Skip to main content

Full text of "Register beroepsbeoefenaren individuele gezondheidzorg (BIG-register)"

See other formats


Nt7909 

24 maart 
2015 STAATSCOURANT 

Officiila uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1014. 


Register beroepsbeoefenaren individuele gezondheidzorg <BIG-register) 


2Ö15/Ö2Ö Op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) regis¬ 
treert het BIG-register apothekers, artsen»fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen. psychothe¬ 
rapeuten, tandartsen, verioskundigenen verpleegkundigen, Alleen wie in het register is ingeschreven, 
heeft het recht de door de wet beschermde titel te voeren. 

Publicatie van het onderstaande vindt plaats op grond van artikel 42, vierde lid, van de Wet BIG. 

Meer informatie over de i nschrijving van zorgverleners, vindt u op www.bigregister.nl. Voor vragen 
kunt u contact opnemen met de BIG-informatielijn; Ö300-Ö99Ö225. 

Geclausuleerde inschrijving 

Het BIG-register heeft onderstaande zorgverleners geclausuleerd in het BIG-register ingeschreven» 


Naam en voorletters 
Laatst bekende woonplaats 
Beroep 
BIG-n urn nier 

Duur ilistlu ijzing ƒ Inhouri clausule 


Bansie. R.D. 

Suriname 

Arts 

CM 13214101 

van 1Q/U30O1S toten met 1 y&6/2017 

"Onder-su per vis ie werken van de heer prof. dr. P.M. van Hagen internist -immune loog op 
de afdeling Inwendige Geneeskunde van het E rasmus Medisch Centrum Rotterdam te 
Rotterdam. Ce 2 e gec I aus u leerde inschrijving is ten behoeve van de op Ie kling tot internist in 
de periode van 10 maart 2015 tot 16 juni 2017." 


1 


StaalBCöuranl 2015 nr. 7BQ9 24 msari 2015