Så resiterte han: 


* Legemene deres holder seg oppe og borte fra sine sengeleier...* til han kom til 
*... deres gjerninger* (K32:16-19) 


Så sa han: "Skal jeg ikke fortelle deg om hovedsaken, dens søyler og dens høyeste 
punkt?” 


Jeg sa: ”Jo, O Allahs sendebud.” 


Han sa: "Hovedsaken er islam, dens søyler er bønnen og dens høyeste punkt er 
jihad (streven for Allahs sak). 


Så sa han: ”Skal jeg ikke fortelle deg om hva som er forutsetningen for alt dette?” 
Jeg sa: "Jo, O Allahs sendebud.” 

Så tok han tak i tunga si og sa: ” Hold denne tilbake.” 

Jeg sa: ”O Allahs profet, skal vi bli stilt til ansvar for hva vi sier?” 

Han sa: ”Måtte din mor miste deg Muadh, er det noe annet som får folk til å bli 


kastet på nesa”, eller kanskje han sa: ” på ansiktet i Ilden enn det som tungene 
deres har høstet?” (Tirmidhi) 


Hadith 


Abu Tha'laba al-Khushani J urthum bin Nashir (raa) fortalte at Allahs sendebud 
(saaw) sa: 

”Allah ta'ala har pålagt noen plikter så ikke forsøm dem. Han har fastsatt noen 
grenser, ikke overskrid dem. Han har lagt ned forbud mot noe, ikke krenk dem. Og 
Han har tidd om noen ting av barmhjertighet til dere, ikke av glemsomhet, så ikke 
let etter dem.” (Ad-Daraqutni m. fl.) 


Hadith 

Abu al-Abbas, Sahl Ibn Sa'd as-Saaidi (raa) fortalte at en mann kom til profeten 
(saaw) og sa: ”O Allahs sendebud, vis meg en gjerning jeg kan gjøre som, hvis jeg 
gjør den, får Allah til å elske meg og folk til å elske meg.” 


Han svarte: 


"Vær nøysom i dette livet og Allah vil elske deg, vær nøysom med det som folk 
eier og folk vil elske deg.” (Ibn Majah) 


Hadith 
Abu Said - Saad bin Sinan - al-Khudri (raa) fortalte at Allahs sendebud (Saaw) sa: 


"Ikke påfør skade og ikke gjengjeld skade med skade!” (Ibn Majah, ad-Daraqutni 
og andre) 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


Hadith 


Ibn Abbas (raa) fortalte at Allahs sendebud (Saaw) sa: 

”Hvis folk skulle bli hørt i de krav de fremsetter, ville noen menn fremsette krav 
overfor folks eiendom og deres blod. Men bevisbyrden ligger på den som 
fremsetter kravet, og ed må avlegges av den som bestrider.” (al-Bayhaqi og 
andre) 


Hadith 


Abu said al-Khudri (raa) fortalte at han hørte Allahs sendebud (saaw) Si: 

”Den av dere som ser en ond handling må endre den med sin hånd, og hvis han 
ikke klarer det så med sin tunge, og hvis han ikke klarer det så med hjertet, og det 
er den svakeste form for tro.” (Muslim) 


Hadith 


Abu Hurayra (raa) fortalte at Allahs sendebud (saaw) sa: 

”Misunn ikke hverandre, ikke driv prisen i været overfor hverandre, ikke hat 
hverandre, vend ikke ryggen til hverandre, og underby ikke hverandre, men vær 
Allahs tjenere og brødre. En muslim er en annen muslims bror. Han begår ikke 
urett mot ham, han lurer ham ikke, han lyver ikke til ham og han forakter ham 
ikke. Taqwa (gudfryktigheten) er her! ” - og han pekte på brystet sitt tre ganger. 
”Det er tilstrekkelig ondskap for et menneske å forakte sin muslimske bror. Enhver 
muslim er ukrenkelig for en annen muslim, både hans blod, eiendom og ære.” 
(Muslim) 


Hadith 


Abu Hurayra (raa) fortalte at profeten (saaw) sa: 

”Den som fjerner en sorg fra en troendes sorger i dette livet, vil Allah fjerne en 
sorg for på Oppstandelsens Dag. Og den som letter en byrde fra en som er tynget 
av byrder vil Allah lette byrder for i dette livet og det neste. Og den som dekker 
over for en muslim i dette livet, vil Allah dekke over for i dette livet og det neste. 
Allah vil hjelpe sin slave så lenge slaven hjelper sin bror. Og den som følger en vei 
i søken etter viten, den vil Allah gjøre veien til Paradis lett for. Ingen kan samles i 
et av Allahs hus for å lese Allahs bok og studere den sammen uten at roen vil 
senke seg over dem, barmhjertigheten dekke dem og englene omgi dem. Og Allah 
vil nevne dem for de som er hos Ham. Og den som er for sen til å handle vil ikke 
få hjelp av sin avstamming.” (Muslim) 


Hadith 


Ibn Abbas (raa) fortalte at Allahs sendebud (saaw) fortalte etter sin Herre: 

”Allah har nedtegnet de gode og dårlige gjerninger. Deretter klargjorde Han slik. 
For den som bestemmer seg for å gjøre en god gjerning, men som ikke gjør den 
vil Allah nedtegne en hel god gjerning, og hvis han bestemmer seg for den og gjør 
den vil Allah nedtegne den som fra syv til Syv hundre ganger større, eller enda 
mer. Og hvis han bestemmer seg for å gjøre en dårlig gjerning og ikke gjør den så 
vil Allah nedtegne den som en hel god gjerning, og hvis han bestemmer seg for 
den og gjør den vil Allah nedtegne den som én dårlig handling. (Bukhari og 
Muslim) 


Hadith 


Abu Hurayra (raa) fortalte at profeten (saaw) sa: 

”Allah den opphøyde sa: Den som gjør en venn av Meg til fiende vil Jeg erklære 
krig mot. Min slave kan ikke søke nærhet til Meg med noe mer kjært for Meg enn 
det jeg har pålagt ham av plikter. Min slave fortsetter å nærme seg Meg gjennom 
frivillige gjerninger helt til Jeg begynner å elske ham. Og når Jeg elsker ham vil jeg 
være hans hørsel som han hører med, hans syn som han ser med, hans hånd som 
han griper med og hans fot som han går med. Og hvis han spør Meg om noe, så vil 


39. 


40. 


41. 


42. 


jeg gi ham det. Og hvis han søker beskyttelse hos Meg så vil Jeg gi ham 
beskyttelse.” (Bukhari) 


Hadith 


Ibn Abbas (raa) fortalte at Allahs sendebud (sSaaw) fortalte: 
”Allah har, for meg, unnskyldt min ummah (nasjon) deres feiltagelser, 
forglemmelser og det de blir tvunget til.” (Ibn Majah al-Baihaqi og andre) 


Hadith 


Ibn Omar (raa), fortalte: Allahs sendebud (saaw) tok tak i skuldrene mine og sa: 
"Vær i denne verden som en fremmed eller veifarende.” Og Ibn Omar (raa) pleide 
å si: "Forvent ikke på kvelden at du skal få oppleve morgenen, og forvent ikke på 
morgenen at du skal få oppleve kvelden. Utnytt din gode helse før du blir syk og 
ditt liv før du dør.” (Bukhari) 


Hadith 


Abu Muhammed Abdullah ibn Amr ibn al-'As (raa) fortalte at Allahs sendebud 
(saaw) fortalte: 

”Ingen av dere er en (sann) troende før ens lyster følger det som jeg har kommet 
med.” Hadith sahih (Nawawi?) 


Hadith 


Anas (raa) fortalte at Allahs sendebud (saaw) fortalte: 
”Allah, den Høyeste, sa: 


O' Adams sønn (etterkommer) så lenge du ber Meg og håper på Meg vil J eg tilgi 
deg det som du har gjort uten vanskeligheter. 


O' Adams sønn, hvis dine synder når opp til skyene i himmelen og du ber Meg om 
tilgivelse vil jeg tilgi deg. 


O' Adams sønn, hvis du kommer til Meg med en jordklode full av misgjerninger og 
møter Meg uten å sette noe ved Min side vil Jeg komme med den til deg full av 
tilgivelse.” (At-Tirmidhi)